Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoorts Nieuwsblad 1956"

See other formats


16e Jaargang No. 32 6 Januari 1956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestr. 57rd. Zandvoort, Telef. K 2507 2472 - Postgiro 310592 Corresp.adres Postbus 26,Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — ; franco per post ƒ5, — per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout B. & W. willen schoonheids- 
commissie herbenoemen Het college van burgemeester en 
wethouders van Zandvoort heeft de 
raadsleden een uitvoerig schrijven 
toegezonden, waarin wordt voor- 
gesteld, de thans zittende schoon- 
heidscommissie, welker zittings- 
duur op 1 Januari verstreken was, 
in haar geheel opnieuw voor 2 jaar 
te benoemen. 

De samenstelling van deze com- 
missie is als volgt: 

Leden: de heer H.W. van Kempen 
te Bloemendaal en de heer B.J.J.M. 
Stevens te Haarlem. Plaatsvervan- 
gende leden: de heer L.H.P. Water- 
man te Amsterdam en de heer 
Ir. H. A. van Oerle te Leiden. 

In hun toelichting wijzen B. & W. 
erop, dat tijdens de begrotings- 
vergaderingen van 15 en 16 Nov. 
'55 door enige leden van de raad 
cntiek werd uitgeoefend op de 
werkwijze enz. van genoemde com- 
missie. Deze critiek betrof in hoofd- 
zaak de samenstelling en men wilde 
daarom het leden-aantal uitbreiden 
met één of meer personen uit het 
bedrijfsleven. Voorts had men cri- 
tiek op de bemoeienis der commis- 
sie met allerlei „detailwerk" en de 
beoordeling" van het buitenschilder- 
werk. 

Nadat B. & W. gewezen hebben 
op artikel > 7; -van" de > betreffende.- 
verordening, waarin de bevoegd- 
heden, der commissie worden uit- 
eengezet en waaruit volgens de 
mening van het college blijkt, dat 
deze commissie in geen enkel op- 
zicht haar bevoegdheden is te 
buiten gegaan, wijst men erop, dat 
een door een lid van het college 
ingesteld onderzoek heeft uitgewe- 
zen, dat over het algemeen bij de 
te Zandvoort gevestigde belang- 
hebbenden (architecten en aan- 
nemers) geen bezwaren tegen de 
werkwijze der schoonheidscommis- 
sie bestaan. 

Voor wat betreft het buiten- 
schilderwerk, herinneren B. & W. 
eraan, dat bij het raadsbesluit van 
14 October 1946 de bouwverorde- 
ning zodanig is gewijzigd, dat op het „WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WURFF: 

• „Beter planne maeke, 
as piereuxiie.'" uitvoeren van buitenschilderwerken 
preventief toezicht van gemeente- 
wege wordt uitgeoefend, teneinde 
te kunnen optreden, indien dit 
schilderwerk in zodanige kleuren 
wordt uitgevoerd, dat hierdoor uit 
een oogpunt van welstand aanstoot 
kan worden gegeven. Voorgeschre- 
ven is in deze verordening, dat van 
het voornemen om tot uitvoering 
van buitenschilderwerk over te 
gaan, — onder mededeling van de 
aan te wenden kleuren — schrifte- 
lijk mededeling moet worden ge- 
daan aan de dienst van publieke 
werken. Indien dan van gemeente- 
wege binnen een week niet wordt 
verklaard, , dat het uiterlijk van het 
gebouw door het voorgenomen 
werk wordt- geschaad, kan men tot 
uitvoering overgaan. 

B. & W. zijn ervan overtuigd, dat 
bedoeld voorschrift, — dat in meer- 
dere gemeenten bestaat — van gun- 
stige invloed is op het esthetisch 
aanzien der gemeente en willen 
daarom intrekking van deze ver- 
ordening zeker niet voorstellen. 

B. & W. geven toe, dat het inder- 
daad wel eens is voorgekomen, dat 
van het college een aanschrijving is 
uitgegaan naar overtreders van de 
voorschriften, om reeds aange- 
r brach*te'i ; kleurén te wijzigen, waar- 
toe men de bevoegdheid bezit óp grond van het 2de lid van art. 103b 
der bouwverordening, doch ver- 
klaren tevens, dat men zich in het 
algemeen wel aan de bepalingen 
houdt. De schilders zijn trouwens 
van een en ander op de hoogte en 
wijzen hun opdrachtgevers op hun 
verplichting. 

B. & W. hebben dan ook niet de 
indruk, dat het aanbeveling zou 
verdienen de commissie uit te brei- 
den met één of méér leden afkom- 
stig uit het bedrijfsleven. De samen- 
stelling der commissie, zoals die nu 
is, geeft huns inziens voldoende 
waarborg, dat volkomen objectieve 
adviezen worden verstrekt, waar- 
van het tegendeel nimmer is ge- 
bleken. 

Tenslotte deelt het college mede, 
dat het wel in het voornemen ligt, 
voortaan van tijd tot tijd gebruik te 
maken van de bepaling in artikel 12 
der verordening, n.1. dat de ver- 
gaderingen der schoonheidscom- MEDEDELING 

In de loop van de eerst- 
volgende weken zal door -ons 
een aanvang worden gemaakt 
met het innen der abonne- 
mentsgelden over het jaar '56. 
Wij verzoeken onze abonné's 
vriendelijk, voor zover nog 
niet per giro of bank werd 
overgemaakt, de kwitantie " 
zoveel mogelijk bij de eerste 
aanbieding te willen voldoen. NOTSL B0UWSS 

Annex CABARET EXTASE 

ZANDVOORT 

Het gehele jaar geopend Dagelijks 
Diner-Dansant Zaterdags en Zondags 

uitgebreid internationaal 

CABARET-PROGRAMMA ZONDAGS MATINEE Adviezen voor naar- 
en huidverzorging 

Joh. A. Suykerbuyk 

Coiffures - Créations 

THORBECKESTRAAT 11 
ZANDVOORT - TEL. 3382 missie met adviserende stem kun- 
nen worden bijgewoond door een 
lid van het college. 

De thans voor herbenoeming door 
B. & W. voorgestelde commissie 
heeft zich in haar geheel bereid 
verklaard, een eventuele herbenoe- 
ming te) 'zullen aanvaarden. Bij de intrede van het nieuwe jaar 
Zo verschijnt dan 
met dit nummer 
het eerste Zand- 
voorts Nieuwsblad 
in 1956 en van- 
zelfsprekend ver- 
wacht U van mij 
naar aanleiding 
daarvan een inleidend artikel. 

Waar zou ik het bij de aanvang 
van het nieuwe jaar anders ouer 
kunnen hebben dan over de plannen 
die 1956 in zich draagt? Ik schreef 
het reeds vorige week dat 1956 zich 
wel eens zou. kunnen ontwikkelen 
tot een jaar van beslissingen, op 
velerlei gebied, beslissend tevens 
voor de toekomst wan onze gemeente. 
Ik behoef ze V niet alle op te 
noemen, ge kent ze zelf net zo goed 
als ik. 

Een belangrijk jaar staat daar- 
mede tevens voor onze gemeente- 
raad voor de deur en ik loens onze 
vroede vaderen — vanzelfsprekend 
met inbegrip van ons college — 
uéél wijsheid- en juist inzicht om te 
komen tot die besluiten, die slechts 
in het belang van Zandvoort' kunnen 
zijn. Onze gemeenteraad staat bloot 
aan véél critiek, doch. zoudt U graag 
in de schoenen van onze raadsleden 
lüillen staan? Hun verantwoordelijk- 
heid ten opzichte van Zandvoort is 
in dit stadium van te verwachten 
belangrijke beslissingen wel uit- 
zonderlijk groot. 

Datzelfde geldt voor onze burge- 
meester en onze beide wethouders. 
'„Goed 'regeren is vooruitzien" is een 
bekend gezegde. Ik geloof, dat wij 
nog maar héél weinig weten van de 
inspanning en strijd die dit „voor- 
uitzien" vraagt, waarbij uiteraard de meningen véél kunnen verschil- 
len. Ook ons college wens ik gaarne 
kracht en tact om in goede harmo- 
nie tot een gezamenlijk goede 
oplossing voor vele problemen te 
komen. 

Er' is nóg iets, dat in Zandvoort 
zeker niet zonder meer mag worden 
voorbijgegaan. Dat „iets" is de 
opinie van de inwoners, die zozeer 
medeleven met het wel en wee van 
de plaats hunner inwoning. En wie 
zijn oor dan goed te luisteren legt, 
die weet, dat vooral ten opzichte 
van het Boulevardplan het mede- 
leven algemeen is, óók zelfs toen 
min of meer van een teleurstelling 
in dit opzicht, althans dit ogenblik 
moest gesproken worden. Nog altijd 
is dit punt één bij de gesprekken, 
die men algemeen beluisteren kan. 
En het ' komt mij voor, dat onze 
gemeenteraad te weinig doordrongen 
is van deze publieke belangstelling, 
want het is toch zeker de moeite 
waard, daarvan kennis te nemen. 
Het scheelt héél veel, of men de 
publieke opinie mee heeft of niet. 
En het steeds maar weer houden 
van „besloten vergaderingen", wan- 
neer het onderwerpen betreft, die 
juist het publiek zo bijzonder inte- 
resseren, is er niet bevorderlijk 
voor, de belangstelling' gaande te 
houden. Men zal niet moeten ver- 
geten, dat het hier gaat om onze 
Noordboulevard, het troetelkind 
altijd geweest van onze inwoners en 
waarvan wij nu in het afgelopen 
jaar reeds het tweede lustrum van 
de onbebouwde toestand hebben 
gevierd. Het idee, nog langer met 
deze woestijn te moeten blijven 
zitten, heeft niets aanlokkelijks, 
want Zandvoort is zéér gehecht aan een vrolijke Boulevard, bebouwd 
en met een gezellig vertier die de 
ziel moet zijn van zomervreugde en 
daarom zou men zo gaarne klaar- 
heid wensen in een zaak, die allen 
na aan het harte ligt en nu achter 
sluiers van geheimzinnigheid ver- 
borgen blijft. Daarom hoopt men 
algemeen de komende 24e Januari 
nu eens niet op een besloten ver- 
gadering, wanneer dit punt aan de 
orde komt. Men kan niet eindeloos 
voort blijven bouwen op het geduld 
van de publieke opinie. 

Over andere plannen, die voor dit 
jaar in voorbereiding zijn, hoop ik 
U in volgende nummers het een en 
ander mede te delen. Dat Zand- 
voorts Nieuwsblad zich daarbij voor- 
neemt, V van de juiste gang van 
zaken op de hoogte te houden, 
spreekt vanzelf. Als plaatselijk blad 
willen we zo gaarne de spreekbuis 
zijn van de wensen onzer abonné's 
en tevens de schakel tussen publiek 
en overheid. Wanneer dat geschiedt 
in goede harmonie, behoeft dat 
geen bedankje als abonné op te 
leveren, omdat hier of daar eens 
„lange tenen" of ,pere benen!' wor- 
den geraakt. Ik moest dat het afge- 
lopen jaar in enkele gevallen er- 
varen en dat is niet leuk, niet om 
die enkele abonné, doch om het 
principe van „ik 2al 'em wel krij- 
gen". Dat neemt niet weg, dat we 
óók het komende jaar geen blad 
voor de mond zullen nemen en zul- 
len zeggen wat ons niet aanstaat. 

Moge 1956 voor ons allen\ en voor 
Zandvoort een goed en rijk gezegend 
jaar zijn, waarin allen elkaar zullen 
vinden eendrachtig rondom de grote 
belangen, die in dit jaar voor Zand- 
voort op het spel staan. K. Rijdt zelf! 
Ford Fairlane - Opel KapitSn - Ford Zephyr 

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur 

Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort - Telefoon 3152 Een interessante show 

In restaurant „La Mer" zal van 
Maandag 9 t.m. Donderdag 12 Jan. 
a.s. door de Haarlemse uurwerk- 
handel een interessante show wor- 
den gehouden van de laatste Ame- 
rikaanse modellen tafel-cassettes, 
eier- en roomstellen en ander be- 
stek, zowel ten behoeve van de 
Horeca-bedrijven als particulieren. 

Wij zagen dit nieuwe bestek, dat 
inderdaad op 'dit gebied iets zéér 
bijzonders betekent. Er zal dan ook 
in onze gemeente voor deze show 
zeker véél belangstelling bestaan. 
Bovendien zullen ook tijdens deze 
show verschillende unieke klokken, 
w.o. echter Schwarzwalder-jacht- 
klokken, worden getoond. 

Diverse attracties zijn aan deze 
expositie verbonden. Zo zal iedere 
25ste bezoeker, t.m. de 250ste, een 
attractie ontvangen. Voor de 250ste 
werd b.v. een 28-delige tafelcassette 
beschikbaar gesteld, voor de even- 
tueel 1000ste bezoeker een tafel- 
cassette ter waarde van ƒ350, — . 
Na alles, wat wij van de voorbe- 
reidingen hebben gezien, kunnen 
wij U een bezoek aan deze show 
ten zeerste aanbevelen en verwij- 
zen TJ voor bijzonderheden naar de 
in dit nummer voorkomende adver- 
tentie. lenezii 

Huidzuiverheid - Huidgezondheid 

Houdt de winier uii handen en voeten. Ouderavond Wiihelminaschoo! 

Nadat Ds. de Ru op de gebruike- 
lijke wijze deze eerste ouderavond 
van het seizoen in het thans geheel 
gerestaureerde gymnastieklokaal van 
de school, had geopend, gaf hij voor 
de rest van de avond de leiding 
over aan de voorzitter van de 
oudercommissie, de heer Boogaard. 
Deze behandelde allereerst de ver- 
kiezing van nieuwe leden van de 
oudercommissie. Aftredend waren 
mevr. C. H. Bense-Stofberg en de 
heren J. Bos en D. Stobbelaar. 

Daar geen voorstellen van de 
ouders waren binnengekomen, wer- 
den de door de oudercommissie 
voorgedragen leden, t.w. mevr. C. 
Hoogendoorn-Rohrman en de heren 
K. Tilstra en J. van Vessem, zon- 
der stemming als lid van deze com- 
missie geïnstalleerd. Vervolgens ver- 
zocht de heer Boogaard aandacht 
voor de kinderen van klasse la. 

Vermomd als echte Zandvoorters 
kwamen zij, voorafgegaan door een 
peuter, die voor de helft verdween 
achter haar accordeon, de zaal bin- 
nen. Onder begeleiding van eigen 
accordeon-muziek brachten zij al- 
lereerst een klompendansje en 
daarna enige liedjes ten gehore. Een 
gul applaus beloonde hun kunnen. 

De secretaris van het schoolbe- 
stuur, de heer Visser, gaf vervol- 
gens in vogelvlucht een overzicht 
van het wel en wee van de school 
in het afgelopen jaar. 

Vervolgens kreeg Dr. P. J. v.d. 
Broek gelegenheid tot het houden 
van een inleiding over „De waarde 
van het psychologisch onderzoek". 

In de direct daarop volgende Doktersdlsnst 

Zondag a.s.: Dr. H. K. van Es, 
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058. 

Dienst wijkverpleegstars 

Zondag a.s.: Zr. S. M. de Wilde, 
Zeestraat 67, telefoon 2720. 
VERLOSKUNDIGE: 
Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816. pauze kregen de ouders, onder het 
genot van een kopje thee en een 
koekje, gelegenheid na te denken 
over deze inleiding, om na deze 
pauze hun vragen te kunnen stellen. 
Het was inmiddels al weer laat 
geworden, toen de heer Boogaard 
deze wederom zeer geslaagde avond 
sloot en de ouders gelegenheid gaf 
de vorderingen van hun kinderen 
in ogenschouw te nemen. Ruwe,rode handen 
Hartelijk dank! 

Aan allen die mij in 't afgelopen 
jaar met gedragen kleding geholpen 
hebben veel zegen gewenst voor '56! 

En 't meeste behoefte heb ïk 

altijd aan mannenkleding (kleine 
maten). 

Zr. W. J. v. Zeijl, Regentesseweg 3 

Kook-voorwerklessen 

De commissie voor huishoudelijke 
en gezinsvoorlichting verzoekt ons te 
willen melden, dat de kook-voor- 
werklessen, te geven door Mej. A. 
Frenie, lerares aan het Gem. gas- 
bedrijf te Haarlem, in het gebouwtje 
van het Gem. gasbedrijf aan de 
Tolweg no. 10, zullen gehouden 
worden op 9-16-30 Januari en 6 Fe- 
bruari, dus aanvangend a.s. Maan- 
dag. Deze cursus beoogt de bedre- 
venheid aan te kweken in het be- 
reiden van de dagelijkse maaltijd en 
het verzorgen van gerechten voor 
de feestjes in het gezin. 

Voor deze cursus kunnen zich nog 
enkele dames opgeven bij Mevrouw 
Blaauboer. Wij raden hen aan, dit 
zo vlug mogelijkte doen om niette 
worden teleurgesteld, daar de be- 
langstelling voor deze cursus zéér 
groot is. 

Voor de «stille armen» 

Na de laatste verantwoording zijn 
nog enkele bedragen binnengeko- 
men, die wij hieronder gaarne wil- 
len verantwoorden: Mevr. V.-deW. 
ƒ10,—; N.N. ƒ2,50; C.K. ƒ5,50; J.E. 
ƒ5,—; H.H. ƒ2,50. Totaal ƒ25,50. 
Vorig totaal ƒ1050, — . In totaal ont- 
vangen ƒ 1075,50. 

Dit is een zeer verheugend resul- 
taat en wij betuigen hierbij nog- 
maals onze hartelijke dank aan allen 
die deze hulp mogelijk maakten. 

Het comité: 

Burgemeester 

Mr. H.M. van Fenema. 

S. Slagveld. 

J. A. B. van Pagée. Voor stokvis 

ZOUTE VIS en 
DIEPVRIES KABELJAUW FILé. Vishandel H. 

Kerkstraat 21 SCHUT 

Telefoon 2121 HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. UW. Strand 
Jan. beriidbaar 

8 — ,— 7,— 12,21 19,30 4,00-10,30 

9 1,— 8,— 13,25 20,30 5,00-11,30 

10 1,54 9,— 14,10 21,— 6,00-12,00 

11 2,39 9,30 14,51 22,— 6,30-13,00 

12 3,19 10,30 15.29 22,30 7,30-13,30 

13 3,55 11,— 16,05 23,— 8,00-14,00 

14 4,29 11„30 16,39 23,30 8,30-14,30 

Rijkspostspaarbank 

Aan het postkantoor te Zandvoort 
werd gedurende, de maand Decem- 
ber bij de Rijkspostspaarbank inge- 
legd een bedrag van ƒ84.956,97 en 
terugbetaald ƒ93.269,96. BURGERLIJKE STAND 

23-29 December 1955 
Geboren: Gerardus Jozua, z. van 

P. Bakkenhoven en C.C.M. Brouwer. 
Overleden: F. L. van Keulen, oud 

90 j. echtg.e van D. Drayer. 

30 Dec. '55—5 Jan. '56. 

Geboren: Frederika, dochter van 
J. Bol en W. Theunisse; Michiel, 
zoon van M. Rosenboom en R. C. 
Lazara; Joseph Alphons, zoon van 
H. Molenaar en M P. Lammers; 
Everardus, zoon van J. O. Blanke- 
steijn en J. van der Vliet. 

Ondertrouwd: A. van der Zwan 
enM. Reens. 

Overleden: J. M. B. Abbenhuis, 
oud 60 jaar, echtg.e. van T. J. Lefe- 
rink; L. Smit, oud 64 jaar, echtg.e 
van A. Maandag. 

Verenigings-documentatie 

Het gemeentebestuur van Zand- 
voort wijst erop, dat verschillende 
verenigingen nog geen gevolg 
gaven aan het verzoek, de juiste 
namen en adressen van hun dage- 
lijks bestuur op te geven, om zo- 
doende te komen tot eeni eenvoudig 
opgezette verenigings-documentatie. 
Daar dit alleen doel heeft, wanneer 
alle verenigingsbesturen hieraan 
medewerken, wordt verzocht aan 
die verenigingen, die dit nog niet 
deden, alsnog ter gemeentesecretarie 
hun opgave in te zenden. 

Kampeerders hebben 
bezwaren 

Naar aanleiding van het feit, dat 
het gemeentebestuur van Zandvoort 
besloot, niet meer toe te staan, dat 
het komende seizoen de kampeer - 
huisjes in het strandtentenkamp in 
drie rijen achter elkaar worden ge- 
plaatst, omdat dit na de stormvloed 
in Mei j.1., toen een aantal huisjes 
werd weggeslagen, niet meer ver- 
antwoord wordt geacht, heeft het 
bestuur van de kampeervereniging 
„Helios" in een gehouden vergade- 
ring besloten ,zich tot het gemeente- 
bestuur van Zandvoort te wenden 
met het verzoek, medewerking te 
willen verlenen om voor deze maat- 
regel, waardoor vele kampeerders 
worden gedupeerd, een oplossing te 
verkrijgen in die zin, dat tenminste 
eenzelfde aantal kampeerhuisjes op 
het strand zal kunnen worden ge- 
plaatst als dit het laatste „ seizoen 
het geval was. Het is n.1. zo, dat het 
aantal aanvragen elk jaar toeneemt, 
zodat door deze inkrimping zich bij 
de kampeerverenigingen grote 
moeilijkheden gaan voordoen. COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113 K.J.C. Zandvoortmeeuwen 

De K.J.C. Zandvoortmeeuwen hield 
23 December haar wildavond, die 
in alle opzichten geslaagd mag 
heten, daaraan was ook de.Water- 
drinker-prijs verbonden. De Ie prijs 
kreeg G. Kerkman, uit 7 partijen 
12.005 p.; 2e (troostprijs) Jac. Wa- 
terdrinker, uit 7 partijen 11.970 p., 
dus een verschil van 25 punten. 
De tweede Waterdrinker-prijs is 
gewonnen door degene die het 
dichtst bij 2748 punten was uit twee 
partijen. Dit was de partij van de 
heer P. Kerkman met 2755 punten 
en de "tweede met een troostprijs 
van 2767 punten de heer H. J. Ko- 
per. Van de maand-competitie (Dec.) 
is nu no. 1: G. Kerkman; 2. K. 
Kerkman; 3. C. Draijer; 4. Jac. 
Waterdrinker; 5. C. van Roon. Niet op de plaat maar echt in onze 
zaak optreden van het beroemde 

Accordeon-trio 

De 3 Jacksons 

ZATERDAG 14 JANUARI a.s. 

van 2-3.30 uur. 

V bent van harte welkom! 

Radio - Televisie - Gramofoonplaten 

F. H. PER9AAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 Heden overleed, plotseling te 
Zandvoort onze innig geliefde 
en zorgzame Vrouw, Moeder, 
Behuwd- en Grootmoeder, 
Zuster, Behuwd Zuster en 
Tante 

Mevrouw 

L. Maandag-Smit 

in de ouderdom van 64 jaar. 

Amsterdam: 

A. Maandag. 
Djakarta: 

B. Jagtenberg-Maandag. 
G. M. Jagtenberg. 
Chrisje. 

Amsterdam, 4 Januari 1956. 
Valeriusstraat 104 h. 

De overledene is opgebaard in 
de rouwkamer Dorpsplein 11 
te Zandvoort. Gelegenheid tot 
condoleren Zondag 8. Januari 
;. van 2-4 uur aldaar. 

De teraardebestelling zal plaats 
hebben Maandag 9 Januari 
a.s. te 2 uur, op de algemene 
begraafplaats te Zandvoort. 
Vertrek rouwkamer 1.45 uur. Jac. Koper 

Dorpsplein 1 1 , Tel.2872-3460 

Begrafenissen en crematies. 

Eerste Zandvoortse 
rouwkamer-inrichting 

Gelegenheid iot opbaren OFFICIËLE MEDEDELING 

Gsmoente Zandvoort Kosteloze inenting 

tegen pokken 

Burgemeester en Wethouders van 
Zandvoort maken bekend, dat op 
Zaterdag 14 Januari a.s. des na- 
middags 3 uur, in het Consultatie 
Bureau aan de Poststraat alhier, de 
gelegenheid zal zijn opengesteld tot 
kosteloze inenting of herinenting 
tegen pokken van hen die zich 
daartoe aanmelden of daartoe wor- 
den voorgebracht. ' i 

Het verdient aanbeveling, behou- 
dens ''bijzondere omstandigheden, 
alleen kinderen beneden de leeftijd 
van twee jaren te laten inenten. 
Voorafgaande raadpleging van de 
huisarts is gewenst. 

Verzocht wordt trouwboekje van 
de ouders of geboortebewijzen van 
de kinderen mede te brengen. 

Zandvoort, 3 Januari 1956. 

Burgemeester en 
Wethouders voornoemd, 
De Burgemeester, 
VAN FENEMA. 
De Secretaris, 
W. BOSMAN. Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg, hoek Emmaweg 
Zondag a.s. v.m. 10 uur: 

Ds. A. de Ruiter 
17 uur: Ds. A. de Ruiter, 

H.A. eni dankzegging. 

HERVORMDE KERK 
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru. 

Bevestiging van kerkeraadsleden. 

9,30 uur Jeugdkapel. Spr. de heer 
J. Schreuder van Santpoort. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15 
Zondag a.s. v.m. 10,30 uur: 
Dr. A. J. van Leusen, uit Velsen. 

PAROCHIE H. AGATHA. 

H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog- 
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof. 

In de week H.H. Missen 's mor- 
gens 7 uur en 7.45 uur. 

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags 
gelegenheid .om te biechten. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst 
in pension Dijkhoffz, Brederodestr. 
43. Spr. dhr. H. Veldkamp, evange- 
list, den Haag. Taxi? 2600 
bellen!! 

HOGEWEG 50 
SCHROEDER Trouwen, lange afstanden 
billijke prijzen. 

Wij zijn ook ingedeeld 
bij 't ziekenvervoer. 
PHILIPS 
RADIO 

seizoen 1956 Neemt thans een kloek besluit, 
Schakel Uw oude radio uit? 

Bestel heden bij ons een nieuw 
PHILIPS radiotoestel, prachtig van 
toon! Philips radio vanaf ƒ98,—, een 
kwaliteitsproduct! 

PHILIPS radio- wisselaar-combinatie 
staand model met opbergruimte 
voor platen. 

PHILIPS platenspeler vanaf ƒ79,—. 
Uw oude radio heeft inruil waarde! 
PHILIPS bandrecorder. 
PHILIPS hoogtezon vanaf- ƒ 76,50, 
houdt U fit, het hele jaar. Raadpleeg 
Uw huisarts. Alleen de maand Janu- 
ari ƒ10, — lager in prijs. Vraagt bij 
ons inlichtingen. 
PHILIPS scheerapparaat ƒ39,75. 
PHILIPS Inphraphil ƒ37,50. 

Komt U eens kijken en luisteren? 
Wij regelen desgewenst, na persoon- 
lijk overleg, de betaling met U. 
Erkend Philips Service Dealer. 
Kostverlorenstraat 7 Telef. 2534 Z.V.V. Zandvoortmoouwcn 

Na twee weken rust speelt het Ie 
Zondagmiddag de thuiswedstrijd 
tegen Den. Helder. De bezoekers 
staan op de onderste plaats en zul- 
len zeker alles op alles zetten om 
de punten te bemachtigen. 

Programma voor a.s. Zondag: 

Zandv.m. I-Den Helder 2,30 u. 
A.D.O. '20 2-Zandv.m. 2 2,30 u. 
E.D.O. 5-Zandv.m. 3 9,45 u. 

D.I.O. 2-Zandv.m. 4 9,45 u. 

Zandv.m. 5-Terrasvogels 2 9,45 u. 
Zandv.m. jun. a-Haarlem b 9,45 u. 
Zandv.m. jun. b-H.F.C. e 12 u. 
Zandv.m. jun c-R.C.H. i 12 u. 

Programma voor a.s. Zaterdag: 
IJmuiden 4-Zandv.m. 2 2,30 u. 
H.F.C. a-Zandv.m. adsp. a - 3 u. 
Zandv.m. adsp b-Schoten b 3 u. 
Zandv.m. adsp. c-V.V.H. c 3 u. 

«Bridgen voor pleizier» 

Dinsdag werd de uitslag van een 
wedstrijd met door loting samen- 
gestelde koppels in: 

N.Z.: 1. Mevr. Claassen-Hr. van 
Wonderen 60,5 p.; 2. Mevr. Berk- 
hout-Hr. Gebe 58 p.; 3. Dames 
Gebe 47 p.; 4. Dames . Rekké-Dirk- 
sen 44 p.; 5." Dames Kuyters-des 
Bouvrie 42,5 p. 

O.W.: 1. Dames Snijer-de Jong 
56,5 p.; 2. Mevr. v. Straaten-Hr. v.d. 
Vlerk 56 p.; 3. Mevr. v. Wonderen- 
Hr. de Jong 49,5 p.; 4. Dames Berg- 
eyk-v.d. Vlerk 47,5 p.; 5. Mej. Den 
Belder-Hr. v. Straaten] 38,5 p. Uw Zandvoortse dealer 

Jac- Versteeg e 

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323 

deelt mede, dat 

motorminnend Zandyoort -binnenkort 
een grote verrassing te wachten staati 

Nadere mededelingen volgen nog. 
Voor de aanschaffing van een 

Rijwiel - IViotor 
Bromfiets 
Scooter off Auto 

Uw aangewezen adres! 
Deskundige voorlichting. 
100% SERVICE! 

Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen 
Betaling óók in overleg. 
▲ Tevens Uw adres voor leren motor- 

kleding en alle gewenste onderdelen Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

K.rkitraal 28 - Tel.f. 2793 GRATIS GRATIS BICO cabaret-avond 

Het Bico Cabaret ensemble, samen- 
gesteld uit 1ste klas artisten, geeft 
GRATIS een Bico-voorstelling in 

„Monopole" 

op 25 Januari 's avonds 8 uur 

Het belooft een KNAL-AVOND te 
worden en er zijn ook nog ver- 
rassingen. In de pauze een korte met de 
Bico wasmachines en centrifuges 

Kaarten verkrijgbaar bij de firma 

DE KL. BUENKOHF 

KERKPLEIN 5 — TELEFOON 2658 

Wasmachines en centrifuges, gekocht 
op de cabaret-avond bij de firma 
Uyleman „DE KL. BIJENKORF", 
'worden door ons , „zonder rente" - 
berekening gefinancierd. 
Voorziet U tijdig van plaatsen! 

Radio- en Televisiehandel GRATIS GRATIS *r Theater „Monopole" 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - . Telef. 2550 

Vanaf Vrijdag 6 t.m. Zondag 8 Januari 8 uur 

GINA LOLLOBRIGIDA 
VITTORIO GASSMAN 

De mooiste vrouw 
ter wereld 

Naar het leven van Lina Cavalieri. Een 
film van liefde en vrolijkheid, van droef- 
heid en intriges, van brillante zang en 
dans. Tn Technicolor. (14 jaar). 

Vanaf Maandag 9 t.m. Woensdag 11 Januari 8 uur 

CLARK GABLE - GENE TIERNEY 
BERNARD MILES - BELITA en KEN- 
NETH MORE in: 

Gevaarlijke 
ontvoering 

Het spannende relaas van een man, die 
het recht in eigen handen neemt en zijn 
vrouw ontvoert van achter het ijzeren 
gordijn. (14 jaar). 

Donderdag 12 Januari 8 uur (slechts 1 dag) 

STERLING HAYDEN - LOUIS CALHERN 
JEAN HAGEN en JAMES WHITEMORE 

Asphalt Jungle 

Een zeldzame thriller, welke U tot het 
einde in de ban houdt. (18 jaar). 

Zondagmiddag 8 Jan. 2.30 uur speciale matinee 

RED SKELTON in de oerkomische film: 

De verliefde cameraman 

(Alle leeftijden). ■ Reeds nu het voorjaar in Uw woning 

met NARCISSEN en SERINGEN uit: 

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - • - TELEFOON 2060 

De prijzen vallen mee! 

Grote keuze in kamerplanten. 

Elke dag verse bloemen! 

Ook het speciaal-adres 
voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK Commissie v. huish. en gezinsvoorl. Zandvoort 
Op 9, 16, 30 Januari en 6 Febr. zullen, de 

Kook-voorwerklessen 

onder leiding van Mej. Frenie worden 
gehouden in het gebouw van het Gem. 
Gasbedrijf, Tolweg 10. Aanvang 8 uur. 

Een beperkt aantal dames kan nog aan deze 
cursus deelnemen. Op te geven: Mevr. A. Blaau- 
boer, Haltestraat 46, Telefoon 2392. Dames, ondanks de stijgende marktprijzen handhaven wij de weekend-reclames 

"- ? n Slagerij Henk van Eldik 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. prachtige Osselappen en 500 gr. gesm. vet I 2, — 

500 gr. LENDE-ENTRE COTE ƒ 2,35 500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ 2,35 

500 gr. prachtige KALFS- 500 gr. SCHOUDER- 

TUI FRICANDEAULAPPEN .... ƒ2,25 CARBONADE .. ƒ1,75 

VLEESWAREN-RECLAME: 

150 gr. gebr. Rosbeaf 85 et. 150 gr. Cornedbeaf 60 et. ' 

150 gr. mooie Ham 85 et. 150 gr. Pork 50 et. 

100 gr. gebr.Rosbeaf en 250 gr. echte Geld. gek. worst 85 et. Denkt U erom: 

100 gr. Leverworst 70 et. 200 gr. heerlijke Leverworst 50 et. ONS telefoonnummer is 2682. 

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90ct. 
Elke fijnproever prefereert: 

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! SooTLl Advertentietarief losse 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. wtMB/m Damesmantelfabriek in het 
beste genre VRAAGT voor 
direct geroutineerde 

MACHINESTIKSTERS. 
Hoogste lonen. Aanm. dag. 
van 9-5 uur. N.V. Holland 
Confectie - Zijlweg 123, 
Haarlem. DAME, 50 jaar, ZOEKT 
WERKKRING, winkel of 
huishouding, zonder kin- 
deren of heer alleen. Br. 
no. 128, boekh. v. Petegem. Electr. NAAIMACHINES 
TB HUUR. ƒ5,- per week. 
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7 Goed TEHUIS GEZOCHT 
voor 2 jonge hondjes (± 2 
maanden oud). Mevrouw 
Hugenholtz, Duindcornlaan 
11, Bentveld. Telef. 26939 
(K 2500). WERKSTER GEVRAAGD. 
Vrijdag en Zaterdag. Mar- 
nixstraat 9. WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. Adverteert in dit blad VERLOREN: 

GOUDEN HORLOGE 
met armband (aandenken). 
Tegen bel. terug bezorgen: 
Mevr. Berton, Thorbecke- 
straat 46. Wij zoeken voor een onzer 
mensen een SLAAPKAMER 
event. m. gebr. v. keuken, 
voor het gehele jaar. Aan- 
biedingen met prijsopgave 
aan de Zandv. Thermome- 
terfabriek, Smedestraat 11, 
Zandvoort. GEVRAAGD : Dagmeisjé, 
meisje voor halve dagen of 
nette werkster 2 x p. week. 
Mevr. Balledux, Haltestr. 
27-29. GEVRAAGD: een gerouti- 
neerde NAAISTER. Hoog 
loon. Prettige werkkring. 
Modehuis T.C. v.d. Schelde, 
Haltestraat 7. 5 Gem. ambtenaar ZOEKT 
PENSION. - Br. no. 6-1-56 
bureau vari dit blad. Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

wasmachines mei lichte 

emaille-beschadigingen 

'gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150 — 

Depot: Anna van Bu- 
renlaan 44, Haarlem, 
Telef. 39204. Café Oomstee 

Iedere Vrijdag gekookte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. 

Haltestr.50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eidik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U deze Zaterdag 
als reclame aan: 

500 gr. prima OSSELAPPEN en / * 1 Qfi 
250 gr. RUNDVET \ l h vyj 

500 gr. LENDE (Contraf ilet) ƒ2,50 

500 gr. RUNDVET (gesm.) ƒ0,50 

1 kg. Kalfsschenkel'met veel vlees ƒ1, — 

VOOR DE BOTERHAM: 
100 gr. Pekelvlees en ) f A Q K 
100 gr. gebr. Rosbeaf > ' "r" 

100 gr. Gebr. Rosbeaf en S f ft 7 P» 

100 gr. Lunchmeat - . ) . * u > ' " 

250 gr. van onze beroemde gek. worst .... ƒ0,85 

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50 

.150 gr. Corned Beaf ƒ0,60 

150 gr. Kinnebakham ƒ0,50 

Ziet verder onze prijzen in de etalage! F^MILIE-DRUKU/ERfc STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK 

F. M. VAN DEURSEN SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507 
PHILIPS 
GRUNDIG 
ARISTONA Philips en Grundig Televisie 

Deze week ontvangen: Grundig Radio 1956 f538,—; 
met afstandbediening f 590 — 

en het nieuwste Philips Televisie-meubel, beeld 53 cm. f 1695 — 


l 1695,— 

Beeld 53 cm. * 1245,— 

Beeld 53 cm. f 995,- 

Beeld 43 cm. Philips Streekontvangers in de prijzen van f 775,— 43 cm. beeld; f 650,~ 36 cm. beeld. 

EIGEN SERVICE DIENST 

TECHNISCH 
BUREAU 

Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort 
I r\J\ I BEL 
P. Kerkman 

Haltestraat 63 Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

ABAI Prineessewegr '5 
. DUL Telef. 2066 Warmwaterzakken 

10 verschillende modellen. 

Drogisterij Bouwman 

Gedipl. drogist 
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327 Administratiekantoor A. F. HEUFT 

Inrichten en bijhouden v. boekhou- 
dingen. - Administratieve controles. 

Belastingzaken, 

Vermogensbeheer en -administratie 

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort 

Telef. 2236 G.J. TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN 

VESTING 
hulpmotoren enz. 

Stofzuigers,' electr. „onderdelen;" 
Betaling -in''bverleg. '' r ' " * 
REPARATIE T INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19. - 
van diverse meubilaire" goederen, 
op Donderdag 1 2 Januari a.s. 

's morgens 10 UUR in veilinggebouw 

De Witte Zwaan 

(Dorpsplein), 

van diverse ameublementen, dres- 
soirs, tafels, stoelen, ledikanten met 
toebehoren, vloerkleden, gordijnen, 
radio's, enige rieten meubelen, huis- 
houdelijke, goederen, ronde taf el- 
blaadjes, vaste wastafels, etalage 
betimmering, meubeltransport bak- 
fiets en, vele andere goederen. 

KIJKDAG: Woensdag 11 Januari 
van 2-8 uur. 

Goederen kunnen nog worden bij- 
gevoegd. Inlichtingen dagelijks. 

TELEF. 2164 K.J.C. Zandv.meeuwen 

wenst allen een 
GELUKKIG NIEUWJAAR. De Zandv. Schaakclub 

wenst leden en bekenden een . 
VOORSPOEDIG 1956. Heeft U iets op te ruimen? 

Wij kopen alle soorten meubelen en 
inboedels. - Overal te ontbieden! 

P. WATERDRINKER - TEL. 2164 „Het witte legioen" Moet het op zichzelf reeds een. 
prestatie worden genoemd van de 
toneelgroep „Sandevoerde" na de 
uitvoering van „Het Mannion mys- 
terie op 12 November j.1. ruim vijf 
weken later met een ander toneel- 
spel op de planken te komen, er mag 
zeker van bewondering gesproken 
worden bij de beoordeling van de 
wijze, waarop men Donderdag 22 
December „Het witte legioen" van 
Maarten van Vucht over het voet- 
licht plaatste. Een extra uitvoering 
speciaal ingelast voor leden en 
donateurs, waarmede deze nog 
jonge vereniging voor de derde 
maal optrad. Want men deed het op 
een wijze, die ongemeen boeiend 
was van het begin tot het einde en 
ook nu weer bewees regisseur Jos 
Dröse zijn bekwaamheid door geen 
enkele verwaarlozing van het detail 
en door', zijn spelers stuk voor stuk 
op de juiste plaats neer te zetten. 

Zo werd dit spel, zich afspelend 
in de werkkamer van de directrice 
van een ziekenhuis, waar ini hoofd- 
zaak oorlogsgewonden worden ver- 
pleegd, een afwisseling van humor 
en tragiek, van menselijk gevoel en 
harde zakelijkheid, die door alle 
medewerkenden tot in de finesses 
werd aangevoeld. 

"Voor deze humor zorgden Piet PHILIPS en ERRES 

Radio en Televisie 

A.E.G. - ERRES en EDY 

Wasmachines 

ETNA en DORDRECHT 

Gasfornuizen 

Technisch Bureau 

TEROL 

TELEF. 2640. 
Showroom Kostverlorenstr.66b Balcon-varia 

Wullum: Zo Aerie, daer zain we 
dan weer berom voor 't eerst in 
't nuwe jaer. 'k Hoop dat 't voor 
jou en voor ons durp 'n goed. jaer 
mag zain jü. 

Aerie: Dat help 'k je wense Wullum. 
Dat 't maer net zo'n saizoen mag 
worre as 't leste jaer en dat 'er 
maer flink 'ebouwd mag worre. 

Wullum: Daervan zalle we op 24 
Januaerie wel méér hore Aerie, 
want 'k 'eloof vast eni zeker, dat 
dit het leste jaer zal zain, dat de 
Boulevaer 'n woestain blaift. 

Aerie : 'k Hoop 'et Wullum, 't 
wordt taid óók, want nog 
langer zó te motte deursukkele, 
dat kan toch niet. Ze zegge, dat 
nou die oplichter in de baejes zit, 
d'r veul is op'eklaerd, maer ik 
kan d'r nog niks van zien. 

Wullum: Afwachte jü, afwachte! 
Nae de raedsvergaedering Dins- 
dag over veertien daege zulle, we 
wel méér wete. Onze burgervaer 
zal d'r in z'n Nuwejaerstoespraek 
óók wel 't ien en ander over zegge. 

Aerie: We blaive vol goeje moed, 
Wullum. An 't begin van ellek 
nuw jaer hebbe we dat altaid. Je 
mot maer zó rekene, nog 'n paer 
weke, en dan komme de badgaste 
al weer hure en weer 'n paer 
weke laeter gaen de stoele al 
weer naer 't strand. 

Wullum: Zo i9 't Aerie. As je d'r 
veur staet, kaik je teuge 't sai- 
zoen an, dan laikt 'et zo'n lange 
taid, maer vóór je 't weet, is 't 
alweer veurbai. 

Aerie: En onze raedsleje hebbe 'n 
brief 'ehad van 'et 'emientebestuur 

, dat 'er niks op de schoonheids- 
commissie was an te merreke. 
Snap jai d'r wat van Wullum? 
D'r was toch of'esproke, dat ze 
óók de mense zouwe hore, die 
last van die commissie hebbe 
'ehad? Daer heb 'k niks van 'eleze. 

Wullum: Ik óók niet, Aerie, maer 
messchien komt dat nog. In ellek 
'eval zal d'r in de kommende 
raedsvergaedering nog wel 'n 
i hartig woordje over 'esproke 
worre. Mudde als korporaal Vink en' Cor 
van Poelgeest-Schaap als de werk- 
ster Daatje Thijssen op onnavolg- 
bare wijze, nergens geforceerd, doch 
met een tinteling van natuurlijk- 
heid die bijzonder trof. Menselijk 
gevoel en harde zakelijkheid waren 
in Gré Huyer prachtig verenigd in 
haar optreden als mevrouw Bur- 
gers, de directrice. Het was een ge- 
not, haar na lange tijd van afwezig- 
heid, weer eens voor het eerst op 
de planken te zien en zij bleek deze 
moeilijke rol wel zéér goed aan te 
voelen. 

De tragiek van het oorlogsleed 
werd door Joop Portegies als luite- 
nant Smetsers in sterk getypeerd 
spel op rake wijze uitgebeeld en 
Anneke Jansen-v. Poelgeest bracht 
een , meermalen ontroerende" creatie 
van de verpleegster Gretha Hoog- 
vliet, ten onrechte verdacht van het 
toedienen van morphine. Hermy 
Camphuysen voldeed in alle opzich- 
ten als de hooghartige, jaloerse ver- 
pleegster Freule Bets Wessels en 
Coby van Haren, de derde verpleeg- 
ster, werd op sympathieke wijze 
door Topsy Langereis-ter Wee tot 
leven gebracht, hoewel een angst- 
vallig houden aan de tekst soms 
wat dor aandeed. Rustig, uitermate 
correct en beheerst was het optre- 
den van J. Ramkema als de genees- 
heer-directeur Dr. Vermeulen, ter- 
wijl óók A. v.d. Wal als Dr. van 
Baer en Martin Langereis als Dr. 
Verheyen doorleefd spel toonden en 
een zéér juiste opvatting van hun 
rol. De rol van mevrouw Smetsers 
werd wegens ziekte van de speel- 
ster overgenomen door een uit 
Amsterdam afkomstige invalster, 
wier naam ons onthouden werd, 
doch die zich op goede wijze bij 
het geheel aanpaste. 

Het publiek in de geheel bezette 
zaal leefde van begin tot einde in 
gespannen aandacht mee met het 
spanningsvol gebeuren, dat vooral 
in het derde bedrijf — dank zij het 
fraaie decor- en requisieten-werk 
van Ben Waterdrinker en A. van 
der Wal — en de belichting van 
Frans Penaat, tijdens het Kerst- 
feest in het ziekenhuis vol sfeer en 
warmte was. 

Voorzitter M. Weber wees er in 
zijn openingswoord op, dat "„Sande- 
voerde" Vrijdagavond 23 Dec. een 
opvoering van het werk zou bren- 
gen voor de bewoners van „Het 
huis in de duinen", terwijl het bin- 
nenkort óók in de Clarastichting 
zal worden opgevoerd en huldigde 
na afloop onder spontaan applaus 
het ensemble met bloemen en ge- 
schenken. 

„Sandevoerde" heeft met deze 
opvoering toneelspel-minnend Zand- 
voort een kostelijke, sfeervolle 
avond geschonken. K. 

(Moest blijven overstaan.) Iedere Donderdagavond 8 uur 

MOSSELEN ETEN 

bij 

La Mer, Zeestr. 26 

Geopend tot 1.30 uur 's nachts Jhr. Mollerus voor de 
Zandv. handelsvereniging 

De Zandvoortse handelsvereniging 
belegt Donderdag 12 Jan. in hotel 
Keur een vergadering. Jhr. Dr. J.W. 
Mollerus, secretaris van de Haarl. 
kamer van koophandel zal hier een 
lezing met lichtbeelden houden 
over zijn laatste reis door Amerika. 
Daarna - volgt de afscheidsrede 
van de voorzitter, de heer M. Weber, 
die om gezondheidsredenen defini- 
tief als voorzitter heeft moeten be- 
danken en tenslotte de verkiezing 
van een nieuwe voorzitter. 

Rectificatie 

In ons vorig nummer werd abu- 
sievelijk vermeld, dat de jaarlijkse 
bloedafname-avond, te organiseren 
door de afdeling Zandvoort van het 
Ned. Roode Kruis zou plaats vinden 
op Woensdag 7 Febr. in hotel Keur. 

Dit moet niet zijn Woensdag, doch 
DINSDAG 7 Febr. a.s. Wij komen 
op deze gebeurtenis binnenkort nog 
nader terug. 
Nieuwjaars-receptie 
burgemeester 

Burgemeester Mr. H.M van Fenema 
hield Zondag 1 Januari met' zijn 
echtgenote een druk bezochte 
nieuwjaars-receptie in de raadzaal. 
Onder de velen, die hun opwachting 
kwamen maken, bevonden zich o.m. 
de gemeentesecretaris, vele raads- 
leden, de beide wethouders, de 
korpschef van politie, hoofden van 
takken van dienst, doktoren, predi- 
kanten, Zandvoorts pastoor, afge- 
vaardigden van verenigingen en 
vele particulieren. Met allen onder- 
hield men zich enkele ogenblikken 
op geanimeerde wijze. De receptie, 
welke van 3.30 tot 5 uur was vast- 
gesteld, moest wegens het grote be- 
zoek geruime tijd daarna nog wor- 
den voortgezet. 

Attractief Nieuwjaarsvuur 

De Zandvoortse politie — in 
samenwerking met de brandweer — 
is er ditmaal wel buitengewoon in 
geslaagd, het traditionele Nieuw- 
jaars-vreugdevuur op het strand 
door de massale verbranding van 
kerstbomen, bijzonder attractief te 
maken. 

De belangstelling ervoor, zowel 
van jongen als ouden, was Dinsdag- 
avond groter dan ooit tevoren. Op 
de Rotonde en op dé boulevards 
heerste een drukte als bij een zo- 
mers vuurwerk en de bewondering 
voor de grootscheepse opzet van 
het gebeuren had terecht aller be- 
wondering. 

Het was precies 7 uur, toen ge- 
kleurde vuurballen en knallende 
vuurpijlen, begeleid door het ge- 
loei van de alarmsirene van de 
brandweer-auto, die op het strand 
was opgesteld, het nieuwjaarsvuur 
inleidden. Een drietal jongens was 
door de brandweercommandant uit- 
gekozen, om met aan lange 
stokken gestoken flambouwen de 
brandstapel te ontsteken. 

Met een doffe klap sprong het 
vuur in de hoge berg brandbaar 
materiaal, omwonden en doorwoeld 
met slagkoord, volgestouwd met 
allerhande klein en groot vuur- 
werk en mild overgoten met ben- 
zine e.d. 

De Zandvoortse jeugd, die de 
gehele dag de oude kerstbomen 
naar het strand had getranspor- 
teerd, werd voor die moeite rijke- 
lijk beloond, want het resultaat 
van de explosieve hoog opgetaste 
brandstapel, die de politie ervan 
had gemaakt, was bij de ontbran- 
ding werkelijk verbluffend. Loeiend 
en sissend schoten de metershoge 
vlammen de lucht in, het knalde 
en knetterde, gekleurde lichtkogels 
schoten eruit omhoog en legden een 
prachtige gloed over de donkere zee. 
„Véél linker als gewoon vuurwerk", 
was het spontane commentaar van 
de opgewonden jeugd, doch óók de 
ouderen waren vól bewondering 
voor het fantastische schouwspel, 
dat de laaiende vuurhaard op- 
leverde en waarvoor óók het Zand- 
voortse burgemeesters-gezin zijn 
belangstelling toonde. Het was 
reeds bij achten, toen de vlammen 
minderden en de brandweer aan- 
stalten maakte, het vuur te doven, 
een vreugdevuur, dat bijzonder 
voldeed en waarvan, men zich voor- 
stelt, het het volgend jaar in nog 
grootser vorm op te zetten. Reeds 
nu kan men ervan verzekerd we- zen, dat er dan geen kerstboom in 
Zandvoort niet naar deze brand- 
stapel zal verhuizen, hetgeen het 
uiteindelijk doel van dit evene- 
ment is. 

Naar wij vernemen, is het vuur- 
werk, dat voor deze verbranding ge- 
leverd werd, te danken aan Kat's 
vuurwerkfabrieken te Leiden, welke 
door bemiddeling van de heer A. 
Slegers een grote partij afgekeurd 
vuurwerk beschikbaar stelde tegen 
een kleine vergoeding. Het werd 
door de Hr. Slegers en de brand- 
weercommandant, de Hr. A. van 
Noort persoonlijk uit Leiden gehaald. 

Onze Zandv. U.l.o.-school 

Het is al weer enige maanden ge- 
leden, dat ondergetekende een lans 
brak voor de Zandv. U.l.o.-school. 

De trouwe lezers van dit blad 
zullen zich dat nog wel herinneren. 
Ook weet ieder, dat reeds met de 
bouw der nieuwe U.l.o. -school be- 
gonnen is. 

In 1955 waren de eindresultaten 
van hen, die voor het U.l.o.-examen 
opgingen en leerlingen waren van 
de Zandvoortse U.l.o., de Wim Ger- 
tenbach-school, weer buitengewoon 
goed! Dit bewijst, dat het onder- 
wijs aan deze school er toch zeker 
zijn mag en helemaal niet onderdoet 
voor het onderwijs aan andere, bui- 
ten onze woonplaats gelegen U.l.o.- 
scholen. 

In Sept. 1955 meldden zich dan 
ook ruim 60 nieuwe leerlingen voor 
onze U.l.o. aan en dit is voor ons 
actieve Gemeentebestuur aanleiding 
geweest, mede gezien het totaal 
aantal leerlingen der school, over 
te gaan tot het aanstellen van een 
6e leerkracht, die op 9 Jan. in func- 
tie treedt. 

Dit heeft natuurlijk tot gevolg, 
dat het onderwijs aan deze school 
nog beter en effectiever kan wor- 
den. 

Het is n.1. thans mogelijk ge- 
worden de grote eerste klasse te 
splitsen in 3 klassen van pl.m. 20 
leerlingen per klas. 

Dat hiermede vooral de zwakkere 
U.l.o.-leerlingen zijn gebaat spreekt 
vanzelf. Maar ook is het logisch, dat 
hierdoor ook de beter begaafden 
zich makkelijker zullen ontplooien. 

Van de zijde van het gemeente- 
bestuur wordt alles in het werk ge- 
steld om het onderwijs in Zandvoort 
zo goed mogelijk te doen zijn. Daar- 
om is het nog steeds zo jammer, dat 
er nog zoveel Zandvoortse ingezete- 
nen zijn, die menen er beter aan te 
doen. hun kinderen elders onder- 
wijs te laten volgen. 

Voor de lagere school is dit niet 
nodig, maar voor het volgen van 
goed U.l.o.-onderwijs is dit zeker 
niet nodig! Bovendien kost het onze 
gemeente voor al die buiten de 
woonplaats schoolgaande kinderen 
een niet onaanzienlijk bedrag uit de 
gemeentekas. En hoeveel tijd wordt 
er bovendien nog verloren aan rei- 
zen, om over andere dingen nog 
maar niet te spreken. 

Wij mogen het gemeentebestuur 
dankbaar zijn, dat het tot aanstel- 
ling van een 6e leerkracht aan de 
U.l.o.-school is overgegaan. De 
gunstige resultaten zullen hierdoor 
zeker niet uitblijven en onze kinde- 
ren zullen er wel bij varen! 

J. Ramkema. 
Voorz. V. O. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

♦ MAANDAG a.s. 9 UUR ^ ▼ begint onze originele 
j± Amsterdamse 

% OPRUIMING 

fr SENSATIE-PRIJZEN 

Ziet onze etalages. 

H. SCHUILENBURG 

A De goedkope Amsterdammer 
^ Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦ Ook in dit nieuwe jaar 

brengen wij zoals altijd prima kwaliteit voor lage prijzen! 

750 gr. Varkens Fricandeaulappen f 2,75 

Deze week: 100 gr. Ham en \ HQ **é 
100 gr. Saks $ ^^ ***■ RUNDVLEES : Lende 

Doorr. R. lappen ƒ1,78 500 gr. Rosbief 

Magere Osselapp. ƒ2,10 500 gr. Entre Cöte 

Riblappen ƒ2,10 500 gr. Staartstuk 

VLEESWAREN: f2.40 500 gram Paté 50 et. 100 gr. 

Pekelvlees 48 et. 100 gr. 

Berliner 48 et. 100 gr. 

Leverkaas 48 et. 100 gr. 

Theeworst 53 et. p.stuk Leverworst 45 et. 200 gr. 

Kinnebakham . . 45 et. 150 gr. 

Bloedworst 45 et. 200 gr. 

Gek. worst 59 et. 200 gr. 

Saks 59 et. 200 gr. VOOR DE SNERT: Hamschijf ƒ1,25 500 gr. 
Varkenspoten ƒ0,60 500 gr. Krabbetjes ƒ1,50 500 gr. 

Woensdag en Donderdag: 
500 gr. Gehakt h.o.h. 11,25 

200 gr. Pork 49 et. 
Aan alle Middenstanders 

en toekomstige Middenstanders 

biedt het Nederlandsch Middenstands Voorzieningsfonds 
de mogelijkheid tot het verkrijgen van een 

renteSoos BiandeiscrecSiet 

van f 1 000,— tot f 1 0.000,— 

met gratis deelname aan het Ouderdoms-voorzieningsfonds. 

Voor nadere inlichtingen wende men zich tot de Inspecteur van 
het N.M.V.: G. Hulst, Hogeweg 36, Telef. 2627. OPRUIMING van restparen van Ie klasse fabrieken BROSSOIS Schoenhandel GROTE KROCHT Zandv. Schaakclub 

Na analyse bleek uit de drie afge- 
broken partijen van de bondswed- 
strijd Zandvoort 1-Kennemerland 1 
slechts één punt gescoord te kunnen 
worden, zodat deze door Zandvoort 
werd verloren met 4-6. Van de 
twee nog te spelen -wedstrijden zal 
er minstens één gewonnen moeten worden, willen we ons, in de 2e klas 
handhaven. Het zit er in en onze Ie 
team-spelers zijn er op gebrand nog 
twee punten binnen te! halen. 

De uitslag van de club competitie 
werd: Eldering-Haagen 1-0; Van 
Duyn-Haagen 1-0; Bais-Steiner 1-0; 
Hogen Esch Jr.-Termes 0-1; Kappel- 
hof -Janssen 0-1; Van Keule-Van 
Coeverden V2- 1 /»; v.d. Brom-Kop 0-1 Een kwart eeuw bij de P.T.T. De grote populariteit, die Mej. 
J. Hollenberg als ambtenaresse op 
het postkantoor te Zandvoort geniet, 
is zeker duidelijk gebleken bij de 
herdenking van haar 25-jarig jubi- 
leum, Maandag j.1. 

Een groot aantal bloemstukken 
en geschenken van Zandvoortse 
particulieren werden deze dag haar 
deel en om 11 uur hadden; collega's, 
vele oud-collega's en de directeur 
van het postkantoor, de heer J.W.T. 
van de Water, met echtgenote, zich 
in haar woning aan de Brederode- 
straat no. 33, verzameld, waar deze 
zich met een hartelijke toespraak 
tot de jubilaresse richtte. 

De heer van de Water memo- 
reerde o.a., dat Mej. Hollenberg op 
18-jarige leeftijd als zgn. „centrale 
kracht'! haar intrede deed " bij' de 
P.T.T. op 1 Januari 1931. Slechts 
van 16 Maart 1937 tot 1 Dec. 1943 
was zij niet in Zandvoort werk- 
zaam, omdat zij deze tijd overge- 
plaatst werd naar Amsterdam. 
Gedurende 19 jaar werkte zij op 
het postkantoor te Zandvoort en 
wist zich op te werken tot employé 
lste klasse. Door haar taak als 
loket-ambtenaresse werd zij een 
sterke schakel tussen publiek en 
bedrijf en als enig vrouwelijke 
kracht bij de P.T.T. te Zandvoort 
verwierf zij een bijzondere en be- 
langrijke positie, waarbij zij blijk 
gaf véél tact en mensenkennis te 
bezitten, daarbij dankbaar gebruik 
makend van het voordeel, dat door 
haar bijzondere werk in een be- 
trekkelijk kleine plaats, iedereen 
haar en zij iedereen kende. Met de 
hoop uit te spreken, dat de jubi- 
laresse nog vele jaren op dezelfde 
wijze de P.T.T. in Zandvoort zou 
mogen blijven dienen, omdat per- 
sonen als zij ten zeerste door het 
bedrijf worden gewaardeerd, besloot 
de heer van de Water zijn hartelijke 
toespraak, overhandigde haar na- mens de P.T.T. een geschenk in 
enveloppe en las een in sympathieke 
woorden gesteld schrijven voor van 
de heer Kersten, directeur van het 
postdistrict „Haarlem", waarin de 
verdiensten van de jubilaresse wer- 
den geroemd. 

Namens collega's en oud-collega's 
feliciteerde de heer L. v.d. Werff 
en overhandigde haar een fraai 
reisklokje en bloemen. 

In haar dankwoord verklaarde 
Mej. Hollenberg ten zeerste getrof- 
fen te zijn door de vele ontvangen 
bewijzen van medeleven met haar 
jubileum. De kwart eeuw dat zij de 
P.T.T. diende, was volgens haar 
„omgevlogen", een tijd, waarin, zij 
altijd met véél pleizier werkte en 
dat ook nog jaren hoopte te blijven 
doen. * 

Ook in de loop van deze jubileum- 
dag mocht zij daarna nog vele be- 
wijzen van sympathie en waar- 
dering van particuliere zijde ont- 
vangen. 

En wat zullen wij nu verder nog 
van dit jubileum zeggen? Wij zou- 
den onze jubilaresse de „onver- 
stoorbare" willen noemen. Een 
ambtenaresse, geknipt voor het 
loket-werk, want of het nu druk is 
of niet druk — en wanneer is het 
niet druk? — zij blijft ijskoud, al 
staan er 10 obstinate mensen te 
foeteren over het lange wachten. 
Maar ze helpt prettig en met tact 
en zijn de grootste mopperaars aan 
de beurt, dan zijn ze hun opwinding 
al lang weer kwijt door het ont- 
wapenende en tactische optreden 
van deze onverstoorbare, die gezien 
en getapt is bij allen, die het post- 
kantoor in Zandvoort bezoeken en, 
het is daarom, dat wij haar nog vele 
jaren in deze werkkring toewensen 
met als beloning binnen niet al te 
lange tijd een wat rustiger werk- 
kring in 'een nieuw postkantoor. Nieuwjaars-reunie gemeentepersoneel Ruim 200 leden van het Zand- 
voortse gemeentepersoneel hebben 
Maandagmiddag, tijdens de traditio- 
nele Nieuwjaars-reunie in het raad- 
huis, geluisterd naar toespraken van 
de gemeentesecretaris, de heer W. 
M. B. Bosman en burgemeester Mr. 
H. M. van Fenema. 

Na de burgemeester met zijn gezin 
een gelukkig Nieuwjaar te hebben 
toegewenst namens het gemeente- 
personeel en dit personeel namens 
het gemeentebestuur, wees de heer 
Bosman erop, dat ondanks verschil 
in opvatting, verschil in geloof en 
politiek inzicht, onder de Zand- 
voortse gemeente-ambtenaren, een 
geest van goede eensgezindheid 
heerst en een geest vani prettige en 
gezonde samenwerking. Dit kwam 
wel bijzonder tot uiting in de op- 
richting van de ambtenaren-perso- 
neelsvereniging, die in het laatst 
van vorig jaar ontstond en waarin 
zich deze eenheid duidelijk demon- 
streert. Spreker wilde nu eens niet 
herinneren aan de spreuk in het 
Zandvoortse raadhuis: „Trekt U 
niet aan wat ieder zegt, maar doet 
wat billijk is en recht", doch aan 
een andere spreuk, die men vindt 
in het raadhuis van Alkmaar, n.1..: 
„Salus populi suprema lex", d.w.z.: 
„Het heil der bevolking is de hoog- 
ste wet". Hoewel de gemeenteraad 
niet altijd een voorbeeld toont van 
eensgezindheid, achtte spreker dit 
ook niet nodig om tenslotte tóch tot 
een goed resultaat ,te komen. De 
heer_ Bosman verklaarde niet gaarne 
secretaris te willen zijn van een 
gemeente, waarin men tijdens de 
raadsvergadering dertig agenda- 
punten in dertig minuten kan „be- 
handelen". De werkwijze van Zand- 
voorts gemeenteraad kan volgens 
spreker als een voorbeeld gelden, 
voor hetgeen — ondanks dikwijls 
verschil van mening, tenslotte tóch 
in goede en verstandige besluiten 
tot stand komt. Spreker sprak ten- 
slotte de hoop uit, dat het de bur- 
gemeester gegeven zou mogen zijn, 
nog vele jaren te mogen medewer- 
ken aan het nemen van goede en 
belangrijke besluiten tot heil der 
gemeente. De burgemeester bracht de secre- 
taris dank voor diens vriendelijke 
woorden en memoreerde na zijn 
nieuwjaarswensen, vorige week in 
één der plaatselijke bladen een teke- 
ning te hebben gezien, waarop 
Zandvoorts burgemeester — met 
wapperende jaspanden — een pier 
afwandelde, met als onderschrift: 
„Laat de pier maar waaien". Mr. 
Van Fenema verklaarde, een en 
ander slechts zéér matig te kunnen 
waarderen. Er is n.1. helemaal geen 
sprake van, dat door de ontwikke- 
ling der dingen, zoals dit de laatste 
weken is geschied, het plan van de 
pier weg zou zijn en spreker zal 
zeker dit plan niet laten waaien, 
integendeel. „De historie bewijst", 
aldus Mr. Van Fenema, „dat zoveel 
personen hebben rondgelopen met 
grote plannen, die aanvankelijk 
voor fantastisch en niet te realiseren 
werden uitgemaakt, doch er ten- 
slotte later tóch kwamen". Als een 
enkel voorbeeld daarvan noemde 
spreker het graven van het Suez- 
kanaal. 

Tot zijn genoegen had de burge- 
meester geconstateerd, de laatste 
tijd het gezegde: „Zandvoort voor 
de Zandvoorters" niet meer te 
horen, in de plaats daarvan zou spr. 
nu liever dit gezegde vervangen 
zien door: „Zandvoorters voor 
Zandvoort". Tenslotte verklaarde 
Mr. Van Fenema, dat door een- 
drachtig samenwerken, ieder op z'n 
eigen post, het zeker zal gelukken 
Zandvoort groot te maken. 

Geruime tijd bleef men daarna in 
gezellig onderling samenzijn nog 
bijeen. 

Cabaretavond 

De toneelvereniging „Wim Hilde- 
ring" organiseert op Zaterdag 7 
Januari een cabaret-avond, met 
medewerking van Ab van der Lin- 
den's show-cabaret, welke een 
cabaret-revue zal opvoeren onder de 
titel: „Winnaars van het cabaret 
der onbekenden". Na afloop volgt 
een bal met medewerking van een 
dansorkest onder leiding van Harry 
Braun. Oudejaars-bijeenkomst P.v.d.A. In gebouw „Zomerlust" hield de 
afdeling Zandvoort van de Partij 
van de Arbeid Vrijdag j.1. een druk 
bezochte oudejaars-bijeenkomst. 

De afdelingsvoorzitter, de heer 
G. J. Sterrenburg memoreerde in 
zijn openingswoord als belangrijk- 
ste gebeurtenis in 1955 het over- 
lijden van de heer A. J. van der 
•Moolen, die tijdens zijn leven van 
zo grote betekenis was geweest voor 
de opkomst van de afdeling Zand- 
voort en wijdde gevoelvolle woor- 
den aan diens nagedachtenis, erop 
wijzend, dat zijn werken en streven 
altijd als een lichtend voorbeeld 
voor de afdeling zal blijven staan. 

Komende tot 1956 wees de spr. 
erop, dat een zéér belangrijk jaar 
■aanstaande is' door de komende ver- 
kiezingen, daarbij opwekkend tot 
eendracht in het werken voor de 
afdeling en de partij, omdat de 
komende verkiezingen het Neder- 
landse volk zullen moeten waar- 
borgen, dat óók in de toekomst op 
sociaal-democratische grondslag 
verder zal worden geregeerd. 

De Oudejaarsrede werd uitge- 
sproken door de heer J. B. Kooy uit 
Hilversum, voorzitter van het ge- 
west Noordholland-Zuid. 

Spreker verklaarde o.m. dat op 
politiek gebied het er in ons land 
niet zo bijzonder fraai uitziet. De 
politieke tegenstellingen zijn na de 
oorlog thans feller dan ooit, doch de 
Partij van de Arbeid kent geen 
pessimisme. Daarbij komt dat bij de 
jongeren, opgegroeid in de na- 
oorlogse jaren, het idealisme voor 
de perspectieven die het leven biedt, 
lang zo groot niet 'meer is als in 
vroegere jaren, doch men vergeet 
maar al te zeer de belangrijke 
vooruitgang, die mede -dank zij de 
Partij van de Arbeid op maat- 
schappelijk en cultureel gebied in 
ons land tot stand kwam. Spreker 
wees erop, dati er — vergeleken bij 
een halve eeuw geleden — enorm 
veel ten goede veranderde. Ook het 
karakter van de partij veranderde 
in de loop der jaren, doch het be- 
ginsel-programma bleef. De P.v.d.A. 
veranderde, omdat de wereld ver- 
anderde en de partij paste zich 
daarbij') aan. - »■ ■ 

Komende tot' 1956 zag spreker 
twee belangrijke gebeurtenissen. In 
Februari het tienjarig bestaan, in 
Juni de verkiezingen. In Februari 
feest om de groei en vooruitgang, 
in JunK strijd, want het is uiterst 
moeilijk vast te stellen, hoe de 
kansen staan, al lagen die volgens 
spreker ten gunste van de P.v.d.A. 
Na erop gewezen te hebben, dat er 
de laatste tijd nog al wat teleur- 
stellingen waren, o.a. de belasting- 
verlaging en het loslaten van de 
loon-politiek, verklaarde spreker, 
dat een partij, die de moed heeft 
het Nederlandse volk te zeggen, dat Drie inbraken 

Ongewenste gasten hebben! Oude- 
jaarsnacht de Zandvoortselaan uit- 
gekozen om in een drietal percelen 
een bezoek te: brengen. De heer A., 
bewoner van no. 50, bemerkte bij 
zijn thuiskomst — na elders Oud- 
en Nieuw te hebben gevierd, dat in 
zijn woning alles ondersteboven 
was gehaald, terwijl men zich toe- 
gang had verschaft door verbreking 
van een raam in de keukendeur. 
Een bedrag van ƒ150, — ' wordt ver- 
mist. Eenzelfde ontdekking deed de 
heer P., bewoner van perceel no. 30. 
Oók hier dezelfde situatie en de- 
zelfde wijze van binnenkomen. Hij 
miste een bedrag van ƒ40, — . 

Ook werd een derde ongewenst 
bezoek gebracht aan het perceel 
Kostverlorenstraat no. 129, bewoond 
door de heer P., directeur van de 
Twentsche Bank te Zandvoort, even- 
eens tijdens afwezigheid van de 
bewoners. Op dezelfde wijze als 
aan de Zandvoortselaan is men 
binnengekomen, n.1. door forceren 
van een raam in de keukendeur. 
Oók hier werd alles ondersteboven 
gekeerd, doch het resultaat was 
nihil, want er wordt niets ver- 
mist. De recherche heeft de zaak in 
onderzoek, doch men beschikt 
slechts over zéér vage aanwijzingen. belastingverlaging nu niet ten gun- 
ste van volk en welvaart kan wer- 
ken, zich zéér sterk moet weten en 
de Partij van de Arbeid deinst er 
niet voor terug, dit onomwonden te 
verklaren. Een enorme taak is het 
komende jaar voor de sociaal- 
democratisch-denkenden weggelegd, 
waarbij het wezenlijke van de 
strijd van de Partij van de Arbeid 
zal zijn, dat ieder zo consequent 
mogelijk zijn inzichten uitdraagt. 

De avond werd verder op ver- 
dienstelijke wijze aangevuld met 
een optreden van het politieke 
lekencabaret „De Valreep" een 
ensemble, dat vooral na de pauze 
op kernachtige en dikwijls geestige 
wijze verschillende aspecten van 
het politieke leven in ons land be- 
lichtte in zang, declamatie en sket- 
ches. 

Koffie en oliebollen, op kwistige 
wijze uitgedeeld, zorgden daarbij 
voor de onontbeerlijke oudejaars- 
avond-sfeer, terwijl een tombola 
met fraaie, door de leden beschik- 
baar gestelde prijzen, menigeen een 
verrassing bracht. 

Een kort, doch gezellig bal be- 
sloot deze oudejaarsavond-bijeen- 
komst die uitmuntte! door een sfeer 
van intimiteit en prettige eensge- 
zindheid. Ouderavond U.L.O.-school 

De oudercommsisie van de Wim 
Gertenbachschool voor U.L.O., be- 
legt een ouderayond op Dinsdag 10 
Januari in cafë-restaurant „De Ro- 
tonde". Na behandeling van ver- 
schillende school-aangelegenheden, 
die in verband met de op handen 
zijnde verandering door het t.z.t. 
betrekken van de nieuwe school 
thans reeds urgent worden, zal er 
voor de ouders gelegenheid zijn met 
de leraren over de vorderingen van 
hun -kinderen op school te .spreken. 
Daarna zal door Mej.. B. Bakels een 
lezing met lichtbeelden worden 
verzorgd over „Oud-Zandvoort", 
waarin verschillende nieuwe aan- 
vullingen uit haar historisch archief 
zullen worden getoond. 

Nieuwe verordeningen 

op verkeersgebied 

Op advies van de verkeerspolitie 
hebben B. & W. van Zandvoort 
enkele nieuwe plaatselijke verorde- 
ningen op verkeersgebied bekend 
gemaakt, ter verzekering van meer- 
dere veiligheid. Het betreft hier de 
volgende maatregelen: De Koster- 
straat werd voor alle snelverkeer 
in de richting Oost-West voor ge- 
sloten verklaard; de Bodeweg in 
de richting Noord-Zuid gesloten 
voor alle verkeer op méér dan twee 
wielen; Kerksteeg afgesloten voor 
alle verkeer in beide richtingen; Stationsstraat afgesloten voor alle 
snelverkeer in de richting Noord- 
Zuid; Jan Snijerplein tussen Sta- 
tionsstraat en Heemskerkstraat af- 
gesloten voor alle snelverkeer in de 
richting West-Oost; een inhaalver- 
bod voor alle snelverkeer op de 
Haarlemmerstraat en tenslotte een- 
zelfde verbod op de Zandvoortse- 
laan tussen Dr. CA. Gerkestraat en 
kruispunt Kostverlorenstraat-Tol- 
weg, d.w.z. van het bejaardentehuis 
af tot aan de tramhalte „De Tol". 

De Zandvoortselaan, gelegen tus- 
sen de grens gemeenten Zandvoort- 
Aerdenhout (gem. Bloemendaal), 
werd tot voorrangsweg verklaard en 
eveneens 250 meter van deze weg 
ten Noorden van de aansluiting 
„Westerduinweg". > 

Gesloten werd verklaard voor 
alle voertuigen,, rij- en trekdieren, 
alsmede voor vee, de Westerstraat, 
wat betreft het gedeelte tussen de 
percelen 5 en 7 in beide richtingen. 

Tenslotte werd een wachtverbod 
ingesteld voor de Kleine Krocht. 

NATU toneelwedstrijd 

De toneelvereniging „Wim Hilde- 
ring" zal aan de derde toneelwed- 
strijd, uitgeschreven door de Ned. 
Amateur toneel-unie (NATU) afd. 
Haarlem, deelnemen met de opvoe- 
ring van „Het Chinese landhuis" op 
Zaterdag 14 Januari in hotel „De 
Leeuwerik" te Haarlem, onder regie 
van de heer A. Mourik te Haarlem. 
WASSENA 

50 jaar onbetwist 

HAARLEM's BEDDENSPECIALIST 

Ons filiaal te Zandvoort jubelt mee! Jubileum-troetelkind No. 1 

„TRIANON" moderne blokdeken, prima 

wol, 150 x 200, normale prijs ƒ34,50, nu ƒ27,90 
Dus een jubileumwinst van ƒ6,60. Jubileum-troetelkind No. 2 

„CONSUL" een mooie en warme deken 
met een hoog wolgehalte. 

van ƒ24,95 voor ƒ19,95 

Jubelwinst van ƒ5,00. 2 persoons 170 x 220 

van' ƒ 29,75 voor ƒ 24,75 Jubileum-troetelkind No. 3 

„MIGNCN" weer een eigen merkdeken. 
Gemengd wollen médaillondeken. 150 
170 x 200 van ƒ18,95 voor 
x 220 van ƒ23,45 voor , .ƒ15,95 
.ƒ19,95 Jubileum-troetelkind No. 4 

GEWATTEERDE DEKENS 1-pers. ƒ12,95 
en ƒ13,85; grote 1-pers. ƒ16,95; 2-pers. ƒ18,95 
grote 2 persoons ƒ21,95 Extra jubileum aanbieding 

STALEN DIVANBED, sleemodel, 15 jaar 

garantie, 1-pers. 80 x 190 ƒ28,95 

2 pers. 120 x 190 ƒ45,20 «AHOY» binnenveringsmatras 

met zeer sterke vering en mooie damast 
overtrek, 80 x 190 van ƒ65,75 voor . .ƒ55,25 
120 x 190 van ƒ98,75 voor ƒ84,45 «ISOLA» kinderdeken 

een gefestonneerde effen gemengd wollen 

deken voor de wieg, slechts ƒ 3,65 

voor ledikantje ƒ 5,65 «IJSBRAND» onze beste eigen 

MERKDEKEN. Zeer hoog wolgehalte en 
prachtige dessins. 150 x 200 van ƒ31,75 
voor ƒ27,25. 170 x 220 van ƒ38,75 voor ƒ33,30 
In de kleuren: 
groen, zalm, geel, 3 kleur en blauw. "ZAALBERG» dekens. 100% wol 

Een deken van! topklasse. Effen en, mé- 
daillon. 150 x 200 van ƒ39,75 voor . .ƒ33,98 

180 x 210 van ƒ50,00 voor ƒ42,75 

190 x 230 van ƒ58,00 voor ƒ49,60 Molton dekens. 

55 x 80 . .ƒ0,69 

90 x 130 ..ƒ1,74 

110 x 160 . .ƒ2,98 

125 x 180 ..ƒ3,98 

125 x 180 . .ƒ4,95 Enorme keuze! 

140 x 180 . ..ƒ 5,95 
140 x 180 . . . ƒ 6,45 
150 x 200 . ..ƒ 5,65 
160 x 210 . . . ƒ 7,95 
180 x 225 . ..ƒ10,35 Flanellen lakens gezoomd 

150 x 230 ..ƒ5,59 170 x 230 . ..ƒ 6,39 

mooi helder gestreept. 
150 x 200 . .ƒ6,95 170 x 220 . . . ƒ 8,45 

en nog vele andere soorten. Badhanddoeken 

Ook onze prachtige sortering HANDDOEKEN 

hebben vnj drastisch in prijs verlaagd. 
Prijzen reeds vanaf ƒ 1,49 Profiteert van onze jubileum-opruiming! 1 0% plus nog eens 5% korting 

WASSENAAR KERKPLEIN 8a TELEF. 3430 50 jaar onbetwist 
Haarlem's beddenspecialist 


f 


Dat de wonderen de 
wereld nog niet uit zijn, 

zullen wij U tonen op onze 

Reda en Hands 
massief show 

welke gehouden) zal worderï in 

Café- Restaurant „LA MER" 

ZEESTRAAT 26 - ZANDVOORT 

van MAANDAG 9 Januari tot en met 

DONDERDAG 12 Januari 1956 

van 's middags 2 uur tot 9 uur n.m. < 

GRATIS ENTREE, maar ook een lekker 

kopje koffie of thee 

Wij exposeren het allerlaatste AMERIKAANSE 
MODEL tafelcassette, welke in één slag heel de 
wereld heeft veroverd. 28-delig-hoogglans, 2,5 
m.m. Prijs ƒ73,40. 50 jaar garantie. 

De laatste modellen cassettes 28-delig vanaf 
ƒ47,85; eierstellen; roomstellen; gebakvorkjes; 
theelepels; kaasschaveru enz. enz. enz. 

Aan vele bezoekers reiken wij 
waardevolle cadeaux uit! 

(zie onze huis-aan-huis folders). 

U aangeboden door: 

REDA en HENDI MASSIEF. 

Verkoopkantoor voor Nederland: 

Haarlemse Uurwerkhandei 

JANSWEG 25a - HAARLEM - TELEF. 13131 
Tijdens de show wordt niet verkocht Dansschool Laurens VONDELLAAN 8 TELEF. 3309 Er is nog gelegenheid tot 

inschrijving voor 
de laatste cursus 

voor beginners 

welke deze maand start 's Zaterdagsavonds 
van 9-11 uur. 
Ook aan 't begin, van 't nieuwe jaar, 
Staat Drommel voor de rokers klaar. 
Want Drommel wil tevreden mensen. 
Om te voldoen aan ieders wensen, 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
H VAN DEURSEN 
levert eerste kwaliteit, 

vloeibare gezelligheid! Wijn- en Gedistilleerd handel 

A. van Deursen KERKSTRAAT 12a TELEFOON 2532 Electro Radio- I I/Cl ID 

Technisch bureau %J . |\ d VJ t% t 

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914 
ERRES - PHILIPS - SCHAUB - LORENZ Rad io en Telev isie WASMACHINES - STOFZUIGERS 
HOOGTEZON APPARATEN 
SCHEERAPPARATEN 
ELECTRISCHE KUSSENS en DEKENS 

REPARATIE RADIO EN TELEVISIE 
TELEVISIE- 
programma's 

breiden zich uit! 
Zondagmiddag a.s. extra 
uitzending van 2-5 uur. 
PHILIPS TELEVISIE en onze Ser- 
vice garanderen U prima ontvangst! 
PHILIPS TELEVISIE groot beeld 

ƒ995, ƒ775,—. 

Wij demonstreren ook aan huis! 
Desgewenst regelen wij, na persoon- 
lijk overleg, de betaling met U. 
Erkend Philips Service. Dealer 
RADIO - TELEVISIE SPECIALIST 

F. H. PENAAT Kostverlorenstraat 7 Telef. 2534 K.J.C 'Zandvoort 

Zaterdag 17 Dec. j.1. was het een 
buitengewone avond voor de K.J.C. 
Zandvoort daar het weer een ouder- 
wetse feestavond was die tot 3 uur 
's nachts duurde. 

22 December een der mooiste 
wildavonden die de K.J.C. Zand- 
voort ooit heeft gegeven. Voldaan 
zijn alleni naar huis gegaan. 
Woensdag j.1. werd de eerste; ronde 
gespeeld voor de nieuwe competitie. 
No. 1. werd E. Keur; 2. J. Paap; 
3. D. Visser; 4. Bolle. 

Oefening Staalt Spieren 

Zaterdagmiddag 24 December heeft 
de heren volleybalafdeling een 
tournooi georganiseerd. De deel- 
nemers waren de schoolploegen van 
de H.B.S.-A uit Haarlem, de E.T.S. 
uit Amsterdam, de U.L.O. school uit 
Zandvoort en een gecombineerde 
jeugd-herenploeg van O.S.S. 

De ploeg van H.B.S.-A bleek 
de sterkste, dank zij enige spelers 
uit het Ie en 2e zestal van één van 
de sterkste Haarlemse ploegen. 
De E.TtS. bood zeer goed tegen- 
stand en werd 2e na spannende 
wedstrijden. Ook de U.L.O. school 
heeft enige goede spelers, waarvan 
we hopen, dat ze de O.S.S. ploeg, 
die als 4e eindigde, komen verster- 
ken. 

De voorzitter van O.S.S. wees er 
in zijn openingswoord op, dat er 
van deze middag goede propaganda 
uit kan gaan. Er was dan ook flinke 
belangstelling. De met groot enthou- 
siasme en sportiviteit gespeelde 
wedstrijden hebben hen zeker kun- 
nen boeien en men kan op een 
geslaagde, goed georganiseerde mid- 
dag, terugzien. 

De heren-ontmoeting W.I.K.-O.S.S. 
die Woensdag werd gespeeld was 
een mooie en spannende strijd, met 
veel publieke belangstelling uit 
Haarlem en omstreken, behalve uit 
Zandvoort, wat blijkt uit de tussen- 
standen 15-13, 14-16, 16-18 en 15-13. 
De eindstand was dus 2-2. 

De uitslag van de dames-wed- 
strijd Haarlem 2-O.S.S. werd een 
overwinning voor O.S.S. 1-3. De 
tussenstanden waren 5-15, 4-15, 
15-13, 5-15. 

Het damesteam van O.S.S. zette 
het nieuwe jaar goed in. Door hun 
enthousiaste spel tegen A. W. heb- 
ben ze wederom een overwinning 
met goede resultaten geboekt. 

De uitslag is: A.W.-O.S.S. 1-3. 

De tussenstanden zrjn 0-15; 15-11; 
5-15; 1-15. Dames gaat zo voort. 

Damnieuws 

Door de goede opkomst van de 
spelers had de competitie van deze 
week een vlot verloop. Aan de strijd- 
kan men zien dat het spelpeil lang- 
zaam maar zeker omhoog gaat en 
dit moet ook wel, wil men volgend 
jaar een goed figuur slaan. 
G. ter Wolbeek-A. Dekker 2-0 
K. Mok-J. van Dijk ' 0-2 

L.J. v.d. Werff-P. Versteege afg. 
A. Hoekema-J. Schuiten 2-0 

C. Draijer Sr.-M. Weber 1-1 

R. Mulder-L.Y. Vink 1-1 

J. Hoogendijk-C. Draijer Jr. 0-2 RIBLAPPEN- 

RECLAME 

bij 

Slager GAUS 

750 gr. ECHTE RIBLAPPEN . . ƒ 2,85 

500 gr. GEHAKT h.o.h ƒ 1,25 

KALFSHAXE ((+ 1 kg.) .... ƒ0,95 
500 gr. MAGERE LAPPEN . . ƒ 1,69 

Zaterdag-reclame (bij vlees): 

100 gr. Lever en 

100 gr. Pekelvlees ' ƒ 0,89" 

100 gr. Gebr. Rosbeaf en 100 gr. 
Boterhamworst of gek. worst ƒ 0,75 
Tevens kunt U nog 200 gram. gebr. 
Rosbeaf voor f 0,98 mede krijgen! 
200 gr. van onze beroemde 

Smeerworst . . ƒ 0,55 

Volop hondenvoer, knoesten en 
mergpijpen! 

U belt . . . wij bezorgen! 

Kerkstraat 14 - Telef. 2102 Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
roepen sollicitanten op voor de betrekking van 

bad juf f rouw 

bij het gemeente Badhuis, Raadhuisplein 4. 

Aanstelling op arbeidscontract. 

Salaris ƒ40, — per week bij ± 26 uur 
werkzaamheden op maandag, vrijdag en 
zaterdag. 

Schriftelijke sollicitaties met opgave van leeftijd, 
tegenwoordige werkkring enz. in te dienen vóór 
15 januari a.s. bij de Directeur der Gemeente 
Bedrijven, Thorbeckestraat 27 (watertoren). 
Bezoek alleen op uitnodiging. Huiseigenaren en stille armen 

welke een eigen huisje bezitten in Zandvoort. 

Het Gemeentebestuur van Zandvoort verhoogde 

uwe straatlasten met 70 "la, om hiermede hun 

uitgaven te dekken. 

Men treft hiermede dat gedeelte der inwoners 

dat reeds door huurwetten en vorderingen het 

zwaarste is belast. 

Verzet U tegen deze ontoelaatbare aanslag op 

Uw bezit en ga hier massaal tegen in beroep. 

Makelaar S. ATTEMA, 
Hogeweg 64 - Zandvoort. MEVROUW. Daar wij elke Maandag in Zand- 
voort komen, willen wij ook U laten profiteren 
van onze 

prima kwaliteit aardappelen 

En indien U geen mudden kunt plaatsen willen 
wij U ook wel V» H.L. EIGENHEIMERS leveren 
tegen de lage prijzen van ƒ3,50 en ƒ5,25, per 35 
kg. franco thuis. Indien U dan Uw bestelbrief je 
stuurt aan Postbus 26, Zandvoort, dan zorgen wij 
voor de bestelling. Ook Bevelanders ƒ4,90 35 kg. 

Hoogachtend, 

Kruijthoff's Aardappelhandel 

Oud Bon Dijk 26 - Strijen (Z.H.) - Tel. K1854-391 Slagerij LA VIAÜDE 

TELEF. 2432 - KL. KROCHT 1 

Extra vleeswaren-reclame 

250 gr. echte Geld. gek. worst 80 et. 

250 gr. Leverworst 50 et. 

100 gr. Pekelvlees 48 et. 

Vlees tegen scherp concurrerende prijzen! ADVERTEER STEEDS WEER! 
ANDVÖORT 
IEUWSBIA 
1 6e Jaargang No. 33 13 Januari 1956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestr. 57rd. Zandvoort, Telef. K 2507 2472 - Postgiro 310592 Corresp.adres Postbus 26,Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — ; franco per post ƒ5, — per jaar. Verschijnt Vrijdags " Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Helicopter landde op circuit Het , was' Maandagmiddag omstreeks 
half drie" toen de heer J.Th. Hugen^, 
holtz,' directeur van stichting' ^Tou- 
ring Zandvoort" werd opgebeld door 
de —heer - Schuller, directeur van 
„Aero Ypenburg" met het verzoek, 
op het Zandvoortse circuit, zo 
mogelijk op het parkeerterrein 
achter de pits, een landingsplaats 
uit te. willen -zetten, daar hij met 
een helicopter omstreeks 3 uur, 
komende " van Noordwijk — daar 
wenste te landen. ; 

Het op deze winterse dag, met een 
jachtende sneeuw en loodgrijze 
wolken — enigszins vreemd klin- 
kende verzoek, werd niettemin door 
de heer Hugenholte opgevolgd en 
hij belde ons op met de vraag, of 
we lust hadden dit evenement mede 
te maken. In zijn wagen togen we 
naar het circuit,' dat gehuld in het 
witte sneeuwkleed een „sprookjes- 
achtige indruk maakte en waar het 
motorgedaver van zomerse wed- 
strijddagen nu had plaats gemaakt 
voor stilte en verlatenheid. We 
maakten ons op om met de circuit- 
bewaker het -landingsterrein uit te 
zetten. Met de auto trokken we in 
de diepe sneeuw- een landingscirkel 
om vervolgens' met schep en bezem 
in. het midden t daarvan een grote 
' „H" " in ' de "sneeuw ^ uit' "terzetten? 
Het was inmiddels drie uur gewor- 
den en reeds vreesden we, dat de 
sneeuw-luchtreizigers" niet gouden 
komen opdagen, doch een telefoon- 
gesprek met Noordwijk meldde ons, 
dat men daar omstreeks drie uur 
vertrokken was en dus elk ogenblik 
kon arriveren. 

Een aanzwellend motorgeronk 
bevestigde inderdaad enige tijd later 
dit gesprek en plotseling daagde in 
de grijze lucht, waaruit gestaag de 
sneeuw omlaag kwam, het toestel op. 
Wild gebarend met de armen pro- 
beerden we de piloot op onze lan- 
dingsplaats opmerkzaam te maken, 
die, na nog eenmaal boven de 
tribune te hebben gecirkeld, plotse- 
ling de neus van de helicopter naar 
beneden richtte en in een ver- „WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WURFF: 

Waer was de voorzitter van de 
Zanverse handelsvereniging? blindende opstuiving ,van sneeuw 
de metalen vogel precies plaatste op" 
'de zo met zorg^schoongehoüden „H". 
Toen de rotor tot stilstand was ge- 
komen, stapten er twee man uit de 
cockpit, waarvan één in z'n over- 
hemd. Het bleken te zijn de heer 
Schuller, directeur van Aero Ypen- 
burg, vergezeld van de heer Lieben- 
feldt, een Oostenrijker. , Neemt U 
het ons kwalijk,, dat wij yonden, 
dat het publiek ter verwelkoming 
van deze koene luchtreizigers, al- 
thans wat het aantal betreft, maar 
aan zéér minimale eisen voldeed? 
Slechts de circuit-bewaker, de cir- 
cuit-directeur en Uw, ;verslaggever 
waren er getuige van! Toen kwam 
eindelijk de oplossing van deze win- 
terse helicopter-landing, een Hiller 
B-12, waarmede de heer Schuller 
in het afgelopen seizoen demon- 
streerde met het scheppen van. 
drenkelingen uit de zee. Want de 
heer Liebenfeldt, die hier in Neder r 
land zijn opleiding tot helicopter- 
piloot op Ypenburg ontving, kreeg 
bericht, dat hij deze Maandag voor 
dringende aangelegenheden naar 
zijn woonplaats moest terugkeren 
en voor het behalen van zijn brevet 
moest hij nog zijn zgn. „overland- 
vlucht" maken _ met drie voorge- 
schreven 'landingen.' Daarom "we'rd 
daarvoor door de heer Schuller het 
parcours „Ypenburg - Noordwijk- 
Zandvoort- Ypenburg" gekozen en 
hij bleek voor het geïmproviseerde 
landingsterrein in Zandvoort, waar- 
op hij zo keurig zijn machine neer- 
prikte, vól lof en wij vanzelf niet 
minder! De vlucht zelf had, ondanks 
de sneeuw en het zéér slechte zicht, 
waardoor op een hoogte van 100 
meter de aarde reeds niet meer 
zichtbaar was, geen noemenswaar- 
dige moeilijkheden opgeleverd en 
na een oponthoud van nauwelijks 
tien minuten ging de cabine weer dicht, opnieuw wierp de draaiende 
rotor bergen sneeuw omhoog, en in 
een dichte mist van sneeuw vertrok 
men naar Ypenburg. En zo 'ontving 
op het nippertje vóór zijn terug- 
keer, dank zij óók .de medewerking 
van * " Zandvoort, een" nieuwe* * heli- 
copter-piloot zijn vliegbrevet, nadat 
twee ambtenaren van de Rijks- 
luchtvaartdienst, kort na het ver- 
trek van 'de Hiller, per" auto op het 
circuit gearriveerd, zich ervan had- 
den overtuigd, dat ondanks het 
slechte weer de machine inder- 
daad was geland, want.... de spo- 
ren in de sneeuw bewezen dat nog 
overduidelijk! .-.-''< - j^_. Reddend bloed! 

Ook Uw bloed kan uitkomst bren- 
gen en Uw medemens weer gezond 
maken, zonder dat U zelf hiervan 
maar de minste last ondervindt. 
Dit is wel de mooiste vorm van 
naastenliefde en geeft zeker de 
grootste voldoening. - _ 

T Op Dinsdag 7 Februari a.s. wordt 
door de Zandvoortse afdeling van 
het Nederl. Roode Kruis_-,in. -hotel 
Keur, Zeestraat 49, een bloedafname 
avond gehouden en U, kunt- zich 
hiervoor aanmelden bij het secre- 
tariaat Oranjestraat 12. U gelieve 
hierbij tevens de naam van Uw 
huisarts, te vermelden, ^ n 

Het Centraal Laboratorium te 
Amsterdam heeft dit jaar 40.000 
donors nodig. Laat ieder Zandvoorts 
ingezetene, die in het bezit is van 
een goede gezondheid, hiervoor als 
dank een halve liter bloed afstaan. 
Het Nederlandse volk, dus ook U, 
moet op een afdoende voorziening 
in deze grote behoefte kunnen 
rekenen en daarom is het onze 
mensenplicht hieraan met liefde 
onze medewerking te geven. 

Bestuur van de 

Zandvoortse afdeling van het 

Nederl. Roode Kruis. HOTEL 80VWSS 

Annex CABARET ^ EXTASE 

ZANDVOORT ' 

Het gehele jaar geopend Dagelijks 
Diner-Dansant V. Zaterdags en Zondags 

uitgebreid internationaal 

CABARET-PROGRAMMA ZONDAGS MATINEE 
Er is 
maar 
één 
adres 

Voor complete 
BABY UITZETTEN en 
KLEUTERKLEDING!! 

Alle soorten babywol! 

„De Wolbaai" 

Haltestraat 12a - Telef. 2099 Adviezen voor naar- 
en huidverzorging 

Joh. A. Suykerbuyk 

Coiffures - Créations 

THORBECKESTRAAT 11 
ZANDVOORT.- TEL.*3382 Overzicht caravancamp 1955 Ook in 1955 een aanzienlijke 
toename van het aantal gasten. 

De heer E. Hr van Breemen, ex- 
ploitant van het Zandvoortse cara- 
vancamp „Dennendal" heeft Zater- 
dag j-1. in een rapport aan de bur- 
gemeester van Zandvoort de uit- 
komsten, van de exploitatie over het 
jaar 1955 uiteen gezet. Uit dit over- 
zicht blijkt, dat óók in het afgelopen 
jaarj de belangstelling van de cara- 
vanners voor dit camp weer aan- 
zienlijk is toegenomen. Vergeleken 
bij de twee voorafgaande jaren, 
liggen de verhoudingen aldus: 

Het aantal overnachtingen be- 
droeg in 1953 11.798 personen, in '54 
18.369 en in '55 25.144. Een enorme 
groei van het aantal Duitse gasten 
werd dit jaar geconstateerd, even- 
eens was dit percentsgewijze het 
geval met de Scandinaviërs en 
Fransen, terwijl het aantal Engelsen 
en Belgen aanzienlijk terugliep, 
hetgeen uit onderstaand overzicht 
moge blijken: Overnachtingen 


1953 


1954 


1955 


Nederlanders 


10.786 


14.833 


17.480 


Duitsers 


549 


1.718 


5.758 


Engelsen 


75 


700 


526 


Fransen 


24 


61 


126 


Belgen 


49 


247 


65 Zweden] • 


172 


319 


694 


Denen 


— 


18 


110 


Noren 


8 


22 


107 


Finnen 


" — 


— 


• 40 


Zwitsers 


126 


331 


135 


Italianen 


3 


20 


— 


Oostenrijkers 


2 


67 


71 


Amerikanen 


— 


7 


5 


Canadezen 


— 


12' 


18 


Zuid Afrikanen 


— 


14 


8 


Australiërs 


4 


— 


— 


Statenlozen 


— • 


— 


1 Uit dit overzicht blijkt tevens, 
dat in tegenstelling tot het trekkers- 
kamp „De Branding", waar het 
aantal buitenlanders het aantal Ne- 
derlanders overtrof, de Hollanders 
in het Caravancamp verre in de 
meerderheid waren. 

Voor dit jaar voorziet de heer 
Van Breemen wederom een aan- 
zienlijke toename van het aantal 
gasten. Reeds nu komen aanvragen 
voor plaatsing binnen en daar de 
Paasdagen dit jaar vrij vroeg vallen, 
n.1. op 1 en 2 April verwacht men, 
— indien het) weer even wil mede- 
werken — ook reeds een groot aan- 
tal caravanners in het vóór-seizoen. 

De heer Van Breemen heeft zich 
voorgenomen, dit jaar het plaatsen 
van de zgn. auto-tentkampeerders 
op zijn terrein niet meer toe te staan, doch zich uitsluitend te be- 
palen tot de werkelijke caravans. 
In verband met de te verwachten 
toename moet het zelfs dèn niet 
uitgesloten worden geacht dat in 
het hoogseizoen niet aan elk ver- 
zoek om plaatsing zal kunnen, wor- 
den voldaan. 

In hoeverre het gemeentebestuur 
voor de auto-tentkampeerders ertoe 
zal overgaan, deze evenals verleden 
jaar — toen als tijdelijke noodmaat- 
regel — doch dit jaar definitief naar 
het duinterrein bij het Kennemer 
sportpark te dirigeren, zal moeten 
worden afgewacht. Het kampeer- 
probleem, dat ook dit jaar in Zand- 
voort weer dreigt te ontstaan, wordt 
momenteel door B. & W. onder het 
oog gezien, opdat zoveel mogelijk 
teleurstelling wordt voorkomen. 35 jaar in gemeentedienst 

Op 1 Februari a.s. zal het 35 jaar 
geleden zijn, dat de heer P. van der 
Mije, chef van de afd. bevolking, 
in dienst der gemeente Zandvoort 
trad. De jubilaris, die reeds tal van 
jaren de huwelijken in Zandvoort 
sluit en óók op het gebied van het 
reddingswezen een belangrijke 
plaats inneemt, gaat hiermede het 
voorbeeld van zijn voorvaderen vol- 
gen, die enkele eeuwen lang allen 
gedurende vele jaren bij de ge- ' 
meentedienst Zandvoort werkzaam Rijdt zelf! 
ttï O-TJO 
^ Ford Fairlane - Opel Kapitgn - Ford Zephyr 

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur 

Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort • Telefoon 3152 Dr. Robbers 

'Begin volgende week zal onze 
Zandvoortse huisarts, Dr. C. F. M. 
Robbers, voor het ondergaan van 
een gal-operatie in een Haarlems 
ziekenhuis worden opgenomen. Het 
is, nu eenmaal 's levens beloop, dat 
óók een dokter in een ziekenhuis 
kan belanden. Wij wensen onze 
sympathieke arts van harte sterkte. 
een voorspoedig algeheel herstel en 
een spoedige terugkeer in ons 
midden. 

Naar Oostenrijk 

Onze plaatsgenoot, de heer Jac. 
Versteege, is deze week naar Oos- 
tenrijk vertrokken. Hij kreeg n*l. 
de vererende uitnodiging van de 
directie der „Puch" fabrieken, deze 
fabrieken, gelegen aan de Tsjechi- 
sche grens met een aantal andere 
dealers in ons land te komen be- 
zichtigen. Ongetwijfeld een bijzon- 
der gebeuren voor deze Zandvoortse 
dealer, dat hem met vele ervaringen 
rijker naar ons land zal doem terug- 
keren. Ook Spierpijn 

en rheumatische pijnen 
wrijft U weg met 
Nieuwe verlichting brandt 

De nieuwe straatverlichting, die 
momenteel in Zandvoort wordt ge- 
plaatst, is in de loop van deze week 
in enkele straten ontstoken. Vorige 
week zijn monteurs van het P.E.N, 
begonnen met aansluiting van de 
nieuwe lichtmasten op 'het lichtnet 
en de eerste dagen van deze week 
baadden Van Speijkstraat, Stations- 
plein en Zeestraat in een zee van 
licht. Met de vele sneeuw op de 
bomen bood dit in de avonduren een 
sprookjesachtig effect, hetgeen des 
te meer opviel, omdat Zandvoort 
dit overvloedig licht in de na-oor- 
logse jaren tot nu toe niet meer 
gekend had. Dat Zandvoorts inwo- 
ners over deze prachtige nieuwe 
verlichting bijzonder enthousiast 
zijn, behoeft zeker geen nader be- 
toog. Het betekent dan ook inder- 
daad een zéér grote verbetering. 

Instituut voor arbeidersontw. 

Een leerzame en bijzonder inte- 
ressante avond wordt ons Donder- 
dag a.s. in gebouw Zomerlust door 
het instituut voor arbeiders ontwik- 
keling geboden in het kader van de 
culturele winteravonden-cyclus. 

Dan zal n.1. de heer J.F. Schultink, 
paedagogisch medewerker aan het 
stedelijk museum te Amsterdam, 
spreken over het onderwerp: „De 
diepere zin van sprookjes" en de 
ware achtergrond van verschillende 
sprookjes verklaren,, daar deze oor- 
spronkelijk niet voor kinderen, doch 
voor volwassenen bedoeld zijn. 

Voor ouders en opvoeders een 
wel zéér aparte avond, die onge- 
meen boeiend belooft te worden, 
terwijl de spreker, die wij reeds 
eerder leerden kennen als een pret- 
tig en onderhoudend causeur, met 
zijn onderwerp „Het leren zien van 
schilderijen", ons bovendien een 
uitermate genotvolle avond waar- 
borgt. Doktersdienst 

Zondag a.s.: Dr. J. van der Meer, 
Julianaweg la, telefoon 2499. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zr. A. Langeveld, 
Tolweg 6, telefoon 2816. 
VERLOSKUNDIGE: 
Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816. Als gasten in onze zaak 
het persoonlijk optreden van 

De 3 Jacksons 

ZATERDAG 14 JANUARI a.s. van 
2-3.30 uur. Bezoekt onze afdeling 
GRAMOFOONPLATEN ! U bent 
van harte welkom! 

Radio - Televisie - Gramofoonplaten 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 In elk seizoen, 
chocolade van GROEN! 

Haltestraai 18 - Telef. 3403 Jhr. Mollerus sprak voor de 
Zandv. Handelsvereniging 

In hotel Keur kwam de Zandv. 
Handelsvereniging Donderdagavond 
j.1. bijeen om te luisteren naar een 
causerie, die Jhr. Dr. J. C. Mollerus 
hield over zijn laatste reis naar 
Amerika, waarbij speciaal New- 
York de aandacht kwam vragen. 

Spreker werd welkom geheten 
door de waarnemend voorzitter, de 
heer W. van der Werft 

Zoals altijd had Jhr. Mollerus 
zijn — vrij talrijk — gehoor aan- 
stonds in de ban van zijn reisver- 
haal, dat ook nu weer uitmuntte 
door het sterk persoonlijk karakter 
dat deze eminente spreker er op zo 
smaakvolle wijze aan weet te ge- 
ven. Men kan er immers van op- 
aan — en dat was ook deze avond 
weer het geval — dat een lezing 
van Jhr. Mollerus facetten van het 
onderwerp naar voren brengt, die 
men bij andere sprekers tevergeefs 
zal zoeken. Een scherpe opmerkings- 
gave, gepaard aan een helder en 
nuchter inzicht maken zijn lezingen 
steeds weer tot een bijzonder 
boeiend iets, waarvan de aanwezi- 
gen ook ditmaal bijzonder genoten. 

Varieté-avond 

De gemengde klaver jasclub „Vrien- 
denkring" organiseert een varieté- 
avond op Zaterdag 21 Januari in 
„Zomerlust", waar zal optreden 
„Meijers Amsterdams varieté-ge- 
zelschap „Tip-Top". De avond zal 
tevens het karakter dragen van 
een soiree-dansante. Muzikale me- 
dewerking wordt verleend door de 
dans- en showband „The accordeon 
Rhythms" onder leiding van S.Baun. 
Deze avond zal voor elke belang- 
stellende toegankelijk zijn en be- 
looft iets zéér bijzonders te bieden. 

Ingezonden 

Buiten, verantwoordelijkheid 
der redactie. 

Geachte Mijnheer Attema! 

Ik ben ,het volkomen eens met 
hetgeen U de vorige week in het 
Zandvoorts Nieuwsblad schreef, en 
ik denk, dat 'er nog zeer velen zo 
over denken. 

Maar wat wilt U? 

We leven toch in een democrati- 
sche staat, waarin de helft plus 1' 
beschikt over de portemonnaie van 
de ander. 

Het enige, wat U en gelijkgezin- 
den kunnen doen, is bij de a.s. ver- 
kiezingen hun stem uit te brengen 
op die candidaten, welke de tering 
naar de nering willen zetten. 

Tenzij er hier iemand opstaat als 
Foujade in Frankrijk, zal het echter 
moeilijk zijn hier in Nederland 
zulke candidaten te vinden. 

Met de meeste hoogachting, 

J. R. Oostenrijk. 

Wij gaven dit schrijven, dóór aan 
de heer Attema, die er volgende 
week uitvoerig op zal terugkomen. 

(Red.) OFFICIËLE MEDEDELING 

Gemeente Zandvoort Inenting tegen 
difterie en kinkhoest 

Op zaterdag 14 januari a.s. 's na- 
middags om 3 uur (precies) zal de 
gemeente-arts in -het consultatie- 
bureau aan de Poststraat de derde 
inspuiting toedienen aan de zuige- 
lingen en (nog) niet schoolgaande 
kinderen, die op 19 november en 
17 december 1955 kosteloos tegen 
difterie en kinkhoest werden inge- 
ënt. Men gelieve de inentingskaar- 
ten — voor zover aanwezig — mede 
te brengen. Iedere Donderdagavond 8 uur 

MOSSELEN ETEN 
La Mer, Zeestr. 26 

Geopend tot 1.30 uur 's nachts Inbreker gearresteerd 

Na een uitgebreid onderzoek is de 
Zandvoortse recherche overgegaan 
tot arrestatie van de 25-jarige dak- 
dekker L.M., wonende te Amster- 
dam, die bekende, zich te hebben 
schuldig gemaakt aan de drie in- 
braken aan de Zandvoortselaan en 
Kostverlorenstraat in de Oudejaars- 
nacht. Het meeste van het ont- 
vreemde werd bij hem thuis in be- 
slag genomen. Voorts bleek, dat hij 
zich tevens had schuldig gemaakt 
aan inbraken in een drietal andere 
gemeenten. Nadat zijn zaak in 
Zandvoort politioneel was afge- 
werkt, werd hrj aan deze drie ge- 
meenten doorgezonden. Zandvoort 
kan dus weer rustig slapen, dank 
zij het voortreffelijk speurderswerk 
van onze recherche, waarvoor een 
woord van hulde en dank zeer 
zeker op z'n plaats is. 

Mutaties gemeentepersoneel 

Bij de dienst van publ. werken 
te Zandvoort zijn met ingang van 
1 Januari j.1. door de gemeenteraad 
in vaste dienst benoemd de heren 
H. Drommel; J. Beekhuis; H. de 
Jong; E.W. Keur; K. Loos; P.Th. 
Visser; J.< Zwemmer; K. Zwemmer 
Jr.; J.G. Wijnbergen en H. H. de 
Haas. Voorts heeft de heer A. Herfst 
per 1 Februari a.s. ontslag gevraagd 
uit zijn functie als chauffeur 1ste 
klasse bij de dienst van publieke 
werken wegens zijn -benoeming tot 
magazijnbediende bij het P.E.N. Voor stokvis 

ZOUTE VIS en 
DIEPVRIES KABELJAUW FILé. 

Vishandel H. SCHUT 

Kerkstraat 21 - Telefoon 2121 «Bridgen voor pleizier» 

Uitslag van Dinsdag 10 Jan. 1956 
met vrije partners: 

N.Z.-lijn: 1. dames Snijer-Kuy- 
pers 50. 2. dames Berkhout-Dirksen 
47,5. 3. fam. v. d. Vlerk 47. 3. dames 
Claassen-des Bouvrie 47. 4. Mevr. 
Rekké-heer Gebe 44. 5. dames Bo- 
denhausen-den Belder 31.* 

O.W.-lrjn: 1. fam. Vleéhiing 65. 2. 
Mevr. van Straaten - heer de Jong 
48,5. 3. Mevr. de Jong-heer v. Straa- 
ten 45. 4. fam. v. Wonderen 44,5. 5. 
dames Bergeyk-Gebe 37 v • - 

KJ.C. «Noord» 

Na ons eerste lustrum is de com- 
petitie al weer begonnen, met als 
uitslag: 1. W. Paap 5571, p.; 2. Chr. 
Keur 5283 p.; 3. Mevr." Molenaar 
5168 p.; 4. J. Zwemmer'Sr. 5064p. KOPER's 

COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113 Les voor toneel-amateurs 

Mevrouw Teunke Hauer, provin- 
ciaal toneel-adviseuze van de Ned. 
amateur toneel-unie (N.A.T.U.) zal 
een algemene vormingscursus geven 
aan de leden van de toneelvereni- 
ging „Op hoop van zegen" op 9, 16, 
23 en 30 Januari. Godsdienstoefeningen _ 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg, hoek Emmaweg 
Zondag a.s. 10 en 17 uur: 
Ds. A. de Ruiter. Z. 50. 

HERVORMDE KERK 
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru. 
Bed. H. Avondmaal. 
7 uur: Ds. G. de Ru, Predt. te 

Rotterdam, Jeugddienst. 
9,30 uur : Jeugdkapel I 

Spr.: Mej. E. M. Hoogland. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15 
Zondag a.s. v.m. 10,30 uur: 
Ds. J. Heidinga, uit Haarlem. 

PAROCHIE H. AGATHA. 

H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog- 
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof. 

In de week H.H. Missen 's mor- 
gens 7 uur en 7.45 uur. 

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags 
gelegenheid om te biechten. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst - 
in 'pension Dijkhoffz, Brederodestr. 
43. Spr. dhr. H. Veldkamp, evangei 
list, den Haag. Langs de Vloedlijn 
Ouderdom, bestaat niet. Wel ' 
gebrek aan levenslust en fan- 
tasie; dat is dodelijk. 

Bernard Shaw. Balcon-varia 

Aerie: Zal 'k je nou es wat ver- 
is telle, > Wullum.s laet. 'k nou .deuze • 
week al mense nebbe 'ehad, die - 
kwaeme vraege of d'r voor de 
maend Juli^nog wat te hure viel." 
Wullum: Nou, die waere d'r dan 
ook niet te laet bai jü, en had je_ 
nog wat over? \ 

Aerie: 'k Heb ze weg'estuurd Wul-' 
lum, we hebbe nog niet iens 
schoon'emaekt, maer in elk 'eval 
laikt 't me 'n goed voorteken. As ' 
ze al zo vroeg gaen lope, dan kan" 
je d'r van op an, dat d'r nog wel', 
méér komme. 
Wullum: 't Was anders gien bad-" 
gasteweertje deuze week Aerie, ' 
wat een sneew jü, wat een! sneew,\ 
'k heb 'et in jaere zo niet 'ezien. , 
Aerie: Jae Wullum, 't was méér danj 
erreg, maer we waere d'r weer' 
gauw of óók jü. 
Wullum: Nou Aerie, dat ben 'k niet 
met je iens jü, in andere gemien- 
ten wel, maer 'k heb mense 
'esproke die de andere dag met 'n 
auto naer Zanvert kwaeme en die 
hebbe me verteld, dat je in an- 
dere gemienten al weer op je 
kouse over de grote wege kon 
tippele zonder natte voete te 
kraige, maer percies op de grens 

- kon je an de sneewhope al zien, 
"waer ons durp begon. 

.Aerie: Nou, dat laikt me sterk, 

- Wullum, maer je mot niet ver- 
gete, Zanvert is wel 'n vooroit- 
strevende gemiente, zoas ze^'dat 
noeme, maer bai peblieke werke 

; hier hebbe ze nou ienmael niet 
zo'n kwak voljek as in' andere ge- 
mienten. An straetvegers bevoor- 
beeld hebbe ze groei gebrek! 

Wullum: Dat kan wel waer w'eze, 
Aerie, maer wat hebbe de stragte- 
maekers dan 'edaen toen d'r zo- 
veul sneew lag? D'r viel niet veul 
an de straete te maeke, met al die 
sneew d'r op. Dan hadde ze die 
toch wel kenne laete roime? 

Aerie: Je heb alweer 'elaitó Wullum, 
'k weet óók niet, wat ze die hebbe 
laete doen. Maer 'k ben 'et met je 
iens, dat 't hier in Zanvert nog 
een grote prutboel was, toen in 
andere plaetse al gien krummel- 
tje sneew meer te zien viel. KORT RUIMT OP *^pV* e^ e o ypur» _^ VCO^ <\W e ,*»* HUISHOUD- 
GOEDEREN 

Prima graslinnen, 

LAKENS 150 x 235 6.98 Ö.4Ö 

Dezelfde in 2 pers. 

180 x 235 8.28 D.4Ö 

Bijp. SLOPEN van 

prima graslinnen, 1.98 l.OÖ 

Graslinnen LAKENS 

2 x cordon 7.48 5.98 

2 persoons 180 x 235 _ __ 
8.78 6.98 

2.58 1.98 Bijp. SLOPEN 
2 x cordon FLANELLEN LAKENS 


prima 


kwaliteit 


150 x 


230 


5.68 


5.28 


170 x 


230 


7.68 


6.38 Partij wit damast 
TAFELLAKENS 

prima prima 

Kat. THEEDOEKEN 
grote maat, frisse ruit 
88 

Prima Va linnen 
THEEDOEKEN iets b. 

Badstof KEUKEN- 
DOEKEN frisse kleuren 1.38 6.28 

78 et. 
1.48 Partij BADHANDD. 
iets besch. 1.48 1.28 DIVERSE 
ARTIKELEN 

WOLLEN DAMES VESTEN met 
10% korting Restanten Dames 

VESTEN en PULL- _, _ _ 

OVEBS, wol vanaf .... 9.98 WOLLEN SHAWLS 
voor Dames en Heren 

20% korting Lange KINDER BROEKEN 
korting 10% Partij zeer mooie zwanendons 
DAMES PYAMA's 
m. leuke garnering 
9.78 8.48 

Partij zeer mooie DAMES 
NACHTHEMDEN _ __ 

maat 50 8.98 7.98 Dames JASSCHORTEN 
effen kleuren, m. keu- 
rige garn. 7.98 5.98 Restanten 
in alle afdelingen GORDIJN- 
STOFFEN 

Gekl. ruit VITRAGE 

div. kleuren, 90 cm. br. 78 <tf. 

Gekl. bedrukte 
MARQUISETTE 98 Ct. 

Prima CRETONNES . _ _ 
120 cm. breed 2.48 1.98 

Div. zeer mooie 
CRETONNES 3.98 '3.48 2.98 Zware dubbele GORDIJN 
PEAU DE PÊCHE, volkomen 
luchtdicht, div. kleuren, iets 
moois 120 cm. breed 

5.78 DEKENS 

Partij gemengd wollen 
DEKENS, effen en ge- __ 
bloemd 17.18 14.38 12.78 

Molton DEKENS 

in alle maten;, vanaf 3.18 Interl. Ds. CAMISOLES 
m. ronde hals 1.98 1.78 

Zware interl. Ds. 
CAMISOLES 2.48 2.28 

Fant. Ds. HEMDJES 

gemerceriseerd 1.48 

Interl. Ds. SLIPS 

mooie kwaliteit 1.58 

Prima Interl. Ds. 

DIRECTOIRS 

m. boordje 1.78 1.68 

Charm. Ds. ONDER- __ 

JURKEN m. ronde hals 2.98 

Restanten Nylon 

ONDERJURKEN v.a. 7.48 Zeer mooie Damesi kris- 

tal- en wandelnylons 2.78 

Partij linksgeweven 
NYLONS met de rek- 
bare boord, zeer kl. 
weeffoutjes 3.48 2.98 10% korting op: 

Kapok en interieur matrassen 
Alle meubelstoffen 
Overtrekken en bijvullen 
van matrassen 
Alle wollen dekens 
Alle gewatt. dekens 
moquette en handweef- 

tafélkleden 
Alle wollen plaids 
Alle slaapk. kleedjes. Ook in deze opruiming handhaven wij onze kwaliteit! 
J.Th. KORT HAARLEM 

HEEMSTEDE 

IJMUIDEN ZANDVOORT 
Grote Krocht Telef. 2666 ►' r Advertentietarief losse 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, .13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p.m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. C. F. M. ROBBERS 

ARTS 

van 16 Januari af wegens 
ziekte 

tof nader 
aankondiging afwezig 

Waarnemers de doktoren 

Entzinger, v. Es, v.d. Meer 

en Vylbrief. G. N. KRUISHEER 

Tandarts 
DK FAVAUGEPLEIN 13 

deelt mede, dat per 14 Jan. 
a.s. zijn Ziekenfonds-prak- 
tijk te zijnen huize zal 
worden voortgezet door 

Mevrouw 

E. J. de Jonge-de Vries 

Tandarts fff£.ffK£ff&* NET MEISJE GEVRAAGD 
in gezin met 1 kind, van 9 
tot 5 uur, vanaf 1 Febr. 
Aanmelden: Richter, De 
Favaugeplein 49 s . JONGEN GEVRAAGD. 
Goed loon. Klaas de Voogd 
reiswagen Spoorbuurtstr. GEVRAAGD: een gevor- 
derd LEERLING. Bakkerij 
Koelemij, Haltestraat 33. WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. TE KOOP: Kinderwagen 
in zéér goede staat. Engels 
model. Te bevr.: Trianon, 
Stationsplein 17. COSTUUMNAAISTER 
VRAAGT THUISWERK. 
Brederodestraat 74. WONINGRUIL. Aangeb. in 
Amsterdam: flatwoning in 
Oost. ƒ85, — p.m., 4 kam. 
en. gezocht woning in Zand- 
voort zo spoedig mogelijk. 
Br. no. 12-1 bur. v.d. blad. GOEDKOPE SCHRIJF- 
MACHINES met 1 jaar 
gar. vindt U alleen bij 
Loerakker, Kleine Houtstr. 
81,- Haarlem (naast bio- 
scoop). Tel. 20171. Bet. kan 
desgew. geregeld worden 
zonder renteber. Gevr.: een volslagen- 
en een leerling- 
rijwielhersteifer 

Rijwielhandel George van 
Wijk - Zandvoorterpad 3, 
Overveen, tel. K 2500-19110 WONINGRUIL 
A'dam-Zandvoort (of omg.) 
Aangeb. : vrije belet, aan de 
Amstel, Weesperzijde bij 
Amstelhotel; 4 k., keuken, 
badk., bergk., v. en a. balc, 
tel.; huur ƒ56,95 p. mnd. 
Gez.vrij huis of étage, min. 
3 a 4 k. Tel. 50587 of br. 
no. 11-1 bureau v.d. blad. Electr. NAAIMACHINES 
TE HUUR. ƒ5,- per week. 
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7 Moderne inrichting voor 

Voetverzorging 

BREDERODESTRAAT 72, 
TELEF. 3023 

Mevr. A. Mol-v. Bellen 

Diploma A.N.O.V. Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

wasmachines mei lichte 

emaille-beschadigingen 

gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150,— 

Depot: Anna van Bu- 
renlaan 44, Haarlem, 
Telef. 39204. 
Keuze uit meer dan 

2000 

gramofoon- 
plafen 

Klassiek of populair. 
Natuurlijk in de 
Café Oomstee 

Iedere Vrijdag getaakte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. TAX BEL 
P. Kerkman 

Haltestraat 63 HYPOTHEEK 

op gunstige voorwaarden. 

J. H. KONING, Haltestraat62 

MAKELAAR — TAXATEUR 
AGENT: 

Fries Hollandse Hypotheekbank Groot en klein vinden 

VANDERWERFF's 

brood FIJN! Administratiekantoor A. F. HEUFT 

Inrichten en bijhouden v. boekhou- 
dingen. - Administratieve controles. 

Belastingzaken 

Vermogensbeheer en -administratie. 

Zandvoortselaan 117 - Zand voort 

Telef. 2236 G.). TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN 

VESTING 
hulpmotoren enz. 

Stofzuigers, electr. onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SM5DESTRAAT 19 Wie „Drommel" zegt, zegt: „KwaliteW, 

En „huiselijke gezelligheid!" 

Want Drommel geeft de toon aan op rookgebied, 

Waardoor hij steeds meer nieuwe klanten ziet. 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 WM^WMiMmMM STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK 

F. M. VAN DEURSEN 

SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507 Zandv. Hockey Club «Z.H.C.» 

Door de slechte weersomstandig- 
heden werden afgelopen Zondag 
alle wedstrijden afgelast. 
Het programma voor a.s. Zondag: 
Heren: Eechtrop-Z.H.C. 1. 

Ijsvogels 2-Z.H.C. 2. 

Z.H.C. 3-Alliance 3 14.30 u. 

H.B.S. 5-Z.H.C. 4. 
Dames: Z.H.C. I-Kieviten 4 12.30 u. 

Ever Swift 3-Z.H.C. 2. 
Jongens: H.B.S. a-Z.H.C. a. 

Zandv. bridgeclub 

Zes weken lang zullen de leden van 
de Zandv. Bridgeclub de komende 
weken elkaar in vijf lijnen bekam- 
pen, waarna promotie en degradatie 
volgt. 

De uitslagen van de viertallen- 
wedstrijden zijn: 
Kennemers 1-Zandvoort2 35-49 
Kennemers 2-Zandvoort 3 53-26 
Kennemers 3-Zandvoort 4 29 r 50 
Op Dinsdag 17 Januari komen zes 
teams uit op de bridge-kaart tegen 
Boekenrode uit Heemstede. 

De 3 Jacksons 

Van vele kanten bereikt ons het 
bericht, dat menr niet gelooft' dat' 
het beroemde accordeon-trio „De 
3 Jacksons" a.s. Zaterdagmiddag in 
de radio-zaak van de fa. Penaat 
aan de Kostverlorenstraat no. 7, 
persoonlijk zal optreden. Men ver- 
onderstelt, dat het hier uitsluitend 
een optreden op gramofoonplaten 
zal betreffen. Wij kunnen U echter 
verzekeren, dat dit niet waar is. 
De 3 Jacksons komen persoonlijk 
en U zult geheel gratis van hun 
spel kunnen genieten. Zij komen 
van twee uur tot half vier. Alleen, 
wanneer het héél erg druk loopt, 
zult U, na hen in enkele nummers 
te hebben gehoord, plaats moeten 
maken voor andere luisteraars. GEMEENTE ZANDVOORT 

Seizoen- 
vergunningen 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
roepen voor het badseizoen 1956 gegadigden — 
uitsluitend inwoners der gemeente Zandvoort — 
op voor: 

1. een vergunning voor het venten of het aan- 
bieden van diensten; 

a. op het strand, 

b. in het 'dorp; 

2. een vergunning voor het innemen van 
standplaatsen o.a. voor de verkoop van 
haring, ijs enz.; 

3. een vergunning voor het innemen van 
standplaatsen bij de hoofdingang van het 
circuit, uitsluitend op wedstrijd- en trai- 
ningsdagen; 

, 4. .een vergunning voor hef exploiteren van 
de parkeerterreinen langs de Boulevard de 
Favauge van paviljoen Kiefer tot aan de 
van Galenstraat. 

Gegadigden dienen hun aanvrage uiterlijk 1 
februari 1956 ten raadhuize te hebben ingediend. 
Aanvraagformulieren zijn aldaar verkrijgbaar. 
Aanvragen, die na bovenvermelde datum bin- 
nenkomen of die niet op de daarvoor bestemde 
formulieren zijn gesteld, worden niet in be- 
handeling genomen. 

Nadere inlichtingen kunnen ter secretarie, afd. 
algemene zaken (raadhuis, kamer 4) worden 
verkregen. 

ZANDVOORT, 9 januari 1956. 

-Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Burgemeester, 
VAN FENEMA. 

De Secretaris, 

W. BOSMAN. ... Naar NOTTEN 

voor NYLONS! 

i 

Balans- 
opruiming 

ENKALONS ƒ2,65 

NET NYLONS, Ie keus ƒ 3,25 

Wollen kinder en Dames 

SOKJES .... ƒ0,98 

Prima keperfl. 

HEREN PYAMA's .... ƒ 7,95 

Ziet de etalage! * 

De Kampioen Fa. NOTTEN 
HALTESTRAAT 59 Manufacturen 

ZANDVOORT ORANJEVERENIGING «ZANDVOORT» 

Algemene ledenvergadering 

op DONDERDAG 19 JANUARI 1956, des avonds 
om 8 uur precies in „ZOMERLUST". 

Agenda o.a.: Jaarverslagen; 

Behandeling Huish. Reglement; 

Bespreking propaganda; 

Bestuursverkiezing. 

Uitsluitend toegankelijk voor ° 

leden van de Oranjevereniging. 

Voor de leden bestaat op deze vergadering ge- 
legenheid tot het kosteloos reserveren van 
plaatsen voor de filmvoorstellingen op 31 Jan. 
a.s. die voor leden gratis toegankelijk zijn. 
Vertoond zal worden de kleurenfilm: „De Ko- 
ninklijke reis naar de West". Het bestuur. Elke fijnproever prefereert: 

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9 
TELEFOON 2150 Erkende Autorijschool 

«Zand voort» 

Auto-rijles 
scooter- rijles 

voor RIJBEWIJS A 
(Scooter of motor) 

Verkeers- 

theorie 

Inlichtingen en aanmelding: 
THORBECltESTRAAT 17 
TELEF.' 3283 - ZANDVOORT HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
Jan. , . < _ , berijdbaar 

15 ' 5,01" 12 — 17,09 '24,— 9,00-15,(ft 

16 5,32 12,30 17,42 —,30 9,30-15,30 

17 6,04 13— 18,15 1,— 10,00-16,00 

18 6,37 13,30 18,50 2,— 10,30-17,00 

19 7,14 14,— 19,31 2,30 11,00-17,30 

20 7,57 15— 20,20 3,30 12,00-18,30 

21 8,45 15,30 21,14 4,— 12,30-19,00 
Samengesteld door P. v.d. Mye KCzn 


i. 


resiaüranV ■'?' ■;, :}■■'■' 4'. 
R2f3j[fi£g28 ^eestralll^^^tël r 21 96: Gedurende het winterseizoen 
wederom onze bekende: 

BAMI en NASI-GORENG 

ook thuis bezorgd. U kent onze leuze 
Goede wijn behoeft geen krans, want 

Een La Mer menu, voldoet U ! Oranjevereniging 

De Oranjevereniging „Zandvoort" 
zal op Donderdag, 19 Januari a.s., 
des avonds om 8 uur, een algemene 
ledenvergadering houden in Zomer- 
lust. " "' ' 

Het agendum vermeldt, naast de 
jaarverslagen en bespreking van de 
propaganda, o.a. ook de behande- 
ling va.n 't huishoudelijk reglement 
en de verkiezing van nieuwe be- 
stuursleden. 

In de, in de loop van het jaar '55 
ontstane, vacatures werden door het 
bestuur candidaat gesteld de heren 
(in alf.b. volgorde)': Dr. L. J. Breure, 
F. W. Diemer en Dr. C. F. M. Rob- 
bers. Voor de leden bestaat op 
deze vergadering tevens gelegen- 
heid tot het kosteloze reserveren 
van plaatsen voor de op 31 Januari' 
a.s., ter gelegenheid van de 18de 
verjaardag van Prinses Beatrix, 
door de Oranjevereniging te organi- 
seren filmvoorstellingen, welke gra- 
tis voor de leden toegankelijk zullen 
zijn en waar vertoond zal 'worden 
de. kleurenfilm: . „de Koninklijke 
reis naar de West." 

BURGERLIJKE STAND 

6 — 12 Januari 1956. 

Geboren: Peter, zoon van A. Loos 
en J. Willemsma; Cornelia Helena, 
dochter van J. J. de Groot en M. 
Berg; Nico Cornelis, zoon van J. C. 
Kerver en M. van der Mij e. 

Ondertrouwd: F. E. Hendriks en 
A. G. H. Coenders; C. Boon en M.J. 
Berkhout. 1 

Getrouwd : A. de Blaauw en A. 
van Poelgeest; J. A. Brakel en J.M. 
Notterman. ■ 

Overleden: J. M. Milatz, oud 73 j., 
wedn. van C. G. de Boer; J. A. A. 
Wijnoogst, oud 85 j, wed. van E. 
Harmsen. 

Postduivententoonstelling 

De postduivenvereniging „Pleines" 
organiseert op Zaterdag 14 ern Zon- 
dag 15 Januari in de benedenzaal 
van hotel Keur de jaarlijkse post- 
duivententoonstelling. De vogels 
zullen te bezichtigen zijn Zaterdag 
van 2 tot 10 uur en Zondag van 10 
tot 5 uur. CARBONADE- RECLAME! 500 gr. Sch. carbonade ..ƒ1,69 
(500 gr. Sch. carbonade met 
pakje eigen gesm. vet ƒ1,85) 
500 gr. VARKENSFILET ƒ2,30 

100 gr. Biefstuk ƒ0,55 

500 gr. ƒ2,75 

500 gr. Gehakt h.o.h. . . . ƒ1,25 

Soeppakket 

150 GR. GEHAKT, 100 gram 
Poulet en 1 Mergstaaf je f 0,85 U belt..'..' wij bezorgen! WEEKEND-RECLAME 
(alleen bij vlees): 
100 gr. gel. Lever en 

100 gr. Pekelvlees '. . 89 et. 

of_ 
100 gr. Boterhamworst en 

100 gr. Rosbief 75 et. 

Stukje Geld.worst 75 ct.250 gr. 

Vraagt U naar onze 

org. Hamworst . . 39 et. 100 gr. 

Press-Filet 36 et. 100 gr. 

Corned Beaf 60 et. 150 gr. 

Saks. smeerworsfc 55 et. 200 gr. 
Pens, Milt Uier, Long 

. volop . . 30 et. 500 gr. 

Dat vindt U alléén bij: Slager GAUS 

I Kerkstraat 14 Telef. 2102 Oefening Staalt Spieren 

Op de lessen, die, niettegenstaande 
het ongunstige weer, in de afgelo- 
pen week begonnen, werden de be- 
haalde diploma's aan de aanwezige 
leden uitgereikt. 

De vaardigheidsproeven voor ad- 
spiranten zullen op 28 Jan. a.s. door 
de Kennemer Turnkring afgenomen 
worden in de mooiste gymnastiek- 
zaal van Nederland, gelegen bij de 
P. H. van der Leyschool aan de 
Jephtastraat te Haarlem-N. 

De leiding wordt verzorgd door 
onze leider, de heer J. Jagerman. 

Eind Jan. zullen opnieuw samen- 
gestelde oefencorpsen van de Ken- 
nemer Turnkring beginnen. Aan de 
hieraan voorafgaande selectiewed- 
strijden zal ook een aantal leden 
vaa onze vereniging deelnemen. Heeft U iets 
op te ruimen? 

Wacht er nog even mee! 

Vraagt eerst eens bij 1 

Klaas de Voogd 

wat het kan opbrengen, want die geeft 
de hoogste waarde voor 

papier, lompen 
en metalen! Inlichtingen telefonisch 2419 of aan de reis- 
wagen in de Spoorbuurtstraat! 


s=>. TT ^■-fiTS^ïi . ^ ..«■■ V-i PAVILJOEN „DE VIJVERHUT" 

Biedt een unieke gelegenheid voor het houden 
van Uw FEESTAVONDEN en PARTIJEN! 

Thans óók tapvergunning!.. 

Wilt U temidden van een altijd groene natuur 
op rustige wijze Uw borreltje drinken? Dan is 
nu paviljoen „De Vijverhut" Uw aangewezen 

adres! 
VONDELLAAN 46 - Eig. H. Paap - Tel. 2538 
VAN DEURSEN 
levert eerste kwaliteit, 

vloeibare gezelligheid! Wijn- en Gedistilleerd handel 

H. A. van Deursen 

KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532 Huiseigenaren en stille armen 

die een huisje bezitten in Zandvoort. 

Het is mij onmogelijk de stroom van telefoon- 
tjes en schriftelijke sympathiebetuigingen welke 
ik ontving; te beantwoorden. 
Afgezien van nader te nemen maatregelen, 
moge ik U verzoeken, dat ieder persoonlijk zijn 
bezwaarschrift indient bij de Raad der Gemeente 
zoals op de achterzijde van Uw aanslagbiljet 
is vermeld. 

Makelaar S. ATTEMA, 
«■ Hogeweg 64, Zandvoort. Autorijschool 
SUCCES" 99 

Leidt U op in snel tempo voor Uw< 

Rijbewijs 

Lesprijs ƒ6,— PER UUR. 
Aanmelden: VONDELLAAN 8 of TELEF. 3309 Adverteert in dit-blad Ter stimulering van 't jeugdwerk, 
zullen op 17 Maart a.s. voor jongens 
en meisjes wedstrijden worden uit- 
geschreven. De wedstrijden zijn ver- 
deeld in 2 groepen eni wél van 12 en 
13 jaar en 14 en 15 jaar. Zij bestaan 
uit vrije oefeningen en knotsoefe- 
ningen voor meisjes en vrije -oefe- 
ningen en lange-mat-springen voor 
jongens. 

Afd. handbal. Indien de weersom- 
standigheden dit toelaten, zullen 
de meisjes op het Duyntjesveld a.s. 
Zondag de competitie voortzetten, 
met de belangrijke wedstrijd O.S.S.- 
Blinkert 2 uur. 

Bij een overwinning op het nog 
ongeslagen Blinkert, nestelen zij 
zich vaster op de bovenste plaats. 

Voor de jongens en meisjes-jun. 
wordt Zaterdagmdidag met de zaal- 
handbalcompetitie begonnen. 

Als 1ste wedstrijd is vastgesteld: 
Jongens O.S.S.-Concordia 4,20 uur. 

De meisjes zijn deze week vrij. 

Afd. volleybal. De heren hebben 
zich de laatste weken goed geweerd, 
waardoor zij weer in de bovenste 
gelederen vertoeven. 

De uitslag van Woensdag 4 Jan. 
V.V.S.H.-O.S.S. is 2—2 en van 
Woensdag 11 Jan. Ready 2- O.S.S. 
is 0-3. 

Bevordering korpschef 

Door de burgemeester van Zand- 
voort is de korpschef van politie, 
de heer H. P. Huijsman, met ingang 
van 1 Januari j.1. bevorderd in rang 
en benoemd tot hoofdinspecteur van 
politie in de rang van majoor. 

K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. werd de 2e ronde 
voor het clubkampioenschap van de 
maand gespeeld. Na spannende 
strijd werd Ie. Augustinus; 2e. 
Bolle; 3e. P. Paap (metsie); 4e. Uit- 
zuiger. Philips Televisie vanaf ƒ495, — 
en onze eigen service garanderen 
U prima ontvangst. Wij demonstre- 
ren gaarne bij U aan huis. 
Wij regelen desgewenst, na per- 
soonlijk overleg, de betaling met U 

Erkend Philips Service Dealer 
RADIO - TELEVISIE SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 Tijdelijke aanbieding! 50°| korting 
Gedurende korte tijd reinigen wij 

HALVE PRIJS 

Indien de goederen door U be- 
zorgd en weer afgehaald worden 
in ons filiaal Haltestraat 39, 
Zandvoort, Tel. 2810 

Volledige behandeling. Wij 
garanderen een prima 
aflevering, zoals U deze 
sedert jaren van ons ge- 
wend bent. 

Vraagt onze speciale 
' Triploribehandeling! Uw kleding voor de 
TIJDELIJKE PRIJZEN: 

* Colbert costuum ƒ 2,65 

* Pantalon ƒ1,15 

* Colbert ƒ1,55 

* Mantelcostuum ƒ2,65 

* Japon ƒ1,95 

* Rok ƒ1,10 

* kantel ƒ2,65 

* Topper ƒ2,10 © ONE HOUR CLEANING SËliill® Electro Radio- 
Technisch bureau J. KEUR 

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914 ERRES - PHILIPS - SCHAUB - LORENZ 

Radio en Televisie 

WASMACHINES - STOFZUIGERS 

HOOGTEZON APPARATEN 

SCHEERAPPARATEN 

ELECTRISCHE KUSSENS en DEKENS REPARATIE RADIO EN TELEVISIE 
Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. Kerkstraat 28 Teler. 2793 Gem. KJ.C. „Vriendenkring" 

Groot 

Soiree- Dansante 

en varieté-avond 

op ZATERDAG 21 Januari, aanvang 8 UUR in 

„ZOMER LUST" 

Medewerking van Meyefs Amsterdams Varieté- 
gezelschap „TIP-TOP", met o.a.: 

THE ACCORDEON RHYTHMS, 

o.l.v. S. Baun - Dans- en Show-barui. 

AD. ENGEL en ASSISTENTE, 
Goochelshow, manipulator, conference. 

WILLY MARCHAND 
Cabarettière - Accordeonniste. 

H. KORTEKAAS, pantomime en 

THE MERRY SINGERS. 

Een wnieïc programma, vol verrassingen! 

Kaarten a ƒ 1,50 (incl. belasting) verkrijgbaar bij 
J. v.d. Nulft, Hogeweg 30, G. Luykx, Hogeweg 24, 
S. Natkiel, Kostverlorensfcraat 65 en aan de zaal. 
HAAST U! HET GAAT STORM LOPEN! Uw Zandvoortse dealer 

Jac. Versteeg e 

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323 
deelt mede, dat 

motorminnend Zandvoort binnenkort 
een grote verrassing te wachten staat! 

Nadere mededelingen volgen nog. 
' Voor de aanschaffing van een 

Rijwiel - Motor 
Bromfiets 
Scooter of Auto 

Uw aangewezen adres! 
Deskundige voorlichting. 
100°/t SERVICE! 

Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen 
Betaling óók in overleg. 
Tevens Uw adres voor leren motor- 
kleding en alle gewenste onderdelen ♦ I Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U deze Zaterdag 
als reclame aan: 

500 gr. prima Varkenscarbonade en) f 1 Qf\ 
250 gr. RUNDVET \ * ij^U 

500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,50 

500 gr. RUNDVET (gesm.) ƒ0,50 

1 kg. Kalfsschenkel met veel vlees ƒ1, — 

VOOR DE BOTERHAM: 
100 gr. Pekelvlees en ) * (\ QK 
100 gr. gebr. Rosbeaf $ i VjïJtJ 
100 gr. Gebr. Rosbeaf en \ f (\ 7 K 
100 gr. Lunchmeat } l \Jyl *J 

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85 

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50 

150 gr. Corned Beaf ƒ0,60 

150 gr. Kinnebakham ƒ0,50 

Ziet verder onze prijzen in de etalage! 

mmËuanmammsaammmËËmaKÊmmmmöm Ouderavond U.L.O.-school 

In. café-restaurant „De Rotonde" 
hield de oudercommissie der Wim 
Gertenbachschool voor>U.L.O. Dins- 
dagavond een ouderavond, welke 
door de "slechte weersomstandig- 
heden slechts door pl.m. 40 ouders 
van leerlingen werd bijgewoond. 

De voorzitter, de heer C. Kuyper, 
deelde tengevolge hiervan mede, dat 
de oudercommissie «zal overwegen, 
vóór de eerstkomende leerlingen- 
contactavond, welke omstreeks Pa- 
sen zal worden gehouden, nog een 
extra ouderavond in te lassen. Spr. 
memoreerde vervolgens de groei- 
ende belangstelling voor de Zand- 
voortse U.L.O.-school en de ver- 
heugende groei van het leerlingen.7 
aantal, waardoor een 6de leerkracht 
in dienst kon worden gesteld. De 
problemen, die rondom dit alles voor 
de oudercommissie ontstaan, zullen 
in nauwe samenwerking met de 
ouders worden opgelost, terwijl de 
commissie stappen zal' ondernemen, 
om als waardige afsluiting van de 
leraars-loopbaan van de heer A. J. 
van der Waals, die 1 Januari a.s. de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft 
bereikt te bewerken, dat deze na 
een ruim 40-jarig dienstverband in 
Zandvoort in de oude school, nog 
enkele maanden in de nieuwe school 
die thans in aanbouw is, zal kunnen 
werkzaam, zijn, een en ander met 
volledige instemming en medewer- 
king van de ouders der leerlingen. 

Zandvoorts burgemeester woonde 
een groot deel der vergadering bij, 
waarna de voorzitter, na een ge- 
sprek met deze, gemachtigd werd 
namens hem te verklaren, dat de 
nieuwe school — behoudens onvoor- 
ziene omstandigheden wat het weer 
betreft — in elk geval dit jaar ge- 
reed zal zijn, een verklaring die met 
luid applaus werd begroet. 

In een korte toespraak wees het 
schoolhoofd, de heer A. J. van der 
Waals, 'op de plichten der ouders bij 
het volgen van het onderwijs door 
hun kinderen. Een rustige omgeving 
bij het maken van het huiswerk en 
steekproeven van de ouders wat 
betreft de vorderingen kunnen hier 
van zéér veel invloed zijn. 

Nadat de ouders in ruime mate 
gelegenheid hadden gehad met de 
leraren over • de vorderingen van 
hun kinderen! te spreken, vertoonde 
Mej. B. Bakels uit haar historisch 
archief een groot aantal lichtbeelden 
over oud-Zandvoort, door haar 
persoonlijk toegelicht, een voorstel- 
ling, waarvan alle aanwezigen zéér 
genoten en waarvoor de voorzitter 
haar na afloop namens allen zijn 
hartelijke dank betuigde. 

Dierenbescherming 
afd. Zandvoort 

De afdeling Zandvoort van de 
Nederl. vereniging tot bescherming 
van dieren heeft het jaaroverzicht 
1955 gepubliceerd. Hierin komt in 
de eerste plaats tot uiting, dat het 
leden-aantal zich langzaam maar 
zeker uitbreidt. Daar men echter 
nog niet tevreden is, besloot het 
bestuur over te gaan tot een grote 
ledenwerf-actie, waaraan enkele 
fraaie prijzen verbonden werden. 

Wat de financiële resultaten be- 
treft, bestaat een gematigd optimis- 
me. De in Augustus j.1. gehouden 

bazar bracht bijna ƒ 3000, netto 

op, de opbrengst van de collecte op 
„Dierendag" was ruim ƒ 660, — , ter- 
wijl bovendien op deze dag een 
extra gift van ƒ300, — werd ont- 
vangen. Dank zij deze verbeterde 
financiële positie en de omstandig- 
heid, dat statuten en huishoudelijk' 
reglement ter koninklijke goedkeu- 
ring bij de Kroon konden worden 
ingediend, hebben] de plannen om te_ 
komen tot de bouw van een asyl 
meer concreter vorm aangenomen. 
Teneinde zich hierover nader te 
oriënteren, heeft het bestuur kort 
geleden in gezelschap van de archi- 
tect en een adviserend dierenarts 
een bezoek aan asyls in ons land ge- 
bracht. Dit heeft geleid tot bespre- 
kingen met de architect, die het 
ontwerp voor het te bouwen dieren- 
tehuis geheel belangeloos voor de 
afdeling thans in uitvoering heeft. 
Tenslotte verklaarde Dr. J. P. Wes- 
terman zich bereid, in Zandvoort 
een dieren E.H.B.O.-cursus te leiden, 
welke in de loop van deze maand 
zal aanvangen. 
(Vervolg). De tijd van de Franse overheersing 
heeft óók. dit met de Duitse bezet- 
tingstijd gemeen, dat het één der 
meest armste en berooide periode's 
was, die Zandvoort óóit heeft ge- 
kend. De bewoners vervielen in de 
grootste armoede, gelijk we in het 
vervolg vans ons verhaal over deze 
tijd nog duidelijk zullen' kunnen 
constateren. 

In 1798 werd een commissie van 
fabricage benoemd, bestaande uit 
P. van Duin, W.P. Koning, E. Groen 
en E. van der Valk. Deze hadden 
voor Zandvoort een inkomsten- 
belasting - ontworpen, en r daaruif 
blijkt het volgende:* 

A. van den Berg had een, inkomen 
van ƒ800,—; J. Koning ƒ700,—; 
G. Zimmerman ƒ500, — ; P. van Duin 
ƒ400,—; W. van der Werff ƒ400,—. 
Alle andere ingezetenen, verdienden 
minder. Er waren er*dari*ook maar 
drie, die ƒ8, — per jaar belasting 
moesten betalen. Tevens bleek toen, 
dat er in het dorp slechts 16 mensen 
waren, die niet direct bij de visserij 
betrokken waren en dus reeds door 
het duitjesgeld bijdroegen in de 
dorpskosten. - 

Deze visserij echter leverde toen 
maar een bedroefd beetje op. Uiter- 
mate bevreesd was men voor de 
Engelsen. In datzelfde jaar (1798) 
werden twee Zandvoortse vissers- 
tóootjes en een Katwijker door de 
Engelsen vernietigd. Vooraf werd 
de bemanning" op een derde (oude 
schuit) naar 'het strand gestuurd, 
nadat óók dit scheepje eerst geplun- 
derd was. De stuurlieden van deze 
scheepjes waren: M. Molenaar, W. 
E. Paapi en J. Koning. Kort daarna 
kwam er een bevel, dat het vissen 
verboden was. Spoedig daarop werd 
dit bevel weer ingetrokken, omdat 
■ men 'er de autoriteiten van had 
weten te overtuigen, dat Zandvoort 
dóór dit üevel tot een totale armoede 
zou 'vervallen, doch in 1803 viel er 
iets voor, dat ertoe leidde, dat het 
eerst genomen besluit weer van 
kracht werd. Wat , dit voorval be- 
treft, daarvan lezen' we ~ het vol- 
gende: 

„Onophoudelijk kruisten de En- 
gelsen, nu eens in meerdere, dan 
weer in mindere getale, nu eens 
met grote, dan weer met kleine 
oorlogsschepen voor de Hollandse 
kust, zonder echter landingen te 
durven uitvoeren. Dit kruisen 
scheen alleen ten doel te hebben, de 
verdedigingsposten te verontrusten 
en de kustbewoners bang te maken. 
Toen kwam 28 September 1803. Een 
Engels oorlogsschip, met 74 stukken 
geschut, zeilde van Wijk aan Zee 
•«aar Zandvoort. Vier gestreken 
sloepen begeleidden het. Voor Zand- 
voort genaderd, werd, opnieuw een 
sloep gestreken en een schot gelost 
met los kruit, waarna vóór Zand- 
voort het anker werd uitgeworpen. 
Duidelijk bleek, dat een vijandelijke Wat voor feest of partij? 

Alles VERHUREN wij! 

Glaswerk, porcelein, bestekken, 
tafels, stoelen enz. 

P. WATERDRINKER - TEL. 2164 Taxi? ? 2600 
bellen!! , 

HOGEWEG 50 
SCHROEDER Trouwen, lange afstanden 
billijke prijzen. 

Wij zijn ook ingedeeld 
bij 't ziekenvervoer. aanval op til was, daar de sloepen 
koers zetten naar de vissersschuit- 
jes, die op het strand lagen. Geheel 
Zandvoort sloeg de schrik om het 
hart en velen vluchtten in paniek, 
met medeneming van slechts enkele 
bezittingen, door dè duinen naar 
Haarlem. Uit het Franse kamp, ge- 
legerd bij Kraantje Lek trok men 
onmiddellijk naar Zandvoort, ter- 
wijl generaal Dumonceau uit Haar- 
lem mèt dragonders en geschut 
deze legerafdeling te hulp snelde. 

Intussen was een sloep het verst 
verwijderde scheepje genaderd en 
nadat de bemanning eerst dit 
schuitje geplunderd had, stak men 
het in brand. Daarna trok men weer 
terug naar de oorlogsbodem. 

Doch op dat moment waadde 
Mathijs Molenaar naar het bran- 
dende scheepje en wist de brand te 
blussen, ondanks het hevige schie- 
ten van de Engelsen. Als aandenken 
voor deze moedige daad kreeg hij 
van het „Constitutioneel gezelschap" 
te Haarlem een fraaie tabaksdoos. 
Deze doos vertoont op het deksel 
een getrouw beeld van hetgeen er 
gebeurd was en draagt aan de bin- 
nenzijde onderstaand versje: 

Deez' doos vereerde een 

(vriendenkring 
Aan Zandvoorts braven jongeling. 
Den kloeken Mathijs Molenaar 
Die, spijt het dreigendst lijfsgevaar, 
Bij 't fel beschieten van de kust 
Een brandend pinkje heeft 

(gébluscht. 
Dat dit geschenk, hoe klem, bewijs: 
Bataaf 'sche moed staat nog op prijs. 

De doos werd aangeboden in een 
feestvergadering op 15 October 1803 
en de gebeurtenis werd uitvoerig 
beschreven in een door de heer A. 
Loosjes geschreven boekje. Er werd 
op dit feest het volgende liedje 
gezongen: 

Komt, vrolijk gezongen, 

't gevaar is voorbij. 
Wij kwamen op Zandvoort 

met weinig nog vrij. 
Al schoot er del Brit, 

op roven verhit, 
Hij miste gelukkig 

zijn schandelijk wit. 

Wat schrokken wij allen 

bij 't donderend geluid 
der kogels, die vlogen, 

bang zag het eruit, 
De schrik was gemeen, 

elk raakte op de been, 
Men vluchtte bestorven 

en jammerend heen. 

Maar d' Engelsen hadden 

een schuitje overmand. 
Zij staken baldadig 

het pinkje in brand. 
En stalen als buit 

eerst alles eruit, 
Geen schoenen, hoe oud, 

niets bleef in die schuit. 

Na 't schieten verdwenen de 

plunderaars met spoed. 
Een dief en een rover 

verliest ras de moed, -r 
Mathijs Molenaar, v 

niet bang voor gevaar, 
Zag toen, zo hij meende, 

de baan voor hem klaar 

Hij zag er het pinkje 

in brand voor zijn oog, 
't Was, of hij met vleugels 

de duinen afvloog, 
Ja, kort van bestuit, 

fclimt hij in de schuit, 
Tijgt spoedig aan 't blussen, 

de brand was straks uit 

Maar onder het blussen, 

zo moedig en groot, 
Begroet hem, de vijand 

met kruit en met lood ; 
Doch hoe ook de Brit, 

op moorden uerhit, 
Op hem hier moog loeren, 

hy miste zijn wit. 

(Wordt vervolgd). Slagerij Burger 

brengt V deze week!!! 

FIJNE RIBLAPPEN 500 gr. f2,10 
750 gr. f2,95 

100 gr. Ham en 100 gr. Leverworst 69 et. 

RUNDVLEES: 

Lende ƒ 2,40 500 gr. Doorr. R. lappen ƒ 1,78 500 gr. 

Staartstuk ƒ 2,40 500 gr. Magere RXappen. ƒ 2,10 500 gr. 

Entre Cöte ƒ 2,40 500 gr. Tartaar 40 et. p. stuk 

Rosbief f 2,40 500 gr. Fricandellen 45 et. p. stuk 

VARKENSVLEES: 

V. lappen ƒ 1,98 500 gr. Sch. carb ƒ 1,78 500 gr. 

V. Fricandeau .. ƒ2,25 500 gr. Rib carb ƒ 1,98 500 gr. 

V. Filet ƒ2,45 500 gr. Haas carb ƒ2,10 500 gr. Onze ^specialiteit: FIJNE 

Salami 89 et. 100 gr. 

Blaasham 89 et. 100 gr. 

Rauwe; Ham 89 et. 100 gr. 

Cervelaatworst . . 60 et. 100 gr. 

Boerenworst 53 et. 100 gr. 

Osseworst 44 et. 100 gr. 

Paté 50 et. 100 gr. 

Pekelvlees 48 et. 100 gr. VLEESWAREN, o.a.:, 

200 gr. Saks 59 et. 

200 gr. Gek. worst 59 et. 

200 gr. Leverworst 45 et. 

200 gr. Gebr. Gehakt . . 49 et. 

200 gr. Bloedworst 45 et. 

150 gr. Kinnebakham . . 45 et. 

150 gr. Ontbijtspek 59 et. 

200 gr. Pork 59 et. Woensdag en Donderdag: 
500 gr. Gehakt h.o.h. , f 1,25 

200 gr. Pork 49 et. 

Gebrs. Burger's Slagerijen Haltestraat 3 Zandvoort - Tel. 2994 - 2643 Jonge middenstanders 

Wanneer U nu lid wordt van het Nederl. Middenst. Voorzienings- 
fonds en U spaart 5 tot 50 gulden per maand, dan krijgt U: 

1. onmiddellijk 'n levensverzekering van 1000 tot 10.000 gulden; 

2. na enige jaren een RENTELOOS handelscrediet, eveneens van 
1000 tot 10.000 gulden; 

3. op 65-jarige leeftijd een vaste lijfrente. 

Vraagt nadere inlichtingen aan: G. Hulst, Hogeweg 36, Tel. 2627. Laatste week 

OPRUIMING BROSSOIS Schoenhandel Ca ba ret-a vond 

«Wim Hildering» 

In gebouw „Zomerlust" 'bood de 
toneelvereniging „Wim Hildering" 
Zaterdagavond donateurs, leden en 
belangstellenden een cabaret-avond 
aan, verzorgd door Ab van der 
Linden's show-cabaret: „Winnaars 
van het cabaret der onbekenden". 

De voorzitter, de heer C. Reurts, 
memoreerde in zijn welkomstwoord, 
dat 1955 voor de vereniging be- 
hoorde tot de topjaren, waarin, na 
enkele jaren van inzinking, de ver- 
eniging haar oude vorm hervond 
en de belangstelling voor het ge- 
bodene toenam. In de N.A.T.U.- 
toneelwedstrijd werd een 3e prijs 
behaald en onder leiding van regis- 
seur A.i Mourik werd met de in '55 
gespeelde stukken: „Het Chinese 
landhuis", „Verdwijningen en ver- 
schijningen" en „Madame Tic-Tac" 
véél succes geboekt. 

De avond werd verder verzorgd door bovengenoemd cabaret-ensem- 
ble, waarvan wij — met uitzonde- 
ring van het leuke en geslaagde 
optreden van „The Hovelli's", (twee 
jongens met een gitaar) geen grote 
indruk meenamen. Er werd weinig 
origineels en weinig nieuws ge- 
boden in dit vrij monotone program- 
ma, waarin wij tevergeefs speurden 
naar de show, die ten enenmale 
ontbrak, terwijl de leider van het 
ensemble, Theo de Vré, als confe- 
rencier evenals de andere leden 
van het gezelschap, maar nauwe- 
lijks zich als beroeps-kleinkunste- 
naars konden laten gelden. Het moet 
overigens gezegd worden, dat het 
gebodene na de pauze méér voldeed. 

Een tombola, een Amerikaanse 
verloting en een gezellig bal met 
diverse attracties en muziek van 
een dansorkest onder leiding van 
Harry Braun, besloot dit eerste 
optreden van „Wim Hildering", de 
vereniging, die wij tenslotte liever 
zélf op de planken zien. Dames, ons telefoonnummer is 2682 en de reclame dit weekend bij: 

CC ^ H Slagerij Henk van Eldik 

Jan Steenstraat 1b - Telefoon, 2682 

500 gr. prachtige Osselappen f 1 ,75 
5 pakjes eigen gesmolten rundvet voor slechts één gulden I 

. 500 gr. prachtige KAtFS- 500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ 2,35 

TFDJ FRICANDEAULAPPEN .... ƒ2,25 

VLEESWAREN-RECLAME: 

150 gr. mooie Ham 85 et. 150 gr. Cornedbeaf 60 et. 100 gr. ham of 1 

150 gr. pekelvlees 68 et. 250 gr. echte Geld. gek. worst 85 et. 100 gr. pekelvlees met> 8 5 Ct 

150 gr. gelard. lever 90 ct. 200 gr. heerlijke Leverworst 50 ct. 100 gr. gek. worst ) 

150 gr. hampastei 68 ct. 

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt/ 100 gr. poulet en 1 mergsiaalje 90ci. 
Theater „Monopolef 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550 ' 
Vrijdag 13, Zondag 15 en Maandag 16 Jan. 8 uur VAN JOHNSON - 
LOUIS CALHERN 
KEENAN WYNJNT ■ WALTER PIDGEON 

- DEWEY MARTIN 

FRANK LOVEYOY Eskader 8 keert terug 

De wonderlijkste vliegtuig-reddingsactie 

uit de geschiedenis der luchtvaart ! 

(M.G.M.). In Technicolor. 

(Toegang 18 jaar.) 

Dinsdag 17 en Woensdag 18 Januari 8 uur 

LUCILLE BAL - DESI ARNAZ 
MARJORIE MAIN - KEENAN WYNN 
GLADYS HURLBUT in: 

Huwelijksreis op wielen 

(In Technicolor). 

Amerika's populairste televisie-paar voor 
het eerst op het witte doek! Een kostelijke 
en avontuurlijke comedie! 
(M.G.M.). (Alle leeftijden). ' 

Donderdag 19 Januari 8 uur (slechts 1 dag) 

ROBERT TAYLOR en VIVIAN LEIGH in WATERL00 BRIDGE (18 jaar). Zondagmiddag 15 Jan. 2.30 uur speciale matinee 

Wij presenteren U de komieken 
BUD ABOTT eni LOU COSTELLO in: Zij winnen de slag (Alle leeftijden). ZATERDAG 14 JANVARI GERESERVEERD 
VOOR DE ZANDV. OPERETTE VERENIGING. Slagerij LA VIANDE 

TELEF. 2432 - KL. KROCHT 1 

Extra weekend-reclame: 

250 gr. echte Geld. gek. worst 80 ct. 
250 gr. Leverworst 50 ct. 

Staartstuk, Lende, Entre Cótë 

ƒ2,30 500 gr. 

BIEFSTUK ƒ2,90 500 gr. 

500 gr. Schoudercarbonade .. ƒ1,70 

500 gr. prima doorr.osselappen ƒ1,75 

500 gr. prachtige magere osselappen ƒ2, — Succes agenda's 
Zak-agenda's 
Kalenders Dag-, week-, maand- Eerste Zandvoortse 

Papierhandel en Kantoorboekhandel 

F.M. VAN DEURSEN HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2507 Instituut voor Arbeidereontwikkeling 

geeft op DONDERDAG 19*JANUARI 1956 
in gebouw ZOMERLUST, aanvang 8 uur 
een lezing over: 

De diepere zin van sprookjes» 

door de heer J. F. SCHULTINK, paed. 
medewerker a.h. Sted. museum, A'dam. 

De heer Schultink zal voor ons de ware achter- 
grond van sprookjes onthullen, daar deze niet 
voor kinderen maar voor volwassenen bedoeld 
zijn. Toegang leden 40 ct. Niet-leden 60 ct. « LET OP! 

WOENSDAG 25 JANUARI a.s. 
geeft het BICO- CABARET in 
„MONOPOLE" een geheel gratis 

BIOO-SHOW 

Toegangsbewijzen zijn nu reeds ver- 
krijgbaar bij „De Kleinei Bijenkorf', 
Kerkplein 5. Bewaar deze zuinig, 
want tot 31 Jan. geven deze recht 
op financiering ZONDER RENTE- 
berekening. 

RADIO- EN TEEEVISIE HANDEL 

DE KL. BIJENKORF KERKPLEIN 5 TELEF. 2658 N.B. Op de demonstratie-avond 

wordt niet verkocht. Dansschool Laurens 

VONDELLAAN 8 - TELEF. 3309 

Ook Uw dansschool 
voor gezellige privé-lessen 

Beginners kunnen nog inscfiKj'uen voor de laat- 
ste cursus welke deze maand is gestart 's Zater- 
dagsavonds van 9-11 uur. Winter buiten .... voorjaar binnen 

met narcissen, seringen en andere 

VOORJAARSBLOEMEN uit: 

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

De prijzen vallen mee! 

Grote keuze in kamerplanten. 

Elke dag verse bloemen 1 

Ook het speciaal-adres 
voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK 


Voor: FRAAIE VERLICHTING; 

STOFZUIGERS; WASMACHINES; 
RIJWIELEN; SCHEERAPPARATEN; 
RADIO - TELEVISIE enz. enz. 
Uw aangewezen adres: 


% Henk Schuilenburg * 

a. De Goedkope Amsterdammer a 

T GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 T Ook uw adres V 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

-^-» A DHI .Prinsesseweg 15 
- M. DUL Telef. 2066 . 
PHILIPS 
RADIO 

Seizoen 1956 
PHILIPS RADIO in iedere prijs- 
klasse, een kwaliteitsproduct! 
Mooi van toon en uiterlijk! 
Uw, oude radio heeft inr uilwaarde! 
PHILIPS platenspelers. 
PHILIPS bandrecorder 
PHILIPS hoogtezon vanaf ƒ76,50. 
Tot eind Januari ƒ 10, — reductie. 

Erkend Philips Service Dealer 
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 Z.V.V. Zandvoortmeeuwen - 

De elftallen 'van Zandv.meeuwen 
hebben j.1. Zondag een goede pres-_ 
tatie geleverd. Van de zeven ge-"* 
speelde wedstrijden werden er zes 
gewonnen en één ontmoeting ein-* 
digde in een gelijk spel. 
Uitslagen van j.l. Zondag: 
Zandvoortm. I-Den Helder 5-2 
A.D.O. '20 2-Zandvoortm. 2 0-2. 
E.D.O. 5-Zandvoortm. 3 2-2" - 

D.I.O. 2-Zandvoortm. 4 .. - afg., 
Zandvoortm. 5-Terrasvogels 2 1-0 
Zandv.m. jun. a-Haarlem b 4-2 
Zandv.m. jun. b-H.F.C, e 7-2 

Zandv.m. jun. C-R.C.H. i 8-2 

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:^ 
IJmuiden 4-Zandvoortm. 2 6-3" 
H.F.C. a-Zandv.m. adsp. a 5-0 
Zandv.m. adsp. b-Schoten b 2-0 
Zandv.m. adsp. C-V.V.H. ' e 3-2 

Programma voor a.s. Zondag: 

Zandv.m. I-De Kennemers 2,30 u. 

H.B.C. 3-Zandv.m. 12 u. 

Zandv.m. 3-R.C.H. 6 9,45 u. 

Velsen 3-Zandv.m. 4 12 u. 

T.Y.B.B. 3-Zandv.m. 5 12 u. 

Zandv.m. 6-D.S.K. 2 9,45 u. 

Schoten a-Zandv.m. jun. a 9,45 u. " 

Bl'daal a-Zandv.m 4 jun. b 9,45 u. 

Sp'stad a-Zandv.m. jun. c 9,45 u. 
Programma voor a.s. Zaterdag: 

S.I.Z.O. 3-Zandv.m. 2 "3uf 

Zandv.m. adsp. a-E.D.O. a 3u. 

D.C.O b-Zandv.m. adsp. c 3 u. 

H.F.C. i-Zandv.m. adsp, d 3 u. 

Damnieuws 

De wedstrijden van deze ,week 

getuigden weer van een levendige 

strijd tussen de spelers onderling. 

Wij hopen dat dit een stimulans zal 

wezen voor de thuisdammers. die 

zich kunnen opgeven Van Ostade- 

stpSctb 9 

G. ter Wolbeek-L.J.v.d.WerffO-2 

M. Weber-J. v. Dijk 0-2 

A. Dekker-J. Hobgendijk 1-1 

J. Schuiten-R. Mulder 0-2 

L. Y. Vink-C. Drarjer jr. "l-l 

C. Drarjer sr.-P. Versteege afgeb. 

Zandv. Schaakclub 

De vorige week werd de uitslag 

van de laatste partijen voor de 1ste 

clubcompetitie : 
Eldering-Haagen 1-0 4 

van Duijn-Haagen 1-0-" 

Bais-Heiner 1-0 

HogenEsch" jr.-Termes • 0-1 

Kappelhof-*Janssen 0-1 

van Keulen-van Coeverden 1/2-1/2 
v. d. Bram-Kop " 0-1 

de Jong-Kroon 1/2-1/2 

Deze week starten we voor de 

2de clubcompetitie met als inzet 'n 

wisselbeker. 
ANDVOORT 
16e jaargang no. 34 20 januari 1956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestr. 57rd. Zandvoort, Telef. K 2507 2472 - Postgiro 310592 Corresp.adres Postbus 26,Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — ; franco per post ƒ5, — per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout 
Dierenpark 

Ik stel mij zo voor dat velen, met 
mv — en onder die velen óók ons 
voltallige gemeentebestuur — met 
spanning het verloop volgen, in de 
dagbladen van de moeilijkheden, 
die de heer Speel en zijn dochter 
ondervinden, nu zij door de ge- 
meente Bloemendaal worden ge- 
dwongen hun dierenpark, waaraan 
zij zéér gehecht zijn, te ontruimen. 
Ik wü mij niet verdiepen in de 
beweegredenen, die onze nabuur- 
gemeente hebben bewogen, tot deze 
ingrijpende maatregel over te gaan, 
waardoor mensen en dieren worden 
gedupeerd. Ik heb mij alleen afge- 
vraagd: „Is dit niets voor Zand- 
voort?" Dit dierenpark in ons 
Vijverpark, dat daarvoor een unieke 
gelegenheid zou zijn, zou stellig 
grote aantrekkingskracht en propa- 
gandistische waarde hebben. Zo- 
velen hebben reeds lange tijd sug- 
gesties naar voren gebracht, om in 
ons onvolprezen Vijverpark een 
'soort „Avifauna" te gaan stichten. 
Doet zich hier niet een welkome 
gelegenheid voor, om met de familie 
Speel eens te gaan praten? Het is 
zo maar een suggestie, die wellicht 
de overweging waard is. 

En is het Vijverpark ongeschikt, 
wat denkt U dan van het Kostver- 
loren wandelpark? 

Eerste fase 

Wat mij in het uitvoerig schrijven 
van B. & W. over de stichting van 
het Boulevard-centrum. — dat 
overigens nog in vrij vage termen 
werd gehouden en geen enkel defi- 
nitief iets naar voren brengt, het 
meest gefrappeerd heeft is, dat men 
erop wijst, dat hier een eerste fase 
van het grote plan kans maakt, te 
worden verwezenlijkt. Daarop meen 
ik met de meeste klem. de nadruk 
te moeten leggen. Inderdaad een Het Boulevardcentrum 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort adviseren de 
raadsleden, de optie op het plan „Wijdeveld" te verlengen 
tot 1 januari 1957; de lste fase ervan te bouwen in zuide- 
lijker richting, waardoor het gehele complex in het we- 
der opbouwplan „F 'riedhoj 'f' wordt geplaatst en derhalve 
massale afbraak van woningen wordt voorkomen. Met Ir. 
Friedhoff werd hierover volkomen overeenstemming be- 
reikt. Tenslotte adviseren B. & W. de nog slapende optie 
aan het bouwbureau H. Visser te den Haag voor bebou- 
wing van de zuidelijke vleugel van het Boulevardcentrum in 
te trekken. „WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WURFF: 

„We hebbe al Poujaede's 
genog 'ehad!" MET EEN verblijdende open- 
hartigheid, — nadat een jaar 
lang de voorbereidingen van de 
stichting „Recreatieoord Zandvoort" 
voor de realisering van het Boule- 
vardcentrum, een kwestie werden 
van behandeling achter gesloten 
deuren, — hebben burgemeester en 
wethouders van Zandvoort zich 
thans met een uitvoerig schrijven 
tot de raadsleden gewend, waarin 
de stand van zaken wordt uiteen- 
gezet en wordt voorgesteld, de aan- 
vankelijk tot 1 januari j.1. verleende 
optie aan genoemde stichting, op- 
nieuw met een jaar te verlengen, 
n.1. tot 1 januari 1957. 

B. & W. delen mede, dat naar 
aanleiding van de suggesties, neer- 
gelegd in de tekeningen van de 
architecten Wijdeveld, van Haaren 
en Oudewaal, voor de stichting van 
een boulevardcentrum, op 22 febr. 
j.1. door de initiatiefnemers werd 
opgericht de stichting „Recreatie- 
oord Zandvoort", waarvan het be- 
stuur als volgt werd samengesteld: 
voorzitter Mr. W. H. J. Derks; pl.v. 
voorzitter Dr. Ir. Z.Y. van der Meer; 
secretaris-penningmeester Mr. D. 
Schuitemaker; pl.v. penningmeester 
Mr. A. van Dam; leden: Mr. N. J. C. 
M. Kappeyne van de Copello en 
notaris J.Th. J.M. Dunselman. 

Na contact te hebben opgenomen 
met de supervisor van de weder- 
opbouw, Ir. G. Friedhoff, die zich in 
principe met de door de stichting te 
volgen opzet kon verenigen, werden 
de door de architecten H. Th. 
Wijdeveld en J. Wils in opdracht 
vervaardigde schetsplannen getoond 
in de besloten vergadering van de 
gemeenteraad op 9 augustus j.1., 
zodat men zich een voorlopig beeld 
kon vormen van de architectonische 
konceptie, de konstructieve konse- 
kwenties en de globale bouwkosten 
van de voornaamste onderdelen. 

Wat het reële werkprogramma be- 
treft, gebaseerd op een verant- 
woorde realisering, wordt mede- 
gedeeld, dat uit een op 21 december 
j.1. ingekomen, aan de raadsleden 
gericht schrijven van een bouw- 
commissie uit de stichting, blijkt, 
dat men tot de konklusie is geko- 
men, dat een exploitabele realise- 
ring wijziging in het schetsplan eerste fase, die daarna grote moge- 
lijkheden in zich draagt. Men mag 
en kan niet verlangen, dat zulk een 
ingrijpend plan nu maar direct in 
alle onderdelen wordt uitgevoerd en 
daarom . . . van het één komt het 
ander. Daarom hoop i/c zo van harte, 
dat voor deze eerste fase nu spoedig 
de eerste voorbereidingen zullen 
worden getroffen, opdat „men" zeg- 
gen, kan: „Gelukkig, er is een be- 
gin", want met dat begin zal véél, 
ja wellicht alles gewonnen zijn. „Wijdeveld- Wils" noodzakelijk ma- 
ken, waarover met deze architecten 
reeds overeenstemming werd be- 
reikt. 

Voor een spoedige uitvoering zou- 
den volgens deze commissie de 
volgende onderdelen in aanmerking 
komen: 

A. de beide zijvleugels van het 
plan met de restaurants en 
winkels en flatwoningen ter 
hoogte van tien verdiepingen 
met een maximum inhoud van 
500 m" per flatwoning; 

B. het cinorama-theater; 

C. de ondergrondse garages. 

Een en ander vanzelfsprekend 
onder voorbehoud van rijksgoed- 
keuring voor deze bouw. Wat betreft 
enkele afwijkingen van dit plan met 
het wederopbouwplan Friedhoff, 
n.1. dat het centrale gebouw iets 
ten noorden van het huidige sta- 
tionsgebouw werd geprojecteerd, 
terwijl Ir. Friedhoff dit gedacht had 
in zijn plan vóór de Zeestraat, heeft 
de stichting goede hoop, dat ge- 
voerd overleg de moeilijkheden uit 
de weg zat ruimen. 

Wat' de financiering betreft, werd 
over de vorming van een consortium 
reeds principiële overeenstemming 
bereikt, doch voor een definitieve 
overeenkomst moeten nog verschil- 
lende onzekere punten, investering 
en rendabiliteit betreffend, worden 
opgehelderd. 

Het stichtingsbestuur constateert 
tenslotte, dat in het afgelopen jaar 
goede vorderingen werden gemaakt, 
zodat met veel vertrouwen een be- 
roep op de raad wordt gedaan om 
de optie met een jaar te verlengen. 

In hun praeadvies op dit alles 
aan de raadsleden geven B. & W. 
uiting aan hun vertrouwen in het 
stichtingsbestuur, erop wijzend, dat 
zijn taak veelomvattend is en nog 
vele moeilijkheden zullen moeten 
worden overwonnen, om tot het 
beoogde doel te geraken. Van een 
behoorlijk gefundeerd „werkpro- 
gramma" kan zelfs nog niet worden 
gesproken, terwijl het centrale ge- 
bouw vooralsnog buiten beschou- 
wing blijft, evenals de door de heer 
Wijdeveld geprojecteerde pier. Hoe- 
wel dit op het eerste gezicht dus 
een bescheiden resultaat lijkt, zal 
men bij nadere beschouwing vol- 
gens B. & W. moeten toegeven, dat 
realisering van hetgeen de stichting 
zich thans voorneemt, reeds zéér 
omvangrijke bouwwerken nodig 
maakt, zodat men aan deze eerste 
„fase" van de verwezenlijking van 
het boulevardcentrum gedurende 
enkele jaren zijnj'handen zal vol heb- 
ben, zodat B. & W. met instemmend 
advies van de betrokken commissies 
van bijstand van oordeel zijn, dat 
de optie aan de stichting met een 
jaar behoort te worden verlengd. SLOPEN VAN GEBOUWEN 
EN WONINGEN 

Daar de stichting in haar laatste 
schrijven spreekt over het „amo- 
veren van enkele woningen", nood- 
zakelijk om de bouw te verwezen- 
lijken, is dit voor het college aan- 
leiding geworden, te onderzoeken, 
in hoeverre dit „amoveren" zich 
uitstrekt, waarbij bleek, dat zouden 
moeten worden onteigend en ge- 
sloopt een aantal percelen aan het 
Jan Snijerplein, de Stationsstraat, 
Heemskerkstraat, Zeestraat, Sta- 
tionsplein, Van Speijkstraat, Paral- 
lelweg, Dr. Smitsstraat en Dr. Joh. 
Mezgerstraat. De directeur van pu- 
blieke werken raamt de daarmede 
gepaard gaande uitgaven, inclusief 
de herbouw der te slopen percelen 
op pl.m. ƒ3.400.000, — en daar dit 
nieuwe plan afwijkt van het goed- 
gekeurde wederopbouwplan „Fried- 
hoff", zou bij de daarin aan te 
brengen wijziging tevens de bij- 
behorende begroting behoren te 
worden herzien. B. & W. wijzen 
erop, dat gelet op de moeilijkheden 
welke in 1948 ontstonden bij de 
onderhandelingen met het Rijk over 
de financiering van de noodzake- 
lijke onteigeningen in het weder- 
opbouwplan „Friedhoff", het uitge- 
sloten moet worden geacht, dat het 
Rijk thans bereid zou zijn te partici- 
peren in het hierboven genoemde 
bedrag van ƒ3.400.000, — . Evenmin 

(Vervolg: pag. Z; Ie kolom) 
Er is 
maar 
één 
adres 

Voor complete 
BABY UITZETTEN en 
KLEUTERKLEDING ! ! 

.Alle soorten babywol! 

„De Wolbaal" 

Haltestraat 12a - Telef. 2099 Adviezen voor haar- 
en huidverzorging 

Joh. A. Suykerbuyk 

Coiffures - Créations 

THORBECKESTRAAT 11 
ZANDVOORT - TEL. 3382 r HOTSL 80UWSS 

Annex CABARET EXTASE 

ZANDVOORT 

Het gehele jaar geopend Dagelijks 
Diner-Dansant Zaterdags en Zondags 

uitgebreid internationaal 

CABARET-PROGRAMMA ZONDAGS MATINEE 
K. J Ingezonden Buiten verantwoordelijkheid 
der redactie. 

Geachte heer Oostenrijk, 

Ik heb er geen ogenblik aan ge- 
twijfeld dat u het niet' met mij eens 
was, omtrent mijn oproep, om hulp 
voor de verworpenen der aarde. 
Ons noordelijk bloed zal hieraan 
wel schuld hebben. 

Door alle telefoontjes en^ het 
schriftelijk medeleven, kan ik ü wel 
vertellen dat heel Zandvoort dit met 
mij eens is, behoudens dan dat 
gedeelte wat neemt en weggeeft 
wat niet van hun is. 

Waar u schrijft bij de a.s. ver- 
kiezing rekening te houden met die 
kandidaten die de tering naar de 
nering zetten, moge ik u niet ont- 
houden dat de volgende 5 raads- 
leden zich tegen deze onrechtmatige 
daad hebben verzet en deze geen 
schuld treft. 

Het zijn de heren Slagveld, Tates, 
Breure, Weber en Koning. Deze 
meenden terecht dat de tekorten op 
de uitgaven door alle inwoners van 
Zandvoort dienden te worden ge- 
dragen, door middels een andere 
vorm van belasting de uitgaven in 
evenwicht te brengen. 

Men treft thans dat gedeelte der 
inwoners wiens eigendomsrecht is 
aangetast en de lasten niet door 
mag berekenen. 

Vorig jaar is hierdoor zelfs een 
ministercrisis ontstaan en heeft men 
om aan een billijke huurverhoging 
te ontkomen de vaste lasten (grond- 
lasten) in de toekomst verlaagd. 

Daartegenover verhoogt de ge- 
meente Zandvoort de lasten met 
70%. i 

Ik neem nog altijd aan, mijnheer 
O., dat de voorstanders de draag- 
wijdte van hun beslissing niet heb- 
ben overzien, in de veronderstelling 
verkerend, dat een belastingverho- 
ging van 6 op 10% maar 4% is, 
maar als men geen verstand heeft 
van belastbare opbrengst gebouwd 
en ongebouwd, houd je er dan lie- 
ver buiten of herstel deze onrecht- 
matige daad; in dat' geval kan men 
van mij op een slagroomtaart reke- 
nen voor de prettige samenwerking. 

Ik verwacht niet van de burge- 
meester, als voorzitter van de Raad, 
dat hij, zoals vroeger zijn Leidse 
collega, zijn borst ontbloot en zegt: 
„Eet mij dan eerst maar op, voor 
ge aan mijn vertrapte burgers 
komt", (dit was nog in de tijd zon- 
der vakgroep en vakbekwaamheid), 
maar men had mogen verwachten, 
met alle waardering voor zijn ar- 
beid, dat alle inwoners van Zand- 
voort dit tekort gingen dragen, 
dan wel het mes in de uitgaven 
zetten, om aan het potverteren een 
einde te maken. 

Een voorbeeld van straatbelasting- 
heffing met onze nabuur Heem- 
stede mag ik u niet onthouden. 
Een vergelijkingsperceel is als volgt: Naar de winterspelen! 

Zie het op z'n best met 
PHILIPS TELEVISIE! 

PHILIPS Televisie 

vanaf ƒ 495,— 

PHILIPS Televisie 

groot beeld ƒ 995, — 

PHILIPS Televisie 53 cm. beeld 

ƒ 1245,— 

Wij demonstreren gaarne bij U thuis 
PHILIPS Televisie en onze eigen 
service garanderen U een prima 
ontvangst. Wij regelen desgewenst 
na persoonlijk overleg, de betaling 
met U. 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F, H. PEÜAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Tel. 2534 Heemstede straatbelasting ƒ 7, — ; 
Zandvoort nu ƒ45. — . Niet bepaald 
aanlokkelijk om te adverteren: 
„vestigt u te Zandvoort, lage belas- 
ting!" 

Ge ziet, mijnheer Oostenrijk, dat 
een Poujade hier dringend nodig is, 
maar waar vindt gij deze; ik heb 
in mijn jeugd in Friesland zoveel 
Poujade's meegemaakt, die nu of 
hun volgelingen weer op je rug 
klimmen, welke nu, na eerst hun 
pensioen, salaris en bijslag te heb- 
ben vastgesteld, het jachtterrein 
afgrazen met dienstauto's en het 
beste deel van ons volk wegrunnen 
naar een ander werelddeel. 

Mijnheer O., wij volgen de wette- 
lijke weg. Dienen eerst ons bezwaar- 
schrift in en ik heb niet al mijn 
vertrouwen verloren. U weet dat bij 
God en *in Zandvoort alles mogelijk 

is - S. ATTEMA. Voor stokvis 

ZOUTE VIS en 
DIEPVRIES KABELJAUW FILé. 

Vishandel H. SCHUT 

Kerkstraat 21 - Telefoon 2121 Voor het gemak en het 
geluk van de huisvrouw 

Onder dit motto zal van 2-9 maart 
a.s. de Haarlemse Voorjaarsbeurs 
voor de vrouw worden gehouden. 

De organisatie is momenteel druk 
doende die exposanten aan te zoe- 
ken, die speciaal artikelen brengen 
welke er op gericht zijn het gemak 
en het geluk van de huisvrouw te 
dienen. Vele interessante nieuwig- 
heden zullen de bezoeksters- en be- 
zoekers worden geboden, terwijl ook 
de attracties niet minder gezellig 
zullen zijn. 

Asl bijzondere attractie naast de 
vele andere als modeshow, demons- 
tratie, huishoudelijke snufjes, grote 
prijzen enz., zal voor de eerste maal 
in Haarlem het originele Ameri- 
kaanse waterorgel „Dancing Waters" 
de bezoekers 8 dagen lang vergasten 
op een voorstelling van een feeëriek 
waterfestijn, dat een onvergetelijke 
indruk zal maken. Het zal weer druk 
worden aan de Leidsevaart. 

Bijeenkomst C.P.N. 

Ongeveer dertig personen waren 
zaterdagavond bijeen in restaurant 
„La Mer" tijdens de bijeenkomst, 
welke de afdeling Zandvoort van de 
communistische partij „Nederland" 
had belegd. 

De vergadering stond onder lei- 
ding van de voorzitter, de heer H.A. 
F. Blom jr., die de aanwezigen en 
speciaal de spreker van deze avond, 
de heer Henk Hennevelt, gemeente- 
raadslid te Haarlem, welkom heette. 

In zijn toespraak wees laatst- 
genoemde er o.m. op, dat nationaal 
en internationaal enerzijds de ont- 
zaggelijke uitgaven voor bewape- 
ning, een zich gunstig ontplooiende 
maatschappij tegenhouden, terwijl 
anderzijds het schrijnende tekort 
aan woningen maar nauwelijks af- 
neemt. In deze tijd vol gevaren stelt 
de communist zich achter de paus, 
wanneer deze pleit voor afschaffing 
van de atoomboom om daardoor de 
atoomkrachten in dienst te kunnen 
stellen voor vredes-doeleinden. 

Wat Zandvoort betreft, zag spr. 
deze betrekkelijk kleine gemeente 
óók ten zeerste betrokken bij de 
woningnood. Volgens verkregen in- 
lichtingen kent Zandvoort momen- 
teel nog pl.m. 700 woningzoekenden, 
waarvan pl.m. 300 urgente gevallen. 
Spreker wekte op, in de komende 
verkiezingsstrijd pal te staan voor 
de communistische beginselen. 

Vertoond werd hierna de Rus- 
sische film „Maximka", waarna men 
nog in besloten kring gezellig bij- 
een bleef tot 2 uur en waarbiji na 
het kienen o.a. nog de film vertoond 
werd: „Het leven van Emile Zato- 
pek". 

Algemene Ned. bedrijfsbond 

De afdeling Zandvoort van do 
Algemene Nederlandse bedrijfsbond 
zal ter gelegenheid van de viering 
van haar eerste lustrum op zater- 
dag 25 februari in „Zomerlust" een 
cabaret-avond organiseren, die ver- 
zorgd zal worden doon het Amster- 
dams kleinkunst-ensemble. BURGERLIJKE STAND 

13-19 januari 1956. 

Geboren: Ronald Christiaan Her- 
bert, zoon van F. H. Loth en J. P. 
Simon; Dirk Peter, zoon van P. P. 
J. Joukes en A. Paap; Cornelius An- 
tonius, zoon van J. C. van Leeuwen 
en A. M. M. Stokman; Hedda Cor- 
nelia, dochter van M. L. Paap en 
O. J. Frank. 

Getrouwd: N. A. Waaning en J. 
Gerritsen. 

Overleden: B. Lammers, oud 36 
jr., echtg. van C. J. Koper. 

Peulvruchten-avond 

A.s. maandag 23 jan. zal door de 
huish. en gezinsvoorlichting een 
avond over peulvruchten worden 
gegeven door de heer Post, hoofd- 
assistent van de rijkslandbouw- 
consulent. Daar zal een inleiding 
worden gehouden: Ie. over soorten 
en kwaliteitsverschillen; 2e. een 
causerie over de voedingswaardeen 
bereidingswijze door Mevr. Eelde- 
rink-Elshof, kooklerares; 3e. ver- 
toning van een peulvruchtenfilm in 
kleuren; 4e. aanbieding van een 
hapje peulvruchten en gratis ver- 
loting van enkele ingrediënten voor 
het samenstellen van een' peul- 
vruchtenmaaltijd, bestaande uitb.v. 
groene erwten met een rookworstje, 
capucijners met mager spek, enz. 

De commissie deelt ons mede, dat 
nog enkele dames kunnen deelne- 
men aan de naaicursus voor kinder- 
kleding, welke dinsdagavond a.s. 
weer opnieuw start in gebouw Tol- 
weg 10 en dat bij voldoende deel- 
name wederom een lampekap-cur- 
sus zal worden georganiseerd. Op- 
gave en inlichtingen bij Mevrouw 
A. Blaauboer, Haltestraat 46, Tel. 
2392. (Zie verder de advertentie 
in dit blad.) Heeft U iets op te ruimen? 

Wij kopen alle soorten meubelen en 
inboedels. - Overal te ontbieden! 

P. WATERDRINKER - TEL. 2164 HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
Jan. berijdbaar 

22 9,44 16,30 22,24 4,— 13,30-20,30 

23 11,03 18,— 23,48 5,30 15,00-22,00 

24 — ,— 7,— 12,25 19.30 4,00-10,30 

25 1,07 8,— 13,33 20,30 5,00-11,30 

26 2,08 9,— 14,10 21— 6.00-12.00 

27 3,06 10,— 15,25 22,30 7,00-13,30 

28 3,56 11,— 16,09 23,— 8,00-14,00 
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn Iedere Donderdagavond 8 uur 

MOSSELEN ETEN 

bij 

La Mer, Zeestr. 26 

Geopend tot 1.30 uur 's nachts Ned. Chr. Vrouwenbond 

De afdeling Zandvoort van de Ned. 
Christen Vrouwenbond belegt een 
vergadering op vrijdag 27 januari 
in de nieuwe consistorie der Herv. 
kerk. Dr. D. P. R. Keizer, kinder- 
arts te Hilversum, hoopt dan te 
spreken over het onderwerp: „erfe- 
lijkheid". 

Buurtver. De Wurf 

Op veelvuldig verzoek zal de 
Zandvoortse buurt- en folklore- 
vereniging „De Wurf" op zaterdag 
28 januari in gebouw „Zomerlust" 
een avond geven van Zandvoortse 
folklore. 

O.m. zal opnieuw worden opge- 
voerd de oud-Zandvoortse bruiloft, 
met daaraan voorafgaande de z.g.n. 
„Koppiesdag". Bij de bruiloft zal de 
heer P. van der Mije, ambtenaar 
van de burgerlijke stand, die alle 
Zandvoortse huwelijken sluit, óók 
dit „toneel-huwelijk" sluiten. 

Met deze originele opvoering, die 
zo treffend vroegere Zandvoortse 
gebruiken en gewoonten uitbeeldt, 
werd bij de eerste opvoering, nu 
ruim een jaar geleden, zoveel suc- 
ces geboekt, en moesten zovelen 
worden teleurgesteld, dat men be- 
sloot tot deze hèr-opvoering. 

Na deze uitvoeringen zal me- 
vrouw Pieterse-van Keeren enkele 
films over oud-Zandvoort vertonen, 
welke door haar werden opgeno- 
men onder de titel „Zandvoort en 
Zandvoorters vroeger eni nu". 

De avond zal een openbaar ka- 
rakter dragen en voor elke belang- 
stellende toegankelijk zijn. 
CANADIANS ƒ49,- Katoenen gabardine, geheel met Teddybeer gevoerd 
MONTY CO ATS Katoenen gabardine,, gevoerd 

met gecapitonneerde voering, heerlijk warm ƒ 42, — 

DEMIE'S i n verschillende uitvoeringen, in 

de moderne modellen van ƒ49, — tot ƒ109, — 

GABARDINE JASSEN, zuiver wol, in de moderne kleuren ƒ 95,— 
EGYPTISCH KAT. REGENJASSEN, trench coat model .. ƒ 52,— < 

AUTO COATS, reclame-aanbieding ƒ 36,— 

COSTUUMS in een grote verscheidenheid van ƒ 59, — tot ƒ138,— 
SPORTCOLBERTS in anthraciet en andere moderne kleuren 

ƒ 29 tot f 72 ■ 

MANCHESTER SPORTPANTALONS, poolvast ..'. ƒ 22'50 

OVERHEMDEN in vele kleuren van ƒ6,90 tot ƒ 16,90 

Kamgaren lange jongens broeken, plus-fours in manchester en 
wol, werkbroeken, windjacks, joppers, jekkers, enz. enz. 

KLEDING- 
BEDRIJF 

Kerkstraat 20 Telef. 3136 ma Z.V.V. Zandvoortmeeuwen 

Het Ie elftal van. Zandv.meeuwen 
is er j.1. zondag niet in geslaagd om 
revanche te nemen voor de in de 
uitwedstrijd tegen De Kennemers 
geleden nederlaag. De Beverwijkers 
wonnen na een spannende wed- 
strijd met 1-2. 

Wegens de slechte terreinomstan- 
digheden werden zowel voor zater- 
dag als zondag j.1. alle wedstrijden 
door de H.V.B, afgelast. 
Programma voor a.s. zondag: 

V.V.B. 1-Zandv.m. 1 2,30 u. 

Zandv.m. 2-E.D.O. 4 2,30 u. 

Zandv.m. 3-V.S.V. 4 9,45 u. 

Bl'daal 3-Zandv.m. 4 9,45 u. 

Zandv.m. 5-V.S.V. 5 9,45 u. 

Geel-Wit 3-Zandv.m. 6 12 u. 

Zandv.m. jun. a-Hillegom a 12 u. 

Zandv.ni. jun. b-E.H.S. b 12 u. 
Programma voor a.s. zaterdag: 

Zandv.m. I-Kromhout 1 3,15 u. K'land 5-Zandv.m. 2 3u. 

Schoten a-Zandv.m. adsp. a 3 u. 

D.I.O. a-Zandv.m. adsp. b 3 u. 

Halfweg b-Zandv.m. adsp. c 3 u. 

V.V.H. d-Zandv.m. adsp. d 3u. 

Zandv. Schaakclub ' 

Het tweede team heeft dinsdag 
wederom een goede beurt gemaakt. 
Met een 7-3 overwinning keerden ze' 
uit Heemstede terug. De kans voor 
3e klas promotie is er nog. 

De eerste ronde van de wissel- 
beker-competitie was de vorige 
week spannend. Dat belooft een 
mooie strijd te worden in de nieuwe 
3-groepsindeling. De uitslag werd: 

Janssen-Termes 0-1; Kappelhof- 
Steiner 0-1; Kop-Roetemeyer 0-1; 
v.d. Brom-Verhaert 1-0; van Duyn- 
Slijkerman afgebr.; Drommel-Mole- 
naar 1-0; Eldering-v. Keule afgebr.; 
Haagen-Hogen Esch 1-0. «Bridgen voor pleizier» 

De uitslag van de wedstrijd met 
vrije partners werd dinsdag in: 

N.Z.: 1. Mevr. de Jong-Hr. van 
Straaten 60 pt; 2. fam. v.d. Vlerk 
54 p.; 3. Mej. Gebe-Hr. Gebe 47 p.; 

4. Dames Kuyters-Rekké 46 p.; 

5. Mevr. v. Straaten-Hr. de Jong 43. 
O.W.: 1. Fam. Vleeming 63,5 p.; 

2. Dames Bergeyk-Gebe 53 p.; 

3. Fam. van Wonderen, 52 p.; 

4. Dames Bodenhausen-den Belder 
42 p.; 5. Dames Berkhout-Dirksen 
39,5 p. 

KJ.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. speelde K.J.C. 
Zandvoort zijn 3de ronde voor het 
maandelijkse clubkampioenschap. 

1. Bolle. 2. Uitzinger. 3. G. Mooi. 
4. Augustinus. Volgende week 
laatste ronde van de maandelijkse 
kampioen. Heren, »doet Uw best! Beëdigd als makelaar 

Onze plaatsgenoot, de aannemer 
L. Hommels, wonende Zandvoortse- 
laan 359, werd begin van deze week 
beëdigd als makelaar., 

Humanistisch Verbond 

Op 24 januari a.s. des avonds om 
8 uur houdt de gemeenschap Zand- 
voort van het Humanistisch Ver- 
bond in hotel Keur de jaarlijkse 
vergadering, welke wordt vooraf- 
gegaan door een lezing met licht- 
beelden over: „Vincent van Gogh 
en zijn betekenis voor de moderne 
schilderkunst", te houden door de 
heer E. F. Heemskerk, alhier. 

Belangstellenden voor deze lezing 
zijn van harte welkom. Na de pauze 
zal alleen voor de leden van het 
Verbond de jaarvergadering worden 
gehouden. Modehuis BAKELS 

KERKSTRAAT 29 
De gehele volgende week nog 

UITVERKOOP 
Tabak- vereist de kundigheid, 

voor 't behoud der kwaliteit. 

jy ervaring reikt Drommel hier de hand, 

Dat is het geheim van de tevreden klant. 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 Dansschool Laurens 

VONDELLAAN 8 - TELEF. 3309 

Ook Uw dansschool 
voor gezellige privé-lessen 

Beginners kunnen nog inschrijven voor de laat- 
ste cursus welke deze maand is gestart 's Zater- 
dagsavonds van 9-11 uur. Weeleend-reclame 

Schoudercarbonade 500 gr. f 1,65 
Doorr. varkenslapjes '500 gr. f 1 ,45 
Prachtige vleeskrabben 1 00 gr. f 0,25 

Varkensrollade 500 gr. f 2,1 

mager en gekruid 

Varkenspootjes 100 gr. ƒ0,10 

Hamschijf 100 gr. ƒ0,25 

Mooie magere osselapp. 500 gr. ƒ1,75 

Gehakt h.o.h 500 gr. ƒ1,25 

Schenkel met been 100 gr. ƒ0,27 

Biefstuk 100 gr. ƒ0,55 

Pakje eigen gesmolten vet 

(bij vlees) .... ƒ0,25 
Kalfsfricandeaulappen 100 gr. ƒ0,45 
Kalf sfricandeau ...;.. 100 gr. ƒ0,50 
Kalfshaxe voor soep per stuk ƒ0,95 

SOEPPAKKET: 150 gr. GEHAKT, 
100 gr. poulet en 1 mergstaaf je ƒ0,85 

Lunchpakketten bij vlees: 

100 gr. gelardeerde lever en 

100 gr. echte Geld. gek. worst ƒ0,79 

of 
100 gr. Pekelvlees en> 
100 gr. Geld.gek. of -hamworst ƒ0,79 

of 
100 gr. ham en 100 gr. Geld. 

- gek. of boterhamworst ƒ0,69 

Gelardeerde lever 100 gr. ƒ0,58 

Geld. rookworstjes . . 100 gr. ƒ0,44 

Rolpens 100 gr. ƒ0,39 

Bakbloedworst 250 gr. ƒ0,50 

VOLOP HONDENVOER. 

Slager GAUS 

Kerkstraat 14 — Telef. 2102 

U belt . . . wij bezorgen! 

DEZE WEEK als reclame: 
250 gr. Weense moppen 70 et. 
Onze specialiteit: 
GEMBERBROOD 65 et akkerij v 

ZEESTRAAT 48 .St averen 

TEL. 2684 

\ Commissie voor huish. en gezins- 
voorlichting - Zandvoort 

MAANDAG 23 JANUARI - 8 UUR 
in gebouw Tolweg 10 

Lezing met film 
over peulvruchten 

en de bereiding daarvan 

Vele leuke attracties! 

Toegangsprijs 20 CENT. ONZE BAMI EN 
NASI GORENG 

blijft nog steeds onovertrof- 
fen. Wij bezorgen zonder 
prijsverhoging ook aan huis. 
Ook onze prima ERWTEN- 
SOEP is een succes! Belt U 
even? of stuur een kaartje, 
wij komen met een vaartje ! 

Zaterdagsavonds speciale 
Bami en Nasi avond. 

Bami of Nasi f 2,50 per 
portie/s Zaterdags 11 ,50 

Restaurant E. KEUR Kerkstraat 27 Telef. 2537 
PHILIPS Seizoen 1956 
Prachtig van toon en uiterlijk. In 
iedere prijsklasse, vanaf ƒ98, — , een 
kwaliteitsproduct. 

PHILIPS Radio-wisselaar-combina- 
tie, staand model, met opberg- 
ruimte voor Uw platen. Prachtig 
van toon. Uw oude radio heeft 
inruilwaarde! 
PHILIPS bandrecorder. 
PHILIPS platenspelers v.a./l,- p.w. 
PHILIPS hoogtezon houdt U fit het 
hele jaar! Raadpleeg Uw huisarts. 
PHILIPS hoogtezon Biosol ƒ 198,— 
tijdelijk ƒ10, — reductie. 

Komt U eens kijken, en luisteren? 
Wij regelen desgewenst, na per- 
soonlijk overleg, de betaling met U. 

RADIO - TELEVISIE SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 
Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U deze Zaterdag 
als reclame aan: 

500 gr. prima Varkenscarbonade en f * 1 QA 
250 gr. RUNDVET \ 1 lj»V* 

500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,50 

500 gr. RUNDVET (gesm.) ƒ0,50 

1 kg. Kalfsschenkel met veel vlees ƒ1, — 

VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Pekelvlees en 

100 gr. gebr. Rosbeaf 

100 gr. Gebr. Rosbeaf en 

100 gr. Lunchmeat 

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85 

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50 

150 gr. Corned Beaf ƒ0,60 

150 gr. Kinnebakham ƒ0,50 

Ziet verder onze prijzen in de etalage! j f 0,95 
} f 0,75 W&MMS^^^Ê^^} STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK 

F. M. VAN DEURSEN SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507 VAN DEURSEN 
levert eerste kwaliteit, 

vloeibare gezelligheid! 

Wijn- en Gedistilleerd handel 

HL A. van Deursen KERKSTRAAT 12a TELEFOON 2532 Slagerij LA VIANDE 

TELEF. 2432 - KL. KROCHT 1 

Extra weekend-reclame: 

250 gr. echte Geld. gek. worst 80 et. 

250 gr. Leverworst 50 et. 

100 gr. Pekelvlees 48 et. 

150 gr. Kinnebakspek 38 et. 

Staartstuk, Lende, Entre Cöte 1 

ƒ2,40 500 gr. 

BIEFSTUK ƒ3,— 500 gr. \ 

500 gr. Varkensfricandeau . . ƒ2,40 , ' 

500 gr. Varkenslappen ƒ2,20 s 

500 gr. Schoudercarbonade . . ƒ1,70 

500 gr. prima doorr.osselappen ƒ1,85 

500 gr. prachtige magere osselappen ƒ2,10 Advertentietarief losse 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bïj contract belangr. kort. (B£//ff£ffS:* GEVR. voor de maanden. 
V» mei, juni en juli a.s.: 
VRIJ HUISJE voor gezin 
(5 pers.), bij voorkeur vrij 
erf en ligging Zandvoort- 
Zuid. Br. no. 18-1 bureau 
van dit blad. Door familie-omstandighe- 
den te Zandvoort aange- 
boden: vrijstaand goed on- 
derhouden HUIS op eigen 
grond. Huur ƒ8.70. Lasten 
ƒ100,-. Koopprijs ƒ12.000,-. 
Vrij op naam. Br. no. 129 
boekhandel Van Petegem. GOEDKOPE SCHRIJF- 
MACHINES met 1 jaar 
garantie vindt U alleen bij 
Loerakker, Kleine Houtstr. 
81, Haarlem (naast bio- 
scoop). Tel. -20171. Bet. kan 
desgew. geregeld worden 
zonder renteber. WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. COSTUUMS, regenjassen, 
regenmantels, demi's, win- 
termantels, mantelcos- 
tuums ƒ10, — maandelijks. 
Schrijf aan Super Standing 
Statenlaan 41 - Arnhem. 
Kleur en maat vermelden. TE KOOP: SCHRIJF- 
B URE AU. Haarlem- 
merstraat 26. Voor al uw reparaties aan 
1SS ( STOELZITT.: 
M. F. de Grebber, Halte- 
straat 4. Electr. NAAIMACHINES 
TE HUUR. ƒ5,- per week. 
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. .7 GEVRAAGD: een gevor- 
derd LEERLING. Bakkerij' 
Koelemij, Haltestraat 33. Café Oömstee 

Iedere Vrijdag gekookte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. Een nette jongen en 
99 kunnen nog geplaatst worden als aank. stiksters en leerling 
stiksters; geschoold of ongeschoold. Salaris volgens C.A.O. SCHOOLSTRAAT 2 
A. vani der Mij e en Zn. 
*\e*§S»* 33e Jackson parade f3,40 

4e langspeel Jacksons 

26 nummers f 12,50 Deuren, dicht en 

Dan zal de kapitein 

Max van Praag f3,40 MOZART MINIATUUR 
7 deleni uit bekende Mozart 
werken, met boek over zijn 
leven en werken, compleet 
in linnen doos f 12, — Natuurlijk in de 
Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

wasmachines met lichte 

emaille-beschadigingen 

gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150,— 

Depot: Anna van Bu- 
renlaan 44, Haarlem, 
Telef. 39204. Adverteert in dit blad Tarzan de aapmens 

(14 jaar). Donderdag 26 Januari 8 uur (slechts 1 dag) 

DEBORAH KERR - STEWART GRAN- 

GER - RICHARD CARLSON 

in de schitterende Technicolor film: 

DE MIJNEN VAN 
KONING SALOMO 

Geheel opgenomen in de oerwouden, van 
donker Afrika. Eeni fantastische film. 

(Alle leeftijden). 

Zondagmiddag 22 Jan. 2.30 uur speciale matinee 

ROY ROGERS, de koning der cowboys, in: 

JONGENS RANCH 

(Alle leeftijden). 

ZATERDAG 21 JANUARI GERESERVEERD 
voor de ZANDV.. OPERETTE VERENIGING. 

WOENSDAG 25 JANUARI gereserveerd voor 
de CABARET VOORSTELLING van de „Bico" 
apparatenfabriek te Utrecht. - Gratis entree- 
bewijzen af te halen bij magazijn „De kleine 
Bijenkorf', Kerkplein 5 en fa. H. Schuüenburg, 
Grote Krocht 5. 
Dames, ons telefoonnummer is 2682 en de reclame dit weekend bij: 

Slagerij Henk van E9dik Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682 500 gr. prachtige Osselappen f 1,75 500 gr. Lende-Entrec6te 12,35 
5 pakjes eigen gesmolten runcivet voor slechts één gulden! 

500 gr. prachtige KALFS- 
FRICANDEAULAPPEN .... ƒ2,25 
500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ 2,35 500 gr. SCH. KARBONADE ..ƒ1,70 
500 gr. RIB KARBONADE . . ƒ2,10, 
500 gr. HAAS KARBONADE ƒ2,25 VLEESWAREN-RECLAME: 150 gr. mooie Ham 85 et. 

150 gr. pekelvlees 68 et. 

500 gr. gevulde kalfsborst 65 et. 
150 grr hampastei 68 et. 150 gr. Cornedbeaf 60 et. 

250 gr. echte Geld. gek. worst 85 et. 
200 gr. heerlijke Leverworst 50 et. 100 gr. ham of 
100 gr. rosbief met 
100 gr. pekelvlees 95 ct ^/> Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulel en 1 mergstaafje 90ct. Theater „Monopole" 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550 

Vrijdag 20, Zondag 22 en Maandag 23 Jan. 8 uur 

TONY CURTIS - FRANK LOVEJOY 
MARY MURPHY in: 

JUNGLE DUIVELS 

Geheel in Technicolor opgenomen -op het 
Hawaiï-eiland Kauai. Een sensationele 

film dynamisch rauw 

meedogenloos. (18 jaar.) Dinsdag 24 Januari 8 uur (slechts 1 dag) 

JOHNNY WEISSMULLER - MAUREEN 
O'SULLIVAN in: 
Gedurende het winterseizoen 
wederom onze bekende: 

„ BAMI en NASI-GORENG 

ook thuis bezorgd. U kent onze leuze 
Goede wijn behoeft geen krans, want 

Een La Mer menu, voldoet U! 1 Oi#\ 1 B 


^2600 


J[/£^ bellen!! * 


WgjH# HOGEWEG 50 
JHL SCHROEDER 


Trouwen, lange afstanden 
billijke prijzen. 


Wij zijn ook ingedeeld 
bij 't ziekenvervoer. Administratiekantoor A. F. HEUFT 

Inrichten en bijhouden v. boekhou- 
dingen. - Administratieve controles. 

Belastingzaken 

Vermogensbeheer en -administratie 

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort 

Telef. 2236 G.J. TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN 

VESTING 
hulpmotoren enz. 

Stofzuigers, electr. onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19 Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

Aö f% i Prinsesseweg 1 5 
>DvL Telef. 2066 PHILIPS en ERRES 

RADIO en 
TELEVISIE 

A.E.G. - ERRES en EDY 

Wasmachines 

ETNA en DORDRECHT 

Gasfornuizen 

Technisch Bureau 

TEROL 

TELEF. 2640. 
Showroom Kostverlorenstr.66b Voor fluweel-zachte handen 
de echte 

Rozen-glycerine 

ƒ1,05 per pot. 

Drogisterij Bouwman 

Gedipl. drogist 
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327 Elke fijnproever prefereert: 

RTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9 
TELEFOON 2150 IVOROL: De Tandpasta van standing ^(Vervolg van pag. 1). 
zal het mogelijk zijn, dat de ge- 
meente deze zware last voor haar 
rekening neemt, terwijl gevoerde 
besprekingen met de stichting heb- 
ben aangetoond, dat ook deze ge- 
noemde extra post onmogelijk in 
haar calculaties kan opnemen. Daar, 
afgezien van de financiële onmoge- 
lijkheid, de regering evenmin zou 
toestaan in de huidige periode van 
ernstige woningnood een zo groot 
aantal woningen te slopen, zou dit 
probleem een beletsel kunnen zijn, 
om binnen afzienbare tijd tot reali- 
sering van het plan te geraken. 

Gemeenschappelijke bestudering 
van de situatie in het betrokken 
deel van het wederopbouwgebied 
leidde echter tot" de konklusie, dat 
dit bezwaar zich in veel mindere 
mate zou voordoen, indien men 
het boulevardcentrum in zuidelijke 
richting zou opschuiven, waartoe de 
stichting zich in beginsel bereid 
verklaarde. 

Na uitvoerige besprekingen van 
dit vraagstuk in de commissies van 
bijstand en aan de hand van door 
deze commissies uitgebrachte ad- 
viezen, zijn B. & W. tot de konklusie 
gekomen, dat de realisering van de 
plannen van, de stichting aanzienlijk 
in mogelijkheid zullen winnen, wanneer deze in enigszins vereen- 
voudigde opzet worden geprojec- 
teerd op de terreinen, welke in het 
wederopbouwplan „Friedhoff" voor 
het boulevardcentrum zijn gereser- 
veerd. Voor de bouw van de zuide- 
lijke vleugel is dan beschikbaar 
5700 m= bouwterrein, voor de 
noordelijke vleugel 4450 m?, voor 
het centrale gebouw 13.500 m= en- 
voor het voorterrein 7000 m 2 , dit is 
totaal 30.650 m 2 met een totale 
waarde van ƒ509.250,—. B. & W. 
zijn van oordeel, dat de bekwame 
architecten, welke het stichtings- 
bestuur heeft aangetrokken, op deze 
terreinen voldoende mogelijkheden 
zullen vinden om tot een harmo- 
nische "en met de bestemming der 
gebouwen overeenkomende con- 
ceptie te komen, terwijl dan slechts 
het voormalige theater „Modern" 
aan het Stationsplein, een transfor- 
matorgebouwtje aan de Zeestraat en 
totaal een twintigtal percelen aan 
de Stationsstraat, Jan Snijerplein en 
Heemskerkstraat zullen moeten 
verdwijnen, terwijl voor de uitvoe- 
ring van de eerste fase van dit plan 
geen noemenswaardige sloping zal 
behoeven plaats te vinden, omdat de 
bouwterreinen geheel braak gereed 
liggen. Van de verdere uitwerking 
van het plan zal dan afhangen, in Rijdt zelf! 
<^CÏC^-= O-TJÖ^ 
>^ Ford Fairlane - Opel Kapitan - Ford Zephyr 

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur 

Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort - Telefoon 3152 Agenda raadsvergadering -' 

dinsdag 24 januari a.s. 

1. Nieuwjaarsrede van de burge- 
meester. 

la. Ingekomen stukken. 

2. Samenstelling der schoon- 
heidscommissie. 

3. Vaststelling bedrag ingevolge 
art. 55bis lager onderwijswet voor 
1956. 

4. Vaststelling getal wekelijkse 
lesuren vakonderwijs in 1956. 

5. Rekeningen dienst 1954. 

6. Verlenging optie stichting „Re- 
creatie-oord Zandvoort". 

7, Optie bouwterrein zuidelijke 
vleugel Boulevardcentrum. Han 
Visser. 

8. Voorstel tot intrekking van het 
raadsbesluit van 24 juni 1952, no. 9, 
tot uitgifte in erfpacht van grond 
aan A. H. Pomper. 

9. Bouw garage ten behoeve van 
de gas- en waterbedrijven. 

10. Vaststelling van de 15e sup- 
pletoire begroting voor 1955. 

11. Rondvraag. KOPER's 

COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113 welke mate nog tot sloping zal 
moeten worden overgegaan, waar- 
van de financiering echter reeds 
werd geregeld tot een bedrag van 
ƒ 165.000, — in het goedgekeurde 
wederopbouwplan „Friedhoff". 

Daarom adviseren B. & W. dat de 
aan de stichting „recreatieoord 
Zandvoort" te verlenen verlenging 
van optie moet worden gefixeerd 
op bovengenoemde terreinen. 

Wat renteberekening betreft over 
het optiejaar 1956 van de waarde 
der te reserveren terreinen, merken 
B. & W. op, dat al te stringente 
voorwaarden de arbeid van het 
stichtingsbestuur zouden kunnen 
bemoeilijken, zodat het college voor- 
stelt, daarover te onderhandelen, 
wanneer t.z.t. met de stichting be- 
sprekingen zullen worden gevoerd 
over de verkoop van de gronden. 

Daar een vergadering van de vol- 
tallige raadscommissies, dat wil dus 
zeggen,, van de gehele gemeente- 
raad, met' enkele bestuursleden van 
de stichting en de architecten Vrij- 
dag j.1. is voorafgegaan aan de 
raadszitting van a.s. Dinsdag, waar- 
bij overleg werd gepleegd over de 
mogelijkheden tot realisering, mag 
verwacht worden dat in de komende 
raadsvergadering het voorstel in 
het openbaar zonder veel discussie 
zal worden afgehandeld. 

INTREKKING OPTIE 
BOUWBUREAU H. VISSER. 

In verband met deze door B. & W. 
voorgestelde verlenging van de optie 
aan de stichting „recreatieoord 
Zandvoort", delen B. & W. ten aan- 
zien van de nog altijd slapende 
optie aan het bouwbureau H.Visser 
te den Haag, door deze aangevraagd 
voor de bebouwing van de zuide- 
lijke vleugel van het boulevard- 
centrum, (het zgn. „kleine plan") 
mede, dat het college in deze meent 
te moeten voorstellen het verzoek 
van de heer Visser om aan deze de 
daarvoor benodigde grond te ver- 
kopen of toe te wijzen, thans af te 
wijzen. K.- Heden nam God tot Zich onze 
lieve man en vader 

Evert Tero! 

in de leeftijd van 56 jaar. 

W. Terol-Zwemmer 

Johannesburg: 

G. Terol 

E. Terol-van Niekerk 

Zandvoort: 

N. Doornekamp-Terol 

D. Doornekamp 
Port Elisabeth: 

E. Terol. 

Zandvoort, 15 januari 1956. 
Marisstraat 28. 

De teraardebest'elling zal 
plaats hebben op maandag 23 
januari te 2.30 uur op de 
algemene begraafplaats te 

Zandvoort. 
Vertrek Marisstr. 28 ± 2 uur. Doktersdienst 

Zondag a.s.: Dr. P. Vijlbrief, 
Hogeweg 43, telefoon 3355. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zr. J.B. Hoogenbosch, 
Wilhelminaweg 19j telefoon 2306. 
VERLOSKUNDIGE: 
Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816. Jac. Koper 

Dorpsplein 1 1 , Tel. 2872-3460 

Begrafenissen en crematies. 

Eerste Zandvoortse 
rouwkamer-inrichting 

Gelegenheid lot opbaren Blijf meester 

over Uw zenuwen. Neem 
Mijn hardt 's Zenuwtabletten WAT MijnhaROII^AKTISGOEu Er klopt iets niet Gramofoonplaten! 

Bezoekt onze afdeling 
gramofoonmuziek! 

s 

Klassiek, modem! po- 
pulair! Langspeelplaten 
45 en 33 cm. 

Wij demonstreren 
dit week-end met 
de nieuwe Philips 
Hi-fi installatie! 


Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 Er klopt ieisi niet 
bij onze Zand- 
voortse handels- 
vereniging. 

j.l. donderdag, 
toen Jhr.Mollerus 
sprak, werd deze 
naar de vergade- 
ring gebracht door de voorzitter, de 
heer M. Weber en na afloop weer 
van hotel Keur afgehaald en naar 
huis gebracht. Maar de voorzitter 
zelf bleef die avond afwezig. 

Wij vernamen, dat men (d.i. het 
bestuur) het in verband met zijn 
gezondheidstoestand maar beter 
vond, dat hij niet ter vergadering 
zich liet zien en daarom bleef Maar- 
ten Weber weg. Iedereen vond het 
vreemd, dat was in deze vergade- 
ring duidelijk te merken, want geen 
der leden weet, wat er eigenlijk aan 
de hand is, ja weet zelfs niet beter, 
of de heer Weber is nog steeds 
voorzitter, al had hij dan ook, ter- 
wille van zijn gezondheid, tijdelijk 
bedankt. Maar het lijkt me zo, dat 
wanneer iemand de spreker wel 
halen en brengen kan, hij óók wel 
in staat mag worden geacht, ter 
vergadering aanwezig te zijn. Het 
was een beetje malle boel, deze 
avond, want iedereen voelde iets 
vreemds en onwaarschijnlijks en er 
werd geen woord over de afwezige 
voorzitter gesproken. 

En dan moet daarom nu de kogel 
maar door de kerk, want het is een 
publiek geheim, dat het niet botert 
in de hogere regionen bij onze 
Zandv. handelsvereniging. Wat het 
precies^ is, weet geen mens, doch een 
meningsverschil of verschillen tus- 
sen enkele bestuursleden schijnen 
daarvan de oorzaak te zijn. En nu 
wil ik mij niet bemoeien, met ander- 
mans zaken, maar tenslotte ben ook 
ik lid van de Handelsvereniging en 
mag er daarom wel iets over zeggen. 
Ik zou het evengoed doen, wanneer ik geen lid was, want ik zie in onze 
Handelsvereniging nog altijd een 
belangrijke vereniging, die binding 
brengt of althans behoort te bren- 
gen onder onze Zandvoortse mid- 
denstand en als overkoepelend 
orgaan van de straatverenigingen 
die alle een eigen taak hebben van 
méér beperkte omvang, een onmis- 
baar instrument. Het is buiten kijf, 
dat de heer Weber dit eveneens 
altijd zo gezien heeft en door zijn 
activiteit en altijd voor de algemene 
belangen van onze middenstand op 
de bres staan, zéér waardevol en 
zéér belangrijk werk heeft verricht, 
als de ijverige voorzitter, tuie geen 
moeite teveel was. Dat heeft hij 
gedaan in practisch alle na-oorlogse 
jaren en Zandvoort is hem daar- 
voor véél dank verschuldigd. 

Men zegt wel eens, dat niemand 
onmisbaar is, doch voor mij staat 
het vast, dat Maarten Weber héél 
moeilijk te vervangen zal zijn op 
deze verantwoordelijke post. En 
moet deze man nu plotseling zo 
maar zonder méér verdwijnen? Is 
hier geen oplossing mogelijk voor 
een onderling meningsverschil 
waarvan een zo belangrijke ver- 
eniging als onze Handelsvereniging 
de dupe dreigt te worden? Moet dit 
zo gaan, zoals het wel eens bij 
toneelverenigingen gebeurt, waar 
men kwaad wegloopt als men niet 
naar z'n zin bij de rolverdeling wordt 
ingedeeld? 

Mensen als Maarten Weber, die 
voor onze Handelsvereniging onbe- 
taalbaar zijn, zó maar te laten gaan 
is een onverantwoordelijke daad, 
zeker nu, in het zich gestaag uit- 
breidend Zandvoort. Want die reden 
van de heer Weber, n.l. zijn gezond- 
heidstoestand, lap ik aan m'n laars. 
Dat is de werkelijke reden niet! 
Hoe zou hij anders voorzitter kun- 
nen blijven van andere verenigin- 
gen? Hier moet een oplossing gevonden 
worden in het algemeen belang en 
voor dit algemeen belang zullen 
persoonlijke belangen of menings- 
verschillen moeten wijken in het 
belang van Zandvoort! Hier zal van 
beide kanten opoffering en ver- 
gevingsgezindheid aan te pas moe- 
ten komen, want zo niet, dan voor- 
spel ik U, dat onze Handelsvereni- 
ging zonder Maarten Weber aan 
het roer, ten dode is opgeschreven 
en dat zou een ramp voor onze 
Zandvoortse middenstand betekenen.. 

En nu is het meen ik zo, dat het 
huishoudelijk reglement aangeeft, 
dat de voorzitter wordt gekozen 
door de leden en rekening en ver- 
antwoording over zijn daden, schul- 
dig is aan de leden en niet aan het 
bestuur. Het is óók zo, dat indien 
zes leden daartoe de wens te ken- 
nen geven, het bestuur verplicht is, 
een ledenvergadering uit te schrij- 
ven. Er kunnen dus nu twee dingen 
gebeuren: óf het bestuur schrijft een 
ledenvergadering uit mèt de nog 
altijd in functie zijnde voorzitter, 
de heer M. Weber, dat zou de meest 
logische weg zijn en als het bestuur 
dat niet doet, dan vraagt een zestal 
leden een ledenvergadering aan. 
Dan moet de zaak maar eens uit de 
doeken, want zó voortsukkelen gaat 
niet langer. Het gaat hier om grote 
belangen voor Zandvoort. 

Ik weet, dat verschillende belang- 
rijke problemen op bespreking lig- 
gen te wachten. Moeten die worden 
opgeofferd aan kleine meningsver- 
schillen? Men begrijpe mij goed. 
Ik kies hier geen partij. Nóch voor 
de heer Weber, nóch voor het be- 
stuur, maar ik zie deze zaak uit- 
sluitend in het algemeen belang van 
Zandvoort. De leden hebben recht 
te weten, waar ze aan toe zijn. Ze 
wachten af wat er nu gebeuren 
gaat. K. Bij Slagerij Burger 

is kwaliteit de hoofdzaak! 

Nimmer concurreren ten koste van de kwaliteit. 
Toch alle factoren aanwenden om de prijzen zo 
laag mogelijk te houden. Dit is ons standpunt! 

KALFSVLEESRECLAN8E 

Alléén Vrijdag eni Zaterdag: 

Kalfsfricandeaulappen f 2,25 500 gram Mooie magere 

varkenslappen . . ƒ1,98 500 gr. 
Varkenscarb. v.a. ƒ1,78 500 gr. 
Vark.fricandeau . .ƒ2,25 500 gr. 
RUNDVLEES: 

Doorr. R. lappen ƒ1,78 500 gr. 
Magere lappen/ . . ƒ2,10 500 gr. 
Fijne rib ƒ2,10 500 gr. 

Reclame voor de boterham: 

200 gr. Saks 59 et. 

200 gr. Gek. worst 59 et. 

200 gr. Boterhamworst 59 et. 

200 gr. Leverworst 45 et. 

200 gr. Bloedworst 45 et. 

200 gr. gebr. gehakt 49 et. Rosbief 
Lende 
Entre Cöte 
Staartstuk 12,40 500 gr. 150 gr. Ontbijtspek 59 et. 

150 gr. Kinnebakham . . 45 et. 
enz., enz. 

WEEKEND-RECLAME: 

100 gr. hamen ) CQ ~f 

100 gr. gek. worst ^ <J 57 V* l Woensdag en Donderdag: 
500 gr. Gehakt h.o.h. f 1 ,25 

200 gr. Pork 49 et. 

Oók) afzonderlijk 

Gëbrs. Burger's Slagerijen Amsterdam Zandvoort Haltestraat 3 - Telef 4 2994 -. 2643 1921 21 JANUARI 
35-jarig bestaan van 
KENNEL „HAERLEM" 

AMSTERDAMSEVAART 320 - TEL. 14479 - HAARLEM 

Uitgegroeid van Dierenasyl tot Dierenpark 

Moderne inrichting voor verzorging en pension voor honden, kat- 
ten en pluimvee. Verpleging, wassen , knippen, plukken, opname 
van overtollige dieren, castreren onder narcose. Pijnloos doden. 
Halen en thuisbezorgen zonder prijsverhoging. Levering van ras-, 
leg- en sierhoenders, kalkoenen, eenden, ganzen, krielkippen, 
jonge hennen, duiven. Dagelijks te bezichtigen. Vele dieren aan- 
wezig. Regelmatig grote en kleine honden en katten af te geven 
voor goede tehuizen. 

Dag en nacht geopend - Onder controle van Dierenarts Beijers 

Wij stellen uw bezoek, gaarne op prijs. Ook Uw paar kan er bij zijn! Als U de juiste maat heeft: tegen 
RESTANTEN- 

la g e p h ' s! VERKOOP 

BROSSOIS Schoenhandel 

GROTE KROCHT Toren-restauratie gereed 

De restauratie van de toren van 
de Nederlands Hervormde Kerk te 
Zandvoort is thans voltooid. Hier- 
mede is een degelijk en schoon 
werkstuk tot stand gekomen. De 
kosten hebben pl.m. ƒ 124.000, — be- 
dragen, waarin door rijk en pro- 
vincie wordt gesubsidieerd. 

De wijzers van de klok ontbreken 
nog, terwijl ook de verlichting van 
de wijzerplaten nog op zich laat 
wachten. Het uurwerk is intussen 
gearriveerd. 

De architect van-iiet werk, de heer 
J. Zietsma te Amsterdam heeft uit 
waardering voor de verdienstelijke 
wijze waarop bepaalde vaklieden in 
samenwerking met de aannemer en 
de uitvoerder zich bij de restauratie 
hebben onderscheiden, aan de met- 
selaar Arie Koper een getuigschrift 
van bijzondere toewijding en ge- 
degen vakmanschap uitgereikt. Aan 
de timmerman Martinus J. F. Cas- 
tien, de metselaar Alois Paap en 
de opperlieden Evert Bol, Leendert 
Terol en Jacob Vonk, werd een 
schriftelijk woord van waardering 
voor hun medewerking toegezonden. 
Voorts heeft architect Zietsma bij 
deze gelegenheid verklaard dat hem 
gebleken is, dat Zandvoort inder- 
daad zelf voor een dergelijk werk 
de goede vaklieden kan voort- 
brengen. 

De drie Jacksons 

Het is wel een buitengewone 
stunt geworden van de firma F. H. 
Penaat aan de Kostverlorenstraat, 
j.1. zaterdag het befaamde trio „De 
drie Jacksons" in hun zaak per- 
soonlijk te laten optreden. Er was 
voor dit optreden een zó grote be- 
langstelling dat menigmaal van 
plaats moest worden gewisseld, om' 
andere liefhebbers óók te laten 
genieten. 

Ruim twee uur lang heeft dit be- 
roemde trio de luisteraars vergast 
op-~hun fenomenaal accordeonspel, 
daarbij een verbluffende techniek 
ontplooiend en ervoor zorgend, dat 
zelfs geen ogenblik de enthousiaste 
stemming ook maar" even zakte. 

Het was een kostelijke middag 
van véél muzikaal genieten, waarbij 
wij; zelfs onze plaatsgenote mejuffr. 
Looman als een niet onverdienste- 
lijk refreinzangeres leerden kennen. 

We hebben zo het idee, dat de 
komende weken de van' dit trio ge- 
maakte gramofoon-opnamen in 
Zandvoort een groot afzetgebied 
zullen vinden, daaraan zal dit weer- 
galoos succesvol optreden niet 
.vreemd zijn geweest. Het mag on- 
getwijfeld één der beste reclame- 
stunts worden geacht, die wij tot 
heden in onze gemeente mede- 
maakten, een stunt, die de firma 
Penaat véél moeite, tijd, geld en 
opoffering heeft gekost, doch die in 
alle opzichten ten volle geslaagd 
mag worden genoemd. 

Wij houden ons aanbevolen voor 
een volgend maal! 

Filmavond bijbelgenootschap 

Het Nederlands Bijbelgenootschap 
belegt een filmavond in gebouw 
„Zomerlust" op donderdag 2 febr. 
Vertoond zullen worden de kleuren- 
film „Pioniers" van het Canadese 
bijbelgenootschap, waarin men de 
bijbelcolporteurs in actie ziet in het 
600.000 vierkante mijlen uitge- 
strekte gebied van West-Canada, 
terwijl na de pauze wordt gedraaid 
„Het boek voor de wereld van mor- 
gen", eenj film van het Amerikaanse 
Bijbelgenootschap, die een prachtig 
beeld toont van het wereld-omvat- 
tende werk der Bijbelgenootschap- 
pen. GEVRAAGD VOOR DIRECT: 

Coupeuse of costumière 

gewend zelfstandig te werken. A. Strick van Lin- 
schoten, d'Oranjerie, Zandvoort, Tel. K 2507-3227 Door bijzondere omstandigheden TE KOOP 
AANGEBODEN: 

PRIMA STRANDBEDRIJF 

Te aanvaarden per, 1 April of later. Br. no. 20-1 
bureau van dit blad. Succes agenda's 
Zak-agenda's 

Dag-, week-, maand- KalenderS Eerste Zandvoortse 

Papierhandel en Kantoorboekhandel 

...f. VAN DEURSEN 

HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2507 F. REUZEN-EI 

„Gunst, kijk nou es", zei 
mevrouw Longayroux tot haar 
echtgenoot en zij toonde hem 
' vól verbazing een drietal 
kippen-eieren, die zij zojuist 
uit het hok had gehaald en 
waaronder zich temidden van 
de twee, overigens normale 
kippeneieren, die nu wel dui- 
veneitjes geleken, een enorm 
groot ei bevond, dat hen bei- 
den bij nadere bestudering en 
na het te hébben, gewogen* in 
nóg grotere verbazing bracht, 
want het bleek het respec- 
tabele gewicht te hebben van 
107 gram, terwijl een normaal 
kippen-ei tussen de 50 en 60 
gram weegt. 

Zij beiden hébben ons vol 
trots deze zeldzaamheid ge- 
toond, die waarlijk door af- 
meting en gewicht iets zéér 
bijzonders mag worden ge- 
noemd. De kip, die het mon- 
ster-ei heeft gelegd, is waar- 
schijnlijk zélf geschrokken 
van deze enorme prestatie, 
want in de loop van- dinsdag 
toonde zij geen lust tot eten 
en drinken en nog véél min- 
der tot eieren leggen. Zij zat 
maar stil op haar stok en 
toonde geen belangstelling, 
nóch voor iets, nóch voor 
iemand. Het valt ook niet mee 
107 gr. voor een normale kip'. 

Intussen werd dit trotse 
„legrecord" al weer geslagen, 
want de heer L. v. d. Mije, 
mélkhandel in de v. Ostade- 
straat, ontving een ei van 
maar liefst 125 gram, gelegd 
door een kip van heen Paap, 
v. Ostadestraat 34. 

Die Zandvoortse kippen 
weten van wanten'. En als U 
het niet gelooft, gaat U maar 
in beider étalages kijken, in 
de v. Ostadestraat en op het 
Raadhuisplein. Ze liggen daar 
heus! Twee kippeneieren, sa- 
men bijna een half pond. 35 jaar dieren-asyl 

21 januari a.s. zal het 35 jaar* ge- 
leden zijn dat de heer H. v.d. Eijnde 
te Haarlem eigenaar werd van het 
dierenasyl „Kennel-Haerlem", thans 
reeds 22 jaar 1 gevestigd aan de Am- 
sterdamsevaart no. 320. Van jongs af 
aan heeft de heer van den Eijnde 
zich het lief en leed van de dieren 
aangetrokken en zijn asyl groeide 
in de loop der jaren uit tot een 
waar dierenpark, dat vooral in de 
zomermaanden véél belangstelling 
trekt. Men vindt in zijn volières in- 
heemse en zeldzame buitenlandse 
vogels, men vindt er koeien, scha- 
pen, varkens, marmotten, ezels, 
ganzen, kalkoenen, konijnen en vele 
andere dieren, onder voortdurende 
controle van een dierenarts. Binnen- 
kort hoopt de heer van den Eijnde 
weer enige herten aan zijn park toe 
te voegen. Nooit is deze man voor 
de verzorging van zijn dieren iets 
te veel, omdati hiji dit niet alleen als 
zijn beroep, doch óók als zijn hobby- 
voelt. 

Oók Zandvoort profiteerde van 
dit dierenpark en velen brachten er 
hun dieren! voor korte of lange tijd 
onder, wanneer men door vacantie 
van huis 1 was. 

Wij wensen de heer van den 
Eijnde van harte geluk met dit 
jubileum en nog véle voorspoedige 
jaren temidden van zijn dieren, die 
hem zo lief geworden zijn. 

Carnavals-avond 

De R.K. toneelvereniging „'t Voet- 
licht" organiseert op zondag 12 febr. 
in het Patronaatsgebouw een carna- 
vals-avond, waar door leden van 
ensemble zal worden opgevoerd de 
carnaval-cabaret-cocktail: „Wij 

draaien weer", welke door enkele 
leden van de werkende groep werd 
geschreven en samengesteld. Na de 
opvoering zal een gekostumeerd 
carnavalsbal plaats vinden, — uit- 
sluitend echter voor de Zandvoortse 
Parochianen — tot des nachts 2 uur. 
Het cabaret-programma zal tevens 
op woensdag 8 februari op een car- 
navals-avond in Bennebroek wor- 
den opgevoerd. Uitvoering „Phoenix" In. gebouw ' „Zomerlust" gaf de 
toneelvereniging „Phoenix" -zater- 
dagavond j.1. een opvoering van 
Noël Coward's onwaarschijnlijke 
klucht „Blithe spirit". Het werd een 
opmerkelijke en over het algemeen 
zéér verdienstelijke prestatie, met 
bijzonder geslaagd grimeer-werk, 
vooral wat betreft de beide geest- 
verschijningen. 

Opmerkelijk werdi deze opvoering 
omdat regisseur Dick Tump, die met 
de opvoering van dit werk voor het 
eerst van zijn regisseur-talenten 
blijk gaf, waarschijnlijk vergeten 
had met een klucht te doen te heb- 
ben en het zwaartepunt van de 
opvoering verlegde naar de drama- 
tische kant, hetgeen allerminst de 
bedoeling van de schrijver is ge- 
weest. Desondanks werd de opvoe- 
ring volkomen aanvaardbaar en 
werd er om de onwaarschijnlijke 
situaties, ontstaan rondom de geest- 
verschijningen, heerlijk gegriezeld 
en door het publiek zó enthousiast 
meegeleefd, dat menig angstgilletje 
in de zaal af en toe weerklonk. 
Een fout in de regie was stellig, dat 
de pauzes tussen de verschillende 
taferelen te lang werden gerekt,, 
waardoor véél van de spanning ver- 
loren ging, terwijl menigmaal de 
vooral in. dit stuk absoluut vereiste 
vaart, ontbrak, waardoor, — om. het 
onzeker opgezette eerste tafereel 
maar stilzwijgend voorbij te gaan - 
een niet te vermijden langdradig- 
heid ontstond, vooral in het tweede 
bedrijf. 

Afgezien van deze bedenkingen 
maakte „Phoenix" met deze opvoe- 
ring een goede beurt. Wij hebben 
volop genoten van het uitstekende 
spel van Henny Kiewiet als de hyp- 
notiseuse „Madame Arcati". Aan 
haar prachtig doorleefde spel, hoe- 
wel wat te veel aan de dramatische 
kant gehouden — was zeker voor Postduivenientoonstelling 

In hotel Keur hield de postduiven- 
vereniging „Pleines" •, zaterdag en 
zondag j.1. een hok-tentoonstelling, 
waarvoor grote belangstelling be- 
stond, niet alleen uit Zandvoort, 
doch ook uit vele ^omliggende 
plaatsen, terwijl zelfs uit Brabant 
duivenliefhebbers waren gekomen, 
'om deze tentoonstelling te bezich- 
tigen. 

Ruim 230 vogels waren door 26 
leden bijeengebracht, die volgens 
keurmeester K. Middelkoop uit 
Dordrecht duidelijk aantoonden, dat 
de Zandvoortse vereniging zich, 
vergeleken bij vorig jaar, in een 
^aanzienlijk opgaande lijn bevindt. 
Het gehalte van de dieren stond n.1. 
op een véél hoger peil dan verleden 
jaar, terwijl het aantal eveneens 
véél groter was. 

Fraaie prijzen waren voor deze 
expositie beschikbaar gesteld, door 
particulieren, zusterverenigingen en 
de leden. Het staat door dit alles 
wel vast, dat de liefhebberij voor 
de postduivensport in Zandvoort 
steeds toeneemt. De volgende uit- 
slagen werden geboekt: 

Schoonste vogel van 't geheel, 
schoonste jonge doffer en schoonste 
oude duif: A. Paap. Schoonste oude 
doffer: J. Smit. Schoonste jonge duif 
T. Lansdorp. Dames-klasse: 1. Th. 
H. van der Meulen. Bols-klasse: 
1. M. Buis. 

Algemene beoordeling: 1. werd de 
heer J. Donker, die nog slechts 
enkele jaren de postduivensport 
beoefent en een prachtige prestatie 
leverde met 550 punten; 2. A. Paap 
547,5 p.; 3. Th. H. v.d. Meulen' 547,5 
p.; 4. M. Buis 547 p.; 5. Geb. Koper 
546,5 p.; 6. A. Dorsman 546,5 p.; 
7. C. Keur 544,5 p.; 8. H. Lansdorp 
544 p.; 9. C. Koper 543,5 p.; 10. G. 
Driehuizen 543,5 p.; 11. J. J. Lans- 
dorp 543 p.; 12. G. Koper 542 p.; 
13. Chr. Allebes 541,5 p.; 14. A. H. 
Daane 541, p.; 15. B. Lukkassen 541 
p.; 16. A. C. Molenaar 540 p.; 17. C. 
K. Draijer 540 p.; 18. P. Stokman 
539,5 p.; 19. Jb. Koper 539 p.; 20. C. 
Visser 539 p.; 21. J. de Leeuw 537 p.; 
22. K. Driehuizen 536 p.; 23. J. Smit 
536* p.; 24. V.C. de Muinck 532,5 p.; 
25. A.J. Spolders 531,5 p.; 26. K. 
Kramer 524 p. het grootste deel het succes van de 
opvoering te danken. 

Margreet Slaap boeide ons voort- 
durend als de geestgestalte „Elvira", 
een sinistere ingetogenheid gaf 
hieraan de volle bekoring. Prachtig 
op dreef was Dré Paardebek als 
Alice, fel en bewogen in haar pani- 
sche angst om het onwaarschijnlijke 
dat om haar heen plaats vond. 

Wat Joop Volder als Charles be- 
treft, de enige, die de geestverschij- 
ningen kon waarnemen, hebben we 
de indruk, dat deze de souffleuse 
niet gaarne zou gemist hebben. Zijn 
rolkennis was af en toe maar zéér 
op het nippertje. Dat was jammer, 
want hij toonde véél begrip voor 
deze rol,, die hem bijzonder goed 
bleek te liggen. We zagen tenslotte 
nog Henny Jansen als het dienst- 
meisje Edith, die vooral in haar 
„trance-scène" uitstekend werk ver- 
richtte en volkomen verantwoord 
spel van Lidy Willemse en Jan 
Weber in de bij-rollen van mevr. 
en dokter Bradman. 

Zoals gezegd leefde het publiek 
ingespannen mee met deze onwaar- 
schijnlijke geschiedenis op occult 
gebied en het was zeker zéér ver- 
diend, dat het ensemble na afloop 
door waarnemend voorzitter H. C. 
van der Straaten met bloemen en 
geschenken voor dit optreden werd 
gehuldigd, een huldiging, waarin 
regisseur Dick Tump eveneens 
deelde. 

Na afloop volgde een, gezellig bal 
met uitstekende muziek van „The 
Rhythm Four", een bal, dat door de 
vele attracties met prijsdansen en 
andere verrassingen, zéér werd ge- 
waardeerd en tot diep in de nacht 
werd voortgezet. Zandv. bridgeclub 

De Zandvoortse bridgeclub speelde 
zondagavond in Dreefzicht te Haar- 
lem een viertallenwedstrijd tegen 
de Heemsteëdse bridgeclub „Boe- 
kenrode". De inzet was een wissel- 
beker, die in 1954 door „Boeken- 
rode" en in 1955 door Z.B.C, was 
gewonnen. Eindstand: Boekenrode 
9 gewonnen partijen, 2 gelijk en 5 
verloren (20-12). Boekenrode komt 
hiermede weer voor een jaar in het 
bezit van de fraaie wisselbeker. 

Damnieuws 

De wedstrijden, iedere woensdag- 
avond door de spelers van de 
Zandvoortse Damclub in onderling 
verband gespeeld, hebben zeer vaak 
een boeiend verloop. De nuchtere 
uitslagen wijzen helaas niet steeds 
op de inspanning (en ware ontspan- 
ning!), welke het resultaat van 
partijstanden kunnen zijn. Het is 
vooral om deze reden dat het ons 
verwondert waarom niet nóg meer- 
dere damliefhebbers „over de brug 
komen" en zich aanmelden om in 
clubverband te komen spelen. 

Meldt u alsnog bij de secretaris 
C. Draijer Jr., van Ostadestraat 9. 
De uitslagen: 
J. Hoogendijk-M. Weber 2-0 

KI. Mak-C. Draijer Sr. 1-1 

L.J. v.d. Werff-L.Y. Vink 0-2 
A. Dekker-J. Schuiten 1-1 

J. van Dijk-A. Hoekema 0-2 

Uitgestelde partijen: 
R. Mulder-P. Versteege. 
G. ter Wolbeek-C. Draijer Jr. 

K.J.C. «Noord» 

Na de tweede wedstrijd is de 
ranglijst als volgt: 1. Ch. Keur 
10.647 p.; 2. P. Castien 10.500 p.; 
3. W. Paap 10.483 p.; 4. Mevr. C. 
Molenaar 10.076 p. - Erkende Autorijschool 

«Zandvoort» 

Auto-rijles 
scooter- rij les 

voor RIJBEWIJS A 
(Scooter of motor) 

Verkeers- 

theorie 

Inlichtingen en aanmelding: 
THORBECKESTRAAT 17 
TELEF. 3283 - ZANDVOORT Zandv. Hockey Club «Z.H.C.» 

Na drie weken niet gespeeld te 
hebben, trad Zandvoort afgelopen 
zondag in het veld tegen Eechtrop. 
Eechtrop trok zich reeds vlak na 't 
begin terug en heeft bijna de gehele 
wedstrijd met negen man verdedigd. 
De enkele aanvallen die Eechtrop 
ondernam brachten niet veel ge- 
vaar voor de achterhoede. De eind- 
stand werd dan ook 0-0. 

Het vierde elftal verloor met 2-1 
van H.B.S. 5. Alle andere wedstrij- 
den werden afgelast. 

Het programma voor a.s. Zondag: 
Heren: Alkmaar-ZJH.C. 1. 

H.I.C. 2-Z.H.C. 2. _- " 

Kieviten 3-Z.H.C. 3 

Z.IÏ.C. 4-Ever Swift 2 14.15 u. 
Dames: Z.H.C. I-Leiden 2 12.30 u. 

Ever Swift 4-Z.H.C. 2. RADIO PHILIPS 
GRUNDIG 
ARISTONA Philips en Grundig Televisie 

Deze week ontvangen: Grundig Radio 1956 f538,—; 
met afstandbediening f590,— 

en het nieuwste Philips Televisie-meubel, beeld 53 cm. f 1695, — 


f 1695,- 

Beeld 53 cm. f 1 245,- 

Beeld 53 cm. f 995,— 

Beeld 43 cm. Philips Streekontvangers 

in de prijzen van f 775,— 43 cm. beeld; f 650,— 36 cm. beeld. 

EIGEN SERVICE DIENST FEENSTRA 

Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort TECHNISCH 
BUREAU BICO WASMACHINES Verkoop voor Zandvoort 

HENK SCHUILENBURG De goedkope Amsterdammer 
GROTE KROCHT 5-7 
TELEFOON 2974 Alwaar óók gratis kaarten verkrijgbaar zyn voor 
de grote CABARET -AVOND op Woensdag 25 
januari in theater „MONOPOLE". 
Geen demonstratie. Geen verkoop. Electro Radio- 
Technisch bureau J. KEUR 

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914 
ERRES - PHILIPS - SCHAUB - LORENZ 

Radio en Televisie 

ERRES RADIO, vanaf ƒ 115,— 

ERRES TELEVISIE v.a./895,-; 43 cm. beeld 

ERRES TELEVISIE 53 cm ƒ 1750,— 

salonmeubel; met 4 lijnen systeem en aan- 
sluit mogelijk voor afstands-bediening. 

PHILIPS RADIO, vanaf ƒ98,— 

PHILIPS TELEVISIE ƒ995,- 43 cm. beeld 
PHILIPS TELEVISIE ƒ 1245—, 53 cm. 
beeld, tafelmodel. 

Wij plaatsen desgewenst radio of televisie op 
proef. Gemakkelijke betalmgs-condities. Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telef. 2793 Uw Zandvoortse dealer 

Jac. Versteeg e 

PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323 
deelt mede, dat 

motorminnend! Zandvoort binnenkort 
een grote verrassing te wachten staat! 

Nadere mededelingen volgen, nog. 

Voor de aanschaffing van een 

Rijwiel - Motor 
Bromfiets 
Scooter off Auto 

Uw aangewezen adres! 
Deskundige voorlichting. 
100% SERVICE! 

Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen 
Betaling óók in overleg. 
▲ Tevens Uw adres voor leren motor- 

kleding en alle gewenste onderdelen Woninginrichtingsbedrijf 

Fa. L. Balledux & Zonen 
BEDDEN 

MEUBELEN 

TAPIJTEN 

GORDIJNSTOFFEN 

KLEINMEUBELEN 

LINOLEUMS Speciaal ingericht voor opnieuw stofferen 
van Uw meubels; opnieuw overtrekken 
en bijvullen van matrassen. 

Speciaal gordijnenatelier en 
Speciaal behangwerk 

HALTESTRAAT 27-29 - TELEF. 2596 
MATHIJS MOLENAARSTRAAT 6 

Vraagt U ons eens vrijblijvend alle inlichtingen! Oefening Staalt Spieren 

Ter voorbereiding van de jaar- 
vergadering, die op 3 maart a.s. 
werd vastgesteld, kwamen bestuur 
en technische commissie van de 
Kennemer Turnkring in de afge- 
lopen week bijeen 

Een lijvig technisch programma 
zal aan de vergadering worden 
voorgelegd, waarin o.m. werd op- 
genomen een kringdag op 8 juli a.s. 
met verschillende wedstrijden. Voorts 
zal op 13 october a.s. een zgn. invi- 
tatiewedstnjd worden georganiseerd 
waaraan turners uit Saarland, Dene- 
marken, Luxemburg, België, West- 
Duitsland en Nederland zullen deel- 
nemen. 

Ook de technische commissie 
gymnastiek van onze vereniging 
zond het bestuur een uitgebreid 
programma voor dit jaar. Het bevat 
o.m. voor de jeugdgroepen, openbare 
lessen, waarvan de eerste reeds op 
4 februari plaatsvindt; deelname 
aan het programma van de Kenne- 
mer Turnkring; aan de Olympische 
dag en de regionale bondsfeesten in 
Zaandam. 

In een grappig geïllustreerd pro- 
gramma wordt de contactavond van 
11 februari a.s. in Zomerlust aan- 
gekondigd. Dit programma is zeer 
gevarieerd en bestaat behalve uit 
turndemonstraties, tevens uit een 
prachtige kleurenfilm over het op- 
treden van de Zweden in Zandvoort 
en een uiteenzetting van Dr. v.d. 
Meer over het nut van de lichame- 
lijke opvoeding. 

Afd. handbal. Het veldhandbal 
kon afgelopen zondag door terrein- 
afkeuring geen doorgang vinden, 
doch het zaalhandbal startte in de 
prachtige zaal in Haarlem-noord. 

De jongensploeg begon goed met 
een 3-1 overwinning op Concordia 2. 

Voor a.s. zaterdag is voor de jun. 
meisjes vastgesteld de wedstrijd: 

Umond-O.S.S. 3.10 u. 

Voor de meisjes is voor de zo- 
veelste maal vastgesteld de wed- 
strijd: Zandv.meeuwen-O.S.S. 2u. 

Jaarvergadering motorclub 

Tijdens de gehouden jaarvergade- 
ring van de m.c. „Zandvoort" bleek, 
dat men weer kon terug zien op een 
goed auto- en motorsportjaar. Er 
werden! vele grote en kleine evene- 
menten gehouden, zowel sport- als 
toeristische, die zeer geslaagd ge- 
noemd mogen worden. Ook op finan- 
cieel gebied is de m.c. „Zandvoort" 
erop vooruit gegaan. 

Besloten werd dat er dit jaar 
wederom een grote terreinrace ge- 
organiseerd zal worden op het 
binnencircuit, met als vermoedelijke 
datum 10 juni; toestemming is reeds 
toegezegd door gemeente en Tou- 
ring Zandvoort. Verder staan er 
weer diverse evenementen op het 
programma. 

Het bestuur werd als volgt samen- 
gesteld: 
B. Bakker, Zandvoort, voorzitter; 
H. Oddens, Bentveld, secretaris; 
P.Limbach, Aerdenhout, penning- 
meester; W. Blok, Zandvoort, 
sportseer.; Stroij ekens, Bentveld, 
redacteur; J. Slagveld, Zandvoort 
en L.Weber, Haarlem, commissaris 

Kinderfeest N.V.V. 

In het kader van de gouden 
jubileumviering van het N.V.V. 
organiseert de Zandvoortse bestuur- 
dersbond op Donderdag 26 Januari 
een filmvoorstelling voor kinderen 
van N.V.V.-leden. Onder meer zal 
vertoond worden de film „Ezeltje 
Bim". 

«Op hoop van zegen» 

De toneelvereniging „Op hoop van 
zegen" zal op Donderdag 9 en Vrij- 
dag 10 Februari in theater Mono- 
pole opvoeren het blijspel „Kleine 
kinderen worden groot". De regie 
is wederom in handen van de heer 
J. G. Bisenberger. „The Blue Shop" 

A. A. Joren Kerkstraat 36 

Velen profiteerden al bij onze opening 
en U kunt dat nu nog doen! 

Nog steeds geldt onze 

OPENINGS- 

RECLAME 

met: DELFTS BLAUW 

10 verschillende modellen 28 et. 

Grote DELFTS-BLAUWE MOLENS ƒ 1,48 

SCHEMERLAMP MOLENS ƒ 3,48 

BLOEMPOTTEN, vanaf 50 et. 

KOP EN SCHOTELS ƒ0,55; 6 st. a/ ƒ 3,— 
Boerebonten THEESERVIEZEN 

9 dlg. .... ƒ9,80 
Boerebonten BORDEN, diep en! plat 65 et. 

6 stuks ƒ3,25 
Boerebonten ONTBIJTBORDEN . . 60 et. 

Voorts nog 1001 andere koopjes. 
ZIET ONZE ETALAGE! Nu het buiten nog dor en doods is . . . 

kunt u thuis genieten van 

VOORJAARSBLOEMEN uit: 

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

De prijzen vallen mee! 

Grote keuze in kamerplanten. 

Elke dag verse bloemen! 

Ook het speciaal-adres 
voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK Nog slechts korte tijd 

colbertcostuums 

DRY CLEANING PROCES ƒ 3,50 
Gebracht en gehaald, korting 20% = ƒ0,70 

nu f2,80 Stoppage - pliseerafdeling 

Chemische wasserij 

Keyser Haarlem Voor Zandvoort: KERKSTRAAT 26, TEL. 2653 Autorijschool 
„SUCCES" 

Leidt U op in snel tempo voor Uw 

Rijbewijs 

Lesprijs ƒ6,— PER UUR. 
Aanmelden: VONDELLAAN 8 of TELEF. 3309 
IEUWSBIA >"«"■»■ ■* » _ m n* ?•*- 
16e jaargang no. 36 3 februari!! 9.56 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestr. 57rd. Zandvoort, Teler. K 2507 2472 - Postgiro 310592 Corresp.adres Postbus 26,Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — ; franco per post ƒ5, — per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout 
Het doet geen -pijn 
en het kan geen kwaad 

Ik heb zo de indruk, dat het per- 
centsgewtjze lage dantal donors, dat 
zich elk jaar voor de bloedafname- 
avond van de afdeling 'Zandvoort 
van het Nederlandsche Roode Kruis 
meldt, ontstaat, doordat men het 
griezelig 1 vindt, zich aan deze be- 
handeling te onderwerpen, bang is 
voor pijn of voor nadelige gevolgen 
en dat een elk mens eigen huivering 
voor deze bloedafname, velen tegen- 
houdt, de gang naar hotel Keur te 
maken, die dinsdag a.s. weer vtacht. 
Het is begrijpelijk en menselijk,' 
maar in dit geval toch geheel ver- 
keerd gezien. 

Want het gaat er elk jaar gezellig 
toe, daar tijdens die jaarlijkse 
bloedafname-avond, die onder toe- 
zicht van vrijwel alle Zandvoortse 
doktoren- gehouden wordt en dege- 
nen, die al meerdere malen deze 
behandeling zich lieten ondergaan, 
1 beschouwen het-niet-anders- als een 
„uitje". Want ik herinner V ^ aan 
hetgeen ik boven dit" artikeltje 
schreef: „Het doet geen pijn en- het 
kan geen kwaad" en zo is het ook, 
want als' onze doktoren geen be- 
zwaren hebben tegen deze afname 
van nauwelijks een halve liter bloed 
uit een gezond lichaam, waarom 
zoudt ( U er dan bezwaren tegen 
hebben? 

Toch weet ik, dat er veel gezonde 
mensen, zijn, die bij wijze van spre- 
ken liever een tientje zouden geven 
voor het Rode Kruis (doet V dat 
intussen gerust, want er is véél geld 
nodig) dan zich in de arm te laten 
prikken. Want ze vinden het zó eng 
en zó griezelig, dat ze er voor geen 
geld ter wereld aan zouden willen 
beginnen. Voor diegenen is nu dit 
artikeltje bestemd, voor hen, die 
het eng en griezelig vinden, méér 
niet! Kom, overwin nu eens voor „WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WURFF: 

„'t Is 's aevends kouwer 
as boite"! OREN; BRIEF . 

aan de Gemeenteraad van Zandvoort 

Edelachtbare Dame en Heren! 
• De ondergetekenden, secretarissen 
van de Coöperatieve Flatexploitatie 
verenigingen, Boulevard I tm. IX 
en Strandweg I en II, en als zodanig 
vertegenwoordigende 70 huiseige- 
naren in Zandvoort, delen U hierbij 
mede, .dat zij met idem protesteren 
tegen de-verhoging met bijna 70°/o 
van de straatbelasting 1955, omdat 
huns 'inziens wanneer er een tekort 
op de Gemeentebegroting gedekt 
moet worden, hiertoe olie inwoners 
der gemeente behoren bij te dragen, 
maar deze last niet behoort te wor- 
den ^afgewenteld ^op een deel- der 
gemeentenaren i.c. de huiseigenaren. 
Bovendien .'gaat deze maatregel 
geheel in , tegen de politiek der 
Landsregering, welke door vermin- 
dering van de grondbelasting en 
verhoging der --huren, de huiseige- 
naren eindelijk eens wil tegemoet 
komen' na jarenlange discriminatie; 
door een maatregel, als door Uwe 
Baad genomen; worden die ver- 
lichtingen gedeeltelijk weer illusoir 
gemaakt. 

Zij geven Uwe Raad dan ook in 
overweging deze enorme verhoging 
van bijna 70% in te trekken, en 
andere wegen te. _ zoeken, ( om de 
gemeente-begroting' sluitend ' 'tè 
maken. 

Zandvoort, 28 januari 1956. 

Coöperatie Boulevard I: 
w.g. A. E. Vrouwenvelder. 

Coöperatie Boulevard II: 
w.g. J. van Amstel. 

Coöperatie Boulevard III: 
w.g. J. C. Honcoop. 

Coöperatie Boulevard IV: 
w.g. D. Logeman. 

Coöperatie Boulevard V: 
w.g. R. B. Dosse. 

Coöperatie Boulevard VI: 
w.g. J. R. Oostenrijk. 

Coöperatie Boulevard VII: 
w.g. J. F. Koelensmid. 

Coöperatie Boulevard VIII: 
W.g. A. J. Schumm. 

Coöperatie Boulevard IX: 
w.g. B. Nieuwenhuis. 

Coöperatie Strandweg I: 
w.g. P. H. Lugard. 

Coöperatie Strandweg II: 
W.g. B. C. H. Roodhart. één keer die afkeer, die voortkomt 
uit onwetendheid. Weet V, dat er 
vandaag of morgen iemand kan lig- 
gen wachten op het bloed, dat XJ 
niet hebt willen geven, omdat V het 
zo eng vond? Als 't een familielid 
van V was, uw vader, moeder, broer, 
zuster of kind, dan ging U zonder 
dralen, waarom dan nu niet? Het 
zou wel eens kunnen zijn, dat van- 
daag of morgen één van uw huis- 
genoten uw bloed zou nodig hebben 
om de dood te overwinnen. Denkt U 
alleen maar eens aan de slacht- 
offers van verkeersongelukken. 

- OveruHn uw vrees en uw afkeer 
en ga dinsdagavond a.s. naar hotel 
Keur, waar óók op V wordt ge- 
wacht, want heus . . . het doet geen 
pijn en het kan geen kwaad, slechts 
door uw wegblijven kunt U uw 
medemens pijn en kwaad veroor- 
zaken. Dat vrat men niet heeft 

'Als "ik zo stil te- peinzen zit, 
denk aan voorbije tijd 
en 'k zie de zee, de horizon 
waar schip na schip verglijdt, 
dan denk ik, héb ik goed 

(gedaan 
om zo maar uit mijn. land 

(te gaan. 

Maar als ik hier de bergen zie 
en 't diepe blauwe meer, 
de velden met het gouden 

(graan 
bewegend op en neer, 
dan weet ifc, ouer'al is 't góéd 
als men zijn ogen open doet. 

Men- denkt zo graag 

(nog eens terug 
aan wat -men heeft beleefd, 
't verlangen blijft bij elke 

(mens 
naar dat wat men niét heeft. 

Ria Draak-Groenveld. 

Gaarne plaatsen wij dit 
gedichtje van onze vroegere 
medewerkster, dat zij ons deze 
week uit Canada toezond. Viering verjaardag 
Prinses Beatrix, - r 

Er zullen maar. weinig inwoners 
van Zandvoort zijn geweest, die 
dinsdag j.1. geen bezoek hebben ge- 
bracht aan theater Monopole. In een 
zestal voorstellingen, des morgens 
voor de schooljeugd, des middags 
voor de schooljeugd en de ouden 
van dagen en des avonds in een 
tweetal voorstellingen voor de 
inwoners, heeft de Oranjevereniging 
„Zandvoort" Polygoon's fraaie 
kleurenfilm „De Koninklijke reis 
naar de West" laten vertonen, aldus 
op enigszins feestelijke wijze de 18e 
verjaardag van H. K. H. Prinses 
Beatrix herdenkend. En men had 
moeilijk een betere keuze kunnen 
doen, temeer niet, nu het ijzige 
winterweer elke feestelijke mani- 
festatie in de buitenlucht onmoge- 
lijk maakte. 

Want zowel de jeugd als de oude- 
ren hebben dit gebaar van de 
oranjevereniging ten zeerste ge- 
waardeerd en volop genoten van 
deze boeiende rolprent. 

De voorstellingen werden om 
beurten geopend door de voorzitter 
en de vice-voorzitter van de oranje- 
vereniging, de heren A. Mabelis jr. 
en Ds. J. van der Mije, die in een 
kort woord de betekenis van het 
huis van Oranje in een historisch 
daglicht plaatsten, waarna, na een 
driewerf „hoera" op de jarige Prin- 
ses, begeleid door enkele leden van 
de Zandvoortse muziekkapel, onder 
leiding van de heer B. Balledux, 
twee verzen van het Wilhelmus 
werden gezongen. 

Zo werd deze eenvoudige film- 
voorstelling tot een uiting van aan- 
hankelijkheid aan het huis van 
Oranje, waaraan eensgezind door 
jong en oud en door alle rang en 
stand in grote saamhorigheid en 
eensgezindheid werd deelgenomen 
en waarin óók de kleuters op de 
kleuterscholen deelden, die namens 
de oranjevereniging op de scholen 
werden getrakteerd. 
Zandvootrs oranjevereniging heeft 
met deze sobere, doch spontane 
viering van de 18de verjaardag van 
de kroonprinses veler harten ge- 
wonnen. «Ons Diaconessenhuis» 

Deze aanhef werd gebezigd tijdens 
een kort gesprek bij een echte 
Zandvoortse familie. Binnenkort 
wacht ons Diaconessenhuis een 
grote gebeurtenis, waarbij ook Uw 
aanwezigheid of hulp zeer op prijs 
gesteld zal worden. 

Op 7 en 8 februari van 14 tot 17.30 
uur en van 19 tot 22.30 uur hoopt 
men er een bazar te organiseren. 
De stimulerende affiches, getekend 
door Dr. Melchior, zullen U onge- 
twijfeld hier ter plaatse opvallen. 
Mag er ook op Uw medeleven ge- 
rekend worden, hetzij in stoffelijke 
bijdrage of door Uw persoonlijk 
bezoek aan! de bazar? 

Eventuele gaven zullen gaarne in 
ontvangst worden genomen door 
mevr. Blaauboer, Haltestraat 46 en 
Zr. Annie Langeveld, Gasthuis- 
hofje 27. Johnny Jordaan's 

nieuwe 
Feestpotpourri f 3,50 

Er is 
maar 
één 
adres 

Voor complete 
BABY UITZETTEN en 
KLEUTERKLEDING! ! 

Alle soorten baby wol! 

„De Wolbaai" 

Haltestraat 12a - Telef. 2099 Adviezen voor naar- 
en huidverzorging 

Joh. A. Suykerbuyk 

Coiffures - Créations 

THORBECKESTRAAT 11 
ZANDVOORT - TEL. 3382 HOTEL BOUWES 

Annex CABARET EXTASE 

ZANDVOORT 

Het gehele jaar geopend Dagelijks 
Diner-Dansant Zaterdags en Zondags 

uitgebreid internationaal 

CABARET-PROGRAMMA ZONDAGS MATINEE Rijdt zelf! 
<5CÏCï^ O-T- O 
_~> "^ Ford Fairlane - Opel Kapitan - Ford Zephyr 

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur 

Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort - Telefoon 3152 Verenigings-optreden 

In samenwerking met de besturen 
van verschillende verenigingen is 
de contactcommissie „culturele 
belangen" overgegaan tot vaststel- 
ling van data voor het optreden 
van diverse verenigingen, om hier- 
mede te voorkomen, dat zo min 
mogelijk dit optreden op dezelfde 
dag samenvalt. • ,' 

Men heeft de volgende „vereni- 
gings-kalender" voor de maanden 
februari en maart vastgesteld: 

2 februari en 1 maart: 
culturele kring „'t Helm". 

3 maart: 

Toneelver. „Wim Hildering". 

4 februari: Zandv. mannenkoor. 

5 maart: Tennisclub „Zandvoort". 
9 en 10 februari: 

Toneelver. „Op hoop van zegen". 
12 februari: 
Toneelver. „'t Voetlicht". 

14 februari: 
Gymnastiekvereniging „O.S.S.". 

15 februari: 

Instituut v. arbeidersontwikkeling 
17 maart: Toneelver. „Sandevoerde" 
25 februari: afd. Zandvoort. Alg. 
' Ned. metaalbewerkersbond. 
27 februari: 

Motorclub „Zandvoort". 
28'maart: Geref. meisjesvereniging. 

>Het ligt in de bedoeling van ge- 
noemde commissie, een dergelijke 
„verenigings-kalender" om de twee 
maanden te publiceren en aan' pers 
en verenigingsbesturen toe te zen- 
den. Voor maart en april a.s. zal 
eind februari een nieuwe kalender 
verschijnen, waarbij een beroep 
wordt gedaan op de verenigingen, 
de data van optreden zo spoedig 
mogelijk bekend te maken, daarf.de 
voorlopig voor februari en maart 
vastgestelde opgave nog niet geheel 
volledig is. 
Huidgenezing 

Huidzuiverheid - Huidgezondheid Houdt de winter uit handen en voeten. Badgasten-kaart 

in het komende seizoen 

In een gesprek dat wij hadden 
met de heer J. Th. Hugenholtz, 
directeur van stichting „Touring 
Zandvoort" deelde deze ons mede, 
dat het in het voornemen van het 
bestuur van genoemde stichting 
ligt, per 1 juni a.s. in Zandvoort 
badgasten, die langer dan drie 
dagen in de badplaats verblijven, 
in de gelegenheid te stellen tot het 
verkrijgen van een zgn. „badgasten- 
kaart", zulks in navolging van de 
„Kur-tax kaarten" die met zo 
groot succes in de Duitse badplaat- 
sen wordenl uitgegeven. 

Een verplichting tot het aan- 
schaffen van een dergelijke kaart 
zal vanzelfsprekend niet bestaan, 
doch de aankoop ervan zal' voor de 
meeste badgasten zeer aanlokkelijk 
zijn, omdat deze — tegen een be- 
trekkelijk geringe vergoeding — de 
bezoekers vele voordelen biedt. 

Over de omvang van deze voor- 
delen kon nog geen definitieve uit- 
slag worden gegeven, daar deze nog 
niet geheel werden gecompleteerd 
en hierover nog diverse besprekin- 
gen worden en nog moeten worden 
gevoerd. Doktersdienst 

Zondag a.s.: Dr. H. K. van Es, 
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag o.s.: Zr. A. Langeveld, 
Gasthuishofje 27; tel. 2791. 
VERLOSKUNDIGE: 
Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816. Zo overweegt men o.a. bezitters 
van deze badgasten-kaart met hun 
auto voor het gehele gezin gratis 
toegang te geven tot het circuit, 
voorts recht op zitplaatsen (ge- 
reserveerd) tijdens de zomeravond- 
concerten, die het komende seizoen 
aanzienlijk zullen worden uitge- 
breid. Besprekingen zijn gaande 
voor het reserveren van bepaalde 
gedeelten in de badinrichtingen 
voor houders van deze kaarten. 

Ook op parkeergebied zullen 
zij speciale voordelen gaan 
genieten, zij zullen óók gratis ge- 
bruik kunnen maken van de lift in 
de uitzichttoren, terwijl met diverse 
seizoen-exploitanten nog besprekin- 
gen worden gevoerd, in hoeverre 
men houders van deze kaarten nog 
extra voordelen zal kunnen bezor- 
gen, waarbij eveneens wordt ge- 
dacht aan reductie op de prijzen 
tijdens wedstrijddagen op het cir- 
cuit. Men hoopt in de loop van vol- 
gende maand een en ander defini- 
tief gereed te hebben. De kaarten 
zullen dan verkrijgbaar worden ge- 
steld aan het kantoor van stichting 
„Touring Zandvoort" en behalve de 
naam, nationaliteit van de eigenaar 
en diens echtgenote, eveneens de 
geboorte-data van hem, zijn echt- 
genote en namen en geboorte-data 
van de kinderen bevatten. 

Intussen heeft ook de directie 
van het Teylers- en het Frans Hals- 
museum te Haarlem een belang- 
rijke verlaging op de entreeprijzen 
toegezegd. Voor stokvis 

ZOUTE VIS, en ' 
DIEPVRIES KABELJAUW FILé. 

Vishandel H. SCHUT 

Kerkstraat 21 - Telefoon 2121 Aanbestedingen 

Op uitnodiging had ten kantore 
van publieke werken te Zandvoort 
een aanbesteding plaats voor de 
bouw van een bewakershuisje met 
toiletten bij de ingang van het Vij- 
verpark. Zeven Zandvoortse aan- 
nemers schreven ervoor in met de 
volgende resultaten: fa. H. Dees 
ƒ7150,-; fa. P.Korstenbroek ƒ6750,-; 
fa. H. Hoekema ƒ6340,-; fa. C. Boon 
ƒ5770,-; fa. D. Berkhout ƒ5650,-; 
firma Luij endijk & Bisenberger 
ƒ5541,-; en fa. M. Koning & Zonen 
ƒ5280,-. 

Tevens had de aanbesteding plaats 
voor het maken van tien zitbanken 
welke zullen worden geplaatst op 
de Boulevards. De begroting was 
vastgesteld op ƒ2250,-, exclusief 
schilderwerk. Laagste inschrijfster 
werd de fa. M. Koning & Zonen te 
Zandvoort met een bedrag van 
ƒ2170,-, hoogste de firma Betke uit 
Haarlem met ƒ2950,-. De gunningen 
werden aangehouden. 

Aardappeltelers bijeen 

In gebouw „Zomerlust" verga- 
derde vrijdagavond de Zandvoortse 
aardappeltelers- en volkstuinders- 
vereniging om een verdeling onder 
de leden te maken voor de door de 
Plantenziektekundige dienst te Wa- 
geningen voor dit jaar vrijgegeven 
duingrond voor aardappelteelt in 
de noordelijke duinen, daar de zuid- 
zijde, waar vorig jaar werd geteelt, 
dit jaar daarvoor niet in aanmerking 
komt. De vergadering stond onder 
leiding van de voorzitter, de heer 
J. Koning. 

Het bleek, dat door het beschik- 
baar stellen van aanzienlijk meer 
teelgrond (dit jaar 665 roe) verdeeld 
over vier percelen, waarvan er één 
binnen het circuit is gelegen, aan 65 
telers grond kon worden^ uitgegeven 
of uitgeloot, terwijl vorig jaar nog 
slechts 15 telers deze geliefde Zand- 
voortse bezigheid van het aardappel 
telen weer konden opvatten. Deze vermeerdering van teelmogelijk- 
heid werd vanzelfsprekend door alle 
aanwezigen zeer;op prijs gesteld. 

Na de verdeling der gronden wer- 
den doof het Ministerie van land- 
bouw een viertal fraaie films ver- 
toond, o.a. over het gevaar van de 
Coloradokevers, het verspreiden van 
ziekten door insecten en over de 
bestrijding van orkanen, stuk voor 
stuk fraaie documentaires, waarvan 
men bijzonder genoot. 

De geanimeerde en 'druk bezochte 
vergadering werd door de voorzit- 
ter gesloten met het uitspreken van 
de wens, dat 1956 voor alle telers 
een gunstig jaar zou mogen zijn. Ruwe,rode handen 
De diepere zin van sprookjes 

In gebouw „Zomerlust" hield het 
instituut voor arbeidersontwikke- 
ling te Zandvoort donderdag 19 
januari een bijzonder interessante 
avond, waar de heer J.F. Schul- 
tink, paedagogisch medewerker aan 
het stedelijk museum te Amsterdam 
sprak over het onderwerp:' „De 
diepere zin van sprookjes". 

De heer Schultink, die zich als 
een uitermate begaafd en prettig 
spreker deed kennen, begon met 
erop te wijzen, dat evenals de 
mythen en legenden de sprookjes in 
vroeger trjden gemaakt en niet ge- 
schreven werden voor jongelui, die 
in de vroegere heiden-wereld de 
periode van volwassen worden in- 
gingen, hetgeen met allerlei mys- 
tieke feesten gepaard ging en waar- 
bij hen deze sprookjes als wijze 
lessen op de levensweg werden 
meegegeven. Een uitzondering hier- 
op maken de sprookjes van Ander- 
sen, die voor de jeugd geschreven 
werden. Deze sprookjes werden dan 
opgevoerd in beeldvorm als een 
soort pantomime. Spreker wees er 
daarna op, dat in dit verband 
iedere zin van het sprookje be- 
tekenis heeft en dat er bovendien 
tussen vele sprookjes in de ver- 
klaring een frappante overeenkomst 
bestaat. Bijna elk sprookje tekent 
de strijd van het goede tegen het 
kwade en de strekking ervan is, dat 
de praktijk van het leven gaat 
boven de theorie en het leven tri- 
omfeert over de dood. 

De heer Schultink verklaarde dit 
daarna uitvoerig, door vóór de 
pauze het sprookje „Roodkapje" te 
behandelen en na de pauze „de 
wolf en de zeven geitjes", om ten- 
slotte nog even kort stil te staan 
bij „Doornroosje". 

Op zéér knappe wijze en in een 
boeiende verhaaltrant wist de spre- 
ker de diepe zin der sprookjes te 
verklaren, waardoor men deze uit 
een geheel andere gezichtshoek ging 
bezien. Het werd zodoende een 
uitermate leerzame avond, waar- 
van slechts te betreuren was, dat 
deze door nauwelijks 25 per- 
sonen werd bijgewoond. KOPER's 

COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113 Koe bestaat 'et 

Op 26 oktober 1954, des morgens 
om 10.40 uur", had op de hoek Dr. 
CA. Gerkestraat - Willem Draijer- 
straat een aanrijding plaats tussen 
een bestel-auto bestuurd door de 
heer H. Gorter uit Zandvoort en een 
bakfiets bestuurd door de heer J.A. 
uit Haarlem. Beide voertuigen 
werden daarbij ernstig beschadigd. 
De verkeersagent, die de aanrijding 
kreeg te behandelen, stelde daarbij 
vast, dat de bestuurder yan de bak- 
fiets teveel naar links 'was uitge- 
weken, waardoor de aanrijding was 
ontstaan." 

Op 31 januari 1956 .werd wederom 
om 10.40 uur op precies dezelfde, 
plaats een aanrijding gemela en 
dezelfde verkeersagent kreeg op- 
dracht, ook dit geval te gaan onder- 
zoeken. Wie schetst zijn verbazing, 
toen het bleek, dat hierbij precies 
dezelfde personen betrokken waren, 
onder precies dezelfde omstandig- Jac. Koper 

Dorpsplein 1 1 , Tel.2872-3460 

Begrafenissen en crematies. 

Eerste Zandvoortse 
rouwkamer-inrichting 

Gelegenheid tot opbaren < Dankbetuiging 

Hiermede betuig ik mijn oprechte 
dank, ook namens de kinderen, voor 
de vele blijken van deelneming 
ondervonden bij het overlijden van 
mijn lieve man 

EVERT TEROL. 

W. Terol-Zwemmer. 

Zandvoort, februari 1956. 
Marisstraat 28. Dankbetuiging 

Voor de vele blijken van belang- 
stelling, welke ik mocht ontvangen 
na het overlijden van mijn echtge- 
noot 

NICOLAAS JOHANNES 
LANDESBERGEN, 

moge ik U langs deze weg mijn wel- 
gemeende dank overbrengen. 

C. J. Landesbergen-Kelder. 

Zandvoort, februari 1956. 
Hogeweg 64bv. Dankbetuiging 

Voor de deelneming betoond brj het 
overlijden van onze lieve man en 
vader 

WILLEM KOPER, 
betuigen wij U onze hartelijke dank. 

M. A. Koper-Roosemalen 
en kinderen. 

Zandvoort, februari 1956. 
Kerkd warspad 1. Winterkou in den lande 
PUROL op lip en handen 
Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg, hoek Emmaweg 
Zondag a.s. 10 en 17 uur: 
Ds. A. de Ruiter. Z. 1. 

HERVORMDE KERK 
Zondag a.s. 10.30 uur: 

Ds. R. H. Oldeman. 
„Het huis in de duinen" 
19 uur: Ds. C. de Ru. 
9.30 uur: Jeugdkapel in de nieuwe 
consistoriekamer. 
Spr. de heer A. C. Reuijl. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15 
Zondag a.s. v.m. 10,30 uur: 
Ds. J. Heidinga uit Haarlem. 

PAROCHIE H. AGATHA. 

H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog- 
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof. 

In de 'week H.H. Missen 's mor- 
gens 7 uur en 7.45 uur. 

's Avonds 7.30, Lof. Des Zaterdags 
gelegenheid om te biechten. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst 
in pension Drjkhoffz, Brederodestr. 
43. Spr. dhr. H. Veldkamp, evange- 
list, den Haag. heden, terwijl óók de schuldvraag 
precies hetzelfde uitviel. 

Proces verbaal werd opnieuw op- 
gemaakt. Naar de korpschef van 
politie ons verklaarde, zal een der- 
gelijk zich tweemaal herhalend on- 
geval, op dezelfde tijd, met dezelfde 
personen, op dezelfde plaats, met 
dezelfde vervoersmiddelen en onder 
dezelfde omstandigheden, in de 
analen der verkeers - ongevallen 
wel nimmer zijn vastgesteld, met 
als klap op de vuurpijl, dat beide 
ongevallen door dezelfde verkeers- 
agent werden behandeld. Oefening Staalt Spieren 

Het eerste kleuteroptreden zal 
zaterdag a.s. in het gymnastiek- 
lokaal .van de Wilhelminaschool 
plaats vinden. Hoewel door het bij- 
zonder koude weer de opkomst op 
de lessen in de afgelopen week wel 
niet zo groot is geweest, rekenen wij 
erop, dat alle kleuters aanwezig 
zullen zijn en ook de ouders en be- 
kenden niet ontbreken. De kleding 
is vanzelfsprekend goed verzorgd 
en voorzien van het ver.embleem. 

Bij de vaardigheidsproeven, die 
zaterdag j.1. in Haarlem werden af- 
genomen, werden van onze vereni- 
ging slechts 2 leden afgewezen. 

Geslaagd zijn de meisjes: Carla 
Schoorl, Annie Koper, Henny Meij- 
vis, Astrid Smit, Maartje Koning, 
Yvonne Mulder, Anneke Jansen, 
Gerda Vlieland, Elly Zwemmer, 
Hilly Halderman, JèaneJT Hooglan- 
der, Alie van Soolingenr WiUy van 
Doorn, Conny van Hinte en Tilly 
Wilhelmus en de jongens: Puck Pie- 
ters, Charly Dusseau en Kees Aay. 

Op de contactavond van 11 febr. 
a.s. (niet 14 februari zoals abusieve- 
lijk vermeld) in Zomer lust, is voor 
elk lid en belangstellende iets bij- 
zonders. Naast de prachtige kleuren- 
film over het optreden! der Zweden 
in Zandvoort, het toneelstukje door 
leden en turndemonstraties, wordt 
aandacht gevraagd voor volleybal 
en handbal door experts op dit ge- 
bied. Introducties voor deze avond 
bij de lescommissarissen en het 
bestuur. • 

Afd. handbal. De zaalhandbal- 
wedstrijd in Haarlem leverde een 
fikse 6-1 overwinning op voor de 
jongens tegen Blinkert III. 

Bij de veldhandbal wedstrijd op 
Duyntjesveld kwam bij de "meisjes 
„Concordia" onvolledig op. Om toch 
te kunnen spelen, werd de „Con- 
cordia" ploeg met over-complete 
O.S.S. meisjes aangevuld. De O.S.S. 
ploeg won niettemin met 7-1. 

Voor zaterdag en zondag zijn geen 
wedstrijden vastgesteld. 

Damnieuws ~ 

Deze week werd er weer fel om 
de kostbare punten gestreden. Een 
ieder doet zijn uiterste best om het 
de ander zo lastig mogelijk te ma- 
ken. Maar dit alles geschiedt in een 
zeer sportieve sfeer. 
De uitslagen zijn: 
P. Versteege-A. Hoekema afgebr. 
J. Hoogendijk-G. ter Wolbeek 2-0 
J. van Dijk-L.Y. Vink 0-2 

C. Draijer sr.-L.J. v.d. Werff 2-0 
A. Dekker-R. Mulder afgebr. 

«Bridgen voor pleizier» 

De uitslag van de vriendschappe- 
lijke wedstrijd dinsdag j.1. werd in 
N.Z. 1. fam. v. Straaten 52 p.; 

2. mevr. de Jong-hr. Smits 51,5 p.; 

3. fam. Vleeming 47 p.; 4. mej. Gebe 
hr. Gebe 45 p.; 5. fam. v.d. Vlerk 
37,5 p.; 6. dames Berkhout-Dirksen 
32 p. 

O.W.: 1. fam. v. Wonderen en da- 
mes Claassen-Bouvries 56 p.; 

2. dames Snijer-Kuyters 51 p.; 

3. dames Bodenhausen-d.Belder 44 
p.; 4. dames Gebe-Bergeyk 35 p. 

Ingezonden 

Buiten verantwoordelijkheid 
der redactie. 

Ondergetekende, en vele anderen 
met hem, heeft het optreden van de 
Zandvoortse Raad ten opzichte van 
onze burgemeester in de laatste 
raadsvergadering, zéér. verwonderd. 

Is de Zandvoortse Raad zich wel 
bewust dat zij vertegenwoordigen 
de Zandvoortse bevolking en dat 
die bevolking grotendeels haar hou- 
ding ten zeerste afkeurt? 

Wij, inwoners van Zandvoort, 
mogen ons gelukkig achten een 
burgemeester te hebben die initiatief 
en durf bezit om Zandvoort groot te 
maken. Het optreden van de Raad, 
na het uitspreken van de Nieuw- 
jaarsrede door de burgemeester, die 
zich in volkomen stilzwijgen hulde, 
hoewel het de gewoonte is, dat 
deze door een der raadsleden be- 
antwoord wordt, is niet alleen zeer 
onbeleefd, doch ook onbehoorlijk. 

Dat onze burgemeester alles in 
het werk stelt om Zandvoort een 
ereplaats te geven in de rij der bad- 
plaatsen, juist, ten opzichte van de 
vreemdelingen,' waar Zandvoort niet 
buiten kan, moet van alle kanten ti \ ^ KORT &e,ipt IL ox uaitafl Zwanendons DAMES NACHTHEMDEN - 

diverse kleuren 12,45, 11,50 

Zwanendons DAMES PYAMA'S 14,50, 12,55, 11,45 

Zwanendons "HEREN PYAMA'S 15,45, 12, 45 WOLLEN SHAWLS 

effen en geruit 4,90, 3,55, 2,70 

Leuke WOLLEN WANTEN 3,75, 2,95 

HOOFDDOEKEN 

effen en geruit 3,40, 2,Z0 Flanellen MEISJES PYAMA'S 

leuke dessins, leeftijd 2 jaar 6,75 

•JONGENS PYAMA'S 
effen kleuren, 2 jaar 5,75 Wollen HEREN WANTEN 2,95 

Wollen HEREN SOKKEN, lang model .... 2,65, 2,40 
Dikke WERKSOKKEN, diverse kleuren 2,40 Moderne JONGENS 
TRUIEN m. motief 

v.a. 16,45 Zuiver wollen Wollen DAMES 

HEREN VESTEN VESTEN, mooie pas* 

m. lange mouw 26,55, 15,95 teltinten, patentsteek 23,75 GREPE NYLONS echt iets tegen de koude 

8,90, 7,45, 5,45 

NYLONS met mindering 3,95, 3,50, 2,85 

Wollen FANT. KOUSEN 6,00, 5,85 

DAMES ONDERKOUSEN, wol 3,45, 3,15 Nu is het tijd voor een HEERLIJKE WARME DEKEN 

Gemengd WOLLEN DEKENS, effen en gebloemd .... 19,40, 17,25, 14,40, 12,80 

Zuiver wollen ZAALBERG DEKENS 150x200 39,75 

grootste 2 pers 190x230 58,00 

Extra zware ZAALBERG DEKENS 150x200 49,75 

Mooie DOUBLÉ FACE, zuiver wol 150x200 42,75 

grootste 2 pers 190x230 61,25 

GEWATTEERDE DEKENS grote 1 pers. 21,50, 17,25 

grote 2 pers 21,50 

FLANELLEN LAKENS, heerlijk warm 1 pers. 5,75, 5,28 

2 pers 6,45 T.Th. KORT Zandvoort Telefoon 2666 toch zeer gewaardeerd worden. Als 
wij de vreemdelingen niets bieden, 
zullen zij in de toekomst Zandvoort 
gaan mijden. 

Als over enige jaren de Utunnels 
klaar zijn, zullen badplaatsen als 
Egmond en Wijk aan Zee, direct te 
bereiken zijn, bovendien de dagjes- 
mensen uit Amsterdam, zullen ge- 
deeltelijk worden opgevangen door 
de geweldige strandexploitaties die 
de gemeente Amsterdam- laat ma- 
ken in nieuw-West aan -het Flevo- 
meer. Waar blijft dan straks Zand- voort? Nog is het niet te laat! 

Moge dit schrijven een bijdrage 
zijn dat het werk van onze burge- 
meester -en de velen die met hem 
medewerken, op de juiste wijze 
wordt gewaardeerd. 

Mijn beleefde dank voor de ver- 
leende plaatsruimte. E.C.A. Nooy. 

Rijlcspostspaarbank 

Aan het postkantoor Zandvoort 
werd gedurende de maand januari 
1956: -■ ingelegd - ƒ 137511,53; terug- 
betaald ƒ62523,85. Afdeling van 
«Mercurius» opgericht 

In Zandvoort is opgericht een 
plaatselijke afdeling van de alge- 
mene bond „Mercurius". In een ge- 
houden bijeenkomst met enige leden 
van de afdeling „Haarlem" werd 
hiertoe, na een uiteenzetting over 
de mogelijkheden, besloten. Het 
aantal leden, dat zich tijdens deze 
oprichtingsvergadering als lid op- 
gaf, bedroeg 46 personen. Advertentietarief losse 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p.jin.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40°/o red. 
Bij contract belangr. kort. mEffffFffSï- VERLOREN: een meisjes- 
bril. Terug te bezorgen 
v. Deursen, Zandv.laan 181 TE KOOP AANGEBODEN 
te Bentveld : helft van 
dubbele VILLA. Br. no. 
1-1 bureau v.d. blad. COSTUUMS, regenjassen, 
regenmantels, demi's, win- 
termantels, mantelcos- 
tuums ƒ10, — maandelijks. 
Schrijf aan Super Standing 
Statenlaan 41 - Arnhem. 
Kleur en maat vermelden. 

WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. MODEMAGAZIJN 
T. C. v.d. SCHELDE 
Haltestraat 7, vraagt: 
NAAISTER voor japon- 
nen, blouses, rokken. 
Leerling-verkoopster en 
Hulp in de huishouding MANGELSTER en VOUW- 
STER gevraagd. Wasserij 
Hollandia, Telefoon 2887. GOEDKOPE SCHRIJF- 
MACHINES met 1 jaar 
garantie vindt U alleen bij 
Loerakker, Kleine Houtstr. 
81, Haarlem (naast bio- 
scoop). Tel. 20171. Bet. kan 
desgew. geregeld worden 
zonder renteber. Voor reparaties aan 
BIES i 
RIET S 
M. F. de Grebber, Halte- 
straat 4 achterom. STOELZITT.: GEVR.: HULP i.d. HUISH. 
voor dag of dag en nacht, 
met huiselijk verkeer. 
Steenken, Gr. Krocht 20b, 
Telef. 2695. Electr. NAAIMACHINES 
TE HUUR. ƒ5,- per week. 
T.Cv.d.Schelde, Haltestr. 7 VERLOREN: een bril in 
lederen etui, met sigaret- 
tenpijpje. Tegen beloning 
terug te bezorgen. 
Donanda - Haltestraat 58. Èen jongen om opgeleid te worden 
voor de stanzmachine en MEISJES 

als aank. stiksters en leerling stiksters, geschoold of onge- 
schoold, kunnen nog geplaatst "worden. 'Salaris, volgens CAO. „ELWÏ" SCHOOLSTRAAT 2 

A. van der Mije & Zn. 


Alle gewenste merken motoren, 

scooters, bromfietsen en rijwielen 

levert uwi .Zandvoortse' dealer 

Jac. Versteeg® PAKVELDSTR. 21 TELEF. 2323 Betaling óók in overleg! 

Vraagt eens vrijblijvend 
inlichtingen. 

Speciaal ,J>uch-dealer" . HAARLEM-ZANDVOORT 
5-k. WONING met tuin, 
ƒ7,80 'p.w. aangeboden, te- 
gen 'ruime woning inZand- 
voort. Br. no. 3-2 bur. van 
dit blad. Te koop gevraagd: HUIS, 
nieuwbouw, kort bij de zee 
met vestiging en prijsop- 
gaaf onder no. 2-2 bur. van 
dit blad. , . Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

wasmachines mei lichte 

emaille-beschadigingen 

gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150,— 

Depot: Anna van Bu~ 
renlaan 44, Haarlem, 
Telef. 39204. Café Oomstee 

Ieders Vrijdag gekookte 
eri gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U deze Zaterdag 
als reclame aan: 

500 gr. prima Varkenseafbonade en ( f 1 (\r\ 
250 gr. RUNDVET S * hW 

500 gr. LENDE (Contrafilet) .' ƒ2,50 

500 gr. RUNDVET (gesm.) ƒ0,50 

1 kg. Kalfsschenkel met veel vlees ƒ1, — 

VOOR DE BOTERHAM: 
100 gr. Pekelvlees en ) f AQR 
100 gr. gebr. Rosbeaf ' 5 ■ UjïTO 
100 gr. Gebr. Rosbeaf en ^ -f f\ 'J K 
100 gr. Lunchmeat ) IXJjIxf 

250 gr. van onze beroemde gek. worst .... ƒ0,85 

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50 

150 gr. Corned Beaf / ƒ0,60 

150 gr. Kinnebakham ". ƒ0,50 

Ziet verder onze prijzen in de etalage! KERKWSAN & LOOS 

Vis en Conservenhandei 

Haltestraat 16 - Zandvoort 
TELEFOON 2473 

Elke dag alle soorten 
VERSE ZEEVIS: 

Wegens het grote succes 

handhaven 'wij nog één 
week onze 

Speciale aanbieding: 

zolang de voorraad strekt: 

250 gr. heerlijke Hollandse gerookte 
paling voor slechts f 1,35 

VIS BAKKEN 50 et par kg. . 

Probeert eens onze overheerlijke STOKVIS. 
WêéÊMIÊÊiÊÊÊÊÊ STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK 

F. M. VAN DEURSEN SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507 Heeft U 'f koud? 

NOOY maakt U warm! 

*' Qrote- sortering VESTEN en PULJX)VERS 

voor dames en. kinderen. 
■ Wollen shawls, petten, handschoenen enz. *"»*fi 
t N O OY 

ZANDVOORT Voor 

centrale verwarming 

en autom. oliestook- 

inrichtingen: 

N.V. My. HOLSTER 

OVERVEEN 

Telef. K 2500, 15597 -en 19057 

Voor alle inlichtingen: 

Fa. J. K. Feenstra 

HALTESTR. 57 - TEL. 2065 
ZANDVOORT 

PRIJSOPGAVE KOSTELOOS Z.V.V. Zandvoortmeeuwen - 

Na> een spannende en goed ge- 
speelde wedstrijd moest het Ie elftal 
van Zandvoortmeeuwen j.1. zondag 
deneer aan H.F.C, laten. 
Uitslagen van j.l. zondag: 
Zandvoortm. 1-H.F.C. 1 2-3 

H.B.C. 3-Zandvoortm. 2 afgel-. 
Zandvoortm. 3-R.C.H. 6 3-0 

Velsen 3-Zandvoortm. 4 6-1 

T.Y.B.B. 3-Zandvoortm. 5 3-0 

Zandvoortm. 6-D.S.K. 2 6-1 

Schoten a-Zandv.m. jun. a 2-3 
Sp.stad a-Zandv.m. jun. b afgel. 
Wegens de slechte terreinomstan- 
digheden werden alle wedstrijden 
van j.l. zaterdagmiddag afgelast. 

Het ziet er niet naar uit dat er a.s. 
zaterdag en zondag gevoetbald zal 
worden. Ingeval de vorst nog voor 
't weekend verdwijnt, vermelden we 
hieronder de te spelen wedstrijden. 
Programma voor a.s. zondag: 

Zandvoortmeeuwen 1 is vrij. 

Zandvoortm. 2-A.D.O/20 2 2.30 u. 

Zandvoortm. 3-D.S.S. 2 12 u. 

D.E.M. 3-Zandvoortm. 4 12 u. 

R.C.H. 7-Zandvoortm. 5 9.45 u. 

D.S.S. 3-Zandvoortm. 6 12 u. 

Bl.daal a-Zandv.m. jun. a .9.45 u. 

E.H.S. b-Zandv.m. jun. b 2u. 

Zandv.m. jun. c-Haarlem g 9.45 u.- 
Programma voor a.s. zaterdag: 

Zandvoortm. 1-S.I.Z.O. 1 3.45 u. 

S.I.Z.O. 3-Zandvoortm. 2 - 3.30 u. 

Bl.daal a-Zandv.m. adsp. a 2.15"u. 

R.C."H. i-Zandv.m. adsp. c 2.15 ü. 

R.CH.k-Zandv.m. adsp. d 2.15 u. 

Zandv. Hockey Club «Z.H.C.» 

Heb eerste en tweede herenelftal 
van de Zandvoortse hockeyclub zijn 
de afgelopen zondag het kampioen- 
schap van hun afdelingen weer iets 
dichter genaderd. 

Zandvoort I wist in een thuis- 
wedstrijd B.M.H.C. III met 4-2 te 
verslaan en Zandvoort II zegevierde 
met 2-0 over B.M.H.C. VII. 

Het derde leed een 7-1 nederlaag 
tegen Siseo. Het vierde speelde 
vriendschappelijk tegen H.B.S. VII 
en wist met 2-1 te winnen. 

Het eerste dameselftal leed een 
onverwachte nederlaag met 3-2' 
tegen B. D.H.C. VI. Het. tweede 
dameselftal won in een vriend- 
schappelijke wedstrijd met 1-0 van 
H.B.S. IV. 

De wedstrijd H.B.S. a- Z.H.C, a 
werd afgelast. 

Het programma' voor a.s. zondag: 
Heren: Kraaien-Z.H.C. I. 

Z.H.C. III-H.B.S. III 13.15 u. 

Z.H.C. IV-A.M.V.J. II 11.15 u. 

Dames: Z.H.C.I-Kieviten IV 12.15 u. Warm waterzak ken Nieuwe sortering 
van ƒ3,50 af! Drogisterij Bouwman 

Gedipl. drogist 
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327 Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

AQ/"%| PrinsessBweg 15 
. DUL Telef. 2066 * Elke fijnproever prefereert: 

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9 
TELEFOON 2150 
PHILIPS 
RADBO 

en platenspelers 

F. H. PENAAT 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

GRAMOFOONFLATEN 

Kostverlorenstra'at 7 - Telef. 2534 

Erkend Philips Service Dealer Philips Televisie 

Dagelijks genieten, van ge- 
beurtenissen in binnen- en 
. buitenland. Omtrent de ver- 
schillende ontvangst-mogelij k- 
heden geven 'wij U gaarne 
alle gewenste inlichtingen. 

Vraag eens demonstratie aan 
huis, maar dan van de vakman Wij t jieè ( élen" desgewenst,^ na . 
persoonlijk overleg, de be- 
taling met U. BURGERLIJKE STAND 

27 jan— 2 febr. 1956. 

Geboren : Aleida Regina Maria, 
dochter van A. J. Ottho en A. Adri- 
aans. 

Ondertrouwd: J. H. J. Boom enH. 
Cordes. 

Getrouwd: J. Kuijpers Wentink 
en J. H. Groenestein; F. E. Hendriks 
en A. G. H. Coenders. 

Overleden: C.J. van ddr Mij e, oud 
85 jr.; C. Slagveld, oud 68 jr., echtg. 
van A. M. Coolen; G. Pool, oud 78 
jr., wedn. van S. M. S. Meijer en A. 
M. Lammers. 

Denk aan de dieren 

Bij de intrede van de vorst heeft 
Dierenbescherming onmiddellijk 
maatregelen genomen om de nood 
der vogels te lenigen. Enkele winke- 
liers boden spontaan hun mede- 
werking aan in de vorm van brood 
en visafval en enige, padvindsters 
verklaarden zich bereid het voer 
op verschillende plaatsen te depo- 
neren. Een woord van dank aan deze 
winkeliers en -aan de padvindsters, 
die hiermede handelen volgens haar 
wet: „Weest goed "voor dieren en 
planten", is hier zeer zeker, op zijn 
plaats. Maar ook door particulier 
initiatief kunnen duizenden vogels 
gered worden. Door brood te 
strooien, pinda's, halve kokosnoten 
en vetbollen op te hangen, te zorgen 
voor drinkwater (afgedekt met een 
stukje Mppengaas om bevriezing van 
poten en, vleugels tegen te gaan), 
redt U ze van een wisse dood. 

Vijver nog niet berijdbaar 

Tot grote teleurstelling van de vele 
schaatsliefhebbers, werd de vijver 
in het vijverpark donderdag j.1. nog 
niet voor de schaatssport openge- 
steld. De politie had n.1. in de 
morgenuren het ijs gekeurd en daar- 
bij vastgesteld, dat dit op sommige 
plaatsen nog geen 5 centimeter dik 
was, daar door de felle wind ver- 
schillende stukken lang hebben 
open gelegen. Ook heden (vrijdag) 
moet niet worden verwacht, dat 
men hier de schaatsen kan onder- 
binden. Of dit zaterdag a.s. het ge- 
val zal zijn, zal afhangen van de 
vorst. 

Afscheid bij publ. werken 

Dinsdagmiddag had ten kantore 
van de dienst publieke werken, in 
aanwezigheid van de wethouders 
W. van der Werff en A. Kerkman, 
het afscheid plaats van de heer W. 
Zwemmer, wegens het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd en 
van de heer A. Herfst, die was be- 
noemd bij het P.E.N. 

In zijn afscheidswoord wees de 
heer M. Deutekom, directeur van 
de 'dienst, er o.m. op, dat de heer 
Zwemmer op 2 juni 1938 in ge- 
meentedienst trad en eerst op 
1 september 1946 in vaste dienst 
kon worden benoemd, doordat de 
oorlog een vroegere benoeming in 
vaste dienst verhinderde. Spreker 
roemde het werk van deze ambte- 
naar op velerlei gebied en bracht 
de waardering van de dienst over 
voor diens ijver en nauwgezette 
plichtsbetrachting. 

Namens .de dienst overhandigde 
spreker aan de heer Zwemmer een 
foto-album met foto's, een porte- feuille, een portemonnee en aan 
diens echtgenote een fraaie mand 
bloemen. 

Ook de heer Herfst kreeg waar- 
derende -woorden te -horen voor het 
belangrijke werk, in gemeentedienst 
verricht, waarbij hij zich deed ken- 
nen als een expert in. „hoogbouw,- 
werk" in welke speciale afdeling 
men hem nu wel zéér zal 
missen. Ook als hulp van de land- 
meter, hulp-magazijnmeester en 
chauffeur verrichtte hrj belangrijk 
werk. Namens de dienst schonk de 
heer Deutekom hem een portemon- 
nee en een puzzelboek (zijn speciale 
hobby) en aan zijn echtgenote 
bloemen. 

De heer J. G. Bisenberger sprak 
namens de plaatselijke afdeling van 
de algemene bond van ambtenaren 
een afscheidswoord tot de heer 
Zwemmer en schonk hem een aan- 
steker en sigaretten. 

Geruime tijd bleef men daarna 
nog gezellig bijeen. 

Weth. Kerkman sprak over 
het Boulevard-centrum 

In een besloten liedenvergadering 
van de afdeling Zahdvoort van de 
Partij van de Arbeid, heeft weth. 
A. Kerkman vrijdagavond in „Ons 
gebouw" aan de Brugstraat een uit- 
eenzetting gegeven over de bouw 
van het Boulevard-centrum, waar- 
voor in de dinsdag 24 januari ge- 
houden gemeenteraadsvergadering 
aan de stichting „Recreatieoord 
Zandvoort" wederom voor een jaar 
optie op de gronden werd verleend. 
Spreker zette de mogelijkheden, die 
dit plan in zich draagt uitvoerig 
uiteen. 

Afgevaardigden werden benoemd 
voor het jubileumcongres op 10 en 
11 februari en voor het verkiezings- 
congres op 9 en 10 maart. 

Wijziging secretariaat 

In verband met ziekte van de 
secretaris, de heer W. H. Kemper, 
wordt het secretariaat van de 
toneelvereniging „Op hoop van 
zegen" tijdelijk waargenomen door 
mevrouw Cohen-van der Pijl, Zr. 
Dina Brondersstraat 2. Het penning- 
meesterschap van de afd. Haarlem 
van de N.A.T.U. wordt in dit ver- 
band tijdelijk waargenomen door 
de heer J.G. Bisenberger, Tollens- 
straat 35. Waardering voor 
belangrijk werk 

De heer P. van der Mije, chef 
afdeling bevolking ter gemeente- 
secretarie en ambtenaar van de 
burgerlijke stand der gemeente 
Zandvoort, 'werd donderdagmiddag 
26 januari, uitgenodigd in de ver- 
gadering van burgemeester en wet- 
houders te komen^ De burgemeester 
wees er op, dat de heer van der Mije 
op Woensdag 1 februari 35 jaar 
in dienst van de gemeente Zand- 
voort zal zijn. Een dergelijk aantal 
dienstjaren vormt geen aanleiding 
tot een jubileumviering. Het college 
had niettemin,' gemeend aan dit feit 
bijzondere aandacht te moeten be- 
steden. Het' besloot de heer van der 
Mije te bevorderen tot hoofdcom- 
mies ter secretarie; daarmede tot 
uiting brengend de bijzondere waar- 
dering'voor diens ambtelijke arbeid, 
alsmede voor diens ' — uit talrijke 
functies blijkende — activiteit in 
het belang van de Zandvoortse 
gemeenschap. 

In de loop van dit jaar hoopt de 
heer van der- Mije de pensioen- 
gerechtigde leeftijd te bereiken. 
De burgemeester sprak echter het 
vertrouwen uit, dat ook in latere 
jaren steeds een beroep op de heer 
van der Mije kan worden gedaan; 
in het bijzonder op diens kennis van 
de historie van Zandvoort en als 
deskundige op het gebied van de 
veiligheid van baders en zwem- 
mers in zee. 

De heer van der Mije sprak' een 
dankwoord waarin hij de verzeke- 
ring gaf zich steeds voor de Zand- 
voortse gemeenschap beschikbaar 
te -zullen blijven stellen. 

Van Bach tot Johnny Jordaan 

Het was niet zo druk als anders 
maandagavond j.1. in hotel Keur, 
doch de opkomst was toch nog zéér 
bevredigend, toen de heer J. Gebe, 
eigenaar van „Discotaria", de nieuw- 
ste vinding op het gebied van ge- 
luidsweergave voor gramofoonpla- 
ten demonstreerde. En zelfs degenen 
die meenden een „up to date" instal- 
latie te hebben, zullen) bij het horen 
van deze „High fidelïty" installatie 
tot de konklusie zijn gekomen, dat 
het altijd maar een armetierig ge- 
luidje is, dat zij thuis met hun pla- 
ten kunnen voortbrengen. Want 
deze nieuwe vinding op het gebied 
der ruimtelijke weergave is waar- 
lijk verbluffend fenomenaal. Wij 
konden dit constateren tijdens het 
spelen van Bach's gigantische en 
pompeuze Toccata en fuga in F, 
waarbij het orgel een absolute „wer- 
kelijkheid" werd, het heeft ons óók 
zéér getroffen tijdens het spelen van 
Russische koorzang, opgenomen in 
een kerk. De scheiding van hoge en 
lage tonen, die tóch in de ruimte 
weer verenigd en verinnigd worden, 
brengt een zo grote mate van wer- 
kelijkheid, dat men zich bij de uit- 
voering aanwezig waant. Het werd 
een interessante en boeiende avond, 
waarvan de aanwezigen zéér ge- 
noten en waar we opnieuw mochten 
kennis maken met de nieuwst uit- 
gekomen platen. We begonnen met 
Bach en eindigden met Johnny, Jor- 
daan, we kwamen van de kerk in 
het Jordaanse feestrumoer, maar 
bij dit alles heeft ons steeds weer 
getroffen, hoe deze welhaast vol- 
maakte weergave in alles, wat wij 
te horen kregen indrukwekkend is. Erkende Autorijschool 

«Zandvoort» 

Auto-rijles 
scooter-rijles 

voor RIJBEWIJS A 
(Scooter of motor) 

Verkeers-. 
theorie 

Inlichtingen en aanmelding: 
THORBECKESTRAAT 17 
TELEF. 3283 - ZANDVOORT Heeft U iets op te ruimen? 

Wij kopen alle soorten meubelen en 
inboedels. - Overal te ontbieden! P. WATERDRINKER TEL. 2164 PLASTIC 

VERF in alle kleuren 
GLAS 

BEHANG 

Glas- en Verfhandel 

G. de Leeuw 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 
Gedurende het winterseizoen 
wederom onze bekende: 

BAMI én NASI-GORENG 

ook thuis bezorgd. U kent onze leuze 
Goede wijn behoeft geen krans, want 

Een La Mer menu, voldoet U! Zandv. Schaakclub 

In een uitermate spannende wed- 
strijd wist het eerste team de vorige 
week voor de bondscompetitie met 
6-4 van Haarlem te winnen. Met 
deze tweede overwinning is onze 
plaats in de 2de klas voor het vol- 
gend jaar praktisch verzekerd. 

De uitslag van de resterende par- 
tijen voor de club competitie werd: 
Drommel-Mühlenbruch 1-0 

van Durjn-Verhaert 1-0 

Hogen Esch-v. Keule 1-0 

HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
Febr. berijdbaar 

5 10.12 17.— 22.51 4.30 14.00-21.00 

6 11.28 18.30 — .— 6.— 15.30-22.00 

7 —.15 7.— 12.52 20.— 4.00-11.00 

8 1.31 8.30 13.54 21.— 5.30-12.00 

9 2.24 9.30 14.37 21.30 6.30-12.30 

10 3.06 10.— 15.18 22.30 7.00-13.30 

11 3.40 10.30 15.48 23.— 7.30-14.00 
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telef. 2793 
Haltestr.50,Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging Slagerij LA VIANDE 

TELEF. 2432 - KL. KROCHT 1 
Wegens enorm succes, ook deze week 

Extra rundvlees-reclame: 

500 gr. prima doorr.osselappen ƒ1,78 
500 gr. prachtige magere osselappen 

en riblappen ƒ1,98 

Staartstuk, Lende, Entre Cótö 

Rosbief ƒ2,28 500 gr. 
500 gr. Varkensfricandeau . . ƒ2,40 

500 gr. Varkenslappen ƒ2,20 

500 gr. Schoudercarbonade . . ƒ1,70 

250 gr. echte Geld. gek. worst 80 et. 

150 gr. Leverworst 30 et. 

100 gr. Pekelvlees 48 et. 

150 gr. Kinnebakspek 38 et. 
VEILING 

op dinsdag 7 februari 's middags 2 uur 
in het veilinggebouw Dorpsplein 5 

van. meubilaire goederen, w.o. dressoirs, tafels, 
stoelen, huiskamer am., slaapkamer am, hang- 
en legkasten, hoekkast, Gloria Frisidair, electr. 
fruitpers, radio met pick-up, borden, schilder- 
stukken, spiegels, kapstokken enz. enz. 

BEZICHTIGING: MAANDAG 6 FEBRUARI 2-9 
uur en DINSDAG vóór de veiling. 

Goederen kunnen alsnog worden opgegeven VEILINGGEBOUW De Witte Zwaan TELEF. 2164 
Veilingmeester P. Waterdrinker. 
Koude dagen doen velen klagen, 
Men snakt naar de warme haard. 
Voor een geurig sigaartje, 

(by 't leggen van 'n kaartje, 
Is Drommel 'n extra bezoekje waard! 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 IJZIGE KOU BUITEN 

maar voorjaars-sfeer binnen 

met tulpen, narcissen en seringen uit 

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

De prijzen vallen mee! 

Grote keuze in kamerplanten. 

EIKe dag verse bloemen! 

Ook het speciaal-adres 
voor Vw BRUIDS- en GRAFWERK Autorijschool 
„SUCCES" 

Leidt ü op in snel tempo, voor Vw 

Rijbewijs 

Lesprijs f6,— A PER UUR.\ '> 
Aanmelden: VÖNDELLAAN 8 of TELEF. 3309 VAN DEURSEN 
levert eerste kwaliteit, 

vloeibare gezelligheid! 

Wijn- en Gedistilleerd handel 

H. A. van Deursen KERKSTRAAT 12a TELEFOON 2532 + Grote Straalkachels 

f 19,75 ♦ verbruik 6 et. per uur. 

SCHAATSEN van ƒ3,75 af. 

Schaatsmonturen. 

Henk Schuilenburg 

De Goedkope Amsterdammer 
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 ♦ 

♦ 
♦ 

♦ 
♦ Dansschool Laurens 

VONDELLAAN 8 - TELEF. 3309 

Ook Uw dansschool 
voor gezellige privé-lessen 

Aan de beginners-cursus ('s Zaterdagsavonds 
van 9-11 uur) kunnen nog enkele personen 
deelnemen. Uitbreiding , _ , 
«Touring-publiciteit» 

Het is het dagelijks bestuur van 
de stichting „Touring Zandvoort" 
gebleken, dat bij 'de zomergasten, 
grote belangstelling bestaat voor al 
hetgeen in Zandv.oort iri verband 
met het toerisme plaats vindt. Het 
bestuur besloot daarom een belang- 
rijke uitbreiding te geven aan de 
gegevens, welke door „Touring 
Zandvoort" periodiek worden ver- 
strekt. 

In het komende seizoen zal) weke- 
lijks een! uitvoerige opsomming van 
„toeristische" gegevens aan" 'de 
Zandvoortse bladen worden ver- 
strekt. - • 

Indien tot invoering van, een bad- 
gastenkaart wordt overgegaan, zal 
een opgave van houders van zo- 
danige kaarten worden gegeven. 
'Het bestuur doet een beroep op de 
Zandvoortse hotel- en pensionhou- 
ders om aan dit initiatief mede te 
werken door aan het bureau van 
Touring Zandvoort mededeling te 
doen van voor deze publicatie be- 
langrijke gegevens, zoals de aan- 
komst van bekende gasten, bijzon- 
dere gezelschappen e.d. 

Mutaties Herv. kerkvoogdij 

Na de gehouden- verkiezingen 
heeft in een vergadering van het 
college van kerkvoogden der Ned. 
Hervormde Jcerk een verdeling der 
functies van de kerkvoogdij plaats 
gehad. In de plaats van de afge- 
treden Jhr. Mr. A.F. de Savornin 
Lohman werd tot president kerk- 
voogd gekozen, de heer E. J. Poster, 
Kostverlorenstraat 117. Deze ver- 
klaarde zich bereid, naast het pre- 
sidium óók de financiële admini- 
stratie te blijven voeren, waardoor 
een tot 1947 in Zandvoort bestaande 
gewoonte werd hersteld. 

Met beheer- en toezicht op de ge- 
bouwen en administratie plaatsen- 
geld werd belast de heer A. Kalff. 
De heer S. v.d. Bos, geassisteerd 
door de heer A. Luyendijk kreeg de 
administratie „vrijwillige bijdra- 
gen" toegewezen,, Kerkvoogdelijke 
zaken- voor Bentveld zullen behan- 
deld worden door de heer P. D. 
Sanderse, terwijl de heer K. C. van 
der Mij e Pzn. het algemeen secre- 
tariaat zal blijven voeren. Zandvoorts inwoner-tal 
nadert de 13.000 

Het aantal inwoners van Zand- 
voort bedroeg per 1 januari j.1. 
12.909, n.1. 6.161 mannen en 6.748 
vrouwen. In het jaar 1955 vermeer- 
derde de bevolking met 871 per- 
sonen, n.1. 423 mannen en 448 vrou- 
wen. Door vestiging werden opge- 
nomen 900 mannen en 1061 vrou- 
wen, door geboorte 114 mannen en 
104 vrouwen. Afgevoerd werden 
door vertrek 538 mannen en 672 
vrouwen, door overlijden, 53 mannen, 
en 45 vrouwen. Wanneer eenzelfde 
vermeerdering zich blijft voort- 
zetten, verwacht men, dat in de 
loop van deze, of begin van vol- 
gende maand de 13.000ste inwoner 
zal worden ingeschreven. 

Ledenvergadering 
Oranjevereniging 

In gebouw „Zomerlust" werd door 
de Oranjevereniging „Zandvoort" de 
als gewoonlijk matig bezochte, doch 
zeer geanimeerde ledenvergadering 
gehouden. De voorzitter, de heer A. 
Mabelis jr. verweerde zich in zijn 
openingswoord nogmaals tegen het 
verwijt, dat ' de Oranjevereniging 
met haar programma voor 1956 te 
hoog zou hebben gegrepen. Voorts 
kondigde de spreker een krachtige 
aanpak van de propaganda aan. 

In het jaarverslag van de secre- 
taris werd o.a. de prettige samen- 
werking gereleveerd met gemeente- 
bestuur, politie, de dienst van publ. 
werken en de scholen. 

Bij de bestuursverkiezing werden 
de door het bestuur gestelde kan- 
didaten, de heren Dr. L. J. Breure, 
F.W. Diemer en Dr. C.F.M. Robbers, 
bij acclamatie gekozen. Met enkele 
annotaties werd voorts het concept 
huishoudelijk reglement aange- 
nomen. Men besloot in februari a.s. 
een intensieve propaganda-aktie te 
gaan voeren. NIEUWJAARSREDE 
De traditionele 
Nieuwjaarsrede, 
die Zandvoorts 
burgemeester in 
de raadsvergade- 
ring van dinsdag 
24 januari heejt 
gehouden en ruim 
drie kwartier in beslag nam, werd 
ditmaal voor het eerst door geen 
der raadsleden beantwoord, een 
verzuim, dat op z'n zachtst uitge- 
drukt onhoffelijk en onbeleefd mag 
worden genoemd. Het heeft velen 
verbaasd, óók velen geërgerd en 
onder dezen waren óók raadsleden. 

Het heeft de aandacht getrokken 
van verschillende grote dagbladen, 
waaronder er waren, die hieruit 
meenden te moeten vaststellen dat 
de samenwerking en eensgezindheid 
tussen burgemeester en raad nog 
wel het een en ander te wensen 
overliet. Ook wij begrijpen een 
dergelijk „verzuim", laten we het 
zó maar noemen, niet en we kunnen 
ons niet los maken van de gedachte, 
dat er nog altijd in onze gemeente 
mensen zijn, die niet beseffen, hoe 
Zandvoorts burgemeester zich uit- 
slooft, om voor de inwoners Zand- 
voort te maken tot een welvarende 
en bloeiende gemeente. We willen 
hier verder niet veel woorden aan 
wijden, doch men zal goed doen, 
hierover eens ernstig na te denken. 
Want Zandvoort had óók een bur- 
gemeester kunnen treffen, die zich, 
niet verder bemoeide met de ge- 
meentezaken dan met die, die hem 
ambtshalve werden toevertrouwd 
en voor de rest van de tijd een par- 
tijtje golf ging spelen of paard- 
rijden. Zandvoorts burgemeester 
daarentegen doet véél meer dan 
ambtshalve van hem verlangd wordt. Hij heeft een warm hart en 
grote liefde voor de gemeente, die 
hem werd toevertrouwd en daarom 
is^ hij daar dag en nacht mee bezig, 
zó zelfs, dat hij na burgemeester 
d'Ailly van Amsterdam zeker tot de 
meest besproken burgemeesters in 
ons land behoort. 

En nu mag men het in sommige 
— ja in vele dingen — met hem 
eens zijn of niet, men mag wat mij 
betreft hem een fantast noemen, 
vast staat, dat onze burgemeester 
véél voor onze gemeente betekent 
en daarom zou met wat méér mede- 
werking en wat meer begrip voor 
zijn doel en streven óók al is men 
het daarmede dan wel eens niet 
eens, héél wat meer te bereiken zijn. 

We zullen allen dienen te besef- 
fen, dat burgemeester 1)071 Fenema 
in één der meest moeilijke periodes 
in Zandvoorts historie aan het be- 
wind kwam en tot taak kreeg, van 
een chaotisch, verwoest dorp, weer 
een welvarende gemeente te maken. 
Die taak is zwaar en moeilijk en 
vraagt begrip en samenwerking en 
tot slot toch óók nog wel een klein 
beetje dank en waardering voor 
hetgeen reeds werd bereikt. 

We willen over de Nieuwjaars- 
rede zelf niet veel meer zeggen. In 
alle bladen hebt U die reeds uitge- 
breid behandeld gevonden, zodat we 
U weinig nieuws meer vertellen 
kunnen. Verschillende onderdelen 
ervan over de gang van zaken in 
onze gemeente werden reeds eerder 
door ons medegedeeld. We stippen 
er slechts nog uit aan, dat de huis- 
vesting in Zandvoort nog steeds een 
groot probleem blijft en dat van een 
noemenswaardige verbetering he- 
laas nog weinig te bespeuren is. De 
totaal onvoldoende toewijzing van bouwvolume maakt nog steeds het 
scheppen van nieuwe woongelegen- 
heid tot een bittere grap. 

Het ligt in het voornemen, bin- 
nenkort een eerste contactavond 
voor kortelings in Zandvoort geves- 
tigden te houden, waarop de nieuwe 
kleine gids voor Zandvoort, samen- 
gesteld en uitgegeven door het ge- 
meentebestuur, zal worden uitge- 
reikt. 

Voor de stichting van een gemeen- 
schapshuis ziet het gemeentebestuur 
in de naaste toekomst mogelijk- 
heden. ' 

Wat betreft de verbetering van de 
Grote Krocht en het noordelijk deel 
van de Haltestraat, hoopt men dit 
jaar met verschillende eigenaren 
van panden tot overeenstemming 
te komen. 

De woningbouwvereniging „Een- 
dracht maakt macht?' ontwikkelde 
een prijzenswaardige bouw-activi- 
teit. In 1955 werden 110 woningen 
in „Zuid" voltooid en werd begon- 
nen met de bouw van 140 woningen 
in „Noord". Plannen voor flatge- 
bouwen aan de Brederodestraat, 
Prins Mauritsstraat en Fr. ' Zwaan- 
straat liggen, gereed, doch wachten 
op bouwvolume. De voltooiïing van 
de nieuwe U.L.O. school kan dit 
jaar worden verwacht. Onderzocht 
wordt een nieuwe mogelijkheid om 
te komen tot herbouw van een 
Zuiderbad. 

Tot zover enkele grepen uit deze 
Nieuwjaarsrede van Zandvoorts 
burgemeester. De visie van Mr. van 
Fenema over toerisme en wat hier- 
mede samenhangt als verbindings- 
wegen, accoroodatie en propaganda, 
waaraan grote aandacht werd be- 
steed, hopen wij U in een volgend 
artikel weer te geven. K. Lezing over erfelijkheid Voor de afdeling Zandvoort van 
de Nederlands Christen Vrouwen- 
bond sprak Dr. D. P. B. Keizer, 
kinderarts te Hilversum, vrijdag- 
avond in de nieuwe consistorie der 
Hervormde kerk in een zeer druk 
bezochte" bijeenkomst over het 
onderwerp „Erfelijkheid". 

Spreker werd ingeleid door de 
presidente, mevrouw J. Wesselius 
en ving daarop zijn causerie aan 
met erop te wijzen, dat in verband 
met dit onderwerp vele .vragen 
rijzen. . ' . " , ", 

Daar er erfelijkheid is. in menig 
opzicht, wilde, spreker- zich deze 
avond beperken tot erfelijke ' af- 
wijkingen bij de vorm,^diet*.bij -de 
geboorte aanwezig 'zijn. 1 Reeds de 
bijbel geeft van erfelijke afwijkin- 
gen talrijke .voorbeelden, waarvan 
er door spr. verscheidene werden 
genoemd. Deze afwijkingen, hebben 
de eeuwen door ook altijd grote 
belangstelling gehad .van de medici, 
en nu de kindersterfte zo laag is 
geworden, heeft men tijd om te gaan 
onderzoeken, waarom dit nu niet 
en vroeger wèl zo was, waarbij men 
automatisch gaat doordringen in de 
geheimen van deze erfelijke afwij- 
kingen. Spreker wees hierna op het 
grote wonder van de ontwikkeling 
der vrucht in het moederlichaam, en 
de daarop volgende geboorte. Wan- 
neer in de eerste weken dezer ont- 
wikkeling een stoornis optreedt, 
heeft men de meeste kans op een 
ernstige afwijking, die zelfs een 
erfelijk karakter kan hebben. Uit- 
voerig stond spreker stil bij de 
chaos, die de atoombommen op 
Hiroshima en Nagasaki hebben aan- 
gericht. Reeds nu maakt men zich 
in medische kringen ernstig onge- 
rust over de gevolgen, die zich zul- 
len openbaren, wanneer opgroei- 
ende kinderen, die deze aanvallen 
overleefden, straks in het huwelijk 
zullen treden, s omdat het gevaar 
niet denkbeeldig is, dat de stoor- 
nissen in geest en lichaam, die deze 
aanvallen hebben teweeggebracht, 
zich zullen openbaren in de kinde- 
ren, die uit deze huwelijken zullen 
geboren^ worden. 

De leer der erfelijkheid is een zeer 
moeilijk te benaderen probleem, 
waaraan Prof. Hugo de Vries in ons 
land de stoot gaf. Het isj n.1. bij de 
erfelijkheidsstudie zó, dat men altijd 
steunen moet op de waarschijhUjk- 
heidsleer en daarom steeds aange- 
wezen is op grote getallen. Op 
dierkundig gebied is dit nu mogelijk 
doch bij de mens zéér moeilijk. Men 
onderkent thans overheersende 
erfelijkheids-eigenschappen, waar- 
toe o.a. de hazenlip behoort en óók 
de „meer-vingerigheid", daarnaast 
kent men eigenschappen, die niet 
overheersend zijn, zoals b.v. een 
huid zonder kleurstof, heupont- 
wrichtingen e.d. Het meest komt dit 
voor in bloedverwante huwelijken 
bij zgn. „inteelt". Daarbij is een 
typisch kenmerk, dat er bij dit alles 
zich veel geslachtsverbonden eigen- 
schappen openbaren, waarvan spr. 
als sterk voorbeeld de zgn. „bloe- 
dersziekte", de Hemophylie, noemde, 
die uit de vrouw voortkomt, en 
waarvan zo goed als uitsluitend de 
kinderen uit het mannelijk ge- 
slacht het slachtoffer worden. Op 
de gehele wereld kent men slechts 
een paar vrouwen, die met deze 
ziekte behept zijn. '" ' - 
Dat bepaalde delen van het lichaam 
door deze erfelijkheid worden aan- 
getast vindt zijn oorzaak in de zgn. 
„organiserende cellen" die bij hun 
ontwikkeling in het moederlichaam 
fouten gaan vertonen, die door in- 
vloeden van buiten af worden ver- 
oorzaakt, waarbij spr. wat betreft 
de zgn. „verworven afwijkingen" 
wees op de gevolgen voor het kind, 
wanneer de moeder heeft geleden 
aan „rode hond", hoewel nog lang 
niet vaststaat, dat ook niet door 
andere ziektes van de moeder erfe- 
lijke afwijkingen ontstaan. Proeven 
op dieren, die men thans neemt aan 
de Vrije Universiteit, hebben n.1. 
reeds uitgewezen, dat een bescha- 
digde schildklier bij a.s. ratten- 
moeders o.a. oog-afwijkingen bij de 
jongen tengevolge had. Men is dan 
ook 'tot de konklusie gekomen, dat overal, waar tekorten optreden, zich 
afwijkingen 'kunnen voordoen. 

Het onderzoek van de erfelijke 
afwijkingen — óók op geestelijk 
gebied achtte spreker zéér belang- 
rijk en er werden daarvan "door 
hem talrijke voorbeelden genoemd, 
óók bij tweelingen. Dr. Keizer 
kwam- daarbij tot de konklusie, dat 
een onderzoek v,óór het huwelijk 
véél ellende zou kunnen voorkomen 
ten opzichte óók van het nageslacht 
en spreker vroeg zich af, of de staat 
altijd maar afzijdig zal kunnen blij- 
ven staan, wanneer het b.v. gaat om 
huwelijken tussen ernstige psycho- 
pathen. Bij al deze problemen is na 
de laatste oorlog nog een grotere 
moeilijkheid gekomen voor 'het 
Christelijk huwelijk, n.1. de moge- 
lijkheid tot kunstmatige kinderver- 
wekking, indien, b.v. dit huwelijk 
kinderloos zou moeten blijven, doch 
deze veeartsenij-kundige behande- 
ling was volgens spreker voor de 
Christen volkomen onaanvaardbaar 
en zal binnenkort een onderwerp 
van bespreking uitmaken bij de on- 
langs opgerichte Christen-artsen 
vereniging. Spreker betreurde het, 
dat in dit opzicht menig Christen- 
arts geen positief geluid durft te 
laten horen en besloot met erop te 
wijzen, dat men in het leven moet 
staan met een groot vertrouwen, 
want de ^ Christen* dient te beseffen, 
dat niets bij toeval geschiedt. Daar- 
om zal men zéér voorzichtig moeten 
wezen en moeten bedenken, dat er 
vele dingen zijn,, die in de weten- 
schap hun verklaring nog niet ge- 
vonden hebben. 

De boeiende rede, die met grote 
aandacht werd gevolgd, werd daar- 
na besloten met een interessant 
debat. K. Zandvoortse folklore De belangrijke plaats, die de 
buurtvereniging „De Wurf" meer en 
meer in het culturele leven in de 
badplaats gaat innemen, bleek za- 
terdagavond j.1. opnieuw, tijdens de 
tweede avond van Zandvoortse 
folklore, die men had georganiseerd 
en waarvoor de belangstelling zó 
groot was, dat velen ' door plaats- 
gebrek moesten worden teleur- 
gesteld. 

Op dikwijls humoristische doch 
steeds verantwoorde wijze werden 
de aanwezigen geconfronteerd met 
het verleden van de vissersplaats 
Zandvoort, door het opvoeren in 
toneelvorm van de zgn. „koppies- 
dag" die in vroeger tijden de trouw- 
dag voorafging en daarna van een 
echt Zandvoortse huwelijksbevesti- 
ging en dit alles zo natuurgetrouw 
en echt mogelijk uitgebeeld met een 
schat aan oud-Zandvoortse costuums 
en requisieten. Het is in de eerste 
plaats de grote verdienste van mej. 
B. 'Bakels, zelf beschikkend over een 
waardevol historisch foto-archief en 
vele oud-Zandvoortse kleding en 
gebruiksvoorwerpen, dat zij haar 
kennis van de historie van Zand- 
voort, waarvoor zij van kind af aan 
belangstelling toonde, thans in deze 
aantrekkelijke vorm gegoten, óók 
aan anderen ging mededelen, die 
vooral door de realistische wijze 
van weergave, waarbij geen enkel 
detail wordt veronachtzaamd, van- 
zelfsprekend bij dè vele oud-Zand- 
voorters met een spontaan enthou- 
siasme werd begroet, doch óók voor 
hen, die dit leven uit vroeger tijden 
niet kenden, veel bekoorlijks biedt. 

Dat bij de huwelijksvoltrekking 
zelfs de 'chef van de afdeling bur- 
gerlijke stand, de heer P. van der 
Mije, werd ingeschakeld, die zich 
met grote ernst van dit toneel- 
huwelijk kweet, hoewel af en toe 
nauwelijks zijn lachen meester bij 
het noemen' der vele bij -namen, 
waarmede in vroeger tijden Zand- 
voorts inwoners werden aangeduid, 
verleende aan dit alles nog een 
zeer speciaal karakter van echtheid. 

Oók de „koppiesdag", kostelijk 
van opzet, met de vele, de laatste 
dorpsnieuwtjes besprekende vrou- 
wen, werd een waardevolle demon- 
stratie van folklore in de meest 
zuivere vorm. Deze opvoeringen, 
boeiend, kleurrijk en interessant 
verdienen stellig in véél breder 
kring bekendheid te krijgen. 

Vóór de pauze maakten we ken- 
nis met vier zwart-wit films 
opgenomen en vertoond door mevr. 
Pieterse-van Keeren. Hoewel de 
opnamen zelf geen vakmanschap 
vertoonden en meermalen aan on- 
derbelichting leden, werd hier toch 
waardevol historisch materiaal bij- eengebracht, waaruit een grote 
liefde voor het onderwerp bleek. 
Daar vele oud-Zandvoortse types 
op het celluloid bleken te zijn vast- 
gelegd, spreekt het vanzelf, dat deze 
hernieuwde kennismaking met in- 
woners uit vervlogen jaren in de 
zaal grote bijval ondervond. 
Het was slechts te betreuren,^ dat 
de films weinig verklarende tekst 
brachten en niet van commentaar 
werden voorzien. Wellicht dat men 
bij volgende vertoningen hierin, ten 
behoeve van hen die. in deze jaren 
in Zandvoort vreemden waren, nog 
verandering kan brengen. 
De avond stond onder leiding van de voorzitter van de buurtvereni- 
ging „De Wurf", de heer G. Suur- 
land, die erop wees, dat de vereni- 
ging zich in steeds toenemende mate 
wil gaan specialiseren in het bren- 
gen van Zandvoortse folklore, iets 
waarop óók de heer P. van der Mije 
in een aparte toespraak nog even 
de aandacht vestigde. 

Na afloop huldigde de heer Suur- 
land de dames B. Bakels en 
Pieterse-van Keeren met fraaie 
bloemen, terwijl de heer P.'van der 
Mije met een hartelijke toespraak 
een doos sigaren ontving, ter her- 
innering aan zijn 35-jarig jubileum 
in gemeentedienst, dat hij' op 1 febr. 
herdacht, terwijl voor zijn aandeel' 
in déze avond hij een tweetal zakjes 
bruidsuikers namens het bruids- 
paar ontving. 

Een gezellig bal — met vele oude 
dansen — op uitnemende wijze 
verzorgd door het ensemble „The 
Silver Stars" — besloot deze zéér 
geslaagde avond. K. Iedere Donderdagavond 8 uur 

MOSSELEN ETEN 

b« 

•La Mer, Zeestr* 26 

Geopend tot 1.30 uur 's nachts Het allerbeste vlees 

komt slechts in aanmerking om verkocht te worden bij 

Slagerij Burger RECLAME 

voor vrijdag en zaterdag: 

750 gr. magere varksnslappen f 2,85 
500 gr. Varkensfricandeau f 2,25 Eosbieï 
Lende 
Entre Cóte 
Staartstuk ) 500 gr. 
EXTRA RECLAME: 

Rauwe lever 35 et. 100 gr. Vele extra aanbiedingen voor de boterham, b.v.: 

200 gr. gebr. gehakt 49 et. 150 gr. kinnebakham . . 45 et. 

200 gr. saks 59 et. 150 gr. ontbijtspek 59 et. 

enz. enz. WEEKEND-RECLAME: 

100 gr. ham en 100 gr. Haagse leverw. (69 et Woensdag en Donderdag: 

500 gr. Gehakt f 1,10 

200 gr. Porie 49 et. 

ook afzonderlijk 

Gebrs. Burger's Slagerijen 

Amsterdam - Zandvoort Haltestraat 3 - Telef j 2994 - 2643 Theater „Monopole" 

Dir. Gebr. Koper -' Stationsplein - Telef. 2550 

Vanaf vrijdag 3 t.m. zondag 5 februari 8 uur 

JEFF CHANDLER - EHONDA FLEMING 
MAMIE VAN DOREN - LEE J. COBB 
BART ROBERTS in: 

Ontvoerd uit de harem 

In Technicolor. - Hij zocht de vrouw van zijn 
dromen achter verborgen haremdeuren en 
verwekte opstand in Marokko! 

Toegang 14 jaar. Maandag 6 en dinsdag 7 februari 8 uur 

TONY CURTIS - GLORIA DE HAVEN 
GENE NELSON - CORINNE CALVET 
en PAUL GILBERT in: 

Drie matrozen in Parijs 

In Technicolor. - Het gezellige verhaal van 3 
matrozen (met verlof), 3 meisjes (verliefd) 
en 5 weeskinderen in moeilijkheden. 

Alle leeftijden. Woensdag 8 februari 8 uur (slechts 1 dag) 

ARTHUR KENNEDY - BETTA ST. JOHN 
EUGENE IGLESIAS - CHARLITA 
in de fraaie Technicolor: 

Ontwakende begeerte Een actievolle film. Toegang 18 jaar. Zondagmiddag 5 febr. 2.30 uur speciale matinee 

Wij presenteren U de oer-komische film: 

Heer in het verkeer met RED SKELTON. Alle leeftijden. DONDERDAG 9 en VRIJDAG 10 FEBRUARI 
'gereserveerd voor de Toneelvereniging 

„OP HOOP VAN ZEGEN". Bij SLAGERIJ BURGER, Haltestr. 3, telef. 2994 
is plaats voor een 

flinke win kei juffrouw Sollicitaties in de winkel of na 20 uur: 
laan 10, telefoon 2643. Zandv. Te koop aangeboden: 

WINKELPAND met woning 

Medio 1956 geheel vrij te aanvaarden. Centraal 
gelegen in Noordelijk Zandvoort. Gegadigden 
gelieven te schrijven aan: A. F.'Heuft, Zandv. 
laan 117 - Zandvoort. Voor ons filiaal Zandvoort komt een plaats 
beschikbaar voor een 

vr. administratieve kracht 

voor eenvoudige kantooradministratie en 
ter assistentie in de verkoop.. 

Schriftelijke of persoonlijke sollicitaties met 
opgaaf van leeftijd en schoolopleiding aan: 
Beddenspeciaalzaak WASSENAAR, Jansweg t.o. 
het station, Haarlem. 
PAVILJOEN „DE VIJVERHUT" 
heeft thans óók tapvergunning! 

en biedt daarom een unieke gelegenheid voor het 
houden van Uw FEESTAVONDEN en partijen! 

Wilt V temidden, van een altijd groene natuur op 
rustige wijze Uw borreltje drinken? Dan is nu 
paviljoen „De Vijverhut' Uw aangewezen adres! 

VONDELLAAN 46 - Eig. H. Paap - TEL. 2538 Weekend-reclame 

Schoudercarbonade 500 gr. 1 1 ,68 
Varkensrollade 750 gr. f3,10 

Gerookte kinnebak (voor snert etc.) 500 gr./l,10 

SOEPPAKKET: 1 50 gr. gehakt 

100 gr. poulet en 1 mergstaafje f 0,85 

Lunchpakketten bij vlees: 

100 gr. gelard. lever en 

100 gr. gek. worst ƒ0,85 of 

100 gr. pekelvlees en 

100 gr. Saks. smeerworst ..ƒ0,79 of 

100 gr. ham en 

100 gr. boterhamworst ƒ0,79 

Als extra reclame: 
200 gr. GEBR. ROSBIEF 98 et. 

VOLOP HONDENVOER. 

Slager GAUS Kerkstraat 14 ' — Telef. 2102 Electro Radio- I \£ PJ I I Q 

Technisch bureau \J . |\ t ^J p\ 

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914 
ERRES - PHILIPS - SCHAUB - LORENZ 

Radio en Televisie 

ERRES RADIO, vanaf ƒ 115 — 

ERRES TELEVISIE v.aJ895,-; 43 cm. beeld 

ERRES TELEVISIE 53 cm ƒ 1750,— 

salonmeubel; met 4 lijnen systeem en aan- 
sluit mogelijk voor afstands-bediening. 

PHILIPS RADIO, vanaf ƒ 98,— 

PHILIPS TELEVISIE ƒ995,- 43 cm. beeld 

PHILIPS TELEVISIE ƒ 1245,— 

53 cm. beeld, tafelmodel. 

Wij plaatsen desgewenst radio of televisie op 
proef. Gemakkelijke betalings-condities. Dames, geld besparen? Dan ons vlees en onze vleeswaren! 

c ^ Slagerij Henk van Eldik 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. prachtige Osselappen f 1,75 500 gr. Lende-EntrecMe 12,35 
5 pakjes eigen gesmolten rundvet voor slechts één gulden! 

500 gr. prachtige KALFS- 500 gr. SCH. KARBONADE . .ƒ1,70 

— ..f FRICANDEAULAPPEN .... ƒ2,25 500 gr. RIB KARBONADE ..ƒ2,10 

■ *" 500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,35 500 gr. HAAS KARBONADE ƒ2,25 

VLEESWAREN-RECLAME: 

150 gr. mooie Ham 85 et. 150 gr. Cornedbeaf 60 et. lnn . \ ^ _ 

150 gr. pekelvlees 68 et. 250 gr. echte Geld. gek.worst 85 et. ÏM»nekriSteeq 95 Ct 

150 gr. gevulde kalfsborst 65 ct. 200 gr. heerlijke Leverworst 50 ct. luu ^ P eKelvlees 

150 gr. hampastei 68 ct. 

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. pouiet en 1 mergstaafje 90ct. 
PHILIPS HOOGTEZON 

BIOSOL ƒ198,— of 
ƒ 11,90 p.m. Tijdelijk 
f 10, — reductie. 
ULTRAPHIL - kleine 
Hoogtezon ƒ76,50. 
Raadpleeg Uw huisarts. 

Erkend Philips Service Dealer 
Kostverlorenstraat 7 Telef. 2534 ONZE BAMI- EN 
NASI-GORENG 

per portie speciaal ƒ2,50 
Ook thuisbezorgd! 

ZATERDAGSAVONDS 
BAMI en NASI AVOND 

p. portie f 1 ,50 speciaal 
in de zaak genuttigd. 

Wij hebben de echte loempia's. 
Ook onze ERWTENSOEP is 
iets aparts. Probeert U het 
eens, ze is verrukkelijk! 

Onze zaak is ook beschikbaar 
voor vergaderingen en partijen 

Beleefd aanbevelend, 

Restaurant E. KEUR Kerkstraat 27 Telef. 2537 K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. speelde K.J.C. Zand- 
'voort de eerste ronde voor het 
tweede maandelijkse clubkampioen- 
schap. No. 1. werd J. de-Nrjs; 2. G. 
Meyer; 3. J.Versteege; 4. Bolle. 

K.J.C. Zandvoortmeeuwen 

De kampioen van de maand januari 
is Th. Schuiten; no. 2 A. Schuiten; 
3. J. van Duijn. Voor de extra prijs 
staat 1, Th.Schuiten; 2. K. Kerkman; 
3. C. Draijer. Donderdag 3 febr. 
begon de nieuwe competitie. 

K.J.C. «Noord» 

Het maandkampioenschap van onze 
club is thans gestreden en als over- 
winnaars kwamen naar voren, de 
onderstaande heren: 1. P. Paap 
20.313 p.; 2. J .Koper Jzn. 20.168 p.; 
3. P. Castien 19.559 p. Taxi? 2600 
bellen!! 

HOGEWEG 50 
SCHROEDER Trouwen, lange afstanden 
billijke prijzen. . 
Wij zijn ook ingedeeld 
bij 't ziekenvervoer. G.J. TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN 

VESTING 
hulpmotoren enz. 

Stofzuigers, electr. onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19 ANDVOORT 
IEUWSBIA 
16e jaargang no. 35 „TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!" 27 januari 1956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — franco per post ƒ5, — per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout. Rondom de raadsvergadering SCHOONHEIDSCOMMISSIE. 

„My home is my castte". 
Zo hr eft dan Zandvoorts gemeente- 
raad j.1. dinsdagavond in de gehou- 
den openbare vergadering de thans 
zittende schoonheidscommissie, be- 
staande uit de heren H.W. v. Kem- 
pen te Bloemendaal, B. J. J. M. Ste- 
vens te Haarlem en de plaatsver- 
vangende leden L. H. P. Waterman 
te Amsterdam en Ir. H.A. van Oerle 
te Leiden, opnieuw voor twee jaren 
herbenoemd. 

Het was een verbitterde heer 
SLEGERS, die trachtte, deze be- 
noeming tegen te houden, doch hij 
kreeg slechts steun van zijn fractie- 
genoot de heer LINDEMAN en na 
een uitvoerige discussie werd de 
motie Breure aangenomen, om de 
commissie te verzoeken, soepelheid 
te betrachten bij het nemen van 
besluiten. Met algemene stemmen 
ging de raad met deze motie accoord. 

Langdurig werd over het geval 
beraadslaagd en de kwestie van net- 
naar eigen smaak schilderen van 
woningen was hierbij de hoofd- 
schotel van het gesprek, waarbij 
wethouder v.d. WERFF een brief 
voorlas van de directeur van publ. 
werken, waarin deze zich keerde 
tegen de in de pers gepubliceerde 
artikelen, terwijl de voorzitter, bur- 
gemeester Mr. H.M. VAN FENEMA 
er nog op wees, dat zich. gedupeerd 
gevoelenden, zich altijd kunnen 
wenden tot B. & W., waarna de 
gemeenteraad dan in zulk een geval 
beslist. Ook weth. KERKMAN wees 
erop, dat de schoonheidscommissie 
slechts adviseert, zodat een afwij- 
zende beslissing voor rekening komt 
van het college. 

En daarmede zit opnieuw deze 
schoonheidscommissie in Zandvoort 
voor de tijd van twee jaar en wordt 
een instelling voortgezet, die men 
in geen enkel ander land ter wereld 
kent. Zover zijn we dus al afgezakt, 
dat we het héél gewoon vinden dat 
men geen eigen baas meer is over 
zijn eigen huis. Dat anderen," want 
over smaken valt immers niet te 
twisten, hun volkomen subjectief 
oordeel over een kleur opleggen, 
om niet te zeggen opdringen, aan 
degene, die deze kleur niet wenst. 
Zou het niet véél beter zijn, wan- 
neer men in dergelijke gevallen 
geheel vrij werd gelaten? „My 
home is my castle" komt hier wel 
zéér in het gedrang en wanneer een 
huiseigenaar zijn huis ietwat uit de 
toon vallend wil schilderen, welnu, 
laat hem zijn gang gaan, dat is de 
opinie in het buitenland en wie dat 
niet mooi vindt, die kijkt er maar 
niet naar, ofschoon een dergelijk uit 
de toon vallend huis op zichzelf al 
een bezienswaardigheid kan zijn, 
waarbij nog komt, dat geen enkele 
woningbezitter in dit opzicht malle 
dingen zal gaan doen. Er is op 
zichzelf al rem genoeg. En al was 
dit niet zo en zou een huiseigenaar 
het in z'n hoofd halen, z'n huis geel 
te schilderen met paarse balletjes, 
welnu, laat hem z'n gang gaan. 
Een bezienswaardigheid is óók wat 
waard! Maar helaas, nu blijft het 
zo, dat anderen zeggen: „die kleur 
kan er nog net mee door", of „die 
kleur deugt niet". Wij hopen van 
harte, dat onze schoonheidscommis- 
sie de komende jaren soepel, ja héél 
erg soepel zal zijn. 

Optie op Boulevard-centrum 
verlengd tot 1 januari 1957. 

We wezen er vorige week reeds 
op, dat het zwaartepunt van de be- 
bouwing van de Nbordboulevard, 
zoals die zich nu lijkt te gaan ont- 
wikkelen, nu in de raadsvergadering 
van j.1. dinsdag besloten werd, de 
optie voor een jaar te verlengen 
voor de stichting „Recreatieoord 
Zandvoort", nu het plan Wijdeveld- 
Wils .werd samengeperst in het „WURF-PRAET" 
WULLUM V.d. WURFF: 

„We gaen naer Rome"! goedgekeurde wederopbouwplan 
„Friedhoff" o.i. hierin moet worden 
gezocht, dat hier sprake is van een 
eerste fase van deze bebouwing. 

Dat de -raad, na een twee uur lange 
bespreking tot deze ongetwijfeld 
historische beslissing kwam met 
algemene stemmen, zij het ook, dat 
men wensen en, verlangens had ten 
opzichte van de uitvoering,, speciaal 
wat betreft geen overbouw over de 
de boulevard, opdat één lange en 
rechte boulevard wordt verkregen, 
die tenminste 12, doch liever 20 
nieter breed moet zijn, wijst erop, 
dat de raadsleden vertrouwen in de, 
plannen van de stichting hebben en 
dat nu eindelijk een begin zal wor- 
den gemaakt met de bebouwing van 
deze „noordelijke Sahara", zoals de 
heer TATES het zo kernachtig uit- 
drukte. Dat de heer Fomper in een 
onderdeel van dit plan blijft inge- 
schakeld, deed daarbij sympathiek 
aan. Dit is van het begin af aan zijn 
bedoeling geweest en we hadden 
ook niet anders verwacht. 

Het- heeft ons bij de behandeling 
van dit voorstel getroffen,, dat geen 
der leden van de raad ook maar één goed woord over had voor het werk- 
zame aandeel, dat onze burgemees- 
ter in dé totstandkoming van dit 
millioenenplan, — want dat blijft 
het — heeft gehad. Véél meer kre- 
gen we de indruk, dat men uitging 
van de gedachte, blij te zijn, het 
oorspronkelijke stoutmoedige plan 
Wijdeveld tot deze kleinere pro- 
portie — althans voorlopig — te 
hebben teruggedrongen, daarmede 
deze fantastische opzet van een in 
.hoger sferen levende burgemeester 
te hebben afgeremd. En op zichzelf 
spijt dat ons en wordt aan onze 
burgemeester niet de eer toege- 
bracht, die hem. ongetwijfeld toe- 
komt, want tenslotte kwam uit dit 
honderdmillioenplan dit twintig 
millioenplan voort en dat is waar- 
lijk geen sinecure, maar voor Zand- 
voort van historische betekenis", 
want- nog nimmer werd een plan 
van een dergelijke omvang en van 
zulk een prijs aan onze Noordzee- 
kust tot werkelijkheid gebracht. 

Wij spraken van „eerste fase" en 
zo is het inderdaad, want uit dit 
kleinere object komen voor de toe- 
komst verschillende facetten naar 
voren en blijven om dit plan heen 
nog vele mogelijkheden bestaan, 
waarbij vrijheid van handelen wat 
betreft de bouw van het object 
belendende percelen uitermate be- Protesten tegen critiek op Touring 'Einde van de vorige week zijn de 
R.K. Middenstandsvereniging „De 
Hanze" (donderdagavond) en de 
plaatselijke afdeling van pension- 
houders „Peruka" (vrijdagavond) in 
vergadering bijeen geweest, waarin 
in beide vergaderingen, — geheel 
onafhankelijk van elkaar gehouden, 
door de leden de geuite critiek in de 
gemeenteraad op de gevoerde pro- 
paganda van stichting „Touring 
Zandvoort", welke met name door 
de heer G. Tates werd geuit, waar- 
bij deze ervan sprak, dat men 
bezig was van Zandvoort een Duitse 
badplaats te maken, in dikwijls 
scherpe bewoordingen werd -afge- 
keurd. 

Wat de vergadering van „De 
Hanze" betreft, die geleid werd door 
de voorzitter, het gemeenteraadslid 
de heer C. Slegers, werd over dit 
punt- zéér lang gedebatteerd en men 
vatte algemeen de zaak hoogst ern- 
stig op. De vrees werd uitgespro- 
ken, dat door deze onverantwoorde- 
lijke critiek nadelige gevolgen voor 
het bedrijfsleven in Zandvoort zou- 
den kunnen ontstaan. Met algemene 
stemmen besloot men, zich schrif- 
telijk tot stichting „Touring Zand- 
voort" te wenden, om. mede te delen 
dat „De Hanze" zich volkomen 
achter de gevoerde en nog te voeren 
propaganda schaart-, deze allerminst 
nutteloos en overdreven acht en 
daarom de felle critiek daarop door 
enkele raadsleden ten zeerste be- 
treurt. Men besloot in dit schrij- 
ven tevens tot uitdrukking te 
brengen, dat de door stichting „Tou- 
ring Zandvoort" gevoerde en nog 
te voeren propaganda in binnen- en 
buitenland — en. daarbij^met name 
in West-Duitsland — speciaal voor 
de badplaats Zandvoort-, voor een 
groot gedeelte op laatstgenoemd 
land aangewezen, noodzakelijk en onontbeerlijk moet worden geacht. 
De heer J. Th. Hugenholtz, die 
eveneens in deze vergadering aan- 
wezig was, lichtte daarna het plan 
van stichting „Touring Zandvoort", 
om per 1 april a.s. over te gaan 
tot invoering van een zgn. „bad- 
gasten-kaart", welke de houders 
speciale reducties en voordelen zal 
verschaffen, nader toe, waarvan 
met grote belangstelling werd ken- 
nis genomen. Men had algemeen 
waardering voor de achtergrond 
van dit plan, n.1. om hierdoor het 
bezoek aan Zandvoort aantrekke- 
lijker, te maken, doch op enkele 
onderdelen -vanr-de -voorgestelde 
voordelen sprak meri zich niet alge- 
meen enthousiast uit, speciaal niet 
wat betreft het verlenen van 
reductie bij aankopen door bad- 
gasten, die de winkelier zou kunnen 
of mogen verlenen, omdat men 
daardoor moeilijkheden met die 
categorie vreesde, die behoort tot de 
vaste cliëntèle-groep, een groep, die 
dan ongetwijfeld óók op deze reduc- 
tie aanspraak zal willen maken. 

Ook in de vergadering van „Pe- 
ruka" was de door stichting „Tou- 
ring Zandvoort" gevoerde propa- 
ganda en de daarop geuite critiek 
in de gemeenteraad, de hoofdschotel 
der besprekingen. Ook in deze ver- 
gadering kwam dezelfde zienswijze 
tot uiting als in de vergadering van 
„De Hanze" ,zij het, dat men zich 
hier in nog feller bewoordingen 
tegen deze critiek keerde. Ook in 
deze vergadering besloot men tot 
het schrijven van een brief, zowel 
aan de stichting „Touring Zand- 
voort" als aan de gemeenteraad, 
waarin met klem zal worden ge- 
protesteerd tegen het voor het 
Zandvoortse bedrijfsleven" gevaar- 
lijke optreden van enkele Zand- 
voortse raadsleden. Wat doen wij met peulvruchten? Een interessante en leerzame 
avond belegde de commissie voor- 
huishoudelijke en gezinsvoorlich- 
ting te Zandvoort maandagavond in 
het gebouw van het gemeentelijk 
gasbedrijf aan de Tolweg, waar de 
heer B. P. van der Post-, hoofd- 
assistent van de rijkslandbouw- 
consulent te Wageningen een cau- 
serie hield over peulvruchten, hun 
soorten en kwaliteitsverschillen. 

Met een geestige toespraak door 
de presidente, mevrouw M. van 
Fenema-Brantsma, die de - vrij tal- 
rijke aanwezigen welkom heette, 
werd de spreker ingeleid, die zijn 
causerie aanving met te verklaren, 
dat deze avond niet bedoeld was 
als een reclame, doch als een voor- 
lichting van de „Peulvruchten- 
studie-combinatie" te Wageningen. 
Aan de hand van talrijke monsters 
verklaarde de heer v.d. Post daarna 
de kwaliteitsverschillen tussen vele 
soorten peulvruchten, toonde vele 
bekende en óók minder gangbare 
soorten, zowel wat de import als de 
export betreft. 

Spreker deelde mede, dat het 
peulvruchtengebruik in Nederland 
volgens de voedingsraad nog altijd 
te laag is. Per hoofd per jaar ge- 
bruikt Nederland 2 kg., tegenover 
8 kg. kaas, 10 kg. vis, 34 kg. vlees 
en 35 kg. suiker per persoon per 
jaar. Als volksvoedsèl verdienen de 
peulvruchten véél meer aandacht 
en de voedingsraad zou het gebruik 
gaarne opgevoerd zien tot pl.m. 7,5 
kg. per week, hetgeen neerkomt op 
•het iu elk gezin éénmaal per week 
eten van peulvruchten. 

In de plaats van mevrouw Eelde- 
rink-Elshof, die door ziekte verhin- 
derd was, sprak hierna de kook- lerares mevrouw C. J. Sl Sissingh 
uit Wageningen, die er in een vlotte 
causerie op wees, dat het gebruik 
van peulvruchten zéér is aan te 
bevelen, speciaal om het tekort aan 
eiwitten, dat zich in vrijwel alle 
voedingsmiddelen, uitgezonderd 

vlees, openbaart, op te heffen. 

Bijna alle peulvruchten bevatten 
n.1. per 100 gram circa 20 gram 
eiwit, eenzelfde percentage beeft 
óók het vlees. Het peulvruchten- 
eiwit komt het meest het lichaam 
ten goede, wanneer daarna of er- 
mee samen een melkgerecht wordt 
genuttigd. Bovendien bevatten peul- 
vruchten een grote hoeveelheid 
kalk, fosfor, ijzer en een grote dosis 
vitamine b, zodat het gebruik bij 
uitstek geschikt is als baby-voedsel 
en voor het opgroeiende kind. Spr. 
meende i het gebruik voor kinderen 
tweemaal per week en voor vol- 
wassenen éénmaal per week ten 
sterkste te moeten aanbevelen. 

Spreekster besloot haar interes- 
sante uiteenzetting met het noemen 
van verschillende recepten voor 
peulvruchten-maaltijden zowel in 
de winter- als in de zomermaanden, 
waarna de heer van der Post de 
fraaie kleurenfilm van de voedings- 
raad over peulvruchten vertoonde, 
beelden tonend van groei, oogst en 
verwerking, welke boeiende rolprent 
door hem op prettige wijze van 
commentaar werd voorzien. 

Een verloting van enkele zakjes 
peulvruchten met bijbehorende in- 
grediënten en het proeven van een 
hapje bruine bonen met kerry-saus, 
bracht het einde van deze leerzame 
avond, die . ongetwijfeld de Zand- 
voortse huisvrouw van veel nut zal 
zijn geweest. langrijk zal blijken te zijn. 

Dit plan kan — wanneer een goed 
gebruik gemaakt wordt van de 
mogelijkheden, die het in zich 
draagt — als eerste fase alsnog uit- 
groeien tot het plan van Zandvoort 
voor de toekomst, een plan, dat 
door prof. Wijdeveld in zijn oor- 
spronkelijke vorm. ook voor de toe- 
komst werd gedacht. De visie van 
stichtingsbestuur en raadsleden 
heeft niet zó ver gereikt, dat men 
25, ja 50 jaar verder durfde te zien, 
hoewel men toch aan het oorspron- 
kelijke plan Friedhoff heeft kunnen 
vaststellen, dat in tien jaar tijd héél 
wat kan veranderen. Prof. Wijde- 
veld heeft bij zijn plan deze visie 
op de toekomst wèl uitgewerkt-, een 
plan, dat door kenners „verbluffend 
geniaal" werd genoemd, doch het is 
hier gegaan, zoals één van Neder- 
lands grootste architecten schreef 
over deze geniale kunstenaar, dat 
de tragiek van hem is, dat hij 300 
jaar te laat en 100 jaar te vroeg 
heeft geleefd, daardoor door velen 
niet begrepen, door velen voor fan- 
tast verklaard. En nu hopen wij zo 
van ganser harte, dat nu het stich- 
tingsbestuur vrijheid van handelen 
heeft ten opzichte van de aan te 
trekken architecten, Pr of. Wijdeveld, 
samen met de heer Wils in de ge- 
legenheid zal zijn in deze eerste 
fase, véél van zijn oorspronkelijke 
ideeën uit het grote plan te kunnen 
verwezenlijken. Zij verdienen dat en 
zullen er zeker toe in staat zijn. 

Hoe dit alles zich verder zal ont- 
wikkelen, zal de toekomst moeten 
leren. Wij hebben mét de raads- 
leden het volste vertrouwen in deze 
ontwikkeling. Er is een begin, er 
zal óók een voltooiing komen, een 
voltooiing die zich zal gaan aan- 
passen aan steeds veranderende 
omstandigheden, hetgeen op zich- 
zelf een voordeel biedt bij dit bou- 
wen in fases, een voltooiing, die 
Zandvoort zal plaatsen in de rij der 
grote badplaatsen, een illusie, die 
wij allen gaarne verwezenlijkt zul- 
len zien, want voor de dagjesmens 
biedt het Zandvoort- van heden 
wellicht alle gewenste comfort, het 
strand, de zee en de duinen maar die 
dagjesmens komt tóch wel, als de 
zon maar schijnt, doch diezelfde 
dagjesmens zal het ook zéér waar- 
deren, wanneer Zandvoort óók voor 
het groot-toerisme aantrekkelijk- 
heden gaat bieden, - waarvan men in 
min of meerdere mate kan mee- 
profiteren, want dan zal, evenals de 
inwoners, óók die dagjesmens zeg- 
gen en hij zal het zeggen vól trots: 
„Ziet u, dat hebben ze gemaakt van 
mijn, van óns Zandvoort!" 

NIEUWJAARSREDE 

BURGEMEESTER 
Aan de besprekingen in de raads- 
vergadering van dinsdag j.1. ging de 
traditionele nieuwjaarsrede van de 
burgemeester vooraf, die ongeveer 
drie kwartier in beslag nam. 

Plaatsruimte belet ons, in dit 
nummer daaraan voldoende aan- 
dacht te kunnen besteden. Op ver- 
schillende details ervan hopen wij 
in ons volgend nummer nader terug 
te komen. Wij zouden het thans 
willen laten bij ' het slot van deze 
rede, toen de burgemeester sprak 
over de waakzaamheid voor de aan 
de raad toevertrouwde Zandvoortse 
belangen en daarbij de zinspreuk 
aanhaalde: „Vigilate, deo conliden- 
tes", d.i. „Waakt, op God vertrou- 
wend". 

HAMERPUNTEN. 
De raad ging zonder debat accoord 
met de voorstellen tot vaststelling 
van de bedragen, ingevolge art. 55 
bis der lager onderwijswet voor het 
jaar 1956; ging over tot vaststelling 
van het getal wekelijkse lesuren 
in 1956, het vakonderwijs betref- 
fende; keurde de gemeenterekenin- 
gen over de dienst 1954 goed; trok 
de optie op het bouwterrein zuide- 
lijke vleugel boulevardcentrum aan 
het bouwbureau Visser te den Haag 
in, in verband met de opnieuw voor 
1 jaar verleende optie aan de 
stichting „Recreatieoord Zandvoort", 
verleende een crediet van ƒ27.500,- 
voor de bouw van een garage naast 
het magazijn van het gemeente gas- 
en waterleidingbedrijf aan de Tol- 
weg; keurde goed de voorgestelde 
begrotingswijziging voor 't jaar '55. 

RONDVRAAG. Hr. Slagveld ver- 
klaarde, dat in de nieuwjaarsrede 
van de burgemeester het punt 
„huisvesting" hem zeer getroffen 
had, doch spreker verklaarde, dat 
de werkelijke toestand nog veel 
erger was, dan de burgemeester 
had kunnen schilderen. Spreker 
noemde in dit verband een zeer 
droevig geval, waarbij voor een ge- 
zin nu eindelijk een huis wordt ge- 
bouwd, l 1 /» jaar te laat. Spreker 
verklaarde zich ontstemd, dat hier- 
mede zó lang gewacht werd. De 
voorzitter antwoordde, te weten, dat 
dit probleem héél erg is. Aan het 
door heer Slagveld genoemde geval 
wordt nu met de meeste spoed ge- 
werkt. 

Hr. Koning wees erop, dat het in 
deze regentijd in de watertoren 
weer slecht gesteld is. Op de boven- 
ste verdieping drijven de matjes 
rond. De voorzitter antwoordde, dat 
dit inderdaad héél erg is. De zaak 
is hem tot in details bekend. Er 1 Langs de Vloedlijn 
Het verleden is de beste pro- 
f eet - Byron. wordt met spoed naar gestreefd, om 
een afdoende oplossing te ver- 
krijgen. 

Hr. Slegers vroeg, of van ge- 
meentewege niet eens een verkla- 
ring kan worden afgegeven in ver- 
band met de noodzaak tot verho- 
ging der straatbelasting, waartoe de 
gemeente min of meer gedwongen 
werd, een verhoging, waarover de 
inwoners zeer ontstemd zijn en 
waaruit zelfs een soort „Poujade- 
beweging" dreigt te ontstaan. 
De voorzitter antwoordde, dat deze 
zaak door het college nauwlettend 
wordt bezien. 

Hr. Breure huldigde in een ver- 
heven v en ontroerende toespraak 
het raadslid Koning, omdat deze 
geweigerd had, een cadeautje van 
de raad te aanvaarden, n.1. een 
daktuin op zijn garages bij de wa- 
tertoren. Spreker vond dit zulk een 
treffend staaltje van gedegen raads- 
lidmaatschap dat hij onder grote 
hilariteit de heer Koning uitriep tot 
„raadslid van het jaar" en het ver- 
baasde slachtoffer van deze huldi- 
ging, die niet wist, hoe hij het had, 
een kist sigaren overhandigde. 

INGEKOMEN STUKKEN. 

Een verzoek van de vereniging tot 
stichting en instandhouding van 
Chr. scholen, om gelden te mogen 
ontvangen voor de stichting van een 
nieuwe kleuterschool, werd om 
prae-advies in handen gesteld van 
B. & W. Diverse bevorderingen en 
ontslag-verleningen bij de dienst 
Publieke werken werden goed- 
gekeurd. Een binnengekomen 
schrijven van de „Peruka-federatie" 
inzake propaganda-voering van 
„Touring Zandvoort" in Duitsland 
werd voor kennisgeving aangenomen. 

Om ruim twaalf uur sloot de 
voorzitter deze historische raads- 
zitting, waarvoor de publieke be- 
langstelling wel groot, doch niet zó 
groot was, dat van werkelijke be- 
langstelling van de inwoners voor 
belangrijke raadszittingen kon wor- 
den gesproken. K. Verjaardag Prinses Beatrix 

De Oranjevereniging „Zandvoort" 
is voornemens aan de viering van 
de 18e verjaardag van H.K.H. Prin- 
ses "Beatrix ook in Zandvoort een 
feestelijk karakter te geven. 

Op dinsdag 31 januari zal, zowel 
's morgens als 's middags, voor de 
leerlingen van alle scholen, in een 
viertal voorstellingen in theater 
„Monopole" de kleurenfilm „Ko- 
ninklijk bezoek aan de West" wor- 
den vertoond, terwijl aan de kleu- 
ters op de kleuterscholen namens 
de Oranjevereniging op school een 
traktatie zal worden aangeboden. 

Des avonds wordt, eveneens in 
Monopole, dezelfde film vertoond 
voor ouderen om 7 en 9 uur. Daarbij 
is de toegang vrij, maar men be- 
spreke de plaatsen om teleurstelling 
te voorkomen. Nadere gegevens 
worden bekend gemaakt op de 
raambiljetten en middels adverten- 
ties in de plaatselijke bladen. 

De kleurenfilm van de koninklijke 
reis zal, in Zandvoort uitsluitend op 
31 januari worden vertoond! 

Voor bejaarden, die liever des 
avonds niet uitgaan, is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar in de 
middagvoorstelling van 3.15 uur. 

Oranjevereniging Zandvoort 

Het bestuur van de Oranjevereni- 
ging „Zandvoort" is, na de op de 
laatste ledenvergadering gehouden 
verkiezing, thans als volgt samen- 
gesteld. Dagelijks bestuur: de heren 
A. Mabelis jr., voorzitter; Ds. J. v.d. 
Mije, vice-voorzitter en secretaris; 
W. Blok, penningmeester. Commis- 
sarissen: mevr. S. Hennis-Dorre- 
boom en de heren Dr. L. J. Breure, 
F.W. Diemer, A. Dorsman, P. Keur 
en Dr. C.F.M. Robbers. 

Adres van het secretariaat: Kost- 
verlorenstraat 68. 

Voorjaarsbeurs v.d. vrouw 

Naar wij vernemen heeft de burge- 
- meester van Haarlem zich bereid 
verklaard de 14e Haarlemse Voor- 
jaarsbeurs voor de vrouw, die van 
2,t.m. 9 maart a.s. in het Krelage- 
huis aan de Leidsevaart te Haarlem 
zal worden gehouden, te openen op 
vrijdag 2 maart a.s. des morgens 
om 10 uur. Het kan nog! 

Ingezetenen van Zandvoort, u kunt 
zich nog aanmelden als bloedgever 
en op deze wijze naastenliefde be- 
tonen welke nu eens niets met geld 
te maken heeft. 

In tijden van vrede is een mens 
geneigd afstand te nemen van leed 
en verschrikking, zolang hij er 
persoonlijk niet bij betrokken is. 

Doch weet, geachte ingezetenen 
van onze badplaats, dat de dagelijks 
voorkomende verkeersongevallen en 
de overvolle ziekenhuizen ons helaas 
bewijzen, dat er nog zo ontstellend 
veel geleden wordt. Ook u kunt 
medewerken dit lijden te verzach- 
ten of op te heffen, door u als 
bloedgever aan te melden bij de 
Zandvoortse afdeling van het Ned. 
Roode Kruis, secretariaat Oranje- 
straat 14. 

Er zijn nog een aantal ingeschre- 
ven donors, die de hun toegezonden 
kaart nog niet hebben geretourneerd. 

Wij verzoeken hen vriendelijk dit 
alsnog omgaand te willen doen, 
daar het niet terug ontvangen van 
deze kaart ons werk in grote mate 
belemmert. 

Het bestuur van de 
plaatselijke afdeling 
van het Ned. Roode Kruis. Balladen en volksliederen 

Het bestuur van stichting „'t Helm" 
bericht ons het volgende: „De kunst 
van Harry van Oss is wel eens een 
kostbaar artistiek bezit voor ons 
land genoemd. Deze kunstenaar 
zingt balladen eni volksliederen van 
verschillende landen en begeleidt 
zichzelf daarbij op de luit, een 
snaarinstrument van zeer oude her- 
komst. 

Zijn voordracht draagt steeds het 
kenmerk van het echte en hij weet 
zijn gehoor pure schoonheid te doen 
ondergaan. De grondtoon van elk 
van zijn „nummers" is die van 
eeuwige menselijkheid, die hij tref- 
fend en diep peilt. 

De ballade en het volkslied leg- 
gen een verbinding met alle tijden 
en werelddelen en met alle mensen, 
waardoor een verkwikkende reis. 
kris-kras door de wereld, ontstaat, 
die u tevens doet kennismaken met 
de vele uitingen van de menselijke 
fantasie. 

Harry van Oss licht zijn pro- 
gramma zelf toe, tijdens zijn op- 
treden — onder auspiciën van stich- 
ting „'t Helm" — op donderdag 2 
februari a.s., in theater Monopole, 
aanvang 8.30 uur. 

40-jarig priesterjubileum 

Pastoor P. van Diepen van de 
parochie St. Agatha te Zandvoort, 
hoopt op 15 augustus zijn veertig- 
jarig priesterjubileum, te herden- 
ken. In Rooms-Katholieke kringen 
treft men voorbereidingen voor de 
viering van dit jubileum. De pas- 
toor heeft in dit verband reeds de 
wens te kennen gegeven, dat alle 
gebeurlijkheden rondom zijn ko- 
mend jubileum zoveel mogelijk ten 
goede zullen komen aan versterking 
van het orgelfonds, daar een gron- 
dige restauratie en modernisering 
van het kerkorgel, steeds urgenter 
wordt. 

Geslaagd 

Aan de universiteit te Leiden 
slaagde voor het doctoraal examen 
in de geneeskunde de heer E. J. M. 
Crabbendam te Zandvoort. Onze 
hartelijke gelukwensen. GEVRAAGD: 

aan Zuid-Boulevard voor de 
maand juli, event. tot 15 aug.: 

gemeubileerd 

HUIS met tuin, event. met dienst- 
bode. Br. onder nr. 24-1 of 
tel.35670 of 57137 Amsterdam. Adviezen voor ha ar- 
en huidverzorging 

Joh. A. Suykerbuyk 

Coiffures - Créations 

THORBECKESTRAAT 11 
ZANDVOORT - TEL. 3382 
Er is 
maar 
één 
adres 

Voor complete 
BABY UITZETTEN en 
KLEUTERKLEDING ! ! 

Alle soorten baby wol! 

„De Wolbaal" 

Haltestraat 12a - Telef. 2099 HOTEL 80UWES 

Annex CABARET EXTASE 

ZANDVOORT 

Het gehele jaar geopend Dagelijks 
Diner-Dansant V. Zaterdags en Zondags 

uitgebreid internationaal 

CABARET-PROGRAMMA ZONDAGS MATINEE Zoals de Bico- 
cabaret-avond was, 
zó zijn óók de 
CO WASMACHINES in één woord èf ! Verkoop voor Zandvoort: Henk Schuilenburg De goedkope Amsterdammer GR. KROCHT 5-7 TEL. 2974 ONZE BAMI- EN 
NASI- AVOND 

was een succes! Daarom gaan 
wij door met Zaterdag's 
BAMI- en NASSI-AVOND , 

Bami en Nasi speciaal 
( 1 ,50 per portie 

Alléén Zaterdagsavonds! 
Andere dagen ƒ2,50 p.p. 
Thuisbezorgen ƒ2,50 p.p. 
Erwtensoep ƒ1,50 p. liter 

Restaurant E. KEUR Kerkstraat 27 Telef. 2537 PHILIPS HOOGTEZON 

BIOSOL ƒ 
ƒ 11,90 p.m. Tijdelijk 
ƒ 10, — reductie. 
ULTRAPHIL - kleine 
Hoogtezon ƒ 76,50. 
Raadpleeg Uw huisarts. 

Erkend Philips Service Dealer 
Kostverlorenstraat 7 Telef.. 2534 Rijdt zelf! 
Ford Fairlane - Opel Kapitan - Ford Zephyr 

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur 

Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort - Telefoon 3152 
HOGEWEG 50 
SCHROEDER Trouwen, lange afstanden 

billijke prijzen. 

Wij zijn ook ingedeeld 

bij 't ziekenvervoer. Administratiekantoor A. F. HEUFT 

Inrichten en bijhouden v. boekhou- 
dingen. - Administratieve controles. 

Belastingzaken 

Vermogensbeheer en -administratie 

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort 

Telef. 2236 Groot en klein vinden 

VANDERWERFF's 

brood FIJN! Deze week- als extra reclame: 
250 gr. Vanille kransjes 70 et. 

Probeert U eens ons over- 
heerlijke gemberbrood 

■65 et. per stuk 

Bakkerij v. Staveren 

ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684 Wat voor feest of partij? 

Alles VERHUREN" wij! 

Glaswerk, porcelein, bestekken, 

tafels, stoelen enz. 
P. WATERDRINKER - TEL. 2164 
Gedurende het winterseizoen 
wederom onze bekende: 

BAMI en NASI-GORENG 

ook thuis bezorgd. U kent onze leuze 
Goede wijn behoeft geen krans, want 
Een La Mer menu, voldoet U! 
ORANJEVERENIGING «ZANDVOORT» 

Filmvoorstellingen 

ter gelegenheid van de 18e verjaardag 
van H.K.H. Prinses Beatrix op DINSDAG 
31 JANUARI 1956 om 19 uur en 21 uur 
in theater „MONOPOLE" 

Vertoning van de schitterende kleurenfilm 
«Koninklijk bezoek aan de West» 

(In Zandvoort wordt deze film uitsluitend op 
deze dag vertoond!). Toegang vrij. Toegang vrij. 

Plaatsbespreking ad 10 cent: voor leden der 
Oranjever.: dinsdag 31 januari van 11.30 tot 
12.30 uur; voor niet-leden: dinsdag 31 januari 
van 14 tot 15 uur. Autorijschool 


„SUCCES" 


Leidt U op in snel tempo 


voor 


Uw 


Rijbewijs 


Lesprijs f6,— PER UUR. 


Aanmelden: VONDELLAAN 8 of 


TELEF. 3309 ' HIGH FIDEL1TY PHILIPS 
HIGH-FIDELITY 

MÜZIEKWEERGAVE OP MRRNDR.G 30 JANUARI fi.S. 8 UUR N.M. 
IN HOTELÏKEUR, ZEESTRAAT 49 PHILIPS 

MAAKT DE DROOiM DER MUZIEK* 

LIEFHEBBERS TOT WERKELIJKHEID HET EFFECT VAN DEZE MUZIEK» 
WEERGAVE IS NIET TE BESCHRIJVEN 

MEN MOET HET ONDERGAAN! 

MAANDAGAVOND IN HOTEL KEUR 

TOEGANG VRIJ 

VAN DEURSEN 

levert eerste kwaliteit, 

vloeibare gezelligheid! Wijn- en Gedistilleerd handel ' 

H. A. van Deursen 

KERKSTRAAT 12a - TELEFOON. 2532 De grootste vijand 

van uw nachtrust is ons klimaat! 

Daarvoor leveren wij "ö een 

ERRES electr. regelbaar 10-20-30 Watt. Dus geen 

hoge kosten van stroomverbruik. 

Afmetingen 76x115 cm. 

100"/o veilig door bijlevering van 

transformator. f 59,50 

J. KEUR 

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914 Dit alles voor slechts 

Electro Radio- • 
Technisch bureau De wijkkraamyerzorging 

uitgaande van het WITTE KRUIS, biedt des- 
kundige KRAAMHULP, 2 x per dag aan moeder 
en kind gedurende 10 dagen, benevens hulp bij 
de bevalling. Tarief naar inkomen. 
Spreekuren Ie en 3e dinsdag van de maand 
van 10-11 uur, Zeestraat 67. Weekend-reclame 

Schoudercarbonade 500 gr. f 1,65 
Varkensrollade ! 750 gr. f 3,1 

Doorr. varkenslapjes 500 gr. f 1 ,45 
Prachtige vleeskrabben 1 00 gr. f 0,25 

SOEPPAKKET: 1 50 gr. gehakt 

100 gr. poulet en 1 mergstaafje f 0,85 

Lunchpakketten bij vlees: 

100 gr. gelardeerde lever en 

100 gr. echte Geld. gek. worst ƒ0,79 

of 
100 gr. Pekelvlees en 
100 gr. Geld. gek. worst ƒ0,79 

of 
100 gr. Geld. ham en 100 gr. gek. 
worst of boterhamworst ƒ0,75 

Als extra reclame: 
200 gr. Geld. ham I 0,95 

VOLOP HONDENVOER. 

Slager GAUS Kerkstraat 1 4 

U belt. Telef. 2102 

. wij bezorgen! 

mmm—B 
PHILIPS 
RADIO 

Seizoen 1 956 Philips radio v.a. ƒ98,- of ƒ1,25 p.w. 
PHILIPS RADIO in iedere prijs- 
klasse een kwaliteitsproduct. 
PHILIPS RADIO moderne uitvoe- 
ring met drukknopsysteem en aan- 
sluiting voor pick-up ƒ198, — of 
ƒ2,50 p.w. 
PHILIPS RADIO BI-AMPLI. 
Maakt uw eigen programma met 
PHILIPS BANDRECORDER of met 
Philips platenspeler en gramofoon- 
platen. Philips gramofoon m. ver- 
sterker ƒ198, — , 3 snelheden. 

Bezoekt onze afdeling gramofoon- 
muziek! Mozart- jubileum-uitgave 
van diverse werken ƒ 12, — . Grote 
sortering 45 en 78 t. platen. 

STOFZUIGERS Excelsior vanaf 
ƒ109,— of ƒ2, — p.w. Wij leveren 
alle merken wasmachines, droog- 
machines etc. Komt U eens kijken 
en luisteren? Wij regelen desgewenst 
na persoonlijk overleg, de betaling 
met U. 

Erkend Philips Service Dealer 
RADIO - TELEVISIE SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 6.J. TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN 

VESTING 

.hulpmotoren enz. 

Stofzuigers, electr. onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19 Ook uw adres 

Eerste Zandv., Aardappelhandel 

AQ/^\| Prinsesseweg 15 
. ÖUL Telef. 2066 Een kostelijke cabaret-avond 

Er -, zal zeker -woensdag -j.1. 
in theater Monopole, — vrijwel tot 
' de laatste plaats- *bezet , — . geen 
\ mens geweesfc-zijnpdie deze avond 
van kleinkunst niet heeft gewaar- 
• deerd en er niet ten volle van be- 
gin tot eind van heeft genoten. 

Men heeft er kennisl kunnen ma- 
ken met het „Bico-cabaret", deze 
avond bestaande uit Wim Theewis, 
conferencier, Alze Bakker cabaret- 
tière en Dick Siekerman aan de 
piano. Het werd een avond van 
kleinkunst, die buitengewoon boei- 
de en waarbij dit trio in zang, mu- 
ziek, sketch en conference op onna- 
volgbare wijze het publiek onafge- 
broken bezighield. Terecht oogstte 
men met het gebodene een zéér 
groot succes, want het publiek heeft- 
zich kostelijk geamuseerd. 

Het was uiteindelijk een reklame- 
avond voor een bepaald artikel, 
doch het publiek heeft van deze re- 
klame maar bitter weinig gemerkt, 
dat was ongetwijfeld óók een ver- 
dienstelijke zijde van dit program- 
ma. Wij houden ons van harte aan- 
bevolen voor een herhaling van 
deze méér dan kostelijke avond. HAMEA 
Geneest ruwheid en schraalheid Ruimtelijke weergave 

Teneinde de gramofoonplaten- 
enthousiasten in kennis te brengen 
met het allernieuwste op het gebied 
der geluidsweergave, biedt de heer 
J. Gebe, eigenaar van „Discotaria" 
maandagavond a.s. in hotel Keur 
'opnieuw een interessante avond 
aan, waar hij belangstellenden zal 
doen kennis maken met de nieuwe 
z.g. „Hi-Fi" installatie, waardoor 
een zo hoog mogelijke natuurge- 
trouwheid van het geluid ver- 
kregen wordt. 

Tevens zal de heer Gebe via deze 
installatie de nieuwste gramofoon- 
platen laten horen, zowel klassiek 
als populair. We behoeven deze 
avond zeker niet aan te bevelen. 

Het belooft wederom iets zéér 
bijzonders te worden. Er zal onge- 
twijfeld weer veel belangstelling 
zijn a.s. maandagavond in hotel 
Keur. Voor nadere bijzonderheden 
verwijzen wij U naar de in dit'no. 
voorkomende advertentie. 

HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
Jan. berijdbaar 

29 4,39 11,30 16,52 24,— 8,30-15,00 

30 5,23 12,30 17,38 —,30 9,30-15,30 

31 6,06 13,— 18,22 1,30 10,00-16,30 
Febr. 

1 6,50 14,— 19,08 2,— 11,00-17,00 

2 7,35 14,30 19,53 . 3,— 11,30-18,00 

3 8,18 15,30 20,41 3,30 12,30-18,30 

4 9,09 16,— 21,40 4,30 13,00-19,30 
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn Leuke révue Zandv. operettever. De. traditie getrouw bracht de 
Zandvoortse operette vereniging ook 
dit jaar een nieuwjaarsrevue, welke 
zaterdagavond j.1. in, theater Mono- 
pole, thans onder de titel: „Lachen 
doet je goed", voor de tweede 
maal over het voetlicht kwam. 
En steeds opnieuw moet men 
grote bewondering hebben, voor 
wat ' door deze enthousiaste groep 
operette-amateurs wordt gepres- 
teerd. Ondanks de doorgaande repe- 
tities voor de operette „De vogel- 
koopman" van Zeiler, die half april 
zal worden opgevoerd, zag men nog 
kans, deze ongetwijfeld lang niet 
eenvoudige opgave tot een goed en 
succesvol einde te brengen, want 
het werd een opvoering, -waarmede 
het ensemble veel succes wist te 
boeken. 

Dit was zeker in de eerste plaats 
te danken aan Wil Elzinga, die deze 
revue, met vele-smaakvolle vond- 
sten samenstelde, aan Ferry Zelvers, 
die de fraaie balletten voor zijn 
rekening nam en aan Wim Sluijs, 
die de prachtige en rijke decors 
vervaardigde. Het was daarom wel- 
verdiend, dat dit trio na afloop van 
de geslaagde opvoering onder 
spontaan medeleven van heb pu- 
bliek, door .voorzitter C. Schaap 
gehuldigd werd. % 

Met een rijkdom aan costuums 
werd deze bonte vertoning ten 
tonele gevoerd en wanneer wij 
hoogtepunten noemen dan was dit 
zeker in de eerste plaats de fraaie 
scène, gewijd aan Louis Davids, 
waarin met een suggestief decor 
van de Westertoren op de achter- 
grond, door verschillende leden van 
het koor enkele van diens meest 
gezongen liedjes op knappe wijze 
werden vertolkt, onder de titel 
„herinneringen aan een grote kleine 
man". Oók de scène „The sweeties 
van 1920" met een bezoek aan het 
modehuis „Dior" muntte uit door 
originaliteit en geestige vondsten. 
Wat de balletten betreft, kreeg de 
tarantella uit „La Dansa" van Ros- 
sini een bepaald kunstzinnig karak- 
ter, bijzonder sfeervol werd ook de 
voortreffelijk gedanste Keizerwals 
van Joh. Strauss in de finale, ter- 
wijl „Mister Sandman" een gees- 
tige vondst van balletmeester Zel- 
vers bleek te zijn. 

Enkele leuke sketches, waarvan 
„de adelijke theevisite" het meest 
voldeed en een geestige Thomasvaer 
en Pieternel gingen nog vooraf aan 
de fraaie finale: „Een zondagmid- 
dag in Wenen", groot van opzet, 
waarin we voor het eerst kennis 
maakten met de boeiende zang van 
een nieuwe soliste, de sopraan Truus 
van Duijn, die het vocale hoogtepunt 
van de avond bracht met de prach- 
tig gezongen Czardas uit „Zigeuner- 
liebe" van Franz Lehar. Een fraaie, 
technisch voortreffelijk geschoolde 
stem van 'gróót volume, die onge- 
twijfeld in de toekomst nog veel 
van zich zal doen spreken. Daar- 
naast boeide Rie Sluijs met haar 
fraaie coloratuur in de „Fruhlings- 
stimmen-waltz" van Johan Strauss, 
waarvoor zij terecht een spontaan 
„open-.-, doekje;' ontving, terwijl 
Peter Meijer zich in enkele ope- 
rette-aria's als een veelbelovend 
bariton deed kennen. 

De ietwat zonderlinge proloog, 
originele gevonden, bleek zéér te 

Wrijf Kou en Pijn 

weg met DAM PO 

Bevorderd 

De heer P. van der Mije, chef van 
de afdeling bevolking is met terug- 
werkende kracht van 1 jan. af be- 
vorderd tot hoofdcommies. Onze 
hartelijke gelukwensen! 

Humanistisch Verbond 

Ondanks het slechte weer was 
toch nog 40 pet. der leden aanwezig 
op de jaarvergadering met lezing 
over Vincent van Gogh, op dinsdag 
j.1. inf hotel Keur. 

Het lid de heer E. Heemskerk jr. 
gaf na een inleiding over romantiek 
impressionisme en realisme in de 
schilderkunst, op prettige wijze en 
aan de hand van vele zeer goede 
lichtbeelden een duidelijke uiteen- 
zetting over leven en werken van 
de nederlandse schilder uit de 2de 
helft der vorige eeuw: Vincent van 
Gogh. 

De jaarvergadering met de nood- 
zakelijke verslagen en verkiezingen 
had een vlot verloop. Het oude be- 
. stuur werd met op één na, algemene 
stemmen herkozen, terwijl tevens 
bij eerste stemming een 2de secre- 
taris werd gekozen. Het bestuur be- 
staat thans uit: Hr. R. de Jong, 
voorzitter, Mevr. C. W. de Bruijn- 
Edeling, secretaresse, Hr. 'W. van 
Lier, penningmeester, Mevr. C. de 
Reus-Strubelt, 2e secretaresse. 

Het was nog vóór elf uur, toen de 
voorzitter de. geanimeerde bijeen- 
komst sloot. Iedere Donderdagavond 8 uur 

MOSSELEN ETEN 

bij 

La Mer, Zeestr. 26 

Geopend tot 1.30 uur 's nachts BURGERLIJKE STAND 

20—26 jan. 1956. 

Geboren : Antonius Hermanus. 
zoon van D. J. Wiersma en C. J. 
Brunott; Petrus Wilhelmus Johan- 
nes zoon van M. B. P. van den Berg 
en M. W. Daniels; Marion, dochter 
van P. Keur en J.Paap; Wilhelmina 
Margaretha, dochter van C. de 
Leeuw en J. M. Castien. 

Ondertrouwd: J. Paap en J, N. W. 
van der Biezen. 

Getrouwd: C. Molenaar en J, Ko- 
ning; L. Koning 1 en G. F. Gischler. voldoen, een proloog, die wij overi- 
gens buiten bespreking willen' laten 
om er het element der verrassing 
bij volgende opvoeringen niet aan 
te ontnemen. Rest ons nog de pia- 
niste Annie Weber, die zich op- 
nieuw als een zéér begaafd pianiste 
en begeleidster deed kennen en een 
grooit aandeel had in het welslagen. 
Slechts het door Joop Blankert 
samengestelde orkest voldeed ons 
minder. Men had te kampen met 
een tè verspreide opstelling, terwijl 
de „harmonie-bezetting" te domi- 
nerend werd. Een aanvulling met- 
en gedeeltelijke vervanging door 
een aantal strijkers zal veel kunnen 

' verbeteren bij volgende uitvoerin- 
gen, hoewel men over het algemeen 
op muzikaal verantwoorde wijze de 
zang ondersteunde en goede dingen 
■deed in de potpourri van operette- 
melodieën, waarmede na de pauze 
geopend werd. 

Een vrolijk bal met goede muziek 
van „The Silver Stars" o.l.v. de heer 

. Hendrikse, besloot deze leuke revue, 
waarvan de volgende opvoering a.s. 

'zaterdag zal plaats hebben. 

Dankbetuiging 

De eigenaar van Haarlem's dieren- 
asyl KENNEL „HAERLEM': betuigt 
hiermede zijn welgemeende dank 
voor de vele blijken van belang- 
stelling ondervonden bij het 35-jarig 
jubileum. 

H. v.d. EYNDE, 
A'damsevaart 320 - Haarlem 

Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg, hoek Emmaweg 

Zondag a.s. 10 en 17 uur: 

Ds. A. de Ruiter. Z. 52. 

HERVORMDE KERK 
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. dê Ru. 
Bediening H. Doop, 
Medew. hr. J. Koning, trompet. 
19 uur: Ds. IS. F. van Duijkeren, 

pred. te A'dam-west. Jeugddienst. 
9.30 uur: Jeugdkapel in de nieuwe 
consistoriekamer. 
- Spr. Ds. J. v.d. Mije. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
, Afd. Zandvoort - Brugstraat 15 
Zondag a.s. v.m. 10,30 uur: 

Ds. H.A.L. Snethlage, Rotterdam. 

PAROCHIE H. AGATHA. ' 
'H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog- 
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof. 
In de week H.H. Missen 's mor- 
gens 7 uur en 7.45 uur. 

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags 
gelegenheid om te biechten. 

Voor stokvis 

• ZOUTE VIS en 
DIEPVRIES KABELJAUW FILé. 

Vishahdel H. SCHUT 

Kerkstraat 21 - Telefoon 2121 

; Wie helpt? ; •,- , ~ _ 

;-' Hansje, ruim 2 jaar, heeft deze 
-week zijn speelgoed-aapje verloren 
en is ontroostbaar. Elke avond ligt 
hij te huilen en wil zonder dit ver- 
trouwde aapje niet gaan slapen. 
Wie bezorgt Hansje weer een goede 
nachtrust? Het ding is waardeloos 
voor de vinder maar een ware schat 
voor de kleine eigenaar. 

U kunt het — tegen beloning — 
weer terugbezorgen aan de 
Thorbeckestraat no. 21. 

Doktersdienst 

Zondag a.s.: Dr. B. Entzinger, 
Brederodestraat 1, telefoon 2181. 

Dienst wij lever pleegsters 

Zondag a.s.: Zr. S. M, de Wilde, 
Zeestraat 67, telefoon 2720. 
VERLOSKUNDIGE: 
Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816. 

KOPER's 

COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113 

K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. speelde K. J. C. 
Zandvoort de 4e ronde voor het 
maandelijkse clubkampioenschap. 

Kampioen van de maand januari 
werd: no. 1. Uitzinger, Ie prijs; 2. 
Bolle; 3. Augustinus; 4. P. Paap Cz. 

De Olympische winterspelen 

Kunt u dagelijks volgen 
in uw huiskamer! 

Zie het op. z'n best met 
PHILIPS TELEVISIE! 

\Zj£y PHILIPS Televisie 43 

^==^ cm. beeld ƒ775,-, ƒ995,- 

Philips Televisie 53 cm. beeld ƒ1245. eiiekie rimrs 

lllli Sfllltt 
Philips Televisie en onze eigen ser- 
vice garanderen U een prima ont- 
vangst! Wij regelen desgewenst na 
persoonlijk overleg de betaling met U 

Erkend Philips Service Dealer 
TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Tel. 2534 Eike fijnproever prefereert. LEFFERTS wijnen en gedistilleerd ! KERKSTRAAT 9 
TELEFOON 2150 Advertentietarief losse 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2' 20 et. p. m.m. 
pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. fffF/fffFff&i MODEMAGAZIJN 

T.C. v.d. SCHELDE 

Haltestraat 7, vraagt: 
NAAISTER voor 

japonnen, ■ blouses, rokken. 
Leerling-verkoopster en 
Hulp in de huishouding 

SPAANS. Nieuwe cursus v. 
beginners en gevorderden. 
J. M. Gramberg, leraar 
Spaans, beëdigd tolk/vert. 
Kaamsingel 10 - Haarlem, 
Tel. 12732. 

COSTUUMS, regenjassen, 
regenmantels, demi's, . win- 
termantels, mantèlcos- 
tuums ƒ 10, — maandelijks. 
Schrijf aan Super Standing 
Statenlaan. 41 - Arnhem. 
Kleur en maat vermelden. 

GEVRAAGD: zo mogelijk 
al in febr. of maart, voor 
lange tijd: vrij HUISJE 
gestoff. of gemeubileerd. 
Bev. 1 kamer, 2 slaapk., 
w.c. en. keuken. Br. no. 
26-1 bureau van dit blad. 

G'EVEAAGD: Ervaren 
• COSTUUMNA AISTER, 
voor het 'veranderen van 
japonnen, e.d.'Mevr. Oos- 
tenrijk, de Favaugeplein 
37, telefoon 2047. 

WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. 

WONINGRUIL. Omg. A. 
de Ruiterweg, Amsterdam: 

2 kam., 2 slaapk., douche- 
cel, Bruinzeel-keuken, gr. 
balcon, box," Ie etage, op 
zon. Gevraagd: woning in 
Zandvoort ..of omg. Br. no. 
23, Haltestraat 12. 

GOEDKOPE SCHRIJF- 
MACHINESmet 1 jaar 
garantie vindt U alleen bij 
Loerakker, Kleine Houtstr. 
81, Haarlem (naast bio- 
scoop). Tel. 20171. Bet. kan 
desgew. geregeld worden 
zonder renteber. 

GEVRAAGD: Een net 
MEISJE voor- halve dagen. • 
Mevr. Bakker, Zuidboule- 
yard 99, Telef. 2934. 

GEVRAAGD. WERKSTER 

3 ocht. in de week, beslist 
g. kunn. werken, ƒ1,50 p.u. 

' Tel. 2531, Dr. Gerkestr. 159 

Electr. NAAIMACHINES" 
TE HUUR. ƒ5,- per week. 
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7 

Voor al uw reparaties aan 
lüK i STOELZITT.: 
M. P. de Grebber, Halte- 
straat 4. 

MANGELSTER en VOUW- 
STER gevraagd. Wasserij 
Hollandia, Telefoon 2887. 

Café Oomstee 

Iedere Vrijdag gekookte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

wasmachines met lichte 

emaille-beschadigingen 

gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150,— 

Depot: Anna van Bu- 
renlaan 44, Haarlem, 
Telef. 39204. Moderne inrichting voor 

Voetverzorging 

BREDÈRODESTRAAT 72, 
TELEF. 3023 

Mevr. A. Mol -v. Bellen. 

Diploma A.N.O.V. 


Nog slechts 
3 dagen 
^X* en 

speciale korti 

bij 

DEKENS 

Effen gem. DEKENS, 

zalm en groen 150x200 1 2.78 

Keurige patroon 

DEKENS 150x200 14.38 

Zware gem. WOLLEN 
DEKENS, prima 

150x200 19.38 

190x235 29.48 

Leuke fant. STREEP 

DEKENS 150x200 1 7.1 O 

Gem. wollen doublé 

FACE DEKENS _ _ 

mooie kleuren 1 7 .70 

Moderne .BLOK- 

DEKENS, zo goed ] als' " _ 

zuiver wol nu 26.70 

GEWATT. DEKENS • 

grote maat, 1 pers 1 5.53 

grote maat, 2 pers 21 .56 

10% KORTING OP: 

Alle zuiver WOLLEN DEKENS, 
Ook Zaalberg - AaBB enz. 
Alle GEWATT. DEKENS 
Alle zuiver WOLLEN 

y KINDERDEKENS 
Alle PLAIDS 
Alle TAFELKLEDEN 

■* SLAAPK. KLEEDJES 

* MATRASSEN \ 

* MEUBÉLSTOFFEN 

it BIJVULLEN en. OVER- 

* TREKKEN van MATRASSEN 

10% KORTING 

DAMES VESTEN ÏO°/o korting. 

DAMES- en HEREN SHAWLS 
' - , 20°/o korting- 

Lange KINDER- 
BROEKEN 10«lo korting. 

Wandel en kristal 

NYLONS 2.78 

MERK NYLONS 3.48 DEKENS 

KINDERLED. DEKENS 

gekl. molton 90x140 4.58 

90x150 4.88 

Gem. wollen WIEGEN- 

DEKENS 5.28 

Gem. wollen ledikant 

DEKENS 90x130 8.88 

100x150 1 1 .68 

Witte molton DEKENS „ . n 

110x160 4.48 - 3.1 8 

2 pers. MOLT. DEKENS 

125x180 „prima" 5.78 

140x180 „prima" 7.88 

160x210 „prima" 1 0.38 Flanellen LAKENS 

150x230 N 5.68 5.28 

170x230 7.68 6.38 

Gestreepte flanellen . 
LAKENS 140x190 5.18 

, 150x200- 6.68 

Partij zwanendons 

DAMES PYAMA's, met 

leuke garnering 9.78 8.48 

.Partij zwanendons 
NACHTHEMDEN .... ' 7.98 J. Th. KORT 

IJMUIDEN HEEMSTEDE HAARLEM 

ZANDVOORT ' 
Grote Krocht Telef. 2666 # 


Alle gewenste merken motoren, 

scooters, bromfietsen en rijwielen 

levert uw) Zandvoortse dealer 

Jac. Versteege 

PAKVELDSTR. 21 - TELEF. 2323 Betaling óók in ouerleg.' 

Vraagt eens vrijblijvend 
inlichtingen. 

Speciaal „Puch-dealer". HOTEL BOUWES 

ZANDVOORT 

vraagt 

voor het komende seizoen 
(1 april - 15 sepi): 

Buffetbediendes 

en' 

Koffiejuffrouwen 

zonder vakkennis onnodig zich te melden. 

Schriftelijke sollicitaties aan de directie. Per- 
soonlijke aanmelding dagelijks tussen 11 en 1 u. DRUKKERIJ VAN PETEQEM & ZN. 
KERKSTRAAT SB - TELEF. 27B3 
VERZORGT AL UW DRUKWERK TE KOOP: 1 NATIONAAL WINKELKASSA (steeds 
in onderhoud geweest bij Nat. Kasregister) 

2 BROODWAGENS. 
RINKEL - Raadhuisplein 1. 
Dessert kwaliteit -.* 

Oranjemerk pak 250 gram M<* 

Eerste kwaliteit wj 

Groenmerk pak 250 gram ■«** 
Bruinmerk pak 250 gram I»* 

Spliterwten 500 gram 3° ■ 3» 
Groene Erwten 500 gram 34 -26 
' Holl. Bruine Bonen 500 gram 38 
Kapucijners 500 gram 41 -34 
Geld. Rookworst ca. 250 gram99 
Mager Zuurkoolspek 250 gram 75 
Gerookt Vet Spek 500 gram 109 
Fijne Gelderse Ham 100 gram49 

Pindakaas in drinkglas _, 

met ingeëtst landschap °* 

Hippodrome Biscuits 250 gram 39 
laanse Koeken per bus 55 

Spaanse Sinaasappelen _ ft 
zoet en sappig 10 stuks l«« 

EXTRA AANBIEDING 
van JonJcrdüg 26 jan. l/m wonsdat 1 ftbr.a^ 

Havermout 500 gram 25 

Bij aankoop van 
250 gram VERMICEULl & 19 et. 

* tatfa«» t-*» ** ■ ""**' ' fvn 

SaI^Ind voor halve prijs Als kapitein ter koopvaardij, 
met meer jaren op de lange 
deining dan ik me soms be- 
lief te herinneren, heb ik in alle windstreken 
koffie gedronken. Koffie zus en koffie zo. 
Maar niets haalt bij de koffie die ik krijg, 
als ik bij moeder thuis het anker uitgooi: 
moeder vaart voor koffie al jarenlang een 
vaste .koers: Albert Heijn's Boffie-Koffie! 
De krachtigste en de geurigste die ik ken. 
„En de zuinigste", zegt moeder. „AH-Boffie- 
koffie is beter en 10 % lager in prijs dan 
elk ander kwaliteitsmerk". 

Albert Heijn 

maakt U het leven goedkoper 

Spaar ongemerkt voor -uw winstgevende AH-klanten- 

obligatie dank zij de lage AH prijzen. Zie bijvoorbeeld 

nevenstaande prijslijst. Burgemeester en wethouders roepen sollicitan- 
ten op voer de vervulling van de betrekking van 

TYPISTE 

bij de gemeente bedrijven 

Leeftijd: 16 a 17 jaar. 

Opleiding; M.U.L.O. gewenst. 

Salaris: Volgens schaal I van de gem. 
verordening met jeugdaftrek. Salaris bij 
16 jaar ƒ 86,—, 17 jaar ƒ 100,— per maand. 

Aanstelling: Op arbeidscontract. 

In diensttreding: 1 maart 1956. 

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de direc- 
teur van de Gemeente Bedrijven, Thorbecke- 
straat 27, (watertoren) vóór 10 februari a.s. 
Bezoek alléén op uitnodiging. donderdag 

2 

februari Stichting culturele kring „'T HELM" 
THEATER MONOPOLE - 8.30 UUR 

Harry van Oss 

liederen en balladen met luitbegeleiding. 

Kaarten d ƒ2, — (b.i.) op de dag van de voorstel- 
ling van 12-12.30 u. (tevens plaatsbespreking) 
en 's avonds aan het theater. Dansschool Laurens 

VONDELLAAN 8 - TELEF. 3309 

Ook Uw dansschool 
voor gezellige privé-lessen 

Aan de beginners-cursus ('s Zaterdagsavonds 
van 9-11 uur) kunnen nog enkele personen 
deelnemen. Dames, geld besparen? Dan ons vlees en onze vleeswaren! 

^ Slagerij Henk van El 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. prachtige Osselappen f 1,75 500 gr. Lende-Entrecóie f 2,35 
5 pakjes eigen gesmolten rundvet voor slechts één gulden! 

500 gr. prachtige KALFS- 500 gr. SCH. KARBONADE . . f 1,10 

FRICANDEAULAPPEN .... ƒ2,25 500 gr. RIB KARBONADE . .ƒ2,10 

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,35 500 gr. HAAS KARBONADE ƒ2,25 

VLEESWAREN-RECLAME: 

150 gr. mooie Ham 85 et. 150 gr. Cornedbeaf 60 et. mnm-t, i ) 

150 gr. pekelvlees 68 et. 250 gr. echte Geld. gek.worst 85 et. tnnS^Sl^lL 95 Ct 

150 gr. gevulde kalfsborst 65 ct. 200 gr. heerlijke Leverworst 50 ct. luu gr- P eKemees ) 

150 gr. hampastei 68 ct. 

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90d. 
TELEF. 2432 - KL. KROCHT 1 

Extra rundvlees-reclame: 

500 gr. prima doorr.osselappen ƒ1,78' 
500 gr. prachtige magere osselappen 

en riblappen ƒ1,98 

Staartstuk, Lende, Entre Cótö 

Rosbief .ƒ2,28 500 gr. 
500 gr. Varkensfricandeau . . ƒ2,40 

500 gr. Varkenslappen ƒ2,20 

500 gr. Schoudercarbonade . . ƒ1,70 

250 gr. echte Geld. gek. worst 80 ct. 

150 gr. Leverworst 30 ct. 

100 gr. Pekelvlees 48 ct. 

150 gr. Kinnebakspek " 38 ct. Theater „HftonopoSe" 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550 Vrijdag 27 en zondag 29 januari 8 uur 

FRANCOISE ROSAY - AMADEO NAZ- 
ZARI - IVONNE SANSON en FOLKO 
LULLI in: zoon van o 8 erna Een buitengewoon knap gespeelde film 
welke u tot het einde in spanning zult 
volgen. Toegang 14 jaar. 

Maandag 30 januari 8 uur (slechts 1 dag) 

ALAN LADD - LEO GENN - SUSAN 
STEPHEN - HARRY ANDREWS en 
STANLEY BAXTER 

De rode baret 

Engelands epos der Parachute troepen! 
Vliegende spanning. Moderne romantiek. 
In Technicolor. Toegang 14 jaar. 

Woensdag 1 februari 8 uur (slechts 1 dag) 

KATHARINE HEPKURN - ROBERT 
TAYLOR en ROBI1RT MITCHUM in: 

Verborgen stroming 

Psycho-analystisch drama van ongekende 
hoogte. • • Toegang 18 jaar. 

Zondagmiddag 29 jan. 2.30 luur speciale matinee 

GENE AUTRY in de prachtige cowboy-film 

DuiveBsgebroed 

Toegang alle leeftijden. 

ZATERDAG 28 JANUARI* GERESERVEERD 
voor de ZANDV. OPERETTE VERENIGING. 

DINSDAG 31 JANUARI GE'RESERVEERD 
voor de ORANJE VERENIGl NG. DONDERDAG 2 FEBRUARI GERESERVEERD 
voor „'T HELM'\ m «^■"J^ek**? 
16e jaargang no. 37 1 februari 1 956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestr. 57rd. Zandvoort, Telef. K 2507 2472 - Postgiro 310592 'Corresp.adres Postbus 26,Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — ; franco per post ƒ5, — per jaar. Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Schaafswedstrijden schooljeugd Op initiatief van' de heer J. Ram- 
kema, hoofd van de Dr. Albert 
Plesmanschool, heeft de Zandvoortse 
Politiesportvereniging maandag- 
middag op de vijver in het Vijver- 
park schaafswedstrijden voor de 
leerlingen van de lagere scholen 
uitgeschreven, waarvoor men 
slechts enkele dagen van voorbe- 
reiding heeft gehad. Desondanks 
waren deze wedstrijden op voor- 
beeldige wijze georganiseerd en het 
Zandvoortse politiekorps <• onder aan- 
voering van hoofdinspecteur H. P. 
Huijsman en inspecteur P. Douma, 
heeft zich geen moeite teveel geacht, 
om deze wedstrijden, die voor het 
eerst in de geschiedenis van de 
badplaats werden gehouden, ook in 
alle opzichten te doen slagen. 

Verkeerde de baan zondag j.1. nog 
in een uitermate slechte toestand, 
door hard te werken, gedeeltelijk 
reeds in de nacht van zondag op 
'maandag, had men maandagmiddag 
om 1 uur, het aanvangstijdstip van 
de wedstrijden, op het slechte ijs 
een viertal perfecte banen van 60 
meter lengte uitgezet en gladge- 
schaafd, men had, dank zij de spon- 
tane medewerking van" vele inge- 
zetenen, w.o. schoolbesturen, ouder- 
commissies^enz., een groot aantal 
fraaie prijzen, ter beschikking, óók 
de eigenaar * van paviljoen' „De 
Vijverhut" had "in velerlei opzicht 
zijn medewerking toegezegd en zo 
konden precies op tijd deze perfect 
voorbereide wedstrijden aanvangen, 
waarvoor zich niet minder dan 415 
scholieren hadden aangemeld. 

Het werd een kostelijk sportief 
evenement onder ideale weersom- 
standigheden op deze zo uitermate 
gunstig gelegen ijsbaan, waar vro- 
lijk de vlaggen wapperden en met 
behulp van de politie-mobilofoon- 
installatie het oproepen van hen, die 
aan de wedstrijden deelnamen, op 
vlotte wrjze kon plaats hebben. 

Het was reeds bijna donker, toen 
men met de afwerking van de deel- 
nemerslijst gereed was. Toen had- 
den van 1 tot bijna 6 uur in dikwijls „WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WURFF: 

„'t Is knap haereg!" uitermate spannende wedstrijden de 
meisjes en jongens, die reeds om 11 
uur des morgens voor dit evene- 
ment vrijaf hadden gekregen, el- 
kaar op felle wijze bekampt om de 
prijzen, waarbrj menigmaal span- 
nende momenten konden worden 
vastgesteld. 

Direct na afloop ging burgemees- 
ter Mr. H. M. van Fenema, die met 
zijn echtgenote een groot gedeelte 
van de middag aanwezig was, even- 
als de heer A. Kerkman, wethouder 
van onderwijs, over tot het uit- 
reiken van de prijzen. , 

In zijn toespraak bracht Zand- 
voorts burgemeester hulde aan de 
politie voor de voortreffelijke orga- 
nisatie, daarbij de hoop uitsprekend, 
dat, gelet op het grote succes van. 
deze middag, dit evenement een 
jaarlijks weerkerende traditie zou 
mogen worden. Wat de eerste 5 
prijswinnaars betreft, werden ten- 
slotte de volgende resultaten ge- 
boekt: 

Jongens 8-9 jaar (totaal 12 prijzen): 
1. H. Hoogkamer; 2. P. v.d. Kruk; 
3. BJKoningsveld; 4. K.de Muinck; 
5. B. Groen. 

Meisjes 8-9 jaar (totaal 12 prijzen): 
1. M. v.d. Bosch; 2. J. Versteege; 
3. M. r Kraaijenoord; 4. M. Prenen; 

• 5. I.- Post. 

Jongens 10-11 jr. (totaal 22 prijzen): 
1. H. v.d. Meulen; 2. L. Visser; 
3. K. Koper; 4. R. Kattouw; 5. J. 
van der Sluijs. 

Meisjes 10-11 jr. (totaal 16 prijzen): 
1. Ansje Dijkhout; 2. A.Molenaar; 
3. T. van der Lee; 4. I. Reijer; 
5. Janny List. 

Jongens 12-14 jr. (totaal 14 prijzen): 
1. G. Brüne; 2. W. de Jong; 
3. W. Akersloot; 4. H. v. Deursen; 
5. H. Halderman. 

Meisjes 12-14 jr. (totaal 10 prijzen): 
1. M, Molenaar; 2. C. Driehuizen; 
3. C. Wardenier; 4. R. van Eldik; 
5. H. Kleinwoud. 

Onder de vele aanwezigen, die de 
interessante verrichtingen op de 
schaats van Zandvoorts schooljeugd 
kwamen gadeslaan, bevond zich o v a. 
ook hoofdinspecteur Berendsen van 
het Heemsteedse politiekorps. 

Met grote voldoening kan de 
Zandv. politiesportvereniging op 
deze zéér geslaagde sportmiddag 
terugzien voor het welslagen waar- 
van men menig vrij uurtje heeft 
opgeofferd. K. Sterke stijging 

van eircuit-bezoek in 1955 

Volgens door het bestuur van 
stichting „Touring Zandvoort" ver- 
strekte gegevens, bezochten in 1955 
bestuurders van 11.068 auto's en 
4368 motoren het circuit. Wat de 
motoren betreft, is dit een record! 
De maand met het grootste aantal 
motoren was juli met 974. Voor de 
auto's spande eveneens juli de 
kroon, n.1. met 1769 stuks. Gelet op 
het feit, dat er in 1955 véél meer 
evenementen zijn geweest dan in 
het jaar met het meeste bezoek,, n.1. 
1951, kan worden vastgesteld, dat 
het bezoek nog steeds sterk stijgt. 
In 1955 kon n.1. op 113 dagen, dat 
het circuit voor evenementen in 
gebruik was, weinig o** geen bezoek 
worden toegelaten. Dit aantal ex- ploitatiedagen was in 1951 véél ge- 
ringer. Intussen heeft de eerste 
maand van, het nieuwe jaar alweer 
een record ppgeleverd voor "het 
aantal auto's/ In januari kwamen 
er n.1. 663, terwijl de hoogste voor- 
afgaande januari maand die van '54 
was, toen 496 auto's werden ge- 
registreerd. VERZOEK OM OPGAVE 

van overnachtingsadressen 
bij komende voorjaarsdrukte 

Vorig jaar werd in april Zand- 
voort reeds overstroomd met vreem- 
delingen die alle beschikbare hotel- 
en pensionruimte bezetten. Door 
vele particulieren werd toen met 
grote bereidwilligheid medegehol- 
pen om allen onderdak te brengen. 

Voor dit voorjaar treft Touring 
Zandvoort tijdig de nodige maat- 
regelen, om te zorgen dat allen die 
komen, geholpen kunnen worden. 

Het zal duidelijk zijn, dat de over- 
nachtingsadressen pas ingeschakeld 
kunnen worden indien alle hotel-, 
pension- en kamerverhuurbedrijven 
vol zijn. Doch dit zal" zeer zeker 
reeds met Pasen het geval kunnen 
zijn. 

Touring Zandvoort richt daarom 
een dringende oproep tot de bevol- 
king van Zandvoort, aan het kan- 
toor van T.Z. op te willen geven 
over welke ruimte men beschikt: a. aantal kamers: 

b. van elke kamers het aantal 
""" bedden; ""~~ * x 

c. al dan niet met verstrekking 
van ontbijt; 

d. prijs per persoon per nacht met 
of zonder ontbijt; 

e. nauwkeurig adres 'en eventueel 
telefoonnummer. Als prijs, per persoon, kan wor- 
den aangehouden: 

Eenvoudige kamer zonder bad, 
met vaste wastafel: 
zonder ontb. ƒ4, — ; met ontb. ƒ5,50. 

Middelklasse kamer met bad of 
douche en vaste wastafel: 
zonder ontb. ƒ5, — ; met ontb. ƒ6,50. 

Kamer in villa of ruime woning, 
met warm en koud water, bad of 
douche en vaste wastafel: 
zonder ontb. ƒ6, — ;"met ontb. ƒ7,50. 

Als ontbijt moet thee of koffie 
gegeven worden, met ruim brood, 
boter, wat jam, vlees of kaas. Een 
ei kan extra berekend worden. 

Op het kantoor van Touring 
Zandvoort zijn invulformulieren 
aanwezig. 

Wie aan deze actie wil medewer- 
ken, kan deze formulieren invullen 
of ons op een andere wijze de ge- 
gevens verstrekken. Hiervan wor- 
den lijsten en een kaartsysteem op- 
gemaakt en zodra de beroeps- 
adressen vol zijn, treedt onze over- 
nachtingsdienst in werking en wor- 
den door onze officiële gidsen de 
gasten naar de hun toegewezen 
adressen gebracht. 

Dit systeem heeft in 1955 goed 
voldaan. Het is thans aan de inwo- 
ners van Zandvoort om te zorgen, 
dat een maximum aan gastvrijheid 
geboden wordt aan onze gasten in 
het voorjaar en in de zomer. 

Helpt ons iedereen onderdak te 
brengen. Geeft ons Uw adres op en 
zorgt daardoor vreemdelingen in 
Zandvoort te houden die anders 
elders gaan logeren. Zo helpen wij 
elkaar en .... Zandvoort. 

HUGENHOLTZ 
dir. stichting Touring Zandvoort HOTEt 20UWSS 

Annex CABARET EXTASE 

ZANDVOORT 

Het gehele jaar geopend Dagelijks 
Diner-Dansant Zaterdags en Zondags 

uitgebreid internationaal 

CABARET -PROGRAMMA ZONDAGS MATINEE AMROH HANDY SOUND 

BANDRECORDER 
in koffer f 298 — 
Chr. beambtenbond In de gehouden vergadering van 
de afdeling Zandvoort van de Chr. 
beambtenbond had een wijziging 
van het bestuur plaats. Daar de 
^?frheer , ïn ! ïB.«Steetskamp- door- drukke 
werkzaamheden als "voorzitter had 
moeten bedanken, werd in zijn 
plaats gekozen de heer P.A.C. Koel, 
Frans Zwaanstraat 8. Het bestuur 
werd verder als volgt samengesteld: 
Mej. B. Keizer, Schoolplein 4, secr.; 
G. Oskam, Westerparkstr. 6, pen- 
ningm.; L. de Jonge, A. H. Boele en 
L. van der Mij e, leden. Adviezen voor naar- 
en huidverzorging 

Joh. A. Suykerbuyk 

Coiffures - Créations 

THORBECKESTRAAT 11 
ZANDVOORT - TEL. 3382 [ Nu is 't echt breiweerü 

Grote sortering Neveda wol 

lOOgr.v.a. ƒ1,65 
Onze bekende Sportwol 

100 gr. ƒ2,30 
Scheepjes sportwol 100 gr .ƒ2,50 
Jaeger wol 100 gr. ƒ1,18 

Alle soorten babywol! 

Prima sokkenwol 100 gr. ƒ2,50 
(1 knot voor 1 paar sokken). 
Wollen heren Shawls v.ajl,98 
Dames-, heren-, kinder- 
handschoenen en wanten 

Dames-, heren- en 
/einder pyama's. 

FLANELLEN LAKENS, 

2 pers ƒ5,45 

10' I o korting op al onze 
damesvesten en pullovers 

„De Wolbaal" 

Haltestraat 12 - Telefoon 2099 m ■ 

ij Eerste kwaliteit - Enorme keus - Snelle bediening 
De laagst mogelijke prijzen 

Let u eens op in hoe weinig tijd u geholpen wordt bij SLAGER. 

BURGER. Dit komt ook de prijs ten goede. Hoe minder tijd, hoe 

minder kosten. - GOED en GOEDKOOP samen te laten gaan 

is het streven van SLAGER BURGER. Vrijdag en zaterdag: 
750 gr. Ribiappen f 2,98 Magere varkenslappen 

,/"l,98 500 gr. 

Varkenscarb. v.a. ƒ1,78 500 gr. 

Heerlijke Runderlappen 

v.a. ƒ1,78 500 gr. 

Varkensfric ƒ2,25 500 gr. 

Varkensfilet ƒ2,40 500 gr. 

Kalfslappen (heel lekker) 

ƒ2,25 500 gr. 

Kalfsf ricandeau ƒ2,40 500 gr. Kent u onze voordelige aan- 
biedingen voor de boterham? 

b.v. 200 gr. Saks 59 et. 

200 gr. gebr. gehakt . . 49 et. 

200 gr. gek. worst 59 et. 

150 gr. Kinnebakham . . 45 et. 

150 gr. Ontbijtspek 59 et. 

enz. enz. RECLAME RAUWE LEVER 35 CENT PER 100 GRAM WEEKEND-RECLAME: 
100 gr. ham en 100 gr. saks (69 et Woensdag en Donderdag: 

500 gr. Gehakt f 1,10 200 gr. Pork 

VOOR DE ERWTENSOEP: 

Hamschijf 25 et. 100 gr. 

Dikke krabben . .27 et. 100 gr. 49 et. 

Kluifjes met veel vlees 

13 et. 100 gr. 
Varkenspootjes 10 et. 100 gr. Gebrs. Burger's Slagerijen Amsterdam - Zandvoort Haltestraat 3 Telef.. 2994 - 2643 «Bridgen voor pleizier» 

Dinsdag werd de uitslag van een 
wedstrijd met vrije partners in: 
N.Z.: 1. fam. v. Wonderen 52,5 p.; 

2. fam. v.d. Vlerk 42,5 p.; 3. mevr. 
de Jong - hr. v. Straaten 40,5 p.; 

4. mevr.v.Straaten-hr. de Jong 33 p. 

5. hr. Vleeming m. wisselpartner 
32 p.; 6. dames Gebe-Rekké 31,5 p. 

O.W.: 1. dames Claassen-Snijer 
46 p.; 2. dames Gebe-Bergeijk 41 p.; 

3. dames den Belder-Bodenhausen 
39,5 p.; 4. mevr. Vleeming-hr. Gebe 
38 p.; 5. dames Dirksen-Berkhout 
35,5 p. 

Damnieuws 

De uitslagen van deze week luiden: 
G. ter Wolbeek-J. van Dijk 0-2 
R. Mulder-P. Versteege 2-0 A. Hoekema-K. Mak 2-0 

L.Y. Vink-J. Hoogendijk 1-1 

C. Draijer sr.-J. Schuiten 2-0 

M. Weber-A. Dekker 2-0 
Af gebr. partij: 

C. Draijer sr.-P. Versteege 0-2 De 


alg. ranglijst is 


nu als volgt: 


1. 


C. Draijer jr. 


18 p. uit 11 w. 


2. 


L.Y. Vink 


16 p. uit 14 w. 


3. 


J. van Dijk 


15 p. uit 12 w. 


4. 


P. Versteege 


15 p. uit 12 w. 


5. 


A. Hoekema 


14 p. uit 11 w. 


6. 


L.J. v.d. Werff 


13 p. uit 11 w. 


7. 


J. Schuiten 


12 p. uit 12 w. 


8. 


M. Weber 


12 p. uit 14 w. 


9. 


R. Mulder 


lip. uit 10 w. 


10. 


C. Draijer sr. 


11 p. uit 13 w. 


11. 


J. Hoogendijk 


9 p. uit 12 w. 


12. 


K. Mak 


6 p. uit 9 w. 


13. 


G. ter Wolbeek 


6p. uit 11 w. 


14. 


A. Dekker 


2 p. uit 7 w. Z.V.V. Zandvoortmeeuwen 

Afd. voetbal. In de uitwedstrijd 
tegen V.V.B, leed het Ie elftal van 
Zandv.meeuwen een 1-0 nederlaag. 

Zandv.meeuwen 4 verloor de uit- 
wedstrijd tegen Bloemendaal 3 met 
4-1. Alle overige wedstrijden, von- 
den wegens terreinafkeuring j.1. 
zondag geen doorgang. 

Uitslagen van j.l. zaterdagmiddag: 

Zandvoortm. I-Kromhout 1 0-5 

K'land 5-Zandv.m. 2 2-3 

Schoten a-Zandv.m. adsp. a 2-1 

D.I.O. a-Zandv.m. adsp. b 4-2 

Halfweg b-Zandv.m. adsp. c 1-2 

V.V.H. d-Zandv.m. adsp. d 1-2 

Programma voor a.s. zondag: 

Zandvoortm. 1-H.F.C. 1 2.30 u. 

H.B.C. 3-Zandvoortm. 2 12 u. 

Zandvoortm. 3-R.C.H. 6 9.45 u. 

Velsen 3-Zandvoortm. 4 12 u. 

T. Y.B.B. 3-Zandvoortm. 5 12 u. 

Zandvoortm. 6-D.S.K. 2 9.45 u. 

Schoten a-Zandv.m. jun. a 9.45 u. 

Sp.stad a-Zandv.m. jun. b 9.45 u. 
Programma voor a.s. zaterdag: 

De Geuzen 1-Zandvoortm.l 3.30 u. 

S.I.Z.O. 3-Zandvoortm. 2 3 u. 

Zandv.m. adsp. a-E.D.O. a 3 u. 

D.C.O. b-Zandv.m. adsp. c 3 u. 

H.F.C. i-Zandv.m. adsp. d 3 u. 

Afd.handbal. Uitslagen j.l. zondag: 

Heren: Zandv.m. 1-Rapiditas 1 10-11 

Zandv.m. 2-Blinkert 1 8-8 

Zandv. Hockey Club «Z.H.C.» 

Voor de vijfde maal in dit seizoen 
moest het eerste elftal met een gelijk 
spel genoegen nemen. Nu was het 
Alkmaar dat Zandvoort — op eigen 
terrein, een 2-2 gelijk spel'afdwong. 

Zandvoort staat thans nog steeds 
bovenaan met 19 punten uit 12 
wedstrijden. De tweede plaats wordt 
ingenomen door Hurley met 14 pun- 
ten uit 10 wedstrijden, en de derde 
plaats door H.I.C. met 13 punten 
uit 9 wedstrijden. 

De wedstrijden H.I.C. 2-Z.H.C. 2 
en Kieviten 3-Z.H.C. 3 werden af- 
gelast. Het vierde elftal behaalde 
na lange tijd weer eens een over- 
winning. Met 5-3 werd een zege 
behaald op Ever Swift 2. 

Het eerste dameselftal leverde 
een keurige prestatie door de kam- 
pioene van deze afdeling Leiden 2, 
met een 2-2 gelijk spel naar huis 
te sturen. 

Het programma voor a.s. zondag: 
Heren: Z.H.C. 1-B.M.H.C. 3 2.30 u. 

Z.H.C. 2-B.M.H.C. 7 1.15 u. 

Siseo-Z.H.C. 3 

Z.H.C. 4-H.B.S. 7 12 u. 

Dames: B.D.H.C. 6-Z.H.C. 1 

Z.H.C. 2-H.B.S. 4 11.15 u. 

Jongens: H.B.S. a-Z.H.C. a. K.J.C. Zandvoortmeeuwen 

De stand na de vierde competitie- 
avond luidt als volgt:* 1. P. Schaap; 
2. G. Kerkman; 3. J. "van Duijn en 
4. Th. Schuiten. 
Rokers, vroeg g" U wel eens af 
Wat Drommel zoveel- klanten gaf? 
Voor d' ingewijden is 't een. weet: 
Uw geldis bijDrommel goedbesteed! 

Sigarenmagazijn DROM M EL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U deze Zaterdag 
als reclame aan: 

500 gr. prima Varkenscarbonade en f f 1 QH 
250 gr. RUNDVET S * h^U 

500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,50 

500 gr. RUNDVET (gesm.) ƒ0,50 

1 kg. Kalfsschenkel met veel vlees ƒ1, — 

VOOR DE BOTERHAM: 
100 gr. Pekelvlees en > f (\ Q K 
100 gr. geur. Rosbeaf * * v r J 
100 gr. Gebr. Rosbeaf en S * f\ 7 K 
100 gr. Lunchmeat ( 1 V, # U 

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85 

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50 

150 gr. Corned Beaf ƒ0,60 

150 gr. Kinnebakham ƒ0,50 

Ziet verder onze prijzen in de etalage! Zie hoe 't vuur 

(der ed'le werklust * 
In hun glinst'r end' ogen blaakt! 
(Vrij naar Jacobus Bellamy) Zó is de bezieling bij de 
belangrijke „hoofdarbeid" in: 

SpoeSder's , , 
Kappershuis \ 

voor dames en, heren. 
Haltestraat U - Telef. 2462 
& LOOS 

Vis en Conservenhandei SPECIAAL ADRES 
VOOR GEBAKKEN VIS 

Ook heden: 
. Ie kwaliteit verse zeevis. 

Haltestraat 16 - Zandvoort 
TELEFOON 2473 
Speciale aanbieding: 

Van heden (vrijdag) al 

zolang de voorraad strekt: 

250 gr. heerlijke Hollandse gerookte 
paling voor slechts f 1,35 

VIS BAKKEN 50 et. per kg. 

Probeert eens onze overheerlijke STOKVIS. 
Laat Uw 
verouderde 
brilleglazen 

vervangen 
door stasan BRILLEGLAZEN U z'iei er beter meel 

Brillenspecialist 

LOOMÜLN 

Erkend fondsleverancier 
Haltestraat 5 * Telef. 2174 
BEDDEN 
Fa. L. Balledux & Zonen 

Woninginrichtingsbedrijf 

Alle MERKMATRASSEN onder garantie 
EPEDA - PULLMAN - AUPING 
met overtrek naar keuze. 

OPKLAP-, DIVAN-, KANTELBEDDEN enz. 
Wollen dekens: AaBB, van Wijk, Zaalberg enz. 
KAPOKMATRASSEN met overtrek naar keuze. 

Opmaken, bekleden en bijvullen van uw 
MATRASSEN, wordt door ons deskundig 
uitgevoerd in eigen werkplaats. 
Vraagt u eens vrijblijvend prijsopgaaf. 

HALTESTRAAT 27-29 - TELEF. 2596 
MATHIJS MOLENAARSTRAAT 6 Met seringen, tulpen, narcissen 

haalt u het voorjaar in uw woning! 
U vindt een grote keuze voorjaarsbloemen bij: 

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

De prijzen vallen mee! 

Grote keuze in kamerplanten. 

Elke dag verse bloemen! 

Ook het speciaal-adres 
'voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK 
Haltestr.50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging Tijdelijke aanbieding! 50°l o korting 
Gedurende korte tijd reinigen wij 

HALVE PRIJS 

Indien de goederen door U be- 
zorgd en weer afgehaald worden 
in ons filiaal Haltestraat 39, 
Zandvoort, Tel. 2810 

Volledige behandeling. Wij 
— anderen een prima 
fl ivering, zoals U deze 
Isrt jaren van ons ge- 
ld bent. 

Vraagt onze speciale 
Triplonbehandeling! Uw kleding voor de 
TIJDELIJKE PRIJZEN.' 

* Colbert costuum ƒ 2,65 

* Pantalon ƒ1,15 

* Colbert ƒ1,55 

* Mantelcostuum ƒ2,65 

* Japon ...: ƒ1,95 

* Rok ƒ1,10 

* Mantel ƒ2,65 

* Topper ƒ2,10 
<§ ONE HOUR GLE^ING SÈÉiiiW 
Het neusje van de zalm 

brengen wij ook in onderkleding! fist/tÜd > <& ttfcotage die N&ferfaisl 
veroverde. Cotila Jigc vóoraaajft» de. Bei 
langstellingen'' iedei&VbSS? 
die graag eïeganrgekleedjrgaat'. 
CotUa, dè tricotage meo de 
slankmakenderpasvotm. 
Als U Cotila inog niet? Jcenr, 
kom 2e' daö. ibij' ons i>eoor> 
delen., 
Cotila. is cTOc,.mtidkuueniltdil^M 
mooier dan alleMplaatjes. 
TT Textiel- en Confectiemagazijn 

„DE WAAG" 

Haltestraat 40 - Telef. 2087 

Steeds een stap voor! Steeds het nieuwste! EVYAN LINGERIE van de bekende 
LASTINA FABRIEKEN 

Zware kwaliteit satijnen onderjurk (boven 
en onder kant) onberispelijke pasvorm ƒ9,75, 

Cotton plissé ONDERJURK '..: ƒ8,95 

Zwitserse, katoenen ONDERJURK 

met prachtige kanten ƒ8,95 

Verder nog tal van andere soorten in 
Nyron, Enkalon enz. 

Ook in PETTY'COATS een grote sortering! 
LASTINA B.H.'s in alle bekende' soorten, 

• vanaf ƒ2,65 

Zo juist ontvangen een NIEUW PRODUCT 
van de „LASTINA FABRIEKEN". 

B.H. voor, a.s. moeders ƒ6,50 

Voeding B.H. . . .: ƒ7,50 Een pracht sortering in, 
DAMESKOUSEN 

Onze bekende, ijzersterke reclamekousen, 
volledig geminderd ƒ2,95; 2 paar ƒ5,50 

Fijne kwaliteit KRISTAL KOUSEN, in 
moderne kleuren ƒ3,95; 2 paar ƒ7,50. 

Chique moderne kousen met overtone-hiel 
óók met strech Nylon boord, reeds v.a^3,95 

Prima kwaliteit wandelkous, (die de dames 
van heinde en ver komen halen) moderne' 
kleuren ƒ4,50; 2 paar ƒ8,50. 

Fijne kwaliteit mousse-crêpe kousen, 
(gaan gegarandeerd een seizoen mee) ƒ6,95 

Fijne kwaliteit links geweven kousen ƒ1,90 
2 paar ƒ3,50 

en verder nog tientallen andere soorten. Oefening Staalt Spieren 

De technische dag van het KNGV, 
die in de afgelopen week in den 
Haag plaats vond, werd ook door 
"onze leider- met twee assistenten 
bijgewoond. De oefening "voor de 
Olympische Dag voor meisjes en 
een alleraardigste oefening voor 
jongens, die op het regionale bonds- 
ïeest in Zaandam wordt uitgevoerd," 
„werden gedemonstreerd en inge- 
studeerd. Bovendien werden ver- 
schillende vormen aan de toestellen 
doorgenomen, die van groot belang 
zijn voor het verenigingswerk. 

Een grote groep jongens en meis- 
jes zal zaterdag! a.s. aan de vaardig- 
heidsproeven, afgenomen door de 
K.T.K. in de nieuwe zaal in Haar- 
lem-noord, deelnemen. 

Afd. handbal. Voor de zaalhand- 
balcompetitie, thans 'in de zaal aan 
de Voldersgracht te Haarlem, zijn 
voor zaterdag a.s. vastgesteld: 
Jongens: Bunkert 3-O.S.S. 3.10 u. 
De meisjeswedstrijd werd uitgesteld. 

Voor de veldcompetitie werd op 
Duintjesveld vastgesteld: 

Meisjes: O.S.S.-Concordia 2u. 

K.J.C. «Vriendenkring» 
vierde feest 

Er was grote belangstelling voor 
de soiree-dansante, die de gemengde 
klaverjasclub „Vriendenkring" za- 
terdagavond in „Zomerlust" had 
georganiseerd. En de aanwezigen 
hebben zich tot, diep in de nacht 
uitstekend vermaakt, waartoe alle 
reden was, want men bood een 
programma, dat klonk als een klok. 
Het tot nu toe in Zandvoort onbe- 
kend gebleven cabaret- en. varieté- 
gezelschap „Tip Top" uit Amster- 
dam, o.l.v. Ad. Engel, zal zeker 
nog wel eens meer in onze gemeente 
te zien zijn, want het is een 
ensemble, dat bijzonder beschaafde, 
bekwame en leuke kleinkunst brengt 
met de conferencier-goochelaar- 
balleider Ad. Engel, „The Merry 
Singers", Willy Marchand en de 
dans- en showband „The accordeon 
Rhythms" o.l.v. S. Baun. Het is een 
ongelofelijk knap programma dat 
, zij ten tonele voeren, vól variatie, 
waarvan de aanwezigen ten volle 
genoten. Voorzitter J. van der Nulft 
kan tevreden zijn over deze zéér 
geslaagde avond, waarvan een, ieder 
ten' volle heeft genoten. Jaarvergadering tennisclub 

Onder grote belangstelling van de 
leden hield, de T.C. „Zandvoort'.' op 

20 januari 1.1. haar jaarlijkse alge- 
mene vergadering. In zijn openings- 
woord vestigde voorzitter Smids de" 
aandacht op het bijzondere karakter 
van deze jaarvergadering, daar op 

21 februari '56 de T..C „Zandvoort" 
vijf jaar zal bestaan, welk feit op 
10 maart a.s. feestelijk zal worden 
gevierd. Verder zal waarschijnlijk 
in heb a.s. tennisseizoen, dit eerste 
lustrum worden herdacht met het 
organiseren van een open tournooiC 
Een speciaal woord van dank richtte 
de voorzitter vervolgens aan dhr. 
Touber, die destijds de stoot tot 
oprichting van de vereniging gaf 
en aan dhr. Berrier, die sedert de 
oprichting onafgebroken als pen- 
ningmeester optreedt. De om ge- 
zondheidsredenen afgetreden be- 
stuurscommissaris en redacteur van 
het clubblad, dhr. H. Hillen en het 
zich niet herkiesbaar stellende be- 
stuurslid H.Haan, werdeni bij enkele 
kandidaatsstelling vervangen door 
de heren Claassen en Koe. 

De jaarstukken van de secretaris 
alsmede het financieel beleid van de 
penningmeester werden door de 
vergadering unaniem, goedgekeurd. 

De_ plannen van het bestuur en de 
technische commissie voor het 
komende seizoen werden door de 
voorzitter toegelicht en tevens werd 
mededeling gedaan van het ver- 
heugende feit, dat thans reeds bijna 
weer het gestelde maximum leden- 
tal was bereikt. 

De voorzitter reikte verder aan 
de; clubkampioen 1955, mevr. Vene- 
kamp en dhr. Brandse de wissel- 
bekers met de daarbij behorende 
herinneringsmedailles uit en tevens 
vond.de door omstandigheden ver- 
traagde uitreiking van de herinne- 
ringsmedailles aan de clubkam- 
pioenen van het seizoen 1954 mevr. 
v. Poelgeest en dhr. Blom, plaats. 

Een vlot verlopende rondvraag 
droeg er toe bij, dat voorzitter 
Smids reeds om 10.15 uur de hamer 
voor de laatste keer deed vallen; 
daarna vertolkte tenslotte dhr. Jes- 
surum de, gevoelens van de leden in 
een kort dankwoord aan het bestuur 
voor de vele in het afgelopen jaar 
aan de club bewezen diensten. Apachenbal 

In Esplanade bood dansschool 
Laurens zondagavond haar cursis- 
ten ter gelegenheid van de viering 
van het eerste lustrum een apachen- 
bal aan, dat bijzonder slaagde en 
door alle aanwezigen zéér werd ge- 
waardeerd. Er was stemming - en 
jolijt, zeker mede dank zij de mede- 
werking van Jan Kemp, accordeon 
en P. Delies, slagwerk, terwijl de 
heer Laurens zelf de pïanistische 
prestaties voor zijn rekening nam. 
De heer A. Laurens en diens assis- 
tente, mej. E. Reekers, demonstreer- 
den verschillende dansen, in hoofd- 
zaak, om daarmede aan te tonen 
hoever men het in de danskunst kan 
hebben gebracht na het volgen van 
een cursus. 

Een jury, bestaande uit de heren 
Smit en Pieters had vervolgens de 
moeilijke taak, uit te maken, wie tot 
de beste dansparen in de apachen- 
groep behoorden. Tenslotte werd 
no„ 1 het paar Molenaar-Tilly Wil- 
helmus en no. 2 het paar J. Pieters- 
Astrid Smit. 

Het werd eem vrolijk, ongedwon- 
gen dansfestijn, waarmede dans- 
school Laurens opnieuw velen aan 
zich heeft verplicht. 

Horeca-mensen op stap 

Een 30-tal werkgevers in de 
Horeca-bedrijven. te Zandvoort heb- 
ben woendag 18 jan. op uitnodiging 
een bezoek gebracht aan de „Unter- 
berger fabrieken" te Rheinberg, bij 
Essen. 

Het werd een zéér geslaagd uit- 
stapje, dat, door de gladheid van 
de weg, eerst om drie uur 's nachts 
eindigde. 

De heer P. Waterdrinker sprak 
tijdens het gezellig samenzijn, in de 
recreatiezaal der fabriek een pro- 
pagandawoord voor Zandvoort, dat 
klonk als een klok en grote bijval 
vond bij de gastheren. Men kon er 
nu ook niet bepaald uit afleiden, 
dat Zandvoort er het komende sei- 
zoen- een hekel aan heeft, om de 
West-Duitse gasten te ontvangenen 
de algemene indruk, die men deze 
dag van de Hollanders heeft ge- 
kregen, ' zal ongetwijfeld zijn, dat 
het „toffe jongens" zijn. 

Zeer zeker heeft dit korte 
reisje er aanzienlijk toe bijgedra- 
gen, dat voor Zandvoort een goede 
propaganda werd gemaakt. Rijdt zelf! 
<?_C?X feQ-T-'D 
>~^ Ford Fairlane - Opel Kapitan - Ford Zephyr 

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur 

Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoorl - Telefoon 3152 t Een boeiende avond 

A.s. woensdag 15 februari geeft 
het I.v.A.O. „Gevecht met het wa- 
ter" door H. J. Stuvel. De strijd 
tegen het water, het veroveren of 
heroveren .van land op water, heb- 
ben de Nederlanders door de eeuwen 
heen moeten voeren. Door de ramp 
van 1 februari 1953 kwamen onze 
Waterstaat-mensen voor een com- 
plex problemen te staan als nim- 
mer te voren. Er was niet zoals 
anders, een rustige periode van 
lange voorbereiding, ditmaal moest 
het offensief tegen onze erfvijand 
onmiddellijk met alle beschikbare 
krachten worden ingezet, om nog 
voor de winter het tijdelijk verloren 
gebied te heroveren. Nog nooit heb- 
ben onze dijkenbouwers zoveel 
moeten improviseren. Tegenslagen 
zijn niet uitgebleven, maar zij wa- 
ren telkens een prikkel tot nog 
groter krachtsinspanning. 

Van deze gigantische worsteling 
kon, dank zij de grote medewerking 
van autoriteiten, Rijkswaterstaat en 
aannemers, een reportage in grote 
stijl worden gegeven. Spreker heeft 
dit gevecht van dag tot dag mee- 
beleefd en zal van zijn ervaringen 
verslag doen aan de hand van een 
overvloedig aantal kleurenbeelden, 
terwijl na de pauze de filmdocumen- 
taire „Gevecht met het water" een 
boeiend beeld geeft van deze unieke 
krachtsinspanning. 

Een reportage over een bij uit- 
stek nationaal en nog altijd actueel 
onderwerp, dat ongetwijfeld aller 
belangstelling waard is.- HAMEAGELEI maakt ruwe handen 
In één nacht gaaf en zacht 
Harry van Oss voor «'t Helm» 

Wat was het nu eigenlijk, dat ons 
bij het optreden van Harry van Oss, 
donderdag 2 februari in theater 
Monopole in zulk een fascinerende 
spanning hield? Was het zijn stem? 
Zeker niet, want een zanger in de 
werkelijke zin van het woord is hij 
niet. 

Maar Harry van Oss brengt een 
geheel aparte kunst en houdt U 
gevangen in de ban van volks- 
liederen en balladen uit vele landen, 
die elk op zich een geheel aparte 
bekoring hebben en ongemeen 
boeien. 

Ik denk aan het prachtige „Van 
twee conincskinderen" en het leu- 
tige ,,'n vrijer aan de deur". Aan 
het indrukwekkende „La Passion" 
(Frankrijk) met de imponerende 
luit-begeleiding, waarvan vele pas- 
sages herinneringen opriepen aan 
Arthur Honnegger; aan het „Des 
Moshiach" (Jodendom), uit Polen 
stammend, waarvan de wrangheid 
het bloed tot ijs placht te maken 
en als grote tegenstelling de tere 
schoonheid van enkele Negro Spiri- 
tuals, die de zanger op onnavolg- 
bare wijze tot belevenis maakte. 

Harry van Oss is zonder meer in 
zijn genre een, geheel apart en groot 
kunstenaar. Een kunstenaar, die iets 
te zeggen heeft en ook inderdaad 
iets zegt, al moet ik onmiddellijk 
toegeven, dat een gehele avond naar 
hem luisteren wel een maximum 
aan inspanning vraagt. 

Harry van Oss bespeelt zijn tien- Doktersdienst 

Zondag a.s.: Dr. J. van der Meer, 
Julianaweg la, telefoon 2499. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zr. J.B. Hoogenbosch, 
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306. 
VERLOSKUNDIGE: 
Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816. snarige luit met gratie en op uiter- 
mate muzikale wijze, zijn instru- 
ment vertolkt, door hem bespeeld, 
volkomen de gevoelens, die in zijn 
liederen liggen opgesloten. Neem 
die luit van hem weg en zijn liede- 
ren verliezen de helft van hun 
waarde. 

Het was slechts een bescheiden 
groep, liefhebbers, die deze avond 
rnedemaakten. Wij kunnen ons dat 
voorstellen, want de kunst van 
Harry van Oss zal lang niet ieder- 
een liggen. Persoonlijk zijn wij „'t 
Helm" zéér dankbaar, dat zij ons 
met deze kunstuiting deed kennis- 
maken. 

Intussen zijn wij zéér verlangend 
het programma te vernemen dat 
„'t Helm" ons op 1 maart a.s. komt 
bieden met het concert, dat dan 
dcor het Noordhollands Philhar- 
monisch orkest, onder leiding van 
Marinus Adam, zal worden gegeven. Honden en Li ppen 

ruw? Geslaagd 

De heer N. F. Bakels legde met 
goed gevolg examen af voor het 
verkrijgen van het vak-diploma 
textiel-verkoop. In totaal werden 
hem twee diploma's uitgereikt, n.1. 
voor verkoop bovenkleding en ver- 
koop onderkleding voor dames, 
heren en kinderen, elk der diplo- 
ma's weer verdeeld in een drietal 
onderafdelingen. Dit had zijn groot- 
vader, wijlen de heer A. Bakels, 
toen hij in 1874 de zaak oprichtte, 
zeker niet kunnen dromen, dat zijn 
kleinzoon dergelijk veeleisend voor- 
bereidend werk moest verrichten, 
om in de zaak werkzaam te kunnen 
zijn. Intussen onze hartelijke ge- 
lukwensen. Het is een hele rust, 
wanneer dergelijke papiertjes tot 
je eigendom behoren! I VÖRÖL : tanden Wi t > aden FriS In elk seizoen, 
chocolade van GROEN! 

Haltestraat 18 - Telef. 3403 
U gaat niet uit 
met dit 
slechte weer! 
Toch kunt U volop genieten van alle 
TELEVISIE-uitzendingen! " 
De programma's zijn goed en gezel- 
lig. Zie het op z'n best met 

PHILIPS TELEVISIE groot beeld 
ƒ775, ƒ995,—. 

PHILIPS TELEVISIE staand meu- 
bel op wielen ^j}95,-, 53 cm. beeld. 
Wij demonstreren gaarne bij U thuis 
Philips televisie en onze eigen ser- 
vice garanderen U prima ontvangst. 
Wij regelen desgewenst, na persoon- 
lijk overleg, de betaling met U. 
Erkend Philips service dealer 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 PLASTIC 

VERF in alle kleuren 
GLAS 

BEHANG 

Glas- en VeHhandel 

G. de Leeuw 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg, hoek Emmaweg 
Zondag a.s. 10 en 17 uur: 
Ds. A. de Ruiter. Z. 2. 

HERVORMDE KERK 
Zondag a.s. 10.30 uur: 
Ds. C. de Ru. Medew. v.h. kerkkoor 
19 uur: Ds. A, Snijders, predt. te 
Haarlem. Jeugddienst. 
9.30 uur: Jeugdkapel in de nieuwe 
consistoriekamer. 
Spr.: Ds. R. H. Oldeman. 

NED. PROTESTANTEN BOND 

Afd. Zandvoort - Brugstraat 15 
Zondag a.s. v.m. 10,30 uur: 

Prof. Dr. C. J. Bleeker, uil? A'dam. 
7.30 's avonds: 

Ds. C. P. Hoekema^uit Haarlem. 

Dienst in „Het huis in de duinen", 

PAROCHIE H. AGATHA. 

H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog- 
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof. 

In de week H.H. Missen 's mor- 
gens 7 uur en 7.45 uur. 

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags 
gelegenheid om te biechten. BURGERLIJKE STAND 

3 — 9 februari 1956. 

Geboren: Jacoba, dochter van B. 
J. Koper en S. B. van den Eijnde ; 
Eric Johannes, zoon van J. Visser en 
M. Habecotté; Cato, dochter van T. 
Duivenvoorden en J. ten Bosch. 

Ondertrouwd: R. A. van As enG. 
M. Stokman; P. R. Kooiman en E. 
van Zalingen; H. Huijer en H. J. 
Camphuijsen; R. Sibbald en C. J. 
de Klein.. _ \ . - 

Overleden: T. A. M. Sinnige, oud 
66 jr. i Met grote blijdschap geven wij U 
kennis van de geboorte van ons 
zoontje en broertje 

HENDRIK JAN. 
Wij noemen hem Henk. 

H. J. van Eldik. 

D. C. van Eldik- Visser. 

Paulientje;. 

Zandvoort, 4 februari IB56. 
Jan Steenstraat lb. 

Tijdelijk: Diaconessenhuis, Haarlem 
kamer 30. Dankbetuiging 

Voor de deelneming betoond bij het 
overlijden van mijn lieve man 

BERNARD LAMMERS 

betuig ik U mijn, oprechte dank. 

C. J. Lammers-Koper. 

Zandvoort, februari "1956. 
Stationsplein 19. Dankbetuiging 

Hiermede danken wij de heer 
P. d'Hondt, koster der R.K. kerk 
St. Agatha, voor de plechtige en' 
piëteitvolle verzorging der uitvaart 
van onze vader. 

Uit aller naam: '. 

Herman Sinnige. 

Zandvoort, februari 1956„ . 
Kostverlorenstraat 58*. KOPER's 

COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113 Voor stokvis 

ZOUTE VIS en 
DIEPVRIES KABELJAUW FILé. 

Vishandel H. SCHUT Kerkstraat 21 Telefoon 2121 JLast van JZJenuwen? 

Mijnhardt's Zenuwtabletten 
•helpen U er overheen. 

BeaHHEOHnsnHKsauH 
(Vervolg). 

Op 10 oktober 1803, na de aanval 
van de Engelse oorlogsschepen, 
waarover wij vorige maal spraken, 
kwam toen het bevel, om de Zand- 
voortse vissersschuiten geheel uit 
het gezicht achter het duin te bren- 
gen. Daardoor, meende de regering, 
„waren de oorzaken weggenomen, 
waardoor de zeeplaatsen dagelijks 
gevaar liepen, aan vijandelijke aan- 
val, vernieling van gebouwen, schrik 
en alarm te worden blootgesteld, 
waartegen de geringe voordelen v.d. 
visvangst in genen dele in aanmer- 
king kwamen, of in vergelijking 
konden worden gebracht". 

Wel mocht men met kleine boten 
vissen, wat echter niet best bleek te 
gaan, gelijk blijkt uit een klacht 
van het Zandvoortse gemeente- 
bestuur aan generaal Dumonceau, 
waar zij zeggen, „dat de bootjes niet 
veel voordeel verstrekken, daar zij 
alleen met stil weer kunnen vissen 
en uitsluitend met het hoekwant, 
waarvan de tijd nu voorbij is". Van 
nu af aan zouden ze met netten 
moeten vissen, waarvoor bij die 
kleine vaartuigjes veel te veel wind 
wordt vereist". 

Na veel over en weer geschrijf 
werd op 21 juli 1804 het vissen met 
de grote schuiten weer toegestaan 
op de volgende voorwaarden: 

Ie. Alle schade bleef voor reke- 
ning van de reders. ' 
2e. Het was streng verboden pas- sagiers of brieven mede te 
nemen of zich op enigerlei 
wijze met de vijand in ver- 
binding te stellen. 
3e. Alleen overdag te vissen en 

's nachts thuis te zijn. - 
Alle scheepjes moesten toen ge- 
nummerd worden en de namen der 
bemanning opgetekend zijn. Hier 
volgen ze, met de naam van de 
stuurman telkens het eerst genoemd 

1. E. Burger, M. J. van der Mey, 
D. van der Mey, M.C. van der 
Mey, A. Koper en F. Schuiten. 

2. J. Keesman, W. van. der Schin- 
kel, L. Koper, P. Schaap, J. 
Zwemmer, P. Koper. 

3. Ad. van Duin, Aris van Duin, 
P. A. van Duin, W. C. Beeren- 
dregt, J. W. Beerendregt, W. 
Paap, H. A. Schaap. 

4. F. K. Groen, C.W. Paap, W. C. 
Paap, C.P. Paap, J. Sneyer, 
P. W. Koper. 

5. C. Molenaar, K. Molenaar, A. 
Molenaar, EJVTolenaar, L.Slagt- 
veld, A. Keur, P. Koper. 

6. K. M. Groen, M. K. Groen, S. 
Paap, J.A. Slagtveld, A. V. 
Schuiten, R. Zwemmer. 

7. E. Kraaij, P. Kraaij, K. P. 
Beerendregt, V.W. Koper, P. 
Schaap, G. Keur. 

8. C. J. Keur, J. C. Keur, D. Keur, 
F.A. Moolenaar, C.J. Kerkman, 
W. E. Paap. 

9. E. A. Koper, J. A. Koper, A. E. 
Koper, C. Kraaijenoord, J. F. 
Kraatjenoord, A.C.Kraaijenoord Oefening Staalt Spieren 

Be jaarvergadering van de Kenn. 
Turnkring is vastgesteld .op zater- 
dag 3 maart a.s., aanvang 7 uur, in 
café Brinkman, Houtplein, hoek 
Tempeliersstraat te Haarlem. 

De agenda bevat, behalve de ge- 
bruikelijke jaarverslagen en ver- 
kiezingen, waarbij alle functionaris- 
sen zich herkiesbaar stellen," een 
bespreking van het -uitvoerige 
■werkprogramma 1956. 

Naast bestuur en technische com- 
missie-leden, kunnen ook andere 
leden als afgevaardigden, worden 
aangewezen. 

Na langdurig overleg tussen be- 
stuur en technische commissie, 
werd in principe besloten, het door 
onze technische commissie ont- 
worpen programma voor 1956 ge- 
heel te doen uitvoeren. Op onze 
jaarvergadering, waarvan de datum 
spoedig zal worden gepubliceerd, 
zullen hieromtrent nadere mede- 
delingen volgen. 

Afd. handbal. Zaterdag a.s. zullen 
in de zaal, van Haarlem-N. de na- 
volgende wedstrijden door onze ver- 
eniging worden gespeeld: 

Jongens: Zandv.m.-O.S.S. 2.35 u. 

Meisjes: Concordia-O.S.S. 3.10 u. 

Us en" weder dienende zal op het 
veld de volgende wedstrijd worden 
gespeeld: 

Meisjes: Blinkert 2-O.S.S. 10.45 u. 

Filmavond reddingsbrigade 

In hotel Keur organiseert de 
Zandvoortse reddingsbrigade op 
dinsdag 27 maart een filmavond 
voor leden en belangstellenden. 

Zaterdagmiddag-voetbal 

Het zaterdagmiddag-voetbal in 
Zandvoort viert dit jaar zijn tweede 
lustrum. ,Dit feit zal a.s. zaterdag 
in hotel Keur feestelijk worden her- 
dacht. De feestcommissie heeft het 
programma een verrassing willen 
doen blijven. Oud-leden, supporters 
en begunstigers zullen op deze 
feestavond van harte welkom zijn. PHILIPS HOOGTEZON 

BI O SOL ƒ198,— of 
ƒ11,90 p.m. Tijdelijk 
f 10, — reductie. - 
ULTRAPHIL - kleine 
Hoogtezon ƒ76,50. 
Raadpleeg Uw huisarts. 

Erkend Philips Service Dealer 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 Tijdelijke aanbieding! 50°| o korting 
Gedurende korte tijd reinigen wij 

HALVE PRIJS 

Indien de goederen door U be- 
zorgd en weer afgehaald' worden 
in ons filiaal Haltestraat 39, 
Zandvoort, Tel. 2810 

Volledige behandeling. Wij 
aranderen een prima 
flevering, zoals U deze 
s;dert jaren van ons ge- 
rend bent. 
Vraagt onze speciale 
Triplonbehandeling! Uw kleding voor de 
TIJDELIJKE PRIJZEN: 

Colbert costuum ƒ 2,65 

Pantalon ƒ1,15 

Colbert ƒ1,55 

Mantelcostuum ƒ 2,65 

Japon ƒ 1,95 

Rok ƒ1,10 

Mantel ƒ2,65 

Topper ƒ2,10 
© ONE HOUR CLEANING SERVIGE (® Terreinrit m.c. «Zandvoort» 

Bij het bestuur van de motorclub 
„Zandvoort" is in de loop van dins- 
dag een bericht ontvangen van de 
Kon. Ned. Motorrijdersvereniging 
te den Haag, waarin wordt gemeld, 
dat men besloten heeft, de door de 
genoemde motorclub op 29 juli te 
organiseren terreinrit op het bin- 
nencircuit, tevens te bestemmen 
voor het verrijden van het kam- 
pioenschap voor de provincie Noord- 
holland, waaruit tenslotte de lands- 
kampioen te voorschijn komt. 

Het zal hiervoor noodzakelijk 
zijn, dat het binnen-circuit aan 
strengere keurings-eisen wordt 
onderworpen. In het komende voor- 
jaar zal het opnieuw keuren door 
K.N.M.V.-experts geschieden. 

Het spreekt vanzelf, dat dit ver- 
blijdend bericht door de motorclub 
„Zandvoort" met grote «vreugde is 
begroet en voor deze actieve ver- 
eniging, die dit jaar pas voor de 
tweede maal -een terreinrit organi- 
seert, omdat die van vorig jaar zo 
boven verwachting slaagde, een 
groot succes betekent. De grootste sortering in 

KUNSTNIJVÏRHGIDSARTIKELSN 

vindt U bij het Eerste Zandvoortse 

Kunstnijverheidshuis DONAMDA 

Haltestraat 58 - Zandvoort - Telefoon 3410 

LOEK VAN WENSEN. 
«Donahda» heeft, wat U graag' geeft! // #/ H.W. 
Febr. HOOGWATER 

UW. H.W. L.W. Strand 
berijdbaar 12 4,13 11,— 16,21 23,30 8,00-14,30 

13 4,44 11,30 16,50 24,— 8,30-15,00 

14 5,12 12,— 17,21 — ,— 9,00-15,30 

15 5,43 —,30 17,54 12,30 9,30-16,00 

16 6,17 1,30 18,28 13,30 10,30-16,30 

17 6,53 1,30 19,09 14,— 11,00-17,00 

18 7,35 2,— 19,54 14,30 11,30-18,00 

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn Voor het eerst 5n Zandvoort! 

Uitgebreide tentoonstelling 

van motoren, scooters en 'bromfietsen 

modellen 1956. 
o.a. PUCH - SAROLEA - TRIUMPH en DÜRKOP-DIANA. 

op 1 7, 1 8 en 1 9 febr. van 1 uur v.m. tot 1 uur 
n.m. in gebouw «ONS HUIS», Dorpsplein 

GRATIS TOEGANG. 
Een unieke expositie die U zeker niet moogt missen! 

Georganiseerd door Uw Zandvoortse dealer Motor-, scooter en 
bromfietshandel Jac. Versteege PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323 


KALFSVLE 
CLAME 

bi3 Slagerij Burger Alleen vrijdag en zaterdag: 

Kalfsfricarideaulappen f 2,25 500 gr. KALFSVLEESBEENTJES 40 et. 500 gr. 

VARKENSLAPPEN * ƒ 1,98 500 gr. 

^ JVARKENSCARBONADE v.a ƒ 1,78 500 gr. 

VARKENSFRICANDEAU „ ƒ 2,25 500 gr. 

DOORR. R. LAPPEN- ..." ƒ1,89500 gr. 

FIJNE RIB ƒ2,25500g^'. 

MAGERE LAPPEN ƒ 2,25 500 gr. 

WEEKEND-RECLAME: l f\Q C*t 

100 gr. ham en 100 gr. boterh.worst S VJ57 v*l 

Woensdag en Donderdag: 
500 gr. gehakt f 1,25 

200 gr. Pork 49 et. 

Gebrs. Burger's Slagerijen 

Amsterdam - Zandvoort Haltestraat 3 - Telefj 2994 - 2643 Advertentietarief losse 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40%> red. 
Bij contract belangr. kort. Wiffl/iYfiM Electr. NAAIMACHINES 
TE HUUB. ƒ5,- per week. 
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7 TB KOOP: 2 opklapbed- 
den (90 cm. breed), 1 vloer- 
kleed en 1 wollen tafel- 
kleed, de FavaugepJ. 19». Voor reparaties aan 
RIET ( STOELZITT.: 
M. F. de Grebber, Halte- 
straat 4 achterom. A'LBEEIT HEIJN 
zelfbediening, Kerkstr. 30, 
vraagt NET MEISJE 
v. lichte werkzaamheden. GEVRAAGD: een gevor- 
derd LEERLING. Bakkerij 
Koelemij, Haltestraat 33. COSTUUMS, regenjassen, 
regenmantels, demi's, win- 
termantels, mantelcos- 
tuums ƒ 10, — maandelijks. 
Schrijf aan Super Standing 
Statenlaan 41 - Arnhem. 
Kleur en maat vermelden. GEVRAAGD: een WERK- 
STER 2 ocht. per week. 
Mevr. v.d. Storm, Emraa- 
weg 19. VACANTIEWONINGRUIL 
Vrij huis te Hilversum, 
5 slaapplaatsen, Ie helft 
Augustus. M. C. Visser, 
v. Outshoornlaan 38. WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. MIDDENSTANDSOPL. 
PRAKTIJK BOEKH. enz. 
van de Ond. Ver. L. Coster 
o.l.v. 3. v. Ravenswaay, 
Ier. M.O. KI. clubs en privé 
op dag en av. Vraagt lijst 
v. geslaagden. Secr. Flora- 
plein 19, Haarlem. Gepens. Dame vraagt voor 
permanente bewoning 
ZIT-SLAAPKAMER met 
kookgelegenheid, souster- 
rain of iets dergel. Br. no. 
21-2 bur. van dit blad. Moderne inrichting voor 

Voetverzorging 

BREDERODESTRAAT 72, 
TELEF. 3023 

Mevr. A. Mol-v. Bellen 

Diploma A.N.O.V. Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

wasmachines met lichte 

emaille-beschadigingen 

gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150,— 

Depot: Anna van Bu- 
renlaan 44, Haarlem, 
Telef. 39204. Café Oomstee 

Iedere Vrijdag gekookte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. '('--> ■^aö'^i 
DE ROBOT 

onder de naaimachines- 

ViqorelÜ 

imwimKmommaesi Mm Mm \r% 
Naaimachinehandel 

WILCO 

Swaluëstr. 2-4 - Tel. 2889 Adverteert in dit blad 
U kent het adres en U, weet de weg! 
Pleeg bij Uzelf eerst overleg, 
U komt vanzelf naar Haltestraat 9, 
Een beter adres komt V niet tegen! 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 Theater „Monopole" 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550 

Vanaf zondag 12 ï.m. dinsdag 14 februari S uur 

HANS ALBERS - HEINZ RÜHMANN 
FITA BENKHOFF inr 

Op de Reeperbaan 
's nachts om half één 

In een opwindende handeling geraken 
twee zeelui in de meest komische situaties 
en ingewikkelde conflicten. 
(In Eastman-Color). (Alle leeftijden). 

Woensdag 15 en donderdag 16 februari 8 uur 

• O. W. FISCHER - RUTH LEEUWERIK 
CARL WERY - RUDOLF VOGEL 
GRETA KELLER in: 

Zij dié met liefde spelen 

Het verhaal van een modern huwelijk.' 
u (18 jaar). 

Zondagmiddag 12 febr. 2.30 uur speciale matinee 

BUD ABOTT em LOU COSTELLO- 
in de komische film: 

Zie je ze vliegen 

(Alle leeftijden). 
Zaterdag 11 februari besloten voorstelling. Haal het voorjaar in uw woning 

met NARCISSEN, TULPEN, 
HYACINTHEN en SERINGEN uit: 

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

De prijzen vallen mee! 

Grote keuze in kamerplanten. 

Elke dag verse bloemen 1 

Ook het speciaal-adres 
voor Uw BRUWS- en GRAFWERK Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telef. 2793 ♦ ♦ 

* Grote Straalkachels + ♦ 
♦ f 19,75 verbruik 6 et. per uur. 

SCHAATSEN van ƒ3,75 af. 

Schaatsmonturen. 

Henk Schuilenburg 

De Goedkope Amsterdammer 
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 ♦ I Dames, geld besparen? Dan ons vlees en onze vleeswaren! 

C ^ Slagerij Henk van Eidik 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. Schouderkarbonade f 1,70 500 gr. Lende-Entrecfite (2,35 
5 pakjes eigen gesmolten runcivet voor slechts één gulden! 

500 gr. prachtige KALFS- 500 gr. SCH. KARBONADE ..ƒ1,70 

FRICANDEAULAPPEN .... ƒ2,25 500 gr. RIB KARBONADE ..ƒ2,10 

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,35 „ 500 gr. HAAS KARBONADE ƒ2,25 

VLEESWAREN-RECLAME: 

150 gr. mooie Ham 85 et. ' 150 gr. Cornedbeaf 60 et. tlïl h . ) 

150 gr. pekelvlees 68 et. 250 gr. echte Geld. gek. worst 85 et. *"" {£• °^Jr„ f \ 8 5 Ct 

150 gr. hampastei 68 ct. 200 gr. heerlijke Leverworst 50 ct. iuu &: ' S eK - worl3t ) 

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90ct. 
ONZE BAMI- EN 
NASI-GORENG 

per portie speciaal ƒ2,50 
Ook thuisbezorgd! 

ZATERDAGSAVONDS 
BAMI en-NASI AVOND 

p. portie f 1,50 speciaal 
in de zaak genuttigd. 

Wij hebben de echte loempia's. 
Ook onze ERWTENSOEP is 
iets aparts. Probeert U het 
eens, ze is verrukkelijk.' 

Onze zaak is ook beschikbaar 
voor vergaderingen en partijen 

Beleefd aanbevelend, 

Restaurant E. KEUR Kerkstraat 27 Telef. 2537 HYPOTHEEK 

op gunstige voorwaarden. 

J. H. KONING, Haltestraat62 

MAKELAAR — TAXATEUR 

AGENT: 

Fries Hollandse Hypotheekbank Taxi? 2600 
bellen!! 

HOGEWEG 50 
SCHROEDER Trouwen, lange afstanden- 
billijke prijzen. 

Wij zijn ook ingedeeld 
bij 't ziekenvervoer. Groot en klein vinden 

VANDERWERFFs 

brood FIJNI G.J. TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN 

VESTING 
hulpmotoren enz. 

Stofzuigers, electr. onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19 Deze tueek als RECLAME: 
250 gr. CHOCOLA'S .. 70 ct. 
Onze specialiteit: Heerlijk, 
gemberbrood 65 ct. per stuk 

v. Staveren 

ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684 Bakkerij Wat voor feest of partij? 

Alles VERHUREN wij! 

Glaswerk, porcelein, bestekken, 

tafels, stoelen enz. 
P. WATERDRINKER - TEL. 2164 Iedere Donderdagavond 8 uur 

MOSSELEN ETEN 

bij 

La Mer, , Zeestr. 26 

Geopend tot 1.30 uur 's nachts Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

AQ^\| Prinsesseweg 15 
. 0%JL- Telef. 2066 Elke fijnproever prefereert: 

LEFFERTS wijnen én gedistilleerd! KERKSTRAAT 9 
TELEFOON 2150 U ziet bet^ 
^—^— —————— ■! ■ H— — — — — ■!— ^—. ——BB 

tetötta RA één' woord "j 'fflMfifa4lfcd&&' Alle nieuwste, technische vindingen 'op 
radiogebied verenigd in één toestel. 

3D/Bi-Kanaal 'drukknop ontvanger met o.m. 4 E (4 
Eindbuizen in dubbele balans)- 3 duo luidsprekers en 
1 speciale basluidspreker en „Toon-Balansregeling". 
Zeer fraaie hoogglanzend gepolitoerde houten kast. 
Aristona-radlo apparaten en grammofoon combinaties vanall 139.- i.m. 1 745.-' 
Gaarne demonstreren wij vrijblijvend deze sublieme Aristona apparaten V hoort het Dealer voor Zandvoort 
TECHNISCH 
BUREAU FEENSTRA Radio en 
Televisie Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort * Feestavond mannenkoor 

In gebouw. „Zomerlust" hield het 
Zandvoorts mannenkoor zaterdag- 
avond een feestvergadering, waar- 
voor een zéér grote belangstelling 
bestond. De avond werd geopend 
door de voorzitter van de feest- 
commissie, de heer J. van der Mij e, 
die in -zijn openingswoord speciaal 
welkom heette wethouder W. van 
der Werff met echtgenote. 
• Het koor zong daarna ter inlei- 
ding van de avond op zéér verdien- 
stelijke wijze — al deed zich een 
gemis aan eerste tenoren nog steeds 
gevoelen — het „Verenigingslied" 
van Jac. Bonset en „liedje aan het 
gangspil" ,yan Fred. J. Koeske, onder 
leiding van directeur Beyleveldt. 

De hoofdschotel van de avond was 
ook ditmaal weer gewijd aan het 
optreden van het politiecabaret- 
gezelschap „Euterpe" uit Amster- 
dam, dat deze avond voor de derde 
maal in de badplaats" optrad. FOTO-TOESTELLEN 

BAKELS Sinds 1874 Met een geheel nieuwe revue: 
„Zie je zei vliegen" bewees dit voor- 
treffelijk ensemble opnieuw op het 
gebied van de cabaret- en revue- 
kunst een enorme routine en vaar- 
digheid te bezitten. Wat deze Am- 
sterdamse politiemannen, bijgestaan 
door een allround dames-ensemble, 
deze avond wisten te presteren, mag 
voor amateurs bijna ongelofelijk 
worden genoemd. Tot in de details 
verzorgd, met een schittering aan 
costuums en decors, met vaart en 
enthousiasme en voortdurend gees- 
tig en boeiend, wist men de aan- 
wezigen ruim 1 drie uur langi van de 
ene verbazing in de andere te doen 
vallen, waarbij de lachspieren danig 
op de proef werden gesteld. FLITS-APPARATEN 

BAKELS Sinds 1874 Als hoogtepunten moeten zeker 
genoemd worden de knappe sketch 
„De echoput", het oer-komische 
balletnummer „jeugd, gratie en 
charme", de prachtig opgezette 
demi-finale met fragmenten uit de 
operette „het witte paard", hetwelk 
alles nog met stukken geslagen 
werd door de schittering der finale: 
„Avondland", waardoor de reeds 
gevestigde indruk ' nogmaals be- 
vestigd werd, dat dit eminente ge- 
zelschap het op het terrein der ama- 
teur-kleinkunst zéér ver heeft ge- 
bracht. Als geslaagd intermezzo in deze aaneenschakeling van kolder 
mag het prachtige tableau „Vrede", 
dat een ontroerende indruk maakte, 
zeker niet ongenoemd blijven. 

Opnieuw heeft Zandvoorts man- 
nenkoor met het engageren van dit 
Amsterdamse politie-ensemble een 
zéér goede keuze gedaan, want het 
schonk de aanwezigen een kostelijke 
en onvergetelijke avond, die beslo- 
ten werd met een gezellig bal, nadat 
het gezelschap door de heer J.Kroon 
namens het bestuur, op hartelijke 
wijze voor het optreden was be- 
dankt en met bonbons en sigaretten 
was gehuldigd. HANDSCHOENEN 

BAKELS Sinds 1874 Bloedafname Roode Kruis 

Er is weer onder hoogspanning 
gewerkt door de afdeling Zandvoort 
van het Nederl. Roode Kruis, dins- 
dagavond in hotel Keur tijdens de 
jaarlijkse bloedafname-avond, die 
men had georganiseerd. 

Ook nu weer was de benedenzaal 
van het hotel in een hospitaal her- 
schapen, waar 15 donors tegelijk 
konden worden geholpen. De Zand- 
voortse doktoren Entzinger, van der 
Meer en Vijlbrief, met assistentie 
van twee doktoren uit Amsterdam, 
leidden hier de Zandvoortse Roode 
Kruis-colonne, die met de bloed- 
afname was belast. Het was ook dit 
jaar alles weer voortreffelijk ge- 
organiseerd en hoewel af en toe 
door een te grote toeloop ineens, het 
wachten niet kon worden voor- 
komen, werd in een vlot tempo elke 
donor zo vlug mogelijk geholpen. 

Wat de resultaten betreft, hier- 
over toonde men zich zéér tevreden. 
Hoewel het aantal aanmeldingen 
minder was dan vorig jaar, was het 
percentage wegblijvers kleiner, zo- 
dat in totaal 231 donors een halve 
liter bloed afstonden, tegen 218 het 
vorig jaar. Onder deze 231 waren er 
20, die voor de 5de maal de behan- 
deling ondergingen en 30 die voor 
het eerst werden geholpen. 

Om 7 uur werd begonnen en om 
kwart over tienen keerde de rust in 
hotel Keur weer. Het Roode Kruis 
te Zandvoort kan tevreden zijn over 
dit resultaat, dat dank zij een gron- 
dige voorbereiding en een perfecte 
regeling werd verkregen en waar- 
voor de gehele Zandvoortse colonne 
zich wederom spontaan had ingezet. 

Aan de 20 donors, die voor de 5de 
maal een halve liter bloed afstonden 
en dus in aanmerking komen voor 
de Lansteiner penning, zal deze 
penning binnenkort in een speciale 
bijeenkomst worden uitgereikt. Vrouwenwereld-gebedsdag 

Eenmaal per jaar komen over de 
gehele wereld, thans in 134 landen, 
vrouwen bijeen om de Schepper te 
loven en de nood dezer wereld in 
Zijn handen te leggen. Ook in Zand- 
voort gebeurde dit al enige jaren. 

Enkele jaren geleden heeft zich 
hier een comité gevormd, bestaande 
uit vrouwen van alle kerkelijke ge- 
zindten. 

Ook dit jaar zal de bijeenkomst 
weer gehouden worden in de Geref. 
kerk aan de Julianaweg op vrijdag 
17 februari n.m. 8 uur. 

Vrouwen van Zandvoort, het 
comité roept U op aan deze bijeen- 
komst deel te nemen. 

Het comité: 
Mevr. M. C. v. Fenema-Brantsma. 
Mevr. A. Blaauboer -Zwart. 
Mevr. F. M. H. Haan-Bückmann. 
Mej. A. H. Janssen. 
Mevr. M. van der Mije- v.d. Zee. 
Mevr. S. Oldeman-Met. 
Zr. A. Langeveld. 
Mevr. G. W. de Pater-de Vries. 
Mevr. M. A. v.d. Poll-Kornmann. 
Mevr. T. H. de Ru-Offeringa. 
Mevr. G. 3. de Ruiter-v. Gelder. 
Mevr. M. C. Sterrenburg- 
van de Sande. 
Mevr. A.A.Wagtendonk-Gerritsen 
Mevr. I. A. Wesselius-Bijenhof. 
Zr. S. M. de Wilde. 
Mevr. W. J. van Zeijl-van Eeke. FOTO-ALBUMS 

BAKELS Sinds 1874 Jaarvergadering 

Op dinsdag 14 februari zal de afd. 
Zandvoort van de algemene bond 
van ambtenaren in hotel Keur een 
jaarvergadering houden. 

De agenda vermeldt o.a. een uit- 
reiking van het N.V.V.-insigne aan 
de voorzitter, de heer F. de Jong, 
wegens het 25-jarig lidmaatschap. 

Voorts zal een bestuursverkiezing 
worden gehouden, daar periodiek 
aftredend zijn de heren A. Kerk- 
man, secretaris; I>. H. Cohen, 2de 
voorzitter; R. Korver, 2de secretaris 
en de leden W. Harting, J. Keesman 
K. Paap en C. Koper, die zich, — 
behoudens de heer A. Kerkman — 
allen herkiesbaar hebben gesteld. 

De congres-voorstellen zullen in 
deze vergadering tevens worden 
besproken. 

Raadsvergadering . 

De eerstvolgende openbare ver- 
gadering van de raad der gemeente 
Zandvoort is vastgesteld op maan- 
dag 27 februari des avonds 8 uur. 
Vrouwen verkoop middag 

Op een ontvangen artikel van de 
vrouwencontact-commissie, betref- 
fende een in Maart te organiseren 
vrouwenverkoopmiddag ten bate 
van de „Unicef", welke in Zomer- 
lust zal worden gehouden, hopen 
wij volgende week uitvoerig terug 
te komen. 

Circuit-programma voor '56 

Het bestuur van 
stichting Touring 
Zandvoort heeft 
in zijn maande- 
lijks nieuwsbulle- 
tin het program- 
ma voor het komende seizoen op 
het circuit van Zandvoort bekend 
gemaakt. Hoewel niet alles nog ge- 
heel vast staat, zijn de meeste data 
van de wedstrijden toch wel defini- 
tief vastgelegd. 

Dit programma luidt als volgt: 
15 april: training motoren K.N.M.V. 
17 april: nationale politie- 

kampioenschappen. 
29 april: training motoren K.N.M.V. 
10 mei: Tulpenrallye-races 

R.A.C. West. 
19 mei: training sportwagens N.A.V. 
21 mei: nat. sportwagenraces N.A.V. 
25 en 26 mei: 

training motoren K.N.M.V. 
27 mei: internationale motor- en 

zijspanraces K.N.M.V. 
15 en- 16 juni: training renwagens 

Grand Prix K.N.A.C. 
17 juni: Grand Prix K.N.A.C. 

1 juli: Amateurkampioenschappen 
wielrennen op de weg. K.N.W.U. 

8 juli: Prix Benelux door de Ned. 
en Belgische M.G.-car club. 

29 juli: Motorcross Zandvoort. Ter- 
reinrit op het binnencircuit, ge- 
organiseerd door de m.c. Zandv. 
5 aug.: Sterrendag K.N.M.V. 

17 en 18 aug.: training sportwagens 
en junioren motorrenriers. 

19 aug.: sportwagen- en junioren- 
motorraces K.N.A.C. en K.N.M.V. 

2 sept: Sterrendag R.A.C. West. 

Kunstnijverheid 
Inferieurverzorging 

Gesloten van 9-26 februari HALTESTRAAT 19 TELEF. 3469 Het Strandschap in 1955 Het bestuur van het strandschap 
„Zandvoort" heeft een. verslag ge- 
publiceerd van zijn verrichtingen 
over het jaar 1955. 

Hieruit blijkt, dat de samen- 
stelling van het bestuur geen ver- 
andering onderging. 

Het bestuur kwam driemaal in 
vergadering bijeen. In de vergade- 
ring van 13 oktober werd afscheid 
genomen van mevrouw Mr. A. M. E. 
Lerner-Post, daar zij op 31 december 
wegens het bereiken van de pen- 
sioengerechtigde leeftijd de dienst 
der gemeente Amsterdam, verliet. 
Een boekwerk werd haar daarbij 
door de voorzitter, als dank voor 
haar toewijding voor de zaken van 
het strandschap, overhandigd. Een 
plaatsvervangend lid voor haar zal 
nog moeten worden benoemd. 

Het bestuur betreurde dit jaar het 
overlijden van haar oud-bestuurslid 
oud-wethouder A.J. van der Moo- 
len, mede-oprichter en tot 1 okt. 
1949 lid van het bestuur van het 
strandschap, wiens rustig, bezonken, 
en van goed inzicht getuigend oor- 
deel van groot belang voor het 
strandschap is geweest. 

De verordening „ordemaatregelen" 
onderging geen wijziging. Daar dit 
in 1954 door slechte weersomstan- 
digheden niet kon geschieden, mocht 
het bestuur het afgelopen jaar 
vaststellen, dat de in '54 van, kracht 
geworden verordening betreffende 
het vrij baden en zwemmen langs 
het gehele Zandvoortse strand, zelfs 
in het zéér drukke seizoen 1955 uit- 
stekend heeft voldaan. Deze ver- 
ordening onderging in dit seizoen, 
de „vuurproef", daar het bezoek in 
1955 dat van de buitengewoon 
mooie zomer van 1947 nog aanmer- 
kelijk heeft overtroffen. 

Uit de rapporten van politie en 
reddingsbrigades is gebleken, dat 
deze verordening geen ongunstige 
invloed heeft gehad op de openbare 
orde, veiligheid en zedelijkheid, ter- 
wijl met erkentelijkheid gewag 
wordt gemaakt van de toegewijde, 
belangeloze zorg van de leden van 
de Zandvoortse reddingsbrigade. 
Ook de Zandvoortse gemeentepolitie 
en het rijkspolitie detachement 
wordt door het strandschap een ere- 
saluut gebracht. 

Het publiek toonde begrip voor 
de nieuwe verordening, door nauw- 
gezette aandacht te schenken aan de 
waarschuwingskorven, die in nauw 
contact met de heer P. van der Mije, 
het hoofd van de kustwacht, steeds 
werden gehesen. Ook de activiteit 
van de politie, door ingrijpen en 
waarschuwen bij gevaarlijke situa- 
ties, ontstaan door wind, mist of 
stroom, werd door het publiek bij- 
zonder op prijs gesteld. 

De vraag is in onderzoek, in hoe- 
verre door het gebruik maken van 
een vaartuig met aanhangmotor, dit 
preventieve toezicht nog kan wor- 
den geïntensiveerd. 

Tot het districtshoofd der P.T.T. 
werd het verzoek gericht, te willen 
nagaan, of het technisch mogelijk is, 
op het strand enkele telefoon-aan- 
sluitingen tot stand te brengen in 
verband met een snellere alarme- 
ring van de politie bij ongevallen 
e.d. Teneinde te komen tot een zo 
groot mogelijke uniformiteit van 
veiligheidsmaatregelen op de aan elkaar grenzende strandgedeelten 
onder Zandvoort en Bloemendaal, 
werdf aan het eind van 1955 een be- 
spreking belegd onder leiding van 
de" heer P. van, der Mije, tusseni de 
politie en de besturen der reddings- 
brigades uit beide gemeenten. 

Gememoreerd wordt voorts- in het 
verslag, de hulp, die het strandschap 
bewees aan de door de storm van 
18 mei , getroffen kampeerders. 
Daarbij stelde het strandschap 
ƒ5000, — beschikbaar, terwijl door 
zijn tussenkomst de gemeenten 
Haarlem en Amsterdami elk ƒ2000,- 
schonken en de gemeente Zandvoort 
ƒ1000, — , zodat met de door particu- 
lieren bijeengebrachte gelden aan 
alle gerechtvaardigde aanvragen om 
hulp kon worden voldaan. 

Door de politie werd in 17 geval- 
len proces-verbaal opgemaakt tegen 
8 maal in 1954 en 51 maal in 1953. 
Het betrof hier voor het < venten 
zonder vergunning 1 maal; voor 
overtreding van het colportagever- 
bod 4 maal; voor het berijden van 
het strand met voertuigen 5 maal; 
voor gedragingen in strijd met de 
eerbaarheid 1 maal en voor het 
dragen van het zgn. „driehoekje" 
6 maal. i i 

Het heeft onze aandacht getrok- 
ken, dat by alle huldigingen, die het 
strandschap pleegt ten opzichte van 
hen, die zich min of meer verdien- stelijk hebben gemaakt voor 
genoemd strandschap over het 
werk van onze Zandvoortse dokto- 
ren in dit opzicht met geen woord 
wordt gerept. 

Men heeft dit — door de 
veelheid dergenen, die een 
woord van dank verdienden — 
vermoedelijk vergeten, maar het 
strandschap zal het ons niet euvel 
duiden, wanneer we in dit geval 
even de aandacht vestigen op het 
zéér verdienstelijke werk, dat onze' 
vijf Zandvoortse doktoren hebben 
verricht, wanneer bij ongevallen op 
het strand hun hulp noodzakelijk 
was. Git verdient ongetwijfeld een 
woord van véél waardering, want 
geheel belangeloos waren zij altijd 
zo snel • mogelijk ter plaatse, wan- 
neer zij werden geroepen. Op elk 
uur kon men op hen rekenen en 
onder hun leiding werd heel veel 
belangrijk: xoeTk- verricht, waarmede 
dikwijls enkele uren gemoeid wa- 
ren. Dat in enkele gevallen drenke- 
lingen op het nippertje van de dood 
konden worden gered door medisch 
ingrijpen, was aan hun doortastend 
optreden te danken, waarbij de pret- 
tige samenwerking met reddings- 
brigade en E.H.B.O.-leden eveneens 
van doorslaggevende betekenis was. 

Wij meenden dit woord van dank 
en hulde aan dit strandschapverslag 
te moeten toevoegen, zo daar iemand 
recht op heeft, dan zijn het zéker 
onze Zandvoortse doktoren. Red. Zandv. bridgeclub 

Twee teams van de Zandv. Bridge- 
club kwamen in viertallenwedstrij- 
den uit. Zandvoort 2 wist Boeken- 
rode 4 met 55-40 te verslaan, maar 
het derde viertal moest in Hillegom 
met een 76-37 nederlaag genoegen 
nemen in de ontmoeting tegen 
Bollenstreek 1. 

K.J.C. «Noord» 

De nieuwe competitie is weer in 
volle gang, met als uitslag: 
1. Fl., Molenaar 5194 p.; 2. A. Zwem- 
mer jr. 5081 p.; 3. D. Luikel 5040 p.; 
4. H. Paap 4492 p. 

Z.V.V. Zandvoorimeeuwen 

Wegens de vorst en de sneeuw 
waren j r l. «zaterdag en zondag de 
velden 'onbespeelbaar, zodat alle 
wedstrijden werden, afgelast. 

De indoortraining wordt gehouden 
woensdagavond van 8.30-10 uur in 
de Wilhelminaschcol. Demonstratie O.S.S.-kleuters 

In tegenwoordigheid - van ouders 
en familieleden vond zaterdag j.1. 
in het gymnastieklokaal van de 
Wilhelminaschool een openbare les 
van de jongste jongens en meisjes 
van O.S.S. plaats. 

Na een inleidend woord door 
voorzitter J. H. B. Brink waarin hij 
er o.m. op wees dat het juist voor 
deze jeugdgroepen' van het grootste 
belang is dat zij goede lichaams- 
oefeningen krijgen om er later licha- 
melijk profijt van te kunnen trek- 
ken en waarin hij opwekte om 
vooral uit dien hoofde deze jeugd- 
leden geregeld deze lessen te laten 
bezoeken, gaf leider J. Jagerman 
een overzicht van zijn lesindeling. 
Hij wees er daarbij op dat deze 
lessen zowel een lichamelijke als 
geestelijke scholing ten. doel hebben. 
Elke les begint dan ook met vrij 
werken om aan zaal en omgeving 
te wennen, waarna met vrije oefe- 
ningen en licht toestelwerk de les 
wordt voortgezet'om met een spelle- 
tje te eindigen. 

Enthousiast en ongedwongen 
openden de kleuter- jongens de 
demonstraties met zich vrij door de 
zaal te bewegen, totdat een fluit- 
signaal van de leider hieraan een 
einde maakte om vrije oefeningen 
met romp-, arm- en beenbewegin- 
gen te kunnen uitvoeren. Het een- 
voudige toestelwerk aan ringen met 
behulp van een bank op twee stok- 
ken hiertussen bevestigd en kast- 
springen gevolgd door een koprol, 
toonde de behendigheid die de 
meeste jongens hadden verkregen. 
De les werd besloten met een bal- 
spelletje. 

Een nog grotere groep kleuter - 
meisjes toonde vervolgens op niet 
minder enthousiaste wijze wat de 
leider met veel geduld en, tact kan 
bereiken. Ook hier viel het geheel 
zeer in de smaak en onderstreepte 
in praktijk nog eens duidelijk wat 
zowel leider als voorzitter hadden 
gezegd. 

Een keurgroepje dames en meis- 
jes liet tot besluit aan brug zien 
wat met gestadige oefening kan 
worden bereikt. 

In zijn dankwoord wekte de voor- 
zitter ook de ouders van de jeugd- 
leden op de contactavond" van 11 
februari a.s. in „Zomerlust" te be- 
zoeken, omdat hier o.m. ook van 
medische zijde het nut van de licha- 
melijke opvoeding door Dr. van der 
Meer zal worden toegelicht. Wat onze aandacht vraagt 
ER ZIJN IN DE 
nieuwjaarsrede 
van onze burge- 
meester enkele 
passages, die zéér 
in het bijzonder 
ons aller aan- 
dacht vragen. Het 
zijn die gedeelten, die in verband 
met het toekomstige toerisme, spre- 
ken, over verbindingswegen, acco- 
modatie en propaganda. 

Opgemerkt wordt, dat een suc- 
cesvolle exploitatie van een bad- 
plaats als Zandvoort van deze drie 
factoren uitermate afhankelijk is. 
Verwaarlozing van slechts één dier 
factoren zou de welvaart van „het 
bedrijf ZandvoorV' in gevaar bren- 
gen, terwijl een verzwakte waak- 
zaamheid geheel onvoorziene en 
verstrekkende gevolgen zouihebbèn. 

In dit verband dient Zandvoort, 
wat de toegangswegen betreft, met 
grote spanning de vorderingen van 
het project westelijke - randweg, 
oost-west verbinding en tunnelbouw 
Aerdenhouk te volgen, terwijl aan- 
dacht zal moeten worden besteed 
aan een directe toeristische ver- 
binding langs de kust met de zich 
steeds meer ontwikkelende IJmond- 
gemeente, terwijl een kustweg naar 
het zuiden, eveneens wenselijk zou 
zijn. De snelle aanleg van het laat- 
ste deel van Rijksweg 12 en de ver- 
binding met West-Duitsland zal 
daarbij van onschatbaar belang 
blijken te zijn voor de badplaats. 
Een directe kruisingsvrije snelweg met de hoofdstad zal in de toekomst 
onmisbaar blijken. 

Wat de accomodatie betreft, is 
Zandvoort thans inderdaad aan de 
bebouwing van de centrale en noor- 
delijke kuststrook toe, waarvan de 
eerste fase van ontwikkeling zich 
naar het inzicht van de burgemees- 
ter zal moeten uitstrekken tot de 
van Galenstraat. Men zal hierbij 
tenminste 25 jaar moeten vooruit- 
zien. Een gebrek aan visie zou zich 
in de toekomst ernstig kunnen 
wreken, terwijl het de mening van 
Mr. van Fenema is, dat de toevoe- 
ging van een kuur-centrum tot de 
accomodatie van de badplaats véél 
zal bijdragen. 

En tenslotte, wat de propaganda 
betref t A zal door de plaatselijke 
stichting voor bevordering van het 
toerisme hard moeten blijven ge- 
werkt om Zandvoort zoveel moge- 
lijk in het centrum te plaatsen bv 
allen, die een verblijf aan zee over- 
wegen, daarbij nauwlettend acht 
slaande op die gebieden, die voor 
propagandistische bewerkingen het 
meest in aanmerking komen. 

„Waakzaamheid", daarin culmi- 
neert zich de visie op de toekomst 
van onze gemeente, die Zandvoorts 
eerste burger in zijn nieuwjaarsrede 
tot uitdrukking bracht. 

En het is ongetwijfeld zo, dat de 
komende uitbreiding van de bad- 
plaats Zandvoort zich in noordelijke 
richting zal moeten voltrekken. Wij 
dienen, gelet op de toekomst, de 
dingen groot — en niet klein te zien. 
En in dit-verband ware het wellicht te betreuren, dat thans het grote 
project Wijdeveld, dat een uitbrei- 
ding naar het noorden beoogde, 
werd samengedrongen in het oor- 
spronkelijke plan Friedhoff, meer 
centraal gelegen. Want dit heeft tot 
gevolg, dat de stichting „Recreatie- 
oord ZandvoorV' thans een geheel 
nieuw ontwerp zal moeten gaan 
samenstellen, waarmede weer zéér 
veel tijd zal gemoeid zijn, tijd, die 
Zandvoort niet meer kan missen, 
want onze Noordboulevard moet 
bebouwd worden, zo spoedig moge- 
lijk. 

Wij zien, bij deze tegenslag, want 
zo mag men het ongetwijfeld noe- 
men, toch nog wel een, lichtpunt, n.l. 
dat het usellich* de heren Wijde- 
veld en Wils zal gelukken, in het 
„Friedhoff -gebied" een ontwerp te 
maken, waaraan zich straks een 
noordelijke uitbreiding zat kunnen 
gaan aanpassen. Het ware wellicht 
wenselijk, dut door insiders op dit 
gebied zoveel mogelijk voorlichting 
werd gegeven over de mogelijk- 
heden, die het kleine plan „Wijde- 
veld", want zo totllen wij het toch 
blijven, noemen, nog in zich draagt. 

Ik denk met name aan Handels~ 
vereniging en Hanze, welke ver- 
enigingen, op zo menig punt nog 
gaarne klaarheid en voorlichting 
zouden willen ontvangen. 

Er zijn bij dit alles zulke enorme 
belangen voor Zandvoort gemoeid, 
dat klaarheid en waakzaamheid in, 
alles geboden blijven. Zandvoort wil 
weten waar het, speciaal voor de 
toekomst, aan toe is. K. Stoomketel' zoek 

; Het is een normaal verschijnsel, 
;dat de kruisverenigingen naast de 
.persoonlijke hulp van haar zusters 
'ook' materiële hulp bieden vanuit 
haar magazijnen... 

Van deze laatste hulp wordt door 
de leden van de plaatselijke kruis- 
verenigingen een veelvuldig ge- 
bruik gemaakt, waarbij de zuster, 
met de uitlening belast, echter 
moet ervaren, dat het terugbrengen, 
der geleende artikelen de laatste 
tijd zeer veel te wensen overlaat. 

Het komt zelfs voor, dat een be- 
paald instrument waaraan dringend 
behoefte bestaat, niet kan worden 
geleverd omdat dit door vergeet- 
achtigheid of nonchalance nog niet 
is teruggebracht. 

Bovendien mag niet worden ver- 
geten, dat de instrumentaria der 
kruisverenigingen een niet onaan- 
zienlijke geldswaarde vertegen- 
woordigen. 

De besturen der kruisverenigin- 
gen overwegen daarom- statiegeld te 
heffen wanneer op dit punt niet 
spoedig verbetering intreedt. 

Op de leden der kruisverenigin- 
gen wordt een dringend beroep 
gedaan de nog in hun, bezit zijnde 
magazijnartikelen, wanneer deze 
hun diensten hebben gedaan, on- 
middellijk terug te brengen. 

Vergeet niet, dat een medelid, 
juist aan die stoomketel, welke 
thans nutteloos in uw kast staat, op 
een bepaald moment dringend be- 
hoefte kan hebben. 

Waar is de electrische stoomketel 
welke zuster Lien destijds beschik- 
baar heeft gesteld? 

Zuster Langeveld zal hem dank- 
baar in ontvangst nemen. J 

A. A. Cense, 

secr. oranje-groene kruis; 

W. F. de Ronde, 
secr. witte -kruis; 

J. C. M. van Eijk, 
secr. wit-gele kruis. 

Zandv. bestuurdersbond 

De Zandvoortse bestuurdersbond 
organiseert op vrijdag 24 februari 
in „Ons gebouw" aan de Brugstraat 
een vergadering, waarin de -heer 
P.W. Voskuilen, , voorzitter?, van de 
Haarlemse -bestuurdersbönd, zal 
spreken over het onderwerp: „Het 
afbetahngssysteem". ■ , 

Filmavond bijbelgenootschap 

In gebouw „Zomerlust" hield het 
Nederlands Bijbelgenootschap don- 
derdagavond een filmavond, waar- 
voor vrij grote belangstelling be-5 
stond, een avond, die plaats had 
onder auspiciën van de Hervormde 
jeugdvereniging „De vliegende 
schotel". »" 

Met een korte toespraak werd 
geopend door Ds. R. H. Oldemah, 
waarna vertoond werd de kleuren- 
film van het Canadese bijbel- 
genootschap „Pioniers", die op boei- 
ende wijze in beeld brengt het", 
moeilijke werk, dat de bijbelver- 
spreiders in West-Canada moeten 
verrichten, in een verlaten gebied; 
van bijna 600.000 mijl. 

Na de pauze volgde de indruk- 
wekkende zwart-wit film van het 
Amerikaanse bijbelgenootschap: 

„Het boek voor de wereld van mor- 
gen", waarin men kennis maakt met 
het vertalen en drukken van de 
bijbel in de loop der eeuwen, waar-, 
bij het werk van de monniken in de" 
kloosters bijzonder suggestieve op- 
namen bevatte en fraaie staaltjes 
van oude, met de hand geschreven 
bijbels werden getoond, terwijl ook 
aan de verspreiding van de bijbel- 
in deze film grote aandacht werd 
besteed, waarbij prachtige natuur- 
cpnamen uit vele landen ter wereld 
voortdurend boeiden. 

De avond werd met een kort 
woord en gebed gesloten door Ds. 
A. de Ruiter. 

Het Nederlands bijbelgenootschap 
kan met groot genoegen op deze 
geslaagde avond terugzien, daar 
men velen enkele genotvolle en 
leerzame uren heeft geschonken, 
een avond, die nog een bijzonder 
karakter kreeg door de fraaie pla- 
ten, die de heer J. Gebe, eigenaar 
van Discotaria, ter muzikale omlijs- 
ting en in de pauze liet horen. 
ARISTO gordijnstoffen 

Gegarandeerd was-, zon- en tropenecht 

Fa. L. Balledux & Zonen 

Woninginrichtingsbedrijf 

Speciaal ingericht voor opnieuw stofferen 

van Uw meubels; opnieuw overtrekken 

en bijvullen van matrassen. 

Speciaal gordijnenatelier en 
speciaal behangwerk. 

HALTESTRAAT 27-29 - TELEF. 2596 
MATHIJS MOLENAARSTRAAT 6 

Vraagt U ons eens vrijblijvend alle inlichtingen! EAMILIE^DRUKWEKfC STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK 

F. M. VAN DEURSEN SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507 Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U deze Zaterdag 
als reclame aan: 

500 gr. prima Varkenscarbonade en f -f 1 (\f\ 
250 gr. RUNDVET \ * l t V\J 

500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,50 

500 gr. RUNDVET (gesm.) ƒ0,50 

1 kg. Kalfsschenkel met veel vlees ƒ1,— 

VOOR DE BOTERHAM: 
100 gr. Pekelvlees en ) * A QK 
100 gr. gebr. Rosbeaf j I vj^J 
100 gr. Gebr. Rosbeaf en/ f A7K 
100 gr. Lunchmeat \ * U > * ° 

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85 

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50 

150 gr. Corned Beaf ƒ0,60 

150 gr. Kinnebakham ƒ0,50 

Ziet verder onze prijzen in de etalage! 
Haltestr.50, Tel.20O2, Zandvoort. Gratis thuisbezorging Het neusje van de zalm 

brengen wij ook in onderkleding! , de tricotage die Nedfcï&nd 
veroverd» Codla Jigti vooraan Ja d* Be» 
langstelling- van'. ieckittMfïttüW 
die graag elegant gekleedtgaat. 
Cotiia, dé tricotage me» de 
slankmakende^pasvoxm. 
Als U Cotüa nog pief kent, 
kom ze «dan bij 1 ons beoot* 
delen. 
Cotiia ii cbk^moditHKtmruiëlïkin 
jjy mooier dan a!le~.plaajjes, Haltestraat 40 - Telsf. 2087 

Steeds een stap voor! Steeds het nieuwste! 

TEGEN DE KOU hebben wij lange kinder- en 
dames pantalons v.a. ƒ7,25; jacks met bont ge- 
voerd en duffel-jaeks met peau de pêche-voering 
Vesten, en pull-overs. EVYAN LINGERIE van de bekende 
LASTINA FABRIEKEN 

Zware kwaliteit satijnen onderjurk (boven 
en onder kant) onberispelijke pasvorm ƒ9,75 
Cotton plissé ONDERJURK ƒ8,95 

Zwitserse katoenen ONDERJURK 

met prachtige kanten ƒ8,95 

Verder nog tal van andere soorten in 

Nyron, Enkalon enz. 
Ook in PETTY COATS een grote sortering! 

LASTINA B.H.'s in alle bekende soorten, 

vanaf ƒ2,65 

Zo juist ontvangen een NIEUW PRODUCT 
van de „LASTINA FABRIEKEN". 

B. H. voor a.s. moeders ƒ6,50 

Voeding B.H ƒ7,50 

Een pracht sortering in 

DAMESKOUSEN 

Onze bekende ijzersterke reclamekousen, 
volledig geminderd ƒ2,95; 2 paar ƒ5,50 

Fijne kwaliteit KRISTAL KOUSEN, -in 
moderne Meuren ƒ3,95; 2 paar ƒ7,50. 

Chique moderne kousen met overtone-hiel 
óók met strech Nylon boord, reeds v.a^3,95 

Prima kwaliteit wandelkous, (die de dames 
van heinde en ver komen halen) moderne 
kleuren ƒ4,50; 2 paar ƒ8,50. 

Fijne kwaliteit mousse-crêpe kousen 
(gaan gegarandeerd een seizoen mee) ƒ6,95 

Fijne kwaliteit links geweven kousen ƒ1,90 
2 paar ƒ3,50 

en verder nog tientallen andere soorten. 

Ook in onze heren-afdeling een grote sortering 
in warme winterkleding. DELANA HEREN 
PULL.OVERS en VESTEN, extra zware kwali- 
teit fl7,50. 
Flanellen Beren pj/ama's, pracht kwaliteit ƒ7,25 Sehaatswedstrijden 

Op de vijver in. het vijverpark 
organiseerde de Zandvoortse, politie- 
sportvereniging, in samenwerking 
met de Zandvoortse gemeente-amb- 
tenaren personeelsvereniging Don- 
derdagmiddag sehaatswedstrijden 
op de korte en. lange baan, welke 
een interessant verloop hadden. De 
wedstrijden werden gedeeltelijk bij- 
gewoond door Zandvoorts gemeente 
secretaris, de heer W. M. B. Bosman.- 
Het college van B. en W. was ver- 
hinderd wegens vergadering van dit 
college. 

De uitgezette banen verkeerden in 
een vrij goede toestand, vooral de 
binnenbaan was bijzonder goed. Op 
de korte baan werd tweemaal gere- den over een afstand van 120 meter, 
de lange baan had een lengte van 
pl.m. 500 meter. Er_werd in menige 
rit fel om de prijzen gestreden, die 
door de beide organiserende vereni- 
gingen waren beschikbaar gesteld 
en wederom werd op de lange baan 
de elfstedentocht-rijder, de briga- 
dier D. W. van Akooij overwinnaar. 
De totaal-uitslag, wat betreft de 
eerste 5 prijswinnaars was als volgt: 
Korte baan (2 x 120 meter): 
1. Pannekeet (gemeente) 12,6 en 
13,3 sec, totaal 25,9 sec. 2. Popkema, 
(politie) 13 en 13 is totaal 26 sec. 
3. Dijkstra, (politie), 13,2 en 13 sec. 
totaal 26,2 sec. 4. de Boer, (politie) 
13,1 en 14,3 sec, totaal 27,4 sec. 5. 
van Akooy, (politie), 14,1 en 14,1, to- 
taal 28,2 sec Lange baan (pl.m. 500 meter): 
" 1. v. 'Akooy (politie) 1 min. 21,2 
sec. 2. Bokma, (gemeente) 1 min. 23,5 
sec. 3. de Boer, (politie) 1 min. 27,8 
sec.. 4- Pannekeet, (gemeente) 1 min. 
28,9 sec. 5. Dijkstra, -(politie) 1 min. 
31,5, sec. 

De talrijke prijzen werden door de 
voorzitter van de politiesportvereni- 
ging Inspecteur van Buren, 'uitge- 
reikt. 

K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. speelde K. J. C. 
Zandvoort zijn 2de ronde voor. het 
maandelijkse clubkampioenschap. 

De strijd had een spannend ver- 
loop. 1. .Bolle; 2. G. Paap Czn.; 3. 
J. Boom; 4. J. v. Veen. 
Moord- 
aanbieding 

voor (eesten en partijen! 

1 muts + lied 

1 merliton + lied 

1 vlag + lied 

Dit alles, U gelooft het niet, voor de prijs van!!! 
Ja heus het is waar, voor 30 cent 

Vraag vrijblijvend inlichtingen aan het 

Zandvoorts Feesthuis 

TEL. 2192 (K 2507) - HERENSTRAAT 3 

(hoek Gr. Krocht) 

Wij verzenden, door het gehele land! Electro Radio- 
Technisch bureau J. KEUR 

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 '- TELEF. 2914 Het adres voor 

ERRES - PHILIPS - SCHAUB - LORENZ Rad io en Televisi isie Erres, Ruton en Holland Electro STOFZUIGERS 
Philips, Braun en Remmington 

Scheerapparaten 

Hanau, Solaris en Philips 

Hoogtezon-apparaten 
VAN DEURSEN 

levert eerste kwaliteit, 

vloeibare gezelligheid! Wijn- en Gedistilleerd handel 

H. A. van Deursen 

KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532 Weekend-reclame 

Schoudercarbonade 500 gr. f 1,75 
Gehakt h.o.h. 500 gr. i 1,25 

SOEPPAKKET: 1 50 gr. gehakt 

100 gr, poulet en 1 mergstaafje f 0,85 

Verse gelardeerde gekookte lever 60 et. 100 gr. 
Onze bekende lunchpakketten bij vlees. 

Slager GAUS Kerkstraat 14 — Telef. 2102 Instituut voor Arbeidersontwikkeling 

Geef % op WOENSDAG 15 FEBRUARI a.s. 
aanvang 8 uur,, ia gebouw ZOMERLUST, 
een. lezing met lichtbeelden én film: 

Gevecht met het water 

door de bekende cineast-journalist H. J. Stuvel. 

Deze film geeft een prachtig beeld van de 
gigantische worsteling tegen het water om de 
dijken te dichten na de ramp van 1 februari '53. 
Bezoekt allen deze prachtige avond. Entree leden 50 et. Niet-leden 80 cent. Autorijschool 
„SUCCES" 

Leidt V op in snel tempo voor Vw 

Rijbewijs 

Lesprijs f6,— PER UVR. 
Aanmelden: VONDELLAAN 8 of TELEF. 3309 MEDEDELING 

.GEACHTE CLIENTÈLE, 

Gedurende mijn verblijf in het Diaconessen- 
ziekenhuis 

gaat de 

verkoop en reparatie 

op dezelfde voet voort 

Daar er ook nu vakkundig personeel voor U 
klaar staat, hoop ik, dat U mij óók tijdeijs mijn 
afwezigheid Uw vertrouwen blijft schenken. 

W. H. Kemper 

Beddenmagazijn 

HALTESTRAAT 21 - TELEF, 2119 en 2344 Naar aanleiding van. onze slagzin: > 

Heeft U het koud? 
Nooy maakt U warm! 

Kunnen wij U mededelen, dat dank zij de wollen 
kleding van de Fa. NOOY, velen lachen om de 
nieuwe koudegolf. Volgt hun voorbeeld en ziet 
onze sortering Vesten, pullovers, voor dames, 
heren en. kinderen; handschoenen, petten, pan- 
talons enz. torste NOOY 

IANDVOORT 
Gedurende het winterseizoen 
wederom onze bekende: 

BAMI en NASI-GORENG 

ook thuis bezorgd. U kent onze leuze 
Goede wijn behoeft geen krans, want 

Een La M er menu, voldoet U! U wordt er stil van! PHILIPS Als U luistert 
naar een nieuw 
PHILIPS radiotoestel 
PHILIPS RADIO in iedere prijs- 
klasse een kwaliteitsproduct. 

PHILIPS RADIO vanaf ƒ98,— 

PHILIPS platenspeler voor Uw gra- 
mofoonplaten. Bezoekt onze afdeling 
gramofoonmuziek. - Ruime keus 
langspeelplaten 45 en 78 t. 
PHILIPS radio-gramofoon met wis- 
selaar, staand meubel, prachtig van 
toon en uiterlijk! Opneem-element 
met diamantnaald! 
Wij leveren staande kasten met 
wissejaar en platen, naar keuze! 
STOFZUIGERS Excelsior en alle 
andere merken vanaf ƒ2, — p.w. 
Wij leveren alle merken wasmachi- 
nes, droogmachines, strijkbouten etc. 

Komt U eens kijken en luisteren? 
Wij regelen desgewenst, na per- 
soonlijk overleg, de betaling met U. 

Erkend Philips Service Dealer 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 
GRAMOFOONPLATEN 

F.H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Tel. 2534 Zandv. Schaakclub 

Er werd de vorige week weer vinnig 
om de punten in de clubcompetitie 
gestreden. De uitslagen werden: 
Janssen-Dijkstra 1-0; Kappelhof- 
Bais 1-0;-Kop-Termes 0-1; Roete- 
meyer-Steiner afgebr.; Verhaert-de 
Jong afgebr.; Giskes jr-v.d. Brom 
1-0; Molenaar-Hogen Esch sr. 1-0; 
Haagen-Drommel 1-0; van Duijn- 
Slijkerman 0-1; Eldering-v. Coever- 
den 1-0. 

Damnieuws 

'De wedstrijden ~ van deze week 
hadden een vlot verloop. Een merk- 
waardigheid is, dat geen enkele 
partij remise is geworden. 
De uitslagen zijn: 
L.J. v.d. Werff-J. van Dijk 2-0 
R. Mulder-C. Draijer sr. 0-2 

G. ter Wolbeek-A. Hoekema 0-2 
J. Schuiten-M. Weber 0-2 

P. Versteege-J. Hoogendijk 0-2 
L.Y. Vink-A. Dekker 0-2 

Opvoering uitgesteld • 

Het jubileumstuk van het N.V.V. 
„Door het donker kwam een won- 
der"; waarvan de opvoering oor- 
spronkelijk in Zandvoort zou plaats 
hebben in theater Monopole in 
maart, kan door bijzondere om- 
standigheden niet doorgaan. Men 
hoopt het nu begin oktober op de 
planken te brengen. 

Oproep politie 

De hoofdinspecteur, korpschef van 
politie te Zandvoort, verzoekt per- 
sonen die vrijdag 3 februari om 
15.14 uur uit de Tempeliersstraat 
met de tram naar Zandvoort reis- 
den, zich in verbinding te willen 
stellen met de afd. recherche, poli- 
tiebureau te. Zandvoort. , t . _ j 
andvoort: 
■«v _ « T ^ • *n * ftl/t^l 
16e jaargang no. 38 17 februari 1956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestr. 57rd_ Zandvoort, Telef. K,2507 2472 - Postgiro 310592 Corresp.adres Postbus 26,Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — ; franco per post ƒ5, — per jaar. Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout „Brilsma en z'n bromvlieg" 

A. D. Hildebrand's boek 
werd tot een koftelijke jeugdfilm Van de Zandvoortse auteur, de 
heer A. D. Hildebrand, ontvingen 
wij deze week de uitnodiging, bij de 
- cineast Th. Jansen 'te Haarlem een 
eerste vertoning mede te maken 
van diens nieuwe jeugdfilm „Brils- 
ma en z'n "bromvlieg", door hem 
naar het boek van de heer HUde- 
brand vervaardigd, pnder^ auspiciën 
van de A.N.I.V.O. (Algemeen Ned. 
Instituut van Onderwijsfilms), dir. 
de heer Th. Jansen, gevestigd aan 
de Rijksstraatweg 276 te Haarlem. 
Een uitnodiging, die wij vanzelf- 
sprekend gaarne aanvaardden, want 
wij wisten, dat de vervaardiging 
van deze film niet over rozen was 
gegaan. Ruim anderhalf jaar heeft 
men ervoor nodig gehad, eer men 
ermede gereed kwam. Vele moeilijk- 
heden moesten worden overwon- 
nen voor deze eerste grote jeugd- 
film van de heer Jansen gereed 
kwam, die met een koppige door- 
^ zettingskracht voor alle zwarig- 
heden die zich voordeden, niet uit 
de weg is gegaan en met deze ver- 
filming van een kostelijk jeugdboek 
een, zeker bewonderenswaardige 
prestatie- leverde.- - ~ - . 

Voor» het verfilmen van- deze' 
leuke, spannende en leerzame ge- 
schiedenis werd tenslotte de volle 
medewerking verkregen van de 
Sabena in Brussel door het meer- 
dere malen beschikbaar stellen van 
een helicopter, van de burgemees- 
ters van Haarlem en Velsen en vele 
andere •- autoriteiten, bedrijven en 
instellingen!. Uit de toneelvereni- 
gingen „De Ramplaan-spelers" ' en 
„Door inspanning uitspanning", 
resp. te Overveen en Haarlem wer- 
den de speelsters en spelers voor 
deze film gekozen en met enorm 
veel enthousiasme werd onder regie 
van Jaap van der Veldt met als 
assistente Carla van Deelen deze 
rolprent vervaardigd, die een lengte 
kreeg van ruim 800 meter en een .„WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WURFF: 

„Zorg, dat óók -onze diere, 
niks te kort komme!" draaitijd van bijna anderhalf uur. 

U herinnert het zich waarschijn- 
lijk nog wel, dat de vóór-opnamen 
voor deze film, o.a. in Zandvoort 
werden gemaakt, wij schreven er 
toen reeds over ter gelegenheid van 
de speciale landing van de Sabena- 
helicopter op het. Caravan-terrein 
in maart van liet vorig jaar. 

De geschiedenis zelf leent zich 
wel- bij uitstek voor een spannende 
jeugdfilm. Het ip het verhaal van 
de dorpssmid Brilsma in het dorpje 
Ondermaten, met zijn zoon Hannes, 
die zó onder de indruk geraken 
van de noodlanding van een heli- 
copter op een weiland in Ondër- 
maten, dat Brilsma besluit, van een 
bromfiets een „vliegende brom- 
fiets" te maken. Dit gelukt en het 
moment, dat de vliegende brom- 
fiets in de werkplaats van Brilsma 
ook werkelijk vliegt, is zeker één 
der meest treffende momenten uit 
deze film. De uitvinding van Brils- 
ma blijft echter niet verborgen. 
Wanneer deze zijn vliegende brom- 
fiets buiten gaat starten met zijn 
zoon Hannes als piloot, en deze in 
een boom terecht komt, waarbij de 
truc-opnamen zéér geslaagd*- zijn, 
verschijnt de dorpsveldwachter en 
dit wordt aanleiding tot een reeks 
spannende gebeurtenissen, die el- 
kaar in snelle reeks opvolgen en 
waarbij óók de burgemeester van 
Ondermaten betrokken wordt, die 
tenslotte in een oud kasteel een 
grote schat ontdekt, geborgen in 
een kistje, dat door Hannes en zijn 
vader wordt opgegraven, na ont- 
maskering van een kippendief en 
een suggestief opgenomen spook- 
historie in het oude kasteel, waar- 
voor de ruïne van Brederode als 
operatie-terrein werd gekozen. Ten- 
slotte wordt rtiet dit geld, na een 
vergadering van de raad van On- 
dermaten, een N.V. opgericht voor 
de stichting van een vliegende 
bromfietsenfabriek, waarvan de 
uitvinder Brilsma tot directeur 
wordt benoemd. 

Spanning, sensatie, humor en 
boeiende handelingen wisselen zich 
in deze fraai opgenomen rolprent 
om beurten af, er wordt duidelijk in 
gespreken, zodat men het gebeuren 
in woord en beeld rustig volgen 
kan en bovendien werd in de ge- 
luidsband bijzonder geslaagde mu- 
ziek verwerkt, o.a. uit „1'Apprenti 
Sorcier" van Dukas en uit „Frei- 
schütz" en „Oberon" van Weber. 

De heer Hildebrand en diens 
echtgenote toonden zich na de ver- 
toning, die wij deze week in zéér 
kleine kring in de huiskamer van 
de heer Jansen medemaakten, uiter- 
mate enthousiast, een enthousiasme, 
dat wij ten volle konden delen. Niet 
alleen werd het boek zo nauw- 
keurig mogelijk gevolgd, toen het 
scenario voor de film geschreven 
werd, maar wat ons eveneens bij- 
zonder trof, was, dat men grote 
aandacht heeft besteed aan de 
schoonheid van het Hollandse land- 
schap, dat telkens weer op de voor- 
grond treedt, zonder ook maar 
ergens een te dominerend karakter 
te krijgen. Fraaie wolkenluchten, 
wuivende korenvelden, wijde pol- 
ders, .landelijke kanalen en koste- lijke, wijde vergezichten worden in 
de beelden getoond. Het landelijke 
dorpje Ondermaten werd wat de 
sfeer betreft, prachtig getroffen, en 
het kleine smederijtje van de dorps- 
smid Brilsma is als een schilderij 
op zichzelf. 

Als proef werd de film zaterdag 
J.l. reeds driemaal vertoond in 
dooi lopende voorstellingen voor de 
speeltuinvereniging „Vondelkwar- 
tier" te Haarlem. Het resultaat 
was zo groot, dat men besloot, bin- 
nenkort nog twee voorstellingen 
voor deze vereniging te geven. Zo- 
wel jong als oud toonde zich er 
opgetogen over. 

Er mag hier dan ook zeker 'ge?- 
sproken worden van een zéér bij- 
zondere aantrekkelijke film voor 
onze jeugd, een film, waaraan grote 
behoefte bestond, want het' aantal 
goede jeugdfilms in ons land na de 
oorlog was tot nu toe bedroevend 
klein. 

Ongetwijfeld zal deze rolprent 
haar weg door ons land — en wel- 
licht straks in het buitenland — 
zeker vinden. Het mag voor Zand- 
voort een grote eer worden ge- 
noemd, dat een dergelijk resultaat 
verkregen werd dank zij het werk 
van onze Zandvoortse auteur A.D. 
Hildebrand, die met dit boek, dat 
óók reeds als jeugdhoorspel voor de 
radio kwam, weer zulk een belang- 
rijke bijdrage leverde aan goede 
jeugdlectuur. 

Wij hopen van harte, dat de film 
„Brilsma en z'n - bromvlieg" zéér 
binnenkort in onze gemeente zal 
worden vertoond. Dit zal zeker ver- 
gezeld gaan van enkele speciale 
attracties van de zijde van de auteur 
van het boek. Anderhalf uur lang 
kan onze jeugd genieten van een in 
alle opzichten goede film, die sterk 
tot hun .verbeelding zal spreken en 
óók voor de ouderen zéér aantrek- 
kelijk zal blijken te zijn. 

Wij feliciteren de heer Jansen en 
de heer Hildebrand van ganser 
harte met dit prachtige resultaat. 
Moge Tiet spoedig in brede kring 
bekend worden! Dat 'Zandvoort 
daarbij de eerste mag zijn, hopen 
wij van harte, al was het alleen 
maar als dankbaar gebaar aan onze 
begaafde auteur. • K. Belangrijke vergadering 

Zandv. handelsvereniging 

De Zandvooitse handelsvereniging 
belegt een belangrijke huishoude- 
lijke vergadering op dinsdag 21 febr. 
in hotel Keur, welke voor het eerst 
na zijn ziekte weer zal worden ge- 
leid door de voorzitter, de heer M. 
Weber. 

De agenda vermeldt o.m. een uit- 
eenzetting van de directeur van 
stichting „Touring Zandvoort", de 
heer J. Th. Hugenholtz, over het 
plan van de stichting, in het 
komende seizoen een badgasten- 
kaart te gaan uitgeven. 
-Voorts zal een verslag worden 
uitgebracht over het resultaat van 
de Sint Nicolaa9 actie. 

Daar de penningmeester, de heer 
H. Heidoorn, als zodanig bedankte, 
zal in deze vacature door een be- 
stuursverkiezing worden voorzien. 
Het bestuur stelde voor een be- 
stuursfunktie kandidaat, (daar de 
onderlinge funkties na de aanvul- 
ling van het bestuur nader zullen 
worden verdeeld) in alfabetische 
volgorde de heren J. A. C. Goos, 
H: F. Hose en C. Kuyper. Belg. auto-renners op circuit 

Naar wij van de heer J.Th. Hugen- 
holtz, directeur i van het circuit te 
Zandvoort vernemen, heeft de Bel- 
gische autc-renvereniging: „1'Equipe 
Nationale Beige" zaterdag 3 maart 
de gehele dag het circuit gehuurd, 
teneinde daarop te -gaan trainen. 

Een aantal 'renwagens, w.o. Fer- 
rari en Maseratti, zullen op de race- 
baan verschijnen. Onder de cou- 
reurs bevinden zich o.a. Paul Frère, 
Pierre Stasse, Roger Laurent, André 
PÏlette en Jacques Swaters. 

Amerikaanse belangstelling 
voor Zandvoorts circuit 

Bij de directeur van stichting 
„Touring Zandvoort" is een schrij- 
ven binnengekomen uit Daytona 
(Florida) waar men de bouw voor- 
bereidt van een autocircuit van ca. 
6 a 7. km. lengte. Gevraagt wordt 
aan dé heer J.Th" Hugenholtz, direc- 
teur van het circuit te Zandvoort, 
bjjj;deze bouw van advies te willen 
dienen en de besprekingen daar- 
over ergens in Europa, doch liever 
hogljn Daytona te doen plaats 
hebben. 

Begrijpelijke belangstelling 

Voor de vacant komende betrek- 
king .van hoofd der openbare U.L.O. 
school'in deze gemeente hebben zich 
21 sollicitanten gemeld. , HOTEL SOUWëS 

Annex CABARET EXTASE 

ZANDVOORT 

Het gehele jaar geopend Dagelijks 
Diner-Dansant , Zaterdags en Zondags 
uitgebreid internationaal 
CABARET-PROGRAMMA ZONDAGS MATINEE Adviezen voor naar- 
en huidverzorging 

Joh. A. Suykerbuyk 

Coiffures - Créations 

THORBECKESTRAAT 11 
ZANDVOORT - TEL. 3382 Wintertijd! 
Woltijd! 

Jaeger ^.wol 100 gr. ƒ1,18 

Neveda wol 100 gr. ƒ1,65 

Onze bekende sportwol 

100 gr. f2,30 

Alle soorten baby wol! 
Wollen kinder-, dames- en 

heren vesten en pullovers. 

„De Wolbaai" 

Grootste speciaalzaak in wol 
Haltestraat 12a - Telef. 2094 Rijdt zelf! 
O-TJP 
,~> "^ Verhuur ' Ford Fairlane 

van -W Opel ;,Kapitan "tfiëirw/e auto's ^zonder _ , . _ 

Adres: Boulevard PaulusjLóoï 97 V-Ï Zandvoort" -^ Telefoon 3152' Ford Zephyr . t _ t 

chauffeur.. 
Wij brengen U met deze 
temperatuur . alle^ ont- 
spanning en vermaak 
in^ Uw huiskamer- met PHILIPS TELEVISIE 
PHILIPS TELEVISIE groot beeld 
, ƒ.775— -.ƒ995,— 

PHILIPS TELEVISIE 53 cm. beeld 

ƒ1245,— 
PHILIPS TELEVISIE staand meu- 
bel met deuren, op wielen, voornaam 
van uiterlijk ƒ 1695, — Dagelijks uit- 
zending, zie de programmabladen! 
PHILIPS TELEVISIE en onze ser- 
vice garanderen U een prima ont- 
vangst. 

Erkend Philips Service Dealer 
TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 Als door 

zonnewarmte 

worden verkoudheden bij Vader, 
Moeder en Kind verdreven m et Aan de leden van de Hanze 
en hun echtgenoten 

Dames en Heren, 

Zoals U uit de U toegezonden, 
circulaire en uit de parochiemede- 
delingen hebt kunnen vernemen, 
houdt „De Hanze" a.s. zondag een 
bezinningsmorgen. Onze bondsadvi- 
seur Pater Eembertus o.f.n. Cap. 
draagt voor ons het H. Misoffer op 
en we vragen. Gods zegen, voor onze 
tijdelijke en geestelijke belangen. 

Hierna verenigen we ons aan een 
feestelijk ontbijt, waarna Pater 
Rembertus een korte conferentie 
houdt. 

U kunt wel begrijpen dat Uw 
bestuur met alle middelen getracht 
heeft van deze ochtend een hoogte- 
punt te maken. "Wie Pater Rember- 
tus wel eens gehoord heeft, weet 
dat hij de vaak moeilijke konse- 
kwenties van ons Christen-zijn hel- 
der en ook artistiek onder woorden 
brengt. Het is dan ook een bijzon- 
der genoegen om ons met deze 
priester te verdiepen in problemen 
die ons raken en zijn uiteenzetting 
te beluisteren. 

Helaas zijn er een paar moeilijk- 
heden. Op de eerste plaats het 
vroege uur (de mis begint om half Voor stokvis 

ZOUTE VIS en 
DIEPVRIES KABELJAUW FILé. 

Vishandel H. SCHUT 

Kerkstraat 21 - Telefoon 2121 Doktersdienst 

Zondag a.s.: Dr. P. Vijlbrief, 
Hogeweg 43, telefoon 3355. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zr. S. M. de Wilde, 
Zeestraat 67, telefoon 2720. 
VERLOSKUNDIGE: 
Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816. 


acht). Vervolgens de koude, die we 
natuurlijk, niet konden voorzien. 

We zijn blij dat ondanks deze be- 
zwaren zovelen zich * spontaan op- 
gaven. We weten b.v. van leden die 
minstens om zes uur op moeten om 
op tijd aanwezig te kunnen zijn. 

Voordat de kinderen verzorgd, 
zijn, de kachels branden enz., 
enz. Vele ouderen, schoonou- 
ders, zusters of andere soor- 
ten vah oppas moesten er vaak 
aan te pas komen om voor de mees- 
ten meedoen mogelijk te maken. 

Helaas is een ander uur niet mo- 
gelijk. We beschikken in Zandvoort 
niet over een kapel. Bovendien 
stelde, de pastoor er prijs op, dab de 
mis in de parochiekerk opgedragen 
wordt. Om het toch een intiem, ka- 
rakter te geven, zijn de tien eerste 
banken voor ons gereserveerd. 

In verband met het weer, ontbijten 
we bij „Rinkel en er is. voldoende 
koffie en thee voor heel Zandvoort. 

Het is begrijpelijk dat er leden 
zijn die om gewichtige redenen niet 
kunnen komen. Te betreuren is- het 
echter, dat er ook zijn," die menen 
dat zij er niet bij horen. Het merk- 
waardige is dat de excuses tegen- 
gesteld zijn. Een bepaalde - groep^ 
meent" dat zoiets alleen voor de' 
„fijnen" is. Nu is er niets dat erger 
is dan die uitdrukking. Er schijnt 
een opvatting te bestaan dat er ook 
nog een zgn. „fijn Katholicisme" is. 
Dat moeten niet de besten zijn. Als 
iemand wordt besproken (komt nog 
voor in onze " beschaving) en er 
wordt bij gezegd: „Hij is fijn-Katho- 
liek", dan komt er iets dat minder 
mooi is. Dan wordt zo iemand in- 
gemaakt. Wacht U dus voor de fij- 
nen. We kunnen de leden "gerust- 
stellen. Fijn-Katholicisme heeft 
niets met R.K. te -maken. Overi- 
gens hebben andere * geloofsover- 
tuigingen ook met dit euvel te kam- 
pen. Er moet zelfs hier een zgn. 
fijne kerk bestaan. 

De tweede groep niet-komers zijn 
zij, die het niet nodig hebben. (Zou- 
den dat de fij'nen zijn?). We kunnen 
deze groep niet thuis brengen. Past 
U het Christendom toe? Ge vast en 
geeft een tiende van uw bezit aan 
de armen? U is beter dan de tolle- 
naars? Goed, blijft U maar weg. 
Graag zelfs! 

Hanze-leden!, 'het is vasten en mis- 
schien een offertje om vroeg op te 
staan en, uw huiselijke omstandig- 
heden zo te organiseren, dat U kunt 
komen. Komt dan en U zult er geen 
spijt van hebben. Het bestuur. KOPER's 

COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113- Voor 't eerst in Zandvoort 

De grote tentoonstelling van mo- 
toren, scooters en bromfietsen, die 
de heer Jac. Versteege heden vrij- 
dag, zaterdag en zondag d.o.v. in 
„Ons Huis" gaat houden, zal een 
evenement worden, dat voor 't eerst 
in Zandvoort plaats vindt. Een, ge- 
beurtenis, die mede getuigt van de 
toenemende groei van onze ge- 
meente en daarom alleen reeds 
zeker even speciaal onder Uw aan- 
dacht dient te worden gebracht. 

Natuurlijk, dit wordt geen expo- 
sitie, zoals U die in het R.A.I. ge- 
bouw krijgt te aanschouwen, doch 
voor Zandvoort is deze show zeker 
belangrijk te noemen. 

Ze zal zich zeker in de grote 
belangstelling van motorminnend 
Zandvoort mogen verheugen, ter- 
wijl óók van buiten onze gemeente 
voor dit gebeuren veel interesse 
bestaat. 

Wat er te zien zal zijn is vanzelf- 
sprekend beperkb wat de merken 
betreft. Puch, Sarolea, Triumph en Dorpsplein 1 1 , Tel.2872-3460 . 

Begrafenissen en crematies, 

Eerste Zandvoortse 
' rouwkamer-inrichting 

ï Gelegenheid tot opbaren 
Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK. , 
Julianaweg, hoek Emmaweg 
Zondag a.s. -10 en. 17 uur: 
Ds. A. de Ruiter. Z. 3. 

HERVORMDE KERK 
Zondag a.s. 10.30 uur: 

Ds. R. H. Oldeman. 

„Het Huis in de Duinen", 19.30 uur: 

Ds. R. H. Oldeman. 

9.30 uur: Jeugdkapel in de nieuwe 

consistoriekamer. 

Spr. de heer E. Rikkert. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15' 
Zondag a.s. v.m" 10,30 uur: 
Ds. C. P/Hoekema, uit Haarlem. 

PAROCHIE Hr AGATHA.' - - 
H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog- 
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof. 
In de week H.H. Missen 's mor- 
gens 7 uur en 7.45 uur. 

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags 
gelegenheid om te biechten. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst 
in pension Dijkhoffz, Brederodestr. 
43. Spr. dhr. H. Veldkamp, evange- 
list, den Haag. Ruwe,rode handen 
Dürkop-Diana zullen er vertegen- 
woordigd zijn met de allernieuwste 
modellen 1956, zowel wat motoren 
scooters als bromfietsen betreft en 
het zal zeker de moeite waard blij- 
ken, van deze allernieuwste snufjes 
op motorisch gebied kennis te 
nemen. 

Wij hopen er U volgende week 
méér van te vertellen, doch na alles 
wat wij van de voorbereidingen 
vernamen, kunnen wij. U ten zeerste 
aanraden, deze show, die geheel gra- 
tis toegankelijk is, te gaan bezoeken, 
U zult er geen spijt, van hebben, 
want deze eerste expositie op dit 
gebied in onze gemeente wordt zéér 
serieus voorbereid en opgezet. 

Humanistisch Verbond 

Heden, vrijdag 17 februari, zal de 
gemeenschap Zandvoort van het 
Humanistisch. Verbond in hotel 
Keur het tienjarig bestaan van het 
Verbond herdenken. 

Tijdens deze feestelijke bijeen- 
komst zal de heer H. J. J. Lips uit 
Amersfoort een herdenkings-rede 
houden. De declamator B. Hogeweg 
uit Nieuwendam zal proza en poëzie 
voordragen. Ruwe, schrale huid G&ne&sê snh/ Geslaagd De zoon van het Zandvoortse ge- 
meenteraadslid, Ir. P. G. van Kuyk, 
de heer J. van Kuyk, wonende aan 
de Buindoomlaan te Bentveld, 
slaagde deze week aan de universi- 
teit te Amsterdam voor het arts- 
examen. Onze hartelijke gelukwens! £)e o a9oooooooooooo9ooeooooooooooo°°oaQ?j)£Ooo o 0f& 

| » Op» 26 v februari a.s. hopen we, -. | 
I- Tnet°,«orfze\'kmderen ons_ 25'—- % 
| A jarig^huwelrjk te-- 'gedenken;*"! 
| terwijl* 8.maart~deC' dag. is, 4» 
I waarop vóór _25~ 1 jaar r ,.defb,ê- -'s 
» vestigingsplaats vond:--'* -',' % % 
\, Gragg, zullen we hénV-die^ons - 1 
I met " dit * dubbele " ' voorrecht I 
§ willen gelukwensen, ontvan- | 
jj gen />p.woensdagj29 -februari, f 
! 's middags van 2-5 uur, in % 
% hotel Keur -(bij het •-■ station). • | 

| « -A. de r Ruiter. | 

I ' G. J.' de 'Ruiter- \ f 

1- van Gelder, f 

S Gerard en Petra. % 

o - *» o 

o 

1 Pastorie Geref. kerk ' ' g 
g Julianaweg 17, Zandvoort. f 

o° ° 

^)o 0OOaoOO00OOoOO0O00000OOO0OOO0OOOBB00009O°o^} 

(GVqOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOooOOOOOO ortB 

| Op zondag 19 februari hopen 1 | 
| onze geliefde ouders 'en groot- f 
| ouders S 

| J. L. VINKEN f 

| en | 

| C. VINKEN-HUISMAN f 

° O 

g hun 55-jarige echtvereniging | 
g te herdenken. % 

o ° 

| Hun dankbare kinderen ,| 

S en kleinkinderen. , ; 

o ° 

| Zandvoort, 17 februari , 1956. | 
I Haarlemmerstraat 15. | 

""o ° 

@O O °OOOOOOOOQBOeOOOOOOOOOCOOOO«OOO0QOOOOGOO°Q^ 

Dankbetuiging 

Hiermede betuigen wij onze harte- 
lijke dank, voor de vele bewijzen 
van deelneming betoond bij het 
overlijden van onze lieve vrouw, 
moeder, behuwd- en grootmoeder 

F. L. VAN KEULEN-DRAIJER 
Paradijsweg 9, Zandvoort. Balcon-varia 

Aerie: Da's al 'n paer weke 'eleje 
Wullum, dat 'k je voor «'t laetst 
'esproke heb. 

Wullum: Hoe kan 't ook anders 
Aerie, 't is nog al mooi weer om 
op de Rotonde te staen. Wat 'n 
kou jü, wat 'n kou. Zou d'r nou 
nooit 'n end an komme? 

Aerie: Ach Wullum, 'k denk maer 
zó, 'as 't 'n bietje meeloopt, dan 
staen over 'n week of vier de 
stoele al, weer op 't strand. Je mot 
niet vergete jü, over zes weke is 
't alweer Paes en dan ben je alle 
naereghaid zó weer vergete. 

Wullum: 't Is te hope jü, maer op» 
't ogeblik zitte we thois toch maer 
met bevrore kraene en motte we \ 
emmertjes waeter haele bai de 
bure, ze kenne 't op de waetertore 
wel mooi vertelle, maer dat deur- 
blaeze geeft ook gien cent, 'k heb 
me aige 't aepezuur staen te 
blaeze, maer eve zo vrolijk gien 
droppeltje waeter! 

Aerie: Moed houwe jü, dat komt 
allegaer wel weer veur mekaer. 
As de bolle straks bloeje, dan zit 
er in jouw kraen wel weer waeter 
'enog. 

Wullum: En in 't durp is 't ook zo'n 
dooie boel, Aerie, d'r valt niks te 
beleve. Je kan in de straete wqj. 
schiete. 

Aerie: Daer komt óók wel 'n end an. 
jü, d'r zal over niefr al te lange 
taid óók -wel weer es 'n dag kom- 
me dat je zegt: ,,'k Wou, dat 't 
maer 'n bietje rustiger was". En 
dat 't zo rustig is op 't ogenblik, 
dat kan ik óók niet zegge, d'r is 
nog al wat daining over de straet- 
belasting en over onze gemiente— 
raed, die de nuwejaersredevoe- - 
ring van onze burgervaer niet 
heb beantwoord en „over de Han- 
delsvereniging, waer 't ook gien. 
koek en ai was. 

Wullum: Dat's al weer in orde 
Aerie, Maerte Jopie blaift veur- 
zitter en de straidbail is weer op- 
geborrege. Zo zal 't met die an- 
dere dinge ook wel gaen. De soep. 
wordt nooit zo heet gegete as ze 
oit de pan komt. 

Aerie; 'k ben blai, je zó te hore 
klesse Wullum, want al laikb alles 
nou somber en vervelend, opti- 
mist motte we altaid blaive. As. 
over 'n paer weke 't veurjaers- 
zonnetje gaeb schaine en de bad- 
gaste komme, dan is 't er in Zan- 
vert gien taid meer veur al dat 
gezaenik. Philips , nieuwe „HifQ"; . 

Radio combinatie ƒ780,-' aumtmits 

I1SI1HHICE 

bestaande uit: 

ontvangtoestel; 
\ " ' . i~J! akoestische box; 
^^^§y 2^-hogetonen projectoren 

Gebouwd volgens het Bi-Ampli 
systeem. Muziekontvangst, die de 
■werkelijkheid ^weergeef t!. 
Aansluiting voor bandrecorder en 
platenspeler. - _--. • \ 

GRAMOFOONPLATEN: " Bezoekt* 
onze afdeling^ gramofoonmuziek. ] 
Kuime keus langspeelplaten 45 en 
78 t. 

PHILIPS RADIO in diverse prijs- 
klassen, een kwaliteitsproduct. 
PHILIPS RADIO vanaf ƒ98,—. 
STOFZUIGERS: Excelsior/ Ruton, 
Holland-Electro, vanaf ƒ2, — p.w. 
Wij leveren diverse merken was- 
machines en " alle andere huish. 
apparaten, , 

Komt V eens Éijken en luisteren? 
Wij regelen -desgewenst, na per- 
soonlijk overleg, de betaling met U. 

Erkend Philips Service Dealer 
Wij adviseren U steeds heb beste! 
Kostverlórenstraat 7 - Telef. 2534 K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. speelde K. J. Z. 
Zandvoort zijn 3de ronde voor het 
2de , maandelijkse > clubkampioen- 
schap. De strijd had 'n vlot verloop. 

.1. P. Paap Cz., 2. G. Meijer. 3. E. 
Keur. 4. Bolle. De heer Bolle, ging 
van de eerste plaats naar de vierde. 

Vrijdag -a.s.. speeft K.J.C. Zand- 
voort bij Noord voor het tournooi 
van K.J.C. Noord.' 

K.J.C. «Noord» 

Na een" spannende strijd was'^de 
stand in de 2e week van de maand: 
1. D. Luikel 10.145 p.; 2. A. Zwem- 
mer jr. 10.102 p.; 3. Fl. Molenaar 
10.035 p.; 4. Jb. Koning 9913 p. 

Ons Ie lustrum tournooi liet zich 
kennen _door slecht <weer, maar on- 
danks dat kwamen de mensen van 
buiten toch. Er werd gespeeld door 
damesclub Klaverbloem en Onder- 
ling genoegen, beiden uit Haarlem, 
A. Bluijs met zrjn .kornuiten en 
Vriendenkring uit Zandvoort. 
De eerste uitslag is dan als volgt: 
Klaverbloem-H'lem 21366; 12 m. 
O-Genoegen-H'lem 20488; 11" m. 
Vriendenkr.-Z'voort 20185 ; 10 m. , 
H. 31uijs-Z'voort 17955; 7m. 

Damnieuws 

Ondanks dé vorst was de opkomst 
deze avond behoorlijk en gaf deze 
avond weer enige interessante par- 
tijen te zien, b.v. Vink tegen Hoeke- 
ma, die op remise leek te eindigen, 
maar toch nog door Hoekema op 
verrassende wijze met een slagzet 
werd gewonnen. 
C. Draijer sr.-G. ter Wolbeek 2-0 
A. Dekker-L. J. v.d. Werff 0-2 
J. v. Dijk-J. Hoogendrjk 1-1 

M. Weber-P. Versteege afgebr. 
L. J. Vink-A. Hoekema 0-2 

HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
Febr. berüdbaar 

19 8,20 3,— 20,48 15,30 12,30-19,00 

20 9,20 4,— 22,— 16,30 13,30-20,00 

21 10,38 5,30 23,31 17,30 14,30-21,30 

22 — ,— 6,30 12,15 19,— 3,30-10,00 

23 1,02 8,— 13,31 20,30 5,00-11,30 

24 2,05 9,— 14,25 21,30 6,00-12,30 

25 2,55 10,— 15,12 22,— 7,00-13,00 

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn 
Haltestr.50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging Beddenmagazijn 

W. H. Kemper HALTESTRAAT 21 TELEF. 2119 en 2344 1 pers. VERENDE MATRAS ƒ 47,50; 

2 pers. 3-delige VERENDE MATRAS 

met kapokkussens ƒ105, — 
1 pers. DIVANBED ƒ26,50 en 2 pers ƒ38,— 

Wollen dekens 

in alle prijzen! 

ƒ13,90; ƒ14,75; ƒ15,75; ƒ17,50; ƒ18,—; 
ƒ19,50; ƒ25,00; ƒ30,90; ƒ32,50; ƒ37,50; ƒ43,90. 

BEDDENREPARATIES IN EEN DAG GEREED! Zandv. Vrouwen Contact Commissie 

" MAANDAG 20 "FEBRUARI n.m. 8 UUR, 
spreekt in hotel Keur, 
de heer A. J. v. LEUSEN, arts te Velsen, 
over 

Levensaanvaarding 

Entree 40 et. Toegankelijk voor dames en, heren. ^M0mm^0^mm STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK 

F. M. VAN DEURSEN 

' SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507 POSTKANTOOR ZANDVOORT 

i : Gevraagd: 

hulpbestellers 

Goed loon. Bij gebleken geschiktheid na' 2 jaar 
benoeming in vaste dienst. - • 
Wie zich voortdurend wil trakteren, 
Moet Drommel's rookwaar proberen 
Wie eenmaal tot die keuze raakte, 
Zegt: „Ja, dit is 't meest volmaakte" 

Sigaren magazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 WEEKEND-RECLAME: 
Gehakt h.o.h. 500 gr. f 1,25 
Prachtige Kalfslappen 500 gr. f 2.1 5 
Varkensroll. (mager) "i 500 gr. f 2,20 
Speciale baklever van ƒ0,45 100 gr. voor 
f 0,30 lOO^gr., 

SOEPPAKKET: 1 50 gr. gehakt 

100 gr. poulet en 1 mergstaafje f 0,85 

100 gr. Varkensnier ' , 30 et. 

Bij vlees onze bekende lunchpakketten. 
VOLOP HONDENVPER. 

Slager GAUS Kerkstraat 14 — Telef. 2102 Alle leeftijden. WËmmÊmMmÊmaimaammÊmÊÊmÊK^BmaiamammamamttmnmmBmËumm 

Dames, geld besparen? Dan ons vlees en onze vleeswaren! 

^ □ Slagerij Henk van Eldik 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

rcr> 500 gr. prachtige OSSelappen f 1 ,85. 500 gr. gesm. rundvet 50 et. 

500 gr. Schouderkarbonade f 1,70 500 gr. Lende-Entrecöte 12,35 

500 gr. prachtige KALFS- 500gr.SCH. KARBONADE ..ƒ1,70 

— ,., FRICANDEAULAPPEN .... ƒ2,25 500 gr. RIB KARBONADE ..ƒ2,10 

■ <" 500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,35 500 gr. HAAS KARBONADE ƒ2,25 

VLEESWAREN-RECLAME: 

150 gr. mooie Ham 85 et. 150 gr. Cornedbeaf 60 et. 100 gr. ham met ) -r e _* 

150 gr. pekelvlees 68 et. 250 gr. echte Geld. gek.worst 85 et. 100 gram leverworst } '3CI 

150 gr. Gebr. gehakt 55 et. 200 gr. heerlijke Leverworst 50 et. ioO gr. ham met / q e ± 

150 gr. gel. lever 90 et. 100 gr! pekelvlees \ " *> c * 

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90ct. 
Theater „Monopole" | 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550 

Vanaf vrijdag 17 t.m. zondag 19 februari 8 uur 

JOHN MILLS - ERIC PORTMAN en 
CHRISTOPHER RHODES in: 

Ontvlucht uit Colditz 

Kasteel Colditz, record aantal ontsnap- 
pingen. Een opwindend verhaal vol humor. 

14 jaar. 

Vanaf maandag 20 t.m. woensdag 22 febr. 8 uur 

NICOLE BERGER - PIERRE MICHEL 
BECK - EDWIG FEUILLERE in: 

Als het jonge 
koren rijpt 

De pers schreef: Een kunstwerk' voor vol- 
wassenen. Toegang 18 jaar. Donderdag 23 februari 8 uur (slechts 1 dag) 

JACQUELINE PAGNOL - RAYMOND. 
PELLEGRIN - HENRY VILBERT - REL- 
LYS en MARCELLE GENIAT in: 

MANON 

van de bronnen 

Ga naar Manon van de Bronnen en U 
beleeft de heerlijkste uren van Uw leven. 

14 jaar. 

Wegens zéér grote lengte dezer film verhoogde 
entreeprijzen: Parket f 0,90; parterre f 1£0; 
stalles-balcon f 1,50; loge ƒ 2,00. 

Zondagmiddag 19 febr. 2.30 uur speciale matinee 

Wij presenteren U de Koningen van de lach 
"STAN LAUREL en OLIVER HARDY in: 

Het leven 

is geen lolletje Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! SSSFJi Advertentietarief losse 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. f/7£//tf£/?Sé GEVRAAGD: Net MEISJE 
als hulp in de huishouding 
voor dag of dag en nacht 
bij P. Paap, Haltestraat 61. GEVRAAGD: Een net 
MEISJE (9-2 uur). Mevr. 
Gatsonides, Bentveldseweg 
10, Bentveld. (Dicht bij 
tramhalte). Electr. NAAIMACHINES 
TE HUUR. ƒ5,- per week. 
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7 Jongelui, die wensen te 
trouwen, zoeken WOON- 
ruimte. Zijn gauw tevre- 
den. Br. no. 5, Haltestr. 12. GEVRAAGD: een gevor- 
derd LEERLING. Bakkerij 
Koelemij, Haltestraat 33. WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. Door dame op leeft, wordt 
gezocht een ZIT-SLAAP- 
KAMER met kookgelegen- 
heid. Hoge huur geen be- 
zwaar. Br. no. 16-2 bur. 
van dit blad. GEVR.: v.d. banketbakke- 
rij een LEERLING of ge- 
vorderd leerling BANKET- 
BAKKER. J. E. Steenken, 
Gr. Krocht 20b. - COSTUUMS, regenjassen, 
regenmantels, demi's, win- 
termantels, mantelcos- 
tuums ƒ10, — maandelijks. 
Schrijf aan Super Standing 
Statenlaan 41 - Arnhem. 
Kleur en maat vermelden. GEVRAAGD: Net MEISJE 
voor huishouding en win- 
kel. Mevr. Schuilenburg, 
Grote Krocht 5-7. WONINGRUIL Amster- 
dam-Zandvoort. Aangeb. te 
Amsterdam: pr. w. ■ a. d. 
Amstel, riant uitz., 3 gr. k. 
k., douchecel, gr. waranda 
en balcon. Gevr. HUIS of 
BENEDENWONING te 
Zandvoort. Bi. m. n. inl., 
huurprijs, enz. onder letter 
K aan F. M. van. Deursen, 
Haltestraat 12. Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

wasmachines mei lichte 

emaille-beschadigingen 

gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150,— Depot: Anna 
renlaan 44, 
Telef. 39204. van-, Bu- 
Haarlem, 
gSflg#. Un2tlm9«naart 
| (gtf&aM^ Uw jaarlijkse uitstapje naar de Beurs 

in -Haarlem staat weer voor de deur!!! 

Als extra attractie brengen wij 

het originele Amerikaanse Waterorgel 

"DANCING WATERS" 

in een sprookje van licht, kleur en muziek. 

Overdag gratis 's Avonds f. 0,25 -^nfiieZ^" 1 _ . tTw eemeente 

VOOKVB^OOr»^^™- 

Het Bureau van o . ^ >ete gem, **« -_ 

Boekhandel v. •>■ _ ^_ 

T 
\ 

H&MU.EMSE 

\ 
\ Tin wnuMJL vooï 1 ■Jf Iedere avond van 10-11 uur eezellig dansen o.l.v. de bekende dans- 
"* leraar JH._,v. d. Moolen te. Heemstede.- ' 

'0e Beurs Is geopend van 2 t/m 9 maart in het Krelagehuis 

aan de Jjeidse vaart te Haarlem. Dagelijks van 10 uur v.m. tot 

„. . , 5 uur n.m. en 's-avonds van 7-11 uur. Vrijdag- 2 en zondag 

00*>-_,,.,.j \ 4 maart open van 1-5 uur en 's-avonds van 7-11 uur. Entree 

j j \ volw. f. 1.- pi. r-, kinderen tot 14 j. f. 0.50 pi. r. Voorverkoop BSSSSff' f. 0.10 extra. Een jongen om opgeleid te worden 
voor de stanzmachine en MEISJES 

als aank. stiksters en leerling stiksters, geschoold of onge- 
schoold, kunnen nog geplaatst worden. Salaris volgens CAO. „ELWI" SCHOOLSTRAAT 2 

A. van der Mije & Zn. ZAAK te koop gevraagd 
te Zandvoort; onverschillig 
welke branche. Br. onder 
letter A aan F. M. van 
Deursen, Haltestraat 12. Café Oomstee 

Iedere Vrijdag gekookte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. Autorijschool 91 

Leidt U op in snel tempo voor Uur 

Rijbewijs 

Lesprvs ƒ6,— PER UUR. 
Aanmelden: VONDELLAAN 8 of TELEF. 3309 Zandvoortse Korfbalclub 

„Z.K.C. - Zandvoort" 
Korfballers(sters) 

Nu wij GEEN onderafdeling van de Speeltuin 
Ver. Kindervreugd meer zijn, kunt U allen nader 
kennis maken met onze mooie korfbalsport. 

Bezoekt. U eens onze 

indoortraining 
op dinsdagavond 

in de Hannie Schaftschool onder leiding leraar 
M.O. Adsp. van 7-8 uur. Senioren van 8-10 uur. 
Wij spelen op sportpark „Duintjesveld". 

ZANDV. KORFBAL CLUB 
„Z.K.C. - Zandvoort". 

Het Bestuur. Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

AD f^ I P" nsesseweg 1 5 
• DUL Telef. 2066 Taxi? 2600 
bellen!! 

HOGEWEG 50 
1 SCHROEDER Trouwen, lange afstanden 
billijke prijzen. 

Wij" zijn ook 'ingedeeld '■ 
bij 't ziekenvervoer. Zandv. Schaakclub 

De vorige week werd de 4e ronde 
van de 2e clubcompetitie gespeeld. 
De uitslagen waren: Termes-Roete- 
meyer afg.; Janssen-Kappelhof afg. 
Slijkerman-de Jong 0-1; van Duyn- 
Giskes jr. 0-1; Mühlenbruch - van 
Keule 0-1; v. Coeverden - Haagen 
'/s-Va; Drommel-Eldering 1-0; Ho- 
gen Esch jr-v. Duyn 0-1. 

««Bridgen voor pleizier» 

Dinsdag ware» de uitslagen van 
een onderlinge wedstrijd in: 
N.Z.: 1. fam. v.d. Vlerk 41 p.; 2.fam. 
v. Straaten 39 p.; 3. dames Gebe- 
Dïrksen 36 p.; 4. dames Huyer- 
Berkhout 28 p. 

O.W.: 1. mej. Gebe-hr. Gebe l 48p.; 
2. fam.Vleeming 40 p.; 3. mevr. des 
Bouvrie-hr. van Wonderen 30 p.; 
4. dames den Belder-Bodenhausen 
26 pt. .*' 

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen 

Voor a.s. zaterdag en zondag wer- 
den alle wedstrijden afgelast. 

De indoortraining voor jeugd- 
handbal wordt gehouden in de 
Wilhelminaschool woensdagavond 
van 7 tot 8.30 uur. De kerngroep 
voetbal traint van 8.30 tot 10 uur, 
eveneens woensdagavond in de 
Wilhelminaschool. 

Korfbal 

Ingaande deze week wordt door 
de Zandvoortse Korfbalclub iedere 
dinsdagavond getraind in de Hannie 
Schaftschool en wel van 7 tot 8 uur 
door de adspiranten en door de ove- 
rige leden van 8 uur tot half tien. G.J. TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN 

VESTING 
hulpmotorën enz. 

Stofzuigers, electr. onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19 Heeft U iets op te ruimen? 

Wy kopen alle soorten meubelen en 
inboedels. - Overal te ontbieden! 

P. WATERDRINKER - TEL. 2164 Iedere Donderdagavond 8 uur 

MOSSELEN ETEN 

bij 

La Mer, Zeestr. 26 

Geopend tot 1.30 uur 's nachts Pantine haarloiion 

1 Xyrêne 
After shaving lotion 

Drogisterij Bouwman 

Gedipt, drogist 
ÓRANJESTR. 7 - TEU/2327 Onze Handelsvereniging ' 

Het zal ongetwijfeld velen, in onze 
gemeente tot voldoening stemmen, 
dat de dreigende moeilijkheden bij 
de Zandvoortse Handelsvereniging 
blijken te zijn opgelost." 

De door het bestuur uitgegeven 
oproep tot bywoning van de belang- 
rijke huishoudelijke vergadering op 
dinsdag a.s, in hotel Keur, bevat 
twee verrassende mededelingen, n.l. 
dat deze vergadering weer onder 
leiding zal staan van. voorzitter M. 
Weber en dat de heer Heidoorn als 
"bestuurslid heeft bedankt, zodat in 
een bestuursvacature zal moeten 
worden voorzien. 

Ik tuil mij niet verdiepen in de 
vraag, welke omstandigheden tot dit 
alles hebben geleid. Ik stel slechts 
vast dat we een bekwaam voorzit- 
ter behouden en dat we een pen- 
ningmeester verliezen, die zich altijd 
nauwgezet en met veel ambitie van 
deze taak gekweten heeft. In de heer 
Heidoorn verliest de Handelsvereni- 
ging een lid,, dat voor de vereniging 
grote verdiensten heeft gehad. 

Het lijkt mij goed, dat we thans 
niet verder nakaarten over hetgeen 
geweest is, doch ons slechts con- 
centreren op de toekomst. Ik zei het 
al méér: ónze Handelsvereniging is 
in onze gemeente — - speciaal voor 
onze winkeliers — een uitermate 
belangrijk lichaam, waarvan, wan- 
neer eensgezind wordt samenge- 
werkt nog véél belangrijks kan wor- 
den verwacht. Niet in verdeeldheid, 
doch in eenheid, daarin ligt de 
kracht! 

Dat men-y mi] kandidaat stelde 
voor het bestuur, beschouw ik als 
de konsekwentie van hetgeen ik 
eerder over onze Handelsvereni- 
ging schreef. Wanneer men mij zou 
verkiezen, zal ik deze benoeming 
niet weigeren. Ik zou het ook moei- 
lijk kunnen weigeren, nu, mijn arti- 
kel blijkbaar — en gelukkig — ertoe 
heeft geleid, dat mede daardoor de 
atmosfeer gezuiverd werd. In deze 
gezuiverde atmosfeer gaat de Han- 
delsvereniging verder en ik moet U 
eerlijk verklaren, ik heb daarin het 
grootste vertrouwen! 

Ontzag en bewondering 

Onder degenen, die de elfsteden- 
tocht dinsdag hebben uitgereden 
bevonden zich óók twee inwoners 
van Zandvoort, t.w. brigadier D.W. 
van Akooij, die voor de vierde maal 
dezes monstertocht volbracht, n.l. 
driemaal m de wedstrijd en ditmaal 
in de toertocht en de heer D.Bokma, 
ambtenaar van de burgerlijke' 
stand, die voor de eerste keer de 
toer meereed. 

Wij hebben voor zulke prestaties 
alleen maar ontzag en bewondering, 
vooral als je dan -uan hen beiden 
moet horen, dat het nog wel mee- 
viel,, al waren er verschillende val- 
partijen. Maar de heer Bokma zat 
woensdagmiddag op kantoor in' 
Zandvoort alweer achter z'n schrijf- 
machine en óók brigadier v. Akooij 
heeft zijn werkzaamheden al lang 
weer hervat. Beiden nog een beetje 
stijf en~hier en daar een blauwe 
plek, maar dat moet je voor de 
goede zaak maar over hébben. 

Zij deden het toch maar, alsof het 
de gewoonste zaak van de wereld 
wa$, zulk een monstertocht, waar- 
voor in de gehele wereld belang- 
stelling , bestaat en ze behoorden 
nog lang niet tot de laatsten die 
binnenkwamen. 

Van donTcer tot donker hebben ze 
op de smalle ijzers gestaan, ze heb- ben zichzgewprstéld over de: uitge-^ 
'strekte barre ^eenzaamheid temidden 
'yan •zware-' sneeuwbuien- en- als je 
"je dat eens even goed voorstelt, dan 
vervult zoiets je toch wel met diep 
respekt. - 

, Ontzag, en bewondering heb ik 
ervoor en' omdat het inwoners van 
ons Zandvoort- zijn is 'dat ontzag en 
die bewondering nog groter. Het 
bloed kruipt nu eenmaal, waar het 
niet gaan kan. Gefeliciteerd man- 
nen, het was geweldig! 

Dat men er in onze ambtenaren- 
kring óofc zo over dacht, bUjkt wel 
uit de hartelijke huldiging, die onze 
vriend Bokma ten t deel viel. Bloemen 
op z'n bureau, vergezeld van een 
lijst met handtekeningen en^een 
apart onderhoud met onze burge- 
meester. 

Spontaan heeft men met hem 
meegeleefd ! K. 

Anti-vivisectie 

Een belangrijke radio-uitzending 
over anti-vivisectie vindt zondag 
a.s. tussen 7 uur en half acht des 
avonds via de Vara plaats. 

Dan zal n.l. in de rubriek „Op de 
keper beschouwd" een discussie over 
vivisectie worden gehouden onder 
de titel: „dierenoffers of dienst aan 
de mensheid". PLASTIC 

VERF in alle kleuren 
GLAS - ,. 
BEHANG 

Glas- en Verfhandel 

G. de Leeuw 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 Politie voert de vogels 

Onder leiding van korpschef H.P. 
Huijsman is de politie Donderdag- 
middag aangevangen met een inza- 
meling van oud brood bij onze in- 
woners, omi in de duinen, en aan het 
strand door de vorst hongerige en 
verhongerde vogels van voedsel te 
voorzien. Per auto-mobilofoon werd 
de bevolking opgeroepen zoveel mo- 
gelijk oud brood in te leveren. Over 
het eerste resultaat was men verre 
van ontevreden. De actie zal bij aan- 
houdende vorst worden voortgezet. 

Het publiek wordt verzocht etens- 
resten en oud brood op het politie- 
bureau af te geven, doch intussen 
ook zelf door te gaan met voederen 
der vogels. 
Hebt U- 
radiodistribufie? 

Dan kunt u toch 

gramofoonplaten 

spelen met onze 

Philips 

koffergramofoon 

met'ingebouwde verster» 
ker en luidspreker 

«. voo f 198,- 

bijzonders! 

(Vervolg). 10. W. P. Koning, W. A. Moolenaar, 
A. W. Moolenaar, A. F. Moole- 
naar, J.W. Schaap, WX.. Slagt- 
veld. 

11. E. C. Schuiten, J. C. Schuiten, 
W. Schilpzand, P. R. van Duin. 
H. Bakkenhoven, A.C. Kraaij- 
enoord. 

Als reders vonden wij vermeld: 
-P. van Duin, M. Math, V. van Duin, 
J. Kraan, J. Koning, KI. ilakeman, 
.KI. -Groen, en W. van -der Werf f. ( 

Tóch> bleken er, ondanks alle 
waarschuwingen .en voorschriften, 
nog "altijd echte vaderlanders, die 
met de Engelsen verbinding zochten, 
vooral toen Napoleon in 1806 alle 
handel met dat land verboden had, 
waardoor hier al spoedig groot ge- 
brek kwam aan koloniale waren. 
Het was geen wonder, dat anderen 
probeerden te smokkelen. .Uitgesla- 
pen als de Zandvoorters waren, wist 
men óók nog wel eens iets te verdie- 
nen met het wegbrengen van reizi- 
gers die naar Engeland wilden 
vluchten. Zo bleken twee stuur- 
lieden van een Engels oorlogsschip 
passen te hebben aangenomen en 
een vlag. Voorzien van deze zgn. 
„Papenburger pas" waren zij veilig 
tegen vijandelijke overvallen. Het- 
zelfde had óók plaats in 1806, toen 
11 schepen zulke passen bleken te 
hebben gekregen. Toen liep het 
slechter voor de betrokkenen af 
dan de eerste keer, want de kust- 
wacht had waargenomen, dat twee 
Zandvoortse schuiten verbinding 
met de Engelsen hadden gehad en 
picmpt werden zij bij hun aankomst 
gevangen genomen. Hoe het hun 
verder vergaan is, vermeldt de his- 
torie niet. 

Intussen kostte de inkwartiering 
der Franse bezettingstroepen het 
dorp Zandvoort per jaar ongeveer 
ƒ 2500, — aan voorschotten, doch het 
Rijk had niet de minste haast, deze 
bedragen terug te geven. Daar 
kwam dan nog bij dat deze inkwar- 
tiering ons -dorp grote overlast .ver- 
oorzaakte,', want. vele Franse^ solda- 
ten, namen 'hun' vrouw en' kinderen 
mee. De gemeentekas was dan ook 
voortdurend leeg. Om in de steeds 
meer nijpender wordende nood te 
voorzien, besloot men een vrij- 
willige belasting op het brood in te 
voeren. Daarom werden op 19 aug. 
1810 de inwoners van Zandvoort 
weer in de kerk bijeengeroepen, 
waar de schout de volgende rede 
hield: " 

„Medeburgers, ingezetenen, 
dezer gemeente'. -'■»'■' . - 

Het is een onbetwistbare waar- heid en oud-hollandse spreuk, dat 
eendracht macht maakt en verdeeld- 
heid verzwakt. In de omstandig- 
heden zich wijs te gedragen is het 
grootste voordeel. Om dat doel te 
bereiken, , heeft het gemeente- 
bestuur van Zandvoort goedgevon- 
den, Ulieden als hoofden der huis- 
gezinnen alhier, brjeen te roepen, 
teneinde met U in dit tegenwoordig 
voor dit dorp zo donker tijdstip 
geregeld te overleggen, ter bevor- 
dering van ons aller belang, waar-' 
toe een eendrachtige samenwerking 
nodig is. Een ieder gevoelt het on- 
dragelijke der lasten die wrj thans 
moeten verduren, maar wij kunnen 
dezelve niet afwenden of geheel 
van onze schouders werpen, hoewel 
alle moeite 'daartoe door ons werd 
aangewend. Daarom is het nodig, 
dat maatregelen genomen worden 
om staande te blijven. De dorpskas 
is uitgeput en er zijn vrijwel geen 
inkomsten, want de winst der bur- 
gerij is nihil. Vele burgers kan geen 
inkwartiering worden opgelegd, 
doch deze zijn echter wel m staat 
om iets te geven. Deze vertrouwen 
wij, dat ingevolge hun verplichting, 
zich zullen onderwerpen aan een 
door ons gemaakte, of nog te maken 
taxatie, die wekelijks door hen be- 
taald zal moeten worden, of wij 
zullen ons tegen onze wil of bij 
mankement genoodzaakt zien, mid- 
delen van dwang te gebruiken. 
Doch dit k-m nog niet toereikend 
zijn, daar 'wij circa dertig gulden 
per week behoeven tc-t onderhoud 
van do ingekwartierde militairen. 
Het is te dien einde, dat wij aan U 
een kleine belasting voorstellen, 
dewelke wij hopen dat, gevoegd bij 
de zoeven genoemde contributie, 
toereikend zal zijn, om althans deze 
behoeften te bestrijden. Deze belas- 
ting bestaat hierin, dat wij ons voor- 
stellen, dat van elke korte bol en van 
elk fransje, bovendien van elk 
brood van drie pond één duit zal 
worden betaald, welke door .de bak- 
kers brj ieder brood zal worden 
ontvangen en elke week aan ons zal 
worden verantwoord. 

Wijl dit een zaak is, die op deze 
wijze ongevoelig betaald wordt en 
door een ieder, naar gelang der 
consumptie gelijk wordt gedragen, 
zo vertrouwen wij, dat een ieder in 
deze maatregel gewillig zal toe- 
stemmen. 

Dan, om ons hiervan te overtui- 
gen, zullen wij, om hierover in geen 
twistgeding of woordenstrijd te ge- 
raken, 'wij L dit verwarring zoude 
baren, hierin naar de meerderheid van stemmen tewerk gaan. Wij zul- 
len dit doen op deze wijze: wie een 
witte boon in het zakje werpt, dat 
eerst zal rondgaan, steunt ons voor- 
stel en die een gele boon erin werpt, 
zal gerekend worden, ons voorstel 
af te stemmen. De bonen zullen na 
afloop, ten overstaan van Ulieden, 
in de kerkekamer door het gemeente- 
bestuur geteld warden en dan zal 
de meerderheid beslissen. Wij heb- 
ben U dit voorstel gedaan' overmits 
de ogenblikkelijke behoefte. 

Dan, indien het onverhoopt door 
Ulieden verworpen mocht worden, 
zullen wij genoodzaakt zijn ons des- 
wegen aan Zijne Excellentie den 
Heer landrost te moeten adresseren 
en een andere belasting, naar ge- 
lang de omstandigheden, moeten 
voorstellen, die, door Zijne- Excel- 
lentie geapprobeerd-zijnde, door een" 
ieder zal moeten worden voldaan 
zonder tegenspraak. Wij vertrou- • 
wen echter, dat gijliedera ten Uwen 
voordele een welberaden, stap zult 
doen en zullen dus eerst de uit- 
komst afwachten". 

Er behoefde niet veel te worden 
geteld in de kerkeraadskamer, want 
er bleek zich in het zakje geen 
enkele gele boon te bevinden, zodat 
't voorstel van het gemeentebestuur 
op deze zonderlinge wijze met alge- 
mene stemmen bleek te zijn aan- 
genomen. 

Om U nog enig inzicht te geven 
in de steeds toenemende nood der 
bevolking mag zeker worden op- 
gemerkt, dat men reeds in 1807 
klaagde „dat hier vele behoeftige 
mensen wonen, die wel driemaal 
per dag aardappelen moeten eten". 

Er werd wel getracht deze nood 
te lenigen, doch het bleek alles een 
druppel op een gloeiende plaat. 
Lodewijk Napoleon schonk ƒ400,—, 
de gemeente Haarlem zond 50 hl. 
aardappelen. De bevolking van 
„Kaap de goede Hoop" bracht voor 
de Zandvoorters ƒ 1815, — brjeen en 
in Amsterdam werd een collecte 
gehouden, die ƒ 1419, — opleverde. 

Op herhaalde verzoeken van de 
regering, om een ander belasting- 
stelsel dan het duitjesgeld in te 
voeren, moest men steeds antwoor- 
den, dat men niets anders wist, om- 
dat de bevolking in grote armoede 
verkeerde. Het grootste huis bracht 
in die jaren slechts ƒ30, — huur 
per jaar op. Een belasting naar de 
huurwaarde zou dus evenmin iets 
opleveren. Hetzelfde was het geval 
met het eventueel invoeren van een 
inkomstenbelasting, omdat er prac- 
tisch geen inkomsten waren. Boven- 
dien ging de bevolking ook steeds 
in aantal achteruit. In 1807 b.v. 
waren er nog maar 690 inwoners. 

Er was toen in de gemeente Zand- 
voort 19 morgen bouwland, 25 wei- 
land, 22,5 bos en 4824 zgn. „woest". 
De huur van 1 roe aardappelland 
bedroeg 2V» cent.' 

Ten einde raad -besloot men, een 
verzoekschirf t aan de Franse koning 
te richten, teneinde daardoor te 
trachten, het duitjesgeld te mogen 
behouden. (Wordt vervolgd). Koud weer . . . eet vee? vlees! 

Natuurlijk goed vlees van 

Slagerij Burgex 

en niet duur, b.v.: 

K ALFSFRICANDEAU ƒ2,25 500 gr.. . ^. """""'" ' 

KALFSFRICANDEAULAPPEN .... f2,Ü J §)0"grr'''~ O:: \/[: c : 

RUNDERLAPPEN v.a ƒ1,89 500 gr.' "' '- 

MAGERE VARKENSLAPPEN .... ƒ1,98 500 gr. 
V. CARBONADE v.a ƒ1,78 500 gr.. Rosbief 
Lende 
Entre Cöte 
Staartstuk ) ' 500 gr. {2,50 WEEKEND-RECLAME: 

100 gr. ham / p?Q r*+ 

100 gr. gebr. gehakt^ v»7 UI Zie onze reclame-aanbiedingen in de winkel! 

Woensdag en Donderdag: 
500 gr. gehakt { 1,25 

200 gr. Pork 49 et. 

Gebrs. Burget-'s Slagerijen 

Amsterdam - Zandvoort Haltestraat 3 - Telefj 2994 - 2643 Spontane 2de lustrum-viering 
Zaterdagmiddag-voetbal Op spontane en enthousiaste wijze 
heeft de zaterdagmiddag-afdeling 
van „Zandvoortmeeuwen" zaterdag- 
avond j.1. in hotel Keur haar tweede 
lustrum herdacht, in een bijeen- 
komst, waarvoor een zéér grote 
belangstelling bestond en die uit- 
muntte door een gezellige, enthou- 
siaste sfeer, die van begin tot einde 
• aanwezig bleef. 

Het was zeker in hoofdzaak te 
danken aan de voorzitter van de 
feestcommissie, de heer J. de Graaf 
en diens broer, de heer A. de Graaf, 
dat .deze avond in zulk een 
prettige stemming verliep, dank zij 
een door deze beiden ontworpen 
feestprogramma, dat elk wat wils 
bood H 

De avond werd geopend door de 
heer J. de Graaf, die — één der 
oprichters zijnde — het wel en wee 
van het zaterdagmiddagvoetbal in 
de afgelopen tien jaar de revue liet 
passeren. Spreker merkte o.m. op, 
dat men er aanvankelijk in Zand- 
voort sceptisch tegenover stond, 
doch dit werd anders, toen men in 
de jaren, 1948 en 1950 het tot kam- 
pioen wist te brengen. In een club- 
blad werd in die tijd zelfs geschre- 
ven, dat men het doel zou moeten 
dichtspijkeren om Zandvoort het scoren te beletten. Twee beker- 
wedstrijden werden in de afgelopen 
tien* jaar eveneens gewonnen. In 
later jaren verkreeg men een tweede 
elftal, ,dat een paar maal beslis- 
singswedstrijden moest spelen. Dat 
het- dit jaar vechten is, om niet te 
degraderen, werd door spreker ge- 
weten aan de slechte opkomst bij 
de wedstrijden. Men schrijft óf te 
laat af, óf laat in het geheel niets 
van zich horen en ^vat meer zelf- 
opoffering van de spelers zou er 
zeker toei kunnen leiden,! dat het in 
vroeger jaren bereikte spelpeil 
wederom werd bereikt. Hulde 
bracht spreker aan de'heer Jo Keur 
van de elftalcommissie, terwijl óók 
het overleden lid van deze com- 
missie, de heer J. N. Huijer, door 
spreker in sympathieke bewoor- 
dingen werd herdacht, daar deze 
enorm veel voor het zaterdagmid- 
dagvoetbal had betekend. Spreker 
sprak — ondanks de tijdelijke in- 
zinking — de hoop uit, dat men, nog 
dit jaar zou kunnen komen tot een 
3de elftal onder de leuze: „Elk lid 
een nieuw lid", terwijl een verjongd 
eerste elftal voor het komende sei- 
zoen door spreker niet voor on- 
mogelijk werd gehouden. 

De voorzitter van Zandv.meeuwen 
de heer C. Slegers, feliciteerde de zaterdagmiddag-afdeling met haar 
tweede lustrum-herdenking, waar- 
bij spreker opmerkte, grote bewon- 
dering en achting te hebben voor 
mensen, die óók in' de sport, prin- 
cipieel blijken te zijn, doch. dit 
principieel zijn vraagt óók verant- 
woording en stelt een taak wat be- 
treft de zelfopoffering. 

Het woord werd daarna nog ge- 
voerd door de heer Theo van Veen, 
namens de entspanningscommissie, 
terwijl de heer G. Eikelenboom als 
oudste lid van de elftalcommissie, 
opmerkte, dat het tegenwoordig een 
hele prestatie is, om 's zaterdags- 
middags een elftal in het veld te 
brengen, waarbij de grootste han- 
dicap blijkt, dat men dikwijls op 
het laatste ogenblik nog verstek 
lakt gaan. Spreker wekte op, hierin 
van nu af aan verbetering te bren- 
gen. 

De avond werd verder genoegelijk 
doorgebracht met een dansje, waar- 
bij het oud-lid, de heer Jan Bos, op 
verdienstelijke wijze accordeon 
speelde en met een tweetal kien- 
wedstrijden, onder de beproefde 
leiding van de heer A. de Graaf, 
waarvoor men talrijke fraaie prij- 
zen had wetern bijeen te brengen. 

Een gebeurtenis op zichzelf werd 
deze avond het optreden van het 
lid.Adri Hendrikse in zijn goochel- 
repertoire. Deze jongeman, vroeger 
werkend onder de toneelnaam 
„Mystica" verbaasde ook nu weer 
door zijn enorm talent in dit op- 
zicht en zijn verbulffende staaltjes 
van goochelkunst die hij met het 
grootste gemak en met prettige 
conference wist te brengen. 

Het was reeds diep in de nacht, 
toen deze uitermate • gezellige en 
geslaagde avond een einde nam, een 
avond, waarop de organisatoren met 
grote voldoening kunnen terugzien 
en die ongetwijfeld het zaterdag- 
middag-voetbal in Zandvoort weer 
in het centrum van de belangstel- 
ling heeft geplaatst. Wijziging winterprogramma 
instituut voor arbeidersontw. 

Het bestuur van het Instituut voor 
arbeidersontwikkeling, afd. Zand- 
voort!' heef t ■ enkele .aanvullingen in 
het nog resterende winterprogram- 
ma 1955-1956 bekend gemaakt. 

Na de lezing met film door de 
Haagse cineast- journalist H. J. Stu- 
vel op woensdag 15 februari over 
„Gevecht met het water", zal op 
woensdag 29 februari de heer J. F. 
Schultink, paedagogisch medewer- 
ker aan het Stedelijk museum te 
Amsterdam nogmaals een lezing 
houden over het onderwerp: „De 
diepere betekenis van sprookjes". 

Op 15 maart volgt dan een voor- 
drachts-avond door Mieke van Oor- 
schot, met poëzie en proza over 
kinderen vóór de pauze en poëzie 
en proza over negers na de pauze. 

De laatste avond werd vastge- 
steld op 19 april. Dan zal de sterre- 
kundige Dr. H. Groot komen spre- 
ken over het onderwerp: „Het won- 
'der van de sterrenhemel". 
ARISTO gordijns 

Gegarandeerd was-, zon- en tr 

Fa. L. Balledux &; 

Woninginrichtingsbed 

Speciaal ingericht voor opnieuw 

van Uw meubels; opnieuw ow 

en bijvullen" van matrasst 

Speciaal gordijnenatelier < 
speciaal behangwerk. 

HALTESTRAAT 27-29 - 't 
MATHIJS MOLENAARSTRA 

Vraagt U ons eens vrijblijvend alle \ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

^ Schaatsen van f 3,7 

♦ Schaatsmonturen; mooie slee .... 
Oorwarmers ƒ0,85; Straalkachels 
<p Handwarmers; Leren handschc ♦ HenkSchuilenb 

De Goedkope Amsterdamni 
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 28 I VAN DEURSE 

levert eerste U 

vloeibare gezel Wijn- en Gedistilleerd hand! 

H. A. van Den 

KERKSTRAAT 12a - TELEl 
HOOFDKRAAN DICHT 
AFTAPKRAAN OPEN LEIDING D00RBLAZEN 
V0RST6EYAAR. . , WATERLEIDING AFTAPPEN Kontaktavond O.S.S. In gebouw „Zomerlust" bood de 
gymnastiekvereniging""-; /„Oefening 
staalt spieren" zaterdagavond een 
kontaktavond aan, waarbij het nut 
van de lichamelijke oefening van 
vele zijden werd belicht. 

Er was voor deze avond een vrij 
grote belangstelling, terwijl onder 
de aanwezigen o.m. werden opge- 
merkt de beschermheer der ver- 
eniging, burgemeester Mr. H. M. 
van Fenema met echtgenote en 
kinderen. 

De avond werd geopend door de 
voorzitter, de heer J. H. B. 'Brink, 
die namens het bestuur verklaarde, 
het bezoek van het burgemeesters- 
gezin op hoge prijs te stellen, om 
vervolgens mede te delen, dat de 
bedoeling van deze avond was, het 
kontakt tussen vereniging en be- 
langstellenden te verinnigen, om te 
trachten daardoor het leden-aantal 
zo hoog mogelijk op te voeren. 

De technische leider, de heer J. 
Jagerman, zette daarna uiteen hoe 
de lichamelijke oefening dient niet 
alleen tot lichamelijke, doch ook tot 
geestelijke vorming van de mens. 
Spreker verklaarde, hoe dit op 
O.S.S. zoveel mogelijk wordt nage- 
streefd, waarbij als groot verschil 
tussen de werkwijze van vroeger en 
nu de „krachtpatserij" van vroeger 
heeft plaats gemaakt voor een meer 
uitgewerkt lesplan, waarbij geeste- 
lijke en lichamelijke oefening sa- 
mengaan. Dat het turnen waar- 
dering wekt voor de sport in het 
algemeen, achtte spreker een der 
belangrijkste factoren van de licha- 
melijke opvoeding. 

Een keurkorps van jeugdgroepen 
en ouderen toonde hierna onder 
leiding van de heer Jagerman met 
aantrekkelijke demonstraties in 
vrije oefeningen en oefeningen op 
de lange mat, wat met gedegen 
studie te bereiken valt. 

De heer F. Kooy ^vertelde hierna 
iets over Volleybal, één der onder- 
afdelingen van O.S.S., welke duide- 
lijke uiteenzetting door een interes- 
sante demonstratie werd gevolgd. 

Een leuke sketch:- "„de tante uit 
Holstein", opgevoerd door een aan- 
tal leden, werd gevolgd door een 
causerie van de heer H. ten Have 
over handbal, waarbij spreker op- 
wekte tot meerdere aanmelding, om 
zo mogelijk het oude peil weer te 
bereiken. 

De gemeente-arts, Dr. J. van der 
Meer, die. deze. avond zou spreken 
over: „Het nut" van de lichamelijke 
opvoeding"; bleek door een onver- 
wacht zéér druk ziekenbezoek, niet 
in staat, aanwezig te zijn, waarna 
na de pauze de fraaie kleurenfilm 
van de Gymnajaventa werd ver- 
toond. Een boeiende documentaire, 
die het werken op de Zweedse 
gymnastiekscholen in beeld brengt, 
fraaie opnamen toont uit het 
Zweedse land en waarin óók het 
optreden van het Zweedse jeugd- 
keurkorps in Zandvoort in het af- ï ü RUSTIG -** 
GAAN SLAPEN 
ElIJK WATERBEDRIJF- 
ttNDVOORT gelopen seizoen bleek te zijn opge- 
nomen. De interessante en leerzame 
film werd met grote aandacht ge- 
volgd en speciaal de opnamen van 
de Zweedse docenten in hun ver- 
richtingen aan de. toestellen, wekten ~ 
menigmaal een spontaan applaus. 
Nadat de heer Brink nog een kort 
slotwoord had gesproken, werd deze 
uitnemend geslaagde avond, waar- 
van een goede propaganda voor de 
lichamelijke opvoeding uitging, met 
een gezellig bal besloten.- . Burgemeester spreekt 

voor Chr. Vrouwenbond 

Tijdens de- maandelijkse bijeen- 
komst, welke door de afd. Zand- 
voort van de Nederlands Christen 
Vrouwenbond in de nieuwe konsis- 
torie'der Hervormde kerk wordt 
belegd, hoopt op vrijdag 24 februari 
burgemeester Mr. H. M. v. Fenema 
te spreken over het onderwerp: 
„Enkele facetten van 't leven in 
Zandvoort". Na afloop zal, zoals ge- 
woonlijk, gelegenheid bestaan tot 
het stellen van vragen. 

Feestavond tennisclub 

In een vorig nummer vermeldden 
wij onder het hoofd: „verenigings- 
optreden" een avond, gereserveerd 
voor de tennisclub „Zandvoort" op 
5 maart. Het bestuur van genoemde 
club deelt ons echter mede, dat de 
feestavond, ter viering van het eer- 
ste lustrum, niet op 5 maart, doch 
op zaterdag 10 maart in Zomerlust 
zal worden gehouden. 

Carnavals-cabaretavond 

De traditie getrouw had de R.K. 
toneelvereniging „'t Voetlicht" ook 
dit jaar weer een carnavalsavond 
georganiseerd. Onder de titel: 
„Hallo, wij draaien weer" gaf men 
zondagavond in het Patronaats- 
gebouw een carnaval-cabaret-cock- 
tail, samengesteld door Bert van 
Gijzel. 

En opnieuw mochten wij vast- 
stellen, dat „'t Voetlicht" zich op 
het gebied der kleinkunst tot een 
aanzienlijke hoogte heeft opge- 
werkt. Wat dit ensemble brengt is 
verantwoorde amateur-cabaretkunst 
voortdurend boeiend, puntig en 
geestig, dat met vaart en enthousi- 
asme over het voetlicht komt. 

Nu moet aanstonds worden opge- 
merkt, dat deze groep in de komiek 
Joop Heiligers een kracht bezit, die 
met zijn partner Jan Plantenga het 
grootste deel van het welslagen 
voor zijn rekening neemt. Had men 
dit oer-komische duo niet, dan moet 
worden betwijfeld, of men een der- 
gelijke revue zou kunnen brengen. 
Beiden waren zij in hun uitermate 
komisch optreden ook deze avond 
weer onbetaalbaar en wij willen 
speciaal noemen de scène: „Wij 
willen eens uit", de kostelijke sketch 
„De wasbaas", het bijzonder ge- 
slaagde: „Geen beroep" en het 
uitermate humoristische: „dienst is 
geen carnaval", dat o.i. het hoogte- 
punt van de avond werd. 

Het waren alle bijzonder knap 
uitgewerkte en even knap gespeelde 
onderdelen van een revue, waarin - 
ook verder aanhoudend te genieten 
viel en waarom onbedaarlijk ge- 
lachen werd. Bert van Gijzel heeft- 
met deze revue opnieuw een knap 
stuk werk geleverd en met grote 
kennis van zaken dit gehele spel 
van zotternij opgebouwd, dat door 
het twaalftal ,,Voetlichters"(sters) 
op bekwame wijze werd uitgebeeld. 
Piet van der Klugt zorgde voor de 
muzikale omlijsting en begeleiding 
op accordeon en piano en hij deed 
dit op waarlijk brillante wijze. 
Decors, costuums en grime, door 
eigen leden verzorgd, voldeden 
eveneens uitstekend, zodat het ge- 
heel een avond werd van kostelijke 
carnavalskolder, die besloten werd 
met een groot carnavalsbal, dat tot 
diep in de nacht op uitgelaten 
wijze werd voortgezet. Onder de 
vele aanwezigen bevonden zich 
de gemeentesecretaris, de heer W. 
M.B. Bosman met echtgenote en 
pastoor P. van Diepen. Voor het eerst Sn Zandvoort! 

Üïtgébréfde tentoonstelling 

/ ;vah, motoren,: scooters en bromfietsen 

,- ",- ,>,_:, V ;/ •.' /7-tj; *»"■ modellen 1956. 

- o.a."PUCH - SAROLEA - TRIUMPH en DÜRKOP-DIANA. 
"".;----.- . „ b • , 

op .1 7 en 1 8' februari van 1 uur v.m. tot 1 uur n.m. 
1 9 febr. 2 "uur n.m. in gebouw «Ons Huis», Dorpsplein 

. '.. ^ .';: .GRATIS TOEGANG. 
'"Een unieke expositie die U zeker niet moogt missen! 

,?c - Georganiseerd door Uw- Zandvoortse dealer Motor-, scooter en 
bromfietshandel "" Jac. Versfeege "PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323 Televisie-ogen • 

Nu meer en meer televisietoestellen 
in de huiskamer verschijnen,,' doet 
zich natuurlijk de vraag wel eens 
voor: „Zou dit nu voor mijn ogen 
niet schadelijk zijn?" 

In 't algemeen gesproken zal dit 
voor het merendeel van -de kijkers 
niet het'geval zijn.., ' - ! ' • 

Uiteraard zijn er wel klachten 
van- vermoeidheid en brahderighèid 
der ogen en hoofdpijn na een tele- 
visieuitzending, maar deze "klachten 
zijn vaak dezelfde als die na; een 
bioscoopbezoek.' " * : ;~ ( 

Nu is een filmvoorstelling in' een 
bioscoop in feite ■ een grootbeeld- 
televisievoorstelling. - Met dien ver- 
stande, dat de afstand van projectie 
tot kijker verschillend is, al naar 
gelang van de lengte der zaal. &, 
, Voor televisie nu is de meest 'ge- 
wenste afstand ongeveer,--. 6 x de 
breedte van het beeldscherm. 

Er kunnen natuurlijk factoren, 
zijn die U doen besluiten een groot-" 
beeld aan te schaffen, maar boven- 
genoemde klachten zullen daar 
waarschijnlijk niet mee verdwijnen, 
. omdat de grootte van het netvlies- 
beeld immers gelijk blijft, n.1. 6x 
de breedte van het beeldscherm. 

Zeer belangrijk is echter, dat het 
beeld, hetwelk ontstaat door het 
kijken naar televisie, zonder een 
enkele inspanning van uw ogen op 
het netvlies samenkomt. Denkt U 
maar eens aan een filmcamera,want 
ook hier moet de lens versteld 
worden om een scherp beeld te 
verkrijgen. Dit is echter maar dood 
materiaal. Maar de voortdurende 
inspanning van onze ooglens zou op 
den duur natuurlijk schadelijk kun- 
nen zijn. 

Verstandig is dus om het televisie- 
beeld allereerst op verschillende 
afstanden te gaan bekijken. 

(Let U er vooral op dat er geen 
lichtpunten, bijv. van een schemer- 
lampje, op uw beeldscherm weer- 
kaatst worden). 

Mochten er dan nog klachten zijn 
dan moeten deze toch worden toe- 
geschreven aan overmatige inspan- 
ning van uw ogen. Het is U natuur- 
lijk wel eens opgevallen dat in de 
bioscoop, als de film gaat beginnen, 
plotseling verschillende brillen voor 
de dag komen. Dit is de zgn. verte- 
bril of bijv. uw leesbril waarvan 
de sterkte der glazen ingesteld is 
op + 35 cm. 

Ook wel de muziekbril, waarbij 
op 1 meter-scherp gezien moet wor- 
den. En zo ontstaat nu dus de tele- 
visiebril, waarbij de sterkte der 
glazen dermate is, dat op ongeveer 
2 meter een scherp beeld ontstaat. 
Uiteraard geldt deze regel uitslui- 
tend voor personen boven 55 jaar. 

Is U beneden deze leeftijd en hebt 
U klachten, dan is het dus ver- 
standig uw arts hierover te raad- 
plegen. Veelal zal dan het dragen 
van een bril (en dan vooral bij tele- 
visie) noodzakelijk blijken te zijn. 

Gezien naast de kosten van een 
televisie-apparaat, is de prijs van 
de bril slechts een kleinigheid, maar 
de uitgave hiervan zal U dan pas 
ten volle van uw televisie doen 
kunnen genieten. 

OPTICIEN LOOMAN 
Haltestraat 5 - Telef. 2174 Bevorderd tot brigadier 

Met ingang van 1 maart 1956 wordt 
de hoofdagent van politie te Zand- 
voort, de heer C. de Kruijf, bevor- 
derd tot brigadier. ONZE BAMI- EN 
NASI-GORENG 

per portie speciaal ƒ2,50 
Ook thuisbezorgd! 

ZATERDAGSAVONDS 
BAMI en NASI AVOND 

p. portie f 1 ,50 speciaal 
in de zaak genuttigd. 

Wij hebben de echte loempia's. 
Ook onze ERWTENSOEP is 
iets aparts. Probeert U het 
eens, ze' is verrukkelijk! 

Ow2e zaak is ook beschikbaar 
voor vergaderingen en partijen 

Beleefd aanbevelend, 

Restaurant E. KEUR 

Kerkstraat 27 - Telef. 2537 Begint maart meubilaire 

VEILING 

van goed onderhouden inboedel. 
Veilinggebouw 

De Witte Zwaan 

Dorpsplein Erkende Autorijschool 

«Zandvoort» 

Auto-rijles 
scooter-rijles 

voor RIJBEWIJS A 
(Scooter of motor) 

Verkeers- 

theorie 

Inlichtingen en aanmelding: 
THORBECKESTRAAT 17 
TELEF. 3283 - ZANDVOORT 
Advertentietarief losse 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. 'ffEtftffRSi GEVRAAGD: Net, MEISJE 
voor hulp in de huishou- 
ding, voor dag of dag en 
nacht, of flinke werkster. 
Kosterstraat 5. COSTUUMS, regenkleding, 
demi's, sportcombinaties, 
mantelcostuums, mantels. 
ƒ 10, — maandelijks. Schrijf 
aan SUPER STANDING, 
Jac.Cremerstraat 44c, Arn- 
hem. Kleur en maat ver- 
melden. TE KOOP: IJSKASTJE 
in zeer goede slaat. Zeer 
geschikt voor strandbedrijf 
of particulier. Tevens een 
bruin eiken, piano, fraai 
van toon en uiterlijk. Es- 
planade, Badhuisplein, Café - Restaurant - Dancing 

«ZOMERLUST.» 

aangesloten onder 

nieuw telef.nummer 

3713 WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. Electr. NAAIMACHINES 
TE HUUR. ƒ5,- per week. 
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7 

GEVRAAGD voor direct: 
een net MEISJE van 9-2 u. 
Mevr. Gatsonides, Bent- 
veldsweg 10, Bentveld. Geen geld of goederen af 
te geven aan mijn vrouw 
P.W. v. EGMONT - TER 
VELDEN, daar door mij 
niets wordt betaald. 

Thijs v. Egmont. 

Hogeweg 42rd. 
Zandvocrt, 23 maart 1956. HULP GEVR. voor huish. 
en winkel, in- of extern. 
Werkster aanw. Banket- 
bakkerij J. E. Steenken, 
Grote Krocht 20b. WONINGRUIL. 
Aangeb.: dubbel boven- 
huis, bevatt. 6 gr. en 2 
kl. kamers, 2 keukens, 2 
w.c.'s, op prima stand. 
Zeer geschikt v. verhuur. 
Gevraagd: vrij huis, 5 a 6 
kamers. Br. no. 23-3 bur. 
van dit blad. GARAGE TE HUUR. Omg. 
watertoren. Br. no. 21-3 
bureau van dit blad. Gevr.: Hulp in de huish. 
3 ocht. of 1 a 2 hele dagen 
p. week. Brederodestr. 138 WONINGRUIL in Zand- 
voort. Aangeb. etage-wo- 
ning, bev. 3 kamers en 
keuken, in ruil voor gro- 
tere woning. Br. no. 22-3 
bureau van dit blad. Café Oomstee 

Iedere Vrijdag gekoekte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. Moderne inrichting voor 

Voetverzorging 

BREDERODESTRAAT 72, 
TELEF. 3023 

Mevr. A. Mol-v. Bellen 

Diploma A.N.O.V. 
^f/% ÉjtAufftii winkel N - v - 

~^^MK/* Ó^\^~ ^T' HALTESTRAAT 32 - ZANDVOORT 

PASEN NADERT!! 

Koop nu reeds Uw Paasartikelen, die attractief door ons worden verpakt. 

CHOC. EIEREN in stanniool vanaf 2 stuks voor 25 et 

CHOC. FIGUREN vanaf 10 et 

CHOC. EITJES in div. smaken per 100 gram 75 et 

CONSERF EITJES per 200 gram 45 et 

CCNSERF EIEREN vanaf 2 stuks voor 25 et 

Wij bieden U verder een uitgebreide sortering Paasmandjes - Netjes - 
Bonbonniere eieren enz. in diverse prijzen. 

ONZE RECLAME: 

Bij elke aankoop voor 75 cent: 

1 KOKER CHOCOLADE PASTILLES van 75 voor 60 et 

Deze reclame geldt tot en met 7 april a.s. 

Profiteer tevens van onze speciale aanbieding: 

150 gram CHOC. PLOMBIERE 
/ga^v WAFELS voor slechts 43 et. 

ffnil 
Zondagavond onherroepelijk sluiting! 

1 001 attracties voor jong en oud 

HUISHOUDBEURS ENTREE 11,25 incl. bel. 

RAI-gebouw Amsterdam Kinderen tot 1 4 jaar f 0,60 incl. bel. 

dagelijks geopend van 10-5 en 7-11 uur 
Alle gewenste merken motoren, 

scooters, bromfietsen en rijwielen 

levert uw Zandvoortse dealer 

Jac. Versteege 

PAKVELDSTR. 21 - TELEF. 2323 Betaling óók in overleg! 

Vraagt eens vrijblijvend 
inlichtingen. 

Speciaal „Puch-dealer". Ziet óók onze nieuwe showroom op het Gasthuisplein! 
Hebt U 
radiodistributie ? 

Dan kunt u toch 

gramofoonplaten 

spelen met onze 

Philips 

koffergramofoon 

met ingebouwde verster* 
ker en luidspreker 

w . voor f 198,- 

bijzonders! 
Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telsf. 2793 Sportcolberfs 

in een grote keuze in de moderne tinten 
en uitvoeringev. van ƒ 29, — tot ƒ 72, — 

PANTALONS in een grote verscheidenheid 

van ƒ17,— tot ƒ42,— 

COSTUUMS, o.a. tropical en kamgaren 

van ƒ49,— tot ƒ138,— Zuiver wollen GABARDINEI JASSEN 
in de nieuwste kleuren . . ƒ95,- EGYPTISCH LINNEN REGENJASSEN 

trenchcoat en raglan model ƒ53, — 

AUTO COATS, MONTY COATS, 
CANADIANS, JOPPERS en JACKS 
in diverse soorten. 

Grote keuze OVERHEMDEN 

van ƒ7,90 tot ƒ16,90. 

Verder een mooie collectie DEMI's 

in vele tinten van ƒ 63,— tot ƒ 109,— KLEDING- 
BEDRIJF 

Kerkstraat 20 SUCCES Telef. 3136 Bloemzaden - Bolgewassen 
vaste planten voor uw tuin 

Bestelt ze nu bij: 

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Grote keuze in kamerplanten. 

Elke dag verse bloemen! 

Ook het speciaal-adres 
voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK GEVRAAGD VOOR DIRECT: 

enige jongens 

•leeftijd 16 tot 20 jaar. Hoog loon. 

Tussen 6 en 8 uur 's avonds. Telefoon 2547. 

Speelgoedfabriek „Steenbok". Nassauplein 9, ATTENTIE 
H.H. Horecabedrijven 

Bestelt tijdig in verband met de Paasdagen! 

Verhoogt het komende seizoen Uw koffie omzet. 

Schenkt uitsluitend de koffie die super gebrand 
is, door VAN BALEN. De koffie met dat ver- 
rukkelijke aroma. 

Een zeldzaam pittige Dessert koffie voor I 8, — 
per kg. Een buitengewone Hotel-melange voor 
f 7,50 per kg. Bij 1 kg. 2% korting. Franco huis 

Het vertrouwde adres: 

Van Balen's Koffie- &Theehandel 

TEL. 19544 - NIEUWE GROENMARKT 2zw. 
HAARLEM 
Gedurende het winterseizoen 
wederom onze bekende: 

BAMI en NASI-GORENG 

ook thuis bezorgd. U kent onze leuze 
Goede wijn behoeft geen krans, want 

Een La Mer menu, voldoet U! Bakkerij v. Staveren 

ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684 

Deze week als extra reclame: 
250gr.ARNH. MEISJES 70 et. 

Probeert XJ eens ons over- 
heerlijk Gemberbrood 65 et. Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

AQA"\| Prinsesseweg 15 
• DUL Telef. 2066 G.J. TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN 

VESTING 
hulpmotoren enz. 

Stofzuigers, electr. onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19 Taxi? f 2600 
bellen!! 

HOGEWEG 50 
SCHROEDER Trouwen, lange afstanden 

billijke prijzen. 

Wij zijn ook ingedeeld 

bij 't ziekenvervoer. Wl LH ELMI NASCHOOL 
Aangifte van leerlingen 

voor de nieuwe cursus kan plaats hebben op MAANDAG 26 MAART 
's avonds van 8-9.30 uur in het schoolgebouw Dr. CA. Gerkestraat 12. 

Het hoofd der school, 
J. A. WAGTENDONK. Alleen het beste bij Slagerij Burger 

Of U nu een fijn diner of een exclusieve lunch klaar wilt maken, 

of wanneer U het eens eenvoudig wilt doen, bij slagerij BURGER 

slaagt U altijd en altijd kwaliteit! Onze varkensearbonade reclame: 

SCHOUDERCARBONADE ƒ 1,58 500 gr. 

RIBCARBONADE ƒ 1,78 500 gr. 

HAASCARBONADE ƒ 1,88 500 gr. Varkensfricand. ƒ2,25 500 gr. Een kleine greep uit onze 

Magere varkenslappen enorme sortering uoor de 

ƒ1,98 500 gr. boterham: 

Kalfsfric. (stukje) ƒ2,10 500 gr. Ha m •• ;>;> C HÜÜ gr ' 

_,.,., smnxnnïZ Rauwe ham 89 et. 100 gr. 

Kalfsfnclappen ƒ1,90 500 gr. Kinnebakham .. 35 et. 100 gr. 
Osselappen v.a. ƒ1,89 500 gr. .150 gr. 45 c t. 

Dikke krabbetjes ƒ1,25 500 gr. Blaasham 79 ct. 100 gr. 

Hamschijven . . . .ƒ1,25 500 gr. Cervelaatworst (fijn) 

, 60 ct. 100 gr. 

RAUWE VARKENSLEVER Cervelaatworst (grof) 

ƒ1,25 500 gr. • 48 ct. 100 gr. 

RECLAME- Boerenworst 53 ct. 100 gr. 

Varkenshaasjes 55 ct. 100 gr* Salami ^ . .... 8J et. 100 gr. 

Kalfshaasjes . . 55 ct. 100 gr. Am corne d beaf 58 ct. 100 gr. 

enz. enz. ' 

WEEKEND RECLAME: / CQ .1 

100 gram Ham en, 100 gram Sax (Ow vl 

Woensdag en Donderdag: 
500 gr. gehakt f 1,25 

200 gr. Pork 49 ct. 

Gebrs. Burger's Slagerijen 

Amsterdam - Zandvoort Haltestraat 3 - Telef j 2994 - 2643 In Kerkstraat 35 en Haltestraat negen, 
Zijn thans drommels opvallende winkels gelegen. 
Het zijn Drommel's winkels voor sigaretten, sigaren, 
'n Paradijs voor de roker door uitstekende waren! 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 99 Theater „Monopole 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550 

Vrijdag 23, zondag 25, maandag 26 
en dinsdag 27 maart 8 uur 

SOPHIA LOREN in: 

Het meisje 
van de rivier 

met o.m.: 

RIK BATTAGLIA - GERARD OURY 
LISE BOURDIN. - Het dramatische ver- 
haal van een hartstochtelijke, maar karak- 
tervolle jonge vrouw! 
(Kleuren, door Technicolor). Toegang 18 jr. 

Woensdag 28 en donderdag 29 maart 8 uur 

GLENN FORD - GLORIA GRAHAM 
JOCELYN BRANDO: 

Tot het bittere einde 

Een brillante gangsterfilm! Een kei van 
een film over een man, die geen onrecht 
wilde dulden! Toegang 18 jaar. Zondagmiddag 25 maart 2.30 uur speciale matinee 

BOB STEELE in: De vechtjas (Alle leeftijden). ZATERDAG 24 MAART GERESERVEERD 
voor de ACCORDEONVER. „ZANDVOORT". 

Wordt verwacht: «CISKE DE RAT» L Dames, profiteert van onze lage vleesprijzen ! 

^ n Slagerij Henk van Eldik 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. prachtige osselappen f 1 ,85. 
500 gr. Schouder ka rbonade f 1,65 500 gr. Lende-Entrec«t« 12,45 
H.v.E. \ 500 gr. riblappen of magere osselappen f 2,25 

Tan» 7 500 gr. prachtige KALFS- 500 gr. SCH. KARBONADE . . ƒ1,65 

. ^ FRICANDEAULAPPEN ƒ2,— 500 gr. RIB KARBONADE ƒ1,90 

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,25 - 500 gr. HAAS KARBONADE ƒ2,— 

VLEESWAREN-RECLAME: 

150 gr. mooie Ham 85 ct. 150 gr. Cornedbeaf 60 ct. -100 gr. gebr.rosbief met fnc-i. 

150 gr. pekelvlees 68 ct. 250 gr. echte Geld. gek. worst 85 ct. 100 gr. pekelvlees. -j 57 O Cl 

150 gr. Gebr. gehakt * 55 ct. 200 gr. heerlijke Leverworst 50 ct. 100 gr. gelard.lever met / q /-» f 

150 gr. gebr. rosbief 85 ct. 100 gr. gek. worst ^ öUCt 

BESTELT TIJDIG V'W PAASROLLADE! . • 100 gr. Ham eni 100 gr. Pekelvlees 95 ct. 

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90ct. 
Vindt U heerlijk slapen 
ook zo belangrijk? 

Het' is te begrijpen. Mensen, die hard 
werken, moeten ook goed slapen. En Uw 
gasten dan? U weet het wel, wanneer zij 
komen om kamers te huren, lichten zy het vi _ 
eerst de 'dekens op om naar de matras te 
kijken. Die matras moet goed zijn, Uw 
gasten komen om te rusten, heerlijk uit- 
rusten en verwachten een góéd bed 
(een bed, van Wassenaar). 

Vraagt eens naar onze „Ahoy" matras. 
„Ahoy", dè matras voor hotels en pensions. 
„Ahoy", de matras met vele honderden 
stalen schlaraffia-veren en overtrokken 
met luxe damast, nóg mooier dan in 1955. 

De „Ahoy" kost slechts: 1-pers. 1-délig 
f61,75; 2-pers. 2-delig f95,75. 

WASSENAAR 

HAARLEMS BEDDENSPECIALIST 

Jansweg t.o. het station. Tel. 14329 en 18626 
In ZANDVOORT: KERKPLEIN, TEL. 3430 Autorijschool 
„SUCCES" 

Leidt U op in snel tempo voor Uur 

Rijbewijs 

Lesprijs ƒ6,— PER UUR. 
' Aanmelden: VONDELLAAN 8 of TELEF. 3309 
Wij .vragen voor onze zelfbedienings- 
zaak te - Zandvoort een: " ■ 

win kei juffrouw 

en een - 

bediende Leeft. 15-23 jaar. Werktijden gedurende 
seizoen in • overleg te regelen. Bedrijfs- 
kleding in bruikleen! 

'Pers. aanm.' in_,ons filiaal Kerkstraat 30, 
ook -'s avonds na 18.00 uur. flLBERT HEIJN Elke fijnproever prefereert: LEF F ERTS Wijtietl dl gedistilleerd ! KERKSTRAAT 9 
TELEFOON 2150 
ANDVOORT 
IEUWSBIA **» ■n» 
16e jaargang no. 44 „TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!' 30 maart 1956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — franco per post ƒ5, — per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout. De raad bijeen Van 8 uur 's avonds tot kwart 
over een 's nachts is de gemeente- 
raad van Zandvoort dinsdag j.1. 
bijeen geweest, voor de afwerking 
van een 20 punten tellende agenda, 
die nog met enkele nagekomen 
stukken, en een interpellatie van de 
heer Slegers werd aangevuld. Be- 
sprekingen, die verliepen in een 
gemoedelijke sfeer, doch die wij, 
wegens gebrek aan plaatsruimte 
thans in dit nummer niet meer 
kunnen verwerken. Wij zullen ons 
daarom, thans moeten beperken tot 
het weergeven van de resultaten en 
komen op de bijzonderheden uit 
deze vergadering in ons volgend 
nummer nader terug. 

VJoor de aankoop van een tel- en 
een rekenmachine voor de dienst 
publieke werken werd een bedrag 
van ƒ1476, — gevoteerd. 

Extra vacantie-uitkering en 3 % 
uitkering ineens aan het gemeente- 
personeel, een en ander conform de 
regeling voor Rijksambtenaren, 
werd goedgekeurd. 

Aan de heer W. Kelder te Bus- 
sum werd 113 m- grond toegewezen 
aan het Badhuisplein, hoek Wagen- 
makerspad, waarop deze momen- 
teel een hotel bouwt. 

De strandverhuur voor de jaren 
1956-'57 en '58 werd vastgesteld. 
Besloten werd in te trekken het 
door B. & W. voorgestelde con- 
trole-systeem op het gebruik van 
de kleed-cabines. Hierover zal 
_ eerst de strandpachters vereniging 
worden gehoord. 

- Besloten werd <• de grond - onder- 
perceel Grote Krocht 17 (± 37 m=), 
van de huidige eigenaar aan te 
kopen. 

De nieuwe verordening op de 
keuring van waren werd vastge- 
steld. Eveneens de jaarrekening '55 
van de stichting Zandvoorts weder- 
opbouwfonds. Het batig saldo ad. 
ƒ5680,52 werd naar het reserve- 
fonds overgeheveld. 

Garantie werd opnieuw verleend 
voor een geldlening door de N.V. 
Bouwkas voor Ned. gemeenten. 

Aan de Zandvoortse zwemclub 
„De Zeeschuimers" werd een sub- 
sidie verleend van ƒ 1, — per adspi- 
rant lid, dit komt neer op ƒ350, — 
voor het ' jaar 1956. Het voorstel, 
door wethouder Kerkman ingediend 
werd met algemene stemmen aan- 
genomen. 

Eveneens met algemene stemmen 
weed het voorstel aanvaard, aan de 
gymnastiekvereniging O.S.S. een 
voorschot te verstrekken uit de 
gemeentekas van ƒ 2500, — , tegen 
een rente van 3'/2%>, af te lossen in 
tien jaarlijkse termijnen van ƒ250,- 
en een subsidie te verlenen voor de 
jaarlijks verschuldigde rente. O.S.S. 
zal met dit geld nieuwe toestellen 
gaan aanschaffen. 

Financiële medewerking werd 
toegezegd voor de plannen van het 
bestuur der Christelijke kleuter- 
school „Prinses Marijke" aan de 
Brederodestraat, om een nieuwe 
kleuterschool te bouwen, daar de 
oude te klein wordt en niet door- 
lopend kan worden gebruikt. Een krediet van ƒ1300, — werd 
beschikbaar gesteld om de indivi- 
duele en specialistische psycholo- 
gische hulp aan schoolkinderen te 
kunnen aanvatten. 

Voor de aanleg van parkeer- 
terreinen aan de Brederodestraat, 
waarover uitvoerig werd gedebat- 
teerd — werd een krediet van 
ƒ 150.000, — goedgekeurd. Hiervan 
is ƒ69.500, — bestemd voor het op- 
ruimen van de oude vuilnisbelt, 
met welk vuil genoemd parkeer- 
terrein z'al worden, opgehoogd. 
Door de B.P.M, zal op of bij het 
parkeerterrein een benzine-olie- 
laadstation worden gebouwd, waar- 
voor gedurende 10 jaar ƒ5500, — 
pacht per jaar zal worden betaald. 

Wat betreft een parkeerverbod 
op de Zuidboulevard, zal eerst 
worden afgewacht hoe de situatie 
zich ontwikkelt, nadat het eerste 
gedeelte van het parkeerterrein ge- 
reed zal zijn. 

Het beroepschrift van de heer J. 
J. Pieters, Zuid Boulevard 87, in- 
zake weigering van een bouwver- 
gunning voor uitbreiding van zijn 
perceel, werd met algemene stem- 
men verworpen. Slechts dhr. Sle- 
gers verklaarde zich hiermede niet 
akkoord." 

Het verzoek van de korpschef 
van politie om zijn dienst in "bezit 
te stellen van een mobilofoon- 
installatie, een vlet met aanhang- 
motor, zwemvesten en nog enkele 
andere zaken voor uitbreiding van 
de politie-veiligheidsdienst op het 
•strand-/- waarvoor -een**krediet van 
ƒ 7450, — 'werd gevraagd, lokte een 
langdurig "debat uit. Alle raads- 
leden verklaarden zich zeer ver- 
wonderd, dat hierover geen overleg 
werd gepleegd met de Zandvoortse 
reddingsbrigade. Een bewonderens- 
waardig pleidooi van de voorzitter 
bracht in dit standpunt geen ver- 
andering. Het voorstel werd terug- 
genomen, om eerst dit overleg te 
doen plaats hebben. De populariteit 
van de\ Z.R.B. bleek wel zeen groot 
te zijn. 

Hoewel betreurd werd, dat dit 
niet anders kon, omdat van hoger- 
hand opgelegde dwang geen andere 
mogelijkheid schiep, werd besloten 
— zij het met een „bloedend| hart" 
in te stemmen met' 't voorstel van 
B. & W. op alle binnengekomen „WURF-PRAET" 
WULLÜM v.d. WURFF: 

„Prettege Paesdaege!" bezwaarschriften betreffende de 
extra straatbelasting, afwijzend te 
beschikken. De in de plaatselijke 
pers daarover verschenen ingezon- 
den stukken en advertenties wer- 
den o.m. „opjuttend" en „mislei- 
dend" genoemd. 

De raad besloot over te gaan tot 
aankoop van de percelen Swaluë- 
straat 2, 4, 6 en Kleine Krocht 1. 
Hiervoor werd een krediet van 
ƒ61.800, — beschikbaar gesteld. 

Tot kleuter onderwijzeres aan de 
Josina van den Endenschool in plan 
Noord werd benoemd mej. G. J. 
Cornet te Heemstede. 

Omstreeks 12 uur werd de ver- 
gadering 5 minuten geschorst, om 
de raadsleden — op verzoek van de 
heer Tates — ■ gelegenheid tot inzage 
te geven van een nagekomen stuk, 
dat bij de aanvang der vergadering 
was ter hand gesteld betreffende 
aankoop van perceel Kostverloren- 
straat 3. Het verbazingwekkende 
feit deed zich toen voor, dat deze 
schorsingstijd door de meeste 
raadsleden werd gebruikt, om zich 
naar een „zekere plaats" te bege- 
ven. Na hervatting van de vergade- 
ring werd tot de aankoop besloten 
en een krediet van ƒ 12.350, — hier- 
voor uitgetrokken. 

Van ruim 12 uur tot kwart over 
een hield de raad zich toen bezig 
— op voorstel van dhr. Slegers — 
met een voorstel van de directeur 
van publieke werken, dat behandeld 
werd in de raadscommissies, betref- 
fende de bebouwing van de Noord- 
boulevard. Het voorstel van de 
directeur behelsde aan een drietal 
bouwers van flats op hun verzoek 
optie te geven op de grond langs de 
gehele Noordboulevard, waartegen 
verschillende raadsleden en ook de 
voorzitter zich fel keerden, omdat 
"dan een Monopolistische toestand 
zou ontstaan. Dit voorstel werd dan 
ook verworpen met - 5 tegen 8 stem- 
men. Alleen de P.v.d.A. fractie 
stemde ervoor. Met algemene stem- 
men werd tenslotte een voorstel 
van de burgemeester aanvaard, 
om aan elk der drie gegadigden' 
voor de tijd van 1 jaar optie op de 
bouw te verlenen voor 1 sector 
flatgebouwen, een optie, zoals óók 
aan de stichting „Recreatieoord 
Zandvoort" werd verleend. 

Deze „flatbouwers" waren: Smit's 
Bouwbedrijf, da heer W. Kelder en 
de firma Luyx en Worst. 

De rondvraag bracht geen bij- 
zonderheden, waarna de voorzitter 
de vergadering om kwart over enen 
sloot. K. VERRIJZENIS Het is alweer enkele jaren geleden, 
dat de bekende Haagse predikant 
en radiospreker, Ds. A.K.Straatsma, 
in een meditatie voor de microfoon, 
over het Paasfeit deze markante 
uitdrukking bezigde: „Pasen be- 
tekent een scheur in je leven". 

Een scheur in het leven. 

Ge kunt het tweeledig opvatten. 
Ge kunt het verstaan als een lós- 
scheuren, en dat kan pijn doen. 
Ge kunt het ook beschouwen als 
een ópen- scheuren, zodat een nieuw 
verschiet, een vergezicht zich opent. 

Is het niet zo, dat Pasen eigenlijk 
beide betekent? 

* * * 

Wellicht doet het ons, op het 
eerste horen, wat wonderlijk aan 
als wij Pasen in verband brengen 
met p ij n. Dat wil niet, naar ons 
besef. Pijnlijk Pasen, dat klinkt 
toch wel wat al te dwaas. Vrolijk 
Pasen zult U bedoelen; dat is heel 
wat beter. 

Maar toch: Pasen kan een heel 
pijnlijke scheur in ons leven 
betekenen. Want de eeuwenoude 
Paasboodschap scheurt onze 
gedachten los van de aarde en richt 
ze op de hemel. Daar is het nieuwe, 
het echte, het eeuwige vaderland, 
en de verrezen Heer gaat ons straks 
voor naar dat land .... 

En dit te bedenken, doet soms 
ppn .... 

'Want, in alle openheid; wij kun- 
nen soms wel erg vroom mediteren 
over de heerlijkheden van het 
hemelleven, en wij kunnen soms 
ook tuet ztoaar zitten, te zuchten 
over de jammeren wan het „Aardse 
tranendal", maar de confrontatie 
met het afscheid van dit 
tranendal is voor de mens meestal 
toch nog maar een pijnlijke aan- 
gelegenheid, waarover we liefst zo 
■weinig mogelijk spreken. We zitten, met de vezelen van ons bestaan, nog 
zo gebonden aan dit aardse. Zó 
gebonden, dat we het Paasfeest, de 
overwinning van de hemel over 
de aarde, te vaak nog ervaren als 
een pijnlijke scheur, in de, betrek- 
kelijke, zekerheid van ons aarde- 
bestaan. 

* * * 

Maar nü dat andere: Pasen opent 
een nieuw ' verschiet, een ander 
vergezicht. Het feit van de ver- 
rijzenis scheurt op één maal de 
zwarte en zware gordijnen stuk, 
waarachter het Licht zo lang is 
schuilgegaan. „Een heerlijk morgen- 
licht breekt aan: De Zone Gods is 
opgestaan!" „Gloria! Resurrexit 
Dominus!" 

Pasen, een scheur in je leven! 
Dat is: de Hemel scfieuTt open- en 
daalt, op de aarde neer. Het Leven, 
het eeuwige, komt het „tranendal" 
vól-maken. . Het is niet zó: ons 
aardse Leven moet straks los- 
gescheurd worden om de eeuwig- 
heid te bereiken; maar. het is juist 
andersom: de eeuwigheid komt de 
darde vervullen. Met Pasen wordt 
deze aarde een vóórportaal van de 
eeuwigheid; een stukje van de 
hemel. Dat is de glorie van de 
Verrezene. Hij vestigt Zijn rijk hier 
op de aarde. En door strijd en 
nederlagen heen voert de weg van 
dit Rijk naar de totale overwinning: 
Licht en Leven tot in eeuwigheid. 

DAt is PASEN! 

* * * 

Pasen, een scheur in. je leven. 

God scheurt Zijn hemel open-, en 
ziet neer op U. En op mij. 

Ik denk ineens aan dat mooie 
woord uit het Boek der Psalmen: 
„Gods vriendelijk aangezicht spreidt 
vrolijkheid en licht!" 

Zó wens ik U: Vrolijk Pasen! 
Ds. J. VAN DER MIJE. Een bijzondere attractie 

op eerste Paasdag 

Naar wij vernemen is door samen- 
werking van ons gemeentebestuur 
met politie en reddingsbrigade be- 
sloten, — een en ander mede in 
verband met het feit, dat dit jaar 
reeds extra vroeg van een enorm 
bezoek aan Zandvoort kan gespro- 
ken worden — zondag a.s. (eerste 
Paasdag) de bezoekers en óók de 
inwoners een extra attractie te bie- 
den. Men is tot dit besluit gekomen, 
omdat Pasen geacht mag worden de 
inzet te zijn van het zomerseizoen, 
althans van het vóór-seizoen en 
omdat men dit reeds direct wil 
gaan plaatsen in het teken van het 
reddingswezen langs onze kust wat 
betreft baders en zwemmers, zal 
a.s. zondag om half drie een unieke 
demonstratie worden gegeven in de 
allermodernste wijze van het redden 
van drenkelingen, n.1. het scheppen 
van een drenkeling uit zee met een 
schepnet, bevestigd aan een heli- 
copter. Omstreeks kwart over twee 
wordt de helicopter verwacht aan 
het zuiderstrand, ter hoogte van de 
plaats, waar bad Zuid straks weer 
zal worden opgebouwd. Omdat het 
water nog te koud is, zal ditmaal 
van een pop gebruik worden ge- 
maakt, die door onze reddings- 
brigade per motorvlet in zee zal 
worden gebracht. De helicopter zal 
dan deze pop uit zee opscheppen 
en op het strand deponeren. 

Door de directeur van stichting 
Touring Zandvoort, de heer J. Th. 
Hugenholtz, zal vooraf per micro- 
foon een en ander nader worden 
verklaard, terwijl de Zandvoortse 
muziekkapel het gebeuren zal in- 
leiden met het~ spelen van het Zand- 
voortse volkslied, terwijl ~ men na 
afloop „La Mer" van Debussy ten 
gehore zal brengen. 

Ongetwijfeld zal dit wel zéér bij- 
zonder gebeuren, dat een leuke en 
leerzame inleiding vormt van het 
vóórseizoen, grote belangstelling 
trekken. 10% korting 10% korting Voor Pasen 

een speciale kousen- 
en sokken aanbieding! 

Dames Nylons beslist eerste 

keus, NU ƒ2,95 

Onze Perion kousen, 

zeer fijn, NU ƒ 3,90 

Onze bekende LA RITA NY- 
LONS de koningin onder de 
Nylonkousen, NU .... ƒ 4,50 

Linksgeweven kousen 

met nylon f 1,75 

Kinder sportkousen 

en sokjes vanaf f 0,98 

Wollen lange heren SOKKEN 
en ANKLETS, NU ƒ 1,98 

Tot en met Pasen op 2 paar 

sokken of sokjes, nylonkousen 

Wh KORTING! 

Goed en voordelig is onze 
kousenreparatie! 

GROOTSTE SORTERING 
WOL EN PATRONEN 

„De Wolbaai" 

Haltestraat 12a - Telef. 2099 Weer ballet in Zandvoort 

Sinds jaar en dag toont het Ballet 
der Lage Landen zich verknocht 
aan de dans en confronteert het 
publiek op een avond met het 
zuiver klassieke of neo-klassieke 
ballet en de moderne dansen, voor- 
beelden van zuivere danskunst. 

Donderdag 5 april a.s. treedt het 
Ballet der Lage Landen op, onder 
auspiciën van stichting „'t Helm" 
in theater Monopole. 

Uitgevoerd zullen worden o.m. 
Pas de deux uit „Zwanenmeer" 
(muziek van Tschaikofsky); Pas de 
trois classique (muziek van Pergo- 
lesi); fragmenten uit het beroemde 
ballet „Les Sylphides" (muziek van 
Chopin); het door oorspronkelijk- 
heid uitblinkende, in prachtige 
decors en bijzonder mooie costumes 
uitgevoerde „Pavane Interrum- 
pida" (muziek van Granados). 

De directie van het theater heeft 
het toneel-voorfront doen verlagen, 
zodat het gehele toneel kan worden 
overzien. Café-Restaurant 

Het mooist gelegen 
restaurant in Zandvoort. 

Tijdens de beide feestdagen 
speciale Paas-menu's 

Voor tafel-reserveringen 
telefoon 2163. voorjaar 3 1956 

LIGNE EN CASCADE 
Parijs 

WIENER BOUQUET 
Wenen 

Alle coiffure-ontwerpen op 
dit thema dagelijks in onze 
studio's voor haarv er zorging, 
alsmede voor make-up van 
9-5 uur. 

Dep. off. d'HELENA 
RUBINSTEIN - Paris 

Joh. A. Suykerbuyk 

Coiffures - Créations 

THORBECKESTRAAT 11 
ZANDVOORT - TEL.3382 HOTEL BOUWES 

Het gehele jaar geopend 

Annex CABARET EXTASE 
ZANDVOORT Van 1 april af 
dagelijks 8 uur: 

HERB&RT 
MYTHE/S 

de Koning der zigeuners 
en zijn solisten. 

Met uit gebreid internationaal 
CABARET-PROGRAMMA lste en 2de Paasdag: 
ORKEST TOM BOOT 

met uitgebreid 
cabaret-programma. Hotel Bouwes 
opent het seizoen 

Zondag a.s. opent hotel Bouwes 
wederom het vóór-seizoen en wor- 
den de dagelijkse avond-program- 
ma's weer ingevoerd. 

Het is de heer Bouwes gelukt, 
voor de maanden april en mei te 
engageren het beroemde Weense 
amusementsorkest Herbert Mytheis 
en zijn solisten, die ook twee jaar 
geleden zulk een groot succes 
oogstten. Wij vragen voor dit orkest 
Uw speciale aandacht, omdat het 
werkelijk op dit gebied iets zéér 
bijzonders biedt. Herbert Myhteis 
zelf wordt niet voor niets wel „de 
Koning der zigeuners" genoemd, om 
de briljante wijze, waarop hij zijn 
prachtige viool bespeelt. Doch óók 
zijn leden van het orkest zijn stuk 
voor stuk ras-muzikanten, wie het 
spelen als het ware in het bloed zit. 
Wij kunnen U ten zeerste aanraden 
dit ensemble eens te gaan beluis- 
teren. Ook het cabaret en varieté- 
programma biedt voor de eerst- 
komende maanden weer talrijke 
artisten, die grote naam maakten, 
zodat weer menige genotvolle 
avond in hotel Bouwes badgast en 
inwoner te wachten staat. 

Opnieuw duinbrand 

Dinsdagmiddag omstreeks twee 
uur werd de Zandvoortse brand- 
weer opnieuw gealarmeerd voor 
een duinbrand, thans achter de 
Clara-stichting in de Kostverloren- 
straat. De kurkdroge beplanting 
bleek ook thans weer gretig voed- 
sel voor het zich snel verspreidend 
vuur.- Ongeveer 400 m* ging hier in 
vlammen op vóór het gelukte aan 
voorbijgangers en brandweer het 
vuur te doven. Wmi $ïjij 0aet, of taatr uM #«t* 
%thmtft öat men il gaeöe gïaet" Alléén door 
corseffen 9 gaine's en beha's 

te dragen, kunt U elke critiek op uw figuur doorstaan. 

WA LA is een merkartikel en is toch niet duur, 
vergelijkt U de kwaliteit, pasvorm en prijzen eens. 

Na korte tijd dragen bemerkt U dat WALA voor U 
onmisbaar is. «WALA» SPECIAALZAAK «WALA» CORSETTERIE 

Mevr. PETERS-SMIT 

GR. HOUTSTR. 110 - HAARLEM TEL. 10605 
Ford Fairlane - Opel Kapitan - Ford Zephyr 

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur 

Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort - Teleloon 31 52 
Restaurant E. KEUR 

Kerkstraat 27 - Telef. 2537 

Voor mensen met smaak, 
de aangewezen zaak! 

Bami en Nasi Goreng 
speciaal f 2,50 

Thuisbezorgen 
zonder prijsverhoging'. 

ZATERDAG's BAMI- en 

NASI-AVOND: 
p. portie speciaal f 1 ,50 

Alleen in de zaak genuttigd Wij' brengen U met deze tempera- 
tuur alle ontspanning en vermaak 
in Uw huiskamer met 

PHILIPS TELEVISIE 
PHILIPS TELEVISIE groot beeld 

ƒ775, ƒ995,— 

PHILIPS TELEVISIE 53 cm. beeld 

ƒ 1245,— 
PHILIPS TELEVISIE staand meu- 
bel met deuren, op wielen, voornaam 
van uiterlijk ƒ 1695,—. Dagelijks uit- 
zending, zie de programmabladen! 
PHILIPS TELEVISIE en onze ser- 
vice garanderen U een prima ont- 
vangst. 

Erkend Philips Service Dealer 
TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 Iedere Donderdagavond 8 uur 

MOSSELEN ÉTEN 

bij 

La Mer, Zeestr. 26 

Geopend tot 1.30 uur 's nachts Doktersdienst 

Zondag a.s.: Dr. B. Entzinger, 
Brederodestraat 1, telefoon 2181. ► 

Dienst wijlcverpleegstèrs 

Zondag a.s.: Zr. A. Langeveld, 
Gasthuishofje 27; tel. 2791. 

VERLOSKUNDIGE: 

Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816. Uitvoeringen 
Matthaus Passion 

' De jaarlijkse uitvoeringen van de 
Matthaus Passion, door de Christe- 
lijke Oratoriumvereniging te Haar- 
lem, zullen dit jaar, wederom onder 
leiding van de heer. George Robert, 
in de Gemeentelijke concertzaal te 
Haarlem plaats vinden op woensdag 
28 en donderdag 29 maart des 
avonds te half acht. 

De solisten, die dit jaar aan de 
uitvoeringen zullen medewerken 
zijn: Heleen Verkley, sopraan; Wil- 
helmina Matthès, alt; Henk Meyer, 
tenor; Hans van der Leeuw, bas; 
Han Ie Fèvre, evangelist; Rom Kal- 
ma, Christuspartij; Arie de Rijk, 
bas; Piet Lentz, viola da gamba en 
Piet Halsema, orgel. 

Voorts werkt mee een knapen- 
koor o.l.v. de heer Tom de Vries en 
het Noord Hollands Philharmonisch 
'orkest. 

Daar de belangstelling voor deze 
uitvoeringen óók in Zandvoort elk 
jaar zéér groot is, delen wij mede, 
dat van heden af kaarten voor één 
der uitvoeringsavonden aan ons 
redactie-adres Zeestraat 57rd., tel. 
2472, kunnen worden besteld. Met 
het oog op de te verwachten grote 
toeloop, raden wij U aan met het 
opgeven van het aantal plaatsen 
niet te lang te wachten. 

KOPER's 

COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113 

Demonstratie 

Heden, Vrijdagavond, aanvang 8 
uur geeft de heer A. Loos voor 
strandpachters fen strandpersoneel 
een demonstratie: „Hoe een dren- 
keling behandeld moet worden". 

De toegang is gratis in de achter- 
zaal van café Oomstee. 

Nogmaals: sprookjes 

Het I. v. A. O. geeft a.s. Woens- 
dag in Zomerlust teedde-en enen 
dag 29 febr. in Zomerlust een 
tweede avond met de heer J, F. 
Schultink over: „De diepere beteke- 
nis van sprookjes". Zij, die de eerste 
avond gemist hebben, zullen deze 
avond goed kunnen volgen. De heer 
Schultink zal ook iets over de ge- 
heime inwijdingen vertellen. 

Verder zal hij de volgende sprook* 
jes behandelen : Assepoester, 
Sneeuwwitje, Klein Duimpje en 
Blaauwbaard. Ook deze avond be- 
looft heel interessant te worden! 

No. 1 op voordracht 

De heer M. van den Berg, thans 
ambtenaar op 't ontvangerskantoor 
in onze gemeente, werd no. 1 op de 
lijst geplaatst voor gemeente-ont- 
vanger te Heemskerk. Voor deze 
nog jonge ambtenaar van nauwe- 
lijks 28 jaar, inderdaad een gebeu- 
ren om trots op te zijn, een ge- 
beuren, waarmede wij hem van 
harte gelukwensen. Een wonder van geluid 

De techniek schrijdt voort en 
dagelijks komen we in aanraking 
met nieuwe uitvindingen op dit ge- 
bied. Wat vandaag welhaast als 
volmaakt werd beschouwd is mor- 
gen al weer verbeterd. 

Zo is het ook met de geluids- 
weergave. Vertelden wij U in een 
vorige editie iets over de nieuwe 
„High Pi" installatie, de prachtige 
geluidsweergave bij gramofoon- 
muziek, ons door de heer J. Gebe, 
eigenaar van Discotaria gedemons- 
treerd, deze week liet de fa. F. H. 
Penaat ons de nieuwe „High-Q"- 
installatie horen, de nieuwe ge- 
luidsweergave op radiogebied. Geen 
luidspreker(s) meer in het ontvang- 
toestel, doch aparte akoestische 
boxen, één grote en twee kleine, 
apart voor hoge en lage tonen en 
verspreid opgesteld, die het geluid 
op weergaloos fraaie wijze in de 
ruimte brengen en het daar mengen 
en verinnigen, zodat opnieuw een 
o.i. volmaakte geluidsweergave 
werd bereikt, die bijna niet te on- 
derscheiden valt van de werkelijk- 
heid. Een ware revolutie op radio- 
gebied, die ongelofelijk goed vol- 
doet. U moet dit nieuwe geluids- 
weergave-wonder beslist eens gaan 
beluisteren. De firma Penaat zal 
daartoe gaarne bereid zijn. - PLASTIC 

VERF in alle kleuren 
GLAS . 

BEHANG 

Glas- en Verfhandel 

G. de Leeuw 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 Causerie Dr. P. v.d. Broek 

Over het onderwerp: „De weten- 
schappelijke achtergronden van het 
psychologisch groepsonderzoek", 
hield Dr. P. van den Broek, hoofd 
van de afdeling schoolpsychologie 
van het Psychologisch Instituut der 
Rijksuniversiteit te Leiden, ten 
raadhuize een causerie voor de 
schoolhoofden en de leerkrachten 
van de 4e klasse der lagere scholen. 
Voor deze bijeenkomst, die onder 
leiding stond van de wethouder van 
onderwijs, de heer A. Kerkman, 
waren mede uitgenodigd de beide 
schoolartsen, Mevr. W. D. Boskamp- 
Mooy en Dr. D.J. Bakker van Heem- 
stede, alsmede de spraaklerares 
Mej. L. Molkenboer te Zandvoort. 

Dr. van den Broek schetste aller- 
eerst in korte trekken, aan welke 
twee eisen een test in het algemeen, 
wil zij bruikbaar zijn, moet voldoen, 
waarbij' hij noemdei de validiteit en 
de constantheid van de test. 

Voorts vertelde spreker, dat zijn 
bureau indertijd was begonnen met 
het ontwerpen van een eigen groeps- 
test, een algemene begaafdheidstest. 
Hiervoor was wel reden, aangezien 
in Nederland feitelijk geen bruik- 
baar materiaal aanwezig was en 
men meest aangewezen was op tes- 
ten van Amerikaanse origine, die 
om' verschillende redenen minder 
geschikt waren. 

Spreker wees tenslotte op het 
feit, dat bij de meeste psychologen 
steeds meer het onderzoek naar de 
karaktereigenschappen de aandacht 
krijgt en dat de waarde van het 
Intelligentie Quotiënt daalt. 

Een ruime gedachtenwisseling 
volgde, waarbij o.m. Dr. Bakker 
aandrong op het verrichten van 
meer teamwork. Het was spreker 
namelijk opgevallen, dat Dr. van 
den Broek niet de medische toestand 
van de kinderen in zijn beschouwin- 
gen had betrokken. 

Dr. van den Broek repliceerde, 
dat bij het onderzoek wel op de 
medische toestand der kinderen 
wordt gelet, maar dat hij verder 
niets liever zou zien dan nog groter 
samenwerking tussen hen, die met 
de welstand van het schoolkind 
hebben te maken. 

Spreker ging volledig akkoord met 
de suggestie van Dr. Bakker om de 
komende zomer in dit verband een 
samenspreking te houden. 

Mej. Molkenboer sloot zich in de 
loop der vergadering bij deze ge- 
dachte aan. 

Ook van de zijde van het onder- 
wijzend personeel werden nog ver- 
schillende vragen en. opmerkingen 
gedaan, waarbij eveneens op coör- 
dinatie van de verschillendel activi- teiten t.a.v. de scholen werd aan- 
gedrongen. 

Hierbij werd dank gebracht aan 
het gemeentebestuur van Zandvoort 
dat' belangrijke bedragen besteedt 
niet alleen aan het psychologisch 
groepsonderzoek maar thans ook 
ten behoeve van het onderwijs aan 
spraakgebrekkige kinderen. 

Vooral werd van belang geacht 
de behandeling van de moeilijk op- 
voedbare kinderen, die thans zelfs 
individueel getest worden. 

In zijn slotwoord meende weth. 
Kerkman naar aanleiding van de 
gehouden besprekingen te mogen 
constateren, dat een bijeenkomst als 
deze zeker in de toekomst herhaling 
verdiende. 
Geneest ruwheid en schraalheid 

Bezinningsmorgen «Hanze» 

De bijna 50 deelnemers aan de 
bezinningsmorgen van de „Hanze" 
kunnen met voldoening terugzien 
op deze geslaagde ochtend. 

's Morgens half acht droeg Pater 
Rembertus o.f.m. cap. voor de 
Hanzeleden het H. Misoffer op. 
Hierna verzamelden de deelnemers 
zich aan een feestelijk ontbijt in 
restaurant Rinkel. Hartelijk ver- 
welkomde de voorzitter, de heer C. 
Slegers, de aanwezigen, in het bij- 
zonder Pater Rembertus en de 
gemeentesecretaris de heer Bosman 
en echtgenote. Tevens huldigde en 
feliciteerde de voorzitter de oud- 
secretaris van de „Hanze", de heer 
D. Vader, die door Z.H.E. de Bis- 
schop benoemd is tot lid van het 
.kerkbestuur van de parochie. 

Het hoogtepunt van de ochtend 
vormde de conferentie van Pater 
Rembertus, die het gezinsleven van 
de middenstander tot onderwerp 
had. Spreker zette de gezinsverhou- 
dingen van 40 a 50 jaar geleden 
tegenover die van nu. Niet om de 
vraag wat beter is, we hebben de 
verhoudingen van thans als een 
voldongen feit te aanvaarden. Was 
het. gezin vroeger sterk gebonden, 
het vaderlijk gezag groot, tegen- 
woordig loopt men gevaar dat de 
kinderen het ouderlijk huis meer als 
een pension gaan beschouwen. Door 
hun werk of studie verkeren ze 
vaak in heel andere milieu's. Soms 
zelfs in gevaarlijke. Het gezamen- 
lijke gebruik van de maaltijden 
wordt moeilijk omdat de één vaak 
moet overwerken of de anderen 
naar cursus moeten. Terwijl ook 
het verenigingsleven en de ont- 
spanningen buitenshuis veel meer 
beslag leggen op de moderne meis- 
jes en jongens. Met vele voorbeel- 
den zette de pater uiteen hoe toch 
naar gezinsverband gestreefd kan 
worden, zonder dat het duf of ouder- 
wets zou zijn. Een boeiend en hoogst 
interessant betoog, dat geen der 
aanwezigen gemist zou willen heb- 
ben. 

We hadden het voorrecht nog een 
-kort gesprek met de pater te heb- 
ben over zijn werk ' bij" de R.K. 
middensfaHaT Zïjn"~statistisch werk 
om de invloed van het beroep op 
geloof en gezinsleven te bestuderen 
en z'n studie voor het doctoraal 
paedagogie aan de Nijm. universi- 
teit. „Paedagogie, pater?", vroegen 
we verbaasd. „Hoe komt U bij dat 
vak?" „Dit wordt op vrijdag en za- 
terdag gedoceerd", lachte hij, „dan 
kan ik bij de middenstand niet 
terecht". Het was een genoegen met 
deze ijverige en enthousiaste pries- 
ter te praten. 

Na twaalf uur verlieten de laatste 
deelnemers pas de zaak. Een woord 
van lof voor de fa. Rinkel voor de 
uitvoering van het ontbijt, is zeker 
op z'n plaats, evenals een bijzonder 
dankwoord aan de fa. Vader, die 
belangeloos voor de zeer mooie 
tafelversiering gezorgd had, wat de 
stemming zo bijzonder verhoogde. 

B. Voor stokvis 

ZOUTE VIS en 
DIEPVRIES KABELJAUW FILé. ' 

Vishandel H. SCHUT 

Kerkstraat 21 - Telefoon 2121 Begroetingsavond 
nieuwe inwoners 

Het ligt in de bedoeling op woens- 
dag, 7 maart a.s. ten raadhuize een 
begroetingsavond te houden, waarin 
de nieuwe inwoners van Zandvoort 
namens het gemeentebestuur offi- 
cieel door burgemeester Mr. H. M. 
van Fenema verwelkomd zullen 
worden. 

Voor deze avond, welke wordt 
voorbereid door de contactcommis- 
sie 'culturele belangen, is een pro- 
gramma samengesteld, waarin o.m. 
een tweetal causerieën, een film 
over Zandvoort en enkele muzikale 
intermezzo's een plaats hebben ge- 
kregen. 

De uitnodigingen aan de betrok- 
ken gezinnen zullen in de loop van 
de volgende week worden verzon- 
den. 

Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

AQA>| Prinsesseweg 1S 
• OWL Telef. 2066 

IJsleest 

De R.K. toneelvereniging 't Voet- 
licht organiseert a.s. zaterdag op de 
ondergespoten „straat-ijsbaan" bij 
de Rotonde, naast hotel Bouwes een 
groot gecostumeerd ijsfeest, aan- 
vangend om 7 uur. Vele fraaie prij- 
zen zijn hiervoor beschikbaar ge- 
steld. Als exrta attractie vermeldt 
het programma om kwart over acht 
een t demonstratie kunstrijden door 
mej. Agnes Voigt en de heer Bert 
van^Gijzel, beiden van de vroegere 
kunstijsbaan te Amsterdam, en om 
9 uur een „stierengevecht" door 
leden van 't Voetlicht. De prijsuit- 
reiking zal plaats hebben om kwart 
voor tien in hotel Esplanade. Ingezonden 

Buiten verantwoordelijkheid 
der Tedactie. 

Wanneer zal de Z.Y.C, 
open gaan? 

Ja, wanneer zal de Zandvoortse 
IJs Club open gaan? Een vraag, die 
reeds door menige inwoner is ge- 
steld geworden. Is er dan geen ijs- 
baan? Jazeker, als U de Vijver en 
het baantje bij de Rotonde als een 
ijsbaan wilt betitelen, dan telt 
Zandvoort er zelfs twee. 

De vijver ligt in een ideale om- 
geving, maar het duurt veel te lang 
voordat deze berijdbaar is en bo- 
vendien is daar niets georganiseerd. 
In de avond geen verlichting, scheu- 
ren worden niet gedicht en de 
sneeuw wordt slechts een weinig 
geruimd. 

De baan bij de Rotonde loopt 
sterk af naar het strand, zodat van 
een prettig rijden hier niet veel 
komt, bovendien is deze plaats zeer 
winderig. 

Iedere gemeente beschikt prac- 
tisch over een ijsbaan en Zandvoort 
dat zo vooruitstrevend is, heeft er 
geen. Kan hier nu geen verande- 
ring in komen, vele van onze inwo- 
ners gaan naar de ijsbanen van 
Haarlem en Heemstede, maar zou- 
den liever in Zandvoort blijven. 

Bovendien kan een ijsbaan, indien 
deze gunstig gelegen is veel voor 
Zandvoort betekenen, men kan, wed- 
strijden organiseren, kunstrij- 
demonstraties laten geven, men 
trekt veel mensen en was er niet een 
streven in de gemeente om Zand- 
voort ook in de winter aantrekke- 
lijk te maken? 

Deze winter is het te laat, maar 
laten wij op tijd zijn voor de vol- 
gende. Bert van Gijzel. en ruw? Vier meesterwerken 

Dank zij de medewerking van de 
gemeente is de stichting „'t Helm" 
in staat het Noordhollands Phil- 
harmonisch Orkest een maal per 
jaar in Zandvoort te doen concer- 
teren. Het concert vindt dit' jaar 
plaats op 1 maart a.s. in theater 
Monopole, aanvang 8.30 uur. 

Het programma omvat vier wer- 
ken van grote componisten t.w. de 
Suite no. 2 van Joh. Seb. Bach, 
van W. A. Mozart de Symphonie in 
C gr. t. — de zgn. Jupiter-sympho- 
nie — „a simple symphony" van de 
jonge Engelse componist Benjamin 
Britten en tenslotte de „Notenkra- 
ker-suite" van de Russische com- 
ponist P. I. Tschaikofsky. 

De Suite , van Bach toont de 
levenslustige zijde van Bach's genie, 
terwijl „de Jupiter" van Mozart — 
misschien wel zijn meest grootse 
symphonie — een wereld tovert van 
ongekende schoonheid. . Britten's 
"„simple symphony" is een argeloos, 
doch uitstekend geschreven werk 
voor strijkorkest. Tschaikofsky's 
~Notenkraker-suite" — "behoeft het 
nog te worden gezegd? — is een 
bekoorlijk werk van sprookjesach- 
tige allure. 

Het orkest staat deze avond onder 
leiding van Marinus Adam, terwijl 
Marius Ruysink fluit-solist is in 
Bach's 2de suite. 

„'t Helm" biedt hiermede een 
programma, dat geen muziekmin- 
naar zal willen missen. In elk seizoen, 
chocolade van GROEN! 

Haltestraat 18 - Telef. 3403 Schaatswedstrijd 
Politie-Corodex 

Met prachtig schaatsweer werd 
donderdagmorgen 16 febr. op de 
vijver aan de Vondellaan een wed- 
strijd gehouden tussen de Politie en 
de Corodex. 

De voornaamste uitslagen waren: 
Korte baan: 

1. Dijkstra (Politie) 4pt. 

2. Popkema (Politie) 3pt. 

3. W. v.d. Ven (Corodex) 2 pt. 

4. A. Draaijer (Corodex) lpt. 
Lange baan: 

1. Dijkstra (Politie) 5pt. 

2. W. v.d. Ven (Corodex) 4pt. 

3. Popkema (Politie) 3pt. 

4. C. Draaijer (Corodex) 2pt. 

5. Steggerda (Corodex) lpt. 

Voor beide afstanden hadden zich 
16 deelnemers opgegeven. 

De heer De Voogd stelde een 
fraaie wisselbeker ter beschikking 
voor de ploeg die het hoogste aantal 
punten behaalde. De uitslag werd: 
Politie 15 punten, Corodex 10 punten 
zodat de beker dit jaar naar de 
Politie Sport Ver. gaat. 

De wedstrijdleiding was bij de 
Politie in goede handen en alle deel- 
nemers kunnen op een prettige en 
vlot verlopen! wedstrijd terugzien. 

K.J.C. «Noord» 

Bij het voortzetten van ons tour- 
nooi 1956 was de 2e kamp tussen 
„Dames Noord" en „Heren Noord". 

Na een vriendschappelijke doch 
spannende strijd delfden de heren 
het onderspit. „Dames Noord" 
20.829 p. met 10 marsen. „Heren 
Noord" 17.850 p. met 10 marsen. 

Onze competitiestand na de 3e 
ronde is als volgt: 1. Fl. Molenaar 
15.856 p.; 2. P, Castien 14.880 p.; 
3. H. Laurier 14.829 p.; 4. T. Drom 
mei 14.613 p. " 

HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
Febr. berijdbaar 

26 3,41 10,30 15,56 23,— 7,30-14,00 

27 4,22 11,30 16,35 23,30 8,30-14,30 

28 5,— 12,— 17,12 24,— 9,00-15,00 

29 , 5,38 1,— 17,55 12,30 10,00-16,00 
Maart 

1 6,20 1,30 18,38 13,30 10,30-16,30 

2 7,02 2,30 19,24 14,— 11,00-17,30 

3 7,47 3,30 20,07 15,— 12,00-18,00 
Samengesteld door P. v.d. Mye KCzn Dankbetuiging 

Hiermede betuigen wij onze harte- 
lijke dank, voor de véle bewijzen 
van deelneming, betoond bij het 
overlijden van onze lieve vrouw, 
moeder, behuwd- en grootmoeder 
F. L. DRAIJER-VAN KEULEN, 

' Uit' aller naam: 
D. Draijer. 

Paradijsweg 9, Zandvoort. 

OFFICIËLE MEDEDELING 

Gemeente Zandvoort 

Inenting tegen 

difterie en kinkhoest 

Op zaterdag 25 februari 1956, 
's voormiddags 10 uur zal in het 
consultatiebureau aan de Poststraat 
door de gemeente-arts van Zand- 
voort een kosteloze -algemene na- 
inenting tegen difterie en kinkhoest 
worden gehouden, waar worden 
verwacht de ouders, die voor hun 
zuigelingen en (nog) niet school- 
gaande kinderen gebruik hebben 
gemaakt van de kosteloze inentin- 
gen op 19 november 1955, 17 decem- 
ber 1955 en 14 januari 1956 en die 
één dezer inentingen! hebben gemist. 

Ophalen huisvuil 

Van donderdag 1 maart af zal het 
ophalen van het huisvuil weer aan- 
vangen om 7 uur inplaats<van om 
8 uur. 

De directeur v. publ. werken, 
M. DEUTEKOM. Sokken en jumperwol 

BAKELS Sinds 1874 

Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg, hoek Emmaweg 

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter. 
Voorber. H.A. 

17 uur: Ds. A. de Ruiter. Z. 4. 

HERVORMDE KERK 

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru. 
Medewerking kerkkoor. 

19 uur: Ds. van Dijl, pred. te Heem- 
stede. Jeugddienst. 

9.30 uur: Jeugdkapel in de nieuwe 

consistoriekamer. 
Spr. de heer M. Faber. 

NED. PROTESTANTEN BOND 

Afd. Zandvoort - Brugstraat 15 
Zondag a.s. v.m. 10,30 uur: 

Ds. J.J. van Hille, uit Haarlem. 
7.30 uur: dienst in „Het Huis in de 

Duinen". Voorganger Ds. J.J. van 

Hille uit Haarlem. 

PAROCHIE H. AGATHA. 

H.H. Missen 7,30, 9,,uur (Hoog- 
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof. 

In de week H.H. Missen 's mor- 
gens 7 uur en 7.45 uur. 

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags 
gelegenheid om te biechten. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst 
in pension Dijkhoffz, Brederodestr. 
43. Spr. dhr. H. Veldkamp, evange- 
list, den, Haag. 

. BURGERLIJKE STAND 

17—23 februari 1956. 

Geboren: Ronald, zoon van P. van 
Hek en J. Hall; Ardina Johanna, 
dochter van R. M. van der Meij en 
J. F. Reijer. 

Ondertrouwd : V. Schaap en W. 
Verzeilberg; M. Andringa en M. van 
Galen. 

Toneelver. «Wlm Hildering» 

De toneelvereniging „Wim. Hilde- 
ring" zal zaterdag 3 maart in ge- 
bouw „Zomerlust" r een opvoering 
brengen van de Amerikaanse co- 
medie: „Mr. Patterson's chauffeur", 
vertaald door René Bosch. De regie 
is wederom in handen van de heer 
A. Mourik. 

Gasboiler-demonstratle 

Op maandag 5 maart zal door een 
handelmaatschappij in samenwer- 
king met de gemeentebedrijven te 
Zandvoort een demonstratie met 
toelichting worden gehouden in de 
demonstratiezaal van het gemeente 
gasbedrijf aan de Tolweg no. 10, des 
avonds 8 uur. 

Besproken zal worden de nieuwe 
„Lauffer-Gasboiler" .welke speciaal 
voor de warmwater-voorziening van 
woningen, hotels, ziekenhuizen, 
industrie- en sportinrichtingen enz. 
een ware uitkomst is. 

Ongetwijfeld zal voor deze inte- 
ressante demonstratie ook in onze 
gemeente veel belangstelling be- 
staan. ^^ Babyderm-zeep 

K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. speelde K.J.C. Zand- 
voort zijn 4de ronde voor het 2e 
maandelijke clubkampioenschap. De 
strijd was buitengewoon spannend, 
daar het om de maandelijkse prijs 
ging. Ie. P. Paap 18.743 p.; 2e. G. 
Meijer 18.467 p.; 3e. E. Keur 18.158 
4e Augustinus 18.104 p. 

Reddingspost «Piet Oud» 
moet worden opgeknapt 

B. & W. van Zandvoort stellen de 
raad voor, een krediet van ƒ 1035, — 
beschikbaar te stellen om de red- 
dingspost „Piet Oud" van de Z.R.B., 
gelegen aan het noorderstrand, te 
repareren en gedeeltelijk te ver- 
nieuwen. Aangezien de financiën 
van de brigade niet toelaten, deze 
uitgave voor haar rekening te ne- 
men, menen, B. & W., dat gelet op- 
het uitermate belangrijke werk dat 
door de brigade geheel belangeloos* 
wordt verricht, het alleszins ver-' 
antwoord is, dat de gemeente deze 
kosten draagt, welke door de brigade 
op ƒ700, — , doch door de directeur 
van publieke werken op ƒ1035, — 
worden geraamd. Nog 5 weken, dan is het reeds Pasen! 

Wilt U Uw garderobe aanvullen? 

Komt U dan eens bij ons kijken! Costuums, regenjassen, sportcolberts , pantalons, overhemden, das- 
sen enz. in iedere prijsklasse. ' 

Voor de winter hebben wij, nog een aardige collectie in overjassen, 
canadians, monty coats, damespantalons etc, welke wij verkopen 
met een KORTING van 20 tot 40%. Schikt U de betaling niet in eens ? 
Kennemer Kredietbank. Vraagt ü Wij zijn aangesloten bij de 
eens inlichtingen. Kledingbedrijf Succes Kerkstraat 20 Telef. 3136 Wintertijd... Vleestijd! Bij Slagerij Burger 

kunt U rekenen op kwaliteit! Deze'week speciale KALFSVLEES RECLAME: 

Kalfsfricandeaulappen f 1,80 500 gr. 
Kalfsfricandeau (stukje), f 2,10 500 gr. Runderlappen v.a. ƒ1,89 500 gr. 
Fijne Rib ƒ2,25 500 gr. Rosbief 
Lende 
Entre Cóte I 
Staartstuk f2,50 500 gr. VOOR DE SNERT: 

Krabbetjes ƒ1,50 500 gr. 

Hamschijf ƒ1,50 500 gr. 

Pootjes ƒ0,50 500 gr. 

'Pekelspek ƒ 1,75 500 gr. Magere varkenslappen 

ƒ1,98 500 gr. 
Varkensfricand. ƒ2,25 500 gr. 
Carbonade v.a. . . ƒ1,78 500 gr. 
Heerlijke doorr. 
Varkenslappen .. ƒ1,38 500 gr. 

EXTRA RECLAME: * 
Rauwe lever 25 et. 100 gr. 

WEEKEND-RECLAME: 

100 gr. Ham en / gQ £* 100 gr. Prestong Woensdag en Donderdag: 
500 gr. gehakt f 1,25 

200 gr. Pork 49 et. 

Gebrs. Burger's Slagerijen Amsterdam Zandvoort Haltestraat 3 - Telef j 2994 - 2643 
99 Dat is geen radiomuziek meer. fsi 
zult U enthousiast uitroepen, indien U de fantastische 
weergave kwaliteit beluistert van de nieuwe 99 l-Q" bestaande uit: laagbouw ontvangtoestel, akoestische 
box, lage en midden tonen, 2 hoge tonen projectoren 
De vervolmaking van de revolutionnaire vinding op radio-gebied. 
PHILIPS Bi-Ampli (Weergave door twee gescheiden geluidskanalen). 
Bent U reeds de gelukkige bezitter van een Bi-Ampli Radio? 
Dan heeft U reeds een halve „Hi-Q". 
Komt U eens kijken en luisteren? 

Alle dagen vrijblijvende demonstratie en inlichtingen bij: WÊÊÊÈÈ Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 Groot en klein vinden 

VANDERWERFF's 

brood FIJN! 
Belangrijke 

VEILING 

van enkele zeer mooie inboedels, 
één wegens vertrek en één wegens 
sterfgeval, welke zal worden ge- 
houden op DONDERDAG 8 MAART 
Bijvoeging van -nette goederen kan 
dagelijks worden opgegeven. 

Veilinggebouw 

De Witte Zwaan 

Dorpsplein - Telef. 2164 "donderdag 

' 1 

maart - Stichting- culturele kring' „'T HELM" 
THEATER MONOPOLE - 8.30 UUR 

CONCERT 

door het ,' ' 

i NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH 
ORKEST o.l.v. MARINUS ADAM. 

J. S. BACH (2e suite); MOZART (Jupiter symph.) 
BRITTEN (Simple Symph.); TSCHAIKOFSKY 
(Notenkrakersuite). 

Kaarten a ƒ2, — (b.i.) a.h. theater op de dag v.h. 
concert: 'tijdens plaatsbespreking (12-12.30 u.) 
en 's avonds voor de, aanvang. > 
Haltestr.50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging r VoeBt U zich 
credietwaardig? 

Ja? Dat is prettig, want crediet is precies 
evenveel waard als geld. 

Overal waar deskundig gefinancierd 
wordt, gebruikt men zowel geld als 
crediet. Dat doet de gemeente, de handel, 
de industrie en het bedrijf. 

Ook ons gezin is een bedrijf, waarvoor o.a. 
ook duurzame gebruiksartikelen gekocht 
worden. Wij gebruiken dekens en ma- 
trassen- gedurende tien, vijftien, twintig 
jaar. 

Waarom, zouden wij voor deze aankopen 
.geen crediet' gebruiken? ' 
Waarom zouden wij - juist nu het extra 
koud is - voor ons, of de kinderen geen 
warme dekens aanschaffen met weinig 
geld en, de' rest crediet. , 

De geringe rente - slechts 'n % U °/o per 
maand - die Wassenaar V berekent, be- 
hoeft' toch geen bezwaar te zijn. 

Voelt U zich credietwaardig? Kom dan 
eens praten bij 

WASSENAAR 

Haarlems Beddenspecialist, Jansweg 17 
t/o het station, Haarlem. Tel. 14329 - 18626. 
Filiaal Zandvoort, Kerkplein, Tel. 3430. ^ 
HALTESTRAAT 32 — WINKEL N.V. ZANDVOORT Onze reclame: 

Bij elke aankoop voor 75 cents: 
ZACHTE HAZELNOOT CARAMELS 

150 gram van 53 voor 40 ets. • 

(Deze reclame is geldig t/m 10 Mrt. a.s.) 

Profiteert van onze 

Speciale aanbieding: 

COCOS-SPRITS, een heerlijk koekje met 
lichte cocossmaak 200 gr. voor slechts . .45 ets. 

Voor Diabetici hebben wij voorradig: 

Choc. repen, Jam, Limonade en 

Gazeuse in div. smaken." 
Grote afslag 

Kalfsvlees!!. 

82 et. per kg. omlaag! I 

Kalfsfric.lappen NU 1 1 ,79 500 gr. j 

Kalfsfricandeau NU f 1 ,99 500 gr. I SOEPPAKKET: 1 50 gr. gehakt 

100 gr. poulet en 1 mergstaafje f 0,85 

GEHAKT h.o.h ƒ1,25 500 gr. 

KRABBETJES 30 et. 100 gr. 

VARKENSPOOTJES . . 10 et. 100 gr. 

RAUWE VARKENSLEVER 
zéér voedzaam (om te bakken) 

ƒ1,50 500 gr. 

LUNCHPAKKETTEN (bij vlees): 
100 gr. gel. lever en 

100 gr. pekelvlees 98 et. 

of 
100 gr. gel. lever en 
100 gr. Geld.gek. of boterh.w. 85 et. 
' of 
100 gr. ham en, 
100 gr. Geld., gek. worst 75 et. 

VOLOP HONDENVOER. 

Slager GAUS Kerkstraat 14 — Telef. 2102 DRUKKERIJ VAN PETEQEM & ZN. 
KERKSTRAAT 28 - TËLEF. 2793 
VERZORQT AL UW DRUKWERK HOYNG's GESCHENKENHUIS 

Raadhuisplein 3, VRAAGT voor 1 April een 

VERKOOPSTER Autorijschool 
„SUCCES" 

Leidt U op in snel tempo voor Uu> 

Rijbewijs 

Lesprijs f6, — PER UÜR. 
Aanmelden: VONDELLAAN 8 of TELEF. 3309 ♦ ♦'«►♦♦♦♦'♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦* ♦ ' Zit niet in de koude! 

Straalkacheïs 

Verbrandt 6 et. per uur 1 l«7j /O 

Henk Schuilenburg 

De Goedkope Amsterdammer 
GR.' KROCHT 5-7 - TEL. 2974 ♦ 
♦ ♦#♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldil 

' HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

. Biedt U deze Zaterdag 
als reclame aan: 

500 gr. prima Varkenscarbonade en I f 1 Q(\ 
250 gr. RUNDVET S * h^V 

VOOR DE BOTERHAM: 
100 gr. Ham en I f ft QK 

100 gr. Lunchmeat S * V » L '* / - 

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85 

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50 

150 gr. Corned Beaf ƒ0,60 

150 gr. Kinnebakham ƒ0,50 

Ziet verder onze prijzen in de etalage! J. KEUR Electro Radio- 
Technisch bureau 

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914 STRIJKIJZERS - BROODROOSTERS 
BUREAUEAMPEN 

SCHEERAPPARATEN 

Braun - Philips - Remmington. 

Electr. KUSSENS, DEKENS 
• - KOFFIEMOLENS - MELKKOKERS 
SNELKOKERS - "WAND- en. SCHOOR- 
STEENKLOKKEN KACHELS—, 

PLATENSPELERS en, WISSELAARS 

WASMACHINES: 'Bico - Miele - A.E.G." 
Erres - Hoover - enz. 

STOFZUIGERS: Erres - Hoover - 
Holland-Electro en Ruton. 

Radio en Televisie 

PHILIPS, ERRES en SCHAUB-LORENZ Wat voor feest of partij? 

Alles VERHUREN wij! 

Glaswerk, porcelein, bestekken, 

tafels, stoelen enz. 
P. WATERDRINKER - TEL. 2164 G.J. TER WOLBEEK 

Verkoop van R IJ WIELEN 

VESTING 
hulpmotoren enz. 

Stofzuigers, electr. onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19 Gebruik Philips hoogtezon 

Het houdt U fit het hele 

jaar! - Raadpleeg Uw 

huisarts. 

PHILIPS Hoogtezon 

BIOSOL 

ƒ198,— of ƒ11,90 p.m. 

Tot 25 februari a.s. f 10,- reductie! 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F.HLPENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Tel. 2534 Taxi? 2600 
bellen!! 

HOGEWEG 50 
SCHROEDER Trouwen, lange afstanden 
billijke prijzen. 

Wij zijn ook ingedeeld 
bij 't ziekenvervoer. Geslaagde tentoonstelling 

De tentoonstelling van brom- 
fietsen, motoren en scooters, die 
door de motorhandel Jac. Versteege 
uit de Pakveldstraat vrijdag, zater- 
dag en zondag j.1. in „Ons Huis'' 
werd gehouden, mag in alle opzich- 
ten geslaagd worden genoemd. 

De belangstelling ervoor was zéér 
groot. O.m. kwamen Zandvoorts bur- 
gemeester, vele leden van het Zand- 
voorts politiekorps en leden van de 
motorclub Zandvoort deze expositie 
bezichtigen. Alleen reeds de eerste 
dag werden méér dan 250 belang- 
stellenden geteld. 

De show was uiterst smaakvol 
ingericht. De nieuwste modellen '56 
van verschillende fabrieken waren 
tentoongesteld, waaronder de Puch- 
machines een belangrijke plaats 
innamen. 

Bijzonder fraai was de nieuwe 
650 cc. Triumph, een waar wonder 
van de moderne techniek, en de 200 
cc. Durkop-Diana scooter. 

Ook bij de bromfietsen, die men 
moeilijk zo meer noemen kan, doch 
die veel meer de naam van lichte 
motorfiets verdienen, trokken veel 
aandacht. 

De heer Versteege heeft met deze 
show motorminnend Zandvoort een 
belangrijke en gewaardeerde dienst 
bewezen. In een plaats als de onze, 
waar alles wat auto en motor be- 
treft, door verkeer en circuit, zo- 
zeer in de belangstelling staat, 
moesten dergelijke evenementen 
véél meer plaats hebben, doch wie 
weet, wat ons op' dit gebied in de 
«toekomst nog te wachten staat. De 
heer Versteege — dat weten wij — 
loopt, wat dit betreft, al weer met 
nieuwe, grotere plannen rond. 

Brilstra en z'n bromvlieg 

In ons vorig nummer is in de 
beschrijving van de verfilming van 
het boek van onze plaatsgenoot, de 
auteur A. D. Hildebrand, „Brilstra 
en z'n bromvlieg" een vervelende 
fout geslopen, waarvoor wij gaarne 
onze excuses maken. Wij hebben 
het n.1. steeds gehad over „Brilsma 
en z'n bromvlieg", terwijl de goede 
man, die al deze daverende avon- 
turen beleefde, Brilstra heette. 

Vermoedelijk in ons enthousiasme 
voor deze nieuwe jeugdfilm is deze 
fout ontstaan, doch al scheelt het 
slechts enkele letters: Brilsma en 
Brilstra is toch een héél verschil! 
Gedurende het winterseizoen 
wederom onze bekende: 

BAMI en NASI-GORENG 

ook thuis bezorgd. U kent onze leuze 
Goede wijn behoeft geen krans, want 

Een La Mer menu, voldoet U! akkerij v. StavereR 

ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684 

Deze week als extra reclame: 
250 gr. Cocoskoekjes . . 70 et. 

Probeert U eens onze speciali- 
teit: heerlijk GEMBERBROOD 
65 CENT p. stuk. Dag-, week- en maand- 

KALENDERS '56 
voor halve prijs 

Boek- en Kantoorboekhandel 
Eerste Zandv. Papierhandel 

F.M. van Deursen 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2507 
Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wijlieil 6H gedistilleerd ! KERKSTRAAT 9 
TELEFOON 2150 Advertentietarief losse 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. W£//H£ffSi TE KOOP: 2 glazen schuif- 
deuren. 270 hg. 90 br. 
R. Meeldijk - Hogeweg 19, 
tel. 3128. COSTUUMS, regenjassen, 
regenmantels, demi's, win- 
termantels, mantelcos- 
tuums ƒ 10, — maandelijks. 
Schrijf aan Super Standing 
Statenlaan 41 - Arnhem. 
Kleur en maat vermelden. Voor reparaties aan 
RIET ( STOELZITT.: 
M. F. de Grebber, Halte- 
straat 4 achterom. Nette WERKSTER GEVR. 
voor IV» dag of 3 ochten- 
den. Mevr. Alders, Pentis- 
laan la (bij tramhalte), 
Bentveld. Beschaafde TOILETJUF- 
FROUW GEVRAAGD. Br. 
no. 23-2 bureau v.d. blad. WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. BUREAU WEB VRAAGT 
serieuze MEDEWERKERS 
voor het verspreiden van 
drukwerken huis aan huis. 
Sollicitaties aan bureau 
Web, Postbus 166, Haarlem Electr. NAAIMACHINES 
TE HUUR. ƒ5,- per week. 
T.Cv.d.Schelde, Haltestr. 7 Het is een echte snerttijd! 
Daarom voor prima 
ERWTENSOEP naar 
Rest. E. KEUR, Kerkstr. 27 
tel.2537. Thuisbezorgd voor 
ƒ1,50 per liter met vlees 
en- worst. H.H. winkeliers en nering- 
doenden! Voor Uw verpak- 
kingen (reclamedoosjes, 
enz., enz.) Vraagt bij ons 
eens prijsopgaaf Kortst 
mogelijke levertijd. Han- 
delsonderneming Fradeur, 
agentuur en im- en export. 
Kennemerweg 8, Tel. 2808. Door mil. dienst der tegen- 
woordige: een SLAGERS- 
BEDIENDE of loopjongen 
gevraagd ; tevens een 
MEISJE voor de huish. óf 
huish. en winkel. Slagerij 
D. Boon, Schoolstraat 3. ATELIER-NAAISTER ge- 
vraagd voor japonnen, rok- 
ken en blouses. Modehuis 
T. C. v.d. Schelde, Halte- 
straat 7. Gevr.: Ie DAMESKAPPER 
of KAPSTER en beschaafde 
LEERLING. I. Aukema, 
Tramstraat 11. FLINK MEISJE gevraagd 
voor de huishouding, v. d. 
of d.e.n. Jupiter, Halte- 
straat 6, Telef. 2838. Alle Duitse Ie klas Radio's 
en Bandrecorders met 24 
pet. korting. Imp. voor Ne- 
derland : Rottschafer en 
Co. Lijnbaansgracht 212. 
Tel. 47341, (K 20) Amster- 
dam. Tel. Zandvoort 2808. Te koop: WOONHUIS aan 
de Haarlemmerstraat (voor 
benedengedeelte vrije ves- 
tiging). Spoedig te aan- 
vaarden. Makelaar S. At- 
tema, Hogeweg 64, Zand- 
voort. ZAAK te koop gevraagd 
te Zandvoort; onverschillig 
welke branche. Br. onder 
letter A aan F. M. van 
Deursen, Haltestraat 12. WERKSTER gevraagd ; 1 
echtend per week ƒ1. — per 
uur. Mevr. Hildebrand, 
Tulianaweg 6. Te koop: HUIS in Zand- 
voort, vrij te aanv. voor 
inwoners van Zandvoort. 
ƒ26.000.—. Makelaar K. C. 
v.d. Broek, Brederodestr. 
25 (niet telef.) Café Oomstee 

Iedere Vrtfdag gekookte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. Moderne inrichting voor 

Voetverzorging 

BREDERODESTRAAT 72, 
TELEF. 3023 

Mevr. A. Mol -v. Bellen 

Diploma A.N.O.V. 
~fóxp ivcA 'uwe*Ui h, 

GOEIE tcm&i ! 
Alle gewenste merken motoren, 

scooters, bromfietsen en rijwielen 

levert uwi Zandvoortse dealer 

Jac. Versteege 

PAKVELDSTR. 21 - TELEF. 2323 Betaling óók in overleg! 

Vraagt eens vrijblijvend 
inlichtingen. 

Speciaal „Puch- dealer" . 
&Hi De Beurs Meng* , n.m-V. - ingericM ^o" e van a , e '' ter Piefcos. y* . mes. want Gèèn ^ ^„«iefe. 2iw .^ tT in de tn» uo0 r. . _ <%< 


Ove rdag gratis r\emse Voorj tigi"- HL& r^stï asX 28. X »tf Iedere avond van 10-H uur gezellig dansen o.l.v. de bekende dansleraar 
II. v. d. Moolen te Ilecmstede. , 

De Beurs is geopend van 2 t/m 9 maart in het Krelagehuis aan de 
Leidsevaart te Haarlem. Dagelijks van 10 uur v.m. tot 5 uur n.m. 
en 's-avonds van 7-11 uur. Vrydag 2 en zondag 4 maart open van 
1-5 uur en 's-avonds van 7-11 uur. Entree volw. f. l,- pi. r., kinderen 
tot 14 j. f. 0,50 pi. r. Voorverkoop f. 0.10 extra. 
Voorverkoop bij: Boekhandel V. J. van Petegem, Kerkstraat 28. Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

wasmachines mei lichte 

emaille-heschadigingen 

gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150,— 

Depot: Anna van Bu- 
rerilaan 44, Haarlem, 
Telef. 39204. KOUSEN 

REPARATIE Practisch onzichtbare 
nylon-reparalie 
en 

10%, korting 

Spoedreparattes, 
klaar terwijl U wacht fUtta Haltestraat 11 WIST U 

dat 20% korting op alle 
stoomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSER 

telefoon. 2653 'n Havanna, bolknak, kwaliteit excellent, 
Heeft Drommel reeds voor U voor 15 cent! 
Wat Drommel V levert is steeds „uit de kunst", 
Daarom geniet Drommel zoveel „rokersgunst!" 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 VERLOREN: 

GOUDEN SCHAKELARMBAND 

met gouden vijfje. Vermoedelijk vrijdag j.1. 
tussen Brederodestraat en Julianakerk. Tegen 
bel. terugbezorgen: de Jong, Brederodestraat 21. Theater „Monopole" 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein. - Telef. 2550 

Vanaf vrijdag 24 t.m. zondag 26 februari 8 uur 

CINEMASCOPE TECHNICOLOR 

JOHN DEREK - ELAINE STEWART 
THOMAS GOMEZ - AMANDA BLAKE 
ROSEMARIE BOWE in: 

De slavinnen 
van Bagdad (Toegang 18 jaar) Vanaf maandag 27 t.m. woensdag 29 febr. 8 uur 

CINEMASCOPE TECHNICOLOR 

HUMPHREY BOGART - GENE TIERNEY 

' LEE J. COBB - AGNES MOOREHEAD 

E. G. MARSHALL - JEAN PORTER in: 

God's Einkerhand 

(Alle leeftijden). 

Zondagmiddag 26 febr. 2.30 uur speciale matinee 

Wij presenteren V: GEORGE FORMBY in 

Een mooi portret 

(Alle leeftijden). 

DONDERDAG I MAART GERESERVEERD 
voor stichting Culturele kring „'T HELM". ^mMB-Dmk^EKK: STENCYLWERK - TYPEWERK - BIND WERK 

F. M. VAN DEURSEN , SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507 Tijdelijke aanbieding! 20°| korting 
Gedurende korte tijd reinigen, wij 

verlaagde prijs 

Indien, de goederen door U be- 
zorgd en weer afgehaald worden 
in ons filiaal Haltestraat 39, 
Zandvoort, Tel. 2810 

Volledige behandeling. Wij 
g uideren een prima 
Ie ering, zoals U deze 
de t jaren van ons ge- 
end bent. 
X raagt onze speciale 
rriplonbehandeling! Uw kleding voor de 
TIJDELIJKE PRIJZEN: 

* Colbert costuum ƒ 4,20 

* Pantalon ƒ1,85 

Colbert ƒ 2,50 

Mantelcostuum ƒ 4,20 

Japon ƒ3,15 

Rok ƒ 1,70 

Mantel ƒ4,20 

Topper ƒ3,30 
© ONE HOUR CLEANING SERVICE © Die obligatie was een idee van vader! 

schrijft de 9-jarige obligatiehouder P. v. d. D. te N., 
die hier met zijn moeder en zusje staat afgebeeld. 
(Brief ter inzage). J9* ••ïSSEIk V* 
sM'*,J *J.- „"tN .' Zi.--. Wat willen ouders-van-kinderen? De beste zorgen 
nü - en evengoed sparen voor later! Geen betere 
manier dan boodschappen doen bij AH! 
Waarom? Omdat Albert Heijn zó redeneert: Geen 
„gratis" zegels en geen „kortingen" die de huisvrouw 
zelf dubbel en dwars betaalt; niet royaal zijn uit 
haar portemonnaie. Geef één kwaliteit: de beste! 
Bereken één prijs: de laagst mogelijke. 
Zó ziet de huisvrouw precies waar zij aan toe is en 
kan zij zelf beslissen of zij al dan niet hetgeen zij 
bij AH bespaart wil beleggen in een AH-Klanten- 
obligatie. Een felbegeerd bezit, om de vaste hoge 
rente en het winstaandeel! (Dit jaar 7 %). 

Kom óók naar de kruidenier 

waar voordeel inderdaad voordeel is. 

Kom deze week nog naar 

Albert Heijn 

k f. de 
I 2. de 

f 3. rei 25 if'£ l ? nt Z l $ n het goed Wend. 
De beste kwaliteit, in elk artikel/ 

Grote zware chocolade repen 
4 smaken 6 voor f , . 

Zaanse beschuit 

de echte grote rol a 14 stuks 

Carabiesjes 

fijn zandkoekje 250 gram 59 

Grote snijkoek 

extra voordelig per stuk 39 

Vermicelli, gesneden 

opkooklengte 250 gram 19 

Gedroogde pruimen 

heerlijk 250 gram 7M9-37 

n/ne doperwtjes 

Pracht kwaliteit DefMonte 

Ananasschijven 

DelMonte 

Grapefruitsap 

Gelderse Ham 

bijzonder fün heel blik 110 
groot blik 118 

per blik 53 
100 gram 49 Orie redenen 

öm bij AH te kopen beste kwaliteit 
de laagste prijzen 
rente + winstaandeel SPECIALE AANBIEDING 

lot en met woensdag, 29 febr. 

Sardines in pure olijfolie 
3 blikjes voor f |-, " t VSTi 


Haal nu het voorjaar in uw woning, met 

VOORJAARSBLOEMEN uit 
Bloemenhuis A.H. V.d. Mey 

JHALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

De prijzen vallen mee! 

Grote keuze 'in kamerplanten. 

Elke dag verse bloemen 1 

Ook het speciaal-adres 
voor üw BRUIDS- en GRAFWERK 
Dames, deze week grote kalfsvleesreclame! 

Slagerij Henk van Eldik 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. prachtige osselappen f 1 ,85. 
500 gr. Schouderkarbonade 1 1,70 500 gr. Lende-EntrecAte 12,45 500 gr. prachtige KALFS- 
FRICANDEAULAPPEN .... ƒ1,90 
500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ 2,10 500 gr. SCH. KARBONADE . . ƒ 1,75 
500 gr. RIB KARBONADE .. ƒ2,15 
500 gr. HAAS KARBONADE ƒ2,30 VLEESWAREN-RECLAME: 150 gr. mooie Ham . . -• 85 et. 

150 gr. pekelvlees 68 et. 

150 gr. Gebr. gehakt - 55 et. 

150 gr. gel. lever 90 et. 150 gr. Cornedbeaf 60 et. 

250 gr. echte Geld. gek.worst 85 et. 
200 gr. heerlijke Leverworst 50 et. 100 gr. lever met 
100 gr. gek. worst 
100 gr. ham met 
100 gr. pekelvlees 

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en i mergstaafje 90ct. |85ct 
J95ct Instituut voor Arbeidersontwikkeling 

geeft op "WOENSDAG 29 F.EBRUARI in 
gebouw „ZOMERLUST"/ aanvang 8" üur, 
op verzoek .wederom een . LEZING over 

De diepere zin 
van sprookjes 

door de heer J. F. SCHULTINK, 

Paed. med. Sted. Mus. A'dam. 

Hij zal deze avond iets ouer de geheime in- 
wijdingen vertellen en de volgende sprookjes 
behandelen: Assepoester, Sneeuwwitje, Klein- 
duimpje en Blauwbaard. 

Verzuimt U niet deze interessante avond bij te 
wonen. Leden 40 et. Niet-leden 60 et. Vishandel P. PAAP 

TELEF. 2171 - HALTESTRAAT 61 

Thans ook voorradig 

FRIONOR Diepvries 

KABELJAUW EN SCHELVIS FILETS 

Verder alle soorten VERSE VIS volop. 
Steeds voorradig LEVENDE FORELLEN* 

Visbakken 25 cent per l /i kg. 
ANDVOORT 
IEUWSBIA ■*»» 
5**" 16e jaargang no. 40 „TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECtiT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT V 2 maart 1956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — franco , per post ƒ5, — per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout. Langs de Vloedlijn 
Een moeder heeft twintig jaar 
nodig om een man van haar 
zoon te maken, maar een 
andere vrouw maakt een 
dwaas van hem in twintig minuten. Robert Frost. 
Vreemde dingen 

Er waren in de raadsvergadering 
van j.l. maandag enkele gebeurte- 
nissen, die zeker onder de rubriek 
„vreemde dingen" zouden kunnen 
worden gerangschikt. 

Daar was in de eerste plaats de 
verkiezing van een nieuw bestuurs- 
lid in het bestuur van de gemeente- 
lijke dienst voor maatschappelijk 
hulpbetoon. Door het college was 
een tweetal gesteld, waarvan tot 
veler verbazing niet no. 1 op de 
voordracht, doch nummer 2 ge- 
kozen werd. Op zichzelf reeds niet 
te doen gebruikelijk, werd dit ge- 
val nog opmerkelijker, toen uit de 
stemmenverdeling bleek, dat de 
beide wethouders evenmin op no. 1 
van de voordracht hadden gestemd, 
een voordracht, die zij notabene zelf 
hadden aanbevolen. De wonderen 
zijn de wereld nog niet uit! 

Het tweede „vreemde" was de 
vraag, die de heer Koning stelde in 
de rondvraag, n.l. of er de voorzitter 
iets van bekend was, dat de beide 
architecten, de heren Wijdeveld en 
Wils door de stichting „Recreatie- 
oord Zandvoort" zouden zijn opzij- 
gezet en dat de tot dit kleinere pro- 
ject aangetrokken bouwers slechts 
de flats in dit project zouden willen 
bouwen en niet de recreatieve afde- 
ling met inbegrip van de grote ga- 
rage. De heer Koning zal ongetwij- 
feld goede reden gehad) hebben, 
deze vraag te stellen en hoewel de 
voorzitter erop antwoordde, dat 
hiervan niets bekend was, heeft 
alleen het stellen van deze vraag 
toch reeds verontrustend gewerkt. 

Want al zou juridisch tegen een 
opzij zetten, van beide " genoemde 
heren niets zijn te doen, omdat im- 
mers een geheel nieuw plan moet 
worden" ontworpen, zou het alle 'be- 
grippen van. fatsoen. taTten, indien 
men deze architecten althans niet 
de gelegenheid bood, óók bij dit 
kleinere plan geïnteresseerd te 
blijven. En. wat die flats betre/t, de 
hemel beware er Zandvoort voor, 
dat . onze Noordboulevard, die 
schreeuwt om recreatie-gelegenheid, 
nog verder zou worden volgebouwd 
met uitsluitend flatgebouwen. Dit 
moge voor de bouwers als finan- 
cieel object aanlokkelijk zijn, want 
er zijn thans (nog) hiervoor grote 
mogelijkheden, voor Zandvoort 
heeft een met uitsluitend flatge- 
bouwen volgebouwde Noordboule- 
vard niets aantrekkelijks, men zou 
er de doodsteek mee toebrengen aan 
een eens zo fleurig en vol leven 
zijnde recreatief centrum van de 
badplaats. Me dunkt, dat het „dooie 
stuk", dat thans door de flats bij 
het de Favaugeplein is ontstaan, 
dit reeds onomstotelijk bewijst. 

Zandvoort, en speciaal onze ge- 
meenteraad — zal op haar hoede 
dienen te zijn en te blijven dat onze 
Noordboulevard, door een nu nog 
gunstig liggen, der kaarten ten op- 
zichte van flatbouw, voor de toe- 
komst niet op grandioze wijze tot 
een dood element in de badplaats 
wordt gemaakt. Het is het enige 
stuk, dat wij nog hébben, om 
recreatieve mogelijkheden te schep- 
pen, laten wij er zuinig mee zijn! 
Daarom, alleen al was deze vraag 
van de heer Koning een waarschu- 
wing en een teken aan de wand! 

In breder kring herhalen! 

De in vele opzichten interessante 
en boeiende uiteenzetting, die Zand- 
voorts burgemeester heeft gegeven 
j.l. vrijdagavond in een bijeenkomst 
van de Ned. Christen vrouwenbond, 
'waar Mr. Van Fenema enkele facet- 
ten van het leven, in Zandvoort be- „WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WURFF: 

An main spraek'ebrek 
■is' niks meer te doen! De raad bijeen Onder leiding van burgemeester 
Mr. H. M. van Fenema kwam de 
gemeenteraad maandagavond in 
vergadering bijeen. De voorzitter 
deelde mede, dat van de heer Breure 
bericht was binnengekomen, dat 
deze wegens verblijf in het buiten- 
land, de vergadering niet kon bij- 
wonen. 

Het ging uitermate vlot met de 
afwerking van de 17 punten tellende 
agenda, totdat de laatste drie voor- 
stellen aan de orde kwamen, die het 
merendeel van de avond opeisten. 
Het eerste van deze drie betrof 

Het verlenen van een garantie 
voor een aanvullende geldlening 
van f300.000, — door de stich- 
ting bejaardentehuis „Het huis 
in de duinen". 
Hr. GOSEN merkte op, dat de 
gemeente al zoveel heeft gedaan, 
men staat reeds garant voor een 
lening van 2V» millioen. Spreker 
vroeg zich af of Rijk en Provin- 
cie nu ook eens niet konden bij- 
springen, want deze wilden! immers 
zo graag dergelijke grote gebouwen? 
Hr. WEBER hield een krachtig 
pleidooi, om door b.v. een deskun- 
dige aan de bestaande commissie 
van toezicht te verbinden, het 
bestuur van voorlichting te dienen 
omtrent een zo zuinig mogelijke 
exploitatie. Volgens hem. zou dit op 
menig gebied mogelijk zijn, -waarvan 
spreker diverse voorbeelden gaf. 
Het geven van garantie had volgens 
de heer Weber in Zandvoort in 
vroeger jaren reeds mensen ten. val 
gebracht en óók de gemeente dient " 
voorzichtig te zijn. - Spreker zou dit 
als conditie aan het verlenen van de 
nieuwe- garantie willen verbinden, 
hetgeen een krachtig .protest van 
mevr. MOL. uitlokte, die vond, dat 
de heer Weber insinueerde en. daar- 
na uiteenzette, dat het stichtings- 
bestuur juist enkele nieuwe,, voor- > 
zieningeri had getroffen/iom "daar-"' 
door een economischer, exploitatie 
te verkrijgen, waarvan zij op haar 
beurt weer voorbeelden gaf. 

Cok de heren Lindeman, Slagveld 
en van Kuijk waren van oordeel, 
dat er behoorlijk wordt geëxploi- 
teerd en er geen behoefte is aan een 
deskundige. 

Hr. KONING viel hr. Gosen bij 
en vond, dat er op deze wijze nooit 
een eind komt aan het garanderen, 
waarin spreker een • zeker gevaar 
voor de gemeente meende te moeten 
zien. Vroeg zich bovendien af, of 
mevrouw Mol wel deskundig ge- 
noeg was om te kunnen vaststellen, 
of er op deskundige wijze werd ge- 
ëxploiteerd. 

In een goed geargumenteerd be- 
toog beantwoordde weth.KERK&É&Nf 
de sprekers en memoreerde o.a'! r dat^ 
onvoorziene factoren bij de b'ouw, 
deze nieuwe geldlening noodzakelijk 
maakten. Zoiets komt bij elke grote 
bouw voor en er is niets vreemds in. 
De reden, dat tevens gevraagd werd, 
in de toekomst garant te willen 
staan voor de bouw van een activi- 
teiten-paviljoen, dat ƒ50.000, — zal 
kosten, was, dat men wilde voor- 
komen, daar straks weer opnieuw 
om te moeten vragen. De gemeente 
heeft het Verificatiebureau opdracht 
gegeven, jaarlijks de gang van zaken 
in het tehuis na te gaan en per- 
soonlijk had spreker vernomen, dat 
steeds opnieuw maatregelen worden 
genomen, om de exploitatie zo gun- 
stig mogelijk te doem zijn. 

Nadat de heer WEBER nog had 
opgemerkt, met de meest goede be- 
doelingen zijn suggestie te hebben 
gedaan, uitsluitend om te helpen, 
daar hij de grootste bewondering 
had voor het tehuis als zodanig en 
de heer GOSEN niet kon begrijpen, 
waarom Rijk en Provincie niet eens sprak, heeft bij ons gedachten op- 
geroepen aan een in breder kring 
herhalen van deze lezing, die «oor 
alle inwoners van Zandvoort 
zeker belangwekkend mag worden 
genoemd. 

Door zulke causerieën wordt bij 
de inwoners veel meer begrip bij- 
gebracht voor de problemen die in 
ons dorpsleven bestaan, de oplos- 
singen, die de gemeentelijke over- 
heid daarvoor ziet en men krijgt 
een veel bredere visie over hetgeen 
onze gemeente bezig lioudt in ver- 
band met plannen voor de nabije 
en verre toekomst. In een plaats van 
uitbreiding en wederopbouw als de 
onze, zijn lezingen als vrijdagavond 
door de burgemeester gehouden, 
elke inwoner van Zandvoort ■ ten 
nutte en daarom zouden, wij onze 
daarvoor in aanmerking komende 
verenigingen en wij denken, daarbij 
speciaal aan onze middenstands- 
verenigingen — willen adviseren: 
nodig gnze burgemeester eens uit, 
hij zal daartoe zeker bejeid zijn en 
ditzelfde geldt óók voor onze straat- 
verenigingen. Hoe meer bekendheid 
er aan problemen gegeven wordt, 
hoe makkelijker de oplossing zal 
zijn en het is méér dan goed, ja 
noodzakelijk, dat er op deze wijze 
een band wordt gesmeed tussen in- 
woners en overheid. daar de heren 
bouwen en het konden bijspringen, 
maar grote huizen 
risico afdraaien op de gemeenten' 
antwoordde wethouder KERKMAN, 
dat deze tehuizen worden gebouwd 
ingevolge de woningwet, zodat het 
Rijk reeds belangrijke aandelen 
heeft in de exploitatiekosten. Het is 
daarbij een gewoonte, dat de ge- 
meente garant staat voor de bouw- 
kosten. De provincie doet hier niets 
aan, doch wanneer deze tehuizen 
volledig bezet blijven en er is geen 
enkele aanleiding te veronderstellen 
dat dit niet zo zal zijn, dan is er voor 
sombere prognoses geen enkele 
aanleiding. 

Toen tenslotte mevrouw MOL. nog 
had verklaard, dat Zandvoort van 
dit tehuis niets dan voordelen heeft 
en geen kosten, werd het voorstel 
van B. & W. met algemene stem- 
men aanvaard. 

BOUW VAN 2 WONINGEN 
VOOR GROTE GEZINNEN. 

Een krediet van ƒ55.000, — voor 
de bouw van 2 woningen voor grote 
gezinnen, die sedert geruime tijd 
onder de ernstigste noodgevallen 
dienen te worden gerekend, was 
verschillende raadsleden wat te 
machtig. 

Hr. SLEGERS betoogde, dat de 
architect twee fraaie woningen 
schiep, doch in deze uitvoering 
zullen ze zeker per stuk ƒ 20, — per 
week aan huur gaan kosten en daar 
deze gezinnen dit niet kunnen be- 
talen, zal Sociale zaken er zeker 
ƒ500, — per jaar moeten bijpassen 
voor elk gezin. Spreker bepleitte het 
bouwen van andere 'woningen voor deze gezinnen en deze woningen 
voor beter gesitueerden al dan niet 
te bouwen, opdat voor de gemeente 
geen „schip van bijleg" wordt ge- 
schapen. 

Hr. KONING was het eens met 
hr. Slegers, doch Ir. VAN KUYK 
vond het een moeilijk geval, omdat 
goedkoop en luxueus betrekkelijke 
begrippen zijn. De architect heeft 
rekening gehouden met begrijpelijke 
aan hem gestelde eisen, n.l. een- 
voud die nodig en degelijkheid die 
goed was. Ook de heer TATES 
vond, dat als de gemeente helpt, zij 
tevens goed moest helpen. 

Hr. WEBER bevreemdde het, dat 
geen andere oplossing mogelijk lijkt. 
Spreker vroeg zich af, of er voor 
deze grote gezinnen geen andere 
plaats was, dan midden in het dorp 
en achtte dit niet de juiste oplos- 
sing, omdat thans huizen zonder 
tuin en zonder speelmogelij kneden 
voor de kinderen ontstaan. Spreker 
bepleitte het benoemen van een 
commisise ad hoc ter nadere bestu- 
dering en aanhouding van dit voor- 
stel. Bovendien wees spreker op de 
konsekwenties, want wat- men thans 
aan twee gezinnen wil geven, kan 
straks aan een eventuele derde 
verzoeker niet geweigerd worden. 

Hr. SLAGVELD ging om des tijds- 
wille met het voorstel accoord, hoe- 
wel hij het in vele opzichten eens 
was met de heer Slegers en het 
bovendien betreurde, dat dit plan zo 
lang bij de architect was blijven 
liggen, waardoor deze gezinnen twee 
jaar te lang werden gedupeerd. 

Wethouder KERKMAN betoogde, 
dat de architect eerst in februari '55 
opdracht kreeg tot het maken van 
de tekeningen. Het college meent, 
dat de meest gunstige financiering 
is, te bouwen met gemeentelijke 
claims. Het is riskant, deze te wil- 
len bewaren voor een eventueel 
> De kous 

van standing : 

Setter-Set! 

Merk geel 30 den.f2,15 

„ zilver 30 den/3,65 

„ blauw .30denj3,95 

„ paars 15 den^4,50 

„ goud 15 den/4,75 

Doublette doublé stretch 

2x15 den. 60 gg. ƒ6,50 

Mousse Nylon .. ƒ6,95 

A. BAKELS 

Kerkstr. 29 - Tel. 2513 Voorjaarsbeurs 
wekt grote verwachtingen Indien 
driegen, de voortekenen niet be- 
zal de Haarlemse voor- 
jaarsbeurs, die van heden — 2 maart 
t.m. 9 maart in het Krelagehuis te 
Haarlem wordt gehouden, die van 
vorige jaren wederom ' gaan over- 
treffen. 

Ook in Zandvoort bestaat voor 
deze beurs elk jaar grote belang- 
stelling en daarom vertellen wij U 
er gaarne iets naders van, temeer, 
omdat de organisatoren ditmaal de 
beurs niet alleen voor de dames, 
doch óók voor de heren zéér inte- 
ressant hebben gemaakt. 

Deze beurs, die ook nu weer 
onder auspiciën staat van de Haar- 
lemse afdeling van de Nederlandse 
vereniging van huisvrouwen, werd 
heden door de burgemeester van 
Haarlem, Mr. O. P. F. M. Cremers, 
geopend. 

Het is de 14de beurs, die ditmaal 
.iets kleiner is dan die van vorig 
jaar, maar toch nog altijd het res- 
pectabele aantal van 55 stands telt. 
De grote attractie van deze beurs, 
-n.l. het Amerikaanse waterorgel 
„Dancing waters", dat voor het 
eerst in Haarlem te horen en te 
zien zal zijn, vroeg zulk een grote 
ruimte, dat de beurs zelf iets moest 
worden ingekrompen. Alleen het 
horen en zien van dit waterorgel 
zal een gang naar het Krelagehuis 
zeker waard zijn. 

Doch daarnaast komt als niet 
• minder grote attractie de mode- 
show, die 5 maal per dag wordt 
gehouden, en door 500 bezoekers 
tegelijk kan worden bijgewoond, 
ook nu weer staat deze show onder 
leiding van mevrouw Maggy Sieren- 
berg. Het aantal mannequins werd 
uitgebreid tot vijf, waarvan er één 
in 't bijzonder kleding voor de zgn. 
„teen-agers" zal tonen. Deze show 
is gratis toegankelijk op 2, 3 en 9 
maart. 

GRATIS THEEDRINKEN. 

Natuurlijk vindt U op deze beurs 

,weer de nieuwste snufjes op huis- houdelijk gebied, talrijke demon- 
straties en vanzelfsprekend weer op 
ruime schaal ' „gratis proeven", ter- 
wijl er óók enige bedrijven in wer- 
king zullen te zien zijn. Een aparte 
show van gebreide wollen kleding 
zal stellig eveneens onze dames 
interesseren. 

Na de ingespannen en ver- 
moeiende rondgang langs de stands 
zal de bezoeker(ster) tenslotte in de 
fraai ingerichte Japanse theetuin 
.gratis een kopje thee kunnen drin- 
ken. 

Populaire muziek zal zowel 's 
middags als 's avonds door het 
radio-orkest o.l.v. Frans .Poptie, ten 
gehore worden gebracht, terwijl van 
10-11 uur dansmuziek wordt' ge- 
speeld, waarbij gelegenheid zal zijn 
tot dansen onder leiding van de 
Haarlemse dansleraar de heer ,H. 
van der Molen. Peter Piekos, de 
eveneens van de radio zéér bekende 
imitator, zal als conferencier het 
geheel nog een beetje méér opvro- 
lijken met een gezellig praatje. 

Een kinderbewaarplaats zal dit 
jaar niet meer worden ingericht. 
De proef, die men er vorig jaar 
mee nam, heeft niet voldaan, doch 
wel zullen evenals vorig jaar het 
Krelagehuis en Leidsevaart tussen 
de twee bruggen, door een feeste- 
lijke verlichting U als 't ware noden 
binnen te treden. 

Wij twijfelen er niet aan, of dit 
jaar zal ook de trek uit Zandvoort 
naar deze unieke beurs weer groot 
zijn. Men heeft er alles aan gedaan, 
om deze zo attractief mogelijk te 
doen zijn. Met de tram of met de 
trein is deze in het centrum van 
Haarlem gelegen beurs makkelijk 
te bereiken en U kunt van tevoren 
Uw toegangsbewijzen^ reeds in 
Zandvoort kopen, zodat U niet be- 
hoeft te wachten aan de loketten. 

Voor de bijzonderheden over een 
en ander verwijzen wij U naar de 
in dit nummer voorkomende adver- 
tentie. HOTEL BOUWES 

Annex CABARET EXTASE 

ZANDVOORT 

Het gehele jaar geopend "\ Dagelijks 
Diner-Dansant Zaterdags en Zondags 

uitgebreid internationaal 

CABARET-PROGRAMMA ZONDAGS MATINEE hogere prijs, omdat er geen bouw- 
volume is. De huur zou men inder- 
daad moeten bepalen op pl.m. ƒ10,— 
per week, doch als de gemeente 
deze huizen niet bouwt, zal men 
veel hogere bedragen moeten gaan 
besteden aan deze gezinnen. Het 
college kent deze mensen en juist 
daarom besloot men, weinig grond 
om de huizen te laten. De tuin, die 
erbij is, moet voldoende worden 
geacht. Volgens spreker komen deze 
gezinnen straks in een voor hen 
„uitgekiende" omgeving, terwijl B. 
& W. meenden, in verband met de 
opvoeding van de kinderen, deze 
gezinnen in normale huizen te 
moeten brengen en niet in een 
soort bunker. 

Nadat bij de replieken de heren 
Slegers, Koning en Lindeman waren 
blijven aandringen op het zoeken 
naar een goedkopere oplossing en 
aanhouding van het voorstel, werd 
dit tenslotte tóch met algemene 
stemmen aanvaard, nadat de VOOR- 
ZITTER hierop had aangedrongen, 
daarbij de toezegging gevend, dat 
het college nog nader zal bezien, 
hoe kan worden bezuinigd, zonder 
dat hiervan de gezinnen nadeel 
ondervinden en de omgeving geweld 
wordt aangedaan. 

BOULEVARD-VERLICHTING 
BLUFT" VOORLOPIG 
ZOALS DIE IS. 

Een aan de agenda toegevoegd 
.stuk, waarin de mening van de 
raadsleden werd gevraagd, hun 
mening kenbaar te maken over het 
eventueel aanbrengen van een 
nieuwe verlichting langs de Boule- 
vards, daar de in 1952 aangebrachte 
nieuwe verlichting koud en ongast- 
\rij aandoet, ontlokte wederom een 
uitvoerig debat. 

De VOORZITTER haastte zich 
mede te delen, dat men uit de zin- 
snede in het betreffende stuk, dat 
in het college hierover geen een- 
stemmigheid heerste, niet moest af- 
leiden, dat er een soort van contro- 
verse in het college op dit punt zou 
zijn. Er is alleen verschil van op- 
vatting en daarom besloten B. & W., 
hierover de mening van de raads- 
leden eens te vragen. Er zijn thans 
drie situaties denkbaar, n.l. de ver- 
lichting laten, zoals die nu is, een 
verlichting aanbrengen, zoals die nu 
in het dorp wordt geplaatst of er 
een echt feestelijke 'verlichting van 
te maken. 

Voorstanders van verbetering en 
vervanging bleken alleen de heren 
TATES en WEBER die véél licht een 
prachtige propaganda en een groot 
belang voor de badplaats achtten. 

De heer KONING begreep niet, 
hoe een in 1952 hoog geroemde ver- 
lichting nu ineens ouderwets kon 
worden. Spreker vond, dat de raad 
deze avond al geld genoeg had uit- 
gegeven en wilde daarom maar 
liever eens eventjes wachten. Een- 
zelfde geluid lieten ook vele andere 
raadsleden horen. 

Wethouder 'v.d, .WERFF merkte 
nog op, niet te geloven, dat de 
dorpsverlichting aan de Boulevard 
een succes zou worden, ontraadde 
-ten sterkste, ."de subsidie voor de 
'seizoenverlichting aan de straatver- 
enigingen te ontnemen, nu de dorps- 
verlichting verbeterd wordt, het- 
"ge'en door de heer Tates, ter ver-i 
mindering van de kosten was geop- 
perd en vond, dat wanneer de fees- 
telijke verlichting te duur werd, dan 
maar gewacht moest worden tot de 
Noordboulevard bebouwd zou zijn. 

Nadat de VOORZITTER nog' had 
opgemerkt, dat de financiële positie 
der gemeente z.i. kerngezond was 
en de begroting niets verontrustends 
meebracht, hetgeen de wethouder 
van financiën bedenkelijk de wenk- 
brauwen deed fronsen, verklaarde 
de burgemeester, dat men slechts de 
mening van de raad had willen 
weten en wanneer deze de met de 
verbetering der verlichting gepaard 
gaande kosten van ƒ1700, — per jaar 
niet aandurft, welnu, dan gebeurt 
er 'niets. Spreker liet daarna stem- 
men over het voorstel: de bestaande 
verlichting te handhaven. Daartegen 
verklaarden zich de heren Tates en 
Weber. Na de uitslag van de stem- 
ming merkte de voorzitter op, nog 
wel eens op dit onderwerp te zullen 
terugkomen. 

MAATREGELEN 
TEGEN DE KOUDE. 
Het door het college aan de raads- 
leden toegezonden bericht over de 
gemeentelijke maatregelen tegen de koude, werd voor de heren TATES 
en LINDEMAN aanleiding, hulde te 
brengen aan de dienst van publieke 
werken, want Zandvoort sloeg hier- 
mede een best figuur. De heer 
LINDEMAN echter vond de geboden 
hulp aan de ondersteunden niet 
voldoende. Heemstede deed het z.i. 
beter, daar gaf men ineens een 
extra uitkering van ƒ20, — , óók 
Haarlem deed in dit opzicht veel 
meer en spreker bepleitte het volgen 
van eenzelfde gedragslijn in Zand- 
voort. De heer PAAP stelde voor, 
alle gezinnen, die buiten de voor- 
delen vielen, omdat zij ondersteu- 
ning genieten krachtens de nood- 
voorzieningswet, eveneens met 
terugwerkende kracht dezelfde gun- 
sten te verlenen. 

De VOORZITTER zegde toe, dat 
het college zal zien, wat nog verder 
in deze kan worden gedaan. In 
principe is men daartoe bereid, doch 
de zaak moet eerst met de direc- 
teur van Sociale zaken! worden 
besproken. 

Mevrouw MOL steunde het voor- 
stel van de heer Paap eru vroeg zich 
af, waarom niet reeds deze avond 
een beslissing kon worden genomen. 
Zandvoort mocht volgens spreekster 
niet achterstaan bij andere gemeen- 
ten. 

Nadat dé VOORZITTER en weth. 
KERKMAN hadden betoogd, dat de 
commissie voor maatschappelijk 
hulpbetoon in haar zelfstandig te 
nemen beslissingen niet kan wor- 
den geplaatst tegenover een beslis- 
sing van de raad, ging men er ten- 
slotte mee accoord, dat deze met 
algemene stemmen bekrachtigde 
suggestie van de raad, overeen- 
komstig het voorstel van de heer 
Paap, aan genoemde commissie zal 
worden bekend gemaakt. 

HAMERPUNTEN. 

Verschillende belangrijke agenda- 
punten werden zonder" enig debat 
goedgekeurd. 

In de vacature in het bestuur van 
maatschappelijk hulpbetoon, ont- 
staan door het overlijden van de 
heer A. van der Mij e, werd de heer 
S. I. Kluijskens (no. 2 op de voor- 
dracht) met 9 van de 14 stemmen 
gekozen. 

Voorschotten gemeentelijke ver- 
goeding vakonderwijs op de bijzon- 
dere scholen voor het jaar 1956 
werden goedgekeurd. Evenmin had 
men bezwaren tegen verkoop van 
een stukje grond aan de heer M. 
Abas aan de Brederodestraat. 

Voor de vernieuwing en aanvul- 
ling van het ontwikkelings- en 
speelmateriaal aan de openbare 
kleuterschool aan de Herenstraat, 
werd een krediet van ƒ953, — be- 
schikbaar gesteld. Herziening van 
het besluit huurreductie bejaarden- 
woningen ging eveneens zonder 
debat onder de hamer door, evenals 
een kleine grondruiling met de heer 
Hom te Bentveld. 

Wat de ■ aanschaffing van een 
tweede sneeuwploeg betreft, waar- 
voor een krediet van ƒ2800, — werd 
gevraagd, adviseerde de heer WE- 
BER, deze in het komende najaar 
aan te schaffen, omdat het ding nu 
toch niet meer nodig is. Nadat de 
VOORZITTER de kwaliteiten van 
de heer Weber als weerprofeet in 
twijfel had getrokken en weth. 
v.d. WERFF had verklaard, dat eer 
de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten er is, het bijna najaar zal 
zijn, werd tot aanschaffing besloten. 

Geen bezwaren had de raad tegen 
de verhuur van volkstuintjes, ver- 
huur van grond voor het houden 
van varkens en voor het houden van 
een nertsfokkerij in het duinterrein 
dat vorig jaar van de familie 
Quarles van Ufford werd aange- 
kocht, echter op hier en daar iets 
gewijzigde voorwaarden. 

Voor reparatie van 'de reddings- 
post „Piet Oud" aan het- noordelijk 
strand,' eigendom van -de Z.R.B., 
werd '.een krediet van ƒ1035, — be- 
schikbaar 'gesteld. 

!"i, > (Vervolg: pag. 2; Ie kolom) "".' Adviezen voor,haar- 
\en.-hiifdverTorging 

Joh. A. Suykerbuyk 

. Coiffures - Créations 

THORBECKESTRAAT 11 
ZANDVOORT - TEL. 3382 Wintertijd! 
Woltijd! 

.Jaeger wol .... 100 gr. ƒ1,18 

Neveda wol 100 gr. ƒ1,65 

Onze bekende, sportwol 

100 gr. f2,30 

Alle soorten baby wol! 

Wollen hinder-, dames- en 
heren vesten en pullovers. 

„De, Wolbaai" 

Grootste speciaalzaak in wol 
HaltestraétJ12a - Telef. 2094 Rijdt zelf! 
r^_ O-T-O 
.-> "^ Ford Fairlane - Opel Kapitan - Ford Zephyr 

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur 

Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zand voort . Telefoon 31 52 (Vervolg wan. pag. 1). 

Besloten werd, het reeds ver- 
leende krediet van ƒ4750, — voor 
de bouw van een bewakershuisje in 
het Vijverpark met ƒ 1400, — te ver- 
hogen, nadat hr. GOSEN geen kans 
kreeg te bereiken, dat bij wijze van 
bezuiniging, de toiletten in dit ge- 
bouwtje zouden vervallen. 

Voor voorzieningen in het trek- 
kerskamp „De Branding" werd een 
krediet van ƒ31.600, — beschikbaar 
gesteld. Ir. VAN KUYK bepleitte, 
dat B. & W. het maximum aantal 
te plaatsen tenten zouden vaststel- 
len, opdat daardoor de moeilijk- 
heden van vorig jaar van over- 
bezetting van het kamp zouden 
worden voorkomen. De voorzitter 
verklaarde, dat het college hiernaar 
zal streven en thans reeds de moge- 
lijkheid van roulering zal ,gaan 
onderzoeken. 

Het voorstel werd voor de heer 
WEBER aanleiding op te merken, 
dat het óók de hoogste tijd wordt, 
dat hier en daar in het dorp open- 
bare toiletten worden geplaatst. 
Spreker verklaarde:- „Ik voel mij 
als een roepende in de woestijn om 
te waarschuwen tegen het euvel: 
„Doe het maar tegen de muur!" 
(Hilariteit). 

Een krediet van ƒ21.800, — werd 
tenslotte nog beschikbaar gesteld 
voor voorzieningen in het caravan- 
kamp „Dennendal". 

Opnieuw kwam de heer WEBER 
met openbare toiletten de aandacht 
vragen en wilde — teneinde hier- 
over een uitspraak van de raad uit 
te lokken — het volgende voorstel 
indienen: „Vóór het komende sei- 
zoen, dat wil zeggen vóór Pink- 
steren 1956 minstens op twee plaat- 
sen in het dorp openbare toiletten". 

De VOORZITTER verzocht de 
heer Weber, dit voorstel in te die- 
nen bij de rondvraag, omdat het 
met het ter tafel liggend voorstel 
niets te maken had. 

Een krediet van ƒ 2000, — voteerde 
daarna de raad nog om bij wijze 
van proef een hekwerk te plaatsen 
om het plantsoen aan de Tolweg. 

RONDVRAAG. 
Hr. TATES informeerde naar het 
geval van uitzetting van een gezin 
door de politie uit een woning aan 
de Zeestraat. Meende, dat hier ge- 
vorderd was voor iemand, naar wie 
van tevoren niet grondig was ge- 
s inf ormeerd en verzocht het college, 
voortaan naar de antecedenten van 
degenen, voor wie men wenste te 
vorderen, eerst een grondig onder- 
zoek in te stellen. De voorzitter ant- 
woorde, dat het college ervan, over- 
tuigd is, dat in het door de heer 
Tates genoemde geval volledig juist 
gehandeld werd. 

Weth. KERKMAN vroeg na afloop 
van de openbare, nog een korte 
besloten vergadering, waarmede de 
voorzitter accoord ging. 

Hr. KONING informeerde, of het 
juist was, dat de architecten Wijde- 
veld en Wils door het stichtings- 
bestuur „Recreatieoord Zandvoort" 
opzij waren, gezet, nu dit plan in 
kleinere vorm zou worden uitge- 
voerd. Wilde voorts weten, of het 
waar was, dat het stichtingsbestuur 
in dit kleinere plan alleen, flats zou 
willen bouwen en niet de onder- 
grondse garage. De voorzitter ant- 
woordde, dat hem hier niets van 
bekend was, waarna de heer Koning 
vroeg, of het waar was, dat door de 
accountantsdienst van Zandvoort 
(bedoeld werd waarschijnlijk de 
Verificatiedienst voor Nederlandse 
gemeenten) een rapport was inge- 
diend over de werkwijze van het 
bureau huisvesting, waaruit zou 
blijken, dat men daarover verre van 
tevreden was; er zou uit dit rapport 
gebleken zijn, dat ontvangen gelden 
niet verantwoord werden op het 
ontvangerskantoor. Ook op deze 
vragen antwoordde de voorzitter 
U kijkt met plezier naar 

PHILIPS 
TELEVISIE 
PHILIPS TELEVISIE groot beeld 

ƒ775, ƒ995,— 

PHILIPS TELEVISIE 

grootste beeld ƒ 1245, — 
PHILIPS TELEVISIE staand meu- 
bel op wielen, grootste beeld ƒ1695,- 
prachtig van uiterlijk. 

PHILIPS TELEVISIE en onze ser- 
vice garanderen U een prima ont- 
vangst. Wij regelen, desgewenst na 
persoonlijk overleg de betaling met U 

Erkend Philips Service Dealer 
TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 

.Doktersdienst 

Zondag a.s.: Dr. H. K. van' Es, 
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s.; Zr. J.B. Hoogenbosch, 
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306. 
VERLOSKUNDIGE: 
Zri'G.Bokma.-Tolweg 6, telef. 2816. kort, dat hiervan bij het college 
niets bekend was. 

Mevrouw MOL en de heer KOL 
kregen op hun verzoek, een extra 
gratificatie te verstrekken aan het 
gemeentepersoneel in de buiten- 
dienst, als vergoeding voor het 
moeilijke werk in de koudeperiode 
verricht, van de voorzitter te horen, 
dat het college dit verzoek gaarne 
in overweging! zal nemen. 

Hr. GOSEN informeerde naar de 
stand van zaken betreffende de 
bouw van een circuit in Arnhem, 
vrceg, wie in Zandvoort de woning- 
telling zullen gaan verrichten en 
wilde weten, of het college reeds 
iets naders bekend was omtrent de 
verhoging der straatbelasting, die 
grote ontevredenheid m uitgebreide 
kring heeft gewekt. Op deze drie 
vragen kreeg spreker ten antwoord, 
dat hierover nog niets bekend is. 
Wilde daarna graag iets naders 
weten over het tijdstip, dat de tram 
zal worden vervangen door de bus. 
De voorzitter antwoordde, dat hier- 
over geschreven is naar de N.Z.H. 
V.M. Het probleem is echter: „wan- 
neer zal de spoordijk gereed zijn", 
en dat zal vermoedelijk pas zijn in 
september 1957. Tot dat tijdstip zou 
de tram dan blijven rijden, doch 
zekerheid bestaat er nog niet. 

Hr. WEBER vroeg hoe het stond 
met de plannem om te komen tot de 
bouw van een „versoberd" Zuider- 
bad. De voorzitter antwoordde, dat 
dit plan in studie is. Voor het ko- 
mend seizoen moet echter op deze bouw niet meer gerekend worden, 
daarvoor is het reeds te laat. 

Hr. SLEGERS merkte op, dat in 
de pers verbazing was uitgesproken, 
over het niet beantwoorden van de 
Nieuwjaarsrede van de burge- 
meester in de vorige raadsvergade- 
ring. Er was zelfs hier en daar ge- 
suggereerd, dat dit een gevolg zou 
zijn van animositeit tussen de 
raadsleden en de voorzitter. Spreker 
wilde in dit verband opmerken, dat, 
wat zijn fractie betreft, hiervan 
geen sprake was. Indien de ge- 
woonte gevolgd was, had het oudste 
raadslid dit moeten doen en dat 
was de heer Slagveld. Laatstge- 
noemde verklaarde hierop, dat hij 
niet uit animositeit ten opzichte van 
de burgemeester had gezwegen, 
waarop de voorzitter antwoordde, 
niet zo zwaar aan dit verzuim te 
tillen, vermoedelijk heeft men, het 
vergeten, hetgeen spr. van het begin 
af aan had aangenomen. 

Hr. LINDEMAN kwam nog met 
de suggestie, dat het college zich 
eens zou gaan bezinnen over de 
vraag, of Zandvoort het volgend 
jaar een ijsbaan rijk zou kunnen, 
worden, waarop de voorzitter ant- 
woordde, dat er eigenlijk eerst een 
ijsclub moet zijn om een ijsbaan te 
krijgen. Hoewel dezq er nog niet is 
in Zandvoort zal het college deze 
zaak eens gaan bezien. 

Om half elf sloot daarna de voor- 
zitter de openbare vergadering en 
ging de raad in besloten zitting 
over. K. PLASTIC 

VERF in alle kleuren 
GLAS 

BEHANG 

Glas- en Verlhandel 

G. de Leeuw 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 Enkele facetten van het leven in Zandvoort Voor de afdeling Zandvoort van 
de Nederlands Christen vrouwen- 
bond, heeft burgemeester Mr. H. M. 
van Fenema vrijdagavond in de 
nieuwe consistorie der Hervormde 
kerk een causerie gehouden over- 
liet onderwerp: „Enkele facetten 
van het leven in Zandvoort". 

Na door de presidente, mevrouw 
Wesselius, te zijn ingeleid, ving spr. 
zijn rede aan met erop te wijzen, 
aanvankelijk even geaarzeld te 
hebben, dit onderwerp ter sprake, te 
brengen na een ambtsperiode van 
nog maar 8 jaar. „Doch juist dit 
ambt", aldus spreker, „bracht mij 
in aanraking met .vele facetten van 
het Zandvoortse leven", waarvan de 
burgemeester er ' deze avond twee 
wilde behandelen, ,-n.l. de badplaats 
in engere zin en het dorp. 

Aan de hand v van een fraaie 
schets, toonde Mr. Van Fenema een 
door de zon beschenen briljant, 
waarvan het licht door de facetten 
gesplitst wordt in zeven hoofd- 
kleuren, aan de ene zijde rood, 
oranje en geel, aan de andere zijde 
blauw, indigo en violet en daar- 
tussen het groen. Met een aardige 
beeldspraak vergeleek de burge- 
meester Zandvoort met zulk een 
door de zon beschenen briljant, 
enerzijds de felle kleuren van de 
badplaats symboliserend, anderzijds 
de meer bezadigder kleuren van het 
dorp met zijn eigen historie en 
daartussen — als het ware die twee 
samenvoegend — het groen van de 
zee. Daarom achtte spr. de kleuren 
van de Zandvoortse vlag zo juist, 
omdat in het midden van de licht- 
schittering uit het geel-blauw het 
groen ontstaat. Zandvoort kan geen 
van deze zijden van de briljant 
missen en evenmin de samenvoeging 
daarvan, omdat badplaats en dorp 
door de zee ten nauwste samengaan. 

„Wat zou er gebeuren", vroeg 
spreker zich af, „wanneer men het 
oog alleen zou richten op de bad- 
plaats?" Dan bestaan er gevaren 
voor het dorpsleven. 

Spreker noemde in dit verband 
de kamerverhuur door particulieren, 
dat door hem een groeiend euvel 
werd genoemd, speciaal ten nadele 
van de kinderen, want de rust en 
het evenwicht in het huisgezin 
worden verbroken en de kinderen 
voelen zich niet gelukkig in deze 
„badgasten - sfeer", waarbij nog 
komt, dat zij dikwijls op het strand 
in aanraking komen met situaties, 
die eigenlijk niet voor kinderen ge- 
schikt zijn. Doch die spanningen 
zijn er niet alleen bij de kinderen, 
doch óók bij de ouderen, die allen 
zo graag meedoen met die „rijke 
badgasten". Men zoekt dani dikwijls 
de afbetaling en er ontstaan krediet- 
moeürjkheden. Wanneer alleen aan 
de badplaats wordt gedacht, doet 
deze sfeer bij velen de hogere waar- 
den van het leven in het gedrang 
komen, terwijl de gemeenschapszin 
verontrustend wordt bedreigd. 

Moet Zandvoort dan geen bad- 
plaats ontwikkelen? „Natuurlijk", 
zei spreker, „want men moet de 
gevaren niet uit de weg gaan, doch 
die bestrijden, doch men mag zijn 
oog niet richten op dit ene facet, 
doch evenmin vervallen in het 
andere uiterste en dit is, zich uit- 
sluitend richten op de belangen van 
het dorp". De badplaats mag niet 
bedreigd worden door eenzijdig 
denken en wordt dat ook niet, want 
de badplaats Zandvoort groeit. Doch 
het gevaar is wel accuut, dat de 
dorpsgemeenschap erdoor bedreigd 
wordt. Er moet een voortdurend 
tegenwicht blijven en daarom zijn 
er plannen, die op aesthetisch ge- 
bied uitsluitend aandacht aan het 
dorp besteden. Want er kan nog 
zoveel worden verfraaid, wat in 
wezen goed is en er kan nog zoveel 
gesaneerd worden. Saneren betekent 
schoonmaken en op schoonmaak- 
gebied is er in het dorp Zandvoort 
nog héél wat werk aan de winkel. 
Dat 't niet 'gebeurt is' in hoofdzaak te wijten aan een gebrek aan bouw- 
volume, een afschuwelijk woord, 
dat de wereld beheerst en krotwo- 
ningen doet blijven. 
Doch saneren is niet in de eerste 
plaats de taak van de overheid. De 
overheid kan hier pas optreden als 
particulier initiatief aanwezig is. 
"Een bijzondere verfraaing van het 
dorp zag spreker b.v. in een „vijf- 
pleinen-plan", n.1. Kerkplein-Dorps- 
plein, Gasthuisplein, Raadhuisplein 
en het toekomstige plein op h'et 
Zwarte v.eld, waar met betrekkelijk 
geringe- middelen ware beziens- 
waardigheden van zouden zijn te 
maken. Ruwe,rode handen 
De burgemeester toonde hierna de 
aanwezigen de schetsen, die hij had 
laten ontwerpen om de Kerkstraat 
tot een flaneerstraat te maken, 
waarover wij reeds eerder de details 
mededeelden. Een afsluiting voor 
alle verkeer zou hiermede onher- 
roepelijk moeten- samengaan. Enkele 
dagen tevoren had spreker een 
onderhoud met de voorzitter van de 
Kerkstraatvereniging m Hilversum, 
waar men tot afsluiting van- de 
Kerkstraat besloot en er een fla- 
neerstraat van maakte. Ondanks 
aanvankelijke bezwaren daartegen 
zou thans niemand van de daar 
wonende ruim 80 winkeliers de oude 
toestand terug willen hebben. Spr. 
deelde mede, genoemde voorzitter 
te hebben uitgenodigd, zijn bevin- 
dingen eens aan de Kerkstraatver- 
eniging in Zandvoort te komen uit- 
eenzetten. 

Spreker zag in de nabije toekomst 
nog meer saneringsmogelijkheden, 
o.a. de Grote Krocht, waarvoor de 
plannen gereed liggen. Al deze din- 
gen zullen de directe aandacht vra- 
gen, wanneer de tram door de bus 
wordt vervangen omdat zich daar- 
door voor het dorp vele mogelijk- 
heden openen. In het kader van het 
grote saneringsplan, beogende een 
doortrekking van een directe ver- 
binding dwars door het dorp van 
het eindpunt van de bus naar de 
Boulevard, zag spreker eenl sanering 
van de Haltestraat en van het con- 
glomeraat Pakveldstraat - Heems- 
kerkstraat, waar de verwaarloosde 
en vervallen situatie een aanfluiting 
is voor het dorp. 

Na erop te hebben gewezen dat 
de economische verbetering van de 
dorpssituatie een begin heeft gekre- 
gen door de verbetering van de 
straatverlichting waaraan reeds werd 
begonnen, bracht spreker een woord 
van hulde aan de Zandvoortse 
winkeliers, die hun taak op voor- 
treffelijke wijze uitvoeren, over het 
algemeen zorgen' voor fraaie etala- 
ges en kunnen concurreren zelfs 
met zaken in de grote steden, waar- 
door naar sprekers gevoel het kopen 
elders steeds meer afneemt. 

Wat de sociaal-culturele kant 
van het dorpsleven betreft, achtte de 
burgemeester van het hoogste be- 
lang, dat een gezond godsdienstig 
leven behouden blijft. Dit is een 
eerste vereiste. Men zal het leven, 
dat tenslotte maar „een grapje" is 
in de eeuwigheid, onder Gods lei- 
ding welbewust moeten medeleven. 
Daarom moet de kerk midden in de 
gemeenschap staan en voor het 
godsdienstig leven constante be- 
langstelling zijn. De kerkmuren om 
de Hervormde kerk zouden moeten 
worden weggebroken en de pastorie 
die bijna de kerk overheerst, zou 
men ergens anders moeten plaatsen, 
laag van bouw en fris van uiterlijk. 

Daarnaast moet alle aandacht ge- 
schonken worden aan de vereni- 
gingen, de stichting van een ge- 
meenschapshuis is daarvoor nood- Godsdiensloefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg, hoek Emmaweg 
Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter. 
Viering H.A. 
17 uur: Ds. A. de Ruiter. 

H.A. eni dankzegging. 

HERVORMDE KERK 
Zondag a.s. 10,30 uur: 

Ds, R. H. Oldeman. 
Bevestiging van lidmaten. 
Medewerking kerkkoor. 
19 uur: geen' dienst. 
9.30 uur: Jeugdkapel in de nieuwe 
consistoriekamer. 
Spr.: Ds. J. van der Mije. 
Kapel: Het huis in de duinen: 
19,30 uur: Ds. R. H. Oldeman. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15 
Zondag a.s. v.m. 10,30 uur: 
Prof. Dr. M. A. Beek, uit A'dam. 

PAROCHIE H. AGATHA. 

H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog- 
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof. 

In de week H.H. Missen 's mor- 
gens 7 uur en 7.45 uur. 

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags 
gelegenheid om te biechten. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst 
in pension Dijkhoffz, Brederodestr. 
43. Spr. dhr. H. Veldkamp, evange- 
list, den Haag. 

Ruwe, schrale huid Geneest snel zakelijk. Handhaving en verbreiding 
van de folklore moet worden ge- 
stimuleerd en spreker bracht hulde 
aan de folklorevereniging De Wurf, 
die haar taak in deze zo juist ziet. 
Verder bepleitte spreker een „oud- 
heidkamer", want juist het oude 
dient in ere te worden gehouden, 
omdat dit één der pijlers is, waarop 
de Zandvoortse dorpsgemeenschap 
rust. Vervolgens moet er óók goede 
zorg zijn voori de ouden van dagen. 
Een nieuw verzorgingshuis, dat 
tevens verplegingshuis moet zijn, zal 
het oude, dat al lang niet meer 
deugt, moeten gaan vervangen. Ten- 
toonstelling van werken van Zand- 
voortse kunstenaars ware te over- 
wegen, terwijl bij de jeugd belang- 
stelling moet worden- gewekt, b.v. 
door het plaatsen van „ideeën-bus- 
sen" op de scholen. Een eerste bus 
zal binnenkort door het gemeente- 
bestuur in het kantoor van de ge- 
meentebedrijven in de watertoren 
worden geplaatst. Voor bekroonde 
ideeën moeten dan prijzen worden 
beschikbaar gesteld. 

Tenslotte adviseerde Mr. Van 
Fenema zijn dorpelingen veel te 
reizen en te trekken, om daardoor 
de blik te verruimen, opdat er tegen- 
wicht kome ten opzichte van de ont- 
wfffkeling van de badplaats en be- 
sloot met op te merken, dat wanneer 
in Zandvoort 'werkelijk levende en 
dynamische mensen zijn met een^ 
sterk Godsvertrouwen, de ontwik- 
keling van Zandvoort rustig kan 
worden afgewacht en tegemoet ge- 
zien. 

De presidente bracht spreker na 
afloop dank voor zijn boeiend en 
interessant betoog, waarna na de 
pauze gelegenheid was tot het 
stellen van vragen. 

Uiteraard werd hiervan een dank- 
baar gebruik gemaakt, waarbij 
recreatieve mogelijkheden op de 
voorgrond traden, het „Boulevard- 
plan" in bespreking kwam met en 
zonder pier en waarbij als zwaarte- 
punt uit de antwoorden van de 
burgemeester naar voren kwam, dat 
Zandvoort valt of staat als belang- 
rijke badplaats, met een zich richten 
op het West-Duitse achterland, waar- 
mede de verbindingen elk jaar beter 
worden en waaruit steeds meer in- 
woners de weg naar Zandvoort 
vinden. ' K. Iedere Donderdagavond 8 uur 

MOSSELEN ETEN 

by 

La Mer, Zeestr. 26 

Geopend tot 1.30 uur 's nachts RECTIFICATIE 

Indoortraining van Z.K.C. '„Zand- 
voort" is niet in Hannie Schaftschool 
maar in Karel Doormanschool. Humanistisch verbond 

Dinsdag 6 maart, des avonds om 
8 uur houdt de gemeenschap Zand- 
voort van het Humanistisch Ver- 
bond een openbare bijeenkomst in 
hotel Keur, Zeestraat, alhier. De hr. 
M.J.F. Ehrbecker uit Haarlem zal 
spreken over „Modern Humanisme". 

Begroetingsavond 

Het gemeentebestuur van Zand- 
voort heeft het programma bekend 
gemaakt van de begroetingsavond, 
die aan de nieuwe inwoners zal 
worden aangeboden in de raadzaal 
op woensdag 7 maart, n.m. 8 uur. 

Na de opening zal door burge- 
meester Mr. H. M. van Fenema een 
begroetings woord worden gespro- 
ken, waarna het raadslid de heer 
M. Weber iets verhalen zal over de 
historie van Zandvoort. Daarna 
volgt een muzikaal intermezzo, 
waarna in de pauze gelegenheid zal 
bestaan tot contact met de leden 
van het gemeentebestuur en de con- 
tactcommissie „culturele belangen". 

Na de pauze volgt' eersft een film 
over Zandvoort, vervolgens een 
muzikaal intermezzo, waarna de 
heer G.S.W. Keur iets zal vertellen 
over de plaats van de forens in, de 
Zandvoortse gemeenschap. 

Met muziek en een slotwoord zal 
deze avond worden besloten. Muzi- 
kale medewerking wordt verleend 
door de heren Andrè Hoppenbrou- 
wer, piano en P. G. K. Schrijen, 
viool. 

De nieuwe inwoners, met echtge- 
note en volwassen kinderen, zijn 
voor. deze begroetingsavond, die 
werd voorbereid door de commissie 
„culturele belangen", uitgenodigd. Viering tweejarig bestaan 
Dr. Albert Plesmanschool 

In gebouw „Zomerlust" heeft de 
Dr. Albert Plesmanschool woensdag 
22 februari haar tweejarig bestaan 
herdacht. Dit geschiedde in een 
feestelijke ouderavond, waarvoor 
grote belangstelling bestond, en die 
o.m. werd bijgewoond door de 
wethouder van onderwijs, de heer 
A.\ Kerkman. 

De voorzitter van de oudercom- 
missie, de heer A. J. H. N. Kransen, 
opende de avond met een kort 
woord, waarin hij o.a. memoreerde 
dat avonden als deze er bijzonder 
toe medewerken om de band tussen 
school en ouders te versterken, 
terwijl het tevens voor de leerlingen 
een goede oefening is„ om te tonen, 
wat door eendrachtig samenwerken, 
kan worden bereikt. 

Het woord eni de daad was hierna 
aan de leerlingen onder leiding van 
het hoofd der school, de heer J. 
Ramkema, die op knappe wijze een 
programma van muziek, zang voor- 
dracht en toneelspel brachten, dat 
klonk als een klok. 

Met veel succes werden. o.a. een 
tweetal toneelstukjes opgevoerd, 
waarvan vooral het laatste: „De 
wonderdokter" op bewonderens- 
waardige wijze werd gespeeld. 
_ Het is in hoofdzaak wel het pre- 
tentieloze en ongekunstelde optre- 
den van de jeugd, dat avonden als 
deze zo bekoorlijk maakt, want 
daardoor kon volop worden genoten 
van dit afwisselende en op vlotte 
wijze gebrachte programma. 

De heer Ramkema met zijn leer- 
lingen hebben) met deze avond veel 
eer ingelegd en opnieuw de band 
tussen ouders en school hechter ge- 
maakt, hetgeen de voorzitter van 
de oudercommissie in zijn dank- 
woord o.m. memoreerde. 

Het programma werd donderdag- 
avond 23 februari nogmaals her- 
haald in het openbaar. De belang- 
stelling ervoor was ook toen weer 
zeer groot. 

KOPER's 

COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113 Kindernoodfonds «Unicef» 

Aan dit onderwerp, waarvoor op 
22 maart a.s. in „Ons Huis" een grote 
verkoopdag wordt georganiseerd, 
door de vrouwen contact commissie, 
op initiatief van mevrouw Oldeman, 
hopen wij U in/ onze volgende editie 
nadere uitgebreide mededelingen te 
doen. De hiervoor ontvangen kopij 
was zó omvangrijk, dat wij deze 
onmogelijk in dit nummer konden 
opnemen. 

Gecostumeerd ijsfeest 

Het was ongetwijfeld een loffelijk 
initiatief van de R.K. toneelvereni- 
ging „'t Voetlicht", om zaterdag- 
avond bij de Rotonde, een gecostu- 
meerd ijsfeest te organiseren waar- 
voor vele inschrijvingen werden ge- 
boekt, vooral van de jeugd ,en waar- 
voor, ondanks de koude, de> 'publieke" 
belangstelling groot was. 

Onder degenen, die een kijkje 
kwamen nemen, bevond zich óók het 
Zandvoortse burgemeestersgezin. 

De politie had de toegang naar de 
Boulevard afgezet en tegen betaling 
kon men van de verrichtingen der 
rijders genieten. Wij hebben ons 
afgevraagd, waarom dit nu wèl kon 
en de laatste jaren voor vuurwer- 
ken niet meer. 

Bovendien had zeker de feestelijke 
sfeer nog aanzienlijk kunnen wor- 
den verhoogd, indien men had ge- 
zorgd voor een illuminatie. Wij 
denken hierbij b.v. aan een gedeelte 
van de seizoen Kerkstraat- of Halte- 
straatverlichting. Enkele slingers 
van lampjes hadden wonderen kun- 
nen verrichten en stroom had men 
naar de eigenaar ons mededeelde, 
gratis kunnen betrekken van café- 
restaurant „De Rotonde". Nu moest 
bij het licht van een enkele schijn- 
werper en een tweetal straatlan- 
taarns, in het halfdonker worden 
gewerkt. 

Ondanks dit alles was er geen 
twijfel aan het welslagen van dit 
ijsfeest, waarvoor zich de exploi- 
tanten van deze miniatuur-ijsbaan 
eveneens bijzonder verdienstelijk 
hadden gemaakt. Er waren vele 
leuke costuums te bewonderen; er 
was een keurige demonstratie 
kunstrijden door mej. Agnes t Voigt 
en de heer Bert van Gijzel en ten- 
slotte een leuk opgezet stierenge- 
vecht, dat grote hilariteit verwekte. 

De jury, gevormd door de heer en 
mevrouw Hamers en mejuffr. Riet 
Slegers, had dan ook geen eenvou- 
dige taak, om de prijzen, die spon- 
taan door particulieren waren be- 
schikbaar gesteld, toe te kennen. 

In hotel Esplanade werd tenslotte 
cm pl.m. 10 uur de volgende uitslag 
bekend gemaakt: 

Afd. groepen: 1. „de drie katjes". 

Originele costuwms; 1. de bad- 
gast; 2. de bakker; 3. de zeerover; 
4. negerinnetje; 5. dikke Chinees. 

Mooie costuums: 1. bloemenmeisje 
2. Chinees; 3. Pierrot; 4. Hawaii- 
meisje; 5. Moriaantje; 6. Spaanse 
schone; 7. Roodkapje; 8. Tyroler 
meisje; 9. de slaper. 

Namens de ijsbaan-exploitanten 
ontving mej. Agnes Voigt een boe- 
ket fraaie bloemen. 

De heer B. van Gijzel, die dit 
experiment had voorbereid, kan op 
een geslaagd ijs-evenement' terug- 
zien .waarvan velen hebben genoten. 

Neus-Ver koudheid 

0v A tkjtr%f\ Een beetje in de neus 
UArlrU Heerlljfc verlichtend Wat mijnhaRJIÏmaakt isgoed Bestuur Z.H.V. 

Het bestuur van de Zandvoortse 
handelsvereniging is overgegaan tot 
verdeling van de functies in het 
bestuur. Daarbij werd in de plaats 
van de heer C. Schaap, die commis- 
saris werd, ' tot secretaris benoemd 
de heer J. Kroon, Haltestraat 55; in 
de plaats van de heer H. Heidoorn, 
die als penningmeester bedankte, 
werd benoemd- de heer H? F. Hose, 
Tollenstraab 31. In plaats wan kaarten. 

Het wegens ziekte uitgestelde 
huwelijk van 

ALBERT KORSTIAAN 

VAN DER MIJE 

en 

HANNA HENDRIKA KOPER 

zal nu plaats vinden op donderdag 
15 maart om 11.45 uur ten stadhuize 
te Zandvoort. Kerkelijke inzegening 
om 12.15 uur in de Hervormde kerk 
door* de weleerw. heer Ds. C. de Ru. 
Na afloop van de huwelijksinzege- 
ning gelegenheid tot feliciteren in de 
consistoriekamer. 

ZANDVOORT, 1 maart 1956. 
Willemstraat 29. 
Nassaustraat 1. 

Receptie van 3-5 uur in Huize Kew, 

Kerkstraat 27. 
Toekomstig adres: Oosterparkstr. 25. SIMON WATERDRINKER 

en 

JOPIE BOON 

hebben de eer U, mede namens 
wederzijdse ouders, kennis te geven 
van hun voorgenomen -huwelijk, 
waarvan de voltrekking D.V. zal 
plaats vinden op maandag 19 maart 
a.s. om 11.45 uur ten stadhuize. 

Kerkelijke bevestiging door de Wel- 
eerwaarde heer Ds. C. de Ru, des 
n.m. te 12.15 uur in de Ned. Herv. 
Kerk. 

ZANDVOORT, maart 1956. - 
Kosterstraat 5. 
Schoolstraat 3. 

Receptie; maandag 19 maart 1956, 
's middags van 3.30 - 5.30 uur, in 

,JZomerlus1f', Kosterstraat. 
Toekomstig adres: t 

Dorpsplein 5, Zandvoort. 

Dankbetuiging 

Hiermede betuigen wij onze op- 
rechte dank voor de vele blijken van 
deelneming, ondervonden bij het 
overlijden van onze innig geliefde 
vrouw, moeder, behuwd- en groot- 
moeder, zuster, behuwd zuster en 
tante, 

Mevrouw 
L. MAANDAG-SMIT 

Uit aller naam: 
A. Maandag. 

Amsterdam, .maart 1956. 
Valeriusstraat 104. Jac. Koper 

Dorpsplein 1 1 , Tel.2872-3460 

Begrafenissen en crematies. 

Eerste Zandvoortse 
rouwkamer-inrichting 

Gelegenheid tot opbaren Benoemd tot 
gemeente-ontvanger 

Onze plaatsgenoot, de heer M. van 
,den Berg, thans -werkzaam.- op het 
ontvangerskantoor in onze gemeente, 
die, zoals wij in onze vorige editie 
meldden, door B. & W* van Heems- 
kerk no. 1 was geplaatst op de 
voordracht voor gemeente-ontvan- 
ger, is in derj.1. woensdag gehouden 
raadsvergadering als zodanig be- 
noemd. 

Voor deze jonge ambtenaar een 
prachtige promotie, die een welge- 
meende felicitatie waard is en 
waarmede wij hem van harte ge- 
lukwensen, al spijt het ons, dat hij 
Zandvoort nu binnenkort zal gaan 
verlaten, want om zijn prettig ka- 
rakter en joviale hartelijkheid was 
hij in onze gemeente zéér gezien. 

Wij wensen hem voor de toekomst 
het allerbeste! 

BURGERLIJKE STAND 

24 februari — 1 maart 1956. 

Ondertrouwd: S. Water drinker en 
A. J. Boon; J. F. Spaan en G. M. 
Seders. 

Getrouwd: H. van Aacken en A. 
van Duijn. 

Overleden: W. van Duijn, oud 90 
jaar, echtg. van P. Grapendaal; A. 
de Joode, oud 85 jaar, echtg. van R. 
J. Maas. 

HOOGWATER 

B.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
Maart berijdbaar 

3,— 20,57 15,30 12,30-19,00 
4,— 22,05 16,30 13,30-20,00 
5,— 23,29 17,30 14,30-21,00 
6,30 12,13 19,— 4,00-10,00 
8,— 13,28 20,30 5,00-11,30 
9,— 14,20 21,30 6,00-12,30 
9,30 14,54 22,— 6,30-13.00 
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn 

Gemeentelijke belangstelling 

voor thermometerfabriek 

Het college van burgemeester en 
wethouders van Zandvoort heeft een 
bezoek gebracht aan de thermo- 
meterfabriek „Précision" aan de 
Smedestraat te Zandvoort. Dit is 
een nog jong bedrijf, dat een kwali- 
teitsproduct van hoog gehalte fabri- 
ceert. Men heeft zich gespecialiseerd 
op thermometers voor industrieel- 
en wetenschappelijk gebruik. De 
fabricage werd door het college op 
de voet gevolgd. Het glasblazers- 
werk, waardoor de verschillende 
glazen buizen in- en aan elkaar 
worden gelast, gevolgd door het in- 
brengen van het kwik en vochtvrij 
maken van de kwikbuis. Daarna 
wordt elk product aan de hand van 
een geijkte thermometer gemeten en 
vindt de aanduiding van da graden 
plaats. Men heeft' daarvoor ver- 
schillende apparaten, want de te 
meten temperaturen variëren van 
200 graden beneden tot 800 gr. Cel- 
cius boven nul. 

De bezoekers waren vol lof over 
dit unieke bedrijf (in Nederland is 
nog één thermometerfabriek in 
Schiedam in werking) dat ongetwij- 
feld in omvang en betekenis zal 
toenemen. Men werkt nu nog hoofd- 
zakelijk voor dé Nederlandse 
industrie (scheepvaartmaatschappij - 
en, Hoogovens, Nijma, Philips^ e.a.), 
doch- export '"haar 'het*- buitenland', 
vindt reeds in beperkte mate plaats. 4 
5 
6 


8,29 

9,26 

10,43 


8 

9 

10 


—,59 
2,01 
2,44 


Restaurant E. KEUR 

Kerkstraat 27 - Telef. 2537 

Voor mensen, met smaak., 
de aangewezen zaak! 

Bami en Nasi Goreng 

speciaal f 2,50 

Thuisbezorgen 
zonder 'prijsverhoging! 

ZATERDAG's BAMI- en 

NASI-AVOND: 
p. portie speciaal f 1,50 

Alleen in de zaak genuttigd _ Heeft U iets op te ruimen? 

Wij kopen alle soorten meubelen en 
inboedels. - Overal te ontbieden! 

P. WATERDRINKER - TEL. 2164 Taxi? 2600 
bellen!! 

HOGEWEG 50 
SCHROEDER Trouwen, lange afstanden 
billijke prijzen. 

Wij zijn ook ingedeeld 
bij 't ziekenvervoer. Ook uw adres 

. Eerste Zandv. Aardappelhandel 

AQ/"%| Prinsesseweg 15 
. D\JI— Telef. 2066 GJ. TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN- 
VESTING 

hulpmotoren enz. 

Stofzuigers, electr; onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19 Voor alle schoonmaakartikelen 

Drogisterij Bouwman 

Gedipl. drogist 
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327 

ZEEMLEER 

Uitsluitend garantie kwaliteit! De schoonmaak is in zicht! 
In, een wip schoon schip met 

Excelsior 
stofzuiger 

Stofzuigers div. merken v.a./2,- p.w. 
TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef 2534 Erkende Autorijschool 

«Zand voort» 

Auto-rijles 
scooter-rijles 

voor RIJBEWIJS A 
(Scooter of motor) 

Verkeers- 

theorie 

Inlichtingen en aanmelding: 
THORBECKESTRAAT 17 
TELEF. 3283 - ZANDVOORT 
- Gedurende het winterseizoen 
wederom onze bekende: 

BAMI en NASI-GORENG 

ook thuis bezorgd. U kent onze leuze 
Goede wijn behoeft geen krans, want 

Een La Mer menu, voldoet U! Oefening Staalt Spieren 

De jaarvergadering van de K.T.K. 
vindt zaterdag 3 -maart a.s. aanvang 
7 uur bij Brinkman (Tempeliersstr.) 
te Haarlem plaats. Uit het keurig 
•verzorgde jaarverslag blijkt o.m., 
dat het aantal beoefenaars van de 
gymnastiek ongeveer gelijk is geble- 
ven voor . Kennemerland, waarbij 
t opvalt,, dat het grootste aantal leden 
Ut bij, de.-jeugdleden,!orider' de 12,.jaar-. 
wordt aangetroffen. -•■- .• --. ' 
. . Het ■ lijvig technisch programma 
~ t yoor 1956 wordt aan een. bespreking 
'onderworpen. Eén der programma- 
punten is een internationale invita- 
- tiewedstrijd in october, ter gelegen- 
heid van het 45-jarig bestaan van 
de K.T.K. Ter tegemoetkoming in 
,de hiervoor te- maken kosten zal de 
vergadering een voorstel voor een 
jubileumbijdrage worden voorge- 
, tegd. 

Aan de verenigingswedstrijd in 
.vrije oefeningen, uitgeschreven door 
de K.T.K., die op zaterdag 17 maart 
a.s. in Haarlem wordt gehouden, zal 
door een meisjesploeg worden deel- 
genomen. 

Voor de bondskeurwedstrijden, die 
op 25 maart a.s. in de Stadsgehoor- 
zaal te Leiden plaatsvinden, kunnen 
tot 10 maart a.s.., bij 'de voorzitter 
plaatskaarten ad. ƒ1,75 worden aan- 
gevraagd. 

Afd. handbal. Zaterdagmiddag a.s. 
zal de bondstrainer, de heer J. Wol- 
ters, enige demonstratielesseni geven 
in de nieuwe zaal in Haarlem-N. K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. speelde K. J. C. 
Zandvoort zijn Ie rende ,voor het 3e 
maandelijkse clubkampioenschap. 

De eerste ronde had een vlot ver- 
loop. 1 werd D. Visser jr.; 2 G.Keur; 
3'A. Weber; 4 J. Kol. 

Zaterdag wordt in de Vijverhut 
gespeeld voor het eerste lustrum 
van K.J.C. Noord door 3 verenigin- 
, gen; om- de.. eerste -prijst- -Zandvoort- 
sta'at "op heden -bovenaan! 

K.J.C. «Noord» < 

Dank zij de sportiviteit van „Hol- 
landia" en „Zandvoort b" kon onze 
derde, match van het tournooi door- 
gang-vinden.. Na een spannende 
strijd was de uitslag: 

Zandvoort a 21.393 p. 13 m. 

Zandvoort b 20.636 p. 8m. 

Populair, H'lem 19.670 p. 7m. 

Hollandia, Z'vrt. 19.194 p. 5m. 

Het _ maandkampioenschap werd 
in februari gewonnen door: 
1. Fl. Molenaar 19.976 p.; 2. J. Ko- 
per Jaapzn. 19.907 p.; 3. P. Castien 
19,525 p.; 4. H. Laurier 19,404 p. 

K.J.C. Zandvoortmeeuwen 

Hierbij volgt, na spannende: strijd,* 
de eindstand van de febr.competitie: 
Ie. K. Kerkman (kampioen); 2e. 
P. van Koningsbruggen; 3e. Jac. 
Waterdrinker, met 2 punten meer 
als de vierde. Voor de Paasprijs 
staat no. 1. Th. Schuiten; 2. K. 
Kerkman en 3. W. J. Visser. Steeds meer 

DAMES kopen hun VLEES en VLEESWAREN bij: 

Slagerij Burger 

Onze stijgende omzet stelt ons in staat steeds 
voordeliger te leveren! DEZE WEEK: Varkensvlees reclame! 

Alléén vrijdag: en zaterdag: 

750 gr. SCHOUDER CARBONADE ƒ2,48 

750 gr. RIB CARBONADE : ƒ2,68 

750 gr. HAAS CARBONADE ƒ 2,88 Magere varkenslappen 

ƒ1,98 500 gr. 
Varkensrollade . . ƒ2,20 500 gr. Rosbief 
Lende 
Entre Cöte I 
• Staartstuk {2,50 500 gr. Doorr. R.lappen ƒ1,89 500 gr. 

Fijne Rib ƒ2,25 500 gr. 

Magere osselapp. ƒ2,25 500 gr. 

WEEKEND-RECLAME : 
100 gr. Ham en 100 gr. OOK DEZE WEEK: 
HEERLIJK KALFSVLEES! 

Kalfsfric. lappen ƒ1,80 500 gr. 

Kalfsfric. (stukje) ƒ2,10 500 gr. 

Kalfshaasjes .... 55 et. 100 gr. 

Kalfsbeentjes . . 40 et. 500 gr. 

VOOR DE BOTERHAM: 
Vele voordelige aanbiedingen. 
Een unieke sortering. Saks (69 et Woensdag en Donderdag: 
500 gr. gehakt f 1,25 

200 gr. Pork 49 et. 

Gebrs. Burger's Slagerijen Amsterdam Zandvoort Haltestraat 3 Telefj 2994 - 2643 llUUl flHIH 
IIDIISEIUCE „Dat is geen radiomuziek meer, 

dat is zult U enthousiast uitroepen, indien U de fantastische 
weergave kwaliteit beluistert van de nieuwe 
9fii PHILIPS „Hl-Q' fi Tj*^to»jC" bestaande uit: laagbouw ontvangtoestel, "akoestische 
box, lage en midden tonen, 2 hoge tonen projectoren 
-e/-A»m^- De vervolmaking van de revolutionnaire vinding op radio-gebied. 
PHILIPS Bi-Ampli (weergave door twee gescheiden geluidskanalen). 
Bent U reeds de gelukkige bezitter van een Bi-Ampli Radio? 
Dan heeft U reeds een halve „Hi-Q". 
Komt U eens kijken en luisteren? 

Alle dagen vrijblijvende demonstratie en inlichtingen bij: »mnQH->giMl ■"■'■■ ■'■^■■■■: '-O-':.' !■■::■'"".'.■■ '. ■ '' '■' ï"ii ' ' ' A ^ : 10FoONf>f' Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 Z.V.V. Zandvoortmeeuwen 

België-Nederland.z 

Op zondag 8 april vindt de inter- 
landvoetbalwedstrijd België-Neder- 
land in Antwerpen plaats. Leden, - 
van Zandvoortmeeuwen kunnen 
voor deze wedstrijd tot uiterlijk 
zaterdagmorgen 10 maart kaarten 
bestellen bij de heer E. Loos, sport- 
huis Zandvoort, waar gelijktijdig 
betaling dient te geschieden. Er 
wordt nu reeds op gewezen dat 
eventueel toe te wijzen kaarten uit- 
sluitend uit staanplaatsen zullen be- 
staan. 

Damnieuws 

De uitslagen van vorige week waren 
J. Hoogendijk-A. Hoekema 2-0 
G. ter Wolbeek-L.Y. Vink 0-2 
P. Versteege-L.J. v.d. Werff 2-0 
J. van Dijk- C. Draijer sr. afgebr. 
• M. Weber-P. Versteege 1-1 

De uitslagen van deze week waren: 
L.Y. Vink-J. Schuiten 2-0 

C. Draijer sr.-J. Hoogendijk 2-0 
A. Dekker-G. ter Wolbeek 1-1 
L.J. v.d. Werff-M. Weber 1-1 
J. Schuiten-L.J. v.d. Werff 0-2 

Uurwerk verlicht 

Als laatste faze in de restauratie 
van de kerktoren der Ned^ Herv. 
kerk, zijn thans de wijzers 'op de 

, wijzerplaten van het uurwerk in de 
toren aangebracht, alsmede de ver- - 

* lichting 1 "hiervan. "^ "'" v "' ' -i 

De "wijzers werden afzonderlijk 
verlicht terwijl de getallen der uren ' 
door lichtende punten des avonds 
worden aangegeven. De nieuwe 
verlichting — voor het eerst in de - 
geschiedenis van Zandvoort — 
maakt een bijzonder mooi effect, is 
zéér duidelijk en reeds van behoor- 
lijk verre afstand waarneembaar. 

Bevredigende verklaring 

De door het raadslid Koning 
tijdens de rondvraag in de ver- 
gadering van de Zandvoortse ge- 
meenteraad gestelde vraag over het 
bureau huisvesting zou een onjuiste 
indruk kunnen wekken. In ver- 
band hiermede wordt medegedeeld, 
dat dit bureau ingevolge opdracht 
van burgemeester en wethouders 
de huren inde van sommige ge- 
vorderde woningen. Het verificatie- 
bureau heeft er de aandacht op ge- 
vestigd, dat zulks tot de taak van 
de gemeente-ontvanger behoort. 

Deze .werkzaamheden zijn daarop 
— nadat het financieel beheer van 
het bureau huisvesting volledig in 
orde was bevonden — aan de ge- 
meente-ontvanger overgedragen. 

Van een blaam op enig lid van 
het gemeentepersoneel is uiteraard 
geen sprake. 

Extra uitkeringen 

Naar aanleiding van een in de 
vergadering van de gemeenteraad 
van Zandvoort op 27 februari geuite 
wens, besloot het bestuur van de 
gemeentelijke instelling voor maat- 
schappelijk hulpbetoon te Zandvoort 

a. alle gesteunden ingevolge de 
armenwet een extra uitkering 
— boven de reeds gedurende 4 
weken verstrekte extra brand- 
stof f entoeslag — van ƒ 10, — te 
verstrekken aan gezinnen en 
van ƒ 4, — aan alleenstaanden 
en kostgangers; 

b. voor éénmaal aan hen, die een 
uitkering ontvangen krachtens 
de noodwet-ouderdomsvoorzie- 
ning — voor zover niet val- 
lende onder o, of in een inrich- 
ting verpleegd wordende — een 
uitkering te verstrekken van 
ƒ 20, — voor man en vrouw en 
van ƒ10,- voor alleenwonenden. 

Spraakonderwïjs 

De aandacht wordt er op geves- 
tigd, dat het door mej. L. Molken- 
boer, alhier, op de lagere- en kleu- 
terscholen gegeven spraakonderwijs 
een zodanige toevloed van leerlingen 
heeft gekregen, dat nieuwe gevallen 
voorlopig niet in behandeling kun- 
nenl worden genomen. Het gemeente 
bestuur verwacht, dat deze maatre- 
gel slechts van tijdelijke aard zal 
zijn. 

Gratificatie 

Burgemeester en wethouders van 
onze gemeente hebben besloten aan 
die ambtenaren en werklieden, die 
gedurende de periode van strenge 
koude hun arbeid geheel of groten- 
deels in de buitenlucht hebben moe- 
ten verrichten, een. gratificatie van 
ƒ25,- te verlenen. Wilt U in een 

voorjaarsstemming 

komen? 


Neemt V dan eens de moeite en komt eens 
een kijkje nemen in onze etalages en in 
onze zaak! Daar ziet U dan reeds de 
nieuwste creaties van de grootste binnen- 
en buitenlandse confectionnairs. 

Een prachtige collectie in dames japonnen 
in veredelde katoen, linnen, nylon enz. 
Schattige modellen, vanaf ƒ 16,50 

Fijne POPLIN BLOUSES met »A mouw, ƒ16,75 
met korte aangeknipte mouw ƒ 12,50 

De nieuwste sortering in zuiver wollen DAMES 

VESTEN, aparte Franse modellen 

in de nieuwste modekleuren ƒ 19,95 

Sportieve PULLOVER met col in patent steek 
en alle modekleuren ƒ 21,50 

„EVYAN" LINGERIE, ongeëvenaarde pasvorm 
in alle mogelijke uitvoeringen, cotton plissé, 
katoen, satijn, van de wereldbekende „Lastina" 
fabrieken. ' 

BUSTEHOUDERS EN GAINES. ; . 

„COTILA" TRICOTAGES, sprookjesachtig mooi, 
in katoen en wol. Voordelig, solide en elegant. 
Prijs, per stelletje, broekje en hemdje 

reeds vanaf ƒ 3,70 

Een prachtige NYLON DAMESKOUS, volledig 
geminderd, 50 denier, ijzersterk, ook in extra 
lengten, reclame-prijs ƒ 2,75 

Textiel- en Confectiemagazijn 

„DE WAAG" Haltestraat 40 Telef. 2087 Steeds een stap voor.' Een begrip voor hen, 
die kwaliteit en elegance weten te waarderen! ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦^^ 


RIJWIELEN - STOFZUIGERS - WAS- 
MACHINES - Strijkbouten - Broodroos- 
ters - Kookplaten - Electrische kachels 
RADIO - TELEVISIE - Electr. scheer- 
spiegels - Electr. Scheerapparaten. 

Grootst gesorteerd in alle soorten verlich- 
ting: zaklantaarns, batterijen enz. enz. 


T GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 T 

♦♦♦**♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦*♦ Henk Schuilenburg 

De Goedkope Amsterdammer 
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 Winteruitkering 

Zandvoortse ingezetenen, die een uitkering ont- 
vangen ingev. de N.O.V. kunnen in aanmerking 
komen voor een winteruitkering van ƒ20, — 
voor een echtpaar en ƒ10, — voor een alleen- 
staande, uitgezonderd zij, die in een inrichting 
verblijven. 

Uitkering geschiedt vrijdag 2 maart van 2.30 tot 
4.30 uur en zaterdag 3 maart van 9.30 tot 11.30 
uur ten kantore van de gemeenteontvanger. 
Meebrengen trouwboekje en legitimatiebewijs 
van de R.V.B. I IIIIIMIIIIIIIHIIiliWIIIIIIIIIIII 

Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

van Eldi 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U deze Zaterdag 
als reclame aan: 

500 gr. prima Varkenscarbonade en ( f 1 QA 
250 gr. RUNDVET S * h vyj 

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,25 

KALFSSCHENKEL m. veel vlees, + 1 kg. ƒ1,— 

VOOR DE BOTERHAM: 
100 gr. Ham en / f AOR 

lOOgr.Lunchmeat S l ^f^it 

250 gr. van onze beroemde gek, worst ƒ0,85 

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50 

150 gr. Corned Beaf ƒ0,60 

150 gr. Kinnebakham ƒ0,50 

Ziet verder onze prijzen in de etalage! I Vindt U sparen 
ook zo moeilijk? Vraag het eens aan jongelui, die sparen 

uit beider inkomen. U zult horen, dat zij 

het zelfs niet makkelijk hebben. 

Gemeenten sparen niet. Vele grote en óók 

kleine bedrijven sparen niet en toch komen 

er nieuwe wegen, nieuwe bruggen en 

nieuwe gebouwen. 

Zij hébben het vertrouwen en nemen 
tegen weinig rente crediet op. .Gemeenten 
krijgen miljoenen crediet. Zouden wij voor 
onze gezinnen dan geen crediet van 'n 
honderd gulden kunnen opnemen. Ons 
inkomen is toch net zo goed verzekerd 'als 
het inkomen van de gemeenten, nu er 
geen werkeloosheid meer heerst. 

Vindt V ook niet, dat wij beter met sparen 
kunnen ophouden en. onze jongen van 
6 jaar nu reeds een nieuw bed geven? 
Kom dan vandaag nog naar Wassenaar, 
koop dat bed of die dekens, die U zo graag 
wilde hebben. Gebruik die spaarpenningen 
voor de eerste betaling en voor de rest 
enige maanden crediet. Wassenaar geeft 
het direct en berekent maar een rente 
van 'n l li°lo per maand. WASSENAAR 

HAARLEMS BEDDENSPECIALIST 

Jansweg t*.o. het station. Tel. 14329 en-18626 
In ZANDVOORT: KERKPLEIN, TELM30 V.. Drommel brengt de blijde tijding: 
Een nieuw plan is in voorbereiding! 
Wat of het is, zal Dinsdag blijken, 
't Zal zeker elke roker lijken! 
Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 NED. VER. v. 

Afd. Haarlem ■ SEXUELE HERVORMING 

Secr. Meeuwenstraat ,76 Openbare lezing 

op WOENSDAG 7 MAART, des avonds 
8 uur in „ONS GEBOUW", Brugstraat 17. 
Dr. L. I. SWAAB, vrouwenarts te A'dam, 
zal spreken over het' onderwerp: 

Pijnloze bevalling 

Toegangsprijs f 0,50. Kaarten verkrijgbaar bij 
de heer Th. v. Veen, C. Huijgensstraat 26, telef. 
2766 en des avonds aan de zaal. 
Haltestr.50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging Kousenweek bij Nooy! 

Nu de dooi is ingetreden, 
Kunt U weer meer zorg besteden 
door U leuker en vlotter te kleden, 
De fa. NOOY wil V daarbij assisteren, 
'n paar pracht nylons mogen daarbij 

(niet mankeren. 
Speciale aanbiedingen in alle prijzen, 
Ie keus, ze voldoen aan de hoogste eisen. 
De grootste sortering van Zandvoort, 
allemaal met laddervrij teen en boord. 
Zie de kousen- etalage op de Krocht, 
U vindt daar wat U zocht! 

SPECIALE AANBIEDING ter kennismaking: 
Ie klas geminderde NYLONS, ragfijn Dupont 
Nylon, Cocktail 60/15 g ' ƒ 2,98 

Ook voor kousen: 

ukefl eer* k M NOOY 

ZANDVOORT Advertentietarief losse 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40°/o red. 
Bij contract belangr. kort. C. F. M. ROBBERS 

ARTS 
heeft zijn, 

praktijk hervat. Ontvangen: 
voorjaarscollectie BLEYLE 

Japonnen. - Deux Pièces 
en, rokken. 

Anth. Bakels N.V. 

Kerkstraat 29 - Telef. 2513 /ffFMffïSi GEVRAAGD voor zo spoe- 
dig mogelijk: een WERK- 
STER. Donderdag- of vrij- 
dagmorgen van 8.30-12.30. 
d'Oranjerie, Oranjestr. 2a. HUIS TE KOOP. Potgie- 
terstraat 32. Te bevr. : 
D. Visser, Haltestraat 34. Electr. NAAIMACHINES 
TE HUUR. ƒ5,- per week. 
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7 Nette WERKSTER GEVR. 
voor IV2 dag of 3 ochten- 
den. Mevr. Alders, Pentis- 
laan la (bij tramhalte), 
Bentveld. HYPOTHEKEN beschikb., 
lage renten, jaren vast.Vr. 
inl. Bur. Contact CV, Post- 
box 96, Haarlem, Tel.17632 SMEERJONGEN DRAG- 
LINE gevraagd. Aanmel- 
den Vrachtbedr. Barnhoorn 
Zandvoortselaan 351, Bent- 
veld, Tel. K 2500-26160. Voor reparaties aan 
RIET ( STOELZITT.: 
M. F. de Grebber, Halte- 
straat 4 achterom. TE KOOP: 1 opkiapbed 
80 x 190, event. met Beka 
super matras, z. g. a. n. 
1 bl. eiken schrijfbur. klein 
model. Groot, de Favauge- 
plein 592. Voor prima ERWTENSOEP 
' naar Restaurant E. KEUR, 
Kerkstraat 27, Telef. 2537. 
Thuisbezorgd voor ƒ 1,50 
p. liter met vlees en worst. WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven' 
letter D, Haltestraat 12. COSTUUMS, regenkleding, 
demi's, sportcombinaties,' 
mantelcostuums, mantels. 
ƒ 10,— maandelijks. Schrijf 
aan SUPER STANDING, 
Jac.Cremerstraat 44c, Arn- 
hem. Kleur en maat ver- 
melden. Café Oomstee 

Iedere Vrijdag gekookte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. sÈ6a« tfaar\em se 
Voona»"- 

o.a. Modeshow, Show van gebreide voorjaarsmodellen, 
Theetuin, grote prijzen, Model-woninginrichting, keuren 
en proeven, Peter Piekos, radio-imitator, orkest Frans Poplie, film- 
voorstellingen. EÉ^ S En als extra attractie 
het originele Amerikaanse 
ls geveste WAT E R O R G E L „Dancing Waters 3 

2200 fonteinen in een bassin met 7000 liter water toveren U 
- in de meest feeërieke kleuren een sprookjesachtig schouwspel 
voor! I 

Overdag gratis - 's-Avonds f. 0,25 

Iedere avond: van 10-1 1 uur gezellig" dansen o.l.v. de bekende 
dansleraar H. v, d. Moolen te Heemstede. 

De Beurs is geopend van 2 Wm 9 maart in het. Krelage- 
huis aan de Leidsevaart te Haarlem Dagelijks van 
10 uur v.m. tot 5 uur n.m. en 's-avonds van 7-11 uur. 
Vrijdag 2 en zondag 4 maart open van 1-5 uur en 
's-avonds van 7-11 uur. Entree volw. f. 1.- pi r.. kin- 
deren tot 14 i. f. 0.50 pi. r. Voorverkoop f. 0,10 extra. Voorverkoop bij: Boekhandel V. J. van Petegem, Kerkstraat 28. 
Een jongen om opgeleid te worden 
voor de stanzmachine en MEISJES 

als aank. stiksters en leerling stiksters, geschoold of onge- 
schoold, kunnen nog geplaatst worden. Salaris volgens CAO. „ELW tt SCHOOLSTRAAT! 2 

A. van der Mije & Zn. Alle gewenste merken motoren, 

scooters, bromfietsen en rijwielen 

levert uwi Zandvoortse dealer 

Jac. Versfeege 

PAKVELDSTR. 21 - TELEF. 2323 Betaling óók in overleg! 

Vraagt eens vrijblijvend 
inlichtingen. ~-j -" 

Speciaal „Puch-dealer". WIST U 

dal 20% korting op alle 
sioomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSER 

telefoon 2653 Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

• wasmachines mei lichte 

emaille-beschadigingen 

gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150,— 

Depot: Anna van Bu- 
renlaan 44, Haarlem, 
Telef. 39204. : S^lMm^ÊÊJWM: STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK 

F. M. VAN DEURSEN 

SCHOOLSTRAAT - uTELEF. 2507 Werkster gevraagd 

voor het politiebureau. Ingaande 15 maart a.s. 
Loon ƒ39,50 per week. Aanmelding schriftelijk 
bij de directeur Dienst Publieke Werken, Raad- 
huisplein 4, vóór 7 maart 1956. 
Dames, deze week grote kalfs- en varkensvleesreclame! 

^ n Slagerij Henk van Eldik 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 
500 gr. prachtige osselappen f 1 ,85. 

500 gr. Schouderkarbonade f 1,70 500 gr. Lende-Entrecóle 12,45 
H.v.E. \ 500 gr. riblappen of magere osselappen f 2,25 

500 gr. prachtige KALFS- 500 gr. SCH. KARBONADE . . ƒ1,70 

FRICANDEAULAPPEN .... ƒ1,90 500 gr. RIB KARBOKADE .. ƒ2,10 

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,10 500 gr. HAAS KARBONADE ƒ2,20 

VLEESWAREN-RECLAME: 

150 gr. mooie Ham 85 et. 150 gr. Cornedbeaf 60 et. 100 gr. gebr.rosbief met ) q e p x 

150 gr. pekelvlees 68 et. 250 gr. echte Geld. gek.worst 85 et. 100 gr. pekelvlees j»ooi 

150 gr. Gebr. gehakt 55 et. 200 gr. heerlijke Leverworst 50 et. 100 gr. pekelvlees met (7c r i 

150 gr. gebr. rosbief 85 et. 100 gr. gek.worst ( ' OCI 

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaalje 90ct. 

B^nmmmmnamwmÊBmmmmËÊÊËmÊamÊmmmmÊumimaÊËÊÊÊm^Êmmm Tijdelijke aanbieding! NIET ZOALS ABUSIEVELIJK VERMELD IN ONZE 
ADVERTENTIE VAN 24 FEBRUARI j.l. 20%, DOCH Voor Uw drukwerk: 

Drukkerij Van Petegem & Zn. 

* Kerkstraat 28 - Telef. 2793 
Belangrijke veiling 

op donderdag 8 maart, 's morgens 1 

uur in veilinggebouw «De witte zwaan» 

(Dorpsplein) van 2 inboedels, 1 wegens sterf- 
geval en 1 wegens vertrek, o.a.: 

Old-Fin. en eiken slaapkamer am.; zwaar huis- 
kamer am. als nieuw; gebloemd bankstel, club- 
jes; boekenkast; ledikanten met toebehoren; 
•dames bureautje; theemeubels; 2 moderne radio- 
toestellen; metalen wasmachine met elec. wrin- 
ger, als nieuw; kasregister in man. kast; over- 
en vitrage gordijnen; Deventer, Perzische en 
andere vloerkleden, tafel- en beddenkleedjes; 
trapnaaimachine; statenbijbel, staartklok, vloer- 
bedekking w.o. zwaar kurkzeil en vele andere 
kleine meubelen. Tevens tuin am.; 2 badstoelen; 
glas; porcelein en keukengereedschap en wat 
verder tot deze veiling behoort. 

KIJKDAG: WOENSDAG 7 MAART van 10-9 Tl. 
Alleen nette goederen- kunnen nog worden! bijge- 
gevoegd. Inlichtingen dagelijks. TELEF. 2164. 

Veilinggebouw 

De Witte Zwaan 
50 

gei 

HALVE PRIJS korting Gedurende korte tijd reinigen wij Uw kleding voor de 

TIJDELIJKE PRIJZEN: Indien de goederen door U be- 
zorgd en weer afgehaald worden 
in ons filiaal Haltestraat 39, 
Zandvoort, Tel. 2810 

Volledige behandeling. Wij 

garanderen een prima 

fisvering, zoals U deze 

dert jaren van ons ge- 

\ end bent. 

Vraagt onze speciale 
Triplonbehandeling! * Colbert costuum ƒ2,65 

* Pantalon ƒ1,15 

* Colbert ƒ1,55 

* Mantelcostuum ƒ2,65 

* Japon ƒ1,95 

* Rok ƒ1,10 

* Mantel ƒ2,65 

* Topper ƒ2,10 
© ONE HOUR CLEANING SERVICE © Electro Radio- 
Technisch bureau J. KEUR 

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914 BROODROOSTERS STRIJKIJZERS - 
BUREAULAMPEN 

SCHEERAPPARATEN 

Braun - Philips - Remmington. 

Electr. KUSSENS, DEKENS 
KOFFIEMOLENS - MELKKOKERS 
SNELKOKERS - WAND- eni SCHOOR- 
STEENKLOKKEN - KACHELS 

PLATENSPELERS en WISSELAARS 

WASMACHINES: Bico - Miele - A.E.G. 
Erres - Hoover - enz. 

STOFZUIGERS: Erres - Hoover - 
Holland-Electro en Ruton. 

Radio en Televisie 

PHILIPS, ERRES en SCHAUB-LORENZ Voor 

NYLONS naar NOTTEN! 


ENKALON KOUS, standaard ƒ 1,95 

FULL FASHIONED ENKALON 

fijn geweven, 30 den. 60 g.g, slechts ƒ2,98 

Zeer fijn geweven RHODIA NYLON 
15 den. 66 g.g., kleur op kleur hiel ƒ 2,98 

PIN POINT NET NYLON laddervrij ƒ 3,80 PERLON WANDELKOUS 

45 den. zeer elastisch en sterk ƒ3,75 Discovery Nylon 

15 den. 60 g.g. f 4 9 75 

Ongekende rekbare zig-zag boord, waar- 
door zij geschikt zijn voor iedere been- 
leugte. De moderne „slender hielen" zijn 
van Overtone garen, zodat dit Uw benen 
sierlijk maakt. 

Het nieuwste snufje dat de kousen- 
industrie momenteel op de markt brengt! 

Profiteert van deze aanbiedingen! 

DE KAMPIOEN 

HALTESTRAAT 59 Theater „Monopole" 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550 

Vanaf vrijdag 2 t.m. zondag 4 maart 8 uur , 

Cinemascope Tech-mcolor 

ROBER.T MITCHUM - MARILYN MONROE 
ROBERT CALHOUN - DOUGLAS SPENCER in 

BLOND WRAKHOUT 

(RIVER OF NO RETURN) (Toegang 18 jaar). Vanaf maandag 5 t.m. woensdag 7 maart 8 uur 

Cinemascope Technicolor 

VICTOR MATURE - SUSANJ HAYWARD 
" MICHAEL RENNIE - DEBRA PAGET 
ANNE BANCROFT in: 

DEMETRIUS EN 
DE GLADIATOREN 

Het vervolg op „De Mantel". (Toegang 18 jaar). 

Donderdag 8 maart 8 uur (slechts 1 dag) 

SUSAN HAYWARD - RORY CALHOUN 
DAVID WAYNE in de schitterende tech- 
nicolor: 

WITH A SONG 
IN MY HEART 

Een muziekfilm zonder weerga! 

(Alle leeftijden). 

Zondagmiddag 4 maart 2.30 uur speciale matinee 

Wij presenteren U BOBBY BREEN, in. de 
prachtige muziek- en zangfilm: 

HAWAII COLLS 

(Alle leeftijden). I Het voorjaar is in aantocht! 

geniet er reeds nu van, met 

VOORJAARSBLOEMEN uit 
Bloemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

De prijzen vallen mee! 

Grote keuze in kamerplanten. 

Elke dag verse bloemen! 

Ook het speciaal-adres 
voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK Autorijschool 
SUCCES" 99 Leidt U op in snel tempo voor Uw 

Rijbewijs 

Lesprijs ƒ6,— PER UUR. 
Aanmelden: VONDELLAAN 8 of TELEF. 3309 Gevraagd: 

TOURING ZANDVOORT vraagt met ingang van' 
26 maart voor het seizoen 1956 (tot october) een 

informatrice 

voor het V.V.V.-kantoor. Enige kennis der mo- 
derne talen is noodzakelijk. Tevens kennis van 
typen en steno. Sal. ± ƒ150, — per maand. 
Brieven richten aan kantoor Touring Zand- 
voort, Raadhuisplein. Woningruil: 

Aangeb. te Amsterdam(N.Zuid): Kamer suite, 
2 slaapkamers, badkamer, achtertuin en schuur. 
ƒ59,50 per maand, vrij water. Gevr.: woning 
Zandvoort of omgeving. Telef. 792848. Uiter- 
waardenstraat 208. Adres: J. van Es. Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS WijhCII dl KERKSTRAAT 9 
TELEFOON 2150 
16e jaargang no. 42 „TREKT U NIET AEN W/AT VEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT l" 16 maart 1956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
'Abonnementsprijs ƒ4, — franco per post ƒ5, — per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout. Langs de Vloedlijn 
Er is meer tevredenheid onder 
de katten dan onder de men- 

sen - Mr. C. Brake. 
Verblijdend 

Het was zeker zéér verblijdend 
dat zondag . j.l., een dag, die voor- 
jaarsgedachten had kunnen oproe- 
pen, wanneer de temperatuur niet 
zo laag was geweest, de trek naar 
Zandvoort zo groot was. Het was 
vooral in de middaguren soms 
bijna beangstigend het enorm aan- 
tal auto's motoren en bromfietsen 
gade te slaan, dat de badplaats aan- 
deed. Het wees erop, dat het moto- 
risch verkeer de komende maanden 
de allerbelangrijkste plaats gaat 
innemen bij het bezoek aan Zand- 
voort. Verblijdend was het, dat 
hoewel het ijs nog niet eens is ver- 
dwenen, dat de achter ons liggende 
vorstperiode ons schonk, de trek 
naar Zandvoort zó groot blijkt te 
zijn. Dat belooft wat voor de 
komende zomermaanden! Maar het 
legt tevens een grote verplichting 
op degenen, die het wel en wee van 
onze gemeente in handen hebben. 
De verplichting, dat Zandvoort óók 
in de toekomst in staat zal blijken 
dit steeds toehemend motorisch 
verkeer op te vangen, door te zor- 
gen, dat een voldoend aantal par- 
keerplaatsen aanwezig is. „Regeren 
.is vooruitzien" geldt in dit opzicht 
wel héél bijzonder, want gelooft U 
maar . gerust, dat dit motorisch 
verkeer in de toekomst nog aan- 
zienlijk zal gaan toenemen. 

Zomerconcerten 

Dat ik over het laatste concert, 
dat het ' Noordhollands Phïlhar- 
mcmisch orkest in 'Zandvoort' gaf, 
niet zo bijster enthousiast was, wat 
betreft de" uitvoering , en de keuze 
van. het programma, heeft hier en 
daar, waar men van het tegendeel 
getuigde, nog al ' wat bevreemding^ 
"gewekC Het ' zy'^zp". een.' 'ieder 'zal' 
dit naar -eigen inzicht beoordelen. 
Intussen ioas het verheugend te 
vernemen, dat ons orkest het be- 
zoek taan Zandvoort zéér hoog op- 
vat, hetgeen ik in twijfel meende 
te moeten trekken. Ik ben er blij 
om, dat dit zo is en neem het gaarne 
aan, temeer, omdat men voor de 
toekomst — wat betreft eventuele 
zomerconcerten — zéér veel waarde 
hecht aan het concerteren in Zand- 
voort. 

Reeds meerdere malen heb ik be- 
toogd, dat een badplaats van enige 
allure — en dat -wil Zandvoort zo 
gaarne zijn — zomerconcerten niet 
kan ontberen. Wanneer ons Noord- 
hollands ' Philharmonisch orkest 
deze van tijd tot tijd zou komen 
verzorgen — wellicht voorlopig nog 
in bescheiden mate — zou dit een 
alleszins toe te juichen evenement 
zijn, voor de badplaats, maar ook 
voor ons orkest, in verband met het 
grote aantal vreemdelingen dat zulk 
een concert zou komen beluisteren. 

Ik vernam, dat men reeds voor- 
bereidingen treft om, deze zomer te 
komen tot een openluchtconcert in 
hei) yijverpark. „'t Helm" heeft 
daartoe het initiatief genomen. En 
„f Helm" is nog méér van plan. 
Men bereidt kamermuziekavonden 
voor, waarbij ik namen hoorde noe- 
men van Hans Henkemans en Theo 
Oloff, om van anderen nog maar 
te zwijgen. Het is verheugend, dat 
óók in dit opzicht Zandvoort steeds 
vooruit gaat. Ik wens „'t Helm" van 
harte succes met de uitwerking van 
deze' belangrijke plannen, die eraan 
zullen medewerken, dat Zandvoort 
steeds meer de naam krijgt van 
badplaats van internationale be- 
tekenis. Daarom alleen al is de 
komst van ons Noordhollands Phil- 
harmonisch orkest en-het werk van 
„'t Helm" voor onze gemeente van 
het allergrootste belang! .WURF-PRAET" 
WULLUM y.d. WURFF; 

v' „Bent U al lid 
van de anti-borde club?" Zandvoorts predikants-gezin 
spontaan en hartelijk gehuldigd 
Het jubilerend predikantsgezin 
in blijde verbazing over de prachtige cadeaux. Foto Bakels. Op enthousiaste en hartelijke wijze 
hebben de leden van de Gerefor- 
meerde kerk in Zandvoort donder- 
dag 8 mrt. in 't stampvolle gebouw 
„Zomerlust" hun predikant Ds. A. 
de Ruiter en diens gezin van hun 
medeleven en genegenheid doen 
blijken bij de herdenking van het 
dubbele zilveren jubileum, dat 
werd herdacht, n.L- de 25 jarige 
echtvereniging en een 25 jarige 
ambtsperiode als predikant. 

Zo ooit een avond kenmerkend 
was voor wat betreft een spontaan 
medeleven, dan was het zeker wel 
deze, die voor Ds. en Mevrouw de 
Ruiter met hun kinderen stellig 
onvergetelijk zal blijven. 

~" Nadat reeds * op" "29 februari " iri 
hotel Keur een druk bezochte 
receptie had plaats gehad, waar 
vele óók niet-gereformeerden hun 
gelukwensen kwamen aanbieden 
en de gereformeerde jeugd in 
enkele bijeenkomsten van hun 
sympathie hadden blijk gegeven, 
werd deze „gemeente-avond" het 
slot van "de jubileumviering. 

Om ruim acht uur werden Ds. en 
Mevrouw de Ruiter met hun beide 
kinderen door het lid van de kerke- 
raad de heer A. Goldschmeding, de 
zaal binnengeleid, waarbij hun een 
welkomstlied werd toegezongen. 

De heer Goldschmeding las ver- 
volgens voor Psalm 103 en opende 
daarna de bijeenkomst met gebed. 

In zijn inleiding riep de heer 
Goldschmeding een hartelijk 
•woord van welkom toe aan de af- 
gevaardigden uit 'Oude en Nieuw 
Biltzijl, de eerste gemeente van de 
predikant, aan Ds. A. Dondorp, als' 
vertegenwoordiger van de classis 
en aan de dominees Dokter, Zijlstra 
en Mulder, die "meerdere malen bij 
ziekten en vakantie als waarnemend 
predikant optraden. 

Namens kerkeraad en gemeente 
richtte spreker zich daarna tot het 
jubilerend echtpaar en wenste het 
van harte met dit dubbele jubileum 
geluk. Spreker wees erop, dat Ds. 
de Ruiter bij de aanvang van zijn 
huwelijk de weg naar het noorden 
koos. Dat hij als predikant daar 
zéér gezien was, bewees deze avond 
wel, want een aanvankelijk tot de 
kerkeraad in Oude en Nieuw Bilt- 
zijl gerichte uitnodiging, naar deze 
avond enkele kerkeraadsleden af te 
vaardigen, had tot gevolg, dat men 
met een ,, volle autobus met 38 
gemeenteleden naar de badplaats 
trok. De heer Goldschmeding wees 
erop, dat Ds. de Ruiter in sept. 1946 
naar 'Zandvoort kwam, een plaats, 
met een geheel ander geestelijk 
klimaat, want Ds. de Ruiter kwam 
in een gereformeerde kerk, aan wier 
ontstaan de elf provincies van ons 
land hebben meegewerkt en waar 
bovendien steeds een groot aantal 
mutaties plaats vinden, zulks in 
tegenstelling met Oude en Nieuw 
Biltzijl, waar verknochtheid aan 
geboortegrond veel sterker spreekt. 
Dit had kunnen leiden tot scherpe 
tegenstellingen, doch het bleek al 
spoedig, dat men in Ds. de Ruiter 
de ware gereformeerde predikant 
voor Zandvoort gevonden had, want 
hij openbaarde een natuurlijke 
vriendelijkheid, die elkeen sympa- 
thiek was. Daarbij kwam een be- 
wonderenswaardige trouw in het 
vervullen van zijn ambt en een 
grote bescheidenheid in optreden. 

„U zijt verheugd over God's gun- 
sten", eindigde spreker, „maar uw 
gemeenteleden willen U heden) laten 
blijken, dat U een plaats hebt in 
het hart van deze gemeente". 

Nadat de heer Mr. van der Putte 
hierna op fraaie wijze een tweetal 
walsen van Chopin op de vleugel 
ten gehore had gebracht, werd het 
woord gevoerd door de heer J. 
Hollestelle, oud lid van de kerke- 
raad, die de jubilerende predikant 
schetste als een uiterst gevoelig mens, vól medegevoel voor de 
mensheid. 

Na een geestige inleiding boden 
hierna de heren H. van Duijn en A. 
Goldschmeding namens de gemeente 
het echtpaar de Ruiter een prachtig 
radiotoestel aan. 

Ds. A. Dondorp sprak ^daarna 
namens de classis en wees erop, dat 
Ds. de Ruiter daar de bijzondere 
functie van actuaris vervult, dit is 
de belangrijke man op de achter- 
grond. Spreker ' zag Ds. de Ruiter 
als een scherp waarnemer van 
karakters. „Deze dominee ,hêeft U, 
gemeenteleden, véél meer dóór, dan 
U denkt", zei spreker onder veel 
hilariteit, „doch bovendien bezit de 
geref ormeerd^kexk--van~ Zandvoort in hem een predikant die zwaar tilt 
aan de hem opgelegde taak". Spr. 
eindigde daarna met del beste wen- 
sen uit te spreken voor de toekomst. 

Vervolgens sprak een lid van de 
kerkeraad uit Oude en Nieuw Bilt- 
zijl. Deze spreker verklaarde, dat 
men gaarne gevolg had gegeven 
aan de ontvangen uitnodiging, om 
bij de huldiging in Zandvoort aan- 
wezig te zijn. Vele gemeenteleden 
wilden zelfs mee, om hun oude 
predikant te huldigen en dit had 
tot gevolg, dat men een bus kon 
huren. De genegenheid voor Ds. 
de Ruiter is in het noorden nog 
-altijd groot, want de grootste helft 
van zijn jubileumtijd bracht deze 
predikant in zijn eerste 'gemeente 
door, n.1. ruim vijftien jaar en het 
werd een tijd van véél voorspoed, 
afgewisseld door de rampjaren van 
de bezettingstijd, maar toch altijd 
een tijd van merkbare Zegen. Spr. 
haalde daarna vele herinneringen 
op uit „dit kleine dorp in het hoge 
noorden" dat volgens hem op bijna 
geen enkele landkaart te vinden is, 
maar waar Ds. de Ruiter, na er op 
3 maart 1931 in zijn ambt bevestigd 
te zijn door Ds. Los van Leeuwar- 
den, de gereformeerde gemeente tot 
grote bloei bracht. 

Op wel zeer originele wijze ont- 
ving de jubilerende predikant 
van zijn Zandvoortse gemeenteleden 
een nieuwe fiets en vervolgensi nog 
een schrijfmachine-tafel. 

Een geschenk onder couvert werd 
hem vervolgens nog geschonken 
door de leden van zijn eerste ge- 
meente en door de leden van de 
gereformeerde kerk in Zandvoort, 
om hiervoor een nieuwe schrijf- 
machine aan te schaffen. 

Na de pauze was daarop de avond 
gewijd aan "een gezellig samenzijn, 
waarbij een leuk programma van 
sketches, zang en voordracht door 
de jongeren werd opgevoerd. 

Ontroerd door deze spontane en 
hartelijke huldiging dankte daarna 
Ds. de Ruiter voor de onvergete-^ 
lrjke dagen, die men hem en zijn 
gezin bij dit dubbel, zilveren, jubi- 
:-leumthad bereid. ir - r ------ ~~-~- 
De kous 

van standing: 

Setter-Set! Merk geel 
„ zilver 
„ blauw 
„ paars 
„ goud 30 den./2,75 
30 den./3,65 
30 den./3,95 
15 den./4,50 
15 den./4,75 

Doublette doublé stretch 
2x15 den. 60 gg. ƒ6,50 
Mousse Nylon .. ƒ6,95 

A. BAKELS 

Kerkstr. 29 - Tel. 2513 Geef uw jongen de ruimte! In hotel Keur organiseerde de 
commissie voor huishoudelijke en 
gezinsvoorlichting maandagavond 
de laatste lezing in het winter- 
programma 1955-1956. 

Men had hiervoor uitgenodigd de 
heer Drs. J. A. Schreuder, leraar 
aan het Montessori Lyceum te 
Amsterdam, die sprak over het 
onderwerp: „Problemen rond de 
middelbare scholier". 

Na ingeleid te zijn door de presi- 
dente, mevrouw M. van Fenema- 
Brantsma, die uit de vrij karige 
opkomst bijna meende te moeten 
afleiden, dat op dit gebied in Zand- 
voort zeker geen problemen be- 
standen, ving spreker aan met erop 
te wijzen, dat hij niet sprak als 
kinder-psycholoog, doch uitsluitend 
uit ervaringen met zijn leerlingen 
opgedaan. 

Drs. Schreuder zag in het door 
hem te behandelen onderwerp twee 
problemen, n.1. die, welke het kind 
de ouders bezorgt en die, welke de 
ouders hun kind aandoen. In beide 
gevallen zijn 'het problemen, die 
niet gering zijn. 

De overgang van de lagere naar 
de middelbare school was volgens 
spreker voor het kind van een 
enorme betekenis. Het treedt een 
nieuXve levensperiode binnen,waarin 
het een'critisch oog krijgt voor de 
verhoudingen tussen de grote men- 
sen. Het kind wordt ontvankelijk 
vobr dingen, die hem ontroeren. 
Speciaal bii de jongens voltrekken 
zich ongelofelijke veranderingen. 
Het kind wordt een individu en 
komt te staan in een schooljongens- 
maatschappij. Daarbij stelt hij zich 
een doel, dat hij onmogelijk kan 
bereiken en daarom faalt hij voor 
zijn .eigen geweten aan één stuk 
door. Maar desondanks wil hij zich 
laten gelden en doet dat dan op zijn eigen manier. Hij wordt dan meest- 
al onbehouwen en ruw en heeft een 
voorkeur voor een branie-achtig 
optreden. In sommige gevallen 
schrikt hij er zelfs niet voor terug, 
geld te stelen om mee te kunnen 
doen met de anderen. Hij is onge- 
durig en heeft kritiek op alles. In 
de eerste klas gaat het meestal nog 
wel, doch het tweede jaar is verre- 
weg het moeilijkste jaar voor hem 
op de middelbare school, want dan 
is het nieuwe eraf en de school gaat 
eisen stellen, waaraan hij onmoge- 
lijk kan voldoen. De ouders gooien 
er dan dikwijls nog een schepje op, 
eisen ijver, die hij niet kan opbren- 
gen, want de leerstof interesseert 
hem niet en er is niet één scholier 
in Nederland, volgens spreker, die 
belangstelling heeft voor algebra- 
ische vraagstukken, voor Karel de 
Grote of voor onregelmatige Franse 
werkwoorden. Deze leerstof immers 
heeft voor hem geen enkele be- 
koring" en het was volgens spreker 
te betreuren, dat hieraan op de 
scholen niet meer aandacht wordt 
besteed. Dan wordt dikwijls de 
indruk van lui zijn gewekt, doch dit 
is maar b.éél betrekkelijk, want in 
werkelijkheid zijn er geen luie 
kinderen. 

Uitvoerig stond spreker bij dit 
laatste stil en haalde uitspraken 
aan van Kees Boeke en Jan Ligt- 
hart, daarbij wijzend op het inzicht 
van laatstgenoemde, dat het schen- 
ken van begrip, geduld en liefde 
veel tot oplossing van deze pro- 
blemen der puberteit kan doen. 
Een 'onrijpe appel mag men in, geen 
geval verwijten dat deze zuur is. 
Ook het geven van afleiding kan 
veel goed doen. Het zgn. „spieken" 
dat door velen als een ergerlijk 
iets wordt beschouwd, wijst er in 
wezen op, dat de activiteit er is en 
(Vervolg). Alvorens over te gaan tot de 
behandeling van de geschiedenis 
van Zandvoort na de Franse over- 
heersing en de daarmede gepaard 
gaande ontwikkeling van vissers- 
plaats tot badplaats, moeten wrj 
eerst nog wat in de geschiedenis 
teruggrijpen, om enkele frappante 
bijzonderheden uit de vissersplaats 
Zandvoort wat^jnader te bezien, 
mede in verband', met het dorps- 
leven. Want hei was in de 17de en 
18de eeuw niet alleen het vissen, 
waarmede de Zandvoortse bevol- 
king zich bezig hield, 'óók het ver- 
voer nam een belangrijke plaats in 
en de voerlieden waren zóvele, dat 
voor hen diverse keuren werden 
uitgevaardigd. Ook deze keuren 
geven een goed beeld van de toe- 
standen, die in deze lang vervlogen 
jaren iri ons dorp heersten, reden 
waarom we er extra aandacht aan 
willen besteden. 

Bij het uitpuzzelen van al deze 
gegevens uit oude archieven, von- 
den we echter nog een stuk uit 
Kronieken van Spaanse soldaten uit 
het begin van de tachtigjarige oor- 
log. Het daarin beschreven voorval 
speelde zich af na de val van Enk- 
huizen en vóór het vertrek van 
Alva, dus in het' begin van 1573. 

Het bewijst weer eens overdui- 
delijk, hoezeer ons dorp óók van de 
Spaanse tijd te lijden heeft gehad, 
iets waarvan de geschiedenisboeken 
weinig of niets vermelden. Hier 
volgt het verhaal, zoals wij dat uit 
deze kronieken overnamen: 

„Kapitein Don Rodrigo Zapato, 
uitgezonden door de bevelhebber 
van den Haag,' om in Amsterdam 
'korërir"en."kfuit-te~halen, keerdë,na. 
een moeilijke tocht 'over land langs 
het strand "terug, daar hij terecht 
vreesde, dat hij te land op sterke 
tegenstand zou stuiten en de brug- 
gen vernield zou vinden. 

Langs het strand voortmarche- 
rend, kwam hij bij het dorp Zand- 
voort, waar hij zijn mannen logies 
wilde geven om hen weer wat op 
hun verhaal te brengen. Ook de 
paarden, die voor de karren waren 
gespannen, hadden dringend rust 
nodig. 

Hij zond vier ruiters vooruit om 
de inwoners van het dorp gerust te 
stellen en hun te laten zeggen, dat 
degene, die de wapens niet opnam 
tegen de soldaten des konings, geen 
leed zou geschieden. Integendeel, 
men zou goed behandeld worden, zo- 
als recht en billijk was. Maar het 
ging héél anders, dan zij zich had- 
den voorgesteld. Want in die tijd 
bleken de meeste inwoners van 
Zandvoort geëvacueerd te zijn, doch 
het dorp was door Nederlandse 
soldaten bezet die de 4 ruiters tot 
dicht bij het dorp lieten naderen. 
Zij hadden een bolwerk gemaakt 
van 12 stuks geschut en schoten hun 
kanonnen af, toen zij de mannen 
hoorden aankomen. Het was reeds 
donker en daardoor meenden zij, 
afgaande op het geluid, dat het 
aantal der ruiters groter was. De 
4 ruiters met hun paarden werden 
daarbij gedood. de wil, om bij anderen niet achter 
te blijven, doch volgens spreker is 
de huidige leerstof te uitgebreid, 
waardoor de natuurlijke activiteit 
wordt afgeremd en daarom, zal men 
de leerstof méér moeten aanpassen 
aan de natuurlijke aard. 

Wat de problemen voor de ouders 
betreft, stelde spreker vast, dat 
deze dikwijls eisen stellen, die hun 
kinderen op deze leeftijd uit een 
natuurlijke geaardheid onmogelijk 
kunnen nakomen. Het beste is, véél 
begrip^ en geduld te tonen, zo min 
mogelijk met hen te twisten en 
nóóit het eigen leven als voorbeeld 
te stellen, -want op deze leeftijd 
interesseere dit hun spruiten aller- 
minst. Men .moet bij zijn kinderen 
geen angstgevoelens kweken maar 
véél meer terugdenken aan de eigen 
puberteitsjaren. „Laat ze maar 
vluchten in hun hobby en houdt hen 
daarbij niet tegen", zei spreker, 
doch het is verkeerd uit het enthou- 
siasme voor deze hobby al te vroeg 
bepaalde conclusies te gaan trekken 
vcor de toekomst. Met vele leer- 
zame en interessante voorbeelden 
werd dit alles door spr. nader toe- 
gelicht. 

Drs. Schreuder besloot zijn inte- 
ressant betoog aldus: „Zorg als 
ouder, dat uw jongen thuis een 
haven vindt, waar hij kan zijn zoals 
hij is en waar hij niet gevonnist 
wordt, doch waar hij merkt, dat 
men van hem houdt". 

Nadat na de pauze nog enkele 
vragen door spreker waren beant- 
woord bracht mevrouw van Fenema 
hem namens allen hartelijk dank 
voor de leerzame en boeiende 
avond, die hij de aanwezigen had 
bereid. Don Rodrigo liet daarop de bagage 
en de wagens in de duinen m veilig- 
heid brengen en zond, toen hij de 
situatie enigszins had overzien en 
de vijand in het oog kreeg, een 
vaandrig met twintig .soldaten op 
verkenning uit, om te zien, hoe de 
ingang van het dorp enkele verster- 
king daarvan was. 

Daarbij ontdekte deze verken- 
ningsgroep een onversterkte en on- 
verdedigde toegang en dit was een 
welkome gelegenheid, om de Neder- 
landers aan te vallen, die hierop 
niet gerekend hadden en tegen de 
grote overmacht weinig weerstand 
konden bieden. In paniek vluchtte 
men uit Zandvoort weg, doch Don 
Rodrigo zette hen met zijn soldaten 
achterna, liet het dorp en het bol- 
werk ontruimen en sabelde ruim 
tachtig man neer, waarbij zij even- 
eens een vaandel buitmaakten. Er 
was echter verder geen levende ziel 
meer in Zandvoort te bespeuren en 
voedsel vonden de soldaten even- 
min. Men bleef het verdere van de 
nacht in het dorp en trok de vol- 
gende dag verder naar den Haag, 
doch bij het vertrek uit Zandvoort 
werd het grootste deel van het dorp 
door de soldaten in brand gestoken". 
(Wordt vervolgd). 

Contactavond 

Karel Doormanschool 

In de klasselokalen van de school 
zal door de oudercommïssie van de 
Karel Doormanschool dinsdag 20 
maart de tweede contact-avond in 
dit schooljaar worden gehouden. 

De ouders zullen dan ruimschoots 
gelegenheid krijgen met de leer- 
krachten en het hoofd van de 
school van gedachten te wisselen en 
kennis te nemen van het schriftelijk 
werk. Voor de ouders van de leer- 
lingen uit de klassen 6, 7 en 8 wordt 
van acht uur tot kwart voor negen 
een tweetal causerieën gehouden 
door mej. M. H. van Boeree en de 
heer J. S. Venema, over de moge- 
lijkheden bij de beroepskeuze. 

Deze lezingen zijn bedoeld voor 
die ouders, wier kinderen niet gaan 
doorstuderen, of die zoeken naar 
een mogelijkheid om hun kinderen 
via het leerlingenstelsel toch een 
goed vak te doen kiezen. HOTSL BOUWES 

Annex CABARET EXTASE 

ZANDVOORT 

Het gehele jaar geopend Dagelijks 
Diner-Dansant Zaterdags en Zondags 

uitgebreid internationaal 

CABARET-PROGRAMMA ZONDAGS MATINEE ^iaarmode 
voorjaar* 1956 

LIGNE EN CASCADE 
Parijs 

WIENER BOUQUET 
Wenen , 

Alle coiffure-ontwerpen op 
dit thema dagelijks in onze 
• studio's voor haarverzorging, 
alsmede voor make-up van 
x K 9-5 uur. 

Dep. off. d'HELENA 
RUBWSTEW - Paris 

Joh. A. Suykerbuyk 

Coiffures - Créations 

THORBECKESTRAAT 11 
ZANDVOORT - TEL.3382 
Er is 
maar 
één 
adres 

Voor complete 
BABY UITZETTEN en 
KLEUTERKLEDING ! ! 

Alle soorten babywol! 

„De Wolbaal" 

Haltestraat 12a - Telef. 2094 


wordt door de moest gevoelige maag verdragei Vergaderkalender 
maart en"apri( 

De vergaderkalender voor de res- 
terende weken van maart en voor 
de maand april, samengesteld door 
de contact commissie voor culturele 
belangen luidt als volgt: 

17 maart: toneel-avond toneelver. 
„Sandevoerde". 

19 maart: kook -en bakdemon- 
stratie commissie voor huishoude- 
lijke en gezinsvoorlichting. 

22 maart: bazar ten bate van het 
kinderfonds „Ver. Naties". (Unicef). 

23 maart: lezing Nederl. Christen 
vrouwenbond. 

24 maart: Corodex ontspannings- 
avond met medewerking van de 
toneelver. „Sandevoerde". 

27 maart: film-avond Z.R.B. 

28 maart: jaarfeest Gereformeerde 
meisjesvereniging. 

5 april; culturele kring „'t Helm" 
„Ballet der lage landen". 

6 april: contactavond Ulo-school 
in Zomerlust. 

19 april: lezing instituut voor ar- 
beiders ontwikkeling. 

21 april: feestavond personeels- 
ver, gemeente-ambtenaren. 

24 april: jaarvergadering afdeling 
Zandvoort Ned. Chr. Vrouwenbond. 

De commissie wijst erop, dat aan 
de volledigheid van deze kalender 
kan worden medegewerkt, door de 
data van uitvoeringen steeds tijdig 
aan het raadhuis door te geven. 

Wrijf Kou en Pijn 

weg met DAM PO 

Burlisto weer in Zandvoort 

De bekende paragnost-telepaath, 
Burlisto, in Zandvoort evenmin een 
onbekende, zal dit weekend weder- 
om in onze gemeente optreden. In 
restaurant La Mer aan de Zeestraat 
zal hij zaterdagavond van 8 uur tot 
half elf en zondag a.s. van 2 tot 4 
en van 8 tot 10 uur lezingen) houden 
met experimentele demonstraties. 

Hierbij zullen telepathie, helder- 
ziendheid en zelfhypnose aan de 
orde komen. 

Het beloven interessante uren te 
worden met deze telepaath, die ook 
door radio en televisie grote be- 
kendheid verkreeg en de laatste 
tijd óók in het buitenland met zijn 
experimenten grote verbazing 
wekte. Het is 1 een wonderlijk, on- 
doorgrondelijk mens, deze Burlisto, 
dat was opnieuw onze ervaring, 
toen wij deze week een onderhoud 
met hem hadden. Wanneer U zijn 
optreden gaat medemaken, zult U 
tot dezelfde conclusie komen als 
wij. D oktersdienst 

Zondag a.s.: Dr. C.F.M. Robbers, 
Koninginneweg 34, telefoon 2813. 

Dienst v/ijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zr. A. Langeveld, 
Gasthuishofje 27; tel. 2791. 
VERLOSKUNDIGE : 
Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816. r Het leek we! zomer 
in Zandvoort 
Zandvoort beleefde j.l. zondag 
zijn eerste voorjaarsdrukte 
en ondanks de koude, schrale 
wind leek het wel zomer in 
de badplaats! De terrassen 
zaten overvol met weliswaar 
nog in winterjassen gestoken 
zonnebaders, doch de gezel- 
lige drukte was er en- dat was 
hoofdzaak. Enorm groot was 
het aantal auto's, dat de bad- 
plaats aandeed. Het was in 
de middaguren zó druk langs 
de weg, dat voetgangers de 
grootste moeite hadden, over 
te steken, omdat de verkeers- 
politie, een dergelijke ver- 
keersdrukte moeilijk kunnen 
verwachtend nog niet was 
overgegaan lot het plaatsen 
van verkeersagenten op de 
meest drukke punten. 
Op het strand centraliseerde 
zich de grootste drukte vóór 
de Rotonde, waar een strand- 
pachter zijn etablissement 
reeds geheel gereed had en 
dan ook goede zaken maakte. 
Vele strandstoelen werden 
door hem reeds verhuurd en 
we zagen als midden in de 
zomer, kleine kinderen bezig 
met het scheppen van kuilen, 
of op blote voeten rondhup- 
pelend in het in de stralende 
zon al warm wordende zand. 
Slechts de zee vond nog geen 
aftrek, de enige, die een bad 
kwam nemen, was een hond, 
doch ook deze trok zich, na 
aanraking met het koude wa- 
ter, al vrij spoedig op het 
strand terug. Ook elders op 
het strand was het zéér druk, 
daar de koude Oostenwind 
daar nauwelijks merkbaar 
was, waardoor een behage- 
lijke temperatuur ontstond. 
En hoewel het ijs nog niet uit 
de vijver verdwenen was, kan 
Zandvoort op een eerste 
drukke voorjaarsdag terug- 
zien, die de seizoenbedrijven 
met vreugde hebben begroet, 
want óók in het dorp zelf was 
het vol en gezellig, waarbij 
het grote percentage Duits 
sprekenden wel bijzonder op- 
viel. Koken, bakken"en~braden 

Het grote succes, daarmede vorig 
jaar geboekt,, heeft de commissie 
voor huishoudelijke en gezinsvoor- 
lichting in onze gemeente er ook dit 
jaar weer toe gebracht, een kook- 
bak- en braadavond voor de ko- 
mende Paasdagen te organiseren, 
welke zal gehouden worden in ge- 
bouw Tolweg 10, maandag a.s. om 
8 uur. Ook nu weer zal Mejuffr. 
Frenie, kooklerares aan 't gemeen- 
telijk energiebedrijf te Haarlem de 
dames inwijden in de geheimen der 
bak-, kook- en braadkunst, gehei- 
men, die alle betrekking hebben op 
lekkernijen voor de komende Paas- 
dagen. Wij raden onze dames aan, 
vroeg aanwezig te zijn, want het zal 
ook nu wel weer stormlopen! 

Ned. Chr. Vrouwenbond 

Vrijdag 23 maart a.s. des avonds 
te 8 uur, hoopt de afdeling Zand- 
voort van' de N.C.V.B. haar maan- 
delijkse bijeenkomst te houden in 
de nieuwe consistorie der Herv. 
kerk. Mej. G. S. Ch. Wellinghof f 
van Amsterdam, oud-lid van het 
hoofdbestuur, zal dan spreken over 
„Opvoeden tot burgerzin". 

Verkoopdag Unicef 

Gaarne vestigen wij nog even de 
aandacht op de grote verkoopdag 
ten bate van „Unicef", welke don- 
derdag a.s. in „Ons Huis" gehouden 
wordt, dank zij de activiteit van 'n 
aantal dames in onze gemeente. 

Wij bevelen deze verkoopdag 
gaarne aan voor alle inwoners 
van Zandvoort. U kunt er zowel 
des avonds als de gehele dag te- 
recht. Laat het een succes worden 
en toont daarom Uw belangstelling. 
Een bezoek* aan deze verkoopdag is 
de moeite ten volle waard. U zult 
er stellig "gezellige ogenblikken be- 
le\en en draagt Uw steentje bij 
voor een doel, dat hulp betekent 
aan Uw medemens! 

Voorzichtig in zee 

als de rode bal uithangt 

Toen in 1954 het strandschap Zand- 
voort besloot ook het centrale ge- 
deelte van het Zandvoortse strand 
voor baden en zwemmen in zee vrij 
te geven, namen burgemeester en 
wethouders van Zandvoort ver- 
schillende veiligheidsmaatregelen. 
O.a. werd het door Bloemendaal 
toegepaste waarschuwingssysteem : 
zwarte bal (gevaarlijk zwemmen) 
en rode bal (gevaarlijk baden) door 
Zandvoort overgenomen." Enkele 
masten werden daartoe op de bou- 
levard geplaatst. De ervaring heeft 
evenwel geleerd, dat de invloed van 
getij en. wind soms verschillende 
waarschuwingen op één dag nood- 
zakelijk maakt. De bezoeker, welke 
zich reeds in de morgenuren naar 
het strand heeft begeven zal van de 
gewijzigde waarschuwing niet altijd 
kennis kunnen nemen, nog afgezien 
van het bezwaar, dat aan een her- 
haaldelijk, gewijzigde waarschuwing 
door het publiek minder betekenis 
wordt gehecht. 

Op advies van de heer P. van. der 
Mije, hoofd van de kustwacht te 
Zandvoort hebben de gemeente- 
besturen van Bloemendaal en 
Zandvoort zich beraden over het 
gebezigde waarschuwingssysteem 
en overeenkomstig het gevoelen van 
de reddingsbrigades dier gemeen- 
ten, is besloten in het komende 
seizoen slechts één waarschuwing 
te geven, namelijk met de rode bal, 
welke gehesen wordt bij gevaarlijke 
zee en dus geldt voor baders en 
zwemmers. De masten waaraan de 
korven zullen worden gehesen zul- 
len te Zandvoort op het strand bij 
de hoogwaterlijn worden opgericht, 
terwijl hun aantal zal worden, ver- 
groot, zodat men op elk strand- 
gedeelte de waarschuwing zal, kun- 
nen waarnemen. Te Bloemendaal 
blijft het signaal bij de str and- 
afgang aan de kop Zeeweg gehand- 
haafd, terwijl een tweede signaal- 
mast zal worden geplaatst op de 
hoogwaterlijn aan het eind van het 
tentenkamp „de Zeemeeuwen". De 
burgemeesters van Bloemehdaal en 
Zandvoort hebben besloten, dat één 
persoon de politie van beide ge- 
meenten zal adviseren omtrent de 
signalisering, zodat deze voor de op 
elkaar aansluitende strandgedeelten 
dier gemeenten uniform zal zijn. 

Een fraaie show 

Het is ongetwijfeld een tot vol- 
doening stemmende oplossing, dat 
het woonhuis naast de smederij van 
de firma Versteege aan het Gast- 
huisplein, welk huizencomplex als 
een grote „sta in dei weg" gedoemd 
is, te worden afgebroken, wanneer 
óók de smederij naar de Hogeweg 
zal zijn overgebracht, thans door 
het motorbedrijf van de firma Jac. 
Versteege aan de Pakveldstraat is 
ingericht als showroom voor scoo- 
ters, bromfietsen en. motoren. De 
met véél zorg en smaak ingerichte 
show voldoet hier uitstekend en 
heeft een voornaam cachet. Het 
stemt tot grote voldoening, dat 
thans in het komende seizoen de 
badgasten niet tegen een leegstaand 
huis behoeven aan te zien, hetgeen 
in deze tijd van woningnood zeker 
veel bevreemding zou hebben ge- 
wekt. Het heeft voor de firma Ver- 
steege slechts één bezwaar n.1. dat 
straks, wanneer de afbraak van dit 
pand een feit zal worden, óók deze 
showroom moet verdwijnen en dan 
is men reeds zó verwend, dat men 
het moeilijk zonder zal kunnen 
doen. Waar vindt men dan een 
andere gelegenheid? We hebben 
echter zo het idee, dat ook daar- 
voor wel weer een oplossing zal 
worden gevonden. In elk geval is 
voor het komende seizoen deze 
affaire op fraaie en zéér bevredi- 
gende wijze opgelost. Zeehond gevangen 

De Zandvoortse vishandelaar Fl. 
Molenaar, die donderdagmorgen 
met zijn jeep langs het strand op 
weg was naar de visafslag in 
Umuiden, verrastte bij kilometer- 
paal 67 een volwassen zeehond, die 
op het strand wat lag uit te rusten. 
Hij wist het hevig tegenspartelende 
dier in een kist te -werken en stel- 
de zich voor, het aan „Artis" te 
gaan afleveren, doch het beest 
maakte zo'n kabaal en ging zó te 
keer, dat hij het niet over z'n hart 
kon verkrijgen, het dier nog langer 
mee te nemen. Daarom hergaf hij 
kort voor Umuiden de zeehond de 
vrijheid, die geen minuut nodig had 
om haar element weer op te zoeken. 

Het aantreffen van een volwas- 
sen zeehond behoort op ons strand 
tot de grote zeldzaamheden. Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken 

Administratiekantoor Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 Diploma behaald 

Onze plaatsgenoot, de heer Bert 
Balledux nam bij de linoleumfa- 
brieken te Krommenie deel aan de 
z.g. „legcursus", door de directie 
van " deze fabriek georganiseerd 
voor de afnemers. Deze cursus om- 
vatte 't leggen van colivinyl-tegels 
en van linoleum, alsmede het be- 
oordelen van ondervloeren, heb ma- 
ken van „insets", enz. 

Hem werd na het beëindigen van 
de cursus het vaardigheids-diploma 
als „erkend legger" uitgereikt, een 
resultaat, waarmede wij hem van 
harte gelukwensen. 

Huishoudbeurs en 
Campingtentoonstelling 

16 t.m. 25 maart in RAl-gebouw. 

Heden 16 maart om 11 uur werd 
door de heer A. in 't Veld, wet- 
houder voor de volksgezondheid te 
Amsterdam, de 11e na-oorlogse 
huishoudbeurs geopend. Waarom 
juist de bewindsman voor de volks- 
gezondheid? Dit is het gevolg van 
het feit dat er op de Huishoudbeurs 
een belangrijke ruimte is gereser- 
veerd voor de kinderhygiënê, een 
tak van openbare gezondheidszorg 
die de prae-natalè zorg, de zuige- 
lingenzorg, de- kleuterzorg en het 
schooltoezicht omvat. Bij deze af- 
deling sluit prachtig aan de inzen- 
ding op het gebied van veiligheid 
en hygiëne, waaraan vele instanties 
medewerkten. Op talrijke voor de 
vrouw belangrijke terreinen zal 
waardevolle voorlichting gegeven 
worden. Doch er zal, op deze Beurs 
ook veel aandacht worden geschon- 
ken aan het commerciële dat van 
'belang is, waaronder in de'-J.eerste 
plaats de snufjes die weer iri rijke 
mate te bewonderen zullen, zijn. 
Nieuwe luiers, waar geen man meer 
moeite mee heeft, een handig en 
goedkoop brandblusapparaat dat in 
één hand te houden is, vernuftige 
huishoudelijke draadartikelen etc. 
Een keur van bekende radio- en 
t.v.artisten zal tijdens de beurs het 
amusementspodium bestijgen en 
zijn kunnen tonen. Paul Ostra reikt 
tweemaal per dag] vele waardevolle 
cadeaux uit. Het voorjaar kondigt 
zich aan in de modeshows, de regen- 
kleding-, de schoenen- en de bad- 
pakkenshows, alsmede in de aparte 
Campingtentoonstelling. 
Ruwe Handen ? 

PUROL Tennisclub «Zandvoort» 
vierde eerste lustrum 

In een bijeenkomst, uitsluitend 
toegankelijk voor leden en genodig- 
den, heeft de tennisclub „Zand- 
voort" zaterdagavond j.l. in gebouw 
„Zomerlust" haar eerste lustrum 
herdacht met een feestprogramma, 
dat werd verzorgd door de Amster- 
damse P.T.T.-cabaretvereniging „De 
vuurpijl" met de cabaretrevue: 
„Grote schoonmaak", waaraan 
medewerkten het „Vuurpijl-orkest" 
onder leiding van Kick Metsen en 
de „Vuurpijl" balletgroep. Voorts 
Jaap Vroom conférence en Katja 
van Veen, zang. Het geheel stond 
onder leiding van de heer J. Belde- 
rok. Het werd voor de vele aan- 
wezigen een kostelijke avond en 
men genoot volop van de vrolijke 
humor, die het ensemble over het 
voetlicht bracht. 

Na afloop van de revue volgde 
een bal met leuke attracties, dat 
onder leiding stond van de heer 
Jos Dröse, met medewerking van 
het muziek ensemble „The Medley 
Stars" uit Amsterdam. 

De voorzitter van de feestcom- 
missie, die de avond opende, sprak, 
na een kort overzicht van de eerste 
vijf jaar van het bestaan der ver- 
eniging te hebben gegeven, de wens 
uit, dat de tennisclub „Zandvoort" 
het voor de deur staand seizoen 
succesvol zal weten te maken. 

Schooltandverzorging 

Ten overstaan van notaris Th.A. 
J.M. van Eijck te Haarlem werd 
maandag ten gemeentehuize te 
Zandvoort de akte gepasseerd inzake 
de oprichting van een stichting 
genaamd „Stichting ter bevorde- 
ring van de schooltandverzorging 
te Zandvoort". 

Toneelver. «Sandevoerde» 

In gebouw „Zomerlust" zal de 
toneelvereniging „Sandevoerde" een 
opvoering verzorgen van het blij- 
spel: „Voorschrift van de dokter", 
op zaterdag 17 maart. De regie is 
wederom in handen van de heer 
Jos. Dröse. «Bridgen voor pleizier» ■ 

Dinsdag waren de uitslagen van 
'n vriendschappelijke wedstrijd in: 

N.Z.:'l H.H. Vleming-de Jong 54; 
2 fam. v.Wondereni 50; 3 mej. en hr. 
Gebe 45; 4 fam. v. d.- Vlerk 44; 5 
dames Bodenhaus-den Belder 38; 6 
dames Bergeyk-Gebe 35. 

O.W.: dames Vleeming-de Jong 
65; 2 fam. v. Wonderen 58; 3 dames 
Snijer-Berkhout 49; 4 dames Kuy- 
ters-Dirksen 38; 5 dames Claassen- 
des Bouvrie 30. 

Zandv. Schaakclub 

De uitslag voor de clubcompetitie 
waren: Termes-Bais 0-1; Steiner- 
Janssen 1-0; Kappelhoff-Kop 1-0; 
de Jong-Giskes 0-1; Slijkerman-v. 
de Brom afgebroken. 

K.J.C. «Noord» 

De stand na de 2e ronde van de 
maand maart is thans: A. Zwem- 
mer Jzn. 10427 p.; M. Slagveld 
10362 p.; J. Molenaar 10346 p.; G. 
Veen 10228 p. 

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen 

Uitslagen van zondag 11 maart: 
D.E.M.-Zandvoortmeeuwen 1 2-0 
Zandv.m. 2-Wijk aan Zee 2 6-2 
Zandv.m. 5-N.A.S. 2 3-6 

Zandv.m. 6-R.C.H. 8 4-1 

-•Zandv.m. jun. a-E.D.O. b 5-1 

Haarlem jun. f-Zandv.m. b 1-0 

Uitslagen, van zaterdag 10 maart: 
IJmuiden-Zandv.m. 1 - 4-1 

Zandv.m. adsp. a-R.C.H, a 0-1 

Zandv.m. adsp. b-R.C.H. j 1-1 

Zandv.m. adsp. d-R.C.H. I 2-0 

De training vindt vanaf heden 
weer normaal plaats op de bekende 
dagen en uren. 

Zandv. Hockey Club «Z.H.C.» 

Ondanks het mooie weer werden 
de meeste wedstrijden afgelast. Ook 
de belangrijke wedstrijd Ijsvogels 
2-Z.H.C. 2. Het derde speelde thuis 
tegen Alliance 3 en verloor in. een 
matige wedstrijd met 3-0. 

Het programma voor a.s. zondag: 
Heren: Kraaien-Z.H.C. 1. 

Z.H.C. 4-A.N.V.V. 4 14 u. 

Dames: ZH.C. 2-Eechterop 4 12.15 u. 
Jongens: Z.H.C. a-Eechterop a 

(zaterdag 17 maart). 
Jongenstournooi op het terrein van 
Z.H.C. 18 maart a.s. 

R.K.S.V. The Zandvoort Boys 

Uitslagen von zondag 11 maart: 

T.Z.B. I-Vogelenzang 1-1 

Alliance 4-T.Z.B. 3 1-3 

Programma zondag 18 maart: 

S.H.S. 1-T.Z.B. 1 2.30 u. 

V.V.H. 3-T.Z.B. 2 12 u. 

T.Z.B. 3-E.H.S. 6 12 u. 

Hoofdd. boys jun. a-T.Z.B, a 12 u. 
Zaterdag 17 maart: 

T.Z.B. adsp. a-rVelsen a 3 u. 

Alliance-T.Z.B. b 3u. Iedere Donderdagavond 8 uur 

MOSSELEN ETEN 

bij 

La Mer, Zeestr. 26 

Geopend tot 1.30 uur 's nachts K.J.C. Zandvoort 

, Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand- 
voort de 3e ronde voor het drie- 
maandelijkse clubkampioenschap. 

De strijd had een buitengewoon 
verloop. Volgende week zijn er weer 
.prijzen voor de drie bovenste plaat- 
sen. Heren doet uw best! 
Ie. G. Mooi; 2e. G. Meyer; 3e. P. 
Paap; 4e. D. v.d. Werf. De heer 
Uitzinger werd van de bovenste 
haar de 13de plaats verwezen. 

Damnieuws 

De partijen die deze week ge- 
speeld werden kenmerkten zich door 
enige verrassingen, zoals de partij 
van de heren. Vink en Mak. De heer 
Mak wist door een mooie offer- 
combinatie remise te bereiken. 
De uitslagen zijn: 
L. Y. Vink-K. Mak 1-1 

J. van Dijk-M. Weber 0-2 

L.J. v.d. Werff-J. Schuiten 0-2 
C. Draijer sr.-A. Dekker 2-0 

J. van Dijk-C. Draijer sr. 1-1 

Diederich-Halderman 2-0 

KOPER's 

COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113 

BURGERLIJKE STAND 

9-15 april 1956. 

Geboren: Marcel Antonius, zoon 
van W. Kooij en E. H. J. Sprurjt; 
Arjen, zoon van C. Zwaag en M. C. 
de Boer. 

Ondertrouwd: N. Paap en E. C. 
Wensel; P. A. de Backer en M. C. J. 
Vulsma. 

Getrouwd: J. F. Spaan en G. M. 
Seders; A. K. van der Mije en, H. H. 
Koper). 

Overleden: D. Dijkstra, oud 82 jr. 
wedn. van B. R. Lijbring. 

Televisie voor adspiranten 

Dank zij de medewerking van het 
technisch bureau Feenstra, ' die via 
een nood-antenne de televisie-uit- 
zending van de voetbalwedstrijd 
„Duitsland - Nederland" in hotel 
Keur op een tweetal ontvang-toe- 
stellen had mogelijk gemaakt, kon 
de supportersvereniging „Geel- 
blauw" woensdagmiddag aldaar 
aan de adspiranten van Zandvoort- 
meeuwen een volledig volgen van 
deze wedstrijd mogelijk maken. De 
grote zaal was geheel bezet met 
jeugdige voetbal-enthousiasten en 
zelden zagen we een zó groot ent- 
housiasme bij het volgen van een 
wedstrijd. Het leek wel, alsof de 
kijkers op het veld aanwezig waren. 

„Geel-blauw" heeft dan ook met 
dit initiatief velen aan zich ver- 
plicht, want de jeugd had een 
genotvolle middag. 

Een woord van oprechte dank 
komt zeker eveneens de fa. Feen- 
stra toe, die moeite noch tijd teveel 
achtte, om deze uitzending, die 
voortreffelijk doorkwam, in alle 
opzichten te doen slagen. Rijdt zelf! 
=CZC2^ O-T-O^ ,-> "^ Ford Fairlane - Opel KapitSn - Ford Zephyr ■ 

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur 

Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort - Telefoon 31 52 Jac. Koper 

Dorpsplein 11, Tel.2872-3460 

Begrafenissen en crematies. 

Eerste Zandvoortse 
rouwkamer-inrichting 

Gelegenheid tot opbaren Fraaie resultaten - 
van crêpe-wedstrijd 

Tot welke kunstwerken het vor- 
men van crêpepapier aanleiding 
kan geven, wanneer dit door be- 
kwame handen wordt uitgevoerd, 
heeft zeker de crêpe-wedstrijd be- 
wezen, dié door de fa. J. Sijtsma 
werd uitgeschreven in samenwer- 
king met de Zandvoortse kunste- 
naar, de heer A. de Brouwer, die 
o.a. aan de stichting „Jong Haarlem 
Vooruit" les geeft in tekenen,, boet- 
seren, vrij vormen en kunstge- 
schiedenis en die door deze wed- 
strijd, in hoofdzaak met werkstuk- 
ken, vervaardigd door zijn leerlin- 
gen, heeft- laten, zien, wat uit crêpe- 
papier, met zijn vele kleuren, door 
huisvlijt kan worden vervaardigd. 
Niet minder dan 35 inzendingen, 
waaronder er ook enkele waren uit 
Zandvoort, heeft deze wedstrijd op- 
geleverd. 

Vrijdagavond heeft de jury uit- 
gemaakt, hoe deze prijzenverdeling 
moest vallen en dit is zeker geen 
eenvoudige taak geweest. Deze jury 
bestond uit mevr. , Pauline Reijenga 
en de heren C. Kiiyper, J. de Mun- 
nik, A.J. v.d. Waals en H. Weller. 

Met bijna het maximum, aantal 
punten, (48) verklaarde tenslotte 
deze jury tot 1ste prijswinnares 
mej. Puck Haak, Leidseplein 18rd., 
Haarlem, die een waar kunststuk 
had gemaakt, getiteld „Oud vrouw- 
tje", een ongelofelijk knappe pres- 
tatie, wanneer men bedenkt, dat 
óók het vol uitdrukking zijnde ge- 
zicht van dit vrouwtje 1 ' uit nat 
crêpepapier werd gevormd. 

De volgende resultaten werden 
daarna verkregen: 2de prijs: H.J.R. 
de Boer, Haarlem, met „Mephisto 
en Marguerite". 3de prijs: R. Vis- 
ser, Zandvoort, met „a Paris". 4de 
prijs: St. Sevenhuysen, Haarlem, 
met skiloopster; 5de prijs: Greetje 
Aartsen, Haarlem, met „Luilak" 
(extra prijs voor origineelste inzen- 
ding). 6de prijs: M. Smit van Deur- 
sen, Haarlem, met „Cinderella. 
7de prijs: mevr. G. C. Logmans-Ro- 
meij er, l Haarlem, met „Pierette". 
8ste prijs: Ans Boeree, Zandvoort. 
met „negerkraal". 9de 'prijs:' Siep 
Mulder, Haarlem, met „Toverfee". 
10de prijs: Ina Sevenhuysen, Haar- 
lem, met „Sneeuwpop". Extra prijs 
vcor jongste deelneemster: Elly 
Kerktnan, Zandvoort, met „ballet- 
groep". Bovendien ontvingen alle 35 
inzend(sters) van de firma Sijtsma 
een ballpoint ten geschenke. 

De fraaie werkstukken zullen nog 
enkele dagen in de etalage aan de 
Grote Krocht, te bezichtigen zijn. PLASTIC . 

VERF in alle kleuren 
GLAS 

BEHANG 

Alle schoonmaakartikelen 
Glas- en Verfhandel 

Q. de Leeuw 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 Vreemdelingenverkeer in '56 

De hoofdinspecteur korpschef van 
de gemeentepolitie in Zandvoort 
heeft een overzicht gepubliceerd 
van het aantal vreemdelingen dat 
in seizoen 1955 bij de vreemdelingen 
administratie van de gemeente- 
politie werd geregistreerd. De ge- 
publiceerde cijfers hebben alleen 
betrekking op het verblijf in hotels 
en pensions en niet op de gemeubi- 
leerde kamerverhuur. Hoewel de 
hieronder volgende cijfers dusi geen 
geheel juist beeld geven van het 
aantal vreemdelingen, dat in 1955 
Zandvoort bezocht, kan men er toch 
wel heel veel uit afleiden. O.a. blijkt 
eruit, dat het aantal Duitsers meer 
dan de helft bedraagt, van het 
totaal aantal. Dit zal bij de kamer- 
verhuur door particulieren wel het- 
zelfde geweest zijn. 'Een resultaat 
dat tot ernstig nadenken, stemt. 

Hieronder volgt het overzicht, dat 
ons door de heer H. P. Huijsman 
werd verstrekt (tussen haakjes het 
aantal overnachtingen): 

Nederlanders 3313 (18086); Duitsers 
11216 (42857); Engelsen 1405 (4566); 
Zwitsers 594 (2500); Amerikanen 
949 (2645); Fransen 282 (822); Zwe- 
den 522 (2794); Belgen 548 (1496); 
Luxemburgers 49 (221); Denen 98 
(163); Noren 42 (191); Oostenrijkers 
115 (420); Canadezen 67 (165); Itali- 
anen 30 (80); Saarlanders 33 (221); 
Turken 13 (33); Grieken 8 (23); 
Australiërs 7 (7); Syriërs 1 (1); 
Argentijnen 11 (26); Iraniërs 2 (14); 
Indonesiërs 4 (12); Statenlozen 30 
(91); Spanjaarden 13 (45); Polen 5 
(22); Zuid-Afrikanen 31 (386); Fin- 
nen 10 (58); Brazilianen 6 (10); 
Chinezen 2 (2); Schotten 3 (3); 
Israëli's 2 (4); Lichtensteiners 1 (3); 
Columbianen 8 (13); Peruanen 1 (7); 
Hongaren 5 (20); Tsjechen 12 (72); 
Roemenen 2 (36); Ieren 1 (1); Ma- 
rokkanen 1 (1); Vietnamezen 1 (1); 
Nieuw-Zeelanders 1 (1); Cubanen 
2 (30); Chilenen 1 (2); Ecuadorianen 
2 (12); Joegoslaven 5 (44).' • 
Totaal 19464 (78207). Godsdienstoefeningen 

' GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg, hoek Emmaweg 
Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter. 
17 uur: dezelfde. 

HERVORMDE KERK 
10,30 uur: Ds. R. H. Oldeman. 

Bevestiging van lidmaten. 

Medewerking van kerkkoor en 

blaaskwintet. 
19 uur: geen dienst. 
Jeugdkapel: geen dienst. 

Kapel „Het 'huis in de duinen". 
19,30 uur: Mej. Ds. ,W. H. Buijs.- 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15 
Zondag a.s. v.m. 10,30 uur: 
Ds. J. Heidinga, uit Haarlem. 

PAROCHIE H. AGATHA. 

H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog- 
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof. 

In de week H.H. Missen 's mor- 
gens 7 uur en 7.45 uur. 

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags 
gelegenheid om te biechten. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst 
in pension .Drjkhoffz, Brederodestr. 
43. Spr. dhr. H. Veldkamp, evange- 
list, den. Haag. 

Slot-avond 
dansschool Laurens 

In hotel Esplanade heeft de dans- 
school Laurens zaterdagavond met 
een gezellig dansfestijn het seizoen 
1955-1956- besloten. Er was voor dit 
slotbal grote belangstelling en men 
heeft zich uitstekend geamuseerd. 
De heer Laurens heeft er ongetwij- 
feld slag van, zijn leerlingen niet 
alleen een goede dansopleiding te 
geven, doch óók prettig te amu- 
seren. Verschillende dansen werden 
door hem. tezamen met mejuffr. E. 
Reekers gedemonstreerd op uitste- 
kende muziek van " het dansorkest 
„The Rhythm four Aces".' 

Wat men in één seizoen op het 
gebied van dansen bij goede oplei- 
ding kan bereiken, bewezen ten- 
slotte de prestaties der vele dans- 
lustigen. De heer Laurens kan met 
voldoening op een geslaagd seizoen 
en een niet minder geslaagde slot- 
avond terugzien. 

Luisteren met de telefoon 

Opnieuw heeft de firma F. H. 
Penaat aan ' de Kostverlorenstraat 
' een nieuwtje toegevoegd ' aan de 
zaak, waarin men steeds op 
„nieuwtjes" uit is. Het is er thans 
mogelijk, gramofoonplaten die men 
.rwenst aan te -schaffen,- eerst te be- 
luisteren per kop-telefoon, via een 
vernuftige installatie, door de heer 
Penaat zelf gebouwd, waarbij twee 
personen tegelijk kunnen luisteren. 
Deze nieuwe wijze van beluisteren 
heeft het voordeel, ' dat men door 
geen enkel bijgeluid wordt gestoord, 
want de koptelefoons sluiten her- 
metisch" alle geluiden van buiten 
uit, zodat men ongestoord, zelfs al 
staat vlak naast U een radio aan, 
van de muziek kan genieten. Boven- 
dien is het geluid zéér fraai van 
toon en kan in sterkte geregeld 
worden. Inderdaad een grote ver- 
betering, die uitstekend in de prak- 
tijk zal blijken te voldoen. 

Balcon-varia 

Aerie: Zo Wullum, daer tref ik je 
dan weer es. Nae de Jaetste 
veurjaersdag in Zanvert op ons 
balconnetje. 

Wullum: Jae jü, 't was me ook 't 

' Zundaggie wel hè? Wat 'n mense 
en wat een automebiele. D'r was 
gien deurkomme an. 

Aerie: 't Was vast 'n veurproeffie 
van wat ons de komrnende maen- 
de te wachte staet, Wullum. Heb 
" je óók 'emorreke, hoeveul Doit- 
sers d'r al weer tusse al die| veur- 
jaersbadgaste waere? -Waer mot 
et naer toe als dat zó deurgaet! 

Wullum: Laet ze maer komme jü, 
hoe meer hoe liever, want'daer- 
van mot Zanvert leve, veur mai 
duurt de winter altaid nog te lang. 

Aerie: Net wat je zegt, Wullum, 
maer had jai óók in de gaete, dat 
onze pliessiei die grote drukte niet 
had verwacht? De verkeersagente 
waere nerges te vinde. 

Wullum: Da's logisch jü, gien mens 
had zo'n drukte verwacht, maer 
nou is de plessie metien bai de 
pinke. Heb je 'ezien, dat ze al 
begonne benne met 't plaetse van 
de verkeersborde? Da's 'n vast 
bewais, dat we vlak veur 't sai- 
zóen. staen. 

Aerie: Jae Wullum, dat heb 'k óók 
'ezien, maer ze benne d'r in 't 
durp niet erreg over te spreke. 
Daer vinde ze et veuls te vroeg 
veur al die borde, waer de win- 
keliers in de winkelstraete nogal 
wat last van schaine te hebbe. 

Wullum: Last en schaede Aerie! As 
ze dat doen in, de zeumermaende, 
in juni, juli en augustus, is 't er 
wat veur te zegge, maer geleuf 
maer gerust, dat d'r nog ''daege 
zadder komme, dat d'r niks in 't- 
durp te beleve valt. 

Aerie: Ik heb al 'ehoord jüj dat ze 
'n anti-borde-club wille gaen op- 
richte. Ze hebbe me, verteld, dat 
ze inspekteur Douma ere-veur- 
zitter wilde maeke, maer die heb 
d'r veur bedankt en nou zoeke 
ze 'n ander. 

Wullum: Ze zouwe 't es an onze 
burgervaer kenne vraege, Aerie, 
maer ik denk, dat die d'r ook niks 
veur voelt. Nee jü, g'leuf mai nou 
maer, van vaiftien maert tot vaif- 
tien september zal Zanvert ook 
dit jaer weer beroemd en berucht 
worde om z'n verkeers-borde, 
waer iederien hardstikke mal van 
van wordt. Bij Slagerij Burger 

kwaliteit hoofdzaak! 

Zeker, met alle mogelijke middelen, streven wij naar lage prijzen. 

Onze grote omzet, rationele inkoop, Quick Service verkoop systeem 

eigen vervoer, eigen vleeswarenfdbriek enz. enz. spelen daarbij een 

rol. KWALITEIT IS EN BLIJFT ECHTER HOOFDZAAK. Vrijdag en zaterdag: 

750 gr. DOORR. R. LAPPEN ƒ 2,78 

750 gr. MAGERE VARKENSLAPPEN . . ƒ 2,88 
750 gr. KALFSFRICANDEAULAPPEN . . ƒ 2,60 
750 gr. KALFSFRICANDEAU (stukje) . . ƒ 2,98 Varkenscarbonaden 

zijn belangrijk goedkoper! 

Schouder ƒ1,58 500 gr. 

Rib ƒ1,78 500 gr. 

Haas ƒ1,88 500 gr. 

Varkensfilet ƒ2,20 500 gr. 

Varkensfricand. ƒ2,25 500 gr! 

Kalfshaasjes . . 55 et. 100 gr. 

Varkenshaasjes 55 et 100 gr. KALFSFRIC. .. ƒ2,10 500 gr. 

Kalfslappen ƒ1,80 500 gr. 

Doorr. R. lappen, ƒ1,89 500 gr. 
Magere lappen . . ƒ2,25 500 gr. 
Fijne rib ƒ2,25 500 gr. Rosbief 
Lende 
Entre Cöte 
Staartstuk 
500 gr. ONZE SPECIALITEITEN VOOR DE BOTERHAM: 

Hausmacher leverworst Paté de foie gras 50 et. 100 gr. 

58 et. 100 gr. Bacon 79 et. 100 gr. 

Berliner leverw. 48 et. 100 gr. Cervelaatworst 60 et. 100 gr. 
Brunswijker leverworst , . ,. 

58 et. 100 gr. Extra aanbiedingen: 

Saks. leverworst 35 et. 100 gr. 200 gr. gek. worst * 59 et. 

Haagse leverw. 25 et. 100 gr. 200 gr. Pork 59 et. 

Gek. tong 89 et. 100 gr. 200 gr. Saks 59 et. 

Salami, met knoflook 200 gr. Boterhamworst 59 et. 

89 et. 100 gr. 150 gr. Ontbijtspek 59 et. 

Jachtworst, met knoflook 150 gr. Kinnebakham . . 45 et. 

48 et. 100 gr. 200 gr. Leverworst 45 et. 

enz. enz. Meer dan 80 soorten 200 gr. Bloedworst 45 et. 

fijne vleeswaren. 200 gr. gebr. gehakt . . 49 et. 

WEEKEND-RECLAME: - /CQ r f 

100 gr. Ham en 100 gr. Prestong ( UJ7 UI 

Woensdag en Donderdag: 
500 gr. gehakt f 1,25 

200 gr. Pork 49 et. 

Gebrs. Burger's Slagerijen 

Amsterdam " - Zandvoort Haltestraat 3 - Telefj 2994 - 2643 

BHHHHHHB 
U kijkt met plezier naar 

PHILIPS 
TELEVISIE 


Bijna dagelijks .uitzending. 
PHILIPS TELEVISIE, groot beeld 
ƒ775— _ ƒ995,—. - PHILIPS 
TELEVISIE grootste beeld ƒ 1245 — 
PHILIPS TELEVISIE, staand meu- 
bel ƒ 1695, — , makkelijk verplaats- 
baar op wielen, voernaam van 

uiterlijk! 
Philips televisie en onze service 
garanderen U een prima ontvangst. 

Wij demonstreren gaarne bij U thuis 

Wij regelen desgewenst, na persoon- 
lijk' overleg, de betaling met U. 

Erkend Philips Service Dealer 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telel 2534 Taxi? F 2600 
bellen!! 

HOGEWEG 50 
SCHROEDER Trouwen, lange afstanden 

'billijke prijzen. 

Wij zijn ook ingedeeld 

bij 't ziekenvervoer. Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandsl 

ADf%| Prinsesseweg 15 
. BUL. Telef. 2066 
De originele geruwde 

Huishoud- 

handschoenen 

„SUREGRIP", in div. maten. 

Drogisterij Bouwman 

... .-_. — Gedipl: 'drogist - ■■■• 
f ' ORANJESTR. 7 - TEL. 2327 Heeft U iets op te ruimen? 

Wij kopen alle soorten meubelen en 
inboedels. - Overal te ontbieden! 

P. WATERDRINKER - TEL. 2164 6.J. TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN 

VESTING 
hulpmotoren enz. 

Stofzuigers, electr. onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19 HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 

Maart berijdbaar 

18 7,12 14— 19,39 2,— 11,00-17,30 

19 8,01 2,30 20,32 15,— 12,00-18,30 

20 9,05 3,30 21,51 16.— 13,00-20,00 
^21 10,34 5,— 23,33 17,30 14,30-21,30 

22 — ,— 6,30 12,20 19,30 3,30-10,30 

23 1,— 8,— 13,26 20,30 5.00-11,30 

24 1,54 9,— 14,13 21,— 6,00-12,00 
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn 

Voor de komende feestdagen 
of in Uw nieuwe huis! 
Een 

KELVINATOR 
KOELKAST 
Gedurende het winterseizoen 
wederom onze bekende:, 

BAMI en NASI-GORENG 

ook thuis bezorgd. U kent onze leuze 
Goede wijn behoedt geen krans, tüant 

Een La Mer menu, voldoet UI Voor Uw gezin 
Voor Uw pension 
Voor Uw bedrijf 

Leverbaar in iedere maat en inhoud 
Zeer zuinig stroomverbruik. 

Prijzen vanaf 90 L ƒ 735, — 

Wij regelen desgewenst, na per- 
soonlijk overleg, de betaling met U. 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 
Technisch Bureau FEENSTRA 

Telef. 2065 . - Haltestraat 57 - Zandvoort 

Voor Radio en Televisie 
PHILIPS en GRUNDIG 

Betaling óók in overleg 
Eigen service-dienst Demonstraties thuis 
MOEDER's BESTE HULP 
bij de schoonmaak! 

een Excelsior 
stofzuiger 

op slee, vanaf ƒ2, — p.w. 

Wij leveren div. merken WAS- 
MACHINES en DROOGMACHINES 

Wij regelen desgewenst, na per- 
soonlijk overleg, de betaling met U. SINDS l»30 Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 WIE? IK?? Ja, U! 

U bent 

wettelijk aansprakelijk 

voor de schade! 

Deze woorden zullen U minder 
schrikwekkend in de oren klin- 
ken wanneer U te voren een 
WA-Polis hebt afgesloten. 
Deze „W.-A. verzekering als 
Particulier" dekt U, Uw echt- 
genote en inwonende minder- 
jarige kinderen voor een ge- 
ringe jaarpremie. 

Wendt U voor deze vorm van 
verzekering tot: 

G. KOL 

KONINGSTRAAT 75 
ZANDVOORT - TELEF. 3212 Verkiezingsvergadering 

In restaurant „La Mer" aan de 
Zeestraat hield de afd. Zandvoort 
van de Communistische partij „Ne- 
derland" zaterdagavond een ver- 
kiezingsvergadering, welke slechts 
matig bezocht werd. " - 

Na een kort openingswoord van 
de voorzitter, de heer J.-Moll, hield 
de_heer Henk Hennevelt, gemeente- 
< raadslid; 4e* Haarlem -een causerie, - 
waarin "deze" wees op de belang- 
rijkheid van de komende ' kamer- 
verkiezingen. Volgens spreker was 
het te verwachten, dat de komende 
verkiezingsacties fel en hard zullen 
zijn. Vooral van de zijde van de 
K.V.P. zal de strijd niet alleen tegen 
de communisten, doch óók tegen 
de P.v.d.A. gevoerd worden. 

Belangrijk in de komende ver- 
kiezingsstrijd zal zijn, welke koers 
de P.v.d.A. zal varen. Na de ver- 
kiezingen van 1952 ging de K.V.P. 
met de belangrijkste ministers- 
posten strijken, doch de vraag is, 
of de P.v.d.A. thans weer op de 
knieën zal gaan voor de K.V.P. 

Volgens spreker betekent buk- 
ken voor Romme en de zijnen, 
voortzetting van de verslechtering 
op het gebied van onderwijs, sana- 
toria, woningbouw, zorg voor ouden 
van dagen en loonbeleid. Voorts 
een voortzetting van de koude oor- 
log en steeds grotere uitgaven voor 
de bewapening. 

Spreker betoogde, dat de ver- 
kiezingen in Frankrijk hebben be- 
wezen, dat met deze politiek ge- 
broken kan worden en de resultaten 
daarvan zijn thans reeds merkbaar. 
Het kan óók in Nederland anders 
worden, wanneer de P.v.d.A. beseft, 
wat haar van K.V.P. zijde te wach- 
ten staat. 

De K.V.P. die een mandements- 
politiek volgt, waarbij het een Ka- 
tholiek o.a. verboden is, te luisteren 
naar de radio-uitzendingen van de 
V.A.R.A. Volgens spreker staat het 
nu reeds vast, dat Minister Romme 
wederom solliciteert naar de post 
van Minister-president. 

De P.v.d.A. en de C.P.N., die in 
samenwerking de stuwende kracht 
zullen kunnen zijn, zullen echter 
samen in staat wezen te bereiken, 
dat een regering wordt gekozen, die 
een! andere koers zal volgen. 

Tenslotte betoogde spreker nog, 
dat een eventuele samenwerking 
met de P.v.d.A. niet wil zeggen, dat 
een C.P.N.-politiek moet worden 
opgedrongen. 

Nadat een tweetal vragen waren 
beantwoord, werd de bijeenkomst 
besloten met de vertoning van de 
Russische film: De vermiste piloot. 

Rijkspostspaarbank 

Aan het postkantoor werd ge- 
durende de maand februari 1956 
ingelegd ƒ157.488,93 en terugbe- 
taald ƒ62.100,25. De vorstperiode 
heeft op de spaarzin blijkbaar een 
goede invloed gehad. 

Contact-avond U.L.O. school 

De jaarlijkse contact-avond van 
de Wim Gertenbachschool voor 
U.L.O. werd — in samenwerking 
met hoofd en leraren — dit jaar 
bepaald op vrijdag 6 april in ge- 
bouw „Zomerlust". Een aantrekke- 
lijk programma van muziek, zang, 
declamatie en toneelstukjes zal door 
de leerlingen worden opgevoerd. Erkende 7 J 1 

Autorijschool «/.and voort» 

Auto-rijles 
scooter-rijles 

voor RIJBEWIJS A 
(Scooter of motor) 

Verkeerstheorie 

Inlichtingen en aanmelding: 

Thorbeckestraat -17 - Telef. 3283 - Zandvoort Melton damespantalons 

anthraciet en grijs ƒ18,50 

TINNEROY damespantalons ƒ21,90 

Leuke TINNEROY MEIS',JES- 
JACKET, 2-16 jaar, div. kleuren. 

TINNEROY en geruite KINDER- 
PANTALONS, div. kleuren. 

DAMES VESTEN .... v.a. ƒ14,90 

HEREN SPORTTRUIEN 

JONGENS SPORTTRUIEN 

HUDORA ROLSCHAATSEN 

met dubbele kogellagers ƒ22,75 

bestuurbaar m. grote wielen ƒ28,50 
bestuursbaar m.rubberwielen ƒ34,75 

Sporthuis 

„ZANDVOORT" Hallstraat 35 Telef. 2131 

20 KLEINE VINGERS 

33e JACKSON PARADE 

ARRIVEDERSI ROMA 

SIXTEEN TONS 

ROCK AROUND THE CLOCK HIS MASTERS VOICE 
JOHNNY JORDAAN 

2 nieuwste succesplaten 
FEESTPOTPOURRI en PIEREMENT 
met: Als je voor een cent geboren bent. Keuze 'uit meer dan 2200 platen 
voorjaars- 
AANBIEDING SALONMEUBEL 

Half bar, half pick-up kast. Bar-afdeling 
bekleed met fijn gouddoek en spiegel op 
grond. Pick-up afd. met uitschuifbaar 
grondvlak voor pick-up en ingebouwd 
platenrek voor 50 platen. Verlichting in 
beide afdelingen. Prachtige solide afwer- 
king. 

Toch slechts f 1 39,— 

PICK-UP voor inbouw ƒ 85,— - ƒ 74 — 

10 PLATENWISSELAAR ƒ 136,— 

De allerbeste die er is met 3 snelheden, 
2 saffieren. „HI-FI" weergave elementen. 

Eenvoudige en toch mooie 
SALONKASTEN, reeds vanaf .... ƒ 59,— 

Gemakkelijke betaling mogelijk! HAAL 
ZE 
NU.., JAN GEBE's 

DiSC&TAMA 

THORBECKESTR. 15 - TEL. 3378 
ZANDVOORT In Kerkstraat en Haltestraat vindt U nu zaken 
Waarvoor elke roker in extase zal raken, 
Hei zijn Drommel's winkels voor sigaretten- sigaren, 
De keus is enorm en voortreffelijk de waren! 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

. HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 
De vermaarde telepaath-paragnost, 
bekend van radio en televisie, 
opnieuw in drie gastvoorstellingen 

in RESTAURANT „LA MER", ZEESTRAAT 26, 
op ZATERDAG 17 MAART van 8-10.30 uur en 
ZONDAG 18 MAART van 2-4 en van 8-10 uur. 

Lezingen met experimentele demon- 
straties over telepathie-helderziend- 
heid en zelfhypnose. 

TOEGANG VRIJ. Adverteert in dit blad IVOROL: De Tandpasta van standing Hervormde jeugd bracht 
avond voor donateurs 

In theater Monopole had de 
Hervormde jeugd, in een, gezamen- 
lijk optreden van alle jeugdvereni- 
gingen, vrijdagavond in theater 
Monopole een avond georganiseerd 
waarvoor grote belangstelling be- 
stond en die in alle opzichten uit- 
stekend geslaagd mag worden ge- 
noemd. 

De clementie, die Ds. R. Oldeman 
in zijn openingswoord inriep, omdat 
het programma van deze avond ge- 
heel door jeugdigen zou worden 
verzorgd, was zeker niet nodig ge- 
weest, want met grote ernst, met 
vaart en enthousiasme heeft men 
een kostelijk programma getoond, 
dat boeiend was van begin tot eind. 

Vóór de pauze met enkele sket- 
ches, muzikale intermezzi van mu- 
ziek en zang en een alleszins ver- 
antwoord optreden van de ballet- 
groep van een meisjesclub met een 
fraai gedanste Valse Lente van 
Delibes. Kabouter en kaboutster- 
groepen hadden in dit programma 
vóór de pauze een belangrijk aan- 
deel. 

De hoofdschotel van de avond 
werd echter gevormd door een 
prachtige opvoering door de jeugd- 
vereniging i,De vliegende schotel" 
van het lekenspel: ,*De vierde wijze uit het Oosten", dat onder 
regie van mej. I. Doornekamp werd 
ingestudeerd en opgevoerd. Het; zou 
ongetwijfeld aanbeveling verdienen, 
deze opvoering nog eens in bredere 
kring te herhalen, want op dikwijls 
ontroerende wijze, met geen enkele 
verwaarlozing van het detail en 
met prachtige aankleding en uit- 
stekende decors heeft men dit Bij- 
belse spel tot een belevenis ge- 
maakt, die veleni in de zaal, terecht 
heeft ontroerd en aangegrepen, 
waarbij wij niet kunnen nalaten 
het zuivere spel van de „vierde 
wijze" even aan te stippen. Mej. 
Doornekamp heeft met deze opvoe- 
ring een wel zeer bijzondere pres- 
tatie geleverd. 

De muzikale begeleiding was bij 
de heer Berlot in bekwame handen 
en zo kan de Hervormde jeugd'van 
Zandvoort op een avond terugzien, 
waarover nog lang zal worden ge- 
sproken. 

Zandv. operettevereniging 

De Zandvoortse operettevereniging 
heeft de uitvoeringen van de ope- 
rette „De vogelkoopman" van Zeiler 
die men thans in studie heeft, be- 
paald op 15, 16 en 17 mei in theater 
Monopole. Regie en algemene lei- 
ding berusten wederom bij de gebr. 
Kick en Henk Steenkist. 
PHILIPS 

nieuwe 

„Hl-Q" 
radio-combinatie 

Wij demonstreren dagelijks. 
Fantastische geluidsweergave! 

PHILIPS RADIO .. vanaf ƒ98,— 
PHILIPS RADIO met visserijband 
ƒ198,-. Philips Radio in iedere prijs- 
klasse een kwaliteitsproduct! 
FHILIPS platenspeler met verster- 
ker en toonregelaar. 
Prima weergave ƒ 198, — . 
COLLORA platenwisselaar, in kast 

en los verkrijgbaar ƒ 131, — 

GRAMOFOONPLATEN: Bezoekt 
onze afdeling. Voor de drukke uren 
hebben wij onze afdeling gramo- 
foonplaten uitgebreid met twee ex- 
tra luisterpunten. Ruime keus lang- 
speelplaten en 45 t. 
Komt U eens kijken en luisteren? 
Wij regelen desgewenst, na per- 
soonlijk overleg, de betaling met U. 

Erkend Philips Service Dealer. 
TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wij tiera en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9 
TELEFOON 2150 Advertentietarief losse 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. mmwmsï WERKSTER GEVRAAGD 
voor 2 ochtenden p. week. 
Mevr.Bantjes, Oosterpark- 
straat 50c. WERKSTER GEVRAAGD 
v.g.g.v. voor 2 ochtenden 
of 1 dag per week. Mevr. 
Reijnders, Boul. Paulus 
Loot 71. INCASSO DUBIEUZE 
VORDERINGEN. Vr. inl. 
Bur. „Contact" CV., Box 
96, Haarlem. Telef. 17632. Electr. NAAIMACHINES 
TE HUUR. ƒ5,- per week. 
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7 GEVRAAGD: een WERK- 
STER, van Duivenboden, 
Haltestraat 45. TE KOOP AANGEBODEN 
4 stoelen, 1 tafel (uitschuif) 

1 spiegel, 1 dressoir en een 

2 pers. springbak, tegen 
elk aann. bod. S.M. Bijl, 
Atjehstr. 11, Haarlem-N. 
Na 5 uur. WERKSTER GEVRAAGD 
voor 2 of 3 ochtenden (of 
li/ 2 dag) per week. Aanm. 
v. Speykstr. 15hs. Tel. 2828 COSTUUMS, regenkleding, 
demi's, sportcombinaties, 
mantelcostuums, mantels. 
ƒ 10, — maandelijks. Schrijf 
aan SUPER STANDING. 
Jac.Cremerstraat 44c, Arn- 
hem. Kleur en maat ver- 
melden. GEVRAAGD: Hulp in de 
huishouding (1 dag per 
week). Klapheklaan 1, 
Aerdenhout. Telef. 26317. 2 echtp. ZOEKEN eenv. 
PENSION van 14 t.m. 28 
juli a.s. in Zandvoort of 
omg. D. v. Zanten, Cele- 
besstraat 18b, Groningen^ WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. NET MEISJE 

gevraagd 

v. winkel en huishouding. 
Brood- en banketbakkerij 
Koelemij, Haltestraat 33. Afzonderlijke GEMEUBIL. 
WOONRUIMTE gevraagd, 
15 april-15 aug., bij zeer 
rustig gezin, voor vrouw 
en 3 kinderen. Liefst aan 
of bij dei Boulevard. Br. m. 
uitv. inl. no. 12-3 bureau 
van dit blad. MEISJE GEVRAAGD. 
Pension „Zon en Duin", 
Dr. Gerkestr. 155, tel. 2840 VERKOOPSTER en leerl. 
verkoopster gevraagd. Van 
goede getuige voorzien. 
Anth. Bakels N.V. Kerk- 
straat 29-31, telef. 2513. Echtpaar m. 3 k. ZOEKT 
WOONRUIMTE v.d. mnd. 
aug. (géén Zandv.-Nrd.). 
Br. m. pr. letter M, Eerste 
Zandv. Papierhandel F.M. 
van Deursen, Haltestr. 12. 
Voor een stevig montuur 

naar 

Brillenspecialist Mr. Opticien. 
HALTESTRAAT 5 
TELEFOON 2J74 

Erkend f ondslev eronder. Ook voor de moderne woninginrichting 
is in Zandvoort Uw aangewezen adres: 

Fa. L. BALLEDUX & Zonen 

Woninginrichtingsbedrij? 

ARISTO Gordijnstoffen 

Gegarandeerd was-, zon- en tropenecht 

Speciaal ingericht voor opnieuw stofferen van Uw meubels, opnieuw 
overtrekken en bijvullen van matrassen. 

Speciaal gordijnenatelier en speciaal behangwerk. 

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596 - MATHIJS MOLENAARSTR. 6 

Vraagt U ons eens vrijblijvend alle inlichtingen! 
Aangesloten bij het Kennemer financieringsinstituut. 
MONSTERBOEKEN BEHANGSELPAPIER TER INZAGE. 


Alle gewenste merken motoren, 

scooters, bromfietsen en rijwielen 

levert uw Zandvoortse dealer 

Jao. Versteege 

PAKVELDSTR. 21 - TELEF. 2323 Betaling óofc in overleg! 

Vraagt eens vrijblijvend 
inlichtingen. 

Speciaal „Puch- dealer". Ziet óók onze nieuwe showroom op het Gasthuisplein! 

wmËÊiÊBXÊBBmamBÊËnmmmmmmËmmmBm Theater „Monopoie" 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef.. 2550 

Vrijdag 16, zondag 18 en maandag 19 maart 8 u. 

Cinemascope Technicolor 

STEWART GRANGER - GRACE KELLY 
PAUL DOUGLAS - JOHN ERICSON in: 

Jacht op het 
groene vuur 

Het mysterie van het verlaten dorp, 

(Toegang 14 jaar). 

Dinsdag 20 en woensdag 21 maart 8 uur 

ELIZABETH TAYLOR - VAN JOHNSON 
WALTER PIDGEON - DONNA REED. 
EVA GABOR - KURT KASZNAR in: 

Het begon in Parijs 

(In Technicolor). Beroemde sterren, die U stuk 
voor stuk de grootste creatie uit hun 
loopbaan schenken. (Toegang 18 jaar. 

Donderdag 22 maart 8 uur (slechts 1 dag) GENE KELLY - 
RICHARD ROBER 
RICHARD EGAN in: PIER ANGELI - 
- ANNIE ROSAR Spel met de duivel 

Een verhaal van misdaad en passie, ver- 
filmd daar waar het gebeurde in 

Berchtesgaden! (Toegang 18 jaar). 

Zondagmiddag 18 maart 2.30 uur speciale matinee 

Opvoering van het prachtige filmwerk: 

Texas troubadours 

(Alle leeftijden). ZATERDAG 17 MAART besloten voorstelling. In ons filiaal Zandvoort is de plaats vacant 
voor actief meisje als 

cassière 

voor eenvoudig kantoorwerk en ter assistentie 
in de verkoop. Schriftelijke sollicitaties bij 
Beddenspeciaalzaak WASSENAAR, Jansweg t.o. 
station Haarlem. Villa, flat of vrije 
woning gevraagd 

voor augustus a.s. Bij voorkeur Zuidboulevard 
of omgeving, voor gezin van 5 personen. 
Br. no. 15-3 bureau van dit blad. LET OP! 2 

Wij geven de HOOGSTE 
WAARDE voor alles wat U 
op wil ruimen, o.a. oude 
haarden van ƒ5,- tot ƒ10,- 
p. stuk. Oude geysers van 
ƒ10,- tot ƒ40,- p. stuk. 
Lompen, kranten, lood, 
zink en koper de hoogste 
prijzen!!! 

Beleefd aanbevelend 

A. Akersloot 

Pakhuis geopend van 9-5.30 
uur: SCHELPENPLEIN 7. 

TELEFOON 2845 

Privé-adres: Hogeweg 30. Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

wasmachines met lichte 

emaille-beschadigingen 

gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150,— 

Depot: Anna van Bu- 
renlaan 44, Haarlem, 
Telef. 39204. Café Oomstee 

Iedere Vrijdag gekookte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. WIST U 

dat 20% korting op alle 
stoomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische loasseii? 
en ververij 

KEYSER 

telefoon 2653 SUCCES 99 99 

Leidt U op in snel tempo voor Uw 

Rijbewijs 

Lesprijs f6,— PER UUR. 
Aanmelden: VONDELLAAN 8 of TELEF. 3309 Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telaf. 2793 M llll ll I II II II M fWI— — 
Dames, óók deze week grote kalfs- en varkensvleesreclame! 

^ M Slagerij Henk van Eldik 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. prachtige osselappen i 1,85. 
500 gr. Schouderkarbonade f 1,70 500 gr. Lende-Entrecdte 12,45 
H.v.E. \ 500 gr. ribiappen of magere osselappen f 2,25 

500 gr. prachtige KALFS- 500 gr. SCH. KARBONADE . . ƒ1,70 

FRICANDEAULAPPEN ƒ2,— 500 gr. RIB KARBONADE ƒ1,90 

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,20 500 gr. HAAS KARBONADE ƒ2,— 

VLEESWAREN-RECLAME: 

150 gr. mooie Ham 85 et. 150 gr. Cornedbeaf 60 et. 100 gr. gebr.rosbief met )qc-i 

150 gr. pekelvlees 68 et. 250 gr. echte Geld. gek.worst 85 et. 100 gr. pekelvlees £ ï? O Cl 

150 gr. Gebr. gehakt 55 et. 200 gr. heerlijke Leverworst 50 et. ioo gr nekelvlees mei tc a 

150 gr. gebr. rosbief 85 et. 100 %.[ gek.worst \ f O Cl 

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90ct. 

M— HBB— — I II WIM1IM I 

Voor alle inwoners van Zandvoort 

Grote * 

verkoopdag 

op DONDERDAG 22 MAART in gebouw 

„ONS HUIS", Dorpsplein 

van 10.30-6 uur en van 7-10 uur. 

Opening 10.30 uur door de heer secretaris 
van het Nederlands comité „UNICEF". 

Uitstekende thee en koffie. Aangifte leerlingen 
openbare scholen Burgemeester en wethouders van Zandvoort 
maken bekend, dat gedurende de week van 
19 t.m. 24 maart a.s. gelegenheid wordt gegeven 
tot aangifte van leerlingen, die met ingang van 
de cursus 1956-1957 de Hannie Schaftschool, de 
Karel Doormanschool of de Dr. Albert Ples- 
manschool zullen gaan bezoeken. 

De kinderen moeten vóór 1 oktober 1956 de 
leeftijd van zes jaren bereiken ol bereikt hebben. 
De aangifte kan naar verkiezing geschieden ter 
gemeentesecretarie, of bij de betrokken hoofden 
der scholen. Ter gemeentesecretarie dagelijks 
van 9-12.30 uur (ingang Haltestraal). 
Bij de hoofden der scholen uitsluitend op dins- 
dag 20 maart a.s., van 7-9 uur 's avonds en wel 
in, de betreffende schoolgebouwen. 

TROUWBOEKJE MEDE TE BRENGEN. 
Haltestr.50,Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging 
VRAAGT nu reeds voor het a.s. seizoen: 

een verkoopster 

(leeftijd ± 18 jaar) 

een verkoper 

(mogelijkheid tot opleiding filiaalhouder) 

en een werkster 

(voor 1 dag of 2 halve dagen per week). 

Aanmelden dagelijks van 8.30-18 uur: 
HALTESTRAAT 11 - TELEFOON 2612. Nederlanclsche Roode Kruis 

Afd. Zandvoort 

algemene vergadering 

in HOTEL, KEUR, Zeestraat, op DONDERDAG 
22 MAART 1956, des avonds 8.30 uur. 

Agenda: 

1. Opening. 

2. Notulen. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Jaarverslag secretaris. 

5. Jaarverslag penningmeester. 

6. Verslag kascommissie. 

7. Bestuursverkiezing. Aftredend Dr. Rob- 
bers welke herkiesbaar is. , , 

8. Benoeming 2 bestuursleden wegens be- 
danken van mevr. Bart en hr. Maarssen. 

9. Verkiezing kascommissie. 
10. Rondvraag en sluiting. 

Voorstellen en candidaatstelling voor deze ver- 
gadering 2 dagen voor de- vergadering. Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U deze Zaterdag 
als reclame aan: 

500 gr. HAAS- of RIBCARBONADE f 1,90 

500 gr. prima Varkenscarbonade en f f 1 Qft 
250 gr. RUND VET ( ' 'l'" 

500 gr. KALFSFRICANDEAU , ƒ2,25 

KALFSSCHENKEL m. veel vlees, ± 1 kg. ƒ1 — 

VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en - I f ft CK 

lOOgr.Lunchmeat S " v 'j t,c ' 

250 gr. van onze beroemde gek. worst .',.. ƒ0,85 

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50 

150 gr. Corned Beaf ' ƒ0,60 

150 gr. Kinnebakham . : ƒ0,50 

Ziet verder onze prijzen in de etalage'. KOOK-, BAK- EN 
BRAADAVOND 

voor de a.s. Paasdagen, op MAANDAG 19 maart 
< om 8 UUR, in gebouw TOLWEG 10. 

Te verzorgen door Mej. A. Frenie,* lerares Gem. 
Energie bedrijf te Haarlem. Toegangsprijs 25 et. 

Een avond, georganiseerd door de commissie 
voor, huish. en gezinsvoorlichting te Zandvoort. Electro Radio- 
Technisch bureau J. KEUR 

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914 STRIJKIJZERS - BROODROOSTERS 
BUREAULAMPEN 

SCHEERAPPARATEN 

Braun - Philips - Remmington 

Electr. KUSSENS, DEKENS 
KOFFIEMOLENS - MELKKOKERS 
SNELKOKERS - WAND- en, SCHOOR- 
STEENKLOKKEN - KACHELS 

PLATENSPELERS en WISSELAARS 

WASMACHINES: Bico - Miele - A.E.G. Erres - Hoover enz. STOFZUIGERS: Erres - Hoover - 
Holland-Electro ern Ruton. _ 

Radio en Televisie 

PHILIPS," ERRES en" SCHAUB-LORENZ. T FONGERS 

# RUDGE 

^ LOCOMOTIEF 

^ Grote sortering. Ook' betalings-spreiding. ^ Rijwielen ♦ ♦ 
♦ Henk Schuilenburg 

De Goedkope Amsterdammer 
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 ♦ 
♦ 

♦ VOORJAARSBLOEMEN 

- KATJES EN KASTANJEKNOPPEN 

vindt U in rijke keuze in 

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

De prijzen vallen mee! 

Grote keuze in kamerplanten. 

Elke dag verse bloemen 1 

Ook het speciaal-adres 
voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK 
3n popeüne. catyn en nylon 
In hleuren zalm. tolt en wan f 4,65 1 gAlleenverkoop voor Zandvoort: NOOY 

-ZANDVOORT Mm^^MM/ïïrk- STENCYLWERK - TYPEWERK' - BINDWERK 

F. M. VAN DEURSEN 

- ' SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507 

IEUWSBIA 
16e jaargang no. 43 „TREKT U NIET AEN WAT VEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK 15 EN RECHT i" 23 maart 1956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507-2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4,— franco per post ƒ5,— per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout. Langs de Vloedlijn 
Het leven is zo eenvoudig, 
maar de mensen hebben het 
zo vreemd en zo ingewikkeld 
gemaakt. Louis Couperus _ 
Goedkope propaganda 

Het bezoek dat enkele Duitse jour- 
nalisten het afgelopen weekend aan 
onze badplaats hebben gebracht op 
uitnodiging, van stichting „Touring 
Zandvoort' mag zéker een goedkope 
■ propaganda voor de badplaats wor- 
den genoemd. Véél meer doeltref- 
fend dan enkele dur.e advertenties 
in Duitse bladen is dit bezoek onge- 
twijfeld geweest. Want deze jour- 
nalisten vertegenwoordigden niet 
alleen een- aantal grote Duitse dag- 
bladen, doch ook verschillende vak- 
bladen. Bij elkaar zal dit bezoek tot 
gevolg hebben, dat ruim anderhalf 
miljoen lezers over Zandvoort het 
een en ander zullen lezen, de 
artikelen vermoedelijk nog wel 
verlucht met hier en daar een 
enkele foto en verwacht mag wor- 
den, dat hetgeen zal worden ge- 
schreven, voor Zandvoort als bad- 
plaats vleiend zal zijn. 

Wat de grote Duitse bladen be- 
treft waren vertegenwoordigd „Die 
Welt" en de „Rheinische Post", als 
zéér, grote bladen over geheel West- 
Duitsland verspreid en als lokaal 
plaatselijk blad bovendien nog de 
„Aachener Volkszeitung". Verder 
waren er vertegenwoordigers van 
de volgende belangrijke vakbladen. 
op toeristisch 'gebied: „Bussfahrf; 
,JCraftfahrzèug Anzeiger"; „Die 
Deutsche Gaststattë'y „Hotel Res- 
taurant?'; de „Schweizer Hotel Re- 
vue" en het pas verschenen-belang- 
rijke toeristische blad, dat zich uit-_ 
sluiten^~wijdtaan hét' toerisme naar" 
Holland en als zodanig enig is op 
de wereld, het ^aantrekkelijke „Der 
Deutsche Tourist in Holland". Ten- 
slotte was óók het belangrijke blad 
„Abendpbslf' vertegenwoordigd. 

Ik hoop U tz.t. over hetgeen dit 
bezoek tot gevolg had nog wel het 
een en ander te vertellen, daar 
verschillende belangrijke contacten 
tussen ons blad en genoemde bladen 
tot stand kwamen. Dit is een pro- 
paganda, van grote waarde 1 , die 
Zandvoort praktisch geen cent heeft 
gekost. Het belang ervan zal zeker 
straks gaan blijken. Want deze 
(veel jonge) journalisten waren 
voor het merendeel nog nimmer in 
Zandvoort geweest en ze waren op- 
getogen over strand en zee en niet 
minder over de vele mogelijkheden 
die voor uitbreiding hiei nog be- 
staan. Ook in deze richting mag een 
aandacht vestigen op deze mogelijk- 
heden zeker niet onbelangrijk wor- 
den geacht. 
Men mag dan misschien zeggen: 
„Ze komen tóch ■ wel", maar een 
vrijwel nietskostende propaganda 
van een omvang als deze "kan onze 
gemeente niet anders dan voordeel 
brengen. ,WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WURFF: 

„Waerom is 'et bai ons 
zo sjeun?" Duitse journalisten 
bezochten Zandvoort Een. aantal Duitse journalisten, 
vertegenwoordigende een twaalftal 
Westduitse dagbladen, waaronder 
de „Rheinische Post" en „Die Welt" 
als de grootste, brachten op uit- 
nodiging van stichting „Touring 
Zandvoort" het afgelopen week-end 
een bezoek aan Zandvoort en waren 
te gast in hotel Bouwes. 
Zaterdagmiddag om half x vier 
werd het gezelschap in genoemd 
hotel ontvangen door burgemeester 
Mr. H. M. van Fenema en het 
dagelijks bestuur 'van de stichting. 
Op geanimeerde wijze onderhielden 
gastheren en genodigden zich met 
elkaar, waarbij de burgemeester 
verschillende mogelijkheden voor de 
nabije toekomst voor zijn gemeente 
aan het gezelschap uiteenzette, van- 
zelfsprekend in hoofdzaak de "recre- 
atie-uitbreiding in noordelijke rich- 
ting langs de Boulevard betreffende, 
een en ander aan de hand van 
schetsen en tekeningen, welke* ver- 
klaringen met grote aandacht wer- 
den gevolgd. 

Vervolgens werd met- een 'door de. 
N. Z. H. V. M. beschikbaar"--gestelde '"■ 
autobus een rondrit gemaakt door 
de omgeving, waarbij de tunnelbouw 
te Velsen en de sluizen van IJmui- 
den o.m. werden bezichtigd. 

Zondagmorgen, volgde een rondrit 
door dè gemeente Zandvoort met 
eên*bëzoek - "aan"-'het L "circuit,- waarna ; 
door de eigenaar van café-restau- rant „De Rotonde" in dit restaurant 
koffie werd aangeboden. 

In de middaguren waren de be- 
zoekers (sters) uitgenodigd in , de 
Uitzichttoren, waar de thee werd 
gebruikt. 

De indrukken van dit bezoek 
samenvattend, verklaarden de gas- 
ten, waarvan er verscheidenen voor 
het eerst Zandvoort bezochten, ten 
zeerste te zijn getroffen door de 
ongelofelijk voordelige situatie, die 
Zandvoort inneemt ten opzichte van 
West-Duitsland. Men kwam echter 
tot de conclusie, dat hiervan nog 
lang niet ten volle wordt geprofi- 
teerd, omdat het badplaats-leven in 
grote stijl, speciaal wat betreft het 
amusement, nog te veel ontbreekt. 
In dit verband trof men verge- 
lijkingen met < Belgische badplaat- 
sen, o.a. Knocke en Ostende, die 
men eerder bezocht. 

Enthousiast was men over de zee 
en het strand, over de accommodatie 
in hotel Bouwes en uitermate ver- 
baasd over de enorme drukte, die 
zo vroeg in het jaar deze Zondag 
in Zandvoort te beleven viel, iets, 
dat men niet begrijpen kon en aan- 
vankelijk meende, als iets abnor- 
maals te moeten beschouwen. Wat de bebouwing! van de Noord- 
boulevard betreft, men vond het al 
even onbegrijpelijk, dat dit zo lang 
stagneerde., Algemeen zag men door 
het aantrekken van buitenlands 
kapitaal hier grote mogelijkheden, 
daar h.i. er ongetwijfeld velen zul- 
len zijn die, wanneer hierop de 
aandacht werd gevestigd, geen 
seconde zouden aarzelen te willen 
investeren op dit zo prachtig ge- 
legen stuk grond. 

Aan de bezoekers werd een 
fraai foto-album van Zand- 
voort aangeboden, waarin tevens 
enkele opnamen waren van 
ontvangst en rondrit, hetgeen van- 
zelfsprekend in grote dankbaarheid 
werd aanvaard. 

Van stichting „Touring Zandvoort" 
ontving een elk een speldje met het 
gemeentewapen van Zandvoort en 
van de heer Longayroux, dagelijks 
bestuurslid van de stichting, een 
zilveren lepeltje met dit wapen. 
Nadat men nog een boeket tulpen 
en hyacinten aan een ieder der be- 
zoekers als aandenken had mee- 
gegeven, werd om half vijf zondag- 
middag de terugreis door het gezel- 
schap aanvaard, nadat dank was 
betuigd voor de prettige en spon- 
tane ontvangst, die in Zandvoort 
hun. deel was geworden. Fotografeer met Pasen 

Rolfüms - Camera's [ 

Kleuren- en Kino-fïlms Ciné-Foto Bakels 

Sinds 1874 
KERKSTRAAT 29-31 - .TEL. 2513 -r? 

(Vervolg). In voorgaande artikelen vertelde 
ik U het een en ander over de figuur 
van ambactitsheer Paulus Loot en 
wat deze voor Zandvoort in vroeger 
eeuwen, heeft betekend. Hij was de 
man, die Zandvoort enorm veel 
goed heeft gedaan. In onze oude 
dorpskerk bevindt zich zijn graf- 
kapel, die nog altijd in hoge ere 
wordt gehouden. De kostbare zuilen 
van prachtig wit en amberkleurig 
marmer werden in de bezettingstijd 
met enkele ;andere historische kost- 
baarheden 'uit deze kapel tijdelijk 
verwijderd om deze niet voor het 
nageslacht verloren te doen gaan. 
Dank zij schoolmeester Langeveldt 
is ons een van hem afkomstig ge- 
schrift bewaard gebleven, dat be- 
schrijft, in de bloemrijke taal, die 
in die tijd door de schoolmeesters 
gebruikt werd, wat er bij de begra- 
fenis van Paulus Loot, die stierf op 
zondag 14 oktober 1753, in ons dorp 
voorviel. Dit geschrift werpt een 
interessant licht op toestanden, die 
in deze tijd in ons dorp heersten. 
Ik wil het U om dei curiositeit niet 
onthouden en daarom volgt het 
hieronder in onverkorte vorm, zo- 
als het voor het nageslacht is be- 
waard gebleven: 

„Pro memorie van zijn Weledel- 
gestrenge Heer Paulus Loot, Heer 
van Santvoort enz. 

Wegens het gepasseerde te Sant- 
voort omtrent het overlijden en 
begraven van zijn Weledelgestrenge 
op 14 October 1753, zijnde een 
Zondag. 

De namiddagkerk uit zijnde en ik 
nauwelijks thuis, gekomen, kwam de 
schout aan mijn huis en zeide: 
„Meester, de secretaris is er en wil 
V spreken". Waarop ik terstond met 
de schout erheen ging. Bij de domi- 
nee gekomen zeide de schout: „de 
heer van Santvoort is dood". Toen 
belastte de secretaris mij om ter- 
stond ten vier ure de klok te luiden 
een) half uur lang en dat drie maal 
daags te " doen bij provisie, zolang 
.als zijn Weledelgestrenge boven 
aarde was. En ook beval die heer 
nog, om met twee anderen vergezeld 
ordentelijk in 't Zwart gekleed, de 
notificatie te doen aan schout, sche- 
penen, dominee en kerkeraad. Het- 
welk die- dag in die orde ook vol- 
bracht wierd. Op den 16den dito 
wierd' mij door de heer secretaris 
geordineerd om met dezelfde man- 
nen, die mij de notificatie hadden 
helpen doen, op de 18de de gehele 
regering tegen des anderen daags, den negentienden, ter begrafenis te 
nodigen en daarbij nog enige bur- 
gers, die mij met name genoemd 
werden. 

En wel zó, dat ik erbij moest 
zeggen, dat ze nal de begrafenis om 
een glaasje wijn brj Cors van der 
Mije moesten gaan en daar ook een 
stukje eten, maar zonder te zingen 
of te kijven, hetwelk ik daar ook zo 
gezegd hebbe. 

Ook kreeg ik order, om de graf- 
kelder te openen met zoveel assis- 
tentie als ik zoude verkiezen op 
mijn kosten. De tijd gekomen zijnde 
om te begraven, zo kwamen er vier 
bidders uit de stad met een koets 
en deze brachten een slecht kleed 
mede, waarmede zij de zitplaats 
van zijn Weledelgestrenge in de 
kerk behingen. Ik liet, terstond als 
de bidders kwamen, de klok luiden 
en na verloop van een groot half 
uur kwam men met het lijk bij het 
kerkhof, alwaar de baar op bevel 
even binnen de muur gezet was. 
Het lijk, daarop gezet zijnde, had- 
den ze een roef en een kleed van 
Amsterdam medegebracht, hetwelk 
zó klein was, dat het, op de roef 
liggende, de kist niet eens kende 
bedekken en ik haalde daarop ons 
doodskleed. Dit in orde gekomen 
zijnde gingen de bidders, — aan 
iedere zijde van mij twee — en ik- 
zelf in het midden voor het lijk en 
om het slechte weer werd mij ge- 
ordineerd, om slechts éénmaal om 
de kerk te gaan en zó in de kerk 
tot voor het graf, alwaar twee 
mannen inklommen, om de kist aan 
te nemen, want dè kist moest met 
het voeteinde eerst wat neder ge- 
laten worden, omdat de opening te 
kort was en daarom gebruikte ik 
ook drie touwen voor de zekerheid. 
Het lijk eindelijk bijgezet zijnde, 
gingen wij de kerk weder uit met 
zo goede orde als wij konden en 
'geleidden de vrinden en familie tot 
voor het huis van de schout, alwaar 
ik de bidders, die voor het lijk héél 
onordentelijk gegaan hadden, aan 
iedere zijde van de deur plaatste 
met hun hoed in de hand, hetwelk 
ik hun voordeed, zó lang, totdat de 
vrinden, familie nevens de schout, 
de heer secretaris en de 'dominee in 
huis waren. 

En toen zeide ik nogmaals aan de 
regering en de andere genoden, dat 
ze nu beliefden te gaan naar het 
huis van Cors van der Mije, maar 
dat ze niet moesten zingen of kijven. 

En nadat de klok omtrent een uur 
nadat het .lijk bijgezet was, geluid had, kreeg ik ordelj om op ie' hou- 
den, maar zes weken, te' rekenen 
van de eerste order" af, driemaal 
daags elke reize een half uur te 
luiden. Ook. kreeg ik order, om de 
naam van zijn Weledelgestrenge 
met koperen spijkertjes op de kist 
te laten spijkeren, hetwelk ik ook 
volbracht heb. 

N.B. Aan de kant van het domi- 
neeshuis staat in de grafkelder een 
kist en daarop staat met koperen 
spijkertjes „Margaretha de Ques- 
noy, 1733". Daaraan staat de tweede 
kist en daarop staat: „Elisabeth 
Barra van Keulen 1737". En daar- 
aan staat de kist van zijn Weledel- 
gestrenge en daarop staat: „Paulus 
Loot van Santvoort 1753". 

N.B. Daar waren tien dragers en 
die hadden elk een zeemansmuts op, 
ordentelijk in 't zwart, gelijk be- 
dongen was". 

Hier eindigt het schrijven van 
meester Langeveldt. Het is wel bij- 
zonder grappig, dat tot tweemaal 
toe het verzoek wordt herhaald om 
niet te zingen of te kijven. Ver- 
wonderlijk is dit evenwel niet, want 
heel dikwijls treft men in protocol- 
len uit deze tijd, die voor het ge- 
recht behandeld werden, stukken 
aan, die betrekking hebben op 
onderlinge scheldpartijen. Men 
scheen ook in die- tijd nog al heet- 
gebakerd te zijn. Zelfs de predikant 
werd daarin betrokken, want „ar- 
mendief' was toen een geliefkoosd 
scheldwoord voor hem. De schuldige 
moest dan voor het gerecht ver- 
schijnen en meestal zijn woorden 
intrekken of vergiffenis vragen, 
maar soms was de tegenpartij, 
wanneer deze zich al te zeer be- 
ledigd gevoelde, daar niet mee 
tevreden, en dan kwam het meer- 
malen voor, dat de scheldlustige als 
vonnis over zich hoorde uitspreken, 
dat hij b.v. een mud erwten of 
aardappelen aan de beledigde moest 
schenken, waarmee de zaak dan 
was afgedaan. 

Zo staan tot op deze dag in onze 
oude dorpskerk in de grafkelder 
nog steeds de kisten van de hier- 
boven drie genoemden. Geheel zeker 
is dit niet, maar wel hoogst waar- 
schijnlijk, dat deze grafkelder in de 
loop der eeuwen niet, of slechts een 
hoogst enkele keer nog eens ge- 
opend is geweest, wanneer dit door 
verbouwingen of i.d. noodzakelijk 
was. Na 1753 werd de kelder in on- 
gerepte toestand bewaard, nu reeds 
meer dan twee eeuwen lang, 

(Wordt vervolgd). O.S.S. wint Ie prijs I 

Bij de zaterdag j.1. in Haarlem ge- 
houden wedstrijden van de K.T.K. 
behaalde de oudste meisjes-ploeg 
van O.S.S. onder leiding van de 
heer J. J. Jagerman, bij de knots- 
oefeningen met ruime voorsprong 
een Ie prijs! Uitvoering „Sandevoerde" Dat overdaad schaadt, was wel de 
voornaamste indruk die wij hebben 
meegenomen van de uitvoering van 
„Voorschrift van de dokter", het 
blijspel van Kurtz Gordon, dat 
zaterdagavond door de toneelver- 
eniging „Sandevoerde" voor een 
stampvolle zaal in gebouw Zomer- 
lust werd opgevoerd. Want wanneer 
men een zot gegeven en ongetwij- 
feld was dit het geval met dit 
blijspel, door het aandikken van 
tekst en een overdrijven van hande- 
ling, nog zotter maakt dan door de 
schrijver werd bedoeld, dan over- 
schrijdt men de grens van de kolder 
en wordt iets dat leuk! had kunnen 
zijn, door dit „teveel" niet aanvaard- 
baar meer. Dat was meerdere malen 
het geval in de uitvoering, die zater- 
dagavond j.1. over het voetlicht 
kwam. Zo werd de neurose-specia- 
list Dr. Reynolds, ons voorgezet door 
Piet Mudde — om hiermede een 
sterk sprekend voorbeeld te noemen 
— inplaats van een dokter een 
clown en zij het ook in mindere 
mate, hadden vele leden van het 
ensemble, dat zich overigens uit- 
stekend gaf, van dit overdrevene te 
lijden. 

Waarom b.v. Gré Huyer, die ove- 
rigens boeiend spel te zien gaf, met 
een cowboyhoed en twee pistolen in 
, een gordel, haar optreden moest be- 
ëindigen, is ons een raadsel en werd 
door een te sterk opgevoerde clow- 
nerie nog maar ampel lachwekkend. 

Hinderlijk was o.i. óók, dat de 
heren' van het ensemble steeds met 
de hoed in de hand het toneel op- 
kwamen en dit hoofddeksel op stoel 
of tafel deponeerden, hetgeen tot 
gevolg had, dat een der dames er 
zelfs een ogenblik op ging zitten. 
Men mag in de gang toch een kap- 
stok verwachten? 

Overigens hadden wij voor de 
persoonlijke verrichtingen van de 
leden van het ensemble in dit 
niemendalletje, waarvan de goed- 
kope effecten — wij denken aan de 
mallotige vertoning met .dé mon- 
strueuze hoeden, gedragen 'dopr.de ( 
dames Hèrmy" Camphuysen-als'-Cdra~ 
Kent en Anky Bakels als Sara Ar- 
nold, ten volle werden uitgebuit, 
bewondering en respekt. Er was 
vaart en enthousiasme in deze op- 
voering en over het algemeen een 
perfecte rolkennis. Terecht ontving 
Hermy Camphuysen voor haar su- 
bliem stil spel in het eerste tafereel 
van het tweede bedrijf een spontaan 
„open doekje". 

Een kostelijke huishoudster zette 
Cor van Poelgeest-Schaap ons voor 
en Ina Doornekamp voldeed goed 
als Agatha Madden in levendig en 
beleefd spel. 

Rustig en sympathiek waren T. 
Langereis-Terwee als Rita Norris 
en Martin Langereis als Steven 
Harmann, de enigen, die zich niet 
aan overdrijving schuldig maakten 
en juist daarom opvielen. J. Ram- 
kema als Adolph Madden, de op- 
lichter en dief, waarom zich deze 
komische thriller afspeelde, had 
zichzelf niet steeds in bedwang 
maar paste wel in de over- 
drevenheid van het geheel. Ook zijn 
dochter Julia, door Anneke Jansen- 
van Poelgeest, was in haar optreden 
te bewegelijk en te druk. Een pret- 
tige indruk maakte Joop Portegies 
als de procuratiehouder Jerome 
Judson, terwijl rechercheur Michael 
O'Neill door A. van der Wal op 
aanvaardbare wijze werd- gebracht. 

Regisseur Jos Dröse heeft met dit 
ensemble qua toneelspel grotere 
successen geboekt dan hedenavond 
het geval was, o.i. door een teveel 
overhellen naar het potsierlijke, 
waardoor wij ons af en toe van de Voorjaarsdrukte 
in hotel Bouwes 

De komende maand april — de 
inzet vormend van het Zandvoortse 
vóór-seizoen — zal voor hotel Bou- 
wes reeds direct gaan inzetten met 
een bijzondere drukte. 

Zo staat o.a. nu reeds vast, dat 
de zgn. „Pashion-rit", een sterrit 
van de Nederlandse vereniging van 
textielfabrikanten, in hotel Bouwes 
haar eindpunt zal vinden op dins- 
dag 10 april. Het jaarlijkse congres 
van de Nederlandse vereniging van 
wegenbouwers, afdeling west, zal in 
genoemd hotel gehouden worden 
op donderdag 12 april. Een mode- 
show van strand- en badkleding 
door Gretha de Bruin uit Haarlem 
zal plaats vinden op vrijdag 13 april 
zowel des middags als des avonds. 
De prijsuitreiking van de politie- 
motorrallye vindt in de avond van 
dinsdag 17 april plaats. 

Met verschillende andere organi- 
satoren van evenementen worden 
nog besprekingen gevoerd. Ten- 
slotte is het de heer Bouwes gelukt, 
van 1 april tot 31 mei in het vóór- 
seizoen te engageren de violist 
Herbert Mitteys met zijn Weens 
ensemble, dat in seizoen 1954 in 
Zandvoort grote belangstelling trok 
en terecht tot één der beste amuse- 
mentsorkesten mag worden ge- 
rekend. Van 1 april af zal dit 
ensemble elke avond gaan optreden. karikatuur niet konden losmaken. 

Een gezellig bal met goede mu- 
ziek van het dansorkest '„The Sil- 
ver Stars" besloot deze toneelavond 
waarmede het publiek zich uitste- 
kend amuseerde. 

Met fraaie bloemen werden de 
dames beloond, terwijl de wnd. 
voorzitter mededeelde, dat „Sande- 
voerde" met dit stuk nog tweemaal 
zal optreden, n.1. voor de bewoners 
van „Het huis in de duinen" en 
voor de Corodex-ontspannings ver- 
eniging. 10"/o korting lO'/o korting 

Voor Pasen 

een speciale kousen- 
en sokken aanbieding.' 

Dames Nylons beslist eerste 

keus, NU ƒ 2,95 

Onze Perion kousen, 

zeer fijn, NU ƒ3,90 

Onze bekende LA RITA NY- 
LONS de koningin onder de 
Nylonkousen, NU ƒ 4,50 

Linksgeweven kousen 

met nylon f 1 ,75 

Kinder sportkousen 

en sokjes vanaf f 0,98 

Wollen lange heren SOKKEN 
en ANKLETS, NV ƒ 1,98 

Tot en met Pasen op 2 paar 

sokken of sokjes, nylonkousen 

10°/o KORTING! 

Goed en voordelig is onze 
kousenreparatie! 

GROOTSTE SORTERING 
WOL EN PATRONEN 

„De Wolbaai" 

Haltestraat 12a - Telef. 2099 rz — rrrr^' ^\ 

HOTU 80UWSS 

Annex CABARET EXTASE 

ZANDVOORT 

Het gehele {aar geopend Dagelijks 
Diner-Dansant Zaterdags en Zondags 

uitgebreid internationaal 

CABARET-PROGRAMMA ZONDAGS MATINEE c*\a.a.rvnod-e. 
voorjaar^ 1956 

LIGNE EN CASCADE 
Parijs 

WIENER BOUQVET 
Wenen 

Alle coiffure-ontwerpen op 
dit thema dagelijks in onze 
studio's voor haarverzorging, 
alsmede voor make-up van 
9-5 uur. 

Dep. off. d'HELENA 
RUBINSTEIN - Paris 

Joh. A. Suykerbuyk 

Coiffures - Créations 
THORBECKESTRAAT 11 
ZANDVOORT - TEL.3382 HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
Maart berijdbaar 

25 2,39 9,30 14,56 22,— 6,30-13,00 

26 3,17 10.30 15,34 22,30 7,30-13,30 

27 3,59 11,— 16.17 23,30 8,00-14,30 

28 4,38 11,30 16,53 24,— 8,30-15,00 

29 5,15 12.— 17.32 — ,— 9,00-15,30 

30 5,53 —,30 18.13 13,— 10,00-16,00 

31 6,32 1,— 18.55 13,30 10,30-17,00 
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn MEDEDELING 

In verband met de a.s. Paas- 
dagen zal het eerstvolgend 
nummer van Zandv. Nieuws- 
blad niet verschijnen op 
Goede vrijdag 30 maart a.s., 
doch een dag eerder, n.l. op 
DONDERDAG 29 MAART. 
Aan onze adverteerders ver- 
zoeken wij vriendelijk doch 
dringend, hun advertenties 
voor dit nummer uiterlijk 
woensdag a.s. gereed te heb- 
ben of in te zenden! v_ Rijdt zelf! oCTe^ 
Ford Fairlane - Opel KapitSn - Ford Zephyr 

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur 

Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort - Telefoon 31 52 
ALS VAN OUDS: 

AUTORIJSCHOOL «COKART» 

Zuidlaan 26 - Aerdenhout - Tel. 02500-27491 

A'damseweg 398 - Amstelveen - Tel. 02964-2424: 
VERHUUR Gedipl. B.B.N, instr. 
PLASTIC 

VERF in alle kleuren 
GLAS 

BEHANG 

Alle schoonmaakartikelen 
Glas- en Verfhandel 

G. de Leeuw 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 Agenda Raadsvergadering 

dinsdag 27 maart n.m. 8 uur. 

1. Ingekomen stukken. 

2. Aanschaffing kantoormachines 
publieke werken. 

3. Vacantie-uitkenng gemeente- 
personeel. 

4. Toewijzing grond Badhuisplein 
hoek Wagenmakerspad. 

5. Strandverhuur 1956-1958. 

6. Aankoop grond t b.v. de verbe- 
tering van de Grote Krocht. 

7. Vaststelling enz. nieuwe veror- 
dening op de keuring van waren. 

8. Vaststelling rekening „Zand 
voorts Wederopbouwfonds" over 
1955 enz. 

9. Garantie geldlening N.V. Bouw- 
kas Ned. gemeenten. 

10. Subsidie Zandvoortse zwem- 
club „De Zeeschuimers". 

11. Verstrekking rentedragend 
voorschot aan de gymnastiekvere- 
niging „O.S.S." 

12. Beschikbaarstelling gelden ing. 
art. 50 der kleuter onderwijswet. 

13. Individuele en specialistische 
psychologische hulp aan schoolkin- 
deren. 

14. Aanleg parkeerterrein aan 'de 
Brederodestraat, enz. 

15. Beschikking op een beroep- 
schrift van J. J. Pieters inzake wei- 
gering van een bouwvergunning. 

16. Krediet van ƒ7450.- voor vei- 
ligheidsmaatregelen op het strand. 

17. Bezwaarschriften straatbelas- 
ting 1955. 

18. Aankoop percelen Swaluë- 
straat 2, 4, 6 en Kleine Krocht 1. 

19. Benoeming kleuteronderwij- 
zeres. Daarna rondvraag. Philips Radio 
en Televisie 

maken Uw leven rijker! 

U beleeft alle gebeurtenissen in 
binnen- en buitenland. De televisie- 
programma's breiden zich uit! 
U ontvangt de artisten in Uw huis! 
Bestel heden bij ons Uw apparaat. 
PHILIPS producten en onze eigen 
service garanderen U een prima 

ontvangst. 
PHILIPS PLATENSPELER 
met versterker ƒ198, — 

PHILIPS platenspeler op voet, 
vederlichte pick-up. Uw platen 
gaan langer mee! ƒ89, — . 
GRAMOFOONPLATEN : Bezoekt 
onze afdeling. U kunt thans rustig 
uw plaat bij ons beluisteren per 
telefoon, terwijl de radio speelt. 

PHILIPS RADIO vanaf .... f98,— 
PHILIPS RADIO met visserijband 

ƒ198,— 
COLLORA platenwisselaar ƒ 131,— 

los en in kast verkrijgbaar. 
Komt U eens kijken en luisteren? 
Wij demonstreren gaarne bij U aan 

huis! 
Wij regelen desgewenst na per- 
soonlijk overleg, de betaling met U. 

Erkend Philips Service Dealer. 
TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 

Dokiersdienst 

Zondag a.s.: Dr. P. Vijlbrief, 
Hogeweg 43, telefoon 3355. 

Dienst v/ijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zr. J.B. Hoogenbosch. 
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306. 
VERLOSKUNDIGE: 
Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816. Straatbelasting 

In de raadsvergadering van dins- 
dag a.s. zullen de bezwaarschriften 
werden behandeld van de Zand- 
voortse ingezetenen, die bezwaar 
hebben gemaakt tegen de verhoogde 
straatbelasting van 6 op 10 pet. 

B. en W. adviseren de raadsleden, 
hierop afwijzend te beslissen, omdat 
de redenen, welke tot verhoging 
dezer belasting hebben geleid, aan 
de aangeslagenen ter kennis wer- 
den gebracht. Er bestond geen alter- 
natief, hoewel B. en W. dit een ern- 
stige zaak vinden, waardoor de be- 
trokkenen onaangenaam werden 
getroffen. Een mogelijkheid, om an- 
ders op de bezwaarschriften te be- 
slissen dan afwijzend, wordt door 
B. en W. niet gezien. Eerst in het 
jaar 1958, wanneer de financiële 
verhouding „Rijk-Gemeen'te" naar 
verwachting definitief zal zijn gere- 
geld, zal een herziening van de 
straatbelasting in nadere overwe- 
ging kunnen worden genomen. 

Wij komen op deze aangelegen- 
heid in ons raadsverslag in het vol- 
gend nummer nader terug. In elk seizoen, 
chocolade van GROEN! 

Haltestraat 18 - Telef. 3403 Anti Rev. Kiesvereniging 

In gebouw „Zomerlust" had de 
afdeling Zandvoort van de Anti- 
Revolutionnaire kiesvereniging 14 
maart een zgn. „familie-avond" be- 
legd, welke stond in het teken van 
de komende verkiezingen. 

Na samenzang, schriftlezing en 
gebed sprak de voorzitter, de heer 
P. Brune een welkomstwoord, spe- 
ciaal tot afgevaardigden van het 
bestuur van de Christelijk Hist. 
Unie te Zandvoort, o.m. vertegen- 
woordigd door wethouder W. van 
der Werff. Spreker wees o.a. op het 
belangrijke jaar, dat 1956 in ver- 
band met de verkiezingen ook voor 
de A.R.partij zal zijn en drong aan 
op een eensgezind inzetten van alle 
krachten, om de aloude beginselen 
van recht en gerechtigheid hoog te 
houden! in een tijd, waarin van alle 
kanten vele gevaren dreigen. 

Het „opwekkend" woord werd ge- 
sproken door mevr. Prof. Dr. G.H.J. 
van der Molen uit Aerdenhout, die 
tot titel voor haar causerie had ge- 
kozen: „Christen ken Uw plicht!" 

In een prettig en goed geargu- 
menteerd betoog verklaarde de 
spreekster grondslag en doel van de 
Anti Revolutionnaire partij en 
stelde deze in het licht van de 
komende verkiezingen. Ook de in- 
ternationale verhoudingen werden 
daarbij door haar te berde gebracht, 
waarbij spreekster wees op de enge 
nationale politiek, die momenteel 
door vele landen, óók door Engeland 
en Amerika wordt gevoerd, waar- 
door Israël in de dreiging van zijn 
bestaan, volkomen alleen gelaten 
wordt. Recht en gerechtigheid wa- 
ren volgens spreekster begrippen, 
die in vele opzichten in de volkeren- 
politiek niet meer doorslaggevend 
zijn, in welk verband Prof. van der 
Molen zich heftig keerde tegen het 
proces Jungschlaeger. 

Na het beëindigen van haar rede, 
welke door een spontaan applaus 
werd gevolgd, kregen de aanwezi- 
gen gelegenheid hun handtekening 
te plaatsen onder het bekende 
manifest tegen genoemd proces, 
waarvan een druk gebruik werd 
gemaakt. 

De avond werd verder aangevuld 
met een piano-voordracht van Mr. 
C. J. van de Putte, met declamatie 
van de heer Otto Collee en een op- 
treden van het duo Gré en Otto 
Collee, afgewisseld met een „vraag 
en antwoord spel" onder leiding van 
de heer S. C. S. Rijper. 

Met samenzang, een slotwoord 
door de voorzitter en gebed werd 
deze avond, waarvoor vrij grote 
belangstelling bestond, gesloten. 

«Bridgen voor pleizier» 

Dinsdag was B.V.P., alvorens te 
bridgen, in jaarvergadering bijeen. 
Het bestuur werd volledig bij accla- 
matie herkozen. Voor de volgende 
week werd een Paasdrive georgani- 
seerd met als prijzen zonder nieten 
krentebrood en eieren. Daarna 
werd nog een verkorte wedstrijd 
gespeeld met door loting gevormde 
koppels. De uitslag was in: 

N.Z.: 1 Mej. den Belder-Hr. v. d. 
Vlerk 40; 2/3 Hr. Vleming-de Jong 
32,5; 2/3 fam. Gebe 32,5; 4 dames 
Kuyters-Dirksen 23,5; 5. dames Bo- 
denhausen-v. Straaten 21,5. 

O.W.: 1 Mevr. Snijer-Hr. v. Straa- 
ten 36,5; 2/3 dames Berkhout - v.d. 
Vleïk 35; 2/3 dames Rekke-Bergeyk 
35; 4 dames Gebe-Vleeming 26; 5 
dames des Bouvrie-de Jong 17,5. Nieuwe bouwplannen E.M.M. 

Naar wij vernemen heeft het be- 
stuur van de woningbouwvereniging 
„Eendracht maakt macht" zich op- 
nieuw beraden over de bouw van 
een volgend complex woningen, in 
totaal 92 stuks. _ 

De bouw van de 140 woningen, 
die men momenteel in „plan Noord" 
onderhanden heeft, werd door de 
vorstperiode aanzienlijk gestagneerd 
doclJ eind april of begin mei hoopt 
men het eerste blok van zes wonin- 
gen voor bewoning te kunnen af- 
leveren. Om de veertien dagen zal 
dan eenzelfde blok kunnen volgen, 
terwijl men eind van dit, jaar "het 
gehele complex van 140 woningen 
hoopt te hebben opgeleverd. 

Intussen worden voorbereidingen 
getroffen, om door de bouw van 92 
nieuwe woningen dit bouwterrein 
geheel vol te bouwen en daarvoor 
dan de plannen te hebben uitge- 
werkt en heb bouwvolume te bezit- 
ten, zodat direct na voltooiing van 
het eerste grote complex met dit 
tweede kan worden begonnen. 

Een deel van deze 92 woningen 
zal worden gebouwd op het terrein 
bij de voormalige hockeyvelden, 
op de hoek van de van Lennepweg 
en de Nicolaas Beetslaan. Daarop 
zullen twee flatgebouwen worden 
geplaatst, die tezamen 36 woningen 
zullen bevatten. 

Ten noorden van de algemene 
begraafplaats, ter hoogte van de 
(naamloze) doodlopende weg, volgen 
dan nog twee blokken met 24 be- 
neden- en bovenwoningen en daar- 
achter 32 eensgezinswonineen. 

Aan het gemeentebestuur werd 
reeds verzocht, in deze de nodige 
medewerking te verlenen. Iedere Donderdagavond 8 uur 

MOSSELEN ETEN 

bij 

La Mer, Zeestr. 26^ 

Geopend tot 1.30 uur 's nachts Veertigjarig Jubileum 

Dinsdag 27 maart zal het 40 jaar 
geleden zijn, dat de heer J. Longay- 
roux in dienst trad bij het Hoyng's 
concern. De jubilaris ving zijn loop- 
baan aan in Amsterdam, totdat 
hem 17 jaar geleden de gelegenheid 
werd geboden als exploitant van de 
nieuw te openen zaak aan het Raad- 
huisplein no 3, naar de badplaats 
te verhuizen. 

Dat deze keuze een goede is ge- 
weest hebben de achter hem lig- 
gende jaren wel bewezen, want 
sinds de opening ontwikkelde 
Hoyng's geschenkenhuis'zich tot een 
der meest belangrijkste en een der 
meest fraaie zaken in de badplaats, 
een zaak, ' die steeds en in steeds 
toenemende mate zich. in de belang- 
stelling mag verheugen, zowel van 
inwoner als badgast. 

Maar niet alleen dit was het, dat 
de komst van de heer Longayroux 
naar onze gemeente zo succesvol 
maakte. Al spoedig bleek, dat hij 
een bijzondere voorliefde koesterde 
voor het wel zeer speciale karakter 
dat een badplaats kenmerkt. Hij 
was in alle opzichten „the right 
man on the right place". Zand- 
voorts middenstand en in het bij- 
zonder de winkelstand, trok hem 
aan en het was geen wonder, dat 
de R.K. Middenstandsvereniging 
„De Hanze" hem in de loop der 
jaren tot bestuurslid koos. Want 
immer zit de heer Longayroux 
boordevol plannen om het leven in 
onze gemeente aantrekkelijk te 
maken. Talloze evenementen — wij 
denken aan diverse tentoonstellin- 
gen en shows — kwamen mede dank 
zij zijn initiatief tot stand en wer- 
den tot een groot succes. Het bleek 
daarbij, dat hij altijd een goed oog 
had voor de mogelijkheden en zich 
niet liet verleiden tot experimenten 
waarvan de afloop twijfelachtig 
moest worden geacht. Hij was de 
man, die steeds met beide benen op 
de grond bleef staan. 

Dat was niet alleen het geval in 
deze engere kring, óók op breder 
gebied bleek de heer Longayroux 
een open oog te hebben voor alles, 
wat de badplaats ten goede kon 
komen. Het was daarom helemaal 
niet verwonderlijk, dat men hem in 
het dagelijks bestuur van stichting 
„Touring Zandvoort" verkoos, in 
welke functie hij ook belangrijk 
werk verrichtte en waar hij door 
zijn waardevolle adviezen dikwijls 
een figuur was, die niet alleen wist 
wat hij wilde, doch ook door zijn 
heldere kijk op de mogelijkheden 
veel tot het welzijn van onze ge- 
meente bijdroeg op het gebied van 
vreemdelingenverkeer. Ongetwijfeld 
zal de heer Longayroux óók in de 
toekomst nog veel van zich doen 
spreken. Wij wensen; hem) van gan- 
ser harte geluk met dit veertigjarig 
jubileum. Het zal hem ongetwijfeld 
dinsdag a.s. zeker niet onopgemerkt 
voorbijgaan. 

Als op een mooie zomerdag 

Als op een mooie zomerdag was 
het ook j.1. zondag weer in Zand- 
voort. Een aaneengesloten stroom 
van auto's, motoren, bussen en 
bromfietsers deed de badplaats aan. 
Op de terrassen aan de boulevard 
en in het dorp geen plaatsje onbezet. 
Op het strand een groot aantal 
wandelaars en zonnebaders en vele 
strandstoelen, vooral in de middag- 
uren door vroege badgasten inge- 
nomen. De enorme drukte bracht 
voor het eerst in dit jaar de ver- 
keersagenten weer op de been, die 
op de drukste punten handen vol 
werk hadden om het verkeer in 
goede banen te leiden. En verder in 

het dorp en langs het strand als 

op een mooie zomerdag vele 

ijs-etenden, patates-frites verorbe- 
renden en langs het strand aan de 
haring-tentjes, als in het hoogsei- 
zoen alweer feestelijk gepavoiseerd, 
eveneens vele liefhebbers. Ook nu 
weer onder deze grote aantallen 
bezoekers een opvallend groot deel 
Duits-sprekenden. De winkels moch- 
ten geopend zijn en zo werd deze 
tweede voorjaars-zonne-zondag — 
hoewel de wind nog schraal was — 
een dag, die Zandvoort zeker geen 
windeieren heeft gelegd. Voor verse 

ANNANAS 
DRUIVEN 
TOMATEN 
KOMKOMMER 
RADIJS 
ANDIJVIE 
SPINAZIE 

Natuurlijk alleen naar: 

Jan v.d. Berg 

Haltestraat 20 - Telef. 2707 Voordrachtavond 
Instituut v. arbeidersontw. 

In gebouw „Zomerlust" heeft de 
voordrachtskunstenares Mieke van 
Oorschot donderdag 15 maart op uit- 
nodiging van het instituut voor 
arbeidersontwikkeling te Zandvoort 
in het kader van de culturele win- 
teravonden-cyclus, proza en poëzie 
voorgedragen, vóór de pauze gewijd 
aan kinderen, daarna over negers. 

De belangstelling hiervoor was 
niet groot en dit was zeker te be- 
treuren, want Mieke van Oorschot 
heeft ons door haar rustige en 
sympathieke wijze van voordragen, 
waarin zij dikwijls een grote zeg- 
gingskracht openbaarde, van begin 
tot eind geboeid. \ 

Hoogtepunten in haar repertoire 
waren ongetwijfeld de prachtige 
declamatie van Multatuli's „Said- 
jah en Adinda" en wat de neger- 
poézie betreft het schrijnende 
„Arabesque" en het ontroerende: 
„Dood van een kind". Uit Roark 
Bradford's „Grazige weiden" bracht 
zij door een zich volkomen inleven 
in de tekst op een sterk aanspre- 
kende wijze het scheppingsverhaal 
„Eva eni de slang". 

Het boeiend optreden van deze 
begaafde actrice die ten besluite 
diepe indruk maakte met een voor- 
treffelijke weergave van het ge- 
dicht „De laarzen" van Annie M. G. 
Schmidt, werd door de aanwezigen 
met grote aandacht gevolgd en 
menigmaal door spontaan applaus 
onderbroken. 

Voorzitter A. van der Moolen 
leidde de declamatrice in en dankte 
haar na afloop voor de kostelijke 
avond, die zij had geschonken. 

KOPER's 

COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113 GEVRAAGD: . 

STENO-TYPISTE 

3 halve dagen p. week. 
AL's Handelsondern., Vinkenstr. 11 * Damnieuws 

In een stand waarvan men denkt 

dat je al gewonnen hebt, valt het 

, dikwijls nog niet mee om het tot 

- winst te brengen. 'Dit ondervond de ' 

heer Weber in een gewonnen stand 

tegen de heer Wolbeek die een 

mooie damslag kreeg door een fout 

van de heer Weber, waardoor de 

partij toch 'nog remise werd. 

L.Y. Vink-J. Schuiten 1-1 

L.J. v.d. Werff-A. Hoekema 0-2 

M. Weber-G. ter Wolbeek 1-1 

P. Versteege-C. Draijer sr. 0-2 

J. Hoogendijk-Kl. Mak 0-2 

K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. werd de 4e ronde voor 
het 3-maandelijkse clubkampioen- 
schap gespeeld. Het was zeldzaam 
hoe de mannen hun best deden voor 
het winnen van de maandprijs. 
No. 1 werd P. Paap Czn.; 2. D. v.d. 
Werff; 3. G. Mooi; 4. T. Veen. Jr. 
Heren, a.s. woensdag eierenavond. 
Vooraf een kleine vergadering. 

K.J.C. «Noord» 

Onze competitie gaat rustig door 
en de stand is thans: 1. A. Zwem- 
mer 15.447 p.; 2. KI. Zwemmer 
15.303 p.; 3. G. Veen 14.934 p.; 
4. J. Molenaar 14.650 p. Voor vlijtige handen 

in schoonmaakgetij: Hamea-Gelei Uitvoering accordeonver. 

De accordeonver. „Zandvoort" zal 
haar tweede uitvoering in dit sei- 
zoen geven in theater Monopole op 
zaterdag 24 maart onder leiding 
van de heer v Jan Davids. Een be- 
langwekkend programma werd 
vastgesteld. Tijdens dit optreden 
zal ook het jeugd-orkesb zich laten 
horen. Het programma wordt aan- 
gevuld met een cabaret-programma 
dat wordt verzorgd door Leny Cra- 
mer, operette-zangeres en cabaret- 
tière, „De wasborders", een muzi- 
kale komedie in Amerikaanse stijl 
en Ko van der Wel als conferencier- 
imitator. Na afloop volgt een. bal. 

Toneelver. Sandevoerde 

De toneelvereniging Sandevoerde 
zal zaterdagavond a.s. een herhaling 
geven van het blijspel: „Voorschrift 
van de dokter" in gebouw Zomer- 
lust, zulks op uitnodiging van de 
Corodex-ontspanningsvereniging. 

Laatstgenoemde vereniging heeft 
het sympathieke idee gehad, voor 
deze uitvoering zestig kaarten be- 
schikbaar te stellen voor de Zand- 
voortse ouden van dagen. Deze 
kaarten kunnen zaterdagmiddag a.s. 
in Zomerlust tussen 2 en 4 uur wor- 
den afgehaald. 

Zandv. Schaakclub 

Uitslagen van gespeelde partijen: 
Roetemeyer-Bais 0-1; Kop- Jans- 
sen 0-1; Kappelhof-Termes 1-0; v. 
Duijn-v.d. Brom 1-0; Roetemeyer- 
Kappelhof 0-1; Verhaert-de Jong 
1/2-1/2; HogenEsch-v.Coeverden 0-1 
Haagen-Mühlenbruch 1/2-1/2; v. 
Keulen-Eldering 0-1; Slijkerman- 
HogenEsch jr., afgebr. 
Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE , KERK 
Julianaweg, hoek Emmaweg 

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter. 
Lijdenspred. 

17 uur: Ds. M. W.J.C, de Kluis; 

te Santpoort. 

19.30 uur: Dienst in „Het huis in de 
Duinen". Ds. A. de Ruiter. 

HERVORMDE KERK . 

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru. 
Bevestiging van lidmaten. 
Medewerking Kerkkoor. 

Kapel Woodbrookers, Bentveld. 
10.30 uur: Me'j. Ds. W. H. Buijs. 

9.30 uur: Jeugdkapel. 
Spr. de heer A. C. Reuijl sr. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15 

Zondag a.s. 10.30 uur: 
Mej. Dra. G. v. Daalen, A'dam. 

PAROCHIE H. AGATHA. • 

H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog- 
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof. 

In de week H.H. Missen 's mor- 
gens 7 uur en 7.45 uur. 

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags 
gelegenheid om te biechten. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 

Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst 
in pension Dijkhoffz, Brederodestr. 
43. Spr. dhr. H. Veldkamp, evange- 
list, den Haag. J\n/nnc Tere huid? 

°esWiuW* Babyderm-zeep BURGERLIJKE STAND 

16—22 maart 1956. 

Geboren: Mëlinda, dochter van 
J. Rühl en K. Smit de Does; Con- 
stance, dochter van J. Molenaar en 
S. M. Mühlbauer; Cornelia Chris- 
tina Georgina, dochter van J. Nede- 
hoff en/ A. G. Hertig. <•' 

Ondertrouwd: A. van der Mije 
en A. M. Walet. 

Getrouwd: M. P. J. Silvey en E. 
Natkiel; S. Waterdrinker en A. J. 
Boon. 

Overleden: J. Koopmans, oud 80 
jaar, wedn. van E. G. Postmaa. 

Drie eerste prijzen 

Op de deze week gehouden natio- 
nale vee- en vleestentoonstelling te 
's-Hertogenbosch, behaalde onze 
plaatsgenoot, de heer-Cor van Eldik 
uit de Haltestraat met zijn ingezon- 
den collectie vleeswaren drie eerste 
prijzen! Een fraai resultaat, waar- 
mede wij hem van harte geluk- 
wensen." 

Jaarvergadering V.A.R.A. 

De jaarvergadering van de afd. 
Zandvoort van de V.A.R.A. is vast- 
gesteld op heden vrijdagavond 23 
maart in „Ons gebouw" aan de 
Brugstraat. Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken 

Administratiekantoor 

HOSE 

Lid Nat. Ass. v. Ace. 
TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 Wielrennen 

Zondag j.1. verreed „de Kampioen" 
de tweede rit van de wintercompe- 
titie. Bij de junioren .behaalde J. 
Ramkema de 4e en A. Tump de 5e 
plaats. In de eerste rit welke ver- 
leden week werd gehouden eindigde 
A. Tump als 6e. 

Zondag a.s. vindt op het Circuit 
de traditionele clubontmoeting 
plaats tussen „de Kampioen" en 
,01ympia", wat een spannende strijd 
belooft te worden, daar alle promi- 
nente renners zullen deelnemen. 

De start is om 10 uur. Heren-contactkring 

De heren-contactkring van de 
Hervormde kerk belegt onder lei- 
ding van Ds. R. H. Oldeman heden 
vrijdag 23 maart in hotel Keur aan 
de Zeestraat een bijeenkomst, waar 
de heer C. A. Hamelink zal spreken 
over het onderwerp: „Octrooi". Voor centrale verwarming 

en autom. oliestook- 

inrichtingen: 

N.V. My. HOLSTER 

OVERVEEN 

Telef. K 2500, 15597 en 19057 

Voor alle inlichtingen: 

Fa. J. K. Feenstra 

HALTESTR. 57 - TEL. 2065 
ZANDVOORT 

PRIJSOPGAVE KOSTELOOS Hiermede geven wij U 'kennis van 
de geboorte van onze dochter 

MARGARET MARIA 

J. G. de Jong. 

J. de Jong-Jongebloed. 

10 maart 1956. 

Royal Hotel. 

Picton, Ontario, Canada. 

Hiermede betuigen wij, mede na- 
mens wederzijdse ouders, onze har- 
telijke dank voor de vele blijken 
van belangstelling ondervonden ter 
gelegenheid van ons huwelijk. 

A. van der Mije. 

H. van der Mije-Koper. 

Zandvoort, 23 maart 1956. 
Oosterparkstraat 25. 

Ter gelegenheid van het 40-jarig 
jubileum van de heer 

J. P. C. LONGAYROUX 

bij het Hoyng's concern, op dinsdag 

27 maart, zal die dag eeni receptie 

worden gehouden van 2 — i uur 

in café-rest. „De Rotonde". OFFICIËLE MEDEDELING 

Gemeente Zandvoort .Herijk van maten 
en gewichten 

Burgemeester en Wethouders van 
Zandvoort maken bekend, dat op 
dinsdag 3 april 1956 van 10-12 uur 
en van 13 tot 16.30 uur, voor hen 
wier namen aanvangen met één der 
letters A t.m. K en op woensdag 4 
april 1956 van 9-12 uur en van 13 
tot 15.30 uur, voor hen wier namen 
aanvangen met één der overige-let- 
ters, in het gebouw „Ons Huis" aan 
het Dorpsplein alhier, zitting zal 
worden gehouden voor de herijk 
van maten en gewichten. 
Zandvoort, 20 maart 1956. 

Burgemeester en Wet- 
houders voornoemd, 

De Burgemeester, 
VAN FENEMA. 
De Secretaris, i 2- 
W. BOSMAN. - j 

Ophalen huisvuil 

De directeur van publieke werken 
te Zandvoort deelt mede, dat op 
vrijdag 30, zaterdag 31 maart en 
maandag 2 april geen huisvuil zal 
worden opgehaald.. Bij degenen, die 
hiervan moeilijkheden ondervinden, 
kan het huisvuil worden opgehaald 
op zaterdag 31 maart, indien hier- 
voor vóór 29 'maart een- schriftelijk 
verzoek bij de dienst publieke wer- 
ken is binnengekomen. TAXI 
BEL P. Kerkman 

Haltestraat 63 Toneelver. «Op hoop v. zegen» 

De toneelvereniging „Op hoop van 
zegen" heeft als slotstuk voor dit 
seizoen haar keuze bepaald op het 
blijspel: „Het hele dorp steelt' mee" 
van Jean Mc Connel. De opvoerin- 
gen zullen onder regie van de heer 
J. G. Bisenberger in de tweede helft 
van april in theater Morfopole 
plaats vinden. 

Jaarvergadering Z.R.B. 

De jaarvergadering van de Zandv. 
Reddingsbrigade zal worden ge- 
houden op vrijdag 6 april in hotel 
Keur, Zeestraat. . Balcon-varia 

Aerie: Nou Wullum, 'k zou zo zegge: 
't veurjaer zit nou wel in de lucht 
jü, je ken 't haest proeve en ik 
vind, dat de lente "maer goed is 
begonne. 

Wullum: Zo is 't jü. Je kan 't mer- 
reke an de drukte. De af'elope 
zundag was 't weer raek! 

Aerie: En zaeterdag óók jü, allienig 
heb 't me verbaesd, dat de mense, 
die om inlichtinge kwaeme, weer 
niet terecht konde, want 't hokkie 
van toering op 't Raedhoisplain 
was weer 'eslote. D'r werd zwaer 
over 'emopperd. 

Wullum: Da's te begraipe Aerie. 
Sommege mense zain nog 'ehollepe 
deur de kellners van Rinkel, maer 
zoiets most toch niet veurkomme 
en zeker niet in deuze taid, nou 
d'r weer drukte te verwachte is. 

Aerie: Net wat je zegt jü, maer 
meneer Hugenhols en z'n kanteur- 
maissie konde d'r niks an doen. 
Je kan moeilijk verwachte, dat die 
zich in twieje laete zaege. Die 
waere op andere plaetse de heule 
middag al bezig veur de propa- 
gandae voor "ons durp en wat 't 
belangraikste -is mot veurgaen. Je 
kan die mense niet verwaite, dat 
ze niet derloi best doen. 

Wullum: Dat doe ik ook niet Aerie. 
Maer ik verwait wèl ons 'emiente- 
bestuur dat ze niet zorrege veur 
meer personeel op 't vreemde- 
lingebero. Ze motte op 't raedhois 
d'r es.'n biet je om gaen denke, 
dat. t' elk jaer drukker wordt in 
ons durp. en, dan motte ze maer 
'n paer cente oittrekke om te 
zorrege, dat de toeriste hier dag 
en nacht inlichtinge kenne kraige. 

Aerie: Zo denk 'k er óók over 
Wullum. Want die cente komme 
dubbelt en dwars berom en een 
goeie ontvangst van elke toerist 
die wat over Zanvert wil wete is 
in de allereerste plaes nojig. ^-. X^en nieuwe Lente* ♦♦♦ 

-Cen nieuw geluid! ' 

Wie wil met Pasen niet iets nieuws? 

Voor U. Mevrouw een keuze uit onze EXCLUSIEVE VOORJAARS- 
COLLECTIE VETRIX (BLEYLE), deux-pièces, 
japonnen en rokken; fleurige shawls en hand- 
schoenen in de modetinten van het komende 
seizoen. - Mooie sortering JUMPERS en 
Italiaanse BLOUSES en VESTEN. 

Voor U, Mijnheer een keuze uit onze prachtige collectie KERKO 
OVERHEMDEN in de nieuwe modetinten. 
In vesten, dassen, nylon-sokken en zakdoeken 
eveneens een grote sortering. 

Voor Uw kinderen een keuze uit TWEKA jongens- en meisjes- 
pakjes in fleurige tinten. 

^Trlodekuió ^jBcikeLó 

Sinds 1874 
KERKSTRAAT 29 - TELEFOON 2513 Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

wasmachines met lichte 

emaille-beschadigingen 

gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150,— Depot: Anna 
renlaan 44, 
Telef. 39204. van Bu- 
Haarlem, LET OP 2! 

Wij geven de HOOGSTE 
WAARDE voor alles wat U 
op wil ruimen, o.a. oude 
haarden van ƒ5,- tot ƒ10,- 
p. stuk. Oude geysers van 
ƒ10,- tot ƒ40,- p. stuk. 
Lompen, kranten, lood, 
zink en koper de hoogste 
prijzen!!! 

Beleefd aanbevelend 

A. Akersloot 

Pakhuis geopend van 9-5.30 
uur: SCHELPENPLEIN 7. 

TELEFOON 2845 
Privé-adres: Hogeweg 30. Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U deze Zaterdag 
als reclame aan: 

500 gr. HAAS- of RIBCARBONADE f 1,90 

500 gr. prima Varkenscarbonade en f * 1 QA 
250 gr. RUNDVET S * h^V 

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,25 

KALFSSCHENKEL m. veel vlees, ± 1 kg. ƒ1,— 

VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en ( i (\ RK 

100 gr. Lunchmeat S * u )°«' 

250 gr. van onze beroemde gek. worst .... ƒ0,85 

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50 

150 gr. Corned Beaf ƒ0,60 

150 gr. Kinnebakham ƒ0,50 

Ziet verder onze prijzen in de etalage! 

mmmmm^ËmmBammmBsamimammuiÊuma se«L 
De nieuwe voorjaarsmodellen 
in 

Queenies 

en 

Ballerinas 

Brossois' Schoenhandel 

GROTE KROCHT 
Annex reparatie-afdeling. 
VOORJAARS-AANBIEDING 
SALONMEUBEL 

Half bar, half pick-up kast. Bar-afdeling 
bekleed met fijn gouddoek en spiegel op 
grond. Pick-up afd. met uitschuifbaar 
grondvlak voor pick-up en ingebouwd 
platenrek voor 50 platen. Verlichting in 
beide afdelingen. Prachtige solide afwer- 
king. 

Toch slechts i 1 39,— 

PICK-UP voor inbouw ƒ 85,— - ƒ 74,— 

10 PLATENWISSELAAR ƒ 136 — 

De allerbeste die er is met 3 snelheden, 
2 saffieren. „HI-FI" weergave elementen. 

Eenvoudige en toch mooie 
SALONKASTEN, reeds vanaf .... ƒ 59,— 

Gemakkelijke betaling mogelijk! HAAL 
ZE 

BIJ JAN GEBE's 

DiSCOTAMA 

\ THORBECKESTR. 15 - TEL. 3378 
ZANDVOORT 
Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging Electro Radio- 
Technisch bureau 

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 J. KEUR TELEF. 2914 Het adres voor ERRES - PHILIPS - SCHAUB LORENZ 

Radio en Televisie Erres, Ruton en Holland Electro STOFZUIGERS 

Philips, Braun en Remmington 

SCHEERAPPARATEN 

ELECTR. KUSSENS EN DEKENS. 

Hanau, Solaris en Philips 

HOOGTEZON APPARATEN Met Pasen een nieuwe fiets! FONGERS 

RUDGE 

LOCOMOTIEF ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Grote sortering. Ook betalings-spreiding. 

Henk Schuilenburg 

De Goedkope Amsterdammer 
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 


Erkende 7 J 1 

Autorijschool «/.and voort» 

Auto-rijles 
scooter- rijles 

voor RIJBEWIJS A 
(Scooter of motor) 

Verkeerstheorie 

Inlichtingen en aanmelding: 

Thorbeckestraat 17 - Telef. 3283 - Zandvoort 
Technisch Bureau FEENSTRA 

Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort 

Voor Televisie, Radio, auto-radio, bandapparaten 

PHILIPS en GRUNDIG 

Betaling óók in overleg 
Eigen service-dienst Demonstraties thuis 
Met de a.s. feestdagen: t^uaóhrood en 
t^aaótuurten 
van hinkel Uit de beste grond- 
stoffen vervaardigd! 

TELEF. 2820 GEVRAAGD: nette meisjes 

voor pakwerk. 
Aanmelden: IWANOWITCH, Oranjestraat 12. **M IÜ É^iiBKERM STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK 

F. M. VAN DEURSEN 

SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507 CHEMISCH REINIGEN Colbert costuüm vanaf f 4.50 
Mantel costuum ,, f 4.50 
Mantel . . . .-.„...' f 4 50 

Japon . ... . . -'f 3.50 

Pantalon . . f 1.90 
Rok f 1.90 ,br*cht 

n g«ha*l 

f' 3.60 
f. 3.60 
f 3.60 
f 2.80 
f 1 .52 
f 1 .52 | 20°^ KORTING | 

op stoorrigo%dèren mits gebracht en 
gehaald van onderstaande adressen: -orentzplein 25 


- . Haarlem - 


lel. 


12478 


Soendiplein 37 


Haarlem 


Tel. 


14333 


<erkstraat 26 


- Zandvoort - 


Tel. 


2653 


Zeestraat 68 , 


- Beverwijk ■ 


Tel. 


4.724 


Verretstraat 1 


Uitgeest Chem. Wasserij en Ververij „KEYSER' Voor de Paasdagen: 

Grote sortering 

PAASEIEREN 

PAASFIGUREN 

PAASMANDEN 

PAASNETJES 

GEVULDE EIEREN 

MATZES 

((Isr. Paasbrood) 

ook in doosjes a f 0,28 

PINDA ROTSJES 

Speciaal adres voor 

alle Verkade artikelen 

WILT U ZICH EENS EXTRA TRACTEREN 
Steeds voorradig en, het voornaamste 

FABRIEK-VERS 

KOFFIE EN THEE 

DOUWE EGBERT en VAN NELLE. 

Chocolaterie M.C VAN NOL 

TELEF. 2364 - KERKSTRAAT 34 
Brengt gezelligheid en sfeer 

aan| Uw PAASTAFEL! 

Paasschaapjes 

groot en klein, desgewenst van roomboter 
of margarine. Nu reeds te bestellen! 

M elke rij Marien bosch 

HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 Groot en klein vinden 

VANDERWERFF's 

brood FIJN! 

Wat voor feest of partij? 

Alles VERHUREN wij! 

Glaswerk, porcelein, bestekken, 

tafels, stoelen enz. 
P. WATERDRINKER - TEL. 2164 WIE? IK?? Ja, U! 
U bent wettelijk 

aansprakelijk 

voor de schade! 

Deze woorden zullen TJ minder 
schrikwekkend in de oren klin- 
ken wanneer U te voren een 
WA-Polis hebt afgesloten. 
Deze „W.-A. verzekering als 
Particulier" dekt U, Uw echt- 
genote en inwonende minder- 
jarige kinderen voor een ge- 
ringe jaarpremie. 
Wendt U voor deze vorm van 
verzekering tot: 

G. KOL 

KONINGSTRAAT 75 
ZANDVOORT - TELEF. 3212 
Een waar pronkjuweel 

onder de naaimachines! 

Vraagt eens inlichtingen bij: 

Naaimachinehandel „WIL CO" 

SWALUESTRAAT 2-4 - TELEFOON 2889 
(Tijdelijk adres: Willem Draijerstraat 12) Een kenner kiest 

Een 

KELVINATOR 
KOELKAST 
Z.V.V. Zandvoortmeeuwen 

Uitslagen van zondag 18 maart: 
Beverwijk-Zandv.meeuwen 2-0 
Zandv.meeuwen 2-H.F.C. 3 3-0 
Zandv.meeuwen 3-V.S.V. 4 1-1 
D.I.O. 2-Zandv.meeuwen 4 . 5-0 
Zandv.meeuwen 5-Hillegom 3 1-1 
Hillegom 4-Zandv .meeuwen 6 9-0 
Haarlem b-Zandv.m. jun. a 4-2 
Zandv.m. jun. b-Haarlem e 2-0 
Zandv.m. jun. c-Haarlem h 10-2 

Uitslagen van zaterdag 17 maart: 
Zandv.m. adsp. a-E.D.O. b 8-0 
Nieuw Vennep a-Zandv .m. b afg. 
D.C.O. adsp. b-Zandv.m. c 0-1 
H.F.C. adsp. i-Zandv.m. d 1-11 

Programma voor zondag 25 maart: 

Zandvcortm. 2-A.D.O. '20 2 2.30 u. 

Zandvoortm. 3-D.S.S. 2 12 u. 

D.E.M. 3-Zandvoortm. 4 12 u. 

R.C.H. 7-Zandvoortm. 5 9.45 u. 

D.S.S. 3-Zandvoortm. 6 12 u. 

Bloemend, jun. a-Zandv. a 9.45 u. 

E.H.S. jun. b-Zandv.m. b 2u. 

Zandv.m. jun. c-Haarlem g 9.45 u. 

Het eerste elftal is vrij. 

Programma voor zaterdag 24 maart: 

Zandv.m. 1-Telefonia 1 4.15 u. 

S.I.Z.O. 3-Zandvoortm. 2 4u. 

Bloemend, adsp. a-Zandv. a 2.15 u. 

R.C.H. adsp. i-Zandv.m. c 2.15 u. 

R.C.H. adsp. k-Zandv.m. d 2.15 u. 

Zandv. Hockey Club «Z.H.C.» 

Door de nederlaag van H.I.C. 2 
afgelopen zaterdag, tegen Amster- 
dam 6, is het tweede elftal van 
Z.H.C, kampioen van de derde klas 
geworden en promoveert hierdoor 
naar de tweede klasse. Van de tot 
nog toe twaalf gespeelde wedstrij- 
den werden er tien gewonnen en 
twee gelijk gespeeld. Het doelge- 
middelde is 31-4. 

Afgelopen zondag speelde Zand- 
voort in Wormerveer de laatste 
competitiewedstrijd tegen Kraaien. 
Om een kans op het kampioen- 
schap te behouden moest de laatste 
wedstrijd gewonnen worden. Het 
eerste heeft deze laatste kans dan 
ook gegrepen en een ruime 4-1 
overwinning behaald. 

Het gevolg van deze overwinning 
is dat Zandvoort in deze compe- 
titie 23 punten heeft behaald uit 14 
wedstrijden. Alleen. H.I.C. kan nog 
geliik komen indien het de nog te 
spelen wedstrijden wint. 

Het vierde elftal verloor met 4-2 
van A.M.V.J. 2. 

Zondag j.1. organiseerde Zand- 
voort een jongenstournooi. Het ge- 
heel was zeer geslaagd. De eerste 
prijs ging naar Alliance, terwijl de 
tweede prijs in Zandvoort bleef. Voor Uw gezin 
Voor Uw pension 
Voor Uw bedrijf 

Leverbaar in iedere maat en inhoud 
Zeer zuinig stroomverbruik. 

Prijzen vanaf 90 L ƒ735,— 

Wij regelen desgewenst, na per- 
soonlijk overleg, de betaling met U. 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 De competitiestand 


in 


de 


promotie- 


klasse luidt: 
Zandvoort 14 


9 


5 


23 


Hurley 12 


8 


2 


2 18 


H.I.C. 11 


7 


3 


1 17 


Kraaien 11 


3 


3 


5 9 


Alkmaar 12 


3 


3 


6 9 


B.M.H.C. 3 13 


3 


3 


7 9 


Eechterop 13 


2 


4 


7 8 


Pinokè 2 12 


2 


1 


9 5 Het programma voor a.s. zondag: 
Heren: H.J.C. 2-Z.H.C. 2. 

Kieviten 3-Z.H.C. 3. 

Hurley 4-Z.H.C. 4. 
Dames: Z.H.C. I-Kieviten 4. 

B.D.H.C. 7-Z.H.C. 2. 
Jongens: H.B.S. a-Z.H.C. a. 

R.K.S.V. The Zandvoort Boys 

Uitslagen van zondag 18 maart: 
S.H.S. 1-T.Z.B. 1 • 3-1 

V.V.H. 3-T.Z.B. 2 4-3 

T.Z.B. 3-E.H.S. 6 5-1 

Uitslagen van zaterdag 17 maart: 
T.Z.B. a-Velsen a 2-0 

Alliance b-T.Z.B, b 5-1 

Programma voor zondag 25 maart: 
V.V.D. 1-T.Z.B. 1 12 u. 

D.I.O. 3-T.Z.B. 2 ! 12 u. 

D.S.O.V. 2-T.Z.B. 3 12 u. Oefening Staalt Spieren 

Onder grote belangstelling recipi- 
eerde zaterdag j.1. de gymnastiek- 
ver. „Bato" bij Brinkman in Haar- 
lem ter gelegenheid van haar 60- 
jarig bestaan. Namens O.S.S. voerde 
voorzitter Brink het woord, terwijl 
zich onder de belangstellenden ook 
bevond de heer H. B. Dreyer, oud- 
leider zowel van „Bato" als O.S.S. 

De openbare les voor jongens en 
meisjes van 8 en 9 jaar wordt zater- 
dag a.s. in het gymnastieklokaal van 
de „Wilhelminaschool" gehouden. 
Vanzelfsprekend rekenen wij er op, 
dat de deelnemenden in geheel wit 
costuum zijn gekleed en op dit 
costuum een embleem prijkt. 

Gelijk bekend zal onze 52e jaar- 
vergadering woensdag 28 maart a.s. 
aanvang 8 uur in hotel Keur plaats 
vinden. Naast de behandeling der 
jaarverslagen en het technische 
werkprogramma, zal in de vacature 
van de heer W. v. Lier voorzien 
moeten worden, terwijl voorts enige 
commissies aangevuld moeten wor- 
den. Candidaten hiervoor kunnen 
alsnog bij de secretaresse worden 
ingediend. 

.Reeds nu werd door enige leden 
een voorstel ingediend om tot re- 
organisatie en verbetering van het 
clubblad te komen, terwijl het be- 
stuur aan de vergadering een voor- 
stel zal voorleggen omtrent de aan- 
schaffing van nieuwe moderne toe- 
stellen. Voor deze vergadering zijn 
niet alleen alle leden, doch ook de 
donateurs uitgenodigd, welke laatste 
echter geen stemrecht hebben. 

MOEDER's BESTE HULP 
bij de schoonmaak! 
een Excelsior 
stofzuiger op slee, vanaf ƒ2, — p.w. 

en diverse andere merken. 
Wasmachines en droogmachines. 
Al deze apparaten verlichten Uw 
werk bij de schoonmaak! 
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 KARB0NADE! 

500 gr. 
Schouderkarbonade . . ƒ 1,55 

Ribkarbonade ƒ 1,75 

Haaskarbonade ƒ 1,85 

SOEPPAKKETTEN : 

150 gr. Gehakt, 100 gr. Poulet 

en 1 mergstaagje ƒ 0,85 

500 gr. Gehakt h.o.h. . . ƒ 1,25 

Kalfsfric. lappen ƒ1,99 

Kalfslappen ƒ 1,79 

Kalfshaxe (voor soep 

en ragout) ƒ0,95 

Varkensrollade ƒ2,20 

Natuurlijk onze bekende lever 
LUNCHPAKKETTEN!! 

EXTRA RECLAME: 

200 gr. Gebr. Rosbief ƒ0,98 

Volop hondenvoer 

Slager GAUS 

KERKSTRAAT 14 - TEL.2102 
Wij bezorgen ook thuis! nuiuiiolllioiaiioi lusst? 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Lïefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. wmm/m GEVRAAGD: Net, MEISJE 
voor hulp in de huishou- 
ding, voor dag of dag en 
nacht, of flinke werkster. 
Kosterstraat 5. COSTUUMS, regenkleding, 
demi's, sportcombinaties, 
mantelcostuums, mantels. 
f 10, — maandelijks. Schrijf 
aan SUPER STANDING. 
Jac.Cremerstraat 44c, Arn- 
hem. Kleur en maat ver- 
melden. TE KOOP: IJSKASTJE 
in zeer goede staat. Zeer 
geschikt voor strandbedrijf 
of particulier. Tevens een 
bruin eiken piano, fraai 
van toon en uiterlijk. Es- 
planade, Badhuisplein. Café - Restaurant - Dancing 

«ZOMERLUST» 

aangesloten onder 

nieuw telef.nummer 

3713 WOON- en r 

WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. Electr. NAAIMACHINES 
TE HUUR. ƒ5,- per week. 
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7 GEVRAAGD voor direct: 
een net MEISJE van 9-2 u. 
Mevr. Gatsonides, Bent- 
veldsweg 10, Bentveld. Geen geld of goederen af 
te geven aan mijn vrouw 
P.W. v. EGMONT - TER 
VELDEN, daar 'door mij 
niets wordt betaald. 

Thijs v. Egmont. 

Hogeweg 42rd. 
Zandvocrt, 23 maart 1956. HULP GEVR. voor huish. 
en winkel, in- of extern. 
Werkster aanw. Banket- 
bakkerij J. E. Steenken, 
Grote Krocht 20b. WONINGRUIL. 
Aangeb.: dubbel boven- 
huis, bevatt. 6 gr. en 2 
kl. kamers, 2 keukens, 2 
w.c.'s, op prima stand. 
Zeer geschikt v. verhuur. 
Gevraagd: vrij huis, 5 a 6 
kamers. Br. no. 23-3 bur. 
van dit blad. GARAGE TE HUUR. Omg. 
watertoren. Br. no. 21-3 
bureau van dit blad. Gevr.: Hulp in de huish. 
3 ocht. of 1 a 2 hele dagen 
p. week. Brederodestr. 138 WONINGRUIL in Zand- 
voort. Aangeb. etage-wo- 
ning, bev. 3 kamers en 
keuken, in ruil voor gro- 
tere woning. Br. no. 22-3 
bureau van dit blad. Café Oomstee 

Iedere Vrijdag gekoekte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. Moderne inrichting voor 

Voetverzorging 

BREDERODESTRAAT 72, 
TELEF. 3023 

Mevr. A. MoI-y. Bellen 

Diploma A.N.O.V. 
j&ÓAAAüQftX) WINKEL NV 

jjv'71 ~ Ir' HALTESTRAAT 32 - ZANDVOORT 

PASEN NADERT!! 

Koop nu reeds Uw Paasartikelen, die attractief door ons worden verpakt. 

CHOC. EIEREN in stanniool vanaf 2 stuks voor 25 et 

CHOC. FIGUREN vanaf 1 et 

CHOC. EITJES in div. smaken per 100 gram 75 et 

CONSERF EITJES per 200 gram 45 et 

CCNSERF EIEREN .' vanaf 2 stuks voor 25 et 

Wij bieden V verder een uitgebreide sortering Paasmandjes - Netjes - 
Bonbonniere eieren enz. in diverse prijzen. 

ONZE RECLAME: 

Bij elke aankoop voor 75 cent: 

1 KOKER CHOCOLADE PASTILLES van 75 voor 60 et 

Deze reclame geldt tot en met 7 april a.s. 

Profiteer tevens van onze speciale aanbieding: 

150 gram CHOC. PLOMBIERE 
/0§§\ WAFELS voor slechts 43 et. Zondagavond onherroepelijk sluiting! 

1 001 attracties voor jong en oud 

HUISHOUDBEURS 
ENTREE f 1,25 incl. bel. 
RAI-gebouw Amsterdam Kinderen tot 1 4 jaar I 0,60 incl. bel. 

dagelijks geopend van 10-5 en 7-11 uur 
Alle gewenste merken motoren, 

scooters, bromfietsen en rijwielen 

levert uw Zandvoortse dealer 

Jao. Versfeege PAKVELDSTR. 21 TELEF. 2323 Betaling óók in overleg! 

Vraagt eens vrijblijvend 
inlichtingen. 

Speciaal „Puch-dealer". Ziet óók onze nieuwe showroom op het Gasthuisplein ! 
Hebt U 
radiodistributie ? 

Dan kunt u toch 

gramofoonplaten 

spelen met onze 

Philips 

koffergramofoon 

met ingebouwde verster» 
ker en luidspreker 

voor f 1QQ 
Iets I lJfö,- 

bijzonders! Bolgewassen 

voor UW tuin Bloemzaden 
vaste planten 

Bestelt ze nu bij: 

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Grote keuze in kamerplanten. 

Elke dag verse bloemen I 

Ook het speciaal-adres 
voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK 
Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telef. 2793 Sporfcoiberis 

in een grote keuze in de moderne tinten 
en uitvoeringen van f 29, — tot f 72, — 

PANTALONS in een grote verscheidenheid 

van ƒ17— tot ƒ42,— 

COSTUUMS, o.a. tropical en kamgaren 

van ƒ 49,— tot ƒ138,— Zuiver wollen GABARDINE! JASSEN, 
in de nieuwste kleuren . . ƒ95,- EGYPTISCH LINNEN REGENJASSEN 

trenchcoat en raglan model ƒ53, — 

AUTO COATS, MONTY COATS, 
CANADIANS, JOPPERS en JACKS 
in diverse soorten. 

Grote keuze OVERHEMDEN 

van ƒ7,90 tot ƒ16,90. 

Verder een mooie collectie DEMI's 

in vele tinten van ƒ 63, — tot ƒ 109, — KLEDING- 
BEDRIJF 

Kerkstraat 20 SUCCES Telef. 3136 GEVRAAGD VOOR DIRECT: 

enige jongens 

•leeftijd 16 tot 20 jaar. Hoog! loon. 

Tussen 6 en 8 uur 's avonds. Telefoon 2547. 

Speelgoedfabriek „Steenbok". Nassauplein 9, ATTENTIE 
H.H. Horecabedrijven 

Bestelt tijdig in verband met de Paasdagen! 

Verhoogt het komende seizoen Uw koffie omzet. 

Schenkt uitsluitend de koffie die super gebrand 
is, door VAN BALEN. De koffie met dat ver- 
rukkelijke aroma. 

Een zeldzaam pittige Dessert koffie voor f 8, — 
per kg. Een buitengewone Hotel-melange voor 
f7,50 per kg. Bij 10 kg. 2% korting. Franco huis 

Het vertrouwde adres: 

Van Balen's Koffie- &Theehandel 

TEL. 19544 - NIEUWE GROENMARKT 2zw. 
HAARLEM 
Gedurende het winterseizoen 
wederom onze bekende: 

BAMI en NASI-GORENG 

ook thuis bezorgd. U kent onze leuze 
Goede wijn behoeft geen krans, want 

Een La Mer menu, voldoet U! Bakkerij v. Staveren 

ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684 Deze week als extra reclame: 
250gr.ARNH. MEISJES 70 et. 

Probeert U eens ons over- 
heerlijk Gemberbrood 65 et. Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

AQ/"\| Prinsesseweg 15 
. DUL Telef. 2066 G.J. TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN 

VESTING 
hulpmotoren enz. 

Stofzuigers, electr. onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19 Taxi? 2600 
bellen!! 

HOGEWEG 50 
SCHROEDER Trouwen, lange afstanden 

billijke prijzen. 

Wij zijn ook ingedeeld 

bij 't ziekenvervoer. Wl LH ELMI NASCHOOL 
Aangifte van leerlingen 

voor de nieuwe cursus kan plaats hebben op MAANDAG 26 MAART 
's avonds van 8-9.30 uur in het schoolgebouw Dr. CA. Gerkestraat 12. 

Het hoofd der school, 
J. A. WAGTENDONK. Alleen het beste bü Slagerij Burger 

Of U nu een fijn diner of een exclusieve lunch klaar wilt maken, 

of wanneer U het eens eenvoudig wilt doen, bij slagerij BURGER 

slaagt U altijd en altijd, kwaliteit! Onze varkenscarbonade reclame: 

SCHCUDERCARBONADE ƒ 1,58 500 gr. 

RIBCARBONADE ƒ 1,78 500 gr. 

HAASCARBONADE ƒ 1,88 500 gr. Varkensfricand. ƒ2,25 500 gr. Een kleine greep uit onze 

Magere varkenslappen enorme sortering voor de 

ƒ1,98 500 gr. boterham: 

Kalf sfrie. (stukje) ƒ2,10 500 gr. Ham 55 et. 100 gr. 

■v i* * - t ;.„.,.„.„ Rauwe ham 89 et. 100 gr. 

Kalfsfnc.lappen ƒ1,90 500 gr. Kinnebakham .. 35 et. 100 gr. 
Osselappen v.a. ƒ1,89 500 gr. 150 gr. 45 et. 

Dikke krabbetjes ƒ1,25 500 gr. Blaasham 79 et. 100 gr. 

Hamschijven . . . .ƒ1,25 500 gr. Cervelaatworst (fijn) 

, 60 et. 100 gr. 

RAUWE VARKENSLEVER Cervelaatworst (grof) 

ƒ1,25 500 gr. ■ 48 et. 100 gr. 

RECLAME: Boerenworst 53 et. 100 gr. 

Varkenshaasjes 55 et. 100 gH ^^k"* Il °f ' ï™ £/ 

__ ,. , . J _„ A .„„ Corned beaf 46 et. 100 gr. 

Kalfshaasjes . . 55 et. 100 gr. Am corne d beaf 58 et. 100 gr. 

enz. enz. * 

WEEKEND RECLAME: (eQ.1 

100 gram Ham en 100 gram Sax \W*7 Ui 

Woensdag en Donderdag: 
500 gr. gehakt f 1,25 

200 gr. Pork 49 et. 

Gebrs. Burger's Slagerijen 

Amsterdam - Zandvoort Haltestraat 3 - Telef j 2994 - 2643 In Kerkstraat 35 en Haltestraat negen, 
Zxjn thans drommels opvallende winkels gelegen. ■ 
Het zijn Drommel's winkels voor sigaretten, sigaren, 
'n Paradijs voor de roker door uitstekende waren! 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 Theater „Monopoie" 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550 

Vrijdag 23, zondag 25, maandag 26 
en dinsdag 27 maart 8 uur 

SOPHIA LOREN in: 

Het meisje 
van de rivier 

met o.m.: 

RIK BATTAGLIA - GERARD OURY 
LISEBOURDIN. - Het dramatische ver- 
haal van een hartstochtelijke, maar karak- 
tervolle jonge vrouw! 
(Kleuren door Technicolor). Toegang 18 jr. 

Woensdag 28 en donderdag 29 maart 8 uur 

GLENN FORD - GLORIA GRAHAM 
JOCELYN BRANDO: 

Tot het bittere einde 

Een brillante gangsterfilm! Een kei van 
een film over een man, die geen onrecht 
wilde dulden! Toegang 18 jaar. Zondagmiddag 25 maart 2.30 uur speciale matinee 

BOB STEELE in: De vechtjas (Alle leeftijden). ZATERDAG 24 MAART GERESERVEERD 
voor de ACCORDEONVER. „ZANDVOORT". 

Wordt verwacht: «CISKE DE RAT» BBmaBBammBasm^BamuaaBaÊmimmvBaÊÊBÊammamaBÊmamBmm 
Dames, profiteert van onze lage vleespr ijzen ! 

'-->y n Slagerij Henk van Eldik 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. prachtige osselappen f 1 ,85. 
500 gr. Schouderkarbonade f 1 ,65 500 gr. Lende-Entrecdte f2,45 
H.v.E. \ 500 gr. riblappen of magere osselappen f 2,25 

500 gr. prachtige KALFS- 500gr.SCH. KARBONADE .. ƒ1,65 

FRICANDEAULAPPEN ƒ2,— 500 gr. RIB KARBONADE ƒ1,90 

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,25 - 500 gr. HAAS KARBONADE ƒ2,— 

VLEESWAREN-RECLAME: 

150 gr. mooie Ham 85 et. 150 gr. Cornedbeaf 60 et. .100 gr. gebr.rosbief met ) q jr _x 

150 gr. pekelvlees 68 et. 250 gr. echte Geld. gek.worst 85 et. 100 gr. pekelvlees, .jïJOCl 

150 gr. Gebr. gehakt « 55 et. 200 gr. heerlijke Leverworst 50 et. 100 gr. gelard.lever meW on + 

150 gr. gebr. rosbief 85 et. 100 gr. gek.worst ^ ÖUCt 

BESTELT TIJDIG U'W PAASROLLADE! . • 100 gr. Ham en 100 gr. Pekelvlees 95 et. 

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et. 
Vindt U heerlijk slapen 
ook zo belangrijk? 

Het' is te begrijpen. Mensen, die hard_ 
werken, moeten ook goed slapen. En Uw 
gasten dan? U weet het wel, wanneer zij 
komen om kamers te huren, lichten zij het 
eerst de'dekens op om naar de matras te 
kijken. Die matras moet goed zijn, Uw 
gasten komen om te rusten, heerlijk uit- 
rusten en verwachten een góéd bed 
(een. bed van Wassenaar). 

Vraagt eens naar onze „Ahoy" matras. 
„Ahoy", dè matras voor hotels en pensions. 
„Ahoy", de matras met vele honderden 
stalen schlaraffia-veren en overtrokken 
met luxe damast, nóg mooier dan in 1955. 

De „Ahoy" kost slechts: 1-pers. Udelig 
f61,75; 2-pers. 2-delig f95,75. 

WASSENAAR 

HAARLEMS BEDDENSPECIALIST 

Jansweg t.o. het station. Tel. 14329 en 18626 
In ZANDVOORT: KERKPLEIN, TEL. 3430 Autorijschool 
SUCCES" 99 

Leidt U op in snel tempo voor Uw 

Rijbewijs 

Lesprijs f6,— PER UUR. 
' Aanmelden: VONDELLAAN 8 of TELEF. 3309 
Wij .vragen voor onze zelfbedienings- 
zaak te" Zandvoort een: '■ - M ' 

win kei juffrouw 

en een ~ 

bediende Leeft. 15-23 jaar. Werktijden, gedurende " 
seizoen in • overleg te regelen. Bedrijfs- 
kleding in bruikleen. - r - 1 \ 
Pers. aannV in^ons filiaal Kerkstraat 30, 
ook -'s avonds 1 na 18.00 uur. fllBERT HeUN Eike fijnproever prefereert: LEFFiERTS wijnen en gedistilleerd ! KERKSTRAAT 9 
TELEFOON 2150 16e jaargang no. 44 „TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!" 30 maart 1956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4,— franco per post ƒ5,— per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout. De raad bijeen 


Van 8 uur 's avonds tot kwart 
over een 's nachts is de gemeente- 
raad van Zandvoort dinsdag j.1. 
bijeen geweest, voor de afwerking 
van een 20 punten tellende agenda, 
die nog met enkele nagekomen 
stukken, en eeni interpellatie van de 
heer Slegers werd aangevuld. Be- 
sprekingen, die verliepen in een 
gemoedelijke sfeer, doch die wij, 
wegens gebrek aan plaatsruimte 
thans in dit nummer niet meer 
kunnen verwerken. Wij zullen ons 
daarom thans moeten beperken tot 
het weergeven van de resultaten en 
komen op de bijzonderheden uit 
deze vergadering in ons volgend 
nummer nader terug. 

yoor de aankoop van een tel- en 
een rekenmachine voor de dienst 
publieke werken werd een bedrag 
van ƒ1476, — gevoteerd. 

Extra vacantie-uitkering en 3 °/o 
uitkering ineens aan het gemeente- 
personeel, een en ander conform de 
regeling voor Rijksambtenaren, 
werd goedgekeurd. 

Aan de heer W. Kelder te Bus- 
sum werd 113 m= grond toegewezen 
aan het Badhuisplein, hoek Wagen- 
makerspad, waarop deze momen- 
teel een hotel bouwt. 

De strandverhuur voor de jaren 
1956-57 en '58 werd vastgesteld. 
Besloten werd in te trekken het 
door B. & W. voorgestelde con- 
trole-systeem op het gebruik van 
de kleed-cabines. Hierover zal 
.eerst de strandpachters vereniging 
worden gehoord. 

^-Besloten * werd «■ de grond -onder 
perceel Grote Krocht 17 (± 37 m 2 ), 
van de huidige eigenaar" aan te 
kopen. 

De nieuwe verordening op de 
keuring van waren werd vastge- 
steld. Eveneens de jaarrekening '55 
van de stichting Zandvoorts weder- 
opbouwfonds. Het batig saldo ad. 
ƒ5680,52 werd naar het reserve- 
fonds overgeheveld. 

Garantie werd opnieuw verleend 
voor eens geldlening door de N.V. 
Bouwkas voor Ned. gemeenten. 

Aan de Zandvoortse zwemclub 
„De Zeeschuimers" werd een sub- 
sidie verleend van ƒ 1, — per adspi- 
rant lid, dit komt neer op ƒ350, — 
voor het * jaar 1956. Het voorstel, 
door wethouder Kerkman ingediend 
werd met algemene stemmen aan- 
genomen. 

Eveneens met algemene stemmen 
weed het voorstel aanvaard, aan de 
gymnastiekvereniging O.S.S. een 
voorschot te verstrekken uit de 
gemeentekas van ƒ 2500, — , tegen 
een rente van 3V2V0, af te lossen in 
tien jaarlijkse termijnen van ƒ250,- 
en. een subsidie te verlenen voor de 
jaarlijks verschuldigde rente. O.S.S. 
zal met dit geld nieuwe toestellen 
gaan aanschaffen. 

Financiële medewerking werd 
toegezegd voor de plannen van het 
bestuur der Christelijke kleuter- 
school „Prinses Marijke" aan de 
Brederodestraat, om een nieuwe 
kleuterschool te bouwen, daar de 
oude te klein wordt en niet door- 
lopend kan worden gebruikt. „WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WURFF: 

„Prettege Paesdaege!" Een krediet van ƒ1300, — werd 
beschikbaar gesteld om de indivi- 
duele en specialistische psycholo- 
gische hulp aan schoolkinderen te 
kunnen aanvatten. 

Voor de aanleg van parkeer- 
terreinen aan de Brederodestraat, 
waarover uitvoerig werd gedebat- 
teerd — werd een krediet van 
ƒ 150.000, — goedgekeurd. Hiervan 
is ƒ69.500, — bestemd voor het op- 
ruimen van de oude vuilnisbelt, 
met welk vuil genoemd parkeer- 
terrein zal worden opgehoogd. 
Door de B.P.M. zal op of bij het 
parkeerterrein een benzine-olie- 
laadstation worden gebouwd, waar- 
voor gedurende 10 jaar ƒ5500, — 
pacht per jaar zal worden betaald. 

Wat betreft een parkeerverbod 
op de Zuidboulevard, zal eerst 
worden afgewacht hoe de situatie 
zich ontwikkelt, nadat het eerste 
gedeelte van het parkeerterrein ge- 
reed zal zijn. 

Het beroepschrift van de heer J. 
J. Pieters, Zuid Boulevard 87, in- 
zake weigering van een bouwver- 
gunning voor uitbreiding van zijn 
perceel, werd- met algemene stem- 
men-verworpen. Slechts dhr. Sle- 
gers verklaarde zich hiermede' niet 
akkoord." 

Het verzoek- van de korpschef 
van politie om zijn dienst in "bezit 
te stellen van een mobilofoon- 
installatie, een, vlet met aanhang- 
motor, zwemvesten en nog enkele 
andere "zaken voor uitbreiding van 
de politie-veilïgheidsdienst op het 
«strand/~w'aarvoor-een"*krediet van 
ƒ7450, — -werd gevraagd, lokte een 
langdurig debat uit. Alle raads- 
leden verklaarden zich zeer' ver- 
wonderd, dat hierover geen overleg 
werd gepleegd met de Zandvoortse 
reddingsbrigade. Een bewonderens- 
waardig pleidooi van de voorzitter 
bracht in dit standpunt geen ver- 
andering. Het voorstel werd terug- 
genomen, om eerst dit overleg te 
doen plaats hebben. De populariteit 
van de\ Z.R.B. bleek wel zeen groot- 
te zijn. 

Hoewel betreurd werd, dat dit 
niet anders kon, omdat van hoger- 
hand opgelegde dwang geen andere 
mogelijkheid schiep, werd besloten 
— zij het met een „bloedend| hart" 
in te stemmeni met' 't voorstel van 
B. & W. op alle binnengekomen bezwaarschriften betreffende de 
extra straatbelasting, afwijzend te 
beschikken. De in de plaatselijke 
pers daarover verschenen ingezon- 
den stukken en advertenties wer- 
den o.m. „opjuttend" en „mislei- 
dend" genoemd. 

De raad besloot over te gaan tot 
aankoop van de percelen Swaluë- 
straat 2, 4, 6 en Kleine Krocht 1. 
Hiervoor werd een krediet van 
ƒ61.800,— beschikbaar gesteld. 

Tot kleuter onderwijzeres aan de 
Josina van den Endenschool in plan 
Noord werd benoemd mej. G. J. 
Cornet te Heemstede. 

Omstreeks 12 uur werd de ver- 
gadering 5 minuten geschorst, om 
de raadsleden — op verzoek van de 
heer Tates — ■ gelegenheid tot inzage 
te geven van een nagekomen stuk, 
dat bij de aanvang der vergadering 
was ter hand gesteld betreffende 
aankoop van perceel Kostverloren- 
straat 3. Het verbazingwekkende 
feit deed zich toen voor, dab deze 
schorsingstijd door de meeste 
raadsleden werd gebruikt, om zich 
■naar een „zekere plaats" te bege- 
ven. Na hervatting van de vergade- 
ring werd tot de aankoop besloten 
en een krediet van ƒ 12.350, — hier- 
voor uitgetrokken. 

Van ruim 12 uur tot kwart over 
een hield de raad zich toen bezig 
— op voorstel van dhr. Slegers — 
met een voorstel van de directeur 
van publieke werken, dat behandeld 
werd in de raadscommissies, betref- 
fende de bebouwing van de Noord- 
boulevard. Het voorstel van de 
directeur behelsde aan een drietal 
bouwers van flats op hun verzoek 
optie te geven op de grond langs de 
gehele Noordboulevard, waartegen 
verschillende raadsleden en ook de 
voorzitter zich .fel,, keerden, omdat 
clan een Monopolistische toestand 
zou ontstaan. Dit voorstel werd dan 
ook verworpen met"5 tegen 8 stem- 
men. Alleen de Plv.d.A. fractie 
stemde ervoor. Met algemene stem- 
men werd tenslotte een voorstel 
van de burgemeester aanvaard, 
om aan elk der drie gegadigden' 
voor de tijd van 1 jaar optie op de 
bouw te verlenen voor 1 sector 
flatgebouwen, een optie, zoals óók 
aan de stichting „Recreatieoord 
Zandvoort" werd verleend. 

Deze „flatbouwers" waren: Smit's 
Bouwbedrijf, da heer W. Kelder en 
de firma Luyx en Worst. 

De rondvraag bracht geen bij- 
zonderheden, waarna de voorzitter 
de vergadering om kwart over enen 
sloot. K. vsnnuzems Het is alweer enkele jaren geleden, 
dat de bekende Haagse predikant 
en radiospreker, Ds. AJC.Straatsma, 
in een meditatie voor de microfoon, 
over het Paasfeit deze markante 
uitdrukking bezigde: „Pasen be- 
tekent een scheur in je leven". 

Een scheur in het leven. 

Ge kunt het tweeledig opvatten. 
Ge kunt het verstaan als een lós- 
scheuren, en dat kan pijn doen. 
Ge kunt het ook beschouwen als 
een openscheuren, zodat een nieuw 
verschiet, een vergezicht zich opent. 

Is het niet zo, dat Pasen eigenlijk 
beide betekent? 

* * * 

Wellicht doet het ons, op het 
eerste horen, wat wonderlijk aan 
als wij Pasen in verband brengen 
met p ij n. Dat wil niet, naar ons 
besef. Pijnlijk Pasen, dat klinkt 
toch wel ujat al te dwaas. V r olijk 
Pasen zult U bedoelen; dat is heel 
wat beter. 

Maar toch: Pasen kan een heel 
pijnlijke scheur in ons leven 
betekenen. Want de eeuwenoude 
Paasboodschap scheurt onze 
gedachten los van de aarde en richt 
ze op de hemel. Dddr is het nieuwe, 
het echte, het eeuwige vaderland, 
en de verrezen Heer gaat ons straks 
voor naar dat land .... 

En dit te bedenken, doet soms 
pijn .... 

"Want, in alle openheid; wij kun- 
nen soms wel erg vroom mediteren 
over de heerlijkheden van het 
hemelleven, en wij kunnen soms 
ook wel zwaar zitten te zuchten 
over de jammeren van het „Aardse 
tranendal", maar de confrontatie 
met het afscheid van dit 
tranendal is Door de mens meestal 
toch nog maar "een pijnlijke aan- 
gelegenheid, waarover we liefst zo 
weinig mogelijk spreken. We zitten, met de vezelen van ons bestaan, nog 
zo gebonden aan dit aardse. Zó 
gebonden, dat we het Paasfeest, de 
overwinning van de hemel over 
de aarde, te vaak nog ervaren als 
een pijnlijke scheur, in de, betrek- 
kelijke, zekerheid van ons aarde- 
bestaan. 

* * * 

Maar nü dat andere: Pasen opent 
een nieuw ' verschiet, een ander 
vergezicht. Het feit van de ver- 
rijzenis scheurt op één maal de 
zwarte en zware gordijnen stuk, 
waarachter fiet Licht 20 lang is 
schuilgegaan. „Een heerlijk morgen- 
licht breekt aan: De Zone Gods is 
opgestaan!" „Gloria! Resurrexit 
Dominus!" 

Pasen, een scheur in je leven! 
Dat is: de Hemel scheurt open en 
daalt op de aarde neer. Het Leven, 
het eeuwige, komt het „tranendal" 
völ-maken. . Het is niet zó: ons 
aardse Leven moet straks los- 
gescheurd worden om de eeuwig- 
heid te bereiken; maai ' iet ' s juist 
andersom: de eeuwigheid komt de 
darde vervullen. Mei Pasen wordt 
deze aarde een vóórportaal uan de 
eeuwigheid; een stukje van- de 
hemel. Dat is de glorie van de 
Verrezene. Hij vestigt Zijn rijk hier 
op de aarde. En door strijd en 
nederlagen heen voert de weg van 
dit Rijk naar de totale overwinning: 
Licht en Leven tot in eeuwigheid. 

Dat is PASEN! 

* * * 

Pasen, een scheur in je leven. 

God scheurt Zijn hemel open, en 
ziet neer op U. En op mij. 

Ik denk ineens aan dat mooie 
woord uit het Boek der Psalmen: 
„Gods vriendelijk aangezicht spreidt 
vrolijkheid en licht!" 

Zó wens ik U: Vrolijk Pasen! 
Ds. J. VAN DER MIJE. Een bijzondere attractie 

op eerste Paasdag 

Naar wij vernemen is door samen- 
werking van ons gemeentebestuur 
met politie en reddingsbrigade be- 
sloten, — een en ander mede in 
verband met het feit, dat dit jaar 
reeds extra vroeg van een enorm 
bezoek aan Zandvoort kan gespro- 
ken worden — zondag a.s. (eerste 
Paasdag) de bezoekers en óók de 
inwoners een extra attractie te bie- 
den. Men is tot dit besluit gekomen, 
omdat Pasen geacht mag worden de 
inzet te zijn van het zomerseizoen, 
althans van het vóór-seizoen en 
omdat men dit reeds direct wil 
gaan plaatsen in het teken van het 
reddingswezen langs onze kust wat 
betreft baders en zwemmers, zal 
a.s. zondag om half drie een unieke 
demonstratie worden gegeven in de 
allermodernste wijze van het redden 
van drenkelingen, n.1. het scheppen 
van een drenkeling uit zee met een 
schepnet, bevestigd aan een heli- 
copter. Omstreeks kwart over twee 
wordt de helicopter verwacht aan 
het zuiderstrand, ter hoogte van de 
plaats, waar bad Zuid straks weer 
zal worden opgebouwd. Omdat het 
water nog te koud is, zal ditmaal 
van een pop gebruik worden ge- 
maakt, die door onze reddings- 
brigade per motorvlet in zee zal 
worden gebracht. De helicopter zal 
dan deze pop uit zee opscheppen 
en op het strand deponeren. 

Door de directeur van stichting 
Touring Zandvoort, de heer J. Th. 
Hugenholtz, zal vooraf per micro- 
foon een en ander nader worden 
verklaard, terwijl de Zandvoortse 
muziekkapel het gebeuren zal in- 
leiden met het* spelen van het Zand- 
voortse volkslied, terwijl "men na 
afloop „La Mer" van Debussy ten 
gehore zal brengen. 

Ongetwijfeld zal dit wel zéér bij- 
zonder gebeuren, dat een leuke en 
leerzame inleiding vormt van het 
vóórseizoen, grote belangstelling 
trekken. lO'/o korting Wh korting 

Voor Pasen 

een speciale kousen- 
en sokken aanbieding! 

Dames Nylons beslist eerste 

keus, NU ƒ2,95 

Onze Perion kousen, 

zeer fijn, NU ƒ 3,90 

Onze bekende LA RITA NY- 
LONS de koningin onder de 
Nylonkousen, NU ƒ4,50 

Linksgeweven kousen 

met nylon f 1,75 

Kinder sportkousen 

en sokjes vanaf i 0,98 

Wollen lange heren SOKKEN 
en ANKLETS, NU ƒ 1,98 

Tot en. met Pasen op 2 paar 

sokken of sokjes, nylonkousen 

10Vo KORTING! 

Goed en voordelig is onze 
kousenreparatie! 

GROOTSTE SORTERING 
WOL EN PATRONEN 

„De WolbaaP' 

Haltestraat 12a - Telef. 2099 Weer ballet in Zandvoort 

Sinds jaar en dag toont het Ballet 
der Lage Landen zich verknocht 
aan de dans en confronteert het 
publiek op een avond met het 
zuiver klassieke of neo-klassieke 
ballet en de moderne dansen, voor- 
beelden van zuivere danskunst. 

Donderdag 5 april a.s. treedt het 
Ballet der Lage Landen op, onder 
auspiciën van stichting „'t Helm" 
in theater Monopole. 

Uitgevoerd zullen worden o.m. 
Pas de deux uit „Zwanenmeer" 
(muziek van Tschaikofsky); Pas de 
trois classique (muziek van Pergo- 
lesi); fragmenten, uit het beroemde 
ballet „Les Sylphides" (muziek van 
Chopin); het door oorspronkelijk- 
heid uitblinkende, in prachtige 
decors en bijzonder mooie costumes 
uitgevoerde „Pavane Interrum- 
pida" (muziek van Granados). 

De directie van het theater heeft 
het toneel-voorfront doen verlagen, 
zodat het gehele toneel kan worden 
overzien. Café-Restaurant 

Het mooist gelegen 
restaurant in Zandvoort. 

Tijdens de beide feestdagen 
speciale Paas-menu's 

Voor tafel-reserveringen 
telefoon 2163. ^iaarmode 
voorjaar 3 1956 

LIGNE EN CASCADE 
Parijs 

WIENER BOUQUET 
Wenen 

Alle coiffure-ontwerpen op 
dit thema dagelijks in onze 
studio's voor haarverzorging, 
alsmede voor make-up van 
9-5 uur. 

Dep. off. d'HELENA 
RVB1NSTEIN - Paris 

Joh. A. Suykerbuyk 

Coiffures - Créations 
THORBECKESTRAAT 11 
ZANDVOORT - TEL.3382 MOTU 8&UWSS 

Het gehele jaar geopend 

Annex CABARET EXTASE 
ZANDVOORT 

Van 1 april af 
dagelijks 8 uur: 

HSnSSRT 
MYTHëiS 

de Koning der zigeuners 
en zijn solisten. 

Met uit gebreid internationaal 
CABARET-PROGRAMMA 1ste en 2de Paasdag: 
ORKEST TOM BOOT 

met uitgebreid 
cabaret-programma. Hotel Bouwes 
opent het seizoen 

Zondag a.s. opent hotel Bouwes 
wederom het vóór-seizoen en wor- 
den de dagelijkse avond-program- 
ma's weer ingevoerd. 

Het is de heer Bouwes gelukt, 
voor de maanden april en mei te 
engageren het beroemde Weense 
amusementsorkest Herbert Mytheis 
en zijn solisten, die ook twee jaar 
geleden zulk een groot succes 
oogstten. Wij vragen voor dit orkest 
Uw speciale aandacht, omdat het 
werkelijk op dit gebied iets zéér 
bijzonders biedt. Herbert Myb,teis 
zelf wordt niet voor niets wel „de 
Koning der zigeuners" genoemd, om 
de briljante wijze, waarop hij zijn 
prachtige viool bespeelt. Doch óók 
zijn leden van het orkest zijn stuk 
voor stuk ras-muzikanten, wie het 
spelen als het ware in het bloed zit. 
Wij kunnen U ten zeerste aanraden 
dit ensemble eens te gaan beluis- 
teren. Ook het cabaret en varieté- 
programma biedt voor de eerst- 
komende maanden weer talrijke 
artisten, die grote naam maakten, 
zodat weer menige genotvolle 
avond in hotel Bouwes badgast en 
inwoner te wachten staat. 

Opnieuw duinbrand 

Dinsdagmiddag omstreeks twee 
uur werd de Zandvoortse brand- 
weer opnieuw gealarmeerd voor 
een duinbrand, thans achter de 
Clara-stichting in de Kostverloren- 
straat. De kurkdroge beplanting 
bleek ook thans weer gretig voed- 
sel voor het zich snel verspreidend 
vuur.- Ongeveer 400 m* ging hier in 
vlammen op vóór het gelukte aan 
voorbijgangers en brandweer het 
vuur te doven. Rijdt zelf! 
Ford Fairlane - Opel Kapitan - Ford Zephyr ' 

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur 

Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort - Telefoon 3152 ïiëgeni> pynën 

höofcJf)ijh;>:; ;% ■ 

griep; .kiespijn,"". 

: rhe'umatisch'ë*;: v '' 

pijnen; ':"'■''< A wordt door de meest gevoelige maag verdragen! RDTERDDN Enorme sortering WOL 

De Veenendaalse 

HALTESTRAAT 55 - TEL. 2839 
HOGEWEG 50 
SCHROEDER Trouwen, lange afstanden 

billijke prijzen. 

Wij zijn. ook ingedeeld 

bij 't ziekenvervoer. Een kenner kiest Een KELVINATOR 
KOELKAST 
Voor Uw gezin 
Voor Uw pension 
Voor Uw bedrijf 

Leverbaar in iedere maat en inhoud 
Zeer zuinig stroomverbruik. 

Prijzen vanaf 90 L ƒ 735, — 

Wij regelen desgewenst, na per- 
soonlijk overleg, de betaling met U. 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 PLASTIC 

VERF in allejkleuren 
GLAS 

BEHANG 

Alle schoonmaakartikelen 
Glas- en Verfhandel 

G. de Leeuw 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 WERKKLEDING 

De Veenendaalse 

HALTESTRAAT 55 - TEL. 2839 Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken 

Administratiekantoor Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 Doktersdienst 

lste Paasdag: Dr. B. Entzinger, 
Brederodestraat 1, telefoon 2181. 

2de' Paasdag: Dr. H. K. van Es, 
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058. 

Dienst wijkverpleegsters 

lste-Paasdag: Zr. S. M. de Wilde, 
Zeestraat 67, telefoon 2720.' 
VERLOSKUNDIGE: 
Zr. G. Bokma, Tolweg. 6, telef. 2816 

2de,, Paasdag: Zr. A. Langeveld, 
Gasthuishofje 27, telefoon 2791. 
VERLOSKUNDIGE: 
Zr. G. Bokma, Tolweg 6. telef. 2816 Jao. Koper 

Dorpsplein 1 1 , Tel.2872-3460 

Begrafenissen en crematies. 

Eerste Zandvoortse 
rouwkamer-inrichting 

Gelegenheid tot opbaren Balcon-varia 

Wullum: Zeg, hai je 't 'ehoord Aerie 
dat we de kommede zeumer 
Russe in Zanvert kraige? 

Aerie: Wat vertel je me nou Wul- 
lum? Hoe komt dat nou? Komme 
ze van Engeland naer Zanvert 
toe? 

Wullum: Welnee Aerie, d'r komme 
Russische toeriste om de badplaese 
te gaen bekaike. Die Russe kom- 
me teugeswoordeg overal kaike. 
En maer kaike jü, als maer kaike, 
dat noeme ze internaetionaele 
contacte legge. 

Aerie: Messchien komme ze wel 
kaike, wat er in Zanvert weer mot 
worde af'ebroke om een nuwe 
kustverdediging te bouwe. 

Wullum: Nou, dan benne ze gauw 
oit'ekeke, Aerie, want d'r valt 
hier niet veul te breke, omdat 
langs de zee nog niet veul| ia op- 
'ebouwd. 

Aerie: Zo is 't Wullum, maer je 
kan nóóit wete, meschien is d'r 
net wat 'ebouwd as 't weer mot 
worde af'ebroke. 

Wullum: Net wat je zegt, Aerie, 
ik begraip d'r niks van, dat ze 
niet gaen bpuwe. As je nou toch 
ziet jü, wat 'n kwak'mense d'r 
elleke zundag naer" Zanvert *kom^ 
me, dan zou je toch zegge, dat' 
we nou onze kanse motte benutte. 
Nou zain d'r nog zadder mense, 
die gien raed wetö met d'r cente, 
maer dat blaift ook niet altaid. 

Aerie: Zo prakkezeer ik d'r ook 
over Aerie, want we leve maer 
op 'n vulkaen en wie kan ons ver- 
telle, hoe 't er over een paer jaer 
in de wereld oit zal zien? As je 
't me eerluk vraegt Wullum: ik 
heb d'r gien hoge pet van op, d'r 
'ebeure main te gekke dinge in 
de wereld de laetste maende. 

Wullum: Goed bekeke, Aerie en 
daerom kon 't wel es zain, dat 
Zanvert de beste taid on'ebroikt 
veurbai laet gaen, wanneer d'r 
nog lang mee wordt 'ewacht, om 
in onze noord te gaen bouwe. 
Maer wat die Russe betreft, Aerie, 
laet ze maer komme, jü. We 
kenne ze ommers tóch niet teuge- 
houwe? Wodkae en kaeviaer Aerie 
is altaid beter dan kenonne en 
wie weet komt d'r oit die inter- 
naetionaele contacte nog wel wat 
goeds voort. Voor verse 

DRUIVEN 
TOMATEN 
KOMKOMMER 
RADIJS 
ANDIJVIE 
SPINAZIE 
CHAMPIGNONS 
Natuurlijk alleen naar: 

Jan v.d. Berg 

Haltestraat 20 - Telef. 2707 
Binnen- en buitenl. conserven MOEDER's BESTE HULP 
bij de schoonmaak! 

een Excelsior 
stofzuiger 

op slee, vanaf ƒ2, — p.w. 

en diverse andere merken. 
Wasmachines en droogmachines. 
Al deze apparaten verlichten Uw 
werk bij de schoonmaak! 
Kostverlorenstraat 7 Telef. 2534 Fraai concert accordeonvereniging Onder leiding van directeur Jan 
Davids heeft de accordeonvereni- 
ging „Zandvoort" zaterdag j.1. in 
theater Monopole een alleszins ge- 
slaagd / concert gegeven, dat o.m. 
werd bijgewoond door burgemeester 
Mr. H. M. van Fenema en weth. 
W. van der Werff met echtgenoten. 

Wegens ziekte van de ere-voor- 
zitter, de heer M. Weber, werd de 
avond geopend door de voorzitter, 
de heer J. Keur, die in zijn wel- 
komstwoord o.m. mededeelde, dat 
de vereniging dit jaar in de eerste 
afdeling zal deelnemen aan het 
"concours te Rijsen. 

Het concert van deze avond werd 
wel bijzonder boeiend en belang- 
wekkend, doordat thans geheel was 
gebroken met de oude gewoonte, 
uitsluitend marsen en walsen in 
het meest populaire genre op het 
programma te plaatsen. Daardoor 
bleven de aanwezigen thans einde- 
lijk eens verschoond van het mee- 
zingen van populaire melodieën en 
werd aangetoond, dat óók op ander 
gebied het accordeonspel vele 
mogelijkheden biedt. Het bleek 
daarbij, dat het spel door gedegen 
studie meer aan ernst en zekerheid 
had gewonnen. Ook technisch viel 
veel vooruitgang te bespeuren, o.a. 
door een veel meer gelijke balg- 
voering. 

Het hoogtepunt van het concert 
werd ongetwijfeld het voortreffelijk 
gespeelde: „Die Ehre Gottes in der 
Natur" van Beethoven, terwijl ook 
de Carnaval-ouverture van Borst- 
lap aantoonde, tot welk een muzi- 
kale hoogte de heer Davids zijn 
ensemble had opgevoerd. Bijzonder 
voldeed ook „1'Avenir aux enfants" 
met pittig pianospel, dat o.i. wat te 
bescheiden werd gehouden. Ook 
„Lenteglorie" van Theo Helsdingen 
kreeg een uitstekende vertolking. 
Een grote aanwinst voof het orkest 
bleek de versterking met een bas- 
accordeon, — ditmaal door een gast 
uit Haarlem bespeeld — waardoor 
een sonore ondergrond werd ver- 
kregen. Het zou zeker aanbeveling 
verdienen, het orkest permanent 
met zulk een instrument te ver- 
sterken. 

Een voortreffelijke indruk maakte 
óók het jeugdorkest, dat zich in een 
viertal nummers deed horen. Het 
was een genot op zichzelf deze peu- 
ters, waarvan er velen nauwelijks 
de zesjarige leeftijd hadden bereikt, 
bijna geheel schuilgaande achter 
hun instrumenten, met ernst en 
overtuiging te horen musiceren, 
waarbij fraai samenspel te bewon- 
deren viel. 

Een vijftal solisten deed zich 
eveneens % horen. Opmerkelijk - was 
een briljante vertolking van 'de 
Posthoorngalop en een fraaie weer- 
gave van.' enkele moeilijke gedeelten 
uit „Samson en Delilah". Het op- 
treden van de twee jongste leden, 
Yvonne van Koningsbruggen en 
Greetje Paap had zulk een groot 
succes, dat Zandvoorts burgemees- 
ter zijn gemeente intoog om voor 
beide jeugdige solisten een cadeautje 
te kopen, waarna hij, in de zaal 
terugkomende, het podium besteeg 
en onder grote bijval hen beiden 
met een spontaan dankwoord voor 
het gebodene, ieder een groot paasei 
schonk, een geste, die door alle 
aanwezigen bijzonder werd op prijs 
gesteld. 

Het programma werd na de pauze Overhemden, dassen, 
sokken enz. 

De Veenendaalse 

HALTESTRAAT 55 - TEL. 2839 O.S.S.-jeugd demonstreert! 

Het grote succes dat de vorige 
openbare lessen had opgeleverd is 
voor bestuur en technische leiding 
van O.S.S. aanleiding geweest om 
zaterdag j.1. daarmede in de gym- 
nastiekzaal van de „Wilhelmina- 
school" voort te gaan, met die voor 
jongens en meisjes van 8 en 9 jaar. 

Na een welkomstwoord van voor- 
zitter Brink bij elke groep gaf de 
leider der vereniging, de heer J. 
Jagerman, eveneens voor elke groep 
afzonderlijk een uitvoerige uiteen- 
zetting over de wijze van werken en 
de indeling van de lessen. 

De jongens, die het eerst optraden, 
lieten, na zich te hebben uitgeleefd 
met vrij door de zaal te „rennen", 
aardige oefeningen zien met ban- 
ken, door deze gezamenlijk boven 
hun hoofd te tillen of daaronder 
door te kruipen. Zij toonden hun 
behendigheid aan bok en brug om 
hun les te besluiten met een balspel. 

De flinke groep meisjes mocht 
zich in een zeer grote belangstelling 
verheugen. Ook deze groep „leefde" 
zich enige minuten uit om daarna 
op een fluitsignaal van de leider 
gedisciplineerd in de rij te gaan 
staan ter voorbereiding van de loop- 
en andere oefeningen. Het toestel- 
werk aan brug, springkast, ringen 
en ladders werd over t' algemeen 
vrij .eenvoudig gehouden, hoewel 
ook dit zeer in de smaak viel. 

Op voortreffelijke wijze voerde 
de oudste meisjesploeg van O.S.S. 
vervolgens de knotsoefening uit 
waarmede, in Haarlem de Ie prijs 
was gewonnen. 

Met een propagandistisch woord 
en een toezegging om alles te doen 
wat de lessen in de lichamelijke 
opvoeding nog meer kan verbeteren, 
sloot voorzitter Brink deze zeer 
geslaagde middag. aangevuld met een cabaret-pro- 
gramma, verzorgd door de operette- 
zangeres Leny Cramer, het ensemble 
„De wasborders" met een muzikale 
komedie in Amerikaanse stijl en Ko 
van der Wel - als conferencier-imi- 
tator, een programma, -waarvan wij 
geen grote indruk meenamen. Het 
was stellig goed gezien, ditmaal het 
concert niet.meer door een cabaret- 
ensemble te laten onderbreken, zoals 
dat vroeger het geval was, doch dit 
thans eerst geheel af te werken, 
waardoor de eenheid van optreden 
bewaard bleef. 

De avond, die opnieuw bewees, 
dat Zandvoort in deze accordeon- 
vereniging een uitermate belang- 
rijke vereniging bezit, die het onder 
leiding van de begaafde directeur 
Jan Davids in het accordeonspel nog 
ver zal kunnen brengen, werd be- 
sloten met een gezellig bal. KOPEfi's 

COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113 Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg, hoek Emmaweg 
Goede Vrijdag, 20 uur: 

Ds. A. de Ruiter. 
Zondag 1 april (Ie Paasdag) 10 uur: 
Ds. A. de Ruiter. 
(10-10.10 uur: zangdienst). 
17 uur: Ds. S. J. Dokter, 

van Vogelenzang. 

HERVORMDE KERK 
Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag). 

10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman. 

Bediening H. Avondmaal. 
19.30 uur: Ds. C. de Ru. 

Bediening H. Avondmaal. 
Zondag 1 april (Pasen) 

10.30 uur: Ds.' R. H. Oldeman. 

Medewerking Kerkkoor. 
19 uur: Ds. C. de Ru. Paaswijdings- 

dienst voor de jeugd. 

Medewerking van het Kerkkoor. 
Kapel Woodbrookers, Bentveld 

10.30 uur: Ds. C. de Ru. 
9.30 uur: Jeugdkapel. _ 

Spr. mej. E. M. Hoogland. 

NED. PROTESTANTEN BOND 

Afd. Zandvoort - Brugstraat 15 
Vrijdag 30 April, 8 uur: 

Bediening Heilig Avondmaal. 

Ds. J. Noorman, uit Zaandam. 
Zondag a.s. 10.30 uur: 

Ds. G. Kroes, uit Haarlem. 
Zondag 1 April 7,30 uur Dienst in 't 
Huis in de> duinen.; Voor g. Ds! S.'M. 
A.' Daalder, uit Haarlem. 

PAROCHIE H. AGATHA. - 

Vrijdag 3 uur 's middags: Goede 
Vrijdag plechtigheden. 

Paaszaterdag : 10,30 's avonds 
Paasnachtwake; 's nachts 12 uur 
Paasmis met luiden v. Paasklokken. 

2e Paasdag: diensten als zondag. 

H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog- 
mis) en 11 uur. Des, avonds 7 u. Lof. 

In de week H.H. Missen 's mor- 
gens 7 uur en 7.45 uur. 

's Avonds 7.30 Lof. Des 'Zaterdags 
gelegenheid om te biechten. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst 
in pension Dijkhoffz, Brederodestr. 
43. Spr. dhr. J. W. van Zeyl. D. van Noort overleden 

Tot ons groot leedwezen bereikte 
ons heden het bericht, dat de heer 
D. van Noort, commandant van de 
Zandv. brandweer, Woensdagavond 
j.1. in de Mariastichting te Haarlem 
is overleden. 

Opnieuw ging een algemeen be- 
kend en bemind man, die zich in 
brede kring vele vrienden verwierf, 
van ons heen. Wij hopen op dit over- 
lijden in ons volgend nummer uit- 
voeriger terug te komen. 

Onze lezers .zullen op pagina 8 
een klein berichtje over .hem aan- 
treffen, dat wij, vóór zijn overlijden 
ons bekend werd, reeds hadden af- 
gedrukt en dus niet meer ongedaan 
konden maken. OFFICIËLE MEDEDELING 

Gemeente Zandvoort Voor zover de dienst het toelaat, 
zullen de gemeentelijke bureaus en 
diensten in onze gemeente op zater- 
dag 31 maart a.s. gesloten zijn. 

Bet bureau van de ambtenaar 
van de burgerlijke stand zal op die 
dag geopend zijn van 11-12 uur. Televisie uitzending uit Rome 

Op Paasmorgen van 12 tot 13 uur 
zal de Ned. Televisie Stichting de 
plechtigheden te Rome uitzenden, 
waarbij Z.H. de Paus de wereld de 
zegen Urbi et Orbi zal verlenen. 

De R.K. Middenstandsvereniging 
De Hanze zal voor deze gelegenheid 
met medewerking van Technisch 
bureau Feenstra 5 grootbeeldont- 
vangers in' het patronaat op laten 
stellen. Belangstellenden zijn wel- 
kom. Kinderen' beneden de 10 jaar, 
alsmede kinderen . zonder ,-geleide 
kunnen niet toegelaten -worden. Bij 
aanvang der uitzending : zullen de 
deuren gesloten zijn. 

Het Hanze bestuur. De heer en mevrouw 

SMIDS-ARLER 
geven met -grote .blijdschap kennis 
van ' de geboorte van hun zoon 

LESLIE RONALD., 

Zandvoort,' 24 maarb""1956. 

Julianaweg 14. 

Tijdelijk: Diaconessenhuis, Haarlem Getr ouwd : 

HANS HUYER 
en 
HERMY CAMPHUYSEN 
Zandvoort, 27 maart 1956. 

Toekomstig adres: la Bansley Court, 

Apt. 404, Bansley Ave, 

Toronto 10, Canada. Heden overleed tot onze diepe 
droefheid onze lieve zorgzame 
vader, behuwd- en groot- 
vader 

Jan van der Werff 

weduwnaar 
van G. H. A. A. Heek, 

in de ouderdom van bijna 88 
jaar. 

(„De Heer is mijn Herder") 

Haarlem: 

A. J. Wensing-van der Werff 
M. A. Wensing 
's-Gravenhage: 
J. M. van der Werff 
Apeldoorn: 

W. G. Quack-van der Werff 
J. H. Quack 
Overveen: 

W. J. van der Werff 
A. van der Werff-Hoekstra 
en kleinkinderen. 

Haarlem, 27 Maart 1956 
Marnixstraat 20. 

Liever geen bezoek. 

De teraardebestelling zal 
plaats hebben op zaterdag 31 
maart a.s. te 12 uur op de 
algemene begraafplaats te 
Zandvoort. Vertrek van het 
Diaconessenhuis Haarlem te 
11.30 uur. Heden overleed zacht en kalm 
onze lieve zorgzame man, 
vader, behuwd- en grootvader 

Dirk van Noort 

in de ouderdom, van 60 jaar. 

Zandvoort: 

M. van Noort-Zwemmer. 

Wormerveer: 
^-„-.A. yan.Noort^ „ ,_, i„. ._ ^j 
A. E. van Noort-Koeman 
. Marijke 
Dirk 
Gerrit Jan 

Zandvoort, 28 Maart 1956. 
Noorderstraat 4. 

De teraardebestelling zal 
plaats hebben op de algem. 
begraafplaats te Zandvoort, 
op Zaterdag 31 Maart a.s. te 
1 uur. Vertrek sterfhuis 
12,30 uur. Met diep leedwezen geven wij 
hiermede kennis van het 
overlijden van onze zeer ge- 
achte commandant 

Dirk van Noort 

in de ouderdom van 60 jaar. 

Allen, die hem gekend heb- 
ben, zullen beseffen, wat wij 
in hem verliezen. 
Zijn nagedachtenis zal bij ons 
in hoge era blijven. 

Zandvoort, 28 maart 1956. 

HET BRANDWEERCORPS 
ZANDVOORT. . Haltestraatvereniging 

In hotel-café De Albatros kwam 
de Haltestraatvereniging dinsdag- 
avond j.1. in vergadering bijeen. Er 
was een vrij grote opkomst van de 
leden. Besloten werd de seizoenver- 
lichting dit jaar nog te handhaven 
in de vorm van vorig jaar. Naar 
uitbreiding en vervolmaking van 
deze verlichting wordt gestreefd en 
een eventueel batig saldo van dit 
jaar zal daarvoor het volgend jaar 
worden bestemd. Op een enkele 
uitzondering na voelde geen der le- 
den er iets voor, hiervoor de con- 
tributie te gaan verhogen, omdat er 
in de Haltestraat nog steeds vrij 
veel winkeliers zijn, die zich aan 
bijdragen voor deze verlichting,' 
waarvan zij echter wèl mee-profi- 
teren, onttrekken. Wanneer men in 
deze eensgezind zou zijn, zou nog 
véél meer kunnen bereikt worden. 
Het werd algemeen betreurd, dat de 
onwil van verscheidene Haltestraat- 
bewoners thans oorzaak werd, dat 
dit jaar nog niet tot uitbreiding der 
verlichting kon worden overgegaan. 

Na een langdurige discussie be- 
sloot de vergadering, de namen van 
hen, die niet aan de seizoenverlich- 
ting meedoen, bekend te maken. 
Daar het technisch onmogelijk is, 
deze onwilligen van de extra ver- 
lichting uit te sluiten werd ten- 
slotte het besluit genomen, de ver- 
lichting voor hun percelen te voor- 
zien van zwart geschilderde 
lampjes. HEREN ANKLETS, vanaf -...'.....'. ,\ ...' ƒ 0,98 
Interlock hr. sportbroek met j.sluiting ..ƒ1,65 

JANSEN & TILANUS 

Interlock hr. 'SINGLETS ƒ 1,95 

Interlock hr. SLIPS ƒ 1,95 

HEREN OVERHEMD ƒ 5,85 

Baüsten BABY SCHORTJE ƒ 3,50 

NYLQNKOUSEN 15 den., 51 gauge nu ....ƒ2,65 

DAMES PYAMA, lingerie katoen ƒ6,90 

FANTASIE DAMES SLIP ƒ 1,25 

FANTASIE DAMES CAMISOLE ƒ 1,49 

SLOPEN ƒ1,19; LAKENS ƒ3,98 

Alle', op het gebied van textiel vindt U bij: DE KAMPIOEN HALTESTRAAT 59 Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eidil 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U voor de Paasdagen 
ats reclame aan: 

RUNDERROLLADE v.a ƒ2,25 500 gr. 

500 gr. prima Varkenscarbonade en f f 1 QH 
250 gr. RUND VET S * h z,SJ 

500 gr. KALFSFRICANDEATJ ƒ2,25 

KALFSSCHENKEL m. veel vlees, + 1 kg. ƒ1 — 

VOOR DE BOTERHAM: 
100 gr. Ham en / * A Q K 

lOOgr.Lunchmeat \ * VF >° ,J 

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85 

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50 

150 gr. Corned Beaf ƒ0,60 

150 gr. Kinnebakham ƒ0,50 

Ziet verder onze prijzen in de etalage! KERKMAN & LOOS 

Vis én Conservenhandel Haltestraat 16 - Zandvoort 
TELEFOON 2473 

Elke dag alle soorten , 
VERSE ZEEVIS. 

VERS GEPELDE 
GARNALEN 

File" van KABELJAUW 
era SCHELVIS.-. 

VIS BARKÈN^Ö'U per't'gr""' *" 
Tennisseizoen 
wederom geopend 

Wij brengen U weer een prachtige collectie: 

TENNISRACKETS v.a ƒ 16,75 - 

Tennisschoenen, sokken, shorts, shirts, 
truien, ballen, hoezen, persen, nieuwe 
besnaringen en reparaties in één dag klaar. 

HUDORA ROLSCHAATSEN zijn toch beter! 
Geen aflopende moeren, geen losse assen, 
zeer gemakkelijk te verstellen en veel duur- 
zamer. - f22,75 - f28,50 - f34,75 

Volop Damespantalons, gestreept, geruit, 
tinneroy» melton en gabardine, sportieve 
Damesvesten diverse kleuren, sporttruien 
zuiver wol, leuke tinneroy meisjes jacks 
met en zonder capuchon, div. kleuren, 
geruite meisjes pantalons, jongens truien, 
spijkerbroeken, geruite overhemden, pope- 
line overhemden, windjacks, plastic sandalen 

Heren sporttruien, div. kleuren, 
Overhemden popeline, geruite over- 
hemden, sokken, anklets. Sporthuis 19 

Haltestraat 35 99 

Teleff. 2131 In elk seizoen, 
chocolade van Groen! 

Dus natuurlijk óók de komende Paasdagen! 

PAASEIEREN, vanaf 10 CENT 

LUXE MANDJES EN DOZEN 
Er zijn nog MATZES voorradig. HALTESTRAAT 18 TELEFOON 3403 M. M. J. van Seggelen 

KORT's IJZERHANDEL 

voor 
! TUINSTOELEN - TUINSLANG 

GRASMAAIMACHINES 
SCHOONMAAKARTIKELEN ' Haltestraat ,1 Telef. ,2735, ledere dag 

stromen de artikelen binnen 
bestemd voor voorjaar en zomer! 

en iedere dag verheugen wij ons opnieuw als wij zien, 
tot welke prestaties onze goede confectionnairs in 
staat zijn. 

Iedere japon een staaltje van groot vakmanschap! 
Uitblinkend door elegance, gemaakt van de nieuwste 
stoffen, geïmporteerd uit Frankrijk, Amerika, Italië 
en van eigen industrie. 

WIJ HEBBEN GEZORGD, dat U geen serie-japon 
koopt! Geen japon die "U iedere dag tegenkomt, 
doch zéér aparte modellen! 

Prijzen variërend van f 16,75 tot f 65, — 

Ook in de extra grote maten een prachtige keuze! 

GROTE SORTERING LINGERIE 

in de nieuwste modellen. 

EVYAN ONDERJURKEN en PETTY COATS, afkomstig 

van de bekende „LASTINA" fabrieken, uitmuntend door 

pasvorm. 

Lastina b.h.'s, gaines en stepins 

Ook in HEREN-ARTIKELEN een bijzondere sortering 
in overhemden, dassen, anklets enz. 

PRACHTIGE DAMES SHAWLS EN GAVROCHES, 

regelrecht uit Italië en Frankrijk. 

„JAGO" GAVROCHES (zuiver zijde) ƒ2,50 U kunt nu rustig kopen en Uw keuze maken! 
uit een overweldigende collectie! Textiel- en Confectiemagazijn 

„DE WAAG" 

Haltestraat 40 -, Telef. 2087 

Steeds een stap vóór! BSL VROLIJKE PAASDAGEN 

heeft U beslist in zo'n PRACHTIGE ROK 
van Donanda. ' -\t 

HANDGEWEVEN ROKCOUPONS in meer dan 
30 nieuwe dessins,' vanaf f 14,75. 

Ziet onze etalage! 

Eerste Zandvoortse 

Kunstnijverheidshuis 
Haltestraat 58 - Zandvoort - Telefoon 3410 
_ • ' LOEK VAN WENSEN. 

«Donanda» heeft, wat U graag geeft! Wij wensen U prettige Paasdagen 

MET en ook zonder VLEES van 

Slagerij Burger Tijdens de feestdagen een heerlijk stukje, b.v.: VARKENSFRICANDEAU ƒ 2,25 500 gr. 

KALFSFRICANDEAU ƒ 2,10 500 gr. 

ROSBIEF - LENDE - ENTRE COTE 

STAARTSTUK ƒ2,50 500 gr. 

VARKENSROLLADE v.a ƒ2,25 500 gr. 

RUNDERROLLADE v.a'. ƒ 2,40 500 gr. DOORR. R. LAPPEN Speciaal aanbevolen 

ƒ1,89 500 gr. voor de boterham: 

Kalfslappen .... ƒ1,90 500 gr. ™ é • •, 50 et. 100 gr. 

Magere vark.lapp.A98 500 gr. gS^feW ' ?S et % £ 

Vark.carb. v.a. . .ƒ1,68 500 gr. Ham 55 et. 100 gr. 

Fijne riblappen ƒ2,25 500 gr. Jachtworst met knoflook 

Magere osselapp. ƒ2,25 500 gr. „ ,. 48 et. 100 gr. 

K ' Berliner 48 et. 100 gr.- 

enz. enz. 

U heeft een keuze uit ruim 80 soorten fijne vleeswaren. 

WEEKEND-RECLAME: /CQ r f 

100 gr. Ham en 100 gr. Prestong ( v« wl 

Woensdag en Donderdag: 
500 gr. gehakt f 1,25 

200 gr. Porie 49 et. 

Gehrs. Burger's SSageirijen 

Amsterdam - Zandvoort Haltestraat 3 - Telefj 2994 - 2643 
Theater „MonopoSe" 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550 

Vanaf vrijdag 30 maart t.m. dinsdag 3 april 
aanvang 8 uur 

De Nederlandse film met een internatio- 
nale reputatie: 

CIS&E DE RAT 

met o.m.: KEES BRUSSE, LIES FRAN- 
KEN - JOHANVALK, - BERNHARD 
DROOG - JAN BLAASER - JAN 
TEULINGS - JOHAN KAART e.a. 
Regie: Wolfgang Staudte. Bekroond op de 
Bienale van Venetië 1955 met „De Zilve- 
ren Leeuw van San Marco" . 

Toegang 14 jaar. Woensdag 4 april 8 uur (slechts 1 dag) 

BARBARA LAAGE - IV AN DESBY 
WALTER BRYANT, MARCEL HERRAND Een lichtekooi, veracht door iedereen, 
blijkt een hogere moraal te hebben dan 
haar verachters! (Eveneens bekroond op 
de Bienale van Venetië 1952). 

Toegang 18 jaar. 

Beide Paasdagen 2.30 uur 
speciaal familie-matinee 

Wij presenteren U de prachtige film: EU BE 40 ROVERS 

Toegang elke leeftijd. 

DONDERDAG 5 APRIL GERESERVEERD 
voor Stichting Culturele Kring „'T HELM". 

Plaatsbespreken dagelijks van 11.30-12.30 uur. 
Telefomsch. onder ur. 2550. Fa. J. van Duivenboden HALTESTRAAT 45 Ruime sortering in: 

Katoenen Damespyama's en nachthemden 

HEREN PYAMA's - KINDERPYAMA's 

"NYLON KOUSEN' • - HEREN ANKLETS en de nieuwste kleuren NEVEDA WOL. (Vrij naar H. K. Poot): 
Als de lente 't lant beschildert 
Als de zomer zweet en gloeit, 
Knipt en scheert men 

(onvermoeit 
in 

SpoeBder's 
ICappershuis 

voor dames en heren. 
Haltestraat 14 - Telef. 2462 
Met Pasen bloemen in Uw huis! 

Het is nu ook de tijd voor het kopen van Uw 
bioemzaden, bolgewassen en vaste planten voor 
Uw tuin! U slaagt zeker naar Uw genoegen bij: 

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Grote keuze in kamerplanten. 

Elke dag verse bloemen I 

Ook het speciaal-adres 
voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK Drommel levert geen borrel, geen taartje, 
maar voor Paos lüèl een extra sigaartje! 
U wenst voor de Pasen iets bijzonder fijn? 
Bij Drommel zal Uw keuze niet moeilijk zijn! Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF, 2452 
Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telef. 2793 
Haltestr.50, Tsl.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging PAVILJOEN-CAFÉ-RESTAURANT 

HET KARREWIEL 

of PAVILJOEN „PARNASSIA" 

bij de uitgang aan zee in Nat. park „de Kennemer duinen". 

STRAND, ZEE EN DUINEN in ongerepte schoonheid! 
Ook de komende Paasdagen een ideaal rustoord na Uw wandeling! 

Schitterend gelegen aan Hollands Noordzeekust. 
PRIMA KEUKEN. - Onze koffie wordt door een ieder geroemd! 

Eigen parkeerterreinen en rijwielstalling. 
Wandelkaarten verkrijgbaar voor Nat. park „de Kennemer duinen" 
LET OP HET ADRES: KOP ZEEWEG, EINDE NRD. BOULEVARD Leidt V op in snel tempo voor Uw 

Rijbewijs 

Lesprys ƒ6,— PEE UUR. 
Aanmelden: VONDELLAAN 8 of TELEF. 3309 Z.V.V. Zandvoortmeeuwen 

Uitslagen van zaterdag 24 maart: 
Zandvoortm. 1-Telefonia 3-9 

S.I.Z.O. 3-Zandvoortm. 2 2-1 

Bloemendaal a-Zandv.m. a 2-2 
R.C.H. i-Zandvoortm. adsp. c 9-3 
R.C.H. k-Zandvoortm. adsp. d 2-0 

Uitslagen van zondag 25 maart: 
Zandvoortm. 2- A.D.O. '20 2 4-1 
Zandvoortm. 3-D.S.\&. 2 2-1 

D.E.M. 3-Zandvoortm. 4 5-0 

R.C.H. 7-Zandvoortm. 5 3-5 

D.S.S. 3-Zandvoortm. 6 6-0 

, Bloemdaal jun. a-Zandv.m. a 0-1 
E.H.S. jun. b-Zandv.m. b 5-5 
Zandv.m. jun. c-Haarlem g 2-2 

Programma voor zaterdag 31 maart: 

Zandvoortm. 1-S.I.Z.O. 1 4.15 u. 

J. Hercules 2-Zandv.m. 2 4.30 u. 
Programma, voor maandag 2 april: 

Schoten 3-Zandvoortm. 2 9.45 u. 

Zandvoortm. 3-Kinheim 2 2.30 u. 

Zandv.m. 4-Kennemers 4 12 u. 

Zandvoortm. 6-V.V.D. 2 9.45 u. 
2e ronde v.d. Aart tournooi: 

Beverwijk jun. a-Zandv. a 9.45 u. 
Gewone competitie: 

Zandv.m. jun. b-E.H.S. b 9.45 u. 

Spaarnestad jun.a-Zandv.c 9.45 u. 

• Kaarten voor de interlandwed- 
strijd Nederland-Ierland kunnen tot 
9 april aangevraagd worden bij 
sporthuis „Zandvoort", ' Haltestraat, 

R.K.S.V. The Zandvoort Boys 

Uitslagen van zondag 25 maart: 

V.V.D. 1-T.Z.B. 1 • 2-0 

D.I.O. 2-T.Z.B. 2 3-4 

" "' A.S.O.V. 2-T.Z.B. 3 3-3 

^Programma voor maandag 2 april: 

D.S.B. 1-T.Z.B. 1 2u. 

Spaarnestad 2-T.Z.B. 2 12 u. 

H.B.C. 6-T.Z.B. 3 2u. 

Oefening Staalt Spieren 

De vierkamp gymnastiek voor 
adspiranten uit de Kennemer Turn- 
kring is vastgesteld . op zaterdag 
26 mei a.s. in de P.H. v.d. Leijschool 
in Haarlem-N. Als onderdelen zul- 
len verwerkt worden vrije oefening, 
ringen, brug ongelijk en paard- 
breedte-sprong voor meisjes 12 en 
13 jaar, knotsoefening, evenwichts- 
balk, ringen en paard-breedtesprong 
voor meisjes 14 en 15 jaar, vrije 
oefening, brug, rek en paard- 
breedte-sprong voor jongens 12 en 
13' jaar en lange mat, rek, ringen 
en paard-breedtesprong voor jon- 
gens 14 en 15 jaar. De inschrijving 
sluit op 12 mei a.s. 

De turnkampioenschappen van de 
K.T.K. worden op 21 april a.s. in 
Haarlem gehouden. Het- is niet uit- 
gesloten, dat na enige jaren van 
afwezigheid, thans weer met een 
aantal dames in de Ie' graad wordt 
deelgenomen. 

Gedurende de school-Paasvakan- 
tie zullen de lessen aan de jeugd- 
leden geen doorgang vinden, ter- 
wijl aan de senior-leden wèl les 
wordt gegeven. G.J. TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN 

VESTING 

hulpmotoren enz. 

Stofzuigers, electr. onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19 Heeft U iets op te ruimen? 

Wij kopen alle soorten meubelen en 
inboedels. - Overal te ontbieden! 

P. WATERDRINKER - TEL. 2164 

BEL 2560 

P. Kerkman 

Haltestraat 63 Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandal 

ADS"\| Prinsesseweg 15 
■ DvU Talaf. 2066 K.J.C. «Noord» 

Na een spannend gevecht om de 
eerste plaats in de-, maand maart 
eindigden als eersten: 
G.van Veen 20.143 p.; KI. Zwemmer 
19.874 p.; C. Leen 19.754 p.; A.Zwem- 
mer Jzn. 19.514 p. 

Karel Doormanschool 

Dinsdag 20 maart werd in de 
Karel Doormanschool de tweede 
contact-avond in dit schooljaar ge- 
houden. In het bijzonder voor die 
ouders, wier kinderen niet door- 
studeren en die zoeken naar een 
mogelijkheid om hun kinderen b.v. 
via een leerlingenstelsel, toch een 
goed vak te doen kiezen, werden 
een tweetal causerieën gehouden, 
resp. door mej. M. H. van Boeree en 
de heer J. S. Venema. 

Het hoofd van de Karel Doorman- 
school, de heer A. Mabelis Jr., sprak . 
een kort openingswoord, waarin hij I 
zijn vreugde uitsprak over de be- | 
langstelling en met nadruk wees op 
het experimentele karakter van deze 
avond. 

Mej. Boeree besprak daarna de 
beroepskeuze voor meisjes. Een be- 
roep is noodzakelijk voor een meisje. 
De ouders moeten er rekening mee 
houden, dat hun dochter later zelf 
voor haar levensonderhoud zal 
moeten 'zorgen. Ook voor het vol- . 
wassen worden van de mens is { 
arbeid een factor van betekenis. 
Het meisje moet. een beroep kiezen , 
dat haar ligt. Hierbij moet niet te > 
hoog gegrepen worden en moet 
rekening worden gehouden met de i 
vooropleiding. Met nadruk wees 
mej. Boeree op het belang van een 
ernstige verantwoorde beroepskeuze. | 
Dankbaar mogen de ouders zijn, dat 
zij advies kunnen inwinnen bij de 
schoolpsycholoog en het hoofd van ) 
de school met de leerkrachten. Ook 
het arbeidsbureau kan in vele ge- , 
vallen diensten bewijzen. j 

De heer Venema besprak de be- 
roepskeuze voor jongens en zei o.m.: . 
Laten de ouders niet in de eerste 
plaats letten op hetgeen de kinderen 
gaan verdienen. .Het belangrijkste 
is, dat de jongens een hen passende 
werkkring vinden. Met meerdere 
voorbeelden maakte de hr. Venema , 
dit duidelijk. I 

Na deze causerieën hadden de 
ouders gelegenheid in "de lokalen j 
het schriftelijk werk van hun kin- 
deren te bezichtigen en een onder- t 
houd te hebben met de leerkrachten. 
Mej. Boeree en de heer Venema 
stelden zich beschikbaar om per- 
soonlijk diverse' vragen van de 
ouders te beantwoorden. 

Ook voor de leerlingen van de 
hoogste klassen werden causerieën 
over de beroepskeuzemogelijkheden 
gehouden. Mej. Heijboer hield deze 
inleiding voor de meisjes en de heer 
Venema sprak voor de jongens. Deze 
laatste bespreking werd verduide- 
lijkt door enkele strips. De kinderen 
kregen daarna volop gelegenheid 
tot vragen, waarvan een dankbaar 
gebruik werd gemaakt. 

De heer Mabelis meende in zijn 
slotwoord te mogen vaststellen, dat 
deze avond in alle opzichten uit- 
stekend had voldaan en bracht allen 
dank die aan het welslagen daar- 
van hadden medegewerkt. 

Zandv. korfbalclub 

In hotel Keur belegde de Zandv. 
korfbalclub „Z.K.C." zaterdagavond 
eèn gezellig samenzijn voor leden 
en introducé's. De avond werd door- 
gebracht met diverse spelletjes ter- 
wijl aan het dansen een ruime 
plaats was ingeruimd. Ter afwisse- 
ling verbaasde ook nu weer de 
Zandvoortse goochelaar A.Hendrikse 
door zijn knappe staaltjes van 
goochelkunst, die hij op zulk een 
prettige wijze weet te brengen. Het 
werd een avond, die uitmuntte door 
een gezellige sfeer en die er zeker 
toe heeft bijgedragen de onderlinge 
band tussen de leden opnieuw te 
versterken. 

Brandweercommandant 

Daar de commandant van de 
Zandvoortse vrijwillige brandweer, 
de heer D. van Noort, reeds ge- 
ruime tijd ziek is en het zich laat 
aanzien, dat hij niet in staat zal 
zijn binnenkort zijn werkzaam- 
heden weer te hervatten, over- 
weegt Zandvoorts burgemeester, als 
hoofd van de brandweer,, als waar- 
nemer voor de heer van -Noort 
tijdelijk een brandweercommandant 
te benoemen, daar de burgemeester 
het niet verantwoord acht, het vrij- 
willigerskorps tijdens, de ziekte van 
de heer van Noort van een. com- 
mandant verstoken te laten. 
Een waar pronkjuweel 

onder de naaimachines! 

Vraagt eens inlichtingen bij: 

Naaimachinehandel „WIL CO" 

SWALUESTRAAT 2-4 - TELEFOON 2889 
(Tijdelijk adres: Willem Draijerstraat 12) 
Waarheen met de Paasdagen? 

Natuurlijk óók naar 

Paviljoen „DE VU VER HUT" 

- Vondellaan 46 - Telef. 2538 

Thans óók vergunning 

zodat U hier rustig Uw borreltje kunt drinken! 

Ook .bij minder gunstig weer een. gendtvol en 
romantisch plekje temidden van een bosrijke 
natuur. Prima consumpties. Billijke tarieven. Brengt gezelligheid en sfeer 

aam Uw PAASTAFEL! 

Paasschaapjes 

groot en klein, desgewenst van roomboter 
of margarine. Nu reeds te bestellen! " 

Melkerij Mariënbosch 

HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 kom er V kijken, 
is van alles bij! 
*"?"-a» 


* '^ ■** Vj , - jk ^■~ ' Wie niet pas komt kijken, weet uit prettige ervaring dat het bij 
Albert. Heijn goed kopen is. Dit geldt ook speciaal voor de feest- 
' dagen als alle extra's extra goed moeten zijn; Uit het grote assor- 
timent van Albert Heijn kiest u gemakkelijk en met de zekerheid 
dat u voor de laagste prijs het beste krijgt. Kwaliteit op z'n paasbestl 

AANTREKKELIJKE PAASAANBIEDING 

t\m zaterdag 31 maart a.3. Boffie Koffie en Thee 

de krachtigste - de geurigste en... 

10% lager in prijs 

dan elk ander kwaliteitsmerk. DOPERWTJES fijn 'literblik 107 

DOPERWTEN tuinbouw litublik 75 

SARDINES in olijfolie 3 blikjes 100 

CANADESE ZALM fancy Keu blik 89 

CANADESE ZALM fancy Keu 

groot blik J»? 

CANADESE ZALM fancy Pink blik 109 

RODE VRUCHTENWIJN Vioolia fles MO 

FIËSTA aperitief literfles 175 

ADVOCAAT prima grote fles 249 

ADVOCAAT goudmerk extra grote fles 395 Zeer voordelig 

ANANAS SCHIJVEN wat u 

ANANAS BLOKJES ook kiest uit 

PERZIK SCHIJFJES deM «««««'S 

FRUITCOCKTAIL 2 blikjes 

ABRIKOZEN •■• samen <fl 4Q 

AARDBEIEN voor ■■ 

• * * 
ECHTE GELDERSE HAM 150 gram 68 Enorme sortering : wijnen • vruch- 
ten in blik . - comestibles .- vis- . 
conserven zoals: Kreeft ("Princes" 
Lobster), ■ Crab Heat - Shrimps - 
Schelvislever - Franse Sardines - Raviolis 
(Eugène Gras) - Olijven (Ctosse Sc Black- 
wtll) - Agniez Sauzen- - Asperge/Cham- 
pignonsoep - Zoutjes, inss. enz. 

Sherry Conqueror 

«ry very pale - very verr dry fles 450 

Douro Port Conqueror 

Red & White fles 460 

likeuren 

Voorburg - Apricot - Schilletje fles 298 

Italiaanse Vermouth 

Canasta fles 270 

Haut Medoc 

Chateau Bel-Orme fles 270 Pudding met amandelen pak 59-28 
Witte Bloem zeer voordelig kilo 37 
Californ. Kozijnen 250 gram 33 
Arachide olie de beste grote fles 149 

SPECIALE AANBIEDING 

ROOMVERSE EIEREN 

zie onze etalage 

Champignons extra chofac blik 70 
Soepasperges Califbrniscbe ' bük 93 
Heinz soepen het wereldmerk! blik 95 
WorcestersauceI.ea&Perrinsfies 140 
Doperwtjes extra fijn blik 160 - 86 
-Sperziebonen litetbiik 90-77 
Appelmoes groot blik 95 - 79 

Mandarijntjes blik 89 Volrode zalm blik 345 - 195 

DelMonte Pilchards groot blik 115 

Heinz Sandwich Spread 

pot 140 - 95 

Iivorno mayonaisesaus tube 50 
Calvé Mayonaise tube 58 

Grote pinda's Graves Supérieures 

witte bordeaux 

Knakworstjes 
Pick-Up worstjes 
Gezouten Pinda's 

Sinaasappelsap 

, DelMonte vers gebrand 

Kokosbanket 

onze specialiteit' 

Groninger koek 230 gram 59 

230 gram 59 
per stuk 95 Chocolade eitjes 100 gram 69 

Vogeleitjes 200 gram 39 

ZWARE CHOCOLADE REPEN 

melk .- puur, - extra bitter • butterscotch 
6 voor 100 ■ ABbert Heij Drie redenen 
om bij AH te kopen 1. de beste kwaliteit 

2. de laagste prijzen 

3. rente + winstaandeel Koop AL uw kruidenierswaren bij Albert Heqn en u spaart metier, voor een A'. H. klantenobligatie. 

Met haar hoge rente en winstaandeel {dit jaar samen liefst -7 %) is deze obligatie ifiO.- een 

waardevol bezit. B# de effectenhandel 0/ banken betaalt men 'u er circa f 65.-' voor. 't* fles 295 

blik 110 ; 

blik 115 [ 

2*k)'e 35 , 

groot blik 69 | Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS WBJneïl 611 gedistilleerd ! KERKSTRAAT 9 
TELEFOON 2150 
Prijs 

f 5450,- 

• Muurvaste wegligging; 

• verwarming, airconditioning; 

© royale ruimte voor 4 a 5 personen; 

• grote bagageruimte; 

• eventueel zonder meerprijs in twee kleuren gespoten. 

Dealer voor Haarlem en omstreken: 

Autobedrijf H. P. KOOIJMAN 

Telef. K 2507=2088 Zandvoort. Brederodestraat 8=10 Vanaf ZATERDAG a.s. 

dagelijkó geopend! SPECIALE PAASMENU's. TELEF. 3713. . Hollandia ondergoed 

De Veenendaalse 

HALTESTRAAT 55 - TEL. 2839 Zondag a.s. 1 april 1956: 

3 jaar 
„LA MER" 

Café-Restaurant Zeestraat -26 
TEL. 2196 - Zandvoort 

XJ kent onze leuze: 
\J20EDE WIJN BEHOEFT 
GEEN KRANS", want: 
Een La Mer menu voldoet U.' 

Dat onze leuze bewaarheid 
■wordt, btijfct uit de grote 
bekendheid ' die wij- -in ■ deze 
3 jaar reeds verwierven, spe- 
ciaal door onze niette even- 
aren: - 

BAMI. en NASI GORENG; 
onze SATé's; 
Kortom alle Indische 

gerechten! 
Onze MOSSELENAVOND met 
een keur van sausen. 
Onze uitzending van DINERS. 
Onze keuken die aan ieders 
wens voldoet. 

Onze verzorging van recep- 
ties en feesten van allerlei 
aard, en tenslotte de gezel- 
lige sfeer, in ons restaurant 
en "de uitstekende service. 

Beleefd aanbevelend, 
W.F. v.d. WALL. De komende feestdagen 

kunt U extra gezellig maken! 
PHILIPS RADIO en TELEVISIE 
verrijken Uw gezinsleven. Bestel 
heden bij ons Uw "toestel! U kunt 
dan de eerstvolgende televisie-uit- 
zending zien. in Uw eigen, omgeving. 
PHILIPS AUTO RADIO. 
PHILIPS apparaten " en onze eigen 
service garanderen U een prima 
ontvangst. 

PHILIPS RADIO „HI-Q" combina- 
tie. Komt U dat eens beluisteren? 
Fantastische geluidsbron! U raakt 
im verrukking! 

PHILIPS RADIO vanaf .... ƒ98,— 
PHILIPS RADIO met visserijband 

ƒ198,— 
PHILIPS platenspeler met verster- 
ker ƒ198,— 

PHILIPS platenspeler vanaf ƒ79,— 
COLLARO WISSELAAR .. ƒ131,— 

los en in meubel verkrijgbaar! 
MUZIEK: Bezoekt onze afdeling 
gramofoonplaten. U kunt zeer rus- 
tig Uw eigen plaat per telefoon- 
installatie beluisteren? Wij hebben 
ruime keus langspeel en 45 1. platen. 
Komt U eens kijken en luisteren? 
Wij regelen desgewenst, na persoon- 
lijk overleg, de betaling met U. ■ 

Erkend Philips Service Dealer 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 SLIM-tINE 

De nieuwste Amerikaanse 
slankheidspastilles. 
Verbluffende resultaten. 
Vraagt het Vw kennissen! 

Drogisterij Bouwman 

Gedipl. drogist 
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327 Pasen staat voor , de deur,- 
met de winterkleding geen gezeur. 
De lente is weer aangebroken,. ' 
Daarom U thans in 't nieuw gestoken 
Bij Nooy vindt U 'n. enorme keuze, 
Eerst kijken bij Nooy, . . 

,-... . .".- (dat.is.de leuze! . 
;y?S r !c.^ii^ e . s j^w^63^eyjop»,ii ',.__ ;,.*,_ 
' leuke -olóusjes en rokken, 

voor heren: overhemden, 

zelf binders én sokken, 
Ook voor Uw kinderen 

is er. altijd iets origineels bij, 
Vrolijk Paasfeest, een ieder is 

(dan blij. &*>££ NOOY 

ZANDVOORT Drogisterij Bjaauboer 

HALTESTRAAT 46 - TEL. 2392 
Heeft ruime sortering iri 

EIERENVERF 
op DONDERDAG 12 APRIL 

Goederen kunnen nog dagelijks 
worden bijgevoegd. 

Veilinggebouw 

De Witte Zwaan DORPSPLEIN 5 TELEF. 2164 met iets gezelligs aan 

van KORT 


POPELINE OVERHEMDEN, goede pasvorm . 
ZWARE POPELINE OVERHEMDEN . . . . 12,45 
POPELINE HEREN-PYAMS'S, m. paspel ... 
EFFEN WOLLEN ZELFBINDERS, alle kleuren ... 
RHODIA. ZELFBINDERS, moderne dessins . . . 2,95 

EFFEN WOLLEN ANKLETS, alle kleuren 1,80 

FANT. WOLLEN ANKLETS . 2,65 2,40 

MOUSSE NYLON SOKKEN . . 3,85 3,10 8,95 

11,65 

11,45 

1,30 

2,60 MOOIE COLLECTIE ZOMER*PEIGNOIRS . 
geruwd satijn 28,75 23,45 

ZEER MOOIE PEIGNOIRS 

van edelkatoen gem. . '. 28,75 Kat. dames»PYAMA'S 11,65 . 9,75 

Popeline dames=PYAMA'S .... 14,90 13,90 Alleraardigste 

kat. ONDERJURKEN 

met kantsgarnerina 8,95 Nylon ONDERJURKEN 
met plisé 9,75 7,45 

Nylon ONDERJURKEN 
met ronde hals 12,95 LEUKE JUPONS, met strook en kant 
ZEER MOOIE RHODIA SHAWLS . . . 
VIERKANTE HALSDOEKJES 5,95 4,60 

5,65 3,95 

1.30 A,S. VRIJDAG 
GOEDE VRIJDAG 
DE GEHELE DAG 
GESLOTEN Haarlem 

Heemstede 

IJmuiden BIJZONDERE PAAS AANBIEDING NYLONKOUSEN 
15 en 30 den 

„JOVANDA" nylons, vanaf 

Mooie KRISTAL nylons : 2,85 

3,50 
3,50 J. Th. KORT Zandvoort - Telf. 2666 « 
ópiuncide» opent het seizoen Medewerking 
van het «iSprenger-trio» 

SHOW EN AMUSEMENT. 
Ook met. Pasen 
bloemen van Cassee Stemt tevree! Bloemenmag. 
„ERICA" GR. KROCHT 9 - Anno 1908 - TELEF. 2301 Erkende "7 J I 

Autorijschool «z.a nu voort» 

Auto-rijles 
scooter- rijles 

voor RIJBEWIJS A 
(Scooter of motor) 

Verkeerstheorie 

Inlichtingen en aanmelding: 

Thorbeckestraat 17 - Telef. 3283 - Zandvoort Electro Radio- 
Technisch bureau J. KEUR 

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914 Het adres voor 

ERRES - PHILIPS - SCHAUB LORENZ 

Radio en Televisie Erres, Ruton' en Holland Electro STOFZUIGERS 

Philips, Braun en Remmington 

SCHEERAPPARATEN 

ELECTR. KUSSENS EN DEKENS. 

Hanau, Solaris en Philips 

HOOGTEZON APPARATEN Hotel Bouwes - Zandvoort 
Afd. SPORT EN SPEL 

Vraagt voor direct een flinke Aanm.: zaterdag 31 maart tussen 2 en 3 uur, 
„SPORT EN SPEL". Op Uw Paasprogramma 

mag een bezoek aan Zandvoort's 

Uitzichttoren 

zeker niet ontbreken! 
Café-Restaurant. Lift aanwezig. 
PRIMA CONSUMPTIES. 

Een heerlijk zitje en een uitzicht 
om nóóit te vergeten! . Technisch Bureau FEENSTRA 
Telef. 2065 Haltestraat 57 Zandvoort Voor Televisie, Radio, auto-radio, bandapparaten 

PHILIPS en GRUNDIG 

Betaling óók in overleg 
Eigen service-dienst Demonstraties thuis 
Eierzoekwedstrijd l£s& Jongens en meisjes in Zandvoort! 

Nu moeten jullie eens even' goed 
luisteren, want er is belangrijk, 
nieuws! De jaarlijkse eierzoek- 
wedstrijd gaat dóór; a.s.. zaterdag 
gaat de jeugd van Zandvoort weer 
op zoek naar eieren. 

Maar het gaat dit jaar niet zoals 
dat andere jaren is gebeurd, want 
we zoeken nu eens niet op het 
strand, maar in het dorp. 

In het centrum van Zandvoort 
zullen a.s. zaterdagmiddag 16 kalk- 
eieren worden verstopt in vier 
wijken wn dat centrum vier eieren. 

Nu moeten jullie zorgen, dat je 
a.s. zaterdagmiddag om kwart 
over twaalven allemaal 
aanwezig bent op het Raadhuisplein 
bij de vlaggemast. Daar zal jullie 
dan verteld worden, waar je die 
eieren zo ongeveer kuni vinden, wat 
je er voor moet doen en wat je moet 
laten. 

Er zijn dus dit jaar 16 prijzen en 
bovendien een extra prijs voor 
degene, die het eerst een ei gevon- 
den heeft. De extra prijs wordt be- Foto Bakels. 

schikbaar gesteld door Zandvoorts 
Nieuwsblad en zal bestaan uit een 
waardebon, de zestien andere prij- 
zen zullen bestaan uit een héél groot 
chocolade-paasei, wat je noemt een 
„knots van een ei!" Die paaseieren 
worden geschonken door ons Zand- 
voorts Sint Nicolaas-actie-comité. 
Samen met dit comité wordt dit jaar 
deze leuke eierzoekwedstrijd ge- 
organiseerd. 

Dus jullie hebt niets anders te 
doen dan a.s. zaterdagmiddag te 
zorgen, dat je kwart over twaalf 
op het Raadhuisplein aanwezig 
bent, daar horen jullie dan, wat er 
verder gebeuren gaat. Houdt je 
vooral stipt aan de verzoeken, van 
onze politie dan zijn we ervan over- 
tuigd, dat we een leuke en prettige 
middag zullen hebben. 

Ter geruststelling van de ouders 
kan worden medegedeeld, dat de 
kinderen in 4 groepen naar leeftijd 
zullen worden ingedeeld en het 
verkeer bij de aanvang der wed- 
strijd door de politie zal worden 
stopgezet. Koninklijke onderscheiding 
voor de heer Longayroüx In de trouwzaal van het raadhuis 
heeft burgemeester Mr. H. M. van 
Fenema dinsdagmorgen aan de heer 
J. P. C. Longayroüx, directeur van 
Hoyng's geschenkenhuis. te Zand- 
voort, de ere-medaille in goud, 
verbonden aan de orde van Oranje 
Nassau namens de directie van 
het Hoyng's concern geschonken, 
een onderscheiding, welke hem 
werd verleend bij Koninklijk be- 
sluit van 26 februari j.1. voor 40- 
jaar trouwe dienst bij dit concern. 
Bij deze plechtigheid waren, be- 
halve de naaste familie van de 
jubilaris aanwezig Zandvoorts ge- 
meentesecretaris, de heer W. M. B. 
Bosman, het dagelijks bestuur van 
stichting „Touring Zandvoort", de 
directeur van deze stichting, dhr. 
J. Th., Hugenholtz, de voorzitter 
van de K.K. middenstandsvereni- 
ging--„De Hanze", de heer C.Slegers, 
de hoofd-directeur van het Hoyng's 
concern, de heer Quant, de adjunct- 
directeur, de heer Pollé en' de direc- 
teuren van de Hoyng's bedrijven in 
Amsterdam, den Haag en Utrecht. 

Nadat aan mevrouw Longayroüx 
door de burgemeester bloemen wa- 
ren overhandigd, zei de burgemees- 
ter in zijn toespraak tot de jubilaris 
dat deze huldiging zeker geen „ge- 
woonte-gebaar" mocht worden, ge- 
noemd. Spreker, huldigde de jubi- 
laris in de eerste plaats als mens, 
en wel een mens waarvan de kern 
was: een prettige levensvreugde en 
een gemoedelijke natuur. In tegen- 
stelling met de velen, die in deze 
tijd een houding menen te moeten 
aannemen, bleef de heer Longay- 
roüx een „open mens" in alle op- 
zichten. Daarbij toonde hij steeds 
een gevoel voor humor, die in deze 
gespannen tijd onmisbaar is. Ver- 
volgens gewaagde spreker van zijn 
bijzondere - waardering voor de 
jubilaris als de actieve midden- 
stander, die ondanks zijn drukke 
werkzaamheden nog tijd vond, ac- 
tief mede te helpen aan de opbouw 
van het V.V.V. werk, waarbij deze 
in het bestuur van stichting „Tou- 
ring Zandvoort" een onmisbare 
schakel werd en van wiens waarde- 
volle initiatieven een groot aantal 
'kon worden verwezenlijkt. Er 
kwam met hem een koopman in 
het bestuur, die onmisbaar bleek. 
Nadat Mr. van Fenema erop had 
gewezen, dat de jubilaris als mid- 
denstander 40 jaar lang een 
waardevol mens was geweest, het- 
geen voor zijn directie aanleiding 
was, de Koninklijke onderscheiding 
aan te vragen, speldde de burge- 
meester hem de gouden ere- 
medaille op de borst. Namens het 
bestuur van stichting „Touring 
Zandvoort" schonk de burgemees- 
ter vervolgens een fraai polshor- 
loge. 

De heer Slegers, sprekende na- 
mens de H.K. middenslandsvereni- 
ging „De Hanze" vond het een 
grote vreugde, dit feest te mogen 
bijwonen. Ook in deze vereniging 
is^e heer Longayroüx altijd de man 
waarop men kan rekenen en al is 
een bestuursfunctie in een Zand- 
voortse middenstandsvereniging 

lang niet eenvoudig, de heer Lon- gayroüx wist altijd raad en drei- 
gende moeilijkheden op te lossen. 
De Hanze stelt het daarbij even- 
eens zéér op prijs, in de jubilaris 
een afgevaardigde te hebben bij 
het belangrijke V.V.V. werk. Spr. 
wees daarna op de vele shows en 
tentoonstellingen, welke door het 
initiatief van de heer Longayroüx.. 
in Zandvoort tot stand kwamen en* 
feliciteerde hem van harte namens 
De Hanze met zijn jubileum. 

In zijn dankwoord toonde de heer 
Longayroüx zich zéér getroffen door 
de hoge Koninklijke onderscheiding 
die hij zeker niet had verwacht. 
Zich tot de burgemeester wendend, 
verklaarde spreker in hem eeni man 
te hebben gevonden, met wie altijd 
te praten is. Spreker betreurde het, 
dat dit in Zandvoort zo weinig be- 
grepen wordt en zo weinig wordt 
gewaardeerd, waardoor goede be- 
doelingen, die slechts het welzijn 
van Zandvoort beogen, zo dikwijls 
verkeerd worden uitgelegd. „In 
Zandvoort", aldus spreker, „is men 
bang, om in de toekomst te zien. 
De laatste zondagen van enorm 
druk bezoek, bewijzen, dat men 
Zandvoort zoekt. Doch daar men te 
weinig biedt, trekt men er slechts 
dóór, inplaats van er te gaan fla- 
neren. Van Zandvoort kan iets 
groots gemaakt worden, omdat tal- 
rijke mogelijkheden hiervoor aan- 
wezig zijn". Naar sprekers vaste 
overtuiging zal er in Zandvoort op 
recreatiegebied iets komen, dat óók 
de burgemeester zo gaarne wil, 
eenvoudig, omdat de struktuur van 
Zandvoort in deze richting drijft en 
dat zullen zeker niet alleen flat- 
gebouwen zijn, doch aanzienlijke 
uitbreiding van de recreatie, waar- 
voor allereerst aller aandacht nodig 
is en waarvoor reeds nieuwe be- 
langrijke plannen op stapel staan, 
waarover spreker in dit stadium 
nog niets naders kon mededelen. 
„De directe toekomst van de bad- 
plaats staat op het spel", eindigde 
spreker, „en moge deze badplaats 
spoedig een parade-plaats worden, 
voor de verwezenlijking van welke 
plannen ik beloof, al mijn krachten 
te zullen blijven inspannen". 

Nadat de heer Quant namens het 
Hoyng's concern zijn dank had be- 
tuigd voor de gastvrijheid van het 
Zandvoortse gemeentebestuur, werd 
met een intieme lunch in café-rest. 
„De Rotonde" de jubileum-viering 
voortgezet. Uit handen van dhr. 
Quant ontving de jubilaris hier de 
gouden ere-medaille van de Ned. 
maatschappij voor nijverheid en 
handel en een fraai film-apparaat. 

Tijdens de receptie, die hierna 
van 2-4 uur in genoemd restaurant 
volgde, werden talrijke geschenken 
aan de jubilaris overhandigd, waar- 
onder zéér waardevolle en kwam 
een stroom van bezoekers hem ge- 
lukwensen, waaronder velen uit het 
Nederlandse zakenleven en talrijke 
Zandvoortse particulieren. 

Op spontane en indrukwekkende 
wijze heeft men aldus dit veertig- 
jarig jubileum van een zéér gezien 
Zandvoorts ingezetene tot een zeker 
voor hem onvergetelijke dag ge- 
maakt. Langs de Vloedlijn 
Verlies is geen verlies, als 
het illusies wegvaagt en de 
weg wijst naar een beter plan. 

H. G. Wells. Deze zomer 

Russen naar Zandvoort 

Van het reisbureau „Lissone- 
Lindeman" ontvingen. wij het vol- 
gende bericht, dat wij belangrijk 
genoeg achten om er onze lezers 
van in kennis te stellen: 
Reisbureau Lissone-Lindeman N.V., 
de vertegenwoordiger in Nederland 
van het Russische Staatsreisbureau 
Inturist, heeft in de achter ons 
liggende maanden, uitvoerig ge- 
correspondeerd mét dit bureau 
inzake het verkeer van toeristen 
uit de Sovjet Unie naar Nederland. 

Deze onderhandelingen hebben 
ertoe geleid, dat op 24 april a.s. 
een groep van 30 russische toeristen 
in Nederland zal aankomen voor 
een verblijf van 14 dagen. 

Aangezien het hier een groep 
schaakliefhebbers betreft, staat het 
eerste gedeelte van het programma, ( 
hetwelk Lissone-Lindeman heeft 
samengesteld, in het teken van het 
candidatentournooi om het wereld- 
kampioenschap schaken, dat van 27 
maart tot 30 april a.s. in Amster- 
dam wordt gehouden en waaraan 
6 russische grootmeesters zullen 
deelnemen. 

Nadat op 30 april de eindronde van 
het tournooi zal zijn bijgewoond, 
hebben de toeristen uit de Sovjet 
Unie nog 7 dagen in Nederland voor 
de boeg, welke door Lissone-Linde- 
man dusdanig zullen worden inge- 
deeld, dat zij zoveel mogelijki kennis 
kunnen maken met de vele toeris- 
tische mogelijkheden, welke ons 
land biedt. 

Naast de bekende toeristische 
centra, zoals de bloemenveiling te 
Aalsmeer, de kaasmarkt in Alk- 
maar, de plaatsjes Volendam-Mar- 
ken, de bollenvelden, enz. zal even- 
eens veel aandacht besteed worden 
aan de wederopbouw van Neder- 
land. C t ok Rotterdam en Arnhem 
staan op het programma, terwijl de 
Afsluitdijk en de inpolderings werk- 
zaamheden bij Lelystad ook bezocht 
zullen worden. 

Eveneens zullen verschillende 
nederlandse badplaatsen "bezocht 
worden, hetwelk, verband houdt met 
de pogingen van Lissone-Lindeman 
om de buitenlandse reisbureaux er- 
toe te bewegen de Noordzee-bad- 
plaatsen- in Nederland méér in hun 
programma's op te nemen. 

Inturist heeft Reisbureau Lissone- 
Lindeman eveneens verzocht pro- 
gramma's samen te stellen voor 
toeristische reizen in Nederland van 
10, 14 en zelfs 20 dagen". 

O.i. ligt hier een taak voor stich- 
ting „Touring Zandvoort" om zich 
met dit reisbureau in verbinding te 
stellen. In de bontheid van het 
internationale toerisme hebben wij 
de Russen tot nu toe in Zandvoort 
gemist. We herinneren ons alleen 
nog maar uit de bezettingstijd de 
Georgiërs, en dat waren de slecht- 
sten niet! 

Wij weten, dat stichting „Tou- 
ring" reeds uitvoerig correspondeert 
om deze zomer Russische renwagens 
op ons circuit- ta krijgen, wellicht 
dat via dit kruiwagentje méér 
kan worden bereikt. En laten onze 
hotelhouders vast gaan zorgen voor 
véél wodka en véél kaviaar! 

Twee duinbranden 

Dat de uiterste voorzichtigheid 
geboden is met vuur, nu door de 
strenge vorstperiode veel duin- 
beplanting boven de grond is dood- 
gevroren en tot nu toe weinig regen 
viel, heeft het afgelopen weekend 
bewezen. 

De beplanting in de duinen is 
droger, dan dit in vele jaren het 
geval is geweest. Tweemaal .is de 
Zandvoortse brandweer het afge- 
lopen weekend moeten uitrukken 
voor duinbranden, die gelukkig 
beide in de kiem konden worden 
gesmoord. Vrijdagmiddag om half 
drie werd brand gemeld ini de dui- 
nen achter de Hunzerug. Omstreeks 
1300 m= ging in vlammen op, vóór 
dat het vuur door de brandweer 
was geblust. 

Zaterdagmiddag omstreeks vier 
uur werd opnieuw bij het circuit 
brand gemeld. Toen de brandweer 
arriveerde, hadden wandelaars dit 
begin van brand reeds weten te 
doven, waardoor de schade tot 
enkele tientallen m= beperkt bleef 
op een terrein gelegen langs het 
circuit, achter paviljoen „De Vijver- 
hut". In beide gevallen bleef de 
oorzaak onbekend, doch moet waar- 
schijnlijk geweten worden aan het 
onvoorzichtig wegwerpen van rook- 
gerei. De brandweer verzoekt drin- 
gend, de uiterste voorzichtigheid te 
betrachten bij het omgaan met vuur 
in de duinen. Uit Zand voort's 
Naar aanleiding van het onder 
werp van vorige week vernam ik 
intussen van welingelichte zijde, dat 
de grafkelder- in de Hervormde 
kerk geopend is geweest in 1912 
met toestemming van de kerkvoogdij 
en het gerechtshof in Haarlem. 
Drie personen zijn toen in deze 
grafkelder afgedaald en onder deze 
was de Zandvoorter Jan Groen. 
Het doel was, om te onderzoeken, of 
in de kist, waarin Paulus Loot was 
bijgezet, zich een afschrift van het 
testament zou bevinden, waarover 
geruchten de ronde deden. Dit was 
echter niet het geval. Wel vond men 
in de grafkelder de drie kisten, 
waarover ik in mijn vorig artikel 
sprak, alle drie nog in zéér goede 
staat. De kist van Zandvoorts vroe- 
gere ambachtsheer werd geopend 
en tot aller verbazing bleek het« 
lichaam van de overledene nog in 
dezelfde toestand te verkeren als 
waarin het werd bijgezet. (Het stof- 
felijk overschot werd n.1. gebal- 
semd). Paulus Loot lag — en ligt 
nog — in de grafkelder gekleed in 
een groen fluwelen kuitbroek met 
blauwe kousen en rode pantoffels 
aan de voeten. Over een wit hemd 
draagt hij eveneens een groen flu- 
welen jasje, terwijl het hoofd afge- 
dekt is met een kalotje. De kleding 
blijkt echter zozeer van de tijd 
geleden te hebben, dat deze bij de 
minste aanraking verpulvert. In- 
tussen blijkt uit deze zeer interes- 
sante gegevens, dat de brief van 
meester Langeveldt, waarover ikU 
in mijn vorig artikel sprak, geheel 
overeenkomstig de waarheid is. 

Ruim 200 jaar ligt thans in Zand- 
voorts oude dorpskerk, n.1. van 1753 
tot heden, in ongeschonden staat het 
lichaam van één van Zandvoorts 
ambachtsheren, aan wie het dorp 
zo bijzonder veel te danken had en 
onder wiens leiding het Zandvoort 
steeds goed is gegaan. 
* a. * 

Ik wilde U deze bijzonderheden 
niet onthouden, hoewel het in mijn 
bedoeling lag U in dit Paasnummer 
uitsluitend enkele oude gedichtjes 
te citeren van badgasten uit de tijd, 
toen Zandvoort de overgang van 
vissersplaats naar badplaats mede- 
maakte en men daaraan nog wennen 
moest. Juist nu de Paastijd de in- 
leiding vormt van het vóórseizoen, 
leek het mij aardig U daarmede, 
— 'ter afwisseling in ons historisch 
overzicht — te laten kennismaken. 
Hieronder laat ik er dan een volgen, 
dat dateert uit 1824, toen er sprake 
was, dat in Zandvoort een zeebad 
zou worden gesticht. De dichter 
ervan is onbekend, doch vastgesteld 
mag worden, dat het een enthousiast 
voorstander van de badplaats is 
geweest. 

Wie weet niet, waar aan 't 

(Hollands-strand 
Het need'rig Zandvoort ligt'. 
Wie weet niet, dat van 

(Haarlems poort 
Een weg zich derwaarts richt. 

Wie weet niet, dat langs dezen weg 
Een Hollands ridder toog; 

En dat op Blinkerts hooge duin, 
Eens Haamstee's standert vloog? 

Maar ieder weet niet zoo ik gis, 
Dat aan dat barre strand. 

Een zeebad thans wordt opgericht, 
En komen zal tot stand. 

Maar ieder weet niet zoo ik gis, 
Wat groote wonderkracht, 

De zee bij Zandvoorts duinen heeft, 
En wie die gunst haar bracht! 

Welaan, zoo leent uw aandacht dan 
En hoort naar mijn verhaal, 

Ik weet het uit de ware brons 
En spreek geen fabeltaal. 

Ik weet het van de nimfenrei; 

Die in het vroolijk woud, ■ 
En 't zandig duin van Bloemendaal 

Zich ongezien ophoudt. 

Ze komen vaak te middernacht 
Bij 't schijnen van de maan 

En leeren m'op het herdersriet 
Een zachten toon aanslaan. 

Dan komt soms Brederodes nimf, 
Die in den bouwval woont 

En mij de daên van 't voorgeslacht 
En Hollands helden toont. 

Dan komt er soms de duinnimf ook, 
Die boog en pijlbus draagt , 

En leert mij, hoe men in het duin, 
Konijn en hazen jaagt. 

Dan komt er soms de strandnimf bij, 

Met schelpen opgesierd, 
Met zeegroen oog en blonde vlecht, 

Die langs haar schouders zwiert. 

Zij spreekt een ronde zeemanstaai, 
Of kweelt een visscharslied, 

Of zingt de wond'ren, die men inndt 
In Nereus blauw gebied. 

Zij leerde mij, dat aan het strand, 
Waar heden Zandvoort staat, 

Diane zelf, de mingodin, 
Zich eenmaal heeft gebaad. 

't Was daar, dat haar voor 

(d'eerste maal 

De felle krijgsgod zag, 
Toen zij, van 't spelen afgemat, 

In 't duin te slapen lag. 't Was daar, dat'Mavors 

• \ (man'lijJc schoon, 

Voor 't eerst in 't oog haar blonk. 
En zij, verwonnen door zijn drift, 

Hem 't eerste kusje schonk. 

't Was daar dat zij ... 

(doch zangster zwijg, 

Licht meldet gij te veel. 
En wie 't geheim van Venus schendt, 

Valt wis 'haar haat ten deel. 

Doch eer zij nog het duin verliet, 
Van minvermaak verzaad. 

Beschonk zij mild het plekje zee, 
Waar zij zich had gebaad. 

Zij bond haar rozengordel af 
En wiesch die in de zee, 

En deelde daardoor aan dit bad 
Des gordels krachten mee. 

Zij sprak: „Indien ooit op deez' plek 
Een'vrouw het bad gebruik', 

Dat dan haar schoonheid als verjongd 
Met nieuwen glans ontluik". ~ 

Ook Mavors greep zijn blinkend 

(zwaard 
En doopte het in' 't meer, 
En sprak: „Baadt zich een 

grijsaard hier, 
Hij vind' zijn krachten weer". 

Doch daar, behalve Zandvoorts nimf 
Geen sterf'ling 't plekje 'wist, 

Zoo heeft" men reeds sinds lang 

(vergeefs 
Naar Venus bad gegist. 

Thans meent men echter, dat 

(men 't weet. 
En roept door land en stad: 
„Komt gij, die kracht en 

(schoonheid wilt, 
Komt straks naar Zandvoort bad!" 

En daar verheft zich Zandvoorts 

(naam 

Dra tot aan 's h'emelstrans. 
En overschijnt ras Aken, Spa, 

En Piemonts ouden glans. 

(Wordt vervolgd. LENTE Der lente hoorb're harteklop, 
trilt over dal en heuveltop. 
En zachtkens zingt de zuidenwind: 
„Ik kom je halen, lentekind!" 
Maar 't zonnestraaltje ging hemt voor 
brak eerst de grijze nevels door. 

Het licht klimt hoger, hoger op 
langs lage~ struik en boméntop." ~ 
En d'aarde, die te wachten stcat, 
toont juichend haar verjongd gelaat, 
dit is haar nieuwe lentedag, 
tot 't hemelsblauw weerklinkt 

(haar lach! 

Het lentekind jaagt met een zucht 
de donk're winter op de vlucht; 
nog trilt zijn hoorb're harteklop, 
vol vreugde ziet ze, knop na knop, 
ontluikt door louter levensdrang 
door takgewiegel ruist haar zang . . . 
Ria Draak-Groenveld. Paasvoetbaltournooi 

Ook dit jaar zal in de Paas- 
vakantie het traditionele school- 
voetbaltournooi worden gehouden. 
De deelnemende scholen zijn in 
twee afdelingen ingedeeld. 

In afd. d komen uit het V.G.L.O.- 
elftal der Karel Doormanschool en 
de laagste, elftallen der Wim Ger- 
tenbachschool; in afd. e zal de strijd 
gaan tussen Wilhelminaschool, Han- 
nie Schaftschool, Dr. Albert Ples- 
manschool, Julianaschoolf Karel 
Doormanschool, Mariaschool, school 
vereniging Aerdenhout-Bentveld en 
T. van Eeghen - Instituut (beide 
laatste scholen uit Aerdenhout). 

Het wedstrijdprogramma luidt: 

Donderdag 23 maart 9-10.05 uur: 
Wilhelminaschool - H. Schaftschool. 

10.10-11.15 uur: 
Dr. A. Plesmansch. - Julianaschool. 

11.20-12.25 uur: 
K. Doormanschool - Mariaschool. 

Zaterdag 31 maart, 9-10.05 uur: 
Julianaschool - Mariaschool. 

10.10-11.15 uur: 
Wilhelminasch. - Dr. A. Plesm.sch. 
Schoolver. Aerdenh.-T. v. Eeghen. 

11.20-12.25 uur: 
H. Schaftschool - K. Doormansch. 

Dinsdag 3 april, 9-10.05 uur: 
Mariaschool- - H. Schaftschool. 

10.10-11.15 uur: 
Dr. A. Plesmansch. - K. Doorm.sch. 

11.20-12.25 uur: 
Wilhelminaschool - Julianaschool. 

Donderdag 5 april, 9-10.05 uur: 
Wilhelminaschool - K. Doormansch. 
U.L.O. 3-V.G.L.O. 

10.10-11.15 uur: 
H. Schaftschool - Julianaschool. 
T. v. Eeghen-inst. - Aerdenhout. 

11.20-12.25 uur: 
Dr. A. Plesmanschool - Mariaschool 

Zaterdag 7 april, 9-10.05 uur: 
Julianaschool - K. Doormanschool. 
U.L.O. 3-U.L.O. 4. 

10.10-11.15 uur: 
Wilhelminaschool - Mariaschool 

11.20-12.25 uur: 
H.Schaftschool - Dr. A.Plesmansch. 

Beslissingswedstrijden en prijs- 
uitreiking zullen plaats vinden op 
maandag 9 april (event. op woens- 
dag 11 april). Als het lentezonnetje 
nu maar vriendelijk schijnt, gaat de 
schooljeugd prettige dagen tegemoet Het Paasfeest van Jan -Kees Jan-Kees Mandel was een jongetje 
van 5 jaar en hij woonde in een heel 
.groot huis, met een tuin erom. heen, 
zo groot dat het wel een parlc leek. 

Hij speelde altijd in de tuin of bij 
de grote vijver welke midden in de 
tuin lag. Maar een vriendje had 
Jan-Kees niet, hij moest altijd in 
de tuin spelen van Juf en buiten het 
-hek mocht hij nooit. Hij durfde ook 
nooit buiten het hek te gaan, want 
Juf was erg streng. 

Als hij wel eens een klein beetje 
ondeugend was geweest dan moest 
hij van Juf de hele dag op zijn 
kamer blijven en dat vond Jan-Kees 
het ergste wat er bestond. Daarom 
deed hij bijna nooit iets wat niet 
mocht. Op een keer toen hij weer bij 
de vijver aan het spelen was, hoorde 
hij een stemmetje roepen: „Hé, 
jongetje, hé jongetje!" 

Jan-Kees keek in het rond, maar 
toen hij niets zag ging hij weer 
rustig verder spelen met zijn papie- 
ren bootje wat op de vijver dreef. 
Maar even later hoorde hij weer 
roepen: „Jongetje, jongetje, oehoe, 
hier ben ik". Jan-Kees stond op en 
keek in de richting waar het ge- 
luid vandaan kwam, maar toch zag 
hij niets. „Hier zit ik, achter het hek 
toij Jiet kippenhok". Jan-Kees liep 
naar het kippenhok en ja, daar zag 
hij een klein jongetje staan, onge- 
veer zo groot als hij zelf was. 

„Roep jij mij?", vroeg Jan Kees. 
„Ja", zei het jongetje, „ik ben 
^ .Flipje en ik wil met je spelen. 
Mag ik bij je komen?" • 

„Dat gaat niet", zei Jan-Kees, 
„ik mag je niet door het hekf laten, 
dat vindt Juf niet goed". 

„Mag het van jou", vroeg Flipje. 
„Van mij wel", zei Jan-Kees. „Dan 
kom ik!" En voor Jan-Kees . ant- 
woord kon geven, was het jongetje 
al over het hek geklommen* en stond 
hij naast hem. 

„Hoe heet- jij", vroeg hij. „Ik heet 
Jan-Kees. „Woon jij hier", vroeg 
JPlipje. „Ja", zei Jan-Kees. „Wat een 
mooi huis en hoort die hele tuin 
erbij", vroeg Flipje weer. Jan-Kees 
knikte ja. 
„Ik logeer bij mijn oom en mijn 
vader en moeder komen ook met 
Pasen. Heb jij -nog: broertjes en 
zusjes?", ging Flipje verder. „Nee, 
ik ben alleen". „O", zei Flipje, „ik 
heb nog een klein zusje, maar daar 
kan ik ook niet mee spelen. Dus is 
het wel fijn dat jij hier woont, dan 
3can ik altijd bij jou komen spelen 
zolang ik hier ben". 

„Dat vind ik ook wel fijn", zei 
Jan-Kees, „maar ik weet niet of 
Juf dat wel goed zal vinden". 

„Nou, dan vraag je het aan je 
vader of moeder", zei Flipje. 

„Dat kan ik niet", zei Jan-Kees, 
,ymijn vader is er ialilangjniet meer en 
mijn moeder is bijna nooit thuis, 
daaromi heb ik een Juf". 
„Is je vader dan dood", vroeg Flipje. 
„Nee, maar ik geloof dat mijn vader 
■en moeder boos op elkaar zijn". 
„Zijn ze er dan met Pasen ook niet?" 
Jan-Kees haalde zijh schouders op 
om te beduiden dat hij dat niet wist. 

Opeens zei Flipje: „weet je wat 
wij moesten doen? Wij gaan naar 
mijn oom en dan vragen, wij of hij 
eieren heeft en of hij ze koken wil 
dan kunnen wij mooie gekleurde 
paaseieren maken. Als jouw vader 
■en moeder dan toch komen, dan geef 
je ze die mooie eieren. Daar zullen 
ze vast heel blij mee zijn". 

„Ik weet toch niet of ze hier zijn 
met Pasen", zei Jan-Kees. „Dan 
vraag je of ze komen", zei Flipje. 
„Ga maar mee naar mijn oom, dan 
vragen we het aan hem. Mijn oom 
-weet overal raad op". 

„Waar woont je oom?", vroeg 
Jan-Kees, „want ik mag niet zo ver 
van huis". „Hiernaast in dat huisje. 
In dat huisje woont onze tuinman". 

„Kom ga mee, dan klimmen we 
over het hek, dan zijn we er zo". 
Flipje moest Jan-Kees wel helpen 
om over het hek te komen, maar het 
ging toch en toen liepen ze vlug 
naar het tuinmanshuis en daar ver- 
telde Flipje wat ze van, plan waren. 

Oom Hendrik vond het een pracht 
idee en zei: „Nu, die eieren heb ik 
wel, maar hoe krijgen wij jouw 
vader en. moeder hier. Wacht eens 
even, ik zal eens met Juf gaan pra- 
ten, die weet natuurlijk wel waar 
ze zijn.". 

„O ja, dat is fijn", zei Jan-Kees, 
„en zegt U dan dat ik het zo erg 
graag zou willen, dat ze met Pasen 
hier komen en dat ik een hele mooie 
verrassing voor ze heb". 

„Afgesproken", zei Hendrik de 
"tuinman. „Ik ga er vlug op af en 
zal zeggen dat je hier bent, anders 
zit er weer wat voor je op, als Juf 
je niet kan vinden". 

De dag voor Pasen hadden de twee 
jongetjes een heleboel eieren ge- 
kleurd met behulp van Flipje's 
tante. De moeder van Jan-Kees 
was die ochtend gekomen en daar 
was Jan-Kees erg blij om. ' 

Maar zijn vader was er niet pn 
dat vond hij toch wel erg naar. „Zie je wel", zei hij tegen Flipje, 
-„dat mijn vader niet komt". 

„Nee, dat geloof ik ook niet, 
„maar we zullen nu met oom toch 
maar de eieren in de tuin gaan ver- 
stoppen, anders hebben we er hele- 
maal geen plezier van". „Ja, dat is 
goed", zei Jan-Kees, maar hij was. 
toch wel een beetje verdrietig. 
Hij had zo gehoopt zijn vader weer 
eens te zien. 
Ze zochten mooie plekjes uit in 
de tuin, waar ze de eieren verstop- 
ten en toen dat klaar was, moesten 
ze eten en dan naar bed. 

Toen Jan-Kees in zijn bedje lag 
begon hij zachtjes te huilen, omdat 
hij nu helemaal geen plezier meer 
had van die mooie eieren, die hij 
met Flipje gemaakt had. Maar 
spoedig vielen zijn oogjes dicht en 
sliep hij. 

Hij droomde dat zijn vader er 
was en dat hij aan zijn bedje kwam, 
net als de laatste keer toen hij hem 
had gezien, maar toen,, was zijn 
vader verdrietig geweest. Maar in 
zijn droom niet. In zijn droom 
lachte zijn vader tegen hem en. zei 
zachtjes: „Jan-Kees wordt eens 
wakker en geef pappa eens een 
kusje". Jan-Kees wreef in zijn ogen, 
toen hoorde hij weer zachtjes zeg- 
gen: „Jan-Kees kijk eens wie hier is". 

Opeens ging hij recht overeind in 
zijn bed zitten. Het licht in zijn 
kamer was aan en voor zijn bedje 
stond lachend zijn vader, tilde hem 
uit zijn bedje en drukte hem stevig 
tegen zich aan. 

Jan-Kees zei: „Ik dacht dat ik 
droomde". „Je droomde ook, mijn 
jongen", zei zijn vader, „je riep al- 
door maar pappa, pappa, maar nu 
ben je heus wakker". 

„En blijf je nu altijd bij me", vroeg 
Jan-Kees. Zijn vader zei zacht: „dat 
weet ik nog niet, misschien wel en 
nu moet je weer zoet gaan slapen. 
Morgen vroeg zie ik je weer". 

De volgende morgen was het echt 
feest. Jan-Kees had aan zijn vader 
gevraagd of Flipje met zijn vader 
en moeder ook mochten komen. 
Vader vond het goed en zo kwam 
het dat iedereen in de tuin naar de 
prachtig verborgen eieren ging 
zoeken. Ook de tuinman met zijn 
vrouw. Ze hadden 25 eieren ver- 
stopt,, dus dat duurde ,een, heel tijdje 
voordaf ze allemaal waren 'gevonden. 

Op het laatst was er nog één ei 
weg en iedereen zocht wat hij kon. 
Plotseling riepen de vader en moe- 
der van Jan-Kees tegelijk en ze 
liepen zo hard ze konden naar de 
plek waar ze het ei zagen liggen. 
Ze grepen allebei tegelijk, maar 
vader zei: „het ei is voor jou, jij 
hebt het gevonden". „Nee", zei Jan- 
Kees, „moeder dat is-. niet eerlijk. 
Hij is voor jou". Ze keek hem daar- 
bij lachend aan. „Dan weet ik het 
goed gemaakt, dan geven wij hem 
aan FJipje, want die is op dat goede 
idee gekomen". 
Daarna liep hij naar Jan-Kees 
en zei: „Pappa heeft besloten weer 
voorgoed hier te blijven en dat is 
gekomen door die mooie eieren die 
jij en je vriendje Flipje voor ons 
gemaakt hebben en iedereen is voor 
de Paasdagen bij ons uitgenodigd. 
Is dat in orde mamma?", vroeg 
vader. Mevrouw Mandel knikte en 
Jan-Kees zag dat zijn moeder een 
traan uit haar ogen veegde. 

Hij liep vlug naar haar toe en 
Dank zij 

Autorijschool „Cokart" Zuidlaan 26 - Aerdenhout VERHUUR Tel. 02500-27491 Sporicolherts 

in een. grote keuze in. de moderne tinten 
en uitvoeringen van f 29, — tot f 72, — 

PANTALONS in een grote verscheidenheid 

van ƒ17,— tot ƒ42,— 

• COSTUUMS; o.a. tropicaL en kamgaren 

van ƒ49,— tot ƒ138,— Zuiver .wollen GABARDINE JASSEN, 
in de nieuwste kleuren . . ƒ95,— EGYPTISCH LINNEN REGENJASSEN 

trenchcoat en raglan model ƒ53- 

AUTO COATS, MONTY COATS, 
CANADIANS, JOPPERS en JACKS 
in diverse soorten. 

Grote keuze OVERHEMDEN 

van ƒ 7,90 tot ƒ 16,90. 

Verder een mooie collectie DEMI's 

in vele tinten van ƒ 63, — tot ƒ 109- KLEDING- 
BEDRIJF 

Kerkstraat 20 Telef. 3136 BAD ZUID vraagt voor 1956: 

een flinke stoelenman en 

een hulp voor de 

heren garderobe 

Tevens voor de consumptie-afdeling 

een bediende (m. of vr.) Liefst geen zgn. „beroeps". 
Persoonlijke aanmelding: Oosterparkstraat 10. 
Stichting culturele kring „'T HELM" 
THEATER MONOPOLE - 8.30 UUR BALLET der lage landen 

Uitgebreid programma; talrijke medewerkenden 

Beperkt aantal kaarten a ƒ2,50 (bel.inb.) a.d.zaal: 
dag v.d.voorstelling, tijdens plaatsbespr. (van 12- 
12.30 u.) en, indien voorradig 's av. v.d. aanvang. vroeg: „Ben je verdrietig mamma?" 
„Nee hoor", zei ze, „ik ben zo erg 
blij". 

Én voor Jan-Kees werd het Paas- 
feest het heerlijkste feest van zijn 
leven, want zijn vader en moeder 
bleven nu voorgoed hij hem. Flipje 
kwam ieder jaar twee maal logeren 
en zij bleven voor altijd dikke vrien- 
den. Nelly van Velsen. Lezing Chr. Vrouwenbond Voor de afdeling Zandvoort van 
de Nederl. Christen Vrouwenbond 
hield mej. G. S. Ch. Wellinghoff, 
oud lid van heb hoofdbestuur, vrij- 
dagavond in de nieuwe consistorie 
der Hervormde kerk een lezing 
over het onderwerp: „Opvoeden tot 
burgerzin". 

Na door de presidente, mevrouw 
J. Wesselius, te zijn ingeleid, ving 
spreekster haar causerie aan met 
erop te wijzen, dat men tegenwoor- 
dig het woord „burger" nog maar 
nauwelijks gebruikt, ornaat men 
dit vervangen heeft door „inwoner". 
Zij zette vervolgens uiteen, hoe het 
woord „burger" reeds in oude 
tijden ontstond, n.1. in de Grieks- 
Romeinse tijd tijdens het ontstaan 
van sleden. Dit woord werd in de 
loop der tijden tot een begrip, tot- 
dal na de Franse revolutie men 
hieraan een andere betekenis ging 
geven, n.1. om hiermede de gelijke 
rechten voor alle mensen aan te 
duiden, iets, waarvan in de praktijk 
maar weinig terecht kwam, al be- 
hoorde, wat deze gelijke rechten 
betreft, het algemeen kiesrecht tot 
een uitvloeisel hiervan. 

Het „burger" zijn viel, aldus spr. 
in twee delen uiteen, n.1. de ver- 
houding „burger-overheid" en de gemeenschap met elkaar. Wat het 
eerste betreft, is het zich onder- 
geschikt welen aan de overheid een 
deel van de burgerzin. Elke mens 
begrijpt, dat er leiding moet zijn 
en als men dit niet wil begrijpen, 
hapert er iets. De Christen weet, 
dat de overheid een macht is, door 
God gegeven om ten goede te wor- 
den aangewend. Een overheid, die 
niet ten goede werkt en recht en 
gerechtigheid niet meer laat gelden, 
wordt tot een' tiran. Want het krite- 
rium van de overheid is niet de 
macht, doch het gezag en het kan 
zelfs voorkomen, dat de macht van 
de overheid minder wordt, maar 
het gezag groter. Dit was volgens 
spreekster het geval met onze hui- 
dige 2de kamer, waar de macht 
groter wordt, doch waarvan niet kan 
gezegd worden, dat dit met het 
gezag óók zo is. Doch ten allen tijde 
zal de burger, die ware burgerzin 
bezit, moeten weten, dat het God is, 
die de overheid, welke dan ook, 
over hem gesteld heeft. 

Wal de gemeenschap tot elkaar 
betreft, wees spreekster op de vele 
tekorten die op dit gebied vooral 
in de gvote steden bestaan. In de 
dorpen, waar méér gemeenschap is, 
is dit veel minder. De grote stad immers ïs een verzamelpunt van 
de meest uiteenlopende soort men- 
sen, waarvan er velen, uit de dorpen 
komen en zich dan de massa-mens 
gaan voelen, omdat zij in de ge- 
meenschap alleen staan en zich niet 
kunnen aanpassen aan de allures 
van de grote stad. Zij kennen geen 
verantwoordelijkheidsgevoel voor 
die grote stad, waarin zij moeten 
leven, omdat zij de sfeer niet aan- 
kunnen. Daarom ontwikkelt zich 
meer en meer de wijkgedachte. 
Allen proberen daar samen te wer- 
ken in kleinere kring op cultureel 
en maatschappelijk gebied en daar- 
door wordt meer eenheid en begrip 
voor elkaar aangekweekt. De resul- 
taten van het „wijkwerk", dat ten- 
slotte beoogt, de burgerzin aan te 
kweken, mogen zeker belangwek- 
kend worden genoemd, want daar- 
door wordt het begrip „massa- 
mens" meer en meer verbroken en 
doorbroken. 

Spreekster wees vervolgens op 
het belangrijke werk, dat de radio 
tot aankweken van 'burgerzin kan 
verrichten, omdat door vele belang- 
rijke uitzendingen de saamhorigheid 
onder het volk wordt aangekweekt. 

Ook de pers heeft bij de opvoe- 
ding tot burgerzin een belangrijke 
taak, want de invloed van de cou- 
rant op het publiek is enorm, dit 
is eveneens het geval met de film, 
terwijl de televisie zich ook in op- 
voeding tot burgerzin kan gaan 
ontwikkelen. 

Tol slot van haar causerie ver- 
klaarde mej. Wellinghoff, dat bij 
een goede opvoeding tot burgerzin, 
uitgaande van de Christelijke ge- 
dachte, de ondergrond steeds zal 
moeten zijn, dal de mens in de eer- 
ste plaats burger is van een eeuwig 
Rijk, wanneer men van dit stand- 
punt uitgaat, zal men de taak, die 
God de mens hier op aarde geeft, des te helderder en juister kunnen 
zien. 

Van de gelegenheid tot het stel- 
len van vragen werd slechts een 
bescheiden gebruik gemaakt, waar- 
na de presidente de spreekster dank 
bracht voor haar leerzaam en in- 
teressant betoog. 

In ziekenhuis opgenomen 

Het raadslid, de heer M. Weber, 
die reeds enkele weken thuis wordt 
verpleegd, wordt eind deze week 
ter nadere observatie in een zieken- 
huis te Haarlem opgenomen. Hoe- 
wel er geen reden bestaat tot onge- 
rustheid, staat toch wel vast, dat 
de heer Weber geruime tijd niet 
actief werkzaam zal kunnen zijn. 

Ook de heer J. F. Erdsieck, hoofd 
van het bureau huisvesting te 
Zandvoort moest wegens een blinde- 
darmoperatie in een Haarlems 
ziekenhuis worden opgenomen. 
Hoewel er zich aanvankelijk enige 
complicaties voordeden, is de toe- 
stand van de heer Erdsieck thans 
vooruitgaande. 

Van harte wensen wij hen beiden 
een spoedig algeheel herstel toe. 

Zandv. handelsvereniging 

Ter afsluiting van het winter- 
seizoen zal de Zandvoorlse handels- 
vereniging een gezellig samenzijn 
organiseren op 10 april in gebouw 
„Zomerlust". Het gezelschap „Jan 
de Klein" zal dan de cabaret-revue 
opvoeren: „Wat zullen we nou 
eten?" ° 

Opbrengst verkoopdag 

De opbrengst van de verkoopdag 
ten bate van „Unicef", welke don- 
derdag j.1. in gebouw „Ons Huis" 
werd gehouden, heeft ƒ 1247,11 be- 
dragen, een bedrag, dal het dames- 
comité, dat deze verkoopdag organi- 
seerde, tot grote voldoening en dank 
heeft gestemd. Advertentietarief losse 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina I 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40°/o red. 
Bij contract belangr. kort. J. van der Meer 

ARTS 

Afwezig 

tot MAANDAG 16 APRIL. 

De andere doktoren 
nemen waar. Mevr. 

E. i. de Jonge -de Vries 

TANDARTS 

Afwezig 

tot 16 APRIL. G. N. KRUISHEER 

TANDARTS 

Afwezig tot 16 APRIL. //?f////f/7&. Wegens huwelijk der tegen- 
woordige GEVRAAGD een 
net DAGMEISJE van 9-3 
uur en een WERKSTER 
voor enkele dagen p. week. 
Mevr. Slaap, Kostverloren- 
straat 127 (b.d. tramhalte). Electr. NAAIMACHINES 
TE HUUR. ƒ5,- per week. 
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7 Gevr.: STENO - TYPISTE. 
3 halve dagen per week. 
AL's Handelsonderneming, 
Vinkenstraat 11. Mevr. ten Bruggeneaten 
de Favaugeplein 33 1 zoekt 
een WERKSTER 2 a 3 
maal per week voor de 
ochtenduren. WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. Aangeb.: WANDEL- 
WAGENTJE. z.g.a.n. 
Hogeweg 42. GEVRAAGD: een VER- 
KOOPSTER, een LEERL.- 
VERKOOPSTER, een be- 
kwaam NAAISTER voor 
japonnen, blouses en rok- 
ken en een MEISJE voor 
de huishouding. Mode- 
magazijn T.C. v.d. Schelde 
Haltestraat 7. Voor direct gevraagd: 
SCHOONMAAKSTERS 
(rest.) 's morgens van 7 u. 
tot 10.30 u. Aanmelden 
vrijdagmorgen 10-12 uur, 
Willem Drarjerstraat 3. RUILEN. Aangeb. A'dam 
Z.: mooie 2e etage, huisk., 
2 slp.k., keuken, waranda, 
zolder, zolderk., of vrij 
huis te Zaandam. Gevr.: 
woning te Zandvoort. Br. 
no. 28-3 bur. v.d. blad. 
Trek erop uit de a.s. Paasdagen! Alle gewenste merken motoren, 

scooters, bromfietsen en rijwielen 

levert uw Zandvoortse dealer 

Jac. Versteege 

PAKVELDSTR. 21 - TELEF. 2323 Speciaal „Puch-dealer". 

Zo juist gearriveerd de allernieuwste modellen! 
Ziet óók onze nieuwe showroom op het Gasthuisplein ! Betaling óók in overleg! 

Vraagt eens vrijblijvend 
inlichtingen. 
Hebt U 
radiodistrilmtie? 

Dan kunt u toch 

gxamofoonplaten 

spelen met onze 

Philips 

koffergramofoon 

met ingebouwde verster* 
ker en luidspreker 

Ie(s oor f 198,- 

bijzonders! ■ccfa&ï' Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

wasmachines met lichte 

emaille-beschadigingen 

gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150,— 

Depot: Anna van Bu- 
renlaan 44, Haarlem, 
Telef. 39204. Café Oomstee 

Iedere Vrijdag gekookte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. WIST U 

dat 20% korting op alle 
stoomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSER 

telefoon 2653 Kant.bed. zoekt pension 

voor permanent. Br. no. 29-3 bureau v.d. blad. Te koop: z.g.a.n. blank eiken eetkamer ameublement, 
dressoir, uittrektafel en 4 stoelen. 

Br. no. 30-3 bureau van dit blad. Dat hebben Uw gasten 
nog nooit gezien! 

Ü natuurlijk wel. U komt wel regelmatig 
even naar onze etalages kijken. Maar Uw 
gasten hebben nog nergens in Nederland 
zo'n uitgelezen collectie wollen dekens 
gezien. Wollen dekens klassiek en hyper- 
modern en een voorraad van vele 
honderden. 

V mag het Uw gasten, niet onthouden 
even te komen kijken en willen zij met de 
Paasdagen de dekens ook even ^betasten, 
dan ontvangen wij hen in Zandvoort 
gaarne Ze Paasdag van 9 tot 12 uur. 

„MIGNON" - Eén van onze bekende 
gemengd wollen dekens. Zalm, groen, 

bleu en driekleur medaillon 
1 pers. f 16,95 2 pers. f 21,45 WASSENAAR 

HAARLEMS BEDDENSPECIALIST 

Jansweg t.o. het station. Tel. 14329 en 18626 

In ZANDVOORT: KERKPLEIN, TBL. 3430 

(na, 19 uur: Haarlem 20562) 

VERZENDING VAN WOLLEN DEKENS 
NAAR ALLE LANDEN v.d. WERELD! v~ REINO 

schoonmaakbedrijf Dagelijks onderhoud van kantoren, fabrieken, 

scholen, Particuliere, Rijks- en Gemeente 

gebouwen. 

Schoonmaken van nieuw te betrekken woningen 

Vraagt eens inlichtingen bij het 

REINO SCHOONMAAKBEDRIJF 

GED. OUDE GRACHT 126 - HAARLEM 

TELEFOON K 2500 - 16254 

Reino reinigt rein! Rijwielen ^ Met Pasen een nieuwe fiets! 

A FONGERS 

T RUDGE 

♦ LOCOMOTIEF 

▼ Grote sortering. Ook betalings-spreiding. 

J Henk Schuilenburg 

J De Goedkope Amsterdammer 

▼ GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 ♦ 

♦ 
♦ 
Deze week speciale Paas vlees- en vleeswaren-reclame! 

lagerij Henk van Eldik 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 PAASROLLADES: 

DOORR ƒ2,10 500 gr. 

MAGERE ƒ2,50 500 gr. 

LENDE ƒ2,45 500 gr. 

VARKENS ƒ2,60 500 gr. 500 gr. prachtige K.lappen ƒ2, — 

500 gr. Kalfsfricandeau ƒ2,25 

500 gr. Runderlappen 

met een pakje vet ƒ2, — 

500 gr. rib- of magere lappen ƒ2,30 

500 gr. Lende entrecöte ƒ2,45 

500 gr. Rosbief of Lende ƒ2,75 100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
150 gr. 
150 gr. 
150 gr. 
150 gr. Ham en 
Corned Beaf . . 
Pekelvlees en. 

Rosbeaf 

Pekelvlees 

Corned Beaf .... 

Ontbijtspek 

Cervelaatworst 

Ons bekende VLEESWAREN-RECLAME: 

150 gr. Pork 50 et. 

90 et. 150 gr. gebr. gehakt 55 et. 

200 gr. heerlijke leverw. 50 et. 

95 et. 250 gr. gek. worst 85 et. 

68 et. 150 gr. Ham 85 et. 

60 et. 100 gr. Gelard. lever . . 68 et. 

60 et. 100 gr. Rookvlees 70 et. 

80 et. 100 gr. Bacon 70 et. soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 100 gr. Ham 60 et. 

100 gr. Cervelaatworst 60 et. 

100 gr. Gebr. rosbeaf .. 60 et. 

100 gr. Gebr. fricand. .. 75 et. 

lOOgr. Berliner 50 et. 

100 gr. Leverkaas 48 et. 

100 gr. Tongeworst 48 et. 

100 gr. Hoofdkaas 35 et, 

100 gr. grove snijworst 60 et, 

mergstaafje 90ct. Haltestraatvereniging 


Namen van deelnemende lede 


i aan de seizoenverlichting : 


M. M. J. v. Seggelen 


Bloemenhuis A. H.- v. d. Mey 


(Korts IJzerhandel) c 


Kruidenier sbedr. P. Kerkman 


Slagerij Burger 


Jupiter 


Brülenspecialist Looman 


Apotheek Wijnne 


Moüemag. T. C. v. d. Schelde 


Slijterij Baggerman 


Schoenenmagazijn Bata 


De Wolbaai 


Boekhandel Lorenz 


Boekhandel van Deursen 


Pauline Reyenga 


Spoeldefs kappershuis 


Banketbakkerij Thomas 


Vishandel Kerkman & Loos 


Bakkerij Seijsener 


Chocolaterie Groen 


ja. L. Balledux & Zonen 


Sigarenmagazijn Koopman 


Kapsalon Schaap 


Hotel-café De Albatros 


Bakkerij Koelemij 


Groentenhandel E. Bos 


Sporthuis Zandvoort, E. Loos 


Bensdorp 


Kruideniersbedrijf Knotter 


Sigarenmagazijn „'t Circuit' 


One hour cleaning service 


Wildhandel D. Visser 


Textiel mag. v. Duivenboden 


Kruideniersbedrijf P. Schaap 


Haringhuis v. Duivenvoorden 


Textielhuis De Waag 


De Veenendaalse 


Drogisterij Blaauboer 


Technisch bureau Feenstra 


Jamin 


Textielmagazijn Notten 


Slijterij Brokmeier 


Vishandel P. Paap 


Slagerij Vreeburg 


Autobedrijf P. Kerkman 


Melkinrichting Kranenburg 


Foto Lion 


Donanda Uw modehuis sinds 1874 
BA1 


<ELS 


® 


KERKSTRAAT 


29-31 - TELEFOON 2513 


TWEKA PAKJES 


... ƒ55,— • 
BLEYLE JAPONNEN v.a 


... ƒ72,50 
OVERHEMD BLOUSES .... ƒ10,50 


en ƒ13,95 
ZOMERJAPONNEN 


... ƒ18,75 


... ƒ 9,95 


Voorts grote sortering in shawls en handschoenen 
SETTER-SET NYLONS. Vishandel P. PAAP 

Telefoon 2171 - Haltestraat 61 

Biedt U aan: 

Heerlijke vers gepelde en ongepelde GARNALEN. 
LEVENDE FORELLEN. 

TONGEN - TARBOT - GRIET - TONGSCHAR 
FRIONOR DIEPVRIES KABELJAUW en. SCHELVIS 

Uitgesneden paling en gerookte zalm. 

Wij zijn ruim gesorteerd in VISCONSERVEN. , 

Als U even belt wordt de gebakken vis warm thuisbezorgd! Laat Uw oude lampekapje 
eens nieuw overtrekken! 

Wij doen dit vakkundig voor U.' 

EERSTE ZANDV. KUNSTNIJVERHEIDSHUIS 

„DONANDA" 

HALTESTRAAT 58 - ZANDVOORT - TEL. 3410 
LOEK VAN WENSEN 

„Donanda" heeft, wat U graag geeft!" ' 
Lentetijd! Tijd van 
vernieuwing! Wij hebben het interieur der zaak 
geheel vernieuwd en naar de hoog- 
ste en modernste eisen veranderd. 

De allerlaatste modellen, gecreëerd 
in de grote mode-centra, vindt U 
in onze vernieuwde zaak, waarbij 
U het röntgen-apparaat de 
„SCHUCOSKOP", ten dienste staat! BROSSOIS 

Schoenhandei GROTE KROCHT Eigen reparatie-afd. 
16e jaargang no. 45 ANDVOORT 
IEUWSBIA „TREKT U NIET AEN WAT VEDHR SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!" 
6 april 1956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef . K 2507 - 2472 - Eostgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — franco per post ƒ5, — per jaar. Verschijnt Vrijdags ~ Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout. Langs de Vloedlijn 
Wie de waarheid wil leren 
kennen, moet nauwgezet naar 
leugens luisteren. 

Confucius. 
Zandvoorts oudste raadslid 
70 jaar 

Zandvoorts oudste raadslid, de heer 
C. Slegers, werd zaterdag j.l. 70 
jaar. Hij bereikte daarmede de leef- 
tijd der „zéér sterken" en wij 
feliciteren hem van harte met het 
bereiken van deze hoge leeftijd, die, 
wanneer men deze op zulk een vitale 
wijze bereikt en met nog steeds zulk 
een open oog voor de belangen 
onzer gemeente, met recht een bij- 
zondere zegen mag worden genoemd. 
Van harte wensen wij de heer Sle- 
gers nog vele jaren, van goede 
gezondheid en eenzelfde vitaliteit, 
opdat hij nog héél lang de Zand- 
voortse belangen in onze gemeente- 
raad mag voorstaan. Wij bezitten 
in hem wel een heel bijzondere en 
krachtige figuur, die pal staat voor 
zijn principes, doch daarbij de ruime 
blik niet verliest. Twee en veertig 
jaar lang maakt hij thans reeds deel 
uit van onze gemeenteraad, waar- 
van véle jaren als wethouder. Den- 
kend aan een ander verdienstelijk 
lid in onze samenleving, die vorige 
week een Koninklijke onderschei- 
ding kreeg voor veertig jaar trouw 
dienstverband in particulier bedrijf, 
bekruipt mij met vele inwoners in 
onze -.gemeente het heimwee naar 
een Koninklijke onderscheiding voor 
deze eveneens zo bijzonder verdien- 
stelijke Zandvoorter. Misschien in 

de nabije toekomst?! Twee en 

veertig jaar lang raadslid komt niet 
veel voor! 

In memoriam 
Dirk van Noort 

Wanneer ik een ogenblik nog 
stilsta bij het verscheiden van een 
eveneens zéér verdienstelijk Zand- 
voorter, die in brede kring nog zo 
moeilijk 'kon worden gemist, ons 
aller vriend Dirk van Noort, die 
wij zaterdag voor Pasen begraven 
hebben, dan is er, na alles wat er 
aan zijn graf werd gesproken en 
waarover V elders in dit blad méér 
leest eigenlijk nog weinig aan dit 
alles toe te voegen. Dirk van Noort 
was de man, die niet capituleerde 
voor niets en voor niemand, een 
man uit één stuk, die bleef staan op 
zijn standpunt, nauwgezet in alles, 
niet van toegeven wist wanneer dit 
moest gaan ten koste van ideeën en 
principes, zich geen rust gunde, toen 
hij die zo broodnodig had, omdat hij 
een hoge opvatting had van zijn 
taak en Dirk van Noort was de 
man, die tenslotte dit alles tot aan 
zijn dood is getrouw gebleven. Een 
man, waarvoor niets anders past, 
zowel bij vóór- als tegenstanders, 
dan grote bewondering en diep res- 
pekt. De „straaljager" werd hij wel 
eens genoemd, er was geen betere 
naam voor hem denkbaar, want hij 
had iets in zich van die geweldige 
energie, van die felle geladenheid, 
van dit zich met geweld losscheuren 
van alles, dat hem. tegen zijn zin 
zou kunnen binden, dat deze meta- 
len vogels kenmerkt. 

Dirk van Noort zal in mijn en 
veler gedachten blijven voortleven 
als de man, waaraan onze heden- 
daagse maatschappij een zo schreeu- 
wende behoefte heeft. Mannen, die 
niet wijken, voor niets en voor nie- 
mand. Moge God hem de rust 
schenken, die hij hier nooit heeft 
kunnen vinden. „WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WURFF: 

„Architekte 'euraegd.'" Hoogseizoen bij Touring Zandvoort 
Zandvoort het 
ingezet, om te Nu het vóórsei- 
zoen aanstaande 
is, heeft de afde- 
ling vreemdelin- 
genverkeer van 
stichting Touring 
hoogseizoen reeds 
zorgen, dat geen 
vreemdeling zonder onderdak blijft 
en plannen uit te werken voor de 
komende zomermaanden. 

Dat alles eist zéér veel voor- 
bereiding en het stemt ongetwijfeld 
tot voldoening, dat aan deze speci- 
ale en o.i. meest belangrijke afdeling 
van stichting „Touring Zandvoort" 
thans veel meer aandacht wordt 
besteed, dan dit in vroeger jaren 
het geval was. 

Dit bleek ons in de eerste plaats, 
toen wij eens een praatje maakten 
met de heer Hugenholtz, om{ te zien, 
wat voor de achter ons liggende 
Paasdagen op zijn bureau werd 
voorbereid. Daar bleek toen, dat 
men thans de beschikking heeft 
over een overzichtelijk opgezet 
kaartsysteem, waarop vermeld staat 
de ruimte, welke Zandvoortse 
particulieren beschikbaar hebben 
wat betreft overnachtingsmogelijk- 
heden. Wanneer alle hotel- en 
pensionruimte zou bezet zijn, kan 
men thans via dit bureau op een- 
voudige wijze om onderdak ver- 
zoekende toeristen direct naar deze 
adressen verwijzen. Daarnaast be- 
schikt men dan nog over een uit- 
gebreid aantal adressen voor zomer- 
verhuur bij particulieren, waarop 
altijd nog kan worden terug- 
gegrepen, wanneer de overnachtings 
adressen zouden zijn afgewerkt. 
Voor de hoogtijdagen, Pasen, het 
1 Mei weekend, Hemelvaartsdag en 
Pinksteren, werd bovendien een 
regeling met het personeel getrof- 
fen, waardoor het mogelijk is, dat, 
indien de drukte dit vereist, het 
V.V.V.-bureau zowel overdag als 
des avonds, óók op zaterdag en 
zondagen, .doorlopend., zal— geopend 
kunnen" zijn, desnoods tot midder- 
nacht of later. 

'De heer Hugenholtz wees er ons 
echter op, dat hoewel van de 
burgerij zéér veel -medewerking 
wordt ondervonden, waarvoor hij 
zijn erkentelijkheid betuigde, het 
V.V.V.-bureau véél moeilijkheden 
ondervindt, doordat particulieren 
verzuimen, kennis te geven wan- 
neer de door hen opgegeven beschik- 
bare logeer-ruimte werd verhuurd. 
Dit bezorgt niet alleen het V.V.V.- 
bureau veel last, doch óók deze 
particulieren zelf. Een dringend 
beroep wordt daarom op de Zand- 
voortse burgerij gedaan, van dit verhuren — indien men zich. bij 
stichting „Touring Zandvoort' heeft 
opgegeven — direct kennis te geven. 

ZOMER-EVENEMENTEN. 

Wat de zomer-evenementen be- 
treft, is men druk bezig, bestaande 
plannen uit te werken. Het aantal 
evenementen zal dit jaar een aan- 
zienlijke uitbreiding ondergaan. Zo 
zal het aantal zomeravondconcerten 
op het Raadhuisplein, dit jaar 
worden uitgebreid van 13 tot 20. 
De Tyrolerkapel uit Haarlem, die de 
laatste paar jaren zulke grote suc- 
cessen boekte, zal dit jaar komen 
concerteren op de donderdagen 12 
en 2 juli en 9 en 23 augustus. Voorts 
zullen op de zaterdagavonden in 
juli en augustus deze concerten 
worden verzorgd door de Zandv. 
muziekkapel, de IJmuider harmonie, 
de Haarlemse Postfanfare, de Aals- 
meerse fanfare, terwijl één avond 
werd gereserveerd voor het landelijk 
orkest van het Leger des Heils. 

Iets geheel nieuu>s zal dit jaar 
worden ingevoerd, n.l. negen dans- 
avonden in de openlucht op het 
Raadhuisplein op alle dinsdagen in 
juli en augustus. Het zal een gra- 
mofoonplaten-concert zijn, verzorgd 
door een zgn. „disco-jockey", een 
expert, die de platen tot één aan- 
eengesloten reeks zal maken en zo 
nodig de muziek zal toelichten. 
Men verwacht van deze openlucht- 
dansavonden véél succes, omdat 
zowel badgast als inwoner reeds 
meerdere malen in deze richting 
wensen hebben geuit. 

Voorts staan in de maanden juli 
en augustus drie zandbouwwed- 
strijden op het programma, terwijl 
een proef zal worden genomen met 
het organiseren van een „zandberg- 
wedstrijd" voor jongens en meisjes 
van 14-18 jaar. Deze zullen dan 
langs de laagwaterlijn een fort of 
berg moeten bouwen, allen op gelijke 
afstand van het water, wanneer de 
eb .is ingetreden._Het zal er dan om 
gaan, welk "fort of welke berg het 
dan het langst tegen de opkomende 
vloed zal kunneü uithouden. Onge- 
twijfeld zal dit een gebeuren 
worden, dat — gelet op het span- 
nende karakter van zulk een wed- 
strijd — grote belangstelling van de 
strandbezoekers zal krijgen. Voorts 
zal voor de jeugd in augustus weer 
een ballonwedstrijd worden ge- 
houden. 

CIRCUIT. 

Wat het circuit betreft, staat 
Zandvoort deze zomer waarschijn- 
lijk óók nog een aantrekkelijke 
nieuwigheid te wachten. In maart 
is n.l. overgegaan tot de voorlopige oprichting van de „Pioniers-automo- 
bielclub". In het voorlopig gevormde 
bestuur kregen zitting de heer J. B. 
Th. Hugenholtz, directeur van het 
circuit, als voorzitter en de heren 
Van Haaren en Schade van de 
K.N.A.C. als commissarissen. Als 
secretaris-penningmeester zal voor- 
lopig optreden de heer C. Visser uit 
Amsterdam. Een uit drie leden 
bestaande technische commissie 
werd eveneens reeds gevormd. 

Het doel van deze heren is, de 
Nederlandse bezitters van zgn. 
„klassieke auto's" in een vereniging 
samen te brengen. Hierbij wordt 
gedacht aan bezitters van auto's van 
de eerste tijd af tot 1918 en een 
tweede afdeling van bezitters van 
auto's van 1919-1930. Het totaal 
aantal daarvan wordt in ons land 
geschat op pl.m. 40 a 50. 

Men wil dan trachten met deze 
oude karretjes wedstrijden te gaan 
organiseren op het Zandvoortse 
circuit, voorts denkt men aan 
rallye's e.d., terwijl het eveneens 
van véél belang wordt geacht, dat 
door deze bundeling van oude auto- 
bezitters men door ruil van onder- 
delen e.d. elkaar behulpzaam zal 
kunnen zijn. Indien enigszins mo- 
gelijk wil men trachten, nog dit 
jaar op het Zandvoortse circuit 'de 
resultaten van een en ander te 
tonen. 

Zo wordt bij stichting „Touring 
Zandvoort" op velerlei gebied 
koortsachtig gewerkt, om het wel- 
slagen van seizoen 1956 te ver- 
zekeren door het bieden van een 
maximum aan service en amuse- 
ment, een seizoen dat, als de voor- 
tekenen niet bedriegen, tot één der 
drukste zal gaan behoren, dat 
Zandvoort ooit heeft gekend. Lezing voor Unicef 

Op uitnodiging van het dames- 
comité, dat de grote verkoopdag 
voor „Unicef" organiseerde, zal 
pater F. Zegwaard te Zandvoort, 
missionaris in Nieuw Guinea, thans 
met verlof in zijn geboortedorp, op 
-'12 april, in het gebouwtje van het 
Gemeente gasbedrijf aan de Tol- 
weg no. 10, komen vertellen over 
zijn werk op Nieuw Guinea. De op- 
brengst van deze avond zal weder- 
om voor het Unicef-fonds bestemd 
zijn. 

Voorts zullen er enkele Unicef- 
films worden vertoond en een aan- 
trekkelijke verloting met fraaie 
kansen op prijzen zal gehouden 
worden van de van de bazar over- 
gebleven artikelen; op elke 4 loten 
valt één prijs. Een aantrekkelijke 
avond, die wij U hartelijk aanbe- 
velen. • ••••••••••••••••••••• 
Wat nu? Ja wat 
nu? Nu heeft de 
stichting „Recre- 
atieoord Zand- 
voort" de beide 
architecten Wijde- 
veld en Wils, 
laten we het maar 
onomwonden zeggen: aan de dijk 
gezet en andere architecten aan- 
gewezen om het kleine Boulevard- 
plan opnieuw te gaan tekenen. Op 
1 juli a.s. hoopt men die nieuwe 
plannen gereed te hebben. V leest 
elders in dit blad het door het 
gemeentebestuur uitgegeven pers- 
bericht. Op z"n zachtst uitgedrukt 
zal dit bericht vélen met mij be- 
vreemden, temeer, waar ik per- 
soonlijk van de heer Wijdeveld weet, 
dat deze zich zeker zou hebben 
beraden, wanneer men hem 
gevraagd had, voor dit kleinere plan 
— in samenwerking met de heer 
Wils - een ander ontwerp te maken. 
Hét „na ampele overwegingen" 
waarvan in genoemd persbericht 
gesproken wordt, zegt voldoende, 
want men heeft dit nauwelijks in 
overweging genomen en dit moet, na 
de relaties, die inhet af gelopen jaar 
tussen de stichting en beide archi- 
tecten waren gegroeid, op £n 
minst gesproken niet anders dan 
onhoffelijk en miskennend worden 
genoemd. 

Ik ben er al bang voor geweest 
van het begin af aan, toen de 
stichting geen kans zag, het grote 
plan Wijdeveld te verwezenlijken. 
Ik heb mij desondanks vastgehou- 
den aan de strohalm, dat men zó ver 
niet zou durven gaan, doch deze 
strohalm is te zwak gebleken, men 
durfde het wel! 

Wat nu? Ja wat nu? Wat zullen 
de nieuwe architecten op 1 juli 
Zandvoort gaan voorzetten op een 
stuk grond, dat zo beslissend is voor 
de directe toekomst van onze bad- 
plaats? Hoe %al de raad erop rea- 
geren? Hoe lang zal het nu weer 
duren, voordat met bouwen kan 
worden begonnen? Voor mij per- 
soonlijk is dit alles — dit gesol met 
grond — van onbetaalbare waarde, 
die nergens aan onze kust te vinden 
is, geen probleem, meer. De nieuwe 
architecten zullen waarschijnlijk 
met .een nieuw plan komen voor flatbouw en nog eens flatbouw, om 
daarmede deze monstergedrochten, 
die aan de kust van een moderne 
badplaats niet thuis horen, omdat 
de kust moet ingesteld zijn op recre- 
atie, opnieuw verdere uitbreiding te 
geven. Dan zal er een handjevol 
aannemers komen, die in deze tijd 
van woningnood hier een winst- 
gevend object zien, misschien wel 
met spoed deze flats zullen bouwen 
en ook verkopen, want het risico 
is zeer gering en dan tegen Zand- 
voort zullen zeggen: „Aju, jullie 
worden bedankt, 'k héb er lekker 
aan verdiend". En dan zit Zand- 
voort met een Bouleuard vol flats 
en krijgt het nageslacht, — want we 
bouwen toch niet voor 5 of 10 jaren? 
— met een badplaats, die grandioos 
naar de wiede-weerga is geholpen. Wat nu? Dat het deze kant uitgaat, bewees 
m.i. duidelijk het pogen van de 
P.v.d.A. fractie in de laatste raads- 
vergadering, om optie op de grond 
langs de gehele noordboulevard te 
geven aan die bouwers, die nu reeds 
bij het kleine Boulevardplan ge- 
interesseerd zijn. Werden daarbij de 
vroeger reeds geopperde plannen 
van vakantieflats voor b.v. Phïlips- 
en A.K.U. -concerns al weer niet 
onomwonden te berde gebracht? 
Maar de raad trapte daar gelukkig 
niet in. Men voelde, dat dit tè ver 
zou gaan, omdat dan elke recrea- 
tieve uitbreiding ten dode zou zijn 
opgeschreven. 

Gelukkig, dat men dit heeft be- 
grepen, dat men niet alle schepen 
achter zich heeft verbrand. Want 
wat Zandvoort nodig heeft, is geen 
met flats doodgebouwde Boulevard, 
maar een recreatief zomercentrum 
met licht, leven, fleur en vertier, 
wanneer men althans badplaats- 
allures wil behouden en bewaren 
voor het nageslacht. 

Wat nu? Ja wat nu? Zandvoort 
zal opnieuw moeten afwachten tot 
1 juli, in welke richting de stich- ting „Recreatieoord Zandvoort" de 
nieuwe architecten voor dit zo be- 
langrijk onderdeel van de badplaats 
heeft gestuurd. De stichting heet: 
„Recreatieoord", het is te hopen, 
dat zal blijken, dat men heeft begre- 
pen wat Zandvoort onder recreatie 
verstaat. Tot nu toe is daarvan niets 
gebleken, integendeel! In het samen- 
gaan van zonder risico bouwen, dat 
zijn flatgebouwen — en het schep- 
pen van recreatieve mogelijkheden 
ligt hier nog een oplossing. Het is 
te hopen en te wensen, dat men 
deze oplossing zal zoeken met het 
zwaartepunt op het recreatieve deel. 
Zandvoort zal weer moeten afwach- 
ten, met een gevoel van diepe 
teleurstelling door het opzij zetten 
en uitschakelen van twee bekwame 
architecten. Afwachten in een tijd, 
waarin het meer dan ooit geboden 
is, dat er nu eindelijk eens iets ge- 
beuren gaat, want wie kan zeggen 
hoe onze wereld, zo vol dreigende 
gevaren, er over 5 of 10 jaar zal 
uitzien? Nog is het niet te laat, 
maar lang mag het niet meer 
duren! Een tijd van hoog-conjunc- 
tuur blijft niet eeuwig! 

Persoonlijk ben ik de mening toe- 
gedaan, dat met dit alles de laatste 
acte van het Boulevard-drama, 
want zo mogen we het zo lang- 
zamerhand wel gaan noemen, nog 
niet is gespeeld. Onze burgemeester 
is momenteel met verlof. Het is wel 
zéér toevallig, dat dit verlof juist 
valt in de tijd, dat dit rapport van 
de stichting verscheen en Mr. Van 
Fenema is er de man niet naar, om 
een verlof ongebruikt voorbij te 
laten gaan. We zullen er stellig nog 
wel meer van horen. Het moet voor 
hem, die meer dan een jaar lang 
heeft gevochten voor het grote plan, 
wel zéér teleurstellend zijn geweest, 
dat deze ontwikkeling gekomen is, 
doch de burgemeester zal daardoor 
zeker niet bij de pakken gaan neer- 
zitten. 

Te betreuren blijft het o.i. boven- 
dien, dat in de stichting recreatie- 
oord „Zandvoort?' niet enkele per- 
sonen zitting hebben, die met het 
leven in Zandvoort op de hoogte 
zijn, weten, wat onze badplaats be- 
hoeft wanneer het om een zo beslis- 
sende uitbreiding gaat en dan van 
advies hadden kunnen dienen. K. 
Hoog boven het oude dorp verheft zich de toren van 
Zandvoorts oude dorpskerk. Van hoeveel vreugde en hoe- 
veel leed is hij de eeuwen door, eerst in het kleine, onaan- 
zienlijke vissersdorp, later in de steeds groter, wordende 
badplaats, reeds getuige geweest? Stormen zijn over hem 
heengegaan, letterlijk en figuurlijk . Oorlog en geweld heef t 
hij gekend, blijdschap en verdriet zijn aan hem voorbij- 
gegaan. Zandvoort is ondenkbaar zonder zijn toren, die 
zovele eeuwen trotseerde. Hoe goed was het, dat dit 
vervallen bouwwerk, dat steeds de trots van Zandvoort 
was, thans geheel en grondig werd gerestaureerd. Opnieuw 
prijkt Zandvoorts oude dorpstoren thans in zijn oude 
luister. Dank zij de verlichte wijzerplaten ook 's avonds 
weer van verre waarneembaar. Wij meenden dit kostelijk 
plaatje, dat de N.V. Anth. Bakels kort na voltooiing van de 
restauratie ervan maakte, U niet te mogen onthouden, 
want Zandvoorts oude toren is de ziel van Zandvoort. 
Is Zandvoort zelf! Nieuwe architecten 

voor kleine Boulevardplan 

Duo Wijdeveld-Wils 
aan de dijk gezet! 

Ingevolge raadsbesluit van 24 
januari 1956 heeft de gemeente 
Zandvoort aan de stichting Recrea- 
tie-oord Zandvoort tot 31 dec. 1956 
optie verleend op de vóór de Zee- 
straat gelegen terreinen, in het 
wederopbouwplan bestemd voor het 
Boulevard-centrum. 

Als voorwaarde werd o.a. gesteld, 
dat de stichting eenmaal per kwar- 
taal de gemeenteraad moet inlich- 
ten over het stadium waarin de 
plannen zich bevinden. 

In het dezer dagen ontvangen 
rapport over het eerste kwartaal 
deelt het stichtingsbestuur mede, 
dat het na ampele overwegingen 
tot het besluit is gekomen, dat het 
plan Wrjdeveld-Wils (dat op een 
grotere terrein -oppervlakte is ge- 
baseerd) op het door de raad in 
optie gegeven terrein, ook niet in 
meer bescheiden vorm tot uitvoe- 
ring zal kunnen worden gebracht. 
Voorts is de stichting van mening, 
dat een opdracht aan dezelfde 
architecten voor een nieuw plan 
ongewenst is, daar het oude plan &i,aarmode 
voorjaar 3 1956 

LIGNE EN CASCADE 
Parijs 

WIENER BOVQÜET 
Wenen 

Alle coiffure-ontwerpen op 
dit thema dagelijks in onze 
studio's voor haarverzorging, 
alsmede voor make-up van 
9-5 uur. 

Dep. off. d'HELENA 
RUBINSTEIN - Paris 

Joh. A. Suykerbuyk 

Coiffures - Créations 
THORBECKESTRAAT 11 
ZANDVOORT - TEL.3382 een te grote invloed op de nieuwe 
conceptie zou gaan uitoefenen. 

De stichting is in contact getreden 
met de architecten Lucas en Nie- 
meyer te Voorburg, welke vóór 
1 juli de schetsplannen voor het 
Boulevard-centrum zullen gereed 
hebben. 

Tenslotte deelt de stichting mede, 
van mening te zijn, dat het plan 
Wijdeveld-Wils in een verdere toe- 
komst wellicht toch tot realisering 
kan komen. Ook daarom acht zij het 
onjuist, het nieuwe plan door de- 
zelfde architecten te doen ontwer- 
pen. r HOTtL 80ÜWBS 

Het gehele jaar geopend 

Annex CABARET EXTASE 
ZANDVOORT Van 1 april af 
dagelijks 8 uur: 

HSH8E11T 
MVTHSIS 

de Koning der zigeuners 
en zijn solisten. 

Met uit gebreid internationaal 
CABARET -PROGRAMMA 

* 

's Zondagsmiddags matinee. BREI NU 

voor de zomer!! 

Jaeger wol, 100 gr ƒ1,18 

Neveda wol, 100 gr. . . ƒ1,65 
Onze bekende sportwok 

100 gr. ƒ2,30 
Scheepjes wol, 100 gr. . .ƒ2,50 

Alle soorten babywol! 

Wolleji hinder, dames en 
heren vesten en pullovers. 

„De Wolbaai" 

Grootste speciaalzaak in wol! 
Haltestraat 12a - Telef. 2099 A.s. zaterdag kwart over twaalf 

EIERZOEKWEDSTRUD 
Foto Bakéls. 
JONGENS EN MEISJES IN ZANDVOORT, 

Dat was wel jammer hè, dat zaterdag vóór Pasen de eierzoek- 
wedstrijd niet kon doorgaan. Maar ja, daar was nu. eenmaal 
niets aan te doen. We konden jullie moeilijk laten rennen, 
schreeuwen en vliegen precies op de tijd dat een bekend inwoner 
van Zandvoort werd begraven. 

Maar er is thans prettig nieuws, want zoals jullie misschien 
al weten, gaat nu a.s. zaterdag 7 april de eierzoekwedstrijd wel 
door. Als jullie nu maar zorgen, dat je a.s. zaterdagmiddag om 
kwart over twaalven op het Raadhuisplein bij de vlaggemast 
aanwezig bent, dan wordt jullie daar wel verteld, wat er ge- 
beuren gaat. Zo je weet, is deze zoekwedstrijd nu eens niet op 
het strand, maar in het dorp. Je hoort dat allemaal u;el zater- 
dag a.s. Zorg, dat je er allemaal bent, want er zijn mooie 
prijzen mee te verdienen. 

Het Zandvoortse Sint Nicolaas- comité dat in samenwerking met 
onze courant deze wedstrijd organiseert, rekent er op, dat jullie 
je allemaal stipt naar de aanwijzingen zult gedragen en dat jullie 
doodstil zullen zijn, wanneer er verteld wordt, wat er gebeuren 
gaat. Tot ziens allemaal, morgenmiddag! Rijdt ze!f! 
Ford Fairlane - Opel Kapitan •- Ford Zephyr 

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur 

Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort - Telefoon 3152 Zandvoorts brandweercommandant 
ten grave gedragen Hoezeer Zandvoorts brandweer- 
commandant, de heer D. van Noort, 
die vorige week overleed, in brede 
kring geliefd was en gewaar- 
deerd, heeft zeker de belangstelling 
bewezen, die bestond voor zijn ter- 
aardebestelling. Een enorm aantal 
bloemstukken werd in de stoet 
meegevoerd toen deze zaterdag- 
middag om half een van het sterf- 
huis aan de Noorderstraat vertrok, 
waarna eerst een ogenblik halt werd 
gehouden voor de brandweergarage 
aan de Kleine Krocht, waar het 
vóór de garage in uniform opge- 
stelde korps zich bij de stoet voegde. 
Vervolgens werd de route naar het 
kerkhof nogmaals onderbroken voor 
een kort stilhouden voor het kan- 
toor van publieke werken aan het 
Raadhuisplein, waar de overledene 
na de oorlog als opzichter werk- 
zaam was. 

Onder de talrijke aanwezigen, die 
zich daarna rondom • de geopende 
groeve hadden verzameld, bevon- 
den zich o.a. Zandvoorts burgemees- 
ter, Mr. H. M. van Fenema, Zand- 
voorts oud-burgemeester met echt- 
genote, de heer en mevrouw Van 
- Alphen, de commandanten van de 
brandweerkorpsen uit Heemstede 
' en Alkmaar, de heer Fehres, inspek- 
' teur van het brandweerwezen in 
Noordholland, de directeur van 
stichting „Touring Zandvoort", de 
heer J. B. Th. Hugenholtz, de direc- 
teuren van publieke werken en be- 
drijven, de heren M. Deutekom en 
A. A. Cense en een groot aantal 
ambtenaren van eerstgenoemde 
dienst. 

Nadat de kist in het graf was 
neergedaald, opende burgemeester 
Mr. H. M. van Fenema de rij der 
sprekers en, merkte o.m. op, dat de 
serene rust van deze overledene, 
teen hij de heer Van Noort voor het 
laatst aanschouwde, hem diep ge- 
troffen had, want zijn tevreden 
trekken namen als het ware de 
angst voor de dood weg. Toch had 
deze getrouwe ambtenaar het zeer 
moeilijk, omdat hij uiterst gespan- 
nen leefde en van zijn leven wilde 
maken, wat maar enigszins moge- 
lijk -was. Onvermoeibaar was de 
heer Van Noort in zijn voortdurende 
volharding. Deze man had contact 
met velen en genoot grote achting 
en vriendschap. Vooral zijn laatste 
levensjaren vielen hem extra zwaar, 
er was véél, dat hij niet meer kon 
verwerken. Hoezeer men er bij hem 
ook op aandrong, hij wilde geen 
rust nemen, omdat hij een taak te 
vervullen had. In het bijzonder PLASTIC-VERF 

in alle kleuren 
GLAS 

BEHANG 

Alle schoonmaakartikelen 
Glas- en Verfhandel 

G. de Leeuw 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 Doktersdienst 

Zondag a.s,: Dr. C.F.M. Robbers, 
Koninginneweg 34, telefoon 2813. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zr. J.B. Hoogenbosch. 
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306. 

VERLOSKUNDIGE: 

Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816 bracht spreker de overledene hulde 
als commandant van de brandweer. 
Hij was de bij het korps geziene 
commandant, die niet werkte met 
bevelen maar met begrip, niet met 
eisen, doch met vriendschap. Daarbij 
was hij een sterke persoonlijkheid, 
die de kostelijke eigenschap had, 
trouw te zijn in alles. Trouw 
bovenal aan zijn ideeën en pal 
staande voor zijn principes. Spreker 
richtte zich daarna tot weduwe en 
kinderen, en verklaarde, dat het in 
de grond van de zaak een hoge eer 
is, op nog betrekkelijk zo jonge 
leeftijd geroepen te worden tot een 
nieuwe, schonere taak op een veel 
hoger niveau, daarbij de verzeke- 
ring gevend, dat de nagedachtenis 
van deze hoogstaande mens bij velen 
in Zandvoort en daarbuiten onver- 
getelijk zal zijn. 

De directeur van de dienst publ. 
werken, de heer M. Deutekom, 
sprak vervolgens mede namens de 
wethouder van publieke werken, 
die verhinderd was, aanwezig te 
zijn en tevens namens het personeel. 
Spreker gewaagde van de vriend- 
schap en trouw, van de thans over- 
ledene altijd ondervonden, alsmede 
van waardering voor diens werk en 
streven. 

De heer Fehres, inspekteur van 
het brandweerwezen in Noordhol- 
land, memoreerde o.a. dat de heer 
Van Noort steeds een hoge opvat- 
ting had van zijn taak bij de brand- 
weer. Hij was de ideale comman- 
dant, die belangrijk werd, omdat hij 
iets blijvends heeft achtergelaten 
en thans de rust vond, welke hij zich 
tijdens zijn leven nimmer heeft 
willen gunnen. 

Oud-burgemeester H. van Alphen 
haalde herinneringen op uit zijn 
contact met de overledene als bode- 
concierge op het Raadhuis. „Deze 
man was niet alleen kamerbewaar- 
der", aldus de heer Van Alphen^ 
„doch voor mij óók kamer-bewa- 
ker", hij kweet zich op voorbeeldige 
wijze van een zéér delicate taak". 
Nadat spreker nog gewaagd had 
van het prachtige gedrag van de 
overledene tijdens de bezettingstijd, 
richtte hij zich met een persoonlijk 
woord tot de familie, daarbij dank 
brengend voor de onverflauwde 
toewijding en hulp, gepaard gaande 
met gevoelens van grote vriend- 
schap, die hij altijd van de heer Van 
Noort had ondervonden. 

De heer Joh. C. Jung Sr., voor- 
zitter van het comité „Ouden van 
dagen" sprak namens de Zand- 
voortse oudjes. Spreker herinnerde 
aan het enorm vele werk, dat de 
overledene méér dan 25 jaar voor 
de Zandvoortse oudjes had gedaan. 
Een werk, waarvan hij geheel ver- 
vuld was en waarbij hij zéér moei- 
lijk zal kunnen worden gemist. Ook 
als voorzitter van de plaatselijke 
afdeling van het Rode Kruis bracht 
spreker de overledene dank voor 
zijn prachtige werk, in dienst van 
deze afdeling verricht, een werk, 
waarvoor hij speciaal in de bezet- 
tingstijd zich uitermate actief be- 
toonde en waarvoor hij dan ook 
werd onderscheiden. Ook in dit 
werk was zijn leven een elk ten 
voorbeeld. 

Nadat Ds. C. de Ru met schrift- 
lezing en gebed de plechtigheid had 
besloten, bracht de zoon van de 
overledene dank voor de enorme 
belangstelling en troostrijke woor- 
den, die tot zo grote steun bij dit 
smartelijk verlies waren geweest. Jeugd-filmvoorstellingen 

Onder auspiciën van de speeltuin- 
vereniging „Kindervreugd", de per- 
soneelsvereniging van de gemeente 
Zandvoort en de Hervormde Zon- 
dagsschool, zullen maandag a.s. des 
middags om twee uur en half vier 
filmvoorstellingen worden gegeven 
van de geluidsfilm „Brilstra eni z'n 
bromvlieg", naar het boek van. de 
Zandvoortse auteur A. D. Hilde- 
brand. De schrijver zal persoonlijk 
bij beide voorstellingen aanwezig 
zijn en een aantal exemplaren van 
zijn boek gratis aan de jeugd uit- 
reiken. Het moet tevens niet uitge- 
sloten worden geacht, dat enkele 
hoofdrolvertolkers uit de film in de 
zaal aanwezig zullen zijn en aan de 
jeugd zullen worden voorgesteld. 

Vooraf zullen nog enkele teken- 
films worden gedraaid. Het verheugt 
ons bijzonder, dat de jeugd van 
Zandvoort door dit loffelijk initia- 
tief in de gelegenheid wordt gesteld 
deze leuke en spannende jeugdfilm, 
die ongetwijfeld de jeugd van begin 
tot eind zal boeien en die wij on- 
langs, nadat wij de première hadden 
bijgewoond, uitvoerig in ons blad 
bespraken, te kunnen zien. Wij twij- 
felen er niet aan of het zal storm- 
lopen! 

Blijf meester 

over Uw zenuwen. Neem 
Mi jnha rdt's Zenuwta blette n - 

Jeugdoptocht 

op Koninginnedag 

Ter gelegenheid van de verjaar- 
dag van H.M. de Koningin hoopt de 
Oranjevereniging „Zandvoort" op 
30 april een optocht voor de Zand- 
voortse jeugd te organiseren met 
versierde autopeds, fietsen, wagens 
enz. Ook gecostumeerde personen 
en/of groepen kunnen daaraan 
deelnemen. De hoofden der scholen 
hebben zich bereid verklaard in- 
schrijvingen voor deelname te 
willen noteren. Hun medewerking 
en de hulp van de ouders zal door 
de Oranjevereniging ten zeerste 
worden op prijs gesteld. De aan- 
meldingen moeten vóór 14 april 
zijn binnengekomen. 

HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. h.W. Strand 
April - berijdbaar 

8 2,04 9,— 14,20 21,30 6.00-12,00 

9 2,40 9,30 14,54 22,— 6,30-13,00 

10 3,12 10,— 15,25 22.30 7,00-13,30 

11 3,44 10,30 16,— 23,— 7,30-14,00 

12 4,19 11,30 16,35 23.30 8,30-14,30 

13 4,53 12,— 17,11 24,— 9,00-15,00 

14 5,28 — ,— 17,49 1.— 9,30-16,00 
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn en 


Wilt u 
lekker 


origineel 
Indisch eten? 
Dan natuurlijk naar 


La 


Mer, 


Zeestr. 26 Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken 

Administratiekantoor 

HOSE 

Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 In elk seizoen, 
chocolade van GROEN! 

Haltestraat 18 - Telef. 3403 Zandv. Schaakclub 

Na de eerste ronde van de tweede 
clubcompetitie hebben in de groe- 
pen a, b en c, resp. de leiding: Kap- 
pelhof met een score van 71,43°/o; 
Giskes met 80% en Haagen met 
. 85,71°/o. 

De uitslag van de eerste partij uit 
de tweede ronde werd: Termes- 
Janssen 0-1; Steiner-Bais 0-1; Ho- 
gen' Esch Jr.-v.d. Brom. "A-Va; De' 
Jong-Verhaert 1-0; Slijkerman-van 
Duijn V»- 1 /»; Mühlenbruch-v. Coe- 
verden 1-0; Hagen-Eldering 1-0; 
Hogen Esch sr.-Drommel 1-0. 

Verder werd er voor de Paasdagen 
wederom in een tiental snelschaak- 
partijen uitgemaakt wie de meeste 
eieren mee naar huis kon nemen. 
Deze avond -kenmerkt zich steeds 
door de vermakelijkste capriolen, 
die worden uitgevoerd in de korte 
tijd vanaf de eerste zet tot het val- 
lende vlaggetje. 'De gelukkigste was 
Piet Termes die\bij zijn 17 eieren 
nog een verrassing in de vormi van 
een paasmandje werd aangeboden. 

Partij van de arbeid 

De afdeling Zandvoort van de 
Partij v.d. Arbeid belegt een open- 
bare bijeenkomst in gebouw „Zo- 
merlust" op maandag 9 april. Deze 
avond zal staan in| het' teken. van. de 
komende verkiezingen. 'Als sprekers 
zullen optreden, de H.H. Dr. W. H. 
Vermooten uit Amsterdam, Mr. G. 
J. H. de Leeuw uit Haarlem en W. 
Mensink uit Haarlem. 

Medewerking wordt verleend 
door de afdeling Zandvoort van" 
„De stem des volks". 

Van de 3 sprekers is eerstge- 
noemde Humanist, de tweede Rooms 
Katholiek en de derde Protestant. 
ALS VAN OUDS: 

AUTORIJSCHOOL «C0KART* 

Zuidlaan 26 - Aerdenhout ■ Tel. 02500-27491 

A'damseweg 398 - Amstelveen - Tel. 02964-2424 
VERHUUR * ' Gedipl.' B.B.N, instr. 
(Vervolg). Op veler verzoek laat ik thans 
hieronder volgen het — men mag 
wel zeggen „bijna historisch" ge- 
worden gedicht door een badgast 
gemaakt toen Zandvoort leefde in 
de overgang van vissersplaats naar 
badplaats. Hotel „Groot Badhuis" 
en hotel Driehuizen bestonden reeds. 
De naam van de dichter is onbekend 
gebleven. Zijn dichtregels hebben 
echter de jaren getrotseerd en zij 
zullen aan geen enkele echte Zand- 
voorter onbekend zijn. Vermoedelijk 
is het ontstaan in het laatst van de 
vorige eeuw. 

HET VOOR EN TEGEN 
VAN ZANDVOORT 

Dat Zandvoort is een ak'lig nest, 
Zoo schraal als 't nergens is. 

Men leeft er in een lucht verpest, 
Door 't drogen van de visch. 

Men ziet er niets dan zee en duin 
En bijkans boom noch blad, 

Men wordt er door de zon zoo bruin, 
Als Kaffer of Mulat. 

Men hoort er niets dan 

(windgedruisch, 

Al buld'rend nacht en dag, 
En 't eeuwigdurend zeegebruisch 

Al klotsend slag op slag. 

Op straat gaat men er heen en weer, 
Is 't beed'len zonder end. 

Mag 'k alsjeblieft een. cent meneer? 
Meneertjelief een cent? 

Op 't badhuis, waar de rijke liên, 
Hun groote bluffen slaan, 

Wordt uit de hoogte neergezien, 
Op die bij Driehuis gaan. 

Ook is hier alles peperduur, 
Die FunJcler lueet van geld. 

En 't is goedkooper bij zijn buur, 
Maar, wachten, als ge schelt. 

En 't zeebad, sticht het heel 

(veel goeds? 

Als 't dat maar waarlijk sticht. 
Men beeft bij 't op'nen van de koets 

Zoo schrik'lijk is 't gezicht. 

Men klimt er uit, wat is het koud, 
De boezem hijgt en snikt. 

Men krijgt den mond vol ak'lig zout. 
't Is of men sterft of stikt, 

't Is nu te stil, of waait te hard, 
Nu staat men bijkans droog. 

Nu ziet het water vuil en zwart, 
Dan staat de golf te hoog. De zee gebruikt geen zeemanschap 
Zij werpt V op den grond, 

Of slaat en smijt U naar de trap, 
De beenen blauw en bont. 

En dan aan 't loopen heen en weer 
Door 't ongebaande zand, 

De barre duinen op en neer, 
Of langs het heete strand. 

En dan — maar ik bespaar de rest. 

En d'opgemaakte som: 
Is ... . Zandvoort een ellendig nest. 

Maar .... keer het blad eens om! 

Op Zandvoort is het goed te zijn; 

Men is er vrij en frisch, 
Men eet bij lekk'ren witten wijn. 

Er kostelijke visch. 

Men ziet er heeren hoog in stand, 

En dames wonder fraai. 
En visscherslieden bruin verbrand 

Gekleed in 't roode baai. 

Men leeft er vrij van- 't stadsgewoel 

In stille vreugd en vree. 
De dampkring is er altijd koel, 

En o zoo schoon de zee. 

Nu ziet ze groen, dan ziet ze grauw, 
Nu valt zij, dan is 't vloed, 

Nu is zij strak als 't hemelsblauw, 
Dan als een leeuw verwoed. 

En als de zon in 't westen daalt, 
Of als 2? in 't zuiden lacht, 

Of 't zeevuur langs de stranden 

(straalt, 
Wat majesteit, wat pracht! 

En rijst de zon ter bedde uit, 
Wat al vertier aan 't strand; 

Voor anker ligt de visschersschuit, 
Men draagt de visch aan land. 

Men draaft de duinen op en af, 

De vischzoo op den rug. 
En barrevoets op. sukkeldraf, 

Naar stad, en leeg terug. 

Men steekt zich voor de sombre kost 

Ter halverlijf in zee, 
En menig heer, die rijdt en rost, 

Is niet zoo wel tevrêe. 

Men zwalkt de groote waatren rond 

Bij alle wind en weer, 
En bleek en zwak en ongezond 

Is menig rijke heer. 

Maar zijt ge ziek of zijt ge zwak, 

Al is het middel straf, 
Te water met uw ongemak, 

De zee spoelt alles af. 

En keert ge weder naar de stad, 

Genezen of hersteld, 
Geprezen zij het Zandvoorts bad, 

Maar jammer .... het kost geld. 

(Wordt vervolgd). RGTERDDN iegen pijnen 

hoofdpijn) •';.. 
griep,; kiespijn, 
rheumatisch'e : wordt door de meeit gevoelige maag verdrag» BURGERLIJKE STAND 

23-28 maart 1956. 

Geboren: Theodorus Bernardus, 
z. van T. B. Lefferts en H. Hölzken; 
Sonja, d. van H.C.C.J. van Vliet en 
W. Bos; Gregor, z. van H.C. War- 
nars en F. Hall. 

Ondertrouwd: L. F. van Holten en 
M.G.M, de Groot; R.J.C, van den 
Berg en J.M. van Deursen. 

Getrouwd: H. Huijer en,- H. J. 
Camphuijsen. V. Schaap en W. Ver- 
zeilberg. , ' , 

29 maart t.m. 5 april. 

Geboren: Alida Adriana, dochter 
van A. J. van Soolingen en A. E. 
van de Geer; Yvonne, dochter van 
S. Terol en A. A. M. Mulder. 

Ondertrouwd: F. W. Benjamins 
en S. Natkiel; R. R. Thomson en D. 
G. J. H. Bosman. 

Getrouwd: A. van der Mije en A. 
M. Walet; N. Paap en E. C. Wensel. 

Jaarvergadering O.S.S. 

Onder voorzitterschap van de heer 
J. H. B. Brink vond 28 maart j.1. in 
hotel Keur de 52e jaarvergadering 
van O.S.S. plaats. 

In een uitvoerig openingswoord 
memoreerde de voorzitter o.a. de 
prachtige demonstratie 'van de 
Zweedse jeugdgymnasten in het 
sportpark en de toename van deel- 
name aan de vaardigheidsproeven. 
Spreker wees op het succes van het 
dames-team in het volleybaltour- 
nooi te Haarlem en het ingebruik- 
nemen van het sportpark Duintjes- 
veld met jeugdploegen handbal, 
waarbij de technische commissies 
in overweging werd gegeven dit 
veld meer in hun werk te betrekken 
voor demonstraties e.d. 

De jaarverslagen van secretaresse 
en penningmeester werden goedge- 
keurd, terwijl het technisch werk- 
programma door de leiders werd 
toegelicht. 

De periodiek aftredende bestuurs- 
leden mevr. O.' C. Romkes-Wellen- 
siek en H. v.d. Mij e-Koper werden 
herkozen, terwijl in de plaats van 
de heer W. van Lier de heer D. -W. 
Spaans tot bestuurslid werd ge- 
kozen. 

De technische commissies werden 
samengesteld als volgt: 

Gymnastiek: J. J. Pieters, H. Zon- 
neveld, aangevuld met 2 door het 
bestuur aan te wijzen bestuursleden 
en de leider. 

Athletiek: H. Gansner, G. Halder- 
man enj mej. T. v.d. Veld. 

Volleybal: F. Kooy, mej. A. v.d. 
Bos, mevr. M. Rinkel-Heijink, pl.v. 
lid mej. E. Bos. 

De financiële commissie werd 
thans gevormd door mevr. P. van 
Loenen-v.d.Aardweg, mej.- 1. Diemer 
en de heren G. Boots ,en J. Hamann,. 

•DeJ^ptbp'agariila? Z ^én r . rêdacfiêt-? 
commissie werd' samengevoegd tot 
een pers- en propagandacommissie,' 
bestaande uit mevr. .J. Lavertu- 
Drommel; mej.- I. Diemer en de 
heren H. Mallingré, W. Keur en' A. 
Keur. 

Langdurig werd over het door de 
heren H. Akkerman en W. van 
Lier ingediende voorstel om het 
maandblad te verbeteren, gedebat- 
teerd. Uiteindelijk werd besloten 
dat beide voorstellers met de pas- 
benoemde pers- en propaganda- 
commissie zullen overleggen op, 
welke wijze een redactioneel en 
financieel verantwoord maandblad 
kan worden uitgegeven en zo 
mogelijk hiermede te starten. 

Over de door de gemeente toege- 
zegde geldlening van ƒ2500, — voor 
het aanschaffen van moderne toe- 
stellen werd eveneens langdurig 
gediscussieerd. Ter dekking van de 
jaarlijkse aflossing werden plannen 
ontworpen die op korte termijn 
door een aantal leden zullen worden 
uitgewerkt. 

Om het kampioenschap 

Het wordt zondag a.s. een span- 
nende dag voor de Zandvoortse 
korfballers. Z.K.C. 1 gaat n.1. in 
Haarlem aan de Schalkwijkerweg 
spelen tegen Oosthoek 3 met als in- 
zet het behalen van het kampioen- 
schap in de 3e klasse der H.K.B. 

Wij wensen onze Zandvoortse 
ploeg véél succes en langs de lijnen 
véél korfbal-enthousiasten om hen 
aan te moedigen. Ziet het op z'n best 
met 
Philips 
Televisie 
PHILIPS TELEVISIE 

verrijkt Uw gezinsleven! 
PHILIPS TELEVISIE groot beeld 

ƒ995, ƒ775 — 

PHILIPS TELEVISIE, 

grootste beeld ƒ 1245, — 
PHILIPS TELEVISIE grootste beeld 
staand model op wielen met deuren, 
voornaam van uiterlijk .. ƒ1695. — 
U kunt bij ons in de televisiekamer 

de beeldgrootte ^rgelijken. 
Wij demonstreren ook gaarne bij 
U aan huis. PHILIPS TELEVISIE 
en onze service garanderen U een 
prima ontvangst! 
Erkend Philips Service Dealer ' 
TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat' 7 - Telef. .2534 Dankbetuiging 

Wegens de grote belangstelling bij 
ons huwelijk ondervonden, is het 
ons onmogelijk ieder persoonlijk te 
bedanken. Daarom zeggen wij U, 
mede namens wederzijdse ouders, 
langs deze weg hartelijk dank. 

S. Waterdrinker. 

A. J. Waterdrinker-Boon. 

Zandvoort, maart 1956. 
Dorpsplein 5. ' 

'Dankbetuiging 

Voor de vele blijken van belang- 
stelling tijdens de ziekte en het 
overlijden van mijn man 

. "A." DÉ JOODE, 

betuig ik langs deze' weg mijn har- 
telijke dank. In het bijzonder Ds. A. 
de Ruiter en de Heer. J. van Zeyl 
en voor de toegewijde zorg en ver- 
pleging Dr. J. van der Meer, Dr.- H. 
K. van Es, Zr. G. Wedman en Zr. 
M. van Zeyl. 

Wed. R. de JOODE-MAAS. 
Zandvoort, April 1956. 
Kostverlorenstraat 14. \ Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg, hoek Emmaweg 
Zondag a.s. 10 en 17 uur: 
Ds. K. Schouten, van Lisse. 

HERVORMDE KERK 
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru. 
Het huis in de duinen, 

19.30 uur: Ds. C. de Ru. 
9.30 uur: Jeugdkapel in de nieuwe 
consistoriekamer. 

Spr. de heer A. C. Reuijl. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15 
Zondag a.s. 10.30" uur: 
Ds. H. Luikinga, uit Zaandam. 

PAROCHIE H. AGATHA » 
H.H. Missen 7.30, 9 uur (Hoog- 
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof. 
In de week H.H. Missen 's mor- 
gens- 7 uur en) 7.45 uur. 

's Avonds 7.30 Lof. Des zaterdags 
gelegenheid om te biechten. 

KOPER's 

COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113 Ingezonden 

Buiten verantwoordelijkheid 
der redactie. 

„Opjuttend en misleidend". 
,. :,Mijnheer de redacteur!. ^ 

- In UWoverzicht vanf de" gemeente- 
raadsvergadering van dinsdag 27 
maart j.1. schrijft U, dat in die ver- 
gadering de opmerking gemaakt is, 
dat „de in de plaatselijke pers 
daarover verschenen ingezonden 
stukken en advertenties opjuttend 
en misleidend genoemd zijn". 

Ik zou graag van degene, die deze 
opmerking gemaakt heeft willen 
weten wat er opjuttend en- mislei- 
dend geweest is in de OPEN BRIEF 
welke door de bewoners van het de 
Favaugeplein aan de raad gezonden 
werd, en welke brief tevens gepu- 
bliceerd werd in Uwe courant van 
3 februari 1956. 

Hoogachtend, 

J. R. Oostenrijk. Balcon-varia 

Wullum: As je 't mai vraegt Aerie, 
dan via ik, dat de Paesdaege me- 
raekel zain teuge'evalle jü. 

Aerie: Hoe kon 't ook anders, Wul- 
lum, 't was hardstikke koud jü 
en gien, zunnetje kon d'r op over 
schiete. Wat mot. je dan in Zan- 
vert komme zoeke? 

'Wullum: Jae jü, en as je 't zo be- 
kaikt, viel 't aigeluk nog niet iens 
teuge, want d'r waere 'n kwak 
vreemde. Ik vin toch wel, dat zó 
bekeke, ons saizoen elk" jaer lan- 
ger gaet worde, 't wordt zo'n bietje 
oit'erekt van maert tot oktober, 
maer jae, 't schaint hier nooit 
vroeg 'enog te kenne beginne en 
dan willei ze metien nog een heule 
zooi mense hebbe óók. 

Aerie: Van vroeg 'esproke Wullum, 
onze pliessie was d'r óók vroeg 
bai. Die hadde zaeterdagmorrege 
veur Paes de Boelevaer links van 
de Zeestraet al ofeslote. Ze dochte 
zeker: beter laet dan nooit, want 
de automebiele most je met 'n 
lantaeretje zoeke. 

Wullum: En met de Paesdaege had- 
de ze de Kerkstraet ook weer 
ofeslote. Ik docht, dat dat allienig 
'ebeure zou as 't hardstikke druk 
was, maer ze doen 't nou zeker 
bij veurbaet elleke zundag. 

Aerie: 'k Denk t' óók jü, maer ik 
vraeg me of, waerom ze niet 'n 
stopverbod kenne maeke net as in 
de Haltestraet en dan 'n ver- 
keersagent op 't Badhoisplain, 

. dan heb iederien z'n zin, de auto- 
mense en de mense in de Kerk- 
straet en d'r is dan geen kip die 
je pikt. 

Wullum: Dat laikt me niet gek 
Aerie, gae d'r is over praete met 
meneer Hoisman, die is veur 
goeje ideeje altaid te porre. 

Aerie:,'f'Main niet 'ezien, Wullum, 
je kan me overal naer toe sture, 
behalve naer 't pliessiebero, 'k 
heb wel niks anders op mei kerf- 
stok as dat ik me proimpie nog 
wel d'res, over 't randje van de 
Rotonde kwat, maer 't pliessiebero 
nee Wullum, daer kraige ze mai 
met gien stok naer) toe. En bove- 
dien, as ik 't zou veurstelle, hebbe 
ze d'r tóch maling an.' Laeteze't 
zelf maer oitvinde, ze benne mans 
.'enog. JULIANASCHOOL SCHOOL MKT DE BIJBEL, BREDERODESTRAAT 15 Gelegenheid tot inschrijving 
van leerlingen 

voor de per 1 september aan te vangen, cursus, elke dag na 
schooltijd bij de heer J. Kiewiet, hoofd der school. 
Privé-adres: Oosterparkstraat 64, telefoon 3080. De leerlingen 
moeten vóór 1 oct. 1956 de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben. 

De Christelijke school voor allen! RECLAME bij Slagerij Burger 

Het beste vlees en- de fijnste vleeswaren, tegen redelijke prijzen 
verkopen, is het leid-motief van SLAGERIJ BURGER! Alléén vrijdag en zaterdag: 

750 gr. riblappen ff 3.10 Varkenscarb. v.a. ƒ1,68 500 gr. 

Magere vark.lapp./l,98 500 gr. 

Vark.fricandeau ƒ2,25 500 gr. 

Varkensfilet ƒ2,40 500 gr. 

Varkensrollade 

(heerlijk gekruid) ƒ2,25 500 gr. 

Limburgse braadworst 
(onze specialiteit), ƒ1,95 500 gr. 

Kalfslappen 

(extra mooi) ƒ1,90 500 gr. 

Kalfsfricandeau ƒ2,10 500 gr. 

Biefstuk ƒ3,00 500 gr. Rosbief 
Lende 
Entre Cóte I 
Staartstuk f2,50 500 gr. Rauwe V. Lever ƒ1,50 500 gr. WIEKEND-RECLAME: 
100 gr. hamen 100 gr. saks Een kleine greep uit onze 

enorme sortering vleeswaren: 

Hamgehakt 

(heel lekker) . . 39 et. 100 gr. 

Ham 55 et. 100 gr. 

Blaasham 89 et. 100 gr. 

Rauwe ham 89 et. 100 gr. 

Kinnebak ham . . 35 et. 100 gr. 

(150 gr. 45 et.) 

Hamworst 38 et. 100 gr. 

Leverworst 25 et. 100 gr. 

(200 gr. 45 et.) 
Saks 35 et. 100 gr. 

(200 gr. 59 et.) 
Berl. leverworst 48 et. 100 gr. 
Hausm. leverw. 58 et. 100 gr. 
Brunsw. leverw. 56 et. 100 gr. 
Gebr. gehakt . . 29 et. 100 gr. 

(200 gr. 49 et.) 

Plokworst 48 et. 100 gr. 

Cervelaat (fijn) . .60 et. 100 gr. 
Echte boereworst 53 et. 100 gr. 
Grove worst . . 49 et. 100 gr. 
Salami (m.knofl.) 89 et. 100 gr. 
Jachtworst (met knoflook) 

48 et. 100 gr. 
Paté (de allerf ij nste soort) 

50 et. 100 gr. 
enz. enz. (69ct Woensdag en Donderdag: 
500 gr. gehakt f 1,25 

200 gr. Pork 49 et. 

Gebrs. Burger's Slagerijen Amsterdam Zandvoort Haltestraat 3 - Telef., 2994 - 2643 Bakkerij v. Staveren 

ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684 

Deze week als extra reclame: 
250 gr. ZANDSPRITS 70 et. 

Probeerde V reeds ons heer- 
lijke GEMBERBROOD? 

65 CENT per stuk. 
Neem thans 
een kloek besluit, 

schakel uw oude radio uit! 
Bestel heden bij ons een nieuw 
PHILIPS RADIO TOESTEL. 
PHILIPS RADIO met visserijband, 

ƒ198, — . Prima ontvangst! 
PHILIPS RADIO „Hi-Q" combina- 
tie. Fantastisch geluid! 
PHILIPS RADIO. In iedere prijs- 
klasse, een kwaliteitsproduct! 
PHILIPS platenspelers, vederlicht. 
Vanaf ƒ79, — of ƒ1, — per week. 
PHILIPS platenspeler met verster- 
ker ƒ198,— 

COLLARO wisselaar ƒ 131,— 

los en in kast verkrijgbaar. 
GRAMOFOONPLATEN: Bezoekt 
onze afdeling. Ruime keus L.P. 45 
en 78 t. Onze luisterbar staat voor 

U klaar! 
Wij leveren wasmachines en alle 
andere huishoudelijke apparaten. 
Komt U eens kijken en luisteren? 
Wij regelen desgewenst, na persoon- 
lijk overleg, de betaling met U. . 

Erkend Philips Service Dealer. 
TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 TAXI 
BEL 2560 

P. Kerkman 

Haltestraat 63 Jeugdhobbydagen 

Gaarne vestigen wij nog even de 
aandacht op de jeugdhobbydagen, 
welke in de Vondelschool aan de 
Juliana van Stolberglaan 25 te 
Aerdenhout worden gehouden. 

U kunt er hedenavond, of mor- 
genmiddag of -avond nog van gaan 
genieten en U zult versteld staan, 
wat hier door de jeugd op allerlei 
gebied werd tot stand gebracht. 

Ook Zandvoort is er vertegen- 
woordigd. De firma F. H. Penaat 
luistert deze unieke tentoonstelling 
op met radiomuziek en televisie- 
uitzendingen. Een bezoek kunnen 
wij U van harte aanbevelen. Het is 
werkelijk iets unieks! 

Een fraaie nieuwe zaak 

In de aan de Strandweg aan de 
flats " aangeplakte winkelpanden 
heeft de „Bettina-couture" maandag 
j.1. haar nieuwe zaak geopend op 
het gebied van textiel. Wij waren 
aanvankelijk de gedachte toege- 
daan, dat Zandvoort dit soort be- 
drijyen reeds méér dan genoeg had, 
doch na een bezoek aan deze zaak 
zijn wij tot andere gedachten ge- 
komen, want wat men hier biedt, is 
toch wel iets héél bijzonders. Een 
uitermate fraai ingerichte zaak van 
een geheel apart genre. Dit geheel 
aparte karakter verraadt zich in 
alles. In de aankleding, in de mo- 
derne etalages en zeker het aller- 
meest in de artikelen, die alle zéér 
exquis zijn op het gebied van 
strand-, bad- en dameskleding. Een 
zaak, waar het voor onze dames 'n 
lust moet zijn er .binnen te treden 
om zich te verlustigen in de aan- 
blik van al het schone, dat men 
daar te bieden heeft. 

Wij kunnen niet anders zeggen, 
,dan dat „Bettina couture" een aan- 
v winst voor onze badplaats betekent 
door het geheel aparte karakter, dat 
deze prachtige zaak inneemt en wij 
wensen de exploitanten van harte 
goede zaken,' iets, waaraan wij ove- 
rigens niet in het minst twijfelen. 

Rijkspostspaarbank 

Aan het postkantoor Zandvoort 
werd gedurende de maand maart '56 
ingelegd ƒ93.940,23; terugbetaald 
ƒ92.429,66. 

Speeltuinvereniging 

De speeltuinvereniging „Kinder- 
vreugd" hield j.1. zaterdagmiddag 
een uitstekend geslaagde eierzoek- 
wedstrijd, waaraan door ruim 300 
kinderen werd deelgenomen. De 
kleintjes mochten hun geluk be- 
, proeven in de speeltuin, de groteren 
gingen op zoek in de duinen. 

Een 50-tal gelukkigen kon met 
een fraaie prijs naar huis gaan, 
maar ook voor de overigen was ge- 
zorgd. Voor hen was er ditmaal een 
plastic eierdop met (chocolade)ei. Interessante lezing 
over „vrije opvoeding?!" Voor de gemeenschap Zandvoort 
van het Humanistisch verbond 
heeft de heer J. van der Molen, 
oud-hoofd van de Montessorischool 
te Dordrecht, thans ortho-paeda- 
goog te Haarlem, in hotel Keur 
dinsdagavond een interessante 
lezing gehouden over het onder- 
werp: „Vrije opvoeding?!" Een 
lezing, die door groot begrip voor 
de werkelijkheid tintelend van 
leven werd en voortdurend boeide 
door een prettige verhaaltrant. 

Na ingeleid te zijn door de voor- 
zitter der gemeenschap, de heer 
R. de Jong, die er zijn teleurstelling 
over uitsprak, dat zo weinigen aan 
de uitnodiging hadden gevolg ge- 
geven, deze avond bij te wonen, 
inzonderheid het Zandvoortse 
onderwijzend personeel, waarvan 
niemand aanwezig was, ving spreker 
zijn causerie aan met het stellen 
van de vraag: „Wat is opvoeding?" 
Spreker beantwoordde deze vraag 
door te verklaren, dat opvoeden is 
elkaar ontmoeten in een situatie, 
waarbij allereerst moet worden 
gedacht aan de gezins-situatie. Het 
begrip „gezin" valt niet te om- 
schrijven. Het gezin is een samen- 
levings-cel, eigenlijk de samen- 
levings-cel. Het gezin heeft iets 
eigens, is niet verzonnen, niet ont- 
worpen, doch in knop reeds aan- 
wezig bij het sluiten van het 
huwelijk, waaruit dan later het 
gezin ontstaat en tevens de op- 
voeding. Deze opvoeding is geen 
zaak van vernuft, de beste opvoe- 
ding is die, welke het minst merk- 
baar is, geruisloos verloopt en zó 
maar ontstaat. Alle opzettelij kneden 
in de opvoeding zijn fout, men heeft 
er geen diploma voor nodig en 
evenmin psychologische of paeda- 
gogische boekwerken. Wil een op- 
voeding kans van slagen hebben, 
dan moet de verhouding tussen 
vader en moeder goed zijn, opdat 
in bestaande problemen één lijn 
kan worden getrokken. 

Het opzettelijke en vooraf uitge- 
stippelde systeem in de opvoeding 
dient te worden vermeden, om 
plaats te maken voor het gevoel van 
„het veilige plekje" in het gezin, 
dat het kind rust schenkt, want het 
kind moet de warmte en liefde, die 
er van het gezinsleven moet uitgaan 
als het ware inhaleren. 

Met vrije opvoeding wordt niet 
bedoeld: „ga nu je gang maar, alles 
mag", want het kind moet geholpen 
worden zijn weg van, de onafhanke- 
lijkheid te ontdekken. Vrijheid be- 
tekent de mogelijkheid voor het 
kind, om te kunnen experimenteren, 
waarbij de ouders niet moeten 
terugdeinzen voor kleine conflicten. 
Binnen de grenzen van het huis- 
gezin moeten rechten zijn zowel 
voor de ouders als voor de kinderen. 
In een' gezin waar het, goed is, wor- 
den deze grenzen vanzelf getrokken. 
Ouders zullen nooit de dictator 
moeten gaan spelen en zich nimmer, 
laten- voorstaan op hun prestige. - 
Ook het onderwijzend personeel zal 
zich hiervoor moeten hoeden. 

Onze tijd kenmerkt zich door het 
feit, dat vele opvoeders als olifan- 
ten in de porceleinwinkel der psy- 
chologie" ronddartelen. Er is de laat- 
ste 12 jaar het verschijnsel van de 
„paeda-goochelarij" die vele op- . 
voeders zich tot liefhebberij maken 
met het lezen van allerhande 
geleerde boeken over opvoeding, 
waarvan men' meestal geen snars- 
begrijpt, doch die men in sommige 
gevallen „per meter" verwerkt. 
Hierdoor komen de bij de opvoeding 
zo onontbeerlijke liefde en onbe- 
vangenheid in het gedrang, wordt 
de opvoeding thuis in een gedroch- 
telijk keurslijf gewrongen. Het kind 
moet heel doodgewoon van jongs af WERKSTER GEVRAAGD lx per 
week 1 ocht. of middag, ƒ1,25 p.uur. 
Mevr. Hildebrand,. Julianaweg 6. Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhande! 
A nrtl Prinsesseweg 15 Telef. 2066 Groot en klein vinden 

VANDERWERFPs 

brood FIJN! 

Een kenner kiest 

Een . 

KELVINATOR 
KOELKAST 
Voor Uw gezin 
Voor Uw pension 
Voor Uw bedrijf 

Leverbaar in iedere maat en inhoud 
Zeer zuinig stroomverbruik. 

Prijzen vanaf 90 L ƒ 735, — 

Wij regelen desgewenst, na per- 
soonlijk overleg, de betaling met U. 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 aan wennen aan het echt gezellige 
gezin. Waakzame observatie wordt 
daarbij van de ouders gevraagd, 
maar nooit zal men opvoeden uit 
een boek kunnen leren, omdat op- 
voeden inhoudt, dat men een zeker 
risico moet durven nemen en leren 
moet, vertrouwen te schenken. 

Het kostelijk opgebouwd betoog 
werd door de spreker met interes- 
sante voorbeelden uit zijn praktijk helder toegelicht, waarna een lang- 
durig debat volgde, waarbij nog 
vele interessante problemen aan de 
orde kwamen. 

De voorzitter bracht tenslotte de 
heer Van der Molen hartelijk dank 
voor de leerzame en boeiende avond 
die hij allen geschonken had. 

Hervormde vrouwendienst 

De Hervormde Vrouwendienst 
hoopt op donderdag 19 april een 
bijeenkomst te beleggen in de 
nieuwe consistorie der Hervormde 
kerk. Mevrouw Ir. M.Waardenburg- 
Lindemeher zal dan spreken over 
het onderwerp: „De praktijk van de 
Hervormde Vrouwendienst". Interessante auto-sprints RAC-west 
Het koude, schrale 
weer heeft het 
enthousiasme 
voor de traditio- 
nele autosprints, 
welke door de 
R.A.C.-West 2de Paasdag voor de 
tiende maal op het Zandvoortse 
circuit werden georganiseerd, niet 
kunnen temperen. Op de tribune 
bevond zich een groot aantal be- 
langstellenden, dat met veel inte- 
resse de verrichtingen van de deel- 
nemenden gadesloeg en niet minder 
dan 68 inschrijvers werden geboekt, 
waarvan er velen kwamen met 
prachtig materiaal. Degenen die 
kwamen, hebben „waar voor hun 
geld" gekregen, want niet alleen 
waren de behendigheidsproeven, die 
weer neerkwamen op het zgn. 
„rijden a cheval" en het draaien 
om rubber en houten pilonnen, door 
de korte afstand, waarop deze 
pilonnen waren geplaatst, zéér 
moeilijk, vooral voor de grote 
wagens, doch óók de sprints over 
een afstand van 900 meter, n.1. 
rondom de pits, d.i. het moeilijkste 
deel van het circuit, kregen een 
uitermate spectaculair karakter, 
doordat men elkaar niets toegaf en" 
snelle tijden maakte, waardoor de 
voorzichtigheid wel eens uit het oog 
werd verloren. Zo maakten twee 
wagens bij het draaien rond het 
tijdwaarnemershuis een fikse schui- 
ver en gingen over de kop, terwijl 
een ander bij het ingaan van de 
Tarzanbocht een wiel verloor. Een 
en ander veroorzaakte véél schade 
aan de wagens, wonder boven won- der liepen echter de bestuurders 
geen letsel op. 

In het circuit-restaurant (waar 
tot aller teleurstelling de verwar- 
ming nog steeds bleek te ontbreken) 
verzamelden zich omstreeks half 
zeven de deelnemers voor de prijs- 
uitreiking. 

Het maximum aantal punten, dat 
behaald kon worden bedroeg 80. 
Ongeveer dertig deelnemers ont- 
vingen het vaantje, voor het behalen 
van de helft of méér van dit maxi- 
mum aantal punten. 

De „held van de dag" werd W. 
Poll met Ghia Volkswagen, die 
nummer één werd in het algemeen 
klassement met het maximum aan- 
tal punten, n.1. 80. Tweede in het 
algemeen klassement werd R. Slote- 
maker met Jaguar (78 p.). 

De damesprijs ging naar mevr. 
A. van Til met Mercedes (68 p.). 

De verdere uitslagen waren: 

Klasse I (tot 1100 cc): 

1. M. Jonker, met D.K.W. 74 p.; 

2. H. Tak met D.K.W. 66 p.; 

3. L. v.d. Berg met D.K.W. 54 p. 
Klasse II (1100-1500 cc): 

1. W. Poll met Ghia Volksw. 80 p.; 

2. J. Heidendahl met Peugeot, 70 p.; 

3. W. v. Zeijl met Opel, 66 p. 
Klasse III (boven 1500 cc): 

1. K. Kalff met Jaguar, 72 p.; 

2. G. van Weers, Chevrolet, 68 p. 
Sportklasse: 

1. R. Slotemaker met Jaguar, 78 p.; 

2. W. Oosten met Riley, 76 p., die 
voor de tiende maal deelnam in 
dezelfde wagen, waarvoor hij een 
extra applaus ontving. 

3. A. Beckering met Porsche, 63 p. G.J. TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN 

VESTING 
hulpmotoren.enz. 

Stofzuigers, electr. onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19 MOEDER's BESTE HULP 
bij de schoonmaak! 

een Excelsior 
stofzuiger 

op slee, vanaf ƒ2, — p.w. 

en diverse andere merken. 
Wasmachines en droogmachines. 
Al deze apparaten verlichten Uw 
werk bij de schoonmaak! 
Kostverlorenstraat 7 Telef. 2534 
HOGEWEG 50 
SCHROEDER Trouwen, lange afstanden 

billijke prijzen. 

Wij zijn ook ingedeeld 

bij 't ziekenvervoer. Wat voor feest of partij? 

Alles VERHUREN wij! 

Glaswerk, porcelein, bestekken, 

tafels, stoelen enz. 
P. WATERDRINKER - TEL. 2164 Erkende "7 J 1 

Autorijschool «/.and voort» 

Auto-rijles 
scooter- rij les 

voor RIJBEWIJS A 
(Scooter of motor) 

Verkeerstheorie Inlichtingen- en' aanmelding: 
Thorbeckestraat 17 - Telef. 3283 Zandvoort DEMONSTRATIE 

Meister- 
naaimachines 

op donderdag 12 april 

's middags van 2 tot 5 uur en 
's avonds van 7 tot 10 uur 

in Zomeriust 

Kosterstraat 

TOEGANG VRIJ! TOEGANG VRIJ! Importeur R. W. ELLENBERGER, 
Prinsengracht 336-338, Amsterdam 
In Kerkstraat en in Haltestraat 
zijn thans sigarenzaken 
van Drommel, alwaar elke klant 
steeds goede keus kan maken. 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telef. 2793 
te houden door Pater F. Zegwaard over zijn arbeid als missionaris op Nieuw 
Guinea, op DONDERDAG 12 APRIL, n.m. 
8 uur in gebouw TOLWEG 10, 

gevolgd door vertoning van FILMS over 
het werk van het kinderfonds der Ver- 
enigde Naties „Unicef". 

Verloting van overgebleven bazarartikelen 

TOEGANGSPRIJS 35 CENT. 

De baten van deze avond zijn bestemd voor het 
„Unicef-Kinderfonds" der Verenigde Naties.. Electro Radio- 
Technisch bureau J. KEUR 

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 TELEF. 2914 ERRES - PHILIPS - SCHAUB LORENZ Rad io en Telev isie ERRES RADIO, vanaf ƒ115 — 

ERRES TELEVISIE v.a. ƒ 895,-; 43 cm.beeld 

ERRES TELEVISIE, 53 cm ƒ1750 — 

salonmeubel met 4 lijnen systeem en 
•- aansluit mogelijk voor afstands-bediening 

PHILIPS RADIO, vanaf ƒ98 — 

PHILIPS TELEVISIE ƒ995,- 43 cm. beeld 
PHILIPS TELEVISIE ƒ 1245,—, 
53 cm. beeld, tafelmodel. Wij plaatsen 
proef. desgewenst radio of televisie op 
Gemakkelijke betalings-condities. 
Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U deze zaterdag 
als reclame aan: 

500 gr. prima Varkenscarbonade en t f 1 (\f\ 
250 gr. RUNDVET S * h yxj 

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,25 

KALFSSCHENKEL m. veel vlees, ± 1 kg. ƒ!,— 

VOOR DE BOTERHAM: 
100 gr. Ham en ) f C\ QO 

100 gr. Pekelvlees S * '-'j 3 ' 

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85 

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50 

150 gr. Corned Beaf ƒ0,60 

150 gr. Kinnebakham ƒ0,50 

Ziet verder onze prijzen in de etalage! ALLES VOOR UW TUIN ... . 

KNOLLEN - BOLLEN - VASTE PLANTEN 
SIERHEESTERS - BLOEMZADEN enz. enz. 
vindt U in grote sortering bij: 

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Grote keuze in kamerplanten. 

Eike dag verse bloemen I 

Ook het speciaal-adres 
voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK voor de avonduren en de zondagen. 
RINKEL - RAADHUISPLEIN 1. Partij van de Arbeid 

Afdeling Zandvoort 

Openbare 
bijeenkomst 

MAANDAG 9 APRIL 1956 

in gebouw „ZOMERLUST", Kosterstr. 5. 

Sprekers: Dr. VERMOOTEN. 
Mr. DE LEEUW. 
W. MENSINK. 

Medewerking wordt verleend door de zang- 
vereniging „De Stem des Volks". Aanvang 8 uur. 
VRIJ ENTREE. Iedereen is welkom. Advertentietarief losss 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 , 20 et. p. m.m. 
pagina 1 •* 40 et. p. m.m. 
Liefdadigh.adv. 40°/o red. 
Bij contract belangr. kort. mm/mm* Flinke WERKSTER gevr. 
voor 2 a 3 ocht. p. wk. in 
gezin met 1 kind (l 1 /- jr.). 
Aanm. na 7 u. 's avonds 
Brederodestraat 118. KAMERTJE GEVRAAGD 
om meubelen op te bergen. 
Br. no. 131 v. Petegem's 
boekhandel, Kerkstraat 28. WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. WONINGRUIL. 
Aangeb. Haarlem: klein 
bovenh. 2 kam., keuken. 
Lage huur. Schoterweg b. 
Pr. Halspl. Gevr. te Zand- 
voort ong. hetzelfde, bov. 
of beneden. Br. no. 30 bur. 
v.d. blad. WONINGRUIL, in Zand- 
voort. Wie wil klein gezin 
a. grotere woning helpen? 
Wij kunnen U aanbieden 
een gerief elijke in prima 
staat verkerende etage op 
goede stand, bevattende 3 
kamers, keuken etc. Br. 
no. 29 bureau v.d. blad. Electr. NAAIMACHINES 
TE HUUR. ƒ5,- per week. 
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7 Wegens huwelijk der tegen- 
woordige GEVRAAGD een 
riet DAGMEISJE van 9-3 
uur en een WERKSTER 
voor enkele dagen p.week. 
Mevr. Slaap, Kostverloren- 
straat 127 (b.d. tramhalte). Gevr.: STENO - TYPISTE. 
3 halve dagen per week. 
AL's Handelsonderneming, 
Vinkenstraat 11. Gevraagd een SOLEX- 
motorfiets. Prijsopgaaf tel. 
3190 of adres te vernemen 
Haltestraat 12. Gevr.: DIENSTBODE 9-3 
uur en WERKSTER vrij- 
dags van 9-5 uur of werk- 
ster ma., za. halve dag en 
do. van 9-5 uur. Mevr. En- 
gelander, Zuidboulev. 29. Moderne inrichting voor 

Voetverzorging 

BREDERODESTRAAT 72, 
TELEF. 3023 

Mevr. A. Mol -y. Bellen 

Diploma A.N.O.V. Het is nu de juiste tijd! WoSÊÊmÊê 


Alle gewenste merken motoren, 

scooters, bromfietsen en rijwielen 

levert uw Zandvoortse dealer 

Jae. Versfeege 

PAKVELDSTR. 21 - TELEF. 2323 Betaling óók in overleg! 

Vraagt eens vrijblijvend 
inlichtingen. 

Speciaal „Puch-dealer" '. De allernieuwste modellen zijn aangekomen! 
Ziet óók onze nieuwe showroom op het Gasthuisplein ! WIST U 

dat 20% korting op alle 
stoomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij telefoon 2653 LET OPU 

Wij geven de HOOGSTE 
WAARDE voor alles wat U 
op wil ruimen, o.a. oude 
haarden van ƒ5,- tot ƒ10,- 
p. stuk. Oude geysers van 
ƒ10,- tot ƒ40,- p. stuk. 

Lompen, kranten, lood, 
zink en koper de hoogste 
prijzen!!! 

Beleefd aanbevelend 

A. Akersloot 

Pakhuis geopend van 9-5.30 
uur: SCHELPENPLEIN 7. 

TELEFOON 2845 
Privé-adres: Hogeweg 30. Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

wasmachines met lichte 

emaille-beschadigingen 

gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150,— 

Depot: Anna van Bu- 
renlaan 44, Haarlem, 
Telef. 39204. Café Oomstee 

Iedere Vrijdag gekookte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. Firma C. A. Ruijgrok & Zonen 

Fabriek van hek- en rasterwerken, 
LEIDSEVAART 270, VOGELENZANG 

heeft onmiddellijke plaatsing voor 

aankomende en volslagen 

bankwerker- lassers 

Ook jeugdig personeel. <> Autorijschool L.KOLIJN 

HAARLEM - TELEFOON 20735 

Rijlessen niet voor 8, 
doch voor 6 gulden per uur 

Wij geven onderricht 

in auto- en verkeerstheorie 

Thuis brengen en halen. 

DE KEYSTRAAT 4 - HAARLEM ttBEBatmam GEVRAAGD voor japonnenatelier: 

VOLSLAGEN MACH.STIKSTERS 
AANK. MACHINE STIKSTERS 
VOLSLAGEN HANDWERKSTERS 
AANK. HANDWERKSTERS 
STRIJKSTERS en LEERLINGEN 
op alle afdelingen. Ook voor halve dagen. 

Aanmelden: Vinkenstraat 1 

Zandvoort, telef. 3393. Laaf Uw schilderijen 

vakkundig 

restaureren, schoon- 
maken en vernissen door Ton de 

KunstschildeD 
Dr. C. A. GERKESTRAAT 49rd. 
„SUCCES" 

Leidt U op in snel tempo voor Uw 

Rijbewijs 

Lesprijs f6,— PER UUR. 
Aanmelden: VONDELLAAN 8 of TELEF. 3309 Theater „E¥3onopo3e S9 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550 

Vanaf vrijdag 6 t.m. zondag 8 april 8 uur 

Wij brengen U de Italiaanse kleurenfilm: met : ANTHONY QUINN - SOPHIA 
LOREN - HENRI VIDAL - IRENE PAPAS 
COLETTE REGIS - ETTORE MANNI. 
Sophia Loren als de verleidelijke vrouw 
tussen ontembare barbaren. Een film van 
onvergelijkelijke, dramatische kracht! 

(Toegang 18 jaar). 

Maandag 9 en dinsdag 10 april 8 uur 

ROBERT TAYLOR - ELEANO PARKER 

VICTOR Mc. LEAGLAN 

JEFF RICHARDS - JAMES ARNESS in: 

Echtgenoot in nood 

(MANY RIVERS TO CROSS) 

In Cinemascope. Technicolor. 

De dolste comedie sinds „7 broers zoeken 
7 meisjes". (Toegang 14 jaar). 

Woensdag 11 en donderdag 12 april 8 uur 

GRETA GARBO - ROBERT TAYLOR 
LIONEL BARRYMORE - ELIZABETH 
ALLAN in: Het tedere liefdesverhaal van een omstre- 
den vrouw! (Toegang 18 jaar). 

Zondagmiddag 8 april 2.30 uur speciale matinee 

Wij presenteren U de prachtige poppen- 
tekenfilm: 

Gullivers nieuwe reizen 

(Alle leeftijden). Uw aangewezen adres voor 

elevisie 

en Bandapparaten f 1695,- 

Beeld 53 cm. i 1245,- 

Beeld 53 cm. f 995,- 

Beeld 43 cm. 
TECHNISCH 
BUREAU 

Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort 

Betaling óók in overleg 
Eigen service-dienst Demonstraties thuis 
t^MefrtttófiC-^ 
Een waar pronkjuweel 

onder de naaimachines! 

Vraagt eens inlichtingen bij: 

Naaimachinehandel „WIL CO" 

SWALUESTRAAT 2-4 - TELEFOON 2889 
(Tijdelijk adres: Willem Draijerstraat 12) Fm\uEm^^m$m STENCYLWERK - TYPEWERK - BIND WERK 

F. M. VAN DEURSEN 

SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507 
Dames, ook deze week speciale vlees- en vleeswaren-reclame! 

" B Henk van Eldik 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 500 gr. Schoudercarbonade 

met een pakje vet { 1,90 

500 gr. Lende Entrecöte I 2,45 

500 gr. Rosbiei ol Lende I 2,75 4 pakjes eigen gesm. vet f 1,00 

50Q gr. prachtige K.lappen ƒ2, — 

500 gr. Kalfsfricandeau ƒ2,25 

Kalfsschenkel met veel vlees ƒ1, — VLEESWAREN-RECLAME: 100 gr. Ham en 
100 gr. Corned Beaf 
100 gr. Pekelvlees en 
100 gr. Ham 

150 gr. Pekelvlees 68 et. 

150 gr. Corned Beaf 60 et. 

150 gr. Pork 50 et. J90ct 
J95ct 200 gr. heerlijke leverw. 50 et. 

250 gr. gek. worst 85 et. 

100 gr. Gelard. lever . . 68 et. 

100 gr. Rookvlees 70 et. 

100 gr. Bacon 70 et. 

100 gr. Ham 60 et. 

100 gr. Cervelaatworst 60 et. 100 gr. Gebr. rosbeaf . . 60 et. 

100 gr. Gebr. fricand. .. 75 et. 

100 gr. Berliner 50 et. 

100 gr. Leverkaas 48 et. 

100 gr. Tongeworst 48 et. 

100 gr. Hoofdkaas 35 et. 

100 gr. grove snijworst 60 et. Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulei en 1 mergstaafje 90ct. Damriieuws 

De merkwaardigste wedstrijd die 
vorige week gespeeld werd, was 
wel tussen de heren v.d. Werff en 
Wolbeek. Bij de stand van 17 om 17 
stenen gebeurde het dat de heer 
Wolbeek geen zet meer kon doen 
en op moest geven. De heer v.d. 
Werff had nog één zet over. In zo'n 
stand gebeurt dat niet vaak. 

De uitslagen waren: 

L.Y. Vink-J. van Dijk 0-2 
L.J.v.d. Werff-G. ter Wolbeek 2-0 

C.Draijer sr.-A. Hoekema 2-0 

J. Schuiten-J. Hoogendijk 2-0 

R. Mulder-K. Mak 2-0 

P. Versteege-C. Draijer jr. 0-2 

28 maart j.1 .zijn de Zandvoortse 
dammers naar de huldigingsavond 
geweest van de kampioen van Ne- 
derland W. de Jong, waaraan door 
de nieuwe kampioen een demonstra- 
tie toegevoegd was, die zeer leer- 
zaam bleek. Al met al was dit een 
mooie avond. 

De uitslagen van deze week zijn: 
K. Mak-M. Weber 1-1 

J. Hoogendijk-G. ter Wolbeek 1-1 
J. Schuiten-A. Hoekema 0-2 

J. van Dijk-L.J. v.d. Werff 1-1 
A. Dekker-P. Versteege afgebr. «Bridgen voor pleizier» 

De vorige week werd de traditio- 
nele Paas-drive met uitgezochte 
spellen om krentebrood en eieren 
gespeeld. ' 

De uitslag van deze week werd in 
een wedstrijd met vrije partners in: 
N.Z.: 1. fam. v. Wonderen 74 p.; 
2. fam. v. Straaten 67,5 p.; 3. fam. 
de Jong 59 p.; 4. dames v.d. Vlerk- 
Bergeyk 54,5; 5. mevr. v.d. Jagt- 
hr. Vleeming 54 p.; 6. mevr. Gebe- 
hr. v.d. Vlerk 51 p. 

O.W.: 1. mevr. Vleeming-hr. v.d. 
Jagt 65 p.; 2. mej. Gebe-hr. Gebe 
65 p.; 3. dames Snijer-Rekké 64,5 p.; 

4. dames Claassen-des Bouvrie 61,5; 

5. dames Berkhout-Dirksen 53,5 p.; 

6. dames-Bodenhausen-Kuyters 50,5. 

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen 

Uitslagen van zaterdag 31 maart: 
Zandvoortm.-S.I.Z.O. 0-3 

J. Hercules 2-Zandvoortm. 2 uitg. 

Uitslagen van maandag 2 april: 
Schoten 3-Zandvoortm. 2 1-1 

Zandvoortm. 3-Kinheim 2 3-2 

Zandvoortm. 4-Kennemers 4 1-3 
Haarlem 6-Zandvoortm. 5 uitg. 
Zandvoortm. 6-V.V.D. 2 1-1 

2e ronde v.d. Aart tournooi: 
Beverwijk jun. a-Zandv.m. a 6-1 Gewone competitie: 

Zandv.m. jun. b-Bloemend, b 3-1 

Spaarnestad jun. a-Zandv. c 2-6 
Programma voor zaterdag 7 april: 

Zandv.m. adsp. d-V.V.H. d 3 u. 
Programma voor zondag 8 april: 

Zandv.m. 1-W.F.C. 12 u. 

Zandv.m. 2-E.D.O. 4 9,45 u. 

H.F.C. 5-Zandvoortm. 5 9.45 u. 

D.S.K. 2-Zandvoortm. 6 9.45 u. 

V.S.V. jun. b-Zandv.m. a 10 u. 

V.V.H. jun. b-Zandv.m. b 9.45 u. 

H.F.C. jun. f-Zandv.m. c 12 u. 

R.K5.V. The Zandvoort Boys 

Uitslagen, van maandag 2 april: 
D.S.B. 1-T.Z.B. 1 2-3 

Spaarnestad 2-T.Z.B. 2 1-6 

H.B.C. v6-T.Z.B. 3 3-3 

Programma' voor zondag 8 april: 
T.Z.B. 2-Halfwegl 3 12 u. 

D.S.B. 5-T.Z.B. 3 2 u. 

Concordia jun.-T.Z.B. jun. 12 u. 

K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. werd de Ie ronde 
voor het 4e maandelijkse clubkam- 
pioenschap gespeeld. Ie werd A.We- 
ber; 2e. D. Visser jr.; 3e. A. Pool; 
4e. Uitzinger. 10 heren van K.J.C. 
Zandvoort spelen 13 april tegen 
Populair in Haarlem. ♦ 
* 


FONGERS 
RUDGE 
LOCOMOTIEF 
Grote sortering. Ook betalings-spreiding. Wij vragen Uw speciale aandacht 
voor onze prachtige collectie salon- 
huiskamer- en schemerlampen! 

Henk Schuilenburg 

De Goedkope Amsterdammer 
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 Alvorens onze , 
LENTE-COLLECTIE 
gezien te hebben! 

Ook de „TRETORN" ' 
Zweedse linnenschoenen 
zijn juist gearriveerd! Brossois Schoenhandel Speciale reparatie-afdeling 
GROTE KROCHT 
Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging 
Uitgebreid* veiling 

op donderdag 1 2 april 's morgens' 1 u. 
in veilinggebouw «De witte zwaan» 

(Dorpsplein), van. diverse inboedels, o.a.:* blank 
beuken slaapkamer am.; bankstel, diverse 
ameublementen, tafels, stoelen, linnenkasten, 
boekenkast, vloerkleden, gordijnen, "lopers, stu- 
die-piano, 2 trap-naaimachines, 16 Wener café- 
fauteuils, ledikanten, vele bedstellen, opklap- 
bedden, mooie collectie boeken, nikkelen dien- - 
blaadjes, glazen bakjes, voorts partij rieten 
stoelen en tafeltjes, zonneschermen, bakfiets en 
vele andere goederen. 

KIJKDAG: woensdag 11^ april van 2-9 uur'. 

Goederen kunnen; nog worden bijgevoegd. 
Inlichtingen, dagelijks. 

Veilinggebouw 

De Witte Zwaan DORPSPLEIN 5 TELEF. 2164 Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wijnen eil geCÜSf illeei*d ! KERKSTRAAT 9 
TELEFOON 2150 

16e jaargang no. 46 IEUWSBIA ..TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECftT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!" 
13 april 1956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — franco per post ƒ5, — per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout. Langs de Vloedlijn 
Als iedereen ronduit zijn 
mening zei, zou dat de ge- 
sprekken onmogelijk maken. 

Disraëli. Brengt uitvoering van het „Delta-plan" 
het Noordzee-strand in gevaar? 
De heer J.Termes 
exploitant van 
zee- en zonnebad 
„Termes", die 
reeds vele jaren 
lang een uitge- 
breide studie 
heeft gemaakt 
van zeestromingen en de gedragin- 
gen van eb en vloed, een man, die 
geacht mag worden de zee en haar 
gevaren te kennen als weinig an- 
deren en op dit gebied zeker een 
expert mag worden genoemd, heeft 
zich voorgenomen, om in een aan- 
tal lezingen voor reddingsbrigades 
e.d. de gevaren te gaan uiteenzet- 
ten welke z.i. een uitvoering van 
het Delta-plan in zich dragen, wat 
betreft het Noordzee-strand. 

In een onderhoud, dat wij hier- 
over met de heer Termes hadden, 
verklaarde deze, dat de Staten 
Generaal, alvorens definitieve be- 
sluiten te nemen een algemeen 
overzicht van het vóór en tegen 
van deze afsluiting der zeegaten 
wel terdege onder het oog zou 
moeten nemen. Reeds kwamen er 
bezwaren tegen dit plan van de 
Belgische oesterkwekers, doch de 
heer Termes vroeg zich bezorgd af, 
hoe het na de afsluiting zal gaan 
met de kuststrook langs Zuid- en 
Noordholland. 

Immeis, wanneer men de zee- 
gaten gaat afsluiten, gebeurt er 
iets met de vloedlijn. De eb-lijn 
blijft ongewijzigd, doch de vloed 
wordt enorm versterkt, omdat het 
opstuwende water niet meer in de 
dan afgesloten zeegaten zal kunnen 
verdwijnen. Hiervan heeft de heer 
Termes uitgebreide berekeningen 
gemaakt, welke hij in zijn komende 
lezingen uitvoerig zal -verklaren en 
hij kwam'daarbij tot de conclusie, dat gedurende de vloedperiode het 
gehele strand van Hoek van Holland 
af tot aan de pieren van IJmuiden 
aanzienlijk zal versmallen. Wat dit 
voor Scheveningen zal gaan be- 
tekenen, waar men nu al niet veel 
strand meer beschikbaar heeft, zal 
dan de toekomst gaan bewijzen. 
Wat de situatie voorbij de pieren 
van IJmuiden betreft, voorzag de 
heer Termes dat men op sommige 
punten voor ware rampen zal 
komen te staan. 

In dit verband was de heer Ter- 
mes ervan overtuigd, dat de ge- 
meentebesturen van de Noordzee- 
badplaatsen en het bestuur van 
„Rijnland", die zeker ook deze ge- 
varen zullen gaan inzien, ten spoe- 
digste de weg zullen gaan inslaan, 
die zij menen te moeten gaan. Wat 
het zwaarst is, zal dan het zwaarst 
moeten wegen, want het is wellicht 
mogelijk, dat de voordelen, ver- 
bonden aan de afsluiting der zee- 
gaten, zullen domineren boven de 
bedreiging van de oestercultuur en 
rampen langs de kuststrook . 

Het water, dat de Zeeuwse zee- 
gaten en het Hollands diep met 
aansluitende rivieren van de vloe- 
den opnemen, is enorm. Iedere 
schooljongen ,die over een betrek- 
kelijk grote kaart van Nederland 
beschikt weet, dat het niveau-ver- 
schil tussen eb en vloed normaal 
momenteel vier meter is. 

Bij afsluiting van de huidige zee- 
gaten zal de top van deze getij-golf 
inplaats van in, nu langs de kust- 
strook gaan voeren, omdat het wa- 
ter nergens anders meer heen kan. 
Door deze werking naar rechts zal 
bovendien een veel hogere vloedj 
veroorzaakt worden dan nu en deze 
■ werking zal wcrdeif vervolgd >toir 
den Helder, om aldaar met de vloed vanuit het Noorden gezamen- 
lijk op te gaan in de richting 
Doggersbank. 

Deze hogere 'vloeden brengen 
vanzelfsprekend óók sterkere stro- 
mingen, zowel in opgaand als in 
aflopend tij, derhalve óók meer ge- 
vaar voor badende en zwemmende 
gasten. 

Als dit plan van afsluiting van 
de zeegaten zal worden volvoerd, 
zal, volgens de heer Termes, bij een 
storm uit het Westen, die nog niet 
eens hevig behoeft te wezen, reeds 
bij een windsterkte van schaal 8 
de Beaufort, bij draaiing van de 
wind naar het Noordwesten, de 
duinreep in groot gevaar komen 
te verkeren. 

De heer Termes meende te mogen 
weten, dat de ingenieurs, die het 
Delta plan uitwerken, deze gevaren 
niet zo groot achten. Zij verwachten 
dat de meerdere vloed zich zal ver- 
spreiden in de wijder wordende 
Noordzee, doch de heer Termes 
stelt hiertegenover, dat hij al jaren 
bezig is geweest, de werking van de 
kuststromingen met diverse toe- 
stellen op te nemen, en te meten. 
Daarom achtte onze zegsman het 
gevaar van afsluiting der zeegaten 
zéér groot voor Hollands Noordzee- 
kust, temeer — en dit mag men 
zeker bij de bestudering van deze 
problemen niet verwaarlozen — 
daar reeds lang gebleken is dat de 
invloed en werking van onze grote 
rivieren en zeegaten op eb en vloed 
reeds merkbaar is bij de ingang 
van het Engels kanaal. 

In zijn komende lezingen hoopt 
de heer Termes deze gevaren en 
problemen, die z.i. rondom de uit-. 
voering van het Deltaplan bestaan, 
uitvoerig- en- toiMro-de kleinste de-' 
tails uiteen te zetten. De heer Krijnen, die onder- 
staand vers maakte, is een 
zéér eenvoudig man, wonende 
in de Zilk, waar hij in het 
bollenland werkzaam is. 
Reeds meerdere malen heeft 
hij ons verbaasd, door zijn 
rake liedjes, waarvan de 
meeste van een grote liefde 
voor zee en duinen getuigen. 
Hij zond ons onderstaande 
dichtregels, die zó regelrecht 
spreken van hart tot hart, 
dat wij het gaarne opnemen: 

DIE TWEE! 

Ze waren van vorm 

niet zo mooi en niet slank, 

Ontsierd soms 

door kloven en scheuren, 

Ze waren zo ruw 

en zo hard als een plank, 

Niet bestemd om- 
er slechts mee te geuren. 

Ze hebben in slijk 

en in modder gewroet, 
Ik heb er wel 

voor zitten beven, 
Maar al waren ze 

dikwijls zwart als het roet, 
Kon ik er toch 

jaren van leven. 

Ze waren voor ons 

elke dag in de weer, 
Met hun steun kon 

het bootje niet stranden, 
'k Denk daarom met eerbied 

nog menige keer, 
Aan die twee 

aan mijn vader z'n handen 

8-4-'56. H. KRIJNEN. ' Filmavond Reisvereniging 

Het consulaat Zandvoort van de 
Nederl. Reisvereniging belegt op 
maandag 16 april in „Zomerlust" 
een propaganda-filmavond. Ver- 
toond zal worden, de kleurenfilm: 

' ,;Spanje en Portugal". De heer C.H. 

i Groen zal- over dit onderwerp -een 
inleiding houden en de film van 
commentaar voorzien. Een bijzonder gebeuren Een bijzonder gebeuren belooft 
wel te worden het optreden der 
gezamenlijke Zandvoortse koren, 
n.1. het R.K. Kerkkoor, het Zand- 
voorts gemengd koor en het Zand- 
voorts mannenkoor op maandag 23 
april in theater Monopole. Een ge- 
beuren, dat dank zij het lofwaardig 
initiatief van „'t Helm" tot stand 
kwam. 

Toen 't Helm bestuur indertijd 
het verzoek bereikte voor een 
plaatselijke koor-vereniging een 
koor-avond te organiseren, heeft 
het bestuur van „'t Helm" gemeend 
een dergelijke avond niet uitslui- 
tend door een plaatselijk koor te 
doen verzorgen, doch hierbij meer- 
dere koren te betrekken. Zulk een 
avond, waaraan een aantal koren 
zou medewerken, zou een belang- 
rijk cultureel medium kunnen zijn 
voor de artistieke prestaties van elk 
der deelnemende koren en als een 
stimulerende bijdrage tot het cul- 
turele leven in deze gemeente kun- 
nen worden beschouwd. 

Dank zij de medewerking van 
besturen, leden en. dirigenten der 
deelnemende koren is het na lang- 
durige voorbereidingen tenslotte 
gelukt de eerste Zandvoortse koor- 
avond op maandag 23 april a.s. in 
theater Monopole doorgang te doen 
vinden. Dit is ongetwijfeld ver- 
heugend. Het stemt bovendien tot 
Vreugde, dat aan deze avond zal 
medewerken de vermaarde Neder- 
landse zangeres Bodi Rapp, die aan „WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WURFF: Straks maeke ze Jaep Termes 
nog Menister van waeterstaet! de vleugel wordt begeleid door 
Felix de Nobel. 

Wij hebben het voorname pro- 
gramma gezien, dat muziekminnend 
Zandvoort deze avond zal geboden 
worden. Het is lang niet mis! Wij 
hopen er volgende week nog even 
op terug te komen. Wij twijfelen 
er geen ogenblik aan, of voor dit 
eerste gezamenlijk optreden van 
Zandvoortse koren zal in onze ge- 
meente véél belangstelling bestaan. 
Het is voor „'t Helm" en voor alle 
medewerkenden een belangrijk ex- 
periment, dat, wanneer het lukt, 
wijde perspectieven opent voor de 
toekomst. Grotere werken, als can- 
tate's, lichte oratoria's e.d. zouden 
dan in gezamenlijk optreden op het 
programma kunnen worden ge- 
nomen. 

Daarom hopen wij zo van ganser 
harte, dat dit lofwaardig streven 
met groot succes wordt bekroond 
en met spanning wachten wij het 
resultaat af. Wat de verdere plan- 
nen van „'t Helm" betreft voor de ' 
komende zomermaanden en het vol- 
gend winterprogramma, daarop 
hopen wij eveneens in ons volgend 
nummer .terug te komen. 

Contactavond U.L.O. school 

In gebouw „Zomerlust" organi- 
seerde de oudercommissie der Wim 
Gertenbachschool voor U.L.O. vrij- 
dagavond j.1. de traditionele jaar- 
lijkse contactavond, welke zéér druk 
bezocht werd. 

De avond werd geopend door de 
voorzitter van de oudercommissie, 
de heer C. Kuyper, die o.a. de 
echtgenote van Zandvoorts burge- 
meester, mevr. M. van Fenema- 
Brantsma, welkom heette en mede- 
deelde, dat dit de laatste - contact- 
avond zou zijn, welke het hoofd 
der school, de heer A. J. van der 
Waals zou medemaken, daar deze 
einde van dit jaar de pensioen- 
gerechtigde leeftijd zal hebben be- 
reikt. In verband hiermede werd 
hem door spreker de leiding van 
,deze avond overgedragen. 

Een aantrekkelijk programma van 
zang, pianospel, sketches, voor- 
dracht, hersengymnastiek en „trek 
aan de bel", werd hierna door de 
leerlingen uit de vier klassen over 
het voetlicht gebracht, waarbij de 
heer van der Waals zich ontpopte 
als een begaafd conferencier. 

De heer J. Gebe, eigenaar van 
„Discotaria" zorgde voor een pas- 
sende muzikale omlijsting door het 
ten gehore brengen van gramofoon- 
muziek, op welke muziek na afloop 
van het programma tot na midder- 
nacht nog een gezellig dansje werd 
gemaakt. 

Het werd een zeer geslaagde 
avond, waarvan alle aanwezigen 
hebben genoten en die door Zand- 
voorts burgemeester na de pauze 
nog even werd bijgewoond. 
(Vervolg). Om dan hiermede — althans voor- 
lopig — de dichterlijke ontboeze- 
mingen uit vroeger jaren over het 
Zandvoort van weleer te besluiten, 
laat ik hieronder nog volgen een 
gedicht, dat dominee J.W.F, uit 
Delft in 1874 maakte: 

Nooit zal ik vergeten 

't heilzaam Zandvoorts bad, 
Waar des dokters uitspraak 

ons gezonden had, 
Daar, daar is 't toch leven 

aan en bij de zee, 
Wie mocht daar vertoeven, 

en was niet te vree? 
't Heb daar vele dagen, 

vroolijk doorgebracht, 
Frissche lucht en vrijheid 

sterkten daar de kracht. 
's Morgens bij 't ontwaken, 

klinkt de roep alrêe, 
„Wie er visch wil koopen, 

burgers komt aan zee!" 
Ziet de visscherspinken 

storten overvloed, 
't Zij van plat of rondvisch, 

die men koopen moet, 
En na 't vlug verkoopen, 

zie ze duinwaarts gaan, 
Man en maagd beladen, 

tijgt op Haarlem aan. ■ 
Maar gij blijft er toeven, 

en gij neemt uio bad, 
Dompelt in de golven 

van het zilte nat. 
Voelt u warm doortintelen 

en gij loopt langs 't strand 
Tot gij moe gedrenteld, 

ruste zoekt aan kant. 
Daar staan babbelkoetsen 

of een stoel gereed, 
En 't gezellig praatje 

weert er al uw leed. 
d'Een meet u te melden 

menig avontuur 
Of u f onderhouden 

over uw lectuur. 
Maar dat zal niet hind'ren, 

gij hebt ruim den tijd. 
Dien ge vroolijk koutend, 

graag aan vriendschap wijdt 
't Geeft vaak stof tot lachen; 

Denk eens aan dien heer, 
Die daar door zijn badkoets 

viel in zee ter neer. 
Of die and're dame 

van wien men verhaalt, 
Dat z' 'in' eens anders badkoets 

schromelijk verdwaalt, 
Daar ook maakt men plannen, 

vóór of na 't diner, 
Landwaarts te gaan wand'len, 

moe gestaard op zee. 
'i Groen wilt ge genieten, 

goed, 't is dichte bij, 
Langs den straatweg vindt ge 

't schoon aan beide zij, 
Goed smaakt dan de ruste, 

't zij u Driehuis wacht, Of dat gij bij Kaufman 

liever overnacht. 
Maar wil niet vergeten, 

't badhuis te gaan zien, 
Waar men d'arme kr anken 

ook wil hulpe biên. 
Daar toch brengt de liefde 

oneindig veel tot stand, 
Zoo door mannenkrachten, 

als door vrouwenhand. 
En wilt ge hen helpen 

bij hun edel doel, 
Gaat dan dikwijls rusten 

in den mandenstoel. 
Of hebt gij wat noodig, 

aanstonds zijt gij klaar, 
Want voor minbedeelden 

vindt g'er de bazaar. 
Ziet hoe arts en leeraar 

en 't jong vrouw'lijk hart, 
Als om strijd verzachten 

ook der armen smart. 
En wilt g'u verpoozen 

in der kind'ren rij, 
Ook in de bewaarschool 

is de toegang vrij. 
Ziet hoe 't jeugdig volkje 

daar al spelend , leert, 
En dan vroolijk lachend 

weder huiswaarts keert, 
'k heb nog meer. 

't Vrijdagavonduur is daar. 
't Tempelkoor ontsluit zich 

en een groote schaar 
Zal aan zang zich wijden, 

die hun herder leidt. 
Die aan d'eed'le toonkunst 

ook zijn krachten wijdt. 
Wie, die zulk een avond 

daar heeft doorgebracht, 
Heeft niet recht, genoten, 

won daar niet in kracht'. 
Ja, aan ziel en zinnen, 

was mij daar 't verkeer 
In. 't zoo vriend'lijk Zandvoort 

levensvreugd te meer. 
Vriendschap mocht ik smaken 

van die ik daar vond 
Maar tehuis gekomen 

zegende ik het lot, 
Dat ik daar mocht toeven 

en ik dankte God. 
't Schoone van de schepping 

zag ik in haar kracht, 
Door de hand des Heeren 

luisfrijk voortgebracht, 
'k Zag natuurtoneelen, 

schitt'rend voor het oog. 
Hier het dalend zonlicht, 

daar een regenboog. 
Nu de donderwolken 

dan de bliksemschicht 
Of de kalme stilte 

van een zeegezicht. 
't Is niet te beschrijven, 

maar 't gevoel alleen, 
Richte 't hart van d'aarde 

naar den hemel heen. 

(Wordt vervolgd). SCHOOLVOETBAL 

Elftal Wïlhelminaschool 
onbedreigd overwinnaar 
in het schoolvoetbal-toernooi 
Bijna veertien dagen lang heeft 
de Zandvoortse schooljeugd op het 
Zandvoortmeeuwenterrein,, daartoe 
welwillend door het bestuur be- 
schikbaar gesteld, elkaar in een 
aantrekkelijk voetbaltoernooi de 
voetbaleer voor dit jaar betwist. 

Een toernooi, (dat uitstekend door 
de plaatselijke schoolvoetbalcom- 
missie was voorbereid, onder lei- 
ding van de voorzitter, de heer H. 
van Leenders. 

Er werd dit jaar in twee afdelin- 
gen gespeeld. In afdeling D kwa- 
men uit de Wim Gertenbachschool 
voor U.L.O. met twee elftallen, n.1. 
III en IV en de V.G.L.O.-afdeling 
van de Karel Doormanschool. 

In afdeling E speelden in groep I 
de Dr. Albert Plesmanschool, de 
Hannie Schaftschool, de Juliana- 
school, de Karel Doormanschool, de 
Mariaschool en de Wilhelmina- 
school. In groep II de schoolver- 
eniging „Aerdenhout-Bentveld" en 
het Tyo van Eegheninstituut te 
Aerdenhout. 

Kampioen in afdeling D werd de 

V.G.L.O. afdeling van de Karel 

Doormanschool. In afdeling E was 

de eindstand van groep I vóór de 

finale tegen groep II, aldus: 

Wilhelminaschool 10 p. met 31-0 

K.Doormanschool 8 p. met 25-6 

H. Schaftschool 6 p. met 15-12 

Dr. A. Plesmansch. 4 p. met 13-12 

Mariaschool 2 p. met 6-21 

Julianascïïcol p. met 0-39 

In groep II speelden beide scho- 
len gelijk met 1-1 en 2-2, terwijl 
in de beslissingswedstrijd dezelfde 
situatie ontstond, n.1. 3-3. Na straf- 
schoppen won toen het Tyo van 
Eegheninstituut (3-2). 

Woensdagmiddag werd de finale 
tussen de Wilhelminaschool en het 
Tyo van Eegheninstituut gespeeld, 
na een spannende strijd door eerst- 
genoemde school met 5-0 gewonnen, 
waarmede de wisselbeker weer 
voor een jaar in het bezit van dit 
elftal kwam. 

In het clubhuis van Zandvoort- 
meeuwen reikte daarna de voorzit- 
ter van de schoolvoetbalcommissie', 
de heer H. van Leenders, de prijzen 
uit. De V.G.L.O. afdeling van de 
Karel Doormanschool ontving een 
fraaie medaille en voor elk der 
spelers een draag-insigne. 

De kampioen in groep II, het Tyo 
van Eegheninstituut ontving als 
extra prijs een medaille, beschik- 
baar gesteld door Sporthuis Zand- 
voort. Ten slotte ontving de win- 
naar van het toernooi, de Wilhel- 
minaschool, uit handen van de 
voorzitter voor de tweede maal de 
grote wisselbeker, terwijl ook dit 
elftal voor elk der spelers het 
draag-insigne ontving. 

Waarom de ongeslagen winnaar 
het laatst de prijs moest ontvangen 
is ons bij deze uitreiking niet duide- 
lijk geworden. 

Zandvoorts schooljeugd kan op 
zeer geslaagde en sportief gespeelde 
schoolvoetbalwedstrij den terugzien, 
die elke dag opnieuw veel belang- 
stelling genoten. 

«Brilstra en z'n bromvlieg» 

Op spontane wijze heeft Zand- 
voorts jeugd de te Zandvoort wo- 
nende auteur A. D. Hildebrand 
hulde gebracht tijdens de vertoning 
van de film: „Brilstra en z'n brom- 
vlieg", naar diens boek vervaardigd 
door de cineast Th. Jansen te Haar- 
lem, onder auspiciën van de A.N. 
I.V.O. (Algemeen Nederl. Instituut 
van onderwij sfilm). Hartelijk heeft 
de jeugd de auteur toegejuicht, 
toen bleek, dat hij bij beide voor- 
stellingen in gebouw „Zomerlust" 
aanwezig was, welke voorstellingen 
voor het eerst in Zandvoort maan- 
dagmiddag j.1 . plaats hadden en 
waarvoor de belangstelling zó groot 
was, dat vele honderden kinderen 
zich voor gebouw „Zomerlust" ver- 
drongen, waarvan er velen moesten 
worden teleurgesteld, omdat er 
geen plaatsen meer beschikbaar 
waren. In verschillende gevallen 
was deze teleurstelling zó groot, dat 
de waterlanders eraan te pas kwa- 
men. In overleg met de verenigin- 
gen onder wier auspiciën deze 
voorstellingen plaats hadden, t.w. 
de speeltuinver. „Kindervreugd", 
de ambtenaren personeelsvereni- 
ging en de Herv. Zondagsschool, 
werd daarom besloten nogmaals 
een tweetal voorstellingen te organi- 
seren en wel op zaterdag 28 april. 

De belevenissen van Brilstra en 
z'n vliegende bromfiets, die wij in 
ons nummer van 17 febr. uitvoerig 
bespraken, werden in grote span- ning en met levendig enthousiasme 
door het jeugdig publiek gevolgd, 
waarbij het niet ontbrak aan luide 
bijvalsbetuigingen. De film ging er 
bij een ieder in als koek! 

Na afloop van de voorstellingen 
werden enkele in de film optre- 
dende artisten aan de jeugd voor- 
gesteld, n.1. de meest populaire 
figuren, de veldwachter en Bril- 
stra's zoon Hannes. Door de auteur 
werden in beide voorstellingen een 
drietal boeken, waarnaar de film 
werd gemaakt, verloot en voorzien 
van de handtekening van de auteur. 

Ook de uitgever, de heer Meulen- 
hoff, woonde de voorstellingen bij. 
Het werd een middag, die de jeugd 
zeker niet gauw zal vergeten en 
waarvan men zéér genoten heeft. 

Het Zandvoortse circuit 

Aan het onlangs gepubliceerde 
programma van evenementen op 
het Zandvoortse circuit, zijn er in- 
tussen weer enkele toegevoegd en 
wel als volgt: 

15 april, n.m. 8 uur: Behendigheids- 
proef K.N.A.C.-Cibié. Deze proef 
wordt 17 april nogmaals gehouden 
22 april van 10-12 uur: Wieler- 
wedstrijden „De Kampioen". 
6 mei, 's morgens clubwedstrijden 

wielerclub „Olympia", A'dam. 
20 juni: behendigheidsproeven Ral- 
lye Ned. Cement Industrie auto- 
mobielclub. 
22 ouli: wielerwedstrijden Ulysses. 
8 aug.: aankomst etappe ronde van 
Nederland (vóórwedstrijden). 
Wat het bezoek aan het circuit 
betreft, dit steeg in de maand maart 
tot ongekende hoogte. Op 25 maart 
b.v. kwamen na 12 uur 274 auto's 
op de baan en de gehele maand 
maart vestigde een record dat een 
aantal van 1300 auto's verre over- 
treft. Het grootste aantal werd tot 
nu toe geteld in maart 1952, toen 
1096 auto's op het circuit ver- 
schenen. Extra verrassing Ter kennismaking met onze 
dameslingerie, merk TIMA, 
geven wij deze week per stel 
(hemdje en broekje) 

W/o KORTING. 

Fijne hemdjes m.kant v.a./2,50 
met kanten bustevorm ƒ3,75 
Straples hemdjes 

met kant-inzet ƒ3,65, 
Fantasie hemdjes v.a. ƒ2,10 
Met bijp. broekjes v.a. ƒ1,85 

Alleraardigste meisjeshemdjes 
en broekjes m. kant v.a. ƒ1,10 
Kinder onderjurkjes 

met strook vanaf ƒ2,05 

Grote sortering onderjurken 
in charmeuse, satijn en nylon 
reeds vanaf ƒ3,45 

Heren Singlets vanaf . . ƒ1,80 
Heren broekjes vanaf . . ƒ1,60 

De grootste sortering wol! 

„De Wolbaai" 

Haltestraat 12a - Telef. 2099 r HOTSL BOUWES 

Het gehele jaar geopend 

Annex CABARET EXTASE 
. ZANDVOORT 

Dagelijks 8 uur: MYWSiS 

de Koning der zigeuners 
en zijn solisten. 

Met uitgebreid internationaal 
CABARET-PROGRAMMA 's ■ Zondagsmiddags matinee. Onze fraaie nieuwe zaak 
zBettina. Couture. 

Biedt U een 
exclusieve collectie 

DAMESMODE 
STRAND- EN 
BADKLEDING 

STRANDWEG 5 - TEL. 3750 
(naast café-rest. De Rotonde) Voor al Uw 

GRAM0F00NPLATEN 

(Keuze uit 2500 stuks). 

12, Rue de la Paix, Paris 
Verkrijgbaar bij: JOH. A. SUYKERBUYK N.V. Coiffures-créations 

THORBECKESTRAAT 11 - ZAND VOORT - TEL. 3382 Rijdt zelf. v.a. f 7, — p.dag + 7 ct.p.km. 
Ford Fairlane - Opel Kapitan - Ford Zephyr - Kleine Citroen '56 

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur 

Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort - Telefoon 31 52 Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken 

Administratiekantoor 

HOSE 

Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 

BEL P. Kerkman 

Haltestraat 63 Wilt U origineel 
en lekker Indisch eten? 

Dan natuurlijk naar 

La Mer, Zeestr. 26 MOEDER's BESTE HULP 
bij de schoonmaak! 

een Excelsior 
stofzuiger 

op slee, vanaf ƒ2. — p.w. 
en diverse andere merken. 

Wasmachines en droogmachines. 
Al deze apparaten verlichten Uw 
werk bij de schoonmaak! 
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 PLASTIC-VERF 

in alle kleuren 
GLAS 

BEHANG 

Alle schoonmaakartikelen 
Glas- en Verf handel 

G. de Leeuw 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 Doktersdienst 

Zondag a.s.: Dr. P. Vijlbrief, 
Hogeweg 43, telefoon 3355. 

Dienst v/ijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zr. S. M. de Wilde, 
Zeestraat 67, telefoon 2720. 

VERLOSKUNDIGE: 

Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816 Een gedurfde verbouwing 

Er is ongetwijfeld moed voor 
nodig, cm een reeds fraaie schoe- 
nenzaak nog fraaier van aanzien 
te maken, door een verbouwing te 
laten uitvoeren, waardoor men in 
de winkel zelf zo goed als geen 
schoenen meer ziet, doch méér de 
indruk krijgt, in een modern inge- 
richte luxe wachtkamer of hall te 
zijn aangeland. Die gedurfdheid 
heeft de heer Brossois op de Grote 
Krocht opgebracht en wrj moeten 
eerlijk zeggen: het resultaat is ver- 
rassend en verbluffend. Een wel 
zéér bijzonder winkel-interieur van 
een voornaam cachet, dat rustig 
kopen waarborgt, is hier ontstaan. 
Gedurfd is óók 't groene rubber met 
helblauwe loper en daarop de fel- 
rode banken met schuimrubber 
kussens. Gedurfd, maar wonderwel 
geslaagd en ondanks de fel con- 
trasterende kleuren tóch rustig en 
aantrekkelijk. 

Wij feliciteren de heren Brossois 
van harte met deze „gedurfde ver- 
bouwing", gedurfd in alle opzich- 
ten, een gedurfdheid, die tot een 
zo schoon geheel heeft geleid. Een 
dergelijk exclusief winkel-interieur 
zal men weinig elders in ons land 
aantreffen, ja waarschijnlijk ner- 
gens! En let U vooral óók eens op 
de werkelijk unieke verlichting! 

Ver. Volksonderwijs bijeen 

De Zandvoortse afdeling van de 
vereniging voor Volksonderwijs 
kwam in jaarvergadering bijeen. 

Het bestuur onderging geen wijzi- 
ging, daar de periodiek aftredenden 
met algemene stemmen werden 
herkozen. 

Grote aandacht werd in deze ver- 
gadering besteed aan het punt 
„propaganda". Nadat verschillende 
suggesties van bestuur en leden 
uitvoerig waren besproken, kwam 
men tot de conclusie, dat het nood- 
zakelijk zal zijn om de afdeling 
Zandvoort tot groter bloei te 
brengen, een meer intensieve pro- 
paganda te gaan voeren. Besloten 
werd, dat het bestuur zal trachten 
bij de vereniging nieuw propa- 
ganda-materiaal als folders e.d. te 
bemachtigen en deze te gaan ver- 
spreiden. Een propaganda-avond 
werd vastgesteld op 25 april, ter- 
wijl 's middags diezelfde dag aan 
de kinderen der openbare scholen 
een poppenkastvoorstelling zal wor- 
den geboden. Voor de propaganda- 
avond zal een spreker worden uit- 
genodigd, terwijl ook kinderen der 
openbare scholen aldaar zullen op- 
treden. Beide bijeenkomsten zullen 
worden gehouden in „Zomerlust". 

Voorjaarsvergadering 

Op woensdag 18 april zal in café- 
restaurant „De Rotonde" de Pro- 
vinciale contactcommissie „Noord- 
holland" inzake het woonruimte- 
vraagstuk, met medewerking van 
het gemeentebestuur van Zand- 
voort een voorjaarsvergadering 
houden. De heer A. C. A. Deeren- 
berg, lid van het college van Ge- 
deputeerde Staten van Zuidholland, 
zal in deze bijeenkomst spreken 
over het onderwerp: „Woningbouw 
en woningtoewijzing*'. Vooraf zal 
een woord van welkom worden ge- 
sproken door burgemeester Mr. 
H. M. van Fenema. Des middags 
zal een bezoek worden gebracht 
aan Zandvoorts Uitzichttoren en zo 
mogelijk aan de nieuwe woon- 
wijken in Zandvoort en het bejaar- 
dentehuis „Het huis in de duinen". SVÖRÖL tanden Wl t , adem FHS BURGERLIJKE STAND . 

Geboren: Jan Peter, zoon van C. 
I. Versteege en J. M. G. Soeting ; 
Dick Ferdinand, zoon van D. F. Pie- 
ters en A. C. W. Oudshoorn; Alida 
Christina, dochter van A. Keur en 
S. J. van der Mije; Elizabeth, doch- 
ter van J. van Soolingen en E. Bos. 

Ondertrouwd: H. J. Franke en J. 
Groen. 

Getrouwd: P. A. de Backer en M. 
C. J. Vulsma; Th. J. Leferink en M. 
H. Bruin; R. J. C. van den Berg en 
J. M. van Deursen. 

Overleden: J. Koper, oud 25 jr., 
echtgen. van G. Wittenberg; S. Car- 
walho, oud 73 jr., echtgen. van J. G. 
Beers; Th. van Dam, oud 82 jr., 
echtgen. van A. C. Stokman; J. « 
A. Paulus, oud 83 jr., weduwe van 
A. W. E. M. Waitz. 

Toont Uw belangstelling 

De toestand van ons raadslid, de 
heer M. Weber, die momenteel in 
het Diaconessenhuis te Haarlem 
wordt verpleegd, is een toestand 
van afwachten, omdat na de ope- 
ratie, die hij onderging, een nader 
onderzoek de ware aard van zijn 
ziekte zal moeten openbaren. Deze 
toestand van afwachten is voor de 
heer Weber, die zijn dynamisch 
karakter en grote liefde voor Zand- 
voort maar moeilijk kan aanpassen 
aan een noodzakelijk verblijf in het 
ziekenhuis, vanzelfsprekend een 
tijd van grote geestelijke spanning 
en opoffering. We hebben zo de 
indruk, dat we het hem een boel 
makkelijker zullen kunnen maken, 
indien we van onze belangstelling 
blijk geven in de een of andere 
vorm, hetzij door het zenden van 
een berichtje, of een persoonlijk 
bezoek. Laat Zandvoort zijn be- 
langstelling tonen voor hem, die in 
gezonde dagen zulk een ) warme 
belangstelling voor Zandvoort had, 
een belangstelling die hij ook nu 
zeker niet verloren heeft. 

Van harte wensen wij hem een 
spoedig herstel en weerkeer in ons 
midden. 

Seizoensluitingsavond 

Ter afsluiting van het wintersei- 
zoen bood de Zandvoortse Handels- 
vereniging de leden met hun dames 
Woensdagavond in gebouw Zomer- 
lust een cabaret-avond aan. Wegens 
ziekte van de voorzitter, de heer M. 
Weber, sprak het bestuurslid de hr. 
C. Schaap een kort welkomstwoord 
en las een schrijven voor van de 
voorzitter, die momenteel in het 
Diaconessenhuis wordt verpleegd, 
waarin deze mededeelde, in gedach- 
ten de avond te zullen medemaken. 
Spontaan besloot de vergadering aan 
de heer Weber in het ziekenhuis 'n 
bloemstuk te zenden. 

De avond werd daarna verzorgd 
door het „Hotel A tot Z cabaret" 
onder leiding van Jan de Kleyn uit 
Zwolle. Een beschaafd en kostelijk 
programma bracht dit gezelschap > 
op originele wijze over het voet- 
licht, een vijftal artisten, dat op het 
gebied van kleinkunst Zandvoort 
deze avond vele gewaardeerde 
nieuwtjes bracht, op leuke en pret- . 
tige wijze door de begaafde, confe- ., 
rencier Jan de Kleyn tot 'een voort- 
durend ' boeiend geheel verwerkt. 
Het was zeker een verrassing met 
dit tot nu toe in Zandvoort onbe- 
kende gezelschap te kunnen kennis- 
maken, waarvan alle aanwezigen 
bijzonder genoten. 

Met een dansje werd deze seizoen- 
sluitingsavond, die opviel door de 
gezellige sfeer, daarna besloten. 

Gratis filmavond 

De Zandvoortse georganiseerde 
melkhandel heeft het initiatief ge- 
nomen de Zandvoortse afnemers 
een gratis filmavond aan te bieden, 
welke zal gehouden worden op vrij- 
dag 20 april in theater Monopole. 

Men heeft hiervoor de fa. Brin- 
kers uit Zoetermeer bereid gevon- 
den, de fraaie documentaire over 
de vervaardiging van Goldspur- 
margarine te vertonen, voorafge- 
gaan door een leuk bij-programma. 
Met dit voortreffelijk filmprogram- j 
ma werd in andere plaatsen in ons 
land reeds veel succes geboekt. 

Teneinde een ieder voor deze 
avond, die gratis toegankelijk is, 
gelijke kansen te geven, heeft men 
besloten de toegangskaarten niet 
aan de klanten af te geven, doch 
deze te laten afhalen aan het thea- 
ter, waarover U in de in dit num- 
mer voorkomende advertentie na- 
dere bijzonderheden vindt. 

Teneinde bovendien zoveel mo- 
gelijk de ouderen hiervan te laten 
profiteren, werd de avond niet 
toegankelijk verklaard voor perso- 
nen beneden de 18 jaar. Mocht de 
toeloop zó groot zijn, dat velen 
moeten worden teleurgesteld, dan 
zal nog een herhaling van deze 
avond plaats vinden. 

Jaarvergadering Z.R.B. 

Onder leiding van de voorzitter, 
de heer J. G. Bisenberger, hield de 
Zandv. Reddingsbrigade in hotel 
Keur haar 34ste jaarvergadering. 
Besloten werd, op zondag 22 april 
in IJmuiden met een .ploeg deel te 
nemen aan de E.H.B.O.-wedstrijden 
en in mei aan de districtswedstrij- 
den. Aan de leden werd een schrij- 
ven voorgelezen over te nemen 
reddingsmaatregelen en uitbreiding 
van het materiaal, dat reeds in 
oktober 1954 aan de voorzitter van 
het Strandschap Zandvoort werd 
verzonden. De jaarverslagen lieten 
een optimistische toon horen. Uit 
dat van de secretaresse bleek, dat 
er een actief verenigingsleven was, 
terwijl het ledenaantal steeg van 
282 tot 328. De aftredende bestuurs- 
leden, mevr. N. Doornekamp-Terol 
en de heren W. v.d. Kruk en C. de 
Jong werden bij akklamatie her- 
kozen. In de kascommissie werden 
benoemd' de heren Van Dam, Koe- 
kelt en Schelvis. 

De voorzitter deelde daarna bij- 
zonderheden mee over de nieuwe 
reddingsrapporten, over het herstel 
van de reddingspost „Piet Oud", uit 
te geven aanplakbiljetten en aan- 
schaffing van folders. 

Een viertal instructie-avonden zal 
in mei a.s. worden georganiseerd 
onder leiding van de gemeente- 
arts, Dr. J. van der. Meer. Programma feestelijkheden 
op 30 april en 5 mei 

De Oranjevereniging Zandvoort 
heeft het programma voor de feeste- 
lijkheden op 30 april en 5 mei 
bekendgemaakt, dit luidt als volgt: 

30 APRIL. 8 uur: vlag hijsen door 
de Zandvoortse padvindersgroepen 
op het Raadhuisplein. 

8-8.30 uur: Concert door de Zand- 
voortse muziekkapel in de muziek- 
tent op het Raadhuisplein. 

10 uur: Aubade schoolkinderen. 

10.45 uur: Ontvangst door het ge- 
meentebestuur van het onderwij- 
zend personeel en genodigden in 
café-restaurant Rinkel. 

11.15 uur: Duinloop voor jongens 
van scholen voor voortgezet lager- 
en U.L.O. onderwijs. 

14.30 uur: „Oranje-optocht". Ver- 
trek van het De Favaugeplein af. 
(De route wordt nog nader bekend 
gemaakt). 

20-22 uur: Concert door de Zand- 
voortse muziekkapel op het Raad- 
huisplein. 

22-23 uur: Openlucht volksdansen 
op het Raadhuisplein, met mede- 
werking van het dansorkest „The 
Silver Stars". 

Het bestuur van de Oranjevereni- 
ging stelt zich voor, bij voldoende 
deelname driehonderd gulden aan 
prijzen beschikbaar te stellen voor 
de deelnemers aan de optocht. De 
jury zal bestaan uit mevr. L. Hilde- 
brand-Robinsky en de heren A. de 
Brouwer en J. J. Plantenga. De 
heren P. Douma, v. Speykstr. lzw., 
S. Rijper, Zandvoortselaan 19 en 
J. J. J. Paternostre, de Favauge- 
plein 17, hebben zich bereid ver- 
klaard als commissie voor de op- 
tocht te fungeren. 
Aanmeldingen voor deelname kun- 
nen plaats vinden bij de genoemde 
commissieleden, bij de hoofden der 
scholen en, bij de voorzitter van de 
Oranjevereniging, de heer A. Ma- 
belis jr., Haarlemmerstraat 24. 

Programma, voor 5 MEI: 

10 uur: Rondgang door het dorp 
door de Zandvoortse muziekkapel. 
Op een drietal nader mede te delen 
plaatsen zullen dan enkele num- 
mers ten gehore worden gebracht. 

14.30-16.30 uur: Openlucht jeugd- 
wereldstad varieté-programma op 
het Raadhuisplein. Medewerking 
verlenen: The two Corty's (het top- 
punt van dwaasheid); The two Beli's 
(concertino-act); Joe Andy (jong- 
leur); Brooks and Rosfield (casca- 
deurs en tapdancers); The Coran- 
to's (muzikale clownerie) en Henny 
Kesseler (muzikale illustratie en 
soliste). 

20-23 uur: Openlucht wereldstad 
varieté-programma, op het Raad- 
huisplein. Hieraan wordt medewer- 
king verleend door Tonny van Zwol 
conferencier; Jolly and Joker, paro- 
disten; The Cavelli's, accordeon- 
show; Fay and Fay, komisch dans- 
paar; The Artins, parterre-acroba- 
ten; Les Bollini's,clowntrio en Henny 
Kesseler, muzikale illustratie. 

Wrijf Kou en Pijn 

weg met DAM PO 

Verenigingskalender 

De contactcommissie „Culturele 
belangen" heeft , de verenigings- 
kalender voor de maanden april en 
mei gepubliceerd. Deze luidt voor 
de nog komende weken als volgt: 
13 april: Ouderavond 

Hannie Schaftschool. 
13 april: Ouderavond speeltuinver- 
eniging „Kindervreugd". 
16 april: filmlézing over Spanje en 
Portugal, Ned. Reisvereniging. 

19 april: Lezing inst. v. arb.ontw. 
21 april: Feestavond personeelsver- 
eniging gemeenteambtenaren. 

21 april: Propaganda-avond .Herv. 
jeugdver. „De vliegende schotel". 

23 april: Kooravond stichting cul- 
turele kring „'t Helm". 

23 april: koor-avond „'t Helm". 

24 april: Jaarvergadering afdeling 
Zandvoort Ned. Chr. Vrouwenb. 

24 en 25 april: toneelavond toneel- 
vereniging „Op hoop van zegen". 

25 april: Propaganda feestavond ver. 
Volksonderwijs: 

28 april: Contactavond Hervormde 
jeugdver. „De vliegende schotel". 

I mei: Feestelijke 1 mei bijeen- 
komst Partij van de Arbeid. 

II mei: toneelvoorstelling stichting 
culturele kring „'t Helm". 

12 mei: Contactavond Herv. jeugd- 
vereniging „De vliegende schotel". 

13 mei: Cabaretavond R.K. toneel- 
vereniging „'t Voetlicht". 

15 16 en 17 mei: operettevoorstelling 
Zandvoortse operettevereniging. 

20 mei: Cabaret-avond R.K. toneel 
vereniging ,'t Voetlicht". 

26 mei: Contactavond Herv. jeugd- 
vereniging „De vliegende schotel" 

Aangezien thans geregelde publi- 
catie in de pers plaatsvindt, zal 
voortaan toezending van deze ka- 
lender aan de verenigingen achter- 
wege blijven. 

Ook thans wordt er weer de aan- 
dacht op gevestigd, dat aan de vol- 
ledigheid van deze kalender kan 
worden medegewerkt door een 
tijdige opgaaf van de data der uit- 
voeringen enz. aan de secretarie, 
afd. Algemene Zaken, telef. 2345, 
toestel 2. 

Nieuw hoofd U.L.O. school 

Ter vervulling van de vacature 
van hoofd van de Wim Gertenbach- 
school voor U.L.O., welke 1 
november a.s. ontstaat, als de heer 
A. J. van der Waals wegens het 
bereiken van de pensioengerech- 
tigde leeftijd de gemeentedienst zal 
verlaten, hebben B. & W. van 
Zandvoort aan de raadsleden een 
voordracht doen toekomen, opge- 
maakt in overeenstemming met de 
inspecteur van het lager onderwijs 
te Haarlem. Deze voordracht luidt 
als volgt: 1. de heer E. R. Koersel- 
man, hoofd van de openbare U.L.O. 
school te Beilen. 2. de heer J. L. 
Altena, onderwijzer aan een open- 
bare U.L.O. school te Apeldoorn. 
3. de heer A. van Arkel, onder- 
wijzer bij het openbaar U.L.O. te 
Zaandijk. B. & W. stellen de raad 
voor, de benoeming te laten ingaan 
op 1 november '56. In de gemeente- 
raadsvergadering van 24 april a.s. 
zal over deze voordracht worden 
beslist! ROTERDDN iegen pijnen 

, hoofdpijn, 
griep, kiespijn, 
rhéurnatische 
pijnen. ' ; / wordt door de meest gevoelige maag verdrag* Jac. Koper 

Dorpsplein 1 1,Tel.2872-3460 

Begrafenissen en crematies. 

Eerste Zandvoortse 
rouwkamer-inrichting 

Gelegenheid tot opbaren Jaarfeest 

Geref. meisjesver. «Pro Rege» 

De Geref. meisjesvereniging „Pro 
Rege" heeft met haar jaarfeest in 
„Zomerlust" gehouden, veel succes 
geoogst. Om 8 uur opende de presi- 
dente, mej. Femmie Groote, de 
bijeenkomst, liet zingen Ps. 68 : 10, 
waarna zij voorging in gebed, een 
schriftgedeelte las en de aanwezi- 
gen in een kort woord welkom 
heette. 

De op rijm gestelde jaarverslagen 
van de secretaresse, mej. Bep Holle- 
stelle en de penningmeesteresse, 
mej. Lucy Verkerk, vielen bijzonder 
in de smaak. 

De afgevaardigden van kerkeraad, 
Geref. mannenvereniging, jonge- 
lingsvereniging en de jongens- en 
meisjesclub kwamen hierna aan het 
woord. Dit waren resp. de heren 
H. Hoekema, J. Steetskamp, Tet van 
der Leden en Ype Brune. 

Vervolgens voerden de meisjes 
een ernstig spel op, onder de titel: 
„Mij geschiede naar Uw Woord". 
Dit spel, geschreven door Ds. J. 
Firet en uitgegeven door het Geref. 
jeugdcentrum te Huis ter Heide 
(Utr.), bestaat uit drie zelfstandige 
delen, die verbonden zijn door de 
gedachte, welke in de titel is uit- 
gedrukt. In elk van de drie delen 
is de hoofdpersoon een meisje, dat 
voor een moeilijke beslissing wordt 
geplaatst, waarin zij haar geloof 
meet bewijzen in een daad van 
eenvoudige gehoorzaamheid. 

Hoewel de taak 1 , waarvoor de 
meisjes zichzelf hadden gesteld, 
verre van gemakkelijk was, hebben 
zij zich daarvan toch uitnemend 
gekweten. Het gebodene liet bij de 
toeschouwers kennelijk een diepe 
indruk na. 

Tussen de bedrijven werden ge- 
meenschappelijk enkele zangverzen 
gezongen, op de piano begeleid door 
mevr. A. Steetskamp-Janssen, die 
daarvoor aan het eind der vergade- 
ring een keurig bouquet bloemen in 
ontvangst had te nemen. 

Na de pauze volgde een meer 
luchtig programma van vrolijke 
schetsjes, afgewisseld door zang- 
en guitaarspel van „De vrolijke 
zwervers", vertegenwoordigd in 
Lucy Verkerk, A'uk" Hoekema, TBep " 
Hollestelle en Jopie Post. 

Ds. A. de Ruiter bracht, de meis- 
jes namens de aanwezigen dank 
voor de organisatie van deze leuke 
feestavond, waarna hij voorging in 
dankgebed. , B. 

KOPER's 

COMESTIBLES en DELICATESSEN 

(v.h. Kaaspaleis) 
GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113 

Spreekuur burgemeester 

De burgemeester van Zandvoort 
is op woensdag 18, april a.s. ver- 
hinderd zijn wekelijks spreekuur 
te houden. 

R.K.S.V. The Zandvoort Boys 

Uitslagen van Zondag 8 April: 

T.Z.B.-Halfweg 1-6 

D.S.B.-T.Z.B. 3 0-5 

Programma voor Zondag 15 April: 

T.Z.B. I-Nieuw- Vennep 2,30 u. 

T.Z.B. 2-E.H.S. 4 12 u. 

T.Z.B. 3-Nieuw- Vennep 3 12 u. 

Ballet der lage landen 

Het was zeker een* avond van 
voornaam gehalte, die „'t Helm" 
ons schonk op 5 april j.1. met het 
optreden van het Ballet der lage 
landen. Een avond, die er een was 
met gemengde indrukken, waarin 
wij nu eens werden getroffen door 
boeiende balletkunst, waarbij wij 
denken aan de charme en gratie die 
uitging van „Pas de deux", uit de 
2de acte van „Le lac des Cygnes" 
van Tschaikowsky, doch ons ver- 
volgens ook hebben afgevraagd, of 
de ongetwijfeld guitige en met veel 
geestdrift gebrachte komische num- 
mers als „De Spaanse Brabander" 
en „'t Mislukt Aensoeck", met mu- 
ziek van Julius Röntgen, wel in de 
omlijsting van Chopin, Pergolesi en 
Granados pasten. Het wel héél 
goedkope, ietwat bruiloftachtig aan- 
doende „Foyer de la danse" van' 
Rossini, had men ■ — r wat mij per-, 
sconlijk betreft, rustig achterwege' 
kunnen laten. Zuivere balletkunst 
verlangt ontroering en beleving, 
zowel in de zaal als op het toneel. 
Ik vond die vooral in de „Pas de 
trois classique" van Pergolesi, m.i. 
één der hoogtepunten van de avond, 
in de suite uit „Les Sylphides" van 
Chopin en ook in het felle „Pavana 
Interrumpida" met de fascinerende 
muziek van Granados. Ik vond die 
ontroering eVi beleving ook meer 
dan eens, ja eigenlijk de gehele 
avond door, in het sterk aanspre-" 
kende pianospel van Wim de Soet, 
die aan de vleugel buitengewoon 
knappe dingen deed eni mij — men 
vergeve het mij — wel eens even 
de ogen voor het ballet heeft doen 
sluiten, om nog méér van zijn spel 
te kunnen genieten. 

We zijn „'t Helm" dankbaar, dat 
Zandvoort opnieuw met het „Ballet 
der lage landen" mocht kennis ma- 
ken, de volle zaal getuigde ervan, 
dat dit in brede kring op prijs werd 
gesteld. Aan dergelijke avonden 
van voornaam gehalte heeft Zand- 
voort grote behoefte. K. £>o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooaoo ofA 
°o o 

8 Op 27 april a.s. hopen onze 1 
I geliefde ouders § 

f L. VAN DER MIJE | 

I en 8 

I J. S. VAN DER MIJE- | 

| KAMPMAN 8 

o o 

I de dag te herdenken, waarop | 

I zij vóór 40 jaar in de echt ; 

° werden verbonden. Dat zij | 

8 nog lang voor elkaar en voor S 

8 ons gespaard mogen blijven § 

| is de wens van hun liefheb- | 

S bende 8 

o 

§ Kinderen en kleinkinderen. § 

1 ZANDVOORT, 13 april 1956. 1 
8 v. Ostadestraat la. I 

o° ° 

£p)o°OOOOao 30 OOOOOO OOOOOOOOOOOQOO OOOOOOOOOQOO° C @ 

Dankbetuiging 

Langs deze weg betuig ik, mede 
namens mijn man, mijn hartelijke 
dank aan allen, bij het ongeval van 
mij ondervonden, in het bijzonder 
aan Dr. P. Vijlbrief, Zr. A. Lange- 
veld, Ds. de Ru, L. v.d. Werff en 
vele buurtgenoten, vrienden en be- 
kenden. 

Mevr. J. v. Schuppen-Schaap. 
Zuiderstraat 14. 

Voor vlijtige handen 

in schoonmaakgetij: Hamea-Gelei 

Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 

Julianaweg, hoek Emmaweg 

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter 

17 uur: Dr. P. J. Richel, Heemstede. 

Cat. zondag 7. 

HERVORMDE KERK 
Zondag 'a.s. 10,30 uur: Ds. R. H. 

Oldeman. Bediening H. Doop. 
19 uur: Prof. Dr. W. C. v. Unnik 

te Utrecht. Jeugddienst. 

9.30 uur: Jeugdkapel in de nieuwe 

consistoriekamer. 

Spr : Ds. J. v. d. Mije. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15 
Zondag a.s. 10.30 uur: 
Ds. J. Heidinga, uit Haarlem. 

PAROCHIE H. AGATHA 
H.H.' Missen 7.30, 9 uur (Hoog- 
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof. 
In de week H.H. Missen 's mor- 
gens 7 uur enj 7.45 uur. 

's Avonds 7.30 Lof. Des zaterdags 
gelegenheid om te biechten. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag 3 u. samenkomst in 
pension Dijkhoffz, Brederodestr. 43. 
Spr. de heer J. W. van; Zeijl. 

Leuke eieratoekwedstrijd -~ 

Daar de door het Zandvoortse 
Sint Nicolaas comité in samen- 
werking' met Zandvoorts Nieuws- 
blad aangekondigde eierzoekwed- 
strijd in het dorp zaterdag vóór 
Pasen niet kon doorgaan, in ver- 
band met de begrafenis van Zand- 
voorts brandweercommandant, had 
deze thans j.1. zaterdagmiddag 
plaats. Om kwart over twaalf had 
een groot aantal jongens en meis- 
jes zich verzameld op het Raad- 
huisplein, waar zij door de direc- 
teur van stichting Touring Zand- 
voort werden toegesproken, die hen 
uiteenzette, wat zij moesten doen. 
De kleinen moesten zoeken op het 
Raadhuisplein, de jeugd van 7 en 8 
jaar in de Haltestraat, van 9 en 10 
jaar op de Grote Krocht en boven 
de 10 in de Kerkstraat. De politie 
had de mobilofoon-installatie be- 
schikbaar gesteld en het verkeer in 
deze straten tijdelijk stopgezet, zo- 
dat dank zij deze zeer gewaardeerde 
medewerking alles' een, vlot verloop 
kon hebben. In elk der genoemde 
straten waren vier eieren verbor- 
gen en hoewel men verwachtte, dat 
het lang zou duren, vóór men 
alle eieren had gevonden, waren 
deze in nauwelijks een kwartier 
alle opgespoord, tot grote verbazing 
van de organisatoren. 

Het niet alledaagse gebeuren in 
het dorpscentrum verwekte veel 
belangstelling en vrolijkheid. De 
gelukkige vinders ontvingen allen 
een fraai chocolade paasei van 
ruim 20 centimeter hoog, hetwelk 
op het bureau van stichting Tou- 
ring Zandvoort werd uitgereikt. 

Het volgend jaar prefereren wij 
echter weer een eierzoekwedstrijd 
op het strand, daar dit zowel voor 
de kinderen als voor het publiek 
véél attractiever is. 

Ned. Rode Kruis 

Op donderdag 19 april, 's avonds 
8 uur zullen in 't Patronaatsgebouw 
aan een dertigtal donors, welke 5 
maal hun bloed afstonden, de Land- 
steinerpenningen worden uitgereikt. 

Tevens zal die avond een lezing 
worden gehouden over Korea en het 
Rode Kruis-werk aldaar, verduide- 
lijkt door lichtbeelden. Spreker is 
oud-kolonel v. Vooren. Alle bloed- 
gevers hebben die avond toegang. 

Instituut voor arbeidersontw. 

In het kader van het culturele 
winteravond-programma organi- 
seert het Instituut voor arbeiders- 
ontwikkeling te Zandvoort donder- 
dag 19 april een lezing door de 
bekende sterrekundige Dr. H. Groot 
over het onderwerp: „Het wonder 
van de sterrenhemel". 

Dr. H. Groot, die iets vertellen 
zal over de oneindigheid van het 
heelal, zal zijn lezing met licht- 
beelden toelichten. 

Met deze avond zal het winter- 
seizoen 1955-1956 van. het Instituut 
worden besloten. Deze laatste avond 
wordt gehouden in gebouw Zomer- 
lust. Wij, kunnen U ten zeerste aan- 
bevelen, deze slotavond te gaan bij- 
wonen, het belooft bijzonder inte- 
ressant, leerzaam en ■' boeiend te 
worden. Verkiezingsvergadering P.v.d.A. In gebouw „Zomerlust" hield de 
afdeling Zandvoort van de Partij 
van de arbeid, voor een vrij goed 
bezette zaal, maandagavond j.l. 
haar eerste verkiezingsvergadering. 
De bijeenkomst stond onder leiding 
van de voorzitter, de heer G. J. 
Sterrenburg, die o.a. opwekte tot 
een intensieve propaganda in de 
nog resterende maanden vóór de 
verkiezingen. 

Allereerst voerde het woord Dr. 
W. H. Vermooten uit Amsterdam, 
lid van de tweede kamer en aan- 
gesloten bij de Protestants Chr. 
werkgemeenschap. Spreker betoogde 
dat de Protestant in de politiek 
zich temidden van een moeilijke 
worsteling bevindt, met als inzet 
de vraag of het lukken zal een nog 
groter deel van het Protestants 
Christelijke volk in ons land voor 
de P.v.d.A.-ideeën te winnen. 

Dr. Vermooten zette uiteen, hoe 
de Christelijke politieke partijen 
oorspronkelijk ontstonden uit de 
drang, om vrijheid van onderwijs 
te krijgen. Na 1917, toen dit in 
principe was bereikt, werd het 
echter noodzakelijk geacht, dat een 
Christelijk denkend mens ook 
Christelijk georganiseerd moest zijn. 
Uitvoerig ging spreker in op het 
vraagstuk, in welk opzicht zich, de 
Partij van de arbeid van thans 
onderscheidt van de S.D.A.P. van 
vroeger. Het was vroeger een 
Christen door enkele doelstellingen 
in de S.D.A.P., o.a. de leer van de 
klassestrijd, onmogelijk lid van 
deze partij te zijn, doch bij de 
P.v.d.A. is dit geheel anders, omdat 
het socialisme van vandaag hemels- 
breed verschilt van dat van 1894. 
Spreker hekelde de Christelijke 
politiek, die steeds achter de feiten 
aanloopt en wier tijd geacht moet 
worden voorbij te zijn, omdat steeds 
meer de Christelijke politiek de 
Christelijk denkenden vervreemdt 
van de kerk. Daarom is men in 
deze gelederen zo doodsbenauwd 
voor de doorbraak. Spreker vroeg 
zich af, wat geloof waard is binnen 
de omheining van hen, die precies 
hetzelfde denken, terwijl van een 
Christen juist wordt gevraagd, dat 
deze een lichtend licht en een 
zoutend' zout zal zijn. Het is daarom 
de plicht van de Christen, zich niet 
binnen eigen omheining terug te 
trekken, doch zich in ware solidari- 
teit te plaatsen naast alle mensen 
in nood. Dit bereikte de doorbraak- 
gedachte, die een andere sfeer 
bracht in ons volk, waardoor het 
thans óók voor een belijdend en 
confessioneel Protestant mogelijk 
is, zich in de rijen der P.v.d.A. 
volkomen' thuis te gevoelen. 

De volgende spreker was Mr. G. 
J. H. de Leeuw, gemeenteraadslid 
te Haarlem, aangesloten bij de 
Rooms Katholieke werkgemeen- 
schap. 

Deze ving zijn causerie aan met 
erop te wijzen, dat bij een groot 
deel„...v 1 an.,„.dfi.,,„Rooms„ Katholieke 
bevolking de mening heerst, 'dat de 
Rooms Katholiek in de P.v.d.A. 
geen weerstand heeft kunnen bie- 
den aan het zoet gefluit van de 
vogelaar en zich daarom heeft 
overgegeven aan de baarlijke duivel 
van het socialisme. Maar de P.v:d.A. 
katholiek weet, dat het niet alleen 
zijn recht, maar ook zijn plicht is, 
in deze rijen te gaan staan en hij 
voelt zich daarbij blijmoedig in de 
verdrukking, want ook hij blijft 
vóór alles principieel Christelijk en 
overtuigd Rooms Katholiek. Er 
bestaat immers geen Katholiek 
principe, dat dwingt lid van de 
K.V.P. te zijn. De situatie van 
vandaag komt voort uit historische 
noodzaak. Dr. Schaapman vocht, 
als oprichter van de R.K. Staats- 
partij reeds voor sociale misstanden 
en hij werd door eigen partij- 
genoten verguisd. De doorbraak in 
de P.v.d.A. opende echter veler 
ogen voor de opbouw van een 
werkelijk goed land, waar het voor 
iedereen goed zou zijn om te leven. 
De Rooms Katholieken in de P.v.d. 
Arbeid willen slechts de beste 
positie innemen, welke men kan 
innemen om de wereld te ver- 
beteren. Daartegenover is de K.V.P. 
altijd geweest en is dat nog een 
remmende factor in het politieke 
leven, doch de P.v.d.A. bewees, een 

Heeft Ü iets op te ruimen? 

Wij kopen alle soorten meubelen en 
inboedels. - Overal te ontbieden! 

P. WATERDRINKER - TEL. 2164 G. J. TER WOLBEEK 

Verkoop van RIJWIELEN 

VESTING 
hulpmotoren enz. 

Stofzuigers, electr. onderdelen 

Betaling in overleg. 

REPARATIE-INRICHTING. 

SMEDESTRAAT 19 Ook uw adres 

- Eerste Zandv. Aardappelhandel 

AQ/^I Prinsesseweg 15 
. QKJi- Telef. 2066 Taxi? 2600 
bellen!! 

HOGEWEG 50 
SCHROEDER Trouwen, lange afstanden 
billijke prijzen. 

Wij zijn ook ingedeeld 
bij 't ziekenvervoer. volkomen van elke partij afzijdige 
' rechtvaardigheidspolitiek te voeren. 
Het is daarbij een principiële mis- 
vatting te veronderstellen, dat een 
Rooms Katholiek geen lid van de 
P.v.d.A. zou kunnen zijn. Wanneer 
men dat door macht tracht te ver- 
hinderen, is dat een miskenning 
van het geloof, want het beleven 
van het geloof kan alleen, wanneer 
men in contact komt met mensen, 
die het leven anders zien. Daarom 
ook is de Katholiek in de P.v.d.A. 
zéér bekommerd over zijn eigen 
kerk, die bezig is, zichzelf te ver- 
stikken en waar gevaren dreigen 
die leiden moeten tot een toe- 
nemend anti-Papisme in Neder- 
land. Tenslotte wees deze spreker 
er nog op, dat het mandement de 
Rooms Katholiek in de P.v.d.A. 
zéér heeft aangegrepen, doch ge- 
lukkig werd de P.v.d.A. voor hem 
niet verboden en werd hem. de kans 
gelaten, lid' van de P.v.d.A. te wor- 
den of te blijven. 

De laatste der sprekers was de 
heer W. Mensink uit Haarlem, 
aangesloten bij de Humanistische 
werkgemeenschap. Deze spreker 
vroeg zich af, of driet werkgemeen- 
schappen in de P.v.d.A. een „ver- 
zuiling" van het openbare leven 
betekende, hetgeen door hem ten 
stelligste werd ontkend, omdat de 
P.v.d.A. de diepste levensovertui- 
ging gepaard wil doen gaan met de 
politiek. Iedere burger heeft daarbij 
het recht tot volle ontplooiing van 
zijn persoonlijkheid, doch tevens de 
plicht, daaraan levensinhoud te 
geven. Geestelijke vrijheid is bij de 
Partij van de arbeid primair. 

De P.v.d.A. komt thans reeds in 
een vrij felle situatie in de ver- 
kiezingsstrijd, een strijd, die zeker 
nog véél feller zal worden, hetgeen 
spreker met enkele voorbeelden 
verduidelijkte, o.a. wijzend op uit- 
latingen van politieke leiders van 
andere partijen, waarbij de critiek 
door hem niet werd gespaard. 
Alles draait daarbij echter om de 
strijd tegen de doorbraak ,die haar 
hoogtepunt gaat naderen. 

Spreker schetste daarna uitvoerig 
wat de P.v.d.A. deed voor de alge- 
mene wederopbouw van Nederland, 
daarna tot de conclusie komende, 
dat dit beleid een dergelijke felheid 
tegen de P.v.d.A. niet rechtvaardigt, 
zodat men wel tot de overtuiging 
moet komen, dat men doodsbang is 
voor eigen huid. Men denkt er 
daarbij natuurlijk óók aan, dat 30 
tot 40% van de Nederlandse Pro- 
testanten in 1952 reeds stemde op 
de P.v.d.A. en desondanks durft men 
nu nog te zeggen, dat er geen 
doorbraak is. 

Daarom is nu óók de P.v.d.A. in 
de aanval tegen onverdiende fel- 
heid. Nog lang niet alles wat men 
graag wil, werd bereikt, doch de 
tegenstanders mogen weten, dat 
men, wat tot nu toe geschiedde, 
wist door te voeren met slechts 30 
'partijgenoten - ' in de kamer, reden" 
waarom spreker opwekte, de ge- 
lederen der P.v.d.A. de komende 
maanden te versterken, opdat straks 
de uitslag der verkiezingen moge 
bewijzen, dat deP.v.d.A.alsjde groot- 
ste politieke partij uit de bus komt. 

Nadat de voorzitter een kort slot- 
woord had gesproken, sloot de 
afdeling Zandvoort van „De Stem 
des Volks", die zich reeds eerder 
met enkele strijdliederen had laten 
horen, met het zingen van de 
Socialistenmars en de Internationale 
deze bijeenkomst. Thans TELEVISIE 
en RADIO 
voor Iedereen) 

Zie het op z'n best met PHILIPS 
TELEVISIE! Bestel heden bij ons 
Uw toestel. U hoeft dan geen enkele 
uitzending te missen! 

PHILIPS TELEVISIE groot beeld 

ƒ995, ƒ775,— 

PHILIPS TELEVISIE 

grootste beeld ƒ1245, — 
PHILIPS TELEVISIE staand meu- 
bel ƒ 1695, — ; met deuren, makkelijk 
verplaatsbaar, op wielen. Voornaam 
van uiterlijk! 

PHILIPS TELEVISIE verrijkt Uw 
gezinsleven. Vele interessante uit- 
zendingen volgen. 

PHILIPS RADIO „Hi-Q" combinatie 
Komt U dat eens beluisteren? 
PHILIPS RADIO vanaf .... ƒ98,— 

PHILIPS RADIO met visserijband 
ƒ198,— 

PHILIPS RADIO „BI-AMPLI". 
PHILIPS , AUTO-RADIO. Uw va- 

cantie wordt extra gezellig. 
PHILIPS platenspeler met verster- 
ker ƒ 198,— 
Philips platenspeler in koffer ƒ112,- 
PHILIPS platenspeler op voet ƒ89,- 
COLLARO platenwisselaar ƒ131, — 
los en in meubel verkrijgbaar. 

GRAMOFOONPLATEN: Bezoekt 
onze afdeling. Onze luisterbar staat 

voor U klaar. 
PHILIPS hoogtezon BIOSOL ƒ198,- 
PHILIPS droogscheerapparaat. 

Komt U eens kijken en luisteren? 
Wij regelen desgewenst, na per- 
soonlijk overleg, de betaling met U. 

Erkend Philips Service Dealer. 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F.H. PE NAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
April berijdbaar 

15 6,09 0,30 18,36 13,— 10,00-16,30 

16 6,56 1,30 19,25 14,— 11.00-17.30 

17 7,46 2,30 20,26 15,— 12.00-18,30 

18 8,55 3,30 21,39 16,— 13,00-19,30 

19 10,16 4,30 23,08 17.30 14.30-21,00 

20 11,49 6, ,— 19,— 16,00-22,30 

21 0,31 7,30 12,59 20,— 4,30-11,00 
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn' 

Film-lezing over kunststoffen 

In samenwerking met de N.V. 
Hollandse draad- en kabelfabriek 
„Draka" te Amsterdam, zal door de 
heer W. C. A. Vreeswijk, secretaris 
van de stichting Opleiding Gawalo 
te Utrecht, een lezing met film 
worden gehouden heden vrijdag 13 
april in de demonstratiezaal van 
het gemeentegasbedrijf aan de Tol- 
weg no. 10. Hierbij zullen de vol- 
gende onderwerpen door de spreker 
worden behandeld: a. de ontwikke- 
lingsgeschiedenis van de kunststof- 
fen; b. het onderscheid tussen ther- 
mohardende en thermoplastische 
kunststoffen; c. voorbeelden van de 
meest bekende plastics; d. de toe- 
passing daarvan in de waterleiding- 
techniek; e. eigenschappen en ver- 
werking van deze plastics en de 
daarvoor ontwikkelde gereedschap- 
pen, met demonstratie. 

Tenslotte zal een film worden 
vertoond over het onderwerp: 
„Drinkwater door Drakatileen". ■ 

Deze bijeenkomst zal slechts voor 
genodigden en pers toegankelijk 
zijn. 

BELANGSTELLING 

Het is altijd prettig, te mogen 
constateren, dat Zandvoort's inwo- 
ners belangstelling hebben voor 
wat er in onze badplaats gebeurt. 
Vandaar dat wij onderstaand 
schrijven, dat wij van een onzer 
lezers ontvingen^ ;en wiens naam. 
ons bekend is, in zijn geheel plaat- 
sen. Er zit zó veel waars en leer- 
rijks in, dat wij dit schrijven onze 
lezers niet willen onthouden. 

„Deze brief is niet bedoeld om 
als ingezonden stuk opgenomen te 
worden. Persoonlijk ben ik van 
mening dat Uw pen vooralsnog 
voldoende is om de kolommen van 
het Zandvoorts Nieuwsblad te vul- 
len met sappige of zelfs gekruide 
stukjes. Bovendien ben ik niet be- 
ledigd, gekrenkt of dergelijke, dus 
heb ik niet eens direct behoefte om 
mijn bezwaard gemoed voor het 
forum van de gemeente te luchten, 
gelijk dit meestal met ingezonden 
stukken-schrijvers het geval is. 

Het zijn een paar opmerkingen 
naar aanleiding van het „gekibbel" 
in de raad over de veiligheids- 
maatregelen op het strand. Daarin 
wil ik mij niet mengen, maar vra- 
gen of het geen aanbeveling zou 
verdienen om de palen waaraan de 
rode, zwarte of andere ballen wor- 
den opgehangen niet boven aan het 
randje van de boulevard te plaat- 
sen, maar — in het algemeen ge- 
sproken — aan de voet der duinen, 
bij elke strandafgang één. Op die 
wijze zal iedereen . vrijwel gedu- 
rende* de~ gehelen-tijd— dat hij -zich ~ 
over de kleine keitjes naar beneden 
waagt, die bal voor ogen hebben (als 
hij uithangt) en dus op het moment 
als hij het strand op stapt daar nog 
even aan herinnerd worden. 

Verder zou ik — als ik het voor 
het zeggen had — ook nog enkele 
palen bij de vloedlijn plaatsen en 
wel speciaal bij de plaatsen waar 
het zwemmen gecontroleerd wordt. 
Het is toch vrij waarschijnlijk dat 
men dan de associatie vormt: oh, 
het is gevaarlijk zwemmen of ba- 
den, laten we maar in het gecon- 
troleerde gedeelte gaan zwemmen.' 
Pa's en ma's zullen dan waarschijn- 
lijk liever in het zand voor bijv. 
Bad Zuid neerstrijken en zodoende 
de gemeente ook wel een centje 
laten verdienen doordat ze de 
cantine aldaar benutten. Wanneer 
bij Bad Zuid die afschuwelijke 
paaltjes eens werden afgeschaft, 
die er elk jaar maar weer trouw 
worden ingeramd, ter besparing 
van de kosten ervan (want dat zal 
wel op gemeente kosten gebeuren) 
en we vervangen een paar van, die 
stukjes door twee grote palen, 
waartussen dan een .gezellig span- 
doek met de opwekking: „zwemt 
hier onder toezicht" (of zo iets) 
waarboven dan twee vlaggen, dan 
zullen we de mensen eerder naar 
Bad Zuid trekken dan nu. Boven- 
dien wat halen die paaltjes met 
ijzerdraad uit ? Hoogstens een 
maand zijn de draden er nog, maar 
verder fungeren ze alleen maar als 
struikeldraden en de palen om 
tegen aan te stoten Het is dan dade- 
lijk een armoedig gezicht! 's Avonds 
wanneer er wel fietsen over het 
strand gaan, heb ik al herhaaldelijk 
mensen erover zien vallen. Van- 
daag of morgen krijgt de gemeente 
een flinke wettelijke aansprakelijk- 
heidsstelling en dan weet de wet- 
houder van financier weer wat die 
paaltjes ons kosten, aannemende 
dat het Bad renderend is. 

En van vlaggen gesproken: waar- 
om woeien met de Paasdagen de 
vlaggen niet van ,de wel opgerichte 
palen daartoe. Had cle ophanger 
Jansen geen zin om achter de kachel 
vandaan te komen? Hij had dan 
eens naar het Riche Bad moeten 
gaan kijken en zien wat een vro- 
lijke indruk daar de lekker wappe- 
rende vlaggen, ondanks het frisse 
winterweer maakten. Dit gaf zo de 
indruk van: we zijn nog niet hele- 
maal ontwaakt uit onze winter- 
slaap. 

Mochten deze' ontboezemingen U 
aanleiding zijn. om. in die geest iets 
in Uw krant te verwerken, dan 
merk ik het wel. Zo ik niets lees, 
dan begrijp ik daaruit dat ik als 
niet-inboorling nog niets snap van 
hoe-het-moet. Daar U wel meer te 
doen zult hebben, dan dit soort 
brieven te beantwoorden; ingeval 
van niet plaatsen, of gebruik ma- 
ken van eventuele suggesties, ben 
ik beslist niet kwaad als ik geen 
antwoord van U krijg in dat geval. 

Mag ik U echter wel bedanken 
voor de moeite deze regels te lezen 
en de aandacht die U er aan wilt 
besteden". 

Aandacht genoeg, geachte brief- 
schrijver? Wij dachten van wel! Red. Z.V.V. Zandvoortmeeuwen 

Uitslagen van zaterdag 17 april: 
Zandvoortm. adsp. d-V.V.H. d 3-3 

Uitslagen van zondag 8 april: 
Zandv.meeuwen-W.F.C. 1-2 

Zandv.meeuwen 2-E.D.O. 4 2-1 
H.F.C. 5-Zandv.meeuwen 5 6-2 
D.S.K. 2-Zandv.meeuwen 6 5-1 
V.S.V. jun. 'a-Zandv.m. jun. a 2-1 
V.V.H. jun. b-Zandv.m. jun. b 5-3 
H.F.C. jun. f-Zandv.m. jun. c 3-12 

Programma voor zaterdag 14 april: 

De Geuzen-Zandvoortm. 4.15 u. 

Zandv.m. adsp. b-H.F.C, d 3u. 

Zandv.m. adsp. d- H.F.C, i 3u. 
Programma voor zondag 15 dpril: 

Zaandijk-Zandvoortm. 2.30 u. 

H.B.C. 3-Zandvoortm. 2 12 u. 

Stormvogels 5-Zandv.m. 3 10 u. 

D.C.O. 2-Zandvoortm. 4 9.45 u. 

Van Nispen-Zandvoortm. 6 2.30 u. 

H.F.C. jun. b-Zandv.m. a 2.30 u. 

R.C.H. jun. h-Zandv.m. c 9.45 u. 

Zandv. Hockey Club «Z.H.C.» 

Beslissingswedstrijd Zandvoort-HIC 
om kampioenschap promotieklasse. 

Eindelijk weet men dus waar men 
aan toe is. Daar H.I.C. ook de laat- 
ste competitiewedstrijd heeft ge- 
wonnen met 3-0 van Hurley, is een 
beslissingswedstrijd onvermijdelijk 
geworden. Beide elftallen hebben 
23 punten uit 14 wedstrijden be- 
haald. Het doelgemiddelde van 
Zandvoort is 33-13, dat van H.I.C. 
27-8. Geen groot verschil dus. 

Op zondag 15 april zal deze be- 
langrijke wedstrijd gespeeld worden 
op het B.M.H.C. terrein, gelegen 
Donkere Laan (oude H.B.S. velden). 
Aanvang 15 uur. Een voorspelling 
is moeilijk te maken, daar beide 
elftallen niet veel voor elkaar 
onderdoen, getuige de twee ge- 
speelde competitiewedstrijden. Beide 
ontmoetingen eindigden toen in een 
gelijk spel (0-0). 

Het programma voor a.s. zondag: 
Heren: Z.H.C. 1-H.I.C. 15 u. 

Ijsvogels 2-Z.H.C. 2 

Veteranen-tournooi H.B.S. te 

Bloemendaal, aanvang 12 uur. 
Jongenstournooi om Bosplanbeker 

op velden van Strawberries. 
Meisjestournooï om Onlandbeker: 
op velden van Zandvoort 10.30 uur. 

Korfballers kampioen! 

De beslissingswedstrijd Oosthoek 3- 
Z.K.C. 1, welke zondagmiddag in 
Haarlem werd gespeeld, is in een 
4-2 overwinning voor de Zand- 
voorters geëindigd, waardoor men 
kampioen werd van de 3e klasse 
van de H.K.B. 

Het werd een spannende ont- 
moeting, waarin de doelpunten voor 
de Zandvoortse Korfbalclub werden 
gescoord door de heren Berrier (2) 
en Termaat (2). 

Korfballers, onze gelukwensen! 

K.J.C. «Noord» 

In de maand-competitie voor april 
werden geplaatst: 1. A. Molenaar 
5594 p.; 2. E. Paap 5460 p.; 3. P. 
Castien 5355 p.; 4. H. Bol 5201 p. 
Vorige week donderdag speelde 
onze club in Haarlem tegen Kla- 
' verbloem en' door het winnen werd 
K.J.C. Noord in de eindfinale ge- 
plaatst. 

Zandv. Schaakclub 

De vorige week waren de uit- 
slagen van de club competitie: 
Janssen-Kop 1-0; Termes - Steiner 
0-1; Bais-Kappelhof 1-0; Verhaert- 
van Duyn 1-0; Giskes-Slijkerman 
1-0; Hogen Esch sr. - Mühlenbruch 
1-0; Haagen-Van Keule 0-1; Drom- 
mel-van Coeverden 'A-'/». 

«Bridgen voor pleizier» 

Deze week waren de uitslagen 
van een wedstrijd met vrije part- 
ners in: N.Z. 1. fam. Vleeming 67,5; 

2. mej. Gebe-hr. v. Wonderen 48; 

3. mevr. v. Wonderen-hr. Gebe 47; 

4. dames Gebe-van Straaten 43,5; 

5. mevr. de Jong-hr. v.Straaten 34. 
O.W.: 1. dames Claassen - des 

Bouvrie 59,5; 2. dames den Belder- 
Dirksen 42; 3. fam. v.d. Vlerk 51; 

4. dames Snijer-Berkhout 45; 

5. mevr. Balm- mej. Kuyters 32,5 Bij 
B ■ 
agenj 

koopt U goed! Eerste klas vlees en vakmanschap. 
Het zijn de pijlers van ons bedrijf. Alleen vrijdag en zaterdag: 
DOORR. R. LAPPEN ƒ1,79 500 gr. 
KALFSLAPPEN .... ƒ1,85 500 gr. Kent U onze speciale aanbiedingen voor de boterham? 200 gr. gek. rookworst . . 59 et. 

200 gr. gebr. gehakt 49 et. 

150 gr. kinnebakham . . 45 et. 

150 gr. ontbijtspek 59 et. 

200 gr. leverworst 45 et. 200 gr. saks 59 et. 

200 gr. bloedworst 59 et. 

200 gr. boterhamwoist 59 et 

200 gr. pork 59 et. 

enz. enz. WEEKEND-RECLAME: 

100 gr. ham en 100 gr. H. leverw i69ct Woensdag en Donderdag: 
500 gr. gehakt f 1,25 

200 gr. Pork 49 et. 

Gehrs. Burger's Slagerijen Amsterdam Zandvoort Haltestraat 3 Telefj 2994 - 2643 Damnieuws 

De uitslagen van deze week. zijn: 

M. Weber-P. Versteege 2-0 

R. Mulder-L.J. v.d. Werff 0-2 

C. Draijer jr.-J. van Dijk 2-0 

K. Mak-J. Hoogendijk 0-2 

A. Hoekema-C. Draijer jr. 1-1 

A. Dekker-J. Schuiten afg. 

K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.l. werd de 2e ronde 
voor het 4e maandelijkse club- 
kampioenschap gespeeld. No. 1 werd 
D. Visser jr.; 2. P. Paap Czn.; 
3. J. Nijs; 4. A. Willemse. 

De heren Mooi en Uitzinger zijn 
no. 1 geworden bij dames Noord 
in de koppelwedstrijd waaraan door 
22 verenigingen werd deelgenomen. 

Wielrennen 

In de, 300 m. sprintwedstrijd 
welke op 2e Paasdag door H.S.V. 
„De Kampioen" werd verreden heb- 
ben onze plaatselijke junioren de 
volgende fraaie resultaten bereikt: 
Jan Ramkema plaatste zich als 2e 
en Ab Tump bemachtigde de 4de 
plaats. 

In de 3e rit van de wintercompe- 
titie werden onze plaatsgenoten als 
volgt geklasseerd. Bij de junioren 
welke 50 kmv reden, plaatste J. 
Ramkema zich als 5e en A. Tump 
werd 9e. Bij de amateurs bezette 
KI. Koper de 3e plaats. 

Grote duinbrand 

Zondagmiddag omstreeks 5 uur 
werd de brandweer gealarmeerd 
voor een duinbrand, welke bleek te 
zijn ontstaan in de waterleiding- 
duinen, bij het van Limburg-Sty- 
rumkanaal. Door de grote afstand, 
had de brand zich reeds flink uit- 
gebreid, voordat de brandweer ter 
plaatse kwam. Met zand en door 
het doven van de vlammen door 
deze uit te slaan, wist een 12-tal 
brandweerlieden, geassisteerd door 
wandelaars, tenslotte het vuur te 
doven, doch kon niet verhinderen, 
dat circa 2000 m- duinbeplanting 
verloren ging. De oorzaak moet ver- 
moedelijk worden gezocht in het 
onachtzaam weggooien van rook- 
gerei. 

Raadsvergadering 

De eerstvolgende openbare ver- 
gadering van de raad der ge- 
meente Zandvoort is vastgesteld op 
dinsdag 24 april. Een kenner kiest 

Een 

KELVINATOR 
KOELKAST 
Voor Uw gezin 
Voor Uw pension 
Voor Uw bedrijf 

Leverbaar in iedere maat en inhoud 
Zeer zuinig stroomverbruik. 
Prijzen vanaf 90 L. ƒ 735,— 

Wij regelen desgewenst, na per- 
soonlijk overleg, de betaling met U. 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT 

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 Radio-bouwdozen 

In ons bericht ' van vorige week 
over de jeugd hobbydagen, welke 
in de Vondelschool te Aerdenhout 
werden gehouden, meldden wij, dat 
de firma F. H. Penaat deze unieke 
tentoonstelling opluisterde met 
radiomuziek en televisie-uitzen- 
dingen. Het bleek ons intussen, dat 
dit niet geheel juist was. De firma 
Penaat demonstreerde er voor de 
jeugd de nieuwste Philips radio- 
bouwdozen. Dat hiervoor grote be- 
langstelling bestond en dat de heer 
Penaat met deze op knap popu- 
laire wijze gebrachte demonstraties 
véél succes had, behoeft zeker geen 
nader betoog. Erkende 7 J JL 

Autorijschool «/.and voort» 

Auto-rijles 
scooter-rijles 

voor RIJBEWIJS A 
(Scooter of motor) 

Verkeerstheorie 

Inlichtingen en aanmelding: 

Thorbeckestraat 17 - Telef. 3283 - Zandvoort Gaat U verhuizen? 

Wij verhuizen U 

door geheel Nederland! 

Erkend verhuisbureau 

P. KERKMAN 

HALTESTRAAT 63 - TEL. 2214 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ FONGERS 
RUDGE 
LOCOMOTIEF 
Grote sortering. Ook betalings-spreiding. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Wij vragen Uw speciale aandacht 
voor onze prachtige collectie salon- 
huiskamer- en schemerlampen! 

Henk Schuilenburg 

De Goedkope Amsterdammer 
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 


Net winkelmeisje gevraagd Kruideniersbedrijf KERKMAN, 
HALTESTRAAT hoek Zeestraat. Het wordt de hoogste tijd 

om Uw tuin van bloemen en planten te voorzien. 
Wij hebben een prachtige collectie BLOEM- 
ZADEN, VASTE PLANTEN en SIERHEESTERS 

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Grote keuze in kamerplanten. 

Elke dag verse bloemen! 

OoTc het speciaal-adres 
voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK 2B3B Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U deze zaterdag 
als reclame aan: 

500 gr. prima Varkenscarbonade en / f 1 QA 
250 gr. RUNDVET \ * l,ïJVi 

500 gr. prima RUNDERLAPPEN (geen vette) 

en 250 gr. RUNDVET ƒ2,25 

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,25 

KALFSSCHENKEL m. veel vlees, ± 1 kg. ƒ1,— 

VOOR DE BOTERHAM: 
lOOgr.Ham en / f H Qft 

100 gr. Pekelvlees \ « u r u 

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85 

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50 

150 gr. Corned Beaf ƒ0,60 

150 gr. Kinnebakham ƒ0,50 

Ziet verder onze prijzen in de etalage! 

tmaammmasmmm 
Dames, ook deze week speciale vlees- en vleeswaren-reclame! 

Slagerij Henk van Eldik 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 B 500 gr. Osselappen 

met een pakje vet I 1,98 

500 gr. Lende Entrecóte I 2,45 

500 gr. Rosbiet of Lende f 2,75 f 1.00 

• ƒ2- 
500 gr. Kalfsfricandeau ƒ2,25 

Kalfsschenkel met veel vlees ƒ1, — 4 pakjes eigen gesm. vet 

500 gr. prachtige K.lappen . VLEESWAREN-RECLAME: (85 et 100 gr. Ham en 

100 gr. gek. worst 

100 gr. Pekelvlees en ) qc-j 

100 gr. Ham i 331,1 

150 gr. Pekelvlees 68 et. 

150 gr. Corned Beaf 60 et. 

150 gr. Pork 50 et. 200 gr. heerlijke leverw. 50 et. 

250 gr. gek. worst 85 et. 

100 gr. Gelard. lever . . 68 et. 

100 gr. Rookvlees 70 et. 

100 gr. Bacon 70 et. 

100 gr. Ham 60 et. 

100 gr. Cervelaatworst 60 et. 100 gr. Gebr. rosbeaf .. 60 et. 

100 gr. Gebr. fricand. . . 75 et. 

100 gr. Berliner 50 et. 

100 gr. Leverkaas 48 et. 

100 gr. Tongeworst 48 et. 

100 gr. Hoofdkaas 35 et. 

100 gr. grove snijworst 60 et. Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90ct. Advertentietarief losse 

advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Hefdadigh.adv. 40°/o red. 
Bij contract belangr. kort. /mww/m Gevr.: DIENSTBODE 9-3 
uur en WERKSTER vrij- 
dags van 9-5 uur of werk- 
ster ma., za. halve dag en 
do. van 9-5 uur. Mevr. En- 
gelander, Zuidboulev. 29. WERKSTER GEVRAAGD 
1 x per week 1 ocht. of 
middag, ƒ1,25 p. u. Mevr. 
Hildebrand, Julianaweg 6. COSTUUMS, regenkleding, 
demi's, sportcombinaties, 
mantelcostuums, mantels. 
ƒ 10, — maandelijks. Schrijf 
aan SUPER STANDING. 
Jac.Cremerstraat 44c, Arn- 
hem. Kleur en maat ver- 
melden. TE KOOP: Communiejurk 
Leeftijd 7 jr. Zuiderstr. 10 Na zes uur 's avonds zoekt 
mevr. Suykerbuyk, Thor- 
beckestr. 11, enige dagen 
per week enkele uren een 
nette WERKSTER. Pers. 
aanmelden in de kapsalon. 
Hoog loon. WOON- en 
WINKELHUIZEN 
te koop gevraagd. Brieven 
letter D, Haltestraat 12. WIE IS GENEGEN wis- 
kunde bijlessen te geven 
aan twee kinderen, 1.1. 2e 
kl. H.B.S. ,3". Tel. 2245. Gevr. WERKSTER enkele 
halve dagen per week of 
DAGMEISJE voor hele of 
halve dagen. Mevr. Balle- 
dux, Haltestraat 27-29. Gevr.: LEERL. BANKET- 
BAKKER of 3de bediende. 
Banketb. J. E. Steenken, 
Grote Krocht, Telef. 2695. Electr. NAAIMACHINES 
TE HUUR. ƒ5,- per week. 
T.Cv.d.Schelde, Haltestr. 7 Voor de zondag gevraagd 
WERK, beroep slager, ook 
genegen ander werk te 
verrichten, v.g.g.v. Ged. 
seizoen. Br. no. 132 boekh. 
v. Petegem, Kerkstraat 28. Voor reparaties aan 

^H i STOELZITT.: ' 

M. F. de Grebber, Halte- 
straat 4 achterom. Gevraagd : Net MEISJE 
voor huishouding en win- 
kel. Mevr. Schuilenburg, 
Grote Krocht 5. Speciaal in het voorjaar geldt: f^*»"' WÊÊÊÊÊïË, Alle gewenste merken motoren, 

scooters, bromfietsen en rijwielen 

levert uw Zandvoortse dealer Betaling óók in overleg! 
vrijblijvend Vraagt eens 
inlichtingen. Jae. Versteege 

PAKVELDSTR. 21 - TELEF. 2323 Speciaal ,J>uch-dealer" 

Wij tonen U de allernieuwste modellen! 
Ziet óók onze nieuwe showroom op het Gasthuisplein ! LET OP SS 

Wij geven de HOOGSTE 
WAARDE voor alles wat U 
op wil ruimen, o.a. oude 
haarden van ƒ5,- tot ƒ10,- 
p. stuk. Oude geysers van 
ƒ10,- tot ƒ40,- p. stuk. 

Lompen, kranten, lood, 
zink en koper de hoogste 
prijzen!!! 

Beleefd aanbevelend 

A. Akersloot 

Pakhuis geopend van 9-5.30 
uur: SCHELPENPLEIN 7. 

TELEFOON 2845 

Privé-adres: Hogeweg 30. WIST U 

dat 20% korting op alle 
stoomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSEft 

telefoon 2653 Café Oomstee 

Iedere Vrijdag gekookte 
en gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. Wasmachinefabriek 

heeft regelmatig 

wasmachines met lichte 

emaille-beschadigingen 

gloednieuw met ga- 
rantie ƒ 145, — , desge- 
wenst afbetaling. 

CENTRIFUGES ƒ150,— 

Depot: Anna van Bu- 
renlaan 44, Haarlem, 
Telef. 39204. Bakkerij v. STAVEREN, Zeestraat, VRAAGT 

een nette jongen 

om opgeleid te worden in de banketbakkerij. IJSBAR PETROVITCH, Kerkstraat, VRAAGT 

Meisjes v.d. ijsverkoop 

leeftijd boven 18 jaar. 
en een JONGEMAN voor algemene hulp. 
Tevens een WERKSTER voor halve dagen. Banketbakkersleerllng gevraagd 

RINKEL RAADHUISPLEIN 1 . 'T HELM - THEATER MONOPOLE - 8.30 UUR maandag 

23 

april Zandvoortse KOOR-AVOND 

R.K. kerkkoor; Zandv. Gem. Koor 
Zandv. Mannenkoor. 

m.m.v. de sopraan BODI RAPP. 
a.d. vleugel: FELIX DE NOBEL. 

Kaarten a ƒ1,50 (b.ij o.m. bij 't Wonder van 
Zandvoort; Veenendaalse Wolhuis; Kiosk Tou- 
ring Zcmduoort; P. Schaap, Hattestraat 36 en, 
indien voorradig a.h. theater op 23 april tijdens 
plaatsbespr. (12 u. - 12.30 u.) en voor de aanv. Vakk. verkoopster 
gevraagd 

Brossois' Schoenhandel 
Zweedse import 
linnen schoenen. Brossois, Grote Krocht Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telef. 2793 DAMES, heden ontvangen 
SOFT-WEVE 

TISSUES 

op rol in diverse kleuren, 
p. rol a 1000 stuks ƒ1,85. 
(De nieuwe Amerikaanse 

verpakking). 

Drogisterij Bouwman 

Gedipl. drogist 
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327 Nederl. Reisvereniging 

MAANDAG 16 APRIL '56 
„ZOMERLUST", 
's avonds 8 uur precies 
De prachtige kleurenfilm 

Spanje en Portugal 

Entree leden fl,-; niet-leden 
f 1,25. Kaarten bij boekhandel 
Bakels en Lorenz 

en 's avonds aan de zaal. Aangifte leerlingen 

Wim Gertenbachschool 
School voor M.U.L.O. 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort brengen ter alge- 
mene kennis dat op dinsdag 27 en woensdag 18 april a.s. ge- 
legenheid zal bestaan voor aangifte van leerlingen, die met in- 
gang van de cursus 1956-1957 de bovenvermelde school zullen 
gaan bezoeken. De aangifte kan geschieden tussen 8.15 en 9.15 
uur 's avonds in het schoolgebouw: Schoolplein 1. 

De Wim Gertenbachschool leidt op voor de zgn. Mulo-diploma's 
A en B, welke een uitstekende grondslag vormen voor verdere 
studie. Met name voor hen, die fc.z.t. bijvoorbeeld een Middelbaar 
Technische School of een Kweekschool voor onderwijzers 
wensen te doorlopen. 

In 1954 verwierven 14 van de 16 leerlingen of ± 87%>, het eind- 
diploma. In 1955 slaagden 11 van de 14 candidaten, d.i. ±79%. 

Schoolgeld is slechts verschuldigd in het 3e en 4e leerjaar. 

Voor de school, waaraan zes leerkrachten zijn verbonden, wordt 
een nieuw gebouw gesticht, dat in de loop van het cursusjaar 
1956-1957 in gebruik zal worden genomen. 

TROUWBOEKJE MEDE TE BRENGEN. Autorijschool 
„SUCCES" 

Leidt U op in snel tempo voor Uw 

Rijbewijs 

Lesprijs f6 — PER UUR. 
Aanmelden: VONDELLAAN 8 of TELEF. 3309 99 Theater „IVBonopole 

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550 

Vanaf vrijdag 13 t.m. maandag 16 april 8 uur 

GLENN FORD - ANNE FRANCIS 
LOUIS CALHERN - MARGARETH 
HAYES - WARNER ANDERSON in: 

Blackhord Jungle 

De meest harde enl realistische film over 
ontspoorde jeugd. (Toegang 18 jaar). 

Dinsdag 17 en woensdag 18 april 8 uur ' 

Cinemascope Technicolor 

ANN BLYTH - GEORGE SANDERS 
DAVID NIVEN - EDMOND PURDOM 
MELVILLE COOPER in: 

De dief des Konings 

Geen plan was hem te gewaagd, geen 
kerker kon hem houden. (Alle leeftijden). 

Donderdag 19 april 8 uur (slechts één dag) 

Wij presenteren U nogmaals het uitzon- 
derlijk mooie film werk: 

TERESA 

met: PIER ANGELI - JOHN ERICSON 
PATRICIA COLLINGE - PEGGY ANN 
GARNER - RICHARD BISHOP. 

(Toegang 14 jaar). 

Zondagmiddag 15 april 2.30 uur speciale matinee 

STAN LAUREL en OLIVER HARDY 
in de dol-komische film: In de penarie (Alle leeftijden). Uw aangewezen adres voor 

io-Televis 

en Bandapparaten 
ie 


( 1 695.- 

Beeld 53 cm. f 1245,— 

Beeld 53 cm. i 995,- 

Beeld 43 cm. Ziet nu per televisie de huwelijksfestiviteiten te Monaco 

op 17, 18 en 19 april TECHNISCH 
BUREAU 
ENSTRA Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort 

Betaling óók in overleg Eigen service-dienst Demonstraties thuis Bij de schoonmaak hoort een goede STOFZUIGER en natuurlijk van Electro Radio- 
Technisch bureau J. KEUR BURG. ENGELBERTSSTR. 64 TELEF. 2914 Wij leveren: ERRES - RUTON - HOLLAND 
ELECTRO - HOOVER - A.E.G. - SIEMENS. 

Ook Uw adres voor VLOERWRIJVERS. GROTE FILMAVOND 

GRATIS AANGEBODEN door de 
Zandvoortse georganiseerde melkhandel 
over de vervaardiging van 

GOLDSPUR MARGARINE 

Een unieke film, beschikbaar gesteld door 
de firma BRINKERS te Zoetermeer. 

Vooraf een leuk bij-programma. 

Vrijdag 20 april in Theater 
Monopole, aanvang 8 uur. 

Kaarten aan het theater GRATIS AF TE HALEN 
op woensdag 18 april tussen 10 en 12 uur. 
Geen toegang beneden de 18 jaar. Waarom heeft Drommel in Zandvoort twee zaken? 
Om, 't zijn klanten naar de zin te maken. 
Om U goed te bedienen op al Uw wenken, 
Om daardoor het toppunt van seruice te schenken! 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTÉSTRAAT 9 - TELEF. 2151" 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 Instituut voor Arbeidersontwikkeling 

geeft op DONDERDAG 19 APRIL: 

Het wonder van 
de sterrenhemel 

Een lezing met lichtbeelden door de 
bekende sterrekundige Dr. H. GROOT. 

Op deze avond kunnen wij iets meer over de 
oneindigheid van het heelal te weten komen.' 

ZOMERLUST, aanvang 8 UUR. 

Entree leden 50 et. Niet-leden 75 et. 
Haltestr.50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ 
♦ GEVRAAGD: 

Flinke winkelbediende 

voor onze afdeling verlichting. 
Voor afd. Radio en rijwielen 

aankomend bediende 

en ' 

aankomend electricien . 
HENK SCHUILENBURG ' 

De Goedkope Amsterdammer _ j" ""^ï , > 
GROTE KROCHT 5-7 - ' TELEF. 2974 ♦ 

♦ 
♦ 

♦ W^w^^M^mMm^ STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK 

F. M. VAN DEURSEN 

SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507 Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS WiJBIGtl ©O gedistilleerd ! KERKSTRAAT 9 
TELEFOON 2150 16e jaargang no. 47 „TREKT U NlETf AEN VA/AT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT! 20 april 1956 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuypek Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 
Abonnementsprijs. , fA, — franco per post ƒ5,— /per jaar. Verschijnt Vrijdags Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout. Langs de Vloedlijn 
Ophouden met roken is de 
gemakkelijkste zaak ter we- 
reld; ik kan het welen, want 
ik heb het wel duizend keer 
gedaan. Mark ^.^ i 
i 


'<$ Bouwen en Verdelen In café-restaurant „De' Rotonde" 
hield de Provinciale Contactcommis- 
sie Noordholland inzake het woon- 
ruimtevraagstuk, woensdag jX haar 
jaarlijkse voorjaarsvergadering, 

waarbij het gezelschap werd ont- 
vangen door . het ; gemeentebestuur 
van Zandvoort, dat vertegenwoor- 
digd was door burgemeester Mr^ 
H. M. van Fenema in gezelschap 
van de gemeentesecretaris, de heer 
W. M. B. Bosman. De 'beide wet- 
houders hadden tot hun leedwezen 
wegens andere werkzaamheden be- 
richt van verhindering gezonden. 

Voor deze vergadering, die onder 
leiding stond van de voorzitter, de 
heer D. Beets. uit Edam, bestond 
zéér grote belangstelling. Ongeveer^ 
120 ambtenaren van huisvestings- \ 
bureaux uit verschillende plaateen > 
in Noordholland waren aanwezig, 
daarnaast afgevaardigden van Ge- 
deputeerde Staten, van prov. con- 
tactcommissies uit andera provin- 
cies, van de Nationale woningraad 
en vele andere autoriteiten. 
Laf en minderwaardig. 

Naar ik verneem, heeft zich bij 
een winkelier in de Haltestraat, die 
volkomen blind is, en dus steeds 
moet vertrouwen op de eerlijkheid 
van zijn klanten, een ergerlijk voor- 
val afgespeeld. Men heeft n.l. niet 
geschroomd, bij het kopen, van een 
klein artikel van de toonbank twee 

_C£>necfRb««3<=s.-"3nec fr=— normmr~*lii^ 

daar waren geplaatst door lief dadige. 
instellingen. Het is haast niet te ge- 
loven, dat zoiets kan plaats hebben, 
want het is wel zó laf en zó minder- 
waardig, dat ik daarvoor geen woor- 
den heb.- Een blinde op deze wijze 
te bestelen is wel zo min, dat een 
zware straf voor deze onverlaat 
zeker gerechtvaardigd zou zijn, 
wanneer de politie hem. te pakken 
zou kunnen krijgen, hetgeen overi- 
gens niet' waarschijnlijk is, want 
het is alweer bijna een week ge- 
leden en aangifte schijnt niet ge- 
daan te zijn. Misschien dat wroe- 
ging de bedrijver van deze lage dief- 
stal er nog toe brengt, de busjes 
weer op de toonbank te plaatsen.. 
Ik kan mij niet voorstellen, dab) 
iemand met zoiets minderwaardigst^ 
op z*w. geweten, nog een rustig?, 
ogenblik heeft. -of 

Dronkemanslol 

AI even minde