Skip to main content

Full text of "Ilias kai eis auten scholia ton palaion; Homeri Ilias et veterum in eam scholia, quae vulgo appellantur Didymi. Totum opus cum plurimis, vetustiss. & optimis edit. collatum, et luculenter ex earum fide restitutum"

See other formats


uj==: 


CO 


O^i — = 


CO 


w 
-i: g 


O . 


CO 


o 


cvjj 
o; 
9^^ 
2^^~— — 
ff^^==: ' 


CO 
f^s. 
OEC 3 - 19« O M H P Ö Y I A I A i: j Ka) «s *Av7lui 

SXOAIA ^nAAAiriN. 

HOMERI ILIAS. 

EtVETERUMmEamSCHOLIA, 

Quae vulgo appellantur 

D I D Y M I: 

Totum opus cum Tlurimü^ Fetußijff. öt" Optimü Edit. 
collatum ; Et Luculenter ex Earum fide ^eßkutumm 

Continentur infuper in hoc VOLUMINE, 

I. Pr^fatio de Hac Editione. 

II. Libelli Herodoti & Pltitarchi de Homero, cum Stephani Notis, &c. 
HL ILIjpiS NOVA INTERPRETATIO LJTINA 

IV. Iliadis "Emye^tcpM, 

V. Varize Lediones e Marginibus Edit. Stepham, 

VI. Ejufdem Annotation es. 

VII. Var. Led. & Emendationes Scholiorum, unji cum Additamentis ex 
EXCERPTIS MSS, & Scholiorum Suppofititiorum Elencho. Kcw 'mcTBtf v^rivcu ^j (pp&iccToc ^v^ voiacny, Iliad. $« V*. / «Cl ^^ 

CANTABRIGIM, 

Ex Officina Joann. Hayes ^ Celeberrimae Academiae Typographi. i6 8p. 
Vendit EV,BRE.WSTERy ivi Coemeterio D. P^«// fub Inligui Cr/^^r . LONDINIi '^■M/z u^ (r i^^'f. "I -ERiNDALE 
I -4- \ /c 
PRiEF ATIO 

T)e Hac ET>ITlO:h(iE. 

1 QUIS hac Edkione in legendo Homero uti cogitabit, fciat 
ille eddem neceilitate fe adigi ad percuirendam ante csetera 
omnia hanc Prarfationemj qua nos ad eam jam poftremo in 
loco fcribendam adadi fumus. Negue enim hic, auc mil- 
lies decantata de Föeta, ingerimus, aut noftra anxic lauda- 
mus, aut importunas Amicorum voccs caufamur : Quid ef- 
fedum aut attentatum , contenti fimpliciter narrare , cura- 

mus ut noftrum ubique inftitutum intelligatur, neve Leäoribus fraudi fit ab 

Aliis, aut etiam a Nobis, commifTorum diflimulatio. 

I. De ipfo Homeri TEX TU h«c habemus in medium afferenda. 

1. CümeaHujus (unh. cum. aliis Poe tis Gr^^r^^r) Editio, quam Anno 15^6 
evulgavit Henrktis Stephanu^, fummam apud omnes meritö adepta eilet lau- 
dem 5 non fperavimus noftros , ut felicilTimi eflent , in hac re conaluTviris 
eruditis gratiores iuturos. Illam igitur Editionem ad amuflim exprimit & 
refert ttrec Noftra: itä tarnen, at antequam Typothetis in manuTdare- 
tur, totam rclegeremus, & menda, quje fane non paucaoccurrcbant, Aliarum 
optimarum Editionum confenfu tolleiemus. Quas hac de causa confuluimus, 
Hx funt ; florentina, qu.T prodiit Anno 1488, Komma, quje conjunda eft 
cum Eußathio, Ea quam EtifUthius ipfe fequitur in fuis Commentariis, (quje 
qufdem, quod Doftis notillimum , ab illa Romana fepe diverfa eft,) atquc 
Iftaquam Tur/iehus in lucem dedit Anno 1554. Nihil dicimus de Quatuör 
Baftleenfibus, Hackiana, & Oxonienfty utpote cum Ulis , qua? priüs recenfit« 
furit, minima comparandis. Non diffitemur tarnen unum aut alterum fortafTe 
apicemnos alicubi, nefcimus an contra mentem Stephanie mutalTe: Sed hoc 
perrarö^ reraut ad fummum quater. Pauca etiam coneximus, 'v^^oStefhano 
ia fuo Thefauro 1^1' xpume, Scjedtionem libi olim probatam daniinante. 

2. Ne quid verö deeflet, attexuimus ad finem Operis Varias Lediones, 
ex Illius Editionis marginibus diligenter coUedas, & ahbi (quod fcimusj nuf- 
qaam excufas. Attexuimus & ejufdem Henrici Stephani perquam utiles in 
Iliad, Annotationes. Et quoniam in hoc fumus, opera; pretium videtur ad- 
monere Ledorem de fraude quadam notabili, quam deprehendimus in Editione 
Ltigdunenfu Nam illic, ad calcem Odjjfea^ legitur hic Titulus, STEPH ANI 

a 3 NOT^ T %jE F A T I 0. 

NOT.£ IN HOMERI ILIAD. Cum tarnen Sequentia ne fextamguidem 
partem iftarum Notarum exhibeant, 

5. Duos etiam Libellos, qui hanc Pra?fationem excipiunt, alterum Herodoto 
alterum Pktarchoy attributos, IltAdi preemifimus, eandem quam toties nomi- 
navimus Editionem (plurimis tarnen emendatis) fecuti.Annotationesinlltrum- 
que exEadem habesadjun(5i:as, & in Herodotum Varias infuper Lediones non 
afpernandaSj ex PaUtino Codice a Viro doÄo olim defcriptas. Cetera o- 
pufcula, quaj Florentina^ aut Stephani Editio ante Iliadcm locarunt, ad Noilram 
Odyff££ Editionem refervantur. 

INTEGRAM igitur hie habes prajftantüfimam illam Editionem Stepham • 
de Quo dicere non abfuide polTumus, fenfu licet diverfo, quod V/yffesde Achille 

Ergo Opera, lllius funt Noftra. 
Si quis verö doceri cupit, quid lUe quem noslaudamus Ipfe pr^ftitit, vifat ejus 
Prißfationem, quam in hunc locum tranfcribere ncquaquam eft otium, 

4. De illis H7rz>e^:(pciJ? Homericis , quas in fine i//W/^ collocavimus, h^c 
dida finc. Cum adverteremus ilios Titulos, quos ad initium cujufque libri re- 
cenfet Eußathius, inciBteris Po'eu Editionibus aut noninveniri omnes, aut 
cum R ecentioribus, ut jurecredimus, jacere confufos 5 tam hos quam illosin u- 
num locum contrahere, & a fe invicem diftinguere non gravati fumus. 

IL Jamde INTERPRETATIONE a nobis procurata pauca accipe. 

1. nie,, qui nobis hujus Editionis tutelam commendavit, formam illius 
Hackiaf2£, utpqte pulcherrimam, & ufuiLe(51:oris concinne accommodatam,mag- 
nopere fe velle fervatam oftendit. Hortatus efl igitur, ut neque Interpretatio- 
nem negligeremus, & licubi corredione opus eiTet, ea diligcnter adhiberetur. 
Eo nempe fado fe credidit qu^eftui fuo non maleconfulere, quippe ad huncdi- 
em nullä ufquam ex Officiaa (^excepta illä Lugdunen(i) Textus Homerkus^ & 
Interpretatio, & Scholia prodierant in unum conjunda. Nobis tamen h«c Ope- 
ris Pars a piificipio non admodüm cordi fuit: Patuit nimirum perlevcm apud 
Dodos laudem lUum invenire, quivel optime verteric ; at non leve apud om- 
nes vituperium, qui mediocriter aut male fe dcderit. Tum perarduum vide- 
batur huic Audori, poft tot Alios, interprecando mariuTadmovere, in tam 
obfcura & rerum 6c verborum Antiquitate, atque illa multiplici& peneinfini- 
tä Grammacicorum Veterum & Rpcentium inter fe DifTenlione. At ciim no- 
bis perfuafum ejGTet, paucos hie illic locos corrigendo munus hoc impleripoife, 
iftam quoque procurationem audader in nos recepimus. 

2. Sed longe aliter fe rem habere-, Verfionem HackUnam & infamem &: 
maulis fcedam t^^ , deprehendimus tum noftra. experientia, tum ex illä, in 
qu.mtunc incidimus, M.Cafatiboni DifFertatione. Cum fentiremus igitur nos 
improvifo pedem intuliffe, quonoliemus, atque adeojara captos elTe, ftrenue agcn- T 'K^ F A T I 0. 

at^endum decrevlmus, & utcunque catera deficerent Fidem certe & Diligen- 
tiam in hoc negotio prceftandam. 

3. Non negleximus igitur quje parari poterant aut Veterum autRecentio- 
rum auxilia : Quibus prascipue ufi fumus, & plurimum debemus, Uxc funt 5 Ipfa 
Scholia, & Euflat hiiCommmtmi*. Hefphii Lexicon, ^^hdmxns Stepham\ 
(Uterque fcilicet eft 'Ofy^eAv^nm^©^ :) Porti Interpretatio Latma, & Hobhefii 
Noftratis Anglicana, Horum autem Audoritati & Doärin« tan tum tribuimus, 
quantum Summis Viiis par erat ; nee religioni tarnen ideo fuit, ubi fuaderet ip- 
fa res, ab illis omnibus diÖentire. 

4. At elTequcedam Interpretationum ornamenta, quaj in häc Noftralocum 
non habent, profitendum eft. Neque enim in hoc laboravimus, ut ea elTec 
oratio Latina, in qua nuUa agnofceres Graca veftigia, aut ex Grxca verfam 
nefcires. Maluimus Utilitatem quam Decorem afferre. At qujenam Utili- 
tas ex CrMorum Poetarura Verfione, nifi qua? affertur iis, qui fine Ejus fub- 
lidio non ubique mentem Illorum fatis aflequuntur^ Qui Grace nefciunt , 
fruftra quajrent Homerum vel in elegantiffima Verfione : Qui vero opti- 
ma fciunt , opus Ea non habent. Ordinem igitur & ftruduram verborum 
'Poeta fecuti fumus, quantum patiebatur Lingua Latina. ; & cur« erat pri- 
mum potiüs exprimere vocis cujufvis fenfum, quam illum iy. -meptJcoAabS»'- 
T©-, cum hac maxime ratione niediocriter doi^os fublevari pofTe crederemus. 

Nee tarnen nitorem illum, qui cum bis legibus non pugnaret , afpernati 
fumus : Sed & illa verborum portenta, qu« ad imitationem fcilicet Grieco- 
rum Compofitorum fada erant, exulare juflimus ; & multam ubique Barba- 
riem deterfimus, efficeifccpnati, ne Tyrones horridam;adeai^pofte£unvij^«ifm 
fbrmam averforentur. i^r-ju;^ ::; ho .r- • -m r; ^'':^- ! 

5. Si tresaut quatuor e prioribus Libris videbimur infeliciiis quam Sequen- 
tes Interpretati, cogitabit Leäor id importuna; Preli feftinationi imputandum. 
Sic {ane noftra omnia fe habent, ut femper primis ultima Imt aliquanto e- 
mendatiQra. i^/i 

ni. Et jknt 'accedimus ad partcm ordine quidem tertiam^ digmtafe vero^^t- 
que utilitate facile fecundam. 

,'. I. Dicendum eft primüm cur Eaappellemus SXO'AIA T^gp IlaAa/wV, cum 
all« quajdam Editiones, atque adeo ipfe Populus, Didymi nomen iis impo- 

« nant. Quod cid Dicfymum attinet, cum nulla Scholiorum Edicio (de qua 
quidem nos audivimus) Illum fecerjt ; Auw^orem^ praeter Hackianam. & Oxo^ 
nienfem, & in Ulis ipfis nulla inveniatur caufa, propter quam novitatem Ür 
lam amplexcE fuerint, ä Pluribus & Vetuftioribus ftatuimus non difcedendum. 
Quod verö hoc Opus non Uni Interpret!, fed to?s UolKolio^s tribuimus, hoc 
diäum fit: R$mamm JEditionem, qu<e eft omniiim prima, hunc prjeferre 

Ticu- T %jEFJT I 0. 

Titulum, X^^ioc riaAa/a «j^'rrovu Sh-iUjJiüiV «> niw 'OfjLripH lAiÄjfa : ßc adfi- 

nem Ejufdem in Privilegio Leoptis PP. X, appeliari Librum, Antiq^nißimo- 
mm harte & mmqttam nntehxc imfrejfomm Homeri Auciorum interpreta,- 
tionem : cum duobus Lafcaris Epigrainmatibus, cp.x habentur Cam in Romma 
quam Jldina. Editione, hxc pra;mitci, hccmäL^icui a» ra; qa> Tri ßv^Äoj 'Of^vpa 

Sed de tota hac re parata erat , Ledor, Differtatw non inutiÜs , qua. 
Tibi nos probaturos eonhdimus, & Hjec Scholia nee ä DUymo ^ nee ab 
alio quovis, cui aliquando attributa funt , fuifle confcripca ; & oftenfuros , 
qiii fuerint illi riaAajol, ex quörum Commentariis hajc Epitome confedla 
eft. Quam quidem Dijfertatioftem, licet tam ad Iliadem quam ad Odyjfeam 
faciat, feponere tarnen placuit , donec emitteretur Odyjfea , ne nimis difpar 
^Ktt Voluminum inter fe moles. Illam autem alteram hujus Operis Par- 
tcm, fimili vel etiam majori diligentia adornatam, propediem Tibi dabimus ; 
in hoc enim fidem fuam obftrinxit Bibliöpola, & Nos noftram,obftringiraus. 

2. De pr«ftantia verö Scholiörum &: alibi loquemur, &, Ci nos tace- 
mus, Hominum favor & publica utilitas per fe clamant. Qu« vel ex hoc 
tmo intclligi pofRint , quod Ter, Sola, cum Textu, Quinquies vajnierint ; 
Sexies, quinquaginta ^us minus annörum fpatio , excufa fuerint, atque adeo 
Tertia vice intra Sedecim annos in eadem Officinäi« ;';:j/: . . . ; :. : .,; ; , . 

S' Romapfa Editio , quje omnium vetuftifliraa 'piiodiit Anno 15 17, diu 
fruftra qu^fita, nunc candem fero ia manus noflras cafu devenic. Sed pa- 
rum ja«fiuriE fadum eft, quod Eam temporiüs videre non contigit. Expref- 
fam jenim ex eo Exemplar! Editionem- Jldwam (quippe qua: etiam in Ty- 
pographicis erroribus, qui utrobique fcatent , iiCque fsepe corredu facillimis, 
femper fere cum illo conveniat) collätione di ver/is locis non indiligenter fa- 
da compertum habemus. Reliquis ömnibus, nifi fallimur, üfi fumus, Ea- 
nimqüe ope non paua in hac Editione reftituimus, & Vaiias Lediones 
collegimus. Aldim Venetiis emifTa eft Anno 1521, Baßleenfis prima ab 
Hervagio Ann. 1535. Jrgentoratenfts i^SP. Bafi/ee/^ßs fecunda Ann. 1 5 4 1 . 
Et TerVia 155^ ab eöd^m' Hervagio. Se'cutx funt Lngditnenfis^ & Oxoyüen- 
ßs. In Notis has Editiones fic diftinguimus , Quinque priores appeilamüs 
Vett. feu Veteres; & figilladm, 'Aid, ^ Herv.p^imay.^ Argem, "^ Herv. 
jecunda^ "^ Hern/' tertia, ^ Haek. '' Ckxon, [ ."^ 

4. Prarter haec Libt*orum typi-ä extulboim fubiidia^ Dodi Anaici benefi« 
cio hibuimus & Scholia qua?4amr»anu fi^ipta in öiarginrbüs ampHflRmis Flo- 
rtntin^ J^/^m'Editiohis : Hspc; '^od -eraut ubique pauca , ^ in quaf- 
hxfi toeta Libros nulla, auf vik uJlä/'Ejfr«^/. M^^vS* appellavimus. üx- 
fcripta funt Anno 151-8,; Legimws-eriiinini'principiohajic VGt\i^^j^\.a.p0 OXTltr"" T I^jE F AT I Ö. 

hunc AUmAnmim eundem efTe credimus cum Illo , de quo "Frifim in fud 
Bibliotheca, Aloifim AUmannus Florentinm ex Sofhocle in H et ruf cum idioma. 
convertit Antigonem, & plura, haUce fcripfit. 

Excerpta autem illa quo vis prctio digna , utpote Vetuftiflimorum Cii- 
ticorum & Grammäticorum reliquias, exiftimatu facile eft. Videbis fctpein 
lis laudatos, (ubi tarnen nee in noftris Scholiis nee ab Eufiathio laudan- 
tur) Sidonium^ Seleucumy X^nodotumy Arißarchum^ Ariflophanem^ Herodia^ 
nunty Chryfippum , 1 hs am t? S;^a'm= , & alios Veterum , quorum Scripta 
dudum eft quod perierunt. Ex quo intelligitur hxc Scholia non aliunde ab ^- 
Iqyßo^ quam ex pervetufto aliquo Codice hauriri potuüTe ; pra?fertim cum illa 
quoque in iis alicubi reperiantur, qu« Euftathim citat z^ t^' i ioc/^.<xiu>y , Neque 
illud dixeris, exipfo fi/^/^f/^/ö defumpta 5 cnm enim hiec ab Alojfio Icnberen- 
tur, vix duo in tota Italik latebant Eufiathii Exemplaria, 

Hisigitur Antiquitacis lincer« notisindudi curavimus ne Fragmenta illaluce 
diudüs carerent, atque omnia feie, qu« non inveniebantur in noftiis Scholiis, 
(pluiima enim erant utrobique eadem^ Variis Lecfiomhus & EmendAtionihus ad 
calcem operis inferuimus. 

5. Cum verö multa in Scholiis reftarent adhuc menda, quae nee cujufquam 
Editionis, nee Excerpt. MS'^S" audoritate corrigi potuerant, aliunde medicinam 
quajrere coadi fumus. Ad quam faciendam utiles fuerunt tum alii multi, tum 
prseeipue Euflathius, Ei jmologicon Magnum^ Hefychius^ & Suidas. In qu.bus 
Omnibus, & maxime tribus prioribus, mirificum faepe & rerum & verboium cum 
hifce Scholiis confenfum depiehendimus. Non tarnen in ipfis Scholiis, quod 
priores Editiones retinebant, mutandum duximu«;, content! nofli am fententiam 
in Notis ad iinem adjedis oftendere. Quoniam verö Etymol, Mngn. & EufiA- 
//?/««? necefTe habuimus paginis feufemipaginisindicatislaudare, memineiitle- 
dor nos Hu jus quidem Romam^ lilius autem Commelmiana. Editione femper ufos. 

6, Nuncfupereft, fi Noftr« defeniioni, & Ledoris emolumento confultum 
volumus, ut infignem atque adeö immanem in hac parte fraudem patefaciamus. 
Et res quidem ita fe habet. Dum relegimus Scholia Lugduni qxcu(a, illa ad- 
vertimus, contra omnium priorum Editionum fidem, locis pene infinitis detoita, 
depravata, mutilata, plurimifqueadditamentisturpiflimecoinquinata. Atque 
hsee ea petulantia & audacia gefta erant, ut illa, quae ufque ad annum 1656 con- 
ftanteraffirmaverat Scholiaftes, jim negarefit coadus ; qua; negaverat, affir- 
mare ; ut perfaepe fex feptem versus continuo inferciantur , & Anciquoium 
Grammäticorum auro inducantur inepti cujufdam hefterni nebulonis ftercora : 
ut Germana denique, aut nullam obeaufam, aut ns Suppofititiis de fit locus, 
magno numero exturbentur. Interpolationum exempla non eft necefte hie pro- 
ferrc, alibi enim omnes oculis fubjiciuntur ; Sed quia funt plurima, qu.'e ab 

b HackU 9 'B^M F J TJ 0. 

HackiduoEdkote ejeäa nos reftituimus, Quorum tarnen alibi nullam fecimns 
mentionem, unuixi aut alcerum ex infignioribus locum nominabimus. Confer 
itaque pag. 1 3 7. & i di . & 446 Noftr« Edicionis cum iifdem HackUn^, 

Si hanc Impudentiam ea qua meruic orationis libertate vellemus exagitare,quos 
nobis ftacuimus brevitatis limices egrederemur. Quisautem hujus tarn indigni 
facinoris Audor fuit, non noftrum eft pronunciare. Nollemus fane Schrevelium 
fui nominis adeö negligentem fuilTe, ut in Fronte iftius Edicionis ha?c legi pate- 
retur, ACCVRANTE CORN. SCHREVELIO. 

Melius certe cum Dodis a<5lum fuifTet, ii maturiüs ift^e Bonarum Licerarum 
corruptelfc publice innotuiflent. Nunc verö contagio hujus mali traxic &0^ö;?i- 
efjfem Editionem ; quie quidem, paucis exceptis (aliquotiesenim laudanda eft,) 
Haekiamm yj) 7a)^cu: fequitur, Incauteigitur nos iocutos ti^Q fatemur, cümO<5to 
Schoiiorum Editiones fupra enumeravimus ; nam h« DuiE poftremae quid vis po- 
tiüs, quam Veterum Schoiiorum Editiones^ func appellandjc. S^d^ &defeä:u ubi 
peculiari laborat Ojcö;?/>/?/?f, quöd verboium^öwfw/ Textüs, quae inScholiis 
repetuntur, prima tantüm exhibcac, aut primas eorum literas. Hoc non dubi- 
tamus reprehendere, quia privatur hac ratione Ledor variarum Ledionum ufu, 
qua? Plurimse & fepe Optima, in illis defumptis e Texta verbis, apud cjcteras, & 
pr^efertim Vetuftiores, Editiones reperiuntur. Eas quidem diverfas abhodiernis 
Lediones Editor Hjickiams (dum Scholiaften ita legifTe vult ut ipfe legit in fuo 
Textu) magnam partem antea fuftulerat ♦, Sed hacc nova compendii methodus 
omnes plane fuftulit. 

His de caufis noftras fuper hac Editione curas non exiftimatas iri fupervacaneas 
fperamus. In qua tamen fatendumeft, non illam nos ubique Methodum iecutos, 
qu« dudum & nunc videtur expeditiflima, A principio enim ufque ad pag»2 45. 
Lib. ©, Interpolationesiftaj äverisScholiisnon diftinguuntur; quippenondum 
fatis liquido perfpedum erat illas effe omnino Interpolationes, dum farde nobis 
perfuadetur aufum tam illiberale cuiquam placere potuilTe. Scd poftquam omnia, 
qua? jam tandem aderant, confulueramus Exemplaria, res tenebatur manifefta. 
Omnia illa igitur nothaadditamenta in Elencho noftro recenfuimus, & nonnun- 
quam perftrinximus. Quaj verö iftius farraginis illo in loco pofteriora funt, 
Afterifcis hinc inde videntur inclufa. 

ERRATORUM Typographicorum corredionem non fufcepimus : fedpoft- 
quam jam plures excufas erant Sched«, cum ad verteremus per aliorum incuriam 
inteliciüs remadminiftrari,quantum otium patiebatur, & huic malo conati fumus 
in pofterum occurrere.. De caetero pr«cipua Enaca in Textu & Scholiis adjunxi- 
mus. Vale, 

Scripfimus CantahrigU 
Uh.Oacbr. 15.88. ERRATA in Textu fic Corrige. Iliad. A. 
Verf. 44.. ri^lLeov 
297» hfi f fS0'^ ßdf^iQ 
377. igjMÄ, 
556. SyjÄWp 

5Ö8. 1^cr<r«J?;' 

585. /K/f 

Iliad. B. 

21. p« jMÄA./?tt yießv^y 

63. ^tu/gf 
79. nynv>Sii 
2Ö0. TtiMfM^io 
39Ö. « 

Catalog. 
18. i</^' — M/;'t/«or, 

34. fiyi.(MV<itiV 

248. n«e«'Vo/o, 
Iliad. r. 
38. v^wx^v 
166, 77t\a'etO»' 

205. wot' 

Iliad. A. 
2. Xfuoi^ 48 1. Jfci; 

Iliad. E. 

77- of ,^ 
809. </l nut 

Iliad. Z. 

273. tlVKfifMlO, 
304. *»fj| 
325, y«XÄW5f 

Iliad. I. 
277. irafio^vu' 
480. i^rilm 

Iliad. ;\r. 
83. X*a;c2 

Iliad. M. 
48. i^wV«, 

Iliad. N. 

809. «?g^;(^A|ftJa7B 

Iliad. n. 
82. Dele '■$ 

Iliad. p: 
öii. Koi^vov, 

Iliad. 2. 
213, Äfsaif In Interpretatione fic. Iliad. B. 
Verf. 389. manum fati- 
gabitur : 
481. inter congrcgatas Iliad. 0, 
dans 
Iliad. n. 
315. bafts 171. In SchoÜis fic. 

[ Numerus primus docet Paginam,SecundusSemi- 
paginam, Tertius Lineam. 3 7« !• 26. Ö5>'^6eu5 I 

8, 2. 7. kyuv ■ 

14. 1. 3. ft»V» 6>i-'^ii «f 

2. 17. cotSu^«. 
16.2.21. äjü. 

17. I. 21. xk^a. 
18. 1. 6. Jiouvi<rilf 2. fewa/^ TAwStV 
19. 1. 6. 'A^^öj/. ]] 
2» 19. feA»!/ 

20. I. 10. "j^getf 

24. TnjOT/.]] #ey, 

21. 2, 22. cvyi^vKiäv» 
25. 1.5. Ka/oth«] 

* 20. K^\JMiV, 2«. 1. 1. Ol 3 cft? 
30. 1.22. T^imvli 
34. 2. lö. An3^7D. ] 

38. 2. II. IC H, 

40. i.io. 3w£^ 

41. 1. 18. "E^a«, 

4Ö. I4 2. 'A77>»f;^7B. 
47. I. 15« N^fjtT? 

20. <fci/3t<;7 TBij ;^ 
49. I. 9. *«f«r, 

50. 1. 18. Jiiü'' 

54.1 8. ß\iKdiTim'r<t[©' 

55, X. 6, O/j/«, 

22, iWüSpai^» «^of 

•^6, 1. 1. 'EK7^yiK}t)ws3 

9. 3«/!/KOTC/. 

'j8. 1.2. 'Et««.] 

60. 2. an'tefen. Ba^v cA' 

61. I. 10. KQ^,(^0P7Cti> 

62. 2. 7. Taj^ OK rvf 
8. ^e/<; ^ 

63. I.4/''£jr«;^^'o.] 

64. I. I-J. Tj/öiT?«,* « 

ö«). I. 8. AofB-©- 

2.8, Aia.netv'iei.'] 
66.2, 6. 'E)(^hH. 

69. 2. I. ja'p T/f 

21. KäA«3;^^«V 
^©-. 

70. 1.3. \ä3-orJ^5(MV 

71.2.5. "Af^ÄcSj 

72. X» 3. Ä75 

2. 2. 'fle<o:'©- 
3. cvavvfiVf 
38. IIoAWf 
7f. 1.4. ud^V' 
76. 1. 13. ^A^yimii 
2.femlU x^xZi 

78. 1. /ifī//. Actm^emt 

2.1. 0*«A' 
Sic I. 3. a^ ü4«A.oj'. 

82.2. antepen. •m^t 
83.2. II. 5i7n7SA»c7<9-. 

87. I. 12. •)^L^et 

99. 2. 17. £^ittCi€a.iV7iu 103,2.12. j;'H^'£^. 

107 .2.antepUttvv h^yihwV' 
108. 2.2. 'AS/iJt^oy^. , 
114. 2. 19. 2«omfO, 

121.1,5. ITÄCT^f )<) «tJTcV 
122. 2. 10. A«cnr';^70.3 

125. 1. 16. T/eiJxs7D. 3 
127. 1,4. Katb/^Wto.] 
1 3 1 . 1 pw«/. Tf «s f 'gVp »9; 
137- 1-2. avui^iu'ixil' 

dUf' 3 
138. 1, 20, ^ 

139.2.5. J'vuiäLPTM 
143. 2. X8. TB/. 3 

14^. !• 5» Ta;/ EüCofeffli'. 
155.2. 14. 'Ormnes'' 

158. I. 10. cT/ 
166. 2. 15. M») 
i6j.2,ult. x.g.3 

175.2. 9. riüx/öj' 
i7<^. 2. II. ^9«OTc, 

181. 1. 4. $6C«^g)/'D 
,189. 2.8."£|ftj.Kü£/ö)f 

190. 1.8. ?c. 

i§x.2. 8. cmn^f^^ov 

195.2. 6. 'Aj/ÄÄfl/fjtfe- 

207. i.2i.&[B3ttj'Sf7* 

216. 1.6. möti.J 'Eot, 

221. 2. «//. FofiJj'. 3 
227. 2. 1. M TSA«o7, 
231.2.9. »TW e/)«r«A«M'. 
248. 2. 10. r COTOTyr?«!', 
261. 2. II. ;^;:taA.s?w. 
288.2.18. tuV«f, 
293.2. 16. d^tunui 
300. 1.4. » 
322.2.ult. NgtiwJif.J 
330.1.3 ^ 
336. 1.6. tirpiff^eicufi 
359. 2. II. ^xMcnv 
367. I. 15. TE'ajagjsf 
442. 2. I. E/cTfeTax. 3 
570.2. I. isf 3. </e/e A- 
fterifcos. b 2 H p o z:^ o- I II 

HPOAOTOY AAIKAPNASSHOS 

TOT OMHPOT 
r E N E' S I O 2 

POAOTOSo 'AMKOffAir- 
c^i TneX 'Ommpk '^icjQ- )^ 
«A/xijK ;^ ßioT»{ tü.S'i iro- 

li ÄTySXiSttTOJ'. 'E-z?« >ä » 

TDc/kTO (t'-Srset 'EKijJiyJ.y 3^ J^ii )^ ex, tAetyv»- 
ciäi, A>^OI Tg TTr«? , J^ MiAa^'fiJ'Sr®- o 'I^tt- 
^i©- "Ä Kez5wi'©"> » TTOÄü^opT©-, Ä?/.Ä 
ß^.yjiA T» iSiu ?p^f. OuT©- 3 MiKAva- 
m@- 'iytiy^ Iv TH Kv[x\f tüu ^ya-T^^ 'O- 
/ixü'pMT©-, ;^ eu/7^ yhiiru tK w'tm SwAü 76- 
jti^oy, ^ tvofjM 77057*1 KetS«if . Ka< outcj p! h 
lAihÄvcä'uQ' )y n yM)h cum \'Tih.<ij'm(mv rov 

V» «J€^/of']®- cuuiCt\ rUii 'xeuJk ^uyeicyajf etv- 
S'ei KA^^Aui, Iv yt^ej ^'iv, Ta p^ %v «oyw- 

fA i.hÄv^rAViV ' i'mti Q {)<3^7C K\iAyA^ , »- 

;^J70 TM cvixpo^'if, )y y^\i<7Äy^@- r\w Ke<- 
^iJ^A ^eli TTÖM-mv , h euTjif fuylhif ei^v , 
^hiyofjh^©- tUu eu^iwUn tUu <u£oi W\j TTO- 

yiV 0/ KV/MIOI KV^OVTif 7» 'Ep//«8 KOA^« TCP 

^570 To oj/of«t @y\^£iy ixvnfiHov id-iKap y^- 
•TitrHffta THf eavV» yujiJAiKoi iTmvvfMV riv jS 
aütJTM r%voiiA S^upf«. 'O jj ©ti<r<€( nv ^' 
tIijj Y.\jfjdju' Kv^VTTOV c9 Tolf nsfcoTvti ®€cim- 
\ap, owre 'Ey//i»iAK n 'AtT/xnT«, ^j^fTtt tu 'e- 
;;^»' T« jS»». 'EvToZ^A -väa-ex-Tr-S^J) e KASetCÄf 
7-ny Ke/i&«iJ^Ä 'z»"£^f 'l<rfiti/tnv rov Yioicovov t^' 
kmixav \i\of')(^oTA , of 'irv^v cu/t?) 4«f i- 
Ttuf©- 7tt|UÄA/5a. XpoK« 5^ tai^HvlQ' o^eA- 
^&OTt w Ket^if /txsr' äMwi^ ywAiKay m^f i- 
o^rnv WA t^ rov TniAixov x^h^fj^ov Msah- 

^Ä, »eft». cCTJtOX.©- ?!7a, 77X7« rov "OfM£^Vi « 

TU(pA3f, ääAä J^iJb^KorA • }^ v^i^ evofxa. rvS 
•TptuJ^). MgAMOT')l|«ict , (im n TnrAyix rnv irm- xcti B I O T H~ 2, vvyiiAv xaCvou. Ttu( p:\ %v « KetSrtiif tiv 
<i&^ tJ 'la-fxlu/iA • <aTCj>ioi'7©- '5 n p^ovv V^- 
«A^-s, x) turn fcpjÄfl-iwf ^^av affM^fjLivn 'iTft^ 
^6 ri OTMeTio? ;^ «öütwi/ , aMoTf »zrcy' *aA«v 

(EfJÄ Afl^/uftfVtJiW, x) €OTtt<r<<i/ff? tJj' TKtiS'A A'P 

av e/'uuÄTü. 'Hf cA( T/f 6v S^üfVH 'tStoj' tJp 
^£^^9(, 4>«^©- r%vo^, -TTviS'as y^.yL(m\A jCj 
rriv a»^luj fjL\s<rjKtw J)/Ä(n'.<i)v -m^. OyT©- 

ü^yvistu oirx^ 'ie^ei rtvA £ ttu^ r^'' •miiAiv «j 

7», 7TB^^6) MCffXla 1^ auxp^pc^vu^ TTDA^kM >^«(«)^'w, 

>^ irX $H/^« ys^{\A rificrxijo. TiA®- q <!30<nt- 
vi^)(gf}o aur» Koynf , <jy«,3tyj' iavrd <riwoiKeiv, 
äXAä 7? Tm^ei hi')ii)v o/< /twj' «s'Jo izrg^oa^i^w, 
]y 'in Tnd t« cwxcfSf , vih ttb/k^'©- • ;i^ ort 
r^(p$ris iC) 'TtuS'dfd-eif tauf tum, a^i@- ao^k 
»S«/ • (esj^, jb Toj' TWcTct oy']« ö"iuu£Top }y xd'f' 
']a huipvi.A^ ^r' AViiz!ei(nv <wri\v "mmv thatä. 

£^f «f sl/ TM SlS'Am^iA. Kot «Tö« *«- 
f«®- 47^a<^'w:ts töi' jeioi/, y^Aht-mäV ttavIa 
n^ 'arcuef/. Ou tibAa^ q üS^gjn» ;^ KetSuif 
InK^rifis^v. ij M€A«OT')iJ«>nf ^ 7m .i'iS'At- 
x<?^»<i ;{^9«5-MKf< • ;(^9' iaiJTov o '^'ofjiiv©- , 
fxa,KMv v-aro ^ Av^aTmv itog^TO • xj coro 

^ipö);' 0/ «ö-ÄOT)uf«6/usyo/. 'E[jt.meiov y6 r!v n 
S^ypfW , xj ctTt©- J^yijo TiüKvi cujtoSj Iä 
rni ^KcifMni '^o^,^ y S'A'^Kkaf xd^^^A eoa- 
y)[/,iv©~ \i Avrbjj, 'Ol %v ^ivoi , ojwt? ^wu- 

(70/I/7o /^ 'ip')ü>V, ATTi^OAA^OU <^^ 7^ MfcA«-» 

07-)!}«« ifyj.^^ov1i(. "^Hr q ei' Avro7f rori j^ 
Mivrnf vAVKXii^©- ^ «^ ^«ei hivy^i'A 76- 

OT# J'A7A'5''63A<j(/K.6)f C/577 ffTToy, '^;^»' KctUJU, Cyg- 
'Utut^i^Qt n AVflp d{ iv iKfiv^ 76> ^W^O^/äJ 
>9 WOAütfWp, 9i (JUV 'i'UtiffirovHihMtyiVYI^^ 

lö'yV in HP o A. UeeJi 'nis^ ounvor b i o t h s. iv 'iai Vi©" <^. K«i f>uv oiofMU fxÄKiexc rtnoiixi 

oe^Ä;)(6tuJcM • »ffza? 3^ x] TJt 7R}/H0W T0T6 Wi" 

KAhiAv ivaxn'ihh'clo (jLirä.r'il Hivria • }^ o-zsr« 
ing.^Ti Atpixfiiloy ■mvIO' tu. km^exa, S'tia^.ro, 

vou Q e)t tv^cniviat jy r»i 'I^«ei««, ATnyyiov^ 
Cii 'l5tiKY\v • x} T^ UihtKTiyivfi (TiwiCn , vo- 

ci\<TAv]l T«f 0?>'5ÄA/tA«f ;(^p1ä <hiVUi 'i-)f6iV 3 }^ 
AVTOV ^i^.T^^Ai 'iviKA, IffhHV (li^heiV df T«I> 
AiViiJJ'Ay KAldLhlllfiiv Mij'THf fl&^ AvJ)>\ 

^V ' iTnaATAaycti eTfe AVAKrj-^tSj^ AVTOV. 'O 
Ji JA'tvTaf kvO(ri)K^<nV AVTOV iKTivkaf 3^ 

5S T» ßiü AfK/iovnäf h;^» ^ H^CKg;/ lü l? c/>- 
X5*o<ruijtoy 7? x} iptKo^ivitiu /Mixf$ (M.Ki^ t^ 
c* 'I^x.« AvJ}^v. 'EvtoZ^a (TMwft^H r© Mg- 
7iV\oi^ü '^y 'OcA^ariiWf ä^icv^navu TTv-^i^m. 
'O/ (mJ^ «r»j 'l3*>tMö7o; hiy^ffi rnn (mv vaf i- 

eäÜTülf TV^Xa^lwAl ' Ö? 3 6^« <PW/tM, 70TS ^ 

^Vjjax. %w}OfioKoyv<jj J{ fM)i kai KoXo- 
rnf' Aii/mJ©- <ai^9(ri^v di tCuj 'I^kIw , )y 

AViKAd T^J/ MjAtt<77')^fc(*, "/j^VOV TS C/TTJ !7l/;^0;' 
fflZ/^llE^-^fe:^« ÄÜT» • A<mW(J^(ä jj gf KoAO- 

^avA, <nw<iCi) TTAKiv vo(rfi<nti>Ta, tsjxj 0(p'3-cf^^«f, 
(/.n JumA^m fhAipvyüv tüjj v'oavv, ä^Aä tu- 

T«y®A.^f 6«»' A7n)v/ii^ «f rtcy 2|t/t>'f cä*' , ii^ «- 

7til< e778p(«p« T« TTO'noH. Xg;;/» Q <ZSfiß'i'oVT©- Iv 
T» SiMüpi/« Am^@- iav T» /S(a , eOsi/onSu Ä- 

W7>u<3äi IfKvfjtluj • Trap^o^V©" 3 cOst^ -ra "Ep- 
//K 7iiJ)'vy ÄOTx^esTBU W Neov TH-)^<^ y anroi- 
mUjj Kvfjuüay • öxi(3Ti 3 tbttj t^ ^e.i-ov v9&^y 

TÜVfXMi 'ijiOJV OKTli ' CjVToZdA Äfc}^7tt/ OUTiv h/m- 

Ki^ti^ ^iviav VJi')(jfY\f/^ovhJiS"ouoiOy 
0< TTcA'f ajL<mnvhjj Kvfjtlui iexaTnJk Kisfbjj 
NauäT^, Scy/'Li^«^ mJk vchatqv v-^tMf/aio ' 
Af/.C^gajov TnvQVnt u JJup d-eifi TWiAtiaiv 
*Ep/^tK ^vhivlQry "ov ai^vctjQ- T5)M70 Zdl/<. 

'H 3^ 2<y£tu>« op©- '^p Xi^KtiySpov TK 7? 

T« opof«t «;' Tv;ij<®- • AKvaufv. '?^ iTricov 'itfb^iV ÄüTft) (H^A^ TVV AvSpamV * »AtMiTS jS 

AAj^'oj'Ttt 71/9x31» , ;^ füri^iv 'i(pn ^ Tafsov" 
Twv. 'O 3^ \a^h^ • y^hßiJ©- Ji cv Ta cncv- 
THUy rrafiovTwv )^ Ari^avy tUm 7? Wt-Aotv cüu- 

TB/f iTTiS'eiTiflVTOy ' A[Jt.(ptÄfid Ti Tt]V cl^iXAOlOV 

Triv ii QriCoiy :y TiAr v^^vas 78v' U ^ii tts- 
Tninf^üi aJjTa' xj -js^i /^ My)fj9^av xaso r^. 
israfibvTTDV \i li (/kavv yväfMii dJ7ro(fiAevof/S^@-y 
^v\uiif}Q- A^t@- i<peuviro u) ttj'/j äx.»«c7. Ti" 
coi (C^o »;/ }&Tfi^v 6 Mi\tiffi'jl/jrli -5^/ t3 N4ov 

Tet^Q-y ^ 'f OT/HOTOf yiTv-ß'u Ttiv fJiH-^P^V 

'i;)^y. 'EJ'iiiUivov Ji oi "NeoTH^i f^X^^ ^'®'' 
i^v Ttv ^£ßV cv a i(^Ti^av ^ i-uiav tUjj^ 

^J^C-t^iV iTniiiTO ' J^ jrJifTZt iCriCoVTt TVl' TO- 
TTOV y i^ & J^ tuyH^©" i7n>(pVKH y "tiv cKHfOt 
i(pA<m¥ , Ä^' J M6A«CT'))}'/«f «A-3-51/, (WToli- 
Kü'^ .. ^ .... ^, .. 

AT4(X 7röt/)j5 f*« (pi^liV ii cujh'uov mKiV AVJ^OiV • 

Tay jS ^ 3v^f t!3^(pfav )y [xnvi ÄeifH. 

'A:w Ji T» N4k th^!Q- mfdihfjSfjQ- y a'4i- 

Tre/HS'a^JV^©- • i\v yJ »tw? avtcö cAJTn^a-mTDv, 
K«i , <yf Kv/Muoi Ki)fiV7i , 'nw ^py^/hj? /?a- 
vj\m M»«r>» TW rof<r<s«y, Aw-J-evTäic Tiivd-i- 
pav türm y TmiH xj kmy^.u(jut, röJiy tv 'iv }y 
viui o^ TMf rnAnf 7ocf (J-va^^at©- toJ Tep- 

X<)^)t» «js-cyS^y©- f//xi , Mt</^8 cA' hm ffnf^xv 

KiHf/M. ' 

"Est' av üeftyp 7? peo/, ;^ JVvc^s* yttAK^.Ti- 
^hhoiy 

^'R'iKlQi T* AViav KailTRlty hAUT^, Ti Ol}dw\]y . 

AuT» TMeTe fj^iaem TmMrJ-AUTa 6^ TvixCcpy . 
'A^feAea) Tute/tfffi Ml JVif 077 TJicTe t£9.ä7j7<«.- 

TH Ky/xn MäAJirT^AvJ?? ta %7nA -ra. Tnmun^JfiA 
AVTa ITiJeiwJTOy %) cv ToTf Aoi^»/? 'sT^pw^ 7if\y 
atx.K8PTtt? • x^ «U/7W OTy^wÄSw.' ;!:Ä'j«ri)J<.«cTa'. 
Ffsf Jz 071 a/^Ji^VTäu cum tIuj Tninav 61 
Kvfjutlot , )y «f <rwjr}^eu> 'ihncov t«? äükcj/- 
705, hoyng <2re«f «tyTKf Tc/a^cTe <n^<Ti]viyvs y 
hiycv cüi « ;54Ao/5r AOixv JitfMcii^ Tfipcnv y 

'^TCkZi^ATÜU ; AVT^ tUjJ TIZXlV TTJUilCVi. ToT? 
ji AKimai y ß\ih0fJ^0lf T€ Y\V TuZtU. y >Ci AUTti 

rof^viov «a9oi/7w am tUu ß^K^v ^J'ii)^nvAt ^/. V HPOAOTOr 3w> ^ 7^ ßüKHOV i eeTwTT) TK C^' T« 77WH 

TttOTii y^StsTOT©-, a.7ia.ya,yeiv ctvTvv hm tuv 

ßüKnV. 'O eTfe' -^iJi^ATV 7^, ^9 6«-«^ «W£?f 

Ji iCüh^ovTv 0, 77 ;:k<;6«iii> «m krrn) Keivetäoi a,v- 

T$ ' (IS^^lJLMldiia cAj T« llmjfiVT©- AVTOV) K) 

«AXroy offv: 7^ ß\iK<i>7i(>>V cv 7«Tf A^fl-;:^« 6- 

yXOO/ iyi,VOVTO y iT^f j88A<^7tÄ>V Iva A4^67ÄZ 

a'Ä<'77ö'3-nyÄ< T» ^pn/!^« «"^ > ä^Aä T5 ttcMä 

"EvTZvBiV cTfe' :^ T«PO^ ''O^p©- i'ZTiK^.nm 

TUvuaTiot 78\y tv:?!^«« öfxwp«? Kkyvffiv • ean 

75 yzv'i^^ T%VO{XCt "O^f©- * }y Ol ^iVOt tfi- 

Adt'?« </l' KV hoyQ- r$ a,§^vv (m 7fi<ptiv 
rbv "Oiji^vießV , 'iJh^i Ji Tmi t» el}^^ ßa- 
X«. 'E'zffSA^V effe fiOTsarnf j^ '7rcifiC,'ofA& 
^axnrfi t^nynatfn 7«\j hioMva^vms Koy^i t« 
yptiun tum, iu t» J^^cwnt t« /S»A»ii. 'O e/^\ 

ffl? ilKüCnv y iCVll^OfiUJi TS ;(5tt AfcJ« 7« gT«a 

OjH y,' «t(3-/i" <^YJi Tra-nlf Z<£i yjffxa, ')i5üe«&Bu, 
Nmtttoi/ olc&lMf c^ yivetfft (Mt^i ct7tt?Afi»f j 
"H;' ttot' g:7up^^ /SkAh A/3f tuyo'^tOy 

'OT^'oTi^t fUa.Ki^illo. 77V£9f K^lVOVTÜ AfHÄ 
AloAlc/ii 2ftü?»'«J' AKtyHTDVA TTolvtAvAKmV ' 

"UvTl </>' ÄyArto;/ «OTC vJ^op li^lo MeAHT©-, 
"EpBiV eUTTO^VVf/^Al K^^J Alh, A^KAA TtJW*, 

Oj cA' A7nü>})vÄMui h^riv ^OTWCy (p»[jt.i AotJ^iv- 

''Of JflV 0Vc4j^iffJv" kuOV J)ifMCm.TX) TnTfMV- 

Kjjf^t lA' eJVd THf fiot ^io{ aTTAOi y^vofMa -js^, 
ThhanfJM AK^.aM-nv" (pi^eov nTw'oTj Sv^«. 

OvJiTJ iioi <^'lKAyi\A{^m li^Ai Iv Aflfdif 
KviAMi opfjutipuffty fjJi\cii Si l^ ^f^( i'TTeiyi 
^»IMovli A>^oJci,7nvViPAt ohi^y -5^ ihrA, 

,*• nvy KvuAioif i'ZFafijcri.fSfi©- ^mSivA •oto/hthj' cft'- 
x^^i» c* TH ;\<apct ')^w£<9tt« ofT/f Kv^i^f eOTt- 
yhaÜH. 'AmKoiuvO- Ji H 4>«)(9"«i', t"© av- VI T>v rh xe^voy ^Qi^eiJ'tff rif ^y y^'^jL^jM-m 

J)M<7X,0>V ri( 'TWiS'Ai , etr«f « XpHy;@- . y^_ 

Tuvoti<ra{ /k T« 'OiJi.Yi^a rh 'jroinvtv y Ao^f 
TviicfJ'i ^ Avrä fsr^tnnyici , p«; iTc///©- f^ 

^Z^.'TffSnv xß 7fi(peiv AVTOV AV^ACcoVy « g. 

■ä-iAo/ «3,6 faiiraiti^A «jj äütw ^ \<Tg%tit 
AvAy^.-\ASm , ttfi aKKa 'voiav y ^( lau- 
Th AVA(pkpHv euei. Tö Ji 'Ofxrifa äxkobp- ;' 
riy 'iJh^i 'To/nTSÄ Vi) töJto • hJ'itif ^ ^y~ 
T^f AVAyn^av x) ^i^.THi^f. AiATsiCav J^ 

"lA/of flt«'</lu >^ AofJbijfitiv \v7fuKovy 
'Hf TTje/ toMä ^ra,^;/ AAVAoi y ^ipa.'^ovTii 
"Ap«©-. ^ 

;|^ TAI/ K^H^nv iaxoAJk, y «V ^ÄOTJ' e/ *ft);«gi- 
«f "O^^v 'TTOf AvTxnsi <zForn(mc. '£«0-« /^ 

TMI/ T« *W^lc/it ;^ TttAAa Wj'Ttt 770^ I? 'o- 
ij» cOT^SAj^ «j/S TOI/ "Oy.tj^v. 'O H Aij/ff 

©sroeit/^Mf ^>»7c*'<r/i' A-'a1gav tfoKiav '!»py 
'OvJ'iy «9^,roT^cr tt^astw t'ooi' Av^ÜTroim, 

'Of^Jj ©sroe/yw; ox. r«; $»^5"«? *77»5AA<£fH 

£f -3^ X(0|/, ^ -^ /iJ^AOTciAltlP )(^riC7K<^Aaa.ro • 

)^ TA i'sriA ShS'Hiuiijf^©' eöi lavTH ioym , 
£'7nui/o>' TS lUOhKov iiyi y^ atpiKeiro • J^* "O- 

(M^f©- Wa/I' T^I/ AVTeV T^TOV e'>H7aT0 «J/TH 

*ö>;C5UH, ÄOTO ^? 'TTSiricri©- t ßioT^p ^^^V. X^- 

P^ JV K 'TTOhh^ (wAthJA AvJyti Xiot 'ifJi'ZS-ei- 

e;/ a-tiim/Jo ii T ^eoitpinv • AKicm/jig J^ ^ 
«W?«»/ 7- Oy,tl^v A 'TS-^T^^v AKtfUoiauy moK- 
KÄKii h T« Xj6i to 0g?peieAj«, a^i)yfiy^ov 

077 C* TH Xjö 77f cmS'HlUIVfJ^©- rjü iTTidt, ToZ" 

7*, yfß(/.fM7ay JiMm^Q- )(dfrA" mT^iv 'i- 
7<ei- ^ 'O "O^f ©- y^7^vo»(nu 077 Bi^eiJ^»^ 
AV H>f, ^9 57avT/ ^/^tö gan-aJk^si/ «f riu/ Xioi/ 
ÄOT)ti.3ttC. KA7aCa( <J^ ^ KtfJ&fiAy gf ^ 
T^tü Xioj/ B y^7ahAiJ.CÄvei ^Siv -f^hoHov Tihiop • 
U TUM 'Efv^aiAf Tjvli cm^vKH 'srapimi«i/A' 
^OVTO T^tiv. K^S{ o^^TvS 'O/zwp&i cO' 'Epv- 

^5 Traga .^ vcwriojy Ji^Aäm. ojjtvv <ru'[X7!hisy, 
TroMst Tg <sr^czfyi)ya, \iya>v oa a'(pieti ifn^- 
AS 'sreicfiv. Toli 3 iJh^i ji^A^m (Wiiv ' }^ 
iMhJjov iirf^tümv eif Tb t^oIov. 'O <fi "O^m- VH rige^ rrfs a« O M H P 

K^vS» no(?Hc/ita»J' ^yiKo^vli Ivvoaiyuij 
^ä-nt Ti vtnüfjiMji oi ly.ov V009 i)'2^0'7Tdj<raiy 

'QJb'OTtTD ZnVSt ^iviOV ^iv'lluJ Ti T^Tjk^lui. 

ffy, lin "O/xupO" "T aCmv ^ TW T^.fia \- 
^oinaztin. Th J^ u'96£9ti« '^Xf^C* "^ VMtTiav 

4£t»' Iva avt^. nopdf/o^tV©- ./^"O^up©-!-»-« 

T0T07 Ji J^fCeoh©- )^ -Jj"«^' oT? «p;0Xö3nf. 
*AmKoy^@- <fi ii r Tnhiv ^ 'E^v^aiav 4- 

)(5ii>i, x^ Aann,mßf)äi '(yj^^iV Avri ffvjji^djpeiV 
rtüTw ^o7ov oTTioi Aveifi' xiov J'tACeüi). 'E» 
^V> c^' T Kifj^Q- iJiv h "im^-ohov y Ayi eTs 

AV.TOV 'iv^A 'I^ AKliaV 7« 'TShtflA opf/J(^Sj) * 

xsii TTwj IcTvj'p^ÄV« ^KKücn rttri J^iArsr^ziv 

iS TiiV Xiof, äv iJ^izTD <S!^a'iK^V AycCV 

AvTov Av^itCetv T ^Oy.i)^v. 'Ol Si i ijivA 

TlTw^cnv ff}^vitffiv ß'iov J\j{^t)Kov'i;^v]i(y 
A'lJ'iiöh ^ivioio A/oj aiCetf v-^tAtfbvr©-, 
Ah;'« )<) fxinini ^ivia A/^f, o; x.' dKiTtnxu. 

^AvA'^^c'iCl Ji AVTUi (TwACil iVlUTIti AVi[Ji>t 'ß/JO- 

littv c5ci' AvnydpvTV. K.ou t "O^jl^C^v avaka- 
€i7v y.^^/u9fJov oTii -^ iWfMCTZöynt. MäSwv Ji 
AVTii Tn^raKivS'^^tlK'aiuiy 'iKi^Z ■jttS'i, 'T- 

/Mi a ^ivot 'i/.Adv Al'i[xQ- aVTI& 'f/JOLii- 
V©- • AK\ iTJ ^9 VW) fte Ji^ASn , ä) ö 'ZTAKf 

(jSpOl 077 « 'TTlp'n^V iJi^AVTOi H7niv]ii OV » 

y^7nKi(ji7idv^<nv Ifiv sStAo/ avut^Keiv t itdhdjov 

IffCaii/HV, KcU «7Wf AVAKACovlii AVtIv AVYl- O T B I O T H X. VDI A/«< '3)^of (ff^;' iT^/m^ ' cTe "OfjiiifQ- ^ 

'TTOfdj'ofJ^®- , )^ '^S-h.AvälÄj©' i A7h%Jc]o H? T$ 

^ei-ov niTi/j Ä^«7W. Ka.v7z>Zd-A äüt^ ä- 
vA'iffcwo,f^(f> rnv vvkto, , cTn-o-j'arTH KOfsris 

Ol /i x^^'Oi' x<J^e«ca/. 'O S'i "0^y\i^ i^^iylt- 
TVJ. Tee 'ew» TetdTsj 

"EvOä ffTi/'jjp©- «pH©- (?^;^,3D;'»o/cr/ ßfoTolfftv 
f©* feTTcpci'sTO x^ 9«;/tou 77VÄ ouyay vi^iof^aV' 
'€is ChÄKT^av etUTzy o/ /.lojs;, dviK^,-^ ' o 

VQ(XA TbJ v'i(MV7t 7«f äi^ä^) imS'^fJ^ OT^- jÄ^gTZ) • «V 5t) , öJf 'so/juvj «^' Ayvajuav o 
^tt-S-^;/ • 77Cp Q AVAt&vcroiy J'eiTnov 7m^GX,d/- 
K&-. Tay J3 kwjSv f/.n iiS)ioy7tov >y vKAKTisv- 

/Ivyou. "ßf )ä afJ-ivov • o j^ x} (ZseJoTov etx»« 

ToüTtt AüiffOi TAAüX©-, M<&« T>» 'ZtOfCUViCTHy, 

id) OV ^)v(iA7i ei^v etUTiv. AH'mncmvTii Oi <^^ 
h.oyiy e'igjavTV. ' ATmyiofjS^a q '0/!>t«pa TioJ 75 
'tAÄvIi.'j <f icdvTv )C) Tttf TnKeii Af tao-TijKOtTv y 
'6X55AHX.7©- «1/ TAatiCix©- «txi«r. Kai tbts ^', 

Wrt fof« JWIT8 iw, «lrS;7ttye7D • TH e/l' V'^ficf.ii} 

J^ivon^ rAdi;>t©- »sri^f tdv S\cm-dtjj 7Pj^(^J' 
^"rivAiy cruucvjkcov t* •afe) /O^hj k • c/7777f i^'*^ ^ 

■TO (TiüJtTKA« VifX.eiV flAi CUyA{ , TBC "Oyii^^V 

K&'Tv.Ksi'XH iyJbVy etTmy T£?? 00751', 077 thctm- IX H PO A o Tor X )C) itj^i TITA/«; T€ Tii^ai ^ ^^s (» oyofM, ^y yov y©- Ta? JicmÖT-ri , aTmykij^ -^^ 'O^nfv mtm» 
T äXi'iSwoU', 'sfei 75 cartv '? eitpi^i©- ^ hi ^m- 

JUÄ77 7ntil(^@- • ilfOiTli 7^ 0, 77 Pj^W TTOliaV 

-^ cu/T». • *0 Q oAlj* p:' (S^ffUm <^' TlO^i);;, 

^^4A<ii'ff^ 3 o,«&)« 7^V ^üpov dyeiv 'tf()i idJjTiv. 
^EK^v 3 T^f Tcc "Oixn^v J'iwyncra.T^ tz/Zta o 

gSw • äiv^ciCav %V ctVT^V o ThctüK©- Y\ya,y, Kiof </l' c^fj^tv «AÖ« (pk^cäv aaK©- hvTi ;7up- 

«Si^aof Tov thaajiiiuj. Aia, hoyav '■$ i«l^ tcS 'O- 

/i/Hpo) X7©- feueiöjc« eofT* fh^iov )y Tjo/^ar 

i'iuv bhyÄKHOjf 'miü^ji • ««jf; jS ttT Xjö •;m- 

effef hi llA.<xi»l • T»T»? Kl' SW/TW <I&^77^CT '??■<»<- 

J'Jiien'. 'O 3 'g-jsynsore 'Txwia. • k^ 7K\j Kipju»- 

toMä TWi'Ttt oftja. 'TruiyvtÄ ^v 'Oy-fifus, anttZ- 
.&* \min<n tto^ tu Xi« c* BoA/ot«. ''üft xj 

CV TH 77CA« e^Corfl©- MeTW l^hViVi Iv T« 770/- 

X^fK Q 'ro£9i6;/T©- j eTfen-S-fif TK Xjk -arofgü- 

fftt« AUliv «J T X(0|/j etC77X.fe7;) «f TlJtü TICA/J' ' x) 

^04 Ttt £;7t*. Kai ;(tf-p7tt J^i^ioi IJ^uay f^) 

7l7? XlO/f, ;^ '?irO^^O/ -3-0)1» |MÄ 5« i CtUTB n^d-H- 

^flKi^. <n/}^i^elf/$jJ®- 3 /£jo|/ ly^j-of , yiweu- 
K^ iynf/SiJ il^ Mf Avrod ^jytTifn J^jo i'j^'ovTV 
j^ w ^' Av<j^3 eiya,fx@- «teA^'txö^ • r 3 ö"uju- 
ftJXYffiEj' Äj'J)'/ Xi^. 'E'OTp^fMö'äf 3 7« 'nro/fioBt 
dmJhiKi ^exv hu d^i tcg^-nv ^^ lAiproex tw 
*I^K*\en(i> \v t'a ^Ojl/aseitf. , 077 fjuv Ji^f/jvovm 
7K\T h(f)^^fJLii iV 'l-SrtXJi ivoa^hdiTZv ottTiVaf , 

Ti iTJU^V (fdi Vi) ' 'nrOtYKTOi, 'OJhoy'iAy Oi i( 

low 'l^K»oieov ctelrw x^ J)yjuo7äT6> ' toJ^A". 
^ ^ äM.« *? iFotticnaf Ttfjuäv Aviiv , t 'A- 

^JAVy OTWTi ii h'o^V 77f« ^KtSisaTDU, TMMfcV* 

TDet Hx.tj'ta' To/«. 'A775tAi>x.s 3 ;^ $«/xj(i» TW e- XffX TlÄhtVy XÄKKiov» k-^AC'oiov 0/ Tü;^©- ^ylfte Toi»';;^f, 
'Züuro-nfjiuv 'ö-^ Ae/r©-''TAH «V/ o/xJä velav, 

'AtTC 3 7W< ?ro7«<7?Ä<f TtWm OVJbKIflil "OfAtl- 

f©- -J^i 76 TÜJU ^lav'iOMy )^ ki Tim 'EMa</'Ä 

»eT« -z^i «OT» Koy©- Äret^epSTOX. • x) OlKiaV 3 

er 7» Xift), 3(5u ci,e/bÄ/(U£«i/ -a^/ 7tuj isroinffiVy 
A-ymaof/^fiav tro^^av , QwjiCtsxd'Ov c; cf yvf^a- 

roi/^gf äÜ7^ «f 7tu) 'EWvÄ:/k ÄOT>t4£&TO. 'O 

3 ^^nJ^i^ATo TOV hiyov , xa< ;(itf7Ä I77»- 
3ü|t>t« armS'viiAncaji. KA7zuo»<jai /s 07/ e< 
(/^ "Af^©- 'zrohKAt t^ fMydhau \nv IvKo-jiac 
'TTc'Trotiny.iva/y U 3 7ä? 'A^Lüat », «ju-ao/« if 
7^ 'aroJHCTf, £f ^' 'iKiÄJ'A ihJj (Jizythliu y 
'EpSpi^-SfeÄ fi«^ÄAi«;f«'J' ty l'Sffl;' J[St7ÄA0^^, 7« 
?77BÖ7(/ TÄS'iy 

Anfxop 'Ep«p(6Jii©- ftsjAAi'iTog^f, oV T07' 'A9ia.'ö 
0pe4^ A/Of ^jttwp, 75ä£ ^^ (^«A;j©- Ap>i^.. 

Kcu 7- rgjtTJ^yär «tv^ M£f««&?«t, w? mvTuv 5'/» 
Äe<r©- 7Ä|fiM /arg^^y ^^/rov x) /Vtidto^ , gj^ 

Tav ÄtJÖ' Mf£^'i/<36g;/ qo{ TliTiao 'MiVi^&i{ • 

Koff-^ffttt iT-zsr«? T4 ;|^ Avk^i AemSlüneu; . 

KIo/Ia Ji TovTiKAjbd^'©- Kcu 'S.i^AUtviaf iv 
ViZv X^AhoyCÖ 'iTA^i 'TT^i ' A^ljJAlOVi y a4-' 
yiiV TÄI^i y 

Kloi Ji" iK ^^it,fMvQ- a-i^ JboXeuJ'eyß, y'^etiy 'Ef </^e Tito 'Oc/V'0JT»ta»7*tr£ gTe/ijin»', wf 'AS«- 

1/« £f AO^kff «A-S^BOTt Tö ^OSOKSli i{ tCuj 'A- 
^'JCUWV TTBA/I/ A'7nK{\0y TJfjMOA TUVTiui 7^ «A- XI Ueej^ rh nv O M H P 

l^titn roV 707? KSWe^f ci}PVTci iOfTiw 'A;7ttT8- 
etfit • iiffJi Vf 'T^ 'S.StfMCäV lcfeV 70^ "OfM^^V A- 

m^fjSpov i 'TT^neßv cuJTx,v Zh<pLßiJ%- iv Xj«, 
IxSay 6f 78\y (p^^TT>^.( eftn^MOTtTD, oj' eWj'ö 

■ ?^diov ä'i^v (Wihv ' 3, c*7ü;;^V orj '0/!x«p^e- 

3{g.Kvai <n o/ o^^nfif o/ «ftlTJg?/ Qwjioprtiavv- 

•70. 'O 3 "OAOIp©- e(?)M TäCtW TTOincreiV, )C) H« 

^mJ? r »(J^eiwi'T©-. rioptsLo^©- 3 e/p^iM^«- 

w Q »ipHÄ 1/77^ 'iF^pi Aunv y Jiii^^.va.cm, th 

Sw^V 76 '6C(J^e T^ pnde;/ , ;^ «p57ü rby a,y>V' 
TA rii Ti «») (p^iy^et^©- , >cat Tivi ^,- 
av li^. SvsTiu. 'O Ji ctvTW ifiyiy»oa.7v ov 

7« TacTfe 7» 'i'O'iaCy 

Tla>j\ vkav p.' dvifVct^ tpiKo-miv. )^ ovvbjiy O r B I O T H 2.' w 0/ X,« , €(»,3« j^rt iS'aüvwj'n , cm rov iJ^ov '^r« 

XpH^t^TW <A' rtuf ^ oTko:/* ÄTÄp yi^^Cßl ßiAGlKVIii 

Ar^/xef» 3 ^Tv^^f }«£3tp»T5p©" o1;t©- ieOs'^w. 
Kai ToTg y,' T JWJTiu; «yV» g-^nj/iiiTaTü "O^n- 

p@- • TH 3 iim.vej.OV äum7lt)fd>'0fJ^'0V \J\ivlii 'AA- 
^l^M 77fgf, xd.tMyoV k^yJ.CVTii XJce^[jLa K»^oS, 

AvTa f. XA£f/,//K, ;^ 0, 77 ay Ä?>Xo g_;:^«>(;7;'. 'O 
'd '0[/.i)p(Q- AHJh Au-nii 7* gTrSA täJ^s, ax^- Ey 3 fteAawS^Sf yJtTuKot >^ mvra, fjA?C i^r 

^o^^Ä 3 KcpS'vivcu ' Yi(Juv '^ J^ a{ (xpivolnavi • 
2yf)t<>^Sö) Jl' »<tf(l'nt KAy.it' ^ S"i\KYiTriP^.iy 

"'ACAKJOVy 

*€l(MJkiMiv -3"' oi TMcTs 'T^V'« Jt*J(^ 'ffoM.al -s-a* 

'ßf J^'äS©- »Vt«'« ߧUiCHy ßfVKOl <fi xJ^UtV&y 
HcCVT^ gCTCeS-' ÄÜT^f Ki^^fX/fitA \i70A T0/«C7a. 
Ajd^^ Xj «?JJ8 3ujÄl«p 'ZS-OhVipÄpfXAKi Kjf »M, 
"A^e/Ä (pÄpf^AKAßÄ^Sy HS^K^i </l' ÄüTKJ T« X«U 

A« J(f9 c/^ ^ X«f «y a)«7&) 'S'oA.gäf Kgi/Tciüpao 
Ol ^' 'H£pi3cA«!j? ^C^S tpv-pVy oi r' ^Kovn • 

TüT^O/gf Tst/'g'gpfÄ KAmiy TOTTfoi cAt yJ.U4V0V. 
AüToi e/l' Ol(jui)^0v]ii Op^*]o 'fipffit TTOVtt^.. 

Tn^<m /i' o£?'isjf Äy<^' KAXjoi'aifMVA Tiyt^nv- 
0{ cTg' ^' vj^w^-v}« -^/ 7aü7a, mv To ^usf'tiS^ 

aisrov 
4>A.gp^««, (M? TiavliS am'PXivT aüatua, fi^eiv. 
^A(ß.-^ fjiä^av Ji Iv TM 2ä/>4&), tbm* i/B/uZwii«; 

VSSttTO;, '«A.A/zS'iWg 77, A^Sti>V TA 'i'WiA TO.S'i A 

Kii^ei^ E/pgOTaj/«, {a,f^y\iv Ji «tvT^i' ;^ <n/ [Atirafn* 
CAM a« "^/ 77«ic/V«);' 77;'«« "j"^" \'\^ej.av\ 

dkCOyjA «Sr£?CrgT£^,7rOfi5e&' dvcf)30i fA^A SliiJA(xk~ 

VOIO y 

AvTAf AmxAij/giOB ÄU£^,/ • tffh^T©- ß 'ic^ai 
rioMof j (7u;j 'ts-KiTCf) /i )y Iv^^^rimn T€'9-<J^qÄ, 
i.)piivn T äJä^d'. ''OcTst </l' AyfiAy ftgsoJ ^' «>?> 
KvfCcün >A^ aiei yTi KOfJ^Tuifi'TroifxÄ^A. 
Iv ifAir^i J%yjjj\) x^ tf)(p^.Jhc ßncrZTiU VfXfltV. 
Hf^iovot </!' eignen Kfcf.Tzü'TroJ^ii g< ToJ^i MuA. 

Av-m dV V<pciÄV0l IsVV It' ilKiiClfa ßiCAi\A. 

NgJjOcM aai viofMU \viAo<n'^y äiTi ^KtiTay. 
EfHX.' iv <a^^^i(n' K-^ « yikv ixt Mtbu^hS^ /m, 

Oü^, 'i?Vl^O(J^ • » jS QujiOIKi](n}V7Z gf^cA' 
H <^ijo Ji TA<^i Iv T» 2(5tU«t> C^ TOAluJ V/JJ- 

voy •vsjTo .T)u TÄ/c'wi', oTs Ayei^nv ZV TA gOf- 
7« r 'A-;n>i\avQ', 'Apy^of^u^s Si r €:</»©- , 

c gTg- xm HPOA, UeeJi ^rs ^ OMHPOT BIOTH2. XIV 
TO 55?ioj«, cnot/MTo cm >} wfxa.'näy'^f Aiuxxi- 

nxäi i^V. IIa««? iJ »[xi^i SffJLiSViaV Mt^ 
r^ISA/©-, «77?5(OA«t^Of OT?£Jt TCJ 'O^pft), J^ CV ^ö- 

^Ä^ÄCTSf «Ä «r» Ä^77K, Wg^ffSAS^^/TEf ÄÜTolif 

äv Ä£$j eTuuii«^ J)ctyvoiveu a.oy av vfMV ^Tm^^^fJ. 

Kai 77f -T^ 'Jra^gOJ'TWJ' iKihdii hi-i^v ' Ol 3 1/- 

57ZW, 'H(Xs7f oAsa, ^hofjSff , jfg^T^KiTnifiSfJ • et 3 

/ilf 'ilKOfJ^j fe^^fVV- 0/ «Ai' ^ÄöTJf /tWTTf« filFHV 

"Aar' eAo/«!^, Kfmwiav. • a e/l' Kp^eAo^, psg/- 

©y SujJAf^av 3' «^ rr«yso;/7Jyj' ^V<»y«« t* pn- 
S^j/T«, ^nyncnxvm 01 -ttäMcAsj 077 Ahi^ovT^f, i- 

•70 • ;|^ o7»f /5;' %ka€ov t (pSn^ävj ^stT^A/'TOJ' • otf-K? 

i5 ^ leTuuiyTD, If o'iKHiATn^ig^VT^. 'O 3 "O^- 
p©-, AKiffOi TOic/T», '«AS^g 7« 'iJTSÄ TtteTfe* 

Ot*TB jSet-^xAHf «fj kt' ÄOC^Ttt ^Aä J'g^'l/T&'J'. 

'Ex, 3 'f A^vtiOf ToZm ffmiCn r "Ofj^^v n- 
AÄX4H. T£A<jf/77|craf 3 cy T» "Iw, «wtk It' «tJCT^ff 

*077 3 ttju A<oA<i*5 "O^Mf^, ;^ «7? "löf , »Tt A/ja, i/f<^£5;/7* To/i«!/, h Ttt laif'rvj -mTtiA i- 
ovm. "Hc/V« 7rj;/uw 70 cy^^j/eTg auivi <^ 'foiav 

AKilOVTlf KetvfiTi. 'li^JTOltlw yHn T K^^Tjrtw 

Aü 'ipv^ pc' TfeS-n iyiy^A^dWJ^iJUpAVy 
MupKf t' il^k-TzifMVj yjCTWTE JwiayHg^cgtAüAlÄ?, 

AioA/xo»' gSj»©- « }(5"« of^wju • eA«Ao7 3^ ;^ cv 
TvliJ^i Tvii iTieiV 077 AioA<<6V «r 3 Tfli VOfMt^ 

Tili riTzov gp»^n7o, 

Keui </l' ^ %S?^ ° J^pöfj c/37 </l' ««Sü;»ct o\voy 
AfiCi'Vioi 3 'Traf axtiivi^v Titi^ymCohA ^^cfr, 

A/oAg«f jS ftoVo/ Ttt acuKclf^A cm Tiivn eCiKay 
oi^amv, Ol '3 ctAAo/ "EMtö/gf ^ TCiav y }^ yi 

0V0[JM^\iC1V Ol AiOAHf Ttt TnVTif TTt^LTi. TdLp^ 
%V -^ 4 "f/Jim^ J^ Tth^TVli )^ ß'lH c/VJy;A»7BU 

riEPr 3 »Miuyii '^'0/u4fis, \k ^</1' av V4 
^ffKi7^ofj^'0-y AKeiCaf ]y l^^i \o}i^onv. 'A- 

MgfgAct©- H>^f«M'5 «TEOTV l/^CPV iyj'TVV }y 7S<- 
Ä/jOVTAy Aioß©- ^w'^n X^ 770Ai/f, 'TSr^T^^V I«- 

oa A'TToKiiy /j(p''^Aiaßovo)Kii^ei'[^iTioivv9i^v 

«XOOT, Ku'/AH H AlOA/0775 ;|^ .^CimVi X.i\f^iOfJl^tl 

yfEfif»' 2/.it/'fyct vsro Y^xiyiAav %f.T(yxj«&»j • :^ cf 

T»T6) yhiTAl "OfAMfO-. ' A<p' » 3 "OfMfif©- 

l'j^i'Vi y 'ini. ScTj' i^AyfiffjA HMotJ^o yXyei r? 
Sif^ico JiACaiaiafy riv ^^,Td>m(j^@- cm rK\} 
'RKhUtJOi y )^ <^<ii^Ai rov 'Eaahootvtcj;, «ßefjj 
\k T«? ^A<yittt ii 'jUZ 'Ei/fö-wto». 'A-ara /is tk- 
T« pn'iJiai '^v fitetö^Jfcrtt* r ^i^g/coj' tu 'i^- 
KoVTi ^»)T«j/ gx, 7^ 'Af^yruv 'A-S-h^jiot. Tök n A o r^ XV XVI nAOYTAPXOY 

meiii» BIO r «§ ms noiHSEns 

TOT OMHPOT. Pieoenv HTHv TW -z^t cwt» , a>X 8- 

7»:' <r^' A^ycfjdpm OTU<r<i'£<3tti )^riffj(/.@- i] To- 
?.'J7Teielct,y TWf^su'fte^Ä «TTsTi/ offi» iropwj) toT; 
7reJAÄ< "3^/ «WT». "EifiOfiQ- f*' «C Kü^<©- 
c* QwjTu.yfxa.v TIA hmy^J^<ißuto 'E^p^eisj » 

fJLctf 7ÜU TivKtmJüjj, \'§ifJVi\^'V 'ütnoJbv' 'A- 

;(«t7«/./T6 3vjÄ7t£5t Ke<3ll'/cftt TKl'OjMcC, -JSriyfDSTa- 

f^^Q- ajuT-A r cuJ^iK^ov Hcuova » of JictyjOfdl- 
Tiiw '^Tgff yLfAßv $H(tM« %y.VfvaÄ(i) Jicfhco'yJtKa 

y^fJ-fjAlZO]/ • (pO/TWOTt '5 ÄÜTH ^ T^f 7IÄ.UJU8J 
0/ «?ac 775^ TtJ MiA»)77 , Ä-STSKUHtrS T "Oy.m- 

fov ^ «r "TroTUfiov t }y ef)a t«7o MsAMflJ')!}*^»? 

fXA>l3»f • (Ki7ti>i'0(JM<^» '■$ ''Q/XHp©- ««Tn^/M Ttt? 0- 

TctüTtt /ti'"E?of©-. 'Aei?^7?^«f 3 ov tw Teiru 
•js^si To/«77>c«f, CV "I&) (pü<n TW vnau, ka^^ "ov 
I9i^v "biriK^f Kocrp» «f ^l(ovt)tn< krmtKtas »- 
j^^TD, xofl/jü 77rÄ ':?^ «777 pfeift);' 'ßfJOfAvUu -dm 

nV©" ifiUfMV&- ^ ffuf^Cf^TWP (MiiVtUf \yyj)- 

fxovtt , euJ^iäuavM iv cv[Jt£AV J)dL n" oyjuv »^ 
jÄ5pi? , «A9«r H( 77 p(4Jeiop 70 K3^is{xy)ov Aj- 

<nu T tai^HfiyAvUfJ' i^ A^apvTtf elf 2//üf- 
rci* Kow 'cjffo AuJbli Tcre, ii^ jSaota« -^ Aw- 
<A5'v of77 prAw TtspofMt Maiovi ^eiaa&zu. Tip MP i^ATeJ-Cv<^ 7m^ <7&? M%AJt77, ^9 ffV^^CUV 

im iTfi ToTAfJi^ • op avakaCcov Mäjö»', aj 'i- 

e/)op '«7f6(pg, «^ KetÖMIeT©- (JUiltiL -7^ )'jü«07;' cK- 
3tft»f Tih.dj-moAoy^i , Xfißya jj » -^oaXk JiiK^v 

tQ- 3^ aUTVi iTihdlTüTi * ^'S '^ AvJ^V KO^A- 

Tovüf^ivay \!Z3i ^ fiClQhiav y x) jqnvdvrtiv KA- 

lAhlTTtiV r 2//UjrÄ*', )L) Ki)§V^AV70)V '^ ^yc" 
/MVCäV T ßvKOfJ^QV AMKV^V y tl^lkvcU <? »TTO' 

Kiuiiy 'i77 vti-mQ- av "O/iinpl^- iip« )y tWT^i ßv' 
f©- C3e9£nj;;>p<5l/'9'M. revo^MV©" o c* HA/xi*, 

*0 3 AV^KIV 87W?, 

"Es?»» "I©- fwff©- /WHW? •^'»•eif, M ö^ 3tw6»'7« 
^ifiTeu Keu ersf©- ;^«öjM.of To/«T©-, 

'Ef TH C711 Uol^.'^TihdiTVimißlOTOlOy 

''Evt' Ay Ä/TT^ yhcÖTJüi ToiJbv y.fi yv^i kyrA- 

Avi^mi']ov (ncoKioUffi Koyn^eiftffxkycv VfCi'oy. 
Aoitits ■ß ^mi {Mt^.i hÄ^iy })v "pi aijjA'j^.v 
'HsAiJJyf oojwr • wp ^*, d^rAVAToti ^avf^t^cvy 
Kau ^avy )^ ?)3»(mV©- • <P^(mV'©" cA' ev? 'XoT^h 
Aytifcoi. 
nAOTTAPXOr XVII 

lUVio^lA^ol a{ di^ K? ^ 'iKctCov <t^ ^d-eifiay , 

Ei(n cTe 0* )^ KoAo^öy/oi' tuurlv eUTmJ'eiMiwj^, 
i-H-i T avl'eictvr©- i'myty^.tmiivci \hiyeicü • 

Kai ^oKo^pavi 7m,7fy\ ^KOfii aiSIov. 
Kai Tetfe/l' eivTJ^a •Ja'X? 'ß/uvriCAO Äxgjr.? 

"A^/o;/ cflj f/t«</)6 To -viaro r 'Act? W^« y^,<plv i- 

«/^, 8Tfi)f , 

Ol /uly OTjü Koho^eavct Ti^jiuJnTi^aVi "Opjp s, 
Ol 3,'x.<^5ÄC Swupfdc, Ol cT' c4'6TBö"/ xlo;' • 

Dl </!' "lop, Ol tA' fiCo»«^ WxAfltpoy '2,i^A^ivet • 
Ol Jls j/y TAv AATn^v (AO-ii^ Qzcca^icw ' 

"AMo/ cA' äMo /^AäÖ^j J' etj'lfif.p,«;' ' ei J'i [M 

Xpv Ki^cu -mVVTAV dyi^Aj^fxcevroTmiliJJi 
TlApx rot TiKiSm /Ayas icau/oi^iK q yxu<uwi<i 
Oü SvctTtff, fjca'fbi «T* 'iT^io KjäW^/o^ey. 

rg^^i^)^ Q Äyro;/ (pAfft^Tolf XC^yo'^i "' /^ '^ 

D> f*«']* iKa']oviT» T croAi/iCB • rtMoi o, /t^s- 
T* '7riv]i)y.ov]A Ika\oV' ''Ey^.-^z <H ToinftÄj* 
«A/o, 'iKielJht, Ä^ 'OcAJftr«««' • w? Ji'WÜf^Ka- 

T,AT^.'yj>}xvoyjA'/\(Ufi 'TSftiSriii xj IS.Ofyiiuj. T» 

<ri Tfö)|KB TOhifMV KA^ "OlJI.»£ßV TtvU ^A- 

civ Äf %«;' ?!?) tm;/ »^ ^ay xfi(rtv , "ü^-i 
Kcu A^luJAf Keu'A(fi§oS'irr( 9 -j^' Ji^f^nf \x^'' 
^Aki^ävS}w '^of^y/Vjj, Aiyivß ^.Tioiimviv-, xvm TicJ eA' hVsot' MO/ Tjro'pS fiUt^hOffiMluJ AhijuvUjJ, 

Tiuei^ATM «ravt. "Oj5«j/ c^ao^^j w^tTitüTcu ol 
■are^x«V4^o/ 57;:^/. "A/xh^'ov «f Ai>«y 077 'A- 
hi^Ai'J)©- YleiAjj.^ 'Tnui , Zh^iMcas 'EMm- 
J'/x.« ß'u (xaSiÜv dy-jyluj 3 iTihdioiv «? 2;7ttf- 

01x01» KX. 0^7®- , Äi'£'ar«ff?y cuJt^ ttXflX«S«f. 
'EA^;/ Q «f ^ Y^^VaUm X^B^to» fMOTif , i- 
^'>'« 'Ufa-nv TH y^üÄ/xi^, Äotx«S«j' TJhäjffOi J)a„ 
S/JÄ|/©- ;i^ ^oij/ixHf, ttjur if "iKiov. 'E^ny- 

v'ovTlf ol f^ikA 'A')etfAfMOVA xj MgyiAÄOV 7C 77S- 
(S!^y(J^QVy ^^.Tidv n^^imv Iv 'AuAlef> TTCA« 
-f Bo/ajicif. "EcSri ;i^ SuofTWj' tw^ , S'^.KUV 
cm nfo TT^tii/iov Äf£A5t»v tHvSpoVy ^pa^v viossii 
oK'Tt» <hi^>^piv ' oti n /uwnf IvvAn auyng^rei- 
hiKTo. EfjJuiVi ^ ro eyiy.aov 077 oy|/4«t sjtj^ tto- 
AS^ffWTEj ''EMluygf, T^ AyJ,Tco eufvai iltZ "l- 
Kiov. 'Uviys- Ji T^dJawTif imCix^oM '^ Tg^i- 
OS, f^ 'SSj^drlw cviJ.CoKku y ;jgt^' VM dv/ifi^ 
rif&TiECTAet©- , MsviArtoj/ 75 ;6 'OcfbarfeÄ «ayey- 
f«? ÄTTicrvÄiW T 'EAfevfu; d'TrewKVm? . Tay j 
T^eoay AyTHijrovTwy , vWA/>' Qv^jiCoKlw imi'iv- 

ro WDAfejt*» • ;|^ C«J77>t^(5l7»3"«M'7^f , 7K\7 jt^' «ÄJTOM' 

'?rafi(f))^HV rn Tnihn • ol j, ^^^^iny^yr©- 'A- 

(Mt^Oi A(peufiif^$fJot 7»\j TpfWäf. 'E^ avfjuOMl' 
KoVTiS XfuVcw, ^^£01? 'iJh(TAy ^Aycfjiifjufovt Xfv- 
(TniJa, Xfuö"» tcpici>( 'A-zs-oM &»>'©- Su^/ÄTiEgjt. 
'O 3, IaSwi' c/?7T to;' vcw^ad-ccoy "tvA KVTfä- 
n^ 'jüo 'TrmJhb , ;|^ vCet^h \ssiv 'Af<*/t«^o- 
r©- , HO^stTB TM 'A-aro^Afyy/ xoAotottt T»f "Ex- 
Atu/Ä,'. 'Ezwxkö-ö^ "5 -^ c^'X«^ ö Stof, Aoi- 
^;' 'iTnfJi-^iV auToif. Kai tdts 'A;)(|?^fcö>f Tey- 
euvi(rAv)@r iffwJhwjeu r Xpi/cTnicAt, , 'AfÄ^,»|ii)/«v 
ofyi^zlf mei^tjaiy A^oup{\(nSrcu t3 'AMM.eft»f 
yt-^.i BaaviJk • o q t^u) /jwn^ Q'iTjy 'i'un- 
(ny tatvioa.^ <^^ «tS Aioj »T'^äi' 'E»^nvav • Z 
'ß/jofj^üy netTg^xA©- fsr^T^jTTHi \ssi N4jr- 
p©-} lidTduny 'A-)^».iA JhvSicu K^.y e%' ohi^v. 
T Tnvio'TffKiwy axntü y \va raf IfSof <t^ yiSy- 
Ämxn'^. 'E|£ASsüy Sf o niSx>©- , ;^ -j^j- 
j'ai«? ÄS<rdCVäf, /!*«r' « ttdai) a^Hpe^M. Xo,- 
AS'Zrif^'d^ 3 'Ap^MciJ/f ewuv^KTc ja' ?«< «zs^sof 
'Af<*/t^/^oj'a 'i')^^i } AäC&Jj/ 3 'H(pÄ<ST:T<jtÄ7zii/ 
-iTOyocrAiäW, äM,»? 75 7roM»f, ;^ 7^A<ä&7Wopa- 
viiK'cV "Ex.7C£^. 'H ^* «;/ 7«^/f -^ '^^.yfjji.- 
TCäy '^v CW7H. 'O Q TititiTrii i/ni r i^yÄm s- 
TBf »p^ÄTP 5 e^i 7« 'srt? T»f 'A;^^M4»f ^^Ir 

k <r©- XIX n^e^ rvs o M H p o 

O^i-^iiaMv. neivd $> iJ'eiJ^i ^oCexMv eJx©" * 
^(tf(Tri<Tdufl'ii (7 T8T« rt/rrosa/]©- , 'zSr^JtÄ.^J'. 
Kai TMf (MÄ;),jtf 'i'^^Df o?^o^'Hf , 'sroKV'rs/>0(ra- 

"OMHPON T TrairtTitv X^^"^ f^\ '^ rnKtn- 
7*fa «f TS T (pwfnf, "39 7^ (PiÄvota/^ , -^ t r^ 

7-KTk 7ra/»1<7?«?j IS-^n^V liVil^VTii J)a 9>(jf.- 

^m r i^^f cuaS. "OfMesv Tiiwu HivJ^ctfQ- 
^" 'itpti x76j/ 71 )^ 'S,iJi.v^veuov ycv'i^ ' S/^fi- 

JVf? Q, X7o(/.' 'AVTJl^CtX©- ^ ^9 NlKOMJ'f^ , 

KoKoftävtov ' 'Aet95TiMif d ?)/Ao(7B(p©- , 'in- 
KoVfK* •nee? 3, 'Ap^«oi/^- 'Aeircy%©- q' x} Az- 
■"'Qiorsp Q TW r ')?}ü«j 'eu/rw J'/armfei^ 3 ovreo 
xai 71t Tfek '^i' p^oj'jyj' ^^-d-' a< e-jSlüSTo * ita/ 01 

Mvläi) oj '"^ T^i Kg^.-n)7tt j Xj '27 g) '^ «^' 'H- 
oAet'em 5/c/b n w f TU 66774;^ c -^ Tp«i;cÄ)^. 'Aa 

Act TTtf^ Tvli 'TTKeis^lf 7n-7n<r<i>^ (XiTU STM i/^TOV 

'EIST AE' Ww Trc/t'iffF/f Jb'o, 'iWf ;9 'O- 
JixmA' J^/MpM(WVrt ly^^Tkp^. «f T Atl^lMV r^ 

^oix^^Vy ix "^^ ^ '"^'^ no/itTOj «t^^' -^0 r 
y^lj.ua.nmv ? -a^' ^ KejLTdfxov . '€lv « /ST 'i- 
A/«tf 'fi^^ T*f t*'lx»(y TT^-^Hf 'EM.tt;'ft)f t5 ;9 
"BofCdfav, J^/«*' T 'EAtfHf Ä^m/.yUijy x^ fXAhi<^ 

'J^ 'Ap^AX4«f CV TW TO\%//«i) TkTW <^/et,c4<P(6«'^ 

AKKnv ' Y\ 3^ 'Ojiyar«*, «^ 'OcA^ar4a)< avamim- 

TKf cmC\iKdjOVTrt^ TW ollKii) ÄCTK «77/«&f»3a7ü. 
'E| aV e/^Aof ^ 7ra.ex^.u ^'dL p- -^ 'iMaJ^©-, 

yzvvau'aT^TA. • . ■ T n o I H s E n 2. XX I cy 7ZU? rxot{](n<n 'wofig^tn, Kv'irof Ti ^9 "i^^-i» 

TzJtü, TTA^Vra. Ji [M[/.ei^t OV f^VOV TA Xf^^ 
H'&H, A}^di }0) TdL (^aSka. ^'Kvdi -ß TVTav TTA- 
^.Jb^OI 'TiT^.^Hi OV Qvjj'lgztv'f) 3 aV AKilOVTA 'iV 

i^v cufH^K^ rd ßiK-nco. UiToinKi q rii !iiHf ■ 
T^ii Av^ctiToii o/MKoiuiTiti, i ujovov -^^ycjiai 
^ luTKri^ioi yäei-v , ä^ä' "iva xi cv tbtw -mt- 
£5ir>W»i OV mJhv^ ä} vKAUtK^a r Av'S^fxÖTmv ol 
^oi. 

Kof ro y. oKcv nrtif ^ojjir^ S'titftiffJf r Tr^jy^ 

7Il§ T CTAHp»(/ AJUviof jy ^,V/HAJ@- T»f iv- - 

Tuyp^voVTOi , ^ ItcTrAHKVHiJv r ak^aoiv y^~ 

^JSttVsU. "O^V JhKH VVA <©^. TD eiKOi «f«- 

idvat. Kiu j^ Ä« 70 otStU'o;' i*?^^ > oi/ w ro 
^7a£jtc/^^0f )y 'i7nip{yS^'ov 'tt^kh'^. Aio )y « ^'- 

;'0y TÄ TT^.yfM.TA fM7%caei^(1, iy oKTfiTTH 7H? 

<riüj«9«af, äMä ;9 t«? Ao^/af. '''O77 *« tä 
ATfiv i-m.yc^y TTWi-n J^Kov. TiKm ^ &» tt"*? /i/u- ■ 

SW(A(77 T87D/f \b^l( y H Vi /!/« 'mOf^'^Oi? «.M.* 

AneiCai 'ix^cA 7 Hpt)^'ft)i/ <?^Äe^i7B, qicwetTaJi ■ 

;ta< -^ro^Xctf A(poffMi( >y oIovh emi^^TVC jy Ao- 
yar ^ TfJ^iav •TrzUTTiJkTriov Tolf fJUiT ojjtqv 
Teysp^^OfwV©-, ji:^ » 7o7f 'woiiiTTUf (mvov, a^Ka i^ 
7Ui 7nt,av Äofajf Qwj^T^ui l^eiKuy Ti. J9 ^a- 

p«jMÄ77Kör. 

"lAÜMEN 5^ TT^T^^V TC '^ fi.i^iei)S AVTVO 

'7r(iKV(pa)viajif y 'i'WH^iA )y 7' hf tI^ Tr^yfJLATHA 
To^v/uaSrnAv. Uaoo. p: isv Toiixnfy t*^« wi 

Atviji iTtii 70 Ketov )u hoiTiii; i' cifjutov AyjA xj ^ 

«</)) yiv'o^OV y J'lA T TSfSTH:/ «f- TO -sj^o-fc- 

X^^v \71AyaAi. "O^v Cv(j.Ccüv» v^Ia TD öjJt» . 
//j) f^vov TVif c4<,7r?\{]7ja(7i- X.4« ' -^ihyatri lifTH- 

^«Oä/ patcTifjf. Tai A' '0[/.^^pv iTni 70 7t- • 
AWOTWTDV £;)^H ^Oi7^V , T87^S7^TD 'E^Ä^'^V, . 

Jb'o <TV»^AC-av (jtay^av, ^tovMQ- KAKiif^'Q- ' : 

3, hiTtiaVy fMAi p^ fjUtKfyi, J'JOQ ß^.xi^Vy oC 
Kiy-Sj Artx.7VA©-. Kai ^o^v ASK{\Koi<;\mx&voi, . 
atyi J)jo ß^ci^At fMAi fM(.K^gf,( X_^e>vov IttcX^^'V' ■ 
OuTD/jj, graf a.>^yiKoii (Xiujv^ßjJot, 'zrknfv<Ti tS ■ 
''E.^Äl^i'^V '£T©-) 'Hpaov i) Ai>%J) oV cT/Ä tbt« . 

AE'SEl "5 to/wAh ;t«XF"(^-^®'> '''^f 0^ ^- 

'Eß. av~ J^Koi '6lt 77K^ p' 'EK?^ÄJ^i7nhbay,y^ 
-nnv sd»©-. XXI n A o r T 

Ol </<ü 'A®J'«of '35As3). Kai 70 C77, b,— b ^/ <u- 

C^O}/ 70 ^^ «f 7^ Ä, 70 3 T Xj 70 Ö" «f TO 

K«ira7o/<W7a. 'O^itoj«? 3 ;^ tä /Uisw cru^/TS^r, 

75 77^, 77«. T^'J' aUTtÖV Ji ^ >Cf 70 X^CtCet,- 

AioA.i«;' 3 Xp«J) cv 7d7< <;\Jv^7nii rn <yvy- 
WTJ^ 70?? a.»\oii eii -^ «J cTi'^do^^fo;/, J)ä r « /Ttt- 

£^. 7oTf AtOKcAJffJV c4l,<p'ifiTtU , «f CV 'TO 6?IA>fj 

c^oH. OüTW 3 ;^"0^n?<^ i7nU<nv, — «Tje/V» ^- 
5;«/CT Kvyttai^ AVÜ x'iJhy o '^v Se/^crw«. Ket/, 

Kai 70 cJfAhhdasHV 70 er «f td cA, ö5j cc tw Ai- 
^/«J' OcT^», ^ "iS'fJi^. Kai 70 TJhiovi^HV 'iv 71- 
<nv, di TD 'sukhA©" ävt; t e>c«A©-, ;9 ot^Tap dv- 
77 r ÄTÄf, Hoi MKXi\-)PVTci dvv Tod XAxP^nyTtJ. 
Kai 70 'S^fv^iveu tri J^d/iifa tsr^aäTfif) ^' 

pMfMTWV 70 ^, ßj^ 70 g^Mo^tt, Xoi «77>)<3ä,. To;' 

3 J)7rKctcietT[Jijov ?if^ cvy.pävav 01 ^ AaietgcJ"- 

"£AXa,Cs Tjop^y'ps©- ^pc^@-. Kai, 'O'zs'ttotv- 
f©- TrtA £p>a. 

'I«;'«;/ 3 je/loc '^;^« 70 a.(peufieret ^n^wcv roif 
Tra^a^xöm "Xj^voii 7^ pH^uÄTtyc , a{ 70 /Si? , jy 
70 t/Jax^;' • (Jj-J©- -ß «X««" ^9 e/^ T 7ntf)6)^fOi- 

av Sh x} cvigäi) )y 70 v(p<Uf)eiiv 7^ i a> Tti t- 

^rfCf X^lf«!' )^ 70 li^iV^VaU 7US 7gt7T>lf<Ufi^- 

awTnm T ^ÄreTttTVKÄJi' 70 ffT • otoy^ 70 sA-Sjictx^ 
'nKÄQvai' 59 T Jhvy^'iii ^p«57j', uAhot. Kä 
70 Ai>€ij; «vojMÄ ;|^ i/S'ctb;'. Kai kwi/oc j^ /x^Aew, 
ÄV7I r XAi'ol' J^ /wiAeU'. Th ^indi^eiv 70 ä, 
iirnMv oiClwn'^y eii 70 M, »f 70 "HpH, ^'A,&W>i, 
"£57 cA' 07? c4t r cvcyT/« 70 M «j 70 *, &? 70 as- 
AttiTfjSpQ- dvii T ASAHiT^"©-. Kai T« J)cu§eip 
-7* 'rk*am(^<t ftifMTzt, , (p^f e«;' ;9^ j/oU»' • xoi 
-ntf 'foiyj.i Toii «5 ey? hmyivKTOiy <aj To A/o/xm'- 
A(©- , :s;a'7rifo©'. Kai tu? ^ikAcamfdpeH itpi- 
yj,( ^J 'TzKYi^vuT^y^oiv^ di 70 TLvhiav, Ylcpaiav 
K)r «A7^f«yj'7a< •55A«-3-uu77y^f c^^of tä? «? to 
n Myvffai^ cof ro ^^a,, fiiKzci. Kai ra,i '^uia^.i 
auTuv Quoiat. 'IJ>'»? '^ AfcJ»«; )^ To 7i']^.<pi^y }^ 

7d 70/«uJ7tt, A p X o r XXIb ;S ^[MK^Q- Im. Kai It« A6j«3) ^^ ToYf 'a7- 

77y^T? AS«? Kcthiy kV TWTiw T (Tl/juMSt/iWtsi 

OTtp' '«U/TW HlwiMa(, :y to ^pfcöf. "£57 jv» 
«xJTD/f ö-LUj'H^tf >^ TO ffwahHipHr ivioriy i^ aV7< 
ef^jo 7n}/«>' fiiai' ffl/^^aCtu), to 'st©- tdvtt©- 7-^ 

\ljJ.7J6V ^IfJMVOV. Oji l^V OCCOtOVy TpOif J'i 

'S^%)(ju4-äM d.o}^kii ' iyyTliJ^iA^aniwTyi. , dvjtT 
ha}(l'oV7n ' )C) 70 C(fieu§HV 70 » r cvKvmi/ Tav. 

701'6'mV 3 JhwUi y sfbaoli • TJfidtli y 77 pat y 6571» 

'A-rliMy. "^Cl^ AKOK'^bcäi «p«3)> — ei>Kot 3 Jkxe<- 
^n rÄyi'^. 'Ouoiai 3 ^'fin 'A-ijaoav, 

'Ot TTKiOVa KAKIOVS, VittS^t /* n TlttT^S et- 

Ki-pfjSp Kä-Kuvu 39 Apeiovif. Kai t«j cuvatj-' 
H^f 7 7T>iv7tov fjLV\ S'iaufeivy tsaj /?k?, TtfG i;;(6(ff. 
B»f 'zsfe/TS^o^'«?. Kai, 'I;\^J<, op^/^«tf TT. Kgt- 
x.ftfo 3 «f H70U 'AiJimiyOvJi ri {mv c^hii pnytvoj 
piovTiiy df i^^yjvffiy Ifv/vffj, Kai T^ 'J^cu^hv 
7d ß^^-xS&y r 'ATltlcciVy A8g^, AsJ) • oiojueu, 
Otfjm' »TWf «r X^7h KvTOAvTlT eAvg7o. Töir 
aJ7^y SJj ^ TO löjpay, xj imnfnfdujy e* /z^cr- 

Ö-K 'T£??77StJ'7WJ' TO «. "O^v '^ )d) 70 icpvo- 

yoa ' jy to cvveu^Hv to /, o7n r 7o/»7TOr, «i6- 
»'Sf, N«p«/<Af. OJ'tw x} to, 2(p<» 3 ^a' «^e- 
AeTOJ'. Kai <^^'^ «f / y^^^v hi)yi(n( J^Ti- 
M)i ns^TV^d^Tuvl©- r A, Ki^iy yi^iy aihAi. 
"£57 3 iL) 7^70 'AiJiXfiyy TO AST«^ ?5&;', ;^ l^ri- 
^Vy Avn T Ifzyfft«» i^ iTTiStaaw. "E^ ^ ri T 
cAjKvmv yjnaii AVTj 7 ^apsAnAy^^oTwj' r oex^^ 
HXäVy 'fa^ni cuvm^asy » yy "Of/A^,f©- Xf'^d o^V' 
e;:^?. Kai 70?? ^AyKoTj A§<npii(^ eifd-^. w ^- 
7o;^f »j cm^TO. ffvvTÄMieiv y d? tw ;:^«fs, tw 
yMjdjLVi, Kai wa^ YlKÄTavt 3', a;iP>'72 ii^ ipi^pli- 
i^y V oTxpofyu/riy }y,ii <fi)ic/u©- • S7w»^x}''0^- 
p©- c/TTi "Hpa^ x} 'A3iwa< «(f», 

Oyx.ai' «(p'wfWTips'y o;;^«»' ^«^'74 •jUfcwva. 
Kai, ''H70i 'ASiu/ttJn a^ce^J^ tcü. Kai, — xXyTo« 
'iTTTnJ^yiMA. 

KAI' 'Sfei T (3-UiJ7a^/y 3 TZDMä M^KOfJiATA 4- 

P(;_K(7»p r ^i^iy^avy o7av H'isr^ TmiiiTiif, 
'AM.' «y oi^d/cnv Msi'SAaK XJuJ'^ifMiOy 
'AtJ/kI/jj J^>v(V(rt r avvn^aM • 07wi> 3 «V>i, Ae~ 
^ojo Ol (Dtn-^CPV • )ta}y QifM^ 3 n^)^t7rAf{t6> 

TAi mvjav 'E^^[«;<a^ eeovei? A^-^yi^eaVy 'mixi^oy 
A'z^yÄ^i,'^ r Koyivy ;^ XP"^ Tmifl'^ r ^iVMfy 
coewif eioriv tu ts^jfHf-^fjdvAi • Tnji 3 t Äf>aia/?, 
di OTtip Kiy» aof ^ aax.©- • rreTi 3 r xoivoui }y 
<rvvri^a-iVy di o7cu>Ki[/i, ^i^oix^ eicmcfky j^Kcv, 
Kai ^cWfMin^i Vf pv )y koivcu M^ii -jaf öu/t^ efu? 
^H(nTh ini^PovT Koy\i. '•■■i'r 

'Ennr 3 « iy^ig^^jd^ndj©- KoyQ- (fihf! fn 

ffvp- Ueeji rris OMHPOr nOIHXEHX. XXIV 

r^]ov OK i:^kh']ou, r ctvrov bdKAosa cs^i v"^- 
cty, AhhA Ti p^pnoa^ To7f o^oio/? avv lav 
KVtiay ovofMaiVy IveiJi^^v }y iycifyi^z^ov 'rraet^ 

Eiö-/ Ji -mf tUJirßUi'Ja.'pofi^.i 'srouiKoUy etl p:\ 
"im kfjL-^lv^v cm 'ifji.-^'V^' oioyi 

dvTJ r r«UJTOf. Kai, 

B« Ji f-eT 'A'T^eiJtw *A}a,yAuvova, tph^jS-zja 
Xetav ' 

Ka), Ov^of d^vfns, Tvylyiuov. 'Avn ^ ä4u- 

"ßcnrcp 3 ovo/ua,7ii>yj 'iru :^ j/tifjUiTwv sioi Traf ou/7w 
(üTat^ofcü ' oioy, 

'H'ioyi( ßoetuay t^<L^(j5^f\i ahoi 'i^co, 

"Et^p©- ^V©- '0y « )(^Kisfj^n Mg7aA.«4<<, 

OjoVy 

'Ev^v cf[* cuj vtjffviffiy Sh/rsfßii^yj, Somot. 
BöAS^) 3^ a^ii^veu wf nueicof ^ Ostias Ki^Pfj^Of 
vriTüs ' tTni awiayviAH ro ^09 tm 0^«. '0?v q i 
luivov TV x^ )üv\]<ny Tnyi ^y, -dT^a, j^ 70 xj* 51? («ä 

"AM©- T^V©- 2lüJS»e/b%n /.«^(uVltj &5 TO 
Jtuetft)? fftlfjUUyOfjS^Ü iTi^V 77 «^/ -\i2r9 TT OOTB 5«'^•©- XXIII 

U'&^j ;CiJ^«^ Tj-oT©-, WQ^'f ffvv^ncoi, ^Jf- 
f/Ä • ;^ '«?7 TtleiJ^i TvTav \v Tn 7i^'oho}iet. dyct}*.- 
^^(j^kyAj,^Aczä^A'nr\iT(oy 'O/i/Mpw Tm^KiKti- 
vücu^ » 77 e7*£;c VJzro twc /w5t' ctüroj/ tvfifjeu 

CiKfivQ' OVK XfWi 'TT^ar©-. 

Tay Tviyvy %7noy 'OvounTO'TroiiA ;^ -no.vv fftxuil- 
Stf SJif «u/T?. eTJ^ 3^ ^ ''^ 7ra\auätv dp^ r 0- 
yof/ÄTrbV, 077 Ol Tspa-nt tä TS^.yiMt]A ovofxA-jv/jü, 
'ro}^disnT avixSiCyfKor©- TF^ßtny'o^ivaWy Keu 

TA< ÄfOipSp«? (pwi'Äf 75<f 4^f(fj?tM^'<A75/« 'J^iTüTTU'' 
CU9' ai TO (pv^AVy ^T° '^^(^Vy }^'^° l^V^^^ZUy 

>yTo ß^yra-y, lyrdriroiiofMiA, "OötVJyew- 
']oi i7roh<nwA ovo{ml]a kk 'ov^a ■roe^7?£?f, f^i 

TA (nijUfJtVO{J^A TJTnXfOfj OlOy q- S'V'TfOV, K) T d(^j- 

€QV,}0,TßoiJLCQy, ^Tofh-^ei, ^ ro eti/ifpv;^, }ß 
rb ffitsy )^ ra. td/cwt«, Sv «jt dv tv^t 775 cvavfM- 
Tih'A. K<« iriKty rfMö; riydi K%'ca<i W «Möf 

IR» iy'fiT^, iKiyfMX, KAXfiy (pefmau. • cmyMyH r 
y(^ rb (phiyeiv ivi^yeiAy. Kau r- vm^ijov dvv n 
TTVfji, Ojfouoioy ^ ;^'Jo,X^;to7z/T8? i^t^Aäj* 
ßiiK^At ydf H'TrHy ta^ vsro T^i ^KKv tstüttw^- 
vas, K«t/ o\a( 'sroKKvi th Köuyo7J/77 JC^X.?*''^"'^ 

fl-a»;/ Tiü.^.'dui Qvvfi^eiAyf täq, c^/iTn/zoTEf« itct- 

^oyiii» 

(Mi<r[XiVA, J'u/iAwy '»V«f 's;^ Toli Kueioti ov'ofXA- 
ClVy acarif tSv ^iay i.){g.<ra \^lAy vVA 'sr^cru^ei- 

Ay 'W^iTlbfllTl ' r Atst, fjwvi'jlvjy )i; V-ifiQfifAA-niV' 

y^T"iiMoyi \^\oyA- ^ r 'ArnKh^ya, (potCov 
Kif^ay. MsIä M t *OyofMl OTT Olim ^i^f^^ ^ T^i 

Kctldx?i^O''i j^' J^ (ß'^ Ä^ "^ iUJeJt.c<}i S^ih^fAvü 
lA.{]A<pigi r p(,pntr/f kai i(p Itc^v ovk ^iyjiv ovofMx, 
yMeiov) i^Tm^TT^rroin]')^ 'o]av Kiyvi a^flw ^v- 
aeilw. 2i/g$r, 3<) Jtueiwf £'?n r ^/flaTÄÄj?^. KäJ 
OTsy U'Zfi} aiyiiUu Kvv'iliu. 'H yiiv ydp t§t>.- 
yji.'^AKOAA KknÄifjAi Kvykt) TT«?' aJtm, ivnt Ih, iHp- 
f^l©- Kvvo( 'fjJiSnu AUTÜM £9©- «f. 'Ef7a*9Ä 3 
xtf/ niu) cif a/^f «ft'ffut'J©- yiyoiAvtuj Kvyilw 

Acuwe^ov -©Cji^ftal©- etp' Iri^ßV y.iTivbjJiy- 
fiiftjj jueT* TTÜf dfjLpoiy dvAKoyou ofMioTyfj©-'^ 
Kdi ToKKn tb kaI iroiKiKn TTttp' äJtm* o/of 

'Hy^i/^ppH^£«f Kopt/ifnj' op«©- f^Aydhoio. Kai, 
Nna-©- T met 7i6J'1©"etV«e/J©- t<n<pdvulAi • 
'H ÄOTD jti»p»f TB OAOV • OI0Vi1oib.'J </!' CA» YJiZS^^JLU 

Ttxt^a. 'Atto ><*P «f X4?i^Wf -f AyS"^, emueüyei. 
Kai OTuy hiyvi Kdjxjü)KivsVy r )(&,\VJ)y iy tv-Aj/iifM- 
oasy TJfij cAj'oTi^isf. 'H ^ ivbf T^.TmT'hd, di CTtty 
«T^ ^ r 'OJhos-iaty — sTni T^ßini h^y •^okU,- 
^eßV%'Z^<ny'i ß /My©-yd>^d (Tim ToTf ä,>^oii'^E?.- 
KifOJ T t^iav ZTmp^fnyJ Atio q -t^ rro^Xay 73 iv • 
oioyy "SiTv^d^* If^^iy'^A. T»T£S7 t^ güd-©-. 'A- 
77Ü Q HtTisf ^)^'©-, MoffMipa oy^v'oiVTJ ßhay. eT- 
</^®- ß k\^£ fjÄptjjp%- . 'Aot Q ')i|</»f 71c ^- 

/'©-, llOVy 

"^Ofvi^a^yvavcUy }y hieüfftUA (xv^tiaa^. 
Kai yd B TpivTtLi A}}\,d TifXy uavvKif opyid-di «Ve^f 

ß^hiTCU. 'A'JS'O "5 '^'^ OTtpSTTD^C^ft'l/ 7^ 'S^ß^lV, 

oioy, 

TldyJ^of.Q- o }y Tv^ov ^ ATnhKm (Ujm'i^ui/. XXV A P XXVI 'i7fiy(0v <hiKal. 'Am o t isn^ßnynf/Sfiii tv äkoa.«- 
y\i(^ov • ^i OTUv iiiat<-^Hp hXynrh ^ov^eur, dv- "£$7 3 )^A^Q- ü'W©" M MiTtüVvjÜAyKi^it Itt^ 
" o/o;/ 2^ /TÄf ' k«/7w. ^KOW ■Tiy y6 TTJtivov KOfmv c/>tAo7, ^ '^ ivfitruf Am 

■^117?©" OVOyAiTCtS. Kä< 07a>' «'tSTM, X007A« ;y!tetr, 

'H (KäXäcT« T^^KJce M«fo/77K AK)U[jt.Q- qof. 
Tä )<) (juIka TAiovd^ei )^ Qminbaa/ Ali ikUü , 

"AMo7e 3 c/)ct^«o;'«;' Agfsöy T9 (^v.fjuuv'ofy^ov 

i\a4 ' Ayaxav 7«\j 'A;yw»f. Kai ßiUu 'H^x^eih/, 

T 'H(£4Jt.KA4£fc. 

Kai TÄ tc/äcTt« 3 ;<ti 'E;'(*^A>Zc/y <^y.A'n^n, 
r ei^7(dpUji rd^iv Ava<^iipeäV' Kai rnvt iv f^- 

7ilTq)y ^' ^ tdT? «p«^o/f ;^'7^Tn5, — of )wi/ e/wnf >« Xoi- /Af?? r, Afc^y toZ^v XÄT^eTwcAuf. K*< Ag^/j' ^' 
y/>i©- ät^mJ). A£>« 5^ '7» iy.^^z'/Qf^A TH «7rt)f\l^C/CÄ(^«. 'E^ioT^J) x) ohov Koyiv ' di *E^ n id.eiyX©- TfO'ZT©- Yi '' Av'TT>>v oua.cn Ay hkB'f 
.e»i c/ot9^75>;/ « ffvosnifjiav ovoyM, idiov <rti[/.euyv!m,' 

.df CV TBTöj 

TlithH<Pni cA' U^eulvi ATOpn'^'if %7niayi7 

*A^eiJY/jj «snf^oi«^ • 
JVao7 jS e/>Ä rinvvTov Ti ' A^T^iA jy r ' AyA- 
.(lifjjiovA, Kfi« mhiVy &Afipei 'TeiT^'ß/j^A, (pi\ov 
7iK@-. Kai zm A»^oti , ^oTS"©- d)Ui^<nyßfMti ' 
To ^' -ß, tUjj 'AS^äK' t^ e/1^, <r 'AOT^^ft>^'Ä 
<r>!Ao7. 

"E?? ;9 H ^Av'n<pe^-<"i A^f'f t3 hoMvov m 

*Ot//l' Ä£^ Tz»^ ic^l' ynSiJ^T?!' 'Ap^AAdt'f • iSx- 
AilaMjä Hts-eivro IvclMvov, ov JJJaV cw^raf sAu- 

''Es7 }^n''E[jL(pAaJi, tii^ <h^ xs^svvoiat ^TAoty r 
i'A-)pßp>i Tmeignorfv • o/o;', 

AvTttf ot' £/? W7reK;öi.75Cäi;'0(uV3 c;/ y^/;«' 'E- 

.-c-r 3^ T&i )(^7iCcuvofj^ rh /^j*9©- r Wt» iutpai- 

VH. "OuOtOV Q KAKHVOy Uav cA' -ViZeTS^cp^'^/Su 

^J(p©- aifM,v. Kai -ß iv t«t&) ^Tapi;^;« {Jt-eiC^cvA 

^[/.(pAOtVy di ßA-^lMvj©- \i7Zi) T B'l'P'^i diTi ^cp- 

(jMvQltSjAi. Toioithpc' 0/ r hiy>(j^av Tf'oTmt vsra 
'O/xitpK 7n7roty)(^oi, 

"lAQMEN 3 ;^7tt? '^a-tuJTW^s«« M(,'?9^f, tä 
y^K\i/^)(tc^(JU^Ay « x^ raZ-TA 'r^f>^>^©-'*O^AM^©- 
•<JZlri<h^^i . Tay 5^/WÄ, <>^ Ao^©- c^f «/Aet^ws- 
•j»©- r s;/ eS« ;jct1«t 77f* 53?iäotk, yi^» « XP^'*^ A:?*" 
£AV ' ;j«f.A\©- /t^' 5<) TUi Koyiii ■nfe<77^07 J)ä -f 770/- 
KiKleti )^ (/.iTziCoKni T Ao^y, 39 crsai'OTtfo'.J' d-zj^- 
yd^ileu ¥ (p^.ffJV • %p«Ä<' 3 ^i To V^a^ai x) ^- J'««f 6y TKT^ , 

, — 'Af ^Ho/ /os^^' '*Pf J' • Afjt.(pi <ri 
^(/.cpJhchixiV xßi'ACtT^ AÜady^mv w' ^ Ayuav, 
1A.\j^v\'7nuv{](m>f]ii''OJ\)os'vi@- ^oio. 

Top ef «f S2t>,— 'ApjVTo/ 3' /xgy' »«t;^y fjidl^v Ittw- 

Vnav/jii 'Oe/boTM©- ,5«o/o. 

Tod </l' ewT« «J^K« s;:^7ä< »*' » Ä^Aot/,«)^^« 

Kö^]* T^iTf <a^yLH(Moii i^.CÄKf(\aut y * xa;' 
S^fcAH 77f , ov/«;' w QuifJA^ieos A<paucei ' oi- 
ov'^, 

*VöW, eT^eTw TpöT» TTjOtÄ/ü S;' OpSojT hiKolTnVy 
OvJC civA^Kriavi • /sfei Jäj pd I P(^<^Kif gAS-^-S. 
K«t/ T«fc l^«f ooa -afe* r c^xn^p« Ae^ • ^7« ^(p4p^ 

7C «K.OAsSd;' T« top^H, 

' H tdt' ' Ap(<AA«©- -md-fi »f £^ q äf 'A^dv. 
"E^ /Tttp' «tATTW ;|^ » ^ÄA/^Ao7<'Ä , emtvöAM- 
-vf^f KOTt /ItlpKf W0{ \oya M ^«6;'WK ^i^iav *i- 

TTW/AKAixSAVOfj&fiaVj ;^ *AyAH7ihaini kakhIoa • 

oi'ov '^i 

T« J\'l[dAVVOi HfM )y ei 7rvfi^^.f Xotyjcv • 
'E/ '^pi '/ei^a; £o/jt«, fJ^©- </^' äiSa;'/ aiS'nfu. 

riOT^ 3 OTtf4;'773t^^«;' AT^COV Vvdv xj r AU-^J' 7SA- 

KtV AwKA[Jt.CAVOfjS^ap. 'fi< £;/ ttJ • 

'Aaa' 0//,' A/^ioOTtf /wg7->^'*^'n;A6^' loviAf, 

A/SlOTJXtf 75/ J'i^A J\Jhj.A^ 'i^TVl A^Xav- 

'Eg7''j TV (^^Ijla yjvtf^iv iix<pdevov r ^iyovlQ-y 3^ 

ä(/.A XJVVV 7 AK£J)AtÜm. 

Tb «ao» •)!}<;»? fö xä/ « 'EwBWA^og^j otw I;' 
apVH 75A«6;'a:)v KjÜKesv mvjov [jthexov iTTWiAKAyiCÄ- 

. N/- XXVIl TJeell r^i O M H P O 

KetVi^v o^icoirb ^i^AoiKi'oTATVv K4vn<neoi ^ 
IviTreicii, 
"Est Mf'can^ Jc,»'V-7rdvoJ'©-, ÜT^if '^v o-mv 

'H ^' g'x«^ wJbifMV diveuMet S'w'ia-n']©-, 
'Efyoy i'i 70(S ^^t©' , mtKiKiA KAt Qa- 

OvKV[jLmvJ\.\ o^t ^Affi ^tSv «<r©- «tV^ÄAtf 

"E/t/iMVaM • »t' Avi[MKrt vvoionlAi, ovTi 'sror" 

o^fp&) 
AX't\au, 0ÜT6 ;\^<^J' cTTi'Tn^ve^cu • äAAä ^\' 

euy\fi. 

yei7tV eu 'O-ieXoJhly »l TÄ J(fi>hA , }(,a) TWOTtt 

"Hut' g^vscfc «(T/ (/.ZKiosäcäv a.J)vAay, 
rieTf»? cicy\Aipv^ti( cuei viop if\x^f^^'''^f' 
"Tai 3 «pjt^rAj )^ Tä TC/etJ t« |UÄA/5a, «ZtrifffTy-S"»- 
(T/ TW Aoyej ;^£/f J^ »Jhvt/jj. Aeiyy.A q -:? t;^- 

61 ö"iuj^(r/>' HilKo\l')^iai i 077 KAI TnKKÄKli KAI 

7? 'E'TravÄ^opÄ X.ÄI TW 'OfMioli^i^ra , dg \v 

Till JV €n^ l/TTtrmi^i JVjTriA^i ^i-rv.« x.«w«imw. fV m.^-« Eu J^'t;? l'srTroiff'i Sü'^iay J^tu aKvmiho^, 
"Oyc«»p©- i7nin<nv3 eimaVy 

Mk'j/9^V^'^ppi4c«, ^/A'Stj'Jä <:«' Ia4c^. 
Kai tbcJttj J^e 077 TnKwi t^i '^ ^^^.S'Zai Koff^y, r noiHSEns. xxVffl 

OTW 578^ rä tOf^Keif^ov t-n^v opoi^A l/zipg- 
pif 76^« c'u/'StJf ää]* C*'''^*-'-?'' (T/ÄrufCÄ • o'/o/ 

'OytTe -ß iM ApyÄC?©" "^Wf, K^jrfji^t Avx,o- 
op^®-. 
KäI sj/ AKKay 

Tav H70/ Ilei-S-o©- ^oof «j^^j't^äv. 

Keu TA i^iv <u^eipiif^.vA y «td/ }(^ HKiopAiT' ^ 

fMV y W KaJa TtVA TTHAV HKAITIV ^[XAvil^i- 
7TU' äAAä eTi Kctld'^'EvAiit» Ae^seyf. '^flf '^V 
« x.«A«/[4cM "EAAfi-vf^f , Ö'tw 3^ AViv r pn^iouai 
rivAKi^iVyc«.'?^' 'o^^fv^ukvuv « J^iÄvotA (pcuvn- 

AäJiyj!.J^triw vnvffi TmKif AhATrA^' av^öttwv, 

A«-^« ^ap TO AKAm^Al y VOHTAt «Ts CK- -T^ 
'J3-fo«pn//ef£Vj'. KaXsTl'O tTl Ai^/STöMÄetJet 'EA- 
Aw^if, 

'Efc/S jB t5 S^'. Kam, 

^fl Tnroiy V (Ml AX©" /MSj^AWTOf ©- AiKf/eeo. 
Afi-s-« T'ctp TO zrapsr/i'j w Qv(JLCiCnK.iv y ti ri 

UltV^OV., 

f of Ta%«f, ä^Aä ^^ k[j.(pA(riai ^twÖw^/äh? ;:^«'e^i' ?<- 

Vi^ ' Ol'ov '^V J^ T»TO, 

E{lf)OfSfJ \v ßiioTviai TimyyAUA J^ij.a\a Kip;t«?. 

TÄ^S^V Tf'o'^ov T^f ATWiyßhiaf (^i^T^/j©- r A4- 

''E571/ 4y roüf ^fJiA<ri }y ro KAhißfJov ''AtTm- 
takIov y }tf ^A\Koieo(j-i( KAKeiTOJy k'^Hj)tv « 
C^uun^Wi TA^li AKKo'lA "ip'A^ ' )y '«57 'TTO/XlA« 

'ivzyf.AT KoajXiSg vi ^^aenv iy-Toiflu rol^ ^'oyoify *? 

"^ (^Vvi\^^f Tct^iCät « JhltiiO-i)i AKfiKz^Vy ^ 7t 
3 iSiOV AVA<pOfy.i ep^KCMf AYJiKM^dJ^. 'S.v/i/.Scu- 
VH TTA^hA^f cm TA "f/Jn C^ OfOjUÄTWI' IfÄA- 
^AOCmiXiVtäVy olh ^ TO, XAVT^f 'ItTO(/c/'m«Ä, 

Äi/TT r y^VTjf. K«f/, ÄjJ'Ayf HpiTM, dyv t -O-h- 
Ahä. 2ujuH3tf 3$) «;' ToTj TmKAiolfy XP"^ '"'"'^^ 
«lp(7gj'/Jto/? x} Äj'Tvrf'^ -S-MAü^c^fj «f y^eiTlo<rt kai 
jiwAJco7i§oii ' ix, A(U7f a f fxiv'] Ol y iJi' AKoyco^y 

Ä^A' 07TW tf^'il XpM<dtU Ol/0[J.AJt Sh^r^ licjoi Opjt 

T smf/.iflQ' "SyJi K SJif Koy©-. 'Ey,fivo ß' yd^ 
Rt -22^1 TO fftü^st, ixkyasy « /!/«j^Ajt, xc^of, « 

;CäAW, l^TA TOtAÜTA' ZKJoi Q, 0/Oy «VcA)^©- , 
c.VTO%Hf. )^ s7/ TH/^IaJ^A TO Qiw^'JoV k7lAfJ.(pi-' 
•nej-^i' )Li -ß KA^htmi TtÄ^Ia TA fTux)^']A KOlVÄk- 

^v iKATipu'^^ii. Kcu oTsw KOivSi dppzviKS )y 6>;- 

KUK^ OVOy.Alt OTTKli'ifii^^ f MM*> W ^-^lo^y TO «p^fi- 

viKoy öhx^fi, di iy TyiTcCf 

d Uof" XXIX .. A ü T T 

TOT? QvVil^aWf Kiyi-pU. eT/ÄfOpöJf • o/6c Ö^I», 

— '£;j(;^« c/Vtj xioya; äjütoj lActTCfiJ.f. 

U( ivTtSTfp, 

^Topi' -ßTinfoy i icHn^v opo^^iX,, Wtwiyvjt '•$ «p- 
Jof. "OtMihv «S7 i^ To Äre-f A/öVhj 'IS&fT 'A<P£?- 

T fftÖfJlA^I^ ( TKT557 fSr^i T iHfiäüM^ «p^- 
TBTii), 

riÄer:' Setf:^ ^^i, lahn^p q OtfAÄ^fsf, 
To )o £A77c,ctVo/ aj)/ aJ saAÄyfsf, a^\' o/ ayd)>ii o'f 
Kau yatr' ä>^.o;' q ü'ttdI' t« yfcV« V^^t^Äoszi • eh 

OTW> ii'Tff^, --ViS)i\i1 Ji LUV AU6lCiGr}iU Kvawif). 

70 f/, üTToT «pjy«, E'o-« y) cwjavvf/Mf K^yt," 

Vi^UTV i,^7l^V v'i'P®'. "O^/Ä Jl' ^ TKT» XÄ- 

TI^93-«< )^ oy/feTspwj 70 "f/jtMV n^ o^v'i^av o- 
youÄ, «TW &»»Av>w>f fiTmv to. «t/)»^.* , iTriiviyyjt 

'mvf ct/m)J)J^ii 70 oiJtao;/ tm '^ikS ov'o^Tt i?^ 
ofviQap. 

AÄXif orio/jiTJif, Aft^j/, 

'H 3Ä.ndüf cfTTJ I/Jjati ^A^^Sv (UmviOVTT), 
n£^^«V 5^) liz/Xör, \7n\-ytyi ro fsrM^vxivy^v, c'V- 
hov'ov »a^i ro ay)/Muv'o(^ov AVcttpipav • lcr«eA5- 

5TDAA«? </!' CV äSÜTih) 'sfejeiAM^ei/. 

'Ex. r Ivatf-nK /i'^ tv 'ifioitPi «^«e/Üf «yg^- 

&V T«T«, —Ol cA' ähyjfJLOV «70p i^VT^ff Yl^OZü 
TTtt« 775Y5 7«/ . To yj Tlttf, TM Ao^&) if/Ko'!/ R?, 
TtTK^TZU tTi CTri -TSrAW-S-KJ , ^KTOV jiluÄfdpOV TW A P >^ ' XXX 

NcBf^ )S 0/ riüX/o/. 

n«ei T8f "njäcmi yivi^ 'A/Xoieoffj^ Traf 'axfi^, 
hu^as^' y^ xXywK'^i cviH^At>m(j^\\iy cv tus to/- 

870/f, 

'At/Tttp e flWT* ©fir' ^Ayi(Xiy.voyt k^tk ^i- 

Kä), —^vi<pi\Yiycp<civt. ZSi' Kctif 

Aoj ?iA(^. 'Ou jä'p fioi tfb)deii o vJ.kit©' 'A-» 

yiVimi Q ^ <ft77>t«J, CV ToTj 7B<878/f, 

Tpaxr? /i*' 'Zr^yÄ^^iV ^A\i^M'ef))Q- StO«^f • 

ayT; r Tfcsav. Kcti wt r cj'äü'ttk, 

'H eA' cM/T« TETayyfD -sfei anü©- yhcKpv^/tc • 
äJ't) r -2^/ aaiei. Kcti rttitov J^ ^v « eu-net 

Kt\Kcl4 «7? cV'SWÄ ;i^ cU77Ä77X.n ;9 X>i«77XJl. A/o 

vctvKti )^ H xXn77>tn jj äwtjJ ^f. 'Of<oi(wf 3 äJ 
« ')^/ÄH -B-^?? T {fhiritUu 'iyet wo. cTvyyiveitUf.. 
TaJjTA 3 CV roif A>'iKol< Aei^f/Aii c/ni tpxvtzüv t 
ovoi/Arcäv (^exTidTnt, "O^y eiyjnwf Tra^r cvy- 

h^OM TW? r^äcHi IVif/^cLoTH. 'Ev»076 'S ^ A.«" 

yui S^V idjfiety <^ li^A^cLywf, »( iv tw, — j^/- 
^f/SfJoi Tni'ioio. Kä/ TT, — e/ii'zypjjocjBK m<rio/03 

E" 5 '^X^ ■'Tttp' cu/rw w ^ ^dnmv (wra.Co-' 
Aw cy dp')(^ i]-;ff,7if(ov ^ -mina^av • cv «if «oif?- 
■3-H? T^ euTjAvydiu i imvifyji r cv-O-hcw , «Trof » 
Mlwiy ÄeiA ^a ^ « /AueiV 'A^oli eihyi 'i- 
^wji. Kai, (7re>Aö 

"Afc^Ä ;U0/ 'iyyZTJi M^OA 7Jt\v'^7nV » OS fMhA 

^Egi 'S 075 7« -^/Jt« 7 c^jS«eM' OOT^ip«!, »f c* 
7BT«, — T 0/ VUU jS^Toi «ff7. 

4>«^l ^«f ;(gt7ttJ'5J<rau t^/u^'iA KfipyiavA 
"H^T? TW 075 VtIVcnV i'T COtiVm^lfftV iCtUVOV 

'Ap)/«o/j Tp««557 (jioj'oy }^ ;cw£^ «pSi^pcTSf j 

^Ar^.T^ay ^cAfc^/', heüci^jut. eyfuaiA ptuvaV' 

T«T&) ■;$ o(ioi'ov '6h KAK^VOi --e </l' et^A*««?/ 575- 

7ni^( f 'riy,^A % yvyA <pifH. Kai toZta 'S 

^LujifM jj^Ttt TTv* A^^'iidiu cvvnb^ojy. Kä* 

»cTfc TtWTA AKoyüi • eJ ,>«tp 77f TWf fi€70;^'f Ä^Ä- 
AVöW eif-prilXA^Ay iV^9l AVIV AKOKü^V. Ti jb 
ATfiJ.T^l^y tony ^ TX^ MTf^-T^e , 3^ 70 TliTTOl^S 
TTt^j It« TTeTni^. T870/? ^ KAKfiyA 57a£Jl- 

•a-AMt?;*, 

O« 3 <A>o ö'xoOTAo/, /x' i^.vlv cvfuMlyJ^yfi.Kiu 
Tco 'S JiAKeiy^VTi, ^' /-/^ KAov^A^ay 
"Hjf\ 'O <^' if Tpöwf ^/xÄc/b»' w«. XXXI usejirris OMHPor noiHXEns. XXXÜ ^g^ xo/j'of r Äof«. "O77 70 >w/j>if r Aof» ;:t«e<f 

ai c/^ -iz^CoAnf, 7^, — cTttWTB?®- eoi KA V<cVi<u. rio- 

— eÄxsUOTttlO' K'J/TttÜf iav • 7T5/Ä07W ^ H 'J^AT^ctyri 
\v 7T>ti ovoy.Asiy, 

UVV T (xvfiii(nu.f4Wt/ }(j ovayiiAVäui/4. Kai c^ t iv- 
oi/viCf cAJKJiKOv dvv oe^^n^, otovy Kcu vvwcv 'evö' 

75Ö« • eoi kvrkray 

AVTf TS gppje. « fti^Aöf AI/77 TO 2V6$WT©-, 

Ol ^' Jucrr/u^H -Cz^iov©-), oi J^' etj-zoi/T©- • 
WÄ^/TTT« -OTtpiypiJIJWT©-, 

Ah'A' /u« J^« 77it;'7* StA >'H,a«p7?«t «T«> 

«V77 7« «776. 

Ket/ eAet-SffclTF^f 3 6^ÄAA(*0CJD!/7BU ^TÄy' OU/I^ 

;(^, « ^TO, ^/o>', "EAäSto <A' ^ jtoAeoTo /tijj« 
^i?©"j «I'77 T» «AJW. Ktt», -'XA^fd/J,yjQ- AWj 
AVV T O^av. KAt T^VCUiTJOVf 'mVfi\t\jlKOV avv TU 
«araSjll/ÄK , Aafnmi teiTnJhu ^uffitATZVy Avjl n 
cAyp)1OT/u^tt. 

T<St/ AfM^v yi ^iA ^}ATif ^tof^rri )^ n(Mv, 
dcTT r kfMi. 

r^Vs^ 3 OTtp' «juiri jti xj^ TfiiazoTiv. (HTztCohfis 

35^0 6VCti«Z ^TDV, «7W<, 

Tl9>^Sy y6 0V7WV «^ -S-e«;', ei/ ojj '6it tv K^yv th'''^;'^, ^ 70 ^iS'fmwccir),. Ka6' 47f£;j'3'S- 
T^fj orztf TV vtw lÄffüiyAp^ l7if\i \p^ Inf^vTr^a- 

Ha j> fiif/M\iKa xi|/« Ä^ «)« «f AK£pä(^ov, Ojlt» 

"ElCTZäf 3 TpöSaTlJ/ liCix^iTV, (XAK^V AUfftUf 

'Ov cA' ä;/ ß'j/öj' «traf <jl/9£ f s«:' iTi^aai j'.o/icra. 
'Atto )5) T J)iiy>\fMc']iK^ ymfjuCi^iv «'< 75 fjLf (jt^yf] t- 
Kov. Kai iv axjT^ 3 tm «T/mjm/^I/k^ TioAAaJu^ 
^nTäu TH 'ATror^pfpK, 

'A/!/^/ ffs n«As©- ije ^yf'i Ä^tof «TB/ ^ hywLQi. 
' A\\A }yiy TU fjUfjußtKO ^'^TiU )y y,{lACoKH ^ 

— M </^« 'TrVUffly iOtitOTii Afo£^.A^ 
NHOTapjO/J, Oj"? »77 /m4A« TPOMfMtA if}A. 

'ATfsitNy au Ji -d-', »^ '^exfj '«-vaik «träft? ict 

/SöAMK, 
'''Af)(jiii 'A^^eiotaj xj^ K^i^^.i vqxivoi. 
YLai tn^qv d'iiiS'Q- 'Arre^^oipHf ^ ttj'Wtij/, 

'-oS'^h (A'rJÜAcUTn KpyiTi^f©- oJ^dJh 
&i<mi(ritj, tot' «tr kt^/ c(/7ni^'cö5 ^jaoi/ mv. 
Kau fjLiTn^f Q p^^nj) AVTj fnifMTwy, u>i \y TWy 

Kau, "Ev^'oty^ eiai^A'^ mo-v «(/bVgf. 'Am r 
Teiv eiSivAi. 

Kä/ TA Ä?9£^ j^ 'gfAAAAari/ 'TOAAAJt/f, AfTT^ T 
VSTOTAX.'J/JCai' TD<f -SrgJTÄ^lT'^oYj X?^f^^' ^ 
TBfÄJ'770f. O^Of, 

Tk? 'erSKA Zgijvp« dvi[xcf> ap-arqAriocAipf/;. 

Ktf/, — S»ft)p(;,'. "O ^AJ «y 0/ Ä77WÄ4Ö3 CWfCf 

IvzupC^-. 

"OtiTöJ ;^ TAf nio-^i^afif «ö-S-g yLiTAKK<i<T' 

emV, X!&t^Of (j^ft i«^ cAwTA, ÄfT? r ^ SiUTA. 

Kai, "bi^svy d.vA t^t^v «pjrj %t>{.tüt;. Ooojeyj 

X^ fS^^^a^^ZaiV OVOf/tA^@- iK OIKHAV Shlf)ifei, 
di \V T8T«, 

AVTin, S'lA vv/jo(. 

'EvioT^ Q A(»)A«p« TA? '?3-^S«ff«f * Oj'oj', Twf 0- 

j%xht' Ä;;^»f, A'f77 r 'zsfex «f. Ka', —rrtfjijiy- 
/A-'O" «77 i«<f «Vm, ÖfTI t T^af^-arH. 

Kai AKKai ^^^cni oy-blcoi, täj ^ "üZTäA- 

KAOS^, Tctf 3 Ä(?A<p« . 

Ka< ^ppiJfMJÄ riVA 'iVAK^AOTH, TOlf «f 7t'- 

Toj', ;^ 75/? iy TXtira , K^ 7o7f sk To-zy» aS'iA- 
(p'ofaf "Xpco^j^Q- , —vayoi JV iTi^aaz yj^^^oy , 
AVTJ r 5T£f«:&». Ka/, aKäj </l' hyfvßiy Üh-d-iy, 
Avrl T iyfof. 

d 2 "E;! ^s XXXia n A o r T 

fjSp S'h i(p ^'i^'V (SB ^fjULTU, Oi< )^ äW^o/ ;wk- 

"ESTI A E^ ;^ « iiÄv^Kfunf co/rw ttbä- 

"Ef7 ;^ 70 *? n^pOTöTTOTTD/ray rret^' <unw •mhv 
j^ •mixi^ov. rioMct ^' 3<) ;t^ J'iäiio^ ^s^ctzü- 

^H JU fi^>'' oifxa^ai yifcov ItfTnhAT«. ITk- 

A6Uf. 
jMÄ-3"UJJ« • 

H «are«? 70 oiATtv KivTiatUf 
^vffio^v • oKpÄTTttTnjp K^viihi hmyn^.©- 

Kai '3-ä.Aaw8f jceg^-i^o^^'»?, ^ r«c7»Ä ts)U'ä 

"£57 :i9 Eifft'f«'* 'arty' axnv , \6^©- cOa <r« 
h'dWTjH S'vKav 70 cvd«'77cv, iW«7a tW^ W^kmj 

— *0 cA"A;:^«!' Ä^XOf eAie&W, 
'E(Ji^a4i>H 3^ 077 «Ä «ty i75(£;»' fcV^/ ßAOlKlXjK- 

•n^9V. Kai KT©- /u' T^j-ar«^ '^v otvui tki 
ietwfi ?Jiy^ tU cAJTiKaff "ivA tIuj cvovtjov Ji- 

^OM ZWjL^H. "Et^P®- 0, 07W 77? AT^Cilf 'fPTVJ- 
HiV «ZSe^JTTB/« Tat, TH etA»)'3'H5t •^.i'JÄ);'. KA( Tif 

70 ^ 'aof'Of/.rifo hi-)P(^ov WD TnKZfjAyjii A p X o r XXXIV e;'TO-, 
H yt/ ;]£j c* 2OTSf7;/;&t>'5 C'Z?« )fu «i^ »57«* 

ai;'»f. 
• "Ef7 Ji 77 « J^©- B'ifavHOi )y "S.e^H^fffiof, 
■i'TS-Hjdv 77? J)ei irj/ü" cya/jiav ornj^i^av wt t 
LwrfmiYiTru fjLHtPicifjui}©- ' ai' Ayt'^djii 

Tolci /M.' ?/K77?c/a KfiTZU , fc^ü <A' ^ (MöoV« 

EfAsr'. £p^ </l' aKo^v Svjuö^iet, t« 'jrofKwav 
T»7o/? ';^'^5!?i«{rifi)? £p^« r^i » *A}^tfy>exA, 

T»7B, 

Nuij /tt'<^» fiÄAÄ Jwf;)^ MsAaJ'Sis yuÄT* ^u- 
Aä^«? , . 

Eüf « cv/ jMäAäkh ^ö^TttAlj/uV©" j ö? \7A0iyji. 
lov -ß c* (hcfioüi ovTO, xj Av»f>T}i(jSfJOVj cf /jo'iTn 
«OTtA« vsrj'ö/ar«!' Afcj«. 

Kfc;:^«7TU TmT^AKii y^t t« 'T-z^CoKk , «775 
•w^oipü'ja r Ahn^fUy TroAAtw) ^Tttcjv 6fi®«u- 
{'«. Ofov, 

cAjJh^lOi T^f WfTWr t/ij^gtii)? Tuf^vi. 

'E n E r A E^ i^ ;!t*0'-'''''^P^f ^^ ^ ^°"' 
^öy Ttt y^K\i(j^A T^Äff^M-Ttt y Sv ri [Xiv , a- 
^oj', To </\' )^vov, ro J^iy /.(kcnv Afc)«7*<> '- 
J^fd{J « JTttrTa ^ Tdf>' 'O^/ifö, -^ /tt€7' 0"^' 
Tor '^/M^' n ><o'/>y^.pay ^■nJ'di'^VTU'v 'iv tl 
TKTTüj' lj^,r», toc ;Kf-< £97 <a^^</^«^A"t7a , 0«- 
xiiJ'iS'ii p^y 70 a.i'fßv ' AvGia cTe, 75 )^voy • A«- 
yLO^VXf 5, 7^ ^ÖT>f . 

To /ü' «V aS'^v T^acyuA ItcHv'o ^ to ;^ th r 

\lJ.<pÄavii • oi'ov '^Vy 

"öf «OTtfJ' j ö-iujajiy i'i(?iAa/ • l-rd^^i «Ti 

'm'ovTvv y 
Xcp^l TeieuytUt iKciv 'näctti JV eg^^uwgy d- 

TlAlfTiiUov AyifJivv • Ciw i5 vi^iiost yj,\v4-i 
Tcua» hiJLV yjf,t mvT^v, 'Of»f« Jl' i^vo' 

*l^voy'jy li KjtI^ vhnr 'T^t^^fJt.Ä'mv fjuxfovy i^ 

*A4 </l' Wi? '3"£9? itoKTnv iv^ayoio vBlLÜng 

TapCMOf X,i^Kov T MtA' «tu A 6^.0 y /'T^o;y*c74ü. 

MiiTor, XXXV nget T^f o M H p o r n o i h x e n x. xxxvi 

Uiovy % 75 Ix^TE?« rirm ^Ttt^u', r ,mV, 
'AuTttp Q^v/xvW'j» fttKkav "TnhvyMVi O- 

77? J9 ^fc;i>/^ iJbi?-h yi^lTiv M mitiini -f tdiaü- 
Tj/s ;j^7tt^/ccs6«f . 'H ^ cT») 'f ^^.cnai \ß<t iview- 

(^, oA»3<* '7m£jf'<^eif(Mii,ra ^[J^^ot, *J^ av i^ ^ 

'EHEI' AE' TRWT^f r atkvjj^^ 'Traf' ^av- 

iyoA/77Jtof, (p^ps ^Äcra'/itOi* « )^ JiiTay naiv 
eu Äf ;t*' '^^' fiU/rw. 'O jwi;/ cAi i556«KCf, '^v 

TLÄTUi ^ Sit\y{)<nai d'pofifMU yivovjrUy * 'isr^cm- 
'srovy euTicL, tot©-, X^ßvQ"» opytfof, 'Tpi.Bii, 

eict '5fe<4;)(^(f iJifjLiet Siri^n<ni. Ovras '6H t^^ 
Tt^ no/t)TH «•oAää Tg^-fit^ÄTttj «? y.y>vo7a, « ÖJ 

^Kf cA£ 775 &v TpöJsojj Actfiif «^»'(jaf, Ä//if- 

Kai ov off «<r» 77f«j' J)af^.^H , a( cm tbü 

0/ äjMO, 

*o^of 'iUjJ yjKpAhljj , 4''<^vh <A' iisrivltJJO^ 
Kä.yvr\y 

y^) AKKA 'ZfOWa.y C4/ oji « «<r©-, « -7? OTTO »'s 

» "arg^^/f j « 71/';;^ «jejffwVu c04^«o7 TmWAKti ' 

a( Iv T»7T!/f, 

Aaf Jkitov ap a^'nv TSJWTB vi^ihnyif^'TA Z^i ' 

Tjff ynJK 7T)f ^«TV/ööTK TH '^/ K V >1> 776» J' Ki,- 
;^ Ttt '»Ö/'' «U/TM • «J 'Sfe* -^^ t^^KHfJ^aV TtS 

i,V7fa -nii Y.ctKv-^l'Viy KAff-^f» t' ctlyH^i Tg, >(äfrl cUtocT«« Xü/Ttt- 

etöj©-. 
Kai Tii 6^Hf j i^ //yet* äAXä tü/au/t«. 

^Evv'iA tT« ßiCa.A<n Aio^ inylKa IvtOJJivi, 

Keu, 
X^^ct T6 ;|^ tfO^'i^" tr u AvhiJk vnü 'A;^w/ 

fvffeu. 
Atvag cA' cy o7f \yL<päüvi ^' ° ^vtTsi v M )*'- 
^re;/ • o"/« gs7 Ttt cy *?X? '^^^ 'IA/ä«/)©' «-^ 

f1ßfJ$fiA y 

1U T eif (T^az ^av 'itxti't ^ujuiHK* yÄ^ö^ ; 
AHT8f 3^ A/0< IjOf . "O y) ßcLffJhm p^Aotö«? 

■5 AcfcOJ) 
Owiiy^r XpüV^ rnifJiM^'* etpHT^ejc 
'ATifeicTjjf, 

^ 7« S^«f . 'Ef }<) T»TD/? Afc>« Tttf 0)77'«!;^ > 

7»f (t<^ 'Aj^^/AAfcfy? ;gt/ 'AyifJ.(xvovQ- S^iAt^o- 

^.i y T hOllMV T Q KOlfJ-Vy T 'A-STO AAftlf ©" 

;;^'A0f • r q p^oA» T V^etJ' T^ «f '?' U^iA 70') 

'O^yivK '^ <Sitnfr\ffJVy ImiOM iti^eifft -^ AomS'Q- 
viv"Yi(pajt^©-^ KyiKKH yj^iax.<iicL(Ti. ;^ äAAH S'iwj- 
75/-C©- <Bfe) r "Ektdj ©- Ji^rQ-y 

'EV <A' "E^Töip «!7HA^ A/i' ij>«A©-, hl <r* 

7HT0 cr«pof 

Tl^.^iaf J^i S'inyi\<mi e5sv äiwau n xj c«. 
7VteuJ\y 

'Od cA' OTS er« p- If yßo^ iVA ^uuiQVT?^ 

'iußvvjy 

AvJ)>av 
X^XÄodwpn;««!'. 'Avap Äac7cr>tf o//t(p^^o«o5Ä« 
"Ej^Icüt' eihK{\hoi<:i • 'Uohvi <A' cpu^et^/c^ 

epo;^». 
riÄ-S-Bf 3 //«f«ö7i I^Tf j cy fi TO miJiQauvov 
''J^eUTJH H o^ Ivcpyeiets uvoi ouelwi^e^. 'O- 
■tro7Ä ©HCT -cfei -^/ "vjzro opyni n ^'oCa ti Au'-. 

-TSVi r^Ti^fJ^CiV y t) 7J7fü)7K0{J^CJV y }y Ü/TTOK- 
TeiVOfjdfiCäV j « äAAO 77 TVtV7t> TTO-^VTCev. 'E^, 

««77« (^y 

'Ayvü{J^©"y ßfjz©' 3 (OijÄ (pfivif a.ix/pii^'.' 
heuyou _' 

n'/^^dj'7' • oosi Ji Ol TJveJi KAyLTjlViaw ViktCuj. 
'E^ ^^vcpyeiof 3% 

At^A-ji Ol J^ci'oj'73 x.o/,«u vxelTCOT;' ouäieu. xxxvu f^F^m^mmm n A o r T A p X o r xxxvm 


J^77 
K 

)^ TA lf»f. 

"£ p 3 e/>(')J>}(7rf 'ye^'" emTÜ, af fjih cm To ttKh- 

rslf -^^KdfjSpOii 'i^\i<7tCj iviOTi^ iü75f©-, fflf» 
TOlCUJVjy 

,«T?«K&f\9', » 04W/ÖJ??»?, M f^^^oXH?. ElKoy©- 
'H «A' 'igj» OH. ■^cthäifMio -sfeJspwj« ntwsXoT^Ä, 

'AuTof J^« KTiA(^ mV «trs-sriyAWTT) rix,««* 
AvJ)>au. 

<^^^<Tiv ^oirtay'^i tyyawf AvmmJhiiv r am) 
Ta df^üHf^ü J^fi)yt](jLA]@-. Kai '€57 'VOf' ew- 

Kcu £57 iJ.lv OTVUD a/7ri r i^tt^'^tov 'soin^ ¥ of^toi- 
(ätriv, i 'ss/'ofTi jwfcJsQ©- r (m[jLA^Q-i a,\^A 'TBfoi 

Kai ot /utjrtf 3*p!r©- ef* sn'StcOTi' «9»«. 

'HiJ'TS yii\ACäV dJ^ivÄav '«'^rsst 'nroKhA. 
"Xov 3 A^oKT^h 39 r ':foKV7An^i(iM ^il" cAJTO.^iitiy 

'Hut' «Svsä «(?■/ [JLiKtajueäv d,itVA(»V. 
OuTfi) ^ ^ op^Zü/ ;9 T S'iaiBiv 'iJ'H^iVy ei- 

TmVy —<T(pfllVcC>JlV iOlKOTii HVoS^tOl^l. KaI 'i- 

77 <Ere?^«f> Otff 'mScTii iexi^Aiv^tnv 'i^vm , 
'iva. 1/.AKK0V TO &«, 9t;'cr5«f cuu^/ ^[xoaS'ii'TüS 
a/m 7^^ TTviJ^v ip€&j(ru6> ^t«V»i. 'E'3'» «Ti fftWiyjf P®y»f PHff'/J', 'Ei&AOI , TiTJiyso^y £- 

o/KoTSf. AfltAi'jaTc;' jt) TO ^«oj/ , }C) A'jrtuj^i 
'Cav Q d^wjTaKTZaf fi^fjficöy ^avdf TW/i/t- 
'Hü 7^ -22^ xXä^/^« y!.^.vav ^i\ei oüg^oSt 

(M^öo/f o^yiotf o/M>iot y KXAyfmJ'ov <o^y^^^'ov- 
TTäv. IhJj I) o^uViiv, «f o4saj x) 'f '3rg5t^£a;(j 

'fl)ui', (pA:»m^ov^y or' aiwr©" witeLi/öi'. 
■^07^ ateTö», 
"Ojr T8 ;|^ o^öö' eojTTa TrasTfl^f t^X*^^ *^ '^^*" 

napigvifft ß T o^vJifK^AP l» 1^ Tdppa^v <- 
<fHv ' rh Ta'x©' , oy T&r TnJhixi^-nv ^&>ay 

(f^.w/jQ- of^.fXAv vff^<reiH^nvy kk onjinfaiiS^" 
"isa 7 ifTTir^ .©^(/^ftff^fTtt hACnVy 

'£li e/l' 07^ 77f 75 i'^.wvTO. \S'ay , mKipo^" 

'AtJ cTe -^ AhKay ^aary ^hias pty ojgii, 
n KAyäoo KAixCÄvei y ng.) hrn Thi ,ih<i<pov i- 

(JAtati y 

Tip^" »TWf '«{»7? Ti^t^Tniii hin ViCeßi ; 

Kiuiwjr Q, ot4 ^' AKKlwy 

ßf </l' OTE KOf^^JhVTi J)ja Kw'iii Ol T g- 
•^/ "S-JjpMf • 
OTfe Q 9/A07lX*l«M', 

'fl? 3 y^wf ÄTTAK^cn 'zsfel <nLVKÄyjcO^ ßiCaaa • 

'ßf jj KujuSf «afei |U,mAä cA/cTdf ««nsj/J) c* owA». 

(j^[ujy ^oKoif iii[^<nvy 

'Sii 3 AüKfl/ Afvzomv 'i7n')(^e^.ov , M \ei<poi(n. 
To 3 ÄKKiußV ^ a'T^i'nJovy J)öt. TS «rv«»' etyei- 
av yj-i 'uOfiJ'ÄKiaiv i{§.i Movwv 'i<hi^i , fxiei- 
^av iyäL^a> to <s^o^ rUu cvojv o/Kwor. T«^;/ ^' 
ffvö^ T" ofjxl/jjy Iw 'i^ /a^( (jU^^j AVVTn^a- 

'lJh(^<^i </l' eep' c** <ai^(jiA^ti fli/i «Ä«A©- 
akkIw. 
Tav 3 tsdfJdjKiCäv 'n,A'mjjc:iv '? tdA^?, 

^Akkä Ti y^i 'i^t Jhvex "mizaf/u^ti ix, a/m" 
hfiyn. 
MovTTäv J'i TO f4>}<op fjSf^y «f 75A©- 3, ^- 
vdiov y 

OjpM*^ Td^ij^.i 7? J^ /%Ä tf/x^07?pe'3<»' 

Mi*57'«7Wi. 

TiÄ\iv'^(&^C(h>^\ <^£otuiV AvJ)>o{ "^veÄü "i'TT'jraf 
Ü®«f T/LiyiODi^Tfj^ay 
'Sli </l' ^7t 77f 5a75j "i'?rmQ' aM^cos o^ ^ctTriT. XXXIX rieoj. Tus 'Hy TE iS»; Äj«A»(p/ itt^y^fop^Of 'i'a^iSTo 3ttC7wir. 

a.KK<Ui ofioidi 'z^.^iai <3&^CäM« , »«crsp o# 
Ol cA' a>T AfMTYtfU htuimt tbT^riKoiffi, 

Njmn. . 

'Akt« 6?)' J4«Ah, ot€ ;t/vncTH vor©- e/.9«5;^ 
Il^Chnv (tYJiisihu» ' rov «A' kttcts w^to. 

^oi'A «yjy o/mriKH' x!i «v a^»? ;tü;u<«, tf?Ae6 
ro KlVi)^■^v a/m vorny m /wäx/sw. -m vy^. ki- 
vvv}^i 1^ om cfWTTiKfü fo^Chnn tm Ava.Ti-TVL- 
fjS^a Hf 7^ mAAy©-i jy ^^y^v^o/u^fia var' «ato", 

ta^earfTTJeomv Ol Tn'iovTii Avi^i. HoteUiTa, f^\^i 
Ti 'i' hl TU ef)ayei^m V^'^y-ma; 'vraf ^ewzw • cit^ 
'iyz^i }y ^ T 7n>^ciy y^TVU'o^yf ln^rohiyöv tta- 

d i^i "Tm^ß. TW '0|i/!iffe», tsf^Ttd j^ TTtf ivvoieti 
tUJT^ KetQ'ow j ;^ Ivap'^f >;^'Ta<T)id>a.emt'77. 'O- 

xof Xo^©-, 8^V '&'A^u TW v^K\s{^A bia~ 
ft^Ttt 7^;^«; • et'ip' «}/. es:/ lÜAt j^vciv 7^ o'vTWf -5-«ä>i' T« 3t) «tj/Spfti-^^wp <s-^i^.yf^rap H^vtvoHv, 
jy TAi -Zjjoi TO W'd-©- «piTÄf ;|^ r^Kios J)ou-* 
ffiV i X} H77f/ Ti-^lf KO}iKn füTif^^W T A" 
Kri'ä-HAV '7^^(Ti)KH y (MVJ^VHV. TfiWTtt Q ^- 

T£^«et«^'7o Ol Iv ^ihocrvt^icf. /iATfi-y^ns • 
h 'in /t/spH , TO ^ui^TKo;/, ;^ ri^Koy , ly cOä- 

hiKTJU-OV, E(/ 3 :7a£77 risTOli TAi Af^i y^i 

7ä cmi^fXATO, lvS)JbVTA ''Of^tf£ßp ei y^TUfM- 
.^Tj/ftVa TTO^^ KÄ AI' «<» fsro TrÄvTay boxt^- 
(^iSw> äi^iQ- ; El 3 eO' ohtyi/Aruv y^t (/.v-d-t- 
mv h'oycv weop kfiipeüviTtu tä vonfjufra , u 

ÄWfj xj '^ A^-^av «■9-©-, OTTWf e/ (M^' ©/Ao- 

fjUid-VVTif fXiTÄTIvQ- IviZ-HtTlOS '■^'J^jayKfJ^'Joiy 

pAoy ^«TMffT TS ;i^ kv^7KC0(n r Ahh^cw • 0/ '^ 

Quui'iväu. Ka/ 3^ 657 TTwf, TO /a' c/>' vsrofoiix^ 
ay\[MKy'o{JiJoyy A}A^y • 70 3 (pavtfiii M^(Ji9f)or» 

'Ap^«',a9i« Tviywj arrn -^ o» ^tjWtc^ a?X"^ 19 
')?üi£r8Ä)f, taJ 0<J^«f 5 Mihdcn©- eis t n vJkr©- 
iinAv AVA'p'if^. Kai ^A<m(ABA « tSF^T&' "Opi- 
p©-iri!9' variAÄ^g»', eiTmVy 

^QMAv'oi <3-' Off -2!^ yiviffji Tidvnost tstü- 

X7KZ. 

M€t' oRHrof 3 Sivo<pAVt)( Koho(pdriQ-, vpi- 

5tt(MV©" T"Ä« fü^-nti A^^i Vi) TV i/'eßyp J^ T >^~> 

£o/Äg caydatu <r A^ofi^tuü tzwtUv onr'OfjweJ-mV 
Tiirayy 

'Aaa' vfJieifiJLtv TmvTii vJ)»f y^t jäTä yt- 

VOl^. 

Xrf/aiyei -ß r' AVAKvmy «? ta "fpvnvy^^t^A 

fO/p(«4 0"u;Jir*1(7T, TTWp, öX^.y vJhp, yU/). TeWTA 
'j K) "OfMip©- fi^s (fcuvinu, y.</Y\y.ov^av hl tuK- 

^iV. '^t>n f/.ly yb « ylH ,' y.^reäTÄTCö mrTwf 
er* , ^iAcmjß&A. S^a/^ftJ^Kf yQ bj'T©- tfk 
KOffyi^y (jSp 'zkAi-yav Ta. 7m,/]a i^yliy <7- ä- 

V0> T&TTDf iTn^V eHKOTCOi K^-piT AV * » 3 Q/M, 

h> (jLitra KSK 772tv7atx.°'^-'' > ^*TföTepa) T» -Tsfete- 

pjOJ/T©- S^'. TkTB 3 rio/UTH? C* TK70/f fjici- 

A;5tt cTkAoT, w oj*? ^ffcTf ZtJJTf , äotj t« 0- 

^rtActoyttf AVAama^V y ^i tiAvIa [/.irico^, J4- 

'Aaa' ots äS;/ yj.1 eg-« 'Zir£ß(p^eav h^Koi^JiS 

ij)V(PU y 

AüTH »«j/ )«.i« i^vmJLiJL (WT^n ti dÄAetorii ■• 
"^HfUj fj$py,iv 'i'7sti\A'^i fiov ihviiTnio 

^iJOui'^Uw , T«J «Te K OM^i IXiTi«^. ZU?Tä XLl HA O T t Ä PK ü ¥ xin • *AK^rÄr^ cwipvq*, e/>' »ep©- aiStf' »>15M'6. 

K«U '«77 ly TKT«i>, 

'Hse/n </!' ä^'^Cm fz-ejAf i^,vov %Kvyi.mvTZ. 

'Ey oJ( Ji ^«07f no/»)T»K ffiwoiKffv TM A/i 

^H^tU, 077 "Hgjt (M^ VoitTUi Ä«p , «^p gr/f 
ü^£^ »«<*, cAä 3^ Kiyeiy — >/4£9t J^' "Hpw n<T- 

VA ts-^äi jSÄd«Är. Z<jCf Q, ö aJ^-jlp, T87?r/r 

'AJ^SXOö/ («V Kf 'iJh^AV «T/St T CtUJ<«y«Ä;' , }y 
^ KATA 77 O/ZO/OT^Tat, 077 A/!>t^« XK(po/ J^ X/y»- 

f/h^oi ' "ZwjoiK/it )y 6fi6\5Kr^ii ort cJ^ ojj'^ 

(TWilOVTav •f^JVATAt TA TmVTA ' i'ti KAI iV 
Tri "leT« ffw/if^VJAtj 39 H >-» (UJTUi ^V^ TÄf 
Tntii 39 Tä «t^'STff. 

Tk 3 cum AO^« 'i^TCU KAKtÜVA iV oli .^H" 

OTi' Z<€5 K§iy.A^ttt 'jitM "H^ai' ;^ c/fetT^Sc&ai 
^ TnJ^v AuTiif AK[/.ova( <A/o , T«7tr/ Ti«) 5^i(* 
J^ 7^«) ^hAostm. MaA/sa 3 c* lueivoif U^cpyeL- 
^iTot Tov 'Zffipi ^f^eiav h'o^v <r/' av 000"^- 

. TjHf jÄp TS K^jr* M(M^ Äcr€A(piOij Kf T^K« 

2<^f, ;|^ e^ä), TetXÄjO" <A' 'Ai<r«f h'i^im 
AvÄosav, 

Ka», 

/y.Ofg 77//Wf. 

Kä< 077 \v TM «7» wavTof voyj^ Z<sC( ^ 'cAä- 

ü./k70-, "A/wj 3, T r etep©-. TStt»!/ ß xkyet 
Z'o^ov «sg/sflct, t-zr^'cT») (paioiit^oyiK'i-^4i aAa' 
vcro «AI« ;^ nhiwuM i^ «^ ä/^v«p etsTio)!/ kata- 

lirÄpn 3 xÄT£Ae<(?5n K) y.oivyi Tnivrav « 
^w. 'H fJfJ -ß -r^ le^av s^iyjHcäv i^'ia. Kt- 
fHTAi AH, fAifti 3 AKivn}©' « yn ^SpH , » }^ fflf ftip©" -^ >'H< • « 3 T» K£^,^K 7ü KAfX'Tf^Ta- 
TOV KAt KA^fCüTATVV y a( )^ TnltTVii HffHf iV 

Tili ^l^oif -mfXTifiX ii(rieiiy o'Z^ a{}^aw t/- 
vi{ «^' kvJb^av ^/Aoo-o^««/. ''üs^ xäT« to «- 

XOf KOtVA •ViS-fc'JSTB i£), TitüTS ^tu/ KATCOTeiTa 
S^IA- ßOfvnTA y K) TOV ^KVfJLVmV AVaTÄru QV- 
TÄ cT/c* )UiV(pÖnTAy CT/ «f mZTA eu (JLiTA^O 

<pv<r(ii -»•« (mS^iJ x.ATet^e£;»'Tfiu , 'z?« «Te «?*- 

^acmiy ^»eßTVTii ts ;^ Cyeßrt^rQ- y 3^ ^^/zo- 
77)T©- ;|^ ■^•^XÖ'^1^ i "^0 D' '^ ^os a/AtjAÄ 
Ä^'ctAo^'*? 3^ K^.ff^af ivcLTPc^ytt^ofj^m to tok, ^9 
f^TnCoKAi (A ftien(^{ \san(/^iaYiy t 3 twtdj aü- 
07^ /u» ShS'i^f^wi, ' EfjL'mJby.x^i X^n rd ohet 

QlWi^AVeU »Töf, 

''AA\oT6 ^ (ptKoTiiTi Qtwcpx'ofjiSifJ^ ei( h «- 

7nV/TA , 

"AAAoTfe <^' fluJT/f escÄsa ^opdt'^Ä y«»«©- 

T^tü ftfcr ffvf-t®a>j'lAf KAI tvtiViv r^ ^i^- 
ü>v y ^th'iAv <:s^<myip^7Ai ' vhkQ- 3, ^ iy- 
Avvacny. 

H^ 55 T»T8 '^O^Mf ©■ ^ (p/AlÄf 39 70 r«3C©- 

tuvion^y \v o'lt(fr\ffh "H£^ «sr«^' cu/n^?, 
^E/^ jÄp 04«;«^'»» 7n)M/(po^C)i'aH£ßi^Ayciti(y 
'ÜKiAv'ov Tg ^eac y'iviffivy )^ /anrfcgji Tn^iuj • 
Tay? e//;^' o45(<^'m j ka'i ö'ip' akcxta vHKict 

Aüora. 
TowToy «/V >«:^ 7ÄU ^ A(peß^i'i{w y )^ t "A- 
f iuj //ü3-©- oi^/jT/gTJU, Twf ^ , wurh Jiiv- 
Af/S^m <^^ nu 'Ey.7nJhx>if< j5 ^/Ajä, t« 3, 

TTttp' If.fiva TD VHK©-. "Od^iy TOiTi. fj5p (Tu»' 

Hojv ÄAAnAo/f, Tj^Ti 3 «T/äAvovtä«. 'EAfefp^« 
3 öU/75Ay "HA/©- • 319 S'i^yi.oi fM djijTis\j "ütpAt- 
r©"} Av« 3 rioö-^Ji^f. '£;> eT< «/^Ao;/ i^lPoTl « 
Sf9^/Z©- >^ « ^«£^. «<77Ä, 3^ W TTtOT« tVAVTjAy M 4'J- 
P(^£5t T£ x] üy£^,, TTDT^fli»' Ö"tUJÄ5/B{77 T« TaivTAy 

Tnri 3 Kvvffi. 

'AKOA8-3-« 3 TKTD/f 3^ TO (J^^ TüTf ÄAAO/f 

■OT/nTaif «pmjmVoi', ot/ (k, thj "Aps©- xj *A- 
(p^if'iTJlf Qwj\saias ApijLoy'iA Qwji^vntVy (^ iv- 
AVTjavy ßAfiay Tg }y o^iay y KipvAfjS^av äAA«- 

AO/f oCVäAo^«?. "O^TW? </^g A-TIXfifTAt äAA»- 
Koli TA TMf iVAVriAi <^V(na{ Tg7V>JtV0Ti*, cci- 

virji^w'ioiKiy^o rioftjT«? j^ gf 7« i^^ta^h 

7^ ^iavy gl/ « 'm'minKi tsv ^J^ td?« ''EaAiict, 

7«\j 3 7o7f Tf wö-< ^OH^K^TO^ 5 AWnyoetxZi 

\i[j(.(feuvav TÄf StwÄiidi iyß.T\i. Kau t ^ *o7- 

^0? TM HoO-eiJhiVI AVTlTetOJH , To ^cpfMV KAt 

^tt^» Ttß v-}^^ KAI '\'V^a* Tim </l' 'A^^^v 
TM Ap«j TO ho-}i^iKoy TW a^oy'tT^, TaTgr/ 
TO ajA^oy T^ xctx». TI/>u cTe "B^v t« 'Ap- XLTTT Ueei^ t^; O M H P O 

'jifuJ'iy ^ eti£^ T? <nhhv}A ' )y ort fj^y 5a- 

A«7ü7, 07/ ^' Aof©- Ä« ^h7h ^ f^f^t^^i « 3 ^M- 

VK AV «f AS^-S-^I/ m^Cii i^VTSt. (h^fHTD, Koi 
<* TW OVOfMtTJ (TH/MUVH 75 fflWTTO.V. ' ^i x] C* 

»3-uu77X(j». "Zetipis^^v 70 oIüt3 thhot hl TW 
fi'ZfHV n«£5tT5t j<a»H?. Kai W^/y cy cf^ (PhotVj 

Toio. Koi CV TW, .^'.11 

077 xi'xXo^oet'xtu) 'fi;:^»' ^twsifjuv y Tnii p' \s^ 
yatt\< (paivi^y ewätf q vsre ^^7 «t^ot •- )^ Tktb 
JSlAOI' TTO/«, A.i^y, 

"^fl ^i^o/, » }d^ r iJ'fj^ om i^o(p& tfjA' 

OücA' o'^m etr^j. 
"Kau 077 «H -v^ «^f iisjy , )^ <ha. tkto 'T-s^- 
ift)y €t^cnt.y)^<iio(jSi)&- \sm eunv r ITo/mtk, tUm 

T©-, TSSTSr/ 7K ÖX^iW», 7n3/«7!«, ;^ «f eWT^l^ 

.Ov£ßtvov eij inKv^hMv y 'iv' A^aMarroKTt 

(^Acivif. ! 

'Ef </^' 'ItTIS-' aUlVfCd K&[l'TBf>OV !pcl<Q- «SAJö/0, 

"Ehwv vvKTtt (A^auvoM hm ^üJ\:o^gv äpa^v. 

AhVjI/OT 3 «U/7« x]7B ft^cT©-, —KAJJ.flS^i <A' /tS' 

»iA/©- &V . Kai U4}«9©-, ■,, ; .^ , 

Kai £77 imaM-oj/ iv t«t«, ^ . ' , >. , 

HfA©- <A' MiÄ<©- |t4«<;vK »gßtVoj^ Ä/*i55yC«C«i».^, 
Kai T J^uuÄ/twy, ^ -, .1 :' ;t;V;^ '^, '.q 

'HiA/©-, ofTO;/)' i(pofAt 'f^-ym/l^iTraKia: 
Kai 7oj£^4yp^v, )^7^c'?n t« Kiviicm ow-7o«j^ai-, 
f sTCf, c* o7< ÄTHAH, 

Aüi70M<u «f a:tJhi.Oy }^ h> Viituio^ (pAeiua. 

K«i C'^l TKTö Ö Z<<J/f Ö/JtOJ' 'J^^fc^A«, 

HiA/', «75/ ^ av iiir' A^yATviffj tpÄtivif r n o I H 2 E n s. XLIV 

Käi 5yn757«7 ß^Trntnv c-ttt ^«'/w^f k^H^v. 

'Ef öj» cTmAo? 077K Tlltf'^V Ühl&y ÄÄ^' I75- 

gpi 77f xfHOoaf KÖ7Ä. "O-i:^» ;^ 'Ae«s^76A«f v®-- 

eAa.CgJ' • «^70 ^tJyJ 77Vp 657? AVCiXpcpify )yA4'^- 
^V y yAl ivJ'lAKHT^OV, )^<p^af7iv • '■$ MA/©-, 

st^^cy']©-. 

Ka* -^/ A»\av <re -i?^ )'J^ 7- icßj/lv Agpav otj- 

TTZTnitlK&y \ v."^t;'/;:n •,■;.■':: i'-^ 

Kai r "Apx.Tci' t äm gpi(pof/^lui -z^t t awi^a- 

f» TTCAOf 7- ßofetOVy )y JiA TO fUTia^V [Jt.i) 0,7^0- 

/j^Uu T oei^ovjQ- y %v hl \^o> yj^va^ o-y Ti 
(JUk^ta]©- yJixxQ- \v a «ffry "ApJt]©- , fs' o 
/4>/r©"j iv ^ 'Cleicäv cpi^pi^» s?t« ? Kb(r[/.a 

«sfe^^OpA • ^ T* ß^jiai Jil'ofJ^OV BoiäTiuiy 07/ 

Tnw^^viov Tt^ifirat r n^iÄJi/aiv , «7» TTiT^a- 

J^i^oA T^arapa? ^»«^jo/f,. -^' -mvnav ei{ okUjj 
vviCTA fi/iei^o(j&fi(<iv %^ ^cä/'iay^ Ei 5 i"" W7ä 
Ttt 'sfei'^" Äsp^c ^öfSiMS^Ja, c/>sf«A95J' af^'Af^." 
IQ'y >)Ä^\©-77f, i y^h ^tUJfjM^HV, OtjybTvm 
«zsiyexHTD a//7w. OüKafro« «Ti lAi ATiag r^f 'vk} 

A«'-4'5^J'. 

'^*??-« ^ n.^W ffVfJLTfAoa.^iTi')^ \v la.VTJf Ä- 

eii^TAi i(p 73 «Aof g(/ /SaSw Aurtiiy Qiwigw- 
rai Ar/Ml mdi/jMTZaJ^if y THTnt <pA(riv 'i^to (x, 

<pZ^(^\ii- KtVeiv T Ai^ß y eif^iVTA? Q AVOlcfkl- 

VHVy H( T) i^a ß/A^of^^f. T« <A' AV^heiävu 

70 TniiOfMl. ^VTVS T^i ytiiy ^ ^AÄOJtt# ai77<Ä<' ??) 

voixi^aarjVy e/^^g$f«rK<7W ivioTi ras «f To g^s» 

e06</^«f. "Es7 "5 07? •V3ro;;^p8<TcW tiJJTLuj y ;öl75- 

^Hiteiv '? ytii TivA /wip«. Ka/ Täto oiu» ''O^- 
f©- «'«ftjf, 7^ alriAV 'T^ c^tTfjc^' Trt^Tloat^JBvt a~ 
vAv^ffjy yutio^v 71 cMnv i^ kvoffi^ova,tsi^<7A» 

fcocBii T HA»» , ö'X^4^A«''' ^ ^ '^'^'^ (^twjwJV. 
nsTToDixA /^c• 3<j T Hoc^Myse, Qhovta tCuj yloj 

oTn 4 ^st^n^Aoi oTn'iA nvnr aep©- y^TÄ^a?. 
'ET//tA'r 'S,af7njiv©-y 

ZjCyüf cA', ein VVKT^ OhobJj TAVViTdi K^.TSp^ 

Kai -mhiv cm vTb na-^j'xXif, 
— KJ^ Jte ©«in? 

'Hee< >^ Jöt7^p(<i»'7zi. 

e Keu XLV nAOTTAPXOT XIVI Kcti just' oM)i)v '^Aitts 'ivyyreu , 

'7H<^'v1@-y ffjpoi'^l -^ivQVTtu. eivifMt, 0^iv"li£ef. 
9«a/f, '" ■■'""*'", ■ -''V- ■:.■■■' ^ '- '■ -^ ' 

Ol dV OfioVTO 

'OJ^uoa^vf T ^' (p-S-iVofT©* ^/o< j T8 <A* i- 
o- cTe /W.W Qwjlirri? TiÄ yAlfi) 77?^ ff^xtuJMf, «Sf- 

^ TX^ €A5«K cOÜTi^i ^^^JA fjlÄPTPS «^OjSJ^W 
^HrJj^?, ■ ■ - ■ ■■:.-.'•, . ,-.; . - fe^-^ ' 

vfAüv -• '■' ' 

«? TUü (ti ytVifflP ait-VP V^i-iiy f/J ' t (A y> 

uWaT©- (^iTJ.CoKvt «V^*£;,« y'iHTita '• i <A' «t- 
rs/*®- 'i57>' a«p p4aiK Tkto cTJ ^> ts .^'aXo/j 

f/ivQ- Cy^v div-noV * »TÄi; j^'''*«*!'»' äü^'»? e;),« 
Jhanni; y . - 

TkmtäV -ß ^', Ö/T^ ÄfÄTOAM< ofUMTeU ' «/^e, 

*px.T«, K«! • /wfcf dvyWicOTY)? vy^f UV, [JCi- 
taCäkkh !/<■ v'orov ^cp^hv ovta' d^e yo- 

7©', ^i'7!r]vv'ofJt^<^ ilf ^i^V^V ' «Tfc ^iipv- 
■tUTO j p5^3w, 

"AhAo7£ c/l' l'üf ©- ^eavpfi) «^ääcs J^d}u(v. 

xXlf-cari roüTa KATViKOmTKi • o «Te vor/©- 1 
c4t T« iVAVTta ßA^s • O'^e;' ^ p:' 7?J /?o- 
pöK ^nfl"«,- ^< !ijjö j i'^^j^-. 

TU ß'tAy. 

"Ori )y n '^ vir^ yiviffx '(^t/ h>,'^ r u- 
??« y AHa3v,f.;e4(rEftr.f j «OT J)»/Jfi)a?<' , « 7ft»j/, — ^i* 

Stp©-. Kai, 

n^?HftiKH ytiy ' ' . 

Tau yÄy Al'fM Ki^atvh ivjpaoy «/^y? 2><^- 

*03-sr cf^Kov ijjv ort lA imp^^yS^'OiiSni r Tfd 
■yliji vMravCy^.y i^yATmpvffj.y^tTtS vJk']iy tzi- 

eWTU AVa^iV KA7iu)i)^n. T» </l' ACT» A&f» <f>«^ 
KAKHVOy 

T«T« )<)^ d . «X/©- c/A ßtod-Sf AVAJJJWV <hai ^n(J^ 

^ifi VT» ^ -VSPO ßÄf\a hcLCfcf. X,ATt^()-y>xneU, 
Bei ^ »7'vy£fl5-/ AVAäüf^niff^f Jstkvj -j^vaciv • <w 

AVifJL©-y 'i'WH'ra. ßict, p«?M 7^ rs?©-, ß^gvra.^ 
«) aVf«/«^ ATnJTsA« • H'^oK'mTifoi n d^^Tsriiy 
Kiper.vi'ov A^inciv. "O'i^ eiJäf 6 UcinTfi^y x'iyH 
jd roitm^ .'As-£j9&4äf.5\ ^€;^x' 'iXWWj. Kar 

«> ;^ fÄre^T®- "0,«^©-i 'Ah jS/tiWn-Wi'Twj^ 
Ä*y««.7v< )ä. o»'75f fq.S'iAv i^ A'tFmi^rsv %y>i^i rfiv 

TuviK Avai^ovU eiT/y )^ A^vAmt xJ^kov^. 
'Eirei €<r«'7« » 7r>in<rtf ■^iav 'iv^y^vtav, 
'iVA Tiuiyvcofxk/J aZiwv cuS^noet r IfTuf^^yoyTay 

äAAo möfj.ctj'Q- «</^©- « r äJ'SjpöWb j cHex.??»«!» 
er/i' 6^rMpj< ;^ Ae^^'« , »atsctiyJ.TAi iKttstv ^ XLVII ueejL 7ns OMUvor noiHXEn:^. xLvm AÄo>J5>' <fif^vv<nvy ort «V/ -3^60/. Tireov Wj'- 

"QcOTi/ k-ya ^ T ^(M^av <sfet t' «/*' i.y^d7W.v 
f, 3 'A%J-A ^oi cWTvy, Ew rv tiKTOV' EvpsviA' cAJft>0 7ia.K^pi^J oÜTcp nif^ov el>^(ifV. 
Kai ov oTf «JWT^f ^^>«> 

S.}^OI( ^oli i(WTOV, A»^a, ^^^v iÄW™ ^IW9V- 

rTAy }y y^dßfiov r\cv)^aM a)pvv , }y äh J^akoot- 
fjLKVV T* -nävTA, r n vowrk 3^b <pvaiv •rafigii- 
oitr. oTJV 5 °77 v»« ^i' ^oiy Tjv.vTA cm- 

^futffj^tj, 'i^i av iifVjJTAt KQy>t 7Piii\ii t^v^^s 
"O/^f®- Tfl^e^;«. T«t /mS^ th; 'STif^i'ojäf r3^«r 

77 «f iU ^'iy>l 77>, CT« «T/A TWiirHi 4 TniijatCdi k'' 
/tMj/ov '^of etWvilÄSJf -Vj«^ T Ai>^ehrtov J^lAKiyfV^, 
<it^X* ;^ ^i^täCävt?? c-^ r yäu ^ th? AvSsfcoT^uif 

biAffQfAfiAy hl ojs^l^ ,i.Z<£( hkyii/.ys!]'^^ TOlf 

■ ^Eyveni 'ErrwiyueTfitw oy/.?ijai?c».?ifXfüo, 

Kam c# Ai^oiff 

THy©- . , 

'0!p9<>^*wTa7i» of»f«u, k^y.X OAO(puff^ «7»f . E77 3 TT ßA^nhtKav A^iaf/a. K) ttj ^ikav^co- 

^ifjdwy 
"Oi Triez ß'' v'oov ^ ßeß^y TneiA^ l^. 3«- 

olmv r ■": t: 

ASzWäto/ct /fecAajw TB/ \i^.vlv DÜf u« SV«P7f j 
Ei'Oi's of(5^i' ^V 077 W^perT? Toy AiJ^^y 'jjyö- 

TZ)!' C/77I TW {»Olw g;:^«^ • S'^Ti^V 3, ^ T&5 CT^- 

Haff 3 aJjToti irTii Av^aTmii ofiiXovilT^ y^i 

TAfjuiL^iiV ■ ftlsonp x} r 'AäLwJa.v ttot? /w' tw 'A;;^4A- 
A.«, Afi Q TW ^OJhxm ' )y t 'Ep/xtcu T&T Ilee«- 

f^^ > x) CW TOA/y TW 'OJhosU. Kcfc^BA» 3 AH* 
TiAr 3t8f TB?? Av^ä>7ni{ r^^^reiv o'liT««- 

Kai TS Stfl/ ^^voifftv eo/K07??A^Ao<Ai7IüTe!T, 
IIxWTiiTa/ TSAedBj'T^f ^qscäipaai ttcAhö^, 
'Av^cäTmvvCejtp n )y cvvofMlw Ipo^avTii. 
. Tm< 3«5!Cjj'oia^ rj«^' S«®i' i<^6j' ^ tc ßkhi^zu 

Oy 3<> ^TKtA'ifyA ^iol fMi&^iS fpiKinfftV, 

Kai, 

Z<£(07iJ^T',AvJ)>l(Xyi JCöTSftJttfC/Jlü©- ^(tt^iTniVIf 
O/ /Sj« «Vap^fH (TXOA/A? XplfftJffJ ^/^Sttf. 

"ßoirep 3<) tjOj '3-g8f ta^yVOüfj^af v^ av^cottwv 

ei<m}fiy »7» 3^ 7K>J AV^cÖTii (X4/jl^lf/U^iS( OJJT^ 
Iv TlAffn Tü^if. Kai ^ &VK^p«J» F^TOJ^V 

-.'/"•EATTDi«««, cAJ^fJ^©- A^t t' a?\X0/ö7 T5 "S"«- 
o7c7j' , 
'E^iKÄAP iv^yJi Kwjaimi>ioji<poff\Tis?* 
3 KivJlojd/cäVy 
,.Z$(f TrÄTcp y äAAä (to pJffwz -väsr' »'if©- ^«^ 

• * A^icov. 
Ke/ ■mhtVy /!*' ySjeiva^y 

noBii' %v Ä/Ao^3-gc » oif^ «f«^öf K^'tb J^yi^uf. 
oz/rw-S-g^f ;^ ÄfSjOisjT»« t/)Ksuoa"«ij»?/^T5p50f7af ^ü- 

flW. Kot jS 7W 'g/Tll, -, ■ 

Zi^i 3 0g/M/r' &K4A<si'ff^ '3-s«f Ä;^p[u.'</fe ;£^- 

AgajÄ/. -• - 

T<79' AwT* Af}tyS^.vv& -S-g»^ , d}i>fhuA yj." 

tH 77 ^TpwföK i^-A^^^yiA^fMiei^eii • 

c 2 77 XLIX nAOTTAPXOr Mo7£9'.J' <A' «77^« 9HJ«< 775(pV5/«Vo»' ^/^/«V«« 

Kot Iv cjf AhXoii Z£^rw'» r S'uÜajjuv "ffii «'- 

fiir' MTvv Ol JbnAfjMTO.'nt n^fJ' (piKoai^av, Tlha.- 

ufxOffj^lw i^^-^viireu. , äMä 77 ;^ ^ TUi dy- 
^ÜTToti Vt), av xssrÄ^yfiv p^^ td eastf-zo»', t»t^ 
■A' TTOf Qvvei^HV 7c yj,7iujAJ'}(a,<;/^0Vi OTzt» iif 

»TlUf A^'^i iy^Ti^.i 4 7iK:ir\<naiy hu /U T» 'I- 

jEaAnfl-/;/ h^TihiSrlweu* c9 Q T» '0«A;ar«flt, 7«\) 
iTädfüf T 'OJliidaf J>tt r aj^':^ aCüAicw oKi- 
Üp6> <^7ns-^v, 'E^rifjLctfTriv y^ A-]äfjS/Joi ^' h- 
fOV T, 'HAI» ßoav, cJ^OV a/7Pi^^. tWT^, Kau 

Kai iuv'iT^ eii 'I^kUjj y^)i3, -ay» Td^vm i- 

KotiSn. • 

^ E) cAs KS oincUy 757? 70/ TiKlJLeüi^l/ OKiQ^V. 

"Bps?? ^ 70 S,>Ksi>i cvf/,Ceuvov hwaovti'KtiS cft- 

'EvS« cTe JüM J^Jrlu;®- \!^ fiäeßV aA«T' 'O- 

'Eir jtriM c/Tn (ppSiTi ;^»s -3-€ä ^Afty^ö^f 'A- 

'3-iivn. 
'Afc$oT5p>iy/Q ;>^^<77K tOTonJft^'©" heiCi 7n7fr]i } 
Tns 'i^T^ ^va^v, tiai fiiyit, yjj/Mt »^Of'^hQi.y. 

^Attö^, c4c 'ZB^VOlOi \(mb>\. 

<©^ TtTf ^/Aocr'(j)o/f j TttV ?7X«Väf Äipop/UÄf c/f 
'0/xt5p» haCvatv 5 KTW J^ «^' -^ clv^eorrfiav 

■7WV©"j '^j/tt<07a7Ct' «>7, TD fl?) ^ 4w%tu5 tf^- 

'ni%VTvTi 'B^arov AVi^ävtinv j "Oytmp©-, «Tfw»' 

Ä>A«t 7? ;^ 70*7», 

"^vx^ Jl' U,fiM»v T^a^t^, «tiVb'jA jSsfix^, «? r ««t/i»" ;^ ÄO£^,7o;', 'i/71 Äfcgöi -S-^V 77V, «7? 

r T IlAT^x>,is '\fj'/jUu\(ptsa.{j&plaj xoi(Xü)(^forTt^ 
'A;^<^A«5 

;^ A6p;)Wf eOTw ttk^Ti^^ty , c# «7f ää/ töJtb 
AtJ« , 

TwAe fw «p^bO'/ 4u;)^<5U g/eOu^Ä n^fMvmy. 
'Ej/ q T« 'Oc/i/eJ5i9t, J>' oAHf -f NSÄq«^ 77' äMo « 

(p^iy)fi(^ai 'duA TW Tniiy tiJ ai/ua]©- j xj jS 

TB7D H e/b-1 , 077 70 filj^ royCTI }^ T^tp» IfT TBC? 

'mdiita.']©-' To 3 cryiJfM, '4^y cw^^n'4vx»i » 

'Ej'eyj/Ssa.Trt 3 K^Keiyo ATn^^nv, 077 r «j'- 
SpäJ'zroj' seTlj' äAAo m täJ 4^pj4ü I'o/«^«. 'Elf 
oji x'lyeiy 

'HAÖSt/r c/7n 4k;;^w ©n^aia T«p«ff-iÄO, 

'E';7iTH(h( 3^ OTTO r -^ 4'j'%Mf oyofjUt']Q- ei( 70 Äp- 

pSJ'/^COJ' /M«7^f<^g?, ICÄ /"«^H 077 « 'vf^X'' ^^ " "^^" 

p£P76tf . Kcei c* 7b7j e^Hf TidhtVy 

Tiy /u.5t' «(TSfoHOTt /Stttü ''iifi^,x>it}£ilw 

E^lSCüÄOVaCT^f Q (ji4Y A^ntVATllS-l. 

Keu y6 \v r\s7tii mtKiv \tNiKa>np ov TO p: 'iiJh- 
Kov 0-2^ m krmTn'm.ff'/u^oy t aä/juc']©- , vKi,Ti 

T«f OK«V« t»A«f i<pihyj>f^OV ilfeWTti^iTV * TO tTft 
y^-d-OfCäTATOy THf ^l^pt^Wf ATTih^y , aVTQf hu 9 

"O^ey KAKHyo JhKei 7U< pthoai(poiiy ro Vi) 

TO Oa^MÄ 7f OTOK 771/* T»f ^'0')(jni S'ZtT (AUTnei- 

'oy. YLeu T»70 S'l *'OfxM^©- Tspar©- iJ^htcn • 
To p yö iT^ ^ävTwy , etf* Jiy.A{ «s^OTi^piA'«, 

öf Ik T«TC/f , Oü JifJIMfy iji tpvluJ, KfiM , 

— Jiiyt.as «A' «ix^o >"^Ä<xi * 3^, "Hto/ i/ott/ju ä- 

fSTitü, «"J^OJ TS jV/ZÖf Tg. To '5 "illttCiCKY\KU 

tIlo -^x^^^ i<f'iy Ä^Ao M «TOM« )(g.hH. 'Q( kv 
T»TO/< , "Zäfjia, ^i o'iH^A' tfiip Ji/J^eu tiA' 
Kiy. Kai, ^ . 

Kä/, 
2«|MÄ ydf, iv-KifKttf fMya.^a KAriKU'ao(j^ 

t3 -ß ffJJTo, (^afl©- p\rv •Av^^'dfis 3 J^iaju-of 
Im 4 '^^y'ifi' TSAd67»ffa»7©r ya(<iif fi tni*ek 
y^Tf.heiTnj . 

Tvra '5 tynTcu }y 'in^v tf^yfut r TiubA- 
ybpn, 70 fji.{JACeuveiy twj ^-^^f '^ Tihdjvt- 
miv'lav ei( tri^. ozofjiÄray 'ittf^. 'AM' »/e t£* 
TO «f '0//»pK J^/Avoiag &*tT6f 'ir/y. 'O jS ^o/- 
nfOf «5r '^E/jo^ rolf itto/j J^iAKißf^ov , xj 
T 'Avvj'ao;^»', ;i^ ««toj' t* 'Ayp>^iA , ;i^ //» St/ LI riee/r'^s O M H P O T n o I H X E n s. iir 
}acty a^ 'f <wTtii (pv<na^ ^avKYii ufiM^vIO', 77f^^ 
cieoi «f ffVÄf j J9 TOtiWTet IßiA, rvTo cu-Aüi^ 

077 r äit^^Qvav a.v^oo7n>)V cd '^-vyjcu iHTA^^dr- 

fi{ TÜu T« Ttwirli iyrjjr.xiov 'zkA(po^.Vy tut K/f- 
kIw ii^(my>fd)Hy iy x^ To eiKoi 'Hxi» TraiJh, 

\SS!VTI^iTeU, o'lYJO^mV iV 7H AWm J'MCTd). Tau'- 

T^ty Q äotp r Ä<Ä(^«I' iy iS^jfi^m tJAj ety3]p«*77-ti? 

C/7JT To7f ^ftmATOli, zixXtfKiV. 'O Q i[/.(pfCäU Ä- 

ynp ewTof ^OSuxr<£)i kx- 'sOTt'3-5 Tiu* rotetvTÜu 

To A^Jtt-S-ef KdCäy. 'Ai/Toj g cSSf x^ «f ä«/^» 
}ig.TH7iVi ai'jSp Vi) \i')av ^ei^Hv tüu A-^X*^^ 

iffviifj^ <Tvii'pvl<; ,• ;^ AVct^iJLtAtriv au^vyJv, 
AVetyjJofjS^lüi ^ -rl'i' h atöfJuiTJ ü-}^av3 'Oy.rifa 
dy.ohv^<mvjif, \k^ßVVi —^(P)% Ä'JT/ix,« 'Ej* 9«- 
^ost ^M. Kai TiaA/j', — ^^^:," 3 X^ ^(^oj/of 

rUTt ^(^■WfOf. 'El' oTf 70 ^' ^anKOV TViVi^UCi 
(MJQ- Ov'ofMlV Xi;v€,n3 S'TT tfJU-Wf, 

KctcSy. 
"Kai, Oufxßv oPit'Trveiccv. Keu, 

asTfcSV 7^ TViVUa, JiiaxnL^/jS^OV (XlWZht^ATO. Kcu, 
"^AvSlf </l' AUTCWJUSH • 57üi(:£^ Q 'TTVOlYi ßofiAO 

fvi<r8. ZiiwiUfiTüi TT«) Koycp ort >y am t ca,- 

«TTWi'j ^Hj(5t fti\Ä 4"'^*«'» * ß^^^d 3^ ^'TTÜvdv- 
VTry^intTiu. 

Tihd^TiiV 3 ;^ 'Ae£?D75A«f r 4^%'''' dcrnua- 
Ttv TT) c/^ofuffw, ÄH Q 'afei (;w/:^ ?|), j^ rar« 

'm>^d>uf yj,^z^ h(,t/M.yftQv y riv i<yi tm osj- 
^77 joop^lu) J^iA(pvKAomv(nu/. OuTWf ötoj J^ ^a^|MÄ T^tt) 4'^X^^"^ KAhSy y dhhd 7 i^cpn- 
/^SfiOV 4'^X"^ *^^ TtüTiU TW OV'oyMTl /Ot^tTA" 

yop<i'H y af KAI wcov \v Ts7? fs^^^v "iyJin- 

(poif JhKHy 70 ^'y ho-)i}(,oVy tviSfVfjSifiov rn x*- 
9<?*)^', 7^ 3,. AKoy^v' i^ TKTa, 70 /^', ^JlM" 
WVy holKOlW T« Kapj'lA' tS Q, ^^^77- 

K-Of, cv Tvii <7^ rjifjj jÄre£at. • %% eiu) » «arö- 
TSpO" "O^np^ e?e/^ 7^ Tara i^Atfo^.v y cf 
iTPiirxnvy 1% ^' <r» 'A;:^AÄSa'fj r Kojicy.ovTw 

^(/.^ fM,XOf^0Vy }&i OV TH CuJtm pOTM cT/at-- 

vokßpQv » d^xuiiSmji qr ASÄywwxaT«., H 'Trauern*.- 

"Ea(o 7a£»9' affJiMVi 3^ ^pij-A ;^ xj^ ^(mv. 
Tbt5S7 t (p^ßptiffJVy >y r dvvKdf^hJj 'cwno Sw-- 

TttitiKA. Tax» jB ««/tS « c/m(pdveiA -nf 'A-S-w-^ 
fÄf /2»AS^ • ;^ cv äAAo/j 3 775/« T Ao^o^uo;/ Txi 

^(/^'TS-afACVVVmy lyai'Z^ A^^V'Te(''TÜ\!S^)7l'Tttf*■ 
fJ^0) TfJiK<^OVTAy 

TeTAaO/ <r» K^.Hi]y ly Kiwn^pv äMo tto']' 
Vta«? • 

ö>f CV Ta7B/f j 

«7rp • 

OfMiai 3 x) <7o Ava-ajuVoy, 
'AK\d Ttt ^^ (Sf^Tl'PJX^^ idcrifj^y d^vi^i"- 

Voi 'Z^y 

'Evio75 jj ^rhjf^of^Qv <T Stijooj/ T Ao;-/«?^» Tcyt0i- 

(77;'. "OtT^ aÄgOTUy,»^, d>^A-'l-i')'UV ^CtVi^i'^V* 
COi Ni§Z>f TTef 'AjÄ/^^Oy/ T «fr 'Ap(<AA4Ä w^e<^ 

ovnj^i^avy (fn)(nv, 
"Ovv K^'^' yifJifiTiCpy y^ voov, MaAct >ap tt/ 

no?A' d7ny.v^o(jLluj, 2ü /6 Q^ yjcyaKnroex 

"E/^ü;, avJ^^ fieJt<^Vy "ov d^pct7:>i -zrcp £- 

77ffW, 

"OiMiA 3 T87D/? Äcu ö 'A;^AAci's <sn£?f r Aj- 
cWTa A^j^, 

rietTTa 77 fOti \T' iJOH^j) iCH<m (/.v^cmSf^ • 

'AAA* ^/ Oijitl/STCU X.£^.J'i« X,OAW OTTTOT* 

Itttiva 
"^ivricrvfMji , oi [a davtp^Kov iV ^A^yeioitriv 

OyTW ;^ -vjsro ®6Ca '£S7>' 075 hoy<rfM< l'f »ga- 
Ttt« • oVa "Ektu^ ^^ (fiavofi^-^^^ycu ^ «oi^s «i'.- 
' Axf^ict.(jUx^» . Im nAOTTAPXOr Liv °P^f*' * . . ■ 

"ES7Q ääKwVo /yAOf 077 T« 7?tt3l» »«fet 7^ Xf^- 

oi ?j'c/J'(/ vKAKJd. Av^kfj^i —ri«f^x^^ *'^" 
— K^J'iti Ji UOt %^Ci 

— Iv 'ß i^pQ" d^<nv iyJ-Tfp 

yoi. ^a?> . ^ • 

\<zsi KvTni \y}4voukvhx)i ^knv M wo. ffts eufMt,- 

fiaai ' TrdvTa, y6 Ttwra. (rvi-iCiüva "vm '■\6^iai • 
n "^ ay^^TVi , OTT r ^cpy.'S Qwj7^i^v']Q' elf 

'-j 7f 6/^©-, 077 gyTcV cruu«XK(MVof "TB 'TrViVfJI.A 
(ß\ ■^euS'ii^i. Kar, — p^^^öJe^f cAt'©- »p«, KaJ, 
— T£?jtte^ -v^ ^euJ)[J.et yViA. KcM, 

"fif ^ÄTTJ, (]!|iuj ''ß yießVTJ vo©- yy-r:. AhJ)i6 Kätt» TtatTtt ky )^ 'n spo^jjS», piyytny hiyet , 
)y T (pöCop xfv'oivnf. 'sn^aa.p§(^ei • c«, q t» 

"S-Z/xi 'iKTnJk. T« ^' Kf ^oZhA W^jf TKTs^ cftatT 

OK, (to ;^ 7«U fltjÄ^Kf e/itXJt£c£^ OTTI 75i« ?J?.M«0>«^ 

kVTrfi^ajy ei isa^^ A^idv i^Ji-pjyJ&mVi '6A€@- At- 
)*^) TOAT« ^9 "0^!p©- ^sn^o-tiKeiv Tili aLyt' 

9ro/H y) AM:« TS ;^ TBUT«, 

A(W7©' sA'ÄAiBfgiMÄpijiu; TiKAfzai'iaiJkt, 

Keu iv etT^oii sdhiv UK\ei^i^ tmfiv TfWov, «/>- 

no.w7»?j «i* 'TToy^oli 'TTOfigvitnv' 'Et« )<j r» 

■S-weiK T^'^i'e;' a;/3f öt®-^ 7^ /*' «x/xw afg-ria, 
^«i«' Yiyü'^, rl/M Q ä.Kf>aM jgn.xki', ^»eiwcriew • 
»f uf^e;»' 'Ae<5B7%A>K bo^cTE. Ktu TztZra ifjL' 
(pavil^ei \v Tat? ofM/dnaiv • eiei yi> 7ii\j dya^if 
avofj(Ä^H ©gowcT«; , x) , Art ü^nv A-mhATivv. 
Tay Q (paÜKav 7»\j pt J^K^i, (pv^etKiyoüi IhÄ- 
poiffjy eiyJ,(^Hy )y vb^CÄtdh ÄOTjjMÄCTC/f, )^ A4- 
^öo/f ihaxfifuvoic cm ■j r^ <iss^7mac x^ avo- 
«TTOf vesro ofiym Oi^fiÄyay <prf(nvy, 

"Ot/r' ouu •UdfJ'ÄhtQ- li^ysov (Üv©-) «T5 Afc* 

oyr®- , , 

OwTS fli/if yj^-a/m t' oAooipg^y®-, e«7? /«*- 

A/S-Ä 

"ÖMvy ÜAyBii qSf sü/z^a/ou «gpf&tfffr. 
T»? 3 Aü'7-«^l'«l'g/<i;7a;^'9«£^»' OeO/f/tA^f, ÄHcft'pÄJr 
(peäyouf etcr«^^«, 

Ö/<7T7? 75X1»* 

01 p,^ ^v 27J»i" xoi r Ap{\Ujj ttS^^J) cc t« «e;«- 

f «, Ki'^aVy Tnd p^ hvTiriiy 

'AaA« ;^») -J" p;' KATtt^Trfiv o( xg .Www, 
NmASä 3v^f 'g';:^r7a?, It' w//ä77 Jky^tiiTWTaf, 

Keu, 

ngeij) of^»f, 

'flf «e/f 'g'x -75 'S'gwj' 'gÄ t' Av^fä'zrav o/ttO' 
Ao/75. 
ngel 3 r (poCn, 

Mw77 (poCoyJC dyifid/iy W« ««/k' ^ >THai- 

K«u, tv neei TnsOMHPOr noiHSEns. TvT' Kff}y 

■^^ctKiivaii ;i9 Tj^iHKf^ öf 9' bot Av'igxv'^. ^^ ° 
•nTfcofxJiv©-, iJ^v «wcv 'g';^ rh ^^T©- f^^i^Jt- 

NwTc/^' fÄ^ ^y^'\'ai fdfcvv -sro'/Jf,'' \'ie«;i;^«a 

Ol cA' ^ ? nse< Taru t' a,m^ctifa.vi<piK7t>vdy- 

wJ a.ei^'ii «TS arffj^i , oüts fttu) a,po€^i , n 
Td^ffJ K£«f.Tei^ax i ^ . (tOJJKaiv i^cKpi^ß^ivLi . 

■fcAXMV ■■■•■ ,:" ■■ . ' .' 

^Ev <fi Ti oi K^.S'itl liiy&KA <^fvoiei -mi'riajl^ 
Kw^ijtf oioyLiva' -mtAy^ Ji TS y'mr' o- 

Äjto» ' ' " , ; ' ■' '■ .. T-- 

Tctf^H, ■• " . ," ' " '■ .•■■ ' 

E'u JVtAof 'ß 077 ? fitf^S» ''"^ Ktaif ^cCei^Bm C^ihaif^ 
ro yiÄTtiav Kuji^l'^i' Tbtt) ^' ^ c^n ^^ o- 
(zoiaVi KÖTTrii Ti ;^ op}/M<, ;^»'voHf. To/BTOf 

^ xäxhi/o, 

0< ijlIv ß äMo/ , ;^ offöt/T«?- STystwr • c/l' 
Iv 'm Kiv^vj'a y^i^ga? a.vJ)>^©' «c, ^uoVoi' «- 
yov'iA. "O^v Ä^A«; /^' 7?5/« r AoAwrcfc :i^ r 
Av}(ä,ovet (p'oCis/u$fiisi , aWi»? "5 '7' Atc^T« ^ To»' 
Miy'iKAoVy Iv^^jTmKi^ofj^jüi: i ^^ ß'ä./it' xm;;;^^ 

}y vJbu^cäV oiXDia'i. "Üft^ 6 p!^ ''Oihi'as-düf I)y\- 
Vau, —ifxh efl* lyiAÄsj« (piAof xnp'.o/ o ^w- 
VdL<^f/$fJoi yiKco iy,^Jov. ^etiyijii'^j ^ yj^Tto- 
IflWTa yw^Ä/KiOf spo»»', j^iixcuicnrkza^ «u/ra» öp®v. outIm Aot» yivctTf., 

— 'i^ai jC Ä£i^ 3u/K0f 'eSr^A^«, 
TlaivTii eA'wfncwTo <Tsa^<u Ag^^ecor xXiBt/Mäu. 
Toidij-m. /uSp f^ tüL tto^ tm no/i)TH 7T?et •4'''X*'^ 

(J^lJaV r&^ Tili (^iKOsi^Olit TV ^' T ÄpST^CO 'f 

ii?D<c«f • äAA' Ol pt XTtü'iKo} r AfZjiiu ofj-nifKti 
ßyvv'^ -zTgfif l'jjkeuoviajff xaCovth to h/Jimfiov 
Ixy T^" 'OfMtetaaiy TinwVy c* oji t* (r>>(pco7iiTijy ;^ 
ip^vi/m'ra'nv '7n7toir\KiV \i0 cAjyJX^oi ttov^ K^^a- 
(p^v'ivTo.y iy Yiif^v'^i 'i^ofavm ' 75 /*' «ar^«'?^"" 

e^y, »77öf, 

'am* OIOV 70</l' ^'psfs ^ 'ItAH XcyT5£?? ÄCHf . 
AvTCf ^ ;7A>l^«Ö7f ÄHX.cAt«ff7 eAtjtöiiWttJ, . 

oimii 

Ho S'dlT-^V 3 KTWf, 

*flf c/l' «i/TW« Kip;t« )f^T»pil7iA«i' cv fjüyd^Kny 
A)cut} eA)Ao;ajä., KihAtofjikvn 7n<nv f?) • 

*AM' I^I/ KTTOT^ Sü^;/ c*/ 5»'.6sw»? %Ti(SiV. 

MäA/?» q^ cy T«7n/f T Tlif etpST?? S^Alxrvoji^" 
(Tiv h> oli n" Jj^ ^Ayi^'iA 575/« k ^vov dvJ)iH0Vf 
JäAAä ;i^ )(^)^t^v To eVcT®- ;<^ 7|T5iA)xisa7w ;^ c/t>- 

jö'iJiuSTcj' /!>iif :^ ndfT^^pv Tii ■^vyjjj tä 3 «M*8p^ 

lo^jot 7ü'p(^i» KZ-^OY) Ldvov ' WA/xiäf 75 ^^ o4'S'*'f »«■ 

^aJ^^ü, }^ d'Vi')^'oi<i!^ov iTipcp -^ia ' Sv iSiv ona- 
\KViv ainv 7t) afjK\tA, t'-^s 4-^}^^ a^i^pjj küc- 

viuivotu •';, 

■ Oi cA' -t^/C rariget^'TK 'ss^öarT.^'m' ^,lr tw t»? 

4-v^i ÄjÄ^ voiA^ovaiVy ojov (p^vnxnv, AvSfH- 
\a9y mxp^ßtTiv'.liJj j J)yst^<Tv}'ihjj • «TdL'TSg^ 3 ??) TW 7a atäfj^lQ-y otoVi vyiHOM , j^w), ;(giM©-3 

;(n/|W^0fjz7? A^KAl'lTTJ/f Pj^Wc5w>{ Tn «pSTW 77)? 4^" 

1;/«? «tCTE;)^»^^? 757? )gtÄc7? , K Ui7Tül CUfiXbVy 

iJi ^o.yjjtiov. To </l' ojr d'yi'btli yav S;,«»', 

TW 0V77 'ivStUfJÜiV. OvJi ß T Ki^fTtV ftOvUu -f 

y^hov. ' TiÄUTW t/^« -'^fj ''04t»!f ©- J^eiKwaiv dvny^v?. 
TKf /w«y j4> ■3-5»f et« Tre/« AoT^f^^f Ict/yy, 7^7557 t 
«ijÄ^v, « )Ci 'i^'^v'J Ol AV^WTmi nofky^v (Ui'- 
Toli 7ii\} ^$8j • in Ayofipi^ tfiihov'o'ij orTtt au- 

71/7?, fW n A o r T 

Thct ?r ^ 7« otfÄ^tt a/ iitUvJ) Ol ÄfSpa- 

£^p yl^ ^ )y TK7Ü r -S-S» • 

ZJiji c/l' cuiroj j'i^« oaCov ohüfATn©- ä.v- 

rioT? ij J^ r 77/:/lu) Jif«77« x<?ioi^, 

tUJTti. 

''HcAff )S TST5A25W/ a (Ml (pih©- «8exs Sw^f, 

^OKCiATTsincmaM' ei[Jt.vfjL0YAJ\.*oiKOi amiw 

euKOf 
KoveiS'icii, y^i tikva. Qtoi dC dfirnv o- 

TlOilfTlibjJy }^ [Xn 77 KAKOV (U47tt<A»5^0J' H«. 

TBi/ xfaomy ^y cwto to «ThjuäcSw, eAiAo/ «/)ä 

KcUy 

"Cls^Tvl^fafmiJi )t7^T€oCT7^ dv'i'xsto. 
"A\X©- //ic jä'p t' «cT©- AKiS'v'orcpQ- m- 
'Aa.Aä -S-sof [jLo^iphv X'Uiffj 9Eip«. 

THTWF KK «571' eWyeifMi « etfSTH ^rn -we^f 
IvJiuixoviav, Iv c/A^voK 'tsaf>i<;^fft • Sio -yi a,v- 
ifa4 «f TiK©- dfi-ni Ti)W>vnti %:Z!!n^fdi)Q- , t A p X o r Lvm •3-£0t)f 

"Oa^op amxxSaiu , yctfiiov-n TJ, yeivoui- 

VO) Ti ' 

(fitriv • 
'Tlietftiu TnvvTK{ Ti 3y if^ffJv Vi) Aeirnf. 
Thv 3 'OcA;aj^« , y^2S^ <woAy^u.n77K ovTct ]y äif-. 
'Xj^voov K) i)S^eßV<t» euma^fi ^^Ujjqv toMä- 
Kii' Yicu )B T iJ.ivy ii rriv &vet.KafMj^ny T^iO' 

To^^w, ;i9 Tiivm ty KivS'wjm \isn/xkyeiy dei ^y- 
ejui. OuTTäi etifiTov )^ y.Ang.ei'(iv <^v otw/ r» 

ÄpSTH QujjaU^lAiVtl ^ (Jt.» AVTJtr^.-jiiiau « 7ü- 

n»$ 3 « x^wö?? 7?^ et'pST?? iSiv Ir' oipgA©- 

^fcy rifltTjJoxA©- owsTAnocw;/ Tijj 'A;^iaa« , 
Aft^«, 

'A/rcyiTT» , Tif ff?ü äAA©- ovii<rtTcu O'^iyo- 
v'oi 's^ 

AKä« fiti 'Af f«o/ffTK äitivXA Koi')Pv a,ixiw»f, 
Ot/Ttü )S tsn^(XHTi T T« a-arg^i^jst. a.va(pz\tl toi» 
«v7<* ■? «tp£T»i(/. 'O 3 'A;^M<ii»V, r «©c^^W Too- 
7^ öJh^uivQ-j fncnVf 

'A^A' HfiÄt OT(£ji »'MÜÖ7;' tTwc^oy etp^©" «ep^p»?, 

To<©- saj/ o/O^ »77? ^ A'^f^uav ^hKO-^'mvay. 

"Ap^STK/ 3S 077 r fltpeTH;' Ki}C\YifliV@-i i Jcip^fMTBtt 

auÜTH, ä>Xä (jdui'tav irTii 'A^olf, 

OiiiÜ'Trol' ^i a.y>^v 'moKiJKijo wJ)dvi^Vi 

OvTi tfOT^ fef 'O-'oKZyiQV y, Aff^A ?9/Fü9£öX£ 

9»Ao;' KMp, 
''Aü'S/ [xiveov * *so^'ii(n.z <A' Av'rfiv ts ^i?«- 

\ifiOV TS. 

Mü3wj' TS pHTTiip' 'if/SfJAi 'o/'ijKJvcJ.ri 'if^ay • 

o9sf J^ TS^-fSöf äy^-3-iTAl t'^ A'Ste^^lAi hiy-iV^ 

' Aptf}:i Tffaf dyJ^fi^td y ^ ^» /?ior©- tro- 

Aüf ««, 
*H 7rtt(77y rsy^gw» KAlA<ph(^Qi<nv dvd»mv. 
Ka) cmipi^i TYw eu-ndUf, 

'Ov -ß iyav i'zaofcoyif var' Avyi^i «SAio/o, 

To7©- gw;/ ojof 'TTof gf I Tg^lM C-UpfiJI. 

"BvVoiviw Ol 27wjy,oi eiAs^f ^««jr tkVt äJä- 
•3^»? AvSfas amrxpeüvovliiy Tof 'O^wp» ^ t»to 
'ih^Cov, Afc^j'7©" c^ r 'A//.(p/Ä£iy.», 

'Oy TseA jc«6< 91A« 2<i'? ä/^^io;»^©- kai 'A- 

XaTpg <A' 'A-S-twcei« 'Vi^yviA.iya «r/pi </*/- 

"Est mell r^^ o M H p o r n o i b x e n x. LX 

fot, >y rriv -t Jl'cltS'@' \v TM r Kay.» T/-3-«f 

OüK elyA^ov irohvyjoi^vin • «f Xöt^^j'®" 
Kai, IIX 

(o ;^ "OfMeßi 'P^'^i 

-027^ «Ts 'TTOuJ'tHcii ei? TO Tihioy 'O^CtfoiJ.kvljLU. 

"Est yi ÄpsTjK ^sTiftw to o^^i ßivv • T«Tfc- 
57f, «!' 7»\J |y ßtamii'iVAi 't^^.ATUV <src<^X'i' KäJ 

Kai IvÄ^^Xo/f, 

Mu^y TS pnT^f* «^öu 3 ^nK%^. n ?p- 

'Et« jB ]Si©- &«, Tgjffsw»' :^ ^o^«j» ö-uuft- 

KH yiyov'iveu. 'Ek. S'i ^' eif>r)[^iveov /n^ov ov 
'na.dWf Afirh öjmipeüva J^iJhLKJiw- "Ovm /xif 

OL-jj tSS^T@- "OyM?& 'iv Tg «^/X07< ;^ (pVffl- 

<nr. "'l/wf/^ ovu H ;9 TBTwj' ^' t™^^ TiJ* 
no/«T« \6^©-. ^AhhA i^riv TfKti^©- ' oKiyet 
'•^ Im. TFoKhav t^^ri^]f]ct J^c^kaVh. 'O -ß 
Tlv^)P^.iy 7«\T dei^iMii niyis^L'j i'xuictiMV 'i- 
yjiv riyi5/!jS^©- 3 y^ mvlet «f «2/9//»? AVA(pi- 
psav, T^ Tg A'^pay t»? '5^10/«? , )y ^ (^acoy 
TAi '^Ji<rH(, J^a Tttf Ava'rä.TZi) A^'^^iiKÄyiQaMiy 
T {Jily ati<r{x.kvliJj i /xo^ä/o. , tyiv ''S Aoet^v y 
JheiJk KAKay • r //.4J', «»^/äSwc j t '(^j KAmv 
%<m> cZfpjÄu. 'H (xgj' jap -f y.0VAJ^@- ^V7li 

^f 3 AfirnVy crtä[jt.AV Q vyeiAVy inKiffl 'S x) 
oixö/f eifnvlw )y o^voiOM TWtfi^. ÜAy }a§ 
o/yA^Vy cvy.(pavia{ o'ikh'ov '^v. 'H q" 'f J\j- 
ÄJ^<Q- y 7ny TivAVnoy y Aiex yjHfj^^'A , '\,v'^f. 
KAxÄAfy (m^.AVi VQff^i) 77rA?cr/ "5 }^ oiidcui 5a- 
aii >y '(^^( 'i}^vvn<n, Hav yap kakop ok. «T/- 

A^A^af )y J^IA(po^.{ yiviTTU • O'd-iV J^ '^ g" 

<?i^ni Aex^fM^ r iJiiy A^voyy IvJ^a )^ Anhn ' 
r 'S '^rieiojiv y ;!A«p« T« ;9 t^awoj' ATripifyiVy 
cv yjyvvy^pof Tg Tg;? t a^vov, ach rriv iajj- 
Tb S'vj'iAfJuy i'iAmil^^y T 'Tnetojv :^ ky t«to/? 
^x,f>^,TKr7©~ • irwra t« QuuvM/j^@- i^VA 
•r A^vov. Toviy.Q- jap ^ , J^ sp(^H J^mAuiy 
^f/C"^» ^ cT/oipeiy/f «» hrnJi^TOiy ah 4 y-o- 
vÄJ'Q- \y ^oxnw is-iaday^i . *0 q a'fT/©- ovTg 
•jSJ/jj'a TOT« T TgeteoreV j ffWTi^fj^©- icuuT^y 
KTE ^J* AJ'tau^^lQ-. KcM "0//«p®' rolvvy Mmt5 gl' -aroAg^o/f c/>'p;<t ßd^^v y /IXHef*' gf' 
/StfAH • 

'Aaa' gi'Ä 'i^vlii v'oov ^ ^^^j'Ä ßahny. 
'A« 3 T6) 'Wietccra oiei^l/.u y^^niru af apHonyt- 
jy ycip T <wiJLmi/JA KotryLoy TiivTi ijioi^ii^v 

TTt TniaVy T^iTfÜi TBTW;' »ö"«? /jiktOS <fi Alf Hy 

TtJtX^ TidvTA SiJ^As^ y "grjif®- c^l' ?/x- 

jUOpg 77//n?. 

(J1V y coi <re 'zsfe^ar» ;^ tteA«'« ov '7Wi]i 70 x.^^.- 
TsfetoTW hmtyiyLH, "O, 7? 3S Ngjwf no^-Mcßa:// 

3rUH IvViAMi lyyiA TZW^Vi y )^ TOV 'OtA/OTSei 
^HV TUK^H a T«pgC77«f 

'Api'Ho;/, TztZ^v T5, <n/(»;' t' c/ttj^wtb^jc ;ß&- 
'O 3 ^Ayt>^<£i ttJ riÄTfoxAii) IvAji^H miyjxit 

Äp77Ä, WtuJ //«. 7^ftJtt£$if} 

AwsAs^ 3 Tfäav iuy/.fiü fMiV i^ias gcö-A»? • 
;^ ofyiAKiway ovravy 7«\j Jb'o s//C«A\« th ;7V- 
pct 5 ira 'Ä\T It^ä kewm ■'^nsxiKiTniTU. Kai &y 
7rü>Mli y -rrS ■^/ Tä/ai/ z) TrivTS ;^ gTJ?* A^By.S 

^»^y f/Ahl^A 3 TW -^/ Cfl/gÄ, 

Üf yeiyjias' yifay' Tti Ji^ Ivv'iA TmyTii dy- 
iTA». 

Yiauy 

'Evv'ia^pi -ß Tüi yi.y )y cvviA m^a v'^ Kai, 
^Eyvnfj^ P ä;'ä t^-tvv v?^'^ >t»)A«t ^oTc, 
Ka/, 

Ti </^' 7ro7' oiui '^y ir^" Ivy^A AetSy.o( Ti^HoiA- 
rof j "O77 Vs7j' ^ tS" «tPCjoT» 'afe^oired Ti]^,-yu- 

TeteiS'as ' cty kyj.g^ -mKiy «? 7?«$ (MyÄJ'Ai S"t- 

Ou ^VOV 3 T J^VAfJUV T^'j" Aei^fiUV AKK«: 

Kai T^v hoji^KÜjj {lib^Jbv vs-eJ^^gf, tv (^ r4 

KaTöAo^ö 77b;w<7w?, 

Ta^:* /x' TnyTJiKOVTA rii( xiof • ci» 3 iyJ.Tif 
K»^/ Bo/w^/ gy^TDj' ;|^ ci'xön ßauyov ' nAÄrtAl{>xor IXQ j«^£c&BU 7!ttp55Jf, 077 q^' viav TMcmv vaiov kyyvi 
^Kiav Jietwoieov, )y \yjL<mv c/f iy^T^v aivJ^^v, 

TIakiv 3 ^ '^' Tpsl«!' ^«ottf, 

^.Voi' oK>7»f ^THVHfftm ;y TZ <r(poi^^v AVtei*^, 
«i^ "OfMifQ-, Kai lyKjä^Mov .«^ «jüt^j hm ^ 

'am.' CtAä Tcp4.ÄiMV®* f^TW ;^ ;7?i«0VA «'«/b'f. 

^Off^y^y tiv A^ c/k«77 ^01 TTOJM^ feTlUp^. 
Kä* /TWf' 'AAX/fOW Ö XA^OfaJ^i —AVtCÄKhiltl 

y^Kov AeiSiv. Kai cv yduoif, —euJKoi (poffjuf- 
jft'f- TS ^e«y '^'pjöJ'. Keu ov 'i^)fii(, oV« igvyä- 

— TOiV (poffjuyyt Kiyely} 

'llJA^Qiv ia^ex^iy Kivov <i^^ -im K^hov ahAv. 

Kai cv TnhifJLa auKav ffvexyyay r hiomv akv- 

i^ Kkyn, OvJiv Ji Mojoj' }y «f ttscS^j Tra^yf^ 

hAi^CÄVH Triv [XHcnKriVy Qpbjjcov l^Ä^yja Aot- 

«Tk? TntaVy ruf TlX hHOTVV '?^f (^\Sv TMJ' 'T£^^V' 

OvK &<hKov 3 077 SiHn ^v » (juKo^a • « /*', 
c* T« (paf'Jt, ■ » iJ, cv ofyÄvotf mit 7i iiJ.'mdi- 
foTf, 757f TE IvTATtii. Tau 5 6r öuJth'" q>^y- 
^Äj», //^, Sit ßdfufi 3, ö^v'f. Ka) tktwp 
3^ Tttf J)A^o^.f "OfiM^i 'iyveOf of yuitUH^.i (^ 
)^ 'TivJ'S'ai )y yi^vTtts o^v^eSvat tto/«, J^a tc 
hiy^jlv TK TTvJUfAa']©- • 7?nj «/^ AvSpAi, ßafV(pa- 

Vüd iV Ti AKKOti, iy iV TKTT/f, 

T« e/)6 ßofVTivÄ'^tOVTJ TMsi^ATTi T^TVIA fjUtTÜ^ * 

'O^t) A KXioyJiTAOA yj.§ii KÄCi 'muJht iolo. 
Kou TiähiVi 

"üf ßa^v^v&^v 'im 'Apyeioiai {x,i7}fvJk • 
0« ef^ yi'eJi'TSfj riili^iv «o/yirsf, ^aon o^utpd- 

>uv»ff}Vy h'xßfTi ßafvj}' K£t9' "sv K<iy>v xyO/Mi- ^,^ ^ fMhtsa n§iffx.iv ri l^fjLV^A, ^ tb ot^^ä^ 
Af/^ ^h hiyetv, ^Aozöfu^ ei )y''Oimi>@- toü- 
-rfcü 'i^ THy yvaidw. "Etti Ti ysif ^ -m^i- 

Kai v'i'w©- 'S^eci»«;' oTref t' Appnrov eiy.irou. 
Kot ToA Qcps'iT^ ShTjhttijilf 

Gcpo-ir' AKti76fjt.vbi, Kiyof Tnf lav d^ß^nlvf, 

"1^0. 

Kcu r 'iJh/A^iOi M^^iffl'ofXiv©- Aiag hkyeiy 

)fifUu tfAtJoA, Kau T^ T^r<ijfjiä.Twv eii (M^ 
(TiwtovmVy 

Ol </!' Af>' «^ ffjylj fj^iA 7nieio/jif 'A'^oi. 
BAoCAeiKov -ß H ic^vyiij 'Eh}<,U/JiKov 3 « na- 

yKÖo^i Tiiminu ' x) 7t> 'OJVwl« tJ i[^ tOet- 

Ei '47?6|/ y' i(M( eoj», l^i J^' crs ^/hVätd ^'77/f , 

M»T£77 AAifVii "j$jy TBt/^, ^'t£ ffvCdvJi, 

Kai mhiv oxma ■m.foxvH, 

TaiAVTtt fJLiv 3 r ^vS^av (fuhocv^eop tu, c/| 'O/unp» 

El 3 </^« x) r i</^«äi 77^0 f aipicmi ixoySp&iv y.v\)' 
uovivmu, 'iv^if/^ a,v KAiteivai Tntf 'O^wp» tw^ 

A(f0^fjiA<>\ACoVTAi ' At]fJ)H^TZV ^iy y tA «cftuAct 

7ninera/}A cJ^ lv.HVayy 

AvTiip e eiJtoKoy Toü^' dpyj^-n^©- 'ATiB^ör. 
''AAAuf 3 «^«yn^TiVTa^ , oj"? &«,«;'©- Bp(_ Wo- 
^©"3 Ä^^e6 'O-^ßf TVV '^J.TrfJflovTU v^^v dp- 
fMilo{j^@- Tneiibtiruv. 'E-jy« y6 "OJoosivf 7mf 
'AhMyda }(^Ti^y$/J^ rSiiTiaBeicf, )y 7fV(p» yjw 

XfWfJ^ay '^■£9* ^^V ^ajl/T^ SiAhi-)fi(J^@- '«(JH, 

Ov ytf'ijuy^Tj <pnfM t^a©- ;v«etif?£9f f?), 

AAlTUfMVÜ cf\^ dvAJÜ(4AT dKüdl^av^ ÄO/cTb, 

SlT»*^ x-piZv. MfcSv t/^' c^ x.p«7?f ©- Ä^ysoar 

T«To 77 fxot ^g.'SKisvy \vl (ffna-iy eiA^ «?). 
TiiTDif fs^'^y^iif j^ 'EOTJtBp©- tIuu ^Jhvluj teA©- 
ov<^AtfM)viai h'ofMtn. Kai W« äütcj «er 'O- 
J^josivi "mii y.iv KAM ;i^ attak^ y^KewiSi hi/.'m-' 
,5^70, THiT^ 3 pAxioif Xj TnfAiff )y vm yi.lv r')f 
KAhv-\ai QvjjAyiTjAviTv j Vuju 3 vsro "If» ^ M«- 
AewSiK 'jrsctufei^gTB, mviiw hkova t /Si« ws^- 
KACav 'Ae/S7T'z?-®-, x^ 'arsj'Jsi ;^ ttwo'? ffuuluui^n 

TH~2 AE^ 'Of/.»^v av(pias kakhva yj!]A' 
(M^HV öjt SnyiM.TA, 077 <s)i.Ä« }^ '!nt>hA m- 

fär UeeJ. T^s OMHPor noiHSEns. Lxni 

"Os JtS ^.Oli C/TTT'arw'^J), iOäAä t' (e/AUO;/ 0X7« • 
TPtVTttt 

KcLiy 'Eyjy'stj Tid^ c/l' ÄTte, 

A»A«u TTB/ J^i^'S» yt. >9 \y\i(u iyjvddi^. 
Kai 7» r riüSat^'?» 'S-g;? <t- -PTV^ySfJov v( '^b pi- 

"Est 3 m ÄOTH? IJiäf T^ ^ipSf f/otÄ7wj> ;^ « 

(pav ^ Ko')py^.^aVi }^ yveo{JUKja( wo. ^(pai- 

KAi J^ dyt^i yväy.(ti iJ^lwifKi eft' o\Hf r? Tmi- 
ticnac TV7V[/.h'isrs(pffuvo^@-y oioy ^r o ßi- 

Xi^ f^^gVKPUy ai OTttf %1'UVly 

Kf«'aJKf jÄf ßct<rtK(£i oTS r^(7?^ avJ^ex ^^ni' 
T«7^ 3> a( Jiov 'Tsr^^ositvVy otov, 

Ou p^p« wwvüvo;' SücftiC ß\iM(po^f ävS"^.. 

ggü y^iVi^Mv']Q- , /7ap6^£^,ffw a» oAiyo/ c^ 
^*]' aJtbV. "^fif 77r<* t^^S'iiyynt'ntiK a^gi^v 

'£^ »^^^^Sl^, 076>'S2'T7B '0/>tiip», 

"K '677 füC fdfJUtf^^ KäUTtt.7tWJ (jißlJ ÄOJOJ' 1" 

KdfTii TZäivii Ti J)AKei(f^V f?) Äe/r©". 

"Oosa TS S'a/fiOvieuTi löyojLi ßspnt SLhyi %~ 

^vtrtvy 
"Hk Äjf yuiip^v *ix*^i ffffdaf ^4f e, /i<i«eA' ä^ä- 

VÄKTH, 

Krt« con T«7o/f, 7^ Et)e<:n</^tf, 

Texyei' e^y, 7^0 fte;)(^6t; hS'v^iUv©- 1^ d- 

Xbjij 'i<hAt )c^<^lL^.y ; 

ieiAo '^ ^atjiy (JIM (MV KAJd^^Sofriffijfy LXIV To7©- jaf I/o©- ^V crm')^ovieäV Av^d)7n<iVy 

Ojov itsr" fi/jL^ äyVi(Ti 7r^Y\^ dvJ)>av7i,^i3v TS, 
'App(,l Aop(^©- TU T6 äMä eo/T« (j.iyt.iifj^lQ'y y^ rv-n 
(j^ 7m.^<!,(p^..invy HTTtoVy 

To7©- dv^eoTntffi ^viJLOi ThAVKii Ai-vrji- 
Via meuy 

TiviTVi 3vM7ü7« iTnituu Z<£il(p' vfU^UfJ a,yi. 

"AMö fJ^ ■ß'iJ}i)Ki ^Of I^OhifMlAi^fAy 
"AMO) cT' 6|/ 5t59£WJ 776« yooi/ cKpüOTTtt ZoSj 

'Ec&Aof ' TV Ji Ti •}ro>?ioi \7ia.vex<TX,ovT av- 
EwetOTcAff 77W£ji T«7B l-aroinff?, 

Ey c/l' oly«®-. 6/f «/l* atj* 7roX5fW J» I^WW^fÄ. 
2o(poj' p^p W ;S«A<56ftCt Ttt? TOAAä; ^C^S VIKA, 
SiUJ Op^A^ </l' AlAA^ItATiKÜgOV KAKOV. 

'*A jj Trcc^KiKdtofJ^op TicJ eTttip^ T 'le/i^ia 

"^ß TTSTOy, ll/uSßcß TTOAJf^öl' T^'l niv<h ^V^yjiff 

AieitPff fxi^oiy^ dyfifa t d^MATa Tä 
"EargeS-'j KriitiP auto( \vt »m^aT^Kn fXAyoiijd/J)i 

OüT? )tfc CT? <^}^Ot(JU (JM")^ ii wJ^lAVipCt». 

Nuu </l', (s/i/i^f )^2p xwf €f «(p£stt(r/ SttvatTo/o 
Mü6i««> *f 8» '£$7 (pü^wy ß^ßrnVyiifC VTiAKv^eu^ 

^lOfJ^ «fc Tö lup(^©- Of fc^OjMVj »^ 77? »/Ia7;/ • 
A«5^'A©- ^ eTdfT^p©- Ki')Ü)Vy KTöf jf (pJJ, 

'A^X' KT5 'a^o^^A 7fAvi/.AT iv sifvoK KaCuv 

OvT \v <dy^ Tii nfief©" Tzttp' 4s7'ot> 
$<i'J« 77 fjia.>Xov T 'TTi'Trpafj^ov yJa^v. 

'Ev '^ ^«^? A45/(i A«/tA0<3?'j/Kf BTö>f, Tli^i ^lif 
yd.p'^VATmfftVAv^aToiir ßia .3«vet']©-j ^äp W 
oiAmtd vf auTBj' HA^eio^as TT-pH . A« 3 78>j «y«- 
9«? AV(f}>A; If-^^fHV (jSp AwsLciv fit« TüTf ;t.^o7j, ^4- 
p«j' <A' o,T/ ÄV ^gof S'tS'coy '^Vcüeoi, 

0«K TD cTö^JI/ T87D* XP'' '^' Otr' *V •&«of 

T» >^>J;r9>Aö{ocni? (^Ki']Q- yKvxiav pescÄü/if, 
0ä6;cei]©'ei'arsrj 

OuwSPta Ol fAüKüM«aa ;^ s^V*'?©' >?^ vex^ey. 

n»? 3 x)''A£5t]©- TTttpetpö«.^, -7^ fJ^i 
Oj« cA' eiiujj.0£ßi S?i A057J'««' auanolo, 

itTITOVy 

''Ap>t7« Äüdfi« TS^vAstf^M^©- aKiOMoio. 
To Q, —71/7^1' jÄp -väs-e» SrwaWo ^if 0^7»!, «- 
^TwV, -oAife;/ Q (T/Ä §vAof äi<A' S^wk^. , KäJ -2^1 

£2 •<> IXV nAOTTAPXOT LXVI 7S;J(1;h , «f «fTXJ "O^jipO- -STpffiT®- J^'^CJ/«;', ©J 

';7ü-fiK^v]t /icßv^ iyivovTv, Qwm/xa-i iv A^hoif 
litsoii 7:zc^iJ^itfyri<m.7r). To '^ äuto x^ iv T» 'O- 
«f üK«<at 'T^i'zs-oinKiVy ctp^ÄySfjQ- (Jch ^ «^^ ts- 
xd^Tvi-MV^ T^Avm T 'Oj'va-aioji Xd?''*"'» *" '"'^* 
>C5U£5f «t* HcA) ^ r ^n\^lJl.A^v tiotiyHVf }ut}iv 
^ (jjngipav ZCeiV iiitpAviC^av ' tu 3 ir^TKTrt»', 
ccTK ttJ 'O/ysjsT AKa/TySpo) QwjiTninv, tWTvv tta- 
^.yet tfivyvf/Si^ov, a ^ S'eiv'arz^t/. ^ Tn^.läri^ 
*i^iKKi tpeüvi^m \im cum r ■nA^ovj& Ki^f^A. 

•mittiv r Ä)C£fÄ7Ä^, ojj-ni (j^ rio/HT«? yJxP"" 
Tju /Tsi^o/fjiioii Tvli ^A/sa Klv7l(TtU J^ (^^yi^OJ 
<B"e?f 7£a; AK^Aoip SujJA(j5poii ' 'iv TS TM 'lA/«" 
<r/ (id^äJPAipcopav OTJ ijX»M Kky.iv oaa. i'lüL t 
^A')^»Jio'i of^luj )y T« 'A^'AiJiky^ovQ' iiCeiV y^A- 
>J, TUi "EKK\m cm<i.Cv\ • }y iv rwi 'Oj^UM^iot, 
oavi? Tiivoif ^ KivJ^motf tFSATnmiv o'OeTi/ostüf, 

mpTUP TH 'f^ "^si'^iVimicH i^KAfTiexA ilkMyi- 

ViTTx. Kot et ix,A7i^ii r ©e^o/^iwr, t Mbitw ■aw- 

^^X.^«j If'Ä ^OTi^.V >9 [JL^i^OVA T e/b'^ÄJ» T M;^- 

«jt/T? Xfvffui iv roii rr^ßs tjpj "EkkIojas ho- 

A/'^Teu )*) ax>TUf T^n^Vy K^jrvaru r tcas- 
f«ft»i' , jC) c'iHä-ih dvAcp't'^j. , 'ivA r 'z^ö^' euJ«^ 
'«üyo/Äj' cmcam(r/jai' «V^'t* St«? "^jj^ '^'^*i^oi 
■7rÄ£5tK«J^«. 'O 5^ ^AytKK<iji S^ TM äVhA» t 

a^ /^ "EkkIwup Ko'pv, im X(A>6«f»f ÄÄKffWTEW, 

iUf^^^Mi K^TVl.^tlO'l^. TiAVnm "ß ^ T TnKifJLOV 

esaA,^-, »» \Sia{ vvhi d't^i^^eiaf IviK^» äAA« 
in ^eiv ÄW» <r« 'A^Äjwi/w^o;'©- x) to iJ\Kfv 
iujn • ;|^ "zsroAAet //ii/ 'jrs-jj-o/MJctyau scoutcj', 75 3 
y.^.( V <©^ T«T«K, äAAä «jJ^ r >to/v« T Ea- 

hWav l/AM^iya/. 07f «)'77Aif«Jf AfA[Ai(l¥aVf 


£»', üK fH- 7iVi "Atti^ y tf aAä, ^iSys, y 7ü ÄTsKai fy^^iy 
li TO^ Ä^^OT«£«;/ /(/«TO^.^jaj'. Ka/ 077, i TO- 

e^x„?^a crg f/.ivHv • jrap«^/ jä ;i9 äAAo/ e/ 77- 
//«f ä^/Wköt ^«. ^H;/ 3 ;t} T?-n) Tols «xkbct 

^*^ "^" ^To/ f e^(7aj^7a/ piiTÄjp Nscsjp, cy «- 

<Pvi7n\ K) Klyuj) A'yßf)i{jbjJ <Si^<JH'?giy 

(Toü }y euwo yhäxivf (jLiKtrQ- yhvxiay.fii'iv 

» ^^tf^C'"' ifKü>{/4ov B» ä;/ ^'sVo/to pjjTof©-. Tt 
«/"i ÖVT©- cT/Ä'tsr^^.aj'Ta« TT>f Koya ', ''Af^Teu 
y.iy ^ 'rs-^oifM\i y cT/' « iJLimyvcejiv iy.votHv 
'^H^.Teu rol( J'iAip^^y.ivoii Aex<^Sa-iVi \vvohv 
ÄV7»\y^ ■m^,7K<iiAlav 077 fJtA-)(j)(j5f)it rctafi^ttriv 
Apofix.np ^^.f ToTf T^.hifMoii • rr^Hfri 3 k»- 
-3-S'^'' i)(3.Ti£}Vy }^ Tei^iSK^icwnSy at crfSö/Su- 
T^pw, 'Tmfotvav ' K^ iv nü (mxp^vi^HV top e- 
TSg^:/, ;ts;:k<8e^cr/xeyÄ t^ «t^p« a4>«. T« fttf 

JÄp 'AT/Ä/XfcWOC/ 'TTOfCUVH fJLn A<fA(f)fiätU 7V Jh- 
^iV TTtV -JTOAAä KiKyMKOTt yi^Cf ' TcJ (/!' 'A- 

P(<AA« , ^M id^Hp'TT-i ßät.<TiK<iCHV rrfOKetvoiJi.ivo. 
Kai 'Wfi'^ov'TuiKATiftuiTrrupoVy ttS fxiVy äi tAz- 
'oveov ßAaiK<^ov']iy tJ 3% «? TJ^eoc j%/oi'']/jTktck 

T' 3} «X' ^ ^'' ''"o^V e^«?, 07reT% ii^i r 0- 
''"6"' ö 'A^Ä//i^i>ft)j/ sAcwcTö^ AyAbAi 'eurrS (pi- 
e?f7tt «©^ T« A/a$, x) &;^j^i(|«f TifU ''EKKUijos 
Tut^.Kihdi'ofjSpoVy p«Toez;tM yjfkrojL Tiyvif , tb- 
veufvov ojf /Sbasttu , T£^f 7K\y toAa«? Aey«^, 
Wä THfaO' T«f op/UMf Äü-^ AäCji, ;i9 |UJ) Ito- 
Y-S-nf Ji j 'woKiyLÜp a,vAyyJ.^a>v \i^ iiwTo(] ; 
AAA' AvTof fiiy T£?f ;^<te«j'Aey« • äAA©- <^i 
T/f -^/ 'S'tt^p äJt«? jl>JJA[Jt.i.VCüP CS^TfiTi yii' 

VHVy a( T»To T« ÄAn^S-eJct t ßAffihiai ^Kov- 
T©- • J^ jap ej; oli thfj(My>ftiy eijt.<pcüvei ct/t«- 

l'ÄI'7701' ^«A57ttX. 'O 3 S^^fjSp^ T«f A05/«? T«- 
TKf, ^> OJ^ÜM^Vfj :7«pp«57tf.TH '©■p5TKff"H Xf®" 

(wV'©"» Xj TKf ^4;^ ÄeirKf Ao^/f ^f^^lwifft ^fi- 

3wy, T8f jj •VJZJBeAsg^EpBJ KATA7;ht]K]t)CU( Vffl-A^tK- 

«p ToTf if-f^Ticffip AVAyyJ^av • ty tJ a-WÄTejir 
X.ÄI .^TJf üfföe/^f (^ TaKhäy Kä^ATravffot , «^ä 
TOJ'TO? T«^ Ao^/f 'iyifp^ffiy (MiTeiecf (xip oc«- 
/»«•a^ //OT/ »ÄfeT/ TiKo^lTtV A \^i<y>vroy x) Ä- 
vy]pafj(Mi A^iaffOfy ort tfoKxm %t?POV A- 

'Zgt^K'joi fJLiVOVTiiy ^ ^/ATttTWC i^flw}eU • OTt- 

^lO^hffi '^ )^ ihmS't TH o» 1^ (jMi/]tiav fvy.nrH' 

^V l^iVHV. 

Wi {xiv y 6/$ TOJJTO 3 THroyTW VOtV(J^<^, )^ 

^Mvt TTAf^ttoiA v^s rif }n<h yiHiAhtvyi/AVMi Hee/ Trf5 O M H P O r LXVII 

oKiyoeicLiiti oAtQ/«?-« AtfiArof i^^im AV^<pi^av, 
UÄKiy ^^ wi y^ ^ TnKifMV ^^ffy.ffj, r 

oafTWf > ^ ^ ?°^^ >:5t7«5tt^7W'/, ö ^ Aloj/.n- 

cTh^, äts TD i«, -f n'ovOQ- 'y^ä.<T©- }y r ck 
fÄ 0« ßctffJKiaf oveiJ^Q-, lin cmrikiioswm'h- 

''H, S<>f ^> tf>A^, ä;^?« * C^ «'^^ y-^ '^' 

^TOfi' COT» ofyL/} 'aofauTeiTVJi. Kcunrtt f/. (^3«- 

TltÜTtt TTAVT«. 

'A7?ox4//8f t' £^ä< Kxi AvÄKKtS'aij a>i d,- 
Yieu (univ ^ 'AyaiAujvavA Aim^ä , avy^fcov 
vic^Vf M, xä:/ Tmvm (pv'^üxnv, ainiyyi. Qvjl^'m 
SStfäAof 7» (jiA'^mßA. 'O 3 Ne5»p^T^Tft> 

Kai iv ojuT« q th 'trfiaßeict TmlxÄKeui ri^veuf 
miH ^(OfJlS^Vi T«f pilTCpÄf. 'O ^ ^ 'OJVt- 

a.^e/jf'i(m y •riw Ti Kofh/j a/TnS'itficeiy )^ tf'a^^y 

T* /x' 'TOfOUTlK^ Tny.'Zfiy Tlt cA' V5t£^f «OTt^/- 
J%MS7*t • (» )<> «f pi^p«a7ftOf, OJefclUjT©- £77 T» 

^yxy 7tuhtfüsv[Jii(Ji.vnaT(,<lv') Ä^AaTpwTDj/ >;StAn- 

Kciv AVJyA^TUV ' SIT« ilTmVy V<^£ßV ß^KVi^eii 

fji^ TttüTtt «rpJ* TltiK'mf 'TTdfMvinav Avi,[ji.vnnv ' n o I H s E n Lxvm eid-ei( r hoy>v. Kai ot5 iXönH nTfAbn^ov oSj- 
Tcf ?i)j TTJTS ^9 'T?-'^ 'AjÄ/y-earo:/©- Jܧav kicvn- 
/xoi'd/Oi • }y TwihlV Ui Trli v^ T 'EAAW«!/ cTj- 
hcreii (/,i7i€d^i "f }\.oy>Vy ov u >^ cA/jy«; 'Ajä- 
^e^^iwr iAy.ipzTuiy k^ov y>m ouaux rii fM\Jiv 
kii twTzy cJ^}iiui^vix.'o'jTt?. 'Ep^gtoü y% }^ rov i- 

TlWO-pV IJM^iV ^ KVTnUiittaV 'iyflV TOV AK^OV- 

TK • i^ei }y fjui>^iga, f/jfiifzov<^i7nu t« Tihn n^ 
Koycv. 'H 3 TiK^-nÜA OT^xX«(77f 'iyii T/ K5" 
i^iytfVKOV hm TVf TTüAS/oi«? j öf X^ äJJTH >:^A- 

'p^vomiw; • VW) ■)% Av (^hc^p) i^oif tov ''Ek- 
-m^.y « Qm VATtvoj/jidv gw)«- 'E-srei «(/)tfÄ c?!«/' 
'E}^Mjjeov idJJTX^ ^y]<nv Vi) cfMiov, *0 q $o7* 

T« chriCTH , cAtJtpüct «Sr^hlWi • Kj (^f^T^V p, TM 

op//H etcw (^iui77i&«7af5 ^i)(ra{ yh a/7nhei(^^azSj^ 
<wiH ii a/7ro7;kioi • <r«7o y> UZ ca/rw jte;^e/ö"//Cfc- 
^'oi/. Kai ^ «U77:t<' hiyH y oTmi 7fi<pm auiiv 
amsiv^ TTB^ T» n«A4«f, riiTnof ^i^fj^hACcov, 
}^ e/>c/aöx^©- '^fyrfj' z) \oyav ViJii^iei^. Ha- 
^.<fitiyei7ai «Ts xi t«? c/th t^? vionlQ- A/xf^- 
TtAi tum y iy^euvojv Cd? Ha AbaAov H •nicwm »- 

tter©-, 077 J)»hXa//^Bzu K^^iv tJ iV^T<A'o^77, :^ 
c/Ä^. T^yTTow , ;i^ 'arpecrjiS«? T»? dexTUi kak^- 
vap vfJueo-rÄTzi A7n<;;A^K077 • )^ ov jy ojjto^ 
S'ly^jioi '^v AKü^lwat y r^'p^i yi. iiV yiji </V- 
Jb.Ty.i^^Qr . Kai 077 ^tm^väjjts^^ <a^^fSp©- -f 
Tja^VTA KffJ^v ' K- 7rzi£a,S'eiyyuiV ^^»rai tw 

K^ MsAiet^/g^I/ Sii\y{)[jUt.Vy ov KAK^V©" t^^-- 
yj^hiifj^Q- V5TO -^" o\)f.Hcov ßow^tiv Tä OTtTci- 

c/)' , » (7V^-;ötT5^7C , e«« V<!TO T^J «»»CtQ/XH? «^ 
VA'lAKAC'imiV T TlhhlV Cyy-'pO^aVy ^ TD et/!Zlü.iif J* 

iTfiß!.7mv. A'iof 3 ot;cT» («i^ ;^ lyjicnaf iM i- 
sPifi^y vjappjjOTct 3 ;)^fMOK^^®-, /A^hüy To 
tp^vnf^io, T 'A;^AA6<af «Oi^v«, tw ^ lv)(9Jfa<; 

T5X4«J 7T*£^^uui1. Oti/TT» jS «f/tM^S Tl^ 7J/f «•- 
f STHf fliTHKiipov. TTgJf "i^ T»TWr i.yj,^V 'A- 

yiw^i ^x-etvÄ^j^Q- , «-3;©- "j/JvoUov äf*a }^ 
atAvv iy^eüv». To1l< f^ jS a^Ao/f ihiyKV- 
K^i AUM, K) yiyLKoip^vcoi eivvKiyd, aivas Iv- 
\oyisi THf op^-Jjf ■mtet'^i ' A'tdVV 3 a/TnJAoy«- 
Ta< • ;|^ 'Oj'uosu (jd^ 'g^n amvT^.^az^m rri vsi- 
^.lA' y^y.T^'ofJiyjQ- cTfe' 7ro< Tiuf *oir/;c©- e/^w- 
ff?OT, ßahA^iSiüx <fY[ai tSpl TK aOT«Ä,jf. 'EÄj'/;tH- 
^f 3 \sssi rtii A'ict/jQ- /Tttppti^af, c^o^Ac- 
j«77a^ :7K/. /!/fe>A« TWirie^V ' ov i 'Sr^^Ti^V 'i^- 
eiffiv ^ 7VV mhifxov Ttlv av ''EÄTwp c/tü •ms 
ffKluJAi tum ^ Tvif vaZi ä^Iämtw, rif ^raXA»? 
Tp^ 'E?Atwft»j' aiTrtJCTDVöJ?. "EK-Stt-fHfl-ir, «tj ;»«■■» 

-35» LXI5C nAOTTAPXOr IXX 'El/ *5 7CK r ^oiy/jt©- \hy>ii kakUvx) TTttet^»- 

n^fjOT? T5;y'M "^V HpflTTteiKYl. $MOT jB TU ' A)(^l>^^^ y 
MÜ^aV TS pHTnp' 'if/SfJeU y <Jpp}1JtT«£jft Tg 

?p5/ft>J/. 
'Ey o7f ÄÄ'^ t^Jt^ J^eixJivffjv y ov n ^^ \oyav 
J^Ayui fJMhi^ TKf äivJ)>Ai cvKhiiii dt^yL- 

"E57 /e )^ W/ Ah\Oli my^oüi TMf TTD/MlTSft'f 

tp'tto/j fcvp«? Ao^«f Twf puTTjeJxw? 'r5;;(t'H$ '^^y-^' 

Tf'oTTüVy 'iv Ti AKKOli Y^ hv Qli ''Ex.TWp »öt.'S*- 
AMKAffiäUf. Kot 077 7TJ/KT©- öVa ««/^lÄ« Tioppft) 

ATOKto-f/Spisfi o^v cunOr K^mv Toii oiKeionk- 
'^iro. Kau 6 'A\'i^AvJ)'@- lnKvet «f Su^i/ r 

KAt TO •VSro^^ajl 7Ä0 CSr^^f T^J' JAiVihAOV fXA' 

p^&x;, arrroKvbfyStJ®' td e^/yAH^ua *? «/ViXJä^. Kou 
077 f^ nyj/ivti Koyav "Ofi^pQ-y Twif vi eiv «- 

Thv (mS^ 3^ NesB^gi, »eftow xs« •a^trliu'^ roii <*♦ 
«.»»(TTf uoäyH • T S'l 'isUviKAoVy ß^f.yJh'oyop y 
j^ Xv^exVy x>i T isr^KHijdp^Tvy^vovTa. • tccq 
'0«rt/cia4A, itdAäm ;i^ ttv/o'« t« Jhvo-nnt ^ h'o- 
ycäv TUty^t^yAvov. ToZta -ß rcitf J^v^i r'aroti 
iipcäffiv ^ Avriuico^ /w^TVp«, a.aio'ai Aur^-fy ottcte 

Tfiffßc/ioVTif A(pii(jOv}o Hi liuj "IA/OV. KäJ 7BC0- 
OTJ^« eTe K5ti TÄü öV77'3-Sö"'I' 'T^ KoytäV d(i 

<j^ IvAVTKJV bm -nwnoi cs^yf^AT©- v^jxi- 
yov y x«e< TO auTo f^iucrxd/A^öyrrov Kai avai- 
^ivTtdv y </)<* Ttu; cüw^eict*' T«5 Ao;/x.»7? t^iaf. 
i>n(yi -ß 

yv^ty 
TlAfTolot. imav J^l Tnhvi vofMs 'iV'^ ka^ 

'O/TTTniov K 'ii7m^ 'i'V©- , to~Sp jc' e-o-Ä- 

KOV(Tlf(. 

</^/* iKiyetv 'iTTtiAhAixCÄrety , 2^ v^hMT<u a- fxiVA AVAt^viim^ Qiwro/uaf. ''a ;^ J'/nynouTo 
4?i'/»fi"f, TayTtt zrt?A/r «T/a ß^.yjiav J'ii^Ho-iv 

CVTSTO/f, 

"H-pf ä]o cA' ©f to^rov KirtfiVAi (tJ.(M,9y ewTap 

Xj_\7tt 6§«f. 

TOtT AE^ 7roA/77Xo J Ao^k 'i^^3^ n r vofxuv 
(^ AV.^ Ei i^iv %v )CfTi oyeiuA r vo/xa h )(g.T 
[/.iv jdf (pAfft JMKovauTiv f7) iiMTATHnya. r vh- 

l^iSy oy TW «^« f, 

Av^ayntv v^exv ^ cAJVOfübxi l(pcoayTi(. 
[Aei^cifX^ *5 «»«^ T ivyo(MAf df^äru v!^ tS 
iu vfcf>i4^Ea • j(5ÜTo/ ;^ yifxQ- Kiyi^m 'Uimv 
ami T» j/4^«;» Tvi W ;«(r/f , w ro tg.-r' a^Ia^ 
syätr^. "Ot/ /i J^vAfjUv 7^^ vo/uuy liJ^tVy \t 
Mji ;«« c* yesii(p<u{ y akä' Ir leus yväfjuuf ^ 
Av^paTmv (puAACkjD^irtcu , c» TraAAoTf -s-äöi- 
r«<r/. Toj' jÄf 'A;h<AA6ä Toiei'^ tk axr)7^f\s 
h.i^ov']A, 

'—vvvauTifMvviii^A^av 

'Ev<3rAhA[xcui (po§iaff-t ^ly^au'ohoi y oiT« ^4- 

ng^< A/äf ilfVATAl. 

&([/.i^( ydfj ;j^ ^(Tfioi, ot vofjtaty ay rh AtA 
iiayiytiTrip mt£ßf.<f'iA)(rty. "^Cl xj to^ UivaA <f 
rKp«-^/ ßA<rtKiA (pim\y o^thav. 'H </l' o/m/- 
Aiflt, j>ofmv fjuiBna-ii rivy ©< ;^ Ukätcov p^T^p«. 
'S.Apaf 3 ^e* liteiyoif c/VfAo7 oT/^pw V0f4X)tf «776- 

'AAA' 0)* cr/^» o/i»^, ^av 'i-^i , o,Ylt S'l- 

np«T©- TOJJ'WJ "O/MMp©- 7»' Ttff VOJ^neiAi 

cT/e^AS»', '£>» j^t^ T» AooiJ^fy Vm t? )t^(r/LtK ttw- 

T0( (MfMlM, l&Ticr>c<^A<Tiv"H<pffJi@-y ( T«7fe/J' >1 
\J\fO TWhHfy TWf /!/£r, cy itpttV^ x} «Ulpgf^UüM cT/- 

IdyncAVy rh cTs, c* oroAe/i/Cw ^(»Aa^eüiTw • ;^ 

■ 'z^AfAd-^f tä iy^TipA ts^a^opAy TOfifHO'iy ort 

& [xiv y ToKiTiKoi ^ ß'iQ- y oMy qiATiari' 

xof. 'Oy 'Tca^nS'i g »A' r Teirei' -f j/iapj^xoi' • 

AK^Al^rvTOv'iJh^iVy CVAS^HOH AfMt )^ l&W®' 

iJ^eioy ßahniy }^ tbto «jsjyCsAiJÜg«^ «^e^ t» t cfj^- 
rvravy 

SÄ»- oMHPor noi Tat -cfel A'j'mVi oTitai o-^i^if to ^h-S-©" 'ff^i t 
Kai OT/ c/Ä T Äp;)(<ir7tt -jsr^ T aKKav (p^vC^av 'f 

TttfiJLivov, 'OtTt/OT^uf vsTOc/bi/jivfl-/, rii i^h ivv- 
-mK^Tcpov COT mn «TOP. 

—iM Vi trhtt 

751/ Kiy^V • cTi ^lQfJiii<hi "üZH» AVetfKV? T 'JSJ'O- 

-r-:i^ ^ 77 XOT« Ä>affD«&E ?x.Är©- 

7üf;;:t*j'(/l' • 7»TD -mKtv Mmvoiv Hoimiii ht oft 

Kai vjiv Ti)KifM,xO~ raSiy 'in^t co{ (p'tK©- 

'Cli iyi 877 kmv ii (Toy J^uoVi «J^ yAji^av 

*Akku, 'vyoKv »mKiovii ka) y^HKStvif «^V et- 

Tejtav cTe Ivimv -m^^tTeiSv ra-^f SiY^ocuuUu 
KAt cAJVo[Majif y ßAojheias 71 KAI AeA<^K^,r\as 

X.AI J^lflOK^Tjas , KAI ToLrati TMKIV AV7JKH- 
ßpCäV T^av 'TSr^i A-hiuaM KAl wag^fo^isw, 7V- 

^vv'iJ^©- i oKiydfx^oiii oy^KoK^.-n<ti' iJiTtw- 
Tus "O^np©- aryvom toiYA j tUju f/S^ ßAoiKHAf 

C¥TH70lf, 

Qufxof Q (Aya^ ^ J)o7f?ipkav ßAaiKYiavy 

TifM\ </!' hK A/o? "Sb. (ptKei Ji I fjt^-jjiTA 

Kru oTmov JbvXi it) -nv ßAtnKiA, QA^Sf e/V«Xo7, 
Afitöp </l' oicjv Äi'ÄÄTt , 'STÄT^p cA' as riTTt- 
of «er. 

Kai, 

OoTS WA pi^OfV^eucnov, «TS 77 «TO? 
tlw AtK^K^.vd*, h> off Bo/Ä)-^' ßAOlKiOi TlivTi dt^^coiKpef.Tiai 3 «;t6j/jt ivctfjäif ly 7yi x^yacnk/'^ 

fSfi^i TmVTWv '^ <T£?V 7^60 kaji'?s>y /SaAHOTP j^Ti j/o- 
»9 ov c*i«V« j*- 7ÄÜ ihu6K£^.7ict* 'moflgvifftyy iv '6ti 

9W(77, 
'E4("'E;^TiV^ßA(nh'ilA,ß^Tif J^ihilfMVA -mylfcv ' 

Kä/ t^v A'<>/^j/ Ij TJ^.vviKoy kfTnipeüvHy oj a- 
mK\eivcti Toy ' AytfxkfjjfoyA , la^ä.ret ^f Mt»;»}- 
roMöj' • ;^ 077C7« etfHpeSjt, (pwh '6v »k av 'iiv^ 
7«9Wf «-3^ Msf JAä©- -areyiüj • tott: jS ^ -^ Tti- 
£^.vyav yiv'oui^y 

Ta xi 0/ Bjfe' arti» 0^/77 5(^7 J«'' ^^ jäTcW ^iyjLdJfy 
KKh. efcj^, 7TJJ/ )^Xuju«^T8 ;i£j 0/ft);/o/ y^T^Jk v{ä'/ 

K«V4^oj' h 7nS\a • fJuikA -ß (Ayct ^tjcfATo 
'ipyv ' 
'O^iJof^avpyuhHyJhKii J'iA '^ r yjn\^it»v 7iKi9' 
Vi^idS) 'ti^i äy qmaiyy 

H</1 öKmi x^^vaIlu^H^kIw y^iAKot^ymor. 
^J^ 0^°X^°'^&^'^^^ c* TM »^ 'T^day mhlTHA 
f&^J^iJhiojy y cv « ;^ <TuuA^:^oi Tiäym 'A- 
Ki^Ay^a y^yx>li 'r^iTnmy. Kai UeiAfjt.©- 
hoiJb^Hj 751« Treuaiy d{ rkroy eu-notfy 'S.'Sfd/m.Ti 
f^l yj'K^-Tixj/Aya.TiKpdvii, K«t/Ä^^©- Ji tu <j^ 

Xfvmy "AKi^ÄyJ'^gio Si<h[/u^O-,AfKAA M^, ■ 
'OüÄ Üas-^' 'EKiybjj H(^cu ^ojy^a Ms-^- 

ViKätK. 

'Et« q 70 <^^ Av^cüTtnii i^ii^ov tötb j/o- 
[M^iitUy 7T3 ItfTToyifjiMVKly kxä-^o <re y^y a^'iom ' 

CV 0) f/AKl<^ '6b 70 St«f (TlCaVy ^ViOS, ^ Ol- 

Keim 711/.AV • lüjj /5' «f 3t Kf IvcdCHAy ly ttbA- 
Ao7f J^iMcnn , g/oft-j«)»« 7»\j Mföcfj 3t5oy7ttf xäi 
cAj^f/Sp^iy K) J^^. Äj^ÄTvi^^cm« TTiT« -S-eoTf , xä< 
vV-fo/f ycfox^VTtti eWTVi • x^ t«? lv(n£eiaf «t- 
fxoiCluj krTTOKAfiCciyovTa; tI/jl) ttu^ -^ Stw/ £- 

WTX.KeiAr. 

Ttu) iJ «STf^«" tiaj '■j^oya/uSfi>if vyJjM, lynS Tu- 

Aß^X,« 'O^aZäTTU (JtAhf^ J^MVffJy K) iy oji i'^fJ- 

VH Toy 'Opfcrtu;, 

OvK Ateif oioy xa4(^ 'i^Ad J^IQ^ 'Opisuf 

TlAVlÜf «t' ÄVSf «TT«? , ««arB 'iKTZtfi 'T^ATfß- Lxxin HA O T" T A T <^;ä (MAS hi^icäi \J\iKa<nVy ^Tmvy --^iM tcx^uoi 

TlAT£pyJia J^Kvvtn. TiweUKos «Ti ffa^^ffiwUu 
KAI (ptKUMctiieur y tv TJi HlüiiKO'UVi • eivtf^os 

"Oyms )y v^ TmTtiS'Q- ^n tar^asiVy Iv t«- 

Kai TwihiVy oTmiT^iTvi 7iX)hiTeias KOivavvvTUf, 

'A^fMTwp, A^m7©-y Av'i^'oi'to^v cM.eiv©-i 

Tlai 3 To AKn^djHV -nfjudv y ra «Te ivcu/riov, 
<pd»x,-nvy 

hn<riVy 
"Oi y^ iTiCpy (^^ xci3-3-H Ivi (pfiahy eihho /e 

Kcu, 

luv olixiDf fj.ÄKi^ m>Coßpcov OTTOTtu yjuun 
fJMTl 'Ttif eu7nippr]TKi J^tOMoias n AvJ^oi ttcAw- 

(ZS^f^lCv'^y (JLViiTi. AV<^ '^ yVCäfMIf MTV 'Jlf^.aS^V V 

O'/'vöjWfU T^f </!aAwt /3atSüppo8 'Q/^ct^oTo. 

To 3 J^ TtJ l'^l'ovnti oü TliKiUOVy « 61' KlvJ))VO 

'7m(^ T^liVy «X. nfcoticrjc ö no/>i7»'f- 'H ^ j^'Ac- 

J^OfJlAyW f^VBOTtT "'B.KTO^.y (fwmVy 

Ou jap fto/ bv{](r/j,)V hiy^av 'I/a ^^cti ^ot-z^oi • 

OüSiv y.01 il'UAf TTUXJVOV t-S"©", «T£ /w^f Ät« 

JAiuvrifJUoj VVK7U? Ti ^ nfAATV. cAt)cpypj48OTt. 

*H niJVSAOW» T r 'OiA/«rgfe>J gyTflXöf (MrffJLOVdliy 

^fjfftttT®- 77C7? 'd^^Hy 

Tö i^Ä ol</l' n )uj' /li' tiviem l&tof , n x.er AKacoy 

Aoj'Tto;' 

'flf fuu> »1 £77 fjuih^cy y tjJUiü cu7ix)voa'(p/v e- 
Awittplt-ff^tT« -Tnüolx. ^fttw^WT* \<haty LXXIV ÜHSt^i 78 yieSVTly KAi %[l7nJhc /TajrTÄ ^ü- 

Tä "5 hm 7o7< ^dUfATzii r o'iK^av Tikv^y j*7t ä- 
1^1 es^^ A^ioiy (a.'pii ß T«7T!) Kxe wa»']iAaff 

hLKivM^^rU idi • (eiJ^PATlV -ß 75 ATTaHs ^ AV' 
^OiTmi) Q^V h.'i.yei TA TnHWTAy 

A>y riTDi K>>.eW7a{ )^oJi)^jLuy@- (ii^f\ynv, 

'ErÄAAe/f A^ixrtVy 

'AMä ;;^« T ^' y^A^Tiiiv oi >u ^'y»)^-/, 
NuAe* Suiw;/ Vp^^ocTäf, 4t' H/ua77 Jb:,Kfv<nw']ef. 
Eyva 3 KAK^vA a i^ wSi iy r TAfous vofjii^i^ 

'iv 7? A^OKy }y iV TB7B/f, 

IvilGa 75, fTlAll TE* 70 ><>, )^£jtf S?j ^, 

v'ovmy. 
Keu ojet « ^AvJ)>9fM)i^ ^tl<nr «J t "EÄTrp©-. yeÄuw 
yj(Mov Ktifj^ovy 

AioAo« oüAoi '^e/bl'^, «T« >u xtu/gf K0^i<n>y^y 

AiTTfÄTl Ka} ^eiivlA, TiTliyf/^A ^^71 yiw- 

Aimv, 
AhfC «70/ TviA 7räv']Ai(g^A«pKi^e) ttvca xi|Ae&. 

OuJiv miy 0!j€A©-, fcTCi KÄ IfKHOlAl OWToTf, 

'AAiAÄ/aseff Tfäc-jy x)Tp«i*eftaP zAe©- g^, 
OyTö j^ M ntwsAoTni r iäyfTct, r^AuxdjÄ^H Aä- 
ifTi} nga'i TAtpfiiov. KeuToZr Apc'y /steTewt. To 
3^ «Ztfetftya TKTWF ^Sa äAAä ts ;^ dv^ä'UKi ^- 

j(gu«f 71DV 'Apj^AAiA 7« «TS ÜÄrg/xA« T^^Ay tK 
i'TPiJ'Vav Kiyei. Alb }y ^i^ayHy--yj.t(^Q (pfiai y^- 
<r«70 €f j<x, 

Kai TU TToAuAVcTe/A^^ ta^T(Q- riyeifiy 
Tv/xCoy «A' (^ TT^/ia 6J'ä y^JuOfSiJ cl^A^p'y'Jif. 
Kai Tii(cmTA(fii>iiA')wyaf'iJ^^i<t^T@-. Taxi' 
TAfZ'y MivA r^ Tg iv iifbujif )y r^ iv TnKiixa) 
y^Bi^Twv, 

T H' N A E^ -afei rvf Tn/^ifias e/ATHeieW, bJS 
xj takvkUu nvU rj.hH(nyy « mimii TniniKiK- 
fÄ^» p^' 7n^o(Mt,-^aiSy TeiyofjUt^Atf , iTnvanfM- 

P(J<3«f, fl&^7«^Sö'/, [JLOVOfAA^Atf ' TTO^Xä 3 ^j^ C^Ä" 

77)>/J£^'5fe{ip(^»oa_, fflf oAJjA /»^^:^i3a( 5^r Ä^/op. 
'Ef j^Ttttf 7m£j/i'm^i(riv Aei p^^« <s^TiTi,-)(PrU'n 
Wmaavy j^ e773<5w/ tc Tn^'ov. Kau toto 3 Mkvvo'W 

V7tl>iy 

Ui^if cA' c/f owStr r«ö"äf 77DA4äf T5 ;9 te&A«? • 
Ket/ TO f?) 'gc 7b7j qiATjÜTvuf iytMVAi kata 

''B.'^A tf\.' 'icmf ny.fMvü ^vhAKavy iK^-nv 3 I- 

70/5 LXXV ueeJi t5i, o M H p o r noiuxE ax. LXXVI Ol (/!' et//?' 'iJb.'diJYia. Jc//ip£ßva, özapHccrej/To • 

.■aKkIv '. 
Kau 077 «/^ TK? S^iJÄy.H tf'lettfk^vms iV Tnli 

(T^7is7 TW uJccviTÄTo) KA^Atntlwvy , M>cvu<riy, 
tv ■Tx^rii /S' 'j^vcuQTÄTüiy r ^ KyiKKiA ^ r Aj- 

CW^äi, €;/ TlTli i^T^ili ^pitrt 7^. Viav K AT i (TkUjj Ca - 

£A?^i^aJiy }y TA<pfüS h/TtxxTKg.yiJiVi «f li/f ©- J(5" 
n <£^7niS.v nvA tT/Ä TfhATQti /txjjrg </^;ä ^aQ©- 

—hm y) JhS'ioTiTv tä^p©- 
"Eftt-^A^ipoTspista^y • v^^^v'^ crxjoAoTrecoJK 

TnfjSfJOty 

Kai tsÄKiv, 

— "oi Si Küv vf^kav 

Ti^Ära. 'ii Ol diKii A[/,wjo^^ 't^i'TTei'^n! 

YLcuToli p^ Aei^^at >ft£pt /tfiiTtu, 
"AWy.Ä </\' Ä£i0i«ai» cTiJ*» >«£$'o >y ßAcriKi^ai • 

"Oi/ J\.^ Av\yiv Aimvd^^ viav i^^ovJAVOticay 

'Ev |5 TAti fxÄ;)(OU( ov p^ r^Tnv )y oimi cT/ä- 
9pp®5 ;^7^)/xi^^i»f T«f üfaAi vntei vr^äffKavTAi 

t^^fJ^HV ISr^^fJUAV J^KVVOl^Ai • T«< Q 70 K»*- 
TC;' n 70 (U^Ä<PfiVOV TT^TT^il^TAi, Ä77jU075pKfj «f 
ij» fiSfpijy^V TOTO TTS'SCJ'^^TÄf * x) TtM/TÄ B^' 6;(^- 

E J-Z^ J«tf K* Ca.«o tidk^'/kV©"» «* tt"T«»)?, 
OüÄ AI' 5'ar' oxiyjiv' 07n^ tficni ßiKQ-, «sA' 

'A^^»fi^ KW « 'f^'pj'wK M ynsAJ©- AVTtÄmif a.Ai TmKtfy Ou ^' MO/ (pAjyovn yui]A<pfiv^ h cf}}pv Tnl^if, 
'am.' \^Ji ^(Jiä^art J^lA gvi^Z7(piv SAACvrof. 

1/.Y) tSpi TA o-yjJKAjiviät^y fJWiSizvS^tSvau Ktf/^V 
?t>>Mf j AM.' sJ'x,e7Ä^ xj i^teÖKeiVy 

MtM/Wa , äi Kiv ■3?i«rÄ (pi,§ü>y W/ rwAf I- 

XMTA/. 
'AM' AvJjfAi K^HVatliV, '£<0-(TA 3 ;i^ TA IkmAO/' 

"ES7 ^ <arcy' 'ea/79 mffVi nhlXAAf )tA7üpSW/aA7fl6, 
J^' &»y TTAf OfTiffZlWi i'tS-Of^tl. (^ AA^LeLf^aVy 

\!Z3^ «re 'Ap^Miwf xj AJAy^®- ^ Atofjt.riS'iii • o 
3 ys^Täp®-, vsTO T» 'A;/T/A.o;i/K xj 7« M«eJo;/«« 
3 fJttazU7iühiQ-y varo t» 'iJi^gf 4®f ;^ «ra 'OJh6^- 
asaf ' 3 yif ft)|/, varo 7« Nigrip©-. Ka^ toj /?a- 
(nhcA)i \£croT>ir(äv ATKLvravy Xj T Ayi,[U[Ju/ov&'.' 
TotaxJTA fjfi -^ Troh/ltyjav Xo^&jf }y fzs^^iav '^ 
ti-af 'Of^ijfa TA Kr\uiJ.A\A. 

0EA2ß'ME0A 3 :|^ -ja* r /ÄTe/JCÄi'j e/ 
;i^ TBT&jj' jun eT;^»» ct'Trei^eoi "Ofjwf©-. Kai ot/ 
^' otMk ä^j a;' "i^ Tiyviai -^iKd^CAvi, Jithov c« 
toJtkj 

*Iat£p j )<) A'pHf "mhXav avta^i©- aAA«»'. 
-Aox« '5 « ^AT&tKriy \m^{)fjiM Vt) voTt^au jy C-yi- 

Vav ' £t^ hu. TriTCCV AV T/f fxd^l, OTl (jS^ kr 

'IttT^li 3 tKA^©- iTTf^duiv©- Tnei Tmvlav. 
"Ori'-^v^invav iyvo(nfcov, 

iÄf(M.KA7nKKAfJ^k^KA (li(jufyLiVAy tfOKKA 

3 Kvy^.- ^ 
atifMiiyei Ttsrrau i}(^7i£pv- 

"£57 [Jt-iv THJ \AieiKni y -^iCä^nTiKOV (jlIv y To 
J^/Ä '?}f KA^VÄ/KAV KO-^av }y J'iel: Hi^if'H iTTA- 

yov i'Vt tIlu ^ xj" fiifQ- yvafftv ' (tktk S'i 
ab fd§ily To fjiiv, OTifji,Haj{K0Vy ro 3, euTioK«- 
■^Kov) 'Zff^KTiKoy 3, TO J^/Ä rTiiipcpyeiAieW" 

Thi ßAj^i^OV • (T8T» 3 .«4f«, TO IXiVy S'teUTTiTi' 
KOVy TO 3, ^f\Sf-}4K0Vy TO 3, 0af{jl.All<i/]lKOV^ 

"O77 |We;' jÄf ;5tft)pM77»0y 77 f£) iTTt^'^CU, iV TtV- 
T^ CUylOTijcUy 

To7a A/Sf 5y JÄtWp '£p(^ ^AfiWAXA //H77 'oi/JA. 

M«770S;/7ä >*p ^^>'<i ctiihovo77 K^ TiyvUu 3tft'f«7'' 
;ttoo 'fea'x.<jf/A3"/!xefA. 

, To 3 aviAHajiKov Av\i^Vi ij^p" «T/ä'Ä 'A- 
;i^AA4<yf • fxa,^']fi( ydf av X«'pö);/©-, fcs^r@- 

rllU (UJIAV Tlii KAJA^VUyii T»f "EäAH^'AJ yOffBU 
KA'liVOY\(n ' QwilMv OTl TA im^nfJUA VOfftif/AJA 

c% TO 'ATre^Awvof S^f, 05 }« cA)>tH 1?) Äü- 

TOf T^ «A»^. "^OüT®- ;^p Tsij ft)^,f n'ij^^i txxvii nAOTTAPXOr Lxxvm Vo<jtioMJ<^ ai-ncu Ket^?w^. Kau yäip rh oKov, mKvi ■7n^eii,ßha.Ci£ßs ' 3 jw^t«®-, &'^4a.//^i©-. 
ttJcü 7? QeoTnexcLf )u r oKid^Vy ^ ^ a.vS}m, 
tr^ ^Am>Xaviy <^fi 3 yjMoumv , th 'ApTSf^t^ 
(tbt^st T&f vihitfi i^ T« oiEXn;'»)) AVA-jj^at' t^^- 
OTttf ^ ä«78VT rmiafy J)a r tJ^ AKrtvcty ßohlfJjy 

^cpf/fiTi^ßf (püa^ 70 Apps»' ')S|y@-. A/e6 7tt07* 
yuu (p«<;r T /6^* TriKi/Mc^v TtihiMSrov VI), 'A- 
7ro^^&'J'6J yi iKnv • 7«^ o TmucAtp«» )t«g^,j var» 

Taf /A 'A7ro>AÄ>v CT^^rsj' ätt' rtp^p4o/o jSio/e, 
Xöo^©- N/ofa, 7«? «A' "ApTS/«? i^X^" 

"OTToy <f 4 j«u 7ÄO 7c J Kwjof Sh-nhljj Jinyn- 

TZU y Qn!^loV KAt AiVOV TiSlTi otCKeUl^iaf KAI 

v'offay. 

hAyi'&^'Tit']®' fj&f^ ty ^s v^Tf,\v y^Tc n^JUA 

•n-rvK'^y 
Keti rt ?4p« •TnU.QV yn^^i-mv ihiKolai ß^- 

TUfflV. 

A/77oAo>« 9^ cf oti Ktyei 1^ r 3«öV, 
*H ;S ü<?»^» » 7* ^M^, J^ v[£^.y euuATii Sil 'jSJüvm- 

TrX.». T'Ütl''^ rgitpip- ■n cm IAO, y T^iOVÄ^'-^ M «0- 

Ä^9<y4i/, roOTu;» euTTor ^/cs^. 

KexCol y cf «S* S^ x^cti SiaurnTiKQV. ül^aT^v pC 
^ Ol A 7« ;!(^6f/ä «^ voay^fJLÄ-my j^ 7» o^iet, cSf 0- 

TW Kiynfy 

T'h Vit (n/,rl§ iJäfXAoi^ TztvuXiyiQ- SttraTc/o j 

'H eftX/p^M I^K3-(^, H "ApTt/^J IOp^3M£5t 
"^O/S AyOMoli ßihiiKTty i7nt^[Jl.iVtt KATi- 

\ieT)hA^€<tVav ' TH-miKKi -ß 7KVJ MpftJäf O'^Ollf 

XfiAfft y^af^üiy 'z^iKav liui t^ to, ßfdfjMrd 
'ikAcp')iav. Kai We) « ;Är«p «t« «/^7«/ 'Jrx»)- 

fanaf y OTOU) TA <W^7^^. OTpA }(^'n7n(p^V'7tiy 
TO (W^ o]KeiOV r^ <m(jM71 , « f KOpJ^lAlf >y 7Hf 

(pKiCag AVATny.'^i^y liJ^i 'ZsfetoCTy oh^äA.«, td/äü- 

-7« ^«Ö7f, 

Ov yd§V f^>4fM ^ JÄ9E'e« X.i«j75£^;' äMo 
*'E5!X«7^ j «V oK^AXo^f 10 fjijfn<m^zu A- 
vÄyKi^. 
Kam TiÄKiVy 

— H 3 /wäa' äIh TV «^-l « 

BXflt;^« , üf Äj/ ^j^ ;i^«/Sc 6A>t, ^,/1' ctt«- 

<«Ä WH. 

T3 '■^yi^ceira^y 

*AvJ))i 'j KAKf^Sv /u^O- fjuiyt. oiyQ- aI^h^ 

KeU 071 JilJjÄWsKi 7rCHf77X-0f, 

Of JiK Aviif oivoto XfifZecKtf^yQ- sy Icßajpif 
Kai t i^ «</^wj , «V TSf <p'^o^£^<ru/>As ttii^- 

h^AflCdvHy 

"flf ©Ä7B, iroyTlVol^ 'd (MK'k^^VA OIVOV l- 
)dfVA. 

Toy 3 <j<poS})ov K^ rs-oeoTjKlvy t^ KvrJXeom 'O- 

JXlOSctii 77^07 • T 3 ^(poyTAy tSfJ^i ^lAoiy. Ov- 

T©- yi^ '6bv <n}fß,fjL9H<©- y 'oy Tt^ Ma^covi ts- 

"Oymx J^i }y y^[JuiA(noit ^äm w.e^fyi?^H , 
^ajii^v In, 7n»^Zv. 'A« jdf mivvvTTtf Tntii , 

'^n^dif/.ä'Tav • o-ntTt )u tjAj (jmKk^a t» j'JV- 

s-W£5«< yjfMA^ofj^vi fimyet. Kai mwi "^ vJfG 
op-m^Küi euvüf v-ytioif »tw? ro/xi^« • ^ 3 ;(^- 

TTtCaf<iy7t»V 70 £7R),tW6 y^/MlTUV lnfMt, Tbv vTn/oy 

li). *M(J-i )S tJ 'OcA;w?7 TücKfMidnj anr^ nt ^- 
AÄ&JHf vTyoy i7nX.^yy -Ava yuy 'Tnui^Hitäyt^A 
AüfF^y.)^©- r^iAa-Toio. 'H jS (pü'ö7f A-mirü tb 

7^ ^cpuov -dsrÄf)^ y Htd e^H » /u/jä^ -mvn 
l^tTUiü^Wy hf TtS ßäSrti {j&f>HV. Hai J^i ä>ä- 
TroAJiTtti TT> aa^fiAy 077 « cvgaajf 7>fj "4^%»? «tyi- 
O» *^''*/««^»7» ad/MtjQ- Ay'eJ?, K^moijiaf^ 
ySi i\7nyy 
"^EvSi cA' AyAx^iv^att y Ai/^gj/ «Te oi «4«* 

'30J'7tt, 
TS "5 CV 7o7< Af^Dli ATmLcnV AfüT^Vy ix, OV otpi- 

Kif/jaVy Kj^ T v'7rvaafm(pajm^y tidts p^ eiTmy, 
--avU J^TnKvivTTv©-. Hot? cJ, --ä»»!» ;9 7d (pv- 

KAOS&V HAVVV^fiOV i^riOjnVT«,. 

'Ecwstt^ 3 J|9 cfcipwv cAJK^.aiAfv}t(ias %<mi 1^^- 
<jxdjA^)clwy c* oX? (finffTf, 

'AAAa »■' €f 'Haucto:' TnJ'ioy iy Tti^iA ytitn 
'A^VA7r)imix4->iffiPy o^^op^oiTAJhLfMv^i ' 
Tm-s^o pmcmt ßtoTvi tAk^ Av^aTntsiVy 
'Oü yi<fiiTV(y evr ap ^(jluv iro\viy iSi WJ' 
OjuCp®- • 

'AMT oi« (itpv^flQ A/Jü TI'HOfTOt^ ArtTAS 

'£y LXXIX Uee/rns OMHPOr HOIHXEaX. LXXX Ev oJ( S\iO toZtvc fM.hi^. opSwf J^iyyeo)w( tpeün- 
K) 077 TO 'ifJLtpvmv rcS ^än ^cpy.^v J^TOJ. dvet- 

v@- Tro/eJ", 

AuÄtf </l' Äf/.'arfuij:&« ' 'S«) Q •arpfi/w jSopiÄO 

fjuiLtXfjS^^i of cv Tt^ bÄfJUKO Kfv^i^i iväec 3^ d' 

VifM)V iU O^^pöJ' iv M ffXtCTO. KcU TM 'Kr<y»9"« 

ü'ah na.Kv'ßi'^. Kflu oV» Q A8T^^ ^X^<fi*^' 

«7«j »^ c'jn TiiJ Aioy.fiJhvi iccti tbcJ 'OcA*«^äJf 
oÄ 7Mf vvKT^ycpffidi d.va,i(.ofMeHv7wv. Keu yö 

^äJiiz^v "^w «77 cyTSuStr 'i^VT* Tiw eip^lM tx. 

Aoimv ^ (TM'uiiv oTTUf )^ Tai THf ^fü^yicis 

077 T?p(V/xöf rtx/:^ (jsj^Mt^^. Toj' 3 Evfü77vAov 

TW C^TTCpHS^fTZ [JUl,-)^JJ.eX(ä J)et,^ei<^H , 'e-WHTa 
cü7nii/i'v|,äf yc/k.77 KiOfSy <^i Ava>S\jväTi£ßV "^ot- 
77), pt^fiU' cmCa.}^H. rioAXai )<) wK4'7a.p(,M "Tr^aV 

'Ttt OTX.£5« ^Ä^(JMy,d, 'X^f TD ^Yi^cfÄveiV '<^V ^- 

c*S^öJj ictoa^oV®- riÄÄy.X®' A'mh^V • ä^A' 
''H^t?x) 'f '«T5p57B hoy>ti. "Ec/h jx) TW oXujja- 

faydhl-'j iiJi ^9XU.ov 'ZsKti\')Iuj hm tvS a^v , 
eiKOTtsii A^vAcCKJoTipA J'ieuTn vni^ '^pdpS^ov. 
'"Icmi Kcti rtjJi T^^f^ oiütdJ Mxjivoiv. 'O -ß 

Kottteiiyo </>£ ^ ;(^7w;'0Hffeu -wey' cu/rw, 077 «x 

^OTtsa, öf OTiW 'il'ts-ijy — etsr' *p' WOTÄ 9etp,itÄ;j5ll 
'näosi. Tä 5 TTOTH, öVa M 'EK<ivv\ ru K^^-i^e* (MC- 
yei ipciffMiKov 

NnTPiv^ii ct^Kov Tiy)&xjuv cmAt)d-ii Amvmv. 

$apMÄXoi/ a,i'J)io(p'ovov c/>(^»')A(^o©-, 0^^ 01 «h 'Ef 3 /g«AH y^HT^e«, Xj >1/ti*Ä; •nä.vTVt^ oKioy^. 

'a$EAOT~NTAI 3 oi Av^a-mt , eii^^ 
ann -f iaiTS/Jtnf , ktw^ 'igtv 07? «) ^ "^ «äv- 
vicüi. Tdxnyf %v li p^ y Ti'^iMv <pAcnv Vt) 01 
STwiJWJ* (oToj', is^ö-xö^su' ;9 o}«f»f , ;i^ to 

Jtu Tiyviy^ i^s^fn^jfifdj^) 753, ÄT6)(Vof x^äcTi- 
JkKTVV» Tvii^v cVüTf/Ä J9 cv3-«in<»oju.Kf. OyV^ 
TttüTtt Bj' "Ofjun§@- tfybacnv • ä^X' oTcHs p,' (jukvr^i 

cv}^Ktf avtphvy 

"Opf /9«? yvSveu )^ hvAiTifjut fiu^cmäat. 
Kai ^OJl/aT<£f (p»a-lv c^»p^^©-, 

EyJh^Vy 'iKTDÖhv 3 Ath Ti^^tt fpdvn fiot, 
Kaü "^OffMi Q^ "Tay' eu/T^ ov'iJiCohov dyt^p 

Vi, 'iK w^ cmirvo'toi av/Mtiyav 'pa ft«?^0f7a« 

('flf 5<)eoÄV ot' AKuoa, ^»f cuH')'}'>«T(ia>»') 

(pavnt IfJMTdjiTv. 

T I' 2 "ETI yj.TAheimJ Aoj/kw 7i;;(^H » e- 

^;/ i-n-apQeicm. "Ep jS 'srey' ou/rw ttäk eicT©" 
r^yaJ'ioiy i?}^ (JUiyÄKA }^ 't^^Jh^A , ;^ '3-«- 
av ^tpdveicUy kai k'o}PI (p^vi\i^©' (J-iT^f > 
Keu ri^y TW/Wlay ixtfjwiVYJil. SuwSAoj't/ 3 «- 
•ja-eif , 077 iJ%v äMo ä>«a' « tf^g^'^7«, äw« SJi 
tä. 7ro/wf<«£7w, ffs^et ^'' K.ca «tthj^'ä t^ Aeff* 

x) T» c/><tt'0«ct 3^ TlTli 'ZB^.yyLAfn , KX. 'i^VTA 3 
Ä^/OO-JfO)/ €p^Ä)^ <?57cr«^«f, yä[Jl.iSi A^lXlTüf, « 

OTMe'^t'i' M )fiyiav (npAyafy » l-ra. aKKa « ysa- 
TE^95 Tgpt-yoJ^iA 'n^^rAji'^. 'AMä;i^ Stä^to/- 
»TB 771/0; ^//i/Jic&Jt , Sh){ÄyLi!Jeiv fjMKKov » 
ofHeTii^ttv rrfn^.Tojt to Auci^nyA. 'flj cot «f 
)LhvrAiy.v{]gpai TnWirwji • ®«ö"/ jS 077 ^fSoJ yjt- 
XpHT' ä;ä-3-«cj7 to 'zs(ji7i^v y ias tkl^vta «- 

;:^ T AOlJloV , 70t/TES7 <i)M7y^K'(iV TIVA \SSi^ T« 

'AyAu4(xvovQ- ^so-^vta otireof aurrl ra. a- 
eiTA 'nrofcuv'^. To'Jtcj' 3 Iv^'mShiv AV;^e9-(^ 
3^,«V©-, '5rä/!iT«(rE;/ ojjtIw U^a/ulpTAVeiv. Keu 
077 'OpfcfHf c/>)i5Uft){ e77^f«!:^7o Tb) Trajei y rov 
A'i}iär>v emvySjHvcts y ■? Ji r'^f f^^T^oi Avaü^zcnv 
ATncnyijcn ■ x^aM* 'Tro^ät tvicJÜta iMv '6^1 rra^ß. 

■T&5 ITo/MTM, T^^^^WcTlcW/ Jiy.vUu 3y isC AmV^Cä' 

'TToy y^^/povv. 

'IAäCs 9" A(po§fdl/J. Evf5 J^ 077 ;|^ mt^ IT^ TA 

g 2- ffiiJLv'a- LXXXl riAorTAPXor Lxxxn auvoTUTJ. K.eu ü4>)A0T«7tt J^i)yvf/^'a , s-zTW^ni- 

«Oä VPA ^ J^AftJTtt X/»'«f7tt. A/o &y TM 'lA/- 
*0 Q Qcpff'lTiji, TW 75 <m(JLcm etl^'^©' i KAI 

XßKoyflv KAI (W^lv, '"£?' oji rvuTopSp©- 

•Ä3-5 TCÖ '0JV«5'a)f , ^jarTäf yiKAV <UA^i~ 
CKdiACtV , 

'Ol J'i KAI A'/VV{J%}oi '^Sp j €t' öWTW mJ^U 

'El/ 3 TM 'OcA/aj?»ct <&^ TijTf ncA/jja-S-»!« ^ci- 
77<? (xaiytiiiJli ^ o^TWf tuTnavvTii eif ta t« 'H- 

VCUOTATC/) ^OJb:>;su iei^ay ^( 7ia>^hjJ y ;^ c» TM 
Xfya (pcuv'of/^©' y^TayihAT©-. Kct-d-oA» -ß 
s^Kfiov '6gt Tri T» Äf3p(»TB (^JcT« /u« /uoro:/ ^- 

THyi^y A»iA: i^ AVli^Al , 'iVA >U (hofm -Sr^f 

7Jf\j c» TM (T»»»' wKf. Totaün (m i^ n ^^jl^- 

J^lA C&^ Tte) Ilo/HT» St;eiVxs3^.' 'E/ ij Ol f^']" 

•^ hmu.yjiK\nuLiA.i.voti eif t^^a-Ad/bJj y'ihwr.©- 
i-)(_pi')<mv7Vy ix. Av e-itioiiv ÄixHvoy ti ivf>i)/dvAt. 
Hau -ß t'^ l§alixa)i> S^Abitnav j^ Koyov "O- 
/U/Hp©" ^^ lyic^TUi i7niJi.vric^ ' {ßit^ o Z<iji 

Oü 5^ OTöVoTE /m' «cffe Vp«^ <PfiVA{ Ay.l^iy^KV'^i 
'^ TA I^M? • ;^ i§^ -^'HAil/Hf, 

Ou y'tiJUfftf Tf «Äf T5 x^ IvnjiiifjLtS^as ^A^tvi 
ToinS^^ A^JL^) fwiAiK^i TraKvu 'X.^vov AKyiA tta^^v» 
KAt oazt ä^Xä TviaJj'ju ) oi </l' ahhot -jro/- 
MTiu ÄX.gjjf.'Twj ^ a,y.i7fai a.Ki<Trüi(j^ti tu» yiä- 

7BffB(J.7Ty.. 

[/.ATXOV, o-s^ 6yf4&}) ^ -^ a,}a\fjiÄ'noy y x) ä;ü 
•TjÜKtv cm i^iff (xvny^Äiwv, cn^fMjivov QwjTV/uui t 
T^TUV Tiyi Tt}ifM(4Äyov. 'A^ää ;^ tSt:) 'Ottw'p», 

^AVef)>Q( yiif tiA Q^fJÜt 7lä.hCU yS'TAV.^VHa- 
*'0y 'JSTOt' AttT<iiOV7A i(^TiK'TAI/i ^At^iy.©- 

"Kcu mxiv^ 

Tf aJ«;' i-ararot/ic,«^;» , 0T£ "lA/o;' Aix(^iy.A- 'EI A E^ K A 1^ (^a^/gjiipjrf; J)<^(Ty^Küv "O- 

^e?^ (poin T/?, KK «tV AfX^TAVOt. Kst/ jS ^- 
m T/f -^ ffa?«V OT/ 'ipv M 'STOinjlKil, ^a[^- 
(t'lA KAKV'TA '^ « 3 ^«^j£«9J«, 'TrottQtKYi oja- 

Tmax. Tif »;/ «a^ewT©- h tk (j.akkov 'O^ai)- 

p» T« ^«WTttö-iot, <^ VOt\[XÄTav M TH cMipaviA 
'T^ iTTläV C^'oiXlXt^n -S-gKf, AV^ä'TrüVty TOiZTOvi, 
tZtf^^fli TOIxiKOi 'y 'AvS7J?.Ä(T6 J^i T« t^A» i^ 
Koyay v^ ^coa TrwnvlAy kai (Xetht^-A tä äA- 

KJl^äTAJA y ^ ÄiOVTAi , (^tö; , 'TTCtfJ'cchHS , ^y 
Tetf dtpopfJLAf KAI tf)Ad-iffBiS "isroy^^.^oi , KAI 

AV^ccTreioti (i!stß-yijui.m 'TTAP^.QAKay , 'i<f'HBiv 

iKATi^Oi TÄf o'otHOTXTäf. 'EToA^cTS «T^ ;($u 

füoli /Mfpeif Av^iä-Tmy HyJ,mc. 'O «Te tI«/' 

ACTlelk TW 'A^AAH KATAcncd/Äffetf '^HlfeUT©- 

KAt lv7tifdi(rai TW X?^^^ y^ i ov^-vipy ,3«'- 
Artarew , 'cT/ ^ ^^.^©- «Als K5" ^AA©- (^g- 
A[«;'nf , ^ TAnd^©- «^«J' ^E^tW'Ouu'Tö;/ t5 Tiay , 
KctI TnhHiy h> tfiAipO^K T^VOlf )^ TVyUi KA- 

^^erasy ^ (^aA Ktvdfjt^A :^ 0^iyy'of/SfJa.y 77'- 
j/©- ov <pa4yiTAc TE^rH? TruojJTUf J^ijuapyv 7?y- 

y/X^TEp©- J 

Mffjut!]©- ort o^afjtkyon f<cstAAe:/ w aküo fAyois 'i^ 

OlKi Tat '7rOlY\(M')A. ''flf^ »j» xi TA TTHOJJTA Iv 

Eyfi/JtA«c£f, 

Ttu)>§H»> ;)£«p«037 KA'^A'TS/'luJio^ Aä^BOT, 
Pj'« p' C/77I^fljrt^VH , TOc/k cTe <S^'mKi (pi- 
f e^oJ • 

'Ev 3 K<i,€ti(\i'm<n vjinfAMy y^Äyflffi 3 ^kk'o?. 
''A4<^'«Tfcpa5-'^Ai3j» • 7^ J^'^J^p^oj/of S^fc- 

;>(W'3-' ucftyp. 
Tiu) <A' ÄjMÄ ;\<tp/MÄ j^ AhyQ- eAe ^pe^ct • 7» 

A' Ol OOJ-g 

AAy^vixp/v Tihn^Vy .örtAcp« J^' 0/ i^T^ ^avfi, 

'A^fdyn ')^«8'Ocrüar«Ä tizi^paiHTnyy 
■ 'H |i/etA' 'OeTüw^vj ^037, <pi?^oyriK©-. Ov/i 
V 'iyayc 

TieXy 'iyyay 'j^h -mv^A aväxT tyL^v tiy.(pA- 
^AAäru. 

'Hy }^ IlnvihoTeiAy io^-S'^Kiy c<pQi^uo7ffiy 

Yli<p^.JiHy «;&4AKOTt, 
K) TA i^lHi. 'BvtoZ^«, ■jaif )yr hTiyAyj y^TTrS 
S'iJUyfuvav <t^ -izsv top o^^Xfxby 'Wiany Jiu/- 
AfJUiyeoy , i[x^AiviTAi crA«« ta jUHcTe r» e- 
-4« %T/ KATAKt)t/JAy ä'aAä Ti» yojjae ftiyyi • 
» TS <r/Ä rtu) 'iKisrhu^iy Afimt tbJ 'arotTof, 

jtetl ^Oip©- TbJ ;yXAX0cJ, J(gu t5 cAC^Of^lt- 

voy üjftyf , ;(5tt THf >'£öOf aJctm 7? «;«« 'i^ ^~ 
^y'. Käi tä pdMvta 'Tff^ßi Toy ^Oj^voi-icty )^ 
st «25»^$ T nlwiKh-ubjj anjvCxk-^ax H'TsrHv i/xiA.- 
hiieri' rioAAa jj 3^ äM* y^^i)Wi i^^TTj^Ilof 

«TM Lxxxm Ueeiirris OMHPO ^EVTOZ^ y^e)^ ^AlATWifrtV TQV Koy>v , OV 

Kct< »X, eiv (pe^vvoTUfj^ «77? ^v[/.tmt'.v ort 
^ovt]fav Tf^ßL-yfiATCäV -im^im i;^v^v -^ r, 

^a; 'aoiKiKAi. 'AvdyKti y-ly -ß t/x> rS Uoim- 

/jeifopct •vans-S-i.STa. 'E-Jr« tä /wej/ eiyct^ 
KA^' lewrd, ÄT^hA '<Ski Kout fMVoei<f\n JCeu aka-^ 

TäöXiA'ä«» • T* Ij TB?« ;tÄ)to7f ÄI/Ä^/W/^ftbä. r noiHXEas. Lxxxiv 

foi'«^ yvacii «^ ai^arti pa.ov ka^ta^. Kti to 
oAo;/, M To/öA/TM varoS^OTf isafi,<^v Afpo^yLAi ta 

CäiTi T ^ Tvrmv b/(p%Ki(lM ToTf Cl'TÜ^;^*!'«»? 

TViS'Jjcn, TojjTA o< Sh'^'ofjSfJot cv 7vi( 'woirifxa- 
ojv cu/jv KAT^vonmv. Keu %f «f^) f^V TIVÜ Tl^Of 
(/MvreiAif ToTf 'iTTitny cu/jv , ka^-z^ Toii X,?**'" 

(«S^O/, dpfJLO^VCJtr i'x' a/JTii TA iTn iVi\ATt^V ,. t Henrici Henrici Stephani Annot. in Libellos Herodoti & Tlu^ 
tarchi de H Ö M E R O /rr//?^öx. 

C Annotationihus in Herodot. interfolavimus Vnrias Le^iones Palatini Go- 
^v:\%^ ex Londiüenfi Herodoti Editme defcripas^ ] CoU \> Liti' 24. «^Ci{A.ei/e7«i «TIJ Coo^^^ciog.^) «v 

JII. 2. ^ OT/] £oT/ 7« 

Ibid. 15. Vortaffe n^ct\eiirH vel t^g.'nKfTnv 
fcripiit Herodom : certe j^'n.Ki'T^v ^axq pofle non 
videtur. Diftingueridum eit autem poft Ij'gjgt.j quum 
;&«£5S'W«Hf Ij/e^j^ feratLir ad illud ;(^7ka./^«V, quod 
mcndofuni eflc dixi. 

Ibid. 17. c/;7Jiu«ÄiiM/3 \smyt.iK^\jM 

19. htotnKdbaiv} ZcV0ffK\djiV 

/^/W. 38. Hk "Ef/!XK W6i//tf, at in verfu proxi- 
"'me fequenti habes 7wjx(j.oio "Ef/iAK, & Itatim p6ft tk 

IV. 2. dhy^ovltt TvtpKhv, 3^ mTi^Hv'] {jcu- 

Ibid. ig. ort ßiKriov] {jhti ßihltov 

29. Tiü/H )y ^'/f^f^f<*] Ctic/« to ^- 

Ibid. 30. Non convenit quod hie habemus 
TK y-vnuet}©- r^ TofS'Ua cum eo quod praecedit, 
nee eum iis quas dicuntur in ipfo Epigrammate. 5ed 
& in quodam incerti Autoris Opufculo de Homero 
& Heficdc^ quod in Medicea Bibliothecä naftus fum 
olim, & nondum editum ufqaam vidi, Icgitur, ää«- 
<w1sf ^ STTiiri/ Ol UiJk TV ßeta-iKtai 'mu-S^i 
SdvßQ- ^ To^yQ- is^)i0,Kva-iv ewTov i^f^jJ-fM 
<7roiilcnu cm t» 7a'?» 7» Ttajgßi tWT^t iV » ^ 

(^^inetram Bicgenes Laeriius'mClecbulo, tradcnshoc 
Epigramma illi a quibufdam tribui,dicit to ^föc/M- 
(jUI ro ^ MiJhc. Quare non dubito quin hie t« 
'iAi<ta T8 TosJ"tia reponendum fit. 

Jbid. 32. Ibidem legitur ^ av(^^ ^Mtu. 

34.1bidem fciiptum eft üe/)up te m«, & 
7e9«A^' Apud Diogenem Laertiuin legitur itidem 
7^&»)A9 & ps^. ConjuTiÄivum certe n^odum & hie 
& in feq lentibus malo. 

lbid> 36, In illo eodem Opufculo ^ai;/|) : apud 
J)iogenem autem Aä^tji. apud quem etiam fequitur 
proximc hie Veri'. s, 

Kai •mTv.uoi fkuaiv-^ dvctiL>iV^if ^heiosu. 
Qui in veteril^os Dicgenii Exempl^ ita legitur, 

Kau mjctf^t ^TAnSaö"/, t^xXv^u cTe ^hctosa. 

Ibid. 37. In eodem vet. Cod. legitur tttau- 
xWtk ^ TvV^»' Editiones autem vulgatse Bio- genis habent croAt/xXewVö) (5^' TiZ/i-cfü» 

T« ^' TüV^» ) 

Ibid. 3-8. InilloOpufc. i«(«e^«^e^f^/. A- 
piid Viog. Uii'tti^to MiJVff. 

V. 4« aurhv~] t<wfhv 

29. Nonnulla videntur efle mendofa inhis 
verfibus, prxter illa quibus figna " quxdam appo- 
fui. Sed pro (üy^t Ji (jLot SH/fwV> quod in aliis E- 
ditionibus habetur, reponere non dubitavi fxiyat H 
(M ^<J(M(. Fortafie autem in proxime praeccdcnte 
verfu debucram itidem reponere «^* gri pro kA* m 

VI. 10. h^2 C^^ 

15. Uo^ w'^r] CwbM' ^Tm^v 
^ 2$. Non dubito quin l^endum fit Qt^- 

excAf, & in altero verfu pov. quam fcripturam fc- 
quutus fum in häc mea interpretatione, 

Theßcride, exmultiit mcrtalibm abdita aiue funt. 
Mens habet in frimii cxces humana rece/sus. 
Ibid. 2S.,^7{w J)<Ai(r^luu2 C^ <njk(rif^\{tw 
33« '4(/.'aei^iJ [%U'7z-0£^t 
38. Deefle puto Subftantivum cS'i's;' vel 
%7nuvovy aut fynonymum quodpiam quod jungatur 
cum TreMcy. 

Ibidem, 7n)^ov ?;)[«.] ImT^ip 'iTtupoy %^. 

VII. «;. Suidoi Äffeöj habet pro/JV^. 

8. Apud eundem legitur dj'oiuv & ,ci«- 
tsaSvi/t«, perperäm hoc, bene illud. Apud eun- 
dem pro j« habetur 715. Ex duabas igitur malis Ic- 
ftionibus hujus versus faciendo unam bonam, itä le- 
gend um putaverim, 

K\Mm^" £\3üW ßeß^ hffiav T6xx/p»<na, 
ut fit, ih^vm fi4 tf \k3-«f«<«r v-^)q,ri(jt.voto Ui^uit- 
7©-, iU>Silam .auJ'oiap oaiuv 71 ß^>^. 

Ibid. 12. ewKlu;} laZhiv 

17- Ttt'cAilOTÄ,] Ctw'«/^ 7« ItTS«, 

33. Idempro ^r^ habet aiV^j, & in verfu 
proxure Icquenti •^a)(ä.<rtv tu^^nv \h «A/j{«Aor, 
&e. ^ Ego ßiov malim quam \hi fed toUendo v poft 
cuQi^ifffiVy quodmanerenullopadopoteft. Huncau- 
tem ex his verfibjs fenfum quidam clicit, 
Inßdi nautcet .gens diris trifiior iffiSy 
Sjdva quibus, veluti mergk, dant ^quora viÜum, 
Si vcbis mlk efi hominum reverentia cordi, 
Atßeratejovem fun}mo ^ui regnat Olympo. 
Trißis en.m vultusjovii e/?, fcrnai^ue faratde 
Hk quibas hoffitii non efi fia te/era curat* 

Ibid, 3<S. ANNOT. in HERODOT. & PLVTJRCH. IbU, 36. In Flor. Edit. legitur (jtÄnTnv : in A/J. 
ueTOTTTf > quam fequutus fum. At Siädas halxt, 

non ftante verfu : qui ftaret, & non incommodum 
fenfum haberet kgendo ^ivtt pro ^ivim-, accipiendo 
videlicet diKtmwL Paffivä fignificatione. Retinendo 
autem ndftram fcripturam, vel vacabit Praepoiitio in 
uATiTnfy ut quafdam alias videmus apud Homerum 
uominibus prx^xas qux Bulliyii ufum habenf, V£l 
quafldam Futuri Teinporis fignificatiopem habebit: 
& ÄAtTHTO» Aiäiva fignificatione fumetiir, fubaudi- 
«iwio )0|.t' c¥.Uvv ante 2f. Nifi äaJtwtäc etiam 
tum Pafliv^ accipientes, & o< Relativura Genitivi 
^-«kIk A/if fäcientes, dicamus o< ^'ivtQ-ZcAj< dhi- 
TMTW» qu3^ ^*' qiJs: hofpiti fit injuria, noii fecus 
vinditcetur acfi ipfi Hofpitali fcu hofpitibus danti Jura 
J^rvi faÄa efiet. 

VIII. 9« '^^] [m* 

10. Pro |>»<;7y habet SuiJas dy{\mt' 
12. Pro ''Afii©r legitur etetT©- apud c- 
undcm. 

/3i<^. 36. Ita fcriptum reperio hunc primumver- 
fum apud SuiJamj 

ThoZuJi 0£ß<I^ cmO-^^A, ^TT©- TT OT/ C* ^fäOJ Su'ff». 

Ego neutram harum kftionum mendo carere fufpicor, 
& ex utraque quae aliquä parte mendofa eft, emen- 
datam unam debere fieri exiftimo. 

Ibid. 38. Suidoiy TwV "ßetiJLUvoVi ya^ j^ <23g/- 
•Ssf AKitiv* Sed malo <afe$T>v «Jt»«« pro quo ;rpa- 
«TTir melius etiam fortafle legeretur Tp&TTf. 

/Ä/</. 44. aKvav.'] {icoLKiifäV' 

4'5* ÄrgTraoeTB.] [^^dviynvi' 

«f«7tt 

Ibid. 
Ibid, II. ll(\\dj<n TJBfeVS^ö«*] [[c.H.iAgy6 TO- 37- C»>0ff7»'A6V«v3 [cyO(77l'AgV«>r 

X. 18. Legendum puto et77rwgo/^W» licet al- 
tera Icftio & in Flor» & in Aid. Editione habeatur. 

Ibid. 32. Scribe, ficut apud Homerum, i}i(Myiv* 
^if, ut ftet vcrfus. 

Ibid. 40, Malo Tttc/V IviTnUcnV} ut loquutus 
eft pauIo ante, & loquetur ftatim poft. 

XI. 4. ^o/«^3 [jTiiri^^S}^ 

18. Re^ftius fbrtaffe a.7n r^ U^äv, fab-( 
audito aliquo Imperativi Modi Verbo. 

Ibid. 2 5 . Apud Siiidam perperam legitur piav at- 
(»fvrim.ä^ ?/AoT. &c. Apud Athen,gU7n autem Cqui 
hos verfus Sopbocli tribuit ) itä legitur ifte verfus ut 
hie, nifi quod pro dv^m^ habet ayouvi^. 

Ibid. 27. Apud eundem male, av i^i ^ a.'Trnyi.- 
€hw\)- Athenteus ver6 ita fcriptum habet hunc verlum, 

Dicit autem compofitosefTc hos verfus ASofhode, qui- 
bus, dum amore Theoridii meretricis flagraret, opem Veneris invocabat. Habet autem cv^fi>Sf!a in 
primo verfij. 

Ibid. 33. Legitur apud Suidam, ^AvJ^^t a^ 
7nuJ^6{, 9i<pdVoi. Sed malo ^(BeU'@- fingulari Nu- 
mero, ut habemus: Ijicut )d<T^v pro eodem dicit 
poftea duobjs in locis. Ideo in mea interpretatione 
u£is Cim voce J)eiu$^ quum Corona, verfum commode 
ingredi non pofTet, lervato quidem verborum & or- 
dine &numero, Itä igitur & hunc & lequentesfum 
interprctatus, 

Vt fatriSf Tiatiy fic titrres fmt decus urbii : 
Sic i^ equi campiim decorant, fic ^^uora mves: 
Sic isf ofei ormnt dides : fraifentia regum 
4t^gHJip in folio decorat fora lata fedentum : 
At ' lucente dcmus multo eft auguflior igne. 
Ut autem hie 9(<pai^&- & mojx©- pro eodem, ita 
Odyf, 0, 'AMoJ 3«of iioq(p\w 'imat f6^«, pro koö-- 
yLÜ. Addam obiter & hoc, me dixiile J}omus au- 
guftior) retinendo eandem vocem, ut ipfe yi(^£ßl 
ßetffi^if, deinde >«£5tpft>7E£^f oik©- fcripfit. 

3f.U. I. Suidas perperam a.otS'lni kriptum ha- 
bet pro <fc«(ra>. 

Ibid. 2. Male legitur apud eundem, Agvf* äjä- 
*ö? yMHi pi'o Actig' äy ^A^ilwcuiU 

Ibid. 3. Non probo ^V i^,y ftante quidem 
yerfu, fed abhorrente (utopinor^ fignificationevo- 
cis /^ ab argumento hujus loci. Apud Suidam au- 
tem pejus etiam fcriptum eft uaK^ h^-t ne ftanta 
quidem verlü. Videat igitur Leftor numpotiuspro 
üci\* ifj. reponendum fit aliquod ä /Mcelhtl dedu- 
ftum vocabulum. 
Ibid. 4. Suid/i6, }^ 77//H oj/«tt/) gAfetö^» 

7. Idem, oii (plw dühtuy depravato ver- 
sus & fenfu & numcro. Qjanquam nee noftram le- 
ftionem mihi valde placere fäteor : nifi forte hoc 
fignificare voluerit, Erga nos autem ut erga vofiffos- 
animatos ejfe. 

Ibid. 9« Suidoi y^fMvtäir habet, nielius^ fortafle. 
10. Apud eundem legitur Siuj7et''4ÄM' qu3e 
vox quamvis primd fironte aptior videti poflit, con- 
yenire tarnen nullo modo poteft. Nee dubium eft 
quin ex numero horum AAWTjffavvelit efle ^uujex- 
iet, ä Nominativo fuu7ei4' videlicet, ut dieitur 
etK07ec4" Quod autem ad cjeteras attinet, ^/ud- 
e^-pv malim quam hid£giy>P ' legendum autem efle 
ATßit^V Ime tj-f docet verfus. In ultimo quidem 
certe versus vocabulo, utram leftionem pr3eferre de- 
beam ambigo. 

Ibid. 23. Non dubium eft quin hk ex Suida rc- 

poni debeat, in^ilot 3 x^fjuv©-. 

Ibid. 16, Hie quoque locus ex Suida fic eft c- 
mendandus, ''Of cffe' X "^wJ-i^ /zÄ* tkt« ti^v, isfc* 
5ed viciflim in principio fequentis versus reponen- 
dum eft apud eum 9Kzx^*f"(r ut ^^^^ fcriptum eft» 
Ibid. 3 6. Pro (Aw'ä^) habet Suidas ojjt^i for- 
tafle pro tw:}(ft. 

Ibid. 4c. Apud eundem it^ legicor hie verfus, ANNOT. ia HERODOT, ^ PLVTaRCH, Küpjy:.!« </l' Ä/« i(^ c/b'fT« Sf7750 fjM^A. & infcritur 
hie verlus, Ntw ^ *&t3ttt tou cvamltt. mon^zfxnuit 
quem fequitur hie mendofus, Tk TTOjJbi 3 >«jy» xj^ 

Ibid. 42. Apiid cundem perperam öju^aw pro 

Ibid. 43. Pro g^r' »aU?^ ßsCetifA legitur apud 
cundem corrupte, «; hiK\e^. ßiCuKiiet. 

Ibid. 44. Haec quoqae valde depravata ibi 
funt, addito tarnen rurfus uno verfu, hoc modo. 

Tligmt 7t/ 'A7^c^Xft'^/ yijATjJ'©-' j^ « ^' 77 «Ai»- 

Ibid. 45« A^iitTTi^ W77 

XIII. 5. q' U2 ^ iJl' Mfc 

34« 7icA/TEft»f3 [.mK/mieov 

39. KäAüt^«,] [>^t"4-2»'j 

XIV. 7« Scribendum puto Tn^exh ©ö^*"^* 
XVI. 5. Sic ^/</. & aem. at Flor. tuMk Ime 

8 ; malo cum v. 

XVIII. 3. Fort. leg. ejA^wj k TiimVi vel äM' 
» fir^iTav, expunftä particula a(. quod malim. 

XX, 16. Proij^ 5x)crediderim fcribendum « ja'f. 

XXn. II» Rcponendum eft SietKpi^eiTi- 

. 45. Pro J)aeJil^ei non dubito quin legcn- 
dum fit A^et^«- 

Ibid. 50. SufpeÄacfthic vox «Twaoc 

XXIX. 36. In Ger7nanica quadam Edition« legitur perperam A^aivtmt^ non ^wmiy in qua tarnen 
le(aione conlentiunt Florentina 6i yildina, 

XXXI. I. In eadem Editione ita legitur ifte lo- 
cus, ut hic eum habes : at Flor. & Aldina ita fcrip- 
turn eum^habent, hk eihoyiv )<) liv .twMoj/Ttt -sfe? 
./i/o/"r mav^\kyf->v7i Kptvov auT^y ^rti^at tüo 

&o9«fiM' T^um h S^ätTEf ß) • <fivKei^aM7tt jj TD KOtPOU 

JW/ytou /TOOT «rg9<&«f, 7dV -afe/ ivi( am^igei \ojfiy. 
a{ &y T«T(^, "Afjipa JV H^o^a, &c. Sed undc- 
cunque petita ßt iilius Editionis leftio, (ex veteri 
autem Codice petitam efle perfaafum habeo^ eam 
nos fequi debere nemo non videat. 

Ibid. 1 1« Pro his verbis (qux habentur in illa E- 
dit. Germanica) legitur in Flor. & Aid, tv "Cz^Co- 
A/x?. Ita enim ibi fcriptus eft totus hic locus, Kä^ 
7» «eA» ^ ovouamv *J^ttn,dom rrnY^abufj in- 
■n ^ ii ffvyKe/ftKop ri^ei< etra t» -vä^jf oa/ä5 
a57AB, tSs TB OTt»75f©-, &c, Ubi probo quidem 
5TB Ww^ junftum cum 'J^A>>gicjtt : deindc wbt^ 
«S^, quum fcquatur ^7^' efV. de caeteris autem ju- 
dicet leftor ; fimul etiam hos paucos ex multis lo- 
cos fciat pro cxemplo ejus, qu2e eft inter has Editio- 
nes, difcrepantije, ä nobis proferri. 

XLIX. 45. Poß ^/Aoor^ö/fdeeftAo)^/, auttale 
aliquid. 

LXXII. 25. Inter c7t/<y&/WÄA«j<), interjicien- 
dus eft finis versus & principium fequentis. Ita enim 
legitur hic locus Ody f. T. vcrf. 261, v.i -. Y-^nl^OTs 7^5 A'. 'O M H' P O r 'Fcc-^cf^Sictx. 

XVvCTti lif'.Vi TO 'ATTtAAwf©- f^^}iv6^ ^ TVV i'cw^f^uov ^^ 'E^AiJföC, ^«a8^©- KVTfd- 
'A-}a.fiiuAfCv©-i tni^ATo <Tt^ 'A7ro^AMP/ ;(^ '^^'' 'HMitJ®!'. Ao//^t» 3 ')^0(M^k, ;^ TOAAöf, aieiKOi, it<rif. ^Hg^a 3 j/ysOTc 'lAIA'. (l) I A I A zi O S A- 

O M H P O T 

p A Y n, A r A s. "AA^o. Äil^s XpuVtf, P^iiJlSv res^i^> !#©* dvdy^m» ''h5ö^5 öbuTöfVl' lAwe^Ä TE Jp^€ WJVSfXnP, 
IR A M cane Dea Pelidae Acbil. 
lis 
Ferniciofam , quae (excentos Achivis 

dolores fecit : 
Multas autem fortes animas orco prae- 

mature mifit 
Herourn, ipfos autem prxdam difi:er- 

pendam tecit canibus, 
Ahtibufijue omnibus : (Jovis autem 

perficiebatur confilium) %^ ToLi (Bf^^eiiy J^ Tifü- 7nhi[Jt.Hi\uT)7ra,K(ifj r 'A- 
5(<\Ai&>? of >/^o^K.o 3 no<H7;5f, o'iMvo^tm'; kav 
Tb Tft) « j^ATB ^^ &5 T 7lf^<^7tdeov.<!)a. 'ß T axn3^,<hv 

5(6fcl/7tt. öi/TJ/ jx) «tfe?» TnttxneoijTv, ^ r jU^cro:/ «tp- 
^ctSK^y<s>tß'iov7a. iyTiuj'A^^jij c/)j)>«7<ö^ >^J^ yif ©-. 
''AwoTä.] ^«Ts, Ai>4;. ©£<*'.] KoivS /w' ov'ofxav <ai£ß- 

atcy>f<iiH ^ Mb-j^.TM Q <c/>077<77 'f 'Tff^^iUi, «SJ^ff g- 

^Kaaiv uiiiy^ iii^v Kiyn ^uv.fMveu yöAS'üaiv 
tu fJM<ru. i'o^ai'^YA'ßi «e/^ ofo^ Mao»?, toiTö^ 
J)a,'^ (MAi y^XiSf. 0<Ä.] M8<7a. Ai}^ q r KstA- 
A/O'isr^jü. ni)AMi<*'crfe4>.] T^TLi^Kiaf C7zuj)3i, ' Kyl- 
Xn(^.] 'At/afi'w^E'oPcft'' 6f3f A,cf>Ät tv [xiTfov.hiyi'^ 

5 ^A^\K<£?i'&^7i AyJ^y TtSTi^ Kv'ttIw iTnvif- 
iUiiVTUi ''iKicZfftv. oji 3 TW^iJ. 'TO AMI Sif«;' yjHKia 

i. OüAo^J/xr.] 'OA£9etc«'."H.]"H77? offjj.My- 
ci«.] 'Aoei55)<5«tf77 r 7n3ÄAa.'A;:t5tto7j.] To75''Ea- 
AHiTTJ'. SbO©- AjoA« 7?rt7f, d-pi^p©- Kpe»^ r 

avct, x^'A;v5u6l'.ä>y ^'"Iöi; &)X.«(TS{''A9[yj'ä^.o q'A- oi.tcff^Tni 7? »TWf ihi^ovTJi Ol Iv OiftjaAJd. av^a- 
Tpoi.i fjdw öt»av7sf ,el?^* /Moyo/ oi ov 'E7^Aäc/> t'h tpb- 
^iXTri-Tit (ji^ydhct Jiii'n^ivloi T"E?\>.ttüof,;^ r tbt« 
Wt/^fjÄ-r' «u/7? mi/7S? &>tAM^w<^"E^Ai«;^f. "Aa- 
fgÄ.]KÄy^,»i AüVÄf.''E9M}W^.]'E7n!(t)C7iy,«f jÄcTOTr. 
3. IToAAä;.] ÜAiJL-mhKai . 'I(p3i/>t8?.] 'l%/£5tf> 
')!^ l» ««(«;. "Ait/V.] Tö AeAf.ÄOTJ cAJ^eids 'f Aii^ai IIä- 

xAhöm:/ou5S7b t *p5/«? •« ^OTB r aeg;?, «f (pnc;:' H- 
CToJ^O" ^ TnYf 'epfo/f ;^ ? niüfOAr 'Hfc£^. iasdfjt^ot 

TIttVTJ) (polTtofflV It' «icU'.M ^'f £^,crSöf,TBTSS7 /Ml- 

^Sä;f T -55»^. Oi )S -S-go/jSvHT«/? yuMAi^i (nw'^^d' 

r ÄV3pä5:7Wi'.AüT8f q.] 'AfTJrjTW q oio^'to.oZ' 
^ . £A»e<Ä.] 'EAy^5"^7tt,aD«.£ir.r^7a.T£j;v6.] 
'EtjöJ«. KwjSojj.] Kl/w,A/oAlf M J)ctKi/j<Qr, 

S.O)avolici.'yVoli ffofiuxpdfoti opv/ov.Afcf« 3 ^4* 
:^ y-o'£^.f/.nÄ<;7y.3''A77«ö7.A/^f c/)5.]'H 3 r A/of.'E- 
7»Ae^£7o.]'ET^A(i«70,g55A»pS'7Z!.B«A^i.] TvCäfM.^lOf 
<A' SteA«?7^. /S»AM.]A/0? ßüKljJyOl p.' T H(jJpßiAjJJ 

aTnJhf^. Ä>Ao/ q- ff «J^'^cu/td, J^iwlz^g.v (jut^TJKnv t 

p©- a4j« ov 'OJVot^'ä-To;/ «A' zi^aJUvluj (pein Cd- 
fj^iioUyOp^^^eolo ^EKfpvoi J4<yitM/o,A/of ^»AJii^ 

gzrttXBJTH. äAAO/ Q Ä/TTB «Sü£täf 77!'0< «Traf ei^»KiVCU 

A zuTVtnu 2 O M H P o r 

'E^ B ^ 'Ttt^tj^TK/ ^(^rnifju gg/tTi^-n 

Tis T ap (npc^e ^(Sv e^Si ^wuii/iiu f^^^Szcf 5 Ex quo primüm disjunfti funt ort! 

contentione 
Atriderque rex virorum, & nobilis A- 

chilles. 
Qiiiftam eos Deorum contentione 

commifit ut puenarent ? 
Latonae & Jovis filius. Hie enim rcei 

iratus ° 

Morbumpcrexercitum cxcitavit no- 

xium, (periljant aiitem populi) 
Quonram Chryfen contumeliä affece- 

rat fäcerdotem tUTViaru. ^ Ata, KvipiSmpau r ai^vi.r 3 AtUi/st(߻Tiy 
{/.us J^Oi 7iw ©ivJ^©^ ^nroyLfiiaMsJ^^jya]^)^ Kg-" 

'ViTnrdi TnKi^M luytiKlat %exv ""iKiÄußio. 

"O^gpl %kvä>crHiV ^MXTfo ßeCf©". olcT' Ivl T^?»« 

jßüXnf,*^ '/a«A. YiiMtii Ji (petßü xp TUM 'AetgdfX*' 
}^^ Aets:r)<pdvs( J^^auf, ^ ©ivJ"©- u) ßti\Luy tw c^» 
ToYf If wf 9H<77 KiTawÄj^au» <f Aicfc &>tcO>twoTU täü «re 
'TWj^S AVfMOM. HA^T^ iinTVi M^ÄXatA hv TvSim^- 
oif/ia KHTOi'? 7mhy<7ia<. 

/S"'0^^9»','Ap^^a)f r ntAoTTOfjiOnjrof q *Ai^m(. 
xp 'ÜaioJhv, Uhei^vaft-Tv 'ß^&y UviduicuiQ-. 

lAciii\^uai')(jAji tLu) ^ Ayetfukyj/ov©- y-UJeuvg.lLKV7m- 
dveihiV aUTZV ylTWVl fjiM%^vTi'(vJ\jnu T^.')^hx. l^ 
AAoJiKk/Jy XpUCro^fJ4V,"l(pi'^HAVi xj 'HXiX.TJ'Ä*', 

*AvÄ?:.3 Bä,(77XdL'<. a7©-.] 0H©-j2'')'loMf,n Ä/7TO 
Ayo< 's';)!^«'' 7^ il/j©-,%vvy.©-' ^ y) A^ytvwi 'f 'A- 
owTK TSTiüTW.//» 0Hfw7,AiÄ}'jO?*Ai«tÄ»3,T6A«/^ jA^.W'oj'Ä, x) 'A;)t<M4Ä. Wa/v 3, TOTc no/«7«f 
if«'](*'riu)M»«w. "EcicT/.] $/Aof«x«Ä.Sujuiwx*.] 

9. Aifnsf >u AthJ'of.yo 'f Annt )^ AJet mCii 
'A7rB^^«^'. TTttA/v 3 7«7T!öf &5T»<MB'e7rf. 2«i*? '-^ 
IgpifS^if Amt»? -f KoiK^pÄTfof Ifof rT/Tttf»;', x> 

p^ova J)A-po^\Sy tiTerycTJi Jid '9«AÄ3cn>f ^f 'A- 
?ieiÄ*' 7£fcü ;'«{nij',^'«M'?<jwr Kt/xAAcftyf. ^«(jig >J 
iA9«aa, «/)»fi4«(M5^» JV'o ^u^, -lAoi** ;^ f o*f<X.@-, 
J)J)jfjt.isi d,7nyj>i)n TialJ^ofy^AfT^fMv xj 'A7reA\e>j'cc"J^ 
7Äü yjJtrPK lvA\i(n Amaoi>,o77 fcf ä^Tjja» ßeCa^e^f ««- 
p/?«S>f. 'O^.] oS't©- >S. BctcnAn/.] T« /?ä- 
£7A«. XoAöJÖHf.j 'Of;/c3ij<-. 

io.N'«(;rv.]No(7By Ao/fUxtw.'Ai'Ä ^ÄW.JKtfTtt 

75 rgJlTBTT^t/iyrßf (75] A/M]«f£Va^iCÄA6.KÄ;tlcü.] 
KÄ>Ua77KMr.'OAiX;9J>7r.]*A77WM0f75.A(»9/."j''Ov.A0/. 

A«5f xj* A/aA&ä7o»'o« ^'Sb/ Ai;^>'3). Xl^/^bit^? 
Tiaii ^djy^Kiaiv -^^vi^Jr©- ßa^ihdiu» -^ -afei -? 

Zdji i)^ihti<n TD ^kk'Sv -^vQ- ^AitfiMj-uarBSti/J^'« 

TO, ^irS'iA oy^,t4«/of,«f tuLtUu y^ UChpOi dvidi. 
Z^V 3 TTcAiuj 067^ ät' «e^c» ^aj, TO, ;7A«sa ittlpn 
TMf '■E>AÄ(ro? i&Tix^va^.v^ä^i JiA<p,%,fi'i{pcu mv'jas 
ÄvSpfiixaf, oAj^aj/ ^eli ' o'ivvzi ciwl^v^v «f 7« 

57AH(770y 4«Aä opn.T^TB 3 J9 7tt X^^ ©«ajK.AJcU' 9?7W- 

j4<Ä7tt x^ 7?ft^ c/)45Tf, xj TW oHTTf 'It^//.« ;^ TliKo-mv 
vtlffü ö"iüjSp(y^A» TOt'Ttt. A<i;(ä&Aift);' 3 Iv r« ka^vaki 
J)a /f äxaä'cot»; (pi^/yS^Q- i<p' «osgj'.f IvyiA')^ vil" 

KJOi KTASyTÜ YlOfVAtTa 'S»*^<^. XÄX«7 «^ O^u^oWJ» 

TmJKAf \ACövTtov,lftCA(yi6uin A// iv^ia.Z^f 3 

jSb'as^. 3 curiirtUyAv^coTriif^earm '^i^.}^ A/of 
«7TO;'7(^5'W^^ y-4^ÄAl/jt) (t^Ä^A«!/ öüfpffl:/ Aä' «ff »TAKTEST 
AiGaf'Xjif ^' '6Cä?A€j> oA<il'y$t,AiÄ)j',Ä ;'</)>«; t'j^'oiJTii» 
äf 3 iittlvppA,yoJJeuyji(.tilgceiA7nt^'A7ni}^oJiß^rö, 
II. OuIjs^^ rxpuVtu;.] "Ef5;j^. «7r<//la r XpJ- 
(rto*. 'H77fMi7E|f.] 'A77,t«y<t'Ce<^f. 'ApHTJi^jt.j 'l£- 
pj«t. <i&^75 Ä£^^ru, '«571/ Jj^^rajL. 

12. 'O I A I A A O S 

'Ü^iifJLl^T ep^wy ov ^paiv ewiCoÄ» A-ttoMw^©-, 

20 Flcuiftt ^ /{pj AufTKTE (plhlwj rnx, <f[ cc'iroivcc S}£^Si • 

'A^ojw^ot Ai05 i^'oy livu^o-^i^ A7n)Ma()ra. 

AtcTftcöztj S"' ißpoc, ?^ ocy?{^oi Si^cu, ocTivtvoc * 
'A^' 6w 'Ao^ftcT»» 'AyoLfj^f^vorL IwSi^fje ^fxcp, 
2 5 'A^a ^cf.yt6»s olficij Tt^n^v <f\! 'fki f*.f^^v eipMg, A. Atrides. hicenim vcuerat celeres ad 

naves Achivorum, ♦ 

Redempturufque fiiiam, ferenfque in- 

finitum pretium liberationis, 
Coronamque habens in manibus lon- 

ge-jacuiantis Apoilinis, 
Aureo cum fceptro : & fupplcx oravit 

omnes Achivos, 
Atridas autem imprimiS) duos duces 

, populorum, 
Atridscque , & alii bene-ocreati A- 

chivj, 
\ohis quidemdiidenttcgeledesdomos 

habentes 
Exciadere Priami urbem, feliciter vc- 

ro dogaum rererti. 
Fiiiam autem mihi liberate diledlam, 

& hoc pretium h'berationis accipite : 
Reveriti Jovis filium longe-jaculan- 

tem'ApoUinem. 
Tunc alii quidem omn^s comprobä- 

runt Achivi, 
Rcverendumque e(fe läcerdptem, & 

Iplendidum accipiendum pretium : 
At non Atridse Agamemnoni placait 

praE irä, 
Sea contumeliose dimifit, & mioacem 

fermonera addebat, 12. 'O'iOif.'] O^TViyl^. *'HA0€.] UOfi-^tTO. 

14, STlwf-A-Ttt. 3 '2,'n<päivd(Mt'Ta.Aoi.^ov©- r^ 

cv 'Af »C*<^laE, CrOTW/M«, Aä?)rH VSTHfpj« ^}dv)fi Iv- 

«50€7rE5aW. l^-^eHf ''^ eujTÜf A'TTtWeüVy :y ßa\o- 

OJUT^t \S^ r^ ^^y 'iv^ATn TH //tHTei rJll, ytfffJietTt 

Avrluj J^i-)§VMeu • 'f/JO(^\i 3 T8Tt;, xj -ni yüf a- 
VäcTkoti? öfjuövVfMV (pv]hvy 'Amh^av ^et<m.iu.iV©-y 
V^i-nKdyWy x) t3 p! JivJfovy hm T^Ta^öir« AÄ(p- 

^fciv.^ 'Ef Tiuf ^fdiv.''EmQoK\s.2 "ExäÖsi',0 ^ 

tfx>)7^p6), 8^ TM ;:^^i;;ö''ii paCJ^« 7^ ßet,tn\i}tyi. 'E- 

J5. 'A7p«cAc 3 /ixaA/sa.] MstÄ/go, 3 T«?'A7pfcft'? 
'nvii'üiy A-^cLfjAiviova. K^ \itviKdi,ov. MaA/ga.] 'E^- 
cup47Wf. AuöJ.] A/ars?. KoöjuiiTxp«. T Ajättuc- 

17. 'A7fHc/Vi7^.] ß^'A^fUj 77W<r€<, 'Ajafü' 
/itvor, ;9Mgv4AÄg. "AAAe/.j Oi äoz-toT. ^/gF. 'OAüjotOTÄ J)x)y.aj' 'i^VTii.'] Ol r O^Kvi/.7mv 

X.Ä7C/X«J'7g!r. "OKVyLTIOi 0)^ p^'"OyMe9ViOf)©- ni 

19. 'EA7np(jat.]'Ex.%op3»atu, )c«t7»s7)fc4l!W.TIe<- 
ct^/o rj-oA/f . ] TLu^l?^iov. t^(p^gtmi. Eü 

c/l'."] KfitAiMf^. J>Ä77i? XfU^f ;^3^ «^ OlKeicäV 
VV^TV ; Kiy>ltiVy OTl ttSF^TnV p^ 'fi^« yj)Ka.K<^eiv 
riv •jv^.vvoVy i^ ToZra. Kk^»Vy a.tSf> 277i3u//« «^«t- 

ffW. J'Sn^V Q, CT/ cDäT«( T^Utti ATTUKaKiKH 

KATAVT^. OjKÄcTg.] 'E;f T« o/Ä«<e. *I)ce<Sa(.] 

20. UauJhüJ'iflOl.'} TluJ^-i<lli(Jf.{JLiS. AVOK- 

7«.] AüT^, Act(^6^7gfJd/7^><^c7g. $<a[u;.] n^^iTip/- 

;)j<w?.] AAyLCdvm. 

ai. 'A^ofigyo/.] ^E/jfimf^voty ff^Coftäroy.A/of 
Mor.] T3j' A/of -^TJuA 'A'TToKXeovA. 

12, Ev-Stt.jToTg-^^Jf/KOi; zmpftH^UC'^^'^^ d> 

TOTnKov. 'E'7rdKp{ifxiitrw>,'J MgT' cAj(pvt[MAii€'oy\am'. 

23. Aic/Sitö^.] 'E;'7f457i*&tt<. 'l£pHa.]TDyhpSÄ, 

AfAÄA.] K(J^Ä. A£^ä/.] Ai;;^^<3tti, KAfiCAJfeiv. 

14- 'AAa' KX.'ATf«</^«.] 'AAA' « TW 'ATptÄ)f 
-^TÄt^r« 'AjÄ/Ug^J'Ol'/. "H;/eftM»2.] ^'Ü^iCKl. QvfJLa.J 

Aiet Ttu) ofylui, 

25:. A'aa«1 KÄÄöf.]'AAAÄ^'i/^f€ft)f. 'A?i«.]] 'Aw47;tW':7?:. K£<5^75e?V.J 'l^g^VjaV^AijT/xor. 
.^l-.] Ao^p;/. "ETgAAgr.] 'EmTgAAei', sASJ«. •Mü- A 2 2<?. Mn 4 O M H P o r 

ri VUU OYi^WüOV] j »7 V^QPV ffJJTlS lOVTtb^ 
30 'HfJLßTipM OPl o'lXü) C/U Apf^i mÄOi^ "TTtLIfr^S 35 Ne te, fenex , cavas ego apud naves 

otiendam, 
Vel nunc remorantem, vel pofthac re- 

verfum, 

Ne forte tibi nonprofitfceptrum, & 
Corona Dei. F i«» cc 

Hanc autem ego nonliberabo, ante- 

quam ipfam velfeneiftus adeat, 
Noftra in domo, Argis, procul i 

patria 
Telam percurrentem,& meumleftum 

participantem, 
Sed abi, ne me irrites, faivus ut re- 

deas. 
1^ Sicdixit: timuit autem fenex, & pa- 
' ruit mandato. 

Ibat autem tacitus juxta littus multutn 

(trepentis maris. 
Multum autem deinde feorsüm iens 

precabatur fenex 
Apollinem regem, quem pukhricoma 

peperit Latona, 
Audi me, argenteum arcum gercns , 

qui Chryfan tueris, 
Cilfanque valde divinam, Tenedoque 

tortiter imperas. KoiAet/f, ßd^ctii. TlA^.vnvtn.'] Ha^. Truf row- 

ASth.'] TlÄKtV. 'I6;'7*0 IlA£cf.';^0{UVOV. 

28. M» j/tf 7o/.]M» »XÄr <7B/. Ou p^£5t(o;u«."l 
Ovßoi)^(rif. 'Zm-^^v.'} 'K ßaahtKri p<iC<f'<3r, 

29. Ttöüc/^.] TtW'riujJ'k.Ov^vffu.'jOvKapro- 

'Ei/"Af^«.]'Ei'T»*'Apf«.o Igiy r» niKorrovvna-ij) 
Vuju K(?^K(mS^m. Q 'Ayi'f^fju/ei>v,ßAC7?\<ijf ^v 'MvKtwijf 

tI d^^fOxov I^iytAKeiA iK^ftTv, ^ Aij^ÄAefs)? 7"» 

KiAVV. V^^V'O ■7rtt^/J', 'Ac7TCt8X>«^3 &8 'A':«- 

^ovrifcAoTTa.TnAoSt totj-jk.] Ilopp« /f TTttTeiJ^©". 
et77 ■ ■"■ jxi 'Traf o^iwi. 'ZAÜTießi.'] 2»©-,üV>K."flf Äg.T 
"OTTtai av. N4««u.] riopßüfl^f, iTnui^Biff. 

33.'flf £<pet70.] OuTWf «OTC.''E(r«/^<7TEV]'E(pofj)- 
3i», Iv^aC»^. 'O yi^ay.^ 'O iipiaßu-nif. Kot 'i- 

34. B» jj.] 'E<aropdL'3ij^5\ Tb ^f^t, Aipeufienf, 
^A)dav.']'Rm^^eäVjaia7mv.TlA^.^yA.'\nA£f.^ 

IToM/^AoiötSo/o.] noAüi);)^», ToAüTag^VB. 

3y.noAAÄ.] IIa«?«. "E'Tf<7*.]^^57ÄT«ÄrÄ.A'- 
OT«i/<^S«f.3''A:7w9si',;;^&)eif. K/»;/.] nÄ£5i')^0|ag- 
r©-, 7rop«^:5«f. 'H^TT).] Hv^TD. 'O }i^iof.2 
0'«ajogojSü7J)f. 

Sö.^AvAKJi.^Ta ßA<nXti. vvjIq ^^ötJ'AttcAA«- 
K/. To;'.] "OvIiVA. 'HüKO/iA©-. ] Eyy^|w*©-. ^ 
^IpBf, )C(J^irK TiKSv.y'ETiKiy, 'i-^vtKnv. Am-tw.] 
Aktw KoiK ;id] $oi^>t< ^;Ä7»p. 

37. KAt)'Sift<^.] 'ETw'x-sffBf /u». 'Ap>V£/7r^g.] 
AAfjL'Trcm^ijüA^.'nv^i. "O? Xf vtrlow.] "O^frlw 
Xpy'ffW, Xpi/OTt Q TJüA/f TpöiitH. 'A/x^/Ce^MKÄj.] 

38.K»AAäI'T2.]Kä< <? KiÄAÄJ'.??» 3 TOKl^lOV? 

TfcoäS'Q-.ZA^lw.yAyiif S«Äy,9 gjr /Taj'v.ngAO'vl. ^«740;/ «^jOT? « cft' ^SV/tilÄ!/ dvjbJj TriTKTDf gOT^J/«, IlOCTf/e/JüV©" /TT»? AJkfjulTiSi ff"uu TÄ^ yri (Mt'] l ,i- 

KO^A^aviim^ Sh^fJj^'. 'ß/uo/ukva g «u/T^'sfe) Ag- 
.V 2 ^v,n ~TrK ^' IV.J ? (V N. :_>' ._~ ctAAet «j^cpf gpAvtovKnyuCeiV.tvA o.'^MiviKAOi i.7n- 
7roj'9q,7ttü7a ;^ AViiiSfÄTVj.ai ly oNgjzyf (pv\<n^$ (xm 
TJi'jreiy'i'Tiyicia oiKovchv'ii^.Tlelv TjvATmpTfäay 

CtAO^O KA^AKOlfjtM^fjU^OUmKeU gjCWl' AgpjOf ÄI/770a)^.] 

Kai '^ g^^XfliTJ»? Av']t\A[jt.CAvofjikyluj,:d (jLijk^a^.l ti-Tnov cm?Ai1^Tli^07n (r(po<f)>A oSoi/^fäi iT^amZ I A I A A O A. Sraiftthcu : fi quando tibi venuflam 

templum coronavi, 
Vel fi quando tibi pingues cosas crc- 

mavi 
Taurorum,& capraruro, hoc mihi^per- 

fice Votum, 
Pendant poenas.Danai ob meas lachry- 

mas tuis fagittis. reioif i'Tr' 'carr^ iyei^cif^ >y Tin^ßi rwtieifp oxm^iaei- 
'jv,cupvtJ)ic<>irl/ii>^ov'^^wffiv. « (tt^ü Ä^^.Ä x) Tri;- 

7v oyofMXvmi^ y6 r U.ocmJbiv<^ Tecj'«? riv ly A<i- 
KüJtvof ^üXoi/OjwZw, «, ai'iviaiiTloKÜCoiauif, « 

(WTiv.ri OToLi^i 7lu)(pv<nv Jlin^ctrufricmiiTvf, yj.- 

ßieitm^j,. 3 'mT<^ff04 th yS''ny>€J(f-i mT^aCav r 

Keifjäiölui ^?,etosviV. %v SlA emip^(njvhjJ,)^ SldLii 
Vt) ijü)vovyiffu(nv Q YlaatiStäv.TÜu "ß KÄ^VAi{g. <a^<r- 

flW.*l9/.]'I%;p<wf,')ijül'aift>j.'Ai'*«r«f.]B«tff7A<^'^f. 
Aft)i/©-. S/wJ;/^? )<) TtTTO? -^ T§adJhfy iv a h^v 


oy. Epe-vjÄ.] 'E^fj-vjÄ, d^tfacm^ i^^dve-joK. 

40. H'^ H c/V) 7ni7s 77;/.] H"^ eiTno Trfjk, cvt. Ti'iovA^ 
^((lihi^iht'i^cl. MneiÄ.]T<* iM)exaÄA osu/'Eäjiä.J 

41. Taxi^av >')</l- äi^<yr.]'H7B/j7!aüpö:' J^ttJ-^^f^ 
To(/fej«o/.] Tbto^/. Kp/iLooer.] 'EOTTisAeffn !'.'£- 
eAc/Jyf.] 'E;77^(£/^^. 

42'. Ticretav.'] TifxaeiüJH JhliVy'ö J5r> '^ra^ß.^tiv^. 
Acü/Äoj'.] Or'EAAtu;«?'^' AäI/äk r BiiA». BjjAo« 
3 ^Afbjjo^f p;' Uj fltcAA^of j^oj 3 UöcBiJ^vof ^ A/-- 

fÄOf. Aa^Aov /5' Kf BmA©- cv A/Cuh y^iiiixi^Hy 
A)}ii7^ov 3 ci; 'AppÄ^jÄ.of y^TttST'i-lÄM^'©" r Ms- 
f^Ay.TToJtov ^^.v,a,<p' icixiTii av'o(MX.(TZy A'ifvTifov.ji- 
fvovj 3 l}<,7m>^av yjvcuicai'^,AiyiJ7^(i> p^ 7nvn-xov']A 
'7n}J-S\iyC^a»Aa 3 !^ja75päj77i;'7T<K0f7«.5affTctOTtK7'yi' 
3 T£?f ÄM«A«f -zifei -^ Äpj^f, X)^t9V AiK'eiof Taj 7^ 
A\yj-!^a 'mä^OiyTfklw lyoi « S\jHVy<hA r ^y^irifaiv^ 

AviiKi ' (hJh/yjUi, Jfifcr^77 xj C4t pj^nCY^K «)CH)C0«,07r 


»}«»' *5^7D y^Köf A7m>^A^Al.}y.J^/!^^^t1f4A TV^djaOLi 
7K\J |W,0'fj£/)i^ÖHp5V.6t:WMÄWD(MS^'©- \iV^hli\ei?\ATX) 

Hg.Ki'mi .i'x^Si'Z^ yyT} r i[^eioy ef^r^" JiÄKtKTov, 
6t iJ.uii,fffA.iv!^t i^AK^yiv. «i^et* '!&^5t,noAfe/C«a- 
V/. «?>Ao/ 3 «7Wf riTreCti'TJ KpiiTEf oi/7n!/x<ÄM'9^'Mpi/- 
'?65};)|;€,tio?ioi' tActCov»!»^? 'A7ro^Aft)^'o?JO'7r8(aJU7c7? 
wcWT/wiSs^OT yi)'jl/JHi,ln,ei Kvavu t TiiKiy.oi 3 «twi- A^T? r,T £|t«i):/ c/i£-/^t;®t'.A/Ä7; 3 Xpüa»f,8 ;(Ji A- 

7UV r ''EKhhjjcoi'iipAfMfi eAi,077 ^ Ayxfxvxv'ivoi iiiröc«.- 
v'ovm q)ATii eAy'sTT^jXjXpycruiVHf'EMcic/«, Ä^'j/t- 
'n.AVAt^v(j&ftCäV 3 T o^AtyKj^HTJ;;;?? £m3 r ttwÖkj.^- 
c/is?? 3 4 KopjK. ;^ ewn):^v;!)y jw' ^ AyafJikyjicov^ äAü- 
TTüfl/jü. ^«f3, ^rtöWj(^s3)jiSAeOTt)l/<»7? /JciOTASüf 

äv TrävTii o/y.» -fpofj^oiy i«, iTii^v r <rv ßAtriKiai 

43.. *fls' 6 O M H P O T 

^n 5 K9^'r' vKvfJLTToio y^pUfj^v «^Jof^j(^ xwj?, 

50 OvpriOA^fi tO^TOV ^/T^p^TTJj ^ JCttüCM OCphs * 
B<»M'" OUet Q TTU^t ve7LUa>V i(^OV^TV ^ZX,{Ji&OU. Sk. dkit »raas. hunc autem audirlt 

Phoebus Apollo: 
Defcendit autem ex coeli verticibus U 

ratusanimo, 
Arcus hum:nsgeftans, &undique te- 

ftam pharetram. 
Clangorem autem dederunt fagitta: in 

humeris, irato 
Ipfo meto : iple autem ibat tioäi d- 

milis. 
Sedit deindc feorfum i navibus, &fa- 

gittam emifit : 
Terribilis autem clangor edebatur ar« 

gentei arcüs. 
Mulos quidem primum invafit, & ca- 

nes veloces : 
Sed poftea in ipfos ftgittam mortife- 

ram immittens, 
Feriebat : femper autem rogi cadave- 

rum ardebantfrequentes. Tö Q v5rMX.«ot. iotCQ-.'J Ket^^fi A{Aetlf7viy w 
fjufMVVfii.^otCov ^ T xS'^^ßv. 'HaioJhi Q,f4«7wpt/- 

44. Bh 3 y^-T ihviJLTnio. ] KcCTiCti 3 a/7n r r 
oXu^T» cl^op^VyO ^v AKpoTreiav.'Kaofj^oi.'jAv- 

45'. T6^' äf^Krjv 'i^^v.^^AvTJ 'r,7r 7o|or c^n 7c<? 

45. "ExAst^^ew.] Ho/or Mp(Or aTnTtASf^w.'Oi"- 

47. AtJTOX<f«;&t;/7rf.] K/j'h94J'7©" «w» otjt tt- 
TZBV. 'OefV.] OiTtb^ e/^'. 'Hi"£.] ricys-jSJoSTo.NujtT? 

48/'£^€7D.] 'E;f^9e^57T3."E'T«-7tt.3M'-'7«7a*'7«' 
•a^ojör.MsTtt cTe.] MiTUTttt/Ttt </V.'l6j'.]BeA^."E- 

" 49. A«!/»! XXäT^H.] ^oCeg;? 3 «p^öf.rirSTTi.] 

'-£•^'27^. 'Ap^peo/o.j 'Af7vp»,jj^XK. B/o7c/.] Thj 

5'o.OjpM«<^.']'Op«f,-v^^J;Ya.'E7r«pj€7T.]'ET««, 
ifii^^Tii. 'Apf»?.] TÄp/fij,» K/iiKKi. AiA-n ti^ 
r yjJV^V) ^ r y^i^iovojv^ hoifzJoi MpfctTo, kk. o/ttb t 
'E^xtui«;' 3,«crE Ä'??'ÄAA»77fo? ^iM«; J^oi^'pHTü- 
e^x^^ hJovTif, <p:tm ' 077 ipiKÄv^cäntiv "ov 70 S«of'j 
€ff«A£7c 'TTVxJ^Smu r\ii''EKK^JJjaiy^fjtM ttw/tattauiv 
'imxkmu.y^ Jial T«7cT£/TE£?f ö/ttb r 7D/»7wI'^®«>J' 
«p^st-rcjft.eTÄro/fiU' 7^1 i et fK^Tzivaci cOcTkj.o/ 3 äA«- 
bi<^^v >y ipiKoav^än^v hvovlHj'pAmVy^v Amti'ß 
hnifjiö; im lupKofeinaf "jifvi^fynQif AVA<pi^fj^a( 
cJ^ Ai'A^ fxi(Lnc-jf.J}o }^ rA'TriWfovA ^asjv divov, 
i'vA cwiifVi) hiyi^ ru ^Kta ttJ ;at7Äf xe^f?; r ^.H<n TttAKayt ^Za (pvcm TAv^dTmv, >^ 077 x^- 
7tu/^tiaj <B^i r ^W)^ ^ Avf^^\i(n. rif jj fiyaovai 
* cOä TT ;c*7ii> v^HV, dXÄÄTW o«, tfiA^o^ay aafjA- 
7wy eiM^vtu ^ 'f/Jtffiv.m,v jxj cAJ<f^et^&afTvp td 70/«- 
-nv.AiiS-T't} *5 Mft^pÄ (peWSgjf ')^ii&^ TD yocTOe/^f, ){g.y 
AVTvv T no/»;7£tü 7^ ^ä^wuo. 'ivM^Vy T Äfep®- c* 
78WT>) OTipTw« yjtS»?a(«^8. «"H£^, ip«np, crm f p«« 
difjc* TT«) 'Ap(|f ^A«,'Ap^M«£'? >B XKpwpoj m ftttöwT»?, 
>^ r lATetKUu Ti-^vhjj mtpai ^sdf^oi, hi'^T a- 
<i£ßi yATU^oiaf kTÄyvcü ytvofiSfJov tv yj,xjiv.'n -ß >? 
' HfOf ovof^a, <gj^ r Ai^. TnTnitt^ .k'?rei,'nvoi tvixjn' 
Nijzyp,« 'OcA/ftjtOf^Jj MiviKAQ-yi^vii '(katJov r 
'Eh^fiyav p^vni^op'jiSjH ^tfjuffiTi cutjov rnif voffx j 

yi. AtJ-TWp'sVftTtt.] lAilAnZTAji.KuTtlCJV.'^ 
YJi'^HOV.y HK Avina? ß\A^V. J^ IV <M}(fVOV (WV)i 

'6b TnK^Vy w -mosA. 'E^/«\.] 'EmTny-TnoV. 

fi. B«Ag.]''E^«Äf^«fj&»/SoAj)f «trj»f«,i77^ft'tf3t»f. 
Aj« J^',] A/Ä77BU'7tf J^'. ITupai] rit;p>(5WÄi. 7c >S 
7iAh.euoV,7a.ai!)fjM^eLr ^^<nciv\(t>v rr^rt^pv ixtfiiTO, 
J)a TVATr-ei^A ^/'jVgö^.eTö' »tw? i^iTji^o -vm yluu^. 

« 3 «177a TK )(5U2c3tty 77? ffafMTSL rTV^TUf ^EhK\mv 

AVTYi./cf^TViy <pAcnVi ^TWi iru^ii^Affeios A/xfJ- 
fcvia tPielvAfKtuj -\5aro 'B.f^.y.xkvi.ffvvAyeL'^täv y6 sjb«,- 

THAV ^"IKIOV 'H£$iX?L«f, cOä 70 T AAOfikdvTM. 

"nu^ ffilvTA^iv Tr}t^<nu^eUfTa ffätntfTj r^ KdTüfTiuf 

17« ^ r 'ApffTof waw/d oiKfiov.Aixvf/,9iü J{ (fAVJ "r 
1 OTt^f 'Ap j«B foCvf^Ky 077 ;^ T 'W^jT^CßV cum i^oy 
I ovooucvTlcäVoP ^fp/Aö^Hf A*3c«^jC<öj'Ä ^"Hgiy,- 
xAs»f Ä775f<Jy«v,;^ ^t) </>£/)»' c7T</H^.)tXHf a>^a%v «t- 
I TTtt^^f iroX/v AVTvy, tcts c/l' »V cv[A7nffiS(ni( 'ApjW« 

«fr- I 55 I A I A A O S 

'EvimiA^fioiva. c^cs^^ V^'^ jcri%, <^vo7o * 

Tri ^)(5tT7j </l (ty)pluuh n^eosa,^ ^6y 'A;yMölft 

OjcA,' €T« C6M/ ^'^^pr^fK, o/;^^pggs t' If^vovnro, 
'At^WS^Ij rtu/ a^u/Ag '7TOA;|U.';r?LaJ5:^ögj'^r o'/ft» 

"Os 3c' «-TTO/, OTI T0£>aT3I' l^^'tTiX^ ^olC^ 'AW^A A. 6o wy •/, •,'-''•'' " Novem dies quidem per exertitum i- 

bant lägittae Dei : 
Decimo autem ad concionem vocavit 

populum Achilles. 
Huic enim in animo jpofuit Dea candi- 

das-ulnas-habens Juno : 
Curam enim gerebat Danaorutri) quia 

morientes videbar, 
Hi autem poftquam congregati fünf, 

in «numque convenerunt, 
Inter eos furgens locutus eft pedibus 

velox AchiUes, 
Atride , nunc nos iterura crrantes 

puto 
RetrocefTuros, (fi modo mortem efFu- 

gerfmus^ 
Siquidem liraul bcl'ümque domat & 

peftis Achivos. 
S«d^c jam aliquem vatem confula- 

mus, vel facerdotem, 
Vel & loraniornm interpretcm, (ete- 

nim fötnnium qwoque ab Jove eft) 
Qui dicat, cur tantum iratus eft Phoe- 

bus Apollo : 
Sive hie £nt>f ] ob-vota-non-reddita 

incufat, five ob hccatomben, TO7BV TnioÄm cmfMKHOi Tvyeiv. n /^ret* Tm^' hv- 

AaJfctet T<jCp^ Kmiost • puZiTrdyeii cuh o ttv^j vi- 
yjjav K5tioy7o. €f »^j 077 o Aoifxoi «u|« t^m) (ztwlv. 

fni^ovTiii Ih-c^exA wvm ijiyvovro. oi g, vsro «ry 
A0//1/» p^^fJ^ot \if^ovv>. 

5-3 . 'EffM/W^^.j'EOToyyfcet tifXiDcti.'' Ajfd s^iÄTSf.] 
Katk. nv gpecTiTnJhv . "ß;^'?".} Et««, £:7»'f;!^T5. 
KwAä.] EUm. OTi'QffTlit^^Ä. 

54. Th cAc;c^T»» e/V. ] n^cn/jrttxurEor, H/w4pot. 
'A^ptoJ. 3 'EäxAwotä*', (TVj'icTeeo:'. KAXecatt-JD. ] 

Q 'PeßV-n'^HT ^^Khhjjav M"H£5f., 077 rb''Apy>f 0- 
Aop Iggpi' ÄüT?? . äA^«j 7t, ^ toi vCei^ftoa. vzstd 
^Ahi^ÄvJ^^i ai )C) i) ^K^UjJäiy cv TM T« ^ab x.e;!- 
tfw. «5tA€c kv ö&<n£&tuT«{"EAAJ/^«^, 'ivcf^r\-nu 
Toii T^cdaiv oAsSjp©-, "O77 p*.]"077 J^.@v»tntov- 
•Tttf.] 'ATToQj/nwo^'Taf, 'O^^.tt,.] 'EöJg^-,»^ ASot^. 
fy.OjJ^'gT« ki'.j'EtthcT») Q «To/."H5*p9ev.]2i'u- 

ov]o. j8. Totci tti.'^i.v AVTilf c/^'.'Ar/^a^yVof.j'ApÄ- 
saf .t3 y6 TrcthcuoViKAV ßAajhXi nv^iCAV ä/Ahj o)as 

(pj».] 'Ec (WTzii ^7nViiJ^fjw)0fin(n. TloJ^oi dy^^.j 
'O T^^fnlf "mal. cOä 'j tkt« e/V(Ao7 «/üif To c^i- 

XtVnTB»' T»"Hpft)0-. 

5'?. Nuu.] "Ap77. p^^e^f/KOt^cOTpfH^A.^AAtf/.g.] 

'H/MÄf,A<oA/x«f. UahtixiThAf^^kvTtx.;.'] Ei? tbot- 

60. A-vj.,] rietA/!',«? TBOTffW.'ATTOfosTI^Tyf.j'E- 
9W, cf)*' To TÜf ■mieiS'©- rXii. Elf jcer.] 'Eaf Toj/ 

61. E/ «AÄ e//8.] 'E-arwc/V") o/i-t» ;^ x^ To? aCtIv 
"Xjejvov }y YjJ^ov. AAfx*,'] Aä^^« , ;t:^7a- 

feon(jvfJfJ. '£57 y) ')^'©- 77 fjutvVKUi, Jisu^i/j^ov «V 
«cTh 7e/«t. Hf o/öi'OJxoTTTco', AießcmoTnAVi jy rltZ 
ctiAT^ oyH^^TZüv (XAy'jHdW. 'EfHO^M^.] 'EpwTJfcra- 

ffj. '0;/H£^p7roAov.]To» eft' ovdfav (m/\Jjo(j^ov, 

A/6f.] 'Attc r A/of. 

<?4/''Of X,' «TTD/.] "O^f AV ^/MV H-ml. "Ov TOS". 

(nv."] "Ov 'nxr^rov. 'Epj^j^TaTD.] 'Q.f)i^, 

6s. El t'ä'p'.] Ei TiJiu"Oy,.'] Outt?.. Eü;;^<y- 
An^.] EtJp^fj<^£j){rsft)?. 'Ew.tte/^cipe^.] 'EcTBUTTÄTttf, 

^ i){grtov ßoav, n -nii anri ky^Tov-^ßÄneov . thy, 
'J^ (iyjxmAvTl ^(ecov. 

66, A'l X4V c, o u 11 p o r 

A'ivJv TTzos dpvcSv 'KVio^s (uyxvTi 'nÄeim 

70 Os y\oy\ TCO t coj'Tk., (gc- r gcJODjLüyja, 'z:>jop t ecj^a») 
'Os cnpiv eijipßpvicap aQppvjcraTu, i^ i^/e.'nei'mvy 

Toiyäip lyüv epsco * cv q cwjf^Oy H^ f^i of^o^Vy 
"^ii ijSp fj{gi 'sy^cp^v 'iinaiv K) ^f^v apri^eiv» 

^Apyeicov v^Tiei, H^ ol Trei^vmi A^ot, 
80 Kpß'ojwr 'ß ßxoiÄ^s OTi ^oi^ ccvS'Qji' ^pvh C Aut ] fi forte agnorum nidorem ca- 

prarurrique leftarum 
Vult aflecutus ä nobis peftem depel- 

lere. 
nie quidem fic locutus refedit : fais 

autem furrexit 
Calchas Thei^orides augururn longe 

optimus, 
Qui noverat & pr»fentia,&futura, & 

praeterita, 
Et navibus dux fuerat Achivorum Ui- 

um ad, 
Suam propter vaticinandi artein,quatn 

ei dedit Phoebus Apollo : 
Qui ipfis (äpiens conciönatus eft, & 

dixit, 
O Achilles, jubes me, Jovi carc, elo- 

qui 
Iram Apollinis longe-jaculantis rc- 

gis. 
Igitur ego diam : tu autem pacifce- 

re, & mihi jura, 
Omnino te mihi propenfum vcrbis» 

& manibus opem laturum. 
Plane enim fufpicor virura iratumiri, 

qui magQum omnium 
Argivorom Imperium habet, & ei 0- 

bediunt Achivi. 
Potentior enim rex quando irafcitur 

viro infcriori, 
Quamvis enim iram vcl eodem die 

decoxerit. 66, All m 775)?.] 'Eeii' Tnoi.'^viosvii.l 'E'^naX», 
^.{'3r«f . aip* » Svö7«f. Ai'^v 75.3 Kai auyav.TiKÄ- 
eüv.'] "Htc« tbjj iiKliÜAV oA.oycAMpwj' * \tKaCtff^ov 

67.'Avvei<rai.'] 'A7myT{i<ras,(UTvt.^v.'H(MVaf7r6.2 
'Attb )y ^exi y\[j%J Tmtnavu rhv Koif/lv. Aoty'ov.'] 

TJ'mii 7ra.7fccviiA.iWii. 0\ccvo'7roKeov.'\ ^Ofviom'o- 
TmVy fxÄvT^av. ""Oy^* äei90(.2 'E|o,'\<yf Ae^r©-. 

70. "Of «A.] "057f «-^SaTB. Tct t' «OfT«.] 

KoIt* W'SSiaT*. TäV laro/^^^'A.] Kai 7« •)^»l- 
avfj^ct. Tl^ T i'ovTzt.'] Keu 70. ^ST^yi^voTxt. '4^ 

KEiCcci. 

71. KoJ fnecor.] Keu^iva,vcnV.'Ryyiav,7o.2 

'HyifMiV iyiViT). "I^/ov f^'cT».] E/f TÜU^IKIOV. 

7i. "Hi/ J^ia, (jutvTvo-uütw .1 A/a ttJu) /(A'sw ftw- 
rekM.TbA 0J.3 "H^ttj'ä eu/Ti?'. IlofS.] Uetfi^Vfi- 

73. "O^ ö-(p/j'.]*0< cvewTcTf. 'Ey<p£;:'6ft)J'.]Ka,- 
?^co(Vocev. 'A^f>j:;a7B^ f:€7E«5TS)'.] 'EjVjpi^'pH- 74. KeA.sa/fw.] KsA-dt'«?^. A/i ^lAs.] Tw 

yüheu. 

yS. Urivtv 'AtidAA^J'©-.] TW opftu) r 'AttoX- 
A«;'®-. 'Etf^TnCtKtTit.o.'] Hoppa^iv ßä.KMv\Q-9 

7^. To< >«?p gyö gp6&>.] 'E^* /^'»1' «:ot». 2y j^ 
<rLU)9so.]2ü Q ö-Lw9»j x^ )£^7aVÄ/OT>'. }(p Jidhvfftv. 
Kai (Mit ofMomv."] Yieup^ioavv (Juai^ 

77. "^H {M> fMi.'] "'Öyjas H jMH.^ETnfft )y xh 
CT».] Ao^ii, 3ü'ipy>i(. 'Aji5f«r.] Boti^rnTHV. 

A«(75^.] I.)(o§yhky.Ca.Keiiv. "Of (A}et,.2 "O^S 
ymycLhai. 

79. 'A^yHav."] Tau 'E^tivav .K^7ie^.']Ba,ffJ~ 
^^ijH. Kai Ol 'TTH^v^ ^A')f«ioi.'\ Kai o/Jtw J;7aK»- 
Mffiv Ol "D^huif. 

80. Kpe/ojaf.] 'EOT)t£9tTE5^p©-. "Ots ;;^'^- 
7«/.] "Otcw op^^M. 'Aj//eJ ;j«p«li'.] 'Acf/^ei pc"'- 
e^f/, IkatJovi. 

81. Elf-z^ jap TE.] 'Eai"2sy' j*), m iVÄ.XoAof.] 
Tm^ ofynv. Avrnwp.^ Av^[U£)p, c*ouJth t« w- 
(tupot. Kct7a7744!'-] Ka-Ttt^«, 3(51,7» eßtwafwo"«. « 3 
uiTtt^og^, d/:»iJ «^" cy ^acT'i tjKhopi ^ov^ ^gtTSp^o- 

8a. Mstp- I A I A A O S A. Tameh& poftea retinet fimultatem 

donec pertecerit 
In peäoribus fuis. tu itaque die, an 

mefisfervaturüs. 
Eu'yjuJj/(j©4 AcWötorcTl '^QtÄ^'mcUi cC}/ct(^ouiv6iS^ ^°^* iaciens Danais vaticinia oftcn 

2ol >(i?/A>i5 is%s vn^(n ßofeioA X^P^ l'TrDiai , , ., ,. ^^^ „. 

Kcu TOTE (Tri 3apö»(7?5 >^ wu(^ i^vi:ii(i(Mj^i>^ dis, 
.n^V J^'^'^OTJ 'TTOTgi (fiiAi^S^^aA sALüCtisTO^ xA^Iw - Quifquam me.vivo & tenram. iatu- 

■ ■ente,, -■ --'■ ■ •''.;-.■ '^ - ' ' .' • 

Tibicavasad.navesgraves manus in- 

tcret '^ . - - '• 

Cunftorum Danaorurn : neque fi Aga- 
. 'meninona dixeris, ' • 
Qui nimclonge potentiflimüm in exer- 
- • citu gloriatur fe efle. ' 

Et tum quidem cepit.animum, & dixit 
• vafes incdpatus-, 

Nequehic [«öj^ ob'vota-tioh-reddha 
• ' -incufat, -neqiie ob htcätOfnbeh. ■ " 
Sed gratiä facerdgtis,quiexiya|ntumellä 
''äffecit Agamonnon, 
Nequeliberavitfiliam, &nqn acccpit 

pretium liberationis. 
Idcirco dolorestdedit longe-jaculans,& 
' • adhuc dabit': - • ~ 

Meque hie prius ä pefte , gra^f es manus 
• - - -iabrtinebit, - - ' ' ^ ■■_ ' - 

CLijäm patri dileifloreddatur nigra Or 
culis pueHä"" 82. MsTOWToS^f.] M«7«Wit(7«j,^ AuTSp». *'E- 
El ^ OTtsJeTWf.] ."OTTTfJf fC«.q?aö"»f. . - .• .,%" 

85:. GofiTTi^ai.'] 'Ev'SttpiTMf ^ AtpoCQ-' 'ß^(J(^lA/i- 
y©-. MäAä,] AjcO', /Tttfu. QioiB^Tnov.^ To c^ 

86. Oj ^. y).] "O/jifvpu ydf Qoi. w K;t cU7rt(M- 

87. ©sorjjiyTnÄi.,] Tctf c^Sta^KfWM'Te+öf. 'A/*- 

88. "püT'f.J 'OüJVif. 'E^-idT. ] "E^?. 't^ 
;>:8ovi."] 'E^ t«; ^«f. Agp;coAt^o/o.T 'Oe&ij/]©-, 
n opW(M)y/!;. 

i^jimv'iy^ol. T ■90. "!Ey/!A^P7W)/ ^Av^^v.'\ 'O^"^ -mvT^v^ 

^93 . OvTiY-T '^vTi'^ l .10;a,1 O^T©- 0-'' A: 

,94. 'AfnTOf>s''.i ;T»-<cp££yf. > 
95. Ot;cA'Ä775Avc^r,] Ov;c Ä7(SAV75f »Wto. OJä 

A>K 'HsA'gT/.] Kä/'/t?. Awffw.]' nÄ^4/'^«. 

97. OocA' 0')«.] -Oi/J^ «tG-. Tleiv.JU^TZ^ßv. 
Aoi/mIo-.^ _T» Koi^v, Bofeidi.'] BAä^ g^,f, x^itoi- 

^8. nei>' q/'äctc.] 'T-s^d^atoi^. $<a&>.] n^oij-- 
<?/A«. Ap^ct/.] AbCä/. 'E^imTnJk. ] MsA«." 
r6©'3"*A«a{',, -Ä{p' K, ou-srpg-JS"». I.A/y-uf jx) y^'ja <h~ 

clKiK7^V)K^ei.7VA. TO. (jithAV, KöJJJf',], K^J^»«'?: ^''"* 

y^-n^.. .■.■■■\ 

B 99. 'A'Sj»/«- «o O M H p o r TItfji'7r^avl\ aase $i ol mvQ/. P^g.fA.'mfnmii eiKiiw* 

t TO' ' fis ^ Tö^' 'iv'Sy^ ofiv lic^boA^ aA^o. rijl';^ 
OvuuSTC iywx,ip^s'!KpvaY]'iShsa'}9\joL a/Tttivx 

KüßuSins d?^^v» lirei « gr^y ^' ^peiw Inempta, fioe pretio, & ducatur facra 

hecatomba 
In Cbryfam. tunc ipfumfort^ placa- 

tuin flexerimus. 
nie quidem ita lo^uutus confedit. his 

autem furrexit 
Heros Atrides late-dominans Agajne» 

mnon 
Dolens : ira autem valde pracordia 

circumfufa caligine 
Plena crant, oculi autem ipfi igni lu- 

centi fimiles erant. 
Calcbanta primum torvi intoens allo- 

quutuseft, 
Vates malorum, nunquam mihi gra- 

tum dixifti : 
Semperanimotw) jacuaduineH mals 

vaticinari : 
Bonum autem nondum aliquod dixifti 

verbum, neque perfecilH : 
Et nunc inter Danaos vaticioans coo« 

cionaris, 
<^dd idcirco ipfislonge-jaculans dolo- 
res (truit, 
Quoniam ego puellae Chrifeidis Tplen- 

didum lioerationis pretium 
Non volui accipere : quoniam valde 

cupio ipfam 
Domi habere: etenim Clytemnefir« 

praepofui, 
Uxori (juatn virginem di^ qaoniam 

noa ipfa inferior eft M^av. ^ppi4(UÄ77xö>f. '"Ay^y^\'] Kai ATwyüv. 
«^^ßÄH-i^i ü'-sr©-. 'Ifipwc.] Elf tIw ti^.vXfv- 

100. T675 tJtV f^ty.'] T6tS AVAtJThv, 'lAÄftJtt/Li€- 

101. Kctr" äf l^tTv.yEKff-Bi^. 

loi. ^'Ev^vxftlav.^ mi}dM>s k^t^ >^ ßctcr- 

103. *A;i(t'uV-V'©-.] Aiz-sr»^®-, of >/^6^©-. 

104. n/|W57?iaj"TD.] 'E^np^rTB^Ortj^.j^O/M^- 

eeAotJMTTOJ'T/. ^^H'\\W.'\ 'QfMiaVTO, 

xoS.'MÄvri )(^ituv.'f^^ yj^mv /uJ.yr/.(rv/JHVH''j 
¥7ü «V TD My^ 'SW f^tewTcvmcSK eWTzy cv AvKtJ) 'f- 

•m'ri fioil OvJi Ttvii f^i. To Kf)ri'ivov.'}To eeAjj;&tj. 
VuTa To ÄjÄÖoy. El^Tttf.] BlTnfi'iM^ag. 

107. AiHTD/.] ^Aei avii tfia, 'Tmxro's. Tai ^gx 7¥ 

WD 108. 'Ee^-AoJ'cTi.] 'AjÄ^Dy/i. OtJ/e77 57W.] 

109. i^m.']'2v'm'm.£ßvTt)(ß/fS. ^Ey ^^OMctoi" 
«y.] 'Er7D7f''EAA»ö7j'. 0gO'a;e?'are«f.] Mayrdt- 

HO. *CiiJ^i 7^J^^ iviyj'.'] '0.i%n 'tvtk ^exv, 

HI. Oyj/gJKt.] 'Ov%Vi)(g.>d):hv. 
1x2. Oy>c 'eflgAoj'.] 'Oi/K iCis^hfiivj. Ae^Äc^.T 
Aa,Qeiv. 

113. GlixÄ/^pj«F.] *Ev rnS o'iK({> i'^Ti^y . Tüeu 
;Äf pÄ,] K«<3S<r». :Kau7W^M5P»k.} Twf Kaü- 

fAf/My©- ywhy TiwMfiia 3 ;^ ÄMcha^T^f Q«ri8 
SvjÄTWp, 'EAfcj/Hj 3 Ät/VA^n. n^^CifüArt.j n^y- 

114. KüeiJVnf tfAop^K.] TlafBiviK'^i ywet.i)(£(. 
Aietli j ^ Ayaiiiijjieäv rliy d/^iu«ih<»7vv Ttji ya,- 
^Tn< <a^Keivfi j Aej^-^ jS Kaützü^m^jk ns^Gi- 
^ishct. 3^ Ol («1^ (petffjy, ov tyiXJty tv /m) cfbuüy iuli 

'''EhhlflSlV fe^'v^p« i{3.7i^^W TYiV^^lw. Ol 3,0T/ 

i^nuyH rhv Xf vox'icAt, 7kä ^ la tu^ovtu t^k 
"Eaamotj», aKKA Tti [jLi-y^JhK^ ^fi^i^m. 'iptot 
^ ort '^d/J^'ofjSfPoy 'imj^^vat Toy KÄK^iv,. ttw? 
jSep^i^o/TD Ä(/ St3f, 7}ii*'ai^fxa,hÜTa lUMS'iir eTsj' «vT^if. Xgfwfyy,] Xtifcoy. Ikamuiv iiy. O« Ncque corpore, neque indole, neqnc 

mente, neque omnino operibus. 
Sed&ücvoloreddere, ft noceftmc« mihi praemiumflatimpraeparatCt 
tt Qon lolus Malo ego populumfalvum effe, quam 

perire. 
Sedr 

ut 
Argivorum prxmio caream : nam ne 

decet quiaera. 
Videtis enira hofc omnes, quod mihi 

praemium abit aliö. I A I A Z^ O S 

115 Ov UliOA^ «^ (pü^5 öV ap' (ppeVcw, SIE Tl epjÄt 

*AMä )§ W5 g-^Aw (5^'|ui^«f 'rniKiV'i « iüV' olf^^vov* 

AJircp g/<p/ «}«pa« cwjtt;^' gTTJijttgtcrof'j o^g^ ftri Oi{^ 

TJ. rfl' V«e«T Itt«™, «t,J4^f x^. ^I®. 'A^M^f, «"»S„Ätf.KSr.f ''*°" Atride gloriofiflime , avarifllme 0- 

mnium,- 
Qui tibi dabunt prsemium magnanimi 

Achivi ? 
Non omnino (cimus communia ullibi 

repofita multa. 
Sed qux quidem ex urbibus depraedati 

fumus, ea divifa funt , 
Populos autem non decet iterum-col- 

lefta haec congregare. 
Sed tu quidem nunc hanc Deo permit- 
te: at Achivi 
Tripliciter quadrupliciterque compen- 

fabimus, ü quando Jupiter i^tri' adfju^^ AKvJiO' )t«TW. 'Ev&iTnitns (jS^ Ttt 
KJtmKKtt^fJ^ai K^yav ' iKTttv ^ e/Vi TOcA' ^f/^, c/|o- 

OvSi T«:/ <re (mfMt,r@- cv^viav x} a-firriv. Ovr' 

S.f <PfiVttS.'] OliTe X^ Tttf ^{ivas, Ov7?77'sp)<*.] 

116. 'AAAäj^«?.] "KKKAr^o^i. 'E3^Aö.] 
öeAft», iS»Ao/UAi. Ao^ct/.] AKrst/.riÄA/r.] E/{ 

117. 2601/ 'i(^/,^vA^.'\ %Sov Vi), ^^om^ee^, "^ 

^Oyit S4A6» >Äp ^WOTV %'\tO <f o;);;^XOI' fAA»,OV <7K^«c&5, 

;^«luTof ^Ae«5tt:. o^»| avvJ^ff/xofy dvTi n i^y 

6©-. "H ^hi^tu."] "^n cUTn^i^lfA. 
iiS.AtTO? Ifxoi.yEfMt Ji.Ti^^.f.'jTifdu.AvTj 
"Av^y^^avy äv<ii Ttf^ii. "Ew.] 'TWp;;(«J. 'Eth 
üo. A<i('»«Te.] 'O^Te,/?AimTe.Toyi.] T«7b. - . I*J. 'H/lX«^£70.]'Ef AflOlC»4 *77SKetVÄ7D.''ET«^ 
Ttt.JMSTWTttOTtt. riOeA&pJt«?. ] "HtB/ 7B7f TTOÖT Tlt- 

a7®-.] 0h©-, cy)^«?. 

laz. Kuef>91E.] 'Eyc/b^OTttTS.^/AOATSiWoWTS.] 
4» / Aop(^f H^ TCyTltTg . 

^<?^64'-';:^/j')^>'«7o/.'Ap5ioj.]Or'E^AMJ'€?.'A;)^^8tf 
■j^j^ AÄ<'ÄKf,;^*Apf«»f,o TloiY\TVii K^siTH^^ET^n-' 

;\f«8f jJ,^'A;^S'rÄ«9K,;|^Kp£«ffn?'f 'Epg;)(64«f. 
'Apfeiaj 3,>iTO''Apf8 ^ A-mJhi >y NioCuc^ ^6f)avi(<>f. 
"EMtjy«^ '^j •4'^ft'f> >t<J^« 7K\i vsre-ncj 'A;^M«jAt- 

114. OvtNv 7ru^i(f'fj^.2 OvMcm?d^Ja. Sv- 
yMiÄ.] 'K.6tväL'Xj^{](junA. Kei/j9fJA.'\'A7roKHy}^a,, 

Ii5r.TÄ.]''A77f<«.noA(ft)J'.}noA£«)','£^S©f5l3B- 

^r .] ' E ^g TIC p 9 H o«/ti4J'.T «i t/V«Ai 5«/.] Täw'] Ä jf«/4p / $«/• 

lif?. Apt«f «A'.]T»f op^A»f i). OüX,£7750/x.e.] Oy 

<CJüo>i*0|; <^.n^f AA05Ä.]n<*X/(7x/AXg;t7a.ct;/77 TO» 

"EK>diJjaira,A7m.^ (^^auvTo, a/JTUi J^Ai^ieiMuJAi 

12.7. 'AXAtf^ av ß^ 1'u»7.]'A^Aä av ^n TM^ovrof 
a 'Ayt^g^oj'. TL^if.^Tl^Tny.-^v.Qta.'j T«"A- 
'TTOKKavi. Avra.^ A'^ot.l^ Ol q "EAAni/S?. 

T£5t77?k«t{7oy*, aK >tg'::rT>SJ Zdi/f«] 'Ect^TroTe o Z^stV. 
B i 125. AfiT- 12 O M H p o r 

135 'A;a' «' /x S)x>aa(n yt^oA WeycL^y^i ^ A^^o)^ 

Ei si VA fjyn S\t)(fy(nv, ^ya Jfe "mv ajjtvii eÄcoy^jj 

'A^OD eÄoiv * Siyjiv Vje^ÄcaaiTWj ov vjsv i-ituy^» 

NuiJ cA,' «78 vJia ixiÄdjicvi' IfuojDl^J eis cl>^ ^oa/^ 
'Es c/1' gpe^ 'Qnn.y^^h ccJ^eißpfj^, es </l' f^.TüfJL^Lu 

Bjiod|wJ^j • «?^^ TIS otp^5 avy^p /3yA»j(pop©< ejw, 
145 "H Ar<^5 Vl^li^3js, ^Sh^ 'OSuoj^s' Deturbem Trojambene-munitamdi- 

rtpere. 
Huncautem refpotidens allocutuseft 

rex Agamemnon, 
Ne fic quidem quamvls fis fortis, Deo 

fimifis Achilfe, 
Falle mente : quoniamnonantevertes 

aftut!ä,,neque mihiperlüadebis. 
Nunquid vis ut iple habeas-prÄmium, 

fed mefruftra 
Sedere indigentem •, jubes autem me 

hanc reddere ? 
Sed fi dabunt praemium magoanimi 

Achivj, 
Satisfacientes animo^ »wc»^ ut aequale 

fit pretk): 
Sin autem non dederint , ego ccrte 

ipfe auferam 
Veltuum, velAjacis veniens praemi- 
um, vel ülyflis 
Abducam ablatum : ille autem irafce- 

tur ad quem ivero. 
Verum enimvero de bis poft confulta- 

bimus etiam alias. 
Nunc autem age navem. nigram dedu- 

camus in mare vaftum, 
Intus autem remiges idoneos congrege« 

mus, intus & hecatembfn 
Ponamus , ipfam verö Chrifeida pul- 

chram-genas 
Afcendere faciamus. unus autem ali- 

quis praetedus ex proceribus fit, 
Vel Ajax, vel Idomeneus, vel nobilis 

ülyfles. 129. A«<77.] TldL^.o^Vi.TXlyClykT^KTlLffli.TlhhtV 

130. Kpwwf.] BsKTihJjSi Ava.^. 

13 I. MhjT' «7W?.]M«/fe' KTWi. Aya^os 'Z^ «®V.] 
KäItt/ "^vcii©- vzrA§-)(^v. 0so«'k«a'.] Qiols li 

TUi rii tifaat ^AyiKhivs, )y yMJAtKota^czut!-©- . 
u( )L) h^ Avm[jl{ij^^s 7iaf^ivSpta,yvon^eiioTi 

«H AViip. 

13z. KhiTTfiV'oO}.'] nÄ£9tX0>/^»T« J^sWOJol.'E- 

ih^V VtKA, 

135. "H«Si\H?.] ^HjSKA«."Ö(pf'ÄüT6f.]"0- 
Tus Ohr OS. yiej^.s.'] T/fdui. AvTtif'iy.'' avtws.'} 

i34.''H^ai.] KA^^iätu. A<d>ofj!^oy.l 'Ev<h- 
ofA^ov, p/pM^o^'TW. KiA«*/ Ji i^.lYiiKdJas J{ i^. 

135". AK>C ei /m;\] 'AAä' iäivß. A«5"«ö7.3 TIa- 
^^ajy. MsjÄ'^^ü/.] M6jäAo4vP(0/j 'ffJVdiioi. 

17,6. "ApjWTTf xj^ .^/xoy.] 'Af //offWTgf ;<7i T 

^/oj'. j^IpDy TH 77//M,Ä^/o>',ic7T'7;/ttoj'.''Esw/..jrir>)3). 137. Ei(/^i »«^«/iööOTi'.] Et'^ fjü» <§^^nv, 
''Eyä S'iuv.'\ 'Eyö'</l'Ä(/. AwT^ lAö|MÄt.]'«Aw- 

138. '^H TiEOf.] H*7o <nj>, fc?T Titü BacmlJki 
R* Aia/IQ- yt£ß!.s. TtKfMKW ^iyarnuTih^rai' 

OT)®-,] AaoJ^kIuj Kiyei rhv Kv'jt*« ^■)<ni^.'müf 

«zsc^f 'A;:^^AAfcät. 

139. ^Afö.] 'Ato^ö.'EAöV.] ÄACäp.'O J^ir 

yj.v."] OüT^j 3 rtP.Ks;^A<y(753!..] 'Of;^^'^J). "Oj^ 
MV 'i Kaplan. 2^ Ep op av f^^'^a/ucu, itp'^v i^bto. 

140. At^' MTB/ ^'toDt«.] 'AAAet'Zifeil/iVBTTOr. 

i4i.Niü7</l'Ä>e.] Nu« 3«)4e/V).NMÄ.] Neo/j', 
MeAtt<f«w.l Bä3te<cw, « :»jAyH x4;v^/ö",«S^«j'. 'EpyV- 
av(j5i).'] KtfQ^jptvffiy^, iiiCÄKaßfJ. Ei? ör.AÄ.JEif 

T » J' 3ä A «« «zw . A7Af . "^ i^^a»y « ^OXtfjUL TtlV. 

14a. 'Ej t/l' fcpe7a^,;j^^/f ÄyTMf 3 xw^tkAät«»'. 
'EOT7«e/VV.]'E-^']Mc/U»f.'Af«e^^.]2u;jcl9£.*i<ni'(«S^ 

143. 'Aj/' c/l' AüTilP] KäI «t/T»J» c/fe'. K(J,7)/to'-. 

i44.^AvAC»ffT>^.yAvACiCÄm>fi^ii[j.CÄK(:>fJfJ, 
'Ap>/6f.]'Ap;)(H^Vj«>«^y.fu« OiViwafy^i. B«A«- 
fof©-.] B»A<s(/77>f. "Efiy.] rg»'fc«&!y. 

14^. 'He I A I A A O 2 A. 13 

3rtv > r» ^ '^v ' ' JT-il ,TJ.,i\/„?^ Vel tu Pelide, omnium terribililTime 

v^ 5 c r" ' ' «-V ' ' ^'it Ut nobis longe-iaculantem places fa- 

»Ti> r'" "■ 'I\ 'Ss.^ __ -^'/T,.. -„'Jv.*^ ,».*.■/ Ar.*» j;^ Hunc autein torve intuitus alloquutus 
TortrotpUTnJcjyaidiVJ/TrpOiT^^WTrodcMWX^S A^yMdUJ, eltpedibUSvelox Achilles, 

- -— - - - ' Heu impudentiä indute, lucri üudi- 

ofe, 
Quomodo aliquis tibi promptus obe- 

diens verbo fit Achivorum, 
Vel ut ad inildias eat, vel adverfus vi- 

ros fortiter pugnet ? 
Non enim ego Trojanorum gratiä veni 

bellicolbrum. 
Hucpugnaturus •, (quippe qui culpa in 

me carent.) 
Non enim unquam measboves abegc- 

runt, neque equos, 
Neque unquam in Phthia glebosa, po- 

pulosä, 
Fruäum Isferunt : quoniam valde 

multi 
Montefque ,umbrofi intermedii funt, 150 T^aSs TIS rroi 'cy^'pe^v liKaiv Trei^^) 'A;^-/ft5V> 

OuW TE ö-/aoSJ"T»5 ^.:\cf.cm, 'nrt^fyieoya,* "marequerefonans. mmaris, 147. "0.9p' WfMt'. ] "OTTKi VfZv. 'E;(i^f^J'.] 

rioppw^j/ «p^yTÄ, n croppw-ä-Sf if jÄ^o,«?^'«;', 7t- 

^'oiiw. '\Kdiositti.~\ ^E^iKiäcviii KtTWiivffifif. 'li- 

£^.] 'l6f«Ä, SucTTäf. 'Pi^äf.] 'IspKp;^«OTtf,3uVöf. 

14.S. Tor c/1' Äf'.]TBT!!j' Q jTn. 'TTreJ^e'?'^ ''=^''-]' 

r-ifp«|M« Xu-JTM? J\iKariKoy. 'AvaiM'jm.'] ""Avm- 
<i^'6. K^cTrtAeoip^v»] n^WKfj-e to <p^v»ua.y » 

lyo. n^f 77f TD/.] n»? Tjf cra/. n^j^pfi)»'. ] 

Ilgj&v^'f. ''Ettsw.] A'oym. Uei^^.'] llfi^m. 

MÄ^ätU.'] TloKifMOZU. 

niuv.'} "Efey^^' TföJöi'. "Hav.^)/.] Ilafs-jijuo- 
fiZw. A}p(^jtM»7tt«v.3 noÄ€/^ux<£y. 

1J3. AeCg;. ] 'EvTÄu-Stt. MäP(m(^6^J^©-. ] 
Mctp(_Kf(V©'5 'miKilJi.iiaav, 'E-z?« »T/ ^/ ä/770» 
«ÖTf.] 'E-Zy^cA» iJkfMiy ^KAT^ i<Hv i^t ciivot IJ4. Oy J<> TTWTTBTS.] Oj/fe 71075 yXf. 'EjWÄ< 

yty^'icäi. ^'EeJ^CeoKäLKi.'] '^iiyt^KoQähoi^ cAjyei^.Ba-^ 
77*i/«'pM,] ^'AvS'^.i ßom.v<TVyr\ 7f £?i»(rji. 

ly^f. 'Ee/V)A«aa)"7D.] "ECAä'\J;5«'. '£«•«>; /MÄAÄ.J 

157, Oyp£*Tg.] KiU cfH.'lÄf «c/}ÄAS;t7B?.2^- 

'H;)^77>c»), ä/TTS TWf '^ ni/xJLrwv yjvtKPiaf. J^i 

A>} ^Aetftjtt, «Jf f^vi Hyet\ fte äU'^ Ä5T;^Tc;'ct. 

IjS; ß' /M^y' Ä!'Ä/cffeV.] ß' ft4>aAa>?Äf«Me/V5a- 
7?. "A/w' k.am)^a..'\ O'//» ;i^ xj^ To äüTo «)toA«9li- 

rgAÄ«. 'AflVv[jl.iV0(. ] ^AVT tKtt'TtILKKACSQy.iVOLf 

CO dva.ijign']i. 

x6o. n^f.T/j^fiJf.] riÄggtr Tp'«Ä»f. Tai/ 877.] 

■^Q^/jOt/^J^ffTaC £Ä)Actc/^,»c/^V. MSTttfSfcTM.] 'EW75^0- 
(pHy 77n/«f, M p^VV^Hi.O'JJ^' d\i'}l^Hi.'j OvJi Aö- 

y>v mi^ TivÄ. 

161. 'A<p<*/f>}<7?«&H^.] 'A^^Ai^. 'A-JsrttARf.] 14 O ,M H P O T 

u fxoüi rnrni iGüv €^ ^pcMj oir'Tryr I\^^oi 
T^oiv OK'rrepoztxr cnjvau[6fJ/evov ^oXli^Q^v* 

A/<wüf^ «Vgjc* l]!xe?o f4^'«y * -aSj)' IfJtgiyii^ a>hoi^ 
1^75 Oi'xipe iXfAria-yai* fJi^Äi^x. ';^ yMTiS'TOb 2^s, Super quo multum laboravi, dcderunt 

autem mihi filii Achivorom. 
Non equidem tibi unquam «quäle ha« 

beam praemium, quando Achivi 
Trojanorum exciderint bene-habita- 

tam urbetn. 
Scd quidera majorem part€m impetii- 

ofi belli 
Manus meae gubernant: fed fi quando 

diyifio vencrit, 
Tibi praemium multo majus ; ego par- 

vuraque dilcftumque 
Habens venio ad naves, poftquam de« 

feflus fum pi:gnando. 
Nunc autem abeo in Phthiam : quoni« 

am muito melius eß 
Domum ire cum navibus nieris: neque 

tc puto, 
HJc inhonoratus quum fis, divitias & 

opcs exhaufturum. 
Huic autem refpondit poRea rex vi- 

rorum Agamemnon, 
Fuge omnino, fi tibi animus appetit : 

neque tc ego 
Rogo gratiä raei manere : apud me-& 

alii erunt, 
(^i me honorabunt : maxime autem 

providus Jupiter, i6}.Ov pi' avi7n'}i.20vJi^7njefi^tKrol?'I<nv.']''E^'t- 
C^S3'6flOlov-.'0'J■7nj'^A.;}(Cuoi.'] 'Ottcttm ci^EAAÜo/Sf. 

hKifJM, mKiv, 

i^j". riAwor.] riAttsBj'. noAVÄ/Ä©-.] iiomä« 

166. Xe?p€< l/M«Jie/)i'2r«(77j'.] A< ifjuu yti^ii tfiot- 

167. TloKv iJi.^^ov.2 KAra.7io\<j im^ov/Ohi^p 

169. NuJij cA' Hfju ^SiJ^tTfc.] Nuw liv TnfJjofiM 
tii^i^^eUf. 'Et«»!.] 'E-arHc/^. rioXü ^ipTcpov.] 
Y.A-m'mhO y^tiKmVißihvov. 'E?»V.] 'TTwi^-)^. 

170. OjjytJ^' i(M^'.] EW W oTxfif '^^'piäax. 
^Luj i'wyffT.] 2iuj TÄtf vaxiff'i. Kopwviwf.] 'Ewjcst/M- 171. 'Ey^c^' «77/X©- ^»V.3'Ej"aA''3* Ä77iK«{o- 

75f jj, tt tum Tnhhav. 'Apt5^«r.] ^ K'Tntxrhnimyt 

173. MäAä.] AiÄK, Traft/. Ei 70/ &«/wo?.3Ei » 

•vfüpj« Ö'K.TBTC 5^ TO 0|/Of«t /i&^Tjf no/J»7*» Oy^fJudvilf 

attdv^.tIw oTninifMAv • «5f iVy^^^aH^Ai ^juyn 

d-Vfios Avtjyjt. t^Tiw oyt/ovoiAv • ai ^ r , äA\' 2y«6 
■3-t///^r i^vjiy vo<^ :y cmp^pvi ßahM. 'ETioji/Ttu.] 
'E(poff/a,-nUy ivif^rtu, cum^vfm. OvJi ff '«5»- 
>«.] Ou 3x)4^ 0?. 

174. AlOSOfjUlX.'} lUTWfijCäy <^ß.Kd^a. EhiK 
lfXWO.3 ''Evi}(^ if/M. Hof ifMt yi."} liAfHVtyif 
(Ml. 

175'. Oi xftjwä.] Oi vvif AV %fü. T/ft»(r«*7.3 
ttf/^i A^icäffnar. MäA/?» j).] 'E^eupfcTiy? </^4. Mif-» 
77S7«.] 'Arvv r ^77i7»f, J»2t ßap^d/TUCOi. ßo/a- 
7^ '^ j^AliKiay, 7zu7i>( ^ oy^ya.'mv iiiTA' 

<^(MCVaiXOS. oJoV ' fltWTttp Üt/Tg @Ui$K. ACT? tS", 

Qvigvs. i^lfffTmKAT«., AVVT iTTnKeirMf. >^N<- 
^6Aw>«f iTtfc, «^77 r Ne??j«3^f e7»f . j^ KvAvo^Ttiy 
Av-n T KvAvo^vif. »Traf nfJuv'o vjiv dfitnvixov 

i7€.''Ex- 
I -A I A A O 2 A. 

Aid yaip idj Iqjis tf (pi^n^ miÄef^pi tb, fAd^-\ '"• 

185 Auyiim-KÄiorilwS^y ro TüV^i^ciA' o'pplveiSvis Inimiciirimus autem mihi es regutn 

ä-Jove-nutritorum : 
Semper euim tibi contentioque grata, 

bellaque, pugnaequc. 
Si valde fortis es, L'eus cette tibi hoc 

dedit. 
Doraum reverfus cum navibufquc tu- 

is, & tuis fbciis, 
Myrmidonibus itnpera : te autem ego 

non curo, 
Neque moveor tm fimultate : mina« 

bor autem tibi fic, 
Quoniam ä meaufcrtChryfeidaPhoe- 

bus Apollo, 
Hanc quidcm ego cum navique meäv 

&meisfociis 
Mittam : ego autem abducamBrifeida 

puichram-genas, 
Iple profeilus ad tentorium , tuum 

pra:mium : ut benc intelligas 
Quanto potentior Tum te : timeat au- 
tem öc ahus 
iEqualcm fe mihi dicere,& comparari-, 

contra. 
Sic dixit. Pelidae autem dolor ortus 

efl , intus autem ipfi cor 
In pe(floribus confuhis biläriäm anxie 

cogitavit, 176. "EvSisBf.jQe^flepTalO-yEooT.] 'TTrap- 

'Eä ydf']ot lAücaav )o iKnCoKa *Am7^avoi''AvJ))if 
aoiAl^Actp cm^ovtjjy Ki^oftgccjy'EK '^ itl<; ßA- 
cJK^if. BACJKriav.^ BAOJKicav.^lAi ^ <fiAKi/IQ-. 

177. Ai«>ap7B/.] AlATTOVlZf -}df ODi. "E&tf 

Kai Ol mhi^i. ei§n^ ß 7roAe«öf, eiow TToAueM^f 
77? »V. lAdi^^fCU 7?.] Ka? f^^' 

178. El /it^A.] 'Edv7ru/i>.KtiLpri^i.2 '1%;- 
e)(» i^vA7©-. QiocTm cvi.'} QioiJ^ffvt. Toy 

179. O^tH^A^ldy.^ Elf TOP otitov Qu i&^yi- 

ff». 2o7{ 67iie?lö7. ] Ka« 701 J ffc7f iTvi^KToli 

180. Muf/^wJbVsecnv ÄCAw?.] T&c Müp^e/iV«!/ 
ßAaihd/i.A'ijiVAt' tIw n 'AfTöTK r '^TjiAiJt.H GnCcov 
5vjATi£jt d^TrijOi Z<£if j0L77)AStr «f ^A/ai*?«, 
39 <pZu(^,( tUu <a^ei^Y\i^lw 'iyaijov \7ni1nnv, «77« Z<€f yj.Ta/jeirßi.f, 7K\y At/7iSt [ivf/MKos yLlTi- 
C^iv eii Av^ei'jiiiy dip' rfi A/T/'tffMypw^J^ope? 's- 

JtAwSucW.SiöSI'cA' l^'.]S2.'j e5«.Oy}CAAg;Y(^fiJ.] 
181. Ojc^'o^TJ^MAt.] OuA' Sh^O^^V Tni^fMJl^ 

KoTio/jQ-.'] 'Ofyt^o{j^is. 'AtwAWiTO Ji TT/.j'A- 
»TreiKnca Si[/>i' ^ßA.] OuTWf. 

i8z. 'ßf 's/A'«(pÄ<p«7a/.]''ß<r''39o Ijuk AA/^CAf«,. 

183. TW^* fc^Ä)'.] Taxtiiw p^'iyd. 'ZvsivmT' 

184, nfc/>(,%}A).] 'A7^J7^5/l/^^I^. '£}<» cTjä'ä^.J 

E^ iJ ATTCtjÄ^. 

KA/<r{ia;J)6.] Elf? axtwh.Ti cov yk,(^.^ .'YTUu cniv 
VfiUü. "O^p li/ «cT«?.] ''ÖTTcci cmpai fMtQi}?, 

B'jfxl.yrm§^j. 'S.iBtv.'] 2». 27^>t>)cfV'.] Ml- 

CTl^H, o'w'AaCmÖ». 

l87.'Isroj/ I^WOI (fA^.] 'löTJ^pHOlU -tM/jT«7{s7J' 

iJ^icm^lwcu. "Avjiw.'] 'E^iVAtnicti. 
.^ . ,. , , ."] E'/roif d'Acncri :g 

70? Q ^STE^ An^ «f Ai,^V. eASwi/ q ^Aazurrvf, s^ toT^^ j/uw 3' -sfei r ^fWWcTsf ^p«f m 4L';^f ?«<rr, 

«f vja'4s7^4s •^>^^. ^/3aAo/xir©- q Zsvf v/uupn- J)'a, cv h 70 yw^coHi ^9 S^p^Moi/ x^ ^^ttviKov vii ^{y- 
vuilif (AlMvawfTfiy ^mÄy){g.<nv dv-nv Iv tois -Cast- 5^5. AyAfc/);^«.] A/;^? . M<^^e<f €f .] 'E/z«ei/x- 
p^ofic/f TOäTöTov /^4^6©- mTyoydvwS^j'j «j cot»' >'«ai6j',>g:&y^w^.. 16 O M H P O T 

Ems orttTÖ' öof^^vs k!^ (ppevct ^ '^ ^/jjvt 

Ti'n^' ocvr Aiyio^io Aios tejc©* eiÄvÄv^oA 5 
'H /fo. vCq^v icT»} 'AyoLfjjg[xvov(^ 'AifciSbco 5 An ipfemet enfe acuto extraÄo k fe- 

more, 
Hos quidem dimoveret, ipft autetn 

Atrideminterficeret ; 
An iram fedaret, compefceretque fu- 

rorem. 
Dum ille haec agitabat rnente & a- 

nimo, 
Trahebatque e vagiuä magnum ea- 

fem : venit Pallas 
Calitus. praemiftrat enim Dea ulnis 

Candida Juno 
Ambos fimul ex animo amanlque, cu. 

ranlque, 
Stetit autem retrö, & flaräcomä pre- 

hcndit Pclidem, 
Soli apparens, aliorum vero nullus vi- 

debat, 
Expavit autem Achilles : retrö autem 

converlüs, (tatim cognovit 
Palladem Minervam, terribiles autem 

ei oculi vifi funt. 
Et ipfam editä voce, verbis alatis al- 

locutus eft, 
Cur huc ^giochi Jovis progem'es vc- 

nitti? 
An ut injuriam videas Agamemnonis 

Atridae ? 
Sed tibi edico, hoc autem & perfedhun 

iriputo, -. ^.-. .-„,.,^^ 190. H* Oy^.] 'H-ZJ^ 87Sf. ^äS^Wöj?.] Sl^Q". 

191. Tili f/^.']' Avil T^Tiif ^''Ef^UfJäi.'Avctg^- 

191. 'Hs ^Kov i[D-V(mi.V.']YC Tita ^JUUfiaM TravtrH- 
tV, 'Ep/iTu'owe TS Sv^oc] Keu ^'^« tÄü o^yfiv. | 

193. "Ewf 0.] "E.V5 BT©-."npa«üi^g.] 'Evi^' 
(ti«7ü, e/)€p'0«7r. KefcTW ifpsfÄ.] Kcfra r P^V' Kai 
Xj' Svtw;'.] Keu x^ tIuj t^AVoioM. | 

194. *'iKvji'VJ.'\ eTajwv. 'Eäxoä£o7o.] 'Ex.'f 

195". OygptroS^»'.] '''E.K'ni iß^,vvqif\<n 'UOfi'^- 

«ujT^oo JöiTTtfaifHj'. <yf ;9 T«f /jo^mj äüt^i^ 'tg^t- 
T«, :i^ «» Ä^Atf'/i/epKf 9» oräfidT©- y dit^ \v~ 

^ft)? Q ;i^ Ol fxv^y^t/.ipoi (pctaiVy 077 'ifxju©- koa 

km rni jteipÄAMf «wt» tw aex<r/u^a rtii armw- 

yi,^ (WtUu. 

196/ A^ji^a.'] *A//90T5p«?. 'O^f.] '0^j«f. 

TT.] Kai (p^v-n^amt. 

197. Slw q\]"£sti Q.Sa'fS^« Q.jKa^wfjTTvppaf . 

?^ J>a T8T« JV (pAfl7y eu/fjji^ TV Stf «Of ;(^ Of)}if\OV T®-. "Eas.] "EAa^ej', - ■- 

198. 0<6) (pau^/o'^tS^'H.] Moi'(M*a(/7W ^euvofj^^y ly 

iv^ewi^ (p^vwoiv lä^^.Tav cA*Ä^^&>p.] T»»» 3 Ao/- 

199. 0Ä/tAS'«<r5i'.] 'E(?oC»)3i>,Sifs,7!AaJ'H. Mg7tt<A' 
iTgjr.TOTB.] Kai -aSysr^/.^n« Au7T<äf'<A'?JV«.^II*' 

200. nÄ>AacAfc.] Tnv ^AHuj^v Sh^viiiSf.nTviß 
« 050? • « 077 ^«^Aal'7tt ei'a -^ yytvjtäV ATniCli-' 

VtV. M ä/7TO T» AVetTMiy^hMC/Jt OülÜi) OV TM XX^äAh /7» 

ö"« -arjff ö5to/uJffa< ttJ A//. AeiVeo J^'i oi."] ^o^spei» jj 

a<'3<j'.] 'E^ÄCHcw. 

2oi. Koift/r.^ Kai oLüTÄtü. *«|/Hfl-<y.] Hf^rw- 

;7iöi', )^A«j-af.*£;75a.79se/2f7a.] AojKf 7a;:^«K.A6- 

f« jä K«/feV TVi^Ti^p. n^CCTTJÜe/k.] n^OTS^TTgC. 
20i. T»?^' ÄüT'.] T» e/V;7?DT5.fft/f>C0T« '^jV©", 

A/><op(e/o.] A)^Jic'i;^v^Q-. A)j4{ J^ '^v o'aKov 
Aio( YKpcu^ordjKlov. EjAhAsÖc^.] 'EAMAv9«^,;Ttt- 
p:yb>'8. » 9 J^äihf/]©- 'Idvav. 

203. ^H*;/*.]''!! o;7Wf."Tfe^;'.] Nuiu "?• (poyov, 
n fjt2y^sv TÄü aAa^oye/a^. 

2,04. 'Am' 'e';c TB/ gpift).] 'A7\X'e?<» c/V/ OT/. To 
3 >9 TET5Ai«^ oiw.J "Ott^p ;;^ ?5A«pis>3w'!n^ -u»©- 
Aet^CctV«. A. 17 I A I A A O^^^ 

Tov cf[' CWTE 'Offlja^ei'Trg ©ga y?^ViCO^mS 'AMujV, HÜ.ic autem rurfus alloquuta dl Dea 
^ ^-^ ' ' cäIus-ocuIis Minerva ; 

2 1 o 'Am' «5* Aji^/' «e^c^©-, pj^ §/(p©- Iax«o ;;|;jjg/. 

^Cl^ yi C^gpgCü, TD 3 ^ TET^AgCTjuJiüOV Ijcc/ • 

«TN T*/..! ^' J,,T«,./../°/ii^,,«^ .r^^«.^'/»,^ 'J\ ' * A ^ Hanc autem refpondensallocutus eft 

a I 5 1 ^J <n a^Ta^ftGo/A)i'J05 'ST^a2(pt) Tmd'aA cayWS A^X^ pedibus velox Achilles, 

X^l,"^ r,rt^..-!-^^^»f,a ^^ ^Trf^ /-i^.'^ «V /%J' Oportetquidem veftruraDeaverbum 

_ p71 ^ (TTpCOlTf^y ^ -C^Ea €7r(S2S. «^L<7a^, VA^^> obfervare, 

Quantumvisfim e* animo iratus : fic 

enim melius. 
Quifquis utique Diis obtemperaverit, 

magis quoque exaudiunt ipfum. 
Dixit, & in argenteo manubrio re- 

preffitmanum gravem, 
Retro autem in vaginam condidit ma- 

gnum enlem, neque fuit inobedieas 
Verbo Minervae. hscc autem adcoelum 

abiit, Suis fuperbiis^ cito tandem aniraum 

perdet. Veni ego fedarura tuam iram (fimodo 

parueris) 
Coelitus. prasmifit autem me Deacan- 

didis ulnis Juno, 
Ambos fimul ex animo diligenfque 

curahlque. 
Sed age quiefce z contentione, neque 

cniem trahe manu : 
Sed verbis quidem convitiator, ficut 

erit. 
Sic enim edico , hoc & perfeßum 

erit. 
Et aliquasdo tibi ter tot aderuht 

fplendida dona. 
Injuria? causa hujus. tu autem cobibe 

te, obtempera autem nobis. ' Hj ^ g-sr aßfyuperi vm'utii^ c^gr^s ^?g^ ßctpetcuv * I . vieui.Ta.y(^ ÄJ' 71075.] Tet^iai AV Tnji.^Ohioji^.J 
io6. ToK</l*tfJü7?.] tv-mv '•$ 7riKtv.Tl£paiH7li.'] 

207, ^HAr^ci/.] Tiofi'^oixUjJ. IlaüuVsOTt.] Kä- 
, 'viTmZffzaa.. Teoj/ ßfi©-."] Titv tjviv ofyloj. Ai x« 

zo8. Ilg^' cTe /ix' «>«.] Tl^'iTiiyt.'^'i ^i IjLa,. • 
109. "A//^« o/uZi."\ 'A|t/<soT4faf Oj«oj«f. $/- 

210. 'A>a' Ä>«.]'AMa (peps. £S7q ^ppw^ ttä- 
g$tx^X<^'(rgft>?, Jj c/mf)ptif/^77My [/.otiov. Aiiyi. ] 
IlaJüS. 'Ee/tT'©-.] ^ihovHKiof. "Eajwo.] ETxjttr. 

III. 'AWv' MTB/ iTrePTJ'^J^.] A/«t ^^A6)6)f.'0- 
y«e/>(rtK.3 "TCeitny. 'fl? gCTSTai -z^.] "ß«crsp ;^ 

211. 'ßtffe)<£p.] Ow7W?>ap. 'E^<^fc».J 'Epw, 

aBriOirvu. 

213. Kai 77DT5 TB/.] Kai (]Jo/ TniTi. <^^&civa.(pä- A.ÄÄ.] K(J^«. 

214. "TC&iQ-eiviH^-ni^J^.^ 'Tm§ TtWTiii '^ ü" 

CfiCOf, » J)ÄKi-/]©- 'lAf .StJ <A' »^0] 2ü "5 TTBWS, 

n«3to «A' «/u*i/.] Kai th9» ji^I'. 
21 y. n6c/it< «xwf .] Tolf TToai TA^i. 

'Tfd7i£ßV. EipüW^ttt.] $t/AÄ^a<. 

217. Koj f/ÄKA. ] Kai Twpy. KspjOAw^j^oi/. ] 
'flp^öjttei/oj/. "fl< y) */;x<ii/oi'.] OüTW 3S ßi^^iov. 
- 218. "0(wsy.]"0? Ät^. 'E'W'^srfiaifJ).] n«3if3> 
AKiKT». MäXät' 'gx^üoi' om/tk.] Aicw e77a;ts»^/y 

CM/T«. 

219. '^H.]''E<ph, Stüv. 'Ap^üpe«.] 'Ap^p(A,;j«6- 

220. "A'J'.] TTäA/:', eifTiiTnem. Bö/>««M',] 'I- 
^gjf.f, fisjaxLw. KBAeo;/.] Tfjj) ^t(po^)ibM. '^fl- 
I75J'.] 'ATTsajOTtJo, hikC^iv. Ov</l' ÄTndwöisp'.JOwJ^' 

221. Mu'9«. ] T<M Koya. 'ASiujeutii. ] T«< 
'AdiuJdLi. 'H «Te. ]' AüTH c/V. 0\)hvy.7nv e/V. ] 

Ei5t3|/ OAy^TItiJ'. B«^«Ä^. 3 'A775AtlAüS«, S770- 

p<ii'^. 

C 222. Mstw f ir^ O M H p o r 

225 Oivo^cffhfXU/jQS o/M.f(5cT' €j;^j'5K£_^!$'i^7 c/l' lAct^oio, 
Out? 'TtdT' g^ "TTDÄef^y cc^ ;^a ^jpn^rivaj) 
OuTi Pi^^vS"' levoj cwj ccQjK^Tneasiv 'A^^o^v 

230 AcSj)' amxxjpei^, Qgis oi/S^v oiyiiov ei'TTVit 

Am,' gJC TOi gpg'.ft), 3^ 'Ott [JJe'y^ op'Hf)V OfJLVy^, In domos JEglochi Jovis, ad deos a- 

lios. 
Pelides autem iterüm afperis ver- 

bis 
Atridem allpquuttis eft, & ^ondum 

celiabatabira ; 
Vino gravis, canis oculos habens, cor 

vero cervi, 
Neque unqiiam in bellum una cum po- 

pulo armari, 
Neque ad infidias ire cum primoribus 

Achivorum 
Äufus es animo. hoc autem tibi mors 

videtur efle. 
Certe multö melius eH, perexercitum 

latum Achivorum 
Dona auferre /Ä««,quicunque tibicon- 

tradixerit : 
Populi-vorator Rex, quoniam homini- 

bus nullius pretii imperas. 
Certe enim,Atrida, nunc poftremam 

contumeliam fecifles. 
Scd tibi edico, atque adeö magnum 

juramentum juro, 
Nae per hoc fceptrum, quod quidera 

nunquam folia & ramos 
Producet, poltquam pritnum truncum 

in montibus reliquit, JhifMVOfi&hfi 78\} St»f, WTC/ Jkri/M)veJu;-%[4^^^i 
yü jü \<S^eiif TmvTav aZini daiVy n ort i^ewmrü 
der )^ J)oiKi)7vl r AV^(»7ni)V. 'AhKf^y Kvexwi 

ovTzti Q ovn 'f r M^va ßetffJKeiai r p^««"» ")!}</«<} 

Tnov. 

'A7*p7»^7f.] 'ATü^lij^hiTnif. 'E^ewT»'.] "E- 

■ azf. O\vo€afii(.1 O'tyodCtifiifJt^, /wi-^ff?. Kü- 
zz6."AfjUt hcta.y'Af^TüSo^Ka. ©aftl^^UJuat.'] 

228. TiTAMÄ«^.] Ke;C«f.pTEp«Ktf^, \SSntlif^tfKeti. 

tfrct®oe«K^T££«:'. Kiif .3 ©äväIO". TOTTI jÄj (pn(j7 <7o 1 
Qoi (pcüvi'^. eIcÄe^.] ^air«^, Jb»«. 229. "^H ttdAu Aa/of.] "A>y ovTWf J)n aoi ij^vt 

e/br.Eüpuu'.] riAÄTl«) «] «i^JB»'. 

230. A%' ^«up«?<^.] T« Jl«f'«^\« TTKi cftcA^ 

^Ä^Jiagr, Ä^a/p«(Ö5.] ''Os7f eres?;'.]' "OsTf C«' 
'Ay'jioi'.] 'E| hiiajfriat. 

231. A«^^op©-.] 'O Ttt A/txoOTÄ ;yiT6<ar<»f. 

'AvÄar^f.'] Bct<rt\cÄ)»?. 

232. ltßAv'A7feiJ\i.-]"'Ov'miy6Jiini^'A'- 
Tfiaf'Aydfjiiijivov. '''TjaTa /.öfjWo.] 'TsttTdo 
«tc TtWTiuj liui vCetv ei^yCaa, qioydi^f &v AVTn 
"vfero TOKTSjy, ßhACnff vCet&Hf. 

233. 'A^\' 'gK.7D/ %pia).'] 'AA\' epffl /» OT/.'O^»- 

234. N«< (UÄ TOc/V OTC»):^£y|'.] N«} ^ TK7B 70 

<nci}7lf^V. TnuihiovAVji TT) fJuäL A^vwTiyMi r\y^v a/rrt" 

/MVMV (Jt.oe.lOV X^l 'A7?/KOj'l9®-.«p^« j8 «V«!/,!/« 
rVTi TV a)CV'^^y. }^0V'^, OTTcO* T» «WJJTI^P» O/U- 

vvfftvojij'nvTiy'i(po^v 4 ßAariKiiaf ^.'oy. To ß' % 
Tnji.'] "O'z^ KcTfc Trefft *ü. 7iti^Co\fi Tfo-ar©-. 

235". $u'cn«.] 'AI'äCAästiV«. A/ÄTt ^A^K- 
K^f cr/^inTfl^v 'i^ i )y Ki^fjSfJy ov ei }^ /UM -ro v- 
Tav ^ *EM,«j/ö>y ICÄa"iA<ig, ^ (dp 'nt Mvof^- 
J^oyay^p^y. ^E'TffHcfii'SffiaTa,.'] 'ET«eA) <X;w^ 70 
'!!5e»Tov xJtäü «p;)r,Hy. To (zZu) er «Ipswi xeAo<7r5.^ 

33^.0aJ^* 
Z4<^ Neqiie tepulUilabit, (circum'enim Fer- 
rum delibravic 

füliaqueö: corticem) nuflcautem ip- 

- fum filii Athivorum 

In tnanibus portant judifce», quiquc 
leges 

A Jore tuentup : Itöc autei» tibi erit 
magnum juramenuim : 

Certe aliquando Achilüs defiderium 
aderit üliis Achivorum 

Univerfis. his autem nöo pöteris, do- 
leas licet, 245 l A 1 A A O X A, 

n^f Aios eißvccnxf * c Si TOI fj/iyts eose^ cpy,^ * 
^fjL'TP^^ • Tms <^ BT! SiuAaiaJi a^Jju^o« ^ 

K^ic^iiv, Iüt' ÄVTroMo) ü(p'''Exi^^©*af'cre?9oyoiO P'"od^e,_^guando muUi ab Heöore 

&vrfa)CO vm nm^^mai * av cA,' gycTbr^I ^t/MO V oiuväeiS Morientes cadent : tu auteto intüs a- 

(■( j 5/ 5 p j \ V nimum lacerabis 

XfltfölL^J©«», CT ö6Äe9T?y Ay^Mv aSiv g-ncTZt^, Irat^» quod fortiflknnm Adiivorum 

A/.H»/ \ ru.^ ^ / "°" honoraris. 

'fls ©CCTÖ n>jA«-5)15 • 'TTOTl n CK-n^POV iSoAg •>«,/>? Sic dixit Pelides: fcepfrüm autem 

/ rtf ^ 5>'y>>'y/ projecjt in terram 

Xpucröors >f%fÖ1 '7«':7SJ>h4joj/ • g^g& cA.' «/J(p?. Aureis clavis transfixum. confeditffu- 

'A-Tf «^S c/l' eTtPCp.^V eulwie, Tolcn O Ng^wp Atrides^ verö ex altera parte irafceba- 

» ^-^ i u/ r tur. Ins autem Neftor 

'HJbgTtVIS at'Op»(;i', hiyjs UväImv a/yipyirftSy Suaviloquus furrcxit, argutus Pylio- 

TS ?§ ^ O.A«PJ7j>' piAiT©. yÄvuw }kv auH. ^Xffermo)'"^"*"*'"" '^'^'°' ^"' 2-37. $tfM« 75 39 i^hotov. 3 T«^ 7* (pu»^et )y liv 

/t«f.] 'tJm a-vn TiÜKiv. Tjif A^ay. TizeXt^^,- 

238. 'E;/ •;raAÄ(/Mf.] 'Ei/ Traf ;:^«fff».] $ope»öT.] 

Aiy^ocvveii. vofJLKf. 

239. n^f A/of.jrietf^J, TK A/Of.E/poÄ^.]'^'''" 

78^^ I/OM»? TTO^cf'ha.CQvjii t^VKtf.-fl'daV. 'O </^% 7t/. ] 

Oü78f «Te ÖD/. "E«j?7T«.] Tiva<n^. 

240. H^ TTDt' 'Ap(<W\M©-.] "OvTW? «^W 7!tl75 '^^M« 

T» 'A;;^W^i»?, TToöii.] ^o^?)(r/?,oOT^«77ftf■/f."If"e- 
•7!M.] TlAQ^.yl/Jvnot'^. 

241. HJ/x.c7W7«f .] 'O^.B Tp^.vrai. ToVf </!' Vt?. ] 
T«7U/? 3 KcTfei'. Aujjii£r5aM,] Atujfjsr». ^ Kyviuz- 

242. H^^tajUHv.^ Bot)^v. EuT'äi'.] 'Oto^' 
äv. UcXKoi.-] Uxei^i. 'T?>' "EJt7rp(^.] 'Ttz^ 
T«"fix.7«p0-\ 'Ai'J^gpfpovo/o.] 'Af<^o^o;'H, TroKifZf- 
XK. AiATi 'ny"RK'Tü^, eil''f)>o<povov <z^(7yiyofdiffii 
j^ « ;j^A>cöKopt/9iii>, n iVTOc/k.ttoj/ j ftfjiov, on ai>- 

ovmv. «.'^05 3 77>p«y -m c/TriöSTW oVf^p^f . )y AK- 

Aft»< pMleoj/ 077 cy « 77? ^ ^tS)«5 «i« ;£j <A)Jh3U^\ 

-■■rvris }^ aKKH? l'muvei. i^ ß o ^A-^kkX^ ^ji- OK, J)>o<pauov. 

243. &vfi<JX,ov7ii.2 ^A7ro^iiax.ovlify rnTT^o/lHy 

Twi'4'-'X>tJ'. 'AjwJ^«?.] 2:7a£^,f«?, 77?iHf«3->t. . 

244. Xfflo,«^©-.] AvTa^'®-, opyi^oyAvQ-, 

«^ 'CJiya'epp/4- '^? >? ■T^ <^'^)'^C9V <^A "TÜu ofyriv. 
» J^AhiKJ©- Acaeiiav. 

24^. XpüCTWo/f ^hoKTi TnTdfySjSov.^ Xpi/fl-?? jT- 

"E^S7^.] 'E;(ä£.9 41^577. 

247. 'ET-ef fi)i«.] 'Ek t« Irep« /^Aip»?, *<J^iV(i/[\' 
Af.'] 'Bfj.nvis.'J 'iipyi^iTv, 

248. 'HJbSCfJK.] 'O «JbV cv ru Ki}€iP. 'AuopH' 
ötj',] 'Af«^ppii73r, ctrfcsn. TmivvTvAvofna^vcTii 
TW Neste« TloniTj)? t^i 'J^dfu «cT« sp^«OTt7o $ c^ 

»'S«:/ 5^ «Köf «C TK7T) AiJ^^)^. i^ p{jiOV, 077 7C «ZJJe?- 

Votiv/Jy 7^" huo(pvheovy viäUfiniiv 'aim^ ':^Ti^^irt 
Ktvncnv.ij^ -ß yi^vm. yjj^'^vh'Tlw u'nx-^oiroAV 77?, 
xjpJiJujeAov']^ mioi^^ii -^^ 70 J^kov yjyifjt^oy.}^ äA- 
AOf. ^',niov, Q'n iia^v eiei n Tiii T7/U4i( <sr£ßä»Kn 

fxa,}^ov "5 Tvv Nifc^i?: cy ttJ <hyMy>fiiV ePiA^i^ym ■ 
^' hoiTTKV, )y «cToT« ^ A7iaf)inof^iVis( tKXt "EA- 

KIwAS <W^i TA Kiy'o^JA. A/7/f.] 'HJ^Jf, hl! TW 

hkyetv o^vV. rTüAift)»'.] T«;' tüü ITJa»!/ y^7::tK*sv- 

249. T» xj rt/7ro ^AwcOTif.] Ov77f©' x} «/777^ ttS^V 

C 1 ^AesJCOTjf. 20 O M H p o r 

Ol n^ p. jßtfAri AavoioSy, ^z^ cA,' Id iH5ipt«<^. 

0^ ycLp 71X0 TDiöJ ^IShv dvipoA, vSi 'lobüy^, 
OiovTlsQji^vovnj ApvcwnmtTS'TrDiijS^jx^cSy, Uli jani duae quidem »tates articulatl 

voce loquentium hominum 
Detecerant, qui cum ipfo antei fimul 

nutriti funt & vixerunt 
InPyloadmodumdivinä, inter tertios 

autem regnabat. 
Hie illis fapiens concionatus eft, & di- 

xit : 
O Dii,certe magnus luftus Achivam 

terram inradit. 
Certe laetarentur Priamus, Priamique 

filii, 
Caeterique Trojani valde gauderent 

animo, 
Si vos hjcc omnia audiverint decer- 

tantes, 
Qui quidem confilio Daoais anteceili- ' 

tis, & pugnando. 
Sed perfuadeamini : ambo autem ju» 

niores eftis me. 
Jana enim aliquando ego & cum me- 

lioribus quam vobis 
Viris confuetudinem habui, & nun- 

quam me ipfi parvi-penderunt. 
Non enim unquam tales vidi viros,ne- 

que videbo, 
Qualem Pirithoiimquc, Pryantemque 

dacem populorum^ ^ÄacJHf.M yKaxiA cmfyudvH y'.ojtJTv y^ 70 oufM^iy t 

*Hjyö>»',fAyx«Ä/Pfc£r.] "Epp«,5(p6p67c. JVäq r «'- 
rx^Vi \'iiVi iy-tpaivH tb pjiTce/yiv t« Nesüj ©-. Au- 
«A5.] $ß>fw. 

'ms '■^ia.v.iy lü^ '? fdmf iihiKictf, äihf^tw ovmi yc-\ 
iCet(ri\d)i, /f "TÄl T«f 'TmXcf'as. \^ov ot i ttuKcuo} 
'hiiiu.teKXfj^tx.'j T (pavlo) i^vTJSäv. d( 's^Si ffvyKct- 

ÄfWt Tg/ipSV ««/^"fe-J^UOJ/TP.] T>i7i?JVi Ol -sre^ TXT« 

yiv'of^oiyjy Ol äya,'ouLfT^ r^pivjti. 'H(/^"e')^'ov- 
7B.] KeulyivovTv. 

if4. "ß TTCTHj:'.] *<jr Tre-W.W q «^TA/<t57)Coj/ 

"OfTTO? fjLi}d\Yt ^V7n. ^A^'iJk, yuoM.yttw 'E^?in- 
v/xiu) >Jü7,TBf "ET^Ly^öf. £51 ij ixi7zi)vvfActo ^'mi. 
lyjr. H^xa:/ ^ndjJTBu.] "OyTw? a,v ^^m.Tiei- 
Äuoi'oTi'TPiJ-i'ii.'] Kcu 0* r Heia.y.ü'muJ^iSf eifM, 
Toi^ \0t7nli Tpeoffi. 2j'7.E< fl'^(»/j'.]Ei CfJS^.TÄA TnvTt.yXaZTtt mv 

7«.nü9oiÄ7:;.]MÄ9B/gJ',Mö^j'Ä^o/i>,]M6tp(0^o/v 

2y8. O/ -afei /5:' jSb/i« Aewctaf ."] 'A;*?? r * oiijpii 

JiA^&fiji 7^^ 'EKh.k>Jav )^ h TlSi ß^ihAsi^TU. Tli- 

eX <A' i<d (ML^ätu.^ tlitiomis q )^^\s^C^ov7ti>i 

l JV.] ^AiJt.(fo7i£ßi eTe.NewTifö».] N€»7?£;/>J^i'Ä»f. 
'Ejü;'.] 'E$?\ vjJTÄppjel«. 'E.«o7o.3 'E//«. 
I 2^0. 'AfftOOT.] B^TJoojy xfHiloatv^'liii^ VfJuv.'] 

j H VfMV» 

1^/.] Kfia»<A'7n}7?/M0/.' 'AS^e^^oj'.] 'H'Z!r«9«j',cfc- 

z6i. Ov ^p 7n>.2 OvJiTjrfji ydp. Toi«?.]To/- 
KTtff. "le/bc] 'EZ^etcni/xiw. 'Av'i^i.^ ^AvJ)>as. 
OvJi icfty/*«.] Oy'c/^ icT'«!/ Siwriffvfjuu. 

i6^.0'iov.'] 'O-mlov. Tl^ej-^ov .']Tliei^Hv 'ovofjM 
yjittov. n^ei-d-«? ^l^Uy©-, -j^'^ ^' wj/ ^AHujcu©-, 

aKHCäTtU Q 7Z)7f KiVTtW^ßli.'O^i ycLfXäV OA)fi^OS 

1 051' «? cAja-^cw.oinvif o'ivcä^v\iii%'7ri')^^KV CCei-^^iv 
oavu r 'ExKt(jüleßay Tiafnerny yuueuxJwy.'oäiV ot Aäot- 

j Srru (Tv^Jüjj fJut^(m.ßpoi, J)dK\sav (wri< elf Met- 
^Aov op©- -^ H%^07mvvYiffis. Q Tlftei^m dvofjtä,^ 

(MyVVäWL TH ^TCi CU/7»'. ApVÄfT« T.] KöM T Apü- 

2^4. Keu- I A I A A O 2 A. 

Kcu ja To^OTv gyw f^>BvfM^eov dx TTuAö eAf^wr, 
270 T)?^r3iE>' c^ 'A'mns yxins * 5^-A«Vcu"to ^ ocv^i • 

Koti jw^jtA^ (3öAgW|t«;/oy3 Tr&i^vvro 'n (MJ^Cf)*' 
275 MjJte <7i> TOJ/J^'j aj^f^os Cc^ g&ir, ^^cufso xij>luj, 

'Am,' Io. WS Oi ^cS'TtL S^a-OW ybfOA Vf€S 'A^io^y • 21, 

Caeneumque,Exadiutöque,8£ «qualem 

Deo Polyphemum, 
Thefeuraque Ägidem , fitnilem im- 

mortalibux. 
Portiflimi certe illi terredrium nutriti 

funt virorum, 
Fortiffimiquidem erant, & cum for- 

tilTimis pugnabant 
Centauris monticolis, & terribiliter 

intertecerunt. » 

Et quidem cum illis habebam confue- 

tudinem Pylo profedus, 
Pxocul ex Apia terra. Evocärunt eniin 

ipfi. 
Et pugnabam pxo meis viribus ego : 

cum illis autem nuUus 
Eorum, qui nunc homines (unt terre- 

lires, pugnaret : 
Et tarnen mea conftlia audiebanf, mi- 

hique obedientes erant verbo. 
Sed obedite & vos , quia . obedire 

melius. 
Nequetu ab ifto (potens quamvis fis) 

auferas puellam, 
Sed fine ut ei primura dederunt pr». 

mium filii Achivorum : 
Neque tu Pelide velis contendere 
regi 154. Keuv'iA r.] Ked <f KeuvtA. 3 Kauv^i 
^E\eiris j5' Tmfy Aath^v 3 ßct<nh<£( ^sr^-n^v 7\v 

y©", euTnyafJi^nfM'TV.S^eiv eiiAvJ)><tn viAVtii a,- 

a-p^.iy ^aii T»7D <2!nf^(n7wf 21/ ieM^iJj^v. c/)' «c cu- 
tioM a.yaJtAKii'Ta.i 2<jü<, •nfMjdv.tui '^dtnCeiai 'TTOf 

^li lOATfcoTTip ovnf^sziro-^^eAovimintn. ßü}^6v- 
Tii jb auTvy Ol 'sn^jftffJ^oi Sfvci T£ ^y \\A-mti, n- 

Tnti 'A§}J>VA07jxjo''ifKi.'yov »vw? • KcuviA^ r «zsg^- "Hf Ä, 'i^ rimJhi, Kkvmu^v. ao s tJ r KivTxwfräv 

i^©". f^ '0 ^VATDV iKaCi tfi'x^f Tiaf eO/T» Zdrfy 

K^ K^J-Q-aMTiicJ^A-mcki^^. 

26^. Kai p^ inaiv lyc.'] Kcu Tinztf y,' lyo TUf, 

170. Tii\o^v.'} Uoppa^v, fXAK^^vav'ijiv'?. 
ITüA.»' 'E§ 'Attthj yeun?.'] 'Eä 4 ÄMoc/k,-^?, ;^ 
fMK^.v ATnyJimi ytis. 

171 . Kai f/^^fjjuj.'] Kcu £7n?Ai^Kf , Kxii" iuaij- «^0!©- A3»' AT^av "'HhAO-' ACieiieov' o"itfC 'i^^Ttt- ['Toj'.] KetTtt T l^^wu/TO c/WatMj'.K«('o/cr/ cA' Ät' 877«;] 
A/v hffxvi^vTtiyOvTiiMv A^Y>AVAi iff^rife» c&s- n^f? c.«,f<;'K^ »J^j't^e r j'cTy o;/7Wf ÄySjpa;?»;' 
V0V3 K7^ <Aiufa.<. "A/X' «ppriJcT©-, Ä%t//^©- g- 

cffiiu 6AetT<J07l'. 'E^äcOoJ' T.] Kai T 'E^ÄcT/oy. 'Av- 2,06. K«p77SZ>/.] 'l^g/lStTC/, ')^l'«ttM. KwjfO/.] 

'Ek«vo/. 'E'7rt;^ofi<yj'.] 'E^OT)«'«!/. T£^(p£y,] 'E- 

2^7. "EflW.^ '''HfJtM', vCTMfp^;'. 

2^8. *Mpö7.3 0»IpC77,9t)eJo/?. Ki'^ 3 ToTf.KiVTDMJ 

^tf.'l^iav 4>A6^'a -TWf, Aia«' 7^ Amovia^ yn- 

fMlfi\\!^vJAr ICHeh^VM^ 'Ta,iJ'vA,J})\a y^TTfJZJo«- 

ottf, (AA9HS,)^ vj^ StiMf y^dapS«? -r (povov''iif(ts i;- 
T^ovV}TV?<iJi.A70iv7iy Vj vi<fiKlw Ä'5r«j(9l7«j''Hpct,, isTO r ec/^ö7Jtci76>f. '£'OTp(^a('/o/.] 'E^;.«o/. p^öayj/ 5^ 
« 5^«. Tiy ;/.] TiiTuv. Ojqi.'j 'OttdTo/. Ma^oitd.! 
TsiIa^itt), 

2.7J. Ka<7<^ /[/<^.] Kai ;Ci4y i/>ttf . BöA4a)f?,] 

274.Ka<ü/^«f.3Kaiü/x«f.AioA<j>7 ctiAKiiijQ-. 

275-, 'Ajrt.^? -zj^ iffl;'.] Kairo/ ßAi7jK<£ii v?E-Äp- 
;;^'l'.» Aja,^< r ys>dfjluii.A{jt.eivü>v,Kfeiilfov. 'Attco*- 
p£o.]'A®a(p«.K»pJa/.]|KopLa(. m (^ÄKiiC]@-''l(öveov, 

27^. "El*.] StiJp^öJj'H. 'fif 0/ -■jpi^Ta.] 'ßf ö//- 
T&i c/f Af>-^i. Aixmv.'j Uofi'^v. 

277. 0U«.] Bka». 'Ee<^C,aVa<.] 'Ee/{«;', ^;- 

278. 'Ar- S2 Q M H P O T 

Am. oyiC^ipTi^s ^v-i eireiTrXiovio^v oLvctoö-^^ 

Älo^jx A')fd})im \x/6^\jd^j ')Q^v, os y^yx ^Tiviaiv 

285 TorcT a,'7rtL^^^oyd^j(^<s^ai(^7\v^&ici)v' Ayoi^^vwV) 

Am oS^ dvhp lf5sA(] 'c^c 'Tmv^Twv 'ifjcy^oj tx>?i.6i)y * 

Tiden <Jfe owju^ j'(|>' • aiij/' TreicreS^ o'i<o, 
2p O El ^ ^j; cti';:^fA^7^^ gn3r<f ^o\ mlv eovi^^ 

*Toy cPC ap' \zi}üQXy\^j rf^elCiTn cT?©* 'A^y^^s, Coittra : qiiia nunquata Cmilem for- 

titus eft lionorem 
Sceptriger rex, cuique Jupiter elori- 

am dedir-. 

Siautemtufortior es,. Dea autetn te 

generavit mater : 
Tarnen hie potentior eft,quia pluribus 

imperat. 
Atrida,tu autemcompefce tuam iram: 

fed ego 
Precabor Achillem deponere irain,qui 

magnum omnibus 
Propngnaculum Achivis eft belli 

mall. 
Huic autem vidflun allocutus eft rcx 

Agamemnon: 
Sane haec omnia lenex fecundüm de- 

cens dixifti, 
Sed hie vir vult fupra oaaies efle 

aiios, 
Omnes efle in fua poteftatc vult,Omni- 

bus & dominan, 
Omnibus & pnecipere. qn« aon per- 

fuafnrum puto, 
Qjuöd li ipfum beliicofumfecerunt Dii 

femper exiftentes, 
An propterea ipfi permittunt contu- 

melias loqui ? 
Huic autem interpellate (ermone re- 

ipoadic nobilü Achilles». 
Certe timidulque & nulüws pretii vo- 

cari deberem, 278. *AvvCllutj.yE^ haji-hoji. "E/U|wofg.J "EAet- 

^79• SKH^^Kp^O"] 2Jtri7^£^{pof®-. 11»? rviv 
Negwf «fMKAj/,; Ä£^ tfiwa.ivti 77i ßamKtAxnu -^- 
etf -f r ©SB /SbAh? j ^ hwrsoVi 017 ;t<?^»f rvro «jn- 

vjir dif^.TmiTiuu. A»\iL. (Ajövoi 01 Ä>aSt»». Iaj~ 

TP/ }^ Tittf cL^;^V vj.-m^fX4@- 0ia, »c/^ ßia.^0- 

Zdj(.-] Kcu Smi Z^i. kJcT©-.] Aofdj». Ecfty- 

z8ö. KapTSg/f.] 'r%i(^5f. 'Earf.] 'TTd^yai.QtäL 
Si <n.'\ Ka/ ©g* <;?. 077 'f 0£77</'©" «Vy^j -f Nm- 

281. 'Am* o3/«.]'Am' csvr. $ef7?E?f.]Kfe/»3tiJj'. 
nxgot^oji.] nx«oo7i'5 077 ^.«ovsf. ■ 

282. Teov^M^-.'J'^twO/JJo^^'. Av-mf%yo- 
r^.ji 'Ey JV. 

285. AiojB/tMM.] Knnjj<ä!iay /^^ic^a. Mg^«- 

^284."Ef)c©-.] ngei(p£5?f^,T«;),^#-. rieM^).] 
Tij^'gTzu, ^'. noAg^«<j/o y^Kolc, J T» ;^;£&>77Ä» 
vohiy.\s. 28(5". Kf«Ä>j».] MgpÄA»^ K^T^, 

i 28^. Krt-Ttt^ygötr.] KäTW TO «HSföJfXW^ >^ TS 

/sf 47761'. "E«7;5<.] iÜ7ntf,%Kc^a{, 
287. 'A^^tf,oJ\.]'A^Ä'^f. 'es^m.] b«Xs3?.' 

2S8. Kg5S74«f .] K^jETw, ßetajh^eiv, Ißxivna'- 
(T/.] rieeffr. 

289. 'SiVtfJuÜ.VHV. ] n^5I^«Taie. "A77>'' » CT«(7f- 

290. Ei jV/t«c.] EijjcuJt^k. Aip^^^T&ö.] rio-» 
Kif^m. ''E3^iw.]'E7re»«cw, Aiei' eifTS^,] A/«&-- 

291. Tbi/s^C^oi.] tirv ^(O^v^axnwJl^^at.l 

f7J' 'Ap^M<J&f ^ffl^« <^ &im, «Aä TOTti -EJe^WSTOV 

'^v COT 70 or.«/t^«i'j ;^ ^t^xiSf A^T«!/ w^j twj ißa- 

fl7A«? J 

292. ToM' Ä?'.] T«7cv Jjc^'. 'rmChnJifJJ,-] 
'TTToCi^m 1" 'iJ)ovKo^v 'A-^^hhdi^y i^furnKttCi]- 
cnx(!r^Ayx(ikiJuiov@', Telvh cjaTiioBi ai/roi eiTTtov. 
'H/>i«Cg7o.] ''E^a.tMuQri? a/mK-ez-vam, 

293, *H yi^yuiv.yOvm^y^AV. AwAof.] " A^- 

Ka»3wI«/. 

2^4. El 
I A I A A O X A. 

Oute (HJ/^ bt^ TCfau^c»), eTrel (jl a(p«Ago9s ^ ShvTii * 
3 öo Tfi^r <f\! ctMcoj' a ^^i ^ .%yi -ta^ yjjV fMP{giivYi^ 

Eicfi'3 cLyi}j.twy ireipr\uTX\^ 'Iva yvc^taai^ 01^*^ 
'Es<A! sfs^ t'A^irSv eay{$(7iy, h A' s^i^'^f^CLuj 23 

Si jam tibi in omni rc ceflero quamdi- 

xeris. 
Aliis jam htec jube , noa vero- 

mihi 
Prsecipe : non enim me ampliüs tibi 

obtemperaturum puto. 
Aliud autem tibi dicam, tu autem in 

prjecordiis tuis conde, 
Manibus quidem non ego pugnabo 

gratiä puellae 
Neque tecum, neque cum alio quovis, 

quum ä me aufertis quod dedifiis 
Aliarum autem xercm, qnaemihi funt 

velocem apud navem nigram, 
Harum utique nönd ciuleres captnm 

invito me. 
Quin, age, fac periculum., ut cogno- 

Icant&iHi : 
Statim tibi fanguis niger firfM per lan- 

ceam. 
Sic hi contraxiis coatendentes ver- 

bis 
Surrexerunt : folverunt autem concic- 

nem apud naves Achivorum. 
Pelides quidem -ad tentoria 6c naves 

aequales 
Abiitcumque Menoötiade & fuis (b- 

ciis : 
Atrides autcm navem velocem in ma- 

te deduxit, 
In eam autem remiges elegit vigbti, 

inque hecatömbem 194. BjcWfl«/.] ^EäivJiiavi. UAVif^ßV,"] £<? 
•TOf Tg^.ff^' 'T'zrt^^ojbuu.li 'T7n)pk^fr)£TO. "Olli 

«Wwcti avt. 

198. Mct^ffvfyuu.'J H(t)r^/Mx. 

^99. Ov'7iT0).']Ov7ivvi AT^a. nlra n/ifxoj-vei 

ohojiYfiv, fnfjut.ovofjuc /^ «ttü? • 'kt5 ovi,üTi TV) ecK- 

'if57 jSjt^TW, ÄI/7J Tj^Ä^ä. Äf 3pOI/ ^ KTW? * WTC/ /ä' 

«T«. dvmvvfjuaMo, «5 «^ tw, tt«) ^v «oa|«V©'- 
StujcTiEtjju.oi' ajmoKoyvfivv'mi, tm <n)y iJkÜAf^iM. 
%^-ßi<fio. oTzti/f^Tit ei^^oy cm/MtivH kviy^v, (M- 

>5j cAj^as )i) euTtammi' ä^ ßofiwiTVJ. tw a1- 
300.T«>' cA' Ä^Xör.] Tay ^ KütTiiovl'A (Ml ^'.] 301. T»y.]T87wi'. Oj;trtV77.] Ov M fjuöi tiiy TT , - 
4>6g^/f.] Ko(juffvi{,KÄ?ot(. 'Eaw;'.] A«C»|') « et- 
(p^O(«V©". 'Aftxoj'T^.J "Ako^t©-, j^ ^« iSKA<^- 

302.. E/cA', äyi jtcZJ.] Ej ^ («W /SkA^. n«- 

S.V «i3«CT Xj «TS/, 

303. K\^ trx,] tA^io^Qot. K^euvou.'] Mi- 

£5OT. ^ ^ ^ , 

304."öf Ttu^.] Oil-TwusTti. 'AvtiCioif.2 'Erac- 

305". 'Ai/^TÄü.] 'Afi^ü«^. At>f ^^-3 "E^y«^ 
c/V. 'A;i/'f£«;.] 'ExjcXno^ct^, QiwiS^nov. 

306. 'Ew xX/ö7rtf.] 'ETJTTTtV OkUua^^ '£<«>«<.} 

307."Hi'e.] Hdfi^iTv^iTn^X^lo. ^wi r lAivoj- 

308. "A£?^-] ^n« Nn«. ] Nou7r, tiKoIov. "A- 
KttS'i.'] Eif Ttw 3«Äctftyc«'. rTcy^pVaJl.] KciS^A-- 

309. 'Ef tA'lpfcTSt?.] E}?ou/T(«i "5;^ twmhti'. 
Tus. "E>ce«f«v.] KÄ77e/.9^«c^r3 'Hiihi^dLTd. '£«- 
xofl'/i'.] EiKöö*/. ' ■ '.- -'. 

jio.B«-^ 24 O M H P O T 

3 I o liri(re (Bsm * drei Qy.pucYi'tSbL ircf.XÄi'TmpYiov 

-Eiafy oiyAv • oj» J\' a,p^> eCn TroAifjO/wns O^oj-öhi* 
Ol fi e-nr^r' dvctCacv^s e'M'wÄeov vy^ß, y^X^.Sa-, 
Aach; <^'^A'rf€ih]i><n)Äv^^jveSz<j.o(.voi)yiv, 
Ol <fC arreAujL/^/j^ovTD, ^ eis a^ Ävf^r eCccÄÄov * 

315 "EpSbv e/i 'A'TroÄXöDvi 'nÄnec<ja4 ly^^pnCoA 

Tccv^p vS"^ odyoov ^lo^^ <^.p oi?[gs ocTfW^Tvio * 

Ariy iQ/.S'i^^ r7]v ft!T^ (gv e'7iY\'7reiÄr)(r A^Xrii, 
320 'AAA' 0^ TccAG J^/oV TB >^ EvpvCccTluu 's^aiei'JTe^ 

Tft) ot go-ctc y,r\puvA ^ o^tj^ ^^'rmvn^ 

Ep^Sov "K^iKTtUfj TIi]Xy}'i<x,Siü) 'Aj^Ail©*5 

X«gps l/^pVr' a^'ju^j B£^o»jcJk ^^XKi'mx^pviOV * 

El Sitte fj(,r^ S^cümmv^ zya ^ »«y au tos eÄciOfj^ 
325 'EA(3mV «rot/ lÄrXiovio^ * ro 01 ^ plyiov sgccf. Impofuit Deö : fuprä verö Chryreidem 

pnkhras-genas habentem 
Collocavit duceiis : dux aut€in inlcen- 

dit fapiens UlyfTes. 
Hi quidemcum afcendiflentjinnavffia- 

bant humidasvias- 
Exercituiij autem Atrides luftrari iuC. 

fit. ' 

Illi autem lußrabantur,& inmareßr- 

desabjiciebant. 
Sacrificabant autem Apollini perfeftas 

hecatombas 
Taurorum & caprarum iuxta littus 

mans infruftuofi. 
Nidor autem ad coelum ibat circum- 

fufus fumo. 
Sic hiquidera hsc operabantur perex- 

ercitum : neque Agamemnon 
Cefidbat ä contentione, quam primum 

minatus fiierat Achilli . 
Sedhic Talthybiumque & Eurybatem 

attatus eft : 
(Qui ipfi erantprascones & {eduli mi- 

niftri.) 
Abite ad-tentorium Pelidx Achil- 

lis, 
Manu prebenfam adducite Brileida 

pulchris-genis. 
Quod fi non dederit, ego ipfe aufe- 

ram 
Veniens cum pluribus : quod illi & 

horribilius erit. 
Sicdicens, praemifit, afperum autem 

fermonera addit. 310. Bjfff?.] ^^.viCiCetaiy h/i^Kitv. 'Ec JV'.] 
'Elf etjijTiw cTe. ava,o'X§V(rniefhc y^Wim^yiov. A- 
vetytyäv Jy 7iu> >(g>hoiz!r(}att)7nv XpoonicAt «V 
i{wv<wv. 

311. eTötsc ayau."] 'E}(g.^<ny Aym ttJ Tret- 
T£t. 'Ai'' tA' 'g^M.] 'AviCn ji. 'Ap^of-j 'H- 
ytfjtav , veujetf^©-. Uo^vfJCMVi.'} TloKvCah©- , 

31z. Oi^.] OüTO/ (mS^. 'Aj'Ä^aVTtf.] 'Av?)- 
S^j-TBf, ^Cdiv'ni.'''E.7n'7Azov.'] "ETAioV.'Tf^.iU- 

3 1 3.' A7raM'jMÄic£^.]'A7royi(.0fiM^s^.''Ai'6'j6J'.] 

314.01 Ji.lP^vTZii tH.^A'^hVfjuuvovTv.'] 'ATTiK^-- 
ÖÄ/gjVTo.Eif a,KA Kv(JU^^ '«^AMof .JKöi h( tUj ä*- 
T^AosoM T« yj.^^iriA'iSAT'Xov. <pvem 3 7C i^<fiyp -^ .3«- 

31^. "Epd'bi'.] 'E77*TeXKJ'j «Svoi'. TgAMe<wöf.] 
TSAft'öf. 

3 1 6.TlA^. Sv\ ] n«t£56 T euyAh.lv <? ^ttXaoJHf . 
'A73?üj«'7D/o.3 'AijgtT^mj'MTKj mi?AM?5 « «öf 'gy/oj 

317. Kviö3>t t/V.] 'TI 3 XAfiftJtt, ^v H ÄCÄ- 
^fjuAffis. « j) ^ef /f 7?fl3ttfy. mfJUfxvH , a( mS 

a?i«r3 iy'nxfiati 3^ Tm ava^iiiaoiv, '^Imv.'} Uofi'^^'t'n. 'EKiK!r)fj^Yi.']nafH\is/u^tt'nS3(^'rpo, 

318. "flfoi^',] OyTtaj ^^»7c/. Tä,] TöiiT». 

niroi'To.] 'E^Hpfaf , 'iiir^iiov. K«t7it r£jt7?V.] Ket" 

7« 75 r£^7B7re(/bj'. 

3 i^.y^w)«.] 'EotmJstzi. "E6£<r©-^]$/Aoy«x«<:^. 
Tmj/ <®eiÖ7D>'.] "Hct??* ta^Tnv h'Treihi 3(^1* 'Av/Xfc- 
a»f . 'Ectx-ttw'amö-' 'AmAm/ . ] T« 'A;;^?y\« «^«A»«. 

32o.T<J^S«i3/oj' Xj EvfvCÄrUu.'] 'Oyo^T» ^ye^et 
-^' KtifvKay. 

321. Ta ol 'fiW.] 0'ivvi(*ajLnw mA». 'Otj»^ 

^322.''Ef;ij«^r.] 'AtA^;^^. Jl'iKai, Ka^imv.] 
E)( Thvencnv fiv. 

323. 'EAofTt.] AACov7i(. 'Ayi/uSfJ.^ "Ayeiy, 

324. Eie/V>t«r.] 'Eä^'ö'. MwcTömot.] Mj) ttk- 

£$?^J». AI KAIJlCaVHV S^JOiTKK-lAtmi. "EKafiM,"] 
^A^iKafjUU, KÄCa. 

^ 7n>^av )y AhKaV K^tl/ütATWV aUTtjP A^Atptim/üUU, 

T6 Ol.] "0-5^ fiuJTw. *Pijyoi/.] $eiÄö»/l5?^i', xj 
^hiTTcoTießv. "Es«/.] TivhaiTtu. 

^16. Ilg^i«.] Il^im[JL7n. K£^T6ß/f.] 'I^- 
^y, -ffjvcuov. 'E^ /tc<r.^j''€7??A€y.] 'EormAAe, 
Aoppy gAe^. 

327. T« 365 ' 'TTB^rTDO ' I A I A A O X A. 27 

ffi ' "V ' _' tv'^ /*«i.,-.,V,.„.^ /iw^„fi(^ . Filii quid fles, quis verö tibi mentera 

'r>> OiV ^ f'<^ '. V - x''iV..Q . ^'. ./»(.. J^ic? ne celes animo , ut fciamus 

OK^tt • TT»? TOi »TadV eiJ'i^rt ^vr dyp^co ? ^oft. : cur nbi hsc fcicnti omn.a dl. 

Kot -Tüi ^ ?ü cJ^töc^^OD /t/^' (7r^i<?Tj/ tjBs 'A^icSy, 
'Ex <A.' e^^pv 'At^ «<^)j XpuGYi'iSbL ^^XirmpYiov * 
370 XpuoTls c/l' cw6' igp<^s Ix^TT^oAtf 'AttoMöu^©-, 

XTg'tu/.a t' e';^»' <^ ^P^'^^ IjwiCoA« A-tidMo))'©', 

XpuG"?w apa om^pcfS* ^ Ixloj^n^n nin,v^ A^i»?, 
375 ' A^€iSbi Q [J^Äi^y S\jOt) ^aj/.ri^pe ^cSv, 

"Ej/6' aMo/ ^ mtLvns eT(^(priyyn'£ 'A^/oi 
;^ Ai$i7Szi^ 9"' igpfa , x} <ly?^d ^ip^(^ cctivipcc • 

'A?l\a 'H^'KCf^s d(pi^j y^gcTie^v <A ^ ^tAcTrSDy eT^Mg. 
3 80 Xwojw^J©- <A' Q/ep^j/ nm.Kiv Cfi^To, 'Viio S" Atto^cüv cam? 
Ivimus in Theben facram urbem Ee- 

tionis, 
Hanc diripuiraus, & addnximus huc 

omnia : 
Et hasc quidem bene divilerunt ilnter 

ie filii Achivorura, 
Elegerunt aatem Atridx Chryfeida 

pulchris genis : 
Chryfes antem poflea facerdos longe- 

jaculantis Apollinis 
Venit ad veloces naves Achivorum x- 

re-Ioricatorum, 
Redempturufque filiam, ferenfque in- 

finitum pretlum liberationis, 
Coronamque habetis in manibus longe- 

jaculantis Apaiinis, 
Aureo cum (ceptro : & lupplex oravit 

omnes Achivos, 
Atridas autem imprimis duos duces 

populorum. 
Tunc alii quidem omnes comprobarunt 

Achivi, 
Reverendümque efle facerdotem, & 

fplendidumaccipiendum pretium :_ 
At non Atridx Agamemnoni placuit 

prsTira, 
Sea contumeliose dimifit, & minacem 

fermonera addebat. 
Iratus autem fenex retrö abivit. bunc 

autem Apollo _ ^ 

Precantem exaudivit, quoniam valde 

Tibi carus erat : 35a. "iXÄTc] KarnKaCi. Tlii/Q©-.] Awcro. 
3^3. 'E^au5c/Jfc.]"E^«7r?,Äe^of . M» K^lj&i.J Mm 

tiJSfJ^, (JiA^ßiJ. "A^t(?a>.] 'Aft^oTse?/, \yi T5 

3<;4. B<yt;9EV«^pt<aj'.] '&tXfka>i<^va,(^av. ■ 
365. OTiSa.] ÖT<räf,^5affat.Ti« 7ti/.]T< J^M 
tfti. 'A^p<jL'».] Aey». 

7tt< QYiCdi. vm I) Kiyet tu? 'TTmihAninf. av \CeL- 
c'iKJjiv 'H<77<i'i' ^AvS'^fJui')^t Tiarnf. Kja/k«; 

.'^)ATS£5S"'57«/'Al«</l€^,MÄJ^V TJJI' 7A/t<W)^ffl»"£;t- 

voe« •mTu» net«|i>t». ;(r 3 "5*^ Tpai"»»? 7zt)XifAt{<, 

TTTjpOiiOTtfjToV 75 ^KzriavA ivÜKZ CVU TH< T5JtyO/f . 
/t*8' Kf At/pi/HffBi» 7n)p9n<7a<, ;^ tyiv rroKiv cJ^i^aVi 
My^fjtAKedTvv "^"^ •> c» Avf i;h7« w , Be/imi J^rt, Hf 
5A£$t$ ax/r? g4«?'»«KJ'To''E?A!a(6f • >ctd '5 -^ Xpu^TTt?, 
'^^uoYitJh. r XpvV« T« IcpiaiTv 'ATn'/^covoi 3v}a- 7rni"E^i)(n KotfMV, ^"^ hoiftiKrip voffi>v. 'iviot J^ 

<pct(fJV. 077 W Xft/cr»)"l{ c-K. &»CaV ihilfQiU T«^ jS 

Xf u(7T»? f ÄOT^ Hcnti TnKf)^ Iv, a-Tei^j^a ;^ c/uteAk?} 

yel.p eiffi QiiCou. ou'TTniTihcfKiotj Sv cvizw^ec fd* 

Till <f\'. jy iv T« i'. jyeu TMf A/^ot^Kj av fAfM»" 
TS/ w T>i^ /'. QlnCcu 3 cuJtiJ «07 7^ ruju 'At? «//ütt- 
of i&K>i(AiJov. 'IspjjJ'.] 'leg^,»', i^iyaKia/, jy ■d'O/J' 
f/M^nv. 

3^7. A/S-zsjoa^jmS^.] 'Ef€7ic|>9j1«ns^.V. Köm n- 
^jt^.] Kai hyiy>fj^. 

3^8. KaxTttiMV.] Koj 7ta>7tt fj^. Eu e/J&aiw- 

7D.] K^S{ifAiei^. MäT« Ö"(f JöTC] 'E;/öU>757<. 

36>!.'E)C^ 6A0f.]'ßf tl^cufiiTnv i?^ct.Cov,l^ 'iJii))(ef.y, 
380. "Wio.] T«Tu. 
381. ' E'Tsrei fxähet ot (fJA®- «sr.] 'EtwJV) ^rü 

D a 3Sa/'H« 28 O M H P O T 

'Hx/«<i^' €7r 'Ap^/oiOT 'ii^'nsv ^gA©^5 Ol Sie vv ?igiot 
®vyio"i{^v e'msio^v'nßpi * <tu, S" stfüj^tü m^ StoTo 
Tloipm dvd q'Qßt(pv CAjpuu 'A^icSy, ocfxfju ^ fJfeJ.pTis 
385 Eu slShos dy^pA/e <S^0'V0^7riaA t}[g.nMi(j * 

AuTix.' gyy ^vs^r^ Yje/\s(/I^J Qeov lÄaa-yjsSu^, 

' A'Tf eioovoc cT' s'w^Ta^ ^ A©* ÄocQef * ou"^ J^' dvctgii 

Trij' y. y> cwj VAi ^"^ eÄiycMTres A^ioi 
390 'Es IKpualuj 'TTBfJiTnicnv^ oSvai q J^&5£^ aya.X77, 
Trij/ 5 viov Tthmvi^v sCcw -itrtpvvjii ayivns 
K^pUfj B^ar)(^, Ti/A fJ^i Shadp tjes 'A^icSv, 

rioAAax^ ^j3 o-go Trn^^s ori \UcyauQpiaiv aiCiiazL 

0'/)j o</ (l^axci<Trii(nv a«xg<x ^^pi^^;/ dfxSvojiy 
ÖTT-TDrs [MV ^tuuS^vaui oÄvfJL'moL ri<3^P{gv aAAo/, Mifit auteii) in Argivos txialam fagit- 

tam, populi autem 
Moriebantur alii fupcr alios: ibant 

autem fpicula Dei 
Quoquo verl'us per exercitum latum 

Achivorum. nobis autem rates 
Peritus in conciooe tiarrabat vaticjnia 

longe-jaculantis : 
Statim ego primus hortabar Deum 

placari. 
Atridem vero deinde ira cepit : ßatim 

autem exurgens 
Minatus eil verbum, quod jam perfe- 

ftum efh 
lUam (juidem enim cum navi veloci 

nigrisocnlisAchivi 
AdChrylem deducunt, ferunt autem 

dona regi, 
Nuper autem e tentorio iverunt pr«. 

cones ducentes 
Puellam Brifei, quam mihi dederant 

filii Achivorum. 
Sed tu, fiquidem potes, auxiliare fiho 

tuo. 
Profeda ad coelum Jovcm precare, fi 

unquam aliquid 
VeJ verbo juviüi cor Jovis, vel etiaio 

tadlo. 
Saepe enim te patris in sedibos au- 

divi 
Cloriantem, quum dicebas, ab atras- 

nubes-cogente Saturnio 
Solam inter immortales indignam cla- 

dem avertifle, 
QuandoiprumcolligüTecoeleftes volu- 

erunt alii, 381. '^Hjwv.]'Ef «jt»!', %'a-iy.4'iv. Ol J^i vv Aä- 
0».] 0\ J^ '°X^°'' 

383. ©cnfTzof.] 'ATTsSyjjöxcr. 'Eotkwütt^/.] 

3 84. natJ/TO.] IlaMTZfXVf H{ 0\OV TV ^ÄT^fUi. 

"AA/^/cTft.] 'HfMu cTfc. 

385:. ES'Hefia'f.] *AKei€eo( ^-päi/^©-. 'EhJ.- 

38^. Ksa6//Aü.] *Eid\djov. 'iKde-Ai^m.'] 'E|- 
i?A^^Wy V^<ij(jSiJi^i^vü. 

387. ^ ATfeiaväL.yiov^ AyafJUiiivovA.yioKQ- Ka,- 
Civ.'} ^O^yh Hg.'riKetCiv . Ai^st c/V.] ÜA^wi Ji. 

388. 'H-jyHAijiTjj/.J ^ErmiyyfixAro. 

389. 'E\i)iü)7ni.2 H^dLfcxp^^fM/. ihiKoy -ß 
x^ <FiAKi>m)V To (JUiKdj/. M Ol iKiKoeiJ^i tjaj a/Tiai 
yjvuv'}is. ruTigiv» Ol TV\j o^-Saa/i^i»^ ^Hc/^j , 

390. A(M£^.] Nuo ^07«^. 

391. l^iov.) Ne«r». KA/sTnStj».] 'At^'^ctcm- 
vnf. "Efav.j "E^Hffw, fe77Bp<ii''9«'^."A^i'T5?.] 'A- njuelai. a( -ß 01 a>^oi Af^oi t^^^nv^ » fjSfi 'A- 

393. Tliei^o.'] rieei^», (p^winv. 'Em®-.J 
'Arw T», TK (]|« . ol ij, Äytö«, isi^(7yiyts, h 'iJ^ia, 

394. Ajffw.] AtTtiv^ffvv. 

39<>. rioMc^x* /) «T^a-] IToMÄÄ^f jap (^«. ITa- 
Üf ^' (Jmyl^tatv.'] ""Evt^h v« ^ar^i (xa rTtiAeöjj 

TT). "Aköo».] ^'HKacm. 

357. Eüp(0f«V'HJ-3 KiUJ^f/^tii. "OT'fi(p«t3a.] 
"O7« '£AS)4f. KiKcuvi^U.^Ta Ttif Vipi^et^ fühoü- 
vovv, ofjiC^Tnto. Kfjyiö'i'/.] T(»tb Kgof» Trviü. 

398. OJH.] Mflyt). cy A^ÄTIllffJV. ] 'Ey TOK 
©SöTf. 'AnKiA."] ^ATnslKOTaf ^f^.'TTOV. Aotr 

"^pv."] "OasS/jo»», (p.jDgi/j', *A/LCiüj««.] ^ ATncnCriatuL, 

S99. 'OcTTTOT? /t«J'.]'0™»'i^flu57D|/.Siuj</Si(na.3 
"Zwj^^nu. 'IÄ( » tfidKiK^j©-. ^Ohv^Tnoi «,^Aor 
Ä^Ao^.3 O/ T/TtifSj. ;^ ><) o» äV^o/j (p«!ri • ^ä* 
;ä'p x^ i"«;(»if 6 7Ti/'ÄDy7T» xj äMo/, Oi-a^ vif-n^i 
eiffj Oioij K^ßvov a^jl^is i'ovTti, 

40o/'Hj« I A I A A O X 
400 "Hp)j t' riS's riocn/Jk'cüj/, ?^ ITaAAas 'AtHoun' 

'AAAa (TU TTij' 7'' eAGö(7a,,r^a, vzsf:gAJcrao^öju,&iV,, 
' ^X '^^t^'^^^CP^ Y^Xkaim es ^"ic^v OXv^^idv, 

Alyxioov ' yxp ocitTi ßir} y '7n£J^s ocfj/en'ojuy 
405. "Ospocs^^ K^yiuvi ;(^Gg<^g'TD 'AJj^'i yjLioiv '■ 

TcSv viw {MV fJLvva^tca. '»Spg^go, ^ Aa^g y^vcoy^ 
A/ aiv TTVos erSiÄYiaiv 'Qn T^iOJiy apJi^oM> 
Tyj 5 ^^ tXfVfJLvoA TE )^ a/u,9 a;^ eActo/ Aq^zb? 
41 o KreivofjSpuf^ IvoL mtivles s'ttzw^v^) ß<x,aiÄ^^^ 

TvM 5 ^ ^AnfCi^S OUpVtLßeiOOV 'AyCLfJJef/.VCüV 

''^Hyob'rdAjy OT aQjL<TOv 'A'^ic^v vS^v mai* 

"£i fJigiTiTWov efJi^i') Tivvo- iTf>e(pov (uvoi Tiicyca, 'j A. 29 Juno, & Neptunus, & Pallas Mi- 
nerva : 
Sed tu eum, quum yenifles, Dea,libe- 

rä(H ä vinculis, 
Statim Centimanum. vocans in exce!- 

fum Olympum? 
Quem Briareum vocant Dii, homines 

autem omnes 
^gaeonem : is enim viribus fuo patrc 

praefiantior^ 
Qui apudSaturniura fedebat gloriä fii« 

pcrbiens : 
Hunc & exhorrueruntimmortales Dii, 

neque lioaverunt. 
His nunc illi in memoriara revocatis 

adide, & prehende genua, 
Si quo modo velit Trojanis auxili- . 

ari , 
Adpuppes vero ufque & circum mare ^ 

concludere Achivos 

Caefos, ut omnes fruantur rege, . 

Nofcat autem & Atrides lat^-domi- 
nans Agamemnon 

Suamculpam, quöd fortiflimum Achi- 
vorumnihil honoravit,- 

Huic reippndit deinde Thetis lachry* 
mas eftundens, 

Heufilimi, cur teenutrivi,qoem ma- 
le fato peperi ? 
Cav VßV f^ VP^.i , . , . . , , , 

eWTvv J^i)^äiM7li\!srD^^ou. Qivi AKi: antra mi^ßi, 

Cüh^V. 'searÄ/cTE cs^Sf oWttoC, iTn^fjSfin Alycdavet 

Jhl/Miv VT©-. jyTvv TWLTi^-TLoreiJ^iTA ^g^-nC^.- 

I9 'n'h Kä'T eu/Tü Acpioli \y^'%fjux,(n. UcereiJ^u/ 
cTfc H5W 'A'ZjroA^ft'J'/, rnv «^^ ActofxkJhw ^»rei- 
cw i'^M(fiiaa,Tv. tti cTe 0677«^ t>)v 'A'^AP'Aat ri- 

401. 'TwtAyoa?.] 'Ef«A«, 'e'Aü^oaf.. 

40z. 'ßy^.] TÄ;n€cyf,c5B-BJVi<yf.''E;öL,Tofp(«e^i/.] 

403. ''OvBeidficäv Ki^hiüffi 0ioi. "AvJ)>iiJi'n 
-m-VTH Atyu'aif'.jXo 77?it)pef,A» /<«»/<*.? d <^c6v\)- 

/MK,o^ Set cStij' K^iKC] 0sai, rtl/cßssf 3 'S.iiJ.uavJ^ov. 

404. 'OjSöTt».] Oij'TO-jbcTi). Bi>t.] Biat, 
Jiweiy.H, OJ m'^f.] Tb '</<« to']^'?. 'Ä^aj/ft)|/'.] 405. ''Oj pÄ.yOsT« <^«. Yi.f^oviaiyi;'] KfovnTrvJi' 
J^if An,. Kv'c/^i ^^aiör.^ T« cwt» e/if}» ycwti^tfj^ 

406. 'T'ar-icTcfV^^.] 'E?o^ji9«f . OucA' 'gV 'gJV- 
OTt;/.] To 73A»f Sf, »K 'fi77 'iJ^icrcw. 

407. TaV VW) (MV.'] TiSTWV cflH GOT T» TTttg^fTC? 

(WTiv. My«crÄaa.] 'T7n)ftJ')i(3'<tOTc.. Ila/ii^so.J IIa- 

mavv.. , ■^ . '.':^ r 

408. KlKiVTItii,'] 'Eäi/ ;7Wf . '£94ahö7.] Bk- 

a«9h, 3tA«ö-M, '£777 Tpwscoiv.ajwf.««.] 'Eot^oh- 
^«(Ta« 7c7f Tp«7x. 

40^. T«^ «Ti. ] T«5 ''EAAttüÄf. Kävk -srpj- 

^.4f ©- Tn? »'S»? 7^ «^Tof. Käw rt//c^' aAÄ.3 Kitt. 

-Tsfei T»!/ rS*AÄ<W(W. ■ 'EAlTfiU.] Swju^äVc«, (^^UT/- 
4Io^ KT^fO^MVisf,] 'Al'ä/pHjwJ^»?, (pov.<jt«^'af . 

''irÄTTttCTTE? g-^TIMJpffll/^ ißÄ(;7AM©-.]"lv'ö/7nJActOOSJ- 

411. rj/w] Tvojti<TVi, fAßif, 

41a. "HvÄ7^.}Twf icT/fti'ät^BA/cti' )d)ßKtLCla), 
"oT Äe<?cv.] "O77 TTj»' (i'e/sBi'. ävt? tS', «jU« t^j* 'a- 
;)^m4ä, Ot^t/Vi; '£77<rg.] K«7' « JVr irimaiv. 

413, 'HwfiCsTo.] 'ATSJtetCÄTc. AÄXfüp(^tBoa.] 
:A(tKpv^aa.y y.XcUKcm,. 

4I4.T»|/U.] A/ÄTJer^n (TSÄft'TJ'J^Ot'.J^/J'fJ.Tl- 
JCBCW..^ 'EJ57 Jö!..;C(i) '>*lwi'Öi?K'3«. 

4:^5:. A'/^' so O M H P o r 

4 T 5 A'/6' oipgAg; 'Tca.^ vvva-'iv a Jbcx^Jf©-» ^ d'nrfjt^v 

'HSZCJ* eiTBlVV'TVlOUGttfjlviJUJ^TX, t^-^^niJ^^^mjjj* 
42 o E/Jx' ccvTri 'w^s' OXvfjL'mv ccyccwifoi'^ ca %^ m^rmij, 

.42 5 Aw^j^T« ^' TDi aör^s eA<^a?3) OvXvfX'Trovh ' 

Kai tot' g7r(]^' TDf €^^ Aios 'TTOtI ^Äyj^oLTes ^, O utinam apud naves flne lachrymis & 

illxfus 
Sederes : quoniam tibi sevum breve, 

neque valde diuturnum : 
Nunc autem fimul & cito moriturus,& 

ajrnmnofus f ipra omnes 
Es : idcirco te malo £ato peperi in as- 

dibus. 
Hoc autem didura verbum Jovi gau- 

denti-fulmine 
Vado iplä in Olympum valde-nivo 

fum, fi perliiadeatur. 
Sed tu quidem imnc oaribus afHdens 

velocibus 
Irafcere Achivis, bcUo autem abftine 

omnino. 
Jupiter enim ia Oceanum ad inculpa- 

tos ^thiopas 
Hefternusabiit ad convivium/Dii au- 
tem fimul omnes fequuti funt) 
Duodecimä autem rurfus veniet in coc- 

lum : 
Et tunc poftea vadam Jovis ad xre 

fundatam domum, 
Et ipfius genibus advolvar, & eum 

perfuaßm iri puto. 
Sicutique iocutaabiit: illum autem 

reliquit ibi 
Iratum in animo propter mnlierem 

eleganter cmdam, 415. A'i'fl' oi?sASf.] eISso^^s?. ?srvcOTpp>tf«Ä 

41^. 'E-BTH ftJT«/.] 'EtwcTm cni/.A7öa.3EiA^- 

^O/^upof. ] 'E^Tof ©■j-7«Aa<7m'p®"j ä9^/^. Tli- 
ex nävTWP.^ Avv TK, •\^ Twwjn^ a.v^ä'&af. ' 

418, "Eft^iJo.] 'E-^'a. Aiyi^ -ßTtiv Qivv TTO- 
£p. A/of fxa.^v '/« -zÄi 'Apff^Xewf . "O77 « p^' /L*«f « 

H j5 Qvuih^iewTolf, 'es«/ oKi^-^^QVi©- p:\ äaXä 

TKrOj^V tWTvv Tzt£^^fj^t\ eiiTvv Avyjoi/J]<i'ai rrap- 

'«57 -^' Kü>'.>v*c'Jyj'. T(» CT«.] A/o cTii (^s. K«;t« ÄU- 
ö-«.] K<*x,H ^if St. TiXÄj'.] "Erexof j i'ß/JVtia»., *Ev. 
fjuyi^Knv.'] 'Ec 7c7j oj>w/^ \ 

419. 'Ep6«ow.] Ae^K<7ft, tf-OTfy^/^ABfw.T^wrjte- 

420. ET«/.] "A-arw/^/jTopiil^Ojtww.TIg^-anse/AJrM- 
«,'pp;5y Ji hi^ii. 'AjäViz/^oj'.] Tof Aicw f'co.asroj' 
«ara, «5? -v^j^ifc^fj, x^ v^rs^iw, »TS vl:pM7Äi, «Tg '''E^fSfJou, »t' Avifuitri vvdx^Ttiu, %Ti tot' o/x- 
^pö AdCsTA«, 8Te yicov Sh-mKvitTeu • eL>^ei fM.K* 
ai^t) TliirTttreu Avvi<pih<B-, K^Kn J[* ^«Te- 
<r^^ euyh.fl, dytpvKpov %v wtc/ r^v Tidvv n^- 
TtUKpo/u^QVy « «d' cAft?<. aKw 'Ji^nreut, 1 'Eäv 

T«e3"W, 

421, 'OxtiTTce;/«.] Tä;;^«? :9ÄSKöiuf. 

422, M»Jf/S,] 'Of^l^«, ÜÄ^TTW.] Tlw/]i\oif 
Tpivv, 

4a3. 'Ef'njuswoj'.] ITä^. T?-'ßjcfeti'o>'. "^J 'iß- 

'A,CMt>/^t>)T«f, Ä^fiWKf,» Ä4ö>'»f» AiSio-arJlfttf.] A/- 

4*4. XSi^of.] XÖsf. M«7it t/iu-Ttt.] 'EotcVö»- 
;);;,»«<'. "Etoptt.] 'H^xAkÖ«"^. 

TorcAs.] Elf Tc;' oAu//'3ror. 

42^. A/of TOT?.] n^pf 7^ T« A/o^.XÄjxfliSüeT^f'J 

'l^pftTf /3jJ^SJc5f, ^piOP. Aö.] Affl»^, (HKlAf^ 70 
5 OTt9©-, tH/TTOKO'Zg-r!, 

■ 427» TisVAcn/Miu,']Tovv7nTyiimj\i7Aii<iJati!»Tlei-' 

(Tiä^,'] n«^~I/«/» Ctiidyi^lCoKOV'^ tfMT9 pfifft» c/V- 
677 ffc/^ TD tt07T!7rtt9ef THf "H^Äf. 

428« ßf Ä£tf.] OuTTÜf <^n.$ÖJ/«OTtOTt.] ElTVO'A, 

'A-mCiKTAlo.'} 'AmCHi Äc^Ai&^p/Ex/^.J KAvihJ' 

TTiVm Avn*'] 'AfTT r, ewri^, ^ <?" rti-mv. ' 

429. Xöo//Jl//'oj'.] AwTHy^oViO^ytVo/^^^V^i.v- 

^moio,'] Eu^«r»j >c^«f ;«^ cf?oA8. dp v IvnJ^viy 

^ /^f 8f. 

430« Tjjj' I I A I A A O X A. 

430 TUfjpctßiri de'i^^vi^ ccTiYiv^y, auTctp Oöii(yyd>s 
Es XpVZa> />^gvj ocyiüv ispLu) tv^AS^^^J» 
Ol S"* oTi «Trj Aiju^^ 'TTüAL/^grÖg©* o»"Tüs i^^pj^m, 

I90J/ J^ 197^0x7? TTEP^cjayj 'ST^'TQVoiaiv üipevns 
435 K ctfrrtL^ifJi^s ' niw S" eis opfJ{9 v 'Sf^ ipvo^fj l^il^^i, 

E>t 5 ^ ccüTc/ ßauvov ^ pv^fjuvi <SccAac>j>]i * 
E»c «T iy^rofJL^luü ß'^aa.v evAiCoÄcfi 'ActdMwj'/. 

Ex 5 yipVGYiis vnoS ßri TTüV^TüTrO^iO, , 

9'/-w%/- ' '5^ I " ^ ' 1\..P 'Ar-../='. -. O Chryfe, miiit me rex virorum A- • 

'n'y ' » AI P "^ ''•« ^..^D' 2' ... -^ Sacrificarem pro Danais, utplacemus- 

Pgf at/ \a2rgp Z^iJ/jaii)»/, c(pp l-?^OJa;|U€Ü CCrXKmx^, regem, 

*/^ ~'A r' -i. ' ^ ..J.^'' i/t,"^..^.. Qui modo Argivis acerbiflimos dolo- 

445 Os VtAJU AfJ&iQlCn 'm)ÄU<^VX XVÖB e^Ti]X4V. resimmifir? 

ti/-N > V 3 ' 'qJ '^ J\' ^Jfy'i«,^ «^, '/,,,.. Sic locutus, in mantbus poföit. nie au» i 

Quam vi ab^invito abftulerant. Sed 

Vlyßls 
Chrylän pervenit, ducensfäcram heca« 

tomben. 
Qui qnando portura valde profuiidum 

intraverant, 
Vela quidem legerunt, pofueruntque 

in na vi nigra : 
Malum autem receptaculo ejus admo- 

vernnt rudentibus dcmiflüm 
Statim : hanc autem in portum pro- 

traxerunt remis, 
Anchorafque jecerunt, ac retinacula li~- 

gavennu : 
Verum & ipfi exierunt in littus ma- 

ris : : • ^ 

Ethecatomben expofiierunt longe-ja« 

culanti Apollini. 
Sed & Ciiryfeis navi exjvit poati- 430. TUjj p'ä.] "ihnvAtfi.Jilif^'] B<qt, SiuJAii»^ 
fji^ ßiai. 'AixorrO'.] "AKovr©-,/jiii /3»A.o/>!^«.'A- 

431. 'Ef Xjt>«rtw.3 Elf XfV'f. "I;c$ws.3 Hcy»«- 

07«.] OiiTOi 3 OTihn. 

431. Ai^©-.] T» ajt-y^H, noA-üfsr^©-»] 

433 . 'I^irt«] Tjff VH^f -^ k^vW. « ^ TB i^fJ^OVi 

434. 'lSBe/>)ÄH»] T« •VZÜtAyOf/^y) T IJÜJ/ l^J^KVI. 

T^t*. /M«7B#fv/L«Ä. TK7?S75 ^TtAatSuiTÄ* fe'OTia^. n£jp-i 

435. Keywrxf^j.] Tä>6ä)?. E'« ofjtwr«] Ei< 

'E»f€«a/f,){rf^wXafce7auf. ■ " ■ ; 

' 43<?. 'dSfc «ft' c<;yctf.] T«r<</.fxju^fl',?. viw Ai>€i 7«? mi/^äXä^h. Tni' a,ywpcf.Vy cS<.nuj> i*, «A' cv- 
:/«? iCctK<ov. Twv SictiSiCbSj i af TDy oSt (fctot 
Hv^ukcii. ^(Xfj^eu cAJvdf. "E^^or. ] 'E^tCct- 

VIÄ, 0/< o* TJJf t^VWIVi 'Z7jyfl'(/feöJU«73U H rouJf 

437. 'Ejc 3^ J^ «tuTüi ßduvov»'] 'E^iCauvop 3 ü^ äJ- 
Ttl. '"Em fr.ffjuui'] Bth tu eu}ii^(fi, «Truf "^-«pHTJU 

^ r /2»^ppHff5(£^ CM/IM Tii X^I/UUt.'Ttt^C Is T ^ 

439,'E)f 3 XfücniiV fna? iSn.] 'E^i^H ;^^;^ h Xfu- 

440. Ho\vfjtMV(f] rioxi/^BX©-, QvuiTvs. 

441. 'Ej» ;\^?oJ 773^.3 'Ej/ r ;^f<o r tw^pV «<^'— 

442. n^ ju' eTa/jt^s.] n^e7n/^4* f«- ^Ai»«*^ 

a.ylf.iiv»'] 'O ßetuihSi r Av^soTncv. 

443. n<*(Ji6 T (^oi.] Keur ^■)xfH^^Qoi. 'A- 

^'iuV«] "A^e/K. 4>oiCö^\3 Käi TtJ 'A7rc>A«r/. 

444. 'P4^ou.3 'EOTl^jitfw/, Svj«/, le^JSf^iiffK/, , 

"Oijf' iXct&3a)(tX8et.3 "O-imi c/f /Xgftxra^Ä.. "AfÄ- 
Ä7Ä.3 T^y 'ATrtMaj'* cuu». "' /< 

445". Itoxu^vaf.j rLohka¥ <^yAj'(jd^ cu-jiet^ Kh— 

Art. 3 KäX^. 'EiJ»Kv«>'.3 'E7!4.7E//4*» 

4473X1 cur 32 O M H P O T 

'450 'To7cnv Qy^pvor]? iMyx,Ä'ev^)^y X^^^ dvctc^v, 

KAtTfd? jM,<^ ctpfyjQpTD^', OS '^pvalw ctfji(piCi^iii{^} 
K/AActv TE ^oSslwj TevsSbio tj r(pz aVac\r<|?, 
H^ ju, CTDT eyjc<^ '7nüo(^ eythves ou^acf^Joio, 

45f 5 HcT sTi >^ ytu; |t{9z TcJ^' '^ytpvUfjov IcAff^?, 
H^ j/wi; ^ojvetolcnv daxeoc ?\^iyiv kfJLUuov, 
eis ^(pccT cv^y^j^* fj^ J^' InAug <l>o?io05 'AttdAAco)'* 

^imu^ 'TTdiriaa.vTiSy eis-' dvP^S^' afj^^irfloav, 
"Kaue eJ^ ^ ^'C?'' ° ^j'wi', ^' <r' cttr^-TX» o^fOJ' Piliam dlledam : hi autem ftatim Deo 

fplendidam hecatombam 
Ordine (tatuerunt bene-aedificatum 

circa altare. 
Manus autem deinde lavarunt, & mo- 

las fufhilerupt. 
His autem Chryfes altä voce precaba- 

tur, manibus fublatis, 
Audi me argenteum arcura-habens, 

qui Chrylkn tueris, 
Cillamque valde-divinam, Tcnedoque 

potenter imperas. 
Jatnq^uidem aliquando me antcä ex- 

aiidifti precantem, 
Honorafti quidem me, valde autem 

laefiiti populum Achivorum : 
Item & aunc mihi boc perfice vo- 

tum, 
Jam nunc [ä.'J Danais indignam pc- 

ftem remove. 
Sic dixit orans : hunc autem exaudivit 

Phoebus Apollo, 
Sed pottquam precati ibnt, & molas 

projecerunt, 
Cervicem retro egerunt primüm,& ju- 

gularunt, & excoriaront, 
Femoraque execuerunt , arvinaque 

cooperuerunt, 
Poftquam duplicaverant, fuper ipfis 

autem frutta cruda poluerunt. 
Adolebat autcm in ligüis fiflis fenex, 

fuper autem nigrura vinum . 

Libabatrjuvenelqjlecus illu tenebät ve- 

ruta in quinq;mucrones fida manibus. 

Sed poftquam temora exußa funt, & 

rifcera guftarant,- - ^ 44.7. HeuJk <pi\tijj,'] Tl/jj e!n^(r(piKn &ü>a7»£^. 
■^ßy^.] TÄ^g»f. KahtÄö.] "Evcfh^ou. 

448. 'e|«»?.] 'E®€^nf. 'EüJ^ACHTBir.} neet T 

449. Xcp;;^^j,cU'7C.] Tä? ^£^-i ^i'^dV'TV. Ov- 

Tni ctKÜp rov AiiuKTeietXfiy, KOfTTcv, «vw ffädi ew- 
TAi h^ov. o^v KÄÄf e/MTiti !^i)cnv tlotmiif, 
4fo. Mjjäa' <^'^o,'] MsjäAö? liv^o, 'Am- 

45'4. Tifmffog.'] Timi h^i-eäyetfy i-n^vicraiMiyct; 
<A' '»4*0.] MiydK^i »CAa-laf» ■ 

4SS. 'H«A' '£77 }y vwj f^i. ] Kai j/uJu /» ^/ 
'EcTixf «t/jüof.3 'Ecttt^As^t. 'EiAe'Hjf» ] 'E^ttI&u- 

^56. 'A«xi* Aci^V»3 Ai«s7X«y, d'^i'?ni, K) 
'^h.ii^v o\i^oy: ''A/xwjuc*'.] 'ATriqfi-^^^v, xätä- 4f 8. AvT.Äf e-ar« f'.] 'E-zs-We/^ J^'. OüAo;)^«?«^.'] 

4J9. Ai/ 'Sff^.] Ei< TK'^öTa *;/iyJ\<taiv T TfÄ- 

0£o7f, o7f )y i^0V7n,d( }y öZ^ oyTWV hv'i^v^t 
TPXKtV T^'if ^^CäfflV ai KA\ot^fj$^Qlf 'iyTOfMtt^oy, 

460, Mnp8<, ] Tä fMtexeucc. ora. ^E^ira/Mv.^ 
Kai g;{5tAt/-.v|Äff 7W/M*eit& TOAJ-^r^,- - /■ • ;; .j- 

Wlwzu'. fLujiQ A£>« T cmTih^v. ^E'tt' ew-^ Q a/M- 

4^3. A«f5r.]'E77iOT^j'/^. Nio/.] Neiy/flxo/.^E- 
464. Kätw fA,7'f' iyj,ti»2. K*T2J«Mf TW /A^enfj^ (TCUfTV, 4<<5'. Mi- I A 1 A A U i; A. 33 

AuTOip s'Trei izwüüu.v'm 'rmw^ tstuxj/vto tb Jbt^TBtj 

AcmViW/t' • öiJ^' Tl .3t/|t{95 gcr(^g'TÜ SbifTOS U<mS, 

47 o K«ep/ |w^ xf »Triers gTreij-g-vl^^JoTD '7n3'TO?o * 

Ol 5 •JT^W/x^g/tox fj{gÄ7irr\ Qeov iäoctkovto, 

MgA-TToyiEJ I;($tgp5;3j', q (posvac ispTTgT «.Kswr, 
■^ Ah TOTE ^ifjLVjotivro -TTcc^ 'Zt^fVfjLvriaKt rwo>. 

' H^©i cf^' Te^:ß/J€iCC (pccvt] poJ^jJ^xTuA©* iloV, roiea-ai2itos Aurora, 

K^^_' 'V » ■" ' t 1*1 «Yi » .^ ''A- ..,? Tunc deinde e portu folverunt ad am« 

T «?!«.. J\"/.,tiQ,.„.. "^;^- '■/,.5 J^«r/Q 'A— ,'■>>-... Hisautem fecundum ventum humf- 

OiiHV cT i>tf/)i<JOy «eP" ^« g)(^gpJ(^ AmKhm. dum mifit longe jaculans Apollo. Afläruritque feite, detraxerimtque o- 

mnia. 
Caeterum ubi ceflarunt ab opere, ap- 

pararäntque convivium, 
Convii'ati funt : neque quicquam ani- 

mus indiguit cibo aequali. 
Sed poltquam potus &. efc» defideri- 

un» exemerunt, 
Pueri quidem crateras coronaverunt 

vino; 
Diftribuerüntque omnibus, qui poculis 

libabant aulpicantes. 
Illi autem totam diem cantu Deum 

placabant, 
Laetum canentes pseana pueri Achivo- 
rum, 
Cantu celebrantes lorige-jaculantem. 

Ille aute'animo deleoabatur audies. 
Quando autem fol occidit, & tenebrae 

Pipervenerunt, 
Tunc fane dormiverunt juxta retina- 

culanavis. 
Quando autem mane-genita apparuit 

rolea-digitos Aurora, Ä^^Ä,] Kot Ttt AhKet, 'A[/.(p^ oCi^olaiv 'i'TT^^.y,'] 
Keurois oCS^i(7x.oti i^i-Tru^^v. 

466. Tliti(^^,S'itai, ] TiÄvM 6^'®-«f«f, )^ cv- 
'n')^ai, 'EfüVfiWTD. ] E)i ri-mtm ÜKwtOM T6 

467. Tllivv.'^ Tm< ^afei T lMa)')^M> d^xiai, Tä- 
iJkovtv,'] KAliSKiijeiavvy riv^'iTn^ov* Acmtw,] Eü- 

■ 46'8. ^eüvuuTo,'] 'Ev&-^KV7v.'Ej'd!i']o,2 'Ev<h- 
«f riv. A«/7üV."J Ev6}^ci{. 'E'itnicJ "iTytijTmny ö- 

469. noo;©-.] no<ra. 'EdVfW©-.] Euft>M'rffj/2p«- 
«rsftjf.'E^'e^?;/ ei'To.] 'E^e^i^oi/ t -^Tipoiynf sewT«. 

470. K»e;'.] O* v'iot. KpnT^gjsf.] rr»f K^an- 

0?T ^p(^£4 T5Aaf. rioTüTo.] noTK. 

471. Na'^M«^.] A/e/>tee«'^, J^iijhyjw, ''E-Tsap- 

JloTnieioiiy lK.7miM.cn. 

47i. rirt^H^tcieto/.] Ar' oAjk rif^e^.i, McA^»,] 
'^'T^V6), <yJ^J). 0£ov.]Toi/'A7rfrÄ\£yvrt. 'ihdr/.ovjc^'] 

Kai r THuSivA. TTm^v Ji '^' v f/jf<Q- fi< "A-rnKhcoya, ^d.(piau\oiiJ.'^ A^of^©", TlcuiiovA.'} TlaucLV ^" 
J%i e^cT©-, K»£;/.] Neo/. 

474. MsA-aroi/]«?.] 'T^Ki^Is^.^ 3 T» «V«c <?• 
TOfnrnv 75, ö ■^(pperÄ TipTnT dx,isaViJ)Jhi,axo{tl)Ay 
077 ^60^ «^ ^ffiav Ti^'rrov^ olQioi roli otneioif 
ty^^&vfju/on» 'Eif^!^')fiv,'] Tov'A'Trof^avctiQm" 

K«i o7n jui(?a^ «AÖ«,] Ka< to ?x6t©- lyiv^e, 5^. 
47^. A«tt5ts,]Tot5 <rH.Ko//!/«{rc«'7o»] '£;«>///«- 
477.'He«3«i'«Ä.] "Httj/ }) T opSjPoJ' 'ffjvaav, ipX- 

'P0c/b<:/i6;t7VA©-,]'P0cr6^8f5c/>d/J^)1f,7?X/ppöe/Vf )<> 

Ä «f op3]p« yiyvi^ Iv tm dvaTvK^jkrTro 3 t« ^'jMä- 
VC0V 5^M«. 'Hfi5?.] *H.t;e£o', 

478. ^Avd)i>v]o.'] ^ Avfl^v}0ii7A7:hi0l'MiTV.^A' 

TvycV^w)'A^av,2 'E-;?»?^ ;7A>)9©- -^" 'EMh^wj', 

479,"I;C(t^0f.]'H7B/T0pdi/77Jto;/,<^^.TO /JU'H- 

«5tt!^ h v')ioVi ffJTTo <f ix.,«Äc/i!f. ;^ ><> cv a.'Xhoti ^wciv, 

dvijua>v (Ji^of v'^^ov d'iV'mvl'lei.JEipi<i,i7n7niJi'?rii'» 

480. 'ifcV.] To ;{^Tttf 770»'. Ist st 3 57A>)3vi'77;töf T 

oBovlt-'J. Sth'^.] "Esu"^, 'A^äO-' lgia,\<dj](^'7ri" 

E 481.11^11'- 34 O M H P O T 

'E. favet^^ <^^m idoüv Hov. df.^\ 5 '^H^ ^TeTu^^^ul^^JInÄcir^''"'^ 

"HcT'in^V»^^ xJK^^^^gf-ZJfJWa-y^xiA^^. Hxcautemcurrebatperondamtranfi, 

A/0^^5 OTjAi©- l^'05 'TTo'Jbi^ «xJi 'A;^AA<^0 ^3ks/'*'' ^'"' ^''^ '"^^^ 

Ov'n'7nirh^7\£fJi9vy*'^<<i (p^v6^(7Ke (pl?\SV mp^ N^ue^un^uam^iaprslio^fedmacera. 

A.'^ iA:>cov, rro^eecKe S' dv^ m ^cAg^V -n. ^"J^-^;-; ^^-^^^ -te™ da. 

'AAA' 015 J^lf p' dxTO?0 c5\;w5fey^''m;)JiüWi«J5 Scäquan^ojama^illo duodecimus e- 

Kai T07F J^Ti «ye^Js "OKvfJimv 'iüu.v Bloi alh löv^^ "^"p« «ifenS^^"* '^^' ^"^'™* 

'Hget'w cT' a,«'^w p^'yV^ «e^.oV, OuAu/^Tni. li ' "iSÄyÄut '" "^"""^ 

Eü^g. J^'<^pt;om Kepn^. c^TBp rlf/Vc'r^AAc.. ^TiVeoS&Ä^iif "' 


CP.3 ■ 


I0. ne9>Mf<S^©-.3 n«e£5f.;jät3*'ftf^©-. 'nxü7rD£^/OT.3 

489. A/ooi^^Mf.] Eu')i{o69a,']©-. 

490. ITwMi^x^o.] 'Avi^iip^Oy nrttfi'jifl^lo. Ku- _...___ „ , ^ ^. . ^ ^ ^ . , - ^ ,- . . , 'tpavov,^^ 

488. AvTttf ö.] Out©- «Aj. M^'/i«] 'ßf?<^e-' AU/'ATcjp.JXwet? r <*AAaK/'H(M%^oy.]K«S»,^^^ 

4?^. A- A. 55 In fummo vcrtice multa cacumina ha- 

bentis Olympi. 
£t ante ipfum fedit, $c prehendit ge- 

nua 
Siuifträ : dexteraautem memo pre- 

henlb, 
Supplicans allocuta eft Jovem Satur- 

nium regem, I A I A A O S 

5 c o KcM pa 'TOgpiS' oJyviiQ 'ng^k^i'vi'y itj ÄoiCe y^vuucav 
A/WT>|W^JM 'nr^aiet'Trs Aicc K^viavoc ccvoc-icfoc, 

ZeS -mitp, « OTTB cTjj (Tg U€t' a<^tt,ra'TOi<;il' OWjOSf, J"P'^^'' ^^ter, 'fi quando te inter im- 

J ' » ' raortales juvi, 

''H hri^ r) ef r« 00(5^ /HJt »tf )iZa;oy UÄ^tüp • ^ toTJJS^- ""^^ opere,hoc mihi perfice 

'505 TummvfJSi ^0Vy os a^fJsesi'rt^^ a^«^ " vki%"'citerr' ^"' ^''''^''^ 

•AMa Oü Wp py -^(TO^, 'OAüV-TTZg pWlTlgTaZecT* Sed^tn ipfumhonora.Olympieprovide 

öi^ ^ ' -J ^ J\'"^ ^^^J-^^ .,^/»,ß««9Li-«. 'TyJ' Sicdixit. Hanc autem nihil allocutus 

n$ (paTO. TtCü c/l BTI n»^ai^yi ve(py^t}y^S''m Z^^S^ eft nubes-cogens Jupiter, 

sa^^' ' ' ^/ ' 'S* i2i'_ i\' ' '"M^ -.. ' Sed tacitus diu fedit.Tüetis autem fic, 

A?f^ UTCSaVöWJ r]<5^, BeTlS S" as V^IV yXA/JWy utapprehenderatgenua, ' 

*_ ^ ^^tlv» ' '• ' '" '' JCv'ift • 'Ji/r,J A'^ JlJ^'1 Vel abnue ! quoniam non tibi eft ti- 

"r^ ' ' . r* — 1^^.. J/^..«^/Tv, ß>c«r /Ji»# Quantum ego inter omnes inhonora- i Kv/itra. OS) 07 f. "E. 3 AiJtbV. 

foo. Ka« p^t.] Koi eA». Uä^ßiBiV.'] "E^<arü- fii. Out/.] Oycffe>,Ns?)?|»)«fe-7tt.] Ns^öy «. 

i5»K. AüTB/o.] AwT». Aefcß's;'.] 'EAetCe?«* cit£$f.- ^o/^iÄOf. 

101. SxjUH.] 'Ae/pEfoT. As^/TEf».] A«f<ot. pt^oj-of. "^Hjp.] 'EÄÄS«<;e7o. yoj. El TTOTfi «r« (^€. ] 'Eefcf TTJTt ^i. M«T 
«ISttVATO/ffTK.j 'Er TülJ ©fo7f. "Oj'JIiJtt.] '0:^4- 

^ 505. 'ßw>|U0f£a7tt7©-.] Trt>j;3Är«]©-. 

I foi?. "Ew^slo. ] 'E-jijJeTo./ATWf z«;/ riui' j«.] 

5-07. 'EXfiJi' )<!^p,] A*C«f 5^ '!;)(« 77Bf Itwr^.^A- 

7».] Ba\(i)77 KCüTOJi. CA. "Hfg?«'»] 'A>'HJ3«7Ä. Ad^'TSgJJ' öÄi&Jf.J 'E% 514. N»iftepTg<.] 'A^nStfi 'Tto^o, j^xät«^ 
ToJ'. 'E-zre) » tü/.^ 'E-sth iJkficüf Qof. "E-tt.] 

"E'S'«57. Ae©-.] *oC©-. T87?S7J' ^cTm B (»loCi)' 
•^' ©JWf T/l/Ä, "Oipf' Xv «eft».] "Ootö? KelK(Oi 

'Avtj t«, cv öS?7a(77 TD«? Äy9p»^/f. 'AT/^''"«t'79 
«4^».] "" Ariyt.Q- \^ctf/^, 

E 2. fi7. Mfc}.'' 3'6 O M H P O r 

"Hpri, o'T^u /t>t' eps^YiOiv ovaSiois e^reeosiv, 
520 'H^ >^ ctuTwsjM,' a<«C4'a^i'a'TOZ(7i©go/c7j 

530 Kg^'S^ cc'SiT"' ai^ccyaTDiOjjutiy^ cT' IhfÄi^iv OÄvfA'nw» 
E/'s (Xv^ aÄTo ^aöflcw ais-' cuT-AjTgyf©- 'OAü^-w», Hanc aiitem graviter fufpirans aliocu- 

tus eft nubes cogens Jupiter, 
Pernkiorumfane facinus, quum mc in 

ofFenlionetn' impellis 
Junonis, quando me irritat contume- 

liofis verbis. 
Hsecautem &tcmere mecum fempcr 

inter immortales Ceos 
Contendit; atque rac dielt inpugoä 

Trojanisauxiliari. , 

Sed tu quidem nunc recede, ne te vi- 

deat 
Juno : mihi autemhaec erunt curae ut 

perficiam. 
Sed age, jam tibi capite annuam, ut fi- 

dem habcas. 
Hoc enim ä me cum immortalibus 

raaximum 
Signum, non enirameum revocabile, 

nequefallax, 
Neque infeftum, quodcunque capite 

annuam. 
Dixit, & nigris lüperciliis annuit Sa- 

turnius. 
Ambrofi9e autem comx concufTs fuat 

regis 
A capite immortali ; ac magnum tre- 

mefecit Olympum. 
Uli re fic deliberatä disjun<Jb funt : haec 

deinde 
In mare defiliit profundum ä (plendi- 

do Olympo ; 
Jupiter autem in fuam domum. Pii 

verö fimulomnes furrexerunc 517. M47/* o')§i)cai.'yh/iiyt. >pivÄ^a{,^ S^VOTia.^- 

•motu.'] '"£.')^e)v y^^Asüavu. 'E^rifHf.'] 'Ettotj'««?, 
5-19. 'EpfcÖMCTf.] 'Epsöi^H. IpsSii^«;' 0, tb Tnt^ß- 
eKoVyOTTor'' UV (JIA n ")^^y\iZsnvoncm.<m. Qoi 7ntfi;)^v 
«7W //' epy Mfl-/.] Z<£i ic^^i eivJ'Q- 'fr N«- 
y©" 3 im li liM/JiHg.ffJ.ov o^(, oitahv^ vz«ro H^u^- 

S4»f,?>lffw)©-, T OK QkvS'Q- 'jlfJOf^OV dfJLHVOVet 

iClxK^ r \S{a -m^i. Si'i(Tai%v Ziji '5^ 'f Iv i^- 

TIIaUu'^t 'miJ^Jii AiÄJt», 'iJhüKiv eWTtiu nstSi >«- 
{/.ov rinxc?. *J^ Hf i'jptro 'A;)(<^^<i»V• o; «./woj/oj/ 

jxo. AüTw?.] E I K5««f } /^7«i»f . 'Ah. 3 A/ä- 

"TTOVTOf. 

J2I. N«>t«.] KÄt;coÄ07«j Äo/e/bp«. Kai 7? ^ 
9>t(77.] Kai gju^ A.ij«. 'Ap>i>«>'.] Beni&HJ'. 

jii. 'Atiro>7;)(«.] 'A'ZsrA^6töy»jefcj'<t;:^pH. Hn n fij. MsAMff?7a/. ] A/' ^fii^eias ytvnnTou. 
T^jiftjBJ.] "XiKnäcTiüy -ü^-vi^daa. 

JZ4,Er<:r' ÄfS 70/.]'l<r»e/^ <7D/.K«tTW<jL'£re//Ä>t.}'E/OT- 
J'<ji/fl6».''0(p£^.:7i7rDt9j1f .j''0;7W< AKCiCäi Tn^Mo'^f f*Ol 

j2f. 'E^ I,u4'3-si'.] 'E^ 6/iA». 

cAjf, « (UTttiVcMTOV- OvJi^ ATIttTltKOy.J OüJ^' Ä- 

527, OvA' ein^diTTmv.l OvJ^^ ATlXeieoTvv, a.- 

Kvaifiifffr.'] KvcWiäUif (Uheüveuf. 'E'^y' o<ppi/V/ y*/- 

J29. ^AfJiC^^tneu.'] Qüeu. XäutiU.] Tptp(«f. 'E- 

TTippcoffUiiTo.'^ ^ETnofißn*^. 

5-30. KgpsTT? «i-w' «S^vetTD/o.] 'Atto «^äJim'ät« 
Ke^p^Mf. 'EAiAy^sj'."] 'Ex.Ji'jxn;', gVwff?.. 

53 I. T«^ ^' «f.] Oy TT/ ^' t/i« »76)<. ß»A<i'W7?.3 

lü\iKdj<m4^oi. <hi'im(. A/iT^jpf.] A/s;:|fyei^<^. 
ElJ^AÄctA?"-] E/f THf .^ÄAetftJtU' ;tSt5»»A«67oj Ä'T'fc 

534. 'Ef I A I A A O S 

'E^t^iuv^ crp^'7PX,r^s c^cwTiov* vS^TiseTÄti A. 57 

Ex fedibus, fui patris in occurfum : 

neque aliqiiis (ültinuit 
Expeftare venieiitem, fedobvii ftete- 

runt omnes, 
Sic hie quidem illic refedit in fblio, 

neque ipfum Juno 
Ignoravit> quippe quae norat quod 

contulerat cum eo confilia 
Argenteos-pedes-habens Thetis , filia 

mar inj fenis, 
Statim convitiis Jovera Saturnium al-. 

locuta eft, "Hs fjS^Yiv^ ^t^tGe^gr' 'iQi ^vv^ M fjuv'Hpn 

AuTiJt^t yjgpTüjjloioi Aloe K^viwvcc 7r^a7}vSix.^. 

«■^irv'^ rv's'^ /~\ ? ^ ' '^ ö •\ ' Quis verotecum dolofe. Deorum con 

540 1 U S" c;jj TOI db;ip^3l'TK, Gteft);/ (Wf/,(pe^<S^l0 ßüMs 5 ^tulitconf.lia ? ' f '^" 

, j / /_ ?/-o 9 ^ p » I '_. ' ' •/ Sempertibitrratumeft, ämefeorsüm 

Al« TOi (pi^v 6^1' g/A€c) am voatpiv eavi^j ■ exiftenti, 

-»j-«S'c\ ^ ' f is. y. C» 'Iv' ' .^ ClandelHnaconfib'aineuntemftatuere: 

K/JU'TlIa.dnia CpeßVeOl/(^ d\i[;^(^SIJy^ adB TI^THO f^l neque unquam mihiquicquam 

__, /^ 3~j/^i,,f/«Y /1 Lubeusfdtinuiitidicere verbum quod 

TI^(p^V Ti'T^Xß^ ei'WGiV S'W^ 0, T/i V0V7\S, cogitaveris. 

*n\ ft* ' 'n ''/ I ^ ' t\ ~ r>- P Huicrefponditdeindepaterhominüm- - 

T«Vd^ TnfJi€ißST g'Srtj'TW. 'TTOTWp ai'dy)«»/ 75 üfft)»' TF,. queDeorumque, 

Juno , ne omnia mea fterato con- 
filia 
Telcituram: difEciliä tibi erunt, ux- 

or quamvis £ mea ] fis : 
Sed quod quidem par fuerit audire, 

nuflus 
NequeDeorum prior hoc (ciet, neque 

hominum ; 
Quod autem ego feorfum i Diis volue- 

ro animo cohcipere, 
Ne tu haec fingula interroga, neque 

perlcrutare. 
Huic refpondit pottea .bovinofcocur 

los-habens venerand» Juno, 
Importuniflime Saturnie , quäle ver- 

bum dixifti ? •4 j; "Hpw, fJt,T\ «Tri 'Tiviv^ efJLVs 'QniX'Tno uo%y^ 

Ej5>i7t/i/ • ^^emvi toi empT , .a^^^co t^ eacrYi, 
'AAA' ov JW^ k 'Qneixss axögjU^J, sTif g'Z«r<]^ 
Ovn Qeoov 'sr^Tip^ Tovy eioi'^, st' dv.^^'Trcov * 
"Oj/ J^' oiy eyuv ccTidpA/rdv Obmp e^e^tfxi voriaajx 

?|^0 MriTi ov TW. (Tire ti{^9x> SieipeoffMnS^S' jtAgraAAa, 'Eveurriov.^ 'i^ivoMTias. "Etm?.] 'T-Tr^^wi/sv. 

Tio/.] 'E^ivewrioi. 

Tict^J^^.Of. ^ - ■ ;- :, 

2y/i*9^,ftjttTo.J SuwS^uAöt'tTaTo. 

x^«. m^Ä >«), oTöf. 'Ahioioyi^v']©-.'} T« -Sä- 

5:40. T«f cA' ö;S' TD/.] T»f«r«C°^- AoAo^T«.] 
AoA/«jSBA«jt/6^s. 

5'4i. Al« 75/ ^jAof.] A/ÄTTztVTof Qai (ts^^tpt- 
Kli, 'E^C] 'E/>i».Noö-(p/.3 Xwfif. 'E6^7«.]"Ov- 

542. KpüT^öeAat.] Kpy(pai«t5 Ket^lSta,. '<^fQVi- 
•K7«.] A/6Wo«^oi/,(fe?f'8iAlÄ. A/y^^fc^j^.] A/;(^- 
1«)/. OUt/)fc77 77W/lAe/.] Oy'cAi TTOTtftO/. 75/ (5-43. npo(^p«v.]ni^^'/^f. TeTA«Xäf.] 'Tot- 
jwg<u^n>Ktf, }UKaf7i§t}(0'?- "O, 77ro«(7«f.] ''O-s^ «t^ 

544. Tla.nfdivSfcoVTiQiaVTi.'] ZiVf. 

j'45'. 'Eotsawio.J "Eaot(^s. MtiÖKf.] Ao^»?. 
j'4<5'. E/cAi3-«j'.] MaSn'ff^^&TLt, yvavffj. 'X^irni 

TmieuKl. 'Eko"»).] 'T'sri:^^»^«. 
[ 547. \A}^'"ov f^ K hmaySi.'] 'A^A' ovwA pC 

l'^epQ^fM^ »TU QZccv%7i AV^eOTTtaV. 'EOTHJCtJ.] 

ripe.OTf. 

5:48. E*«rj^.3 r;/»(r23)j |«^'^■^ 

5-4$). "O;/ cA' a.v i'^iäv.'] "Ovnva. «A' </> lyi. 'A- 

*!E^Aß>. Non(Ta/.] 'Ev^fM^iuJct/. 

SSO. M«77 ffi/.] Mwe/k.^< (tJ toot«. A/«p«o.J 
^Avifära. MSTaMet.] noAv/srgjtJfcoj/«. 

Jfi. BowOTj.] Eüo^iö^«/©-, xJ^>). rioTi//*,] 

jfa. A/voT^T?.] A«j'07w75>c^a5fe. Mür^f."] 
Aoppj/. "E«7Wf.], El?ir«f, eAsfct;. ;g O M H P O T 
Kai ?\.lUfj CS "Tmp^ y öt a^y^, In ju/e-ro.AAo) * 

555 Nwi; 1^' aiVws SilShi"^ xp (ppfvec, fJiV ai ^ei'ziryi 

'ReQjLV) y) avt yi riS^n^gTo, >^ Aa^g ^ptcJw»'. 
T>i er o'/a> i[g:^ri^eSjüij ernrufJ^Vy cos 'Aj^Ajio. 
*Tifx.ricnn?^ o^io-^s 3 'TroAio^^' ywucrlv 'Ap^/fluwjv 
560 Trir e/l' fl6'7recja.(|^o/Ji^j©* <x>foai(pti vgip^gp^gT» Zi^f, 

ripTll^OM cA.'l^'TmS 871 SiU/VOiOLft ^>M' OCTTO ^[JM 

El (^' ü'Tw tot' ^Vj I/^) |Uä'M<J ^/-^j/ 1i), 
^56 5 Am' ajc«y(TO "H^^croy efx.^ sf],' 'fkin'n^o (juu^cti • 

Mr, vv Tor*^'^ ^(UQ-^Ji^aiv oani (Bsoi etcr ov 'OAü^icsr^ 

AoOTy iov^\ 071 Jtgj' Tc< auxMvi x^QS^^ stpeiu}, 
eis €focT « eS'Sitmv 5 ßou'ms ^mrpux.'Hpti * 

Köu p ax.«ycra »(gitGrisT?^ '^yi/dfJif^oBL (pi?[gv Ktip, 
57Ö flp^attv (^ etvx S^^ Aios ®go) y^ßivicovss, __ Et omninote anteä neque interroo^vfi 

neque perfcrutor : ° 

Sed yalde quietus haec confiiltas qvx 

vis. 
Nunc autem valde timeo animo, ne te 

feduxerit 
Argenteos pedes-habens Thetis, filit 

marini fenis. 
Matutina enim tibi afledit, & prehen« 

ditgenua. 
Cui te fiifpicor annuiffe certe, ut A- 

chillem 
Honüres, perdas autem mukös ad tat- 

ves Achivorum. 
Huic viciflim refpondens dixit nubcs 

cogens Jupiter, 
Improba,femper quidetn fufpicaris^aec 

te lateo : 
Facere tarnen nihil poteris, fed animo 

ingrata 
Magis eris meo : hoc autem tibi hor- 

ribilias erit : 
Si autem fic hoc eft, mihi gratum e- 

rit. 
Sed tacita, (ede , meo Sc obedi per« 

bo : 
Ne te non juvent quotquot Dil fiint 

in Olympo 
Prope aaedentes, quando tibi inviftas 

manus injecero. 
Sicdixit. timuit autem boviais-ocuh's 

veneranda Juno ; 
Et tacita fedit , inflexo fuo cor» 

de. 
Ingenauerunt autem per domum Jovis 

pü coelico]«. 
His autem Vulcanus inclyta$<artifer 

iacepit concionarif aa. M£'7«^X(».]] 'EOT^rfTTtV. 

ff 4. EvKHA©-.j'Hai/p(öf. w %v T^ di'pav^i 4*^*" 
Tat, Tikiw 7« «üA'. "fgjt^go/.] A/Sföw, £^«XoOk. 
"AftjÄ.] "A-nVA. 'E3^AM<Sa.] "HO^Sf. 

jy7. 'H«etM.] ""Of^eivn, 

jfS.TH <r' 0««.] TcwTJi ^•\5z?ri'fl(».K«tTa<'drff«<.] 

Ti/^f.] 'AAwStf. 

yj9, 'OA.fc{r»if.] 'A7roAe^Hf.nox4<:«^.3 IIo^X«?, 

fxtfVi (My^ÄA, Al« /5;' oiieu.'} A/ÄTsrzWTTf /J^tJ ff« 

AiiSi».] Aew/^yö. 

^OuA<i,Ov7j ^uiicna/.'] OvJiv tAwn6M(;-H.'AW>.' ^ 

f ^3. 'Pi?<or.] i&t/jov, ^oCt^v* 

5r^4.E} «T' «7W T«r' 'es?.] K«; t« I^Hf .«' 5^ r»y «TW« (f';){OJ' ^f, ^iolKi Kd^t Qg^fl-f /A^f f?).Xfc>« iJ, 

"Eo/Ksy. 

l6'y.^Kti>i9A,']*l^<rv)^^isra., mayitifftt, Kai' 5k- 
öT.] KäS^^k. 'ETTr'ja-«;^«».] ITwÖk, 

KiV 7C/,]"OT5a|; cre/.'AÄ5^»f.] 'A«8C^OTT«f, rf«ijf 

«5trsA«r8f, «/>«^ A^>49^. AT?lohr>i(yiacsi 5 j^et^a^Kf. 

f^8. BofWOTf.] Eüc^O^©-, ;ötA.w, 

3-59. K«» p'ä.] Kflu «Tm. KAÖwsr.j 'E^^i&t^ßTi». 
'Ewrf>/<//-t4Ä(rÄ (piXoi' Xffp»] *'E.''rtfig^\cf.ffA'^ <w7tis 
/^'^, ^ Ts^C'vetffa, 

f 7o.''fi;i(6H<f .] 'Ai'S^Vä^««', iJ^ivoTpi^tti^ «/>*' # 
"Hgjtr/Af«' c?i»(aÄ.] Ketjd -5^ o'tKitUf. tva (jusyi J)a 
TV fJi/i^jv»OC£^vici>vi{»'} Ol Lv i^vS KetmKvyjif» 

5:71, ToTct cA' "HipÄtr©-.] '£»' T»75/f 3 KS}^V. ^. KaütotIvpm«.] 'O TSf/ t[w ;j^a- 

W S7^ 'E-ari- I A I A A O :S A. 

57* 'Ev 3 <3eo7ai y^Äuov e^wenvu • «^ ti htjTas 

Mw'JTgi <^' «yf '7ia£ß,<pijfMy x) «ATM -Jt^ yog8<r»i5 
Haof 1 <p/A<w ernivicß' (fip^v A/V, 09^^ |tt>i ccütb 

''E| I5fe'&>j/ ^v^gAi'Ictj • yi -ttdAu (pgjJToTc^ ^r, 
'AMcc Ol) »rary einsog ^.^^-wfgc^ ^Pig.'i^ßaiv ' 

Mri ffe, (pihvv ^ evüKVf cv o(p^OiXfj{g7aiv 'iSho^ 

l.-|--*-^^i ^~ r —- 1- -r I ■»- -T-r 9n Matri dikCtx gratificans Candidas ul- 

nas habenti Junoiii, 
Certe peIHtera tatJla haec erunt, nee 

ampiius tolerabilia, 
Si vos gratid mortalium coütenditis 

fic, 
Inter Deos autem tumultum cxcitatis: 

neque ulla convivii 
Boni erit voluptas , quoniam pejora 

vincunt. 
Matrem autem ego admoneo, licet 

iplä quoque inteiligat, 
Patri caro obfequium praeßare Jovi, 

ne irerum 
Jurget pater, & nobis convivium con- 
ti! rbet. 
Sjenim vult Olympius fii^urum-au. 

tor 
Ex fedibus deturbare. Isenim longe 

porentiflimus e(t. 
Sed tn hunc verbis demuke raolli- 

bus : 
Statim deinde placidus Olympius erit 

nobis. 
Sicdixit: & furgens poculum rotun- 

dum 
Matri dileftae inmanibus pofuit : & 

ipläm allocutus efi, 
Tolera, mater mea, & fuftine, moefta 

quatnvis üs, 
Nc te, diledlam quamvis exiftentem, 

oculis videam 
Verbcratam : tunc non poterx)>quam- 

vis doleatrj, 
Juvare.difficllis enim Olynopiuscui re» 

fiftatur. S7^. 'E'Triti^.'] T!kufii]^ShKaexai^av.Adi~ 

f74. E/eAw^^w.] 'Ea,v<f^vfJLeifot©ioU"Eviyj> 
^tiT^.'] 'Käiezv'T^ <p^af>T^ xi'^amüV- 'EetJhivi- 

f7y.tCoA.aop.]0ofvfov.M/i^7«9O£^,&Br JWXo;», 

176. 'Ee^ÄM^] 'AfAßmi. '^HcT©-.] 'Hc/bf«,«>%- 
A«et. 'E-WH 7« ^feiovA viKä..'] 'Eth</iJ oAä 7« p^- 

^ S79. N«>c«iiC7."] KakoXo^j», "oyHcO'^H, Siu; cA' 

VfMV cA»T* TWg^^il.] SuwTOfet^H «p^ THV hua- A«'9'». 'Af?e?77J*T«f.3 'Ar^TTT^Jf, *r£^77ti^> Tmtav. j8i. Ka-Stt^gcö^.] KÄ7«t'Z9e5tuf«''j*57i;n«y. Met- 

583. AvtUä.] nct£^.;:y^n,MÄ,^St<yf. "Ia*©-.] 

584. 'AvAt^oi.'} "Ayop/w^'OTCf, Äj/ÄjttV. Afc/Wf.] 

"EJt^TW/MÄ, mtneiOV. ^AlAptyJtTiy^OV,'] 'AfAfOTifa- 
P;«T«/. 

fSf. T»:^«.] 'Ecft'cT«. K«tt^j/.] Kaia/JTiw. 
jStf. TeTActS^.] KofTi^navVy \sssi^Hvov. 'Ava- 
5(«o.] 'A^ä^k, \izaviJi.6iyov. KnJh/uS/ivii #•.] K<W'5^ 

Au-^TtfjMV«. 

ySS. 0«cO(«V^-'-'.] nA«77o(Wiip'lu/, Tv^ofj^lw. 

T675 </l*K77.] T07^Q«/fe>. 'A;^-ü/J^^Of -3^.] Kä<- 

J89. Xp««c;ju«v.] B«mS«>'. 'Ap9/<J5e©- yt,^."] Xä- 
ASttüJ >ap S?i;/ Z^i TU ßahOfJ^a dvm AW^ifi- 40 ^ O M H 

590 H^>j yx/j3 jM ^ oAAoT cc?^.e^ei^jajj [xe^coTOi^ 

595 'fi? (poirot fJiei^noiv j ®2a A(^>ta'Agj'©- "Hp« • 
AvTocp To7s a>?\.oi(n Seo7s c^'^^zo. qm^aiv 

'eis oraTFju^j (co^'T^Tii^lp ei meÄiov y^'^SUüTto Jamenimme & alias adjurare flu- 

dentem 
Dejecir, pede prehenfum, de limine 

divina 
Totam autem diem ferebar ; vak au- 

tem cumfole occidente 
Decidi in Lemnum: (parum autem jam 

animae inerat) 
Ibi me Sinties viri ftatitn exceperunt 

cadentem. 
Sic dixit : rifit autem Dea candidas- 

ulnas-habens Juno : 
Ridens autem, ä filio accepit manu p©. 

culum. 
nie verö caeterisDjisa dextra-exorfus 

Omnibus 
Fundebat dulceneflar abcratere hau- 

riens. 
Immenfus autem excitatus eft rifus 

beatis Düs, 
Ut viderunt Vulcanum per domum 

miniflr^ntem. 
Sic tunc totum diem uJque ad folem 

occidentem 
Convivabantur : neque amplius ani- 

mus indiguitdapibusatqualibus, avAKOfJul^ofj^©- ^ Tiw y^voftkvlw vzsr' tumi Tiif- 

offvv a.VTrßa,VT7 t aZ^Ät^ov 'i'TrTraVyii vare^^Ojctj/r 
TSc^K* ^VHT»? dTmiroKi, Kctr' iy.ftvo K^fü rsr^a- 

i^, TH Kö -I^? yli^-mJhi ^fJUäVt KAT^^fJt^©-, }(Tl 
^Kov''H(^..i fJUff^KOTIi r «fÄ)Cfc, }y J)AnTO 'TT^ßTi- 
^ctV Hg^Tcf^MifM^cmT^i T AlAtOl Q ^ ^? Ka ^et<m- 
f^oi fWToVy ^ a{ Ayexcv <i%^. ipoCitM/li(icJ^»?^A-' 
arvf ^ «f 7r6A5«<. itp" § a,ytVAKT>i^a.i ''H^Yj.'üfy 

cJ^iTTif^Cnrlw Ka. ^ 3 TH 'f "H^ßf-i VS^AYJitfJii- 

cu Z<£i ofyiiS^^d Iv (hffjjioli KA7i^ tyw "H- 
£^..v. «:/ 6'ar«^'roTOj'/;^TA o"Hoa<r©"Aü«J' • 39 

f/,vov ^^ "T""? Q^Äx-ili vnavv K&'T^.Tnaai/y p^Aof 

i}4viT0, ßJf (pH<r/l' IIo/HTHf. J)'o h^^. TM &ia 

'A^s^V-V««'] 'ETTrCojtd«;'. MsfCÄfflT^.J n^3u- 
5 Tmitinf -uareTiös^P <? i^.vov TriKos 'i^vJA. E/- YtfJlk^i \(pCpO(xLlJ^ «70/ eT/Ä r »£5tfK, M cOcÄ r Äft- 

p(^. '■'AjUÄ JCtii^ia K3'^AjlJi!j7,'} "A(M. 3 TiSjhJjM- 
roy ühiov, 

Aiifjui/u» n AM;av®-jr«a"6? ^ Gfo-Ktii isg^/H^oi- 

'0,aIJ'(^ J^'77 i^j^f c4'?j£j'.] 'Ej'toü, *;'77r3 £A«- 
7re4uXKJ', ß^^OifMt 'f 4üp^f yvof^Di, 

S^4- "El'^Ä f4€.3 T075 f*«« 2iJ'77»?.] Ox AMjW/O/. 

o^Ä* 70*7* y) oixo\ofis/u$fiai ßKA77feu^A<p<tf.'\'Ev-- 
^a(,ra.^a(- KoiJi.iem/}o,'] ^ETnf/S^eiaffi^iaaWf )^ 

5'py. MeiJ^nv.l 'E[XH<tiAnv, iylhAcn. 

S$6' Kü'775^>Aoc.] ^'EK7nii4a,i7nmeiov»<a^Mi- 

hOTifJA. • • .' 

fpj. 'Ej/ J^f /Ä.] 'AfT? r 5 Ö/7TO -^ Ji^teSy fufäif 

oiiifVA, V^KJcUp Ji'^ TV »T^ @iZv TTCfM, 'AtTO Xf »- 
7?p©-.] 'Atto T» K^/mp©"» 'A?iü<OS>>'t] 'ApVO^S- 
V&-3 A7lwf\Kav, 

599. "AiTjöer©-.] 'A^TaTTwyr^-jTnjAt;?. »/^s- 
7«.(pog<^, &5 r '/Tu^ou 'EpfflipTT.] A/«5^fS7r. MÄJ(g[- 

600. Aia.JiäoucJA,'] ^lair o'i}lO!V>TI.oi7nvcv]u'2 
^Epcpy^/ja,, J)akov^u]a. 

<>o2. AalrujuTt».] Ev^x^*"^« 'Ef «eA/oj/ k^ta- 
JW7ä.] "Eftif »AI» J\/<rfjd^f, 

60^. ^'of- I 1 A 1 A A O X 

610 "Ev^o.'srtp^^'tP'K^ A. 41 Nee citlierä perpulchrä, quamtenebat 

Apollo, 
Muüsque, qua? canebant, alternantes 

voce pulchrä. 
Sed poftquam occidit fpkndida lux 

folis, 
Hi quidetn decubituriabierunt doraum 

unufquifque, 
Übi fingulis domum inclytus utroque- 

pede-claudus 
Vulcanus fecerat folertibus praecor- 

diis: 
Jupiter autem ad fuum leflum abiit 

Olympius fulgurum-autor, 

St. p, yXvy^^ oW©. l^.oi' ""iSL^rlÄÄ"?"'" ■■""■"" apttv^'.v^ 't4' A.7d}^avi3 //«^Jtw, td^/kw, iätc/jc«, 
604» MK^Tawf 'S-'.] M«ff?y;'7«.5 3 Aof©-, aV-s^ 

f^^fjjioQ-%Jhv. A/A«c/bf.] AIttcs^ «Jbr. 'A//H- 
^6^Ä<.] 'E^ciiJLOtCtii }^ J)a.Jb^i ÄeTijö«/, 'Otj'.] 

'ETTOpf^Osi«^. <trejft7-(^ 3 "O^p©- oi;po§filw 'iJbKi 
607. "^Hjp^.] "Ev^ÄjOTK. riset AuTcf .3 'O TOKU 

d(jt.(ptyjYliV^G'' oVTaeii [«?] ht)^v']ctelf)cnviyj.i 
J>«t r e/j^^xxlj/of^)? oIqv 'KKmHi TtKm'-v']©-, 

^08. Ej/'tj^""'''] 'E'777STi//oo7j'j iy.'srticßli» Tl^.~ 

fTo^. n^^f oi/A4p(^©-.] 'O '5 ZfiV, (PHÖ7I', «fr 
««MÄVy-oiT^w 7rttpe')|}</577:.K£9;'KX^'P4ä;£')i5Joj'To «o< 'Effet, Ajj^tiTOf, ;9''H£«. ^«Vf/. Tktöj' (5Ä07;' COT 
huefjj'fis^ TecetKoaiüif ai (pi]ai K^if/xf^©- öi/ iS' ai- 

(ptfffjv aiiTvv )y <iy.(f)iyj{\iv]ct no/nr»}? * 077 «/^ Aä- 

rio/MTOf, A6^«P • «f c^ij/^j) (polTWVTc (?tAKf Kri^V 
To TOKnag. (J^ a TÄü «^ T/Tac«C -VjSra A/o< y^W- 
p£(7Ty^ yjfJATa^TafaMvl©- KgjV», Zdt/'f ;9 "H^^t 

;/«?, Otrcy)' 005)/ et/feAipil ^woVh dvJ^v; ^iw^v iviisTts, 

floit)7yii, *■' 

6io.^'Ev5tt OTtp©-.j"OT» •^T^ßTi^v.'K.otfjM^','] 
'Exo/^MATD. "Ot5/!//{/.]"Ots cwto!', lAvxjyf.J'HsA;?. 

61 1 ."E:'.3«.]'Ef7w9(:(.To:77yJ:' cmppii(jta,Yia.ß^' 

;t77X,oi/''?/) c4/cp3^77y.6; . 'Aj/ä^ö!?,] 'Ai'SAStaif. Ilct^^ 
e/^'.}n«4p' «0)7x1/ e/V. Xpv<np3]D0i/©-.] Xpvö-8f 3poroi^ 
'£;)^«c7a, ßttaihU,» fMy^ov'o, ItthJ^^t« CTf^f Trieu- 
34e< /^pn T« AipQ- yei]vtavJA TW «A»w 7<vp«:A< fe- 
57V» jb IToyjiT^f d>}\viy}faVi T ^vavv KAfxC&vil 
dvTj Tm^i, "Upr.,'] "Hfß. 'Isiov, ov H pA^aJYA Yno- (40 

'r n o' e E 2 I s t h~ 2 'i a i a' a o 2 b. 

TOT OMHPOT 

P A T rL A l A 2. 

ZEvf ovfiesv cmTiiix-l-etS ^A^AfAyLVovi, mi^KihJbi^ TV^"E»^hjai l'^dfnv cm ^ -mKiuov. 5, «s^ 

nihdioiiJ^©' <p^y^V£i( Tai ira.'TftS'ci. '&.xt'7iyeto axins^ 'OJbar^i 'AS^a? csejvoioL, x^ Ni^zyp /«- 
^yfdraf. HTtt r^pluj dvyofj^ot, V^o'tFKi^ov^ auJTci re, ;|^ et vy-fMVif • If^iafQ id oi Tpwsf, "let- 

"A A A n 2. 

^(af, <p<ijftiv etvTvi AiTäLi Tretet J^ets KiK<dj». Ol 3 « ffmliv7ii. ^ tv K^Mf^Kiv rds Vecdit >y «f Tetf ?7a- 
3 rt^tTTÄ)-^" 7nKp<Sf Kct^TTJt^. 'Ttü/iH ij ;)9 Q\(hiiwyAyjiazä<; -arg;? r /Säwäs* saoTÄ^orTa • j^tb^^E/A«- A 'AM'o^fieppje/t^gxy (pp^J'a, 605 'AjyÄJiia 
"HSi Si Ol yj) ^iJ{9V deJign (pcuvüo /3yAri, CMteri quidemDiique & homines 
bellatores equeftres ° A ^^^' ^^ pÄ.]Oi p! <rti ^o/7rw."E5^ (Tiw<hfffioi 

1. Eüc/bf.] ^Ei{ghdjjhv, Uoifju^TT. UtiUfvvyfot,'] 

a9<<L'<r«i??. )y 8 sOcfc ;is{a'tif -f vnKTziyaf }^ 01 dhKoi 
H<*9dL'J^KP7. aU cA' kx, 'g;)^.]Tei' 3 Aiä »ä ^"';:^«.Nn- 

3.'Aax' o>4.] 'A^x' «t©- q l£>i» U)>fjtjiti{iv.'\ 
^EiJ/iexfMA, KAJd(p^tvA.']Ka,']d.Tljj Jidvoitiw* Clf 
'A;i|4aJiä.]j "OTmi ivv 'A;)^A\ictt Dormiebant totam nofton: Jovem 

autem non tenebat dulcis fomniu, 
Sed is anxie cc^itabat animo» üt AchiU 

lern 
Honoraret, perderet autem multos ad 

naves Achivorum. 
Hoc autem ei in animo Optimum vi- 

fiim eft confilium, 
Mittere ad Atridem Agamemnonem 

perniciofum Somnium. 

4. 'Oxg^H,] *ATo\i<ri)y AtfAviyvi. Ilo?^iaiJloK' 

SÜUA Ji o\, ] Atj'-n) 3 äutJ. Kä7ä ^^V.] Kä- 
T* T 4^^^^'. ef ^/wffl.'Aetyn.] KÄ^wA/sTf, ^otVeTo.] 

6,Ilky.'<lajt. Irr' 'A^« J^>i.]nfc//'v|£a tJ q^ ^^ 'Af?4- 
ä'?'Tid'AfÄ^/>ti'0^/.OüÄoy"Of«g;}'.]Nu3i T ihi^u- 
OV* A»Xo7'^ J^ T tff^sUlJYiyi^ T 0K01iM£$Vyai ip 'O- 

JlfoseicL ^naivv\ov AfTnv 4xfi5r.A«Ao7 Q ij^ t r t2<- 
;;^<yK JiAgpotpnv» OvÄov 'ß'^OvH^VyVKAvTzv oAiöet- 
OK oj/Täjct^AstT £t' ohk^f^ rriiJiTiiySfJov^ll) IsKovy'r' 

«rWjVAi Tif^(4AhA ;^7f€,0£OI s^'to/ ^hCtAdhliV. 

7. Kai I 

J lO I ?5 I A I A A O S 
Kot/ fjjLV (puvYioTiiy e-mcc me^pivnxii 'ss-QpaY]v^y 

'Ea3wj' g? vXiaihjj 'Ayctjj^fy.vov^ 'ArpeiSbco^ 
rictfcrv^ltJt, vu/) yo,p vAv g-^f TTüAiv oupvocyifM/ B. 45 20 Et ipfum compellans, verbis alatis 
allocutüs eft, 

Vade age perniciofurn Somnium cc« 
leres ad naves Achivorum, 

Ingreillitn in tentorium Agamemnonis 
Atridaf, 

Omuia valde vere nuncia ficut ju- 
beo : 

Armare ipfum jube comatos Achi- 
vos 

Feftinantiflime, Nunc enim capiat 
urbem latas vias habentem 

Trpjanorum. non enim ampliirs di- 
verse coeleftes domos habentes 

Immortales fentiunt : inflexit enim 
omnes 

Juno fiipplicans : Trojanis autem ma- 
la impendent. 

Stetit autem fuper capite Neicio filio 

fimilis 
Neftori, quem maxime fenum hono- 

rabat Agamemnon. 
Huic le cum affimilaverat, eum allo- 

quebatur divinum Somnium, 
Dormis Atrei fili belÜcofi equüm-do- 

mitoris ? Stti ^ ap ^ssrsp vje(px?^s NwAjj'/w ij'i eoi-icws 
N«^£/5 rov px yi^vTwv ^n ^AycLfxßfJLvcov, 7. Kaf ^v (pmno'as.'] Keu au-nv ts^oKAhim- 

9. 'EXSwf If xX/ertcü.] Tlet^.'fiJOf^©- ii lüo 
ckVjjIuj. 

10. MäXä.] AleWTOcy. 'ATif«^«»?.] 'AxnSwf. 

f ot;/«, <z3C95tto3«.KcyiiK0^'&)j'7Btf .] T»« TWf yji<p^eif 

^oy©-, (w^Toy 0«(7?Ä, ciJTox,ei£fM}fJov tIw \yi- 
T^^cUf yßf^lwf df AwAof uVA^vAi ir^ 'ATJoAX^r/. 
'Am'Q iii M/uavniiy Iv J^cu^itrHfYjyw hiynv^- 
ffn TtoitiVKMy v.ou.oeovmf, 

ai/. £Ao/.]Aa£'o<,7TDpS>Tiö^/.Evpy«*jM<«'.] IIAätv- 

13. 'A/^t?i/j ?i£i?.^ov7tti. 3 Xwet? Ä>AnAa)»' ^8- 
K<^ovTyj. J)^yveäy.v<n -cfei th^ 'Im'», tot' '£571/, 
«>t '£77 5<) oj -fGAy/y-TTüv ra-iniKvvlif (^iot J)a.(po^ 
(peßf^^v, Ol f/^id \^ Tf ffl'wf, oljj 7a -ySe^ 'Ea- 
ht/Juav, 14. ^ETnyVAfJL-^^v.li 'EmKAfji-^iVy 'i'^rnny, 

If. "Hf«.] 'H^HgJt. A/WDjtt^«.] A/7CWOWK0K, 

lujJüiiou.T^dicxsi Q.] ToTf 3 Tfryo7.KM<;r«Ä.]KÄ- 
;(St. 'E(PM^ä<.^ 'E7n§Tii^i ^y^iiM^. tot' ^j', 

16. "flf 9«t7P.^ OuTtöf «CT«. B^ Jl'ap*.] 'Etto* 
pci;5j» 3. ''Ak»<t?.] "Hkbois. 

17. Y^afTtAhifjudi. 3 Tä;)^«? . "l;c5H'g. ] n^yg- 

')5üS77. 

18. 'Exi;^«.] Kät^Aä^si'. 

19. Eif./ij'T^'a'«».] Koi/uaf^oy cy rn culujti, 
Tlie} </l' Ay.C£ß(nQ- nk^T v7iy©-.2 TlienKk^^li 

21. Tor p(*,3 "ovvvA Ji n4?p£95. rs^»'7&»r.3 

'Ej'77("«I"559Sö7SyT5pft'I'. T7e.3 ''E.TIf^^' 

2i. Tö. 3 T»T6), 'EHOAfji^©- fzir^nipd' 

23.Euc/^<.3 KÄ9c4cfV<f. ^'A7?e©- ^,6.3 ß'* to 
'A^fewf TW* ^ Ayl^[jjioy . AÄji?^r©-.3 rioAs^xoi» 

F Z 24. Oy ^4 O M H P O T 

ricwavih») • WIM yxp Vjsv e?igi5 'ttoäiv ou^vcty-tfav 
30 T^^oDP. b yoij> W afJi(p\s oÄvfJL-Tncc ^f^rl^vTis 

^ AipeiTtüy kvr av as fj^^i(p£iß)v vntv^ elvriYi, 

$)i yxp oy oupria\v TlQjLcciJLh TwXivvf^Ti it&vcf)^ Non oportet per totam noftem dor- 

mire confiliarium virum, 
Cui populique funt commiffi, & tot 

cur« funt. 
Nunc verö mihi mentem adhibe cito • 

j;üvis autem tibi nuncius Tum, 
Qui de te, quanquam di{tet, valde 

rolicitus eft, & miferatur : 
Armare te jufllt comantes Achi- 

vos 
Feftinantiflime : nunc enim capias ur- 

bem latas vias habentem 
Trojanorum. non enim.amplius diver- 
se coelefles domos tenentes 
Immortales fentiunt ; inflexit enim 

omnes 
Juno fupplicans : Trojanis autem ma- 
la impendent 
A Jove. Ted tu tuo tene animo, ne- 

que te oblivio 
Capiat, quando te dulcis famnus di- 

miftrit. 

Sic fatumabiit: illum autem reli- 
quit ibi 
Haec cc^itantem animo, qux non per- 

te<fta erant futura. 
Putavit enim capturum fe Priami ur» 

bemdieillo, 
Stultus : neque ea (ciebatquae Jupiter 

moliebatur opera. 
Erat enim infuper impofiturus dolo- 

refque fülpiriaque 
Trojanifque & Danais per fortcs 

pugnas. 
Experreftus autem eft ex Ibmno : divi- 

na autem ipfum circumfulk erat vox: 
Sedit autem arrciflus. mollcm autem 

induit tunicam, vot j^rüssrslAffJiSi^oteitn. Kai Toora.] Kai TBffctüTtt, 

16. 'E^^f.] 'E^K.ÄUjue?.] '2,xwii:>AKiicrov.eivT7 

Ta^uf. Atoi Ji 70/ äyyiho? ^fju . J 'Atto yii r A/- 
05 cvi «KÄ (pi^fov Ttti dyyihicts, 

Z7, "Oi aiv eivd/^v iäv.'fO^i o-BÄTroStJ' ^^ 

'H<A"«A€aif«.] Kai 6M«. 

33. Smct.] Tcuiatui. *pgff7.] Touf J^avoieuf. 

34. Aif«7B).3 K*7ttAÄ|wfÄ*fc7ro. Eüt'äi/öt.] 
'Ot^itjtiw ai. MeAtipföf.] "^O «cA/'f. 'Ay««.] Kä- 

.TSAl'SrH, \a7a. 

55'. '^üiA^tpavnttis.'] Ovrai <H ^thUv . ^ Am- 

^li.hi'Tnv. AuT».] 'Ap77 r > o^ <t axiivv ihTinv . 
^6.Td (p^v'iovm.yTaZ'^ät. Aoj/^o^'oj/.Gvf«;'.] 37. *«.] ^E(pH, «9r£j', tKO-^iOBLTO. ,At§iimp.2 

AACeiVyTnf^eTiV. ^Hf^v Kelyq).2 'Ey c^hVm rip 

38.NM{?T(^.]"A®pft»^,Ä>on7©-.OüJ^TÄ.]Ov- 
cDt TBWTa^H^JV).] 'HOT5tt7B. M«<^eTTJ.] 'Eg'BA.c^'g7o. 

39. ©Mö-^;'.] UoiriO-HV. 0»JÖ"«Vfe'Z8''«A^Ä.] 'E- 

;^fTS.] K«M9EJ'a.J/x«f. 

40. Kct7Ä K^Ti^.i v<ry,ivas^'] Ketfeirdf i%?£5?,^ 

4I.''Ej5£7T!.] Ali)y^p^si^l1^'ptm, ©H}lJi (MV 

diy.(pi.yJ]'' ofXfpn.'] Qtia,''^ ewiiy S^ viXvtiMv. ^y^ 

AVifA^d^ TB OVOf. 'A^(?ipi^70. ] n£e«€>Lfc5(U7T!.'0/X- 

^«.3 ©HÄ?»')^ X^ xA«t/5a»', W To oj/ ^cufacTa. Aft^« 
Qj 077 %vcwhov^^ r T oj/h'p» favlw. ^Ey.ipctvMP 5 

TD, AfJLipi'^JTVy <Sre«f TB fJLVtSlv öSmi cmhihTl^OJ. 

42. "E^iTB eA' op-^i)9e<f.] 'E;£^3j<7? 3 dvasv'i. 
M^Kov.') 'ATrah'ov, Tgvtpzgßv, «f«^ ^/^v* ^^ 

l^770r,<5>^T9 0/0;/« '5fei;^«öj ÄOTB^ TW OTUfJMTJ.' 
Mi 'JTPcT^OV. "E^c/lwS.] "EviJ^JffUTl. ... _ I I A I A A O S 
KaAoj'j vviy:li'nov *' 'T^ <f cw fMyx ßocÄXero C^^oi^s 
IToost) <^' vsral ?\.i7rotpo7cnv eh^cf^o ^aÄoi iiih?^ * 
45- 'Ajt>t(p) <^' cff wfASioiv ßcLXilo I/9©-. ccpyj^rj/\r)i\ 
Ei'AgFo cf g ö-}wi''^^j/ 'nvLT^'iov cL<^^ov cth)^ 

Ol f^JoxripvosDVj TOi S"' rSci^vIo (j^ä' ouyigi» 

Ngg^pgy) -TTCc^^ yj?! nuA)j'}5Jog©- ßcx,cnXri(^ * 
5" 5 Tas oQ^ oiifit^tAgazw, twmvIw vpTwusIo ßnÄloj^ B. 45 

I Piüchram, novam : circa autemma- 

gnum jecit pallium : 
Pedibus aurem iLb nitidis ligavit pul- 

chra calceamenta : 
Circum auteni humeros pofuit enlera 

argenreis-clavis. 
Accepit autem fceptrum paternum 

incorruptuni femper, 
Cum hoc ivn ad naves Achivorum «e- 

re loricatorum, 
Aurora quidem Dea conlcendit mag- 

num Olympum, 
Jo/i lumen nunciatura & aliis im- 

mortalibus : 
Sed is prseconibus argutis'vocibus 

juffit 
Convocare ad concillum comantes A- 

diivos, 
Hi quidem convocarunt, illi frequentes 

atfuerunt valde cclen'ter. 
Concilium autem primiim ma'gnani- 

morom confidere fecit fenum 
Ne(toream apud navera Pylo nati re- 

g'^ = . 
Quos hic cum coegifiet, prudentem 

(truebat conliiltationem, 
Audite amici, divinum mihi in fbm- 

nis venit Somnium 
Dulcem per no«;tem : maxime autem 

Neftori nobili 
Staturaqug, corporilque habitu fimil» 

limus erat. 
Stetit autem fuper capite, & ad rae 

verba fecit, Vfj^ov. Iiyvi"^ Q Titt^^ ro y'iyva ^ )*>«*, jä- 
t3 Vy }y IvTit^hv vifiya-TW. v^Si(ri r «, J'«jä7?oi', 

44. ls.i<7r(tfKilffi.']l\.d>wyii,}y huT^.<pi(nViVi iso'*'- 

4J.'A/a^< <fC äp' ä(Mi(nv iSaASTT).] Tlieav^Tt) q 
«fH^ ws^TTj can^ aZrtui '^ S>i>t«f. ' Apyj ^whov .'} 

46. E»A67D Ji.^^EKdCiJi.'^K'^T^eßV'lT^^ iß*- 
'A:fiet<p^af>-nVi ouäviov, 077 »Jt St/b'-S-H &«, «f« -j^'»? 

47. 2wJ TW g^n.] SiUjTKT» t7rep<i'Sn. X(J^!CO- 

48. 'H«f /4ö' p*.] 'H r\(JiA£^p^ J'L'n^enCiim.Tv 

^O.THT'' 'i^V) CtViTi^ZV. MctX.^ß.v.'] Miytsvv. 
^9,l,Uuij]Ta Alt. i'ocof.'j^ai.'EfUau.'} 'A- jo. AvTtsp 0,] OuT©- Q 'AJa.u«/:/!'«))'. KMfU- 
o^üipwj/o/f . KfcA<jSs.] 'E)c«A<ji/(7t. 

jäSü^oa)!/.] M5JÄAo-4'-j'p^j'.')^^ttiftfyf I^sr.]'E;iq[3i- 
54. Ns^pe» 77j«£^t'n<.] n«t£^ 7M r N4fri£9f fjji. 
yf.ITyx/i/i«;.] 2.V(/S7iM/5 azüO^ya. 'HpTuoSTc.] 
5'(<.KAcI'TE.]'AJ4K«7a7^.0«©-.]"H7B/^üf«trof> 

6Mf67Wf. 

^t/CT^, T^'-arof. "Af;://sa. ] "E^/psR. 'EwjtH.'] 

.70. ''Qi 4^ O M H P O T 

'NuM <r' eiM<&^v ^ujues oi7{^* A/0? ^ toi äfychos a^, 

'•65 ©u^yn^cu ae y^€?\.djai y.cLpvy^lj{gcii}v<7tLs A^)^iis 
TIavmjS'iYi • yvuü yap yav e?igis 'mXiv cupvayifiw 
TpoöMV» « jap W dfji(p]s ÖÄv/x^mix. ^i^^^t e^vns 

'A^zivccTDi (pcß-^ov'^ ' e'TTBh'xy.'^v ydp am^^ 

^ Ky>^ ojyiT oj[V/iv TTüoz (3a)p7i|o|w^ ii^aA^ A^^/jßv* 

7 5 '*TfJL€iS tT' a;i\o<^;' aAA©* gpjjTUftv g'Tregojij', 

tiTTJz oy cas eiTTCov^ ■>[^t ap g^gox/. roioi a^ ave^ 
Nejwp, OS pa riu^fo aj/a^ tjj/ Tnf^^vev!^^ 

'Cl (piPiSh 'Apyeioov ^yvjTope nj^ fMShvTiSj 
. 8 o Ez jw^j 715 Tüj/ oj^ft^f 'A^^wp aAA©j \vian^ 

^uJu(f 'iS^v 05 jMy oiß/Le^^ CA'\ e^^TzS eu^eroji it). Dormis Atrei fili bellicoß equüm-do- 

mitoris > 
Non oportet totam noftem dormire 

confilianumvirum, 
Cui popuiique commifli funt, & tot 

curs funt. 
Nunc yero mihi raentem adhibc cito : 

Jovis vero tibi nuncius fum, 
Qui de te, qmnquam diftet, valde fo- 

Hcitus eft, & raiferatur. 
Armare te juffit comantcs Achi- 

vos 
Feftinantiffime : nuncenimcapiasur- 

bem latas vias habentera 
Trojanorum. non enim amplius di- 

verse coeleftcs domos habentes 
Immortales lentiunt : inflexit enim 

omnes 
Juno fupplicans : Trojanis autem ma- 
la impendent 
Ab Tove. fed tu tuo tene animo. Sic 

illud loquutum 
Abiitavolans, me autem jucundus Ib- 

mnus reliqnit. 
Sed agite, fi qnomodo armemus iiliei 

Achivorum : 
Primüm autem egovcrbistentabo, ut 

par eft, 
£t fugere cum navibus multorum 

tranltrorum jubebo : 
Vos autem auunde alias cohibete 

verbis. 
nie quidem fic loquutuS) confedit. His 

autem furrexit 
Neftor, qui Pyli rex erat areno- 

Qui ipfis fapiens concionatns eft & 

alloquutus, 
O amici , Ar^ivorum dudorcs & 

principes, 
Si quidem aliquis (bmnium Achivo« 

rum alias dixiflet, 
Mendacium diceremus, &magis aver- 

läremur: 
Nunc autem vidit qui /^ longe praf- 

ftantiffimfi inexercitu gloriatur ef?e. 
Sed agite fi quo modo armemus iilios 

Achivorum. 70. "ßf ^'.] O'^-mi "it cfii «T©-. 

7l."ft,;^7o.] 'A:7h;)(€]o. 'ATTOT^eti«^©-.] 'Atto- 

7Z. A'i xAv vm?.'] "Oyitoi a,v, 0fi>pnfo/4*^,] 

Vj. TlcfpfienfMii,'] 'AToo-wpdC hn-^o/ua/, aoto- 
W«p<M' «Tft'T« ^^Jtw-S«? KA^lCÄvH ßctoihJöt 'A- 

vJ>v ^. 

74. noAvx>i«7ö7,] riöÄV^st^^^o/f. V^xrmM* 75-, ''A^\o9sj' tf ^;v©-.] "A^X©- ÄMÄp^St»', 'E- 

pM7ü«J'/| KäT5'x.^''> 'kcoKVHV* 

77, 'Hr.] 'TTTTip;);«^. 'H(««^og^7<^-.] '^A(ji.fd- 
/*Kf, TfCt^e^. OLfJUtM©- "ß M 4*/«/«©-. 

75». 'H^MTopsf.] 'H>«^Vsf. 'HJ)6 ftl/or72<.] 
Kai 'TT^CüKoi, 

80. "Ef/Ätrsr.] Emj/, iAsfg, 

81. '*'dCeA)Vx€.] ^c^Jc^©- ar. *Ä/^^.] Aojy- 
^oi/ug-Srt, i^-^heiCoifJt^, Noa'?)/^oj/>i€^.3 X«- 

81. "I./'e»'.] 'E:&«tf.!7a7o.M4y«e<r©-.] Ms>a- 
Ä»f Ä6<r©-. E»;tf30 Av^J} Hpi-^^TW.» 

84« Bk- I I A I A A O 5 

'Orpuüya isvou^ Aios af^/^A©*. 01 cT ayi^vJo * 
K-ipu^ves ßoiCiovfes l^nTvovy ei'TroT ajünrns 
1 00 nauoajwJJüoi "itXccJy^s * dm j 'npeicav 'A'yajj/efJLvsov B. 47 Sic loquutus concilio iucepit exce- 
dere. 
Hi autem furrexerunt, parueruntque 

paitori populorum 
Sceptrigeri reges : accurrebant auteni 

populi. 
Sicnt gentes eunt apum conferta- 

rum, 
E petra cava lemper recens vtnien- 

tium, 
In modum autem racemi volant fuper 

floribiis vernis. 
Et alias häc affatitn volant, aliae il- 

ra€ r 
Sic horum gentes multae änavibus & 

tentoriLs 
Ante littus immenfum procedebant 

ordine 
Turmatim ad concionem : inter au- 
tem ipCos fama accendebatiir, 
Incitans Ire, Jovis nuncia. Hi autem 

consregati erant: 
Tumultuabatur autem conciü, fiibtus 

autem gemebat terra 
Populis fedentibus, tumultus autem 

erat: novem autem ipfo 
Praecones vociterantes cohibebant, G. 

quando ä clamore 
Delifterent, & Jovis alumnos reges 

audirent. 
ViKtandem reftdit populus, tenebant 

autem fedes 
Cefläntes ä clamore : rex verö Aga- 
memnon 84. B«XWf y^'^f^ Vii^.'] n^^Hf« TD -f Ik. T« 
xj a^dcoi TTiTt-fj^av. wagje. 7^ a^hu. Sil j^ cAt- 

ffw'liTU, 

88. Tli7fi\i OK. ^A*(f)ypÄf.] 'Eä THf JWiAUf 

aexvoioiv.'} 'E'Wi iCii Av^iffJ xj* 7"o 'iof yiyvo- 
90. Ai (M r 'ivSra. ÄKif 57%7n)7j!«t^jiu-er6 TS »rÖÄ»] 93.'IAäcA)'j'.] TaTSJTjyJ^ llAey x^ t^r^j^i^Äj. Mstw 
c/V ö'ip/öTt'.] 'Ef CWTHf Ji. "OftJtt.] 0«'ä ^»^to) xj 
ZXHeÄyj/. Ae</^«M.] 'E^M^^O, c/)s^l>^^7IP. 

94. OrpuuKOTt. ] TlA^yj^dio^tt 3 rsretfoc- 

95. Jir ^ nxi •2'' ^nr^.-XJ TU -^ ÄrpJC». Supu- 

9^. 'll^CJ/TTWy. ]^ KäSkJ^OV'TWP. "0/JM.S©- </l' 

«V.] 06fuf ©- Q nr. 'Evnet J^jVi?««;.] 'Ej/reaä' 
euJTBf. 

^7^ Booft);/T?f .] Bofö^'T^f .' EpHTVc^.] l^ctrei^v, 
'Avt»;.] BoHf. 

98. 2p(0»Ä7ü.3 'ATTi^tVTV, -TizwavlVTr}, A/ojTg- 
?ie«v.]Tffl^;' A/of ^iiftj//H T59£5r]U,<4o«|/.Bi£c7A«&iy.] 
BÄ(77Afc&>r. 

99.2T»<r»i*.] MoA/f,JV^p(Sf.'Ep»)TO9€(/ o,y^Bi- 

feÄVTO mMJ)>ap. To «puTüdi?^' Tm^nnil', iv^yt]" 
100. Kxaf^/Jif.] Bon?, xfiAvy'ni. ' Ava <PC '(t^.!^ 

lOI. Ka'- 48 O M H P O T 

AüTop a£5t Z^s S)2yje ^J^^xivpc«} Apy|(po j'Tti * 

1 05 AuTocp 007? ng^%|/ (J^x.' 'ATpgi' 7ro/|L<^n -^wy • 

Ar p^s S'e ^viKjyMv säittb 'wohvctpvi Qvi<^7t ' Surrexit/ceptrum teneas : (qaod Vul- 

canus lahore t'abricavit : 
Vulcanus quidem dedit Jovi Saturnio 

Regi: 
Sed Jupiter dedit internuntio Argi- 

cids : 
Mercurius autem rex dedit Pelopi a- 

fitatori-equorum : 
rurlus Pelops dedit Atreo paftori 
populorum : 
Atreus autem moriens reliquit diviti- 
pecorumThyeftae: i'T<ä6^sv, Avcigpoiph 3 TfW©". 

•vvuov.O" 'i^v y^ äuiidii 7ntA7<h,^l^i '^'IvcL^aSrjfa.- 

^•^(nv (ww^ (pvKO.ya.'^Afpv r tw/o-^Iw Ki^df^ovj 

Sreii '■j 'E^fj.'^i varo r Aiii JtXi-v}/« rh ßvyy i- 
^hJ^i \ctStiiv iiKtiJiWATV r "Af^PV, Kl^a ß^Kav 
ATTuCleiVi, ;^ h']c^^v 'Apfw^oj/TJff c«An9)i. T« o 
'lo7 i)"Yi^. aiTWti ßoi oigpoV 'fe/xCrt/Xf*. H Q aÄ '^ 0- 
JhjJili^fSf^TOV «A^K «f T ä-üt' lyMvtli 'Icäftov XfiK- 

0fa.yJa Tref«» ruu 3 ä-^b'' Ifieivtit BoWp«, 'jAÖ»;?«, 

All jV/^of • o'Wii T«;' a^yütjM (m^'^Iim armhAQvtrAi 

Tlit^ei TTU^ß, TW N«AW TOTVLfJLS 'TPfJ-iit "E OTt^O^'. 'H 
Q l<0£4«t 'TTKATJTi^V K.H7W/ Wagjt ' AlTOKhoMfa CV 
TÄ et', 

104. 'Ep/i/HöjQ ötfÄ^ J^'ruTliho'Tn 'TKn^i'T'Tra.^ 
"l'TS-'ZfHf TAriTfow.ToKifji.iKS.'l'm-aoJisiueiAt) O'ivo- 
fxä^i ^yin^ ggjf.^HOTc TTeAo'O-O'jMypTyAaj/T 'Ep- 

KACciVi i^ T IctüTO? yi^ovXy-do y^ tu vty.i\(mfv %- 
•^aÖAof THÖWf yLfMif TM 3 viKti^ivli ^VA\oi.^ A- 
"^avi^o/j^av Q (Wt^' PCiVüixa.©- oi-m^i r aff^UL- 
1©". K 5^ cu^/r/ÄJcA^T»; g/zCoAtff ;(«tT5^t', <j^To 
"jswaffwö'd/J®- r MffTyA». ;|^ «tw viv'im^ ^ *>'«- 
pO ° ^'I'O/^'S'O?^ TW MvpTlAw g7rrt£ot«7K,uJ^'©-,o;75Jf 
^ttbAM^ -^^ rieAo-Jsr©-. oX) g-jiJy'iTc A/ä^cwJ'oj/tkJ' 
^ fluJ'^ t/)at T A\yeÜM 7n;in^,iy J)-^»aBicnii ■^ 'It':?^- 
(/Ä/ZfiÄC, y^TztCui 0% T äfiuctl©- niAo4.,£^HTi^ 
Vc4jf X^ -f gpM/XX. Kä,T'C^«fO Q )(5"p» W 'l'JffTZCeTÄ- vi i'lTrTrec/U/i/««, y^ny>pna'Am. r MupTjA«,«»? jS/- 
äj-äöö^ iSuAnSt:^']©- ewrlw, }C) MvfvhovT[i\o4' &» 
r AfuetlQ- »Sft «f TO -PTiActfC^, au^Tof |j mio^, 
o^v TO /& T/iActJ©' MvpTwo;' a/^nJ r MypTXA«, 

'Sfei T8f W-Sr»? flWTBpjicM'. 

105". AuTap Ät/^fe neAo4«] 'O jj n^Ao-J- TOA/f 
s JJüKs;' a,v]o T« 'AfT«, IleAo^ 044 <a^7i^i yjMcu- bkvIQ- «V T XpüCT'Za-'ZB-Sj riiAo^ ^>«'tf<, '^(^iüJä/Ibü- 

(7? T»f a,-j]o^i^.i 'f C<?A[iif yc.vof/^fjüs Twijki/i-nA- 
o"«?. T^styT^Vfiu/]©- 3 TSneAo-a-l^, 'ATfeu? /j^J* 

T '5V»Sa;Sü'T€£^J'^u« SpÄTö TOAA^eA^w;/, &«t£^77>- 

crg-^To^Twr. 'irop^'EAai'/x®-, 

IO($.noAucyj'/.]rioAü9p4/!>tM«^'/,^8ö7i;t).'A7f«^f 

rieAo'iy©-, ßAinKi^atv 'fTliK07mvvY\<r>ii w^AiiTm- 

T£, 0, 77 <a(V yJ^l70V hl Tolf Tnii^ioifOMn '^uPi)B'^y 

T»77) 'Ap7S|«<c/> 3u<jttf, Tivvn^ei(rni '■^ äuttJ X,pt^<77K 

^i KÄ^VAKA i(pvhA7J?. Mfcf* Ji 71 <p^VMV cm TM 

K']»fMtVyyji>i^7m'^ei x;p rA'jPP^v. 'Aviafj^ov 3" ^ 

T8TÖ Qv'l^V i<pA(nV i -värSASTSyTtt öf i^aVTAy'TriitTAt 

'Ai^ßmv, c^cTki/o/ ivraii K^nf^uf KACov-m'^^AV- 
T^VHvra aJW(pa3 a; i ,h'ovlc<)f i^t 'ni^T^ xo^a- 
Tiä^i. AijTOi 3 'ihZ'^Ujiv tS Tikn^ S'üy Kj rlxu ßA- 
fflKHcUV i'X^iV TtUu y_fV(Xnv A^VAi-^VW ^vto'"^ 0- 

(jioKoy'^v']©' iy 'A^ea-f, ZdCf 'E^fxlto vnij.'Uil'T^i 
'A^4Ä,!rwj5«'tö^A4}AJr «BfeJ-f ßAmK£iai,i^ (^nhvv -m. 

'Jsfei '^ ÄraToAWf , /yOTT ,«5>AiJ TTD/Heö^ TtlV ivd^TllUf 

Ocfiv ÜKi©-, 2iuj6S(M^k 3 'zßd THTCäv, j'a/©- 
tIw J])(r/v ei( AVATOKAi 'z7n)i{iazt^c»"OQiu hy,fjJp-ni~ 

ßA(TtKeiaiM*Arf<£i 'rsafihACty j^ Qvk<^v ifvyd- Avffiv* 107. Av- i 
I A I A A O X 

Avmlp ojyn (Buec^^^Ayafji^fJLvon Aa-TTß (popLujOAy 

lÄiop oK'TTBpar^^ our&i^Qv omivieSzij • 

AucTKAeo. "Ajjf©* iH€^5 iTTgl TToAtu) wAgOK. y\^Ov] 

*^5 «Tri TToMafiov ttoäIcov ^giiiÄvcrs ^{^pLujcCy 
"HS'' eil j^ AuoT^ • T« yi >{£^t©4 ^ yAyi<^v» B. 45^ Sed rurfus Thyeftes Agamemnoni reli- 

quir, ut geltaret, 
Et multis ittfulis & Argo omni impe- 

raret) 
Hoc ille nixus, verba alata di- 

xit, 

O amici heroes Danai, tkmuli Mar- 
tis, 
Jupiter Saturnius me detrimento val- 

de irretivit gravi : 
Infeftus, qui antei quidem mihi pro- 

mifit & annuit 
Uioexcifo bene munito, me reditu- 

rum : 
Nunc yero malam fraudem ftruxit, & 

me jubet 
Inglonum Argos redire, podquam 

multum per.iidi populum. 
Ita fcilicet Jovi praepotenti placitum 

eft, 
Qui jam tnultarum urbium demolitus 

eu vertices, 
Et adhuc demolietur : hujus enim po- 

tentia eft maxima. 
Tiirpe enim hoc eltetiam pofteris au- 

ditu, 
IncafTum adeo talem tantiunque popu- 
lum Achivorum 
Irritum bellum gerere , & pu- 

gnare 
Cum viris paucioribus : exitus auteoj 

aullus dum apparuit. 107. Au-wp oaiS'Tt 0ver'.] 'Aj'ttc«, ©wsst»? q" 

Jhoffiv ^tujvci ji/o ßetoiKeiaJifi "tvet 'Ajä^woj// a,vSfw- 

io8. noA.^M<77.3 TloKKiui. Ni)ffB/<r/.] Nm- 
OT/f. rJjiT®- </^4 ^ yn 'tff^J^TnyiCfj^li) \szsv ^kÄit- 

vnocmf, «775 ^öJUTJf J>Ä7rai"7c? hmi mli yjü/Mt.oj tr^ 
tiMiräV vn^j. ^'A^yci'muiTi.'] TlOMni^' Affüf, 0- 

ö^Ayafjtkuvojy. 'Efetcm,f/^Q-.'\ 'E77?p«e&f/f. "E- 
Treet.] AoJk<. Jl^tmvJhc.^ ^Ev OJJTvlf HTnv. 

Äff)©-.] 'T'^piTö/ «ra 'Aps©-. 7n>Ki(X4yjii. 

III. MijÄ.] MijÄAwf/'ATM.] BA6^^«. 'Ej'e- 
eTVjffs;'.] 'Ei/iC<J^£v. Bey«'«.] MsjäAji, i%fA. 

III. 2;:^TA/©-. ]'0 TO ^IkiäI^hv x^ S\j7!^y)iihv 

Tl^n^v. OTS tv TH AuA.it/), «< s^nj sp«. 

ii3.'EX7räffftt;'7tt.] 'E)CTrcp3vffayT«.EyT«p(^or,] |/©-. 'ATTO^esöj.] 'A;7aAA«77£<^tti, 'v^pj^yff?':/. 

114. 'Ato7^.3 nAotj»!«;. B8Ad!/OTt70. ] 'E^K- 

11 5, Aya-yJ\4Ä"Ap^? i>uö5.3''"A(Afor «'? n«Ao- 

TioAwj ahzaet, Aetor.] A/677 &y TW TnKiy.^ 7n\wi 
o^\0V d^TwASoa. 

IIö.OüTW TK.JOüTW e/Vj.M4AA^.]'Ap5OX^j'«0/)U. 

'T-z^J^ii'.] T« vz^ep^öj'T? TH StwÄuH ndvitov i&t- 

117. noAXÄft'J'.] TTeAAa;/. "Es» 3 TfoTWi irn- 
KTtffiii^iJi©- A\o\io>v. rioAJWf.] rioAfift'^. Kä- 

plMA.'] 'AJC^?770A«f. ^ «, ßAaiKHA. 

II8.''H <r' 677. ]Kä« '£77.K£5i70f.]'l^VjcA^yÄ/^«f. 

119. Al^ot' jB70c/\y S^tV.] 'A«JVV 3^ 7»T0 
^i». 'EcOT(C^o/a.] M£7«')^£9E£^/f . riyS^f^iu.] 'A- 

Iio. Man}-.] MatT^tü. To/6yJ^.] Toivny T« dpi- 
TH. ToojoVA,] K«i 7ra«7tJ' tt^hS«. 

IlI."A'S5ewx.7tf.3''A'SJC5tX-75;', «tTtASfür, FIoAe- 

(HAKi/^fiTU. 

G iz^.Ei'S'/» 50 O M H P O T 

O/ jot« juij^* CT^ia^öCTTj j^ CTJC g/ wer' e^^PigvTTx^ 
'lAi'« oKTrepau^ w^'cuojw^Jov «^oA/gö^r, 
Evyeoc ^n ßeCccoccn Aios fJUi'yaAv cvioLvm^ 
135 Ka) «Tri J^»£jft o^aij-Ws ygwr, ^ cum^p^ 7\k7\wj'm.\ * 
Ai S'i TniTifMcnpßtir a?[g^if -^ vv-mx Titwx^ 

Au TMS <lii^ip<viv « gj'g>(5ft ^feJ))' l'niiJJcSüj, 
Am,' flfc^ö', cJj a»» g^ «TTzy, 'axa^fjui^zc 'Tiu.vTiS ' 
1 40 ^^^^ CMx; j/))U(r) (pi^L/J Is ^T^LTf iSba yojip * Si enim velimos Achiviqti« troiani- 
que ' 

Foederibus fidelibus pcrcuOis numerari 
utrique, 

Trpjanos quidem legere cives quotquot 

Kos autem in decurias difponamur A- 

chivi, 
Trojanorpm autern viros fistulös acci- 

piamns qwi vinum t'undant, 
MuU» dcturi« iudigercnt pocilla- 

tore. 
In tantum ego ak> pjures «0e filios A- 

chivorum 
Trojanis qui hal?i»et in url^. fed aii- 

xiliares 
MuJtis ex civitatil>öi haftas vibr^tes 

viri funt, 
Qui me valdc iinpediunt,& nonfmunt 

volentem 
Trojse expugnare bene habitatum op- 

pidum. 
Novem jam prsterierunt Jovis magni 

antii, 
Et jam ligna compiurucrunt navium, 

& Tparta dilToluta funt : 
Et nofh-ae fortafle uxores, & infentea 

liberi, 
Sedent in aedibus expedantcs : nobis 

autem opus 
Fruftra infeftum cujus gratia huc ve- 

nimus. 
Sed agite , ut ego dixero, pareamus 

omnes: 
Fugiamus cum navibus diledam in pa» 

triam terram: ""Owc/.] Omjvi. ''Ectff7V.'] Ei«;/, ■Ü!r<if')(ytn. 

l^7.''E.\oilM^.2Aa.Coi(JUV^O)vo^iJiv.']'KlfvXy, 

1^9. Toccror.] _ ..,, — _, . „^ 

TlKici4.~\ Hkhuvos- ^Ey.fJfJau.'] eTj/o/. 

130. 0/j'fiM«CTi'.] O'ivvii 6lnt^ffiv''lhiov. 'Ewj- 

131 . rioMiwi/ 044 TTrXiap.] 'E;t 97ü^^«J' Tdkiap. 
fm TiiTi ģ9t eiiv y-Xa^yTU, 
132. MijÄ.] M6)^A«f.(7L'fjt0CWO7f677CP. (UäX- 

>^ o.'^rei^yHOT top ttcWvhp ta^^fMOi. O.uk «ö»«»".]} 
Oo öV5^p(4>p«»7 ßuxbf^ov, ^, JiaidUi^ov, 'Ictp 

133. EiJj'ä/o^mVo:'.] K^«f otKifJ^Qv. Htcai- 

134. BS^ÄÄÖT,] TlA^CiCi)ng.7t, CTÄ^^JHAy-SttCTT. 

135", Ak£^..] AogjcTÄjftJAA.Stcrxwt.] A.'ÄirscTji- 

AwjJ).^ A/ÄAeAuju^3 OTtmVT* ^KaS")]. 

1^6. "AAopjC/.j r^AJÄUX*?. N«-:?!*.] lAlK£^,. 

137. Ejä3-]^*'^^°0''^>' f*«r«i^«'<"-3 'Ef tbTp 

ShKp^jyjcnv r StJAsof.To 5 7m7iÄaetal>v."A/ufM 3.] 
'Evv[Mv i^i. AisA/ÄWf. *Ep;;»j'.] Nuw OTxoASfWf. 

138. AvTWP.J 'ClavjjTtoi, ofxoiwff «, jUÄTmap. 

'A;t£5?cU'TB;'.] 'ATSAH&JTri/j Ä77?>.«P<»7DV. Oü HViy^.'] 

Ovvv©- ^ctr. Ac^£^.] 'EftcwSä. 'lK<f//Se5a.3 
IJ5>. 'A^A'Äj^,.]'AM<i /«jir£;inH:^,tw-5tt.]'At'- 

141. Ai- r 1 A I A A O 2 

"CIQPP l-SttifcM It&.r^S AlOS CK Vi<^i?\<XMVt 

'€is d\' Ott tuvri^ ^gfpvp©* /3a3i) A)iib»' eA«^tyr> 
AoiCp(^e'7rSLj'y,^ot)v^ 'f^ t vuv^cc<px,^eosiv* K 51 Non etiim jam Trojata capjemus latas 
_ vias habtntem. 

Sic dixif. His autem anirtium in pefto- 
ribus commovit, 

Omnibus inter multitudincifa quicuuq; 
non confilium audiveranu 

Mota eli autem concio, ut fluftus in- 
ffentes maris 

Pelagi Icarii, quos quidem Eurilfque 
Notulque 

Commovit cum irruerit patris Jovis 
_ ex nubibus. 

Sicutque quum moverit Zephyrus in- 
gentem fegetum campum venicns, 

Rapidus fupernc ingruens, & fpicis in- 
_ cumbit : 

Sic horum töta concio mota efl : hi au- 
tem Fremitu militari 

Ad nares ruebant : ab-infra pedes au- 
tem pulvis 

Stabat excitatus. hi autem alii alios 
adhortabantur 

Ut prehenderent naves, & traherent 
in mare valtum, 

Fofläfque expurgabant. clamor autem 
in coelum ivit 

Domum properantium, fubtrahebane 
äutcm phalangas navibus. 

Tunc Argivis pneter fatum reditus 

■ contigidet, 141. 'A/pwiTD^MV. 3 tlof^{iffa(^ y kiSa- 

141. "fle/ce.] A/S7ttö^|s. 

145. Mstw 3?i»):&üi'.] 'Ej/TZ^^HAw.^OoB/K ^a- 

144. Kivfi^ <fC öi^^ri «5 yjö^TJt fxa,K^,'] 'Af- 

Stf,] 'E}uv))^i Irofety^ti. 

145". Tl'ovra 'iT^eioto.'] T« 'I^efu Tnha/yai' 

>mHvT^ Hi twrh, )^ ci/7iv\o(j9fJis «Tcot. Mstä 
niuj riÄö'/^ÄHf T£^o? Toj/ Twü^v l^i^iVy Aou<I\t- 
A©"j IvKetCifjSfJi^ tIuj Mli/o«f o^yUfjy 'ar'rspfo- 
niff ffuv 'lyj,fa twq^ MtKpnw? ttpifiTo. Kätä- 
"Tg!j-6fT(^ 3 n TnuJif, TV ■üs^x.HySfJoy TriAÄf©-, 

:9*? elf '^dy.DicevTVi'ZiKAKiaii id) rov h^v mjiv 
o^J^ep^yV®"» '«'(«Ve Tra^-mq Kft);gj\K ^yxr^.- 

eu770/f. Eyp®-.]'0 2wrÄ AvATvKtii Tnkxv einy.^} 

Geitt{. 

I4(5.''n£9js.] A/^>«?5, J>s-nf(^^.fg. 'Etaf^Äj.] 147. Kif»)ow.]*t/i7iJa-^.2e^i/£^f.]'0 rt/TTJ c/bcrf/3^ 

'i'j(po^v. ÄHiof.J 2/7D?i6£?r ;^eioc. 

148. AeiCfQ- if^wyi^av.'} ^(poef^of^-miiaVift^ 

149. "flf tI^.] "Ol/TW? TaTwr. ''AKAHTif. 3 
ptfCft). 

ifi/'lrÄTT».] 'ir4»'^» «fwpSTo/A«^?^'»).] E<; 

>S'^<cXkhv. ATaf.] 0«ÄC, (poCi^y. 

if^.'EfsJc^Stwfpf.J 'E^WÄT^ot/.Ovp«;.] Tä- 

I5'4. O'/yjt/"' h|«^r<)j'.] 'Op^^'ac, eii ö^KOV 

ATniVaU <tS^^lJM(j5^CCt.''T7ni </!' »f«OJ'.]'T^«p«J'e/V. 

i5'5'."Ef-5«i yve.i/.]KaM Trap' oKiyv TirnAv.'TTTip- 
r^ ^' "7c «</Öj [mKi<^. 'To Y)S\i K^yvriaiov *»? 

G 2. . if(?. n^^? ya O M H P O r 

Xl'TTD'Troz oJfyiG^io Aios iiyc(^ a'rgvixavt)^ 
OuTw <f ri oT)i$v ^f cpihlw es '7nx,'7fiSh yv^uv 

l6o Koe.S'SiyAv ou^hvv Tl^ccfJLüi ^ T^ci y^iiroav 

'Am' TrSi viüu ^ ?ig^ov 'A^o^v ^X'iig')(i'mycor, 
"XoTs cf[^ cl'y^o7se7re2ocrivepri'Tvs^cS<Ta4 e^^'^p$ 
165 MnS'e ecc vria^ a.7\g^ <K eÄvJ^J^j ocfJi(pie?il&j-a/, 

B>] ^ ;^.T OvÄVfjL^TTDio xuftwcav d'i^aiou^ 
"Ka^ia^hi^s cf["ii(J^s .Bvois 'Qn v^oa 'A^j(Sv* 
^vpev sTreiT ^OSi/crricc A//' ^rnny amn^^g. vtqv 
1 70 E^aor' * «<^' oyi vnos evojihfJigio fx/e^ivns 

^lo'^es AagpTiaSVj 'TniKv^m^^" 'OcFbojgcTj Kifi Minervam Juno fermone affata 
fuiflet, 
Pap« ^iochi Jovis filia indomf- 

Siccine domum, in dilcflam patriam 

terram 
Argivi fugient fuper lata dorfa ma- 

ris, 
Cloriam autem Priamo & Trojanis 

reliquerint 
Argivam Helenam, cujus gratiä multi 

Achivorum 
Ad Trojam perierunt procul a diledli 

patria terra ? 
Sed abi nunc ad populum AchivOTum 

3ere-lor:catorum, 
Tuifque lenibus verbis cobibe virum 

quemque, 
Nee fine naves in-mare trahere, qv« 

hinc& inde impelluntur remis. 
Sicdixit. necnon paruit Dea glaucis- 

oculis Minerva. 
Delcendit autem abOlympi verticibus 

concitata, 
Raptimquc venit veloces ad naves A> 

chivorum : 
Invenit deinde Ulyflem Jovi confilio 

parem 
Stantem : neque hie navem bonis trao- 

(tris inftruftam nigram 
Tangebat, quia ipfura dolor «orde & 

animo invalerat. 
Prope autem {tans alloquuta eftcaefu's 

oculis Minerva, 

Generofe Laertiade, folertiflime ü- 

lyfle, 15-7. Si^'^OTZB/.] $<^. Tltcmi. "£57 ij 0^pp«/M« 

K7i)V.Z<£fyK£ßva }^ 'Vi,a{ '^o/j^@-yiv KpMT« iTn- 

Ai}iJ)i)iov Tirnv vvct h Kpi^Tj» x^Xf^öj. I?cf « Ev- 
^oexay. A/of teä©-.] Ä/oj TiKXoy, 'AfvTZoytj.J 

j^Ttt v&Ttt Afc>« -mtYiivii ■miv^A'^y x} 'ümS'©-, 

KjiKAfifiVIXJUH. 

160. KAJ'S'i KJtV ^'iTWliV.yTo t^niyi&lAKimliV 

«A' Av yj/ji^aty 01 "Et^Umü Tvti Tf «ot tüu 'Ehivlutj 
ivToZ^. Ev^kIw.'} Eyp^iJu), }(cfM^yiy, 

161. 'Af>«ttJü,] Tlu) nsAOTTB^/fHOTeM'. « jS Aet- 
KuyiKti fü^Q- riv miM-^of '^ Tliho'mvvnw. "^Hf «?- 

i5i. 'Aot/iovto.} ^ATmhovTVyii^Ay'i^^. iiKtff 16$. 'AWv* iSr.] 'AW^'ä^Si-Mstw ActOK.] 'Eth 
-?" -^' 'EAA.ia/ö)r op^Aoi'. 

i6/^.^Ay»o'ii.']Yl^!n\v\(ny 'OfAoii. 'EfM7ys.3 

K«AVg, yJ.Ti^y »cv'^^i. 4>&7a.] "ACcTfJJ. 

Elf ^ ^Aataröi' ;c^S«AÄ«y. 'Aft^/^i ara;.] 'A^a^o- 
Ti^a^v Tcu{ )uo7nui iKouvofjSpoi, n eis hJiTi^ 

166. OucT' ÄOTi&wff?.] OüJ^ TntgtiKvffi. TKojJKJa- 

77X» TMy^^JB"»!«!». 

1^7. 'A»^Äoa,] 'Of^'^aoa. KryMJ'fiJi'.] 'Axfö- 

l^p. Eüpgi/.j'E^J^TSAÄ^g.A/l ^77>' Ä7aAfiM"7T(/.3 
T^j^ A/1 r ci'&fAiaM' TiT«»'. ''E7re<7<*«] Mi']A7Wj]A. 
170. £sa67«,3 'EfBTtt. 'Eöaj?A«o/o.3 Evy,^ 

iTi.'^A'^iTz.yH'^iTv.'E'TreifMv.^ 'EthS cw- 
TvV. ^Ap(Of.] Ay'^. ''l;c5W€.3 Kät^Aä^«. 
172. 'Ayx^' 3 'E'»''''** Tj^.miov 'IsAyS^n. 3 

175. A/o')^<yef.3 'Atiü A/3f '^;:^K70'5^'©-.&ü')^- 
esttT?. AAcpTjaJii ."J AAtfTii'TaS'Ooiar^'.IloKv- 
fd^i-l UohyCvMy ffuvni* 

17S' 'Hf 
I A I A A O 2 B. 

Ov'nü S>j oTticv ^3 (^t?\.!/jj es rrtCI^Sk y^OM 
1-75 4><^|gc5'' of »'»igoj/ 'TTOÄvxT'.n'iai 'mmvns^ 

'Apr«/w; 'EÄiytwy ins «Vgic^ ttoT^ioi "A^^CfSv 

'Am' '/.^ r'i/W /wj' ;^c>''A;:|^^ftl'j'j^ yy^S^rl^^ * 
8 o 2o?? c/l' ct'}^o7s sTrieosiv eßriTue (pcSnru e^ff.(^v^ 

1-8 5 Autt)« <A' 'ATfeiS^cü 'AyxfMfxpQv^ ccvn^ lArSw;/,.. 
Ag^ccTD Ol OTtJi'^^f' 'TiuA^iov atprJiTüi' aia * 

"Ovnva, "ßj ßoccTi^ricx, kj e^o^v at^v^Qß, '^X^^p 
Tov (^' d^ydfjois lmii<yyiv spYiTu<Juov.$ 'Sj^gtts, 
190 ^oiAfj{gvi\ % ai hivje "H^-n^v Ofs Sihoje^ * 
Am, a/ums TE i{^^(ro >^ oc??iVs iS^m_?[g.vs, 
Ou 5«,^ Tzy <7a(pcc oTcS-' o]©< yo©^ Ati^« JUo • Siccine domutn, in diUftam patriam 

terram 
Fugietis naves multa traofka haben- 

tesf ingftiTi, 
Gloriam autem Priatnc & Trojauis 

reliqueritis 
Argivam Helenam, cujus gratiä mulri 

Achivorum 
Ad Trojam perierunt procul ä d^let^a 

patria terra ? 
Sed abi nunc ad populum Achivorum, 

neque cdTes : 
Tuis autem blandis verbis cohibe vi- 

rum quemque, 
Neque linas naves in mare trahere 

quse-utrinque-impelluntur remis,. 
Sic dixit. hie autem intellexii De* vo- 

cem loquentis : 
Tendebat autem currere, bcnamque 

abjecit: illam autem fuftulit 
Praeco Eurybates Ithacenlis, qui eum. 

Jequebatur. 
Ipfe autem Atrida; Agamemaoni obvi- 

us veniens. 
Accepitab eo (ceptrum paternurti ia* 

corruptum lemper : 
Cum hoc ivit per naves Acliivorum ae- 

re-loricatonim. 
Querncunque quidem feu r^em leu 

primarium virum inveniret, 
Hunc blandis verbis detinebat a- 

ftans, 
vir optime, non te decet ut timidum 

trepidare : 
Qiiin& iple lede, &-aliös federe fac 

populos. 
Nondum enim certö fcis quis animiis 
Atrid« : fiMs^. Tliovvns.J ^E-fJ-Tnenujif, HnK^vns. 

180^ 'EpiiTve.] 'U^'^^i. 

vlw. ^avnovitnis,'] EjTrBffTj^.. 

183. Bm q &««v.]"ißpAMiff5 3 j?i;i^y>'A7ra'5 %Aa<- 

fc7?p©- «lof '^v EJpv^Ä7jff,;^e7te9f 'AytfAy^o- 

184. 'O^thJW.] 'H;toAKSw. 

1 8f , AuT^f </l' 'ATfeicTeö ^AycLfXi(^vov<^ dvn©- 
iA3öj'.3 'O '0«A'a*<jL'f,(pjfe7, fl&^ r 'AjÄfie^i'flj/©- 

TKf. 'AV77®-.] 'E^6;'£U'77«f. 

i8^.''A^Si7?J'']no;«77«^?T»7T)7rs^*s«/. rä ^^ d.bmATiv hm l[jL-^v^v Ol «p/Aocro^o/ TttOT^OT • to 3 

187. 2u») "TW.] 2luj TKr^jT^) tfXMT^p« (AfAoyoT/; 

188. "E^o;:^K.] 'E^i^vJA, ßAffi\ia. K/p^/f.j 
KÄTwAaCo/. 

i85.'A>A)'or<.] Tl^fxlMkciyfWfcLon. 'Efijnaa- 
CYJi.^ 'Hpttwe, y^'Jei^y, ov^ä^vi, 

190. ^cU[dvt\'] n^«4A779E- AvTO » A4^/f ^ 

yÄTVj.iy >), ^et^, >y (?tf üA«. '^0.71 ^5:' «f (pH(7/ Stw 
191. At^To?.] 2J. Kä3»<to.] Kä9»."I^vs.]Kä' 

N9©-.] N«f,.eOetVO/rt. 'Avt; TOj 'e?? »X, olfe/^Ä^ui^j. ^4 ö M H P O T 

''Ol/ cH.' all S>i|ic« t' av^es^ 'iShi, ßoöoovrai t' 2(p^^t, 
^00 ^M^vif a,T^ifJ.aA r](rDj ^ aM&)f lociTr^o;/ äjcü?, 

O/ <7«0 ^gpTlg^/ «(71 • (TU J^' (X/T^CÄSfJL^ ^ CtV^'Mi^ 

Oute -ttdt* o«/ 'nvÄey.M cv<x,QjL^fM^j st c^i /3öA>i. 
Oü ju^' -TTWS ^vns /2a.(7iA(^'crof4'j or-^i/cT A;:jl«^o/ ' 
OüJcajar^cv'TroAujj^z^pij'/w* «^ of^i^v^^ «fw, 

'Xm'^qpv t 7]$^ <STfM<px,5, hoc (f^iötv ßct,aih.A>y\» NuncquiJemtentat-, mox autem 1«- 

det hlios Achivorum. 
In concilio enim non ötiincs audivimus 

quid dixir, 
Ne iratus afficiat aliquo rtialo filios 

Achivorum, 
Ira autem magna efl regis Jovis a- 

lumni : 
Honor autera ab Jove eft, diligit au- 
tem ipfum providus Jupiter. 
Quemcunque rurfus pTebeium virum 

videret,vociterantemqueoffenderer, 
Hunc fceptro percutiebat, increpita- 

bataue voce, 
Improbe, quietc fede, & aliorum ver- 

baaudi, 
Qui te prajßantiores funt: tu autem 

imbellis & invälidus, 
Neque unquam in bello numeratus, 

neque in concilio. 
Non quidem uUo pafto omnes regna- 

bimus hie Achivi : 
Non bonum multorum prfncipatus: 

unus princeps efto, 
Unus rex, cui dedit filius Saturni ver- 

futi 
Seeptrumque 5t jura, tfipfis domi- 

_ netur. 
Sic ille imperatofem agens regebat ex- 

ercitum, illi autem ad concilium 
Rurfus ruebaht 4 navibus & tcn- 

toriis 193. T*;^« <fi\2 tA^coi H. "1423-] BA«t- 

< i9f. *Pft^>».] n«/M*"») <np^y}> 

197. ^iheiJi k (jwnjiTzi Z^i.'] f^ihii dvroV 

198. "Oj^ <f\" lv.'}"Ovvve(, 3 TO^/>'.A»jfi».] AMf«)- 

"E^dj^i,'] KataAÄCoi. 

199. ^EhdtJuffyjiv.yETiKti'^iy. 'Ofiot^notarnji.'} 

ZOO. AcU^uÖVi\'] 'EfTttö^tt £$' uCflH, fltVI^ "¥ X^- 

jtOcAMfiCf, (poJjxh'Tv.'ti. 'Äff t^öf jfffB.] M«9' naxj- 

201. O/ ffi9.]OjT;vfcf (^K.$if7S^/.]K(:Hwr>f«f. 
'Aj^oAs//©-.] "A'T<4p©-7rcAfc/iA»5Ä9A.<©-. "AmA- 
x/f.l 'AtS?»/»??, ajtwar©-. 

202. 'Et-Ägift««©-.] K*lÄei9/>tK^^©-. B«A«.] 

203. OJ jmJ^^w?."] Od (xlwi iJi//fJi»i TTK^. OuK- 
«jASti»/. J .'Ac77 «ro, a ifAKOV. 

204. noAvxo/^jtv»«.] rioAt^o/';^'«. Koi£$t|/©-.] Ai^äf mJA^lols 7K\J h/ViA, ^TJaVTtl ' 0OT7? Q c/>' £- 

i'^f kmtsvTo 7if\} A-yuvt^, ovinavj wa«p oy t^ Kj/i- 

i'o? fti/pj«», »cTfe/TOT? «i» iiKyHV. «7? 3^ «y ü<p' K 
AKynftiOM 'iv oy')A, äi ^mtv 5 3-«0- 'l-srncx-g/.' 
TJff. Kfiu cy fcTSp« i^ TTttA./)/ oMToi Avh^y 'mvrl 

305-. 'AyxvKofMTiei.'] "AyyjJKO^tvi? K(oi;/©- 

T ^TttüVjX) r Wc/)y|/, Ä^ (pM«f 'Ha-ioe/b?. ? /^' )ä 
AyyjüKA ^ «A/^f M 'TSf^ytMJA r» /u4v T^hAfJLCei- 

<Tiv cVfjiy^©-. Anhot ^ ro dyyjuhov a&^ T&f 

rifl/HTM TCiÄkTO (TKOKllv X^ ßilKJj<TlV' &( trOJll Ki- 

yy) AfwKo/juflTtv r K^vov. iy /ro 'rki^'pit v^ j^-» 

«fcfKüAOf Ap/UA. 

307 • "ß? 0}/!;.] OuTW? (i^' J^ «r©-. Koi^Avieäv.'\ 

3o8.'E;75arcijorTc.] "Hf p^rTPj s^;toA89»J'.Nsaif 
A'TTo.'y 'Atto -^ TjhoUoy. 

aop.'Hx» k I A I A A O X £. 

21 o Ai')4X?^^ fJ^y^ÄM ßpifjji'^y cri^^yei^in -TTD^Tt^*. 

Ma^ aTTtp fa' 5^^ y[$<rfj^v e^<^«f4^cw ßuaiÄi^i'aii'^ 
2 1 5 'Am' o> ti Ol e^cTKi-TD ^-?^/i"o;^ Aj^T/ftotOTj/ 55 

Sonii 0, ficht quum fludug multuna 

itrepentjs maris 
Littore magno fremit, relbiiÄt autetn 

pontus. 
Alii quidem fedebant, fedefque tene« 

bant : 
Therfit^s autem adhuc foUis loquacif- 

fimns tumultuabatur, 
Qui verborum animofuo & indecorüm 

& mukorum erat peritus 
Tcmere verum nonproutqlecQbatcoa- 

tendere regibus, 
SeJ quodcunque ei videbatiir ridlcu- 

liim Argivis 
rore. turpiijmus auteip vir ad lliun^ 

venit : 
Strabo erat, d^udiis autem altero pe- 

de, & ipfius humeri 
Ciirvi , in pecluj coptrafti : at lu- 

pernö 
Acutus erat capite , capillametitum 

verö rarum fparfum erat l'upra . 
Inimiciirunus aut^m Achilli maximd 

erat, & Ulyffi : 
Hos enitn conviriabdtur« Tupa veafo A- 

gamemnoninobili •> •_ 

Stndule claoians diceb^t proljra ; huic 

verö Achivi iio.Bf4(U*3-] 'H^yKivvH, %f/a,^.y€i.1 'H;}^«. 

« 3tOf OpjYc&f<OTt, i'TTi^'^i t'vi TTOhH CXJV eiftiOlf. i'P 

77l'Ä7C77D}'y4'»Ao;', r ffWTJje'-:«' 3i^f »,«^'(^- 'Of«- 
/Wßj/TeiTO;/, TDi«T0- e')^j€7o5 oiov"OfM^^Q- ejj- 

©-, ÄcT^JfpOl, «f At^H Ö rio/nT«? Ol/TM ^. 'A^a' 
^* OlJ'c^f llB CW.771? MSA6Ä^«, e ij "'Ayi-t©^ O^- 

ffjT«. Mimp 3 0s?OTTK AiÄ. 'E^nTWTttt 3, J)ei 
';niidiM ea-hoM ©spnTJfs 6rf5f.T<it(r5{' HiT^ia»^ roi- 
vT^äv. 'PM75e^' «r, 077, »TD/ ?aff7«yJV«f «i/, .a;c ä- 
•3"«A«VS« c/^ '^ /röleJcT©-. M 077 ;ö!,t' e-^hotcOoI' 

A.' Aaij-CaH^ 3 vT«v WHffDi:0'o;/'7r«l rionf]«, »1 wr- 

«7*8 ;9 u\{<i5(rE©- ;:^<t&ti^. 'Aae'&STTytV.} "A/yiSTf©- 
eVTW Afcf«C, ^Aü'ctf©-. 'EjtoAwst.] 'ESrpv'^«. 

214. U.Ä^-'j^^^TUif'^^^T WCfy.OV.2Ov ^ TV 'Sfp'iTnV, ATAKTWi. T»T*'i?Trj « J>)(5U«f i(pi\OVeiK€-i 

7^7i ßAcrjKcZcriv. 

, »ij. 'AM'oj 7? Ol ^Wt« J^Aoii'oi' 'ApyBo/7/i/ 

"E/jt^wi^fiU.^ 'AiA' O'S^s «tV IVQlM^iV 0^0777/? <f<a«- 

ZI 6. Ai2(<r©-.] Al=^^aTM7©-.'T77c "lA/or-] Ei« 
217. $oAJt6f.]TÄ« «4«? cA*Vt9^cf,^£^.fpf^"E- 
«v '77«) 1^1 r TTOc/ä'f. Tffl cTt Ol «^«i'.] Ol 3 w(AO' tu/n. 

2I9.$of6f.]"'OfüJW(?ÄAO<.''F«J^J'M.]'A£$'.lät,/CZÄ/KV TÜi cM'TlffiiTfii TinVUy «^£pft>7W«A9s <? «JJUfJWpÖ^iK, 
BOfiCOf TS €(?^S;' C/OT TT.) ^A^StTW tf^üTÜlf * Opaf 3 tA/flT- 
90pKJ"Ttt ÄÜTIJ»' 0^<777J^?, OVVn^Ji €AO/eA)'p«, iip' (W 

of^iS-fi? Ufa?, ^ovB(f> Tnüm.itm'T^v Avcupei, ««- 

220."Ep(^7?^f.]'Ep(6^7«7^f.'H</^'.] ¥.CU.Cl!.V(hff^ 

{M< av [ATi^&K73Mi,"U^' 'OJhcmi.2 Kdu irJ O^SUkt^. 
22,1. T« jä f«y-««(;xg.] T»r»f jx)T^TS£p;'6Aei'*- 

222, 'C^4ä.] lAiyihA.ShffWixAvmi. Ki)e>M<* 
^.] ksjtf^^»?, htCom. Ae;*.]"EAe')i}<^. 'Oi^e^- 

223. 'Eä- S6 O M H P O T 

•225 'Arpeihjj TiQ <PC OLfjT 'fmyJifi.(J^icf^'i rj^' ;^'T7^<js 5 

E/(7zV O*) 7<Kiai7]5 d^OUpSTVly CCS TUi A^^o) 

H? yjujoun^ vilnJJ-i hoc fjucrjiou ov (piP^giriTi, 

Hj/T CUUTOS OCTTV VOOXpl y^^Tl^Cij 5 ö jUL iOliOeV 
'Ap^V feCJ/T», '^-AMV '^Coca-Ml^VjOA A^OiP» 

235 'il '7^gVD^■gJ^ Jt^tTt' lAgTp^', 'Ap^ct^V^»', OTK gT A^ouo;, 
*Os 3^ mü 'A^^ÄJia. eo /ü^V' a>f^^vovct. (ponTtL Vehementer irati erant aniaioque in- 

dignabantur. 
Sed hie altö vociferans, Agamemno- 

nem convitiabatur lermone, 
Atrida,cujus vel conqueftioaem facis, 

vel penariam habes ? 
Plena tibi a:re tentoria,muhiC & mu- 

Iieres 
Sunt in tentoriis feleft« , quas tibi A- 

chivi 
Primö damus cum urbem ceperi- 

mus. 
An adhuc & auro indiges, qnod quis 

Trojanorum equüm domitorumexllia 

pro filio redetnptionis pretium, 
Quem ego vinftum duxero, vel aliu5 

Athivorum ? 
An mulierem recentcm, cui mifcearis 

amore, 
Quanigue ipfe feorfum dctineas > non 

guidem decet 
Principem, in mala inducere filios A- 

chivorum. 
O imbelles, ignava probra, Athjcides 

nonampliusAchivi, 
Domum cum navibus redeamus: hunc 

autem fmamus 

Ifthic adTrojam pramiia digercre, ut 
kiat 

An inaliquo nosadjumento illifumus, 
an non : ' 

Qui etiam nunc Achillem fe multö for- 

tiorem virum 
Contumelil afFecit : Habet enjm prÄ- 

tnium ejus ereptü quod ipfe vi cepit. 'EfMjt/t^OJ/TO. 

214. MctKfß.ßoav.'J ^Ava.Ti'Ta{jS^ci>i)^(i6yd\ai 

lAyitpieu. ] 'Etw^I/a^m, ^^MTf7f. YictTi^Hi. 3 
Xz6,TlKHeu.'\ nA.iip«f, y.KMOUi. A/<*77 Q "vk^ 

r Ä^Xt(>U vKIw 7^ p^XX.» >6{6»W<3n ; "O77 TTU^^Tulf 
i27. 'EfaipSTD/.] Ej«e/Äf, ^KiKTtit. CMX^ 77- 

zz2. np«77r«.] rifa^T«!), af jSäctA«. 
«'««TH.] "OvTlvct cvi äv 7Ji yjoiMir» t^' Tfdav &p -nii 

'lAIK. 

230. TIo$ eimiVA.'] U(ßffh»':^iOV 7Ä^3V?^,gr£;- 

231. H'^Ä?A©- 'A;;^®!'.] 'Atto Koiv^, tv, Ji- 233."HcT'<uJ7flf.3 ''Hrar« «wJtbV. "Aot ;'6tf'(p/.3 
" A^ö«'' x} ;^eif j ^;/®-. Kä77«^«u. 3 Kätt^mj .Oj 

234. 'App^Of g0f7tt.3 'HyilMVAOVTAXttiWV Sh- 

Cit<n<,i(^.1 K-Ami/ hmCeuvetv, 

^■^$."^0. Tn-mvtf.^ "e^vi/tb/, t^A^ynf. 075"^ 

fxaKAyJ, ^ cvifc'bT«. K<£jt' 'ihiy^et.^ KAyJ,o- 
veiJ^i. 'A;yM»crgf, bk- £t' 'A;^«'.] Tiweum, »ä 

a^.3 TvTDV S'i. o'^y rh 'A}Afj!iyjvomK^7u- 

237. Ti^Tnosit^.'] Ter )*£^., ^', raifVfjulf, 

'^ y^^KiKiii SiwÄiMafy K tteVsJ). "Oip^ i'eA«J).3 

238. H' pcfc 77 Ol y^ »u«j.3 H* Ä£^. Ti'axjTv i^ 
Yty.^iJleßmtyLmofj^.'^ U^aßoti^vfySfJ. 'Hg ;i9 «xi.] 
H" ;i^ iJkfiuf, 

239. "Eo.] 'Eojjin. Mky AiiHvovA.']lJliydKa^ 
ßi^TjoVA, *«7a.3 "Ay/^jt. 

24i.'A?A«2 I A I A A O 2 b; 57 // k *'E|w,|ui5i'J0M5 ocwui «jt^' 'A'jfßcTjto-' -v^ 'lAiov ^'A^v • 

Ou^'ti crry oa(pa. /'cTf^j o-i^ws egrt/ oa^ epjct» 

'^H Tu ^g }(5tx>«is j/ostiroiu^o i5^5 'A;^e^y, 

Tw, yt>w ' Alf «cTji ^A'^ixßfJLvovi Tnj/fx^x -^«ay 

255 ^H(;»f oV«<^'^WJ'5 OH Ol fJ(^^ 'TTDMcC ^S'V(71V 

'A??i l-x. <TOi epgft>, To ä ^ T^TiAgo-jW^oy Iga/, Sicdixit, convitians Agamemnoncm| 

padorem populorum 
Therfites : huic autem cito aftitit no- 

bilis Ulyffes, 
Et ipfum torve intuitus duro Increpa« 

Vit lermone, 

Therfite loquacifllme, vocalis quaa- 
quam fis concionator, 
Define, neque velis folus contendere 

cum regibus. 
Non enim ego quam tu fis cenleo pe- 

jorem mortalem alium 
£{le, quotquot cum Atridis ad Ilium 

venerunt : 
Quare ne reges in ore Habens concio- 

neris, 
Neu ipfis probra objicias, neu reditio- 

nem obferves. 
Heque adhuc apert4 fcimus quomodo 

erunt haec fadla, 
Anbene anmaleredibimus filii Acbi- 

vorura. 
Quare nunc Atridae Agamemnoni pa- 

(lori populorum 
Sedesiaciensconvicia , quia ei valde 

mulra dant 
Heroes Danai : tu verö malediftis ir- 

ritans concionaris. 
Sed tibi edico,boc autem & perfedum. 

. crit, 
Sicubi iterüm te infanientem depre- 

hendero ficut hic, 241. 'AW^ÄftÄx' «Ä 'Ayt^n'i p^\©- (p^iviv.^ 
'AXXä Trivv 'Ap(<>XrfCf <*;)(0A©- }^ elof fH75? \Xirħ- 
^, ^A^^fMäv.} 'Au£Khi. 
. 243. NttJC««;/.] 'OveiSi^av. 

246*. 'AKei7r/u.v3^. J ""AKem 'sfe* 78\j Aoynf, 
248. 2^o.]2».'i574;t7«<77< ü'^sr©-. MSTet^Ä- 

VAXVÖTf , MTX)/ ef)ätsa<77f " TM K^.7{ «:'77Xei,U.V®".XS- 

ffioT^^i'.] 'XH^^vct. H^^tÖv.'} <i^afrf)i' ctv^aTTov. 

^ä'TS-^ atuA. *t)^i.] 'Tttoi'oö. 

249.''E/>c/J/i^«<j.] '^E/l'«/. "OojB/.] "Offs/. "A/m' 

'A7J'«</^Hl77l'.] "Af<Ä 7T;7f 'A7?i«f -^TBMcr/'c. OyTD/ 

rrvXjii T8 rieAü-sr©- • TM lA' äAhS^ä, riAHc^t- 
Viif, ai (petJlV AKKotTi '7n»^oi, ^ nop(fue<®" C/V vv a.vet}^.(piy7if xizsi 'ATfiöf, eu/n yalJ^i c^A»'}- 

250. T^], A/o J^.^Avd ^(Ä 'i^v."] A/Ä SB(WÄ- 

A.«? OTTJ 5ü^T©- 'i^Vi j^Ao/JbfHj'. 'Ay>§<£oii.'j 
A<iy>ii. 

2JI. K<M^(p/f.] KeucWTX)ii,'n.^(fii^i{,2 'Ok«- 
eTt^o/f. Nojr;' 7^ 9t/Aawo/f,] Kai omTH^Uii t^J* 

2J2. Ot/tTiTT^TW.] OvJkfzZi Ji^lJ^f^.-] 'E^- 

253. H"Iü Tis v^mi.'] 'Htb/ k^co^, m Jb^^i, 
NosTlOT^.] 'Av«t^<^'^0('xV} "Viares/efe^l^wV. 

"077 Ww. MctActTIC^AÄ.] rici^'V 7n>?\\Ä. A/eTöff?.] 

AtS'oetffi. 

2f7. 'Epiö).] 'EföiAfc^ö. To 3 ;i^ 7?7?A€(r(M^oy 
£5«/.] "OiE^ ;i^ ')^Jiö^3. 

2y8. E'iKivcn.yEa.viv<n.^A<pfeuyovjet.2 "A- 
(p^vA Ol'']*, a.vo»Taji.vovlA. K/p^cra^MAt."] KeClAhet-' 5^ O M H P O T 

2|t^<^f <A' alfJicf.'Toeoc^vu fMTVitpphy a^vTr^^ 

nlfe 5^' TiJ wmtTVAv \hjdv es Trkytcnov ec»<.ov^ 

"hahaci r c^dp'^v dysit^s, 'TWÄS/Jigv -w J^pwöjwi/ * 
^ Ntt2i ^ To ^ ju.g7/' a^(^v 6v 'Afy&oiaiv epi^ev-y 
275 * O5 To y Aa>€>j7»i£pe. €'7recCo/\gv e^ayt^cnyy» Ne ampliösxleinde Ulyffi caput fuper 

humeros Gt, 
l^eqiie jjollhac Tclcmachi patcr vo- 

cer, 
Si non ego te comprehenfiiin, tuas qui- 

dem veltes exuero, 
laenamque & tunicam, quaeoue pu- 

denda contegunt, 
Ipfum autem flentemvckjceMd -naves 

dimifero 
C»fum e eonciofic duris verberi- 

bus. 
SicdJxit: fceptroqu^ iateifcapiVmm 

arque humeros 
.Percuffit. ille autcm inftjrqiicbat fe, 

eiqueuberes exciderutit lachrym«. 
Vibex autem cruenta intf rfepilio ex- 

orta eli 
Sceptro ab aureo. ipfe autem fedit, ti- 

muitque : 
Ac \ oleiis, vultu f<]edo,aWiernt lachry- 

mam. 

lUi autem quamvis morfli, fj^r ipfö 

^ fuaviter riferunt. 
Sic autem quisdicebat intuttos propin- 

quum aJium, ' 

Dil boni, certe fexcenta ülylTes bona 

fecit, 
Autorque bonorum confiliorum, bei- 

luraque adornans : 
Nunc aotem hocmultö Optimum inter 

Argivos fecit, 
Qui nuBC concumeliofum «onviciato- 

rem coer^ult a garrulicate. Z60. Ksx^»^©- ^k/j."] KxmSwIo; tk Komv. 
fiiftuf d^i/ yj^' cum <n 'mij^i t7n}irioum. 

i6l . El ^' <7? iwjD /^' ^l Aä tifjUljct «A/«w.3 El ^ 

"^Siazi a ■Tai (o^ff^ih» 'if/ÄTja,. 

]^r yiTwyA. Tat* cuJ& d{Ji.9iH^hv7ifH.li''A7rvÄoti 
Ttt atJ^A «tSbiyft.Xv'^Tli. 

%6^. AüTOfJV.] Avil 'iV} <n cti. 'Afnam."] 'A- 

z6a- TliTi^nyäi .'\ Tl\ri^af. Aid miav eurittM 
tiymv, « K '677 (t' a.(pfea:'ovJA M-^cn^nu, )^ to. 4f nf, 

J^K'TWf lUTTJeiV yUfji<,QVVVJiOA7^ai}'i7!XH^iV. 'A^- 
97.] Ai>t<S7>(5Uf. IIam^/Sictj'.] riAn^Ätf. 

2^5. "iif Äf"€(pn.] OvTtOf cArf«'776.M67W®f«fOV.] 

T^r/M^TJt^u <T^f! äiuav TtTPiV. 'HcTs ;^ «>,4«y.] Ka< 267. 5(«»J>f .] 'O -c« TjAn^n? ijipeufuf foh^ta-^. 
AijMÄT^gAJtt.] AlfMTuJ^f. 'E^vTmJifigv.^'E^difi^ 

2^^. 'AAj/Hö-Äf.] 'OJWjj^eK. 'A;:t^eToj/ lefeV.} 
A<!Sfii'mmg^Ai;vi7a4 i^ 'ür^cTü'irov . 'A^ts^'p^äto.] 
'A^rs^^rtTo, äi7n-^<ra,To . 

270. Ol J^e ;|^ d^v/wS^oi -z^, W «u/t:?»'] O* 
'o'^-y^latii^ "ZvKTiov i<p roi dyvvfjSiJoi -z^. 'i- 

H, Ol "^"ET^lwii, yicß-mi hVTrifj^Qi J^d t^u) dyaCo- 
aIu) -nif cm Tvv oiKov dvAK^i^J^iy ^Jiaf lyihAmp 

27i.'^ßc/^ <N.]Oü'TOf o.EtT£«rjt«r.]ET9rei».'lJiaV 
if TA?i!770f äXXo}'.] "AJ^Bf Trrc^TOffiT^uVTeysfar- 

272. H cAi.] 'AAH^f cW. UvelA 6<&Aä.] TIi*^a- 
•m^adya^. "Eop'^j.] Eif^x^w/. 

^oxAi^tüj', ■7Tü£cf,m<^d^<i)Vi o-s^ 'At/ix^ yjOfv-^a^ 

274. "Eps^er-.] "E^arütle. 

27f.Aöf»)-n?£pr,.3'TCe<riLJ.'E'T€(J73oAor.]''E'X«<r- 
P'KjO ^,Aop;>/f,,5rt^Ao»'7Ä.Aoi(Ae^;'."E5r5r. ]'£77S5^j', 
c4id\venp. ^Ay^.ntv.'] Nu« i)^ thfjAt^ßeiav, dhhd 
(pKVAtiay, dy^jj rphvaeicuj et ctahÖuüttä«. 

27^. Ou m I I A I A A O S B. 

Ov M(ju fuv TPxXiv (w^s dvvji ^fJigselylwcop 
'NeiX,€Hiv ßcc(n>3iaÄ ovetSiois emieosiv» 

280 EicTblüi^J« Jcwjst^^a, ciCü'üTav P{^ov dvdoy^, 

8 5 riaöiy eÄef)(iqvv f3Tjw^ct^ fj^^mio^ ß^Tmmv • 

"Iäiov CTCTTßpiTayT' cuT&i^ov a/TTovesSzcf^ 
"£Li 'n'ßri mjS^s veofo)^ *^6ß^^ "^ yvjouioe^y 

Koui ylfi TIS ^' evcc fflwoc \j^ü}v "^m 7)s a^ ^10 m 

Nequaquam ipfatA itctiaa flimulabit 

animus praeferox 
Convitiari reges contumdiofis ver- 

bis. 
Sic dixernnt multitudo. fed urbium 

vaftator ülyfles 
Surrexit fceptrum tcneastjuxta autemj 

glaucis oculis Minerva, 
Affimulata praeconi, fiiere populum 

jufiit, 
ütfimul primique & poftremi filii 

Achiv'ornm 
Sermonem audirent, & intelligcrent 

confilinm : 
Qut ipfis fapiens concionatus e(l & 

dixit, 
Atrida nunc] tc res volunt A- 

chivi 
Omnibus probrofiflimum faccre arti- 

cujare loquentibus mortalibus : 
Neque tibi perficiunt promilHonetn 

quam polhciti fünt 
Huc venientes ab Argo equis »• 

.Ptoi 
liio exciib beoe munito reditu« 

ros. 
Tanquam enim vel pueri tenclli, vidu- 

aeve mulieres, 
Inter fe comploratione faftä defide- 

rant domum redire. 
Et tarnen certe pertaelb ßudium eft 

redeundi : 
Etcnim quis vel unum menlem ma- 

nens procul ä fua uxore 
Rsre fert apud navem multa tranflra 

nabentem, quam proceiiae TldLhiv «tS^^&jf •] 'Ejc S'djiif^ -mhiV' 'Aj'iiorv.] 'Ava- 
««OT», yn^f/mc-H. &V{M4.^ Sfvj^.rtw '■^iäiKoy©' 
fspofiufMA,)^ of AMI. 'AyUfjap.'] Av^<NfivSei^i,^ 
'3-^.(Ti/'f- "Est S'' In J^kol x^ tzv a.v<i}mv- 

277. N«;t«fif.] KAyjahoyety, vCei^eiV' 'Ovh- 

SiitKei(jSi^©-^OSliarX';. "tv* 7)\sSf^A'nv ^^'-zir©-. 

280. Ei:ft«V'«.] 'O^ia^aa. 'Af«^«.] 'Eja- 

i8i/üf.]"0;nö5.'»:/*."A,t«t.]'Ojw«,;^ X^ TCdJUT^. 
182. 'E:77S^3Ttt*To.] 'E-TTö-yi-^ÄffTo, Shvoti- 

^^v^i ^ ßAathii). (mVc"'3 rio/Mffiu. Msg^TTsecn ß^pTug-iy.^ 'Af5j»»- 

#> UTrisBH'.] ''Hj/TTVA J^5(«)/7^ (;BA 

287. 'Ei/^e/^.] 'E;'7aS3Ä.2T«;^j/7s?.]'Ei/ Twf« 

^ AyliMo^^'i'rffTnav ayofJ.^ tv "Äff©- t'VTnCoT^y, 

288. EuTH;:^or.] K^Sf Tijei^ta-fjSfitw. 

2.8p. NgÄ£?j.] M/y^o«. XHp«i7ig yxyfiux*?.] 'E- 

29o/A^\i5Ao/a■/v o<A)£?i'J).]n£?? et^^MABf ^plü;»- 

T/:'. O1k.0V Ji Aicku.'] EW T oIkOV TOfdJi^VU. 

2^2. KäJ jÄp 77f 'S-' ey* ^uZwit ,«J^«I» «775 «f CtAO- 

;/l/o.] riopjSö, (^HsJ, <f \S)iai yuucUKOf. ^X,7iov 3, 
«fTC d^KätC' i-sr(i7zt "^ d}^7]f df^f AVecfva- 

2^^- 'A^Aet:«.] Avn-HTiUf d^^H. rioAu^J- 

y^^iJ)>cu. "Ae;^«/.] aJ tP/" «;'S^f (7i/^o2i<«. 

H z 294.. X«- oo ^^-^^- - o M H P O T 

"KeilJUi^/OUl «Aga)07V5 O^VOlJ^JYi Tl ^j^OSTC ' 

Eü yi ^ TD^ '/<f p^ orl (ppeaiv, ec^i q '^v'^^ 

"EyS' g<paj'jj |üi«^ miA^ * ^Q^yuav ^ »-ciJm Sb.<^Qivo>) Hyternae concludunt /h por^«, commo- 
tumque mare : 

Nobis vero nonus eft qui cjrcum vol- 
vitur atinus 

Hie manentibus : qua de cau{& non 
fuccenfeo Achivos 

^re terre apud naves nigras : fed ta- 
rnen 

Turpe diuque mancre, iHaaemqae rc- 

Tolerafe amici & manet^äjpguandiu, 

ut fciamus '^^ 

An verum Calchas vaticin^Ä an & 

non. «^, 

Probe enimhoc fcimus ami^S^sftis 

autem omnes ^ 

Teftes, qnos Parcas mortifers nonac- 

cefferunt auferentes : 
Hcrique& nudius tertiüs, quando ia" 

Aulidcm naves Achivorum 
Congregabantur,mala Priamo & Tro- 

janis ferentes, 
Nüs autem circa fontem, facris inal- 

taribus 
Faciebamus i'mmortalibus perteftas 

hecatombas, 
Pulchrä fub platano,unde fluebat lym- 

pida aqua : 
Ilhc apparuit magnum fignum : draco 

rubris maculis dorfo difHnftus, 
Horribilis, quem iple Olympins mifit 

in lucem, 
£x irao altari prolapfus, ad platanum 

concitatus pcnrexit: ^i7iofjS/J©-, i^ 'zkxcp^fjSfJ©-, mKiv COT •? Äf- 

2^5. lAllJUs'ovIiÜSl-l M4|/«ff"/J/. T0.3 ^tl eftf. 

<Tiy. 

257. "EfAW)?.] "O/uui. 

Z99. TAMTe.] Ka^l^wOTtle, K) \mvix.^vtt\i x^' 
vov oKiy>v iHwA. Aäo^^mV-] M«5ty(MV. 

300.. El sT«6r.] Ei«^»;&i^• 'He;^ ixi.JH* iC) 

301. "IcT^O 'Tö-f^, ojcTä//^. 

vet7o/o.] A< StWÄTOipo^/ uol^J. *4pKai«.] 'A'23-o- 
^fcpiifmt. 

303. x9/(^Äri;i9'35eft'i'^Ä.]X;&tf ii^/jBCjj'xu.KfifcJ«- 

CpLlKflWi 3 -f oJ/tfeTTf ;^OfOV>IJ'A/U^e')<t'^etJ'tf•^Mff^- 304. 'Hjifi^DfTB.] "Zwitf^cßi^ovn. Qiwi^yti- 

305. 'A/xip* cÄl xflwlM. ] neei tä/) xp»j- 
30^. "Efcft^J^.^'EOTT^XKfMiii;, ISvojmS^. TgAwey- 

307. nAcfcTCWIr^.j'T^TCTy l^ätSÄCtTttJ/ö.TH^ 
TD/ Tttcnw ÄfÄlVaSTEOI/ <»f, XVTmeiojti). 'ViiV.j'Bpfeif 

308. "Er^' l(peivi1.'] "Oifif fifZv aip^ S'^^r 

KCOV. VW©- /f<f,)COfT©- 70 'ovofMt, Tlo^^veiQ- 

c* 7c7< ^imi^ijuLffi ^«07, Ai^JC awtoj' S^-ic/oi'. k- 
TWf 3S i5Dp»7iu Aioj'UCTö), %v 7"» «'. "^ amiftov, 
2Mj6<ä.] 'S.tifJLHov vfMv iipdv» -im Aioi ynix^Mv. 
"NaTa cfypoivof.'} ITvppof y^ Totväiv.. « rtjcty 

309. S/ttfpc/itXfc©-.] KÄ7a55?.«X77JWf, <poCi^i. 

$6ä)J e/V.] E/f 7^ (pa^f. 

crsy. j 'Aycüp^ö-g»-, etyJifA;^«)'. 

311. 'E- 
325 530 I A I A A O S 

Tov JLc agA(^>?-^v .^riy.^j' ^oi, oamrej) €(plwe* 

TZ-n?' avg<w g^'gcSs KctfntiSfJigooyns 'A^^at 5 
'Hjoiv jS TD J^' e(pZ«/g Ti^s ixfeycL y/yiiie^r^ Tji^Sy B, Ibi erant palleris puUi parvi na- 

Ramum fuper fummum, fub foliis ja» 

centes, 
Odo :^ fed mater nona eraf, quae pe- 

pertt na tos : 
Ibi ille hos milerabiiiter voravit ftr;- 

dentes : 
Mater autem circumvolabat lugens 

diledos natos : 
Hatic volumine correptäm alä prehcn- 

dit valde clamitantem. 
Sed poüquam natos devoravit pafleris 

& ipfam, 
Hunc ijuidem darum fecitDeus,qui o» 
' {Fenderat : 
Lapidem enim ipfum fecit Saturni fili- 

us verfuti : 
Nos autem (iantes admirabamur quale 

faftum erat. 
Ut terribilia porteata Deorum fiibiere 

hecatombas, 
Calcbas autera fiatim deinde vatici— 

nans concionabatur, 
Cur muti fafti c(H$ comatites Achi- 

vi? 
Nobis qujdem hoc ofiendit fignum ma* 

gnam providus Jupiter, 
Serum, feri exitus, cujus gloria nun- 

quam peribit. 
Ut hie natos devoravit pafleris SC 

ipfam, 
OdtOjfed mater nona erat, quaepepe- 

rit natos : 
Sic nos tot ancos bellabimus i- 

bi, 
Decimo autem urbcm capiemus lata* 

vias habentem. 
nie fic concionatus ett : quae nunc Or ■ 

mnia complentur. 

- ^r — : 31 l.''Eaw.']^H(rBU', \äjrMfp^oc.27j'«,'^7o.}SpK- 
6». NgooOTl.] n«A.o/. Nmotä.'J Mik^,. 

• 314. 'EX6«|/flf,.] 'EKiivaiiOtKTfäii KeiTV^i.'] 

315. 'A^(y£T«7«7B.2 risetÄOTKVr irsriTilo. 

3l6.'EA6X/f«f!ii«>©-.] H'iaB, ^Kcov.TlTi^V^Pi.'] 
Tltt^^VTiiveoi. Keu o p. y^vcov 3<A« <sny«77a.£?:^i/- 
liyoiy af ofmfQ-. a.>^' WwJ^ »-to? JhKH 97^«v 

317. KetTaTiKv' 'i(pAy..2 Kä76?Ä>4 t* Tim ct. 

318. T3k ^.] TStov^. 'Aei^nhov.'} A/«- 

J^lhDV3<fllWi^iP. &nK.iV.2 "EÖMVjS, STTOnif;?! 05^?, 

omrif'i<piuui.y'0^iaMTVv^aMlwcu\7nh<riv ö 2<^V. 319. AetaM."] Aibüv. 

320. 'EsaoT^f.] 'E?ytMTi(.QcWf/ä^o.<^.'] 'Efs- 

321. 'Q.(%t> JhivÄ,2 '^fvv <poCi^.. Tii^a^.J 

32a. 0so®^«7re«r.] McO'Tiif/o^J^©-. 

323.71792.] Ttef>l7TD7S. "AVsW.j'Aipft'J'O/. JcJ* 

324. 'H^»/ /yj^-.] 'H/ilf;' p.' vv. Tifi^.i.'} 2tl- 
32^. ^'0-^(iov.'] Bje^-Jl/X^viov. 'o4<7iASsrj/.J KHTVJt 
3^ 28. "n< w//H^.] Ovrai viÄtii ^H TD Kifxl^ofjSfJ. 2 
noAg^OT(wV., AüSi.l AwtbSj CV TM *IA»«. 

329. TS ÄyJ.r^- Ji.^ 'n^(yKii77fioV) Ivtcwr^^ 

330. K«>'©-.] 'Ejc«;/©-. Trt JV)v(ju7.] Taü- 

'Ttt crm T^ 7ja^VT<Q- . TSÄ«7t«.} TeAHK7at>.'3AM~' 

331. M»^ ^z O M H p o r 

3 5 5 MtPf^o:' e-Tirx.ivnctt.yns 'OSl>(\rii(^ ^ciaio, 

N>j'7na^i?5 ols »n jui« A(| 'mhifj/nioc ipyx* 
340 'Er -Tn^g/t SVj |8tfAcw 78 fßfjoicclff y/ifiSiob r oiySfmy 

lS,ußif^jaj{ SwjcL\x/eSrLy ^mXwa ^q^vov ca/^S"' eovns^ 
'Arrfeih]^ ov Si 3"' cJs 'WQjiv l^v dgsfAjpsx ßnÄloj, Sed agc manete omnes bene-oercati A« 
chivi 

Hic, quoufque urbem magnam Priami 

capiamus. 
Sic dixit. Argivi vero altiim clam». 

runt, circumcirca vero naves 
TerrJbiliter fonitum reddcbant cb- 

mantibus Achivis, 
Sermonem approbaates Uljflis divi- 

ni. 
Inter hos diwt Gerenius eques Ne- 

ftor, 
Dii boai, re vcra pueris fimiles loqui- 

mioi * 

Panris, quibus non fiint cur* bellica 

opera. 
Quo jara paftaque & juramcnta ibunt 

nobis ? 
In ignem jam confiliaque abierint cu» 

raeque virorum, 
Sacramentaque vioi libatlone fancita, 

& dextras, quibus confifi fwmus. 
Fruftra enim verbis cantcodimus, nc- 

que uUam rationem 
Inire poflhmus, etfi muho tempore 

nie moremur. 
Atrida, tu autem ficut pn'us habca» 

finmiin confilium, 351. MjjOySTS.] MfccfeTa. 

33a. EiöTj'y^r.] "Eöjäh. ^-^^'1 HoA/p. 

33'3-."fl?^(pö,'7'. * Affe!htj (jdy lA^v ."] Kä/tw 

33f. 'ETrauvnawju.l E'iTtuViffOi^ii. ^OSOosüQ- 

oc icpiu;« HÄJ//» T£y-(pHf. l'W'Zs-O'Ta.J Avtt 7- 

? (pvjAcT©- )oe;:k^»t7zw. 'Hf^^xx«? ^^(trdjixat tm 
riuAö, J)a.7ü fj.vi }iff,Baf^üZcucW7zv vzsra NijAeaj^T 

•TPOhVi Uu TTOf^WI/ Tiic« TTCA./I'. ^9 6?»' 0«n»V /M. Ils- 

^-V'oi' cWTcj/ /LtlA/Mtu», ;^ säVt» c^ r 'H^xAStjf 
ttfffCAT®-, 'A^iujA civJjJaTtk 'm^pOiti, i7inUi<nv 
dviUfi^dfjJou, TOTi Ne^zyp cv Tcplwon Tfitpbfu- 
vO*5 Tof 3t> <?«?»? '^ IT J Ab, ry^ 'ivS^v^OiS'iKf^v 
tum a,veu<>i^vra)V, f/4v@' 'afe««A«<p;&M. J>o ;^ 

337. ITcuoivioixiTii äLyt^nSn. N«W;(»/f .] Nm- 33^. n? ef^.]"H7r/,IXor eW.»,nÄrdW. 2uü9sffi- 
Ä*g Ai C^Ju-^JWw.^OfXiA.j^Opw/. Bwcrs^.] 'Ay- 

- EA?i«tP#- <*e«?a^ (^ T«K .«nTTETÄT -f' EAerwr '5TK- 
ÄüTwf, &)f 77(/2< (pa^i, ?ivAÄocrry<4w'©-, ^' croxs, 

Tito 'TwJk, ÄcAitKAtS^'ö 'j^ tairlwy. Qp'nS'fef. g.sa- 

i<^eict fi^-Zncn^fco. BiWJ).]. 'Attoj^ji^^). 
340. 'Ec 77i;et t/W /?«Aai TS 'poiAin fmAti r dv 

•4€<*. rSfOiÄTD.] ViVOtVTO. 

3-41 . S'jroj'cA« t' rtyj'H'To/^] KaJ tu «/>' ax^rmoi'- 
j»« 'ffj'oßfJcu ^aicu. As|/ai.] Ae^/äfl-«; jffujuSirxgK, 

342. AüT<yf.],Eix.«, ^'t^u;. ''E-zrkojt.'] Xopi?. 
34.3»EJf^e^<«.]EupHi/.'Eoj/7€f.3''ö»'7ef.tJTOp.;:^oj/7sf. 

34f. "Ap- I A I A A O S 

Tl^v Ap7 ©« «T igy«/, '^^■^^' J^ A<o? oti^a^zo 
'350 ^w^ui yJ öf )(pi"^}'gua2tj v^ft^g«. Koßvlcava. 

T^, ////3 Tif 2ir^;/ £7r(|^cj^iy oi^t' ^S vee^, 

* ATrfgi^ v) 5 *'«05 lüövjs A^ i fMÄouvn^ 

*0<p£^ -c^'fS:' oM-w^ (^cirarrei^ T^woTf/gv '^learv* Impera Argi »is in fortibus prae« 

liis f 
Hos autem fineiabeicere, canm & al- 

terum, q\ii ab Achivis 
Seorfum conüilunt ; f ndföfUs autem 

non«rit ipfis 
üt prius Argos j:€deaKuis,qüBm Scjo- 

vis iEgiochi 
Cogiiofcamusaafaliä promiffiö an & 

non. 
Dko eoim aonulfle pr«potentem Sa- 

turnium 
Die ilio^uando .naves citas ^onlcende- 

runt 
Argivii TrojaBis caKtem ac fatum fe- 

rcntes, 
Pulguraatem addeKtram, fauHa f^na . 

oltendentem : 
Quar&, nemo pri&s &ßiaet domum 

redire, 
Quam «juilque apud Trojanotum uxo- 

rem-dormiverit, 
AcuhustueruHekn« rapium gemi- 

tufque. 
<^od ti qiMSvehemeöier vde't domum 

redire, 
Tangatnigram fuam soavem haböntem 

bona tranftra, 
üt ante alios mortem & fatum afle- 

quatur. 
Sed rex, & tu beae cönlulito, & crede 

alteri : _ _ 

Non rcjedaneum confiliura erit quod 

dixero. 347. No<r(j>/r.] 'Ii^iat, ^ei(."Avvat( cA' «k eV- 

»^jy*, <S>96 'TT^T Siovmi ;y^0?» 'TTifdlHwcU PUA( Cif .' 348, nexK.] TTe/T'ep^'.'Isva/.] TTÄgjc-^JJt/eÖ^. 
350. $JifM jÄp Kc] 'TToXÄ/zCtfr« k:/ c/Vt. Kätk- 

£p/OT.] Tfitp^s«?. "ECfMcoi/.] 'Ev'iCcuvcy, «V»€^. 

3fi. ^OJ'OJ' >^ )tM^,.J €><lMct7^<*iO(ßV eHfJ^fJ^luJ. 

3S'3''Ar£5^.5^6'l'.] 'Arg^.:7iif to/wc/E-otJ^^/ä.]! 
' Eot J\^ 1 «?, oJjr »re)f . ' E raiiTT^OÄ .^K*^'^!'''*? iJ'^i"^*" i 3 Jf , riAf Tfciav ÄAo^ö>.]n6t£^.T:|>wVv.M yMeU" "OpttMMÄ^at.] 'Ec^^t'M«.']«. {M^hov J\^ ai'iy d^^ 

358. 'Ac^eÄa.] A£t|M^(Wt<&!y. ''"Hf ;'MOf . T»ff <- 
J'iaisvnof. M^AcMi'Wf.i Ba,^^3CKo']tivii(jri Triff- 

35'5>. n£p<9-' aMftjj'.'] Xl^in^v ^ hoiTmv. «, 

öTMTtuJ Hjt/9^^^tu;./ETJearn^3 'EmcAa)^»», y^ct^ 
häC», ■-■' ■ • , '■ L' ■'. - 

3^0. 'A^\' «f.rt^.]'A?^',<y ßctaiKc/j.^ h'roq)<i9i'^ 
■^ Pi'o^v Sto r 'E?\Xluift»f T^pt r 'Afcfc^Jjtcjei'«. xj jj^t- 

3<?i . 'AtoCahtsi'.] ^A'roCoKVia^/ov,ei(fb>ttojn\ 54 O M H P o r 

ToyS"' oi'7m,fjLei€6fJ^os 'Z^(7e(p>jx(>€i6i)v Kyo^^^vcaV) 
370 H^v ahr -a/^fri vi-itai yö^v ijctÄ K'^cav* Secerne viros per populos, per curias» 

AgamemHon, 
Ut Curiales curialibus opcm feraot, 

populäres popularibus : 
Si autemficfeceris, & tibi parueriat 

Achivi, 
Cognoftes dehinc (Jufque Ducum ignar 

vus, guigue mihtum, 
Et qui foms fuerit : perfeipfos enim 

pugnabunt : 
Cognofces etiam an Diis obftantibus 

urbem non expugnabis, 
An virorum ignaviä, & imperitiä 

belli. 
Hunc refpondcns allocutus eft rex Aga- 

me)|inon, 
Revera concione vincisfiUos Achivo- 

rum : 
Utinam enim Tupiterque pater,& Pal- 

la, & Apollo, 
Tales decem mihi confultores eflent 

Achivorum : 
Sic cito caderet urbs Priami re- 

gis» 
Manibus noftris captaque exciCi- 

que. 

Sed.mihi^iochusSaturnius Jupiter 

dolores dedit, 
Qui me in vanaslites & contentioBes 

conjicit. 
Etenim contendimus ego Aehilleftuc 

gratia puellae - 

■ '. ~S y. . V. ' .p^ß-TexA ry Im/TV? ip^^t^AA /SohOh.^uAa 9 (fvAo/f ,] 

S6S,Tvaj,f.2 MäÖ«?. "0< TS.] Kcu osJf. K<6- 
xk.2 A«Xof, Adsrilf. NtJ.] A«. 

3^(5. "H</1' oVx«.] Kai o?7?.'Ee&x6f.] 'Aj^Stf, 
a.vJ)>^©-. "EiiT/.] 'TOTtf;)t«. KÄTw([]|(p4ä;.] Kä9' 

367. ri/«!7£a< cA' « ^ StÄCtö-JM TTOX/f K;t AhA-m- 
t/fdwnayS/iy) Qoi <sr^? tv ixetv Tim ^lKiov^ n » «^' 
©««o^yj«.] Gfia. yvcei/.v, OvKAKAZtt^Hf.'J Ovk 

368. KakotuvQ K«xid,, JUk'ia. 'A(p£^«/iit.3 
■Tro/X« ^ vTmi^ro Nifzi'f • MTB/ 077 TitiKat ^ AM^jPcii*, cn//:A?»A(qt. N/)ccrf] 'T■29'^«£^\«f. 

371. Ai 3^ ZcsiT T£ TTttTcp J^ 'A.^a<»f, ;^ "A- 
woMoy.] Ei'3t jÄf . ^ Q ^ppn/xa cajkvk»v. h- 
T<^^y e/V 77f5f vofjt^aenv, ^AplwouoU yiyfyiveu /?• 
Tloinrlw. liy^^AUujtun^ATiijiov, )^^^ovVl) liv 
opxov 'AdLuaioif. 

37i. '^viJ.(p^iS'uavis.^ Xvy.CisJ^oi. ^Hs;'.] '''H- 

373. Tö)t€f.] OvTUfy^AV. "Td^.^TA^af. 

374. Xcpmv ü<p ii^7i^y\tnv.'] 'Ttto r «f*«Tgpft'j' 

J)a h'oyav 78Xy o^A»f, i^ td/^tb fia^ß-^lMt a■wJ^'nV x) 

COr«<A)W0r TTO/HOWT©", h (iAfflX^i Vim iuÄA^V CV 

"TO AfcJWv TW Nejoei z^^fftJ^Tii^^. mtc/, 0$ «Au/et- 
[MKJUTipit). <s;£yyjjrHKt\y.fMav -ß 't^ cTn^pmfjiAr- 
7&1J/ AHuJO-i )u 'OtTt/ar«, 0^5 «fTroe^ff^ Aonwf. 
j>, ov fic (xovov aveidicn, Negzyf q, (^uw t« Jiet- 
T%f« ij^ Qv^Cis\ta.j )^ TiAj 7if W»? ^OT, J'ixnf ipwf 
/3«fa<67S£^r. 

37<>. Mst' AtsfriK^üf. Tl^i <l(7it^.i^vii iifC-i Ai 

Btf?«^«.] 'EfjiCÄhKi. 

377.MÄ;)j«c«ö^<t.]'B^Mor«Ä«OTt(6cli^. EiffiJKt.] 
'ErsJöt. 
' 378. 'Ap- I I A I A A O X 

Ei Si TTOT 65 yi {MOV ßvÄ^mi^y s4x. W S'WjJ'Tai 

Eu jwJiu 'ns J^f ü idM^cwÖBf) ?ü «^' damSbc r^rc&w, 
Eu 5^ 'HS 'iTr'TTDicnu S'&mvov ^'tw caWJ^mhc^siv^ 
Eu ^ TIS <»p|t<9^7(^ ajM.<pl5 i J^f, 'THiXifJ^gio ^SiSw * 

■El yyri vv^ gAÖacTa c^xe,tj/gc-< ju^'©* dvSfcSv, 
'lS'^(ji [J^iTAt rE?{g^fj(^v ccy,(pi <p]3;eo<nu T7 W I Verbis inter feadver&atibusf egoau- 

tem primus me dedi infenfutn. 
Sin autem unquatn in unum coniulta- 

bimus, non amplius pofteä 
Trojanis dilatio mali crit ae paululuni 

quidem. 
N unc autem abite pranfuna, . ut con- 

feraraus pugnam : 
Bene quidem quifque haftaih acuat, 

ben^ & fcutum muniat, 
Bene vcro quifque equis prandiura det 

veloces pedes habentibus, 
Bene veroquifq; currum utrinqueer- 

plorans, de praelio curam habeat : 
Ut per totam diem horreado cern«« 

mus Marte. 
NuUa eoim cedätio poftea erit oe qui- 
dem paululum, 
Nili nox veniensdiremeritardorem vi- 

rorum. 
Sudabit quidem cujufquc lorum cir- 

cum pecflora 

Sudabit & cujufque equus politum cur- 
rum trahens. 

Quem autem ego feorfura a pugna vo- 
lentem videro 

Manere apud naves nigras, non ei 
po{tea '390 'IS^cii^ ^ T<^ /V-ZET®^ ev^oov oipfp:, nTVLjVOoy, .^^...c- 


380. *Ay«^^H<nf .] 'ArstCoAM, ■<^^ff!i t k^'^-v. 
OücT' fiCaxov.'] OvJi ro Ihayigtv K) o>.i)i>^oviov. 

381. AÜTivov.'] To Tiüf Y\^v viwel&i^V Ae^'f«- 

f^' M Tnveiv, ^;', fepj^i^söj. J^^t^v 0» w I- 

J^TTIOV, "tVA |u(JÄ^«,W^ *p«Ä. OT/i Q r ffTcAjf ». «$ 

^« • At w««7T!if Aoo« Äf n* Taxewej-vov vroKiUi^bjj • 
;^ cv^Jl' • sTHt' et^lH |M^-©- 0M^e<^©- "Af Hf . 
^ 3 o(x;7» r ^K «7re)f * KÄ/eA^awö'« xJiJvo[/.iiAei- 
yet ß^7oKoi^v'^A^t)ct. x^TfuhiV' ifpTpaaf"A- 

TlyviT "A?»< ÄA£7r^fof oiC^v^lffj ß^'Toiaiv. 

38a. £0*^^77?.] "Oj/^' <äPA(i>f.Aopu.]Si^©-. 
Oi^^c'Sm).'] 'AK0/v/(7a7W. EtJ cA' dcanfa, Mäa. Kai 
c^^SOT!7a7W ÄtTO T Äcnrf/a. riyWi ofd^f St^^ 

383. Eü" c/V'77f.] "0< 3 ;(^A«f. 

384. EiT c/)j 77« Ä|!/(p*f iJiay'.] 'Et??©- Q -rst.fjx«- fxiXHOvn-^tei^. ^hovß} eA;^pi) sA.Tn^HP'. « }<5 1 vcwr«. AiätKeivafSBA, ovcpySfj^. "Afwi'.] IToXt^«. 

38(^. nou>ö7i>A)).] K(Ä7tt';7!«;c77f. OvcT' «^aMOC.]] 
Ovj^ To eAetp^^s^c. M«7iwt7af.] 'Ec «^i/ "^ticn^. 

387. A/Äm;/«.] A/Äp^e/.CTF/.Sl4|'©- a.vd^eoy.'j 

388/1.^00».] 'T;>5«t<'3«£rtT8U-v!srar i</))ffl7Bf ^ 

7n!A€^tf;/T©-.T<jt'.3 T/I/Sf.TgAst^ir.] 'Oäcä®o- 
f^V. j/ua ^ AomJ^©-. ^» 'SrKATUi <^?,*?' ? « 

389. 'Ayi.'piC^ni.'] Tni '7iw>'7ti^5tv r ßcpivvy 

eXJ\''Ji^^ -^^ y^WH7«z.] SuüTrt^/f "EJijtffQ 
Xet^lA^ TVÜ petvan^f. yjDTnciffet 3 ;^ «;:^p oct/T» ßA<^- 

^»OTt 70 cAJf t/. 

tbukö^.] Teiva>v, 6Ax<ör. 

391. 'ATOi/cJf/9s>'.] "AtoÖs»', ;nd)elf . "Oy (/)£ ä' £- 
7»!'.] "OkJI' «V €^«. 'ESiAej/Tit.] &i\o/}a,y ßn- 
KofJ^oV. NoMöry. ] Oidavi^uiUy leßu. 

391. M//^ä^«i/.]M4i'^;'. Kopüfio;,] KAfJLTrvKo' 
'Ofvi/j/aui.Oxi o/ £th7<*-] Ovk eiv ^cwtu eii li ui^cf 393. 'Ag- "A/)JMOV locr«7ttf ^ü^«J' 7(juveu TIcT' oiwr«»'. 
9A5 ' Ajtrn €<p' 1^4"^?^ cTi TUvriTi vot(^ eA^v 

41&Q "Am.©« S" &^a) Ifig^g <d^«y ai'ei^Jjwg«!»»;^ •- 

"Ev^fJ^©^ ^JV(xj(pv yb (pvyeiv ^ fJLcS^sy^f^i^» 
Av'i^p ^öv UpAiafv avcc^ dvSfo^v 'Ayi,fx'ifd,vuv 

AuTajD e'zzr^T Ar cu"i^ cJb'w, i^T-ü$i^t^ov* 
Atmjt^jif©^^' OT ^A^ ßofw dys^^s Mm?^^^ • im^ ik«i^ FoiTibile erit fugere gutes alitef- 

que. 
Sicdixit.Afgivi veroaltmnckmabant, 

licut quando fludtus 
Ad altuin latus, cum moverit N^ttß 

furgens 
In procurrentom lcopulum,quem nuH- 

quam fluftus relinquunt 
Piverforom vetrtorum, quando binc 

vel illinc oriantur : 
Surgentes vero ruebant,.fjarG per na- 

ves , 
Famumque, excitabant, per -tentoria^ 

& prandium fumebant. 
^lias auteoi alii iäcrificabat dsorudi 
' 'femper-ex'Kientium, 
öräns ut mortem fiigcret^ difcrimen 

bel.ti. 
Sed bovem facrificavit rex virorum A- 

gameranon 
Pinguenv, ^uinquennem, praepotenti 

Saturnio, • 
Vocavitautem ftnes optimates ooiai- 

um-Grsecorum : 
Nellotem»quiden» primüra, & Idome- 

neum regem, 
Deindewero Ajacesduos, ScTydeifi- 

lium: 
Sextnm autem Ulyflem Jovi confilio 

äqualem. 
Spontaneus autem ei venit bcllö flre- 

nuHS Meeelaus : 
Korat eaim iaanjmo fcatrem quod de 

fe laborabat. , 
Bovem autemcircumfteteriwt, Scmo- 

las fdlulerurit. 
Hos intef oraos dixit sex Agame- 
mnpB, ^ ,- . \ ,- ■ (^ ■^J 393. ^Kfyjiv'} 'in^i^v. ai^ifjfar» 'CdjiFj- 

«OTteS-loüÄt, • ,^\, *£■ :.' '• • • .' ■ ■ ■'". ,' ■'^ 

,394. "Ictp^i'.^ ^'Hj^ww, \Coticttf. '.-•■ s' ■/ 

'ar(.] 'A'ZsroAH'sr«!, ec?. 

398. 'AvsacTEf.] ''Ai-AsaVTi^/Ofioj/TT),]'^-!^)»- 
^vra. . • ;.;.;:/ ...-* ■■■^ 401. MaAor.ii-!"J^<'^y#t^»' ^^*^''''^ "^öAt//«, 

4or. "I5p^i7?r^j." '^ir^^f ef . . . 

403. TliffVA."] n/ftgx«, Kt-m^v. Ui/jaivi^y.2 

■ ■ 404. K(xX»jOTfc«y.Jj 'Ey^Xö. Xlg^VTtt^.] '£r77u»< 

4otf. Ala/ji.Ma, T»t.«ft/ö Kusvti. Ty/5(^ ^- 

408. AtJro/uAj©'-]''^»'«^ T xXti^au. Boluij d- 
frt^f.] 'O hi'rm TOXi^Kä ytvveuo?. 'H /^' )5) cfeAiÄ 

409."H,./6S-]''H^c/h,w^5a7T!. Kät« ay^'f.] Kä- 
•7W 7^ -^J^' ^ T&^ ''0*. 'AcTeA^eoj'.l 'Ac/^Af or.'E- 

410. BouT Q -nfe^rriowTo. ] rieet ^ ^ jS^i/ jto^ 

412, K«- 415 420 I A I A A O X B. 

Ai^?^si'^ löfflest/ ^ rrv^fis ^'ioio ^psr^ * • 

*AM.' 'öyi Uyi(^ fi l^d) mvov S"' dfAeycxffgv o<pe>\€v^ «7 425 
AvTup lirei "A^ (Mp cndvi^ ^ osrKouyv e^mLoav^nj, 

' ' H y ... 1 1 . " ■ ' ■ 


Jupitef gloriofifl!, nux.» artas nQbf« 

cogens, in aethere habitans, 
Non prius fol occidat, & teoebrae ad- 

veniant, 
Qjiam ego pronum dejecero Priami 

palatium ^ 

Ar<ien&, ac exudero igni iatefto por- 

tas : 
Heftorearn vcro loricam circa peftora 

defcidero 
Ferro ruptatn : 0iult«iae circa, ipfupJ 

(bcii 
Proni in pulveribus mordic«s prehen- 

dant terram. _ , 

Sic dixit : iiecduttiei Saftirnius an- 

nuebat : 
Sed bic acccpit quidei» lacrificia, Is- 
~ borem vero magnutn augebat. 
Verum,poftquam precati funt, & mo- 

]as projecerunt 
Cervicem quidem retro egerunt pri- 

mum, & jugularunt, & excoriärunt, 
Fcmoräque execucrunt, arvinäqueco- 

operuernnt, 
Poltquamduplicaverantifuper ipfis au« 

tem tirufta cruda pofiieruDt. 
Et haec quidem lignis fiflls fine foliis 

adurebant : ■ . 

• Vilcera vero weroÄM* fix j tenebant fü- 

per ignem. 
Scd pofiquam femora cxufta funt, ■j^ 
, vilcera "iiftärant, 
^ Itaqüefiruua parva concidemnt caete- 
ra, & verubus transfixerunt, 
; JiflävCTuntque feite, detraxeruntquc 

ombia.. ^ \- ? V-p 412. K«\«uv2(?U.] Uif^(W9Vi(pii, fA^du;a.vi<iiLti 

413. 'E-^n x»i<paii^^V''} Keu moviS jSh'j^k^i 

414. KctTTfiDfitMli ßi^ieiv.J KaIaC^mv,^^ :t) 4if. AiSttxW.] TS y^7»'9<^<^(«'^6f!'^>9^'7*^fe«^" xpetiäuviv.'] '£7757«^«. xfivi^OJv.;] "Evrnylf K^f^oi. 'OcAt^.] ToTf 0- 

aci - 7 ' . .,^ .'.... •.;-'. '.-■•■ . . : - J (ßi.'\ ^\o}i (hiKct/ti. riftsv, ef>Ä 7rj£ji. Anfo/o.] 

«0/0 ^'pg^gji «3)?9JitCW< TTU^f,- ÄWfiT^^l efV)'f(J/0, r 

417. X^Ka p<eyät,hkov.'] . S/c/Vlp^O) J^etKOip^at' 
( Oü5^ «TWf V^'. 'PäjJäA^©- ?5 <Sr^hAy.CÄvi7zfJi 
Ka J)i^^. A<Ä?üAn T^iywj umt^v dy-^oly -ji-woiy 'IcpHAf ^oioi.TlQvov Ji.'} KÄfjMrov Ji. 'Afikfap- 
Wf''.]"A(ZiSofOi',Ä<d5Bo;',7n)Xtuj."Ü^gMsi'.]Hu^cM'€K. 

■42.1-, n^^^BtA.OJ'Tt).] 'Em^Ä\0C7D. 

423.KtfiayH.] T§>AJT«. 

416. 'E/z-STf/fiWTff.] A/flt-ZJrwfeWTISf. 'TT«p5- 
I a 4^y. -^JJ- ^^ O M H P o r 

'Am.' a^5 TWipuyjes fL 'K-^^clk^v ^Ä'^t^'^iiovciov 

Accov wnpudJDyTjs dy^^v'TWp Kp »'«et« • . i.v - ^ 

440 '"^lojwJiw, o(peß''Ke^^>c<yvve'yei^f^Jo^utj Aprja. 

Ol j^ OKVpvomi^} TDi (f' ^nyei^vJs piSf'^' <^K^* 
4,45. Oi <^'a^9' 'A-Tf flwva S^o7fS(pki ßxai^^es 

(BuMQVKQ/LVQVTii* fX^^ $i^y/\g,uttw'ms^A^!wv> 
AjyiS^^ e^vcr^ l^Ti^v^ oiyti^ov^ a^^ya/ilw 7?y 
TSis l^gtQv ^cBLVoi 'TPxS'^aiQi Tieps^v^, 
Tloivnis gÜ7^A€>^eg5 lj(^'f>t€<©4 5^ e)($t7'©« * Caeterum ubi cefsär«nt ab opere, ap- 

parayeräntque convivium, 
Epulati funt, nec quicquam aaimus in- 

diguit epuli aequalis : 
Scdpoltquam potus & cibi appetitum 

exemerant, 
His loqui incipicbat Gerenius eques 

Ne(tor, 
Atrida gloriofiflime rex virorunj Aga- 
memnon, 
Ne nunc diutiushkrecubemus, neque 

diu 
Difteramus opus quod deus in manus 

dabit. 
Sedage, praccones quidem Achivorum 

aereas-lüricas habinrium 
Populum prseconio congregetit adia- 

ves: 
Nosautem ita confcrti per exercitum 

aeipkim^chivorum 
Eajgnus, ut ocyus fufcitemus acrem 
Martern. 
' Sic dixit. neque renuit res virorum 
Agamemnon : 
Statmi praeconibus argutis impera- 

vit 
Convocaje ad pugnain comantes. Achi- 

vos. 
Ht quidtrn convocarunt,illi autem con- 

gregati Ibnc valde celeriter. 
Porro qui circum Atridem erant reges 

Jovis alumni 
Properabant ordi«« diftinguentes: in- 
tereosvero, caefiisocuhs Minerva, 
ffigidem haben? valde honorandam, 

lenii expenem, immortalemque, 
£x qua centum fimbrise totse-aureas 

fiilpendebantur, 
Omnes bene contextae, centum boum 

[nu morum} unaquacque : 
Cum hac impetum faciens pcrcurrebat 
populum Acbivorum, VtV, AvSj'] 'Ej'7ttü'&«. Aiyii^tt.J 'B.<rv^i^a- 
fjSfJy M vv^d^af^f St^th^/äh «/>/a«wrtAi<tj 

'iiTieuTnawm Ka,C&v ajjivv SuPÄy^. '^psaTuS«? 

43^. 'A//^äAA«WSÄ». ] ^ AväLdtWaiJii^f d- 
f«t773w/w£'&«. "'Efyoy. ] Nuij Top 7XcA6f«K. 

43.8. ^Ayet^vmv."} 'A^^i^ovmv. dy^fiTw- nv. ^tL 
441. Kwpyx«ojt7.3 To7f XHfu^/. Aiyu^^yyot'^ 445-. Ol J[* djji^' "Afeiavtt.-\ O/ ^ -afei ^ 'AJTtöf 
'TmJhc 'AJÄ/4/4»'o^Bfc, 

44^«^0M«<'j'.] "Siffjtuv. YiexvovTii.'] 'Ajuyt 

7b7j Ji. 

447. 'BdvfMV.'] ^EvvfMV, fwjAhQ-nfMv. 'Ayw- 
g^tor.] "AfSeyTTiy. 

448. Qvcmoi.'] Kgfiosti. TlAf^^^aicii'^ 'Oa«- 

449. 'EüTAexfcäf.l Kc^jay mrrKiy^oi. 'E-r 
y^iif/.Coi©-.^ 'EKATtv ßoav yjf^i ä|/©-, « 4- 
''^'"'' Xf^°^^ vofua-fjuL-Tiuy. 01 y6 <if;)((Uois V- 
fjUiVTii To (aov Tov ßvy, Jid. -mKKa. p^\ ^ ort 
3 U^v oav, Iti^^cnioVi 'tt^ ^ Ivt fxkptH n vo- 

[M(iy.AT©-i ß\iV 5 TM : Q iTi^a, 70 TO iSfltWAfeWf 

45'o. 2uu T«.] 2uM 7«AT« TH «i^icli. ITau^fitV- 
■(TBCTa,] 'EcÖBCTÄoa, offmoa. A/iwv7c.] A/««, 

4yi.'C>?u- 


I A I A A O 2 B. 

'B.V vnvai yPigLCpvp'^ai (piÄu/j es 'TrxtQ/.^ yalav» 
455 "Huis 'Tivp (X,'i:h]P[gv '^n<pÄS'yl txciwi'Tnv vMjvj 

46O' X-^fi^''? vt''}^CP^veop) 7) TvuTOvcüv .S^yÄi^S^ei^vy 

YiPiCLyU^VUi^^-m^^QV^lWy, 0-/<ae^r« ^' iE Keiudv* Cumclangorealiorumantealios con- 
*»'^' t^v^a-'i*-'».^ rw' fidenrium,reionat autera & praturat 6s> 

CoHcitaiK adeundiim: robur auteni 

excitavit uniufcujufque 
In corde ut incefläutcr bellarent & 

pugnarent. 
Hi-sautem ftatim bellum dulcius fa- 

ftum eft ijuätn redire 
In navibus cavis dikcflam in patriam 

rerram. 
Vdut ignis edax comburit immenfatn 

Tylvam 
Montis in verticibus> procul autera 

apparet fplcndor : 
sie ab his gradientibus, acris admi- 

randi 
Splendor undique collucens per aercoj 

coelum ibat. 
Horumautem ficut avium volatili'im . 

gentes multa:, 
Anlerum, vel gruum , vel cygnorum 

longa colla habcntium, 
Afio in prato , Cayftri circa fluen- 

ta, 
Huc & illuc volirant exultantes a- 

lis , Terribiliter refonabat fub pedibus i- 

plbrumque & equorum. 
Steterunt autem in prato Scamandrio 

florido SS«»»©-.! AuuAfMV. 

7Jt;^«f . TKvxieäu.'] 'H/^7^p®*.'Hl m^.] "H-zs^ 

454, rAÄ^vpj^OT.] KoiKaui, ßeLbÄeui. 

4jy, 'Ai<Nhov,'\ 'A<AfAo7JB/3y,Ä9£«'/s7Jo&»'. 'Eot- 

^9ev.3 rioppwögV. AU7/M.3 AetiJL-TnMvt 

A*' ai:^'p(^.3 A/elrttip©-. 

461, 'A'ö'»^ cy. Ä«(«Sf /.3 'El» TW7?< ^Aarioi fft/iX" 
J^dhiKTÖv ^v » lAuV. "AAXo/ 3, 'A<ri(M oj/o^- 

»if^fe AvS'ioi. KctTtt 7»? «siypioaf, ■m\a><J)i tIv 'Acrioi il§aff « ofxüvvyi.©- ^Aa'iOi >Mfjüu,v. ät«- 
'AfflSöJ, öf 'ATif «'/fea), ;9 'Ayiaj/x^ (^i/^xa^l'. 
»>, tü(M\iaSi ivfiihia HexÄfMio» ä^, Aij'HW 

p©- c* TM 'OpSü5/£58f jct.> KctöVei». ] Käü-! 
57)8 TrDTtt^J AvJ'ias^ 'A(/.(p4 pes-d:^*?^.^ n«et-'7« 

Twy^'] HfeTüVTiU, 'A^cV^6^'ai^3^XÄ<j»(j?«-. ÜT?- 

püJ4W7.] ÜTSpüf/. ; 

4(5? . K\a,yyt\J^v. ] Mstk /?o«?'.n^y^Jyj^o;'7&>;'. ] 

T»7^fl<my AVCtfM^V ^CO^TU V^flVVTCt. S^UÄga- 

TB-sr©-. 

455. '2,y^(jiAvJ))iov.'] Tl tu Xyjf./buivJ)iM tjüt»//« 

J^üi eii ^hetcnw. K^eiroJ-Q Stky^©-. Xi^;'.^ 
'H yn. 

"HJ(«, 'OvoM^TVTHfilA S'^Q'. "Esw.j'EpHffoy. 
4^7. 'Af^«^«»'??.] "Av^'i^vhy '^3-eivh st- 70 O M H P O r 

' Huts fJiifxoov ct^vccüiv e^Soc '^roMa, 
^70 Am ){^^ $a.0^V 'TrtifJivriiov nAcciTKüOTj/ 

475 'Pö'a cS^xg/tygÄX«?', Itt« »e »'0|tA<£ jlu^woti/ • 

"A/3gi'^ (^aivl/jjj ?spvoy $i UocnlSbiun» 
4.80 'HÜTiE ßvsdyiÄyifpL yjiy f^ox^ cttAsto '^rarTwj' 
Tdwjf©^., (0 jap ti ßöeo^ iJAmu^i'7r\(ly^\J^'iw;v) Infiniti, quotfoliafic florcs nafcunt« 

tempore verno. 
Veluti mulcarum frequeatiom gentcs 

multae, 

Qu« per caulam pafloralem er- 

rant 

Tempore verno, qtando lac valä ri- 
gat: 

Tot in Trojanos comantes Achivi 

In campo ftabant perdcrewf vehe- 
menter cupientes. 

Hos autem ut greges magnos capra- 
rum caprarii 

Facilediftinguuntpoflquam in pafcuis 

commixn lunt : 
Sic hos duftores in ordines redigebant 

huc & illuc 
üt ad praelium irent : intcr quos r« 

Agamemnon 
Oculis & capite fimilis Jovi gaudenti- 

fulmine, 
Marti autem balteo, pe<flore autetn 

Neptuno, 
Velut bos in armento longi eximius 

inter omnes ^ 

Taurus, (hicenim boves excellit con- 

gregatas^ 
TaJem Atridem fectt Jupiter di$ 

illo 
Infignem inter multos & eatimium he- 

roas. 
Dicitenunc mihi Mufaecwlefies domos 

tenentes : 4^8. lAveioi.'} Tlo}^oi. 

VAHöK^^ii \-)(i<ni. vs oy T>) 'S- TÜi 'iKidJ'Q- * 

«Tö. ^(pfcf«> -nosa i//i(^yj viay. ^Atfiva.ay.'^^A- 

470. AjIt?.] AiT/ySf. Ka,7d?a,Bfcov.'] Kctnuiiw 
'iTTOL'jKiv.'n.oiiJL.vniov} no//jtV/>'-oi^.'HAÄ?XK:7.]nget 
rov (wrov 7Ö7P>vei^vv^. '". 

ThÄ[Q'.']TAKet. "AyyiA.'^ Ia yahAKTVefli^dy'- 

473."I$W7^.] EisTi'^HffW. . A/*pp/«fft«,] A/Ä- 

tp'o^CtOVi TD ij^J, 'l'tSrTlTOV. nAÄT^Ä.] M€)ÄA.et. 077 

cf S'fA^fjta.v i^j^ÄT^ TiKÄfin vifMv^ tu My.y. Ai- 
71CA.0/.3 Ai^^ofiTto/. ■/ ''rr-t .•;,■. - • 
47y. 'VÜA.'} 'PAj'ivfpcVKOhaf.^fAK&Jiviam,'} A/«t;vaeiöWCT|/.'ETH j«.]'Et««/1' «k, »TrÄr* «v.N»^ 
|W(y.] 'Et/ T« /SeöX». Ml)4ft»ff7i/.3 'A^'Äfti^j^/»'. 
47(?. "ßjT»f.] OuTWf j^ 7»\j ''EMUy«^. A/«>w- 

^477. 'Tcp.ivUjj cAe.jEW ^ /tei;)^. Ivft'ftttfif.]*!^ 

^ TD Ta-©-, ;^ TO l>UA©-, c/bTTX» ffvxiTAKflv'j fdv* 
r^ i^i 77. 

47^ . "Af «i' -^ ^rfj'lüj.-] "H^rs/ 7» ;^ ?«£?<* /««Ö'f» 

. 4^0. "HiTg.j^UAfr^pjy^^-j^. 'Aj/^Ah?/.] 'E/ 

7tt£ip©-. "E'ZB'AeTD.J 'E-j^oeTD. Hiy ^^o;)^©-.] 
'E^o;^'tw7^,- -^■:^-, -/^ f. :- '.--" '• V^. " '■ 

481. TdToj'.] To/»Toy.0w}c«f.] 'ETrofMi^tr/Hje«* 
77X^«V6).] 'Ey c*e/v>» M^pot, "* 

483. 'Ex.'ÖJogTj^e«.] 'Ex.<35«S?W, eOateAfAcy. 

484.''E<iarj7».] Aiycri (mi, aJÄ^avu. A/oTo€ 
•44Aft)T4or' 'O *jj Ao/©- • EVtwt? l'uw ^«o/, M«OTU, 

48J. Hctf- I A I A A O X 

CyiTives r.yifj^vBi ^^cccSv j^ y^ßl^^tvoi vctip * 
Apji^a» ccü yjjaT;' g/)i<w, ySjai TE 'ZC^'^Taast^, ß. 71 B K A T A' A o r o s H,E .ß:: ,N 

H T o I , B o i Qt i'^ A-' "' ''"' (Vos eniitJ dcx eftis, adeftifque, ßitif^ 

que omnia : 
Mos autcrti t'amam folüm audimus, ne- 

que quicquam fcimus^ 
<^i duces Danaorum & Priocipos 

tränt : 
Multitudinem autem non ego dixero, 

neque nominavero, 
Büam fi mihi decetn lingiue, decetn« 

que ora fint, 
Vox autem frangi nefcia, »reumque 

mihi cor infit, 
I<rifi «oeleftes Muße, Jovis iEgio- 

chi 
Piliae, commemorent quot fub Ilium 

venerunt. 
Principes ei^o naviumdicam, navef- 

que univerfas. 

ENUMERATIO NAVIUM. 
VEL, BOEOTIA. BOeotiis quidem Peneleus & Lel- 
tus imperabant, 
Arcefüaufque, Prothoenorque, Cloni- 
uft^ue : 4Sj.nÄf55l T5,.3 'E*7Ci^ rst^ffjUtfflV 6«'.. riW 
75.3 K« cmgtt^. 

48^. Khi©- ?/of .] "'HTHjfMvtw r 4il^ ^ Av- 

. 487. 'Uyifdvif.'] ßamxüv, 

488. IIämSOj' </l' Kvt a.v 67« iM^cvfJun..'] T«TE- 

Pl^' yäp'^kt ro'ifyiv. n^jiSvj/.] To ':T■At)9©-..Mu- 
^(n>fuu.] Mü9«<naaÄ>t/3 itTmifu. 

*oTiazd(juif M ^«>r«. ZuTKcr/cTe TTj/efjc/)* tjd/äi'äJtt- 
euL, '^p. Ohm ^:i3^y(*cLTfiasa,^^(AjQ' IIomTOf, 

(MAi, Tjjff )we»«7a7;<f, yoHiöai wffcc;. Kai j^ 'H- 

^«aiv, 077, t^kvo? p^stö^Vü, 3^ Tnj flp5/»? TB- 
lAnauv iTToiiia^To ..riv Koyiv. MfeÄXft)!/ ö^ /if-TKAo- 

^f efei'l' ^'fiMJ/ J^ iS(«OTA2.<yf5fc^5l/ TE>^ TOTTWfjTAH- 

f«^']©"j95feÄ.ET5;'.]'T;mfp^<-er.XAAitefi!/.]2r7tpfc- 

o;». 'HTTip.] ^ai»«, 4'-'p^'. 'Eyf/n.] 'Eulw. I 

45)1. Ei^'oAyw777Äiftf.] Ei fji« «<;<?■ «AüfiOTM Elf Tiou''lA/oi'. 

493. 'Ap^a? £W.] tif Af^vnti.o^, 75f^ j;}4- 

^Ji ipAtn Tjyii &B Bo/&)ri^ ¥'Q(JLViißv r y^AKof\s, 

ci/ Bti/aTT* h) t* 'EAix^fÄT^ ofÖ"? o-ra*« (^ujuMJ&<f 
ewTtUieDctTel^iv.Ol 3,'^ ^w^ticT©-, xkyvaiv, 1?) r 
'EA*/)töi'a,. ^H «f iOTC Bo/ftc^" T A^y^ J)^' r-v7T> yi- 

"AMq; J^' <pAaJl',iS J)a TBTC* Ä.'\A' eT« iTlhhAi ttoA«? 

B»( mhitcv K^Tvihoy©- (S^f^uiffvt'^, "Hff ätb 

'srW'S^ cv AvAtt/), 7?5A« w Bo/fi)77«y, Qwmy^iiA- 
TWi To'TrXri^©-, T^hm tijua "'Ihtov /ol^Aov sj'c^^- 
«y. '.'E;)*< cfi/TO w 77cA/< Kifj^ciSy thxj /*' /?a4toi'- 
TO? <?57 7ita"lA/oj', tia} '3 y^Ayoyetq knn TWf 'Ea- 
AäsT©- OTt!?w. A/' «;* Äi776w(^UJU»^po^^crtt;'^fJty7B- 
5», ä) c*7&U'^v ATnTAtJi/iTW. 'O 3 'Aeisap;^? ipD- 
w, }(p ^TTT^o^^.y eWToy >&7a Bo/w^^ TiJw e6p;>4t)m- 
iroiJ)(ö5. E/ jB ■y^ä'^^ tfM« Vor»? «p^ätcj l^nT«^,^ 

AüiTCf «p;)*7.J OyTC/ /M. 6J ttj^ts Bo/öT)y ^^.vi~ 
y>l^ ^l^ov j 077 6779s^ '7rhe-i<^i 7 TjuKcuay 'lUfjf^n- -72 O M H P O T 

O/V ctjw,<p' "ApfJi c/vffj^vrtii ^ EiÄeaiov^ ^ 'EpuB^s, Quiqvie Hyrfcn eolebant, & Aulidcai 

petrofam, 
ScnoeDumque, Scolumque, jugofamqdC 

Eteonum, 
Thefpiam, Graecaoique, & fpatiofain 

MycaldTnm, 
Quiquecircum Harma habitabant, & 

Jlefium, & Erythras, 
Quique Eleona tenebant, & Hylen, & 

Percona, 
Ocaleatn, Medeonaque bene-a»iifica- 

tarn urbem, 
Copas, Eutrefinque , columbiique a- 

Dundantem Thisben, 
Tcav Iv efjjr'ij ' AovMvMiTW'/oua,^ '■$ Boia-netxjl (^ 
mveiiiisih Bo/«TK 1^8 ^Ituvü, h rioowe/ä^J'©-, J^ "Af- 

TBJ'jqSf noc;w«/^(/©-.K*9' Ite?«? OjJ^w» -^IXASfttnff 
^71 TTv^op^Hsr;/ vcroKÄ<^//8/So6f.Eyp»7Wf^'f $&*- 
I//X.©- J^yjÄ^f OK. S/c/^i'©" vzro A/af A^Tiayiay^i} 

fr^f T ^ov'O 5 Ätof H'Xiv 'currSy -cfei^' Eupö^TUf 

.htv &x« KTi^HVjiv^ Av ojj-ni hV TA «Ä^/Ä 7757« yj:.- 
fjLSaa.. Toi'^Ttv KctCap ^t]fffA.0Vy tfia^coKiav 6T0- 
fdjiTV. eTt«, /?oi ^iuj7w;;^öt''^^7o7f TTsxa^i/®- 

.ij^ivcat, TTÄffov Bo/&>7j£0', oxji«!5ac7a ay£y-X»S»f, 'gy9<» 

ya( ^fVtCet ^ -^ 'Af «77Äcr(^ Kf !«>«?. 'O 3 (ppapcSj' 
--<7i«) y^lu'iluJ S'^.KUViOv' hfiOi'ihiy>y f?),7»U tx«o- 
ya; r '5'"€ft^34l'7r»J'er/i^3of5|/.'A7«M'AX.7»(7«(f qKäJ^- 

^©-jX.'J«!'« «f ^f>Jyjov\A ' iyi'i' ^Abb/JAf ^aura ycmv- 
St(Mi^>Kj7K\j T8TK Ocft'yTitf coTBifi.eitp' äv i-^sijo Ol 

AVau^eiVilitcähvciv 6 ZcAji-K) Apfjuaviduif axrno avva- 
x<ff? r"Ap£of ;^ ^Atf^Jir^i-'TT^ßri^v iM.ixxdiiiv 
auHv avtj 'f a.veu§'i<xtai r J^^^y^vr^f ivicu/Tiv 5u - 

'AffMvicf, Jä^vJ'Hpeu.'l^^€i'E>}^a.vi'/.o(ivBoiav- 
. ÄXoTj,!^ 'AttoXXo JJü^jf," Hp;^r,]'Ef cfc£77A<<6or,-^f«'j'7o. 4.2p[Oiyoc.]n6A/y Bo/6)77äf,A7ro 2;;^/y4«>f r 'A- 
^.«oyl®- r 'A7<>^«y77j< 77tt'59f. SxoAoyTS] Kai 

p« r cyT« B9/ft)774 0«^^'^''. StW 3 X-exAH^^ c/>«7B 
JilffTllKtfjojIT 7^X«.noAVK^«([i«f.]noMKf 'e;);^«^ WM" 

"ijn üifi^tif tff^ T ßAO^av eiiTtt^y Sit ts;^ -^'-Tra- 
JSv. 'E7lc<>v'ov.2 ^ Q.v'<i fXAgoj a,m ^Eneovvy oj [«S" 
A7iti}PV&- BoiccTv. K^AHTWi 3 yiw 2;{ä^??«' 

hvfd^dLs. rpaMow.] Tl«/ VwjTaVAy^A» )&hafj^tw. 
Evpv^^v.'] TlhA^HAVy(U}cl\UuMvK^i]ojiv.^ O^- 
ra i x>.nBft jw A7n Mv^gtAHf '^ cy Ketetat, n^ff^»$ 
ti' itüT« lJ^vffAfjSfi\i To T MvKi^iai Aiof U^v. 
6.0j Tg.jK«« o/77V2f.'A/xip'"Ap/^.]nset 7o"Ap' 

(UÄ.TO 3"Apf«tj7rDA/5'f B9tanKtiyOVO(ML^tiaA<mi 

r ojUtbSi ;tät/*7n)(jMi/a/ (7i/f TBjf i9r7TO/f TB Afjt-ipiA^^n T fMVTiaf A§iua, (rwj'cufT^.KeuEt\iffiovy)Cj"T\lujp 
;9'EA£fflf'.]T3 TA'^fis'EKiavA.E'ioiQ oSivWTnKii 
BoieoTKü. Käi ktw ;t(^3'i'^, i<T^</^ v\aJUs ol totiüi. 
'Epu3;j«i.] BofVTiveoi p:\7iz\i{ Botco-neti' o^viivca 
Oy mhii'Imieti. "StvofjLÄSrv^f^Oy ^Tr/^'EpuS;« 
r , UomJ&yoiy >^ 'A/w^j/^eTKeTDf <f AaoAv'nyWi e- 
7f£?/5 km^Efv^Ai'f Hof(pvej.a)v©- r 2sp'?». 

7. ETptOy.jKÄTjKKy/'TAiu/.JTo ü CVTEtO^ c){,76- 

ixtf^oi. a{ TO • "TAi;» er/ a/xiet j/of»»'. HiTiavA.^ 
'Ato risTSwj'©' r Eo/ftJTK. 

8. 'ß;(5tA4l«/.] 'A-aro r <©^pptoj/7©" mrAfJL^, 

'ATiDMgJ^«;'©- r riüAfltA. Eü';t7T,MVoy.] K=>^5« 
7UKv<r(j^ov. TlTv^h^ov.^ TloA/y. 

9. KöTWf.] IToAaij BoifvnaSyO/Tn KwjTSWf©- 77- 

VA.'jTlo^Ai fjSt>.<?i^.i '€pi^K<^.Tf »pfijysf 3 Kii^i^ cd 

'Sfei^Ep«},^ r fS^«P,5^ c1»Aä^«^. c'VlA^f jS TD ^w- 

ov .QlfffiljJ.'JAl vva rt^n^wjvmf ^i^fi^'at&iffßAt- 
lo. Ko- I A I A iÄ O _ 

O/ 'TB nAöMTU/av g^j/, r(J^ oi rA/ojr^ t* oviiJigvvi, B. QuiqueCoroneam, &herbo{am Ha- 

liartum, 
Q,uique Plataeam tenebant , & qui 

Cliflkn incolebanr, 
Quique Hypothebas habitabant benc- 

xdificatam urbem. 
Oncheftumque, läcrum Neptunium 

pulchrum lucutn« 
Quiqueuvis abundantem Amen habi- 
tabant, quique Midiam, 
Nifläraque valde divinara, Anthedona- 

quc ulrimam : 
Horum quidem quinquaginta naves i- 

bant, quarumunamquamque 
Juvenes Boeotii centum & viginti 
ü » f ~ » > > n t t t conlcenderant. 

O/ «A. AGCrA»J(5^r<» yolOJ/, OicT Op'VOUAUOJ' MZoCÜ^Or, <^i vero Afpledona habitabant, &, 

J '*'' * ' Orchomeaum Minyeum, 

His imperabat Alcalaphus & lalme- 

nus, iilii Martis, 
Qüos peperit AfJyoche in domo A«flo- 

ris Azidae, 
Virgo verecunda fuperiorem partem 

domuscum afcendiflet, 
Marti forti : hie autem ipfi accubuit 

cUm : 
Horum triginta cavae naves ibant or- 

dine. 
Sed Phocenfibus Schedius & Epiftro- 

phus imperabant, 20 OuS TIMV 'AgVO^ Si^Cü A?cToj3©4 'A^ftcfttO, Atä, TKT« 3 rä 'ivfnov -mtej-^oiv aJrni. 

II. IlAÄTtt'eu'.] Tä5 riAAwa;. äoto TTa-ät»? 

XATia ©üföf, rKA-rleo/uSficti {i$i^v ^ ^ Shyi- 

ßtui KjS>i*.<ii. «V7W* jÄf Äi ©«^Ä« ^;t7«7reA/ap- 

I3."OJ^5liK.3T07rCf '? Bo/ft)77Öi3»4£^f HoiTWeAu- 
vO-.E'jfW^ Ij^ 'Of;)^«-» r Bo/&)T8. lloffJcAiioj'.] 
Iloowe/ä^i'^ ifigfV.'AjXÄOK.] K<J^6y."AÄ(n)f.] Hai 
TB'JB-©' cvvS^ivSf©-^ vJbf'i^v, }y^oli(l<Tncpai- 

f<V©"jÄAöTlf ^Aht«/. 

14. rioA.t/sa^t/Aoj'.] Tlo\va,[jt.7n?\.ov. "Apyttü."] 
XIoA/y BoncTjoi. kmi^A^viH, *? nofw«/J»v©-. "E- 

ApfMTTCA/« Bo/fi)77öf , OTäiwa? ftiTttfg^J^)»^, 0171 

15. Nianw.] Boia-noi, » MsjÄef/^-ZEs? (/l' c* 

«ty. 'Ay^Jtt/^CÄ.] 'A^Stieftuv 7roA/< Bo/ft)776tf. 'Ektoü- 
TOf «;/ TAciüä©- ^Actocn©-. 'E^Tiojmtf.^ Tmj/ cy 16. Tav f/^.} Tisray^. NiSf.] ITaoT«. 

17. 'Bcuyov.'] "ECmvov. 

18. 'AccoAne/JlfA.] ^^v'ojuAgcqa/Tn 'AarAHeAiV©- 
r npeöTSft»!/©". Es7Q BoieoTjeiS'^ 'Oft^/ji^iavyiii, 
KaKhtoiviw EvMiK©-. 'NcUQV,2"l,veuor. aKvv. 
^0^^(J$p6V 'U.lVVHOV.'] To!' cy TH Botarid, hiyH 

^VTO. ^'Opp^o/uV» r A/o< ^K, ;^ 'Ep/LU'ZSrwJtf '? 

Bo/<VT». nÄgf^-ppiö «fjüT^l/ TTOTÄfMf M/I/Jöf, Ä?' « 

eTsp©- 'Op;j^o<(4i'of -f "A^H^S'iasy h ^Av/twiAoif 
K<^H TTO/JiTWf . ^ fcTfp©- 'f ©eajttAiaf . 

19. TT6f''AfM(&-.] n«Mj^s?''Aps©-. 

20. Ao/zü.] 0«X(y. 'A(^«e/i40.] 'A^ewj tw- 

Tili y)v^axv.A\JhU.'] AM'ii a^ia ^v/JuHi. 'T- 
'n^ä'iov «ffWÄ^ÄOTt.] Elf 7^^ J'i'^yfv th^vm. td ää- 
Xrf/^oj' yxA'flux&'i'iTWf . Ol J6 A§^ot TTiif yMieu^tv 

(7lvr<äjK\\ii (WTViiVt). 

22. UofiKi^A'n.'] n«^ejcö/^SK,:Tttpe;(Äfc9<i'e/V<7?. 
AetSpM.] AÄ3pi««<,xi)V!pi^?.0'c/ls oi.IOütbj ^;)' ewJ- 
T«. O 3, «1/77 r, >ttf, 

23. rAct^t/pcti. ] BäQ^o/, koTaäü. 'EstjjOwj'^o.J 
'EyTW^« TTttfe-jS^üOfTD. 

24. AuTttp 4><yKH«r.] Tav'^ f^ayAav. A/p^f *5 

ä/TTÖ *«X,« T "^Af/AS^i )C) A'lAK^, Ol Q T HoffiJ^- 

vQ- )^Tl^9Voni '^ 'Aato^v. ''HpJ^oj'.] 'H^^at'TO. 

K af . Ti*«f 74 O M H P O Y 

Ol ^ ^oo-mMf ^'P(0(A 'egvccrav olfJL^iimvTih 
35 M«ft)j^5 8'7T'ix»V^9^ocr©*TgAa|^i5t)n©* Ajcm, filii Iphiti magaanuni Naubali- 
ax : 

Qui Cypariffiim tencbant, Pydiona. 

gue petroßm, 
Criflamque vaJdc djylnamj&natlida, 

Quique Anemoriam & Hrampolin 

circumhabitabant, 
Qjiiquc apud fiuvium Ctephifliumiobi- 

Jem habitabaot, 
Quique LiJajaaa tenebant «d Änton 

Cqjhilfi : 
Hps inptüJ qnadraginta nigr« jiavcs fe- 

quebantur. 
Hi-quidem PhocehGum ordiaes-confh'- 

tueruht undique occupati, 
Boeoriosautcm prope ^djfcvam arma- 

bantur. 
Locrenfibus autem erat dus Oilci ve- 

lox Ajax, 
Minor,nequaquam tantus quaotns Tc- 

lamonius Ajax, 
Sed multo minor, parvus cüim erat, 

lineum thoraccra habens, Cchitfko.'] tJewC'ohv, -JTeUe^f 'I^It». 

26. Ki/7rtte«fJcj/.3n6A.yj/ $«xicr©-.'ßj'0(UÄ<3)) q 

<3W/TM pvof/Sfieov nvTizcdosav. llvbiovet.'] KeuaSrn 
Sfidxxov, 7^ (jut/jfiov rr^Ti^v (pvhdojavjov ätH- 

x7«V£7t0dL'aa? c'A'3"0M©»'.77v'3t(5$3^j7^<ni7T5«&tU. 

©f t6 • aio <f\'' o^et TTv^i a.^\s£^. «, ft5j»f/oi ^äw, 

'srsf -sSy «;/ i^A807. 

2.7- KeiflJi«'.] ns/jor cv AoxeiA«} <»< cicrAf/o- 

^.vv^i }^ 'A9E£J(/^ic{f 'f ADi'o^iwj.^cwAiafit.jAaiü- 
leuK^'o^v. J&jJhoy 3S T» «Ätiw 'eAfep^P' oldf^oi. 
IJtwoOTct."] IIoA/f ^wxicT©-, ^n9e?aa öäw Tloj/oTTi,- 

28. 'Afg^uöpttär.] AyT« f«7«^y xhtoz ^axlJbi 

Tm^To KATzt'miei&auewTiuf(r(po<f^ai. 'l ä.fjLTro^iv.'] 
Ot77f«< aKav 7Ä0 "üsro 'Tei/jeov '«3v«f ßüfC&^aiV 0/- 31. "E-royTo,] *H)WA»9»K. 

32 .277;it5«f OjÄ^f «•"^^5»^.] E Jf»xfi<7w.'A/>i^/«- 

33 . 'E-o-' aetfEg^..] 'Ejc r A&i^ep^ f^faf. "E^-- 
•wAto/.] IlAMCToi'. 0fi)p«WBj»7o.3 KÄS«i)7rAi{<xi'7o. 

34. Aoxf «f <A' nyifAvJ/iv 'O'i^0i*fA^i aW] 
AoKpav '•$ f«/«'M^,r 'B.'Tnxain/Mj^iay n^v(j$^av .Ztiä 

TtS aWt? o/l«? . EiP7 3 )C) Ircpu AoKpoij cm)c3^v* 
(C^o/ 'O^oKeUjiz^ tLu* A)7uhia*, Mri rSif iii^i 

^ö/ «T«? ^ r «tyro^ p4of7«f "O^oj'7©- trSäu?, 
ov iTnm^ 0» «;\^psf Jvoad}) r >Uf7oi*p« r •&» H- 

Oivfcwf >Ti ^ EJ «»'Oj' OTTÄ^V I37;:j«p«^/«t^«i^''», 

AmtMl «(77? iTS^t Awgp?, Ol 'ETn^i^vetot KAXi" 
f^oij^ «T/äTÖ cm Zi(f)VÖXj> ofH '^"liü.h'ias Tmg^t- 
x.Hy. 'Hy^fMV^iy,'] ^HyetTV. 

35. tAeicüv, %v focnt y, %a*( T^Afi&vt^ Au^f, 
'A^AÄ OTAy jUHöC'cAl^? /*' «lu/j Aii'o^tüf «^.'l/;;j«it 

J\* 'i)dKA^'7mJliyhljJ<iS^''A^\ti.'] 'A^tTOJ-TUi Ol 

^«f «75/ ^yci, ai fM yvtiajof r TroitOn, Jl^aTty p:\ 
077 »Ä nv (MK^rn£fi o OiAe«? Aieff r T^ä(6<«)'Ö'. 
$H<77 y) oy e-rle^/f -^"jro/iicTtwf • aVö^ <A' irdv 7rd[jL- 
•mu/ 'Oi' Atjoj 7a;)(u\ iJioi"lgaf}' ät' KiAirm TiKAoo- 
fi« 8(^' hCeu'ov.^ A>}C »r' c* >/«« ißog oi;'owt 'xmcriv 
A^'hv^lcvv ^f^Vi'Wli 777oiyi7vy. "EttwS', ^77 
8X, oTAr A/ro7f Swfw^/ ;i^pw^»5 ra? "ET^nyoi o 
'TOtnm. 'irJjJhfO ^70, 'Bf^» ef[^ iyuKASX) -rnJi- 
i^KHyctf.MH'cov.'] MtK£ÖTtfQ-y thoLTJay. OvTt 
7D<TOf.] Ov 'rwA/x»7Df Tu^ fttyiS^ T auiJ.Al&- >^ 

3^/Oai- I I A I A A O :S B. 

Tai c/1,' Äpjpt TEMStg^'^i'^i ^jAKcuvox vries t'Tniv^ 
Aoxf öJV, Ol pcuvji mpluj Upris Eu^olas, 

O/ <f[' Eu^qicM/ l;^f jui^jga TrraoyTij" AÖ<5M"T5?, 

Ol TE Kocpvgüv ^'^v^ r\<A! oi X^vgpt ro^giroacrjjpi' ' 7S 

Haftsepcritiä ornatus erat ut quivis a« 
lios Grscorum St Achivörum : 

C^i Cynum colebant , Oposntaquc, 
Calharumque, 

BeflaiK^ue, Scharphenque, &' Augias 

Tarphenque,ThrDnuim^u», V»... «. , 

agrii fluenta : 
Huncfimul' quadragfiua nigrac naves 

fequebantur . 
LocrenCum, qui babitant ultra facratn 

Euboeam. 
Qyi autem Euboeam tenebant robur 

Ipirantes Abantä, 
Chalcidaque, Erctriämqoe) abundan- 

temque-uvis Hiftiaeam, 
Cerinthumque'maritiraam, Diiqueal- 

tam urbem, 
Quique Caryftum tenebant , & qui 

Styra habitabaht: 
Horum porro dux erat Elephenor, rSf 

mus Martis, 
Chalcodontiades magnanimorum prin» 

ceps Abantum : 
Hutic firaul Abantes fequebintur velo- 

ces occipite comaates, ui^; ..^'..v;;. \.-J' syjX Sw£^.y^j (fropS'OT»'. 

'EYjiKotTfMtTv, cyt<«t. Uav'ilJ^luJcif.'} Avil T) miv- 

iti\H^<f AoKexJ^<^ . Hilf «3 %iK^vti p^ amt KwW 

n Aoxf«, «i/TTf^, eß OTTO T/W <A»Jj ■ythO/KTtoJ^f, yL- 

'A-zj-ä AtJ>«af77^©-, '6f;;^eia füftip«?. kx*77 q o<- 

iWÄfÄ^Jäf. ' "' • - ' ■ 

40. Taf^toü.] OuTtof dvofMgvtfyJHÄ'T JkavTV- 
Ta -f w'ajk. 7Kp?!Scfc 3^, 7» C,vJj^^ ahm. Q^viov.'] 
'Ato Qifv'ieti j/ü/x^«? «TW? wyo^g«/, Boetfeiv a.[Jt.- 
(fii peeSgjt.] nset t» r Bo^fei» p<i'^7a. 'O 3 Bo- 

4i.neffcju.] Ri£«j>. Eü^'ofA.] Nmö-©- -1?^- 
•/.Hfj^n T« 'A7?/x>if, ;^ "Boicova,, )^ *ö»xi<J>, ;|^ Ao- 

^»"Hgp^f. 'Oj/o^iSa*;^ EüCo/« AnfoBvCoioi rnii 44. X^xi'yk.] XÄA.ic]ir, ^oX/V 'EuCoiOi, 'E)pi- 
TQlAv r.] Kc« r 'Ef feTe^iU'.EVfH^ "d ^'^ 'Ep«7g<fc6jj 

TäAcm'tt*, v9ic^v "5 «7W i^<rn<)ßf<^^ Arn 'I^/oi«;, 

45. K>i&«)/^T»f .] rioA/^ EvCoittf ^-S-^«oJ7<^.''E- 
i^cJ^oi/.] nÄ^<5-ÄjÄOJ70i/. Al« t' «MTW T^aAis.^oj».} 

i")^ i). AioansA./?. «77f cv Ai>«/7^«. 0< Ale/ j)\, ot 
cm^eioi'^ At^V, 3^ r A»» ^'>'{wo/>t^'o/, OTUj/Sf r 

4(J.KÄpU?CJ'.]noMV Eu^oitff.NiMeTiisoXOf.j^o - 

H.vv.Oldifrei^t 7j^a,vau^,\!Z3VKA[/jCAyovn(}'To pcui- 
iTUtcnioy "impüf^TVf Vt) r veuiTÄAcrxxä.TA -ß äcw, 
« ^ sex, ovT^aCou, yjt^^ 'ladh, fioyov Iv tdYj ttz- 
£9i7W77X0K7?, KjAoei^iiil'mv'n^v'^. 

47.''0^(^"A?«©-.] 'A'7ro;;>r©-"AfS©-. ttöA?- 

48, XaXxfe'c/bvTTAc/Vf .3 XAKmJbv'lQ' Tnuf 'E- 

g^Of 7o7? TMhAtolf v^veu Ttli 'TW^my <&^ 70 I- 

jÄ^'^Vi] Me)ÄAo-%|/ü;;^ö'J'j')^J'««'"«'i'. 'App(0'f.3"Ap- 

49. "OOT^ti' KOfxoayTit.J Ta oTnara f.tifi/i T»i 

i^y. ■ /^M ■ .-.^z. ■-...' ^ 

K 1 jo. Ai- 7C O M H P o r 

5 o AiXH'^'Tüui [lAiJ^i^Tis ofi%T^<n f/^hlfat 
Scoprii^s^ f'n^civ Wioov elfJL<f>i gti^t(SJi * 

v/i d* af ' A^hjucm ii'^v lÜTtTXfJiJJuoi/ ir'Vihii^^vy 

'Ev.^DC^ [MV 'mvQßtcn >^ apy«o?5 t?Mov'nLj 
ÖO Tflij cT V7IZ0S TIS 6}j{$i(^ 'l^^^viwv f-ßjjST dyhfy 

Ö5 2two« J^' a^y /V 'A!5iwM(üv 'l<px.vrn (foc?{g:,yTes* pugnatores prompti porreftis haßis 

traxineis 
Thoraces difrumpere boßium circa 

pcftora : 
Hunc fimul quadraginta nigrae navcs 

lequcbantur. 
Qui vero Athenas tenebant, bene-sc- 

dificatam urbem, 

CivitatemErechtheimagnanimijquem 

olim Minerva 
Nutrivit Jovis filia, peperit autemal- 

ma Tellus, 
Et Athenis collocavit in füo pineui 

templo : '^ ^ 

lilic enim ipfiimtauris &agais pla- 

FilüAthenienfivini, circumvolBtis an- 

nis. 
His autem prarerat filius Pctei Mene- 

(thcias : 
Huic nohdum quifquam vir inter ter- 

reftces fuit fimilis, 
In inftruendis equitibus & yiris icuta- 

tis: 
Neftor folus contendebat; hie enim 

atrategrandior erat : • 
Hunc fimul quinquaginta nigrae naves 

fequebantur. 
Ajax autem ex Salaraine ducebat du- 

odecim naves, 
Conftituit autem ducens ubi Athenien« 

fium ftabant Phalar^es. 
C«terum, qui Argos tenebant Tiryn- 

thaque bene-munitam) yo.A<;^/ttfi7Ki.]noA€^)w/,/UÄ;^7Ki.M€(UÄ»7tf.] 
•79 iK yft^i Tittrm^cu. MeAlJiOT.j Ao^ffjyy dvo 

üK.«K.'A3Wöf 3 flu» }Ux^«)te 7Ä0 v'oKiv. wv? o «A>- 

V«<7Xo/,'A3{ui<tf T^oAisSpofjÄT^p c/>* s}ffM(, :^acj( 
«9«/ •^tKY\y'^ UJf^dJhf )'f' 'A^tuJiiii'i' ^A^UuAf.U^- 
irs77TK75/f, 70 yrfohU^oVi m -izsvxßei^itoii mf^M 
cnfAoivi.TaifiwQ {y^dti-z^ äMot? j^to xä/wh) /lm- 
jaAlt'j ToA/y 77i'Ä5 ai ex« r 'AS^wf, H^1»y>feil. 

iK T 'H^air». Outb« jB iJ'iax/i T ^A^Uueivi ifav 

^pwj/, xj OTtf J)4;'0f,»f »X MKei;:^?^,*?»«^^'^ /MÄfsi^ «j 
-r ^»»oy, «ppi^ßc "< >A'5'.o2r*j''Ee<;^6vi©-, Ix*? jÄA»75ö'j.]MejÄXo'v{<)5(^K,')^rai«.'A9«»'H.]'A0«>«; 

ff. Z«e/h>p©-.3 'H TW -ZBC^J ^ötu) eftyp»,«!^ J/Jf, 

7DK 'ASioijiOTf Iv «TO i J^»'^ ew/TW? i^w « Stof, :^ *«- 

«AaXi (pv^ATJuv TMf K4x.£P^©- ^ya^^jOlV. '£4* i- 

ri.] 'Ej/TMi/i^. ntovi.3 'Am rj "^t^mna, y^ 
IvJhiujovi. Nf»^).] Nä^. 

f?. 'Ej-^cAf.] 'Ex«,cy ^'A3Wa,<f.Mij'.]Aü70f 
T- 'Epep(flfc«t. 'Apy«o/<.] 'ApvoTf, xezoT*. 'lAetoy- 
71U.3 'E|o6ftiV>i(oO> 'd^iXi^v'^. 

j8. K»£;/ 'A^iwaicöf,] Oi 'ASiweuo/.-JA^PfT^,^;- 
x«f . nse/TSM0(uSii/ö>v.3 Elf TB cuJtb ;^ i^oJbv wv 
ejLcp^fJt^aVy 3^ Tihd^if^av. 

60. 'EOTp(6oj'/©-.] 'Ettt^©-. 

61. KoöjUMffttt.] A/ÄTa^«Mj y^3B5^i(mi, 'Aaw- 
c/)a7a?.3 'Efo-o-AKf. 

61. Of©-.] MofO-.'Eei^ev.] 'E(p/Aor«x«,S^/- 

(r«7Z). ne9')^fc5TEp©" «fei'.] nÄAo/oTf p©- varjfp;^}'. 

tf4.'Ex S^Ä^f of.]2<>5A^'<,v«<7r< <23t9 '^ 'A^/x»f. 

oSti'.wj' aWo T«A«t(«öv/©-. 'A')^.]'^H')?<'/«(p£pe. 

^f. *<tAefc7^ef.] Tct^Hf. 

^^.''ApJ'©'.]T«j' n€Ao7r6vi'MOB»'.Tipuju«3tt.] II 0- 
A/v''Af J»<. T«;(<6gftjw.] Tmj' Hg>Kai T(\ny>i7t^hjJ. 

^7. 'E{- I I A I A A O X B, 

Kcu 5<^>'£A©^ Kcf^u?!©^ dyx-iikeiT^ 9/A©» t^'o?, 

MimSioos t/OS Ta^iovlSko a^axT©^. 
'XvfJL'Tiüüv^nüv <^' ^^««TO ^oZo/ a}*a»Sos Aio/M^hii *" 

Oi 5 Mvx,UfjetA di'^v lviciri[J^ov if^hle^^v^ 
'Atpv&ovn KoQ^Vi^f, lüjcnjU^öM 7? KAeoj'af, 
'Oftvcids T ovefJ^VTo, ^ Aoßt-i^vpeUfj t e£^T<|rZc/J, 
Kai StJcvö^/j oö'ctp" Ajy>?(^(^ rtz^g^T efjiCccaiÄdjSV, 

Aiytoc^v T dvd 'mLv^ , >^ a/M.9' 'EäixLuj oupeiocv * ■ 
.Ilmv e^cfjl^v pmvJip^M^t&Kiov 'AycLiJ^fAVCüv n 

Hermionem, Afinemquc, profundutn 

finum habenres^ 
Troezena, Eionafqvie, & vitibus-couil". 

tarn Epidaunnn, 
Quique tenebant ^inam, Mafetaqne 

juvenes Achivorum : 
His porro praeerat bcllo-ftrenuus Dio- 

medes, 
Et Sthenelus Capanei 'Scij tl diledus 

filius. 
ünä vero cum his Euryalus tertius i- 

bat Hmilis deo vir, 

Meciftci filius Talaionid« regis. 

Univerfisautem pr«erat bclloßrenuus 

Diomcdes : 
Kosaatem fimul oftoginta nigraena- 

ves fequebantur. 
Qui vero Myctnas tenebant bene-x« 

dfficatam urbem> 
Opulentamque Corinthum, beneque 

Itruftas cleonas, 
Orniafque colebant, Arsthyreamque.; 

amabilem, 
EtSicyona, ubi Adraftus primuin re- 

gnavit, 
Quique Hyperefiamque & excelfäm. 

Gonoefläm, 
Pellenemque tenebant, & JEgium in- 

colebant, 
Et per omnem oram maritimam, & 

circa Helicen fpatiofam : 
Horum centum navibus imperabatrex 

Agamemnoa my e;j(,«OTtf .] Tä? ßet^v i^-nx*'^^ M\7mv.Koh~ 
Tnf Ji Sil ^Kitojv, -üzsTo AKpa-me/.av 'ikAi^of^t^ ' 

AoTTBf .'Hiovet; r.] Oj TiaKcuoi ivimi. 'Aix7n\oiv- 

69. Ai}iyew.2 Nmctu;/ -arg^ '^ 'A7?/K«f . 'Ey^A«7ü 
'Offn^QV Ohavn. v^egpr A^iyivn, -^ At^vnf, 

71. 'A)A3tX«T«.] Jlavv l^/Ji^ü. 

71. Kisf.] 'E7rep«A'e75.'lafl^®- ?fi5f.] 'IfnaSt-. 
o> a-yfif. Tb 3 ^fiJf, o^t/TByifiS^ofj rnv av^cäTnv 
«A>AeV. «f 70, iff9,5t®- 9ä><. ^, ^öt' 'A(;xA.»)777k 

miTüÜojf QvmiffH/^ov \k t» 9*©-. E<x«7Wf «;' 

ff?oj' Au;;(t'cj' »^«oa, 9«©- /jfetxctMir. 'ücrw ro, 

Jlaff 'iSny 'ATfeiJVtj • •TrS'Mej'iAa©- eli/^ j 'O^y- 
tovkjmVäq, ;i^ Ify^iTJy^'^c. <a f 70, 'A?A' k ttwj 

73. Mjtx/W«? ^of.] Evjü'^©-. TÄXtcioi/it/itc.] 

TäAä« TTtuSi} 'Ac/)!Ar». 75". ^OytftoMvm.^ 'OyJh/iinfiVTVL. 

76. MvKnvas. 3 rioA/j' "Af^uf, wf i.Ca,<riKdi' »nf. 78. 'Opf«Äf.] Kafxlw ^AfyeiOi. 'A£$t/.^peitv.[] 
T^.KeuXiiaiav .'] To TAnfif S/XA'^^'ct; '6573;. 

fllüT« TOA/f "Ap3/Bf . "O^'etp'.] "O-UH tS^. 

80. A<T«viu;.] 'T4«Atot>. rovosnjw.] roi'Bj-- 
at«'» £573 dy^a-nietov TlihhluJtti. 

81. ncAAwftoü.J Aiei<pifH Jlih^lujii TlitKhriv^f, 
TlA>^twti f^ -ß mahn OfKfKiJcnir^Ujjn 3 woAl;;^/- 
01' T«f ^A^^oiy n S^ nsAoToj/f jjö-©-. 

82. Ai^iÄAor.] A<>/äaoj £ääA«7D 7nt(j/,^cLha,a^ 

T«;/«c;a i^ S/wa^©- f^iX^i ''HA/<r@-. Aij<Ä- 
Aoi 3, TOTir/ «A«fO/. «;/ x^ kJ^ rict^Aet^i/itM'. 
'A/U(j>' 'Eaumc. J rieei r 'Eaikü;'. EvffTcM'.jnAÄ- 

TfW. 

83.T«v Mp;^<i' 'Aj<a(c4xaft>;'5 y^nay iKAiiv vn- 
cSy.2 'Avt/ t« /Ttti'Twc «^^* 'S>t9"f»^f^^-'V. KaujH 

8J. 'Er 7» O M H p o r 

8 5 Aao/ gTTDfT* • o^ <r* ouunvi gjb'wrac'ro vd^Tm, ^^"HS^y 
O/ <f^' «^f )(pi'A/oy Acc)(/e$)xjfJt$vx 'mTwi^stnv^ 

Ol n Aa/x.v €i^v, r(^' OiTv/^pf olfj(.(p€ve[j{$v^n * 
'Tav 0*1 aMÄ:p€os Tf)^ ßoluü dyaSoi- Mm^^ 

.p5 'Rv cT* cÖl/tb^ %*gi' J1OT 'zy^Bv^im 'TK'm /«3a>5 
' Otdwuoöv 'TTüXeij^^vSe ' (j^äi<^ 5 ^^*^ ^l^^ 

O; 5 nJ/^^f t' oyg^fiü, i^'Apluuluf eßsi^Teivlw^ 
Kca Qpvov Ah'^&oio THtQfiV^ ^ eU^Tirov AIttv, Atrü&s. Ctnul huoe loog^ plurlnue ft 

praffaBtifTimae 
Copiaeleouebantur: & ipfeinducbat 

fplendidum aw, 
Gloria exultans, quod omnes kitcr C- 

lucebat heroas, 
Quoniamftrenuiffimuscral» & attai» 

plurimas ducebat copias. 
Qui vero tenebant montibus clau£uB 

Lacedaeraona magnam, 

Pharemque,Spartanȣ|ue,abundantem- 

que columbis Meflam, 
Bryfiaf^ue habitab^ait, & Augi^s aou* 

Quique Amyclas tenebant, Helofque 

maritimam urbcm, 
Quique Laan tenebant^ &. Oetylnai 

circumhabitabant : 
Horum frater ipfius prabcrat prxlio 

ftrenuiis Menelaus 
Sexaginta navibus : (eorfimautem ar- 

mabantur. 
Inter eos autem ipfe ibat fuis ftudiis 

fretus 
JUlhortaiuad bellum' T" ?W ni^ verö 

cupiebat animo 
Ulciui Helen« raptumqu& gemitu^ 

que. 
Qyi vero Pjclumque colebant» Sc Are- 
nen amabilem, 
Et Thryum Alpha« vaduna, & bcne« 

aedificatum JEpy^ 
EtCypariüeenta, & AflaphigBoiam ha- 

bitabant, 
Et Pteleuin, & Helos, & Dorion, ubi 

etiam Mulie 'Kä^TiTt.'] \A[i.ts^v. aiJMfj^vVT^ 7{f\j aTnti^ Tifty 
88.Ko(aLu; AcixjiJhxfiovct.'jTriv \!Z3v opav ':^i^- 

£ef.V KifüCI-r '5 •5r6A/J',STOp7^t>."£7«£?/ Q }y OJUVii 

•f ToASwf Tvf^Tni ActKiJ)xiuova,,ii''^^7mfT{w y^- 

TÄ^ y^.\ttU4v^/n. x^ ßaM7if\j ^ yj.hdiAv^ ^ 

ttdAXh Iv %7io.fTyi. 

S^. MfcorLi'v.] triv y^KMfj^rw txAoyivhv, 

$o. Bpy«rw«lf ;i^ Aj)^Äf .]ncA«< -f AetXöt'/x.Wf. 

^i. Addy.2 TloXiuAcCKüiviKnf. tiv ol Aiomcnfipi Tuv «TE ccthäyyaif "" AyafJtkiMOV®' . KUc] Iliyg- 

97.Tlmö^.] T/^pMOTtö^. 'Op^'jOÄTtt.] M«- 

t5 ;(^ Ko^v(p(i^iov • 3 <? 'Af ^öii^ifitf, h r Neroj®- 
7i»7eif • 3 'HA«ctf, c>^ -? 'ßA£yiflM'^e7)fct<'. 

55. ©Pü'oy.] noA/{"^"HA/<Äi', wi' iTi^iof ©fuS- 
gMwXeJi<ö'/i'.'AX9«o7o <TO£;r.] K^S'^O^h^,?;/ 7^0?" 

etCctTov owt» /tt^b©- i^hotV.^^Es? 3 'Ax^HOf -f 'H- 

y) ^^ ToASft)^. To 3 o^vTDvi^SfJoVy cm^ijiv ^3 ^ 
(ntfyiaiitei ro v4*i>^ov. T^v (^ tb/ «j v Kf^pvivv i- 
c/V7ip»v 7e<>«i'«f tä SxAü^c^ «f «t am>«5 th « c/>(p-* 

ioi«''Ej'G«t«j'OTK.«'7wA»ef«i> "E57 3 oye/MÄ 7toASa>c 

lOi. 'Ar- I A 1 A A O S B. 

■ ^AvnpV^ Gccjcu;^»» rpov ©piiVjgfc mtwcr^i cnüiS^t^ 

Sil J'ttj 'ß ou^fjSf)^ vfMia^fjSjfj ecffi^ av oMTüUf 
1 05 MeJOf afti^/g;/ xv^i Aios tw)4o^io* 

X 1 5 X7t//ot9r?^i' t' «;;^yj ^ Tlappocffilu/ c/t/Mfj^vnD^ 
Tay r-^;:^^' 'AS^^oto wx'ü •x^etcay Ayamwci^p 19 

Occnrrcntes Thamyrim Tbreicium 

fpuliarunt cantu. 
Ex Oechalia venientem ab Euryto Oe- 

chalienfi : 
Aflerebat enin* gloriabundns fe rela- 

turum-viftoriam fi modo ipfae 

chi: J o 

Ceterutn hae, iratse caecom feceruntf > 

fed &cantam 
Divinum adcmeruQt, & oblivifci-fe— 

cerunt artem-puliändi-citharam. 
His porro prseerat Gerenios eques 

NeÜor, 
Cum hocnonaginta cav« navcs ordine^ 

proficilcebantur. 
Qui vero tenebaoc ÄFcadiam^rub Cyl- 

lenesmontem altum, 
^py dum prope monumentum, ubi vi- 

n cominus pugnantes, 
Quique Pheaeum incolebanl & Or« 

chomenum pccorofum, 
Ripenque, Stratienque, & ventofim» 

Enilpen, 
Et Tegeam tenebaat, & Mantineam 

amabilem, 
Stympbalumque tenebant, & Parra- 

fien cokbant, 
Horum imperabat Ancsci filius rcx A-- 

gapenor 
Sexagiata navibus : multi autem na> 

vem unamquamque 
Arcadesviri conlcenderant rei-milita*- 

ris periti. 19», JU^xj^ofaJ'itts, 3^<roi'«j is^'fwcw. ©pJiiV^ 
OTt'J<^Äo/<rjK.3 €){iÄ^ 'itTivM'^ ^J'tif. MThv \m<^v 

EvpwT©-. Üijuax/M©"."] T« A'ZJ-o «? Oi;)k«^jöj. 
104, 271(^711.] AniiCtu'STo. %Ki'j^. W^iro. 

lof. Kl?£5t/ A<of . A< «re A/8f 5y>ÄT6p6<. 

107. &6.caanffiluj .2 Q^aVy^cwfict^bM. 'A^iXoi^- 
7«,]'Aip«Aov7B. KaJ tÄA4Act.>.^ x<9*e<riwl.3 Kai 108. 'l^«wo7tt»] 'iTmiLhi. 

109. 'E$7p(,0«P7C.] KrtTttTttf/f iTOfiJoVTO, 

HO. Ki/^Ätöünf.3 KüAXWh, od©- u4*'a3j' iP'Ap- 
rj,<i^ias. 1^ rroKii %m. rffaf 'cu/rw ofiivvu.©-, 'Ej* « 

^r*7e^f jJ^ A/6;. oi&tj' ;;^ KvA\tuJ/oy r Stoj/ ^ÄWr. 

u I . Ai TNvov TTU^ wf/.Coy.'J Hst,^'. tt- r A 1 :;7Z»'- 
T» ra^ov. 'O ^ Ai7ry\oi oif>^b'juj<^ np»f,'Ap;(^f 
7B')^'©-."ll'<*.]''07r8. 'AvepSf Äf;);<(«Äp?7«^.] 0< 

3 TO, «fl-|. 

111. TloKv imKüv .'\ Tlohhäi^iij.(/MTu, 'iyjtvn, 

113. 'PItU/j Tii'S.T^vbju re.] no/vf<f 'Apjyt- 

114. KcuT«)«'!«;.] T6j4«t, -jToA/f 'Ap^fän/ietf. . 
Kai Md<'77i'4«f .1 Kai MAfTivfiAV. 
118. 'EwJStt(MS^"o'-] 'E.7nHf4onSf HJirii. 

II?. Au- O M H P O T 

125 Töüv ctL "noawjjgs fltp^i gjt^, lfe>(5i:. «A,' ccvS'Q/. l^e^ca 
Tay JLt ap' 'A{j(,(pifJ{cf,^^ J^ 0aA'7n©* riyifjcFdSlw, 

ISS'TKTZüVj Ott J'OUBCl fTipUfJ OG^S HAt^©* «6^1» j IpfeeniffletsdedefatRex viroroa A- 

gamemnon 
Naves bene-tranftratas ut transfrctt- 

rent nigrum pontum 
Atrides : quoniam non ipfis tnarioa 

Opera erant cur«, 
Qui vero Buprafmmque & Elidt M- 

bilcm habitabant, 
Quantum lagri} Hynnine & Myril- 

nus extreraa, 
Fetraque Oleaia, & Alifium latus 

continet, 
Horum porro quatuor duces eraat, dc- 

cetn vero virum fingulum 
Naves fequebantur veloces, multi au* 

tem [eits'} confcenderant Epei. 
Hisquidem Amphitnachus&Thalpius 

{>rieerant, 
ii, alter quidem,Cteati, alter autCfl^ 
Euryti A^orionis : 
Ulis vero Amaryncides irapcrabat fbr- 

tisDiores: 
Quartis autem prjcerat Polyxinus deo 
Tnnilii, 

Filius AgaUhenis Augeiadae regis. 

Qui verö [venerunt} ex Dulichio, E- 

chinaJibufque (äcris 
Infulis , qux fitx fuot traos mare e 

•regioae tlidis, 
His porro pra:erat Meges^ aequalis 

Martif 
Phylides, quem genuit Jovi dileftus 

eques Phyleus, 
Qui olim iaDulichium migraverat pa- 

tri iratus: 119. AuTiB? jÄp 7^iv tfiiuvAva,^ a.vJ))atf'Ayt- 
/ul^öc] Tot( 'AfyJ.tn^tptfffiv aiJTVi ßctai\£^< 'A- 

Tctivvhirv cZtv^ hiK^vms d'jr^i^\ii Vi) <j^' v^ ^Khcta-- 
anv^ifyäv. 

izo. 'EvosiK[ia{.'] EujJätStc/)'»?. n€£/aM'.]A/Ä- 

lii. 'Et« a <r^i '^Kdecta. 'ifftt (UfxviKi.'^'E'Zfti 
A'Tri^i H<^ iT^ xj' SreihAas-aM'i^'yitVj}^ iJkfiai 'ifu- 

izi. BH<sr€^(nov.'] IlcX/f '^n«A07rofj'>jö"K.''HA/- 

"EfÄ/Of.] "ß KMV. 

iz-^^Oomv £<?' 'Tp/uiV«.] 'E9' oany nr&'TftfAvtly 
c.vms <riw£i^V) n Tiwnvi 01 'Hhuoi iCeLai\JLov. 
124. ne7y«'nxsfin.]''Op©- '^'Hf^ioi.^EvTtf e- 
i: 6. 'Ecri/oj.] Ol 'HmTo/. 'Et^^j 3, «r» 'EvcA/- 
117. 'HJMCttfd-U'J.] 'Hq/b^/to. 

J28. 'T/sf, U K7?tf.T«, Ö </l' Evpt/Vj» 'AX7B£t- 

^'VO-.j^AATPf©- ;m7c/Vf Ktwt©-, ^EvfüTO". T67»p«>C6 tjTÄü fl"««7«^/y. 'Aft^lftttp^^©- ^' 3$) HJ» 
KTtttTK, &AK7n&- '^ Ejf üT». 

129. 'AAc5>vJxH«Aff.] 'AA^üfjuaf otbT? AiafKf, 

130. 06o«J^f.30feft)TDe?«/^®- ofMi©-. 

131 . 'T/if 'A;Ä<S?ye®-.] rioAuii/^/^-.AvjMi«- 
t/ko.] "O5 'AjÄüS^yjjf 7nt7f »K TB AÜjWjt. 

132. A«A/;>;^io/e.] AKA/p(^«tf. "Est 3 y»«"©" /©ifl 
'f KiipA}Xlwias. Ol «A' c» AtjA/;]^iK, ^hö"/ ;^ -^ 
hoi7mpti§ay 'E^vÄJtov ynazov-, At jj 'Ej^i'eU^f, 
y»i(7Ki«CT <?'Ax«y»'«'iaf TTB^TttY« ixCoKAis «ra 'A- 
•jj^A«« TmayS, c¥ cus w ^täf.TP/ÄKfTTS« y^hvvrax 

Enretoi. 
13 3. "Ha//©- ÄV7Ä.]'E7r/ ^ "Hx/A ßhiTüOTU, 
134. 'A7ttAsw7®".] 'Ai'TT TO, Tcr©-'T»i'''Af«.7n)- 

135". ^vXfiSni.'] fivKieif 'Ttctii Mef»i<. 

13^. "Of 7057? A8A»;^0V <A' ÄmrÄflJttTO, OTiTel 

;;^Aft'fl«'f.]"Of «V 7^ AKAfp^oi"jroT£ äT(J»Wcö-m> J)ä 
75 y^TAy.ttfWfUtnu rj» TttcT^f Avyeiv is-eß( 'Hfje- 
xAfcÄ /s^;! r /u/c&K,of vari^7D 'z^api^iv tüS'H^.xXh 
AJjVJä^,« Kä'bd^i AüT^i -ms imtvKHf, /u^tif ^vffoi 

yaoittTz».] 'Atök/iÖ)). nee^Jet ;)^oXö9«'«.] M/ct»-? I 1 A l A A O t 

O'l p' 'l^y.lw ei^V Xj NjJg^TDV €iV0(7l(pV>?\.0Vj 

O/ t' "Htt^^v e^yy rS"' dvTVTreost.i (y^e/j^vn * 

TcSv pi 'O^oj^s %p*)^ Ali fJAfTiv ol'nl^i^vlQ* • 

Ta)<^' a/<9t. vries iirrivlg ^athy^cj. fM^^ro'Trdpyjoi, 

1 45 AiTwAöJV </l' 5i>'«'n) ©oflw 'AvS^cufJigvi^ vjo'i * B. ai 

Huncfimul quadraginta nigrte naves 

fequebantur. 
Sed Ulyfles ducebat Cephalcnlesma- 

gnanimos^ 
Qui Ithacam teaebaat, & Ncritu« 

frondofumj 
Et Crocylia colebant , & ^iiipa a- 

(peram, 
Quiqtie Zacymhum tcaebant, & qui 

Samum incolebant, 
Quique Epirum tenebaat, &objaceo- 

ria incolebant, 
His quidcra Ulyfle» imperabat Joyi confilio par : 

ul navrcsfcqu« 
cim proras-rubras-nabentes. Hunc ümul nayres (equebantur duodc- I Ätolis autem imperabat Thoas Aa« 

draemonis filius : 
Qui Pleurona colebant, & Olenum, & 

Pylenen, 
Chalcidaque maritimam,Calydonaque 

petrofäm. 
Non enim amplius Oenei magnanimi 

filii erant, 

Huicfumma rerum erat commifiä ut 

imperaret Äitolis : 
Hunc autem fimul quadraginta nigrat 

naves lequebantur. 
Cretenfibus autem Idomeneus haftl 

clarus praeerat, 
Qui Cnolliimque tenebant, GoMyna- 

que bene-cindtam maenibus, 
lyclum, Miletumqr.e, & albicantem 

Lycafium, 
Phaeliumque, Rhytiumque urbes-l)e» 

ne-habitatas, *^ ^ 

Cscterique qui Cretam centum-urbi- 

um incolebant. 150 T^J^' ^t cTW-fT mTCcAau aycc(M^fj^ AiTaXoiai* 
^- -' Kpvi'^SJi' 'lSbi^j(£s S'üQjLYXvms YiyifJigv^Sy, 

'^'■'-'' Ol KvOi}(XJÜV T &^V TopTUJUOC '72 TCi^OSOSO-V^ 

Av')t'Tnv^MIX'ijavv TS, itj dpyivoiwx, Av^.qüv ■i 
•1 J 5 ^rt^gnV 7^5 'PuTioV tf, "ttqä&s tu rcMgTK/WOswj 139. N>je«7»J'.]''Op©-'lÄ«Jt»)f. 'B.\voeri<pvy^ov.'] 
KivnaitfiUfT^ov, Jy 7nKVihvJ)>(>v, 'E^ ?, yj-TiwifMVj 

1 40. K^yjüKHct x) Ai>/A/OTt.] npAWf -f Kfe^etA,- j 

i4i,'H«r' oT.] K<u o'ivvii. XcliMy diJ.^iVi,{Mv- 
TD.] TctTreei <? Sä.mo;' «ABI'. 

142. Ot t"'H'Th^I' ep^;/.] K<W5<) 77»»«^ p^ffl- 
l&Jt',-^ dvTJK^vi 'f 'H-a-fipK, fiCettTTAcsf/Sy 6 'Oefb- 
<r<i'(. 'AvvTn^t'.'] Tä cI^ivoMvoi i^B^tJ^©- Kei- 
ftet, ^eiet. 

143. M«77J'.3 BbAJ«), QiwiOJV. 

144. M/A7077Kf «Ö/.] MlA^li) Tttf la^f^A ""iyjicvx 

AJrtf ^VoA/f. "ßXgcoy x^rii/AtoüI«;.] IloA«; Ai- 
nwhlcti. ofxßiaf 3 x^ « K<*At/</i)i/. 

149. Ot;</^' fltp' ^t' etUTSj iiüv.] 'E7^T«A<5f/TJj- 
>tH 3 Xj ÄVTl?, riTCl 0]vc/U, « MsAiÄp^©-. 5^f.] KetAof. », 57vppo)co^f. M«AtÄ;if©-.] Ol- 
vea»? -TW^, ßitvthJji hÜTCähaV' ©iviv."] 'ATii^ir^ 
gTsSvJjx«. 

150. Tw«A' (5^7 ;TOfT' 6Te7ttA75.] T»T(U jj TTttl'- 

Tvrq) Q ^pTo Tray r'iiicI^isaiaf,*Avctojif/ßfJ.2 B*- 

IJ3. KFftJftJBI' TS.] KKfflftTOf, TTOA/^KfilTOf. 

15:4. 'Af><»'6gj'7«.]A<5t/)co2/HO>',Awy^jei/.]neA/i' 

ij^. 'E^c^tTD/i/i-zroA/;/."] Aietri htTiul^et ^ Ikä- 
Toij.'uoKtv a^wA rUü K^nrluiy iv «Te th 'OA/tr- 

sp^Kow 'TToKcHi. '^H, x^ ÄAHSt'5T£j>i'5 «f «;;c«j 0, 
77 tf l^üoi hkyi^. AcZkQ- ß, 6 Kpiii^ S^iK^' 

Kav. "O^y ovhoyoi iv T» 'OJl/omA c^iVtDWVTct 

h ij8. •Evvä- H o r Tflfy IW^ap' ^iSbp^J^s cTk^kAuttJs ^ytf49vAii, 

AlvShp, *I»?AuecrDi"n5 :^ ccpytvoivTa^Kaf/.&iQpv* 

165, '^Ov TiVjev 'A^c^ix, ßiYi'li^ifihiieiVj 

TlefffBü a^ac 'TrcMct S\o'7fe(pia)V etl^vfo^v» 
TAu-TTc'Agiu.©- </l' eTT« öl* Te^9' CM'] \iJeyi^Cfi eü-TiwxI^, 

Bti <pSyi)v 'Qn ^mvxnv* d^Äj-eiÄnar^ jap 01 o-Mot His igitur Idomencushaftldaruspr». 

erar, 
Mcrionefque par Marti hemici- 

d» : 
Hosautem fimul 0(f\c^inta nigrae na- 

ves fequebantur. 
Tiepolemus autem Hraclides fortif. 

que magnulquc, ' 

Ex Rhodo novem naves ducebat Rho- 

dinenfium fuperborum : 
Qui Uhodum iucokbaat triftriam in- 

Itrufti, 
Lindura, lalyflbmque, & albicantem 

Camirum : 
Horumquidem Tiepolemus hafla-cla- 

rus dux-erar, 
Quem peperit Allyochea vi Hercu- 

Quam duxit ex Ephyrä fluvio ä ScUc- 

ente, 
Depopulatus urbes multas Jovis-alu- 

mnorum juvenum. 
Tiepolemus autem poftquam nutritus 

fuit in domo bene extrufta, 
Statim patris fui dile<fbui) avunculutn 

interrecit 
JamfeijefcentemLicymnium, ramum 

Martis : 
Statim autem navcs compegit : mul- 
tas autem copiascumcoegiflet, 
Abiit ftigiens per mare : minati enim 

ei fuerant alii 
Filii, nepotefque fortitudinij Hercu- 

leae. 
Sed hie Rhodum venit erraDS,acrumnas 

perpcfliis. 
Triferiam autem diftincJti habitaniot 

tributim, & dile(fU fiierunt «<, T«7»$7, TmMfUKOf. CVVAXIOI ävJ)i(j mKi/jUKoi. 

ffevTKfj ot^Vi iviffas <poV^«y ' ly i J^ii^ni^^j 
KveTf©-} e 'VeäfxvkQ-, 

1 6q. 'Hg$!x>.«c/W.3 'U(qixXi& rrouL^ TAMmXa- 

162,, 'Po/©-.] f^vtjvf ireß 'f Ka4ctf. ^iatsi^ 

i66.TVjj eiyiT.'] "üvwat^)? yiuov rifiTn 'J^ 

>j5tA«^'ji KoetvÄ©-. 

1^7.nifoaf.]nop^»(7ef.''Astflt.]noA^f. A/Offs- 
^iay.J Tat vo^ t« A/3j TfA^^yTwr. A/^il«^.] 169. *Avny^ TTt^t loio ^Jaoi/ /u^Tf aet y^Tt^ 
KTA."] *I^'f»7«ij ov TA»»?r6AS/z©-3 ^«««ra.ae- 
V©" Aiyjoixvioy Tov fjt^Tfaa, »r</V ja£<^/o;^ u5r«p- 
^rra, \isfö 77p©- -^ oiKtiav di^i^Sf ^^.-yo- 
yKf^ov, a,<p»nji 'dui ßctKTnS-eiJif cm ri/ oiKkitw'. 
Käi r»T« p! vifAfpri; TtKri^ai"^ riy Atyjuf/jfnVieiKa- 
<rUoi ATiiKTHVi' At^ rivttyj(J,^n -ycyi^tu wvyeis 
ns 77«7tt<V©-. ÜATfof lo7o.] TS" i/i« mtr^f. 

rwpg. 

170. Tji^jtcTxoi'TÄ.] Tiyn^Ax-oTA. t^.imifju/iQv.'y 
Tov dSiMpov ^AKKiMf^i, "O^of^Ap»»©-.] TLoKi- 

fMKOV. 

^-?.'] "ZwjA^oicmf. 

173. Tiuvoi.'] Ot<T^v,0yi)Qi. Xyyayoi. 
n^.'^l^U'] Uofi'^iT^y affMiffiy, ^Ahäf^©-."^ 

|«?>iA«0er.} KÄ/l^rAi59»(^. : 

177. Kcci A Joye, qui diis 8t homiöibus impe« 

rat: 
Et ipfis ii^entes diritials (kfudit Sa* 

turnius. 
Nireus porro ex-Syraa ducebat trcs 

naves äquales, 
Nireus Aglaies filius, Charopiqiue ri- 

Nireu$,qu] formohflimus vir ad Ilium 

venit 
Cjcterorum Danaorum, poft laudatio 

fimum Pelidem : 
Sed imbellis erat, parrae autem eum 

fequebantur copise. V I A I A A O S B. 85 

Ni|5^s 'A^<;^i>?s 3'*i/o?3 "KctQßTroio r ocvccxl(^, 
'Am,' d^'TroLS'vos iUijf cToa/p©^ ^ 01 «-weTO -^o^. 

O" ts' ■' -Kt ' ' ' ''■ V ' ClT.,— VJ^*»,., ,^ QuiVero Nifyruinqiie tenebant,Cra- 
i d^ ag^NiffUe^J/T «;^J'5Ke^'m,C:^V'TE3R.a(7Üy'T?3 ^athumque, Cafu^que, 

Tr \ TT- P T? ' '•% '-v ' V_>/T..-, Et Con Eurvpyli urbem, infulafque 

K.OJlK.OdvhvpV'TIV^lO 'TUiXlV-i VTDdiiS 11 I^CLAUdVOA^ Galydnas, 

,85 Im Jj ^e^^ir^^ rn ^ "AvTl^^ ^y^ad^JJ, "^IZl^ '''''P'"* **"''^"' ^^*" 

.^ ^-vT-A» fTT 'w'tv*'' '7/r\ • Thefläii filio duo Herculi» filii re« 

To» cv / ^ ^ ^ l^. •Jn--«' - ftorum trigjtita cavas naves ordine i- 

O^' ' '5' rf^^f ' rv'"^c-^x 'JV . ^^ ' ^.^ Quiquc tcnebatit Pthiam & Hellada 

IT €i')^v9<^lMJT\6' h>Ka,6lL-i[g.7^iyAJJM^^ pulchras-muliere. habentem, 

'Am' oiy « TToA^^^/o J\yö>,:;^'©. I.u.^'or-ro. ^'^^J '^°" »'<='" '^'>"^^«"' ^«°''^^^^"- 

OJ^ ^^Zc/^ 057. Cr^if ^^ 51';^ ^VOO/TT. ^Xce^in '"' ^"^ '^^°' '" °''^'""'* 

%«? ^o|JiV©^ Be/CCTi/>r©- my^iu^io, ^mTam"" '"''' ^''^'''^'' ^"'*'°"- 177. Kai ^(p/f -3-£«reV/»c -»/»»To:/.] "Ktu a*t~ 

^H. i^TiiTa (Wiif Tita cuTiäUf Trti^piJ^i/^ari hj^y^v. 

179. "Xet^TiDio.^ T« Xä^pV». 

180. 'TTd^lKiov."] EU'TUü^'IKiov. 

182. 'AAÄ;7rtJ^yoj.] 'A^yrif, n<itvf®-.}'OAi- 
7©-. EWj^o.] 'HxöAiÄ«.,, 

183. K^.Tm^v n, K4<re* 91!-^ K«!»-^«^®" «^ 

184^ TivfVTPihHo ToKiv»} Tfiy Kay hi"}^, itftt ^k€'«t«A<^e T^i Km. 

18^. 05«yö.A».] ^HcD'TT^Q-j )y ^'AvTHpQ-, 'H- 
188. To n£AÄ<r>/>toi'"Apf©^.] TJ t3gftjaA/;c6F. 

ii>o. 'E^AÄc/k.] 'EMÄfjO^/o^wÄ TrtASfi)?. KäM/1» 
I^i. KäA^J'To.} 'EygtAaj'^o. 

ipj. Ke^TO.] Nuw äp^^c/>Jt4a«. 'H^7*?o- fi4 O M H p o r 

KccS'Si MijuüTiT K^ivxj 'E'mtfefi^ov If^soifJi^pvs^ 
ZOO 'Tic'cM Ej/t/joit) XgAw-TnaJbto aj'axf©-, 

Oi)os eoov • TUT? cTl V7i>) ^"X^V^f^ yctict yjiAcuycc, 
Tö 5 »^ ex.fJi(pi3^u(pr]S a?{^^s ^v?^xyi eÄsÄei'^Oy 

l(piH?iV 1^0 s 7roAfjM,)jAö $u<^>««Jkoj Quam ex Lyrneflö ceperat multos per- 

pedüs labores, 
LyrnefTuin depopulatus & muros The- 

barum : 
Myneta autera dejecit & Epiflropbum 

belli(,olüs, 

Filios Eueni Selepiad« regis^ 

Ob illam is jacebat moerens, cito au-- 

tem furredturui erat. 
Qui vero tenebant Phylacen & Prr- 

rhafum floridam, 
Cereri facrum locum, Itonaque ma- 

trem ovium, 
Maritimamque Antrona, & Ptcleum 

herbofara : 
Horum porro Protefilaus bellicofus 

dux-crat 
Dum viveret : tnnc verö jam detiae- 

bat eum terra nigra. 
Hujult]ue ambas facerata genas uxor 

in Phylacc relidta erat, 
Et domus lemipertefta : hunc autem 

interfecerat Dardanus vir . 
Quum de navi defiliret longe primus 

Achivorum. 
Et tarnen ne ifti quidem fine duce e- 

rant, defiderabant certe duce fnum, 
Sed ipfos ordinabat Podarces ramus 

Martis, 
Iphicli filius divitis-pccorc Phylacf- 197. 'E^HAfTo.] 'ßj ll^cüfiTtv'i\ct£i, Mo^n-i 
caf.J KetjcoOTtSHSTaf. 

198. Av^vti'Xfir.^ Uokty ^yl 'TmT^AKimOn- 
Cay, 

199. Kct<r<rt Mmj'«7' K^i.-] KctiiUKi o^^rh 

aoo. Evtuiolo.'] Evluuv. 2eAHw*Jioo.] 2sAM- 

^Avgin^.2 'AvA^n^Tu. 

102. ^vhAKt^v.'} $üAetx.n,7reA/f 06«jttXi«j. 'Ay- 
hifMiy^m.'] " Av^n f^epylAy ^ütbTj I^AKigßv. 

X03. Te^M^t/O-.] 'li^v ^eiov^A^aetfff/S^ov J&«« 
y!p v/uluo, » «ff«/. Mmts^^'a.wj'.] Tg^^ov 11^- 
Cai-mv. 

204, 'AfpictA»»' t' 'AkJTwkä/J rioA/C ©fiMttXläf. 
^i{iipo^9i xj Äe<5r>/ oj'o/ cy 'Avpävi '^ ©«RraAictf 7/- 

BetSWof BiTV^Oi iX*i' *?' '^'' ^*' 'Ö '»■^X®" 'Cäf''^" 

zo$. 'Apiii©-.] rioAS^KoV. 
»06. "E;^.] Katih^v. 
■ zoj. "Afxtpttfpv^fti.'] ^Ay.^oii^i -raif Tro-fHots X©-.] TAy.i7^3 ywti. Keu.i^ y^r A^oteiv ro a 

IVTOZ^A • ohvH OfiOKi^i Vi VTOr. 'EAiAHT^O.] 

Z08. A6/x©-.] 'O oTxöf . 'HiUitsAm?.] "Htb/ ä- 
heiaf}^. "ESrojjS «k tdTj ^«^ct, .SaXet-ttov e/KO- 

BiA.7701/ 3, «p««ö$, rtfunKÜ, J)eiro fM y^'^viixjlnu. 
'jw/ct^^KjT'ffztt. Ol 5 hiyvTiVy 077 Via»?? xj iJi7n>> 

ä>iXä <n^Ti^v t9^.rd>n. AeigSitv®- Arfif.] Öl 
[A «T* Ai»'«W ATiUbcm/, 077 ßAtrihXi ^y Amf^l- 

aV • Ol "5 "T* Euf Of CöJ'. 'i'n^i T "EKT)^.. TlvU Jj 

'A;y!fc7itü Afc^/tfCTf, iTtu^vfi A\vfi^) ^orectlTpft)- 

ft'J'Aiy«»'. 

109. IloAt/ (i!röo77SP»'.3 Tlivmf /ofßoTvy. 

110. OiJc/)E/t^' »cT* 01.3OV jU^ü »J^ »75/. "Afty- 
p^o/ '^ffa»'.]j"Ap<jt Mj'«^;'®»' Mffw.noGcor.^'EffcÖKy, 

211. 'A^Aet <npieif.li 'A*a' eLWTBf .KocT^ot.] At4- 
'Tt^ijyj-^Tihiffi. TleJif^px.fK.^NuMoysfjM Kieioy t 
aAk(p^ n ITpwTSOTAÄ«. "Oi^O" "Ap«©^-] 'A-jy^-^: 
^>'0*''Ap«0-j TreAifMJto?. 

212. rioAüAujAK.] IlöAty'Wö^*''"'*» ''^i*^»« *y"" 
ActxicAc©.} 'If »T»3 *yAÄX« 'JTtUj/bV. 

113. Av- I A I A A O X 

Krtj MeÄiCoicw l^v ^ 'ÖÄi^MVcCTfTi^&acy^ 
2 2 5 Tfiö^^ ^i^XTiiTris rip^Vj TD^cav Tu « J^<:,.^ 

Am, ju^j of »Tj<raj >&«T0 n^Tsp ccÄycx ^iux,^Vy Frater gcrmanus mafnanimi Protefi 

Minor natu : üle vero majot & prae- 

itantior, . 
Heros Protefilaus tellicpfus : neutf- 

quam copis fjus 
Indigebant dnce, defidcrabant tam.en 

iplüm (IrenuumexiHentem : 
Hunc vero fimul quadraginta nigrae 
naves fequtbaimir : 

Quivero Pheras colcbant apud Boe- 

beida lacum, 
Eoeben, & Glaphyras, & beue aedifi- 

catam laolcum, 
Honim imperabat Admeti dileflus fi- 

lius undecim navibus 
Eumelus, (juem ex Admeto peperit 

praellantiflima mulierum 
AlcefHs, inter Peliae filias Formaepr». 

fiantilTimar , 
Qui verö Methonem& Thaumaciara 

colehant, 
Et Melibceam tencbant & Ol^zona a- 

Iperam». .. 

Horum philodletes praserat, lägittan- 

di peritus, 
Septem navibus : remigcs autem u-. 

namqiiamque quinquaginta 
ConIccuJerant, arcuum peritiadfor* 
. titer pugnanduip^ 
Cxterum ille in inlüla jacebat-ingentes ■ 

dolores perterens , 
Lemno in divina, ubi ipfum relique- 

ranxfilii Achivorum 
Ulccre tetrolaborantem perniciofi co- 

Uibri. 
Ibi ille jacebat moerens : cito autcm. 

reeoraaturi eranc. toVAth^^of.KetoifvtiTni hiyi^ ng.^^ 'in^v ry- 
214, 'OjsAoT^f ©-.] NgöTff©^. r8fewc/V.]T« 

218. $£g^^.]"H77f TTcA/f QtKtLhioi.KeiCtiiJk.^ 

IJO. 'A«r^7»/0 -W/V.] *A«r^TK i^Of i^y^A©-. 

yjMM)u»y.'\ 'Avn r -^^vkv^ </>07«77f.S ibt^au- 
/UÄfTi i^ /tA^ifuaa <!&^ Triffuf Ttii ■yjaiouKOi. Ka.- 

2Z2. TlgMeto.] TlomJ^v©- i^ tv^vi q^f 4 2<^- 
/u«;?i«f n«Aitff,N«Ai«j eiAh(pofi.0A<nK<€i 'iwAJttf. 
'H 'löAyi« TTOA/f ©eftJttAlßf.OüjÄ^ö;/.] 0yjÄ- 

123 . O/ <r' A£^,.] OiT/i/tf jy». MnStoViwjxJ 060»- 
^«cxiZui.] rioAwj Ö£ojw,aU;. o^;» ^>/AOÄ7^77;f I 225:. T6^<ü>'Iü eic/Jäf.] Tnj 7B^/Ä«f 'g/x-sTHp©:» 

227. 'E/A^fe^Ä^".] 'F^iMdCnKH^J 

228. 'Aaa' pi iv vi)(J'(p KeiTT) K^Tif AK-yict ■m- 
^v.yi^^ri^,OTj ^/KoitTr,-n{ Iv A«/x*ü y^^^ap -f 

229. 'Kjaflijt.] ITet^'ü 3«*. 077 h'^. TO/^rfjoi-, 
r« I<;o' M Aw^©-. "OSt.3 "Er/S«,- oiB-tf. AiTftV.'j' 
Kät^a/ttd;'. 

230. "Ekkh y^Ka.yVfcwuAv y^K^TlKa iMo^^'' 

"O^tfijjoA«^"»«. 

231. 'Ap^»;/.] AU'tiri^'IÖ-^TÄ;^« 3 //^jjcrjcö^ g- 

TW Ö ^ihOK-mVIi, tet^VTVt, owJtW -^iZro 'HgJtyJlfcBf, 
>C5t9' 0, ^tTsrcf StAMcw]©- Ä/A» tJipcfc-vlÄ/ tv T« 

Tl-^iV $;AfiK7JfTMf , 

23'4.K6- iS Ö M H P O T 2 35 To>' p' sTiVjiv Vrwn "ViZtr' 'OiAni mloÄiTropüCi}, 

Ol T g^j/ Ol'^K'iVlV TToKlV EupUTö Oj^Ä«??©^, 

.240 To?s (5^ TQ/.-ny,ov\cc y^(pvßp(,\ t4es 'i^^covio, 

Ol t' t^v 'Opi^iov^ OL 71 %fkrjv\v 'T'Trßpftaj', 
Oir e^p ^A^^oyj TnavoioitXAi'^ v^pnvccy . 

ToöV vp^' EvpUTWA^ EüCM^r©jW,7'-^05 tfOS * 

Tw <fC(x^ Tioj'ocßpi'Hfivlcc yAhocivM VVSS gTTDm. 
2jS|.5 Oi J^'^"Ap^c>a'a.j' e^j' ^ Tvpm/uvyjv cvti^vla^ 

"Op^jjy 'HAwVwj' '3T, TvöXiv T 'O^oaZüvcL T^^j-kI/jj 
Tcav cw;ö r\fyi^vAii \ß^<Ji^oÄifJiJ^ TIoXvTniTYt* 

(Tor p' VZOT rigf^fSt^'Ä; TE5t«fo TCÄ.vQs 'ItT'TTO^^^CC Argivi apud ntv» PhiloÄctae re- 

g'*' . . . 
Et tarnen ne iftiquidem fine ducc erit» 

defidcrabant certe ducera fuum .• 
Scd Medon ordinabat , Oilei filiu» 

fpurius, 
QuempcperitRhcna ex Oileo urbi- 

um-cverfore. 
Qui verotenebant Triccen, & Ith»- 

men montanam, 
Quique tenebanc Oechaliam urbcni» 

Euryti Oechalienfis, 
Horum duces eraat Äfculapii duo 

filii 
Medici boai , Podalirius & Macht- 

on : 
[Cum] his trigiata cavae naves ordine 

ibant. 
Quique tenebaat Ormenium, quiqnc 

tantem Hyperium, 
Et qui teneoant Afterium, Titaniquc 

albos vertices, 
Horum dux erat Eurypylus Euaemo- 

nis praetlarus filius : 
Hunc ümul quadraginta nigrae naves 

fequebantur. 

Qui rero Argilläm teaebaat & Gyr- 

tonen colebaat, 
• Orthen, Elonenqne, urbemque Oloot 

fona albatn : 
His itidem prxerat flabili« bellator 

Polypoetes 
Filips Piritboi» qu<;m immortalis ge- 

nuit Jupiter : 
(Hunc ex Pirithoo Peperit indjta 

Hippodamia 
£0 di!e quo centauros ultus cA hifpi- 

dosr 
Eofque ex Pelio pepuliti & ad £thi« 

I II ^^c nf l^.. j. ■fcVw-jTri^ ■ * in ■ I «1» I ■ !■— 

■" VW tu ^uv «mRir^ — 234. Koo^itat.l A/fc7«f si*. *0/AM©-.] 'Oi*Aiö)f 
N69©- qo?.]'0^' cÄ vo/jttfjiMt "ywvuK^f^vfi^fj 
äA\' c4<, Tra.Khctiüi'©- . 

235'.T6rp'?7T2)«J' 'Piii'H -visr' 'O'/ah?.] 'H'Pmj/» 
(tStc q fiiV ovofjut -f *0'i\ia( yuuouKoi^ avyyivofUs- 

VM, ?MC77, TW 'O'tKH. TlTOKlTlis^M»'^' noA«f TIOp- 

xAj^tcA-rtt, iO^äfAAKOSj y^t/xAKdit ßavii, j^.wX&önjf , 

. 2,58. H>«aMw/.] H^-UfTP. JlixÄ<. 

239. 'I>tTjfp'Ä>a^.] 'letTifö/'etjÄ.So*, avS^^ot. 

2.42. TlTWOlo TS ^^J(* ;;^oltJUÄ.J 'Ai/tj r, A<ii/- 
xo^o»!/ j^eioc. Ti7tti'(^. 3^, KdjKn''oh yln. T/- 
idyoio 7?.] T/T»»'» op»f 0gantXr«t;. KäjIu^J 'A- 

245:. "Ap^/ojrü' x^ FypTw'j'Mf .] TloA^f Gsßjtt^Jö^. 

246.''Ogd{w;.']Ba^ü7o»'«^ eiyAyvrogiov • £SJ 3^ 0- 

Vo^^To-STK. A<iy}criv.'] A^yJbyiayinx<f>A7ovm' 'f- yMTf)i CUM M.iheti/i'jr'^THi vCej.<nu 'i7n^§n^. 
248. 'Te? n«ez,5^o;o.2- n«a9sqaf IIoAVTn?!- 

245. KxuTof.] 'E;^ 3(*ii«<«7t m?)©',^»'';» ««'77 ^5, 

Tjjcoi TcTf <&^yi»yiifiurti x^o^ jo'xoKxj'nii cvv- 

25-1 ,IT»Xia.TOg^f ©«ftjrtAid^jO-ar« cß»5^y « Xh- 

j'0-o>,n£A7,/^i«f.A*j'77 r ,«f A<S)Küf dulTBi' ii«ri<s»^e. 

2J2. OCk I I A i A A O 2 B. 87 

255- rotu>(^s «A, c« Kvcpü vye S\j(fi itj eix^ai rnoA * Hos fimul qyadraginta nigrae naves 

ftqaebantur, 
Guneus vero ex Cypho ducebat duas 

& vigimi naves : \ - 

Hunc aurem Jnienes (equebantur, fta- 
. bilefijue bellatores Peraebi, 
Qui circa Dodonem valdefrigidam do- 

mlcilia polüerant, 
Quique circa venuftatn Titarefium 

arva colebant : 
Qui in Peneutn iramittitpulchre-fluen- 

tem aquatn : ' 

Nee ille Pepeo f ommifcetur argentcQ»- 

vorrices habenti, 
Sed ipfum defuper fupernatat, veluti 

oleum. 
Juramenti cnim gravis Stygis aqua? 

e{\ rivus. ■ . ^ ■ 

Magnetibus yero praeera* Frothous 

Tenthredonisfilius, - - 
Qiij circa Peneum & Pelion frondo- 

fiim 
Habitabantv bis quidem Prothous ve- 

lox dux-erat : 
Himc fimul quadraginta nigras naves 

fequebantHf, 
Hi duces Danaorum& principese- 

raot. fplbrum, Sc equoruxn, qui fimul Atri- 

das fequebarttur. 
Equae quidem mulco praeftantiflimae 

erant Pheretiadae, TfTT 

.253. Tiof Kofay«.} Aiov1<dj'i. 'K 'z^^y.oto.} 
MiytKo^^ts, "fpvMVi ' 'K.cuvetJko.'^ Keuviaiy-mt- 

2S7. A«</iJi'«.] Xaelov'cv Ks^Cofia T«j ©gjr- 
THof T« A'aJ^veua Aiof . 'Av^ua^v.'] Kakov 

T^cftB^«; ^'ActwTW i//f«^^.H. n^jjH.] U^myi- o£«r»> <>j)Ä®- ;&*ftjy, ■•^••Vi ,,.,,;,. -r .\,_7:^ 

yvismta (»t^^vmy . ' .• ,..■.. 

.^ i7o. "l-B-aro/ ^7^5/' ÄCiSxiy»] 'Ef O/^^^ F*" 

ctV • "l-jr-srof ©sajuA/xoi/;, AAüSiu^viOMTi y^'- 
auKA, "^ Av S" ^^i r 0/ w»cr' isg^.}' TTw^/tui" 'Ajpg- 

271 . Eufw»^©-.] ITat^ 'AJ^^VK.^^EX^uyiVOTI- S8 O M li P O T 

:28o ATfeicT»! * ;\gco) ^ /sj^' p^^n/i ^rviXcLajns 

~i 8 5 El' kA/ot >i; • 0/ cfC olp^v dpY}'i(pi?^v ^ttoiBvoviis 

"OiS^ ap lavLV oäcrei ti ttu^ ^oiv 'Tracu. vifJigi'V} ' 
Tcuo. cT \sxr6^ycc^^€j Au oos TipTnvje^uvijp 
'X.oüofJ^jcü, 072 r ccfji(pi Tv(pct}Bi yaÜcw i^g,oj-n Ejufdem pili , cjtißcffl asttris , quafi 

ad perpcndiculum dorlo parej. 
Qjias in Pieril aJuit argenteura-arcum* 

geftans Apollo, 
Ambas faminas, terrorcm belli fe- 

rcHtes. 
Virorum vero longe prxflantifllinu« 

erat Telamonius Ajax, 
Interea dum Achilles in odio permanc- 

bat: (nam is multo fortiflimus erat) 
Ac equi qui t'ercbant laudatiffimum Pe- 

lidem. 
Sedbicquidem in navibus oigrisper- 

pontum tran(euntft)us 
Jaccbat, iram fovens adyerfüs Aga- 

memnonem pafiorem populorum 
Atridam: copix verö apud littus na^ 

ris 
Deleftabantur difcis & haftilibus jacu- 

lantes, 
Arcubufque : equi vero apud currus 

fuos finguli 
Lotum depafeentes, palulireque api- 

um , 
Stabant : currus autem bene>tedli ja- 

cebant dominorum 
In tentoriis : at illi ducem bellicofum 

defiderantes 
V?gabaiitur huc & iltuc per caßra,ne- 

quc nugnabant. 
Illi auteia ibant teluti ü igni terra to- 

ta depafceretiir : 
Terra verö fubtus gcmifcebat, Jovc 

quafi fulminibus gaudente 
Irato, quando circa Typhoea terram 

verberat Z71.'" OT€iy<ti.l' O (MTCl^i .OViTlAi .'\^l'(jv{]ai . 

'0AMiA./y^f.27KipvAH 077T vci-nv g'/«7af.]Ou7Wf loa? )^ 
dvtt\'oyii{ TTitf v^Tvif äj':^ gd^fM, sttipuXJtj^V ° 

« ^BfXMi^ivicv hiiljov "/tn-of^ov tJuKra h (Jtkhtij/t, 

X74.''A/w^fi).] 'A//(?07?paf. ^oCov^A^n©- tpo- 

Km 'mhiyuov. ...",,,, "M. V ' \ ■ 

'mToKu xpeicxstüv, K^Ti9<ß-. "E«y.]''Hc,-väa->)j';ij€.. 

277. iofiiaKOV.^ ^'£.<Piej!V. 

»78. UoVTtm^eiffi,'] ©acKno^^ooK. 
2.7^. 'A.'SrSjU^iifÄf.J ^^TnfMVC^i op;y«3-Hf. 
480. n*^, pH'j/^;'/.'] nÄf^TW äi;y(?sj^. yiTÜ^V Ol yvixvA^^fJSj/Joi: Th 3$) Qictuf^yy Qo\oy 
rrö.l^Etip'TrQV'ni't'Trtu^ov. A)-\a»ii)inv.'] 'Awr- 
auTvi^eiScuySvA^^ki'. ^liV7i{>2 'A^is^TSf, wi/x- 

TOVTiS. 

282. Hof a.^[XA0y e|W.3 TTct^j? 7o7j I/io/f af- 

283. A«Tpy.] eIS'Q' ßojeivm. -^'Ef4'^o(^oi.'] 
'E^evni- "Ehio^t^oyhlEy |a« TiQfiStwMoy, 
6?! (pvofBfJoy. ^ 

234.n£77VÄÄy/4<^*j]'EOTte;?Wflr,eti^.'Ay«^ 
Nuu, c/Vaz7t(.^'. , . .;. 

28y. "AinjpiKtv.'^'SlohipuKQf'. TTel^erTSf .] 'E- 

. a87. Oj/' Äo'.] O'/cAe «Ai.^'EMliüfif ."I^.J'aW»- Tn 7ra<^ -? jZoT vk^tTi ^ yj^ji^ei To 77vp. ^ay •ß, » ^«. TSJiy.o/jo.'] TlietzCoffKijo. I A I A A O S 

290 El V 'Ag/jL(^i55 oi^ (potai Tv(p(i)e^ efJL^^ou ouvM * 
"flf acQSt rPJIS -vlctro -ttdojI jn^jxx "^voL^^e^ru yajicc 

Uoip Aios cuyto^iOy cu/j dyJePt iyi aAe^yii, 

B'/oaTD 5^ (pf5t3')^>'^J iji YlQjLocfJi^io FIöA/tm, 
300 TvfJiC(u liÄT ax^^Vw Aj^TunTao yi^vl^j 

Sls 'TTOT e'üg-^ &j)!w7i:* rnnXefJL^S' aA/a^-©- o^piv, 
505 H |W^J ^^ ys^ 'TraT^a ^^^ doYiÄv^üv dy^wv. 

Am' üttco 'TDiovSi roavi'hTs ^ov OTroi'rm* ;•;.!-, 

Ailw y5 (pvMoiaiv hiT^pTis ti '^^^icni', 

310 rioMo) -)<) y^^ cc<pj fx/iyx YlQjLcifJLV '^xa^i * B. 85 In Ärimis , ubi dicunt Typhoei efle 

cubilia : 
Siccertehorumlubpedibus valde ge- 

milcibat terra 
Cradientium: valde rero velociter 

pertranfibant campum. 

Ceterüm Trojanis nuncia vem't p&- 

dibus-ventos-aequans velox Iris 
A Jove iEgiocho, cum nuncio molc- 

üo. _ 
liii vtTo conciones habebant inPriami 

veftibulis 
Omnes fimul congregati , tarn juvenes, 

quam fenes. 
Prope autem (tans allocuta eft pedibus 

velox Iris : 
Aflimulavit autem fe voce filio Priami 

Politas, 
Qiii Trojanorum fpeculator fedebat 

pedum- velocitate fretus 

In tumulo fummo ^yetae fem's, 

Oblervans quando navibus proficilce- 

rentur Achivi : 
Huic fe cum aflimulaflet alloquuta eft 

pedibus velox Iris, 
Ofenexi femper tibi fermones pla- 

cent multi, 
Sicut olim quum pax eflet : bellum 

autem inevitabileortum df. 
Equidem perfsepe prseliis interfui vi- 

rorum, 
Sed nunquam tales tantalque copias 
*: vidi, '_ . 

, Vä^lde enim foliis fimiles vel are- 

nis, 
Gradiuntur per campum, praeliaturi 

circa urbem. 
Heftor, tibi verö potiflimüm mando 

fic verö tacito. 
Multi enim per uröem magnam Pria- 
mi focii : 190. 'Aeifw/J.] Tei^Aeiiia,, ol p! op©- ■n<; K/- 
^tfp^K. EüVötf.] KoJTBW. c/f ¥, J^efKiCÄi. 

294. n<*? A/of.] riÄgjt r A16?. ^AyyiKiy}.!^ 

i^f. 'A>0|f^.f .] NuJ^ AVTi T, hoyni cijip*s(. 'A^'- 

Nluj avtti tk, i©^. 

z^6. 'OfMtyi.^'iii.'] ^E-mTQ aZn Qvjjt)^^^oi. 

297. 'Ayx^-'] 'i.yy'Ji. 'Isa^4<^«.] S-rusa. 

298. EliiraTO.] '^fxoiä^. ^^d/^Zo/. J ^av\\y. 

AifviiTuo.] Ai(n/«T«. 301. Aef^©-.]'EÄeAsp(OjC/J^©-, a7mn^av.NaJu~ 
<piv.'] 'Atto t fa<i>;'.'A?iop^ti^£y.]'A^of^'(7«£y,TJr 
TTO^^, "A^Äfüf • youaiv a/7n^i^{)cmaiy dvA^vcmciVy 

30X.Tw.] 'Ek«!'^. 'EHoa«S^"«.] 'Omia^av. 
loi,^AKetTvi.'\ 'AJ)a.KejiToi. Tmhhoi. 

304."^? TTOT' W «ftoo'wf.] 'ßf cl» TTiS Käu^S <? 
"pM^Hf. 'A/.iÄr©-.3'Ay£XXX/7Bf,'3-oAUf."Op«p«.J 

A/m;^p3). 

30J. ''H ;5;' J^.] ]'0;/7Wf P' cTh. 
30^. "OjTW ;7tt.J 'Ewg^'-yj:.. 

307. Ail/jü.] All!!', TMVV.'^dLfjLä.^iai.yirä./xy.oti, 
'Eo/ÄOT5f.] 'Q.uota)fjSiJOt tw^wS«. 

308. nscTfo/o.] A/et TB ^^T^cTi». "Asi^.] Till/ 

309. 'E777te>iXo/m«u.] 'EOTT£WvajC3\fj$ttojiy.'P*- 
310. 'E7n>c8£j/.3 Ol «^/ 7roA.s^»(MV»J' jSoijSoi. 

"ZvMflet^t 'j Ol V^ Tl^hilJi^VmV. 

M 311. r^«7- <5^ O M H P o r 

315 Ai'v|ct J^' «Auo-' dy)pL/j, erni 7^^x d^' locr<5l/oyTo, 
na(7St| cT' myvwjlo '7Tv?\.ajf c/k S' ^o^vlo ^os^ 

Egi ^ Tiff 'TT^-Twt.Qßi^ mvÄYi^ atrsraec j(pAwn7> 

320 TL/j TjTOi ocvSfes BötTiftcu' )U}cAn<7K.ö<:;ii', 

'A<^Vötfot 5^ TS OT7/<5£. TrDÄLKTjtapß^zo Mu^vvrn • 

Tpüxn ja hyifJiQYAii [jJiyvs ;^j>i;5w^oA©*'E5CT&7p 

325 Aa.o) fSiwpyjcNJOjTo |iA€f^0T55€i*;^«riOT. 

Ai;/«a5 • (tb>'<J^' V2r"AJ^V>J TSJtg «Tj A<P^^t>^ A\k autem alJorumk'ng«a latedifpcr- 

forum hominum. 
His unufijuifque vir impej-et quibus 

princeps eft : * 

Illortimque dux efto olrdinans ci- 

ves. 

Sicdixit. Heftorautlemmininie de» 

orationem ignoratit, 
Ac ftatim dimilit concieoehi, ad arma 

vero ruebaht. 
Tum vero onines aperiebantur port«,- 

& foras ruebant copiat, 
Pcdeftres pariter, & equertrfes: multus 

äutem tuHiulnis coortus eft. 
Eft vero quidam ante urbem collis e- 

dirtis, 
Inpfenicieftorfüm, circaOWius unde- 

■qüaque : 
CJuerti quidem homines Batieam vo- 

caht, 
Immortales vero fepulchrutn agilU- 

jmae Mytinnes 
lUic tunc Trojani ia ordines diftinfti 

futit & Ibcii. 
Trojatiis quideih dux er« magnus 

Heftor expedife pügham cicns 
Priamides : cum hoc quam plurimac 

Scfortiflimae 
Copi» arinabantur prompt« ha- 

Itis. 
Dardanüs porro imperabat ftrenuus 

fitius Ancnifie 
Äneas : (hunc vero ex Anchifä pepc- 

rh diva Venus 
Id» in jugis dea cum mortali cu. 

bans) 


315. At-s|Ä.] Tä;)^«?. 'Ettt Tii»';;^.] '£«. tä 

^i6,TlS,inu.'] ' Avil? )0\eu. Mio, -ß lui fS-iifffi- 
hct]©-. ^Q.'iyvvii'rt.'j ^Avidfvvuj^. 'Eä </l' 'iosvTO.'] 

317. 'Oyt/f^t^r/b'f,] OofvC©-. ''fifäJp«.] A/- 
tyny.^Tn. 

Tlet(pcp{i(. <;^oyyvK&. 'mt/'^a^Sifz^pi^SK^ ch>- 
320. Binieta..^ lloA/f TföiÄ«. Tra^ /l'fy' 'sfei 
A/fcKe«! 

3x3. Tfrodi p:' tiycfMvXi.2 'Avnr, rTftieovn- 
>«7c.Kopy3raoA©-.] 'O äJoaXwj' ^ 'ck^yjupAKaicWy 
o^yiuyav,J)A Tai ui ToKifjLo eriwi^f jy (TipoJ^a.i 
hi^ydoi, 'H, euo^^ov 10) '7roixi^lM'i^)v T tsfetxi- 

o'iKiiv^eav. 'Euf.3 riAaTU^j ^t4jaf. d<p^ iyVi^^f, 
^Af^tmo.'] 'Afp(»V«. 

317. 'ATä.] &tu/fjui,<^, ^ct. 

32 3.''lc/yff.3''Oj«fTe5'««^. "£573 J^e7^4t"lc/W 
-^ KfWTJff. Kj'nfwYö"/.] M4(7i«f <5>gf€'ctöieö7 -^ op<»r. 

KÄ^t^-!^ 75 CTtiX©- «J'Spa'jrK TCi* /ttlp« £;^3 TOeÄt, 

iUirifyUoJi )y (AM^ov ' aaztoTcoi ov rrwfji op« ^ei* TÄ</fe 
A^T*^, 4«^et77Ä, fj(A70Vi IC) KOfvipn ' -»"Bf* « »tv«~ 

32j.'A»' i i It I A I A A O 2 

330 'Ap;^'^^'s t' 'A^^fActA 15, fJS^yifi^ ^v «(^7B magern? t 
Oi ^ 'ZeÄei^ zyojov ^ssroj 7n>Sh, veioc^mv lh]Sy 
'A<pveio\^ 'mvov'nsvo)>}p fjueP\^v Aiarj'Troio 
Tg^g?, »-pfifcwT'rip^ Avy(^ovo5 dyP^yiöi ^oi 
TloifShiQp9, Cd x^fVi^Qv " A'm'yKfüv ajums IS}>:mv, 

335 Ol cH,' 'A^ric^ioiv^ r ei^v xj S>j'^j' 'A'TT^jav^ 

ToSv rif>^" AS^Yi^s TB Xj "A^(pio$ A<j/0(3a)p)?^, 
^T<g (^'w Mi^tÄTOS VJepytCfi)criü, os miQ/. muvwv 

3 40 ^T&yiv h '7n)Äe[Ji$v (pi^oYivoQß. • ow (Jfe oj öti 
345 "Aotoj 'TpTxW^ijs, cf Ag/(7€!>jögi' 91^1' iVoTDi B. £^l3 Noa folus, cum eo-duoAotenorisfi^ 

iii 
Archilochufque Acamalque,pugax pc- 

rici omnigenae. 
Qui vero Zeliam habitabaot füb pc- 

dem imum Idx, 
Divites , bibeotesaquara nigram ^* 

fepi 
Trojani, hisporro prseerat Lycaonis 

clarus filius 
Pandarus,cui etiam arcurn Apollo ip(c 

dederat. 

QBi.porro Adrertiamque tenebant & 

civitatem Apaefi, 
Et Pityeam tenebant, & Tcries mon« 

tem altum, 
His imperabat Adraftu« & Amphius 

lineum thoracem geftans, 
Filii duo Meropis Percolii, qui fupra 

omnes 
Noverat v^aticinia, neque fiios filios 

finebat 
ProScifci in bellum homines perdens : 

Uli autem ipfi non 
Paruerunt : Fata enim eos agebant ni- 
gra: mortis, 
Qui vero Percoten & praiflium in- 

colebant, 
Et Seltum & Abydum tenebant, & no- 

bilem Arisben, 
His porro praet'edus erat Hyrtacidej 

Afius princeps vicorum, 
Afius Hyrtacides, quem ex Arisba fe- 

rebant equi 
Ardentes,^ magni , 4 fluvio Sellen- 

• Hippothous vero ducebat gentes P#« 
lalgorum haltis exercitatorum, 330. Mät^j %v ei Sri 7piyy[i.'\ TLoiirui yÄ^i- ^- 

331. Z'tKHouf.^TloKiv cM ^!^eJioi( 'f T^lofi^cnv 

331. Mixdc.] BÄSw.AjffTiTjoifl.} riojÄ^^T? "uar 
7» "icT« Avxias. 

333.Tpa'6<.] Ol^ AuxÄasy 'fivT^ict, %Tot 

334. T'o^ov.JTriv Tü^iKriv 'i[j(.iisrieiav.To ß tI^ov 

335". ^hS^n^^ajif,] ^AJfd'^dLV.'A'TTVj^a'ii.^^Ovo- 
33^. Tiif>m(Of@- tu7rv.2 T«p«^, of ©- Te;i- 

337. A/(/o^'jn^.] AiVKv %v)(>^.y^"iyje\/. 

338. 'U.opv.w(ji^.'\ 1*K >ä7o Uieacävn, 'xÖKUoi 
yt^'i^i' Ol Ji (pn<yiV3 'E^^t)<oreJ/T8. nie« ■myiiäv.'} 

T77»p Tmvms. 339. ''H,cffes.]"H^J^.>m?a7o. 'iA(j/]omvai.'\yiaV' 
reiai. Oüc/fe' äV.] OvJ^.TBf iJ^JBf . Out/.} OvJiv. 
Ejäwsv.] Eiflt, (^uu£;;^öf «. 

340. 'S.Tei^v.'] llopcijJ^tu. ^^TYivo^..^ ToV 

^^^/]ATili AvJ)>CtS. Tä Ji Ol.'] OüTOi 3 *eu/zw. 

341. Uh^Mw.'] 'EW^uy^o. Kmp«? ;^p a." 
ypv.'] 'AvÄym y6 'ioi^v ävtb? tu ^ra^eCTUipo^ßt 

341. Ucpjiüniu/ J^ rigjfXTTo;'.] n6x«; 'EAKm- 

343. Surät' ;^"A^üc/l>r.] TIox«? /nfeiräf 'EA- 

\fiamvrovy ya.^' äj SSff n? ^spÄ7<jt/£yj' th 'EA- 

Acte/), Qyuifha VAxiiy J9 l^MpöiT?!' AV-Ttii y»(i 

eog TixiiYimjiAVTrtvn^^rrdjfjui, o\ov tk^ov TOfs^B^v 
Tov <^vov iKetvov} ^hÄfxyy^i m^v, *E^Xnc^Toy7©- 

344. 'TpTrtxJJVff.] 'TpTttXK ';7H*f.''Op;;^;<c©-.J 
345. 'Aeta'^nSt»'.] Atto 'AewjS«?, TiBASwf 'E?^H>- 
347. ^Ey^^tfiafav.'] Titel tw c/b'g^T« /wsfwp»- 

M z 548. A<e-. pi O M H P O T 

Tofr ot AobQjLo^j eQA^caPigiifj. voue'y.ota-Ti^v * 
550 ''T^s J\>w Ai^oio ney\cf,(ryZ TAiTVijM^bLo, 

355 Av'^p Tlvß$t.i^fM}s oiyi UcumoA ccfwj?^^^^^^ Eorum qui Lariflära glebofam habita- 

bant : 
His pracerat Hippothoufque Pyljeuf- 

que ramus Martis, 
Filii duo Lithi Pelafgi Teutami- 

dae. 
Casterum Thracas duccbat Acamas,& 

Pirous heros, 
Quotquot HellefpontHS aeftuofus intüs 

continer. 
Euphemus vcro dux Ciconura erat bcl- 

ficolöpum, 
Filius Troezenii Jovis alumni Cea- 

ds, 

Scd Pyraechmes duccbat Pasonas cur- 

vis-arcubus-utentes, 
Procul ex Amydooe , ab Axio late 

fluente, 
Axio, cujus limpidiffima aqua diffun- 
/ > c « , , n. '''^"''" ^""F«r terram. 

Tlet (p:\aif\pl' 00 vc/i myeinn YlvKaAV%iii^7\xtaiOVKyip-i Paphlagouibusvero pracerat Pylxmc- 
^ ' ' nis anitnollim cor, 

Ex Enetis, ubi mularum genus agre- E^ 'EygT^^, o3tv rifMovoüv ^JJw ©4 dy^Ts^opv^ 365 'Ai^(pi Ti Tlapi^viQv -TiD^^K TtAo^' <f^'|4^T' houov^ 

Av'^p 'Aäi^cüvcüv Ai'©« 0^ 'E'otV6^9©* ^P/^^5 

"Mvazov 'ij^QPjjusvp^^ x) EyvofJi^s oicovK^'ni * 
Am. cb% oi.uyoTaiv eovosal^ xTigpt jx/iAaAvav j Qui Cytorum tenebant, & Sefamum 

iocolebant, 
Circaque PartheniiMn fluvium inclytas 

domus habitabant, 
Cromnamque, ^ialumque, & exccl- 
fbs Erytninos, 
Sed Halizonibus Dius & Epiflrophus 
imperabant, 
Procut ex Alybe, undß argenti eft o. 
rigo. 

Myfiis vero Chromis praserat, & En- 
nomus augur : 
Sed non auguriis efFugit mortem ni- 
gfam, 548. Actejfljw.3 noA/i' QiiJAKitti, 'EeiCaKa.- 

1^0. TdmtfitJka.'] T^jOtw/x» wWe/bV» AiSn/o.]] 
AlQ». 

afi/'O^Tüf."] 'ÜTreaKf. ©PMiXäf.lOpAxaf. 'A- 
^ppo©-.] 2ffl0c/y5ö;f pi«['. ErTüf.] Effza^l/ «coro. 

353. Ai;);;^AMiT«£aK.] n^AejLaKSy. '£/x4r-«p«f I- 

3f4« T^/^HPo/9'] Te?/^i)j'». KsÄc/iio.T K4» 

35:5'. riß/OfÖf.] OuTC/ O/t^fKi?? Öfflt^t. T»7&)V 

A-miYJoi Kizovif i^v@- 0poüu.oy.'Aj'w>Ao7^^«<.]'E- 

35-6. 'A/züJa;'©-.] noX5«f IJeuoviai. 'A^i«.] 
"A|/©-,7n)7a,t<0« IIcMoyjdf.Eyfü pio^/TBj.JElf sAct- 
'?©-peo;'']©-. 

3 j'7.KÄ>^/^j'.]ro;' /^7la7tv.'E777x^e^pÄ3)•3'Ew- 
xXu^«, ^ppfHi.Aif«.] r«. «, ay77j'ef eiTnVy KfLü» 

3j8.nÄ^/.Äy^«j'.]nÄpAay;/g^,£5f ©" r Ilor- 

n»Aa/^nf.AÄ(7;oK.3nuKiöy,c-««S7tV.KMf..]'*Fu;nj(. 35'9. 'Ere-^.] n6A£A>f ^Ä9^.£t;;JJ'^Ä^/''09^J'•«- 
^61. TlOfi^i.VIOV-'] JloTüix'oy. TvTtv 'ivtot Ki~ 
^'ue^S'n'7rafy^v^ » "AfTgitwj %m, oy cu/r? 5A«- 

00.7X1. 

3^i. AijYrfÄof'.] TIäi't« t (^^^Ka.omav nxmv 
4 tlci(pKci^via{ h'iyi. "'A^^oi äLyA}{yäm>iaj, Kp«' 
^'ÄC, Kfö^/ÄAor. 'EfvSir«?.] ''OptiTla.^fXet^pyiafy 
nJlovTis. 

3(J3. 'AA/^<i5j<fi)»'.] "Ei&yKf T» IIofTK. E/OT |5 
KTT/ ÜotaTii. Kf 77K6f O U/t ms ipctffjy • 01 q, ?Sy©^ 

A<£t. 

3<f4. '^AAwCjk.] XadüBi^picts. "0^yeify!fn 
^ -jiJüfcÖA«.] "O'srK yJ.>Xi^Q- Äf ^vf ©- 'j/JvSLraji. 
rsj'fcÖAw ><> H jäV^hpt?-. 

oiü'yäy, fia/\di'$fj^@-, 

3<r6.'AAA' «X, Oi&)I'o7<77I/€f yoSÖTB XW£i?t ^iAa/J'Ä*'.] 
'Epü«W7ZI.] 'E^üA*f*70, I I A I A A G X ß. 

'Am' eSbifJiAJ vcro '^f>cn 'TTütTsJxg^^ Aict-AShi^ 

^opjccs au ^puyw n^ >f) 'A(7Kat'z@- S'gcftSv!? 
yiwciv ccv Mg'cS-Ajjs 75 5^ AyTKp©- yiyr,cii(^jj } 

375 Oi M/Aj^Tov g^j'j 4>6apai' t' o^s a.y,QjtrnCpv>?\.oy, 
*Tav jw. ap 'Ajtc^/^^©* ^ Na^j 7)yv,ctJL(^LuUy 

380 Nti'th©*' »(J^ Ti ot <v^y e-m^-KBot Xvyopv oÄi^^v^ 
'Am' iJk'jM^ VJOT ptfP'T' TToJ^'xgos AiocyuSbio 
'Ev 7ro<TZi>fjii^ • J^UOTJ' cT' 'A;^A<^s oKofMOö-e SbL'i(ppoi)y, 9J 

Veriiaiflraiuseft fub manibus velocis 

TFacid» 
In fluvio, ubi quidem Trojanos con- 

rrucidabat & alios. 

Phorcys porro Phrygios duccbat & 

Afcanius Deo fimifis 
Prociilex Afcania : ardebant vero prs- 

lio pugnai'e. 

Mwoniis porro Meflhle(que Si Anti- 

phusduces erant, 
Filii Pylannenis, quos Gygxa peperit 

palus , 
Qui etiam Masonios dticebant fub' 

Tmolo na tos 
Na(tes porro Caribus pracerat bar- 
bare -loquentibus , 
Qui Miletum renebant, Phthirarum- 

que niontem Frondofum, 
Maejndrique fluenta, Mycalefcjue alta 

cacumina.. 
His vero Amphimachjs & Halles 

praeerant, 
Naites Amphimachulque , Nomionis 

clari filii, 
Qui & aurum geftans ad bellum ibat 

velut puella, 
Stultus : neque omnino hoc jpfi de- 

pulit gravem mortem, 
Sed llratus ed fub manibus velocis ^» 

acidaj 
In fluvio : aurum vero Achilles abftu» 

lit belli pCritus. 
Sarpedon vero praeerat Lyciis, & 

Glaucus laudatilfimus, 
Prociil ex Lycia , Xaxitho i vorti- 

colb. 3^7. 'Ee/i&pi.] 'AcHjedv, iJkfxääyi. HoJüm- 
of.] Tet^TioS'Q-, AiÄXiAo.] 'ATro^V» AiäkS", 

3^8. 'Ef Tm'nty^.y^v ta w^ t Sav^v vn-nt- 
169. $ofxyf axi *fi»jÄf «0?".] 77C/HT«; <ha,- 

370. Tn^s.3 Tloppa, fjut)t^9.v.^Acrxea>ti)f.^ 116- 
M»(^fV^i-aiy x^?i't(ju/nii ouoiaf, Me^^.] FIp«-- 
^/x?V7o. 'TtTfJLTvi.'] Mei)(^}f. 'AfT? r j vcy.iv(i. 

371.MHOOT.] To7j McüoOT, H -^ MüMova'i', "^ 

37i. nv\a*,ulv4®-.] riüAea^Kf. Tö.J OiifsT- 
voi. Jh'imi. Tvyeut^.2 Ai.w» AuxTja^. o-sr« ii^Tü- 

373 . Mho;'«^.] lAesiova^ AyJ^»f . T^A«.] Tjoa- 

A©^, Of ©- Ay<r»Ö;,ij' K ^TÄpipfeTttl ristÄTWAof 

374. BofCofoipeSveov. ] ^Ay&to(pävuVi }y tLü 
'"Ey^ÄJit (faviiv «p^^n^rtDWTw^, 077 t» /u' 6tpp«;'/>2fc 37f * $3«f(»»' of ©-.] T«f KÄe/ä^j'sfei Mjahtti'. 
Aid Ti 7n>^dii%^v Tnrjf.oi jS t^tto/ »^J' •^r/Tt/wf, 
(pStif^./ <!Si^azt^fAiov'J- Ol Qj 077 7K rm-nlav fM- 
K^^, gpvCvKiA «TWf Ki^vjjO,)^ TmvoyJ.fj^TKti (patcnv. 
'H> ÄTo $^'p«|/©- T» '£f Jl(//tjaf©-. "H, 077 Ttt 
'd^äJf^y^ctT^ Tmvap ouoit/ iicn <pSr^f7iP. 'AKex- 
Tvipvf^tv.'] Ilohv'(pv?^ov, (^uä<hV'SfOV. 

176. 'iAeücUiJ}©-.'] riQ-TK^f, Af^fj^Q-fjLrrrf 

M/AiiT«. 'PoÄf.] 'Pc^Jmät«.. Mü^^Anf.] "Op«?' 
ne«H;/«f, dvvy^v 2«/>iK 'f f na'K.AiTHj'Ä yj.^lwct.l 
'Etti Tttf v4«A<i? Kopü^Ä?.. 

379. Xfi/i^rV.] Nlu) y^vd'iy ni^avy. ly hwmelctr 

380. Nn77i©-.]'AioM70f ;9a(?p4'f. ^E7np/.i(rzy.J 

Avy^'ov.'] X(*A«7rcc. "OAsSpo;'.] hot^v. 

38a. 'EyjJ^oJt;'.] 'E7ir)etöTx.7ü, ;^ «ciJöAsj'. Aatt- 

383. 'A/ixJ^f . ] 'AfMfMT©-, A-)A^i )^ a,- 

■^y@-. 

384. ThAo:^^!' CK, At/Ä{>K.] Tm< Trepp« J)igvKuie^ 
'^ X?^ "ZofTnJ^VA.iTJ ß ^ lyyv{Teßist{Av)UA,wi n§~ 

TZi.'jAlvaf X^ 'W?fO<fAi 77C/8V7BJ C* TO X^TW^fcf 6(9^. 

1^ 11 O'.. (P4) 

'T n O' E X I X ^T h~ X 'I A I A' A O X T. 

TOT OMHPOT P A T n. A r A S. A 
"A A A H. 

5«^.V0/f, AKoajxh 9ucr« «f T 'TroMf^ov avt^' T^oJhv dpttytsfj^Q- • TafQ^'EMtiü«; ^«7? aieuTnis Tag 

«f Tür iTaiföj/T^wö©- Äi'ap^^ö'pK;'']*. Ai77«(Mi\<^oj/ "5 «yTcf, "Ex-'Jogjt, ;^ ^ttAhcjo;/]« kww. top J^ J- 

^Tw;/ /«Ä%H T5X©- AÄC«r. AnAföOKj/']©' 7«^7"«' Ai/.(po'n^3ii Toii 9^^<^[jt.a.<nv''EK']of@-, vqiistt^ 
;i^oMsriA«.©-. MsV'^/'t-^'iMVo^ 'drieifit^rjopjtKf j^ ^;:t«^ tto'k;'^, K«i « 'Ea4fh rie«*!«^, ;^ To7f 

55 ÄW-^, :^»7JtiMi'']A'Ahi^dwJ)>ov'cJ^af7ni<mcm^A<p£ßJ'in, ^i izv ^KAuov äyeij jy /Mxfov v^^v 
j^-^'EKivÜu. 'Hq a.vaj/S'ej.etM ov^S^iC^H tcJ 'AAs^tff <^w. Kai 01 /a' ^^ r Ko'tTiw TyfcTro?^. 'Kytfjüyi- 

T"&!p g'nrö Tiiarfjyn^v «//.' riyb^Jigveo^i v e>{cf.güi, A i" poftquam inftrufti fuerunt imä 

^TpoöSi p, %^.a.)y'Yi T oj'otsTJi t' iWr» opvi%e> an 
'Hot? 1*^ yAaJ^/Ti t^ß^veov '771g A^ a^vorSi «zo^fp^ 
Xx cum ^ucibus quique, A/V eizrei iiv ^fjJ^oc <pvy>v x^ cl<^vmpacfov ojulC^v, Trojani quidem [cum]' clai^oreque 
ciamoreque incedebant, ficut aves : 

Velut clangor gruum eft in aere, 

Quae poftquam hyemem efFugeruat 
& immenfum imbrem. * A '^'^P^''^"-] '^'^^'^ Ji.^AvAgpocpti ^V®-. 

JUuAfjS^'m <H. TOMT^ ^Af'ijtCOV CUrjVy OTT /*' 
*0 H^CßV-V, 77TO? ef^ T^f <«J7ttp (^Wj'/'SO^AOC <5T)f«(pe- 

p£<3ai. o^vTivo)? -ß AViyycoK&'oi uvif, a>i KS/^ifjta,- 

«f etf hfiyacm, ßdfiuitTrU, olov, Aipäf, ei^ctf, 

Ksny-oin ^i^canim, « ßofwjiTüii ttÄvth q o^v- 
voVTOJi. Kof/uLvi^v.^ Ai«7w%^ow, c4<,0(jy.n^'l. 

«Ä KoöTA« 7ttf/f, yJarjA,©- -v^ct Ilt/Ättyp» «pwTiu. ;^ '7ToA«f. EoTwfi'^ ;ap fMht^a. -yoAe/!^©- y^i- 

''*' ?3 C"^^ yJ^Ayyv,Tlyyi^ o Ix-n t?^a, xA<Ä(^<»>x*- 
jcXm^a, y-JiA^JljAl/o' K x^ 'jAiovAajjiOv r y,}O^A')'y{t. 
Keu ofMiai KfOiiyv, Avn r x-^yri, Iv. ? Jtfj'-^^'» 
xi^cg^ijÄ. 'Ero-sr«.] KpÄO^/H^ ^«pH. Köi f^pJl7»t 

d'w^iaw. "OpK/S*^ öf.] 'n< opf/Sif .. 'O 3 ü'Tre^ 

3. "Hut?. 3 KrtAaayajOf S'^niV. Tla^^Cohii tv yA- 
fJUL. IleA«.] v3retp>e<. Ov^.v'a^ <5J£?.] 17^7» 

»g^.VK. "ShVi hl TUAitl. 

4. A/t' st« »J'.] AiTJfSf €'T«<Ai.X«/w);'ct.]XH- I A I A A o 2 r. 

'AvS'^OT, Tlvyy^Qiax (povov Kj y,yi^ (pi^nutnj * 

O»- (f^' ap' iWr» öT^-Ji \^Jict mveiovni 'A^cuoly 
'Er .St/|x<a jji/iy^c^tii oiÄe^ey^o ^vv\ri?isi(^ro 

1 5 Ox </!.' ö'-T? S>j ö(^i^>' ^OT^/^ e-za- ^/\>ix\pfOTj' iävtii^ P5 

[Cziw] clangore hse volant fupra Oce- 

ani fiuenta^, 
Hominibus Pygnveis caedem & tnor- 

rem terentes : 
Aeriae qwippe noxium confliAum ad- 

terunt : 
At proficifcebantur [^cufn] filentioro- 

bur fpirantes Achivi, 
In anfmo parati opem ferre Tibi in- 

viccm. 
Qiiemadmodum ciim montis verticibus 

Notus offudit nebutam, 
ta.oribus nequaqiiam gratam, t'uri 

autem no^^e commodiorem, 
Eo ufcjue qiiis prolpicit (juouftpe la- 

pidemjacit : 
Sic horum i\ih pedibus pulvis excita- 

batur turbidus 
Euntium : valde autem celeriter per- 

tranlibant campum. 
Hi verö quum jam prope erant le in- 

vicem invadentes, 
Trojanis in prireia-acie erat Alexander . 

divinä forma praedirus, 
Pardi peüem humeris gelians & incur- 

vos arcus, 
Et enfem : ille verö hallilia duo mu- 

nita aere 
Vibrans, Graecorum provocabat quoC- - 

que fortilTimos 3^ Tti AtCveov xXlwÄT«. i ■ß jiilv uMv cd }4^.yoi 
Jiäiysffl. 

6. HvyfLdiotffi.'] Tlv^vi(*oJ-oiii m-x^cuon.Hi^ot 
it/rn Uv^fjaxt ßetffiKiat «tw x.€x.X«^ozf . m ei( 77t/- 

y.'Hfce/c«.] 'E«te<;'«i,''A^>.o/f,et5e/o/.''Ee<«&.] 
4/XoCHx.(<tp. Tl^^k^v^."] 'EwT^efKtf"/^. 

8. Ol dV tf^' A;^oj.] Ol o^^EWwtu^s^"!^.] 'A- 
»»16^, \'7ro^dJov]o. 2/^w.] 'S,ia'7r». MiviA yneiov- 

Tff.] Mild TTO^Xnf SL<JJÄ(UCCi « Of^Mf . 

9. 'E? Su^«.] 'EC T>» 4wX?'* MSjUÄöTSf.] 

10. EüTf.] Ka-SÄ-s^SjO:/ Ü'rof."Ofe©- x^py^ff- 

«•/C] 'E-ar' Ä>ip&)pf/A Op«f . KATip^^XiC.] K«,7TEpj^2, 

)(&,7iCA\iv. 'OiJLi'x^Kk'j.'] 'Oi^i/^\t)3 ne-^x^icxo- 
Tl VVKTvi afJi.ma.yTilv o(Ayjs.k>j (pwdi TUi ju' iioifjLi- h d'TOi/^eict (p'JKeLT^i^ Tlt ßointilfM^JA' -f 'ß ^f/i^.f i- 

6^4x9« oiJU'X>.\)i cvKQKai diVTtt. oipeuf^v^. OvTi 
(P'ikVm.^ OvJkfiuf <rs^<r(fiK7). 

ii.Tooj5y77f t' c^A&iiajt/.] 'EcwToa-aro:/ )<a,'p 
77f ßhi'sri. ''AVAgpo(^YI, "Ocnv t' ^) kaoj» IHfl-/(r.i 
''Oot:/ ^ Atö» ßoKnV' itp oavv haoji hxriv, 'A^ä- 
571 6 :j« 7« COT. Aäsw.] AiBov."Iit<nv.'} 'A:pj«jr/r. 

13. KofJwaA©-.] Ko^z/ofTOf. "fipvv7o-] A/tj- 
•y^§tlo. 'AJANik'] 'Ae/Xwc/Vf, w>r/op7wAf. 

14. A/s-ajsnwTJK TT^iTio/o.] A/^rvoj', J)im§ayy 

<hA 4 TüMJ"©-. 

If. Ol t/l' 0T£ e/V).] OüTO/ 3 OTTo]'^ 'S ^cfiv ."}. . 

Tl^i1(7ioy,iyyv(. 'E-sr' A^XnAotirtv )oy']i{ ."J 'AMu- 

16. Tp&j(7j>'.] 'Af77 T», rj'/ Tf «wäjv. TlTfäVKoy tq- 
5(«jUÄj n AVTiTilasii. TcMf J'onyjii avt) "f/JtyJuiv 
yj^avTiu. Ol TTüiiiTtu. 077 w c7V7^%;/«Är j^«Vsft»j' Ä)r 
ToiAUTiw ^Ji^^ cfVv]A^ty. ojoy, M'JpfMj})yiosiv 
ÄCÄarsfa Ä^^TT r jT M.yp^cA;'«;'. ÜÄv'JecoT «A' ayäv- 

18. A«p£ J^r.>.] A'f>£^!^A.Jlii}toi(. KgKOfyQ^'ct."} 
^'E.<:tt/uaf/^Ai rjKovn^ivA. XetAKw.] "SiiJ^fu. {urni 

20. 'Aj"» - ^6 O M H p o r 

">Q?H AßÄJf' eWpw |u«^Aaj ^ aziof/^Ti y/jpciLSf 

30 Tor<^'&)S yj/ C4ö7}(j?>/'AAß^ca'<5y©- r3^o«S>is 

'Er 'zzrQpy^^iai fcwiv^y '){g/n7rki\yfi (pi^v ririp. 
** AnJ/ cfl' eTüi^p eis göf ©^ g^'^gTD M/wp' oAg« roji'. 
'^5 </l' 015 TIS Ti S'^y^v^ i^v 'irtiXivopa-^ cltkp] ZVt"} contra [/e] pugMreat Cxvi 

pugna. 
Hunc igitur pollquam animadvertit 

bellicofus Menelaus 
Venicntem ante agmen longe gradiea- 

tem, 
Sicut leo gavifiis cft qui in magauia 

corpos inciderit, 
Nadus aut «ervum cornututn aut a« 

greflem capram, 
Efuriens : (nam avide devorat.etiamfi 

ipfum 
Infcquantur relocefque canes florentcC 

que juvenes^ 
Sic gaviCis e(l Menelaus Alexandrun) 

divinl forma praeditum 
Oculisconfpicatus : cc^itabat enim ul. 

turum (e (celeratum. 
Statim autem de curru cum artnisdc« 

filiit ad-terram. 
iJlum igitur poftquam animadvertit 

Alexander divini forma praeditus 
In prima-acie apparentem, perculfus 

eft fuo corde, 
Retro itaquc fociorum in agmen recef' 

fit mortem evitans. 
Ut verö cum quis draconem confpica* 

tus refiliens fugit 
Montis in faltibus, tremorque occu- 

pavit artus, 
Retroque reccflit, pallorquc ejus cepk 

genas : -ar?!. Aai'o-niiTT.] M«tp(^H. TIä^jjtü /»1/»^ cv «wtm Ei-z^ ÄfcwT^r.] K^veujTiv. 

75f\J 77^«(7XO^V>Kf« ^» J)AK(i7ff<i^J. ^6. 'S-iHa/jcU.! AläniUffT. OiAiffpl.'] 'AKUOjioi, 

v^'.. i\' "■ ■'• -1 rv' ■5'. _' 'ci '^ — ... J^ ._ ..^ A . J - -. . 

*£^H7T/3 Di Ttvii 'A\<i^<jJvS}>@- (oi^y^x^D w^ de«-' «f Jc« 3S 7^' icÄür.*ÄTT).]'EA07<t7a'To.TjOTti£i^.]T/^- 

^ttt ö/;?^»' T«t AjhhAizi, (foCti^Vi 3 T«^ TV^yTA. 'Ex r a^imtouv. 2iuj nü^ffi.'] Suo tbYj o^t^o/j. 
Oj 3, 077, QyyAJtrJXHfffj^oi -^s^ 'Ap;f>>>.4ftK> cT^AAtc.] K«e3«Act7c. Xä«ä^6.] Xä^mäZ. «f t ^«r. 
Tf&e« TK^-y -^"E/Aiiv«!' Aar«? »x iiJ'iffw. Ka}\ 30. 'Eronö-gc] 'EStÄ^CTo. 

«7«f, ;|^ ^f^t-f o:^tT5«f, ;i9 ^£$^.0-®- cl^^6Te/o;', j$«0'e;/7«t-] '0(j(3tr7Ä. Ketjs:?^«^«.] 'E^o^fliJw, €- tv [jt.ii^^ovA'nr^ffviphiKri) T 5«'Aft)7« 

23. "fi^E Aiför.] Kat^-S^ Ai«r. MjJäABi) c^ 

(flAffi aZüfXAJ©- fM A7!}i^tU AfcOFT«. 

24.''EAA(J)0V YJc^'oV.'] EvKipOJVjfUyAAA vA^^A 32.''a4-] TlAKiv.tii rimm.'^E^vQ-.'] IlAw^of. 
'E;^'£7c.] 'Aj'ep^'p«. Kjfp' ÄAsnj'aj'.] 4>uAÄÄro.tt2- 
y®"» ^ sx.9«jj/'5«i)y 7^«; ^tuiATYi^'o^v uai^.V' 

33. Agj^.xoi'VÄ.] Meyty oip/t/.IlÄAii'opfl-©-.] E/f %^v]A,AphvA.eu-ß ^K^efjtr i>^cl<pav i Ki^.ro^v-^'Tii'^aei ht)';^oi. o f TSOTOza of ^ij'otcj. 'Atsst).] 'T- 

77i m.T^r^i -ß i^av, }(a!itfifi^ (pveiK^f. Ovtzi)(\ 34. OufS®-.]''Ofiff. 'Ev iSwarn?.] Tolif ^vijuoi- 

vr^TeiCn »<; y^^.v.^-Pfie-tyoijSpov Q Tnifi'f AVA- $0^®-. TtjÄ.] Y'oyA\A, fjjikr]. 

^jfMAojv. ^ip.iJAKAiJ.CAyo/ji^otolo<pn(yr(p(<>Ki&v ^^•' ^yic^^ii {MV-'] 'fip^ei*«? !J«jwto;'.ETa61'.] 

S/f/ÄCTi'.'H*ye<oj'«a5/Ä.]^SvrMi&«5)^ «//7^,70*7»; ''EAäC'?. UofnAi.'] 'i.iayiyas, 'Attc .a«paj cA* '^?»i 

^f^dV. i oAOJ/TO T^JOTüTTCK. 

' se/EcTf..] I A 'il A A O X < 

Aui7KrSt£/«3 ö<^©*CC6<fE3 ^JCtf/^W^ A'Zc^07r^&', 

4>aKTgs ueAT^o^ 's^f^v Bf^f^JOf? «^g^tS^ 3^^'' pj ',;^^ , 
45 Ercr©-e7r'' XVl' ff8% egi /3/7) (p/jgöiV, vSimscchK-ni ■ 

5 o riaTgi Tg c« y^yx Tnif^, 'ttdA^V ts, "JT^Jti Tg ^[/.^^ r. $7 Sic retro In agme« fe immcrfit Troi«. 

oDrutn ruperbornm 
Veritus Atrei hlium Alexander divinj 

forma pratditus. 
Hunc Heftor objurgavit coo(picatttS 

protrofis verbis, 
Int'elix Pari,fbrma pr3eftantiflime,mu« 

lierofe, deceptör, 
ütinam fuißesnonnatus, aut nuptia- 

rum-expers periifles. 
Et quidem illud velim,& quideqa muU 

to utilius eflet, 
Quam talededecus efle & omnibus ejft 

turpi fpcftaculo. 
Certe cachinnantur comantes Achi- 

vi, 
Sufpicati egregium propugnatorem ef- 
■„ ; le, quoniam Venutta 
Species [tibi} inell : fed non eft vi» 

animo, neque ullum robur. 
Scilicet talis exiftens, iupontum traul^ 

euntibus navibus 
Mare emenfus ^ (bciis charis coa- 

ftis, 
Permi ftus alieni^enis, muliercm for» 

moram abduxifli . 
Ex Apia terra, fponfam virorum bel- 

lifolbrura l y ' 

Patrique tuo roagnum detrimentum, 

piviratiqiie, totique populo, 
Inimicis quidem gaudium, dcdecus au- 

tetn tibi ipfi ? Vi.hAOV. , , ! ■ . ; 

'* 39. Av«7Jttet.] 'EtÄ jj^Jtw mofjuiv^fj^i Ildeji.x^-' 
rXUAet. ET./b?ie<9E.3 roJiS"©- 0ikv<7i. Tiwau- 

di fMvia» (pipav <fiöi to ;üf/A©-. 'H';^o'S-<A7*-]'-^" 

40. Atö' ö?)5Ä€<.] E'lS« ö(?«XSf. *E5» i ^pfM-i 

^of t' d/7n)ASe^.]H" ')i(o>'ji,^'f Tg; jä^ö knnKi^. 

"jcft'pcftov «6f .] Keu 3^ «7W 7n»A{; ßkwoy «V «^^'.'''H- 
■ 41. 0t/7w XfiSftty,] TonivAvCeiVfKVfJilM, am' 

43.'^H'W».]''0;^7ei)f e/V).KÄf;;:^Aoöö-/.] XäipBj/j', 

Tii.'] TäLi wpetKAf y.o/mvln, AvSfeicti ^exv. 
44. <f>«tvT£f, ] 'T7TDA.oj<3attiVO/, 'WjnActCo;'- 

Tif. 'Aeejvict.] "'Ae^roi'. Ilg.fiMv.'] .TI^W.p^K. . 45", EV©-.].Mof^jt. 'Et'.] "Eot^t oz»/. B»«;] 

Auufl6//ij. $'p£07.] Th e/iiO'OJet. TKTSSJJ'j «Ä « 'e^- 
^VX^»^ ^"^ ''^ '^X^'"*^ '^'Ptf*^ «^*/^^- 'aak.m.3 

- 4^. H?', TO/oj-c/^s lac] HTjTO/KT^f ,9>ifl7f ^f Itto- 

47. ^EinT^ucmf.'] ^ETHT^iijaai. 'E-TUfüf \eh* 

48. M/-;^S«f,] not-^^-jl^^oiuV©-, ft<>«V. *AX- 
AOc/itTroY«;'.] 'AAX0£^;fc<77. ^hoii. EvHöTiÄ.] Ew- 
««/^, 'ey^p^oc. 'Afnj'if.] A/ä ^\Ao^i TA.e«y 
'£<?e^£?. 

49. 'E|'A7njK>ÄiM?.] "ATreSfiK KffT)?, &» -? «A- 
hoJkTnlf jyf^K^v dLTnyßay^i y^(, ri, 'Aoth? -^ H«- 

ri<vf. A/;)^^7a«yr.3 noX£;ta;t/i);'. 

yo. n »//«.] KetKi»-. rioA«'/ r.] KauTHTOÄ«. 

yi. At/ör(M^ee7j'.3'E;)(^e?Tf,7n)A«/wio/f. X^p^.} 

5^ . a/ %/ V (ÖS^ / , ;g:, w !? « f c-l o; . 

N yz. Mc/- j8 O M K i> ^ y 

"Aoiivov gocro j^t^cc, "i^^ytoöv € rgjt' öAstt eopyt^, 
O^ acTfj' (^^ S'vQßSy -vrEr' dvep^ ospccrs Tiyvvi Nonne 'fuftinaeris belÜcofam Menc 

laum ? 
ISlüfles fjualts viri tenes ux«rem quam 

virginem duxit. 
Non tibi prudefiet cithara,8c dona Ve- 

nens, 

Et coihav& fpfccies,j«tn in pukeribus- 

mixtiislores, 
Sed valde>Ti*öjani /unt- tkm^i : altja 

enim certe jam 
lapidcamiodutusfüiflestumeam, tot 

maloruni cjiwe gratiä fecifti. 
Hunc yiciffim-aJloquutus dt Alexan- 
der divinä forma praeditus, 
•Heiior, cjuoniam me jiire increpafti, 

non injuria, 
Semper tibi «or ficut fecuris ett indo- 

mitiim, 
Qu^penctuat'ligHum, iriro faS'a) 

qui-arte 
iLigHum] navale excindat, augctque 

viriimpetum : 
Sic tibi in pracordiis intrepidus ani- 

museft, 
Ne mHii dona amabilia exprobra au- 

reas Veneris. 
Kon rejiacHda funt deorum prasclara 

dona, 
Qviaccunque ipfi dederfnt, Völens vero 

non quivisceperit. 
Nunc vero fi me vis bellare '& pa- 

gnare, 

„■Cecerosjjuideairedcrp-facias-Tfojanos 
& omnes Achivos, t^k^^mU^mma^J KifJUMV. j 

70?,] 'Avc/^'Of. ©ÄAcpnv.] 'Ax^tfl'j yW. Het^r 
TUitw."] Tvxeu/a,y jajUjtjjV. „ ^ ^ _ - _ 

5'4. OtJx. äp 7t/^£ai(:^Hl~]]öü*Äy'^/ /Sojj$w»i.i 

55. "Ot' h Xßvinff} f^yeinf. ] "O]' eiv etKö^psö«? 
tv^di eii f/J,^^ 'mHiVihJiCfi. Koviv ß'i^iyy ^ 
^ f/A,^^ öl TitiKeuoi. 

f6. AHc^,tf^örsf .3 AwXoi.'ß« 'Btc«« m^wäj xa^ /2ä-j 
ffiKiOi. }f^ i-i iuv riff^i.'] Is^w-ßlv^iaf AV. ! 

57. Afl^iVoc] AiSiyov.AiiiV&j^i&jop^iTWKA.] A/-| 
S»A<j6r©- ly.-pvtifi hi^K ßhw^i varo TidvTwy 

()Vi >9 ^"yav'ov. ujft^KTov. a^cw^v. "Eoots.] 'Evs- 
JiJVov. "EopjÄ<.] E/f JÄOW. ilÄ^. To 'iipojaj, 

5^. Kar' «Mffw.jKctTtt To<2re?o>ixöi'/tK«'X/e<7af.] 

60. A/H TT/.] A/ATTJWTTJ Ofl/. K^.J^iii.'} 'H 

'XetfcTiÄ. 'H4y;)(j. niAsxüf ö^.}*flf ^X6XA/f. 'A- 

T«pMj.] 'Ay^^ÄTref«']©-. ''O57? («J? TtJtfJK. 'T-B-' AK«-p©-.] 'r-S-' ÄJt^OJ. 

6z, Umov.l^Sxihovia^iv^niiv y^Acx,^viv ^t^- 
thiov. 'ExTtt/tAVJiw.] 'EKyJ)'^H.'0(pi?^ei J['AvJ)>Gi 
ifeonv,^ Au|ft.o r-füi äivJjh-^A(/.iv. T'iKiMif, 

6^,"Sls7^i.'] OuTWf cTB/.'Avwj^HTTif.] ^A/j^Ia^ 

TT^OtlTZf^AtpoC©-. N6©-,] N»f, 4o;^«. 

«^4 .' E£f.9« . ] .' E 57i£^$tt ,X J^*. n^.^€ . ] ' föcß^S . 

Xfivm. jXf y!n)^6pK,x.^M<. 'EpaistQ « ^Af/.fza7JxJi 

ff'iviiicpov, >^olf^'y TA^O'^IlÄfa' Ol jj, T^J g 
KAKnv. KxsäkSk? Q, ;^ cy AicTjS« »-tw 77,«ÄcSai ' A- ■ 
(p^J^tTÜu ^pvoyiy. ' I 

7n)Co\»i di^iA. Tetvsra ^i^f, ^ncrr, <hiiiJ^Ajtd^. 

VK £57 //.' ÄpV)l<?a<&ttX OTTW «öJ • ^' <ftJi/JpA TWf ' 
M>7^ AjiuJATOVmVA \aChv OlK^ACJTV^n, 'EtiyjJ- 
cTfeÄ.] M«><xAä, 'ivJh^A. 

66.'^Oosa XAV.'] "OoAAV. "imjuv «/^'.] B»x6^©- 
«Tls. Ou;t ÄV77f '5A0/70.] Ov^AyviXciCoi. 
^7. Niu> cA' Aü.] NujS'.Q eA). Ket^fTP;/.] Kä3^- 

69. Av- r. Ä9t Scd me in mcdio&hellicoÄim Mcnc- 

laum 
Committite proHelpn^.Sc- opibus o- 

mnibus pugnatorös : 
Urcr autera viserit , fuper-ioji^uc fii- 

erit, - 

Opes acceptas penitus.on«?e;5, > mulic- 

remque, domum abducat : 
lVos2 autem ceteri, aajititia& faede- 

ribus firmis percuflis, 
Habitetis Trojam gleboiätn ; lili vera 

redeant 
Ad Argos equis aptum Sc A*hai?ra pul- 

chras-mulieres-habtotem.. 1 A I Ä A O S 

'r\_ * r\j«T~> *\' "^ ' » ' ' PQ_ ' Z-^-» Sjcdixit. Hefter vcro.eavifus eft 

' r^5 €(pa6 . EjC'TO.p S" COUT e^fnfJ^'}<X. f^O^V CUCiuml ^ VaWe aaditofermonc : _ ^ Et in medium progrefliis, Tr,ojaporuin 

coercuit phalangas, 
Mediä hailäpreheolä: ilU autem re- 

federunt ortines. 
In hunc autem fagittas dirigebant co« 

mantes Ä«hivi 
MilTilibufque collimaates Upidibufque 

petebant. 
Scd alte claraavit Riex vi^p.wip Aga- 

gameranon,. 
Continete vos Argivi, ne jaculemini 

filij Achivorura : 
Videtur enim poUiceri fe aliquid d^- 

fturfiexpedite pugnä ciens Heftor. 
Sic dixir. \\W vero abfHnuerunt a pu- 

gpa, tacitique t'afti fönt 
Copteftim : Ueftof vero int«r utrof- 
.que4ocutusett, 69. kv-n^lytA'"] '£^«/1%. 

7Z, 'Ehav.2 Aä^«j'. 

74.Neuo/T6.] Ket7:i/x.B7t. 'EeiCöXÄ;^] M^}«- 
AÖCftixof/lüfwov. Toi J^'.] 0«7»<p' «r'^^iViLff;^. 
N«4^;'.] Hi^^iafHJJOif^ ■.■-.■■•., ' 

7f.''Ap7<©- e<.] E/f To^Ap^^.^Icx^i^oTPf*] 

"Afj/©-, Ä-STo 'f 'A>^>'op©- IXT« ' A-ara.Q 'istffB 
"letffcj' • x} Hihciayiy^Vy äto IIsAäö-^k. 'if^pfT 
'£^\*viÄ^ cv'Ap;i5A/xo7f. 'A;;tct{|<^.] T«i> n«- ■ 77- 'I«f..] ,nof dJ/^V. *A;'»-^')?*''] 'A''%'>Ka^«- 

AVS r Tox4//B.*Ä?.fify^tff.]Taf ?-^.V0>7Jyä.i TäL^fif» 

80. 'Io7o7. j 3iKiffJ. T/Ww5(«^0/.] KAT5t>SD;HÄ- 

^QfjSpe4, ^^\nfJ^a)^^ K) royiivtfjiJ^aVias c«,« • «< «- 

81 . AuTÄf 0.] OtTri!^ J)t'.MfitX£#'K.]Me>«.''Aä'- 
tf!fci*«.] 'E^SMö?;'. 

8z."l5^o&s.] Tltujiäi. K8e;/'A;:^<u«y.] ITee«- 
(!>£5tSFx5j> ^''E^l/jJSi. 

83. 2lc?i3).] A/äCsCcwb^PjJ^ vZ3-/9(i'«3-"E^«'^-3 
~Afr;W',K»'Ep4öf.] 'EfHj/jAe^^f. Kopy^ttioA©".] 'O 

84. "E^ktt;.] 'ETrewrwT^. AfSw t' e')i}JoK7i>.] 
8j.'EcW|M)!^'ft)f.] X'TisMe<)i. "E;t7Wp Q ftäT «/-t- 

;^"E>;Nnö7y.neff «t/xipoTif»? «M^ej'., 'H, ^«J'i ÄJ137 

-^j «'} TTg^'j «JC^ffJWK. "£«77?.] "EM^i. 100 O U H P O T 

Mt^^ov 'AÄi^oivS'Q^Lo^ tS ^ene^ y«>t^ ogpjfgr. 

K7>J/<5t6' (Aap iUrm>y^'y yjujolx^Ti^ oi^^S" ocyiSw • 

pjf eis g^aGV öi cf"' a£pt 'THsivTEs dttUu l'^QWi enuTTr, 
Toioi ^ ^ jMi'Tiei'rre ßoluj dyiL^s lAiv6?\g.(^^ 

t o o Ei^gx' €/>t7is l^<r©«j 5^ ' AAg|ay<Jy w hex! clp^s. Audite ex me Trojanl & benc-ocrcat i 

Achivi 
Sermonem Alexandri.cuius cauflk boW 

lum ortum eli. 
Ceteros cjuidem jubet Trojanos & o- 

mnes Achivos 
Arma pulchra deponere fuper terram 

almam : 

Severo ia mcdio & bellicofura Mene- 

laum, 
Solos pro Helena & opibus omnibus 

pugnare : 
Uter autcm vicerit, fupcriörque-fuT 

erit, ' . :. \ 

Opes aweptas penitüs omnes, mulie- 

remque domum abducat : 
Cateri autcm amicitiam & foedera fir- 

ma fcriamus. 
Sic dixit. at fane omnes taciti faäi 

funt filcntio. 
Inter illos vero locutus cft etlata bell« 

ßrenuus Menelaus, 
Audite nunc &me: maxime enim 

[fc<ec] moleftia inceflit 
Animum meum, cenfeo autem direm- 

ptum-iri jam 
Argivos & Trojanos, quoniam mala 

multa pafTi eifis 
Propter mcam contentionem, & pro- 

pter Alexandrum qui autor fuit. 
Noftrümvcroutri mors & fatum pa- 
ri tum e/V, 
Moriatur : cseteri vero dirimathini ei- 

tiflimc. 
Adferte autem agnos, alterum album^ 

alteram vero nigram, 
Terraeque,-&Soli : Jovi autem nos 

adferemus aKutn. 87. T« ^viKA.J ÖJt/y©- ^^i. N«x^-.] */- 
Xoj'Hxiet. Opeafg.] Aiiyriyifnu» 

88. KiXSTÄt.] ksAot'o. 

89. T«3t'p^cfc.3"0«Äa. 'Em^^cvU"] 'Emr'Sylf. 
nfrXi/fo7«pH.] Tn ToM,»f vffcip«^«. 

yatäy, 
TcpO". 

97. KexXUT? J'U« J9 4/l/WO.] 'AXBOZtTt VtUU J^ «- 
|X». M*A/5tt>»p.] '£fcup47Wf (Ae/AA/"©-.] Aü- 98.$£?l'^ft'.3 ^fi^i'ö;, ;6«A«i'o/;«u, £X?n^d). Ä/«6- 

100. EJriÄ' e^f «e<e;if.]''£i'5;(äfc':? i/u«? ^iKove-t- 
xiasy 3^ 'f -vsro 'A\i^divJ}:v'^of4fin{ dfTmy'^s.aljTtf 
^ Äp j^ ^xäk. ■ . "? 

loi. 'H/t4t«f.3 'Hfjd^. 'O'arTrori^a.'] 'Oto^l*. 

tHfX^TiUi '• ■» '•• -■' ;.•- • '^ 

loa. Ti^eu». ] 'Aifo!^vvi. AiAKexv^Ti'^ 

AiA^ei^fivn. Tei^^. 2 AiatÄ'^.^ ■ Qwj- 

103; O'lnrii'] KofA^iTtl ÄytYe. MÄhXoy^, 

"Eri(ßv h^KoVy iTipI/ju J^i ^xo/t/ew.] Tö? oJ- 

'HA«ft>, hctiJL-Wfu "oVTly )^ etppiViy ^noi X<6- 
ÄO»» IfpKf^/H^JüÄi «f^'Ä. T« 3 r» ijAKeuvdJfy xj 
'3'«A«eü'. «'S-« 'niajoTtt « i^cf. "A^ye.] 'Apr«,', 

104. Ali' </l' wfAiHf oictfj^ äAAck.] T« 3 A/i «- 

'sr^vuyofdji^. . ', 

lOj/A^«-- 
I A I A A O 2 T. 

7-05 ^'A^e'n^U^/.oiy^io ßilwy c^ff opyncc rdfAVYi 

1X5 FIaWov cl?hriÄ(üv • oA/'yn <r' ^J* «'^9); ccpveß,, 

Auroip TcKjiSüC/of iXT^iei ■ttpeluy-' Ayst^fj^fJLVcov 
120 Oiaffj^joj* O'S^^ cip G^ d'Tn^cr 'AyxfjJfjLvoinhüJ, 
- • El {TbjwJjü)? >a^&i ^ Av'AuüOQ/.^o Sbuf^fpm^ . 'tCl 

Adduciteautem Pnamivim ut fcedu 

feriat 
Ipfe,<juoniam ejus filii foedifragi[/«nO 

& mfidi, 
Ne qui« tranfgreflione Jovis foedcra vi- 

okt. 
Atqui femper juniorumvirorum animi 

in(iabiles-fünt : 
Quibus vero (enex interfucrit, fimul 

praeterita & futura 
Profpicit, ut quam optime interu- 

trofque traniigatur. 
Sic dixit. iUi autem gavifl (unt tarn 

Achivi tum Trojani, 
Sperantcs [Je'} hnemfaduros asru- 

mnofi belli. 
Et equos quidem coercuerunt in ordi- 

nes, &abijsdcfcenderuntipri, 
Annaque exuerunt, quac quidem de-, 

pofiierunt in terra 
Prope le invicem : exiguum autem c- 

rat hincinde fölum. 
Heftor vcro ad urbcm duos'prjecones 

mifit 
Feftinanter,quiagnofq-, adfcrrent,Pria- 

mumque vocarent. 
Talrhybiüm vero mifit Rex Agame- 
mnon 
Naves ad cavas ut iret, & agnum 

juflit 
Adtcrre: illc vero haud immorigerus 

tuit Agamemnoni nobili. 
Porro Ins Helenas Candidas ulnas-ha- 

benti nuncia venir, 
Aflimilata glori Antenörid« uxo- 

ri , . lOf^^Agele.] 'A}4yi%' TLeiÄfioio /Sljjr.] Ilset- 
vTctPTy TzJ rg^tTW, VDttiaw. Ah^afy '■j 3^ owoe^ff?- 

107. 'T-Jj^oCrtflTM.] n<fcg9iC<£ffw, ÄcOxiÄ.A/o« op- 
wefc. ] T»f A/S$ opx,«5. AhXmitti^. ] B^Ä^{« T^ -mf- 

loZ. 'OTihoTi^av.JNiaTioav. 'Hj)iS»f^.] 'A- 

ilC'iCcuoi. ■ ■-■\- . ;.i [.';••■.-■--'.' I . .- 

109. O'is <A' « yifciv (XiTivfftvJ^^Tlv oli JC av 
jtp&)V TTttp«, ng^oRy j^oTTTwry.] EW tö mtg^f, Kj 

• HO. A&vAT«.] 'Opa, J6^%'o•H. "©v'^e/sa."! 

nii'EMro/.{Vo/.] 'EA.^^ov76f. 'O/^upJ.J^E- 
ii3.''Epy^jM'.]KÄ7^'%v-. 'E-^st;!^?.] 'E^-faj 114. T&0;:^Ä.] "0;7?iÄ.nÄ^5f,7BTcij;:^<ö5, « ^, 
y^lAndix^iiK^. 'E^*J[b'or7c.] 'AT^teAlot'TB, ATnii- 

ii5'.nAn£77or.]'E>t r <n/r£^t^f. 'Oaj^/jj <^' «» 
AyL^n rf!p8£9j.] 'b^y^ cA' «f To jLWTtt^u -^" r£^- 

116. UcpvAgv.l, t.^iirfiviroMv. 

117. Kcy^TttXi^Ä)?.] Tä;)4öj. 

118. n^jj«.] Tl^kTnyi-^tV' 

119. TAÄipy^.f.] KoiXctf.'Ifcvöw.] nÄ£^,')^i(5^V 

iai.'''le/f </l'ow7t.] Kot^uÄ-ü «^Ic<f, M '^^ai' 

xoTtf, <*'< 7» K£?yi«j» 'Ey ;'i(p«OT ^et^i) Ti^.i fte- 
^^^Twi* Av^iärmv. 

l'i'2-.T i^ou .ITÄha .TctKeoi Ji^v dvi^^i aXzK- 
9H- 'AvTÜüodJko,'] 'ArTJiVöp©- 'Tnu/^fy 'E\tyJ,o~ 

1*3. El- JbCö O M H F O f 

AocoSixluj Tl^oifJ^glo ^ycLTfm «cT©- clQjic^tuj» 

Ovs t^rv eivetc t'Tituc^v 'Cxir ' A/s«©- crctj^mp^o)!/, 

AJ^o/) ' AAf lccyfiyi©^ )^ clpm(pi^<^ Mgyg;^©- 
Maxf vis gf;:^«*«;! f^gt^OTj/^ 1^ aelo ' 
Toj ^' VA viwmmtvn (p/A« yjgjtAiicrvi a^tpiTi?» 

'^5 fl-ra^ycra r^«6, t^Alocoü lUJc^v ifJi^^i^ ^(jk,^ 
YAO 'AvcT^s Tg 'Sf^yn^iQ ^ (XfE©! n^ ToKÄJwy. Quam Antenorides habebat Rcx Hcli- 

caon 
Laodicen Priami filiarunj forma pras- 

ftantilTimam. 
Hanc autem invenit in domo : ea verd 

magnam telam texebat, 
Duplicemfplendidam: muicos auteta 

intexcbat labores 
TrojanQrumqueequumdomitorum Si 

Achivorum afre-loricatorum, 
Quos fui caufsä fultinebant ä Mortis 

manibus. 
Prope autem ftansallocuta dl pedibui 

velox Iris, 
Eja veni nynipha cara, ut admiranda 

fa(fla Ipeftes 
TrojaBorumq,ueequüm domitorum & 

Achivorum asre Ibricatorum, 
Qui pritts fibi iuvicem inferebant la- 

chrymofüm bellum 
In campo , perniciolie cupidi pu« 

gnas : 
IlU iamfedeat ta«iti> bellun» vsrö cel^ 

far, 
Scutis innisi, juxta v£rö h^ae longx 

fixas fuDt : 
Sed Alexander & bellicoftis Menc- 

laus 

Longjs haftis pugnabuntde te: 

Ei veröqui vjccrit cbara vcfabiwris ij- 

xor. 
Sic looita dea^ dplcedefiderhira injecit 

animo 
Virique priorjs& urbis atqpe pareiv 

tum. 
Protinus autem candidis operta ve- 

lis, IH« eT^(^ Äpif>jr.] "Üvi Triv f«f^>V K^h- 
125". Tmc </^' li/ps.] IlojjtCuj '■^Kä"nK<tCi, Aiov 
"Ev ^«?Äp«JO 'Et' '^ ot^fti. 

TloKieii<f'i.'] ^0^^«< eTe 'Ev'iTßt.KS'.V.'} 'EviTni- 

-y^hXVTrUy )^7Wie;o.i'ii, 'AftÖAsf-j NuiT T85 X^ T" 

ihS. Ouit^iVeivii(^.']Ov0Va{i.yi)t^aijT}ii.''E7rtc- 
5^v.] 'TtA/ji^ov. 'T'7r"'Ap«(^ :7aArtjU«ft)i'.] 'Tttb t 

VI* ot' äv«p ATpa.KAy.v©'- 

129. 'AJ^S'.]nA.M(7;'ov/Iftt<H%5«.] STttöet.n^tf-- 

130. Nüft(pÄ.] Nu|W(pM, 'lavtyjuf. QicKiKtt.J 

i3i.'lT7n>/a.w&'p.] 'Itcttx;«^, 7n>A€/«x^K. XäA- 
VfiytTwvcov .'] '2,t<Pn^^^zc>)v. ^(jSfiisf xmr*' cum. 

133. 'O/wooro.] 'OAg&cix. A<X««o<mVo/.] 'E^W* 

134. JEäJ).] Kä.^oi't«. 2/>?.3 2/WT?. 

135. 'A«oe7 K*x;»/^o/.] T*«< Amoiv ShKfi' 

137. McO£f,ff if;i«)jo7.] ToYj (j^k^Is S^^m. 

J38. Twefi' y-fr J'Mii<?w77>]'Ai'77 r ,g3 jj ^//ÄntTw- 

7©-^r«r/;c« 'EQ^Äm. K«xAjjö-ji.] iUnAwff^ "A- 

Sh^lAoM. "Ey-CAKiv.J 'EviCuhi. Qvia^,^ "^9 

140. 'AyJ^fipf V5 <Sig?76£?/0.i T««»e5ar»«»'<^0?> 

141. Au77'^.]netg$t;^»(UÄ,oii3^(i)^.'Af')^V«<'7.] 

J42. 'flp- Propcravit €x gynaeceo , teneram la- 

cnryraam derundens : 
Non fbla, quippe quam ikmulae dux 

fequebantur, 
^tijca.Pittljei filia , vCjiytneneque bo- 

vihis ociilis. 
Coute{iim deiade .pea-eBcrunt V^lJ' 

S'cjeae port» erant. 
Priamusautem & Pantlious & Thy- 

moetes, I A 1 A Ä D S T. 105 

-ErcCTO S>]^yepr'ns ^ S3($c;>i^ -^Ävicn, Sedtbam populi-fmores in^ca^is por- Boui, cicadis iimiles , qiue in fyl- 

va 
Arbori infidentes vocem fuavera emit- 

tunt :. 
Tales (cilicet Trojanorum proceres le- 

debant in turri. 
Hiverout viderunt Helenam ad tur- 

rimvenientem, 
SubmiTse intsr fe verbis alatis cdlo- 

cuti funt, 
Noneft in<iigne ferendutn, Trojanos 

& bine ocreatosAchivos 143. OUX. olrtf.] Oü ^VM."iV*«T«>4.] 2tW 6WT« 

144. AiSplI n/]S©- ^JÄTKp.] Kot /M>Tttp€>»' 

-Irop« 'EMäv/x.©-, n«ei9»f -^ 0nö"<äCf5 ji^'.A/- 
-ii «y, ot? rioöffiAuv^, Quui^ivn ya.fju^<mL^tli 

4< *5r»-fl;^^5< jvof.Tiu COT -nS«; TlifOKpovluu. Ol 3 
'AtJikyiv Qyy.mt(7W isrof^'^ffiVi AtSpew 3 «ip^jUÄ- 

•jSJJoKTT!. "Oät.] "EyÖÄ, o/BPK. 2k5"A< 7ru\«/.] A<| 

A«ö>f x«;/^. Ol Ji <pet7iVy 'an d'mo f , a^cua^ ßa- 
14(^. Oi ,/1' Aw®< Iletct/t^i/.^ Ol ij/cfelr nei«6- 147. "0(^01' "Apw©-.] 'ATö;iiJ,f<5!/"Ap6©-. -zsroAs- 
148. nSTTVWjCti^ß» Ä/lX®a>.] ^A(ApoTilß^t If^VffMt 

i^^.'E'icLJo.y^Hct^'C^o/jo. AnuoyiffvIU.l Ol 

ijo. Tiiggr^i' cA't.] A/Ä ^»£9!f.'A;i;7p«7iM.] A«^- 

1 r5:i. 'EcäAoi.] 'AjaSbi. T€7?i>eoaff eo/wjxgf.] 

ne/«t|LtK 3 «t/feAe», rt^.än 'Hju4^.. *c^ «-s^» £T6)ui' 
Ljov T Me^ofÄ.MÄXP« t> .'^«^ Jif' Travel SrivTVf ln^viiy 

avyyivüi chif^yi^yv-mf tOJiB^^v ^k^C^h rio/jjT^'f. 
'iropH 'E>Aä;'/;c(^. 'Eo/xots?.] "O^iai. öire 
;tÄ9' uaIcw.] Olrtvsi y^'^v^tiv. 

ip. Asr^e«j.] AivSpa. 'E?)«{6,aVo/.] 'Eotxä- 
9s(^0(«^o/. "O^a.] ^caylfjj.AHeioamiw.JB-Tn^jfji^- 

üaiv-'] 'A^/äjt/. 

IJJ. ToTo/ rf^*;«.] Toi^roi S'fi. 'üynTOfif. ] 
'UyifMUif. '^HpTo.] 'EK«t34^oi'7o. 'E^ TTüp^/iw.] 
'E'arl TM rei^. 

I5'4. ETcA»;'.] 'E9£ÄaEH'7o.'l«^.]niefc£^.^i/e»^J^flf, 
tp;^//i^ti;/. . 

n^pficu/TBf. 'A^'ptsf/o;/.] "Eas^k. 
lyfi. Ov vfcfcsfl"/?.] Oü^i^-v[<f«, 104 O M H P O T 

ToiricT a(JL(pi ywowM 'TüiTmu ^Qpvov o&A^a. ^recj^j/ ' 

r5o MyiS^ rifjLiv m-Mioyi T o<7nojw,7rrf|t^ A/'^wto» .j ^ 

AgiT^ W^iS' gAÖ«(7a, ^/^t'Ti'x©-, l^^j e[Mio, 

'(OuTX ^i ccirm eojij i^voi vü fJigi ownoi eicnvj 

'eis [Jtgi Kj rmvtf ccvS'cs^ /üieAwg/tov cJl^ovofJiIwYih 
Ogis oS^ ^v Ap^^oi ccpT^p -nvs ti fji/eyts m, 

Kd^cv cT ttTa» eya bctw 'iShy of^^fj^laiy, 
170 OvS"' vTtt) ycQß-^V ßocai^iy^ecvS^o/eoiM, 

AiÖ^ülQi TB ^/ gC>J7 (pi'Ag tWJok-^ S^VOS Te, Tali de mulierc loi^m tenUM» dolo. 

res pati : 
Omnino immortalibus dcabns vultu fi. 

milis e(h 
Sed & üc talis quamvis fit in öavibus 

redeat, 
Nequc nobis liberilque in poflcrum 

derrimentum relinquatur . 
Sicdixerunt. Priamus autcmHcI©- 

nam vocavit roce, 
Huc coräm venicns, cara fi]ia , fedc 

mecum, 
Ut videas prioremque maritum, affi. 

nelque, amicoique, 
(Non mihi in caufa es, dii ccrte mihi 

in causa lunt, 
Qui mihi immiferunt bellum lacfary- 

mofum Achirorum) 
Ut mihi qaoque iftura virum iiffieiuein 

nomines, 
Quifnam ifte fit Achivus vir ampluP- 

que magnufque. 

^^"■f.?^^"'^«™ capite etiam akiorcs 
ahuunt: 

Pulchrum autemadeö ego nondum vi- 
di oculis, 

Nee adeo venerabüem : regi enim vi- 
rofimiliscfh 

Huic yero Helerfa verbis refpondit 
nobilifljma mulierum, 

Reverendus es mihi dile<fle fbcer, ti» 
mendufque. 
, Utiham mors mi^' plafniflpt Jnala 
if quaiidohuc "--■ '" ^'"' ., x$7. To/HcA' ö/!/f/ yjLueuxi.li.TlieXTviojjTrii }V' 
VcuyM. 

15:8. Ahaf."] Aiai', TTv.pv. Qi'^i.']0icus. Elf 

7ny. "Eo/ja?.] 'O^ia. t^y. 

1S9' 'AaXc^ ^ «?•] 'AMä ;j^ »TWf 7o/ou>77> ow- 

160. Texiewn r,] Kai tcT? TS>tvc/f.nw^,]BA*- 

CHj Xä-MV. A»77B/7r.] KÄ7ttA.«(pÄWft. 

161. "ftf Af' SfiU'.] OvTVi ^7DV. ^ ^Kg-Kiose,- 

•mvmy. - ' 

1^4. Oy77 fw/ a/Tiii €ccr7. ] Kä/' Kc/VV (t<a/ tuvtt 

Beiyj^ltpo^/MoauiTni^j^. 
'Elerfl/KÄ/J«?.]) 'E| oj'oa«']®: «'ZB-«?. ^oj'gf.] 'T4«A0TEe^/. "Eeten»/.] Eiwi/j-vks^eepp^«», 
170. Ti^^ßv.y^wi^vJ'EotMV.fOfMios ^p. 

'E^WTW^ 5',77WJ0 net«/X©- TtJ J^^T6)'€T^ TTVC-Sft- 

»»S^ -sfei -^ «tet'siSJf . 'ET«tfÄ T^Ti^V 1^ TttJ «5^- 

j^Toya; 'jr'oKui iTi^ctySvTD • äs'O-a jdo IloitfTif iptl' 
<n y(p An'tJk, o'pni eif^eiiv ^A^}^ä*f. Ntw ^ «ac;- 

i^pöf cw7X)T* ifKeifj^a, ;^ ^j'oy icwnv auTiüi 
^^)Vi\mr@-y JCf'nStpoCayj.'mx^.eis-iscmivy']^, 

huH'Uj )^)aj)j>po'a-ii -mf f^)ffS y^'pUfJi^iif, «f »^ 

vofThiatf J^ «^ ivTrwVy <f,vTii iyyaet^oy • t^s ^ 
TLÄvJk^y cmi Ä AiOfjwJ'at >\yay^ AamSi yty/&' 

75;^Ä7D K7&» aiWTEWAO^Jff, »f yuw. 

^171. Ai.^7©-.] Ai</^»f !^ rifMiA^t©-. 'Eojt'.] 
ET, varÄp;:^f/ExA'pfc.] nej-o^g/Ext^^Vo^ c^.<^«7B 
j^Tra^ß.Trfii d^'^oiff h n iySfof TttiTfi^. Awj'Bf 
TE.j Kai ^o^g^f. V-- .^ 

175. 'ß< S^gXfcy ^/.] E<9« oVf*^fe.*w'. •A«^»'.] 
'Apiow. ^0<vtf07i.J'~07i. ^£^9,2 *£v7rMi^; 

174. tH« 1 A 1 A A O X 

'Tificrefi tTTOjJiIifjj ^l^jjigv yi^'mTäi te Xi'uyvoaj T. I 10$ 

Filiumtuumfecutafum, thalarao fra» 

tribnique relicftis, 
Filiaque chariflimä , coeta.que «quali- 

um amabili. 
Sedhaecnonfada funt: quamobrcm & 

lachrymis liquefto. 
Illud autem tibi dicam quod ex me 

quaeris atque percontans : 
nie quidem, Atrides latc imperans A- 

gamemnon, 
AlJL(p(me;ivßoiai7\^i r olya^S nQ^li^pS T (tl^fJt/rifrii* ^"11}^^: Rexquebonusfortifquepu- 

Levir item meuserat inverecundar« 
fi unquam t'ui. * 

Sicdixit. huncverofenex admiratus 
eft, dixitque, 

O beate Atrida, laeto-fato-nate, Fortu- 
na te, 

Certe multi fub tuo imperlo funt ju- 
yenes Achivorum . 

Olim etiam Phrygiam ingrcITus fum 
yitiferam, 

übi vidi plurimos Phrygas, viros e- 
quosagitandi peritos, 

Copias Otrei & Mygdonis Deo fimi- 
lis , 

Qui quidem tunc caftra-habebant apud 
ripas Sangarii. 

Etenira ego focius exiflens cum Ulis nu- 
merabar 1 8o Aarp ffjüT €[Jigs em€ Jw^j/wTncT©«., « 'n^l' hv *yi» 

^H pac vu roi ttoA^I SiS'fmoilo -kZ^i 'A^/afr, 

185' Ev^hx, 'iSbv '7i?L«<j'ö> ^pvjcts^ ccveaß.i ocioÄOTnuhvs^ 
Accvs 'Oiftii^ i^ MvyShv^ dvn^oiOy 

Ol pCC TOT Iq'QJf'TOMvlo <!j9^' Op^OA 'XoLyJcCQ/LOlO» 

Kai yi eyav ^'xöp©* loiv f/^ TOioiv eÄe^nv I 174. tVu ö-».] "AjOä "TW Off CTWcTi. 'Ettj^o^u;.] 

lyy.TTeuc/JtTg.] Keu ^ ^ytri^.. Aifn '-$ rlw 
*EputovnV' 'O 3 TTop^y'e«©- iv Toii'OfjiMeiMti ^n- 

Alai^f )^ Moppat^J«^, Ä?) « TOT Moppetip J6>f •)l}Jof 
c^nspji««* K/KttiSw^'./^j^WOT Nvxirgje^©-, x}A«- 
StoA«^, OT^ AAKtcAiM^uorio/f 'EXfci'Hf Jb'o TmS'a 
Tifudv'^. Tt^KV^TÜu.'] ^AytTitniu), uovo-^ln- Kä- 
TVL^-fl^mi Q «771. Kueift»? )*) viXvy{}oi yj^K^v^ 01 

7WA«S -f p;)m Ol»??? 'miihi, '^V hf >«£?J'77X.« HA/- 

xi^ amt-^iVTH . Aox.« 3<), 7« .-mJ? a/Triyyaayf-mu- 
Jh7ni'ia( 'ß/jvdfj^et fMi>^ov Ayt.mäw.Ov /uivop Ji ' 
TttXv}ir,i(y ;97»Av'>iJ©'> ^'^y-d ^0 7ra%i tj/A« 

177."0 IM AViilicU.'fO fli Äl'SprJTAf. 'HcTiftS- 

179. 'A^/J0T5e^f.] K*7tt Ä/X?Ü7^^. 'AjäStJ?.] 

'I%fe;<> O'i*'''^©'' Ai;)/M-nT>K.] noA«//(!?i)f. 

180. AtfHf.] ^AvJ)>c( ctc/)sA(pof.'E(rxgi'.j^Hp'.vS'- 

El tzbt' ihjj ;«.] 'E*f TTDT? «j/. 

181. rifwc.] 'A^ttTOj Ö new/x©-. 'H>a«tt- ^o.] 'E8cuJ(C^^f. imy\(nv.'] 'Eipavim. >ts^<n/t)P' 

T\1 "TS 'A^iöf. Mo/p«')iJüef.] 'Ajä9h fioipet j^- 

i83.^H pa,vvToi.']Evhoyi)i J^'V/.AscT^'ätü.] 
'TvnTi'juffjt^foteiaiv. 'H <x«7tt(po£^.>iTO ij^ aKq-^wv 
l^aav. JhcfjiÄ^ov^ y6 xwei«? ToZizt. 

184. "HcA* x^ <^fV)*Uu fiirnW^v a/xTreAosajTM'.] 

TTOMä^ Ä/!^775AKf *e'VB<^. T«f Q 77^ 'AW^HÄfTO- 

<AAf Ol Twf 'E;(tf.C))?5 ßa,a7\üi ^pu^/af. 

187. Oi pat.] Oll77V6f <r«. 'Er£9'.T0fi);'T0, 3 

^Er^-TCTiiJ^d/ov. Ilaf' ty^^tti 'S,Ayyeteioie,2 üä- 

KA-pOi. 

188. Kai j^Js^j'ovTiPtKpO-ewV.] "ß;', •^&^'- 

;^f. MeAetCI'^TTM äJ 'I-arTZDAuTTJ, ^JATgpSf^ApSOf, 
T 'A^i^OJ'ic'^«';' <5J^^«>lfa(MVi« -f q>Av£(y aS^ 'TTH^d' 

7itx.pßf.<7x,^A^H7W. TwptTüp^y fi( tLu 'w^;npn£i^'w I<^6 O M H p o r 

X 90 *A?a' 0«:^' Ol rocnn ^«^, ooti eÄiytwTns A^ioi, 

'E'l'ÜT oiy^ fJ^l ^ TOvS^y (pl?\SV 7^36©*? OgiS oJ^' '^ * 

EJpuTgp©* cA,' ^jjgicnv iSi gfpvotcnv /^cStt^. 
j'95 ' T^'p^cc jw^ o'i JcaTKj ^^ ;^r5syi TrvÄvCoTeipyiy 

O^ oioov fjLiyoi, TTUV ^^p^J d^yivyoLdov» 
200 OuTOö-cT' <7jü AagpTiacT)?« TroAüjW/jjTis 'O^oy^Uf, Die illo quando vencrnnt Aaiazoncs 

viragines. 
Sed nc ii quidem tot erant, quor ni- 

gns oculis Achivi. ^ 

Secun-6 rurfus, Ulyflem confpicatus 

inrerrogavitfenex, 
Die age rajhi & hunc, dÜefta filia, 

Minor quidem capite Agamemnone 

Atrida, 
Latior vero- humcris & pec^oribus 

Arma quidem ei jaeent fuper terram 
almam, 

Ipfeveroceu gregiadux obit ordines 
virorum : 

Arieti ipfuuj ego affimilo albi velle- 
ris, 

Qi'ioyiumgregcm magnum oberrat 

candidarum. 
Huic refpondit deinde Helena Tove 

nata , ^ 

Hie porro Laertiades confultus ülyf: 

Qui nutritus cft incivitatc Ithac« a- 

fper» licet esiftentis, 
Sciens omnimodos dolos & confilia 

prudentia. 
Hanc verö Antenor prüdem contra lo- 

cutus d\, «fftvMvfcftyj' )^ ^ÜTf^i.OiTTVii r v^av omt^ rgjt- 
77*1' «5e?^i'6pi5i»', ^ tsr^Qi ^ eujTvv limv Tia^iyivoV'- 
TB, 'JTgpj ri KaKv(nu AUT^i (jiv ShClweu TCii ou- 

£9tf av' (JL/MC^©- . 'iB.'jnKa^^t -ß ^ifoy^ oi rn>7( 7re- 
^ifjLüf/^ois ßonS^yla. (TjyifJM^i o'j Ol ^ 'mKt' 
fAKVTWp. MgT« riiaiv.^ 'El/ T»7o/f. *EA.t;^^.] 

'iyväy'H^ou.'] Aittnu ^ SuuAfny dy^ä/nVi n tu Iv- 
vii,Kiy)VTaj.Vt)'^A^z©- tC} ^A^p^S'i-nii^yari^ii, 

oJivxii, aiXfXTtüS'i^oVTtfhfTrST^^^ay. ■' 

r5»o,'A>X* »c^'o».] 'A^^'Kc/l^ a'7o/.To(jTJ/.] To^- 

0<?^//o/, yg,Ko'ti MöMof 3j xö»^A4e7«f, »^a;/ T«f 
yojJVKiiiy ifATei^i. a,vJ)>i{ vojjvmi. 

191. 'Ep6«C«j'.] 'Avtfpehit. 

191. EW «>« /«0/.] "Ajiwm //&/,. 

193, Mh«?.] M/Jtg^T5p(^. , • • 

194. Eupt;7Sp®".]nArf7t/7Ep©'.'l£/t9?'p|/0/ö7.] 

Kai Wii <^evoii. 'IJiKir^.l'Ev Ti'l ofp.^J.'Hyvy, 19 f. O«.] AüV.'Ecn ;?(eori.] 'E^nr» ^».n«- 

196.^ K77X©- i'f.] n^,®- j^ :)fiepn^f ^ch 

»^3f, Ä^M}^»^©- '^ 7roiV«f .Eilp«5 Q K77A©- *7r5 

öl'. <&^ To Ä^ä>. >) •zrzKg^TD xia), td 7n^<^o(AM. 'E- 

197. 'Ap?«(w,] Ke«<». A/Ä TtfT« 5' ^-^mirMTo 
iza^oy i^ Aid^^y cum.'Elaxa.^ 'Of/.oiayel'iriyJ.- 
^a. Tinyiffj/MlT^eo.^ het^ fjiA>Xa , Jit,7v f4A»\(d .%exov 
Tn^v i^yui Ut,wiK7vy, nn /u^KeWi «Tf Kdiriv. 

198. 'Of»»-.] neefÄTWf.Ilföy .] riol^/oj'. 'Ap- 

-fpyÄKV.I Aä/W^WJ/. H'^AtSf/X^J'. 'A77ü■^<ra57?iH- 
0;'©• HTTtV. i-ß7rttyvf.'ra.T£^e{\AK<Lj(g,^i. 

199. Aiji c^fgjfitqrt.] 'H «(, r Aiof yiyvi\^üm, 

200. OÜ7ü(r<A' «y.3 OyTBf '-^ zäÄty. OüTcVcTg 
Ae^'j^P, y^Sd':^ To/o<r,ft. noAv/*«?;?.^ IIoAi;'?»- 

A^, ÖTyKS-W. 

>t>}J.]n£e<?i£ptJ7>£Äf,Cl' T« 'I^KH."Es7 i5 rMcnJf 57S£? 

elcy? Am/a©- A^y^©-. '0753 n hi^tf Ji'thoi rb 

TTDAy aü^fÄA K) 7jAw9©- -^ 'E^AtcJwr, w ra.yS}>uv. 

K^eiyctni -^ tööTij.] Kai7i:/rg^p{«äf -Jareepp^hj;»?, 

ioi. Eieß»;.] 'Eotsä'^'©-, g^T«p©- w;». ridj'- 

XJ»*.] no>A*. QuuiTÄ. 

aoj, TWtA' ÄVTg.] TAvjiuj J^. 

»04. I A I A A O X 

205 "H^ y) >^ (J^t%> -tot' 7\Ku^ cT?©- '0«J\/<xt(^5, 
XgcT ej'gjc' ccyfeÄinSy ciui ccprüf^lÄca Mgf gAaw * 

'Am' 075 ^' T^SOJIV dy^^jJ^^OlTlV ifMp^eVy 

^H ^Tvi jw^ Mgre';^©- ^^^'S^f; ajyi^^e^ 

215 Oü<J^' cctpajuöfsTogTnif, g«' >i^ 'ß/jci JWp©* ^gy * 
'Am' oTi ^^ TTüAupiTi? dvxi^\iv 'OS\J0^^S^ 
'X'Tzlcrvjeyy 'Czrcu ^ '"(J^^tg kJ,' p^r^;/oir ofAf^Tüu m^oAy 
'Xm'nl^v c/l' öt' OTniTw si? 'syj^'caflwes ofufist-y r. M7 Omuller, profedovaldetocverbum 

verum es locuta. 
Jatn etenim huc olim venit nobilisU« 

lydes, 
Tui cauflä legatus, cum Menelao belli- 

cofb: 
Hosautem egoholpitio acqepi, & in 

sedibus humauiter traftavi : 
Amborum etiam mdolem di^ci ■& 

confilia prudentia : *•_ 

Sed cum jara Trojanis congregatis mi- 

ftieflent, 
jStantibus quidem, M€nela»|s eminebat 

latis humeris, 
Ambobus autem fedentibus, augufti- 

orerat Ulyfles: 
Sed cum jam verba & confilia omnibus 

texebant, 
Certe quidem Menelaus fucclnöt« coa- 

cionaoatur , 
I Pauca quidem, fed valde argute: quo- 

niam non multiloquus : 
Neque verbis errans , quamvis aetate 

pofterior erat : 
Sed cum jam conlüjtus furrexiflet UlyP. 

(es, 
Stabat , fubtufque a(piciebat in ter- 

ram oculisdetixis, 
Sceptrum verp neque retrorftra joeque 

in antcriorem-partem movebat, 
Sed immobile tenebat, imperito viro 

firailis : 
Dixiffes iracundum aliqucm eile, ftul- 

tümquetemere : 204. '^H fjiÄKet.'] ''OvTWi cAl.N«/:^f T^f .]'AAH3tf . 

2oy. "HXüfls.] UainilfliTT}. ■- 
'OJVar<iC< ;^ Msfe/.*©-, athut-'S vJurCui 'EKivhu. 

Z07. 'E^«V/ajtt.] 'E^SJ'OeAi';^«?». '"Ev (uycL^oKn.'] 
'Ec 7?7f 'ifMti o)Mti, *»An^«.] Mstw ^tKo^ffo- 

208. *i/Lou.] TttjO <pvajV' 'E/stHC.] "E^3o>'. 

109. 'Ay«pojM^o/.97r.«3 'A3^o<^.a««SV^o/f» "E/«- 
p^sj/.] 'E/td^/«'^. • . -■'.!; •. > 

210. 27*i"7Wf (j5^.~\ 'l<;tLfj^av of^V:. 'TTfifS- 
^V.} 'T'i^ei^. (Xa,K^onf& h' Eüpfcöf.] IlAet- 
T«f. (Xi}eiK«s >y hif>ia{. AtA T«Ts (A)Ao7 «fei T 

HZ. "Ti^ÄUror.] ^AVi^.ZTniüVj'ihiyiVyi'nhiMtf. laeiva fj. -ß ^77^ ttwj^. ^ • cot 3 'Oe/Vore«; «JSJjy- 
214. nÄt£5j^.]'OAi>Ä ^.•A/>««jf.'] 'KJiaf; 

hv.2 Ns«T^©-«;'. 
ii<r. 'AAA'o7tc/V».]*'OT6,^'. 'Avctt^my.2 'A- 

ii7.'S,Tviincßv.']ElgviKi.2'T-7m icrs«%si'.]'T'7r' 

>«?. "O/^fifiTÄ.J 'Oip-SÄAftKf. n«^«^.] 'EpöiÄTttf^ 

218. 2;tj)^por.] ^t^i/.HPä'jioVi ort i>iff,<^? riiyin 

lM>yav mln';^fov H^viiiov., as iL) ^ A'^»^oüi cht» 

et oi^j/uffi ;£^']' «"^. Ilf O^nrk.] E/f T¥/tt'2^o<Sl5;'. 

'E^miiv.'} EH^v. 'Af//!«.} 'A-zyeipwj Aiffeteieuf 
'i(A7niniavu Tvlf Tfuoi, 4>&T/.] 'Ar/'e'. 'EwxÄf.j' 
220. $Äi)K>uv.] EW? «r, «. •Js-eAetCgf." Zaw- 

daw'jTXOf, oixoUif. >.>. I i- 

O 2 221. "O- I08 O M H p o r 

OüJt a)i e-artfr' ^OStJorfl y eß/i(r(€ ßßp'ms ccM©* * 
^ OJ TTjTg y Ulf 'O A/ö-«©* dyaom/uS)' «<f (^ iS^vfes, . 
225 lo 'TStTOv cuiT Aiacvmx/ idcovepgeiv ypoxot^ 

ts r aj> odr aAPi^s K^^os oovnpws Tg jaeyt« Tg, 

Ouroa-S'\ AYoA 1^ 'rreXue/-^ gpjt©^ 'A^(Sv * 

a 3 O Ic5V|M^^'> cA.' «TE£^'>^F C> 1 Kp»?TgOsT/ ^Oi US 

noMax.{ fMv^eivic^u dp)'i(fiX(^ Meve^^ 

OiXW Cy Tlfll^TipUy TTOTg KpTim.^T)/ iJ^iTO« 

Nttü cA. aMö5 JLc cTttj'^ opoSeÄixM'Tm.s 'A^:^v?, 
235 Oü5 x^y eu yvotluj) xjih of^ (jjj^<m.i}Jiljj * At cum jam vocemquc magnam ex pe- 
(flore ftiittebat, 

Et verba imbribus-nivalibus fimilla 
hybernis, 

Nondeinde cum ülyfle contcndiflet 

mortalisalius •• 
Non tunc adeo Ulyflismirabamur fpe- 

ciem videntes. 
Tertio rurfus Ajacem confpicatus in- 

terrogabat fenex, 
Quifnam item ilte aliusAchlvus vir la- 

tufijue magnufque, 
ProceriflTimus Argivorum tum capke 

tum latis humeris. 
Huic Helena finuolb peplo induta re- 

fpondit nobiliflima mulierum, 
Hicverö, Ajax di ingens propugna-. 

culum Achivorura : 
Idomeneus autem ab altera-parte intcr 

Cretenles Deus veluti 
Stat : cifcüm vero ipfum CretenGura 

duces congregantur: 
Saepe ipfum hofpitio accepit bellicofus 

Meneiaus 
Indomonoi^rä, quoties ex Creta ve- 

nirct. 
Nunc veroalios quidem omnes video 

nigrisoculis Achivos, 
Quos facile cognofcerem, nomcnque 

proferrem : 
Duos vero non pofliim confpicere prin- 

cipes populorum, 
Caüoremqueequorum domitorera, & 

pugilatu (trenuum PoUucem, 
Gcrmanos-fratres, quo* mihi una pe« 

peritmater. izi.'Om.] ^«Viii'.'Ex 9)i:^©-.]'A7re r sn'ÖKf. 
fiiel^oi.'] XHf/Jtetyeui. 

i23.'Eet£rw6.3 */Aof«Äncr««, V^tataQeitU B£fi- 
7cf.] "AvSpö'Zsr©-. 

2Z4. Ou T^Tfc y' «J^* ^OJVtryiQ' Aytoso.^ «- 
</if l/sVIsf.] Oy;)^ «TW? 75T£ r 'OJ\jodai kBetUfM- 
«t/wi^ 70 «<r©- «f TiAy Aopf .'E57 3^5^iUÄ, cUTn jS 

liy. T3 76/75;' Ät/]?.^ T^TCiTCt/ 3 eA5. 

22^.. 'Bi??.] IlAATuV, /*«>*<• et?' »> J^^fÄY©". 

227. ''E^o;)(^©-.] 'E^op^Ttt]©- ;^ -väscpfepjÄ»^. 

228. Ta^'i/'w^^.©-.] IlietriTaju^ov 'iyjiov, ivy 

219. TliKwiiQ- ."] M4>Ä<."£pK©- 'A;)j^«V.] To 
230. 'ET^pw^tr.] 'Eät iridis (xi^is(. Oiofäf.'] 232. Tloi^AKi (MV ^«v/w*»-.] 'E;fc T8TK ;^ Taj 
hot'TFi(''E>htwafi'7n}iyvaa)civ « 'EAifH, c«, r ^*- 

233. OiiÄft) cy n.uiTipo).'] 'Ey t? "Srnff]/!. Kft\- 
TuSiy.^ A'Tzo'f KpM7;^<. "Ixö/tt.] na^^fjiJJo/TT!. 

234. Nu«.] 'E^ r mt^y']©-.. "£57 q ompfnua. 
p^g?f8 J)iheü]tK6y. 

235'. Ovf K4I/.3 Oxi^VctiAV. 'Ey >;'0ita».3'Axe<- 
CuiyyaeJ^cviiu. yiv^mj.ydjji.'^ Eittc/^, 

23^. 'le/^iWf'.] 'le/^K. -^««^oaedttl. 

237. 'iTTT^e/k.Uöf.] "I^T»< tftOfXA^OVTO.. tTrTt" 

XfiVyTTOhifMniy. ny| «^jÄ.^j/.] ^Ev 7n/f[Ji^ AyJ)iH' 
ov i^y.yveuoy. Oöt©- ;<) ;|^ tok Ä(p6pn7c>' iKKiiw 
"'AiJLVKoy eiveufH, »f 'ATroMay/a; ^«(r/v c^ J^diTi- 
p6)''Afyov(WTtmv. 'E^fnrfTWijy Traf rii eiS'iK^ 
(piftjgi^TDy »X, ^(^WTH H'EXfcv«. 'PwTio^'i;, er/ 
icTOf ^ £:75(^W77fsr8. Eu;^p«f ^, oTsVjfjt^f ''O^- 

238. Av7v>'^ffi[vn'm.2TiieJ^<lfjL(po]kf>f'>V'T^yo- 
viay yviKnas aJ^i^ifiif. )(g,oifv»T:i yöhkfov^,ol ka^^ 
iTcpov "^ yov'iuv a.i^ih(poi. 1d fcot.^ Ov^veis 

239, Oj 
I A I A A o X r. 

240 '^H ^t%p ja lirovlo mos cvi irovloTro^iai, 

'Q.S (pccrc» Tvs </l' ri^H y^Ti^v (pvai^o©^ ociac 
2 4 J KriPvyjfS J\! oii'oc acpj^ <^cav (pe^v op-iucc '7n<px, ^ 
'AoKu cv alyeiM • (fepe ^ xf »7>ii£pt. (pcc^ivov 

25-0 "Opcio AotolxßShvrnaiS'n * ^t^^Ätvciv ct£jtgti Annon lecuti funt Lacedsemoneex ^r 

mabili ? 
Aut huc quidem lecuti fimt in navibus 

pontum tran(euntibus, 
Nuncvero nolünt pugnarq inire viro- 
J rum , 
Dedecora veriri & probrä multa qux 

mihi funt ? 
Sic dixir. hos autem jam continebat 

alma rellus 
In Lacedxmone ipsä, diledlä in patria 

terra. 
Praecones autem per Hrbem,deorirfere- 

bant res ne^ieflarias ad fcedera firma, 
Agnosduos, & vinum Ixtutn, i'rutftum 

teünris, 
Utre incaprino : ferebat autem cra- 

tera lucidum 

Fneco Id«us, & aurea pooula : 

Hortabatur autem ftnem artans [bis'] 

verbis, 
Surgfc LaomedoDtiade : vooant opti- 

mates 
Trojanorumque equiim domitorum & 

Achivorum Kre-loricatorum, "EAAMÖ7. 

240. Ac/og;.] 'EV'3Äcr«. "Emvlo.'} 'HxoABiöt»'^, 
Ni«ar'cyi.]'E»'9 pcwffT. UovTVTn^Kn.J Qa.hcLa- 

241. NuS; <A* a-JJs.] NuS^'dt JVf. Ulvov.l TlieA- 

Mi.Ai^Ä.] Aiij^Väfj vCfH(. 'Exb«, afTitt- 
yetaa -^* A\i^äyJ))Vi a.y von atciz miJi.CiStll HO tfii- 
."tw^ü.tbT* dJi'i\(poii A<.oöx»£?/f i(ä'i^Vy\asr>KAij£äi.- 
y«, e/>' eueyävluj axtvif fM rro^d^^lwcu Tara? «f "l- 
Ktovy'i'rrHilYi <u^n^v -ksbst) ©na?«; «j ;7a<i5)», jjgt^f 
<?e^«'p«^. A/AjB-J^ TOTS ')IJüO|MS/^Ja< Äp/7a>ii« ''A- 
9vJ^^'<* 7reA/f 'A-^/Äijf 7n)p9«3^, >9 VTfdoiCi^Kd- 

rioASAWövio/?, MTB/ KuxX/JwYf^ Jü ä/W ^?Kf -»ap' "d-äj» Z(^i Of><eS-«f, ;c«(f9'.u;jo ßÄKKU TOV "I- 
Ttu'currw .aipi<riv, .ynTifV ^ih^ a^vatQ' ?/)> 

244. AtTSi. ] AyT^^. $JAH cy 7ra<relJ) yxtHj 

'Ef T« «Zjr^iTfl'/ASsaTH ?7tt7e/X.Mi Äü^ ^M. 

14$'., 'Ai'ÄÄsi'.] 'Afato^ ToA*y. "Opxvat-OTsa.J 

24tf.''Apr€ eA>«.]Aüo «tf i^aj.Kiu olpoykvtp^ovA.^ 

Kai «f iu T(*f (pfivAi J^ATI^yiA dlvoV'y'Tiv lv:^^:f.V~ tpjXAä exH i/Äj «eft' 6/M«aujTBij^i'. 247.'Aa"KöcVtt<)«'«ti.3'Ei'a*)f*ö)*^'^''?'*^8''0 

24^.'^Qf ^et70. 7-»{<A* M(/V»;|St7?;i{€V «««.}Oo7B/ "£(?^€J', gw'w<^S. KfMT^g^.] K^TV^.-?. *Ä«l'6f.] •VÄTO-^^ cAsTiAKK. ori ^^ ^aVTiif OTfe Q TgSVM- 

xoT«f, )(if,T' «wTof rbv HoinTÜay hk^vm • "Aa- 

cij TJiduj 3 A6Ao^;v«flj|; Tot6.3«oTö7. *u<;7(^o©-.] 
"Hto/ « T«t 'aj«of ^««i/ 9UK0* ;^ t/5ypK,MJ^rt. m 077 luS 
0971 f^iyij ^CS^- ^ AAvuitJhifMVi »TW (fVai^aQ-y 

i'VH'iiCtiJhKVffJV 0» A/0<;»X»£^/ r^ATO^vIli TTOKlV 

^0©^ ««ct.] "I<ra;;9 Aypt<i'f, 'A^äptö»? 'TWcf'is, 
^ 'lAetW^f, |;(3tAScw>' Tbj A/i»J»»f8j ci/^'^f?';. Apjwf «;/, AÄ/X5556V. 

249, "ÜTifujjSK.] 'E<nr»<At^ä, Twpwf «*, Xlitef- 

2jo. ArtofWc/ti-TTAcrtj.] Aito;«s«ft»'7©*''?w, Ilet- 
Ä^s. Mtmp Q TleiAy.vy ai^ntri Uo^ipvei©- i» 
T&T TTEe) ■^ 7ra£ß/i>K^H[Ji(^cäv TW no/«T/i' oyotMi-- 

X^ ^' 'AAK^fÄ T^f ftSAOTra/oy, Zdi^'iU- TIOV 


iro .0 M H P O T 

'Es 'm^cv y^^CwoM, iV op-MA mvsoL ttLimTu.i * 
255 Tm ^ vji »'lot^WfTi ^«A>ri ^ xT>?/<5tB''67r«/To* 

:26o "iTr-jjrB^^j^^vrufJi^Joa, ro/J^' org^ews ^cSom* 

'Av (J^' «y 6^» rigyia^iw,©^, kJ? cT' rwicc r&vsv omo^jo * 
Pap Si oi'AwnvCöp *t^yfer,y^sx ßinauTo S'i(p^v* 

*A;^' Ol? S^' p' /»tpy'nj iX^^ Te^ctA Kl ' A;:j^^y,'5 

"flpyVTo c^' rtA/Tix,' g'sr(JT' ar«! (lvS^(Sv 'Ay^LjMf^vtoVy 

270 M/o"Qpj' • aTcip ßocaiÄeScnv üS)jcp *Qn p^«£pts e^df^» 
' *'H Ol »TTüip ^i(pe(^ lJi£yx. xüÄeov oclhGcop'voj, In campmn dcrcendcre, ut fiedera fir- 

ma tcriantur : 
Verum Alexander & bdlicofus Mcbc- 

laus 

Longis haftis dimicabunt de muli- 
ere : 

Viflörem autem mulicr & opes fe- 

quentur : '^ 

Caeteri veroatnicitiä Scfoederibusfir- 

mispercuflis, 
Incolemus Trojam glebofam , at illi 

rcrertentur 
In Argos aptiMn equis & in Achaiam 

pulchras-nMlieres-habentem. 
Sic diiit. cohorruit autem fenex, juC 

fit tarnen löcios 
Equos jüngere. Uli vero ftudbse pa- 

ruerunt : 
Afcendit autem Priamus, ac lora tra- 

xit retrorfum : 
Juxta autem eum Antenor pcrpul- 

chrum alcenditcurrum. 
Uli per Scasas [portas^ in campum di- 

rigebant veloces equos, 
Ubi vero jam venerunt ad Troianos 

& Achivos, 
Ex equis defcendentes in tcnram al- 

mam, 
In medium Trojanorura& Achivoruna 

prbceflerunt. 
Sorrexit autem ftatira deinde rcx viro- 

rum Agamemnon, 
Surrexit etiam "UlyfTes conTuItus. fed 

praecones fjjlendidi 
Rcsneceflkrias ad foedera fida Deorum 

cogebant, cratere vero vinum 
Midebant : regibus autem aqnam fii- 

pra manus fuderunt. 
Atrides vero dißri<^o manibus cul- 

tro, 
Qui eiadenfis magnam vaginam fem- 

perpendebat, 259. 'Pijjjff?^.] 'E^oCmSw. 'EK,6A<j6a^.] Hgß' 

260. ZJjyüfA^eu.'] *T7ro ^v^v a.y:iV iK,d/yfum* 

2tfi. ^ Av' <fC oifiQin.'] 'AriCn Si- KatwcA' Ma 

Wtyi(pi\XJi^, TUf rivias amraicTnazo. 

262. n«tp<A' 01.3 Tldf aZ-nv Ji. nge/;^^x4tf.] 

A»(p£^y.] ToctffM. A»(pf©- «p«.% 077 S^itpi^v 

^g^.Td Ji.li OvTviQ UiJ'iovJ^\'] Elf 71) m- 
J^iov. 'Ep^j/.] Ij'^ov.'ihAiwoy. "Slmtof.yVA^f. 

2^4. "IjCö;/7D.] Tlafi'fpOVT^' MS7ttTj3<»Ö^.] 'Et« 2<flf . "Qfyw7c.3 A/H)4f S»f, dvirti. 

268. 'Aj' cA' ^OJifff<djf 'm\vfMivf.^ 'AfirM j? ;^ 
0/u.K, ttoAvCüAO- j^ (^LOiSTWTttTOf 'OJborJJs, 'A- 
ra.f mpvKif.^ Ovfdiui eiJ^d oi Kfi§vr£(. 'Ajäüoi.] 

yV-l " hvifJUyHVOV cTfe «f TOf KggST^IgJt TOJ- MKOfM- 

270. 'ATetp ßAor^X'fft.'] Kä 7zi(^Ats?J^ff4\ r*£- 
^^oiy.3 'B7np^ovyi7nCÄ<^w. 

271. 'Eft/«cia^©".3 S«tött(ttS^©-.Mä;^ö£J'.] 

272. "Ho/. 3 "KTJi'twra. Ueip ^i^i©- fiiyAKH*^ 
hioy.'] Ha^,'^ r ^i(^ai^Ktw. AtivAo^To.^ A/A- | 

»)f«>' «»fJJTT). 

273. 'Af- I I A I A A o X r. 

275 HoicivS" K'rq€ih\s^yai,X tv^^TO ^ei^s dvoL^y^ 

^lÄfhiQS ^^ OS 'Tia.vr itpopoji ^ 'TTslvT etrsL-üBeiSy 

Kot 'TTDTWjltp), ^yOLlOL, ^ Qi\Cürkv£p<^ •^iff'fJidV^S 
'Arögp^VöS 'TlVVvSüVj O3 TIS 36- S'Tnop'ifßV O^aSYl^ 

AvTos t-sraS*' 'B,ÄivUfj e^nxt)^ xT^jf^T» W»"?«;, 

285 T^cüs ß'z«7(|3'' EäsvIw ^ 3c/7Jf^<T» nnivT amii^vou, 

Ei c/l' aj/ lyC(9) Tiylw n^a|0(,©^ Fl^a^/o te Wj"!^? 
T/Vc|i/ GTBTt go3tAfit)<7ij' 'AÄe^oivS'^io '7iiaz)v((^j 
'290 AüTop gyw >^ g-zircjTco l^^c<yT3p3^ eive^^ 'Tmivns 

Hj ^ «/OT <^fj{ci:,^[is ocpvcdv Ta]X€ y)?Agi"^A3tü!/, III 

Agnoifume» capitibus abicidit pilos: 

fed eöj poftea 
Pr«cones Trojanoriim & Achivorum 

diftribuerunt principibus. 
Ulis vero Atrides alta-voce precabatur 

manibus fublatis, 
Jupiter Pater,qui inde ab Ida impe- 

ras, gloriofiflime, maxime, 
Sülque ^ui otcnia adipicis Sc omnia 

audis, 
Etflumiha,&tellus, & qui fub terra 

mortuos 
Homines punitis, quicunque perjuri- 

um juraverit, 
Vo9 teltes fitis, confervate vero foedera ■ 
,fida: 
Si quidena Meiielautn Alexander inter" 

tecerit, 
Ip(e po(tilla Helenam retineat & opes 

omnes, 
Nos vero in navibus redeamus pontum 

tranfeuntibus : 
Sin autem Alexandrum interfecerit fla- 

vus Menelaus, 
Trojani poftilla Helenam & opes o- 

mnes reddunto, 
Mulftam vero Ar^ivis penduntoquam 

convenit, 
Quxque etiam inter pofleros memo- 

retur. 
Sin autem. mihi rautöam Priamus Pri- 

amique Hlii 
Penderc noiuerint Alexandro pro- 

ftrato , 
Tum em etiam deinde pugnabo gratil 

mulaae 
Hie manens, quoulqu« finem belli in» 

venero. 
Dixit, & )ugal<?s agw?r«m abrcidit 

ßevo ferro. .' , i...u- 174. N«4M«'.] "Ej'Wf««', J)iJh)yj,v. 

irA^V.'] l^Af^^^^i AVAT^VAi. 

"H, wf t;;*«?, A':s ak^uv t«?"! JV? iai ^ 776- 

«TW mtfihu-m^ tidvjif H^yis^yis^^ß^inav >^Ay.- 

177. H?AiS<7f.'3'Af77?^j;g (TO, « MX/«. TlÄfji- 
coaii- 0^^ dvn yCK 

278. Kot 0/ xizs-ivifBi.l Keu}i0,'nt^hvtot <fiuuo- 
rif.A'i,'^ TlhintuvAyTl'jia^tphvw, :^ ia? 'EfJvvSf. 

YA, }yTl'^cnirjovlijj. avti r, )yv[/M(ot y^iA^öviot 

J^fMVi?) CJ77f«f TV^J Ivtri ^"^V ■m^fKYlGU'JJA^ 77- 


281. Ej («V'.tSf. ] 'EaJ' ^aV. K«t7tt77?^f'H. } 

284. Kreij'ii.] 'A7rox7«r>f. 

J^Jivai. "Hvvv' so/ÄSj'i] "Hj' 'z«y»e'ar«, jV JÄ. 
287« "Hts ;^ fcwT5^o;97 fwr' dv^WTntci.^ KäJ 

H77f 39 cy -roTf fK7tt')iJü«??e^/f,xJ «J' 7007« £(3T»^^0/f 

289. TivHV.'J ^EKTivtiVy^tkJ^ovcu.tli^vnifl 
'AvAifi^vj©-. ' 

. 290. Av']ot,f \y» ^ fiTHTtt.J "E^oJ 3^ f^TttTüttT** 

rio/vjff.] 'A^'tjxt;^«?} n/uvej-Ai. 

291. Au,^,mS^&»j'.] 'EvTBOü'SÄ^aV&'r. E'j'ötf y^i'.j 
''Ea)(äiv. K/p^«.] KÄTttArfCft». 

^V.] 'A77«}co4--N"'^*''] 'ArnAs«j;(ntA«p«. X*/.- 

p©- &Vpi3^ -^KY^i -re C7eA»f», 

293. 'A- H* 112 O M H p o r 310 H pct >^ es h(p^V OCfVOA <&VTO KWi^i(^ <pcüi * It hosquidetn depofiiit fupcr terram 

palpitantes, 
Animä carentes : robureniraademerat 

ierrum : 
Vinum autem ex cratere hauflum po- 

culis *^ 

Effundebant, & vota facicbant diis im- 

mortalibus : 
Sic autem aliquis diccbat Achivorum- 

que Trojanorumque, 
Jupiter gloriofiffime, inaximc,& im- 

mortales du' cereri, 
ütri priores praeter foedera ofFende- 

rint, 

Sic ipforum cerebrum humi fiuat ficut 

hoc vmum, 
Ipforum, & liberorum : uxores verö 
- '-'/u- - ■-' f ' aliis mifceantur. 

/Cv T-r' ^ ^1 Pr *_. Infer eos autem Dardanides Priamus 

verba fecit, 
Audite me Trojani & bene ocreati A- 

chivi : 
Equidem ego abeo ad llium vento- 

lum 
Retro, quia nulle modo fuftinebo o- 
culis videre 

Pugnantemdile(fhjmfilium cum belli- 

cofo Menelao. 
Jupiter nimirum hoc Icit & immor- 

tales dii reliqui, 
Utri mortis fisis fato-dcflinatus 

fit. 
Dixit & in currum agnos pofuit vir. 

diis par: 
Et afcendit iple, ac lora traxit rctror- 

fum: 
Juxta autem eum Anterior perpul- 

chrum alcendit curmm. 
Hi quidem iter revolventes ad llium 

redierunt. T\ ^N '/ > 5/ . Je > "t-v » ' "Y 

oi fÄ,ap ou^ppoi 'Df^Ti lÄiov am)veovlo» z^^.''A<mtü^vjeis.y^v^pfety^vja(y<nietej.(!^ovlcis. 
Z5[4. 01///» J^<iyofJS^is{.'] 'EvJ^ofjSp\i< :^ P^w^oF- 

iv.y Ktu rtvy^ouro. Aiw^eTJicTT,] AictTmvizsZffJV. 

■ id'^a.K©-. 'Ka.juJ.^f.'^ 'Bot -f Q/»f. 'flj oA oT- 

301. Aü^, >9 TlKiai'.'] Avr^" ^ ^o^Kt^cdv- 

Kai äi y*ü««y^f aut^", tuyjia.'Kti'nS^iimu, h^tm 
f4iyu^ivl¥ avvnciA, j 

301. OüsT' Ägy. ;7W fl"?/»'.] Ot/cAi' TTV 3 aJjTVtf. \ 

'BTnxfeiieuvtv.'] *E7TniKti.' ! 305 THtb/ g^y. J'E^ ^ %vTb. (Um \yü. Elfw.j'A- 

106. '£<©■« K7n»<.]'E'»"«eA) »e/k(a«f.TA>ja»fttU.] 

KcyT^üfTO. <sm)(^o^ ''^ß^'1 'Of^y. riÄSj)?;- 

307. McyKfl^^of.] Het^fJfJov, 

308. To^s oTcT«.] T«7r cm?a.7tu, 

-^ T8 ?t«etTif TfcA®-. Tlitsf^fjSpOV ^v ."} 'Am 

3io.'^HpÄ.]"E(pM, «'Srs.GiTT».] KÄTiSgTr.'ljro- 
9g®- ^fflf.] 0goTf To-®- Ä^'jjf . 
31 l.'Ai' cT' Ap' g^eui'' öMTif.yAviCeuvi }y aZ-nf, 

313. TöJ/xJ^J.] OyVo/(MV'''A4opjDO/.] E/f TKTTJffW 

opfx^ju/Jif. 'ATreriocTC.] 'A-^KAtra/jOi eivi^ptsv. 

AlATJ ^CJj^e^ Ö TleXA^.®- 'j K«i 0/ //^ I^ÄCTJ/, oV 
1;'« *(») ü^«? y^HOmV S?fi)f «(TB ^ '^ ToAS&ff 7ÄW 

fUOVO/xA^OM.Ol OyivA (pvKei^yi tw TtiyviJ'A^ot q t 
OfzvteiKtu) Kvajv Tittei^v^ t^, OCttu rKnavjuoi 
o<f^^(4jot(nv ofi^.^vji, "O'^ A^HVoy. 

314. ne/cef- 1 I A I A A O 2 

320 XeS'7roi'np"lB>]<^vv fJuiSicüPy 7u>S\giSy fj^y^j 
'OiT'ZiTc/n^s TCtSi epyx, \juct ccfJL(po'nQpi(nv e^ive, 

^. 2 * '' A^|' ogpft)»/ • na£/to5 5 f^*»^ ^ xA>i^ ojjyc??', 
Av^p oy djuiCp' wfJisiaiv s^aara i^'^icL y^X^ r. iij 

Heftor vero Priami filius & tiobilis U- 

lyffes 
Locum quidem primüm dimenfl fiint- 

deinde vero * 

Softes in galeä aerel quaflerunt du- 

^uri , 
Uter jam prior emitteret aeream ha- 

(tarn. 
Populi autetn fupplicabant, das & 

manus elevabant : 
Sic autem aliquis dicebat Achivorum- 

que, Trojanorumque, 
Jupiter paterqui inde ab Ida impet- 

ras, gloriofiflime, maximc, 
Uter hör um faftorum inter utrofque 

author-fiiit, 
Hunc da interemptum delcendcre ia 

domum Orci, 
Nobis vero rurfus amicitiam & foede- 
w . ' • • ^ raratafieri. 

«TZaMgJ/ n uAyaiA >fppü^ajoAos"Ejcf&)/'3 ^if quidem dixerunt:concutiebat vero 
^ r" ' ^r l 'J mgens expedite pugna ciens Hedor Retro afpiciens : )f aridis autem cito 

försexiliit. 
Uli deinde conlederunt fecundüm ordi- 

nes, ubi unicuique 
Equi veloces & varia arma jace- 

bant. 
Hie vero circa humeros induit arma 

pulchra . ^' TTT 314. UetdfJ.oto mii.'] T» TTe/Äf.» -JWf. nof- 

Kin^^ hm»^edv©- \iQV f:$^S'i<^<nv'"lC\JK©-j 'A- 

31J. X'*^r. ] ThTZTmv «f (Mvo/Mt^a;. 'Avetf- 

X5ti«C J^ifJlÄTfitV TinV TD ^eiov, cv a £^S?^OJ' fxo- 

^doy. ''O-a^ -jiyviTVi J^ c/;n r rt9A»»'^.A"M.o/ cTe 
(fAffrVi 077, iVä ^ <zs)f)f 7* lau/'^ •^AJiSt» ^<eiäa- 

W»'. AtJTlip 'i'7ff(i]A XA»f«f .] Me-Ttt TttOTtt <h'ovlf<>i 

p«.] K^Jtw «pttücr^/^'H, ;y»Ax-«. net^Xoi/.3'Ex.i)'8i'j 

317. 'O'XTTDTEf®- cf^ «»CJoaiefO^OS?« e/lÄOlg^Tüf. 

318. 'HpiiöTtcTo.] Hü^cO'To, 'Ai'fc^^i/.J-'Ayi- 
32o.Z<sr TO7Tp''lc'V)9sp.f nZiJrjO-f^lJVf j^jee?- 

A^V. TlUAVU -ß iv TT«) Ä)tp<V>TOet(l» 'f "Ie/V)f Zcjt'f. 
Xj ßdifMi eWTÜ tily. w< )y OJJTOi rio/HTJf? (^rfO"/ ' 

321. Ttf.c/^ «PJ^O Ta£»7« Ttt (^pjÄ 'tottoA*/*«. 

322. Tovef))';.] TKrc;/ /j^^et^. 'ATTDipSiiM^'-'oy.] 
'Al'c«j43ti'7Ä,(^9eyij'7Ä.Aiw6«.]Ka|eic/lo5'c«j<3t,72'^- 323. 4>/X67»7W.] */Al£«'. 

324. Kof:;3öioA©-,] "Htd/, ths/äJa©- r osA/- 
(7x6»'. aJTfo fii^isi TV Tiav. ^Uilvyjvii]©- .km r ttx- 

325. "A4 op'^wO 'S-^if Timm) ßhiTmVi'ivetnh 
ivTiTW/M^yetv <fi^y\. rieten©-.] ^'lava Stw?. n^«? 
•5, TTAe/.^®-. riÄe/f 3'AM^Ä<'J))©-€xX»i:&»f,77?^ 
To iKTiHuieu aZixiv h) th "IdT» ^^j n^ivlct, }^ 

^Q( AUTVlf 'iyjiort. H 'E)£pt^>t, h/OfMO^ V^T OyOf xß^^ 
of^ov <fhhlv Tii^eiV, 057< KS.7i<pKi^i TiSm.v 71^ 
inKiVi i^ tiw cyT«"Ierii Zhliu i^uw, T»7dq to 

pKf thiVOly HTTD»'} To Ti^iv 'TnuJ^ioV Iv^ia^y fJU- 
K^v'oVy pKpUxleu ^fai ßo^.v. Ti^ivniQ t" 'A- 
Ki^etMS}>OVi 'Jz.k^Hß^ hl TM^ItT»!^ "Ov TipifiluS 
ia^.Haiy Oj/Ttt hjnSi^TtV, AViKOf^©- a,/i^i- 
4?. 0o«f .J TA^af. 'Ejc yJ\«f ©- opii(7iy.2 'E^g- 
i'7n<l^(nv xAnp©-. 

32(5."I(^ornj.]'Ey^3t{or7B.KÄ'?as7;:t5t<.] Kät». 

"Wf TK^fff. ^Hj^.] "Ef^. O-WK. 

327.'AcpffT7r0ere?.] A"l^v]iieii t/4©" TSHj OT- 

cAtf. x.a^ii^oj'T?? TinJ TTrJ^ey 7«;:^«?. Ziyf^^i^/;^^^^ -^^ 

6Ä7?7z/7ro;t5 T«7Z).To/»7D/ J<) 0/ AWM/O^J^O/ Tj-ej^j^. 

i'srOTj/. Kai 'IsTv icTi«««. 

328. 'A^?>' cci/.oKny 1^^(10,11,2 ' A(i(pn/^j7a.'To,^ 

P 330, Uieji ii4 o M H p o r 

'AfJL(pi A^ap wMSicnv /SaAgor) ^i(p(^ etpyu^n^v, 

3 3 5 "^of-^^oy * wTcLp s'w^'Ttx, aa'jc^ f/Aym n giQcL^vn' 

K^ptTi cA,' «'ZT* iff^lfJLU y.wutUßj eu'Tux,'Tür e^icey^ 

340 OTJ^' g'SET« «F r/(^T^pr5^;/ o//iAö fSwpfl^jjcrr^, 

Kai p* syTvs gtirko S^^ofYiTcS Of\ ^p<^i 

n^<ög (fi *AAgf ewJy©- cz^i« (5^Ai;3(oV)MO>' ir;?^®-} Nobilis Alexander, Helena» maritus 

pulchras comas habentis. 
Ocreas quidem primum circa ti^iss 

pofuit 
Pulchras, argenteis fibulisapte iun- 

aas: r , 

Tum polea thcuracem circa peilora 

induebat 
SuifratrisLycaoois, qxKidravit autem 

fibi ipfi : 
Porro circa huaieros fuQjcndit enfera 

argenteis-clavis-diftinLlum, 
iEreum : at poltea fcutum magnum- 

que Iblidumque : 
Capiti verotbrti galeatn afFabrefa- 

dam impofiiit, 
Setis equinis comantem, terribiliter 

veno crida defuper nutabat : 
Sumpfit vero robuüam haUam, quae 

ipfius manibus quadrabat. 
loaetn autem modo Meiielaus Mavor- 

tlus arma induebat. 
Uli veropoftquam ex-utraque aciear- 

mati funt, 
In medium Trojanorura & Achivorutn 

procefTerunt, 
Atrociter intuentes : ßupor autem oc- 

cupabat afpicientes 
Tum Trojanos equoruna-domitores^ 

tum bene ocreatos Achivos. 
Et propius fteterunt dimenlb in lo< 

CO, 

Quafläntes hafhs , Tibi invicem i- 

rati. 
Prior autem Alexander emifitlongatft 

haftam, 330. TTsei Xü»)/>iMCT.3 n«ei Ttif xJiüfMf, "E-9-«- 

553. OTo JjjtOTfj-HTD/o.} T« i<r»» AxNf^^i. "Hf- 

334. 'BÄi^i'm^l'^CciK^lo.l'mfi x] Toti dainl'ai J^ai 

335r.2ÄÄ©~.] Th dasidk, E'/pitT«/ ^ «üt©-, 
l-jyWe/V) Tirr^ «?£J07D;f "ZAY^f iVf>\nru. XcL^sß ij 'i- 
^©- 0pcf';tHf. 'S.vCaf'ov.'} 'li^eß^, 

33(?. K£^.7i</t' ^.] ETnoTHf i»(?ät\«i. EiT- 

•B/JCTBC.] KA/.»f J(^TEöX<if'Aa:,M^I'. ''E^Ätl/r]^ 'E- 

3 j7. "iTTaeti'.j'El 'infTTiiav aejf^v r Ao^ov '^- 
p^»<^. Aoi^j©-.] To fß^vcZoy '? 'r;k^Ki(f^^^ctsa,vd- 
338.£lAe7xi.]''E\ÄC6j'.''AA*<fioir.] 'l'^m* "^ Ol.] "0-255» W^. riÄXi/M.»^/.] T« piffet. 'H Ai^/< 
'za-<yÄyüJ'0'. Aiox/K»f. 'Apiip«.] "Hf/iAojr. 

339. "flj <A' Ä^TWf.] 'O/xoiöf. «OTuJTai«-. 'A? 
p»if(9-.3 noAft;tMÄ6<. "EVTIÄ.] 0"iÄÄ. EijifJ)':^ 

TSföSI'O/^iA«.] 'E| iJ^Sf-Ttp» ^>iö»f . ©fl'pi);))^«'^.] 

34z. ii£fx.o,u!ii;o/.3 B^iTTOfTK!. OÄfiCQ- s,;^^.} 
"Ek^s^ujj^/^ ^;^*'* EiOT^oj'Ta?.] 'Of»f7tt>, ßf^i-' 

344. 'EtJ'üVO 2v5tt</iJw^. ffvsac/Vy. »X «< |tat- 

^^yj^K«?. A/Ä/tt^MTi^.} 'EutU JietfJliiUi'Jitt/ii^fiU) $if 

T- (Mvofxa^äLt ^eitfi. 

34y. 2«o»*7i.} K/i/»^7*j. 'EJp;««v.3 Tä </b'^']j« 

34^. n£^£&E.3 Nu;7,<j9e^7zif. n^i«.]!!,^?« , 

347. n*jf' I A I A A O X 

Kot ßdMv ^AtfeiStiQ "i^^r cx/jm^rm.vn;riai 'laUfJ, 

"O^^pt TIS Ipfilyviai i^ o'^yveov dv^^^Tttov-) r. 115 Et feriit Atridse (cuttsm nndique s- 

quale , 
Neque perrupit aes , rcflera eft enim 

ei culpis 
Inrobufto fcuto. At fccundas hnpe- 

tum fecit ferro 
Atrides Menclaus , precafBS Jovcrn 

patrem, 
Jupiter, res, da ulcifci qui me prior 

injuria affecit, 
Scelertum Aiexandrum, & rneis fub 

manibos doma, 
Ut quifque horrelcatetlam pofterorum 

hominum, 
Hofpitem injuria afficere qni betrigni-. 

tatem exhibuerit : 
Dixit, & vibratam emifit longam ha- 

ftam, 
Et feriit Friainidae fcutum ündique »- 

quäle. 
Per fcutum penetravit lucidum rapida 

halb, 
Et per thoracem affabrd fadum infi- 

xa eft : 
E regione autem juxta ile dilcidit tu« 

nicam 
Haftaiille vero inclinatus eft & evita- 

vit mortem nigram. 
Atrides vero eoiiifto enfe argenteis- 

clavis-dirtindo, UhYi^iv aVet^l^J©^ 5C9>0®- (pcl?^v'dfJL<^l f ap' ^ Percuffitattollcnsgalex contra : in co 348. Ov/'' '«ppH^ar.] OvJiMM^-iv-'^vifvAy.- 

349. *Aeco7J> i> jcg^T^p»»,] 'Ev th i^f ä «tcoafcft. 

jfi-^^Afefc.] Ba.iriK<£'. a/TTOw^Ti 7dQ@-.<ß^ 

"O jbt«.] "0?7«€f«. U^Tl^Q' K^^^iofyi.} Hpä' 

352.. Aloy^AKi^AvJ^iov.'] Ti^T^iay. (fUtfioviov. 

(JÜvi©-, ^l©-y Ä£$«, ^ (Akauv S?t. Kai \yi.n<; \sm 
;H€fö7 Muaomv.'] Kaivüroi??/ t(^^fuy ^uvA/- 
^üZeurrotiiovi'. 

3J3. 'Epp»^«ö7j'.] EyArt^MÖ«, ^o^nS«. '04<- 
yvav.'^ Tay ßfi^Jia^ ly (wrztTtWTVi, iTOf/St/^täy av- 

"Ap^^'AX'.^Ai't/Vo;/, V^zvo^-)^nv MepeA«©-. 
}5S' 'AuTnTmhcSv.J 'AraTf/;'«;, ivAmov.u 3f6. ne*Äf«c/ito. ] TleiayiM 'mfJtJ^i 'AAsfÄf- 

iconj^Q-, ^ÄHi»«?.] Aet(jt.t&^i. "-O^CeiiJ.oy.'] "O- 
Ceiy-ov. ßeid^v. "lyj^^v. 

3j8. noAt/</)w«AcÄ».3 Uohvy^'TuaXi^cirKf im- 
MKv. 

^S9. 'Ai'7/«/)v.] 'E^ cväPiioi. A/Äipef « 3 tt «ty- 

77Xf W, «tS AVVXfVi <St^7ltt£ß^V7lVCtl(. IV (A ß «fTT- 

VlfSf. Tiet^^J \A^fUu.2 riÄfcg^.Ti«) Aä^'i'ä. A/- 
Ä^fff.] At»fM\n, /itifX^Oi^O. cOfeXjO^Sj <f^irz^i, 

350. 'O cA' c^AjV^tf.] 'O 3 AVixXtVi 7t TlKij^V. 

K«a a.hJJATü.2 'E^6xX/vgv, i<^vhÄ^d\o. Kwgjt.j 
0«j'a7oj'. 

351. 'Af>v£o»tXo;'.3 "" Afyj^ti vKoii ^ATnTTOf' 

reivas, KofuQ©- ^äAdv.] To 'nr^fJUcTzä'mSioVy To 
ayd^fut, -f <?Äy>ce?ctAA»Äf.''Es7 3 'jre? xoj*^^. T*- 
>*0f3>^ ^ ■^' 'T^YJi<pAKauav h.Ay.'sr^TV-'ni tjvü 
nKot 'iviy^ 'Sn^KOtJjJiri/MtjQ-. 'tÄKiov q, x) ^äA^j», 
t3 KAyi'sr^v. ^'E.\l]£j'^iv o «J <fAK<tKfliy ^;:^»' ^a- 
\/ov )^^dtxof t3 >(5fcff75. ''Esv q ;^ (pAKmeiaov. ttc- 
'Tfiet.,}C) (pAKtietoaViA yjOfXAJa, ^ A^) eA' dip' fiO/rw. J 

P i 3<f3. Tet- J^^^^ O M H P o r 

365 ZgcfWisp, an»' erao rSrc^j/c^wTip^^aM©«' 

"Oi Ol "vW dv^pSa/V^ O^^S TSTBCTU TpV(pCCÄ€iV^, fn triaque&qaatuor frufia difruptus 

excidit manu. 
Atrides autem ejulavit in latura coe- 
lum fufpiciens, 

Jupiter pater, nullus te deorum per- 
niciofioralius: 
Certe fperaveram »if ulturum Alex- 
andrum de injuria : 
Nunc autem mihi in manibus fra(flus 

c(t enfis : mihique haiia 
Emi(^ di manibus irrita, neque fum 
aflecutus ipfum. 

Dixit, & irruens fH»i prehendit galeä 
fetis equinis densä, 
Trahebat autem converfus ad bene o- 

creatos Achivos: 
Prxtocabat autem ipfum acu-piftuhi 

ligamen teneramfiib gulam, 
Quod ipfi fub mento lorum adüringe-* 

batur gale». 
Et forte pertraxiflet, & immenlam tu- 

lifletgloriam, 
Nifi cito fenliflet Jovis filia Ve- 
nus, 
Quas ipfi rupit lorum bovis vi oc- 

cifi : 
Inanis autem galea ßmul (equebatur 

manum crafläm. 
Hanc tum heros ad beae ocreatos A- 
chivos 365". OvVfOfiO.l OCMi «TK. 'OAOWTtfipf .] '0A€- 

ZV, 077 » iSxAtf-^nfi« «f öf , At^A vifjma^. ctpe]« 

■ßio'lKHA VifUffJf. olji TE TIA^V A-:^ »X. 'iJU. Ko) 

3^ nJinKoKAT^vaecav^lA.^ 

166. "^Yl t' i^ÄftZw.3 ^EKo-yoÄjdjM y6 JVf * T<- 
CA^tU.] Tl/M^fÜffA^WL. KetxiTwT©-.] KAxietijA- 

367. 'Ect^M.] KetTEÄ^/M, I^UAiTci^M. 
368. 'Hl p^«.] 'E^iS'^.f/^^rivk^t). ITäAäjuh- 
<ptv.'} 'Ek. ■mhAf/^i.ziL'? ^i^^i. 'E7WÖ701».] Met- 

■T3U0V . JMt,7tÜcOi .f/ÄTÜü • iTZi.i'näoicOf. Ou«^' tC^OV 

jtuy.] Ouc/)e atAkIhva euniv. 

3Ä;?.'^H.] "E^HjH-jnr/. 'EWIäf.^'EOTcT^^j/aöj/, 

ßx^y'-TA^jo TV n ' AM^AvJp^j 'Putso;/ «Cjo'tt « iKip^ay 

«•)S5«'S'75TT«J KlV^iWayT KoyiCfXQV c^xXet'sre^f , M Wc- 

-Tü)? BA g^AMCTi;', axi^cäv To y^rrp^fxa, H' J)' 01- 
xocopav no/«7)f< ifficmKH J)' 'A^^i^.iTHf ^ TIÄ- 
eiv. ^EhiKv^o -ß a.v m '^ \}!^äi(rico('TUe4(,HV>t '^- 
veira. AecCef.J "EaäCs?, ov.^m\<Ti, 370. Mst"A;^»?.] 'EOT7lA}"E>^[u>a^. 

37 1 . "Afpi««'. j''Hf;)(jj',e wiji.noAüjcesD^.jTloAy- 
XjeyTT^Tcf , TToAo'ppÄi?©'» 7re/xiA(^, 'Ei'7<^'9s;' ^ '^ 
'A9£;<riTMf i^f, avo/xAäyi lusii. 'IfjMi.'] Aaf&-i 
Ä///UÄ. 'A^ttAtcü.] Tfv^cpÄv. AhiTliTm 3 cÖa -? 

TTOTOVTgjlp^Aoj'. 

ScpsfiJfj -ÄTOTo ')^'«oj'7B'»®-,Erp«y<>^r gx« 

Ti-TAJo, t<7(piyyi'Pi. Tfv^Aheim. ] Twf t^xtpctAeu- 

373. Kcd Vü y^tr.jncy' oAJ^f.Eipyoj*«' 7t. 3^'^" 
)y;(7?VÄf. Ka/ Ä«rfc7ry.3 Keu Tnhv. ^'U^^Tt.yA- 
'mvif/jü^Oi wtTO^ÄTo. Kücr©-.J A'o^<w. 

374. E' AW1 Äp'O E< fMi cT«. 'O^u fOHs:?f.3 
'O^iai i^itL^ail^iAffATV^ ^lgiopQ, ov, kJ'A'. 
'Herocfty, »5 'Aipg^cTiTJ) •^yvij) mc w Ou^.f » -^* 

375'. ''H oi.]''H77j «u/7^. ''EppM^e»'.] A/ipp/4«j', 
'iKO'J^iV. ^191 KreifjSfioto.2 'It^fSi )^ fXj^ ßias avac" 

av C^äav, JipfxUTtt A^v'ti ji^Vy a>( ä,v <sr£ßJ/A(p^A- 
fiVTu \ssri't v'os:*. 

37^. K«yw.3 Kfc>/»j. 'Itfjfiwf. A»;)»« 'f 'AAe^sf.y- 
«/)>» w?)*Anj. "£«»^75.3 'HÄOA«i&f/. nÄ;;^«.3 'I- 

^?*- . 

378. 'Pi- r'' I A I A A O S 

'Pfta iHö^A', MTB r3to5 * c4ioiXv\y J^' etp r\e^ 'toM»), 
Ka«r cT' «er' cv 3aAa|ot(W cuw'^i, u^öogm^ 
AuTT cT' cuiö' 'Exivlutj y^ff-Äeva lg • t^u; J^' c«/;^g 
Uvpy^ e^' J'vj/»)A6d * c^ q T^ou aAis tioi^j • 

5,90 AgtTp'iV • 'AAg|^(3yos <7S HS'-Aö o/)(pV<J^ j/«^, . 
^'Ep^&\ y\s ^Qpio viov ÄvyiVTtx, i{^.^^€iy» 117 

Projecit contorquens, fuftulerunt au- 

tem amabiles focii. 
nie yero iterutn irruic interficere cu- 

piens 
Halta «reä. illum veroeripult Ve- 
nus 
Facilc valde, urpote dea : cooperuic 

autem caügiwe multa, 
Collocavit autem in thalamo fuave- 

olenti, fragrante fuffimenris. 
Ipfa autem Helenam vocatura abiit : 

hancautem invenic 
Tiirri in alta : circum autem Troades 
' abiindeerant : 
Manu verö odorä vefte couculTit pre- 

henläm : 
Anui autem fimilisfafta grandsev» al- 

locuta elt 
Lanas carpenti, qux ipfi Lacedwmo.- ^ 

ne habiranti 
Concinnabat lanas pulchras, maxime- 

que ipläm diligebat. 
Huic fe cumaflimilaverat ailocutaelt 

Diva Venus, 
Huc yeni: Alexander te vocat domunv i 

redire. 
lUe ipfe in thalamo & tornatis le- 

ais, 
Tum pulchritudine fplendens tum we«. 

üibus : neqae dixeris 
Cum viro congrciliim armis illum re» 

diifle, led ad choream 
Iturum, ve] ä chorea modo ceflkntem 

federe. 
Sic dixit. huic autem animum in pe- 

doribus cooimovit : 379. A4 eTTCfa^f.] 'Ex. S'djTi^z i^offjwffi. 

380. 'E^Mf^ttfsr.] ^A^avtii-mhn. 

381. P'«ct.] 'Pd,<^iöf, cAJW\ai''Cl^ Stof,] 'Cl( 
3to<. ''HS&1.3 'Ao£ef.<nef,faKOv(t. 

38*. KelJ'J^' ^trtv.'^ 'E)(^^nJi. EuwJ^".] Ej- 

383. K«tAia(rct.] 'Avv TOj y^K^aaffAy a^h^a. 
"I6.] TLafi'ßfJiTVj iTnfdjiTv. Ki^iy.J 'Ej^^te- 

384.nyf5/6).] 'E^nmi^rei^. Tlid Ji.J Uiei 
tWTÜJtj Ji. Tpwai.] TpwiKäiii yj^aJiKti. TpöÄcTt?.. 

385. N€K7ttf4«. 3 EüoajUK, ^^\s. 'Ecw». 3 
AST^» If^AVü. TlÄgjfcTä tvvvSK^. ^EiivA^iv.'} "E- 
«^nv. 'ieapt. 

38$. Ffnf.] T^ciiJ)!. ^ZffßuvJ). Mi;/. 3 Avrriw, 
E«Hh*3 'O/ixoyoöttS'«.. nÄ\a<')i|üii.3 ne?^» pj^oi/K ' 387. E<£^x.o/i/^.3 'Eetwc ^,a«A.Kw^»j leinfiya!,- 

E"»e<Ä)<), 7rt£e<Ä."Hol.3"H77? (*0TM,N«MJ7tt5!ffM.3 
KÄ7B/Ä»(rM. ' • ;" 

' 388.'!Hfl-x«K.3 EipjÄ^fiÄC. KetXÄ,3 'Avn tW- 

I ^ 3^0. AdCf ' 131.3 AdT^f^ äotSi. oTioÄj<^£.3 Elf'?" 
oi>WK. '■•'■ ,- ^'■ 

I 391. K«yO-.3 'Ex«^©-. A/j'WToTfT/y.J *H- 

39z. Kä^Xh,3 Kä/^«. 277AC/[j:'.3 AtifA-TTtov. Kai 
civ HTinif. 

j 394.'Hi ;;^ö''<''] H.'^ p(0p8 .Nioj'. 3N6«S7. A«;;>r- 
I 39y. Th cA' «£«.3 TewTH J^i. Qv(A.ov,'] 

Twv 4*^^^'. ''Oe/J'g.3 AliTÄ^.^i. 7a7i^yj «f- 
€f&)T«6 ÄWTHI' »JÄ^. To fJUK^V .J)a^TO f^i- ' 

196. Kai 1x8 O M H p o r 

K.(MQ »iZv ovönot r^as 'C%<)(5tMg<x SipLujf 

MvSi TL auai ^Setxnv '^zso^e-^oA OXv^Jirnnv^ 

J^IQ Kef(7g «f^' g^j' (jptc «/ju (fgpgcNJWTOJ' 5^ )wy gw) 
KflVö 'TTüpcuL/JinatK. ?^ix^ * T^cu ^ |t>t o'mo^J) 

- . TZu/ 3 ;iöAw<7a/j<51'w o^ö«^wrgg J^^A^ejj^i«, Atqui utridit de« pefptdchrum cd- 

Kmi, 
Pedoraque deGtferabiÜa, & oculos vi- 

branti fpendore corulcantes, 
Expavit inde, ferbaque fecit, dixifc. 

que, 

Imprd)», quid me his cupis deci- 

pere ? 
An in aliquam me interiüs urbium bt- 

ne habitatarum 
Abduces, vel Phrygi*, vel Maroni« »- 

mabilis l 
Si quis tibi & illic amicus articulate lo- 

quenrium hominum. 
An quia nunc nobili Alexandro Mene- 

iaus 
Vt^o rult odiaükiB me domum abdu- 

cere, 
Ideo iam nunc huc dolos (truens adre- 

ai(h ? 
Sede apud ipfiim profeftji.tteorum ve- 

ro abncga vias : 
Neque unquam tuis pcdibus revertarii 

in Ccelum, 
Sed lemper jurta illum aerumnas-per- 

fer, & ipfum ferva, 
ronec te vel uxorem fecerit, vel Jäl» 

tem anciiiam. 
llluc aucem ego noti iba (reprehenfii 

digaum enim eflet) 
llliuiomaturale<auai: eaimvero Tro- 

ades me poftilla 
Oranes rifuperabunt: fußiaeo verö 

dolores immenlos anirao. 

Haue «utem irata aüocuta eß div« 

Venus, / , 

Ne me irrites mifcrä, ne irata te dc- 

fcrana^ ■ Arilin in I I I ■ lg t.i 39^. KoJ p' eöf %v cyoMO?.] Kai efi) a? eS^eb'ÄTc. 

^fju/i^/jct.'] AeifjLTmvjA. 

399. Aeuuovh.2 tAec-K^eict- Täjut«.] 'E-^pp«- 

400. H* TTÜ fu.']lt TpiKtv T« •nvn fte.n^jJTsp«»] 
TToppft>7spft), e<n»7tpft'. Ev'j'öUOf/tVÄWi'.JKiJ^fflj aix,»- 

401. "A|f^<.] 'ÄTO^ftf. Mito^iHf,] AuJ'toi. 
'MTf'ovU'ß, x)Maio;/£^j SHiJ^^yT» &| Av</l»i tö sa- 

404. STüj^fJii'.] M/ff»7^. "Aj^^Sttx.] 'Attä- 

4o<5. "^Hff».] KetSnOT. TTty' öjüti}:'.] 'Am Ä, 
XiA<jt''9«*.3 'A Wpi/Wfftu 3 )^ c^Aa9« Ji' ÄUTsy 7Ä« 407. Mmc/V't; ötVot TTJc/^ecjj.] K«a (junüinrni mai 
(ji yasxtqu^i ei( r^OKvp.7ny, 

4o8.n€£i x«yo>'.] ITeei at(.eivov 'f *AKi^aMlfov. 
'Oi^ü£.3 KÄX03tt.5«a TwAfiU^rop«* Kai e ^JAeew^.J 
Kai ^yAefcftj? «umy. 

409. El(7BX*y.3 *'£&)< Ä1A. 

410. K«cfs ePt. ] E«ir cÄcyfoy «Ti tok 75- 

«/«. ] Ov t^^y'tyvopM, Ns/t«ojiiTJy «T? x«f 
fi». 3 m4|m4'<^<^ ^atf ^i- 7?7b ä^/ok 0^«- 
ofTtut. ,'■ - :-i-.vi 

411. nopffwwiTÄ.] 'E7B/^<rK(r« jf^^ncdrd^- 

412. ritfinw.] "Oheu, HapMovVTzu.J "^i^am, 
^ilA-i/iVm. "A;^«.] AüTWf. "AicetJA.^ 'A<h<i^- 

414, M« ju' eps:^«.] Mij f« IfeÄJ^Sj -meß- 

X<tf^Ä(M^r).] 'Op^fcS-ff^a.Me^H».] 'A.w«AM(3&>,'>C5t- 

41J. TfflV s^- A r A A O S r. ii^ 43 420 2j^>1 • WcTSC^ 5 Tpwas ÄoC'Sry * rip^e ^ cTot'^f, 
Ai <r* oT 'AAgf a^'cTeP'o (^'fipJ' ^e^y^Mf l^v^y 

425" 'Aj/ti' 'AAß^cct'/'^io r37a?(9^'TF<3Mx«(p^j3iy<7a. 
"Ej/^ K^'3^^' 'EA«V)j jcsp» A/05 ai^^o;^;©, 

HÄVrSvS C/K IHiÄiy.ü • Mi CO(p^eS CtCTOÖ' OÄt^, 

430 *H f4y ^ TTg/tV y su^e dpmfiÄy Msvehdux 

E^atTiis |H5tj^'c;rt<ö^ oj'cu/'noj'» XV^öt- c iy/)yi 
45J5 'Aktt^jok^ttbA^^^ '7r^gjUL*^^*'> w^ Hsdx^- .t A Tantum verö te odiohabeam quancum 

jam mirifice amavi : 
In medio auteiti utrorumquc (Iruatn 

odia perniciofa 
Trojanonim Sc Danaormn : tu verö 

malo fato pereas. 

Sic dixit. tifittuit vero Helena Jove 

ftrognata. 
Et ivjt cooperta Velo candido fpleh- 

dido 
Tfttitc ; omnelque Trcmdas latuit ; 

pr«ibat autemDca. 
Hae vero ubi in Alexandri domum pul- 

chram venerunt, 
Anciilas deinde velociter ai mimera 

conveftebantur, 
Ipfa aufetn in altum thalatnum afccn- 

dit nobiliflima mulierum. 
Huic fcllam prehenfam aittansrr^uto 

Venus, 
Ex adverfo Alexandri dea depofuit fe- 

rens. 
Ibi ledit Helena filia Jovis Ägio- 

chi., 
Oculis averßs : viruöiqqe objurgavit 

tfedc] oratione, 
Venilti ex belle : utHiara illic peri- 

irtes, 
A virointerfedlusforti,qui lAeuj prior 

mariCus erat. 
Certe quideittantca glof iabaris belli- - 

colb Menelao, 
VJribos tuis & manibu»» $i haßä, te 

praelhntiorem efle : 
Sed vade nunc provoca bellicofüm Me» 

Bisläüin 
Rurfus pugnare contra, Sed ego 

te 
Cefläre moneOj ne'que flavuöiMcnc- 

launi " 

Contri bellum bellarfe , Sc. ptr- 

gdaW- • .^'' , ■' 416. MHtrowfCAc.i BbAöL'ot/wä, fjw^tiatfmt, 

417. Käxoi' oiTov.lKctit»»' d<kva.7J»isfMfiev.^ÖJ^f\-' 

41^. KATt/j^f^."] 1^ärHiCig.kc-^'f/$ß^. *EeW4*.] 
AA[jLis!fat(/a,vu. 'Aj^/wt?.] Aaffüja^jAcJtx.«. 9a- 
ffva,"] 277^w«. 

410. Tp^tff.} TpcJ?;^ ^a?;gK, J^cciJ^i. 

hA^v. 3 ^^KA^'sfyA'^aJt^km f^i. *taf^.% n^" 

ny^m. ' ' ' '• - 

4ZZ. 'A|U(pi7niXo/. 3 Oi^.'mnviSii. Ötf«?. j 
Ta^u^. t^ßmvn.l 'ET^.^ffttf, ä^fi^mt. 'E- 

4x3. "'TvJ^'e^ipoj'.j 'ir-#A<fv. K»e.} 'ETrepco- 
fw; ' - 4*f. 'Ar77*.] 'E| 6raj'77<cr<i<fe8'^5tf«€f^.] "E^>ix<, 
iifma-A.J 'EvifKUiTA. 'iAAd q hiszoTA aPi^ m- 

417. "Oät? ;7«&l/f yJ^JCÄ(rÄ.] T»f eipdA^y,i( «V 
T»7»iö&> ami)0.\vA<rA, jdj kmCKi-^ffA.'^Oaji.^j^U' 
'im?, ti'om.jth ApS*^.. '''Bn-m-m.'] 'Ej^dw- 
hoyyfcny. ZCexcnf. 

^Ant^;meiy. 

419. AAfÄHi.^ ^AfjCA^eiijAVAtfi^f. 'AvJ^d.^ 

430. Eti;^o.3 liv'^iiy k'mvyjn. i]{gjj^, 

433. 'EftfÜT??.] 'Eft Jd-Tifü. 

434. KiAO(M«u.] lLiK<iJa. "Hyuvs 'Aü^y^hS,. 

43 jr. SAi>Qa MeveXÄft) ÄyT^^/ocjApT?,«^ cif cvd*'-' 

456. 'A- 120 t) M H P O T 

'A(p£;c^&)?>,WA)cTW5 Toi^ -Ozct' ot/rQ S'y^ji Sbifji&Yis, 

"Mv IM ywüM ')^M7ro7(nv oveiSin BvfJigv 'ivin^$» 
"Nun jw^ yb Mgj/g;^©* ovi-mcev ewj 'Ac3ivJ)i * 
440 K«f ov cT' ou/ns g^, • fTTtQß. 'ß <&Eoi €icn ^ rifjijiv* 

ris oio j/oü s£ß.^y i(^ fxe y?iViijüs )fjt^p^ Mf&i, 
Jrl pa, ^ocp^e ?i(^{^ og %ioiiVi(X.^.&' hikt a^^pi-ns 

'Am.' sTts <5Wa«TO Tpwwv^tAcj-T^T' ^Ksp«;» 
Aö^d^ 'AAg'|cu'£r^j"TOT' opjji'^/A^MgygAa^« Stult^ «e forte ab ipfb faaftS intcrft- 

öus fis. 
Hanc autem Paris verbis refpondens 

eß allocutus, 
Ne meum mulier acerbis opprobriis 

animum inceflas. 
Nunc etenim Menelaus vicit cum Mi- 

' nerva : 
lUum yiciffim ego ; nam Dii adfunt & 

nobis. 
Sed age in gratiam redeamus concum- 

bentes. 
Non enim unquam me fic amor men- 

tem coinplexus eft, 
Ne tunc quidem quando te pridetn 

Lacedacmone ex amabili 
Navigabam raptä in tranreuntibus 

pontum navibus, 
Iniuli vero in Cranae miftus füm a- 

more& concubitu : 
Sicut te nunc amo, &ine dulce defi. 

deriumcapir. 
Dixit, & pratibat in ledhim alcendens, 

fimul autem lequebatur axor : 
Hi quidem in perforatis cubuerunt Ic- 

ais. 

Atrides vero per turbam vagabatur 

fercc fimilis, 
Sicubi confpicaretur Alexandrum divi- 

ni forma praeditumj 
Verum nullus poterat Trojanoruinia- 

clytornmque auxiliatorum 
Oftendere Alexandrura tunc bellicofo 

Mendao. V.M.'.-'jiA'i'.i tviivü"; j > 43(5. 'Atp^Maf."] 'A®c?o;^«f, a-s-f/pö^, «-j 

eti/oiped»;. 

438. M6.J"KäT \yJi. h l/Mi. X«tX«7re7o7.*| Ah- 

439. 2u« 'ASifC«.] 2uM TW ypaijt,if r»f 'A- 

440. TTet^pt "ß ^01 «CT ;^ 'iiMv-2 TlAfHoi Kj 
>^4I. ^ihoTnv .T^tff(ioßiJ.'\ E}f cV(p^avvVjJ 

T^TTlOfJ^. EvVD^VTif.^ KoiyM^Vriii ^([«(.TWXAI- 

442. 'A/w(p«Jt^Av42.] Hiei'ih.Aßiyiia.'n^v. 

443, OjcA', 07? ÖS <2SlC^T5e^y.] OlJt^' OTJDT* ff5 

c7Aeft)f, ö i^Tleleti ^y^^H^jh>Q':>'A'p^J''fni{ am- 
ittyyi veWTnfyytauvmi^canv vaZi 'ApuoviS'iSyttiH^'nt 

J\'nhs «AÖej» «5 AttyttfhüfMVA liw Mere^Ä» ttIkiv. 
fj^Q-^nnv '(;mv oi)ibx> «f "lA/o:'.Mg^'77ü/v./f 3 aU- oaf o'i;(äfce/^, (^uji;g;co/pi3i} A<s:^^7JhKri7Wfy -mKtv 
<njv<iiv(iv 'XtXfHhnipaAy d( <A<Ae7 o ITo/ht«? , e/)* -^ 
IdA'TK \'oy>>v. AdniJhufiov©- .2 'E» Trff A«wcf»» 
cA«^;'©-. 

445'. Nffff^ cA' c* K^.t'ÄJi.J Tläfo^VTivai't 'Ivet 
Kuetov opofM, -jiJwMTiu. AoxwjJ nvnmi <? ^AiJfxVii 

ßctff}\ias '? ^AÜtKiii. VuZ a/Tn TttOJjTJii (M^iaif'E- 

aaict,, 

44^. 'tiifno. ] 'htf (^K. *E£^iutu.'} 'Ef», cttx- 
&w/*f. "I{*^©-.] no9@-. Alp«.] Kaf^AÄ/uiT«- 

447.jAp;j6 A4;)(0f J^.] n^^jf^To rf oth tÄo x«i- 
TÄx^ ocTk.Ei^tb^o.] 'HiwA:$Ä«.''A>to/77f.] Tlen^Mt- 
•ni. <nJfKOi]Q-. T^TWV Jivvify'Tr^euKffiyj^Tnx- 
hAyjJ^i ' ijvUo cuyyct^i, syyetfUTwiy nyt-fjnvd 
yjio au Kif .,■',■' ^,.., , ', :•,,.__; 

448. TpM'7^7<?7.3 Tfe/Tt^wjiiMJ^o/f «sg^f 7äJ. r 51^/- 

449. 'Av' O^AOV.] KfltTtt TD CJAmÖ©-. 'E^OJTtt.J 

'EfÖKOTÄ^Tx^f <vkjf]p^7T>. OrteJi (oimf.^AiovTj 7rx-^ 

45:0. 'E(;-Ä3p«CTsySf.] "IcA/j ^st,(rn7tu, 
4fi, KAh^^.] 'Ect/b'^ÄT. 

4f3-Ou Jl I A I A A O 2 

45 5 ToTai 5 ici yJtTieiTiiv ocpa^ dvS^o^v 'AytfMfAvcop , 
Ni WH fj^'j ^ (pMvST dpvi(pi?iy MevsÄccVy r. t2i 

Nee enim pfopter amicitiam abßoa- 

diflent, fi quis vidiflet: 
^que enim ipfis Omnibus odio erat 

atque mors nigra. 
Inter hos autem locutus eft rex vir»« 

rum Agamemnon, 
Audtie me Trojaai & Dardani & au- 

xiliatores : 
Vidloria quidem manifefta eft bellicofi 

Meneiai , 
Vos autem Argivam Helenam & opes 

cum ipfk 
Reddite, & muldam perfolvitc quam 

oportet, 
Quaeque & futuris hominibus memo- 

retur. 
SicdixitAtrides, comprobabaat iu« 

tem ceteri Achivi. 45:3. Ov fi^ ■ß(piKoT}i'ny^ c4cJjZrdt^ov.2 OJ 3^ 1 «jf» ttd^I/ixk. ^, ^o^jr 771*«, j^QwiTiKeieu'.'A'jm'' 
«!/</>* ^tKioM eWTiv 'iKpvTrfov. Elt 77? iJi/T'.] Ei 77? ' TTVif^."] 'Ekwvv€iv. 'im^Jivcu, "Hyvv 'ioiMV.^ 
(WTVVi^ÄTaTv. j Hyvvet ^l^CßnM. 

4^4. "^lovv ydp ^<ptv Tmenv oi<7rri^S77> XHat ^Aai- 4^0. "H 7?.] "^H^vQ- yjfUfJiM' IleAMTsu.J Fe- 
Vif.'] YlÄvns ^ eujiiv iiA(Tav ds tUu Smath^o^v \ vnTtu, fx^vif. 
fMt^v.'^Itnv.] 'E^»(7>if. S^iy.] AvToif. 'A-w«-! 4^1. 'Eth J^^ viviov.2 Keul'ff^vaVf }^n/^y^7ni- 

IP(6g7B.] 'EfMffiiTv. ^vn TM J/l'C^//» «M/W. 

4f^. "EKe/JjT«.] 'Atto^TE. T//aW.] IIe?S?^V ' 
I rrrr \-^- 'rno*- (in) 

'y H G' E 2 I 2 r K X. 'X A t A' A O 5 A, 

TOT OMHPOT 

P A Y n. A r A S. 

md i 'Ihia. Ktu Z<£i «sc^^Ä-srnf -ferp 'f "H^^.f, tum^y^^ ^^ 'ASiwAy «f to <^' Tpa^i» ^^,rAifjia.y 

Aaoy. KÄ<iSAM;ä4f70'«^> 'A>Ä^^;/av o«A^'p2j), ;^ Mä;:^-««);/« r /ae?!' f^1a,7n[/.77i^. Keut'jjTaeji ^^ 
ZflB^-iireidV MivihJui A^K\ifji^cäv r A^fWVi .cmucnp oi Tp«£j (7i»V ottXok . ' A.-yt.(^'.(VKx>v '^bmavTa^pa.' o I 3, «^ol «mp Z^jü) )(5t,Siif4^oi r^gpöDyiü 
AJtix.' l'w^ß^Tr) K^vlh)s Ipgr^i^ifJi^ "HpLuJi Du autem apud Jovem fedentes 
coafultabant 
Aureo in pavimento, inter hos verd 

veneranda Hebe 
Nedar miiiiftrabat : illi autem aureifr 

pcKulis 
Excipiebant alter alterum, Trojano- 

rutn urbem alpicientes. 
ContinuoconabaturSaturnius irritare 

Jutionem, 
Mordacibus vcrbis per comparaticK 

nem verba tkciens, nA'P Ztoüi.] nÄ£^ TxJ A/».ncy$5(«^77sw/ o 
Ärp r !<€( Ztu), ;^ o Zdy. ^lävitwf,}^ Aa- 
t/>cöf•'H;i>£i«l'7^.^A/£^6li'I'^o <f td jw/j'oj'. cMxxn: 
tnt^ovTü! ''kmrvi Ayi^^av. ^E^ », ii^oi^ovTv. 

noTV/«t.]S€^Ä(r/tM«,if77^f."HC>?.]fH£<^^,^)4t77fp, 

ß %v (pAciVi 077 A/ö< /t^Vor riv J^d'MvQ-y )^ iKcJ^- 
-Tmvmv '^v. "A^Ao/q, 077, crKi'\.iai -sfei 'f 'IAjb 

-eiV,»^ fjlOvQ- J^^ifV O/ÄTV-^gcö^.A/Ä TIQ fXüVCp TW 

A/i TdU>v^YiJ)ii -värMpe^eii 'rnriov/ov atiuoiv »1"H- 071 fj^ ZoJi tts^Tti Sit VKfj^r©" r«f ?pj« oV- 

X«Oy 7^, TcYf y.hi'tai )«'|/Ue&5.7«7B J^ ToJDVyLf^rhi, 

3. Nex7cy.]TST5«aj'77BiUÄ.6öJ'op^'«.]'Af77 r, - 

;S 70 o'ivo^üv cttH o'jfK hi^lweu'^.Toi eft'.]Oy 7B/ 
cAs. A'gTT^Cs ojrv.] ^EKTizäiMKrif 7ro7«eto/?. 

j:.'E'3r^£^.70.]'A77D'Zr«£5tJ/ feTTO/WTB.'Ef sSj^e^oi^O. J 

'Ep5Si^«K, 7m.^^imHV. 

6. KcpTTifJucK."] 'EpsSt57XWf, yhdjA^Kol^i n 
äJTniifjLtm. 7B )ucy ikiJu/aciVi o ^, «r -^/jpjÄ/;. IIä- 
ß^ChiiJtfJJ.'] 'n.A^.CQKÄJt/Ji.'^J.CiCKi)^ai. A- 
TTa-minjui. \]i<w^CAKav täo ««fp^ 7» Ao^», Tcir 

Cohnf, r^T ciimKe(aTv.^^pä,cfi.AVACA}^/ofj^@-. 7. i^oia M 10 15 20 
I A I A A O 2 A, 

Aoiäl fJ^j^ivS^cicü dp^vBs «£71 rSrawy, 

'Am' Tj'TOi j//>w) |i4^5 ccj>y^'i<pi^v Mg|/gAatt • 

'Hn>t«5 ä 9£pt^«i^' O'^'^^ ^5^/ "^*^ ^P?* * 
"H p' amis 'TivÄefJtav ti ^"k^v ^ (pv^mv oavIm 

El </\,' ctüTteJS TT»^ 'Tiüiai (piP\sv }^ riS^ 'ßfjoinm, 

TlKVioiM aji,y riSluu, "Ag-yi^^ o T^potsoji fiJiS^Siw, 
*'HpYt J^' ehe e-^h sriÖ©^ ;)^0'^f > "^Mrx, rs^cmu^y "5 Dwc quitkm Menelao adjutrices funt 

dearum, 
Junoque Argiva, &a'oxiKä'trix potcns 

Minerva : 
Sed enim ipfae feorfum lede^tes, afpl- 

cientes 
Obleftantur : illi vero rifuüi amans 

Venus 
Semper adeft, & ab ipfb fata rcp'el- 

lic : 
Etnuncconfervaritpütantcm f; mo- 

riturum. 
Sed viftoria quidcm bellicofi Mene- 

lai: 
Nos autem conJültemus qu^n flatum 

habitur« fint hse res : 
Anrurfus bellumque perniciofum & 

certamen grave 
Excitemus, vel amicitiam inter utröt 

que conciliemus, 
Quod fi aeque hoc oranibus gratum & 

jucundum fit, 
Omninö quidcm habitetur urbs Pria- 

mi Regis, 
Retrö autem Argivam Helenam Me- 

nelaus abducat. 
Sic dixit. CompreiHs vero labris ge- 

mebant Minervaque & Juno : 
Propinqu3eh5efedebant,malaque Th>- 

janis cogitabant. 
Minerva quidem tacita erat, nequc 

quicquara dixit, 
Irata Jovi pati-i, irä aütem Ipfam a« 

trox tenebat : 
Junonivero non continuit pedus i- 

ram, fed refpondit, 
GravilFime Saturnie, quäle verbuni 

dixifti ? 8."Hf»» T 'Af>J«>f,]'H ov"Ap>« <^UiK07roV9ii(fis 

'ATJim<. "Ha j) «&^ 'AAäAä9(M^'« T^.pei'Jtt tv 
9.'A>X*nir>iTui..'] ^A^^eLßaZiTUfJ^. Noö*«?/.] 

(»oJbv, (piKouf/.t\tf{ii ort tK 7^ <re Kg/r« (JwJi'i'V 

y«,] 'ATTOTiffc-WH, krmimCft. 

I3.'A^\'m7T3/ rrxH^.] 'AM.' M ^' ;'!;£»». 
14. ^^.^diAdct.^ BkX^«/««^, (nt67y«//t«ÖÄ. 

ly/Hp'cWT/f.]"!! SÄ/tfi'TEpif, $yA0777j'.]M*- 18. "H rai [a o)}doiTi.'] ^Oyjafyii oiäoTtb. 

19. "A^/tt),] 'E/7a>a^/7o «j TTctTC/c'J*. 

20. ^ETny.v^ew.'] MiiJLVKoai mlf ')^Kz<nv '^TnH" 
VA^ojf. "O ■m^'nmv 01 opj^^o^^^o/, xj fmiiv Titieiv 

21. flAjfcTTÄM.] ^Eyyvt. AT>4.] Au-na/'H.SÄw.] 

2z."H7o/'AS{y;ai«.] 'Hjt*' "A^Si. "Anav.'} 
^E7nhpti(xa,i y^T 'la>viK\jji J'iÄh.vaiv 'iK<fia.Kfiy. *A- 
x.tuj wem*, dxiav MffW, tiav^i vffctf. Ov(Ht7 ^^y.J 
Kai Kc/feV i<p^y^c^o. 

24. Ot5Ke;:tÄ</)E.] OvKk^fi^n. J^eiTifJikß^f^ 

Svjf.^f .] Kät« fTfOO". XoAof .] ''A;^j/oi^ opj^/. 

C^i 16. "A- |ä4 O M HP O Y 

Vlus liStÄ^i a^tov ^&vaji mvov^ »ic^ oltiM<^v 

'3 5 'ilfi9y ßiQ^^is YlQjLociJigv Yl^ocy^io 12 om^SbcSy 
"AtT^W TS T^cM, TOTE X«»' ^y\9v cl^acvjiazijo, 

"AMo (J^' toi epsooy av cfC cvi (ppeai ßa>heo. a'^aivy 
,40 'OttWts MV J^ eyca ^iJ{^v>i mÄiv V^cc^'Jitt^M 

Kai yi e^ or?! Sto^g: t-Mov oiiyisvTi 5* ^fAco, Quomodo vis ramim reddcre Jabo» 

rem, & fme fruifhi 
Sudarem , cnjem liidavi cum labore ? 

defätigatifunt & mihi equi 
Copias cogenti, Priamo mala, eiuf- 

que filiis. 
Fac : at neg^uaquam omnes comproba« 

bimns du ceteri. 
Huic autemvaldc indignatusfrcJpondit 

nubes cogens Jupiter, 
Iinpj;9ba,quae tibipriamus Priamwiuc 

Tanta mala faciunt, guöd inceflanter 

cupis 
Ilii evertere bene-aedificatam ur- 

bem ? 
ütinam tu fngreflä portas & muros 

altos, 
Crudum vores Priamum Priamique 

filios, 
Ceterofque Trojanos, tunc fortafle i- 

ram faturaveris. 
Fac quomodovis, ne hxc contentio poithac 
Tibii ji&mihi magna coucertatio inter 

utrofque fit. 
Aliud autem tibi dicam , tu vero in 

praecordiis repone tuis, 
Si quaado & ego cupiens urbem excin- 

ccre 
Quam volo ubi tibi dilefti homines 

nati funt, 
Ne moreris mcam^ iram, fed me o- 

mittas. 
Btenim ego tibi i«rbem dedi volens ia« 

vitoanimo. «cnM. Wovov.'] üeiiMT^v. 'HtT'ÄTEAesny.] K6Uet- 
27. 'Idl))«9\]T3 7iA«ej', ic^öTö.Mo^^.] Tä- 

ap, "EfeTt.] n£^77s. 'Awp % 70/ OTtfTS? I- 

r^lWiVioyS^ Sto/ et^Ao/.] Ov (ilw ovvauvv/uSfiQoi Ol 
h.Ol'TTol ^OJ. "O ^V, »X. iTWVVfJ^ n TOTO TKl- 

■ 30. ^Oj^nffOi.'] 'S.itvä^tis. 

31. Ti v6 CTS.]' Ti JA ;£^7tt «. xji £^, 
' 3a. TotOTt.] Toi7a/~7a/P4^K(7T,] Tl^^rjjacJv. "Ot^ 

enrc^'eTKoa. M«y6«ic«f.] H^Su/^tM. 

r 33. nToAi«3poj'.]'T7n)/<!e«S7;£^77a^7BTf"EMH- 

3^. Tot» jwi/.] ToTiEÄf. 'E^AXAffruo.] 'Iäihiuo. M« T«7B JA fHKOj.] Mm oZrun ipi\ot»)utt. 'OcsJo"- 
ca>.] '£|/ 'n^ (JUtldLTüSj-rt y^ov^. "Tl o oAof • fx^aJirn 

40. 'O^TreTS UV''\ 'Otibts «Sy. M«(Uä«<.] IT^- 
3v^K(mVO"» i^ie^©-, StA««/. 'E^^A7m^eu.2 

41. n6A/i> 7Ä0 eStA«.] TajjTlw tum mKiv tiv 

7WX.r7X.K. "OSi.] "Ei/^ o-jy». 'EXrjAjÄÄairy.] 'Eä» 

4z. Mm77.] Mii. f/A^Jkfwf. A/ÄTei^Hf.] TTcyeA- 
XHKj ÄretlS'«?^€«S5. 'A?\Aä^' eetsw.] 'A^Aet ffi/]';^'-* 

43. Aö;{^ l;t(af. ]"£«/}» ;£^ 3*\&).r. Aokh Ji yme 

A(5f Tpü^öj/, ffi/KctAM^Äf^ ;^ öy7ro^fc(p<yj> t3 Ä c* 

etixo;'77 yi. ^.[jLa. H^tHjav \ya ffvi %Jii))(^a,iKis<ni{ [/.\s 
-f ^'eufoiof. '6hi JC^fi-J^ (ju^ ßüKofjSfJ©-. )^ y^ iyi 
avi JQuff, ixav, AiitovTi yi ^(xa. ZtirStTVLty Traf 

«/^A9ji,;i^ ><<A'<wxi • aimv ■^j «77 7»\? ^th'drjti <a()( 

ÄTTW- I A I A A O S 

A/ 'ß "vW rlgA/V 7? >§ «^jty&i oc^^ev'n 

Tocuy fj^i m^Q/. 1^0/- Tikav.&m lAf (^ ip^, 
Kcu rTg/a/u,©- >^ ^o> evfJiiJ£>ucü Ylß/LctfJigiOt 
Ou yLf fJ^t 'TTü'n ßoofJi^s e^S^Soi^ro SbLfTos eiar]iy 

"H TDI Ijt^l Tlg»«^ JM. CTO Au (plÄ'TZt/TVLj €iCn CTüAjJgfj, 

Tas S^'TrepcTctf, oTc^ TOi ocTre^uy^) ''^^^ x-Ji^ *" 
Koc yi ly» r5io5 «juu, ^©^ $i y^iBVf^^y onS^f ow *" A. 125 

Qu3e euim fub folc & coelo üelli- 

Tero 
Habitantur urbes terreftrium homi- 

num, 
Harum äme maxime et animo ho» 

norabatur Ilium Sacrum, 
Et Priamus & populus hafte fraxineac 

periti Priami. 
Non enim mihi unqiwtn altare CE/e- 

bat epulis paribus, 
Libationeque, nidoreque : hunc enim 

Ibrtiti fumus honorem nos. 
Huic relpondit deiode bovinis ocull« 

veneranda Juno, 
Certe mihi tres quidem multo diledif- 

(imaeflint urbes, 
Areolque, Spartaque, & ktas vias 

Habens Mycene : 
Haiexcinde, quaado tibi invifae fue- 

rint animo : 
Has non ego propugno , nee invideo 

tibi. 
Qjjamvis enim inviderern& nonfine- 

rem excindere, 
Nihilprofecerim invidendo : quoniara 

multö potentior es. 
Seduportet & meum facerej laborem 

non irritum. 
Nanv & ^o dea fum, genus autcm 

mihi inde unde tibi : 
Et me raaxime-venerandam genuit Sa- 

turnus verfutus, 
Utrumque, tum quod ad genas, tum 

quod tua conjunx cmr* a,v 'rkAmuavt lu^iUiKi^ «äCä/Aöo"/ t ^ipToj/ 

«f TÄö 5«XctfCTtl', iidvTiif TS, }^ AiKOVTif ' Wov- 
Tii "p^i tCÄ cmSrlSiCU JilJJVt^7lV ' a'iKOv'JeS Q, 077 

TVTtaV i(filjUA X^^^ ^ ®1^^ '^ y^.lJl,fMt,VKLu • 

ä)Ui>V ' )^ TO, «7» iMVV, Ari AKOVli y<- ^l*-9 ' 

44. A/ 38 vsr' «eAf« T5 i^ i^Va A9i£fivV' ] 

4^. Nai67tti«r/.3 KetT^/xSff^. T^VeuirräH? aj\ 
'm.^D'TJmi p^pnTiu. 

46. TÄfyf ^/Trie«.] 'T^ref t»t«i/ var' 1//« . Kn- 
ee.3'E» •vl'^;^?. h> KdfJ^iet- T/4oxS7b. 'E77/o<äto. 

47- ^EviMfii^ia.'] T» <a TztTi t? ^Aja %pncTO- 
(ui^K. 7re\«f«KK. MeAict 3 äj^&- JVkc/)"» oüiHTK «j 

49. Ao/f «f .] 2Tof cf5)f . Kueiai '<^ >? AVAtpi^- 

JO. BOWOTJ.] MsA«M'0ip6<J^fX©-, üi^n TV 'TT^OZü- ff« OJä ««.] OöX. lo»,- «-ovf^f a. ^letTmcvjt.l 
Niuj WA äittrofiiiipÄTa hhcpynTiK^. ToTT^r^ov 

'5^, rroinsnu. 

S^'OvKeivv».'] O^SivaxpzKcSy iHv cot rs^^J.^-^ 

• fS.^E^es^.] 'EvööJTÖijA. "OögVOTii] 'Eä r ««}• 

S9' Tlf,i<rßv7a.T{w.J 'Ej^tt^twtäc/. Tiy/Jo.^ '£* 
•j^Vwinj'. 'Afx<;AotMiTn?.] 'Aj>,yA* ;^ (;xoA/ä ^k-- 
\d>Of/^@-. t) •ufe*^/ cfl/^df/piTöj' )^ (rx,oh.iav cur- 

60. Au.a>'oTcooV.~i KeLT a.umo^i^eet. ^I.Kir fiS O U H V O T 

AJtijc' 'A^lwaJilw ti-rrea, ^e^ev^ 'üy^anuStL^ 
Tl€ipa,v cA,' «5 K^r Tpwgs •vrc^JtücJ^if^a« ' A;^as 

AcLfAtSD^U, t5^ TS '7n)?\\o) OTTO (7mj'<d«pg5 ig^TOj * 

Tai &y,xji rii^iv'Qn ^ovoc üaMaj 'A^jjyi^ 

80 T^ois 3*' iVttdcJV/m.«? j^ Iv'iwniuS'ctA 'A^^^;# 
*Xl(5^ ^ TIS ei'jnov.iv i^v es ^j^tdoiqv ccÄy\gv, 

' H p' oi^Tis TDÄe^^s TE >^>(is >$ fvPi^'ms ocivn Vocof : it in Intef omues TjflfflWtefci 

regnas. 
Verum enimvero in his quidem coa- 

cedemusnoj inter nos, 
Tibi quidem 050,^ autem mihi; natu 

lequenturduceteri 
Immortales, tu ver6 ocius Minervx 

manda 
Ire in Trojanornm & A«hivorum pu- 

gnam gravem, 
Conarique ut Trojani gloriä elatos A- 

chivos 

Incipiant priores praeter foedera Ijc- 

dere. 
Sic dixit. neque non perfuafiis eft pa- 

ter homiuum & deorum : 
Protinus Minervam vcrbis alatisallo- 

cutus eft, 
Cito admodüm ad exercitum vadc ad 

Trojanos & Achivos, 
Utconereut Trojani gloriä elatos A- 

chivos 
Incipiant priores praeter foedera Uc- 

dere. 
Sicfatus, inftigavit antea propenläm 

Minervam : 
Ddcendit veröabOIympi verticibus 

impetu fadlo. 
Qua lern autem (tellam mittit Saturni 

filitfe verfiiti, 
Aut nautis portentura, aut exercitui 

lato populorum, 
Splendidam, undemultae ftintillae e- 

njittuntur : 
Huic fimilis impetu ferebatur in tcr« 

ram Pallas Minerva, 
Defilüt autem in medium : at (lupoc 

tenebat afpicientes 
Tara Trojanos equorum «Jorniiores 

quam bcne ocreatos Achivos» 
Sic vero aliquis loquebatur intuitus m 

propinquum alium, 
Vel rurfus bellum perniciofum & pa- 

gna gravis 61. Kitxtiuiu.2 E<^, v2r«?%ft». 

62. 'A?\Ä' M toi /wk.] 'A^XÄ p:' jÄf .Tä«7«..]Kä7W 

67-"Affii)ö-/i'.] "Af ^«(T/j T£?AÄ^«(r/. A>rA,»oa- 
71« ÜHfotj/tTg.] Elf T^-JTwpfr. 74. 'Ai^ÄffÄ.3 'Of[jLn<rA<m» 
{jintLca* 'Ar«j «Ti *^» J'tet(pifft. ort ^jikv 

'awJ' Qvjji^K^ aTifOiVi ^d^lOV OV. tj^d^Q- 
7^. Tfc£$«<.] ^ttfJLHOV. 

77. T«c/^' 7«.]T»T« '5 r a9«p©-. 2^J'3?p« ler- 

78. EUqct.] 'OfioiA. " A}^oiy'lyJchn'"lA'i^iv.'\ 

7^. K4</l*<A"£,^3ps,] Yia.TiTnuNa*., ed^J^Q-i 
"EK,7;kr)^i(y <poCQ-. _ " 

81. Emsxgj'.] eItuv. 
8a. H"p'Ä«77f.l "H Wa/»'. 

83- TL, I A I A A O X 

TloivS'cc^v dmi'STov ^^wjw^jw g/V« e(pAjQpi* 

ActcSvy Ol Ol g'TTDJ'TD ö&TxT AjCr>17ZD/0 poaft)»' * Erit f vel amicitiam int^f utrofque 

(tatuit 
Jupiter, qui inter hommes arbitcr 

bdlieft. . 

Sic utique aliquisdicebat Ächivorum« 

que Trojanorumque. 
lUa vero viro fimilis Trojanorum fub- 

iit multitudinem 
Laodoco Antenorid» forti bella- 

tori., 
Pandarum deo fimilcm quaerens ficubi 

inveniret. 
Invenit Lycaonis fillum laudatiflimum- 

que fortemque 
Stantem: circa autem ipfum fortes 

ordines clypeatorum 
Militum, qui ipfum fecuti fuerant ab 

ffifepi fluentis : 
Prope autem ftans verbis alatis allocu- 

taeft, 

Nunquid mihi parueris Lycaonis fili 

belhcofe? 
Auderes utique Menelao immittere ve- 

locem fagittam, 
Ab Omnibus autem Trojanis grätiara 

& gloriam terres, 
Inter omneis verö maxime ab Alexan- 

dro rege : 
Aquoprotefto imprimis {pletidida do- 

na terres, 2^. Ti^fft.^ UoiH. 

84. TÄfMMf.] "TetfAoij J^ÄTtt JCTiy j3 . ^ Siani- 

OvKelcnCei Ji, (pAtriVs oJleivJafiQ-j « » 'A-^ä 
ciuitCiiKdioiy }^ Z<£( dTnsahMy'PmiovZvyori 

T»70 4cOT»</k76 hv^Uuou tvi(dJ)lK\if (Tiüy^jJ^jgtj.'AÖM- 
rcivo J'iu» \ics9hD7jfiov ^ Koyay.ov cunS UeivJ^ifV' 

Av)(d-°vifi w^;;9'Ae<?5TBXM</u3^'n/f«. "AMo/ Q,}y 
7T»7f '0//np« ^voiljif, <pitaiy 'Tr^Hpyndvou -f ITo/m- 

89.Ewps.]KA7EAetf€.Au;£^oj'©- v/op.^Tov Udv- 

joi'EsttOTrt.] 'EfHKO-ra. K^^iTSg^j'.] 'I^pai, 

91 . ''E7re;'']o.]*HjtoXa98!/.'AT' AisrjiTro^o poetav-] 
Attot r A/cni'ZsrB fd/f/ATtov 39 pHSpac. 'O 3 AjVm- 

93« 'H p£tyu;ttö/.] Apß.&v fMi^'E.<^'^ ^f^v^fjM g')S}üs7D ^ Ahi^Äv.SfCö f^>^OV, « t' oiltfift'J', ^ J>Ä77 - 

'7^ cmiKiifiav T UdvJk^v, ImKi^ajo ; Kai (putnv 
''Ae«fD75Awf,o77 r /*' Tfdav iMvct, ehoir Tidmi euu- 

d-^^iro Ktie) i^iKaivif.Tav q Shai^eov r TLdvS'ct" 
^v i'7nhi^a,77>yä{ (piKo^nyxt.mv.'Zwii^ov 3,wr W- 
7mv Mna Irr'' o'iku }(g,7oiMi-^(,'iva, [/.h Jk^nv/a,,^ 0- 
77 ipuow amofyjOf.To yvv 'i^©- 'iv iu viw Jb)c$t Vt)y 
o&iv YiPjcmio^Mv.Oi Ji 77rsf »tw? xjatni', 077 cteir» 

^v 3 Iv ttJ TpaiKa fAfH 77?» « ^AKi^cwJpi^}^ 
nctfc/kp®-, uxpviif »TWf, <»f 3^ (?^:p-'yj'üi(7r« Toi' 
Hoiy^Tiuo. ndyj^üf©-, S ;^ tt^ of 'Ati^Mö^ coJtc? 

94. TAof«? }cev.] KäfTiffiffPiaici?, -CcmfieivHeti. 
Mivihdu Sh'Sp^ißp.'] ' EvjTnfJt.-^M TwMipiKda. 
257 3 d'TrOfiy.tfATty dvv «HiejsaJtT?»». Tctp^uV.] Tajf 
Tzi^cof <pyof/^oy. 

^5. n«07cri;wTpa«wrj',] *A^77 r , wa^ Wi/tw;» ■ 
r TpäKay.KvcA»?,] A6foM'."A£5>/o.] Knavi(,xdCoify 

97. T» )Uf c5» TrdiJi./zff^'T^ Tni^^..'] Uet^ß TsT» 
JIh TidvTwv f:e^-n)V. Yl^7Yßi^v o « ^A^'d ßctiri- 

'Ami'tfx«/«j \dCoi(. 

^8. At iSJ""""^ "~ O M H P O 

A'/ MV '/«Tyi "Mevi^ov dpm'ov 'A-Tf ^(^ i^ov. 

lOO 'Am' ciy oi<['^(rovMepeÄ(la wjS'ac^imgio • 
"Ev^o c/l' 'A7rv??iCDVi Avyjfr^ii "Khvms^cü 

ßs (pccT* 'A^lwouYi» rr:S ^ (pphoA cc(p^vi 'SireiiBty^ 
1 0-5 AuTiV Icru^ To^oj/ ev^oov (tffl&Aö ai^ps 

Be^Äriic^ is^s piÖ©^ • cA,' u-^i©- i^nr&ai mirpri» 

Tlav J\! iv ÄeiLuuoAj ^vaiLuj eiri^-HA yjpoovlw *) Si vJderit Menelaum Mavortium A« 

tre! filium 
Tuo telo domitom , rogum cotAcB- 

dentem triftem. 
Sed age fagitta-pete Meaelaum gloria 

lublimem : 
Vove autem Apollini genito in Lyci» 

arcu incljto 
Agnorum primooenitorum facrificatu- 

rum inclytam hecatomben, 
Domum reverfum facrse in urbem 2«- 

liae. 
Sicdixit Minerva. & huic anirao dc- 

menti perfüafit. 
Statim eduxit arcum perpolitum (fii- 

lacis capri 
Agreltis, quem quondam ipfe fubpc- 

dore confecutus, 
E rupe exeuntem excipiens in infi- 

diis, 
Percuflerat inpeöus: hie autem fii- 

pinuscecidit in petram. 
Cujuscornuaex capite iexdecim pal» 

morum nata erant : 
Atque hacc quidem elaborans cornuuni 

politor aptaverat faber, 
Totumque cum rede levigaflet, aure- 

um impofuit apicem:) 
Ethunc quidem ftit^ depofbitj cum 

tetendiflet, ad terram 
Inclinans: ante autem fcuta tenebant 

ftrenui focii, 98. All Ki^'VcTji.] 'Eav ^oisTtTtU. 
TA ffafM.TTt üK %^a,7^ov am yltZ^ « jUM <Eie,eTS£^r 

loi. Eü';^o.] Eü'x,«. AuKti'^Jü.2 Tv^ Avfua, 
7lfMi)(jSpa)y-yi.'^iJi)(^u. ^etai jS, 077 AäQhJ' tzrr»«/Si^«- 

101. HpeoToyfvav.'] Jlfarcß/jnTzoVf m^il^wv. 

1.03. NosTiVöf.] 'TTnqii-^o-ii '^TmxiK^v h( tIw 
^ajjfJMTnv ZkhHAv.'H 3B -vsyo th "leT» Ai/X4Ä, Ze- 
/.«Ä liCAhfiTd, eOet TO T 'ATii^^avct I9 aur» \ietv 
cyff?CH<3w. "A51/.] IloA/r. "Ey-Stt ^ TB7ty>"r 77B- 

104. "Aip^j'/.] 'Af'OMTw, atTV^/fcTiy. 

lof. 'EffuÄÄ.] 'Eyü^K, c^fcA.££^e 'f Si>;c«?. 'E- TC^-vl^" oi7nQa.'»<.t<v Ttt •)^v«T/;(^ fxöejta, 

107. AScTfef^c^ö'©-.] 'E^TOpiiö-«^. o«,Ap(0^®-. 
'Ey 'S)tPefh>C^(ri.2 'Ey TÜTRJ^J Te^< IviS'^.V ^VfM-* 

OH tztrO'^o'B^GJU.. 'Atto 'T» JhK^v. 

109. Ke£^.3 Ke£9i7tt. 'Attbäo^ tb toÖ©-. 'E;t- 
H^J^yJJto^,.^ 'EKy^giAns. -mKcu^V^ A^^v -ß 

a)f)Q- jS, cvKunii, "Oi^ ATomv. Ili<fVKH.'\ 'E- 
CiCka^kh. 

iio/A(7Kn<ret{.']Koffy.fi(xai. i^ytavifj^Q-t Ks- 

£510^6©-.] Kg£^TBpjPf,JU(f^.7Zi^At>(p©-.''Hg55p6.] 

"H yj)tva(y ?7af 7?;i(t'i7J?f Ts^tTüf Ai}«^. 'A^ri T« 
III. A^Hi/öf.jSeff"«^, hÜA7ni)]7ai. KopfiJyZtw.] 

I li. Tfltyvant^©-.] 'Ex-7«»'<tf. rioT/ T«^« «tj/»- 

&)5? ^ 0^^ -var? «^' 'EMwrft»)/. 

ii3.n£?<öiE»'.] "E/^wae^eStv Äv;?. Sfl^x».] Täj 
Aml»s, 2;^5:ir.J "Ejjjl'. 

114. Mii I A I A A O X A. 

AüTccip av;\0, Tmt^ (papsT^ijs • d« <A' gAer' lov 
'A^Arfirc, n^iQßiVTtfj, fMÄcuyAOOv epfA. cS'u/jccoop * 
AnJ«t cA,' ^* y^j3>i ^^TiTi^ajx^ 'Truc^voi's'op, 
'Ev^elg cT' 'AttoMw^x Aüjwi^ygi' ■k^iv^nro^^ 

AuT^p g-ztr^jSV] x<yx/\97¥pgf jiwy* To^op WeivS, 
125 Aiy^e /3/0?, »'(^jjri 5 /A^V'^^'/t?»'? oc?^</['oi^s 

'A^r)luoc(ffiy i^r^iy^h Aios Bvyoirfip dyiÄouv, 12^ Ne prjus cötifurgerent In cum Mavor- 

tii tilii Achivorum 
Quam percudüs efiet Menelaus Ma- 

vortius, dux Achivorum. 
nie vero detraxit operculum pharc- 

tras : exemitque fagittatn 
Nondum in quenquam conje(flam,pen- 

natä, profundorum fulcrum doiorü: 
Statim autem ad nervum aptavit a- 

cerbam fagittam, 
Vovir autem Apollini in-Lycia genito 

arcu inclyto 
Agnorum primogenitorum [fe] facri- 

ficaturum inclytam hecatomben, 
Domum reverfum facrae in urbem Ze- 
us : 
Traxitautem fimul crenas fagitt« pre- 

hcnfas & nervös bovinos : 
Nervum quidem mammae admovit, 

arcui autem Ferrum. 
Sed poltquam rotundum magnutu ar- 

cum tetendit, 
Stridorem dedit arcus, nervus autem 

valde fonuit, faliitque fagitta 
Acutam Habens cufjiidera, in turbam 

advolare cupiens : 
Neque tui Menelae dii bcati obliti 

luut 
Immortales, prima autem Jovis Bits 

praedatrix, 
Quae ante ftans, fagittam mortiferam 

repreffit : 
Haec vero tantüm inhibuit a corpore ut 

cum mater 
A filio prohibet mulcam, quando dulci 

fopitus cft fomno. 114. Mm 'weiJ'.] M« 'sr!yT2e;r.'A^«u^«£«'.]'A>'- 
11$. B^n^.3 B\i}^rlweu. 

117. 'AiSAwTtt. ] Mm ttwttots ßiChwf^ov. 
•Agj^voy. TlTi^iVTtt. ] 'ETT^ipayS^oy, M TWpj«- 

1 18. Kä7?>coöjuh.]Kä7577Ä«, y^Tirtt-rlij Hp^tw^« 
\^^,TKVl^lS^ai.'\ Tdf tto^ TtTn irlz^li Ivtd- 

124. Kvx>.oT^%f.] EuwxXoK. 'E^tttbcTktdV, (fH- 
'AijMAetTO. 
TpC 

12.7. OvJi oiBzVy UiViKAZy ^ol f^MKOfÜ Xihd.' 

I i8. 'A^^AaiM.] 'H 'AS^ouot, » «5/« oa a«'äv ami 

hiay )Ci "TS j/o6f . 

^ ii9/'H^7T>/^eA©-aVuwSf.] "H 77? -^ o/;rV, tb 
ro^djf/A, ctmacnv h/7n(\. Il^äzv mencn Tl^- 
saS^isa (,0/, ;j^ vsri^.eanma«,'^ Ü^ %j pt/oa- 
132. AJ- f jO . O M H P o r 

E>' <f[' s'Tnai ^oy^ßA ocp^^Ti ojtk^s oi<^s, 

ri oi 'TTAeii^vepvTOj 6/^ 'üs^ di eicroLiv Xj t^s * 

140 AuTiy^ c/l' gppggy Mf^ VjeÄajjv€(pss c^ wt^Atj?. 
s', 'Xlff </l' DTE ms r eÄs(p^flg^ yjuA (polvivA fjjtrivYt 
Mviom, T6 Ka«£^> -»S^Tjiby I^m-jw^Jo/ iV^rzyi/ • 

'lir'zcrTies {popeciv-i ßotoiÄm ^ y,ei'^ ccyxhf^ , Ipfa rerö *o direxit obi baltei an- 
nuli 

Aureiconftringebant/W, flf duplex 00 

currebat thorax, 
Inciditautem in balteniabeae apta- 

tum acerbafagitta. 
Etperbalteumquidem adaöa eft af- 

fabre inCaixa-, 
Et per thoracem artificiose fadum m- 

fixa eft, 
Laminamque quam portabat tutamen 

corporis, feptum telorum, 
Quaeipfum plurimunijurir,perforavit 

tarnen & ipfäm : 
Summam vcrö lagitu pcrftrinxit en- 
tern viri : 

Statimautemfluxitlanguis purpureus 

ex vulnerc. 
Veluti quandoaliqaaebur mulier pur- 

purl tinxerit 
Maeonia, vel Caria, maxillare ut fit 

equorum : 
Jacet autem in thalamo ., multiqoe 

ipfum optarunt 
Equites geitare, Regl vero cft repofi- 

tum ornamento, 
Utrunque, ornatufque equo,equitique 

eloria : 
Talia tibi Menelae infeda. fiiat cruo- 

re fetnora 
Eobufta, fur»qnc> & mallcoli pulchri 

inferius. 
Coborruit deinde rex rirorum Agame> 

nuion, 132. KvTVi cA' ctuT?.] Aüw M ^/Mov^l^yzv,'] 

133. Xpvcrwo/.] Xpü(7?7. 2ujuS;^J'.] 2i«;HpjO|;j 
134. 'Ev <A"gwtcr?r.] 'EftTTtcrs JV'.'Ap«£/77.] Eü 

135. 'HfwpWfD.] "HpftosCj cys;7«yff. 

137. Mit?«?. ] 2®j'Wf. M»T£$'. cTi Ixi^Tc 

hary^fA x&^ öö-^äXha t» önlf^tT©-. Ep»©- 

77«!'. 

i38."H Ol.] ''Htt« kw». nA«5i>f V'püTc.] Do- 

\V iCoi) &« öl. AlÄ T£? I3 « CTRTO ;|^ 7?f .] A/mXS« 3 

i39.'Ajte/'7tt7BJ'p^£;rf.]T[u) ^(pdvttav T^ ffa- 

I40."Epp6Sf.3''Epp«,£96pS75.MSAcMJ'€^4f.3Mfc- 

XcM'»f pfc?®-. 'E^ «THAMf.] 'Eä r 7feWfjUt,rQ-. 141« 'EA.fc^iO'T«.] 'Ex«(pÄi/77;'ot' or»f. ^oiy/x/.] 
^oivtx,a^fa(jut,Vj ^f, ifvSp^. M/t!Ju}).]XeJw">i5 

141. Miiofi?.] AueA}.KÄ«£9'..] KcteiV». iSro Kä- 

eiö^, Oliq^ ^eicüV TiSTtiV TV TiahOUOV yj,\cui ßct-' 

(pcui yj^afdiJav. Tlafmc>y.'\ Uct^yvA^JtoVi liv 
vm ^Xivdeiov y^KH(j^ov- 

i43.'Ei' ^Act//^.]'E>' TU oHaqi.Tlohiu liijuv.j 
noM.01 5 tUJiiy. 'HpiiaxWTB.]] 'iiv^Av']o. 

144. "AjäAjWä.] Ei< Ayi-hua.. oTnoi c^ coro 7^ 
i.Ki(f(tjfvv^ or« TjiTPiiti^ ciioaV} « H<?^Aoy 77. "£97 ;J 

;i^ ;j<«p«. Ol 3 fA€^'"0^^i> 7I5/J17I« äythfM Smv 
To ^oetyov. 

I4f. 'E\ÄTH6t.] T^ wf/6;)(^ö. 

I4<^. ToTol TD/.] OüT«f <75/.M/ÄV^.]'EfM«J'- 

147. Eü^vig?. 3 Eü^v«« ■ ;j«tAoi. It^cpl. 
}y T»f 5^epr«f. EllfHTai cTi (xiTVitpoei/Joi, luni 

TXä^V. 

1^2, 'Piyn<nv.'] 'E?oC«S*f, 'i(^ti^iv. 

1^9 ''^S I I A I A A O 2 

'eis eiS^p \iJiKcM cu{^ ^tuppiov cl^ mWAtjs ♦ 

'eis cT eiSiv veS^v n >^ ofycvi c^^P* föy^, 

Tois h ßctfvgBycc^v yJeiiC^Yt yLp&cav 'AjccjUte^tcj/Ä);/, 

' eis c eCoc^v Tj)Mes, ^^ (^' o/3)aa ^nja W^wcTstr, 

' Ex. 7? ^ 04-? TiÄci * ocü 7? yjcyo,Acü d-mTKssr^fj 
Eu y> eyw iDiJ^ öi<^ Kp 9pgVa ?^ K^^ ^/Jigr, 

EöJFTO/ ^/jöp OTCtl/ -TTDr' qKooXYi ' IA/©- /p, 

165 Koti n^'<x/A^5 ^ -^iS^-ds evy^sXico Ylo/cLfj^ioy Ut riditatrum fanguinem defluentem 

ex vulnere : 
Cohorruit autön & ipfe beliicofus 

Menelaus. 
Ut autem vidit nervnmque & fägittae . 

hamos extra exiftentes, 
Iterum ei auimus in pedoribus colle- 

äused. 
Inter hos autem graviter fufpirans lo- 

cutuseftrex Agamemnon, 
Manu tenens Menelaum : adgeme- 

bant autem focii. 

Cbare frater, in mortem ergo tibi 

tedera percuffi, 
Soliim cum objeci pro Achivi»cum 

Trojanis pugnare : 
Atque ita te vulnerärunt Trojani, & 

toedera firma conculcärunt. 
At nuUo modo irritura erit fi»dus,fän- 

guifque agnorum, 
Libaminaque mero-fada , & dextrae 

quibusHfi fumus. 
Nam etiamfi non protiniis Olympius 

perfecerit, 
Attamen tandem aliquando perficiet : 

& magno luent 
Ciimpropriis capitibus, uxoribufque 

Bene enim ego hoc fcio niente & ani- 
mo, 

Erit dies cum aliquando peribit Ilium 
factum, 

Et Priamus, & populus haß* fraxineae 
periti Priami, 

Jupiter autem ipfis Saturnius, in ex« 
cellb fedens, /« aetherehabitans, ' 

Ipie incutiet oigrantem ^ida Omni- 
bus, 149. 'Slf ÄJ\v.2 'i^i i^id^mTü. 
1 5'i . N«£"£?V Ti )y ofx.Kf .] Nc^^f p-\ Iv a Ji 
Ji'^'n aiih^v r ßiKnf T^f t v^Kctf^ov. "Ojic«? 

lyz. "A-lapfOK 01 ^-»/«V.] E'k ri-mem mKtv 

IS'4. "E^v.1 K^js't^. 

ijy. Kä.iriy/ilfe.'] 'Ac/VA®e. QevetTivvv Tvtofsu^ 
%'ntfiV0P.''£l(r^ iC^ov Tpa£<.] Hdi-piuis dveifva- 

AW7m\r>tij oi>X' OTTWf oj T^iavoi ßÄKeocn ff?, >u 

Jicti. "O^xj'' %irtuj)ov.'\ ^AvTJT, am TiS isra ^~ 
lyff. Oio;/.] Hovov <n ■\^ r'E}^lwcäp (A^j^Sk^ 
JS7. "Sli ö-"€^ÄAopTf«5«.] 'AvTJ r, oy '^t^v 
if8. 'Oy fj^ Tmi.l OüVa^Köf ^. "A- Ktov. ] MättuoJ'. TliKH. ] YlvnTiTeu. 

I f^/Ay^HTB/.] 'A7?A«5^/5«t:^«piM7ü/. TIa^. ri 
Kpeü.'a, K^.(0f7v iiiT^^ia. H', ai e/)' a,K^&.Tii o^y'it 

160. OJk 67?ASecr<.] OvA (ii 'AkQ' tTmyf^, 
l6i.'0'\,<e,.']yi.i'Ta,7:zKv ß^-Ji^i- TäX«.] Tg- 

Afi), M T^'xft), »70/ Txo/r», tffO'Sil^M. Ka« ö Äoe/r©" 

161. 2<?!i)ff"vv.]'Icr{Ä<f.r[«;«af» r,;^ TiKiiostif.'} 
Akt? r, ^ yweuHXäy, y^ muiay. 

i(f?4. '^Hjw3[>.] 'U/Mi^. 

166. X<piy.'] AvToli. 'T^f^t/f©-.] 'O^ tJ^H* 
A« 3|>or» ;c?'92^o^©-. TÄö Aveärptra 'i^V ^3^- 
«/Jöä;/. 'H fjtM'Tvt.(po^. tum -^ c* ffitüor ^vy^v^ Ip' ® j^ 

jycuTnyk/Mfvky^^aTiTrifsg^f/Sfiov. Athi&t.'} 'Ejf 
'TW ae3te«. Newa»»'.] Kat70/;t6)J'. 

TM. 'Epe^tw».] "ZKOTHvUUf CpoCi^^.V. IJUiTOiVV- 

R a 168. Tn« 13* O M H P o r 

H/ncS^ oi^rfis miicüV» nt^p^ eoJgTUf gvk> ccnÄe<px. * 
Kai yjev gAg%<r©-'^^'^'^4'°*' " ApT©. x>(p/^^'y. 

Kctj xi 015 w<^' epH T^cov '^l^lx/jopsovTzvy^ 

A'/S*' «TW« ^i 'moz ;(ö/\9J' 'nÄSTi ' Ajaju^'uAywr, 
/l' 'XI5 )^ vvMoihiov c^es^v YiyL'ß^ öi'.^ajr' 'A^^ct^v * 
180 Kctj S')! g^J? liyjy Si (piÄlw es 'TizL^eASbi yajcWy 

"^ujtj ^ety-naiv vYivai, ^iTrwvdyx^nvMevi^ov * 

'Q,S 'TH^Ti TtS epg«3 T&TE jW^i ^l^f^^'O^ OUpCiOC ^(lOy, Ob hanc fraudem iratus. Hatfquidem 

erunt non irrita : 
Sed mihi gravis dolor tui causa erit ^ 

Menelae, . ■* 

Si moriaris , & fatum adimpleveris 

vitas: 
Summa tum ignomitiiä-notatus fiticu. 

lofum Argos repetam. 
Statim enim recordabuntur Achivi pa- 
triae terrae, 
Gloriam verö Priamo & Trojanis re- 

linquemus 
Argivam Helenam: tui autem oflä 

putrefaciet terra 
Jacentis in Troja, fuper belle non ad 

finem perdudo : 
Et alicjuis licdicet Trojanorum feroci- 

entium, 
Sepulchro infultansMenelai glorid fub- 

limis, 
Utinam fic in Omnibus iram expleat 

Agamemnon, 
Sicut &nunc incaßümexercitumduxit 

huc Achivorum : 
Jamverörediit domum dileäam in 

patriam terrain, 
Cumvacuis navibus, reli(fto ftrenuo 

Menelao : 
Sic aliquando aliquis dicet, tunc mihi 

dehilcat latüm terra. 
Huncverö confirmans allocutus eft 

flavus Meuelaus, 
Bono fis animo, neque dumterrefacias 

copias Achivorum : 168. TwfTcA' dTmvK.'] 'Tm^ Twin? '^ 7!^a.vni. 

170. AiüJi. ^v»f.2 'EöV im^v^f.Mo'i^^v.yTriv 
THicg^fjSfiltM. 'AvctT^iiemi.'^ 'AyATj^.tifcocretf, B/6- 

171. Kai YJtvS] Kca J^ <*V. 'EXfcJ';)^*?«?.] 'Etidi'«- 

t04w'^. ^AvvJ)fiAV "ß K(7W TÜV HihO'^^OVVniTOV, 'iw- 

J)>ov feTTO»'«!?? Aä;'ÄOf, 'd^iK^v arm 'f Aioüt^k, tu 
viKn<rai ojutuü- Tav ^ ^yaT^fav cum (^nram'V 
CSfidJn^-, fMA( axiT^f, TVii 'Ay.vfMävti(, i)^£n\ 
TlooviMvjKj'iJ'^^iy ^mt'^, Teieuv» -Ti^.fi^cis mf hi 
Atpf« 'mycli. O'iAy ort rh " A^y©- 'aHhuoü v- 
•m^yjJi Jia. -^' Aou»*» ^.yarifav 'ivvS'^v iyi- 

ViTV, ^EkhVM -j<5 O^V^/V (pfiÄTW i'TllVODtmi'^ Ha- 

Act^Ä» yLyuiVi c" A«tfÄJcffef y(p to.^ 7» Tmrr^i v- 

f^m AyimASim, 'T-z^^Mr^^i »K {Mvw AvyKiA 
^tstzioTuffiv. "O^iv )^ yjjJeuJig. KACav ewjiuf vTt^V, 
QiwiTVfiicn. UoKvS'i'^ov %v, MTB/ 7n\v<fiÄpto- AyvJ)>9v. Vt ßhA^i^y.'^T, j4<oj'. 'lxof/4w.]I 
HA^'^oifiku* 

172. MfJiffpy^-] y^veiAv Tniriavp^.o ^, Qv-Ti- 

\<^7tlffrt/}@-,lv^i Ol "E»^UxJii ^hnS-üfflV ATüh^ÜV 

hm Ttti TiATeiJ^its, 
174. riüffw.] 2 «4«. 

17S' ^ATihX'nTa.'] 'Ao^uwTgA^V^.a^^MfaT«. 
"Ef^/fi).] TloKi^ay viw. 

i76.Keu id m.2K.auJ^V(. 'T'zs^lwofiouTcoy.'J 
"Htb/, •Ca^i^vjay T« riyoft». tst' 'isiy, AvSfHtäv. 
NtujQ, 7^ \i0 i)LUJA(Juv <p^v\iv]ay,\!:^n(pÄvc>>v. 

177. Tt/'uCw.] Tei) Ttt^w« 'EwTSpfflsx&Jj/.] 'Ef «lA.- 
Kofj^Q-, ^TmMv. 

178. AjÖ' 87W?,] E*9s »TW^.C^ppMjUÄ CVKVKOV, 

179. "AA/oj'-] MÄ'Ta/of. 

181. K«J'M{77l'fMV(77.] 2UU JCfefttJ"? l'iUVOTJ'. KfiPÄf 

cv ox>-m.q. 

Tot« f£« ^« ^fffM!]/ cTgp^fl«»). OJ y) Im^^iMÖi hÄr-^ 
yet ojJTtiv r q/MI' cAJfHAV, ä>Aä •? c/ypv '''? ^lA'^^i 

l8j.'E77T9ä^(7KV&»t'.]El;9cyj^9E^t''77B/«f ttZ-vj^pjOr. 

184. M«/e T/ ;7W.] MWiAt ;7W.,! AHcTtwto.] EU 

i8f. Oyx. 
h I A r A A O S A. 

Kl 'ß ^ W-TO-'S g/M 9/A©^ &) yiSvi^i ' 

'190 "EAx©x c/1.' /»Trp Qr/^t^tWia», ^J^' ^.dvi'Txf 
^oipfJ{^X ^^-^^ 'TTZwaYicn fJUSÄeufvocoop oSU/jcccoi', 

TaA^ti^z', otIi'TzI^^x. Mcc^ovoc ^<^^ ncf,Ä€<XTDU 
^ftjT, 'Ao-itAw'Tnöi^'oj/aja^jH^j'©^ i))Tvip©^5 

TocüCüv y\ Avyuoöv * ToT ^ xAg©j, o^^ ^ '7rej'ü(^, 

Aa&SV, o7o< g-^rufTp Tqj^w^s ü^lTT'Jni^o/TüiQ*, 

Oper 'AcTjcAjjTTjaSvj, y^-^ia 'jtpeioov 'A^/Ag^ycorj Noain lethaJi /ocofixa. efl figitta, (eJ 

ante 
Tutatus eft balteus varius, & fub- 

ter 
Cinftufque & lamina quam aerariife- 

cerunt t'abri. 

Hunc autemrefpondensallocutus efi 

rex Agamemnon, 
Utinam vero ita fit dilede 6 Mene.- 

lae : 
Vulnus autem medicus tradabitj & 

adhibebit 
Medicamina qus fedent profundes do- 
lores. 
Dixit, & Talthybium diviaum prs- 

concm allocutus eft, 
Talthybi, quilm citiffime Machaonem 

hiicaccerfe 
Virum, Afculapii filium laudatiflimi 

medici, 
Utvideat MenelaumMavortium, du- 

cera Achivorum, 
Quem aliquis mißä fagittä voilneravit, 

ar^uum peritus, 
E Trojanis leu Lyciis : ^uod fibi qui- 

dem gloria, nobis vero luftus. 
Sicdiiit: neque ei pneco immorige- 

riis fuit quum audiviflet, 
Perrexit autem ire per copias AchivtK 

rum aere loricatorum, 
Circiimipiciendo quaerensheroem Mar* 

chaonem : iUum vero vidit 
Stantem, circum autem ipfum fortes 

ordines clypeatorum 
Militum, quiipfum fecuti funt Tricc 

ex equorum-altrice. 
Prope autem (lans verbis alatis allo- 
cutus efl-, 
Veniage ^Iculapiada, vocatrex A« 

memoon, 
Ut videas Menelaum Mavortiujn A- 

trei filium, iSf. OVK l* YJieXC>>.'\ OvH. IVTT^ 'O^Si ivoÜfiffl? 

TBT&i r aä(jL&^©-. '^Vi ix, cv ShKivSupa. TltL- 

186. EipyOTt7o.]'E(püAÄ^S.ncM'a<oA(^.] Tla,^- 

187. ZivjUÄ. 3 'O ^«rof ytiiiv. Mitj»«.] 

9Ä«oy©" a,<r<p^Häi. Keifiöv.] "Ex^fwr. ^ö^twxc-v- 
aaay. 

189. Ai jap.] Ei9s ydp. iihQ-.J 'AvT* T*, 

©CJ0-^/At5tt]s. 

190. "EAK©-.] TfüUJfM. 'lHTTlp.] 'lÄ^'f. 'E- 
m/JlAojl^.'] 'E(p<i4v> 4«AÄip«e7Fy. 

191. $ÄpjUÄ;£«t.] '"lÄvLttltt. ^äffjuty^ -ß wexaf 

CF^ff» aaii. 

192/11.] "E?m. e^775. 0HOJ/,] "Htd/, hl ^uv 
rl ^)^'©- "iyovia,, r», -^to'^^j'. 'H H twv m- 
fvmv Is^dA ©e^wjM^* t# Tj A. 193. 'Oünvi^^,'] 'ßf TttX©-. Mct^ova..'^ 

194. 'Ai^xAtjOTs ^of.] 'Aö"Jt>«OTK -OTUc/k. Etpij- 
TKi Q &r r umeiy, >y Y\7nct 70, fteAj) ttd/hj'. 'A/wu- 

(««I'©'.J 'AjäÖSj Ä^*'^*^* 'l«''^f©'.j'lÄ7J'tf,dOTd 
TK JäcShJ TW TTWSlf. 

195:. "0(p£^.if<r«.] "Oymi^AOYj). 

200. TletT^oÜvaV.'] YliexChiTTnV i l^diVCoV. ^EVQ" 

201^ 'EsaoT«,} 'E^BTtt. 'A^(pi cTi /w/i'. J 

202. Oj Ol eTTO^TO.] 0»77ySf Ww H/vOAK-S-Kirfc 

Tei^Mfl/^.] 'ATToTei»«?} ttoAs«? OsajaAjÄf. 

2o4."Optrjo.] Ati^d^Hy dviso-co. canvS^iCari^' 
p(_». 'AcrxAriTTiÄjV.] 'Aö-x-Xj)^« cw, Ma;^«;/^ 
K(^i«.] KäA«. 'O ^TtttsrAÄöjuo^ ÄyäAüOTj T«i: 134 O M H P O T 21$ Baf (J^' ihca 5(^'-Ö' cfju?[gv arä q'QßtQv ovpuju 'A^^o^v • 

KfTfAoV, 0(/^' ci^ fjuicxmiai <»9^/'5a?p iav<&v(^ (pcas * 
AvTin^ <^' ^ Jw<5-«p©^ dpn^T©^ CiK-Mv oi'goV * 
TvJ^' c^gAj(pju^'o;o, mzlXiv ciytv o^hs oyi^pi * 
AJVg ^ of ^W<J-}1^ '^TT^OMO^J', »j<^' v'Tnvep'S^ 

riöUVF, TCO Oi -TTOTE 'TWitQJL (plP\gL, (p^viooy 'TTD^S ^€i^V, 

Ej/9' erx- oiu ß^^ov^ 'iShis ' AyxfUfJivovcc «Tibj/, ^20 Quem aliquis faglttä mifsä viOaerarlt. 

arcuum peritus, ' 

E Trojanis feu Lyciis : quod illi qui, 

dem gloria, nobfs autem luftus. 
Sic dixit : huic autem animum in pe- 

Ctoribus excitavit : 
Perrexerunt autem ire per turbam & 

exercitum latum Achivorum : 
Sed quum jam perveniflent ubi' flatus 

Menelaus 
Vulneratus fuerat, & circum ipfum 

congregati erat quiq; praeftentilTimi 
Corona tadti, lUe verö in mediis ftabat 

aequalis Deo vir : 
Ac protinus e balteo bene aptato ex- 

traxit fagittam : 
Ea dum-extraheretur, retrd curvati 

funt acut! hami : 
Solvitautem ipfi balteum variegatum, 

& fubtus 
Cinftumque & laminam quam aerarü 

lecerunt fabri. 
Verum ubi infpexerat vulnus, quo ia- 

cideratacerbafagitta, 
Sanguinc exufto, fenia mcdicamenta 

peritus 
Infperfit, quae fiio quondam patri a- 

micus prsbuit Chiron. 
Dum hl occupati erant circa bcllo 

ftrenuum Menelaura, 
Interim Trojanorum ordines irruc^^ 

runtclypeatorum: 
Hi autem rurfus arma induerunt, & 

rev'ocarunt defiderium pugna. 
Tunc non dormitantem viwfles Aga- 

memnona nobilem, 
Neque trepidantem, aeque detreftan- 

tem pugnare : 
Sed valdepropcrantem in pugnam vi- 
res nobilitantem. 2o8.''06Jj'S.3 A/£Ttt£5tfs, cftjJj^fSf.To aiMKpov 
cJ)ä TD fjd^v. 

20p. Bav (fl^ Mveu.2 'E7zripc^3n^ /'5. 
2.10. "lyj^oV'"] Xläfi'^ovTt}. 

214. T» </!' y^ihrj>f/^oio.'] T»TK3 oTnajith- 
tfifdpK. "A'j^.'\ Kcfneiyi)tmy. QwJiTetCtfotLVf tu 
•yaviou. "H^bv, vtkA/j' a'))|v, ruTiTJVy av^yJ^ia- 
^^cnv. 'O^iii.'] '0^«<. "Oyyjoi.'j Ai '^ai'ieu K) 

218. 'Ex^u^ijcraf.] 'E;tc77tcwf, o»(.9Ai4Äf."Hj 
3(Si^ oSiway. 219. Ta. 0/.] ''A'!^ '<wru. riop«.] ilofii^Vy 

'lATSiKÜf )^ wejtKtiff ifif K^V» jyithv^i ' h, 
afiviot, HocmifSv©-. 

220. "0(p£5i Tci.] "E»? iroi. ^AiJi(p%'Tfivo/\o.'\ 

lai. Top£^, Ji.'j 'Ettt 7D<7-»r^ <^4. Kdi 'i^v 
AVT^mJ'ovyfiv TV o!p£9?. Kai 70, 3, T«yiA»«, ;ei- 

»fjg-^ASisr. 

212. KstT« T<i';)^ ».AO'.] 'Ej/2c/^tft«'7o 7« Tdf,- 

/^ iTni^VTD TK CS-OMfjt.iS. XAf/JiH -ß H (t«^> 

viyjucny. 

iij. "Epä«,] T075. «</^». Bei^oj'T«.] Ny- 

^(,OVTA tffi «pSfWuwTtt. c/^ oiT afli^OujiTA. 

BtL^cu ß xjuelas S^, ,«T? /SfltfKf T^(?wV «OBJ'i/- 

116. "Eä- lAlAAOX A. 

"iTT-ro-öff fi y^ '^i^c^ ^ api^iiL 'nvi'iu/\gi, '^^oAxca * 

EJpyjuicJ^'j', r/05 n-TüAgp^ö Xlei^'iS'cLQ * 
230 Fij^a AaC>i n^l^(^ TTüÄeoA S^yi^i^veov'^) 

235 OJ -vJ ^' 4'<^''^^^^ 'TiXL'TYip T^i^s eo^er cc^yi * 
To^v rjTDz ojj^ Tifevcc x^«- yj'TTSs eSbvncj * 

Tö5 [^'^y\0^ veiyceiecKS ^Awtd/itiv e'7reg<?cnj'^ 

'Apyeloi lof^cpiy eÄef'^Sh » »'^ oi^iSi 5 /" - 

'245 'Egao-V ö«^' *6^ '^^ ^' /^' ^f^"^ ytyyeTu.j ccXkyi • Equos quidem diinillt & currus varios 

aere : 
('Et hos quidem minifler feorfiim te- 

nebat anhelantes 
Eurymedon , filius Ptolemxi Pirai- 

da: : 
Huic plurimum mandavit prope (e cw- 

ru6 tentre, {[ quando ipfum 
Per membra occuparet defatigatio 

mukös obeüntem & imperirantem) 
Ipfe vero pedefier exiliens obiens lu- 

(trabat ordines virorum : 
Et quos quidem properantes videret 

Danaorum pernicium equitum, 
Hisapprime animum addebat aftans- 

verbis, 
Argivi, nequid remittatis de imp&- 

tuosafortitudine. 
Non enim mendaciis pater Jupiter erit 

auxiliator : 
Sed qui priores prxter foedera damno 

affecerunt, 
Horumcerte ipforum tenera corpora 

vultures vorgbunt : 
Nos vero uxorefque diledlas g: infantes 

liberos 
Ducemus in navibus, pofiqaam urbeia , 

ceperimus. 
Quos vero detreilantes vidiflet trifte 

bellum, 
Eos valde objurgabat iratis ver- 
bis, 
Argivi Jagittis deflinati, probro digni^ , 

nonne vospudet? 
Cur nam fic (tatis ßnpidi, ficut hin- 

nuli ? 
Qui poftquam fefli funt per magnum . 

campum currcntes, 
Stant, necaliquod ipfis in praecordiis 

eft robur : 
Sic vüs ftatis ftupidi, neque pugna-- 

tis. 225). n«6«5^'(«V-] Tlitt^y. 

231. 'E;n77wA«TB.] 'Eirapp^TT). Tä a «ft« rh 

252. "le/i;.] 0gÄ3Zl/7TJ. TA^JTm^av.'} 'it!'- 
234. MsSt'sT».] 'AfteA«Tg.0K£<{^©-.]'Op^T/- 

235'. 'Ap»;i)f.] Bon^Bf. 'Oq y»j 'iJi-ß^Qo- 
237. "Ec/bi'^.] ^cc'yufft. 24i.N«;te<gOTcgj/.]'Ey^jcoA65^.X»Xfi>'K)7-CTj'.]'Oj- 

f^ۧh oi^'ot nSniScpoUy nini rijucofeir^y to7{. 'I- 
ofjta^t Q, ol iof^yny «V 'im ^naiv fjui-^you" 
VßVTif ;^ fjca^^jvovTif. Yidvni Zvn ^lo/Mt^t 
7^ }av eofdv «(T/f 'i^vn<;-, w /z» %^vTii. 'E- 
^^y^S-^'l ''^'^veiJi^/, Ov yv (HCi^ i OvK ov~ 

243. Ti{ji9' B-TOf.] T» eA^-OTTS »TW? ctp;^i. Ts- 

'EÄÄ^&jf ißpgi?«. 

244. ©gaiTt«.] Tpi^aavu^ 
24f. Ou</l' Ä£5'-w C!?/ ft«7w ^fijt yiyveTOt 

TrtIVViU, J\eiKIW0. 'AhKn,2 Auuet^fUfi AV^ 

247. Mi- 1^6 O M H P o r 

'H fA^gTE Tpwcw ^S^v eÄ^fjS/Jy h^ 71 vriii 

2^0 '^5 p' 0^ 'i{^iQß,vicüV eTKTrwAeifTO ^')^ dvS^wv * 
H/\n3^ c/l' ^ KpjTTitxn, vucav owoi ^^^j^v dvS^uv* 
■0](f d[Ji<p' 'lShfj!^jtixS'ct'i(p^vct «Swpiicsjüj/TD • 

255 Tes^ iSiiüvye^aiv ocvx^ ocvS^dSv 'Aycifjji(jiv^V9 

'H jw) Ofi ^QXk^od vS"' "^Molcü 'Qn 'ipycü , 
2,60 *ApQ/eiWi' Ol a^^Di ot'i yLpnTvpoT vJ^v'^, 

'Am.' opo-<^ m)Äe[JigvS^\ oii^ 'Tni^©^ '^^^0 iU» 
265 ToVJ^' crju'I(5^JuJi'J(^5 KpwT^a^psaVTio^/rjucTa, An expcftarisTrojanos propiüs venire, 

ubi naves 
Subduftje funt pulchras puppeshaben- 

tes cani iti lirtore maris, 
üt c(^nolcatis, an vos manu protegat 

Saturnius ? 
Sic is imperitans obibat ordincs viro- 

rum: 
Venit autem ad Cretenfes, iensperca- 

tervas virorum : 
Hi autem circura Idoraeneum bellko- 

fum armabantur : 
Idomeneus quidem, in primä acie e- 

rat aprolimilis robore, 
At Meriones ei extreraas incitabat 

phalangas. 
Hos autem confpicatus laetatus eft rex 

virorum Agamemnon, 
Ac protinus Idomeneum fic allocutus 

eft blandis verbis, 

Idomeneu te quidem honoro prae 

Danais pernicibus equitibus, 
Tum in bello tum alio in opc- 

■^^' . 
Tum etiam in convivio, quaodo hono« 

rarium nigrum vinum 
Argivorum proceres incrateribus mi- 

icent. 
Nam etfi caeteri comantes Achi- 

vi, 
Portionibuscertis bibunt, tuum tarnen 

plenum poculum Icmper 
Stat ut mihi, ut bibas qaando animns 

juflerit. 
Sed propera in bellum, qualisantea 

gloriabaris efle. 
HuHC porro Idomeneus Cretenfium 

dux contra [fic] elt allocutus, 
Atrida, valde quidem tibi ego cha- 

rus (beius 
£ro ficut primiini promifi & an* 2.47. MiJ'STS.] Tl^ffiüSfiiTi' 

248. Eif Jätä/.] ''E.iKyjjafMeu Biav. 'Ev'sifiv- 
^o/.] KrtAÄf isr/>o{ji,vai ^yycm. Tlfvf^veu Kd^hxv- 

251. K/ffl;'.]nA£<y.')i}üo;v.Vo?.'Ava ihctfMV.yAvd: 

jwrTtt äivSpay, 'H '^ (pcihccy^ Tvi^ii "^ iy^rov ^~ 
Kfiojv a,yJ)!^v. 

25-2. 'Af/^"lc/i(MJ^f)Ä.] n5e5.'f'lc/i),M^U. 
254. nfiUÄTtt^.] 'E^'lttJ. "ÜTpwjiV.^ 'ECOT»- 

c^ Svnv ITo/HTJif» e-KTf/cfi) td Tiahcuov ^ÜKotf 

ol a.f^9i. "Et; y^v ^ Y\^Mi Tv.i In ^^ Tni-ä-mv 
^vKojy pn/W? Ti >^ e)KoJh[Jir)fMt'nt, (pdhayytts y^- 

2f5. Vi.HXi-^oiai.'] n^palwifft, <Sft^'Oli. Qg ik} ^ctvetay. v/uZ Q^'C:^ Tmyiof AÄl'ÄXf. 
2sS,'A}^oia.2 'AMä XjivA>ha tu nlcfiJ^itTn' 

Ti, "Epfli).] U^^H. AiyH 3, TH ec/Jf*. 

J^ofji^ov yi^.{. AiduOTt,] Hvppov. TTv^ivm, 

z6o. Kifay^."] K/pr«OT. 
2^2. Afiu^'f.] Ms^^i^e/ö'i'/^'or, Sicu^iTvv. ^/A" 
T^iov.vtfJUT^iifCi'nv, ifirmi eAiA«tc/">i.IlA«of .] ITa«- 

p<<. TAiOV, 

263. 'Aj/ö^/.] K'ih<^Ol. 

254.''Offl-<i6.] Anyeifis. ajj<^Si. eanfyM.HÄ^ 
esi''] n^fTE^jy. Ey;^o 1^).] 'Ay?; TSj >ö^v;t*jr<a 
•väs-Äp;:^«^, 

itfj. 'A^V.3 'Hy«^j'. ÜA^^.röy Ayäy fnfjLtt. 

266, 'Eei«^©-.] "Ayty cvctp^r®'» cTnrfi- 

2^7. "Ec\KjUAi. ] TiyncrfMU. h> «//». Tö- «17 

Verum alios horfar« comantes Achi< 
vos, ,270 T/JcTg^, TO?^^-^' «D^'VCCTOS >$ X)i^'oVoja)_^ Trojaru,hisvici(nmmors &dolomU 

Erunt, quoniäm priores contra foedera 

damnum intuieriuit. 
Sic dixit, Atrides vere prarteribat l«e- 

tus corde. r 

Veait autem ad Ajaces iens per cater- 

vas virorum : 
Hi yero armabantur : fimul autein 

nimbus fequebatur peditum. 
Sicut autem quando ä (pecuU vidit nu- 

bem paftorius vir 
Venientem per mare a zephyrt 

flatu, 

Eique ßanti procul nigra ceu pik "eis €(p<tr\ *Atf&B^s 3 '^a^efo yti^avjjo'i arp 
^HAr^^ J^' eijs-' AioivTi^i Mm dvoi v^fJigv dvS^cSv * 
Tw 3 ^puo^^lw * dfj^g:. Si vi(pos aTrelo 'rre^cSv, 
275 'eis cT' or ^>c70 CT'H^'mrii etS^v vi(poi cci'7n>?[gs ccvrtpy 

, r > j\ T\ 'f *' J tJ % S_.-~ >.^^\/./• Apparct veniens per mare, ducit au 

«flWygT lOJ' »t^ CTOJ/Io^, ayj dg -n AmACCTIZL ^TDTAU/J _ fem multum turbmi« procellofi: 

'Viytiaiv Tc J JiwV) •» -ro ie otöj^os jj^og f/A]?\.(X. * 
280 To?cM ajx* Aj'ai'TEwij' dpm^av eti^A 

Ayüov es m)Ä€fJ{SV mvMvaJi -mvwTIo (paPig^yks 

Kvccveoüff cayjeaiv m ^ ef^ai 'irecpQ/.x.viaj, 

Kaj T85 /ä y^^crev iSbov %p^(üv ' Ay:L\j^f/.vm^ 

KcM a0iaA (p(üVY\<m/s l'ntcc mipciVTtit* <*focYjvSbL • 
''28 5 AYoLvr ^Apy&tm T\yi\Topi ^A-iis^Twveav, 

^62. "O^iuje.3 n^piTW», 'TTOpä^fjt.et. 

273. OüAÄftoj'^] TotA«90-. 

174. Ta c/^'.] Ov-ni SiXo^voskäLu ."^ KÄ^tyrAi- 

£^>,^ r «tSpoiTf/ÄTD^T fS^wf.Elf7T87D.]'Hy^^»9^• 
a75'.'A7rc ^yjo-m'^s-'] 'A7rcu4*fAK TB-jsr«, «t^* » ^ 

A/;^t'6/x©-. 'OJ^ a;/77r, oic/TreA©-, piAo^oTT/f. 

£?loi«jjf.] 'TTTO-f r {e?u?K OTOMf. EipwJ) 3 ^4- 

et cif;^ffjioi. 

»77. Tu Jir Aydi^iv iovn i^aheivT^ov J5uTS 

^ftJtt, $Äi?ST' ioV-] 'S.VKTiOVfA^ TZ) fUhÄVH^Vj 

t'treijct "im a.y>,ti{ dfßi avcLyvia^ov • «üT5 OTftjtt. 
n6fp«9eK. 'E9f77.] "OyTlr. 'A/Ao/j. iokt/. epp^- Cohorretque visä, fubque Ipeluncata 

cogit oves : 
Tales fimul cum Ajacibus velocium ü» 

bello juvenum 
Hollile in prselium denfse movebantur 

phalanges 
Fulcae , icutifque & haIHs horren- 

tes. 
Eifque laetatus eft vifis rex Agame- 
mnon, 
Et ipfos conceptä voce verbis alatis eft 

allocutus : 
Ajaces Argivorum duces asre-lorica- 

torum, 
Vobis equidem (nee enim convemt) 

incitare non prwcipio : 
Nam vos ipfi valde populum inftig^tis 

ad fortiter pugnandum. 

Kau/y ovyAtivy-ovy «tcTi ^t/kk. 

278. AaiAcCTTtt.J Svr^^cLu) dvi^xv. yj!]ct'po^.v 
c^oixCpa. 

279. 'Piyijnv.'] 'E?o^«9«.'T7Tp7?atrfc©-.]'T7TD 
li amhäuov. "HAÄ!r8.]EiiniAÄff?j', «jaj«. M«a*.] 

z8o. Tolou.'] TcozuZtzu yj/ui toicwtzu. "A/x' Ax- 
äVt^otv.] 'O^tf ToTf Aictay. 'A/^jjay.J Ne- 
eWiay, 

281. nvx/}'eu.]nt/wai,"7i5MaJ. Kjj'iwjtc.] 'E- 
XJVVPTS' ' '" ' 

i82. KüÄVgÄi.] MiAa/»»«/, yjJdufictp yj^afMiTt ircf 

£77.] Ao^.o't. ng^etÄq««.] T« «KÄTWffw rtfb£^/ru>if 

TliTIVyMtißf'VX, 

283. T»ff^.] TsTvff^t/^. 

284. KoJä-ijjeaf.] Kcu<wtQs. 

285". 'H^/HTt, s.] 'li}^y.0Vifytf^A7nK7ttl. 

28^. S^ö/V.] 'TfMf. Ov ■ßtoiiav.'] OJ -a^oe-Tyi/ 
jap. 'O^uuejCtV'] '^*e^?i'^<?'''' *OjJvKf vfMi^' 
i 'TTOfiofi^.a. ij^ •ßirs^G'nH.ti, 

287,' 'Av»>%7rr.] KsA&oST?, 

S »88. A« Utinam emm 6 Jupiterijue pater, & 
Mkierva, Sc Apoilo, 

Talis Omnibus animus in peftoribus 
eflet : 

Sic cito caderet urbs Priarai le- 
gis., 

Manibus noRris captaque excifä- 

Sic fatns, hos geidem reliqnit illic, 
ivit aurem ad alios : 
Ubi ille Ne{iorem invenä^ argutum 

Pyliorum oratorem, 
Suos focios ordinantetu, & hortantem ß^9 O M H p o r 

Tö?©s. 'TTtaiv ^[Ji3i c/u\ <^^oJi 'ßpoi^m* 
290 T^yje mix ^(-^(^i^ '^^^^ U^aifj^^io aveoc!^, 

"Ev8' oyi NggDf»' e'nlüje, XiyuLu TlvÄiüiv dyijimuuy 
595 'AfA(p\^^n,Äcir^vrr^,'AÄcl^es^'n,yiePf^v'n,^^^^ ^^«°"9«» 

Ki(Jt$Vci TF^XfflOVTtDj B/dV^t TE -TTDiJU^ ;\9lö^J' * Haempnaque principem , 

3 CO ''0(p£^ j^ GW I.^^Awj/ midvcxS^T) '7roAg/ju^>». 

"MnU TIS iTfmmjuYt ti ^ r]voj>syi<pi in'mi^ysy 
Ol(^ Ti>^'(S-' d»^m fjj^iJicltTw Tg^'goji f^^^Stcfy i primüm cum equis & , . . , Bianteraque 

paftorem populorum : 
Eqiiites quidem primüm 

curribus : 
Pedites autem a tergo conflituit mul- 

tofque {hrenaofque, 
^ajlum^Iteflent belli : ignavos autem 

in medium coegtt, 
Ut etiam non volens quis aeceStatc 

pugnaret. 
Equitibus quidem primüm mandata 

dabat: nosenim jüflit 
Suos equos continere, neque turbatis 

ordinibus verlkri '\a turbi. 
Neve quis equiwndi-peritiä & robore 

fretus, 
Solus ante alios fit nimis cupidus cum 

Trojanis pugoaodi, 
Neque retrocedat : imbecillioresepiin 

eritis. 4 " ~ 

Quicanque autem vir i fuo -curru ad 

alium cui^rum vcoerit, 288. A* -ß Z^ 7f 57tt75f .] E'/fle >S, « Z^ 
18^. TolQ- 7JU.71V ^^f .3 loi&Xi-m ■m(H «rü- 

'HfAUftWS.3 KA/a«Hs 3tA/»'S«M. Trop^ö«'«. 
291. 'AXbotc.] AH(p9«c;a. 

^o^Titj J)a,7doso/Ja,. 

f«o^ 7t. J OS'tt)/ TtL^iof^i vsrwfp^;'. ^äwAoü? 3 
297. 'iTTWäf /S'racjBT«.] T»j ft i'JB-'weäf Ü^ t» 

(pi.l ITf fi^TWJ «X«f, «f M«&$ T85 ^ TO cA6f /» XJi'f öf fc- 

itt^J 757a5(6Ä« T»f JW^öf . Oü yJ et;' Koypv i^et 75, Vv/M^v. 'Eid-A»?.] 'AjÄÖif, ')^vaii<$. 

fura^v <f^o AVcf)>eiav tv<t y^wv XCi^iv. 

100.^ Otp^^ j^ tfx, \^Kav TT? Ä^'AyjtfUH 'noM[Jt,i' 

3CI, 'E«r£Ti;\AsTft.]J Yl^ciiJiosiv, ^Avdyn.'] 

302. 2?»<.3 T^^ 5«/^i»f. 'E;^,«^.] Kät4;^k. 

303. l'TTmffüv».'] T» l'TT'pnK'» AyJ^HA. 'HvopfcH- 

30?. 'AhATncJ'von^t jS ^a?«3i6.] 'A<3s;'i9EC?' 3*> 
;!^ 6v;:^fip«7ii/ '2a5<3?. 

305, 'Attowi' o^iap.J ^AnsroT^ )<t'iav dpfMf 
Tuy. '''E7?p' a.ffia,S^ ^iKnrtu.'} Elf iriftteiffM otc- 

307.''Er;<« i A i A A o :z 

Kau rroy fx^ yi.Srj««»' icf^y Ttf Ao)»/ 'A'yoLfJi^fAyavy 
Km fjuv (pooprKTSif iiricc ^i^ivTtL vr^cr^uShCy 

SU rrot yiiv<t% e'Tninv, ßlv\ h ^ni SjW.Tre/'©^ ein« 
3 1 5 'AMa ce ^£^5 Töpij o/Jipuoy * cos 'o^eMv tu 
'AvS^o^v (xM©- e^Vj ffv ij ycif^rsQßioi fjuiTetycif, 

Q.i gp^j as OTS cf^^o;/ "Ep^J^zcÄicovac »(^lEX'jr^ * 
3 20 A?\\ a';Tzys a^ 'OTt/rTO- «^0/ Sbcn}^ olp^^f^^ivicnj', i' 
Ei Ta75 x»p©- ga, yt«; cwte jU€ yet^s lyfj.v^ • ii^. «I* Ha(l«n porre<!fem etteadat : qnoof, 

^ am mnlto melius H c. 
Sic & vetere» urbes & muroi cvertc- 

banr, 
Hanc mentem & animum \n pedlori- 

bu3 nabentes. 

Ita fenex adhortabatur, dudum rci 

militari» bene peritus: 
Et eum quidem Ijetatus c[\ cum vidiflet 

rex Agamemnon, 
Etipfumvoce conceptä verbis alatis 

cft ailocutos, 
O feuex, utinam ficut animus eß in 

pedoribus tuis, 
Sic te genua lequerentur, robur autcra 

tibi firmiira eflet. 
Verum te lenefty« attcrit Omnibus x- 

quemolelfa: utinam quis 
Virorum ilinseam haberet, tu autem 

in numero juvenum efles, 
Huic relpondic deinde Gereniuseques 

Neftor, 
Atrida, vaide quidem cgp vcUem & 

iple 
Sicefle ut quando nobilem Ereutha- 

lionem interfeci-: 
Verum nunquam fimul omnia dii de- 

derunt hominibus. 
Si func juvenis eram, nunc vice versi 

me Teneüus invadit : 


Ol U.ilV~\ti Ttt^B 7^ ofxailov cm "¥ tpAÜKa hctixCclv^. olov eoi 

^ — .^.~ , .^^ _,, , ^ —.. .. c*70üu>3«. 'AMä ff? ^«£i9r.f Tf/p« OjOflfi'of'.KS" "'AMi* 

j«&« ^Ä«> '7iu^yy'<it>ifiV auTov, 'ivcty og et.v To- fmt ädvATOv f/. ö^iiov aj^ Stot -^. Kau ipjAü 

-^"•^•iwraXi yt.il luü 10 ^7Wy Jici no Vi) aCrbv cy va,vetgj)k(pi£ou, 

315. "ßf '£(«^.] OvTaf ^, StöJ AKf^Hy, 

'Ep<ii/Ä*Aift)i/« To;/ 'I-ar-wo^c/bffT©-, «, «f 'iv/ot 
e^'^ofT©- r 'Ep<^>^<}^t6)r©-, l<j»op/xtti3WTEf, 'mf SpftH ctfCUJ!*Ä^ Ta« 7T5Ag/x.i!if, ^, 7n>Ki{/.ei'm. 'E- 

3.08,'^OA.] OüTaj. Koe UT^n^t.'] Kcuol 
■jr^O^fe^ee?', ot TglM^. rioA/zt^,.] IlioA«;. 'E- 

30^. T6kA »oöi/.] Töjuth tj Jiiovaitf. X^^ 

, 31p.. ITaA«* TaAift&)f ev e<<fia?J] 'Eä ttbA- 

A» yjOVK A7 Ky]btii Tg <TOKilJie~V. T»t4s7V, TOA- 3 1 1. Kai r ^.l Kau niuvo^. | c/b;*T©^,- OX ctote Ne^o^. j^ aäbj- ^-rT^ium Jk^or- 

313. EW &lf OUjUöf.] Eiyi(^»T*) T -j^;)^? '^£f- ^TTjii , 

?!?'» i j '^^r;^%5? ^ :J^ "".\"( 'i^.fiv >'i^ .i . p^'- 'Ea««^£ c<^' 'C#'!j"iw7?A/xoy «m :;7z^7aT<- S t 3la.''A^^« 14^ o M H p o r 

'Eswot' • a^fpl <^' ^A^Iwiuoi f/Ai^pes dvrrls * 

Egacar, 6 jap ^ny o"(p/j' axggiD ?\äo5 ocaJtvs, 

B,(pxaztv oirmiB CTvpf©. *A^^(av aM©- g'TT^AfSwV, 
Tvs ^ iSiüv veiVAcyjev ocvac^dv^av AyajX^fJLvuv^ Veruflitamen & fic eqBitibui «ter- 

ero, & adh<M-tabor 
Confilio & vcrbis. hoc enim munas 

di fenum. 
Haftas autem vibrabunt juniores, qui 

me 
Minores natu fiint, confiduntaot ro^ 

bore, 
Sic dixir. Atrides vcrd practeribat Ijc- 

tus corde, 
Invcnit filiura Petei Menellheum cqui- 

fandi peritum 
Stantem: circum autem Athenicnles 

belli periti : 
Verum prope ßabat confultus UlyC- 

fes, 
Juxta verö, Cephalleuum circum ©r- 

dines non imbecIUi 
Stabant. nondum enim horum audic« 

rat multitudo praeliifonum, 
Sed nupcr concitataemovcbantut pha- 

langes 
Trojanorumque equum domitorum & 

Achivorum : hi vero expeftantes 
Stabant quando phalanx Achivorum a- 

lia in hoßes vadens, 
InTrojanosimpetumfaceret, & inci- 

perent praelium. 
Hos autem confpicatus objargavit rcx 

virorum Agamemnon, 
Et ipfos voceconceptä verbis alatis eft 

allocutus,. 
O Uli Petei Jovis alumoi re« 

gis» , 
£ttu maus delis inßrudle aßu« 

tc, _ 

Cur trepidantes abfiftitis, & expe^- 

tis ahos ? 
Vos quidem convehicbat intcr prinao» 

exiltentes y iDficrßvTav yvdfji.» }^ 77^,70 n^as o-VfxCaKJljiv. 
324. Aip^//Äf.] 'Atto |U«p»« Ttt Ji^Ttt. h\xf^^' 

rif/^oi. Uylctffi.J Tiifilw'^, 

ffif r\Aviho')S>i Im^Üa <^v Tli7ioi,r Tli'Jiv.cSf Iv- 
yi)fivi HiTicäf.'Qf ^ r Met» t^ÄOf jMfiyiAsajjM«- 

318. Mnsfepgf ^üw.] AiwAfJ^oi ü^ f*i^ 330, 'AhATitti^vai.'] 'A^yüf. 

331, OtJ )<^ '7TZ0 {j^iv AKviro. "] OvJi m» 
}df nKnov TMf y^Tti rov 'TToKifiBV ^ f^Auy y^oju- 
yni. 'tÜt' '«57»', KtTfe ^rw rtJhaWy J)a to Tiijipea 
fl)f « ^oAg/!*©- MKiyrnvu- 'A;t»67o.] 'Aj'tt I^, 
»ix.uoi'. 

332, Nifly.JNgwsT.Siujoe^vOittJii;«*.] SvjJjetgjty- 
CPif^tu. KivvvT^.I 'EKtv^yn. 

334. nj;pf<^.3 TÄ^if. ^eihAy^.^^. r^.rd/(jMi 
MilA^o£^„ 'ETnASwf Tp»«»'.] 'EASsJy c^ Tp«ctf. 

3^f . Tf wöf opfxj)«7we.] n^^Aw^^toj' T03 )C5^7«. 
«y' Wj X? Tfday. 

335. Neijuarer.] 'EAo/df^pwwEKj iTiiT^n^i. 

339. K6;ö:.(r/<Ve.3 Ksxotf-fwijU^«. K«^«/kAfo- 
^C^v."] TIctCBf j«, x^ti ?/Ao4af<ffe'saT€, "Hyx»', ä- 

340. 'A^i5tt7T5.3 ''Aifo&«r ;^ ;^eJ''j e^'^T«. 

341. 2(pöiV.3*Tfaj'. Me7tt«e^/fl'/v i'ovm»'} 

341, Koiv. I A 1 A A' O X 

'Ott-ttütf cTbt/'Trc Q^pücny g<po7rA;^ö/|n^j 'A^ot * 

5 1 'A'Tf « J^w, '7n)?oi' <re gTT©- 9ü'^v gp)c©^ oStvitüv 5 Confifterc, & pugn« ardenci occur- 

rerel 
Etcnim primi ad convivinm vocamini 

ä me, 
Quando convivium proccribus para- 

musAchivi : 
Ibi jucundas aHätas carnes ederc, Sc 

pociila 
Viui bibere fuavis, qnoad ufque pla— 

cuerit : 
Nunc verolibenter videretis, etiam fi ■ 

decem phalanges Achivorum 

Vos^ ante pugnarent fxvo ferro. 
Hunc autem torve intuitus allocutus ■ 

elt confultusUlyfTes, 
Atrida, quale tc verbum fugit ex fep- • 

to dentium ? 
Quomodo dicis in bello remiffos nos 

eflc, quando Achivi 
In Trojanos equorum domitores cie- 

imis acre prselium ? 
Videbisfi volueris,iique tibi haec cur« - 

tuerint, 
Tekmachi dileftum patreminter pn- - 

mos pugnaroVes vtrlantem 
Trojanorum equüm domitorum : t\i 

autem hsec ventofadicis. 
Hunc vcro fubridens allocutus eß rex . 

Agamemnon, ^ • • 

Ut fenüt iratum. contrario verö ille 

modo excepit fermonem 

Generofe Laertiade folertilTjme ü- 

lyflb, 
Neque tc objurgo magnopere, neque 

hortor. 
Novi enim.qHÖd tibi animus mps- 

ftoribustuis 'AVTtSoKvmu.'] 'ATmvTaow, fWTx>.^v. 

343. ITpöTW.] IIpwTr/. Su'tKai. AaUTcf ei- 

344. rip«3"/.] ToT* iMvfxßii- ^EfOTfki^oif^.^ 
34f. 4>ixÄ.] ng;(r<p/Xw. «efJ». 'Oj^dtAiÄ.] 

w«}'. ' " '' ' ■■ ■■'•'/'.'■'- ■• 

347. Nu« 5 ^»A,»^ x' o^^Ti.J Ntw 3^ nJiioi AVj 

3fo. TToioj/ (^8 'inrQ-^v';^ tpK©- oJ'ovTeiVi] 
'OvöiQv TvTop Tov Kffjfiv iT9Ky.fiffas TM re» Keiiriv. "Ap«*.] Nuw, tt;/ Tj^ASf«»'. 

3f3.''04ga<.]''l<r^j, ;&tÄ7«.*Hv fc^A>i<»a.]'EÄj' 

iS»Ai1. Al JttV 75/ Tä ^^«Aw.] 'Eaf l«ö7 <n TOAfc- 

3^4, Tl^yLo.'^oKTi fM*))}«?«.] 'EVToTf /jy^^TAg^- 
3^5"» 'Ar6^A/*/J *Kvi(d<p^^i ynL-TüXAy dft'' 
fMif «o/xoT«. ^ », <t(^«0'«. Bä^h^.] Ai;^f. 

opj<<3^P7it. flÄKtv «A' oj* A«t(^«To /i/üJSror',] 'Ay- 
Ti 74y H{ Tiy h>etirrio7 '£7ifs4*» /^7ijg?s<?«, toi» 
\o^y, "^o^v "ß ^TTiiVi vuuiTPUyovKiyH. ria-' 
A/y.] "EfJLTraKiy, «$ ri AvdmiKtv. <J^ ht<jj>riai» 
aA\07t, 'Ek J^d/TifH, Aä^jtt.] .'Eaä{s7b. 'Ew 
fnhdCiTV, (üiicpi^i. MuSuj/.] T^k a6;;>>; r 'O- 
(tüosiaf, 

3fi.''HT/Ä.;^ t4#> O M H P O f 

Hmec ^viot oth, nai ^ (p^vecis ax' eya» tE^# 

i25 fl':7WJ', Ttfif JW, Ai'TTIgJ' cM/ry> pJl-Q pgT CÜhVi " 

KoM f^ToV vGin^fisiv i^v Y^&mv ^AycciJJifJivcat'y 
Kai fMv (peavnati/s iittcx, <7i\e^vfcc tif^ariuShi, 

Ti »^cooseiS 5 Ti </l' o'TnTi^^eis -TroAf^io ^«pu'^J 5 

AMo. 'ttüäu 'ZO^ (piXcav Ito/^v hi'CoLffi jKP^^i^ * 
',Q5 (päord^j Ol [UV 'iShwi mjiv^l^ov • « yi fynyi 
J75 'HfTMo-^ »^f(^j'* Treg/t c/i' ctMöüy (pa.(7i ^«^, 
"^H TTJ/ ju^jyi aiip 'ToAgf/ttf flVflAf^i MujtWÄS Benlgnacpnfilia cognJta tcftet. eadea 

ennn lentis qus & cgo. 
C^in abi:ha:c autem in pofl«rumcom» 

pooemus, fi qupd male nunc 
Di(aum eft : hatcomaia du. irrita fi». 

ciant. 
Sic locutns, hos quidem reliquiullic» 

ivit autem ad alios : \ 

Invenit vero Tydci filium magnaai- 

mum Diomedem, 
Siantem inter equos & currus com* 

pados. 
Juxta autem ipfui?i ftabat Sthcndtw 

Capanei fillus. 
Et hunc quidem objurgavit conlpica- 

tas rex Agamemnon, 
Et ipfum voce coaceptä verbis alatig 

allocHtus dl, 
£beu Tydei fili bdlicofi equüm domi- 

toris, 
Cur trepidas ? cur & circumfpicis belli 

femitas ? 
At non Tydco ita placebat trepi- 

dare, 
Sed loi^e ante dile^tos focios contra 

hofters dimicare : 
Sicut dixerant qui eum videtaint labo« 

ramem : non enim ego 
Obvius fui, neque vidi : ^iis verö eum 

dicunt prarftiti fle. 
Certe enim linje bcllo intcaytt Myce- 

has , . - • (jmIo.. "At' i-yo -5^.] ''A'5^ }^ \'^d. ' U/xTOfBi/Ttt, amirovvvTiiy J)ctfjut^fj^öv. 

3<S3. 'M.i^AfxmhlA.J 'AvtficahiAi ptzhrcUA, -atm-y^ ^ Vife u dnff t i o y . 'A>A« Tjo^rTfr S^r, «,'?\Xtt >r 371. T».1 'ETrippufxet. am^pnfMTJKov. I^tw""- 
cr«f.] Kd/75f^«,;^j'f, mvJ^;Kj£ir 'OTft-^^&i. ] ^£ä>5. O/cTt^Bf, ^Cä.Kav^IoyJ,s-lw367nyiifu9fJ 'A- 
awTzti autVm. 'Ayctva.-/} tiffat 3 lv.tiv©-)i-7ni^^jj^0y 

?^VM£iKlw r AAhfpoy AVTVyai 'vsfi<Tßv7i^i.TlAf*r 
i/j'ovhxQ-^ K77>Y eii "Ap;iJf, Xv.^z TvJ^a tpv^Jk. 

'^Klmas AyA'^oVii<pu'^!"AJ^^,gv:i /■^i^ifAffäf/ijoi 
cüJtbV tifJ.pii^/wSpüi ^^avJhfAiijTvj^A pi. ffvo.f,Öjßr ffeiViJhKl'OtV. ' (/.HA oAVTiy ondf^utn pAÜ\A. ^Em2\.9^>y^( Z.y ti 

rie;^ (jJaö»;'.] '^E/!>t'4^<35j' iT^ •t£/ff(pihay ijfti^uy "ß-i-f^ACi^vv yjfiviKQ.y^ySyAjyJ^cru^xfJUi.^^iicrni 'A- 
Am<w*t.] neA€/uip^^. -. _ - . or r -'j«." .' i ; ''^jWAi^.vixS.ra.Tpi'u'TA. 'TTn.^'afet'VOf ^^vi^Kfi/lA 
374. Pf^«»' io^J'Tc.i OTWvffcWiJt'/i^^iroViK^/l'Sc«'«^^ ivi<f)>£oyTa.s ffv>J\ACay AVTvv, dyMfH.,. 
.^.- .- - '■■ 377. 'Akt/- I A 1 A ^ O X CA. 

Orpa tot' lij-e^iBW'j'8' h^ 'w^s rci^x QvfCvi^ 
Kai pa fJ^^ ?ii(STüvIo ^^S^J xAAtbs ^xapys • 

*A>?ia Zi^? 1-7^^, *:>^i(ntc crvi^oe, (paui'^v. •!=*# Hofpes, cum deo pari Poljnke copias 

cogens, 
Qui tuiK eafka pofituri erant fiicra ad 

moenia Thebes, 
Ei vaWe (üpplicabant ut darent incly- 

tos auxiiiatöres : 
lili autem volebant dare,3cprobabant 

iicut hortabaolur. 
Sed Jupiter averjit, üniftra prodigia 

oltendens. 
Hi autem poflquam abierant, & in 

viä progre!Ti ruerant, 
Ad Aiöpum vencruDt juiKofumr^ hcr- 

büfum : 
Tum verö legatum Tydeum miftrunt 

Achivi. 
nie verö abiic,inultaßjue uiicenit Cad- 

meos 
CpflvivaDtcs in domo-' vis Eteo- 

clese. 
Tunc non licet hofpcs eflet agitator. 

equüm Tydcus 
Pavebat folus cxillens nuütoj int»r 

Cadmeos : 
Quin ad certandum provocabat : in 0- 

mnibus autem vincebat^ 
Facik: talis ei ansiliatrik erat Mi- 
nerva. 
lUi vero irati Cadmei (limulatores e- 

quorum, 
Revertenti denfas infidias locaverunt 

ducentes, 
Juvenes quinquagintl : ^üo auteqi. 

dudores erant, 377. 'AcT/^©.] ^loDi^ö. c ' ■" 

Ceu J{ ^<nv <u 'motu 7?«f, Sv i^u^irrcu.o tib/h- 
T«f. MJcfcj Mf vtuj Tni^Ttux'aytv, Kai «m 'Tot- 
^AKtOtj &V fMfai^TOU Lv T« A J^ Z. Tiou « Ai-; 

ylTiIJciUy /jÄi au <pv<riv cv^ t» 1^ . \ 

379. KA«TKf.] 'Ey«A»f8<:. 'EwT;t8f«f.} B-onffl^^J 

380. a6(M%;«".] ^*"*"* 'E'^r^woj'.] Sv^T«'?^ 

381. ''E71!'6'4'6J'.] 'Ex^Aüct?. net^»«rÄ.;j 'E- 

v»f7T).1 IS.euiffifilli^^v, 'jfioi'j^o/jof -i-^OiiCas. 

383. 'Aotutjbj/.^ noTtt^i^ Bo/a77öf, BäI^u^jO/-- 

^diM rrixtJ» 'iyjiv^Ttii If tf« S?i ;^ xep(^©- <to/«- '384. 'At^SAiJ/jU O^ TUc/m ST=?AoW.]'A^77 Tj 7^7? 
385:, K/p(,»JOT67ü.] K«tT4A£l^€. KBtsT/liCHaj/Sif.^ 

©nCas-' . 'J^ ,■-■-' . 

38^. AÄfiyü/otl^f-] Eüft)p(^8(«^«fi ls7n>(w5i<;Bf • K*- 
T* e/Ä'^-«t.] KÄ7«t T a/;«*;'. oy o)Kict. Binj 'E7tc- 

387- S^yoi 'iSp im.'] Koi-a^ c^^oTse^xo? xj «pwf 

388. Totf^«.} 'E^o^H-TTJ, ot;Art,S«To. 

38?. 'AsÖAao«^.] 'A^vi^eö^. n£^j{ÄtA.»(^€75.] 

3^0. 'Pw/<riw<r.] EvKoXöf, petcTift)?. Toihc/,] 
ToiewTJi ajur^. 'E-^ppoO©-.] Bonöof. 

391. XoKaenifj^oi^] *DpQ//cS-ifT6$. KipTope; 

39a. "A^ Ä^cpp^^^&t.] Elf TB^öTü ep;)(,0|U«- 

Atfc^. 'mhvAvo^. h'ox'^v.'] ^'EviJ)><U'' ETöw.] 
'Ex^'Stow ASAjj'S'O'TWf. "Aj^KTgf.] 'E^Hm-ycL^v 

XC9VH. 

394. Möiiytf ^144 ' O M H P O T 

395 Tios T AuTo(popoio fj^s^ÖMfjL^ Auy^GVTfisl 

TvS'Aisi^ ^ TQiaiv aiei-ücx. 'TroTfJigv l(pnM • 

Tlccv^ l'7re(pvj Iva, <f cTop 'lef oiyfjv ^ vee^ * 

Mmov clqjh 'zs-^iuM^ iSro^v meQ^eosi 'Tn^aiiui, 

Toi(^ iLuj TvS'^i AimaÄi^ * ^Ma rmv yov 
-400 Teivccfo eio ')(ep€ix uclyv^ df^ort Si t oiuelvu, 

^'r\ fr r»v / ^ A '^ "«iMianrsItantiorera. " " " 

ii? (pcCTO, 'ro;/d^ BT! 'BJ-^aifpn TC^H^S L^lOIJ/tiö'Tnh f -^^- """= ^utem nihil rerpondit 

-Ai(J^{S-«5/3(XotAii©- aviTrluj odSbioio * 

40 5 H^« 5 Tof 'Tvx^'n^v \tJcy clfji&ivoves oup^'ju-gO' e^) * 

Keiyoi Si ^(peTipYicnv drocSttÄiTiaiv oPigvlo, 

4 1 O Tai fJ/Jl fJißl on^TiQßtS TToG* 0/^/>l h<^0 TIjU.^, *^i!ufi'^ ÄoSok;" ""^"*™ " ^' Matoa Haemonid« firnüa immow»r 
iibus, ' 

Filiufque AHtophoni ia pugoj Oabüi, 
Lycophontcs. -«»''*« 

Tydeus tarnen & hisdaram raorte» 

mtuht : 
Omnes interfecit, unum vero folun 

dimifit domum redire : 
Maonem itaque dimifit, Deorum fi- 

gnis parens. 
Talis erat Tydeus jEtblos: fed H- 

iium 

Genera vit fe ipfb inferiorem pugnl, at 

facundiäprseftantiorera, 

ic dixit, huic aut< 

fortis Diomedes, 
Reveritus regis increpatiooem ven©- 

randi : 
Huic vero filius Capanel refpondit io- 

dyti, 
Atrida, ne mentiaris, Iciens vereio- 

qui : 
Nos quidem patribus longd fortiores 

gloriamur efle : 
Nos etiam Tlicbes federn eepimus le- 

ptem-portai habentis, 
Paucioribus copiis duftis (üb murum 

firmiorem, 
Freti fignis deorum & Jo\ris auxi. 

lio. 
Uli autem fuä vecordiä perie« 

runt. l 394. Mäiftif.] Tov MetiovcL vvis s^yal^ovTtu 
Knpiiy^ ycyvkvout J)a ri [xovov ewTov azoäü- 
iVtu. *\z(j}v -ß w ro ')^'©- <T^ ;twf üKAJr. A/o 
.^o^TiKcv iiv, vCa^dv ewTiii. '^O^v 3^ ^a^i(xia, 

39jr. MffgTi?©^«/!^©-.] 'TTnußvnvKof iv izS -^n- 
cVSttiÖJf?. JA;^:.;;::■ -3*>v 

fiffov. Tl'aTuov.'} Mo^v, 'Saj'ÄTgi/. JE?>?JC4J'..] 'E- 

397. "Ewt^rff.] 'ActtAeV. '•Etpov^crsv, "I«.] 

*A^t«. 'A77?Aüa-e. 

398. 06«;' 7t£5tew7 otShVö;.] To7f <^ S*«;' 

399. Toi©- i^Jy.] Tfl/«T©- wr. Al^A/O*.] 
*A7re '? AiTwAtöf ÄVJjf, 'AMfit Toy qoy.3 'AMät 

400. TeipAT).'] 'Ei^nnv. .ET«.] 'Ecwt». Xi- 
fHÄ.] X^'g^VÄ. Mfltp,^»!.] 'Ev ^ttbaI/xw. 'A^- 
pMcTfe.] 'Ey Q TT^ <hipiM)Pfeiv. TIavv y> muTov 

ViOif. 401. Oü77.] OvJkfMif, "HTBif, i^. nsoiT^Jk. 
4o2.'Ek/'0-W.] ^E-mTihnhf^uku-ljiv, Ait^i'e/o.'l 

403, T/of Kamv«©-.] 'O 2;&^;/£X©-, 

404. MÄ^«^'«^'] M»4<^<^S". '£ot5»(«J^©-.3 
Elcftyf. JUjJAfjSfJ®-. 2ä?ä.3 ^AaeiCa^y att^Sf. 

405". '^HfjtHi rot TiATifay fAy' Ä/A«Vo»'€f oü^o- 
/^' 1^).]^ rigei eaiuT» Xfc>« SStj'S^O-, ;^ A/0- 
fA.iiJ^ü(. ¥75/ jS /woyo/ «^ 'E'myovo>y €r£9',T(ji/»«- 
oxw C77T "Ix/oj'. "E-Triyvoi 3 frjtAwSifffBO' ^.^ 

l^au^/^A. 

406. ©iifi"»}? icf©-.] n6ej?£5t57x«f5 7tt«0«Caf. 
"EJ^©-.] "iJ^VfxA.'iJkf©-. EUo^.] 'EhA^ofdfi, 

407. tlojt/^n&v.yOhtyiTiCPV. ^AftiQV.y^Ar 

ps©- *££;k. . .,; ,,:i." -. -,■■:.■."' {|-"-. 

4o8.T6£/,€M7.] 2M/x«o/f. 'Apö^M.3 BoH^<5e» 

409. K«yo/.] 'EK«rc/. To W^©- Atpoüfitni. 
2<?€T*p»ö7r «7«<SaAi»tö7j'.] ^iS'iduii Af^riaii. a- 
vo'icfjf. Tili AVovivfynfMffiv au-T^ / Ohov]o.'\ 'A- 
/TwAofTB. . . ,:.-.; ,. 

410. •Tö.] A/9^'. *'Ei'Öeö.] ^vfK^TAeiQfAi, 

411. Tä-^*.] l I A I A A O 2 

'Am' oiyi 5>i, >§ vo^i fMStofJ/i^ S'gg/tJ^©^ ccAxWf, 

42 5 Xgperw pw^ufA^Joy jui€^-^ ßj}ef/.&, af/,(pi Si t axf cm 
Küpior 60»' iiSP^^p^^^ amTilva J^' a-^s '*^^-' * 
"flj tot' g-OTtoo-üTEg^z Aa^'aC(5V Hij'tu/'D (p<x,?\gi,yfe> A. Hy O mi Sthenelty i\tivat (cde« mooque 

parcformoni. 
Non enim ^0 fucccnteo Agamemnon« 

padori populorum 
Conorcanti ad pugnandum bene ocrc« 

atos Achivos : 
Hunc etenim gloria fimul lequetar, C 

quidem Achivi 
Trojanos debellarint, ceperintque Üi- 

nin fäcrum : 
Hiiic ver6 vice versa ingens luftus, A- 

chivis cxfis. 
Sed age, & nos cogitemus de impetu» 

osä fortitudinc. 
Dixitj & de curru cum armis dcfi« 

liit in terram : 
Terribiliter autem fonui« xs circa pc- 

d^tora rcgis 
Qui concitus ferebatur : vcl fortifli- 

mum virum metus corripuiflet. 
Ut vero quando iu littore multi^o 

fludus maris 
Concitatur unusfuper «lium Zephyr« 

fubmovente, 
Inaltoquidemprimüm attollitur, (cd 

po'tea 
Ad terram fradlus vehementer frerait« 

quin i^ circa promontoria 
Tumidus ta[>igiatur,expuitautem ma- 
ris fpumam : 
Sic tunc cont'ertae Danaorum move» 

bantur phalangcs 
Indeiinenter ad pugnam ; Impcrabat ' 

autem fuis unufquilquc 411. TiT?*.] n^ö"{pwf«OT5 VfMiVKf) viark^a 
413. Ne/*€(7w.] Mft/x^ofMu. 

41 J. "A/a' 'i^'iTVU.'} 'AX0A«S>tcW/. EV YJiV.'} 

417. Miyx Tiiu^Q-,"] M8><9MAü^.A{iä>3<VI«y.3 

4iy. 'HfÄ.] "E^jJcM. Keu'i^V dvv 'iliy etgJC. 

Hä-^i «£^.»'(9~ To;' Koi^voyy rov ^kk^y • jy 

T»K «tf^Twr. 'Aa!]".] Keti^AeCTC. Xet^^e. ] 

45^0. A«yOJ'.3 'E;t'23'X«X.77X^f. (petKTWi. "E- 

xof. j Tliei<p^.siKiuf, TIC o-jrA«, 421. 'Opvv^.i^K.] Anyei^fJi^a. 'Tto x^k.] 

'Tip' 8 AV «X*« T-Sro XSf TttXÄ?»?^^* '3?' cAs- 
Of «AS.] 'O ^O^I^ vi^tihiv AV )(S« Tc;/ TO- 
VV K^fTi&tKOV y )^ '^•VtUOV. X^TDl dviKH" 
TOV TJVA KStTifetAgy AV TK <f^Vn{Ml.rQ- Ttt 

4ii. noAy«;!^«/.] IIoAüTttg^-Xy. inyLhai «- 

4*3. ''Op:'yTBU.]A/€>«pe3).ofjW^.'E3a 001/75^«'. 3 
^twi^i. yrv^ov, 

424. T«t /j?gjo7tt.3 To itg^TTiv, ^ «epp^. K»» 

pßTtt/. 

425'. X4fö'<i).3 Tm 7«. 'PMjyüiM^ov.] n^ö-fHocm* 

e?f »X®"* -A/x?! Sir Axpe^.'} Ilsei jj 7a dxfa- 
rne/A, : 

42Ä. Kup7tj'.3 M€7i«£9>', ti^iiAo»'. 'Eoi^.3 
Ok. yjzrof^v, 'Atzo^^u'«.] 'ATreppiT^Wj &äC«A- 
A«. 'O Ty«-»©- fitTVLipo^.. 'Ahoi ÄT^Io».] Ti 
pjopTw/sf '? .^«AÄMXf ijröChiif^A. Tvy A(p^v. o-aj» 

X^ (pVKOflflAffJ. 

428. NaiA«^gft)f.] 'A(/)ÄA«79«f. et'^Taoczaf. Kfc- mm T46 Ö M H p o r 

'liyifj(SV&}V * oi J^' cc-Moi cItcIvj '/cn^J> (ö(^ ^ fOATlS 
43 o Tc(XJT3f ^oV l'TTftö^ g^j'r' o^ grj^iffiv ojMuj) 

*T<^^eoC rTViyuÄ' l>{g.lJiirey TtO &}j3poi ^^(ÜVTO, 

Ov yi TitcvTwv riev ofJigs «S^p ©*) «cf^' ia Q^pus, 
'AMa^Aftfovr' ejMiMyLTn, -TroAtKAjjTrji «T'gjr^J avS^es» 
flpai Q rvs fj^y'ApuSy tIs q y^vytcoTns 'A^iwYli 

Aj3g©j dvS'^C^Qvoio y^.cnyi/rnr] sTocpn IF5 

Ovß^v^ e^^^e y^pVj ^ ^ t^oj») /3cm »'(J • 
'H ö^ij/ j^ TDTE mx©- ojJigim' gft^aAg yjeojca^ 44 I>ucum : caeterl vero taciti Ibant, (oe- 

qoe dixifles c 

Tantas copias fequi habcot^ in pe- 

fturibus vocetn) 
Silentio reveriti dudores. at circutn 

omnes 
Arma varia (plendebant» quibus iflduti 

procedebant ordine. • - - 

Verum Trojan i perinde ac oves locu- 

pletis viri in caulä 
Innumer« ftant dum-«iulgentur lac 

album, 
Magno fonitu balafltes , auditä voce 

agnorum: 
Sic Troianorum fremJttis per exerci- 

tum jarum eil excitatus. 
Nee enim omnium erat una vocifera- 

tio, nee una vox , 
Sedlingua miftaerat, e mulris nempe 

locisconvücati fuerant homines. 
InlHgabat autem hos quideai Mars, il- 

los autem caefiis oculis Minerva, 
TerrorqueSc Fuga, & Difcordia infa- 

tiabiliter furens, 

Martishomicidae Ibror (bciaque, 

Quae parva quidemprimum attoUitur, 

ledpo!tea 
Coelo condit caput, & fblo ingredi« 
; tur : 
Quae ipfis & tunc litem utrinquc per- 

aiciofam injecit in medium, 
M'TSVi. ...... . 

• • 431, riMX^AA.} A,»«po^-, Jf) TO^KV^CAfJUt,^ ;£<- 

433. "Qi'sf.] ng^CÄ7tt.n.oAt/^,«/Ao;'0'-]noAo-' 
T^ro^K -^ <t. > • ■:■■ > - * '- •■:;-• '- M ■ ■ 

T«7^97, 'TT^CÄTTäV) J(^73<^f «TAX. . 

-'■':. r 437. 'OuOi.^ "OfMiQ-y aüü-ref. ©£?©-. ]®P»f> 
^§vCQ-. OocA' iÄ.] OvJ'i fjüet ^ cwT».r»jv;.3 

438. IIoAüÄÄWTB/.] Ol lic 7ni}>^0v TifTtTiV avj'w 
^^9.'Slf(n.'jAin'i€if».'7rafdpf*a.Hf'n7it)ht(A^v, 

"Af «f, 7«\j 3"£>Xtu;äf « * a£(wS.. 

440. Aeifxöi T, hJi ^ofl^.J "Aps^. :39 ..'A- 

"t'TTTni. "Af«f.] 'H ir^^iAa, tk ttcA^^/Ik.. '^H, 
aafutToHcßf St.ftSi "jippici^./^A^^MTfl/.j/A/i/o- 

'f cOfMf. .;>;!. r 

441. KeKnyvn-m.li 'ÄJ'iK^^ y>%(AA. 'Ewj«.] 
flAH. (Oyjt ^57 Q (^utt»ry<t<Ä T0/ÄÜ7«.) 

44i-"H7?.]"H77f''Ee^f.'QAi^n.yEf oAi>?y 4^ 

x.ofX'^©'. . 'V -■. . ..:.;. . - 

443 . 'Esiietf«.] Ti^ffiTnKAOiv, nyytat* Kap«.] 

444. "hC?/?.] ''H77? au/ToTf . TI'vn.yLtQ^c^tM.' 

'O^iöf w5ct ^^iTihv: lA'ios^.'j M&tk^v ^p««»!' 
;^ 'E^^t^ÄW. 'i\>V": 

44f/0- I A I A A O S A. 147 

'K.ocÄvjeo^priyta)» * a-rrc^ a(7CT(5fej of/,(pccÄoeojztj 
"^Ti^huJT XVlwAitOT, 'TTdAiis cA,- opv^yShs opcöpei, 
450 "Ej/<^a<(r' a^u.' QifJi^yt] i? >^ öuj)^Aw -WAg^ clv^t^y, 

'eis J^' oii j^a^t/^gcppof 'THi'TVjfj^i yjsf'T opearpLJisoyTis 
'Es jLuo-ycr3c<j<^ avi^^ä.yh.S'wv O^Q^f^V ti^p 
Kpyvau OK iJJiyLXcavy y,QiMi eyroed^ '):^6S^^'^^i 
'455 To^vSiE'n'Tr\/\g'ai S''^'7n)vci>- speaiv €x7,fg 'TroiyL/j, 

'E&^is' ö^' ■^ePHd-x"^ Qxh<jm<iM,ji 'Ep(«W;ip., ^'^SepöbT'"" ""' ^"»'"''^'^ 

460 'El- j lOe-roV^ OTfl, ire'filM /-' a/ o'^'t»- am " InquetaemBxr.paKtre.it autem 

Cufpis aerea ; eum vcro tencbrse ocu- 
los operuerunr, Gradicns per turbam,augensgemituin 

virorum. ■ , 

Hi autem quando jam in locutn u» 

num coeuntes venerant, 
Commiferunt fcuta, imäque haftas & 

robora virorum 
^reis thoracibus indutorum : . c]]|^i 

vero umbones habentcs .^ ^ 
Appropinquabantinvicem, multus au- 
tem tumultus coortns efK 
Tum vero limul cjulatus ^ jadantia 

erat virorum'j 
Perdentium &, pereuntiura : fluebat 

autem fanguine terra, 
üt vero quando torrentes fluvii de 

montibus fluentes 
In convallem conferunt ciun impetu 

delatas aqiias 
iScatebris ex magnis, concjvum intra 

alveum voraginis, 
Herum autem procul fragorem uk 

rnontibus audit paftor : 
Sic iis commidis onebatur clamorque 

timorque Al^^fA')(CLK'>tm * tdV 3 (TJtoT©' Qoy c^a^Xv^v, 44J. '0(peA\«<7a.] kv^>i<m..'Z'jr)vcv.'\'ZriVAfiMVi 
.44^. 'Ei ^(yv."] E'k Tc utKT^^oV ^exoy. Sm- 
* ■ 443. 'Oft(pÄAoSM«/.] '0/w^«fcX«f gp^KdiUj 1^- 

449.''E7i\ta/'75.y E55X«ff»*C*J'5«)>'/^of . TToAJj.] 

45'o. 0)/!M>yri.'] 2T5f «tfi««?} oAo^fp^? r «'^0- 

vimvmv. Tl'iKzv.'] 'E')SJü'sto. . 
45'y.'OMiuj7öC7t> x) o^^v^t^öI/.] üZif n 90- 

45'J. Xfi^ppo/. j Ol •^(JtZv©' piOVTii 'TTiJiifMi, 

•KÄ7Ä^of«r.' ■' ''" •■'«•■■-•:'; ^•" •'■'"■ Vi! V[y 

4J3. 'Ef fjuffjAyKna.i/.'] Elf aoilhov '^omv-j 

'ip^ Ol/M \\^ljäffyitäU To vJftip &^ J)fit(po.piWr TO-r 4J4. KoiAHf,] BASrsjA^/EcTTi^;'.] 'EfiroW/XÄ- 

r^' )f^Tit<^i^i(AiJeov o[/.Cei.av CMirov. E'/f mJ) Q ^^ 

4yf. TayJljT?.] TaTw:/ q T':TOTa/t^.THA6crg.] 
n6pp!y.f<Ä;c^V.A»77ü:'.] "^H^Vi-^'^op. "ExAvsi',1 

c«, /Son. 

4j7.nfa»7Bf <A' 'Aj'77A0;)(^©-'Tp»6)J'gASJ'AV«/^g5S 

xopUfnV.] ^ Av-rtT ,11^0 vdxn. Hai uk Aioiti AtofAM~ 
<hi Äe«r<^'« '»ösTc« j Kai tpetciVy 077 Uv\iot «stgso- 
Toj^ nivt}pn^eLV^A?Xot ^,QV,Wei ' Avvho^i aKkj^ 

7Vi. 'E^i p «Ax«, Ä-sr' e^atocroj'©- 'v§^cu r Tiojn- 

Kiy4<^Vi n Tnlovy }^ oTiK'niai. 

45'8.'£o'5-xor.] '-A>Ä.^c,')^oj'Ä(o;/.0J^ytf"/ÄeAi//.] 

45^9. Kopvö©" 9«Aoi/.] KctTT^ ^äA.o^'.E/j TüÄra- 14* O M HP O T 

"Hg/t-arg e/i' (üs 071 jripy^ cvt yt^^Tipri vay,ivYi, 
Tdy 5 '^^^'^ oroS^v t?^Ce v^eicav Ehe(p!A/j(f)p 

Ovmof ^vq'^ ^Äwmfeij aJö? ^ T'M*» 

'AMw^is eTmpnarf^jy avvp <fi ocvS^^ IS'iOTmXiC^'Sy, 
EfQ' e^aA Av.dr[MCt}v^ i^ov Tg;^jt^r/©« A'/cw 
'Hic^^or, i^vAg^v, 2//<9flcnoy, ov ototb fAtimp 

Töj'g5f56 (MV i{^Äeov ^ijj^eicnov * v^ nvy.iS<n 
©pgwfo. (p/z^isaTTEcJ^yj^j IMVwu^a^f^ $i Ol odoov Cetidit autcm ficut quando tarris la 

lorti pugiil. 
Hunc autem proflratum pcdibus pre- 

hendit rex Hlephenor 
Chalcodontiade.s,magnanirHorumprin» 

ceps Abantum. 
Trahcbat aurem extra tcla.aipidus, ut 

quamprimiim 
Arma pracdaretur : brevis ver6 ei fult 

ifle conatus. 
Cadaver enim trahentem confpicatus 

magnanimus Agenor, 
Lacera, quae ei indinito ä clypeo, de« 

nudabantur, 
Vulncravit halUliasrato, Iblvitauteta 

n>;mbra. 
Eum itaqut; reliquit animus : fuper e- 

um verö pugna coorta elt 
Ardua Trojanorum & Achivorum : hi 

autem, lupi ücut, 
iDvicena irruerunt, vir autem viru« 

manu occidebat. 
Tunc perculTit AnthemionisfiliumTc» 

lamonius Ajax 
Coelibem, fiorentcm, Simoifium,quetl| 

olim mater 
Ab Ida deicendens, ad ripas simo* 

entis 
Pcperit , cum parentes fimul Iccuta 
eflet pecus ut rideret : 
, Propterea ipfum vocabantSimoifiuaj: 
neque parentibus 
Nutntia caris reddidit, brevis enim ei 

aetas 
Fuit, ab Ajace magnanimo lanceä do* 
mito. J^6^. "Hetwif.] ^ETnnv. 

463. ^E\ACi.2 K*T«AH(pS. 

465'. "EKKi fA' var' «c ßiKiav.'] KeuC'^et^Kiv 

«JüTtflt^ft'Stf T ßiKuv. TfAMffli, ^ etI'*S7»0(?M. Bfc- 
Aä«, A«. A/ÄiW. StA«. T<t;)(fsa.3 Htt^ui. 'O 

4<f7, 'EfuovTtt.] "EkkovJa. 

4^8. Ku\}j*J'77,.] 'E{77;'<i'<7W77. Uof' AouiJlQ-.'] 

469. OuTJ/fffy.] 'Ex P(«£?< ItTpft'a?. Hwrw.] 

470. 'E-s-' Vu/rw.] 'E4ir' öx/tw ;^oi/(u. "Ep;;'»'.] 

47l.'Ap^«tAtoj'.] X<tA€7roc, J^o»'. Ol '^ Xü'xoi 
^f.3 Qi ^«rijttu^AJ;t&)f.A/AT0Äp77WH77Xoy r ^«b. 
'O j)' ^''B-O'ÄVecrc^i?«. 472-. 'A>;;mAö/< imptfctti'.] 'E(p«pp»<nM' ctAA»- 
fiOif. 'Ej'vom?u^iv.2 'AvifH/i^oviiiv. 

474- 'HJ;&«oj'.] MiAsoj'. t^}pv. 0itKs^v.2 
'AKfMtov. äytf viov. 7:ifMtiaioy.2 T^v 'Ai'ös/t««- 

?©■ ü4«a67«7b>' T^iof. 'Es7 «Tfc j(jti 6T»^ 

rv^(p«f. AijhlxQ- /fc ;mK7tt TA OfM "itTftf At- 

^«. a/7r$ TB JWja^wl a'w' öi><?jS ^h?» >jst5o- 
?*!'> JC5U K^v^v. KÄT/«oa. ] KÄTcp;i{0itt4- 

«X^f> e ^, To7f ;;{«A6i7T T» "Sj^-hyr®- -pnr 

47<?. THVdTv.y A7ny^mnV)iTi)(.iv. 'E^z?« p«t.] 
'E'W«eA». To/.<<lre-/.] lovd^ffi, -mr^fftv. "Eari' 
75.] 'HxfiABSti. MuA*.] nt;'C*/Ä. 'Ic/^^aj.}©^«- 

^jj'T'ivu^f^v.'] TiiTn^tJtv (Univ. K«A«or.] 
'E)(«fA«f. 

478. ©fiT^it.] %fe;^^. :^_i'^nejiA. T* vz§9 
T«f Äfcfc'^j?«« pfCi^e/A. A)äv,2 '^ ''■* ^^w' 
;:^€oi'©-. 

A¥tUfi}di»7J^ 

480. 'le/Ttt.] I A I A A O X 

480 Tl^TtvyafviriovmxfßccXipiQl^, *io^' fi^^ov 

"H £pt T c^ «aju5|/j>t eAg©< fJi^ycLP^gio nn(püy,^ 
Aeivij ctroipii 01 oQoi g'za-' acK^Tar« '7re(^uc;töi ,* 

490 ni^a|ui5"r;5 »f^S* ofMy\3v d-n^vncrcv o^u S^uQ/.' 
EgCAJ7X(| ßy^cSvX) vsKuu sTi^a' IpuQWXt* 

495 B)i c^* 's^P^'^-'f x«)^y5i;6jüi^©- oii^'m ;:^Ajc<j> • 
2t31 5 /^^ e^'/üs /cöy, >^ a'UpvTKJi cTyg^ (pccavu^ 

'Ai/J^^'s a>cpmi7ajT©«» 0, iT' Bp^ (XÄiov ßeA©- t))««»',. Prjmutn enim ipfum vcaientem per» 

cuflit in pedore, ad manimam 
Dexterani : ex adverfo autem per hu« 

merum aerea halta- 
Ivit : hie autem in pulvere humi de« 

cidit, ceu populus, 
Qua in irrjgua loco paludis magnae 

iiata e(i: 
Lxvis, quin & ei rami In fumtno ver- 

tice creverant : 
Quamquidemcurruum fabricator mi» 

canti ferro - 
Excidir, ut curvaturam rot» flcdat ad 

pulchrum currum, 
Et illa qiiidcm arel'cens jacet fluvii äd 

ripas : 
Tahm fanc Anthetnidera Simoifium 

interfedum fpoliavit 
Ajax generofus. In hunc autem Anti« 

phus indutus-varium-thoracem 
Priamides per turbara jaculatus c(t a— 

curähaflä: 
A quo quidem aberravit, at Leucum 

UlyHisfidiim focium 
Percuflit in inguine, cadaver aliorsuih 

trahentem : 
Cecidit autetn.iuxta ipfum, cadaver 

autem-ei exeidit manu. 
Obhunc veröUlyfles valde animo in- 

tertcrtumiratuseit : . 
Prodiit autem per primqs pugnatorCs 

armatus corufco xrc : 
Stetitque valde prope cum acceflerat, 

& jaculatus et hallä f^jlendentii' . 
Circa le oculis converüs : at Trojani 

retrocederunt, 
Viro jacolante. ille verö noH irrituca ; 

telum milit, 480. ^lowt,."] 'EwiOfT«. 

481. 'Av77x/)y.] 'E^ cvcti'TTÄf, J)tty.7ieL^, </>* 

*ßf Ä/>«f ©-.'AfÄS^o^ii ^''»■©-.''Ef» eicfhi Jiv- 

483. "H p«t.] "H77f cAi. 'Ef HÄ^«.] 'E:/ ys-^- 
J>^ yy ßoTtmdJh tI^o:' "EKi&.y'Ehi^i. "Ea©- jj 

484. Ae/».] Aeitc. o^X^.'Atap Tt olo^joi.'] Ol 

rieipu.etff/.] Tli(pvxä'<^'v. 

48?. 'Ap«ÄT077n;p'j.]''Apf«t7tt ffi/|tA:7H;*ya;'. 75- 

x'latl'.A'jStüi'/.] Aa^-sysw-o^«. 'E»K 3S eie/Vf^^- 
486. 'E^i rrt/MiW-] 'E^^'7«i«V3'^'''*4ä^'•''iw^•]'A- 
487-'A^o,«5^rt.3S>»£<;t/vo,«VM-'^^A«j AVAyoa^oVy 
488. ':Bf€|'Äi<^^^] 'E?of<iC/fft. • 489. T^J^* ;(gL9* OfM\6v a.KoyVinv.'] Kurai T«Ttf, 
490. n£tA/<4'eAff.] Tleief.aa 'm>if'' Avn^&-. 

4Pi> BS^AMX«.] X^fXA-X&VlMV' "E^ctCi -j 

-^j^. 'ETSp««,] eU roiTi^v fJtk^Q-' 'Epwo»s- 

45>3'''He«;77t']K<t7Äoi;>(6rt, tTrsrtj'. 'ExTTiffijA.] 
'E^ernff?!». . 

494" T» c/V.]"Ef£;(«>TaT». 'ATTOitTÄ^^'o/«.] 'A* 

VCUpiS'iVTlf.&VfMV p;OAw^«.rj 'EXV'^THSjJjflJpjt^jy»» 

495- Kexopy9((^©^.] K«5&>:??k/<r^©-. 'Attd ft&^ 

4*^^©-. KSy.äfeAl'TB.] 'VA^KfdfJ^Ql iCXOfTn^o/joi 

4^8. Otl;)^ ÄA/CK.3 OuY^TWOi'. ''H;«^.] "E- 

4^5. Ntt- •Sed filium Priami nothum percuffit 
Democoonta, 

Qui ex Abydo veflerat ab equabus ve- 
locibus : 

Hunc ulyfTes ob focium iratus, per- 
cuffit haftä ^ 

In tempore : alterum veto per tem- 
pus pcnetravit 

Cufpisaerea. Illumautem tenebneo- 
culos cooperueruHt : 

Fragorem verö cdidit cadens, & foni- 
tum dedere armafuper ipfum. tJO O M H P O T 

A.i^f//n ^Ax^y, Töv ^ <7kot(^ ooo"' dyia-AuvJ/e • 

505; XwpjJöttJ/ (T'-vW/n ;C^f<5^;^/, ^ (pOt'cJ^/Ot©. 'E>C'TW/>* ^'ifeT^o^^^^^ Pugaatores, & 

^^' '** ~ "' ' '^' '"' " ^' ' Argivi autem altüm clamäruat.trahc- 

bantque cadavera. 
Reda autem proruperunt fflultö lon- 

gius : at indignatus eft Apollo, 
Ex Pergamo defpiccns.-Trojanos ver6 
adhortatus eft mclamans, 
Irruite cguum dpmitores Tro)ani,ne- 
queceditepugnl 
/*^iVis: quoniam lion illis lapis</? 
■corpus, neque Ferrum, 
■ Ut ats fuftineat iacidens corpora per- 

cuflis : 
Sed neque Achilles Thetidis filius pul- 

chras comas habenti's 
Pugnat, fedadnavesiramcruciantem 
animum coqoir. 

Sic dixit ab urbe terribilis Dcu^Sed 
Achjvos 
^ Excitavitjovisfiliagloriofiffima tri- 
tonia, 


oija,. Ai -ß T^v^tfbTmiiawTnt^TXxiYloiwTv T{ji^.^9 
^iyivj' p'-ßyyhai©-^o'^ v'o^©- v^KÜTWL'Tmi.i- 

}{g.K^-niJ.yQ Itt vo/M/uav yl/uay.Na^^ q,o In, -mih- 
AÄÄiJ^©-. Sxi77®",o T Tmk^. a.yvoSv. Sjwttoj/ q 

Jiß^KtiTloKVfMiKn- A««o>cO(ar7W.] "'OvofXA yjxuoy. 
joo. "Oi oVACvJh^iv MAÖei/.'] "O^i'cufi^ c^ '^ 

«/- iTTTö/'T» ile-Jetf*».. 1 . -.j i . :- : ■' " .■'•■' 
5'oi. Kopff-to».] KstTtt T x^75*i^or. XlipHöS'jAyf-' 

093«A//»f 75 oxoTD? \yJ,KV'\,<iy. "OwB-j^Keifl' PftreaC 
c* op^SrtCKfjUiti. 'fijf^Au-vj/S.] 'Aw<piJ(^Au48". '^fcS'«. 

j04.'Ai^,C«cr5 cf)5-]"H5^ö^ £^.Tcäi/p^«t..]TÄ P.^efc. fo/. "l-^^sjw.] '£'23-' c^SWä^ a^UMOWf, Ng- 

'l5T£0)/3, 077 Oi OTtActtO/ 0< X^T/f^OPTSf TWf 7715X«f, CT 
$09. "OpKVi^..,] 'O^fJATi, c0ejifp5<&6,^:/^' VZST«- 

p^Äf «7*. Xtf'p^^.] Mft^j..}<^ 0;')7(p^,rtK;»</Öf yJ 
jio. '£-23-« K «rip/xifölS^ ;:^a>'/ »^^Vrc/V)p(^.] 

' ■T.ia-.'A;'Ä5j4«ö$.].'Ay«^^^f^j van5^«v<ü. Ta- 

5 1 2 . Oj //ä;''. ] Ou ju;' »<'. "Hu jtO;«ö/d. j *Böx//!t)?. 

•4tipjÄw rfX^Äf.Ta.neftra.jKfltJac/a^Ttt»*,» ^zstS^vi'fi. 

3iwyÄ,« TD TfHK ;|^ (^cf«^ ')(}.> j/«m''7c7<'7n3XSpo /f. 

J17. 'A^- I A I A A O X A. 

K.oiTT'maiV) ocy.<peo %«pg (pi/\^is tioc^iai vrBrao^TSLS^ 

5 30 'EoE^aCfa.lli ?ipVQlO, gpCfXWIXJ ^ . J<9^ °5"* Grailiensper tufbaoj^ijUi rejuittfiuea 

^ pre^ittm videflet. 

Tunc AmaryncidetnUiorewf^tumim- 

plicavit : 
Pugillari enim faxo perciiffiis eft ad 

maUeoIum afperö 
In tibi» dexträ : percuiljt aiUcm Thra- 

cum dux virorum 
Pirus ImbrafideSv qui ex-.^o vene- 
rat. 
Ambos autem nervas & ofla lapis 

improbus " ' 

Prorsus confregit : illeautenj füpinus 

in pulvere 
Deciqir, ambabus maoibus charis Co- 

ciis paflis, 
Animam expirans : ille autem accux"- 

rit qui percuflera 
Pirus : vulneravit autem bafläadum« 

bilicum : at verö omnia 
EfFufä funt humi inteltina : illum au» 

fem tencbrx ochIos eooperuere-, - . 
lüumvero Tlioas ^tolus irruenteru 

percuffithaiU 
Inpeftore fuper mammap, fixa eft 

autem in pulmone xs. 
Propevero ad illum acceffit Thoas, 8t, 

validam haltam 
Extraxit pedlore, eduxit autem enfen^ 

acutum. 
Quo ille vcntrem percuffit medium, 

aWlulit autem apimum. 
Sed arma noo exuit : circumilabant 

enim Ibcifj 
Thraces vertice fummo comantes, lon- 

gasha(tasmanibus tenentes, 
Qui ipfum magnum licet exiftentemj 

& tortem& praeciarum, 


y 1 7. 'Aji/tff ufxt{e/Zuy.] .'A/^ceyt/J)ce«5 "TwJk Aid- 

5-18. X^f^ÄcTift).] X«e;a?iiiS« A{9^.BAH'n).]'E- 
€i€\H7T>. 'OHfvoiVTr.'] T^ß.^. 

520. 'I(uCg5sc7j^Hf .] 'l/y-^g^V« Wf n«pG)f. A/- 

511. 'A/wi^oT^pa 3 TivovTi.^ 'A/!Z(poT€£5i 3 aZn 
T» H^'TTtTeivo/jei v<Sj^. Aetüf.] At9©-.'AycMeAif.] 

%^^.^ K')(p.i.'\ Eaf. Nu«, K^^Ka. AttmAo»«- 

513 .KÄT775(n. ]K(!tTe^(nv.''Af<t9dt) p(«ps.]'A/a(j5o- 

5'24. 0V(MV cumTnieiav.'] HieKp^pf-^iyjUi, r 4ü- 

5XJ. OoTtt.] "E^öcts.'Ex; r '^twS, yj^T ^XOTraf. 

ya^. Xu«7^.]'A9e?'«f y^i-xj^t- XoaM?.] Tä 

iyjepct. e-jB-«/« HiAhToL (TVppHY) ^äwSni ^Kil ' «-/bTI» ipya. y^HVf }y fM)Ji7nji Tiüifiv rlui cuTriKeKny.Tti- 
Ji?. 'A77San;(MVo^.2 'AOTt>A,«t«r6^oy. A'^Sp-^" 

ya^. 'Af;)^'^Aor.] O^f^«!^« iKrovyiyyvi.oJi 

pHTO cAs. 

S^i.OvKd'TiSbaiv.'] OvKtcxvhJLn. Ilgetsx- 

5'33. 'A;i^Ko^/.]''H7t/,ÄX/)«f yj)fiu/jii. «V «- 

5'34.0ii.] OiTTCJj öWToj/. Meyn' -zii^ iovTa.J 
Kait^ )^£ßy yjarüf^yTU' ''I(J>i&T^j/.]] 'I^^ay.'A- 
ycw'oy.J hAyi.'sr^y' ist O M H P o r 

"Ev^rx> v,ev »x/gTi €py}v <lvvp o vomLiTü jMTtA^y, 
540 "Ogis WccCäyH^^ aVö^©* of «i" ;:^Ax« 

"Kei^s €Äva\ ajuToip ße>Ja)v d'z^vy^t fpcolw, 
rioMo) y> Tpäüiv >^ 'A^JioSv rtf^m x«V^ pjföpulfarunt ife : i» vcro recedcM 

VI repulfus eft, 
Sichi duo in pulvere prope invicem 

extenfi funt, 
Hicquidem, Thracum, il!e reroEpi» 

orum aere-loricatorum, 
Ouces : multi autern circom interfcöi 

funt & alii. 
Tum v«r6 nemo pugnam reprchendil^ 

fct interveniens, 
Qui(qui& vel eminus vcl cominus ilbe. 

fus acuto «re 
Verfäretur in tnedio, duceretque ip» 

fum Pallas Minerva 
Manu prehensa, ac telorum averterec 

impetum. 
Wuki enim Trojanorum &Achivo- 

rum die ilio 
Proni in pulvere prope inter feeztenfi 

funt. ji8. TliexKleivo/jo.'] Tiid AVTis\j a,v»ifvv]o. 
fl^t'©- oiVi», /w{t6 "5 6)t r %yyvf ^«?«. T»to 3S J)A<pifH 
CoKyi Tfdnoff, 

ly tu avq>o(peu 't^' a^i/uay, ^Ivaut \iy)v'^. 

5*4^ . 'A-s^v'ko/.] 'AiTeify>i3Ka>hvoi, 'EpwW.] 

AV^fUj/jo. AVMftffJ^^Ot'iKm*]«' Yno- (IJ3) 
"r n O' © E 2 I 2 T h" 2 'I A I A' A O 2 E. 

TOT O M H P O T 

P A T rL A r A 2. 
TTBAA 

Wjtvv Tltunav o ^ ^av^AT^i. 

K A r "A A A H. ^ 

' A Tla.ya.'^v i- r Tltthlaf o rio/HTnj '^esy^X'"^* er^oi' r 'EMttü«c 'rs^<^(mx StAwOTtf, j^ t^^Sb^av 
^* detstietf l^ulwcZnu, r TvJiai 151107. )^ JVott «p(, oTof te «j* h/mtriAi oneivo tjaj TreAs^K? tpoCüvy 

g^j' ÄüTcV ;^ 'A•)^^^fc«f fo^J^OfTOf. A4>« «j', OtJt^' *A;(f AMfit 7:^9' aS'iy' iS^^f^y cp^(M7 AvSpavy 

^Voj/ AiOf^iJ^K \nsv 'f 'A9tt.VÄf iSo>i9K,wV<^j '»■oÄ\«f r Tf ö'a»;/ eiyaufieiy K) llÄvJ^afov r e^^omvJ^^mv 
TW. Tt^üffKH'^ ;^'A^e;/t7Ä£> ffv>^AiJt.C(JWof/^ku ttJ t^J^/ Atj^f/ot • 'ÖcMiwf q x)"Af£Ä. Ttu) ^' S;* 
^Atp^iiiiuj « ^»7xp A/a^'« <©^/ixu9«3 * ''^ o''A/isä i*^ na^ifaj', r Aiof t^t^o;/ At/TW ^7rAH§(*?'7Bf. 

' '"Tl ^^' *" Tu J^« J^>i Ato^Äi' riaMas 'A3i(/Jw 
JLj AfeJW JU^J©^ 5^ 3^po-(^, iV Ix.^ A©- //!J^' Wca;/ 
Kpy^oiai 'ß/joi'vo, i$B jfA«©- g^^/' ag^iTTj. 
AoMg Ol Oft uppu^üs/m^ dffmS'i^ oi-){J,(-{^^Toy ttS^, 

5 'A^ip^ OTTW^/V^Cyt'CX.ÄifiUOVy O^Z^AlTX. Tum verö Tydidae Diomedi Pallas 
Minerva 
Ledit robur & audaciam,ut confpicuus 

inter omnes 
Ar»ivos fieret, &famam bonam au- 

rerret. _ ' _ 

Ardebat ei ex galeaque & clypeo irt- 

defeflüs ignis, 
Stellx auturanali ■fimilis , quse ma» 

xime 
^^"^ *-^ Oi hnajj^Ay-mTnyJtv . n«?/^etf.] '£.V3UV^©-y7m- 

> .^.ifMKYl. nrf.£^,70 TO?A5^, oS^,»«J'«<5tt(. 'H«&^ 

1^ • 7«? euTioiy Af «-argy cv th 'A ^X^ ^* 

^. AaKi.ll '''E.J^yuty'Trafi^. Mif©-.] Awdtfxtv. 

\y^S'y\iMcii,^ T«f 'Ep'ie^x»;, cOTTW^/f ^pp^i^t. 

,j^ Xj Aop^JV cv JUv^v \iS!r>uoveuiyCof (SiTinv 

-i I .j«9i //q«? '5*pa©- ov< 5Ti9eOT7i/ i9ny^. 

•«■(G^o, TBrctl'Tfof. "Ex«r«A©-.] A/Ä</^«A©-, (fet- 
lf|j»-f. Mstm ^TWiT"/;'.] 'El' TOCTiv. 'H-jx), ^«^, 'Zsr^/.- 
3. Ka4©- Itd-Ao;».] Aofcti' äLyuHfx^'A^nn.] 'A~ 
J'*j(tJkö/To, AäCo/. 
4. Aa/i oi.]''E;ougf, sAäiwotc, wt )t6fl^96f te ;^ 
Ä«nn<^©-.3 'Af77 r j?iÄ<"itt7i(ä^ TTU^i ^ -^' oVawit 
Woi« ^au;'?^, ffl?B -s-Aso;/ dJüTT/^ S|) cmipoCovTUi 
Tf tyff7c.'Ay^/>CÄ77)i'.]noAu.Z«/Aof 3 'Eipkcnof y^- 

f^ nsi / f \^ 'Z^w i-r /1 \ c/ r 

TTVf. cn.ivAaiJbi yctpy (pt^o'tyKg.Tt^Kz^UJjcu frfaf. 
^Eyioi f^ %y '7rafH>^(pyu ^a.(ri li a(, x^ (rwjnBHctu 

Tab no«)TH.a?xi h> 675^/?. 'ß? Ol pC' (MfyAVTV (Pi" 

®5if0 7naf8 )C9t/£;f. 'l9£oy, GT/, «Aa^ip« *s>fp äs^s 
Ttwrif !* 077,0 f^ a.7h^ '<^y iy imy.tt (pv<nc>>fy^i(a7ip{ts 
<^voias7mif/^oy.a,9'^iy 3,75 c4c 7n)>A»;' ä9?p&'J' ervf- 

TnT^i, (/fi!]a,rtv®- i^oexdLs'r'^Ib<yiv ^;\«''- oJata 
lvyn^^aJ)A)Ca,<f^^Ket!V,euJ^jo A^KTViy iyTAKotm. 
TäI^tw 3 y.HTOi cv tu) ApKJiaa,o{ )y ßof^oi }c, ä^^ä- 
vrif «si^aa'^fifdli^.'O q Av'^tKeifJfJoirina yjjx.?.o?y 
Av'JafKJJi.oi )C;ApAvrs( )c, von©- hi-yijeu. 'EcctAif- 
;uo>'.] riet^a-nrAriy/oi', b|MO/oK, th civ^/« «Tat«, 
V ^'. Tlay.- 154 O M ft P O • 

Tcaoi "^K^v^vif) ovcwTieo opfjfM^irUu * 

Tot) JuLj oc(p 'iTrnTQiiv, c/l''^cTO;:^^r5ü>'05 wpyJo? "Trs^c?. 

Ol c/l' oTi Svj ^i^y ^(H^ et»r' X^^ii^iCTv loViK, 

"E%©j y>' g^aA' caw ' o c^^ üfSp©- wpvv^ ;^>t<jiJ "f^JfJfSS' 'P^"™ = ^"''°' 

■u- -Ti}^€ihih T»</1' V^oihlOV ßiX^ 6iC<^U^ ^CPh SplendiJe collucct tota in Ocea- 

no : 
Tai« ei jonis ardebat Jt apiteqat & 

hnoieris. 

Impulitautemeum in medium, ubi 

plurimi tumniiuabantur. 
Erat vero quidam Inter Trojanos Da- 

res locuples, inculpatus, 
Sacerdos Vulcani; duo autem ei filii 

«ra»r, 
Phcgeus Maeu^ue, pugsae hcne periti 

omnis, 
Hi femoti ä fias , ci Ävü prorde- 

runt : 
Hiquidemab equis, ille v&co ä terra 

pognamciebat pedefter. 
Hl vero (luum jam prope erant in le 
, muiuö vadeates, • , » 

■Phegeusquidem prior emifit l»qpm 

haibatn, 
Tydidae vero fuper humerum fiai.lrum 

venit cufpis Tydides, hu jus aufem noa irritum te- 

lum fugit e manu, ' 
Sed percuflit pedas inter njammas.-de- 

turbavitque de curru: 
Idaeus autem de(iliit teUäo perpul- 

chro curru. cn/r/rqt. ^^uäwoi q TnJA/Mi, ;öi9' "OfMi^ßV, tkAp- 

7'ToloV Ol TTOp i/VJ«.] Toi^TDV tWTÜ TTu^dva^o» 

i«f <$je^«775, «^ r oTiAwr ^hiTvoTiflA cAjAo/. Ou jS 

-Jl» ^Tvei »«o»(»o5ir eunv Tt oafMij iJi üA*i xrri ks«- 

■•(«)^>», äM.ä hAiMüfSA^tti i tu auyod etat yiu^ä- 

JHi, $Mc?i >*p • 'Ay?f' OTmeiva itA\l^X4ov, ote 

. $."iiv Jimc* T?ö«oj» AÄpMf.] Ti'TO'TO tiS'&i. 
Jiiifnojf, Tf «f ,)^ *f «Tai J>M5^««r?f«>f,oa(pHj'«Ä,a;/l'- 

<r Twp^^, T Tyowo;/, 'j^cüetppjiü, t TWcQaj/Ta ov6- 
/^Ä7* J^r «tp27itü. Aäp»)5.] "Oj'sutt xüeeoy. 'A<p- 
•|'<;<ö<.] n^.KOtO'.OTojr «TTyio?,«.^ SWJ/6«Vo<-''AA- 
<i^<f 771^ TB eti^fcf , Ä<Beyc j, 2Jiy hoi iva lo^croifbt- 

10. 'lp<Juj.] 'i«f<£<j ^'Wf. 'Hs-tou.] ^H«"«», 

1 1 . Maj^j &ü «</>»t6 »ttffjjf .] Htunt f*^^< cm" 
la. Tfi> ci.] Oi77i/«j '(su/rw.M4?Aoy '■j w-oi (Att»» *H, ^;^'p2'v7?f ^ r i<ri» wt'^V- 'Ef<O'770l'.] 
'ßp^di)«^. 

ITSroV. TOT €S7|/, äffjUtl©-. 'O e/V'.] A/0^c/V>f. 
"ftpyUTO.] "flp^tMJÖTV. 

14. Ol <A' öTf J^.j'Ew^«/^ 3 K7c/.2;),<</?>r.] 'E>- 

16. *Axö)*«.3 'H <JiTc/Ö£$lTi<. 

18. Tk </l'«)tÄ\/Of.] Oü/lSTKT»f*Ä7*tOy/Ex-» j^ 

jpM^JAf^jev.^ UilA^u r fJUt^avyClny.fA' ^^ 
lo.'lJ^of if"' itfiBf Kff5v.]'A9»p/tM4a^.K*1>i^f « j^ 

(»TW <*'pfWt77):^t'>«F.'AXAÄ p»T60r,677 /^TsSüf € ^ 1? 

A^fiAJ©-, uf ^^tc^ajAffuv "^-^Jihfp». £üAaf«ft*f'' 

(J T TWhtfXOVy «f ^VyUo äp/jW,ViV.' <' *ri'\0\fc*T 
«e/Üf TB A/C^<^Kf ?llA/T7röV, 4>*C ' """ ~" 

in^jU^fc/^pj/T?. At jS ^pfc;/€f Ta^,p(6«<su 'S • 
;|^<ro(po;', Tcn2r0- d^eitr/ciTüX (Ztof^ 'oMn^ 

;^WOTt,3tu ir^ Top er 77^1?« x^ 'Ä?JBA?/iM'».A/;TK«' 
KrtTWA/Tnpi'. A|^£«y.3 To £ffui. 

ZI. OyJ I A I A A O S Oü<l^' giÄJj n^ClwoJi a^A^öä xTctjm^'oio. 
Tloiinv oq/Iv^ ^fJi&s* dmip y^vycu'ms 'Ar9£t/>« 

'I A " A >.- ö •» > ^' ^ -_— ik.*^ ^l^rs Mars pernicies hominum, in- 

Apes Apii i6Qfinm?^iyaj fMOjtpovey Tft^^OI-Tr^Tl-TO, quinatec«d^,murorumeverfor, 

Oü Jc af S^ T^öA ß, eöwof |w^j j^ 'A;^8? 

3 5 '^n^ «-arSoa, yj-^^ cl^vyxyi ^vQpv'Apna, * 
Toj/ ]S g-srfftct* '^^^oivl'm riioevn X>t$f-^r^«. 
T^oA cT' iyfKivduif Aopxoi • cAg <A' obpS'g^ft. li^c/^^ N€que Inßinuitprot^erc fratrendilige- 

tcrfednm. 
Nam ne ip(e quidem effugiflet raortcirat 

nigram : 
Verum Vulcanus eripuit, (crvavitquc \ 

caligine tedum, 

Ne ei penitus fenex triftis e(lkt. 

Equosautem abduftos magnanimi Ty- 
dei filius, 

Dedit fociis at-deduccrent cavas ad 
navcs. 

Trojani verö magnanimi utvideruut 
filios Daretis, 

Aherum quidem,elapfum,alteruin ve- 
ro, interfeiftum apud currus, 

Omnibus perturbatns el\ animus. Ve- 
rum caeliis oculis Minerva 

Manu prehenfum, verbis allocuta eft 
impetuofiim Martern, AnnonjamTrojanos quidem fitremus. 

& Achivos 
Pugnare, utris pater Jupiter gloriam 

" praebueric, 
Nosautera cedamus, & Jpvis eyite- 

mus iram ?' 
Sicfata, prcelio eduxit impetuofum 

Martern : 
Hunc quidem poftea (edere-fccit in ri- 

pofoScamandro. 
Trojano» autem in fugam-verterunt 

Danai : interfecit a. virum quilih^c 
Duäorum:primus autem Res virorum 

Agamemnon ^ »I. Oj</^' 'irhrf.JöCJihK^friftfcn. TlieiCnveu.'] 
'Aj'aufSÖ^fci'?©-. 

;«. KÄ\u\JÄf.3 TTseiC^av, (Txg^Tiwaf. • -;; - 
24. 'Qff eTjj 0/ /MW -Jitt^j^ >ipaK. 3 '^OjtoV 

'--)V AÄp«<, Aiöi^j^^i;'©- «j). ] AvTTO- 

.-:-. ^i-iiy.vn ficty^v. ''A>Ao/,. ä;£^- 

.2g. 'AX<^Ä(«iW>»'.3'Ex,X>.J('9y7U,,p<i;;ül'Ttt. Kga- 25. riÄ3-/p.] 'AfT/ TK, Trävrav. TItvovkov 

Tw. rio/MTJK. Tgj'/x« 'EC^iKn. 'Oei;'9»i.] A<- 

30. 'Eabotc.] AaCtfOTtjXgjiT^^aOTi. 0»<y p.^'Ef-« 

3i."Ap£< "Apg^.] 'AfT* -»"ApH. Tst:) «Ti t5 

A0/3«.] 'Ai'3paj^o^^pg.M/a/ip6;/g.]M/fl«y6,MV£ ?»- 

32. 'Ectffeu^.] 'Efit(TO(«iit'. 
3 3 . MÄprattöt . ] M«^;^<£c&^.'OT7n)7iE£i?/ff'/:/ /Ot^td i- 
oifdMT^. 'Opfcfj».] /\a<m. mt^^^i, ''Es7jjwjei- 

34. N«i. j 'YijJLiii o\ cAio.Xfii<TOft«<3a.3 'Ex.<?u- 
37-"Eja/HÄfr,],'E«(fv>^"^«v|^.'']^8».] Niw, 

AVithiV, 

V i ' 39« "Aa/- 154 O M H p o, r Ap^v 'AäiI^ciovcov '05^01'^^ jui^^ gjcbceXg i\(ppv, 

Toj» ja ap iJVjn^jvi©. eavÄ^ov 'S^^rm^vn?, 

EaM«!»' af^o. cr%»"7a, toI t? '7ifg(p(| »pgOTv uAw« 
Am 8 oz 1B7? ^ j^oic^ Aj/nfjus lo<^ai^, 

5 5 'A>A* pv 'Aiif a Jvj5 (^«^kAütos Mgyg'Aa©« 

M»£/Or)J5 (J^ ^ep€X,^V C/PYiOß-Tn TSXTDI'©- l/OJ' Ducem H^lizonum Odium mafnum 

cjecit e curru. 
Primoenim verlö-in-fugam in tetgum 

haüam infixit 
Humeros inter, pcrque peflofa tra- 

jecit : 
Fragorem verö edidit cadens, & foni- 

tum dcdere arma fuper ipfum. 
Idomencus autem Phsftum intcrfecit 

Tilaeonis fiHum 
Bori , qui ex Tarne glcbosä vene- 

rat. 
Hunc quidem Idomeneus hafta inclytus 

longa haltä 
Vulneravit currum adfcendentem ad 

dextrum humerum : 
Dccidit autem de curru, horrenda ve- 

lü iplüm caligo invafit : 
Hunc quidem Idomenci Ipoliarunt fa- 

muli. 
Filium autem Strophii Scamandrium, 

peritum venationis^ 
Atrides Menelaus interfecit haßä a- 

cuta, 
Bonum venatorem : docuit enim Dia- 
na ipfä 
Jaculari ferarum omne genus , quas 

nutrit in montibus fylva. 
Scd non ei tunc profuit Diana fagittis- 

gaudeus, 
Neque peritia jaculandi eminus qua 

antea inftruftus erat : 
Sed ipfiira Atrides hafti inclytus Me- 
nelaus 
Ante fe fugientem, in dorlb vulnera- 
vit hafta 
Humeros inter, perque pe^ora tra- 

jecit. 
Cecidit autem pronus. fbnitumque de- 

derunt arma fuper ipfiim. 
Meriones verö Phereclum interfecit 

fabri filium 
Harmonidas, quimajiibuslciebatarti- 

ficto& oiunia tWTo gf e?) T -sfei r KeteiKhjj ^aäosw oiKÜvTtoy 
• 40. 273f5(p9iJ'77.] Eif ^v-yLi// TfATikvVi^^'pvri. 
41. MswMyjf .] 'AvAfxiavvy ^wf u. "EActoyg.] 1 

^ 44. TrtpyfK. ] TdpVtiy 'Tr'ohii Av^ias, n vm 

4^. Ny^s:/.] "Ej'i/^sk, £5!?.Hf €.. 

47. S7vj^£?f.] M/<:niTof,®e<x.T6{. ETas;*.]"E- 

48. 'EoüAdf/ot^.] ''B<w?>.av%'io'/(,vK^oVii'yjy.^Hy. 

49. A'tfMVA^ft)(.'] 'Emi^fMVAKUViDyfjlK^i, I JT. ©«pMT^igJt.] 0>jp<jt7Äo. X«^;'»^/©»'. ' 

[, ya, "A^ä.] 0«e/<t. j> 

■«V77 <7«, ^Mffy.ia. 'lo^Ac^.2 'H<o7f ;^ /SfeASrti; 

^4. 'Ek«Coa<ä/.] EtJsr;)^'«« "^fiAK^.v. tf/.'^ieidui 
ßd^Hv &r iJiAK^v^Hff}u,q aTj .'Exiy^fT.] 'E^ 7- ^Ovoy.AinTmiiA Tföts-Q-, 

IAIAAC2 E. 

T^ljyfi' * ^?°^ W H^^ l'^l^o riaMas A^mh, 

'Ap%ev^'»cy5j cm -mOTJt^f.Jt^j'TpwW^i^jcjj/To, 
-65 Tov fc Mwe*o^«^3 Ol? 5^>i »(S^T^'/^'^s ^w'>^»'> 

Tor |w^ <l>uAei^? cTyg/txAuTOJ g')/rt;'3:E»'. eA*!^;/ 
7 S "Hß/fTB cT' ^ Jtp>/>1, '4^J^ö>' <^' eAg ;:^ftA'<if oSvffiv, Fabrican" : egregie enim ipfum dilige- 

bat Pallas Minerva, 
Qui etiara Alexandro t'abricatusfuerat 

nave^ xquales 
Autores-malorum, quae omnibus ex- 

itium Trojanis tuerunt, . 
Sibique ipfi : quoniam non deoriim 

oracula intpllexerat : 
Hunc quidem Meriones^ cum aflecutus 

jam edet infeqiiem, 
Feriit clunem ad dextrum : illa vero 

penirus 
E regione juxta veficam. fub olle venit 

culpis: 
In genua verö cecidit ejulans, mors au» 

tem iplumcircumtexit. • •. 
Pcdaeumvero intertecit Meges Ante- 

npris filium, 
Qui nothus quidem erat, accurate ve- 
ro nutrivit nobilis Theano 
^que diledis liberis, gratiticans ma- 

rito fuo ; 
Hunc quidem Phylides haßä inclytus 

prQ])e cum veniuet 
Feriit capitis ad occipitfum acuta ha- 

Üä : ■ ^ . • 

E regione verö per dehteslinguamrub- 
fecuit «s : 
Cecidit autem in pulvere, frigidum- 
que prehen it aes dentibus. dawv. J^tWov'ortyicp'ixXo. 'E')){üof7c.] ITeAoj/To. 
i'pjnQt]<mr. 'E-wh «77 St«»' US^iTipetTa mJ^«.] Aä- 

d,-m>^Ay'ri(. 'O ^o( auTUf 'i^HViv, 'cJ^ihÄ- 
CYji^ 7Ä\j TcAiy^cov Jhiuoyoi. OüTW? q IS^Ti^V 
U 'iKieii ii&hvvTT]^ MivihAQ- %v A<!>i)tofj^&- eis 

4o,mV©"- 2ujJ"Vs70 H T«Tö iL) 'AKi^AvJ^G-i 

^eXyjtJJAiyjis ymf\<li<ji(^©-. Teco^MV«!', «i' ä/^?o- 

ittA • Tjt^s /t»» ßAoiKnifi f^ Tfäavy JC A'- 
•Lfluar, ''•>'?>' ^^'"' ^'■•■r'kovTiii i^V i^if^v .enTOL-' 

H Koyi^i S'STH «X. nJU t«. sä ^av (xwn<iI^ATA. 

E}>.ÄviMi Siipwei, yjiiffjj.hv J^o^djuJcu TziiTfcoffty, 

ti-m^SK^f^ vajj-nhloiy y.a^^iA'^ Tf^ganv'iy^v • fMy 

'^KiV, Ovrt.']Oucftf,/uui. 'Ejtasff-ipÄT«.] ©io^ct- 
^7*. TttfÄ ^a;r {juuf]JL'ofjSiJA. . 6S. 'i^ATi/Ji^TT^S.^ KÄTEA«t/X^ÄC£*: . 

67. KÄ7awJ57!'t] YiATii TÜti (fJfWtfJ'.a'Trep ^v 
i^iJ^o^v äiyyfiov. 

70. N69©-.] 'O fjLti OK, voiufmt ywffjLKh ay. 

yi.'^'IsTEt.^tAo/ffXTejüocyr,] 'E^^? "pti <tsr^(T^i- 
Aä$a7D,'f TiKüoif. XAe'-^ofj$/it]-'} ^Äeiv '7r0tv.cn. 
n C67« 0).] . Tw itT^oJ ÄCcTsi. . 

yi. $i/A.«sf><<.]'0 i>vK'iaf Tnui l^i'iytii .^ Eyyv^Sy 

v<€(^Vy ro )(^^yj>v arm Tiii Ki^AK7is hmiTov au-r. 
y}-vA. ^ , , • ■' ^".; '■ l- 

wexcoiy SloL/TQ 4^X€PV >'v5"^ A^^(MV 4\veu Toy 

QiJ^e^V • « TO? T8 '^V)(Jii TOttfTJKh, J)a 
TO fiPTre-^U;^««^«« T»f dvAlf)i[/.lVili V3r' fllUTK. 

16. EuoM* 15^ O M H P o r 

Tov fA.ccp EuptiTTvA^ Euctlfji^v^ dy^^os t/c?, 

Aif^ci^eosa, $i ^np ireSiM iria^ * rov Si x^r ooje 
fls Ol p, onviQWi '^ •H^^'Tipluj uajjuivlw. 

Hg fA^ TpoOiOJ-lV OfMÄSOl 7) JU€t' A^^ o7s, 

Oiwe ^ afx.'TnSiov 'zrDTo.jM.&J •^t^ijj.^dj^ loiyvuii 

Tov ^ öt' ap' TF ^(pvpoj eepyfj^ojj i^vöoüoiy^ 
90 OüT af^ gp)i«a. ;c^ aAwawj'g^iSjjAÄfiar 

EA/5t>r7' e^xmvnf-) ot' ^€g*^»t A*©& o/i*€p@«, 
rToMacT' \W a</r« gpjÄ. »(^Mmg/t-Tre s^gtA' cd^n^y, 

'9 5 ToV (^' «5 aj' Ofot}(Te Av^^ov©^ dyÄoccs tjös Eurypylus yer6 Eaaemoniifcs Hyprc« 

twra nobilem, 
Filium rnagnanimi Dolopidnfc , aui 

Scamandri ' 1 • 

SacerdosftauB fuerat, dci verö iaftar 

hoiiorabatiir a populo : 
Hunc quideni Eurypulus EiSemoni» 

prajclarus filius, 
Ante fe fugientem curfii inHecatus pcf- 

cuflit in-humero, 

Enfe impetu faao.ablciditqacmanuni 

grayem, 
SanguinoJenta tero nanus in-catnps 

cecidit: huricautetnoculos 

Occupavitpurpnreamors&fatum vi- 
olentum. 

Sic hl quidem laborabant per acr« 

proelium. 
Tydideoi autcm non ^ovifies «tri» 

intereflet. 
An cum Trojanis vcrfaretur an cum A- 

chivis. 
Furibundus enim ferebatur per cam- 

pum fluvio inundanti funilis 
Torrenti, qui velöcker flaeas; diffipat 

pontes : 
Quem nequ« jioates muaJti iwri- 

raunt.) 
Nequcfepta retineat onnporum per- 

quätn vfrentiura 
Venicntem de-repente,quandoin<»rHC- 

rit Jovis imber : °" 

Malta» vcrä ab ipfb fegetcs deje(fbe 

ftnt het» jttvenum. 
Sic i tydidc deni«e farbabantur p6»' 

langes 
Trojanorütti, nee ipfum ruftinebjwu 

multi licet exiltentes. 
Hunc vero pödquam vidit LyoaOBis 

pfafclarus filius 
Furibundöruentem per camputo', aätfr 

• re tuf bämem phalangas, 76. 'Eucuy.ovithii''} BvAifiovQ' -muf 'Evjt/'- 

78.'ApM7»f.] 'Icpdjf. 'EriTVKTJi.^'KATemc/ua.- 
fü. m. @toi <f\' ä(.2 'ßf S«6f. 'O TfoTf©- Avct,- 

83. TTof^t/p«®-.] MiActf. ff, ö cA' tii(juim. K£ßt- 

84. riofiOKTS.] 'EfWp^/BI'. 

Sf. Tvoim.ys.'sriyi'af. no74£9'«^7««.] *Ef 

8(5. 'O/u/xe»/.]- Ai'As7'4(po/7t. ffvre^^<Ä>«fc 
87. ©uujS.] 'E/xfwwwf aff.«Ä. 'A/X'775/ioJ'.} A/eS 

89. Xef/zcippft). J X«|MÄ.ppo/ Afe^pj-J) 6' yt«ff rte^'Aey '£<r>tecrÄff», t/>gox6pOTfl-e. re(pt;g^^.] Tat JinCdant 

7^' m}Afjd!fö'. 

'Ip/o/ iJ ;tn7n)y etpap^yr. 'EeiSHAtöJj'.l Ml;aA»f .S»A- 

■ 91. 'E^ÄcwvMf.3, 'E^ai^ntf. ^.'Biw— ^ 

Cafricn,n y<poJ^£ßi tTnhJJcn M i-^. «y^ 

throi, ß&yi^. 

9'i.. "fifjtt.] Nu« -Ttt >4wp7r«. 
■jttCiC^n^. Ai^»ö>'.] Ntwy. 

Irrkhaaiv. Aprei^vm «?gj< t ^fog^. » 

Hg^ AbTv. K^oviovru.^ Ia^movio.^ Trtf.ft««*»-'^ 
i^Wf -sr^,« cwr» Tttf «f . 


B, ICO ;i©5 t to 115 'Am* ayotj;^^»!«;»^, 'sr^^' 'iir'miiv ^ o^arpiv 

"Of e^ JJ^l^CdfJl^lQ epva-Yli 'TTlK^y oi's^p, 

na/3 ^ sa^5 /Sg'A©. wjw ^bj^y.'ü^k l^ifvaojfAii * 
Ari tot' l'zxr&r ^^tü /So/cw ajar^oj Aio/twi^?, lükö contra Tydidcm iciendebat in- 

cuTvos at«us, 
Et percufTit irruenrem, aflecutus ad 

dextrum humerum 
Thoracis cavitatem : pervolavit au- 

tsem a^rbalsgitta, 
Atque in oppofitam partem perrupit. 
Foedabatur autera (luieuine thorax : 
Super hoc au teraaltumclamavitLyca» 
■pnis clarus filigs , 

Ingruite Trojani magnanimi ftiinu- 
latores equorura. 
Vulneratus dl enim fortiflimus Achi- - 

vorum : n.cipfumautunio 
Diu toleraturum acrem lägittam, fi 

verc me 
Movit rex Jovis filius proficifcentem 
cx-Lyciä. 

Sic dixitjadabundus. Huocveronon 
lägitta velox interfecit, 
Sed rclato pede ante equos & cur- 

rus 
Stctit, & Sthenelum ällocufus eft, Ca- 
paneium filiuin, 

Propera fuaviflime Capaadade, de- 
Icende de curru, 
üt mihi ex humero trahas acerbam 

jägittam. 
Sicdixit: Sthenelus autftn de curru 
defiliitin terram. 
Etadifans, (ägittam velocem penitus - 

trajedam extraxit humero : 
San^uis autemejaculabatur/eper tor- 

tiletn atuiulis tunicam. 
Tum vero vota eoneepit pugnä ftrenuus 

Diomedes, 
Audi me Jovis ^iochi filia indo- 
mita: 


100. 'AvriKfv J^fe «^^^^-3 -^^ cftat-JB-g^, Jio- 

lOZ/OpKUii&S.] 'Op^rtTe,«^/« >«'$«<:&?. KfcfTPpSJ 

104. A«9<*.] 'EOTTreAu. tfhc^y. <h^y. Jüi'j.y^.- 106. Eup^^of/^©-.] Au;:^!'. 

107. ^AvA^^nffäii.'^ e\( riTnoK <lvdL'7niS'n<ra(, 

108. KÄOTti/HiOK.] To;/ KÄ-zj-Äy^wf -TrwJit, Z3«- 
IffiAoj'; - -v ■ 

ioj)."Opfl-go.] Ai«>«*fK. nliroi'.] Tleßtmvk'^'Tty 

TttGrKTVfMUj aii<^i i^fjMvo'/!^©- OH. r fJti?^oyTr)(. 
HO. 'E^ü'm.] '.EKxvffnf' 'B^.äfioio.^ 'Ek t» 

j 1 1 .,K«Ö' Itttuv.} ' Atto ?^ ^p,«*7©".^AA7ü ;^<c- 

I j z. ÜAf Q sttV .] n<t£^-Stt? 'd» c^Äaeif«' 35/- 

113. 'AcMJWfTy^ß.] 'AÖfcpwf *»'«<pfcp67B.2jrg!yeT« 

114. A».] 'AfT? TO, «ThAäJIw. 
n j. KAt^Si ,«ö/.]''Ajc«<7»v ifA« .' A^ V ttw'w, ] 'Ar- 

4pn?r*»AA i^^r O M H P c " 

Ao5 ^ IE jüt' ecvS"^ eAÜv^ kj Is opylw Ifj^«©- IaG«)', 
I 20 Aw^v er' o'vfec^ y\g.(JL'7xr^v (pocos »gA/oio« ■ 

150 MrTi ovV' a3aj/<XTT)i<7i «5ro?5 a.vTi%pv fj{£f,^eSzcj 
ToiiaT^^oi?* «Top « X« A/05 ^y^TTip Afp^^^in si un«|uam mihi & patri &rens aßi- 

v^denti in pugnä, nunc rutfus mihi &. 

ve Miner va: 
Atque da me virum in manibus habe- 

re,& ewn intra impetö haß» venire. 
Qui me percuflit prjeveniens, & g»«! 

riatur, nequemedicit 
Diu ampliüs vifurum fplcndidum i*. 

men Solis. 
Sic dixit preeans. eum vero cxaudivit 

Pallas Minerva, 
Ac mcmbra fecit levia, pedes, & ma- 

nusdefuper: ■- 
Et propc «ans vcrbis alatis eft allocu- 

ta , 
Coiifidens jam ö Diomcde contra 

Trojanos pugna : 
Nam tibi in pedtoribus robur patcr- 

num mifi 
Intrepidum , quäle habuit vibrator« 

(cuti eques Tydeus. 
Caliginem vero tibi ab oculis abfhili 

qux prius inerat, ' 

üt bene dignofcas tum deum tum eti- 

am hominem. 
Itaqvie nunc il numen tentans te t^c 

venerit^ 
Nequaquam tu immortales deos con- 
tra pugna 
Alios : Verum fi Jovis filia Ve. 

nus 
Venerit in pugnam, hanc vulnera acu- 
te acre. 116. ^IKtt i^^vinau.'] 'AjÄ^Ä ?e^r«OTt. 

117. A«lVO KoWS7X,a. (p&ä!/>77)tö, ^ih^'.'] 'Ar77 

118. 'EKetv."} 'Ef X'fi"^ '£X,«r.'E577ipif« jS, E/f 

119. (^äÄy$fJ@-.2 ^^704. <nr^y^7ahctCav. Keu 
i-jsrdJ/'p^Ta/.] Kai fisyct^cw^. 

izo. AMgäc] 'EotttdAv. ^«©'.^^«f.'O ^7n( 

114. ©et^fTOi/ /1/*;^^.] 'ATetfi[Ji.pa.7nfa,Vv'T'^{ 
,'S!^<^Kvmiy i^fi-X^' '-^^' 'Ey^tuiioy-ov. "Hyvv 

125:. M4f©-.] £:^vxetfjuv .TlAT^aiov.'] TlATSi/jöy. 4>i 'Astt»8 \7fa^. 'Aft(p/tf,ps&)f Q KTeivoi r MsA*- I z7.'Ap(_Auu Jl' oü 7C/ AT* OQ^Kfjd^ Iaov.JKo? 
7{(^ A0^(ndU''J^Qi{4^ o(pQ^t^ a^h^oijUw. Hag 

Ai^a;' Tu «Te ci/ eoor, 9^6/515 j Kai (petf^, ojj lofji 
y^gji^V A<pi}^n'^ T A'/Kuu -üsi-^'A^lwAii^VA^faffif 
7{w^A(p£ßj''n{w, )y'"AfiA. Tfo^VTay Q rtnzoy, 
TntKiy x^ 7« aia-TTKt^A a/TToS'iJhTTU « oIkha a.^- 
Kvi. ^(' nv auTiaMAyyoeii )y tTKMjmv. 'EtFniv.J 

128. YiyvacKifi.'] ^E-mytyvaaxoli. 'H^StJf 

TttC^ff^ofjt^JoviisAvJ'^r'tJ^kAy. 

131. 'ÄTttf f7 KX.] 'Eaiy e/)s. Moj/toi fiiiKi^ TfU' 

^Aweu tIu) 'Atp^J^iTÜUy J)ä 7^ Tg^ftpMJtiKa« r A»<*. 

Tw t/l' ÄÜT5 (piy^OJUfJLHtPili 'Aip^J^lTK Am^^äf(/.i(j^ 
Chayjcf ;^ ou/t» x.wgajf a^w'ih. 

i-^z^Eh^tnv.'fEK^'yTtolAKVYh'fnfJia.'XUjjy 
«t«(mV-] TaxJTÜü Tfcocvu. Ata r* y^i <i -x^ti^iTi' 
jToj'^rxgJ) M 'A^e^tTiTO i "O77 ;)(,«et kaCo{^\) TrofH- 
PH TH 'Ea*j'», jyi ;istÄiSf ^psSi^sv, ax/'T«f Ä- 
x«ow. - 

133. 'A: 


E, t€i et TB mviyJj/j ol^o) i'w ei^Troxßiso'ieosi 
140 'AMa >{p ?a9f^ö5 Jb'?3, ra c/l' Ipül^ <po^ei^> ■ 

145 Tov jic vztTfp |^(5t^o?o ßccXcav ^Ax-npg! S'vQ/.-y 

T\ V :» j e n>"iÄ/=>» ^ ' .J^ TT^-y.f^ iV' Hos quidem omifit, Abantem verö pe- 

8$ |u!yj goto- , 4 ;At cVJ'TO jU/eTO/pl^'T? ^ i-loAu^dby.,.;. tebai & PoJyidum, ' 

'T«cM EopuJbc^^TDS oV«po7n}/\9<o ^poy^ * 

150 Toii ffW gp^fJ(3^JOi5 ^pWP- QAi^VOLT OV&pH^j 

' A??^ccjrt^fCtA-')t^<Tg^ai A/ofM)S»i5 cJ^evoc^^e. Sic quidem locuta difceflit^.. 

lis Minerva: 
Tydides verö reverfus primis jMigijjix^ 

ribus mixtus c{t, ' ., \ 

Licet anteä quoque animo paratus ad« 

versus Tro ja nos pugaare : 
Tunc tarnen illum ter tantum occupa- 

vit robur, in(tar leonis 
Quem opilio in-agro ad lanigeras 

oves 
Perftrinxit quidem caulam tranfilien- 

tem, nee tarnen interfccit, 
Hujus quidem vires commovit: poftei 
- verö non ampHös repellir, *• 

Sedftabula fubic, oves autem defertae 

fugantur, 
Quae quidem confertae aliae fuper alias 

Üernuntur, 
Hie vero alacer ex alto exilit o- 

vili : 
Sic alacer Trojanis mixtus eft fortis 

Diomedes. 
Tunc interfecit Aflynoum & Hypenora 

paltorem populorum : 
Alrero quidem fuper mammam per- 

cullb xratä haOa, 
Alterum aurem enfc magno in jugulo 

ad humer um 
Percuffit : ab csryice autem humerum 

abfeidit 6c a dorfo. - Filios Eurydainantib fomniorum-inter- 

'. pretis fenis -: 

Quibus ad bellum prolieifcentibus (c- 

nex noh interpretatus elHömnia, 
Verum ipfos tbrtis Diomedes interfe- 

ftos fpoliavit. 
Perrexit autem ad Xanthum Thoona» 

que, Phaetiopis filios, 
Anibos provedä'aetate genifos : ipie 

verö confieiebatur fenedlä trifti, 133. 'ATTi^H.] 'ATnhhvy k^'d^f' 

134. 'Ef<*ü77f.] 'Ek J'diTifii. 'IcäV.lTlofMsii. 
12 f. Kai Teiv ^:^ .1 Kcä'z^ro<Tsi£^n^v. 

^^ y > n^.> ~_. f/c, -ixi-rTii 
138. X?fluJ!f»t.]'AfXt;fH S-ar' OAf^JJfjT XföfT«^- 

140. S'wö/XKf.] Tctf iTTtlVAH?. AJs^.] KpuT^s- 

6««?, TTJYiosHffJVy. hppoJ'KiTiVi &Ä?ö^«;'3s (f<^y>i<r^tv- 
vovfftv. ''O71 3{g!]a.j)!ii^ «< r 'iTnuiXiv tpoCifj^©" t 

141. 'Af^j^siCÄ«- ] 'E^TEt^^nAo/, Tnivjcä'yTthvmov.i 
'Av77 'Ä H<jd.>^i']ou eii r^v ßA-^eiav 'iTrwjhiv 143. MsjMÄ'Jf.] riey3u/X»(«V®". 

14^. KahTc/}*.] Twf xä-lAYJkfi Jk. ÜA^if TV yj,7ti,- 
KKeiic^ vJ?' ÄVTTiif T^l^ TS Äv^vcty )y r a^jLOV. Ko? 
AH/xoeSVrnfipHffT" T kKhv K^nctyo]a,. 

147- 'Ei^yt^V'"] 'E^ck^Vj ATiiKo^'^. 

148. MSTW^TO. 3 lAi7}lf^T3 , 'iTTO^dfiTO 

«V. • 

e^^s "«^j IvH^Mi. "Es7 j8 iv 77 T^ a.fJi(ptCoKeov. "H- 

151. 5?^äf-] AJt«?. 
. 15:1. MgTtt aecv^oy.^ 'Eott Äfl^vSor. ' ^ ^ 
1 5:5 ."A/iztpii»^,] 'A;a(po7^ö)/.T«At;j<%7W.'''''^'*^ 

X * /^'' «J4. 'F.^ 
ir Kou xAg©- i <5ü aus TD/ eg/^g^) ^^-^ y atT?, 
I iöfo non generaverat alium 
quem haeredem relinqucret. 
Tum itle hos Loteriecit, eorumque e- 
."ripmt anitnam 
ÄÄjitam r patri verö lucfbim & cu-^ 

ItiliquÄ, (_ 

reverlö» 
Accepitiboi" 

cviratorci 1 
Tunc fiKos 

Pardanidae 
In uno ciirru exifientes>EcheiBonäqüe, 

Chromiumtjue. * 
Ut vero leo m boves iafiliens eer^- 

cem frangit 
Juvencae vel bovis frutjcctam depa- 

(centinm, 
Sic hpi ambos. d« fujru 7ydei fi- 

lius ' . 

Deüirbavit afpete, invitQS, pofteäau- 

tem armis fpoliavit : / 
Equos vero ftjjs fbcüs dedic ad naves 

agendos. 
Hunc autem vidit iEneasdifTipaoten) 

ordines virorum, 
Pcrrexit autem iife perquepi^nam S 

per (trepitum haftarum, 
Pandaruna deö par«m qu^rens ficubr 

inveniret. 
In venit ^ycaotiis ßlium laudatiffimüm' 

qne fortemque": 
Stetit autem ante ipfiun, verbumqu«^ 

eum contra locutus efl, 
Pandare, ubi tibi- arcus & pennatat 

fagittae ? 

^Uustecqm coatendit 

et^w/i te glorfatur 
■ K(f^ \ ^ 
».jtte viTo fagittana 
elevatis) 
IJ4. 'E-sr* JtT'etT^OTJ'. 3. '£''?■' '^Tf «T|i/<Ä- 
Ci. A/7ri<9ttJ.]| l^ctTTtKif^^eiv. 'E^«/yV7P.] 'A^«- 

vov. , 

15:7. AHTn."] Kät^a/t«. Zdo/ji."] Zuv-rai. 
158. Xhp«swJ.] 0< y(p fhn^v S'tcuTHTräy TUi Boffx.ofj^ay. 'O T^rs'©- \'aiKrT^(Tti KtchtKn. 
1^4. JB»«"«.] l^A7iQi€a,<Tiv. 'EöüAct.j 'Eöjcü- 

I ^y. Mstw j'B<ff,] ' 'Eti laf yatuf . 

166. ^AKa.7mj^ov]ct,.yS.ivvv]dLy7ni^^'>iv]ct^p1bu£ßV^ 

167'^ Ap 71 (JiäL^i.'\ Ke^JAT^ /«ä;)(^. "Af, *f7J 

£pip^. 'Ef^dcov.'] Ap^.Tiy»'. 

170. n^;^' ou)7^J0.3"E///a:C;«Ö?VeM.TO.'A>'370f.3 
'E| häUfnai. 

171, n» TTS/Trfor.jritf cm/ « e/)«r Tü^ÖP li^tt, 

\7t. 'Eei^STBU.] 'Eej.'^HydfJun.dint. 
173. Zfco.] 2«. Ew;^^.] V^OJJ^Tru. 

x7S^"Ogtf I A I ^ J\ O X 

T^cxA • e-sr« 'TTDMftiV tie j^ e^?ioSv yivecT:' «Aüo^r. 
E/ /M/« TIS ^d^of p^i ^ 3(^öcrec|j;^©« T^iOJlV^ 

Top <r' cojTE •a^<Tg«'7JB Atot^io»'©* clyP^QS xjjos^ 
180 Ao'a*5 Tpoioov ßv?\.n(pop€ ^Ä'n^y^'jLüyuv, 

E/ (f ' oV otVrjp ov ^»Jjou, Sh'i(p^v Tc ^©^ ^^'o?, 
185 ^'^ o^-' «^«^nS^ «dt« TBc^J^ fW^'''^? ^Vla TIS ai^ 
*E5^>t' »(StJCraia;»/, ve(p€ÄYi a Aüju^Jv^ wjoty/, 
'O5 T8T» ß(Ä@^ caTW yii^i^Jov gTgpc'TrEy o^Aji, . 
"HS>i ytp Ol g9>i)(5'. ßeA@^9 HSH ^^ ß<^v Wj^^f 

'AMa 'Z3-Ö of iJJiyö,^i(n Av^^ovi^ h$s^ SifCPi' ^jimcnr j,,'? ' ^ Qaißjuis is ^t qai viotlt, 6c jam-Jtam 

iis mBlris aifecft > 

TrojanDs: quoniam multorumque-ni- 

;tonium getiüa Colvil. 
Nili quis dous dt, jrÄJts Troia-" 

nis, ' 

Ob läcrificia fucceftfeus. Difficilis au- 

temdei eftira. 
Huic autcm refpondit Lycaonis clarus 

filiiis. 
Ä.nea, Trojanorura prinoeps aere-Io- 

ricatDram, ' 
Tjrdidae euin ego bellicofo in-omnibus 

affimilö, 
Clvpeo agnofcens, oblongäque ga- 

Equofque infpiciens: certe verö non 
'fcio andeus fit. 
Qupd fi hie hämo quem dico, bellico- 

Tbs Tydei filius, 
Non hie fine deo i(ta furens-facit, f^ 

aliquis prope 
Stat immortalium, nebula . involutus 
• humerös, 
Qui abÜto fagittahi relociter jadara 

ävertitaho. 
Jam enira ei immifi telum, & ipfutn 
percuHi in humero 
, Dextro, e regione per thotacis cavi- 

tatetti : 
, , Et ipfyta.^d putaw ad Plitoncm clC'^ 
■*- "ftrilTurti'iri,' " ' - 
)(^ir«« -(^^..^rr. Actapiertponoccidi. tteHSfane aliquis Sed alicubi in aedibus Lycaonis unde- 
iim curxx' 
ilchri, no 
que vela recens fafli ; circum« etV«A«. 

177. KoTSoja^*©-.] 'Of7/«3-6<<, . (-■- 

7<£&«<.'E';7Tja^i<.]'E'3if4<?©- op^H. ^'Ri'm -TkAV- 

l8i. 'Aootc/) }i'yvaaxav.2 'Atto 4 Artrfj^©" y/a- 
^^av.AvKaimJi.']AvhicKOV s^kö"«, y^fcö' » ^f^/y^ 

e,vA7{\dij^ov iyjs^v)/;. TfU(pcfcA«fr,] *ctAKf %;)^«(r)i 
-Tip««, 'i^ii Si ei<^v Ol xji 70 fdinnti» 4 -«feHt^A- 

183. 2ct!^et.] 2A?)»f,*At)3w?,^(!f«)^af; " 

184. El cA' OQ/' cfcci'ip.] Ei 3 »Ttf S^l/ OÄfitf. 

i8j. Oux oV-.] Ou;)(, »T®-. TäIAs.] ToWTtt. 
"AJ";»^.] 'E75^fV. i8<f. E/Av,ai^ti®-,} K^K^hVfjiyAvQ-i '^i^iCkn^ 

187. K/p(HiM^«r.] Ket^AKAfjtCdyov, « äfy^f^of, 

188. 'EipJjfjjÄfr.] 'ETSTTl^ltt-jÄ. 

190. 'E^dfilw.'] 'EAo;Y<Ät^. *Ai'<%<^i'.l T« 
192. Ou ^t^feÄiT/f.] Oy TidfHfffV. TapKSh- 

194. ripWTÜ^W^f.] ripffiTW? 77577«^' 7?f-j Tg^ 

(md/Agüi. 'Au?/ 3 Triebe/.] riset ö/JTifG 3 ttI^o/. 
risisAör 3, KiTTfA v(f>dtrfMJtt, « ctvJim. "E^r ';J 
yweuKetov ifMeftov. af Infi • TliT^iv "pt ^'r^y^L- 

iv kvajuoV irO-Tie^i' £<ar' »-/n.- K5" • Il4;Ä(§r^ •»•' ^$f5 

X z iy5. rii- msmam O M H %4ß r 

TIg<TretX"Tüi\* rx^^ Si(7TplV sy^q^(jJ ^^V^S 'iTTTTÜit 

'H |U^j iJigi }JiJj?^ TTüT^ioi yi^v (ti^^ijjAi^ Avy^cov 
Am eyiü ö mi^ki^duj^ (rix auv nnxhxi n£p$iov hiv) 

An^iVAs oufA iojAicL ßccÄcav * r\y^Qßi 5 fJiß^^ov, 
»iil Ö-^ H^ii TtS t?^^jJw oTe ' l?\,iov eis e^T^vlw Expanfa funt : apud autem corum u- 

numquemq; bijuges equi 
Adliant, hordeumalbum cotnedeiites, 

Sc arincam. 
Atqui mihi valde multa fenex bellator 

Lycaon 
ProHcifcenti mandata dabat imasdibus 

aftabre faftis: 
In equis me jubebat & curribus impc- 

tu conciratum 
Praeefle Trojanis in acribus puo- 

nis. ° 

Sed ego non parui, ( profeiflo multo 

latius tuiflet ) 
Equis parcens, ne mihi indigerent pa- 

bulo, 
Viris in urbe inclufis, , foliti comedere 

largiter. 
Sic reliqui: & pededer ad Ih'um 

veni, . 
Arcubus fretus : qui tarnen mihi non 

erant profüturi. ; J ' ! 

Jam enim duobus principibus Im- 

mifi, 
Tydidaeque & Atridae : ex autem am« 

bobus 
Verum fanguinem elicui perculfis : ir- 

ritavi autem magis. 
Ideo malo fato de paxillo curvos ar- 

cus 
Die illo derraxi ciim Ilium ad amabi> 

lern 
Dux fui Trojanis, gratificans Hedlo- 

ri nobili : 
Quod fi rediero, & adfpexero o- 

culis 19^. rifeT^sU'^.] HiexCi.Chhjj-nUyn-T^av'^. Tltt- 
p^.J'i (r<i>iv iK^Ta.^ Hiex hi'^ ixg,ra<w?^. Af- 

^, 'f y»i tiLveuejfJSpoi. ruiu "5 K^la.^nsJXja( a,- 

7701 ^' ßlMtt, iy ßlxiov ' 7707 3 ^«Ä, 3^ ^*«#\ 

197. A);)^fm7Ä.] A*;;(^Aat7w, ^TcAi^xoVi 

198. ^EynT^T^i.l n^f ffiTWÄTS. Tloinivlff/.'] Kä- 

199, 'E/i-i^«fct(i^7«.] 'E//C€f«KOTÄ. [Steph. l/tc- 
200. ^ h^yjüi^v T^äitsiv/^ 'V^yn^nt rT^aiav. 
zox.Ov '7n^fAlw.']Ov^i'^ei-^üu/ll7i.2^'a» « ftV Mf. 202. AdjoiATo.'] ^Efc/V«f 'ß^eivTo. $opC«j.] 

203. E/«ÄD7??.]E«Siff^o/.''E/^<«.3'Ec3/«|/. 
Eusa':&i©- a KtyHy ^AtIikUiu Vi) tÄü ^lüPHy. J(Ä70> TK WoJ'oi. Hi^a 0, 77ö7 ^' TKf ' 77(ri '^ 
(jpv^V TK -TTO,^'« • 77ÖI Q TO T^ctTZi 3^ TlihfM T» 

TTOe/iV., ''E'T«7ä« -^t^«*, ;9 « wi^/f, 7Ä K^.eanJhv 

^'^yÖy 'Ö ° »fi?W^?. TIA©- 0, ^TttCTtt 6c^77<t. ^Ev 

ti/^v ^^rov &i7iJ^(Q- >^ ' A<f>eß^'nyi( a,^yj^~ 
Te^Mf > -^ Y^ay.ov Kay.'o-^v -sfe« taj ^ö; (raj tk- 

265-. Ili<njV@-.~\ Tli'Tn^diUdfy re^pfttKjiiis. Tet 

io6. Ao/oT<77.] Avo. 'AetsTi«»?».] n^fAÄ^K, 
'E^Migt.] "£771^4*. 

207. ^A[Ä(pori^ih.'] ^AjjiipoTi^av. 
2o8.'E«r<jt'Ä.]'Pt/t(i3'a< 6'jro»Me»a.''H^H£^. ]!!«■• 

209. Kaä« cu<rif.'] Käx» fioif<i. TlÄÄjttA«.} 

KpifMOSU 0-395 e/ß. 'AfyjJA*.] 'EOT;g(.//t'»'tf. 

210. 'Eao/xXw.] 'AveXÄCo^tcZw.'EfptT^i'tuJ.j'E- 

211. 'HyiOfjIw Tfäio3jy,yilyvf*!M Tf dav, Xce- 
212« 'Eot'4^/u«u.3 'E<mJi»f ^dav/MU. l A 1 A A O X E. i6y 

AVTIK l^eiT aV l^mo H^p rj^f^l XVloTei©. (p«>5 ^^^''£pf^ ^ ""' Caput abfcindat hoftf. 215 El ^ lyu) Tcl^ ^^ct (pcceivM C4> 'TTü^J. ^eilw^ 

Tov S^' aJjT Aiveict/i Tßcooop a<)ps ccvtiov riüJk, 

220 'AvTiCitw lArSo^TE cuu Iv^ai Trapyj^jof, 

225 *Z(^s 'Qn Tü(^a J^Ti A<o//^(^i' wjS'l^ ope^yi0 

Agfa/, 1^ <r' iV^rwr' Ä^Jjorf/^, otpe^ HSf'O&^HS'-l * 
""" Toj' S"^ cu/n 'uf^aeei'Trs Avy[cf.ov^ ay?igt.os tfosy 

{ ' , Si noa ego hos arcus fplendido in igne 

poliiero, 
Manibus confraflos : inutiles enim 

mihi funt-comites : 
Hunc autem viciiüm ^neas Trojano- 

rum dux contra allociuusefl, 
Ne fic loquere, prius vero non erit 

aliter 
Qi'ätn uterque adversus hunc virunx 

cum equis & curribus 
Obviam invefti cum armis expertifu» 

erimus. 
Verum age, meos currus alcendci ut 

videas 

Quales Troii etjui, periti per campum 

Rapide valde huc 6c illuc inlequi & 

tugere : 
Qiii & nos ad-civitatem falvos-per- 

ducent, fi denuo 
Jupiter Tydidx Diomedi gloriam 

praebuent. 
Verum age, nunc lcutitam, & habe- 

iras miro artificio fadas 
Accipe, egoverode curru delcendam, 

ut pugnem : 
Vel tu huncexcipe, cur« autem erunt 

mihiequi. 
Hunc vero viciffim allocutus eft Lyca- 

onis clarus filius, 
^nea, tu quidem ipfe tene habenas & 

tuos equos : 
Melius lub auriga confueto curpum 

curmm 
Ferent, (i retro fugcrimus Tydei fi- 

lium. ;:i.*7vr-/i ?*. , , , 

114. 'A>^07SiQ- (pas.'^.Hoxi/M©- Aunf. 
215:. 4»Ä«y^.] Attfji.isf>a. 'E»' Tzvei S^iw;..] 'Ef 

ai<S, 'Ays^A/cfc.] Hd-ntJct. 'OotJ^.] "ETnj, 
e6)COA«9«. 

AetC«;'. 

an. 'O^cäv.l 'AfyATuV' 'E^Cwcno.] 'EwSn^. 
"O^gjt »</y»cu»] "OTTtai |ui9>if. 

iiz. Tfuioi.'] ^A-TTO^voi 'T^ Tfaoi 'iTTnov. Jj, 
•1 7M Tpö< ^^eiff^voty dvii "ni «j Tiay'^i Tiwv- 

113. K^i'}nJL']K^i7näi)'Tzi^<ä(.''2f^ )^'iv- e^Keiv K) (pAiyeiv. 

214. 2fl6«ff?7rt'.] SwiTKOTJ'. E/CjCÄf ÄWT«.] EV- 
-3^ e/^ TrttKtV. 

ai(f. S/j^AosfT«» 3 'A4ft<p«T<t. cT/Ä To 

vvd. ovja.. 

228. AfccAslo.] n^<rcA5;)^if, ccTJTJjffXTDy. MSA«- 

230. Tico "iTTno.^ Tii Qif'i'zi-'TFvi, 

232, O'j^TOJ'.] OtsTBCT, XOfM<r»C77. $£^ci),U€,3lt.] 

233» MÜ i66 O M H P O T 

Cli ctQ^ (peavriau.vTiSy h ocp^To^ "ttdivaäol ßcLvnSy 

Ei;^2 c^>«>af4'J3 //^'irp 5^' Ol lij-'.'A^^^-Tr. 
'Am' «5^ S>i p^^fio/ji«9' g(jp* <7r?rwi'' • fwjjfe' f^i v ^tw 

ToV ^'«p' .Wj^p. /c^ioV ^^(p^J »^^ep^ Aia/^S»., "KÄm^ir" ^'^'"""* Ke hi fi «paverint fegniter agant, 

neque velint 
Efferrc prslio, tuam jroccm dcfide« 

ranteb : 
Nos autem impetu infecutus laaBta. 

nimi Tydei tilius, ^*^ 

Ipfofque mterficiat, & abwat folidos 

ungulis equos, 
Sed tu iple agc tuos cnnru» & tu« 

cquos, 
Hunc autem ego contra v€Bientem cx- 

cipiam acuta hafta. 

Sic locuti, curfibus variis conlccn- 

fis, 

Impetu concitad contra Tydidemdi- 

rigebaut veloces equos. 
Hos autem vidit Sthenelie Capaneius 

praKlarus filius, 
ConfcfHm vero Tydidem vcrbis alatis 

aliocutus eft, 

Tydide Liomedes, raeo cariflime a- 

nimo, 
Duo« vires video fortes contra tc pa- 

ratos animo pugnare, 
Vires immenfas habentes : alter qui- 

dem, arcuum peritus 
Eft Pandarus, filius vero Lycaonis glo- 

riatur efle : 
Äneas vero filius magnanimi An- 

chifie 
Gloriatur natus eile, mater autem ipfi 

dt Venus. 
Verum ageiamretrocedamus cuuo- 

neque mini fic 
Difcurrito tcirens per primos puema- 

torcs,ne quo dileöum cor perdas. > Nequaquam ad-fiigam hortare, quo- 
niamnon tc p>erii]afiirum puto. 

Non enim fugitanti pugnare mihi ho- 
aeüum, 233. Mn TW /^\] Mm htdi f^y.AHonpTi,^ $o^»i- 
^iVTii. M*75}<r57Br.'] McfcTo/o/stejtQ/Mcrtiffr. fMtfjeüew 
%^<Ti ^ ts^^^yiauf' Ovtfi' eöfcMjTor.] OoJ% ßa- 

234. ^EK^cpi/i/$if). ] 'E;c(?ep«y, 'A-m^ifJijpa.- 

235. Nöi" <A' \Tzti^as.'] 'UfMi /e sipop- 

23<;. AU7& 7Z.'] ^Avv T?, «/!/Ä? OüTKf. J\j- 

'imf. 'Eaästh.] 'AmAÄjTM. Heivv^f."] }Aovd- 

24'0.''E>^6j'c/7n Tfc/^äTj).] ETvor, i'srti'xev,»' 
243. 'Ea«j }«;:j;«e/fljwij'5 r^/xw.] T« e/x? -^^X^ 244. '0£?fi>.] 'Opa. 'E^ ctbi /t<«^«7«,'] KetTe? 
24J. ^Ik' ä'!8-4a.€:^ok.] AtmetfMp diJtiTf \f7VVy 

247.-Ms>aA»mf©-.] M5>«Ao4w%<r/ • V 

248. 'EK-yc-yifj^.^ 'EKyi'^y'iiäeu. 

249. Xä( ü}^' e?' "iinmv.l ' AvayitfafjSfJ ovni 

p^'. 'OXeoTJI?.] 'ATOAiiTlIf. 

252 . M«T/ !fis^^«F a,yof<i>^.']- M)iA<"«f 'sH 
<pvy'^i \'iye. Ms v^hdji TA 'T^f ^ (fvyUv. Tinai- 
^mV.^ rie^fTWK. 'Ots».] CfifM»i \!ZBVK-AfiCÄya. 
!' 25-3. TsrvoTop. 3 " "Htb/ &t/'^>«f>.. n c';t. -j^'»? 
Tafziroi^Cov. ^ AKvtr^g.l^ovTt.'^ ^EKY.>.ivovr4i f^~ 
y>vri. '''.--- 

af4. Kä- I A I A A O :S E. 

Tg-TTü J^ » '7PXÄIV cums '^TroiaiTov cavMi ittttüi 
AfJi(poi)tc(p infJueiOiiv^ a yvv eTs^s yb.(fvy7ia7p, 
'^AMa5^' TDt epeco) avjovi (pfSJi ßoi?^€o cnf^cnv ' 
26 o- AfWy ^; -TTüAü ^yA^ 'Ar3i/j)? x JcT©* cp«|j7 

Ex d^ aÄcc'jsLj Tpcüctiv fJ^T evywnfMS oA A'^vi, 
'265 Tj?5 ^j3 1^31 yiv{ns TiS Tp&)i 'za^ oupvo'Tm, 2<^» 

Act^W AcCOfM^vl(^ \3anC)^V ^"hiOA ITTTHrVS • 

T« ^ Jb" A'iveict Sbo-ifjeV) f//ngcope (poCoio • 

El TTöTw jw Aaoo/ju^j d^ifj^^^ ocoiv jcAg©^ €^/\gv» i67 Neqöe pavitare. adhoo mihi vires in- 
tegre funt. 
I iget autera equos afcendere : quin ^. 

iic 
Obviamibo ipfis: trepidarc nie non 

(init Pallas Minerva. 
Hus autem non iterura retrö auferent 

veloces equi 
Ambos ä nobi«, fi faltem alter efFu- 

„gerir. 
Aliud autem tibi dicam, tu verö ina- 

nimo reconde tuo : 
Si mihiconüjlrißima Minerva gloriam 

prsbuerit 
Ambos interficiendi, tu hos quidem 

veloces equos 
Hie detine, a remicirculo-ad-Ie'.lam-fi- 

xo habenis lüfjjenfis, 
Ad JEaeds verö irrue memor e- 

quos, 
AbigeveroäTrojanis ad benc ocrer- 

tos Achivos. 
Fjusenim fhrpis/iäjf equä Troi late 

fonans Jupiter 
Deüit pro fiho compenfationem Gany- 

mede : quonidm optimi 
Equorum quicunque funt lüb Aurori— 

que Soleque, 
Ex hac Hirpe furatus eft res virorura 

Anchifes, 
Clam Xaomedonte fubmiflis foemini's 

equabus : 
Horum ei fex nati funt in xdibus k 

flirpe, 
Quatuorqui-^emipfc retinens fagina- 

vit ad praefepe, 
Hos autem duos ^nese dedit, ho.les 

in fugam conjicere validos : 
Si hos ceperimus_^i retulerimus jäne 

gloriam magnam. I ijr4. KA-TTtT^acmV''} .^«A./ixi'. "'Efjt.TnJhv.'} 'E- 
J^cuDP, ßiCeuoy. 

ifj. 'Ox^'«ä).3 ^Oyj/a. ^E'mCeuvirf^.'J^E-TnCaJi- 

^SS. ^Avrtcv «//' cujt^.^ 'E? hap-ncti aJj- 
•JP" a/zFHfju. Tpeff.] EtJxa^H^j (poCü^. Ovk 
%A.'] Ovn. a.(piy\<rtv, « oi/fp^^ypÄ y^^a, a/Tnzo'mVjij, 

if7. TsTW J^'.] T«TK? c/V. MitZi. Ua.Ktv.'] 
EjfTK'^^ow. 'Atroimvv.'] ''A<aois-\!Titri arroKOfA- 

2f 8."*A/t>t9ft>.] 'Afxipori^uf. 'A(p' w/t/H«p.3 'A<p' 
nfjS^. E.}yvv iT^^oi-^ (pvynaiv.'] E/ f^m y* a.v 

^ Sio 67*?©- ef>ÄpJ^!1. 

160. noAv^aA©-.] noAU^:/<^^l', (^vjiiTn. 

iöz. 'Efv%c;ti«f.] 'Epi/;(^>t«f. epu'jt«;'. ifg.- 
7^%«^. 'E^ a.vTvyx; twict reivctf."] ^E^Äcßt; ta? 
rvioi >? T8 A^fMtjQ- 'z^fpcpeiäK. Aiyti 3, r wi- 2^3. AiffiÄ'o.] AirHK. 'E/Wjfaz.] 'Eipop^- 

«U OTTT. 

2^4. 'E)t tA' eAet/TW. ] 'S,^iKcf:(nu cTe. 
Tf(»ft)j'.] Tp«»»/ 'i'nr'snii.- Me-Ttt.} *ArT^ tS^j; 

2(fj:. Eüpvo;?«.] MsjÄAoi^ftij^©-. 

266. Tloivfiv.'] ^ Av7i<v<nv. t^ofidv, 

2^7. 'T-zst' m» t' jUa/o;/ 7*.] 'n.iei(p^7tyju<,\aE^ 

169. 'TtD^^'k.} 'T-TniCätAwV. 0«A««f.} ©«- 

AS©-. 

270. rjnÖArt?.] TivvtH. 

271. 'A777«W*.€J'.] *A7ttA<»f, '7fV0cpv{., Uvk'Tfl^ 

272. Mii??yps 96^0/0.3 'E'OT^^wöt'd; ;^ f|M-?r«- 

273. 'A^juÖä /.Äi'.] K7lf(nU(tl9ctÄt'. 

275-. T*? X6B O M H p o r 

2.75 Tw 5 Tcc;:^' l^fJ«^»' TÄ^üv^ eÄctwovT (niMOA iTrTxrySt 
*Toy <ST^^Qps CiHJoaieiiTS Av^ov(^ cLyP\g,o<i 1^0?, 

'Kapn^^^ S'cciCppov dysttvv TvSi^ vji^ 
'H i^^t-^ CT « ßsÄ©^ (awj S'ccfJi^osu><n,<m')(,^i oi^cs • 
Ntu)i ouüT ^fp^/») TreipvtTui/c/Lj Quy/e tv^iim, 

2-80 ' H po-, ^ afJLm-ZTTxXuv ^oiei ShKi'^ciuov «J^^j 
Koj /3a Ag TvS'eiS'AQ -ii^r aamS^a, * rnii q <^' tr»^' 
•^'/CP' ;^cjj)c«)j m^oci/^jv ^pnyu 'ttbAoc^« 

BsCAnou VM'Soovoc ^^fjLrrBph, e^ er oi« 

Tö>/ cf^ ö roLfhricnxi 'rzrßpai(pij y.Q^Ti^i /C^kiofArid^ns^ 

Tl^vy '^!<7!Zi'7nu/ai^'W^vy riTS,^y '^'TTioüy'Tix^ 
A/'/L^TDS acnxf' ApM* /TO/Aöf.u^o»' ':ToAg^<f r?i/ • 
290 "f2$ (^ap^jos -«yjopgwx« • jßg'Aos cT XcSt/ygr A^jjij Sic hi quidciH^ tah'a intcr (c dice« 

bant : 
lUivero cito prope accefleruat, im. 

pellentes veloces equos. 
Hunc prior allocutus eft Lycaonis pne. 

clarus filius, 
Pertinax bellicofe illußris Tydei 

fili , 
Profedö te non telum velox iiiterfecit, 

acerba fagitta : . , , 

Nunc rurfus hafti experiar an aflcqui 

valeam. 
rixit, & vibratam emifitlongsm ha- 

ftam, 
Et feriit Tydidae clypeum : per hoc au- 

tem penitüs 
Cufpis asrea volans thoraci admota 

elh 
Super hoc autem alti^tn clamavit Ly- 
caonis prxclarus filius, 
Vulneratus es ad ile penitiis,neque te 

puto 
Diu ampliiis toleraturum: mihi autem 

magnam gloriamdedilU, 
Hunc non expavefaftus allocutus eft 

fortis Diomedes, 
ErralH, nee es aflecutus : at non ita 

vos puto 
Ante ceflkturos quam faltetn alter 

ftratus 
Sanguine fatiärit Martcm • inviAum 

bellatorem : 
Sicfatusjaculatus eß: teluxn autem 

direxit Minerva 
In nafum ad oculum, albos autem tra- 

jecit dentes. 27 f. Tä;h5.] Tet^cäi. 

277. Kct^T5£;'3ujW€.] AwjAfMJlÜTBilii AvJ^H- 

•c/r o' eifieoveia.. 'Ajäv».] 'A>a'3-8, Aä/x-zj^««, i/m- 

TliK^TOIOii cmTTOV©'- 

z79. A'iiwrJ^iiM.'] ^Eeiv ^iv^ifM. 
/ 280.^ HpÄ.] Ou7&)? HTnv.^Ay.'TTiTm^av.'] ^ApA- 
Teiv ctiydvctcmo-cif. Tl£^'ti-2 ^C^^Tity-A'^' ^o\i^o- 

ffXJOV.'] lAAK^iV. 

281. Bäihi y^T AcanJht,.^ ^AeaaiS'a. yj.TkC^i. 
28i. riTtf^'«.] TlTtLOK. risAÄt&Ji.] n^ßffinri- 

283. Mfitx-ep'y.] 'E^ÄJttfSüj». fik}A, 'Emvnr.^ 
'ETgf6«ff?. 

284. BeC^MÄ/.] TiT^aiym. KiViava.^ Top -vkro 

'tt)o<piav. A/Ät/z-z^ef.] A/*^to§, eftoA». 

285:. 'Av^i'ffiö^.] 'Aj'a^j«^, \isn)iJ.Hvcu. Itiiy'' 

1S6. Oj TOfCns'ai.] Ov Hä-lATJhAyiiiy i (po- 
i87.'H/>lf£?7?f.]"H^75fj etTiTVpj^f, To CUJTO ■ätr :'nr I 288. ITeij' y h7ir>7m/j7i^üjL.'\ n^STE£?i' mwi 
I 28^.'''A<n«.] Kopsffttt, aAMpwiT'«. TAhiweivov.'^ 
j 2po. "ßf 9ä,mV©".] Ovra>i eiTTwv- "l^i'gy.] 

'Ec« pT»»*. BeA.©- ij^ /3vj'sr'A9«J'M'P''tÄ 'jsrcy' öip- 
, AKOVTtawf]©- cr«^?, riACc/itf X 3 ^ l^iJU^lQ- ov- 

f». TfeTTOlllK* TÄt) TfaffJP. "Est "5 \i-)(-iV, OTJ tt8^~ 

j Try ^' ^A^.'JA ^v « yj^ldi^vam aujTOi » Jla/Ariv ?v 
ifiTTi'Trot'iimu. "E-tsthÖ', 077 «sjg^srjOTj'dL'frdf Oai'c/k.- 
£^? iViy^r StetöKÖ^ « »(^ueiöf g^wSif A/0f<4ier«f, 

«7W< ICAmSh cOa -f p/VO< T^u) yhaccVM. Ol 3, 077, 

^i( ivioTi Am fUTiccpa fM^^^K^^ ä^ xj t A/oww- 
291, 'PVcä -arty' oip'SstAaö;'.] Kät« r fcvx-^jif ©- 

fl&^ 7- O^^A^f. 'ETTip»«.] A/g77?g^,Crj, J)«ASt. 

292. rifu- «I I A I A A O 2 E. reg 'Ci.yujmx)S^s • tS cA.' «DrS: Au,^)? "vj^^' tb f^©- 7^, 

Aeiczf^ ^^TTüoi Qi spvauiccTX) vex.^v A^ol * 
'A|M.(pi <^' ctjj' oumSßcuvs Äeojv cos, ccÄx,i nreTroi^s ' 
300 n^cös 5^ o< (5Vpy r e^ ^ damSU. 'n^vroGi iVZo/, 
Tov jc^'p^ct/ jitgjt^cos 0515 Tö 7^ dmov eÄ<Sr)i, 
'^fjJep(Sk?\ix l(X*)(0)v, ^ ^piJ^hoy ?iccße ^ß/i 

OToi viAü ß^'Tvieicnv ' Si fMv p«a OTcMg >f) 0/^, 
305 Tm ßacÄev Alveicco ^^.t ip(iQv^ ev^^ tf /mh^s 

^jQ<7ßJ^' a/nv l>ivovrpy)^s?il^@^. äjyizcp oy t\^s Culpi 

mentnm. 
Cecidit autem de curru, & (bniture 

dedere arma fuper ipfum 
Varia,coIluccntia : tremefafti verofo- 

eiebant ejus equi 
Pedibus celeres : ejufque ibi ibluta ett 

animaque roburque. 
Tum vero ^aeas irruit cum clypeo 

haftäque longa, 
Veritus ne qua ad fe traherent cadaver 

Adiivi : 
Id autem circumiens propugnabat tan- 

quam leo, robori confifus : 
Prsetenditvcrö ipfi halUmque & tlj- 

peum undique aequalem, 
Eum iuterlicere paratus quicunquc 

huic obvius veniret, 
Horribiliter vociterans. Saxum vero 

prehendit manu 
Tydides, magni ponderis , quod non 

duo viri ferrent, 
Quales nunc homines funt : hie vero 

ipfum faciie agitabat etiam folus. 
Eo percuflit JEnix coxendicem, ubi ft« 

mur 
li) coxa vertitur : acetabulum autem 

ip("um vocanc : 
Contregit autem ipfi acetabulum, & 

infuper ambc» difrupit nervös : 
Detraxit autem cutem afper lapis.Iple 

veröheros 
Conltitit in genua laplusjöc fullentabat 

le nixus manu robuffl 
Terra, oculos vero nigra nox coope« 

ruit : 
Atque adeö ibi perüflet rex virorum 
TEneas * - - 291. ripu^J/ju.] 'E^tLuu. 'E^sjw^ä 3««^^ 
y\aajtu>, J)' «f ^'o^Kvazv. 

294, "He<5«P.] "ETFirey. 'A^.Ctjnv.'] "H- 

19 J. AioA.Ä.] TloDuKet. Uety.^AVocäifnt.^ Hdw 

296, 'fiwJTOcTsf.] Ilosrr Tttpj«? . Aü;&».] 'Etji 7B' 
'mveujTi^. Aü^.'] 'F,Kv^. '^u;)^'?^ /w^©- 7*.] 

297. 'ETopKff?.] 'AipafjUMffiv. 

298. 'Efi/ffttictTD.] 'E^yjJofHcty. 

299. 'A^*/ </l' tf!p' £«/7x2 ßcuvi.2 TlieiiCcuvz 
j$ eu/Tw, 39 xi^ifM^ cam. Aiav <y?.] 'Q{Ki- 
tvv. 'Akki OT*7r5<3taV .] T« J\wa.[xH 'n^ppiTnüif- 

301. "Ost? T^)*.] "O^iTira. 

6» Ai^f. 303. Mfc>Ä 'ify>y.'} lAija. ßei^Q-. #£^/gy.J 

304. '^O/o/.] 'Ottdiö/. 'PftÄ.] 'Pät<rtft>f, ^- 
Ko\cof. ITÄAAgf.] 'Exjr«, 'fi^TttAXer. OT©-. 1 
Wov©-. 

TOS y^KHToU , K5U JMTO AM , Q^ ?£«) y^/Ao- 

77;tä. *Ei/^fc^STcu. ] "ErfAv s^se^SToi. Ko- 

TOA» /i , «tl tV 7c7f i^tO/f XO/AOTHT?? , 
«f Äf £ti KS^ÄAÄi «^ (JiM^av dff/.'o^ov- 
•pu. 

Kd-TXTeHV'ofJ^AVÄ»^.. 

309. rvüf.] 'E^ ^Vf. 'Ee<:;7wv.] Tliaay. 'E- 
f«'(7a7o.] 'E-zjfc«^. ÜÄp,««.] ''le^pa.. 

310. K2Afi«|fM,] 2K0T«fM, (poCs£«. 

311. Kai rv }«r.] Kcu<P»a,v, "EvQ' ättpAo/t^.]. 

Y 3ii.Ei ^V^y O M H P O T 

E* (Jiv aip o|ü ro»oi? Aigs ^t/yainp Acp^^'^r, 

315 rigpcÖE 5^' Ol m7rP[§io cpcceivZ ^uyfJi cyKciXu'^V'y 
' Epx^ f jw^ ßeÄSMv^ fjLin Tis /^cwccuv 'iw^Troi'hm 

^iip,fov (pi^p ujov '\jz[re^s(p€psv "TroM/ui^io, 

A,?,?L 0^ TS5 )M^J gys r]pu-n^.yji yi^w^^ ^Tr-sröi 

Aiveicco S" emt'i^oA^ j(5J.M/Tej<p^ lyr'üTui 

3» 2 5 AcJW ^ i^wiWA(W tTclpcü (^iKcfiy Gv 'Tii^, 'Traicrii 
Tigv oyA]?imnS) oti 01 (ppeaiv apiia »iS>?, 

' Q.V iTTTnvv ^Cors i/\g.^' muct^yiLP^evnbt 

330 'EfA.fM[j^(as, ö jKuVß/y 67r^;:^g&ywAgi';;^A)ccö5 Nifi cftö animadvattiflet Jovis filk 

Venus, 
Mater, quae ipfum ei Ancbifa peperit 

bo«res-pakente : 
Circum autem fuum diledum filium 

nidit lacertos Candidas : 
Ante autem ipfiitn pepli nitidi plica- 

turam obtendir, . 

Septum ut eflet telorum, ne-quis Da- 

naorum pemioium equittim 
Are in pedtora conjeäo, aniinam eri- 

pcrer. 
lila quidem fuum diledhinvfilium fub- 

ducebat e prselio, 
Nequc filius Capanei oblitus eft man- 

datorum 
Eorum quae dederat pu^ (irenuus 

Diemedes : 
Sed hie fuos quidem inhibuit folidos 

ungulis equus 
Scoriim ä ftrepitu bellico, äfemicircu- 

lo-ad-lellam-fixo habenis fulpenfis :' 
/Eneae autem irruens, jubis-pukhris- 

comantes equos 
Abeoit a Trajatiis ad bene ocreatos A- 

chivos. 
Dedit autem Deipylo focio dilerto, 

quem fiipra omnem 
Honorabat aequalium catum,qu6d fibi 

mente conlentanee affeftus erat, 
Navesadcavas ut ageret: ipfe verö 

heros 
Curru fuo coniceniö (umpCt habenas 

miroartificio iäiflas. 
Statim vero Tydidem fequentes vefti- 

gare tecit validos ungulis equos, 
Alacer. Is verd Venerem perfequeba« 

tur crudeli aere, . 312. El ywJ Äft'.] El ^<r«,'Of j) k6>jw.]'0|U 

313. "H (MV,'} "Htt^ euiTov- 'T-a-' ^Ayx^'^V'l 

fMW. 

314. 'A/w^i <A' lov 9»Aor v,ip iyJijA7i> WH>c« 

x»f '?ryi-)f(i. T875S7} f^i'avj^e^o K) cvjj^x^i- 
atClo ewTov. «nfe^iXctCef \J^ov ifov <BF^a'^/hn ary 

c'f. 'E6K.3''Ie/>oj'. 'Ep^^i/aTo.] U.texi'^v^et.TVy'^- 

31 f. n^ojh cTe oi.] "E/A<!!Tiy(i&?j' 3 eww! Oüp;^ 
ai ATfanv Q i^CÄY^H ""aimf) r tA^üv^ äaa,' Iva 

315. "EfH©-.] n^e'^g^yMÄjTH^^Qy. "E(«Ji(;. ] 

317. 'Atto^^c fcAo;7o.] 'A^^Ao/TO ^4*^;^^. 

318. 'y7n^i(^iV-']/'ll^.i(Mt V^itftcpiv. 

3 1^. 'EAnÖ£7o.]'E;75A*,9s7o.Swj^w«t«J'.]Siw- 32.0* T«£«j'.] T«7iaj'. 'E-ffiiTS^As.j n^ai«« 

3ZI. 'HiDv;gt;tg.] Karip^ 

321. Noff-i»)/.] Xaeif, Tröppft». *Aoi(7^-.] Tä£^- 

323. 'E^Ttti^öf.] 'E(pop,«4crä^. 

324. 'EffcAÄfffij'-] 'E^WJ^.-)!}«;, «Aä(75C. 

jaj^. "O;/ 775e< TOTJif Tief o^A/xiwf.J. "Oy -yjj^ 

32^. '■''O77 o<.] "Ov'ajjxii. "ApvTÄ.} 'Tj/«, «p- 

317. "oy «pß)f.] SS^fSA©-, o'K.ct'mu/iaf ^of, 
328. "^ßc Wot«»'.] Tk /cTi« a,^(Jutf\Q- . 

:7»Vj <'arw«f . 'E^£5t/öja6j. Tatest v, cüurcf 2 3*i'eA©- 

''^/f^'3 'l%'P«f 'ö»'i';^f '^p^fTO^. 

j 330. 'Ey.uifXiLaf.'] ll^^yi\sfjSfJ^l'OJ%.'] A/o- 

/X'itfili.Kv'^fetV i'O-a^O.'] 'E7!j'A?£?<:r»7ÄW «JiUÄ, 

lOuTWf )<) &«<A>ii&« M ^6f j Tm^ßavv lyrA Ky'5?/)6) jttt- 
yihcüi Tifj^"^ . 'AAA"i«/\s7p^»'VÄCj»J^. NnAfci'.] 

331- r/-l 
I A I A A O 2 E. 

Ta^jv aar oivS^o^v m^fj(gv yt^'Ta,y{jiQßi,viüinVf 
Our tLf ' A^j^oxm) sie '^oA/'-Tropö^ 'E^'w« • 

Oü^ crroj' gjTöer', » invvar <M^inx,oivov* 

Kctt TT3V IJ^Jf-^Y ^f^y €pvaa($ ^o7C^ 'A'TTOTÄCiiy Cognoßens quod imbellis^ 

quedcarum 
Earumqua virorum bdlym Imp 

adminiftrant, 
Neqiie Minerva, neque urbiiim vaRa^ 

trix Bellona : 
Sed cümjam aflecutus eft frcquentera 

per turbam perlequens, 
Tumprotencä manumagnanimiTydei 

ftlius, 
Summara vulueravit manotn infilicns 

acuto asre 
Imbecillam: flatiai verotaitacutein 

perfodit 

" Cha- (Ichair quälis neaipe fluit bcatis 

düs. 
NOH enim panem edunt, neque bibunt 

nigrum vinum : 
Ideoexanguesfunt, & immortales ap- 

pellantur.) 
lila vero altüm clamans abs fe dejecic 

filium, 
Et bunc quidem manibus eripuit Phoe- 

bus Apollo 
Cyanea nebula,ne quis Danaorum per- 

nicium equitum 
Are in peftora conjedo, animam eri- 

peret. 33i.r/ji'<JflXftiJ'.] ''E7rtgdfJ^Q-.''Avet\)U(.'\ 'A- 

Botai^'y n <^ A}ohiav- 

33z. TAai'.^TsTWj'.Ai.] K'ivvi<. Ko'^^iJ'S»«.] 

333. n7T)A»7I5?9©-.]noXi(<7r5p9«<!^>7rDX6AMÄn. 
Ti^t ITo/WTtU vibv SvtU (pctfft 'fApSA. )y eOfif 'J»TO 

334."Of«Aol'.]^^J^9©-, S^fu^oc. 'AttooFot^- 
^EjtToe« w!«r©- o/m(^«. ?xo7^ o to ;jet'Ttt:fefe^.iy< 

A/Of OW^f 6). 7rOT5 3, tS COTAfcy.c^. »? Oft« • 'H- 

Ji viü-n^v ViOV o-masttjo KvJh?Afioio. Toii q 70 
JiäKHv. cdi ivbiiA' 'A?iX' ote J^ p' hd^i-m- 

fcj^y. 'A^X»);;k^tc;ü.] 'A^SeJ'«, sLyrnKtuu. El^ey.] 

^ül&^fiJf, ;^OT^p^fn(^tÄ. 'Al/TSTcp««.] A;«A9£,e/>-; 
338.'A/x^e?flri«.] ©HK. "O;/ 0«.] "Oiz-s^ cM;TJtJ T XOl^KT^«^,!??. A£>« 5 'T' f^TU^V T Kl^^V 
340. 'Ip(^p.] 'T7£^.(77« 77f «Oiaöfi^/^^JK QäfMi 

I 341. Ou)<> OTTO»' £/«ct;/.] Oik^atI fJIMA^-nV 
AKKei c/)ct TB a.^nj)ÄT\ii f^ <^ tv/sttü^ T^(pav a.- 

laav » J-<T0f 'ii'^mVi ilK olvov -päviStTts )ii »7B A- 
VCU/jUly aTiAdAVATO. HOT. TolVlW «Ü^ OTJ 7lAK>S^0V 

70, iKiJ^nffi fflroVi A}X' Ai/.C^dctv. ^ 'mvv<nv tu- 
Sxjmt oTj'oi/, äM«^ viiClaf. "EJ^bo'/k.J 'E^'bo"/»'. 
343. .'I«6^»<7a.] Boriffftint.jK^^AaK. KÄCC^i.'] 

344. M57« ;)^«pOT.] A/« ritfwÄ %«j<»}'. 'Epv- 

CVt.TV.2 'E^VA^fSj eöWÖ"«. 

Yx 347. T« J^' O M HP O T 

''H h^ «Ai i gtJi yjjjokys^ dvoiÄxiSocs Tti^oir^Cii 5 
''fls g^ar'* T\ <f' dhv'vcr cl'mCricm(^*Teipe(p S' out ms * 

rioMa AiooTJjUJjj);, ^L/c7ajt/.'7ru5(5C?">TTigj' 'iTTta-in * 

360 0(p^' h OhvfJL'Tmv lytoi^^i iv d^vcva'TZtjyeShs'^l, 
AlltjjoLp^o^Hgui gA)fp5 /xe ß^ms ü^tuo^v dvvp Illam vcro altum inclamavit pugnl 

»renuus Dioinedes, ** 

Cede Jovis filia hello & du- 

gni: ^ 

An non fatis quöd muliercs imbclles 
decipis? 

Quod G tu in'bello verfabere, certe 

te puto 
Retormidaturam bellym, etiam fi vel 

alibi nomen ejm audieris^ 
Sxdixit : illa verö mentd errabunda 

abiJt : affligebatur autem graviter : 
Eam rerö Irisprehenlara pedes-vento- 

la duxit extra tarbam, 
Oppreflam doloribus: nigrefcebat verö 

eurem pulchram. 
Invenit deinde pugnae ad-fmiftram im- 

petuofum Martern 
Sedentem : caligi'ne autem hafla er 

ratabdita, & veloces cqui. 
Illaverö,in-genuaprolapra,tratrischa- 

Multis fuppl. precibus,aui^is comarü 

vinc'lis frontem orn. petebat equos : 
Dileftefrater curam njeigere, de$- 

que mihi equos, 
Ut Olympum perveniam, ubi immor- 

talium fedes e{\. 
Valde dolco vulnere quo me mortalis 

vulneravit homo 
Tydides, qui jam & advcrsüs Jovetn 

patrem pugnaverit. 
Sic dixit : ei autem Mars dedit aureis 

comarum vinc lis fironte orn. equos : 
Haec autem in currum afcendit ma- 

rens fuo corde. 347. Th <A' ^ fMKgßv AVCiV.'] TöJüTM Q Q<(>0- 

348. eTw.] 'Tttd;^'?«. AHi'oTMT©-.] Int 
34^. OvK ei\ii.']Ov^ciijJ'jttfKii. 'AvAKxjJki.'] 
35'o. XlaKnnou.'] fbcni^cmi, '&^'^h<Tv\i « ayet- 

^,']'' h>Kef^<n. riüSKcM.J 'Ax«!y)t?j yvSiy 'O j^Ao- 

35"!. 'AKVMTa:"] 'Ac/Vt^oj/K^a," ;(5M ofov Kvaiy 
f/.h ive}.cx,6<m 7^ y^my. Ahai,"} Aeiyufy ^- 

35:3. 'EA»OTt.] ActCofy^iU UoJüiky.O-.'] Totf 
Tnoi Tti^cc olov eLviji^Q-. "E^ccy' o/«A».J 'E^jj- 
yx.y. T TiiXn'jrsf. 

'Oc/Wmotj'.] ^OJiwaui. HihaiyiTX) 3 P;^«« ;(5tA6^.] 

70 K$-f^ov oii-ni im^JM. 3J5'. 'E*»-' «fc£i9E£^..] 'Eottd aex^^y t«^ ^- 

35'^. 'Hie/ <A' %f^( licixXtTv, J^TttTj«' »t:7w.] 

Ol iTrnffoi, '(^Vy ä/occ/irizf »y. 'ExixA/77).] üse/- 
SxiitA/TD, 'sfe<iX.H70.TA;;^«.3 'Aj^TTTO, oI.TttpjtJf. 

3J7. Tfi/^.] 'AyTi<r», cOTQ/ofi/. 'Eet'zs-tftf"«.] 
3J8. Xpi/OTcjUTTvXäf.] Xpü<ra;yÄA»j'Kf,i5TO^Bf, 

tu Tei^f. HJ'tisv.] hVi/. 

676 «uT^A^e. 'Ex;cdi«<ffiu.]] 'Eot^ma^öj jj^t/Ta^iÄi- 

ffy.Ai oIk©-. 

3^1. Aito».] AiiO'j Twyu. "Ap^^SflytMU.j Bof^/Mx 

■KX. eeV ^5f /7ti »TE *? <a;]£jj 'jf- AlÄ (MÄ^f . 
364. 'A>c«;^|«V«.] AvtstifM^]. 

^6$.IIa$ I A I A A O X K. 

'3 6$ riap ^2 Ol Iß/ts eCojve, ^ rivioc Acx^gTii ;^f o"/ * 

Mnr^s ens* v S" exS-^i lAa^giü ^yx'nQß. r.y, 
Tis vv ae roiccif s^i^e (pt/\gp tex.^ y^viooyayy 

AiveiaVy o? e/y^) 'Tit/ivnav -^tdAü (^iKTo^i ^r. 
380 'A^' ^^ Acwöti?/ yi i^ ol^vccToicn [AS^^vraj^,. 

IToMol yi ^ TArliu^J 'OÄvfJi'moc Shü(^r s^vtis 
38s TAri jw;"Ap)j?/c7i jiAti/'^nT©- jteptTEeps t' 'E^taATns 
Juxta autem ipfam Iris afcenilt^ 

benas cepic manibus : 
Percuflit autem fciiticä, ut confic, «r,- , 

illi autem non inviti volabant : 
Statim autem poltea pervenerunt deo- 

rum ledern, excelfum Olympum, 
Ibi equos Ititic pedes ventolä velox 

Iris, 
Solutos ex curru : atque immortale 

appofuit j ab'ilum. 
Ingenua veroceciditDiones diva Ve- 
nus 
Watris fuae : haec autem ulnis comple- 

debaturfiliam fuam, 
Manuquc ip'^m demulcebar, vcrbäque 

fecit, dixitque, 
Quiföam tibi' talia fecit dilcda filia 

Coelicolarum 
Temere, ut fi quid flagitii paträ{I",.s 

palam ? 
Huic autem refpondit deinde rifum 

amans Venus, 
Vulneravit me Tydei filius Giperbus 

Diomedes, 
Eo quod ego diledum filium fubduce- 

bam e praelio 
iEneam, qui mihi omnium longe di- 

leöiflimus eft. 
Non enim jam Trojanorum & Achivo- 

rum piigaa gravis e//, 
Sednunc Danai etiara cum iramor-. 

talibus pugnant. 
Huic refpondit deinde Dione augu- 

ftiflima dearum, 
pcrfer filia mea , & tolera, moefta. 

quamvis. 
Multi enim jam pertulimus coelfj 

colae 
Ab hominibus, graves dolores in vicem 

faceflentes. 
Pertulit quidem Mars, quando ipfui» 

Otus fortisqucEphialtes. 36J. n^pj^fc Ol.] TlctpöWTjJtülj. AÄ^i7B..]'E'" 

^66. Mä?7^SJ'.] "E^Aw^Sf. 'EAtfW.] '''S.KOiiVHV. 

367. AiTivr.] T-^hov. 

368. TloJiulifMi.'] Tolf Tnei tü-^o, oIov ävif^f' 
^6$.Tlct^.J\' A[jlC^(7jov ßah.iv «cTc^.] Uofi- 

37l.'Aj';(^^.3 Elf Tw^Äjjj^Aüf. 'EA.ct^£75.] 'E- 

373. üU vv (^''] Tif <JV ff?. To/ÄcA' 'gp»^».] 

. 374. Ma4<eriw?.'J liietTzdaf. 'P^^»"^-] Tlf^.T- 
T«ffW, 'Epa-arH-] ^Ev o-^y^dMipas. 

377. 'T'7n^e(?ee?J'.} 'T^^skö.^^o;'. 378. '£5?V.] 'TmCp;^. 

379. *ÜÄOOTfÄ<r«.] i^HVh {JM-jM. Tl^fKtlT^i- 

0}» 3 TT), 60. 

38i.TfcTAÄSi.]Kot^T5jH(7ri'.'vsrD/:/^fop'.'A»'Äfl^o.] 

jSj.TAn^.] 'EKap7if{)ff-a,y^\ ^^iyMvctf/S/J. 
384. 'E^ efc[/J):«i/.] 'T-ar' cti'^«7m);'. XaAs/zt' 
äA)*/ e-sr' dt^hnKatm v^vth.'] 'AM)iA«f /^>c^f 

'E^/äAt?;?.] 'E/.cyi7^p«fl-g^' o'".Afnif >y-^ilJ.HVif. 
' ßTBf 3 J9'E?/tf,A.77Jf,'AA«e<y< TTEWjVf ^jj^ 'l?/it<gJV/ä,', 

"^t' c/;7JxAH<77y 3 riotj^JS^?©-, ^ej/sTi xj i^£j/ 3^- 

'iJ\i<£^'^Afluj. Tam iS'''Ap»if.] 'Aetcitf ;(^©- ä|/o7 
7« <p^]^'(ißfjet\siz^ TJloiii]^ {JivS^iucTi^ov laJi^^y 
X^ T rio/H77Htu>-c^fKff7rO'j*wie/^V S^« T (?£5t^o^^a);/ 

'AAcyifüf.. Oy-rc/j v?^.?vffj xj* ft«)*:^f •))jv6^>Ä;o/JT 
Affif O M H P O r Filii Akei ligareraot dure vmtti« 

lis : 
iEreo autem in carcere Ügstus ertt 

trcdecim raenles : 
Et tbttaflis ibi pcriiflet Mars inlatia- 

bilis belli, 

Nifi BOverca perpulchra Erib«a 

Mercurio indicaflet : ille veiö fürtitt» 

fijbduxit Martern 
Jam con^iHum : dura enim i|^uin ijo. 

cula atüixeranr. "AfLou 7T«p' OMTvli iJhirti>. X^va q SiiK^VTVs ^n 'E- 

yt.-mdtLavL'^'' k^THJü^i xjJvnyiT'Siriv outdTj eOTpIgc 
'i'Aüipoj', W77f .a57«^u r c/b'o «^\9«3tt, f^^tvA n- 
Adt/m cwjtbT? e-^SügTu. Tl£ßVi(J^oi yö ai !'»■' ttüTiw 

/^^(TK^liAiy y^ cj> eiftfv» To<«<7ttf ßio']dieiV ri( AV- 
Spw-STKf. A/« TKrKiJh^dwJümu 'r''Apiu», TB-ns?,-?- 

feo/f ^»p2OT tn/Mn®Siu>a/, K^7vu<hH>JiM \ai!r)r A- 
Ao^</Ä:/, ;^ ^A-n^/iuieu HiKi^y-oVy 7:cA/>"f Ketei«^ 
39 h-mZbA ßAcuviMtJutu fMioi 'Tei<T){ßiJ'iK^)ti^yeti i 
n 'Eei^o/Ä, >) r'Ax&'^c/Sj'ie'tMfrqA, «juZwüo^Tj^'Ef- 

^fjMTiy.o)i 0V7«. 'E'sr« >^ o "Aps©- aqip, o 2/c/V;- 
?«©- )'d.K\i(^@-^ hl -m A'tQW jify'of^©-, oXTB» 
fjwai ^ei(^i, }(pTVTthiy^vrnoii{llw- X^iiia cA 

AiffiT A*.01/7«e. 'El'}STJ(^Ce)</^*6)T«T«J 'ffJQ^^ 

6 »^/©-/glo^ctTo/H, ;^ fJnyt^A ^^t«,«»; <?»fe7 

3t>/. A« .A' TS A'^'/iCäV YJ^Vieu <r>cüyov3 A^^P^J ' 
'HrAJa-TK/is^-T« ffi/i/^p;0/4ö'o'o '^^°''7T' B4A770J'Ae- 
f«^ 3, 077 (fthccixpeiv iS»A5^ cOa w7c/^ -^ pot^-iycri- 
ßf, ö^j^cT/' 'ÖKy\i'f'7r<itn(ncoi. "A^UjJvpovofM^eiv 
<T Sw^f, ^fiTTj/ 3 x) 'E^/ä'att;»', t«s oy 'm^Ma, \o- 
faf. TaT&'i' 3x) 0^77« &»tf^5ii<»tiy?x) <r/c/k(r»^<«f 

KtVeilTTU • "5 fcTE£?J ^C CvS'lA^i]©') ^ C/Jt (JyVs«^ 
077 cT/rf. T ÖTTWC rtyrcj/ 3^ »f AXCWf,ce|««t''SÄrOA!S|</ WlU- r cT/atfoio/f »^. 'tto rvTtvp --^ AfxfoTi^av ^nci 

)(^^a(ri T»f AV^ä-U^i f^yVa/JMi A7UÜITA iZf^TJiV, 

ly^ (Mi '7ro>XÄ>uf o^yti ^cofjtkvMi xj^ r (pihuy dvnw 
^VTfod^Tieiv. EKj'ijy.(rKvfft jj ;^, tv'^'voyJlSi 
yiviav cm^^H^tUy xj tpiKay }^ aHk^uv ä«<A^, 
K} -^«fc^cyy ATidvTVV. aS't?^ 5 Wbiuieu eu/iiv id»» 
'Ef//B, M'Ee/Co/«f, rv7o fjihjwiay^f. 'EffilMTri- 
Ktv hvofM^ay -f ^o^y, ort iffxäu^f jiyViTtu Toty-' 
Tuv AoJ"©-. 'EeiSoiAif 3 hofia^n rhy gdoiv, -m,- 

ot' äj» -^ ;m7ei<^©- J^'o/, ;^' -d^ TwJhov, )^ yt- 
vicovy j^ rL-nfATwvy )^ ^rox/]««/, ^^^f -rroKifjuag 
A')0)yi^i^tu. Ton y6 KoyQ- vK'iTt H^Ti^ T 

riiyetMvov Avtvy t^^KAhdjiTVU jy ©e?^gw?7*« XP''" 
^«^ ^ 'J^ (JIM o^Keicoy, yZy^ay q ^ i^^i^Py 'iy* 

38^. 'AA.©«®-.] 'AA«e®f. KgjtT^ö.] T- 

^ 387.XÄAX*« M^.(xa.']XAXKa }y fTTtMipS eiyyeia, 
m^Oy h ihofiearntxa. ol ß KviTTCioi tv <h<r^'nietop 

388.Ka<'j'0)M.] KoJcf^Ä^. "Ep^«.] TSts. "^A- 
7T>f 7JDAe^/o.] 'O AT^ti^üfjQ- )^ Äxof er©- r «o- 

ASjMK. 

389. Ei /m fMfiin.']''EAV jüM v r 'Ef//»^^*^« 
» 'EeiCoiAA'?n^yyHKi'Tw'E^[jLn,hA Iitxxt-^V -f^A- 
plwj r Siajxv. 'EüCoiA 3, n ct4e<Ä x^ fuyiKA ßo- 
acm. 'Ai'77|M«%©- 3 KoAo^wJ'/©- r 'EeiCoiAif 
y^f^Tfi^Av'^SlTis )y 'E^/aATK mt^.fTiJbCT.rieet^öiA- 

AmJ.] ricfVl/ AC^Aw. 

3^. 'E^wT^ffA«.] TlafiyJ.hs<riVy iJkfi^n. 

39i."Hc/V».] EuM«?. 'E'Äjppw,«« 5(,^^fou cT^Aa- 
T/xoj'. Tn^fjS/Joy.^ KctJA'Trovifj^oy, "£.] Aütof. 
'EcAtyitVÄ.] 'EJa'ixAl^iy jiAJtmyi- 

391. TAw I A I A A O 2 E. 

Be^Aiix.f| • TOTE »«y /uuv oivrivjicrcv ÄoiCiy a.Äy(^, 

'E^ Wa« ot^ veyujeoJi ßccÄcavy oSiujyicrip , edk'^wv * 
{Avrcip ßri tst^i ^f^ Aioi ^ f^'n^v O^MfA'TToy, 
Krip d'^m'f oSU/jri<n TTE'^f^'j©«. * iuüictp ci^s 

^^8TÄi(^y0^^fj^ep<^s^Qi (äVTC oÖst' cucru/\^ '^^^y? renulit eiiain Juno,quando iHamfor- 

ris filiiis Amphiiryoni* , , 

Dtxtram ad mamnaam fagictä tresh'a- 

tnos babente . 
Percufiit: tunc ipfamgravifiiimisoccu« 

pavit dolor. 
Pertiilit & Pluto -int^r hos ingens ve- 

Jocem iägittain, 
Qiiando ipfum idem vir fiHus Jo\ is 

^iochi 
Ad portam apud inferos vuJfl€ratum, 

dolorjbus tradidit : 
(Verum is ivitaJ dornum Jovis & ex- 

celfum Olympum, 
Corde dolens,doloribus canfixiis : nem- 

pefägitta 
Humerum percradum adaäa erat, & 

torqucbat animiim : 
In hunc autem Pacon dolores pelientia 

pharmaca fpargens, 
Curavit. noti enim o.nnino mortalis 

erat) 
Audax, facinorofus, qui pro nihilo du«- 

xit netaria patrare, 
Quiarcu violabat deos qui Olympum - 

nabitant. 3^2. TAn cT'^Hf ».'Excite? »(Tf ^ )y ^"H^c/t.TLeuf 

n«>', Ö7ia'A//<p/^vaK®-. TAwJ^"'Hf«.] EypUTBf 
oOii^Kias 'f Iv BoieäTjA ßaaihc^i, f^r^oi^yjt t «^ 

'A7JBAAft>f©" «Aj'l^^T 70^/xtu5. 'H£ptX.A48f 3 eßct- 

yAytaa.fjS^i, eiyti/A)nri<ras o Ea^inzf, ^k ctTTi/tcT« t 
yipLo«. 'Op3v«&«j Q 'H^KKniyi.'TSOfi^cn ¥ 0};yx- 
KleWf T 'IokIl/j a}^fMi\a7Ti.v »ycw^. OyJV -f op- 
ynf iTiztiucnx.TD.eif^a. x^^ltpirmv r Eo'puT», «f Tipiu»- 
•Sxe 7ni£jfr^o(j$i)ov hm ^rnncav 'iTTiav, ^ivi<Tetiy dLm- 
^HVi' i^y-iv ''^ TZ T <pova fjiSÜffr'i, 7i«.f>i';^i7v <ai^ 
N)jA.4(*, )(^Si^<ria( rdi^ofj&f^Q-.Tm q TmiJitiv au- 

3ttp9») r ^oj-K. Kai v^^v ^^^^djaoi NhA«, .k 
fMVovT HÜKov i7rop9«oi;', ftWict ^i^ "Hgitj', NmAcii 

5^ ov Tcpldtii^ «tySTfe^gTT, c/>6'2j^ fe<ro9«. '''OÖej' 
düT^f Tcplwtos/ Hoinvii ir^trnyo^din, 

J93. As^/T5^v y^:.?« ^^oc.3 KÄTtt-Tr;» A^iov 
utti^ov, Tetyhci^vi.'} Tp«? aMJhui 'i^vv. tgi- 
yiva. 

394. Bef A«x^.] 'AvT? r j fefaA«. Tote xa;/ fAtv.'] 
Tote «;> Avrhjj. 'Acii/jfsci'.] 'Awa'Jo;/, d.^ifJ.'Tr^- 
Toy. "A^f©-.] Käxok. 

39f. 'AicAff.] "A,c/Vff. mA^ue«©-.] Mi^-af. 

S96, ^SlvTOf,'] 'O ävt3j *f«p. A/a-vMeelfwf ;tAHf. 

397. 'Ey -iTUAi!* C* J/6yjU2CCJ7jr;] 'O («5^' ^ AdTttf" 
"X©- TVV TTVhOV ÄXa« X^r (««Ttt-STAAflJWor, tfl'T/ 7», 

riyAiu/, di ATo n TmhvctfvtyTniKvdfVO). Kcu TZy 
hl VlyJiÜXÜy KUeiai AKiseiy SK-S« «« «^ 7?A<5t7wV- 
,'A;/77T8, iv TdhVIy 'JTdßi TH ^^H. Oü jS CV TW. 

:7vA« -^ TPaKicüv \iyei, ö aa' oy 7h vrvKif <T§f vi-- 
y^^Vy i(p r n KcpCi^ dvAycyluJ. 'Oc/Wjict/c 
«A'jcef.j E/f ojia/iii 'iJbru Kv^'m/j^ov. 
199, Yli'uaff^©-.'] AiATnTn^vt^/j^Q'. 

400. 'HA«Act7o.] 'Ei/gA»iAÄ75, cvMpHST, vartxft- 

TC. Kn/t.] ^EhJ'ZSiy »v'tAyCyKeiKH. 

401. noi<M&)y.] 'OT^fi'i' <«üf no/äJj', *OJb- 
v»<pA'7u.2 Ta( oJküetf ^äfcTÄ'^ntü'oyTa xj (pSwf^i'TW. 

riÄCOZDf.J 'E'^CcfcM.ft'J'. 

40i. 'HxaVätt).] 'Eßi^.-nrJji. 

403. 2;n«TA/^.] 'A>y'ti^t«c^j/, aJiy.i^. ^OCei- 
fio'pyQf.^ IXiyäKai [^y^ndtui Shv^(J$^Q-y !4i~ 

'%'65'- *?>*{°("V^. OJx. c:&%7a/.] Oux<?^c74?;e- 
Tzw. A7ia.f/AKii. ä.i^^v]t9^ . .ATüfjiiÄaf ly Ai^f^gyn- 
czoi'i^y. AtnthA.^ ' Aiu^tvAa, <!^^voua. 'Oj 
^A'jTnavy I7iifxoh0')av tIuj .hX^ty, iptm, tu. «te^- 
Ktty^A -^ atoHf, TtiTipV} A/xfpTukct. BLktiov 

Te, ^ efhiCtiV IfAH^VU TU <TiavKi)(MA. OvK 'in "ß 
>I ttJoa ^CWtlffS^ ifx^f'l^' 'ES7f «K AiCVhAy yTf 

7nt£fi,\ci-^v iTtpa 6tj cTxaS'j'to? kh/j^Lu, ccou^ru Kol, 

404. "E^uii/^.] 'E<5f/ic», eAi/tsr«, y^inivd,, 

405. vo; i 
O M H p o r 

"OtT/ |H9^A' « MujMOi OS (X^vcvoc'jmcn f^^iTny 

410 Ta vmiTvS'&.^v^i^ €i >§ p^^ xctf^e;>5^5 
^^^e(Bw fjiri TIS Ol dfJLeiVCüV creio y^^J * 
Ml) Uuj A'iytaÄ^oc ^v^(pe^v 'AcJ^w^^iV« 

415 'I^«d7(x:j cc/{g^s AiofJLTiSii^ iTT'Trv^iJigio, 

Aj cT' ctor' öOT^'ötxra^ ^AMwjcuh 11 ^ Hpw> 

, Kepi^ifMois eTneoj-i Aioc K^vi^JJ epe<^^ov * 

420 To7ai jj (jLv^v rp^ «^Toc. y^vytMins A^wjy\^ 

7jiS mtirep} ri po, Ti jL(pi y/e^Äuaiouf 0, Tli >!€»' «ttw In te antcm hunc Incitavit dca caefii« 

oculis»Minerva : 
Dcmens, neque hoc feit mwte Tydei 

filius, 
Quod omninönonlongaevus/f qoi cum 

immortalibuspugnaverit, 
Neque ipfum filii genibas imponti 

pappa vücant 
Reverfum ex hello & gravi p^a- 

lio. 
Itaque nunc Tydides , etf» valde for- 

tis e(l, 
Cogitet ne quis fecum fortior tc pu- 

gnet: 
Ne contjnuo iEgialea cordata Adrafti- 

filia 
Ex lömno lugens fuos domefticos exci- 

tet, 
Qui virginem duxit defiderans mari- 

tum, fortilTimum Achivorum, 
Generola uxorDiomcdiscquümdomi- 

toris. 

Dixit, & ambahus Ichwra a manu 
ahftergebat : 
Sanata eit manus, ac dolores tnitigati 

lunt ^aves, ^^ 
111« vero infpicientes Miner ya & Ju- 
no, 
Mordacibus verbisjovem Satumium 

irritaverunt : 
Inter hos autem fermonem orfa eft 

Dca caeüisoculis Minerva, 
, Jupiter pater, num quid mihi fuc- 
' ceniebis ob id quod dixero ? 405-, 2o/ cA' 'gOT.] 'E^nrv^ Qv. 'AvnuV'"] 'A- 

40df. NmotO".] "Aipfwj', oKt-^^^av. 

407. AhjJouQi.'] UoKv^'ori©-. 

408. r«i'«*c77.] T'ovetci. nctTTTO^Kir/.] TlctT-mt 
^avvai. irtTi^ yj.Kvs'iv. 'Etiz/xo^o^« Trtf r W- 

^ivn-2 'H 'AcT^^.r» '%)«^7))f. M» JZyj A/j/aähä 
izkJi<pf(<>v 'Ac/)'H57fj).] Aioy.fiJ'ai yiuri A'o^äAwä, 

Tlo\vvfiK\i(y )C) An'ivnihVjj 'rhu TvJi©-. Twf isv 

Toc S^rs^» Kofji^iüv. Yi.cfTiyii 3 Koy©- • Tf«- 

^ Htjii)c;7;(^K.H(7eu, J^ä ti^u) thj 'A^jja? ihK^ieiew, 

-TiÄToi» tLo) <rj<i' rfcö'f vKiKidw Qvy^{;cAiHV AnKyei- 
VHTw ' TW 3 Ko//«r*) x^^pwT» t^< Aij^äA«'«;«;«- 
^roiMoTW. f^^'^'JOf^ov i5 Tcv Atoixnefüji cf^ 'lAl«, 
^laKHV (/^ cÄpyjopwj/, a/TTOKreivcu ßii?/o/jS^ov £^, ÄcWVH TO-STKJ 77fÄ.? «f )y:,TO/X/ÖJU.OI'. Kcu 7i- 

A©-, arm^ivmv cum /r^ tTaifav, t^Kifjuäilov- 

Tov ß'iov. 'H 3 ifce/Ä ^Ts^ AvKixp^vi. Tau- 
'riw Ji rtuü isüciew no/jfT«f i KiyH. äMä 

^7?föy ^»fj a/TrD^^/j, «twtc;' I^vatvv cu/jS n 

413. roofijo«.] 0plu;«OTt. OiJtwdf.] O/ÄWtff, 
omTay. 'E>«'pH.] Äiümifvi. 

414. K»e«<^/o^.3 Toi/ oÄ TOf^ivias ayj^-^ yi- 

41^. 'l;Jt?'£9!'] Ai^« ;&«oc Ä«.MÄ. 'H vy^ 
^av icriA ip^p ya.KHTxu^ 'Atto ^C?i ^i^^ ofxöf- 
;<'V.] 'A^TifWf^rv '? %^()i n: ^i"^^- ATril/Xy 

417. "AxSsttj.] ''E^cg^s-srdl/sT^j a.(pv}^A^i^VJ vyt- 
hi tyyvi-TD. "ÜArnTnoavTo.^ KctTiTir^CvovTv. 
41p. Kc^7B/^o/f.]'EpsSrs7yjOif.'EpiSi^o»''] Hä- Tiy'Q hoiTiiv, rolf u^v'urt ßc\]9ti^ffJ ^«ySfoy^fl 4H. KepjAwci«/.] 'Op;^,&)iV«. 4ar. Ku- I A I A A o :s 

*Tc^v mvcc >{5r.ppg^üaa A^'i'aiShüv liJ'TreTr^My^ 
42 5 rigpj ^va-Yt 'C^ovYi it^rocfjM ^ccfo ^^ dßßx^iljuu, 

Ov roi ritvuQv efJigvS^ShTztf rrmhifMioc epyx, • E, 1t1^ 

Procul dubio jam alfquam Venus A» 

chivarum ßimulans 
Trojanos ut fimul (equeretur,«juos nunft 

vehementer diligit, ' ■ ■" 

Earutnaliquam deraujcens Achivarom 

pulchris-i^eplis-rndutarupi, 
Ad auream fibulamperftrinxit maauna 

mollem. 
Sic dixit. fubrifit autem pater homi- 

numque deorumque, 
Et advocatam allocutus eft auream Ve- 

nerem, 
Non tibifilia raea commifla funt bcU 

lica Opera : : .'• hfl Kv'Sf^o.aisnp ]Cf t <^iKoy.siJM3 on JAei^ap U^i- 

^eLAVätl. "OfAMf^ A'iK^TTiV VTZi)(. Ä>>^, ^ /M«- 

J^fMtlet (ptKvaWy ojov IhA^.Vi S)a t lyK^f^S^hjJ 

^«u^v hiy^ ö/Mi>vvf/^i roä <^^vVyV7v }y 'A^f oeT*- 
Titü TTOTE ¥ AvS'^ßf Tgii yjoueuK^ (Tvyvoictf, rniv^ eiv 

cm^iTsv li J)o^ r KvTreti aTifMuvofj&iJov,a/7n -f Tne). 
euniui jhjJAixfiaf'Ofii'pa) Tra^eihni^au. ""E^v vy Jtj» 

'^l/jXOWMf KvTeiijOloyH Kv'oTTO&ti,^ 7^ yJlHV TTOCl^B* 

0K.''lJiovß'A(p^J'ivifnTV.Ov ßKuicni\sffiv euyj- 

rW-f T 'Hff70£^,J^']ij Ä^A«f ,K?t' TV C^Ih pÄ^^eOct 

Ag^V-^<'»'*'H </l' ei^ y^vTT^v'iyjin <f)thoiuf>.iJ^i 'A~ 
OfOiSi-ni' EiTlä.^DV üv ^Si Ol lif^oi ßa (Mi T^nii • 

j^SiAn-nTt^^^ra yj)e7y.Si^.OuJi7nnyvv Aii- 
Kioi *A7^D^^«l' 7x«p' '0^«p«, « J^ rit/^of . Koutvi 
yi )^ zyJ:,Ti£ßv r icpSv «cTfe. A/' »f ^m^t ^tot^ (M ' 
Afiha (f)»7nn7ziliov'A7n>Xav@- <^^ßaiJt.a ^oiyi- 

4Mf ViOV 'ifvQ' Avli^fjSfJov IvOfiim. IIoTS </V • OlJ«/^' 

oOTt htl'ivQ- Bc/Sf Ä^WTcp©- ci'T^f iifyei, *oi^k'At 
'7rtM,ä>J'©"j nvSn7 c*i 776 7? «%«■>(. OjJl' W« ^h- 
aiv '"l)tt}o J\' Hi Aijaf, 0S1 oj y.'kvru, i)xi{jui\"iAffiv. 
^lyu'oi TToji «pHj/ nc(7t<c/!»u 7iaf"Ofx,yfa. ICäi n 

pn^. Kv^'f ««fc 3, H Kd/!i^ySfJovi^acni cj» etu/T« 
•f' Tm.irui'f ifMTjKnf (pjhictii]^»fTVfy^ov IfMtjfTu^cl- 
cy T' epwTrt, Ol' /7rt97 ttT? fio/? öi^hci. A/ä jSt« 

KiM^p©-, CV cA' OAO.'^ii nÄp9ÄÖ7f, «t' '£X?is42 

yooK Tn/;^ •s^ ^£?KSoj'7w;'. 'E-jt« 70/ )ü ci\AKiU){j?fJ- 
tU( 'ASiüJM 7TU0.Toii %v ho-}4^o.<j^aiiiCLf7ro -f cy^)«'- 
«f, ii ATntKÄKttisoa.'m fcTlfti/CiS^ei-Ta« cy<ifnKf. Ov 
3^T«5i3;a8st tdT? f'ewTSifP'f» oi (^äotj', ^ 'AÄAjr 
y.O(jS^K tjVO" «f miÖJ. OdeA'j »f ',E£«to^'f>w »f pn- 
XBcr^y 'O^f a, «7n;;'7©'> 'Eff'-««f a^i-^tHTÄ' «^™ ^77? ';r^5(?B4<l/ T o^9<J4f^ y^\A7^i)^ieäi. Kcür^ ääXä jj 

/^(wV To^t' mtnjAVfj^Ai ejTw '3 r cy^^ivi' r 4tJ'- 
^icav, h yri Atet Qv[jt.CiSnyJ>7wy 'zfei t-o awy.A, 'fif, 

^Am/^»Vf ;^y Ayjcf(nyi(Mii. K«} toa/j' ^ <©€$t^e- 

^AfTifHf 3 J^, A^OTifri) }Ci \o^AiQ^.. Keu my-rrt 
TA t^^?d^i\a3A. Köi j^j « acTtfiwf, ''Ehimviov v 
TloffHj^yA H^U/Ay, "^'EkiyJiyQ- f a^ 'Aeirt^- 
X©" /SkASt^u. 'E-STfi « Bo/«77Ä oA« i££/, TlotriJS)" 
yQ-, Ov ß Aminen "^'EKiKni. Wft'^HOTi" Ol 
c/Vt:/ «?'EAt>cia» 7^ x^ AijÄf e/^^' dvAyuojv. 'E- 
A/it«i'oy j^Äy fl'ar«, QvJ'^ifyiv]Q- r'S fii7f\i. Au- 
fÄ^ 'Ea/x^i'/(9" A^;^<3w/, J)ato, eA/xäf x) -tjfe«- 
92p«? fV) TW? Svtti'f 5«A«tK!7if. ■''Et/ eA', «•zj^b h;' »1 
Kv^exi ian -f Kii-sj«», ttoM^ (jmT^ov a.7n 'f n«t^», 

CV M.ßö>/<Of TS r"^««f äÜt?!?, ricfc^JH £Aft}«70. 'AXK' 
iJi-mTi UA(piluU ^Tli tUü 'Aip£pJ^'n{w''OfjlAif<Q-y 

a( Ol v'ca-n^l' Koij^j« ttb^S ecnwiwf ^9s7tt cy^g- 

Afc^. 'A;(<Mci»f /&' ;B ©äwKAof ö;/,^}}ö7.Zc(I,äJ'ä 
A<yA;ra?s, Hiha.j}4YJi n^o^ yeucovy Kcu 'E)(g£ti, 
'A^X' £yp(,8 öi/y'ifTffTW %iK(UVi(pu Yi^vicoyi^lthu^^ 
09? Teß'iUM x^ 7W^ o^.Tcui. 'H 5<)''IcA* -f T^iaii 
o^KHtai Ti » 'E;(^G'h, '€5(»)>C;e ■m-fcovofXAaru r Aiä'I- 

e/i«OJ'. 'O <A' "O^p©- BK ä;/«7TD/ ÄTTO-f Kw'JS^OBTi 

<^9g7r(/, c^ iJ^/tffjiTiyo-o-ar« A6^«i/ • 'O 5^ KiJ-we^r 
krnr^^TDvnKii ^Kx,r}. '^^^^j.'iaiJhiv.'} Tay 'EWv«- 
viJtiiy yxuffjKiuy. 'Ak/««?»»] 'Ai'Ä'Jsr«9a<7a. 
■ 42.3.. ''A(Mä äzr4i&tt(.3 2uuÄ;toA83>i'a«. "Ewo/, 
''A/x' locrtcSw. *Ex.to.Jaä.] ^E^'o^i. 

424. K«tpp4^«c7a.] Ka.7<*f*^8^a, 7fkt\(Aov f&^" 
xjt-Si^^BOTi, ;(£t]Ä\}ij!7a TH ;;(«eji. EuTrsTAwr.j'EspAi-r 

4if.n^o;'>i.rinopTH c4'7«'^€'oAH.K*7g/^t^£«7fl«l 

K*7fiC^<3'''.'Ap<«Lu.] 'At&jjf«. 2w;U<«yij 3 ^ hivijnv» 
417. Xpüfl-rl» 'A(?£?c/^iT^«] KiäaW Ae^ VuiU. 
428. OüTi/.] Oti c»?/. itfh/uai ffvi, 

Z 429. '1/1*4- O M H P O T 

430 TatfTtc <^' 'Api" .5o&) ^ 'A/3W>J Wt^rto |u^Afl<7t/, 

'A?i\' oy ccp h^ i^ov fJi^')^ a^gTu, /goB c/l' ou« A«ja </l' oy^vKiiQUA 'S^ait^n l-^^^pfi^ 'A-ttdMwj', 
440. 4>£pt^go TycTatf >i ^ ^i^f^-'C^"} 1"^^^ <^Qi<nv 
la gr^jAg (p^ve^v * i'sr^i öTiDii 9J'/\pv ojj($7qv 

445 A/yflctf <r' d'Tivj'np'dTp ofMÄü ^nx^v 'A-ttoMw^:, 

H TOI 10V A^TW TE :^''Ap72[MS lo^OU^f 

Ey lA/iylKcp dSitTCt) dyJtovtsf '^ WjSbijvdv TP« 
450 AoTBef t' AiVe/a iW^j/ >^ T^';:^g<72 toTov • ■P Qiiia tu defiderabilia obi mofiera nu< 

ptiaruBi, 
H«c vcrö Marti veloci £( Minerv« 
omnJa cur« erent. -- 
Sicifh quidem talia iBter fe coUo- 
quebantur. 
Ifl ^neam autem irruit pugnä Ürenu- 

us Diome(}es, 
Cognofcens quod eum ipfe eegebat ma- 

nibus Apollo: 
Sed iiic nedeum quidem magnum re- 

verebatur, cupiebat rerö femper 
jEneam interficere, & ändytis armii 
-■ exoere. • - ^ 
-Ter ijuidem dehiac. irruit^ iotfirficsrc 

cupieus, 
Ter autem ejus vi-repulit fulgente» 

clypeum Apollo : 
Sedcumjamquartüm ioipetum face« 

ret deu par, 
Minaciter^ tunc increpitans allocutus 

eft lonM-jaculans Apollo, 
Pcrpende Tydide & recede» neque 

dii$ 

Itamagno$,ut«quandu te cenfeas, Ipi- 

ritus geretquoniä nequa.genus funile 

Immortaliutüque deorum, bumi iocc- 

deotiumque bominum. 

Sicdixit. Tydides autem reccflitpau. 

lulüm TGtröy 
Iramevitaps «-loi^inqup-ferieatis A- 

pollinis. 
iEneam verö (eorsiim A turba pofuit 

Apollo, ' 

Pergamo ip facrä, ubi ipH templuas 

erat: 
lllum quidem Latonaque & Diana fö- 

gittis-gaudenSf 
In magno ady to curabaatque gtorilque 

decorabant. 
Verum imaginem feeit argenteum-ar- 

cum-gerens ApoUo 
IpGque 2Eacx funüem & armis t^ 
lern: 431. 'ETrefBC^c] 'E(pci)f/n4ifiv. 

433. 'T-jrfife;^^.] 'Tt^»^, 'tr^iSiCKHTtif 

(JLtiTO, 

43f. ^v<nu.2 ^A.7toJ^<nu. 

437.'E5V<>fcA/fe.]A/iö-«^g,eft6;^i;(«tfg.*Ä«Ktu/.] 
AAIjLIS^V. .» . 

. 438. 'Etrosvtv.'] ^EpäfiMim. Aai(xovi 'lff'©-.3 

439. 'O|woxxj)7äf.] 'E7ni'7rn><iiff*tiih7nvtAMVmi 

ßottffOf. 

440. Ogjt^go.] 2)w;^», (f^Ahoy^a. *g5t^go, J^ 

441. *y^of.] "E.^©-. 443. *Ay«;yx^g7».] 'Ai'2;i^'f"-'^"''''^^'!] HtX'OV' 

444. 'AxXä(uV;©-.] 'E>C)aij/ä^. 

44f. 'ATJCtTEpS«»'.] "ATTOÖir. 

447, 'le;(4<w£5t.3 'H «oT^fjO ^yßiKifftj^fnou» 

448. 'A/ü'tö. ] Ncta. ^AS^/ra, ydf Kcb» 

57f eicikvcu Tm^iv. 'Axioyro.'] ^E^i^.isdioV) 

Ibuvov. 3 'EeTfl^ct^oi'j isrg^f J^'a^dV 'O-^ßiTsi^ 
"mvlo. . . 

4fo. "Ij«Aok.3 ''^A**'<M'« ToiOK.J To/»7By. 

4ji, Ajia;'. I iJ I A I A A O 2 E. 
'AfJL(p\ <r' ocp €iShüh(f) T^ss >^ ^01 ' A;^oi 
Ar\ovüu 'SM-nhcav oifji^i «pio^oo-t ßoeiOA 

455 "Ap€s"A^€s€efiToPisiyff^ fMcu(pove^ rei^mTrXrirocy 
OJx av Slj TorJ^' oivS'Qß. f^^i epucrct/o jtAg'nAtSwi' 
TuJ^«^y>, OS vuZ yi^ oLv Aii' »TretT^s« fJi^^iro 5 

Tpoitop jj SiJ^ow yA©^' Ap5 taTpwue fxiii^^p, 

et i^«5 17^^06^/0 <hoTj3g^g©^ ßocaiÄvi^^ 
465 'Es T» 811 3cT«»'g(^ laa?iE P^gtoj/ 'A'p^oti j 

''H «öroK/gf ctjt;i<pl TTühYKr tv Trpinrrm y^^PTU^f^ 
K«7af <56j'rij> oVt' ictoj' gTiojW^^ExTog^^ft;, 
AiVeiCM, iJo5 ^ycAiTTop©^ 'AJ^'aao. 
'Am' ocyir\ cn (p^lcCoio miaxmi^j e^^v gTa/^r, 

470 *fts fl-TTWI', WTpVUUe fJ^Q* Kj ^f^V «3(9^V«« 

-^' *'Ev6' «Mj Xoe^'Tni^i', f^^ v&YAa^p ' EjcToei» «Tioj', 

"Eyüop^ TT« Sil Toi jw^j©- oi^Ttx.i.y TTg^f «;:^g<ntg> 5 Circum autem iraaginem Trojani & 

nobiies Achivi 
Caedebant invicem circa peflöra bovi- 

nos 
Clypeospulchre orbiculatqS, & par- 

tnulas teves. 
Tunc utique impetuofum Afihem al- 

locutus eil Phoebus Apollo, 
Mars Mars hominum petnicifes,inqui- 

nate cacde, murorum everlör, 
Nonne jam iftum virum pr«elio extra« 

xcris vindidlä perftcutus 
Tydidem , qui jam jam vel Jovi patri 

pugnaret ? 
Venerem quidera primüm cominus 

vulnCravitmanü ad carpum : 
At pollca ia meipfum irruit deo 

par : 
Sic locutus, ipfe quidem refedit ia 

Pergamo exceJfä : 
Trojanorum yero ordiaes perniciofus 

Mars concitavit obeundo, 
AlGmilatus Acamanti veloci , duftori 

Thracum. 
Filios autem Priami Jovis-alumnos 

adhortatus eft, _ 
O filii Priami Jovis-alumni rc- 

gis 1 
Quoufque interfici finetis pöpulum ab* 

Achivis? 
An donec circa portas bene flrudtas pu- 

gncnt ? 
Jacet vir quem as<}ualiter honoraba- 

mus Heaori nobi4i, 
iEneas , üÜus magnaaiitii Anchi« 

1*. " 

Ve^im agite, ex tumultu eripiamus 

{{renuum fociurtj. 
Sic locutus, excitavit robur & ani- 

mum uniufcujulque. 
Tuncvero Särpedon vakfe öbjurgavit 

Heftofa nobilem, 
Hcdor quo jam tibi robur abiit,quod 

prius habebas ? 
Dixifti quondara fine copüsurbemde- 

fenfurum, & auxib'is, 4J3, EoyjJxXBf.] rieez(p?pHf. Eo V^ia-oi ^ 
7» Tnetpif^et. Atuffina,.'} BofCofirJ, oTika,, « 

V« aim, CK. \Acnav ßvfoav eiyeiay. »), %igKA K»- 

4J4. 0»epy.] O'^jm'nyjayiV'rr^miK'ifÄfp, ; 

4f5'. B£?7TA0/Ji.] ^ AvJf> 0(^)0^/6^ : ■ 

45^. "Efvotuo.'j 'EKvJiOBiiti. 

4j8. X«p' ^ Ätyn-a.] 'E711 -f r^^TÜv 4 ^e$<' 

45'9. 'E7nft3t/7o'] *E(pä^fMnV' 
4^0. ''A;£f>t.] *Ax£?7roA«. 

JK^^Ä5aV^af.OyAo^3'OAi9ftW^^?^«f.■]t^<V'"?wueJ'. 


4^1. E/(/b'(MVSE;j '0^/«9«f. 'A;ö6/oc«m'77.]*0- 

4^5'. 'Ef 77 '£77.yMfc;)(^et 77»'©-. 

j^66. EifTox^j/.] "Bwf ÄV,^//4p(^e(f(t>'. Ey«B/- 

4«7»^I(7rjr.3 *E:»i«7Tf<^Ä^i«»f.'E77o^.] 'Et:- 
4^9. 'Ex ^Aoifl;fSo/o.] "Bfr.-rtl^jtp^f . SseoJoT»^.] 

, 473. *«.]''E^«>^f- ^«-1 '^"77 ^,-^.."A7ip.] lißa O M H P O T 

OiQV X. ins (psßpiiv A^)^oi 7\ "MV ccyni^v • 
•48 5 TuAiin <f[' 'i^'iSif} ccTocp vS"^ ah?^iai ioeÄdJea 
AuoTffiv i^Ai^J, »^ dfjiuvef^jcu wpgooi * 

Ol Si Toi^ cx'Trepcyo'' ßu vcuoj^jIjuj mAiv vfjilw^ 
490 y,o\ Si^r^rd^'Troivivu fx/dÄ^v vuTc^ iiKjTf^y 
" Ap^as A/<?OrT?Ju^<w oiiAg/t^i^T^J' 7/' 'f^KH^v Solum cum afiinibus fratiibufiiue 

tuis : * 

Horum nunc nullum ego ridere pof- 

iüm neque animadvertere, 
Sed trepidant canes tanquam circa k- 

onem : 
Nosvero pugna'mus, qui focii adfu- 

mus. 
Etenimego auxiliator exiftens, admo- 

dum e-Jonginquo venio. 
Procul enim Lycia Xanthum ad vor- 

ticofum, 
Ubi uxoremque diledtam reliqui & ia- 

tantem filiym, 
Reliqui & pofleffiones multas,quas cu- 

pit quicnnque pauper : 
Et tarnen etiam fic, Lycios adhortor, 

& promptus fum iple 
Cum viro pugnare ; tametfj nihil mi- 
hi hic tale 
Quäle vel afportent Achivi vel abdu- 

cant : 
Tu vero (las, ßd ne alias quidem hor- 

taris 
Copias fuftinere hoßem, & bpem-fer- 

re uxoribus : 
Ne lorte veluti nexibus lini capti o- 
mnia-trahentis, 

Hoftibus capnira & prifeda fitis : 

Uli verö cito excindentbenehabitatam 

urbem vcdram. 
At tibi convcnit haec omnia cur* efle 

nodefque dielque, 
Principibus fupplicanti longe-vocato- 

rum fociorum 
Ut inceflänter hoßi, obfiftant , afpe- 

ramque deponant increpationem. 
Sic dixitSarpedon : momordit autem 

praecordia Heftori fermo, - --. 
Et Itatim de curru cum armis faliT , 

terram : ^ 

Vibrans autem acutas haflas, per 

ercitum ibat undiquc, 
Keiav '^ JÄ- 474. TAfxC^plffJV-'] Ol 

476. KacrtT^aaram.'] AefAfw^-zy. 
. 477.''E|'«(mV.] "£j'S<7"M<^a^^M^>«<''(«V*>v«rÄp- 

478. Hkäj.] Tlct^i/,yc)pv<t. /i X '..r 

479. T«A».] >ActK^0^]^^ AivrmrV'J Airti^ %- 

48 1 . "E AcTeTa/ .^f^tl*^/^"-- ■E^'^*^"^- 1-}'^V- 

485". TwJ«.] AaBi'miy amv t» tu, \v Tm^ßi.- 
nw^/Jf TUtfrt, .Jf'Sä^ ■ <"/'• tSij ^T» iyis iyivti, ;^ I 48^. i*fy«jaV.] 'TwD^«r, 'jr^ß^y-^ätu. "fl t3 (\jviZ,'^yi^töv if^ %'a'Tf(cv 'o'^fjuii,. 

487/a4'''9'/ Airif.] Toti 'ä.iJLiAAfft ^ Taxi QyvA- 

488. "EAaif .] "/B^mo-fiAi i\A(r(Ka, ;^ dvcüpi- 
(M. ' E^jMhg«i 'imc^ T9 i\Hy. KvffM.'] 'Bf- 

48^. 'TitJW.] 'TfWTEffcü. 

491. Aiom/iJfiu.li AiOfj&^o). 

f^^y m lJi.ii ivJ^J'oveu, 'Evi'a-ny-2 'E'J»i- 
-arAn^/f. 

45;3. Aäj«.] Kctl^KgTB, ;(^&'«4a7c. 
4?4' Aatb.] KctdwAÄTo. 
45J', Uti?^wy.2 lS.ivav. JlaivTH.'} Tla.vletyJ!. 

4^7' 'EAe- I A L A ^ ö X 

Ol S"' eÄeÄl^VattV) Kj OVÖWTIOI eq-cw A^j^u^p, 
eis <^' ccpefJL^ w^cti (popeei le^ßts >(cf.T. (X>ÄctKt<^ 

Ai cT^-v^Ac^^VcifTai oc^pfJüMi^ ws.ttjV A^^ol 
AAi-iisl t-'-s^ög '^jovlo y^viosa(jh(t)i ov p«, ^' ojjr'^/^^ i : 

$Oi^ö ATToMöüj'^^^ycTKopy, oifjuvdvojy^ 
510 Tfwcnv ^fui^v ccy&pou, e':ü€i'iS'eTJccMccS^"A,Huilw 
Oi^fJ^lw * ri yoif poc '7reĀv j^aMa.o7<nv acprryav, 

" Hjtf j >^ ot' 5Ji9g<xn |LH^J©H |8ocAg 'TTDijW^f ?{gicSy» 
Aiveicu; d^' eroi^im ^^c;i£lo * Tol cT' e^pvoüLV Iß. 185 /idhortans ad-pugnandum : excitavit 

autcm pugnam gravem. 
Uli verö converfi IhatafugA^Si adverü 

(teterunt Achivis. 
Argivi autem liiftinebant tonferti, ne- 

que in fugam verfi (iint. 
Sicut autem ventus -paleas difFert la- 

cras per areas, 
Viris ventilantibus , qnando flava 

Ceres 
Secernit urgentibus ventls frudumque 

& paleas, 
Subalbicant autem- paleanim recepta- 

culä : fic tunc Achiri 
Albi fupetae fadilünt pulvere, quem 

inter iplbs 
•VCoelum aciulque lolidum «cjtarunt pe- 

desequorum, 
Conversä acie confligentium : grefluna 

autem converterc fecerunt auriga?. 
Hi vero robur manuum reflä tul©« 

irunt ; circum aurem caliginem 
Irapctuofus Mats ofFudit proqlio, Tro- 

jariis opem-ferens, 
Omnem aciem pbien^.. EfFefla autem 

dedit maadata 
Phoebi Apollinisaureum-enf^jh-ge/lan- 

tis, qui ipfum juflerat 
Trojaniü animum excitare, poflquam . 

vidit Pallada Minervam 
Abeuntera : haecenimerat panaisai>» 

xiliatrix. 
Ipfe autem .Eneam valde pingui er 

adyto 
Emiht,8c pedloribus robur indidit pa- 

(tori populorum. 
JEneas autem inter focios ftetit : hi 

ver6 gavifi funt '.f'.M^^. ' i ^ ' L. 498. 'Ao?Ae£f.]_2LUj£5aA,«^'oi,.Ä55»9.0i, auv^y- 
499-. "A;^ «^.3 Tä Ag'ZT'ra -^^Äpjt/f&if, » mä- 

aK^<fiZ,e^^ 'AAwoJf.^ 'Aa«;/««;.- Nuju 3 7«vJ't6- 
«jy»;, otF^ TW^t ■ntnÜTUy t«te57^j äAüäts/. 
%i^lju».v»'^ ^liui ihv^esip^^v 'iliJJ, iij f^ « arm 

TK C}T^ '^ ^KO^ ^<*^^^T^' AtK[J.AV >Äp i- 

yo3."T'aif ^f.] 'T'TO^Äi'ff^öei'. Koi//ajuA<u.j Tw '2 'Hkjo;;^/. 'H ^jä«ä, 
505. A 
g//C*AA6;' 

506. Mtf 

■psi'j'. f^(t[MV 

'Ex' ci^S«Äf. 
fo/.'Apij^ 

euviv-'] 'ETrniK 

JO^. Xpt/OTCOp«. 

yii. ITeA«f.] 'E 

$"12. TliovO--'] 'Nw7 
zvSifj.fMV©' ' 'AcAitc/o.] 
p66'cOo;'. 

J13. "^Hjt^i'.] 'A^MiCsr. 

yi4.'ETtte?/(77 6i«0»5a'']o.^Ei'^ 
oy aujiTn »SÄ TU.. ' "' 'Ap^AwJ. . 
V, 

V".] 'E>'7Z>A<*f .■ 


l^r O M H p o r Kou f^tJj'it^ l^^f Ip^rTcc, |u,€Tö6M)}<Taf yi ßi »Tot* 

520 Xlrpiu/ov Aipochs rrvÄeiJU^e}^ * otU^ aS[g\ 

Arpg^cM o(pp' (^'cTrixi ju^©- ßopixoy j^ oä^odp 
525 'Zac^p€icöv oove^v, oiTB vs<pe<x, oKioevfoc 

«53 O AAAtjAöS t' alS'iiS^ Kp x^^tiFg^ts vojA,iycxA, 

AiShfjS/juy r dv^wv TTÄeovSi otj'oi r« •7ffi9(J|H>2) * 

AimeoojTcceflPlJJiyx^lJinAmyiicavJot, " ffne»focium inagnanimi Dciwoo- Ut vidtfrunt vivuitKjuc & iaColumem 

advcnientcm, ^^ 

Et animum bonum habenteitti pcrcon« 

tanfunttamen nihil : 
Non enim fmebat labor alius, quem 

argenteum arcum gerensexcitabat, 
Marsque hommnm pernicics, Diftor- 

diaque infatiabiliter furens. 
Ajacesauteaiduo & Ulyflcs & Dio. 

medes, 
Concitahant Danaos ad-pugnandum • 

li vero etiam per fe 
Neque vires Trojanorun» timebant, 

neque clamores, ' 

Sed expeaabani förww imetummhi- 

bus fimiles,quasSaturnius 
Traaquiüitatis-tempore Mit in per« 

tingentibus-ad-calum montibus, 
Quieti quando dormit vis bore«, & 

al:orum 

Impetuoforum ventonim, qui nubcs 
opacas 

Platibus (iridulis diffipaftt ftmtes : 

Sic panai Trojanos expeftabant ftabi- 

liter, neque fugiebant. 
Atrides autem per turbam dilcurrc« 

bat, multa mandans, 
O amici, viri ertote, & fortem ani- 

mnm fumite, 
Et alius alium verecundantcsoblervatc 

per acres pugnas. 
Verecundantiom enitn virorum plu- 

res falvi quam interfedi funt: 
Fugientium vero neque gloria exur« 

"■'■ " ifiii git, nee ullum auxihum : 547. "Eä.J 'A^•77 r, ««u 
5-18. ^A^rov.l 'AtiK 

J23. N^u;^f>l^nf.], OüTC/.] Ot/- 


9' i»fl"üvdf, «v< 


TJVOiMyn- 


TEf.j Tiviov'lif. 

yz8. 'E^oJTtt.] *E7n)pdt5g75. 

jrz?. 'Afepg«.] NiMetrn t uP<f)>iiof.*'A?jUfMyt2 

5'30, Aic/Ä(3?.3 Aiä,7n^iiTi. iy^dhoK ^g^ci" 

^31. AiJhf^av. 3 A//fe«^'»p. eu^vof/i' 
vcäv. a,K\fi\oii cs^a^yjivmv ^ 200/.3 'S,»«! , 
v>«<. Ti QofMK^y, tfid: ri (ji^9fov. Ui- 
(pai/Tot. 3 Ils^oyX^j^o/ «ViV> », AveuftlyTtu, 

135". n^j«a^ie/"Zw/.3 IT^jäV» ^oc 

5-3 <?. T7oy.3 'E77(«&>'. Qo'oi.'} Tct')(Jfy •T(y3v- 

538. "Epy- I A I A A O S oE. \ V ,8j 


''Of 7!3t«T' 'ÖpaiPip^v 'TToh.hoy ocvS^ojiv avax.'jßf. * 

^-jo Tiii\^pif y^^'n^jü.vTi'i iji^ämvcIw *^ ynfv 

"lÄiov «5 ev7rwP[gv ccfji 'Apyeiomv litiSvJJy 
Tifduu 'ATfaS'YKTy 'AyafjÄfJLvovi ^ MffgAa^ v 

'ApvVfJ^iM* fTW tfi'cU^TlÄQ.'^VOb'TOlor^^V^n '^'^^^'- eosveröibifials mortis 

Tw f^j ap' ap-m^pm jßocM )^ ^(pia. ju-Ji-^ 
S'TOtöitjCtfS cly,$^'müv "K/eQßc'iCil^Vy o^^g^ >^ cujtw fortiirmios 
Filio» Diocki Crethonaque OrfJo- 

cbumque : 
Herum pater quidete-tabitabat bene 

acdificatä in i^herä, 
Divres opum : geiins autein «r^t a flu- 

vio 
Alpheo , qui late fluit Pyliorum per 

tcrram. 
Hie genuit Orfilochum multis viris 

iajperatorem : 
Orfilochus autem genuis Diocleuiu 

iBa|nanianim : 
Bx Diocko autem gemini {ilii nati 

iuBt, 
Crerhoo, Orfilochusque, pugtve bene 

Icientesomnigcnae. L 

Hi quidem puberes-faöi, nigris in na- 

vibus , ' 

Ilium ad generofis equis foecundura fi- 

mul Argivos lecoti i'unt, 
^Pcenas pro Atridis, Agamemnone & Quales leones duo montfs In vertici- 

Dus . . ; 

Nutriti (ünt fub matre profunda ia ■; 

denfis receffibus lylvee : . '*- 

Hi quidem rapientes boves8ipingu(5j 

oves 
Stabula hominum vaftabant, donec & 

Virorura manibus interfc 5, ' '', ; . )• 

»re: 
Tales hi mamH?<fib .i;:.. - 

miti ii<^rxr'"'T^'^'' j'' > '^ i Tlctg^,To'£pUft«M,(*V77 <Ta fefVOfMU.EllOTCTD.J A/HAÖS, 

flö-'f ytgp'oi. 

- 5-44, B/OTB/O. ] Njilttj . -t^ <9€gf TO, .^fV (S^TTil-- 

HJ". 'AX^«8,] *AA9H3f, TTOTW^f b "HA/(Ä. 
Evpw pfc«.] 'Af77 "Ä, oVf iW?, TI^ÄTECaf. 

548. A/JVjWAOfe.] A/c/l'(liÄ®V«Je/^cA;^l' Vi'*?i- 


P;??^»' .■;c • 
. O M H p o r 

» lAa-rricnP lofH^Tei u'^ÄViCi, 
^r '010. AvTiov aMrjAfiüj/ Ip^'r^x», fJuefj^g.o^Ti |t<5^'p^cört^« 

£ls €iS^v ^0 (poSrB mtLo cc>^iri^ii7i f^Jovn, ) 
Ol (f\ eTTCi öf ygxpas spvar^ /j(^ y\^ov 'A^j^o^v, 

-575 Au'TO p jP^ifSfj/Tt, /^' ^d^'t^^ct jt<9ip^'c9^i. 
Tov ja ap' 'Atfeihii S'nß/LTthvJos Mgre^»^©* 

"^Bpi^^cü dhcurcc tv^v fj^avy, 6k </l' a^ ^^v 
j^: JMvioiy^'ic l^(paM>n')i£L^gj^ niianv ov.'H^vi-naiVm 
Declderunt, abletibus Cmlles al- 

Horum vero proRratortim mllertu« 

dt pugnä ürenuus Menelaus • 
Proceffit autem per orimos poeazto- 

res, armatuscorufco sere, 
Quanaiis haltam. Ejufcue cxcitabat». 

nimum Mars, » 

Ea cogitans, ut manibus fub iEneac 

domaretiir. 
Hunc autem vidit Antilochus mawia- 

nimi Neftoris filius. 
ProcelTitqjper primos pugnatores: Tal- 

deenimtimebatpatbri populonun 

Ne quid pateretur humanitm^gnviter- 

•que ipfos fruftr.excid.feceret laborc. 

jllli quidem jam manufque & talh» 

» acuras ■ " - 

Contra fe invicem tenebant, parati 

pugnarc. 
Antilochus autem raldc prope aftitit 

paftori populorum. 
Äiicas vero non fuftinuit, impiger 

licet exiltens belßfor, 
Ut vidit duos vires propi inter (e 

ftantes, 
Uli vero poßquam mortuos traseran^ 

ad populum Achivorum, 
Eos quidem miferos pofuerunt in ma- 
nibus fbciorum : 
Ipfi vero conveffi, iuter primos pu- 

ignabant. ■- . '• 

Tunc Pylamenem interfecerunt pa- 

rem Marti, 
Trincipem Paj)hlagonum magnanimo- 

rum clypeatorum. 
Hunc enan Atrideshaftä-incJvr 

nelaus ^'<fö . 

Stantem hadä' vulneravit -ad iugulum 

aflecutus, 
'Antilochus vero Mydona percuffit au- 

rigam famulura, 
Fortera Atymniadem, Ule autem a- 

vertebat iolidos ungulis equos, 

Saxo cubitum aflecutus medium. At 

ex manibus 
Frena Candida ebore humi cecidertmt 
- in pulvere. 

Antilochus autem irruens enft percul^ 
fit tempu»* ."•.ioAcT? !<7' crrii^ 4j . J' ' . 'li\ .«Tä?'; t(T •::.■>/: .^.-' 561, -^^Kv.'] Ktveuv. ■ -" ~ .. . jS [,>-A' f74. AhA«.] AwAÄiBf . Jb'iyjof. A^fäfjaM^ 
■Sfi ■Betx.kiiw-.'] ^Evi^^etimPy %^yjtf. '- .;!' 

yyj'. MST* c?e^7B/OT;/.] 'Ei' tbTj <op{M^- 
f^oti. - ' ^ • . .: 

^76. 'AtäMptpj'.] ^Iff'oj'. 

y??.' Tt/p^wfräif.] 'Eottv;:^'»'. 

J8i. ^ Atv (VnÄJüu .1 ^Atv fv/i>i qo«'. 

583. hi&K 1)^1(^(1/11.1 AiiyJ. ai iKk^tU^"}©-. ^ 

f84. "^Aä^tj)/.] "Eäo-I«. K6f(Tlu/.] K6(?««a!«J, 

UfOTA^Ot'. 

j8y. 'A^/mL • I A I A A O 2 E, xBs '0(pp "iTT'Tnü 'TJ^vi^ou/n J^f<5tf ßcc^v ov t^f^vivioi Sed IS anhclans af&bre fado excidit 

curru 
Prsceps in pulvere in finciputque& 

humeros. 
Din valde^jM ftetit, (naftus erat c- 

nim arenam profundam,^ 
Donec equi percuflüm humi dejecerunt 

in pulverem. 
S90 "Ap)}5 S^ cv mtnXdfJLi^ai iriXüyQjLov IJ*)gs op(afj[g^ • 
'A(ppu fJigpfjiVQpvau iStüy^ drei t eS'^fJc' O'Tncm * 

Koc f w2l Ol '3TX£^ 5C«V©j"ApW^ ß^'TZ^ CtV^Q/l. eOlXMS, 

"605 Am« -cDjöp 5 Tg^cMTSTg^/otlu^oi cue;/ c<7naj:w KofT.e^/- ^j3;^«A'ae;..T^i/'Apn.^'7n,V.rE..C0'- TveneSdaSn:f 'P'" ""''' 

'Hjg, l;^Baa>u^<ybr^Vam^*S>iVo'T^T©. • ^^Irjugn«^"' '"'""^'"'" '"""^* 

Mars vero in manibus ingentem ha- 

ftam quaffäbat : 
Ibat autem modöquidem ante Hcdo-» 

rem, modo polt. 
Hunc autem conlpicatuscohorruit pu- 

gnä ftrenuus Diomedes. 
Ut verö cum homo renim imperitus 

emenflis ingentem campum, 
Con(titerit adrapidum fluvium in-ma- 

re profluentem, 
Spuma frementem confpicatus, conti- 

nuö recurritretrorlbm : 
Sic tunc Tydides receflit, dixitque po- 

pulo, 
O amicitalem-fjjt'-ut-poffit nos quide 

admiramur Heftora nobilem 
Hafläque fortis efle & audax bella- 

tor. 
Huicyerofemper aftat unus deoruin 

qui mortem arcet : 
Et nunc ei aftat" ille Mars' mortali 

viro fimilis. 
Sed ad Trojanos convcrfi femper re- 

trö 
Ceditc, nequeadverfus-deos proropti» 

fitis ibrtiter pugnare. j86. Kv/a6'äJ(^©-.3 'E'ät iüc<pa.>Jw wCiciiiV. 'E- 

587. 'A^3t)/o.] "AjUÄÖ©-, »1 x^ rom<riov 

j88. BctAoj'.] Yi.(L7{CeiKov. 

J8^. "liMLCiV.'l 'E/U«57^SI/, \Ha^iv* 

590. 'EfOMcep.] 'E^ÄOTtTo. 

J91. Kß^cAn^f.] K^vyi^avj ßoav» EjttdI'to.] 

'H)WA«9«J'. 

J91. 'Evw*^.] noA«iW/)tM Stof. 

193. Ku(A</iMv.] Ttou Tttgjtpj^t), T Ärpy^o;/, « 

^OAS^V- AocT. 

jpg, 'ß;tü£?ö.] Tet^A pJj^uATai^vTiiTtt^af 

piovv» "AhetJi 'B^^fkow.'} Elf 7ÄC ^AäSOW i/-;- 
^Ä>A 01/77. 

y?^. Mof/^iu^yi/TU.] ^ClpofMTDTnTnim^ » Afe^/j 

600. 'Avi^^iTo.'] 'Avi^fei. 

601, OjovS.^ ^ Av-nf 3 oiov a,(<f. <H.®<W(jiA.'C^Ci»^ 

605. ricfcfjj.] riÄpssT. 

Aa ^oS.EiiTo- |85 D M H P O T 

'6 1 T&j 5^ mmvr ehhcre yJtyM Tt?\^^m<^ A'/ow • 
Kcu ßoiMv" A[Ji(piov 2gAa>'ö i^'d»', os p' Of) Ila^ö-M 

6 1 5 ToV pa Kp C^'r^'d^ ^aAgv Tg;^^'yi@- Aicw, 

y»~ ty> " ^ "> ^-fp r ^ T* ' 'Q.'. Timuit autem promortuo puenantcs 

AflCrg cT 0> CCfA(plZcLCnv TC^TlpUUJ l^m a,y^(ä^iVi toniter Troj^osferoces, 

OH .. » ^9«^•^^»^' _Jl*r»* Qui multique & ftrenui inftabant ha- 

I '7ni7?\.oi'nx^ e^/\Si efsipicav^e}^ e^vni?^ ftastenentes, 

> ^ r\^' « ' j o. ■> ' ^ '/-. ci. N ' \ QH' ip^uiö magmim licet exißentein 

625 Ul 6 fJlA'yC^ 'S^ eoVITt ^ Kp'^Tl^V Xj ocyxVOVy &tbrtem&prtclarura, 

i^A^ c A\ , -., _^ / ■ ' ' / Sic hi quidem occupabantur »er a< 

ili Oll^'TnPiOV'm-ii^yt^'tffUjlJVajJf^lvlw, crempugnam. *^ In uno curru exir^cntes, Meneßhem, 

Anchialumque. 
Horum vero proftratorum mifertus 

eft magnus Telamonius Ajax : 
Stetit aute admodum prope cum accef- 

fcrat, & jaculatus eli hafli fulgcnti, 
Ac percuffit Amphium Setigi üÜum, 

qui in Paelb 
Habitabat prsdiv«, locuples : fcde- 

umfktam 
Duxitauxiliaturum ad Priaaiumque & 

filios: 
Hunc ad balteam pcrcuflit Telamo. 

nius Ajax^ 
Imo autcm in ventre defixa eft longi 

batta : 
Fragorem verö edidit cadeas : accur- 

rebat autem iUuftris Ajax 
Anna detrafturus : Trojani verö in e- 

um haftas fuderunt ^08. 'E/J^OT« ^i*Mi. 1 ^ETFl^f^Hf f^X^' €:i. TLoXvKTtt/uay.'] IIoMÄXTOftaTw 'i^v. Tlo- 

*i^v, 7nKv^'ifJi{La)v, Aha q M>*2 ic^ to. l^ 7n- 
Ktl^i Kci^V^y « TU ^ A>)9Rc£f. 

616, N«ÄifH.] KctTaimT«. 1 

617. Ai'miTiv.'] 'E\|/)'?i«<7"£;'. I 
6i2' 'E7n-)(^<iieu>.^ Aeb-^haf 'fewifi\|icW, iTny^cW 

619. rTA/tA^AVOtUKTtt.] AÄ/>l7TBV7tt.2«C)C©'.] *A- €zi. 'EotraVst-rt."] *Aveih)cu<rfv. 

62.1. 'E'J7«}/47B.] KäTSTTOVHT». 

^23. *A[jiipi€(io7v. ] Tlu/ \!i^fAÄy^m, Quuet^ 

^v. 'Aytfd^v.'] "Ay» Ivrifieov. w ;^, äjcw J- 

61^. 'Aymvov.^ ^Eot^ävw, %vJb^oV' 
616. Slffw.2 *A7m(ni/lof imSttT^cv . *A^q 
^^Höy,] 'Afp' iajJT^. X««n»(MV©-.3 'Arct- 

OTCTO. 

627. Ho^'ftöj'T«.] 'Evfifyisv. 
6i8.'H£5txA«</55w.] 'HgjtJcAi*« -TwJbt, 'Hwr.^ 
'AjäJ&oK, 'ßfjyeuoy, 

619, '^Qi I A I A A O X 

630 Ol </l' OTB 5>! ^^v rioti^u l-nr' '^M;nP[gtt7iv lOVTiSy 

Tov >^ TAr)7n)Ag^©- CDg^'-rsf©- 'S?jo;>5 yüiJl^oi' g«'7T?, 
Sctf 7r5i(5bv Avyuooy ßyAjj^opg, ti; td« oij/afjWfj 

635 ^^(^'/4^0' <5^' 0? (pao-l Aioj ^^Voj/ MyLo')Qio 

'Am' oioV Ti»'«. 9^0-/ /3/^ ÜQ^cKÄmii/j^ 

640 *05 'TiD'n jJ^clp' lAfScjy gyg;:^' 'ittitvjv AocofMShvlQ^y 
*'E| o'/iis (7MA> »'«uö-i ^ dvS'^ai Tm/j^Ti^Knvy 

OvSi Tg <72 T£$tJg(^Jl^ OiOf{5t( ccÄx^cip ea^Szij 

'Am' vza*' €|M,« S'yLrSiVTUj 'mjÄoA cc'iShio ^va^v» 

Toi/ (/^.' aZ "ZafmSiuv Avhacov oiy?s dvnov rtuSbc, 
TA^j-TToAgf*', ri'Toi 7C&v(^ a.'TTKMaiv lA/oj/ i^t/jj^ E. »8* Incitavit in dco paretn Sarpcdonen» 

tatum violentum. 
Hi autem cum jatn proximi eflent in 

fe iovicem vadentes, 
Filiusque neposque Jovls nubes co- 

gentis, 
HuncTiepolemus prior verbis allctfu» 

tus e/f, . c ' ' 

Sarpedon Lyciorum princeps,qua: tibi 

neceffitas 
Trepidarehicexiftentipugnae imperi- 

to viro ? 
Mentientes autem te dicunt Jovis fo- 

bolem ^giochi 
Efle, cum longe illis inferior fis vi- 

ris 
Qui Jove prognati fuot, «etate prifco- 

rum hominum : 
Sed c]ualein aiunt vim Hercule- 

am, 
Fuifle meum patrem animofum, fpiri- 

tum leonishabentem : 
Qui quondam huc profeiftus caufsä e- 

quorum Laomedontis, 
Sex folis cum navibus & viris paucio- 

ribus, 
llii vallavit urbem, & delolavit conv 

pira. '^' •' 

Tibi autem ignavus quidem animus, 

intereunt verö copiae : 
Neque te Trojanis credo auxilio 

fore 
Profeflumex Lyciä, ne quidem fi per- 

qu.^m potens es, 
Sed ä mejnterfe>5lum ad portas orci 

defccniiirum. 
Hucc vero Sarpedon Lydbri^.dv« 

contra äüocuruseft, ' " V ' 

Tlepoleme , fane ille everiit Iliujn 

ßcram, 
Viri praj vecordia prseclari Laome- 

dontis, 
Qui ipfum bene meritum malo objur- 

gavit fermone, 
Neque dedit equos quorum gratiä «• 

longinquo veByat. ^flfAAV TBuJfB, K(JWV €X, <?f/ fiyaV ßhA^rov]©". 

6^1. ylavoc'] ylhivfv. iyyov©-. 

633. BKA»)(pop6.] BüÄHipog^f, o-^^paOTrtf, lüyisv 

^34. ^AttccnfMvi.'] ^Atreif&yAfM^. 
tfjj. Tovov.] . tIov. 

^39. 0^<7V/uipoPÄ.3 ToKyA^^Vj ^ctcvvlvTW 641. Oj}if.] Otcui, f^veui. 
641. Xrifüxnv.'] 'I.KkVnxnvj ifiri/Motnv, lf)fiiJt.ai 
Wo»)fcrei^, i^^^aaiv aTo ^ o)Keiav> ^Ayi\^(-2 

^45. Ka>cof.] Ahko^, A^yfii, 'A^rotpÄtfvflti- 

<rtv.2 'Am(p^eß^^' 

^44. "AhKOf.'] ''jetfM, ÄXef»(MÄj /Soii^H* 

6fo. Eu 'i^^etVTti.'} Eü 7TO/ij.??(i'7a. 'H;'«;T«'Srey.J 
'EmT^ii^iv. ' ■ ' " 

Äa i 6<^' '^' i85 o M H p o r 

'Ex ^^v rii^av ' ßi ßacÄev a/^vac fMo<JVV 
'E|g(pggp^ rnuXifJ^gio • ßocpwue Si fuv Shfu ^xgpj^ 

665 'EA"<PjU(^0»' • TB ^t ÖTIS g-Trg^g^CTKT öi^' O*'0)}0-g 

Mwp« ü^ipuQZL\ Sij>v fjLeiÄivov, ofp' om^cdn 

'^H o^T^ '^r^igoi^wj' Aüx^wy <iCTR.Si//L(9y g^/To • Tibi aatem ego hlc edfco caedem & 

mortem nigram 
A me futuram, meaque haftä domi- 

tum 
Cloriam mihi daturum, animam verd 

Plutoni infigni equis: 
Sic dixitSarpedon: elevabat autetn 
fraxineam nafiam 
Tlepolemus,& horumquidcmcodem- 

tempore ha(tae longa: 
Emanibus evolarunt: percufllt qui- 

dem cervicem mediam 
Sarpedon,culpis autem penitus tranfiic 

acerba. 
Eumque circum ocuIqs caligtnofa nox 

operuit. 
Tlepolemus autem femur finiftrum 

haßä longa 
Percuffit : cufpis autem pcrtranfiitra-- 

pido impetu afta, 
Ad OS appullä, patcr vero mortem a- 

vertit : 
Deo quidem parem Sarpedonem no- 

biles Ibcii 
Ferebant e praelio : gravi autem do- 
lore afficjebat eum nafb longa 
Qua haer.trahebat:eä autem nemini in 
mente venit neq- animadvcrtebatur 
Femore extrahere haßam fraxineam» 

ut currum conicenderet 
Dumfcftinarent:ita magnüenimhabe- 
bät Ihidiü qui circfififtentes curabät. 
Tlepolemum autem ex-altera-parte bc- 

ne-ocreati Achivi 
Jfterebant praslio. Aniraadrertit autera 

nobiljsUlyfles, 
Audacem animum Habens: commotum 
autem efl violenter fuum ipfiuscor. 
Anxie autem cogitabat deinde mcnte 

Sc animo 
An priüs Jovis filium magnüm-fonan- 

tis infequeretur, 
An ipfe plurium Lycioruip aninjam & 
riperet: ^tu. Aä(mV7w.3 ^a^^vto., (povd/^vnty dveü- 
^(i).] T$ W'mn^. cViTo^ni W-ar«; '(^vv» i t?iü- 

TW '^V n ^77l0^diO1(. oTo»' Ä>tB5T1, tüä^Ttif ^Toii 

6yj. 'Avip^TO.'] ^Avirivi. MeiKtvoV.'] M«A<iVoi/, 
lit^hi'/ü^vMi y^Timdict.(r(ji^ov. Mi\i(t>'^,H<f'©- 

6S9- 'EftCinn»"} S>to7«''K« 
661. 'E^/p^e^/wipSftff-Ä.] ^'E.yLTia.y&ffctf e/x57«AÄ- 

^«Ö-Ä. Aoi^V.yOhl^JiV^AlJLVUiV.'} ' A7Kspi-4'ty, 

66s. 'Eak^^ov.] ^A'mua^ifj&fJov. 'E;75(p£^Ant- 

666. 'E^gptiffK/.] 'E^SAx2><ntt. 

670. TKiifxovet.'] EvTnhfjLovj -^^fMvnvxjiV' Mai- 

671, M^fi4ei^iy.'] 'Einvonn. 

67z. n^pTifa.^ ITopftuTfcpft», 7n}faTi£ßV, 
riofoiaTepfti, wcpaw7i£^j'. er^awri^a^ cs^^at»- 
7^£?V , f1( T\SIJt.iStC9^V. A/3f VfiV.'] 2<y»5W- 

^74. Mep- Scd non Ülyfli niagnanimo fatale c- 
rat 

Fortem Jovis filium iuterficere acuto 
aere. 

Itatj; ad multitudinem Lyciorum ver- 
tue;»« arHtnum Minerva : Noemo- I A I A A O 2 E. i?^ 

T^ pa kJ]) "Tikv^uju Avxicoy r^trs .3t/^ v 'A^L/Jn * 
Kou vv y! en "Trkiot/aA Avutov x,^Vg ^(^ 'O^o^Soi 

A«|t<5t (pipuvAcwccoKTi * ^pyi ^ oüQßi Ol 'C^aiovn 

rig/a^SVj, jM,f, SVj ju^ ihct)^Aoui/oio7aiv ecc(7YjS 
62$ Kö^ • XV.' InwifJiUjuoVi f7r<j§& juug 5^ äittoi cuo!tv 
'Ev TroAcJ vy/en^vt *' e'zo-ei gvk ap efjt/i??\.ov l'ycoyiy 

Ö90 'Am* «aS^nJlgy, AeAtJjf^j'©* o(p^ Taj^so- 
"niTOfr' ^ApycivSy TroÄtcüv e/\, ^cto ^t/ji<9^ g-^iTo* 

'Ex. jA,' ct£^ o\ fmp% Shpv fjL&Äivov wäre ^^^e 7x2. *'0;i4£wt^.l..:Cr^'r^r- -i? cA.'o99c^/^)6g;3(;f>T a;^Au5 • SvTATtf xT.uTis c/i dfAmvujü^y 1^' (5^ 'TTVOiri ßopixo Et quidem adhuc plures Lyciorum in- 

terteciflet nobilis Ulyfles 
Nifi Itatim animadvertiflet ingens ex- 

peditc-pugnam-ciens Hecftor. 
Proceffit autem per primos pugnato- 

rcs armatus corufco asre, 
Terroreminferens Danais ; gaVifuseft 

autem eo accedente 
Sarpedon Jovis filius, fermoiiemque 

lugubrem dixit, 
Priamide , ne me prasdara Danais 

finas 
Jacere : (ed auotiliare, deinde me vel 

deferat vita 
In urbe veltra : quoniam non funk 

Reverfus domum dileftam in patriam 

terram, 
Obledaturus uxoremque dileflam & 

infantem filium. 
Sic dixit : haic autem nil refpoadic 

expcdkc-pugnam-ciens Hedor, 
Scd impetu tafto prseteriit, ardens cu- 

pidine ut quam citiflimc 
Repelleret Argivos, raultorumque vir 

tarn eriperet. 
fit deo parem Sarpedonem nobilcs lo- 

cii 
CoUocarunt (üb ^giochi Jovis per- 

pulchrlfagö. 
Ex ejus autem temore haftam Fraxine» 

am extraxit foras 
Fortis Pelagon, quiejus dileiflus erat 

fbcius. 
At hunc de{eruitanima,&circum ocui- 

los offulä eft caligo : 
Kursus autem fpiritum recepit,ac cir- 

cüoa aura borea: ^74« 'M.ofO'ifMV.'] Tli<t9^fjS^ov, tifjucftf^pov. 
676. Tö pÄ. ] A/ä j^ti, Kät« '»•An.S'iuj. 3 
B'l« ro 'UhÜ^Q-. T^;77lJ'v] ""BTfi^iV, 'iCec- 

6Z0. 'Of J vonn^"} Ttt^di tvotinv, t>^iAffa.- 
•»0. 

ixit. 

685. AiöV.] 'O T^ Av^cätffüßiQ-, _ 
6i7, No^oi-'j 'AmKo/tMjpJ-Hj,. ^88. Evtp^yiHV.'] EuipfjjcvHCj t\afiojfitf. 

V©-. 

691. "ütnuTO.'] 'ATwJico^Hi, 

697,. 'Ei(7W.] 'EyJ.'^imVi }(cf,^iMucu \7nU\am'» 
*">^«1 "Hn* J))\ii U^. Azof . 

69/^..' Q<nv.2 ^ATndimTt, ©y'^^s^s.] Kveiaf 

fA^) 'iEei Tili ^ficfi ' Vm <ri KHjiU aVTl T«> 

69J, 'AM'^n'iw'^H.] 'AyiTTvcstiTSj',. a.v'%Ktt,Qi.v It 
-- 6j>8. Z«- V$C> O M H P O T 

Oute «ttot' arTE^g^j^TB /^%>i * «^vV\ cuej' ootojw 
''Ev^^ mvoc ^w^'Tovj livoc c/l' v^tvv c^€yag/c|gy 

TjJTI^r t' Cttj:^|W/>5T^^ Al'TWAtOJ', OlVO^Ji^QV 7F, 

OlvomMu) 3'"EAgj'0V3 j^ *OpsaCiQ.v MO^fMtflwy 
AifjivYivje7ihi}^^Kv<pLCKn^ * 'imip 8i o\ a.7\7^v 
T»> c/l' 0)5 ar CforjcT? »^Ja A^)t4>Agj'©« "^Hpjj 

-715 H p' (xAiof aov i^ö'.dvv •v}crg>«ju^ Mgj/gAa^, 

El »TW l^gC^VgcSttj iCL7ü\J^ Ö^V AftlOC. 

'Hs s(pocr\ a(^' ccm^oi <droe, y?\g,vyuiä'ms ^AMwn * Rccreabat afpirans «gr« fpirantema« 

qimam. 
Argivi verö propter Martern & He- 

ftorem anre armatutn 
Nee unquam verfistergis fugidbant ad 

nigras naves, 
Nee unquam contra-ferebantur inpu- 

gnam : fed femper retrd 
Cedebant poftquam audieraat intef 

Trojanos Martern effe. 
Tum quem primum, quem^uc ulti- 
mum intertecit 
Heftorque Priami filius & »reus 

Mars? 
Deo parem Teuthranta, &infupcre- 

quüm agitatorem Ordlem, 
Trechumquc haliatum iEtolum, Oe- 

nomaumque, 
Oenopidemq-, Helenum, & Oresbium 

mitram-habentem variam, 
Quiin Hyla habitabat valdd divitia- 

rum lludioHu, 
Lacu circundatas Cephiflide : apud au- 

tem ipfum alii 
Habitabant Boeoti opukntum valdc 

pppulum habentes. 
Ut igitur animadvertitdeacandida-ul- 

nas Juno 
Argivos interimentes in Acri po- 

gna, . 
iHfw Minervam rerbisalatis allocuta 

eft, 

Papae ^giochi Jpvis filia indo- 

mita, 
Certe vanum hocpromlflüm fecimu« 

Mcnelao, 
Ilio eKcifo bene-inunito reditu- 

rum, 
St fic furere fioemusperniciorum Mar- 
tere. ^ 
Sed age jam & nos cc^itemus de im» 

petuofb auxilio ferenda . c 

Sic dixit. neque non oblecuta ^tt dca 

caefiis oculis Minerva : 
lila quidctT" -'■''—- "- vioemitwi.. 69%. Zöp{«.] ^ Kvt^cäTiv^Hy eif rro ^ISv ^■^. 
'EOTOT«»«rÄ.3 'ErnTTtkiKfa. Kg^Kt^woTa.] 'Eäts- 

699. XetAKO)toft;r«.] 'KjthKa Jig^^TfkiiryA,-^ 

700. n^?7fWo;/7c.] Ti£pT^mcflf/j 'i(p4jy>v. 

iy.] AiATnu/iif. 

704. Xääk6©- '^Apuf. 3 'Ktc/, 't^Oi> M 7o7' AioAO/wlTftt^.] HotXAKhu yiiTfAV i^vlct, 

7o8."TA«.3.noXH Bo/a77a^.. Mej« ^itvno ^~ 

709. K«xX/^©-.3 Xlct^c/iKei/j^©-, ynTyiaiKy 

710. nloVA.'] EvStiUfCOVA. 

714. 'ATpU7wVM.3 'Ay^TitToyMTS* a cLii^TV-^ 
V»7@-. 

715-. 't.'^^^.3 'Tm'^fS^a. 

718. Mgcß»^Ä.3 t^pvrlcrvf/^/J. 

720. "E;'7Z/ey.3 "HpTWwSj y^Ti^rK^jct^iv. 

7^1. riji« I A I A A O X E. *^fn Vff)i<j€ct <^ta ^t/jccTTip fjikyau^io K^voto * 

TlhrifJiy'äUj cT' dpyopy « er) 'V^S'^f^i a>f/,(poTi^Svf * 

'Em-ittTa/ • c^ict) h 'z^S'^fj^i cLvtvya ean * 
TS i^' c^ djiyjpi^ p^f^^ 'TreÄev ' aoroip g-za-' ax^« 

KäA' KccÄe Xf^^^ 3 "^^ ^ C^^^ riya,'^ "Hpjj 

Ajüt^l cT' ap' oifJigicnv (SaAgr ew^^^ik .St/(X5t^og(X^y 
Aeivlw^ Luj 1!%« f^o Wj^ 9o€©4 e^cpecvdoJoy Juno veiurand» dea filia magni S«« 

turni : 
Hebe autenvad currus vclocitcr pofuit 

curvos orbes rotarum 
JEreos odo-radios habentes ad fcrrc- 

um axcm iitrinque : 
Quorum aurea cnrratura asterna, fed 

defuper 
Äreae laminas-rotam-munientes adap- 

tataf, mirabile vifu : 
Modioli autem ex argento erant ro» 

tundi utrinque : 
Sella autem aireis & argenteis funi- 

bus 
Exporreda erat : ducx]ue {emicirculi- 

unde-habenae-fufpenduntur erant : 
£x häc autem argenteus temo procur- 

rebat : ad cujus extremitatem 
Ligavit aureum-pulchrum )ugum, & 

lora-jugalia 
Pulchra innexuit aurea fub jugum ve- 

rö duxit Juno 
Equos pedibus celeres cupida conten« 

tionis & praelii. 
Sed Minerva filia Jovis ^io« 

Chi . 

Peplum quidem laxatum defluere fivit 

pulchrum patris fuper pavimento 
Varium, quod ipfa ieccrat & elabo- 

rarat manibus : '•' 

lila vero loricam induta JovIs nu 

cogentis -Jj 

Armis ad bcllam armabatur lac^rao- 

fum. 
Circum humeros autem pofuit agU 

dem fimbriatam 
Horribilem, cui quidem undique ti- 

mor circundatus erat, thJa,*.] 'E^Ket/aOT). Ku'xAä.] 'lavimi. Kv'xAuf. 

713. 'Ojf7w'x*«|Uä..] 'OiCJW^CtfhL, OK'm^^f^Ai 
'«P^V-TU. "AloVi.J "A^^V, « H? TUi ^IVDUJkfif^-^ 

e>c<tTtp»66v. - '. 

iy.-TTtiyvuu'^ . 

f€S!^v oitN^Si M;:^«^)(^3 et )t5u yjw.^n/ ;(gtAay7tti. 

fMViA()A. 

J)i* äv di^av q>i^iT^:Tlieit^o{Mi.'j 'S.^yywAcuy 
rf^i-^AvTuyci.'] Ai ikA(pifeiou t^ uffMl<& eu 719. 'PvfMf. 3 To /^<?Br r »TOTav ^ü'aoj', ax^uu- 

730. Iv-pv."] To c/TTi 77!S«AtVov ^Jaov 7r7f t^«- 

734. ritTTÄOJ'.] TwjeUKHOV 'iy^JlffiA. t7t'^57j 

ca//^ri' Aid TKTo e/V)Ao7, 077 »/. c««</b'o;'7r T^;' 

?©■. 'Ecwoi/.] 'I^£?V, M Tfv^cpof. "Käuv^oy-y 

737. AÄx/!üoev7tt.] AAx^vav <^i^ivov. 

738. ©t/Rjiwoeami'.] ©ü'sai'af «tje xoftT*^«? >^j 

739.-'E?i^etJ'«7r-.] KüxA^) -sSyixWTO. ' 

740. Kpvo- 'Ej/ $i TE FopT/«» X/€(pc^»i S'eivoio "Ti^Awpa In eicontcntio, in e4 fortitudo» bei 

triftifica infccutio. 
In ea & Gorgonium caput diri nioa« 

ftri 
Dirumque, horrendumquCjJovU po». 

tentum ^iochi. 

Auream,centum urbium peditibus &f- 
ficientem. '. ' AuTOjt^J 3 -TTV-^t |xJj(pi' Kfi^W, 05 S'gl' ' flj3öU, 

75 5 ''Et/6' iV-üTüS ^nWcTO «3^a A(^)fc»'Agy©« Hp« Im que currumfulgidum pedibusafccn- 

dit : fumpfitque haftam 
Gravem, magnam, validam, quad(H 

raat ordines virorum 
Heroum quibuicunquc iraicitur prjc« 

potente-patrc-nata. 
Juno autem fcuticl velociter urgebat 

equos. 
Sponte autem fuä portae crepuerunt 

coeli quas cuKodieoant Horar, 
Quibus conunidum e(t magautn coelu'm 

Olympusque, 
Ut & aperiantdenfam nubem & clau. 

dant. 
Häc vi* per eas ftimulo-paf entes diri- 

gebant equos : 
Invenerunt autem SaturaiutB a diis (c- 

orttim fedentem aliis, 
Summo vertice multa cacumina ha- 

bentis Olympi. 
Ibi equos fiUens dea candidas-ulnas-ha* 

bens Juno 
JovemfupremumSatumium interro« 

gayit, & allocuta eft, 
Jupiter pater annon fuccenles Marti 

OD ha:c atrocia faäa, 
Eö-quüd-tantafque & tales perdidit 
,^ j copias Achivorum 

Uci^, d^p ö X^ nSK^MOv h e/^i cr'a;:^05- ot ^ lm?^L '^^'^S^dolo'^niSqJietr'^ '"^ 

Deledantur Venusque& Argentco ar- 
(u-decorus Apollo, 760 Tip'TTüVTUJi KuVg^s TB >^ d^yj^n^^^ 'A-OTMwyj ;y40. KfVOSftW.] $e«KT|). 'lö'X.M.] Alco^lf. 

741. To^yein KA^eth».^ Bijuiv lAiS'iffvi Fof- 

742. 2f«p<rj'».] KÄ7tt57?LH)t77X.>5, tpoCi^.. 

744. ExitT&j' "mhiav 'WfvKiios ap^.^v^ctv.jilo}- 

746. Be<^.] Bc(/>ü, J^ yj.T«?5^«)(.77Kö;/. "ZvCa,- 

747. KoTE«rt7?u.3 OfQfävt^rea. 'OCeifM^ii- 748. 'E^TS^STB.] 'ElpJJT^gTB, im-lltViVy iTK' 

749. AüTiBfCÄ^.] 'Aif>' icui^. Mt^'xoj/.J "Hp^ji- 

75'o. 'E'TTiTir^cf.^Tfeu.'] "Eyuy^tf^i « ll^^fflet 

jSi. 'Avttx>aveu. ] Aict9e^\eUf dfct^vyuatUy 
dvit^^eu. ^E'zrt-ö^itveu.l ^Ei3-ik\1vouj cm^rrvj' 

^cu. ; . , ,' 

7 ja. KsyTyftügx/et;.] T»f icTf jui/ü'^j ^j/mä- 
570/, Ktfj?«^«?. "Ep(;^e>'."] ''HAävvoi'. 

7$6'"T7nt7ov.'\ BetOTAfcÄ, ^y.fMVA. 'E^HfSTC.] 

7J8. 'OftjttTTo;/.] "'0<7b;'. 

75'9. OtJ xj' yJx^ov.^Ov x^ro «srcjffJiAor.^ExM- 

7^0. TepOTj'J).] "HeÄi/^. 

7^1." I A I A A O S E. ip^ 

Demente hoc extimulato, qui aul!« 

novit jora 
Jujpiter pater tiunqaid mihi irafc^ris, 

u Martern 
Graviter percufTum pugnä exege- 

rim ? 'ZiS 'm'np ri pa ix /Jigi x^j^öAöoörgou, cuyoev Apnoe 

765 " Aj^<[ m^tV Ol l'Jrüpcrüy 'A^LujmIuj dyiXeiLutJ^ ^"vaST ^ä^""^^* ipfum'incita Miner. 

Meojnyvs yiMrts 'n >^ vQßiv^ dgB^evJt^r 
770 *'OoJüV<fC ^€^€<S\esdv7)p iSiy o(p^(^fJi^7aiv 

'Am.' OTi S^ y^iluj t^OV TTD^f^ TE pioVTi^ 

ToTffiy c/l' dfj(.C^cilw XifJigGis dvirciM ve^^* 
Ai $i ßdTluj Tfv^ai 'Tre^^acnv i'öf^S' of^7cu, 
AvS'Qß.cny Apyeioicny ctA€^iij5^->aui iJtAfJ{g.ij(Xf* 
780 Am' oii S>( p' «^0 1' OfSi "^ « srji j^ a^gof 
E^tx^Tayf djjL^l ßiU/j Afo^^©« lyr'TmShifjgio Quae ipfum raaxime Iblita-eft in gra- 

yes dolores conjicere. 
Sic dixit : nee non obfecuta eft dea 

candida-ulnas Juno : 
Sed fcuticä verberavit equos : hi au- 

tem non inviti volabant 
Per medium terrjeque & coeli ftel- 

lati. 
Quantum v. aeris-per-horizontem-ex- 

tenfi-ipatium homo videt oculis 
Sedens in fpeculä, profpedlans in nigri- 

cantem pontum, 
Tantum fältu-conficiunt deorum alti- 

Ibni equi. 
Sed quando jam Trojam pervenerant 

fluviosque fluentes, 
Qui fluenta Simois commifcent & 

Scamander, 
Ibi equos flitit dea candida-ulnas Ju- 
no 
Solutos curru : circum autem caligi- 

nem multam fudit. 
Ulis verö ambrofiara Simois fummifit 

ad-depalcendum. 
lila; autem iverunt pavidis columbis 

inceflii fimiles, 
Viris Argivis auxiliari properan- 

tcs. 
Sed quando jam venerant ubi plurimi 

& fortinfimi , 
Stabant,circum vim Diomedisequüm» 

domitoris 
Conferti, leonibus fimiles cruda-vo-" 

rantibus, - • • - - I - . ^ rantiDus, 

"'Hmjo-i^ti^Kny^ 'J^ibcS^V©- 5v>c d?\g,(m,S'vov* Ve^uibus apris, quorum robur A'mJ'tä^a, iheim). 

|-7(Jf. "A^H |UÄV.] ^Ay<.<H. 

[^759. MiosTHyvf.J ^AvA (üavv. 
770. 'UießHJii.'i ^AVA'^ffi'srTAju^v Tb (Zi-n- 

■ 77t. "H^V©-.] ^KäSi^oacJ^'©-. 'Sko^?'.] To- 

^H »atü v-ixihu }^ a/TDtnioTra. A^omv.} BhiTmv. 

777. 'AiiC^tTilw.-^ TLuj -T^ ^av S^tuJ. H'*, 

ViTiKiV.yAvi^Vy AVi^VUnVf AViJ>äU. Nfc^tÖT .3 

'E^HV. 

778. Tf»jpft)OT.] AnJ^eui. Sh^iTjmf. TlA^.ii 

^oSei^tu. n£\«a«7.] Uiet^ifeui. ^lQfM^A.2'lX' 
y«, ßrif^jA, op^.«ä7ä. 

7|i. E'tKOfJtifJoi.^ "EiK^(AJoiiQlwA^Qpi^(iiJüi' VOtf 

783. 'AA.efcOTttTl'öf.] 'AiHnit 
Bb 784/Hev >P4 O M » P o r 

7^,5 EA>t@.ctva'vjw^j"Ttt3 TTjjOUj' ßaÄS Tlaivi'ctfi^l^* 

Av <^' 'le^v TB?{g^}jJ^oc^ xfActfygf k oi/x' oi'?i2fj^f>yyu • 
$00 ' H oA/^py 61 f^Sbu eoiTi^^TXXi yeiyecT^ TuS'^s * 
KcM p' o^l 'TTBp fMv gy«) "TroÄefM^&v ffw eiccay^ry 
A>'JgA©« Iß ©)i^6K 'TTVÄecu fA^^ KofJ^fji^cüya^ ' Ibi fians damavit dea candida-uJnas 

Juno, 
Stentori aflimilata magnanhno scre- 

am-vocem-habenti, 
Qui tantuai vociterabatur quantüm 

altt quinquaginta : 

rrob fiiiiar Argivi, turpia probra, 

tormä tantum admirabilcs : 
Quandiu quidem in heUo. verfabatur 

nobiUs Achille», 
Nunquam. Trojani ante oortas Dar- 

danias 
Progrcdiebamur : iUius cnim time- 

bant validam hallam ; 
N*jnc vfiroprocul ab urbe cavas apud 

naves pugnant. 

Sie tata, conunovie- robur & ani- 

mum uniulcu jufque: 
Tydidsm aut^m curfi>co«cJta-adiit 

dea caedis-ocülis Minerva : 
Rcperit autem huoc rc^pn apud e- 

quos & currus 
Vulnus retrigeraBtem, qyod ei infli- 

xcrat Pandarus fagittä : 
Sudor enira ipfuna affligebart fub lato 

loro 
Clypeipukhreorbicnlaii: quo adfli- 

^batur, laborabat autemmanu : 
Ac elevansloriun, mgrum ftnguincm 

abftergebat : 
Equinutn autem dea jugum attigit,di- 

xitque, 

Protetäo parum Gbi filiuis flmilem 

genuit Tydeus : 
Et Tydeus quidem parvus ent corpo> 

re, fed pugnator : 
Etiam quaodo ipfuts cgo pugnare 

non finebam, 
Neque tureater irruere, quandovcnit 

feoriim ab Acbivis 
Legatus ad Thebas mukös ad Cad- 

meios : 
Convivari ipfum juffi in aedibus qui- 

ctum : 
Sed is animum retineos Tuura fortem 

Ikuti prws, 784; "HuÄfijfr.ji'B^fiJi'Mff'«. 
78j. ^livTiiet.^OvJiv tfcÄfrz/tf-zÄi T8T» J>s^t?X- 
Qii^.ifi^^v. TüTninKOTzi. Eiffö/wJ^.] B)Hg'^^<^3 0- 

>*Xft9«yjy. 

781?. Av<f'»(rctaTicy,-j ^E(pdyH. iCoet, 

787. 'AiJ5»>. ] 'A/^Vw, oj/««r®-. KäV 

J^. Ei<r@^ Ä^/HTit-.] EtJ|Möfi5Jfler -StM/iCMtsiri. y^' 

788. n^AWÄsTO.] 'E^OtT«, AHqiifiTa. li CO 
ii'iyiy c/iatTB fxk'ii^v. 79S' 'Am^l^tt^/fAi'] YeAleimiifjS^v, 

AVAtpo^iai. 

798. 'Av<fi'''i^v,']^Av%^v K) AVATHVav ji.OTnf 

htUf. •mx^yÄ'^i. Ov -ß'ifKei^ ro vi(p@- . 'A'at- 
}dfytv.'\''A7!k'\ix.y ATniMosiV. 

800. "Ohiytv.'} *AyT? tS", ij% oKtyrv, iJio" 
\a(. Ol 'ioiKO'm.2'Ecu>m^o^iov. TeivATV.J ^E- 

Zo^. Eietwpy.} EViyK- 

805. 'EÄ'jTWipÄftTe/j'.] ^Ev^ü7i^v, 

804,- " Ayyih©- .1 AA(pv(^yi)^^. 80J. Aa«^y«3w(.]J Eüö»;^««&ai, 807. n^;- I A I A A O S E. Xp^ 

8 1 o KoM Qi 'v»^(^^vim «iAop^ T^eo^ f^^Stij * 

815 Ti vua-xM ai i^a ^yf.Tip /^los cuyio^to, 

'Am' gTt ffwi/ fJtdfJiiw^ e^peffJJi'cov acs I'^bt^Acm» 

'Ac»^/«»« oKeXA/am <lhr\\J^cu ov^aMiaiv^, 
VtvwrvM y>' Aj3>}a (^^^ dvoc T^pi^veovra^ 

Am ccy tTjj K^it{Xf^TCü i^ j^Vf;\5*5 /V'Cctbs * Juvencs Cadineiorum provoeabat : in 

Omnibus autem rincebat 
Facile : talis nam ego adjutrix (ludi- 

ofa eram. 
Tibi vero ego quidem aflifloque & 

fervo, 
Et te prompte animo hortor adverlus 

Trojanos pugnare : 
Sedtua vel dehtigatio-eic-!abore mul- 

timodis>agitante metnbra fubiit, 
Vel te certe timor tcnet exanitnans : 

tunc fane tu non 
Tydei foboles es rei-militairis-periti 

Oenidse : Agnofco te dea filia Jovis ^io- 

chi, 
Ideo lubenter tibi dicam verbum, nc- 

que celabo : 
Neque aliquis me timor tenet exanf. 

nee ali.pigritia-repetendi-laborem : 
Sed adhuc tuorum recordor manda- 

torum qu« deditti. 
NoD me finebas cum beatis diis ex-ad- 

verlbpugnare 

Caeteris, fed fi Jovis filia Venus 

Veniret in praelium, hanc vulnerare 

acuto aere. 
Quare nunc & ipfe recedo, atque ce- 

teros 
Argivos jufli congregari hie om- 

nes, 
Agnolco enim Martern prseüum obe- 

untem & adminifirantcm. Tydivie Dioinedes, meo charilfime a« 
aimo, 

Neque tu Martern hunc time, neque 
quemquam alium 

Immortalium: talis tibi ego adju- 
trix tludiofa Tum. 

Verum age in Martern primum dirige 
iblidos uogulis equos : 

Feri verö cominus, neque reverere 
irapetuüfutn Martern 

Hunc infanientem ^Tater-naturam-iX" 
citum malutnfmuKha.n.iUarum par. 807. n^jyjLXli^iTB.^ n^gjf^.XeJTO. 

808. 'Eir/Titppod.®-.] Beji'&of. ^Hefc.] '^Hl', u- 

81 r. UoKvdt^.inohvofiMtlQ-./^iJlxiv.yT'r- 
9x1. *AKHeJt9V.'] ^A-^v^TroioVi ui a,-itV'/}(tM 

'Eon'.] 'Tmif^s. Oiv«c/ito.] Tlö^TfeowiMiuofyT 818. 'EipiTfJtlav.'] 'Ef7»A.&»f. 

819. "Ot//üt' «^'ö^.] Ov Qwi^^t*f fl9l. 

Sio. 'Atuo eiyjiv.'] 'E«f <A[. 
Sii. Ayct^(^o/juu.2 Afctpjö'pö. 

813. 'AAh^ou.] 'ASjPO/^toücu, c\iT^.%^^tu* 

814. 'AvÄ Kot^v'ioviit.'^ AiATuamVTzt, Jii^v 
Ttt. Ai mss^'^f» a,V7}het(jLCcu>'ofj^eu A>^ri?<av,7i(\^ 

0|X.«8f T^tJ-KJ TJffK^/. 

827. A««/>3i.] ioC^. 

830. 'S.^,^il/JJ,'} 'Ek t» aüviyyvi,''Alio.2 "A^a, 
^oC«, criCv, ■".'"'. 

^i.Tvktov.I KflWÄWt^Äs^;'. 'A^^0'5re??^<'v.3 
l"A>Ap7iEÄ?^^ ^lAo;'. A 

■' Bb 4 832.2x0^ ipd^ O M H P o r 

'H c/1,' |j $i(p^v eCaujye it^Qß.i Aioi/AiS^oi S^ov 

S40, Aa^gTo 5 fjgi'^yoi >^ »iv/a. FlaMc»? 'AMujrj • 

AüTlx' C'nr' Ap jji' ^nrgp; T^ gp^ ^ v ^^^ 'iirtij \ti* 

AimaÄwv o^ a^^V) O^crnt ay?[g:ov ijov, 

845 AmÜ' "Aiij^©- jtoügZa/, jtwj ^j/ '/J^i o^5</x(^ ' Ap)}5. 

K«^ Of^i fCT^miv '^leivm c^cwrJü? ^f^y^ 
S 5 5 Ai^'-ng^s «Zö' copfj^Tü ßolw a^ÄrSos Aio}JiAih\s Quj non-ita-pridem mihique & Juno- 

ni promifit dicens 
Adverfüm Trojanos fe pugnaturum, 

& Argivis auxiliaturum, 
Nunc autem cum Trojanis verlätur, 

horum autem eft oblitus. 
Sic locuta, Sthcnelum e curru demo« 

vebat in humum, 
Manu retrorfum trahens. lile autem 

didto citius defiliit : 
Ipfa vero in currum afceodit juxta 

Diomedem nobilem 
Irä concitata dea : valde autem ge- 

muit faginus axis 
Sub pondere : gravem enim vehebat 

deam, virumque fortiffimum. 
Corripuit autem (cuticam & habenas 

Pallas Minerva : 
Statitn in Martern primum dirigebat 

fblidos ungulis equos. 
nie quidem Periphantem ii^entem 

armisfpoliabat, 
•ffitolorum longe fortiflimum, Oche- 

fiipraeclarum filium. 
Hunc quidem Mars fpoliabat caede in- 

3|uinatus : fed Minerva 
uit Orci galeam, ne ipfäm videret 

impetuofus Mars. 
Patquam verö vidit hominum-perni- 

cies Mars Diomedem nobilem, 
Hie quidem Periphantem ingentcm 

illic fivit 
Jacere ubi primüm interficieos abfhi» 

lerat auimam, 
Ivitque refta in Diomedem equüm- 

domitorem. 
Hi vero quum jam prope erant) at 

ter in alterum vadentes, 
PriusMars protenta manu jaculatus 

eft fuper jugum habenafq; equorum 
Haftä a:reä» cupietis animam eri- 

pere: 
Et haue manu prehenfäm dea caeiiiü- 

oculis Minerva 
Summovit ä curru . ut incaßiim pra;« 

terfugeret. 
Secundus tum impetum fecit pugnj 

ftrenuus Diomcdes 
Haftä aereä: infixit autem obfirma- 

tarn Pallas Minerva 831. St<^7c.] '£^«^«£/«78, ^laei^iTz. 

834. '0/t«A«.] 'AvAq)i(pi^3 f^p^^. AiÄÄ?«/.] 

83^. Hdhiv.y^twAvnr ei( riynoa), 'Epuow- 

838. "EC^^v.^ "H^,««. ^nyivB-.^ ^fvi- 

839. BetGoffüf»».] BdfvviViTiS ßdfH. 

840. A«^67D.] 'EäÄ/A^ÄV«. , 

, 845. Avv'.] "E^eK, cygtA/oRTo, "AitT©- AV. 'n&Ki^aKAUty. KiwetiK. 3 Tnv TneiKi^pAhAt' 
■ ' . , 

847* "Eäjs.] KatIösto, ft^wwi'. 

848. 'E^cÜvvtd.'] ^E^H^jwviy. 

849. 'I30f.] 'EJCTWf i9«Mf. ttt'lAJ^Hm. 
8ji. 'ßpfc^ÄTc.] ^Emravi, 

8j4. 'Etw^ok.^ ''Akiov, fXATtuoy, ^A4)§tiZeu.2 
'OffjwSmyeu. 

8J7. N«'- 1 A l A A ö ^ E. 

O/w <^' OK ve(pfcoy epeCevyri (^OAV^Tü^^ccTi^ 
865 Keaf^gn"©^ ßf dpsfJipio Sbcois&''opvv}J^JQiO *■ 

4>cuVg.3'' ofJLV vgfkojiv luv m [i^vov.oupwj» 
KetfTTO^ÄifJi^s fiitßfJe -S^o^v sS'Q* al'muM • OKv^m>v * 
ria^ 3 Ali K^pvirni ^^B^ifs ^l^v a,x<^(fiv> 
870- A«|gj/er' ccfj(.Cs/(py ^H^ H^^irtppg'oj'.g^ wT^Afl?, 

875" 2ol «mj/iBS iJf^^fjJiSzo • ot) y) tsW oc(p^vcc jcep^ i9( 

Imnm in jle, ubi ciugebati ; , . 

ftu. 
la-parte ipfum vulneravit afiecutus, 

cutemque pulchnimdilaceravit : 
At haflam exträxit rurfus ; Ille autcm 

boabat aereus Mars 
Quantum novies-mille clamant vel 

decies-mille 
Viri in hello, certameuconunittentes 

Martis, 
Tremor verö occupavit Achivos Tro- 

janofque 
Territos : adeo boavit Mars inlatia- 

bilis belli : 
Qualis autem ex aubibus nigra appa- 

ret caligo 
Ab aeftu veato graviter fpirahte cxci- 
' tato: 

Talis Tydidae Diomediaereu&Mars 

Apparebat cum nubibus iens in coelum 

latum. 
Statim vero venit deorum in ledern 

excelfiim Olympum:' 
Et apud Jovem Saturnium ledit ani- 

mo mcErens, 
Oftendit autem immortalem fängui» 

nem defluentem ex vulnere, 
Et lamentans verbis alatis allocutus 

dt, 
Jupiter pater, non indignaris videns 

haec violenta täcinora > 
Semper fane acerbiffima dii paili 

liimus 
Mutuo confilio, gratificantes nempe 

hominibus. 
Tuä culpa omnes pugnamus : tu namr 

que peperilH dementem filiam 
Perniciofam, cui femper iniqua opera 

curse-funt. 8j7. Nw'etToj'.] "Ej^TBf. Ksj'SMj/Ä.] KiHcSv 

8j8. "EJit-ls.] A/«Ai&«j .f'iiw^'ivi' 'in-- 

8J9« E^ö^X*"* "Hx«'^!'- 
Jtfo.'Ev;'8et;)((Xo/.3'Evf«xif 5^Ä<o/.Afe)J5l;^Ä9/.] 
Mü'eto/. 

8^4. Ol«.] 'OttüIä. 'EjsCäVf«.] 2xo7«P>5. 

fM.T©- opfUTtW AViyi©~. "OtW 3^ ^C^M/yttÄTw'/*«? 
/MA<V <ÄKH, tSi^ffJhyJäfflV AVilMV. To ^•i f^- 

Sff • kn, ]^[jun©- AviyLv ofiMtiowr©- JVo"ete- 
of. 'H o%3 AVrtrn« fWT«. AV(XAi<^.'] Xa- 

hi-mi -^TViOKT©-, JVcCO-yo». 'Of|/t/jM^0/0.] A/g- 
8*7. *«UI'6'3-' 0|U» vi(piiO!:iV )av (if ifß.vhv «Ö-/V o(jLH J)aixveitoi» Ol jj QwjA:^)iffJv o\ov av- 

vh Avfdv.'-' — ^ --:.- ..^ 

8<58. "£<r©-.] "Ej'e^'^.truA. 
26^. *Ax<^^<>V''} AvTfif/SfJO-. 

870. 'E^öTwXn?.] 'Ejc r 7X'öI;ü,«ä7©-. 

871. 'OA0(pU£;'<MV®'-] OU77^0ftV®'. 

872. Ngfisai^H.] Mift^H. 

873. 'PiT/sa-i *£'>iT«. T67A>j07tf.] 'TÄüft«- 
(«V«Äa7??. Ei(Cü^.] 'E(r^. 

874. 'I6TJJ77.3 r;'w'|t>tH, jSbAmcth. X«e<i/ <A' rtj^f 

' 875". 2oi f«Ä;^jx8<&a.3 S» ;y«e«;', ^MioV, fii (m- 
^ y^^^ßA. 2oi.] 'Aj'tjo», (fiA.ai. "A^^-f 

875. 'AHavAA.]''Ac/)y^, Ä/W^-TwAei. 'Ejt r ncßu, 
«cTWj M(n/A«fc, ;^ AttffvKA' tw fwi tifAm\(\Ayjni |W^ 
c/u^gjiiyoj/Ttt, 

878. Ai- w O M H P o r 

880 'Am' dvi&fy e-zcT« Äü^s g7'«j'ao WJ«^ ai5>jAoj/, 

"Kii-za-Q/.^ fi ^Gf^Toy ^Sbv »icto« ^7p' 'Qn y.af7rca * 
Av^p eixreiT cvjt^/^* l-TrgcxjJTo ^fJiQvi iV©- * 

Aj« JCOp TOt B£/f TE (p/A«, 'TTDÄif^i 75 ^^;^^ 15* 
M))T^'j TOi fl^i)©* ^^iV doi^or^ GV3C ^(Jjt^V, 

895 'Am' ö f^i' 0"' «TT 5>ie;)y aj/g|of(^ aA^«' g;^v5^ • 
El ^' Töi l| aMa yi. ^e^v ^A> w^' ai'5>jA©-, Alii enim omnes quotguot dii fimt 

in Olympo, 
Tibi obediunt , & fubjedti-fumus u- 

twMquifque : 
Hancautemnequeverbo coerces, ne« 

que fäfto, 
Sed indulges, quoniam ipfc geaui/ti 

filiam peftiferatn, 
Qu» nunc Tydei fiUum inTolentcm 

Diomedem 
Purere extimulavit in immortaks 

deos. 
Veneretn quidem primüm comiüs 

vulncravit manu ad carpum : 
Sed poftea 10 me ipfum irruit de« 

par : 
At me fubduterunt rcloces podes : 

profefto alio^iÜM diu 
Ibi dolore paflus-fuiffem inter hör- 

rendas cadaverum ffrages, 
Aut vivus viribus fraftus fuillcm «erij 

iftibus. 
Eum verötorve intuitus allocutus eft 

nubes cogens Jupiter, 
Nequid mihi nunc ad faas nunc ad illas 

partes transfuga aflidens quxritare: 
InimiciiTimus enim mihi es deorum 

qui Olympum tenent. 
Semper enim tibi contentioque grata, 

beliaque pugnaeque : 
Matris tibi ingeaiumeft intoleran- 

dum, cedere nelcium, 
Junonis : quam quidem e^ fedulö 

caftigo verbis, 
Id<iirco te puto illius hxc pati coniI< 

liis. 

Sed tgmen noo te amplius diu pa. 

tiar dolores fuftinere : 
Nam e me genitus es, mihique te pe- 

perit mater : 
Q,uod fi ahquo ex alio deorum natus 

efles ita improbus, 
- Tu«e j»mprid«iB fiiifles inferior N 

rani-tilii.s. 

Sic dixit, & Pa;onem juflit me- 
deri: 878. AeJ^pifte«^«.] ^r'tron'myßA. 

879. Ti^TjCä^^iM.^ ^'£.7nq>i<pH(i oiixf^yi^eii, 

880. 'AyjHf.] 'A? t«f . 'E>e<V(;to.] ^'E'^vn^j^i. 
HouS'' AiJ^Koy.'} ^E7nSKcLCn3AJ)iKo7nioyj h A(pa.- 

882-. MeyjAiJ'fO'«] UeuptBaji, oyflöOT.dJi'j M'C^'Wi 

- S8f. 'f^hjmY3Ji.'\ 'E^HjA^v. Am£;V.] 'E^ wd- 

886. N£;£^,J^W7.] Tcuf '7^ vücpSv iil^icnv. 
887-''Hxai/^©<.J''H;/ (aav. Zds.^Z^v.Zeoiff 'i^V(^^. TvsrJTcf/.^ TfOJi/Mtfff^'^myiSff, yy«- OiO-/. ^ 889. Mivvet^s.2 Qfhi. ür'tvy «^«A/'p«. ^ «- 

8pi. 'Atfo^TOf.] 'Auv-mfMVnynvy oi^cloy te 
^^^ou. OvK ShaKTisr."} OvK cAj)(grrt,7ihv)^-nv» 
ix '^p^pUTTKOf, iK hukvJb^ev. 

894. 'EffgJjBOT.] BüKMOiei, ßa/^euif Ivpoieui, 

'AitftjA©-.] 'A^ajns7M(. 

8^8. 'ErepTiif©".] KÄTtöTtp©". Ov^.viävvv.2 
Tay TmipcäVy vwi. 

500. n«««- I A I A A O 2 E. 

Tis (f or'o'Tros yk?\g. ?J^yiSv g7r«^'f^j©j cajue7iY)^ev 
^Cls äß^c'Ttäp'TWLÄlfJi^iiriaafo ^v^v Apnoe, 

Ai <^' oJji^r^a^s S^fj^Aios iMyx/\5io ytoyla 

UdüüCUaUj ß^oPi^Lf^PV Apluj CCvS'^X.'TZtmOLCiOV* 199 

Huicautem Paeon dolorcm-pellentia 

mcdicamüra infpergens, 
Sanavit. nequaquam cnim mortalis 

erat ;- 
Sicut» quando laftcusifici-fuccus lac 

albSfeltino-motu in-cöagulum-eogit 
Liquidum quod efat,Amlde autenS ve- 

lociter circumagitur i milcente : 
Sic utique celeriter fanavit impetuo- 

fum Martern. 
Hunt aatem Hebe lavif, elegantesque 

veftes induit : 
Juxtaque Jovcm Satarnium fedit g>)- 

riä exoltans. 
Illaeverd rurfus ad donxum Jovis'TOar-» 

gni redierunt, 
Junoque Argfva & potens ainJUatri» 

Minerva, 
Poltquam reprefliflent hominum-per- 
niciem Martern a virorum-csediDus. 903. niei?pi<piTTü .y ITse^^'jvt/^^. "OQip j^ 
9%9^' KUMft'j'77.] Kmvrti Txt^fisnVTj, ^6. KitJ^ yettav."] Tw J^fji yav&tav. 

902. *A\{thKOf^mir.J Kctrm Jiuiafuv ßoft^ 

909. ^AfSpoKTaciiav.^ 'AVtTf^ijoy/a;', eivJ^ait 'TYlO'- (200) 

'r n o' © E 2 I s r K X 'i a i a' a o x z, 

TOT OMHPOT 

P A T n, A I A S. 

Töf «f T 7ro\/p Siv^aty )^ th wwTci 'E;(5tf»t WcK^i Jü'^a,^ t» 'As^etj J|^ TjajB^^'cöj äüth JüAifä^ßt- 

K A r "A A AH. 

* Ä NA^ /cticmi' SävÖk >5 S///«i'1©- r rnTttf^S^S ^j^ä]©- ^AHg.tJuutizt ?^ öpdw'f • a^ rAauJx» eu^mf «^ 
'*'* dva,yvci)ejiäjj.i(i )y<luotCn r o-^ay tum )^ ^ioi^^J^äc )^AvoJ^®-"E)(.7J)fi@- «f "Ix/oy «s-gjy T 
fMii^. 'EyJ.CL'jy HTA ^f'Ahk^AVef)>ov }^ 'Exiftw, «t* m^i'' AvS'cSfM.^^ ^ yuj<uH^* j^ "Ex- 

'^T^PcacöV cT oifiü,3>? )^ 'A^^fiJV (pv?^'7ns cuvv ' 
^ rioMa <^' ap' lr<^a >^ ej/6' i''3t/crg |t<5^5^ -Tre^'o/Oj 
*AM»iAft)y i8t«;o|m^j&)y j:(5tAx/*)pg* «T^Se^, 
Mgdxj^jiyy« S//i(9gtT©^ /^ Sayf3o/o poawv* 

T^wv jm^e (pa^yfoc, fpooos S^ eiau^imv i^y/iVj 

ToV p' c^aAg t&^T©- JCPjJuB©- (pa;\pj' iirmSbiaeitii * "K'^IS SJrf« • '" ^*^^* '°"° TRoianorum a. deRitutz-eddeorum 
äuxilto 8c AchiVor.pugna gravis ; 
Frequenter vero huc & lUuc prorupit 

impetus praelii per campum, 
In fe invicem dirigentibus atratas ha- 

Inter Simoentis & Xanthi fluen- 

ta : 
Ajax autemprimusTelamonius,murus 

Achivorum, 
Trojanorum rupit phalangem « fäla- 

tcmque fociis attulit, 
Viro percuflb qui fortifTunus inter 

Thracas erat, 
Filiutn EüfTori Acamantetn f^renuutB- 

que magnumque. 


z. "EyStt x^si'öet.] 'EvToZf^ Xtf.x«(y?, «f «/a^o- 
7D « fMi^H • 07? /^' r ^A^av TfiTmvmy tv>} Tpa- 

A»j l^^/oj/TWf, tot' Sin/, 6x' cv'ieioi ß^ovTWV. 
4. Mj(OT»5<ff.] 'AI»* ^Tof. "S./fMivrQ- ii^i 
/^. reu, ^(peuvciv tkv ofnnoitfra. "O yj <kuJctTiu 
'srg^f afl-^atÄHÄK ToAt^f 7«^^©", T«70 'zr^? oza- 

TiieXAV T£ßf.Tii 'f/JVtU©- Avfip, KfiU TiaKlV, StWA- 

Tai p»^/f €<3)rT©-j TÄü oxi'TrUjJ dvcufvaa, t«70 
iiJ^wri^ TYiv (^ÄhayyA pn^df. KcumihiVy ag ovi- 

Vn<ri ^a( 7«\j «aoTö J'^75p(_0^Kf, »TW TBIf f/HÄ- 

10. 'Ey ''^ yiArrcairra 'm^i.'] Tiv^i J^imiy fwm' 

13. Tot- i I A I A A O 2 

^'A^vÄop (T' ap' enre(pvs ßoUu (xycL,^s A.iofJ(//i^s 
TAjSr^vi^J, OS evexjjeveiJiCTijJ^jYiOv^A^aCY!, 
'A(pV^OS ßlOTOlO, (piX^ <^' VP acv.S^TroKTi * 

'AMa ol Bits ^PIS*^ tot' ripioecre Ävy^v oKi^v, 

Avatv ^ ^iQji'Tn^v^ KccÄvaior^ oi pa tüG' iV^Tzyj/ 
"Ecuev v(plwio^(^ • TW (^' <x,fJL(pco ycuoLv eSltiiw, 
2 o Aßoüv <r' Eüpt>c^(^ 3^ '0(peÄ'Tiov g|gpa£^|g * 

"Nrns^ACcifCoLfh) TiK duof^vi BöJ^A/wy/, 
2 5 Tloifj{^v6ov J^' l-sr' ogÄJf ^y? (piP^grrm ^ oupri* 

Agvc^^OJ' cT' (Xp iTTit^Vi pJ^Jgwfo AgjM.(^ FIoAü-TTd/tTI/, 

'30 TIi^tIuu S" 'OSlio-^s Ue^-itooffiov e^svd^^iv 
"E^'^'i'^^^-ic&.cü' TgJxf©- S^'^Ape^ovcci^oy, 

Nci^g J^ XaTJ'/o'g^©- eiJppeiitLo -»9^' o^cm 
35 njjJ^JOi' cuTTf^v^^« $ü;^>^v <r' eAg Ati/'t©« 7)£$^s z. IQtl Cufpisaerca : cum vero tcnebra: ocu- 

los cooperuerunr. 
Axylum autem interfecit pugnä ftre- 

nuus Diomedes 
Teuthranidem , qui habitabat bcnc- 

/irudä in Arisbä, 
Dives opum, benignus autcm erat ho- 

minibus : 
Omnesenim excipiebat-comiterad vl- 

amfitasxdes nabitans. 
Scd ab eo nullus horum tunc arcuit trt- 

ftem mortem, 
Ante eum hofli occurrens : fcd ambos 

animä privavit, 
Ipfum & tkmulum Calefinm, qui tunc 

equorum 
Erat auriga : hi autcm ambo terram 

fubierunr. 

Drefum autem Euryalus & Ophel- 

tium interfecit : 
Perrexit autem ad jElepum & Peda- 

fum, quos quondam nympha 
Nais Abarbarea peperit iniigni Buco» 

lioni. 
Bucolion autem erat filius clari Lao- 

medontis 
Maximus natu,clandcftinum autem ip- 
fum peperit mater : 
Pallor autem cum eflet inter oves mi- 

xtus eft amore & cubili : 
Ea verößravida-fkfta gemellos pepe- 
rit filios: 
Et quidem horum lölvit robur & pul- 

cnra membra 
Mecifteiades, 6cabhumeris armade- 

traxit, 
Aftyalum item occidit (labilis bcllator 

Polypoetes, 
Pidytem verö Vlyßes Percofiura in- 
terfecit 
Ha(td aereä : Teucer autem Aretao- 

nem nobilem. 
Antilochus autem Ablerum interemit 

haüä fplendenti 
Ncflorides : Elatum verö rexvirorum 

Agamemnon : 
Habitabat autem Satnioentis pulchre- 

äuentis apud ripas 
Pedafum'altam. Pnylacum autem in« 

terfecit Leitus heros 13. Tdi^dv'iJtoj.'] 'X<ii^^.v\Q-'7mJbL. 

if. ^/XiSöxsf.] 'E^ij/z^SK. O'iTw'gOT.] 'E90- 

vinov S^ ri 'ovofjut.. KeiKvvTeu eTe eu vvuipcu vv[jt.^av. 'ACafCofiYi.'] ^OvofM yjueiov vvyL<pt\i. 
24. 2JW770V.] ^'EKhet^aüoi (A^icäi Tvv Aa9£^ 

iS' 'E'S-' oiaaiv.'] 'Bv tm -^ 'v^Qo.twv to- 

yjjfMoVy i)y<iV efw;©", 'ftOv{]<m(7a\ 
32. 'Eyn^TV."] 'Ei^ovd^n, 
34. 'S.ATvioivTQ-.'] "Oro^ 'TTO'nyMi ;^ »>'■• 

3^. n^c/itOTj'.] TToX/f ^^vy'ieti h ni/t/ka©*. 
UnJka-ov Ai-o-wctuJ.] 'A;^AAoi)f. ws t^v Tpa»- ^m. Wi O M H P O T 

45 "A:5\5W£r©v< «^' op' g'sr(j'7cc ;\g[,^ft)P ehioji'Vi yvuuur, 
ZwiP(| 'A'?Tfg©* i/g) au e/i' *^ia Si^ou ccttoivx, 

5 o KiMv lyii Zoiov iiiiru^ir 'fk vnvcriv K^cSv, 
Kcu ^' /xtv 'Tc&;:t^' ejw^Mg ^Soas ^ vJiflt« ^A^^^v 
'Aj"ti©- Ii A<5b <5^<yi', J§ ofj^7(hYi(m^^ €7r©- tjuJV/v Fugientem: Eurypyks autem Melaa- 

thium interkcit: 
Adrellum vero deinde pugni ftrenuus 

Menelaus 
ViTum cepit: equi enim ipfias pavore- 

attoam-fugientes per-campum 
Adramumiaipeditimyricinum, cur- 

viim currum 

Cum frcgifient ad extxemitatem temo- 

nis, ipfi quidem contenderunt 
Verlus urbem, quo alii pavore atto- 

niti fugfebant : 
Ipfe autem de curru juxta rotam devo- 

lunjs eft 
Pronus in pulverem in os : apud au- 

tem ipfum ftetit 
Atrides Menelaus, tenens loagam ha- 

(lam : ^ 

Adrellus vero deinde amplexus fup- 

plex orabat genua, 
Vivum-cape Arrei fili, tu autem di- 

gnum accipe liberationis pretium. 
Multat enim in divitis pa.trhdomo res- 

pretiofe-recondits jacent, 
Äsque, aurumque, varioque-artifitio- 

elaboratum ferrum, 
Ex quibuscerti tibi largietur pater in- 

finita dona-liberatioBJs-ergo 
Si me yivura ejfe audiverit ad naves 

Achivorum. 

Sicdixit. huicautem animnminpe- 

ftoribusfleftebat:^:/, , 
Et jam ipfum mox erat veloces ad na- 
ves Achirorum 
Daturus famulo deducendum ; fed A- 

gamemnon 
Obvius venit currens, & minaciter- 

clamans, verba fecit, 

O mollis, 6 Menelae, cur-nam tu fb- 

licitus es ita defervandis A«5, oLfiKiT) «f liw -mKeu f^ Moj'jjiW, Vwi 
A>^cfU( iy twjtIuj ix^v. ' A7PiyvovT@- J^ eurrv 

TtlV «? TiX©- Tn^tOfKläW, itia. rllJJ O^^TJjltt 
■Hfflü 7^" TH^V «fffW <7rMf^mV i^^ltJUXU TK 'A- 

•n pi-^M ei( y.KTov 77-' A^rcy, Hi/ ;) cv ax/TW 
yvy^\j.!^tt' M» Qpr^Ji\ ^A^f}^^, 'jrelv Mo- 
vnii-v eAitf. "TJh>f y6 »x. 'ivi^ • <fi-ylSffi yg,KU(, 
Tov Ji 'Ap^Mfcst, ShiJLHvajirmj »7« KetCeiv tUjj 

AHjttnTei« 3^ 'HcnoeTÄ). Kitsdvhjj.'] 'T-^hhv. 
38. "Ati/^OjV^ö).] Tet^^ayi^oi. KÄTawAnpcro- 

etKivefi''} To) T«f {jLveiAHii eT/'©- JivJ}>a. A077- 
40. 'A^äwt«.] Ofouimvni. 'Ej/ <a^Ta \v- y^ ' VB 3 «f,MÄ hm-Ti^iyui^ y.veiKii( xAetcT« • -^ 

41 • 'ATU^ß^OJ.JtAe^TlOfJ^Ol. ^oCioVTV.} "E- 

43. nft«>»f.] 'Eot 'ZTelcWTTOF.'E^ 5Bf«t.] Aft- 

44. AoA<;^'otc/o»' sfx©"-] To«V JhK/^vJiii^i' 
(JM XJHV JiwAf^SfJoy. '^iova.m.t']^ n V. di lu h» 

/^6. Z»j^«.J ZavTK. ciyc. 

47. K^^A/at.] TÄÄfjÄ x^ ^äsTB^ST« ^rtuetTü. 

48. noAW)C/Wt7®-.] MSTBt 7107^^ y^jUMTü •)^6^- 

:'(^. "H, ttdAluj yJ.uet.T^v ynt^i^^ji^©'. 

53 . KÄTTt^i^.] Kt^^ny. 'T-j^A» 5<) i<^ *»'«- 

J4. 'O-cwK^vtt^etf.} ^AisnhnfTOi, 

S7- Aj- I A I A A O X 

"" . ''H£^"'A(jy)j^y • ^PQyt^eiCüv 'AysLfj/efjLvciov 

65 Aa| Ol' gii'^Tffi ßaii e^sacjtcoi fjc&^ivov li^^©^ 
N«5wp(/l' 'ApyHoicnp d^gxAgTD ^tt^v ccvazxs^ 

70 'Am' civS'^s JcfflVwp^ • gTT^irc ä >^ 'TO. 'im^i 

Ey3c6 X/€y ctöiB T^es a(,pm<piÄcov "^* ^A^^o^v 
"lAiov eKT^sQyKjav ecv«^y,eiYi(n Skfj^^ii?^ 

7 5 El JXÄ aj> AlV€i^ IE >^ ExTOg/t ««77? ID^SW» 

Ilaoav l'zzr lüiw e^ fj{ß,^Sz(^ 'n (p^pvietv 7?, 2. ^0$ 

Hominibus ? nifi tibi optime i«i 

gelta eft domi 
PerTrojanos: Horura nullu« effugiat 

graveexitiutn, 
Manusque noltras : ne-qaidem quem 

in-fittu mater ' 
Infanten! exifkncem geffet, ne a qvti- 

dem eflfugiat : fed iimul omnes 
Ex Ilio fonditus-pereant inhumati & 

nullä-eor . -mem.-aut-ttirpe-rel i(ftä , 
Sic locutus immutavit tratrismea- 

tem heros, 

Re<fta admonens. Isautemäfedepulit 

manu 
Heroem Adreftum : himc autem rex 

Agamemnon 
Vulneravit ad iJe : ille verö refiipiua- 

tuseft. Afrides autem 
Pede pcdoribus impofito evulfit fra- 

xineamha(iam. 
Neftor autem Argivos hortabatur al- 

tum clamans, 
O amici heroes Danai famuli Mar- 

tis, 
Ne-quis nunc exuviarum cupidus , 

pone 
Maneat , ut plurima terens ad naves 

redeat: 
Sed viros interficiamus : podeä aüteoi 

& illis otiofi 
Corpora percampum fpoliabitis mor- 

tua. 
Sic t'atus, concitavit ardorem & ani- 

mum unioicujulque. 
Tum verö fortaflc Trojani bellicofis ab 

Achivis 
llium aicendiflent prae ignavia fua do- 

miti, 
Nifi JEneafque & Heftori dixiflet ad- 

(tans 
Priamides Helenus , augurum longe 

praeftantiflimus, 
Äneäque & Heftor ,quoniam labor in 

vos maxim^ 
Trojanorum & Lyciorum incumbir, 

quia praeftantiflimi 
Omnera ad conatum eftis & ad pugnan- 

dum & ad confulendum, 
State iftic, & copias continete ante 

portas, I U i n i;! ■■ juM lP^g— ^i^ 57. AWuw'.] XctMTnv. 

60. 'A)i.nAsvi.']'A(p^vvgviy KnAfJLova. [jLri'i- 
^VTii. "A^äi/to/.] ^AvdvvfMiy a^avh^. 

61. "Erps'l-s.] Tlofi'Tfi-l'^j-mfii'Zffeicnv. . 
6*. Aiajua."] Ket-^'jwvTW. Xlof&iyran'.'] ITä- 

Ccthi. 

64. A«TO?Jtü.] AAyovet.. ^uviam. 'An'Jf^.- 
^To.] 'Av{]^^.7m. H< rif^im iTntny ^;^/©-. 

66. 'E*«XÄ27B.] HOfiYJiKdieTX). 

6i. 'EvAfeoy.'} Tay encvKay 'E^Tig'ctAAo- 74- 'Ai/äAkw'moti'.] ^AvetvJ)}cicu{, 

78. 'EJicixX/J).] 'E-mKHTTUy eTwpwja/, (^fxHTO/. 

(S/ۧ,ff^'7ay. 

79' 'I3üV.] 'OfftlMy op9o7»7a. "Actsü/ riafW 

80. 'EfvyJ.UT^''} KöAüSTig, Ha-ii^yiTi,- 

Cc i " Si.'Etto/- «0!> O M H P O T AuTötP 2'V3-£i VA (foLAccyfaA e'Tro^UMViTov oLmyimjiA-i 

"EjcTopctTop au f7n>Äiv$i fJ^T^p^Oy €i'7re<f[ tTisr^Ta* 
Mmißji a^ j^ ef/,"^ ' rt'o ^iMJocyvazt J^ct/a?, 
NwoV 'AdL/Jcuni y^^v-HM'mS'^ ov -ttoA« ecxpw, 

90 niTT^y OS Ol ShMCi j^g/iggctT©- ncJ^ jaey<r©< 

ETy«/ Ofi \JL/eyä.^ii-i ^i^ Ol ttoäu (p/AToT©* oU/T>ii, 
Oetyojj ^AMuuctlrjs '^ yvyccaiv vvjiOfJipiQ • 
Kctj 0/ \scar)^^VL\ ^JOit^Si^^cf. /3ös c*') y»(S 

9j "A5V TE, >^ Tg^'ctjy a/^';:^BS >§ j'fl'Tna teWä, 

'^Ayß/LQV CU^(JW7lwf •H^^'HQpV pJSWgpt (pO^OiO * 

OJcT' 'A^Xvci 7ro9' al^' y' e<rfl(h|W^j op-^fJigv dvSft^v^ QuBquoverfum difcurrentes « prlüs 

quam in complexu uxorura 
Fugientes cadanr, hoßibus vcrö gaudi- 

um fiant : 
Verum poflquam phalanges cohortati 

f ueritis omnes, 
Nos quidem adverfus Danaos pugnabi- 

mus hie maneates, 
Quamvis valde prefli : neceffitas eaim 

urget; ■ 
Sed Heflor tu urbem adi, die autem 

tum 
Matri tua; & me« : ea congregans ho- 

noratas matronas, 
In templum Minervae oculos caefi» in 

arce fummä, 

Apertis dave valvis fkcras aedis, 

Peplum quod fibi videtur elegantiffi- 

mum & maKimum 
Eflcin dorao,& fibi longi chariffimum 

ipfi, 
Ponat Minerv« ad genua pulchr«- 

comas : 
Lt ei voveat fe duodecim boves io 

templo 
Anniculas, jugum non paflas, facrifica- 

turam, fi miferata fuerit 
ürbemque, & Trojanorum uxores & 

infaiites liberos, 
Si Tydei filium averterit ab llio (ä- 

cra, 
Ferocem bellatorem, violentum arti« 

ficem f'ugandi hoßes : ' 
Qiiem jam ego fortifliraum Achivo- 

rum arbitror efle : 
Ne Achillem quidem unquam fic ti- 

muimus ducem virorum, 
Quem aiunt e dea natum efle : fed hie 

vald^ 
Furit, neque quifquam ei.poteft animis 

par efle. 
Sicdixit. Heftor autem nequaquam 

fratri non-ob(ecutus eli : 
Sed ftatim de curru cum armis defih'it 

in terram : 
yibrans autem acutas haflas, per excr- 

citum ibat quoquoverfum, 81. 'E7roip(_o,«Vo/.] ^EmTn^d/'o/iA^oi. — 

85. ^AvAyy^tl.^^Avciym. ^Ei^eiy^.^ Kee.7«- wnv«. 87. Svucif>i<Ta.,2 Xuueiyaffa. Ti^idi.J 'E^tJ- 
jXBj ■yaucuKOf. 

8^. Ö^^etau.^ ^Kv9l^ct7ct. KAM<t/>.3 KäteJ eft- 
V 7nt^Kr\y\iffA 7» TCK-niJ)^ 3^ ^ ofMiay^ ß^- 
"Toliy f^T dvdyKlWj liiTiTATtU' OvTW x} 75 CV- 91. 'E'myiyAsnv.'] 'Avvt, mt^^THi ^vA7t, 

97'''Ayexovtuxi^'T(w.']''Ayeiov.h'Tti<u')(^(ii-' 
"Tn^fMVA. $6^oyo.] $ü^«<. M>)sz»£^, 96^0/0.3 To;^ 

^101. Mif©-.] KÄ7«,vi4©--'I<n>ip(ta*(J«K.]'E^;- 

10^. 'EA.£- / .'••; 1 A I A A* O t 2. 205 

Ol J^' eÄeÄt^noaVy >9 ovdpTioi e<px,v 'A^o^v, 
'Apyaoi cT' \sixre'^fVoa,V3 T^^c^ Si (pov-oio * 

1 10 "Ejcicfp ^ Tpoosoaiv cxe-üAeTüy i^xßpv aocrsci^ 

/^0(pp ocve'ycoߣi&) TToii l?iiQVf rhyijiWTiv 

115; Actt/^^öJi/ apoat^, VOTO^gi^iJ^' i->{^f/,^cti, 

"n^ cc£ß, (poüvricraus dmiQn ^^pv^rx^QK^ Ev.nziüp, 

'AfJi0\ Si LUV (7r£vpd mj^S >t, OJJ^vcc S^pUCH v^ÄMVQV. Circum autem ipfum malleolos pulfa- 

r-r r^ t t-^ ü /^^ f ^ \ ■> bat & cerviccm conum nigrum, 

" Al"7T/| % TTÜlJ^Tfi ^ev dumS"^ OfJi(pcC^i(>J}]s\ Ora quae extrema currebat circa fca 

120 'Ef fjAavv diJi(poTipü)P cu/Jirlw ^fJt^aS'n jH9^^c^»- 

Ou jli ^j3 TTOT OCTZyOW p^P^>i Ori JtU^Ctfftj?*» 

125 To -zs-e^V. »S^p ju; vuZyi TToAu 'sreP^e^yi^ß^ d^rniv^v ^"^^JJ^of 1"' """"^ ^°"Se anteceffitti 
XöJ .^pj^, or efjjv ^Äi')^(r'MOV 'i^X^ ^f>t<jra^. ^"^ confidentiä,quippe gui meam Ion. 

OuTcdv eyiü'y^^soTat'eTrvcßvioKn f^^l^loj». 
130 Ou^ y) ö^ Apu{J/Jif@- i^'os Tt^n^s Av-if^opfQ^ Concitans ad pugnandum: fufcitavit 

autcm praelium grave. 
Uli veröconverfi funt äfugä,8i. adverfi 

Üeterunt Achivis. 
Argivi autem pedem retulerunt, & de- 

lierunt ä ca:de : 
ExifHmabant enim aliquem immorta« 

lium de coelo iiellato 
Trojanis auxiliatunim deJcendiflei eo- 

quod itaconverfi funt. 
Hedor autem Trojanos hortabatur, 

altum inclamans, 
Trojani animofi, & e-Ionginquo-vo- 

cati focii, 
Viri eftote amici, & revocate (hrenu- 

amfortitudinem, 
Tanüfper dum ego ivero ad Ilium, & 

fenibus 
Dixero confiliariis & noftris uxori- 

bus, 
Deos ut-precentur, voveantque heca- 

tombas. 
Siclocutus, abiit expedite-pugnam- 

ciens Hedior. tum umbonem-habens, 
Glaucus autem Hippolochi natBS 5t 

Tydeifilius •. 

In medium utriufque acieicoierunt a- 

nimis prompti ad pugnandum. 
Hi autem cum jam proximi erant al- 
ter in akerum vadentes, 
Illum prior allocutus elt pugnä Itre« 

nuus Diomedes, 
Quifnam tu es fortiffime mortalium 

nominum ? 
Non enim unqu.ara vidi te pugnä ia 

viros-illultres-reddente »am haftam expeäafti, 
Inrelicium verö fiiii meo robori occur- 

runt. 
Si vero quis immortaHum de coelo ve« 

nifti, 
NoBcgo cum diis coelellibus pugna« 

vero. 
Nam ne Dryantis quidem filius vio- 

kutus Lycurgus 107- Am^cW.] "EKv^dW. iTiwjaw/. 

108. *«l'.] 'ft^wS«'^. 

109. 'AAtfnffoi'Ttt.] BowSjiVoi^-w. 

112» 'Ayfcfej.] Nuu, AvJ^üoi. 'Eft'.] Ti- 

113. Baw.] Bo. >^ J)eJf>i<riv i ßia ' ;^ x^ 

T^iOVACjxlv TK /, ßiia. '^ TlOp^i^. 

114. B«Ä<li/TH07-] BöAmpOf;^/?. 

llf. 'ApHOttiSai.] Ec;k€^&at. 110. "S.iwiduj.'] 'S,iwtif;)(Ovn. 
124. ^OTmTia.'j 'Bco^^y^, 

130. OvS'i y6 KcTe AfUiwr^ vli X'^.n^ 
Tituiy cv KvSiKoii T«? ^fvyiof -caro t«? 'Pias 2(^6 O M H -f» O T 

13 5 ®«>'o]i^a* /SötA/i^^. Aiwi/Lioj©»« Si (poSti^eli 

Kou fMv TvfPigv e^yji K^pv 'mjs ' öi^' ccf bti ^j 
:!40 'Hr, evrei d^Tctvccroiaiv dinf^efo f^psCcn SreoTav, 

Ei 5^ TIS gocr) iS^T^^or apap»« Jcot^-TTDy ej^y^p', 
' AooT?»' rS"', w? y^v ^ix&^v o?J^a Trag^B' 'i-mcnj, 

^JMix Ta |U^J T'arg/v9$ ^fj^Sis p^g«, aMa ^ 3' üA)j Diu Tixit,qui cum dös cttleftibtu coa* 

tendebat. 
Qui olim fürcntis Bacchi nutri- 

ces 
Perfequebatur per valde racrom Nyl^ 

feium : illae vero finjul omncs 
Thyrros in terram projecerunt,ab ha- 

micida Lycurgo 
Percuflie lecuri. Bacchus T«rö fuga- 

tus ^ 

Subiit maris uodam : Thetis auteta 

excepitfinu 
Timentem : vehemens enim occupave- 

rattremorob viri comminationena. 
Huic quidempofteä irati funtdiitraa- 

quille viventes. 
Et ipfum cascum fecit Saturni filius: 

nee amplius diu 
Vixit, quoniam immortalibus invifus 

erat omnibus diis. 
Nequeegocutnbeatis diis velimpu- 

gnare. 
Si vero quis es mortalium qui telluris 

frudlu velcuntur, 
Propius accedc,utocius mortis ad me- 

tas pervenias. 
Hunc verö viciflim Hippolöchi allo- 

cutus dt illultris filius, 
Tydide magnanime, cur genus percon- 

taris ? 
Qualis foliorura generatio, talis & ho- 

minum. 
Folia hxc quidem rentus hami fiindit» 

alia verö fylva 
Cerrninans producit, veris autem fuc- 

crefcunt tempore : 
Sic hominntn generatio, hasc quide« 

nafcitur, illa verö dciinit. eufTQ- KV7n^7äLi, "Hfüf yiiast^ iwa-m A7n>^V» 
Tni yvii- 59 K^^-^iTju cuttQ )y ^ tktk 77^«- 

cztv y^iviSiiJJ^y K) "varo ©'mS'©- )y Ev^vjj'ojiMi v- 

131. M.äJVOfjS^OlO.'] Mäc/otto/». J^a Ttiv iii- 

i33.2dCs.] '"EHayjcV' 'Hjä'Ssoj'.] "Ajäk ^h- 
■or. Nüojiiio;'.] Tluj Azyifj^hM Ny'ajw. "Op®- q 

/t>« 'f OfAKrit Viui. 'Ef üi>^oii ' NhcctIioj', m A/- 
^vvff^ eDATStCiu 'H 3 Nt;a3tt cy ^vfft ^^a.tf o^i, 

«f c* Bo/«77ot ;|^ Qfa'.Kifi )^ 'A£<^f <(*, >^ 'I>'c/i»Ji, t* NhA&> TW 7n)7«//6». Oy JiJ^nKaxjt ':$ Hoin- 

134. 0üc3-Aä.] Oi ^' TJftT XXÄcTKf, ci q' TJAy 

vvffjAKO' [/.v^aec. iytoi "J Wt* >w/r»f 7« <sf^t ^ 

135. B»^MJ^.] T« CTlJAiX^ • OTJ^CUnw TUi^ofj^Qf 

137. 'O^xAH.j 'A-n-ttAH. 

i38.'0£A»OTti'75.] 'flp>i<S))«^j £;^A*dM<j^. 'PfVifc 

140. 'A'M^iTD.^ ^EfjUerHTD. 

142. ''E<r»wr.] *EA'bot. 

143. ©ÄaTOy.] TÄ;)(ü7?e?J'. Il«£5eTÄ.] rie- 

145:. rsrettü'.] Ntw, i^©-. 'EpsK^Hf,] '^ 

pöToTf. 

147. XÄ^c/>f.] Xctfial. 

148. THAsSrö'TO.] 0ÄM»^tfi &v9^«f Jiv<^i0'iv 

Ifo. Aä«* 1 A 1 A A O X 2. 

"Bgi 'TTOÄis 'E(pvpt) ijuw/oü ' Ap^'i©« iTTo^oroio * 

X/ov(^©- Alohi^m * J^' a-f^ F^ J)(pj/ 7b»€&' t/'oV. 

Tai $i ^€ol y[g.K?^s ti ^ mopsL/j e^reitUu 
"fl'TO,«^ • ^Jü^-p Ol n^7T(^ Tt^K efxricmiJo ^fxo) * 
"Os p' OK S>]|w,ö e/\^ojst', l'Str« ttoAü CfifTipi^ rieu 
'Apy&cop, XSs yip oi •vkro cxw-^pw eS<x>f^ojs» 

KpL/wfath'w ^Ji^TTlTI jLU^'f/^CU * XVlCC TT3J' &TI 207 

Si verö vis & baec diJccre, ut bene 

cognolcas 
Norti-am (Hrpem,.(raulti autcm ipfäm 

homines norunt.) 
E(t urbs Ephyra in receßii Argi equis 

apti: 
Ibi autem Sifyphus fuit, qui vaferri- 

mus tuit mortaliiim , 
Sifyphus iEolides : Is autem Glaucum 

genuit Hlium. 
Verum Glaucus genuit laudatiflimum 

Bellerophontem : 
Huic autem dii pulchritudinemque & 
■ virtutemamabilem 
Praebuerunt : fed ei Preetusmala mo 

litiis eü animo : 
Qui e civitate expulit,quotiiam muhö 

porentiffimus erat 
Argivorum. Jupiter enim ejus fub fce»' 

ptrofubdidit. 
Cum-hoc autem uxor Proeti furiose- 

cupivitnobilisAntia 
Clandeltino amorc mifceri : fed illi 

neutiquam 150. A6U)(M^«U.] Meto«!'. 

i5'3."E(nt£f.]'E')l5üii9w,vzrwf;)(«.Kip«f>süf.]2tuj£- 

^yf''n^, h^iytvojv Jiro ^ihivvnf «? O'ivävlw ^^ t«j 

^Sr^ AfTizt-ytif) ^S^vivi. K«« cf)* «tSti» «tt^acwo"*- 
T» «« op>^> ){^8' lau;a«T Ai«e. ^E-MTnt/rri %v ffxi- 

«Tk. Kai (>^ «f y^vov «X. rt/TOcT/eTööHf tw 2/ot/^^ 

d( T« )^oua/x4 f«/>t-v|/>VxVov. 'O q h; Ko£{j/Srr ct(pt- 
id{J^©-^ «Jt 677 oOToa Ä>«. Kai ^nfcaoi' öjJTOf <?^- 

li (j^Trähiv (tnroS^ctmcu. 'H i^eict c&^^^ey^eT'ii. 

I jy. AuTOf TAdZixaf iTiAnv A\j.\j^va, BeMsg^- 

^fli'']nJ'.30ü'TO« tai^fn^av on^firo 'iTTTriwi.^ AviKav 

o»t\il9»).'H|/ 3 ^i/V^Z/t'-OTUf rioa'^JS^i'OfjOWJXÄiiir^ Q, 
rAflWiCK. AetCay Zv 7m^ TJotrHJioi'©- t MjJ^scrMf y 

rop^VO" nÜjÄCTBJ' ;^«pSJ7^;/ JTTrof j(c/>A jB "^TCgCLi 
VOVi Bi>^i^v WA, ai'i(fUjJy r 770^'-^' ^AJeivcif, 

^d!iyn Hi^AffQ-, Tt/;:^^3 v^^oi^cim -»^11^14 7» r ßAffj\ioj{,(j/j^ ewn J)i7CiCiv.'"Ay']iA 3 « U^ci- 
7« )*tyn,sg^ :&«!:;» r Bi>^i£ß(pov]ii,i(Hi7r) oTTcai avv- 

dbvA^». 'O 3 A^lilfJfjQ- li OffJOV^oivTiki'fj'J .'H 3 

"Af^^Ä, i^'jvL'm. (AM TrJn^lTw <Sfi^hACav ^fnOT/ 

attf afdi^ /2»An9«w ßiÄ^a,^ tWidw, 'O 3 n^jiTT!? 

77k[A.7r<l Q cwTov eif AvMdVTT^ßi r TnvQ'pov 'loCeLriuji 
diJbKiiTCüf y^^^ itWTvy.ofA^oVTtty^.fji.f/a.TSL. ''Och 
77ü^^.o7?et(/7oy 'iyyvyjfÄaas x^^otifäi i"^ ia^, ipS«- 
^ij^ov, -üviTiTnKTc, y^Y auris <r£a.T<£'aru r </^;'^a> 
SiACohluj. Oj ;<3 ä;; TcasTWf y^mv o;)/Aoj/, ^ <*- 
^»©-«ü;', 7» Mudixi yj.-nf'^cävianjo. "Eeftw^ir cu/rS» 
r )S'iaM ^ycLTric^. hj yoifiov,KA!j-civJ'feuf,)t)'f ßacj- 
KfiOi (juri^.vTtVA.Aiyi^ 3,«w57oy Wof^/ja itp oT( 
e^ö'^Sj^ÄMin« ,t{T' |J Hm^c^st« -f i^^bv y^^077J<ij'- 
<nu. Tai ß va-ra.y af '{(petfj^, ji^^ftnrtt ^^v 'ittt:?. 
Toy 3 Ajä {ihitattv-r^yOi^QV i^jiC^üv 'mUnydaeo, 
' O^iv hüTnoüv i^r Bi^Ki^tp'ovTiw ' m7lVi;}§'jMCU 
r fij TD '^ Avxias TiiJiiov, to o.ts' Cjütk y^Kvfj^ov 
'AKifiov TTScTio;/ • aAÄiö^ 3 k^ Ätc Tnifa^v^A • <f 3 

eiA'^^'AaytKiTTnciS'yi Iv r^.^aS'üp^oii. 

iy<J. 'Hvapfctw.] 'A;/<re*<w. 'E^.rivtw.^'^Tii' 
^,95^, y^Klw. 

7B.] 'ECK^<i'<rA'ir)y VWl 3, «f JAtTÄTH. 

158, "^Afitargr.] 'E^nhAffijfy i9vyA<f'<i(ny^ . 

l6o.'E7n[Jl.^VAT0.1i'EfMVt1. A7ä.] "Ht?/, X£5t- 
775T1j cAJ'ß/Uiga,7V- fifavixjui. 

161. Kpf;^«//«."] Aa^oja Jyfioi^K'^. M/^«- 208 O M H P O Y 

165 Os fj^' sSvMv (pz/^pirrn [Xi^^^fJ^jauj Grm. e'^Ävcrri, 
' fls (pacTO, Tor 3 äyocx.^ ^'A©* ?^oiCev, wj* ax-ö^ * 

'Am' ote §>] AvvaIoj ifg, Saj'.3oj' -n ^ov^-, 

1 7 5 'APv>i' ote 5>j Si-n^.'Vf\ e<p<x.vY] 'poShShiiCTvĩ^ ^o)? , 
Kcu 0075 ^|/ epieivBy Kf Ytne (JVfJ{^ i$i^ 
"O, rji pa Ol yxfJiC^To 0^ ITgpiTTJio (ps^inro, 
Aü^p Itt^^) OYilAS' "K^-^Sv fZ^eSi^ocTj} yx.[xCpvj 

1,8 o ng(prf|m^J • 31 «A' ap' «^ 3'« Ol/ ^'©-, « cT' aFfS^'irzyr, 

To ^eJinxiv axi^ y[^'n'm(pvev A^^oVcts clvTicufdQs^s, 
T^ <A,' ap avep^\^cp ttwmvov Sh?^v a?^v vfouve * 
K^poA OK Avxahs oupeiYii ^(iSraA dßjic^MSf 
Eio? ^JH^v * TDi c/l »77 'OTC/Aiy öi)(py(Jfe veov^n * 

'Am' 075 S>J ^<^Wö-y.« f3lEü ^vo;/ r\ijui loV^, FerfGafit boni tnente praedit» wa« 

dcnti Bellerophonti. 
lUa verö mentita Proetum regem ä1- 

locuta eft, 
Moriendum tibi ftatue 6 Proete vcl ii>> 

terfice Bellerophontem, • 
Qui mihi voluit amore mifccri ao- 

lenti. 
Sic dixit.regcm verö ira occupavit,«». 

quod-taliaaudierat: 
Iiitcrficere quidem nolebat, (rcligioni 

cnim habuit id ejus animus) 
Sed mifit ipfum in Lyciam, deditque 

is literas perniciofäs, 
Scriptis in tabelll complicata anitnie- 

exitialibus multis : 
Oftendere autem jufllt lüo focero, qu© 

periret. 
nie vero abiit in Lyclatn deonitn faa- 

ftodudu: 
Sed quando jam ad Lyciam perreoe- 

rat, Xanthumque fluentem, 
Propenfo animo ipfum honoravit rcx 

Lyciae latae : 
Per-novem-dies hofpitaliter tradtaviti 

& novem boves (acrificavit : 
Verum ut jam decima apparuit roleis- 

digitis aurora, 
Tumquidena ipfiim intcrrogavit, & 

petiit literas videre 
Qiias fibi genero k Pr«to fere- 

bat. 
At poftquam literas exitiales accepit 

genen, 
Primüm quidem Chimscram infüpera- 

bilem eum jufllt 
Interficcre : hxc autem erat divinum 

genus, nonhominum, 
Ante leo, poß autem dracot media 

verö capra, 
Terribilem fpirans ignis vim arden- 

tis. jr . 

Ethancquidlm interfecit, deorumfi* 

gnis fretus. 
Secundo vero, cum Solymis pugnavit 

inclytis : 
Acerrimam certe hanc pugnamdicebat 

fe iniifle hominum. 
Tertiö verö, interfecit Amazonas vi- 

ragines. -h-,^.^. , . c. 

Huic autem redeunti callidum dolam 

alium texuit : ,,: •'' 
Deleftis ex Lycia lata viris fortiffi- 

mis, 
Collocavit infidias:ii verö nequaquam 

rurfiis domum redierunt : 
Omnes cnim interfecit eximius Belle- 

rophontes : 
Sed quando jam cognörat hunc dei ü- 

bolem praeclaram efle, 
lllic ipfiim detinuit, dedit autem is 

iiliam fuaxn : a^4. KetÄTtwe.J KarJiKrtiVi. I 152. ''Hk.] Tlw law«. 193. T/- I A I A A O X T. 20^ 

195 Ka;\9J' (puTccAiriS)^ dpiifris, 1<^q^ vif^iTn* 

*H Jl' «TiH* re}.cc tiTWoc Sbiifepvt BgMge^9o»'T»j5 

200 'AWotb Svi Kax«!/©- aini^gTT) ';toot ^so7aiyy 

"loavS'CpySi Ol tjov" Apyjs oiT^B^ 'm?\£fj^io 
MofvaclJ^JOV XoÄvfJ{9i(7i ^^Tix.'r^e WjSh^lf^KTt. 
205 TLtj $i ;^oAwcrafJt^i« ^vMii^ "ApTifMS eJCTCo. 

T-T/ t-J ' » nr '/ , ^' .„ ..J-i . ^w' 2/w«'/i^« ,-.. Mifit autem me ad Troiam, & mihi 

UtfJi^ di f^esT^llw^K^f^l fJS^^ 'Trd?^ g^reTEMgy valdcmultamandavit 

Aih aißf.q'^eiv^ ^ \ssreiZJf')Qv ß^f^a/ <xMwj/ ' Dedit etUm ei honoris regii dimidi» 

um totius. 
Quin & ei Lycii portionem-agri dede- 

runt (eparatam praefUntem caetcri«, 
Amoenam Öc vititeram & arabileia» uc 

coleret : 
lila vero peperit tres liberos prudeati 

Bellerophonti, 
liändrumque & Hippolocbura & Lao« 

damiam. 
Cum Laodamia quidem concubuic 

providus Jupiter : 
Hxt autem peperit deo-parem Sarpo* 

donabellicolum: 
Sed quando jam Sc ille invifus füit o- 

mnibus diis, 
nie quidem per camputn AieÜum Ta- 
lus errabat, 
Suumanimum exedens, veßigia honu- 

num fritans : 
liändrum vero ejus fiiium Mars ialk» 

tiabilis belli 
Pugnantem adversüs Solymos interfc- 

cit inclytüs. 
Hanc autem irata aureas-habeaasotra« 

<Sans Diana occidit. 
Hippolochus verö me genuit, & ex hoc 

dico me natum efle. 215 TctuTTJ TOI yivini 12 ^ ouyS^^ '^^^(^ ^' 
'eis (poiTo. yri^civ j ßoUf) dyx^i Aio^Ah\s, 

Aunvip fxeiÄi')(ioicn 'Zir^^cTiJiJbc 'TTDIIJ^joc •\gt,wV, 
'H pocvv jJigi ^«V©^ '7rrxnfa)io& eo^ •jraAcwos ' 
Oiv^s joip ^Tnm ^©- ctfMJfJigvoc Be>?^eQp(pov'rlui Ut (emperfortiflime-me-gererem, & 

fupenor virtute edem ah'is : 
Nequcgenus patrum dedecorarem,qui 

quam fortilTimi 
Inquc Ephyra extiterunt & in Lycia 

lata : 
Hoc tibi ex genereque & fanguine g!o» 

rior efle. 
Sic dixit. Laetatus autem eft pugnä- 

ftrcnuus Dioraedes. 
Haftam quidem defixit interram al- 

mam, 
Ipfe verö bland is verbie allocutus eft pa(k)rem populorum, 

li hc" 
tus Certe mihi horpes paternus es ve- Oeneus enim olim nobilis eximium 

Bellerophontem 
Holpitio-accepit in aedibus viginti die« 

retentum ; I 193. T/^»< jßÄö"/X«i«/^©-'] T«j ßAeiKeia. 

194. Ti^®-.] 'A-aroT^T^H^^H yn r;Ti yfjw 

fMV.2 ^ATlvnuOV TOTnV 7JVA- 

'jyfiAoijofB. 'Afapn?.] S-o-oei/vi« ytiiy }^ ffim- 

19%. YlofiKi^AVi.'] Iiafiwi(jLi,^. 

vov. 

loi . Ket'O-'S-e/ieK.] Kät» tb TnJ^ioy. 'AA«i"of .] 
©07W thHqv 7»i K/A/Äiftf nä.h\i^ov am t»j tk Bi»^ie^^ovra ä^nfj '"«Tfcjv, ^dvtif. 'AAätb,] 'E- 

7!hetvATV. 

loa.KfiCTeeOu^.] KATi'^av. TlATvy.J Ttu? 775- 
TiA-nifj^lw oJivy yluj taIü/i^Ilu -ustb cLv^aTmy» 
nr igjy rnv yjuvUp i^ Kzco(p'o^v. 

203. Ol.] AJt». Tivi}ih''Eß^'iKii. 

zof. XfüffTij'/©-.] Xfüoaf »»»läy^p^KO«, »f 1^' 

208. ''t'Trei^x^v.^ 'T-z^i^/JA. 
zii.AlfMtj©-''} NlüTj i^*s(i oloV£i)PViay )^ «- 
<hh(pav. rey©" "ß To «r^ TvTwy. 

aif. YlATfä'i©-.'] 'AC77 T», TlATQlZfii' 
217. 'EpJ^Öf.] Kä'7«5|«^J', 

Dd Z18. n«« ^TO O M H p o r 

Olv^i fi ^docpfi^ SitS^y (potvtyu Cpoceipovj 

Koti fjuv gyw ■^jnheiirDv icav Of md^cr IjJigiai» 

Kcc??ii<p\ oT op (BvCyioiv d-TTwÄelp PigiGs'A^j^o^v^ 
Tw j/ttu (TT)] JoL eyoo ^ap^ (piÄ(^ Apf^'i jm&j-^ 
225 E/^3 ou e/l c^ At;>M')7, 071 yvevrPjSBliifj(9v 'iyt66fj(^, 

rioMo/ c/l' cw CTJi Ap^o\y ovaApi\j^) ov Tie SUfjricu, 
240 Kca TTOOTo« • 0' cA.' s-arclTa <3to?5 «üp^c&ttj avcay^ Hiautem fibi rautuo dedcrunt xcnia 

pulchra : 
Oencus qaidera balteum dedit puniceo 

colore tulgentem, 

Bcllerophontes autem aureum pocu- 

lam rotundum : . 
Et id ego reliqui, cum proficifcerer, 

m sdibus meis. 
Tydeumautem non memini: (\n<Mi- 

ammeadhuc parvuluraexiftentem 
Reliquie, quando ad Thebas perierunt 

eopiae Achivoriim. 
Quare nunc tibi quidetn ego holpes a- 

micus Argomedio 
Sum, tu autemioLyciä, quaodoeatn 

ad gentem venero. 
Hafiis vero alter alterutn fetere vitc- 

miis & in turbä. - ' \ 

Multi erfim mihi Trojani indytique 

focii, 
Quorum occidam quemcunque deus ob- 

tulerit & pedibus aflequutus fuero : 
Multu^utem vicifljm tibi Achivi, quo- 

rtfwjinteniclas qüemcunque poteris. 
Arma yero inter-oos permutemus, ut 

&hi 
Cognofcant quöd holpites paternos 

profitemur nos efle. 
Sic ergo loquuti, de curribus defili- 

entes, 
Manusque mntuo prehenderuBt, & fi- 

dem-dederunt. 
Tum vero Glauco Saturaius mentetn 

ademit Jupiter, 
Qui cum Tyciidc Diomede arma pcr- 

mutavit, 
Aurea aeneis, centum boves valentia 

novem boves valentibus. 
Heftor autem ut ad Scseasque portas 

& tagum pervenit, 
Circa ipfum Trojanorum axorcs cur- 

rebant & filiae, 
Percontantes de filiisque, fratribusque, 

amicisque, 
Et maritis : ille vero diis fupplicarc 

juflit 
Omnes ordine : multis autem mala 

impendebant, 
Sed quando jam Priami domum per- 

pulchram pervenerat, ai8, Tlo^v.'] TLafi^v. SHvft'ict.'] Skvia,. 
, . za4, T^.] A/o. 

2.3o.'Emtfx«4ö/«V.] 'Arw r , Ä/x«\}/y^, yj,- 
2.33. Ht^own.'] nisT/$ i'voififfwro ääA»- 
*3tf» 'E>(5P7Pfcf o/Ä<] 'Eff^Tvv ßo^v eistet* Ov ß ftT, "Cn^ 'miJiaV' "Et«^.] 'ETaifKf, (^luwöwf, 
241. ^o^^^ilö■/ ^ HilJ^' l?)«T7n.] rioMeuf J^i I A I A A O 2 Z. 211 

245 riAwcnoi "^MriÄcov hS^fMijj^oi * ep^zc q "Tto^^j 

Ky^ptwr «^' sTi^^v ovownoi pvSbi^vy a/jÄris 

TiÄmoi X^^7IA^yv S^S'yji^i^joi * h^ $ yxjw,^^/ 
150 Koiy^TT) YlQjLcifJigiQ ^ alShip ai?\i'^mv ' 
''Ej'^ ci riWcJ^^©^ c*'cu"Ti>j TiAürO^ fjcnmp, 
Acco^ttloj eadyvca^ ^yanfcSy eiS"^ dß/ii^lw, 
"Eyrdej^ Ot(pS^el^;^^S T^CCT, 'UroyofJ^^Ze, In^ue eju. h^IIt nmnu, verbaque ft^^^ 
TiTV^oy, r^^i KiTmv 'mMi^y ^es^mxjj «AtJa^c^cc^ 5 f;;!', ^^^ 'rdifto prslio audaci venL 

Mo^vafJiJ^JOi n§^ a/^» ai<fC Oi'^iSi ^fJigs drnvAv 
'EÄr^vvTcJ^d-KfVS mKi(B^ Aii' ')(fesf'S dvcc^7y, 
'AMa uiv' o(p^ vJ 1T3/ jMÄiviSioc oiyov oyet-Kca^ 
'eis aireierrs ^i'i 'Tm^TQA 3^ ocÄP^is cc^tx^vcctoioi 

'KvS^e)- ^ y^y-f^^-^^ mV©- P^>«' O^^©. agg<{, ""'nSä^glf''^'" robur vaWe vi- 

'ai TUJüyj vJxiJty^ns^- oLfJimm maiV lry)Cn. ' Simtu.detatigatusespugnansprotu- 

T^j c^' VfiCgT '^TTfi^ ^'yw »tppuJDricjo^p/'EjC'TWp, «"''^ verorefponditddnde ingens pu. Fabrefadlis porticibus cstruaain>in e| 

autem 
Quini^uagiata ineraat thajami polito 

lapide, 
Prope l'e inricemaedificati : • obi fcili- 

«et filii 
Cubabant Priami apud legitknas uxa- 

res : 
Filiarum autem d-regione oppofiti ia- 

intra atrium 
Duodecim erant fub-tefto thalami po- 
lito lapide, 
Prope fe inviccm asdificati : ubi & gc- 

neri 
Cui)abant Priami apud pudicas uxo- 

res: 

Ibi ei miiis obvia venit mat4r, 

Ad Laodicen iens, filiarum forma pras- 
llanfiffimam. Certe yalde jam premunt iefeufti Ho- 
minis filii Achivorura, 

Pugnantes circa urbem. Te ^utem huc 
animus impulic 

Prot'edumex fumma arte Jovi ma- 
nus atroUere. 

Sed maxie donec dulce vinum attu- 
lero, 

Ut libes Jovi patri & cxtcris imraor- 
talibus Mn p^i oiyov ccetpe yAXi<^^vix, 'ttqtvioc fj^nTtip^ gnam-expedite-ciens Heäor, 
He mihi vinum aSevAS meilicum, ve- 
neranda mater, I 143. Ser««"*-] EtJ &^«ö'A(Vrt/<, «vyjtTEcxtsi/jw- 
7ta< (pa? TK ^f^v@-. "H J>« 7{w T« »A«» jßo- 
^ 244. ^iS'fMf^oi.y^^yjoJhfMifjSfioi. Sw/MÄif« J^ 

fj^tOi, . •- • V- . . 

2'48. T'iytoi.J 'TTn^aot. Mäaaoj» «Te, otci- 

M2. KaoHkIjj iociynagu.'] Eif AÄOcri;CMf 

Ao<M^n. zjy. T«'f »OT.] KATttTmytsai. AvaavUfMi,^ Kä- 

aj8. MsA/jfcTiÄ.] Tay nc/W. 

Aü^«. 

aöz. ^'Er»«.] IIoAiTtuf . 

2^4. "Afips.] Tl^iT(pepi, Mm ^/ olvof Äfip« 

rio/MTWf Afc9^. n^^H^Twt' j^p» 'AfcTet 3 x£jc- 
fMavf^Q- (J-lyt. o\v&- eC'i^H' j/u;~ imy^, Mw 

77/. 077 ^75e?V ^ vi tst^craTnv '? 'E;(ätC«j,7r hi}fiy. zli Ö M H p o r 

^epai S^ avt'moiai ^i'i ?^eiC^v M^vma oivov 

risTr^r J^ 0515 TDi ^Q/i.i<^^ v$i yAyic^©^ 

Kot of vsro^f^ ibo'^Si^cf. ßv; ovl vnuy 
275 Hyzff, TMqu.s lep^offj^j^ aiTc ۀeria-Yi 

AiWTt;^©-z^'or^<7D<3^>i 'lA/ö ip?, 

AMa ou Ju, -j^^öps j/rjoj/ 'AMuuowns a^A«)?5 Ne mc encrves, roboris aotcm vlri- 

umque oblivifcar. 
Manibus autem illotis Tovi libare ni- 

grum vinum 
Vereor: nee ullo-modo fas eftnubes- 

atras-c(^entiSaturnio 
Sanguine & cruore-pulvcri.fiidor jque- 

permiflolnquinatum vota-tacere. 
Scd tu quidera ad templum MiHerv« 

praedatricis 
Vade cum fuffimentis, congregatis ho- 

noratis matronis : 
Peplum autem, quod tibi elegantifll. 

mum & maximum 
Eft in domo, & tita longe cariffimum 

ipfi, 
Hoc pone Minervae ad genoa pul- 

chrae-comas, 
Et ei.vove te duodecim boves in tem- 

plo, 
Anniculas, jugum-non-pafläs facrifica- 

turam, fi miferata-fuerit 
Urberaque & Trojanorum uxorcs & 

infames liberos, 
Si Tydei filium averterit ab Uio ft- 

crä, 
Ferocem bellatorem, violentumartifi- 

cemtugandi hoßes. 
Sed tu quidem ad templum Minervae 
■3/ t 3 \ r /71 praedatricis 

280 ^PX^ * ^O^ riag/F jUieijA^ffcp^, o(pe^ »t^tAföCW, ^'*^^- ^go autem Paridem adibo, ut 

Si velit diccntcm audire : utinam Ali 
illic AiV IrSrAvicr' «TrorT©. a'jtWjw^ • us tUv 01 cw»r^i ä^'iKtfMV Vi) rov olvoy • in^v «Te to t« E;c- 

^yagjl T^ no/«T« ivcWTlOI Xi^VTÜi h'o^fii -Üin <fi' 

tt^o^evv. "Oaa, p! yl) aurof «t^' ieoiTv )y *d^ I- 
cTjK ta^azotirv hkya IloitiTrify TtWTtt Jü «wcoAk- 

mii Tneiri^ffiv, «^c cum ^f, ci>^eiW \iyov- 
'm>v voH^, "O^v 39 ^<re;^3 OTMctV^f Jiei(pco- 
vicw, oiean^ xj '^" Tktt)/? . 'H /ui' j*) ix. HcTq* tbv 
St^.UÄTpy »^^ ü,vJ)>ay, -nWTJis b^Tvi? yväifMii. 0^ 
^A./5tt c/^n^ttjMVO'j <tf77Afc5/«._ "E-arHTtt >^ » ^' 
»zBfiicßvni «»'• Xaif« 3 rS oivei> nriKtKiAtw-m. 

'Ettw^sa«? 5^ ««3t.« Sit, stp^j «V^<J>'£^Vj 4y- 

;^Ä 8Ö-») K)^i\[S., Kj aMAfpavvvoivtwrüu. 'O 3 

"EKTülf vi©- W, ;^ AKfXMO-. "AfJiHPOV Ji o?jr, 

'iH.Hvo?/iyHV3 )y JUMvuVi tK^-TteSV n^i^ eif^nfJtkvaf 
•jf vfeö^ ^6^¥, ;^ /u» fi) hoMTiA TA <sfei r oifK xi- 

^ c^ T8T8. Tw fi "ß fti-TS/a 7757rc!y})K077> -ae?« 

/^f P oTf ©■ QvfJifipH * TOy </>t ;7ttri' MKfJLVlKO- 

yov -viSTO T« 7n)A4^«, äA\c^ ^ Jto tk <f'(y[Ms t» 

iy'iydj-ni. *H )*) r^^h Quo tu o^iva tb ^«jcy 
fi( jiwAfMv Qv[ji.CA>0\i7za. "Slcanf X) a.'i^A'xjü ^tuv (^«, >9 TA KeiTm. "£57 ^ J^ eT6£$fr Avot; t« {mtw- 
/mä]©"> »"i^ö' "wj^fÄToy IJ^DyviJtkviov nvav vTWi • 

Mti f^l olvoV AH^i fMh'tip£^VCti TTDTV/Ä ^»T^. X^- 
TTSTTttAAf/lMfOf hj^TÄA^tU. M») /w.' iTTB^^qaffjjf, 

[Jikyi'o^jC ÄAKJif 7? KA^iMU. "Iva, «V^'^ö^-Sw- 
£?f Tttf ^fißf.ii T olyov earivJ^y ^ol( Tizifj/i-nif" 
Tttt^ /*« ofyUjü TJVA KÄCoi 'nrtfß. ^ay Siöi T»7P. 

AlUlÄT^f Q, ;^ 87Wf Ao'«»/ 7^ <l3^K(i(J^iV ' OTJ TB 

fj^©- J^^i . voHTtu • ;^ ^ 3u/*» j^ Qfyn(3 ^ 

TnaVTiii T oiyoy ew^Hy Afc>« • 3 ^fäiv£«ö$ r ofr; 
^( x^j^«^ cyc«'77&'f . 

>6f . 'AtTO^I/öiTM?.] BAÄ4-Hf /W» 7».flfcAM. et- 

'isoKjKh.äffTAi, ojoy ly.Kvciff ym ta ^i'iKn» .7»x«r 
Aä. ' 

i7o."Ep;:^o.] 'A77»fp^K. 2u« ^vtsow.] Qv/U" 
A^jutci. M£7» ^ciay, Ao}}\loA<nt.'^ ^A^oioaoa, 

Tt^tdi.l ^*f tVVfJLVf' 

171. Xfit:e«i5tt7®-.] EveiMga}©-. 

174. 'TTRJ^iSJ.] 'Ay77 T«, PTJÜ^Kj )^0(M\0' 

ynffvr. 

2.80. n«e^y ft«75A<jC'ffr/M<u.} n^V ncteti' «t;«- 

28i. reffet ÜA flj 

— li I A I A A O 2 2. 

FouÄ^Voi* jMyxydpfMv 'OAü/tA-Tn©- £if g(pg tiv^H^c 

290 StcTbv/öjr, /reo5 oooTX)? 'AAg^cu'Jy©^ <>5to«J^7I5 
Tlw oSbv hJj 'EAsvIw 'ZE^ avriyoif^v CAjTnx.iip&icw' 

295 'A<p»i^ J^' cü5 s'TTiP^fji'Tnv • gx.e<7o ^ v^<£\(^ a,?XMy, 
Ai cT' oTi >'»#i' "iTi^ov 'A,3i/>j)s Cf -ttdA« axf )1j 

3"O0 CT^J ')^ Tp&Fgs i^){^j 'A^wodiis Ispetcu/) 

AiS" o?^?\.vy» '7m<RC!f A^lwri ^ißsts avic^v* 213 

"Terra dehifcat : magnum enim ipfum 

Olympius nutrivit detrimentum 
Trojan ifque, & Priamo magöanimo, 

ciulque filiis. 
Si illum viderem defcendere in or- 

cum, _ . 

Exiftimarim animura ingratae sCrum- 

nas obliturum. 

Sic dixir. h%c vero profedla ad xdes 

anciilis 
Mandata dedit:illx vero congregarunt 

per urbem matronas-honoratas. 
Iplä aatem in repofitorium delcendit 

odoribus-fragrans, 
Ubi erant pepta omnigeno-artificio- 

varia, opera mulierum 
Sidoniarum, quas ip(e Alexander divi- 

nä-törmä-praeditus ^ 

Adduxerat ä Sidone navigando-per- 

menfus latum pontum, 
li viä qua Helenam adduxit magno 

patre natam : 
Horum unum fulceptum Hecuta tulit 

dono Minervae, 
Quod pulcherrimum erat ornatu-ver- 

ficolori, & maximum : 
Velutautem Hella refplendebat: jace- . 

batautem ultimum omnium. 
Perrexit autem ire, multsque prope- 
re lequebantur matrons-honoratar. 
lUae verö cum ad templum pcrvenif- 

ftnt Minervae in arcefummä, 
Eis fores aperuit Theano pulchra-ge- 

nas, 
CilTeisf uxor Antenoris equüm domi- 

toris : 
( lllam enim Trojani fecerant Miner- . 

vae läcerdotem ) 
lUas vero voce-lugubri-altüm-fublata-' 

precantes omn^ Minervae man.luft. I i84^ AieT©- «(ra.] EifetcT«. z83. TöTo.] Tbt«, 

284^ "Ai'/"©- «("«.] EifÄ^« 

jWTwI&tidf. Ei Stam»/. . . ^ . 

lxA6XÄSt(STt(.3 "Htc/, tÜjj ifJw (pfiVATlif <*75f- 

CttV.'Arep'jr«.] "ATtp /}K^ejii J^ii.'ATfcfZJ-».] 'A- 

28^. MoABOTt.] 'EäSk^ä, 7rep<^Ö«fl"Ä. 'Ay.<pi- 

»8^. 'Ef ^KAfMv KjtaeKT«.] 'E/< Tci» ^- 
hctfiov rov -n^JiJLtcofj^ov. B.^ift)rcu J'i 1^^ 70 

X»CC/, K X.»a< eT/OTZ ^Ä TK ;{^«V «Tl, K^l- 291. "HjÄ^ S/</^v<hS«I' c/Tn-srAaV.] 'E^Tre- 
TirKcoifjüi. yj-T^ QyyyjoiFriv ^IcovikVm ri )^ Tninv' 

kcIkh^ yjMcuKai'i^a t ciTiQ- ivpeiyy 'iÄuCi T^^ 
TU \»gptKS, 

'EAfcfJt. ' , 

293. 'A«£5t^n.] 'AH£9toa. 

294. rioiÄtA/iCÄa;.]. To7f ej'VfAtf'^VJo/f tto/äia- 

29J. N«*T©-.] "£^7©-. 

2^)6. MSTtorciorTTJ.] Mst' (WTiiv äffWV. 
298. "ni'^sr.] 'Avica^i. . 

301. 'OAoäü^/«.] MfiTtt oKQKvfy.^. ^covh 3 cl£i-n^ 

30J. 'Efy- 1X4 O M H p o r 

(Brix^v ^AMi/Jouns '^t y^vcccnv mü^^fj^io * 
305' rioTw' 'A^U/.JcxAVt ^pvai'TiloÄiy ^oc i^rocm'y 

0(pQßi,'V)l ADTli^^ VuL Sbo^jS^y^^ ßvs C}'/ l'77(3 

3 1 A5V 77, j^ Tg^&jr a^;:^;;ö5 >^ vvnrKX, ihtvec, 

Ol Ol eTFOir}*^ Br^^fJigv)^ ^(^ ^ QUuhJUu 

'Ey\v^ TE Tl^dfjtgio >^ ' EjtTTjp©-, oy ';n)A<| a)(f >t, 

'Ef9' "Exr'Twp «VjiA<3^ A/V ^/A©- • of </\! a,^ ^d'- 

•320 A'i^yA ')(CLhyL^y\^ «xi%< ^ j:^<5U<7B©i r^g 'Tropjtr?. 'i 
Tor cH.Tup' oj' ^zcÄccjULM fc^'i{^??\.eoc tAj^' l-Truyra* 
'AomSbL >^ fd&j/3w>(5i >^ d!yiw>^g. oxif ' d(poct)vnrzL • 

325 ToV 6^/ "EjcTwp vei-MOJiv iS)iop ou^^Ti e'Tmojiy 

1Aar)vci\J^joi * c?o c/l' g/Vgx.' dvm TB moÄef^s n 
"Agv 113 J^' ccfji<^iSi<^yie • m) c/l' ar {^^(^0 ^ «xMä;, Peplum autem acccptumThetno pul- 

chra-genas, 
Fofuit Minervae ad genua comas-pul- 

chrae : "^ 

Vovens autem precabatur Jovh fillam 

magni, 
Veneranda Minerva, cuüos-urbis,«- 

cellentiffima dearum, 
Prange jam haflam Diomedis, at<wc 

iplüni * 

Pronum da cadere Scaeas ante por- 

tas : '^ 

Uttibi fiatim nunc duodecim bovcs 

in templo 
Anniculas, jugum-nondum-pafläs fa- 

crificemus, fi miferata fueris 
Urbemquc, &Trojanorum uxore$& 

infames liberos. 

Sic dixit vovens. Abnuit autem Pal- 
las Minerva. 
Ita illa: quidem vota-faciebant Jovis 

filiae magni : 
Heftor vero ad aedes Alexandri i- 

vit 
Pukhras, quas ipfe asdificärat cum vi- 

ris qui tunc pcritiflimi ., •>*- — ■ 

Erant in Trojä glebosl/abri, 

Qui ei fecerunt thalamum & domnm 

& atrium 
Prope *<ieitf Priami & Heftoris, in ar- 

ce fummä. 
lUucHeöor intravit Jovi tharas in 

manu autem 
Haftam tenebat decem-cubitorum : 

ante autem fplendebat halte 
Cufpis aerea, circumqiie aureus atn> 

bibat annulus. 
lUum autem inveoit in thalamoper- 

pulchra arma curantem, 
Clypeum & thoracem & curvos arcus 

traftantem : 
Argiva autem Helena inter famulas 

mulieres 
Sedebat, & ancillis infignia opera im« 

pcrabat. — 

Hunc autem Hedot objurgavit con- 
, Ipicatus probra objeftantibus vetbis, 
Bone vir, non (äne opportune indig- 

nationem iftam concepilü animo. 
Copia: quidem pereuat circa urbem 

ajtaque moenia 
Pugnantes : tui autem gratiä pngnä- 

que bellumque 
Urbem hanc circum-ardet : tu vero 

comeaderes etiara cum alio, 317. 'Ev OTÄ« ÄXf«.] 'Ev ax^Tii^^. 

320. TTgex 3 ^va^©- ^« 7ro?x«f.] UieuKi 

3^1. T^^^ «TraKT«.] ^E'Tny.i^ifj&fJov ro-nKav. 312. 'AipowyT«.] '^nhttipav'pt.y » Ad/A-a^eu'- 
^16. Otf (ji^.v rs-Ktii ^Kov tcM' hSio Sw/x«.^ 

077, 'TT^i ai ^VTrdfjS^oi^ t^^J'^ifcu rcJi MevsA«^ 

330. Ms( I A I A A O X 2. 21$ 

Si quem ullä)! detrefiantem videres 

horrcndam pugnam. ' 
Verum furge, ne fortafle urbs igne 

ardenti ferveat. ^'^' 'A?i\* ccvoi^ f^ '^O^*' *^ 'TTu^i ^ioio >Srpimtf» 

T\ fv> ' —.^,— :'^,— c.. ' A >Ürfi,i\A^ ^«^J3^Jr■ Hunc verö viciflim alloquutus eft A- 

OV cT CW^TE 'O^Oiei'Tnv J\?^^Md'f(^ <^oeiSY\i^ .. ,^^3„^^ ji^i^. forma prsditus, 

r'^Vi-4 Tti ^f ^'CO • OT; ä C^^O. ^ p^ «XBO.. • '^^raÄLXc Surr "' 

Nui; ^ /Jie 'T^ei'm^cr' ^x^ H^^ns^i Imiec^v ^ ve^rbl^ ""' ^"^'^'^ "'°' '°°'''''"' 

"H W^ lyio hi fj/ireifM * yw^ai^ $^ er oiw* 
To;/ <r' 'EAgy?) ^J6^lal 'Cl^anvSbi fJL£iÄ:^Ol(n, Eum verö Helena verbis allocuca eft 

Aagp gju-efo xüro? ^'H^^'^yü o^pvosojn^y 

3 45 *'n? jU,' 0!pgA' ^i^^Tl TzSoTi fJLi 'Cf^TQV TWjI f/AiTVp-f 

Ejs op©-j Ji «f jc.d]L(5;^ 'TToAtKp^/c^oio. 3rtAacxj>3?5 
"Ef (^a p<€ jc J]u.' ^gpö?, mtcf^ 'TUj^ epyx» 'ß/Jt^ ' Impulit ad bellum* videtur auteoj mi« 

ni fic & ipfi 
Melius fore : vidoria cnim alternls 

vicibus accedit ad homines. 
Verum age nunc expefta donec mar- 

tia arma induero : 
Vel praei, ego autem fequar : afle- 

quuturum autem te pnto. 

ic dixit.hunc autem non alli 

pugnam-expedite-ciens Hedor. blaadis, 
Levir mei impudentifTiraae malorum 
autoris averfandae, 
Utinam me die illo quoraeprimüm 

peperit mater, 
Abreptam tuliflet pcrniciofa venti 

procella 
In montem, vel in undam multo-ftre- 

pitii-refonantis maris. 
Ubi me fluftus obrutam-perdidiflet,an- 

tequam hafcf'acinora patrata forent: 
Sed quoniam haec^ita dii mala perte- 

cerunt, 
Viri faltem debueram fortioris cfle 

uxor. 
Qui fentiretindignationcnique& pro- 

Dra multa hominum. 
K7V. 330. M4&«6f7tt.] 'A^AöfTtt. 2w>«p».3 #ez- 331. 'A>a' ÄfÄ.] 'AK\'tfvct9»3i.AMio/o.] Keo*- 

SIKV. Qi.f^TtH.'] QcpfuÜviTM. VlMJ jj ACT/ Ttf 

33y. x6A(^.] 'Opy«. N«/x«aj«.] M4|^t•4«..a€/<c- 
(M«;)(Hf 


339. 'EmtiJt.HCi^.'] 'E^ afjiotCtif n^^yiyvt'^^ 
341. Mer«/«.] ^iTi^^avfXM. K/p^ic7?c^.] 

344. A«cp.] "Ef7cAtMpj eiv<f'^iAAh(poi. 'E- 

34^. Tl^ßipifatree..'] Ilopf« (pep««?«. 0vs?As6.]'A- 
pef48 ^ycpo^if. 

348. ^A^ocpnV'"] ^ATn-^t^iTtSvJ^ATj. 

349.Ath-Ä? eTH7tte/l6^'«</^ä.]'ETHeA) Q TttOT* 

3fr. Ai'5(«Ä.] A'1%1, oyeij^ft^ u^ict. 

3ja."£/>t- ««v 2l6 O M H P O Y 

' Eo^VTOLj * TStT X*V fMV e'TTOUfp'nai^ o'icö • 

E/Vgx. C|tx«o )w;yo5, j^ 'A^g^at'^ö gVgJc' a-nif • 

'TUfj S"' TfjieiCeT ejr^'Tvt, jMyu Tf^pv^zcjoÄos ExTatp?" 
360 Mw fJi^ )(5tr^7^' 'EAerw (piÄfücä -C:^, «^ jw« Traorfö, 
HS>j yxp fJigi ^ijgs e'Treoj-UTüUj o(^f emtLfjLVUJtn) 
T^iosy Ol fMy efjceio ''ttd^Iw tz'rreov!©^ e^aaiv ' 
AWia (W y opvvt^ t^tdv^ ew^ycSw j Xj cutnvsj 

365 Kouj'ßeyovZiyiivdif €Ä^av^j{gu(9 o(pp' oiv'iShuy^ 

Ov ycLp T oiS^^ ei eTi orpiv -i^sroT^Tr©* <f ojt^ cdms, 

^ris oLoß, (fcüirnaoA d'reCn ?(ppu3r)t/oA©- "Ex-Trwp. 
.370 AT\\a(, S^' BT^b* l>ij<{je ^fJLüs Iv vouel^ov^^ 

OJcT^' cup' 'ArS'^[Ji^^)fluj ?iAjXMMvov ov fJt^ycL^imvy 
'Am' >7^ ou/ '^S'l >Cj dfjLfiTTOAco ev'TrBTr^Cfi 
Tlvpyü) l(pei^oc^ yiooöca te (j^^fj^y] 75, 
"Ex-ortip S'^ ciäi GVK svShp di/ju^vet i^Tf/^J aJ^iTIJ', 
.375 'Efjjg-cr «(5^f Jwj', f/^ Si S^(Ji^Yi<7iv setnrBv, 

Ei (^' ct^ ^i S'fJi^M vrifMp'noc (jLo^cmSe * 
riri e^w 'A»'^gp|45t^ ÄdntuÄev^ ok yJeyk^io^ Huic autejn ncque nunc mens conftat, 

neque in futurum 
Conftabit : idcirco ipfum fuk ßuJtitii 

fruiturum crcdo: 
Sed age nunc intra, & fede hac in 

fede, 
Levir, quoniam tuana maxime labor 

mentem invafit 
Gratii mei impudentiflim«, & Alcx- 

andri graciä noxae : 
Quibus Jupiter impofuit malam fbr- 

tem, utetiamin-pofterum 
Hominibus fimus t'amolk cantilena 

futuris. 
Huic autem refpondit deinde ingens 

pugnam-expedite-ciens Heftor, 
Ne ttie federe- tacias Helena officiofii 

quamvis,neq; en. mihi perfuadebis. 
Jam enim mihi animus incitatus oft 

ut fuccurram 
Troianis, qui valde mei dcfideriuaa 

abfentis habent : 
Verum tu concites hunc, acceleret au- 
tem & ipfe, 
Ut me intra urbem aflequatur exi- 

(tentem. 
Etenim ego domum ibo, ut vi- 

deam 
Dometticos, uxoremque dileftam & 

infantem fih'um. 
Neque enim fcio an amplius ipfis re» 

dux veniam rurfus. 
An nuncme fiib manibusdiidomabunt 

Achivorum. 

Sicfatus abiit pugnam-expedite-ci- 
ens Hedor. 
Statim autem poflea pervenit ad *des 

habitantibus commodas, 
Nee invenit Andromachen candidam- 

ulnas in aedibus, 
Sed illa cum filio & ancillä elegi^nti 

peploindutä 
In turri ftabat gemenjque ploranf- 

que. 
Hettor verd poßquam non intüs ia- 

culpatam invenit uxorem, 
Stetit ad limen profedlus, Sc ancillis 

dixit, 

£)a agite mihi ancillx ?era dicite : 

Qu6 ivit Andromacbe candida-ulnas 
ex »dibus, 35-2. "E^mJbi.'] 'A&ipi^^eify ßiCeuot. 

3^1. rioSiw.] 'Em^nTVffJv. 
3^3. Ofvu^.2 TlA^ofiua,, 

CtKiAV. 3^7. 'Tttoü'»'©-.] 'Ef wsr^^Jjf ct|/&Xt]At/.- 

368. ^Afwacr.'] AetfMffaffr. 

373. Tooeäffet.'] &fluuv(Ta,. lAv^fJ^».^ 'O« 

374. T(t(u.'] Ka.7iha,ßiVy ^fiv. 
37f . 'OütToj'. ] BÄT»g^ , ßet^^Qv. Sm- 

37^. E« JC eiyi.2 ''A>%</Vf. 

378. r«. X I A I A A O 

"H h 'AMfjJctxYjs ^oi'^'^y h^Ji> «^ aMof 
3 80 T£$!Jou gÜ7r/\9Ksr.f(5i <J^f^ '^soi' lÄa.ax^vra.j 5 

OuTi 'm 65 ^^'&)v st' «Vai^g^»' «uTTgTrAAjy, 
Out' Ij 'A^jouivs ^oi^tülj-^ h^ '^ a7^<^ 
385 Tg^oij lv7r?{g>[^fJi9t Sivlw <^ov lÄacTTtsvi^ * 
'Am' '^i 'Twpyiv sCrt |ü(i^ 'lA/«5 «ygjc' axö^ 

390 "^H fct yu'ri rmiUT)' <r' (tTrecysvfo Siaf^Q^ "Ex.'TWp 

.395 'Ai'<J^gpjii9t^, .^yyxTrp ixeyxATiTDp©- 'HgTiwy©- * 
-:. 'HgTiwj'j 05 gj/ougr 'T'TTüTrAiXJtöü tJA>je(W>)> 
nru-, ■.: ®)?^y| 'T'?n)7r;\9i>u>»5 K/A/)t«oj' olvS^eoTiv dvdo^j^v * 
TS t!5^ ^ ^i/yx^TTip e;;^|9* "Ejc^e« :^A>(^j(ppi;9'yi • 217 

An aliquo ad glorum an ad fratriarum 
elegautibus-peplis-indutarnm £des. 

An ad Minervx exiit, ubi alix 

Troianae comas-pulchr» gravem dcana 

placant ? 
Hunc autem viciiTim (edula oeconoma 

verbis aHocuta eil, 
Hedor, fiquidem valde juflMti vera lo- 

Nee aliquo ad glorum neq-, rratriarutn 
elegantibus-peplis-inducar-iim £dejy 

Nee ad Miaervae exiit, ubi aliae 

Trojan« comas-pulchr« gravem deam 

placant: , 
Sed ad turrim ivit magnam Uii, quo- 

niam audivit 
l'remi Trojanos, mHltöque plus-poflc 

Achivos. 
lila quidem ad murum feftinans con- 

tendit 
Furcnti fimilis, fert autcm fimul pu- 

erumnutrix. 
Dixit mulier oeconoma : coacitusau- 

tem exiit domo Heftor 
Eadem viä retrö bene-ltruflas per pla- 

teas, 
Quum ad portas venerat, pertranfiens 

magnam urbem, 
Scaeas, fhac enim egrediendum erat 

illi ia-campum) 
Tunc uxor quae magnam-attulit-dotem 

obvia venit currens ' 

Andromache, filiam^nanimi Eetio- 

nis: 
Eetion, qui habitabat in Hypoplaco 

filvolä, 
Thebe in Hypoplaciä» Gilicibus impe- 

rans : 
Cujus fane filia uxor erat Heäori aere- 

armatö : 
Qua ipfi tuncoccurrit, unaque famula 

ibatcum ip(ä, •-^i 37?. TAh'oav.'} 'Av<tf>l( a.<f'iK<pav.*OfMtCi)i 'j }y 

381. 'OTfnfii.] AgjiSJJcn, ^uucp;/?, 

388. 'A^/J'^J'«.] riÄ^^ijfiTiw,.,« 5ra;^A«6^7 

390. Täjwi».] uiß^avf. ,^:^: 

393. Ali^iiveu.'] Ali^iK^V. .jj^ j 

394. rioAVeftyf©-.] "Hiüi ^toM* J^£^ \a£v^ 

rnan i.vSfQi oiKa. 

©nCii.] T^,viKo(i Ol J^ 'AT£5j//yf, ^Ar^uv- 
tQ-, TliKA^ybi To '^ßhy A^iyjtTÖ Trni ü^ws 
thji cv Avitia, ^'iJtuj • j(ju <TroKtv Kv(Tas hvTxw- c4C«yo j(5up» <p<UKiiy iKetSi rlw &fiCU/j yjJJoX- 

vov op©- r'üi YLihtKiäii, IlKct,Kiaj» QnCLu ewriiv 
h/m flni yiuAiKli l^äiKinv. 'H l^eiit <9^ 
.j^iyjjtA^^a. 'T-Jsro-jj-AA^tei».] 'Tiro TlheLKia. 0- 

OT©- h 'He77«J'j </>«t. TS ^:^T», «77M? VAM- 

397. K/AIK«07T.] KlAUai \iyet 78\y Tttf 'Tot- 

3$>8."E;;^7c.] 'Ejä/^htb. 5f^)toxopvr^.] X<>^;tw 

399. "HK7Jfff5r.] 'Amv\tmf* 

,i_ E e 400. 'Atä* ai8 O M H P O T 

*A^oivccx,r\ oiQ^ y^ epvS'To ' lÄioy "ExTCtY". 

40 5 'AvS'^fJi^^ ^ Ol ccf^ fm.Q/.gx.'p SbLyLpv^üim^ 

"EyT ai^ Ol ^<^ ^^? CTDS r t(p<tr\ c% t' o^'o7<9t^g, 
AcufJ^gvie^ (p<^cf^ a to my f4'J"©*j ^^' «Agöup«s 

410 TlcCVni €(pOpf//n>d^y7lS ' 6/J{g\ Si VA 'Mp8\0V Htt 

'A^A,' aj;^' ' vSi [Jigi ^ 'Tiafrip »^ ^ntryict yji^iYip» 

415 Ejc 5 '7n)A/y 'Tiffo^y K/?uW>>/ et/ yaff^&xra»', 
Ori^lw h'\i<mj?[sv • Kp <r' Ix.^ogj' 'HgTiwra, 
OJ^' jüuy oJ^eyix^QjL^e * crg^acjctTo ^ ro ^ ^t//xw * 
*A>?J oioßt fMv ngiTiicins ovM iVTici ShdjSbiÄioKnv, 

420 NüjtA^ctt cpegidJ'eh xvQßti Atos ojjyto^io^ 
Ö/ ^' ^i l'^fc nsf'(nyiy»^i ef cv iMyd^icny^ 
/ jut inLviis iCfi -Moy vf^Ti aid^(&^ acu) * Filioniin fmugeftaustenelium, infan- 

temtjue, 
Heftoridcra unicum , fimilem ftell« 

pulchras : 
Hunc quidcm Heftor vocabat Scamaa- 

drium, cxterum alü 
Aftyanafta. Solus enim tutabatur Ili. 

um Heftor. 
Et ilie quidem fubrifu iatuims filium 

tacite : 

Andromacheautemipfi propeaftabat 

lacrynians, 
lüqueejushaefit manu, vcrbäque fe- 

cit, dixitque, 
Animofer perdet te tua virtus, nenne 

mifereris ^ 

Filii iafantis & mei ealanutofae, qusc 

mox vidua 
Tui ero : mos Cüim te intcrficient A- 

chivi, 
Omnes fimul iü te impetu fkiHo: mihi 

autem utilius eflet, 
A te defiitutae, terram fubire. Non e- 

nim amplius aliud 
Erit folatium, poflquam tu mortem 

fecutus attigeris, 
Sed moerores : neque nyhi c(i pater 

nee veneranda mater. 
Nam patrem meum interfecit nobilis 

Achilles, 
F-t urbem devaßavit Cilicum bene ha- 

bitatam, 
Theben portis^ltam : iateremitque 

Eetionem, 

Neque ipfum fpoliavit : religio euim 

f'uit id animo : 
Sed ipfum combuflit cntn armis artifi. 

ciose-fa(fUs, 
Et tumulum a^eftä terra foper eum 

fecit : circum a.ulmos plantaverunt 
Nymphie Oreades, filiae jovis Agio- 

chi. 
Qui autem mihi fiptem fiatres erant 

domi, 
Hi quidem omnes uno migrirunt die 

adorcum : 
Omnes enim ioter^t pedibBs^ekr 

nobilis Achilles, ^ .n; ';^j^-^i- <•;"" '"i^/'C <^»-i HÄii s«.sAu.v;oj joji? •J^■>>s*.'io^ 'vli^K^ A V wo ^;;.^i.v".i 401. 'EnTueJ^JYoj.J "EÄTofO* ^ov 'A^dvAit- 

403. 'Ept/STT».} ''EcTO^CJ', «^tfXcf^«. 

407. AMfMvii.'} Niu7. 'ßfJVMi, fMna^exi. 'H 

iMHi. "'■ - --■^ • 

408. Nnc»«t;^v.iN«wroj'.''A/UjMO£^r.3Avff'f«»gfj', XSoyrt J^fi^'M."] 'Amitweiy. X5«»'*.] T«j' ylnJu, 

41 2, ©itXTjwpn.] XetßR, vJ^ffvtii /s&^/xv- 

414. ''A/uSy.'] '"Ri/Ärtesv, 

418. KaTfcÄ««.] Yi<ir''bii^nV' ^'Evnnv.l ^O- 

ffttr. 

424. £l' I A I A A O 2 2. 

425 MwTs^^ S^\ 7) ßcLQiXAiiv 'T-TTOTrAa^c^ JAwsövJ«} 

' EjCTüp, ec-rap av /J^i soji '^ict.TJip >^ iPiTvia, fmivP) 

'AAA' a^ f «>ü eÄsccipe.y >^ cu/rv />W(u.y ^' mijyy^j 
Mti 'mjS'' Qp(pcivi'ifjv ^civs ^pLfj li yjujcij^^'* 

"AfJLCocl^s b}t oToAif, ^ einS'^fJigv eirÄeTo t«^©-, 
43:^. Tg^s y) T^y eA^vTES eTr^pncoLV^' oi 0.^90;, 
'Aju.(p' Ki^n (J\iw >^ öt^ajcAü^j' 'ItJbjW^Jicc, 
'HJ^' ajüt.(p' 'A'Jif aJ^s ^ TvU(^ ocÄTUfj^v vföv» 
Htt» Tif arpiv ivicrsii (S^ott^i^incoy Tu eiShos^ 

440 T-Iw d" <ium 'ar^Oi&'Tre fMiOA ^tppÜ^K/oA©* Ex.'TWP^ Wanc autem viciiTim alloquutus eft 

T-u \ j \ /r /■ /- I ' v»\ > '^' » p ^ 'ngens pugnam-cxpedite-ciens Heft. 

Jfl J^ efJ^l rccd'i 'TiaF'Trc Jbl« A<J yxuccC i>/A% ^K CCIVUS Certe & rmhi h«c omnia cur« func 

A»tv'T«~ \*-r« '^ c^ / uxor: (ed perquam vehementer 

445 Ai€45 >^ ^c^roifft fA^^ T^e<sn i^')^^, 

Eü jä ^ ToS'e liShL y(^ (ppsyoc ^ 5^^ ^/^V, 

Häjbj rr/Ä?|> oT aj' -ttot oAwArj lAz@- ip«, i '»ft'Vi^'^ '■'?'* ^^^ qnando p«ribit ilios f*. 
Kca ng/a^^ij j^ ^05 IvfjLix/eXla TlßjLocfJigio, 
'450 'AAA' 8/^z Tgjdwj/ToWi/iagAijaAr©* o'Tnoj^t», BopM dum pafccrent gcxipedes & can- 

didasoves. 
Matrem autem, quae r^abat inHy- 

poplaco fylvosä, 
Hanc poftquam huc duxit cum ccteris 

opibus, 

Recr6 iile eam dimifit liberatam ac- 

ceptoinfinito pretio; 
Patris autera in aedibus percuflit Dia« 

nafagittis-gaudens. 
Heftor, tu vero mihi es paterSc rc« 

neranda mater, 
Et trater, tuetiam mihiquam-virgi- 

nem-coelebs-duxifti maritus : 
Sed age nunc miferer«, & hie mane 

in turre, 

Nepuerura pupillum facias viduam- 

que uxorem: 
Exercitum autem llfle apud caprifi- 

cum, ubipotiiTimum 
Afceofu-facilis eft urbs, & (candi po- 

teftmurus. 
Terenim hacvenientes periculumfe- 

ceruntfbrtiflimi, 
Ajaces duo & percclcbris Idomc- 

neus, 

Et Atridae Tydeiquc fortis fili- 

us. 

Sive quis ipfis dixit vatieiniorum pc- 
ritu5, "^ 

Sive etiara ipförum aniraus impulit & 
juflit. Vereor Trojanos & Troadas longa-pe- 

plorum-fyrmata-trahentes, 
Si velut ignavus eminus ßatu devitem 

praelium : 
Neque me animus jubet, quoniam di- 

dici efle fortis 
Scmper, & primos inter Trojanos 

pugmare, 
Conans vendicare patris magnam glo- 

riam & meam ipfius. 
Bene etenira hoc fcio mentc & ani- 

mo, Et Priamus, & populus hafta^fraxi- 

neaf-periti Priami. 
Sed noa mihi Trojaaorum tantopcrc 
curas-eft dolor inpofterum, 4x4. EU/7rec/^o:n.] EiAiTToJ^ct^, ^hvms Xi- 

416. K7?«7T8£W.] KTVfJUtin. 

430. Utt^MlTlK.^ 'AJ'Mf. 

431. 'Op(pÄ;'/)tof.] 'Of^ÄVov. 

433. 'Eetcsov.] 'Ayej^ mjctüS. 

434. "Af/.Ca.rQ-. ■] 'AytiSctciv 'ix^sm 5- 448. 'OAsJah.] 'AttdAht«/, 

* E C i 4yö. Tleßi ^ift O M H P O T 

OüTE ^OT'J^JITWy, Ol y(4V '77D?\ig5 75 J^ e^?{gt 

Kcu Vj«k oy A^yl fScTw, -n^g^'s aAA»s 1573V v(pajjpoiSy . 

TpooOJVlTT^nV^t^V^ 07i lAfOJ/a|M.9gjL(5t*^rTo, ' 

'X.rireiTOivS^ clvS'^?dfJt,wj€ivS'^Äiov7ii^» 

465 n^v y In 0-315 75 ßons o-a S'' lA>w?9|t<9?o 'ToibgcSt, 

' A-vj/ <f^' a WiV -ay^'s "n^Kirov IvH^avoio TiMftons 

TctpCricrsLS ^Xyf^v re iS^ P^^ov iW'mo^j^'TloUy 
470 ^eivov oLir d'it^^'ms >(^'pu8©4 v^ovntL voTiaim * 
'Ex <i^' Iq^Aocoo? 'Tm.irip 7i ^ZA©«, x) 'TroTj'ia fJLnmp, 

AüTtJc' ^>CTO X^^T^'s ^(ppfO' «Ag^p 9flU(5^/lt(^ "ExTwp, 

AoTotp 07/ OJ' ^/^f i/of STTCi wjat irrihi 7s ^P(nv, 
4y 5 ErTTBi/ l7r<^|af^j(^ Aii' t' aA.^w» te rSroTffi,. Neque ipfius Hccubx, nequc Priatni 

regis, 
Neque fratrum, qui fan^ multiquc & 

iortes 
In pulvere ceciderint fiib hofti- 

bus, 
Quantopere tui, quando aliquis Achi- 

vorum acre-lorkatorura 
Lachrymabundamabduxerit, liberum 

diem eripiens, 
Et in Argo exiftens, fub alieus imperio 

teiam texueris, 
Et aquam tuleris cxfonte Mefleideaut 

Hyperia, 
Vaide invita:dura autera .incumbet 

necefiitas. 
Et aliquando quis dixerit confpicatus 

lachrymas fundentem, 
Heäoris haec uicor, qui praeftantifli- 

mus.erat ad-pugnara 
Trojanorura equiim domitorum, quan- 

dollium circa-pujgnabant. 
Sjcaliquandoquisdicet : tibiquc rur- 

fus novus ent dolor 
Exdefiderio talis mariti addepellcu. 

dum Tervilem diem. 
Sed me mortuum aggefta terra obte- 

gat, 
Antequam tuum clamorem tequc ab- 

ftraftam audiero, 

Sic fatus filium fuum porreftis mani- 

bus petiit illuflris Hedor : 
Retrö autera puer ad fiaum eleganter* 

cindae nutricis 
Inclinatus elt clamans, patris amici a- 

fpedum exhorreftens, 
Timens aesque&criltamfetis-cquinis- 

horridatn, 
Horrendum 4 fumma galea nutantem 

vifam : 
In rifum vero erupit paterque amicus, 

& veneranda mater. 
Statim ä capite galeam abftulit illu- 

ftris HeiSor, 
Ei hanc quidem depofuit in terram 

collucentem, 
Sed iilc fuum diledum filiara. ut ofcu- 

latusfueratkviterq; agitärat man., 
Dixit prccans Jovemquc casterolquc 

deos, 

■ ■ ■• , ' * ii*Vj i 1mi' 45:7. 'tofioti.'] ^i^if. MeojTifi/^©-.] Meff"- 

XHf. 

4^^. KoUTTOTi 7fi «'STHtf-/»'.] "AVV Tb» «770/ 77J 

äv. 4^3. Xmt^.] 27S?M<7W. amvi. ^»A/oc «V^.J 

454. XüTM.] 'H ^^6{J^n TUi Viy^oli ^/w. 

A€.] 'AffcTwMe, ^9 aVeenwey. 

4Cr7. 'Act- I A I A A O X 2^. 221 

Jupiter aliiquedii, datejam & hunc 
fieri 

Filiummeum, ut&ego, perdecorura 
Trojanis, 

Sic viribiisque fortem, S( Ilio poten- 
ter imperitare : xr ' ' ^- " FT ' J\' *■'-, -i •% ' ' ' ^^ olim quis dicat, Patre mo hie 

KoA'Trv'n ms eiTinai, liccr^s d^ oyi nvAPigv etjtA^ivoov^ mukötbrtior, 

■ o 'T? -i ' ' ' V /»,i^- ^' 5!.. - /9 '^ Ex pugna redeuntern confpicatus: re» 

48 O iiJC -TTüAg^« ccVLOvf^, (pse^l d\ evctoß, [d^^ev'm.y fe'r^t autem fpolia cruenta, 

Kfei'vcui ^'i'or ^y^eß, :><^pel^ D (^P^va y.^Tyip. '""'^^^^ hofte , gaudeatque animo 

n.^=^' lo'v • ^^Vl'oie^^.x^^^i-^'ga'T., ^(pATra;, ^~ J^pitSr' '^""'''" 

ActKpt;og. 5^?.ac^c;3t. th)'.;:. c^' ^Ae«<^ ^),W, '■'S?u"eÄui?us"'' ''''" '"'''" 

48 5 X^^e/ .TB'p. K^.T^f g?gr,l7r@. T l^ar', Ix t' cvo^^f,. "^Sdii^tqu",'^""''^ ' "^''^"'^ 

Aa«i^^''"> A'^' m -^ A/^ a>t^-;y'C^O ^.^^ • O^U>„a,nernihi pr.ter moiun, trifte- 

Mo?£^V ^' '^TI.c^ i^njM ^^vyi^OV l^p^.a/ «x'^^Jy^cf., 'tg"riti™inr:'''"^ ^"" ^'■ 

Uccaiv GiH^l jHSt'A/sa) tdI 'lA/a; gQ/Jg;j,aaOTf . 
49 5 "iTr-zzry^f • a-^;;^^©- 5 9' A^ öojjV (5fe jög^>jx(j 
Ai'\|<*</1' e7r(|Ö'i'/(^g (5^/^ö5 lü vcugicoof^ 

'PujcOii'TniXaSy ^r^CTlv';^ r^ßov, rrüicry^mv CVü^poip, AncillasihisveröluAmnQ;nnIbusconi- r. I I . — -**. 

Sed m domum prokifla tua ipfius ope«. 

ira cura, 
Telamque columque , & ancillas- 

jube 
Munus obire ; bellum vero riris curae« 

erit 
Omnibus (mjhi vere prxcipue) qui 

inllionatifunt. 
Sic fatus galeam fufiulit iiluftris He- 

(flor 
Setis-equinis-comantem : uxor autem 

dilefta domum.abiit 
Refpedans, uberes lachrymas elfun- 

dens. 
Statin! autem deindcvenit ad aedeis 

habitantibus accommodas movit. 
Qux quidem adhuc vivum lugebant 
Heüorem fuä in domo : . S:i^<^A T- «- ilT 477. ^ Aü'^iTjiit.'] 'Efc-ajeS':™, ^mfioy. 
480. "EVÄgfr-] Ta o/tto TicMiMi Kii:pv^, 'E 

483. K>i«c^.] EüöcfW. 

484. ^(ty^v'oiv yiKÄ'm<TA.'\ M87« tfkxfvapyi- 
KATAatt. 

4,86. 'A^KPp^'^so.] "Apiiflü, Kvuvi 488. n«^t»Q/jMJ^'of.] Tlitfv^-nt. 
490. KofM^g.] 'Ei>Ä.aeAf<Ä 'g;^. 

^ TO jSiA©-, OV TM (^UJwStT« 0^6^77 ^uav\Ar 
A)t/UaÄ9V. 

499' r6or.] 'E;*'«f, e3pijj'»(f.. 211 O M H P o r 

OJ yLo luv ST e<peiwT vwDTgpcTDV CK mnhsi^io 
"l^e^-i 'C^(pv')pvfcc ju^J ©^ ^ X^^^ '■^^^''» 

'AM'oV ItT^ ^TiSb YKvrni T^^C 'm.i^höL I^AX^, ^^tarif^^^,"^'" '«^^"'^ »^^y^« "«« 
'Q.5 cTt' oTE TIS ^aiDS ItttstI^ a>tP7'«W ^' (paCTVYly 

'PifjL<pcc8yyvoc (pip^ fJLß^ r ri<^A ^ j/Oj^pi/ iirrnov * 

'HO«', % fj^cf Pig.^ oi % ^(yj^fyioyv^TipuytOa) 
i: 2 O ToV J^' aWiM,(|^OM^JO^ 'affOa^(pn >fppüöc«0/10s"Ex'TTOp5 Huic autem refpondcns allocutus eft Kon enim cum ampliüs putabant re- 

ducem ex pugnä 
Venwrum, elapfum robur ac manu« 

Achivorum. 

Neque vero Paris morana trahebat 

in akis «edibus : Properabat deiudc per Hrbcm,pedibus 

velocibus frctus. 
Ut vero cum (iabulans equus hardeo- 

paflus ad praslepe, 
Vinculo ruptocurritpcr campum tcr- 

ram-pedibus-pulfäiK, 
Confuetus lavari ia pulchre-fluenti 

fluvio, 
Superbiens, alte vero caput fcrt^ cir- 

cutn autem jubas 
Humeros motantur : ille autem nito« 

re corporii fretuj, 
Facilc ipfum genua fcrunt ad loca 

confueta & pafcua equarum : 
Sic filius Priami Paris i Pergami ar< 

ce 
Armis collucens, tanquam Ibl ince- 

debat Heflora nobilem invenit fratre?], 

quando jam erat 
Digreflurus £ loco ubi cum fua coUo- 

cutus erat uxore : 
Hunc prior allocutus eft Alexander 

divina-formä-praeditus, 

Venerande frater, certö valde jam te 

etiam properantem detineo, 
Rcmorans, neque veni mature ut 
julTifH. puguam-expedit^iens Heftor, . yoj. AM^rsc] ^Ey^^tfjcnvt IC^^JhjJi. 

505. ScjI/ätb.] ''£lffmnvj » äf^. K^iTn/oltn.'] 

506. SowTof.] 'O t^V Wi '7ro^uJu X^ 
vov. 'Ako^hVöj. ] "A;t®- T»i ^'tnaf kaCüv. 

H^eüvcav.'] ^E-Tnyjiiieav 7vl{ Tmaiv, n ^^(^; t> 

fo8. 'Eü'pp«©* TnTztfzolo.'] Aii<Jai}vJkv. « tto" 
fTau^v «f H5C« rb r Tnra.i/.ü uJhp. 

509. KvJ)(/<üv.'] TauttSy, fc^wu^a^©"« 'T4»0 

j'io. 'AiOOTf^.] 'OpfjuöVTtu, tTmvnu. ^Ayhcu- » £;7fe;g[.A«7B rief jÄ^©-. 

yiJ.'HXixTWf.] 'O ^\tQ-. S^^vmi. 077Ä- 

5'i4. K*fpKÄ\o<»t^.] Xeugay, 

$1$. Lurz."] 'HviKA. 

$16, X'Tfi'^iäm.'] "Zr^ipfttn^. X(vp«.]TK 

J18. 'HS««.] ir^pfT^öJrMöJf l/SöTEpKÄAA^K ^Z- 1 1 A I A A O 2 Z. 

A.&bj[JigVl, GVTC flCK TIS TQ/ ayTjp, 05 Cl'OMCTJjU.©^ «»5 

'Ex T^lvis e^aavns IvTLvnfjxSks 'A^^es, 223 

O boäe, nemo tibi, quixquus rerum 

aellimator fit, 
Opera vituperaverit bellica, namfor- 

tis es. 
Sed fjtonte remittisque änimum^ 3t de* 

trdftas : meum verd cor 
Triftatur in animo quando de te pro« 

bra audio 
A Trojanis, qui ferunt multum labo- 

remgratiä tui. 
Sed eamus : hxcautem poftei compo» 

nemus, fi quando Jupiter 
Dederit ccelelHbus diis fcmpitcr- 

nis 
Craterem ftatuere liberum in domi- 

bus, 
Quum Troji expulcrimus bene-ocrca» 

tos Achivos. Uefa«; dTrumfjSfJoi, Ktttnu rno** (224) 

Y n o' E X I X r K X 'i a i a' a o x h. 

TOT OMHPOT 

P A T n, A I A S- 

tloimJ^V i)}afAKTH(n. Z^( Ti aUTVli i)A VVKTXii (ni[/.eiA ix, MffJA <T^ fA/th.h.OVmV S^WiVStV. 

K A r "A A A H. 

"C KTWf ffuv ^ A\i^Av/j3a TtSa-S^Kipto )(g,7i^^v eis t (x^^flui'jlCofi^ -zcTf Tpaor yjiKiuMyJ(r/t' »e/V» • Ktu 
.*^ ffV/ji.CüKt^emtTtg'EKiva r ä e/\A.?>«, fMVJieäi^owniy <sr^K3^H7riua/JTif vf e«/TW iS»A.o/7n<^ 'EMk- 

T^fKtifVKif )(^Ttt'mui\icrty >^v'J^<fiAhvei 'T^ f^^^. Kcu Ol fji. aW\,w/.o/j </S^. J^iJ^Acriv ^ETnKUfVK^- 
mtfApav 3 tfäcäv «ariy viXfSy dveufineoSy Ttt. AVTAjiyi^ t^^d^^oii^ti Tvii r^T^lijo'in'^E^Xluiii 

aX «Wj/ mvXeoöv c^gojuiD (pou^fJi©^ "Ex'T&jp * 

"Ej/0' e^'J'duj^ jU^J i^'oj' 'Apv'it^üoio avccxA^ 
' ApvYivoue^ovmxjMevic&iov} ov yjpvuutims 
I o r«Va-T' 'A^/j'/f^©^ ^ ^i/\r)iMS^vca, ßoc^'Tns • ITa locutusportiserupit illuftris He- 
dor: 
Cum eo autem Alexander ivit frater : 

animo vero. 
Ambo ardebant bellare & pugna- 

re. 
Sicut autem Deus nautis defiderand- 

bus dat 
Ventum-fecundum, poftquam defati- 

gati fuerint politis remis 
Pontum agitantes,labore autem mem- 

bra foluta funt : 
Sic hi Trojanis defidcrantibus appa» 

raerunt. 
Tunc fnterfeccruDt, hie quidem filium 

Areithoi regis 
In Arna habitantemMenefthium,quem 

claviger 
Genuit Areithous & Philomedufa bo- 

vinis-oculis : ^ <tsSfi (peuJ^oi y!p r •7«^/»'a H TM <^ OTi^.caV 
■<piMTVL<riA. 

4. ^E^K<h(JSpol(nv.'\ 'Em^y-va-iv. 

jr. 'EyprHJ-'.] EvcJ^i(^{J^oui,%v y^iaK<i/Aff- 
fj^peui. 'EAät«ö7.] Ta«f m'ntui, ov c/f iKAvvav 
^^vKf<>V y^7i(rK<d^ei^0V7V. 

6. Kä/xäT«.] Ko-jt^. 

7. ^dvh'Hw.'\ 'E^ÄfHottj'. Jh'imi. 

8. 'ExtTÄü.] EJkov, aTniCltivau». KoftujHTJff .]'E7n9«77XÄf /O 'Ap«jST»©-,o r« xopuwH 
fMi.^f/^<Q- ^nr 'i?7)po7mKaJ'Egi q cmiSiroy 'Apti'i- 

Ttt^^VIXTlV eunv f/^yel\lw IfxC^'ov}©- TOti ^ Af){gr 
aiV, AvX«ff©-, T ImToZ^ K^JTJ^Q-Avfl^y h'o^v 


iz. Ste- 1 A 1 A A O X H. 

Tö5 cA.' WS ör ovQYias c^cc, y^^g^vytw^ms A^b/jn 
'ApT/CiöS cAgJ^y^ Of) Ti^Tipri vajMyVy 
B« pa >;9tT OvÄvfJLTToio y[^plujcüv oi'i^ocaa. 
20 lA/öv «5 ip^ • Tr «f ai/Ti©« w/jfUT 'A-ttdM&j;' 
TlepyxfJLa c/K. jj^cn^v, Tp&jgöcn ^ /SsAgTU ViJcZou • 
'AÄÄv^icn $i- <myi cwuaunTißLuj fs>^ (pnyu, 
Tlw »w^Ti^s 'Sr^aiei'Tnv xvac^ Aios ifos 'ATToÄÄcay, 

25 HAr^saW OvÄufJLToio, fJLsyxi $^ es ,Sty^> aniJi^j' • 

AAA et fJigiTi nn^io^ to vjiv ttqäu yJpSiop ein * 
Nitü jtt «Trete/ (TzyfJi^ TroÄe/j^v ^ ^'i'onmTVft 

lAiö güg^CTIV * gTT« fiü5 (p/^J' g/^T^gTO ^fJLM 2 2$ 

Hc<ftor autem Eloneutn ferift hafti 

acuta 
Ad cervicem fub galeä «re folidl ; 

folvitque membra. 
Glaucus autem Hippolochi filius, Ly- 

ciorum dux virorum, 
Iphinoum teriit halü in afperä pu- 

gnä 
Dexiadem , equas infilientem velo- 

ces, 

In hutnero. Hicautem ex equabus hu- 

mi cecidif, & foluta funt membra. 

Hos autem pofiquara animadvertit 

Dea glaucis-oculis Minerva 

Argivos perimentes in alperä pu- 

gnä , 
Uefcendit de Olympi verticibus impe- 

tufado ^ 

Ilium ad facram : huic autem obvius 

proper abat Apollo 
Ex Pergamo conlpicatus eam, Trojanis 

autem cupiebat vidoriam : 
Invicem autem hi occurrerunt apud 

fagum. 
Hanc prior allocutus cft rejt Jovis filius 
Apollo, 

Cur tu vero rurfus cupida 6 Jovis filla 
magni 
Venifh ab Olympo, magnus autem tc 

afFedus impuüt ? 
Anut jam Danais pugnx ancipitem 

vidoriara 
Des ? nam minime Trojaoorum perc- 

untium müereris. 
Sed fi mihi quid obtemperaveris, hoc 

certe multofatiuseffet : 
Nunc quidem ccflärefaciamus bellum - 

& pugnam 
Hodie : po.'lhäc rurfus pugnabunt,do- 

necfinem 
Ilii invenerint: quandoquidem ficgra- 

tum eft animo 
Vobis Deabus evertere hanc ur- 
r» bem. 

Tqv J^' ojj^s 'OtAcae^'Tre f^vcc y^^vtvct'ms 'A^jJt}^ H""<= ^"^^"^ viciflim allocuta eft dea 

5« . , ^ t , » «; / \>\ caefiis-oculis Minerva, 

il(r €^ SH^epf)^, TOCyi (p^v^yoa Xj CUÜT1I\ Ita fit öeminüs-jaculans. eademenim 

35 H/^paTT OuÄVf^TTOlO fX^^ Tpo^OA:^ 'A^^85, Veni ab Olympo ad Trojanos & Achf- 

^B| . AAA' OfSejTTZüS uAmvOA iroÄeugv TtaJaCTrCtOcrfuSjJ olvS\p0^y ; verum agcquomodo fert animus prse. 

^K^ 1-/ \ A' ■^ ' " > A ' f\ '* / lium fedare virorum ? 

^^^K xlw d' <wn'Df^aiei'7nvocvoCt^lOS VOS A-TroAAwy, '^ä"' amem rurfus allocutus cftrex •V>%l[ •*>r.^' 1 S. Ai^tclJ)i>jJ.-] Asf /« qSj/. '^H, U A^tav. 'E- 

12. *»^^.] Apu». 

15. ^AvnYAv.'} ^Avii^eicnv. v'JCM hiyiTeu 5 oT* eiv 01 . viyjuVTis vi- 
mvTcu y j) AvaTiAKiv rv\v 7ü7f iri- ffW. 

30. 

34. 
16. TU;"«?.] TeA©-. 

"^fisT' efzy.l OyTWf •)S}ü6^. 

Pf' SS.'Op- >26 O M H p o r 

Ex.TS^i opcmjJ^ •a^Ti^v jW^J©- i7r'sroShifj(^iOy 
45 BöAZm/, ^ po. S-go?^;^ «ipm'J^g pjTiowci • 

Ou yLp 'TTtä TD/ f^9'i&P'' ^zcvap o^ Trorfjfßv '^a^ety» 
Tis ^ lyy;/ oisr* ajtöoa 3*601 v caet'^ve'^ODv, 

"rii «(pol'* EjcTwpcT' ovjt' l'^^vfiiiyf^yfjt.S^vefx.^im^t 
55 Kcu p es fMissüv i6dVy Tpcacov dvegp*^<paJ\giyjax, 

KetS<^ AytfjiefAVMvdiaiy eüTOtrfffMSits Ap^w," 
KacTcT «p 'A^x/ojv IE >^ ocpyj^To^os 'AttoAAwi' 
E^gcöiu;, Qpviaip eot'^res ouyj'moi'ati Hefloris excifemus fertt« animum 

equum-domitons, 
Si quem forte Danaorum provocabit 

qua cum folo folus i"«^o«aeit 

Adversüm piignct gravi pugna : 

Sed & indignari are-ocreati A- 
cnivi 

Solum ali^uem iaüttat pugnare cum 

Heaore nobili. 
Sic dixit : neque non-oblccuta eft dca 

glaucis-oculis Minerva, 
Horum Helenu* Priami carus filius 

lenfit animo 
Confilium, quod das placuu confultan- 

tibus : 
Stetit autem juxta Heiflorem profe- 

.ftus, & cum allocutus eft, 
He(ftor Eli Priami , Jovi conftlio 

par, 
Num mihi quid obfccutus fueris? (fra- 

ter aurem tibi Tum) 
Cxutos quidem federe-fac Trojano» 

& omnes Achivos : 
Ipfe autem provoca Achivorum qui- 

cunque fortiflimns, 

Ut contra te pugn« gravi pugna : 

Nondura enim tibi fätum xnori & ia. 

teritum attingere. 
Sic enim ego vocem audivi deoram im- 

mortalium. 
Sic dirit : Heflor verogavißis eit ve- 
hementer, fermone audifo. 
Et in medium progreflbs, Trojanorum 

coercuit phalangas, 
Mediä haM prehensä : illi autem refe- 

derunt oraines. 
Sedere ctiam Agamemnon fccit bene- 

ocreatos Achivos, 
Et Mincrvaque & argenteum-arcum- 

gerens Apollo 
Delederunt, avibns fimiles rulturi- 

bus, 
FagD fuper a4t« patrts Jovis E%v^ 

chi, 38. "OfO»^".] TiOfOftMlCtäl^. 

39. OioStr ol©-.] Mor©" 'n-^i fiovoy. 

v'-^^WL. Tay '■j 'jl/uiS^ieov obToii -nWifj^av h 
70V "Ehivov x] rnv KAcnvJ^^v cy tm vaa cTwi- 

hgßv ^Ä<m,ävu rii'TmS'at Tzusr^o^iav yhar- 'ßf %v Jiei TV '?ni£^^oy tu yiweuMf dnK^ß,-' 
^y» Qwj'iCt) d'jz^fyf^etylweu T«f 0(p«f, 3^ kato,- 
Jimtu isTtw^-Tm^iUifjS^aui Jd^veui, tu; q -mi- 

votcfiy. 

St. n'oTfioy cmcaruy.'} Tö (xoiöiAov ^earx- 
S6> MiöTK «Ttf^^f i\dy. ] 'E;t (Am K^.r^ 7t S- 

61. EVä7T>.] I A I A A O S 

6 5 To?CM OCg^ ^X^^ ««t' 'A^^cSv TF T^MV 15 

7 o 'Am« j(^?(5c! (p^vioov rBKiJ{^jpe1) oifjt.(^oii^mv, 
'H cWTvi 'Eö^ vt}vai ShfJLeiSii 'Trovn'TrQ^Knv, 
TcSv vuju cvTivac .9t/^*5 I^J (j^g^^imSuj dvüy^t 

El ^ y^j/ 1^' Tceiv^ eÄYi 'V^rjMi ^Ax«, 

X(S(^ o'iHff<f If^v Sbi^oui »WA/y, c(p£5t mj^i fjs 

Ej «J^ X.' e^ TTiJ' €A«, «Töö'r? ^' ^z ^t^;^©^ 'A-ttüMw;', 

Kou lipeiJigoi) 'TTü^n vv\ov 'A-TroMöDy©^ iy^mruo * 
ToV^ wxtM/ 1-777 ^«cM ev(xy?ÄfJLys ^^cm. "VJn's clele(flati. Horam autem ordines 

fedebaot denfi, 
Scutis .& galeis & haftis korren- 

tes. 
Qualis autem zephyri funditur fiipcr 

pontum Horror 
Inliirgentis recens, nigrefcit autem 

pontus fub illo : 
Tales quidem ordines fedebant Achivo- 

ruinque Trojanorumque 
In campe : Hcdtor autem inter ntroP- 

que locutus eft, 
Audite me Trojani & bene-ocreati 

Achivi, 
Ut dicam qu» mc anlmus in peftori- 

bns jubet. 
Fosdera quidem Saturnius in eKcelib- 

ftdens non rata-fecit, 
Scd mala cogitans molitur utrif- 

que, 
Donec vel vos Trojam bene-turritam 

ceperitis, 
Vel ipfi ad naves domiti fueritis pon« 

tum-tranleuntes. 
Vobis quidem funt viri fortiffimi o« 

mnium-Achivorum, 
Eorum nunc quemcunque animus me- 

cum pugtiare jubet, 
Huc prodeat exoinaibus ut pugnet-ao- 

te-alios cum Hedore nobili. 
Sic verö aio, & Jupiter nobis teftis ad- 

Si quidem forte me ille occiderit pro- 
tenlam-culpidem habente haftd, 

Arma detradta ferat cavas ad na- 
ves, 

Corpus vero domum raeum remittat, 
ut ignis me 

Trojani & Trojanorura uxorcs parti* 
cipem faciant mbrtuum. 

sin ego illum intertecero, dederitque 
mihi gloriam Apollo, 

Arma detrada , feram ad lliura fa- 
cram, 

Et fufpendam ad templum Apollinis 
longe-jaculantis : 

Cadaver vero in naves bonis tranftrfs 
inftrudlas reroittam, 

Ut ei exequias faciant comantes A» 
chivi. 6i. Ejätc.] 'Ej(^3{üV7t». 
Teu , 73. "Ecttf-zr.] ^'Bvei(TtV, \:tira^yji<n, 
7S' ripou©-.] npo(Mi^{. 

80. AgAa;;^«/«'/.] Aatp^f To/Moajij"/»', olorf/ftS- 

83. Kpe^üJ.] KfifJLAOTO. 

^'M'i' 2a8 O M H P o r 

Kai 'Tnm Tis öttviot j^ o'^yvcav a,v,^^7ra)v, 

"fl5 TTOTg TIS gpg« * ro (KluigV %^l6(^ öttot oA«^, Tomulumque ei aggerant ad< latum 

Hellefpontum. 
Et aliquando aliquis dicat etiampo- 

fterorum, 
Nävi multis-tranftris-innruftä navi* 

gans luper nigrum Pontum, 
Viri quidem hie tumulus jam diu de- 

fundi, 
Quem olim fortiffim^-fe-gerentem oc- 

cidit iilu.tris Hedor, 
Sic olim aliquis dicet : mea vero glo- 

ria nunquam peribit. 
Sicdixit. Illi autemomnes obmutu- 

erunt filentio, 
Verebantur quidem renuere ,. time- 

bant autem fulcipere. 
Tandem vero Menelaus lurrexit , & 

interrwdix'it, 
Jurgio probra-ob)e£tans^ graviter au-. 

tem ingemilcebat animo : 
Me miferum ! jadtatores, Achivae,noa 

amplms Achivi : 7(1)/] 'A.3Ä«Ä?,A}oA8;;Wf, /SÄtnAti'f '^J 0YiCaVyyn- 
fjMi r Kflc<^/U8 TwJitj 'Iva, 'TwS^oi'i^ <f6oy Khiap- 

Ciihdin Toüi ff Ne^feAnf, 'pnuoiv.Eufvott «/V wo. fm- 
•^\jM, i(p§V}i TU ecuiff/ATa.Keu J^ 77B>^Mf »öDf ä- 
KOfmoi hv T« ^fAy 'iTüiJLTnv 'AiSä^j eif riüSra 
S^oT^V»?. *H Q 'Iva crujueT^ffSTBTaf, TSpdfiUWTO 
Tjvct ^nop,iv yj-To, T '^fv^üy^s Su^m« '? «tu-r« yvnt 
^sr^aivi[iccäVy a.'r!^M^ct,yt}<n^rv J^vv. Uv^fJ^©'^ 
vi' 7nt£^ r bioir^^Tnov 'A^^/Mt? 7^ KoyoVi fuTa,- 

\yiÄK<ii<nv eiynv 0, 77 n^}^i^v nsfoCctTtv ov Toii 

«^^ytyvoyiJtvtf) tm 4)f u'^ö yaivi, 'f ä/sX?«?, y^tw 77- 
V©- Jbüixov^ 6h(poiveictVy dv^arnvy} (pcovn Ktthn- 
flw T iCeiov, )d) mtrctv^eu/T^rhji cot^kaIu) AVAyyei- 

COt TW J'OTö, O^TWf Toy ^X.«(mVoJ' XAV^VOV tK- 

<pv)4iv JXivn^tnv. Ov iy 'ffjo^.v^, hkycTcu, Tip 
KCiov u^ TTcAXijf B'i(U ^/* ^ff» r «ep©- to/ii- 
oat&5 TTop«ÄK* r Q '''£?Amj'5 /til» J\/vetfuvVM dp- 
Ti^Vy K^TttTnimv H( TV -üir^KHf^Jov mhctyQ- • 
ei^vsL^§d/%A)eu TK70, cT/Ä TnV tB^nd^Y^iüvnvy 
'E>A«fficro?7iy. <r 5 t&'cj', nofAmvJAHs Ko^^m «x 

? n6v']K'T' ^pu'fol', TSA<5£/T«CW,t. 'ECW TSTD Afc^e^ 

7^ tA'^^c« x^TKf 'Apj^fAUTO^ h/msahlwoA fA^ r 'Iä- 
«f^y©"- TöJ'3 'A6d(xav]Äy 9flt(77, (jut^vjct 'iv^^ttr 
ewfjiMvjwv varo 'f 'Ikk^, /xi» ^«o«ß^, ^</^ r c'f 
Äi/]« '^ofjüivav dvTvi 'TTtdJiuvy eiw' AVTO^eJA ^' 
imjQfivaji Khiof^y, Im^ta^cu q f/^ ^i?«? ^ rhv 'll/äJ. Tlüu y^TaKAfJiCAVOfjLiotfv, ffHiVieJ-AV l-msari- 
(TA^vulaurvi Tt K^r^ u,h, pi^}*^ kAurnv «'? Tn^f 

(t^J^* o5?poy Q }^ »:s^<XAy>^<i>H)jieu eivrriVy J^iät 

Tiv iK T«f ^?.Äo^( Ü.pf>oy, Ad/KO^AV ' 'nv Ji 
MsA/x*f7J/>', Hci^a!i(MVA- 6^) 3 AVTzv awin^'i^^ 
70 TTiAct^©- T^iovTri)]/ di/^d-mov. 'H l^exA mt^ 
^iK09i(pava. X<ij'<mc7.2 Xcvaaffj. Xinv, Ti 'r -yloj 
iTn^ta Tvlf Ti^iac7. 'S.iifjLÄTiot ^dlffaffi."] 'Atto 

fjiiV» TTHi ViXfols. riAÄT« 'EAAmotpV^ö-] "Hto/ 
KATA AVn^P^^ff IV . 9iV0i "ß 'EAAjJOiro )/']©". *HtW 
KäT iKÜvOli (Üf^ AVr'i TTcT^A-nxTfJIAVa. 

87. '04<)/f&»f .] Twj' Cr^oj' "fpv^cz^veoV' 

88. Ol(»'o;7Ä.] 'n< cTj/©- T« ;:^oiflt,. (A^Ava. 
93. A'it/^eiS^i' fti;/ AvvtVA^xUy J^okv </!' -viaf^e/^- 

^,^BM.] A/cAc'^ö'd.f. J^Kap ydf. AeiCTap <f'lA 
TÄf axnvefdi ' « '5fe«^t4yoj'7sf xi^d/crjv, eof tf^Kov 
Ä/TTB "^ i^w? • w \k3"o '9'S« äf/Mi^J Aviip xssrnpo- 

mf aJ% JtgtTwQsj'. "RaJ TttfO/fo*, 077 ^AtrCf 
'7i}f>Qiify>Vy «XToAA» ;j£t>oof. ^E7n^ffji.&; 'j, 077 

KAKßi^ppH fJLÄK AVliSiV, 'ilfeflA^difd. "E?7 jj 

To 'gV©- icTs'x&Aot'. O'j:^ ^^g^fl-/? «Alo «^«^p»»' 
yJiKapy ofmKEiVofxivap Af^riKoif is/^si AVTi^otpov 

i(jt.(pifiHAV. A<£t^ov' X^ri^eipoVTrafili/JA ^IKHV, 
%^hov']A 3 miiTSHp. TeiToy q (xo lo-^ aTDV 39 o(^i- 
oTvpop ' ^'TAAw «V ij(^uff6f77j :^"Ep/M«>) S'ivmvv. 
T/yer JV •■ M(rcu>]if ^ 'AjÄfw/xyor*, a? ^ <r'7? <^- 
c/>6t£?. 'Ai')ii'Ä^.]'A?;'HcrÄ^. 'Ttto,/^;)^;^.] 'A- 

PAji^A^ru^ \'!>y>V' 

96. 'A-BTHAw^wp«*.] KoW/p(J17«i. ATHMiV eiffbTif, 

hAy>i<rtv> 

57; Ai- I A I A A O^ X H. El fJLV TIJ AcWXcSv VUJU ' Eic(^p(^ CCVTlQ^ Cicnv, 

'Am' iija«5 1i 'ira.v'ns vS)i}p xj yauoc 'ß/joiSvj 
Tech (A! lyiov ajü'TO> ^Tt)pr\^o{J^Ji ' ojl^^p u'S^Siv 

' Er<^?x. ■K/e TOI Mivi/\g.i (pdw ßiörruio TEÄ^^lTri 

El jotr? dvou^d/JTis e?[gv ßoccn?Sies 'A^cSr, 
AJt^s t' 'ATiffl^Vjj oupvapciccv Ayx\x/ey.vodv 

'Acp^ivets Meve^s ^oTfg(pg$ * vh ma^. j^ri 
I lO- T'auüTT^ cl(^^awuns * aya </l r^o.>c/>jJ)5U^jos tb^, 
M)jJ^' €r5^A' l| e^J^©- ceSdfJLCivovi (pcori ^^^ 

' Eppi^/ aj"n^oA)iJ2X}3 oti^ cno ^th/Mov clfj^eivcay* 
1 1 5 'AMa ov ^ yto) i^i^j i w j^ ju^' e^J'©- e-rof ^v * - 

4>«|M./ juuv cccroTcccncas yivv 'H^-'l^-^'li'^ ou ioe (^vy-inai 22p 

Certe jam dedecus hast eninc gra- 

viflitTie graviter, 
Si nuUus Danaorum nunc Heftori ob- 

vius iverit. 
Sed vos quidem omnes aqua & terra 

fiatis, 
Sedentesibi fmguli excordes, inglorii 

pariter : 
Adverlus iftum autcm ego ipfe arma- 

bor : verum fuperne 
Viftorias termini pofiti funt in im- 

mortalibus diis. 

Sic fatus induebat arma pulchra. 

Tunc tibi Menelae apparuiflct vitae 

finls 
Heftoris in manibus, ( quoniam mul- 

to tbrtior erat ) 
Niii propere-exui^entes prehendiC 

fent reges Achivorum, 
Ipfeque Atrides late-dominans Aga? 

memnon 
Dextram prehendit maaum, verba- 

quefecit, dixitque, 
Inlanis Menelae Jovis alumne: neque 

quicquam tibi opus eft 
Hac dementia : contine veröde dolens 

quamvis, 
Neque velis per contentioiiem te for- 
tiori cum viro pugnare 
Heftorc Priamide, quem extimelcunt 

& alii, 
Quin & Achilles huic in pugnä viros- 

lUuftres-reddente 
Horret occurrere, qui te ranlto for- 

tior. 
Verum tu quidem nunc fede prote(!^us 

ad agmen fbciorum : 
Huic autera qui-pro-CÄteris-pugnet 

alium excitabuirt Achivi : 
Licet intrepidufque fit & etiamfi pu^ 

gn« fit inlätiabilis, 
ExilHmoeum libentergenu flexurum, 

fi eifugerit 

Ardenti ex Ijello & gravi pugnä. 97. AivoS*!' «i»»«? .] ^EKJUvvJhtvaiyJijyjT^ 

BiXnov *»»«!'}. ?^ avl'ß/Ji^y e^i TüJUTVi, 77a- 
KlV AVet^i-^^a^wTi, Tay ^t^fMV drff ^ yn 
XÄ7« (pvaiv ÄxiVHTa, 7« 3 a,A\a, KiVt^Tti. Tcw- 
T*. VK (pnffi , TYiv AKivnaiAv ove^k^uv. KcM 

Bf ylw TiKdirS.. H% oTJTOütAyp •!«.$ -i^^i J)- 

100, AvS».] AtJ7^Si.'A»i5e<o/.] "'A-^^t, %vin- 

"Est 'q c/Tnppw/OÄ. 

loi, "T'^f^iV.'J 'TTTi^-yu. . loa. riw^^.Ttt.] Tlt^^Ttt, te'a«. 

109. 'Aip^jii ;'«!?. 3 nÄ£^<pg^f«f, fw^ivHfy pt- 

S'liJJiTHi. 

iio. 'Apä </!' "i^o.^ ^AvA^a/i. 
III. 'S.Tyyi^en.'] ^oC7v1cu, f/.Kx'icnv. 
114. "Epp/^'.]. ^oCuTcu. 'AvTl&oXnaw.'] 'T- 
tjwtjJotu, Qwjavir,<reu. 

117. 'A<f)HYii.'] ''AtpoeQ-jdAnf. UoQü.^Md- 

p8<J&ta Ti)>' cm^fMAV -ffa (AÄyvi. 'AKopuKj.] 'Atsäji- 
pö>7©-. 

118. 'Aotjttff"»«?.] Xetexkvmi, ctöjaef^f, «-' 
«^4a)f. Foi/y ;f^/z4«V.^ 'AfÄwcMJcri^Sru. n (ji/f-. ap O M H P O T 

I 2 o 'üb' elrrvoi' TO^Treiatv acTgAif«!« (ppivoA h^h 

TviStcuJDot ^BQßiTrouiei dir u^v t^^s e^v(si, 
Ngjwp «T' 'Apyeiotcrip dvi^xlg ^ i^/cTieinnv^ 

rioLvnüv A^yeiMv epeooi> yivelw rn ro^ßv Tg * 

^ufjig^ ^^ jjjeÄecüv Si/Jjcci S)3[jgv A'iShs kaw, 
A/ ^ Z^ ^ Wtep >^ ^A^L/joun j^ ATToA-^r, 

'H^CdjW,' WS Ot' eT (Ü')OJ^MK€Äoi^VTlfJ{^^f(p 

A/» 'Apr?i",5c«3 fwv 'QnyXriaiv Y^opwu-nTluj 
' AvSf^s jc/jcAwo-Jt^ii' y^.??\.i^e»}voi Tiyujjcuytes^ 

'A??ioi mhipeivi yf^pwuTi p^ucTxg 9a^'>'JcM • 
ToV AüJ^^'opf©« e'7T2(pve S^Xcü.^ an v^Tii yiy 
'XreivwTZ-^ov ccTw, ot o-jj' b Jjpptu/W oi oAg.S^j' Sic htu$ flexit fratris pnccordia he- 

ros, 
Reäa raonens. Ille autem paruit : il- 

lius quidem poilea 
Ist! famuli ab hutneris artna detra- 

xeruiit. 
Neftor autem inter Argivos furrexit & 

dixit, 
O dii, profeftö ingens hi(fUis Achivam 

terram invadit : 
Certe valde plorarerit fencx equüm- 

agitator Peleus, 
Praeftans Myrmidonum confjio-fuo- 

gubernator & concionator, 
Qui olim me interrogans valdc laf ta- 

batur fuä in domo, 
Omnium Achivorum inquirensgenu*. 

que föbolemque : 
Quos nunc fi metu-confternatos pro- 

pter He(fVorem omnes audierit, 
Saepc immortalibus lüas manus furtu- 

lerit, 
Anima e membris ut deiceadat do- 

mum Plutonis ad. 
ütinam enim Jupiterque pater & Mi- 
nerva & Apolio, 
Eflem juvenisficut quandoadrapiduna 

Celadontem pugnabant 
Congregati Pyliique & Arcades hafta- 

rum-ufu-exercitati, 
Pbeae ad muros, Jardani circa flu» 

enta. 
later illos autem Ereuthalion in-acie- 

primus (tabat, par-deovir, 
Arma gerens humeris Arcithoi rc- 

Nobuis Areithoi, quem cognomento 

Clavigcrum 
Viri appellabant eleganterque-cin^Ä 

mulieres, 
Qijoniam non fagittis pugijabat haftä- 

que longa, 
Sed ferreä clavä rumpebat phalan- 

gas: 
Hunc lycurgus interfecit dolo, non vi 

utique, 
Anguftä in via, ubi clava non ei exi- 

tium 
Arcebat ferrea. Ant^ enim Lycui^ 

praeveniens 
HalH medium transfodit: is autem 

fupinus folo allifus eft, 111. rnOotf-tuuo/.] Xaie^PTtf. 

127.. E<e;V^;©-.] 'Efft)'^. 

iz3. 'Effcöc] 'EpdLj/wf, lji\^^. TivtnvTiTiMv 

133. 'Hf^>.] 'AKfM^otfM. K^ha./ovv.'} 
A/Ä riv ■n^v t« fJlifxa.7@- «twj «774 rov 
'leipJWoK, of S$l TTcmf/.o? 'AfH^S-tOi.' 'Ep 
ei\Kfo • Y.tKdJ^v, 7ic7»|tzof ^AfKccJ'iäs. 2h- 
futivH J'i ii \i^i( )^ rov tun:*, »x,"* ^ iithaJ'ii 
fiovrm. 

13J'. *«Äf.] *«* 3<wA/J7Jjj'HA//©-. Ol 141. K^als»!.] "Pomha. 'iPoTirtKov ji '(ohv a,- 
(jt-vuimiov in^fpiTniy tJ^ hoi ^»j pc^TÜy %^v 

141. K£37?i'.] Yi^:reii )^i. 

143, 2T«>'öJ'TW,3 ^TIV^ TZ'Z^fpy $?J'« 0<^^. 

144. 'yTntpbii.'] Tl^tphtiffafy ij^hctCav. 

ij'i."Eta«.] I A I A ^ O X H. 

Km -ttä ja rt^UT^j Itt^t l^opfj /-^' f^^v Apw©^, 

Aoyyoe <f( 'V.p<L^TOiKi03Vi (piAtf) ^d^^'TropTi fo^lrjjou * 
150 Tv'oyc 'T^')^ e^JV o^JcaA/^em; -m j'^i- iX,*/^ö5 • 
Ol j «9^a' iT^fJ^ov ^ eS'ei^^ax^J^ ü$lc Tis erÄn * 

Kot fj^^^lof Ol eyUf S^vjev h^fJ^i 1^;^©- A^jjv, 
155 ToV <^r) jiojja^j' 5^ xcl.p'7i<^v •sCy.vov cLvS"^» 

T[oX?\^5 ysip TisiK^Tri Trofriop^ sv^i Xj ev^, 

ErG' ui y)CoöoiiMy ßlr) ^ fJ^i e^rrscT©«- eo?. 

Toi vji täiX aV-niu^g l^S'Xf^^ y^pv^oAQ^ Ex.nrk^, 

'flS V€iX40J-' ji^V • Oi cA, Ct'J'ga. '^TttJ'TES O-rg?«»/, 

Tw c/l' g-Tn TuJ^ft^s wpTD y^Ti^s AiofA,-nh\i * 
ToTai c/l' stt' Aj'ctvns S-ye^j» ^«m^joi aAx^' • 
165 To7ai cA.' g-zsr' 'l^^^s ^ oWftJv 'I Jbp^^(§- 

Mwetow, (t^^vl(^ 'EyuaA/w ctvS'p&^dvtTi • 
To7öi <A' «-ar' Eupu-TTi/A©^ Euou^^>'©« a'y;^d5 ijos * 

TlÄvrBs oip oiy ■B'3's^v 'TTüÄSfü^^v "Ejcro^ <5><3J. 
170 Tcis cA' coüTors ju/e'TieiTrg Te^LuLni^ iTTTro'Ttc Ngfwp, 251 

Anuilijue lutcrfeflutn-fpoliavir qn» ei 

dedcrat areus Mars : 
Et ea quidem iplc pofte« gcftabat ^if 

jftigna Martis. 
At po(H]uam Lycur|us kl xdibus fe- 

nuit, 
Dedit Ereuthalioni diltclo f'amuJo gjt- 

fbnda : 
lUius hie arma ferens provocabat 

omnes fortiffimos : 
Hi autera valde tremebant & time- 

bant, neque quifquam fullinebat : 
Sed me aninius impulit audax ut pug« 

narem 
Confidentiä fuä : natu autem mini- 

mus cf am omnium, 
Et pujjnabam cum-eo cg6, daditqoe 

mihi gloriam Minerva. 
Hunc qiudem proceriflimum & fortif^ 

fimum interfeci virum. 
Mukus enim jacebat extenfus .hinc 

atque ilh'nc. 
Utinam fic pubelccrfim, vifefque mi- 
hi integrae eflent, 
Ita cito haberetqurcum pö^naret ex- 

pedite-pugnam-ciens Heaor. 
VcHrum autem qui füllt fortiflimi om- 
nium Achivorum, 
Ne hi quidem alacritcr parati-fünt 

Hedonobviam ire. 
Sic increpavit ienex : illl autem no- 

vem omnes furrexerunt. 
Surrexit mnlt6 primus quidem rex vi- 

rorum Agamemnon : 
Port hunc Tydides furrcxit fortis Di- 

omedes : 
Pod hos autem Ajaces iifipetuc£im 

induti fortitudißcm : 
Poii^ hos autem IdomeneuS 5c armiger 

Idomenei 

Meriones, par Marti hoftiicidEc : 

Poft ho» autem Eu#ypylus Evasmonis 
prasclarus filius : 

Surrexit & Thoas Andraemonides & 
nobih's Ulylfe. 

Omnes hi vokbant pugnare cum He- 
ftore nobili. 

Hos autem inter rutßis dixit Cerenius 
eques Neftor, 

Sortibus nuhc lörtirfiifii uai^erfi, cui 
fors obtigerit. 


i^j. 'Otwwj'.] 'AkoKüBQ- ti^^,7mv^ 

166' *Av<f)'H(pbvrif,'\ 'AvJ)>o<pova, 

l6i. 'Av Ji-'j 'Aj-i?« x^. 

171. ns3aAÄp(6«.] KAttpw3DT.«, 'O -ß zx«- 

^KTiOV TO., ^lAyi.7nfli, OffKi KÄ-^yfoi. Xv*' 
», T« xAnpK S'IA TTdvtOf lA3Bf']@^, oj öV Aä- 
p^H. Ol 3 Stw. of y^ KA'Xjfliyiv »r®- jap 0- 

jÄp. A/jt/^-z^e?."] "Af77X/!Vj, )^ (pAVffeo^. AcL-)(y\' 
OT.3 Ae4^>», ^Tv;;(^H. 

175'>,'E5T)- ^32 O M H p o r 

Out©- 'ß ^ ovvTi evwrniM^i '^^^^ ' 

1 7 5 'Q.S g(pa6'. Ol ä yi>Sn^v eonf^Yiv^Tu 6)(Sfc<r©'> 
'E^ cT' eCct^v "HJUviri ^Kyx^^vQv(^ AtfCiSko, 

ZgcT 'TjaiEjO, Tl AlaVTlDO -^%«>' W TücTg©. IjOV) 

1 8 O ' H owjTBj/ ßoLaihXioL nTDÄv^ucTDio Mvx.riv7)s, 

'Ex. cT' gr^pg TcAiip©- ywvh^GV op' rji^^f' ajjTvi^ 

Aa|' cvSi^ioc 'm.aiv dßjLq^eojiv " K')^(^v, 
185 Ol (f^' ö ^vft)V>^yTH5 dirlwwcwTü g)($'-^©* * 

'APk\'o7i S>j TdV 7)(^gj 9g£^v ÖCV OfM?^V ct'Trtx.vTn^ 
'<Os fjxv 'Qnyß^-^'OA, •muvev] CccÄi (^ouS^[/.(^ Aioa^ 

190 ToV JLt Wp 'ttd'J^' lof ^fJicf.S^t5 ßoLÄe, (^oüvmaiv Ti, 

'Am' a^r', ocpp' oiv lyJo rrn)?\.efJi'riicc T^^a «Jl^w, 
'Xo(pp v[j(.ei6 iv^Si AiV K^vleavi arax.Ti 
195 X/>4ii €(p' vfA.eia}r.f 'ivoc fjLv T^ei ^ -TrüfJWJ^io/ * 

'Hg J^ dfJL<p<X,SiUfJ^ €7r€i BTIVOC <r«(^jw5|u ifA.'mS.m 

Ou yetp TIS fJA ßlri yi htooy cciyi^viyu 8\vi'vx\^ lUeenim jatn juvabit bene-ocreatos 

Achivos : 
Quin etiam ip(e fuum anitoum iuva- 

ibit, fiefFugerit 

Ardenti ex hello & gravi pugnä. 

Sic dixit.Ii autem fortem fignaverunt 

finguli, 
Et injecerunt galeae Agamcmnonis 

Atricbe. 
Populi autem fupplicabant, diifque 

manus fuflulerunt : 
Sic autem quis dicebat imuitus in coe- 

lum latum, 
Jupiter pater, da aut Ajacem fortiri 

aut Tydei (ilium, 
Aut iplum regem divitis-auri Mycc- 

nes. 
Ita dicebant.Concutiebat autem Gc- 

renius eques Neltor : 
Exiliit autem fors e galeä quam vole- 

bant ipfi, 
Ajacis : praeco autem ferens per coe- 

tum undiquaque, 
Oftendit orfus-ä-desträ Omnibus prin- 

cipibus Graecorum. 
Hi autein non agnolcentes renuerunt 

finguli : 
Sed cum ad eum pervenit fcrens per 

coetum undiquaque, 
Qui ipfam infaiptam galeae injecerat 

illuRris Ajax, 

is autem Agnovit autem fortis fionum con(pica- 

tus, & gavifus di animo. 
Hanc quidem ad pedem fuum humi 

jecit, dixitque, 
O amici, läne lörs mea, gaudeo au» 

tem &ipfe 
Animitiis : quoniam puto fuperaturum 

me Heftorem nobilem : 
Verum agite, dura ego bellica arma 

induo, 
Interim vos (upplicate Jovi Saturnio 

regi 
Tacite vobilcum, ut ne Trojani au- 

diant : 
Vel etiam paläm, quandoquidem ne- 
minem timemus prorfus. 
Non enim quis me vi vokns nolentem 

Itimmovebit, 176. Kwjb.] U^etyx'p^tuA. 
l8x. HäAMi/.] *EemiV' 
iSi. 'Ex. «/l' 'i^^iv."] 'E^dftfintnvj tJ^iT»- 
J^ffiy. 

184. 'Ei'J^s^/Ä.] "ETnS'i^.iai. "Eiz/o/, 'Ej* J^5- 

iSf. 'A'vIujnvaPTv.'] ^ Arm fvns AVIV' 

1%6. "OfMKOV."] ToA^OKTlyUl. 188. 'TTn^QiV.'] 'fTni^Vy ^iCAhi. 

189. Tva.^ ^E'srkyva. 2>)f«t.] Nw, öti- 

IP3. 0(pp Äj/.] Eeof AV. 

194. Top^.-"] 'Ej/ tdö-bt«. 

1^5". 'E(p' vfJLeiay.^ 'E9' Vf^ avt^. T8T* 

'i^y ItA^ AVT^J'y hf KOfJ^lAy AKJiav. Tlv^V' 

Tcu.2 Ai^vJai y AKHcm^iv. ^Ay.<p Alf' lim.'] $ä- 
196. AficT/iwV.] AwtTictft^, J'iJhiKAfjSiJj tpoC^- 

(aBa, "£//77«?.] YiÄvTWiy Vxwi. ''OflUi. 

i98.'Ai'- I A I A A O X 

OuSi r cliS^€iY\ • €7r« «^' €{jue vm^ y mtwj 

200 "fis g(pa.ö' * o< J^' iu^vTo Ali Kßppicovi avocicnt 
^ClSi Si TIS eirTiffKevy kJ^V eis ißßnvcv oupwu, 

Aos vltctw Kiaym ^ a/yT^ov Im'x^ dpe^ • 
E/ j '^ "Ex.To^jt 't^ (piÄeeis, 3^ Kt^S^cu cu/r^j 
205 "la-lw clfJi<poT2^imßiU/j Kj xJiT©^ Qim.<s^v* 

Av'^p Itt^St] 'TttLvmu 'B%i ^ßp'i toszti^ tX^^ 

"Os r €iCnV 'TTDÄBfJl^vSi JU/6T CCV^ßSCS «STB K^VlMP 

210 (B>v^Qop\i g^tT©- p^jgi" ^ujuinv^ K9^Pt?'^ * 

To?©-ap Aja/5 ct'pTO '7reAw^©-3 gpjc©^ ■'^^'^^s 

Hiig fJi^rcQß. ßiCccs, Xß^Shcoov ShÄi^cryuov eJ^©^» 
Toj^ ^ ^ 'Apyüoi fj/iy ey^c^Tov eidü^covm *, 
"2 1 5 T^cM 5^ T^y.©^ CX.IVQS \:csrr\Xu^ yi^cc ei^^gov • 

'Am' STTWi gTI flp^|V VSTO-af «(75^5 bJ^ 0(,VCcSuJUaj 

A'ioaS^' eyfv<Svvr]?\.^Sj <pe^v caic^^wTiTrup^v^ 
2 20 XaAx^oj', Iwfa^oftoj', oiTv^i^y^fM t6\j^p, 
SjM/TDTDjt^^v 0;^' ct£/t<r©-3 TA») g^i oiKiO. y«^&>y * H. *5J Neque propter imperitiam : nam ne- 

que me rudern adeo 
Spero in Salamine natum cducatum- 
que fiiifle. 

Sic dixit : Uli vero fupplicabant Jövi 

Saturnio regi. 
Sic autem quis dixit, intuitus ia coelura 

latum, 

Jupiter pater, qui inde ab Idä impe- 

ras, gloriofiffime, maxime, 
Da ut vidoriam Ajax ^ prasdaram 

gloriatn referat : 
Quod fi& Hedlorem diligis, & curam 

geris ejus, 
äqualem ambobus vim & gloriam 

prasbe. 

Sic dixerunt. Ajax autem artnabatur 

(plendido ajre. 
Poltquam vero otnnia circa corpus in- 

duerat arma, 
CoDcitus ferebatur deinde qualis in- 

gens incedit Mars, 
Qui it in-bellum ad viros quos Satur- 

nius 
Animum-rodentisconteDtionis vi cotn- 

mifit pugnare : 
Talis Ajax progrefllis eft ingens, murus 

Achivorura, 
Subridens terribili vultu : infra autem 

pedibus 
Incedebat lon^e gradiens , qua(!ätis 

prselongamnaftam. 
Hunc autem & Ar^ivi valde laetaban- 

tur afpicientes : 
Trojanos autem tremor gravis fubiit 

membra fmgulos : 
Hedlorique ipu animus in praecordiis 

vehementer-palpitabat, 
Sed nequaquam jara poterat metu-re- 

ftigere, neque regred i 
Retro copiarum in turbam, quoniam 

provocdrat ad certamen, 
Ajax autem prope acceflit, fercns (cu- 

tum inftar turris, 
^rcum,reptem-bubulis-pellibus-faflii, 

quod eiTychius elaborärat fabricäs, 
Coriariorum longe prsttantilTimus, in 

Hyla aedes habitans : 
Qui ei fecit fcutum varium feptem-bu« 

bulis-pellibus-munitum. 198. 'A'iSjpei^.'] 'A-wwetV. Nn/c/k.] "A-arw- 
aoj. £§";)(_©■.] KouJj^H/w«. 'Af6^.] Aa^üv, 207. X£;i.] Xf&>77. riSetiftRtTC.] TiieiiCdki- 

208. 2<sL'ä7c.] "Sl^fXMOiv. TTgAae/©-.] Ui- 
XII. To7©-.] To<«T©-. iI2.BA07t/£;7<77.]KÄ7«5:ÄM>t77Xo7f.n£?i3SJm!tCT.] 
VfäVi <mav. 

•vareipu^j/ ef>* c/)£®-. 'Avä/C;/««.] 'As'Ä57'4-4<*'3^'"' 

218. "A-vj-.] TiAKtVi >^ OOTÖZö. 

220. 'ET^Ä^offor-] 'E^cL'^vy6vy i'TfmCv^cniu 
2ZI, 'Zwj'mifMov.'] "S.XMjiay. 
222. AioÄoj'.] no/»iAo^. 

Gg 2:3.2*- a34 O M H P O r 

To «pg/e&f ?fpvoio <^i^y Tg;^ji{^'j'i©- Aio« 

"Ejtfojjj vuM ß, $ri cjx,(poi eiciax oio'ügy oi(^ 

Kai fjJi' 'A^>h'ri<x.fYi^!woß;t^ ^viJ^?Jov'm* 
*AAA' jw^J o*» mo^n ^$^v7(n ^mvlom^iai 
230 K«t' "^^jäwlcuf 'AycLijJiJivovi mnyl^i J\^(^p* 

Tov (^' ourtTE TT^aieinn fjuiyxs 5(ppu^K/oA^' Eaiztif^ 

AJ^p l^y gu oj<^ l^/^ t' aV<rg;i>c^OTcw ii^ 

240 OlShi, <f ou'i gx^Yi ^'i^ ijAX'm^ "-^P^'^^ 
OlShL ^' g-OTCi'lcM fJig^vy "iTTTTZüV aaeiocayv. 
Am « jap 0"' e<^^A&) ßcL7\£eiv toi^tov eovnxt 

H pa • >^ dfjL'Tre'Tm^Äoöv -argp*« JbA/^o"x4o»' efji^d^j 
245 KcujSaAgy AlcuT©- <J^yoy ökjc©- «-Trfot^ofioy, 

*'E| Si ^ ^*^ I^AÖg «fbti^fiüy ;:^5tA)t9J aT<jp$ * Taurorum pfaepinguiani, oflavuni au- 

tem liiperinduxerat »s. 
Hoc ante peftiis ferens Tclaraonips A- 

jax 
Stctit valde Heftorem prope,minabua- 

dusque allocutus e(t, 
Heäor, nuqc faae manifefto fcies 

cum-u>lo folus 
Quales eciam Danais principes inter- 

Tunt, 
Etiä pr«ter Acliillc hoftimn-agmina- 

perriipente,animo-lecjniDo>-prasditä: 
Sed ille quidem in navibus nigris pon- 

tum-tranfeuntibus 
Jacet iram-longam-fovens adverfiis A- 

gamemnonem pailorem populorum: 
Nqs autem fumus tales qui tibi obvi- 

äm-ire-poflumus, 
Et multi. Sed ordire pugnam & certa- 

men. 
Hunca.viciflim allocutus ett ingens pu- 

gnam-expedit^-ciens Hedor, 
Ajax nobiiiüime, Telamonie, princeps 

populorum, 
Ne me tanquam puerutn icBbecillem 

tenta, 
Vel mulierem, quae nefcit bellica o- 

pera : 
Verum ego bene fcio pugoasque ex- 

desque: 
Scio ad dextram, fcio ad ftniftraramo« 

tare fcutum 
Aridum, ita ut poflim iavifto-labore- 

animo bellare : 
Scio quoq-jin Üatariä-p«gn4 ad fievi ß>« 

nos grefliim componerc Marris : 
Scio etiam pol (quam inGhierim currum 

pugnam in equabus velocibus. 
Sed enim non te voloferire talem exi« 

ftcntem 
Clancuiüm obfervans, led aperte,{i at 

fcqui-potuero. 

Dixit ; & vibratam emifit praelon- 

gam ha(iam, 
Et percuflit Ajacis ingens ßutum &• 

ptembubulis-pcllibus-fäc^um, 
Ad extremum aes, quod oAavum erat 

in illo. 
Sex autem per plicas peaetravit difle» 

cans hafta indomita : vaiV. 

zz6. E'iff?ca.] Tväj». üJoSsc oT^.J UovO- 
rr^i fMtfdV. 

^eu rrt »ropi») JhjJÄy^oy. 

231. ^ AwÄnufj^. 'iTwniiavJtfJ^. 

235. 'A^ewp«.] 'AaS^v??. n«f«77^fc.3 A/a-w^- 

»38. Nfl)^»"ffi«. ] A/etx/f «y, ßct^tau, Imy^ö-- X39. 'A^iJ^fctcw, 3 Sn^. To fxot.2 A/' 

fXOI. - *Hj O-a^ (Ml To OT^OV , fttTÜMT^/XÄS 

Hf TO Quumufiov. 'Est.] Tläfi^v. \!srä^-^, 
240. 27tt<^t>t.] Th Qygettfiw /uix?' ^^^A- 

243. 'ÖTn-^JLffos.'] nset^Ae-^äiuV©'' 'Af*^*^ 
/öV.J itucpuf. Tv^ifu.'j ''Efmu^. 
247. Acu^Äty.} ^ettfi^uv. 

248. 'PiV».' I A I A A O 2 H, 

'Ev T« fi^' hCSb^Ji^rr p/i/w ^stü. A^'^fp^ «lote 

250 Kcu /3aAg n^/cajiaJ^o ;(9iT a?OT(ftt »Tmvfrrxsrs iVZo/. 
^vüu p gTrsOTv, ?\£iv(nv toiy^giii (afj($(pa/)pi<nvy 

TuVOWJ <A eo^SVßV «-KViAÖg • U^^f </i ccrgXJJJUgy anfJtg:, ^^ c«firafuper cemcem venit : atcr 
,,-,■, e y f , , autem fubfilnt languis. 

'Am »<r «5 a^ÄYl^ M^yV^S >fept/^CW0A©- "Ex-Tajp • Verum ne fi« qukkm ceflävit a pugna 
i , , / ^ ' cT " I ^ ^ expedite-pugnam-ciens Hedor : 

Am tX,vac^osa>fJ^^ Äl^V «Agio yjgA 'OTty<e<)1> ^^^ retrocedens lapidera prehendit 

265 K^fJ^^V OV 'rre^Cay fJ^^^g^vcc^ ^V^VTly fJUiyx.V'n' Jacemem in campo, nigrum,afpcrum 
A^-np©* «Xt Akw 'ttoAu f^ft^ora Aacw a«£5C55 In icptlma verd peHe h«ftt. Secundus 

vjciffitn 
Ajax nobilÜEmus emifit pfaslonzatn 

haftam, * 

Et terift Priaroidae clypeum undique 

aeqoalem. ^ 

Per clypeum quidem penetravit luci- 

dutii rapida halfa, 
Et per thoracem affabre fadum infixa 

c!f : 

E-regione autem juxta ile difcidit tu- 

nicam 
Hafta. nie verö inclinattis eft, & evita- 

v'K mortem nieram. 

Hi autem ev-ulfislongishaftis comims 
iimul ambo 

Congreffi funt, leonibus fimiles cruda- 

vorantibus, 
Vclfuibusapris, quorura robur non 

imbecille. • 
Priamides quidem poftea medium Icu- 

tum feriit haftä : 
Nequerupit (es, reflex» eft autem ei 

culpis. 
Ajax autem clypeum punaim-feriiti«- 

filiens, & pcnitüs 
Tranfivit ha/ta : afpere autem excepit 

illum irruentcm. Eo percuflit Ajacis ii^ens fcutum (e- 

ptem-bubülis-pelHbus-munitum, 
Medium ad umoonem : circumfbnuit 

autem a:s. 
Secundus autem Ajax multo majore 

lapide fublato, 
Mifit tontotrum, adhibuifque vires 

immenfäs: 
Perfregit autem clypeum percuflum 

molari fäxo : 
laefit autem ejus genua is autem fii. 

pinus extenfus eft. ■* • pinus extemus eit, 

'Abwich e%/jt*(pe«5» fnv c/l' ca-^' topcStwtTSy 'A^Mfloy. Scutoinharens: fedeumftatim ere- r;.:^iw..v> n^,. 148. 'P/i'«.] t« /Süftf*« ? c/1j?iUä7(9-. 2;^7b.] 

2J7. OuKA^ATnS^VOV.'] OvK d^vii, 
2ÄI. STV^iX/^SC. "EffW«. 

164. 'Ay4;^(m(M!^'©".3 ^AvA^^n^of, i<57. 'Ettd^i^äA/oj'.] To cmKeifj^ov tu^ '^ dem" 

158. 'A«pd^.] 'EWpd^, ßAgdffOi. 

^69. 'E'mJ^ivrifeis,'] ^Emgpi-lcci. ^EtrifKitnv.^ 
*E7nCeif»(r^v.' Iva."] 'Ji^v,JhjJctiMV' 'A7;5A€3]Poj'.3 
'AfteTj'MT'y, IMychku, 

270. Ml/AOHeNi'.] S^'O^üAü, *>7fß^. «f«- 

271. 'Efe7rU'p<&».3 'E^STtt^». ' 

2.72.. 'E7/;)^e<fi?:^r. ] n£?c*^Ajt(ö-«V> ty- 

Gg i 273. Au- 2^6 O M H P O T 

Kripv^'lStij^'Trem'vfjd^jocfjijViSicceiilüSy 

jA'CW) gTT« TDi J^)tg r^roS fX/i'^^S Tg jS/Zw 7?, 

^5 (TU T svfprivYis mx^v^ la^ vviva'iv 'Ap^'^s^ 

255 1^85 -Ti fj^?^t(px. iTOAj it^ iTVU.pyi Ol TCt gCtOTJ/ * 

Av^p eyu Jtp «SV ju«^ Tl^acp^io arajtT©^ 
T^OA ev(pß$tvsea ^ Tpaf'iS'aA iKyjioiiriiTrkaSy 
Am fj{^i ou^lJ^af ^etov Silaovmj dywycc, 

300 Otp^TiswS" eiTTYiajp A^j^oüvn T^'Oüv 7ii Jamque enfibus cominüs vuIneralTcnt 

/f invicem, 
Nifiprxconesjovisnuncii atque ho- 

minum 
Adveniflent, alter Trojanorum, aker 

Achivorum aere-loricatorum, 
Talthvbiusque & ld*us, prudentcs 

In medioautemamborunv fceptra te- 

nuerunt, dixitque fermonem 
Praeco Idaeus prudentium confiliorum 

peritus, 
Ne amplius filii diledi bellate, neque 

pugnate : - 

Nam arabos vos diligit nubes-cogens 

Jupiter : 
Ambo autem armis-acerrimi : quod 

quidem fcimus & onines. 
Nox vero jam eft, bonum etiam nodi 

parere. 
Hunc autem refpondens allocutus eft 

Tclamonius Ajax, 

Idaee, Hedorera hsc jubete bqui, 

Ipleenimadpugnam provocavit quoC- 

que tortiflimos. 
Incipiat, ^o vero omninö parebo, fi 

quidem ille. 
Hunca.viciffim allocutus eft ingens pu- 

gnam-expedite-ciens-Hedor, 
Ajax, quandoquidem tibi dedit deus 

magnitudinemque vimque, 
Et prudentiam : haftä autem Achivo- 
rum longe praeftantiflimus es, 
Nunc quidem ceflemus a pugna &ttr« 

tamine, ^ - 

Hodie, pofthäc rurfum pugnabimus, 

donecfatum 
Nos dirimat, det autem alteri yifto- 

riam : 
Nox vero. jam eft, bonum etiam nofti 

parere, 
Ut tuque laetos facias omnes ad naves 

Ach 1 vos, 
Tuosque maxime amicos, & fbcios qui 

tibi funt : 
At ego per urbem magnam Priami re- 

gis 
Trojanos laetos-faciä & Troianas lon- 

ga-peplorum-fyrmata-trahentes, 
Qu«promefupplicantes divinum in- 

gredientur templum» 
Dona autem age mutuö inclyta demus 

ambo, 
Ut quis fic dicat Achivorumque Tro- 

janorumque, 
Profefto pugnabant per contentionem 

aninjum-rodentep,^ ^n' <■ ^ , 273. AvTo^Jiv.'] 'S.vjky/Vi. 
i77. "^^^V-l 'ETn^y. 

289. TlivvTÜu.] '2,a<p^(j\/ytiUf ^^vti^V. 
254. 'Ew^pÄr^f.] Ev(p^vHf, 2^8. Ohov Jiavvvu dyavA. ] E/f tc n^ 

301. evfxoCo^ß/o.'} Twf rdu/ -^v^ g«9r»- 

302, A/i- 1 A l A A O X H. 

305 A'ioA 5 ^^T^Sß- ^'^^ (poii'tyu fcceiT'ci'* 

Tcö Q 2/^y.ß/,v<&vv'ni jx^ /-^' ^.g^ov 'A^^/alV 

'eis eiShv ^oooy ti ^ cipTifJUccc 'S^aiovTv^, . 

3X0 K-Ot* p ""^yv 'TTÜTl CCcpj, CCSATHiWSS CmOV~ilJ» 

A'i^jT auü^' Imipcü^ev eij-icvYiiMS^s 'A-^iot 
^ E/5 'A'yafj/efJivoytXr i\ov a/yiv x^^pwoTrw» v'iytvi, 
Ol S" oTi 5>j TiPiiaiYicnv ov 'Ai^eiSbio 'ßpoviu^. 

Nw'Tüi(7i J^' A'/cw^ hlwsvAioji yiß$t.ipev 
"Hpcos ' A'ifeiB^is CAjfVKpciwy Ay^iMfAvcov,, 

Os cnpiv ev(p^vea)y ccyip-naa.in ^ ^Tiet'rnv,, Et iterüm in amicitia dilcefiere con. 

ciliati, 

Sic locutus dedit enlem argenteis-cla- 

vis-diiHn<ftum, 
Cum vagiiiaque oftercns & fcitc-fado, 

bilteo: 
Ajax verö cingulüni dedit piiniceo-co- 

lore fpkndidum. 
Hi auttm digrelfi, alter quidem ad 

popiilum Achivoriim 
Ibat, alter vero ad Trojanorummul- 

titudinem vadebac.Ilii au.gavifi f imt 
ütviderunt vivumijue & iacolumera 

venienfem, 
Ajacis elapfum tbrtitudinem & maaus 

im'i'das : ''. 

Et deduxenint ad urbem, defperantes 

falv'um efle. 
Ajacem verö ex-alter^-parte bene-o- 

creati Achivi 
Ad Agamemnonem nobilem deduxe- 

runt Ixtum viftoria. 
Hi autetn cum jara in tentoriis Atri- 

das erant. 
Illorum gratiäbovem facrificavir Rex 

virorum Agamemnon 
Marem, quinquennem , praepotenti 

Saturnio : 
Hunc excoriarunt, & curarunt, & ip- 

fümdidecuerunt totum, 
Etinfruda parva concidexunt feite, 

& verubus transfixernnr, 
Etaflärunt accurate, detraxeruntque 

omnia. 
Cajterum ubi ceflärant ab opere, ap- 

paraverantque convivium, 
Epulati funt, neque quicquam animus 

indiguitepuli sequalis : 
Tergo verö Ajacem perpetuo hono- 

ravit 
Heros Atrides late-dominans . Aga- 
memnon. • ■ 
Sed poltquam potüs & cibi appetitum 

exemeram:, 
His fenex primus-omnium texere foe- 

pitconfilium 
Neftor, cujus & anteä Optimum appa- 

ruerat confilium : 
Qui ipfis prüden« concionatus efl & 

dixjt, 

Atridaque &.c«teri principjes Achivo- 
rum, . 30J. A/ir/ttÄ -)!{«.]. Aii^eiä»^. 'Afö^W??.] 

308. 'ApTs.ttsÄ.] ^A^Tjov, v'^if!'. Itgßffiiviu.y, 

310. 'AiKTntvni''] 'KihTitl^ovlii. »x. kKTn^ov 
Tii. 260;'.] Sffloi/juV«* 

3I6. ^i^V. ] "Ecffefpl'j V^iJ^i^ßV- 'A//t- 
^* t)-' 4-3-0 V. ] Kai TTceiHiZSOV. 0. '^Vi C.V- 317. Mlsv^Aor.] Aiühoy. To yd^ «V ft/- 
AiiTÄfici^y J^iiTn^ßvno-aif' 'OCeAoTc;.] Tols «- 

Ci^cicTKOlS.' ' ' 

3io,c Atfiffu/jTti. ] "Hcä/aj'» Aaii jap, « r^;- 
3ii. NfflTn/a"/.] Tolf yavcuoii ,[A.ifia. A/^ 

330. 'E;<%1- t3S O M H P o r 

T(Sv vwj cwft^t vjiXctAvov liipfoov oifjitpl ^n^ifjJ^S'^v 
Tai a-e ji^ti m^e/j^v \^\oifji voi 'rruZat^ 'A^ic^r, 

TvT^iv ccTTo -ro^' vg&JVj co5 X,' o^oc rTOjaiv e)(5t<r©* 
Tv(jl€ov S"' ct^^i mvpUjj evac ^^ofJ^j cJ^ccycuyivTiSy 

3 40 0<pQjc Si' dv^cüv iTT'm^oin oS^i an ' 

3 45 T^^wr oJot' a.y)p)\ fß^er 'IA^'ö o*' ctbA« «xf >?> 
A«j/»J5 iir^vi^vfcc nx^^ n^dfJigio ^pYi<n * 
ToTcn c^' 'Aprlulup 'mmvvfjS^i^ rip^ d^p^^v^ 

350 AgJr' a^r', 'Apyeilw 'Exivlw ^ oclvfJiff.^' dfi! cwtJ 
AwojL»^ 'A'ayfl(J'>!OTj' dy^v * viw S"' opyuet, rri<^ Multi quidem mortui funt comaiU«5 

Achivi. 
Quorum nunc fanguinem atrum pul- 

chre-fiuenti in Scamandro 
Diffudit acer Mars, animarqüe ad or- 

cum delcendcrunt : 
Itaque te oportet pugnatn quide» 

pnma luce mtermittere Achivorum» 
Nos vero congregati curribus adve- 

hemus huc cadavera 
Bobus & muljs : & comburcmus 

ea 
Prope a navibus, ut oflk filiis quif- 

que ^ 

Domum ferat, quando rcvertamur iä 

patriam terram : 
Tumulum autem circa pyram uautn 

aggettä-terrä faciaraus cgreffi, 
Omnibuccommuneoi in campe : jux- 

ta autem ipfum xdificemus cito 
Turres altas, propugnaculum navi- 

umque & noßrum iplörum. 
In ipfis autem pertas faciamus bene 

coagmentatas, 

Ut per ipfas equeftris via fit : 

Exterius autem profundam fodiamus 
prope fofläm 

QuaBequos& viros prohibeat circiim- 

dudla, 
Ne quando ingraveJcat bellum Troia- 

norum fuperborum 
Itadixit. Omnes autem approbarunt 

pfincipes. 
Trojanorum item concio fafta eft Ilii 

in arce fummä, 
Trepida, turbulenta ante Priaini fe- 

res : 
His autem Antenor prudens incepit 

concionari, 
Audite me Trojani, ScDardani, & 

Socii, 
Ut dicam quae me animus in pe<ftori- 

bus juber. 
Ejaagite, Argivam Helenam Scopes 

cum ipfk 
Keddamus Atridis abducendas : nunc 

autem foederibus iidis 
Violatis puguamus : quare nihil utile 

nobis 
Autumo eif<${lum iri^ nifi fecerimus 

Ita. 530, ^EoKitfhLOiv.'^ 'Ecm.o§7nnv, 

331. 'Hol.] 'H^p^. 

33^. KvxJky}nfJ^.^2 ^"Ep' ay^^ap olnf^f). Kü- 

X>.tt jS, Ol t^P(«l, 

338. ETAeqp.] "Ef«^^, fvf^yfMj A<r(pJi' 

hHOJf, 

340. '1t^A««-i«. ] TlhttTHtty I^Tmv Ihct' 341. Tei<p^V'2 To^Äir«;^©- o^vff^ut. 

Ktf"Ä.j Iliejiewia\) loa Tioj T^C^yvf. 

343. 'Ew^eiiTM.] 'EmCofvt^yi. 

344. 'E-^wy«^.] 'S.vfr^Tihwn. 

34^. ^i7f1nx^ct.2 i:^,';fiA i^ ßofSofdivif^ ;) 

347. TliTnvßf>©r',-^ '2.a(p^a)f, Q.vii'ni: 
35'o. A<jCt' ä>«,] ToajjTvht. t^^>X»h\s. ' 
35'3.''ri'sfc^'p4£o(«^.J 'Avüry iAV /JIM pi^a- 

35-^. 'Enoy. I A I A A O S H. 2J9 

*' H «TO/ CV WS «'JTtyV Var aa tCtTO, r^iaiS* ccve^ nie (juidcm fic locutus refedit. lis 

^ , t 3 autem furrexit 

355 Al(^ AAllarcJy©^ 'EAgy»S -TTDOT« W^/JigiO, Nobilis Alexander Helenae maritus 

Os jUtj' a|M.(|€o/^J©< g-TTBa <7^eQfiey'Ta> 'W^cmiSbL^ ^\, 'P^""^ refpoudens verbis alatis 

AptIuiOO^ (TU jW^ GW er' g^) ^'-^ TCCcTt' auy>pS!j^>* Anteaor, tu qiiidem non Jana mihi 

Noiti & aliam fententiam meliorem 

häc excogitare : 
Si tamea vere )am hanc feriö di« 

eis, 
Certe jam tibi dii mentem ademe- 

runt ipfi. 
Ego vero Trojanos intcr cquüm-do- 

mitores dicam fententiam. 
Aperti autem profiteor, coejugera 

quidem nou reddam : 
Opcs verö quafcunquc «bduxi ex Argo 

ijoftram domum, El <f* eifoy S>j tVtov ^cto as'hS'ns dytp^eis, 
360 'E^a^jt h\ rot eTifTtc <3voi (ppipoA oöMo^j oivroi» 

KT»tft5t§c J^' ow' dyyJUßj c^"Ap^©. rfiJ^rsQpy ^^ 

Uayr In^'Aw (J^JUÄ/JCM, xi er' Oi)fpr5T)/ a^' ^öei^OI, Omnes volo dare, atqueetiamdemeo 

^*. "U «./>,,./ >,y;pr^ -v ., , , ahasadjungere. 

365 rlTOlOT/ CtfS «:?Tiyf JfCtT ap eCelo.TOiölJ^ CCJ'fjn nie qmdem fic locutus confedit. In- 

/ , J * , / r-. ter eos autem furrexit 

Aetpdc^/d>)5 n^aja(^ /i^c><2'lV jaW5t;üp a'ncP|an©<) Daidanides Priamus diis confiliarius 

CJ ^iy ev(p^V€ä}p ay)pv(7SilO Xj pjeTiei'm^ ^ QH'. 'P"« fapiens concionatus eil & 

KßKÄim U^jT^S;, XJ Adp^ikfOt) TiS"^ lQnX.VPpu Aiidite me Trojam', & Pardani, & 

w^^ » " ' c\ » » V / CS f/ ^ocii, 

<J(pp «^rzy TBO /X6 rJüugS C/Pi gr]^c<n iVeÄ^&t * Ut dicam quae meanirau» in pefton» 

370 IM tAü fJCfp öOP'Trov gAgcös JC/ ^g^TD»' &)5 TO'Tmp^* '^P) ^"™^ quidem coenamfumite per exer- 

IVoM (pvPigLJcilS fAWOTCcü^f Xj eT^rjnpjXTE g>^.<f(^* Et excubiarum mementgte, & vigi- 

Hcot&evS^ IJit/©« ITW )(p/AcM '^^ V'nctAy Mane autem Idseus eat cavas ad 

El^TrejW^ A<r^&S''ncr 'AyoiuAfJiVOrL ^ MgrgAo« Nuntiatum Atridis Agamemnoni &. 

MO.vTOT' AAs^av<yQpiOf TöftygJ^gtreOt^t, op6^e, Sententiam AlSxandri, cujus gratii 

375 Kot ä 'toJ^' «Wf/%icu -Trujapop Itt©-, cu x' er34Äacn 
TJccuaa:^ 'TrDÄejj^io dl/OT]^©^, etanm vS'ki)vs 

'Hs €(paö',o/ <^' a£^ tS ««%, 1i TtAvoVjvS'' ^&ovfo Sic disit. Uli autem ei maxime aufcul- 

~ ry A' '■' Jü' "-v T T\ (3 tätunt, & parucrunt, 

•JJfO ^op-TTDp gTTCjö «^pvlo i{^ q'^TOV OV TiXho^V* Cosnam dciode fumpfcruat per exer contentio exorta eft. 
Qnin & huncaddat prudenter fermo- 

nem, num velint 
Cefläre ä bello horrifbno, donec cada- 

vera 
Cotnbuflcrimus, poflei iterüm pugna» 

bimus, donec tatum 
Nos diriraat, detque alterutris vifto- 

riam. citum turmatim. 
Mane autem Idxns ivit cavas ad na- 
?es. 3^1. 'A7ro<p«f«.] 'ATtottüvoi, imxi'^ti. &c- 371. ^E^fip^Bi.'] rpM^OpHTE. 

371. "itw.] nof<^4^.. 

376. Avffyi^©'.'] Kctjwiip^,«, c/)Ä7rt< oi<«i>jaV. 
»täucif WX*^^ '*?(?*''? ®" 3 «ftitTKj «rJii'eL/TTOÄJMCxe^'roi'' 

377. Kmo^.] KH«fi^, yjij<ra^» 

383. npv- 240 O M H P O r 

'Hvooyl TlQjictiJidi rs ^ a,?\.P{gi Tpö^gs dyoivot 

Mü^D»' 'AÄe^civS'^io, iS €ipe^' rax,©- o^ctipg * 

KT77/<9t^ ju^oo-' 'AAef (J/JjJy©« y^^iÄYis ovi vfivatv 

390 'Hjco^o T^i'ZwJ^':^ w> -zs-g/iy «ifgM' ^croAgcözt^, 

Ov (pYimv S)x:7^v ' ri fMV Tpcoss ^ y^P[gP7VLj, 

*'^5 1(pa6 • 0/ J^' «£^ 'Twlv'ns dv-t/jj e'ßpovio aioo'WYi, 
400 Mi't' ap TiJ yt^' xJrii^r 'AAg|arJ^^»o ^^tOw, 

'\Qs g^aÖ'* -et (^'>a^ 'Tio.j'TiS 'Qnoi^v ijü A^icaVy 
' McDov dysiosztp^JOi AioyynS^i^ iTnroStL/j^io, 
40 5 KcM TOT ap' 'IJ^ioy 'ro-^a:g(pw Xf «wv 'Aja|wi/t*y&>j/3 

'AjM.(p) ^ yg}c^?OTr y^nm>xm}J^ an ju^ys/pw • Invenit autem in concionc Danach fa- 

mulos Martis, 
Navis ad puppim Agamemnonis : ille 

autem intereos 
Scans in mediis vocem cdidit vocalis 

praeco, 

Atridsque & alii bene-ocreati A- 
chivi, 

Juffit Priamufque & alii Troiani illu- 

ftres 
Dicere, fi quidem vobis gratiim & 

jucundumfit, 
Sententiam Alexandri, cujus graril 

contentio exorta eft : 
Opes quidem quaicunque Alexander 

cavis in navibus 
Adduxit Troiam, utinam ante peri- 

iflet, 
Omiies vult dare, & etiam de fuo a- 

lias adjungere : 
Virginalem autem uxoreni Menelai 

gloriofi 
Negat/^redditurum: fanceumTro- 

jani quidem hortantur. 
Quin & hunc juflerunt dicere fermo- 

nem, num velitis 
Cefläre ä bello horrifono, donec raor- 

tuos 
Cremaverimus, poftea iterüm pugna- 

bimus, donec fatum 
Nosdirimat, (fctque alterutris vifto- 

riam. 

Sic dixit : illi vero omnes obmutue- 

runt filentio. 
Taadem vero inter eos locutus eft pu- 

gnä-ftrenuus Diomedes, 
Ne quis nunc opes Alexandri acci- 

piat, 
Neque Helenam. Manifeftum etiam 

ei qui oihninoinfäns eft, 
Quöd jam Trojanis interitus extrema 

imminent. 
Sic dixit ; omnes autem acdamabant 

filii Achivorum, 
Sententiam admirati Diomedis e- 

quüm-domitoris, 
Atque tunc Idaeum allocutus eß rex 

Agamemnon, 
Idaee certe fententiam Achivorum 

iple audis, 
Quemadmodum tibi refpondent : mi- 
hi autem placet fic. 
Sed de mortuis cremandis nihil in- 

video : 
Non enim uUo modo parcendum cada- 

veribus mortuis 583. ripyV-vv,] "E^t^. Nm* <^^ 'Syei;^«,] 

384. 'Httv't«'] 'Avti t», riTrCvii. \~ 

401. Tvwrov.2 Tvaeigiov. (poMi^V' '4si Ji >u 

407. 'TTTBxe/yoi'Tsu.] 'Apti tS", o/mKexyoy^. OvTtoi ol 'A-^iMi-hiyisffJV- 'BTaetpJ^vet''} 'Etw- ?erx« 408- 'A/619/ cAe.] TLiei T vixfSv. KeLTzDcA" 
yj,7tt.K0J^V . M'iycufa.'] ^^ya. 

410. TlV' 410 415 I A I A A O 2 

"Op-uet ä Z^5<sw Ig^TcTöTr©-? 'mxns'Upiju 
A'v|/)ppoj' cT' IcJ^xji^j iQf) oroTi lAio;/ jpZw, 
Uoivns of/M'^ieSy '7ro'7iUf\J^oi oTT'mr <xv sÄ^i 

'Apyetoi cT lTF£^n9^p €ÜojB^(j(^if a/m vrjcau 
420 'Hoiftwyov pgx/Jas t a^[^, gTF^t 5 i^' ^^^-^« 

Ov£ßLvov hmvicav * oi J^' vvnov ^Mri^iaiv, 

'Am* ü J^tti W^oyiss ^4?ro ß^rcvv ouf^Toevnb 
^ocitpucc <Srpfj[^ ^ovmi ct^^otcov «mwci^v * 

'Ej/ 3 «TTVP/l 'G^'*''^^''^* ebctV «TTÖTl lA<0;' ip6W> * 

INgxf ö> 7rup:{^.'ini l'mvlujeov ct'^v^S^joi xrjyj • 
425 430 H. 241 

Eß, poftquam occubuerint, igne gra- 

tum officium fatere ocyäs. 
Foederis autem Jupiter eüo teßis alt j- 

tonans, maritus Junonis. 
Sic locutus , fceptrum fuftulit Omni- 
bus diis : 
Retro verö Idaeus ivit ad lliura ft- 

crara. 
Sedebant autem inconcione Trojani & 

Dardani, 
Omnes congregati,expe<^ntesquando 

veniret 
Idsus. nie autem venit & nuntium 

expofuit, 
Stans in mediis. Hi autem accingeban- 

tur perquam celeriter, 
Utrumq;diöjn«,fl//i ad cadaveraadvc- 

henda,alii rero ad lignandum, 
Argivi autem ex-altera-parte-bonis 

tranttris-infiruftis ä oavibus 
Propcrabant ut cadavera adveherent^ 

alii vero lignatum. 
Sol verö dein recens percutiebat radiis 

arva, 
3Ex leniter-fluente proftmdo Occa- 

no 
Coelum aftendens : illi verö occarre- 

bant fibi invicem. 
Tunc dignolcere difficile erat virum 

quemque : 
Sed aqua abluentes tabum faoguiao- 

lenrum 
Laclirymas calidas fgidentes curribus 

impof.ieruat : % 
Neque fmebat flere Priamus tnagnus : 

illi autem filemio 
Cadarera rogo cumulatim-impone- 

banr mcerentes corde : 
2l*0i cnm igne cremadent redierunt 

ad Ilium facram : 
Similiter auterflex-altera-parte ben^- 

ccreati Achivi 
Cadavera rogo cumulätim-impone- 

bant moerentcs corde : 
Siubm igne crematis redierunt ad ca- ' 

vas naveis. 
Cum verö nondum aurora, fed adhuc 
fublultris nox, 410. Ilu^f /x«X/on(MV.] A/a 77V£o?f^/Aiwtty. 

411. 'EelfATTOf.] MS>ÄA«f 4<''?af TTO/ai', J)x 

414. "Eätt).] 'Eng^^JJ-ro. AtHfJkfiayu.^ Ol 

417. 'Q.T^i^avTo.'] TlafiffAdiÄ^ovTv. 

418. MäQ'üA^iü.] 'Em^vKA. "Tahq, «a»p<s6- 

412. 'A;tJ^Äpp«TSo.]'H(Tüp[<>;s ^^ 'Sfäcof piovTVf, 
»(irr f«;' i^vi©-. 423 UvTlov.^ ^KTmvTaVi QmnvTtif^ 
424. A/Äj/vöJ'Äi ^KiTmi h."} At/öxoAöf V^" 
« V (fiecKexvHv. 

425'. Nl^cj/TSf.] NiVof7sf. B^'tbj'.] T3 ^«^ 

42^. ^Af^ui.^davlTiatifa^.'] Teui df^^eus iTri" 

429. 'Ev Q :7vei 'a5»Mffw7s<.] 'EfX'^fioa./jif 3 
TncJf TTvei. tkt' 'sst, )(^cm,v}if. 

435. 'Au<p/Avx.M yiif •] To K^Hf^ov AüyjJ^öfjTD 

T£J< OpS/lOl'. tot' *€57V, /Sä-"^? Of SjdO" "Z^Üf T Aü- 

^y, H^, czovetv' olovei ^v^(fai 77 oy, tb ^» 
y^-Jjyo;» ?^f, ccA^.' '677 OTtOTWtTfef. 

Hh 434. Tjf- 142 o M H p o r 

TrlfjL^i ccp dy.(p\ mjploj J6£/Tof e^^efo ?\g,Qi A^.\ctiv * 
43 J TüfJiCov cf'' ol{JL<p' cUjtÜu hoc 'TTDieov cI^ocycLyivns 

Tlvpyas ^ J'^j/wAöij eiXof vnuv 7? j^ au'^ * 
440 EtctocOh;' ^ ^ctGöctv g'txr'o^^Tcc^gpj' opufcV-J, 

445 Tord J^ (Lu/«3iyj' ^j3^ noj^cfbtwy croai^OöVj 

ZgcT Wti/Jj? pa TIS ^ ßoß'^ eyr oiireippvoL y^^ 
'Osns 'ir d^z^vAToiai voov ^ /otflij»/ c/ii-\^ 5 

Tei^i^ er<\^a!x,vio vicav u'C^, clfA,(pl q Ta(p^j/ 
45 o "H;\^^j/3 «(J^ ^€o7cn S^oülv Tth^rcis e^^f/.CoA 5 

^apü) AetoyAShvTi '7TV?dosvHJ^J d^hrtutnv^, 

455 '^Clm'TniovyocnyiM oopvS^yk^ ^ g(|'7res • 
"Am^ yj(y TIS T»To ^euv S^aie vor^f^^ 
'Osaio 'TTüT^v oc'foiv^Teßps x^SS"'^ "^ f^©- "^ * 
"Xqv S>j toz ?{A«©w egu] ocrov t 'i^w.S'vcc^ neos * Tum circa pyram kOm furrcxit ma- 

nus Achivorum : 
Tumulum autem circa eam.unum fe- 

cerunt egrefTi 
Omnibus communem extra campum : 

juxta a. ipfum murum aedificarunc 
Turresque altas, propügnaculum na- 

viumqne & ipforum : 
In ipiis autem portas feceruntbeni co- 

agmcntatas, 

Ut per illas equefh-is vi»eflef. 

Exterius autem profundam prope il- 

liim fonäm foderunt, 
Latam, magnam : vallos autem infixe- 

funt. 
Sicquidem laborabant comantes A- 

chivi : 
Cxterum dii apud Jovem ftdentes ful- 

gurum audorem 
Admirabundi fpedabantraagnum opus 

Achivorum aere-lorica forum : 
Eos inter loqui orfiis elt Neptunus 

concuflbr-terr«, 
Jupiter pater, ecquis eft- mortalium 

iiiper immenTam terram 
Qui poithac immortaiibus mentera & 

confilium fuwn dicct ? 
Non vides verö quöd comantes A- 

chivi 
Murum firuxerunt pro navibus, cir- 

cum autem fofläm 
Duxerunti neque diis dederunt incly- 

tas hecatombas ? 
Huius protedö gloria erit quacunque 

clifFunditur lux : 
Ejus autem oblivifcentur quem ego& 

Phoebus Apollo 
Heroi Laomedonti aedificavimus-circa- 

urbem malis exerciti. 
Hunc autem graviter indignatus ailo- 

cutus elt nubes-cogens Jupiter, 
Papae terraj-concuflor Iate-potens,quöd 

ita dixifti : 
Aliusaliquis deorumhoc reformidaf' 

fet cogitatum, 
Qui te raultö imbecillior manibusquc 

animisque : 
Tua imo tibi gloria erit quam-late 

difflinditurlux : 
Verum age cum retro comantes A~' 

chivi 
Abibunt cum navibus diledlam io p*-^ 

triam terram, 434. Twfx©-.] Tlwix^'Txi.y 7D7T. Ke<7cf.] "Ix- 
43 f. 'E^AyAybvjif.'] "E^w «sjey^jSrr??^. 

444. ©HctlfTt.] 'ES^toKTÜ, iQflUi/OÄ^O»'. 

447. 'Ei'i-4«.] Kuet«5/i^', ShTi^h^tiihaih'^yiv. 45:0. 'HAat^.] "EcTXÄvfÄi', ftJpvfeU'. 

4f3. UoKiKsttf^.'] Tlu) -rrohtv l^ei^cmfA'. 
'AÖAj'iflWTg.] KAKOTsa^am^ti, tiKtTnÄfra/Jn . Av- 
ims. 

45" J. ^Evvo<nyaute.2 ^eiav J^ juyay r y!w\ E«?>j 

459' "A^f«.] "Av- c/^'. 

4^3- 'A- I A I A A O X H. 

AiiTis {T' rii'oVa ^UiyLyduj ']^\Ji^^i7i v,^^\i'^-, 

46 5 AUÖO^TD if mÄi^^ TBT? AgfO Q gp^y 'A-^lMV * 

Naiig« cf^' c/K ArifJivoio 7roLps<^azLV oivov ayaozcf 

rioMat, TBOJ 'O^a^^gTJK«»' 'I«(70J'/^J Euj/«(^, 

Tcv p' ^Te^' 'T*vJH7n)'Aw "vizer' 'Iiiotj'/ cTDiju^ji ?\g.(av* 

470 Xft>£/fi cr"A'7ig'«cr»1ö-', AjCLlJJefJt.V0Vl1t)M.iViX<X.Cü^ 

"Ev^v oip QLvi^ovm t^^p^^^fJi^CfJVTii 'A;^<xioi, 

475 "AAAp/^'aJ'^^e^W^^- 'n'n3^r'n,,5^cr«i?'7a^A(i<?^. ^^oSÄä''^'^"^'"'^^^ 
AouV^MJfoJ Tpooes $i '>(^ ^öhiv vS' 'Ontt^^i * 

480 O/yor J^' d?t h'7sxiiü>v '^^^s ')^ov, {^<J^ Tis g-j^.w 
Og^i' -Tngtjv 'mß/Lv A«4*/ -vize^ju^jg/' K^viOi>vi, 24^ 

Murum difruptum , hunc quidem ia 

mare totum deniergito : 
Pofkä autem littus magnum arenä 

obtegito, 
üt ingens murus evanelcat Acliiro» 

rum. 
Sic illi quideta talia inter fe colloque- 

bantur : 
Occtditvero fol, abfblutumque eil o- 

pus Achivorum : 
Boves autem maifbabant pertentoria, 

& coenam iumebant. 
Naves autem e Lemno appuleraat 

vimim vehentes 
Multie t quas miferat lafooides £u« 

neus. 
Quem peperit Hypfipyle ex lafbne pa- 

(tore populorura. 
Seorsum autem Atridis, Agatuemnoni 

& Menelao, 
Dederat lafunides ducendas vini mille 

menfiiras. 
Inde vinum emebant comantes Achi- 

Alii quidem ere, alii autem (plendido 

ferro, 
Alii autem pelÜbus, alii verö ipHs bo« 

bus, Per-totam quidem uoftem dein co- 
mantes Ach'ivi 
Epulabantar, Troes vero per iirbem 

& (bcii : 
Pernox verd ipfis mala molicbatur 

providus Jupiter, 
Terribiiiter tonans : illos autem pal- 

lidujtimorcepit: 
Vinum autem ex poculis ia terram 

fimdebant, necuilus lultinuit 
Ante bibereqiiam libaflet prjepoten- 

ti Satumio. 
Pecubuerunt deinde, Sc fbmni donum 

ceperunt. 4^3 . 'A|«äA./Wm7*(.] ^K^OMlli^. 

467. N«gf cA' &K. AH/>wo/o<T«yi?a^.] A{)u.vioi, 

iTnvjii )^ ffvufxtlvilfjSfJoi r ivTvZdtt. Teuf 3 yJUJ- 

eU^lT Ai)flviaVy%K7Z7WV ^VCWJ iy.7n:fTeiVy ci^i 4"- ^ AaxMTaÄS'y} ht'Vecf.yai'üfjS^oii. 

471. Mi-*^.] <Shov. xi?Kiei fXiT^.'] 'Ht^/jOU'k 

^15/AvJ)Am<hKn.'] AkXo/j.TjOsvtd.] ric^s- 

47^. KTO774ft'r.3B^3r'^.XXß>e/i'.]iAf77 r,;)^Aö- 

481. A«-vJä/..] 'S.'Tsreicvu. 

48z. "Tttv» J^^v.2 Tliet(p^-^yßi} rvTnoy, Hh 2 Yno- (^44) 
'r n O' E X I ^ T K* X 'I A I A' A O X e. 

TOT OMHPOT 

P A T n. Z\ I A 2. ZBw K A r "A A A H. 

/A^ '©C^^S'W»c7Ti?cW7BV"H£5if, )2o«9«J' 7«<5 E;s^»le7y Äf f«7ai • dvA.^fifi)mv}av ''jr'Eh^tweoVf T<iL'- 

Ä/of ei'UHKav (p^v'n<ydi<nuy K^vAffiv eis 7- 'Td^ifMVj ßoti^nß-Knu 7^7? "Eaxhotj'. äAAä A/of g<ar' «w-mj 
■^Ifc<;'7rE//,\jÄP']©- ft€T' AzrHkriif \a!mgpi<p>iai . Keu 7i7i"EK7ti>f Ti^ttciov 7^" vim iJtAyet-yäv rii Tfaof, H €pyoi„ Jupiter verö deorum concionem ha- 

buit gaudens-fulminc 
Summo tit verticemulca-cacumina-ha- 

bentis Olympi : 
Ipfe quidem illi$concionabatur,dii ve- 

t6 fimul omnes auftultabanr, 
Audite mc omnesque dii omnesque 

deat, 
Ut dicam quaemcanimus inpedori- 

bus jubet. 
Ne qua igitur foemina dea hoc^ neque 

aliquis mas 
Tentet refcindere racum verbumilcd 

fimul omnes 
Aflentimiiii , ut celerrime perficiam 

hacc opera. H' f^fXATiKhSi ^hv.coi 'iyp hm r/H«f </l' ex, Ki.^eov. 
075 Q 7^ ian AVATzhui i<v? LtiavfJiCeJicci r MAt8 dlagvi- 

«-y^. 07? 7^ vvKTVi )L) ni^i^eti ^Äg-i/if^lA. d( In T&lj 
'Haj J^ ciJOi'0v"ll<h J\jcij\}'J.n, ot' gf^lA/oj/eJ- 
AnA«9«. K£?)'j>7;557A(^.] K£o;iö7c;' i(«Ä770f ^^(^«oa. 
y^oYJ>ii/M)Vi )C) Siajjy{)i. 'Atzc '^ x^ r avatt>kIiu 

^9tAf 7* «Af« >/jVo^J^Mf ify3]B4f. T«.7? 3 «mV »f 

♦57 ffuuA-nn^vi ^Ai Titiif^'Q- T h'o'pv. 'ExiS"- €57, y^7tt^f/^6(«^'©-. 

3..'Ax^7WT>i jcofV^H.] Tri AKpafeia.- JJo^vJU- 
^Jbf''] Hof^Ai AVATO.s-eii'i^y]©-, f^'^^o^i. 

8. AtA'/jipcrau.^ A/Äyi-v|/«, otVeTfe-vl^^. 

X2. O« I 

I IG 
I A I A A o s e. 

Ov <A' oiv lyay oimv.vAit^ -^(Sv l^?\^vnxu voriozc 
Auryi yjiv yc^vi epuimjix' ajUTin Ti ^^Äccosyh* 245 

Quemcunq; vero ego fcorsüm deorum 

velle intellexero 
Prot'cftum, ut vel Trojanis auxilium 

terat vel Danais, 
Sauciätus indecore redibit in Olym- 

pum, 
Aut ipfum correpnim projiciam in 

Tartarum tenebrofum, 
Procul valde, ubi protundiflimumfub 

terra eft barathrum, 
Terreaeque portas & xreum li- 

men, 
Tantum infra Orcum quantum coelum 

diftat a terra : 
Cognofcet deinde quanto fum deorum 

potentiiTimus omniurrl. 
Quin agite periculura-fkcite Dii, ut 

cognoftatis omnes : 

Catenä aureä de coelofufpensä, 

Omnes ex eä pendete dii omnesque 

dece. 
At non traxeritis de coelo in-ter- 

ram 
Jovem fummum conriliarium,ne quide 

fi valde raultfi labore-contendtritis: 
Verum quando jam & ego lubens vo- 

luero f rahere, 
Cumipsä terra' traxeroiplbque ma- 

ri: 
Catenam quidemdein circa, cacumen 

Olympi 
Alligavero : . üla verö fublimia omnia 

pependerint. i3."H^/v.]*HauJT6j'. ''Emcv.'] AaCav.TAfTzf,- 

?^i7nv }y Suy.fln Ae^^.'fiyo^swy *5 StA to iK-mv.- 
^.^04 ly Q^fif^/^^ ^ ^canro Tiavrm. Ol q to aitpcö- 
•J7^¥ fXi^Q- "^ o'iKü/ü^'tjf dTnJi^etVTv. 'Hi^ivra.'] 
Tcy ofxi^^äSij iy ay.oTUVov. . 

14. Thas.] riopp«» Ba^^v'.2 BaSvTttTcj'. Be- 
fi^ifQV.'] Beti©-. 

16' Tower Syfp'ä^' ÄJcTtft).} KctTöTttTaTK tf'- 

«T«. Tocr«ToJ' p]ai Toy tu^th^v A^i^,vcu T« a.- 
cT», oavvy ^^.vli. äUTti •n^yTii, Aia. q tbt» 

Vt). ToMtij^ €CSf 9' ÄiJ^«.] 'Q^ TA v^if.vtet Ttiet J'iet- 
gvifM-m t-)^i Ä^£5i ^'•X'^ vii^ihav i^To. aJösg^ /lii- 
Xe* ^^' (fojtvoßficov ' «T« xj ctOTO ^w5 fif ^tT«, ;^ 
a,<p <2<r« «f Tttp-ra^ji;/. A«Aoi/ 3, «f «Tfti Q^cu^i- 

if. KafTT?-©-.] VivvauoTxt]l^. l%i£^V« 
18, nHp«<w<i3*.] Xlü^.v h<i€in. i^y^y ßvhofÄ^Q- TO (ztr^yfjia. minvaas Sei^a/. 
Kcu Ol ^' Kjueidif KT&)< . c/ i5 (i,KKi)-)!)eimi, r »Ta/- 
«;/. 2«fM;' \^ »£p'.y66ei/ zps^uÄtroj'Ti^. ;^ tä i^- 

Ao/'sr«« S««f ^ !f yni, ai dv-nii. Mivni \£!sni^-)^\i- 
^.vo^zy.'\ rtaetwoy to 60, 

ii. Qu;c «V spüdw']'-] OJx. tfV eA;iü2nf7-5. 
iz.'''TOTi7ni'.] yikygüv ßAuihiA. M»}5zy£ö'..} 'I- 
<$woy 6f;^c7«^. ß)iK(LvKov. 

24. At;T« KAV yu»,"] 2iu) äüth ^h. ^u« 7^7; 

ÄJ'.OjpfflTIO/^. 'EfüJOif^.] 'EAjcüjw^. 

2f. 2«?f/jy /MV>wi''s'Z5"«7w.«]'Et'7rai9Ä0//MSi<5 ipaa? 
r^OfjLy^^v Atv'iTiiäajL (Mviif^^üVi xj thiMiwy ai 

ivoi i^lJT^Äf Tä TriVTA. Ol 3 yiT»fl7, TJWf 7m|/- 

T«;» 'Tso.jivi'^ ZiäCf, "vlsro TS^föj'^r«;' </^6f<f, 

XA^^<fittC9vlv T^l A. 'PMT^OJ/aVj 077 iKH ^' ^Sü- 

Anf « <54;'f • cy7ttü<Sa o £Jt r (paccp? to K^xTeiy. 
n«etp/of.] n£eiTo«t;i^o;'. 'H,^'ior, ^r «sfecp« 

z6. Ai):TMfiLw.2 A{]mt{.U, M6T«ö£^.j. MST^»- 

=7. n'sdv 346 O M H P O ^ 

' fl miTip YlfJtATipS K^VlS^V UTTCCTIE 'tLpCiOV'TZOV, 

Eu fi» >^ ^^ e<5 rj^fjd^ 010* cÖeV©- gvk ^^€ix(sv * 
3 5 Am' tjtoz rroXifJLü ßi cl(pe^ofxß\ ei (Tu ueÄ^u^^^ * 

'rijo/TreTM,, p^L/crgJiOTv gSftpvioij' y^^fjigoovn * Tandem vero interlocutaeli dea csfiis* 
oculis Minerra, 

Opater no(ier Saturaie fumme rc- 
gum, 
Bene & nos Icimus qu6d tibi potentia 
vinci-nekia : 

Attaraen Danaos liigemus bellico- 

los, 
Qui. jam inalo fato expkto perie- 

Verum enimvero bello quidem abfti- 
nebimus, fi tu jubes, 

Confilium vero Argivis ftiggeremus, 
quod proderit * 

Ut non omnes pereant irato te. 

Hanc autem fubridens allocutus eft 

nubes-cogens Jupiter, 
Eono efto anjmo Triton ia, dileda filia, 

neutiquam animo 
Lubenti loquor : volo autem tibi mi- 

tis efle. 
Sic tatus, fub curribus jmSos para* 

bat aeripedes equos 
Celeriter volautes, aureis iube co- 

mantes : • 

"KpuTüv <f[' aJbTOS eSU/je 'Z^ 'yeß'i * O^TD <^' Iptct^htw ^"'""^ zmcm ipfe induit circa cor- 
' ^ ^t^ /r (V^^wz-i-v« pus : accepit autem fcuticam 

Auream,rcite-fa<ftam, fuumque afcen- 
3 V I ditcurrum. 

4 5 Mdgi^iv cA,' gAaeU» • -TW cA,' G^ cOtOvn 'TreiEc&Zl^W ^V^ ?."te™ percaffit at inirent cur- 

' ^ ^ lum:ii autem non mviu volabant 

In medio inter terramque & coelutn 
fiellatum. Mixgi^ev cA,' gAaeu» * -tw cA' gitk caisvn . ' )ii V r '<' Vi.-\ 27. n«et r' eifA.'] Kau w?el«^. Aicttp'ifa t« 

'I^p«f, at/TTOTOj««)?. 

31. "^D. TWLTi^ M/xfeTsp?.] At "PstAvrouc^npa- 
vfl(r»< m',fMt,iv^07, lOxi 'Ad'hjeiv \k y.ova A/oj 

^^f . "I/^M^-. ] "O/cß/,^. ^O TT!/. ] "Ot/ 

'Oi/jt t'miuKrov.] ^OvK hjffuy^^tjviv. dvv- 

33. 'OAO(fii^«^OA.] At-arK^i*, ^tuy^fji^. 
34.OT7CV.] Mo^ff, r^pÄTDr- 'Ai'Ä^W''aj'75f.] 

3 f. 'A^s^o^ä.] TlüJJcröyJia,. 37. 'O^osaßfioto nolo."] 'Op^t^u}©- Qu. 

39. Te£7T!')^'«Ä.] 'J3//Hp©- ^^\ Tiiu TO TfHif 

KtjitKh ;äp « ^äo«'. 'O/ /s viÖTiepiy rhv m- 

Cvnf. 

40. ng5>^jf^] TaiK (p^vnncäf, Z)J)A^(n' 
öf.^TrJ cvvo'iKa. MvMojutu.'] Afc^«. "Hot©-, ] 

41. T/Ti/wsTc.] 'Tm(,*'j>yg7&r^p(MÄ77. >m<- 

!««(£. X<^yjl>'7n)crg.] 27Tf«07rDc/kf. ■ - " 

42. 'ClyjjTJvm.'] "ÜKUTnTU^:, 'nt-^i,''rVr*.%^, 
'Tfi^vrx?. -Cj^^oX/jt©?. 'E9«pa(77.] KSjt«wV,9*€^ 

43. XpvcnsV t/l' Äyrof €cA«^gf.] 'Ai'tt r , p^^üsrrf/ 
yjjV Ix. T»eAe7B, }y «'astb. * 'I^c&a!«;.] Mä- 

46. MsojTf^'f.T MSTwfy.»^-»'» ;^ ^■»j'. 0"^, 

cO' «tfcf ©-. 

47. rio- I A I A A o s e. 
o. : 

Tlacv^'n^t • [df^ativ 0%^'' ^(^'^v'- K5=-/tf«^ 
2m<ü p' eCxP{f)r jiivai eiw cf[' lip^? ^ jW/fei^ß' oiv^cSv 

0(pe^ I«. neos ni/ x^ af^el^ le^v rjuöp. 247 

Idamautera venit fütitibus-irriguam» 

inatrem fcrarum, 
^<i C/argarüm,ubi ei ager facer altare-^ 

qiieodoratum: 
Ibiequos ititit pater hominuiH«}ue de- 

ümque, 
Solu tos curru, caligincm autem mul- 

tam circiiniiiidir. 
Ipie autein in verticibus fedit gloriä 

ciulrans, 
Infpiciens Troumque tirbem & naves 

Achivonim. 
Jcntaculiirn autem fumpferuntcoman- 

tcs Achivi 
Raptim per tentoria,,ftatiin autein 

po(t id armabantur. 
Trojani vero cx-altera-parte per ur- 

beni armabantur 
Päuciores : parati tarnen animo eti- 

am fic pugnä contendcre 
Neceflitate dura, proque liberis & 

pro uxoribus. 
Omnts autem apcriebantur portae, & 

forasruebant copiae, 
Peditesqueequitesqu^ : raultus autem 

tumultiis coorcus efh 
Hi aurem cum jam in locum unum 

congredientes convcneranr, 
Commiltrunc icuta unäque haftas, & 

robora virorum 
^reis-thoracibus-indutoruip : clypei 

vcrö nmbonibus-muniti 
Appropinquabant invicem: multusau- 

tem tumultus eft coortus : 
Tum verö fimul ejulatus & jaiflan- 

tia erat virorura, 
Perdentiumque & pereuntium : flue- 

bat autem langu ine terra. 
Quamdiu quidera terapus matutinum . 

erat & crclcebat läcra dies, 
Tamdiu valde iitVosque tela attinge- 
— baat, cadebatque populus : 
Quum vero lol medium coe.lum con- 
icenderat, 48. retp^öfif.] To aV-fWTile^o;/ TM? "lJV><. "^H-- 

H Ann f^^Ttttpog^f T« C4' Tüii atöfxAcnv rjfJ^ T^i' 
yofic^y^s T«< >v«jp//Ä4Mf sa?y^H?. Kai )<) h 5ä- 

jo. 'He£9i.]'Ao,ytcr»iM'j 0x67:1?. *K*7*re%«^£.] 
J6. riöW^'TSfo/.] 'OA/^'rcpo/. Keci »fV] J^ai f8. 'ß/JVujuTa.] ^Avi4yvmi]o> '.E,jc«A'1^k^7?'] 
. <?o, "Em.} T3j/ dvr'ov. Swjtovjii.'} Suju^p^o- 

(M^O/ 0//». 

66. "'p^^ fi^ ««f riy.'] Nlu;> to Iw^^'o^,- 
''^Tei^f^ %ai y.i(niiJ.Ct'cti. 'Ae^stTo i«foy jT- 

j 57^', e«J » 04« '^'0 ÜhiQ' 7"«f »aS^jt: 

dJ^.'E77r t^s o M H p o r 

KoU TOT? ^ fJj^UJ^«- '^ntrrp BTlTüUfVe «7C0-^J"Ttt * 

Ai p. 'A^^v io^pes ^ P^ov\ 7röAt»^oT«p*i 

7 5 AüTo's J^' C^ "IS>J5 fJUlysiÄ' gKTXZ-Tre, ShjOfJ^JOV Q 

EvÖ ar' 'Icfbju^Xs n^ fjlfJLv^v^ «<^' 'AyayJfJivcüV^ 
Ovn Sb' A'iowns /u^gT^, i^QstmvvTBs "Apn^ • 
8 o Ngjwp (^ oi©- eiJXfAve Teplx/jL(^y Zp^ 'A^io^v, 

O^f ^£$t;j' iTTTTüLo TTctprio^a/i acmifJi^ve Tumvcrö aurcas patcr attoÜit lan- 

ces : ' 

Impofuit autem duo fata longum-fo- 

mnum-adferentis mortis, 
Trounique equütn-domitorum& Achi- 

vorum aere-loricatorum : 
Sullinuit a. medias preheoiäs, & incli- 

nata eft fatalisdies Achivorum. 
Achivorum quidem fata in terri al- 

tnä 
Confidebant, Troum vcro, ad cdelum 

latum fubiata-erant. 
IpJe autem ex Ida magnüm tonabat, 

ardens autem 
Mifit hilgur in exercitutn Achirorum : 

ilii autem confpicati 
Obßupuerunt, & omnes paHidus tiraor 

cepit. 
Tum vero nee Idomeneus aufuseft 

manere, nee Agamemnon, 
Neque duo Ajaces manferunt, famuli 

Martis : 
Neftor autem (blus manfit Gerenius, 

curtos Achivorum, 
Minimc volens, fed equus debilitatus 

erat quem percuflcrat fagittl 
Nobilis Alexander, Helenae vir pul- 

chrae-comas. 
Summo in vertice, ubi primi criaes 

equorunt 
Cranio innalcuntur, maximö rero le- 

thalise{t/(?cj«. 
Dolore-correptus a.erigebat-Ie-in-pe- 

des,telum e.in cerebrü penetraverat: 
Coflturbabat autem equos, volutans fe 

circa canthos : 
Dum fenex equi lora abfcindc- 

bat 
Gladio infurgens , interim Heftoris 

veloces equi Aiyi 'j T T A/of J)Ävoietv. 

70. 'Ta.vi\}v^y^©'.'\ MeiKfoKoifji^v. «, MK^y 

Äff 0I/77S77«}' 7ia.^kyCv]@- . 

73. Kwf«?.] Nu«, fun^j. 

^■Aifd-iv.'\ "Hf-^Mfl-«;/, lwiä^Qtioa.V3 * eivljJiy- 

7f."E)tTO77iBr.] ^E)nv'm(nv,k^foyv<n. Aeuoyii- 
Vtv aiKas.l Tb n^o^Sfiov )y ju^-wu/cf Tivp. ö* 3, 

77. QÄu.Cy)^.'] 'E^65J?i«yH^,l(?c^i}9M<^. XA©- 

78. OüX, £TAH.] OüÄ 6Xcy7?p»0«V,Kp(^\523-4^J^"e. 

79. MfcSTÄi;.] ^'EuHVstv. Xu'iitaf. 

80. OlQ:,2 Moj'^-. Ovf©-.:] *uAÄf. 

81. O ii 77 i Kau.'] Ojp/ Iküota yveifJ^yf. i ß<i?^^. (juov. 

lJii§@-n7V, ^KlvJhjJovoy. 

85". 'AviTtttKTo.^ ^Avi^^fturiSrn, ivnhctTz. Bfc- 
A©- J^'.] 'Af77T?, ßihQ- "yif. Av."] "EJV, y^ 

85. YivKivJifj^©- '5%) ;n«A;tö.] rigelt 'tiJ ff-ZcAi- 

riTAfjSfiHfifMivTVl.^/ATnTlftViV.'] 'ATTiM'^i. Ah- 

riv Avi"^. avfjudvHtf. Aia, jS tk ATjinyMi riw ■ 

tJ etiojaf. 'E777 3 T? r4» AuTVuUhv]^ tv ffuwn- 

yfMt, i<fi/\.a(ny, 

88. 'Aiarof.] *Op|t^, t^/iavöj', 

89. 'A;'' H9 Vcnerunt per turbam-infcquentiüin, 

audacem aarigara fcrentes 
Hcdorem : atque tum fenex vitam 

perdidilTet 
Nifi illico animadvertiflet pugnä ftre- 

nuus Dioniedes : 
Horrendamautem clamavit, excitans 

Ulyftem, 

NobiliTiime Laertiade folertia-polleas 

Ulyde, 
Quo ru^is tergis obverfis velut ignar 

vus, in turbä ? 
Nequistibitugientitergo haflam in- 

figat : 

Quin mane ut ä feae propellamus tru- 
cem virum. I A I A A O 2 9. 

n»} f^y^s fX^ vcSto, ß(}^cay JC9^>tp5 «.'j ov ofMÄoj 5 

"eis €(pXT\ ecr'lc7aXööS'7rüAü'7^Ct5<5^©^'OJb(?j-,^?3 SiVdixü.Atnonexaudivitpatiensno 

'AMa '»S^m'^gj/ mjl^^ ^ r)ioM ^A^cl^v» "° 

1 00 Sta ä c&g^'cS-' 'iTT'TTwv NjjAjjlaJko ^eP'^©'> 
Kai jüuv 9&)»')7(72W g^rea wfg^gj'^ 'S^crivSbiy 

Sti 5 ^^'w AeAt;3> ^Äe^r^v $i cre yoQßts o'Tizt^et • 

Ö'5 Am' «>'' efjJ^o^üv "^Criaioy o(pß$i, 'ij^tjcu 
Otoi Tpmoi "iTT'mi^ 'fh<ptij3^oi 'mSioio 

Ovs m^r d'üT AiVeictv eP^gyJw fm<^Qß. (pcCoto^ I Verum raptim-prasterüt cavas ad na- 

ves Achivorum. 
Tydidesautemfolus licet] exiflens pri- 

mis pugnatoribus mixtus eft : 
Stetitque ante equos Ncleid« fe- 

nis, 

Et iprumeditä voce verbis alatis allo- 

cutus c{{-, 
O fenex, certe valde jam te juvenes 

premunt beliatores : 
Tua autem vis folutaeft, gravisque te 

feneftaperfequitur: 
Debilis autem tibi famulus, legnesque 

tibi equi : ^ 

Verum age meoscurrus aicende, ut 

videas 
Qaales Troii equi, periti per-cam- 

pum 
Rapide valde huc & illuc infequi & 

tugere, 

QuosnuperabiEnea cepi artifice fu- 
gandi hoßes. 

Hosquidemf«(7* farauli curent : hos 
vero nos 91. 'O^w.] "O^ka?. "Oyo^'ihetCiv dvn ^p- 

57. OvJ[" iotijciitnv.-] OuJi riKaaiv. 'E^nTV^ 
ffatvKinfei^y Jithictv K^iü^^'^a-iT n^u©-, ^J*- 

99' AuTü'f '^ iäv.'} KfiMa^ (MV^ av. ;^7rtt.] Nee/ xd^ATmvvct m><i(ju<^. 

105. SWÖ^^J« aU^.] 'EfHcö^'rMji C« w^- 

m^f, JtjTOfti^. Xif^eTToy.] Käxo»', c/ViySf . 'O- 

/»«(«.] Käto^K efta;c«j QuuiKOJJvi. 
^104. 'HTTScAwOf.] 'Aohl'M?, fi ^7?;^©-. olo- 

lof. 'E7nCn<no.'] ^E'is-iCn^, 

107. Kg^/TTVÄ.] K^ATiväi, TJt^af. ^iCi^.l 

loS. Ovid'w'' Alveiav iKo^diM.^ Ovf Aiveind-' 
li HO. 'I3v- ajo O M H P O T 

HO *r^$ßffiv e(p iTT'TroShifJigmv iötuyojuVj c^gpt. Xj Ejctw/) Trojanos In equüm domitofcs diriga- 
raus, ut & Heftor 

Sciat an & mea haiia infaaiat in ma-> 

nibus. 

ic dixi 

Geren ^.. 

Neftoreas quidempolleä equasfamuli 

curabant 
Portes Sthenelusquc & Eurymcdon 

virtntis-amans : 
Hi autcm ambo Diomedis currus af- 

Xderunt. 
r autem in manus fumpfu habc- 
j ,^^ nasmiro-artificiotadVas: 

Hunc autetn refta irrucntem telo pc- ^'liTTmv hl e^v'-nx,^ /3aAg g^^Q* 'Jx^ K^^«^ * 

'n^yJ-TTU^fes • 'T« <K CWr^ AU^ -vl^r^' Ti \^^ TT. tiitTvdeifilius: 
Et ab noc equidem aberravit fed aurigam fkmulum 
Filiunn magnanimi Thebasi Enio- 

peum, 
Equorum habenas tenentem, percuflij 

peftus juxta mammam : 
Decidit autem de curribus, retrocefle- 

runt autem ejus equi 
Veloces : hujus autena ibi fbluta eft a- 

nimaque roburque. 
Heftorem autem gravis dolor operuit 

animum proptcr aurigam : 
Huncquidem deinde fivit,tametfido- 
, . _ lens fbdalis gratiäf 

K«^ • c/l' hlo^p y^^'n^ %es^cw), ^S^' ^p ^'n SÄ/J JTc^^f";,'|^?,,irdi3tiS*" '^ 

Equi defiderarunt reftorcm. flatim e- 

nim invenit 
Iphjtidem Archeptolemum andacem, 

quem tunc equos 
Peaibus-vcloces aftenderc-fccit, dedit 

autem ei habenas in manus. 
Tum vero ingens-clades fuiflet , & 

exitiaiia facinora edira fuiflent : 
Et condufi fliiflent-ut-in-llabulo TrO' 

jani in llium ceu api, 
Nifi cito animadvertiflet pater homf» 

namque deumque : 
Tonarn autem grariter,enuiit candeos 

fulmen, 
Ante equos autem Diomedis dejecitin- 

terram, 125 Kcu VV TU CVH^e^V "K^ "lÄlOV WTl OCpPSSy 

Ei uvt ad o^v vonai »Tiajrip ccyS^odv i? rjscJV li ' jiMj ap o^u vorjoi ^m.\r\p clvo^u 
BQpvmuBi^ if a£^ Sivovy d(p7]x! ecpymm, MQsi^vvovy 

KxS'Si «rg^'^' /TT^TTÜl/ AlOfmSil^ 7]K€ X'^H'^^^^ 110, 'l^yofjSfJ."] 'EV kiÄWÄI/ 6A.Äwi)«<M%). 

"OiPÖt 1^ "Ex-Ttsp amvui'2 "OTTUf xs« "EKttof 

111. El 3^ iflOV jifV fJU&Vi'^-'] 'E/JP^tS tfJlJ^Y 

113. Nsfcfia;.] T*f?Nfc5üf©-. 

114. 'AjATwyaf.] 'O ÄjÄTTwyT^ «fopelo», «jBjr 

119. 'AfCt/O^TSJ'.] ^ATliTV^V» 

114. TIvV^O nee4e;(^Av4ir) imiTnnv, 11^. Mfcfls^j».] 'E*»»!«, $J^ia)Mj^, i^nTH, 

127. AXi,3Ä^.] 'Ei^<ftHf ^Y- 'S,nfJiAv-n>fßi.-\ Tk 

119. 'Ewi^Mtf?!'.] 'EwCttüeu «TreijjffS, 

130. Aoiylf,'] "OAsSpO-. 'A^';^Ä.] Ile^V« 

131. 2w)öi<35f.] 'ßf Hf <ntwv ^cjtTtxAe^ffw. 
Snxflf eAbopj)^ Clor« isuxof Tiiäv' a/TTOT, i'sa.- I A I A A O S 

135 A«j/)i ä t^l ^P'^ i^eiü Jig^oiJ^oio • 

1 40 'H « yipoooyt^s oti ok Aios v^ Ittst ocÄtcri 5 

Ntw; ja yi T8TÄ) K^y/^S ZdUf xcTcT©« o'-^rcc^« 

!N Ott ^^ orctTToi ^ <:7Bfc^"TC0 i}«^ j' hJ) IA9^eS^v eetmts • 

150 "Ü^^TTOt' CCTTHJAliiT^ * TOT? ^^i ^»'0* OUp«CC. ^OiV» 

'A>i\' 8 'meicrov^ Tpa^es 3^ A«f «J^iwj/gff, Tcrribills autem fltmtna «orta eft 

lülphuris ardentis : 
Eteaui territi corruerunt-prac-mct« 

fuo currubus. 
Neftoris autem e manibus fugerunt 

haben« miro-artificio-fadÄ : 
, Timuit autem ille animo, Diomedem- 
[^ • queallocutus di, 

Tydide, age jam in fugam dirigc fo- 

lidos-ungulis cquos. 
An non fentis quod a Jorc noa fetjuj- 

tur viftoria i 
Nunc enim huic Saturnios Jupiter 

gloriam pnebet 
Hodie, poiteä rurfus etiam nobis, fi 

volucrit, 
Dabit : homo enim nequaqaäm Joris 

mentem impedferit, 
Ne quidem fortiSimus, quoniam loa- 

g^ potcntiflimus eft, 
Hnic autem relpondit deiade pugt» 

{{^renuus Dicxnedes, 
Profedo h«G omnia (enex re(fte dt- 

xifti: 
Sed ille gravis dolor cor & animum 

incedit. 
Hedor enim aliqnando dicet, inter 

Trojanos concionans, 
Tydides ä me fugatus & recepit ad 

naves : 
Sicaliquaado gloriabitur : tunc mihi 

dchiftat latüm terra. 

Huic autem refpondit delnde Gere- 

niusequcsNeftor, 
Hei mini Tydei fili beUicofi quod ita 

dixifti. 
Etfi enim te Heöor ignavum & im- 

bellem dixerit, 
Tamcn non credent Trojani & Dar- 

danidae, 
Et Trojanornm -utores magnanimo- 

rum clypcatorum, 
Quarum inpulveres deiecifti juvenes 
maritos. 

'asdes^(f>mricfsue (pvycL<A: eTfccm fj^^w^iTTTriis ^^'„^^S^q'i^^"^"'" '''"'' ^^^^^^^ 

Av^S dv IW'VUQV • ^ Tpais IE ^ "EjcTWO R^^ in turbam-fugieBtium : in eos 

A.n^ vre/ r autem Trojanique & Hedor 

'H^i^ <&vamcnYi ßeÄecx, gDvoevj^ ^o Hp» ^«? .damore ingenti tela triftia fun- dcbant. ^i;;':^)A 135 I 0JHa.^ 0«». n£?3"XH7?iOV 0, >l*£^tUl8. 

■U TilffCä. 

139. ^'oQovJ\' 'i^.'\ E<« ^y^Zoti^ 'iXÄX/Vg. 

140. 'AA>i».] Nlujj äihi^nffti, i^ßon^A. 

141. '0^^«.J risezTrq/«, Tntfk^. 

143. 'E/füÄTOtTD.] Kätk^j), KgjcrntTw«. *?*- 

^d/yif. * 

149. ^o^^(j^Q-.J Aiaxfi^Q-) ^^yiy» otÜ JV cv^iy d{ kv liieivoifi OuJi' ri'Zfeif^tieny oL' 
fAZTi. ^ ^ of>yn(, d{ cjf TW, 'His-«A« KAKet' 
vQ- aiAVTiCiov 7:ü?^ifM^eiv'Ev^J^' i\<i)<n^. To- 
te ytAi yÄvoi hü^tiA'^äv-'y^es'n^v ^voi(ju. "O 

156. Tä«»'.] '^üj't/;'»;'. BÄA£f.] KAjiC^if. 

Ij8. 'Ay' iöV^uÖK.} Katw t3 ^)»9©*. 

li i i<?o, *T^Vl* i'-^i O M H P O T 

165 nupyüv riix/eTi^v '^Q-noiM^ ö^ yjjjau^^gui 

"170 T^s <f[ ocp' d'w IS)xjCf}v opicüv y.ru'Tre fjL/nms'm 'Z^Sy 

■ Eit^nop Si Tpaeacnv 6xs}ihe'Tü^ l^g-v^Qpv aücTa?, 

Tpo^es^ i^ Aviuoi, :^ AoipS^otdf^fic/L^mxjf, 
'Avepss l?H (pi?i9h fJ(.vnaa,<^^ q SreQjtS'©^ dAxns, 
175 TivacrxM cf[* cti fJigi tÄf^(^p(t)y ^TivAiai K^ncop 

'AQ>^^p\ vhvoatoQß'f T» cT' ö jU^©i dfJiQv epv^et * 
'^It'TTüi $i psoc rnx>(p^v '^st^^peov'JtLf oputLiiw* Super cum vero altüm elamavit In- 

gens pugnä-expedite-cicns HcÄor, 
Tydide, prse oeteris quidera te hono- 

rabant Danai pernices equites 
Sedeque caraibusque, Sc plenis pocu« 

lis : 
At nunc tc ignominiä afficient : mu- 

lieris enim limilis es: 
Abi in malam rem timida puella : at 

non cedente me 
Turres noftras confcendes, neque mu- 

liercs 
Abducesinnaribus, priüs tibi fatum 
dabo. 

Sic dixit. Tydides autem bifkriam an- 
xie-cogitavit, 
Equofque convertere, & contra pug- 

nare. 
Ter quidem cogitavit mcnte & ani- 

mo : 
Ter verö ab Idaeis montibus intonuit 

providus Jupiter, 
Signum darc Trojanis,pugnaB alternan- 

tem viftoriam. 
Heftor autem Trojanos hortabatur, 
alte vociferatus, 

Trojani, & Lycii, & Dardani comi- 
nüs pugnantes, 
Viri eltote amici, mementote autem 

impetuofas fortitudinis. 
Sentio autem quöd mihi lubens annuit 

Saturnius 
Viftor iam &. magnam gloriam, at 
Danais exitium. - 

Stulti, qui hos muros ftruxerunt 
Infirmos, contemnendos, hi autem 

non robur meum arcebunt : 
Equi vero facile fofläm tranfilient 

quam foderunt. 
Verum quando jam.naves ad ca^ras 

pervenero, I S6. nd^f TB/ iftUfXCVA Mau,"] II^<r\tl7lfiOV 79 

Kg'Ktu) ^fx^f^Uu Jiäatä. 

fwi/. KTv'yny.^ "Hj^obk, iC^vratn, 

I7l. T/^V.3 Uofi^V. 'ETE£^AxiÄ.] 'E- 
173. Af;)(tf^yj}7ru.2 ^v^J&jj }^ U rT Qy- 

178. 'AC?^nx&^'^ 'Afl^p«. OuJ'ivoaa^.'] 

(MV. Aaetmi. 'Epuf«.] Kä-S-s^« , ^^'- 

179. 'Pfcflt.] 'Pet/Wj IvVJOKaf. 'T'J^!^§iov^.2 

181. M;'»)' mtffVffML7iHjai. "E-STHTw To, ocTe «/« roJ'i, 

1^1. Tjef.] ^lB.-nßa>v. 

i^i/'E^'*'.] n^pSeTeiot, yjt.St</))ct,.nAe*o/f .]ne- 

154. -"Epp5 y^Kti yy.U^n.']- ibtifVy d^vrif 
T« o(fi^rtÄ/oi» x,op«. Ei^cii'7<^.] 'T7ro;;^6»fncw'7üf, 2 I A I A A O S 

UvviiJi9(7twn TIS l'zzr(J'7» mj^ps ^''ioio 'ßfASw, 

'Am' ^(poi^fpreiTov >^ cG7(^'(JfeiDri o(p£^ Aa^wju^J 
AJ^'pa'za-' «/^^ÜV Azopi^©^ iTT'mSbcfj^iOy 

"^il 'TTDTTOi-^EKJ'OOT^a/', OUpUcdsy«, , ö& yü CTO/ /K^ ©. ^n Memoria aliqua tum ignis ardentis 

elto, 
üt igne naves incendam, interficiam 

autem & ipfbs 
Argivos apud' naves, attonitos in fu- 

mo, 
Sic fatiis, equos adhortatus cft, di- 

xitque, 
Xantheque, & tu Podarge, & Aethon, 

Lampeque ^enerofe, 
Nunc mihi ahmentorum pr«mia-re- 

pendite, quae permulta _ 
Andromache filia magnanioii Eetio- 

nis 
Vobis prioribus fuave triticum ap- 

pofuir, 
Vino etiam immilio ad bibendutn 

quandocanque aniraus jtiberet, 
Quäna mihi, qui ei virginalis mari- 

tusglorior efle. 
Verum infequimini & feflinatc, ut ca- 

piamus 
Clypeum NeRoreum cujus rlunc fama 

ad coehim pervenit, 
Totumaureura efle, manubriaque & 

ipfum : 
At ab humeris Diomedis equQm-dc»- 

mitoris, 
Affabre-fadum thoracecn, quem Vul- 

canus elaboravit fabricans. 
Si haec ceperimus, fperaverim me A- 

chivos 
Hac ipsä node naves conlccndere-co- 

avlurum vcloces. 
Sic dixit glorians: indignata aureoi 

efl veneranda Juno ; 
Copcuffit fe. autem in foho, tremc« 

fecitque magnum Olympum : 
Et Neptunum magnum deum coram. 

allocuta tft, 

Eheu Terrse .q«iaflätor> late-potens, 

ne tibi quidem igi. Uvi^fioavv».'] 'TOT/WH(r/;. 
• 181. 'Hyz-ay««^.] ^EiJL'OfrtaWj )fgjj(m. 

"fTFTmV. NoMTioj' Qj ov'ofju/lct y^eiAi Sciv^v, K), 

*AM.' i(pof/^reiTTiv, 

lfi6. }Ho[juJtaj.'] ^'EmfAxHeW, ^^<ifeiot,v. 'A- 

188. Tlug;;/.] KetSW. 'STi'nVyiv'JoZ^ y^-vi^v- 
?7jcto<-''E0«>t«.}ne!f49nyv«5 rfrc^kCi^i. Mäxi^^m.] 

189. Olv'ov T lyrui^,<m<rct nsiüv ore ^/xoj ip2. 'Aowt/lf Nsroflicü.] Aviiv r Nirog^f.. tk,' 
fonJi'af. OüTw )<) e^wJ'70 TBK Trep;?«^/!', »^ o^t*" 

196. 'ESXTretjtt^.] 'l^^Tnazufju civ. . 

197. AoTipv^.^AuTyirrivvKTi' 'E'^Ctterifj^^ 
^EmCnveu tto/hou.- 

I98i Ng^cnjcTEf.] 'E^ÄJ'XMflVj «P?<^ «?' ot^ 

199. 2«£^7oO '^'-^''"^Mj eTa£^,;)(fl»}. 'EAfcA/^ 
201. 'Evfv^vif'J Ms>*Atcy SWiAfjuv 'i' 

loa,. Oao-<. ^^ O M H P o r 

205 Erttl^ ^ap x' «r&^-^/|ut^5 00T31 AiV^ÄO""" afi^' 

'Hja€a< TB5 aMB5, l-zjrtlri -ttdAü (pefnams ^r, 
Tfl^j/ <A,' ocrov c/K vYicSp am <7wpyii T»(pp©^ hpf^, 
215 Ei^jw^'w^', «A« 5^ rSo« drooAojft^ Apm 

Kou yu v/ev €<Dfr}Cfiy mvQ/. -mhicü rwots ei'c73ttf 

El /W/*j ^^ 9j)g<7i S"«»' ' AyuyAiJLVQVi miryicL^ ^f^ 

AuTtS 'TTOl'TrVVcm.V'Tl, .^0W5 OtfUJUeij A^^Sffr 
220 Bj7 cA' I^VoU /55^ 11 ;tAl<7ICM 3^ VJICt« A^Ü^Vy 

riop(pvpeoP fxiycL (poip^ '^')^v ov ^g/t 'Tiu^iri, 
H p' c^ |Ut/gojaT<w gcTKg, ycyavi}^ etfJiCpoTtfeüai, Pereuntium Danaorum mllerelcit in 

pr««)rdiis animus > 
Hi autam tibi HelioeiKiue & iEgas do- 

na ferunt 
Multague & elegantia : tu Tcro ipfis 

cupiasvifloriara. 
Nam fi velimus, ^otquot Danais faa- 

tores 
Trojanos repellere, & coercere late- 

fonantem Jovem, 
lllic fane tunc triUaretur fedeos Iblus 
in Ida. 
Hanc valde indignatus aUocutus eft 
rex Tcrrx- qualiä tor, 
Juao in-dicendo-audax, qualem hunc 

fcrmoaem dixifH > 
Non ego velim cum Jotc Saturniopu- 

gnare 
Nosalios» quoniatn longe potentiffi- 
museft. 
Sic hi quidem talia inter fe iavicetn 

loqucbantur : 
lUorü a. quaatü i nav. munitionisfoflk 

comple(flebatur-ä-caeteris-divifura, 
Repletum erat pariter cquisq-, & viris 

clypeatis 
CoaAis io angußum, cogebat vero re- 

loci par Marti 
He(ftor Priamides, quando ei J«piter 

gloriam dedit. 
Etquidem concrcoiafiet igne ardenti 

naves aequales 
um in przcordia poHiifiet Agamera- 

noniveneranda Juno, 
P^r fe _Audiose-ag^nti, ocyiis incitare 

Achivos. 
Perrexit aatem irc ad tentoriaquc & 

naves Achivorum, 
Furpuream magnam pallfm tenoas 

manu rpouflä. 
Stetitautei^xin Mlyffis ingenti navi ni- 

Quae in medio erat, utvoxexaudiri 
poflet in utramque partem, 203. ^EKIkUjJ T6, ^ 'A/)äV.] IloÄWf U- 

viiffa. 

lo^. XAeiivizi.'] 'EwTspTT«, nJidt,.' "S-v Jiffipifff 

Tninavv '^ vIkUu. 

Zum, T AlÄ. 

207. 'Angt^^^o/jo."] AvrniTv, 
20^. 'A:^oi^f .] 'At^omt*. h Tt^ Afc>«v •S-f?'.- 
0«*. '^'E.viot''^Jk<Titoi AVAyvi!>ffK\i<nv3 iJ'' ^j ^- 

?p®- 'icp'p.'] * 'H ^LUJTttf/s TviewTti Ist. "O- 

;|ü ^ 7» rei^vi cm liiv ivi'p^v, 'feJJAMpKio tk 

«P^Ak. "A^^WJ • "0(75»- « 7«?p©- Ä^;);« T? Tf<- '^msAjjfftJTO. 'E^etp-)?«.] 'ATS;;^e^^s. *H^!f;/, 

214. nAjjS«»'.] *'''E5!Ah96?. * 'E^Hpw'öiff. 
iif. ElKofj^wv.'] XwjA^oi^ofjS^ay. Eja«.] 

ii7. K>jAeft>.] KcwfiKOj JiATTvpa, 

21^. no/7rVÜ(w]l.] 'Epcp^WJTÄl'TT. 

/7a;^«(i.] Ilop^t/p»»' i/uÄvov f^Tu^feiet^iTiu 
ßAffihoigj i^'S^T» cyp^pft»< iäuurov ernf^veu Tx>7g 

222. MSJÄ^WT«.] yiiydhi}. Hä^to x»7i&-. 

Z23. 'E;/ ffgojttT«.] 'Ep TW (ü(7zo]ÄTii> li'zta, 
"EcTx?;/.] '''Kr, •ü2r«f;;^«. V ty-iv'i^^ .^ Bo*r. 

227. A/«- I I A I A Ä O 2 e. 

230 *'A5 OTTOT CV AvfJiVüJ VAViOLV^ii r\y)^OL(^^ 

OJ jä SVj 'TTim <P>j/jm 'JtoV t^j^^iMga ßcafjjv 

"240 'Am' ^' crai^ iSofi^y cTw^V J^ p)£;i «x.>!a j 
'II]«^©« T^ihjj ourei^ov ü^ccP^mtb^ai, 

Mr?(f' »Too Tpcd'göoriKect <f^'|ütvae&$ 'A^:{«/Bf , Et ad Ajacis teotorium felamo- 

nü, 
£t ad AchilliSf qui extremi naves x* 

quales 
Subduxerant , vinute freti Sc roborc 

manuum : 
Voeiferatus adt€m eft altä'vocc, Da- 

naos inclanrans, 
Proh pudor Argivi,turt)ia pfobrajfor« 

mä tantüm admirabiles : 
Quo abierunt gloriationes, cum pro- 

titebamur nos efle fortiflimos, 
Qaas olim inLemao vana jadantes 

dicebatis, 
Goraedentescaf-nesaiultasboum capi- 

ta-alte-ferentium, 
Bii}eates aatera» corotatos ti- 

no? 
Trojanorum adverfus ceatumque du- 

centofque quenque veßrutn 
Staturum in pugnä : nunc autem ne u< 

ni quidem «quales lumus , 
Hedori, qui idok naves incendet igne 

ardenti. , , 

Jupiter pater, annc ulluiii prxpoten- 

tium regum 
Tali clade afflixifH, & eummagnäglo- 

riä privalH ? 
Et tarnen nego unquatn tuum perpul' 

chrumaltare 
^ave raultis-tranf^ris-inftruftä prae- 

terlifle quü huc malo-fato^venirem. 
Sed in omnibiis boum adi^em & fe- 

mora combulTi, 
Cupiens Trojarp bene-munitam excin- 

«dere. 
At Jupiter hoc faltem mihiperficc Vo- 
tum : 
W7jipfos faltem permitte effugere & : 

evadere, 
NeqneficäTrojahis finas interlmi A- 

chivos. 
Sic dixit. Hujus autem pater mifer» - 

tus eft lacrymantis. 
Annuitveroei exercitum Iklvum fore,, 

neque periturum. JL. « )i!F*.l ' i. i»N 127. A/ct-JBjäu'ffJOf/.] ä.ici<PiiKoy,'idify^A)(4iSDV. 
in. am'ifycp. / , 

ct(. 'O ylf Kay©-, TtoTe oc A»i/>tyw lv.axj^- 
'H>pe5r'<t<3ie.] 'E\iyi7i. a^t/df min iv Aö^6) 

231. "'E^V7ii'2 'E«5/ont;.. 'Opi.^Äftfw^wy,] '232. ^^<ßt^(pias, ] nA.Mf«fj T^-sr©" 

233. 'AkG' iy^rov.^ "AvTiTj yj-iivoMTilK^Tiv. 
. 134. S-niff?^.] MA^(n^, E»(m)0.] 'Ifffj^. 
235'. 'Ec/'35»«<n=/.] Käjüctw. * i/^-asöMfTW.*' 

i^VTWV TM S\JVAIÄH. 

237. ''AÄ(rä;.i "EfA*4<V. 

238. Teo;/.] To^fl-oy. 

239. "Eopftjj'.] ^ETn(p^£^.v Tm^ß^üfjo^©-» 

243. Aü78\y /«"ays.] 'HiWÄ^etüTtff. 'AAv^cu.3 
'ExKx7fflU. 

245. 'OXOtfÜg^-TO.] KAT^K^KnV, «AiJJff?. 

24^. Nc^cT?!/.] 'Ttr^^to, ecnifMWg. 

147. . Ts- Statim vero a<juflä mifit ceptJflimfi-au- 

gurium-facientcm ex volucribus, 
Hinnulum tenentern unguibus, fobo» 

lern cervae velocis : 
Juxta autem Jovis altare per^ulchrurn 

dejecit hinnuluta, 
Ubi Panomphaw Jovi facrificabantA- 

chivi. 
Hi autem poftquam vidcrunt quöd a 

Jove veniflet avis, 
Alacrius in Trojanos erumpebant, rc- 

cordabanturque pugnae. 
Tum nemo ex Danais licet multi ef- 

fent 
Gloriatus eft Tydidemante agitade ve- 

loces equos, 
Exträque foflkm egiffe > & contra pu- 

gnäfle : S5i5 O M H p o r 

Ol cT asZv €i^v o't' ap' d« 'Aioi ^Äv<&vv opvih 
Evö üTis ^zif!^'np(^ AoLvxaiv '7ni}?^.oop ^t^ eovTwy 

255 Toc(ppv r ^ehoiau^, ^c^'ocvTiCiop fj{c/i^<m3^' 

Am« ctdAü /mepT^ Tpcamy gAgy civS'pa, 'HopvcrUu ^^^ ^°"g^ primus Trojanorum interc' 

-cv/ »A ' c -\ / 5 v cf "^^^ virum armatom 

^QßCd'ugvtoWj AyiP^QP • p, (pvyOLS^ itPecmv ITTTTHS^ Phradmonidem Agelaum: is quidem 
«^~ .1 «Y p\ ' -Y f ' t^' ~> in-higam verterat equos, 

i &) 5 JWÄlaspgl'rJHy'n, lJJc\cc<fptvCt) Ov ShoU "^f gy, Uli autem converfo, dorlo haftaroia- 

Humeros inter, perque pcftora e- 

Decidit autem de curribus, (önitumq; 

dederunt arma fuper ipfüm. 
Hunc autem poft Atridae, AgamemnoB 

& Menelaus : 
Hos autem p(l Ajaces impetuofam fn- 

duti fortitudinem : 
Hos autem poft idomeßeus, & arrai- 

gerldomenei 
Meriones , par Marti homici- 

dae: 
Hos autem poft Eurypylus Euatmonis 
„ r' V "v «J- ci / /> ' praeclarus filius. 

Tg()x/)©4 cT g/|/aT©*7jA'^ •OTCAiV'TOJ'a locctllTCMyWJ'* Teucer autem nonus vcnit renitentes 

' ' arcustendens: 

St« cT' oip w' A'i<tvJ(^ adwe'i T€'?\^(jjoviaSko, Stemque fub Ajacis fcuto Telamo- 

'^j/B'-Ai^c« p, Wßf g<pg/3gi/ ca>c©., cuu'^p ly ^<^^ '^iltS^rveSheros'""' '^^^^ i- 260 Hg^-TJBc/i O^O^eoVy dßSX'^yiOS $i T^^' B'Vr (W7^, 

265 T^OKn S" i'UT EvfVTwX^EvoufJigvi^ dy^os ijos. 147. TihHOTtlTtV .2 "Htb/ fAyiTOVy M Ij'TEA.W 

ev(ji.Ha, (peuvovja,. S^TiKi^x/^Tf-iDv . AfcjtTiö ^j 

X^ T A/Of 'fpZ<TlV T ASTCC ')'}<"' «3^*'* '«V TE T» 

^r, ÄAM94f . ; 

248. Ns^gff.] 'E^a^K 'ffJv^fJM. 

2JO. riÄfo/!/.?«««.] Udm (ftfiiJ-ni >^ y^nJi' 
vQ- * cuiio xj Jh-meX'* '0^.ipri 5S, « ^'atxXw- 

2"J2. ©O^^PV.] ^A^ä^fMJ^. 

2f4. EufÄTD.] 'E^f^WJ^MOTTC, e(A«9j)j *g®»s- 
7«.* TlctpÖ^^j«^.] "E'lWJSe^idTEV ^,«1'. 

25:7. ^^J'f^yiJUij.'^ i^,S'fcov@- •m^ctce, 'A- B, MgT« 3 r,«?^*, MSTWTlfeAs. A«AOy 077 Kc/^f 

»52. * TolaiJ^^ feV.] 'Eot -ntmA. y^^'z^ 
,w©-3^77vi, «y 277^©-j «77r/. "£0 y) ä/Tii «tS 

2<f4. 'ATttXoM^^-'Evy^J«.] noASfMX*«,Ty©- 

P«y.] 'Er]«i'«J', 'ihKjuv, 

268. 'T7ii^i(pcpiy,2 "E^w cwt3 t» T<jtrxf « i- 

2^^. n«- aj7 

Clrcumfpiciens, pofteaquam aliquetn 

jaculatus in turbä 
Vulneraverat,ille quidem ibi delapfus 

animam amittebat, 
Ipfe verö retro fe recipicns, puer tan- 

quam ad matrera fubmittebat fc 
Ad Ajacena : ille verö eum Icuto tege- 

bat fplendido. 
Tum quem primum Trojanorup i«- 

tertecit Teucer eximius? I A I A A o s e. 

'270 Bg^Aw«], |ä dUüSi <mmv ^ .Sv^V oAgöJFj', 

Eis AiAvG' • ife n>uv (TOX^i' JCpu-^otOTcg (paeij/^. 
"Ej'.^a. tiVä rnr^Tüv T^cavlM TgJjtp©* cl(MJf^v *-, 

Kou TloÄvauii.isvBüfj 'A^-TTOCoyct, ^ M.iXdviir'mv^ 
Tov $i l^v yß.^crsv ocvcc^ dvS^tSv 'Ayxfji^fJivuvy 

KcM ers vo<%v 'Zt^ ecvmx, "H^fMomiTO |) oy; oiact) * 
■285 ToV ^ Tvi-^'S' loV^ lüxAaws ^^W(7TJr, 
^ * 2ol cA,' gyw c^gj>g&>, («5 )^ TiTEAgo-f^JOJ/ gja/, 

'lA/ö c^a-^W^ou eux-iiju^of '^oAi'g.Sepr, 
npwT<i; TOI itAeT gjui ^uffecCmov ov ^ß/t ^!7zy> 
2po "H «rei-TTOtf^', rg ^'<w "itt'w^s a/iToi<7iv o')^<Ppiv^ Dastoraque, Chromiumque, & deo-pa- 

rem Lycophontem, 
Et Polyaemonidem Hamopaonem, & 

Melanippum, 
Omnes alium-fuper-aliura dejecit in 

terram almam. 
£um autem confpicatus laetatus eft rex 

virorum Agamemnon, 
Arcu t forti Trojanorum perdentem 

phalangas : 
Stetit autem ad eum profeflus, & ip- 

fum allocutus efl;, 
Teucer carum caput,Telamonie prin- 

ceps populorum, 
Jaculare hc, fi forte quid lumen Da- 
nais fias, 
Patrique tuo Tclamoni, qui educavit 

parvulum exiftentem, 
Et te fpurium licet exiftentem üudio- 

se-aluit fuä in domo : 
Hunc etiamfi procul abfit in glonam 

aicendere-fec. 
Tibi autem cgo edico,ut & perfe(flum 

erit, . 

Si mihi dederit Jupiter iEgiochus & 

Minerva 
Ilii evertere bene-aedificatam ur- 

bem, 
Primo tibi poft me praemium-honora- 

rium inmanu'ponam, 
Vel tripodem,vel duos equos cum ipfis 

currubus, fMt wexav, 'E777*p7>f. ''H, dvTi tk, 'ETrtvvtt 

271. AUÖX.€V.] 'E'7ri,f6i']Of \!^H9^H. 

272,. Kfu^AtT/tsi/.] "Ey^i/7^«. 
" 281. Yioifief.vi Xetäy.'j 3A<nh<^ "oyKccy, 

284. K«ti Qi vo^v tSp eovTte.] 'H^^jan?, 

mVi >y iSfiiyjiv cwTriv y^-^^-i T^Act^c/, «f (^u- 
^c. 'fl< «V et/TTO Tp«ii'»t)f yuvcuy^i 75^(06^7« t 
rr'ovov, >y 7ir>ima.v7^<; vMi-ov. 'Tdiy^ol j«p ol TüKbya viay. 'E^rnn-nu'o Tmi 'J^ A-mvmv 2- 

Ji <fAf/^y T8TO f^ Vi) 'Sr^i eue^ViWi c/)<* To tto.- 
^, Toli TlAKcUoli 'eöO" K£C(.rvV' 'EVfXÜV jS 78\J 

voö»; <?57ffDf TDK yy»aioti' "AWvwf 7?j « :^ aJp^- 
[^K6)]©- 'Um'ov^y di}^A ßAffiKii. "Et; ;^ ctv^«- 
^«f ef£)ur t?t' «fJf^i <pA(^y ov t» Af>ir» >y 
TKf yviWiss "Cz^iC^i. KofAayaTO.'] ^ETnyaheiex^ 
h^ioxnv M^ yvntnov. 

i8j. EJxXh'j)? c/Tn^How;'.] Ao^i)i^CnvAfmii' 
y\azv. 

289. TlfiiaiSri'iov.'] HfZcßeloVi dejf^oy, Aef« |j 

^90. TeitroJbc.^ AiCttTt, 'i^VTVt, Avrotpv- 
sif rsrhS'a:. 'AMTolfftV o^<r^tti.'J 2tui ttTj aj- 25? o M H p o r 

Tov (T' a^TUjOKJ^ojw^os 7rcpoi(p6ävHTeJ'x,^sdfJAJf^v, 
^O'Tfiw^s • tf fji^ Tni 007} SUfjc^fMs y^ cra^gsr, 
'Ex. tS S^ m^Qiai Ife^JjW^J©^. af J^o« ovax^ • 
Tlccvns <A' oj' ^^V Tni^ev dpm^dnv axCtic^v * 

"ExTiip©« aVTJxpu, ^<^««j/ ^ f igiD .St/^'s • 
Kct| Ty jn^ f a(paj(^9' • «A' apuüfj^vec Top^v^(t>vec 
'TiQV emi YlQjLcifJtgio kJ) 5»if8©< /SaAgj/ /« • 
(Tov p' c^ A<(7u'pir^i/ oTTvojt^yJJ Tivje f/^iwo, 
305 K«^ri Ka^iav«^, ^'/t>ta< lix^ot r3t>iöj •) 

Keipsrai /3^,^op^« vorny^ai n lioLQjLvi^aiv * 
'n« l7f£^<r ^,a^<7g )(5tpw -TiviAwx/i ßapvuui^vy, 

310 "ExTOjJ®. avTixpi), ß<^g(|i/ (5^' I /gio ^^'^^ 

'Am' 0^ >§ tbS' a/;8J>7E' 'a9J>g(7i^))Ag>' qS 'A-ttoMwj» • 
'Am' 'Apj^wfoAg^j/ ^Qß.mw "Exiop©. ^j/f o^at 
'Igju^oy 'TTöAg^V^ ^aAg gij'G©* <ro^' K^C°'' * Vel mullerem quae tectm eundem le# 

«flumafcendar. 
Hunc verö refpondens allocutus eft 

Teurer ex imius, 
Atrida illuftriffime, cur me propetaa» 

tem & ipfam 
Incitas? nequeenim quantum in me 

Cc(Ib,fed ex quo Ilium versus repuli- 

musipfbs, 
Exeojam lägittis exceptos viros in« > 

terncio : 
O<flojatn ernifl longos-hamos-haben- 

tes fagittas, 
Omnes autera in corpore fixas lünt 

bcllicofbrum juvenum : 
Hunc vero nequeopercutere caoem ra« 

bidum. 
Dixit, & aliam fagittam k nervo 

mißt 
Hedorem contra, percutere autem 

ipfum cupiebat animus : 
Et abeo quidem aberravit: fed exi» 

mium Gorgythionem 
Filiumfortem percuffit Priami adpe« 

Aus fägittä : 
(Quem ao M^rcu compreflä peperit 

mater, 
Pukhra Caßianira 1 corpc»'e Cmilis 

deabus :) 
Papaver autem veluti in-alteram-par* 

tem caput inflexit, quod in horto 
fru^ gravatum humoreque rer^ 

no: 
Sic in aUeram>partem inclioavit caput 

caflide gravatum. 
Teucer vero aliam fagittam i nervo > 

miCt 
Hedorem contra, percutere autem ip- 

füm cupiebat animus. 
Sed etiam tuuc aberravit: avertit enini 

ApoUo: 
Sed Archeptolemumaudacem He£lo* 

ris aurigam 
Kuentem ad pugnam percuiSt in pe* 

dore juxta mammam : Z9$, IS.'^i-^Jh/jet.'} 'Eear»cAtJC07tt. 

29J. 'QOK/Wfiflt.] 'ATSWOTt^Ä. ^ 

297-TeufvyKä2(iva4.'] UttK^^.i 3^ o^eiagyivtd- 
298. Uvy^iv.J 'Evi7xiy})£' 'Apiti'ÄoW.] Ho- 

2.^9. AüKmTwfjt.] McM'/wc/Vj xt/w&cAf. 

300. "I«V{^«;/.] 'B(pi«, 'imy.'Triv. 

301. "lgTO.3 U^t^llHTOy apfM. 

304. AiffVfMiosj'.] 'At;^ A!iciifm('mKias, 'O- 
30^. M«;a»p<A' «(?.] 'Q.( yi.nw)y. 'Otjot©- ivl Kn'zr^.') "Hto/ ro m. (/^ tSt t«. '^^ytTJdJn^ 
1/ |ia (Sf fx^KjUf l7i§affi TtJ^n ßdhiv. MTcJ/Set- 
^(«Vm A.H'zy« pHj«Ä. ;^ '£57 fu^o^ Avn p«fta7©-, 
Kä'p« /SÄA{j'.]'AmxX/pi.r Ki^et\tiv. "Hr hi k»- 

307. Bez-a-o^'«. ] * ^Of^u^n. * Bet^o^tf 

7tU, K2j ßofÜTOi, Kai »ä «f T/PSf «ttoit 
Bfll/»»^'«. Kepj^JJTÄt >Äp T>» fMTOX» «fTI pH- 

313. /lt(«Si«;oK.] 'Offiäv1<t. 1 A l A ^ O X 

3 I 5 'A)Mi7n)(J^5 • tS (^' (w^ Kv^ -^^ ti f^u©^ 7?. 
CfüTOß^ a^ cuvov a^s mv\{^ai (poeyoA wio^ioi 

Itttttuv r\vi thciVt o S" ap <?»% d'm^aip dx^azu * 

T>i p' g^' Ji Wc^^oStol ßocÄSv A/6^ o^tfi^ogy'n. 

3 3 5 ''A4 <f^^ cOKus TpwW, 'OAü>^©. c^ H4i@, ^j^p^y^ 
yx,'rTwp^S^'ci^^rnicnMe, <^vei ßhii^Jcalvm, Decidit autcm deeurrubus, retroceffe- 

runrqueejusequi 
Veloces: hujusveroibifoJutaeftani- 

maque roburque. 
Hedoris autem gravis dolor contexit 

mentem ob aurigam. 
Hunc tarnen pdlea reliquit ttliüs li- 
cet fbdalis gratiä : 
Cebrionem autem juflit fratrem propc 

exittentem 
Equorum habenas capere. Hie autem 

non immorigerus-t-iiit ut audivit : 
Ipk autem de curru in humum deilliit 

coUucenti, 
Horribiliter vociferaas : & läxum pre- 

hendit manu. 
Perrexit autem reflä itiTeucrum, ac 

ferireipfum animus jubebat : 
nie quidem phareträ exemerat ama- 

ram fagittam, 
Pofueratq; ad nervum. lUum vero pu- 

gnam-expedite-ciens Heftor 
Retro ducentem nervum ad humerum, 

ubi jugulum dirimit 
Cermem peftusque, maxime autem 

lethalis locus eft : 
Ea-parte in fe ardentem percuffit lapi- 

de alpero. 
Rupit autem ei nervum : obtorpuit 

autem manus ad junduram ; 
Conftititque in gcnua lapfus, arcus ve- 
ro ejus excidit de manu. 
Ajax autem non neglexit fratrem col- 

lapfam, 
Sed accurrens protexit, & ei fcutum 

praetendit. 
Hunc quidem poftea fubeuntes duo 

chari focii, 
Mecifteus Echii filius & nobilis Ala- 

ßor, 
Naves ad cavas portarunt graviterge- 

mentem. 
Rurfus autem in Trojanis Olympius a* 

nimos cxcitavit» 
li autem redä ad foflämprofiindam re- 

pulerunt Achivos. 
Heftor autem inter primos ibat,forti- 

tudineoculos-truces-circumferens, 
üt vero cum aliquis canis aprum fyl- 

veftrem vel leonem 
Attingit a tergo, pedibus velocibus fre- ' 

tus. I 314. T'^m^.J 'T'nrc^f^^. 
Si6. nvKAn.2 2l«j6^.y, i^Kv^c, 
320. ©0?«.] KÄTt^cAtCT!;/. 

e^vMüK^ii.l K*1«xx«'f. 'A7R,lp5.<.] 'A.!r«'pr«. 
318. NÄfÄWj^p.] '^vÄfKy\aiv, SAt/'Ö«. 331- TliexCti,2 TlietiCru 

Kk i 340. Ao- 26o O M H p o r 

Av^p zwei ^J^ T? ffKo?iS'7Wis 3^ ratpßpv eCvotcv^ 

An|<3t (J^' 'A^jucxäIw Imoc ^i^ivla, vo^oriUiSk, 

355 'AvS^^s hoi pi'mri ' q jij^t/ygTa/ cyöxgT 0Lv€x,'rwS 
"Ex.'Twp TI^oLfjj.S'mf j^ ^ J(5t)(5(i flTDMa go^^. 

360 'AMo. -TZrtTTip OU^'5 (ppgOI p^Vg^ G3X «jaGJtOT, Coxasflue clunesque convertentcmque 
/> obfervat : 

Sic Heftor perfcquebaturcomantes A- 
chivos, 

Scmper.occidens poftremum miemque'. 

hl verofugiebant, 
Sed poftquam perque vallos & fofläm 

tranfierant 
Fugientes, multi autem dojMti funt 

Trojanorum fub manibus, 
Hi quidem jam apud naves continc- 

bantur manentcs, 
Invicemque hortantes, & omnibus 

diis 
Manus attoUentes, alt» voce preca- 

bantur unufquifque. 
Heftor vero undiq-,circumagebat puU 

chras-jubas- habentes equos, 
Gorgonis oculos Habens & hominum- 

perniciei Mart is. 
Hos autera confpicata, milerta cft dea 

Candida ulnis Juno, 
Statim autem Minervam verbis alatiS 

allocuta cft, 
Eheu ^iochi Jovis filia, non jam 

nos 
Pereuntes Danaos curabimus extremo 

fältem in eorum cafu ? 
^i jam malo iäto expleto peric- 

rint 
Viri unius impetu : ille autem fiirit 

non ampljus tolerabiliter 
Hedor Priamides, & jam mala rault« 

fecit. "^ 

Hanc autera viciflim allocuta eft dea 

caefiis-oculis Minerva, 
Et omnino hie quidem fortitudinem a- 

nimamque perdidiflet, 
Manibus Ai^ivorum perditus in patria 

terra : 
Sed pater illemeusmente ftirit non 

xüoky 
Dmus, fcmper iniqnus mei animi im* 

petus impediens. 
Necquicquam horum recordatur,quöd 

ei valde fiepe filium 340, AOX.<i'«.] 'ETTTTWf«, 

341. "ß/sTÄ^i. ] Käto-jst/v icTiftiju, %fcTe- 

344. AOjmV.] * 'EcAfcAMlf .* Ä^'JipiÖH^. • 

34jr, 'EfHTUOPTTJ.] KATfip^yTB. 

346. KsxXo^M^o/.] ''Eyuhdy'at^ot. 

348. 'A/w?i/'j^5?'«?)Ä-] Htl/JetX^ ckAi^piftlo. 

349. To^yv{oy.fMi,T^ */t?"'0 rop^'77)7©"' ''H 
'rTo^yo nnri r y/uiK^y. H o</«t/Ä, AtTJ r op- 

3P.Nai.] 'H/lXHf. Ko/J'M M eßÄA6X.7©-. Aö- Ä« of Swf ;(^ ««77Ä77XW« :if(ä(nas. 'Eeiv q^ *!»«/>,* 
<w v Tö y, w^M^ ;;^ «/« j>. OüX.i77 yai'. ] Kai rd i^- 

35:3. K£>CÄ(/V»(7B/I8ct.] AvTmavyJßtti (pcpwvf/SifJ, 
'Tfaxtoy.3 'E^ü's^'pK. 
354. OIto*'.]. Mo£;j^. 
3r5'. 'P/V«.] T? (fop^. 'AySÄTWf..] ,'Af*- 

3j8. Kai Ai[tü»T9J j«.} Kai AtÄf ?7cr. 

3^1. ^;^TA/^.]. "Nwj^^-pmf *eiptf(AiäP* 
'AKiSf."] 'A(J^'mKoiy aJ'/k©-. 'E^' (jSfj'tay 

3^3. 2«- 365 I A I A A O 2 

"Hit»* JLc yKalidvji »c^s vß^tvöv * eui^p IfjA X^s 

EüTB utv eis d'iShLo 'TTi/Aap'rtt.o 'ropB'7rgjM.'v|/ey 
'E^ 'Epg^Xs af ovra scoüct ?b'5^« 'Ai'Jkp, 

3.70 Nm2icA,' efx« (w^ 5^7*<j> ©gTicT©- c/l' e^lwvai /SyAafj 

Aiooropi^JW TifJLVou] 'A^?Aria irloÄi'Trop^v * 
"E5U/ i^^j/ ot' av cw>TE (piÄUfj T AacvitcoTnSbi ei'orYi» 

'EiivmYlQ/.oiiJ$io'7mi'is'nspv^zt\oX^ Ejcraup 
rw,^)i7^5 'syiop<pav&aa dvoi TrfoAg/^/o ^(pu^s * 
'''H Ti« >^ Tpuuv y{$pf€i x.iJUüctA nS^ oicovbs 
5.80 Amj^^^ oapMO^y 'TTBcmv ^ yyjuOTi/ 'A^^cSv, e. 26X 

preflum fcrvavi Euryfthei labori- 

bus. 
Certe is quidetn flebat ad ccelum : (ed 

me Jupiter 
Huic auiiliaturam de coelo demi< 

fit. 
At fi ego haec fciviflem mente pru- 

denti, 
Cum eutn ad orcum validas-portas- 

habentem mifit 
ExErebo dudurum canem horrendi 

Plutonis, 
Non utique efFugiflet Stygii aquae pro» 

funda fluenta. 
Nuncautem me quidem odit, Theti- 

dis vero pertecit confilia, «, 

Ctuae ei genua ofculata d\, & prehcn- 

dit manu barbam, 
Supplicans ut honoraret Achillem ur» 

pium-everforem : 
Erit tarnen cum iterum diledlafn 

Glaucopida dicet. 
Quin tu quidem nunc nobis- appara 

lölidos-ungulis equos, 
Dum ego ingreilä Jovis domum JE' 

giochi,. ... 

Armis ad bellum armer, ut vide- 

am^ 
" An nobi.s Priami fiiius pugnam-f xpc- 

dite-ciens Hedor . 

laetabitur, apparentibus per belli fe- 

mitas : 
Certe aliquis & Trojanorum fatnra- 

bitcanes & aUtes 
Pinguedine & carnibus, ftratus ad na- 

ves Achivorura. o.:ji <&?«$, r 'A?>««J' ßA(Tihic<}fiT ImiTai'jjovIQ' 'H^- 
-. 16$. 'AtwM^mö-«^.] 'E^ÄBfiiff-»^, ^OM^Va- 

ffi.'} SuwfiTtuf, t) 'mKpeus. TleL^.r nr^mv. 
3<f7. EtTri l^V-'] 'Omri eiviiv. UvKapTno.'] 'I- 

tJ^, fjunJiva. 'iarr>q>i(pmtJ^&'^^- . ^" , 

368,, 'E§ 'EjVC(^f;] 'E;^ TB spi^«f, If^, 
03toT»f. ''Es? 3 ^e^ T« Teifit<*P» TO'Jr©-. 'Kwj* 
'Aießco.] Tov Ki^Ctpov. Tihiäivlav '^ 7» 'H- 

J'S^fjSfiQ- Ev^vä<£i liv Tg r Aj j«'« ßoaxttfjUTay 

TOJ/ KtcCcpOK c/f Ö^</^K KOfA^HV. lU^ 5 KT©- 7J>H5 

^' Kwjuv yji(pAKA(iTriv o.^^-v J" ^^o/lQ-. Mi h^av 
%v ^ffiT^v a.:pnij>eu, n^ös T^« Eti^XTZüi'eJf 'E- 
hd/aivAy ßiiho/jSf©- fxvf\%jjcu. "^Hv ^it'-^ov Ti- 
voli 75T5 //VWeöj. </)' ^'cS^) HuAt« Ä«TOf l^Of. ;^ 

<®^:)S}woiJ^©- 6/!xt/«To.Mn J\jvdfjSp(Q- %v \Siiv Ta 
fltjV/f&^jf vanS Eü^ffiA'3'« T0T6 sjw,i/H'3-m. Kai zra^^^- -^ äsPk Ket}etCu(nds S?j ^^loy^J^e^ T8T-» nj]^». 'üf 

'^ Tofpv©-,- tv^f>'i!pv^v. 'Eot 3", «J* Top^vct ri 
^i^©-a(i^af[iKK^. :y7rti^'BffxvficciiStii(l, ort 

f^Of. 0«OJCtlf«p(/j ;(«t3»i<M)^0;' ^ AKIvflTii ^OViS, 

'Ofioiaf 5' ;^ Ilifeiö»»' sf »A«9«. Kai 'f q/»^ TmKu bw- 
of^nSj K^t «cA/kmÖm. 'Am;tüA/c7? 3 ;^ <f 'AotcaXa^» 
TTiTfoy. BbAo^©- 3 fUjO« r 4'^;:(5«« <^^^^i 
(MäUf '?JIJ"'A\<f'>i ßoay (l'7d7(fia.^^V. * Aei'srei.* 

^69. A}m,'] 't4«Aä. S^ a ;^-66Ag/7a. STt/^f.] 

Sivf, /wi^r 'ß'^g««« Sfi/jATSpwi/jMvo ZdliV ?)£^xr«>- 

c/V'jttTBi' opxoc T ^ay'iTTciiKnyVystrasajJTiuj^af ^jj- 

OTf 'Höjoeftf cy ^oy>viA. "Es7 3 ;^ x/slu^'« lv"A «Ta. 

^MO* 'E^toüy<7?|/.] 'ET^Agö^fj gTJÄWfwff?. 

371. raCAT"!;«;«^;/.] 'E^vvTnTVC^y.^ExAioit.J 
H£ß<nyjüy»(nyy i(pi\t)cnv. 

373. "Egccf gudy.^ "Egttj fUeit y^j^g^: 

374. ^Emyvjyi.^ 'Ht^j^/ä^«, t^^mÜA^i. 

375. Kat««^^*».] Eiö"^öa(7a.Mg7tt^O£jf,,o '^jTrof, 

377. rietiv.] rioj?. 

(fiAyeiov..^ f^cuniaa^ o(pQfi<rk. Avims.* - . 

379. Kope«.]} KopifTW. 

380, AH/t/W.] T? ^f>t^?j fZfihitJH. 

38^;Arf* t6t O M H P O T 

*'H^>r, *Bf€aCoc ^ei^ ^ycLTnp fMycL^io K^yoto ' 
Avm>p*A^jcuii %vpy\ Aios alyo^io, 
385 Tli'Ti^QV jLu JC^TEp^iibgv ecwdv »otct^s l'w »(^f, 

'H 5 ^Tuv ovSbcn Aios rg^^wp^gicw», 

T^^aiv es 'mÄifJigv r^wpJTöo^To JbtxfuogVTK«» 

Ef c/l' oj;^a (p^*^ mnai ßria^rrü, Acc^goo ^' eJ*^? 

tipn d>j fjfsf^giyi ^cas emy^er acp itt'ütvs^ 

AJtü^J D 'TTVÄCLj fMjy{$V «SptyW, «5 l^V ' ^f«/} 

39$ ^P- oLvocuhTva^ 'TTuyuvov ve(p(^, vif ^6«ycu. 

'Z^s'^^TiüLiinp l^<dvv B'zirel 'iS^^ ^aa.T ccp oavo^s ' \ Haecqu.huc illuc currcas aureis-coma- 
tum-vinclis-frontem-orna.ap.equos 

Juno, yeneranda dea, filia magniSa- 
turni : 

Scd Minerva filia Jovis ^iochi, 

Peplum quidem. laxatum-dcflucre-fi- 

vit pulchrum patris fuper paviment. 

Vanum, quodipfä feterat & daba- 

rarat manibus. 
lila vero loricam ioduta Jons Hubes- 

cogentis, 
Armis ad bellum armabatur lachry« 

mofum. 
Incurrusautera fulgidos pcdibus aJ^ 

cendit, fumpfitque haflam 
Gravem, magnam, validam, qua do« 

mat ordines virorum 
Heroum, quibufcunque irafcitur prÄ» 

potenti-patre-nata. 
Juno autem fcutica vdociter urgebat 

equos. 
SpoDte autem fuä portae crepuerunt 

cceli, quas cuftodiebant Hör«, 
Quibus commiflb(n-€(l magnum coe- 

lum, Olympulque> 
Ut & aperiaat denfam nubem, & 

daudant. 
Hac via. per eas ftimulo-parentes di- 

rigebant equos. 
Jupiter autem pater ab Id« ut yidit, 

iratus eft gravi ter : 
Irim autem excitavit aureas-alas-ha« 

bentem nunciaturam, .400 ^'Epp^^'* B -^^^Xd CWUOmyJc^ 7r7oAg/^V^. Vemre: non enim,. commode con. AwTtLscfl OK Si(pfy ßJ^icDi 71^1^ ^cip(J^ff!^ d^ca' 
^405 EAk« ccmt^vriaiSov a ttep fj^^'T^Yiai v/e^vvos* grediemur in praelium. 
Sic enim edico, quod & perfc<;him e- 

nt, 
Ciaudos reddam quidem ipfis (üb eur- 

ribus veloces equos : 
Ipfas autem de curru dejiciam, & 

currus conüringam : 

Nee decem vcrtentibiis annis 

Vulnera perfe<fle-fänari-potcrunt qu« 
deprebenfis-imprefieritlbimen : 

Ut fciat Minerva quando cnmfuo pa- 
tre pugnavcrit. 

Junoni autem non tantüm fuccenfeo, 
neque ira&or. 389. Aö^eTT.] "EKAdv. 

393. Mo)«iy.]>'H>'Oj|M'^j«;)(*i^. 'OyoiMÄTCTro/tÄ, 

399. Tleixiv 7fk7nv.'\ Elf riTnan 'iTfiTnv, ^Av- 

400. "ZiviOKrif^a,. ] Su«*p^«ff5 43<t, ovylCa,- 40X. rq«fl5).J XoKaao), 

403. A0a>.] KaeTtt^ä», auvtet'^- 

404. A6;aLTK?.] Aiy^. Uiein^^o/u^xf,^ Uiti- 

405". 'AmthHffi^V.^ 'l^Swf^-S^.AviXAJf. Maf- 

408. "Ew- I I I A I A A O 5 ©. 

410 B« 3 H^T l^wr opewt' 65 f^ycQpv "OÄvf/.^mvt 

Oü'x. eoicc K^vi^s linx.fJLUfAiJ^j ApT&oia-iP^ 

Ov^ VAv es 5fe>^T»s is^/cnA/^fjjw^jös Ofiocvrbs 

420 O^p cicTriS 7'^t»>^el>'7^ OT ccv a-ca 'Trtn'TQjLy^t^aj^, 

Aj« ^j> oi €ct><^vv opiyihav 0, rli yo»jo->i» 
AMa «TUQ/ axvoTocnn wjov ccS'Sih, et e^iovyi 

425. rl fA. ap mi efwva a'Tre^rj^moois mioeoe, iQ/ts 
NwiV e<iS Alos ocvnxxt ß^^^heaev '7njAgju«c^<|r, Semper eni'm mihi folet infringere 

«juicquid in animum induxero. 
Sicdixit. Feftinabatautem Iris curfii- 

procellas-asquans nunciatura : 
Defcendit autem de Idseis montibus ut 

iret ad magnum Olympum. 
Primis aHtem portis niultas-CDnvallcs- 

habentisOlympi 
Occurrens detinuit: Jovisque ipfis 

expofuit fermonem, 
Quo tenditis ? cur vobis in priecor- 

diisfaritcor ? 
Non finit Saturniusauxiliumferre Ar- 

givis. 

Sic enim minatus eft Saturni filius, fi- 

quidem pcrficiet, 
Öaudos redditurum qiiidcm vobis fub 

curribusveloces equos, 
Vos-ipfis aufem de curru deje(!^ruin> 

& currus confrarturum : 

Neque decem vertentibus aimls 

Vulnera perfefte-fanari poterurit äu« 

deprefienfis-impreneriffulinen : 
Uifcias Minerva quando cumtuo pa- 

tre pugnaveris. 
Junoni autem non tantüm iuccenfet, 

neque irafcitur. 
Semper enini ei fölet infringere quic- 

quid in animum induxerit. 
Setf tu teterrima canis inverecundat 

fi reverd 
Audebis Jovem contra ingentem ha- 

ftam attollere. 
Haec quidem fic locuta abiit pedibus 

velox Iris : 

Sed Minervam Juno allocuta eft, 
Eheu ^giochi Jovis filia,nofl ampliüs 

Nobis permitto Joyem contra morta* 

lium caudä pugnare. 
Quorum alius quidem intereat, alius 

antem vivat, 
Ut cuiqueibrs fuerk : illc rcro ea qu« 

volens animo, 
Trojanisque & Danais adjudicet ut «- 

quum. 
Sicfäta, retro vertit (blidos-ungulis 

equos. 
His autem Horae qujdem fblvcniafc 

pulchros-jubis equos : 409. 'AßXXo-OT«,.] Tn/j^'Zi^s i&^rais Ai>^»iy 

41 I .noA.U79vY8."jnoW\.ft ^XXitMtTtt 'i;)fiv}Q-, 
\ » er ' ' 

41z. Av'n(J9f>^.~\ A'7nviTi\m.(TA. KctTEpüXA,] 
%vvi7n /LtüSej'.] Toc J^ t» ^/cf K'o')fiv tMims «i- 

413.. n» (jLkfMT^v j 2 ^* «e?3v^«- ^ 4*1 y. Ei TtÜH ^ .] Ei-a?» eis 7i^©- a^h, vi^»- 

4^3« KtJoi/.] *AvAtJ^i?dvf. 'A/cAfcf.]"A(po^€., 

7«.J ^E^iVAVveiS. 'AeifAt.'] ^A^j. 

4^9. 'Atto^StiSw.] A7rnpQeif»Tco. B/ö'tw.] Zjjn- 

OK TW. 

431. 'ßf cmetm.J '0.S rs^i'a{ ^ky^^H.. 
431. nÄA./y Tf'i'mv.'] Ei? t^-stictzü a-zrfcTfS- 

■)$hds* 

4J4>K<t^ 2^4 435 O M H P o r 

MiyS"* oL^^iai ^oicn^ (piPigv ifTHf/^Jou riaojj. 

440 Tta $i ^ /TT'ZJTöJ iw^j Ävas xAüTtJs cvvooiyx^i^f 
' Aurras ^ p^puiT^oj' ^' ^^vov oupvomc Z^5 
Ai cf'' öf«^ A<o« clfji(p\s 'Ai^jjojfyi "Xi ^ Hpw 
Av'^p eyvoi) Yicnv orl (ppgOT, (pwj'Jjcnfj/ tf, 

'OMcTcTCtf Tpe^OA^ 'TVlfflV ^<T\iV <UVQV l'&vSs* 

45 o na»"Tct;?, o5j e/^9 v ^ jU^J©^ ^ X^P^^ ococttJoi, 

OvK ccv fJfc ofi-^ctv ooüi (^0/ ha-' ov 'OhvfJLTrü}, 
.^(putp $h ^SJQJLV «^ T^^©- cMa^g (pcuSifJic/:, yijtx. 
TJqJiv TToKi^Jigv 3"' «^'(jj/ 'TTOÄifJigio ti fMpixeQ^ ^p>a, 
'11(5^ y> e^epeci), ToJ^ >^ TETBAgp-jm^'oj/ Ija/ * Et hos quidem alHgaraat ad ambr»n« 

pracfepia : 
Currusautem iaclinaroat ad parietes 

coüucentes : 
Ipläe autem aurcis in lellis-recubitoriU 

federunt 
Mixtim cum alits das , fuo moeftae 

corde, 
Jupiter autem parer ab-Ida pulchras« 

rotas-habentem currum & equos 
Ad Olympum egit,deorum autem pcr- 

venitadfedes. 
Huic etiara equos quidem folvit indy- 

tus terrae-quadktor, 
Currus vero ad altaria pofuit, linteo 

circumdato : 
Iple autem aureum in thronum late- 

fenans Jupiter 
Confedit, ei autem fubpedibus ma* 

gnus concutiebatur Olympus. 
Iltae autem folas ä Jove feorfim Mi- 
ner vaque & Juno 
Sedebant, nee omninö ipfum alloque- 

bantur, neque interrogabant : 
Sed ille cognovit fuä meote , dizit« 
que, 

Cur ita moefheeüis Mmervaque & 
Juno? 
Non läne diu laboraftis pugnä in glo- 

riofa 
Perdendo Trojanos,contra quos odiura 

äcerbum repoIuilHs. 
Omnino, cücn tales meae vires & ma- 

nus invi(nx, 
Non me verterint quotquotdiifiintia 

Olympo. 
Vobis autem prius tremor cepit pul- 

chros artus 
Quam pugnamque videretis pugnatq; 

magna tacinora. 
Sicenimedico,quod & perfeftumfu- 

idet : 
Haud fane in vettris curribus percuflie 

fulmine, 
In Olympum rediiflctis, ubi immorta- 
liumfedesefh 436. KÄ/c^AoTör/.] Q^ovoii 'i')(ji<rtv avax^I' 

439. AiaKiV.^ ^ÜKffJjyiV. * Qlav J[* i^'f/Alo 
,441. 'A/!<lCft)/^ifl'/.] HieJ^ TDÜf ßa/Milf. * 'Aj-A 

ßafMÜf. KctTtt ffvyyjo-mv A)oKiKtiV' * Kät» ä7- TiKäsAi. 

443. ngAgfii^elo.] ^Ekivhto, 

444. A/of Ä//i^if.] T« A/of ^eii. 
44y. "Ho&Ä^.] 'Ex,flt.;5t<3»<7w. 

447. TiTiyiäov.'] T«7ttAaM77Wp>lc&?. 

448. Ol) ^Siuv.] Oü ^^cA). * MsTKipf^s«^ Ä- 
VA}ivär/,affJV} Ov p:' JüiJ. "O'z^ Ay.fiVOV, * Ke^- 

ftSTTf.] "^iKfJIM^ATii XAMTHAKATZ. 

4JO. UÄvIai oioy l(jiov •yif^©-.'] )y ta I^h,'. 
'H q t« 7m/}av ixei^ov©- St» JiujAfxtSy ^hö"/, 

jivA^wi KATA'^m tSnnvM. 

45'!. Tpfe4^Äf.] MiTAT^i^AV, )WK\l(rHAV. 
45'3. Miffi«£^-.] yiiejLfVDAi A^lAi ^KiTlA. 

4J7. 'ETii- I A I A A o X e, 

460 Xkv^oju^jji Aii'^TOTeJ, ;;(5'A©y ^' jlu^ ayQ^(B* rpi * 

'Am,' V'Tivii Acw.aftIV o;\99ueppeÖ' ojXf^'^^^» 

'AW,' »ITDt WOAtfJiV vi ci<^^o\iJc^\ £i (TU ^Äi^eti* 
BkAZoJ </l' 'Apy^ois vzro^MoopÖ' Jiits oVn j^. ^6s 

sie dixit : cotnpreflis verdlabris ge~ 

mebant Minervaque & Juno, 
Propinquae hae fedebant^alaque Tro- 

janis cogitabant. 
Minerva quidem tacita «rft, neque 

quicquam dixit, 
Irata Jovi patri, ira autem'iplam a- 

trox tcnebat : 
Junoni verö non continuit pedlus i- 

ram, (ed aliocutaelt, 
Graviirune Saturnie, quäle verbu» 

dixiüi ? 
£ene & nos (cimus quod tibi potentia 

vinci-nefcia, 
Attaraen Danaos lugemus bellico- 

fbs, 
Qui jam malo fato expleto perie- 

rint : 
Sed bello quidem abftinebimus , fl tu 

jube» : 
Confilium verö Argivis luggereraus 

quod proderit, 

Ut non omnes pereant irato Deo. T^j f d^fJ^i^Oljd^(^ ^^a^(pn ve<p^v:^i^'Z^S, '^Z^c^.rLTptr!''^^'^'''^' ''' 475 "H(J^nrL T^ OT oiv 01 ß 'f^i ^vfxvYiaj i^^vntfy 

- XwÖfJ(^«&, H(^' diMTO, VeiCCTZX, 7r«£^6' iJWlCt/ Cras-maiie etiam magis prxpotentem 

Saturnium 
Videbis, fi velis, bovinos-oculos-ha- 

bens veneranda Juno, 
Perdentem Argivorum ingentem ex- 

ercitum beliicoforum. 
Non enim prius ä bello cefläbit impe- 

tuofus Heftor 
Quam excitetur ad naves velox pedi- 

Dus Pelides 
Die illo quando hi quidem ad pup- 

pes pugnaverint, 
Angufha in graviflima, pro Patrocio 

occilb : 
Sic enim fatale eft. Tui vero ego noa 

rationem habeo 
Iratae, neque fi Ultimos fines adie» 

ris 
Terrae & maris, ubi lapetufque Sa- 

turnufque " ■■ n" ' }? ' ? ■»'■ """ - 453. 'Ajtiaf *nV:'] 'Hav;^f ^^- «(.kI/jj e^STB, 

4do. "A^etO".] ^JS-vifU^i, yethiTns. 
461. *''Hp>i.] TiviKviC^.iKYi, "UfUf.* 

;^p»t7!;v. ^ •C/.' ^- ir^-. '. 

470. 'H»f.^ *E(W^y, -epap». Ti) ^KffHH- 
ftlpot. 

^74. "^ßp.^.] A/65«f SWa«. rictg^. I'fltü^/.] IIä- 

^^^^f 7Ä0 rEvt/jW OcT&V. Ai>« TÜO \33i 7r>KhH .477. Ofc^'^TOI'.] QiOhiKTDVi JUJifMI£il>fjSpOV, 

478. Oj=A' « )w;'. ] OOJV' gaV. N«ÄTÄ.] 

479. Taiüi :y TayrDio."] Aiof tii-ngviauvr^ 
Tcy -mti^. Y^^vov vif ßctffiXHOi, iy Tiuj 't^ ^av 

diyaiMAK-mauvm, ht Tc^tjütö ( toA;; cTe ^jr 
(UJTH -na.^. 'TW 'fixxitj'ö) jUi'y*;' ^tw A/o? ticAS- 

"EpeC©-, -TW OTtTetKe,/;/« TtJ«) t^tzcv ßATiheio» 

«cvT.« 'Oiptmtoy. 'lATmii,^ Ov ^,f ? -^j , «j i^" 
L 1 480. 'Ttjs- ^66 O M H P o r 

'AsTOTtaiY) o^'Mi^'©- gTDiAu-^f yü^ ffgCgj/nr, Sedcntes ncijue fplendore fiipra-gradi- 

entis folis 
Obleftantur, neque ventis : profundus 

enim tartarus circum : 
Ne quidem fi iUuc perveneris erra- 

bunda, tui ego 
Irarae rationem habeo, quoniam non 

te impudentius aliud. 
Sic dixit, Ei autem nihil relpoodit 

candida-ulnisjuno. 
Incidit vero in Oceanum Iplendidum 

lumen folis, 

Traben? ncxftemnigram fuper aJmani 

terram. 
Trojanis quidem invitis occidit lux : 

ied Acbivis 
Grata ter-exoptata fupervenit nor tc- 
- - — " I nebrofa. 

Te^m e/l' oZt' ciy>j>tw onmoülg (pal^f^Q* "Ex'Tiwp, ^^jjJJf/JJJ^^™ concionem habuit 

Scorfim ä navibus du<!lorum fluviua» 

ad vorticüfum, 
lopuro, ubi inter cadaverum ßrages 

apparebat fpatium. 
Ex equis vero cum defcenderant ia ter« 
ratn orationem audiebant 

Heftor dicebat Jovi carus : in 
tem 490 ISioatpi vicav dya^yüv rnnrm^fJLCü ovt hmivn-i 

'E^ 'iTT'muv cT' ^OT^avTEJ 'i^ pQ-ovcc ulS^v <x,kwv 

~ » w I i aui urd 

ToVp^Ejt-TOp dy^Aie Au <p/A<^ • Ci'A' cL^ ^Q/i ^mTnS! 
495 Ai;:^^ ^Axftw, 14%« 5 <^^^ ^i'TTopvMi* 

Nt6ü e(poiukfj vricLs t ohiToui >§ TctLv^ 'A;^ö^, 
'A-v^* ^TOyo5»jj^y Tnm' \Kiov m^^Ji^io^ * 
5^00 'Am« TTß/tV swgffcw ?iA<^f, TD vuZeaacoas p^A/fa 
Apyeivs >^ nicM ^ pjjJ]uuri «SrtAatxj»?, 
Ay/ ^TDZ ya>ü jut TTftfSwp^i^ yujCTi jU(€Aa*y>T, 

Au<7a6' "v^' ci^ o'^eovy'sß^ Si cnptai /SctMer' li^^^ * 
505 'Ex. WA/©- J^' cc|ac&E /3oa« j^ T^/a. f/Jn^ Culpis serea, circumque aureus ambi- 

bat annulus : 
Häc illc nixus verba alata locutus 

eft, 
Audite me Trojani & Dardani , & 

Socii, 
Modo credidi navibus perditis & Ob- 

mnibus Achivis, 
Retrö rediturum ad Iluim vento« 

fam : 
Sed priis caliga fupervenit, quje nunc 

(ervavit maxime 
Argivos & naves in littore ma- 

ris. 
Sed nunc ibidem oblequamur noAi 

nigra?, 
Coenalque inflruemus; Ied pukliris- iubis-ornatos equos 
olv" Solvitc ex curribus, ipfis vero apponi- 

te pabulum : 
Es urbe autem ducite boves & pin- 

gues oves 480. 'T'ZfielorQ-.'] T» «aik. "Htw ot< 'T-fx/r©-.] YloMKiiiv^T®-. 'Epgß'fcj'».] 2w- 
•mei-ovoi '^ Ti^QiiaiTnS-i-i »j 'H710/©-. *£)/- ohATnhuv Tay jcocjuoy. cT/« t«t« 5S 7« oha,cvu- 
483. OvKAKkyi).'] Aoyy tsK'i^, v ^^y-nla. 

KuwTEgpl».] X«JlJfc:7WT£^^5 c/VfrOTE^f. 

487. 'AiÄKtf-/;;.] "Akbj^/, }y fj^ ßvKOfji^oif. 

488. 'A^-s-rtJ-ln.J 'AoTOST», (MKTnict.. TeiA- o-js-K y^^ofoi x^ J)A^avns h to"»-©- am ^ 
ViAfay. 

495". riopJCtJf.]] AAKTl/kl©-. 

joo. Kj'fc?!«^.] 2wT®-. 

5'03. 'E(yo:??i/ffo^(3».] 'EntfMtaaf/^. 

3:04. *AvVa9' •wJTO.]] 'TTniAüVATt.* 'E</ly* 

fo6. Ol- I A I A A O 2 

"eis "MV 'TT^VV^Ol fl/icrcf) TIÖS r^^'^&itjs 

510 MrtTras ^ S^ v^jx,*^ y,cffYiy(ßlj{goüV'iis'A^oi 

Mri /w^K «CGTHtT« ^ j'gc^t' 'iQ;Caj€v 'i-mP^gcy 
*A>?C US 'TIS T8Twr ^ ßfX(^ ^ 01^$^ nriojvij 

5 1 5 N/jc)« g'7n,3^o-)c&);/ • /W Tis 5v^'))öi »^ aM©- 

Kripuyvei cT' dvoü ot^u AiV <p/^/ ct^/JgA^V'Twrj 

520 ©Jj AüTB^^i ^' ^/Oüa/Ws o<^) [JJeyLzP^aiv e^^<^ 

^flJ^' Ijw Tg^gs fjue')a>Xin'Topei as dyp^oo* 

McTÖ©* <l^' 05 ja »'ttü vyir\s «p))ju^j(^ Ijw, 

525 Tov «T' r«5 T^eosi juteß' lirmr^SÜ^is ocy}p^azo, 

'E^gAoccu' Off5^r(5fe TCtußctA ywipio^(poprirüs. Propere , vinumque fuave emi- 

te, 
Panemque ex domibus, infuperque li- 

gnamulta colligite, 
üt per-totam-noaem ulque-ad auro- 

ratn mane-genitam 
Accendamus ignes tnultos, fplendorau- 

tem coelum perveniat : 
Ne forte etiam per nodlera comantes 

Achivi 
Fugere aggrediantur fiiper lata dorfa 

maris. 
Ne lälrem fme nnalo naves alcendant 

quieti, 
Sed ut quis eorum vulnus etiam domi 

curet, 
Percuflüs vel fagittä vel hafta acu- 

Navetn infiliens ; ut quis horrcat e- 

tiatnalius 
Trojanis equüm-domitoribus inferrc 

lamentabile bellum. 
Prarcones autem perurbem Jovi cari 

nuncienr, 
Pueros pubefcentes & temporibus-ca- 

nos fenes 
Excubias agere circura urbem, ä-Diis- 

sedificatis in turribus : 
Foemina; vero in fuis asdibus qua;- 

que 
Ignem magnum accendaot : cuftodia 

autem aliqua firma fit, 
Ne rnanus-hoflium-per-infidias ingre- 

diatur urbem, copiisablentibus. 
Sic efto Trojani magnanimi ut df- 

co : 
Sermo autem hie nunc quidem rati« 

Juem dixi e(to, 
em autem mane Trojanos inter e- 
quum-domitores dicam. 
Me vota-facientejn fpero Jovique es- 

terisque diis 
Expulfurum hinc canes funeftis-fatis- 

addudtos, 
Quos fata adduxerunt nigris in iia- 
vibus. 50^. Ol^/i^SiSlE.] OlvüV A-p^liTi. 

507. *'E-7j*-Xfej4iS«.3 2wWl6H<*7^» auvAyL^i. 

S09. S«x«f.] Uv^f /MfjLTnJiiv. "!»».] n<t- 

5J1. Mn (MV.'] Mh ^' c/Vi. 'AcmaJhi yt.] ""Ayd/ 

513. BU©-.] NiwT, -n ßiChiifj^ov f^.fQ-i 75 
T£9tüjUÄ. neoTH.]] 2iuj4p(^^, ^^inr^^. 

7«VJ Ovloi^i dLKfMiyO "^VynhDÜaitTloKlQK^TVL' $19. QieJ'/uMTav.'] 'Tm ^äv aMj^ofivifj^au (po 5" 20. 0MAt/7»p<«.] Kl <sre«f Ttt Aip^J'iaiA t^a- 

f^-ßAKoyt,^ aeiCfSav'iy^-^^Vy l»'d> (Ayi/wj- 
Tat, «tu Ttu 3 j^bjjixjai jtäkotä'^sö-/. 

Ttt^iof^i. ^ATn'ovnov.] 'At^zvIccv. 

^23. "^O.JC '/$©.]■ O'vTwi 'j{uiS;cü. 
■ 524- Müfl©- </l' 'off^vm.] OüT©- ^J!^' ^^ Q 

$^■6, 'EAtiVV©-.] A/' «AotcT©- d)JfJi?tJ©-, 
J27. K«p«w79op«TKf. ] T»f -wsrr «^p^vj^jjf 
«5/^Kf, f^i^iiipofnTvi. J), 8f e« (mI^j amo'i- 

L 1 1 5:2^. 'Eth tSB Ö M H P O T 530 Hg^i' J^' -usr' yio?or^ t<^'^c« f^ajpM^gj"^?, 

EioTjp^ caxi /x' TvS'eihis 'n^'ti^s AiofjAh\i 
tlocp vnci^v 'sr^s tei^^ UiTnace^f vi mv eyjo niv 

5 3 j^ Avß/LQv w dpSTiw ^^^«ö«^, CM Jc' e^j/ ^1";^^^ 

K&ia2TUjf öthO«?, 'THihhs S"^ clfji(p «M<XQV Itoj^: 
'HgA/y aj/io/TiI^ li ouuß/Lov, cu y) eyup as 

540 Tioi(jlIw cT' cos TtgTr' *AMuja\vi ^ 'Am>hoi}y, 
'Q.S viw ri^jivi inSa ^t^T^v 9^p<| Apyetoimy» 

A^my sT' Ifj^rTfO^n TTcif upfJ^ffiv Qimv t-^<^®^ * 

Ol Uj \JJiyL f^viovTis^ Im '^oÄBfJigio ^(pvpri 

*Cls J^' ot' oj» öe^><^ a^^ (pcceivLuj cc(4(pi O^Äwjuö 
^MVST d^^i'mxy oTi t' 'i'Tj^i^p vnvefJi(^aA^py 
• "Ex, t' g^cifovmaof o-J^^Tnoti, >^ nxr^ovsi ax^p/j Verum enimvwo per aoAam cuflodia- 

mus nos iplbs. 
Et öian^ fub autofam ärrois ar- 

tnati, 
Na*es ad cavas efciteinüs ac^em mar- 

tem. 
Videbö all me Tydides fortis Diome- 

des 
Anavibusad murum fepellei;,aa ega 

illum 
Are cum occidero, fpolia cruenta au- 

feram. 
Cras Tuam virtutem perlpiciet, fi me- 

am haflam 
Suftifluerit irruenteffl : fed in primis 

puto 
Jacebi« vuloeratus^multique circa ip- 

fum fbcii 

Sole of to cras. Ita eni'm egö i 

SJm immortalis & expers-lenedutis 

/»frdiesomnes, 
Ethoaorer ficut honoratur Minerva 

& Apollo, 
Ut jara dies illa äüihta km Argi. 

vis. 

Sic Heöor concionatos «ft'i Trojani 

aurem acclamarunt. 
lUi ver6 equos quidem Cohehiat jogj» 

fudantes, 
tigaveruiit aiitem capiftris ^pud cur- 

rus fuos iinufquifque : 
Ex urbe autem adduxerunt boves Sc 

pingues oves 
Propete : vinam autem fuave eme- 

runt, 
Pauemque et domibas, & iafuper li- 

gaa nuika coliegerunt. 
Nidorem autem ex campo venti füftu« 

lerunt ad ccelum. 
Uli verö, elati animis, fccundüm belli- 

cos ordioes 
Sedebant per-totam-ncxfisra : ignes au- 

_ tem eis ardebant tnulti. 
Sicut aatetö quandö in cälo ftellae luci- 

dam circa lunam 
Apparent perdecoraf, quando eft fiae 

vento aether, _ 

Apparentqiie omnes fpeculie, & cäciT. 

mina fumma, •TT ■ v '' ' AtS/iÜ . ' N^ ji^. 'E'SirvxTT.] Aid Tfli WKrif, 

yjo. *np«7 t/1' -vizr^.] Kam \artfi»^'i. vzrs 

534. .AhöVo^.] ^oi'df/Vö/. 

537. Oü7J/3«'f.] Tf«9«f. 

538. 'H«A«8efc;'/oj/]©- sj cuue^or.] "A«ä twt n- 

54z. KsÄc^eft)^.] 'ECo»1<^ ^ ÄDfufl?. 

545. "I(p/Ä fMhdC.I EOT?«®^. MSTX{Ä»)-4<f, «J. El- I A I A Ä^-6 S I. 

E/arro '77B»"T>i5t9y^5 oiAtWTW^s ou-Bvi^oio» 
c 60 "Itt^tüi Qy-S/' ^<^'K9v ^fS'^oy^oi )^ oKxiQj/n^ 269 

Et läkus : coelitüs autem aperitur im- 

menfk xthra. 
Et omnia«onfpiciuntnr aftra : gandet 

autetft animo pii(tor : 
Tot ii5ter navfe & Xanthi flu- 

enta , 
Trojanorum accendentium ignes ap- 

parebautante Üium. 
Mille ihcampo \ghts ardebant, apud 

aiiteiTt fingulos- 
Sedebant quincjuaginta mV/, adlumta 

igtirs ardentis. 
Equi verö hordeum albnm comeden- 

tes & arincam, 
Stante's_apud cufrus , pulchro-ßden- 

tem-in-folio auroram expeftabant. jfj.EjcPfe.'^.] ^aivi'^' Tiyn^ JiTi(p^iyet.7nl- 
557. 'Ix/o^ "a-^?.] U^ r»('lhU. 
-jfttf' ii(^Tifoi\Ai J^ (fco-n TO TTv^ii 'Wr' '«s»> -^f' 


...■■■-.r.--- ,y.:.T.. : .-.Ti: ^n.>t>»^r:il -=ä^ 'Tno'. r n O' E 2 I X T H~ 2 *I A I A' A O S I. 

TOT OMHPOT 

p A T n, A r A s. 

^ ^ , /ixMcA« Ä^ Nfc55)p. '2,v[jiCitK<^aw7z( o Ne^Bfi^f j '""d''^ 'A^Mi* mfjLTnv'f) 't^p<icßni • Kai <hy>^ii(nv 

K A r "A A A tt. 

*** mmi^ <m']tieidi'yC^'^c4iiC>^naiets'!isn^auvofj^Q-yvafjdM 

ktti^vlav. riejöe^T^Tc/f 5 ßettrihc^t, J^TKf aeir»f l>7^j c* oT? Wa/;/ Neszap 'Aytfdf^vovt avfjtJ^ahiQ- 

i^Ktith^v d^iaaufTvf 'j^i&Z^, 7nt£ffi)ifvovTVX 'o-^ßf ctvriv 'JB/>iaßHf o, te 'I^^n«©- j^ o t» TsAct^- 
V(^, ;^ «arg;? T»7B/f $o7i//^. Tav''^ lofiaßiay th^v]a>y, f^Tfiv J^itiffiv inivfjSjiav, ^ 7d)(g,7dri( 
"EKhluKti fjLuvaäv']cov3 i^ TYiviizri^iy J^/'^iivjeoVy ÄTsfx.']©' i^A'^^KK^i }y itfC oKcoi lvJ)<t'vi tt^i 
TYW dxjsriy ^ 'E}^VjJticu,v ttg^lfArav iveMncijtu • dhf<dfA»i/loiKAKav p^ tu 'Ayafxifiivoviy 'T^o J^pav 
y^A^^yap^ x) *? Qvyyiveioj; t« ßtto'ih.iai "t^^^yay. Kcu in^d tkto ^olyi^ Teiätip avtvv ?r«g^7iu, 
i^ ffccKpvH 7hv TMfK'i ^f^ ''EhKrwav Tv'^^y a( Hi 'iXioy ttv-riv \ssrd^av • )^ tk? <tki rriy tti^Tbjj «- 

^«Qg^Swi, j>' «j/ «'jsrej/ euviTl^eu • x) «f -zy^« dvA^Klw ßoti^fos ')fi)txi Ti[/.iii ^ußttyvai^^eu, rh Me- 


"iTa quidena Trojani cuftodias age- _ bant : fed Achivos 

Ingens tcnebattrepidatio, timoriifri- 

gidi Ibcia : 
Luftu verö iptolerando fauciati erant 
_ omnes fortiffuni". <t> T^AK^'i^V.'] * U'\^V*i(pD'hA!xrv. KAj®?3 

^■riv * TB7C. * Ol pi' yö Tpagf to? <pvKA}^>f 

^TfiVy tVA fM\ ipv'^CiiCIV o\ "EA\iwii J)a VVKlif. Ol Tp 


3- 'a7a«tw.'] ^AvvmfiovfiTu, dt^ognTa. BiCo- 
e^.cmv^ SrihAorW! In ßvBS ' «T» ;^ o/ "EhhlutJii 

67«£^.MOf7o V23-e <^ e/b'o ;^AS^!a7ttTö>V TIA^V, Aü- 

5. Bo- I A I A A O 2 

5 Bopifis Kj !Z«9üp©-5 rrw te ©pijwi/i<S-Bv cLn^v 

* I^oj/ c/l' «V a^p« lETiwoTi;. dp S^ 'AyoLfJLifjiveov 

"n« ßcLf)V^v(x.^v g-TTB 'Apyeioiai .{MTnvShLy 
' €1 <^i^i 'ApyeiCöp riyfirropBS vSi yASbvn^^ 

2 o "IA/ov cxWpiTTi^T' cvrei^op "^^miph^zcf, . 

AvmXioc "A/jf©* ixi^5 ctt« 'TroAt«) «Agoa, ;\9!,oV. 
Oüiw TT» An |utiM<| '\k;^iJ^fi<pl^p it)^ Bofcas & 2cphyrus , qui e Thracia 

fpirant 
Adventu repentino: fimul autetn & 

unda nigra 
In acervum attolUtur, multam autem 

extra mare algam fundunt : 
Sic fcindebatur animus inpe^oribus 

Athivorum. 
Atrides autem dolore magno fäuciatus 

cor, 
Obibat pracconibus canoris ju« 

bens 
Nominatim ad concionem vocarent 

virum unnmquemque, 
Nqn autem clamarent : ipfe autem 

inter priraos laborabat 
Sedebant autem in concione trifles. 

Agamemnon au rem 
Surrexit lachrymas-fundens, ceu i'oas 

aquis-niger, 
Qui abexcelfäpeträ nigram flindita- 

quam : 
Sic iile graviter fufpirans verba inter 

Argivos fecit, 
O amici Argivorum duiflores $i prin» 
cipes, 
Jupiter m'e valde Saturnius dctrimen- 

to irretivit gravi : 
Infeftus, qui antea quidem mihi pro« 

mifit & aunuit 
llio exciiö bene-munito reditu- 

rum, 
Nunc verö malam fraudem ftruxit, & 

rae jubet 
Inglorium Argos redire, poftquam . 

multum perdidi populum. 
Ita Icilicet Jovi prcepotenti placitum 

eft, 
Qui jammultarum urbium demolitus 

eft verfices, 
Acadhucdemolietor: hujusenim po- 
tentiaeitmaxima. 

■v.l..) ;. .^vÜ; V.-J'v. '■ /Vi' .Si,''-.V 
7. Kef^'sTttt.] KopV(p«7a-tj etl^iTox. "Er/o/ jj 
Hofi^ ci'hA.'] "Ef« wag^ Twt' .SäAämw. *u- 
'O/ «Tfc ^VKJÄ ?«t^* ßoTuvUjj TtlV h) T&f jßu^a 

8. 'EcAti^67c.] "E-m^^osilo, tO€yi^e7o. 10. $öf7«.] naptjiyi'iTOi 'z^tifH. 

11. KAfle/ür/y.] *'£|oyo(t<ÄxA>ic/ii/y. oyoua^.* 
» ~ » .. 14- M£AtfVvJ))©-.]noAJy<:/)'®-. 'l'vV^j^JfwAa/^. 
7^ y<J}yf . 'A>Xa KAi/.'7Sf>o})i\aji r ^KiA/Jif Avyauf. 

ly. A/t/a/ttd?.] 'T-J^AMf. «r*:' ^9 «Jf (mthiTTif 

<^Aro AyiJltV-iv\KQV }^J)iyCA7nV.ZV yi'TOli XfUfjLfolf 

cu euyc$ a{ oTTiTTW/ v'ifM/Jeu.'H ^ •mt^^'toh^ la^i n 18. 'Evi^nv.} 'BviCi^i. 30. Anv."] 27» Q ivl H P O T 

$(^'y»ju^ OVLO vnvQt (ptÄlw es '^(T£fibi< y^P^% 

^O ^cufJ^vi j »TW TT» |H5o;^ eA-TTgöU i^CM A^o^v 
. 'AOToA«|ot«5 T HjU^Jrt/ >^ elvdÄ%iSbis cas dy^pSas ; 
Ex ^ TDt aumf^iJiQi gTTßoj-tvTijtf «s'R vhSzcf^ 
' Eß^o ' -mp TD/ oJbfj v5ig5 ^' «TOi aPy «^^tAfl6(^J>^s 
Esao-', CM rroj g-Troi^ro Mwjc^Vjjc^j/ f4s/>^ 'TtdM.öu • 

Ej'oox« «Tt^ Tqp'iLuu ^(5t7rßp(7oju^, fl ^ 3^ oAcro} Sed agite, ut ^ dixero, pveafliua 

omnes, 
Fugiamuscum navibus dileöap in "pa- 

triam terpam. 
Non eniin jam Troiam capiemvs lata«- 

vias-habentem. 
Siedixit. Uli verp omnes t^o^ti fadi 

funt filentio, 
Diu autem muti erant triftes filii Achi- 

vorura : 
Tandem vero inter ?os locutu^ jsft pu- 

gna-ltrenuus Djomedes^ • ' 
Atrida, tibi primum adverftfjor in- 

confulte-lpquenti, 
Qua fas elt 6 cex, cpqcioq« : tp. vero 

ne irafcaris. . • ' — '" 
De fortitudiäe guidetn milii|primus 

Convitium feciiti inter Daaaos, 
.Dicens m? efle imbellem & fortitudi- 

nis-^xpertem. Haec autem omnia 
Sciunt Argivprum & juvea^ & f«. 

nes : 
Tibi verö ex-duobus-alterum dedit Sa- 

turni filius verfuti. 
Sceptrp qiüdem tibi dedit hooprari fu- 

pra omnes : 
Virtutem autem non dedit, quod qui- 

dem imperium e(t maximum. 
Bone vir, itäne plane fper^s filips A- 

chivorum 
Imbellesque e{Ie & fortitudinjs-exper- 

tes ut dicis? 
Quöd fi tibi ipü animus properat ad 

redeundum, 
Abi : patet tibi via, naves autem tibi 

prope mare 
Staut, qu« tefccmae funt i.-Vycenis 

valde multx : 
At alü manebunt cotnantes Acbi- 

vi . 

Donec Ttojam everterimus^ Quod fi 

& ipfi wluRti - " . ■ " 
Fugiant cum navibus dile^m in pa« 

triam terram. 
hfosvero, ego Sthenelusque, pugnabi» 
mus donec (inem 30. AHt^.] ^o^^.(u ^^oj'^j^7TOAy."A{'S^.j] A^«" 

. 32. 2o* rar^TU. fjjö.-^mixox.'^ 'Act/ ts^t&V ao/^ 

33. ''^Hj ^fMi '^v» avA^y *>^??-] '^i voy.Q- 

34. 'Aa;c«i/ ^ (Mit fSf^TW" ovei<h<mf ey 4^- 

V3r' 'Aj-a/yii/cfo;/©- ci/ TH A. pct-^öjJ'Jct, * "SlfMl 

Sy. *Äf.] ifi<rafi fiTmv. 'A;^6A5fwj'.]"AT«£?f 38. TlieJiTm/jav.^ *'T;75p aavTOf. * «fejocrof. 57aeü. 41. 'flf *^Pci5h<. ] *flf Xe^f; 

, 42. 'Emcw']««.] '£^op/!x^. 

43. ÜÄf 75/ OtA»?.] n<^p557 C7B/ -7* -SlÜf ^ ^^^ 

P(f '3rcAÄOJWj.] A« vniSffii kyyvi i •^^do^i eioi. 
A/Ä Q TK ^mS»^ -^ viav Jt-thiai' hm y^-npffft, 
4^. El Q jyavTv} (fidj'pvTav-'] n^j^AnT^fcoj/jJ 

To,ßiiKov1e(4. ij/' %, iav '•$ )y AVToi ßisM/jeU, <pd)- 

JI.'AjAfl"- I A 1 A A o :S I, 273 

llii invcnerituus : favcnte enim dee 

yenimus. 
Sie dixit : illi ver6 omnes acclauna- 
runtfilii Achlrorum, 

Orationem admirati Diomedisequum- 
domitoris, 

. Intereosautemfurgenslocutuseft e- 

ques Neftor, 
^ Tydidc, fupra omnes quidem in pu- 

gud fortis es, 
Et confiüo inter omnes aequales es o- 

ptitnus : 
Nemo tibihancfententiaoJ TJtupera- 

verit, quotquot Achivi, 
^5T H» ckNequecoDträ dixerit : fed uoa ad fi- 

nem pervenißi confiliorum. 
Et ftne juveois es, meus vero etiam 

ölfus eflepdies 
Minimus natu, & tarnen prudentia lo- 

queris 

Argivorura regibus, quooiam redi di- 
xifti. 

Sed age , ego , qui te fenior glorior 
eile, 

, Elöquar, & omnia pcrlequar : neque 
, äfiquismihi 
,(i,X:'~^:fJetfnoaem improbaverit, ne quidem 
• rex Agamemnon. 

A focietate-civili-abhorres, jur.-di vin.j 

conteptor, impius-in-familiä eft ille 

Qui bellum amat inteftinum, horren- 

dum. 
Verum enimvero nunc quidem parea- 
-A ' '' _Ä '' <a_ ~ «^Vo'' mus nodi riigras, 

^OfTTX. T e(pO'7rAl(Tü}X6cCrCL* (pv^icwpes C^ et^agoi - . Coenasque inltmemus ; cuftodes au- 

A ^ ' <S_ ' QC ' ' ' •» ' ' I ■ ' r y "tem quique 

Aet^d^V «D^ rcc(p^V opvicdui T€{^(^-C4C^T0^^ V-nrS-.rr 9^J?cnt ad töfläm depreiTam murum 

KeQpiaiv p. TttUT '^ri>?i.OfJ{^y cutfi^p g-srd^ :^'5A<'.s-Jt?yenibus quidem h«c praecipio, de. 

9 A fj, .» ^ V , ' <L' r> . / ' ' > indeverö 

J\'rfeiqy\y ai\ y, ctp^ ou y) pccaiKd^mXt^ms eojj^ . Atnde, tu quidem eis Imperium da : 

, , , . - Bam tu rex-maximus es. 

' . : /;■;> .^-i i^.;:.iv;0^ x.,j.; ,.:c;2y- •■■Ci>'v-'*'i liÄBio Txi 'l- MS^v dyxosaulJ^^oi AiofJiviS^(^ iTrmxiSbi^io, 

Kca ^öA>! /X/' OTcr^ ojjAXi-if^ z^jrk^ clqjlc^^ * 
OvSi «^o. A/ V gp€« * OtTO&p H tfA©^ iV^b fjuu^wH ' ^ 

60 'Am' äq/', g^wj/, 0$ (Teio ;^öU7?p^ gyyijL^ ^, 

• ■• / 3 3 - ^ rt — . . ' '• 5nr. ''KyA6srL(j^oi. ] ©ewfjJ.7d»]ii. . :: i^.m :-; 
5:4. 'Oy.{)KtKas.'\ "ZvLnKiKcti. rti( twrlii r\Kmtiii 

"jaaÄ.oLj.-'EoS!"^, . 

55. Ou77< 7ü/ T [M^v oyo«rgJ),|j QvJWf ä;/ ^k 

^' ^TttpiÄ/TSy, £x«j/®-cA' H(y7,5^-rta! ,x •'>- > -rw 'XÖf 

57. ^H lO^ x) ve(g- «OT»'.] Nfc©- 4ö' </Ä ^5?^^a'p- 

Mm ItV ^AylKKiA. 

67. Ai^Ätav.l Ai^a^(feLf, avfctetBfMt^TV^ 70. A«M- 274 O M H P O T 

70 t^^uvv Sd^Ttb yipifcnv * eoiM^ni^ Bfnia&yJs, 
Tl?^€taui 'Vit oWa ithioicup t^v vnn A^^<£v 
HfJig^TictJi ©prtJt/jfjrSfj/ l'jxr cJupg'a iirowiv ciyvai* 

HS" ocfAf Amcl^^öp, >^ 'laAjw^oy, ^a/4"Ap©-j 
Af^tpiii 'Mhq/.ovIuj, 'A<pxpj]oi TF, Ari'i'Tru^v 7^, 
li(f dfji(p\ Kp6iovJ<^ t^oy Avus^fjA^ct S\qv * 

jKa^/ a^ egi^fOy^ SbKi^ ef^ac ^paiv i^yns * 
'A*rf&ihis $i yi^v^ doTKiOA riycv 'A^(Sv Praebe convivium fenibus : d«et te 
ncquaquam indccoran. * 

Plena tibi vino temoria, quod naves 
Achivorum 

Quotidianacex-Thraciaperlatum pon- 

tumadvchunt: 
Omnis tibi adeft ad-accfpieHdnm^p- 

paratus, multis autem imperas 
Multis autem congregatis, illi obfeque. 

ris qui Optimum 
Coi^iliumdederit : valde autem opus. 

eit omnibus Gnrcis 
Bono & prudenti, quoniam hoftcspro- 

pe naves 
Accendunt ignes tnultes. Qui$ in hts 

Jjctetur ? 
Nox autem haec vcl difperdet exerci- 

tom, velfervabit. 
Sicdixit: Uli verö eum libenter je 

audierunt & oblecuti fiint : 
Cu(todes verö cum aniiis propere exi- 

erunt, 

NefJoridesqueThrafymedespaßor pe> 
pulorum, '^ 

Et Afcalaphus, & lalmeaw, filii 

Martis, 
Merionesque, Aphareusque, Deipyrus- 

que, 
Et Creontis filius Lycomedes nobi- 

lis: ^: 

Septem erantducescuflodüin, ccntum 
vcro cum quolibet 

Juvenesordine-ibantjlongas haftas ma- 

nibustenemes: 
In medioque t'offx & muri fedcbant 

profcfti. - - 

Ibique ignem accenderunt, appofue- 

runtqse cocnam omifquifqut. 
Atridcs autem proceres trequenres du« 

xit Achivorum 
In tentorium, ipfisque appofuit gra- 

tum-animo' conr i vium . 
Hi autem ad cibos paratos appofitos 

manusextcnderunr. 
Scdpokquam-potw-&.ci bi dt fi de w imi 

exemerant, 
Ulis ftnex omnium primus texere coc- 

pitcoaniiüin ' 70, Acuvv eAwTU yifüffjv.'] ''t.'ml^AViv ^{g.hetTii 

73. TIctOTtTo/ 'gcd-' wsJltliM.J HU^isi avi 4®- 

74. *A-}^ofjS^av.^ 'A^^täivlcov» Q»i)^^y.r<>>v. 

*Y\.Äwiis.'\ Kai* -mviai.* 

76. ÜVKIv'^i.i riüJWMfj Qiwiinf. 

77. Ti? ÄK TtteHj ^H^'fTF/sj] U^(r\n^iov rh. , 78. Nw^McA'.] Av't» J^i » *o'|. A/Äppaicjy.] 

Arct^Stf«. 

€1. 'A/x^i *0^^(7i/^'dr«a.3 Ol * ^ *&^tf.cu' 

mi, 'iKiK-ns. ro 'g'ö©- 'I«r»y. 
88. ITyp xwtUfTC.] nwpÄfMxJAC. 
8i?. 'AoMIö^.] 'A3jo6»f. 

91, Ol cA' i-s-' oy«Ä9' eTo7/^.] Oia^r* 
InifxA ßfdfMTAil^iTHVeLy ivii )^£^(, )^ ««^ok, 

9S> 'T(pAlp»y.'} KATctmd/dleiv. (aTA^o6i' 

mi. 

97' '^P I Ncilor, SUJUS& aatea Optimum ap- 
paruerat confilium, 

Qui ipTu fapieas concioo^tys oft & di> 
TJt, ' . 

Atride glorioüflune TCt rirc^rum Aga- 
memnon, 

In te quidem fjaiam, a te aatem incü 
piam, quoniam raultorum 

Populorura es rex, & tibi Jupiter in 
raanus-dedit 

con- I A I A A O S I. 

'Alf e5>} K/J<5^?B avoc^ dvS^iSv 'AyoifMfAvoy, 

OJ ytp ms rooj' aM©^ dfAcivovex. iKÄ yo)w^ 

'H m^(m/i * fhoov y> e;;^« '^eß-^, ^-^ ^"^ ^ »'"« 
$^^<wju,€<&' WS xiy /LUV apg(>yK.ju^oz 'm'm^i}M[J 

TovS^' aLn^^^ai^Tnv dva,^dvS^6^v'Ayaidf/,mVi ^AgameSndL? 

1 1 5 ^a y^V, 1 11 ^1* cfJ^©- 1^. ^TO. H9^7B'Agf ct.. O r-V^ -31» ««^"titu« mea 

'AamijJw, «J^' obü^irJs amVo|L(5t/ • dv<n vu iro7k<Sv ^'SuSv ^^' "'°° ' ^^^vauX- Perfieere etiam ^Iterius confilium^ 
quumaliqu^m animus juflerit 

Dicere ia bonum : ^teautempfnde- 
bit quidquid prior quk dixerit : 

At ego dicam ut mihi videtur efle Opti- 
mum. 

Non enim quis (entcntiam alius mc- 
liorem häc excogitaverit 

Quälern ego fentio & olim & etiam 
nunc, 

Ex CO tempore quo generofe Bnfeida 
puellam 

Jrati AchiUis \ tentorio abftuli- 
fti: 

Ncquaquäm fecundüm ooftram qui- 
dem iententiam:valde eniqi tibi ego 

Multis dinbadebam: tu autem tuo 
magno animo 

Cedcns,virumt"ortiffimum, quem eti- 
am immortales honoraverunt, 

Contumeliä-afieci(H : ereptum enim 
habes praemium: verum etiam nunc 

Dcljbereraus quomodo ipfum placa- 
tumfleftamus 

Donisquc placidis verbis^ue blan- 
dis. 

alloCTJtus eft rex virorum .11 1 ^„t ' ■ ,^i i ^y, ii tii i .H ^^. ' J^ ' ^ ' .^) ' l ^Li > /i>)[ <w>ii i^ » 1 

io8. Ovv ;(5t9' r\[JiATiesv yc v'qov."] Oj r^cL tiw 

109, 'A7n(/.vQiofjdui.'] 'A-myo^^ov, \mKvQV. 

fdw. MgjAAjjTBßt.j Tivvcua. ©ü/x««^«^.] N^- 

lll. 'Apgojtt^o/.] ^tho<p^vnaa.ßt^9l, 

1 1 f. Oü 77 4<^~'^f e/"^f Ä"^«^ yj'Tihi^ttt''] *''H-' 

116. 'ActcTO^uZw.] 'E^AA^iot/. *''E^A4-4ä.m</^(- 
Kwem. lvvCejL(TA.* 'Aveüvofju/t.'] 'Apv^/Mf*. ""Avh 
vv 9iB?\A»r.] * }Adi»^ov q * äktw^/©- 'Tni^av ^v 

Mm 1 119, Adj* T ' -??. ..Sa 100. n^et jtA* (fCteSfttl.] HitiOsSf fJ^ ßn^djiätU) 
•d^ TzrCvTtt? Aif«V. 

loi. KpjiHro«.] 'EOT7?^%ott«, i^^TTffc-vlai, « cT«- 

101. 2iO cA'2^«7:W.]"H7D/,CVT« ff« l/'^KOTf '£?«/ 

««äjaSc;'.] 'AjÄ^iw »(n/if/^^nu yväfxluj. "O, 

104. Niof.} N?i', yyä^itw. 

106. 'E^errT«.] 'A'y' iKeivH T? ptC«»'«» e»f 

7» ruw. A/O-jSJyKf,] nee/CBTWjWi^^JetKÄjV^^.ffV- ^76 O M H P o r 

Aoi(Sv V^'v dv-np ovn *Liüi xri^ (p/Awcr»?, 

'Am' «TT« dacsijjJw} (ppeai A^ytA«>tai 'm^vaa^, 

A'/<3r't)ycw (Jfe Ä'Cii^ eetyfßffiy S)jeßii^. eA,' iT-zras 
n^T'««, oi^^^f^opv?^^ Ol aie^Äioc 'TTDöoiV tx,^v{p^. ä :r: 
125 Ou )6€>' aA))i©- «w aj/rip &; 'roocra- ^ß/jotm, 
OuSitoev oiy.rnfJi^v eQjiTifJigio^vavio^-^ , - 

^MTZtJ (J\ imex, yXfJCM{^ dlJUU fJ^VOA^'Lpy «<f I|CM, 

AiaCiS'ou^ asoTE AicCov gJx.'Xi|u^'Zw eAgj/ «ujobS): 
130 E^eP\^(/Iwy ou >(5tM/« Ofittoov f<f^ yxfjax-nMV* 
T<x.s y3^j Ol Sbüozo^ fA^ <f[' eojETZLj tu/ tpt' o-Tmug^r Copiaram cft vir quem Jupiter ci a- 

nimodikxerit, 
Sic nunc hunc bonoravit, dontnit au. 

tem populum Achivorum, 
Verum quoniam pec«avi,aDimoatroci 

obiecutus, 
Iterum volo placare, dawque infinita 

duna : 
Vobis autem coram omnibus inclyta 

dona nominabo, 
Septem igni-nunquam-admotos tripo- 

das,ciecem autem auri talenta, 
Spkndidosque lebecas viginti, dgodc* 

cimque equos 
Vau JOS, in-curfu-vidores, qui praemia 

pedibus reportarunt. 
NonfdiiC pauper efletvir cuj totcon. 

tingerent, 
Nequc inops valde-preciofi au- 

n, 
Quot mihi attukrunt praemia folidi- 

ungulis equi.' 
Eabo item fcptem mulicres foraii 

praeftante, operum fciejites, 
Lesbidas, quas quando Lcsbum benc« 

habitatam cepit ipfe, 
Delegi, quae pulchritudine vincebant 

genusmulierum. 
Has quidem ci dabo, interque em erit 

quanituncabiiuli 
Filiam ßrifci : & magnum jiujuran- 

dum addam, 
Nunquam cubile alcendifle vel miftBna 

fuifTe, 
Qua mos hdminum eft virorum & 

mulierum. 
Hxc quidem üatim omnia .aderunt ; 
fi verö 120. 'Api9tt«.]EVf «6pee3e«d>4AS«f ?>/Ao?iß;Veö?. yoxKf. 'AÖAö^6f«j.] *tiimvidü(. * i^vaoi^.'A' 
liz.'A/TüfBf.] Tii [xh ^s TTvf) ^tioiiMiif äM' i&A/A.] "B^ÄÖAet, MfMTU. ''A£?f7«.] 'Amviy- 

St<w^K« cj» tJ otx^. TÄ^äWTzt.'] TÄKeufnv * cJ^t- \ ny. Oy käv."] Ovk eLv, ^AhniQ^.J^'O^ävd/ 

t^^Tülf ttf^oK. Kcu oUoiyß^i'o 7*ra e/^Aoy j 126. 'Ax.7H/«A)t/.J 'EfSPcTejk. 'Ee«7T^/o.] Mg- 

*I<TTc^7/y /^'/j^CJoTtt 7Tü«Aa)t«ö"/j' «Q/AÄ'eteÖAa©»- i 127. 'Hc«';mh'7o.] HiexiTntrKmvJo.. 
yui yjvair^a.yi^wdijLuiMvci'ify eij'iieu'i Keu tei-] üS. "Ay.vfMvag.'] * AfxufjLYtTUi, hu^j^f. 
mA^ aTÜiV-rt J^e^ ^(^Mcn^iTfov Tö/s^Ttw. ar\ 130. 'E^exe^j.] 'fij lifÄipt^or fiA.Ä^cy.A«ö"^r- 
T*p äv to^ i'dnk^ay'i'TrTnv i^vjtv 'Ef fc75*, ä/^m- f eßt?, CM ){g.KKCH \vixß)V.'] Y\a,^a. hiffCiois dyov a.yc.'* 
Tiwi ßfitp©- iifMovoVi Wj'iM^. ■ AvTttf TM <7fi/7«- , ■Tt« x^^X«? yjuJeujwv \v -m rni"Ufi^.{ n^eiy A6- 
Tw ATTv^v y^Tiönyji Afc^HTÄj K«)^o?,7?ftJK£9! f^iTfct ^fj^©- KetKKis^Ai 'H Q Ai(rC@- vnaif ^y \v 
tA^Ji'Wi hdjyfiv ^t' tUJ7Zi){, T» 7t7»f7^ SjiJU I Ta A)}ed^ Tnhdfn^ "mhea %-^aaa. T^ivT^^^' AvvosWy 
^a y^y<juti lÜKAVia,, E) 3^ -a^/ t» TaA^VT» '^rEfJcc^f, Mii^Jw/aai', Ilt/^pAj', M/TVAijyfty. 
^"EKKi^vay, ß^')(i 77 rä rÄhavTtv t« ;v^üotk ^j 131. MexÄtA' 'eM?7ru.] 'E^ÄVTÖtf 3 *«5oy :^ m. 

TV TAKOMTOV ptlffJ. 'XÄKOM-DY Qy K TAAcWt». TWAiTtt j 133.' Mhttd^S »f ovm .] 'O^Ofl"«, (?«ffJ TO UiiJi' 


i34.^H^ St/w/f.] 'ßf .^wif. niA«.] Tiyvileu. 
l^S' ncy6w^7«-3 Hey 6s«/, c/bSD'i7?7«w« 

i37.^A- 140 145 150 »55 I A I A A O S 

"A^ }JuiyL Tl£jicc[Ji9io (^o) ^coir d^'m^of^ 

"BtoiÄ^Vj oTi vjiv ShiTia) [jm^zc Än'iS^' A^oi^ 

A/' K€ juät' ^Apycilx/j 'Eä€vIw ^cf.?Äi^} iuenp, 
Ei Siyjev'ApId^ ty^ifx^' 'A'^'iy^y, Z^etf dpipuSy 
TatfAC^s vAv fJigi (Ol ' maw h fMvJcüv 'OpgV>» 

Tp«5 ^c fJisi ei Ol ^vyoL^ei oyl ixiiyx>f>(^ eüimcrci}} 

Taft»»' Iw "Ketd^hriaKpi^loj olvoisS^voViclniSpi». 

rioMa f^h , o&s ü'Tno Tis e>j einSu'ioe ^yXtTQjt» 
'E-^oc Si ol Si/ü(7Vi) Tu vajjofjS^ocmloÄte^^y 

KoLf^fAA^hU/J^ EvoirUjJTl^ 3^ Ip^ -TTOiw'göO-jJ/J, 

K^lw T A'iTT^cWy :^ TlriShiavv ccfJLireP^^ecyjouf, 
Tldani cf\J lyfvs oc?[gs vict.'^ FluAtf ^f<$t^'grT©-* 

Kau OJ ARBO «THTIwfp^ Äl-TnjLßßls TBÄgöOT <3¥jüM^CB« . L 177 Urbem magnam Priami dii dederint 

evertere, 
Mavem abunde auro & aere congefto 

impleat, 
Ingreiliis, cum diridemus praedam A- 

chiVi. 
Trojanas autem mulieres viginti ipi© 

deligat, 
Qiiae po(t Argivam Helcnam pulcher- 

rimae fint. 
Si vcro Argos pervenerimus Achai- 

cum, über agri, 
Gener mihi üt ; honorabo rerö ipJüni 

apqualiterOrelH 
Qui mihi unicus nutritar rerum copiä 

m magna. 
Tres^ autem mihi funt filiae iadaäio 

bene-con(tru(fta, 
Chryfothemis, & Laodice, & Iphia- 

Da/Id, 
Harum quam velit dilecftam fine-fpoa- 

(ähbus ducat 
Ad domnm Pelei: ego vero dotalia 

dona dabo 
Malta valde, quot adhucnemofux de- 

dit filiae. 
Septem autem ei dabo bcne-habitat® 

urbes, 
Cardamykn, Enopenqiie , & Hiran 

herboläm, 
Phexaique reJigiofas, & Autfaeam pro- 

funda-habentem-prata, 
Pulchramque ^peam, & Pedafum vi-« 

tiferam. 
Ouines autem prope mare habitautur 

Pyli arenoli : 
Viri autem (04 inculunt pecudibus Sc 

bobus abundantes, 
Qui ipfum donis tanquam deum hoao< 

rabunt. 
Et ejus fub Iceptro opuleuta folvent 

tributa. i 137. "AA./{.] Ad-^Kaiy i)(ciivS(. N«jmJ5iy.] 

' T3S. A47?a'itI9«;-] lliiext^a^cL. A>j<y5«.]"TJ5>' 

14^- Ou9ö/» cfcOKfMf .] To ytvifjtArmtv ;^ i^»^i- 

5*) 'OpifHf etpoxc £')^'£7B Tri 'Aya/A/^ovi tK KXv- 

^^ 144. 'EüV«x,7«.] Kctxaf if^rumdjctfffj^a. 
\ 145. AaoSUu-} MiA ^i' 'Aja.fx.iu.vovO- ^- 

l4<f-'Ai'tt€</^l'or.]_ "Ay.<(t ««Tf«}'. "Ej^vct^eiffty 
ri faß r^' yx.fwy <im t2 viz/^if»» J)J)if/SfJcf. J^^^, Kitt. 

ISO. TlojttiKmy.2 Roru!/cäJ^. 

153- Nta.7c«.] ~*Niyh4cu.viviAJeu.'ij^v]eu.* 

^Afjt.f^J'af. 

I5'4. noAi;pp[a;gf.3 noA.t;S;o%^«Ä7ü/, ^jXkctoi. 

XS6. *Oi.] livtKri'BC^^iKri.AvrH.* AiTritfa.s iSJ'Tcw- ^78 O M H P O Y 

I 60 KflU jt^/ •VÄPO^JITCt) Ö(\TOl/ ßcLOlhAiTlOpi «jÜU, 
'H(^' 0(?JOJ/ ^gj •©£>>^g?Bp©.i gü^|L(5t/ I1), 

1^5 A?i?L ocy^Ti xKnrhs oTf uüuoijS^, 0/ k« aaj^^^a 
'EAfSwo-' « yXioiLuj TlvihYiioü^ü} 'Aj^^A«©*. 

«70 KnpUKMV <f]! OSioS tt :^ ^UpvCa/TYlS CCfJi. t'TKStüV, 

*^$ ^a-TO • TonTi ^ -Tzaoij/ la(Jb<Ta» jittT^y f«'7rej/. 
175 KQre;>f ^ xf WTrf^s Inred^^vlg nron^o ' 

'npy^T c« xA/(7iM5 'A^ajüieiotj/ov©« ''A«iif fl<J^o, 
To?cn ^ Wm' l-TTßTBMg TspLujii^ iTrm'Ttx, Ng^wp, Haec 6i praeßabo G ceflawrit ab 
irl. 

Vincatur : Pluto quidem implacabilis, 

. & indomitus : 
Propteifea, etiam hornioibus deorum 

tnaxime-invifiis omnium : 
Et mihi cedat quatetais major impe- 
rio fum, *^ 

Et quatenus natu major glorioc 

e(Ie. 
Huic autem rerpondit deinde Gere- 

niusequesNeftor, 
AtridagloriofifliraercKvirorunj iUa- 

memnon, 
Dona quidem neutiquam a/pernanda 

das Achkli regi : 
Sed agite delcOos urgeamus, qui ce- 

lerrime 
Eaot ad tentorium Pelida; icbil- 

lis. 
Eja age hos ego legam, ü autem pa- 

reant. 
Phoenix quidem primüm Jovi diledlus 

fit-dux, 
Deinde autem Ajax maenus & nobilis 

Ulyffes : 
Praeconum autem Hodiusque & Eury- 

bates fimul (equantur. 
Ferteauxem maoibus aquam, & lio- 

guis-favere jubete, 

VtJoviSaturniofuppliccmu«) fi forte 

mifereatur. 
Sic dixit : bis autem omnibus gratam 

fcntentiam dixit. 
lUico praecones quidem aquam in ma- 

nus fuderunt, 
Juveoes autem crateras coronaverunt 

vino : 
Diftribucruntque omnibus qui pocu^'s 

libabant aulj)icantes. 
Sed poitquam libaverant, biberantque 

quantum voluit animus, 
Properabantextentorio Agatnemnonis 

Atridae. 
Ulis autem multa mandata dedit Ce- 

renius cques Neftor, ^i)t';ti .. ■: ■■■: \ \i.. /.0/0.] TJff of7«f. 

AsvfATm^ii )^ a-TTHvrii. 'Ae/it^sü?.] 'T-mitiylweu 

fX» SuDAfJ^©-, 

160. 'TtTCSTITW.] Ilct£ßlL^\f1liniTayVXB'H^Ji^6). 

i67. ^E-mo-^fjUU.^ 'Eotx.£<v«, cmhi^a. Tli- Sw, Tv', Av anroTu^ffiv oi -meX 'OJI/«j4ä, 
äctJ? üi-i^v -zywVjt. ^A797P)V 3<) wvj yuu Tfe- 
fC^HV rov N4ro0r,, 07? 'iJ^ Tiävrai rlv 'A- 

jw>> Jiwti^iweu Tsüau, 'Ol Ji ^inv» ort iirei'- 
J^ i^e}^ "*' 'A^Wiaf , f^oiJhfn^of Aurhy 
<ueßi*KyAiJtk(MOVA, rifJi «A"«« ^Siyt/'Sw;» ^y"' ^ 
cA>o. 

^.3 'ATnxöfcT«, cOä ro T£^^4* äü'toj' tp 'A- 

J71. 4>«fT5.] tfefST?. KfcA,8«&s.] Kex<i/W7e. 

173, 'EÄeft'rqt.] 'ApiOtOfTÖ. 

17^. ''Errap^eifJ^ot,'} ^hm^AVTii' 

180. A«|^- 
I A I A A O 2 I. 

^Vrji^eos vrern^&v iM'}aiy\^s (ppsvcu AiccyuSbia, 

T^ elf ST c^ ovcL^v^ ^oÄiy 'HeTicüv©* oÄf&^stcs * 
f 90 n«^?^©*^ oj Ol©* c^ctvTi©« rsü ffico'o-ry 

2^V^ «J^ö/cö"' coLcroro • Tctcpfiov <f[' ccvopaoty 'A^>^Ai 
Avrri cujt) ipopiuyfi^ hiTTuv eJ^©* «»/.Sw <Süca«>a?r. 27p 

Oculos in nnumquemque vertens, U- 

lyJTi autem maxime 
Eniti ut fleQerent cximium Peli- 

detn. 
Hi autem iverunt juxta littus multüm 

ftrcpentis maris, 
Permulta vota facicntes tcrram-cin- 

genti Neptuno, 
Ut facile lieferet raagnos animos jEa- 

cidse. 
Myrmidonum vero ad tentoriaque & 

naves pervenerunt : 
Illum autem invenerunt animum ob- 

kilantem citharä argutä, 
Pulchrä, affabre-faftä,(rupernö autem 

argenteumjugum erat) 
Quam ceperat e Ipoliis, urbe Eetionis 

e versa : 
Häc is animum ob]e(ftabat,canebat au- 
tem praeclarafacinora virorum. 
Patroclus autem ei folus ^ r^ioue fe- 

debat tacitus, 
Expe(ftans iEacjdem quando defineret 

canere. 
Hi verö progreffi funt ulteriiis,, prari» 

bat autem nobilis Uly lies : 
Steterunt autem ante ipfum: attoni* 

tus autem exiliit Acnilles 
Ipsä cum citharä, reli(itä lede in qul 

fedebat. 
Eodem modo etiam Patroclus, poft- 

quamvidit viros, furrexit : 
Hos etiam dextras-prehendens com- 

pellavitpedibus velox Achilles, 
Salvete, fane amici viri veniiHs, ccrtec 

aliqua magna neceflitas ur^eff -it: .ru: ^:■?:■ 2:1. ♦cTf /^ '^ 'rrfifCdjTyii. Kai 01 (^ tpttaty «AJo crp€ö-- 

KaJ «Aa TttTfl no/«7j)f Jlimi id^tfjeu itj ;^s- 

TTu^TÜ no/*)Tyr'Äet9^J'. 7n)?^ÄX4? '3 x) Svi Tihao- 
yeiV ttüThvTilA^^cu, di }^ ^ tk, M» vvtvi i 
yj^lffwffiv Q^t 3to< «^^ hl o?^v(/m6i^AK!r>y Vav- 
71. i^aii hmiyTä K\i^a i(,ex^v%J^o iCjynvriiMvlxt. 

183. r«/«Op^«J.] Tö T >^77opt^Ky77, ^, /3cc- 

iSä. *flp^7>-<.] K/.3«4fct. A*f«>i-] Et;ii;)(^(i), 

1 87. Zu;/« .]'0 ^;3^( o' xj^tiocf^i,^ 'if}Ceiv']tu ol 

188. Tiiv A§iT d^iv^fieov.2 Ut$^ai U \ct- ^.ToxXeia. Aoii''^stjC3\H\s(Tajt, ' 

190. '^HsT?.] 'E/^;^(^gTo. 

191. Aif^i©-.] "BkJ^^/vSjüQ-. aUkiJY/jj.^ 
iTo^ 'A;l(f^^iee. yniTsayummi. *E>t;^foy 7« Aiä- 

90£jf. iKT^' TtLpcoV }U'ß »fJ-^i OpÖ^TEJ S)CB?l.tJ7?0Ct€- 

öatTO ft«AAoj>efti;'6j».'A>'Of8(7»r.]'At«»f/x/fi<r2fjAj'4fH. 
1^4. AJt^ictvj/ 96^/^7;^/, A/;7?»»' i«/ij-3 KrtSt- 

J)}et,y. STTX.TioV (Wj? TO ^frf /Li/'»'/. äfiKT^^^tVTV 

Avrvl ffüV ipof^fiiyyiy 7^ «|Uis7;j(<of3 <ftw<itl«u }^7cif 

-Safot. >^ *TÄfc|Mf • wr6 * 'ianh.iTiivlA ^ ki^^v 

«rs TcTf Äfft» ö"ujusfc^«f . ©Äctarsr.] 'Exä^^675. 
ipj/Qtf cA' ÄUTWf.] ÜÄ^jiTTAnc;!««* Qj *«»««- 

196. A^7U'V(^& ■'} A6^/K<MJW'©-5 ?/A0?£;l'8- 

i.5>,8.2xü- 28o O M H P O T 

'^ClixcQS'' (pooyriczii 'cy^pii^ ayt S\(^ 'A^??i(^s, 
%eo^T2^v $^ yjEßpiipey ^irdt^ <fl evrtwop l^g-t^o), 
'Ey cf[' ccß^ voS'Zdv e^K 01^ }^ mov^ouyis^ 

'Ev Q (TÜ05 aicl^lO pcC^V Tl^ZX^Klidp CL?iQl<^V, • 

-210 Koi Tcfc ^ ff [ju^??\.e9 >t/ a^^' oC€^7aiv eTreipe • 

.^ 1 5 AüTctp gTT« p' ^'T^ijcrg, J^ «V lAgoiinv- l;;^<iU5 
ria^pHA©^ jä (nnnv «AwV e'TiiveifJtA rß^L'TK^if Qui mihi <}uatnri$ irato Achirorum 

grarilTimi eftis. 

Sic fatiu ulterius dusit nobilis Achil« 
les. 
Sedereautem fecit in fellis-recubito- 

riis,tapetibusquepOTpureis : 
Statim autem i atroclum allocutus eft 
prope eyiltentem, 
Majorem jam craterem Menoetii fili 

- fiatue, 

Meraciusque miice, poculutn autem 

para unicuique. 
Hi enim cariffimi yiri meo funt fub 

tedo. 
Sic dixif. Patroclus ai|tcm dilefto 

obfecutuseftfocio, 
Sed ille vas-carnarium pofiu't in i^nis 

(plendorcj 
In ipfo autem tergum pofuit ovis & 

pinguis capr«, 
Impoluit etiamporci fagiäati teipi^ 

laetum pinguedine : 
Huic autem tenebat cames Autome- 

don,recabat autem nObiiis Achilles : 
Eas qujdem leite in mmuta-^liviüebat, 

& verubus tranfigebat : 
Ignem autem Menceriades accendebat 

magnum deo-fimiHs vir. 
Verum poftquam ignis deflägraverat, 

& f^dmma elanguerat, 
Prunis (iratis, verua deiiiper Qctea- 

dit : ' - 

Inlperfit autem falem ßicrum ä fulcris 

elevatis. 
Sed poftquam airaverafK^& in tnensä- 

culinariä hiderar, 
Patroclus quiJera panem acceptum di- 

- ßribuit inmeBsä 

Pulchris incaniltris. Sed cames diftri* 

buit Aohiltes. 
Ipfe autem e-regiooe fedit Ulyflis dt- 
vini . . ^^ "TtT?TTTTttrTT!T! TT -■«98. ^wl^ofj^a,"] ^Ofy^of^a. 

aoo. YLKicrfMiai-'] Ket^Jj^tui a.vAxXifffifi'^i- 
ajxAat. 

^o^, Kö.Sisa.3 EvTfimC^i, ItcJ/m«.^«. 

203. Zeä^TigßV''] ZccTJXjcin^v. Ha^ t ^i<nv. 
Kipoepe.] Kifva,. AfcOTf.] Uoiiieiov. ^Evtwjov."] 

•204. 'T-areetco^f.] 'T7n\r\Kv^A(riPi 'ipJbvHoi. 

XCfcTTV». 

2o6. KpHov.] KfiuJi^v «.yyüov. Kä^^^«.] 

io7.Na7B>'.] '^''oAVyVuvatov tf\tts. Xliov©'.'\ 
Aimt^K, ») T5A«K. 

208. Sfof .] XoipB. 2/äAo/o.] 'EvTfA^'^f, A/- 
■wapK. 'PÄ^p.'^ Narof, -^ctM. i'srei xj" fntTo To 
f^fQ- pA^^opTva. T5'3-<J^qrt.y.] ©otAA«^, AKfM- 109. ''E;^»'.] 'Ex^TW, 
211. $«$.3 'A)/«p. 

213. Srofiö-Äf.] KAJA^eo7af. 'Ept/'-z^fl« Ta- 

214. HeioTi <A' Ä\3f ^«0/0.] "ETTttors <r^ 
Tä xffcÄ äAj"». 0«»5 </^l ä6xx>ix.£ T»? «Xa.«;. 

</^/«t öfm-O"?* TUfHV TÄ OTtt&fcyT«. K£9',T<6tä- 

«»'.3 T«»' ßinay, 8i?, <7^' '/.iS&r, e^' 
»y Ol oCihimiot Ti^vitu, omTtiifjS^av «^/ 
W€«r. Ol <ri , -^«^ hAQaV v^ oCiKtaxav , 

CAS. 

215:. E<j' IxsoTfl-/!/.] 'Ecn '^/MÄ^Hat^t©;' T£^- 

TTiClCäV» AAaWJTiOyy AMV T« Ia.H^. ''H, 077 cif 

TTE^eu. "Ep^^jJl/e»'.] 'Attc v^' oCiAiffxay ^ÄJii/oSK. 
*''A>Ao/,"E3if>c«. * 

216. 'Ewii'W/MSi«;.] 'E-^Tt^twe^fftr, «-tti^xs. 

217. KäVSO/CT.] TlKiXTUf KS^ItfKtOii^ T<iH/u^'.2 

»19. ©Jf J I A I A A O I. 2S1 225 ^rf parietem alrerum : diis autem lä- 
crificare julFit 

Sed poftquam potns & cibi defiderium 

exemerant, 
Innuit Ajax Phoenici : animadrertit 

autem divinus Ulyfles. 
Impletoquevinopoculo propinavif A- 

chilli, 
Salve Achille, epulis quidem aqua- 

libus non indigemus, 
Et in tentorio Agamemnonis Atri- 

Etetiam hie ncnc : adfünt enim an:- 

mo-grata multa 
Ad-epulandum. Sed non convivii a- 

mabilis opera fiint curae : 
At valde m^nam cladem , Jovis-a- 

lumne, inlpicientes, 
Timemus : in dubio autem an lerva- 

bimus an pereant 
Naves bcmis»tran'ftris-in[lruftsc, ni tu 

indueris fortitudinem. 
Prope enim navcs & murum cafi^ra 

pofuerunt 
Trojani fuperbi & e-longinquo-vocati 

(bcii, 
Accenfis ignibus multls per exercitum, 

neque amplius aiunt 
Suftineri poflc, quin in naves nigras m- 

vadant. ' ' 

Jupiter autem ipfis Saturnius faufta 

ligna oltendens 
Ful^urat : Heflor vero valde fortitu- 

dine oculos-truces-circumferens, 
Furit terribiliter, fretus Jove, nee 

quicquam honorat Xcup' AjwAgJ'j SkjTtiS 'ß. e'ians gtdc ^d^^«.^, 
'H|u^j er) vJ^.iairi^ AytjjJf/.vov^'A^CiSkoy 
'H J^ 5^ cy^^T»^ vuZ * Ttü^Qß. y> ^oeiVACL oroMa 

'AMa A/^J fjJiycL 7n7f<a, ho'Tf€(pssy eiaü^wn?^ zip. Guiwt.] QvfJuaiinUi Amf^a^. 

zzo. ©UMxif.] Tctf Ä;7ttp;^f. ^ ^ ^^ 

12J. 'EiJiif.] Tnf icnj^ojpK. OüX. ^/«iL'««.] 
liff. 'H«S^ oy/ KX/(r»>i 'AjÄ^ttim'o;^©-.] A/A- 

^^.vd/iTAi J 'PwTfcOV «y, 077 HT5 hlSUvJIVUA- 

V®- ' K-)^kkS^ 077 -sjüT^e««' öCejiCOi l>cim y^- 

Ä/XOoliOhf Ä^. J(ju TH T£5f.1Sr4^M JhozjTmK» y^ zi-j. T\Ä^ 3*'P'] nÄf?s7 >af. MferowswÄ.] 
Tw (MJ^ii«, * TrilhagßviVy* eiMvjAf * ;^ ©efffTi- 
Xjovja,. * ewTvipKn. 

22,8. 'E^fjiTK.] 'E7T«£^.r«, K^K»ii ^Moi. 

230. 'Er J^/H.] 'Ev tfi?a,fy.^f Iv (fi^^aia,, 

231. Aü'ffSflK ÄAxfu;.] 'APÄÄÄ^Hf Titü SkuAfAv 

232. AüA/J'sStyTü.] Th<wKi9(jiAv i-n^tncuvriy 

234. KHetjCtVo/O Kewmv-nf^ 

235-. 2p(HöK^r«.] 'AvSt^^I'jÄl'TTSTl'rÄ«. * MafA- 

235. 'EcJ^^f/Ä-] 'AjÄÄ*. ^oij'öj'.] ^«wsg^^T?/- 
237. BAg/tifail/«»'.] A/ct TK iSAi/Ufto]©- ÄVTK 

238. niffi/^/i©- A/<.] n£77o/3»«?ri^A^t. 'V-p- 

f»jr. Ov<fl6 ttlin.'] Ov TlfxSfj hO-^V i 770/H7JÜ. 

N n 13?- AüV- tB% O M H p o r 

240 A^TUf n W;^?% (pMtrifj^jaji vcS ^av * 

TcJoT alvd^s J^e{Sbii[a >{J) (f)f>ivct, fM 01 aVtJAflts 

245 E3CTeA8<7WOT r^iOi * ifJUV h ^ MOlfJ^V m 

^^^ cv\ T^tYi ii^s' Ap^©« iTii-'TrvCö'Vito* 
A>?Cocvay « fjuif^vois yi j^ o'-vf« «§«? ^ 'A^o^v 

250 'Pg^^^^ j(5txö Itf' ax©* ^'p« j/ • ^Mci -tidAc '5rß,tV 

ri '^TE'ÄTjy, npicQiyi CTDcmp g'TreiBMgTO riwA^s 

*Tex4fQv l/^V, }(5fcpf©- jot 'A^jualn 'R ^ 'Hp» 
255 Aäo-Hö-*, cux.* IrdsAötxTi* ou 3 |LH5aA»m^ 3t/f<9y 

Tiazoa Afiyeiwv njw^j rgoi v$i yißpvns^ 
*^Cls hriii^^C yi^v ' av $i A>)<^ou • ^\' Iti ^ j^wit/ 
260 rictAif^^a^ ^^v 3t^/L/^A^a, oül «T' 'AycifjidfJLvm Homincs aeque deos : ingcns autcm 

iprum rabies fubiit. 
Precatur autem ut citifläme appareat 

aurora divina : 
Affirmat enkn navium fe abiciflurum 

lumma roftra, 
Ipftsque incenfurum peraiciofo iene : 

led Achivos 

larcrfeaurum «d ipfas attooitos in 
fumo. 

HaecgraTJtertimeo in mcnte, nc ei 

minas 
Perficiant dii : nobis autem jam f». 

talc fit 
Perire in Troja longe ab Argo cquis- 

apto. ^ 

Verum furge,fi in animo tibi eft quam- 

vis fero filios Achivonun 
Affliftos defendere 3 Trojanorum tu« 

multu. 
Ipfi tibi poftea dolor erit, neoue ullo 

modo eft 
Accepta; jam cladis retnedium inro» 

nire : fed longe ante 
Confidera ut Danais arccas fiineftuna 

diem. 
O amice, profedö tibi pater prjcci- 

piebat Pdeus 
Die iUo cum te ex pbtbia Agaraem« 

noni mifit, 
Pili mi, fortitudinem quidem Miner- 

vaque & Juno 
Dabunt, fi voluerint : tu Ttrö mag« 

nanimos (pirttus 
Contine in pedoribus : humanitas e- 

nim melior. 
Define aurem ä contentione malo« 

rum effciflrici, ut te magis 
Honorent Argivorum & juvenes & 

(enes. 
Sic praecipiebat ftnex : tu vero obli- 

vifceris : fed etiam nunc 
Ce(ra,pone autem iram triflem. Tibi 

vero Agamemnon 340. 'A^^VÄt.l Ev'^J, 

141. ^TcZtm.'J Ata^iCtuKTMy \sari^H- 

^ireüf 70 TTVf £//^aAAH j *E'sr$i/'ti c/gx ^ or 

242. ''E^^yiffBiv.^ KAVfffiV' M^cp».] IAa^v- 

243. A»»eJir«i'.] 'AvihüVf (povdjcmv. 'Ar-«^»- 

247. "AA\' im.] 'AAAä AVii^^, 'Aotjw- ^<Vf^a» * 3y ^AfAO. * lup«;' äww. 
ajQ. "Ax©-.] "Irtfur. 
iji. 'AKi^Yxmi.'] Bo«5«ffWf. 

KfltpTOf.] AuÜctlMV. 

25:7. Amy^f/SfJou.'^ Anynvy 7ra/ji^J, KaKO(ji.ti^' I I A I A A O S J, 

' Ahcc tJ^e^ ^h)ci juigTBcMn^cwn p^^w. 

265 At't3a;»'<M3P^s^»S«"e«>(^OT, (J^'^?(gfc </l' iT-ZD-ös 

(0J5^' xfj/ a)cT7i(i/^f f^Tiitt^io ^pmo) 
Oos 'A^/Jl«|uc^'o^■©* /VTroi oäÖAi«. mto^v o-gpr'ro • 

'E^f A«6', CM rroTS J(^M« öuixcov ^^ 'ywa^itil/y* 
Täs |i4«J Tt)i «J^'s^f, /mj' <A' «ojFTa/ /w' tot' d'mü^ 

275 Mn-TiDts rns cxjvns ^^J7|L^ct^, ^^ {MyU/jcij, 

A5V fj^ya, n^/ea^io -^^o) (J)a&)o-' a;|9t,W|oü, 
IMtjöm ccÄis Xf^^^ ^ ;^Ax8 moacöw^ 
280 Eio^AidöJj'j or:^ jMv ^7iw/x€,S«, ^mi^^A^jjot, 

Aix« fX/er' 'Afsyeilw 'ü^vloj ^>Ki<^ l^mv, 

El 5^' )t«p "A/jf©- «V^/jLi«6' 'A;:^i>tpj>, «35Cp apg^)»?, 

Toifx.^Qps vJv Ol hu • tiVt; Si et Tcrov 'Opi^. 

285 "Os Ol TViAü •)«[©* '>j'g(pg3 ,^aA/>» Of/ creM*)* 
Tp«5 5]B Ol eiffi ^ycL'ifSs oy) fji/iyabp<u hiirmcreü* 
XpuOTo^jLUj j^ Aao(5^wn ^ 'I^/ayatoJct, 
Tccm !w x gn^'Awc^ (p/AZc/y dvcieS'vov ayi^ 
n^ioIiisvnnÄii^' M'owT ^jt^WAictxJyjn/ 

290 Uo?\a ^A'3 oV STW TIS IJ] e7riSh}yje ^w^ÄTgi, 
E-^ot ^' TDi {J^'o^ tu yct|ofJ(^a '^oA/g3'^j i85 Digoa doiM dat fi dcficris ab ira. 

Qyod fi vis, tu quidem mc audi, cgo 

autem tibi rccenfebo 
Quot tibi in tentoriis promiHt dona 

Agamemnon. 
Septem igni-nunquam-admotos tripo- 

das, deceiri auiem auri taknta, 
Splendidolque lel)etas Tiginti, duodc- 

cimqueequos 
Validos, in-curfu-vi<nBres, qui pracmia 

pedibus rqjortarunt. 
Non fane pauper cflet vir ciü tot con- 

tingerent 
( Neque inops valde-pretiofi au- 
ri ) 
Quot Agamemnonis equi pr«mia pe- 
dibus reportarunt : 
Dabit item leptem mulieres forma 

praeftante, operum fcientes, 
Lesbidas, quas, quando Lesbum bene- 

habitatam cepifti ipfe, 
Dclegit, quae tunc pulchritudine vin- 

cebant genus mulierum. 
Has quidem tibi dabit, interque ea« 

erit quam tunc abftulit 
Filiam Brifti : & magnum jus)oran- 

dum addet 
Nunquam cubile afcendifle, vel mi- 

ftum fuifle. 
Qua mos ert Res» & virof um, & mu- 
lierum. 
Hacc quidem (latim omoia aderunt : 

fiverö 
Urbem m^nam Priami dii dederint 

evertere, 
Naves abunde auro & asre congefto 

impleas 
Ingrediis, quando dividemus praedaoi 

Achiri. 
Trojanas autem muljeres viginti ipfe 

deligas, 
Qüx poft Aj^ivam Hclenata pulcher- 

rirax fuennt. 
Sique Argos pervencrimus Achaicum, 

über agri, 
Gener eifis : honorabit verö tcot- 

qualiter Orerti, 
Qui ei unicus nutritvJf reratn copil in 

magna : 
Tres autem ei (untfiliae in domo be- 

ne-con(lru<1ä, 
Chryfothemis & Laodice & Iphia- 

nada, 
Harum quam velis diledam fine-lpon- 

falibus ducas 
Ad domum Pctei : ilte aatcm dotalia 

dona dabit 
Multa valde, quot adhuc nemo fax 

dedit filia!;. 
Septem autem tibi dabit benc-habita.' 
tas urbes, 161 Mil^n^cufv ^^oto.'}*UirnKfiBa,/}i, *7iwj- K- N n i 300. A''^- Cardamylcn, Enopenqne, & Hiraa 
herboläm, 

Pherafque religiofas, & Antheam pro- 
tunda-habentem-prara, 

Pulchramque ^peam, & Pedafum vi- 
titeram : 

Omnes autem prope mare habitantur 
Pyliarenofi : 

Viri autem ^d« incolunt pecudibus & 
bobus abundantes, 

Qui te donis deum tanquam hooora- 
bunt, 

Et tuofub fceptro opuletJta fblvent- 
tributa, 

Uxc tibi praeftabit fi defieris ab 
irä. 

Quöd fi tibi Atr.des iavifus eft ex-ani- 
mo magis, 

Ipfe, & ejus dona : tu verö atios ta- 
rnen univcrlbs-Achivos 

Afflidlos mifererc incaUris, qui te de- 
um velut 

Honorabunt : certe enim ab ipfis ma- 
gnam gloriam tuleris. 284 O M H p o r 

KcthLuj r A'/7r<|ctf 3 ^ UriSkanv a,iJLrm?^iosc^ * 
295 naoD^ cT' ty^vs a^s vicc^ OJAö r\^^tv\@^ * 
'Ej/J^' avS^ss va\V(7i 'TnÄvp'^Urjss^ 'TroAn^öTa/, 

Kai TOI VC70 cari'T^'poj Az-Tiag^s ^nÄtyoi i3^[M<^a/,* 

300 E/ ^ Tni 'A^ei^s fi aW^i^goTJ 'AVi^<^ K^A^r, 
Auto?, ^ t» S^qsc • au e/l' aM&s -»^ CTc^a;;^ös 
Tc-i^fJ^'jns eÄeoupe >(^ (^QSf-^ViVy 01 c2 rSrof cos 

JOS AuWv ?^.. o';ip&.J • l-^r« ä^v« f »«iV c>?o. ''ti^'?„°?ÄS''"" = ■""" 

'Ü5 ^ fj{gi tfv^Tfn rhfprifjS^Joi aMO'^tj' ot^A©«». 
^c^€ß^ y^Pf^i xaj'©^ Oji{^s aVffbto mjÄ'naiy^ 

5 I 5 Oute fxß y'ATfei^j 'AyenfjJfJLVovoc 7rei<nyS/j oio). 
Out «AAys Acmavs, eirei (atrKccQßt, ms^^s "rey 
'M<!('pvccSTXj hi'ioiai fj/iT dvS'^ai v(t)M\x/cs cuet * 

: i(m ySiQßt f^JOm, ^ « i^^ TIS -TIDAgp^Oi ' NobililTime Laertiade fokrtiä-pollens 
Ulyfles, 

Oportet fän^ hancorationemaperte 
dicere, 

Quemadmodura fentioquc, & quetn- 
admodum perfedumerit, 

Ut non mihi obftrepatis aflidentes a- 
liunde alius. 

Iniraicus e^m mihi llle sque ac in- 
tern i portae^ 

Qui aliud quidem occultat in animo, 
aliud vero dicit. 

Sedego dicam ut mihi videtur efle Op- 
timum. 

Neque mihi Atridem Agaraemnona 
perfuafiirum puto, 

Nee alio$ Danaos, quoniam nulla gra- 
tis erat 

Pugnare hoftibus cum viris^ alBdu^ 
icmpcr : 

JEqua pars ceflatui, & fi acriter quis 
pugnet : 300. *A.cw;^570.] 'E/^«ntd»f. Kng^St.] 'Ex-j 310. "^H-wcp. ] 'ö<-, i(g,^'aep, "^H^ /» 

301. TleUKt^vi.2 TlÄVTUi Tif "i-KKtwof, hudmä. 

* MitAAof Q, Tiä-vn^iv ^A'^^JLVf. iy^TifcoBtv, }y\ 311. TpiJ^«??.] Uohv^oy^iTii^fiyyv^UTi* ' A.7n 
Ik. yra^if 'A;;^«, ^ \j% 'A;yaj«r®-, 'A;;^i<. 'A- ; 7«$ 7fvy>vQ- » ^TÄ^ogjf. 

^iif yvimxf.* I ^ii.'O/xSf.'] 'Ouoiaff'itmf.^AtJit'O 7^vh^crl.y 

■Jiif)p^djvmii iUiKeif^a><- 'AtwH'^«»'.] 'ATWp-; 313. Kiät/3«.] Kpt/T?«. vm i5> crfivyfi^. 
yjjöwÄüW. i 317. N®ASf«f.] 'h^i^^i^m. '* 

1 1^9' 'Ev I A I A A O S I. 285 

Oo^' 'n M9i i^'xftj, e-Trei -m^t;:/ aA^ßa ^ua, ^" «^''1"''^ «"jl" ^\''^"'™ «^> P°^*- 

x^wwc •• /-C «-^ c/3 / f"/ / cjuam pcrtuli mala animo 

Semper meam animam objedans ad- 

_ pugnandum,' 
Sicut auteiö avis implumibus pulli» 
affcrt yiÄ'px.'it iiraVji XctQy\(ny •iW.ytOOS <f\, CtQß. 01 TTiAi tWTV\ * f fcam poftquam ceperit, male autem 

\i{^<Tvu d^ cfl^Toevroi $\i<ifni>süv oroÄefM^ooVy 
A(ü8iy^ S>} aiw vnvai 'ttvä^s dAoimvL^' aiv^^'^rovi 
330 Tacav OK 'Ttv.oioöv y,€ifj/nXict '7n>'>}\.cc ^ g^Aa Sic ego tnultas quidem infomnes no- 

Cies duxi, 
Dies auttm cruentos excgi pug- 

näns, 
Cum-viris j^raelians uxorum gratiä: 

vefirarum. 
Duodecim autem claflc urbcs vaftavi 

hominum, 
Pedelter vero undecim aio per Tro'i- 

cum-agrum glebofum : 
His ex Omnibus fupelledilem multatn 

& pren'ofäm 
Abi Uli, &omnIaferens Agamemnok- 

nidabam 
Atridas : is vcro remanens apud naves- 

vcloccs 

Ag^apJ^©* Siac 'TWMQßi JkcTOTXgTüj -TroMa cA, e'VfO-X/g * Accipieiis pauca dividebatv pleraque 
Vf. - 5 > , f.1 f. I X « p autem rerinebat : 

Am* «A. a^^ioai ^<yy ^g^ X^ ßccaiKiucn * Alia autem optimatibus dabatmune- 

^r~'ä^^ rv ~ ',Pr'»>''A P "^ reRibus • 

535 1 01(71 [j, efji'Tredtn, xftTajj e^O d\ cmtö iw-sr« A^joäu I Tlw ojutV ^/Ag(j >^ x.iSi'^, eos >^ lya tIuj lIHs quidem firma inanent, a me vero 

(ülo Achiv'orum 
Abliulir. Habet autem uxorem ani» 

mo gratam, hanc propter dormiens 
Obleftetur. Quid autem oportet bel- 

lare cum Trojanis 
Argivos. Quid vero exercitum addu- 

xithuc congregatum 
Atrides ? annon Helenae caulä pul-, 

chrac-comfs ? 
Anfoli diligunt uxores articulatä-vo- 

ce-loquiHtium hominum 
Atridae ? Cum quilqujs bonus &-,pru» 

dens, 
Suam ipTius amat Sa curat, ut & ego 

hanc 319. '£1*0 I«.] 'Ev fjua, x^ ou3t«. 

320. KATStwe.] T4^njwv. 'Acp;^?.] 'Ap^Vj 
A'St^K]©-' 'E«p7*f.] EJfya.fffjSpQ- . 

311. UifiKHTVU.^ Ilseeayoif T/ S^f, » ?;%- 
ei8?7j'. ■ ■ . "' ' ■ ■ 

31z. AUf tioZu) ^^p^ '«&'^5C^ÄAA.J(U^©-..] T«f 

3Z3. 'A7^»<r/>'. 3 "l^aäw. iA.fi Jl/jU(*-«S^o/5j 

324. Mot^/Kt.3 'V^(pnv. 

3*^. 'AvOTaf rvÄTKf jäAioc] Aia ywxJJifA^v- 'EcTUjt^. 

333. A/A TmZ^ Jk.exüinciro.'] *" T\av^ J)- 
iJhb'Ta.To,*' o\st Ji KAy.ۀv(cVi hhi-y*. JAvHfn iu 

335'. "Eji/TTSc/k.] 'BJ^euAt ß'iCcuAf tyda-i^^n. 

336. 0ü/MÄpiÄ.] T"^ '■l/jyjrl Afimsf^. Uaeicw- 
av."] 'E.iwAVATPBuA^JfjQ-, Gi/fyj.b<^J^ov. 

340. H jUBl'O/ (p/AiB(7-' ahoy^Jüi lli^TntV AV^M- 
7mV 'ATfHtAsW.] AüJXOAb TJff IpWTjJcrtai »{rHfjÄV- 

341, ''EyjiO^cäV:'] "ZwJllii, aütpfav. 

341. TmC e«/7« (p<A6«.] TlBß7V,7tAK\S<^iVijwtJliT 

343-^«- t8tf o M H p o r 

"Nuju cPC 'eirel öK ^^v f)^Qß.s «A€&> H9^ fx' a-sawo?, 
3 45 Mn fJiÄf Tret^Tüt) tv eiS^r^ * uSi \ja ir^öi-, 

^e^^gcdo; vrisocnv aAg^gju^jct^ B^iiov TrSp, 
H JM. S>j f-{^/\gi^ -TroMa mvrKnLTo voarpiv efjc&o, 

'Am,' B(^' ^i-SU/Jcc^ c&eV©-''Ex1^jj©^ aivS'-Qp(^QVOio 

'Am' oavv es X'^i^^ois te '7TV?\g.i ^ (p7\yv 'inJfJfv * 
355 ' Ej/3?Ä -ttdt' oTov IfMfjire^ [Jigyis §i fxiu %x(pvycv opfjäw * 

.360 Hg/ p^'A EMwiTrErorTOj' Itt' i^:^ogj/'t» ^gsözw 
NrfcM «/<9^«> c*» cA,' ccvS'^s epio^fj^cii fJUliJ^cSrcu;* 
Ei ^ x«»/ cu^Pi^ilw S'cavi TtKvTDS 'B,vvo(nya.f^^ 

' Hf^Tl V^V TßiTCOT&J <J>rSl^y gg/^&>^ lyißlfdlJtJ, 

3<55 AA^v<A ov^vh ^^'^v )§ ^Ajjjf epv^y, Et anrnM amabaffl, captiVam lic^t 

exittentem. 
Nunc autem poftquam c mambus prx- 

rtiumeripuit & me fraudavit, 
Ne rae teotet probe-goarum: ncquc 

enim mihi perfuadebit. 
Verum & Ulyfles, tecum & aliis rcgi- 

bus, 
Cogitet quomodo ä nÄvibus propeilat 

noftilem ignem. 
Sane qujdem jam pcrmulta fecit ßne 

me, 
Et jam murum aedificavit, & doxit 

fofläm prope ipfum 
■Laram, magnam, inque ea vallos de» 

fixit : 
Sed ne fi« quideoi poteß vm Heftoris 

hotilicidse 
Su(Hnere. Dum autem egO inter A- 

chivos pugnabam, 
NoD voluit pugnam procui a moeoibus 

eiere Heclor, 
Sed quantum ad Sceafque portas du 

fa^um proorediebatur : 
Ibi Olim me femel manfit, vix autem 

meum efFugit impemm : 
Nunc vero quoniam nolo pugnare 

cum Heftore nobili, 
Cras facris Jovi taftis & Omnibus 

diis, 
Oneratas bene navcs po(^uam in- 

maredcduxero, 
Videbis (fi «olueris, & fi tibi bscc cu» 

ra:-fuerint^ 
Bene maoe HeHefpontom fuper pifco» 

Tum navigantes 
Naves mea», inque ipfis viros remi- 

gandicupidos. 
Si autem proTperam-navigationem de- 

derit inclytus Nepturtus, 
Die fane tertio Phthiam glebolam 

pervenero. 
Sunt autem mihi permulca, quae re- 

liqui huc malo-fato-veniens : 
Aliud verö hinc aurum & ses ru- 
brum. 
Et fceminas eleganter-cin(fla9) fplen- 

didumque fcmnn 343. A8e<x.lH7Äy. ] AofVÄAöJTBj', eu)(jM\a'' 

IVf. 

349/E<A<//«.3 KATimAittnp, ^uJ^fiMn, "H- 
35'o. SKoAOTrttf.] 'ATn^va^y^A^vhei. 

3^2. ^l^V.'] 'ETTi^Pf JÜXhVHV. 

354. $»^^.3 Afi«j. 

3f5. O'lOv'ifMIAJfiV.'] "ATlcL^ilXHyiV- 

358. Nfincwf.] SöftitT«?, ^j)f»tfaj. n^6- 3^0. ^Het /mIka.'] "OpSpjf -mw. '^O^v yjz 
*M»f* hti'^HA. 'EAXjjazTDycTer.] 'Ai^tt t«, Ji' 

9EKo7f ^Afitoja, Tm^^KHfjSfi» TM T(yi^ , ovTWf 
i!3^oa.y)fdj^VA h/m "EAA«f T«^ $pu|» äAa- 

3(fl. 'Ep£öTS^<U. ] 'EfiAJWl' , rXi'VI/iKA- 

362. EüwAoito»,] "Eui^oiAVy yA}^nvU/j. 

3^4. "Eppfi)»'.] 'Etr ^Sc£^.y<j>^^6ftV©",e^* 

7« i^ffV[Jt,CeUVOi"TA. 

166. TloXtiv. ] AA[jt/o&v. ^O^uubfii y) w«/^- 
e^f, hAiiTT^DTi^©- •j*yin-mi, 

3<?7.''A^o- I, I I A I A A O X I. 

Aims e(pv^^^ü}v eAgiü xf«fioj/ 'A<yafuiuipup 
Anf€^^s^ rrcS mcvr dyf^U^j as'Qi'RÄ^Wy 

Aigj/ avctjS'eilx/j ^«ju^j©. ' ö>' ay l^/n/g 
375 'Ex ^ ^' f^ cl^Tr]as j^ ^'Aztbv, »J^' ocv It' «Xtij 

'E^e^ U [Jsn^ Siü^ßy 'Ticü Si fjuv C4> n^^s cua- 

380 "Ooj«,7¥ oi trity '^, j^ « TTOn^j/ aAA* 'ßpoiTn, 
Ou>' 00"' Is 'Op;^/4joy TTOTiylo^e'^, öcT' ora GTi^cw 

Al^'li^rTDf^mjP[gi€i(7i, S\7\yis cnoki^' dv €yJ.<^Lvj 

3 8 5 OvS" €i f^i TiKTu S\)iti ocm, '>\cl^^^s 75 5(jm 7? 

. Pe^'»' ^' ^ '^^'^ «M^/ '^^■^«^.•^aS^A^a AfiJ^Zw;. 

390 Ejj^<f"A*52^W>j.'>'.;i9Lt;>wi>'7nch m^cc^^oiy 
OvSi fMv as 'yx.fUM • J^' 'A;^^«ry ^a;\pk «Af cÖw 287 Abducam, quaequiäem fortitus fum. 

Fraemium autem mihiqui dedit, 
RmUis per-injuriam abltulit rex A- 

gamemnon 
Atrides: ci oawia referto ut mao- 

do, 
Palam : ut & aJii iixIigneiKäJr Acbw 

Si quem Daaaoruw adhuc fperat fe 

traudaturiim, 
Sejxiper inipudeatil iiidutus : non 

tarnen mihi 
Aufit, proterve-audax licet fit, fa- 

ciem intueri : 
Neque omnino cum eo confilia com- 

municabo, nequefadum. 
Nam jam me decepit & oftwdit, ne- 

qu€ adhuc rurlüs 
Fallet vtrbis, fätis autem ei fit : fed 

quietus 
Pereat. Nam ei mentem a4emit pro- 

vidus Jupiter. 
Invifa autem mihi ejus dona, honoro ; 

autem eum a:que atque Carem. 
Nequidemtimibi deuefquQ & vicies 

tot darct 
Quot et nuac funt, & fi alicund« alia< 

accederent, 
Nee quot Orchoraenoa adveniunt, nee 

quot Thebas 
^yptias, ubi plurimae ia domibus 

opes reconditse-jacent, 
Qu« ceatum habent pprtgs, ducenti 

aiitem per imamquamque 
Vjri egrediuntur cum cquis & curri- 

bus : - 

Ncque C mihi tot daret q^ot areoa- , 

rumque puJverilqoe, 
Ne üc quidem jam aoimum meuia . 

nectet Agamemnon, 
Antequam totius mihi poenas pcrlbl- 

vat acerhas contumeiiae. 
Filiam autem non ducam Agamem- 

Bonjs Atridas : 
Neqnidemfi cum aure« Venerepul- 

chritudmecertaret, • 

Operibus autem Miuerve ocuhVcse- 

fix par-effet, 
Nefic quidem ipfam ducam: ipfe vfr- 
ro Achivorum alium eligat ■ III (W ' O 3<^7- "Afo/^.] 'A3tt>«>. "Aom.l "Awä. 
^ 375; ^Mi 'iSpUv.-] K«i^ ä^^m ^aveu^i 

m. Elf ^TOIt^iÖW.] E]i0^p'ih^y. 

37€-'E^ct7mipoi79.2 'Efefc^TttTTfffo/. Oi.] AuW. 
378. 'Er yjceßi c"n-l 'Ej' (MoIjA bciUr>t, «'; ^ 38f."0<7a4ttMÄ^f 75)C0}//f Tl.] 'A;'77 /Ä, rtm- 
eiö^MT«, i^TPoKKa Tü^Ti^i^. 
387. A^y'fJu;.] "T^e<y, 

Ts Jl^ ^ j Ir, 'TWga.MNA». 

394-rÄ- 288 O M H P O T 

3 95 rioAAat S' 'A^^'iS^s daiv dv' 'EAAa'Jk ti ^^Luu t?, 

Ef<Sr36 $i fj^i f^^ 7roÄy\gv e'TTBOJVTo .9i/^s (xytojoop 
TvyJ^n fJLvyjc^Lui ä/^^j', « xi/cu' ccy(^mvj 
40 O "KT»^,^5tOT Tip'Tn^ Tot ^pöDj' oKTnaa^ Tlrj^s, 
Ov 'ß 2m\ "^^5 ocvTcc^ioPy 8<r ooa ^aoij' 

Rthtd) q n^TToSis te ^ /ttttoj/ ^«w.^«» y^pLuuoc ' 
'Avi^ps 5 4*-'^* rmÄiv eÄ-^vip ö-n Aglij-^j Qui ei conreniat, & qui major impe- 

rio fit. ' r 

Si enim jam tne fcrvärint dii, & do- 

mum vencro, 
Peleus mihi tuac axorem defponfabit 

ipie. 
Multae autem Achiv« funt in Hellade 

Phthia(jue, 
Filiat principura qui urbes tuen- 

tur, 
Harum quam volucro dileftam faci- 

amuKorem : 
lUic autem mihi plurimum appetit 

animus generofus 
Dudä legitimä uxore, aptä con- 

j"ge, • . 
PoIIeirionibus deleftari quas fencx 

quaefivit Peleus. 
Nonenim mihi tanti eJt ac vita, ne 

quidem quantas opej aiunt 
Ilium polIediUe bcne-habitatam ur- 

bem 
Antehac temporc-pacis, prius quam 

advenerunt tilii Achivorum : 
Nee qiiamas lapideura limen jaculato- 

ris intus continet 

rh«bi ApoUinis Pytho in faxola. 

Praedando enim parabiles bovefque & 

pinaues oves, 
Parabiles autem tripodcfque, & equo- 

rum flava capita : 
Hominis verö animam, adeö ut rede- 

at, neque prarderis, 
Neque prehendas, poffquam tranfive- 

ritfeptum dentium. 
Mater enim me dicit dea Thetis ar- 

gentcos-pcdes-habens 
Duo fata terre mortis ad fi- 

nem. ^^4. TAukoTiTtU.'} Tl£ß$}a.fUV /.it'<\.i7tU.*K^~ 

Xü/i/m. Kc« ä9£7" 7CV 57p^o>' n'nV' '£/;>*<>» <A' C4C- 
4j(5S5ü TTW/iKKlwO! )y 'AyoMiii. Kai &«,« q mtKiv r 
Bi-PictKiAV AKVfi • ^iiy>}/ 'sVht' d-mvdj^ e/>' 
'EKKÄi^©- hü^v-^^to. 

398.'E7rewT>1o.] 'Eipof/WAf StA^ A-}üiJaf.']Nw 

.399. MfurifJ'.] Eli (JU'tt^eiv Jh^y-Av, v'ofUfioy. 

400. Yifav-'] EipH^ i)-nti "Tnt^ '^^^ '^ '}'^£^f 
'ii), "iv^ >T TMftavvfMV 7^ ovofMt. "H «®^ li iTnifxoy 

404.Artii'©-.] Ai^v&.OCJii.^ y ß'f-^^i, 
n<t>xiÄ. 'A(p«75^f.] T« 'A/tcMöJ'®-. "HTc/jötdö- 
-^HTB^f, ofMteoi 7WL<ii fsrcßipnrdJov]©- }y (^^l^io- KYiTBfii A5A.90J. "Est h^ 'ATroMaf ©-. Kai xi- 
/xwAct.] 'Atid ko/c«, A*)i5a. T^ 

407. H'Är'3Ä ^f i«/Ä.] UvppA. Afcfrt ä/TTD (tt?|)»« 

408. Aj)/5Ti.3 ^EKhHafKAiJt.CAvofü^n.Kvrlri. 

409. Oü-S-' i^ijri.'] OyTE 77ttA/y A«?9>5. '£-27« ' 
Äp wv AU^-^i]cu i^yjat oJi/jav.'] 'E-arWc/V) AV,(pti<nv, f 

410. 'Apy^£?77V;^Ä.] Eü-arKf ;jitAn. Äßro lA^^i. 

411. At^AS'ias Kn^f."] Avo ftoicj/.f.^t^ifi^'.^ 
^ip«»», £;^^J'.©Ä^'Ä7x><o T^AofeHb.] Eij ÄayÄTc^.Tre- 
e<?öts7xöf. 

415. KAi^ J I I A I A A O S 

Et \dfiyc ow.-S: \d^jodvT^(üv '7ro?\.iy a/;t(p(/t^'5^jp^5 

El Si %€v o'i>[g-<f "iy-<ii>y^ (^IxUu U -OTCTg^J^ yxj^/j, 

'420 yieT^jt ehjj vc^s^5 Ti^ct^aiv^oi ^ ^oi^ 

425 Njjuotj/ ^ y?\Q.(^Mf\i • gTiig) 8 öT^b/OTj/ r\^ y lioif-Mj, 

Ail^oj', MV IUäyiciv * dvaS-KYi </l' ötj ^v afw. 
430 "^5 g(paö, Ol J^' a^ 'Tzw.yTi^ ax^ efß^ow) aiooTTr^ 

Aaxfu' clvo(,'SfriazU) ('^Q/. yi ^e VYivaiy 'A^j^cJV) 
El Jm) «Tri voVo;/ ^ /A/' ^pgiTi, (pauSifJi 'AjyMgJ", 
435 BaMga/, ö<5^ ti Tmix.'Tr^ olikwü^v vnvai ^inci 

riijjj goeAcjj ai'SVj/lP»' * ß'^i ^äQ* efjL-TTSa^ ^t/jn« • I. a8p 

Siquidem hie mattens Trojanorum ur- 

betn circa pugnavero, 
Periit quidem mihi reditus, fed gloria 

immortalis erit : 
Quod fi domura reverfus fuero dile- 

ftam in patriam terram, 
Periit mihi gloria bona, diu verö mi- 
hi acvum 
Manebit, neqiie mecelerirer finis mor- 
tis deprehendet. 
Quia ahis quoque ego fuale- 

rim 
Domutn navigare : quia jam non in- 

venietisfinem 
Ilii excelfae : valde enim ipfam late 

fonans Jupiter 
Manu fua protegit, & animo confir- 

matae funt copias. 
Sed vos quidem profeifü prlncipibus 

Achivorum 
Nuncium renunciate, (hoc enim mu- 

nus eft legatorum) 
Ut ah'ud excogitent mentibus confiliun» 

melius, 
Quod ipfis navesque lervet & populun» 

Achivorum 
Navibus in cavis : quoniam non ipGs 

hoc expeditum, 
Quod nunc excogitärunt, me iram- 

fovente. 
Phoenix autera hie apud nos manens 

cubet, 
Ut me in navibus dile(ftein inpatriam 

ftquatur 
Cras, fi volucrit : vi autem neutiquam 

euni abducam. 
Sic dixit. Uli autem omnes obmutu- 

erunt filentio, 
Sermonem admirati : admodum enim 

alpere recufavcrat. 
Tandem vero inter eos locutus cd (e- 

nex equüm-agitator Phoenix, 
Luftüs incendens, (valde euimtimebat 

navibus Achivorum) 
Si quidem jam reditum animo illu- . 

ftris Achilles, 
Cc^itas, neque omninodefendere a na- 
vibus velocibus 
Ignem vis peltiferum : quoniam ira 

incidit inanimum: 413. KKiQ- Asp^Top.'] ^A^vctlQ- J^ff^st, iy 

415'. Attg/rl] ''B.'xi 7n\\)jy yj^voV' 

417. nät£pruy.3maif^.] Yidi^jv'iam^. 

418. Air)6T5.J Evfnnn. T4>t^p.] TeX©-. 

419. MciAit y) e9er.] SaocT^^, 5^ etüTttj. 
^ii.'AyyiKilw.'] n^ztrCtistv. 'ATro^At&s.] 'A- 

TittyyeiKeLJi. 

423. 4)^,^«i'7£a.] 'S,Xji77fav}cu. Mm77v.] B<s\riv, 
yväüLuj. 

424. SOH.] Scd^H. 

Aty« 3 TaTo, 077, Mätsxä '6^v ctdin » yvdfii^, 42^. 'E(p£^.«w7o.3 ^EKojim/jo^ iaAiy\a,v']o. 'A- 
427. Miveov y^TV..'] Ka-ntf/Sfiav. 

42^. *AvÄyKif cA' K77 (jUV Ä^ft».] "AVTJ T», ÜK, 

äivAf)(^.cri). 

431. 'AjÄfljtt^'o/.] QM/fJta.<m.v\ii, 'ATiilTnv.^ 
'A'^pKM^o, drs-HTnif. 

433. ^Ava'S>f>ti:m(.2 'AvÄ^WiTMOTtf, W dd-^Jov 
ävaS^^wi/. nie« 5^ <ris. j HiCiosaf ■ß epo- 

434. MäTK ^fSPT ^Ä^Agcu.] Kä-t* i'k;' ?;^f . 

O o 437. Aü-"^ 290 O M H F o r 

'440 'Nfi'TnoVj %7rü^S^^' ofJiQi'iü 'TToXifj^io-y 

^AiyiJv veiyjeoL'TmLT^s'AfJLWj^l^ Opju^jii^o, 
45 o TZwJ ciwjiBs (piÄsemeV) aTii^^^go-x/« cT' a^ßmv, 
TIcc^kayASi 't^iJuylujaj^ iV g^>ip(|g ^^y^ * 

45 5 M»j 'TnjTB ^sratnj' hicnv e(p€(^eSz^ (pi?[^f tjov Quomodo poftea ä te eare fili hk re- 
Imquar 

Solus ? tecum verö me mifu fenex e- 
quüm-agitator Peleus 

Die illo quando te ex Phthia Agame- 
mnon i mißt 

Puerum, nondum peritum omnibus- 
aeque-gravis belli, 

Nequ'e concionum, ubi viri prsclari 
fiunt : 

Proptereä me mifit ut docerem ifta 
omnia, 

Verborumque orator eflem, aiSorque 
rerum. 

Proptereä ä te , dilefte fili , no- 
lim 

ReÜnqui, ne quidem fi raibi promit- 
teret Deus ipfe, 

Scne<fhite abrasä, fadurum tne juve- 
nem pubefcentem, 

Qualis eram cum primum liqui Hella- 
da pulchris-mulieribus-abundante, 

Fugiens jurgia patris Amyntoris Or- 
menidae, 

Quimihi de pellice irafcebatur pul- 
chrä-comas, 

Quam ipfe diligebat, & ignominiä-af- 
ficiebat uxorera, 

Matrera meam : haec. autem femper 
me fupplex-orabat prehenfit eenibus* 

Ut pellici milcerer, ut odio-naberet 
fenem : 

Huic parui,& feci. Pater autem meus 
fiatim liifpicatus 

Multa imprecatus dl, horrendas au- 
tem invocabat diras, 

Ne unquam genibus fuis imponeretur 
dJle^us filius 437. Kv^ Ximiidu'.'] ^ AmXeHtp^lai * a<h* 

440» '0«difiB 7r6x4;Mö/o.] T» ouoieof Trifft ^- 

mav, 'Aet-Js-fsmif.] ^iAisr^i-mvTiiiiKSvKoi. Ts- 

443. Mt>'3iy:' 75 ptirTi^^if^eu.'] ^AvnrvyJ^Jhi- 

7».] K«M ^^ef.^Yfiv '£p7«j', « c/Ä <s;i^.»mv. 

444. 'flf Äf «VhT ^C^°y (^i?^ov Tix-Q-y «X. 

44f. 'Am^voaf.'] 'A^pthäv. Neav >)Ca5oy7«.] 

448. N«>c«Ä.] ^ihoynMeu, «t-ar^^Äf. <bdj')av 
VHMA Tzttü? ^Ay.mTo^i.'] 'Polpt^i o'AfÄtxüivepf, 
et i/^k'pn(n TM? oiKHOi yvii <^<t TaJjtiuj nüu eu-netv. 
T» /Ttt'^j? «M/7K Tra^AaxiJk, ^* oj/ojuat/ KAUTtstj' AÄxieO TB OTtÜ« KAüTJatg^'^W. Ty«? Q 'A/Xuju- 

äJt» "^of^m etg^f, <pciyi 'ZTfji n«A6it. "Oj 
aiv 'eu/iw T AoKo-riav ^^.v ' )y ^ AyiKhka. r qoy, 

449. * rige? ■m.y^ctiäS'Q- p^(r«t75.] 'ßp^'<3)f 
:to?Aäk»? iViKjiV. * niet^aetJD.'] Ilsefoa&f »p- 

4J0. ^Av[Jta.^iaxiv,'\ ^lAvfict^i. 

4^z.'n^fuy»veu,'J %iwi\^eiv, f^uy'^you. ^B^- 
9>ip«e.] MicicrBtiv. 

453. ri/Sij^.] 'E'arH,3{u/. 'Oi".3-«fO 'T^ra- 

Voi\7äiS, 

4J4.27i/>t(£'yf.]M/OT)7«V,<?>eiX,7Bj''EOT;axAe7o.3 
'E'7ra;;«fcA«To, 'Ee<;'{'Vf • 1 *'Ee<j'ft/Sf,* k^tü^ovioi 
Stüuoviii 77jtM<)pn77)co< -^" Tm&yjav tibcnC^fjMTZtiv .äv 
TO.ovof/a.^a,, 'AAsXto), T/eri^ofMj MsjÄtg^t. 

45J. 'E^töxa^.} 'E3jXÄ9se3^5j}'eM. I >j 4.60 I A I A A O S f. 

Avn^ÄL&SüjJ^JOi ^^'n^riTvov op jMya^icn * 

Elyeivv^s Si fj^i dfJiCp ournS (c^ci^ vvx,^ 'ictvov, 
n Jp', eti^v p, 'Visr' cmÖsctti ouepvjei^ cuiÄTiS, 

'Ata' oTi S>i ^);9t'ni /1(9/ ImAvt^v vu^ epe^ivyr, 
Kou tot' eycti ^zcÄccfJidio ^ß^s mvyuvcSs ooQßLpijaA 

4.75 4>rSiZu; <r' Ü^i-n^fjJw I^Cw;\3t'<^ (^»'ne?«' piAöüy, 
'Es n>)A>iÄ oivoL^' • ^' p^ 'Z^(p^v \ssrihy,'V}f I Ex me genitus, Dii autem ratas ftce. 

runt imprecationes, 
Jupiterque infernus, & horrenda Pro- 

ferpiaa. 
Tunc mihi non amplius omnino deti- 

nebatur in pr<ecordiis animus 

Patris irati in domo verfiiri. • • . 

Certe quidem multüm familiäres & 

cognati circum-ftantes 
Ibi orantes retinebant in sdi- 

bus : 
Multasqiie pingu« orcs & flexipedes 

ni^ros boves 
Jugulabant, mul ti autem fues floren- 

tes pinguedine 
Ad amburendas fetas extendebantur 

per flammam Vulcani : 
Multum autem ex doliisvinum bibe« 

batur ipfius fenis. 
Per novem noftes autem me circa i- 

_pfum dormiebant, 
Hi quidem per-vices cußodias habe- 

bant : neque unquam extinguebatur 
Ignis, alter quidem in porticu beae- 

munitae aulse, 
Alter autem in veflibulo, ante thala» 

mi fores. 
Sed quando jam decima mihi advenit 

nox tenebroiä, 
Tunc ego thalami foribus folcrter 

^uncftis 
Eftraäis exivi > & tranfüii feptum 

äulie 
Facile, latens cuftodesque viros famu- 

lasque mulieres : 
Fugi deindeprocul per Hellada (pa- 

tioläm, 
Phthiam autem perveni glebofkm ma- 

trem ovium, 
Ad Peleum regem": is autem me lu- 
bens fufcepit, 4^5. rgjAöTtt. Ti'^vy\fMov, 0SO/ «A* «xe- 

äu'tk. 

457.Z^'f Ti)(^^ct^ivt<^.'] 'O Tlhinrov. Keu 

"H, »f kä äv 775 i-TmivicmiV' ^AvTHp^cnf, o Tg/- 

458. 'EfUTweTo.'] 'Hp«/iaA xät«;^to. 

460. "Et«/.] 'Eim^pi, rnKiixti. 'A;'s4<oi.] 'A- 

^©-, efccTrAi^/tr»«?» * lAiVihciü. ^ Al^^h i'oVTli ."j 

462."l9/Ä.] 'I^gjf-, cAjr£^.<pr."EKiXAf.^ Mi- 

4^4. Evo«Vo'.J * Euo/yJ^o/, * (pKQ-ylof^oty 
iii}ei(jSfJot. Ta.vvovTo.'] 'E^st^j'oj'To. 4^5r. Ki^.fM'v.'] Ut^v. Me3v.] oTy©-. 
^66. EivAVV^f.'] 'E'm Ivvictvv/jeti, 

467. 'A//t«^o«Vo/'] 'Ef tl/xoiCns ^uAaojor- 
75^. o'^v, c/A JidJhx^i' "EffCti.'] 'Etwüctäto, 

468. aISkö"«. ] Ai9«ffra Ä« vari r «xi» kätwa»- 
yt^ofj^cu gcai. TlAfß to äIQs^w, Ev'cpxi©".] 
'Afl"(pJ^w '^^»CoA.oj' lp(_»ff;jf. 

TBT' £57, 'Tff^ai nhlOV 75T£§t/U/!AefM füÄ • OTB^ri 

471, nü>Mfö>f.] ^E-Ta/ziKaif t/.ffp^af. 

.474. 'EW\.«c^^?.] 'EMäJ /9 ^SlÄ, TZOAHf 'f 0$T- 

47^.'Ejnt)XMÄiiVÄJC7a.] 'At'TJTBj'Zy^'jT.n«- 

O O 2 479/Ö5"*- 2p2 O M H P O T KcM /x (X.(pv€iov s^yjif 'TTDÄwj $i fj^i (ä'Tm.ai ?ig.ov * 

Out es Jb^r' jgj'ct;, st' c;' fj£ycL^ioi '71Xlov.<^vu\ * 
485 O-^y T aoof/ju •CTjop/Tttn^y, ^ oii^oy ^^F, 

Tclcpepvim, llJSl'äTX^OiyvOvÜfy-rih^OV quam on proiem pemueDant 

4pO 'E^lfMciy- '^oioi'7miSbi^o7i'^elv^Ä' 'A^^ÄÄeJ Exmer^tefaltemfihum dm-par A- 

AKxsvfj^o^^ . 07? iuv Tii »cc^^n)? ^ ccif^prri. £t me dilexi't ut pater fuum filium di- 

lexerit 
ünicum, extrema-artate-natum , am- 

plis in poflefliouibus : 
Et me divitem fecit, multumque mihi 

dcdit populum : 
Incolcbam autem extremam oram 

Phthiae, Dolopibus imperans : 
Et te tantum teci 6 diis-par Achil- 
ls '. . 
Ex animo diligens, non enim volebas 

cum alio 
Neque ad convivium ire, neque inx- 

dibus cibum fumere : 
Ante quam te meis ego genibus im- 

pofitum, 
Oplbnio (ktiavi fecato-antea , & vi- 

num admovens, 
Saepe mihi rigafti ad peAora ve- 

fiem 
Yina, «jeftans in infantii diffiei« 

li: . 
Ita tui cäusi permulta padiis fum, & 

multa feci, 
Haec cc^itans, quoniam.mihi nequa- 

quam dii prolem perficiebant Quorum etiamfi major virtus, honor- 

que potentiaque. 
Tamen hos facrificiis & votis placi- 

dis, 
Libamineque, nidoFeq\]e avertunt-d^ 

ira homines 
SuppJicantes, cum quis tran^refliis fu- 

erit & peccarit, 
Etenim Preces funt Jovis fili» ma- 

gni> 479. "ß^TttJU.] HOfia^Vi 'iJi^OKi' 

480. 'Ec^t/mj'.] Ta X^^a [jLifn. 

481. T«ö"87cy 'i3i»KÄ.] T«A/XB'7Bv s7nj«»fo». "Ej? 
Ji •mao-nii dvri TnihiKOTt!]©-, 'E7i«x*xe.] 'E- 

485'. "04«-] n^<7D4M(«Ä7'fi'5^^®*7'X* "AffW- 

486. Yt.A'jiS'^cnii.'] AiA€^^V}i7n)ir)aai,K^7i- 

487. 'ATnChtl^av.'] ^AiFif/S^, licCÄhKav.^Oiro- 

(jULIDTDlia, TfOTTÜf.'El' VtlTTt'tlf AhiyHV» ."j^Ev TM 

^Kirr» '7nuS'o%<f>ia,. 'A^^^Hy«.] 'A^fnvn. 'Ex. 

TV, Tni^V AKyetv liuj ^"^. *^ eTvÄTOTT», Tni 

489. 'E^<7^A«ov.3 "Ecftw)'^, * m'TituJ'oTni»- 492. AetfXAOVV .1 KATfTSp^.ÜvOV.. 

493. N«A£if.] ATmvii, krTcÖTcuov. STysT^oi.] 

Et/^Ta'^ST^O/jCVfMTwf At)7T5/,'€tlOTft/. ^EväVTJOV 75, 

jTiTT?^ VO©-.hiJof]o S"^ div'is^cm'Tra'OTj TV p! o Woi- 

495^. ©ulscOT.] QvfJua.fjMffJy ^ffiau^. Evy»- 
AJif.] Ev^i} iv^Äoui. *Aya¥'HO'i.']Tl£907iViff/, 

497. 'TT^Cm.'] YlofiK^y). * 'E;t t» v?Ef^H, 

r A/7ai «07 A/Of ;iS'pÄU.]'Aj/HeAi>A077D/H7ttf A/Tttf f I A I A A O 2 I. 2P3 

Xa)Aa; 71, fvaui tf, ^aoTW. t J<|)6%jh^ • "^''^^^^'^ '"S^^^'l"^' ""^»^^ - 

„ \ c fN'j ^ci_' j tv' ~ '_' '^ ^,. Longe praecurrit,5: antevertit omnem 

^ , , / • f r' 'f?* / ' ' laedens homines : hat vero mcdentur 

Aiocsvvnui <K «e^t TTtf 5^ A/(X K^vlcava, x^öcw^, 

'AAA' 'A^?^tS mpe ^ ^ AiQs x,iipYicnv e'rreSztj 
510 Tmiwj r>r ccÄÄcoy 'V^ '^yvctfiMa (ppevoA e^ÄcSy^ 

515 N«; J-' i^T i^m ToAA^i ^.Jb?,^' ^' o'mS., i'^^, ^'Src,^f^^!^''X^^- "" 

Eledos per exercitum Achaicuai) qui- 
c]ue tibi ipfi 

ABiiciffimi Argivorum^: herum ne tu 
orationem afpcrncris, 

Nec];pedes : priusverö nequaqnäindi- 
gnc ferendum eratte iratum i'uifle. culis : 
Qijas & Noxam licet i tergo fequentes 

curant. 
Noxa vero robuflaque & pedibus-in- 

tegra, ideo oninei podmodö. 
Qiii quidem reverebitur filias Jovis 

propius acccdentes, 
Hunc valde ju\'ant, & exaudiunt prc- 

cantem : 
Qui verörenuerit, & ob.linatc recu- 

faverit, 
Precantur tum qiiidem has Jovem Sa- 

turnium adeuntes, 
Hunc ut noxa fimul lequatur,quö laefus 

poenas-luat. 
Scd Achiüe da & tu Jovis Elias qui fe- 

quatur 
Honorem, qui & aliorum fleftit men- 

tcs forcium. 
Si cnim nondona ferret, & alia in fu- 
turum nominaret 
Atrides,led lemper pertinaciter iratus 

eflet, 
Non ei[uidem te. ira abje<Sä horta- 

rer 
Argivis awciliari quanturavis indigeor 

tibus : 


499. XeoXai.'] XkAottd/ci. 'Pt/W-.] 'Pv-nJkf 
TlafY\yf^äu, ePtetT^poi tk( ojd-<^^K<; 'E-sr«- 

JOO. MSTIOT^'.] 'E^O'OTe&Sf, ^f ü9Ef «. 'AAft^/B- 

OT»] ^^vv(^v7/. K/«<Ttu.] 'EAÖkjb«. 
Ajot;- 5:04. A»<A^ffis^.] aJcAec&w. *^-'^*<^>'9?-*' 

eW. 

fia. 'Ec7;i^Ä(p6A»f.] * '£:7j^*^iXö<. * Shyü- 
V6i(i «yf «(M^af, J) U^iDiJL/jS/icüi. 'Arn tk (pxe^«, 
ji j. 'ATreppi aI^vt».] 'AtjtiC^o^'t«. KeAo«/^»] 

514. XÄT^i^CT.] Xpn^Bcr/, 
yif. 'Ttt??«.] 'TttI^tc- 
J17. Ke^fÄ^VO".] ^E^tAjHä.mV©^. 

'(jii<ry\i f\(I3^ 70V "Cidf Tfiif «^/a7n&>? Ao^p" x} -sye- 2P4 O M H P o r 

'eis luj* ov S"* viMv epeoD mtf^vnosi (f)i^iai * 

OlvSji pg|', aA-?l9f -^oi ^Vui;9' e^^f/^CctAy 
OiJi <r' GW gppg|g Aios jcepji fxiyx^^io, Sic & prifcorum audivünus kudes vi- 

rörttin 
Heroum, quando aliquem vehemens 

Jraoccupaflet, 
Domsque pUcabile« eraat, exorabiles- 

qucvcrbis. 
Memini hoc faflum cgo vetus, neuti- 

quam receas 
QuaJe tuerat : inter vos autem dicam 

omties amicos : 
Curetesque pugnabant & ^toli forti- 

ter-prxlium-fufWoeotes 
Circa urbem Calydona,& fe-mutuo ia- 

terficiebant : 
^toliquidem, defendentes Calydona 

amoeaam : 
Curetes autem vaftare ardentc* 

Msrte. 
Eteoim inrer hos malum aüreo-folio« 

fedens Diana exciravit 
Irata, quöd fibi non i"acra-po!l-fruge$- 

comportatas in foecundo-Ioco agri 
Oeneus fecerat, alii verö dii epulati- 

erant hecatombas, 
Soli vero non fecic Jovis filix ma- 

Sive oblitas eft, five non advertit : do- 

luitcerte muhüm animo. 
lUa autem irata Jovis geaus fagittis« 

gaudens, 
Imniifit fy^edrem fuem, ferum caa- 

didis-dentibus, fio. Tav 'a^^V>'\ Tay Tg) ^(jdj^'. 'Enfd/Qo- 

^23. riAA-aM.] ngöTroTA«. 'EOTppjtfwt pt^orK cAi- 
KavKov, Ovv v'iov ■yi,'] Oüfiösi. 

X« TM? A)7wKias oiK^vm, 'Clvo/MiSpiaw 3 «TWf, 

)(ä^i 7« }(g.f»vct.* AiTtwXoj.] Oj K.^vJÜvioi. k- 
-ar« j^ Ol K«p«7?f A\Teä>^oi ■\jzs-tip^v, i[jL(pvKiü ov 

A^Tcohiof. K«pM7^'f 7? f^^VTo, }y A'tTahol.'] 
0)v(ij(, A}T(o\ia4 JbMet^f, Ttii d'^ffOf^? -t^ \- 
-nKnav n^^rreov ivlf ^oli Svftjy, ''A§7ifji4V {Mvtw 
}i0,7iKt7nv.'ll ^oi oi^ytSr^cn^ifJtAyi' tTh A^iroDKoti 
ovoi p^j'nfMi %'m^'\.iv ' o( » f^vov r ^^-V, d/Aet 

t/h)p«3)- »9 *"7Jf 5^ ovvi^nK'iiv ewnli hm yjuvi)}i- 
OM. Ol 3.0ec78 /&' W<Af, ÄeT?)?;©/ 3 'f Ms^sä^j « 

/W^Wf 'AÄj)ty!«i^,Op><X<W< C^ T8T&) J>«fc7534y7^<, i- 
•77*C»Adtoi/ T^ MtjeÄJpW.'O/^Xe^J^ifjKf ^ ÄTTSX- 

7^j'SK «< 3 «f (pvyl/jj ^ATrivM iT^xi'imn.^t'oT^ Ylhdi- TtGf&Ji. Tlof^üf^iii 3 «cAi -f TTcMöf, TH^eif -yJarS 

Vi ji riva,fK^<^ ^ciKap kJ^ y^wfjjfZv cvi^»vcu, 'Aa- 
3taÄ j/^^ f/.bjJMaa riS'TnuJ^iy Tiw \srüi Motfay <^g- 
JhfjSf/bjJ tTeTt/ifc ifstTSipAs^e;'. «j* 3 'TH'n^af^ov ht- 

pfct'7<&' 3 '^^'^'"^«^^j 'AhStiiA /zi7Won<7a<7a,3 itw- 
TiuieiveufH. 'iAivi;j(dfjuäu.2 'ymfMV^niioi h/ fM- 
^i. Tnhif^yJii. 

$16. ^EvÄei^ov.'] ^Eipovdiov. 

'Ev TW pvifjt/i^Ttf) ^ KOfmfj.a ^ei-a 4 ylüi. 
•532. "Eppe^ei/.] 'ET^AefTsi^. 
y33.'H Aä96t', m »ä c^om«»'.] ^"RTat^hvorKTeLi 
Suoa«, WsAäGstt!. >» «</l' oAfö« \'?riy'on(nv. 'Adatt- 

5:34. A7oi/')^'©-.3 Aiog ^yivif. 'lo^eu^.2 
'bi.KiVi ;yx4pK<7a, Tv^'ovi. 

53f. *''ßf«l' C^.] 'E77Wp!T5.* XAKl'ttJÜ.] KctTl* 

?einif . Ol 3% TT r T^fAdw. "^At^oi 3, 7tV cttj Xa«- 
»»«, p^eiö »7Wf yjf,ha^(f}, ivcfiATeiCoyTU, 'Ap^- 

joe/bj'T«,] Ad^KHi oSyTttS 'i^VTU. 

f36/Ep- 2P5 

Qui damnismultis affecit yaftans Oe- 
nei a^rutn : 540 545 550 K I A I A A o :s I. 

AüT>IOTf p/^itOT, J^ a/)T0?5 aF'^rOT U/nÄm, ^*"" 'P^'* radicibus, & iplls floribus 

/ r öl » .7 ~ pomorum. 

Huncautemfilius Oenei'occidit Me- 

leager, 
Multis ex iirbibus venatoribus vfris 

con^regatis, 
Et canibus. Non enim domitus fuiflet 

paucishominibus : 
Tantus erat, multos autem rc^m a- 

fcendere-t'ecit triftem. 
lUa veröde ipfo tecit magnutn tumul- 

tum & bellum 
Pro fuis capite & pelle hirfü- 

tä, 
Curetasque inter & JEtolos magnani- 

mos. 
Quamdiu igitur Meleager bellicofiis, . 

pugnabat, 
Tamdiu Curetibus male erat, iieque 

poterant 
Moeniaprope manere, mnlti quam- 
> > c/ , >/ viseflent. 

AAA on «Tri MgAgan^r eSb yiA©*, (oSTS ä aÄÄCOV Atquandojam Meleagrum fubüt ira» 
..... , - ^"^ . ^ . '•' (quae & aliorum 

Inflat inpecTloribus mentemrefte licet 
>/ fi I J II n, fapientium) 

HtO/ ^Tß: (p/Ap AA^Jyi »^oy^J^ X«p • Il'e quidem matri fuae Althaes iratus 

Jacebat apud legltimam morem pul- 
, , , , chramCleopatram, 

KsO)? Mup'TnO^S yoÄÄiarpvpM ^unVlVIJS, Filiam Marpifläe pedibus-clegantis Eu- 

' ' ' ' J enines, ToV ^' i^os OiVii©- cc'rrfjcjeivev MeAsa^©-, 
T\o7\Ai(t)v OKiroKioiv ^priTOß$i.s ccvS^oa ecyiifcu^ 

' 0(pßst y^\ Zv MgAg<x;2^©- dpYi'i(piX(3* TToAs/üu^g, 

Tflpj^^ exToSiv lUfxv^v, rroÄsss ^ eovTfS* 
'AAA' ote «Tri MgAga^r gcFb yi A©*, (ßsn ^ 
Ol Jbtrtj c«' 5T?r3roj-i poov mvii^^ 'Trep (^QpviövTwv) 
"Hto/ ^Tßi (p/Ap 'AA.3Td/>) p^of4^©4 x«p • 771/ x*a. 

5:38- "Aj/fl«« /lAWA«?.] Hol? KOfTTOti. 

S^o. ©npMTcgaf.^ Kuw«},«7Wf. 

542. T6ot(^ '£«f.] T«a/kk7©" ««'• nvfwf 
inriCnnv .'] 'Avv t^j Tm^i i7nCiCa,a\y. Aveihif 
tuirif. 

543. KftÄaeToy.] TÄ£9?.p^, .^puCoy. 

5'44. A/1/9« (]|vOf X^^ÄA« >^ ef>f'pjM«77.] 'fl? J^-f 

A*f«f c/^ «uJto oM«A5ä^p©-, kJ^eä^rim.TD 'Atk- 
Aäctht« 'laV», \\f](^^tro 'fpQ-. Ao^'owTtf 

J^ «tUTÄfl cl lJLYI7fO)i( r^ }Aihiet.y^gy Ä5«'A0f7O TD 

5A£^< Tijf xo'puf. 'E(j)' (w op>/c&«f MeA^afp©-, 

?o7< » 'AA.3taA, »j T« MsAJÄ^/p« fJif\TVf, jö^ts^as- 

€X77K0t' »f MiKicty^« ^«nf, ö (^uu//5(?.5i*p(i ;^ 
M«A4*^p(^. Aay^fiiVTi.'] Axm. 

548. "EätcoS?!/.] 'Af;; tk, iKiify i^co. 

545). "EA/.] 'T'sreföT^AS«;', VxetJ^j'. 

550. OJtAc^«.] 0<cA)Uf(/. «f "^©■Ä^p-'S'iTTO/H, yyi. 'AAStti«.] 'AASttiÄ 11 /^TJfp r M6A«tf'^pi^. 
'H "5 KASOTTaT^j "ic^K, ;^ Mcy^cvJiij t? EJ«cb ;&u— 

jr5'3. K«p» Mc^OTarnf.] ;^ 7« fe^H<. EvTcu©-, 

VA, KtyäV iKJhitTHV Tu S'lA^V^Sw OUliv S'taMV- 

7«. T«f AWfpStywf »jAgjcTCjf/^/, iTTi-n^ TUi xjt- 

KoiyriäV. Tlo^iSv 'nivwi nc/V; di/jifn^tyr, "IJkiy 
Kofa^^'A^OfiaS vh(, tm 3 ÄAH5«'ct Ilocnfyc/H!';'®-, 
TiKduüx©- KaCmv <^^ r vm^i'i'rr'Trk!? TnJ^axA^- 
T8f, wfTOcrs^ 3«{plu/, p^fdl'öjr^ cv 'Apv»/««^©". 
Eutyj©^ 3, ö5j «K iiJhujATo KA-Tn.KciCav^aLrm7(pÄ^A? 
rif jTTxa? Kf «;;^i',SiW7^c 'spp/4«'' ^'* "^ Avxjöff^av 
Ti^fJAfMVOi A'TT hm Eync©" •T,£^?Ti;ii>p&ü5«. A/aTrs- 
<^ijy)7i Q T^"I(^(* T ;aVcAw>'OK, 'AtttM«!' h><iMJu]a 

luv Q eu3^«V ^')^'i ZdDf 7r?|t/,-4af 'Efft^, 

4774J?«4ä T? KOfJI IA4i&^ 0;' ä:/ /SiAHTM/. 'H 3 flA«7o, 

T "l.Ati'j cvAäCm^^^a aw yYi^oü.awf twihx) Am- 
Ai'5r!^,'A7TO^A«■^'. EJtcüir«?-] Tn; Eümv» 3ujae?f- 2p^ O M H p o r 

5 < 5 Tcov TTJTE, >J9U pct araxT^ opoa/tiov «Agio to^oj' 

Tlw ^ TOT ov yjeyxQpiai -Tiarrip j^ -TTüTwa ^"nmp 
^AK-ajuovIw 3(^Agg<7-jyi/ g'^Tyvüji^j' «ygjt cLf axrrni 
MriTvp 'AAjw^oV©- TToAü-TrevÖg©« oitov e^atm 
560 KAojl', OTE iMv li{^eff<^ ccvTip'Tnx.crB ^olC^ 'AmiÄh^y» 

'E| dp^oov yynr^s v^p^Acüjw^'©*, ri pct i^oiai 
rioAA' cl^aa ri^~To )(9iOT«^7jTOio (povoio * 
rioAAa 5 ^ ^«/«Vj 7roÄu(popClw ^poiv d^tcc, 
.565 Ki>{A»i<wöGr' "AiMuj ^ l'TTZijvlw Tlepai(pov^iiJ, 

'^BjcAngj' c^ 'EpeC<^(7fiv, diJ/eiÄi^v vrop e^aaa,* Idatqae, gm fortiflimus fnter tcrre- 

Hres tuit viros, 
Eorum qui tunc erant, & quidem con- 
tra regem fumpfit arcura 
Phoebum ApoUinem, pcdibus-elegantis 

gratiä nympbae. 
Hanc autem tunc in aedibus pater & 

veneranda mater 
Akyonen vocabant c(^non:iine , quod 

ipfius 
Mater Alcyonis luifluofae fktum ha- 

bens 
Flebat, quando ipfäm long^-jaculans 

rapuit t^hoebus ApoHo. 
Huic is accubabat, iram triftetn co- 

quens, 
Prppter diras matris iratus, qu» 

diis 
Multis dolens fupplicabat fraternx 

cxdis gratiä : 
Multum autem & terram almam ma- 

nibus verbcrabat, 
Inuocans Plutonem & horrendam Pro- 

lerpinam, 
In-genua confidens: rigabantur au- 
tem lachrymis finus, 
Utfiliodarent mortem: hanc autem 

per-tenebras-vagans Erinnys 
Exaudivit ex Hrebo, implacabile cot 

habens. SS6. Kct>A/(j-(?vpK-] EüVps-ar»?, xctA«?. arni 

TK ei<^£?iy yfiyxtf ^Ahta/ovluo r AioAk, ft^yt f^j- 

»7? ytfun S'ia.Tmf'jii etviiv i)(^\H Aia.,Jta.KeivQ- 
■B^.v rlw yuucuKA. Zsuf Ji, a,yti/ctK']^<7af, fu- 

TiCetKiV ÄVTKf «f O^viet ^di A>h{\Kav ßiVVTzt. 

'E/^w^ 0, «^, 'AAxüoy»), 3, KvM?. Uct^.j 
Wi^cuyittholify '^''Khwov©- 7JiCl>i(ni, Qv{y.Gcuvi, 
i'TTiK^V'nt Ttt xjüueiTa. TO. 'iyyovA etvTÜi KUTzttw- 
fHV. Zet)^ Q, ^etazifJi$fJ@' avtIuj iLXeuisaWi KATi- 
ASWOTtf, STTWa^S 7t)7f dviiMlS, Ä(*9' OV AV i^^V 

« eiKwaV-nrC]ti, [/.h Trvüuy f^-X^ TcOsa.fiOTi.euS'tKA 
^[jLcpav Ta ^fuav©- Av^eUfOfj/liis. Ei'pMTOc J% eih- 
X-uav <^^7v cv AKiyjieiv. Oi «1/ ^y«; ^ <?pi' 
cf,vTH ffV(jLCiCt)y^Tü>v vreäf i)(g,hxv avtLu tIw KAe- 
tmT^.v. ai, MsjÄWr^iw, xj, Eopuaaxiu/, ly 

dvrlLU ^^Tramv 'AtzcMwc. 'ETrävv/xov.'] * Ettn- 
vuyMÄJ?:* 'A^t? tk, (pcpmvuov-, * (ftpavv/uaf • * 
K) arm <ruiJt.CiC)iyJ)ni o/x««? Kii{^ov. Tito K^so- 
'nä.T^g.v %Vy (puai, ^cpavv/M)( )y 'Ahwoyluj ixg.- 

*A\Kuov@' aXAvatUy 07? Ä^iif«7u .avtIuj 'A- 

55:9. noAl/T£I/,^©'.] 'E57WIOA.U ^Sfö«!?«?. Ol- ^63. 'A^«<7a.}. Ai/'S-tfjM^n.Kctnj^WTD/o 96j'o/o.3 

KiAff©- T«f [xn'^aAf. *H Äf77 T», "V^ X.*3r/^f«- 

VKf, EypJ^TvA©-, nA«f/TT©-« 

5'64. noA.V(popC[/j>.] rioM,»? jJifKffw. "Ofl&rx) 
t'^TnipopCiA ){g>Ka^ Tai iTXKf jJ^e^oj'Ta •),^eiA. Xp- 
(7t;/äAojä.] Ttt(f;^pP7K 'gw^sr. "O^iv ^ra]^.- 
KoiAiy liv TiATkf^. 7ü;^«r. Eü;:^i'7ttx 3 o< Mpwsf, 
To7j ^y i^ß/t-vioK ^oli Ava tä? :)(«e95f dvi^vlü • 

MSJAA.' cV^7üü)v)o iKAgVi. TcTli Q ^A?^A(XsioH * 

•SttAetfljw J^Kov'ov. Toli KATO-^ovioii J% yiJ>';^ov]ii 
tIw yloj, af cv-SäJ^s ^Mffj. 

f^f. K/xXwwjjfl-A.] 'E;77XÄAK.a*j»M. ^ETnuvUu.J 

^66. n£;;^ü.]E}f ^VATTt.Aivoi^o.yECfi^xOvjo. 

^67'^lii£ßpo'tVS^E£XVVVi.2'EKT (ncdruf if^Ui- 

vHyAo^©-. Eipmtu Ji ^EeivvOff »toi Tra^^.To iv 
T'^'i^ef, veuHV Xi o)KHVy 00b rvi y». yLA-my^ov'iA 

* 7Ui TcifÄ^.f, * dvVta-A }^iK]iKVffA. 

f68.'E^ 'EffcCdLtT?)/!'.] 'Ek.tv moTüf. 'Af^tn- 
A./;:^!'.] 'Att»»»!?, ffKhn^v- 

j73.n/o- 575 S8o 1P7 

Hör um autcm confeftim ad portas tu« 

mültus &llrepKus excitabatur, 
Turribus perculhs : huac autem ^p- 

plices orabant fenes 
iEtolorum, mittebantque dcorum Jä- 

cerdotes leftiflümos ' 
Ut-exiret & propulfäret hoßes^ polli- 

citi magnutn donum, 
Ubi pinguiirimus ager Calydonis a- 

moenx, 
Ibi eura juflerunt praedium pcrpul- 

chrum eligere 
Quinquaginta- jugerum: dimidium qui- 

dem, vitiferi-Ioli, 
Dimidium autem, non confiti arabilis 

agri fcparatum-accipere. 
Multis autem eum obftcrabat lenex-e- 

quüm-agitator Oeneus, 
Limine confcenfo altum-teöum-l)a- 

bentis thalami, 
Quatiens glutinatos a(Ieres,ruppliciter- 

orans falium : 
Mukis etiara eum fororcs & vcneran- 

da mater, 585 590 
lAIAAOS I. 

TievTinyi^v^yjov ' m p vfMov^ oivo'mdhioj 
"HiMOV 5^5 '^äLuj a^aiv 'TTS^oio mtfJ^Sz(^» 
rioMct Si (MV himLvAji f^^v iTT'TiyiÄoi'ni, Oiv^h 
OJiJ^S eTKf^^s^ccodS u'vj/wpg^g©- r^TÄAa^io, 
Xeiwv ^>?^n'Ttiii cr^iShis^ ^»ysjn^©- j^gv' 

>Tv^ / r\-m « -\ "^tv ' ' . •>.\ J J)'' ierr^i^ni Ofabant : iUc autem magis fcculabat: 

^AiOvTOi'ö • o;)^>^ovccvaÄVin:n' TntTXAdX emj^Ph multis & focii, 

O« ' A ' ^> ^'\...J7^,'S^.i J^..,^,„ Quiei chariflimi & amiciflimi erant 

i Ol X«<r»'0'T»'Tt)i Xj (plATZbi^l maUjJ CCTirtpTWV* omnium 

■AM' il' äi 7« Sv^y o.; !«'3.«i IHA. ''ÄÄr "'""^ '""'^ 

B~ ir «2f-»<. J' /?>t;iyr^v.^./iii5r./v /i'/-i . * ConfcendercDt Curetcs, & inccndercot 

CMyoyKy/JniE?, >C/ 0*'g'Z«>p)}.^J/^>a Otgv magnamurbem: 

Kod rr^Tl S>j MgAga^eP" gu^flt,^©- io^V^/TIS T"™ ;^/„° ^^^l^^S^"» eleganter-cm. 

A/OOFT o'cJ^^ePM^»'^ '(S^' 0/ H5^Ti'A4€. «^oro ^rab« lugen, , & ei recenfuito- 

K^' S^'a.^'^/^ ^'A^ #^.fe ^^. • ^ittPS^cTpÄi^^^^^^ 

T«x^a 5^ T aA;\9t «T^^r |3a^r/^«Vö5 ^i^ q«^ J;c5t.-', ' ^t'Se-ftcSas murrS ^ ^'°" Hp jus autem motus eft aniraus audi- 

entis faeva fafta. 
Porrexit autem ire, corporeque arma 

induit coUucentia. . 
Sic ille quidem ab SxoWs propullkvit 
m aium diem, 5'73 Xii'tru.Tav.'^ hi-m.^a'jtt.Tnv , hjf^^-m- TOV- ^J^.TlivviWVTiyiJOV.'] TliVTriKOvi«, yqay,. 
TttMfTA ^diyiv. Olvo'TriJhio. 3 ' AiJi.7nKo(pvT^ 

/»e^jTo <a7«p5^&a4 ^TXeftW. Tefcjtie«9r« . ] 'AttoTS- 

[JkHäwi. HiVfduJ KttCtiv. 

J78. 'E7Ts//^5f<*af.] ^ETnCiCnmi- 580. Ka-aiyvi/nr)! .2 ^A(h\<peü. 
J82. KjcTj/OTttTO/.] KHeT^iWiz/xöTttTB/. * ^iA- 
5'84. riüV^.] 2tujS;^?j TfOnaf, tt'&mfteKaf, 
588. KMeTe'.-] To tsAhoj', »nJ^gÄ, ^ K*- 

5:8?. 'AiUäJ&uV«.] KcfcTtt (ilK^V JkTM)^, ^J', 

a««9of )^ Kovtv Tntfi. 

' Pp r94. El- 2$9 O M H P O T 

'Ep^o * JdüvyeLPCi i^ta mcruaiv A^^oi, 

OüX 19' 0Jt(^5 TljM-JIJ g(7?Ct/. 'mXifJi^V "K^ OL^ÄXMP- 

"AMo ^ TDi epso)^ av <f\! ovi (ppeai ßo(,??\,ts a-nai * 
Aiif «cT»! ri^'i (pe^v ^iß^v * «^ Ti oj jxj^rj 

■Ka^V «TO/ otjw" g/jy) TüV y.r>Siv OS VA \iJc •m^ii}» 
"^imv €f^\ ßctaiÄd^^ i^ rifMOV jx^fio mfj^i^ 
OüTDi «n,' ayfe?\jBa(7t, ov J^' cWTOr^^ Ag|go }Mf*,v(f>i^ 

€15 *g^<XJT)jÜlgÖ' ^ }t€ ygWjU€9' llf^' ^jui-np', ^ Jt€ jU^'toft^J, Obf«utu$ füo animo : ei autera non 

tum dona prse(Hter«n<t 
MuUaque & pujchra : raai^n auteci 

depulit etiam gratis. 
Sed tu ne mihi rita cqgites in animo, 

ncque te daemon 
Huc vertat amice : pejus autem ef- 

let 
Navibus incenfis te ferre auxilium ; 

Sed acceptä conditione donorum 
Veni; aequeenimte acdewn hono- 

rabuflt Achivi, 
Quod fi fine doois pugnam viros-rcc«. 

dentem inieris, ^^ 

Nun tvm Kqoe i« honore eris, bel- 
lum quamvis propulfaveris. 
Hunc autem reipondefls altocutuseft 

pedibus velox Achilles, 
Phoenix Pater fenex, Jovis «i^SMe, (L 

non tmhi hoc 
Opus-ey? honore : puto aatejn me ho- 

poratura cfle Jovis vokmtate, 
Quae me retinebit apud naves nigras 

duai'fpiritus 
In pedüribus maneat, & mea geDua 

naoveantur. 
Aliud autem tibi dicam, ta verö in 

animo reconde tuo 1 
Ne mihi turba animum fleos Sc mse- 

rens, 
Atridae heroi gratificans : neutiquam 

te convenit 
Iltum amare, ut ne mihi odio il* te 

amaoti : 
Decet te mecum cum Ijcdejre qui mc 

Ixlcrit. 
Äqualiter mecum regna, & dimidium 

(brtire honorem. 
Ifti autera renuneiabunt, tu vcrö bic 

cubato rcmanens 
J-edo in molli, fujwl aatem atque 

aurora iHuierit 
Coniültabimus an redeatnus ad so- 

(tra, an maneamus. 597. tix©-.^ *l^6. 'ATJtxjuf. Kciiuov.'} Avv 

i«)f .] Ou y^^<ui 'i^ ras 7^-^ 'Ehhiivav }^ riis 
Aya,fM(U>oi'©- 77/ji^i. Kai *«S7 a^KonuafMi <w^ 
Tis TJv^ms- *yji) Atfü «Äj (mU "Hyuv, «7» f^ 

^WTHf i;öPJ'« Pj^hä 77/U.«5. * ^oj. 'AvT^j?.] ^AvATiyo^y ^;»«. 

^otf. 'Op»fj)«] K/m?«/. 

<5o8 SüJ";^.] Tä^.tF«, Kvtfft. 'A^djur,"} Aw- 

^10. 'Ao7s;)(^»«m.] 'Ev3;pof 'ffjnffn. 

611. TLriJhv.'] AwdVy ßh<L:rjtiV' 

6ii. 'Icra;/.] '0^iö<. M«p€o.] Miei^». 

dl 3. "^ÜVTc/ cA' Ä7^gA4807.] Ai(tri Tcff^oi' 
vtrg. ^K anroKuH « 'AvAA<si/< j "O-n yv4Si -xa,- 
^x.ixx'^äaj. (wjQv iyiKra.^tu t^ 'Zj-pscTjöt^V» ** 
(?oC»iSt» fjin /xeT» (XH^ov©- Annas -mhiv ht,- 

j 614. MaXääJi.] 'A^jttA«. 

' ^17. 27»- I A I A A O S 

' H, 3^ TJctTQpTih^ oy l'm o(ppucn vsScfS aicoirf 

'Ex. TtArOTJjs rc^TW© fMSbio^To^ Toicn S" ap Ajcm 
Oi TT« yfjtf eaTOf '7n>'n^7/-4'JOi * gwtec/) 'A;^Pi?L^i 

625 A^-g/tOV O»' <^^<Sn r&STD fJi^yx.Äri'WQs*' ^f^^y 

Ins ^ jouv «»^ y^viTiv eiiaf^j ^^^^v ctMwj' * 
NwAiff. >^ fJi^ TIS Ti »i^uTi^JiTBZo (fayoro 

630 Kcw p fc ovhifA.^ \^j\ Mfjv Wm' S^TBTIOZW, 
T«r& t' epmviTOLf "K^^Sitj ^ ^yi^i dyLuatop^ 

A.^^^si^;^^'" wa,ep>^pi^''Ta.«f^:. ^s"<^rr für '""""='"' I. t99 

Ci>:U, & Patroclohicrupetciliisan« 

miit tacke, 
Phoenici nt (tcrncrct dcnfun» le(fhim, 

ut citiffime 
E tentorio de reditu cogitarent. Inter 

hos autem Ajax 

DcQ-par Telamonius verba fecit, 

NobjlifTirae Laertiadcjlblertiä-pollew 

Ulyffcs *^ 

Abeamus: non enitn mihi videtur 

lermonls noftri exitus 
Häc quidem viä futurus, renunciarc 

autem citiffime 
Oportet relponlüm Danaü, etiamH 

non laetum fit, 
Qui forte nanc fedent e» pei^aotes ; 

fed Achilles 
Trucem in pcdoribus tepoTuit fupcf- 

perbum animum, 
Durus, neque tationcrarhabet amici- 

tiac Ibdaliura, 
E^s qui eum apud naves hoaorab»- 

mus fupra caeteros : 
Immifericors. Atqui aliquis etiam pr© 

fratris caede 
Pretium, vcl pro fuo fiiioaccepit oc- 

cifi) : 
Et i& quidem in civitate manet ibt 

muhisperfblutis, 
Aherius autem reprimitur cor&ani- 

mus elatus, 
Pretio accepto : tibi verö implacabi- 

kmque durumque 
Animum in peäoribus dii pofuerunt, 

gratiapuella: 
Unius : nunc vero tibi fejptem pnebe« 

mns eximie praeftantilfimas. 617. S-ropfcfW.} STfwffw. IlVKitkv ^iX®*0 

riVMOy l,UÄ770V. 

618. MsAiätTO'] *.Mt(A/i'7B.* nr^yt^tttM -T^tin- 
>28. Nl1^n<.3 NmX«»k. ÄfMMwf, öXÄH^f. . | J ! ^]ÜA! ! > ] »- - V 

632. "AAAtfATt»'.] *'A/^»'TOr'* Ä/'^7»;70W/55y> 

<?33.Eii'S;(^ y.K?Hj Oi«f.} "Htü/, * oTjjf, * 0- 
miets* «f a)w;wf . 'H, /Uietj xflf «f . 

A8opf,* iMatv, cVjM^«. "Eyfteo.T IIol«70>'. 

636. AlttTfecoT«.] Alc/^'<S-M77.MfcA«^oj',] 2u«- 

Pp 2 ^4i,niy- 30O O M H P O T * 

Mj'>7t7Df{5(f 5 OS fJi aL(W(pvl?^V OU 'Apy&L0t(7lV fpg^gv ^ 

4545 '^^' vfjLcis gpp^c&H, ^ dyJ'eÄiloj "^(pocSi ' 

Krmovr 'Apyetvs^ t^nxLii o-/lu>|cu nru^ vnoA • 

650 AfJL(p\ ^ TD/ T>1^ 'jU>f •HÄiaiYi ^ |i»iHA€Acuy>i 

'X'Treicfa.v'nSy /sß^l v^oa 'icav mtlXiV vp^ cT' 'Oöij<KrA/s, 

6^$ ^o'iviyu ^piatLi mvyuvov M^^ °'^^ (Tw^^gt'^K, .z- v;. 
Ai cA,' ^7r<Jf5of4yctj[ qipiovLv Ät^i^us oyJÄ^Oi, • ■ 

Avnof 'A^?kAis tvSi (juu^^ vKiaiv\i ev'mx.ra * Omaia mihi ex animo vifus es di< 

xide. 
Sed mihi turnet cor irä quoties iU 

lius 
Recordor, qui me inhonorum intcr 

Argivos fecit 
Atriacs, taaquam ah*quem honorum- 

exortem inquilinum : 
Sed vos abite» & nuncium reminci- 

ate: 
Non cnim ante dfc pugnä cogitabo 

fanguinolerilä, 
Quam filius Priami bellicofi Heftor 

nobilis 
Myrmidonum ad tentoriaque & naves 

venerit 
Interficiens Argivos , iocenderitque 

igne naves : 
Circa vero raeum tentorium & na- 

vem nigram 
Heäorem ardentem Jicet ä pugna dc- 

fliturum puto. 
, Sicdixit. lllivero unufquüque acce> 

£^ to poculö rptundo, ' 
itione fadtä, juxja naves rcdierunt: 

praeibat autem Ulyfles. 
Patroclus vero fociis & ancillis impe- 

ravit 
'Phoenici fernere denfum ledum quam 

cderrimc : 
lllae autem djcdientes ftravtrunt le- 

ftumut imperavit, 
Pellclque Qfvinas,. (tragulamque tin» 

ftam, liniqqe fubtilem florem. 
Ibi fcnex cubuit, & auroram divinam 

cxpeftavit. 
Sed Achilles dormiit in recelTa tentorii 

bene-compafti : 
Huic autem accu^uit mvilier> quam 

^-Lesboduxerat, 
• Phorbantis filia Diomade pulchra- 

genas. 
Patroclus autem' ex-ältera-parte cu- 
buit : juxta autem & iplum 
Iphis eleganter-cjncla , quam ei dcdc- 

rat nobilis Achilles, 
Scvron cura^cepit altam Enyei vT 

Dem. ^43. 'Affü9«A.0J/.] 'Aefij'xifMI'jÄ^ÖJf. Ol 3 «tf77 
^44. 'A77^M75|/.] ^AVfMV) ÜTVV OV TTfXMfMLTt 

k'Svtd Ol cv t TnhiTeioui» MfeTayctfur.] MfcTo/- 
KOfj (pvyeLJk. 

6A5' 'AOT^Äe^«.] ^A7:a.yy^Kct.Ti. 

6^1, 2;)^!r5(Stt/.] 'ATID^SiwcM. 
rni (nck'jnf. i-:,;;;- , ' 

Sw. Aiaßo^iv.} AiffC@-y*'E}^<iS'ß-* vn(r(9', 
7fhy\inov \Acrias:^ ■' ' -" * , •' ' - 

yö^na^v.AWeiav.ytA^t^nv/EPVii&iTjÖKii^p.^ 

666. Kü- I A I A A O S I. 

665 Ol (^ oTi^nKtairtcnv ov 'A^^Sko 'ßpov^, 

E'/tt* ciyc /x' w -ttdAu a/f ' 'OSi/creS^fJi/ifoc wjSbs 'A^cSv^ 
670^0" p' I/^bA« vrie&JiF dfjLUJUsiJ^aj ^ io v 'TnJf, 

'A^eihjy{JuSi^a.voi,^olvSf(Sy- Ayat>fJ/l(^voy, 

Auw ff« 9£$t^g^ajoc' Ap-^/eiotffr^^ayaj^v 
^ÖTT'Tnüs y/ev prioisrBffüois :^ ?^oy'A^;^oäy* 
AJtdS J^' y\ir<^Äv\a2y afJL r]o7(pcavofjS/jri(pi 

680 Kct| <r' aj"n)?5 aA-^/(7ij/ e^w «o^pt/U^DTTcTac^r«^ 

'lA/« atxireivTis * [Hg^>\^ 'ß e^^^v oupuo'Tiw. Z^$ 

ils g(pa6', Ol <^' fit^ Wj/7B5 ax^ l^ovtn aiMTrvty Uli vero poflquam ad tentoriaAm'da: 

venerant, 
Eos quidem aureis poculis filii Achivo- 

rum 
Excipiebant aliunde alius aflurgenteSf 

interrogabantque : 
Primus autem interrogavit rex viro- 

rum Agamemnon, 
Die age mihi laudatiffirae Ulyfles, 

ingens eloria Achivorum, 
Utrum vult a navibus deiendere hofti-> 

lern ignem, 
Anreculavit, iraque tenet fiiperbun» 

animum ? 
Hunc autem allocutus eih laboriofus 

nobilis ülyfTes, 
Atrida glorioliffinae rex virorugt Aga- 
memnon, 
lliefluidemnon.vultreftinguere iram, 

(edadhuc magis 
Inopletur irä : te aatem afperuatur & 

*tua dona. " ■ _ 
Ipfum te confultare unä-cum Argivis 

juffit, 
Quomodo naves. ferves &exercituiH 

Achivorum : 
IpfeVerorainarus eil fimulatque au- 

rora illuxerit 
Naves bonis-trannris-inftruftas in mä- 
re dedudunl utrinque-remis-adas : 
Atque etiam alios dixit fe. fua^ 

dere 
Domnm navigare : quia jam non iu- 

venietis finem 
llii excelfae : yalde enim ipfam late- 

fonans Jupiter 
Manu fuä protegit,& animo-confirma- 

tx lunt copiae. 
Sic dixit. Adfunt&hi, iithscc dicantv- 

■ qui me fecuti fJnt, 
Ajax , & prsecones duo , prudentes 

ambö ; ' 

Phoenix vero illic fenex cubavit : fic 

enim juflit, 
Utie in navibus dileöam. in patriam 

iequatur 
Cras, fi voluerit : vi autem neutiquam 

eum abducet. 

Sic dixit. Illi autem. omnes obmutue.- 

runt filentio, 667' ^Avcf^J^V'"] ' hvAsa.VTii' 

66$. noAvcuc«.3 rioA^» iWi/K Ä^/£. 

<A' a.vouv'i^-'] 2fc 3 7mi/./]et^ itxipcwA»^«;'. Oj 7m- 

6 'Ajl^AAcOf , TtWra. dvetyyi/^H. ZnT«Teu 3, J}ä- 
77 ;^ r Tg^j Aico'Ta 'A-^^J^iaf amünexfnv ^OSixr- O'lKetOTi^ßl tr^ d,'AA«K * ^<W, * ~)y (p^VIfMDT^^Iy 
^ l^$wol T^eTbanTHS^f Vcraf 'tthwx «r» Ufa©-. 
672, 'H-js-waho^.] A/<yeii7W7c. «-we. 

6Sl. A»27Cy.] Ejfi)ff571E. li^ K 77^4? )^ Ttif/ 

Aw^/MTfÄ Ajja) Ae^«ff7. e/>66 7^ TKlT lv7vy;)^yov7«s 
6SS' Aidf,xJ>tnpv)w c/^Jiw.jOfcAwi/j-f A}cLfiif^<):cvA 502 O M H P o r 

Mn o(piÄes Äi(\JsSzxj dyudfjisvct, IlwAa&Ji'a, 

"H »€ ju^iri • TDTE cA.' cum f^^o?"^ oTTTrvn yav fMi/ 
700 *Am.^ ayi^^asdveyaetTTW, rra^lJ^^zc «Tra-yT^«« 

XiT« )^ oiyoio • (10 5S, f/^'©» ^ >5 aAscTi,) 
AuTctp Itt« X« 9<\u>j )(3tATi pocJ^cTbtJCTi/A©« rwf, 

705 'O'Tifauwv, 3^ <fC cuurms 6t>i /sf^Toin fJ{^^^* 

MtfrSw ajÄtoja/w^o« AiaiJCnSif^ i7r'7n)(^/<9io. Sermoiem admirati : adaoodüm e« 

nim afpere dixerat. 
Diu autem muti crant triftcs fih'i A- 

chivoram : 
Tandem vero iater eos locutus cft pu- 

gna-iireauus Diomedes, 
Atrida gloriofiiTime rex vicocum Aga. 

memnon, 
Vtinatn noa orafles eximium Peli. 

d«n, 
Infinltadonadaos : is autem iaibleos 

dk etiam alioqui, 
Nunc verö eum multo majorem in ia> 

(blentiam conjecifH.. 
Sed illum quidem mifliitn-hiciamns, (li> 

ve abeat, 
Sive maneat : tunc vero curfum pu- 

gnabit quando ipfuni 
Aaimus in pedortbus juflerit} & deus 

excitaverit. 
Sedagite, ficut^o dixero, obiequi« 

mur omnes. 
Nunc quidem cubitum ite refefti vc- 

(buna cor 
Cibo Sc potu : (hoc enitoi cd>ur eft 

Öcvis,) 
At poftquam illuxerit pulchra ro(ea< 

digitos aurora, 
OcYus ante nares ftfte copiasqae pede« 

lires^ eqaefhres 
Adbortans, quin & ip(e ioter priao» Sic dlixit. Omnes autem «Send Tuat 

reges, 
Oratiooem admirati Dtonaedis equum- 

domitoris. 
Et tunc libatione fiidU iveruttt ad fu- 

um tentorium onafquilque : 
Ibi autem cubueruat) & romni doauoi 

cepcrunt. 691. Tg77«07l?.] TiTJfiUfl^fJI^Ot. 

Ö9J. 'A>^'ö)p.3 ^Ayu/ <w^<hiy :^ ^Cs^'o-^tity 

ip6/AyUooelt}ffiv hfViKag.'] Av^<h vwimin- 
g^7. "IviOTv.] 'ATTiASa. 701. Tg7«f7re(MVo/.] Eh 7{f4it eAijAt/SoT??, 
709. "t^tv» J^^v.J 'AfÄ^TJO/wj' r üTTVK.'j^f ßr,- 'rno'. (303) 

*r n o' e E s I X r k x 'i a i a' a o x k. 

T O T O M H P O T 

FAT n. A I A 2. 
'Am' GW 'AtfCi^JJ 'AycLjMfJLVOvet 'TTO/jH^oa xlgtcJV 
5 'Cli A' or av dt^^m^ri -TTDOTS^Hp«, wi^juigiOy 

'He 'Trerdi ^o?Jfj\gio \kkyx ^tj^^c TrA/MShyoTo * CiEteri qnidem ad naves princi'pes 
uaiverlbrum Achivorum 
Dormiebant per totam noflem, molli 

domiti fomno: 
Verum non Atridem Agamemnonem 

paftorem populorutn 
Somnus tenebat dulcU, multa animo 

volventem. 
Ut vero cum tulgurat maritus Junonis 

pulcbrx-coma$> 
Parans vel multum imbrem immen- 

fum, vel grandinem, 
Vel nives, quando nix alba-reddit ar- 

va, 
Vel alicubi belli magnum os ama« 

ri : 
Sic crebro in peftoribus fulpirabat A- 

gamemnon 
Imo ex corde : tremebant autem ei 

prsecordia intus. 
Nempe quüties in campum Trojanuia 

afpiceret, 
Mirabatur ignes multos qui ardebaot. 

ante Iliu'm, I 'A^äy. * 

z, Tlajyyv^oi.'] Nu« 78, »ziwvv'^^eii i 9%(xedyH tb 

4.''B;^«.] *£i;)5«.* k*!«;:^. 'Op/M*^>'oy7^.]'Ei' 

6. TS^V H TTühlXU OfAC£ßy d^fftpATjv.^ Tw, 

'Eytot 0, ^^ovTif >^ Toc ofjLC^y, cunv ä^Awj *p- 
^iAVAyivätni\iffjy, </ » •OT^^«c ^KA^etv. 

«ni. OyTWf 5<) o^viivat x^KHjtu rh Sh7iAfA(J^ov 
Ae^o/xepfc9a7c;' TK stA<i'p». 8. rioSt.] A». IlTVh'tfMIQfli^A fO/O«.] "HtO/ 

^fuaty oKoyaxJTov. J)ov TtAVTay JkrmvtwyM. Tl.d>~ 

)M<fttfo7o.] ri/XfK, OASSjpl«. 'AtTO 7?I? Tciix.Mf M 

tWTA(po^.. Kai 3^) w T^x-n y.o'Zfüau, in, avinci 

vnccA. 

9. UunivA.'] nv>tv«f, CVVi^f. 
io.N«69«i/.] 'Ex-iSetSaj. >(^.7&>ösr. K^^cTiHf.] 

11. 'A^pHtTWSP.] Pi'm<i'oi. 

12. 0aui|MÄ^f /TW^^, TTC^Aä.] n»f (p»(77J' o'AJ«- 
//l,«,l'«|',CVTOf r T«;)(_8« varÄp;^'v,eG<w^,uct^€'7tt 77v- 
ej«, TiwA^^fjiMJ^ ßhi-mov aH-ra J)at t«x»<. 
Kai ^nriav, on af ßASjK^i iJ4*tAwp «pj« mctwUu, 
\y^ c4ip^p«f <A<*>j7t« ^VT« ;&<«p«y. 

13. Au- 504 O M H p o r 

"HSi Si- Ol Kp ^[^v d^Jigti (pctjrgTO ßöAri, 
Ng'^p' Ol 'Bff^TDj/ NwAwl'ot' eAÖgf/^ ccvS^c^Vy 
WiTivoi Ol avu) fjJyinv cx,^}^vct 'ny.Tr^vcurcoy 
iO "H TIS dXi^l-ng^-^©^ maiv Aaxoiolai rß^oin^^ 

A'i^Jvi^yfj^yd^iOymv^je^s * « A«iü e^' gJ^©^. 
25 '*ns eA,' ctuTws Mm^ov e^ r^fj(,(^, v$i yiidiLmf 

^Apyiioi^ iBi ^ g'^i' «rß»t9'' TraXujtj e<p v^lw 
"Uäv^v es T^ilwy mvÄefJigv ^^ciw opfj{$ijvoyiis • . 
UctpSbL^ie'^'ß'^ci^^'TTX'lJ^^fppsvov oupu ^{^.Ävyy 
3 o rioi/uAM, aJUTvip '^i ?B(poivlvj ^^(pcLÄrtpipdeiQS''^ 
0ii>t5^'To pftAx-ft ^J • (5^'/)u </l' eil AßTD ^^ ^m^^&vi, 
Bri c/l' »M^-» Äf'sn'fTWj' öV ci$iX(peov, os fj^yco vmvrwv Tibiarum fiftularumque lönum « tu- 

multumque homioum : 
Ve^^um quoties in navesquc afpiceret 

& exercitum Achivorura, 
Mukös ex capite radicitüs vellebatca« 

pillos^ 
Superne exiftenti Jovi : valde autera 

gemebat generofum cor. 
lUa rerö ei in animo optima vilä eft 

fenteotia, 
Neftorem primum Neleium adirc vi- 

rorum» 
Si quod cum eo confiliumbonum ftru- 

ere poflct, 
Quod malum depelleret ab omnibot 

Oanais. 
Ercdus autem induit circa peftora tu« 

nicam, 
Pedibus autem fub nitidis iigavit pul- 

chroscalceos : 
Deinde autem länguine-inFeAam cii- 

cundedit fibipeWem leonis 
Fulvi, magni, talarem: fumpfitque 

haßam. 
Eodem autem modo Menelaum teno- 

bat tremor. Nam ne ipfi quidem 
Somnus in palpebris infidebat, ue quid 

paterentur humanitüs 
Argivi , qui Ali gratiä longum per 

mare 
Venerant adTrojam, bellum audax 

molientes : 
Pelle-pardi quidem primüm tcrgum 

latum texit 
Varia , at galeam capitf lubla. 

tarn 
Impofuit aeream : baflamqüe cepit 

m^nu robuitä. 
Perrexit autem ire excitaturus fuuns 

fratrem, qui fummum cunftos 
In Argivos imperium habebat, tan- 

quamdeusa.nonorabatur a populo. 
"Hunc autem invenit circum humeros 

ponentetn arma pülchra -13. AvkSv cveiyytov r \vovAy'1"R^V'Tl^<f- 

077 »»^ Toii ßofCä^ii \yyvtoc7(,i.Tr> -7» epytta. 
ToZ-rrt. "0{jui.^v r Av^äTnav.'] Kai hnaZ^ 

15. Heßh^if/Ji/isi-'] 'E-zst' «tA\HA.«?. 'H^inriffppi- 

18. Nfcjcf' COT uz^7x>v.2 HfwT^y ^ t Nt- 

19. *0\auv.'\ 'S.w] *eu/i^ . E17?, QvuTiiCTii' 
vcuro oi.* 2wj/u«77f.] %viJ.CaKi)v. 'Ay.vfMVet.'] 23 . AÄ^o/i^ot^.] --M-n -^rtAsbf^*¥*(*-^»pJ/7JXv^ 
Kctra Avtttpo^v tIlu am to ^aov. ai S^ ^avTO. 

24. At:&wf©-.] T« Stp//« }^ <hct7Tvp\i rhjj ^v- 
C1V. ncc/Uoüfixej.] Mfc^et TreJß'v eOSJxoj'. fUya.., 

WV©- cy 7Ui ß?\.ifA£ßti, Kff'Tl^fxCeUH. ■ ( 

27. Te/ <tn i^v tlyiy^.'] O'invif iviyj- <WK 

'ATJliUOf. 

30. Xnpdvlw.'] Tliexi/ui<fAK<uftM. 

31. UA^n.-] 'I^fÄ. 

33. A«/xa>.] T^ ÄSpoiiTfCÄT/ 'TfJ"E\hrivay, 
34- 'A/LKp' ä(Mifft v^fJ^eV'} üeelTxiTj «/<«« 

3J. N«i 35 40 I A I A A O 2 K. goy Navis ad puppitn : huic autem gra- 

tus fuit veniens. 
Hunc prior allocutus eft pugnä-ltreau» 

US Mcnelaus, 
Quid ita venerande frater arma ia- 

auis ? an aliquem löciorum 
Hortari vis (Jui Trojanos exploret i 

led perquam vehementer 
Timeo ne nullus tibi promittat hoc 

officium, 
Ut hofks fpeculetur folus accc« 

dens 45 'Ap^ö»« ^ vrioA • gTT« Alos Ir^nrilo (pplw, 

Ou yoip 'TTOi \8\>\jJjJiJi «^' «xAuov oo^'cTatT©', 
"Ayjy' Iva, roosaiS^ l^Pf^/ ^^^' ^^"^ (/ymim^xi 

"Epya, «T' lpg|' ocTK (pjjp fJUeÄmiJ^J ^ h^yäoiai 
'KKT^ '/<3i ^'tw AiewT»^ 'iJb/^ria n^ÄeojuVy 

'Ea6«>' « (pvhoi-HMV U^v teA©-) ^(^' ^T«Aa;, Opus-p^confiliomihi & tibi, Joyis- 

alumne 6 Menelae, 
Prudenti, quod eximat periculo Sc 

fervet 
Argivos & naves : q^uandoquidem Jo- 

vis mutatus elt animus. 
Hefloreis fane magis animum adjecic 

facris. 
Nondum enim vidi, nee audivi qui 

diceret, 
Virum unum tot ardua uno die moli- 

tum cfle, 
Quot Heilor fecit Jovi carus in filios 

Achivorum 
Talis cum fit, tieque dex filius dile» 

Aus, neque dci. 
Facinora autem edidit quaf puto cu- 

fÄ-fore Argivis 
Diu & in longum temptu. Tot enitn 

mala Ibuxit Achivis. 
Sed i nunc Ajacem Sc Idomeneum 

voca, 
Cito currens ad naves : ego vero ad 

Neßorem nobilam 
Vado, & hortabor ut-furgat, fi ve- 

lit 
Venire ad cuRodum iacrum agtnetit 

& mandaca dare. 3f. Nu« 57K£^ -s^u/xyii.] Uctf^.Tyi »f Via? fsfu 
fifif, ^Acanifft©'.'] Evx.7m@-j «JbV. 

38. ^ "B-ThuKaTi^v •~\ KctTviv-KOTnv. 

39. A«</^.[ AicTo/y^, (^oCifjM.. 

40. SKOOTflt^e,«^.] '^Yja'UHv. 

41. NyJCTatÄ' Ai^C^tnluj,'] 'Aca t f üJCt«, op h 
ei ß^9'ni i /a^aieLO-iv. "O^iv jy eiß^Ti) « cu^.ögjt- 

43. Xps« iß«A«f 5^5 '9^'] Xf«Ä Qyf/.^ahYii 

av\oi}uaixv, t3, xg-r ifjiky ^ )&Tvi ci a'iwiKj'o- 

44. K^c/kA%«f.] SuüSTnf, ft5^£Äi^K, wcTTwif- 

4f. 'E^«^ A/oj eTjÄTTüTo opi'ij'.] 'E-nr« Z<sD? 47. AvcAicw7©-.] Emi-I©-. 

48. Mif/!X5£^.] Msei/tfHf Ä^/Äj ^K?-m. 'E/ 
riua.rt.'] 'Ey /uia wftipct. M»i77<7a<St6i.J 'Ef ;«ffac^ 
vuw. 

^v^okoj'.MjW]' * 'A;^8?.*]*Eif ^A^^ftun^. * 'E/f- 

}äaetTo *7t)7f"E^^^^OT.I^;:^«M'^)ö•«t7C56^A7D7^)If.* 

^4. 'PjjW^Ä.] T<*;;^4<af. 'Ettj fw«;.] 'Etti tws 

\KHVaV VAVf. 

yov /^' \0i7mv 'ifjav. TeA®- q ;i^ To mffMc. 2«- 

/«ailf « CTO?^Ä « Ae^/?. 7X075 /mS^ ><) To TO.ffXO.y »J 
7^5 »1 Isf^K TEA©-. 77T3TS '^ T«^'««.-^ i'ZSHOay)' 3o5 o M H p o r 

K&vy yoip va ^{J.Kit«' mj^IctJo • roTo ^ t^os 
Hg id^eo jm'^ (t ocuTiSy lirlw tu to7s eTnreiÄoo 5 

Tor «r'l't'/'gy 'Jiw.ept -XB xAi«7i>? x) vvfi jj^^ouv)^ 

'A(75n5j ^ t^'o cTSpgj (petcivriTi rj>vfaÄ^oc * 
riap 5 ^^T^P x,eiTO '7r}fja^oĩ^j w p' p^a/o? Illum enim potiflimum audient • hu- 
jus enim filius 

Praeefl cuftodibus, & Idwnenei ar- 
miger 

Meriones : his enim coramifimus ma- 
xime. 

Huicautem refpondit deinde puenä- 

ürenuus Menelaus, 
Quonam modo mihi verbis mandas, 

& jubes, 
Ibine maneam cum illis, pneftolans 

donec Veneris, 
An recurram ad te, quum diÜgenter 

illis mandavcro ? 
Hunc autem rurfias allocutus eft rex 

yironim Agamemnon, 
Ibi mane, ne [orte aberremos älter ab 

altero 
Euntes : multae enim per caflra funt 

vi«. 
Clama autem qua iveris, & vigilare 

jube, 
A-patre 45" a ftirpe compellans virum 

quemque, 
Omnes nonorifice nomiaans : neque 

fuperbias animo : 
Immonosetiam ipfi laborcmus : ita 

nimirum nobis 
Jupiter nafcentibus injecit calamita- 

tem gravem. 
Sicfatus, dimifit fratrem, poftquam 

diligenter mandaverar. 
Sed illc perrexit ire ad Neftwem pa- 

ftorem popuJorum. 
Hunc autem invenit apud tetitorium 

& navem nigram 
Lefto in moUi : juxta autem arma va- 

ria jacebant, 
Scutum, & duae haftsc , fplendidaquc 

galea : 
Prope etiambaheusjacebat artificio- 

multum-vario faäus, quofcnex, 
Cingebatur quando ad proelium vir« 

perdens armaretur, 
Copias ducens : quoniam nondiim ia- 

dulgebat feneftuti trifh". '!mvti[xa,. vmi 'J'*>v ioprhy, }^ ro rkh©- * ro 

5:7. *K«i/»* Tm^iä^o.'] ÜH^eiiy *c/A.ma.* 
loio >«p.] TsT« jÄp. 

^. 'Et«;' %v Toli ^M\tiKco,'^ 'E-sr«/*' kv etuTvlf TiiAvä-^co. Avay^a^ A\)ayt[yu^ äj/wj^S», Ava^i, 

68. nsCüöSf OK-O^gjilf.] 'Eä /TEtTf ^'b 'fjJüi. «, 

km i^)pyMy,*oyofjuc]i ^a.TfaUyiy'n^ ytT} '^niv.* 
6p. Ui)J^ (liyahi^io ^lAa.j UrjJi g-TTaip» 7» 

70. Uovtdf^A.'] KctXfira^fJiJ, Ivcpyof/S'fJ. 

71. 'ErmyHv 6(^0 1(71.'] Tivva^jSiioiiyiH.yEmfjt.'' 
575. KÄyj07J)7'*.] 'i^etyjom^ew, J\jsv-^ttM, ß?^ÄCluj . 

75'.'EpT£Ä.]"C>^Ä. Uapa.To, aniiAvrJiJ"^ 
•r ^opur/at. 

79. 'E-zy« « ßty ImifiTn yti^'i ^vffa.'J 'Evtl 
« Tnhkn COT» T^ß^fjüa iJiiwytifiA S.vio'nf e/icT». 
tot' 'gjTj', ic/^ -uan? T» yr\fwi ivirj,To, 

Si.'E^g- 307 

Ereftusautcm incubi'tum, «apiteque 

levato, - * 

Atridem allocutus eft, & interrogabat 

verbis, 
Quifnam ita propter naves per caftra 

is lolus, 
Naftem per tenebrofatiij quando dor- 

miunc mortales cacten: 
An aliquera cuflodum quasrens, an a- 

liquem fodalium ? 
Loquere, neque tacitus ad me accede : 

quid tibi opus eft > I A I A A O 5 K. 

80 'Op^oo^eis <r ccp Itt oiy^itoov^y y.€(pcc^lw I'ttcl&^oa^ 

IS cT öTH» kJ; vr]aA ocvcc gpctToy ep^oci ol^^ 
NüX-T» ii op(pvoulw^ ore 3*' tvS'aai ßopro) cix?^i • 
'Hg mv vpriMV ^^wjw^J©-} rig Tiv ercupav 5 

"Xlv S" riLL&l^eT eirinXX, OCVOC^ aV^eSu ^A'lOilMuvü)V> Huicautemrefponditdeinderexviro- 
, I n f a """"^ Agamemnon, 

flNg^p N)jA>?ia5>l5 fJI/cycX, y,üS'(B* A^C^f, ONeftorNelide, ingensgloria Achi- 

Wiaicu*A'TPel^j''AyLuAfJiVOVX^ 'ny^Z^'mv'njV Agnoßes Atridem Agamemnonem , 

\ j , I ci/ y > / 5 5.. V quem lupra omnes 

'ZdjS OV6VIVJ6 TTUVOlcn öfc/LU't^SSi CiOtiX. CCUTUTtl Jupiter conjecit in labores perpetuö, 

, /ft 0' // / >>/ ^"°^'' fpiritus 

90 Ev i^!dV0Jl}J^iri.y 0{gjj iJ{gi(pi^yQV(X,T o^pyi, in peftoribus maneat, & mea genua 

riT^Ä^Ojl^^C/ «iJ^ 5 eyrei ü [Jigi STT OfX^aivnollfJi^^vTryQS ^rro ita, quoniam non mihiin ocnlis 

'I(^av«, "^Moi ydÄCi TroAgjU,©^ ^ xwi^' 'A;j^äIV, Infidet, fedcurae-eft bellum & clade« 

Aivooi yi ^owoc^v TreQ/. S'eiSicCy aSi y^i ritop 

*Am* « Tt SfauiveiSy {iirei b^ er? y* vmvi^ l-^va) 
Koifjt/nawrmjfy d'mp (pv^wls ^WJ^ Aot<3ryt"Ta/ • Vehementer enim de Danais timco, 

neque mihi cor 
Firmum, fed mentis-fum-attonitae : cor 

autem mihi extra 
Pedlora exilit , tremunt verö fubtüs 

pulchra membra. 
Enimvero fiquid agere-c(^itas, (nam 

ne tc quidem fomnus capit) 
Age adcdtodes defcendamus, ut videa« 

mus 

Ne illi labore defeffi & vigllii 

Se fomno-dederint , & excubiarutn 

prorsus obliti fjaerint : 
Holtes autem propc fedent, neque fci- 

mus 
An forte etiam per nodem in-animo. 

habeant pugnare. \ ■> > 'fi jv I # / c / naocant pugnare. 

Tov S' r)W.abgT eTrqTCC 0/gp^/©M iTT-TTOTCC Ng'oijo. Huic autem refpondit deinde Cerc- 
, " c - n p j ' J^ niusequesNellor, 'ATp€iS)^-XMS\^ CCVX^ dvS^oSv 'AyoifMfJLPoy, Atridagloriofiflime rex virorum Aga- 
memnon, 81. 'E^€p?«'fST3.] 'Avtlp&TeC. 

83. 'Of{pfai'j">.] '2xj07eivf\v. 

84. OC'?j')«r.] 'Uixi'ovMv. vw) 3, (^vKÄjWV. 

yjtXOTTaG«'* z^iCethi ^iX^ Tihüf. EtcVK dvT/jjfi.^ 
"Ecäi^n woYlj 5?Jf, « {öWjJ^tä y>va,Tcifu.a /%)«, 
<J 'ippe/jau. 

9J. 'E;t3p«<%«.3 'E^ct^As'Jcu, iKmi^A. 96. Afa*V«f.] 'E^j/oHf, <F'^.<nu JhuSaczu, 

!r«cr/. 

100. Auö-^'iSf,] rioAeiWo/. 2;v«cr3j'e?<*7cu.] 
riA.nffTo;' )(g.^jj]oUi iyyvfei^t. 

100. OuJi v'iJ'fJij, UriTmf )^ J^tAyvK}a./ii- 

loi. Mäfo/fiia5)(77.] ngpr^^^ff-/;/. 

Q,q 2. 104. Ou- mm 5 

|oB o M H p o r 

705 'EjCTF^-gOTf 0(7a TT« VuZ IgA-TTETOf * ^V^« jUUl/ QlCa 

II HcT Ai^To. Ttt;^!«;, >^ ^üAg'©* a.X-MfJigv u^ov* 

Am,' «TIS ^ TSsJfe p^TOi^'fJt^©* j^Agj^gr, 

A^Tit^oV t' Ai'i^'rw» J^ 'Icfbjw^Jta. arctx-Trc», 

wr ^yjjgs tccmv e){g:gx>moy «dg /<5tA g7/Juf, 
A>?\.<x.<pi^v "ü^ gc3j"7» >^ odShTov Mev€y\yiOv 
JI5 lS[cii(£e7zo,€i'7repfj{giv€fJiA(niaiajj, «sT S^jc^ow, 
^5 gücTclj ot) cT' o/öü e'Trerpe'^v mvykSzcf, 

A/c^JDjH^©« • J^«« qS <>C9^Vg2) G^gV aj/gicrroV, 

1 2 O * fi ^gpy, aA.^75 fJ(^ cre >§ cuTidxSziij avaoyx * 

Out oTUfOi) axMy^ bt a(pßß(,SiYi<7i vooio^ 

'Am' Ijwi TcloD^COV^ ^ efAlw 'TDTlJfeTf^U©* 0p/!xZ«/ * 

Nui/ J^' g/xgo 'jD^'isp©* fl9^A' g-Trep^g&j 3(51/ fi^x I-Trej»» * Nonfan^ Hedori omnlacogitata pro- 

vidus Jupiter 
Perficiet quae forte nunc Iperat : fed 

ipfum credo 
Curis laboraturum & pluribus, fi mo- 
do Achilles 
Ab irä gravi converterit fuum 

cor. 
Te veröl ibenter fequar ego: infuper 

& excitemus alios, 
Et Tydidem haftä-inclytum, & Ulyt 

fem, 
Et Ajacem vclocem, & Phylei fortem 

fihuni. 
Quin fi quis & hos adiens voca« 
' ret, 
Deoque parcm Ajacem & Idomeneum 

regem. 
Horum enim naves abfunt longifl}me, 

neque valde prop^. 
Atcharum licet cxiftentcm & vene- 

randum Menelaura 
Objurgabo, etiamfi mihi fuccenleas, 

neque celabo, 
Cum ita dormit, tibique (bli permifit 

laborare, 
Nunc debucrat circa omnes principcs 

laborare 
Supphciter-oransrneceflitas enim urget 

non jam tolerabilis. 

Hunc autem rursüs allocutus eft rex 

virorum Agamemnon, 
O fenex, alias quidem te vcl accufärc 

hortor : 
S«pe enim ceflät, nee vult labo- 

rare, 
Neque pigritiae cedens, neque infipien- 

tiae mentis, 
Sed me refpiciens, & expeftans dum e- 

go incipiam : 
Nunc autem mc prior multofurrexit, 

& mihi adftitit : 
Hunc quidem ego prxmifi vocatum 

quos tu quaeris. 
Verum eamus : illos autem invenie» 
mus ante portas 104. Ov^Ojj.2 OvJhcfjiZf. 

105. TloTj J\^etv jyiyet^fj^ A>}^it(, 2 TL^ßi'^)^ 

109. Aaeix^UTBf.] "Ey<Afoi/ 'a^i'TO J^^/^i. 
HO. A'iiM/]Ä'7»5(uV.] tov 'Oi'Aiwf. Kcuß iv 

l-uy^ovy J'tcLro (ü^v. 

in. M6to/;^(mV©-.] 'E-jt' Äi/T»f WsaSöV. 
iii. 'AvTi^oyT" Kia/lct.'] Tov Tihecyav©-' 
113. 'EjtasttTii).] riopp'ft'TÄTa». 
115". N«)cfcOTa.3 KetKOhoynmi, OyJi'' ^K^- 117. "OfpgAsj/.] "ßipwAgy. 'i^iTffiv * aOtSv»*^ 

118. OvKir^ dviKTOf.'] 'AwTnciovffJ©-. 
i2o.''A?^o7s.] 'Ey äM« K^fä. AiT/Äc««öa/.] 

121. MsSi«.] 'A/^SX«. 

122. "0)u»(y.] 'Vet^ixi^f ^'oCa. ^Oyja «- 
MäV.I Okvcov. OyT* a.(p^J^iifo-t vooio.2 Ov- 

124. 'E/xfco.] 'E/-tB. 'ETnyfifo.^ *B'myi§^, 

127. "ly* I A I A A O 2 K. 

'Ev (puXccM&s* * /W yoip at^iv e'7n(p^Sbv r^kSz^, 

Tov cT' TfjL&CsT gTT^T» yepluji^ lirmTüu Ngjwp, 
OüTws 8TI5 0* j'gju^o-nagTaf, ü'd^ oL^m^ai 
I j o ^AfysiOiVy OTE j^gy «nv e'm'Tf wuri j^ aj/wy«. 

n^rovy eir^T 'OSiiarioc AiV yJn^v droc^viffV' 
'E^ uTTj'a dve-ylpe yipUuil^ iTr-TrDice.Ng^jj 

140 'Ex <r' liA-^s xAf(7iw?3 . 5($t/' (TT^gcM 'Zif^s fJLS,%v eeinne^ 
T/(pö' «TW 5^ vrioA ccvct q'Qßü'xxiv bioi aÄac^ 

Aio^gff AagpTia^ 'ttoAi'^'j^i'' 'OJb(W?tr>. 
'AWi' 67r^5 o^eßt- x) oih?^v lyeiofil^y ov r emoi'ite 
''ris (paB'.o 3 yKiailÄjjh YA,oiv -ttüAujUMITIS 'O<j\;oor^?j 
XJD Bav<r'^ Tü^Tö^Ä/y Azo//^'^<3c* nj^v S"^ oni^^d^ov , Söp Inter cuftodes: ibi enim eos monui ut 

congregarentur. 
Huicautem refpondit deinde Gereni^ 

US eques Neftor, 
Ita nemo ei fuccenlebit, neqne-non-ofa- 

fequetur 
Argivorum, quando aliquera hortetur 

& jubeati 
Sic locutus, induit «irca peftora tuni- 

cam, 
Pedibus autem fub ■ nitidis ligarit 

pulchroscaiceos, 
Circum autem laenam fibnlä connexuit 
. puniceam, 
Duplicem, amplara : crifpa autem fü- 

per-eam-floreftebat lanugo. 
Sumpfit autem validam haftam prae- 

fixamacutoaere. 
Perrtxitque ire propter naves Achi- 

voriim aere- loricatorum 
Primüm, deinde ülyflem Jovi confi- 

lio parcm 
E fomno excitavit Gerenius eques 

Nfeltor 
Clamans. Illi autem continuo ad a- - 

nimum acceflit vox, 
Exivit autem c tentorio, & ipfos fer- 

moiie allocutus e[\y 
Cur fic propter naves per cadra folL 

erratis 
Nodem per duicem ? ctn qu6d jam nc* - 

ceflitas adeö urget ? 
Huic autem refpondit deinde Gereni- 
us eques Neftor, 
Nobiliflime Laertiade folertiä^poHehs 

Ulyfle, 
Ne indigneris: tam gravis enim dolor .- 

oppreffit Achivos. 
Sed lequere, ut & alium excitemus^ 

quem convenit 
Confilia agitare -vcl fugiendi vel pu- 

gnandi. 
Sic dixit. In tentorium^veroreverfus 

confilio-abuudaxis üjyflfes, 
Varium circa humeros ftutum pofu- 

it, fecutulque eft eos. 
Iverunt autem ad TydidetB-Diome- 

d«m ; cum vefö invenerunt 12,7. "Ijr* >ap <7^lV.'\ 'E;t« jS CtuToTf. 'E-JJTi- 

133. n$£oy»W«tTo.] Ilop'tr») {^vxiiKA^iVi \v- 
fjutri. 

vVjj. OuAm,] Tfü^eg^,j w et^wAii. 'Emvnvo- 
6«j'.3 'Etsr«;/^«, \7nKH\0. Aä;i^h.] 'H cfttouT»?, 

137. TIpaTöJ' £V«t' '0«A/<7Sä. ] rifw 140. 'Ex, .A' «AO-g xX/(r«Hf.] "E^ft>9«V »fAÖ« T^ä 

141- 'A^Äi^e.] Tlhtweieyi. 

142, "üTi <rö X?"^ r'offvv t;c«-.] "Ot/ to-, 

14J. BiCit)-^.'] 'RiCieLgvif, (TVyKfiOTH-, 
I4yf MSt' «tlJr«?.] StüJ ÄUTo7f. 310 O M H P o r 

'ExS^ am ■n?iiaini tmj T^*)^m.v * a.}x,(^i «^ eiitjCPi 

A!XfJL(p cas ajB^Trri 'twlt^s Aios * oo^/) o-y rpaüs 

E^eoTvSi(^j^i' 'nmüivvv^pÜTrvovtctor&s j 
;l6o Ouy. dien ooi T^is *Qn ^pcoajJi.ca'TitSioio 

'EiccTüUf oiJ])(4 vec^p^ oÄtyQ'* <^' en ^p^ epuK^ ^ 

"fis (poi^\ (f cJ^ UTTPOio fJ^^. TtpauTTPcSs- dpopvcrg-i 
Kai fjuv (poovnazci, Irnreoc, ^s^Sp*^ 'zry^oTjücftt, 

Sp^TAtos eoj-i yi^oji, av p. 'Ttupv '"a'Tn/n Ki\y\i * 
1 65 Oü pv i^ cc^PiSt iccai pears^i ij€s Apj^oov^ 
Ol VAP BTT^Tti» tyfj.<^p eycip&i^ ßeL<n7\.'t\cüP 

Toi/ J^' «Ate 'üo^atii'Tii yeplwi©* itttotk/ Nß^wp, 
>I 70 Ej'oi jui^J ^i ^1(5^5 dijLvfJigvis^ eioi q J\^oi 

Kott -TTOAggS, T^^ %«J' TIS l-TTOJ^'f/J^U©* »(^t-Ai^^gJ' * 

'AMä |t<5t^ (Myl^rj ^«w ßi^mvAP 'A^^^s, 
Nui; yi cTri 'Tmvnoj-ip '^ ^vß "igxmxji ax.jM,Ji5 Extra pro tentorio cum armis • ciV- 

cum autem Ibcii 
Dormiebant: fub capidbus autem ha- 

bebant clypeos : haftae vero ipfis 
Eredtae in cufpide-pofleriore fix« c- 

rant:lon|;e aütemaes 
Splendebat velutfulgur patris Joris • 

verum ipfc heros 
Dormiebat, fubftrareratque pcllera 

bovis agreftis : 
^VC""^,.«??»» tapes extenfus erat 

Iplendidus. 
Hunc juxta ftans excitavit Gearcnius c- 

ques Neftor, 
Calce pedis movens, urfitque, obiur- 

gavitque aperti, ^^ 

Surge Tydei fili : cur per-totam-ao- 

ftem romnum fuavem carpis ? 
Non audis ut Trojani va tümuk» 

campi 
Sedent prope naves, exiguum autem 

jam Ipatium diftinet ? 
Sitdixit.lUe vero e Ibrano valde ce- 

leriter exiliit, 
Et ipfum edita voce, verbis alatis al- 

locutus eft, 

Patiens nimiiim es (&cm. Tu quidea 

ä labore nunquam eefläs : 
An non & alii funt juniores filii A- 

chlvorum, 
Qui quidem unumqucmque excitcnt 

regum 
Quaquaverfum obeuntes?tu verö null! 

arte-4-labore-revocabilis es (enex. 

Hunc autem rurfus allocutus e(t Ge- 

reniusequesNeftor, 
San^ hxc omnia amice redle di- 

xifti : 
Sunt quidem mihi filü eximii, funt 

& populi 
Etiam multi, quorum aliquis obiens 

vocare poflet : 
Verum valde magna neceflitas oppref- 

fit Achivos. 
Nunc enim jam res Omnibus in nova- 

culaj fitae funt acie 
- Vel valde trifte exitium Achivis, aut if^r. 'Ttto cA' 'icparo.'] 'T7n<^co\o Si. 'P/for.] 

i$Z. Act^ TToJ^i MViiixas.'] Evrovai ^m yLiyiha 
lir\^üi ira^i ' coi <^Kov Ik 7^ cm(fcpof^aVi "O- 

TpwjiT?, VeiKiO-i T AP'jiuJ. 

160. OvK, Äj«?.] Ojx. alfdaVM, »X, rtJt8«f. ^avjo Ol Tf öJgf, (iTPsJi -f 97cASft>f 's^ö Teiojviv^o, 
l6l/Ohi^i ^f>Q-,2UlKpOV i'lA^fM,' 'EfJ- 

;cw.3 A/«'pf«, iwhjti. 

164. 2_;^tä;©-.] Awj'of, « ^TA./ctöjM.S'af/^. 
Ayydfjiav. Kctfjieimret^©^. 

i67'^AfM^@-.'j 'A'nr^(ffjtM^vnl©','!r^i'ov 

Traj/Ttt? i^ 'gTo/|M©-. 

TpfcTrej'. 

i73.'E':?i ^vfvtgajaudKfjuiif.yAvnTirAisr^-f' 
fjM^ct n(jS^ TSiy^i rifTißäu. ^Vfir i^ra tuvJ^' 

174. Btcivcu.2 %eäU>M(Ui ^Mffi«. 
' l8i. 'Ej'fH-. I A I A A O X K. 

**Xls (paG'. (j^' cliJL(p u>[Ji^iaiv eeo:n£Jo Sij>^ Keovl^ 
Aj'(3wj'©-3 fMyoi^^gio, rrxi^jeyJs ' eih^o S"' If;;^©/, 

185 "Ef 5^3 ^' op^ö?"5 -tidAus cT' opuf^fS^s W ajwnS 
'Av^^v riSi Ttmit^v-i ^<TO TE gr^iaiv V7rv(^ oÄooÄSp * 
'eis rpfS vYiSbfji,^v7rv(^ Ä ßM^d^iiv oKwheiy 

TgT^jtcpaö', 07r':TBV ^ Tg^wj/ ai'oiev iovTzoy, 

'Hf €i7nov-, rä(pQpio ^eojvjo ' toi S^' olfjt,' sttovIo 
195 'Apy&itovßoLmÄTies, cW x^KAiraTo ßuXloj, 

Toii cT' ccjt<5t y[y\Q/.Qvns ^ Nggrjp©* ciy;\^os xjjoi^ 

T(i(^Qfiv <r' d;< ^^^^cLvni opvx,7luji eS^Qji.ooopfo 
*Ev ng.^pu, o<^ $>) veiwciyv S^e(paJiveJo ^p^ Verum i nunc,Ajacem velocem & Phy- 

leifilium, 
Bxcita, ( tu enim es junior ) fi mei 

milereris. 

Sic dhir» Ille vero circutn humeros 

induit pellem leonis 
Fulvi, magni, talarem: cepit autem 

hartam, 
Perrexitque ire, illos vero JlHnc cxci- 

tatos adduxit heros. 
Uli veröcüm jam ad cuftodes congre- 

gatos perveniflent, 
Nequaquam dormientes cuftodum 

duces invenerunt, 
Sed vigiknter cum arrais fedebant 

omnes. 
Siciu autem canes circum eres diffi- 

culter-cuftodiunt in caula, 
Feram audientes ferocem, quae per 

fylvatn 
Veniat per montes, multus autem 

flrepitus fuper ipfam 
Virorum atque canum, atque ipfis 

fomnusperiit: 
Sic herum fuavis fomnus i palpebris 

perierat,' 
Nodem excublas-ageutibus triftem : 

ad campum enim femper 
Converfi erant, quandocuhque Tro» 

janos audirent euntes. 
Hos autem fenftc gavifus eft confpica- 

tus, confirmavitque oratione, 
Et ipfoseditä voce, vcrbis alatis al- 

locutus eft, 
Ita nunc chari filii excubias^agite, 

neque aliquem lömnus 
Capiat, ne gaudium fiamus hofii- 

bus. 

Sic locutus, foßäm tranfiit : illi au- 
tem fimul fcquebantur 
Argivorum reges, quotquot vocati-e- 

rant ad conlmum. 
Cum his autem Meriones & Neftoris 

clarusfijius, 

Iverunt : ipfi enim vocabant ut fimuI 

confultarent, 
Foflam autem tranlgrefli deprefläm, 

con(ederunt 
In puro, ubi inter cadaverom ßrages 

apparebat Ipatium. i I r i ,»< ii — '• — 1" • " 1 i 183. /^vcnc^iiavvlcu.'] £^v<xpvKAK-n>7Kati KAmv 
184- 0«^«.] Aio>'7©-. 'A)t»ffw']gf.]Ai^'(!<i^'o/. 

188. NtJ;t7Ä.] 'Ai'77 V«, S'iA vvKtii, 4>vAä3-' «CTfiM' «? TO ffuy.C«hiov. 

1^7. "HiVcw.] 'ETTDpöusj'ro, iif^tfTo, 2v/a- 
[/.yiTidictidzu.'J Ko/KM yväa.ii cxi-la^i. 

C(iv']iif ß>ihc/6ov]ffJ j <^Af^i ort T8T0 5TO/»cr/i/ 
£?/ 'fpovlojy lyyvi AVT^ ovtwv. 'Ej'eioai']o.'] 5I5t O M H p o r 

"'OMüj 'Apyeiüs^ oTi cTr c^^ vv^ OKoihv vj«r. 

Toiai ^ iCtJrdtwj/ ripj]^ yiplwi^ iTT'rro'TZh Ngjw^, 
' ß (pi^i) 6VH. aj/ S>} TIS a»'?)^ '^'7n'.3ci6' Im ot/ry 

'Ea6« j' 5 « Ttvoi TT» S>?i'fiüj' g^( e^Tüuvmx^, 
21 o ' A'4'aj'a5^p(r«c7if 5 g-zzr« Shi,f^(m.ynm y 'A;^8s. 

'Ao-JM),d*l?5 jlA«}«. xij' Ol \SSrVQCfiyiQV xAg©< fl>J 

TlocvroA Itxt avtS^TTüSy n^ otSbats eojF^ Icö-An,' 

"'Oo<süi yb vrieoyiv '^Tc^Tinaiv ccq^^i^ 
215; ToSv 'Tmiv'ltiov Ol eH9^<r©^ °^v dhocrüen fj4?\.ouvcWy 

Ori^vuu, -vkroppZu/oj/ * t/i ju, xtb^jcs ö^k ofJigTop, 

Atel (J^' c^^ (J^TJiOT i^ €i?\xx,'7nvy\cn «aS^gja/, 

"Xls I(pa6' • Ol <foc^ mavTis cc-kIw e'ß^oyjo aiCuiTr-A ' 

To7ai Q ^ fj/eTici'Tre ßoUu etyoi^i A^of/Aihjs, 
220 Ng?Dpj sfjd oifwuei Tt^^ri ^ .St'^ s a ylw cop Occiforum : undcrurfusconvcrlusfu; 

erat impctuofus Heftor 
A perdendo Argivos, cum jam nox ciß- 

cumtcxerat. 
Ibi confidentes, fermanes inviccm di- 

cebant ; 
His autem loqui cotpit Gerenius equcs 

Ncftor, ^ 

O amici, an non Jam aJiquis vir confi- 

fus erit fuo ipuus 
Ankno audaci ut ad Trojaoos njagna- 

nimos 
Eat ? fi quem forte holh'um capiat i«. 

extremis-caftris-errantem, 
Vel aliquem forte ctiam fermonera io- 

terTrojaaosaudiat, 
Quaeconfultent inter fe : an in-anim»- 

nabent 
Iftic manerc apud naves procul, aa ad 

urbem 
Retro reverfuri funti, quandoquideiB 

domuerunt fcilicet Achivos. 
H»c omnia fortaflc audiat> & retrö 

ad nos redeat 
Ineolumis, magna quidem ei fub calo 

gloria eilet 
üniverfos apud homines, & ei prac- 

mium ent egregium. 
Quotquot enim navibus imperant 

pnncipes, 
Horum omnium ei finguli ovem da- 

bunt nigram, 
FcBminam , agnum-ubere-aJentem : 

cui quidem poffeflio nulla fimilis. 
Semperque in conviviis &epulisad. 

erit. 
. Sicdixit: Uli veröomnes obmutuc» 

runt filentio. 
Inter hos autem locutus eft pugnl- 

ftrenuus Diomedes« 

Neftor, me movet cor & animus ge- 

nerolus ° 204. njTn^ri/To.^n/td-««. 'EwäJto.] *'Av77, 

jpj;. ToAjt/cnoj'']/.] KofTcptK^. 

206. ''E^Tiavja..^^E^']oVt'im\(i7rcfjSfJoVy'7ri- 

107. ^M/wy.] KXif^vet. Uv^ifo.'] 'AJCKcra/, 

'E\a>^(Tiv Ol mKitj-ifj^oi ipwfutf riVAf Akyeiv \v 
ioJJToii. O/oc, AAVji^uovicäy ß\iKdjof&ficäVi Tmi- 
ov ^dov ^la^Jorcn *? 'A-^/km?, 'AK)uCietJ\ii 

J^iAKi^fjSpav, ortinv £^ZYxh^tU> [Jtk»,\nnv Sh"]»- 

M(^«V Ol TnKifJilOl. J^ «7W< hAYA<fhu[MVlt)i iTüTH- 

2o8."A«jtt.] "Ativa cAi. Me^cÄ*fl-/f.] TlfOT^- I09. AüSi.] AüToSt. ^A'd'^^o^v.'JTloppaQev. 
2i2.'Aöxi)9«f.] ' AChACiiiiVyinf. 'E-ZB-srar/oy.l 

av^Üttiov. AoCTf.] Awps*. 

2.14. 'E77JÄ£9',7«'K<r/J'.] "Afp^^^CTTf. 

»i^. 'TTroppufoj/.] "TTOfyoVf 'iyyvov. 'PbJüif 
ß, Ol Afva. Th (u!\u K7i(y.s iSiv ouo^iov.'] ''h? 

KtTfcJ/ X-lwftA OfXOlOV «T/Ä TJlf -ZÖ^ftf/l/. AtATl 

lxi\AiVA x) -^^pplüUA TA t^CaJa 'iTiayykwc^ 
Teu 5 Kai p«Teoy, ot/ fxkhAtvA fjSiji^ iTTti WK- 
To? «TnjpeyüOKTo. \impplwA «Ti, QvyLQ'a^a r/- 
i'i oKriuy IVA 'iyKOfmv tIw TropHcw tto/wöiöj'- 

ii7. Aä/T««-/.] *AeurAi{* lua^Aif. EJaä- 

■OT^MOTr.] 'Eo^TwIlf. OTI KATA ^iXa; 'TnVKClV. Ejp«- 
^, TOfdosi^. 

^^o. 'Aylwaf.^ ^'Aytv AVcf)ifiQ-. 

225. 0<J^- I A I A A O X 

T^taV * XVl' €i TIS fJiQi CCVVp ajJi i'Tmi'TV Xj Ct^(^j 

235 *Tov fi ^ e^gpV 7/' oupriaicuj ov 7C e<3^Ä7]Szt 
Muh au y cuJbju^©- o-^m (ppim^ toj' joL apg/w 

240 ''fls €(p<x,r\ iS'S^^cev q 't^ f ca'9(S MgysAact;, 

E« ja ^' e^gP»' 7* X«A^g75 /X OÜTTSf IAs^, 

'245 'Ej» 'TmvTiosi invoiai^ (piÄ{Si I IlaMas "A^/JH ; K. 313^ Virorum hofh'um ingredi caftra propc 

exißemia 
Trojanorum : led fi quis me vir fimul 

fequatur & alius. 
Major fiducia , & plus audaciae e- 

rit. 
Duobus enim fimul eunribus, etiara 

alter ante alterum animadvertit 
Quomodo commodum fit : Iblus rerd 

etiamfi animadverterit, 
Tarnen ei tardiorque animus, tenue- 

que confili'im. 
Sic dixit. Uli autem volebant Diomc- 

dem multi fequi : 
Volebant Ajaces duo , fkmuli Mar- 

tis , 
Volebat Meriones, valde autem voje- 

bat Neftoris filius : 
Volebat & Atrides haftä-inclytus Me- 

nelaus : 
Volebat & fortis Ulyfles penetrare in 

cafira 
Trojanorum : femper enim ei in prae- 

cordiis animus audebat. 
Inter hos autem locutus c{t rex viro« 

rum Agamemnon, 

Tydide Diomedes meocariinmeaoi- 

mo, 
Eum quidem (bcium eliges quem vo- 

lueris 
Eorum qui adfunt fortifllmum quando- 

quidem prompti-funt multi : 
Neque tu reveritus tuo animo, fbr- 

tiorem quidem 
Rielinquas, detcriorem autem comi- 

tem-eligas pudori cedens, : 

Ad genus refpiciens, ne quidem fi im« 

perio major fit. 

Sic dixit. Timuit autem de flavoMe- 

nelao. 
Inter eos autem rurfus locutus eft pu- 

gnä-ftrenuus Diomedes, 
Si quider» jam focium jubetis me ip- 

fum eligere, 
Quomodo tuncUlyflisego divini obli* 

vifci-potuero, 
Cujus eximie quidem benevolura in 

me cor & animus fortis 
In Omnibus laboribus, amatque ipfvun 

Pallas Minerva > I 124. Siyj 7? </V' €fp(O^Ö, )(pu 75 *£? T» 

fdiof/^oi «07.* ^wicpycfdijav yi> Süo o/>t«, xj wi- 

vZiy ?7?p©- Tgp T« e75p8 iTIiVOnoi 77 /fiUKtXpi- 

i2($. B^/.oj»»'.] B£$t<A;Tep©-, i^ojav» '^H, 

xius. 
130. A«e(xXVTof .3 "Eyc/bf®- TiAvv Iv teJcTo- 23jr. A*pii!7»Ä< ^y y/ i2neA«(3a.] 'Eiuifov im 
Qwjcp^v amhi^cuy ov AV £3tA«f . 

238. '0;7Et5j?ai.] Tl^iTO QwJi^yeiV AXfiKlsBoV . 

239. tinlu}. epoöc] 'AfT* t«, «V täü c4/- 
•f/jHAv a^ofSv, Ba(7i\diTcpQ-.2 BArtKitcuTb' 
P©-. 

240. "'E<f'S'H(nv.'] 'EipoCrih. 

24a. 'At^Tor tKiävj.'] Ei -S-feMTS C77?Ai^ct(9B« 

243. Hai Av.^ n^f «Trt. 

244, n^(pp»y.] H^^i^Q-f H <oftio^/rtMi, 

R r 24<?. Ttf- 314 c M H p o r 

TvSiiB^'i yAr cip yJc /l^a' axvie^ piTs 'TT rftV.tj, 
'A^' i0|4ü, p^^ y> yi^l apgTOf, g>Jü«^: <^' w's • Eo ccrte comitante. ctiam exigHcar- 

denti 
Arabo redierimus, quonlam eft admo- 

dum pcritus conlilii. 

Hunc autem vicillim allocotuseft la- 

boriofus nobilis Ulyfles, 
Tydide, neque me admodutn lauda,nc-. 

que quicquam vitupera. 
Scientes enim hsc inter Argivos lo- 

Jueris. 
eamus. valde eni'ra nox ad finetn 
properat, propc autem aurora : 
Stellae vero jam proceflerunt : praeter- 

ütquc major nodis portio 
Duarum partium, tertia-aatera adhuc 
pars rdiqua dt. 2,49. Mmt' af'.]MiiT5 /».Am«. ]'E77wV<.NHÄf ] 25-1, "Akst«/,] 'Avf's.Tta, 7?A"»7tu (V' ' P o ^ ~ ' > / \ « Sr c/ 

dt 77f oOTCM)«, ;7w? K>c apeäfiULffi TS, ATpa* t<^i ort 

//« »;){l VOT >Zc/7 r HÄJ« ^cpo(M^&g