Skip to main content

Full text of "Missale Romanum 1603"

See other formats


Informazioni su questo libro 

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni e stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google 
nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo. 

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere piu protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio e 
un libro che non e mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico 
dominio pud variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, 
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire. 

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio 
percorso dal libro, dall'editore originale alia biblioteca, per giungere fino a te. 

Linee guide per l'utilizzo 

Google e orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. 
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro e oneroso, pertanto, per poter 
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa 
l'imposizione di restrizioni sull'mvio di query automatizzate. 

Inoltre ti chiediamo di: 

+ Non fare un uso commerciale di questifile Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo 
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali. 

+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della 
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantita di testo, ti 
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto. 

+ Conserva lafiligrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file e essenziale per informare gli utenti su questo progetto 
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla. 

+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che e tua responsabilita accertati di fame un uso legale. Non 
dare per scontato che, poiche un libro e di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di 
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro e protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un 
determinato uso del libro e consentito. Non dare per scontato che poiche un libro compare in Google Ricerca Libri cio significhi che pud 
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe. 

Informazioni su Google Ricerca Libri 

La missione di Google e organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta 
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico piu ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da l fit tp : //books . qooqle . com Digitized by VjOOQlC < \ ■f 
jd by Google L3-ty/'-r Digitized by VjOOQlC Digitized by VjOOQlC / 
.~s*~ R O M^N V ftL 

1 1 - iiffff ■•" EX D E C;k/E T O S A CRO^ 
farivSli Gone' " jTTriclentini reftitutum: 

P II V^P O tiT. MA X. ' 

I V IS S V EDITVMi 
r Cum Calcndario Gregorian'.?, 

tAddittsetiAtn aliquot Sanflorum OfficUs t aS$xto P^.^regom 
XI HI. & Clement e VULSitmm* Tom. ordinatis. '4t 
PARISI I S, 

Apu* Socimtem Typographicam Librorum Officij 

Ecclefiaftici , ex Decreto Concilij 

Tridentini viv*acob*a. 

Cum PriMegiis Pont. Max. £r Regis Fran/i^ypfamjjifni . 

~ M, D.C. III. 
Digitized by Google '~3f' S--- \. ^ 
x«3? 2 v. :igitjtedby VjGO 


*v 
«**■' 
R -* Digitized by. ,5 
Goode H Digitized by VjOOQ.IC P I V s 

EPI^GOPVS 

$ E R VV $ S £R VORVM 

D E I , AD PERPEIVAM 

rei memoriam. 

* 

V o primum teporc ad Apoftolatus aficc 
aflumpti fuimus,ad ealibenter an i mum, 
vireTque rtoftras intendimus, 8c cogitatio- 
rics omnes dircximus,quae ad Ecclcflifticu 
purura retineridum caltiim pcrtinercnt,ea- 
cjuc p&rare , & Deo ipfo adiuuantc , omni 
abhibito ftudio efHcerecotendimus.Cum. 
que inter alia facri Tridentini Concilij dc- 
creta* nobis ftatuendum eflet defacrisli- 
_ bri$,Catcchifmbs,Miffali,&Bxcuiariocd6- 

i$ atquc emendandis, cdito iam , Deo ipfo annucntc ,adpopulieru- 
ditionem Catechifmd, & ad debicas Deo perfoluendaslaudesBrc- 
uiariocaftigato: omnino , vc fereuiario Miflale refponderet vticon- 
gruilm eft& coriueniens( cum Vnum in EcclefiaDei pfallepdi mo- 
dum, vnumMiflae eclcbrandae ritum eiTe maxime deceat ) necetfc 
iam videbatur , vc quod rciiquum in hac parte cfTet deipfo nempc 
iliflali ederido , quamprimdm cogicarcmu*. Q^arc eruditis dele- 
£is viris oaus hoc demandandum duximas, qui quid cm diligenter 
collatis omnibus cum vetuftis hoftras Vatican* bibliothecar , aliif- 
*juc Vndiqufc conqui(iris> emendatis atquc incorruptis codicibus: nee 
non vetcrum conlultis, ac probatorum auctorum fcriptis ,-qui dc fa- 
cro eorumdem rituum inftitato monumenta nobis rcliquerunt : ad 
priftirtam Mifiale ipfum fandorum Patrum norm am ac ritum refti- 
tuerunt : Quod rccognitura iam : & caftigatum, mature* adhibita 
tonfidcratioDe,vt exhocinftituto coeptoquc lab ore fru&us omnes 
ncrcipiant, Roma; qaamprimum imprimi^ atquc iroprciTum cdi raaa- 
Digitized by Google ^^hti^hcmpc, vt Sac«4ptcsj|Bfeant 5 qaibu$ prccjbus vthquos 
i : r:i:us l q«4f.vc. ceremonial ia M M pa cclebratione retine-rc' poft- 
1 hacdebeant* Vt autcm a facto fanffa Rom ana Ecdefia, canerarum 
iciltiiaruffi matre & magiftra tradita vbique amplc&aaturomnes, 
' & obrccucnt«ne'ia'pofterumpej:pttui5futurisKexnpocibasinoinni- 
,: bus Chriitiani orbis prouinciarum Patriarcbalibus , Cathcdrali- 
bus, Collegiatis, & Parochialibus , Saecularibus & quorumuis ordi- 
mira Monaftcriorum, tamvirorum quam mulierum , ctiam militia- 
iura Rcgulanbus, aciinccura £cclefns,vcl Capellis in quibus Mifla 
Conuentualis alca voce cumchoro aut de la eclcbrariiuxta Ro- 
mans Ecddiae ritura confucuir, vel debet, alias quam iuxtaMifialis 
a nobis editi formulam decantctur,autrecitetur,etiamfieaedem Ec- 
clcfix quouisraodo exempta; Apbftolicaefedis indultOjConfuctudinc, 
pnuilegio, criam iuramento , confirmatiohc Apoftoiica , vcl alhs 
quibufuisfacultaubus munitae fiat : nifi ab ipfapiima inftitutiohea 
fede Apoftolica approbata vcl confuetudine, quae vel ipfainftitutio 
fuper ducentos annos Miflarutn celebrandarum in eifdem Ecclefus 
afiidue obferuatafit: a quibus ,vrpr3efatam colebrandi conftitutio- 
ncm velconfuetudinem. , ncquaquam auferirous.ficfi MifEalc hoc 
quodnunciu luccra cdicurauimus,nfdem magis placcret , de Epif- 
copi , vcl Prxlati , Capftuliquc vriu<erii confenfu vt qujbufuisnon 
cbitantibus iuxta illud Mi/fas cdebrare poflint , pcrrnittimus : ex 
ahis vero omnibus Ecclefus prafdtis corum.de tn Milfolium vfum 
tollendOjillaquc penicus & omnino rcikieudo , ac huicMifialiiio- 
ftro nupcr cdiro , nihil vnquam addendum, detrahendum, aut im- 
miuaudum , cfTe deccrnendo, Tub indignanonis noftra? peena , ac 
n >ftra pcrpetu6 valirura coniiitutionc ftatuimus Sc . oidtnamus: 
Mandates, ac difhideamnihus , & fingulis Ecclefiarum praedi&a 
iMii Patriarchis ," Adminillrarbribus aliilque perfonis quacuoquc 
Ecclcliaflica dignitate fulgeniibus. ctiam fan&ae Romanse Eccldias 
Cardinale$, auccuiufuisaltciiusgradus& praecminentias fuerint , ji- 
lts in vittute fan£Ue obediential praecipientes, vtcaneris omnibus ra- 
nonibus& ritibus ex aliis Miflahbus quantumuis vctuftisJiacUcnus 
i bkruari confuctis, in poftcium penitus omiflls, ac plan£ reie&is, 
Mjffam iuxtaritum >A irjodumacnormam,qua? perMiuale hocano- 
!>'s aunc traditur,dccantent, ac legant .-ntquein Mifla? eelcbratione 
alias c#remonias,vcIpreces, quam qua? hoc Miffali contincntur, ad- 
dcr^vclrccitarcpraefumant.Atquc vthocipfum MifTalc in mifla de- 
can unda, aut recitanda in quibufuis Ecclefiis abfquc vllo confeicn- 
nx/crapulo , auc ali qu arum pcen arum ,fementiarum r & confurarura 
incuri pofthacommno fcquantur/eoquclibcre & licite vtipoflinr, 
.& valeam,au&oriratc Apoftolica , tenore prcfentium > etiampcrpc- 
iv 6 concedimus, &indulgemus. Neue Praefules , Adrninifhatores, 
Canonici , Capellani, &alijquocun que nomine nuncupati Prefby- Digitized by VjOOQlC 


tcri feculare$,autcuiufuisordinis regulates , ad Miflam alitor quam 
a nobis ftatutumeft,celcbrandamteneantur: ncquc ad/Miiralc hoc 
immutanduma quolibetcogi ficcorapelli, praefenteT-vc liters: vllo 
vnqaam tempore reuocari, auc modcrari pofllnt ,fed firrri^ femper, 
& valide ia fuo exiftant robore , fimiliter ftatuimus, 8c declaramus. 
Non obftantibus prxmiffis, ac conftftutionibus, & ordinationibus 
Apoftolicisac in Prouincialibirs &Synodalibus Conciliiscditis ,gc- 
uerahbus velfpecialibus cbnftitutionibus,& ordinationibus, nccnon 
Ecclefiarumpr2edii5tarun»i Kdlongifluno, & immemorabili pre/crip- 
tione , non ramen fupt ^/accntos annos roboraca, ftatucis, 8c con- 
fuetudinibus contraris quibufcumquc . Volumusautem , & eadem 
authoritate decctnimus , vt poftJiuius noftrae conftitutionis,acMif- 
falis editionem , qui in Romana adfunt Curia Prefbyteri,poft: men - 
fem : qui vero intra montes^poft tres : 8c qui vltramontesincoluor, 
poftfcxmenfes,aut ciim primiim fllisMiifale hqc venalc propofi- 
tum fucric, iuzta llludMilTamdecanrare vellegeteteneantur. Quod 
vtvbyque terrarum incorruptumac mcndis& erroribuspraeferuetur, 
omnibus in npftro & fan&ae Romana? Ecclefiae domino mediate, 
xcl immediate fubiccto commorantibus imprcflbribus, fubamiflio- 
nislibrorum, ac centum ducatorum aurei Camera; Apoftolicae ip(o 
facto applicandortim? aliis vero in quacunqucorbis parte confifien- 
tibas,fub excommunicationis lata; fenrentia?, & aliis arbitrij noftri 
poenis : ne line noftra, vcl fpecialis ad id Apoftolici Commifiarij 
rn eifdem partibusanobis conftitaendi , ac nifi per eundem Com- 
miflarium eidcra imprcfTori. MifTalis cxcmplum , ex quo ahorum 
imprimendorum ab ipfo impreflbrc crit accipieoda norma , cum 
Miflaliin Vrbe fecundum magnam irnpreflionem impreflb collatum 
fuifle &concordare,necin vllo penitiis difcrepare , prius plena fides 
facta fuerit , irnprimcre, vel proponere, velrecipcrc vllo modo aU- 
deant, velpraefumant,au&oritatc Apoftolica, & cenorc prxfenriarn 
fimilibus inhibemus. Vcrumquia difficile effet praefentcs litcras ad 
quxque Chriftiani orbis loca deferri,ac primo quoque tempore in 
omnium notitiam pcrferri, illas ad BafiUcae principis Apoflolorum, 
ac Cancellariae Apoitolicae valuas & in acic Cam pi Florae de more 
publicari,& affigi.acearundera litcrarum excmplts ettam imprellis, 
acmanualicuiuspublici tabclltonis fubf:riptis, nee non figilto per- 
fonae in dignirate Ecclcfiaftica confiitucae' munitis, candemprotfus 
indfrbitatam . fidem vbique gentium &locorum habcripraeciptmus, 
quae prjefentibushabereturffi oftenderentur vclexhibcrcntur.Nu'.li 
ergo omoino horninum liceat hanc paginam noflras permiflloais, 
ftatuti, ordinatioqis^ mandati , pr#.-epti, conceflionis ,indulu , de- 
clarators -, voluntatis, decreti,&i..iibitionis infringcrc^velciaufu 
tcmctario contraire. Si quis autem hoc attentate praefumpferic , iadi- 
gnationcmomnipotentis Dei,ac bcaiorura Petri & Pauli Apofto- 

i iij 

Digitized by VjOOQlC ' . *<. f - 

Jortirn cius>fc noucrit incarfornm.Datum Romas apud faodum Petri}, 
anno incarnationts pominicx Milic(imo,Quingcntefimo,Scptuagc- 
fimo,Pridic Idus Iulij,Pomificatas noftri Anno Qaioto. 

Cx, Gloricrius. 

H. Crfmyn. 

Anno a Natiajtate Ppmini MUlefimo* ^oingcntcfimo , Septuagq- 
fimojndi&ione Decimatertia,dicyer6 \£efimanona menfislulij, 
Pontificatus fandiffimi in Chnftopatris, & Domini noftri Domini 
Piidiuinaprouidentia Papa: Quints anno ems Qujnto,rctrofcripta; 
Iiteracpubiicatar,&'affixac,fucruntad valuas Bafilicae pnocipis Apo- 
ftolorumacCancellari* Apoftolicae,& inacie Campi Flora: vtmoris 
eft, per nos Ioanncm Andracam Rogcrium, & Philibcrtum Cappujs, 
Curforcs- ' 

Scipio de O&aaianisMagiftcr Curforum. Digitized by VjOOQlC R EiGORIVS 

Jt PI SC OP VS SERVVS 
Servorvm Dei ad V 
Pcrpetaam rei Mctnoriaixi. 

Nter grauiflimas paftorali* officii na- 
ftri curas , ca poftrema non eft , vt qua? 
a facro Tridentino Concilio Scdi Apoito- 
licx conferuata fun* , ilia ad fiocm opta- 
tum , Deo adiinorc , pcrducantur , Sane 
eiufdem Concilii Patrcs , com ad rcliquara 
cogitationem , Breuiarii quoquc curatn 
adiungerent , tempore tamen exclufirem 
totamex ipfius Concilii decreto ad au do- 
ritatem& iudicium Romaoi Pontificisre- 
rulcrunt Duoautena Breuiauoprseapuc contincritur, quorum vnum 
preces laudeTquediuinas fcftis profeftifque dicbus p erfolu en das com- 
plect tur,alterura pertinet ad aanuos Pafcha^feftoiiimquc ex co peo- 
dctmumrccuifnSjSolis & Lunarmotu mctiendos. Atqueilludqui- 
dem felicis recordationis PiasV. pracdeceflbr no/lcr, abfoluendum 
curauic/atquecdidit:hocvcro, quodnimirujn exigit legitimam Ka- 
lendariircftitutioncm,iamdiua Romanis Pontificibus prasdeccflo- 
ribus no (Iris, & fcepius tentatum eft, verum abfolui,^ ad cxitum pef- 
duci ad hoc vfquc tempus non potuit , quod rationes cmendandi Ka- 
lendarii, quae a cacleftwra motuuta pcritis proponcbAntur, propter 
magnas,& fere inextricablies diificultates,quas huiufmodi emenda- 
tiolemper habuir A Deque perenneserant, neqae^antiquos Ecclcfia- 
ticosrirusincolttiiiesfquod in,primis hac inrccurandum erat)ferua- 
Unt.-Dam itaque nbs quoquc crcdita nobis,licet indignis,a Deo dif- 
jenfatione freti,in hakcogitationc curaquc vcrfarcmur,allatusfiQ no- 

a iiij 
Digitized by VjOO(?1C biHibcralTilcaofilio Antonio Lilio, Art Jura & Medicin* do&ore, 
quern quondam Alb^J&iseiu* germanus fratcr confcripfcrat,in quo 
per nouum quendam Epa&arum cyclum ab co cxcogit«tum,ad cer- 
tain ipfius Aurci numcri norroam dire&um , atq*e ad quamcunque 
anni folaris magnitudinem accommodarum , omnia quae mKalco- 
dariocollapfa funt , Co nftanti rationc & farculis omnibus duratura, 
ficrcftituipoi^eoftcndit,v: Kalcndari^m ipfum nulli vnquam mu- 
tation! in poftcrum expofitum cflc videatur. Noaam banc refti- 
ficndi kalcndarii rationcm cxiguo voluminc comprehenfam ad 
Chtiftianps Principcs celebrioiefqoe vnWr Gratis pancos ante 
annosmifimns, vtrcs, qua: omnium communis cft,communi etiam 
omnium confiliopcrficcrc. Illicum, qua; maxim? optabam j<r,concor- 
des refpondiflcnt , corumnos omnium confenfione addu&i, vsrosad 
kilcndarii cmendationcm adhibuimus in alma Vibe b.rum rerun* 
peririflimos quos longc ante ex primariis Chriftiani orbis nation:bus 
delcgeramus. li cum multum temporis , & diligenria* ad -cam lucu- 
b rationcm adhibuiiTcnt, & Cyclos ram vctcrum,quim reccntioMmi 
vndiquc conquifitosacdiligcntifTimeperpcnfos inter fc contulijfcnr^ 
fuo 8c doctprum hominum qui deearefenpferunt iudicio huncprac 
carteris elcgerunt Epaclarum Cyrlum , cui nonnulla etinm adieccrunr, 
que ex a ecu rata circumfpc&ione yifa funt ad kalcndani peifcdtia- 
licm Hiaximc'peninere. 

Oonfideraritcs igitur nos , ad re dam P*fcbatis fcfti cclebrationem 
inxta fandtornm Parrum, acveterum Romanorurr Pontificum, prse- 
'fertim Pn & Vicxoris primonim ,nec bos magni illius occunienici 
Concilii NYcarni , aliorum ian£iones", tria nccerTarip coniungenda, 
'& flatucnda e/Te , priinuiii cerrarn verm ajquino&iifcdem , deindc 
fecl-am pofitionenixiiii. Luniacprimi menu's, qua* vd in ipfum arqui- 
nottiHiernincidi 1 vclciproxirne' fucceditpoftremo primum qncm- 
'quediem Dominicum,qui eartdern xiiii.Lunam fequituncurauimus 
nonfolum aequinofrium vernumin pnftinam fedem A a qua iam i 
Goncilio Nic#no decern circiter diebus recefTit , reftituendum , $ 
xiiii. Pafchalem fupid loco a quo qUatuor & eo amplius dies hoc 
tempore diftatf.rcpbqendam, fed viam quoque tradeadam & ratio- 
"nemquaciUetur"* vt in poftcrum acquinoclium. & xiiii. tuna apro- 
prtisfedibiis numquam dimoUeamur..Qoo ighur V.ernifm seq'mno- 
ftium, quod a Patfibus €ohci!ii Nicseni ad xii. Kalcnd. April's fiiit 
conftituturh,adearidem federn reftituatur : Prxcipimus & manda. : 
mus, vt de merife O&obfi annii<gi. decern dies inclufiuca terti; 
Nonarnm vfqueadpridie Idus exirhantur , &dies qui feftum fancTjE 
Francifci iiii Nonas celebfari folitum fequitur,dicarur Idus O&c* 
bris, atquc in eocelebretut feftum Sanctorum Dionyfii,Ruftici a £ 
£lcutberii martyrurti , cum co mm em o rationc fancli Mara f>ap* fc 
CpnfctforisySc Sanaorum Scrgij/Bacchi , Martclli , Be Apulci ma'- Digitized by VjOOQlC ryrara Septimo dccimo vcro Kalend. Noncmbris , qui dics.f roxirac 
fequitur, cclebreturfeftum S. Calixti papf £r manyrisrfJeindexvi 
kalend. Noucmb. fiaroffiduro & Miffadt Dominica xviii. poll pcn- 
tcco(tcn,mutata litcra Dominicali G. in C. Quintodccimo deniquc 
Kalend. Nouemb. dies feftusagatur fan &i Lucas Euangtlifta:,a quo 
srelrquideinceps aganturfeftidics,proutfunt in kalcnd. dcfcripti. 

NeWcro ex hacnoftra decern dierum fubtra£tionealicui,quodad 
annuasvel menftruaspracftationcs pertinct , praeiudicium fiat, partes 
indicium erunt in controucrfiis , quae (upcr hoc exortaifuerinc , didae, 
fubftrationistauoncmiiibcrejaddcndo alios x.dicsinfinccuiuflibcc. 
prxftationis. 

Dcindencin poftcrum a xii. Kalcnd. April aequinoSium rcccdat. 
ftatuimus BifTcxtum quarto qaoque anno ( vri mos eft) continuari 
deberc,prset&quamin centefimis anmstqui quamuis BilTextilcs an- 
teafernperfuerint,qu3lemetiam cfic volufnusannumitfoo.poftcura 
tamen, qtiideincepsconfequentnr cenrciimi,non omnes BifTcxtiles 
lint, fed in o"adringentis quihnfqne anms primiquiquc rres ccn- 
tcfimi fine BiiTxto tranfigantur , qaartus vcro quifque centefimus 
BilTcxtiiiflrjita vt Annus 1700 1800. 1900. BifTcxrilisnon fiju; Anno 
vcjo 1000. more confucto dies BinVxtusintercaletur,Februario dies 
19. continents ide'mque ordo intermitrendi , intcrcalandique Biflex- 
tum diem in qnadringentis quibufqueannis perpctuo conferuetur. 

Quo item xiiii. Pafchalis rede inueniatur,ue'mque dies Lur^aeiux- 
ta antiquum Ecclefise morem -ex Marty: ologio fiogulis diebus cdi- 
fcendi fideli populo verc proponantur , ftataimus , vtamoro aurco 
numero dc Kalendario,ineius locum fubftituaturCyclus Epactarum 
quiadecrtamf vtdiximus) Aureinumcri normam dirc&us efficit, vb 
bouilunia, & xiiii. Pafchalis vera locafei^per retineantur. Idquc ma- 
nifefte* apparet ex noftri explicatione Kalendarii,in quo defcriptae 
funtetiam tabulae Pafchales fecundum prifcum Ecclefiae ritum, quo 
certius & facilius facrofan&urn Pafcha innencniri poflit. 

Ppftremo quoniam partim oh decern dies dc menfc Odtobri anni 
j^Si.f quicorre&onis annus rede d»ci debet) exemptos^ partim ob 
tcrnos ctiam dies quolibet quadringentoruro annorum fpatio mi- 
nimcintcrca!andos,intcrrumpatur ncccife eft Cyclus literarum Do- 
minicalium 28 annorum ad hanc vfoue diem vfitatus in Ecdcfia 
Romana, Volurous in cius locum fubfticui cundem CyclumiS. an- 
norum ab eodem Lilio turn ad diclam Intercalandi biflexti in centif- 
fimis annis rarionem turn ad quamcunqueanni folaris magnitudi- 
nem accommodarun^exqno litcra Dominicalis beneficio Cycli fola- 
ris atque'facilciac prius , vtin proprio canone explicate, repcriri po- 
teftinperpetuum. 

Nos igiturvcqaod proprium Pont. Max. efle folct, exequamur 
Kalcndarium immenfa Dei crga Ecclciiam fnam benignitate iam cor- Digitized by VjOOQlC return atqot abfolatum hoe noftro decreto probamos, & Romas 
vna com Martyr ologio , imprimi ,imprefTumquc diaolgari iu (Tiro us. 
Vc vero vtrumque vbique terrarum incorruptum , ac mcndis & crro- 
ribuspurgatumfcruetur,om nib us in noftro & fan &x Roman x £c- 
clcfiar dominio medial vel immediate fubie&o commorantibus 
impreftoribus Tub amiflionis librorum , ac centum ducatorum auri 
Cameras A po frolic* ipfo fa&o applicaudorum:aliis vera in quacun~ 
que arbis parte canfiftcntibusfub e&communieationts lata? fententiat, 
acaiusarbrtriinoitripoenis, nc finenoftra liccotiaKalcndatium.auc 
Marty rologiu fimul vel feparatim innprimerVfvel proponere,aut rcci- 
pere vllo modo audeant rcl pnefuman^prohibemus. 

Tollimus atLtem,.& abolemus omnino vetus Jcalcndanurr^volumuf-. 
qae,vc omoes Patriarch* , Primates , Archkpifcopi , Epifcopi, Abba- 
tes^cKteri Ecclcfiarum rrefides, nouum Kalendarium (ad quod 
etiam accommodata eft ratio Martyrologij ) pro diuiois offi- 
ciis r ecttan di(,j& feftiscclebrandis in i'uas quifque Ecclefias Mona* 
jteria,Ccauentus,ordincs x militias, & dioeccfes introducant, & eo 
folo vtanturtam ipfi, quam cacceri omnes Prefbytcri &clerici fascu- 
Jares,& regulares , vtriufque fexus , necnon milites , & omnes Chrifti 
fidclcs : cuius vfus iacipiec poft decern illos dies cz menfeO&obri 
anni 1582.. exemptos. lis veto quiadeo longinquas incolunt rcgio* 
lies, vt ante praefcriptum a nobis terapusharum literarum nocitiam 
tab ere non po&ntjiceat , eodem tamen O&obri menfe infequen* 
tisanni 158;. vel aherius, cum primum fcilicet ad cos hx no ft tar lite- 
ral pexuenerint, modo a nobis paulo ante tradito.ciufmodimutatia- 
nemfacere,vtcopiofius in noftro Kalend. anni coxre&ionis exptt- 
cabuur. 

Pro data autem nobis a Demo au&oritate hortaraor,& r ogam us 
Chariflimum in Chrifto filium noftrmn Rodulphum Romanorum 
Regcm illuftrem in Imperatorem eledtura, caucrofque Reges , Prin- 
cipes,acRcfpublicas,iifd©mquc mandamus vt 0^0$ ftud*oilliano«t 
feiscontcnderunt,vthoctam praclarura opus perficeremus, eodem, 
iramo etiam maiore,ad conferuandam i& celcbrandis fcftiuitatibus 
inter Cbriftiana$nauoncsconcordiam,nofi:rumbocKalcndarium & 
ipfifqfcipiant ? & a cun&is ftbi fubieftispopulis religiose fufefpiendu 
inuiolare'que obfecuandnm curent. 

Vetum quia difficile foret ptaefentes literasad vniucrfa Chriftiani 
Qrbislocadeferri,iUasadBafiHca;Principis Apoftolorum, & Can- 
celUriaj Apoftolicac vpluas,& inacic Campi Florae publicari & affigi, 
& ear und em literarum exemplis , etiam impreflis , & voluminibiis 
Kakndarii & Marryrologii infenis& prappofuis fiue manu tabcU 
lionispublici fubferiptis, necnon figilio perfonae in dignitatc Eccle- 
fiafticaconftitutarpbfignatis.candcm prarfus indubitata fidcra vbi- 
que gentium & iocorum haberi praccipimus,quaeotiginalibus lite- 
ris cxbibitis omnino habcrctur.Nulli ergo omnino bominum liceat Digitized by VjOOQlC hanc pagioam noftrorum prsccptorum, mandatoram,ftatutorurn, 
voluntatis , probationis , prohibitionis * fablationis , abolitioqis, 
hortationis & rogationis infringcrc,vclciaufu tcmcrario contra ire. 
Siquis autcm hocatccncare praefumpfcrit , indignationcra omaipo- 
tcDUsDciacjJcatorum Petti & Pauli Apoftolotum cius ,fenoueric 
ioeurfarum. 

Datum Tufculi Anno incarnacionis Dominica; M. D. L X X X 1 1, 
Sexto Kalcnd. Maii. Pontificatusnoftri Anno decimo. 

Cx. Glorierius. 
A. de Aleziis. A nrro a Natiuitate Domini noftri Ufa ChriFti millcfmo qufa 
gentefimo ottHagcfimo fecnndo y lndifl:ione dedma y'Die verb lonu 
prima menfis Marti) y VontificatHsvc,ro Santtijfimiin Chrifiopa* 
tris,& D. 2^. Gregory dminaprouidentia Pap a XIII. anno eitu 
decimo ; Hjtrofcripta liter a ^/ipofiolka publicata , & affixafue- 
rnnt in VafaUTrincipis Apoffolorum de Vrbe , &Cancellaria 
jfpoftolic^acinacie Capi Flora, vtmori$eftj>ermeScipionemde 
OStanianis Apoftolimm Car. 

Francifw Baron MagiflerCurforHm* Digitized by VjOCKHC **-4- 1&% X53C 2£3£2g3£ XRX 

CLEMENS 

PP VIII Dfuturam rci mcmoriam.Cum R- 
cut accepimus , defundo Iacobo 
I^eruer Bibliopola Parifienfi , cut 
ex conceffione fe : re : Pij Papae 
Quinti,& priuilegioGregori) XS 1 1 
praedeceflbrum noftrorum facu!- 
tasdataerat libros facros > videli- 
cetMiflalia,Breuiaria > & Officium 
Bcata: Maria: virginisinGalliarum Regno,&aliis Chri- 
ftianifllmo Rcgi fubiedis locis imprimendi , ac vcn- 
dendi , dilcdi filij Sebaftianus Niuellius , Guilielmus 
Cluudiere, Guilielmus dc le Noue , & Michael Son- 
niusTypographi Parifienfcs , de hajredum eius ceflip- 
ne , & confcnfu eorundem librorum editioni , ac ven- 
ditioni operatn probe ac fideliternauauerint, atqucin 
pofterum nauare ftatuerint : Nos indemnitatis eoriun 
ftudio , ac patcrna: benignitatis noftrx officio addudi, 
eonimque fupplicationibus humiliter nobis fuper hoc 
porredis inclinati , illis ctiam , vt iuxta indultorum 
pra:didorum pradeceflbrum , quorum tcnores pro 
expreffishaberivolumus,feriem,prxfataMiflralia 3 Bre- 
uiaria, & Officium Beata: Maria: virginis,invi>iuerfi$,& 
fingulistotiusFranciasHegni locis imprimere > &im- 
prefladiuendere,ac imprimi , & diuendi face re pof- 
fint,& valcant ad decennium proximum Apoftolica Digitized by VjOOQlC audoritatejtenorc pwefentium concedimus, acindul- 
gemus. Mandantesvniuerfis locorum ordinariis & eo- 
rum vicariis ,acofficialibus, quatenus ipfi per fe ,aut 
per alium , vel alios eifdem prxdi&is filiis , iuifque hx- 
redibjus *& abeis caufarn habentibus in premiffis effi- 
cacisdefenfionis pradidio affiitentes, faciant illos hu- 
i ufmodipriuilcgio, & indulto iuxta indultorum pra- 
d e ceflb rum noltro ruin tenorem gaudcre,nonpermit- 
tenteslibrospradi#os per quempiam alium imprimi, 
feu aliter impretfos venundari- Non obftantibus con- 
flitutionibns, & ordinarionibus,C£terifque contrariis 
quibulcunque.Datum Romq apud fan&um Petrum fub 
annulo Pifcatoris , die quarta Aprilis, M. D. X C V I. 
Pontificatus noitri anno quinto. 

M. VESTRIVS BARBIANVS. Digitized by VjOOQlC 
PRIVILEGIVM 

REGIS. 
Enricvs It II Gallorum & 
Nauarneorum Rex Chriliianiffi- 
mus , diplomate lanxit ne quis 
Breuiarium Romanian, Miflale, 
DiurnalcOfficiumBeatac Mari£ 
Virginis> & alia qua; reftitutaiunt 
ex Decreto Concilij Tridentinii 
& Pij V. Grcgorij XIII. necnon 
&ClementisVl ILPontif. Max. iuflii cdita excudat 
in Galliis,aut alibi excufa diuendat.prartcr Sebaftiatium 
Niuelle,Guiliclmu ChaudicreiGuiliel de la None, Mi- 
chaelem Sbnnium , Ioannem Corbon & ClaUdiunt 
ChappetecParifien.AcademigeBibliopolasXquibusad- 
diti hint focij Ioannes Mettayer & Petrus l/hurtlier* 
Typographi &c Bibliopole Regij } quiIacobiKeruer 5 i 
Pontificibus olim ad eaexcudenda depiutatL dcfun&i- 
que 3 Priuilegijius a vidua & hircdibusdi&iKeruer fibi 
coirpararuut, &aClemente VIII. Pont. Max. Rege- 
queChritlianiir. Henrico llll.confirmari curarunt.Se- 
cus quifaxit, posnis ex Priuilegioru fan&ibnibus , quas 
liters vberiores 2ib eius Sanditate An. die 4 April. 1596. 
&a Regia Maieftate An* i$?6. Martij die 1. impetratasi 
continent,multabkur. 

Siefignatum, De a Gran6E< Digitized by VjC^OQIC EXTRAICT DES' 
^EGISTP^ES DV CONSUL 

N t r e le ficurdc 1' Angle , d£man<kiirer*requcfte 
du virgr huidicfme iour d* Aouft dernier,Efttcudant 
a cc qu'il pleuft a fa Maicftc ordonet que iettres Pa- 
tcntcsluyfetont expedites, fuiuaot& co nfonneViiet 
auBtcuetaluy accordc* le xvjrlain dernier, portant 
permiftion dc faire imprimcr coutcsles vlagc^Mcf- 
f els,Brcuiaucs & Hcures, nouuellernenc reucu& par 
noftreSainftperelcPape Clement hui&icfmc, en tomes les lilies de 
ce Royaumc ou ll y almprimcne j & ce durant ic temps de diz ans:faus 
que pcndautledu temps aucun Iaiprimcur les puifle fake im prime* 
fans le fceu & confentement dudii dc rAngle,d'vne-£art. Et Sebaftien 
Niuelle,IamctMcrtayer,& Pierre L'huilher,Imprimeurs & Libraires 
du Roy ,lcs vcfucs Guillaumc Chaudiere,& GuillaumcdelaNoue, 
Michel & Laurens Sonnius,Jehan Corbon , Claude Chappellet, Li- 
braircs,& encore Abraham Saugrin,Guillaume Dcf-iucs, & Domini- 
que Salis ,aufli Marchands Libraires , ioincs pour les Breuiaires in 14. 
iculcmen ^deffendeurs d'autre part. Vs v Pi&LS Roy in son 
Conseil ladhe rcqueftc , Aireft dudit Confeil donne'fur icelle^ 
parlequelcft ordonne' que lefdits deffendeurs cemparoiftront par 
deuant lefieur de Chanteder, Confciller dc fa Maitili, & Mai lire des 
Requeftes ordinairesdefon hoftcl,pour eftrclcs parties fommaire- 
ment ouyes , & aprcs a fon rapport , eftrc ordonne' cc que dc raifoh. 
Exploit: defignification dc ladidc rcqueftc, Arrcft dcCommifGon 
fai&aufditsdefrcndcurs a la rcqueftc duditdc 1* Angle , &aflignation 
aluy baillcc pardcuant lcditficar a*c Chanteder, Commiflaire aux 
fins d'icclle du xxx. iourd'Aouft, Appoimemcnt prins entrc lefdices 
parties pardcuant ledi&ficur de Chanteder CommiiTairelc xx. Scp- 
tcmbre audi dernier ,contenanc les demaodes & d cf en fc s , declara- 
tions & protcftations d'icollcsifurquoy ledit ficur dc Chanteder au- 
xoit ordonne* que lefditcs parties fecommuoiqueroient dedans trois 
iours,& trois iours aptcsefcriront&produiront pardeucrsluy,pour, 
i fon rapportau Confeil , leur cftre FaicT; dioict ainfi que dc railon. Le 
Brcuct accords par fa Maiefte'audit dc TAngle pour Timprcllion def- 
<lits vfages. MeiTels,Brcuiaircs & Heurcs,nouucllement rcocuz par 
aoftreS.perclcPape Clement VIII. duxvi.Iuifl auHi dernicr,lettres 
Patcntcs obtcnucs par iefdits deffendeurs , portanspcrmiflion dc fairc Digitized by VjOOQlC imprimerlefdits vfagesMeifels, Brcuiaires, Heures,mentionnees au-* 
ditBreuetdm. iour dc Mars 15^6. Arreftdudit Confeil,parlequeI 
eftordonnc* quelefdites lettres feroutfceHscs, pour iouyr par lcfdics 
deffcndeursdu contend en icelle felon lcut forme & tencurdu xvi. 
iour defditsmois & an , verifie an Pailem^ent de Paris dtt confente_ 
rnent du Procareur General en icelle le xv, iour defdus mois & an, & 
ail Chaftellet le iii. Apuril audit an. A ucrcs letti es de pcrmiflion accor- 
deesparfaMaiefte' audit Saugrain, Del-rues & Salisjd'impnnur on 
faireimpnmerlefdits Brruiairesin 14. feuicment ,du xvi. lanuierau- 
ditan i5$£.vcrifiee en ladue Cour, & re . iftreesaudit Chaftelletlek 
ditsioursxv. Mars& in. Apunl, i^f.Iuuentaire & produ&ion def- 
ditesparties,leroutveu&c6fidere':LE Roy en son Conseii, 
fans s arreftcr aladidc requefte d idic fieurdel'Angle duxxviu. iour 
d'Aoufti6o&.aordonne'& ordonnc que lcfdicsNiuelle Mettayer& 
L'huiller,lcsvefucsChaudiere & delaNoue,Michel & Laurens Son*, 
nius, Iehan Corbon, Claude Chappellet, Libraircs,iouyront dcl'tf- 
fe& defdkes lettres Patentcs du 1. iour de Mars 155s. & JcfdusSau- 

train &Def rues,& Sails feuIs,iouyior.rpareilliment de I'tffcft dtf- 
iteslettresdu 16 Ianuieraudictemps &permi(fion porcee panccilc 
d'irnpnmcrouraireimpfimerjchacunaleiurcgatdjrous viages^Mef- 
fclSjBrcUiaires, Diurnaux , Heures,&autres, noouellement corrigez 
jrar noftre S. Perc le Pape Clement VIII. & felon la reformation du 
ConciledeTrcnte,tel$qtul:>font aprefent J & ppurront eftre parcy 
aprcs , en quelqiie fccon & maniere que cc foit. £t outre en confide- 
rationdes graridsfraispareuxfaicspourcommcncer lcfdite^ impref- 
fions,leuraprorog^&p:oroge le temps de ladue permillion & Pri- 
uilege pour deux aos , outre lefdits dix anqees,qui font douze ans en- 
iier»,acommenccr aVia premiere impreffion qui s'achcuera deidits 
vfages,apresle prefent atreft.Faifant defeofes a tons Libraries de ce- 
fte villedePariSjTholozejLyonyBpurdeaux^oucn^autreSjd'imprv- 
mer ou faire imprimef,pendant ledit temps dc do uzc ans , lei iits Mcf- 
fels, Brcuiaircs , Diurnaux , Heures , & autres vfages dudir Concile 3 
peine dc fix rriilie liures d'amende, aplicable la moitieau Roy,& Pau- 
remoitieapartie,confifcation des liures, defpens, dominate & in- 
tcrefts & fans defpens dc cefteinftance.Fai&au Confcil Piiue du Roy 
tcnuaParis,xviiL Ianuicr. 1603. 

Sisnc, De la Grange. 

/ 

CANONES Digitized by VjOOQlC V> C A N O N E S IN' x 

CALEND'ARlV 

GRi GO RIA NVM 

PEMEt V V Mi Canon t, 

DE CYCLO DECENNOVENNALf 

Ayiiii nvmu i, 
Ycivs Dcceiinoufcnnalis , Au- 
rei numeti eft retiohuionumcri 15. 
annorumab r. vfque ad 19. quarc- 
uolutionc petafta , itcrtim ad vnita* 
tem rcditur. Verbi gratia. Anno 
i/77. Niimcrus cycli dec^nnouen- 
n*lis,qaidicitur Aurcus,eftj.Anno 
„ fcqiicnti 1/78, eft 1. & ita dein- 

ccpsinfequcritibusahni^ vnofemper amplius vfquc act 
ip. qui Aureus ntimerus cadctin annum ipy. poft qucn* 
iterum ad vnicatein redeundtini eft , ita vt anno ij^s. Au- 
reusriumcrus fit rurfus 1. & anno 1597.(102. c\c. Conti- 
jietautem hie cyclus aurei nutneri annos 19. quia poft ip; 
annosfolares clapfos reuerruntur Nouilunia ad eofdem 
dies tiienfitim, licet non omnino precise, fed alicjua diei 
jpafticulacjtius, vc£ cortiputiftis, & ihlibronoua? tationis 
rcttituendikalendanjRoraaniofteriditur; Quilibet vercV 
.annus Aurei numeri terminatur in fine mcnlts Decern- 
bris, deinprincipio lanuanjfequcjfitisanniinitiumfumit 
aliiis annus Aurei numeric quemadmodum eriam fie lrf 
annis Domini, qui fen^pcr terminantutin mehfe Detem- 
iptij 6i inkiurrt famtint & Ianuarro. Vc anno Domini i/8f; 

Digitized by V^iOOQlC' annus cycli decennouennalis,qui dicitur Aureus numcrus 
eft £.terminauirquc fimul cum ipfo anno Domini i/8i. in , 
menfe DccerabrL In menfe autemlanuarioinkiumfumit 
ahu$ annus Domini,nempc 1583.111 eodem menfelanuario 
aflumitur etiam alius annus Anrei numeri, nimiru 7. Et ita 
dcincepsageducritinaliisannis quoufqueperficiatur Hu- 
merus ip.i quo iteru redcundum eft ad vnitate : atque hoc 
modo in perpetuu.Hoc cyclo decenouenali Aurei numeri 
per dies kalendarii diftributo , EcclefiaRomana ad hanc 
vfquc diem vfa eft,cum ad coniundtiones S olis acLunar in- 
quirendas, turn vcri> rtiaxime ad inueniedum diem fcftum 
Pafchae,&adindagandaalrafjefl:amobilia:propterfaquod 
veteres putabant Nouilunia tranfa&o fpatio j<?. annotum 
Solariumjadeundemprotfus dicm,eand^mquehoram re- 
dire> quod verum non eft,cum Nouilunia,paul6 citius qui 
fpatium i^.annorum Solarium compleatur,ad eandera fc- 
deraredeant ,vcdi£fcum eft.Hincfa&um eft, vt Nouilunia 
hoc tempore plus qu&m.quatuor dies diftcnf ab Aureo in 
veceri kalendario Romano , 8c fecundum ill i us normam 
Pafcha faspenumero poftxiiii. Lunam, contra maiorum 
inftituta$cclebretur:ide6 vt cyclus hie Aurei numeri inuti- 
lis omninoiam ficinuentusadNouilunia,feftaquemobilia 
iudicanda,idcmque magis ac magis in dies futuruS /it inu- 
tilis,tum propter decern dies in menfe Oftofcri anni ij8i* 
auferendos x turn etiam propter tresBiifcx cos omictendos , 
quibufque quadringentis annis,nifi in 30. ordines rediga- 
tur,hoc eft nifi 30. Kalendaria conftruantur , vt ex illis feli- 
gatur Temper illud, quod certo cuidam temporicongruit: 
quae res quatas perturbationes, quatofque fumptus perfo- 
nis prgfertimECclefiafticis efletallatura,hcmo no vidcc.Hoc 
incomodum vt vitctur ,fubftitutus eft in locum Aurei nu- 
meri in Kalendario Cyclus Epa&arum conftaris ex 30. nu- 
meris EpaCkibus : qui quidem nihil aliud eft , quam cyclus 
dec£nouennalis Aurei numeri «quatus,ita vt fit iuftar Au^ 
rcinumeriinjo. Kalendaria, de quibusdi&umeft,diftri- 
buti^vtinlibronouaerationisreftituedi kaiedarii Romani 
d^claratur. Aureo numcro vcenlurin pofterum,nonquide Digitized by VjOOQlC *d Nouilunia , & fefta mobilia ihquirenda , vt ad banc vf- 
qucdiem fa&utheftab Ecclcfia^dfoliimadinucftigan- 
dan\ Epa&am cuiuflibct anni,ex qua & Noiiilunia,& fefta 
rtiobilia deinde repefiantur,vt in fequenti canonc doccbi- 
miis:itavtetiamnucneceffarium omninofit Aufreum nu- 
nicrum quouisanno ihdagarcjicct is dc Kiendario fitfub- 
motus.loctimque amplius non habeas ad Nouiluiiia.,feft£-> 
que mobilia inuenienda* 

Igitur vt Aureus numerus quolibet anrip propofito in* 
ueniatur,compofita eft fequens tabella Aureorum numc- 
rorum,cuius vfus incipit ab anno corre&ionis i j8z.inclu- 
due, duretque in perpetuum Ex ea enim Aureus numehi* 
cuiuflibet anni poft annum i/8z.rcpcrietur hog modoi 

Tabella Cycli Aurei numeri inttium fumens 
Ab anno corre&ionis. vi. vii. vtii. ix. x* xi. xii. xin. xiin, xv* 


, i n i 


vxu xvn. xvitu xix. i. ii. iii. in. /in, v.. Annoi$2*tribuatur primus numerus tabella, qui eft vi* 
fecundus autem/jui eft vii* fequenti annno 1/83. & ita de- 
inceps in infiniturtijdohec ad annum, cuius Aurefi numc- 
rum quaerisjperueniatur.redeundo^d principium tabellac, 
quociefcunque earn percurreris. Nam numerus, in quem 
innusptopofitus cadir, dabit Aurcum numeruraquaefitu* 

Porro fine hac tabula facillimo quoqticnegotioperpr$- 
ceptaArithmetices Aurctisnumet* cuiuflibct anireperie* 
tur hoc modo. Anno Dni propofito addatur i.& numerus 
Compofitusperip.diuidatur.Ntimerusenimjquiexdiuifio* 
hereiinqukur, (nulla habicarauone quoticntiS numeri: 
hoc enim folum oftedit, quotreuolutiones Aurei numeri 
k Chfiilo vfque ad annum ptopofitum pcra<9:$e fint) ctit 
Aureus nuriicrus aiirii ptopoiiti. Et fi ex ditjifione nihil re- 
inanet,erit Aureus numerus 19. Vt fi qiiaeratur Aureus 
Uutticrusannii/84iaddo.i.5ccompofitumnumcrpmi/8ji 

Digitized by VjOOQlC aiuidoperi9.inucni6queexdiuifioncrelinqui8.Eritergo 
anno 1584. Aureus numerus J.Rurfus fi anno 1/75. qu^ren- 
dusiit Aureus numerus,addita vnitate fit numerus 1/5)6. 
quo diuifo per 19.nih.il fupereft.Erit igitur cue Aureus nu- 
merus 19. Item fi anno 1600. addatur i.fiet numefusxtfoi. 
quoxiiuifoperip.relinquecurj.pro Aureo numero anni 
1600. Acqueita decaetens. 

A ddicur autem fcraper vltimo numero vnicas,quia Chri- 
ftus annofecundo huius cycliaurei numerinatuseuvfuk- 
que anno Domini primo Aureus numerus 2. & annofe- 
cundo Aureus numerus 5. &c. 

• •>■; Canon 2. 
DEjiPACTIS ET NOVILVNIIS, 

I Pafta nihil aliudefhquanumerusdierum qui- 
bus annus folaris communis dieru j^.annum 
communem Lunarem dicrum jj^.fuperacrita 
_ vtEpa&aprimiannifitiNCuhocnumeroan- 
nus^oUns communis Lunarem annum communem exce- 
cjat,acque adeo.fequenci anno Nouilunia concTngancii. 
di^bus priusyq'ua anno prirno.Exquo fitJLpa&am fecundi 
anni eile n. c'ulivco anno rurfum annus Solaris Lunarem 
annum fuperet j 1. diebus qui addici ad indies primi anni cf< 
ficiunc ii.ac pi 4 oinde 3 finito hoc anno , Nouilunia contin- 
gere 11. dicbus prius,quam primo anno :Epadam aucem 
tertij annieirej.quialirurfus n.dies ad 22.adiiciantur , ef- 
ficiccuriHimcrus^j.^ quofi reiicianturjo. dies quivnam 
LunationemEmbolifmalem confticuunt,relinquencur j. 
acqueita deinceps.ProgrediunturenimEpa&ar omnespcr 
continuum augmentum n.dierum,abie£tis tamen $o.qua- 
do reiici poflunt.Solum quando peruentum erirad vlcima 
Epa&am Aurco numero i5?.refpondentem,quae eft ip.ad- 
duncur /i. vt abiedjisjo. ex compofieo numero 41.ha.bea- 
tur rurfus Epafta n. vein principio. Quod ideo fit,vt vl- 
tima Luuacio EmfeolifmicajCurrenteAureo numero ip.fic 
tantutti zp.dierum.Si cnimjo.jU'cs continerct,vtali# fex 
Digitized by Google Lunationes Embolifmicas, non redif ent Nouilujiia poft 
ijp.annos Solaresadeofdetn dies^fcdverfus ca|ce menfium 
prolaberentur,continger£tque vno die taj:diti$, quam ante 
19.annos.De qua replura iriueniesinlibro nousp ratio nis 
refticuedikalendarijR.omani.Suntauteni ip.Epaifcae quot 
& Aurci numeri , refpondeb^ntque ipfis Aureis numeris 
antekalendarij cbrreftionem eo raodo,quo in hac tabella 
difpofitae Tunc. 

TabcSlaEpactanim rcfpondeiuiutn Aureis numens. 
ante Kalendaiij cone&ionem. <iyiureinum. |i. 2.. 3. 4. J. 6- 7. 8. 9. 10. 
Epafbe. |xj.xxij.iij.xiiij.xxv. vj.xvij. xxviij. xix. xx 11. 12. 13. 14. tj 16. 17. 18 19- ; 

j. xij. xxiij iiij. xv. xxvj. vij. xviij. *xix- Quia verb cyclusdecennouennalisAureinumeriimper- 
fc&uscft^cumNouiluniapofticj.annos Solaresnon prx- 
cife ad eadem loca redeanc,vc di&um eft , imperfe&us etia 
eric hie cyclus 19. Epa£hrum,Quamobrem eum ita emen- 
dauimns,vtinpofterum lcrco Aurei numeri, &di&arum 
ip.Epadtarum vtamur 30. numeris Epa&alibus ab /.vfque 
ad 30.ordine progredicntibus^uamuis vltima Epa£h,fiue 
quae ordine eft trigefima notata numero non (it, fed figno 
hoc* propterea qu6d nulla Epa&a efle poffit 30. Variis au- 
te tgporibusexhisjoEpa&isrefpondent decern &nouc 
Ailrek numeris varise decern &iioue Epadhcprotit Solaris 
anni,acLunarisaequatioexpofcit:qua?quidem dece& no- 
uem Ep'adae progrediutur,vc olim per eundem numcrum 
n.addunturque femper u.illi Epa£tse,qu£ tefpondet Au~ 
reo numero i?.vthabeaturfequ6s Epa&a refpondens Au- 
reo numero /.ob rationem paul6 ante di&anj.Id quod fc- . 
quences cres tabellae perfpicuum faciunt :quaru prima co- 
tinet Aureos numeros,& Epa&as inter ferefpodentesab b 

Digitized by Google anno coi;rc(ftiohisi582.poftdcti:a(aionemx.(licruni,vrque 
ad annum 1700. exclufiue,quo anno fecunda tabella allu- 
mcndaeft J & tcrtio anno 1900. atqueitacleinccp$aliaat- 
quealiavt infrik docebimus. Q£gquide omnia vberius in 
libro riotiae rationisrcftitueiidiKalendanj Romaniexpli- 
cantur.QuamuisautcmvulgaresEpadtaemucchturinMar- 
tio , rcipla tamcn in principio anni *nutand«e funt , vna 
ciim Aurco humero^in cuius locum hx noftvaeEpadt^ fuc- 
cedunt. 

Quselibetautem tabella ab co Aureo numeroinkiu fu- 
nii^quiillo ano cumci quovfus cabclI^incipicEclicctin 

Tabella Epa&aru refpondentium Aureis numeri? ab Idi- 

bus O&obris anni corredlionis 15820 detradlis prius 

X. diebus vfquc ad annum 1700. exciufiue. Epa&a?. 6. 7. 8. 9. 10. 11. u. 13.. 14. 
xxvi.vii.xxviii.xxix.xix.xxi.il. xiii. xxiiii. ij. \6. 17. 18. 19. /. z. 3. 4- S- 

v. xvi. xxvii- vii i* yix* 1. xi. xxiii. iiii. xv. 

Tabella Epa&aru refpondentiu Aureis numeris ab anno 
I 1700. inclufiue vfquc ad annum 1900. exciufiue. 

ssfureinHm-Aio. n. ii. ij. 14- V- *6. 17. 18. 
Epa&jr. Jix. xx. i. ; xii. xxiii. iiii. xv. xxvi. vii- 1 49. 1. 1. j. 4* /. 6. 7. 8. 9. 
xviii.^.xi. ixii. lii. xiiii. xxv. vi, x viu xxviii. 

Tabella Epadtaru refpondcntiu Aureis numeris abannc 
i6oo.iuclu(iue vfquc ad annum noo.cxclufiue. Epalbt. t. i. J. 4- /• G> J. 8. 9. \°; 
xxix. x. xxi. in xiii. xxiiii. v . xvi xxvii. viil ir. n. 13. 14. 1 J. !*♦ *£• 
xix». *f. xi kxii.' iii. fciiii. ' xxV- Digitized by VjOOQlC his tabcllis diuerfae ferapcr Epa&ap Aureistjumeris refpon- 
deant,aliquando tarnene6tinget,vt eifdem Aureisnumc- 
ris csedcm Epadte rcfpondcat , qux olim ante correclionc 
Kalendarij. 

Itaque fi Epa&a qaocunque anno propofito inucnienda 
fit,quaerendus eft Aureus numerus illius anni fuperioris in 
ordmc illius tabelhe quae illi cempori,in quo propofuus 
annus continecur,congruit. Mox enim fub Aurco numcro 
in inferiori ordine tabelhe reperietur Epadtaanni propo- 
fiti, vel certe hoc fignu * Vbi ergo ilia Epa&a,vcl fignum * 
inkalcndario inuencum fueritjeo dieNouilunium fietin- 
uenietur autem Aureus numer* vel ex antecedSte canonc, 
vel ex tabellaEpa&arum propofito tempori congruence, 
tribuendo priroii Aureunumerum illius tabellae illi anno, 
a quo vfus tabelle ihcipir,& fecundum Aureum numerum 
fequentianno,&c.EodemmodoreperiturEpa<3:afineAu- 
reo nutpero , fi prima Epadfca tabellse tribuatur illi anno , a 
quo eins vfus incipit,& fecundaEpa&afequiti anno , &c, 

Exemplu.Anno corrc&iouis 1582. Aureus numeru&ft 6. 
nempe primus primae tabellae, cuius vfus incipit ab Idibus 
Odfcobris annicorredionis 1582. detradfcispriusxdiebus. 
Eritergo tucEpa&axxvj.quaefub Aureo nj?mero6.cpllo- 
catur.fietqucNouilunium die 27. 0£fcobi/&26.Nouem. 
& 2j. Decembr.Itcm anno i/8$. iam corre&o Aureus nu^ 
merusefl;7.cuiin eadetabellafuppoficaeft Epadavii.qug 
totoeoanno in KalendarioNouiluniaindicabit:vtinIan- 
uario die24.InFeb.22.InMartiodie ^4. &c.Ruifusanno 
171 o. Aureus numerus eft i, fub quo in ordine Epa&arum 
fecundae tabellae quae anno propofito congruit,collocatur 
hoc fignum ^.quod in kalendariototoeoannoNouilunia 
demonftrabit : nimirum in Ianuario die 1. & 51. In Marcio 
(nam vt Februario nullu tuftc erit Nouilunium Curti in eo 
fignu *.nonreperiatur) die i&Cf- In Aprilidic2$. &c. Po- 
ftremfc, anno ip\6. Aureus numerus eft 17. fub quo ordine 
Epadfcatum tertiae tabellae^uae propofiro anno cogruiure- 
peritur Epa&a * 2/. nan rubro colore , & antiquo nu- 
mcro , vt aliae Epa&a^fed nigro atramento, & vuigari nu- 

b iiii 

Digitized by VjOOQlC jpcro fcripta. Vbkunque ergo anno 1916* in Kalendario 
Epa&a ij. nigra rep cricur, ibi Nouiluniu fit: vt in Ianuario 
die 6* In Febru.die 4. In Martio die tf.In Aprili die 4. &c, 
QuotiefcurtqueenimEpaaaz/.rcfpodetAureisnumeris 
maiotibus qu^m n.quales funtpoftcriores o&o $ u.vfque 
*di5?.fumendaeftin kalendario Epafta zj« nigra: quando 
yeroeademEpadazj.refpondetminoribus Aarcinume-* 
ris,qu£m u*qoales funtpriores vndecim ab j. vfque ad ii f 
inclufiue,accipiendaeftin kalendario|Ipa<5bxxv.rubra,&: 
antique ntimerofctipta: acque hoc folurocontingitinE- 
pa&a is- & in aliis nunquam. Qupd ideo fit,vt anni Luna- 
jrcsperfe&iusSolaribusanntsrcfppjideantrobquameuam 
paufam in fexlociskalendarijduaeEpadtee fcilicctxxv, & 
?cxiiiiad eqndem diemfuntafcripta:,vttfimirum Lunatio^ 
nes ita fibi mutuo fuccedant, vt alternatim lex contineanc 
dies 30. &fex alia? diesjantnm 19. comple&atpr. Id quod 
abunde inlibro nouaerationis reftituendi kalendarii Ro~ 
jnani explicatura eft, 

Q#pd fi quando E pa<5be per dies kaledarii diftributse in-» 
dicentNoailuniapauloferiiis,quimres poftuIeCjinirandq 
non cft,cum maturo cofilio ita fine difpofitae Cu cnim nul- 
jus cyclus Lunaris ad vngue calculo Afcronomico refpon- 
derepoflit,fedmQdocitias 5 mx)do tardius{sIouilunia indi- 
cet, data eftdiligcntcroperaindifhibuendocyclohocjo, 
Epa£baruinkalendario,vt potius Nouiluniaferiusaliqua- 
do per EpatStas demoftrentur qua m vt aliquado fedes fuas 
anteuertat.he cam Quartadccimanis haerctici facro fan&fl 
pafcha , vel in xiiii Lima,vel ante cclebretur : adeo vt pro- 
pter celebrationePafcbf maior fit habita ratio xiiii. Lun^ 
yel Plemlunii,qu£rn Nouiltniii. Neque raagni refert>fi ali- 
quando(quodraro tamen accidit propter hancNouilunii 
poftpofitionem) contingat Pafcha celebrari poft diem xxi f 
tun^.Minus enim hoc peccatuni eft, quim fi ante die xxi. 
t/ume celebrawtur^vcl in vltimo menfe quod eflct abfar- 
diflimuin.Sed 4e his plura in libro nouap rationis reftitu^di 
kalendarij Ron\anj,vbi,etiam hypdthefes;qu^ in hac cor- 
rediohe kalendarii affumptas (iipt^in mediuna afFctcntur, 

_ 1 J 

' Digitized by vjOOQIC 
Canon f. ( 

DE CYCLO SOLARI,SlVE LITERAL 

rum Dominicalium 28. annorum, 

: YclusSolaris,feuliterarum Dominicalium,cft 
i reuolutio numcri 28. annoru ab 1. vfque ad 28. 
» qua rcuolutionc pe*a£fca , itcrum ad vnitaccm 
: redimr,initiiimquefumit quilibct annus hu- 
ms Cyclic Ianuario,vclutide cyclo decenno- 
ucnnali Aureinumeridi&um eft. Procreatiirau tern cyclus 
hie Solaris iS.annorum ex multiplicatione^.per^propte- 
rca quod propter feptem dies hebdomada?,feptem funtli- 
tera? Dominicales,& quouis quarto anno vnus dies inter* 
calatur,itavt tunc ord o ille feptcmliterarum interrurapa- 
tur,rccipianuirque duaditerre Dominicalcs. Hoc cyclo li- 
tcraDominicalis cuiufqucanni inucftigaturin perpetuu, 
vtad finem fequcntis canonis docebimus, • 

Vtigitur quolibetanno propofito numcrus cycli Sola- 
ris repcriatur,compofita cftfequens tabclla , cuius yfusin- 
cipicab anno corre&ionis ij8i. duritque in perpecuum. 
Ex qua numfirus cycli Solaris quocumque anno currens 
pod annum 1/82. inueftigabatur hoc modo. i$.i4.2f.i6.ij.iS.ui.$.4.$.6.j.S 9.io.uaia}.14.ij.i6. 17.18.12.10,21.22. Anno 1/8 i-tribuatur primus nuraerus tabellar,qui eftij. 
fecundus autem,qui eft 24.fequcnti anno 1j83.Sc ita dein- 
ceps in infinitum,donec ad annum,cuins numeru cycli S o- 
Iarisqu2eris,perueniatur,redeundo ad principium tabell$ 
quotiefcunque earn pcrcurrcs. Na cellula,in qua cadit an- 
nus propofitus, numerum cycli Solaris quarfitu indicabit. 
C?terunnchactabulafaciliadmodunegotioperpracccpta 
Arithmetices numerus cycli Solaris quolibet anno pro- 
pofito inuenictur hoc modo* Anno Domini propofito ad- 
Digitized by VjOOQIC dantur^.&compofitus numcrus pen8.diuidatur.Nume- 
rus enim,qui ex diuifionc relinquitur,(nulla habica ratione 
quoticntis numeri:hic cnim foliim indicac quot reuolutio- 
nes cycli Solaris h. Chrifto vfquc ad annum propofitum 
perattaefintjeritnumerus cycli Solaris anni propofiti. Ec 
ficx diuifionenihilremanet,eritnum. cycli Solaris 2$. Vt 
fi quaeratur num. cycli Solaris anno 1582. Addo. s>/& com- 
pofitum numerum 1/91. diuido per28.inuenioqueexdi- 
uifione rciinqui 23. Anno ergo 1J82. numcrus cycli Solaris 
crit2j. Rurfas fi defiderctur numcrus cycli Solaris anno 
1587. Addo. 9. & facio i59(j.qucm numerum partio pen8. 
reperioque nihil fupereire Anno igitur i/89.numetus cycli 
Solaris eric iS. Et fie de ceteris. 

Adduntnr autcm femper 9. vltimo nuraero 9 quia Chri- 
ftusanno decimo huius cycli Solaris natus eft, fuitquean* 
no Domini prima numerus cycli Solaris xo.& anno fecun- 
do numcrus cycli Solaris n. &c. 

Canon 4«< 
DE LITER.A DO MINI CALL 

Voniam turn propter decern dies ablatos ex 
menfe O&obri annii/S*. turn ctiam propter 
tres Biffextos quibufque quadringentis annis 
omittendosjvtin libro nouae rationis rcftitue- 
di Calendarij Romani, & in Bulla corredtio- 
nis anni a Gregorio xiij. Pont. Max. fancitum eft,cyclus U- 
terarum Dominicalium quibufque 28.annisinfeipfutare- 
diens,& ad hanc vfque diem ab Ecclefia R oraana vfitatus 
interrumpaturneccfreeft proponimus fequentem tabel- 
lam literarum Dominicalium omnibus annis poft Idus 
O6bobrisannicotredlionisr582.(detra6lispriusx.dicbu«) 
Yifuifutuiam vfque ad annum 1790. exclufiue. Digitized by VjOOQlC 
Tabellalitcratum Dominicalium ab Idibus o&obris anni 
corre&ionis \$Su (detradUspriusx.diebusJvfquc 
ad annum 7co.exclu(iue. c b A f ■ e 

1 g 1 


« A-.|f|«|« *|A 


?r ti* s 


f|. ( a, k| A|,|. * Vfus huius tabcllae hie eft. Anno corre&ionis i$ti. poft 
Idus 0&obris( detradtis prius x. diebus)tribuatur litera c, 
primal ccUula^&fequcntianno/^.literab^fccunda:: & 
anno ij S4-dentur licerae A,g, terti* cellulae,& fie dcinceps 
aliisannis ordinealiae cellular tribuancur,donec ad annum 
propofitum pcrucntum (it,redeando ad principiu tabellae 
quoticfcunquecampercurreris.Namcellulainquaannus 
propitius cadit , dummodo minor fit,quam annus 1700, 
dabitliteramDominicalcm propofiti anni. Quxfivnica 
occurrcri^annuscritcommuniSjfiver^dupleXjBiflrcxrilis: 
& tunc fuperiorlitcra Dominican* die oftendctin kalen- 
dario aprincipioannivfque adfefturaS.MatthiaeApo.fto- 
lt,inferior autem ab hoc fefto vfque in fii\cm anni. Exepli 
gratia.Sit inucnienda litera Dominicalis anno 1/87. Nu- 
mera ab ano i/82.que tribue prim? literal c,vfque ad annu 
i587.tribu6do fingulis cellulis (ingulosannos (coputando 
geminasliteras quafcunque,fuperiorem &inferior6,pro 
vna cellula) cadetque annus ijSj.in literam d,quae fextum 
locum in tabella occupat.Eft ergo toco eo anno litera. Do* 
m inicalisd^anniifque communis eft,cum lit era fimplexo c- 
currat. Rurfus fie inueftiganda litera Dominicalis anno 
i£i£.Numera ab anno i/8i.vt di&um eft,vfque ad annum 
ilrf.redeundo adprincipium t^bcllac,poftquam percurre* 
ris,perueni£fque ad duashafce literas,c,b,feptimo loco po- 
fitas.Eft ergo annus illeBiflextilis,cum duplex litera occur* 
rat,fupcriorquc litera c, Dominica diem indicabitaprin- 

Digitized by VjOOQlC 
cipio anni illius vfquc ad feftum S.Mathi£,inferior airtenj 
b, in reliqtta parte anni. 

Verumvt in annis^ui parumab anno 170a. diftant/fa- 
crlior reddatur numeratio, & ne farpius principiumta* 
bell? cogaris rcdirc,componenda eric tabella quondam «in- 
noruhac arte. Ad annum ij3i.i quovfus A^7«^r^ 
tabellx literarum Dominicalium incipic, ^ tf //^ /^> r r/»r5 Da 
addanturzS.&iterum iS.ad numerii ^ m i nka li mitn 6 V h 
politum,& lie deinceps,ita tamen vt vlti- 
mus annus minor fit anno i700,ad quern 
vfustabellx literarum Dominicaliumno 
peruenit.Itaquc fi annus,cuius litcra Do 
minicalisquserkurjin hactabclla annoru 
continetur , erit primaliteratabellxlite- 
rarumPominicaliuDominicalis co anno 
Si vcro non continetur>fumendus eft in tabella annorum 
annus proximeminorj&abeonumerandum infupradi&a 
tabella literarum Dominicaliu^nitiofa&oaprimaccllula, 
vfqueadannumpropofitum.Peruenieturcnimhacnumc- 
ratione ad literamDominicalem, ita vt numqua ad princi- 
piu.tabellaeredeundumfit. Vt fi ant>us propofitus fit ij^5* 
qui in hac tabella reperitur, eriteo anno litcra Domica- 
lis c,quz prima eftin tabella literarum Dominicabum. Si 
autem annus propofitus fit 16. 17. qui in hac tabella non 
continetur, numcrandumeritii) tabella literarum Uomi- 
nicaliumab anno 1658. proxinicjuinori vfque addatuan- 
nnm i547.tribucndo nunaertim annum ij38.prim# cellul^: 
& fequencem annum'i5$9.fecudae ccllulae &c.Cadet cnira 
hoc rnodo annus propofitus 1647. fndecimam cellulatn 
litcr^ f,qu$ tertia eft poft BilTextu,&Dominicalis co anno. 
Expedite quoqueeandemliteramDominicalemcuiufquc 
anni pcrpetuo inucnicmus tarn ante corre&ionis annum, 
quam poft, ex antiquo cyclo Solaris feu literarum Domi- 
nicalium 28. annorum , quoad hanc vfque diem Eccleiia 
via eft. Hie aute,vna cum tabula ifiquationis quae per om- 
nes annos centefimos progreditur ,ita vt quartus quifquc 
centefimus fit Biffextilis^ tunc idem nunierus antiquus 
repctatur , ita.fc habec* 

Digitized by VjOOQlC CyxJos S'oians,fcu lirmnmi Dnminioalu?ra antiques 
28. annorum perpetuus. V I VII | I" jim g te|d|c|b|g|f|e|d|b |..Ug| f-j'd 
f| | | |AjJ 1 |c| 1 ] jej VI! ■mi cj b | A | f | e | d | c | A |g |f | c | c j bjA 

1 Lgj UJbj M \*\ i v\ Tabula arquaticnis CycliSolaris antiqui. ~) Anni Dni. | \ Anni DniT] |Anni Dni. V j 


I 


I I 


2600 


V 


V 1 1)8*. 


III 


2700 


VI 


Decra&isx.dicbus 


III 28ooBiir. 


VII 


1 


1581 


1 1 1 I 2POO 


I 


I 


1600. Biff. 


V 1 3OOO 


I 


II 


1700 


VI 1 3100 


1 1 


III 


1800 


VI 32oo.Bi(T. 


II 


IIII 


1900 


VII 


3300 


III 


II 1 1 zooo.BiflT. 


I 


5400 


in 1 


V 


2100 


II 


3500 


mi 


VI 


2200 


II 3<5oo.Bj1I 


VI 


VII 


ZJOO 


III ! 3700 


VII 


VII 


1400. Biff". 


I III! 3800 


VII 


I 


2JOO 


V ' 3900 


1 { 4000 Bill! 

4100 

4100 

4300 
4400 BiH*. 

- 4Jo° 
4600 

4700 

4800 Bid', r 

4900 

JOOO 
JIOO. 

jioo Biff. 
J300 Inqenturus ergo litetatp Dominicalcm quocumqueanno 
^atOjVide in tabula aequationis ,quinumerus antiquusad 
fuiiftram anni propofui^vcl (fiisin tabula non eft defcri* Digitized by VjOOQlC {)tusanni pioximcminorisrepctitar,ei>mquein cycloSo* 
ari hota- Ab hoc enim inclufiue fi numercs toe ccllulas li* 
terarura Dominicalium, dcxtrorfum procedendo^ iceru 
fiopusfucrit, &principio cycli incipicdoquot rnitaces in 
nuracro cycli Solaris currente(qulex canonej.inucnics) 
continentur,incides in cellulam liters Dominicali$,quam 
qusris.Quae fifuerit fimplex,annus propositus communis 
erit:iiver6duplex.,Biflextilrs> exceptis illisannis ccntefi- 
mis^in quibu? intercalaris dies omittitur, cuiufmodifunt 
omncsilli,ac foli quibus in tabula ^quationis fyllaba(Biff) 
appofitanoheft.Inhisenim > quoniamcommunesftint,in- 
fcrior littera ex duabus inuetis alfumenda cftjreli&a fupe- 
iiori,quoniamh«cinprecedeti anno fine Dommicalis. In 
cehtclimisaliisBiflTextilibusqualesfunt omnesilli,quibus 
fyllaba(Bi(T)adiunaa eft ,vtraque litera eft accipienda, 
quemdmodum inaliis annis Biflextilibus.Exemplu Anno 
i^j.refpojidetin tabula aequationisnumerusantiquus I, 
prope numerum i£oo.proxime minorem.Cum ergoaiino 
itfpp.numerus cycli Solaris fit 28. numcrandae erunt iS* 
,ccllul# literarum Dominicaliuinitiofa&oab eafupriqua 
mimerushicJ,pofituseft,vfqueadd, quae crit litera Do-* 
minicaliseoanno^eniapoftbiffextum.Rurfusannoijoo, 
refpondetin^quationistabulanumerusantiquusll.eftq. 
numerus cycli Solaris I. In prima ergo celluia literarum 
Dominicaliu fub numero antiquo I I.ex'duab* Uteris d,c, 
inferior erit litera Dominicalisilliusanni,quia communis 
eft:&fuperiorliterad,fuitDominicalisinpraeccdetianno 
165^/vt in proximo exemplopatuit.Poftremb$anft 02000. 
refpodctintabulaKquationis numerus antiquus I II I.nu«* 
merus,autem cycli Solaris tunc eft iu Quarc finumeretur 
n.cellube literarum Dominicaliu^inirio ra&o & celluia hu- 
itis numeriantiquillll.inuenicntur du« hae litcraeb, A* 
amba Dominicales erut eo anno,ciim Biirextilisfit.Porra 
Tia h*cmuU6facilior eftinlibro nouae rationisreftituedj 
kalendarijRomaniper tabulam feptem cyclorum litera- 
rum Dominicalium exp'enfam > yb^^am comraodijJira* 
fatiQ uaditurbeneficio rotae mobilise 

Digitized by VjOOQlC 
Canon J. . 

DE INDICTIONE, 

Ndi&io eft reuolutio ^annorum ab i.vfque ad 
1 /.qua reuolutiorie pera<3;a,itcf fi rcditur ad vni- 
tate^mdumquefumicquilibecahnushuiuscy- 
cli I lauario in bullis P6tifici$,ficut de cy clo de- 
connouennali Aureiiiumeri fcripfimus.Etquoniatnlndi- 
dionisfrcqucnsvfuscftinDiplomaribus &fcripturispu- 
blicis , facileannum indi£Honis cntrcntcm quolibetanno 
prOpofito inucniemus ex fequeti tabella,cuius vjfus perpe- 
tuus cft:initjumtamenfdmitab anno cofre&ionisijS*/ 

Tabellaindi&ionis ab anno corrc&ionis. 1582. 

J 10. 11. 12. 13. 14. 15.1,1.3. 4. 5. 6. 7.8.9. 1 

Nam fi anno 1582. tribuas primu numerum,qui eft 10. & 
fequenti anno 1 ^3.fecudum numcrum quieft 11.& fie de- 
inceps vfque ad annum propofitu, redcudo ad principium 
tabelhe quotiefcumque earn percurreis , cadet annuls pro- 
pofitus in Indi&ioncm quae quaeritur, 

VCrum abfque hac tabula perfacilis quoquc eft inuentio 
Indidioniscuiuflibetannipcrpr^ceptaArithmeticcSjhoc 
padto anno Domini propofitoaddantur3.& compofitus 
nuraerus per 15. diuidacur. N umerus enim ex diuifionc re- 
lidus(ivulla habitaratione quotientis numeri>cum hicfolfi 
demonftiet quotreuolutioncscycli Indi&ionisaChrifto, 
vfque ad annum datum traficrinOerit Indi&io quaefita.Vc 
anno i58i.addo 3.fiuntquei58/.qu?partiorperij-.remanec- 
queex diuifioneio*prolndi<51:ione anni^Si. Item anno 
ij87-addo 3- eificiciirque numerus 1590. quem diuido per 
J5.nihilqne fupereft,ergo tuc Indi&io 15 .Adduntur autem 
femper 3. vltimo numcro quia Chriftus natus eft anno 
quarto cycli Indi£Honis,fuitqueanno Domini primo in^ 
ditiio 4*& anno fecundo Indi&io j. &c. Digitized by VjOOQlC 
Canon 6. 
DE F EST IS M OBI LIB VS. 

Voniam ex decreto SacriC6cihj Nic*ni Pafchi,* 
ex quo rcliquafcfta mobilia pendent ^celebrari 
debet die Dominico, qui proxim£ (uccedit xiiij. 
Lunarprimimenfis^is verb apud Hebraeos vo- 
catur primus menfivSCtiius xiiij Luna vel cadit in di£ Verni 
stquino&ii, quod die xxi.menfis Martij contingit, vel pro- 
piqsipfumfequitut ) efficiatur , vtfiEpa&acuiufuisanni 
inueniatur ex canone i* & ab ca in Kalendario.notata inter 
diem o&auum Martij inclufiue,& quintum Aprilis inclu- 
fiue ( huius enim Epa&a xiiij , Luna cadit vel in diem sequi- 
no&ij Verriyd eft,in diem xxi.Martij,vel eum proprius fe- 

3ufrut)numeteturinclufiuedeorfum verfus dies quatuor- 
ecim y proximusdiesDominicus diem Iiunc xiiij. fequens 
(necum Iudaeis conueniamus fi forte^dies xiiij.Lunae cade- 
ret in diem Dominicum ) fit dies Pafchar. 

Ex«tiiplu. Annoi583*iacmendato Epa&aeft:vih& iitera 
Dorainicalisb.Quaeroigitur hancEpaftavii.in kaledario 
inter o&auu diem Martij,& quintu Aprilis inclufiufe:inuc- 
n\6que ea e regione diei l^Martij , k qua inclufiue,deorsft 
verfus^umero xiiii.dies,vt habca xiiii.LunSjqua video ca- 
dere in die 6. Aprilis^poft qu£ die prima Iitera DominicaliS 
b^eperitur e regione diei 10 eiufdem Aprilis. Pafcha ergo 
anno i/8j.cclebrandti erit die io.Aprihs.Rurfus anno 1585. 
Epa&a eft Xxix.& Iitera Do roinicalisF. Ecquoniainutnio 
Epa&amxxix.inter die 8.Martij.& j. Aprilis inclufiuepo- 
fitam effe e regione diei 1. Aprilis,i quo indtufiue fi deorsu 
verfus numerem 14. dies inucnio xiin.Luna die 14. Aprilis* 
\ <rtix eft Dominica,cum e regione iih* fit literaDominicalis 
F.Neigitur cuIudarisconueniam*,qui Pafcha celebrat die 
xiiii. Ltma?,fum6daeft litcr^ DominicalisF. qua?fcquitur. 
xiiii.LunS,nempe ea qiia? e regione dieiii. Aprilis colloca- 
tur atq; adefcPafcha eo ano eclebradu erit die 21.Aprilis.Ite 
anno ^^.Epada eft X7i.&duplex literaDominicalis e,d,ciS 
ann* jUcBiflextilis.Si igitur abEjpa&a xvi.quae e regione diet 

i«,Mar.' 

Digitized by VjOOQlC 15, Marti) ponitnr inter diem 8. Ntartij & j.Aprilisihclufi* 
ue, numerentur inclufiuS dies !4.cadetxiiu Luna in diem 
28. Martij Et quia tunc currit pofterior litera Dominicalis 
nempc d, quae poft diem 28. Martij id eft, poft xiiii. Lunam 
collocata eft e r^gionc diei 75?. Martij, celebrabitur eo an* 
*iio Pafcha die 29. Martij . 
- Inuento autenj die Pafchae,facile alia fefta mobilia iriue- 
nientur.Si enim ante di6 Pafchae numeretur fex Dominical 
'in Kaledario, habebitur prima JDominica Quadragefima?. 
& proximo prqcedls feria quarta: crit prima dies Quadra- 
gcfimae,hoc eft dies Cineru qua proximo praecedit Domi- 
nica Quinquagefima^ & ante hac eclebrabitur Dominica 
Sexagefim^quaDominicaSeptuagefim^prasceditiSivero 
poft DominicaPafchae in Kaledario numeretur quinq.Do-' 
minic^fequetur quintaDominicam ftatim Rogati'ones,& 
proxime fequfis feria quinta,crit Afcefio Domini.Septima 
aute Dominica poft Pafcha erit dicsPentecofteSiCui ftacim 
fucccdit Dominica Trinitatis , & feria quinta proxima ce* 
lebrabiturfeftu Corporis Domini.Hacrationeanno 1592* 
cum Pafcha celebretur die 29. Martij celebrabitut prima 
Dominica Quadragefimae die itf.FebruarijjCurrete tunc li- 
teraDominicalie.DiesautemCinerumeriti2.Februarij,&; 
iDominica Septuagefima? cadet in die26.Iauarij Rogatio- 
ns autfi erut die 4 .Maij.& Afc6fioDomini die 7.Maii.Do- 
minica verb Petecoftes die 17. Maii , & feftu Trinitatis die 
24.Maii:Fcftiidcniq. Corporis Domini die 28. M#h cele- 
brabitur.Nuracr 9 ver6 Dominicaru inter Petecofte & ad- 
uet&hacrationeiftuenitur.SupputeturantcNatiuitateDo* 
mini quatuorDominic?. Quarta enim Dominica ante Do- 
mini Natiuitate eft primaDominica Aduet'.Quapropter ft 
nuraerfitur omnes Dnicae poft PentecoftS vfque ad prima 
Dominica Aduetus Domini exclufiu& habebitur numerus 
Dominicaru inter Pentecofte 5c Aduentu Domini : quern 
tame numerubreuiusdocebimtisinueftigarepaulb infra. 
Gaeteruvtfacili 9 omnia fefta mobilia inueniatur,c6poficae 
fflt du$ fequetes tabul^Pafchales,vna antiqua>&noua alte- 
xa.Exantiqua,ita fefta mobilia reperietur. jn latere finifttp 

c 

. " Digitized by VjOOQlC tabular accipiatur Epada ciirrSs & inliiiealiterarum Do- 
tninicaliumfumaturlitciaDominicaliscurrcns,infratam6 
Epadam currentem,ita vt fi liccra Dominicalis currens re- 
periaturS rcgione Epadae ciurentisjairumcndafit eadcm 
litera Dominicalis proxime inferior:nam £ rcgione huiua 
liccra Dominicalis omnia feftamobilacontinentur. Vein 
eifdem exemplis:Anno 1/83. Epada eft vij.&littera Domi- 
nicalis b. Si igitur in tabula antiqua fumatur litera Domi- 
nicalis b,quae primi) ipfra Epadam vij. occurrit , repcritur 
c rcgione huius liters Dominica Septuagcfimae die 6. Fcb- 
ruarij,dics Cinerum ^.Fcbruarij , dies Pafcha: 10. Aprilis, 
Afccnfio Domini 15?. Maij,dies Pcntccoftes 25* Maij,& fe- 
ftum Corporis Domini^. Iunii Dominies autem inter 
Pcntccoften & Aduentum tunc erunt 25. & Aduentus cc- 
lcbrabiturdic 27. Nouembris,& fie decaeceris. Item anno 
i/8j. Epada eft xxix.& litera Dominicalis f, qua? in tabula 
repcritur e rcgione Epadae xxix. Quarc fumenda eft alia li- 
tera f,quae proxim e infra Epadam inuenitur,e regionc cu- 
ius inuenies Septuagefimam die i7.Februarii, diem Cine- 
rum 6.Martii,& Pafcha die 11. Aprilis, &c. 

Notandum autem eft , quod quemadmodum inr anno 
communi,cadente litera Dominicalie rcgione Epada? in 
tabula antiqua/umitur eadcm litera proximainfri Epada, 
vt diximus;itaquoqucin annoBiflextili , fi alterutradua- 
rum litcrarum Dominicalium tunc carrentium eregione 
Epadaereperiatur,aflumendaefuntali2eduae fimiles literae 
proximo: inferiorcs,vtrefta mobilia inueniantur. 

Ex tabula ver6 Pafchali nouaita eadcm fcfta mobilia rc- 
pcrientur.In cellula litera? Dominicalis currentis quaeratur 
Epada currens.Nam e diredo omnia fcfta mobilia deprc- 
licndcntur. Vtanno 1585. in cellula literae Dominicalis f* 
tunc currentis, eregioneEpadac xxix. quae codem anno 
curritjhabeturScptuagcfima die iy.Februarii, dies Cine- 
rum tf.Martii, & Pafcha die 21. Aprilis, &c" 

Sed fiue antiqua , fiue noua tabula Pafchali vtatrmt , in.' 
ueniedafunt omnia fefta mobilia in annis Bifl'extilibusper Digitized by VjOOQlC Hteram Dominicalem pofteriorcm,qu* nirairum currit 
poftfeftum S. Macthiae Apoftoli f nc fcilicetambigaraus, 
vera duaruro literarum pro hoc, autillo fefto indagando 
accipiendafita^a tamen,vt Septuagefiroae & diei Cincrum 
inuentae in Ianuario , aut Februario addatur vnus dies. 
Quod ideo fit quia ante diem S. Mathiae currit prior litera 
Dominicalis,quae in kalericUriopriorem Temper fcquitur. 
Pod fcftum autera S. Matthias in Februario licet pofterior 
litera currat,additur cam en tunc dies intcrcalaris,ita vt dies 
*4.Februarijdicaturij. &dies 2/. dicatur 26. Sec. Qppd 
fi dies Cinerum cadat in Martium,nihil addedura eft^quia 
cue & litera pofterior currit & dies mgfis proprifs numeris 
refpondent,cum dies intercalarisFebruario fit additus.Ex- 
empli gratia, Anno lo^.Biffextili^Epa&a eric v. & litera 
Domfnicales A.g.Siigiturperpoftcrioreralicerara,qu? eft 
g,fefta mobilia inucftigentur,reperietur Septuagefima,diq 
n.Februarij,& dies Cinerum 28. Februa. Si autem addatu* 
vnus dies, cadet Septuagcfimain diem n,Fcbrua. quae eft 
Dominica,& dies Cinerum in diem 25*. Feb. quae eft Feria 
quarta , Pafcha autem , & reliqua feftain eos dies cadent, 
qui in tabula exprcflifunt. 

Item anno 4088* Biffextili , Epa&a erit xxiiij. & liters 
Dominicales d,c.Siigitur per liceram c, quae pofterior eft 
inquiranturfcftamobilia J inueniecurSeptuagefimadie2i, 
Februarij:&fi addatur vnus dics,cadetindiera22.Februa, 
quae eft Dominica. Dies autem Cinerum cadecin diem 10 
Martij;quare nihil addicur.»&c< 

Aduentus Domini celebratur Temper dicDomjnico,qui 
propinquior eft fefto S* Andrew Apoftoli,nempe h die 27. 
Nouembris inclufiue vfque ad diem 3.Dcc6bris inclufiue: 
icavtliteraDominipaliscurrens quaereperiturin Kalenda- 
rio a die 27. Nouembris inclufiuS, vfque ad dig j.Decem- 
brisinclufiue,indicctDominicam Aduentus.Vtverbi gra- 
tia ,fi litera Do minicalis eft G, Dominica Aducncus ca- 
det in diem fecundum Decembris , quia ibi eft litera G,iri 
£alcndari6,&c. 

- . . * v Digitized by Google NurnerusquoqucDominicarumintetPontccoften, & 
Aduetu Domini ita breuiffime inueftigabiturVidequot 
Dominican funtpoftPafchavfque ad felhim S.Georgij in- 
clufiue,quot cadit in diem 23. A prilis.Nam tot Dominicae 
addendae funt ad 24-vt habcatut numcrus Dominicarum 
inter Pentecoften & Aduentum Domini. Vt quonia qua- 
do Pafchacelebratur die, 26. Martij, fcquuntur quatuor 
Dominica? vfquc ad feftum S.Georgij inclufiue quod etia 
tunc cadit in diem Dominicum,erutz8. Dominiae inter 
Pentecoften& AduentumDomini.Item quiaquado Paf- 
cha cadit in diem 3.Aprilis.fequuturdus Dominicae vfque 
ad feftum S.Georgij inclufiue, erunt 16. Dominicae inter 
Pentecoften 6c Aduentum Domini,Qu,6d fi nulla Domi* 
nicafequatur die Pafchae vfque ad di&u feftum inclufiu£, 
velipfe dies Pafchae cadat in illudfeftum , erunt 24. Do- 
minica»:fi denique Pafcha celebretur poft idem feftum, e* 
runt tantiim 1}. Dominica: inter Pentecoften & aduentum 
Domini. 

Ex his omnibus faciU intelligi poteft , qua ratione vtra* 
que tabula Pafchalis compofita fit. 

Ad finem tandem tabularum Pafchalium appofita eft ta- 
bula temporariamultorum annorum,e rcgione quorum 
omnia fefta mobiliadido cuius inueniunturrquae quidem 
tabula ex tabulis Pafchalibiis excerpta eft, ex quibus itffi- 
nitx alias erui pofliintpro quibufcunqueannis. Digitized by VjOOQlC De numero Nonarum &c Iduum cuiufqqe menfis vcrfus. 
ScxNonas Maiu$, 0&obcr,Iulius,& Mars: 
Quatuor at r eli a uis,dabit Idus quilib et o & o • 

C^uadie mennsCalcnda^Nonae & Idusfurmintur. 
Prima quaquef»enGs4ie dicitur, Calendis. Vbi autcm 
Nonas fucrint quatuor,quintadie dicitur,Nonis:decima- 
tcrtiaJdus.-VbifucrintfcXjfeptima die dicitur Nonisrdc-, 
cimaquinta, Idus.* reliquis verb dicbus dicitur, pridie 
tertio,quano Calcndasaut Nonas retrorfumnumcrando 
vfquc ad cum diem,quo autCalcndis aut Nonis, aut Idi- 
bus dicitur, 

De anno 3 & cius partibus. 

Annus habct menfes duodecim,hebdomadas quinqua- 
ginta duas cum die vno:dies trccentos fexaginta quinque, 
&fex horas. Hoc enim temporis interuallo folzodiacum 
circuit. Quater autemfexhorac fingulis quaternis annis 
diem conftituunt:hinc annus illc fit interca|aris,quiBiffex- 
tilis dicitur, 

De numero dierum cuiufque menfis verfus 

Triginta Aprilisjunius Septemque,Noucmque; 
Vno plus alij , viginti Februus o£to, 
Atfibiffextusfueritjfuperadditurvnus, 
Et tunc biflcxto Marti conferibe Calendas, 

Quatuor ttmpora. - 

Quatuor rcmporacelebranturquarta &fexta feria,& 
fabbatho poft tertiam dominicam Aduentus , poft prima 
Dominicam Quadragefinv#, poft Pentccoften, & poft 
feftum fen&ae Cruris. 

Dies nupciarum exDecreto Concilij Tridentini. 

A Dominica prima Aduentus yfque in diem Epiphania?, 

& h. feria quarta Cinerum vfque.ad q&auam Pafchse inclu- 

fiue/olemnitates nuptiarum prohibecur, aliis tempori- 

buspermituntur. Digitized by VjOOQlC TABVLA, PASCHAL IS. 


Lizciz - 


Dies 


Domi.- 


Cyclus Lpadaiimu 


jfptt! 3- 


Cine-. 


nicalcs. 


rum. 
13. 


18. Ian. 


4. Feb. 


D 


11. 11. 10. 19. 18. 17. itf. 


15. Ian. 


11. Feb. 


15 .14. 13, u. 11. 10. 9, 


1. Feb. 


18. Feb. 
8. 7. tf. 5. 4. 3. 1. 


8. Feb. 


15. Feb. 
J.*.i9.i8.i7.i£ t i 5j 15.14. 


1 5/ Feb. 
19. Ian. 


4. Mar. 
13. IX. 


5. Feb. 


E 


if. to. 19. 18. 17. *tf- 15- 1J. 


itf. Ian. 


11. Feb. 


14. 13. fi. 11. ip.9.8. 


t. Feb. 


19. Feb., 
7. tf. 5.4. 3.1, 1. 


9. FcJ*. 


ttf.Fcb. 
•fr.19.18.17.1f. M 15.14- 


16. Feb. 


5. Mar. 
2311.11. 


10. Ian. 


tf. Feb. 


V 


10. 19.18. 17. itf. 15. 14. 


17. Ian 


,13. Feb- 


13. ti. 11.10. 9.8. 7. 


3. Feb 


to. Feb. 
tf. 5. 4.3. 1. I. *, 


10. Feb. 


17. Feb. 
19. 18.i7.itf. M . 15. 14. 


17. Feb. 


tf. Mar. 
13. ti.tiAo. 


11. Ian 


7. Feb. 


G 


19. 18. I7« 16. 15.14*1 J. 
u.ii.io. 9. 8.7.$. 


18. Ian. 
4. Feb. 


14. Feb. 
11. Feb. 


.. 


5. 4. 3. 1. 1. *. 19. 


ci.. Feb 


t8.Feb. 


■ ii i 


28.17.1tf.i-. 15. 14, 


18. Feb. 


7. Mar. 
13. 11. 17. 10.J9. 


11. Ian. 


». Feb. 


A 


184,17. itf. 15. 14. 13. XI* 


19. Ian. 


5. Feb. 


II. IO.9. 8.7. tf.f. 


j. Feb. 


11. Feb.* 
4. 3. 1.1. *. 19.18. 


it. Feb. 


r. Mar. 
17. itf. M 15. 14. 


19. Feb. 


8. Mar. 

9. Feb. 
13. 11. JI.26. 19. 18. 


13. Ian 


B 


\j. itf.rj. 14. 13. 11. IX. 
10. 9. 8. 7. tf. j. 4. 


$0. Ian 
tf. Feb. 


itf. Feb. 
13. Feb. 


•■' 


3.1. 1.*. 19.18.17. 


13. Feb. 


1. Mar. 
.1*. 1 j. Mr*4- 


ip.Feb. 


9. Mar. 
13. 11. 11.10.19. 18.17. 


£4.1an'|io. Feb. 


C 


Itf.15. 14. 13. 1 VII. 10. 


31. Ian 17. Feb* 


9. 8. 7. tf- 5- 4- 5- 


7. Feb" i4.Fcb. 
2. I.*. I9.18. I7. ltf. ^ 
15. 14. 


14. Feb' |$. Mar* 
ii.Fcb'jio.Mar. Digitized by Google NOVA REFORMAT A Paicha. ix. Mar. 
19 Mar. 
5. Apr. 
ix. Apr. 
19 Apr. Afcciio. 13. Mar, 
30. Mar. 
s. Apr. 
13. Apr. 
to. Apr. 30. Apr. xo. 
7. Maij 17. Pcntc- 
coftes. Dnica 
Corpus 1 poR-Pe 
Chnfti, Itecoile. 14. Maij 
11. Maij 
18. Maij 1. 
8. 

xx. '-4. Mar. 
j I. Mar. 
7. Apr. 
i 4 . Apr. 
11. Apr. !•;. Mar. 

t. Apr 

tf. Apr. 

15. Apr. 

xx. Apr. i£. Mar. 

April. 

April. 

April. 

Apr 16 *7 

10. 
17. 
M , Mar. 
April. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 18 

4- 
11. 
18. Mar. 
April 
April. 
April. 
April. *4t 
3?- 
7^ 
Maij 11. 
18. 

1. 
8. Maij 11. 
Maij x8. 
Maij (4. Maij 1 11 
Iunij '18. Maij 
Maij 
Iunij 
Iunij 
lunij Maij 
Maij 
Maij-' 
Maij Maij 
Maij 
Maij 
Iunij 
Iunij 11. 1. Maij 

9. Maijji?. 

\6. Maij J 16. 

13. Maijjx. 

30. Maij '9, 3. Maij Maij 
Maij 
Maij 
Iunij ji|. 
Iunij 10 Maij 
Maij 
Iunij 
Iunij 
lunij Maij 
Maij 
Iunij 
Iunij 
Iunij 18 

17 
%6 

*s 

*4 13. 10. Maij 19, 
17, Maij'x7 

2.4. Maijh. 
31. Maij 10. Maij ; i4. 
Maij 31. 
Maij! 7. 

Iunij ji 4, 
Iunii In, Maij 
Maij 
Iunij 
Iunij 
Iunij 4. Maij 14. 11. Maij 
18. Maij 
15. Maij 
I. Iunij J. Maij 
11. Maii 
19. Maij 
U. Maij 
1. Iunij Maij 
Maij Maij 
Maij 
Maij 
Iunij 
Iunij 15. 

XI. 

19 

11. Maij 
Maij 
Maij 
Iunij 
Iunij 16. 

-, 13. 

10. Maij Mo. 
17. Maijk. 
13. lunijjij. Maij 
Maij 
Maij 
Iunij 
Iunij Maij 
Iunij 
Iunij 
Iunij 
Iunij 16. 
1. 
9. 
16. 

13. Maij 
Iunij 
Iunij 
Iunrj 
Iunij *7 

3- 

10, 

•7- 
*4 Maij, 
Iunij 
Iunij 
Iunij 
Iupij 18 

*7 

%6 

*4 18 

17 
16 

*S 
*4 x8 
17 
x* 

14 x8 

17 
1* 

*4 17 
%6 

*5 
*4 
13 *7 
16 

15 
14 
*5 Diiica 

prima 
Aduct. x$. Nou. 
19 

*9 jo.Nou. 

3° 
30 
30 1. Dec. 

1 

1 

1 

1 i.Dec, 

2 
x 
x 

X 3. Dec. 

3 

3 

3 
3 17.N0U. 

17 

17 

17 

17 xS.Nou. 

x8 

18 

x8 

x8 C 111) Digitized by VjOOQlC TABELLA TEMPORARIA. 
3 S 


1 & 
5' X 


1 


Co 


n 5' 
a' 


% 
3 
1 


1 


u 
16*0) 


c 


8 


xviii 


16*. la. 


it, Feb 


30. Mar. 
I6O4 


d c 


9 


xxix 


15. Fe. 


3. Mar. 


18. April. 


( 


I605 


b 


10 


x 


6. Fe. 


tj. Feb. 


1 o.April. 
%6oi 


A 


11 


XXI 


it. la. 


8. Feb. 


it. Mar. 
1607 
160$ 


g 


n 


ii 


ci. Fc. 

i7T£ 


t8. Feb. 


15. April. 
f c 
d 


i| 


xiii 


to. Feb. 


t». April. 


16*09 


14 


ixmi 


ty. Fe. 


4. Mar. 


1$. April. 
I 61O 


c 

b 


M 


V 


•>. Fe. 


14. Feb. 


11. April. 
I 6*11 


16 


tvi 


30. !a. 


let. Feb 


j. April. 
l6ll 
J 6*1} 


A g 


17 
~i?~ 


tivil 
viii 


19. Fc. 
-..~Fc. 


7. Mar. 


21. April. 
t 


10. Feb. 


7. April. 


1*1 4 


e 

d 

c b 


«9 


zix 


t^. la. 


u. Feb. 


30. Mar. 


' 


16* 15 


1 


) 


15. Fc 


4. Mar. 


10. April. 
1616 


1 


III 


31 ~ la. 


17. Feb. 


%. April 
I 6*1 7 
16 I 8 


A 

i7 


* 


XXIU 


tt. la. 


8. Feb. 


16. Mar. 
15. April 
4 


iiii 


ti Fc. 


t8. Feb. 


I6ic 


f 


5 


XV 


17. la 


13. Feb. 


31. Mar. 
rtf 10 


c d 


6 


XXVI 


L6. Fc. 


4. Mar. 


20. April. 
I 6xi 


c 


7 


Vll 


7. Fc. 


14. Feb. 


11. April. 


■ 


I 6n 
\6\ 5 


b 


8 


XV111 


23. Ian. 
n. Feb. 


9. Febr. 


17. Mar. 
A 


? 


xxix 


1. Mar. 


16. April 


I6*t 4 


g f 


10 


X 


4.lFebr 


11. Febr 


7. April. 
161 j 


C 


II 


XXI 


t.Fcbr. 


19. Febr. 


to. Mar 
I * X A 


d 


ii 


fl 


8. Febr. 


tj. Febr. 


it. April. 


' 


J617 

16* 18 


c 


'3 


xm 


ji, Ian. 


17. Febr. 
3. Mar. 


4* April. 
b A 


14 


xxiiii 


io»Fcb. 


13. April. 


I 6*19 


S 


M 


T 


ii. Feb. 


18. Feb. 


15. April. 
I630 


f 


16 


XVJ 


17. la. 


i*. Febr. 


31. Mar. 
16*31 


c 


17 


XXVl" 


16*. Feb. 


^ Mar. 


to. April. 
1631 


d c 


18 


vu; 


8. Feb. 

- 


15. Mars. 


1 t. April. 


r 


19 


rix 


13. Ian. 1 


9. Feb. 


17. Mar. 


1634 


A 1 


1 


ia.Feb.Ji. Mar. 19. April. 


Digi 


9 

' 
ized by VjO 


1 

°8 le ' J FESTORVM MOBILITM. itfoj 
1604 
1605 
\6o6 
1607 160% 

lf09 
1610 
1611 
i*u 1613 
1614 
ttfij 

\6\6 
1617 T61S 
1619 
l£?0 
163I 
1631 


8. Maii 
17. Maii 
19. Maii 
4. Maii 
14. Maii I 1*34 15. Maii 
18. Maij 
io. Maii 
it. Maii 
31. Maii 
16. Maii 

8. Maii 
18. Maii 
ii. Maii 
4. Maii 

14. Maii 

9. Maii 
18 Maii 
20. Maii 
f. Maii 18. 

6* 

19. 

M. 

5j_ 

*5- 

/. 

50. 

n. 

10. 

t6. 

18. 

7> 
il. 

*4« Iunii 
Maii 
Maii 
Maii 
Iunii Maii 
Iunii 
Maii 
Maii 
Iunii 


Iunii 
Maii 
Iunii 
Maii 
Iunii 

Iunii 
Iunii 
Iunii 
Iunii 
Iunii Maii 
Maii 
Maii 
Maii 
15. Maii Maii 
Maii 
Iunii 
Maii 
Maii i. Iunii 
14. Maii 
9. Maii 
19. Maii 
18., Mai; Iunii 
Maii 
Iunii 
Maii 
Maii 6. 

18. 

1. 

Ill 
H. 
30. 
18. 
10. 
16. Iunii 
Maii 
Maii 
Maii 
Maii Maii 
Maii Iunii 
Iunii 
Mai) 
Iunii 
Iunii Maij 
Iunii Iunii 
Maii 
Iunii 
Iunii 
Maii Iunii 
Maii 
Iunii 
Iunii 
Maii iy. Iunii 

s. Iunii 

9, Maii 

11. Iunii 

3. Iunii Iunii 
Iunii 
Maii 
Maii 
Iunii Maii 
Iunii il. 
is *7 

*4 

18 16 
*4 

*5 
16 

*4 1* 

*4 
18 *5 
*7 
*4 

2-7 17 
1* *4 

*7 
14 
*4 *7 
*5- 30. No u. 
19. Nou. 
^8. Nou, 
17. Nou 
1. Dec. 1 § 30. Nou. 
18. Nou. 
17. Nou. 

Dec. 

Dec, Dec. 
30. Nou 
19. Nou. 
17. Nou. 
3. Dec. i. Dec 
1. Dec 
19. Nou. 
tg.Nou. 
17. Nou. 5. Dec. 
1. Dec 
30. Nou, 
19.N0UC 
18. Nou. { 3. Dec. 
%• Dec. 
1. Dec. 
30. Nou' 
19. Nou. 17. Nou. 
3. Dec. Digitized by Google 
Equens Tabclla Aurcos nnmeros, EpaAas, PIcnilunia 
Pafchalia,& inde fan&um pafcha,fingulisannis , aperte 
commonftrat.Vtautem melius memorise mandari pof- 
fit:eamdidionibusartificiahbus lo. GoffclmusBiblio- 
philax Regius coropofuit: ciquctrcs Charade rum Co- 
lumnas dedit:Quanim Prima qax eft verfus finiftram, 
Jatinis dementis formata Aureos numcros monftrat; Altera autem 
huicproxima,quibufdamdi&ionibusnnmeros fignificantibus, &nu- 
meris di&ioncs iritcrpretantibus conflata , Epadas propalar. Poftrcroa 
ver6 dcxtrx manui propioqua pominibus in 1, vel in t, definentibus ) & 
numeris ea nomina explicantibus , coadunata eft: Quodlibet autcm 
nouilanium huius tabulae eundem numerum,qucra apud latinos (igni- 
ficatinifi quod ( i.) in vl:imacuiurquenominisfyllabainuentum,addic 
viginti numcro ab eodem nomine fignificato. Dcnique fciendum eft: 
Qopd,l,exiftensinfinedidionis,numcrumiperciuslitcrasnotatum,a(l 
menfem Aprilem pertinere notat : Pari rationc, r, in vltimafyllaba cu- 
iufuis didionis repertum , dies illius fpedarc ad Maitium menfem, 
oftendit.Hiaucem dies,Plenilunia Pafchalia monftranr, Poftquacpro- 
atime fequitur Pafchalis Dies dominicus. Etquandohasc tabula eft fi- 
nita,fempcrireranda eft. Cuius dodrinar cxemplomhocpropono: Sci- 
re CupiojAureum numcrum, Epadas, Pie nilunium Pafchalc, & Pafcha 
prasfentis anni. 1598. quern video, in fi niftra margin cfequcntis tabulae 
fcriptum , iregione cuius pcrfpicio ternarium, in columna aureorum 
numerorum:quaprbpter dico ternarium, efle aureum numcrum, huius 
anni t Sic& didioncro, terni, in columna Epadarum , notantem viginti 
tres Epadas.Et eodem ordine reperio,v»if, in Columna Pleniluniorum 
Pafchalium:qua: didio monftrat Plenilunium pafchalc , fieri vicefima 
primo Marti jdte.Dicbitaque quod hoc anno. 1598 habebimus aureum 
nuraerumiij. Epadas viginti tres:& plenilunium Pafchalc 11. die Mar- 
tij & facrofandum Pafcha,eiufdcm menu's 18. die: qui eft dies domini- 
cus proxime fequens prasfyum Plenilunium-. Ita agendum eft, derclu 
quis annis fequentibus.vfque adfinem futurifeculu Digitized by VjOOQlC r Taletld Curios numeros, Ept&dt] PafchdlU vlcmlunu 0* Vdfcbd 
pcrfrngulosAnnoseommonftrAns: compojiu 4 lo.GofJilino 
H*go B&liopbiUBe. Anno 


!-<*»«<» 
?afiha\m Pit- 
Dfii. 
159* 


j»i»>na» 9 . 
*• 


Zftff*. 


nilama. 


Vnahoccft. 1. 


DodclKoccft 


XI. 


April* 


I $97 


ii. 


Dodehoceft ii. 


Vnalhoceft 


1. 


April- 


1598 


iii. 


Ternihoceft 13. 


Vnithoceft 


XI. 


Mar. 


l$99- 


iiii. 


Quartehoceft 4. 


Nonel hoc eft 


9- 


April. 


2 co 


v. 


Quindc 15. 


Nonit hoc 


19' 


Mar. 


vi. 


Sexti. , 1$. 


Sep del hoc eft 


*7* 


April. 


8 2. 


vii. 


Septe v 7. 


Sextclhoccft 


6. 


April. 


5- s 
tr*. «s 


viii. 


Ocdc 18. 


Sextit. 


16. 


April. 

ix. 


Nont %$. 


Quadel. 


14. 


April. 


2 «< 


X. 


Dccc xo. 


Tcrnel. 


}> 


April. 


a Jo* 


xi. 


Vni ii. 


Tertiit 


23. 


Mar. 


0- c 

0. 


xii. • 


Sine x. 


Vndci 


II. 


April. 
xiii. 


Trede 13. 


Vndeit. 


3 1 - 


Mar. 


§T 


xiiii. 


Quarti 14. 


OcdeU 


18. 


April. 
XV. 


Quinte /. 


O&el. 


8. 


April. 


xvi. 


Scx4c 16. 


Oftit. 


18. 


Mar. % 


• 


xvii. 


Sepii 17, 


Sexdel. 


16. 


April. 
xviii 


Ode 8. 


Quintet. 


5- 


April. 
xix. 


Node. 19. 


Quintit 


M- 


Mar POCVMENTVM. 

VreosNumeros,qui in hoc Kalendario fcriptifunt Io. 
GofTeiinusBibliophilax Regius reformauit: Quorum 
quilibet per annum fuum totum,Noui!unia multove- 
rius,quam cun&a: Epa&as manifeftat : Nam Nouilu- 
nium,co die fieri cuiafcriptus,Anni eft'currens Aureus 
numerus.icrnper vfquein finem futurifcculi oftendit: 

Sic & Plenilunium Decimus quintus dies fcqucnsmdhftrat:Pariter 

primam Lone, Quadram o&auus Diesfequens Nouilunium,propalat. 

Eodem modo alteram Luna: Quadram , viccfimusfcciindos dies poft 

Nouiluniom oftendit. 
Digitized by VjOOQlC Aurc* 
Hume- 
rus. 


Cyclut 
Epa&a- 
rum. 


* ■ 


Liters 
Do mi 

nica. 


Ianuarius. *" 
* 


Kaled. 


A 


1 


Circuncifio Domini, duplex. [ x 


xvij **** 


mj 


b 


X 


Oda.S.Stepha. duplex. cum come. * 
Oda. S. loan. & SS. Innoc* 
xxviij 


»J 


c 


3 


O&a. S loannis. dupl. cum commc, 1 
Odta.SS.Innoc. 1 


T j xxvi) 


Pnd. 


d 


4 


O&a. SS. Inoocentium. duplex. 


xxv] ■*• 


Nbn. 


e 


5 


Vigilia. 

Epiphania Domini. i 


xiiij 15. **▼ 


viij 


f 


* 


iij »iiij 


vij 


g 


7 


De o&aua Epipha4ia% 


,j jxxii 


V J 


A 


8 


De o&aua. 


xxij 


V 


b 


* 


Dcodaua. 


six «j 


iiij 


c 


10 


Deoftaua. J 


xx 


"j 


d 


u 


De o&aua. & com. S.Hyginij Papa? * 
& marty. 


▼iij 


x« 


Prid. 


e 


11 


De octaua. 


**J 


xviij 


Idib. 


f 


13 


OdauaEpiphania?. duplex. 
xvij 


xix 


S 


14 


HylarijEpifc.&confefn femid.curn . 

commc S.FelicisPreib.&mart. \ 


▼ 


XV) 


xviij 


A 


x 5 


Pauli primi eremita?. femidap. cum, 
commc S.Mauri Abbacis. 
XV 


vij 


b 


16 


MarcelliPapa?, & mart, fcmiduplex.- 


xiij 


Xiiij 


xvj 


c 


17 


AntonijAbbatis. duplex, i 


*j 


xiij 


XV 


d 


I* 


Cathedra S. Petri Roma:, duplex. & 
•~ ^orame.S. Prifca? virg.&mart. j 
xij 


xiiij 


e 


19 


Mari j , Martha; , Audifacis , 3c Aba* i 
cum marc. 


X 


X) 


xiij 


f 


10 


Fabiam& Sebaftiani mart, duplex. 
Agnetisvirg.&mart. fcmidnplex. 


xviij 


X 


x, j 


S 


XI 


vij 


ix 


x i 


A 


XI 


Vinccntij & Anaftafij.mart. femid. 
viij 


X 


b 


*3 


Emerentianac virginis & raartyris. 


XT 


vij 


ix 


c 


14 


Timothei Epifc. & marc, femidupj. 
ConuerfioS. t J auliApott. duplex. ■ 
▼1 


viij 


d 


*5 


iiij 


V 


vij 


c 


16 


Policarpi Epifcopi 3c mart, femid. 
loannis Chryfoft.Epifc.& ConfclT. 
iiij 


V J 


f 


*7 


xi J 


"J* . 


V 


* 


zS 


^g -:~ c-,7tiilo. duplex. 


3 


!' 


*?) 


'** 
IX 


1 


h 

Prid. 


b 

c 


3° 


j Digitized by VjOOQlC Aure v 
nuipe- 


Cyclm 
.Epa- 
Liteia; 
Dorai 


Februanus. 


TUS. 


£laru. 
meal. 
acvij 


xxix 
xxviij 


Kaied. 
iiij 


d 

e 


1 


Ignatij Epifcopi & mart, femidup. 
Purificatio B.Maria?, duplet* 
xxvij 


»j 


f 


1 


Blafij Epifcopi & mam 


liiij 


x< xxvi 


Prid. 


g 


4 
"J 


xxv. 24 


Non. 


A 


S 


Agatha: virgioxs & mart, femidup. r 
xxiij 


viij 


b 


6 


D orothese virgini$ & martyris. 
Romualdi Abbatis. femiduplcx. 


*i 


xxij 


vij 


c 


7 


xix 


"J 


V 


d 


8 


XX 


v 


e 


9 


Apollonian virg. Scmartyris. \ 


viij 


XIX 


'"J . 


f 


JO 


s ■ 
1 
xviij 


») 


g 


if 
**) 


xvij 


Prid 


A 


12, 


xvi 


Idib x 


b 


15 


J 


V 


XV 


XVJ 


c 


H 


Valcntiniprefbytcri & mart. 


xiij 


xiiij 


XV 


d 


i) 


Fauftini & Iouiue marc 


n 


xiij 


xiiij 


e 


16 


xij 


xiij 


f 


17 


' 
V 


xl j 


g 


18 


Symcpnis Epifcopi & martyrif. 
X 


*J 


A 


19 
xviij 


ix 


X 


b 


10 
vij 


viij 


i* 


c 


11 


vij 


viij 


d 


12 


Cathcd.S. Petri Antiochi*. duplex 


XV 


vj 


vij 


e 


*3 


Vigilia. 


iii) 


V 


vj 


f 


14 


MatthauApoftoli. duplex. 
iiij 


v 


H 


*s 
xij 


iij 


! l !i 


A 


1* 


l ) 


»j 


b 


*7 
J 


) 


Prid. 


c 


IS 


■ ■ ' In anno BifTcxtili Februarius eft dierura 1 9. & fefturtf S. Matthias 
ctlebratuc 15. Februarij& bisdicitur,(extoKal.cndas,idcit,die .14. 
Scdie t^. &literaDominicalis,qux a/Tumpta fuicinmcnfc Iarttto* 
xio mutaturinprxcedentem. Vt in Ian uaiio libera Dominicalis fuir 
A. mutctut in pracccdentcm , quae eft G. fcc. Digitized by VjOOQlC A Lire 9 
Hume- 
rus 

ix. xvii 

vi 

xiiii m zi Till* 

xvi 

xiii 

a xvu 

vii 

XT 

iiii 
xii 
i. cycius 

Hpada 
XXIX 

xxviii 
Xxvii 
xxvi 

xxiiii Kalcnd 
vi • 

iiii 
iii 
Prid. 

Non. xxiu 
xxii 
xxi 
xx 

xix 

xviii 
xvii 
xvi 

XV 

xiiii 
xiti 
xii 
xi 

X x 

ix 

viii 

vii 

vi 

v 

iiii 

iii 

ii vm 

vii 

vi 

v 

iiii 

iii 

Pad. 
Idib. 
xvii 

S* 

xiiii 
xiii 
xii 
xi 

x 

IX 

viii 

vii 

vi 

v _ 
iiii 
iii 

Prid. , Marnu s« i- 8 

9 
lo 
II 

Ji 

u 
i* 

*7 
lS S. Thomat.de Ac, mro rnv-jV;!'. 
<iapt. 5c 'fomm'.n Pap eta* & 
Felicitatis martyr. 

C^uadraginta martyr, fc m i«s, Grerrori j Papa?, & Conf 5c ]'cdc;i:r 
docvocis. dnpl. J9 jlofeph ConfcflUop; xo 

xi 

XI 

X4 
*S 

X6 

*7 
18 

19 

*° 

J 1 -BenediftiAbbatifditp' Armunciatio B. Man# fjupl, ' Digitized by VjOOQIC A\uc 9 S (Jyclus name 
rus. XVlj 

V 

xiiij 

iij 

XII 

^ viij 

xvj 

v 

xiij x 
xvij 

vij 

XV 


IX 

xvij XXIX 

xxviij 
xxvij 

J-xxvj 
xxv. 14 
xxiij 
xxij 

"J 

XX 

xix 
xviij 
xvij 
xvj 

XV Xlllj 

xiij 
xi j 

X 

ix 

viij 

vi) 

V 

▼ 
iiij 

"J xxix Kaled, 
ii'i) 

»J 

Prm. 

Non, 
viij 
vij 

v ; 

v 
iiij 

"J 

i'nrt, 

I dib. 
xviij xvij 
xvj 

XV 

xiiij 
xiij 

x iJ 

x 

ix 

viij 

vij 

v i 

V 

??i Utttx 
Domi 7 

? 

f 

Id 

XI 

}*> 
14 IB A prilisr ' Francifci de JJaula, coafcfll dupl. Leonis Papa: & confetti dw pi. Tiburtij, Valerianic Maxim, 
mate *5 
xrf 

17 
18 

I* 
to 
II 
11 A i, 

b M 

c 15 

d i$ 

c 17 

f 18 

g ** 

A JO Aniccti Pap at, & matt. Sothcris & Caij Pontificum & mar- 

tyrum .fern id. 
Gcorgij martyris 

MarciEuangeliftx.dupL 
Clcti, &Marccllim Pont. & marty* 
ram. ianuiupl. 

Vitalis martyris, 
Petri martyris. aupL Digitized by Google Aure* 
name 
rus. xiiij 


xtx *I1J/ 
xvj 

▼ 

iiij 

xvii/ 

XV 

iiij 
J Cyclus 

Epa&a 

rum. xxvnj 

xxvij 
xxvj IX xxiiij 

xxiij 

xxij 

"j 

XX 

XIX 

xviij 
xvij 

XV) 

xv 

xiiij 
x.ij 

xi J 

x ; 

X 
IX 

viij 

v 
iiij 

o 
I 

xxix 
jxxviij Kalcd. mi 
ui 

Prid. 

Non. 
viii 
vii 

vi 
v 

iiii 
iii 

Prid. 

Ibid, 
xvii 
xvi 
xv 
xiiii 
xiii 
xii 
xi 
x 
ix 
viii 
vii 
vi 
v 

iiii 
iii 
Prid. Literac 
r>ni- 

cal> e 
f 

g 

b 

C 4 
5 

7 
8 

9 

JO 

11 
ii 

n 

14 

»5 
15 

17 
18 

19 

2.0 
ii 
ii 
*3 
14 

*5 
1* 

17 
28 

*9 
}b Mams Philippi & lacobi Ap oftororum. 

dapfcx. 
Athanafi; Fpifcopi & confef. dupl. 
InuentioS. Cruris. dupl. & com. 

SS. Alcxaoyri,Eucritij& Thcodali, 

mart, acluucnalis cpifcopi & con- 

fcfTori*. 
Monicas vidua?* 

Ioaonis anccportam Latinam. dupS. 
StaniflaiEpifcopi & mart, dupl. 
ApparitioS.Michaclis. dupl. 
Grcgorij Theoiogi Epifcopi & cofl- 

fcfloris. dufi. 
Gordiani & Epimachi mart. 

Nerei,Achilci ) & Pacratij martyrurn, 
Bonifaoj martyris. Potentianajvirginis. Vrbani papa; & martyris, 
Eleutheri papa & martyris*. 
Ioaonis Papae & martyris. 

Felicis papae 5c martyrise 
Pctf oniibe virginis. 4 

IVNIVS Digitized by Google 
xix 
viij 

xvj 
v 

Xli) xviij 
vij 

xv 

iiij 

J 
uc ivij (J yd us 

Epa&a- 
rum. XXV1J 

xiiij 2,5. xxvi 15. *4* 

xxiij 

xxij 

«i 

XX 

xiz 
xviij 
xvij 
xvj 

XV 

xiiij 

xiij 

xij 

*J 
x 

ix 

viij 

vij 

▼1 
v 

iiij 

"J 
*J 
J 

* 
xxix 

xxviij 
xxvij Kalend. 
iiij 

Prid. 

Non. 
viij 
vij 

v i 

v 

"{'rid ' 

Idibus. 
xviij *Ji 
xvij 
xvj 

XV 

xiiij 
xiij 

xi J 

*J 

x 

ix 
viij 

yi J Literar} 

Diii 

cal. Hi) "J Vtid I 

% 

3 

4 
5 
* 

7 
5 

*| 
10 
11 1 unius. Marcclli,Petri , fie Erafxni martyr am Primi 8c Fcliciani aaitjrrum. Barnabas Apoftoli.dapl. 
Bafiiidis Cyrini,Naboris, 8c Nazarij 
I martyrum. 
_ }\ Aotonij de Padua, confciT. dupl. M 
16 

*7 

19 

to 
11 
21 

X 4J 
16 

*7 
x8 

*9 

3° Bafilij Magni epifc. fie coo£ iupL 
Viri,Modefti,fie Crcfccnri* mart. Marci fie Marcelliani marc* 
Gcruafij & Protafij marc. 
SilueriiPap* fie martyri$, 

Pauli Epifcopi 8c confciT. 
Yigilia, 

Marmitas S. loan. Baptiil^.dap!. 
Deo&aua Nati.S. loan. Bap tifbe. 
Ioannis,fie Pauli mart. femidupL 

cum com.e&a. Natiui. S. Ioann, 
De o&auaNatiuitatisS.Ioatmis, 
Lconis Pap* , 8c confciT. fern id* 

& comm.©&aua.ficVigilix f 
Petri & Pauli Apoft.dtfj>. 
Comincm.S, Pauli Apoft.JupL 

& eomra , ©&a. 5. loan. ' Digitized by VjOOQlC A arc 5 * 


Cyclus 
nurac- 


Epa&a- 
rus< 


rum. 


Kalend. 


xiiii 


xxvi 
xxv 


vi 


iii 


ij.xxiiii 


r 
xxiii 


iiii 


xi 


xxu 


iii 
xxi 


Prid 


XIX 


XX 


N : on. 


▼iii 


xix 


viii 


xvi 


xviii 


vii 
xvii 


vi 


V 


xvi ^ 

XV 


V 


xiii 


iiii 
xiiii 


iii ^ 


ii 


xiii . 


Prid. 


X 


xii 


ldib.\ 
xi 


xvii 


xviii 


X 


xvi 
ix 


XV 


vii 


viii 


xiiii 


x? 


vii 


xiii 
vi 


xii 


iiii 


V 


Xi 


*ii 


iiii 


x 


i 


iii 


ix 
ii 


Viii 


ix 


i 


Vii 


xvii 


* 


v j 
xxi± 


V 


vi 


xxviii 


iiii 
xxvii 


iii 


xiiii 


xxvi 


Phd. u Liter* 
Do roi 
cal. Iulius. t 10 
IT 

H 

1) 
,14 

*5 
16 

*7 
IS 

t$ 

lO 
II 

ii 
*3 
*4 
*5 

i* 

*7 
18 

i» 
Jo 
If Oft. S* loan. Baptifta?. dupl. 9c.com. 

Odau. Apoitolorum< 
VifitatioB. Marias dupi. cum cpra. 

Odau. Apoftoloruiri. 

3 Dcodaua Apoftolornm. 

4 De odtaua. 
Deo&aua. 
O&aua. Apoft. Petri fcPauli. dupl, 

Scptcm fratrum mate & ss. Ruffian 

acSecundxmart. femid. 
Pij Papa; & marc. 
Naboris& Fclicis mart. & com. Io- 

aniiisgualberti Abba. 
Anaclcti Papa? & mart. feroidupL 
Bonaucmuras Epifc & coafefff fern, Alexij confeff. 

Symphorofx cuth feptem filiis mart* 

Margarita; virginis & rhartyris* 
Praxedis virginis. 
M arise Magdalena? dupl. 
ApoUfnaris Epifc. & mart, femidup!. 
Vig. & com s. Chii(hnx yir, & man 
Xucobi Apoft, dupl, & com, s< Chri- 
. itophorimart.inl^ud.tantum. 
Aonae,matris B. Marie Virg, dupl* 
Pantaleoriis mart. 

NazariCelfi,&Vi&oris papa; mart, 
& Ihnoccntijpapx&conf. fcmidl 
Marthas. V.fe.mi. & co.ss.Fclicispp. 
Simplicii,taUftini,& Bcatricis mar, 
Abdon^fc Senncfij mart. Digitized by Google Aure* 
Hume- 
rus, xix Tllj 
XTJ 
V 

xiij ij ivy V1J 

iiij 

J 

ix 

xvij 

V 
'Xiiij Cyclus ^.xxiiijKalcd, XXII] 
Xiij 

"J 

XX 

xix 

xviij 
xvij 

XV) 
XV 

xiiij 
xiij 

X 

ix 

viij 
vij 

vj 

v 

iiij 

iij Liters 
Dm- 
nical xxix 

xxviij 

xxvij 

xxvj 

t}.«v t iu mi 

Hi 

Pri<t 
Non. 
Via 

vi 

* ' 
iiii 
iii 

Prid. 
Idib. 

xix 

xviii 
xvii 

xvi 

XV 

xiiii 

Till 

xii 
xi 

x 

ix 

viii 

vii 

vi 

v 

iiii g A j Prid- ) 1 
J 

4 
5 
* 

7 
8 

IP 
ii 

ix 
13 

»4 

16 

17 
18 

19 
10 
ii 

XX 

»3 
*4 
*5 

2* 

28 

2? 
3° 

I 1 Auguftus. Petri ad Vincula dupl. & common, 

ss. Machabgorum marc. 
Stcphani Papa; & martyris 
Inucntio S. Steph. p(oio,femid. 
Dominici coufefToris. d up!. 
Dedic. S Mar.ad N» t ucsdupl; 
rransh^pjmini.Jop.&conimcir; 

ss. 5ixti,Fcliciff. £ Agapiti mart. 
Dopati Epifcopi & martyris. 
Cyriaci. Largi, & Smarg. mar. fcmid. 
Vgilia. & com.s. Romammatt* 
Laurcnti j mart, d u p I, 
Dc o^a.s.Laurcntijjcum eommem. 

ss. Tiburtij & ^afanna? mart. 
De o&. & comm. s.Clarae virgini*. 
Dc oct. & co him. ss. Hyp poly ti & 

Caflianimart, (bijconfelL 

Dc o&.cum co ; Vigili*, # s. Eufc- 
Aflumptio B.Maria: .Virginis. dupl, ' 
Dc o&a Affarop.B.Marii.cum com. 

Ods.Laur. (Od. A/lump.-- 

Od.s.Laur.dupl. & lb. OeiAffum. 
Dc o&aua. & comm. s. Agapiti mart. 
Dc octaua; 

Beraardi Abb.dup.cuco. od.Aflum. 
Dcodaua. 
Oda.AHamp.B. Maria:, dupl. cu co. 

ss. Timot.Hypp.& Symph. marr f 

Vigilia. (!e>racurdic2j. 

Bnrcholo.Apoit.dnp'L Rom.x ex- 
Ludouici Regis Francie, confcflb. 
Zcpherini Papa;. & martyris. 

(& coram. Hcrmetis mart. 
Aug.epifc.conf.&.Eccl. Docl.dbpl. 
Decoh.S. loan Bjapt. dupl. & com. 
Fclicis ic Adau&i ia.(s.Sabin*nn 

d if Digitized by VjOOQlC Aure* 
mune- 


Cyclus 
Epafta- 
Lucrae 
Domi- 
nical, j 


September. 


rus. 


rum. 
1 


- 


xxiiij 


Kaled. 


f I 


iEgidii Abbatis, & comme San&oru 
xxiij 


martyrum duodccim fratrum. 


*f 


"»i 


iiij 


8 * 
xix 


xxj 


iij 


i-i 


• 
XX 


Prid. 
viij 


xix 


Non. 


e , j 


* 


xvj 


xviij 


viij 


d 6 
v 


xvij 


y \i 


% 7 


XV) 


V 


f 8 


Natiuir B. Manx dup.& commcfij, 
$. Adrianiraart. , u Laud.b, cantum. 


xiij 


XV 


V 


S 9 


Deoft.s. Mar.& c 6. s. Gorgoniim. 
xiiij 


iiij 


A io 


Nicolai Tolcntinatis confcfl'. d U n 
DcOclaa.^ coramem. SS.Proti, & 


ij 


xiij 


*i 


b ji 
•i 


Hyacinth! mart. 


X 


xij 


Prid. 


c 11 


De o&aua. 
xj 


Ibid. 


d i, 


De odtaua. 


XViij 


X 


xviij 


e 14 


Exalt.s. Crucis, dlupl.cum comment 
O&a* Nat iuitat.s. Marifc 
it 


xvii , 


f 15 


Ofta.Natiuit. B.Mari*, 3upl. euro. 

conun. s. Nicomedismart./ 


tij 


viij 


xvi 


g i< 


Cornelii & Cypriani Pont.3: mar. 

.em. cum comm. ss.Eufcmi*,Luci*, 


XV 


vij 


XV 


A 17 


& Germiniani manyrom. 
V J 


xiiii 


b 18 
iiij 


V ' 


xiii 


C IJ> 


la nuarii Epifcopi & focior. matt. 


**i 


iiif 


xii v 


d 10 


Vigil. & coA Euftachii &focio, m. 


j 


"J 


xi 


e xi 


MatthciApoltoli.dnpl. 
M* nritii & fociorum mart. 
J i 


X 


f *t 


ix 
Lini pap&mar.i cmi a.cum com, 


it 


* 
g *J 


s. Thedae virg.& marc: 


xvij 
viii 


A *4 


xxix 


vii 


b 15 
V 


xxviij 


vi 


C 16 


Cypriani & Iuftinx martyrum. 
xxvij 


V 


d xj 


Cofin*,&Damiani mart, (cmidup. 


xiiij 


iy XXVI 


iiii 


e 18 
xxv. » 4 . 


iii 


f *5> 


Dedic.S. MichaHi? Arrhangeli ^ U P'« 


«j 


xxiij 


1 Pad. 


g jo 

1 i 


Hiero presb.cof.& Ecde.docT:. 4«p^ Digitized by Vj( TT"r 


"Cycius 
"in .via: 


n i7 m e 


Epafta 
j D,ni 


ms. 


mm. 
cales. 


*j 


xxij 


Kalend. 


A i 
xxj , 


vj 


b i 


xix 


XX 


V 


« J 


vii; 


xix 


il \i 


d 4 
xviij 
xvi/ 
xvi 


"'prid. 
Ibid. 


5 5 

f 6 
g 7 


Xiij 


XV 


viij 


xiiij 


▼»J 


*j 


xiij 


▼J 


C JO 
xi J 


v 


d n 


X 


x j 


iiij 


e ix 


xvij 


X ' 

ix 


Trid. 


g 14 


vij 


vii; 


• Idib. 


K " 
vij 


xvii 


b i* 


XV 


vj 


xvj 


c 17 
V 


XV 


d 18 


iiij 


iiij 


xiiij 


C 19 


xi ) 


"i 


xiij 


f *o 


J 


») 


xi i 


g ii 


ix 


i 


Xj 


An 


X 


b 13 


xvij 


xxix 


ix 


c 14 
xxviij 


viij 


<fc 25 


▼i 


xxvij 


vij 


e 16 


xiiij 


xxvi 


V J 


f *7 
i5-xxf 


V- 


g ** 


«j 


xxiiii 


iiij 


A t j 


xi * 


xxiij 
xxii 


PridJ 


bt 30 October. Rcmigii Epifcopi & confeflor is. 

Francifcicpnfcfforis, <Jupl. 
Sanftoru Placidi,& focioru martyrik 

Marripap* & cof. cum c °«ss. Scrgii 
Bacchi,Maircclli,& Apnleiimar. 

^DionyfiRuftici,&Elcuth.m. fem - Caiixti pap*,* mart. femi<J - Lucas Euangelifta:, dupL HilarionisAbbat. & com $s, Vrfute 
& fociarum vir ginum, & mart. Chryfanti & Daria? mart. 

Euariftipapac,& mace. 

Vigilia* <. t 
Simonis & I udae Apo ftoiorum, 

duplex. Vigilitt 4 xij Digitized by VjOOQlC Aure y 

nume 

rus. 

xix 
viij x ■ 

xriij 
vij 

XV 111J 
j 

ix 
xvi/ x iij 
iij Cyclus | 
Epa&a* 
rum. 

xx 

XIX 

Xviij 

xvij 
xvj 

XV 

xiiij 

xiij 

xi J X 

ix 

viij 

vij 

V 
v 

iiij 

»i * 

xxiz 

xxviij 
xxvij 

i/. * XV J 
ij.xxiiij 
xxiij 

xx, j 

xxi I Lie era: 
Domi 
nica, Kalcnd. 
iiij 

Prid. 

Non. 

viij 
vij 

V 

v 

iiij 

iij 

Prid. 

xviij 
xvij 

xv i 

xv ? -. 

xiiiji 

xiij 

xij 

X J XT.; :■: 

viij 
yi j< 

V ..' 

iiij 
iij- 

Prid. A 

b 

i 
c 

'd 

e 
f 

f , 1 d 

e 

f 
fa 

A 
b 

c 
d 
6 

7 

TO 

II 
II 

n 

M 
"5 

«7 

18 

I? 
10 

n 

11 

*3 Fcftum omnium fan^ornm.dupK 
Commcm.orDnJu DcfunaoriTdqpI. 

5c dc oft'omniam Sanctorum. 
De Qaaaa. 
Dc O&a. com . commc, $s, Vitalis 8t 

Agricolajmarr. 
Dc Odtaua. 
DcO&aua. 
DcOdaua. 

O&.omniu $an£tqru, dap. & comm t 
ss.Quatuor Coronatqrummart. 
Dcdicat.BafilicaeSaIuatoris.dupi. 

curacom s. Thcodorimarr. 
Triphonis , Refpici j, & Nymph* m, 

Martini Epifcopi&confcffor. dupl. 

& com me s. Mennae marc. 
Martini Papa: & mart. *4 

*7 
28 

Z9 
3° G^gwjThaumat.Epifc.&conf. , 
DediC.BafiUcarP.cn & Pauii. dnp£ 
Pontiani pap* & mart. Praefirntatio B. Maria:, dupl. 
Caeciliae Virginis Sc martfemid. 
Clcmcntis papa: & mart. fe mid upl 

cum to mm. s. Felicitatismart. 
Ghryfogoni maityrisv 
Cachannae virginis& mart. dupl. 
Petri Alcxandrini,Epifc. & martyr. 

Vigili.& co, $. Satur. epifc.& mart, 

Andrea: Apollo, dupl. Digitized by VjOOQIC 
December. Bibianse virginis fc marc, commem* 

Barbaras virginis & mart, commem* 
Sabbaths Abbatis. commem. , 
Nicolai Epifcopi & coafc. 
Ambrofij Epifcopi & confcflT. 9c Ecclcfig 

Do&or.dupl. 
Concepcio B. MariaedupL 

Melchiadis Pap*, & mart, cqrai 
DamafiPap*,& conf. femidupL 

Lacae virginis & mart, dupl Vigflia* 
Thorns Apoitol. dapl Vigftv "" 
Nati. Domini noftri.Iefa Chriftidupl. 
Stcphjni pro tomarrvi*. dupl. 

& co m m &au* Natiuit. 
loannis ApoUoli & Euangclxluj)!. 

& commcmiOclra. 
ss.lmiocentium Martyrum.dupl. 

& commem, OcT:*. 
Thomae Cantqar. Eoifco; & mart* 

femid. & commem. Oc"fcu 
De Dominica infra O&a Natiu.vel dc 

o&a cu m co m.aliarum o&a, 
Silaeft. Bap* & conf. dupl. & coraraoA. H*cBpafta. i<?, nigra nunquam eft iavfu>nifi quado eodem amino con - curnt cam aareo natnero 1 ix, d iiij Digitized by VjOOQlC 
R V B R I C jE 

GENE RALES 

Mis sal is. 

Ifla quotidie di- duplex. Pra:tcrca in Do- 

cimr fecundu or- minicis , & dicbus infra o- 

dinem Officjj de &auas. 

!W^ fcfto. duplici.vel InSemiduplicibus.tamfc- 

Semiduplici vel Simphci.-de ftis quam Dominicis,& infra 

Dpminica.vclFcria :dc Vigi- o&auas dicuntur plures ora- 

lia.de o&aua :8c extra ordi- tiones, vt infra dicetur in Ru- 

iiemofficij,Votiua,velprode- bricainoratione : Infra o&a- 

' fun&is. uam dicitur Mifla ficutin die 

DcDtiplici. feftivnifi proprium Miffam 

habuent:In Dominicisvero, 

TlTIfla dicitur de Duplici ficutinpropriis locis affigna- 

4 VX illis diebus , quibus in tur, 

kaledamo ponitur ha:c nota, DeSimplici, dicitur Mifla 
Duplex, in.Fcftis mobili ficutdcSenuduplicivtfuislo- 
bus , quandocunque Ofh- cis ponitur. 
ciumfic duplex. ' 

In dupticibus dicitur vna Dc Fcria,&:Vigilia. 

tantum Orarip , nifi aliqua •» , IflTa de feria dicitur, 
Commcmorario fieri debeat j$/l qU ando non occurric 
Alia omnia dicuntur , vt in feftum.velodaua.veiSabba-. 
proprns Miffis affignatura thum,inquo fitOflkiumbea-' 
eft, Qoandodici debet A Glo- t* Maris. 
riaincxeel/is ,& "Credo , in-' In fern's tamen Quadraee- 
Jenus dicitur in propriis Ru. fin,*, Quatuor Tcroporum, 
ncis ; .,,..' Rogationum , & Vigiliarum, 

i)e SernidMplid, £c etiamfi Duplex, vel Semidu- 

„- } 2 ir F-° plexfeftum, velo&auaoccur- 

T\ ,4 -"teae SemWaplic^di- rat. in Ecclefiis Collegiatis 
j.. •/ 1 citur.quandoin Kalen* dicuntur dux Miflar , yna de 
dano ponitur h«c vox, Seuu- fefto , altera de feria; 

. Digitized by Vj( f Rubrics gen 
In Vigiliis autem^quse ve- 
tiiunt infra o&auam , Miffa 
dicitur de Vigilia cum commc 
morationeo&aua?. Sifcftiiha- 
bcns vigiliam celebrctur, fe- 
ria fecunda, Mifla Vigiliae di- 
citur in Sabbatho,ficut ctiam 
fit officium. 

Miffa Vigiliae in aducntu oc- 
currentis, dicitur cum com- 
memoratione dc Aduentu , li* 
cetdeea non fitfadtum offi- 
cium , excepta Vigilia Natiui- 
tatis , & Epiphaniae Vigilia. 

Si in Quadragefima , & 
Quatuor Temporibus oc 
currat Vigilia , dicatur Miffa 
de feria cum commeraora- 
tione Vigiliae. Toto Tempo- 
re Pafchali non diciturMilfa de 
Vigilia, nifi in Vigilia Afcen- 
fionis , qua? tamcn non ieiu- 
natur , ficut nee Vigilia Epi- 
phaniae. 

! 

DeMiffls Votiuis Sancla: 
Maritf, & alus. 

IN Sabbathis non impedi- 
tis fcfto Duplici , & Scmi- 
duplici , dicitur Mifla de 
fan&a Maria fecundum va- 
rietatem temporum , vt in 
fine Miffalis ponitur. Si Sab- 
bathum fueritimpeditum fe- 
fto Duplici , Semiduplici, 
9<aa«a , yigilia , feria qua- cralesMiiTalis. 

tuor Temporum , & quadra- 
gefimse , Miffa principalis di- 
citur fecundum ofticium 
diei. , 

In Aduentu autem , licet 
officium non fiat de fanfta , 
Maria in Sabbatho , dicitur ; 
tamen Mifla principalis de 
ea ^ cum commemoratione 4c 
Aduentu , nifi fuerint Qua- 
tuor Tempora,vt fupri. Aliis 
diebus infra Hebdomadam, 
quando officinm fit de fe- 
ria ( exceptis feriis Aduen- 
tus , Quadragefima? , Qua- 
tuor Temporum , Rogacio- 
nam , & Vigiliarum ) 4>ci po- 
teft aliqua Miffa votiua etiam 
in principali Miffa', qua? dici- 
tur ConuentualiS , fecundum 
ordinern diecum in fine Mif- 
falis affignatum. Quae tamen 
Miflfe , & alias quaecunquc 
votiuae , in Miffis priuatis 
dici poffunt pro arbitrio Sa- 
ccrdotum , quocunque die 
officium non eft duplex. Id 
verb paffim non fiat, nifi ra- 
tionabili de caufa : vt quo- 
ad fieri poteft , Miffa cum of- 
ficio conueniat. 

DcMitlis Dcfuncfcorum, 

PRrima die cuiufque m£fis 
( extra tempus I^afchale 
lion impedito officio Dupli* Digitized by VjOOQlC Rubricargenerales 
ci&Semiduplici, dicitur Mif- fimiliter , nifi filerit Duplex 
fa principalis generaliter pro quocunque die did poifunt 
defpn&is Sacerdotibus,Bene- priqat? MiflW pro Dcfun&is, 
fa£fcoribus,&aliis. praeterquam in Dominicis. Jn 

. In Ecclefiis autem Collegia- die Commemoration** omnium 
tis dicantur duae Miffas , vna DtfunflorHm , &in die Depofi* 
pro Dcfundtis, altera de Fefto tionU > & in %/inninerfario < De- 
Simplici ,fi occurratrvel de fetnfti , dicitur vna tanturo O*' 
Fcria, fipropriamhabeat MiC ratio in aliis Miflis plures^vt 
fam , vel rcfumenda fit Mifla in Rubrica de Comrocmor, 
de Dominica praecedenti, qua? & Orationibusdicetur. 
fuit impedita,cu infra Hebdo- Sequentiapro Defun&is di-r 
rnadanon accurrit alius dies, citur in die omnium fidcliu 
in quo refumi poflic Mifla de defun&orum , & Depobtio-* 
Dominica. Sed in Ecclcfiis no nis Defun&i , In Anniuerfaria 
Coll^giatis dicatur Mifla de autem, & in Mifla communi 
die cum Coramemoratione pro defuiiftis , dicetur pro ar- 
gener^literpro Defurictis. bitrioSacerdotis, 

Praeterea Feria fecimda cvj- 
iufque Hebdpmadac , in qua De trahflationc Feftorutn. 
Ofticium fie de Feria > Milla 

principalis did poteft pro J M dicendis Miflis feruetur 
Dcfundtis. Si autem fueric Aordo Jkeuiafij de tran(la- 
propria Mifla de peria vel de tione Feftorum Dupliciuro, 
Feftq SimpliciJn Cpllegiatis & Semiduplicium , quando 
Ecjclefiis dicantur dua Miffie: maiori aliquo Fefto feu Do- 
alioquiu in Mifla de die fiat minica impediqntur. In Ec- 
Commemoratio ( yt di&um clefiis autem , vbi titulus eft 
eft)pro Defun&is. Excijpicur Ecclcfiae vel concurfus popu- 
tanun totum tempus Palch^- li ad celebrandum Fcftum, 
lc;& quando per annum Of- quod tr^nsferri debet , po£- 
ficium eft Duplex, vel Semi- funt cantari duas Mifla? vna 
duplex* quibus tcmporibu$ de die , altera de Fefto aut faU 
non dicitur Mifla principalis tern Commemoratio fieri de 
pro v Dcfun&is, nifi in die De^ Fefto , fi eo die de Fefto in iUa 
pofitionis d.efun£ti , & in An- Ecclefia Officium fieri non 
fljuerfario pro I)efun&is. Et debeac Digitized by Google c De Commemorationibtis. nibus & Vigilia pnedi&ls ,' &r 
^ Ommemorationes in abfquevllavtrorumqueCom- 
tyiiffis fiuntficutin Of- memoratione. Quando infr* 
ficio. Hebdomadam dicuntur MiC- 

DeFefto Simplicifit Com- fe votiuae, poft primam Qra-> 
jncmoratioin Mifla, quando tioncm Temper dicatur Oratio 
de eo in Officio fa&a eftCom- cius,de quo fit Ofticium.Qua- 
nrcmoratioinVefperis. Qua* do fit Commemoratio deFe- do autemde eo fitC6memo : 
ratio tantumadLaudeSjinMif^ 
fa folemni nulla fit Comme- 
moratio de eo,fed inMiflis ta- 
tumpriuatiS, 
De Dominica fit Comme- ria quatuor Tcmporum : pro 
Fcriae Commemorationedici* 
tur prima Of atio,quae concor- 
dat cum Offido. 

In faciendis Cdtnmemora- 
tionibus feruetur ordo , vtit* moratio, quando in eafit dc Breuiario de Dominica ante 
Fefto Duplici. Feftum femidupkx , quod in- 

DeOftaua fitCommemo- fra Oftauam celebratur : de 
ratio, quando infra O&auam Fefto Semiduplici ante O&a- 
fit de aliquo Fefto , nifi illud uam : de O^kaua ante Fcrias 
Feftum fuerit de exceptuatis praedi&as : deFcriis praedi&is 
in Rubrica Officij de Cora- ante Feftum Simplex: deFe-, 
mcmorationjbus.Itemqiian* fto Simplici ante Orationes 
do infra O&auam fit deDomi- votiuas. Si facienda fit Com- 
nica* memoratio pro Defun&is, 

De Feriafit Commemora-r femper ponitqr pcnultimo 
tio in Adu6tu.Quadragefima, loco, In aliis CommeiriQra- 
Quatuortemporibus , Roga- tionibus & praedi6Hs feruetur 
tionibus, &Vigiliis , quando dignitas Orationum , vt -dc 
MMfadiccnda eft de Fefto Du- Spiritu fan&o ante beatam 
pjici,vel Semiduplici illistcm- Mariam , de Angelis ante 
poribus occurrente. Apoftolos, & fimilitcr in a-* 

Sedin ecclefiis Coliegiatis^ liis. In Miflis defundtorum 
vbi plures Sacerdotes quoti- nulla fit Commemoratio pro 
die celebrant, in Feriis, Roga- viuis , etiam fi Oratio eflet 
tionibus, & Vigiliis praedidtis, Communis pro viuis, & Dc* 
dicuntur, duae Miflk^ vna de Tun&is. 
JFefto^ltcradcFeriaAogatio* Quando dicuntur plures Digitized by VjOOQlC Rubrics generates]! 
Orationcs,prima tafttum & vl- & Angeloru : &«ifi Miffa vo- 
tima cum fuar conclufione ter- tiua diceda fit pro re graui, vel 
minantur: &ante primam & pro publica Eccleiise caufa. 
fecundam oracionem tantum Neque cciam diciturin Miffis 
dicitur Orcmus 3 ante primam Defun&orum. 
dicitur ctiani" Do minus vobi- De Orationibus. 

fcurnCum verb dicunturplu- T Nfeftis Duplicibus dicitur 
res orationcs,& vna oratio ea-» A vna tantum oracio , nifi fa- 
dqm fit cum alia ibidem dicen, cienda fit aliquaCommeraora- 
da,oratio huiufmodi, ilia fcili- tio vt diftum eft fupr&. 
cet quae eadem eft non alia?, InfeftisSemiduplicibus oc- 
commutetur cum alia deCo- currcntibus ab odfcauaPente- 
muni vel Proprio, quae fit di- coftesvfqueaffl Aduentura, & 
uerfa. ^Purificatione vfqueadQua- 

D* Introitu, Kyric ekifon, dragefimam , dicitur fecunda 
& Gloria in execifis. Oratio. A cunctis.Tertiaadli- 

INtroitus temper codem bitum. 
modo dicitur cum Gloria InfeftisSemiduplicibusoc- 
patij vtinordinario, prater- currentibusab o&auaEpipha* 
quam tempore Paffipnis J & in niajvfqucad Purificationem, 
Miffis Defun&omm,vtetiam dicitur fecunda Oratio, Deus 
ibiannotatum eft. av.i ialutibTertia^Bcckfia^vef 

Kyric ekiicndiciturnouies pro papa, 
poftlntroitum , alternating cu InfeftisSemiduplicibus a Fe- 
miniftro,tdcft,ter, -Kyric eki- ria quarta Cinerumvfque ad 
ioivtcr Chriitw citiionter i>y- Dpminicam Paffionis,fecun- 
riceleifoh. da^de feria Tertia , A cun- 

Gloria in excel fis, dicitur, ctis. 
quandocunque in M acuc * no * n ^ e ^ s Semidtiplicibus k 
didtuseftHymnus, Te Deum, Dominica Paffionis vfque ad 
pratcrquam in Mifla feriae DominicamPalmarum,fecun^ 
quintaein Ccena Domini , &c da oratio, de feria Tertia* £c- 
Sabbat'hi fan&i , in quibus cle&eiyei pro Papa. 
Gloria n: cxccUis non dici- In feftis Semiduplicibus ab 
tur. , o&aua Pafchae, vfque ad AC- 

In Miffis votiuis non dici- cenfionem * fecunda oratio 
tur,nifi in Miifabeatae Marian de fan&a Maria Concede: 

Digitized by VjOOOlC . MiflTalis. 
Tcrtia : Ecclcfirc : vclpro Pa- Semiduplicibus.-potfut etiam 
pa. dici quinque,vel fepcem ad li- 

In feftis Semiduplicibus in- bitum. 
. frao&auas occurrentibus,fc- Infcriis QuatuorTemporuj. 
cunda oracio dicitur dc o<5ta- &vbiplurcslcgunturLedfcio- 
ua: Tcrtia, quae fecundo loco nes,huiufmodipluresoratio- 
infra o&auam dicitur. Infra ncsdicfitiirpoft vltimamora- 
odauas Pafchae, & Penteco- tionemanteEpiftolam:&alix 
ftes , quando Miifa dicitucdc orationcs cum Lc6tionibus;vt 
o&aua, dicuntur dux tantum fuis locis in Proprio MiHarom 
orationcs : vna dc die , altera, dc T emporc. 
Ecclclii: vclpro Papa. In Miffis votiuis, quando di^ 

Infraalias octauas,& in Vi- cunturproregraui.-vclpropu* 
giliis,quae ieiunantur (excepta blica Ecclefiae caufa,dicitur ti. 
Vigilia Natiuitatis Domini, & turn vna oratio:fina]iter,dicii- 
Pentecoftes)dicunturtres,vna turplurcs,ytinfeftisSimplici- 
dedie* fecunda defancta Ma- bus. 

ria, tertia Ecclcfix vclpro Pa- Sed in Votiuisbeatae Marias 
pa. Scd infra o&auas fandtae fecunda oratio dicitur de fpi- 
Mariae , 3c in Vigilia , & infra ritu fan&o : & in Votiuis de 
odauam omnium Sa&orum, Apoftolis : quando dicitur 
fecunda oratio dicitur dcSpi- oratio. A cun&is : cius loco 
ritu fanfto, alias EcckiiiiVcl dicitur oratio de S. Maria, 
proPapa. Concede. Si quando plurcs 

In Dominici* infra odtauas dicuntur orationes, occurrat 
occurrentibus , dicuntur dux fieri Commemoratio alicuius 
, orationcs : vna de Dominica, SancH , ea ponitur fecundo 
fecunda de o&auaJn die o&a- loco,tertia oratio dicitur, quae 
ua, dicitur vna tantum oratio, alias fecundo loco dicenda 
nifialiqua Commemoratio fa- erat. 
ciendafit. In conclufione orationum 

InDominicis dicuntur tres hie modus feruatur„ Si # ora- 
vc in ordrnario aflignantur, tio dirigaturad Patrem^con- 
quibufdamexceptis,vtfuislo- cluditur., per Dominurifrpo- 
cisagflinatur. ft rum % Sec. Si ad fitfum , 

InfeftisSimplicibus,&fcriis Qui vinis 6c ree,nas emu 
jpcrannum,dicunturtres,vtin p C o P*trc- £* in° principle, 

' > _ Digitized by VjOOQIC Rubric^ 
• dratiotiisfiatm€ntioFilij,c6- 
cluditur,Percundem. 
Si in fine Orationis eius fiat 
mentio.: Qui tecum viuic , Si 
fa&afit mcritio Spirittiflan&i, 
in conclufionc dicitur,in vni- 
tate ciufdem Spiritus fanefci, 
&c. Alia quoque in dicendis 
Oratidnibu$ferucntut,qu§ fu- 
periusinRubricadeComme- 
tnorationibus di&a funt* 

De Epiftola , Graduali, Al- 

teluia & Tratto ac dc 

Euangelio. 

POft vltiraam Orationcm, 
dicitur Epiftola : qua fini- 
te iMiniftris dicitur Deo gra- 
tias. 

P oft Epiftolatn dicitut Gra- 
duate : quod Temper dicicuti 
praeterqu&m tempore Paf- 
chali, cuius loco tunc dicun- 
tur duo Vcrfus , vt dicitur in 
Rubrica Sabbathi in Alois. 

Poft Graduate dicuntur duo 
Alleluia. Deinde Verfus , & 
poft Verfum , vnum AJleluia. 
Tempore Pafchali i quando 
non dicitur Graduate dicitur 
aliud Alleluia poft fecundum 
Vct&Ltqjic quando dicitur, 
Sequcntianon dicitur poft vl* 
tiitiiim Verfum , fed. poft Se- 
quentiam. 

A Septuagefima vfque ~ad 
Sabbathum fan&um non di- generalcs 

citur Alleluia ncqiie dicitur iri 
Miffis de Feria in Aduentu i 
Quatuor Temporibusj & Vi- 
giliis quacieiunanturi eiccptis. 
VigiliaNatiuitatis Domini, fi 
venerit in Dominica, & Vigi- 
liaPafchae &Pentccoftes , ac 
Quatuor Temporibus Pen- 
tecoftes. Nee dicitur in Fefto 
Innocentium , nifi venerit in 
Dominica. 

A Septuafima vfque ad Pa£» 
chaeius loco dicitur Tragus' 
qui tra&us pradi&o tempo- 
re ixi aliquibus Feriisnon dn 
citur, vtinfuis locis ponitur* 
neque in Feriis k Septuagefi- 
ma vfque ad QuadrageGmam* 
quando repetiturMiifa Domi« 
tiicx. 

Di&o Graduali , feu Alle- 
luia, feu Tra&u dicitur Euan- 
gelium. Etinprincipio Euan- 
gclij dicitur Do minus vobi- 
icum Rcfp. Et cum fpiritu tuo 
Deinde, Sequentia lan&i E- 
uangelij. fecundum N. Rcfp. : 
GloriatibiDomincJnfineE- 
iiangelij & miniftris dicitur , 
LaustibiGhrifte. Pofteafidi- 
cendum eft,dicitur 
Credo. 

DeSymbolo. * » 

SYmboIum dicitur poft 
Euangelium in omnibus 
feominicis per annum , ctiain 
f\ in illis fiat de Fefto , in quo Digitized by Google Miffalis. 
alftsnon diceretur. Iri trikus B^ptifta^ Sc fan&i Laansntij/ 
Miffis de Natiaitatc Dbraini^ In fefto omnium Sah&orum, 
SK dcincepfc vique ad O&aui & per o&auam. In Dedication 
bead Ioannis Apoftoli inclu- nibus fanfti Saluatoris:& ian- 
fiue. In Epiphania i & per &orum Apoftolorum Petri & 
O&auam. Feria quintain Cob- Pauli* In Anniuerfario Dedi- 
na Domini. In Pafchate Re- cationis propriae Ecclefia^ 
fuise&io-nis ,&pet O&auam* &perO£tauam. In die Con- 
In Afcenfione Domini, &-per feerationis Ecclefiae, vcl alta- 
06tauam. In Pentecofte , & ris. In feftis San<5torum,qui- 
per O&auam. In Fefto Cor- bus dedicata eft Ecclefia,& 
poris Chrifti, & per oftauam. Vbi habetur corpus Vel infi- 
Jn omnibus Feftis beata? Ma- gnis reliquia San&i * de qua 
rix^ & per odrauasiln omni- agitur. In, die Crcationis i & 
* bus Feitis Apoftolorum , & Coronationis furami Pontifi- 
Euangcliftarum > Sc per o£U- cis 3 & in Anniuerfario eiufdem 
uas. In Feftis Quatuor Dodto- diei* Item * in omnibus Fe- 
fum,videlicct,Gregorij ; Aril- ftis,quae in Dortiinicis & per 
brofij^Augdftinij &Hieroni- o&auas celebrantur ; in qui* 
mi addito Fefto S* Thomae bus rationc Dominica & ti- 
de Aquino, Item in Feftis &auas did debet. Item in fefto 
Do&orum Bafilij, Athanafi), patroni alicuius loci, vel tituli 
Gregorij Naziadzeni, & loan- Ecclefiae:& in feftis principa- 
lis Chryfoftomii In vtraque libus ordinum : &per eorum 
Cathedra fan&i Petri ; & in octaiias,inEcclcfii$tanttimil- 
Fefto fon&i Petri ad Vincula. liusordinis* 
In Feftis Conuerfionis,&G6-^ Item, dicitur Credo , in 
memorationis fandiPauliA- Miffis votiuis, qua? folcnni^ 
p oftoli. In fefto fanfti Ioannis ter pro re gaui , vel pro" pu-* 
anccportam Latinam. In feftis blica Ecclefise caufa cclebra- 
Imientionis & Exaltationis tur. 
fan&ae Cirucis, In feftis Ange* 

lorun^In fefto fan&i Barna- DeOffertorio, Secretis.Prar- 

bae Apoftoli. In fefto ftn- 'fationibus&Canone. 

ax Maris Magdalen* , In p Oft Sybolum , vei , fi 

Transfiguratione Domini In 1 nondicendum,poftEua- 

flie o&auarum fanfti Ioannis jjetiiim dicitur Dominus vo- Digitized by VjOOQlC Rubrics generalcs. 
bifcum , deinde OfFcrtorium celebratur , dicitur in cantu 
poftea fit oblacio cum ora- folemni , vc in Duplicibus. 
tionibus,vtinordinario. Qua Poft Praefationem incipitur 
oblationefa&a dicuntur ora- CanoaMiflW fccret2>,in quo 
tioncsfecrctaejfccundum nu- feruentur omnia, vt in Ordi- 
merum orationum quae pa* nario. Vbi verb. Coramuni- 
lam di&x funt : fed ante pri- cantes , Infra actionem ,Vel 
mam ofationem non dicitur alia variaricontingit,fuo loco 
Domininusvobifcum necali- in propriis Miffis adnotatur. 
quidaliud : fed didbo Sulci- Dc Communione^ ii.qua: 
mat Dominus Sacrifrcium* poft Comimimonein 3 Icc Mil- 
abfolute dicuntur : neque ia eft , vcl Benedicamus Do- 
etiam ante fecundam oratio- mino , de Bcnediclio'ne , <Sc 
ncm dicitur, Oremtis, Ter- Euangeliofan&iloannis. 
minatur autem prima , & vl- T^ Xa&o Canone , & aliis 
tima oratio, yt di&um eft fu- XL omnibus vfque ad Com- 
ri in Rubrica de orationi- munionem , ea peradadici- us:& fecretfc 1 dicuntur , vf- tur Communio , &orationes 
que ad ilia verba in conclu- poft communionem , eodem 
iione, Per omnia fecula fa% modo , &ordine,vt mprinci^ 
cuiorum.quaeclara voce pro- pio Miife : & repetito , Do- 
fcruntur 3 & incipitur Prxfatio. minus vobilcum, dicitur, Itc 
Prafcfationes autem dicuntur, miifa eft * vei Benedicamus 
Vt in Ordinario adnotatum Domino , pro temporis ra- 
eft:& qua? in Quadragefima, tione. 

Tempore Pafchali , & infra Itc MiiTa eft, dicitur,quan- 
odtauas propriae affignantur, docunque dicitur Gloria in 
dicuntur etiam in Dominicis, exccliis. Cum non dicitur eius 
& feftis, quae aliis temporibus loco dicitur. Benedicamus 
eclebrantur : nifi ilia fefta Domino. Refp* Deo giatias^ 
propriam prxfattonem ha. In Miflls defundtorum ., dici- 
beant. ti^r , Rcquieicant in pace. 

In Miflis votiuis dicitur Refp. Amen. 
etiam Praefatio propria , fi Pi&o p'aceat,datur Bene- 
propriam habcant. Et quando didtio, quse £ Celebrante fem- 
aliqua Mifla votiua pro pu- per datur in MifTa , praeter- 
blicaEcclefiaecaufafolemniter quaminMiflisDefun&orurn. 

Peittdp '#■ Digitized by Google Rubrics generales MifTalis 
Dcinde dicitur Euaftgelium tis Dominican, omiflis GIon ^ 
fan&i Ioannis ,In pnncipio incxcelfis & Symbolo.-pne- 
c pr^miflbpo^inusvobifcum, tcrqu^m Tempore Pafchali, 
r &Sequentia 3 vt mofis eft: in quo femper diciturGloria 
quod Euangelium numquam in excelfis, vt fy^fa * eXcepta 
praetermittitur in Mifla> nifi Mi0a Rogationura:& in Ad- 
quando fit de feftoin^liqua uentu prztermittitur Alle- 
Dominica, velfcria* quae ha- luia, poftGradualc, CU m fup 
bet Euangelium proprium; Verfu. 
tunc enim eius loco dicitur Si dicenda fit Mitfa votitta, 
propritim. Et in tenia Miffa requiratur port Commune 
de die Natiuitatis Domini San&orum iuo loco. Si plu- 
dicitur Euangelium de Epi- res orationes dicendaf finr, 
phania , Cum natus cficc requitantttr poft MiflTas voti- 
Icfus. uas,fuolocodefingularil>usro? 

DeordinandaMiflaexfu- busfingul£» 

pradidisRubiicis. Si pro Defah&is dicettda 

SVpradidis Rubricis co- fit Mifla , habetiir poft Mid 
gnitis,fi quis velit ordina- fas votiuas, cum Colic &is di- 
fre Miflkm diei,recurrat ad or- uerfis , circa firiem Miftalis, 
dinarium Miffarum de tern- Ordiiiatium totius MtfHe f 
pore y velde fandis 9 fecun- cura Pra^farionibus , Cahotte, 
dum qualitatem dfficij. Si &aliis dicendisjhabetut fup 
propriurri Hon habeat , t ecttr- loco , ctim Proprio MiftatQm 
rat adCoitimiine fan&ofum. dc Tempore* ^ 

Si de fcjfia agcndiini fit % 6c 
propria Mitfa iton fuerit de 
ieria,dicatur Miifa praecedfcn- FINIS, 9 j^ S E R R I T V S 

V A N D V S IN CELEBRATIONE 

Miss^, 

Dc preparation Sacerdocis gat :induitfe,fi fit Prdatus fe- 

cclcbxaturi. cularis, fupra rochetum : fi fit 

f|2§ft& Acerdos » celebraturus Pradatus regularis vcLalius Sa- 

K?§3L Teruatis iis quae fupe- ccrdosfaecularis, fupra fuper- 

<&+%& rius didka funt , quo- peliceum,ficommod£ haberi 

adpraeuiam Confeffionera & poffit:alioquin fine eo fupra 

Horas Canonicas , Matutino veftcs communes tdicens ad 

falteni abfoluto, orationiali- fingulafingulasOrauonesin- 

quamtulum vacet , & Oratio- feriuspofitas. 

nesinferius pofitas pro tern-* Acprimum accipiens Ami- 

porisopoitunitate dicat.Dc- (flu circa excremitates & cor- 

indeaccedatadlocu in Sacri- dulas, ofculatur in medio, & 

ftia^velalibi prxparatum,vbi ponitfuper caput, & mox dc- 

paramente,aliaqueadcclebra- clinatadcollum,&eo circum 

tione ncceffaria habentur : ac- circa vcftium collaria tegens, 

cipit Mi(rale,percjuiritMiiram, ducit cordulafub brachiis , & 

perlegtt , & fignacula ordinat circumduces per dorfum, ad 

ad ea quae di&urus eft, Poftea ventrem reducic,& ligat. 

4anat manus , dicens Oratione Turn Alba induitur caput, 

inferuspoficam, Deinde pne- fubmittens deinde manicam 

parat Calicem , ponens fuper dextrambrachio dextro, & fi- 

eius Purificorium , & fuper il- niftram finiftro fmponens: Al- 

lud Patenam cum Hoftia, qua baipsa corporis acceptac , ele- 

tegit parua Palla , & velo feri- uat ante,& ^ lateribus hinc in- 

co : fuper Vqlo ponit Burfam de, & cingulo,per Miniftrum 

coloris parameritorum,intus &tergofibiporre&ofe cingit. 

habensCorporale plicatum. - Minifter eleuatAlbam fupra 

Quibusitadifpofitis accedit Cingulum circumcirca,vt ho- 

ad parameta,vbicalciatuspe- neftedependeat,&tegatveftes 

dibus, & indutus veftibus fibi ac eiusfimbrias diligecer aptat 

conuenientibus, qu«irum ex- vtad latitudinedigiti vfclcir- 

terior falteni talu pedis attin- jca fuper terram^qualiterfluat. Digitized by Google ftitus celebrandi .Miffam. . 
Sacerdds accipit Manipulum, credo corpore.Si vero conti- 
bfculatur Crucem in medi^ gerit cum tranfire ante Altare 
&imponitbrachio finiftro. maius, capitecoopcrto faciac 

Dcmdc ambabus manibus adillud reucrcntiamrfiahtq Ur 
accipiens ftolam, fimili modo cum Sacramenti , genufledat. r 
ofculatu^&imponit medium Si ante Altare vbi celebretur 
eius colo , ac tranfucrlando ea Mifla , in qua eleuatur Sacra- 
ante pedus in raodum Crucis, mcntum,fimiliter geriufledat,' 
ducic part6 £ finiftro humero & detedo capiteillud adoret. 
pendcntemaddextram,&par- Gum perucneritad Altare; 
tem^dexcro humero penden- ftasanteilludin infimo gradii 
temadfiniftram. Sicqaevtra» caput detegit, Biretum Mini- 
que partem Stolae extremitati- ftro porrigens : & Altari, fell 
busCIngulihincindeipfiCin- Imagini crucifixi defupcrpo- 
gulo coniungit. fita:profundeincliriac. Siautfi 

Si Celebransfit Epifioptts , non in eo fit tabef naculum fadifli- 
duett Stelam antcpettus in modam mi Sacrameti , genufledes dc- 
Crucis 9 fed fink hincindevtrajqtte bita facitreuerentiam Tuc at 
extremitates pendere : & accipit cedit ad medium Altaris.-ibi act 
Crack/dam a collo ante peftiti cor* cornu Euagelijfiftic Calicem: 
dulls pendent em. extrahit Corporalc de Burfa, 

Poftremo Sacerdos accipit quod extendit in medio Alta- 
Planetam. Si fit Epifcop us, & ris,& fuper illud Calicem velo 
foleniter celeb rat, accipit pa- coopertu£ollocat,Si in Alta- 
ramcnta^&aliavtinPotificali. ri parametaaccepit, hoc idem 

DcingrelFu Sacerdotis ad facit, afltequam defcendat ab 
Altare, Altari Miffam inchoaiturus. 

SAcerdbs otxiriibns pafamfi- Si eft c6fccraturus plurcs ho- 
tisindutus , accipit in ma- ftiaspro C6muriiorie facieda, 
nil finiftra Calicem vt fupra quae ob quantitatem fuper Pa- 
praeparatum, 6c Burfart^manii tenamanere non poflint: lo-* 
dexcra fuper Calicc tencrisca- ctt eas fuper Ccitfpofale ante 
pite cooperto acccdit ad Al- Calicem ;aut in aliquoGaMcc 
tare , Miniftro cum Miffali, & velWc raundo Confecrato eas 
gliisatf cefebrandu rieceffariis ponit retr6 poft Calicem , & 
precedente: Procedit auterri alia Pat eria coop erir. 
tfcirfrs demiffisy inceffu grauv Cottocaco Calice iii Altarr/ 

M 

j*-\ Digitized by V^iQOQ Ritus cciebrandi 
accedit ad cornu Epiftolq Mif- antelpfiim Pontifiefm> vbigemtfle* 
' falc fupcr cuffino apcrit,repc- &u cxpettav accept a bcnedi&ime 
rit Miffam,8< fignacula fuis lo- erigitje? & flans verfiu eAltare, 
cis accomodate Deinde redi£s incipttsJMiffam. 
ad medium Altaris, fa&a pri- Siautem fit coram Cardinale, 
mum Cruci reuer€tia , defcen- Patriarcha^rchiepi/copo vel Spi- 
rit ad gradum infimum Altaris fcopo in coram rcfidctiis>vel loco iti* 
pro Mifla inchoanda. rifdi£lionu:flansininfimogradua 

In MtJTaf(dM 9 Catix 9 MiJfaUy cornuEuangelij^vtfHpra^xpcSlat: 
& alianeceffaria praparatur ante ddto figno ftcit prof undam rate- 
quaSactrdosveniatad kltarc.lp. rcntiam VralatoM verjiuad A/- 
j e auteprocedit citminiftris & cum tare inctpii tJWiffam* 
peruenerinP adinfimiimtdii <^il- Si ant cm folcmniter cclcbrat co- 
tarisjbi medim inter U)iaconum a ram Saw mo Pontificc, ant alio ex 
dextris & SubdiaconU afiniftru f Tralatu pradiftis in Ecdefiufita 
antcejuaafccndat ad Altarc >facit iurifdiElionis yftansafiniftrifPra- 
cumipfis{vt infra)Confeff!onem. lathfacit cum co ConfeJfione y et alia 
InMiJJa Pontifical* omniaferue- feruat.vtin Caremoniali Romano, 
Utr, vt in Tontificali, & Qaemo~ & in Pontificali ordinatwr. 
niale *Rj>mano ordinatwr : cuius StansigiturCelebransinin- 
Pontificalis ordinem Epifcopusnii- fimo gradii Altaris, vt fupr^, 
quarn pratermittat , quandocm- producens manu dextra&fro- 
quecim Diacono , et Subdiacono te ad pedtus fignum Crucis,di- 
> paratit celebrat* citintelligibilivocc;Innomi 

De principle MifTa?,& Con- nc paths, & filij &fpitit 9 sa<Slu 
fefiibnefacienda.- Amen. Etpoftqua id dixerit, 

SAcerdos quamprimu de- nondebetaducrtere/quemcih 
fcenderit ad infimum gra- que in alio Altari cclebratem, 
clum Altaris, conuertitfe ad etiafifatramenturaeleuet/ed 
ipfum A hare , vbi ftans ante continuate profequi^Miflam 
illudiundis manibusantepe- fuamvfquead finenuCumfe* 
dus dete&o capite,fe<5ta prius ipfum, fignat,finiftra ponit in- 
Cruci vel Altari reuerentia, frape<5tus;inaiiisbenedi6fcio- 
xrectus incipit Miflam. nibus cum eftad Altare, & fei- 

Si ant cm celebratwrm fit coram pfumnobenedicit l fedoblata > 
Sum mo Pontifice, fifth fe in infimo vel aliquid aliud,ponit earn fu- 
gradn t/iltarhacorm JSttangclii per altare. Seipfum benedicSs > Digitized by VjOOQlC MiflTam. 
vctritad fe palma manus dex- clufiue : in quibus fcmcl tan- 
tera*,& omnibus illius digitis turn di£fca Antipho. Introibo 
iun(9:is& extenfis,£frontcad cum Miniftris , vt fupri. Sa- 
pe&us , & ab humcro finiftro ccrdos ftatim fubiugit Verfum 
addeXtru, fignum Cruris for- Adiucorium noftrum, &c.vt 
mat. Si verb aiiis, vcl tern ali- infr*. Cum in fine Pfalmi di- 
quambenedicit,paruudigitu cit> Gloria patri , &c. C aput 
vertit,ei,cui benedicit, ac be- Cruci inclinat. Repetita An- 
nedicedototam manumdex- tipho. Inttoibodextra manu 
tram extendit, omnibus illius producens fignum Cruris a 
digitis pariceriundis & exten- tronte ad pc&us , dicit VerC 
fisiquodinomnibenedidio- Adiucorium noftrum in no- 
ne obferuatur. mine Domini,R c fp P Quifc- 
poftquam dixerit , in no- c it caelum & terranu Deindc 
mine puns, 6c en fupr^riun- caput, ftque profundi Altari 
git mantis ante pedtus, pro- inclinans, dicit CofiteorDco, 
nuncians clara voce Anti- vtinOrdinario. Et profequi- 
phonam , Introibo ad Alcare tur eodem modo ftans incli- 
D-uMinifter retrfc poft cum natus, donee i Mmifttd *ycl 
ad fmiftram genuflexus j 8c in Miniftris diftum fit, Miferca- 
Miffc folcmni Miniftri hinc curium incipitur* Miniftris, 
indq ftantqs , profequuntur, Contiteor ,fe erigit : cum di- 
Ad Dc.tuT> qui lartificac luuen cit, Mea cul pater pe&usdcx- 
cuicm meam.peinde Sacer- tramanupercutit. 
dos eodem modo ftans inci- S# eft coram ?ontifice& Cardi- 
pit, &profcquitur Cum Mi- naliinlocofitiTitalifeHCardina* 
niftro vel Miniftris alterna- lattts ,&cora Legato SedisApo- 
tim Pfalmum, , ludica me Dc^fi^Uca^atriarcha, Archiepifcopo, 
vfque ad finem , cum Gloria & Epifiopo in corum Vroitinaa, 
p.itn Qup finito^repetit An- Ciiiitate^elDiosceJicoilitHtU^vbi 
tiphonam, lucroibqcum Mi- dicit, Vobisfratre^f, Tibi 
iiiftris , vt fiiprL Qui Pfalmus pace fmtiiter in fine , vbi dicit, 
nunquam pratermittitur ,nifi Vos hacres , dkat Te pater 
in Miffis Dcfun&orum , & in quod dicens fitrnmo Pontifidgenfr 
Miflis de tempore i Domini fieftit ,aliis prdatk profundi in* 
ca Paffionis inclufiue , vfque clinat.Ckm Miniftri,& qui inter- 
ad Sabbathum fan&um ex- fmt ( ctiamfiibifoerit fummvu 

c iy 

Digitized by VjOOQlC Rituscelcbrandi. 

f6ntifcx)re{j)oydent Confitcor per Altarcponuntur) fecreti* 

dicmt Tibi pater. c^Te pater, dicit, Oramus teDomine,&c. 

£ad:a h. circunftantibus con- Quo di&o,ofculatur Altarc in 

fcffione,celebransrefpondet, medio,manib 9 extefishinc;in- 

Mifereatur vcihi, &c.Deinde defuper Altarepofuis: (quod 

producensmanu dextraifro- inomn;deofculatione Altaris 

tcadpedusfignumCrucisdi- feruatur:)fed poft confecra- 

c'u/Indulgchtiam, 3cc.Sc Ms tionem polliccs ab indicibus 

capjte inclinato prosequitur; non difiunguntur. Ofculato 

Deus tuconucrids ; ,& qusefe- Altari accedit ad cornu fini- 

quunturin Qrdihario , clara ftrum Altaris , id eft, Epiftok: 

voce vfque ad Orationem^ vbi-ftans verfiis Altarc,&pro- 

Aufer£nobis,&c.quamdicic ducens a frontead pe&us fi- 

lecreto. gnumjCrucis,incipitintclligi- 

Er tMcJiicoramfumfnoTMtfr bilivocelntroitum Miflae: & 

te % autal$isVrdatis y vtfitpracele- profequitur, iunttis mahibus. 

bret ,fa£la ftimmo^ontipci genu- Cum repetit Introitum , non 

fleUione: aliis tyrdatis profunda fignatfe vt prius:;& co repeti- 

rcMeretiHa,acctdit adinfimnrngra- to j iun&is manibus ante pc- 

dum ante medium s/fltarty \&ibi dusacccditad medium Alta- 

dicir^Awfcv a \iobis,&cvtfi4prk ris , vbi ftans ycrfus illud fimi- 

De Intro'itu, Kyrk cleifon., & liter manibus iundtis , dicit fi- 

Gloria in excclfis. mili voce ter, Kyric cleifon: 

D I(3:o, A uFcl a nobis, &c, ter Chriftc cleifon .& iterum 
Celebrans iun&is ma- ter, Kyric cleifon alternating 
nibus accedit ad medium AL cum Miniftris. Si Minifter vel 
taris : vbi ftans capitc inclina- qui interfunt Celebranti, noiv 
to, &c iunftis manibus fuper refpondeant : ipfc folus no*- 
Altarepofitis: ita vt digiti pari uies dicit. Di&Qvltimo Kyric 
duntaxat fontem feu medium cl :ion. Sacerdos ibidem vt 
anterioris partis tabula: feu prius ftans , & manus extcn- 
men-fas Altaris tangant, refi- dens, eleuanfquc & iungens, 
duo manuum inter Altare & vocepraedictaincipit/idicen- 
fe rctento, pollice dextrofu- dum Gloria in excelfisrcum 
perfiniftruni in mpdum Cru- dicit, Deo : caput Cruciincli^ 
cisjpofitp(4 uo ^ em P? r °bfer- nat: quo ere&o ftans iun&is 
uatur , cum itianu$iun£te fu- manibus, vt prius > ptofequi- Digitized by Google Miflam. 
turvfqueadfiaem.Cum dicit, rem tahU: deinde totamanterio- 
Adoramustc-.Gratus agimus rioremvfatte ad extremnm *Al- 
tibi Icfu Ghrifte : Sufcire de- taruincorm EpiftolafaSa Cruet 
precaticmem noftram : & ite- reyerentia , cum ante earn tranfit> 
rum. I efu Chriftc : caput Cru- & reddito tburibnloipfi Diacono: 
ci inclinat'Cum dicit in fincm, akco ipfofolus incenfatur. Deinde* 
Cum fantto fpiritu , feipfum k cumiUis, Diacono a dextrU Cele- 
fconte ad pectus fienat.-injte- br ant is $ub diacono a dextritDia. 
rim perfrciens, In gloria Dei coniftantibus,profeqHitur > \nito'\' 
patns. Amen. -" tum,& Kyrieelei^on.C&0lt/ft-- 

" fn Miffafilemni SacerdosfaEla ro intonat hymnum , Gloria in 
Confejfioneafcendit cumMiniftris excelfis. DiacoriHSj & Subdtaco- 
adi/tltare\qmper earn ofculato, nm^vnmpoftalmm >ftant a ter- 
ponit incenfum in thuribulo , mini" go Celebrantis : poftea afccndmt 
fir ante Diacono nauiculam , & ad sAltare ,drhincindtCHmCe- 
tburiferario tharibjilum* *Ante~ hirer ante hymnum fkbmijfa voce 
quamponat incenfum , Mud bene* prqfeqmntur vfeme adftnem. 
dicitidkens A b lllo btucdicaris. De Oratione. 

<S:c. Poftea Diaconusrcddltana- JT\ I&o Hymna, Gloria in 
ntcuta thuriferario , accipit ab eo JL/ excelfis ,Vclfinon fit di- 
thHribnlum , & dat Celebrantis cen dus eo oraiffb , Celeb fans 
ofculata prim eim manu:quifa£ia ofculatur Altare in medio^ma* 
Cri4dreuerentia>eam terincenfat y nibttshinc inde fupcr illo vt 
deinde reliquias 9 ft adfwt primhm fupri extenfis : turn iun&is an- 
qmadextris funt , deinde qua a tepe&us manibus,demiflisa4 
finiftristcuiquebis ducens thnribu* terram oculis,vcrtitfe adma- 
Inm : poftea imagines » vel earum num finiftram , hoc eft , ad la- 
loco candelabra femel fwgttlis thy,- tusdextrum verfus popuium, 
ribalum ducens^&primkma cornu & extedens ac iungens man 9 
EpiftoU, tfrillitu poftremampar- antcpe&us vtprius^dicitvoce 
teminferiorcm */£ltaris ,deinde> praedi&a, Dominus vobifcum 
fttperiorcm > fcilicet tabulam aAl- Refp. Et cum fpiritu tuojun- 
iaris : & prooedeqs ante Cruce>m 9 6tis vt prius manibus , reuerti- 
faBaeireuerentia , incenfat alias tur per candern viam ad ,11- 
imagines fin candelabra in coma brum: vbi cxtendes & iungens 
Euan^el^&illifupoftremampara antcpe&iis manus,caputque 
tft/fltsrit inferiorem &fiperk- % Cruciinclinans,dicir, Orcmus- 

e iiij 

Digitized by VjOOQlC Rhus Cele.brandi ., 
turn extendit manus ante pc- ibi expanfis & iundis toani- 
&us, ica vt palma vnius ma- bus vt fuprLfalutat populum. 
nus refpiciat alteram , & digi- . In Quatuor Temporibus, 
tis fimul iun&is, quorum fum* vel alfts* quando dicendaefunt 
micas humerorum altitudi- plureS O ration cs cum Pro- 
nem diftantiamque non ex- ph«tiis,di&o Kyriecleifonin 
cedat:quod in omni exten- medio Altaris , rcuertitur ad 
fione manuu ante pc&us fcr- cornuEpiftolx :vbi ftan^antc 
uatur. Stans autem vt fupra librum , extends & iundtis 
extenfis manibus , dicit Ora- ante pectus manibus, 8c caput 
tionejn.Cum dicit, p e r Do- Cruciinclinansidicit Orcnms 
minum noftrum iungit ma- fiedamus ecnua,illico mani- 
nus.SialiterconcluditurOra- bus fupcr Altare extenfis, vt 
tior.Q^j tecum ycl, Qui viuis. feipfum ad- Altare fuftincar^ 
Cum dTcit,, In vmtate,utagit genuflc&ic, 8c fine morafur- 
manus. Dum nominatur no- gens , eadem voce dicitur & 
men Ietus* caput verfus Cru- Miniftro % Lcuate:& mani- 
ceminclinat.Cum in O ratio- bus extenfis dicit Orationcm, 
ne nominatur nomcii beats vt fupra , 8c in conclufione 
Maria?, vel Sa&orum/de qui- iungit.Dum autem legit Pro- 
bus dicitur Mifla,vel fit Com- phfctiam , manus tenet fupcr 
memoratio, item in Oratio- librum vel altare pofitas. 
ne pro Papa , qtiando nomi- JnMiJfafilemni cum dicitur, 
natur , caput inclinat. Si plu- Dominus vobifcum& Oratio 
xes OratioAcs fant dicendae, Diaconm \& SubdUcetihsfrant re* 
idem in cis in vocc,extcrifio- tro poji celebrant em. Flcctamus 
ne manuum & capitis incli- ^cnu^DkitHraDiacono^Suy^ 
nationc,quodfupr£di£him eft diacono vero , Leuate M° primi* 
obferuatur. gemflcttente , hoc primhm forget c. 

Si altare fit ad Orientcmver- [j c Epillola, Gradbali ,& alii* 
fuspopuium, edebrans vcrfa vfquead Offertoriuro, 

facie ad populum , non vcrtit irv I£kis Orationibus , Ce- 
huracros a j Altare , c " m &* IlJ lebrans pofitis fupcr li - 
duruscft^ Dom i nusV obiicum, brum vel fupcr Altarc.mani- 

Of ate fratres, Ice Miffa eft: bus,ifa vt palm* librum tan- 
vcl daturus benediftionem: gant,velfvtplacucrit) librum 
fed ofculato Altari in medio, tcnens^lcgic.£piftoiam T intcl- 

Digitized by VjOOQlC Miflam. > . 
iigibili voce. quod eft di &mu& : poftca fcip- 

Si foletnnitcr celehrct , legfit de- fominfrontetore^&peftorc, 
mijJavo6ecumMiniffru:firnUitcr~ dicens, S^equentiayei Iniciu 

Graduated* Euangelium. S. Euagelij#c. # # Gloria tibi 

teda Epiftola^rcfpondctut Dnc/Tum iunftis iterum , vC 
\ Miniffns , j Deo gratias :& prius,manib us ftans ,vtfupra, 
fimiliter ftans vt pritis profe- profequitur Buangclium ad 
quitur Graduate , Alleluia 8c fanera. Quo finito , Miniftri 
Tra&um ac Scqu.cn tiam ,fi rcfpondcnt^Laus tibi Ghrifte: 
dicenda (Int. Qui bus di&is & Celcbrans el'euans parupet 
Cclebrans , fi priuatim cele- librum,ofcuUturEuangelium, 
bretjipfemetfeuMinifterpor* dicens per Euangelica di&a 
tatlibruroMilfalis ad alteram -dcieantur noftra deli&a.prac- 
r9 partem Al wris in cornu Euan- tcrqua in Miflis Deflin&oru, 
gclij : & dum tranfit ante me- in quibus non ofculatur,& nifi 
dium altaris caput Cruciincli.. celcbret cora fummo Potificc 
net:& Millalc fie locet , vc aut Cardinali, velcoraPatriar- 
pofterior pars libri refpiciat cha,Archiepifcopo , vcl Epi£ 
ipfiim cornu Altaris,& non ad copo in eorumrefidctiis :quo 
pariet6,fiue ad partfi ejus cotra caiu defertur cuilibet prxdi- 
fedircdam.LocatoMiflali in &orumofcul£dusliber,&ipfc 
Altari,Celebransreditadme- Celebranstuc non ofculatur. 
dium Altaris , & ibi ftans pro- Dido Euangelio,ftans in me* 
fundeinclinatus,iun&ismani- dio Altaris f(* Cruc6,eleuans 
bus ante pe£l:us,leuatifque ad & iung£s manus,caputq;Cru- 
Deum oculis , fecrete dicit, ciihclinas 3 incipit(udicedufit) 
Mundacor meum&> Domi- Ciedo.Cum dicit invnuDcu, 
nus fit in corde raco&, lube- caput cruci inclinat:quoerc- 
Dominevt in Ordinarib. &o,ftansibid6 iu&is ante pc- 

Quibus di&is,vadit ad libru &us manibus,vt prius , profe- 
Miffalis , vbi ftans verfus ilium quitur vfqj ad fine. Cum dicit, 
iudis manibus ante peftus/li- IclumChriftunCaputCruciin 
citintelligibili voce. Dnsvo- cKnat.Ctt dicit: Etincalnatus 

bifcd.Jji. Et cum fpirisu tuo. eftyfquead,homo fa&useft, 
Ihd'cpollicc dextnemanusfo incluhu£,genufle&it. Cu dicit 
gno cruris fignatjprimo libru Et vita ventuiifaeculi, Amen. 
fuper principle Euangelij, prodticit fibi mami dfextrafi- 

Digitized by VjOOQlC Ritus Cclefrrandi 
gnuCruciskfronteadpe<aus. PerEuagelica di&a deleantur 
IpMifafolemSHbdiacontu circa noAraddiaa.&aTJiacono ter 
jinem vltim&Orationis accipit am- tncetifatHr. Si fit coram Tralato m 
babtumanibHshbrtiEpiftolartiJe- fita rtfidemia , liber defer at ur ad 
fer$s Mtifuprapetltu: &faila A/- 'Pralatum, vtfitpra : & file incen- 
tarigemfieBione in medio y vadit a famr, vtin VontificalifPofteajlam 
parte Ej>iftoUcotraaltare,& legit in medio tAltarisverfiu Crucem, 
Epi(tala:<jKale£la y reditadcelebra- incipit (fi dicendnm fit ) Symbo- 
lejfmlatwreiiismam^&abeobe- lamftantibus pofl eum'Diacono 
ttedkitar ^praterquain Miffis De< & Sabdiaconoideinde ad ^A It are 
fmttorn.DcsndeideSubdiaconHS, accedentibus , & cum eoprofeque- 
recipit uiffale q elebr at i*, defer tad tibus>vt dittumefl ad> Gloria in 
cornu Euagclij in oA/tare,ibi Mi- c x c c Hi s . 
piflrasC elebr at i:quiletto Euagelio Sitmandoqut C elebr an $ cant at 
&perJDiaconTi delato libro Euan- Miff am fine Duicono & S ubdia- 
getioruadaAltare imponit incesii cmo* Epi(ko\i,cantat aligns* Le- 
mthuribulH.DemdeDiacon 9 dicit ftor fuperpelltcio indutHs > qui in 
Mundacor mcum ,genuflextu finenoofculaturmanuCelebrantis^ 
ant eAttare accept o libro Euagelio- Euangeiium ,autem cantat ipfe 
rumdeaAltari, & benedittione a cttehrans ad cornu Euangelu : qui 
C elebr ante , ofculatdqUe illitu ma- & in fine Mijfa cantat, i c c M i ilk 
m^vaditcum Subdiacono a fini- c it : vel, Bcnedicamus Do- 
$ris adlpcu Euangeltj contrail- r , { n p ro temporis diUerfilatc, 
tareverfm populnm y vbiSubdia- Dc Qffertorio ,& aliis vfquc 
conolibrum tenente , medio inter ad Canonem. 

dttertAcoluthostenetescadelabra FVlcfco Symbolo,velfi noil 
, accefaJicit , Dnsvobiicum iwi- LJ fit fliccdum , di&Q Euan* 
RUmanibHs.CHmdicit:^\\Qn^ gdio Cclebras ofculatur Al- 
u^&cJignatlibrH y f}rontem,os y & tare in medio, & iun&is mani- 
pefttu:VofteaterlibrumincenJkt> bus ante pe£tus,ibidem manu 
hoc eft in medio, a dextris,&kfi~ finiftra ad dextram, vertit fe ad 
mftru,&profeqnitw Euangeiium populum,&extendens dc iua- 
iimclitmanibtu. Interim Celebras ges manus dicit,Domimis vo- 
flat imftis manibtu a cornu Epi- biicu,^: ififtis manlbus reuer- 
ftola verfiu Euangeiium. Quofi- titiir per eandem via ad mediu 
nito yofcnlatur Sacerdos Sbrum a Alcaris,vhi extenders &iun- 
^ubdiacomfibidelatHm^dicendo:, geasrnanuSjCapuccjue Crqci 

' _ Digitized by VjrOOQlC MilFatru 
inclinans dicit , Otemus ; turn niftri,ponit vinuminCalicem: 
iuti£fcis , vt prius , raanibus di- Deinde producit fignum Cru- 
de OfEcrtoriura,& omnia quae cis fuper ampullamaqu#,&di- 
vfquc ad finemJViiffie in me- eft. Deus , qui humanxfub* 
dio Alcaris dicenda funt, di- ftantiaeimponens parum aqu^ 
. cit ibidem ftans verfusad Al- in Calicc profequitur, da no- 
tare^nifi vbialiterordinatur. bis per huius aquae&vini my- 

Di&o Offertoriodifcoope- fterium* - 
rit Calicem, & ad cornuEpi- Sivedk celebratpro Deftm- 
ftolae fiftit,& amota parua Pal- &is , non facit fignum Crucis 
la defupfcr Hoftiam ,accipit fuper aquarri, fed imponitabf- 
Pateriam cum Hoftia & amba- que benedi£fcione,dicensOra« 
busmanibus vfqueadpe&us tione vtfuprik. Impofitaaqua 
earn cleuatam tenens, oculis in Calicc, & finita Oratione 
eleuatis adDeum dicit, Sufci- pra?di£b,accipit Calice difco- 
pe lande Pacci, Si fuerint alias opertum: &ftas ante medium 
Hoftia? , non fuper Patenam, Altaris,ipfumambabusmani- 
fedfuperCorporale^elinaliQ bus cieuatumteneSj videlicet, 
vafe pro Communione popu* cum finiftra pedem, cudextra 
li corifecrandae , Calicem il- autem nodum infra cupp5, in- 
lumfeuvasdextradifcooperit, tends adDeum oculis offcrt, 
8c intentionem fuam eciam ad dicens, Offerim 9 tibi Domine 
illas offerendas & confecran- &c.qua Oratione didka, facit 
das dirigens, dicit vt fupri Su- fignu Crucis cum Calice fuper 
fcipe&c.vtinOrdinar;o.Quo Corporalc,&ipfum in media 
diato faciens fignum Crucis* pod Hoftiam collocat ■■ , & 
cum di6bRatena,ponitHo- pajla cooperit* Deinde iun- 
ftiam fuper Corporale circa <5Hs manibui fuper Altare po- 
medium anterioris partis Cor- fitis , capite inclinato, dicit fe- 
poralisantefe,& Patenamad ctctb , in fpiri'tu humiliutis 
manum dextram aliquatulum &c. Poftca clcuans oculos % 
fubtusCorporalc.Siautcmad- manufque expandens* Scfta- 
fit vasfeuCalix cumaliisHo- tim iungens ante pe&us 
ftiis,cooperit Patena ipfa. ( quod femper facit, quahdo 

Deindc accipit Calicem Pu- aliquid eft bcnediAurus)dicit J 

rificatorio extergir,&accipi£s Vehi fan&ificator &'c«era. 

ampullam yini dc manu Mi- Cfcmdick, &bencdi»- fignat 

, ' Digitized by VjOOQlC Rhus celeb ran di 
tttiiiu Jextta communiter fu- tooperU in ixtrermtaii Ve&ahelui 
pra Hoft^am & Calicem. humero pendente : quivadit poft 

Tunc iunftis ante pe&us celebrant em ante medium hit arts 
manibus,acccditad cornuEpi- &ibiftatinloco connenknti. *D$- 
ftol£,vbiftansMiniftroaquam So Veni fanttificacor vt fit- 
fundente lauac manus , id eft, pra , Celebrant ponit incetofim in 
cxtrcmitaces digitorum polli- Tharibulum minifirahte Diacona 
ciSj&indicis^icensPfalmum, namculam dicens , Per incrrc . « - 

LauabointqrinnocenteSjGlo- tioncm,{kcivt in Ordinario.Dt* 

riaPatri,&c.quiverfiis. Glo- Hide acceptoThHribhlo per manum 

ria pacri j>rqtermittitur in M if Diaconiincenfat oblatajtr dttcens 
fisDcfun&orum , &inMiffis Thuribulnm faper Calicem & 
S Dominica in Paflionevfque HoftiamfimHl,inmodHm Cmcisi 
adSabbachumfan&umexclu- & ter dream Calicem, & Ho- 
Hub. fttam tfcilicctbukdextraadjim- 

jn Mijfa filemni ditto. Ore- ftram , &femel a finiflrdaddcx- 

mus. Diacotms & Snbdiacon'ac- tram> dtfpenfam verba in qualibet 
ctdmt aid Altar* a corn* EpiftoU, incenfatione , hoc modo. In prima 
Uiacontu amoU€tC<tiicem y deugtt y incenfatione, I n c e n fu m i It u dfn 
datVatcnamwmHofliaCelebra* fecunda, a tc bcnedi&um./# 
ti : Snbdiacontit extergit calicem tenia , alcedacad te Domine, 
Turificatorio , Diaconn* imponit Inqttarta, & d'efcendat fuper 
vinZiSHbdiaconw interim ampul- nos. In quint a tfrfexta , tniferi- 
Um aqua osiendens Cekbrami,dr cordia cu ^Ddnde inzenfattAl- 
at, Bcnedidte pater reucrcn- tare vtfitpradicens, 

dequifaftoverfoucamfigxoCrn* Do mine orouo rr,eav, &c# 
its , didt Orationem ,, Deus cjhi inOrdinarto.£tincenfatHripfe,'t>t 

humans^* Interim Sttbdiaco- fnpraSDiacomuincenfat Chorum, 
nm infmditpaUlulum aqua in Ca- & polbremo Snbdiaconum tenente 
licem, Diacomts ilium Celebranti Patcnam: &ipfe Diacontu incen- 
dat,&pedem Catids tangent, fen faturathHrifcrario 9 &tbHrifcra~ 
brachiitm dextrttm Cdebrantis riw poftea incenfat popHlnm. 
fiifientas^cumeodiqit Ottcrinius Celebrans lotis manibus 

cibi Domine jfro, VoFteapoJT- eas tergit, & illis ante pe&us 
turn in cAliari vtfitprafPaila co- iundtis reuemtur ad medium 
opcrit. Sttbdiacono deindeponit Altaris : vbiftajis,oculofquc 
indcxtramanii Tatenam > qnam ad Dciim elcuans, & ftatira 

Digitized by VjOOQlC Miffam. 
dimittens , manibus iundis fionc vltimae&ecret* ad verba 
Altare , capit^que jnclinato illa^Pcr omnia fecula faeculo- 
dicit fecrete jSuicipe landa rum, exclufiuercclebransftans 
Trinkas ,&c. Q&o di&o, ma- in medio Altaris, depofitis fu- 
nibus hinc ihde extenfis y & per eo manibus hinc hide ex- 
fupcr Altare pofitis ,pfcula- tenfis,dicitconuenicnw&inM 
tur Altare in medio: tumiun- telligibili voce Praefationem. 
dis manibus ante pedus , de- Cum dicit,S urfum corda, ele- 
miffifque oculis ad terrain ,£ uatinanus hinc inde extenfas 
finiftra manu ad dexftravertit vfque adpedjis,, cum dicit, 
fe ad populum, & vcrfus eum Graciasagamus Domino, iun- 
extendens & iungens manus, git manus : ciim dicit Deo 
dicit yoce aliquantulum ele- noftro , Cruci caput inclinat, 
.'uata.Oratc-fratrcs, & fecretS Refponfo.Dignum &iuftum 
jprofcquei}S,vt meum ac vc- eft elcuatis#extenfisvtprius 
ftrum Sacrificium,' &cc. perfi-, manibus, profequitur Prsfe- 
citcirculura,reuertens iundis tionem propriam , vel com- 
manibus ante pedus k manu muncm , vt tempus requi- 
dextra ad medium Altaris, Et rit, 

refponfoa miniftris vel cir- Cum dicit, Sandus iundis 
cunftantibus,Sufcipiat Do- ante pedu$ manibus, &incli- 
minus Sacrificium de manibus nat* vocemcdiocrijprofcquH 
tuis,&c. alioquinperfcipfum tiinCumdicit^Benedidus qui 
dicen$ Sacrificium de mani- venit in nomine Domini: &c. 
bus meis. Ipfe Cclebrans ma- fignum Crucjs fibiproduciti 
nibus ante pedus extenfis^vc fronteadpedus. 
fit ad orationem, ftas in medio Jn Mifa (olmni cum didtur 
Altaris verfus libmm dicit Prafatio , Diaconus & Subdia- 
abfolute fine aliainterpofitio- . conns flans retro goftcelebrantem, 
ne Orationem, vel orationes &paulo autequa dicaturS%n&% 
fecretas. Ciim dicit , Per Do- accedunt adjiltarewbicum celt* 
iDinum , iungit manus ; euro branuhincindt <&V/wf,Sandus, 
dicit Jefum Chriftum , caput &guafc<}UHntur,vfyuea4C2Lno~ 
inclinat ; quod facit in prima nemfDeinde Diaconus accedit ad 
Oratione , & in vltima,h plu- Jiniflram Celebrantis, ci ajfiftem, 
jesfintdicendae; dum didtur Canon niji alius 

Fejuenio autem in conch- $accrdos*Jfiftat: Subdiaconusvc- 

I gitizedfc Rituscelebrandi 
to tunc flat ptfi Celebrant ctn. 4 uo tuo. Si vcro ceicbrahs eft 
Dccanone Miffe vique ad PapajOmiffis verbis ^vna cum 
Confecrationem. famqlo tuo Papa noftro N. 

F' InitaPra?fatibne,vtfupr£* dicit,vn^cummeindigno £i- 
Cclcbrans manibus iu&is mulo tuo, que grcgi tuo prarcf 
fuperAltarcpofitis/ftansante fe voluifti^t continuant om- 
mediu Altaris, vcrfus adillud nes vt fequitun El omnibus 
eleuatis oculis ad Deum > & orthodoxis,&c. 
fine mora dimiffisj profundi Cum dicit Memento Do- 
inclinatus incipit Canonem, mineeleuans,& iungensma- 
fecreti dicensTeigitur, &c. nusvfqueadfacicm velpe&us! 
vt in Ordinaries Cum dicit, ficiun<5Hsmanibus,ftatpaulif- 
vti accepta habeas,& bene- perinquiete jdemjtrpaliquS- 
xticas , prius ofculatur ante fe tulum capite,faciens comrac- 
Altafe:deindeerigitfe,&ftat morationem viuorum Chnfti 
iun&is manibus ante pe&us. fidqliumadfuam Voluntatcm, 
Gum dicit * Hxc df)na,hsrc quorum nomina,(i vult, fe- 
munera, hare fanfta facrificia: crete commemorecnon tame 
dextramanuterfignat coihu^ heceire eft ea cxprimere, fed 
niter ftiper Hoftiam & Cali- mentetanturtf eorum memo- 
cerii, Deindeextefis manibus riamjiabeat, PoteftctiamCc- 
ante pedus profequitur , In lebrans,fipropluribus orarc 
pnmis quxtibi offerimus &c intedit, necircumftantibusfit 
vbidicit^vnacum famulo tuo morofus,ante Miflam in ani- 
Papa uoilro N. exprimit no- mo pro£onere fibi omnesil- 
ttienPapx.Sedcautemvacan- los tarn viuos, qu&m defun- 
te , verba pradi&a omittun- 6tos, pro quibus in ipfa Miife 
tnr:vbidicitur&Anftititeno- orare intendit : & hoc loco* 
ihoN.fpecificattitnbmenPa- generaliter vnico Contextti 
triarcfue ; Archiepifcopi , vel ipforumviuorumcommemo- 
Epifcdpi ordinary in propria rationeagere,prb quibus ante 
Diceccfi,quifi eft vita fundus, Miffaim orare propofuit in 
prsedifta verba omittuntur. Si Miffa. C6memorationeviuo- 
CelebranseftEpifcopus , Ar- rum fadta,demiflis & extenfis 
chicpifebpus , vel Patriarcha, vt prius ^ manibus continuac. 
omiiUs praedi&is verbis, eoru & omnium circuijtanti.um &o 
loco dicit,!: tmc indigno fer- Similiter "'ftans profequitur^ 

Digitized by VjOOQlC Miflam. ,, 

Coiicantes, Cfi dicit^cfuchri- & elcuatis oculis in calum ad 

fti caput c'ruci inclinat:in con- tc Deum Pattern fuum omni- 

clufionequando dicic , pcl eii- potentem,c&putque aliquan- 

dem.iungitmanus* Cuiridicir, tulum inclinans , dicit , Tibi 

Hanc igitur oblationcm cxte- gratias agens, & cencns Hofti- 

dit manus:fimul fupcr oblata, am inter pollicem & indicem 

icavtpalmaefintapertae verfus. finiftae manus, dextra produ- 

ac fupra Calicem & Hoftiam, citfignum cruris ftjper earn di- 

quas fie tenet vfquc aft illaver- cens # bcnedixic,frcgit, dedic- 

ba, PerChriftum Dominum quedifcipulisiuis,diccns :Ac- 

Iungens manus profequitur, cipite , 6c manducate ex hoc 

quaoblacione tuDeusinom- ornnes. Si adfit vascum alijs 

nibusqu*fumus:&c&m dicit, Hoftiis confecrandis , difco- 

benedi£fcamafcripta,ratam co- operit manu dextra Calicem* 

mn nicer , fignat ter fuper Hos feu vas aliarum Hoftiarum : & 

ftiam & Calice fimuL Deinde cubitis fuper Alcare pofitis, 

cum dicic ,vt : nobis corpus fe- ftans capite inclinato > diftin- 

paratim fignat femcl fuper ho- dc^reucrenter, 5c fecrete pro- 

ftiam tantu:& cum dicit,& fa- fert verba confecrationisiupec 

guis femel fuper Calice tantu: Hoftiam , &fimul fuper^om- 

deinde eleuas &iunges manus nes 3 fi plurcs lint confecrandaei 

ant^ned^profequicur fiat di- & Hoftiam fuam pollicibus & 

ledhffimi fitijj tui Domini no- indicibus tan turn tenens, at- 

ftri Iefu Chrifti : Inclinans ca- tente , deuote , & continuate 

putCrucUi opusfueritcxter- proferc verba confecrationis, 

git pollices & indices fuper Hoc eft enim corpus. menm. 

Corporale , & dicit fecrete,vt Quibtls prolatis, celebrans te- 

prius 3 Quj pridie quam pate- nesHoftiainter pollices & in- 

recur & accipi£s pollice & in- dices predi&os fuper Altar c, 

di_$e dextras manus Hoftiam: reliquis roanuu digicis cxtgfis 

& cam cum illis, ac indice Sc & fitnuliu&is(&Hoftiisfiplti- 

pollicc finiftrae manus tenens, resfint confccratae,inloco,in 

ftans cred 9 ante medium Al- quoiprincipioMiflaesutpofi- 

taris djcit, Accepit pancm in tz fuper corporali,vcl alio vafe 

fandtas ac vcnerabiles manus vel calice dimiflis ) genuflexus 

fuas:clcuinfqueadc?lumocu- eaadorat. Tucfe erigesquatu 

Ios,&ftatim dimittens dicit, comraodepoteft,eleuatinaltu 

Digitized by VjOOQlC Rhus ceiebrandi 
Hofti^&intcntisincamocu* cit, accipiens & hunc pra> 
lis(quod#in clcuatiqne Ca- clarum calicem &c. cumdicic 
licis facie, )populo rcueren- benedixit >, finiftra CaUcera 
ter oftendit orandam : & raox infra cuppam tenens , dextra 
ipfam reuercnter fuper Cor- fignat fuper cum : & profc- 
porale reponit in eodem loco quens,detikque difcipuns (iris 
yndceamlcuauit:& deinceps &c. ambabus manibus tenens 
polices & indices non difiun- Calicem , videlicet finiftra pe- 
git:nifi quando Hoftiamco- dem, dextra nodum infra cup- 
fecratam tangere vcl tra&are pam,cubitis fupcr Altare po- 
debet vfquc ad ablutionc di- litis , & capite inclinato , pro- 
©itorumpoftcommunionem. fcrt fecretc & deuotfc , vt fu- 
Repofita Hoftia conlccrata pri, verba confecrationisfan- 
fuper Corpotali genuflexus guinisHiceftenim calix, &c. 
vfquc ad terram , ipfam vene- Quibus di(ftis > repohit Ca- 
ratur : C% adfit yas aliarum Ho- licem fupcr Corporale : & gc- 
ftiarum Patena coopcrit* In- nuflexusSanguinem rcueren- 
tcrim durti Celebrans eleuat ter adorat. Tunc fe efigiti & 
Hoftiarti, accenfo prill* ifitof- accipicns Calicctn difcoopcr- 
ticio > Miniftcrrhanu fiiiiftra turn ciim Sanguine atttbabus 
cleuat Fimbrias poftctiores manibus, vt priuseleuateum, 
Planets * ne ipfiirii Celebran- & ere&um,quantum .coramc 
tern impediat in clciiatione dipoteft,ofteditpopuloado- 
brachiorum,qilcid Scfacitirt jrandum, dicens;Harc quod- 
cleuatiorie Calicis. efcumque fecericis, &c. mox 

Cclebrans adorato Sacra- ipfum reuerenter reponit fu- 
jnento /urgit ^ 8c difcoopcrit per Corporale in locum pri- 
Calicfiiii quem fi opus fit ex- itinum,& manu dextra Palla 
tergitdigitos:quod temper fa- cooperit,acgcnuflexu$ Sicra- 
ciat,cunt aliquod fragmcri- mcntumvenerdtur.-J»«^i//4 
turn digitis adhaeret : ftans ere- foUmni ckni Cclebrans dicit; 
&uadicit , Simili modo poft- Quam oblationem , &c. Did* 
quarq ceriatu'm eft , & amka- conut acccdit dddexiramCilcbrZ- 
"bus manibus accipiens Cali- tk> &ibiinptpcriori gradii <*Al- 
cemiuxtamodum infra cup- iark gempxtu^ckm Sacramenti 
pam , aliquamtuliimquc ele- plenatur fifnMdi VUneu eUnat % 
uans& ftatim deposens r di- fir qwndo opus eft >fe trtgens; Digitized by Google ^ taikem cooperlt,& difco6pmt>& ft o nte ad p c &u$ figno Cruris: 
cum CclcbrantegcnHfteftit.Repofi- Cum dicic> p er eundemiurtgic 
toCalkc DiaeonHsrcditadUbrii, raanus. 
tilfiatiHsdJfifiati Cum dicit ^ Memento Do, 

Dc Canonc poftConfecratio- mine famulorurri s famularum- 
nc'm,vfque ad Orationem que cuarum/cjui nospra'ceifty 
Dominicam. lunt^&c.ftatim extenfis St 

REpdfitfr Calicc ,& ado- iurittis manibus ante ptiftus; 
raco, Celcbras ftansance vcl vfquc ad ficicra clcuatisi 
Altarc, extenfismanibusantc Sc intentis oculis ad Sacra- 
pectus, dicitfecteto, y n de & mcritum fupcr Altarc ; facit 
mem ores , &c. iungit manus commeniorationem fideliurri 
ante pe&us ^ Sc curt dicit; Defun<Stofum,de quibusfity 
Hoftianupuram , &c. manii videttir; codem mbdOiVtdi* 
jjextra figtut tcr communiter fturii eft dfc Commeitioratio- 
fuper Hpftiam & Galicem, & ne viuorurt*Q&a'c6mc<moj:a- 
fenvelfuper Hoftiam tamiim; tione fa&a ; ftans vtprius ex- 
Sc femel fuper Galiceiti tan- tenfis mfcnibus , profequiturj 
ium, dicciis^Panem fan£tum ipfis Domihc,& omnibus in 
vit« xccrnae , & Cahccrq fa- "Chrifto &c. «ia fine ia$<$ 
iutis perpecui : drinde ftans; eundem, f a P u ^ inclinac. Currt 
, Vt phri^; extenfis manibus dicifc; Noois quoouc pecca- 
prclfequitur, iupra qua: pro- toribus , ^ocerii aliquarittlril 
picto, &c.Cumdicit,Suppli- tUuai ^ & dcxtra mantt pe- 
ces terogamus^c.inclinafc 6tusfibipctcuut;&ptbfequN 
ft ante medium Altaris, ma- tur; famuiis cms &c. ***#$ ^ 
Hibus iundis fuper illo pofi- prius: 

tis: cum dicic, C x hac Aicaris Curfc dicit ; p cr Chriftum 
participatipncjtiicuktur Al- Dominum noftrum : pcr'que 
iareciim dicit^frcTofanVlum haec omnia. Doniine.fcnjper 
filijtui ,iutigit manus; & ma- bonacieas, iutigitmaniisanfc 
tiii dextera fignatferhelfdper pedus : deinde raanu dcxttai 
Hoftiam tantura , & femel fa- tcf fignans communiter ftt- 
£er Caliccniidiccns ^Corpus P e * hoftiatri &: Calitciri i di- 
ck: Sanguincm fumpfcrimus: ^^'Sanclificas, viuihcas, ; be ■ 
& cum diciComnibenediclio^ aedicifc & rnrcdlas nobis: P°~ 
he ciiefti feipfura fignat i ftcadifedof efit triand deitti 

Digitized by VjOOQlC ' , Ritus celebrandi 

Caltcem , & gcnuflcxus reuc- adorat:fimiliter cooperit^&iterum 
rentiam facit Sacraraeto : turn genaflettit Toftea vadit retro pofi 
fe erigit , & rcucrenter accipit Celebrant€m y vbi flat dnrn dicitnr 
Hoftiam inter polliccm & Or atio "Dominica. 
indicem dextr* manus, &cu Dc orationc Dominica ,& 
ea fuper Calicem,quem ma- aliis vfque ad fan&am Conu 
nu fimftra tenet circa nodum munionem. 
infra cuppamfignatterMabio s~^\ Elebrans cooperto ado- 
ad labium ? dicens, Per ipfum, V_> ratoqueCalicc , erigit fc 
&cumiplb,&in ipfo.Etcum &morefolitomanibusextcn- 
Hoftia bis inter fe&caliccm fishincindeftiper Altarcpofi- 
k labio Calicis incipiens fi- tis^dicitintelligibili voce % Per 
gnatjdicenSjefttibi Deo path omnia fajculafaeculorum, &c- 
QmnipotenUjinvmcateSpiri- Cumdicit, Oremus, inngit ' 
titusian&iDeindetenensma* manus, caput Sacramento in- 
nu dextra Hoftiam fuper Cali- clinans*Cum incipit,Patei no- 
cem,finiftra Caliceni: eleuat Iter, cxtendit manus, &ftans 
eamaliquantulum fimul cum oculis ad Sacrametuminten- 
fcalice, dicens, Omnis honor lis , profequitur vfque ad fi- 
& :i;lpni , &ftarim vtrumque nem. Refponfo a Miniftro, 
deponens , Hoftiam collocat Sed libera n.os a inalo. &aCe- ' 
fuper Corporali : &digicos,fi lebrante, Amen, manu dextra 
fragmentum aliquod illis ad- pollice & indice non difiun- 
ha:rcat,extergit in calice(quod &is, Patenam accipit inter in- 
femper il opus fit ,faciat cum diccm & medium digitos qua 
Hoftiam facram tetigit ) ac tenens fuper Altare ere&am 
pollices & indices vt prius dicit fecrete, Libera nos qua> 
iungens, Calicem Palla coo- iumus. 

pcrit, & genuflexus vfque ad Jn Miffafilemni, cmn Oratione 
terram , Sacramentum vene- Dominica dicitnr , Et dinette 
jratiny nobis debita noftra. Diaconm 

Jn MitfafoUmnicum Celebrans rttrbpojl Celelrantemfaila Alt a. 
dkit % Per que hcec omnia, <kc, rigcmtfleflione vadit ad dextr am 
DiaconusfaBa Sacramento genu- Celebrant is, & S nbdiaconpu circa 
fiexione^ccedit ad dextram Cele- finernOrationis Demmc&jrtn$rti- 
brantis , & quando opus eft difio- tur ad Altare, & offeri Tat en am 
*jptritCaUcem,& cum Celebrant* Diacono , qmeam.difcooperit,& f Digitized by VjOOQlC Miflaifn. 
dot Celebranti y ofcnlar* cm mar tem maiorem, quara finiftra 
nitm , difcQopcritque & coopcrit tenet , adiungit mediae fupcr 
Calicem qndndo opus efijimitl cam Pat enarn po lit* f interim dt 
CelcbrantegemficEtens* cens , in vnitare Spintus fari- 

Aijtequim Celebrans di- ftiDeus. Et particulam Hot 
L eat,Dapropitiuspacern, eleuat fti* , quam in dexcra manu 
manu dexcra Patenam dc Al- rctinuit , tenens fuper Cali* 
tari, & feipfum cumea fignat cem , quern finiftra per no- 
& fronte ad pe&us : 2c dicens> dum infra cuppam rctinet , 
Dapropitiiispaccm in diebus intclUgibili voce dicit , Per 
noftris , Patenam ipfam of- omnia fa^cula ficulorum , 
culatur:&profequens ,vto- ReC Amen. Ipfa particula 
pe mifericorclianua?, &c. fub- fignans ter i labio ad labium 
mittitPatenaraHofti£,quam Calicis, dicit, Pax Dominiiit 
indice finiftro accommodat Temper vobifcuro. Refronfo 
fuper Patenam : difcooperit per miniftros, Ec cum ipintu 
Calicem ,& genuflexus inter- cuo, particulam quam dcxtra 
raSacramentum adorat, turn manu tenet, ponit in fangui* 
fe erigensaccipitHoftiam in- aem,dicens fecrctc,Ha?cco* 
terpolliccm &indic£ dextrac rhixtio & confecratio corpo- 
ra anus, & cum illis,acpollice ris, &c. Deinde pollices & 
8c indice finiftrae manus earn indices fuper Calicem aliqua. 
fuper Calicem ten£s,reueren* tulum tergit,& iungit: Calic£ 
ferfrangitper medium^ dicens Pallacbopcrit,& genuflexus 
Per eundem Dominum nof- Sacramentum adorat : furgit, 
trum Jefum Chriftum filium St ftansiun&is manibus ahte 
tuum ^ 8c mediam partem , pe<2:us,capiteinclinatoverfus 
quam inter pollicem &indi- Sacramentu, dicit intelligibili 
cem dextrae manus tenet po- voce, Agnus Dei qui tollispec 
nit fuper Patenam. De alia caca mundi, Scdextrapercuti- 
media quam finiftra manu te- ens fibi pe&us, dicit , miferei e 
net,frangit cum pollice&in- nobis,quod&;terti(i> facit, cu 
dice dextrae manus particulam dicit, dona nobis pa'cem.tunc 
profequens, Qui tecum vi- manib'iuftis fuper Altarepo- 
uit 8c regnat, 6rc. quam hr litis, capiteiclinato,oculifquc 
ter ipfos dextrae manus polli- adSacram£tuintcntis,dicitfe- 
xem &indicemrednens,par- creto, Dtic Iefu'Chriftc ,-&c. 

f 'J Digitized by Google Ritus celebrandi 
Quaotatione finita,fieft da- manufiniftra ten£s parses hu- 
turus Pacem , ofculatur Alta- iufmodi fuper patenani, dex- 
rcin medio, & ei ftatim in- tratribusvicibus percutit pe- 
ftrumentum Pads porrigatur <5fcusfuum, interim etia tribas 
a Miniftro iuxta ipfum ad vicibusdicensvocealujgantu- 
dexteram,hoceftincornu E- lumelcuata,Dominenonfum 
piftoke % genuflcxo , & dick, dignus &fecreteprofequitur, 
Pax tecunfc/Sinon adfit qui vtintres,&c. Quibus tertio 
Paccm recipiat k Cekbrante di&is,ex finiftra accipit am- 
Paxnpndatur, etiamfi illius bas partes praedi&as Hoftiac 
datio Millae conueniat :. nee inter pollicem & indic6 dex- 
ofoulatur Altare , fed di&a tne manus , & cum ilia fupra 
pr£milTaOratione,fl:atim fub- Patcnam fignat fcipfum figno 
iungit alias Orationcs,vt in Cruds ? dicens,Corpu?Domini 
Ordiriario. noftri Iefu Chrifti cuftodiae 

Siverb, eclebret pro Defun-- animamraeam invitam £tei> 
ftiSj non percutit pe&us ad nam,Amen. 
Agnus Dei, q u * a dicit, Dona Deinde reuercnter eafdem 
eisiequiemroccdicitpriraam ambas partes fumit / quibus 
Orationera > Do-mine Iefu furaptis,dcponit Patenani fu- 
Chriftc , qui dixifti Apoftolis per Corporale, & erigens,fe- 
tuis, &c. non datpa.cem",fed iundtisindicibus &pollicibus 
dicit alias duas fecjuentes ambas quoque manus ante 
Qrationes * ? Domine Iefu faciem iungit, fe aliquantu- 
Chnfte fill dciviui, & Per- lum quiefcit in meditatione 
ceptio corporis tui. Qujbus fandtiffimi Sacramenti. 
Orationibus di&is genufle- Deinde depofitis manibus, 
dens Saeramentum adorat; dicit fecreto, Quid retribuam 
& fe erigens dicit fecrctS, Domino pro omnibus retri- 
Panemxceleflemaccipiam. buit mihi & difcooperto Ca^ 
Quo di&b , ctexixa manu &c- lice,accipit Patena, & cam di- 
cipit dePatena reuerenter am- ligenter cum pollice & indice 
has partes Hoftiae , & collocat dextrae manus fuper Calicem 
inter policem & indice finiftrg extergit,& ipfos digitos , ne 
manus , quibus Patenam inter quid fragmentorum in eis re- 
cundem indiccm & medium maneat. Siveroadfiht Hoftiae 
digitos fupponit : $c eadem .confecratae fuper Jporporale 

Digitized by VjOGQIC '1 

Miflam. 

pofit«,pro alio tempore con- vclo : plicae Corporate, & re. 
fecrandae,fa£fca priusgenufle- ponitinBurfam,quam ponic 
#ione, reponit eas in viasad fuper calicem , collocat fupcr 
hoc ordi'natum : & diligcnter Altare,vc prius. 
aduertat,nc aliquod fragmen- Si qui func comunicandi ia 
tunijquancumcumque rtiini- Miflajeoscomunicec^antequa 
mun^remaneat fuper Corpo- fumat purifications , & anten 
rale: quod fi fuerit, accurate quara digitos abluat. Quibus 
reponitinCalicem.Poftexter- cpmunicatisdicitj Quo3"orc 
fione Patens > iunftis pollici- fumpfimus: Dnc, &c. & de- 
bus &indicibusiterum genu- indefe & eos qui £5munica- 
fle&it Sacramento ifurgit, & runt,purificans dicit ? Corpus 
Calicem dextra manu infra tuu Dne quod fumph y & alia 
nqdumcqppaeaccipit,dicens., facitvtfupra. Jn nsWiffafolem* 
Calice fai utaris,&c. & fignas ni Diaconns flans retro poft Ctfe-7 
fe figno Crucis cum Calice brantem^cuminOrationeVorni" 
dicitsSanguinisDfiinoftLij&c. nica dicitur ^Bt dimitte nobis 
& manu finiftra fupponens debitanoftra, faBa ibidem genu 
Patenam Calici,ftansreuerejv fleBione Alt ari>v adit dddextram 
ter fumit totum Sanguine cum Celebrantk>& Patenam Parifica- 
particula in Calice pofita. torioabfiergemdatQelebratiilliw 
Qujbus fumptis , dicit fecretc znanum ofculando : & qmdo opus 
Quo dorp iii m p fimus, & c. eft,difcooperit,& cooperit > & mm 
Poftea fuper Aitare porrigit Celebrate ador at Calice. Cum did 
Calicem Miniftro ad cornu mr y Pax dm, See. SubdUcema 
Epiftola?:quo vinum filndente retrbpofl celebrantemfa8/t,Alta* 
fe purificat : jdeinde abluit rigemfkttiontsvadit adfiniftram 
pollices & indices fuper Ca* Celebrant is 9 & fimul dimnt 
licem^quosabftergitPurifica- Agnus Dei: deindefatta ibidem 
torio,interim dicens, Corpus ^acrameto genHflettionejreditpafl 
tuum Dpminc , quod fumpfi, Celebrate.Diacontuveroadcxtris 
&c aMutionem fumit, & ex T gemtflextu expeftat Tact : &cnm 
tcrgic o$ t & Calice Purificato- Celebrans ofcttlawr. kltarejpfefe 
riu : quq fo&o, Purificatorium erigensfimnlofcHlattir aitare & 
extendit fuper Caiicem,& de=» a Celebrate complexm accipit Ta* 
fuper Patena,ac fuper Patena cemrefpondemei, Et cum ipiri 
paruam Pallam , & cooperit tutuo TofteaiterumSacrsmento 

f iij 

Digitized by VjOOQlC Ricus celcbrandi.. 
i/tltariadoratOyVertitfcdad/hb- da,iuiidis manibus antepe* 
diaconum retro poft celebrantem: dus vadit ad medium Altaris: 
gtiifimiliteraDiaconoaccepta Pa- & co ofcuiato, vcrtitfc adpo- 
cefetta prius Altari gemfieEHotie^ pulu , & dicitjDfts v o b i ( cu m . 
comitate AcolHtho vadit ad cho- redit adlibrujdicit, Orationes* 
rnm s & dat pmilit er T ace prim o Pollconnurione eifdg modo 
miufyue or dints dignioribuspriks, tiumero > & ordine vtfupra di- 
deinde minus dignis:& retserfus dsefuntColledar. 
ad Altare dat Pace Acolntho^ui Quibus didis, iungens ma- 
ipfttm comitauerat , qui & aliis nus ante pedus , reuertitur ad 
Acoluthisjctrca Altar e dat Pace: medium altaris : & eo ofcula- 
deindevaditaddex&amCelebra- to vertitfe ad populum, dicit 
tit >& quart do opus eft > difiooperit vtfupri, Dominiis vobifcum 
calice,accipit ampulla vini & infi- Quo dido ftans iundis mani- 
dit^uado celebras vnltpHrificare* bus ante pedus verfus popu- 
DcCo-mmunionc,&.Oratio- lum dicit,fi diccndutti eft : ice 
nibuspoftCommunio- Miila eft. Quc> dido per eandS 
nemdicendis. viatfi reuertitur ad Altare. Si 

CEIebtdnte purificato , du verb non (it dicendum , dido, 
Calicficollocatin Altari Dominusvobifcumjeuerritur 
liber Miflalis defertur per Mi- eodem modo per candem via 
niftrum ad cornu Epiftola? > & ad medium Altaris, vbi ftans 
collocatur, vtinimroitu. verfus ad illud,idndis ante 

InMijfa filemni Diaconus de- pedus manibus, dicit, 
fert ftbru Miflalis ad corn* Epiftth B e n c d i c a nm s D o mi n o . 
U.Poftea vadit retro pofl celebran- In Miffis autem Dfefun do- 
tem: Subdiacenus vero vadit ad rum eodem modo ftans dicit, 
cortfuEnangeltjyvbi Calicemiidat, Rcquicicantin pace, 
apt at earn < TPurificatorio i plicat cor. Jn Miffa fotemnihac omnia eo- 
poralia,reponit m Bur/am , &illH dem modo ftans dicit Diaconus: & 
ponitfuperCatkecoopertHVctoque asm dicit, ice Miila cd.CelebranS 
coilocat in altari , vel Jhper ere- qmque flat verfus popHfam. 
dentia, vtprihspoftea redit ad Jo- In Quadragefima autfii Fe- 
aim fiium retro poft Diaconttm. ria Quatta Cinerum vfque ad 
His expeditis Celebrans Feria quaita maiorisHebdo- 
ftans legic Afttiphonam , qu£ madae , in FerialiOffirio poft- 
dicitur Comnnraio : <jua le- quara Celebrans dicit omnes 

Digitized by VjOOQlC MifTatth 
Poftcommunioncs. cam fuis tens fc ad populum ] extenfa 
folitis conclufionibuSj ante- manu dextra iundifque digt- 
quadicat,Dominus vobifcfi, tis/emclbenedicitpppulo di- 
ftansin eodemloco antelibru cfis^Pater, & Films, & Spintus 
dicit,Oremus, Humiliate ca- fan&us : &circulumperfici£s: 
pica veilta Deo, &extenfisma\ reuertiturad cornu Euangelij 
nibus fubiungit eadem voce vbididko,Oominusvobifcun«, 
Orationemfuper populu ibi- ^.Etcum ipincu tuo. pollice 
dem pofitam:quafinita,ofcu- dextro fignans primiim figno 
latur Altare,& vejrtSs fe adpo, Crucis Altare,feu hbrum , dc- 
pulum dicit ,Don}inus vobi- indefrontem>os&pe<5his, di- 
Kum, &aliavtfupra. . cit,Inicium fan&i Euan^ehj 

JnMiJfafolcmni ditto per Cele* fecundum Ioaanem,ve^Se- 
brantem>Qzemu$ Diacomsvcr- quemiafan&i Euangelij, vtdi- 
tensfe adpopulnm y inntti<s mambm dum eft in Rub ricis gencrali- 
dicitvt fiiprkyHimnlitue^Scc, bus,& poftijj. Gloria tibi Do- 
<}Ho ditto, vertitfeverfttssAltare mine, 4 iun&is manibus legit 
a tergo Celebramis, & celebrant Euangelium.ln pfincipio, vel 
dicit Owionem. aliud 3 vt conuenit. Cum did- 

Debenedictione in fine Mi£- tur,Et vcrbumcaro faetueft, 
fa?,&; Euangelio S. Ioannis. genufle&it,&furgcnsprogre. 

DIdo,Icc miffacft, vel£e diturvtpiius 3 vfqueadfinem. 
ncdicam 9 Domino, vtfu-. Sicelebransin Altariverticfa- 
pra,Celebrans ante mediu Ai- ciem verfus populum, n6 ver- 
taris ftans iu&is manibus fiiper tit fe,fed ftans,vt erat, benedi- 
aleare,&capiteinclinato,dicit citpopulojVtfupri, in media 
fecjrete^laccacuoiiandaTri- Altare,deindcacceditad cor- 
mcatis,&:c. quo di&o,extenfis nu Euangelij,& dicit Euange* 
manibus hinc inde fuper Alta- lium fandi Ioannis. 
re pofitis /ipsfi in medio ofcu- Si celtbrmit corafitmmo Potifice> 
latur,tum erigens fe,adhuc (las Cardin*le y i.cgAtoSedishpoftoHc<t> 
verfus illud,cxtendit > cleuat > & V4triarcba,Archiepifcopt>,ctEpifco- 
iungit manus, capiitque Cruci po in pYOHwci0 y ciuitate^vddtoecef> 
inclinans, dicit voce intelligi- jHaexiJfct^ccUbraSyditt^^cc-x 
bilijBcnedicac ves omnipo- tibiian&aTnnitr.s, dec. dies?, 
ecus Dens, iiindHs manibus ac Bcnedicat vosonnipotesDc'' 
demiflls ad tcrram oculis, ver- &conHerten$fiadj^mmH Pontlii L 

i iiij 

Digitized by VjOOQlC Rituscelebrandi. 
ptm gtmfiexHt ] 4'd Cardinaletn candefyc .• interim Sacerdai 
vero^LegatU^velVralatHmfmnty cooperto capite accjpit fini- 
fapiteinclirtato^HaJt Ikentiam bf- ftra Calicem, dcxtram ponens 
nedkendibetens,profeqHttHr $ Pa-, fup^r Burfam , nc cadat ; dc- 
tcr^&'Filius,^ Spiiitushn- ibendit ad infimum gradum 
ttus bentdkh aft antes a parte *)bi Alexis , §c ibi in medio ver- 
pon adefi Twufe% y Cardinalis tens fe ad illud , caput incli- 
LegattfrawVrdatiupr&di&u nat : & fa6U reuerentia, prae* 

Si ant em celebrant coraVatriar* cadence Miniftro , to modo 
cha , aArchiepi/copo x vel Eptfcopo, q l uo venerat , redit ad facriftia 
€XtraeorSititnlH%Ealefiam i Pro- interim dicens Antiphonany 
uincam>Cmitatem>veiDiotcefim * nui P .pucroami & canti- 
MnftitHtU,ei* abfyne aliorejpcftu, jcum,R el ^aicitc. Si veto fie 
ptcateris qui interfiiut more con- dimitlurus huiufmodi veftes 
fuetobenedkit. _ ante Altarevbi celebrauit , fi- 

Siaute celebrant pro Pefu- jiito Euangeliopraedi&o > ibi* 
tftis^ di£to Placeait riVi iancti d c m deponit veftes , & dici.e 
Trinilas , Vt fupra accedit ad Antiphana praedi&am , T > u 
fcornuEuagelij, &dicit p K5or Mm cum Cantico * & 

pratcrmifla aliis Orationibus^vtfuoloco 
penedi&ione , qiiae in Miflis ponuntur. 
pefund^oiu iion datur,Finito In Mijfafolemni omnia facit 9 vt 
Euangelio in fine Miifefi cc- fitpra>hocexcepto: qmdterpopalo 
lebrauic coram fummo P5tifi - benedkit ^primo acornu Epiftola % 
.c^Cardinale,Patriarcha,Ar- diatrsj'*m : : Seatndb ante me* 
chiepifcopo, velEpifcopo, in dinm iAlt or is dicens £<t f slios 
eorunjiefidentiiSjEcclefiajVel Tertio acornti Euangeti) dicens, 
locoiurifdi(3:ioniseorura:c6- ^ r ipnuis ianch; 1 Etdifto E- 
pertitfead ilium, coram quo nangftio famdttm Joannem vel 
ex prardiftis celebrauit,& Facit edio , vt fupra , Celebrans difcedk 
rcuerentiam conuenientem. - cum Mimjlris or dine quo venerat. 

Si iion celebrauit , coram 13c his qu«eoinittt!miirin ' 
aliquo praedi&orum huiuf- Miflapro D< fandis. 

inodi reuerentiam praetor mit* f N Mifla pro Defun&i§ 
Mt. " - , £ antc Cotifeffionem nbn 

pnibu$ omnibus abfolutis, dicitur Pfalnms , Iudica me 
extnigupju? |>pj Mimft^utt* E-cus" Scdptonutiata Antiph, 

Digitized by VjOOQlC Miflam. 
tntroibo ad Altare Dei, & re- In Miffafolemniobldta & Al- 
(p o nfo \ Miniftris ,ad D eu m tare incenfatur vtfuprhincenfatur 
qui lactificac , &c. dicitur f C. folnsCelebrans,dr nonincenfantur 
Adiueorium noftrura, &C6- alij.CumlauatmantUynon dicitur 
FcffiojCiim reliquis,vtfupri. rerf.Glona patri , in Pfalmo $ 

JntJliiJfafolemMpojtConfef- Lauabo inter innocentes Sub* 
flonem non incenfatur zAltarc. diacomu non tenet V Men am pofi 
Cftra Cclcbrans ad Altare Cclebrantcm : fed tempore cleua- 
incipit introitum, non fignat tionis Sacramentiincenfat Sacra- 
fc , fed raanu dextra extenfa mentum. Ad Agnus Dei 3 non 
facie fignum Crucis fuper H- dicitur mifef ere nobis, cuius 
brum, quafi aliquem benedi- loco dicitur, dona cis requie 
ecus. Non diciturGloiia pa- nee terti6,dona nobis pacem: 
tit ,'■ fed poft Pfalraum repe-" cuius loco dicitur, dona eis 
qtur.Requicm rcccrnam , nee requiem fempiternara. Non 
Gloria in cxccKis, nee Alle- dicitur prima Oratio ante 
'luia,nccl"be Dominebene- Communionemfcilicet,Do- 
diccre > nee Dominus lit in mine Iefu Chrifte, qui dixifti 
cordc nice ofculatur hbrum Apoilolis tuis, &cnecdatur 
in fine. Pax. In fine non dicitur, lte 5 

Jn MiJfafollemniSubdiaconus Miila eft, nee Benedicamus 
finita epiflola non ofculatur manu Domino, fed,Reqtiiefcant in 
Cclebrantis y necbenedicitur. t Dia- pace. Et non datur Bencdi- 
contu non petit benedittioncm y nec &io, fed divto,piaceat dicitur 
ofculatur CelcbrantismammiNo vtfupr&In principio eratvei- 
tenentur luminariaad Euangehu. bum, dec. aliaomniajiVtinatiis 
fed duo tanium Acoluthifme can- Miffis. 

delabris tenent medium Subdiaco- Finita Mijfa y [ifacienda eft Ab- 
numytenentemUbrum Euangelio- foluttoJCelebranstrahitfeadcornu 
rum.Ts^on incenfatur liber, nee in Epiftola, exuttur cafula , accipit 
fine Qelebrans , nee defertur liber pluuialenijrrum>Subdiaconturne- 
Suangcliorum ofculandtts. k dins inter duos Acoluthos deferen- 

IteminMiffaDefunftorum tcs candelabra accenfi$,defert Cru- 
non dicitur, Credo , non be- cem , pracedentihw duobtu aliis 
nedicituraqua irtfCaliccm ffi- Acoluthu,vno cum thuribulo & 
denda > fed dicitur > Deus qui naukula ,alio cum *qu* beneditta 
Huhaani fubffan. &c. & ajperforio : fequitur Celebrans Rims celebrandi 
&Diacon$isa fintftris SubeRacet- Dc his > qua: clara voce ant fc- 
conns cum Cruce fifth fe in loco pa^ cretb diccnda funt in Miffa. 
rato ad caput contra Altar* , we- Y N Miffa priuata clara voce 
dins inter ditto* &4coluthosdefe- JL dicunlur Ana. &pfalraus, 
rentes luminaria , celebrans vera ad Introitum ,Gonfcffio , & 
ex alia parte vetfus Altare, afini- quae fijquuntur y execpta O^a- 
ftris Diaconw & alij duo G/fcoht-* tionc>Aufera nobis 3 Oramus 
thi defer entes vm Aqua btntd$tta % te Domine , per merita Sail- 
ed Thuribulum* Jnterim cant a- dorum puorum , Sec. Item, 
fw^Rctponionum. cum did* Iiuroitus, Kyri.c elcifon,Glo- 
tur * Kyrie ' elcvion. Celebrant riain cxcellis , Epiftola ,Gra- 
ponit incenfum in thuributum mi- dualc. Euangclmm , Credo 
niftrantc'Diacononauiculam : cce- OffcrtoriumjPttrfatio, Nobis 
f to, Pater nottcXtoccipit afferfo- quoque peccatcribus , folara 
viumdcmanuDiaconi, & fatta haectria verba. Item,Pcr. om- 
uiltarireuerentia,comitameDia* niaf«cula,&c.i;um, Pater no- 
conoadextris^tenentefmbriam ftcr,Pax Domini , Agnus Dei, 
anteriorem pluuialis y afpergit cir- Domine non fumdignus, Co- 
cumiens locum paratum.Chmtra- munio, Poftcoramnnio , Ite 
fit ante Crucem profundi incUnat, nii(Ta eft , vel Bcnedicamus 
Diacontu vera femifteflh : &re- Domino, velRequiefcant E- 
Sens ad priftinum locum, demam* uangelium , In principio Alia 
eiu/dem *Diaconi accipit thnribu- omnia dicuntur fecretS , In 
turn, & eodemnzodoquo afperfe- Miff* folemni clara voce it Celt-' 
ratyincenfat. PoFlrcmo Diacono brante dicuntur quando hntonan-* 
tenemelibvum ^eratiimclktyani- f/*r>Glonainexceliis (jrCfe- 
bm % dicensFerfiid btnenosin- tlo.Dominus vobiicum, Ore* 
ducas , dec. f t Apoita inferi, in us,- OraticDorninus vobi- 
cutnalm : & Oration?, Abfoluc icum, Oremus , ante OffertoriSy 
qucTiumus Donnifcycx'c. w in Pnttatio, Pater nofter^* Ora- 
Ordinario : & poft earn dicens, Poft Communi&nem. ^4lm 
Reqmem dtcnum 5 eve. f ac it omnia a celebrant edtcunturfecreth 
Crucem ptanu dextrafuper locum in tJteifafotemnu 
paratum: %r ditto per Contorts, Dx FJora celebrandi Miffann 
ivequieicant i.n pace, prace- % M I fla priuata fal rem pofl 
denteCrucesedit cum aliis ad fa- IV jl. Mauitiiiumrquacuquc 
criftiami hora ab aurora vfque ad roe- Digitized by Google Miflam.' 

ridiera dici poteft. Mifla autS Gloria in excclfis, Credo: alio 

Conuencualis & Solcmnis, tempore ftat ad Altare, &ge- 

fequenti ordinc did debet. In nufle&it,quando oportet , yc 

Feftis Duplicibus & Semidu- fupri. 

plicibus,in Dominicis, &in r Item genuflc&it , quando 

fra O&auas dicta, in choro legiturEuangclium • In prin- 

HoraTertia. cipio,adillaverba,&verbum 

In feftis Semiduplicibus & cara~fa£him eft. Ec Euange- 

Feriisper annum , di&afexta. lium,Cnmnatuse(TetIefus,ad 

In aduentq , Quadragefima, ilia verba, & procidentes ado- 

Quatuor Temporibus,&Vi- rauerunteum, 

gihis quae ieiunantur , di&a Item Euangelium Feriaeiiij. 

Nona. poftDominicamquartaQua- 

Mifla autem Defundorum dragcfimae,ad ilia verbain fine 

dici debet poft Matutinum, 6c ptocidensadorauit eum.Et 

& Primam diei:& vbi dicuri- ciim diacamuTfcantat ilia ver- 

tur eorum Vigiliae, mane poft ba,ipfe verfuslibrum, Cele- 

Macucinumdieijdidis huiuf- brans & circunftantes verfus 

modi Vigiliis cum Laudibus, Altare genufledhint : Subdia- 

immediate dici potcft Mifla conusverfc tenens librura, & 

ro defun&is.Excipiunturab Acoluthicandelabra,*nonge- 

[ioc ordine dicendi Miflam nuflc&unt. 

Conuentuale , MiflW in node Item genuflectit Celebrans 

Natiuitatis Domini, quae fuo priuate celebrans, cum dicit, 

loco dicuntur : Mifla fcilicet Fle£htmiis genua , non autem 

Couentualis prima, poft me- cum follemnitercclebrat ,fed 

diam no£te:Secuhda poftLau- Diaconus , & subdiaconus,& 

des & Prima : Tenia poft Ter- circunftantes. 

tiam:vel vbialiis ex difpenfa- Item Celebrans & Miniftri 

tionc Apoftolicadifponatur, genuflc&unt , cum dicitur in 

De ordine fededi, ft'adi & ge- Quadragefima , Adiuua nqs 

nuflectendhn Miffafolemni. Deus. Item cum dicitur m 

IN Mifla follcmni Celebris Mifla Spiritus fan&i , Veni 

medius inter Diaconum & lan a c Spiritus reple^&c, 

Subdiaconum federe poteft & It2,quando legitur Pafflo , ad 

cornu Epiftoke iuxta Altare, ilia verba expiraurc. Etquan- 

cum cantatur i^yne eleilon, docunque fiunt genu flexio- 

j 

Digitized by VjOOQlC \ I Ritus celeb randi 
nes vt fuprl .• circunftantes Albo colore vtitur. 

autem in miffis priuatis fem- A Vcfper. Vigilix Natiuiratis 
pergcnufletont,pmerquara D .omini >vfaucadOaa. Epipba- 

jc i • _ mx mclufiuc ; execptis Feftis 

adEuangehum, • Myrtyrum qu* infra cam yc 

Infollcmmbus autem genuflecit- niunr. 
tHr abm^nnonfuntVrdatiyad * In Feria v. in Cccna Domini 
Confeffionen amfinV&Xmo, 3 Sabbatho.S. ioOffidpMiff^'ab 

cramentumfcddumcantaturlT).- 4 officio dc Tempore praererouam 

troituSjGloriain excelfis.lipi- inMifla Liupiarum & Rogatio- 

ftola, Graduate, Credo, Offer- *■»• . . n 

tor.*/4&C*WM«»«,<to* 5 Teft., B.Mari^ pet ems 6fta- 

J _ ," i • nas/praercrquam in bcnediaio- 

camatfirCommwmofedeturM nccandclarum , & proceffione, 

aliUftatHr. quae fie in Purification e eiufdem. 

In Miffis Feriarum Aduen- * Eiufdem Virgims Miffis votiuis 

tus,Quadragefim2e, Vigilia- 7 MiflajS. Trinita i! s *. A . 
1 ^— . . 5 . J ^ 8 Fcfto Corporis Chnfti. 

rum,qiw iciunantur , & Qua- 9 Pcftis Ang r clorum< 

tuortemporum, ac in Miffis 10 Fefto Natiuitatis S. Ioannis Ba. 

Defun&orum > circunftantes ptift. 

genufledunt ad Confeffio- » Ieft i ° omnium Sanftorum. 

«~*v, ,-.,,- r.,~ r>f,J«*«^J ~-„ ix Fcito principali San&i Ioannis 

nera cum iuo Plalmorad ora- \ r \ a . f A « ,„^ 

f .~ ^ i r - Euange. quod c(t intra Octauam 

uonesdi&o per Celebratem Natiuitatis Domini. 

Sand 9 vfquc ad Pax Domini, n. Vtraquc Cathedra fandtiPetri. 

&adPoftcorhmunionern, ex- H Conuerfione S. Paulw 

ceptaVigilia Pafch* & pen. M feftoS. Petri a^incula. 

fc r n ° xt • • • ^ i6 Feito TransRuranoms Do* 
tecoftes , ac Naciuicacis Do- mini ' ■ W* 

Pontificum & t Non Pontif. 
Decoloribus, & qualnace js F eft ifi San dtarum Virgin urn , 6c 

Pararaentqrum. nonVirginum. 

'^ 19 Confccrationc & dedicationc 

PAramenta Akaris , Celebrancis, Ecclefia?. 
& Miniftrorum , ficar coloris, l0 Confecrationepontificis. 
conucnienris Officio &Mijfla2 drei: Z [ O&a.' pra:di&orum Eeftorunv 
fecundum vfum Romanas Ecclefias qux O&a. habent , quand-b fir 
qnar quinqae coloribusvti coofue- Officium dc O&aua. 
uir, Albo, RubeOjViridi, Violacco, Zl Dominicis infra O&auas di- 
&Nigro. &brum Fetro. per annum pecur- * 

renribuSk 

% Digitized by Vj( mini. I7 Feft.ConfeiT, f Doc^orum. Miffam. Rubeo colore vtitur. 
i. A Vigilia P entecoftes in Mifla 

vfque ad Sabbathum fcquentcra 

inclufide. 
z. InFcftis Dccof. S. Ioanr}. Bapt. 
3 Fefto S. Crucis. 
-4. Fcfto S. Ioannis ante portam 

ILatinam. 

5. Fcfto Sanctorum Innocentjum, 
quando in Dominicam venit : fimi- 
liter & in eius die o&aua. 

Exceptis. 

6. Natali Apoftol. 

loann. Euang. infra O&auaNa- 

tiuitatis Domini. 

Conuerfionis fantti Pauli. 

S. Petri Cathe. & Vinculorunr. 
;. Feftis Martyrunf: excepto Fcfto 

Ss. Innoccntium , nifi in Domini- 
ca vcnerit. 
3. Odaaispraediftoram Fcftorum, 

qua* O&auas habcnt, quando fiV 

de Oclaua. 

Dominicis per annum infra eas 

O&.Qcarrentibus. 

Virtdi colore vtitur. 
1. Ab Oclaua Epiphania* vfque ad 

Septuagcfimam cxclufiue in offi- 
cio de Tempore. 
%t Ab Odaua Pentetoft. vfque ad 

Aduentum cxclufiue in Officio 

de Tempore. 

Exceptis. 

Dominica Trinitatis. , 

Dominicis infra Odauas occur- 

xencibusin quibus color O&aua- 

rurrifcruatur. 

Vigiliis,& 

Quatuor tempo rib us. 
-. Vidlaceo Colore vtitur. 

il A Dominica prima Aducntus vf- 
que adMiffam Vigilia* Natiuita- 

tis Domini inclufiuc. 
i, A Septuagcfima vfque ad Offi- 

ciumanteMiiTarn in Vigilia Pat' chxinclufiu^ in Officio <!eTem» 
pore : excepta Fcria quinta in 
Ccena Domini, & Parafceuc , Sc 
Bcnedi&ioneCerei,in quaDiaco* 
nusilhus Praefationem diccns,fo- 
lus vtitur Albo: ca autem finija, 
Violacco,vtprius. 

j. Officio Vigilia* Pcntecoft. ante 

1 MifTam , fa&a bencdi&ioncFoa- 
tiuminclufiue. 

4, QuatuorTcmporibus. 

j. Vigiliis, qua* iciunantur : exceptis 
Vigilia & Quatuor Temporibus 
Pcntecoft. 

6. Mifla Litaniarum , & Rogatio- 
num. 

7. Fefto Sah&orum Innoccntiom, 
quando non venit in Dominica. 

8. BenedidioncCandclarum, &in 
die Purifrcationis B. Maria*. 

9 BenedidionePalmarum,&inipCi 

Dominica in Palmis. 
10. Generaliter in omnibus procef- 

fionibus : exceptis proceffionibu* 

fancli Sacramenti, & quaefiuntia 

follemnibus diebus. 

Nigro Colore vtitur. 

In feria fcxta , in .Parafceae, &in 
Miflis Dcfun&orum. 

In Officio jAiffx Cclebrans fem- 
per vtitur Planctafupcr Albam. Si 
autem fie Epiicopus & follcmniter 
celebrat , fuper Dalmatica & Tuni- f 
cella. 

Pluuiali vtitur in proceffionibus 
& bencdiclionibus , qua* fiunt in 
Altari. Item in Officio Laudum Sc 
Vefpcramm , quando fqllemniterf 
dicuntur*, codem vtirurafiiftens Cc- 
lebranri in MiiTaPontificali , Item, 
quando Celcbrans poft MiiTara 
Defun&orum facie in fine abfolu- 
tionem. 

Cum Celcbrans vtitur pluuiali, 
femp cr dep onic manipulum:& vbi Digitized by VjC >OS?l( Ritus celebrandi miflam. 
pluuiale habere nonpotcft.in Bene- Cathedralibus 3c prsecipuis Ecclc- 
di&onibus/iuxfiuncin Altari, Ce- fas vcuocur Planecis plicatis ante 
lebrans (lac unc Plancu cum Alba pectus : quam Planctam Diaconus 
& Scola. dimittit, cum le&urus eft Euangc- 

Palmacica & Tanicella vtuntur lium;& tunc fupcr finiftrum hu- 
Diaconus 3c Sub diaconus in Mifla merum fuper itolam complicating 
folcmni 3c proceffioaibus , &Bene- aucponicuraliud genns Stolaelatio- 
di&ionibus , quandocumquc Sacer- ris,inmodam Planetxplicatac &fa- 
dotiminiftrant. &a Commumoncrcfumit Planctam 

Jndiebusvero iciuniorum, prx- vc prius. Similiter Subdiaconns di- 
terquam in vigiliis Sanctorum , 3c mittit cam,cum lcclurus eftEpifto- 
ia Dominicis 3c Feriis Aducntus, lam, quam legit in albis : 3c poftea 
3c Quadragefitnae, ac in vigilia Pen- earn refumitvt prius. 
tecoftes ante Miflam I (exceptis In minoribusaurem Ecclcfiis,pra% 
Dominica Gaudctc , etiam & eius di&isdiebusiciuniorum, Alba tan- 
Mifla infra Hebdomadam repcta? tumaroidtiminiftrent:Subdiaconus 
tor, Dominica JLar tare, vigilix Na- cam manipulo, Diaconus etiam cum 
tiuitatis, Sabbathofan&o, in bene- Stolaabhumcro dextro fub finifhu 
didione Cerci, in Mifla , & Qua* pendente, 
tuor Tcmporibus Pcntecoftes ) in Digitized by VjOOQlC D£ D E F E CT I B V S 

IN CELEBRATIONS 

Miflarum occurentibus* 
Actrdos celebraturus, om- 
nc*n adhibcat diligentiam 
nc alkjuid ex requifitis ad 
Sacrament urn Euchaiiftix 
conficiendnm defit.Potcit autcra de- 
fc&ns contingcrc ex parte materia; 
confecrandae, & ex pane form* ad- 
hibenda?, # ex parte Miniftriconfi- 
cicntis. Qui c quid euim horum defi- 
cit/cilicct materia debita, forma cu 
int£ntione 9 & ordo Sacerdotalis in 
CGrificicnte^nonconficitur Sacramc, 
tum.Xt his cxiftentibus, quibufcum - 
quealiisdeficicntrbus ^Veritas adeft 
Sacramenti Ahj yero (unt defedus, 
.qui in MUTx celeb ratione occurren- 
ces ,ctn* vcritatcm Sacramenti non 
impediant pofTunt tamen aut cum 
peccato,aut cum Gcandalo cotingere. 

De deft<fhbus Materia. 
t^ Ifc&us ex parte materia; per- 
il J funt contingerc,fi aKquiddc- 
fitex iis, quae ad ipfam requiruntun 
Requiritur enim, vt fie panis triri- 
ceus 9 Sc vinum , de vite : & vthu- 
iufmodi materia confecranda in 
adu confecrationis 9 fit coram Sa- 
<crdotc. . 

De defe&u Panis, 

SI panis non lit triticeuf ,vcl fi 
triticeusfit admixtus gran is al- 
texius generis , in ranta <juantitate, 
vt non tnaneat pants triticeus , vel 
£talioquicorxuptus?non conficitur 
Sacxatnentuou Si fit confectus de 
aquarofacea , vel alterius<hitiliatio~ 
fiis:dubium cft,an conficiatur.Si cce- 
peril corrmnpi, fed non fit coituptus fimilitcrfinonfitaaymns fecundurri 
morem J&cclefi* Latin*, conficitur; 
fedconficiens grauiterpeccat. Sice* 
lebrans antcconfecrationem aduer- 
tit Holtiam effc corrupt am , aut non 
effe triticeam , remota ilia Hoftiam 
aliam ponat,&aCanonciterumin- 
cipiatSc profequatur MifTam. Si id 
aduextit poft confccrationcm, ctiata 
poitiliiusHoftiaefculanguinis fum- 
ptionem, f pofita alia, a confecrationc 
incipiat, icilicet abillis Verbis : Qui 
pridic auarn patetctur : & illam prT- 
orcmfinon iumpfit,famatpoitfu- 
ptionem corporis & Sanguinis, vel 
aliis fumendam tradar,vci alicubi re- 
uerenter confecuct.Siautem fumpfc- 
iit,nihilominus fumat earn quam ' 
conlecrauit^uiapraeceptum deper- 
fectionc Sacramenti maioriseit po- 
deris,quam quodiieiunisfumatur. 
Aduertendum autcm quod H hoc 
contingatpoftfumptionem Sangui- 
nis,apponi deb etrurfusnouus panis, 
& vinum cum aqua,fac*tapriiis oola- 
tione., & profequenda omnia qua: 
fcquuntur: nc Sacramentum rema- 
neat imperfe&um , & vt debitus fcr- 
uetuxordo. SiHoftiaconfecrata di- 
ipareat vel cafu aliquo , vel vento, 
aut miraculo,vel a mure acccptajvel { 
alio animali 5 & ncqueatxeperiri:tunc 
altera confecretur ( ab co loco inci- 
piendo^Qci pridic quam paterctur, 
Facia cius prilis oMafione) 5c iHud 
animal,fipotclt } occidatur,combura- 
tur,& cineres eiicianturin facraiiora 
YclfubAltari. Digitized by VjOOQlC s 1 

k J 1 De defe&ituis". 

Dcdcfe&uvini. Confccrationis. Si id aduertat poft 

I vinum fit fa&um fenitiis ace- confccrationcm calicis : nnllo mo- 

_> turn > vel penjtusputridum, vcl doapponat,quianoqeftde neceffi- 

de vuis accrbis, feu non matoris ex- tatc Sacramcnti, Si materia,qu* cflet 

preffum, vel admixtumtatum aquae, apponendarationedefeaus,vclpa- 

vt vinum fit corruptum:non confici- ms > vcl y_ im j. non P°" ec vll ° modo 

tur Sacraraentum. habcn J fi id * lt afllc -confecrattonjm 

Si vinum ccep eritacefcercvclcor- corporis, v Iter iusprocedi noh debet: 

tumpi, vel fucxit aliquantum acre, fi P oft confccrationcm corporis,*ut 

vcl muftum , tunc dc vuis exprcf- «iam vini deprehendit defeftusal- 

fum , vcl non fuctit admixta aqua, terms fpccici , altera lam confecrata: 

Vclfucritadmixtaaquarofacca,fcu tunc fi nullo modo haberi poffit, 

alterius diftilationis : conficitur Sa- ptocedendum cm & nulla abfolocn- 

cramentura,fedconficiensgrauiter da. Quod fi expetfando aliquan- 

p CCcat# dtu,habcri poflit ,expe£tandum eric, 

Si Celcbrans ante confectationem »c iropcrfetfu facrificium remaneat; 

San guin is , quarriu is p o ft co nfecra- i > c <i c f c c\ i b « s F o » m re . 

tionem corporis,aducttat aut vinum y^ Efc&us ex parte Forma; pof- 

autaquam,aut vtiunque non eiTein ± J font contingcre , fi aliqtiid de 

Caliceidebet ftatim apponct e vinum fit ex iis , quae ad intcgritatem ver- 

cum aqua * & eonfecrare incipiendo borum in ipfa confecratione requi- 

ab illis verbis. Stmih modo , &c d runtur. Verbaautcm confccrationis, 

poft verba confccrationis aduertat quae funt forma huius Sacramenti,* 

Vinum non fuiflc pofitum , fed funt haec : Hoc dt enim corpus 

aquam : depofira aqua , itcrum vr- ^" ~~ " 
nam cum aqua ponat in calicc ,re- 
jfumata vcibispraedi&is. Sihocad- 
ucrtat poft fumptionem corporis/ 
vcl hniufmodi aquae: apponataliam 
hoftiam iterum confecrandarn,& vi. 
num incalice;& vtrumquc confe- 
crct^Sc fumatin fine,quamuisaliam 

Hoftiam confecratam , vel aquam muratiofic verb a" idem non jfignifi 

fumpfcrit : propter Sacramenti in- * carent ; non conficeret facramen- 

tegritatcmincelcbrationefcruandai. turn. Si quis aliqmd adderct,quocf 

Si quis percipiat ante confecratio- fignificationem non mutarct , con- 

flem vel poftf eonfecrationem to- ficcrct quidem 3 ; fed grauiffime* pec- 

tum vinum eiTcacctum,veI alias cor- caret. 

ruptura:idemfcfucturquod(upra,ac Si Celcbrans non recdrdctuf fe 

fi deprehendcret noh cfTc pofitum dixi/Tc ea , quae in confecratione 

^inum,velfolamaquamfuiileappo- cemmuniter dicuntur : noh debet 

fftam in Calice. SiautemCelebrans proptcrea t urban. Si tamea ccrto 

ante confecrationem calicis aduer- ci , vcl valde probabiiiter confter^ 

tat non fuifTc appofitam aquamrfta- fc omififle aliquid coram, quae font 

tim ponat cam, & profcrat verba de ncccflitatc Sacramenti , id cft^ 

Digitized by VjOOQlC , Et j Hiceft enim calix fan- 
noui & asicrni Tcfhi- 
mewti myftcrium fiHci,qui pro vo- 
bis & nmlcis effundetnr in rcmi/Tip- 
ncm peccatorum ^i quis auteih all- 
quid dimfnuerct vel immutaret de 
forma confccrationis corporis & 
fanguinis, &in Ipfa verborum im- circa Midam occu 
iorraam confccrationisjrefumat ipsa 
formam , &c. profequaturpcr ordi- 
nem,Siautem nonfuntdeneccflita- 
w Sacramcntirnon refamat, fed pro- 
cedar vlterius. 

De dcfc&ibus Miniftri. 

DEfe&us ex parte Miniftri pof- 
fuht contingerc, quoad ca.qu* 
in ipfo requiruntur.Haecautcra funt: 
In primis incentio , deirtfdc difpofitio 
anim*,difpofitiocorporalis,djfpofi- 
tio veftimentorum, difpofitio in mi* 
nifterio ipfo, quoad ca qua; in ipfo 
p o flan toccurr ere. 

Dedefe&u intenrionis. 

SI quis non intendit conflcere* 
fed dcluforiialiquidagcrcltem 
£ aliqua; Hoftix ex obliuioae re- 
maneanc in Alcari , vel aliqua pars 
vini, vel aliqua Hoftialateat,cum 
non incendac confecrare nifi quas 
videc. 

Item fi quis habeac coram fe vnde- 
cim hoftias,& intendac confecrare 
folum decern, non detcrminans quas 
decern intendit , non confecrat , quia 
requiritur intentio. Secus fi putaas 
quid em effc decem,tame oranes vo - 
luit confecrare, quas coram fe habc- 
bat:nam tunc omnes erunt confecra- 
tx : atque idco quilibctfacerdos tale 
Temper intentionem habere debe- 
rcc , fcilicet cpnfccrandi eas omnes, 
quas ante fead confecrandum pofi- 
tas habeat. 

Si Sacerdos putans fe tenere vna 
Hqftiam,poft confecrationem inue- 
nerit foiflc duas fimul iu&as: in fum- 
ptione fumat fimul vtramque. Quod 
fi deprchendat pod fumptioncm 
Corporis & fanguinis,aut eciam poft 
ablutioncm^cljquiasaliquasrelidas 
co nfecratas,cas fumat fiueparue, {inr, 
iiuc magna? , quia ad idem Sacrifi- 
x:ium (pedant. 
£i vero rcli&a fie Hoftia intcgra rrcntibus. 

Confectata , earn in tabernaculo cum 
aliisreponat: fi hoc fieri nequit, fe- 
quentt Saccrdotiibiceicbraturo ,in 
Alcari fupracorporaha dece'ter oper- 
tam, fumedam vna cum altcra,quam 
eft confecraturus, rclinquat : vel fi 
ncutrum horum fieri po(fit,inipfo 
Calice feu Patcna decenter confer- 
uet , quoufquc vel in tabernaculo 
reponatar , vel ab altero fumatur: 
quod 6 non habeat quomodo ho- 
nefte confcruet,potcfteam ipfemet 
fumcre. 

Siinrenfio non fita&ualisin ipfa 
confecratione propter euagation cm 
mentis/ed virtualis, cum accedes ad 
Altare intendat facer c quod facit Ec- 
clefia y conficitur5acramentum, etfi 
curare debet Secerdos , vt ctiaadua- 
lem intentionem adhibeaj 7 

Dcdcfc&ibus difpofitio- . 
nisanima?. 

SlquisfufpcnfuS, etcommunica- 
tus,& degradatus celebret:confi- 
cit quidem Sacramentum,fed grauif- 
fimepeccat t5 propter communioc, 
quam indigne fumit, quam propter 
ciecutioncm ordinum, qua; fibi crac, 
intcrdi&a. 

Si quis habens copiam confeflb- 
ris,celebret in peccatomortali,gra- 
uiter peccar. 

Si quis autem in cafu neceffitatis 
non habens copiam confeflbris, in 
peccato mortah abfque contritionc 
celcbret, grauiter peccat.Secus d co* 
teratur : debet tamen cum prim urn 
potcritjConfitcri. 

Si in ipfa eelebratione M ill «e Sa- 
cerdos recordetur fe ciTe in peccaro 
mortali , con teratur cum propofito 
confitendi &,fatisfaciendi. 

Si recordetur fe eflc excommuni* 
cat urn , vel fufpenfum, aut locurn 
cfie interdi&um ; fimiliter contc* 
ratur , com propofito pctendi ab- Digitized by Google Dedefe&ibus. folmiohem : ante confecrationem 
autem, (\ non timetur fcandalum* 
debet Mi (Tarn incaeptam defer crc: 
fecos fi cilet publico excommuni* 
catus. 

Dc defe&ibus difpofitionis 
corporis. 

SI quis non eft ieiunus poft me- 
dia nodtcra,Jetiam poft fumptio- 
ncm folius aquae, vel alterius pocus 
a tit cibi per modum etiam medici- 
nae , & in quantum cum que parua 
quantitatc: non poteft communica- 
re,nec celebrare. 

Si autemance mediam no 61 cm ci- 
bum , auc potnm fumpferit , etiam fi 
poft modum non dormicrit , nee fit 
digeftus,non pcccat,fed ob perturba- 
tion em mentis ,cx qua dcuotio tolli- 
tur, confulitur aliquando abftinen- 
dum. 

Si reliquiae cibi reman eptcs in ore 
tranfglutiantur,non impediunt com- 
munionem,cum nontranfglutiantur 
per modum cibi, fed per modum fa- 
liuae.ldcm dicendum fi lauando os, 
deglutiantur ft iliac aquae praetcr in- 
t-entionem. 

Si plures MilTas in vna die cele- 
bret, vtinnotte Natiuitatis,mvlti- 
rnatantum Mitfa percipiat purifica- 
tionem. 

SipraiceiTeritpolutio noc*turna,que. 
caulata fucrit ex praecedenti cogita- 
tione quae (it peccatum mortale , vel 
euenerit propter nimiam crapulam: 
ab ftinendum eft a communione , & 
celebrationc. 

Si dubiura eft,an in praecedentico- 
gitarionefuerit peccatum mortale: 
confulitur abftinen dum, extra tamen 
cafum neceffitatis. 

Si autem certum eft non f rifle in 

ilia cogitatione peccatum mortale, 

"vel nnilam fuifle cogirationem ,fed 

cuenifle exaaturalicaufa,aut exdia- bolicailluflone poteft communica- 
re , & celebrare , nifi ex ilia corporis 
conirootione , tanta eueneric peitur- 
batio mentis , vt abftinendum vi- 
dcataju 

Dedefc&ibus in miniftcrio 
jpfo occurrentibus. 

POffunt etiam dcfec*tus occurred 
re in minifterio ipfo , (i aliquid 
exrequifinsad tllud deut : vtfinon 
eclebreturin loco facro, vel deputa- 
to ab Epifcopomec in Altati cofecra- 
to: nee tnbus mappis cooperto. Si 
non adfint luminaria ccrea. Si non 
fit tempus debitum eclebrandi, 
quod eft aurora vfque ab meridiem, 
communitcr. Si Ccicbtans faltem 
Matutinum cum Laudibus nondi- 
xerit. 

Si omittat aliquid cxveftibus fa- 
ccrdotahbus. Si veftes faccrdotales 
& mappae non fine ab Epifcopo , vel 
ab alio banc habente potefta- 
tcm bencdidae. Si non adfit clericus, 
vel alius deferuiens in MilTa: vel 
ad fie qui deferuire non debet , vt 
muher. 

Si non adfit cahx cum patena con- 
ueniens,cuius cuppa debet cfle aurea, 
vel argentea , vel ftannea;non autem 
aerca,velvitrea. 

SiCorporalianonfintmundaquas 
debent cfTe ex lino, nccferico in me- 
dio ornata, & ab Epifcopo , vel ab 
alio hanc habente poteftatem bene- 
dida. 

Si celebratcapitecooperro fiocdi- 
fpenfatione. 

Si non adfit MifTalc licet memo- 
ritcr fciret MilTam , quam intendic 
diccre. 

Si Sacerdotc celebrante vioJerur 
Ecclcfia ante canonem , dimittatur 
Mifla. Sipoftcanoncm, nondimit- 
tatur. J 

£1 Sacerdos ante confecrationem 

Digitized by VjOOQlC Circa MilFam occurrencibus. 
gramtcriofirmetur,velinlfyncopcm fiat naufca facctJoti : cttrahat cam incident, aut moriatar : praercrrau- 
titur mifTa. 

Si p oft confecratiohem corporis 
tantum , ante confccratioucm fan- 
guinis ,vcivtr6quc cofccrato,id ac- 
cidie : miffa per alium Saccrdo- 
teen expleatur ab eo loco , vbi ille 
defiit. 

Si autem non obierit , fed fueric 
infirmus, aded vt poflic communis 
cari, & non ad fit alia Hoftia con- 
fecrata : diuidat Hoftiam, & vnam 
partem praebcat infirmo : aliam ipfc 
furaat. 

Si autem femiprolata forma cor* 
poris obiit Sacerdos , aut femipro- 
lata forma fanguinis : tunc alter fi- 
miiiter profcquaturMifTam, & fu- 
pcr eaodem Hoftiam feu eundem 
calicem rep e tat inregram formam,, 
ab eoloco ( Qui pridie quam pa- 
tcreturj & in fanguine^abeo loco 
{ Similiter poftouam coenauit : ) 
Vel pofTetfupcr alium pancm : & in 
calice fimihter , cum in forma cali- 
<xs deficit ,fuper alium calicem pra:- 
paratum ,i nte.gr am formam pro ten c 
Sc Hoftiam primi Sacerdotis inter 
rcliquias feruarc , vel earn fumere 
poft oblationem fanguinis, fi con- 
flat quod non fit confecrata : in du- 
bio vero , tutius eft acciperc poft 
fumptionem: & iderade calice reli- 
&o femi confecrato. 

Si quis extra huiufmodi cafus ne- 
ceffitatis integra Sacraracnta non 
fumpferit, grauiflime peccat. 

Si mufca, vel aranea, vel alfquid 
aliudceciderit in calicem ante con-' 
fecrationem , proiiciat vinum fub- 
tus Altare, &aliud ponat in calice: 
mi fee at parum aqua; , offerat , & 
profequatur Miffam. 

Si poft confecrationero cccide- 
fit mufca, aut aliquid ciufmodi , & & lauet cum vino :finita MifTa com- 
burat:&combuftio,ac lotio huiuf- 
modi in (acrarium proiiciatur. 

Si autem non fucritei naufca, nee 
vllum pcriculum timcat , fumac 
cum fan gu inc. 

Si aliquod venenofum ceciderit 
in calice. vel quod prouocaret vo- 
mitum. vinum confecratum repo- 
nendum eft in alio calice, & aliud 
vinum cum aqua apponendunt 
denuo confecrandum:& finita MifTa 
fanguis repofitus in panno lineo 
Vel ftuppa tamdiu feruetur , joncc 
fpecies vinifuertnt deficcata; : & tuc 
comburatur, fccombuftioinfacra- 
riu proiiciatur. 

Si aliquod venenatum contige- 
rit Hoftian* confecratam , tunc al- 
teram confecret , & fumat modo 
quo dictum eft : & ilia feruetur in 
tabernaculo loco feparato , & ani- 
mal captum' occtdatur ,- & combu> 
ratur,vt fupradiftum eft. 

Si fumendo fanjguincm particu- 
la remanferit incahce; diguo ad la- 
bium calicis adducat, & fumatur an- 
te Purificationem, vel infundat vh» 
num,& fumat. 

Si Hoftia ante confecrationem 
inueniatut fradta , nifi populo eui- 
denter appareat , talis Hoftia confe- 
crctur. 

Si autem fcandalum populo eife 
poffit,aIia accipiatur , & oflcratur: 
quod fi illius Hoftiae iam erat fa- 
cia oblatio , earn poft oblationem 
fumat. Quod fi ante oblationem 
Hoftia appareat conffa&a ,,acci- 
piatur altera inttegra , C\ citra fcan- 
dalum , aut longam moram fieri 
poterit. 

Si propter |rigus,vel negligen- 
tiam Hoftia confecrata dilabatur 
in calicem, proptcrea nihil eft rci- 

Digitized by VjOOQLC Dcdcfc&ibus. 

terandum, fed Sacerdos Mi flam pro- contirigat totum fanguincm poft co* 

fequatur.Siin hycmc fanguis,con* fccrationcm cffundi , fi quideni all- 

gelctur in cahce,inuoluatur calix pa- quid vcl.parum remanfit,illud fuma- 

niscalefa&istfinon pro Secret, po- tur,&dc effufo rcliquo fanguine 

naturinferacntiaqua,,<lummoddm fiat,vtdi6tum eft. 

calicem non mtret , donee liqucfiat. Si vero nihil omnino reman fit,po- 

Si per negligentiam aliquid dc fan- nat itcrom vinum & aquam, & con- 

guinc Chrifti ceciderit , fi quidem fecrctab eoloeof (imilitcr poflquam 

iuper tabulam , lingua lamba*ur , & cccnauit) facta prius tamen calicis pars ilia tabulae radatur qaantam fa 
tis eft. 

Item H non fuerittabula 3 locus ipfe 
radatur, & comburatur : cinis vero 
iuxra Altare cecondatur. ablutione. 
. Si Sacerdos euomat Euchariftiam, 
fi fpecies intcgre, apparcant,tcueren- 
cer fumantur, mfi naufea fiat -.tunc 
enim fpecies confecrata; caute fcpa- Sivecofuper lapidem altaris ccct- rcntur,& in aliquo loco facro repo- 
derit,forbcat, Sacerdos ftillam, &lo- nantur. Quod fi fpecies non appa- 
cus bene 1 abluatur , & ablatio in fa- reant, comburatur vomitus , & cine- 
res in facrarium proiiciantur. 
Si Hoftia confecrata , vel aliqua crarium pronciatur* 

Si fuper lintcum Altaris, & ad aliud 
linteum ftillaperucnerit, fivfque ad 
tertium-.&hnccamina ter abluantur, 
vbi ftilla ceciderit , calice fuppofito, eius particula dilabatur in terram re- 
ucrentcraccipiatur ,& locus vbi co 
ciditmundctur, &aliquantum abra- de aqua ablotionis in facrarium pro- darur, puluisfeu v abrafio huiufmodt 

iiciatur: & pars ilia lintei fiue pallx in facrarium proiiciatur. 

poftablufioncm abfcindatur,&co- Si ceciderit extra corporate in map- 

buratiir, & cinis in facrario condatur. pam , feu alio quouis modo in aii- - 

Quod fi in ipfo folum corporali, aut quod linteum , mappa vel lintcum 

fi in vcftibas ipfisfaccrdotakbus cc- huiufmodi diligcnter t|auetur,&lo- 

cidrric : fatis eric ablui , & ablutio in tio infa in facrarium effundatur. Pof- 

facrariumporiiaiatur. funt etiamdefc&usinroinifterioip- 

~ Sun fubltrato p edib us panno, vel fooccurrcre,fifaCcrdos ignore trims 

tapcto : & ablui opoitcbit , & parte & carremoniasipfas in eo feruandas, 

abfcmdi & comburi, & cineresfi- dequibus omnibus in fuperioribus 

mihter iu facrarium, immitti. At fi rubricis cop jofe di&ura eft. Digitized Ki by Google 
"•V* P ft :JE P A R^ T I O 

pro opportunitatc 

Ad Ecclcfiae ingrcffam ante Altaic 
genurkxus orans dicit. 

INtroibo in domum tuam , in 
holocauftis reddam tibi vota 
mca. quae diftinxerunt labia mea 
A n ci ph oaa. Ne remimfcaris, Domi- 
ne,deli&a noftra , ycl parentum no- 
ftrorum : nequc vindi&am fuinas dc 
Peccatis noftris. 

Q^: Antiphona in Duplicibns tan- 
tun diipiicatnr. Dcinde dicuntur. 
fequentcs'Pinlmi. 

"PkllUU'S 8$. 

Vara dile&a tabernaca- 
latua , Domjnc, virtu- 
tum I concupifcit deficit 
aoima mea in atria Do- 
mini. 
C ormeum &.caro mea: exultaue- 
runt in Deum viuum. 
P tenim pa(Tcr inucnitfibi domum; 
& tartur nidum,vbi ponat pullos 
fuos. 

fi ltaria tua Domine virtatum: rex 
meus& Deusmcus. 
Bead qui habitant in domo tua Do- 
mine : in fsccula fasculorum lauda- 
buntte. 

B eatus vie cuius eft auxilium abs te: 
afcenfiones in cordc fuo difpofuit 
in valle lachrymarurn a in loco qucm 
pofuit. 

E tenim benedi&ionem dab it iegif- 
lator,ibunt de virtute in virtutem: 
videbitur Deus dcorum in Sion. 
D nc Deus virtutu,cxaudi oration § 
meam:auribus pcrcipe Deus Iacob. 
P rote&or nofter afpicc Dcu$ : & 
iefpice in faciera Chrifti tui. 
Quia rnclior eft dies vna in atriis 
tuis tfupcr miiia. 

Plegi abiedus efle in domo Dei 
mei.-magis quara babitarc in saber- 
naculis peccatorum. AD MISSAM 
Sace rdotis facienda. 

Quia mifericordiam & vcutatem 
SiTigit Deus : gratiam & gloriam da- 
bit Dominus. 

N on priuabit bonis eos qui ambu- 
lant ininnocentia: Dnevirtutu,bca- 
tushomo quifperatintc. 
Gloria patri,&c. Pfalmus. 84. 

BEnedixifti, Dne terra m tuam: 
aucrtifti captiuitatem Iacob. 
R emififti iniquitatem plebis tu*: 
operuifti omnia peccata eorum, 
M itigafti omnem iram tuam:auerti- 
fti ab iraiudignationis tua?. 
C onuertcnos Deus falutaris noil er: 
Sc auerte iram tuam a nobis. 
N umquidin aeternum irafecrisno- 
"bis.-aut extendens iram tuam a gene- 
ratione in generationem. 
D custtic6ucrfusviuificabisnos:& 
plebs tualetabiturihte. 

ftende nobis Domine mifericor- 
diam tua : & faluare tuu da nobis. 

A udiam quid loquatur in me Domi- 
nus Deus: quoniam ioqtfetur pacem 
in plcbem (uam. 

E tfupcr fan &os fuos: & in eos qui 
conuertunturad cor. 

V eruntamen prope timentes cum 
falutare ipfius : vt inhabitet gloria in 
terra noftra. 

M ifericordia & Veritas obuiaueriit 
fibi:iuftitia & pax ofcularasfunt. 

V eritasdc terra orta eft: & iuftitia 
de ccelo piofpexir. 

E tenim Dominus dabitbenignitatc 
& terra noftra dabit fru&u fuum. 

1 uftitia ante eum ambulabit; &po~ 
nct in via greffas fuos. 

Gloria patri. Pfalmus 8>. 

I Nclina Domine aurem tuam ,& 
cxaudimc ;quoniainops tc pau- 
per fum ego. 

Cuftodi animammeam, quoniam 
fan&us fum : faluum fac feruuni 

S "J 

Digitized by VjOOQIC Prsparatio 
tuum : Dcus meus fpcrantem in te, 
M ifcrcre mei Dominc,quoniam ad 
teclamauitota^dic : iareifica animam 
feruitu^quoniaad te, Dominc ani- 
mam meamlcuaui. 
Q^uoniamtu Domine, fuauis &mi- 
tis & mulcx mifericordiae omnibus 
inuocantibas te. 

A uribus pcrcipe orationem mcam: 
& intcndc voci deprccationis mcae. 
I d die tribulation is m car clam aui ad 
tc:quiafcxaudiftimc. 
N on eft mollis tui in diisDominc:& 
non eft fecu nd urn opera tua. 
O mnes gentes qualcunque fecifti, 
venient ,& adorabunt coram te Do- 
mine & glorificabunt nomentuum. 
Qjioniam magnus cs tu &faciens 
mirabilia : tu es Deus folus. 
D educ me Domine in via tua, & in- 
grediar in vcritate tua : lauetur cor 
m cum,vttimcat nomen tutmi. 
C onfuebortibiDomineDcusTneus 
in toto corde meo : glotificabo no- 
men tuum in aercrnum. 
, Quia mifericordia tua magna eft fu- 
perme: & eruifti animam mcam ex 
inferno inferiori. 

D cus iniqui infurrexeront , fuper 
me : & fynagoga potemium qucfic- 
runt animam mcam, & non propo- 
fuciunt te in confpe&ufuo. 
t t tu Domine Deus miierator & 
mifericors : patiens & multxmiferi*. 
cordiae & verax. 

R efpiccinme, $c mifererc mei , da 
imperium tuum puero tuo : & fal- 
uumfacfiliumancillartuae. * 
lacmecumfignum inbonumivtvi- 
dcant qui oderunt tnc,& confundan- 
tur: quoniam tu Domine adiuuifti 
me } & confolatus es nac. 
Gloria patri. PfalmusJ^. 

CRcdidi propter" quod locutus 
£ura:ego autem humiliatus ftzm ad MifTam, 

E go dixi in cxcciTu meo :omnis ho- . 
momendax. 

Q uid rctribuam Domino : pro om- 
nibus quxretribuit mihi? 
C alicem falutaris accipiam : & no- 
men Domini inuocabo. 

V otamea Domino reddam coram 
omni populo eius:pretiofa incon- 
fpeftu Domini mors Sao&orueius. 
O Domine quia ego feruustuus'.ego 
fcruus tuus,& filius ancillac tua:. 

D irupifti vinculamea,tibi facrifica- 
bo hoftiam laudis:& nomen Domi- 
ni inuocabo. 

V otamea Domino reddam in con* 
fpeclu omnis populieius : in atriis 
domus Domini, in medio tui Hic- 
rufalem. 

G lorin patri. Pfalmusii?. 

DE profundis clamaui adteDo- 
mine,&c. 
Dcinde repetirur, Antiphona. 
Ne reminifcaris Dne dcli&a noftra 
vel parcntum noftrorum nequc vin- 
dictam fiimas de peccatis noftris. 

Deindc Saccrdos dim. 
K ^rrie eleifon. C hrifte cleifon. 
K yrie eleifon. P aternofter. 
i? Et ncnosinducas intetationem. 
fy Sed libera nos amalo. if Ego 
dixijDominemifcrereraei. fy Sana 
animam meam, quiapeccaui tibi. 
If. Conuerterc Domine aliquatulu. 
IV Et deprccare foper fcruos tuos. 
if Fiat mifericordia tua Dne fuper 
hos.iy Qu^cmadmodum fpcrauim 9 
in te. if. Sacerdotes tuiinduantur iu- 
ftitiam.x^ EtfancUtui cxultcnr. 
ir Ab occultis meis munda me Dne. 
K* Etab alicnisparce feruo tuo. 
f'. ppmineexaudi orationcm mea. 
K Et clamor meus adteveniat. 
if. Dominus vobifcum. R Et cum 
fpiritutuo, O rem us. 

AVres tvx pictatis , mitilTimc 
Deus^incltna prccibusnoflris Digitized by VjOOQlC Pneparatload MifTam, 
& gratia fan&ifpiritus illumina cor Deindc dicit Pontifex. 

noftrum-.vttuis myfteriisdignemi- 
niitrarc te'que aetcrna charkate diii- 
gerc raereamur. 

DEus cui omne cor pate t , & om- 
nis voluntas loquitur, $ quem 
nullum latct fecrccumpurifica, per 
infufioncm fanctiSpiritus,cogitatio- 
* ncs cordis noftri : vttc perfe&e dili- 
gere,& digoelaudare mereamur. VRc i^ne fan&i Spinrijs rencs 
nofttos,& cor no(ttum,Domi- 
ne:vt cibi cafto corpore feruiamus:& 
muodo corde placeamus. 

MEotes noftras qua»fumus Do- 
mine Paracletus, qui a te pro- 
ceditilluminet: & inducat inomnc, 
ficut tuus promifit filius,vcritatem. 

ADdfit nobis, quaefumus Domi- 
ne virtus Sptricus fan&t, qua; 
& corda noftra elementer cxpurgee 
& ab-omnibustueaturaduerils. 

DJEus, qui corda fideliumfan&i 
tfpiritus illuftrationc docuifti: 
da nobis in eodem Spirifli re&afa- 
pere, & dc cius Temper coafolatio ne 
gaudere. 

COnfcientias noftras,quaefumus 
DominCjVifitando purifica : vc 
veniens Dominds noftcr Iefus Chri- 
ftus, filius tuus paratam (ibi in nobis 
imieniat manfionem. Qui tecum vi-' 
uit & regnat,in vnitate fpiritu s fancti 
DeuSjPer omnia faecula iaeculorum. 
Amen. 

Dum dicit Pomifer. 

CAlcea me Domine, caligasiu- 
cunditatis,& corrobora genua 
meae debilitatis,vtindefeiTus valeara 
per femitam maodatorum tuorum 
adteperuenirc. 

Aliaoraio. 

CAlcea Domine pedes meos in 
preparation em Euangclii pacis t 
& protege me in vclamento alarum 
tuamm. EXue me Domine veterem ho- 
minem cum moribus & adtibus 
fuis, & indue me nouumhomincm, 
qui fecundum Deum creatus eft. 

S EQV V NT V R O RA- 
tiones, cum & Pontifex & Saccr- 
dos induitur facris paramentis. 
Cumlauatmanus. 

DA, Domine % virtutem manibus 
meis ad abftergendum 6m- 
nem maculam : vt fine pollucione 
mentis & corporis valeam tibifcr- 
uire.** 

Ad A^mictum. 

IMpone Domine , capitimeo ga- 
lcam falutis,ad expugnandos dia- , 
bolicos incuifus. 

AdAlbam. » 

DEalba me domine, & munda 
cor meumrvt in fanguine Agni 
dealbatus , gaudiis pcrfruar fempi- 
ternis. 

Ad Cingulum. 

PRsecinge, me Domine , cingulo 
puritatis, &extingucin lumbis 
meis humoremlibidinis : vtmaneac 
in me virtu s continentia: , & cadi- 
tads. 

AdCruccm. 

MVnirc digneris me , Domine 
lefu Cbri(te,ab omnibus in- 
fidiisinimicorum omnium figno sa- 
diffimx Crucis tuar,ac concedere di- 
gneris mihjindignoferuotuo, vc fi- 
cut hanc cruccm San&orum tuorum 
rcliquiis refertam ante pedu s mcum 
teneo, ficfemper mente retineam & 
nemotiam paiTionis, & fan Riorum 
victorias Martytum. 

Ad Manipulum. 

MErear,Domine,ponarc mani- 
pulumfletus &dolons: vtcu 
cxultationc recipiam mercedem U- 
boiis. digitized by Google PrarparAtio ad MifTara. 

Ad Stol.im. ,. R£dde mihi, Domine, ftolam GRATIARVM 

immortalitaiis, quam perdidi • a&iopofl Millara. 

in prxuaricatianc j) rimi parentis: & ^^phTnampucrorumcantcmus 

qaamuis indignus accedo ad tuura nymnom^uecantabancianaiinca- 

facrum myfterium , mcrcar tamca mino ignis, bcnedicctcsDominum. 

gaudiumfempiternum. Qux A ntiphona in duplicibus tan- T AdTuniccliam. ^ turn duplicatur. 

Vnicaiucunditatis,&indumen- Camicum triumpucrorum. 

tjslaetitiaeinduatmeDomious. y Daniel Ad Dalmaticam. d; B Enedicite omnia opera Domini 
Domino:laudate&fupcrexalta- 

tiSj & veftimento lxtitise , & Dal- te cum in faecula. 
maticatuftitiascitcundameicmper. Bcnedicitc Angcli Domini Domi- 
Ad Chirothecas. no:benedicitcc*Ii Domino. 

CIrcuncfa Domine manus incas B enedicite aquae omnes , quaefuper 
munditia noui hominig, qui de caelos funt Domino: benedicite om- 
caeio defcendit, vt qucmadmodura nesvirtutes Domini Domino. 
dile&us tuns , pelliculis hadorum Benedicite Sol & Luna Domino:be- 
opertis manibus paternam benedi- nediciteftcllaecaeli Domino, 
ctionem , oblato patri cibo,potuque B cuedicite imber, & ros Domino: 
gratiflimo , impctrauit , fie & oblata bencdicite oes fpiritus DeiDomino. 
per manus noitras falutari hoftia, Benedicite ignis fcaeftus Domino; 
gratia: tua: bencdi&ionem mercar. b enedicitc fnguSj&aefks Domino. 
Ad Planctam feu Caiaiam. B enedicitc rorcs & pruina Domino: 

i Omine,quidixifti,lugummcu benedicite gelu,&frigus Domino, 
fuaue eft , & onus mcum leue: B eiiedicite glacies& niucs Domino; 
facvtflludportare tic valeam,qudd b enedicitc no ftcs & dies Domino. 
coafequartuamgratiam.Amen. Benedicite iux,&tenebrae Domino: 

AdMitram. benedicite fulgnra&nubesDomino. 

MItram Domine, &falutisga- B enedicite terra Dominumtlaudec 
learn iroponccapiti meo , vt & fuperexalceteum in faecula. 
contra antiqui hoftis, ©mniumque B enedicite montcs & colles Domi- 
inimicorum mcoruminfidias, inof- no: benedicite vniuerfagerminamia 
fenfus euadam. in terra Domino. 

Ad Annulum. B enedicitc fontcs Domino:bcnedi- 

COrdis& corporis mei, Domine cite maria & fiumina Domino, 
digttos virtutc decora , & fe- B enedicite cctc & omnia quaemo- 
ptiformis Spiritus fanftificacione cir- ttcntur in aquis Domino: benedicite 
cun ^ a « omnes vo lucres cadi Domino. 

Ad Manipulum. J5 enedicitc omnes beftiae &pecora 

MErear, Domine portare mani- Domino : benedicite filij horainum 
pulumfletus&doloristvccura Domino. 
exukatione recipiammcrcedcm la- B encdicat Ifracl Dominum :laudce 
boris - #fupcrcxalteteum in faecula. 

& enedicite Saccrdotes Domini Do * 

Digitized by VjOO^I( Gratiamm a&io poft MiflamJ 
inino:bcnediciteferuiDni Domino, fpiritutao 
Benedicitc fpiritus & animxiufto- 
rum Domino: bcncdicitc fancti & 
humilescordc Domino. • 
B cncdicitc Anania , Azaria , Mifacl 
Domino: laudatc,& fupcrcxalcatc 
cum m faecula. Oremuf, 

DEus qui tribns pucris mitigafti 
flammasignium, concede pro- 
pitius,vt nos famulos cuos non cm- 
rat flamma vitiorum. 

ACciones noftras , quatfumus 
Dominc, afpicando prarueni, 6 enedicamus Patrem &Filium cum, & adiuuando profequere : vtcunda 
fan do Spiricu : laudemus & fuperex- noftra oratio & operatio a tc femper 
altcmus cum in faccula. 
BcncdidusesDominc,in firm am e- 
to exit: & Uudabilis & gloriofus & 
fupcrcxalcatus in faccula. 
PLlmus 150. incipiat,& pcrtc cccpta finiatur. 
P\A nobis, quaefumns Dominc r vitioru noftrorumflamas ex- 
tingucre : qui bcato Laurentio mar- 
tyrituo rribujfti tormentorum fuo- 

L Audate Dominum in fanclis rumincendiafuperare.PcrChriftum.^ 
eiustlaudate cum in firmamento Dominum aoftcum. ^. Amen, 
virtutiscius. 

1 audate cum in virtutibus cius: lau- 
datc cum fecunduin multitudinera 
magnitudiniseius. 
L andace cum in fono tubai: laudat* 
cum in pfalccrio & cithara ALIiE ORATIONES 

proopportunitatc Saccrdocisance 

Celebracionem & Communio- 

ncra dicendx. 

L audate cum in tyrapauo &choro: SANCTI AMBROSII laudate eum in chordis,& organo 
L audate eum in cymbalis bene fo- 
nantibus, laudate,eum in cymbalis 
iubilationis : omnis fpiritus laudet 
Dominum. 
Gloriapatri,&filio. Mediolancnfis Epilcopi prccatio 
prima prasparans ad M flam. 
Die Dominico. 

SVmmc Saccrdos , & vcre Pon« 
tifcx Icfu Chriftc,qui tcobtu- 
liflri Deo patri hoftiam puram, & Dcindc rcpcticur Antiph. Trium immaculatam in area crucispro no- 

puerorum cantemus Rymnum: que bis miferis peccatoribus , qufquc 

canrabant fan&i in camino igois, dedifh nobis carnemtuam ad man- 

bencdiceotes Dominum. ducandum & fanguinem tuum ad 

Dcindc Saccrdos dicit Kyrie elcifd. bibendum ,&pofui(hmyfteriumil- 

C hriftc eleifon. K yrie eleifon. Pa- lud in virtutc Spiritus fandi^ dicens; 

tcr noftcr. f. Et nq,nos inducas in Hxcquotiefcunqucfcccritis,in mci 

tctationem. Ri.Scdlibcranosama- memotiamfacietis. Rogo per tuum 

lo. f. Confitcantur tibi , Domine fanguinem prctiofum,magnumfalu« 

omnia opera tua.$> Et fan&i tui be- tis noftre. prctium:rogo per hanc mi- 

nedicant tibi. v\ Exulta bunt fan &i in ram & inefTabilem charitatcm , qua 

gloria. Ht. Lattabuntur in cubiiibus nos miferos , & indignos fie amare 

iuis.^ r Non nobis,Domine non no- dignatus cs , vt lauarcs nos a pecca- 

bis. fy,. Scd nomini tuo da gloriam. tisnofhis in f anguine tuo. Do cemc 

y. Dominc exaudi orationcm mca. feruum tuum iadignum, quern inter 

■ni Et clamor mcus ad te veniat. caetcra dona tua , ad officium Sacer- 

if. Dominus Yobifcum.i51.Et com dotaic vocarc dignatus cs , nullis Digitized by VjOOQlC A\\x Orationes. < 

jneis mentis , fed Tola dignatione membrls m«is earn is ftimulos , & 

mifeticordix tux : Donee me qux- omnes libidinis commotioncs : & 

fo per Spiritam fan&ura tuum, damihiveram&pcrpctuam caftita- 

t an turn myftcrium tradare, ea re- tem cum cxteris bonis tuis, qux 

uerentia & honore , caque deuo- tibi placent in veritate , vt facrifi- 

tione & timore , quibus' oportet, ciumlaudiscafto corpore & mundo 

& decet. Fac me Domine Iefu corde valeam tibi offerre. Quanta 

Chrifte , per grariam tuam Temper enim,, Domine Iefu Chrifte , cor- 

illud dc tanto myfterio credere & dis contritionc , & lachrymarum 

intelligerc , (entire 6c flrmitcr rcti- fonte , quanta reucrentia & tre- 

ncre, dicere & cogitare quod tibi more quanta corporis caftitate & 

placet, & expedjt animx mex. In. animx puiitate iftud diuinum & cx- 

tret Spiritus tuus bonus in cor leftc facrificium eft eclebrandum, 

mcum, qui fonet ibi finefono , & vbicaro tua in veritate fumitar, vbi 

fine fhepitu vcrborum , loquatur fanguis tuus in veritate bibitur: vbi 

omnem vcritatem tantorummyftc- fummis ima coniunguntur : vbi 

riorum. Profunda funt quippe ni- adeftprrfentia fan&orum Angelo- 

rois, & facrq te&a vclamine. Pro- rum : vbi tu esSaccrdos , '& facri- 

pter magnaai clementiam tuam ficium mirabiliter & ineffabiiuer. 

concede mihi hodie , & femper, conftiuuus. 
Miflarum folcmnia puro corde & Feria tenia, 

pura mente celebrare. Libera cor Qjjis digue hoc celebrare poterir, 

meum ab immundis & ncfandis, nifi tuDeusomnipotens offerentem 

vanis & obnoxiis cogitationibus. fecens dignum ? Scio & vere fcio, 

Muni me beatorum An^clorum & ipfum pietati tux confitcor, quia 

pia & fida tutela , atque fortiffima non fum dignusaccedercadtantum 

cuftodia ,vthoftcs omnium bono- rnyfterium, propter nimia peccata 

rum confufi difecdant per virtu- mea, & infinitas ncgligentiasmeas. 

tcm tantimyfterij y & per manum Scd fcio vcracitcr , & credo toto 

fan&i Angeli tui. Repelle a me, corde, & ore Confitcor quia potcs 

Bominc Iefu Chrifte , &a cun&is me facere dignum, qui folus potcs 

feruis tuis , duri/iimum fpiritum mundum facere de immundo con* 

fuperbix, cenodoxix, inuidix, ira- ccptum femine , de peccatoribus 

condix , fornicationis, & immun- iuftos facis & fan&os* Per hanc 

ditix , dubietatis & blafphemix. omnipotentiam tuam te rogo , vt 

Confundantur qui me perfequun- concedas mihi peccatori hoc cxle- 

tur : pereant illi qui perderc cun&a ftc facrificium celebrare cum timo- 

fcftinant. re & trcrn ore, cum cordis puritate,- 

Feriafecmida. & lachrymarum fonte , cum lxtitia 

R ex virratum , amator caftttatis, fpiritali, & cxlefti gaudio. Scntiac 

& integritatis amator Deus , ex- mens mea dulccdinem bcatiflima; 

Jefti rorc benedictionis tux ex- prxfentiae tux, & excubias (an&o- 

tingue in corpore meo totum fo- rum Angclotum tuorum incircuita 

mitcm ardentem libidinis , & ma- meo. 
neat in me tenor totias caititatis Feria.quarta, 

animx & corporis. Mortifica in -E gfienim, Domine in cmor vene- Digitized by VjOOQlC ante Miffam dicendae. nmdae Paffionis tua*, accedo ad Al- 
tare tuam , licet peccator, vt offc- 
ram tibi facrificium quod tu infti- 
tuifti, & offcrri praecepifti in com- 
memorationem tuam , pro falnte 
noftra. fufcipe ergo iftud, quaefo, 
fumme Deus , dulciflimc Icfu Chri- 
fte pro Ecclefia tua fan eta , & pro 
cundo populo tuo , quern acqui- 
fifti (anguine tuo pretiofo. Et quo- 
niam me Peccatorem inter tc 8c 
eundem populum medium effe 
voluifti , licet in me boni operis 
teftimonium non agnofcas,offi~ 
cium difpenfarionis credits non 
recufcSjOecpermeindignum famu- 
lum tuum corum falutis pereat pre- 
tium, pro quibus Vi&ima fadtusfa- 
lntaris , dignacus es efTc redemptio. 
Profcrocrgo. Domine (fi dignaris 
propitius intueri) tribulationes pie- 
bium ,periculapopulorum, captiuo- 
rumgemitum , miferiam orphano- 
rum : necefficates peregrin orum, 
inopiam debilium , defperationcs 
langucntiunr, defe&us fenum,fufpi- 
iiaiuucnum,votayirginum ,lamcn- 
taviduarum. 

Fcria quinta. 
T uenim mifereris omnium , Do- 
mine , & nihil odifti corum quae 
fecifti.Mcmorarc quae fit noftra fub- 
ftantia, quia tu Pater nofteres, ne 
irafcaris fatis.ncque tnultitudinem 
vifccrum cuorum fuper nosconti^ 
neas. Non enira in iuftifica.cioni- 
busnoftrisprofternimus prcccs no- 
ftras ante facicm tuam , fed in.mi- 
fcrationibus tuis multis f Aufcr a no- 
bis. Domiqe , iniquitates noftras, & 
ignem fan&i Spiritus in nobis de- 
memeracccndc.Aufcrcor iapidcum 
de carne noftra 8c da nobis cor car- 
ncum, quodte timeat, diligat,& ho- 
norificct: tc dclc&ctur, te fequatur 8c te perfcuator. Oramus , Domine, 
clemenciam tuam , vt fercno vuhu 
familiam tuam , facri tui nominis of- 
ficia prarftolantem afpicere digncris; 
8c vt nullius fit irritumvotum, oul- 
lis vacua poft ulatio , tu nobis preces 
fuggere, quas ipfe audire prbpitius, 
& exaudire ddc&cris. 

Feriafexta, 
R pgamus etiam te fan&e Pater, 
pro ipiritibus fidelifi dcfun&orura 
vtfit illis faiusaetcrna , acperpetua 
fanitas , gaudium & rcfrigerium, 
fempiternum , hoc magnum pieta- 
trs Sacramentum.. Domine Deus 
meus , fie illis hodie magnum & 
plenum gaudram de te Pane viuo 
8c vero , qui de carlo defcendifti , & 
das vitam mundo de carne fan da 
8c benedi&a , Agni videlicet im- 
maculati , qui tollis peccatum 
mundi, & pocaris defonte pietatis 
tua* qui per lanceam militis de la- 
tere emanauic crucifixi Domini 
noftr?,vt confolati cxultetit in lau- 
de & gloria tua fancta. Pcto, Do- 
mine, dementiam tuam , vt defcen- 
dar fuper hunc panem & calicem 
iuftum , plenitude tuar diuinitaris. 
Defcendat etiam , Domine ilia 
fandti Spiritus tui inuifibilis for- 
ma ,- & incomprehenfibilis maic- 
ftas , ficut quondam in patram 
hoftias defcendebat : qui 8c obla- 
tioncs noftras corpus , & fangui- 
nem tuum efrtciat, 8c me indignum 
facerdotem tuum doceat tantum 
tractare myfterium : ita vt placide 
8c b en igne' facrificium fufcipias de 
manibus meis ad falutem om- 
nium , tarn viuorum', quam de- 
fun ftorum. Rogo tc Domine , per 
ipfum facrofandum myfterium 
Corporis 8c Sanguinis tui quo 
qaotidie in Ecclefia tua pafcimur Digitized. by VjOOQ lC~ Alia? Orationes. 

&portamur,abluimur &fanclifica- tus , re&o tramitc pcrucniam ad 

rnur,atquc vnius tux fummaeque taumregnam : vbi non myfteriis, 

dignitatis participes efficirrtur qua- ficut in hoc tempore agitux , fed 

tenusdes mihi virtutes tuas fanftas, facie ad facicm vc videbimus/cum 

quibus repletus, bona confeientia tradidcris. rcgnum Deo patri , & 

ad Aharc tuura accedara , ita vt hxc erit Dcus omnia in omnibus. Tunc 

ccelcftia Sacramenta efficiantur mi- me dc te fatiabis fatietatc mirifica: vt 

hi falus & vita. Tu enim dixiftiorc nequeefuriam,ncc(itiamin externum 

tuo fan do & benedi&o : Panis Qdcumeodcm Deo Patre&Spiri- 

quem ego dedcro , caro mca eft ritufan&o viuis&regnas in Gecula 

pro mundi vira. Ec qui manducat fxculorum.Amen. 
me , vita viuet propter me : ip- 

fe manct in me , & ego in co. Alia Oratio fandi Arnbrofij. 

fo^&^°? Tia ° ,,,ui / CC ^ A D menfam duTciffimi 

lo deicendit. Si quis maoducaue- A\ _ 

rit ex hoc pane , viuet in arter- X V conuiujj cm , pie Do- 

num. Panis dulciffimc , fana pa- mine Iefu Chriftc,ego pecca- 

latura cordis mei : vt fentiam fua- tor de propriis mcritis nihil 

uitatem amoris tui Sana ab om- pra >f umC ns , fed detuaconfi- 

A i Unguore , vt nulla m p raster te j c • t- « i 

feudal : dulcedinem : nullum pra:- ^ns mifencordia , & bomta- 

tertequaeratamorcm: nulhm prae- te ,accedcre vereor & contre^ 

ter te amct pulchritudinem. Panis mifco. Nam cor & corpus ha- 

candidiflime , habens in te orane beo multis criminibus maevt- 

St?n mUm - & °r mniS fap fi ° liS latum > mcntcm&lingainin6 

luauitatcm , qui nos femper rcficis, N y n i. _ & A . 

comedatte cor meum: & dulcedi- cautecuftodltaro. Ergo, O pia 

ne faporis mi rcpleantur vifecra deltas , 6 tremenda maieftas, 

animaj mca?. Manducat te Ange- egomifer inter anguftias do- lus pleno ore , manducet te pere 
grinus homo pro modulo fuo , ne 
deficcre po/Titin via tali recrcatus 
viatico. 

Sabbatho. prehenfusad tef6tem mifeii- 
cordis recurro : adtc fcftino 
fanandus:fub tuam protedtio- 
ncmfugior&que iudicefufti- 
PanisfancYe , panis viue , panis nere nequeo,faluatoremhabe- 
pulchcr , pauismunde,qni defcen- re fufpiro. Tibi,Domine, pla- 
diftideccelo,*das vitam mundo; gas meas oftendo:tibi verecfi^ 
venuncor meum, & muda me ab w. * % n • 

omni inquinamento tarnis & diamxncadctego.Sciopecca- 
fpiritus. Intra in animam rneam: tameamuka & magna , pro 
fana & fan&ifica me interins v& ex- quibus timeo. Spero miferi- 
terius. Efto tutamen & perpetua cordias Cuas, quarum non eft 
lalus corporis & aniraae meae. Re- *> r • 

pelle a me infidiantes mihi. Ho- numerus. Refpice ergo in me 
ftes recedant procul a prarfentia OCUlis mifencordiae tuar, Do- 
tua: vt foris& incus pec tc muni- mine Iefu Chrifte, rex aeterne Digitized by VjOOQlC ante Miflam dicendar. 

Deus &r homo crncifixus pro- Sacramcntum vnigeniti filij 
peer horiiine. Exaudi me fpe-' tui Domini noftri Iefu Chri- 

rantfcin tc;miferere meiplcni fti. Accedo tjmquaminfirmus 
miferiis & peccatis , tu qui ad medium vitas , immundup 

fonte miferauonis numquam ad fontem piifericordiae, qx- 
manere ccilabis , Salue falu- cus adlume claritatis aecernar, 
tarisvi&ima,pro*me & orani pauper & egenus adDominu 
hum an o gencre in patibtilo caeli &tecrae. Rogo ergo im- 
crucis oblata. Salue nobilis& menfadargitatistuaeabundan- 
pretiofefanguis,devulnenbus tiam , quatcnus meam curare 
crucifixi Domini mei Iefu digneris infirmitatem, lauare 

• Chrifti protiuens , & peccata fceditatem,illuminare caecita- 
totius mufidi abluens Recor- tem,ditare paupercatem,vcfti- 
dare Domine crcaturse tuae renuditatcm:vtpanem Ange- 
quamtuo (anguine redemifti: lorum,RegemRegumDomi- 
pcenitefc me peccatfe : cupio num dominantium , tantafu- 
cmeodare quod feci. Aufer fcipiareuerentiam & hunuli- 
crgo k me clemcntiffimc pa- tate,tanta cotritione& deuo- 
ter jomnes iniquitates & pec- tione , tanta puritate & fide, 
caca mea : vt purificatus mete tali propofito &.intentione, 
&corpore, digne deguftare ficut cxpedit faluti animae 
merear fan&a fan&orum : & meae.Da mihiquaefojDomini- 
concede , vt fan&a praeliba- ci corporis &faguinis,non'fo- 
tio corporis & fanguinis tui, ium fufcipere Sacramcntu,fed 
quam ego indignus fumere ctiamrcm & virtutem Sacra - 
intendo,fit peccatoru meoru mcntuO mitiflime Deus, da 
remiflio,fitdcli£torqm perfe- mihi corpus vnigenici filij tui 
&apurgatio,fitturpium cogi- Domini noftri Iefu Chrifti, 
tationuefFugatio,bonoruque quodtraxitde virgine Maria, 
fenfuuregeneratiojoperuque fie fufcipere, vt corpori fuo 
tibiplacentiumfaiubris effica- myftico merear incorporari^ 
cia, animajquoque &corpo- & inter eius membra connu- 
iis cocra inimicoru meoru in- merari. O amantiffime pater, 
fidiasfirmiffimatuitio. Amen, concede raihidilc&ura filium 
Or^cio S.Thomae Aquinatis. tuum, quern nunc velatum in 

OMnipotens fempiterne via fufcipere propono , reue- 
Deus, ecce accedo ad latam tandem facie perpetub 

Digitized by VjOOQlC AhrOrationes. 
contcmplari. Qui tecum vi- Spiritu fan&o , Saudis tuis e$ 
uit, & regnat»&c* lux vera , fatietas plena , gau- 

ALIiE Q R A T I O N E S dium fcmpiternum , iucundi- 
poft celebrationem & Com- tas confumraata, & fcelicitas 
munionemdicendse. perfeda. Pec Chriftum Do- 

OraciofandiThomae. minumnofttum. 

>^~i Ratias tibi ago , Domi- Alia oratio S. Bonauenturar. 

Vjnc fande , Pater omni- HpRansfige , dulciflime 

potens sterne Deus ,quime J Dominc Iefu , medullas 

peccatorem indignum famu- Sc vifcera animae mea? fuauif- 

lumtuum nullis meis meri- fimo ac faluberrimo amoris 

tis,fedfola dignatione mife- tui vulnere, vera ferenaque 

ricordix tusefatiare dignatus & ApoftolicafandifTimacha- 

es.pretiofp corpore & fan- ritate.vtlangucat & liquefiat 

euine filii tui Domini noftri animamcafolo Temper amo- 

IefuChrifti. Et precor,vtharc re, & defiderio tui.-toconcu- 

fandaCommunio no fitraihi pifcat, & deficiat in atria tua, 

reatusadpcenam,fcdintercef* eupiatdiflolui,& eHe tecum. 

fio falutaris ad venia. Sitraihi Da,vtanimameate cfuriat pa- 

armatura fidei, & fcutu bona nem Angelorum , refedio- 

voluutatis. Sit vitioru meoru nem animarum fandarum, 

. euacuatio , concnpifccntiae & panem noftrum quotidia- 

libidinis exterminate .- chari- nam , fuperfubltaimalem , 

tatis.patientue.&humilitatis habentem omnem dulcedi- 

& obediential augmcntatio: nem,&faporem,& omnede- 

contra infidias inimicorum ledamdumfuaoiitatis: te, in-- 

omnium,tamvifibilium,quara quam defiderant Angelipro- 

inuifibilium , firma defcnfio, fpicere,femper cfuriat & co- 

motuumtneorum, tam carna- medat cor meum &-dulcedi- 

lium quam fpiritualium , per- ne faporis tui repleatur vUcc- 

feda quictatio.-in te vno ac ra animae meat: tefcmpcr fi- 

vero Peo firma adhaefio , at- tiat fontem vita: , fontem la- 

que finis mei foelix confum- pientis & fcientia: , fontera 

matio:Etprecorte, vt adil- aetcrniluminis,torrentem vo- 

ludineffabile conuiuium me luptatis , ybcrtatem domus 

peccatorem perduccredigne- Dei : te femper ambiat , te 

lis : vbi tu cum Filio tuo & qusrat,te lnueniat : ad te ten- 
PROPRIVM 

M I S S A R V M 

de tempore. 

DOMINICA PRIMA Oremus. Oratio. 

T? Xcita quaefumus : Domi- 
• be adventV. £ ne , pot<<ntia m tuam , & 

St4thadfan£l*mCM*mm. Venimabimmi^ntibuspcc. 
J ' . catorum holer oru penculis, 

tMmrtm. te mereamur protegee <Jri- 

pi,te liberante faluari.Qui vi- 
D tc leiiaui &hi- uis&regnascum Deo Patre, 
ma meam : Deus in vnitatc Spiritus $S£ii D eus: 
meus in te confix Per omnia faccula Geculorum 
do , non eru]b^« ly Amen, 
fcamrnequeirri- Aonacdievfque adVigiliam 
dcant meinimici rheiietenim NatiuitatisDomini,pofl On?~ 
vniuerfi, qui te expe&at non tionem diei, dicitur Oratio 
confundentur. , D eus qui beats Man* , & 

Pial. V ias tuas, Domine, de- E eclefias tuae vel, D eus 6m- 
moftra mihi , & femitas tuas n*um fidelium. vt infra, 
edoceme. Si autemfaciendafneomme- 

Ifci. Verlus. Gloria patri,& filio, moratio alicuius feftifimpii 
& (piritui lando. , cis occurrentis,poft Orationc 

5 icut erat in principiOj&nuc diei,dicitur Oratio de fan&o, 

6 femper, &c. * tenia de fan&a M a;ia. 
Quo hnito repetitur lntroi- Oratio defancla Maria.. 
tusAdtclcuaui, yfq.adPfal. r\ Eus,quidebeat?Marig. 
Hie modus rcpetendi Intro:- JlJ virgiqis utero,Verbuin< 
turn fcruatur per totii annum. tuu,angelo nuciatc, carne iu- 
yo dicitur G loriain excelfis, fcipere voluiflli-prf ftafiippli- 
ab hac Dominica viq.ad>Ia- cibustuis:vt quivereea - w 
tiuitate Domini, nifi in feftis. triceDei credimus,eiu s | pud 

A 

Digitized by VjOOQIC Dorninica prima de Aducntu. 
re intcrceflionibus adiuue- Tn : Aducntu del* -ftis iimpli- 

raurv m cibiisnondiciturMiflauinoi' 

r ceu comicntuaiis, fed eorum 

Contra pcrLecucor-es r ' 

,-, r , r ht untumcommernoratio. 
Eccleliae. 

"|H Ccl^fiae tux, quaefumus Leftiocpiftol* beatiPauli 
JL* Domine,prece$placatus Apoitoli ad Romanes. 
admitte:vt deftru&is aduerfi- 

tatibus,& erroribusvniucrfis, jj Ratres:Scientes,quia hor ^*P* 

fecura tibi feruiat libertate. J/ ra eft iam nos de fomno 

Per Dominum noftrum. furgere. Nuncenimpropior 

"Vcl pro Papa.- eft noftrafalus, quacumcre- 

.Eus omnium fidelium didimus. Nox praec&fit : dies 

paftor & rc&or, fiunu- autemappropinquauicAbii* 

lunl tuum N. qucm paft6rem ciamus ergo opera tenebraru, 

'Eccll&e tu?praefle voluifti, & induamur armalucis. Sicut 

propitiusrefpice : da ei, quaes in die , honefte ambulemus, 

fumus,verbo& exemplo,qui- Non iti comeffationibus , & 

bus praeeft , proficere: yt ad ebrictatibusmonin cubilibus 

vita vna cum gregefibi ere- & impudicitiis:non in con- 

dico,perurfniat fempitcrnam. tentione, & aemulatione : fed p &'- 

Per Dominum noftrir Iefum induimini Dominum Iefum *** 

Chriftufiliumtuum:quitecu Chriftum. 

viuit & regnal in vnitatefpi- Graduate. Vniuerfi,qui te ex- 

ritus landijDeus per omnia pe&ant , non confundentur 

fsecula faeculorum. $». Amen. Domine. f. Vias tuas,Domi- Pfal. 

Infra hebdomadas Aduen- Be notasfec mthi , & femitas *4* 

tus , quandodicitur MifTadc tuasedoceme. 

fefto femiduplici , fecunda Alleluia, alleluia. >r.Oftende 

Oratio erit de Aduentu,tertia nobis Domine , mifcricordia 

de fancta Maria, qua; termi- tuam , & falutare tuumdano- 

mturfic.PereundemDomi- bis', alleluia, 
num noftrum,&c. I n Merits Aduentus quando 

•SiautemdicaturMifFadefe- per hcbdomads.ni refumitur 

fto duplici , port Orationem Miffade Domini ca,non dici* 

feftidiciturOratiotantumde tur Alleluia, nccverfusiev 

Aduentu. quens, fed tantumGraduale* Digitized by VjOOQlC i Dominica prima deAduentu. 2 

nim vniu^rfi qui te expe&at> 
Sequin tia fan<5ti Euangclij non confundentur. 
fecundum Lucam. Secreta. 

Ca. TT N illo tempore : Dixit Ie- TJ Ac facra nos, Domine, 

«• A fusdifcipulisfuis.Erutfi- Ax potenti virtutemund^ 
^ -*- gnain fole,& luna,& ft el- tos, ad fuum faciant puri6res 
lis : &interris preffura geri- venire principium.PerDomi- 
tium, prac confufione fonitus num doftrii Iefum Chriftum 
* maris & flii&uurp> arefc^nti- filium tuumrqui tecum,&c. 
bushomintbuspr«ttm6re,& $: Amen. 
expe£tati6ne, quae fuperue- De fan&a Maria, Secreta. 
nient vniuerfo orbi.Nam vir-> T N mentibus noftris , quae- 
tutes caelorum mouebiintur. X fumus, Domine, verf fidqi 
Ettuncvidebunt filium ho- j&cramentaconfirma :vt qui 
minis veniente in nube , cum conceptum de virgine Dcum 
poteftite magna, & maiefta- verum, &h6minemconfite- 
te.His autem fieri incipienti- mur:per eius falutffene refur- ^ 
bus , refpicite, & eleuateca- re&i6nis potentiam,ad aeter- 
pita veftra.quoniam appro- nammcreamurperuenfrelae- 
pinquatredemptioveftra. Et titiam. 
dixit illisfimilitudinem : Via CotraperfecutoresEcclefi^, 
detehculneam, &omnesar- Secreta. 

bores : cum prodiicunt iam T^R&egenos^ominejtuis 
exfefrudumjfeitis^uoniam X mifteriisfenrientes:vt,di- 
prope eft aeftas. Ita & vos, ufnis rebus inhaerentes,&cor- 
cu videritis haec fieri, fcitote, pore tibi famuiemur,& men- 
quoniam prope eft regnum te. Per D6minum. 
Dei. Amendico vobis, quia Vel pro Papa. 

non prg teribit generatioh^c, y^>BIatis , quaefumus, Do - 
donee omnia han't. Caelum vJraine, placare muneri* 
& terram tran^ibunt : verba bus:&famulutuum.N.quem 
autem mea non transibunt. paftore Ecclefiaetug praeefle 
E t dicitur Credo, voluifti , afsi'dua protofiioae 

PfaL O tf ertoriu. Ad te leu&ii ani- gub£rna. Per Dominum. 

*4< mammeamrDeusmeusinte Communio. Dominusdabit ^ • 
confido non erubefcarneque benignitaTem : & terra noftra 4 ' 
irndeant me inimici mei:ete- dabit fru&iun fuum. 

A ij Digitized by Google Dojninicapriau de Aduentu. 

Poftcommunio. rciunakur Miffa dcDomixwci 

SVfci£iamu5,D6mine,mI- pr?ccdenti,nifi propria Miffs 

feric6Ydiam tuam in me- affignetur. 

dio templi tui:vt reparation!* Cum vero in Aduentu. Q.?ia~ 

noftra? veturafol]emnia,con- dragefima, quatuor tepori^'% 

gruishonoribuspr?cedamus. Vigiliis,& Rogationibu^di- 

PcrD&minura. . dtur Miffa de fefto duplici, 

De Sanaa Maria, Poll- vcl fern duplici occurrente, 

f comunio. femperfit commemoratiode 

GRatiam tuam , quaefu- Feria : & pro .commemora- 

mus , D6niine,menti- tione Ftriarum Aduetus, di- 

busnoftrisihfunde.vt,qui an- c itur Oratio Dominica prar- 

gclonunciante, Chrifti fili} cedentis , nifi fint Quatuor 

tui incarnation em cognoui- tempora , in quibus habetur 

mus,perpaffi6nem eius, & Oratio propria, 
crucem,ad refurrcftionis glo- 

riam perducamur. DOMINICA SECVN- 

COtra periecutorcsEccleiig, da de ad'ventv. 

Poftcommunio. ,„ _ 

QV*fum%Domine De* Stattoadfanciam Crucem 

nofter:vtquosdiuina in Hierufalem. 

trimiisparticipationegaude- k 

-" i r •• r r r- Pi . • liltrOiUb. 

re,humani s non finas fubiacc- 

repericulis. Per D ominum. S^^^^ Opulus Sion, cc- J&. 
veiproi'apa. ^ ^^ ce Dominus ve- 5 °' 

^Ecnos,quaBfumusDo- M £i*|g niet adfaluandas 
„ mme,dminiiacramenti ^Mf%7 gentes : & audi- 
perceptio protegat , & famu- tarn faciet Dominus gloriam 
lum tuunn N quern paftorem vocis fuse in laetitia cordis ve- 
Ecclefi* tua?pr?effevoluifti, ftri. 

vn£ cucommiffofibi grege* Plal.QuiregisIfracl^ntende; PfaL 
falu^tfemper & muniat. Per. qui <feducis,velut oue,Iofeph 79 * 
Dicitur, Benedicamns Do- Gloria patri % Nondicitur. 
mino. Et fie feruatur, quoties C loria excelfis Deo. 
ho dicitur Gloria in excelfis Oratio. 

Si infra hebdomadam diccn- TT? Xcita,Bomine^:orda no 
da fit Miffade Feria, fempei; Xlfoaadpracparandas vni- 

Digitized by VjOOQlC H *5 D D. Dominic i fecundade Adtientu. 5 

genititui vias : vt per eiusad- latij,det vobisidipfum fapere 
uentum,purific^tistibimenti- in alt^rutrum fecundum le- 
busferuiremercamur Quite- fum Chriftum: vt vn&iimes, 
cum viuit,& regnat invnitate vno ore honorificetis Deum, 
Spintus fan&i Deus:Per. & patrem D6mini noftri Iefu 

^i. Ajmen. Chrifti.Propterquodfufcipi # 

Orntio de finfti MnnY te inuice,ficut & Chriftus fuf- 

Eus,quidebeata»Marif c£pit vos in honcSrem Dei. 

virginisutero,Verbum Dico enjm Chriftum Iefum 
tuum angelo nunciante, car* miniftrum fuiffecircumcifio- 
nem (ufcipere voluifthprsefta nis propter veritatem Dei ad 
fupplicibus tuis : vt, qui verc cofirmandaspromiflionespa- 
eamgenitrice Dei credimus, trum.Gentes autem fupermt- 
eiusapud te intcrccflionibus fericordiahonorateDeum^fi- 
adiuuemur. cut fcriptum eft : Propterea p ^l. 

Pro Papa Oratio. confitcbor tibi in gentibus, I7# 

Eus omnium fideliii pa- D6mine, & nomini tuo cata- 
<ftor & rc&or : famulum bo.Et iterum dicit:Lsetamini 
tuum. M. quern paftorem Ec- gentes cum pleb.e cius.Et ite- pfal. 
clciix t\ix praeeffe voluifti, rum:Laudate omnes gentes ntf. 
propitius refpice.da ei,quf (u- Dominu, & magnificate eum 
mus , verbo & exemplo,qui- omnes populi.Etrurfumlfaias ^Cal ■ 
buspra^eft, proficere.vt ad vi* ait Jirit radix leffe: & quae ex- ij. 
tarn, vn& cum gregefibi ere- urget regere gentes , in eum 
dito , perueniat fempiternam. gentes (perabunt.Deus autem 
Per Dominum noftrum. fpei repleat vos omni g£udio 

\Iel contra pcrfecutorcs Ec- &paceincredendo: vtabun- 
clefi3e,Oratio , Ecclefiae tua?, detis in fpe & virtute Spintus 
vt in Dominica prima^ fol.i. fan&i. 

Le&io epiftolae Bead Pauli Graduate. E x Sio fpeciesde- r ' fal - 
Apoftoli ad Romanes. coris eius:Deus manifeft^ve- 4? ' 
~ a P« p. Ratrcstquxcumquefcri- niet. ^.Cogregateilli fan&os 
Jl ptafunt , ad noftram do- eius, qui ordinauerunt tefta- 
&rinamfcriptafimt:vtperpa- mentueiusfuperfacrificia.Al- 
tientiam & confolatione fori- leluia,alleluia. $. Laetatus fum pf a i 
ptunCrum , Ipem habeamus. inhis,quaedi<5tafuntmihi : in m 
Deus autem patienti* & fo- domumDominiibimus.alleL 

A iij 

Google Digitized by ^ IX. Pfal. 
»4. Dominica fecundadeAduentu. 
SequaitiafancHEuangelij Secret*. 

{VcCmdum Matthmm. pLacare,quffumus,D6mi- 

IN illo tempore : Cum an- 1 ne,humilitatis noftr? prae- 
diflet loanmes in vmculis cibus, & hoftiis: & vbi nulla 
opera Chrifti, mittes duos fuppetunt fuffragia miritoru, 
ex difcipdisfuis,akilli:Tues tuis nobis fuccurre praesidiis. 
qui Venturus es , an alium ex- Per 06minum noftrum. 
peSamus? Et refpondens Ie- De Sandte Mafia Secreta. 
fus,ait illis,Euntes , renuncia- « N mentibus noftris,qu2efu- 
te Ioanni,quae audiftis , & vi- 1 mus,D6mine,verae fidei fa- 
diftis.Caeci vident,claudi am- crarnenta confirma:vt qui co- 
bulant , leprofi mundantur, ceptudevirgine Deumveru 
furdi audiunt , mortui refur* &hominem confit&nur :per 
gunt,pauperes cuang«lizan- eius falutifeyx refcirreftionis 
tur.Et beams eft,quinonfue- potentiam , ad acternam m e- 
rit fcandalizatus in me.Illrs au- reamur peruenire laetitiam. 
temabeuntibus , coepit Iefus Pro Papa'Secreta. 

dicere ad turbas de loanne: ^vBIatis,quffum 9 ,D6mi- 
Quid exiftrs in defqrtum vi- v /ne, placare muneribus: 
dere? Arundinemventoagi- & famulum tuum. N. quern 
rata ? Sed quid exiftis videre paftoremEcclefiaetuaepraef- 
H6nrin,em mollibus veftitu? fevoluifti,afsiduaprote<3:i6ne 
Ecce qui cnollibus veftiutur, guberna. Per Dominum. 
In domibus Regumfunt. Sed Vel 'contra pcrfecutbrcs £c- 
quid exiftis videre? Prophetaf clefi^e,Sccreta,P rotegcyt in 
L.tiadico\tobis, &plusquam Dominicapraterit^fol.z. Bar. 
prophetam. Hie eft enim , de Communio.Hierufale fiirge, 4 * 
quofcriptum eft: Ecce, ego &ffta in excelfb:& vide iuciL 
mittoangelum metimantefa- ditatem,qug veniet tibia Deo 
ciera tuam,qui praeparabit via tuo. Poftcommunio. 

tuamantcte. tq Epleticibofpiritualisa- 

Erdicitiir C redo. J\ limoniae fupplices tc 

Offertoriurn. Deustucouer- Domine deprecamur :vthu- 
tesviuificabisnos.&plebstua ius participatione myfterij, 
laetabiturin te:oftende nobis, doceas nos terrena defpicere, 
D6mine,miferic6rdiatuam, & amare caeleftia. Per Do* 
&falutare tuum da nobis, rninum. 

• ■ Digitized by VjC Dominica tertia de Aduentu. 4. 

Defan<5taMarii,Poft- •■ . Dcttm, 

communio. Pfal. B enedixifti , D6mine, 

C^ Ritiaro tuamquf fiimus, terram tuam:auertifti captiui. g * ' 
JDomine,mentibusno- tatem Iacob.Vcrfus. Gloria 
ftris infunde;vt, quiangelo patri.Nondicitur. Gloria in 
nuntiinte, Ghrifti filij tui in- excel fis. - 

carnati6nemc6gnQuimus,per O ratio. 

pafsionem eius,& crucem, ad A Vrero tuam, quaefumus 
refurre&ionisgloriam perdu- / \ Domine,prccibus nor- 
camur. ftris acc6mmoda : & mentis 

Pro J > apa > P.oft-iionimiinio„ noftraetenebras gratia tuas vi- 

HiCcnoi, ^a«fumus,D6- (itati6nisilluftra.Qui viuis&i 
mine, diuini facramcrrti regnas. . 
perceptio pf utegat: & &mu-<- Oratio dc-fan&a Maria; 
lumtuum.N. quern paftorehi f\ Eus,quiddbeatseMaria5 ■; 
Ecclefiae tuofc praeefle voltiffti, L.J virgints utero^Verbum 
vnacumc ^oaiiTo fibi grege, tutim,angelojnunciaiv^e,car- 
faluet Temper: & muniat.Per. nemfufciDerevoluifti:pr;efta 
Ve! contra perfecmorcs Ec- fupplicibtistuis: vt qui verd- 
clefixpoftcommnnio.Cj'uflB- earn genitn'ce Dei credimuV' 
fumus Domineer, in Doini- eius apud te interceffionibus 
nica prxtenta. fol. 1. adiuuemur, 

DOMINICA III. CoiirVapafccutores; 

. : v Ecclcli^^OrAiio. 

DE ADVENT V. ^.^ r> Or ^ t 

Stat io ad SanSium Tetrnm. IT, D6mine,preces plac4tus 
T admitte:vt,deftrfi6tisaduerfi- 

Antro,tus - titibus,&err6ribusvniuerfis> 

££SS AudtainDomi- fecuratibi feruiat liberate. 
85 no Temper : iteru Per Dominum noftrum. 

dico , gaudete: Ve! pro Pat™ Oratio, D eus < 
mod^ftia vcftra omnium fideliuni.vt in prirfta 
nota fit omnibus Dominica. fol.V. 

•L^ftio-epiftolaebeatiP&li 
prope eft nihil foliciti fiti£> ApoftoliadPhinpehfes. ^ 
fedinomniorationepctitio- in Ratres:Gaudeteini>omi- Ca. 
nes vcftrx mnotefcant apud Jl np temper* itcrumdico, 4 ' 

A iiij 
/(Google 
hominibus :• DxSminus eftiim Digitized by ^ Dominica tertiade Aduentu. 
gaudere, Modcftia veftranota via Domini , ficut dixit Ifaiaf 
fit omnibus hominibus : Do- propheta.Etquimiffifuerant, 
minus enimprope eft. Nihil erantexPhariffis.Etinterro- 
foliciti fitis : fed in omni ora- gauerunt eum , 8c dixerunt ci: 
tione , & Npbfccratione , cum Quid ergo baptizas, fi tu non 
gratiarum a&ione, petitiones es Chriftus , neque Elias , ne- 
veftrx innotefcant apud Deu. que propheta ? Refpondit eis 
Etpax Dei,quf exiiperatonv Ioannes^icens: Ego baptizo 
nemfenfum,cuftodiatcorda inaquarmediusautem veftru 
veftra,& iiitclligetias veftras: ftetit, qucm vos nefcitis.. Ipfc 
inChriftoIefii Domino np- eft, quipoftme-venturuseft, 
ftro. qui ante me fa&us eft : cuius 

Pfal. Graduale. Quifedes, Domi- rgo non fumdignus,vtfolua 

79 . ne(uperCherubin,excitapo- eius corrigiam calcearoenti. 
teritiamtuam,&veni. Hare in Bethania fada funt 

tf&Qui regis Ifrael , intendc: trans Iordanem,vbi eratloan • 
quideducis,velutoueIofeph nes baptizans. ■% 

Ibl - Alleitiia,alleluia.*r.Excita, Et dicitur, Credo. pfal - 

Di>mine,potentiamtuam,& OfFerrorium.BenedixiftiDo* s *' 
veni/vtfaluos facias nos,allel. mine, *erram tuam; auertifti 
Sequentia fan&i Enangelij captiuitatem Iacob: remisifti 

fecu ndnm Toannem. iniquitatcm plebis tuae. 

TT N illo tempore: Miferunt ' Secreta. 

x a ^* I ludaeiabHierofolymisfiu ipvEuotionis noftrac tibi, 
-*- cerdotes & Leuhasad Io- JL/ quaefumus,D6mine,ho- 
annem,vt interrogirent eum; ftiaiugiter immoletur,quae & 
Tu qui es? Et confeffus eft, & facri peragat inftituta myfte* 
non negauit. Et confeffus eft: rij,& falutare tuu in nobis mi- 
quia non fum ego Chriftus. Et rabilitcr operetuttPer Do, 
intarrogauerunt< eum : Quid . Defan^ Maria. Secreta. 
ergo?Elias es tu?Etdixit:Non y N rtientibus noftris , quae- 
fum.Propheta es tu?Et refpo- \ fumus , Domine , verae fi- 
dit '.• Non. Dixerunt ergo ei: dei facramenta confirma : vt, 
Qujses, vtrefponfumdemus qui conceptum de virgine 
his, qui mi(eruntnos? Quid Deum verum & hominem 
dirisdeteipfo? Ait: Ego vox confitemur : pemusfelutife- 
clamantisindeferto: dirigite rae refurre&ionis potentiam, 

. Digitized by VjOOQlC Dominica tertia dc Aduentu. 5 

ad st^rnam mereamur per- Vel oro Papa ,' PSHcommu. 
utfiire tetitiam. H *c nos, vt in prima Dorm- 

Contra perf<;cutore$Ecclefi$, mcaibl.2. 
Secreta. 

PR6tege nos,D6mine,tuis F E R I A QV A R T A 
myfteriis feruientes,vt,di- Quatuor temporum 

uinis rebus inh?rentes,& cor. Aducntus. 

pore tibi famulemur,& men- statioadfantfamMariam 

te.PerD6minum. wa iorem. 

Vel propapa,Secreta 3 Oblatis 
*£»• vtin prima Dominica, fol. z. Introitus. 

^ Commiinio.Dicitepufillani- 

mis:confortamini,& nolitc /S*aP* Orate carli, defii- Iui. 

timere: ecce Deusnofter ve- £ImM£ per: &nubesplu5t **• 

niet, & faluibit nos. >IlliS* iuftpm : a ? eri4tur 

Port communio. G&lwR terra , & germinet 

IMploramus,D6mine 3 cle- Saluatorem. Pfal.C aeHenar- Pfal. 
mentiam^uamrvthaecdi- rant gloriam Dei: & opera x8. 
uina fubsidia^vitiisexpiatos manuum eius annunciat fir- 
ad feftaventura nos praeparSt. naamentum. tff. Gloria patri. 
Per Dominura* PoftKyrieeleifon, mmedia 

Defbi<5hMarn.PofV>T:mii. tedicitui*preraus.Fle<aamus 

C^ Ratiarn tua quaefumus, genua, y . Leuate. 
IDomine,mentibusnO- Oario. 

ftris infunde : vt qui , angelo j%Ra?fta, quarfumus, omnl- 
nunciaotcChriftifilijtuiin- i potesDe?:vt redemption 
carnatione cognouimus , per nis noftrae vetura follemnitas, 
paffionem eius,& crucem , ad & prxfentis nobis vita? fubsi- 
rpfurredionis gloriam perdu, dia conferat, & aeternae beati- 
camur. tudinispr#mialargiatur.Per 

CotraperfecutoresEcclefij. Dominum noftrum. 
^oftcommunio. Prophetia. 

V*"X Vaefumus , Domine L&9:K>Ifaia? Prophet*^ 
V/J0cus nofter ;vt, quos jNdiebusillis: Dixitlftias Cap. 
diuina tribus participatione J[ Propheta : Erit in nouifli - x. 
gaudere , humanis non finas mis diebus pra?paratus mons 
fubiaccrepericulis.PerDo. . domus Domini in Venice Digitized by Google Fcriaji ii.Quatuortemporum Aduentus. 
montiumi&eleuabiturfbpcr San&a Maria , Or<-<fo : , 
colles:& fluet ad eum omnes I^\ Eus,qui dc beatarMariae 
gcnteSj&ibuntpopulimulti, *S virginis utero, Verbum 
& dicent:Venite afcendamus tuum,angelo nunciame, car- 
ad montem Domini * &ad nemfufciperevoluifti:praefta 
domum Dei Jacob ; & doce- fupphcibus tuis:vt,quivere ea 
bitnosviasfiias, &ambulabi- genitricemDeicredimus,eius 
mus in femitis eiusrquia de apud te interceflionibus ad- 
Sion exibit lcx,& verbuDo* iuuemur. 
mini in Hierufalem. Et iudi- Pro Papa, Oumo. 
cabitgentes : & arguet popu- ¥7A Ens omnium fidelium 
losmultos.Etconflabuntgla- *-J paftor & re&or , famu- 
dios fuos in vomeres, & Ian- lum tuum-N. quern paftorem 
ceasfuasinfalces.Not*leu4bit EccleGatuarprfeffevoluifti, v 
gens contra gentem glidium: propitiusrefpice,da ei,quqfu- 
nec exercebuntur vltri ad mus,verbo&exemplo, qui- 
praelium. Domus Iacob veni- busprae:eft,proficere:Vtad vi* 
te, & ambulemusin lumine tam^vna cumgrcgefibi cre^ 
Dei noftri. dito,perueniatfempit6:nam. 

Pfal. Gradual c.Tolliteportasprin PerDominum. 

ij. cipes veftras : & eleuamini VelcotraperlecurorcsEcclc- 

portae aeternales : & introibit • fiae,Oratio,E eclefiaetuf, vc in 

rex glorias, #. Quis.afcendet Domihicaprxtcri fo. 4. 
in montem Dominiiaut quis Lcdio ifaiac propheta\ 

ftabit inlocoiandtocius?m- ¥ NdiebusillistLocutuseft c a# 

nocens minibus ,& mundo I D6minusadAchaz,dices: 7. 

cordcfcl icd icitur. Verf Do- Pete tibi fignum a Domino 

minus vobifcum, fine Flc&a- Deo tuoiu profimdum in- 

mus genua. ferni, fiue in exc^Hum fupr£. 

Oratio. Et dixit Achaz : Non petam, 

FEftina,quaefunius,D6mi. & non tentabo D6minum, 

ne, netardaueris;&auxi- Et dixit: Audite ergo domus 

lium nobis fupernae virtutis DauidrNunquidparumvobis 

imp^ndervt aduentus tui c6- eft , moliftos efle hominibus, 

folationibusfubleuentur , qui quia mol^fti eftis & fceomco? 

intuapietateconfidunt. Qui Propter hoc dabit Dominus 

vruis. ipfevobisfignum.Ecce,virgo 

Digitized by VjOOQlC Pfal. 
^3- Fcria 1 1 1 i.Qnattuor tcmpbrum Aduentm. 6 

concipiet,&parietfilium,& xitautem Maria ad iftgelum: 
vocabitur nomen eius Em- Qupmodo fiet iftud, quoniS 
minueLButyrum& mclco- virum noncognofco? Etre- 
medet:vtfciatreprobarema- {pondens angelus , dixit ei. 
lum y &eligerebonurn. Spiritus fan&us fuperueniet - 

Graduate. P rope eft Domin 9 in te: & virtus dltiffimi obum- 
omnibus inuocatibus eu,6m- brabit tibi. Ideoque & quod 
nibus qui inuocant eu in veri- nafc&ur ex te fanftum , voca* 
tate. f. Laudem Dominilo- biturfiliusDei.EtccceElifo- 
queturosmeu , & benedicat, bet cognata tua : & ipfa con- 
omnis caronom£ fanttu eius, cepit filium in fenedtute fua. 
SequentiafonctiEuang&ij Et hie menfis eft fextus illi 
fecundumT.ucam. qua? vocatur fterilisrquia hon 

Cap. TrNillotempore:Miffuseft erit impofsibilip apud Deum 
,# 1 angelusGabrielaDeo,in omrie verbum. Dixit autem 
* -**ciuitatemGalilaef,cuino- Maria: Ecce ancilla Domi- 
nion Nazareth , ad virginem ni: fiat mihifeciindum verbu 
defponfatamviro, cui nomen tuum. \ ^^ 

eratlofeph, dedopio Dauid: Offertorium.Confortamini, J;- 
& nomen virginis Maria. Et &ianolitetimere, ecceenim 
ingreflus angelus , ad earn di- Deus nofter retribuet iudi- 
xit: Aue gratia plena : Domi^ ciu ipfe veniet , & faluos nos 
nus tecum : benedida tu in faciei Sccreta. 

mulieribus : Qu ae cumaudif- j\ Ce^pta tibi fint,qu*fu- 
fet,turbata eft infermoneei 9 ; \/\mus, Domine, noftra 
& cogitabatqualis effet ifta jeiunia, quae fcexpiando nos 
falutatio. Et ait angelus ei.Ne tua gratia dignosefliciant, & 
timeas Maria: inueniftienim ad promifla fempitcrna per- 
gratiaapudDenm.EccejCon- ducant.PerD6mipum. 
cipies in utero , & paries fi- De fan£taMaria,Secreta. 
liuni : & vocabis nomen eius T N mentibus noftris , quf- 
Iefum. H ic erit magnus.& fif- , Jl fumus D 6mine,ver* fidei 
liusaltiffimivocibiuir.Etda- facramenta confirma : vtqui 
bit illi Dominus Deus fedem conc^ptumdevirgineDeum 
Dauidpatriseius:&regnabit verum , & liominem confi« 
in domo Iacob in sternum, temur,perehis falutiferae re- 
ft regni eius non erit finis. Di- fitrceftionis potentiam , ad Digitized by Google Fcria vr, Qugtuor temDorum A <*-~**m. 
astcrnara mereamur perueni- fduetS&Dp&s&wfaizt P& 
reteuuam. Vel cotra perfecutoresBrcle- 

Pro Papa, Secrets. fue,Poftcummu. Qjuaefumus, 

Blatis,quarfumus,D6- v tin Dominica nr*>r,r,^.f .j. 
mine,placaremuneri- FERIA SEXTA 
bus, & famulum tuum. N. Quatuor temooru Aduentus. 
quem paftorem Ecclefix tua? ^tioadfafiSosditodccm 
praeeffe voluifti, afliduapro- ^poftolos. introitus pfaI - 

te<ai6negubcrna. Per Dom. f^g^M Rop£ cs tuD6- x ,: o Vel cotra perlecnroresEcdc- BjiolS mine ; & omnis 
iioe.Secreta. Pirotegenos.vt JJJjSwSJ vise tuae Veritas: 
in Dominica prsteriM.fol,4. S^UV initiocognouide 
I". Communio Fccevirgocon- teitimonus tub : quia in *- 
7- cipiet,&parietfilium,&voca- ter num tu cs. Pfelmm Bcati 
bitUr nomen eiusEmma'nuel. immaculati in via, qui arobu- 

Poftcommiinio. lant in lege Domini, y. G !• ibi<1 

CAlutaristui,D6mine,mu- ria patri & filio. 
Onere fatiati , fupplices de- . Orario. 

precamur , vt cuius laetamur j-, Xc ita qusfumus, Domi- 
guftu,renouemurefF^u. Per l"\ ne , potentiam tuam , & 
Dominum noftrum. veni : vt hi , qui in tua pietat* 

Dcfancta Maria. Pofkonm. confidunt, abomniciriusad- 

C^Ratiara tuam, quaefu- uerfitateliberetur.Qui viuis. 
Tnius,D6mine,mentibus ' s \,.c ,„/,.., lyi, ■ 
noJtns intunde;vt,qui angclo Orstio. 

nuncjante , Chrifh fih j tui in- pv£us,qui de beats Maris 
carnatione cpgnouimus, per LAirginis vtero, Verbum 
paffipnerneius&crueem,ad tuum angelo nunciante,car- 
refurreaionisgloriamperdu- nemfufciperevoluifti: prsfta 
camur. fiipplicibus tuis : vt qui verS 

Pro PaDa,Poftcommunio. earn genitricem Dei credi- 

H^cnos,quefumus,D6- mus.eius apud te interceffia- 
wne,diuinifacramenti ttibusadiuuimux* 
peYceptio protegat: & famu- c otra pcr f eC utores Ecdcfise. 
lum tuum. N. que paflorem Orario. 

EcclefistusprseOevoiuifti, Tp CdeTistu*, quxfumus, 
vna cum cdmiflb fibi gregt, JCP6mine,prece«piacatus 

, > Digitized jQQQ Fena vi. Qnatuor temporum Aduentu< j ' 

admitte:vt, deflxfi&is aducr- ▼ Nil!6tempore:Exurgens Cap: 

fit£tibus > & erroribusyniuer- I Maria £biit in montana l - . 

' (is , fecura tibi feruiat liberta- -*- cum feftinatione, in ciui- 

te. Per Dominum noftrurri. tatem Iuda, fcintrauitin do- 

Vcl pro l J apa, Deus omnium mum Zachari* : & falut^uit 

fidcliu paftor vt in Fcna quar Elifabetfi.Et fadura eft,vt au- 

ta precedent!, fbl.jw diuitfalutationeMariaeElifa- ' 

Lectio Ifaia? prophttae. bet : exultauit infans in ute- 

Cap. TJ jf.c dicitDomin'Detis: ro eius. Etrepletaeft Spiritu 

»• JlJ Egredietur virga d^ ra* fando Elizabeth: & exdama- 

dice Ieife : & flos de radice uitvecemagna, & dixit: Be- 

eius afcendet. Et requiefcet nedida tu inter mulieres: & 

fuper eum fpiritus Domini, benedidus frudusvetris tui. 

fpuitus fapientias & intelle- Etvnde hoc mihi, vtveniat 

dus : (p iritus consilij & fbrti- mater Domini mei ad me?Ec- 

tudinis : fpiritus fcientix & ce enim, vt fada eft voxfalu- 

pietatis : & repl^bit eum fpi- tationis tuse in £uribus meis, 

ritus timoris Domini. Non exultauit in giudio infans in 

fecundum vifionem oculo- utcro mco.Et beata,qua? cre- 

rum iudicabit : nequc (ecun- didiftirquoniamperficientur 

dumauditum auriumarguet, ea quae didafunt tibi JDomi- 

fed iudicabit in iuftitia paupc. n©. Et ait Maria : Magnificat 

res : & aVguet in aequitate pro anima mea Dominum.Et cx- 

manfuetis terra?. Et percutiet ultdtuit fpiritus meus in Deo 

terramvirgaorisfui:&fpiritu falutarimeo. ' pf . 

labiorum fuorum interficiec Otfertonum. Deustucouer- 

impium.Eteritiuftitiacingu- tens viuificabis nos , &plebs 

lum lumborum eius : & fides, tua laetabitur in teroftede no- 

cindoriumrenumeius. bis, Domine, mifericordiam 

Graauajc. Oftende nobis, tuanr.&falut&retuu da nobis. 

Domine , mifericordia tuam: Set rx ta. 

& falutare tuum da nobis. ~\ JT Vneribus no ftris,quf - 

p, I Venus. Benedixifti Domine J. VI lumus,Domine , pre- 

8 4 ^ ' terram tuam.auertifti captiui- cibufque fu(ceptis-.& caelefti- 

Ibid t£tem Iacob. bus nos munda myfteriis , & 

btquuiuaianctiEuangaij clementer exaudi. Per D«- 

feciindum Lucam, mioum noftrum. 

t> Digitized by VjOOQlC 8 4 . feria vi. Quatuor tcmporum Aduentus. 
Dc San&a Maria, Secreta. criicem , ad rcfurrefiion'is 

IN mentibus noftris, quae- gl6riam perduc&nur. 
fitmus,D6mine,verS fidei Locra perfccutores iicclefiae. 
facramenta confirma, vtqui Poftcommunio. 

conceptum de virgine Deu f"\ VffumuSjDomineDe* 
vcrum, & hominem confite- V^npfter ; vt, quos diuitia 
munper eiusfalutifera? refiir- tribuis parcicipatione gaude- 
re&ionis potentiam,ad ster- re,hiunanisnonfinasfubiace- 
rammereamur peruenirel*- repcriculis. p£r Dominum. 
titiam* Vcl pro-Papa Poftcoinunio. 

> Cotra perfccutores Ecclefi.c. Hxc nos. vtin Feria quart* 
Secreta. prsetentafo] 6. 

PRo'tege D6mine , tuis 
myfteriis feruientes , .vt SABBATHO. 
diu'tnis rebus inhaerentcs, Qnatuor.temporum 

&corpoietibifamulemur & Aduentus. 

roente. Per. Vel pro Papa. Stttio *d San flam Tetrnm. 
O blatis. vt in Feria quanta Introitus. 

Zac. piperita, fol. 6. Communio. 
14. Ecce, Bominus vehiet, & J^Sj|^^^ n *'& oftende p ^| 
onanes fan&i eius cum eo : & ^S^M/Mr nobis faciem tua, 9 ' crit indie ilia lu* magna. ^^v^ot Domine, quife- 

Pbftcommumo. B^^rj^iAdesfuper Ch6ru- 

T Vinos, Domine facra- bim:&falui erimus. 
menti libatjo fanda re- Pfal.Qinregislfraeljintende: Ibid 
ftauret : &avetuftate purga- quidediicis, velut ouem lo- 
tos,in myfterij {alutaris faciat feph. Veri.iGloria patri,Poft* 
transireconfortium.PerDo- K yrie eleiibn, dicitur. Fle- 
minum noftrum. damus genua. llefp.Leuite 

DelandaMaria^Poft- Oratio. communio. T^ Eus,qui c6nfpids,quia 

GRatiam tuam quaefu- jLs ex noftra prauitate affli- 
mus , Domine , menti- gtmur: concede propitius : vt busnoftrisinfunde : vt,qui, ex tuavifitationc cofolemur. - 
ingelo nunciante,Chriftifi- Qui. 
lij tui incarnationem cogno* Prophetia prima. 

fcimus,per paffionem eius Sc LUtio liaise Prophet*. Digitized by -o#gle Ca, 

4y. Pfal SabbnthoQuatuorTcmporumAduentus, 8 

IN diebus illis : Clamabfit bit quad lilium , G&minans 
ad Dominumafacie tri- germinabit:&exultabit lm- 
bulintis : & mittet tis fal* bunda & laudans. Gloria Li- 
uat6rem, & propugnatorem, bani data eft ei : decor Car- j 
qui libereteos. Etcogndfce- meli & Saron. Ipfi videbunt - 
tur Dominus abi£gypto:& gl6riam D6mini:&decorem 
cognofcent itgyptij Domi- Deinbftri.Confortiitemanus 
numindieillar&colenteum diflblutas : & g^nua debilia 
in h6ftiis & muneribus : & roborate.Dicitepufill&nimis: 
votavouebuntD<5mino , & C6fortamini,&nolitetimere^ s 
foluent. Et percutiet Domi- Ecce Deus nofter vltionead* 
nps jfigyptum plaga, & fani- ducet retributionis:Deus ip- 
bitcam:&reuert&urad Do- feveniet,&fa!u£bitnos,Tunc 
minum, & placabitureis, & apcrientur oculi caec6rum:& 
fartabit eos Dominus Peus, aures furdoru patebut.Tunc 
nofter. s&iet, ficut ceruus, daudus: . 

Gradual e, A furamo coelo & apeifta erit lingua muto- 
18 - egreflio eius, & occurfus eius rum : quia fciffx funt in de- 
vfque ad fummum eius. serto aquae, & torrerites in fb- 

v Ca?li enarrStgloriam Dei, litudine.Etquf cratiridaerit 
& opera mdnuum eius an- in ftagnum : & sltiens in fotv- 
nunciatfirmam^ntum. tes aquirum , Ait Dominus 

Oremus^ Fle&amus genua, omnipotens. 
v ; i Leuate. . Graduate, i n fble pofuitDo>- pfa U 

Orotic. minus tabernaculum fuum,& x ' 

Oncotic qt*a?iumus om- ipfe tanquam fponfus proce- 
nipotcnsDeus : vtqui densdethalamofuo. 
Cub pccdtti iugo, & vetufta f. A fummo caelo egreflio 
ieruitutc deprimimur : expe- €itt$,& occurfus eius vfque ad 
data vnigeniti filij tuinoua fummum eius. 
natiuitateliberemur.Pereun- Oremus,Fied£mus genua. 
dcmD6minum. p^.Leuite. O ratio, 

Prophetia iecunda, T Ndignos , nos quxfiimus, 

Ledio ifaiae Prophetic XDomine , fanwrios tups, 
Cl-V TTJEcdicitD6minus:Lf- quos adionis proprix culpa 
55# XJl tabitur deferta & inuia: contriftat > vnigeniti filij tui 
&exult4bitfolitudb,&flore- aduentu letifica.Pereundcm. 

+ Digitized by VjOOQlC c Sabbatho Quatuor tcmporum Aduentus. 
Prophctia tertia. 9c doriaregumverta: &ap£- 

Cap. Lcftio I lata Prophet*, riam coram eo ianuas.-& por* 
40* TjJjScdicitD6mmus:Su- t£ non claudentur. Ego ante, 
t, li per m on tern excelfum te ibo , & gloriofb* terra hu- 
afcende tu , qui euarigelizas miliabo. Portas aereas contc- 
Sion. Exalta in forcitudine ram,&veftesferreoscorifrin- 
vocem tuam, qui euangelizas gam. Et dabo tibi thefauros 
Hienifale. Exalta, nolitime- ahfcoditos,& arcana fecreto- 
rc.Dic ciuitatibusIudae:Ecce rum:vt fcias, quia ego Domi- / 
Deus vefter : ecce Dominus nus,qui yocanomed tuurii, 
Deusinfortitiidine vcniet:& Deus Ifrael , propter lacob 
brachium eius dominabitur. feruum meum, & Ifrael ele- 
Ecce merces eius cum eo : & dum meum.Et vocaui te no- 
opus illius coram ipfb. Sicut mine tuoraffimilaui te, & non 
paftor regem fuum pafcet:& cognouifti me. Ego Domi- 
in brachio fuo congrcgabit nus,& rton eft amplius: extra 
agnos : & in finu fuo leuabit me non eft Deus. Accinxi te, 
Pf a | cos Dominus Deus nofter. & non cognouifti me.-vtlciat 
79 / Gmduale.D omineDe'virtir hi,quiabortu (blis, & quiab 
tu,couertenos:&oftendefa- occidente, quoniam abfque 
ciemtuam,&faluicrimus. me non eft Deus. Ego D6- 
y Excita, Domine , pyemia minus , & non eft alter : fbr- 
tua,&veni,vtfaluosfadasnos manslucem,& creans tene- 
Oremus. Fle&amus genua, bras :facienspacem,& creans 
*. Leuate. Orano, malum. Ego Dominus , fa- 

J3 Raefta , qua?fumus:omni- ciens omnia harc.Ror^te cadi 
. potens Deus , vtfilijtui deiiiper, & nubespluantiu* 
ventura follemnitas, &prae- ftum :aperi atur terra, &ger- 
fentis nobis vitae rem edia co- minet Saluatorem : & iuftitia 
ferat;& pra?mia aeterna con- oriatur fimul. Ego Dominus - 
cedat. Pereundem Dominu. creaui eum. 

Propnctiaquarta. Gntduale. £ xcita, Domine, Pfal. 

Le&io Ifaiaeprophefce, pot^ntiam tuam, & veni : vt 7*« 
Cap, TX^cdicitDomin^Chri- faluos facias nos. y, Qui r?- 
' X Ifto meo Cyro .-cuius gisIfi*aSlintcde:quideducis: 
apprehendi dextra, vt fubii- yelut ouem,lofepb,qui Cedes 
ciamantefaciemeiusgentes: fuper Cherubin appare co- 
ram Digitized by Gqflgle SabbathoQuatuorTemporum AduentUL 9 

ram Ephraim > Benjamin, & laudabile,& glorioluminfae* 
Manafle. cula. 

Or^mtis • > Fle&amus genua. B enedi&us es in tcmplo (an- 
R' Lcuatc. Oratio. 6to glorix tuae. Et laudabilis, 

FReccs p6puli tui quspfu- & gloriofus in faecula. 
mus Domine , clem£nter B enediftus es' fuper thronum 
exaudi:vtquiiufte pro pecc£- fandiim reeni tui. Et laudabi- 
tis noftris affligimur ,' pietatis lis,& glorio fas in faecula. 
tux vHitatione confolemur Benedi&uses fuper fceptrum 
Quiviuis. diuinitatis tux. Et laudabilis, 

Pi ophetia quinta. & gloriofus in fa^cula. Ledio Daniclis Prophets. B enedi&us es, qui fedesfiiper 
ap ' T Ndiebusillis AngelusDo- Cherubim , intuens abylfos. 
X mini defcendit cum Aza- Et laudabilis, & gloriofus in 
ria&fociis eius in fornacem: fecula. 
& excuflit flam mam ignis de B enedi&us es , qui ^mbulas 
fornace : & fecit medium for- fuper pennasventorum , & fu- 
jk&cis qi\afi ventum roris flan- per vndas maris. Et laudabilis, 
tem. Flamma autcm diflfufa eft & gloriofus in faccula. 
fiiper fornacem ciibitis qua* B enedicant te omnes dngeli, 
draginta nouem : & incendit & fan&i tui. Et laudentte , & 
quos r^pcrit iuxta fornacem glorificentinfaecula. 
de Chaldaris miniftros regis, B enedicant tecarli, terra, ma- 
qui earn incend^bant Illos au- rc,& omnia quae in eis funt. Et 
temomnino nontetigit ignis, laudentte,&glorificehtinfx- 
nec contriftauit,necquicqua cula, 

moleftiae intmlit. Tunc hi tres, G loria patri & filio,& fpiritui 
quafi ex vno ore laudabant, & fan&o, Et laudabilis,& g!ori6* 
glorifieabant,& benedicebant fusinfcccula. 
Deum in fornace,dicentes. S icut erat in principio,& nuc, 
Hymnus. " & femper,&in ftecuJafrculo* 

BEnedi<Sus es , £>6mine rum, Amen. Et laudabilis , & 
Deus patrum noftrorum. gloriofus infaecula. 
E t laudabilis , & gloriofus in B enedi&us es, Domine Deus .. 
faccula. v patrum noftrorum. Et lauda- 

Et bcnedi&um nomen glo- bilis,& gloriofus in farcula. 
riartua?, quod eft fan&um. Et Hie dicitur Verfct. Dominus 

B 

■^ ' ■ Digitized by VjOOQlC Da 
I- Sabbatho QuattiorTernporum Aduentus, 
vobifcum i fi n e Fle&amus qucterreamini,nequeperfpi- 
g<fnua. Onuio* ritum,nequeperferm6ne,ne- 

'y-% Eus , qui tribuspucris que perepiftolamtanquaper 
&__) mitigaftiflamasignium: nos milTam ,quafi inftet dies 
concede propitius , vtnosfa- Domini. Ne quis vosfediicat 
mulos tuos non exurat flam- vllo modo : quoniam, nifi ve- 
ma vitiorum. Per Dominum. nerit difceflio primiim ; & re- 
D e Sanfta Maria, uelatus fuerit homo peccati y 

Oratio. filiusperditionis quiaduerfa- 

DEus, qui de beatas Ma- tur , & extollitur fiipra omne 
riae virginisutero, Ver* quoddicitur Deus, aut quod 
bumtuum,angelonunciante, colitur.-ita vt in templo.Dat 
carnem fufcipere voluifti-.prg - fedeat,oftendens fe tamqua fit 
ftafupplicibustuis: vt,quivere Deus. No retinetis,quod ciim 
earn genitrice Dei credimus, adhuc eflem apud vos,h*cdi- 
eiurapud te interceffionibus cebamvobis?Ettucquidde- 
adiuuemur. tineat , fcitis : vt reudetur in 

Pro ! } am. Oratio. &o tempore. Nam myfterium 

b -^ Eus6mniumfideliupa- iamoperaturiniquitatis: tan- 
1 > ftor & re&or, faiifulum turn vt qui tenet nunc, teneatt 
tuu.]\[. quepaftoremEcclefiae donee de medio fiat. Ettunc 
tux praeefle voluifti, propitius reuelabhur ille iniquus,jquem 
re(pice,da ei,quqfumus,verbo Dominus Iefus interficiet ipi- 
& ex&nplo, quibus praeeft, rituorisfiur&deftruetilluftra* 
proficere : vt ad vitam, vna cu tione aduentus fui. p ^* 

grege fibi credito , peru^niat Tradus. Q uiregis Ifrael in- 97 ' 
fempiternam. PerDominum. tende:qui deducis,velutouc» . 

VelcotraoerfecutoresEccle- Io ^P h - f&3 fed « %<* 

&x. E cc *cfi*tuaf. vt i n p cr i a Cherubim, appare coram E- 

fL'xtapcaecedenti. f°^8. phraimBeniamin,&Manaflc. 

Le:tio Ep'ttolar'bcati Pauli t. Excita Dominepotentiam. 

,. /.softoliad Tlieffalonicenfes. tua:&veni,&faluos facias nos. 

rheJTJR'rr^.-r ogamusvosper Scquenriaiandi Euangciij 

. £< aduentum Domini noftri fccilndum Lucam/ 

lefu Chnfti, & noftrx cogre- a Nno quintpdecimo cap* 
gationis in ipfiim : vt non cito J /\ Imperij Trberij Carfa- h 
moueamini a veftrofenfn,ne- ro, procurante Pontio Pilito 

Digitized by VjOOQIC Sab.Vatho Quatuor temporum Aduentus, 10 

Iudacam, tetrircha autcm Ga- per eiu jfalutiferae refurre&io- 
lUix Herode,Philippo autem nis potentiam , ad sterna me* 
fratre eius tetrarcha fetura? & reamur peruenire tetitiam. Traconitidis regionis , & Ly- Pro Papa, S ecrer 

fanix Abilinae tetrfrcha , fub f\ Blatis , quaefumus , D6- 
principibusfacerdotum Anna %^J mine , placare muneri- 
& Caipha: fa&um eft verbum bus , & famulum tuum ,N\ que 
Domini fuper Ioinnem Za- paftore Ecclefiae tux praefle 
charix fijium in deferto. Et voluifti , afsidua protedione 
venit in omnem regione lor- guberna.Per Dominum. 
danis prxdicans baptifmum VdcotraperfccutoresiEcck' 
pcenitentix in remiflionem fice, Secret. Protege, vt in Ft 
peccatorum : ficut fcriptueft riafcxta prascedenti fol.7. 
inlibro fermonum Haix pro- Comunio. H xuldiuitvt gigas V 
phctf .Vox clamintis in defer- ad currendam viam , & fummo ls 
to. Parate viam Domini , re- coelo egreflio eius,& occiirfiis 
&as facite ftmitas eius.Omnis eius vfque ad fummum eius. 
vallis implebitur , & omnis Poftcommunio. 

mons&collishumiliabitur.Et y-^Vxfiimus Domine De' 
erantparuaindir&9:a:&a{pe- xJ' nofter, vt fecro-fan&a 
ra in vias planas. Et videbit mytteria,qua? pro reparations 
omnis caro falutare Dei. noftne munimine cotulifH : & 

2ac - Offer cerium, T-xtiltafatisfilia praefens nobis remedium efle 
Sio:prxdicafilia Hierufalem; facias, &futurum. Per Domi. 
ecce rex tuus venit tibifandus De i cti Msria. Poftcomu. 
&faluator. Secret, f Ritiam tua , qua?fum us, 

f^ Acrificiisprxsetibus,quf , \ jiDomine,mentib 9 noftris 
i3 fittnw 9 Domine , placitus infiinde: vt,qui angelo nucian- 
intende vt & deuotioni no- te,Chriftifilijtuiincarnatione 
ftrae proficiant, & faluti. Per cognouimus , per paffionem 
Dominum* eius5ccrucem,adrefurre<5H6- 

Dc faiKc.i Maria , Secret*. ni£gl6riam perducamur. 

y Nmentibusnoftris,qux(h* p, L) La po'kornir.iinio. 

j[mus Domine, ver?fideifa- j. >; ^Ecnosqusefumus,D6- 

eramenta cofirma: vt qui con- X""! mine, dhrini facram&ni 

ceptum de virgineDeum ve- perceptkiprotegat: & famu- 

rum,&h6mxnemconfitemur, lumtuuni..^ quern paftorera 

B ij *• 
• Dominica quarta de Aducmu, 
Ecclcfistu? praeeflfe yoluifti, Contra perfecutoiesEcdcfi*, 
vn^cumcommiffofibigrege, O ratio. 

faluet fcraper: & muniat. Per T7 CcUGx tuae , quaefuffius, 
D 6 milium noftrum. JC Domine,prece$placatus 

Vel contra perfecutores admitte:vt,defiru<5tisadueril- 

cleiiar. Poftcommunio 3 Quac- tatibus, & erroribus vniuerfis, 
lumus.vt flipri fecftratibiferuiatlibertatc. 

DOMINICA 1 1 1 1. Per Dominum noftrum. 
de advEntv. VcI pro Papa. Dcus omnium 

' Statio tdSan&os duodceim fidehura paftor & re&or, vt in 
sApoftolos, Introitus. Sabbathoprxcedentifbl.9. 

~^ "Hi Orate oaeli d&liper, Lectio Epiltoiar beati Paul!/ 
I & nubes pluant iu- A p 6ft o It ad Corinthios. 
ftumraperiaturter- T^Ratrcs:Sic nos cxiftimct i. 
' ra , & germiilet Sal- jf homo , vt mimftros Chri- Cap. 
uatorem. fti, &dffpenfatoresmyfteri6- 4» 

P^I. p ^j rn# ( aeli enarrant gloriam rum Dei. Hie iam quaeritur in- 
l8# Dei : & opera manuum eius terdifpenfat6res,vtfid&isquis 
anniinciathrmamentum. inueniatur. Mibi autem pro 

Vcrf 1 Gloria patri & filio. ininimo,eft, vt k nobis iudicet 
Oratio. autabhumano dierfedneque 

y^Xcita,D6mine,potentia meipfum iudico. Nihil enim 
f^tua,& veni;& magna no- mihi confeius fumrfed nonin 
bis virtute fuccurrerv t per au- hoc iuftificatus fum. Qui autc 
xiliumgratij tuae,quod noftra' iudicat me , Dominus ef£,Ita- 
pcccataprzpediuntjindulgen- que nolite ante tempus iudica- 
tiatua? propitiationis accele- re:quoadufqueveniat Domi- 
ret. Qui viuis. tius,qui & i/luminabit abfeon- 

De Sancta Mariay Ofttio. dita tenebrarum, & manifefta- 

DEus,quidebeata? Maria? bit consflia cordium. Ettunc 
virginis litero , Verbum laus erit vnicuiq ue h D eo. 
tuum, angeJo nunciinte, car- Graduate. Prope eftDominus 
nemfufciperevoluifti : praefta 6mnibu8inuocatibuseti, 6ms 
fupplicibustuis:vt,qui vereea nibusquiinuocateuin verita- 
genitneem Dei credimus, eius te ^.Laude Domini loquatur 
apud te interceffionibus adiu- osmeum,& benedicatomnis 
uemur. caro nomini fan&o eius* Alle. 

Digitized by VjOOQlC Pfal. 
441- Dominica quartade A duentu, n 

luia, alleL #• Veni, Domine, int£nde > vt deubtioni noftrg 

& noli tardare,relaxa ,facino- ph>ficiant,vt & (aluti.Per Do- 

raplebistuaelfrael, Alleluia, milium. 

^equeatia fandti Euawgelij Dc fanch Maria, Sccrcta.i 

jTcdundumLucam. TN mentibusnoftris, qu?fu- 

ANno quintodecin^o &mus , Domine , verg fidei 
Imperij Tiberij Caefa- JacFamentac6firma:vt qui co- 
ri$ , procurante Pontio ceptum dc virgineDeu verum, 
Pilito Iudaeam,tetrarchaaute &h6minem confitemur : per 
Galil*£Her&de,Philippoau- e ius falutiferae refurredtionis 
te fratre eius tetr^rcha Ituraeae potentiam, ad £ter nam merea- * 
&Traconitidisregionis i &Ly- mur perucnire l*titiam* 
teniae Abilinar tetrarcha , fub Contra pdrfecutores Ecclcfiar. 
principibusfacerdotuAnna,& iccreta. 

Caipha:fa<ftueftverbu Domi- |) Rotege nos,D6mine,tuis 
nifuperloanneZacharkefiliu <L myfteriisferuientes;vtdi- 
indeferto.Etvenitinomnere- uinisrebusinhaerentes,& cor- 
gione Iordanis prscdicas bap- pore tibi famulemur , & men- 
tifmu pcenitentiae in remiflio- te. PerDominura. 
Ifa - nemPeccatorumrficutfcriptu Vel pro Papa, Secrcta , O bla- 
4a efHnlibrofermonuIfaiaepro- tis,vt in Sabbatho precedent! 
phetae.Vox clamantis in defer- fol.9. ^ 

to. Parite viam Domini, re- Communio. E tee virgo con- ' 
ftas facite femitas eius.Omnis cipiet, &p4rietfilium:&vo- 
vallis implebitur : & omnis cabitur nome eius,Emmanuel* 
mOns, & collishumiliabitur. . Poftcommunio* 

Et erut praua in direfta: & afe Q Vmptis muneribus,quf fu- 
perainvias planas. Et videbit ^ mus, Domine, vt cum frc- 
L ac. omnis caro falutare Dei. quentatione my fterij , crefcat 

i. Etdkirur. C r edo. noftraefakitisefFeaus.Per. 

Offertorium A U e Maria, ora- De SanctaMaria. Poftcomu. 
tiaplena,D6minustecum:be* Z^ 1 Ratiamtuam 3 qua?fumus, 
nedi&a tu in mulieribus , & Vj Domine, mentibus no- 
feenedi&us fru&us vfcntris tui. ftris infunde: yt , qui,angelo 
Secreta. nunciante , Chrifti filij tui in- 

SAcrificiispr«fentibus,qug carnationem cognouimusrpcr 
fumus^ Domine » placatus paflionem eiuj, & crucem , ad 

Biij 

Digitized by VjOOQlC In Y'igiiiaNatiuitatis Domini. 

refurreftionis gloriam perdu- feciiri videamus , Dominum 

camur. noftrum lefum Chriftum fi- 

Contra pcrfccutorcs Ecclcfie, Iiumtuum,Qui tecum viuit & 

Poftcomrnunio. regnat. 

Ql V$fumus,D6mineDeus £t dicitur hxc Oratio tanturo, 
^nofter :vt quos diuina nifi Vi-iilia vencrit in Domi- 
tribus participative gaudcre, nica. 

humanis non finas fubiacere Lcfrio cr/iflola; bcaci Pauli 
pcriculisJcr Dominum. Apofto i ad itominos. 

Vel pro Papa. Pottcommunio. T^ltatres.-Paulusferuusleru Ca., 
H*c nos quxfumus, vt in X Chrifti, vocatus Apofto- i. 
Sabbacho pr a cedcndfoLio. lus , fegregatus in euangelium 
S.iVigiKaNatiuitatis Domini Dei ( quod ante promiferat 
venerit in Dominica , totum perprophetas fuos infcriptii- 
officium MiiTt fit dc Vigilia, rislan&is)defiliofuo,quifa* 
cam commemoratione Do. &us eft ei ex famine Dauidle- 
vt. hi \ >:z, ciindu carnem , qui praedefti- 

I N VIGILIA. natuseftfiliusDeiinvirtute, 
Natiuitatis Domini. fecdndum ipiritum (anftificaa 

StatioAdfanttAm*JMaridm tionis, ex refurre&ione mor- 
maorcm. Introstus. tuorum Iefu Chrifti Domini 

Odicfcietis,quia noftri. Per quern accefpimus 
veniet Dominus, gratiam,&apoftolatum, ado- 
& faluabitnos:& bediendum ftdei in omnibus 
manevidebitisglo gentibuspro nomine eius : in 
riara, eius. quibus eftis & vos vocati lefii 

(A. Piaf. D omini eft terra , & pie- Chrifti Domini noftri- 
i nitiido eius : orbis terrarum^ Gradu.de. H odie fci^tis , quia "• 
vniuerfi qui habitant in co. veniet D&miftus, & faluabit X °" 
y 3 Gloria patri,&filio. nos ,& mane vid&itis gloria 

Oratio. eius.y. Qui regis Ifrael>mten- p &1 

T% £us>quinosredempti6- dc:quideducis,velutoue,lo- 7 . 

, nis no ^ rae ^ nnua expe- feph: qui fedesfuper Cheru- 
ftatione l*tificas : prarfta , vt bim, apparfc coram Ephraim, 
vnigenitum tuum , quern re- Beniami^&^lanaffe. 
demptorem J«i fiifcipimus, Non dicitur Alleluia, cum 
venientem quoquc iudicem fcqucnteVcrfu, uxiihxcVi- 

Digiti edbyV^OOQl 
I. ia / ' in VigiliaNatiuitatis Domini. xt 

gilia venerit m-Dominir.i. regnat Deus PerOmnia fecu- 
Alleluia alleluia. >"• Craft ina lafeculorum. 
die del&itur iniquitas terras, Comunio. K-cuelibitur g!6- 
regnabit fupcr nos (aluator, ria Domini, & vfdebit omnis 
mundi,alleluia. carofalutarcDeinoftri. 

VqaJnriai^n.-^i Eurw^elij Poftcommimio, 

jecvnc!L!mM.;trI)<vLiixi. T^)A nobis ,' quarftimus, 

Ca. TT N illo tempore:Cum cflet ^^Doipine , vnigeniti filij 

*• I defpofata mater Iefu Ma* tuirecesitahariuitatere(pir£- 
A r iaIofcph,4ntequamcon- rercuiuscjl^ftimyft'enopafci- 
uenirentjinuentaeft inutero mur&pot&nur. Pereundem. 
habensdcSpiritufanao.Io- NA TIVITATE 

fephautemvireiusjcumeflet d o m i n i 

iuftus , & nollet earn traduce- 

re: voluit occulte dimitterc Sacerdos quoniam in die Na,~ 
earn. Haec autemeo cogitan- talis Domini , celcbrat trc:s 
te, ecce, 4ngelus Domini in Miflfis , in prima & fecunda 
fomnis^apparuitei,dicens:Io- Miifa non fumat purification 
' fcph fili DauM , noli timc're nem/cd in tenia Mifla. 
accipere Mariam c6niuge.A AD pRJMAM • 
-t^C^odenimneanattun in NoctcNatluiratis Domini . 
eft, de Spmtufando eft. PI- sumadfanCtaTuiSlttriam. 
netautem t ilium, & vocabis <*as\ - ^j~ r~ 

nomeh ems Ieium. Ipfum e- ., mrn ;^ J r 

nun ialuum raciet populum 
fuum&peccatiseorum. f^fSSJ Ominusdixitadme: pftj 

***• OflFortorium. T ollite pprtas, p|HWy filiusmeus estu>ego 2. 

2 * principcsveftraSj&eljeuimini $&jjg/te hodie g&iui te. l J iai. Ib ^ 
port« *ternales, & introibit S * BE ^* Qjaare fremuerunt 
rex glorias. gentes:& populi meditati funt 

Secret;, inania? 

DA nobis , quaefumus is. (Gloria patri. Orcrio. 

omnipotens Deus : vt, I XEus, qui hanc facratiffi- 
ficut adoranda filij tui natali- I^mam no&em veri lumi- 
tia praeuenimus , ficeiusmu- nisfecifti illuftratione claref- 
ncra capiamusfempiterna gau- cererda , quaefumus ; vt , cuius 
dentes. Qui tecum viuit & lucis myft£ria in terra cogno- 

fiiiij 

Digitized by VjOOQlC In Vi<?iliaNatiuitatis Domini. 
tiimus , ems quoque gaudiis in orbis. Ha?c defcriptio prima 
coelo perfruamur.Qui tecum, fada eft i prxfide Syriae Cyrk 
Ledtio epiftoLr beau Pauii no.Et ibant omnes, vt profite- 
Apoftoli,adTimm. rentur,singuliin fuaciuitate. 

c /^^AriffimerApparuitgri- Afcendit autem & Iofeph i 
L . V-^ tia Dei faluatoris noftri Galilaea de ciuitate Nazareth, 
omnibus hort)inibus,erudiens inludaeam, in ciuitatem Da» 
uosrvt, abnegantes impifctate, uid,quae vocatur Bethlehem: 
«& feculiria defideria : fobrie, eo qu6d eflet de domo & fa- 
& iufte , & pie viuamus inhoc m;lia Dauid : vt profiterfctur 
fleculo , expedantcs beatam cum Maria defponfata fibi 
fpem,&aduentumgloriaema- vx6re,pra?gn£nte N Fadumeft 
gni Dei , & faluatoris noftri autem:cume(Tentibi , impleti 
I6f\i Chrifti:quideditfemeti- funtdies,vtpareret.Etpeperit 
pfum pro nobis:vt nos redime- filium fiium primogenitum; & 
ret ab omni iniquitate: & mu- pannis eum inuoluit : & recli- 
daretfibipopulumacceptabi- nauit eum in praefepio: quia 
lem, fedatorembonoruope- noeratei locus in diuerforio. 
rum.Ha>cloquere,&exhorta- Et paftores erant in regione 
Pf*i. re:in Chrifto Iefu Domino eade vigilantes ,& cuftodfen- 
iop. noftro. tes vigilias nodis fiipergrege 

■Gridm'e.T ecumprincipium fuum.Etecce>angelusD6mf- 
indievirtiitistuaeriiifpledori - niftetitiuxtaillos: & claritas 
busfandorum, exiitero ante Dei circumfulfit illos : & ti- 
luciferumgenuite* muerunt timore magno. Et 

Ibi, V. Dixit dominus Domino dixit illis angelus : Nolite ti- 
meo,fedeadextris meis: do- mere. Ecce enim euangelizo 
necponam inimicos tuosfca- vobis gaudiutn magnu,quod 
bcllum pedum tuorum. Alle- erit omnt populo : quia natus 
pfil. luia , alluia. tf. Dominus di- eft vobis hodie faluator : qui 
*• xitadme: filiusmcusestu,e- eftChriftus Dominus in ciui- 
go hodie genuite,all<5luia # tate Dauid. Et hoc vobis fi- 
Sequentia fandi Huangelij gnu. Inuenietis infante pannis 
feciindum Lucam. inuohitum,& pofitum in prae- 

IN illo tempore : E^iit edi- fepio. Etfiibito fada eft cum 
dum a Caelare Augiifto, angelo multitiido militia? cce- 
vtdcfcriberetur vniuerfus leftis,laudantiuDeum, &di« 

, Digitized by VjOOQlC Ca. A, ' In Natimtate Domini. 11 

T centium : Gloria in akiffimis Debet facerdosante qua!ibet 
Deo:& in terra pax hominib' Miflam,confcflionem dicere, 
pfl bonae voluntatis. Et dicitur &infiriecaiuflibet populobe- 
CredoiOflfertorium. L#ten- ncdicere, & Euangelium fan- 
turcoeli, & exultet terra ante <3i Ioannis. I n principio erat 
faciemD6mini:quoniavenit. verbum,'cgere. Poit tcrtiam- 
Secreta- ■ * vero MuTam , loco prardi&i 

Cceptatibifit, Domine Enan^elij, dirinir Euangeliu, 
quaefumus, hodiernae fe- Ciim natus effetlcfus, quod in 
ftiuitatisoblitiorvttua gratia melipipnania: legitur. 
largi^nte ,per haec facrotanda 

comm^rcia, in illius inuenia- AD SECVNDAM 
murforma,inquo tecum eft Miflam Aurora^indieNa- 
npftra fubftantia. Qui tecum tiuitatis Domini, 
viuit&regnatDeus. Stdtioadfanftam Anaflafiam. 
PnTfatto,i€terneDcus.Quia Introitus. 
per incarnati.Et dicitur quoti- Ijfj^JRg? Vx fulgebit hodie ****• 
dieviqueadJEpiphaniam. In- j|I^^^S &pernos 5 quia na-** 
iraO&auam, Communicates, B^^S tus e ^ nobis Do- 
& no£tem facratiffimam cele« Mg%Z^ minus : & vocabi- - 
brantes , Et dicitur quotidie turadmirabili$Deus,princeps 
vfquead O&auamNatiuitatis paci$,pater futiiri (aeculi, cuius 
tantuminclufiue.InhacMifla regninonerit finis. 
taVim dicitur, no&em, dein- P"l. D ominus regnauit de- M& 
Efa. Cc P* ver odiem. coremindlituseft:indutuscft* ^ • 
io?." Communio. In (plendoribus D ominus fortitiidine, &pr«- 
fan&orun^ex utero anteluci- cinxitfe. Verf. Gloria patri. 
fferum genui te. O ratio. 

Poftcomunio. IPS A nobis,qu#fumus,om- 

A nobis, qusefiimus, D6 - V.J nipotes Deusvt,qui no- 
mine Deus nofter:vt,qui uaincarnati Verbi tui luce 
natiuitatem Domini noftrile- perfiindimur : hoc in noftro 
fu Chrifti myfteriis nos fre refplendeat opere , qupd per 
quetare gaudemus, dignis co- fide fulget in mente. ret ciin- 
uerfationibus ad eitis merea- dera Dominion, 
murperuenire confortiu.Quj Pro fancta Anaftafi^ 

tecum viuit. Coinmemoratio* Digitized by VjOOQlC D In Natiuitate Domini. 

DA, quaefumus, omnipo- h<?m: & videamus hocverbu, 
tpns Deus*vt , qui beatae quod fa&um eft, quod fecit 
Anaftifiaemartyristuj folem- D6minus , & oftendit nobis* 
ilia colimus , eius apud te pa- Et ven^runt feftinantes:& in- 
trociniafenti4mus»PerD6mi* uenerunt Mariam & Iofepty, 
num. & infantem pofitum in pra* 

LcftioEpiftolafbeiti Pauli f <£pio.Videntes autem cogno- 
Apoftoli/adTitum. uerutdeverbo,quod diftum 
C * P * /^ Anffime : Apparuit be- erat illisdepucro hoc. E torn- 
V^nignitas, & humanitas nes,quiaudi^runt,miratifunt, 
faluatoris noftri Dei, nonex & dchis, quae di&a erant k 
operibus iuftitiae , quae feci- paftoribusad ipfos. Maria au- 
inus nos : fed fecundum fuara tem 0onferuabat omnia verba 
mifericordiam falups nos fe- h«c, conferens in corde fuo. 
citperlauacrum regeneratio- Et reuerfi funt paftores, glo- 
nis , & renouationis Spiritus rificantes & laudantes Deum 
fan&i, quern effudit in nos a- in omnibus quae audierant , & 
buhde per Iefum Chriftum viderant: ficut didhuneft ad 
Saluatorem noftrum, vt iufti- illos. 
ficata gratia ipfius,haeredes 11- Ecdicitur. Ciedo. 
mus fecundum fpem vitae ae- OTcrcorium. Deus firmauit Pfal. 
t^rnasjin Chrifto Iefu Domi- orbcm terra , qui non com- 9i« 
noftro. mouebitur : parata fedes tua, 

Pkl. Graduale. Bencdidhis qui ve» t)eus,extunc, ifseculo tucs. 
117. nit in nomine Domini : Deus 

D6minus,&illuxit nobis. Secrera. 

f*A Domino fa&u eft iftucfc 

& eft mirabile in oculis no- \ A Vnera noftra , quaefu* 

pfa j ftris. Alleluia, alleluia. i/«Do • I VJLrnus , Domine, natiui- 

^ ' min* regnauif, decoreinduit: tatis hodiernae myfteriis apta 

induit Dominus fortitudine, proueniant , & pacem nobis 

ftprecinxitfevirtutCjalleluia, femper infundant : vt , ficut 

ijcquentialanftiEuangciij homo genitus idem refulfit 

fecundum Lucam. Deus , fit nobis hsec terr^na j 

IN illo tempore; Paftores fubftajitia conferat , quod di- jj 

loquebantur ad inuicem. uinum eft. Per eundera Do» 
Trafeamusvlque Bethle- minum. 

.Digitized by VjOOQLC In N animate Domini. 14 

ProfanftaAnaftafia, Poftcommiinio. 

Secreta. T TViusnos,D6mine,(acra- 

A Ccipc , quajfiimus, Do- XjL meti femper n6uitasna- 
Jl\ mine , miinera dignan~ talis inftauret : cuius natiuitas 
teroblata:&beata?AnafUfiae fingularis huminam repulit 
fuffragantibusmeritis,ad no- vetuftatem.Pereundem. 
ftrae (aJiitis auxilium proueni- Pro fanfta Anallafia, , 

reconcede. Per Dominum. Poftcommunio. 

Prxfutio 6c C ommunicantcs. QAtiafti,Domine,fSmiliam 
vt fupra,in j. Mifla. Otsuammuneribus faeris:eius 

Zac Comunio. E xultafilia Sion, quarfiimus , interuentionenos 
9 . lauda filia Uieriifalem : ecce 3 refoue, cuius follemnia cele- 
rex tuus venic (an&us,& falua- bfamus. Per Dominum noftru 
torraiindu Iefum Chriftum* Digitized by VjOOQ IC 
Digitized by VjOOQIC 
NAT I VTT ATE" 

DO MI N L 

AD TERTIAMte: purgationem peecatiSrii ^ L 
Miffam in die Natiuitatis facies , fedet ad dexteram ma- x * Rc 
Domini. ieftitis in excelfis .-tantfc mc- gu. 7 

E&. StAtioadfanttamzJWAriam jior 4ngelis effedu^ , quanto 
9- maiorezn. Introitus. differeiuius , prae illis nomen 

yer natus eft no- haeraeditauit Cui enim dixit a- 
bis,& filius datus liquando Angelorum, Filius Pfcl. 
eft nobis: cuius, meusestu: ego hodic genui j^ 
imperium fuper te?Etrurfum : Egoero illi in * 
^ humerum eius:& patrem,& ipfe erit mihi in.fi- pfal. 
vocabitur nomen eius magni iium.Et ciim iterum introdu- 44. 
cpnsilij angelus. , Pfal.Cantate cit primogenitum in orbem 
Domino canticum nouum: terra, dicit,Et adorenteum 
quia mirabilia fecit. omnesangeliDei.Etad^e- 

#. Gloria. Oratio. losquide dicit : Qui facit an- 

COncedequaefumus, om- relos fiios* fpiritus : & mini- 
JnipotensDeusrvtnosv- ftrosfuos,flammam ignis. Ad P&L 
nigeniti tui noua per carnem filium autem : Thronus tuus I0X# 
natiuitasliberet^quos fubpec- Deus infaeculum faxuli: virga 
cati iugo vetufta feruitus tc- aequit&is, virga regni tui. Di- 
net.PereundemDominum. lexifti iuftitiara, &odiftiini- 
Cap. Ledio epiftolae beati Pauli quitatem : propt&ea vnxit te 
1. Apoftoli ad Hebraros, Deus,Deus tuus , olpo exulta- 

TnRratres,MuItifkiaih,muI- tionis : prxparticipibustuis* 
jTtifque modis olim Deus Et/Tu in principioDomine, 
loquenspatribus in propWtis: terram fundafti; & opera ma- 
nouiffime diebus iftis locutus nuutuarumfuntcceli. Ipfipe- 
cft nobis in filiorquem confti- ribunt , tu autem permanebis: 
tuithaeredem vniuerforu : per & omnes,vt veftimentum , ve- 
. quem fecit & faecula. Qui terafcent, Et velut amifitum, 
cum fit fplendor gloriae , & mutabis cos, & mutabuntur. 
figura fubfHntitf eius , por- Tu autem idem ipfe es,& an* 
tanfque omnia verbo virtutis ni tui non deficient* 

n Digitized by VjOOQlC In Natiuitate Domini 
Ffal CraJualcVid&unt oronesfi- rut eum, dediteis poteftitera 
"• Msterrx falutare Dei n oftri; filios Dei flferirhis qui credunt 
iubillte Deoomnis terra. in nomine eius.Qui no ex fan* 
i>. Notum fecit Dominusfe- guinibus,nequeex volimtatc 
lutire fuumanteconipe&um carnis,nequeexvoluntatevi- ' 
gentium reueJauit iuftitiam ri.fedexDeonatifunt. 
fua, Alleluia , alleluia, y. Dies' Hie fle£lv gema. 

fan&ificatus illuxit nobis .• ve- Et verbum caro fadum eft , & 
nitegentes, & adorateD6mi- habitant in nobis ( & vidimus 
num: quia hodie afcendit lux gl6riam cius , gloriam quafi 
magna fuper terram , alleluia, vnigeniti a patre) plenu gratis 
Iniriumt audi .Euan^clij & veritatis. dicitur, C redd. PfaL 
fccii:idjm [o;b.iem. 0:fertorium.T ui funt caeli,& **. 

Ca. T Nprincipio <5rat Verbum.- tuaeft terra: orbem terrarum 
i. I & Verbum eratapudDeu: acplenitudinemeiustu fundi- 
-*■ & Deus erat Verbum.Hoc fti,iuftitia & iudicium,prapa* 
erat in principio apud Deum. ratio fedis tua?. s ear cm. 

Omnia per ipfum fa&a funt: y-v Blata.Domine , munera 
&fipe ipfbfa&um eft nihil. ^_/'noua vnigeniti tui nati- 
Quod fa<3ti eft, in info vita e- uitate (an&ifica,n6fque k pec- 
rat: & vita erat lux hominu:& catorum noftrorura irtaculis 
lux in tenebris lucet ; & tene- emunda.Per eiindem. pf . 

bra? ea non coprehenderunt, Praefat. & Communicantes,vt^ 7 . " 
Fuithomo miflusi Deo,cui m Canone. Comm Viderunt 
nome erat Ioannes. Hie venit omnes fines terrae falutire Dei 
inteftim6nium:vtteftim6nju noftri. Poftcommu. 

perhiberet de lumine , vt om. j^ Raefta , quaefumus , omnia 
nes crederent per ilium, Non i po tens Deus, vtnatus h6- 
erat ille lux: fed vt teftimoniti die faludttor mudi,ficiit diuinae 
perhiberet de lumine. Erat lux nobis genera tion is eft au&or, 
vera, quae illuminatomne ho- ita & immortalitatis fit ipfe 
mine venientem in hunc mun- largitor.Qui tecum viuit. 
dum. In mudo erat:& mundus 

peripfumfa<5hiseft:&mudus IN FES TO 

cum non cognouit. In propria S.Stcphani Procoimrcyris. 
venit : & fui eum non recepe- Statio adfanEium Stephamm 
runt. Quptquot aute recepe- in Cdk mntu Digitized by Google 
In fcfto, S.StrphaniProtonTmyris, t \6 

Introitus. cia,& Afia,dilputantes>ciiSt6- 

fEd&unt principes , phanoj&nonpot^ratresifte- 

i& aduerfum mc lo- refapientia&fpiritui,quilo- 

Iquebantur : & ini- quebitur. Atidictesautehaec, Z^* 

qui perfecuti fiint mc : ad- diflccabanturcordibusfuis,& 

iuua mc , Domine Dcus ftridebatdentibusincu. Cum 

mcus: quiaferuus tuusexerce* autcm eflet Stephanus plenus 

baturiutuis iuftificationibus. Spirku-fan&Ojtntendesincg- 

Ibi. Pful. B cati immaculati in via, lum,vidit gloria Dei,& Icfum 

quiambulSt in lege Domini ftantem&dextrisvirtutisDti, 

f t Gloria patrL &ait:Ecce,videoccdo«aper- 

O ratio. tos,& 6Humhominis ftantcm 

T^v. AnobisquaefumuSjDo- idextris virtutis Dei. Excla- 

]iJ mine,imitariquodcoli- mantes autem voce magna,co- 

- nus : vt difcamus & inimicos tinuerunt aures fuas: & impc- 

diligererquiaeiusnatalitiace- tu fecerant vnanimiter in cu. 

lcbramus,qui nouit ^tiampro EteiicienteVeum extra ciuiti- 

perfecutoribus exorare Do- tem,lapidabat,Et teftes depo- 

minum noftrum Icfum Chn- fu^runt veftimenta fua fecus 

ftum filium tuum.Qui tecum, pedes adolefc^ntis , qui voca- ' 

Ecfitcommemoratio de Na- baturSaulus.EtlapidabatSt<S- 

tiuitate. Oivjio- phanum inuocantem, &dice- 

COncede,quxfumus, om- te:D6mine Iefu, accipe fpiri- 
nipotens Deusivtnosv- turn meum. P6fitisautemg6- 
nig^niti tui noua per carnem nibusclamauitvocemagna,di- 
natiuitas liberet,quos fub pec- cens : Domine , ne ftatuas illis 
cati iugo vetufta feruitus'te- hoc peccatu.Etcuhoc dixit 
net.Pere6ndem. fet,obdormiui tin Domino. 

Cjfc.Lcdiu A cum ijpoftoorum. Graduate. S edefrunt princi- Pfat 

JN di&us iilis* : Stephanus pes, & aduerfum me loqueba- «** 
plenus gratia & fortitudi- tun&iniquiperfecutifuntme. 
ne, facicbat prodigia & figna >v Adiuuarae, Dpmine Deui 
magna in populo. Surrexertit meus.-faluum me fac propter 
autequidadeSynagoga, quae mifericordiamtuam. Alleluia, 
appellabaturLiberpin6rnm > & alleluia. ^ Video ccelosaper- 
Cyrenenfium , Alexandrino- ros,& I^mmftantema dextris && 
rum & corum,qui erat i Ciii- virtuti* Dei,alieluia« 7 , 

Digitized by VjOOQlC InfcftofanfliStephnniprotomartyris. 
Scquentia fancti Euangelij dicentem:D6mineI£fu,£cci- 
Ca fecund am Matthxum. pe .fpiritum meum, alleluia. 
' TrN illo tempore: Bic&at Secfeta. 

1 lefus turbis ludaeorum & ^ Vfcipe, Domine,muhera s 
Aprincipibu* facerd6mm. wJpro tu6rum commemo- 
Ecce ,ego mittoad vos pro- rationefan&6rum:vt,ficutil- 
phetas & fapientes v & fcribas: lospaffiogloriofoseffecit, ita 
&exillisoccidetis, &crucifi- nosdeuotioreddat innocuos. 
getis ; & ex eis flagellabitis in Per Dominum. 
fynagogis veftris:& perfeque* Pro natiuitate Domini, 
mini de ciuitate in ciuitatem: Secreta. 

vt veniat fuper ves omnis (an* s~\ BIata>B$mine, munc- 
guis iuftus , qui effiifus eft fu* \J ra , noua vnigeniti tui 
per terram:a fanguine Abel natiuitate fanftifica : nofque £ 
iufti, vfqueadfanguinemZa- peccatorum noftrorum ipa- 
chana? fiJij Barachiae , quern cuMs emunda. Pereundem. A&* 
occidiftis <inter templum ad Commanio. Videoccelosa* 7* 
altare. Amen dico vobis , ve- pertos, & Iefum ftante a dex- 
nient haec omnia fuper gene- tris virtutis Dei:D6mine I<£fu 
ration em iftam. Hierufalem, accipe fpiritum meum, &nc 
Hieruialem, qua? occidis pro- ftatuas illis hod peccatum. 
phetas, & lapidaseos,quiad .Poftcommuni©. 

te miffi funt , quoties volui A Vxilientur nobis D6- 
congregarefilios tuos, quem- jf\mine, fumpta riiy fteria: 
admodum gallfna congregat &intercedentebeatoStepha- 
pullosfuos fubalas, & nolui- no protomaf tyre tuo, Tempi- 
fti? Ecce j relinqu6tur vobis terna prote&ione confirmet. 
domus veftra deferta. Dico Per Dominum noftrum, 
cnim vobis: non mevidebitis Pro Natiuitate , Poft- 

amodo, donee dicatis, Bene- communio. 

dicius qui yenit in nomine T^Raefta quaefumus omnia 
Domini. X potens Deus : vt natus 

Etcncxtuh G re ^°* hodie Saluator mundi,ficut 

A A. ofFertorium. blegerunt Apo- diuinae nobis generation is eft 
6 & ftoliStephanumleuiia,pienum au&or , & ita v immortalita- 
*• fide & Spi'ritu-fancio ; que la- tis fit ipfe largitor. Qui tecum 
pidauerunt ludxi orantcm, & viuit. 

IN Digitized by Google 
m In f cfto S. Ioannis Apoftola ■'& Euangelrite. IJ 

Ice IN FESTO SANCTI LeaiolibriSapientia?. 

*5* Ioannis Apoftoli & (~\ Vi timet Defi,facit bo- £ 

■ Euangeliftae, ^-£ rta: Scquicontinenseft , * C * 

Statioddfanftam tJttarutm iuftiti*appreh£ndetillam:& 

MaioremJntxoizm. obuiabjtilli,quafimaterho- 

N* m£dio Ecclefiae norificata.Cib£bit ilium pane 

f ap&ruit os cius : .& vitae & intell&lus: & aqua fa- 

\ impleuit eum Do* pientix falutaris potabit illu. 

1 minus fpiritu (apie- Et ^firmabitur in illo ; & non 

tiae & intelleftus : ftolam glo- fleftetur:& comin^bit ilium, 

xix induit eum. & non confundeturi&exahi- 

WalPlalmus.B onumeft conBteri bit ilium apud proximo* fuos* 

5i- Domino :&p(allcre,n6mini In medio Ecclefix aperieto$ 

tuo Altiffime& Gl&ria patri. eius : & implcbit eum Domi* 

,Oratio. nus fpiritu fapientiffic intellc- 

ECclefiamtuam, Domine ftus: & ftolam gloria? induet 
benignus illuftra;vt beati eumJucunditatem & exiilta- 
Ioannis apoftoli tui & euan- tione thefaurizabit fuper eu: 
geliftae illuminate do&rinis: &nomine£t£rnobgreditabie 
addona perueniat fempiter- ilium Dominus Deus .nofter. 
. .. na.Per Dominum. Gradua'e. E xiit fermo inter j - 

Pro Natiuitate. Oratio, fratres,quoddifcipulusiIlen6 \ u 

COnc^dejquqfiimuSjOm- moritur.& non dixit Iefus no 
^ nipotesDeus:vtnosvni- moritur. ^.Sed fie eum vol© 
geniti tui noua par carne na- raanere,donec veniam, tu me 
tiuitas lilbrct,quosfub pecca- fequere. Alleluia, alleluia, 
ti iugo vetiifta ftruitus tenet* i T . Hie eft difcipul* illc,qui te 
Pro Sancto S tephano. ,.' ftimonium perhibet de nis;& 
Oratio. „ fcimus quiaverum eft tefh- 

DA nobis qu?fumus,D6- monium cius,alleluia. "* 

mine,imitariquodc6lL Scquentia fandtiEuangelij 
mus, vtdifeamus&inimicos feciindum Ioanncm. 
diligere:quiaeiusnatalitiace- yN illo tempore : Dixit Ie- cap# 
Iebr4musquinouitetiampro I fus Petro : Sequere me. «, 
j erfecutorib*exor£rc Domi- -*• Conuirfus Petrus,vidit il - 
num noftrumlefum Chriftu lurndifcipuluiT^quemdilig^- 
fxlium tuum.Qut tecum viuit. bat Iefus/equctemiqui & re- 

' c, 

Digitized by VjOOQIC In fefto ^anfl-'ornm Tnnorentium. 
cubuitin eoenafuper pe&us, deuotiorcddatinflocubs.l»cr. 
eius,& dixit: Domirie,quis eft Comnnmio. Exiit fermo in- ^ 
qui trader te? Hunc ergo aim ter fratres quod dif cipulus ille ° 
vidifletPetrus,dixit Iefu: Do- ho moritur: & no dixit Iefu$, 
tnirie,hicautem quid?Dicit ei non moritur.lcdfic eum volo 
lefus.Sic cii volo manerc,do- manere, donee veniam. 
Iiecvehi3,qiiidadte? Tu me Poffcommunio/ 

fequere. Exiit ergo fermo ifte rj Eft&i cibo,potuque cq- 
inter fratres, quod difeipulus t\ lefti,Deu$nofter,tefiip- 
illenon moritur: Et non dixit plices deprecamunvt in cuitis 
'ciIcfus,quianohm6ritunfed, haeccommemorationeperce- ,., 
•Sieum volo manere , donee pimuSjeiusmuniamur&pras- 
veniam,qiiid ad te?Hic eftdi- cibus* 
fcipulus ille, qui teftimonium Pro Natiuitare Poftcomim!^ 
perhibet de his:&fcrip(it h?c. I) Raefta , qu^iumus omnf- 
Et fcitnus, quia veru eft tefti- 1 potens Deus;vt natus ho- 
moniueius^rdicitur.C redo. dieSaluatormundi^ficutdiui* 
Pfl OTV/'or Fuftus,vtpalmaflo- nae 'nobis generations eft au- 
9 * v rebit,ficutcedrusqg«inLi- dor , & immortalitatis fit 
bano eft multiplicabitur. jpfelargitor* 

vSrerera. ' Pro fnnfto'Sten^ano. 

^ Yftipe,D6mine, inunera, a Vxilietur nobis, Domi- 
■*...'' quae in eius tibi folemni^ /\ ncfumptamyfteria, & 
"tite deferimus : cuius nos co* intercedente beato Stephano 
fidimus patrocinio IiberarL protomartyre tuo > fepiterna 
PerDominum. * prote&ione confident. Per. 

froNanuir^e, Secrcta. IN FESTO 

Blata DSmine, mune- Sandorumlnnoccntium, 
ra noua vnigeniti tuina- . Stktio ad SanBum Vaulum^ 
tiuit£tcfon<ftifica:n6{quepet , ' Introiius. 

Haeca peccat6rumnoftrorum |7^$^ ^ ore infantium, 
maculis emunda. m IotK^] Deus , & la&cntiu PfcL 

I*ro Cincto nephano Secretx. | ¥^^m perfecifti laudem, <• 
^ Vfcipe,D6mine<,munera, «JsiS^R propter inimicos. 
J^pro tuorum commemora- tuos^Pfnlm., Domine D6mi» ibi. 
fBorielan&orum: vtficutillos nus nofter,qu$m admir4bile 
piflibgloribfos effecit,ita nos eft nome tuQ in vniuerla terra Digitized by VjOOQlC O In'fcfloS^nftorumlnnocentuimo 18 - 

■f. Gloria patri^ondicitur, ,. f N diebus illis : Vidi fupra Cap. 
Gloria in excelfis, nec\ Allc-i montem Sion Agnum fta- i* 
luia,nec* ic,mifiaeft,nifihoc tetri,& cum eo centu quadra- 
teftum vencrit in Dominica; gintaquatuormilliahabentes 
fed ia O&aua fempe'r dicutur. nomen ejus , & nomen patris 
O ratio, eiusfcriptuminfrontibusfuis. 

DEus cuius hodierna die Et audiui vocem de coelo^an- 
pneconium Innocentes quam vocem aquarum mult4- 
mirtyres, non lo^u^ndo ,fed rum;& tanqua vocem tonhrui 
moriendo cofefli funt : omnia magnUEt vocem quam audiui 
in nobis vitiorum mala mor- ficut citharaedoru citharizaft* 
tifica,vtfidem tuam,quamlin- tiuin citharis fuis.Et cantab'Sc 
gya noftra loquitu^etia ,m6r quafi canticu nouum ante fe- 
ribusyitafateatur. Per Donii. demDci, & antequatuorani- 
Pro Natiuitate. Orauo. malia,&fcniofes.Etnemop6- ' 

COnccde quaefuipusjom- terat dicerecamicum,nifi ill^ 
nipotesDeus : vt nos V- centum, quadraginta quatuor 
nigeniti mi noua per carnem millia qui emptifunt dfe terra. 
natiuitasliberet,quosfubpec- Hifunt,qui cum multibus 
t atiiugo vetufta ieruit 9 tenet, no funt coinquinati :Virgines 
Profan&o Stephano,Oi*atio. enimfunt.Hifequunturagnu, 

DAnobis,quaeujmusDo-.quocunque ierit. Hi empti 
mine,imicariquodc61i- funt ex hominibus primitias 
mus:vt difcamus & inimicos Deo.& agno:&in oreipfo- 
diligere:quiaeiusnatalitiace- rum non eft inu&uummen- 
Jebramus#qui nouit etia pro daciii. Sine macula enim funt 
perfecutoribus exorare Do- ante thorum Dei. 
minumnoftrum. Gradualc. A.niman6ftraflcut 

Profinctoloanne. Oraci©. pafferer^ptaeftdelaqueove- PfaU 

ECclefiam tuam,Domine, nantium. 'f. Laqueuscotrir^s u l # 
benignus illuftraivt beati eft,& nos liberati fumus;adiu- 
loannisApoftoli tui& Euan- torium noftruin nomine Do- p^ 
^eliftx illuminata dodrinis, mini,qui fecit caelu&terram, Txu 
ad'dona perueniat fempiter- Alleliiia. : ^ Laudate pueri 
na. Per Dominum, Dominum, laudatje npmen 

LcaiolibriApocalypfisbeau Domini, alleluia- 

loannis ApoiblL Trattus fubferiptus ,fempe? 

V C ij Digitized by Qoogle In fefto Sanftorumlnnocehtium. 
dicitur praetcrmifTo Alidad prophctam,dic^ntem:Vo3tm 
nifi hoc fcftuiu ventritin Do Rama audita eft, ploratitt & 
minici In Ochiua veronnn ? vlulatusmukus , Rachel plo- 
p(alflium dicitur Trains E ffadi- ran$filio$fuos:& noluit con- 
7*- runt fanguine fan&prum,ve- fbl&r^quia non funfciC redo. f . 
. lutaquamin circuituH.ieriifa-OlTcrtoriu. A nima noftra, C- f * > 
lpm/r . Et non erat,qui fepe- cut pafler erepta eft de laqueo 
lirety. VindicaDomine,fan- venantiu?laqueusc6trituseft, 
. guinem fan£torfituorum,qui & nosliberatifumu6?creta T 
effufuseftfuperterranu q Anft6rum tuorum , Do- 

-Scqucntiafanfti Eiiangclij i3 mine, nobis pianon defit 
fecundum Matthsum. c viiicqux & muneranoftra 

c T N illo tempore , Angelus conciliet , & tu5 nobis indul- u IN illo tempore , Angelus conciliet , & tua nobis lndul- 
Domini apparuit in fom- gentiS femperobtineat. Per. 
nis Iofeph dicens:SurgeJ J roNatiuitatx\ Srcreta. nis Iofeph dicens: Surge* 
& accipe puerum , & matrem A"x Blata,D6mine,munera, 
cius,& fuge in ^gyptum:&vv noua vnig&iiti tui nati- 
efto ibivfquedumdicamtibi uitite fan&ifica : nofque i 
Futurum eft enim,vtHerodes peccatorun* noftrorum ma- 
quaerat puerum ad perdendu culisemundia. 
eum.Qui confurgens,acc£pitPro fan&-oStephano,Secreta, 
puerum ,n& matre eius node: Q Vlcipe, D6mine > muneri, 
& feceflit in iEgyptum. Et c- C5 pro tuorum c6memora- 
rat ibi vfque ad obitum He- tione {an&6rum:vt,ficut illos 
rodis: vt adtmpler&ur quod paflioglorfofos effecit,ita nos 
diftum eft aD omino per pro- deuotio reddat inriocuos.Per. 
phetadicentem :Ex^EgyptoPro fan&oloanne, Sccreta. 
vocauifiliummeu.TuncHe- C Vfcipe > D6mine,munera, 
rodes,videns quoniam illufus *3 qua? in eius tibi follemni- 
efleti'Magis,iratuseftvalde. tatedeferimusreuiusnoscofi- 

' Et mitteSjOcciditomnes pue- dimuspatrocinioliberari.Per. 
rosquidrantinBcthlehem-,& Dominum. 
in omnibusfinibuseius, a bi- Communio. V ox in Rama c# 
matu & infra , feriidum tem- audita eft,ploratus & vlulatus 
pusqu6d exquisierat & Ma- multus r Rachel plorans filibs Mat. 
gis. Tunc adimpletu eft quod fuos:& noluit confblari , quia %u 

* c ' di&um eft per Hieremiam non font. Digitized by Google in fefto fan&i Thorns Epifcopi & Marty ris. 19 
^ Poftcommunio- de cuius ))affionegaudent an- 

• T TOtiua , DcSminc, dona geli, & collaudant film Dei. 
V percfoimus quae fan&6- l-iai. iixultate iufti in Domi- ** faI 
" • ru nobis prccibus , & praefen- nos :re£tos decet collaudatio. * x * 
t^s,quaefumus,vitar , pariter & yGloriapatri. Oniric. 

aternaetribueconferrciubsi- ; | "VEus^pro cuius Eccl&ia 
dium.PerDpminum. JL^loribfuspotifexTho-; 

ProNatiuitate,P6ftc6munio.niasgUdiisimpi6riioccubuit, 

Karfta,qu«fiimus omnivpraefta quafumus:vt / omnes 
rtensDeus^tnatusho- quiciusimplorantauxiliu,pc- 
dfe faluator mudi,ficut diuin? titionis fuf falutare cofequan- 
nobis generationis eft auflor* tureff&ftum. Per Dominum. 
> ita & immortalititis fit ipfe pro natiuitate Domini, 

- largitor. Quuecum viuit. N , Oratio. 

Pro S .St?p . ia no poftcomrau. ^~Oncede,quf fumus,om- 

4 Vxilientur nobis^omi- V.pipot&Deus: :vt nos vni- 

j^ine, fumpta my ft£ria : & geniti tui noua per carne nati- 

iritercedente Wto Stephano uitas v liberet,quosfubpeccati 

protomartyretuo/empitcrna iugovetufta feruitustenct. 

proteftione confirmeht. p ro iando Stcphano -* Orati o. 

Pro fan&o loannc, Po^tcom. j^VV nobis quaefumus , D6- 

EEfedH cibo potuque c$- L/roine, imitari quod coli- 
Jefti, Deus nofter., te mus,vt difcimus&immicos 
fupplices deprecamur : vt in diligererqiyaeiusnatalitiace* 
cuius hxc commemorati6ne lebramus qui nouit ^tiampro 
precepimus , eius muniamur perfecutoribus exoraA Do^ 
&precibus. Per. minum noftrum Iefum* 

Si fcitum S. Thorny venerit Pro iandto ioanne, Oratio 
in Dominica.transfertur infe- T]Ccl^fiamtuaq^D6mine, 
quentemdiern. XiiemgnusiUuftraxvtbeati 

IN FESTO Idarinis Apoftoli tui & Eua- 

S.Thomse Hpjlcopi t5c mari geliftf illuminate do&rims,ad 
Introitu.s. donapjsrueniatfempit&na. 

I Audeimus^omnes in pro Innoccntlbus. Oratio. 
( D omino , diem feftu |~xEus,cuius hod|erna die 
celebrantes fub ho- JL^f aeconkwn Innoc^ntes 
n6re beati Thomas martyris: martyres non loqucndo ,ffed 

C 
j Digitized by VjOOQlC ; InfeftoOinftiThomccEpifcopi ScMirryri^ » 
moriencfb c6Feffi funtromnia Sequentiafan&t Eiungelij ^t - 
innbbisvitiorii mala mortifi- fecunidum loanncm. , 

car^tfidiemtaam^qvam lingua f^ iHo tempore: Dixit Tc- % ^ m 
hoftra loquitur ,etia moribus : I fiis Pharilaris. Ego fum pa- 
vitafiitcatur.PcrDominunv -^ftor bonus. Bonus paftor 
Lectio epiftol * beau Pauli inimam fuam dat pro ouibu* 
; Ap6lloli r idHefrnro<:. fuis, Mcrcenirius autem , 8c 

FRatres : Omnispotifex ex qui non eft paftor, cuius non 
horfiinibus affiiraptus^rb; hint oues propria?, videt lupu 
Eoiriihibus cbftftituitur in his > venientem > & dimittit 6ues,& 
quirftmt ad £)eum: vtoflferat fugit:& lupus iapit ,& difp&^ 
dona, &(acrificia pro pecc^tis git oues MerCenirius autem 
Quicondolere poffithis,qui fugit^quiamercen£riuseft:& 
ignorant, &errant:quoniam & non pertinet ^A eum de oui- 
ip(e circundatus eft infirmita- busJEgoTum paftor bonus :& 
te.Etproptereadebetjquead- cognofco oues meas c & co- 
modum prpp6pulo,itaetiam gno(cuntme mea:. Sicutno- 
pfcfemetipfobfierrepropec- uitme pater, & ego agnofco 
catls.Nec J qmrquam fumitfibi patrem:& Inimam meam po- 
p f « honore:fedquivocatur£Deo, no pro ouibus meis. Et alias 
4 , ' tanquaAat , 6ttiSic ! & Chriftus oueshabeo v qua? non funtex 
n6 fttnetipfum clarificauit,vt hocouili:& il!as oportet me 
p6tifex fieret: fed qui locutus adducere,& vocemmeamau- 
cftadeu:Filiusmeusestu:ego dient: &fiet vnumouile, & 
hodie genui te Quemadmo- vnuspaftoiv , 

l ° 9 ' du & in alio loco dicit. Tu es Etdicitur Credo. lo y* 

facerdos in xternum, feciindtt 1 OfFcrtorium.P ©fiiifti^Domi- 
ordinem Melchifedech. ne,in capite eius coronam de 

EccL. Graduate. Ecce facerdos ma- lapidepra?tiofo:vitam petiita 
44 • grtus,qui fn diebus fuis placuit te,&tribuifti e^aljcluia, 
Deo. Sccreta. '"' 

ir, Non eft inu^ntus fimilisil- \ Jf Vnera tibi , Domine, 
If , qui conferuaret legem ex- JLyJL dicita fan&ifica :& in- 
Ii>a# celfi Alleluia, alleluia. ir.Ego tercedcntebeatoThomamir- 
I0 * fum paftor bonus :& cognof- ty re tuo,atquc po.ntifice,per 
co oues meas : & cognofcunt eadem nos placatus ihtende. 
m3m2ae a alleliiia. PerDominum. 

Digitized by VjOOQlC Pro fefto S. Thomas Enifcopt & Mirtyra. 20 

ProNatiuitate. Secrets.- diuinae nobis generarionis eft 

OBlata,D6mine v muncra, au&or,ita&immortalit4tisfit 
npua vnigeniti tui Nati- ipfe largitor* 
Uitatesa&ificarnofqueapec- ProS; nephano, Poftcornm. 
catorum noftrorum miculis A Vxilientjur nobis >Db- 
cmiinda* J~\ minefumpta myfteria.* 

Pro fancto Stcphano,Secreta. & interc&lete beato Stepha- 

SVfcip e , Domine , munera no protomartyre tuo,fepiter- 
pro tuorum commemora- naprote&ione confirment. 
ti6nefan&orum:vt,ficutillo$ Profinctq.loaiiue, 

paflio gloriofos effecit,ira nos Roftcomm'unio. 

deuotioreddatinnocuos. T) EfeSicibo,potiiquec£- 

Prolancto loannc, Secrcta. l\ l^fti,Deusnofter,tefup- 

SvVrcipe,D6mine,munera, plicesdeprecamur:vt,incuiite 
)' qux in cius tibi folennita- haec commemoratione petce- 
tedeferimustcuiusnosconfi- pimus,eiusmuniaixMr&pr£- 
dimuspatrocinioliberati. cibus, 
Prolnnocentibus, Secreta. Pro innocentibus n Ppficom, 

SAn&orutu6riinobis,D6- \ j Qtiua , D6mirie,dorn* 
mine,pia non dcfit oratio: V perccpimusrquap fanft6- 
qug& munera noftra cociliet, ru nobis precibus , & patfen- 
& tua nobis indulgentia fem- tis,quaefumus, vire parifer & 
perobtineat. Per Dpminiim, aetern«,tribueconferTcrijbiir 
Ipa. c.brnmunio E go,fumpaftor dium.Per Dominuiji. 
x. bon ,&cogn6fcoouesmeas: • SireJVumNatiuiutjsDorni- 
& cognofcuritme mex. ni.S. Stephani, S. oannis , 8c 

Poitcomrnunio. SS. Innocentium , vcnerit ih 

JE.C nos comtinio , Do- Donynica, ip-ft die nihil ht dc 
mine,purgetacrin?ine: Dominica. fed die proximo 
& intercede te beato Thpma poft feft 1 fan&i Thorn;? rnnr-i 
jnartyretuo,atqueppntifice, tyris^icitur Miifade Donrii? . 
caeleftisremedijfaciateireco- ni^aj iautem fci^urnS Tju^ 
£prtes.Pcr Dominum. m<j veri< rk inDorrrinica^cicr 

ProiSariuitate PoftcornijniQ. tur MifTadeDominica,cuc6- 

PRsefta, quaefiitmis omni- mcrnoratione de aim Otta- 
potens Deus : vt natus uis : & -iMliirn farufti Thorns 
l$>dle Saluator mundi, ficut fcrfef^itujoftcndaniferia^ 

Ciiij H Digitized by Google ' 
Dominica intra Odauam Natiuitatis Domini. 
Si verb poft feftu fanfti Tho- 6iutasliberct,quosfub pecu- 
niae fixerit Sabbathum,ipfa die tiiugo vctiiftaicruitus tenet. 

.Sabbathidicitur MifTadeO- Pro iandtoStephano, Oratio. 

cum comemoratione de aliis L/mine,imit4ri quod c6lr 
Oftauis. EtindieS Si)ucflrimus:vt difcamus&inimicoS 
£tOfficium defcfto,cu com-diligere:quiaeiusnat^tiacc- 
memoratione de Dominica lebramus,qui nouitetiampro 
&dea]ijsOftauis. perfecut6ribus exorare D©< ' 

M I S S A DE minumnpftrum. 

Dominica intra. O&auam Pro ian&b Ioanne , Oratio. 
N atiui tatis Domini. T^Cclfliam tuam, Domiiie, 

Introitu^. JLpenignus illuftra : vt beati 

Vm ailditi fillntifi Ioannisapoftolitui&Euage- 
\ tenerent omnia , & lift* illuminata.dofitrinis , ad 
J noxinfuo curiumf dona perueniatlempit&na. 
dium iter haberet, Pro Innocentibus ,' ' Oratio. 
omnipotens fermo tuus , D6- | ^v Eus, cuius hodifrna dfe 
mine, de ccelis a regilibus 12- I vprgconium Innocentes , 
dibusvenit. *Tn£rtyres,nonloquendo ,fed 

Pfi. Pialma ominusregnauic, moriendo confclfi funt : 6m- 
)t. decorem indutus eft: indutus nia in nobis vitioru roalamot. 
eftD6minusfortitddinem,& tifica:vtfidemtuamquamlin- 
praxinxit fe. gtia noftra loquitur , etil mo- 

Veriiis Gloria patri. ribus vita fateitur. Per Dom. 

Orato, Lectio Epiitolne beati Pauli 

^JMnipotens fetoipiternc Apoftoli ad Galatas. Ca. 

vJPDeus , dirige a&us no • x^RatresiQuan to tempore 4- 
ftrosin beneplacito tuo: vt in JTb^res paruulus eft , nihil 
BominediWdifilijtuimerea- diflfertiferao,cumfitd6min* 
mur bonis operibus abunda- <Smniiim: fed fubtutoribus & 
re. Per eiindem. ^ a&onbus eft,v(que ad perfinL 

Effitcommem. de baauis^ttmtempusipatre.Ita&nos, 
Pro Natiuitate. Oratio; ciWlKttlus p&uuli, fub ele- 
^-HOncedeiquffumu^om- mentis mudihuiuser&n* fer- 
C jiipotens Deus: vt nbs v- uietes.At vbi venit plenitudo ^ 
nigeniti tui nouaper carne na- teporis, mifit Deus flliufuum /* Digitized by Google DominicainfraOclauatnNatiuitatis Domini. «■ 

fa&um ex muliere,faSum fub vixerat ciiViro fiio annis feptg 

iegcvt cos,qut fub lege erat, ivirginit£tcfua.Eth«c vidua 

redimeret:& adoptions filio- vlq; ad annosodoginta qua« 

rum recipercmus.Quonia au- tuor : quae non difcedebat de 

te eftis fiiij Dei,mifit De* fpi- tempi o,iewniis &obfecratio- 

ritumfilij fui in cordaveftra, nibusferuiens node ac die. Et 

chmate, abba pater.Itaque iS haec , ipia hora fupcrueniens, 

no eft ieruuSjfedfilius. Quod cofitebaturDomino,&loque- 

fifilius:&haeresperDeum. baturde illo omnibus qui ex - 

FfaL Graduale. 3>eciofus forma pedabant redemptionem If- 

44* praefMsti6minum:diffu(aeft rael.Etvtperfec£runt 6mni 4 

gratia in l£biistuis. >£ruda- fecundum legem Domini,^ 

uit cormeumverbu"bonum, u6rfifuntinGalil?am,jnciui 

dico ego opera mea regi: lin- tatem fua Nazareth. Puer au- 

guameadilamusfcrib* vel6- tern crefcebat,& confortabi- 

Pfal citer(cribcntis.Allcluia t aIlel. tur,plenus fapientia ;& gratia 

fu Dominus regniuit , decore Deieratinillo. Credo. 

induit: induit D<5minus for- Offertorium. ftus firmauit P fri, 

titudinem^& prgcinxit fe vir • .' orbfem terra?, quirio commo- f u 

tiite # alleluia* uebitur:piritafedestua,De%, 

Sequentia fandi Euahgelij cxtunc,a&culotu es. 

fecundum Lucam. ' ^ecrcta. 

^ yN illo tempore: Ef ant 16- /'-"Onc&te quaffumus,om- 

u " I H?ph, & Maria mater Iefu, V_jnipotensDeus:vt oculis 

•mir£ntes(uperhis,qu*di- tux maieftatis^ munus oblatu 

cebinttir de ilio.Etbenedixit & gratiam nobis pie deuotftS- 

illisSimeon:& dixit adMaria ntsobtineat, & eflfedu bcate 

matremeius:Ecce,pofitus eft pcrenitatisacquirat. Per Do. 

hicinruin5,&inrcfiirredio- ProNatiuitate, Secreta. 

nem multorum in Ifrael: & in S~^& lata , D^ihirie,mAiie- 

fignum,cuicontradic^tur;& vJra,noua vnigeniti tut 

tuam ipsius at^imam pertran- natiuitate (anftifica : nofque 

libit gladius : vt reuelentur ex per h?c a peccat6rum noftro- 

muItisaSrdibus cog itati ones, rum maculis emunda. 

£t eat Anna prophetifla/ilia prQ5-.Stephano,Secrcta- 

v Phanuel>de tribuAfer.-harc ^Vftrpe,D&rfiiDe,mdrfen^ 

proc&Terat in di£b f multis, & ofcro tuorum cSmemora- 

1 • . / 

Digitized by VjOOQlC Dominica infra O&auam NatiuitatK domini. 
ti6ne(anft6rum;vt,ficutilIos. ty Efe£Hcibo,potuquec#-. 
paflio gloriofos effecit,ita nos XV lefti Deus noftcr, te fup- : 
deuotio reddit innocuos. pliccs deprecamur : vt, in ci*- 
Proianttoioinne, • Sscreia. iiis hxc comemoratione per- 

SVfcipe,Domine,munera, cepimus , eius muniamur & 
qijaeineiustibifblennita* pricibus.-, 
te deferimus: cuius nos confi- 
dimuspatrocinio hberari. 
Pro Intioccimbus, Secret a. , 
C Anft6rumtu6rum.D6tni- t3l ne, nobis pia no defit ora* 
tio : quae munera noftra con- 
clliet,& tuam nobis indulgeiv 
tiain Temper obtineat. 
Ma-* Communio. 1 olle piierum, 
ut ' & matremeiusj&vade in ter- 
ra Ifrael : defun&i funt enim, 
qui quatf ebant animam pueri. 

Hoitcommjnio. 
|^ Erhuius,D6mine*opera- 
tione myfterij,& vitia no- i^ro Iniocentib'K , Poftcooic 

VOtiua , D6mine,don* 
percepimus:quf fandto- 
ru nobis precibus , & prafen- 
tis, quaefumus, vitas p&riter 8c 
#ternae,rribue conferre fubfi- 
dium.Per Dominura. 

M IS S A D E 

Qaaua l^atiuitatis Domini 

Introitiis. 

Vernatuseftno 
bis,& filius dat* 
eft nobis, cuius 
imperium fuper 
hiimerumei 9 :& 
Ifa. 
9- 97* ftrapurgentur,&iuftade(ide- vocabitur nomen eius magni pc , 
x;iacQpleantur.PerD6minii. consilij angelus.Plal, Canta- 
ProNatiuitate , Poftcornmu. teDomino canticumnouum; 

PRaefta, quaefumus, omni- quia mirabilia fecit. # Gloria 
potensDeus;vtnatusho- patri. t Oratio. 

_#q faluator raundijficut diuL ^^Oncede 5 quxfutaus,onv 
nae nobis generationis eft au- V^ nipotens D cus: vt nos v- 
&or,ita & immortalitatis fit nigenititui nouaper carnem 
ipfe largitor. natiuita$liberet:quosfubpec* 

PrpS.Stcphajio^Poftcommii. c4ti iugo vetiiftaferuitus to-? 

AVxili^ntuF[nobis,DomK net.Pereundem, 
ne,fumpta myfteria: & Pro (andto Stephano ,Oratio, 
intercedente beato Stephano r\ A nobis,qu*fiimu$ ,Do- 
protomartyrctuo,fempiterna .limine, itnitarj quod coli- 
prote&ione conftrment. r mus i Yt difcamus & inimfcos 
^roiancio ioimif, i J olteorB, diligerc:quiaeiu5n^talitiace- Digitized by VjOOQlC InO&auaNatiuitatis Domini. xi 

lebrimus, qui nottit 6thm pro nes terra? farlutire D ei noftrir 
perfecatoribus exorire Do- iubiteteDeoomnis terra. 
rtSnum noftrum IefumCbri- -\\ Notu fecit Dominusfaldta- 
ftum illium tuunv re fuum : ante confpectu gen- 

Pro fando Ioanne, tium reuelauitiuftiriam kiam 

Oratio, • Allfclua , alleluias*. Dies fan- 

EGcl&iam tuanv D offline dificatus illuxit nobis : venire 
b^nignusilluftrambeari gentes : & adorate Dominum 
Io&inisapoftoli tui & Euan- quiahodie defcenditluxma- 
geliftx illuminiu dodrinis: gnafupertcrranvileluia.> 
ad donaperu^niat fempiterna, Sequcntia f antti Euangelij 
Pro Innocentibus Gratia.. fecundiiorLucam. 3 DEus jCuius hodi^rna die ▼ N illo tempore : paftores Cap. 
pr£c6nium Innoc£nte$ I loquebantur ad inuicem:> *~ 
mirtyret tion loquendo, kd -**Tranfcamus vfque Beth- 
moriendo cofeflifurit :omnia lehim: & videamus hoc ver- 
• innobjs vitioru malamortifi- bum, quod fadum eft , quod 
ca:vt fidemtuam'quam lingua fecit Dominus , & oftendit 
noftraloquitur,etiamm6ribus nobisEtveneruntfeftin&mes: 
vita fateatur.PerDominum. & iniieneruntMariam & Io- 
Lecho epiltolx beati Pauli feph , & infantem pofirom in 
Cap.. Ap6floii,adTitiirn. prariepio. Videntesautemco- 

C<Hariflimc:Apparuitbe- gnoueruntdeverbo,quod di." 
r nignitas , & huminitas dueratillis de piiero hoc. lit 
' SaluatorisnoftriDei :non ex. omnes, qui audierunt ,mirati 
operibus iuftitiae,qu« fecimus funt,&: de his , qua? dida erant 
nos:(ed feciindumfulmiferi- & paftaribus ad ipfbs. Maria 
cordiamfaluos nos fecit per la- aute conferuabat omnia verba 
uacrura regenerati6nis,& re- haec^oferens in cordefuo. Et 
nouati6nisSpiritus fandi, que reuerfi funtpaftores,glprifica- 
efFudit in nos abunde per Ie- tes &laudantes Deum in 6m- 
fumChriftum faluatorem no- nibus,quae audierant,&vide- 
ftrurvt iuftificati gratia ipsius, rant :ficut didum eft ad illos. 
hxredes finnfus,iecundum (be .Credo. 

vitae aetern«:in Chrjfto Iefu Offertorium.Tuifuntcoeli,& Pfi ^ 
Domino nofho, tua eft terrarprbem terraru & 88# 

Gradually iderunt omnes fi- plenitudinS eius tu fimdafti: 

Hgitizedby Vj( ?lC In OdauaNatiuitatis Domini. 
iuftitu&iudicium,pracpara- intercedente beito Stephana 
tio fedis tuae. Secreta.ptotomartyretuo,fempitcnia 

all£ta>Dom4ne > munera, protedione confirmed* Per 
oua vnigeniti tui nati- Dominum noftrum. I 
uita'te landificarnofque ipec- Pro fando Ioanne , Poftcfcm. 
catorum noftr&rum maculis T)Eft2Ucibopotu<juec$- 
•munda. Per cundem. JL\l6fti,Dfeus nofter,te (ap- 

pro fando S tephano. plices deprcca'munvt in cuius 
Secreta, hxc commemoratione per- 

^Vfcipe, D6mine,muhera, cepirmis , eius mun&mur 8c ' 
C^>rotuorum commemora- precibus. 
tione fan&6rum:vtficutillos Prolnnocentibus, Poftcom. . 
paffio'gloriofos cffccit,ita nos \ TOtiua , Doiniric, dona 
deuotio reddat innocuos. V perc£pimus:qua? fandb • 

Pro Sanfto Ioanne , Secrcta.ru nobis pr&ibus , & prxfen- 
QVfcipe,D&mirie,miiriera, tis,qu&fumus, vit*, pariter fie 
Cjbp&ineiustibi follenita. *t£rn«,tribueconf£rre{iibsi- 
te defif rimus ; cuius nos cofi- dium* Per Dominum. 
dimus patrocinio libcr£ri» 
Pro Innocentibus , Sccreta. Si fcftumfandi Silueftri ve- 
^Aiiftorum tuoni^ Domi- nerit in Dominica , dicitur 
wJhe,nobis pia no defit or£- MifTa de eo * & comemoratia 
tid*qus& muneranoftraco- de Dominka,&deOdauis. 
cilietyflttuam nobis indiilgen- IN FES TO 

til Temper obtineat. Per Do- San&i Siiueftri Pap<e , & 
Pfal. Cornmunio. ^Nidetut omnes. * Confeflbris. 

*7- fines terr^faFutareDei noftrj. ^Introitus. pja. 

Poitcommumo. ftSKSMSl Acerdofes tui,iji. 

T^sfta,qu»fumus,omni- Vm^JRy Dominc, induSt 
A potes Deus : vt natus ho- ^^JSa? * u ^ am > & & n * dieSaluatormundi/icutdiui- W^^J^^ tui exultent: 
nx nobis gener4tionis eft au* >9&e®w propter Dauid 
dor , ita & immortalititis fit ferutim tuum hon auertas fa* 
ipfelargitor. Qui tecum. ciemChrjftitui. 

Pro Sando Stephano. " Pfalm. ]Vfcm£rito f D6mine,H>M 
jfcWiIierftur nobis boihu Ilauid i &" 6mnis manfuetu- 
^/jpe/umpt^myft^riarfic diniscius. Digitized by Google Ift fefto S. Silueftri Papx&Confeflaris, ij 

"f* Q16riapatrk Oratio/ Le&ioepMotabeatiPauli 

DA,qua?fumus omnipot& Apoftoli, ad Timotheuqj, 
Deus vt beiti Silueftri, f~* Hariffime ;Teflificator £ a _ 
rtfcfloristuiatqucpontificis V-/ coram Deo & Chrifto 4, 
veneranda fbllemnitas: & de- l£fu,qui iudicaturus eft viuos, 
uotionem nobis 4ugeat,& fa- & mortuos , per aduentum 
lutein. Per Dorainujn. l ipsius,& regnura eius. Praedi* 

Pro.Natiuitate , Oratio. ca verbum , infta opportune, 
Oncid^,qu*firnius,om* iraportun£:argue,obfecra,ia- 
nipocens Deus : vtnos crepa in ortni pati£ntia 9 Sc 
vniginitituinouapercarnem doftrina. Erit enim tempts*, 
natmita$liberet,quosfubpec- cum fanam do&rfnam non 
cati i\jgo vet&ftaferuitus tenet fuftin6bunt,fed ad fua dcfidl- 
Pro fan&o Ste;>hatio, Oratio. riacoaceruabutfibi magiftros c D A nobis quarfumus, D&- pruri£ntes £uribus:& £ veriti- 
mine , imitari quod colt- te quidem auditum aulrtent, 
mus : vt difcimus & inimiebs ad fabulas autS conuertentur. 
4iligere:quia eius natalitia ce- Tu ver6 vigila:in omnibus la- 
lebramus, qui nouit £tiam pro bora:6pus tac Euagelifta?:mi- 
perfecutoribus exorare D6- nifteriumtuumimplc,fobrius 
minura noftrum Iefunu efto.Ego enim iam delibor:& 

Profandro loanne, Oratio. t£pus me* refolutionisinftat. 

ECclefiamtuamjDomine, Bonn certlraen cenauircurfii 
benignusilluftra.-vtbeati cofummauhfidem fcru&ui. In 
Io£nnis Apoftoli tui & Euan- reliquo , repofita eft mihi co- 
gelift; illumin4tado6fcrinis,ad rona iuftitiae.quam reddet mi-* 
aonaperueniatfempiterna* hi Do minus in ilia die iuftus 
Pro I n-nocentibus , Oratio. iudex. Non (blum autem mi- 

DEus, cuius hodierna die hi:(ed & his , qui diligunt ad 
prsconiumlnnocentes uentumeius. 
»artyres,non loqu£ndo , fed Graduate. E cce fac^rdos ma- j:^ 
mori^ndoconfeffifunt:6mnia gnu^quiindiebusfuisplacuit 44. 
in nobis vitioru mala mortifi- Deotf. Non eft inuentusfi- 
ca.vtfidemtuam,quam lingua milisilli qui coferuiret legem 
noftra loquitur, etiammori- cxcelfi. Alleliiia,alleluia.^. In- 
bus vita fatcitur. Per Domi- ueni Dauid feruu meum,6Ica 
•unu fan&o meo vnxi eum, alleluia. Digitized by Google r i'N illo tempore , Dixit U- \JP noua vnigeniti tui nati- 

fus difdpulisfuis. Sintlu- uitatefan#ifica:n6fqueipec-- 

prarcin&i : & lu- catorum noftrorum maculis : In f efta Sandli Silueftri Papae & confeflbris. 

. Sequ^ntiafancriEuangeHj Pro Natiuitatc Secret, 

• iecundumLucam. /^\ Blata,b6rninemuncnL 

Z* f * JN illo tempore, Dixit l£- VJ 
I fus difdpulisfuis. Sintlu- uitatei 
•A bi veftn pr^cindi : & lu- catoru 
cerna? ardentes in ^ manibus emiinda. 
veftns.Et vossimHes homini- Pro iancto StephanOjSeoetaj, 
bus expe&antibus Dominuni { ^ V{cipetDomine,itiuncra, 
fiiumquando reuertaturJiiu- > j> pro tu6nun*c6meraora- 
ptiiSjVt cum.venerit, & pulfa- tione ian&6rum;vt,ficut illos 
ueri t, c6 feftim apenat ei Bea- paflifl/gloriofos efKci t,ita no$ 
tiferuiilli,quoscum venerit dwocioreddatitmacuos. 
Dominusjnueneruvigilatcs Pvo iancto loan ne, Sccretau 
Amen dico vobis:quod pr«- ^ V/cipe,D6mine,munera, 
cinget fe,& faciet ilios difcu- 3 quae ineiusj tibi follenidi* 
bere, & tranfiens miniftrabit te deftrimus, cuius noscon- 
iJlis. Et fi venerit in fecunda fidimuspatrocinio liberarf* 
vigilia.&fiintertia vigiliave- - Pro Innocemibus, Secrets, 
nerit, & ita inucnerit : beati Q An&orqmtuorUjDomine 
iimtferui il!i. Hocautem fci- *3 nobis pja no defit oratio: 
torerquoniamfi fciret, pater- quae& miinera noftraconci- 
familias,qua hora fur veniret, liet,& tua nobis indulgentiam 
vigilant utique.:& non fini- feper obtineat. Per Dominu. 
ret perfodi domum fuam. Ec C6u.unio.Beatusferuus,que, Mat 
vos eft >t"e parati , quia , qua cu venerit D6minus,inu6ne=* l4# 
hora non putatis, filius homi- ritvigilante:amendico vobis, 
. ni$ v^nieu fuper omaia bona fua, confti- 

Etdicitur. Credo, tueceum. Poftcomnrjnio* 

Pfal -O.flFert.l nueni Dauid feruum :; y R^fta, quarfum*oipotens 
88. meum,61eo fmilo meovnxi I Deus.vtdeperceptismu- 
eummanusenimraeaauxilii- neribusgratiasexhibenteSjio* 
bitur ei,& brachiura meii co- tercedece bea;o Silueftro co~ 
fbrtabiteum. Seer -ra. fefloretuo,atquep6ufice,be- 

••<n An£Utuinos,Dne > qu; l *fu<- neficiapotioiafumamus.Per* 
cj musvbiq;I«ti:icent:vcdu ProNatini.tatc,! ~ : cAc6i)v\cr.o e 
corummerita recolimus,pa* 5 j R$fta,quaefum 9 .omnipo- 
trociniafentiamus.Per Dom. j£ tens Deus:vt natushodic Digitized by Google A Inrcflo^nftt^nue%ilP^.T&:ronfe{rori$ fc 14 
Saluitor mundi, ficut diuinai Pf Rotate D&mino canticu W& 
nobis generationis eft auAor, noiium: quia mirabilia fecit. *7* 
ita & immortalitatis fit ipfe * Gloria patru Oratio* 

largitor. Qui tecum viuit. f \ Eus, qui feliimartirnaf, 

pro lanCto >tepbinc\ 1 J beat$ Marif virginitate 

Poftcommun :6. fcectinda,humano generi prf- 

Vxilietur nobis, Domf- miapr*flitifti;tribue,quaefu- 
ne,fumpta myfteria:& tnus:vtipfam pro nobis inter- 
IntercedentebeatoStephano cederc fentiamus,per quam 
pfqtomartyre tuo,s£pit£rna raeniimus au&6remvita?fhf- 
•proteftione confirmcnt. Per. cipere,D6minum noftrumI& 
pro '-i'l: tto * oanne Poftcom. fum Chriftum. - • ■ . 

R£f&*icibo.potuqucc£- Le<?tio epiftol£ beati Pauli 
lefti ) Deusnofter 3 tefup- Ap'6ftoli,ad Jituta. - 
Slices deprec4murvt iti cuius f > AriflimetApparuit gra* Ca* 
f c ccmmemoratione pcrce- v^/ tia Dei faluatoris noftri *• 
pimus,eiiis muniamur & pre- omnibus hominibus, erudicm 
cibus.. nos:vt , abnegantes impietatS 

Prolnnoccntibns, Poftcorcn & f#cularia defideria:lobri£, 

VOtiaa, Domine , dona & iufte, & pie viuamus in hoc 
percepimus: quae fan- feculo > expefiantes beatam 
d6rii nobis pi ecibusj&pras- fpem , & aduentum glorias 
fentistqusefumns, vit£ pariter magni Dei > &faluat6ris noftri 
& aeternae tribue coferre fub- Iefu Chrifti : qui dedit feme- 
sidium. tipfum pro nobis.vt nos redi- 

I N DIE meretabomniiniquitate : & 

Circumcifionis, & in O&aua nmndaret fibi popauaccep» 

Natiuitatisl omini* tabilem, fe&atorembonoru ' 

Statk ad MariZtrasTybtrim. opcrum. Hare loquere , & ex- 
Introitus. ,/ hoitarcrin ChriftoIefuDo- 
Vernatuseftncjbisi minonoftro. > pfal 

& filius datus eft Graduate. Viderutomnesfi- * 7 * 
nobis: cuius impe- nes terra? lalutare Dei noftri: 
riurrt fiiper hiimc- lubilate Deo omnis terrain 
rum eius :& vocabitur no- Notum fecit Dominusfafuti- 
men eius magni tonlilij an- re fuum ante con fpeftu gen- 
gelus. uumreuelauitiuftitiamfuam. 

Digitized by VjOOQlC 
% H "In'Circumcifione Ddfiilni. 

% e * Alleluia, allcldiai. MdtiflkieOcbua,deDoniinicavcr6 
riam clim Dcus lo quens p4-n i h i 1 fi t . 
ttibusin proph6tis,nouiffim£ In O liui ,fanfti Stcphani 
diebus iftis locutus eft nohitotumofTiciumMiirc dioimr 
in£ilio,aile!uia. ilcutin die prater Orationem 

S^que/^nafandtiEuangelij q xc fequitujr Jit dicitur. C re- 
Icciinduni Luc.uii. 'do. Oratio, 

c * Y^' ot ^ m P ore: P°ftq ua ^/^~\ Mnipotcns fempitfrne 
I cofumm£ti funt dies ofto, V^J Dc% qui primiuas mkt~ 
*vtcircucider£tur puervo- tyriiin beati leuitx St^phani 
catum eft nomen eius Iefus. faguinededicaftiitribue^uj- 
Quod voditum eft ab £nge- fum',vt pro nobis interceflbr 
lo; priiHquam in titero conci- exiftat,qui pro fuis etiam per- 
P&L P cr ^ tur ^ »redo. fecut6ribus exorauit Domi- 

i 8# Oiierrorium.T uifunt coeli,& nunoftruml&um Chriftum. 
tuaefttem:orbemterrarura,Etijt commemoratib de fan- 
& plenitiidinem eius tu fun-do loane, &' dc Innoceribus. 
dafti:iufbtia&iudicium,pr3E- In Octaua iandi Ioannis, 
paratio fedis tuae. officiumMiflj dicitur,ficut in 

Sccrctj- die. Et dicitur. C redtfrima 

MVnenbus noftris,quar- Oratio de die,fecunda dc In- 
fumuSjDominejpreci- noccntibus. 
l)u(q)iefufc^ptis:&Cfleftibus In Odaua fandorum Inrio- 
nosmunda myft6riis,&cle~centium ofliciumMiff&'dici- 
itienter exaudi. Per Dominu tur ficut in die, excepro quod 
noftrum. G loria in exeflfis, Allejuia,& 

ffitCommunio V id&utomnes IteMifla eflflicuntur.C redo 
*7- fines terrqfalutareDeinoftri. non dicitur. 

-.Poitcommunio. , IN VIGILIA. 

H^Ecnos comunio, Do- jLp;ph amx. 

mine,purget£ crimine: lnnonus. . 

&interced£ntebeataDeige- fift£j^N$j Vm medium fil&i- Sap. 
nitriceMarkjCadeftisremedij' 8 IvShp tiumtenerentom- i. 
faciat'efleconfortes.Perqun- «>j EvSgA n ' a ^ & nox in fuo 
dem Dominum noftrum, GS^Sw curfu medium iter 
Si aliqua ex his Octams m perageret, omnipotens.fer- 
Dominica venerit^ hi Qiliuu mo tuus > Domine, de cce* 

lis 

Digitized by VjOOQlC OS InVigiliaEpiphanise. 2j 

lis £ reailibus fSdibus venit.' vna cum grcge fibi cr£dito f 
Mai. Pfalm.L><6oiinusregnauit,de peru£niat fempit&nam* Per 
9i- <oreraind&tuseft:indutuseft Dominium 

D6minus forcitudinem , & Ledio cpiftola be&i Pauli 
prscinxitfe, t. Gloria patri. ApoftoIi\adGiIatas. Cap 
Oratio. T7 Ratrcs : Quanto tempore 4. 

tnipotensfempit^rn c Jl hseres piruulus eft, nihil 
Deus , dirige a&us no- differt i fcruo, cu fit dominus 
firos in berieplacito tuo:Vt in 6mnium, fed Tub tutor ibus & 
nomine dilfi&i filij tui merea- a&oribus eft,vfq;ad pnefinitu 
mur bon is oper ibus abundi- tgpus h patre. Tta & nos , cum 
re. Per euncfem. efr^musparuulijCibelemintis 

DeSamfta Maria. mudihuiuser&nusferuiintes* 

'. ©ratfdv • At,vbi venit plenitudo tepo- 

DEus qiir falutis avenue* ris^mifitPeusfiliumfuumfa* 
beatxM&riae vifguntate dtum ex muliere, faftu fiible-i 
fcec&nda,hum4no generi pr£- ge vt eosiqui fub lege erSt,rei 
miapr3eftitifti. ; tribue,qu2efii- dimeret:vt adoptionemfili&-. 
musfvt ipfam pro nobis inter- rfi reciperemulQupniam au- 
c^derefentiamusjperquamb 1 tern eftis filij Dei, mifit Deus 
ruimus au&orem vitae fufci* fpiritum filij fui in corda ve» 
pere Dominum noftrum. ftra clamatem,abba,paterJt4- 
CotraperfecutoresEcclifia?. queiamnoneftferuus>fedfi- 
Oratio. lius. Quod fi filius:& haeres 

ECcYiTix tuae , qu«iumus, perDeum. 
Domine, preces placatus Graduate* S peciofus forma pf a j # 
admitte:vt,deftriiftisaduerfi- prxfiliisbomintim^difFufaeft 44. J 
t4tib%& err6rib 9 vniu6rfis,fe- gratia in labiistuis. 
curatibiferuiatlibertate.per. Verfus. Eru&auit cor meum 
Vcl pro Papa, Orano. verbum bonum., dico ego 

DEus omniu fidelium pa- 6pera mea regirlingua mea Ca- 
ftor &redor:famulum lamus Icribae velociter fcri- 
tuum.N.»que paftore Eccle- bentis. Alleliiia,alleluia. j>&i. 

{ixtuaepraeeflevoluifti, pro- y. Dominus regnauit v deco* 91* 
pitiusrelpice:daei,quffumus rem induit : induit Dominus 
vcrbo, & exemplo, iquibus fortitudineriv & praecinxit fc 
prareft,proficere,vtadvitam, virtute, alleluia. 

o 

f Digitizsdby VjC . In VigiiiaL'piphanicC 
/Scqucntiitlanai-Etiangelij . &h^*$fufci$ti$r.tc c*l#K- 
fccundiimlVlattheum. fcms nos auinda roy{teriis,& 
Cap, yNHIot6npore:Defun&o ckw^ntcr «iudi. 
*' j I Herods > cc.ce* angelus ^pntrapcriLcuiorcsLcclcfir. 
-*• Domini apparuit ia fom- S^creu.. 

DisloftphinJBgypto^di^en^: r) Ro tcgc nosDominc 5 tuis 
Suxge ,& Recipe pi^ri^n $: 1 myftlrii»(efuientes,vtdi* 
- matre eiujs , & v*4e *A «^ran^ tupi&rebus inhapintes*& cor- 
Kirael. pefun&ifun* ^nimqui pore tibi famulemur , & m^»- 
qu«rebat4«iwg^j4eri. Qui t^Pcr^omiauin. 
confiirgeo*, accj^i^pucruffH ; t pro rapa , S crcta. 

ran* lira^l. Audiem auwm V / nt^^pWirc iwincri- 
quod ArcheUflS regnarot in busr&ftmulonvtuum.N.qae 
Iudajapro Hg«o4* patcefuo, j^ftore Eccl^fiac tua&pr*&fe 
turautU1.6irew Set ^dmooitus xoliu& % afsi4tf*prote&io« 
mfomotf^efeiB^tesGa* guUma. PorD^m^uin. 
lU^ar. Etv^niea^hAbitauiiia v..ommunio.T ollcpUjerumSc 
ciuitate quae vw&uf Naza- m^ttmeiqMcv^uie in terrain Mat. 
r&h : vt adimplereuM: qiidd Ijfraei,4efunai fupt enim,qui *• 
di&u eft per prophetas : quo* qugrebapt aoiraompueru 

Pfal. niaoiNazarawis yoc4j?itui: # roiccommumg. 

*a. Oircrronnm. O cms firniauH; 1} Erhujus , Domineopera- 

orbe terrae ,quinon coipmo- I tionem myft£iuj , & vitia 

uebitur parata fede> tuaDeus, noftra purgentur,$iuftadefi» 

ex tunc,i fecujp tM e$« deria compleantur. Pei>D6. 

Sec'reta. IJeunCta Mana. Pofhomn. 

Ci Onccde qugfnmus,ora- TTJEc nos comtniinio, 
ynipotensDc?ius,ytoculi? JTJD6mine,purget a cri- 
tuag rnaicftatis munqs oblatu* mine : & intercedente beat* 
&gritiam nobis piae deuotio- Dei- genitrice Maria caelcftis 
nisobtincat, & effedubeat* remedi) faciat efle confortes. 
perenitatisacquirat. PerDo- Pereundeoi. v 
niinuna. v.outrapeciei:utor i esr.ccicfi^» 

Peiancfta Maria, Secreta. _ Poflccmmum\-x 

MVn^ribus noftris,quf- •'"V Vidimus* Domine* De* 
fumus , Domine , pre- w. nofter : vt,q*ws. diuina* Digitized by Google InEpiphanihpomiTij, t g 

tribuisparticipati6negaudc- eft/(£itiaec£&, t^$Vkbp&- 
rc,humanisnon finas fubtac6- rient tertaitf , & caligo popu- 
repericultSiPcr Dominrum. lo$. Suf er t$ autem orietur 
Vel pro Papa , Poftcomunio. Dtiminul, SC gloria eius in tc 

Hi£erKw,quapfumus > D6- vid£bitp?rEfeniburabuntge- 
. minc,diinnr Sacttmdn-* tes ifi liinftitW tUo , & reges in 
trpereeptio prfitegat: &fa- fplendbte mtii&L Leiia in 
muium tunmJNi.quem paft6- circuifti&Grfto^ftiW, & Vid^: 
remEcclefiaemaepreetfevo- omnes MH- r <bhgfeglrti!''flmif 9 
lmffcyVfei cam commiflb fibf verifruftt tibi.Rlij^ui de lSge 
grege, fatoet Temper , & md- v&iiertt: & fili* tliar & latere 
fliat.^erD&miflum. furgft.TucVid^bfef&ifflues;: 

IN E £ I PH AN XA &mi¥^i^&dilatibStu«or 
Domini. ttrafrc>qtt#*kte ebfmiiffafue- 

St*tio*dSdnEhim c Petrim. rit adteffifettlt&to ttferi*, fot- 
^Introitus. titiido g^rtfidm v^n'drfc -t'ifeh 

Cec^doenit do- Inundatia - teftfet&rirM ope- 
minator Dona- rtette > d¥$to«darijMa*4n,« 
nus: & regtromfE^^d^isf de SJbba'^6-*? 
in nwntt eius, & ^pt^ia^V^f^tlH^ 
r^ pbt&las , & iin- tefcSf laifcfcai D6finnd ariim- 
,Cu pftlum.PiaImus. D ewiudi-- ci&tett'' <"-.-' - ; — < 
7I " ciiUTitwmf^da,&id(Mtiam Graduate^ tones deSi*b^ iraiw 
mam filioregis. . .. : vetii#ltfrws&t1k*&dcf&t& 60/ 

y. Gloria patri,&c. tes:8dalid&i)^ 

•; Omio, ■.- dintfe^/*^9drgSMllumi^i* < 

lm , qui hodr6fna[ die Hieftafat&fr : quia gloria D6- 
vriigenitutuug&itibus mihiifyWiig'drta effe Alle-Mat. 
ftclla duce reuelafti: concede lufe,aWekte v- Vidimus fteU *• 
propitiu$:vt qwiamteexficfe lfift eit#in Oriente : & veni^ 
cogn6«imus, *ique ad (&nt&- ' riiusy c ArtVWai^ribus adbi tf re 
|riand^tfpecigtu?ee^^^ 

nisperducamur.Pereiifidem S^ucvtfitffan&i-Euangdlij 
lcCtie Ifaiar prophetae. fcciVtfchfm Maltha urn. 

Ca Q Vrge, illuminare Hienifa- f*^ Vrii nati&s efletlefos in 
*o. uj Iem:quiavenitlum^tuu, 1 . B&H^e Iuda: m die- Ca - 
Slglof iaD6mihi fupfe* te orttf V^> busHerodis regis^cee^ 

' D ij 

Digitized by VjOOQlC 
D In Epiphania Doirupi. 

Magi ab Qtf cpte : y eft&nnt * St proddcntti, * Hie 

HicrofbIymam 5 dieierttes. Vbi adorancrittK earn, 2 C " 

eft,qui natus , eft rex Iudaeo- Et 3p&tisthefturi$.firis,Qbtu- ^ c . 
rum? Vidimus enim ftellam lerunt ei munera:aurum,thus, ai- 
ciusin Oricnte,^ vjenimusa- &.royrdiam ,Etrefpohibac- * ur * 
dorarc eum. Aiidicrts , autem cepto infomnis netediret ad 
Herodes rex, turhatus eft , & H erodem: per aliam viam re- 
omni* Hierofoiy ma emtt illo. u&fi funt in regionem fuam. 
E^spngregamoron^sprinei- ^redo* , j:<; 

pes ^gr/Tptiuai *,& Scribas .OfFcrrormm- Jl egesT^rfis, v ^ 
p6puli,firifcitab4tuMh«is>vbi &jb(Hrimittera6fFereat: re- 7 ° # 
Chriftusraafter^tHr^At^tllidi- ges Arabu, &Sabbadonaad- 
xerun^i: In Bethleh&n Iu- d&ceot:&adorabut eiim om- 
di. Sic e^jm fcrijKuni eft per nes reges terra^omnesgentes 
prpphetam:Et ; w5^t4ehem fcruicnteL Secireta. 

ttt?%i$da, nequaqufcmitfifii* jC Cclefiaetu*, quaefiimus, 
ma ^ji^incipibusiudl. Ex /^ Doraine, dona propitius •" 
tech^exietdux^T^Lj^g^t intuercquibusnoniaaurum, 
pxSpi^Iiuli meum Jftiel} Tutic ^husj& myrrha profertunfed, 
Hejrpdesfplam V9^i&M*gis» : quod eifdem munl&feus de- 
diligeDler.dMicrt^b;W;t«in- claratur> imraolattii^ftimi- 
pus ftellae, quae apparviiteis. tur. Per Dominum no.ftrum. 
" ~ Mehem, Pl ^ tl ^-^ terne Deus. upnerius , renunciate njihi;vt diem facratiffimum celebran- 
& ^goyeniens , adqr^m euro, tes,' auo vnigenitus tuus v ^ * n 
Qui cumaudiir^tregenijab.^^^^ ^^- Etdicitur per 
Jeryu}t.Et eccejfteliayquam Odauaai. ^ u*t. 

viderant in Qri&ite t , .antece- Communio: V iclimus ftellam *. 
ck^atepSjvfqueduHi v^niensfeius in Oriente : & Vertimu* 
ftaret fupr^vbi ^ratpuer. yi- cummun^ribus adorare D6« 
dentes autem ftqllam , gauifi qunuip. ..; 

funt gaudio magno valde. Et Poftcommunio. 

mcraates domum, i^renerunt . v, 
pue$um cum Maria matre J3 Raefta,quaefumus,pmni- 
cius. t . \ *- x pojens Deus;vj quaefol- Digitized by VjOOQlC ./ ' . . ppminicunfra Oftauam Epiphanis. 2 7 

lemmcelebramus officio,pu- Oratjo. 

rificat* mentis intelligcntia, ^ j Ota quselumus, Dorni- 
eofcquamur. Per Dominum. y ne, fupplicaritis populi 
Intra Ofhiiaai Epiplum* c*l6fti piet4te proftqucre: vt 
fit idepiofficiumquodindie. & qu« agenda funt videat,&- 
&poftOracionem diciditf- adimplendaquxviderinu:6 : 
tyrOivxtiones.D cusqiulalu- ualcfcant,Per Dominum. 
ti$*tcrn* & £ cclffiaexira, i> ro cominemo/atione Epi* 
velproPapa^tinvigiliaEpi^phanicT. • Oatio. 

phaniae. * .-^ Eus,qui hodierna die v- 

Defeftis duplicibus & femi- 13 mg^itum tuu gintibus 
, duplicibus qur infra Oftaua ffelladucereuelafti : concede 
veniunt , nihil agitur, niii in propmuscvt^iuianueexfide 
propria Eccfcfia, fed pcrafta cognouimus,vfqucadc6nte* 
OftamcclebratundefimplL plandamfpecietuaecelfitudi. 
cibusautem fit tantumcom- * 1S pcrducimur.per eundem. 
memoratio. Lcvftio epiftol* bciti Pauli 

De Dominica infra Oftauam Aj>oftoli .ad Romanos, ' 
Epiphanue MifTa dicitur vt in ^Wes: Obfecro yos per 
intriQnodfifcftumEpinha. Jl ^ricordiamDeivtex- 
niar inDominica venerit, ipfa ^eatiscorpora veftrahoftia 
MiiTa Dominica dicitur in vmentem , fanftam, Dcopla- 
Sabbatho infra Oftauam & in intern, rationabile obfequiu 
Oftaua Epiphan^ nihil fit veftrum.Et noht,e conformari 
de Dominic/ . _ ¥ „ a hmc fecttlo: fed reformamini 

DOMINICA in nouitatate fcnfus veft ri , vt 

InfiaOftauamEDiphanw; proWtisqu^fitvoldntasDei 
IntroituC bona, &beneplacens,& per- 

il? excelfp throno ftfta. Dicoenimper gratiam 
] vidi (edere virum, Dei , qua? data eft mihi omni - 
i quern adprat mul- bus qui funt inter vos. Non, 
ritudb angelorum, plusfapere, quam oportetfa- 
PfaL P^^ntes in vaum: Eccc, cU- pere: fed fapere ad fobrietate, 
99m ius irnpcrij npmen eft in $eter- Et vnicqique.ficut Deus diui - 
num. ' pr | jubilate Dep fitmenftira fidei: Sicutcnim 
omnis terra r'fcruite Domino in vno corpore multa mem- 
inlxtitia,* Gloria patri. bra hsbemus, omnia autem 

D iij 
Ca 
li. Digitized by Google Dominica infi^a O&auam Epiphanise. 
membra n on cuo 4 cm a&ura Fiii^qutdfecifti nobis fie? Ec- 
habent : ita raulti vnu corpus ce , pater tuus & ego dolentcs 
fumys in Chr jfto , singuli aute qu srebamus te. Et ait ad iilos. 
alter alterius mebra ; In Chri- Quid eft, quod me quaereba- 
ftp liiu Domino npftro. tis?Nefciebatis , quia in hi$> 
pfa1, GraduaIe.Rcnedi<3;u$D6mi- qu* patris meifunt,op6rte* 
7lm nus Deuslfrael,qiji facit mira- me e{Je?Etipfi no intellexeriif; 
biiia magna folus a feculo. verbum , q uod locutus eft ad 
^.Sufcipiant montes pacem illo$.Et defc£ndit cum eis , 8c 
Pfal P^pulotuo, & coljes iuftitia. venit Nazareth: &eratfiibdi- " 
^. * Alleluia, all eluia K y.lubijate tus illis.Etmaterjeju$ coofer- 
Dep, omnis tcfra:feruite Do* ijabat omnia verba b^c htcbr* 
mino in lartitia, alleluia de fuo.Et Iefus proficieba* fa- 

Scqucntia fan&i Euangelij pientia > &5tite,8cgi4tia apud pf . 
fccundumLucam. Deum,& homines. Credo. * 

Cap. JT*yYm Si&us effet Iefus Oilert.iubitete Deo,6mni* 
** C annoru dupdecim, af- terra:feruite D6miqo io l«t»- 
^-^ cepdentibus illis Hie» tia:intratejn cofpe&qeiusin 
rofolymam fecundum con- exultatione ,, quia £)ominu$ 
fuetiidineradieifefti,c6fum- ipfeeftDeus. iccrcta. 

inatiTque diebuscum rediret* > x Biatii tibi,D<5min€,{a~ 
remanfitpuer lefiisijtiHieru- V./e r ificium viuificejtno? 
lulem; & no cpgnouertjnt pa- temper, & muniat. Per Dora. 
rentes eius. Exiftiraantes aute Pro Epiuhania. Secreta. 

iiluefTein comitatUjVen^runt vCcUfiae tuas , quarfumus 
iter diei,& requirebanteu m- JLP6mine, donapropi tius 
tereognatos&nptos.Etnon intu&e.quibusnoniam aurij, 
inuenientes , regreffi funt in thus,&myrrha profcrtunfed, 
Hieruiale,requirenteseu. Et quod eifdem muneribus de- 
fact'i eft : po ft tridiui inuene- claratur, immolatur , & fumi* 
rut illu in teplo,fedente in mi tur. Per Dominum. 
dio doftorum, audientg illos, Communio. \W , quidfecifti Luc 
& interrogantero. StupSbant nobis fie? ego & pater tu* do- *• 
aute otainei qui cii audiebant, lentes qu^rebamus te. fit quid 
fuper prudentia & refponfis eft,qu6dmequaerebati$?Ne£- 
eius.Et vidctes admirati funt. ciebatis,quia in his,qi&-patris 
Et dixit nwr ejus 3d iJluip. mei fmhetyQitetmtcffel 

Digitized by VjOOQlC InOcrauar.pipiunia*, 28 

Poftcommunicx jriem terra ,&calig&p&pttto$. 

SYpplicesterogaitaus,om- Super re autem oritur o6mi- 
oipotes Deus vt,quos tufe ntts,& gl&fia eim iti te vidtfbi. 
reficis facraittentis • tiDi&iaffi tur. Et ambulabitnt genre* in 
placitismoribus dignater de- lumine tuo> & reges in fplen- 
feruireconc£da$. Per D6mU dorcoitustui. Leuaincirciii- 
nu m noftrum. tu oculos tuos,& vide.ortines 

Pro Eoinhania,Poftc6munio.. ifticongreg£tifunt>veheruftt 

Prfcfta , qusfiimus , omni- tibi.Filij tui de ldngS venient, 
potes Deu$;Vt quae foll€- & filial tuae de latere (urgent, 
ni celebrimus officio, purifi- Tuc vid£bis,& afflues; & mi* 
citar mentis intellig^ntia con- rabiturj& dilatibitur cor tuft, 
fequiraur. PerDominum. quando cbnuerfa fu£rit adtfe 
IN OCTAVA multitude maris , fortitddo 
Epiplianiae. g&itiumv^taerittibi.Inundi- 

I n troitus . tio camel&ru opiriet te, dro- 

Cee, adirfait do- medarij MMiaft , St Eph*. 
£^tniti£tor Dotainus OmnesdeSabavkrientsauru, 
& rejgnmn in ma- & thus deferftates , & laud* 
rtu eius , & pote- Domincrannahci4titfes. T ^ 

PfaLftay, fcimperium-lMal Deus Gmlaalc. Omnes de Saba 6f * 
7 1 - iudicium totimRegi,da,&iu- venient , aiirum &thus defe- 
ftitiam tuam fiUo regis. rentes , & laude Domino an* 

f. Gloria patri,& filio. nunciantes. ir. Surge illumi- 

Onitio nate Hi £fu(al em: quia gloria 

Eus,cuiu$ vnig£nitu$ in D6mini fuper te orta eft Al- m » 
fitbftintia noftte carnis leltiia , allel6ia. ir. Vidimus * 
appiruk tprafta qufffumUs:vt ftellam eius int)riente:& ve- 
per eutnquefnfimilem nobis nimuscum mun^ribusadora- 
. forisagn6uittius,intusrefor- re Dominum, alleluia, 
mari riieteamuf. Qui tecum Sequentiaian&i Euangelij 
Viuit fcregnat. Secundum Ioanrv 

Lectio i\hiv pVophc^rx. «w*N illo tempore : Vidif C *T 
Cap>C ; yt^6,flUiftliiwreHier6fa- I Ioannes I^fum veni&i- k 
40. 3 lactate itettit lufiien tuu, -*tem ad fe^aitjEcceagnus 
& gloria D6mmi fuper te or- Dei : ecce ,qui tollit peccata 
t* eftjQui* ec£e,t&tfbf £ ope- mundi; Hie eft * de quo dixi: 

D iiij 
D Digitized by Gpogle In O&auaEpiphanis. 
Poft me whit vir,qui ante me jr^ >El£fti lftmine,qusfum , 
fa£hiseft,qui prior me erat,& v^/ D6mine,femper&vbi- 
egonefciebara eum. Sed , vt quenospraeueni,vtmyfterifi, 
manifeftetur inIfrael,proptei;- cui* nos participes e(Tc volui- 
eaveni ego in aqua bap tifcans. fti,& puro cernamus intuitu, 
Et teftimonium perhibuit &digno percipi4musaffe<9:u. 
Io4nnes , dicens, Quia vidi Per DojRU&u&b 
fpiritumdcfc£ndentem,quafi AbOd. Epiph. vfqueadPu* 
columnam de coclo,& manfit rificationc nifi, fuerit>duplex, 
fiiper eum.Etego nefciebam poftOrationcmdieidicuntur 
euni,fedqui miht me baptiza- ift* Orationes. D cus qui fa^ 
re in aqua, ille mihi dixit,Su- lutis artern*, & E eclefia: tux. 
perqueviderisSpiritumdef- velD eus omnium, 
cendentem, & m^nentem fu- Si tempus breue fuerit ab 
pereujhiceftquibaptizatin O&a.Epiphani* v{que ad Se- 
Spiritufanfto. Eteeovidi,& ptuagefiroa,itaqu6d Domi- 
teftimonium perhibui , quia nicalia officia non poflintex- 
hicG&Sx\jjj$£>Sii*C redo.' pleri fuis dicbus , officia refr= 
pfal - Orfiertorium, R eges Tharfis duarii Dominicarum , poft fe- 
7 U &infulae mimeraofferent, re« cunda Dominica poft Epiph. 
,-ges'Arabu & Sabba dona ad- ebanno onriittuntur, & refu* 
diicentj&adorabunt euom- muntur (quoad Orationem, 
nesreges terra?, omnes^gntes Epift6lam,& Euangeliudun- 
feruientei. Secrcta taxat) poftvigefimam tertiam 

HOftiastibiD6mine,pro Dominica poft Pentccoften: 
nati filij tui apparitione vt ibi dititur in rubric*. 
- deferimus, fuppliciter exora- Si Dominica Septuagefimj 
tes, vt , ficut *pfe noftrorum veneritfequeti Dominica poll 
audor eft munerum , ita fit Octaua Epiphaniae, in prxce;- 
ipfe mifericors & fufceptor, denti Sabbatho,fi non eft im- 
Iefus Chriftiis Dominus no- peditufeftoduplici,velfemi- 
fter. Qui. duplici,diritur Mifla de Do- 

at C ommuuio.V idimusftellam minica fecundapoft Epipha- 
eius in Oriente , & venimusniam, cum commemoratione 
cum muneribus adorare Do- fefti fimplicis in eo ocpurretis. 
minum. Si veto Sabbathum fuerit im- 

Poftcommunio • peditu fefto duplici,vel femi- 

Digitized by VjOOQlC j , n In O&aua Epiphanjae. % 29 

- dupUi:i'tubc'prinia die port ciajtte ientianms , per quam 
baiEpiphan. dicitur Mifla meruimus au&orem vitae fuf- 
de fccuda Dominica , & feftu cipcr e , Dominu noftrum Ie- 
duplcx vcl femiduplex trans- f um Chriftumfilium tuum. 
ferturin priniam diem fimili Contra perfecutoresEcclefLe 
ieftononifnpeditam.- * Oratio. 

DOMINICA II. TJ Cclefiae mac , quarfumus 
poft£piphaniam £/ D6mine,precesplacatiw 

Wat lntroitus. admitte:vt,deftrud:is aduerlV 

*}• fti^SSB] Mnis terra adoret tatibus 5 &erroribusvniu£rfis, 
|f\^|[ teDeus, &pfallat fecura tibi feruiat libertate. 
»5uB& ^i : P^ mum ^^ PcrDominum noftrum. 
Ibid ISffiraH cat pomini tuo , Vel p A Papa , Oratio, 

AltiffimcpfaijubilateDeo, |-x Eus omniu fidelium pa- 
omnis terra : pfalmum dicite kJ ftor&re&or : famulum 
-nomini eiusrdate gl6riam lau tuum«]sj que paftore Eccl&if 
di eius. ^ . Gloria patri. tuae pneefle voluifti,propfcius 

Dicitur. Gloria in exceliis, r&pice:daei,qua?fttmiis,ver- 
inDominicisvfq;ad Septua- bo,&exemplo,quibu!pr?efl: ' 
gefimam ■exclufiu&in feriali- proficere:vt ad vitam , vn I cu 
bus vcro diebus,quando.refu- g re g e ^ credito , perueniat 
raiturMiffade Dominica prq- fempiternam. Per Dominum 
terita ,non dicitur. Quod fer- Le&io epiftolae beati Pauli 
uatur & pofl: Pentecoft. Apoftoli,ad Romanos. / Cap, 

Oratio. In Ratres/HabeteS donatio- tx . 

OMnipotens (empit^rne x* nes, fccundum gratia,qug 
Deus quicaeleftiafipul data eft nob^difFerentes:fiue 
&terrenamoderaris: fuppli- proph&iam fecundu ratione 
cationes populi tui clementer fidci , Cue minifteriu in mini- 
exaudi,& pacpm tuam noftris ftrando,fiuc qui docet in do- 
coc^de temporibus. Per Do. dirina : qui exhortatur in ex- 
Defanfta Maria. Oratio. hortado,quitribuitin fimpli- 

DEus qui falutis seternae. citate,qtiipraeeftinfoUcitudi- 
beitae Mariae virginitate ne,qui miferetur in hilaritate. 
fcec6nda,humanogeneri prg- Dile&iofine Cmulatione- O- 
mia praeftitifti;tnbue, quaefu- dientes maluradhasrintes bo- 
mus: v t ipfem pro nobis inter- no. Charitate fraternitatis in- Digitized by Google Dominica fecund a nofVFnin nanism I 

oic€dHtg^ntes:hot>6reinui- difcipuli eius ad n&ptm. Et ] 

ccmprarueni£ntes*Solicitfidi- defici&ite vino , dicit mate* '5 

ncn6pigri:fpirituftru6ites: I&uad^tan:Vinunonhab£t. ] 

Domino (crutcntcs.fpegau- EtdititeiI&us:Quidmihi& 
d£ntes:mtribulatk4nepati£n- tibieftmulieHNondumvenit ! 

tes:orati6niinftantes:neceflS- h6ramea.Diritm4tereiusmi- 
tAtibus fan&orum communi- niftris : Quodcunque dixcrit 
c4ntes,hofpkalitatcmfe<9:an- vobis fllcite. Erant autem ibi 
tc^Bencdiciteperfcquftibus lapideaehydrixfexpofita^fe- 
vos:bcnedicite,&nolitema- cundum Purificationcm Iu- 
ledicerc.Gaud&ecugauden- dxbcum : capientes singula? 
tibus: flctc cumfilntibut. Id- rmtr&asbinas, vd ternas. Di- 
ipfuminuicemfemien\e$.N6 $it eis Ufm. Implete hydrias 
altt ftpientes :fcd humilibus aqua. Et impleu^runt eas vf* 
confcnti^ntes. que ad fummum. Et dicit eis 

i Graduale.MifitD6tnin , Vfcr- l£fus:Hiurite nunc , & fertfc 
bufuum^&faniuiteos-.&eti- architridino , Et tul£runt.Vt 
j>uit cos de intuitu e6rum. * " autem gufiauit architrictinus 
y .Confiteantur D6mind£ifr aquam vinum fa&am , & non 
fericordia? eius : & mirabilia fciibatvndeeffetrminiftriaii- 
ciusfilifch6minu.AlleIuia,al- tern fctebant qui hauferant 
Pfel. iciuta* .#. Laudate Dominum aquam : vocat fponfum archi- 
I4 ** omnesingeli eius > laudate eu triclinus^&diciteLOmnishak 
omnes virtutes eius,alleluia. mo, primu bonum vinum po-i 
Mc dicuur Alleluia, cum nit : & cum inebri^ti fuennt 
VeriupoftGraduaie,abO£ta- tunc id quod detirius eft. Tu 
ua Epiph. vfque ad Septuage- autemferuifti bonum viftum 
fima:& ab O&aua Petecoites vfque ad hue. Hoc fecit initiu 
vfque ad Aduentu ctiam infra fign&rum l£fus in CanaGali- 
hebdohi3dam,qnadorcfumi:= IxxiSc manifeftauitgloriam, 
tin Mifla de Dominica. fuam. £t credidfrunt in eunt 

SeqUcntiafantliEuangelij difcipuli eius. 
feciindumloinn-— Et die itur. Credo. 

Cap. TN illo tempore : Ndptiae, Offertorium lubilate Deo, Mil- 
*• J^ fed* font inCanaGalil** vniuirfaterratpfalmaitndicite **• 
& erat mater Iefuibi. Vo- nomini eiusrvenite, & audite, 
eitus eft autem & lefts, & & narrdbo vobis omnes qui Digitized by VjOOQlC Dominica fecunda pofl Epiphaniam. 30 

tim&is Deu,qttanta fecit D$- \ Vge*raririfiobk,quae* 
jniaiosanimas mcx, alleluia. i\ fiunus,Domine,tiif vi* 

Secreta. tutis bpcratiorvt diuinis vege* 

OBlatajDomin e, miinera, tati facramentis, ad eoru pro- 
Jaoaihca:n6^qucipec- nufla capienda tuo muticrc 
catorum noftrorum maculis pntpar^anir.PcrDoroinum. 
emurjda.Per Dominum. Pro lancta* Maria, Poftcomu. Defan&aMari^Seacta. tj Ac ooicomunio , Bfc- 

MVneribus noftris,qu*-r J[JL mine,purgcti criminer 
fumt^D^mmejpreci- SdntercedentebeataDeige* p bufque fufc£ptis:&ca leftibus nitrice Maria, ccel&Hs rcme- 
nos Piunda myft &iis , & dc^ dij ftciat eflfe conf6rtes* 
mincer exaudi. # Cotraperiecutores Ecclefiar, 

Cotra perfecutores Ecclefoe, Poftcommunio. ' 

Secreta. ^v V*fii«iu$,D&«ifie Dc» 

Roj:egenos,D6mihe,tui* v£ nofter rvtquos diuint 
myfteriis feruientes 2 vt tribui$participati6negaiid£* 
diuinis rebus inhn&tes & rcjjumanisnonfinasfubiace- 
c6rpore tubi famulerour , & re pcricufis. Per Dominum. 
mcnte.Per. Vol pro Papa, Poftcomnnio. 

Vcl pro Papa, . Secreta. TJiEc nos,quarfumus,Do« 

GBlatis, quafumus , Do-* jTjniine^diuini S acram^ li- 
mine ^placare muneri- tip£rceptio protegat: & ft- 
bus:& famulutuumw Nque mulumtuum. N.quempaft6- 
paftorem Ecclefif tuj prf 6ftc rem Eccltffiac tuaeprae^fle vo* 
voluifti , afsidua prote&ione luifti: vni cum comimffd fibi 
gut^rna.Per Pornimim. grege , faluet Temper, Sc irni- 

Iol Cornmunib. D icit D&mi* niat.PerD6minum. 

t. nus, implore hydrias aqua ,& DOMINICA 
ferte architriciino. Dumgu- tertia poit Epiphaniam. 
ftaffetarchitric^ifusaqui vi- Introitus* 

num faftam,dicit fponfo,Ser- ©f9£39| Dor ate Deu,om- p^ 
uafti bonutn vinurn vfque |SraK|^^ nies fog«K eius: 9 g.* 
adhuc : hoc fignam ftcit 16* jra^^a^P *^ uit * * ****** fus pricaum coma diftipalis JhSBreV eft Sio: & exulta 
fuis. ^PKSP ucruotfiliap Iudf 

■"'■ ' Poftcommunio. . Pfalmus. D 6miiinsregaauit IbL 

(' 

Digitized by VjOOQlC *1. Dominica tertia poftEpipbaniam. 
cxultct tetia: lartcntur infills dlntes. Frouid&ites bona non 
xnultar.^Gloria patri,& filio. tantiim coram Deo, fed etiam 
Oratio. coram omnibus hominibiis. 

OMnipoten$(empit£rae Si fieri poteft,quod ex vobis 
Deus,infirmitatemno- eft, cum 6mnibushominibus pea. 
ftrampropitiusrefpiceratquc pacem habcntes. Non vof- jt. 
adproteglndumnos , dexte. metipfosdefcndentescarifli- 
xsUntuae maieftatis extlnde. mi:fed date locum irg.Scriptu 
Per Dominum. eft enim: Mihi vindi&am ; & 

-Defan&a Maria, Oratio. ego retribuS , dirit Dominus. 

DEus, qui fahitis xtirnz, Sed fi efun'erit inimicus tuus, 
beats Marif virginitate ciba ilium. Sifitit, potumda 
f<xcunda,humano glneri prg- # illi. Hoc enim ficiens, carbo- 
miapra:ftitifti:tribue, quaefu- pes ignis congeres fuper ca* 
*mis:vt ipfam pro nobis inter- put eius.Noli v mci 1 malo.Ted 
ccderefentiamus,perquamc- vincein bono malum. Pfal. 

ruimusau&ore vitas fiifcipe- Graduate T" n ^ >unt % mte $ lou 
je, Dominum noftrum IeUun nome tuum, Dominc, & om- 
Chriftuni. Bcsregesterrfgloriamtuam. p ^ aI * 

Pro Papa, Oratio. tf. Qroniam *dificAuif D6- 9 * 

1^ Eus 6mnium fidejium minus Sion , & videbitur in 
JL/ paftor&redonfamulu maieftatefua.Aileluia,allel. 
tuum.^ quepaftoreEcclefi? Vcrfui Dominus regnauit, 
tuaepr*effevoluifti,propitius exttltet terra .-laetenturinful* 
refpice:daei,quaefumus,vcr- multae,alleluia. 
bo,&exeplo,quibuspr*eft, "SequcntiaranaiEuangflij 
proficere:vtadvitam,vnicu f cc fi n dum Matth*um. ~ 
grege fibi credito , perueniat rw N illo tempore: Cum del- _ 
ferapiternam. Per Dpminum. I cendiflet Iefus de montc, s# 
Yel contra perfecutores Ec- -ifccd»funt euturbaemul- 
clelia? Oratio. E cc ^*«rtin t*.Etecce,leprofusveniens, 
Dominicapreccd. s8 - ado»bateu > dicens;Domine, 

Leetioepiftola: beatiPauli fivis, potesmemund4re. Et 
- Aooftoli, ad RomaW cxt6ndens raanum Iefus teti- 
«T Y7 atrcs : ^ < ^ tte e "^ P ms 8** cum * c * icens s Voio, Mun- 
■JP detes apud vofinetipfos. dirc.Etconfeftimmudatacft 
Ntdli malum pro malo red- lepra eius.Et ait illi Iefus :Vi- 

Digitized by VjOOQIC Ca. Dominica 1 1 1. poft Epiphahiam. j r 

de , ncmini dixeris : fed vade, tauit mcrdextera Domini fecit 
©ftende te facerdoti * & offer virtiitc: non moriar , fed viua, 
mun 9 ,quodpr^cepitM6yfes, & nanibo opera D6mini. 
. inteftimonivTOiUis.CumaU- . Secreta. 

tem intrqiflet Capharniura* O . JBir&oftk , quaefumu^ 
acceflit ad cum Centurk>,ro^ XX. t>6mine,emudet noftra 
ganseuro v &:dicens: p<5mine delida:&adfacrificiumcele« 
puer meus iacetindomopa- brandurajfuhditorCitibi cor- 
raly tic%& male torquetur, Et pora mentefque (ac&ificet. 
aitilliIefus:Egoveniam,& PerDominum. 
curabo eum. Et re(p6ndens Pro fanda IVlaria, Secret** 
Cetiirio,ait: D omine, n6 fum \A Vneribus noftris quae- 
dignus,vt intres fubtedum X V JL furBus,D6mine*preci- 
meum:fed tanuim die ve)rbo, : bufquefufceptis,&ca?lefl:ibus 
Scfinabiturpucrnieus. I^ain ops mUnda myft^riis,&cle- 
&.ego homo fum fub pate- menter exaudi. 
ftateconljitutuj^baben^fub PfqPapa,,* ' .* !- '-Sfetraa.- 
me.milite?: &dicohuic,Va-: /^\ Blatisqu2fum 9 ,D6mi- 
de, & vadit : & 41io , Veni,. & V_>J ne,placare muneribus, 
venit : & feruo meo, Fac hoc, & famulum tilum.N. quera .!■ ! 
&facit.AudiensautemIefus, paftore Ecclcfiae tux prt&fe 
jniratuseft: &fequentibusfe voluifti ,affiduia protedione 
4ixit;Amen dicovobis,noin- guberna. PerDominum. 
ueni tantara fidem in Iftael. Velcontfa persecutor es Ec-: 
Dicoau^eoivobis,qu6dmul- cJefix, Secreta. Protegpvt in f 
ti ab Oriente & Occidente Dtfminica preterita, fol.,15^ Lb *- 
venient,& reciimbent cum Comunio.. M irabantHrQjn-* 4 * 
Abraham, Ifaac, & Iacob;, in nes de his qua? procedebant 
■ "* regno ccelorum : fllij aute re- de ore Dei. 
• gnieiiciefltyr intenebras ex- Poftcommunio. 

tcrioresJbieritflet^&ftridor /^\ VpstantisjDominc^ari 
dentium. Et dixit lefus Cetu- V£. giris vti my fteriis,qvis~ 
rioni : Vade: & ficut credidi- fumus , y t eflfedibus nos eori* 
fti fiat tibi. E t fanatus eft puer vcraciter apt&e digneris.P cr. 
in illahora.Et dicitur.C rpdp De fands Maria, Poftconun I 

PfkLpffert. D exteifa Domini fecit TTjc rtos cpmunip^ Dp-; 

W* virtute 4«&?f f Dorai&iexaU XX mine,purget£ crimine, Dominica tertia {5oft Epiphankm. 
&imcircd<5iitcbdkaDcige i\ I^cprifahiti^^rrtT^ 
mtrice Maria , cxti&is remk IlJ beataeMari? v! r ^inkare 
dij £aciat cfle conf6rtes. fctaSnda^humino gervcn prg* 

Vci pro Papa, Poltcommu. miapreftitifti ,tribuf,qavfu- 

H^cnos^qiratfurita^D^ irtUs-.vtipfarnpronobif iut>*r- 
mine,diuiniSa«:£rneti c&tare fcntiamus^per q'uanr 
ptrcipwo prorcgjf : fc firmo- menmnus au#6rem fita? fuf- 
kimtttwin.N.quwnpaftoFem' cipere Dfcminum noftrulc- 
Ecctf&riiwpyir^wlu&r, fum Chriftuni. 
vnl cum comiflaflbigrcge, c.6tfa perfecutoires-EccIcn> 3 
fi*wTf^pcr, atnurnktvP^r O ratio. 

ItfteuKu* T} Ccl«arttrip,4ti*fumt^ 

v ci contra pei fcciKCorcs Ec- £L D6mmc,preces pfacatu? 
cleiuE. a^t^dtffcif&is^rfi- 

Poftconmrunio. <^«*faim tSftiba^*: errftrrbuivniirfrfis, 
\t in Dommicaprawnu. fee&a tibi f&ufat libert&e. . 
DOMINICA, JIJr.^^mHiiiiiiiiyrtbfti^m.c 

po!t£piphan'iaai. V : d pro Papa ,'l^eib'onttliutli 1 

Intraitus. ' fidcfitaftvtin l>o mini cap r£- 

TOMfac Dwd^Bl^teritar-- 
pnesrangriidufffftictfcr Si h<^ Dominica veneritpoft 
r uit,&la5tata eflSio: fcftiim Purification-is , dicitur 
'&«ultau^runtftiy: fecunda Oratio , A ettft££i& 
""• Iudae.Pfaini.DominusregniL tertia ad libitum ,vt infra in 
iik,exultct terra, lan^nturin* Scptuagefima. fcll$4. 
ftjfertniitae. * Lectio epiltol r oeiftiPauli 

v €16riapatrt,&fflio. Apofto!i,adH.-omanos. 

Oiauo. T7 Rat res:Ncmini qftfkquam _ 

DEusquinosintatispe- JT dcbeatis;nifi,vtmuiccd!. Ca * 
icuiis cb nftitiitos , pro lig&rs.Quj eirim dfligtt proxi *** 
humana fcis fragilitate non irHam,legeimpleiHf.Namncnv 
peffefubsiftere : da nobis fa* adultcribwrnon decides: non 
mt^menti^&corporis:vteai furaberis^nonfalfumtcftiitto- 
«p»propdccatis noftrispati- niumdicesmococapifces : & 
mur tc adiuuintc vincamus. fi quod eft aliud niftdatnm, in' v 
Pfer D&ninuranoftrumt hoc vcrboinftatira*ur,Diligesr • w 

DelanecaMam, -Orauo, proximumtwHicut^ipfum; 

Digitized by LjOOQlC 
Dominica quarts poft Epiphariiam. jt 

Pil^k^proxim^maluniQQa Secrete 

pperitur. Ptenkuda crgple- /^ Oncedequxlumus,onv- 
r g^eftdiU&io. V^/ wtfovem Etane* huh* 

WaLOiadualc-T ua&m* fCflte* £tti&l) txmm&Wm*, ft*- 
lolt ftometuum^Domin^&onv- g&taccmttoikldboaviiH** 
oes regies tot ra gloriam tuanu to parget femp*r , & «iii 
>>. Qu6niam sdificaiut Do- PcrDominuaa. 
muius Sio > & videbitur in ma- l>e fan&a Maria , Secreta. 
Pfcl ^^fua.AJleliiia^lleluiau \ 4* Vn£ribt»noftri5,qu?- 
j6. **■ Doraiiiusregjiiuit exultct 1VJL fumus,D6minc>preci» 
tjorra:l»6aturiuful» mult* bu^e(ufc4ptts:&c$teftibu$ 
aUeiui^u nos myinda mjrftAriis , & cic- 

Scquentiafaa^liEuangclij minter exaudi. 
.fecundumMatthaeum; CocraperfccutoresEcclefia?. 

C*p« »N Ulo tempore: Afcen- Seer eta. 

I denta Iefu ia iuuiculara, T> RotegtncsDomine, tuij 
-■- feciiti funt eqpi difcipuli I myfterfeferuientes,vtdi- 
£t ecce,raotus magnus fa&us ufciis rebus inh»emes,& c6r- 
oftin/niari,itavtnauiculaopc- pore tibi famuiemur, & men- 
tiretur flu&ibus. Ipfc vero te» Per Doroinum* . 
dom>iebaLEtacceUeruntdif^ VeIpropapd,secreta.ObIat«. 
eipuli eius , & fufcitauerunt vt in Dominica praBcedcti.31. 
€um,cticentes:DQinine, fahia Communio. M irabStur oh*- Luc 
pas^p35rim , .Et diciteis: Quid nes de his,qu»pracedeba*d« 4* 
timidieftis^tpodiaffiddrruc oreDeL 
furgens imperauit vends 8t Pcftcommunio. 

xxmi: fe fa&a eft tranquillitas \ X Vnera tua nos , Deus, 
roagna.Pon^ homines mirad: xVJL adele&ationibaster* 
fabt dicentes :Quali&eft hie: renis expediant:&< cadeftibu* 
qui&vett &mare.obAiiutei? fempcr inftaurent alimentis. 
pfiL htdicitur C redo* PerDominum. 

,17# Offertonum. i> &traD6mi- L)e ian&a Maria ,.Poftcom. 
nii^tvjrtiuen^bntteraOo* y J itc nos coraunio, Do- 
mini exultauit. nut: dextera £ JL naine,purget icrimine: 
Domini fecit virtutem : non & intercedentebeata Dei sp- 
moriftrfcdviuamj&narrabo nitriccMaria,carf£fti*remedij 
6peraDj&otimi. fkciaxelTe comforter. 

^ Digitized by VjOOQlC Q, 
Dominica qujhta port Epiphaniam. 

Cotra^erfecutores Ecciefiar. vflfeefa ffilferitefdff ,benigni< 

Poftcommunio. t4tem,humilitatem,modeftia, 

Vsfinmm , Domine patientiam:{iipportatcs inui- 

$5eu$nofter:vtquosdi- cem,&don4ntesvobifmetip- 

irina tribuis participation fis, fiquisadu^rfusaliqueha- 

gaudcre > humanis non finas betquerelam.Sicut&Domi- 

fubiacerepericulis.Per.Dom. nus don^uit vobis:ita &vo$. 

Vd-pro Papa , Poitcomunio. Super omnia autemhaec, cha- 

,H*c nos : vt in Dominica ritate habentes, quodeft virf- 

pmerita. culuperfedionis.EtpaixChri- 

♦ D O M I M I C A fHexultetjtfcordibusveftris, 

quihta poiVEpf phanir,m. m qua & voc&i eftis in yno 

Pf a I % Introitus. ccrrpore,&gratieftote.Verbu 

**- T&0$2Z Dorfce Deum, Chriftihabitetinvobisabun- 

omnes angcli eius: danter,ih omni fapientia:do- 

audiujt,& laetata centes,&contmonentesyof- 

eftSion:& exul- metipfos,inp(almisjhymnis, 

tauerunt filiifc In- & caticisfpirituilibus,ingr4-r 

ibid dap- 'Plain?. ' L) ominus regna- tiacatantesincordibusveftris 

uitexultet terra :laetentur in- Deo.Omnc quodcuque faci- 

false mulrae^ . Gloria patri. tis in verbo aut in 6pere:6m- 

Oratio. nia in nomine Domini noftri 

FAmaiamtuam,quxfumus l^fuChriftifacite,gratiasage- 
D6mine,continuapietate tes Deo & patri , per Iefiim 
<caft6di:vt quae in fola fpe gra- Chriftum Dominum. M .. 

tixcaelcftisinnititur,tuafem- Graduale. Tim£buntg£ntes lol# 
per protedionerauniatur.per «K»ro€tutrm,D6mine ,& om- . " 
Dominum. nesregesterraeg/oriamtuam. 

Poft fVftum Purifications di- Verfus. Qupniam sedificauit* 
citurfcfiidaOratio.A oanffia. Doiriinus Sion :& vid^bitiir 
vtinilr in Dominica Septua- inmaieftatefua.Alleluia 5 alle. 
gefirrs^JEt tenia Oratio ad Verfus. Dominus regnauit 
libitum &eerdotis. exdltetterra,laetenttffiftfulae 

LccSio'rpiftoi^beitiPauli mults^alleluia.. -> 

Apoil hYu ad ColoflTenfes. ' 

C*t> yr* Ratres:Induitevos r ficut Sequentiafan&iEuang&ij 
* JT , cle&i Dei, sa&i, &dile£ti, I ecundum Matthaeqm. . : 

la 

Digitized by VjOOQlC / Dominica v.poft Epiphaniam. jj 

Ca y N illo tempore ; Dixit l£- deli&a noftra mifer4tus abfol- 
, '* I fus difcipulis fiiis parabo-> uas,&nutantia cordatu diri- 
-** lamhanc ; Simile faftu eft gas. Per D6minum. 
regnum cael6rum homini,qui A lia Secreta Exaudi nos* 
feminauit bond feme in agro T^rtia ad libitum. vt inSentua- 
fuoXiim autem donniret ho- gefima.jbkj^ 
mines , venit inimicus eius,& Comraunio.M rabaritur om- to*, 
fuper feminauit zizinia in me- nes dehis, qua! pro cede bat de 4- 
didtriticij&abiit.Cumautem oreDeL * 
creuifTet herba,& fru&um fe- Poftcommunio . 

cifletrtunc apparuirunt & zi- /^ Vae&trius , offinipoteita 
z£nia. Accedentes aute ferui V^Deus,vt illiusfalutirii 
patrisfamilias,dixerutei:Do- capiamus effe&um cuius per 
mine, nonnebonum feme fe- haec myfteria pignus accept 
minafti in agro tuo ? Vnde er- mus. Per Dominium 
go habet ziz£nia?Et ait illis: Alia Poftcommunio. M un- 
Iniraicushomo hoc fecit. Ser- de^&muniat* Tertiaadlibi- 
ui autem dixerunt ei:Vis imus, turner i n Septuag. fol.35. 
& colligimus ea?Et ait,N6:n* DOMINICA 
fbrt£ colligenteszizania,era- fexta poll £piphania,m. 
dicetis cu eis fimul & triticu. Introitus. 

Sfnite vtraque cr ^fcere vfque EBgBBg Dor&te Detuti,om- p . 
ad meffem : & in tep6re mef- ^^Wg nes angeli eius:audi- ^ * 
fis dica mefloribus : Colligite i^ ^^f uit,& laetita eft Sio: 
primum zizania, & alligite ea liP^^fl & exultau&unt fi- 
infafciculosad cdburendum: liaeludas. 

triticum autem congregate in Primus. D ominus regnauitj j b - 4 . 
horreummeum. exiiltet terra rlaetenturinful* 

Et dicitur C redo. multae. -Verfus. Gloria patri. 

Pfal. Offertorium.DexteraDomL Oratio. 

,I7# ril fecit virtutem,dextera Do- T) Raefta^qu^lumusjomni- 
mini exaltauit me : dextera A potens Deus.-vt fenftper 
Domini fecit virtutem : non rationabilia meditantes , qua^ 
m6riar , fed viuam,& narribo tibi funfplacita i & di<9tis exe- 
operaDomini. Secreta. quamur,& fadtis* Per Do- 

HOftiastibi,Dominepla* minnm. 
cationis offerimus:vt & Secunda Oratio. A cun&is 

E Digitized by Google t. 

Ca. Dominica fexta poftEpiphanianv 
Tertia ad libitum , vtm Sep- viuo& vero:& expe&arefiliu 
tuagefimafol.34. eiusdecoelis(qucmfufcitauit 

LecHo Epiftolae bcati Pauli ex mortuis)Iefum,quieripuit 
Ap6ftoli,adThefTalonicefes. iiosab ira Ventura. 
V ] Ratres : Gratias %imus Gradual c. Titnebunt gentes PfaL 
X Deo fempex pro omnibus nometuum: D6mine,&om- i*i» 
vobisrmemoria veftri facietes nes reges terra gloriam tuam. 
in orationibus noftris fine in- ^ Qupniam axlificauit Do- 
termiffione, memores operis minus Sion , & videbitur in 
fidei veftrffj&laboris^cha- maieftate fua. Alleluia,atleL pfci. 
ritatis,& fuftinetiq fpeiD6mr f, Dominus reenauit,exultet 9*. 
ni noftrilefii Ghrifti,ateDeu& terra: laetentur inful* multa^ 
patrenoftru.ScienteSjfratres alleluia, 
dilefti, a Deo eleaionem ve- Sequenm fan&i Euang&i j 
ftram.quia Eulgelium noftru feciindum Matth^um. 
non fuit ad vos in fermone tS- 
tum,fed& in virtute,& ihSpf- 
ritu fah&o , & in plenitudine 

multaVficut fcitis qualesfueri- rum grano fin£pis:quod acci- 
mus in vobis propter vos. Et pienshomo,feminauitinagro 
vos imitatores-noftri fa&i eftis iiio ; quod minimum quidem 
& Domini : excipientes ver- eft omnibus feminibus. Cflha 
bum in tribiilatione multa cu autem creuerit,maias eft 6m- 
gaudioSpiritus fan&i:itavt fa- oibus ol£ribus,& fit arbor, ka 
Si fitis forma omnibuscrede- vt volucres cceli veniant , & 
tibus In Macedonia, & in A- habitent in ramis eius. Atfara 
chaifr. A vobis enim difFama- pardbolam locutus eft eis : Si- 
tus eft fermo D6mini:nonfo- mile eft regnum caelorum fer- 
lu in Macedonia & in Acha- m£nto : quod acceptum fflu- 
ia:fed&inomnilocofidesve<- lier abfeondit in farinae fitis 
itra quae eft ad Deu profe&a tribus , donee fer meditum eft 
eft,im vt non fit nobis necefTe totum. Haec omnia lociitus 
quicquam loqui. Ipfi enim de eft Iefus in parabolis ad tur- 
nobis anniinciantjqualem in- bas : & fine parabolis non torn 
t'roitum habuerimus ad vos: quebatur eis : vt impleretur 
&-quomodo conuerfieftis ad qnoddiftum eft per prophii- 
Deu&firaulachrisferuireDeo tam dicentem : Aperiam in 
Digitized by Google **■ Dominica in Septuagefima» r 34 

para*bolisos mcum : cruftibo ncmea inuodfai 'Doihinum, 
abfcondita £ conftitutionc &exaudiuitdetemplofan&o 

n 7 . Etdicitur.Cftdo. ^ PfaL 0*%*™ tc , Domine, IW* 

OfFertorium. D 6stera Do- fortittido mea : D6minus fir- 
mini fecit virtutem , d&tera ' mam£ntum meum, & rcfugiu 
Domini exaltauitme:d6xtera meum,& liberator meus. 
Domini fecit virtutem : non f 9 Gloria patri. 
moriar/edviuam,&nan4bo Nondicitur.G 'low in Xcek 
opera Domini. lis.. aJ3ominicaSeptuagefimg 

.Secreta. vfqueadPafcha,exceptisFe- 

ft iEcnosobI&tio,Deus f m qu i nta j n Coena Domini, 
JfJ mundet,quarfumus , & & Sabbatho fan&o, & quSdo 
renouet , gubernet , & prote- dicitur Miffa de'fefto. 
gat. Per Do mi num. 

AluiSecreta.EX^udi Tcrtia Oratio. 

ad libitum*. -pRecespopulitui, qusfu 

Lac# Gommunio.Mi ra ^ rt turom- X mus,D&mine, clem^nter 

* nes de his , quaeprocedebant exaudi ; vt qui iuft£ pro pec- 

de ore Dei* * catis noftris affligimur , pro 

Poftcommunio. tui nomiras gloria mifericor- 

GiEIeftib%D6mine,pafti diter liberemur.Per Dom. 
deliciis, qusfumus : vt Adpofcendafuffragiafanfto- 
fempereadem, per quae vera- rnnu Oratio. 

citerviuimus,appetimus.Per. a CundtfsnoSjquffumus, 
AliaPoftcomm.M luidet, & J\ D6mine,mentis&c6r- 
miirtiat. Tertia ad libitum. P ons defende periculis: & in- 
Fol. 5y . tercedente beata , & gloriofa 

DOMINICA femp£rque virgineDeigeni- 
in Septuagefima. trice Maria > cumbeatis Ap6- 

Static adjanmim Lauren* ftolis tuis Petro , & Paulo , at- 
tmm extra mnros. que be£to. ^ & 6mn ibus 

^r-s^ Introitus. fanftis , falutem nobi^ tribue 

PCj, $PEg5? Ircundedferunt me benignus,&pacem:vtdeftru- 
17. t^ltjj gemitus morti$:da- &\$ aduerfitatibus , & errori- 
J^s^| lores inferni circtfe busvniuer(is,Ecclefiatuafe- 
dedirunt me & in tribulation cdra tibi feruiat libertate. 

E i) 

Digitized'by VjOOQlC Dominica in Sentua/?eljma. 
Term Oratio dicitur ad libi- omnes fub nube £n6rmt ^ & 
tumSacerdom. omnes mare tranficrunt , & 

Sicdicitur fecunda, &jertia omn esinMoyfebaptizap{ut 
Oratio afefto purmcatioms i„ nu be,&inraari.Et omnes 
vfqueadFeriamquartamCi- eandeme f c5 fpirituilemml- 
neru meX clufiue,quandonon ducau ^ mnt y & omnes eun- 
eft duplex : mfi Dominica dem p6tum fpirituflem bibc- 
Septuagcf une ven«m ante fe- ^.Bibebant autem de fpiri- 
ftum P.urificajion«,vel m ipfa ^ con f equ ^ n te eos, petnu 
die Purifications .• quia tunc petraautem er at Chriftus^ed 
o.cuntur Orattones ficut in n0 ninpluribuse6rumbene- 
DominicafccundapoftEpi- elicitumcftDeo. 
phar.iam , de fanfta Maria, & GraduaTe. A duitor i n oppor- n^i 
contra perfecutores Ecclefie, tun it4tibus , in tribulatione: ,. 
vel pro Papa.Smnh modo fiat f pere ntin te,qui nouerunt tc: 
in icxageuma & Qujnquage- qu&ni5 non dcrelmquis quas- 

?«. n , , , ~ .. xenteste,D6mine. 
UaioepiftolatbeauPauIi *. Qubniam non in finen 
ApoItoJj, ad Gonnthios. oblfoioerit pauperis: patietia 
'P Ratres,Nefcltis quod hi, paupcrumnopenbitinaeter* 
■*• qui in ftadio currunt,om- num : extirge, Ddmine , non 
nes quidem currant: fed vnus Draeualeat homo, 
accipitbrauhl? Siccurrite, vt Trac>».i«.r) e profundisdama. PfaL 
comprehendatis. Omnis au- uiadteDomine,D6mineex- ***• 
tern qui in agone contendit, £udivocemmeam. 
ab omnibus feabftinet. Et illi v - Fiant-aurestuae intendcn- 
quidem,vtcorruptibilemco- tesinorationemferuitui. 
ronam accipiant , nos autem *'• Si iniquities obferu£ueris, 
incorruptam. Ego igiturfic D6mine,D6minequisfufti- 
' curro,nonquafiinincertum: nebit?^* Quia apud tc pro- 
fic pugno , non quafi ae'rem pitiatio eft ,& propter legem 
ver berans: fed caftigo corpus tqam fiiftinui te Dpmine. 
meum & in feruitutemredi* A Septuagefima vfquead Fe- 
go : neforte,cumaliisprsdi- namquartam Cinerum,Tra* 
Ca cauerim ipfe reprobus e ffi- <ausdlc,turtantuminDomi - 
!..' ciar. Noloenim vos ignorar« mcis & Feft]S m Fer " s autem 
fratres, qudniampatres noftd W* do repetitur Mifla de Do. Digitized by yGoogle . DorcJnicainSeptua&efjgia. , ' 55 

minicanondicitur 3 fedtamm Jcceftun : accep&unt autcm 
Graduate. & 5* ^S" 105 ^jf™* ^t , 

, SequetitiafanaiEuangelij acwientcsmurmurabaiitad. 
feodum Mactheum. T ucrfispatremfamilias, dicen- 
' YN lllo tempore: Dixit Ie- tes:Hi nouiffimi vna borate* 
ioT I fus difcipulis fuisparabo- cerunt: & pares iJlos nobis fe- 
JMamhanc: Simile eft re- cifti,qui poitauimuspondus 
gnum ccel6rum hominipatri diei,&aftus.Atillere(pon<ies 
familias,qui exiit primo mane vni e6rum dixit: Amice ,.non 
condiicere operarios in vine! facio tibi iniiiriam. Nonne ex 
fuam.Cenuentione autem fe^ denario conuenifti mecum? 
&& cumopeririis ex dendrip Tolle quod tuum'eft , & va- 
dium© , mifit eos in vineam de: Void aute & huic nouifli- 
fuam.Et'egreffus circa horam mo dare,ficut & tibi. An non 
tertiam vidit alios ftantes in licet mihi quod volo facere? 
foro otiofbs , & dixit illis. Ite An oculus tu* nequa eft*, quia 
&vos in vineam meam : & ego bonus fum? Sic erunt no- 
quod iuftufuerit,dabovobis. uiflimi,primi:&/primi nouif- 
Illi autem abierunt.Iteruaute fimi. Multi enim funt vocatf, 
exiit circa fextam , & nonam pauci vero ele&i^ redo. 
horam:&fecitfimiliter.Circa Qf£g rtp# # onum eft canfit&i Pfal. 
vnd&imamvero exiit, &in- Domino , & pfillere noipini sn- 
u&iit alios ftantes :& dicitil- tuoaltiffime. 
lis. Quid hie ftatis tota die Secreta. 

otiofifDicuntei.Quianemo ^ » Vneribus*noftris,quar- 
nosconduxit.Dicitillis:Ite& ]S/\ fumus,Domine,preci- 
vpsinvinem mel Cum fero Eufque fufceptis:& cadeftibus 
autem fa&umeffet, dicit Do- nosmu nda myfteriis, & cle- 
minus vines procuratorifuo: rammer exaudi.Per Dominii. 
Voca operarios, & redde illis » mercedem,incipiensanowl- y^, Xaudiuos,Deusialutans 
fimisvfque ad primos. Gum Jh noftenvtperhuiusfacra- 
venilfent ergo, qui circa vn- menti virtiite m, I cunftisnps 
decimam horartivener$t,ac- mentis, & corporis hoftibus 
ceperunt fingulos denarios. tuearis, gratiam tribuensin 
Venieates autem & primi,ar- praefenti,&gloriam in futuro. 
bitr4ti funt quod plus effent ^ enia ad ^^6^^' 

-E nj 

Digitized by VjOOQlC Dominica in Sexagefima, 

*&. Ilhimina fadem tnam fuper ftramladli^fit in terra venter 

'°- feruum tuum , & faluu me fac nofter exurge,D6mine adiu- 

intuamifericordia; Domine, uanos, & libera nos.Pfel.D e f Ibid 

non confundar , cjuoniam in- iuribusnoftris audiuimus: pa- 

uocaiiite, Poftcommunio. tresnoftriahnunciauerutno* 

f 1 IdeJes tui , Deus , per tua bis.-*. Gloria patri. 
donafirm<£ntur:vteadem O ratio: & percipi^ndo , requirant, & T^\ Eus,qui c6nipicis,quU 
quaerendo fine fine percipiat. *-J ex nulla noftra a&ionc M juia 
- • -- ,- a&ione 

Per Dominum. cofidimus , coc6de propitiu s: 

Alia Poftcommunio. vt contra aduerfa^omnia ,do- 
Vndet 5 &muniatnos, £toris gentium prote&ione 
^ quafumus, Domine, muni&nunPerDominum. 
diuinifacrametimiinusobla- Adpolcenda futifragiafan- k 
tu:&\intercedentebeatavir- ' ftorum. Oratio. 

gine Dei genitrice Mam , cu A Cun&isnoSjqusefumus, 
beatis apoftoli* tuis Petto, & £\ Domine, metis & cor* 
Paulo:aque beato. N.& 6m- porisdefendepericulis: &in- 
nibus fan<ais,£ cudis nos red- tercedente beata,gIoriofa, se - 
dat & peruerfitatib' expiatos, perque virgine Dei genitrice 
& aduerfitatibus expedites, M aria,cubeatis apoftolis tuis 
Tenia ad libitum. B enedica-J>etro,& Paulo atq; bcito.N. 
nfis Domino* ^'Deogratias. &6mnibus(an&i$:falut£no- 
iNota pro regula general! bis tribue benign *,&pace:vt 
quod quando inMiiianodi deftrudis aduerfitatibus , & 
citur Q6ria in exc^lfis, fern- errorib' vniu£rfis,Ecclcfia tua 
per in fin e dicitur. B enedi- feciira tibi feruiat liberate. 
Camus Domino. - Tenia ad libitum, 

DOMlN I C A I N Le&io epfftote beati Paul! 
Sexageilma. Apoftoli , ad Corinthios. 

Statu adfanttum Paakm. p Ratres: Libenter fuffertis * c 
Introitus. ^ JT infipientcs,cufitisipfifa-ii. 

Xurge ,"quare bbdor- pietes. Suftin&is enim, h quis 
mis, Domine? exiirge, vos in feruitii te redigit,fi quis 
& ne rept?irasinfine: deuorat,fiquisaccipit,(iquis 
quare faciem tuam auertis, extollitur, fi quis in facie vos 
obliiufceris tribulatione w csdit. Secdndum ignobili- 
Digitized by Google Dominica in Sexagefima. ^ j£ 

titem dico , quafi nds infxrmi non ftictetior. Damafci , pra*- 
fuerimusinhac parte. In quo pofitus gcntis Aretx regis, 
quis audit ( in infipiSntia di- cuftodicbat ciuitatemDamaC- 
co ) audio & ego. Hebraei cenorum,Vtmecompreh£n- 
funt,& ego. lfraelitae funt, & deret : & per fencftram in 
ego. Semen Abraham funt, & (porta demiffus lumper mu- 
ego. Miniftri Chrifti funt , & rum : & fie effiigi manus eius. 
ego : (vt minus fapiens dico,) Si gloriari oport£t(nonexpe- Ca P* 
plus ego : in laboribus pluri- dit quidem ) veniam autcm ad 
mis, in carc^ribus abundan- vifiones,& reuelationes Do- 
tius, in plagisfupra modum: mini.Scioh6mine inChrifto 
in m6rtibus frequenter. A anteannosquatuordecim( fi- 
Iud ans quinquies quadrage- uein corpore , fiue extra cor- 
nas , vna minus, acc^pi. Ter pus,nefcio,Deusfcit)rapcum 
virgis caefus fum , femel lapi- huiufinodi vfquead tertium 
datus fum , ter naufra.gium fe- coelu. Et fcio , buiufmodi ho • 
ci:no^e & die in profundum minem ( fiue in corpore , fiue 
maris fui. Iriitin^ribus faepS extra corpus,n£fcio,Deusfcit) 
periculis fluminu,periculis la- quoniam rapt us eft in paradi- 
tronu,periculisexg£nere,pc- fiim: &audiuit arcana verba, 
riculiscxgetibus^ericulisin quae non licet homini loqui. 
ciuitate,periculis in folitudi- Prohuiufmodi gloriabor,pro 
ne,periculis in mari, periculis me autem nihil gloriabor,nifi 
in falfis fratribus. In labore & in infirmititibus meis. Nam 
aeruna Jm vigHiis multis,in fa- &fi volueroglori£ri,noa ero 
me & fiti,in ieiuniismultis, in insipiens , veritatem enim di- 
frigore& nuditate. Praeter il- cam. Parco autem : ne quis 
la,quae extrinfecus funtiinfta me exiftimet fupra id quodvi- 
tiameaquotidiana, follicitii- detinme,aut audit aliqufd 
do omniu ecclefiaru.Quts in- ex me.Et ne magnitudo reue^ 
firmatur,&egono infirmor/ lationem extollat me, datus 
<^ujsfcandalizatur,&egon6 eftmihi ftimulus carnis me* 
yror ?Si gloriari oportetrqu* Welus Satanae , qui me cola- 
infirmitatismeae funt, gloria- phizet. Propter quod,terDo- 
bor. Deus & pater Domini minum rbgaui, vt difcederet 
noftrilefu Chrifti, qui eft be- a me : Et dixit mihi i Suffi- 
nedi&us infscula, fcit quod cit tibi gratia mea:nam virtus 

E iiij Digitized by Google PfaL 
$9- . Dominica in Sexagefima. 

m lnhrmitite perficitur. Li- autem cum difcipuli eius,qu* 
benterigiturgloriaborinin- eflet hasc parabola. Quibus 
firmitaribus meis vt inhabitet ipfe dixit, Vobis datu eft nofle 
P6L * nlncv,rtus Chriftx. myfteriumregniDei:cxteris 

j 4# Graduale.S ciantgentes,quo» autem, in parabolisrvtvidcn- • 
niam nomen tibi Deus : tu Co - tes rion videan t , & audientes 
lus altiffimus fupcr omnem non intelligant.Eft autem hqc 
terrain.^. Deus meus , pone parabola. Semen , eft verbum 
illps vt rotam , & ficut ft ipula Dei.Quod aute fecus viam,hi 
antefaciemvcnti. funt,qui audiuni , deindeve- 

Trachis. C ommouifti, Do- nitdiabolus,& tollit verbum 
mine terram , & conturbafti decordeeorum,ne credentes 
€2m,f. Sana cotritiones eius, fidui fiant. Najn quod fupra 
quiamotaeft.tf. Vt fugianti petramrhi flint qui ciimaudie« 
facie arcus;vtliber£nturdile- rint,cugiudio fufcipiut ver-, 
fiitui.j bum:&hi radices no habent 

Sequemia fan&i Euangelij quia ad tempus credunt, & in 
'fccundum l.ucam. tempore tentationis recedut. 

'* lrNillotemporerCum tur- Quod aute in fpinas cecidit, 
I baplurima conuenirenr* hiluntqui audierunt,& i fo- 
■A grdeciuitatibuspropera- licitudinibus, &diuitiis,&vo- 
rent adlefum,dixit per fimili- luptatibus vitse,euntes , fuffo- 
tudineip.Exiit qui feminat,fe« cantur, & no referunt fruftu. 
minare femen ilium , & dum Quod autemin terram bona, 
fchxiinat , aliud cecidit fecus hifunt , qui in corde bono& 
viam , & conculcatum eft : & optimo , audientes , verbu re- 
volucrescceli corned eruntil- tinent > & frudum afFerunt in 
ludj'Et aliud cecidit fupra pe- pati&iti*.Et dicitur.C redo* 
tramj&natumiruitjquianon Offert. P erfice greflus meos pfal 
habebat kumorem. Et aliud in ftmitistuis,vtnomouean- «.*. 
cecidit inter fpinas: & (imul turveftigia mearinclina aurc 
exortfipinaefuffbcaueruntil- tuS,& exaudi verba mea: ml- 
lud.Et aliud cecidit in terram rifica miferic&rdias tuas , qui 
bonam : & ortum,fecit fru&u faluos facis fperates in te D 6- 
c^ntuplum. Hxcdicens,cla- mine. Secreta 

mabat : Qui habet aures aur f % Blatiun tibi , D6mine, 
di<Sndi,£udiat, Interrog4hant V-/ facrificiu viuificet nos 

Digitized by VjOOQlC Dominica inX^uinquagefima. 37 

femper,&munlat. Per Do- Intrcitus. 

minum. AliaSecreta; jj fnstt ft lf ^ ^ to m ^ m ^ e< *> Pf * !# 

y7 Xaudi nos,Deus faiutaris fly |01|m# prote&orem , & )*• JQ noftenvt pe r huius facra^ M Wfjmj^ in locum refiigij, 

00 m6ntivirtiitem,£cun&isno$ ^BzSili l &faiuummefa- 

mentis, & corporis hoftibus *v ****** cias : quonia fir* 

tuearis,gratiatribuensinprae«. mam6itum meum, & refugiu 

(cnti,& glonam in futiiro. meuta es tu:& propter nomc 

Pfal,Tertia ad libitum, tuu dux mihi eris , & enutries 

4 1 - Gommunio. 1 ntroibo adal- me. 

tare Dei,adDeum quihetifi* pialmusi nteDomine, fpe- ibL 
catiuuentutemmeaim r4ui:non confundar in aet£r- &• 

Poitcommunio. num:in iuftitia tua libera me. pf * 

SVpplicesterog4mus,om-^ # Gloria patri. 7 °* 

nipotens Deus , vt quos Oratio. 

tuis f eficis facramentis , tibi ys R.ecesndftras,qu?fumus, 
etiam placatis morbus di- J[ D6mine,clemeterexau- 
guanter deleruire concedas. di: atque £ peccatoru vincu- 
PerDominumc lisabfolutos,abomninosad- 

Aiia I'oitcortimunio. ucrfitate cuftodi. Per D6«u 

MVndet, &mdniatnos Ad poicenda iutira. iantto, 
quarfumus , D omine, q ratio. 

diuini fecramenti munus o- a Gun&is nos , qu*fu- 
blatum.& in'tercedentebea- x\ mus Domine , mentis 
ta virgine Deigenitrice Ma- & corporis defende pericu- 
ria, cum beatis Apoftolistuis lis: & intercedente bcata , & 
Petro , & Paulo , atque beato gloriofa , (emperque virgine 
N, & omnibus fan&is , & cun- Dei genitrice Maria , cum 
€Hs nos reddat & peruerfita- beitis Apoftolistuis Petro,& 
tibusexpiatos,& aduerfitati- Paulo , atque beato jsj. & 
bus expedites, omnibus fan&js,falutem no- 

Tertiaad libitum. bis tribue benignus , & pa- 

B cnedicamus D&mino. cem : vt deftru&is aduerfita* 

j^ # Deogratias. tibus,& erroribus vniuerfis, 

DOMINICA Ecclefia tua {ecura tibi feruiat 
(^uinquageiim^. . libertatc. 

StanoadfimHmTctrm. Tertia adlibitum. 

'• Digitized by VjOOQIC Dominfcain Quinquagehma. 
Le&io Epiftote beati Pauli vtpiruuIus,cogitibamvtp£r- 
Apoftoii^d Corintbios. uu i us . Quando autem fadus 
Cap* T^ Ratres:Si Unguis hominu fuvineuacuauiqug erantpar- 
i.ij. A loquar,& Angelorfocha- uuli. Videmus nunc per (pe- 
ritatem autem non habeam: culumin x nigmate : tunc au- 
fadtus fum vclut f s fonansjaut tem facie ad facicm .Nunc co- 
cymbalum tfnniens. Etfi ha- gnofco ex parte, tunc autem 
buero prophetiam , & noue- cognofcam , ficut & c6gnitus 
( rimmyft£riaomnia,&omne ftim.Nunc aute ffianent,fides, 
lcicntiam:&,fi habiiero om» lpes,charitas,triabarc:maior 
nemfidem,itavtmontestras- autem horum eft charitas. 
feram,charitatem autem non Graduale. Tu es Deus,qui 
habuero, nihil fum.Etfi diftri- facismarabilia(blus:notamfe- *~ 
biiero in cibos pauperum om- cifti in gentibus virtutem tua. 7 
nes facilitates meas: & fitra- t- Liberafti in brachio tuo 
didero corpus meum,itavt p6pulumtuum > filiosIfraeh& 
ardeam, charitatem autem no Iofeph. • 

habuero : nihil mihi prodeft. Trachis. I ubilate Deo,ora- 
Charitas patiens eft :benigna nis terra ; feruite Domino in P&L 
eft.Charitasnonaemulatur:nd laetitia. t* Intriteincoipe&u *'• 
agit perperam : non inflatur; eius in exukati6ne : fcitote 
non eft ambitiofa : non guae- quod D&minusipfe eft Deus. 
rk quae (ua funtmon irritatur: y.Ipfe fecit nos, & non ipfi 
non cogitat malum:Non gau- nos : nos autem populus eius, 
det fuper iniquitatem, con- & oues pafcuae eius. 
gaudet autem veritati: Omnia Scqucntia fandi Eqangelij 
fufFert: omnia credit, omnia feciindum Lucam. 

fiiftinet. Charitas numquam % NT illo tempore: Afliimpfit Cap. 
excidit : Cue prophetic cua- I Iefusduodecimdifcipulos l8 - 
cuabuntur , Cue linguae cefK* •*> fuos (ecreto,& aicjlli^Ec- 
J>unt, fiuefcientia deftru^tur. ce afcendimus Hier6folyma: 
Ex parte enim cognofcimus, & confummabuntur omnia 
& ex parte prophetamus. Cu quae fcripta funt per prophc- 
autem venerit quodperfe&u tas defilio hominis. Trade- 
eft,euacu£bitur quod ex parte tur enim G en tibus , & illud£~ 
eft. Cumeffem paruulus,lo- tur & flagellabitur , & con- 
quebar vt piruulus, fapiebam Ipuetur : Et poftquam flagel- Digitized by VJiOOQlC Dominica in Quinquagcfima. •$ r 

laueri nt, Occident eum,& die ftra deli&a: & ac! (acrificiu ce* 
tertia refurget.Et ipfi nihil ho- lebrandu, fubditoru tibi cor- 
rumintellexerunt.-eratautem pora,metefque fan<Stificet.Per 
vejrbum iftud abfc6nditum Dominum. AliaSecreta. 
ab eis : & non intelligebant 10 Xaudinos,Deu$ falutlris 
quae dicebantur. Fadura eft -L'n6fter:vt per huius facrar 
autem: cum appropinquaret menti virtiitem, si cunftis nos 
lericho, caucus quidam fede- mentis, & corporis hofti bus 
batfecusviam,mendicans.Et tuearis,gratia tribuensinpr*- 
cum audiret turbam praeter- fenti,& gloria infilturcPer. 
euntem , interrogabat ^quid Teraa ad libitum. 
hoceffet.Dicerunt autemei, Cammunio. Manducau&ut, p&i. 
quod Iefus Nqzarenus tran- &fetur£ti funt riimis,& defi* 77* 
. firqt.Et clamauit, dicens: Ie- d^rium eorutn &ttulit eis Do- 
fu,fili Dauid,mifer^re mci.Et minus:non funt fraud&i & dc- 
quipraeibant,increp4banteii, fid&riofuo. 
vt tacere't : ipfe vero multo Poftcommupio.. 

magis cfamabat, Fili Dauid, f\ Varfiimtis, omnipoteitt 
miferere mei. Stans autem Ie- V<, Deus.vt qui c^leftia ali. 
fuSjiuflit ilium adduci ad fe, menta percepimus , per h«c 
Etjcum appropinquaflet , in- contra omnia adu^rfamunia- 
terrogauit illum,dicens,Quid mur. Per Dominum. 
tibi vis faciam ? At ille dixit, Alia Poitcommunio, 
Domine, vtvideam.Et Iefus \j\ Vndet, &muniatrios, 
dixit ill*. RifpicerFidestuate XVa muefumus , Domine, 
faluum fecit. Etconfeftimvr diuini iacramenti munuso- 
dit: & fequebatur ilium , ma- blatum:& interced^nte beata 
gnificahs Deum. Et omnis virgine Dei genitrice Maria, 
plebsvt vidit,dedit laudem cum beatis Apoftolis tuis Pe- 
f , Deo. Credo. tro, & Paulo atqqe bdito N. 

fI * Offertorium. B enedi<3us es, & ottihibusfanftis^ cunftis 
Domine,doce meiuftificati6- nosreddat& perucrfitatibus 
nes tuas:in labiis meis pronu- expi£tos,& aduerfitatibusex- 
ciaui6mniaiudiciaomtui, peditos. 

Secreta, I ertia ad libitum. , 

H^Bchoftia, quasfumus, Benedicimus Domino. 
Domine, ^mundet no- ^. Deo grams. 

c 
-«._«. * % f SNaquarta Cinerum. 
FERIA QJTART A plorintibus: velfereni(fimam 
Cinerum, ante Miilam bene- pwt&em tuSfuppliciter , ob- 
dicuntur cineres fa&i de ra- nixequeflagitantibus:&pf«- 
mis oliua- benedidis prrteri- ftaper inuocationemfan&if- 
tiannihocmodo.Primo can fintin6ministui.-vtquicuque 
tatur Antip h o na. cos luper le afperferint pro re- 

1 mvmmmmM "^ Xiudi nos , D6mi- dempti6ne peccatorum fiio- 
|nc:qu6niambeni- rum,c6rporisfanitatem, &4- 
jgna eft mifericor- nim*mt&ampercipiant.Per 
I dia tua : & fecundu Chriftum D6minum noftru, 
multitiidinem miferationum _ Amen. 
tuarumrefpicenos,D6mine. Oremus. 

Pialm.S aluum me fac,Deus: |^ Eus, quinonmorte,fed 
quoniam intrau&unt aqu* J^J poenitentiam defideras 
vfque ad animam meam. peccatorum , fragilitatem co* 
f % Gloria Patru ditionis humane benigniffi- 

Etrepecitur A/itiphona. *°& rcfpice : & hoi cineres, 

Ex4udinosDomfne» p e in- quos , caufa profer^nd* hu- 
de,intono § quodkcuntur O- milititis , atque promerend* 
rationed per floras diei , did- v &ii* , capitibus noftris im- 
tur. Dominns vobifcum* ppni decernimus ,bene t di* 
^ Et cum fpiritu tuo. cere pro tua pietate dignire: 

Or£mus. vt,qui nos cinerem efle, & ob 

OMnipotens fempiterne prauitatis noftra meritum , in 
Deus , parcepceniten- puluerem reuerfuroscogn<5f- 
tibus,propitiirefupplicanti- cimus: peccatorum omnium 
bus & mittere digneris fan- veniam,& praemiapceniten- 
ftum angelum tuum de cae* tibusrepromiffa , mifcric6r» 
lis, quibenet dicat, &fan- diterc6nfequimereamur.Per 
fti| ficet hos cineres: vt fint Chriftum Dominum nqftru 
remedium falubre omnibus ^ Amen. * Oremus 
nomen fan&um tuumhumf- <J^ Eus , qui humiliatione 
liter implbrantibus:ac femet- 1} flederis, & fandifica- 
ipfos pro confci^ntia delifto- tione plac^ris, aurem tuae pie- 
rum fu^rum accuf&itibus: tatis inclina precibus noftris: 
ante confpe&um diuinae cle- & capitibus feruorum tuoru, 
mentis tuae facinora fua de- horum cinerum afperfione Digitized by VjOOQlC FcriaquartaCinerurcu ' -^ 

tttldiSjcffiindepropitiusgra* faccrdote$mbiftriD6mini,& 
tiam tux bene Mifti6nis : vt diccnt: Pare*, Domine.parcc 
eos, & ipiritu compun&ionis ' populo tuo : & ne diffipes ora 
r£pleas,&qu#iu(Upoftul4- can&itiumte,D6mine. 
uerint , efficacitcr tribuas : & Sequitur Refponforiu. £ fatf* 
conccfla perp&ua ftabilit&e demusin m6lius,quaeignora- 
int4&os manere dec£rnas.Per ter peccauimus:ne fubit6 prf . 
Chriftum D6rainum noftru. occup&i die mortis, qtisram 9 
*• Amen. fpatium poenitentix, & inu&- 

Or^mus. nire non pofsimus. Attende, 

OMnipoterofempitfrne Domine, &mifer&c : quia 
Deus,quiNiniuitis,in pecdiuimus tibi. « 
cinere,& cilicio pcenit£nti- v. Adiuua nosDeus (alutaris pfrl 
bus,indulgintiatuaerem^dia nofter: & propter hon6rem 7!. 
praeftitifti : concede propi- nominis tui Domine libera 
tius, vt fie eos imit&nur habi<- nos, Att£nde,D6mine. 
tu,quatenusveni*profequ4- ♦• Gloria patri* Att6ndc% $i 
murobtentu. PerDominum autemhaxnonfufficiant,re* 
noftrumlefumChriftumfiliu gctentur quoufque f erfeda 
tulun. Qui tecum. fWitcinerumimpofitio. 

Complera Cincrum benedi- Sacerdos verb , dum cantatur 
£tione,primo imponiturcinis Antiphoti^&Refponforium 
facerdoti c cle brat uro Mi flam primo miniftrisaftantibusgea- 
ab alio facerdotc,vtdi<5Ki eft nibusflcxis coram altari im- c 
de candelis in die Purificatio- ponit cinerem , dicens : ftd e- 

~ .. nis,alioquiif facerdos ipfemet m £ n to homo , quia puluis es, 
•genibus flcxis coram altari fi- &in puiuerem reuert&is. 
biipfi cinprcsimponic&ca- Pofteaveniuntalij,prim6 de- 
mur ftatim achoro. rasper ordinem^ deindepo- 

loci Antiphonal puius : & genibus flexis ante 

*. T Mmut£murfcCbitu,inci- altare,figillatimrecipiuntci- 
* nere,&cilicio:ieiunem , & neres I facerdote, vt didtura 
pIor^musanteDominu: quia eft in die Purifications : & vt 
multiim mi{Hricorseftdimft- in ^ a dicetur in die Palma- 
tercpeccitanoftra Dcusno- rum. Completa cinerum da- 

n ' u ftcr. A,ia Antiphona. i uxt a tione,dicitur ? D6minu$V0bi- 
yeftibulum,&alt4replorabut fcum. 

Digitized by VjOOQlC 
FfcriaquartaCinerunv 
Oratio.^ Oratio, 

COnc&le nobis, Domi- 4 Cun&isnos,qu?fiimus f 
ie,pr?sidiamilitifChri. jt\.D6mine,inentis&c6r- 
ftianx fan&is mchoare ieiii- porisdef<Sndepericulis:&in- 
niis:vt contra Ipirituales ne- tereedente beata,&gloi:i6(a 
quitias pugnaturi, continen- femperqilevirgine Dei geni- 
ti* muniamuf auxiliis. Per trice Maria, cum beatisApo- 
Chriftum Domitjunoftrum. fto!istui$Petro ? & Paulo, at- 
i^.Afnen. que beato. N,& omnibus 

DEINDE D1CITVR fcndis : fatutem nobis tribue 
m 1 s s a. benignus&pacemrvtdeftru- 

Statio 44 Sanflam Sabmam. dis aduerfitatibus , & errori- 
Introitus. busv'niuerfis,Ecclefiatuafe- 

I fereris omnium, cuhtibiferuiatlibertate. 
Domiae, & nihil Oratio. 

odifti e6rum,qug ^vMnipotens fempit^rne 
I fecifti* dtffimirias vjbeus: qui viuorum do- 
peccita hominu miniris, fimul & mortuorum, 
p fopte^rpoenh^ntiam: &par- omniumque mifereris, quos 
cens illiS : quia tu e$ Dominus tuos fide, & opere futuros ef- 
Deusnofter. iepraenofci&tefupplicesexo- 

Pialmus.MifereremeijDeus, rimusrvtproquibuseflfudcre 
6 * miferere meirquoniam inte precesdecr&iim 9 , quofq;vel 
confidit anima mea. praefens faeculu adhuc in car- 

^.Gloria patri & filio. ne retinetjvelfuturum^a exu- 

Oremus. toscorporefufcepir.interce- 

PRaefta D6mine,fideljbus detibus omnibus fandis tuis, 
tiiis.-vtieiuniorumvene- pietitistuae dementia omnii 
rinda fbl&nnia , & congrua delidorum fuorum veniam 
pietate fufcipiant, & fecura confequantur. Per Doming. 
- deuotione percurrant. Per Ledio Ioclisprophetas. 

Dominumnoftrum. yj^cdicitDominus;C6- Cap- 

Ab hac die vfque ad Domini- JLJ, pertimini ad me in toto x. 
cam de Pafliohe,poft Oratio - corde veftro,in ieiunio,& fle- 
nemdieidicunturduxieque* tu&pl5du: & fcindite corda 
tcsOrationes. veftra,&noveftimentaveftra. 

AdpofccdafutfragiaSadoru. Etconuertimini ad^Dominu Feriaquartain Cinerum. 40 

\ Deuveftrum : quia benignus Tra&us. Domine,no feciin- P&l 
& mifericors eft : p£tiens , & dum pecclta noftra, quas feci- IO ** 
multae raifericordise& pr ?fta- mus nos ; nequc feciindu inU 
bilis fup er malitia. Quis fcit,fi quitates noftras retribuas no 7 
couertatur, & ignofcat Deus: bis.^.D6mine,nememineris pfal 
& relinquat poft fe benedi- iniquititum noftrarum anti- 7*- 
&ione > facrificium,& libamen quarum 1 cito anticipent nos 
D omino D eo noftro : Canite mifericordiae tu«,quia paup£- 
tubainSion:fandificateieiu- yesfa6tifumu$nHB4§t 
nium:vocate ccetum^congre- Cum dicitur fequens verfas, 
gate populu : fan&ificate Ec- ^ enu fl e &itur. ir . Adiuua nos, 
clefiamrcoadunate fenes: co- f>euslalut4ris nofter , & pro* 
gregate paruulos & fugentes ptergl6riamnoministui,D6- 
vbera ; egrediatur Iponfus de mine libera nos : & propitius 
cubilifuo : & fponfedethdla- efto peccatis noftris propter 
mo fuo. inter veftibuld,& al- nomentuum. 
tareploribuntfacerdotesmi-r Supradidus Tradus ab hac 
iuftriDomini,& dicet. Parce, diediciturij. iij.&Vj.Feriavf- 
domine,parcQ populo tuo : & q Ue ac j Feriam quartam maio* 
ne des harreditatem,tua in op* r j s hebdomada: , nifi proprias ; 
probrium,vtdomin^ntur eis aflfienetur. 
nationes-Quaredicuntinpo- SequentiafanaiEuangelij 
pulis-Vbi eft Deus eoru ? Ze- feciindum Mattheum. 
latus eft Dominus terra fuam: x* N illo tempore : Dixit Ie- Cap. 
& pep£rcit populo fuo.Et re- I fusdifcipulisfiiis. Ciimie- *• 
fpodit Dominus, & dixit po* -*-i U natis 5 nolite fieri ficut 
pulo fuo:Ecce , ego mitta vo- hypocrite triftes : extinuant 
bisfrumentum, &vinum, & enimfaciesfiias:vt appireant . 
6leum : & replebimini in eis; horainibus ieiunantes. Amen 
& non dabo vos vltra oppro- dico vobis : reGeperut merc&» 
briumingentibus.-dicit Do- dgfua. Tuautecum ieiunas, 
minus omnipotens. vnge caput tuum, & facietn 

Pfal. Graduale M^reremei^eus, tualaua: ne videarishomini- 
56. mtfbr6remei:quoniain teco- busieiunans.fedpatrituOjqui 
fidit anima mea. f. Mifit de eft in abfcodito.Et pater tuus 
ccelo,& liberauit merdedit in qui videt in ab(c6ndito red- 
oppr6briumcoculcantes me. det tibi. Nolite thefaurizare 

Digitized by VjOOQlC Feriaquarta Cinerum* 
Tobis thefturos in terra , vbi mina 6mnium fidelium beat* 
*rueo,& tinea demolitur: & praedeftinationis liber afcri- 
vbi hires eflfodiunt, & farcin- pta retineat. Per Dominum. . 
tur. Thefaurizatc autera vo- noftrum. 
bisthefaurosinccelo:vbine- Praefatio. Qmi corporali ie* 
que aerugo , neque tinea de- iunio.fol. 112. 
mditur: & vbi fares non ef* iifrdicitur quotidie vfquead 
fodiunt, necfurantur. Vbi eft Dominican! Paflionis ; etiaro 
cnim theiaurustuus, ibieft& ' m Mifladefefto,quandopro- 
cortuum. priamnonhabuerit.. v P(aL 

P^l. offcrtorE xa l t 4bote,D6mi- Communio. Qjji medit&i- *• 
%9 ' ne , qu6niam fufcepifti me: tur in lege Domini die acno- 
necdele&ifti inimfcos meos &e , dabit fru&um fuumin 
fuper me. Domine , clamaui tempore fuo. 
adte,&fan£ftime. - Poftcommunio. 

Seer eta. J) Erc^pta nobis, D6miae, 

FAcnosquaefumus,Domi- * prfbeant'facrcanentafub- 
ne,his munlribus offere - fidiu,vt tibi gratia fint noflra 
dis couenienter aptari,quibus ieiunia,& nobis proficiatad 
ipsius venei4bilis facramenti med&am. Per Dominum. 
celebramus exordium. Per Alia? Poftcumuniones vfque 
Dominum noftrum. ad DominicamPailionis. 

Alia: Secret* vfque ad Domi- \tf Vndet, & muniatnos, 
nicamPaffioDis. iVl quaefumus , Domine, 

EXiCudinos^DeusfalHtiris diuinifim'ameti munus obla- 
nofter:vt,perhuiusfacra- turn : & intercedente bea* 
jnentivirtutemjacunftisnos tavirgine Dei gen i trice Ma- 
mentis, & corporis hoftibus ria, cum beads Apoftolistuis 
tuearis,gratiamtribuesinpr$- Petro,& Paulo atquebeito 
fentf,& gloriam in futuro. N . & omnibus fan&is & cun- 

DEus, cui foli cognitus eft dis nos reddat & peruerfidi- 
numerus ele&oru infu- tibus expiates & aduerfitati- 
perna felicitate locandusrtri- bus expedites, 
bue quaefuraus: vt interced^n- 3 ) Vrificent nos, qua?fumus 
tibus omnibus fan£Hstuis,vm- A omnipotes & mifericors 
uerfbru, quos in oratione c6« Deus facram^ntaquae (iimpfi- 
mendatosfufcepimus , & n6- mus ; & intercede tibus omni- 
bus 

Digitized by VjOOQlC FeriaqmntapoftCineres. 41 | 

Bus fanftis tuis,pradfca:vt hoc IjsN}^^™ clamlrem ad pfaL 
tuum facramentumno fit no- rag^npDominum, exau- J4 . 
bis rectus ad pcenam , fed in- flS t&foA^ 111 * 1 vocem me ^ 
tercejlio falutaris ad veftiam: w2^sSf®abhis,qui appro- 
fit ablutio fceleru, fitfortitu- pinqi&nt mihi : & humiliauit 
d6 fragilium,fit contra omnia eos,qui eft ante farcula,& ma- 
nnindi pericula firmamentum net in aeternum : iafta cogit£- 
fitviuorum atque mortuoru turn tuum in Domino, &ipfe 
fidelium , remiflio omnium teenutriet. 
delidorum. Per Dominum. Pfal mus. E x£udi,Deus , ora- 
■Deindefacerdos ablolute di- ti&iem meam , & ne delpe- 
cit.Oremus.Poftea diaconus xeris deprecationem meam: 
(fi in officio diaconatus fer intendemihi,& ex4udime. 
uiat ) dicit, Humiliite capita #. Gloriapatri. 
vdkraDeo,alioqinn ipfeSa- Oratip. 

cerdos. T\ Eus , qui culpa offende- 

Super populiim. , Oratio. X-^ ris^poenitentiaplacaris, 

INclinantes le , TJomine, precespopuli tui fupplicantis 
maieftati tu*, propitiatus propitius refpice : & flag&la 
intende:vt qui dimno mune- tuae iracundiae, quae pro pec- 
re funt refed:i,c«leftibus fern - dtis noftris meremur auerte. 
per nutriantur auxiliis. Per Per D6miaum. 
Dominum noftrum Iefum Alia? Orationes , vt in Feria 
Chriftum. priced, fol. 39. 

Et hie modus dicendi O- Le&io ihix Prophet* 
rationed fiiperpopulum.fer- 1 N diebus illis : jfegrbtauit Ca ?- 
ua'tur tantummodo in Mif- Jl Ezechias vfque admor-* 8 ' 
fa de Feria vfque ad quartam tem:$ intromit ad eum lfaias 
Feriam maioris hebdomadx. filius Anaos propheta , & di- 
B fcnedicamus Domino*. xit ei. H«c dkit Doijiinus. 

#. Deogratias. Difpone domui tu* : quia 

morieris tu , & non viues. Et 
FERIA QV I N T A coftuertit Ezechias facie fua 

adparietem,&orauitad D6- 
S tatio adfanBum Gcorgum. minum,& dixit.Ot fccro i D&- j 

mine, memento quaefb, quo- / 
Jntroims. modo ambuUuerira coram it 

F Digitized by Google Ffcria qumta poft Cinente. 
inveritate,&irt corde perfc- memilitesr&dicohuic^de, 
£lo : & quod bonum eft io 6- & vadit : & alij,vetri , & venit 
culis mis , ftcerim. Et fleuit & feruo meo,fac hoc, & facit. 
Ezechias flctu magno. Et fa- Audiens autem Iefiis miratus 
ftumeft vcrbum Domini ad efb&fequ&itibusfe dixit. 
Kaiam dicens , Vade , & die Amen dico vobis: non inue- 
Ezcchiae:Hajc dicit Domirius ni tantamfidem in Ifiiel. Di- 
DcusDauidpatristui.Audiui co autem vobis, quod multi 
orationem tuam : x &vidi la* abOriente,& Occidentevc- 
chrymas tuas.Ecce, ego ad- nicnt,& rcciimbent cuniA- 
iicia fuper dies tuosquinde- braham,Ifaac , & Iacob in re- 
cim annos. Etde manu regis gno ccelorum : filij autem re- 
AflyriorumeruamtCj&ciui- gni eiicientur in tenebras cx- 
tatem iftam:& prot^gam earn. teriores:ibi crit fletus,& ftri- 
Ait Dominus omnipotens. dor dentium. Et dixit Iefiis 

Pfal. Graduale. Iafta cogitatum Centurioni , Vade : & ficut 
tuum in 'Domino j & ipfete credidifti,fiattibi.Etfanatus 
eniitriet* f. Du clamarem ad eft puer ex'illa hora. 
Dominum ^exaudiutt vocem OfFert. A d te,Domine,leuaui Pfal. 
meam ab his qui appropin- animammeam.\Deusmeus,in *4- 
% quant mthi. te cofifdo, non erubefcamme- 

Scquentia fan&i Euangclij que irrideant me inimici mei: 
fecundum Mattharum. etenim vniuerfi , qui te expe- 

Cap. "|*N"itTo tempore : Ctim in- <5tant,non confundentur: 

rbganseutii & dicens. Domi- i3 ;mine ,qutffumus : intende 54 8, INuTo tempore : Cum in- ctant,non confund 
troiffet Iefiis Capharnau, Secreta, 

acceffit adeumCenturio, £ Acrificiispr?fentibus,DO- ne,puermeus iacet indomo placatus :vt &deuotionino- 

paralyticusj&maletorquetur. ftraeproficiant,& faluti. Per 

EtaitiHilefus.Egoveniam fe Dominum. 

curabo eum. Et refponclens Alias Secretaj,vt in Feriapra:- 
Centurioait. Domine , non cedenti. fol. 40. 
fumdignus,vtintres fubteftu C6munio.A cceptabfs facri- 
meum:led tantiim dicverbo, ffciumiuftiti^, oblationes & 
&ian£bitur puermeus. Nam holocaufta, fuper al tare tuum 
& ego homo fum fub pote- Domine. 
0-ite conftitutas, habeas fub Poftcommuriio. 

Digitized by LjOOQlC Pfal. 
jo. 
Ca. v FcriafextapoftCineres. 4* 

iElcftis Joni benedi- quaruCincrumfbl.55. 
6U6ncperceptafuppli- Lcdio Ifaiar Prophet*, 
ces te Dcus, omnipotens, de* TTiCc dicit Domin 9 Deus: 
precamur : vt hoc idem nobis .1 JL Clama, nc cefles : qiiafi ^ 
& facramenti caufaflt,& falii- tuba , exalta vocem tuam , & 
tis.Per Dominym, annunciapopulo meofcelera 

Alias Poftcommunioncs, vt eorum,& domuilacobpeo 
inFcriapraeccdentifol.40. . cataeorum.lMeerenimdcdie 
Super populum. Oremus. in diem quserunt , & fcire vias 
Humiliate capita veftra Deo. meas volitnt : quafi gens, quae 

PArce,Domine,parcep6- iuftitiam fecerit, & quae iudi- 
pulotuo: vt dignis flagel- cium Dei fui non derelique- 
lationib 9 caftigatus,in tuami- rit,rogant meiudieia iuftitiae, 
feratione refpiret*Per Domi- & appropinquare Deovolut. 
num noftrum. Quare ieiuniuimus , & non 

F E R I A S E X T A. afpexifti ? humiliauimus ani* 
Statio ad fan&os Joatwem & mas noftras,& nefcifti? Ecce, 
Tattlnm. Introitus. indie ieiunij veftri inuenitur 

Vdiuit Dominus, voluntas veftra , & omnes de- 
&mifertus eft mi. bitores veftros repetitis. Ecce 
hi: Dominus ft- ad lites & conteiitiones ieiu- 
dus eft adiutor natis, &pet*cutitispugnoim- 
meus. pie , noliteieiunare,ficut vfq; 

Pfalmus E xaltaTjo te , Domi- ad hanc diem , vt audiatur in 
ne ,qudriia fufcepifti me: nee etfcelfo clamor vefter.Nun- 
dele&afti inimicos meos fu- quid tale eft leiiinium , quod 
perme. ^ elegi, per diem aflfligere ho- 

ir. Gloria patri &filio. min?m animam fuam ? nun- 

Oratio. quid contorquere quafi cir- 

INchoata ieiunia quaefum 9 culum caput fuum , & ftccum 
Domine , benigno fauore & cinerem fternere; nunquid 
profequere: VtVbferuantiam, iftudvocabisieiiinium,& die 
quam corporaliter exhibe- acceptabilemDomino?N6n- 
musmentibus etiam iynceris ne hoc eft magis ieiunium, 
exercere valeamus.PerDomi- quod elegi ? didolue colliga- 
ftum. tionesirtepietatis^roluefafci-. 

AlisOrationcSjVtinFeria cylos depnmentes , dimitte 

F ij 

Digitized by VjOOQlC Feriafcxtapofi Cincres. 
cos qui confra&i funt, libe- Scquentia fancti Euangeiij 
ros : & omne onus difrumpe. Secundum Matth^um. 
Frage efurienti pattern tuum: ▼ N illo tempore : Dixit Ie- r 
&egcnosvagofquc indue in I fas difcipulis fui$. Audi- a £ 
domum tuam. Cum videris A ftis quia di&um eft anti- £. 
nudum,6perieum:&carnem quis. Diligesproxirautuum: 
tuam ne delpexeris- Tunc e- & odio habebis inimicum 
rumpet , quad man£ , lumen tuum. Ego autemdico vobis, ■* 
tuum:&fanitastuacitiusorie- diligiteinimicos veftros, be- 
tur : & anteibit faciem tuairi nefacite his qui oderunt vos: 
iuftitiatua:& gloria Domini & Orate pro perfequentibns 
colliget. Tuncinuocabis, & &calumniantibusvos, vtfitis 
Dominus exaudieticlamabis, filij patris veftri , qui in coelis 
& dicet : ecce, adfum. Quia eft,qili folem fuum onri facit 
mifericorssu Dominus Deus fuperbonos& maIos,&pluit 
of , tuus. fupef iuftos &iniuftos. Si e- 

' l6m 'Graduale. V nam petijiDo- nimdiligitis eos,quivosdili- 
minojlianc requtram.vt inh£- gunt, quam mercedem habe- 
bitem in domo Domini. bitis? nonne & publicani hoc 

t. Vt videa voliintatem Do - faciunt?Et falutaueritis fratres 
mini , & protegar a templo veftros tantum,quidamplius 
fan&o eius. facitis? nonne ethnici hoc fk- 

Pf a l # Tractus.Dv6mine,nonfecun- ciunt?Eftote ergo vos perfe- 
101. dumpeccatanoftra, quae feci- fti, ficut& pater vefterccel£- Ca P 
musnos: neque fecunduini- ftisperfe&useft.Att&iditerie** 
quititesnoftrasretribuasno- iuftitiam veftram faciatis co- 
pfa j bis.^.D6mine,nememinens ramhominibus,vtvide£mim 
7 g # iniquitatum noftrarum anti- ab eis, alioquin merc^Hemno 
quarum : cito anticipent nos habebitis apud patrem ve- 
mifericordiaetua^quiapaupe- ftrum,quiinc«liseft.Cumer« 
res fafti fumus nimis. go fecis eleemofyna , noli tu- 

IbidVerfus. Adiuuanos, Deus la- ba cajiere ante te, ficut hypo- 
lutaris nofter, & propter glo- critaefaciuntinfynagogis,& 
riam noministui, Domineli- invicis,vt honorific enturab 
bera nos:&propitius cfto pec , hominibus. Amen dico vobis 
catis noftris propter nomen receperunt mercedem fulTe 
tuum. aute faciente eleeisofynam, gitized by GoOgle 1. Sabbathopoft Cincres 43 

nelciat finiftra tua,quidfaciat tas , fi nulla eiydomin&ur ini- 

|j dexteratua:vtfiteleemofyna quitas. Per Dominum. 

I : tua in abfcondito , & pater - SABBATHO. 

t ■ tuns, qui videt in abfcondito, Stati* adjanttum Tryphonem. 

'ii' Pfal. reddet tiBi. Introitus* 

t >•• Offerto. Domine,viaificame ^SBSHJ VdiuitD6minus ) & M*} 
I fecundumeloquiumtuum:vt WflKflfl mifertus eft mihi: x * 

I fciamteftimoniatua. 3^JKfcl Dominusfa&useft 

5 Secreta ^^^L adiiitor meus. 

SAcrificium,D6mine,ob- Pfalmus. ExaItabote,Domi~ IK 
w - feruantiae quadragefima- ne,qnoniamfufcepiftime:nec 

* lis , quod offerimus , praefta, dele&afti inimicos meos, fu- 
quaefumus, vt tibi & mentes per me. -^•Gloria patri. 
noftrasreddatacceptas:&c6- Oremus. 

tin&itiae promptioris nobis A D^fto,D6mine,fuppli- 
tribuat facultitem. Per Do- /\ cationibus noftfis , & 
minum. conc£de,vthocfolemneieiu- 

Aliae Secret, vt in Fer. quarta nium,quodanimis corpori- 
Ciner. fol.40. bufquecurindisfalubriterin. 

Communio.S eruite Domino ftitutumeft , deuoto feruitio 
iptfmore, & exiiltate eicum celebremus. Per Dominum. 
trem6re:'appreh£nditedifci- Alia Oratio vt inFeriaiiij, 
plina,ne percatis de via iufta. Cinerum. fol. 3 9. 

Ppftcommunio. Ledio Jfaix prponetir. < 

SPiritum nobis , Domine, TJfiEcdicitD6min*Deus: €■>■.> 
tuse charitatis infiinde; vt, JlX Si abftiilcris de medio 5*- 
quos vno pane caeiefti fatiifti, tui cathenam, & defieris digi- 
tua facias pietite Concordes, turn extendere,& lpqui, quod 
Per Dominum* non prodeft. Cum effuderis 

Ahar Poitcommu. vt in Feria efurienti animam tuam , & 
quarta Ciner. fol. 40. Anipiam affli&am repleueris: 

Super populum. Oremus. orietur in t£nebris luxtua,& 
Humiliate capitayeftra Deo. t^nebrajtua?eruntficutmeri 

TVfre , D omine, populu dies.Et requie dabit tibi D 6 - 
tuum , & ab 6mnibus minus Dens tuusfemper : & 
peccitis clementer emdnda: implebit fplendoribusanima 
quia nulla einocebit adueril- tuam;& oflatualibe/ibit; & 

" F i-, 

Digitized by VjOOQlC Sabbathopoft Cineres. • 
cris quafi hdrtusirriguus: & no&isvenit ad eos ambulam 
ficut fons aquarum , cuius non fupra mare: & yolebat prfteri- 
deficiet aqua\Et *dincabiin- re eos. At illi,vt vidcrunt eum 
tur in te deferta faeculorum: ambulantem fupra mare,puw- 
fundamenta generationis & uerunt phantafma efle : & ex * 
generationis tufcitabis: & vo- clamauerunt.Omnes enim eu 
caberis ffdificatorfepium, a- viderunt: & conturbati funt. 
uertensfemitas in quietem.Si Et ftatimlocutus eft cum eis: 
auerteris i fabbatho pedem & dixit eis,ConPidite,egofu: 
tuum , facere voluntatem tua nolite timere. Et afcendit ad 
in die fan&o meo, & vocaue- illos in nauim: & ceflauit vcn, 
ris fabbathum delicatum , & tus.Et plus magis intra fe ftu- 
fan&umdominiglori6fum:& pebant. Nqnenim intellexe- 
glorificaueris eum ,dum non runtdepanibus,erat enim cor 
fkcis viastuas,&noninuehi- eorum obcaecatum. Et cum 
tur voluntas tua , vt loquaris trasfretaflent,veueruntin ter- 
fermonem: Tunc deleftabe- ramGenefare;h:&applicue- 
ris fuper domino:& fuftollarfi runt. Ciimq; egrefli client de 
tefuper altitiidinem terrae : & naui , continuo cognouerunc 
cibabo te hf reditarelacob pa- eum: Et percurrentes vniuer- . cutuni eft. ; in grabbatis eos , qui fe malS 

Pfal. Graduate. Vnam petij £ Do- habebant,circumferre > vbi au- 

* 6 * mino,hancrequiram:vtinha- diebant eum efle.Et quociin- 

bitem in doeno Domini. que introibat in vicosvel in 

Vcrfus. Vtvideam voluntate villas aut in ciuitates.-inplateis 

Dominii&protegaritemplo ponebantinfirmos,& depre- 

(anfto eius. cabantur eum , vt vel fimbria 

Sequentia fan&i Euang&ij veftimenti eius tangerent , & 

fecundum Marcum. quotquot tangebant eum,fal- 

Ca -w-Nillo tempore: Cum fero uifiebant^ ^ _ 

I effet faftum , ept nauis in OfFertoriu.D6mine,viuifica p ^ rtl - 

•^ medio mari, &l^fusfolus mefeciindiim eloquium tuu " * 

in terra. Et vidit difcipulos vtfaciamteftimoniatua. 

fuoslaborantes inremigando Secreta. 

(erat enimventuscontrarius Q Vfcipe, D6mine,facrifi- 

eis ) & circa quartam vigiliam. v3 cium, cuius te voluifti di • 

Digitized by VjOOQlC 6. Ppminica i in Quadragefima. 44 

gnanterimmolationeplacari: Pialm. Qjui habitat in adiu- 
\praefta,quaefumus:vt,huiuso- torio altiffimhinprote&ione Xl>T 
peratione myfterij mundati, Dei coeli commorabitur. 
beneplackum tibi noftrae me- f. Gloria patri,& filio. 
tisofferamusaffc&u.Per Do- Oremus. 

minum. T^V Eus , qui Ecclefiam tua 

AliaeSecreta^vtinFeriaquar- JLv annua quadragefimalt 
ta Cinerum.fol. 40. obferuatione purificas: pracfta 

Pfal. Communio. Serqite Domi- familia? tua?: vt, quod i^eob^ 
*• no in timore,& exultate ei cu tinereabftinendo pititur, hoc 
tremore:apprehendite difci- bonis operibusexequatur.Per 
plina,ne pereatis de via iufta. Domi num. 

Poftcommiinio. Adpofcendaruffragw (anfto- 

CiEleftisvit?miinereve- rum. Orario. 

getati,qu*fuhius,d6miT a Cun&is nos, quf fumus, 
ne , vt quod eft nobis in prae- J\ D6mine,mentis & cor- 
fentivitamyfteriu,fiatfterni- porisdefende periculis:&in-' 
tatisauxilium, per Dominu. tercedente beata , & gloriofa, 
Alix Poftcommuniones,vt in femperque virgins Dei geni- 
Feriaq11artaCinerum.fol.40- trice Mariacum beatis Apo- 
Super populum. Oremus. ftoli$ tuis Petro, & Paulo , at- 
Humiliate capita veftraDeo. que beato N. & omnibus {an« 

FIdelestui, Deus, per tua &is:falutem nobis tribue be- 
donafirmentunvteadem nignus, & pace:vt, deftriidis 
& percipiendorequirant ,& adueriitatibus , & erroribus 
quxrendo fine fine percipiat. vniuerfis", Ecclefia tua fecura 
PerD6minum. ' tibi feruiat libertate^ 

DOMINICA Oratio. . 

prima in Quadraeefima. ^-vMmpotens fempiterne 
Statin adSAoannede Laterano. \^J Deus:qtti viuoru domi 
Introitm. naris,fimul & mortu6ru,om- 

Nuocabit me , & e- niumque mifereris , quos tuos 
n go exaudiam eum: fide,&operefuturoseflepre- 
eripiameum,&glo- nofcis:te fupplices exoramus; 
^ arr% ^* rificabo eum : lpn- vt,proquib*efFiindere pieces 
gitiidine dierum adimplebo decreuimus^quofqucvel" pre- 
lum, fens feculum adhuc ift car- 

F iiij 

Digitized by VjOOQlC 
a • r P 0min3 " c s t. in Ouadragefirra. ' 

ne r*tinet,vel futurum iJ exu- egentes, multos autem locu- 
tos corpora fufcepit : interce- pletintes: tanquam nihil ha- 
dtatibus 6mnib> fanftis tuis, bentes, & omnia poflidentes. 
pietitistuae c!ementia,6mniu Graduale. A ngelis fuis Deus PfaK 
dehttorum fuorumveniaco- mandauitdete,vtcuftodiant *°- 
fequantur. Per Dominum. te in 6mnibus viis tuis. 
Lc&io Epiftolx beati Pauli t.ln manibus portabunt te, 
*• A o6ftoJi,ad Corinrhios. ne vnquam offendas ad lapi- 

^p. JT^Ratres:Hortamurvos,ne dempedemtuum. 
Ifa. -f kvaciifi gratia Deircci- Tndtus. Qui habitat in ad- pfaI - 
4 *. piatis,(Aitenim,Temporeac- iutorio altiflimi,in protedio- * ' 
cep to exaudiui te,& in die fa- ne D ei cceli commorabitur. 
lutisadiiiuite.Ecce, nuncte- Dicet Domino , fufceptor 
pus acceptabile:ecce,nuc dies meus es tu , & refiigiu meum: 
fal utis.) Nemini dantes vJlam Deusmeus/peraboineum. 
offenfionem.-vt novitupere- o Uoniam ipfe liber^uit me 
turminifterium noftrum.Sed delaquco venantiu , & avers 
in omnibus exhibe&nus nof- bo £fpero. 
metipfos, ficut Dei miniftros, S capulis fuis obumbn&ittibi 
in multa patientia , in tribula- & fub pennis eius fperabis. 
ti6nibus,in neceflitatibus, in Scuto circiindabit te Veritas, 
anguftiisjnplagis^incarcerir: eius:non timcbissUimoreno- 
busjinfeditionibus^nlabori- diirno. 
bus , in vigiliis , in ieiuniis , in A fagitta volante per diem, £ 
caftitate,infcientia,inlonga-. negocio perambulante in te- 
nimitate,infuauitate,inSpiri- nebris, i ruina & dsemonio 
tuAnaoancharitatenofida, meridiano. 
in yerbo verititis , in virtute Cadent a latere tuo mille, & 
Deirperarmaiuftitiaeidextris, decern mill ia 4 dextris tuis: 
& a finiftris : per gloriam & tibi autem non appropin- 
ignobiJitatemrperinfamiam, quabit. 
& bonafamam:vt fedu&ores Q uoniam angelis fuis mada- 
& yefacesiSicut qui ignoti,& uit de te, vt cuftodiant te in 
cogniti: quaiirmorjentes, & omnibus viis tuifc. 
ecce, viuimusivt caftigati , & I n manibus portabunt te, ne 
non mortificati;Qnn(i trifles: vnquam offendas ad lapidem 
femper autegaudcmcs : ficut pedemtuum. 

' Digitized by VjOOQlC Dominica i. in Quadragcfima. 4$ 

Super afpulem, & bafilifcum tuum. Ait illi Iefus, rurfum Dei* 
ambulabis, & coculcabis le6- Scriptum eft. Non tentabis *■ 
nem,& draconem. Dominum Deum tuum. Ite- 

Quoniaminmefper£uit,li- rum afTumpfit eum diabolus 
beribo eum.-protegameum, in montem excelfum valde.* 
quoniam cognouit nomen & oft&idit ei omnia regna 
meum. mundi,& gloriam eorum : & 

Inuocabitme , &ego exau- dixit ci. Haec omnia tibi da- 
dileunvcum ipfb fum in tri- bo, {1 cadens adoraueris me. 
bulatione. Tunc dicit ei Iefus. Vade Sa- 

Eripiameum,& gjorifidibo tana : fcriptum eftenim. Do- n,^ 
eum.-longitudinedierumadr minum Deum tuum adora- 
implebo eum:& oftendamil- bis:&illifolifemies Tuncre- 
li falutire meum. liquiteum diabolus :&ecce> 

Sequentiafan&i Euangelij angeli accefferunt, & mini- 
dp. fecundumMatthaeum. ftrabantei. 
4 . ' TTN illo tempore : Du&us Etdicitur. Credo. Pf a L 

I eft Iefus in def&tum^fpi- Offertor.Sc^puhsfuisobum- 90. 
•*> ritu,vttentar£tur£diabo- bribit tibi Dominus, & fub 
lo. Et cum ieiunaflet quadra- pennis eius fpcrabis.-fcuto cir* 
ginta diebus, & quadraginta cundabitte Veritas eius. 
noftibus, poftea efuriitEt ac- Serreta, 

cederis tantator, dixit ei. Si fr o Acrificiu quadragefimi- 
lius Dei es,dic vt lapidesifti Olisittitijfolemniterimmo- 
D panes fiant. Qui r^fpondens lamus, te> Domine ,depre- 
g- dixitjScriptumeft.Non in lb- cantes: vt cum epularum re- 
lo pane viuit homo , fed in ftridionecarnalium,inoxiis 
omni verba, quod proc^dit quoque voluptatibus tempe- 
de ore Dei. Tunc affumpfit remus. Per Dominum. 
eum diabolus in fan&am ci- Aii^e Secrctx. 

uitatem : & ftatuit eum fuprl y^ X^udi nos ,Deus falutiris 
pinnaculum tepli , & dixit ei. JC nofter : vt per huius fa- 
pfal - SifiliusDeies,mittetedeor- cram^nti virtiitem,£cun&is 
*°* fum.Scriptum eft enim. Quia nos metis , & corporis hofti- 
4ngelisfuis mandauit de te, & bus tue&ris , gratiam tribueas 
in minibus tollent te,nefort£ in praefenti , & gloriam in fu- 
offendas ad lapidem pedcm turo. ; Digitized by VjOOQlC Pfal. 
lZi. Dominica i. in Quadragcfiraa. 

DEus,cui foil cognitus eft omnibus fandis tuis,& praefta 
numcrus ele&orum in vthoctuumfacramentum no 
flip i ma felicitate locandus: fit nobis reatus ad pcenam,fed 
tribue,quaefumus:vt, interce* inter ceflio falutaris advenia: 
dentibus omnibus fan&is tuis, fitablutio fc&erum,fit forti- 
vniuerforum, quos in Oratio- tudo fragi!ium,fit contra 6m- 
ne comenddtos fufcepimus, nia mundi pericula firma- 
& nomina ortinium fidelium mentum, fit viuorum atque 
beatae praedeftinationis liber mortuorum£deliumremiffio 

pfl afcripta retineat. Per.Dom. ^omniumdeli&orum.Per. 

9 o. Communio. S Epulis fuis o- £ E R I A SECVNDA 
bumbrabit tibi Dominus , & Statio ad ftnttum Petram ^ 
fub penniseius fperabis : feu- adFincuU. 

to circundabitte Veritas cms- Introitus- 

P oft communio. jM B ^tAM * cut ° cu ^ feruo - 

T Vinos, D6mine,facra- p»(j^Wrum in manibus 
menti libatio ian&a re- g^5$Jfci dominorumfuo- 
ftauret : & I vetuftate purga- W fflS jg ] ^ ru:ita oculi no- 
tos,inmyfterij falutaris ficiat *v^MP ftri ad Dominum 
transireconfortium. Per Do- Deum noftrum, donee mife- 
minum. reaturnoftrirnufererenoftri. 

AltePoftcommuniones. Domine>mifererenoftri. ,.' 

MVndet, & muniat nos, Pfahnus, A d te leuiui oculos 
quaefumus , Domine, meos,qui habitas in cadis, 
dtuinifacramenti mun'obla- ^. Gloria patri>& filio,&Spi- 
turn : & intercedente beata rituifan&o. Oratio* 

virgine Dei genitrice Maria, *~y Onuertenos , Deus falu- 
cum beatis apoftolis tuis Pe- V-i taris nofter : & vt nobis 
tro,& Paulo:atque beatoN. iciuniu Quadragefimale pro- 
& omnibus fan&is, a cunftis, ficiat , mentes noftras cadefU- 
nos reddat & peruerfitatibus bus inftruedifciplinis.Pcr. 
expiitoSj&aduerfitatibusex- Ali« Orations vt in ppmi- 
peditqs. iHcaprtfCcdenti.fol, 44. 

PVrificentnos,qu«fumus, Liftio Ezechiilis prophet* c 
omnlpotes & miferrcors T T Re dicit D6mih»pcus: Ca ' 
Deus, facramerita, quae fum- jTlEcce, egoipfe requira 
pfimus ; & iritercedentibus ouesmeasr&vifttaboeas. Si- Digitized by Google Feriau.pofti.Daminicam Quadrag. A 6 

cut vifitat pallor gregcmfuu it. Domine , ne metfiineris p kl- 
indie^uadofueritinmedio iniquitatum noftiarum anti- 1% * 
ouium fuarumdiffipatarurfic quarum : cito anticipent nos 
vifitaboouesmeas,&liberabo miferic6rdia?tuae,quiapaupe- 
easde omnibus locis, in quib 9 resfa&i fumus nimis. *• Ad- 
difperfe fuerant in dienubis iuuanosDeusfalutarisobfter; 
& caliginis. Et ediicameasdc & propter gloriani nominis 
r popuJis: & cogregaboeas de tui , Domine, libera nos: & 
terris: & indiicam eas in terra propitius eftopqccatis noftris 
fuam&pafca easiatmontibus propter nomentuum. 
Ifrael,inriuis,&inciiaisfedi- Scquentiafan&iEuangciij 
bus terrain pafcuis vberrimis fecundum Matthaeum. _ 
pafcam eas : & in montibus TfNillo tempore: Dixit Ie- c * # 
exc&fislfir^el erunt pafcua ea- I fas difcipulis fuis.Cum ve- - 1 ** 
rum: ibi requiefcent in herbis -*- neritfilius nominis in raa- 
viretibus:& in pafcuis pingui- ieftatefua, & omnes angeli 
bus pafclntur fuper montes fciuscueo:tuncfedebit fuper 
Ifrael. Egopafcam oues meas: fedem maieftatis fuae:Et con« 
& ego eas accubare facia , d{- gregabiintur ante eum omnes 
cit Dominus Deus.Qupd pe- gentes : & feparabit eos abin- 
rierat, requiram:&,quodab- uiccm ficutpaftorfegregato- 
iedtuerat, reducam.-&,quod uesabhcedis. Et ftatuet oues 
c6fra<9:umiuerat,alligabo:&, quidema dextrisfuis; hcedos 
quod infirmum fiierat , cofo- autem a finiftris. Tunc dicet 
lidabo : & , quod pingue , & rex his, qui a dextris eius erut. 
forte,cuftodiam: & pafcam il- Venire , benedicH patris mea 
las in iudicio,dicit Dominus poflidete paratum vobis re- 
omnipotens.^ gnum a conftitutione miln* 

Pfal. Graduale. Prote&or nofter, di^Efuriui enim: & dediftis 
83. afpice, Deus, & refpice fuper mihi manducare:fitiui, &de- 
feruos tuos. if'. Domine Deus diftis mifii bibere : hofpes era, 
virtiitum , exaudi preces fer- & collegiftis memudus , & o- 
uorumtubrura, peruiftis me:infirmus,&vi(i- 

, Tra&us. Domine, no fecun- taftisme.in carcere era,&vc- 
" dumpeccatanoftra,quaefeci- niftis ad me. Tunc refponde- 
mus nos : neq; fecudu iniqui- but ei iufti,dicentes: Domine, 
tates hoft ras re tribuas nobis, quando te vidimus ei iincnte, 

^BTgitized by VjOOQlC Fern u. &oft i. Dominicam Ctuadrae. 
& piuimus ? fitiintem, & de- iuftitias tuas : da mihi intelle- 
dimus tibi potum? Quando &um,&difcam mandatatua. 
autemte vidimus hofpitem, Sccreta. 

& coMegimus te i aut nudum, \ M Vnera tibi , P omine, 
& coopertiimus te ? Aut qua- j VI oblata fan&ififca: nof- 
do te vidimus infirmum , aut que i peccatorum noftr6rum 
incarcere : & v£nimus adte? maculis emiinda. Per Dorai- 
Et refpondeiis rex, dicet illis. num noftrum. 
Amendico vobisrquandiufe- Alix Secrete , vt in Domi- 
ciftisvni dehis fritribus meis nica prxc. fol. 45. 
minimis, mihifeciftis. Tunc Communio. Amendico vo- Mat% 
dicet & his,qui I finiftriserut. bisrqupd vni ex minimis meis 
Difcedjte l me maledi&i , in feciftis , mihi feciftis : venite, 
ignem aetirnum , qui paratus benedifti patris mei: poffide- 
eftdi£bolo,&£ngeliseius.E- te paritum vobis regnum ab 
furiuienim,&n6dediftismi- initio faeculi. Poftecmmunio. 
him5duc4re:fitiui,&nonde- ^ AlutaristuiDomine,mu- 
diftis mihi potunuHofpes erl, 3 nere fati&ti, fiipplices exo- 
& non collegiftis me : nudus, ramus : vt , cuius Ix diipur gu- 
&n6operuiftisme:infirmus, ftu , renouemur effe&u. Per. 
&incarcere,& nonvifitaftis Ali^PoftcommunionesJvtin 
me. Tunc refpondebunt ei & Dominica pr* cedcnti fol.45. 
ijpfi,dicentes.Domine,quan«s Super populum. Oremus. 
do te vidimus efuri^ntem, aut humiliate capita veftra Deo. 
fitientem, aut hofpitem, aut A Bfolue,qua2fumus, Db- 
nudum , aut infirmum, vel in i\ mine , noftrorum vin- 
carcere:& non miniftrauimus culapeccatorum:& quidquid 
tibi? Tunc rcfpondebit illis, pro'eis mer^mur propitiatus 
dicensrAmen dico vobis:qua. auerte. Per Dominum. 
diu non feciftis vni de min6- FERIA TERTIA 
ribus his , nee mihi feciftis.Et Statu ad fanttam Anaftafiam. 
ibunt hi in fupplicium aet£r- Introitus. 

num:iuftiautem,in vitamae- iMV| Omine , rerugium p^ 
ternam. SlfljiK fa&uscsnobislge- 8*. Tb\. offertorium. Leuabooculos $Jft@Jft nerati6ne in gene 
11 m meosj&confiderabomirati- **5E&I rationem:^ faeculo: 
lia tua,D6mine, vt doceas me & in feculum tu es. Digitized by Google VOL 
140* Feria 11. p.oft 1. Dominican* Quadrag. 4? 

Ibi# PfaJmus. P riuiquara montes eritverbum meuquodegre- 
Hercnt , aut formaretur ter- dieturde ore meo,non reuer- 
ra,&orbisJ&feculo, &vique teturad me vacuum, fed fa- 
in feculumtuesDeus. ciet quxcunqne voluit , & 
V Gl&riapatri. Oratio. profperabitur in his, ad quae 

REfpice, Domine, fanufil mifitillud ,ait Dominus om- 
tuam , & praefta:vt apud nipotens. 
temens noftra tuo defidcrio Graduate. D irigatur oratio 
fulgeat^quae fe carnis macera- mealictft inc&nfum in co(p£- 

\ tione caftigat.Per Dominum. <5tu tuo, Domine.tf . JEleuatio 
Alia? Orationes. ytin Domi- minuum mearumracrificium 
nicapraecendenti. fbl. 43. vefpertinum. 

Lectio Mais proptoetaei Sequentiafan<ftiEuang<£lij 

Ca * T N diebus illis, Locutus eft feciindumMatthaeum. 

w " JL Ifaias prophera , dicens. -w-Nillo tempore, Cum in- Ci 
Qunmte Dominum, dum in- I tiifiet Iefus Hierofolyma, tx * 
ueniripoteft,inuocate eum, A commota eft vniuerfaci- 
dum prope eft. Derelinquat uitas,dicens, Quisefthic?Po* 
impius viam fuam , & vir ini- puli autem dicebant. Hie eft 
quus cogitationesfuas,& re- lefts propheta, a Nazareth 
uertatur ad Dominum, & mi- Gal il£ a.Et in trauit Iefus in te - , 
ferebitur eius , & ad Deum plum Dei, &eiiciebatoranes 
noftrum, quoniam multus eft vendentes,& ementes inte* 
ad ignofcendum. Non enim plo,& ihenfas nummulario- 
cogitationes mex , cogitatio- rum , & cathedras vendentiu 
nes veftra: , neque viae veftrae, coliimbas eulrtit, & dicit eis, 
viaeme^dicitDominus^Quia Scriptum eft , Domus mea, l ^ u 
ficut exaltatur coeli ^terra.fic domus orati6nis vocabitur. * 
^xaltitae funt vice mex £ viis Vosautem feciftis illamfpe- 
Veftris, & cogitationes meae £ luncam latronum. Et accefle- 
cogitationib 9 veftris.Et quo- runt ad eumcxci, & claudi in 
mododefcenditimber& nix templo,&(an£uiteos. Viden- 
de ccelo,& illud vltra npn re tes autem principes facerdo- 
udrtitur, fed hi^briat tdrram, turn &fcribae,mirabilia quae 
& infiindit eafti, & germinare fecit, & pueros clamantes in 
earn facit,&datfemen fercn- templo,& dicentes , Hofannaf 
ti, & panem comedenti, Sic hlioDauid,indignati funt & 

Digitized by VjOOQIC ' Feria qtiarta QuatuorTemportim Quadra*. 
dix^rumci.Audisquidillid^ FERIA qTv A RTA 
cut? I efus autem dixit eis,Vti- Quatuor Temporum. 
que.Nuquam legiftis, quia ex Q^adragefimx. 

orcinfantium, & laftantium c , . ., rt w .- 
perfecifti laudem ? Et reikis S ' 4 £ ad /^ m M *™>» 
illis , abiitforasextraciuitate M ™™- Introitus. 
intfethaniam , ibiquemanfit. f^|gNy&9 Eminifceremifera" PfaL 
*4. O Pfal n Offcrtoriu.I n te fperdui,Do* '|s!kq« tionum tuaru ,D6- 
jo. mine,dixi:tuesDeusnieus,in |§»£§ mine:& mifericor- 
manibus tuis tempora mea. lowSrSgl diae tuae.quj & ff cu- 
Secreta'. lo funt,ne vnqua dominentur 

Blatts,qu3efumus,D6- nobis inimici noltri: libera 
mine^placaremuneri- nos, Deuslfrael, ex omnibus 
bus , & \ cundtis nos defends angiiftiis noftris. 
penculis.PerDominurti. Plflmus. A dte, D6mine,le~ !W* 
Alias Secret* vein Dominica uaui anima me! : Deusmeus, 
pnecedenti . &I.4 j. in te confido,non erubefcam. 

P(a!. Communio. cuminuocare ^. Gloria patri. 
4. te,exaudifti me Deus iuftitia? p ft Kyrie eley fon , dicitur, 
mecEiintribuhtione dilatafti Oremus.Fleftimus g^nua. 
memifereremei,Domine, & ^ Leuate. 
exaudi orationem mearn. yyReces noftras,qu*efumus, 
Poftconimunio. JL Domine,clementerexau- 

PRa*fta,qii£fiimus, omni- di:& contra cuncfta nobis ad- 
potem Deus : vt illiusfa- uerfantia,dexteram tuse maie- 
Iutariscapiamu5efFe6i:um,cu- ftatisext^nde.PerDominum. 
iUs per hie myfteria pignus Prophctia. 

iccepimus.Per Dominum. LedUolibriExodi. 

Ali^Poftcommuniones, vtin T Ndiebusillis:DixitD6mi- Ca. 
Dominica preced. fol.4/. ± >us ad Moyfen. Afcede ad *4. 
Super populum. Orcmus. meinmontem,&eftoibi,da- 
Himihtate capita veftra Deo. boque tibi duas tabulaslapi- 
a Scendat*dte,D6mine, deas,&lege,acmandata, qua; 
J\ preces noftrg:&ab £c- fcripfi, vt doceasfilios Ifrael. 
clefiatuacun&amrepeile ne- SurrexerutM6yfes,& Iofue, 
quitiarn. Per Dominum no- minifter eius , afcendenfque 
ftrum Iefum Chriftum. Moy les in moiue D ei, fenio- 

Digitized by VjOOQIC FcriaquimQuambrTctdpoilunQ^idrag. 48 
ribus ait. Expe&ate hie donee Leftio HbriRegum. 
reuertamur ad vos. Habetis T N dieb 9 illis: Venit Eliasin 
Aaron & Hur vobifcum : fi A Berfabee Iuda, & dimifit *f *• 
quid natum fiierit qujeftionis, ibi puerufuum.Et perrexit in 
referetis ad eos.Cumque af- defertum,viaWniusdi&.Cu- 
• cendifletMoyfeSjOperuitnu- que veniffe^&federetfubter 
besmoteni.Ethabitauit glo- vnamiuniperu;petiuit animae 
ria Domini fuper Sinai, teges fuae,vt morer^tur.& ait:Sqffi- 
illuitt nube fex diebus : feptis cit mihi,D6mine,tolle anima 
mo autem die vocauit cum mea:nequeenim meliorfuriv 
Dorriinus de medio caliginis. quampatresmei.Proiecitque 
Erat autc fpecies gloriae Do- fe,& obdormiuit invmbra iu- 
mini,quafi ignis ardens fuper niperi:&ecce ingel 9 Domini 
vertice montis,in cofpeftu fi- tetieit eu:dixitque illi'Surge, 
. liorum Ifrael. Ingreffiifque &comede.Etrefp£xit,&ecce 
Moyfes medium nebulae, aC- ad eaput fuum fubcinericius 
cendit in montem. Etfuitibi panis, & vas aquae. Comedit 
quadraginta diebus , & qua- ergo,& bibit:&rurfuobdor- 
Plal. draginta no&ibus. miuit. Reuerfufque eft ange- 

*4 Graduale.T ribulationescor- lus D6mini fecudo , & t&igit v 
dismei dilatatae sut:de necef- eum:dixitque illi. Surge, co~ 
fitatibus meis erue me , Do- mede:grandis enim tibireftat 
mine. f. Vide humilitatem via. Qui ciimfurrexiflet, co- 
meam, & laborem meum : & medity& bibit ; & ambulauit 
dimitte omnia peccata mea, in fbrtitudine cibi illius , qua- 
Hicdicitur. D ominusvobiC- draginta diebus & quadragin- 
cum. Oremus. ta no&ibus vfque ad montem 

DEuotionem populi tui, DeiHoreb. 
qua?fumus,D6mine,be- Tra&us. D e neceffitatibus P&L 
nignusintende'.v^quiperab- meis £ripe me, Domine: vide *•*• 
ftinentiammaceranturincor- humilitatem mea,& laborem 
pore,perfru&umbonioperis meum, & dimitte omnia pec- 
reficianturinmente.Per Do- cata taea. ir. Ad te Domine 
minuranoftrumlefiim Chri- leuaui animam meam: Deus 
ftumfiliumtuum. meus,in te confido , non eru- 

Ali«c Orations, Vt in Domi- befcam:neque irrideant me 
oica priced, fol.4/. inimicimei. 

Digitized by VjOOQlC < FcriaquartaQ^tuorTemporumQuad ra g* 
#. '■ t tenim vniuerfi,qui te ex- mundatam,& ornatam. Tunc 
peftant , non confundentur: vadit,& affumit feptcm alios 
confundantur omnes facien- fpriritus Tecum nequiores fe, ~ 
tes vana. & intrantes habitant ibi: 8c 

Sequentia fancti Huangclij fiunt nouiflima h6minis il- 
feciindum I -. J at^h vum. lius peiora prioribus. Siccrit 
Cap. y K flio tempore : Accefle- &generationi huic p&Emar* 
u ' I runt ad lefum fcribae & Adhuc co loqu6nte ad tur- 
-* Pharifaei , dicentes. Magi - bas:ecce mater eius, & fratres 
ftervolumusatefignunivide- ftabantforis quaerentes loqui 
re.Quirefp6ndesaitillis;Ge- ei.Dixitautemeiquidam:Ec- 
ner^tio mala,&adultera fignu ce mater tua, & fratres tui fo- 
qua?rit:& lignum non dabitur ris ftant,quaerentes te. At ipfe 
Ion. efi,nififignumIonf prophet?* refpondens , dicenti, ait: Quae 
*• Sicutenim fuitlonas invetre eft mater mea,& qui funtfra^ 
ceti tribus diebus , & tribus trcs mei ? Et ext^ndens ma* 
no&ibus : fie erit filius homi- num in difcipulos fuos , dixit* 
nisincordeterrar tribus die- Ecce mater mea, & fratres 
bus, & tribus no&ibus. Viri mei.Quicunqucenimfecerit 
Niniuitae furgent in iudicio volunt£tempatrismei,quiin 
cum generationc ifta , & con- ccelis eft : ipfe meus frater , & 
demnabunt earn : quia poeni- foror,& mater eft* 
tentiam egerunt in prxdica- Offertorium. M editabor in V&L 
tione Ion?,& ecce,plus quam mandatis tuis,quae dilexi val- llS# 
t.Rc I° nas » hie Regina Auftri fur- de , & leuabo manus meas ad 
gum get in iudicio cum generatip- mandata tua,quae dilexi. 
Jo. neifta,&condemnabit earn: Secreta. 

quiavenitafinibus terrx au- TJI Oftiastibi,Domine,pla- 
direfapientiamSalomonis, & fi cationis offerimus.vt & 
ecce plus quam Salomon hie. defi&a noftra miferatus ab- 
Cum autem immiinduslpiri- foluas,& nutantiacordatu di- 
ms exierit ab homine, ambu- rigas. Per Dominunv. 
latperlocaarida,quaerensr&. AliiSecreta?, vt in Dominica 
quiem , & non inuenit. Tunc praccdenti. fol. 45. ^ a ' # 

dick , Reuertar in domum Comnmnio.I nt&Hgeclamo- ** 
meam,vrideexiui.Etveniens, rem meum:intendevociora* 
inuenfteam vacantem,fcopis tionismea^exmeus, & Deus 

meus, 


Feria quarta poft i. D bminicam Quadrag* 4^ % 

incus, quoniam ad tcorabo, reficianturinmentc.Pcf Do- 
Domine. Poftcommunio, minumnoftnun. 

TVi,Domine, perceptio- Alia? Orationes, vt in Domi- 
ne facram^nti, & a no- nicapraecedenti. fol.44* 
ftrismundemuroccultis,&ab Le&io Ezechielis 
hoftium liberemurinsidiis. . Prophets 

PerD6minum. T N di&us fllis: Faftus eft Cap. 

Alias Poftcommuniones vt A fermo D6miniadjme, di- 1 *«- 
in Dominica priced, fol.75. cens QjJld eft,quod inter vos 
Super populum. Or£mus. parabolam vertitisinprouer- 
Humili^te^apita veftra Deo. bium iftud in terra Ifrael ; di- 

MEntesnoftr4$,quae{u- centes:Patres comed&untv-* 
mus,Domine, lumine uamacerbam, & dentes filio- 
tli* claritatis iliuftra: vt vidd- rum obftupefcunt ? Viuo ego t 
repgfsimus,qu£ agenda funt: dicit DcSminus Deus : fi erit 
&quaere<5fefuntagerevale£- vobis vltri parabola h*c in 
mas. Per D omnium, prpuerbium in IfraeU Ecce 

omnes inimae, meaefunt : vt 

FERIA QV I N T A inimapatris , ita & anima filij, 

Statio adfanttum LaHrcntium mea eft : 4nima,quae peccaue- 

in Panifpcrna. riup(amori^tur.Etvir,fifue- 

Introitus. rit iuftus, & fecerit iudicium, 

Onfeffioj&pulchri- & iuftitiam , in montibus non 

tudo in confpe&u com£derit,&6culosfiiosnon 

eius:f£n&itas &ma- leu£u6rit ad idola domus if- 

gnificintiainfan&i- rid : & vxorem proximi fui 

ficatione eius. non violauerit , & admuliere 

Ibu P^ a ' mus - C antite Domino menftruatam non acceflerir, 

, * canticu nouum:cant4te Do- &h6minemnon cofttriftaue- 

mino omnis terra. rit , pignus debitori reddide- 

it . Gloria patri. rit:per vim nihil rapiierit :pa- 

Or£mus. nemfuu efiirienti dederit : & 

DEuotionem populi tui, nudum operuerit veftimento; 
qu?fiimus,D6mine,be- advfuram non commod^ue- 
nignusintende: vt qui pqr ab- rit, dc arnplius non acceperit: 
ftinentiammaceranturincor- ab iniquitate auerterit manu 
pbre,per friidtum boni operis fuam 2 & iudicium verum fe- 
/ G 
Digitized by Google Feria quinta poft r. Dominicam Q£?drag. . 
cent inter virum & virum :& dens Ielus ait illi : O mulier, 
in pneceptis meis ambulaue- magna eft ides tuarfiat tibi,fi- 
rit: & iudicia mep cuftodierit, cut vis, Et fanata eft fi Ha eius, 
vt faciat verit&cm : hie iuftus ex ilia hora. v 

eft, vitaviuet > ait Doniinus OffertoriumJmraittet£nge^ pf a i # 
Deus. lus Domini in circuitu timen- j$. 

PfU. Graduale.C uftodimeDomi- tiumeum,& eripiet eos : gu- 
i6. ne,vtpupilla6culifijb vmbra ftate,& videte,qu6niamfiia- 
alarum tuarum protege me. ub eft eft D ominus. 
tf.De vultutuo iudiciu meu Secrete. 

prodcat : oculi tui videant «- O Acrificia,Domine , quae - 
tjiiit&em. C3 fumus, propitiusifta nos 

SequentiafanftiEuangeli) faluent , qu£ medicinalibus 
Ca. fecundum Mattbaeum. funtinftitiitaieiiiniis»Per Do- INillo tempore: Egrellus minum noitrum. 
Iefus feceffit in partes Ty- Aliae Secretae r vt in Dominica 
ri,& Sydonis. Et ecce, pr^cedenti.fol.4/. 
mulier Chananxai finibus il- Communio. Panis,quem ego Iot * 
lis egrpfla clamauit , dicens ei. dedcro^caro mea eft pro f$cu. 
Mifoeremei,D6minefiliDa- li vita, 
uid, filia mea male £ df monio Poftcommunio. 

vexatuf.Qui non refpondit ei *t* Vorum nos , Domine , 
verbum. Etaccedentes difci- X largitate donorum , & 
pulieius,rogabat eumdicen- temporalibusattollepraefidiis 
tes. Dimitte earn: quia clamat & renoua . fempitemis. Per 
poft nos. Ipfe autem refpon- Dominumnoftrum* 
dens,ait:NonfummifTus,nifi Aliae Poftcommuniones vt 
ad oues, quae perierut, domus in Dominica praeced. fo!.45. 
Ifrael. Atillavenit:&adora- Super populum. , Oremus. 
uiteum, dicens. Domine, ad- Humiliate capita veftra Deo. 
iuua me. Qui refpondens,ait: f^\ A , qusefumus , Domi- 
Noneft bonum fiimerfcpane .L/ne populis ChriftiAnis: 
filiorum , & mittere canibus. & quae profitentur , agnofce- 
At ilia dixit: Etiam , Domine: re: & caelefte munus diligere, 
nam&catelli edumdemicis, quod frequentant. Per D6- 
quse caduntde menfa domi* minum. 
Boramfuorum.Tunc refpon- Digitized by Google Fcria fcxta Quatuor Temporum Quftcfrag. 50 

FERIA SEXTA rietur. Omhmffi fnfquitatum 

QitatuorTefaporttm eius,quas operatus eft,non re~ 

Quadragefimae. cordaborJn iuftitia fua,quam 

StAtioaTfatiaos duodecim operatus eft viuet, Nunquid 

PfaL */fpoftolot % Introitus voluntatis meae eft mors im- 

M* ^FS^S E neceffitatibus meis pij , dicit Dominus Deus , & 

^g^eripeme^Domineivi- nonvtconuertaturi viisfuis, 

? &§&£ dehumilitatem meam & viuat ?Si autem aucrterit fc 

& laborem meum : & dimitte iuftus a iuftitia fua , & fecerit 

omnia peccata mea. iniquitatemfecundumomnes 

Pfalra. Adte,D6mineleuaqi abominationes , quasoperari 

lbi# inlirtam meam : Deusmeus, folet impius: nunquid viuet? 

in te confido, non crubefcam. omnes iuftitiae eius, quasfe- 

^ Gloria patri. terat, nonrecordabuntur. In 

Oremus. praeuaricati6nefua,quaprae- 

EStd*Dqmine propitius uaricatus eft, &in peccato 
plebituar* & quam tibi fiio,quod peccauit, in ipfis 
facis effe deuotam , benignb morietur. Et dixiftis. Non eft 
refoue miferatus auxilio. Per sequa via Domini. Audite er- 
D6minum. go domus Ifrael. fctynquid 

Aliae Orattones , vt in Domi- via mea non eft aequa , & non 
nica precedent). &1. 44« magisvi* veftr*prau# font? 

Le&ioEzechielis. Cumenitnauerteritfeiuftus^ 

Prophetaf. iuftitja fua,& fecerit iniquita- 

HMc dicitDomin'Deus, tem,morietur in eis«in iniufti- 
Aniraa,qu? peccauerit, tia,quam operatus eft , morie- 
xg - ipla morietur. Filius non porr tur.Et; ciim aucrterit fe iropius 
tabitiniquitatempatris:&pa- ab impietatefua , quam ope- 
ter non portibit miquitatem ratus, eft & fecerit iudicium, 
£lij. Iuftitiaiufti fuper eum e- & iuftitiam , ipfe animam fua 
rit,&impietasimpij erit fuper viuificabit,Con(ideransenim 
eum. Siautem impiusegerit &auertensfeab omnibus ini- 
pcenitentia ab 6mnibu^ pec- quit^tibus fuis, quas operatus 
catis fuis,quae operatus eft, & efhvita Viuet, & no mori ctur, 
cuftodierit vn&erfapraecepta ait Dominus omnipoten s. pftl 
mea, & fecerit iudicium, & Graduaie.^ aluum facferuum 8;# ' 
iuftftiam:vita viuet,& no mo- tuum , Deus meus fperantem 

Gij Digitized by Google Feria (cxta Quatuor teiiiporum Quadrag. 

inte;*' Auribusp£rcipe,D6- annos habens in infirmitite 
mincorati6nemmeam. fua. Hunc dim vidiffet Iefus 

Pfal. Tiacius.L) ^mine^onfecun- iac£ntem:& cognouiffct,quia 
lou dumpeccatanoftra,quaef&:i- iam multuin tempushaberct: 
musnosrnequefecunduraini- dicitei, Vis famis fieri ?Ref- 
quitdtes noftras,retribuas no- pondit ei Unguidus ? Domi- 
Pfal. bis.^- Domine,ne raemineris ne, h6minem non hibto , vt 
78. iniquititum noftrarum anti- cum turbata fuerit aqua, mit- 
qudrum:cito anticipent nos tat me in pifcinam:dum vt* 
miferic6rdi«tuae,quiapaupe- nio enim ego , alius ante me 
res fa Ai fumus nimis. defcendit. D icit ei Iefus.Sur- 

Ibid ^. ^AJjuua nos, Deusfalutaris ge : tolie grabbatum tuum, &; 
nofter,&proptcr,gl6riamno- ambula. Et ftatim (anus fa- 
minis tui,D omine, libera nos: ftus eft homo ille : & fuftulit 
& propitius cfto peccatis no- grabbatum fuum,& ambula- 
ftris propter nomen tuum . bat.Erat autem fabbathum in 
Sequentiafan&iEuangelij die illo,Dicebant ergo Iudaei, 
{cciindumloannem. Jlli quifanatusfiierat : S&ba- 

Cap. TT N illo tempore : Erat dies thum eft,nonlicet tibi tollere 
5- I feftqs Iudae6rum : & afce- grabbatum tuum. Refbondit 
Aditfefus Hierofolymam. eis. Qui me fanum feat , ille 
Eft autem HierofolymisPro- mihi dixit. Tolle grabbatum 
batica pifcina , quae cogno- tuum, & ambula* Interroga- 
minattir H ebraic£ Bethraida, uerunt ergo eum. Quis eft ille 
quinque porticus habens. In homo, qui dixit tibi -. Tplle 
his iaaebat multitudo magna grabbatum tuum, & ambula? 
languen turn, caecorunv, clau* Is autem,qui fanus fuerat effe- 
d6rum,aridorum , expe&air- d:u?,nefriebatqriseflet.Iefus 
tium aquae motum. Angeh-s enimdeclinauiti tyrba con- 
autem Domini feciirldum te - ftitiita in loco. Poftea inuenit 
pus defcendebat in pifcinam. eum Iefus in templo , & dixit 
& mouebatur aqua. Et qui illi. Ecce fanus fa&uses : iam 
prior defcediflet in pifcinam^ noJi peedtre , ne deterius tibi 
poft mbtioncm aquae , fanus ^liquid contingat. Abiit iller 
6ebat,aqiucunquedetineba- homo : & nuntiauit ludaeis, 
tur mfitrritate.Erataiite qui- quia Iefus cfTet, qui fecit eum 
- dihc^i&^tfigicu'&efto anum. 

Digitized by VjOOQIC m SabbathoC^juorTemporumQiridra^. 5 1 

,fiU OfFcrtyrium.B nedifamma DeusfyutBTheae'? indiecla- 
* ou meaDomino,&noli.obliuifci m£ui,& node coram te. 
omnes retributiones eius , & f 16riapatri. 
renouabitur,ficutaquila?,iu- p (i & yrie *^yfon. < jj c j tun 
uentustua. ^ Secret^ Oremus.Fledamus genua, 
£> Vfcipe,qu?fumus,Domi- ^ c f Leuate. 
/^ ncmunera noftris oblata y^ ftpulum tuum , quaefu- 
feruitiis: & tua propitiusdo- I - . mus,D6mine, propitius 
na fan&ifica. Per Dominum refpice: atque ab eo flagella 
noftrum. tu* iracundi* clemfoter a- 

*&• Alias Secretly in Dominica u ^ rte < Per * 

*• prarcedenti.™ # .45* - > Prophetical, 

Communio.E ™b«cant , & Ledip Jibri Dputeron^miL ^ 
conturbentur omnes mimici V Naiebus fllis : Lociituseft . 
mei,ajiert£ntur retr6rfum , & [^ Moy fes ad Dominum, di- 
erubeicant valde veldciter. cens , Refpice , D6mine , de 
Poftcomrpuijio. fanduario tuo , & deexcelfo 

PErhuius/Domine,opera- coeldrum habitaculo, & be- 
tionemmyfterij, & vitia ncdic populo tuoIfrael,& 
noftrapurgentur : & iufta de- terra^quam dedifti nobis , (1- 
fideria compleant ur.Per Do- cut iuraftipatribus noftris tcr- 
nriftum. rx lade , & taclle man^nti. 

An* Poftcommu. vt in Do- Audijfrael. H6diep6mii>us 
mink-tpraced. ^ , Dcustui»pwcepittibi 1 vtft. 

Supeqpputptp. - ? rc ™ us * ciasmandatacius.atquciudi. 
Humiliate capita veftra Deo. cia:vtcuftodias,& nnpleasex 
^ Xaudi nos , mifericofS totocorde tuo,& ex totaani- 
JH Deus : & metibus noftris ma tua.Dominum elegifti ho- 
grJtix tuae lume oftende.Per. die,vt fit tibi Deus : & ambu- 
SABfiATH O lesinviiseius:vtcuftodiascea 
StatioadfanEtimTctrHm. remonias illius , & mandata 
Lntroitus. atque iudicia:& obedias eius 

Rstret oratio mea imperio. En Dominns ele- 
in confpedu tuo: gittehodie,vtfiseip6pul , pe- 
linclina aure tuam culiaris,ficutlocutus eft tibi: 
lad precem meam, & cuft6dias omnia pnccepta 
Ibi. Domine. pialmus jq omine illius:Etfacietteexcelfi6rem 

, G iij 
Digitized by Google Sabbatho QuatuorTemporum Qua drag. 
cun£Hsgentibus,quasereauit termini vefltfi. Nullus ftabit 
inlaudem,& nomen ,&glo- cotra vos:terrorem veftrum, 
riam fuam : vt fis populus (an- & formidine dabit Dominus 
dus Domini Dei tui,ficutlo- Deus vefter fuper omtie ter- 
ciitus efttibi. ram,quamcalcaturieftis»ficut 

p ^ aI - Graduate. P ropitiusefto, do- locutus eft vobis Dominus 

7- minepeccatisnoftris: nequa- Deusvefter. 

dodicantgentcs,vbi eft Deus Graduale. P roceftor nofter pfai, 
eorum.^- Adiuuanos, Deus afpice,Deus, & refpice (iiper Sj. 
falutarisnofter:& propter ho- feruostuos.tf. Damine, Deus 
noremnoministuijDomine, virtutum, exaudi preces fer-' 
libera nos- Oremus. FledH- uorum tuorum. Oremus. 
mus genual- Leuatc. Fle&amus genua. ^ Leuate. 

PRote&or nofter , ifpice A Defto ,quaefumus , Do 
Deus:vtquimalorumno- £\ mihe,fupplicati^nibus 
ftrorum pondere praemimur, noftris:VtefTe,telargiete,me- 
P e rceptamifericordiatua,li- reamur& inter profpera hu- 
be r a tibi mente famulemur. miles, & inter aduerla fecuri. 
Per Dominum. PerDominum. 

Prophetian. ' Prophetia m. 

LedTolibriDeuteronomij Leftio libri Machabaeorum t%ca 
Xl /' I Ndicbusillis:DixitM6y- T >Tdi£busillis:Orati'6nein 
J fesfiliisIfi-ael.Sicuftodie- L faciebant facerdotes, dum 
ritis mandata, quae ego praci- offerrent facrificium propo* 
pio vobis,& feceritis ea,vt di- pulolfrael. lonatha inchoan- • 
ligatis Dominum Deum ve- te , ceteris autem refponden- 
ftrum , & ambuletis in omni- tibus , & dicentibus. Benefa- 
bus viis eiu* , adhxrentes ei: ciat vobis Deus:& meminea 
difp^rdet Dominus omnes ritteftamentifui,quodlocii- 
gcntes iftas ante faciem ve- rus eft ad Abraham, I(aac,& 
ftram , & poflid^bitis eas,quae Iacob,feruorum fuorum fider- 
maiores & fortiores vobis lium:Et det vobis cor 6mni. 
funt:Omnis locus, quemcal- bus,vt colitis eum, & faciatis 
cai^erit pes vefter, vefter erit. cius voluntatem corde ma- 
A dcferto,& & Libano, &flu- gno, & inimo volenti. Ada- 
mine magno EuphratCjvfque periat cor veftrum in lege fua; 
ad mare Occidentale, erunt & in praeceptisfuis:&faciat SabbathoC^tuqrTemponimQuadrag- ji 

pace. Exaudiat orationesve- bilia.Glorificamanum > &bra- 
ftras : & reconcilietur vobi$: chium dextrum.Excita furo- 
necvosdeferat tempore ma- rem,& effundeiram.Extolle 
Pfal. lo, Dominus Deus vefter. aduerfarium, & afflige inimi- 
8$, Graduate. Conuertere, Do- cum. Feftina tempus, & mc- 
mine > aliquantulu,& depreca- mento finis :vt enarrent mira- 
re fuper feruostuos. f. Do- biliatua, Domine Deus no- 
mine, refugiu fachises nobis fter. 

£ generatione in generations. Graduate. D^ rigatur oratio p ^' 
OremusFle&amus genua, meaficutincenfum incofpe- I4 ° 
#. Leuate. <5tutuo. D<$mine.#- Eleuatio' 

PRecespopulitui, quaefu- manuum mearumfacrificium 
mus, Domine clementer vefpertinum. Oremus. 

exaudhvtquiiuftepropecca- FJe&amus genua. fe. Leuate. 
tis noftris affligimur , pro^tui \ Ctiones noftras , quse- 
nominis gloria mifericorditej; l\ fumus, Domine ,afpi- 
liber&nur.Per Dominum. rando pweueni, & adiuuiindo 
Prophetia mi. profequere: vt cun&a noftra 

Le&io libri Sapientix. or£tio , & oper&io i te fern- 

MIferere noftri,Deus, perincipiat,&pertecoeptafi- 
6mniu,&refpicenos: niatUr.Per Dominum. 
& oftende nobis lucem mif e- Prophetia y ,. 

rationum tuarum: Et immitte LedHo Danielis prophets, 
timoremtuu fuper getes^qux 1 N diebus illis : AngelusCi. 
nonexquifierutte.vt cogno- 1 D6mini defcendit cilm $• 
fcant , quia non eft Deus , nifi Azafia,& fociis eius in forna- 
tu; vt enarrant magnalia tua. tern: & excuffit flamma ignis 
Alleua manum tua fuper gen. de fornacc: & fecit medium 
tesalienas: vtvideant poten- fornacis , quafi ventum roris 
tiam tuam.Sicut enim in con- flantem, flammaautem diffu- 
fpe&u eorum fan&ificatus es fa eft fuper fornacem cubitifc 
in nobis, fie in confpe&uno- quadraginta nouem : & in- 
ftro magnificaberis in eis : Vt cendit quos reperitiuxta for- 
cognofcant te,ficut & nos co- nacem de Chaldaeis,miniftros 
gnouimus : quoniam non eft Regis , qui earn incendebant. 
D eus prater te, Domine. In* Illos autem omnina non tc- 
nouafigna,& immuta mira- tigitigni$,nequccontriftauit> 

■G-yij 

Digitized by VjOOQlC Ecc. Sabbatho Quatuor Temporum Quadrag. 
nccquicquammol^ftiaeintu- tui fan&o. Et laudibilis, & 
lit. Tunc hi ties, qu^fi ex vno gloriofus in fxcula. 
ore,l %udabat,& glorifieabant, S icut crat in principio,& nuc 
& benedic£bant £)eum irvfor- & femper,& in faecula feculb- 
ndce.dicentes. Hymnus. rum. Amen* 

Din# r> Enedidus cs , Domine, E t laudabilis, & gloriofus in 

** X3 Deus patru noftrorum. fecula. 

E t laudabilis & gloriofus in B enedid'es, Domine, Deus 
fecula. patrum noftrorum.^ Etlau- 

E tbenedidumnome glorias d4bilis,& gloriofus in faecula. 
tua^ quod eft fandum.Etlau- Hie dicitur.tf Dorainusvo- 
-. dabile,& gloriofuin faeccla. bifcum.Non dicitur. Fled4- 
B enedidus es in templo fan- mus genua. Or£mus. 

do glorias tuar. Et laudabilis, 1^ Eus , qui tribus pu£ris 
& gloriofus in faecula. xj mitigifti flamas igniu: 

B enedidus es fuper thronum concede propitius : vt nos fa- 
fandumregnitui.Etlaudabi- mulostuos non exurat flam- 
lis.de gloriofus in fa?cula. ma viti6rum- Per Dominura. 
- B enedidus es fuper fceptru Alias O rat iones. vtinDomi- 
diuinitatis tuae. Et laudabilis* nica pra^cedenti. fol. 44. 
& gloriofus in faECula. , Lr&ioEpiftolaebeati Pauli 

B enedidus es, qui fedes fu- Apoftoliad Theflalonicefes. 
per Cherubim, intuensabyf- T^ Ratres : Rogamus vos, *•*•! 
lbs. Et laudabilis,& gloriofus Jl corripiie inquietos, con- 
in fecula. fblamini pufillinimeSjfufcipi- 

B enedidus es , qui ambulas teinfirmos , patientes eftotc 
fuper pennas ventorum , & ad omnes. Videte , ne quis 
fuper vndasmaris.Etlaudabi* malum pro mealicui reddau 
lis , & gloriofus in fecula. fed temper quod bonum eft, 
B enedicant te omnes angeli, fedamini in inuicem , & in 
& fandi tui. Et laudentte , & omnes. Semper gaudete. Sine 
glorificentinfapcula. intermiffione orjite. In 6m- 

B enedicant te cceli,terra,ma- nibus gratias agite. Haec eft 
re,& omnia quae in eis flint. enim voluntas Dei in Chrifto 
1 1 laudent te,& glorificent in Iefu in omnibus vobis. Spiri- 
fscula. turn nolite extinguere. Pro- 

G loriapatri, &fllio,& /pin- phetias nolite fpernere. Ora- 

Digitized by LjOOQlCv. Sabbatho QuatuorTemporum Quadrag. SI 

nia autcm probate : quod bo- auditcEt audientcs difcipuli, 
num eft,tenete. Ab omni fpe- cecidq;unt in faciem fuam, & 
tie mala abftin£te vos'Ipie au timuerut valde.Et acceffit le- 
t£ Deus pads fan&ificet vos fus,& tetigit eos,dixitque eis, 
per omnia: vt integer fpiritus Surgite, & nolite timbre. Le* 
vefter, & anima , & corpus fi * uantes autem oculos fuos,n<J- 
nequerela,inadu^ntuD6mi* xninem viderunt, nifi fblum 
v ninoftrilefuChriftiferuetur. Iefum.Et defcendentibus illis 

Pfal. Tra&iis. Dmdate Dominum demonte, precepiteis lefts, 

iitf. omnes gentes : & collaudate dicens,Neminidixeritisvifio- 
eum omnes populi* f 9 Quo- nem , donee filius h6minis & 
mam confirmata eft fuper nos mortuis rcfurgat. 
mifericordia eiQs : & Veritas Offcrtorium. D omine Deus PfaL 
Domini manet in sternum, faldtis mes,in die cjamaui, & 87* 
Sequentia fan&i Euangelij node coram te : intret oratio 
fecundum Matthsum. roea in coirfpe&utuo , Do- 

Ca, TrNillo tempore: Aflumpfit mine. 

^7. I Iefus Petrum,& Iacobum Secreta. 

A & Ioinnem fratrem eius. w^ Raefifentib' (acrificiisjqug- 
& duxit illos in montemex- [ (umus Domine , ieiunia 
cflfura feorfum: & transfigu- noftra ft n&ifica: vt quodob- 
ratus eft ante eos. Et refplen* feruantia noftra profit^tur ex- 
duit fades eius,ficut folrvefti- terius , interius operetur. Per 
m£nta autem eius fa&a funt Dominum. 
alba, ficutnix. Etecceappa- Aliae Secreca. vtin Dominic:, 
ruerunt illi Moyfes & Elias pnrced. 4/« 
cum eo loqu&nes. Refpon- Commumo. L omine Deus, 
dens autem Pctrus , dixit ad intefperiuiflrberameabom- 
Iefum. Domine, bonum eft nibusperfequentibusme , Sc 
nos hie effe^; fi vis, fac&mus eripe me. Poftcommunio. 
hie triatabernacula: tibi vnu, ^ An&ificatWnib* tuisrom- 
Moyfi vnum,& Eliaevnura. ij nipotens Deus, & vitia 
Adhuceoloqu^nte,ecce,nu- noftra curentur, & rem^dia 
beslucidaobumbrauiteos:& nobis sterna proueniant Per 
cccevoxdenube,dicens.Hic Dominum. 
eft filius meus diledusjnquo Aliae Poftcommunione%vt in 
mihi bene complacui : ipfum Dominica prarcedeti. ^* 4J* 

Digitized by VjOOQlC Pfa!. 
7- 
Sabbatho Quatuor Temporum Quadragefimr. 
Super populum. Or£mus. porisdcfendepcriculisr&in- 
Humiliate capita veftra Deo. tercedente beata , gloriofo, 

FIdeles tuo$,Deus,benedi • femp^rque virgine Dei gcni- 
dio defiderata cofirmet: trice Maria, cum be4tisapo- 
quae eos , & k tua voluntate ftolistuisPetro,& Paulo, at- 
riunquamfaciatdifcrepare,& queN & omnibus fandis,(a- 
tuis Temper indulgeat oenefi- lutem nobis tribue benignus, 
ciis gratulari. Per Dominum. & pacemrvt deftrudis aduer- 

fit£tibus,& erroribusvniu&> 

DOMINICA II. fi^Ecclefiatuafccuratibifer- 

in Quadragefima. uiat libertate. 

Stati* udjanSam ^Marian* y^v M nipotens fempiterne 

Maiorem. I ntroitus. \^J Deusrqui viuoru domi- 

^ Eminifceremirera- naris,fimul&mortuoru,om- 

tionumtua'ru,D6- niumquemifereris,quostuos 

mine & mifericor- fide,&6perefuturoseffeprg- 

diae tua?, quae a (ae- nofcis: te (upplices exoramus: 

culofunt,nevnquadominen- vtpro quibus effiindere pre- v 

tur nobis inimicinoftri libera ccs decr^uimus , quofque vel 

nos, Deus Ifraelex omnibus praefens faeculu adhuc in car* 

anguftiis noftris. ncretinet , vel futurum iam , 

Ibi. Pfalmus.A dte, Domine,le- exutos corpore fufcepft: in- 

uaui animam meam : Deus tercedentibus omnibus fan- 

meus, in te confido , non eru- dis tuis,pietatis tuj dementia 

. befcam.t. Gloria. omnium delidorum fuorum 

Oremus. veniamcofequantur.PerDo- 

DEus,qui confpicLsomni minum. 
ndsvirtutedcftitui, in- Ledio Epiftols beati Pauli i. 
t£rius, exteriiifque cuft6di:vt Ap6ftoli,ad Theflalonicefes c *> 
ab omnibus aduerfitatib'mu- T^ Ratres : Rogamus vos , & 4# 
niamufin corpore, &£prauis JL obfecramus in Domino 
. cogitationibus mundemnr in Iefu,vt, quemadmodumac- 
mente. Per Dominum. cepiftis £ nobis , quomodo 

' AdpofcendafiifFragiafan* oporteat ambulare,& placere 
dorum. Oratio. Deozfic&ambuletis, &abu- 

ACudisnos, quaefumus, detismagis. Scitiscnim,quae 
D6mine,metis,& cor- praecipta d«derim vobis , per 

Digitized by VjOOQlC Dominica Pecunda in Quadragefima. 54 

Dominum Iefum. Haec eft T Nillo tempore: Affumpfit Cap. 
cnim voluntas Dei,fan<5h'fica* I Iefus Petruin,& Iacobum 17* 
tioveftra.-vtabftineatisvosi A & Iopnnem fratrem eius. 
fornicatione : vt fciat vnuf- & duxit illos in montem ex- 
quifqueveftrum va$ fuu pof- celfum feorfura: & transfigu^ 
fidere in fanftificatione , & ratus eft ante eos. Et reiplen* 
hon6re:nonin paffionedefi- duit fades eius,ficut fohvefti- 
derij,ficut&getes, quxigno- menta autem eius fada funt 
rant Deum.Etnequisfuper- alba, ficut nix. Et ecceappa- 
grediatur,neq;circiiueniatih ruerunt illi Moyfes & Elias 
negotio fratrefuii: quoniam cum eo loquentes. Refpon- 
vjndexeftDomin 9 dehisom- dens autem Petrus , dixit ad 
nibus,ficutpr?diximu^vobis, Iefum. Domine, bonum eft 
&teftificatifumus.Non c?nim nos hie efle : fi vis, faci£mus 
vocauit nos Deus in immu di- hie tria tabernacula: tibi vnu, 
tiam:fedinfan<ftificatione.In M6yfi vnum,& Elisvntim. ^ 
ChriftoIefu,D6minonoftro. Adhuc eo loquente,ecce,nur 
Pfal. Graduate. Tiribulationes cor- bes lucida obumbrauit eos :& 
*4 dis mei diktat* font,de necef ecce vox de nube, dicens.Hic 
fitatibus meis eripe me , Do- eft fitius meus dil&tus,inquo 
mine* t. Yide hurtiilitatem mihi bene compl£cui : ipfum 
meam^ & laborem meum : & aiidite.Et audientes difcipuli, 
dimitte omnia peccata mea. ceciderunt in faciem fuam, & 
Tra&us.C onfitemfni Domi- ttmuerutvalde.Etacc^flitle- ; 
no, quoniam bonus quoniam fus,& tetigit eos,dixitque eis, 
infaxulummifericordiaeius. Surgite, & nolite timere. Le« 
PfaL Verfus. Quis loquetur poten- uates aute 6cu!osfuos,n^min6 
x ° 5 ' tias Domini , auditas faci'et viderunt, nifi fblu Iefum. Et 
omneslaudes eius ?#. Bead defcedentibus illis demonte, 
qui cuftodiunt iudicium , & pr?cepit eisIefus,dices,Nemi- 
faciunt iuftitiam in omni tern- ni dixeritis vifione,donec fili* 
pore. y. Memeato noftri , hominis amortui$re(£rgak 
Domine,inbeneplacitop6- EtdicfturC rfcdo. 
pulitui:vifita nos infalutari Offertoriurp M editabor in 
mo. ' mand&is tuis, quae dilexi val- P ^ • 

Sequentia tendti Euangelij d£ : & leuabo manus measad 
.■ fecundum Matthxum raandata tua,quaB dilexi. 

Digitized by VjOOQlC c Feru ii. poft Dominicam n, Omdragefxmae- 
Secrcta. gine,Dei genitrfce Mark, cu 

i Acrificiis prf f<?ntibus,D6- beitis apoftolis tuis Pctro , & 
_ I mine, quagfumus,intlnde Paulo:atquebeato w & 6m- 

Slacitus : vt & deuotioni no- nibus fen&is,4 cu&is nos red- 
rx proficiant & Tahiti. Per dat&peruerfitatibusexpi£tos 
Dominum. AH* Secret*. & aduerfitatibus expedites, 

EXiudi nos,Deus falutaris . >. Vrificcnt nos^uaefumus, 
noftenvt per huius facra- J[ omnipotes & miftricors 
menti virtiitem,a cundtis nos Deus,fiicram2nta,quaefumpfi- 
mentis,& corporis hoftibus mus:&interced6itibusomni- 
tueiris , gritiam tribuens in busfan&is tuis,praefta:vthoc 
praefenti,©: gloriam in fut&ro, tuum facram^ntum no (it no- 
Y^v Eus,cui foli c6enitus eft bis re4tus ad pcena,fed inter* 
1/ Humerus ele&oru in fu- ceflio falutiris ad v£niam : lit 
pernafoelicit4telocandus:tri- ablutiofcelerum,fitfortitudo 
bue,qu2efumus:vt intercedes fragilium,fit cotra omnia mfi- 
tibus omnibus sanftis tuis, vt dipericulafirmam£ntu,fitvi- 
uerforu^quosinorationecon* uorumatque mortuorumfi- 
mendatos fufcepimus,&n6- d&ium remiflio omnium 4e- 
mina omnium fidelium be4t« liftorum. Per Dominum. 
praedeftinationis liber afcrip ta FERIA S E C y N D A 

Ifai. retineat. Per Dominum." Statio ad f*nftnm Clement cm. 

5- Comrriunio. intellige cla- Introitus. _, pr a i 

morem meumrintende voci ^&S2(AA Edime me , Do- 
oritionis max , rex metis ,& J ^^ Ma mine, & miferere * 
Deus meus, quonia ad teori- vfljSGg g meirpes enim me 9 
bOjEfomine. Pottcorrimun. ^5§K ftetit inviare&a: 
£, VpplicesterogimuSjOm- in Ecclefiis benedicam Do- n>i. 
^S nipotesDeusrvtquostuis minum. 
raids facramentis, tibi etiam pf a ] m . j udica me, Domine, 
placitis moribus dignaterde- quoniStego in innocetiamea 
feruire concedas. Per Domi. ingr&Tus fum : & in Domino 
Ali*Poftcommujnones. fpcrans,noninfirmabor- 

MVndet,& muniat, nos, ^ Gloria patri. Oremus. 

quaefumus , Domine, *-\ &*"* quaefumus omni- 
facrameti munus obla- |~ potens Deus : vt familia 
tu : & intercedente bdta vir- tuaquae fe ( afflig£ndo carne) Digitized by Google Feria n.poft Dominicam ii. Quadragefimae. ** 

abalimetis abftinet:fe&4ndo tuismiUtis.Exaudi, Domine, 
iuftitiam , I culpa ieiunet.Per pladire,Domine , att^nde , & 
Dominum. . Facmemoreris propter temet* 

Ah* Orationcs. vtin Domi f p f um f Deus meus:quiano- % 
nicapraxtdenti. fol.5j., men tuum inuoditum cftfu- 

^ a P- Lcdtio Danielis prophet*. p e rciuit&em,&ruperpopulii 

IN di&us illis : Orauit Da- tuum, Domine , Deus noftcr. 
niel Dominum , dicens: Graduate. A diutor meus, & P&I. 
Domine Deus noftcr , quia liberator mcus efto: Domine, **• 
adduxifti populum tuum de netardaueris.^- Conftmdan- 
tcrra^Egypti in manu forti,& tur & reuereStiir inimici mei, 
fecifti tibinomen fecundum qui quaerunt inimam meam, PfaL 
diem hanc :^>eccauimus , ini- Traaiis. D 6minc, non fecu- xo *» 
quitatem fecimus , Domine, dumpeccitanoftraquacf&i- 
in omnem iuftitiam tuam. A* musnos , neque fecundu ini- 
uertatur, 6bfecro,ira tua,& quitdtes noftras retribuasno* 
furor tuus & ciuitate tuaHie- bis.^* Domine, nememineris g 
rufalem,&im6te(anftotuo. iniquit&um noftrlrum anti- 
Proptcrpeccatfrenimnoftra, quarum : cito antfeipent nos 
& iniquitatespatrumnoftro- miferic6rdiftu«,quiajpaupe- 
rum,Hieruialem , & populus res fa&i fumus nimis.* Ad- hj # 
tuus in opprobrium funtom- iuua nos Deus falutaris no- 
nibus per circuitum noftrum. fter:& propter gloriam n6mi- 
Nunc ergo exaudi, Domine, nis tui,Domine, libera nos:& 
Deus nofter,orationem ferui propitius efto peecatisnoftris 
tui, & preces ems : & ofHnde propter nomentuum. 
faciem tuam fuper fan&uiriu Sequentia fan&i Euangelij 
tuutn,quod deftrtum eflPro- feciindum loannem. 
pter temetipfum inclina, De 9 y N illo tempore: Dixit Ie- £* * 
meus , aurem tuam , & audi: I fus turbis Iudaeorum:Ego 
Apcri oculos tuos j & vide de- -*■ vac [ y & quser£tis me : & folationem noftram,& ciuiti- in peccato veftro moriemini 
tern , fuper quam inuocatu eft Quo ego vado,vos non pot&- 
nomen tuum. Neque enim in ftis venire. Dicebant ergo lu- 
iuftificationibus noftris pro* da?i : Nunquid interficiet fe- 
ft^rnimus preces ante faciem metipfum , quia dicit , Quo 
tuam.-jfedin miferationibus ego vado,vos non potiltis ve- 

■ Digitized by VjOOQlC Feria tertia poft Dominicam fecundam Quadrag, 
nire?Et dicebat efs : Vos de Communio. Domine Do- 
dc6rfumeftis; ego de fuper- minus nofter, quam admiri- 
nis fum. Vos de mundo hoc bile eft nomen tuum invni* 
eftisrego non fum de hoc mu- uerfa terra. 
do.Dixiergovobisiquia mo- Poftcommunio. 
riemini in peccatis veftris. Si TJTJEc noscumunio, Do- 
enim noh credideritis,quia e- IJ mine , purget i crimine 
go fum, moriemini in peccato & caeleftis remedij faciat efle 
veftro.Dicebantergo ei:Tu confortes.Per D&minum. 
quis essDixit eis IeiusiPrinci- Ali3&Poitcommuniones,vt in 
piUjqui&ioquorvobis.Mul- Dominica praecedenti.fol.54. 
ta habeo de vobis. loqui , & Super populum. Oremus. 
iudicare.Sed,qui mifit mc,ve- Humiliate capita voftntDed. 
rax eftrego, quae audiuiabeo, \ Deftofupplicationibus 
hxcloquorinmundoEtnon X\ noftris , omnipotens 
cognouerunt , quia patre eius Deus:&,quibus fiduciam fpe- 
dicebat Deum.Dixit ergo eis randaepiet&is indulges, con- 
Iefus : Cum exaltaueritis filiu fuetae mifericordiae tribue be- 
hominis, time cognofcetis, nignus eff^(aum,perD6m. . ._ 
ego fum,& ameipfo facio ni- 
hil :fed,ficutdocuit me Pater, FERIA TERTIA 
haec loquor. Et , qui me mifit, Static ad/anttam Bdbinam. 
mecumeft:& nonreliquitme Introitus. 

folum, quia ego quarplacita _ 

funt ei,facio femper. EPIP3 lbi d j xit cc?r meum> Pfa, « 

Pfai. Offertorium, L enedica Do- ^1^ quaesiuivulrutuum: *«• *i* minqtn,qmtribuitmihiintel- 1^3^ vultumtuuirt, Do* 

ledum:prouidebam Dominu WfrW mine, requiram : ne 

inconfpedumeoseper.-quo- auertastaciemtuamame. 

niam Idextris eft mibi,ne co- pfalm. D ominus illuminatio ibu 

mouear. mea,&fehismea:quctimebo? 

HJEc hoftia,i>6mine,pla* y , Gloria patri,& filio. 

cationis,&laudis,tua Oremus^ 

iios prote&ione dignos effi- ry Erficesquaefumus,B6ttii- 

ciat.Per D6minum. 1 ne,benignus,in nobis &b- 

i\iii>^ecretae.vtin^oaiuuLa feruantis fandae fubsidium: 

praxedenti.fbf./4* vf, quae te auftore facienda Feria tenia poft Dominicam fecundam Quadrag. jtf 
cognouimus, te opcrante im- Ifrael,Hydria ferinae no dcfi- 
pleamus.Per D6minum. cict: nee leeythus olei minue- 

AlitfOrationes , vtinDomi- tur, vfqueindiem,inquada* 
nicapr3ecedenti.f0l.jj. turus eft Dominus phiuiam 

Le&iolibriRegum. fuperfaciemterrae.Quaeabiit, 
*• T N diebus illis;Fa&* eft fer- & fecit iuxta verbum Elig.Et 
„y * JL mo Domini ad Elia Th£f- comedit ip(e,& ilia, & domus 
biten,dicens:Surge,&vadein eius.Etexilladie,hydriafari- 
SarephtaSidoni6rum,&ma* n» non defecit- & leeythus 
nebis ibi. Praxepi enim ibi olei non eft imminutus, iuxta 
muheri viduj vt pafcat te.Sur- verbum D omini : quodlocu- 
rexit,& ibiit in Sarephta.CiL tus fuerat in manu Elix* 
quevenifletadportSciuititis, Graduale. la&a cogidjtum pfaL 
appiruit ei miuier vidua col- tuuin Domino,& ipfe te enii- * 4 * 
ligensligna:& vocauit earn, triet. , 
dixitqueei: Da mihi paulum f JDum clamarem ad Domi- 
aquas in va(e,vt bibam. Ciim- num, exaudiuitvocemmeam 
que ilia pergeiret , vt afFerret: ab his qui appropinquat mihi. 
clamauit poft tergum eius,di- Sequentia fanfti Euangelij 
cens : Afrer mihi,obfecro, & fecundumMatthaeum. 
buceellam panisdemanutua, nrN illo tempore: Locutus Ca - 
Q^refpondit: ViuitDomi- I eft lefts ad turbas & ad 15 ' 
nus Deus tuus, quia no habeo A difcipulos fuos,dicens:Su* 
panem,nifi quantum pugillus per cathed^am Moyfi fedc- 
caperc poteft farinae in hy- runtScribx&Pharifiei.Qi^i- 
dria,& piululum olei in lecy- nia ergo,quaecunque dixeiiht 
tho.En,colligoduoligna:vt vobis,(eruate,&facite;fecun- pfaJ * 
ingrediar , & facia illud mihi, dum vero opera eorum noli- * 
&filiomeo:vt comedimus, tefacere.Dicunt enim & non 
& moriimur. Ad quam Elias f aciunt. Alligant enim onera 
ait : Noli timere:fed vade , & grauia,& importabilia, & im* 
facficutdixifti.-Veriintamen ponutin humeroshominum: 
mihi primu fac de ipfa farinu- digito aute fuo nolunt ea mo- 
la fubcinericium pane paruu- uere. Omnia vero opera fua 
lum, & affer ad me:tibi autem faciut,yt vi^eatur ab nomini- 
&filiotuo fades p 6ft ea.Hsec bus. DiUtant enim phylafte* 
autem dicit Dominus Deus ria fua, & magnificant fim- 

Digitized by VjOOQlC Feria iin.poft Dominican? n. Quadrag; 
brias. Anaant autem primos perobedire mandatis Per. 
recubitusin coenis,& primas Aliae Poftcommuniones,vt inr 
ephedras in fynagogis, &fa- Dominica precedent! Jfbl.j4. 
lutationesinforc&vocariab Super populum. Or^mus. 
hominibus, rabbi. Vos autem Humiliate Capita veftr* Deo. 
nolite vocari rabbi. Vnus eft I J Ropitiare, D6mine,(up- 
cnim magifter vefter ; omnes A plicationibus noftris , & 
autem vosfratres eft is. Et pa- anim^rum noftrarum med£re 
trem nolite vocarevobisfuper languoribus , vt remiflSone 
terram: vnus eft enim pater perceptain tua Temper bene- 
vefter>quieft inccelis. Nee di£H6nel*t£mur. PerDj6m. 
vocemini magiftrirquia magr FERIA QJV' A R T A 
fter vefter vnus eft Chriftus. Stdtio aAfanftam C&ciUam. 
Qui maior eft vcftrum , erit Introitus. 

minifter vefter. Qui autem fe |5&ljK?J E derelinquas me 
exaltiuerit , humiliabitur : & B|r&| 5 Domine , Deus p kk 
quife humilteuerit, exaltabi- \1<S3S(^ meus, ne difc^das *7- 

Pfcl tur# *^ me ; i nt cndein 

■ o ^ Offerto*- : rm M iferere mei adiutoriummeum,D6mine, 
D6tnine,fecundum magnam virtus falutismeae. 
miferic6rdia tuam, dele,D6- Pfalmus D omine,ne in furo- 
mine,iniquitatem meam. re tuo arguas me, nequc in ira ^ 
>ecn?ta tua corripiasme. 

Or£mus. y 

1) Opulumtuum, Domine, 
r . K , k propitius r£fpice:3t,quos 

terr£nispurgetvitiis,&adcg* ab elcis carnalibus praecipis 
l^ftiadona perducatPer Do, abftinere, \ noxiis quoque vi- 

pf . Aliae Sccetae vt in Dominica t iis ceflare concede. Per Do- 

^ precedent).' fol.j4. minumnoftrum. 

Communio. N arrabo 6mnia Alia: Oratianes,vtinDomi- 
mirabiliatua:!aetabor,& exul- nica precedent!, fol. 55. 
tabointe , pfallanominituo, Lc^iolibri Hefter 
altiffime. Poftcomnwnio. f NdiebusiIIis,Or;$uitMar Ca. 

d£mur digni munerib 9 : dices, Domine Deus rexom- 
fac nos tuis , qu«efumus a fern- nipotens, in ditidne tua cu&a, 

funt SAn&ificationetuam ,no- f. Gloria patri, 
biSjOomine^his myfteriis M) Opulumti VTlacris, Domine, red- 1 dochaeus ad Dominum, **• 
d£mur digni munerib 9 : dices, Domii 
>s tuis, qu^efumus, fern- nipotens,inc 

Digitized by VjOOQlC FcrHqdartap^DoroimcatorccutidamQ3jJ^S. J? 
fmttp&fita:& qo eft, qui pot- iuua nos,-Deuslalumris no- 

/ lit tuf resiftere volutati. Si de- fter : & propter gloria nomi- 
crcucrisialuare nos,continuo nis tui Domine,liberanos : & 
liberabimur.Tuei!im,D6mi propitiuseftopecc&isnoftris, 
ne,fecifticaddm&terram,& propter nomen tuura. 4 

quicquid cceli aipbitu conti- ; Sequentia fasft> Euangflfj 
neturTuesDominusomniu: .Secundum Matthsum. 
&noneft,quiresiftatmaiefta- TT N illo tempore rAfcendes 
tituae. Et nunc, Domine, rex I Iefus Hierof61ymam,af- ' 
regum, Deus Abraham, mife- -^ fumpfit duodecim di(ci- 
rerepopulo tuo:quiavolunt pulosfuosfecreto, &aitillis: 
nosinimici nofthperdere,& Ecce afcendimusHterofoly- 
haereditatem tuam delere.N e mam , & filius hominis trade- 
difpicias partem tuam, quam tur principibus fecerdptum, 
redemifti tibi : fed exaudi de- & fcribis:& condemnabut eu 
precationemnoftram, & pro- morte. Et tradent eum genti- 
pitius efto forti , & fyniculo bus ad illud^ndum, & ffagel- 
haereditatis tuae. Et conuerte l£ndum,&crucifigendum:& 
luftum noftrum ingaudium: die tertia refiirget. Tuncac- 
vt viuentes laudcmus nomen c£flit ad eum mater filiorum 
tuum:& ne claudasora can^n- Zebedaei cum filiis fuis, ad6- 
tiu te, Domine, Deus nofter. rans , & petens aliquid ab eo. 

Pfal. Graduate. S .aluumfac popu- Qui dixit ei:Qujdvi$. ? Aitilli; 

%7% " Kituum,D6mine,&benedic Dic,vtfede5thiduofilijmei, 
harreditatituae.^ Adte,D6- vnus ad d6xteram tuam, Sc r 
mine,clamaui, Deusmeus,ne vnus ad finiftra, in regno tuo. 
sileas a me : & ero similis defe Refpondens autem I cfus , di- 
cendentibus in lacum. xit:Nefcitisquidpetatis. Po- 

Ffal.Traftus. D omine, no feciin- teftis bibere calk em, que ego 

10*. dum pecdtta noftra,quae feci- bibitiirus (um?Dicunt ei,Pof- 
musnos,neque feoincjii ini- fumus.Aitillis:C41icemquide 
quitates noftras retribuasno- meumbibetis 1 : federe autem 

Mrf bis.^. Domine, tie memind- addext9rammeam,veladfi- 

7 g fc # risiniquitatumnoftraruman- niftram, non eft meum dare 
tiquarum : cito anticipent nos vobis, fed quibus paratum eft 
nu&ricordiae tuse,quia paupe- a patre meo.Et audiem^s de- 

Ibi. jresfo&i fumnsnimis.y Ad- cem : indignati funt de duo- 

h ; Digitized by Google . , cJ?W AV t2? ft Dominicamfecundam Quadra*, 
bosfitabwrefttsmtemvo. quaefiimus, pl^ci&us aug* 
camt eorad f e & ait. Scitis, mentum. PerD6roinum 

funt, potcftatem excrcentin W^l* . Qremut 
eos. Non ita ent inter vos. Humiliate capita veftraDeo 
Sedquicunquevoltferit inter ,^ Eus innocetiar reftitutor 
vosma.or fieri, nt veftermi- \J & abator , dirigead te 
nfiter:& qui voiuerit inter tuorumcordaferuoruvtfpi- 
vos pnmus efl*e,erit vefter fer^ ritus tui feru6r e concepto & 
. uus. Sicut filius hdminis non in fide inueniatur ftabiles' & 
vcnit miniftrari,fed miniftra- in opere efficaces. Per Domi- 
re , & dare animam fuam re- num noftrum. 
demptidnempromultis. F E R I A QV I N T A 

Pfti.OflTeitoriiyn.A dtc,Domi- %tMumdS.M*rumtrisTihe- 
m- ne,ieuauianimamrael:Deus rim. i ntro j tus 

meus,uueconfido, non eru« U«9M Eus,iaadiut6rium «■»• 
befcam : neque irrideant me M«f ifieii intrude : D6- * 9 ' 
inimicimei:etenim vniuerfi, flMfi fc mine ad adiuuandfi 
quite expc<aant,nonconfun- ** as;, mefefiina:confun- 
d6aur » dantur,&reuereanturomnes 

.Secreta. iniraicimei,qui quasruntani- 

HOftias,qtia;fumus.D6- mammeam. PraJm A uertan- ... 
mine, quastibi offcri- tur retrorfum, & erubcfcant 
ttus,propitiusrefpice.&per qui voluntmihi mala. 
ha:c fan&a comercia, vmcula y Gloria patri. 
pcccat6nimnoftr6rumabfoI- * - Oremus. 

ue. Pet- Dbminum noftrum n Rarfta nobis, qusefumus 
IelumChriftum. \f Domine,auxiJiumgratiar 

Alia: Sccretas.vt in Dominica tu^-'Vt ieiiiniis, & brationibus 
pra?cedenti.'f°^54' conuerienter intenti ,libere- 

Pftl.Comnnip. I "Gus Dominus, murabh6ftibusmc'tis,&cor- 
io. &itiftftiamdilexit,arquitatem poris. PerDoroinum noftra 
viditvultuseius. IefumChriftum. 

v££ftf^ mim, '9« - AliaeOrationes:vtin Domi- 
C VmptisDomme^craml- nic 2cede • /oJ.fl. ™ , 

>s,adred ep ti6m S ctern*, L ^ ^ p J ph ,^ Fcria v.poft Dominican* fecundam Quadrag. j8 
Ca Tt Ac diritaomln* Deus: y M iflo t&fcpore /Dixit Ie- 
, 7 / JLJl Maledi&us homo qui I fus difcipulisfuis. Homo t £ 
confidit iii h6mme*& ponit A quidameratdhies , & in- 
^arnem brachium fuum,&& duebatur purpura & byflb, 
Domino reccdit corcius.Erit & epulabatur quotidie (plen- 
cnimquafi myricf in deferto, did£. Et cratquidam mendi- 
|j & non vid^bit cum vinerit cus,n&mineLazarus,quiiac£- 

t bonum,fedhabit£bitinficci- batadiariuam eius,vlc£ribus 

| tite,indeferto,interrafal(ugi plenus, ciipiesfaturiri de mi- 

nis,^ inhabitabili. Bencdia* cis, quae cadebant dcmenfa 
vir, qui confidit in Domjno, diuitis,& nemo illi dabat.Sed 
& crit Dominiis fiducfa eius. & canes veniebant , & ling£- 
Eritquafilignum/juodtranf- bant vlcera eius. Fa&um eft 
plantatur fupcr aquas, quod autem, vt morerctur mendi- 
ad humorem mittit radices cuSj&portareturabangelisin 
fiias , & non timebit , cilm v6- finum Abrahg.Mortuus eft au* 
nerit aeftus/Et erit folium eius tem & diues,& fepiiltus eft in 
viride,& in tempore ficcitatis inf&rno. Eleuans autem ocu* 
non erit fblicitu nee aliquan- los fuos, cum eflet in tormen - 
do definet facere fruftum. tis, vidit Abraham a long£, & 
Prauum eft cor hominis & Lazarum in finu eius. Etipfc 
inferutibile , quis cognofcet clamas,dixit, Pater Abraham, 
illud? EgoDominus icrutans mifef ere mei,& mitteLazara, 
corda , & probans renes,qui vt intingat extremum digiti 
dovnicuique iuxta via fuam, fuiinaquam^vtrefrigeretlin- 
& iuxta fru&um adinuentio- guammeam, quia cruciorin 
numfuarum. Dicit Dominus hac flamma.Et dixit illi Abra.'' 
omnipotensi ham,Fili,recordare,quiarece- 

PC4. Graduale. 1 ropitiu* efto pec- pifti bona in vita tua, & Laza- 
• *? tm citis noftris, D6mine,nequS- rusfimilitermala,nuncautem 
dodicantgentes,vbieftDeus hie confolatur,tu verb crucii. 
corum ?£. Adiuuanps, Deus ris. Et in his 6mnibus , inter 
falut£risnoftcr,&propterho- nos & vos , chaos magnu fir- 
norcm nominis tui , Domine, matum eft , vt hi , qui volunt 
libera nos^ hinc transire ad vos, non pof- 

Scquentia fanfti Euangclij ^nt, ncque inde hue trafmea- 
fecundum Lucara. re.Et ait, Rogo ergo tcpatcr, 

H ij 

Digitized by VjOOQlC \ Fern fcxta ppft Dominicans fecunditm Quadrar. 
vtimttasewmindomumpa- ^ Ratm*ua^os,Wfu- 
tnsmei.Habeoenimquinquc \j mus, Domine , non de- 
fratres vt teftetur illi^ne &ip- relwquat que & facr* nos dc. 
fi yeniant'in hunc locum tor- ditosfaciat feruituti , & tuam 
metorum.Etait illiAbraham: nobis opem femperacquirat. 
Habet M6yfen,& prophetas, Per Dominum. 
audiant illos. At ilk ^ixit. No Al,» Poftcommunionejvtm 
pater Abraham: fed fiquisex Dominica prxced. tol H . 
mortuisientadeos.pceniten- Sttpcrpopulu.n. Oremus. 
nam agent. Ait autem illi : Si, Humiliate capita veftra Deo. 
Moyfen & prophetas no. au^ - Defto, Domine, famu- 
diunt.neque,fiquisex mor- J\ !istuis,&perpetuabc- 
tuisrefurrexerit,credent. , nignita'tem largirepofcenti- 
exo. pffej-ro. ' ; rectus eft Moyfes bus:vt his , qui te au&ore, & 
jt. incofpefhi Domini Dei fui, guberaatoregloriantur:&co- 
& dixit-Quare Domine, ira- gregata reftaures, & reftaura- 
fceris populo tuoparcc irar a- ta conferees. Per Dominum. 
nimse tuae,memeto Abraham, FERIA SEXTA. 
Ifaac, & lacob: quibus iurafti Statu 4dfsn£inm Vtttlem. 
dare terramfluentem lac, & Introitus 

mel:&placatusfacl:useftD6- T&X& Go autem cum iu- P& 1 
minus de malignidte, quam {jjtffrffi ftitia apparebo in "* 
dixit facere populo fuo. 5E2 conr P^ u «K> • &• 

SecYeta. ^ii^ tiabor,dummani- 

PRarfentifacrificionomi* fefUbitur gloria tua. 
. ni ,"« 5 nos»D6mine,i<iu- pfa [ m £ xaudi,D6mine,iufti- ibi. 
ma dicata fanchfice't : vt qUod tiam meanu intende depreca- 
obferuantianoftraprofite'tur tionemmeam. 
exterius,intenus opere'tur ef- ^ Gl6ria patri & filio. 
feftiuPer Dominum. ' Oremus. 

A|iae Sccret*,vt in Dominica "pv A quaefumus, omnipo- 
l | # prjccedenti. f°M4- t X_J tensDeus: vt,facro nos 
4, 'Communio. Qj" manducat purHicante ieiunio : fynceris 
meam carnenigSbibitmeum mentibus ad fandia ventura 
ftngumem: in memanet,& facias peruenire. Per Domi- 
ego in eo,dicit Dominus. minum naftrum. 

Pofleommunio. Alia: Orations, vtin Domi- 

Digitized by VjOOQlC FcriafextapoftDominicamfccundafnQiydrag;. ** 
nica priced f l. * j. . & p£cora: & renuncia mihi* 

UcholibnGcnefis. ^ quid ag^tur. MifTus devalle 
Ca * TTNdiebusillis.Dixitlofcph Hebron, venit in Sichem.In- 
*?• A #atribus fuis,Auditefom- uenitque eum yir errantem in 
niummcum, quodvidiPut£- agro:& interrogauit , quid 
bam nos ligare manipulos in quaereret. At ille refpondit: 
agro:&quaficofurgeremani Fratres meos quaero : indica 
pulu meum, & ftare , vcftrof- mihijvbi pafcat greges. D ixit 
que manipulos circunfUntes ei vir : Receflcrunt de loco 
adorire manipulum meum. ifto AUdiui autem eosdic<£n- 
Refponderut fratres eius:Nu- tes,Eamusin Dothain. Per- 
quid rex nofter eris. ? aut fubii- r exit ergo Iofeph poft fratres 
ri£murditionituae?Haecergo fuos , & inuenit eos in Do- 
caufa fomniorum , atque fer- thain.Qui cum vidiffent eum 
monum inuidiae & odtj fo- procal, antequam accederet 
mite miniftrauit. Aliud quo- ad eos,cogitau£runt ilium oc - 
quef6muiumvidit,quodnar- cidere. Et miicuo loqueban- 
rans fratribus alt ; Vidiper tur:Ecce,fomniatorvcnit:ve- 
fomnium quad folem , & iu- nfte, occidamus eum ,& mit- 
natri,&ftellas vndecimado- tamus eum in cifternam vete- 
r are me.Qnpd cunp patri fuo, rem:dicemd(que,fera peffi- 
& fratribus retuliffet,uicrep£' ma deuorauk eum.Et tuncap- 
tiiteum pater, & dixit: Quid parebit, quid illi profintfom- 
fibivult hoc fomnium, quod nia fua. Aiidiens autem tuec 
vidiftRNunquid ego & miter Ruben, nitebaturliberare eu 
tua , & fratrps tui adorabimas de manibus eoru,& dicebant: 
te fuper terram ? Inuidebant Non interficiamus inimamo- 
igiturei fratres fui:patervero ius , nee effundamus fangui* 
rem tacitus confiderabat. Cu- nem : fed proiicite eum in ci- 
que fratres illius in pafcendis ft£rnam hanc , qua: eft in fcli- 
gregibus patris morarentur in tudine, manufq ue veftras fer*s 
Sichem, dixit ad eum Ifrael: uafteinnoxias. Hoc autem di* 
Fratres tuipafcuntoues in Si- cebat, vblens eripere eum de 
chimis: veni,ipitta teadeos. manibus eorum, & reddere 
Quorcfp6dente,praeft6fum; ^atrifuo. 

ait : Vade,& vide ,{icund:a Gradualc. A dD6minum,cu pf z \ 
profpeufinterga fratres tuos, tribularer,clamaui,& exaudi- u 9 . 

H iij 

Digitized by VjOOQlC Feriavr. pod: Dominicamn. Quadrag, 

uit me.*. Domine , libera i- mi(it ad eosfiliu fuum , dicfe: 

nimam meam & labiis iniquis, Verebutur fort£ filium meu. 

Pfal .^!f ilingua dolafa. Agricolaeautemvidetesfiliu, 

ioi.' ' ^^^ ^ <Smine, no fecun^ dixerut intra fe:Hic eft hxres:_ 

dum pecc4tsiiioftra,quae feci- veniteoccidamuseum > & lia- 

mus nps: nequefecudum ini- Wbimushxreditatem eius.Et 

quitatesnoftrasretribuas no^ apprehenfumeum,eiec£runt 

Pfrl ki*^'^omine,nememineris extra vioeam f & occid£runt. 

7g. i^uitituni noftrarum anti- Ciim ergo vcnerit D6minus 

quaru:cit6 anticipeenosmife- vinej ,quid faciet agricolis il- 

ricordiaetu^quiapauperesfa- lis? AiuntillirMalos male per- 

"£* frifumus nimis *. Adiuuanos det : & vineam fuam locabit 

.§*" Deuslalutari$nofter:&pro- aliis agricolis , qui reddant ei • 

flc- ptergloriamnoministui D<S. fru&umtemporibusfuis. Dk 

&i- mine , libera nos, & propitius cit illis Iefus: Nunquam legi - 

eftopeccatisnoftris, propter ftisinfcripturis,Lapide,quem Pfal. 

qomen tuum. reprobauerut*dificantes,kic "7« 

Sequehtiafan&iEuangelij faftus eft in caput anguli f'A 

fecundum Matthrrum. Domino faftum eft iftud : & 

I Nillo tempore: Dixit Ie- eft mirabile in oculis noftris. 
fusturbisludae6rum,para- Ideodico vobis,quiaaufere- 
bolam banc: Homo quida tiiravobisregnumDei,&da- 
erat pater familiavjui planta- bitur genti facienti fru&us 
uitviueam.& fepe circunde- eius. Et qui cccideritfuper la- 
ditei > &foditineatorcular,& pidemiftum,cofringetur. Su- 
*dificauit turrim , & locauit perqueveroceciderit,c6nte* 
earn agricolis:& p^regrc pro- ret efi.Et cum audiffent prin- 
fe&useft,Cumautemtcmpus cipes facerdotum &phanf*i 
fru(StuuappTOpinquafret,mi- parabolas eiu$: cognou^runt 
fit feruos fuos ad agricolas , vt quod de ipfis diceret.Et quae- 
acciperet fru&us eius Et agri- rentes eum tenure, timuerunt 
colx , appreh^nfis feruis eius, turbas : quonil ficut Prophe- 
Miumc*ciderunt,aliuraocci- tarn eum hab^bant. 
derun^aliumverolapidaue- Offertoriu.D 6mine,inatai- **"• 
runt.Iterum mifit alios (eruos lfum mcurefpice:confundan- **" 
pluresprioribus: & fecerunt tur t &reuereantur,quiquaerut 
illis fimiliter. Nouilfim£aute animam meam 3 vtaufera tea; Digitized by VjOOQlC tut Ca, Sabbatho poft Dominicam it. Quadrag. <j Q 

D6mine , in auxiliura meum P^* ^xeli enarrant gloriam 
r&pice. S ccreta. Dei,& opera manuum eius an- 

LjiEc in nobis fecrificia, ndnckt firmamentum. 
' i -iDeus , & aftione per- ^Gloria patri. Oremus. 
m£neant , & opcratione fir- |^\ AjCjuxfumus, Domine, 
m&muvPer Dominum. **J noftris effe&u jeiuniis 

Alia: Secret*, vtin Dominica fclutarem: vtcaftigatio carnis 
Pfal .-P raece( k n 5 i, fi>L Jin aflumpta, ad noftrirum vege- 

ix ^ * Communio. 1 u ^ D6mine, tationcm tr^nfeat animirum. 
feruabisnos, & cuftodies uos Per Dominum. 
i gencratione hacin *t<6rnu. Alia: Orationes, vt in Domi- 
Poftcommunio. nicapraecedenti.f i ,^ m 

FAcnos,<m*fumus, Do- Uaiolibri Gcnefis. 

mine,accepto pignore fa- T N dilbui illis .• Dixit Re- c 
lutisseterna?,fic tenderecon- *• beccafiliofuoIacob:Au- x7 . 
gru^nter, vt adeamperueni- diui patrem tuum loquentem 
re pofsimus. Per Dominum* cum Efau fratre tuo^& dic£n- 
AIi« Poftcommunioncs,vt; in tem ei; Affer mthi de venatio- 
Dominicapnecedentifol 54. ne tua,&faccibos, & come- 
Superpopulum. Oremus. dam, & benedicam tibi cora 
Humiliate capita veftra Deo. Domino , antequ&m m6riar. 

DA,quaefumus, Domine Nunc ergo, fili mi , acquire 
p6pulotuofalutemen- consiliis meis:& pergens ad 
tis& corporis: vt bonis operi- grcg em, affer mihi duoshec- 
bus inhaerendo, tu* femper dosoptimos, vt ficiamexeis 
virtutismereatur prote&ione elcaspatrituo.quibuslibenter 
def^ndi* PerD6minum. ". v6fcitur:quascumintuleris > & 
SABBATHO, com6derit , behedicat tibi 
StaMadfanftestJUarccllinHm priufquam moriatur. Cuiille 
& Tetrum. , refpondit : Nofti , qu6d Efau 

Introitus frater meus homo pikSfus 

XfflSftjfl Ex Domini irre- fit,& ego laenis:fi attreftauerit 
Pfal. m §g|JM prehensibilis,con* me pater meus,& (enferit, ti- 
ll. B BBsX u^rtens animas;te- meo aeputetmevoluiffe fibi 
w«^ ftimonium Domi* illudere,& indiicam fuper die 
m fidele, fapientiam praftans maledidionem pro benedi- 
paruulis. dione. Ad quern mater .-In 

H iiij Sabbatho poft Dominican* 11; Qjiadrag. , 
me fit , a!t,iflamaIedi&io, fill Refp&n dit : Ego fum. Atillc 
mi : tantum audi voce mcam, Affer,inquit,mihi cibos de ve- 
& pergens , affcr qua: dixi. nitione tua, fili mi rvt bene- 
Abiit,&4ttulit r deditquema- dicat tibi anima mea. Quos 
trifux.Parauitillacibos,ficut cumoblatos comediffet, 6b- 
noueratvellepatremillius.Et tulit ei etiam vinum. Quo 
vdftib* Efau valde bonis, quas haufto, dixit «4 eum : Accede 
apudfehab^bat domi ,induit adme:& da mihi 6fculum,filt 
eum.pelliculafque hcedorum mi. Acceffit, & ofcul&tus eft 
circundedit manibus, & colli eum.Statimquevt lenfit ve(lis» 
nudaprotexit. Deditquepul- mentorum illius fragintiam 
m£ntum:& panes,quos coxe- benedicens,ait : Ecce odor fi- 
rat tradidit.QnibusSllatiSjdi- lij mei, ficut odoragripleni, 
xit:Patermi Atillerefpondit: cui benedixitDcminus. Det 
Aiidio.QuiseSjfili mirDixit- tibi Deusderore cceli , & de 
queIacob:Ego fum Efau pri- pingu^dine terr^abundantii 
mogenitus tuus:feci,ficutprg- frumenti, vini,& old. Etfer- 
cepifti mihi. Surge,fede,& co- uiant tibi populi,& adorfcnt to 
mede de venatione mea , vt tribus. Efto Dominusfratru 
benedicat mihi anima tua. tuorum: & incuruentur ante 
Rurfumque Ifaac ad filium tefilijmatristu$.Qujmaledi- 
fuiun ; Qnpmodo,inquit,tam xer it tibi fit ille maledi&u$:& 
cito inuenirepotuifti,filimi. ? qui benedixerit tibi, benedi- 
Q^irefpondit : Voluntas Dei di6nibus repleatur.Vix Ifaac 
fuit • vt cito mihi occdrreret, ferm6nem impieuerat : & e- 
quodvolebsL Dixitque Ifaac: greflb Jacob foras , venitE- 
Accedehuc,vttangamte,fili lad , co&6fque de veiiatio- 
mi:& probem vtrum tu fisfi- ne cibos intulit patri, dicens, 
lmsmeusEfau,annd. A<xe£. Surge,patermi,& comedede 
fit ille ad patrem : & palpatb Venationefilij tuiivt benedi- 
co, dixit Ifaac: Vox quidem, cat mihi anima tua. Dixitque 
vox Iacob eft fed manas-, ma- illi Ifaac: Quisenim estu?Qui 
nusfunt Efau Et non cogno^ refpondit:Ego fum fiiius tuus 
uiteum,quiapi!6fe manusfi- primogenkus Efau. Expauit 
militudinem maioris expref- Ifaac ftupore vehem^nti : &, 
ferant. Benedicens ergo illi, vltraquam credi poteft * ad- 
ait ; Tu es fiiius meus Efau? mirans,ait: Quis ergo ille eft> , Digitized by Google Sabbathopoft Dominicamn. Quidrag. £ x 

qui dudiim captam venatio- niiciindam manS miferiaSr* 
nemattulitmihi , & com&li diamtuam, &veritatemtuaai; 
exomnibus,priufquam tu ve- pecnodem. 
niresf beneiixique ei , & erit Sequcntia fan&i Euangelij [ 
benedidus. Auditis E aiifer- kciindum Lucam 

irtonibus patrrs , irrugiit cla- IT N illo tempore : Dixit Ie- Cap. 
more magnoi& confternatus I ius Phanlaeis parabolam *r 
ait:Benedicetiarn&tnihi pa- A^ anc# Homo quidam ha- 
ter mi. Qui ait : Veoit germa- buit duosfilio* : & dixit ado- 
. nus tuus fraudulenter , &csc~ lefcentiorexilli>,patri. Patei", 
cepit benedidionem tuam. damihiporti6ncm fubftatiae, 
Atillefubiunxit: Iuftevoca- qu« me comingit. Et diuifit 
turn eft nomen eius lacob. ilis fubftantiam. Et non port 
Supplantauit enird me,en, al multos dies , cbngregatis 6m- 
tera vice. Primogenita mea nibus,adolefcentior tiiius pe- 
ant£ tulit, & nuc fecundo fur- regr£ profedus eft in regione 
ripuit benedidionem meam, longiiiquam : & ibi diffipauit 
Rurfumque ad patrem:Num futiftantiafn (uam viuendo lu- 
quid non referuifti , ait,& mi-, xuriofe, E t poftquam cofum* 
hi benedidionem ? Refpodit rhaflet omnia , fada eft fames 
Ifaac; Dominumtuum ilium valida in regione ilia : & ipfe 
conftitui , & omnes fratres ccepitegere.Etabiit^&adnaev 
eiusferuituti illiusfubiugaui. fitvni ciuium regionis illius. 
Frum£nto,vino,& oleo ftabi* Et mifit ilium in villam fuam 
liui eum:& tibi poft hacc , fili vt pafcerct porcos. Et cupi6- 
mi vltri quid facia;Cui Efau: -bat implore ventrem fuum de 
Num vnanijinquit, tatumbe- siliquis, quasporci manduci- 
nedidi6nehabes, pater? Mi- bant & nemo illidabat. In fe 
hi quoque 6bfecro , vt bene- autem reuirfus dixit : Quanti 
dicas. Cumque eiulitu ma- mercenarij in domo patris 
gnofleret,motusIiaac, dixit mei abundant panibus : ego 
adeumrinpinguedineterrae, autemhicfame p£reo?Surga, 
&inrorecariidefupereritbe & ibo ad patrem meum, & 
\ PfaL ncdidio tua. dicam ei:Patcr>peccaui in cce- 

\ 91. Graduale. B ontai eft confi- luffi,& coram te:iam non Turn 
\ teri Domino , ic plallere no- dignus vocari fiiius tuus:fac 
^ mini tuo, altifllme* tf. ad an- die ficut vnum de mercena- 

ry SattoathopoitDomicamii. Quadrag. 
r iis tuis.. Et furgeos , vcnit ad epularcr. Sed poftqu&m filiW 
pattern fuum. Cum autem ad- tuus hic,qui deuorauit fubfta- 
hue longe eflet;vidit ilium pa- tiam fuam cum meretneibus, 
ter ip sius:& mifericordia mo • venit : occidifti vitulu (agi na- 
tus eft. Etaccuarens c<6cidit tu.At ipfe dixit illiFili,tu fern- 
fupcr collu cius , & ofculitus per mecum es : & omnia mca, 
eft eum.Dixitque ei filius: Pa- tua funt JEpulari autS , & gau - 
ter,pecdtui in caelum & corl dere oport^bat , quia frater 
te:iamnon fumdignus voca- tuus hie ,mortu* erat, & reui- 
ri filius tuus. Dixit autem pa- xityerierat,& inuentus eft. 
ter adferuosfuos : Cito pro- Oitertorium. Illumtna 6cu- pfaL 
ferte ftoia primS, & induite losraeos ,nevnquamobdor- Il# 
ilium : & date innulum in ma- miam in mortenequando di- 
nu eius,& cal ceam£nta in pe- cat inimicus me us > praeualui 
deseius:& addiicite vitulum aduerfuseura. Secreta. 

fagin4tum,& occidite, & ma- TLTls lacrificiis , Domine, 
ducemus , & epulemur , quia Xjlcocede plac&us : vt qui 
hie filius meus mortuus crat, propriisoramusabfolui deli- 
&rcuixit:perierat,& inuentitt &is , non grau^mur exterdis. 
eft.Etcc3eperuntepulari.Erat Per Dominumnoftrum. # 
aute filius eius fenior inagro. Ali^Secret^vt in Dominica 
Et ciim veniret,& appropin- praecedenti.f l, ^ 
quaret domui , audiuit fym- Communio.Op6rtet te , fili, J- uc - 
ph6nia,& choru. Et vocauit gaud£re:quia frater tuus mor- 5 " 
vnum de feruis: & interroga- tuus ftierat,& reuixit,perierat 
uit,qu* hgc effent.Ifque dixit & inuentus eft. Poftcommun. 
illi:Frater tu 9 venit: & occidit C Acramenti tui , D6mine, 
pater tuus vitulum fagiri&um, w3 diuinalibitio penetralia 
quia (aluum illumaccepit. la- noftri cordis infundat : & fui 
dignat us eft autem, &nolebat nos participetf poteriter cflfk 
introire. Pater ergo illiuse- ciat. Per Dominum. 
grarus,coepit rogare eum. At Alias Poftcommuniones,vt in 
illerefp6ndes,dixitpatrifuo: Dominica precedent* fbl. 54 
Ecce,totannis ftruio tibi*& Super populum. Or&nus. 
madatumtttum nunqua prx* Humiliate cipitaveftro Deo, 
teriui : & nuquam dedifti mi- T} Amiliam tuam,quf fumus 
hi hoedum,vt cum amicis meis A D6mine,c6tinua pietatc Digitized by Google 
Dominica term in Quadragefima. 6z 

cuftodbvt quf in fola (pe gr4- erroribus vniuerfis , Eccl&a 
xix cari&tis innititur , caelefti tua fecura tibi feruiat Hbcr-^ 
^tiam prote<aione muniatur. tate. Qratio. 

Per Dominum rioftrum. S~\ Mnipotens fempiterne, 

DOMINICA I I L V/ Deus : qui viuorum ^ 

in Quadragefima. dominaris, fimul & mortup- 

Stdth adfanftum Lanrcmmm rum , omniumque mifereris 
cxtrAmuros. Introitus. quos tuos tide>& opere fu- 
****' IfflSlSSI Culi hiei femper turps effe praenofcis : te fup- 
ad D6minum:quia pikes exoramus , vt, pro qui- 
ipfe euellet de la- bus effiindere preces decrc- 
queo pedes meos: uimus , qupfque vei pnefens 
r&piceinme,&mifereremei, feculum adhuc in carne re- 
qupniam vnicus , & pauper tinet, vcl futurum iam exu- 
Ibi. fumego. Pfalm. Adte,D6- tos corpore fufcepit inter - 
mine,leu£ui £nimam meam: cedentibus omnibus ftnftis 
Deusmeus,inteconfido,non juis , piet&istuae dementia, 
crub^lcrm. t.Gloria patri,& omnium deliftorum fuorum 
filio. Oremus, veniam confequantur. Per 

QV>fumus,t>mnipotens, Dominum. 
Deus , vota humilium Leftio Epiftolae btk\ Pauli 
' f&pice, atqucad defenfione Apoftoli,adEphefios. Ca# 
' noftram,dexteram tu* maie- TJRatres : EflxSte imitatores 5* 

(litis extendc Per Dominiu XDei,ficutfilijchariflimi:& 

. Adpofcendafuflfragiafan- ambulate in dileftione , ficut 

cftorum. Oratio. & Chriftusdilexitnos;& tra- 

CucHs nos,quaefumus, didit femetipfum pro nobis 

D6mine , mentis , & oblationcm, & hoftia Deo in 

corporis defende periculis: odoremfuauitatis.Fornicatio 

& interced^nte beata,& glo - autem , & omnis immundiria, 

rio(a,femperque virgincDei autauaritia > necnomincturin 

g«nitrice Maria, cum beitis vobis,ficutdecetfan<aos:aut 

Appftolis tuis Petro, &Pau- turpitiido, aut ftultiloquiura, 

lo^atquebeatoN. &dmni- autfcurrillitas,quaeadremno 

buslan<3is : falutem nobis tri- pertinet: fed magis gratiarum 

■hue" benignus, & pacem:vt, a&io. Hoc autem fcitote, 

deftru#is aduerfit&ibus , & inteiligentes : quod omnis: Digitized by Google Dominica ter tu in Quadragehma. 
fornicittfr , aut ltnffl&ufuf, turb*. Quicfam autem ex eis 
aut au4rus,quod eft idolorum dixerunt: In Beelzebub pntnf*- 
ftruitus,non habethaeredita- cipe daemoniorum eiieit daw 
tem in regno Chrifti , & Dei. monia. E t alij tentintes, fignu 
Nemo vos feducat inanibus dec^Ioquaerebantabeo Ipfe 
verbis. Propter h*cenimve- autem, vt vidit cogitationes 
nit ita Dei infilios diffident^, ebrum, dixit : Omne regnum 
Nolitc ergo effici participes infeipfumdiuifum, defolabi- 
e6riJEratisenimaliquadot& tur: & domus fupra domum 
nebrjmunc autem lux in Do- cadet. Si autem & fatanas in 
mino.V^filij lucis ambulate, feipfum diuifus eft : quomo- 
Fruftus cnim lucis, eft in om- do ftabit regnunf ipsius , quia 
nibonitate, &iufticia&veri- dicitis in Be£izeb6b eiicere 
tate. rhedaemonia?Siaufeifcegoin 

Pfai.Graduale. Exurge,D6rftine, BeeUebub eiicio daetftonia: 
*• noprcualeatbomo riudicen* filijveftriinquoeiiciut? Ide6 
tur gentes in confp&tu tuo. ipfi iudiccs velfcri erunt.Porrd 
♦•In conuertendo inimicum fiindigito Dei eiicio daemo- 
meum retrorfum , infirmabu- nia : profe&o peruenit in vos 
tur, & peribunt & facie tua. regnum Def. Cum fortis ar* 
™*'Ttzit\is. Adteleuaui6culo$ matus cuftodit £tiium fuum, 
" meos,qui habitas in ccelis. inpace font 6mnia,quae p&fli- 
tf. ^cce,ficut6culiferuorum det. Si autem fortior illo fii- 
inmanibus dominorum fuo- peruenies vicerit eu: vniu6r(a 
ru.^ : Etficutoculiancillaein arrtia eius auferet , in quibus 
minibus d6min*fuae,ita6cu- confid£bat:&lp&lia eiusdi- 
linoftriad DominumDeum ftribuet.Qui noneftmecum, 
noftrum , donee mifereatuf aduerfum me eft: & qui non 
npftri. V-Mifer&e nobis,D6- colligit mecu,difpergit.Ctim 
mine,raifeferc nobis. immiindus fpiritus exierit ab Sequ^ntiafanfti Euangfiij homine, perambulat per loc* 
fecundum Lucam. inaqu6fa 5 quaeres requiem: 8C 

; Cap . ■# N illo tempore: Erat Iefus no kmeniens , dicit : Reuertar 
."• I eiiciensdaemonium: &il- in domum meam, vnde exgii. 
hid erat mutum. Et cum Etciim v6nerit,inuenit earn 

eieciflVt daem6nium , locutus fcopis mudatam , & orhitam. 

eft mutu$ :& admiral funt Ettuncvadit,&afliimit fecii Digitized by Google ■ommicatirtiainQnadragcfima. £3 

jfepte alios fpiritus nequiorcs &n6mina omnium fidelium 
fe:&ingrefli Habitant ibi. £t beatae praedeftinationis liber 
feunt nouiflima hominisillius afcri^taretineat.PerD6m." 
peiora prioribus. Fadum eft Commu, P afler inuenit fibi 
aute.cum h*c diceret , extol-' domum, & turtur nidum , vbi Pfa!. 
lens vocem, quxdam mulier reponat pullos ftlbs , alt4ria*J« 
deturba,dixitilli:Beatusvcn- tua, Domine virtutiim, rex Y 
ter, qui te portauit : & libera, meus & Deus meus,beati, qui 
quae fuxifti. At ille dixit: Qui- habitant in domo tua,in fxcu.- 
nimo,beati > qui iudiunt ver* lum feculi laudabunt te. 
J>ugi Dei, & cuftodiunt illud. Poftcommunio, 

Etdicitur.C redo. A Cundis nos,quxfamus, 

P&L Oifertoriu- I uftitiae Domini jf\ Domine , reatibus , & 
l *' re£)tae»lxtificanfes corda* & penculispropitiatus abfolue, 
iudicia eius dulciora fuper quos tati myft£rij tribuisefle 
rael, & fauum : nam & feruus participes. PerDominum. 
tuuscuftoditea. Sccreta. * Aiix Poftcommumones. 
-* J ^c hoftia> quaefumus, \£ Vndetj&muniatnos, " 
J~X Domine, emundet no- 1VL (quaefumus , Domine, 
ftradeli&a, & ad facrificium diuini factametimunus pbli- 
celebrandum, fubditorum ti- turn : & intercedente beata 
bicarpora,ment£(quefani&i- virgine Dei genitrice Maria, 
ficet.Pes Dominum. cum beitis Apoftolis tuisPe- 

AlixScrrctx. tro,& Paulo atquebeato N. 

Xaudinos,Deus'falutari$ & omnibus fandis , a cun&is 
j^,nofter:vt,perhuiusfacra- nosreddat & peruerfitatibus 
jtfenti virtutem , a canftis nos expii tos a & aduerfitatibus ex- 
nientis,& corporis hoftibu* peditos. 
tpearis , gratiam tribuens in |-n Vrificentnos, quxfumus, 
prxfentij&^loriam infuturo. JL omnipotes & mifericors 
|-^ Eus,cui foli cognitus eft Deus,facrameta, qu$ fumpfi- 
1/ nuraerus ele&orum in mus: & intercede ntibusom- 
4ujwna foelicitate locipdus, nibus fandis tuis , prxfta:vt 
tribue,quaefumps,vtinterce- hoctuumfacramentum no fit 
deqtibus omnibus sa&istuis, nobis rectus ad poena f led in- 
▼niuerforum,quos inoratio- terceffio falutaris ad venia:fit 
ne commedatos' fufcepimus, abhitio fceleru,fitfortitudo 

' \ • 

Digitized by VjOOQlC \ fi 
Feria it. poft Dommicam teitla mQuadrag. 
fhgflium,fitc6tra6mrtiam&- diue$:fedl«pro(iH. Porro <fe 
dipericula firmamintum , fit Syria cgrcm fijcrantlatruca- 
viuorumatquemortuorumfi- li : & captiuam duxcrant d<? 
d&iumremiffioopininmdeli- terra Ifrail puellamp4ruula f . 
riorum. Per Dominum no- quae erat in obfequio vxoris 
ftrum I efdlh Chriftum filium Naaman : qux ait ad D6mina 
tuum. fuam Vttna fuiflet Dominus 

FER.IA SECVNDA meus ad Propbetam , qui eft 
Static ad fanttmn Atarcnm. in Samaria : profe&o curaffec 
» Introitus. eu£ lepra, qua habet. Ingr^C- 

N DeQ Iaudabo ver- fus eft itaque Naamin ad Do- 
bum : in Domino minufuun^&nuciauitei, dt* 
laud^bo fermonem: cen& Sic & fie loctita eft puel- 
in Deo fperabo: no lade terra Iftael. Dixitqueci 
timebo, quid facial mihi ho* rex Syria2:Vade,&mitt5 lite- " 
mo. . rasadregelfraeLQuj cupro- 

IbX * Pfalmus.M iferercmei^Deus, fcftus ciret,&tuli5^t fecum 
qu6niam conculciuit me ho- decern talenta argenti , & fex 
mo;tota die bellansjtribulauit millia ati. eos, & decern muta- 
me#, Gloria patri. toriaveftimentorurdetulitli- 

Oremus. teras ad regem Ifrael , in haec 

COrdibusnoftris, qua?fu- verba: Ciim acceperis epifto- 
mus,D6mine,gratiam lamhanc,fcito,qu6d miferim 
tuambenignusinfund^:vt 5 fi- adte Naaman feruu meu : vt 
cut ab efcis carnilibus abfti- cures eu£ lepra fua. Cumqije 
n&nus , ita fenfusquoqueno- legiflet rex ifrael literas, fcidit 
ftros & noxiis retrahamus ex- veftimenta fua, & ait:Niiquid 
ceflibus. Per Dominum. Deus fum ego > vt occidere 

AlixOrationes,vtinDomi- poffim , & viuificare: quiaifte. 
nica prcTcedenti / f°V«^ 1# xniCn ad me , vt curem homi- 

LediolibriRegum. m nealeprafua?Animaduertite, 
4. j Ndiebtisillis:Naamaprin- & videte : quod occafibnes 
Ca P - J^ceps militia: regis Syn*,e- quadrat aduerfum me, Qwxl 
* rat virmagnus apud Dominu cumaudiflfet Elifous vit*'L>ei: 
fuum,& honoratus. Per ilium fcidifle videlicet regemlfrael 
enimdedit L)6minusfalutem veftimenta lua^mfit ad eum, 
Syrij.Eratautem virforti$,& dices, Curfcidifti veftimenja 

Digitized by VjOOQlC FcriAiKpoftDominicimterti^ChiacIrac* ^4 

tua <Vetriat a$ me,&fciatPro • annflciauit ttjnrponiffti 14cry- 
pbetaefleintrra^l.V^nitergo mas meas in confpc&u tuo. 
Naamin cum equis^iccurri* f, Mifer&e mei , Domine, 
jbus,& ftetit ad oftiura domus quoniam conculcauit me ho- 
Elif ?i>n)Vuquead eu Elifxus mo : tota die bellads > tribuli- 
xmncium.dicens: Vade , & la- uitmc. 
liare fepties in Iordane:& re- Tra&us. D omine , non fc- 
cipiet lanitatfc caro tua,atque dindum peccata noftra , quae PfaL 
xoi. / nnmdaberis. Iratus Naaman, ficimus nos : neque fecundu 
i "" reced&at,dicens:Putabam, iniquities noftras retribuas 
quod egrederetur ad me: & nobis^. Domine,nememi- 
flans inuocaret nomen Do- neris iniquitatum noftrarura PfaL 
miniDeifui^&tingeretma- antiquarum : cito anticipent 7** 
nufua locum leprae,& curaret nos mifericordiae tuae , quia 
me. Nunquid non meliores pauperesfafti fumusnimis. 
; ' font Abana^&Pharphar fluuij Vcrfui- Adiuua nos , Deus (a* 
I ' ^ Damafci , omnibus aquis if- lutirisnofter,&proptergl<5- H,c 
\ rael,vt lauer in eis,& munder? riam nominis tui,D6mine,li- | c- 

j Cum ergo vertiffet fe,&abi- bcra nos : & propitius efto Al- 

t' "• ret indignans : acceflSrunt ad peccitis noftris propter no- tor. 
i eumterui fui 9 & locuti funt ei: men tuum. 

[ Pater , & fi rem grandemdir ^equentia fanSi Euangclij 
\ . xiffet tibi Propheta , cert£ fa- fecundum Lucam. 
I cere debueras:quanto magis, TN illo tempore : Dixe- 

? quia tunc dixit tibi,lauare, & I runt Pharifaei ad Iefum: Ca P» 

mundaberis?Defcendit:&la- Quanta audiuimus fadta ** 
uitin Iord£ne fepties , iuxta in Capharnaum : fac & hie 
ferm6nem vin Dei:& rcftitu,- in patriatua.Ait autera: Amen 
ta eft caro eius,ficut caropiie* dico vobis * quia nemo Pro*. 
ri paruuli : & mundatus eft. pheta acccptus eft in patria 
Reuerfufquc ad viru Dei cu fua. In veritite dico vobis: 
vniucrfocomitatufuojvenit, multae viduaeerant in diebus 
& ftetit coram eo,& ait. Vere Eliae in Ifrael, quar do clauf u 
fcio , quod non fit alius Deus eft coelum annis tribus & me* 
in vnju&fa terra, nifi tantum fibus fex, cumfa&a effet fa- 
1 in Ifrael. mes magna in omni terra; & 

Gradualc;D cus, vitam meam aid nullam illarum miffus eft Digitized by Google *■'■ Fcnaii^oftDominicamtermmQnadi^g.-' 
*.fcc Ellas,riifi in Sareptha Sidoniar Humiliate capita vdftra Dec* 
5 um admulieremviJuam.Eti?iul- r^ Vbueniatnobis,Domine, 
^l^tileprofierantinlfraelfub E- vj miferic6rdiatua:vtabim- 
gu j. lifeo propheta : & nemo eoru minentibus peccatorum no- . 
mudatus eft ,Wfi Naaman $y- ftroru periculis, te mercamur 
rus. Etrepleti funt omnes in protegenteeripi,teliber4ntp 
lynagogaira, ha?c audi&ites. filuari;PerD6mrnum. 
Et furrexcrunt, & eiecerut eu. F fi R I A TERTIA. 
extra ciuitatem:& dux£rut il- Statio adjaq&a Totcmianam. 
lum vfqueadfuperciiiu mon- - Introitus. 

tis, fuper quern ciuiras eorum | ffsSSft Go clamaui , qai Pfal. 
erat<jdificata,vtpraecipicarent a ^^^^f exaudifti me, dcus: l * m 
eumJpfe autcm tranfiensper * B^MffiM mclina aure tuam, 
medium illorumibat. 9jtSSun B Sc ex£udi verba 

O.Tet:orium. ' E xaudi,Deus, mea:6uftodi me, D<5mijie,vt * 
PQ orati'6nemmeam,& nedefpe- pupilla 6culi:fub vmbra alarii 
f4# xeris deprecationem meam: tuirum protege me. 

intendeinme,&ex£udime / . pfiilmus. E xaudi, D6mine/ibL 
• Sea /v. iriftitiam meam:int6ide de- 4*c 

MVnus, quod tibi , Do- precationeta meam^GI6ria 8 a> 4 
mine,noftr* feruitutis patri&filio. Or&nus. 

offerimus , tu falutare nobis tj Xaudi nos , omnipotens 
pfrficefoctamentum. Per. J^ fcrniflHicorsDeus^co- 
AlirSccrc ^\ vt in Dominica tin'&tiaefalutarispr6piti?no* 

ffttprxccwItinrJ. &1. (J*. bisdonaconcede.Per.D6mi- 

*!• .Commute O uis dabit ex numnoftrum. 

Sionl^ut4reifrael?cu aucfrte- Alia? Orationes, vt in Domi- 
nt Dominus eaptiuitate pie- nicaonrcedcnti. 
bisfu^exultabitlacob.&Iaer Lectio libriRegum. ] 
tabiturlfrael. Poftcomtnnn. | Ndiebusillis/Mlilierquap- 

Jj Rajfta,quarfumus, omrii- i damclamiba* ad Eliteum , 
potes & mifericors Deus, propheta, dicens : Seruus tuus 
vt quod ore cotingimus, pura vir meus mortu' eft:&. tu no- 
mente capiamus.Per Dom. fti,quia feruus tuus fuit, times 
All* Poltcomm j-.;ione< vnn. DefiJEt ecce, creditor venit 
Domiuici precedent! wLtfj. vttollat duos f^iQSlll^,'a4-- 
Superpop J uia:n. Oremus. feruiendumfibi.Cui dixit Eli- 

• . IolUS* Digitized by Google r Feria m. poll Dominicam tertiam Quadrag. 6% 

feus: Quid vis, vtfaciamtibi? &ipfumfolum.Site audierit: j 
Die mihi, quid habes in domo lucratus eris frarrem tuum. Si 
tua? At ilia refpondit:Non ha- autem te non audierit, adhibe i 
beo ancilla tua quicquam in tecuadhucynum,velduos,vt 
domo mea,nifi pari old, quo in ore duorum , vel trium t£- \ 
vngar.Guiait,Vade,pecemu- ftiuftet omnevcrbum.Quod 
tuo ab omnibus vicinis tuis fi non audierit eos : diceccle- 
vafa v&cuanbnpauca, & in- fiar. Si autem ecclefiam non ' 
grcdcre,&claudeoftiumtuu, audierit:fittibificutethnicus s 
cum intrinfecusfueristu, & & publicanus. Amen dico vo- 
filij tui:& mitteinde in omnia bis; quaecunque alligaueritis 
vafo base : & cum plena fue- fuper terram ^erunt ligata & 
rint,tolles.Iuit itaque miilier, in coelo: & quaecunque fblue- 
& claufit oftium fuper. fe , & ritis fuper terram, eruntfoluta 
fuper filios fuos: iHioflferebat & in cceloJterum dico vobis: 
vafa,& ilia infundebat. Cum- quia {I duo ex vobis confen- 
- que plena fiiiffent vaft, dixit fefint fuper terram ; de omni 
adfilium fuum : Affer mihi rc,qyacunquepetierint,fietil- 
adhuc vas. Et tile refp6ndit: lis & patre meo , qui in caelis 
Nohhabeo.Stetitque oleum. eft.Vbi enim funt duo, vel trcs 
1 Venit autem ilia & indicauit congregati in nomine meo, 
homini Dei. E{ille:Vade,in- ibi mm in medio eorum. Tuc 
quit, vende oleum, & redde accedensadeumPetruSjdixit, 
creditor! tuo * tu autem &fi- Domine , quoties peccabit in 
lijtuiviuitedereliquo. me fratermeus, &dimittani 

* &1# Gradual e. Ab occultis meis ei?Vfquefepties?DixitilIiIe- 
m6ndatne , Domine: & ab a- fiis : Non dico tibi vfque fe- 
lienis parce feruo tuo. ir. Si pties,fed vfque feptuagies fe- 
meinofuerintdominatijtanc pties. 
iliimacuMtus ero:& emunda* Offertorium.D(€XteraD6mi- 
bor 4 delidomiximo.' ni fecit virt6tcm:dextera Do- 

N Sequentiafinfti Euangelij ™ ui exaltauit me : dextbra 

\ feciindurn Mactha-um. Domini fecit virtutem: non P61. 

£ % ; Y Nillo tempore :>dixit Ie- rnoriar,fedviuam,& narrabo lI 7- 

i%C I ftsdifcipulisfuis : Sipec- opera Domini Secreta. 

-*>cauerit in tefrater tuus: my Erhaec veniat, quiefumus 
vadc, & corripe cum inter te JL Domine, facramentano- 

Digitized by VjOOQlC Feriaiiu poit Domimcam tertiam Quadra^. 
ftrac redemptionis effe&us: v Gloria patri. 
qui nos & ab hum&iis retra- Oremus. 

hat fempcr exceflibus , &ad D Raefta nobis, quaefumus 
falutaria donaperducat. Per K Domine: vtfalutiribusiV 
Dominum. iiiniis eroding noxiis quoque 

Aliae Secretary in Dominica v ' lti ; s abftinentes,propitiati6- 
praxedenti. fol.62. uem tuamfaciliusimpctrem*. 

P&LCommunio. D 6mine , quis Per Dominum. t ' 

I4# habitabitin tabernaoulo tuo, Alias Orationes vt inDomi- 
aut quis tequiefcet in montc nica precedents 
fanftotuo?quiingrediturfine Lectio libri Exodi. 
macula, & operitur iuftitiam. TT JEc dicit Dominus c 
Poftcommunio. 171 l) e us :Honorapatrem xo [ 

SA cris, Domine, my fteriis tuum , & matrem tuam : vt fis 
expiati, & v£niam:quae(u- longaeuu? (uper terram,quam 
mus cofequamur 9 & gratiam. Dominus Deus tuus dabit ti- 
' Per Dominum. bi. Non occides. Non moe- 

AliaePcacommuniones,vtin chabens. Non furtum fades. 
Dominica praeccdenti.-fol.*$- Non loqueris contra proxi- 
Superpopulum. Oremus. mum tuum falfum teftimo- ' 
Humiliate capita veftra Deo. nium. Non concupifces do- 
f "T^ Va nos, D6mine,prote- mum proximi tusnec defide- 
J ftione defende , & ab rabisvxorem eius:non feruu, 
omni Temper iniquitatecufi 6- non ancillam , non bouem, 
di.Per Dominum. non afinum: nee omnia , quae 

FERIA QJf ARTA. ilHusfunt-Cunausautempo- 
Statio adfanttHtn Sixtum. pulils videbat voces, & lam- 
lntroims. pades,& fonitum biiccinae, 

Go aute in Do- montemquefumigantem: & 
||mino lperabo : perterriti,acpauore conciiffi, 
rexultabo, & lae- fte*erutprocul,dicetesM6y- 

^ ^ , ( tabor in tua mi- fiiLoqueretu nobis, &^udie- 

*fyb**BtgAl fericordia : quia mus- No loquitur nobis Do - 
refoexifuhumilitatemmeam. minus: ne forte moriamur.Et. 
^•Pfaf.l n t Gy Domine, fperaui: ait Moyfes ad populum: No- 
no conliindar in aeternM^ lite timere.Vtenim probiret 
ftitiatua libera me,&eripe me vos,venit Deus,& vt terror il- 

1 
Fcriaqqartapoft Dominican* tertiam Quadrag. 66 

lius eflet in T6bis,Sc nort pec- TTKt fllo tfcrtpote. Accefle- Ca 

car&is. Stetitque populus de I runt ad leium ab Hiero* IJ# " 

long£ : Moy fes autem acceflit -*• (6\y mis fcnbae & Phari- 

ad caligine,in qua erat Deus. fsi,dicentes. Qjaare difcipu- 

Dixftque praet&rea Dominus litui tranfgrediutur tradition 

ad Moyfen : H«c dices filiis nes fcni6rura ? Non enim la- 

Ifrael. Vos tf idiftis , quod de uant manusfuas,cumpanem 

ccelolocutus fum vobis. Non manducant. Ipfe autem ref- 

fecietis deos arg^nteos : nee p6ndens ait illis ; Quare & 

deosaureosfacietisvobis.Al* vos tranfgf edimini madatum 

tire de terra feci&is mihi : & Dei,propter traditionem ve- 

offeretis fuper illud holocau- ftram?Nam Deus dixit : Ho- 

fta,& pacifica v$ftra:ouesve- nora patrem, & matrem : & **°- 

ftras,&boues in omni loco, quimaledixeritpatri,velma- * Q * 

inquomemoriafueritn6mi- tri morte moriatur. Vosaute 

Pfal. nismei. dicitis:Quicunquedixeritpa< 

*• Graduate. M ifereremei,Do- tri,velirutri.-munusquodcii* 

«ine , ^ifotiiam infirmus fum que eft ex me,tibi proderit: & 

lana me, Domine.*. Cotur- non honorificabit patrem fuu 

bita funt omnia offa mea : & aut matrem fuam : & irritum 

Pfal. anima mea turbata eft vald£. feciftis mandatum Dei pro- 

10l -Tractu5. D omine, nofecun- pter traditionem veftram.Hy- 

dumpeccatanoftra, qua: feci- p6crit# bene prophetauit de 

musnos : neque fecudum ini- vobis Ifaias^icens ; Populus Ifa. 

Pfal. quititesnoftras, retribuasno- hie labiismehonorat.-corau- **• 

7 g/ bi$-#. Domine,ne memine- tern eorum longe elH me. Si- 

ris;itiiquitatum noftrarum an- ne caufa autem colut me , do- 

tiquarum;cito anticipent nos centes do&rinas , & mandata 

mifericordiaetuae,quiapaupe* hominum. Et conuocatis ad 

res faifti fumus nimis. fe turbis, s dixit eis: Audite, & 

ir. t Adiuua nos , Deus falutaris intelligite.Non quod intrat in 

H f 'iK>fter,&propter gloriam no- os,coinquinat hominem ; fed, 

fn" minis tui,D6minelibera nos: quod procedit ex ore , hoc 

fie- &piopitiuseftopeccatisno- coinquinat homioem. Tunc 

fti - ftris propter nomentuum. accedentes difcipuli eius, di- 

tux; SequenuafantfiEuangeii> *eruntei. Scis,quia Pharifari 

fccundumMatchaeum. * audito hoc verbo/cadahzati 

I ij 

. Fcria i w. p oft Dominicam tcrtiam Qnadrag c 
Funt? Atille reJpondens ait: prarcedcnti fol. 6z. 
Omnis plantatio, quam non Conjmunio.N otas mihi feci- 
plantauit pater metis cxleftis tffs via vita; : adimplebis me 
eradicabitur.Sinitcillos.Ctjci tetitiacuvultutuo, Domine, 
flint, & duces caecorum.Cae- Pofteommunio. 

cus autem fi ca?co ducatum C An&ificet nos, Domine, 
praeftet , ambo in foueam ca- O qua pafti fumus,mefa c&~ 
dunt.Refpondens autem Pe- leftts : & a cunftiserroribus 
trus , dixit ei ;Edifcere nobis expi&os , fupernispromifli6- 
paribolam iftam. At ille dixit: nibus reddat acceptos. Per 
Adhuc & vos fine intell&tu Dominum. 
eftis:N6intel]igitis,quiaom- Alia? Poftcommunk>nes,vt in 
ne quod in os intrat,in ventre Ronjjnica pra'cedenti.^oLtfj. 
vadit^&infeceflumemittitur/ 1 Super populum. Orlmus. 
Quae autem procedunt o!e o* Humiliate capita veftra Deo. 
re, corde exeunt :& ea coin- Z^ 1 Oncede quaefumus^m- 
quinant hominem. De corde V^-/ nipotens Deus ; vt qui 
enim exeunt cogitationes ma- prote&ionis tu? gr&iam quf - 
lae,homieidia,adulteria, forni- rimus, liberiti&malis omni- 
cationes,&furta,falfateftimo- bus fecuratibi mente feruia- 
nia,bIafphemiae.Hqc funt,qu? mus. Per Dominum. 
coinquinant hominem. Non FERIA Q^V I N T A 
lotis autem minibus mandu- Statio ad SS. Cojmam & Da- 
care, no coinquinat homine. mianum. introitus. 
Pfai. Olfertoriurn. U <5mine , fac $8£^AM Aluspopuli ego 
lo8# mecumfecundummifericor- TS^mNff /um , dicit Do- 
diam tmm , propter nomen *J^\!$^|j minus : de qua- 
tuum : quia fuauis eftmiferi- Kfe^/p cunque tribula- 
cordiatua. ^P^^fiP none clamaue* 

Secrera. rintadme, exaudiam eos :& 

SVfc^e, qusfumus, Do- ero illorum Dominusinper- 
mine, preces populi tui cu petuum. 
oblationibus hoftiarum : & P&lmus. A ttendite, popule 
tua myfteria celebrantes, ab meus,Iegemmeam, inclinate pf a i. 
omnibus nos defende peri- aurem veftram,in verba oris 77. ; 
culis. Per Dominum. mei,#. v G16riapatri.. 

Aii«cSecret k e,vt in Domimca Oremus. 

Digitized by VjOOQlC i Feriav poft DomintVamtertiam Quadra. ^7 . 

MAgnificctte,Domine, bus vcftris a faeculo vfque in 
fan&6rumtu6ruCoC- fkculum. Ait Dominus om^ 
mx & Daqiiani beata fol&n- fiipotens. 

nitas:qua & illis gloriam fern- Graduate. O c ^ omnium in PfcJ. 
piternam,& opem nobis inef- te fperant, D6mine:&tu das x 44- 
fabili prouidentia 'contulifth illisefcam in tempore oppor- 
PerD6minum. tuno. f o Aperis tu manum 

Aii*0.\in>nes,vtiii Domi- tuam, &implesomne animal 
niciprcce lenti fol.61. benedi&ione. 

Lejtio Hierem £ Prophctr. SequeiitiafanfUEuaiigeiij 

Ca P- | Ndiebus illis jFadum eft fecundumLucam. 

7 • X vcrbu Domini ad me , di- TT N illo tempore : Surgens Ca P- 
cens:Sta inportadomus Do- I IefusdeSynagoga,introi- 4, 
mini: & praedica ibi verbum A u Jt in domumSimonisSo- 
iftud, & die : Audite verbum crusautem Simonistenebatur 
Domini >> omnisluda , qui in- magis febribus.Et rogauerunt 
grediminiper portas has, vt ilium praea.Et ftansfuperil- 
ador£tis Dominum. Haec di- lam,imperauitfebri:& dimi- 
cit Dominus exercituu Deus fitillam. Et ^ontinuo furgens 
lfrael rBonas facite vias ve- miniftrabatillis,Cumlblaute 
ftras,&ftiidiaveftra,& habi- occidi{Tet;omnes,qui habe- 
tabo vobifcum in loco ifto. bantinfirmosvariislanguori- 
Nolice cofidere inverbisme* bus, duc^bantillosadlefum. 
dacij,dicentes:TemplumD6- At ille fingulis manus impo- 
mini,teraplum Domini, tern- nens,curabateos.Exibantau- 
plum Domini eft. Qnoniam temdaemoniaimultis clama- 
(lbenedixeritis vias veitras,& tia & dicentia:quiatu esfilius 
ftudiaveftrar'fifecentis iudi- Dei. Et increpans nofinebat 
cium inter virum & proximu ealoqui,quia fci£bant ipfum 
eius:aduen#,& pupillo,& vi- efle Chriftum, Fafta aute die, 
du^nonfeceritis cal&mniam: egreffus ibat in defertumlo- 
nec fanguinem innocentem cum&turbserequirebant eu: 
effuderitis in loco ifto:& poft & ven£runt vfque ad ipfum, 
deos ali&ios non ambulaue- &detin£bant ilium, nedifce- 
ritis in malum vobifmetipfis deret ab eis. Quibus ille ait: 
habitabo vobifcum in loco Quia&aliisciuitatibusopor- 
iftojinterra/juamdedipatri- tet me euangelizare regnum 

Iiij 

Digitized by VjOOQlC Feria vi. pod Dominicam hi. Quadrag. 
Dci'quia ideo miflus fum.Et FERIA SEXTA. 
erat prardicans in fynag6gis Static ddSXanr en tmm in Lh- 
Galilaeas* • \s s cina. Introitus. 

jOfFertorium. S i'ambulauero $P%£$$A Acmecu , Domi- 
a ' In m£diqtribu!ationis , viuifi - ^ ^f^® UP > fignum in bo- " cabjsme^t>6mine:&fuperira ^pl^^num^vt videant, s a 
in imicorum meorum extend ^^^^^q f uimeoderunt,& 
desmanumtuam:& faluume confundanuir : qu6niam to,, 
fecit dextera tua. Secreta. Domincadiuuifti me x 8c con- 

INtuorum, Domine,pre- fblatusesme. Pfalm. Inclina, 
'tiofamorteiuftorumfacri- Domine,auietuam, &exau- 
ficiumillud offerimusrdequo di me:quoniani inops & pau- 
inartyriufumpfitomne prin- per fum ego. f. Gloria patri. 
cipium.PerDominum. Oremus. 

Alia? Secretae- vt ipJDominica TEiunia noftra , quaefumus, 
praecedenti.fol. 62. XDomine, benigno fauorp 

Pfal. Cpmmunio. Tu-mandafti profequere:vt,ficutabalime- 
ll8, mahdara tua cuftodiri nimis: tisabftinemus in corpore:ita 
vtinamdiriganturVi^meae ad & vitiis ieiuneraus in mentc 
cuftodiendas iuftificationes PerDominum. 
tua$* Alia: Orationes , vt in Domi- 

Poftcommunio. nicapraxedentifol.tfj. * 

It nobis ^Domine fecra- Le&i'olibri Numeric 
mc'im tui certa faluatio: YNdi&Misillis:Conuen£rut Cap 
qu? cunrbeatorum martyrum 1 filij Ifrael ad^rs 9 Moyse, 10. 
tuorum CofinsT & Dariiiani &Aaron:&verfiinfediti6ne, 
meritis imploritur. Per Do- dixerunt: Date nobis aquanp, 
minum. vt bibamus.Ingrefsique Moy-* 

AHae Poftcommuniones,vt in fes $c Aaron, dimifla multitu- 
Dominicapraecedenti.rol.65. dine , in tabemiculu foederis, " 
Super populum. Oreinus* cdrruerunt proni in terrain: 
HumilUte capita veftra Deo. clamaueriintquead Dominu: 
Q Vbiedtum tibi populum, atquedix6rut,DomineDeus, 
i3 quaefumus, D6mine^pro* tex4udi clamorem populi hu- 
pitiatio carleftis amplificet : & ius & aperi eis thefturum tuu 
tuis Temper facia tferuire man- fpntemaqux viuae,vtfatiAti, 
datis. Per Dominum. ceffet murmuratioeorum. £t s Digitized by Google - ' FeriavT.poft Domrnicamin.Quadrag. 68 

apparuitgloriaDomimfuper ciindum peccata noftra quas 
eos.LocutufqueeftDorainus fecimus nos : neque fecun- 
adM6yfen,dicens: Tolle vir- dum iniquitates nbftras retri- 
gam:&; eongrega populum buas nobis* ^ * • 

- tu,& Aaron frater tuus ; & lo • y erfus. Dpmine , ne menji- pf a j 
qiiiminiadpetram coram eis: neris iniquitatum noftrarum 7*. 
& ilia dabit aquas. Cumque antiquarum : cito anticipent 

- edufcerisaquam depetra,bi* nos mifericordiae tux, quia 
bet omnis multitudo , & iu- pauperes fa&i fumus nimis. 
menta€ius.TulitigiturM6y- Verdis. Adiuua nos De\isfar 
fesviream,quae eratincofpe- lutaris nofttfr: & propter gl 6- 
&u Domini , ficut pneceperat riam n6minrs tui, D6mine,li- 
ei , congregata multitudine bera nos : & propitius eftq 

- ante petramtdixitque eis: Au- peccatis noftris, propter no- 
dite , rebelles , & increduti. men tuum. 
Num de petrahac vobis aquS Sequentla fanfti Euangelij 
poterimus eiicere ? Cumque fecundum Ioaunem. 

eleuaflet Moyfes manu , per- T N illotempore : Venitle- Ca. 
ctitiens virga bis silicem, e* I fus in cifiitatem Sanuriag, 4« 
gretfae funt aqug largiflimg.ita «*■ quae dicitur Sichar : iuxta 
vtpopulusbiberet > & iumeta. praedium , qod dedit Iacob 
DixitqueDominus adMoy- lofephfilio fuo. Efat autcm 
fen,& Aaron: Quia non ere- ibifons Iacob. Iefus ergo.fa- 
* didiftis mihi, vt fandificaretis tigatus ex itinef e , fedebat fie 
mecoramfi|iislfrael:nonin- fuj>er fontem. Hora autem 
troducetis hbs populos inter- eracquafi fexfa. Venit miilier 
ram, quam dabo eis. Hie eft de Samaria haurire aquam. 
.aquacontradrftionisjvbijur* Dicit ei Iefus : Da mihi bibe- 
ga'ti funt filij Ifrael cotra Do- re. Difcipuli autem eius abie- 
, minu,& fan&ificatus eft ill eis. rat iacioit&eni* vt cibos erne- 
P &1- Gradualc.PJ c>eo ^P er ^ tcar rent. Dixit ergo ei miilier ilia 
*7» meu,&adiutus fum, &reflo- Samaritana : Qupmodo tu, 
ruit caromea: & ex voluntate I udaeus cum fis , bjtbere & me 
mea confitebor illi., # , Ad tej pofois, quae fum muJier Sama- 
Domine^ctamaui : De 9 meus, ritana ? Non enjm coiituntur 
pf a l # nesileasme difcedasa mc ludaei Samaritanis.Refpondit 
*°v Tra&us. D° m * ne > non &" Jefus,&dixitei:Sifciresdo- , 

I iiij Digitized by Google Feriafextapoft Dom.nicam tertiam Quidrag. 
num Dei, & quis cft,qui dicit hora,quando nequc in monte 
tibi,damihibibere:tuforfitan hoc, neque in Hierofolymis 
peu'ffes ab eo > & dediflettibi adorabitis,patrem. Vos ado- 
aquam viuam. Dicit ei mutter: ratis , quodnefcitis : nos ado- 
Domne , neque in quo hau- ramus,quodfcimus:quiafalus 
rias^abes, & piiteusaltuseft: exludieiseft. Sfcd venit hora 
vnde ergo habes aquam viul, & nunc eft,quando veri ado- 
Nunquid tu maior es patre rarores adorabunt patremin 
noftroIacob,quidedit nobis Spiritu,&verttatc»Nam&pa* 
puteu iftum . & ipfe ex eo bi- ter tales quaerit , qui adorent 
bit,& tilij eius, & pecora eius: eum.Spirituseft Deus: & ebs, 
Rcfpondit Idlis,& dim ei: quiadorant eum in fpiritu, & 
Omnis,qui bibent ex aqua veritate oportet adorare. Di- 
hacsitietiterum. Qui autem citeinuilier:Scio,quiaMef- 
biberitexaqua,quam egoda- fiasvenit^quidicitur Chrift\ 
bo ei , nonsitiet inseternum: Ciim ergo venerit,ille nobis 
fed aqua, quam ego dabq ei, annuntiabit omnia. Dicit ei 
fiet in eo fons aquae falientis Iefus-Egofiim^uiloquorte- 
in vitamoeternam. Dicit adeu cum. Et continue* venerunt 
mulier:D6mine,damihihac difcipuli eius : &mirabantur, 
aquam :vt non sitiam, neque quia cum mulfere loqueba- 
veniamhuc haurire. Dicit ei tur. Nemo tamen dixit, quid 
Iefiis. Vade.vocavirum tuum, qu#ris,aut quid loqueris cum 
&venifauc. Refpondit mil- ea?Reliquit ergo hydriam fill 
lier& dixit :Nonhabeoviru. miilier:& abiitinciuitite, & 
Dicit ei Iefus : Bene dixifti, dicit lllishominibus: Venite: 
quia non habeovirum.Qmn- & videteh6minem,qui dixit 
que enim viros habuifti: & mihi6mnia,quaecumquefeci. 
hunc, quern habes , non eft Nunquid ipfe eft Chriftus? 
tuus vir. Hocver£dixifti.Di- Exi^runt ergo de citiitate, & 
citei mulier:D6mine, vt vi* veniebant ad eum. Interea ro- 
deo , propheta es tu* Patres gabatcumdifcipuli,dicentes: 
noftn in monte hoc adorauc- Rabbi , manduca. Ille autem 
runt: & vos dicitis quia Hie- dixit eis, Ego cibum habeo 
roiolymis eft locus vbi ado- manducare, quern vos nefci- 
rare oportet. Dicit ei Iefus: tis. Dicebant ergo difcipuli 
Miilier,crede mihi quia venit eiusad inuicem,N unquid ili - 

Digitized by VjOOQlC Sabbatho poft Dom inieam in Qjjadrag. 69 

quisattuliteimanducare?Di- meusy^uotiiam adfeorabo^ 
citeisIefus,Meuscibuseft,vt Domfhe. Secreta. 

faciam volutatem eius,qui mi- I> Efpice, quaefumus, Do- 
fit me,vt perficiam opus eius. XV mine , propitius ad mu- 
Nonne vosdicitis, quodad- ner3,qu?facramus,vttibigra, 
hue quatuormenfes funt,& tafint, & nobis falutaria fem- 
meffisvenit?Ecce,dicovobis, perexiftant.PerDominum. 
leuate oculos veftros 3 & vide- Ali«SecretJt,vt in Dominica 
teregioneSjquiaalbfliintiam precedent!, fol 61. 
admeflem.Etquimetit,mer- Comunio. Qjui biberit aqua, 
cedem accipit, & congregat quamegodaboei, dicitDo- 
fru&um in vitam aeternam, vt minus,het iiveo fons aquae fa- 
&quifeminat,fimulgaudeat, li entis in vitam aeternam. 
& qui metit. In hoc enim eft • Poftcommunio. * *- 

verbum verum, quia alius eft, ri Vius nos, D&mine,per- *• 
quifeminat, & i\m% eft, qui JTJi ceptio facramenti mu- 
metit. Ego mifi vos metere, det £ crimine , & adccel&tia 
quod vos non labora'ftis , alij regriaperdiicat PerDominii. 
laborau^rut, & vos in labores AiiaePoftcommuniones,vt in 
eoruintroiftisEx ciuitateau- Dominica preceded. foL<?$. 
temilla multi crediderunt in Super populum. Oremus. 
eum Samaritsrhorum,propter Humiliate capita veftra Deo. 
verbum mulieris teftimoniu r\ R*fta,quarfumus,omni- 
perhibentis , quia dixit mihi I potesDeus, vt,qui in tua 
omqia qu^ciinque feci. Cum protcctione confidimus, cun- 
vcnillentergo ad ilium Sama- &a nobis aduerfantia, te ad- 
ritini,rogauerunteum,vtibi iuuinte,vincamus.PerDom. 
maneret. Et manfit ibi duos SABBATHO. 

dies.Etmultoplurescredid£- Statio ad fanftam Snfannam. 
runt in eum propter fermonc ,; Introitus. 

eius.Etmulieridicebat, Qina ^^^B Erba mea auribus 
non iam propter tuamloque ^^^^ percipe,D6mine,in- , ■• 
lam credimus.Ipfi enim audi- ^%m£$ telligeclamoremeu, 
uimus , & fcimus , quia hie eft intende voci oratio- 

PfaLver^ialuatDrmundi. nis meae. , rex meus , & Deus 

5. Offerto. I nteqde voci ora- mens. 

tioriisraeae, rex meus &Deu« Pfaljn. Quonia ad te orabo, 

Digitized by CiOOQI t % Sabbatho poftDominicam InQuadrag. 
Domme, manSexaudies vo- Et vid&ant eamfenesquoti- 
ccm meam. $ m Gloria patri. die ingredientem > & deam- 
Oratio. bul4ntem:&cxarferuntinco- 

P f Raefta, quaefumus,omni- cupifcentiameius.Etreuerte- 
potens<Deus:vt,quife(af- runtrenfumfuum;&declina- 
flig^ndo carriem ) ab alimen- uerunt 6cuIos fuos, vt non vi- 
tis abftinent/ed&ido iuftitia, deret caelum , neque recorda- 
* culpa ieiunent.Per Dom. rentur iudiciorum iuftoruJFa- 
AliacOrationes,vtin Dorai- <3:um eft autem,cihn obferud- 
nicapra?cedeiiti.*°l» **• rent diem aptum,quado cam 

Leftio Danielis prophets, poflent inuenire {bla,ingrefla 

Ct; T Ndi ^ bus illis : Erat vir in eftaliquando,ficutheri,&nu. 

13/ JL Babyl6ne , & nomen eius diuftertius , cum duabus iblis 
Ioachim. Etaccepit vxorem puellisrvoluitquclauariinpo- 
nomine Sufannam , filia HeU mcerio.^ftus qi*ipp£ erat. Et 
chiae,pulchra nimis,&timin- non erat ibiquifquam, prater 
tem Deum. Parentes enim il- duosfenes abfcondrtos & co- 
lius,cumeffentiufti,crudi6rut templantes earn. Dixit ergo 
filiam fuamfecundum leeem puellis:Affertemihi 61eum,& 
.Moyfi. Erat autem Ioachim fmigmita : & oftia poracerij 
diuesvalde:&erateipomce- claudite,vtlauer. Cum autem 
rium yicinum domui fuse. Et egreifee(fentpu£llae:furrexe- 
adipfum conflu£bant Iudari, runt duo fenes,& accurreriint 
eo quod eflkt honorabilior ad cam,^ dix£ruc:Ecce, oftia 
omnium. Et conftitiiti funt pomoerijclaufasut,nemonos 
cluo fenesiudices in anno il- videt,&inconcupifcentiatui 
To, dequibusloctfcuseftDo* fumasrquamobrem aflentire 
minus : Quia egreffa eft ini- nobis , & commifcerenobif- 
quitasdeBabylone&feniori- cum. Quod finolueris, dice- 
bus iudicibus, qui videbantur mus teftimonium contra te, 
r^gere populu.lfti frequenta- quod fuerit tecum iuuenis:& 
bat domu Ioachim : & vcnie- ob hac caufam emiferis puel- 
bant ad eos omnes , qui habe- las £ te. Ing£muit Sufanna , & 
bant iudicia.Ciim aute popu- ait : Angiiftias mihi funt undi- 
lusreuertiffet per meridian- que. Si enim hoc egero, mors 
grediebatur S u(anna > & dea - mihi eft : fi autem non egero, 
bulibat in pomoerio viri fui. non effugiam manus veftras. 

Digitized by Vj( SabbathopoftDominicamin.Quadrag. 70 

Sed melius ^ft mihi abfque bular£mus in pomoerio fbli, 
opere incidere in manus ve- ingreffa efthzccuduabus fb- 
ftras, quam pecdtre in con- lis puellis : & claufit oftia po- 
ip&tu Domini. Et exclama- moerij : & dimifit & fe pu&las: 
uit voce magna Sufanna : ex* venitque adolefcens ad earn, 
clamau^ruat autem & fenes quierat abfconditus : & con- 
aduerfus eam t Et cucurrir v- cubuit cum ea. Porro nos, 
nus , & ap emit oftia pom Ob- cum eflemus in angulo po- 
rij. Ciim autem audiflent cla- moerij, videntes iniquitatem , 
morcm in pomoerio famuli cucurrimus ad eos,& vidimus 
domus , irruerunt per pofti- eosparitercommifceri.Etillu 
cum,vt viderentquidnam ef- quidem nequiuimus compfe- 
fct. Poftquam autem fenes hendere , quia fortior nobis 
iocutifunt, erubuerunt fer- erar.&aperto oftio exiliuit. 
ui vehem&iter : quia nunquS Hanc autem , cum apprehen- 
di&us fuerat-fermo huiufce- difTemus^nterrogauim^quif* 
modi de Sufanna. Etfafta eft nam eflet adolefcens : & no- 
diescraftina. Ciimquevenif- luitindidfre nobis. Huius rei 
fetpopulusadvirumeiusloa- tcftes fumus.. Cr6didit eis 
chim,venerunt&duofetiio- multitude quafi fcni6ribus 
respleni iniqua cogitatione & iudicibus populi : & con* 
aduerfus Sufimnam,vt interfi- demnauerunt earn ad mortem, 
cerent eattt. Et dix^runt co- E*clamauit aute voce magna 
rampopulo.MittiteadSufan- Sufanna, & dixit: Deusaeter- 
nam,filiam Helchiae , vxorem ne , qui abfconditorum es co- 
Ioachim. Et ftatim miferunt. gnitor,quinoftri 6mnia,ante- 
Et venit cum parentibus , & quamfiantrtufcis ,quoniam 
filiis , & vniu&rfis cognatis falfum teftimonium tuleront 
fuis, Flebant igifcur fui,& om- contra me : & ecce , tnorior, 
nes qui nouerant earn/ Con- cuni nihil horum fecerim, 
furgentes autem duo feniores qua? iftimalitiose compofue- 
in medio p&puli , pofuerunt runt aduerfum me. Exaudiuit 
manus (uas fuper caput eius. autem Dominus vocem eius. 
Qu«e flens fufpexit ad coelum Cumq; duceretur ad mortem, 
Erat enim cor eius fiduciam fufcitatiit Dominus fpiritum 
habens in D6minb. Etdix<£- pueriiuni6ris,cuinomen Da- 
/unt feniores : Ctumdeam- niel : & exclamauit voce ma- Digitized by Google ffl Sabbatho poft Dominica*) in. Qhydrag. 
a,& dixit : Mudus ego fum tuum. Sic faciebitis filiaV 1 f- 
fanguine huius. Et conuer- ra£l,&illsrrimentesloqueba- 
fusomnispopulusadeum,di- turvobis. Sed non filialuda 
xitrQmseftiermoifte, quem fuftinuit iniquitatem veftrl- 
tu locutus es ? Qui ciim ftaret Nunc ergo die mihi , fub qua 
inm6dioe6rum,ait:Sic,fatui arbore comprehenderis eos 
filij Ifra^l, non iudicinccs,ne- loqu£ntesfibi. Qui 'ait: Sui> 
que quod verum eft, cognof- prino. Dixit autem ei Daniel: 
ccntes, condemn^ftis fiham Re<9:£mentituses&tuinca- 
Ifrael? Reuertitnini adiudi- put tuum. Manet enitn ange- 
cium : quia falfum teftimoniii lus Domini gladium habens, 
lociiti funt adu£rfiis earn. Re- vt fecet te mldium,& interfi- 
u^rfiis eft ergopopulus cum ciat vos. Exclamauit itaque 
feftinatione. Et dixit ad eos omnis coetus voce magna , & 
Daniel: Separate eos ab inui- benedixerunt Deum, quifi^L- 
cl procul : & diiudicabo eos. uat fperantes in fe. Et confur- 
Cum ergo diuifi eflcnt ab al rexerunt aduerfus duos fenio- 
tero , vociuit vnum ex eis, & res. ( Couicerat enim eos Da- 
dixitadeum,Inueteratedieru nieiexorefiio falfum dixiflc 
malorumnuncveneruntpec- teftixnonium. ) Feceruntque 
cata tua,qui prius operabaris, eis ficut male £gerat aduerfiis 
iudicansiudiciainiufta,inno- proximum , & interfecerunt 
centes opprimens, & dimit^ eos.Etfaluatuseftfanguisin- 
tesnoxios,dicente Domino: noxiusin die ilia. 
Innocentem , & mftum non Graduate. Si £mbule in me- pu * 
interflcies. Nunc ergo fi vi- diovmbra? mortis, non time- 
difti earn , die (ub qua arbore bo mala , qu6niam tu mecum 
vidcriseos colloquentfcs fibi. es, Domine.# # Virgatua, & 
Qui aitrSub fchino. Dixit au- baculus tuus , ipfa me confo- 
tem Daniel: Refte mentitus latafunt. 
es in caput tuum. Ecce enim Sequentia fan<5H £uang£Hj 
4ngelus Domini, acceptafen- fecundum Ioannem. 
tentia ab eo,fcindet jte mediu. tN illo tempore , Perrexit Gap. 
Etam6toeo,iuffit venire aliu, I Iefusin montem Oliueti, g * 
& dixit ei: Semen Chanain, & diluculo item venit in 
&n6Iuda:fpecies decepitte, templum. Et omnis populus 
&cocupifccntiafubuertitcor venit ad eu,& fedensdoa&at Digitized by Google Dominica quarta in Quadfagefima. 71 

cos. Addiicunt aut£ Scrib* & gilitatem noftram ab omni 
Pharifadmulieremdeprehen- malo purgetjTemper , & mii- 
faminadulterio:& ftatuerunt niat. Per Dominum. 
earn in medio , & dixerunt ei: A lia Secret* vt 1 n Domin i ca 
Magifter : hsec mulier mpd6 praeccdewi. fol. 62. 
deprehenfaeftiDadultcrio.In Commumo. N cmo te con- IoS. 
Lege aute , Moyfesmandiuit demnauitmulier?Nemo, Do- ••' 
nobis huiiifinodi lap idare.Tu mine.Necego tecondemni- 
ergo quid dicis * Hoc autcm bo:iamkmplius noli peccire. 
diccbant*tentanteseu:vtpof- Poftcommunio. 

fent accufare eum. Iefus aute S~\ Vaefumus , omnipotcns 
inclinans fe . deorfiim , digito v^ Deus :vt inter eius rae- 
fcribebat in terra. Cum autem bra numeremur, cuius corpo- 
perfeuerarent interrogates ri communicamus , & langui- 
eum,erexitfe,& dixit eis: Qui ni. Qui tecum viuit. 
fine peccato eft veftrum, pri* AliaePoftcommuniones vt in 
mus in illam lapidem mittat. Dominica prvcedentL fol.tfj. 
Et iterum inclinans felcribe- Super populum. Or^mus# 
bat in terra. Audi&ntes autem Hum iliate capita veftra Deo. 
h*c,vnus poft vnum exibant, q Rjctende^Don^ine, fide- 
incipientes £ fenioribus. Et 1 libustuisdextcramcaele* 
remanfit Iefus fblus,& mulier ftis auxilij: vt te toto corde 
in medio ftans. Erigens autem perquirant : & quae dign£ po- 
fe Iefus , dixit ei :Mulier,vbi ftulant , confequi mereantpr. 
funt qui teaccufabant?Nemo Per Dominum. 
te condemnauit / Quae dixit DOMINICA III I. 
Nemo,Dqmine. Dixicautem inQnadrageiima. 

Iefus:Necego te cond^mna- Statkad^S. CrHceminHUrti- 
bo.Vadej&iamampliusnoli film. Inrroitus. ^ 

peccare. l "^PW -^ t ^ re » Hienifale; d6 * 

~ ~~ 8c conu£ntum fa- Pfal.Oftertorium. G reflus meos 

iiS« dirigefecundumdoquiutuu: 

vt non domin ^tur mei omnis 


cite omnes,quidi- 
ligitis eamrgaudete iniuftitia, Domine. Secreta. cumlaetitia,quiintriftitiafui 

COncede, qugfumuSjOm- fti$:vtexultetis,& fatieminiab 
joipotens Deus : vthuius vberibus confolationis ve- P^ 
Tacrificij mnnus oblatum,fra- ftr«e;naimus-L status fum in 1%U 

'/ ' » 

Digitized by VjOOQlC Dominicaquartain Quadragefima. 
his qux di£b lunt miKiiin Ho- clem&itia , omnium dcli&6- 
mum Domini'ibimus. rum fuorum v6iiam confc- 

i? Gloriapatri. Or^rhus. quantur.PerDominum. 

C^ Oncede^uaefumus^m- Le&io Epiftote bead , Pauli 
j nipotens Deus,vt qui ex Apoftoli,ad Galatas. Caf # 
m'&ito noftraea&ionisaffligi- T^TUtr€S:3criptuineIt,qu6- 4- 
mur, tuae gratia? confolatione JL niam Abraham duos fi- 
relpiremus.Per Dominum. Hos habuit.-vnum; de ancilla,& Gc0 
Adpofc cnda fuflfragiafan- vnumdelibera.Sedquidean- 
ctorum. Oratio. * cilla,fecundum carnem natus 

ACunfiis, nos qu?fum* r eft ; qui autem de libera, per 
Domme.metis , & cor- repromiflionemrquae funt per 
-poris defende periculis ; & allegoria di&a. Hac enim sut 
intercedcnte beata, & glorio- duo teftara^nta. Vnii quide in 
fa,femperquevirgine Deige- monteSina,inferuitutegene- 
nitrice Maria, rum beatis A- rans:quae ell Agar(Sina enim, 
poftolis tuis Pctro, & Paulo, moused in Arabia,qui coiun? 
atque- beatoN. & omnibus dus eftei,quaenuc eft Hieru- 
fanftis , faldtem nobis tribue falem ) & feruit cum filiis fuis. 
bcnignus,&pacem:vt,deftrii* Illaaute,qti2efurfumeft Hie- 
&isaduerfitatibus,& errori- rufalem/ibera eft:quae eft ma- 
bus vniuer(is,E eclefiatua fe- ternoftra Scriptum eft enim 
curatibiferuiatlibertate. Laetare, fterilis ,quae no paris; **<* 
Oratio. erumpe&damaquae no par- 

OMnipotens fempiterne turis : quia muki iilij de£6rtx r 
Deus^qui Quorum do- magisquameiusquqhabetvi- 
mirf&fisfimul& mortuorum, ru.Nosautem,fratres,feciin- 
omniumque mifereris . quos du Ifaac promiflionis tilij fu- 
tuos fide& opere futuros ef- mus. Sed quomodotiicis qui 
fe praenofcis:tefupplicesexo* fecundtjm carnem natus fue- 
ramus:vt,pro quibuseffunde- rat,perfequebatureurn qui fe- 
re preces decreuimus , quof- cundum fpiritum,ita & nunc, 
que vel praefens feculumad- Sed quid dicit Scriptura ? Eii- cn 
hue in carneretinet ,vel hitu- ce'anciila , & Allium ems Non * 
rumiam exiitos corpore fuf- enimerit haeres films anciltae, 
cepit interced&itibus omni- cum tilio libera. Itaqucfra- 
ousian&is tuis pietatis tuae tres, nonfumusanciltefilij. Digitized by Google Dominica quarta in Quadragefinja. yi 

fed libera? :qua libertate Glut non furaciunt eis # vt vnuftjuif- 
fta$ nos libe*auit. que modicum quid accipiat. 

"^•Griduale.Lsetatusfuminhis, Dicit eivnus ex difcipulis e- 
quaedidafunt mihi ,indomu ius, Andreas ,frater Sim&nis 
Domini lbimusj^ Fiat pax in Petri: Eft puervnushic,qui 
virtutetua:& abundantia in habet quinque panes hordei- 
pf , tiirribus tuis. ceos , & duos pifces : fed haec 

x 'Tradus. Qjui confidunt in quid funt inter tantos? Dick 
* l56miho,ficutmonsSion:no ergo Iefus , Facite homines 
commouebitur in aeternum, diicumbere. Erat autem fee* 
qu habitat in Hieriifalem.. num raultum in loco. Difcu • 
f< Montes in circiiitueius& buer fit ergo virinumeroqua- 
Dominus in circuitu populi fi quinque millia.Acc:epit er- 
fiii,ex hoc , nunc & vfque in go lefus panes,& cum gratias 
feculum. egifTet,diftribuitdifcub£nti- 

"Seqiientia fanfti Euangelij bus. Similiter & ex pifcibus, i 
fecundumloannem. - quant6m volebant. Vt autem 
c tt N "illo tempore : Abiitle- impleti funt , dixit difcipulis 
6 '■ I (us trans mare Galiteae, fiiis, Colligite quae fuperaue* 
quod eftTyberiadis:& fe- runt,fragm£nta,ne pereant. 
quebatur eum multitudo ma- Collegerunt ergo , & impie* 
gna,quiavid£bantfigna,quae uerunt duodecim cophinos 
faciebatfuperhis,quiinfirma- fragmentorum , ex quinque 
bantur, Subiit ergo in mon- panibus hordeaceis, quae fu- 
tem Iefus : & ibi fedebat cum perfuerunt his, qui manduca - 
difcipiilisfiiis-Erat autem pro- uerant. Illi ergo homines ciim 
ximumPafcha,diesfeftus Iu- vidiffent,quod fecerat Iefus 
d£6rum.Cumfubleu4ffeter- fignum^dkebant, Quia hie v 
go oculos Iefus, & vidiflet eft verepropheta,quiventu- 
quia multitiido maxima venit rus eft in mundum, Iefus ergo 
ad eum, dicit ad Philippum: cum cognoui(Tet,quia ventu- 
Vndeememus panes, vt man- rieffent,vtraperenteum,& 
diicenthi? Hoc autemdice- facereteumregem,fugit ite- 
bat , tentans eum. lpfe enim rum in montem ipfe folus. 
fciebat , quid eflet fa&iirus> Etdicitur.C redo. 
Re/pondit eiPhilippus:Du- OffertoriumX audateD6mi- pf a ^ 
centorum denariorum panes nu^uiab^gnuseftl-pfallite 134/ 

Digitized by VjOOQlC Feria n.poft Dominicam quartam Quacfrag. 
aominieius, quoniana fuaue fumamus.PerD6minunt* 
eft:6mniaquaecunquevoluit, Alia? Potlconrmunioncs. 
fecit in coelo,8i: in terra. Ila Vndet, & muniat nos, 

Secrera.' 1VX quaefumus Domine, 

SAcrificiispr#fentibus,D6- diuini facrameti munus oblsu 
mine, qu*fumus, intende tum:& intercedete beata vir- 
ptedltus : vt & deuotioni no* gine Dei geniti ice Maria , cu 
ftra: proficiant & faiuti. Per beatis Apoftolis tuisPetro,& 
Dominum. AlueSecretx. Paulo,atquebcatoN. &6m- 
T , .XaudinoSjDeusfalutarls nibusfan£tis:acu&isnosred~ ^ 
jl ^ mofter:vt,perhuiusfacra- dat & peruerfitatib 9 expiatos, 
xnenti virtu tern , i cundtis nos & aduerfitsCtibiK expedites, 
mentis, & corporis hoftibus 1) Vrificentnos,quaefumus, 
tuearis, gratia tribues in prae- X omnipotes & mifericors 
fenti, &gloriam in futuro. Deus,(acraraenta,quf fumpfi. 
i v Eus,cui fbli cognitus eft mus : & imercedetibus omni- 
X ^numerus ele&orum in busfan&is tuis:praeftavthoc 
fuperna felicitate locandus: tuumfacramentutn nofitno- 
tnbue, qusfumus: vt interce* bis reatus ad poena , fed inter- 
detibus omnibus fandistuis, c#fiofalutaris ad veniam:fit 
vniuerforum, quos inoratio- ablutiofcelerum,fitfortitudo 
ne commendatos fufcepimus, fragflium,fit cotra omnia mu- 
& nomina 6mnium fidelium di pericula firmamentum ; fit 
beatae prxdeftinationis liber viuorumatquemortuorumfi- 
afcripta retineat.Per Dom. delium remiffio omnium deli' 
Pfel Communio H ierufalem,qua: ftorum.Per Dominum. 
UI « f dificaturvt ciuitas,cuius par- FERIA SECVNDA. 
ticipatioeiusinidipfumrilluc Statio adfanSlos qnatnor 
cnimafcenderuttribuSjtribus Coronatos. Imroitus. 
Domini, ad confitendom no- ifiJ^KJ Eus,mn6mine tuo Pfal. 
mini tuo,Domine. ^|P»H kl uumme f ac > 2c J3* 

Poftcommunio. fal§) ^^ invirtiitetual/be- • 

DA nobis^uaefumus^mi- !=•»]*«■ ra me : Deus ex£u- 
fericors Deus: vt fan&a di orationem meam. 
tua,quibusinceflanter exple- Pfilm.A uribuspercipe verba "*• 
mur,fynceristra<3xmusobfe- orismei. 
quiis , & fideli Temper mente ^ . Gloria patri, U Ulio. 

XJratio-^ 

Digitized by VjOOQlC Fena« t.poit Domimcam quartam Quadrag. 7? 

O ratio. ^ue Altera mufiersNon eft ita: 

P]Rae?fta,quaefilmUs, omni- Sed filius tuus mortuus eft*/ 
potens Deus;vt obferua- meus autem viuit. E contra- 
ti6nes facras annua deuotio- rioiIladicebat:Mentiris:filius 
ne recol&ites, & corpore tibi quippe meus viuit , & filius 
placeamus,&mente.PerD6- 'tuus mortuus eft/A tque ih 
minumnoftrum. hunc modum contendebant 

AliaeOrationes, vt iivD.omi- coram rege. Tunc rex ait:H<jc 
nicapraeccdenti. fi>l«7 f » dicit,Filius me' viuit, & filius 

Le&io libri Regum., tuus mortuus eft : & ifta ref- 

, ca- T N diebus illis : Ven^runt pondet ^Non,fed filius tuus 
!• I du« mulieres meretrices mortuus eft, & filius meus vi- 
id regem Salomonem : ftete* uit.Dixit ergo rex: Afferte mi- , 
runtque coram eo:quaru vna higUdium, Ciimque attulif- 
aicObfecro,mi Domine, ego fentgladium coram rege : di- 
& mulier haec habitabsiiftus in uidite,inquit,infantem viuum 
domo vna : & peperi apud ea in duas partes : & date dimi- 
in cubiculo. Tertia Vero die, diam partem vni,& dimidiam 
poftquam ego peperi , pepe* partem alteri. Dixit aute mu- 
rk & haec. Et ef£mus fimul, lier,cuiusffliuseratviuus,ad 
ntilltifque alius in domo no- regem (Commotafunt quip - 
bifcum , cxceptis nobis du4- pevifceraeiusfuperfiliofuo,) 
bus. Mortuus eft autem filius Obfecro,Domine,dateilliin- 
mulieris huiiis node. Dor- fKnt^m viuum, & nolite inter- 
, miens quippe oppreflit eum. ficere eum. E contrario ilia 
Et cofurgens int£mp£ftae no- dicebat:Nec mihi, nep tibi:fecl 
ftis filentio , tuht filium meu diuidatur. Refponditrex,& 
de latere meo ancillastuae dor- ait : Date huic infantem yiufr, 
mientis , & collocauit in finu & no occidatur : haec eft enim 
fuo :fuumautemfilium, qui mater eius* Audiuit itaque 
erat mortuus pofuit in finu pmnis Ifrael iudicium,quod 
meo. Cumque furrexiffem iudicaflctrex:&timudrunt re- 
mane, vt daremlac filio meo: gem,videntesfapientiam Dei 
. apparritmortuus.Quemdili- efTein eo ad faciendum iu- 
gentiusintuensclaraluce,dfe- dicium. 

prehe'ndi rion efle meum, (} ra j iu u E ftomihiinDeum £ 
quem geniieram. 4 Refpondit- ptotedorem, & in locum re* * 0, 

K. . 

gitizedbyVj( renin, pott Dominicam quarts m Quadrag. 
fucrijtvtfaluuni me facias. mustux com£dit me. Re£ 
*• Dcusin tefperaui: Domi- ponderunt ergo IucUei, & di- 
ne, non confundar in aetfrnfi. x^runt ei : Quod fignum o* 
*&*• Tract us. 13 omine , non fe- ftendis nobis, quia haecfacis: 
l01 " ciindum peccata noftrit, quae Refpondit Iefus , &dixiteis? 
fecimusno$,nequefeciindum Soluite templum hoc , & in 
iniquities noftras retribuas tribus diebus excitabo illud* 
p ^ al * nobis, v Domincne memi- Dixerunt ergo Iudari : Qua- 
7 *' neris iniquitatum noftrarum draginta & fex annis aedifica- 
antiquarum : cito anricipent turn eft templura hoc:& tu in 
nos mifericordias tuae, quia tribus diebus excitabisillud? 
p&uperes fa&i fumus nimis. Me autem dicebat de templo 
j.. y. Adiuuanos,Deusfalutaris corporisfiri. Ciimergorcfur- 
noften&proptergloriamno- rexifleti mortuis , recorditi 
minis tui D6mine, libera nos: funt difcipuli eius, quia hoc 
&propitius eftopeccatisno- dicebat de corporc fuo. Et 
ftris,propternometvtuum. credid^runt Scriptiira:,& fer- 
iujuuiciaianctiEuangclij moni quern dixit Iefus*Cum 
focimdumlonnncrn. autem eflet Hierofolymis in 

Ca P* ▼ N illo tempore:Prope erat Pafchaindiefcfto,multicre- 
*• I Pafcha Iudarorum : & af - diderunt in nomine eius vi- 
«* cendit Iefus Hierofoly- denteseius figna, quae faci£- 
\ mam. Et inuenit in templo bat. Ipfe autem Iefus non ere- * 
vendentes oues , & boues , & debat femetipfu eis : eo quod 
coliimbas*, & nummulatos fe- ipfe nofTet omnes : & quia o- 
dentes.Et cum feciflet quafi pusei non erat, vt quis tefti- 
flagellum de funiculi* ? om- moniu pcrhiberet de homi- 
nes ciecit de templo , oues ne. Ipfeenimfciebat,quide£- 
quoque , & boues, & num- fetinhomine. v 

mulari6rumeflFudit«s,&me- Oftertonum. 1 ubilate £>eo, pf^ 
fas fubuertit. Et his „qui co- cfmnis terra : feruite D<5mifto 99. 
lumbasvendebant, dixicAii- in laetitiaintrate incdafp&9:u 
ferte iftahjnc : & nolite fa- eius in exultatione quia Da* 
cere domum patris mei : do- minus, ipfe eftDeus. 
mum negociationis. Recor- Secreta.' 

Pkl t dati vero iunt difcipuli eius, /^ BI£tum tibi , Domine, 
<$. quia fcriptum eft: Zelus do- V> facrificiumviuificetnQ? Digitized by Google FeriaiiT.poft Dominican* im. Quadra^ -* 

fernper&muniat.PerD6mi- Oremus. 

nam. C Acr* nobis ^ quarfumus 

Alia? Secrete vtin Dominica Cj Domine , obferuationis, 
prxcedenti fol.71. iciiinia & pia? conuerfationis 

Pfiil. Comma. A b occultis'meis augm^ntum , & tu£ propitia- 
*•• munda me, Domine: & ab tionis cotinuumpraeftcntau- 
alienis parce feruo tuo. xiliunu Per D ominum. 

i J oftcommumo. Aria: Orationes, vt in 1? :>mi<- 

SVmptisjDominejfelutari- nica pra cedent i.fol. 71. 
busfocramentisiadredj?- Lectio libri Exodi. 

ptionis xt6rnx , quaefumus, J Ndiebus illis:Locutuseft Ca. 
proficiamus augmentum.Per A Dominus ad M6yfen,di- 3** 
Dominum. cens:Defc£nde de moterquia 

Aiuv i'o^communionesvtin peccauit populus tuus, quern 
•Dominica preceded fol.72. eduxifti de terra ^Bgypti.Re' 
Super pop^um. Oremus. cefftrunt cit6 de via , quam" 
Humiliate capita veftra Deo. oftedifti eis; feceruntque fibi 

DEprecatione noftram, vitulu confl£tilem,&adoraue- 
quarfiimus , Domine, runt,atque immolantes ei ho- 
benignus exaudi : & quibus ftias,dixerunt:Iftifuntdijtui t 
. fupplicandi praeftas afftftum, Ifrael,qui te eduxerut de terra 
tribue defenfionis auxilium. iCgypti-Rurfiimqueait Do- 
Per Dominum. minus ad Moyfen : Ccrno , 

FERIA TERTIA quod populus ifte dura cerui- 
Statio ad fanftnm hmnminm cis fit:dimitte rae, vt irafcatur 
m Damafb. furor meus contra eos , & de- 

introituv. leam eos : faciamqne te in ge- 

X^udi , Dcus ora- tern magnam. Moy fes autcm 
tionem meam, & orabat Dominum Deufuum, 
ne defpexeris de- dicens. Cur, Domine, iraTci- 
precationem mea: tur furor tuus contra populu 
int^nde in me , & exiudi me. tuumrquem eduxifti de terra 
Pialmus. C ontriftatus fum in -^Egypti in fortmidine ma- 
exercitati6nemea:&contur- gna,& inmanurobufta?Ne 
batusfum a voce inimici,& a qu<jfo,dicant j£gyptij:callid£ 
tribulatione peccatoris. eduxiteos,vt interficeret in 

V Ci lus. Gloria. montibus; & del^re t de terra. 

* K ij 

/Google 
Digitized by ^ Teriatcrtia pofl Dominican) qiu rtam'Quadraj* J 

Qui£fcatiratua:&eftoplaca- loquar. Qui Sfemetipfb 16-, 

bilis fuper nequitia populi tui. quitur, gloriam propril quac- 

Rccordard Abraham,Ifaac,& rit.Qui autem quaerit gloriam 

lfraelferuorum tuorumrqui- eius qui mifit ilium: hie verax 

busiuraftiper temetipfum,di- eft,& iniuftitia in illo non eft. 

cens:Multiplicabofemenvc. Nonne Moyfes dedit vobis 

ftrum,ficutftellas cadi:& vni- legem:& nemo ex vobis facit 

ucrfam terram hanc,dequ£ legem? Quid me quseritisin- 

locutusfum, dabo femini ve- terficere?Refponditturba,& 

ftro & poflidebiris earn fern dixit: D^moniumhabes.Quis 

per.Placatufqueeft Dommus tequqritinterficere?Refp6n- 

ne faceret maJum,quodlocii- dit lefus,& dixit eis:Vnumo» 

tus fuerat aduerfus populum pus feci: & omnes miraminu 

fiium.Et milertus eft populo Propterea Moyfes dedit vo- 

fuo pominus Deus nofter. bis circumcifionem: non quia 

Pfal.Graduale E xurge,Domine, exMoyf?, fedexpatribus.Et 

4j. fcropem nobis: & libera nos in fabbatho circunciditisho- 

propternome tuum.y. Deus minem.Sicircuncifionemac- 

auri bus noftris audiuimus:pa- cipit homo in fabbatho, vt no 

ties noftri annuntiauerut no- foluaturlexM6yfi:mihiindi- 

bis opus, quod operatus es in gnamini , quia totum homine 

dicbus eorum, & in diebus fanum feci in fabbatho ?Noli- 

aauquis. " te iudicare (ecundumfaciem: 

.Sequcntiafandi Euangelij f^diuftumiudiciumiudicate. 

feciindumloannem. Dicebant ergo quidam ex 

T~N illo tempore : lam die Hierofolymis , N6nne hie 

ro.ro mediante, afcendit eft, qucmquxruntinterfice^ 

'■ Jdusintemplum,&doce- re ? Ecce palam loquitur; & 

u. Et mirab^ntur Iudaei, di- nihil ei dicunt. Nunquid ve- 

cntes:Qupmodo hicliteras re coenouerunt pnncipes , 

cic,cum non didicerit ? Ref- quia hie eft Chriftus ? fed 

pond'tei^Icms, & dixit.Mea hunc fcimus vnd£fit: Chri- 

i loctrina , no eft mea.fed eius, ftus autem cum venerit,nemo 

qui mifit me. Si quis voiiierit fcit vnde fit. Clamabat ergo 

voluntatem eius facere :co- docens in templo Iefiis, & 

.gno r cet de do&rina , vtrum dicens : Et me fcitis , & vn- 

ex Deo fit , an ego 1 meipfo defim,fcitis : &ameipfonon 

. Digitized by VjOOQlC . Ferbaiu.poftDominicamquartaitiQu^idrag. 75 
vent , fed eft verus , qui mifit Humiliate capita veftra Deo. 
me , quem vos nefcitis. Ego \A Iferere,D6mine 3 p6- 
fcioeu:&fidixero,quia nef- JlVJL pulotuo, &continuis 
cioiumjerosimilisvobis^me- tribulationibus laborantem, 
' dax.Sedfcioeum,quiaabipfo propitius refpirare concede. , 
fhm,&ipfe me mifit. Quaere- Per Dominum. 
bant ergo eum apprehendere, 

&nemo mifit in ilium manus, F E R I A QV ARTA. 
quia nondum venerat hora StatioadJanblHmVaHlum. 
eius. De turbaautem, multi Introitus* 

crediderunt in eum. MwgaB Vm fan&ificatus Eze * 

Pfal. Offertorium. Expe&ans ex- *»Bj5B[ fuero in vobis, co- *°* 
3$. pe&aui Dominum , & refpe- llggaJM gregabo vosdevni- 
xitme,& exaudiuit depreca- E§5?R£-" u £ r iJ s terris, & ef- 
tionemmeam, &immifit in fundamfupervos nquammu- 
bsmeum.canticum nouum, dam, &mudabiminiabomni- 
hymnuml Deo noftro. bus ioquinamentis veftris , &r 

Secreta. dabovobis fpiritum nouum. 

JEc hoftia quaefumus, Pfalm BenedicamDominum P f a ] 
D6mine,emiindet no- in omni tempore: Temper laus 3$ 
ftra deli&a, & ad (acrificium eius in ore meo- 
celebFandum,fubdit6rumti- #. Gloria poll K yrieeletfbn. 
bic6rpora,mentefquefan&i- dicitur. Oremus. Fle&amus 
ficet. Per Drfminum. g£nua, ty.Leuate. ' Oratio. 

PfaL Alix Secretive in Donaii:.ica. |^XEus:qui &iuftispraBmia 
1*. prarcedenti. fol.72 f l_xmeritorum > & peccato- 

Communio. L aetabimur in ribtis per leiuniunrivenia prae* 
falutari tuo, & in nomine Dei bes, miferere fuppticibus tuis, 
noftri magnificabimur. vt reams noftri confeffio , in~ 

Polhrommunio. dulgentiam valeat percipere 

HViusnos D6mine,per- deli&6ruro.Per Dominum. 
ceptiofacramentimun-,. Prophctia. 

det^crimine,&adcfleftiare- Ecftio E7.erhi6lis • Prophrrr. 
gnaperdiicat.PerDominum. TJT JEc dicit Domtnus Ca 
Ali*Poftcommunioncs,vtin fj Deus,San£Hficabo no- * 6 * 
Donainica precedent; fol.yz. men meum magnum.vt fciant 
Super popular, Oremus. gentes, quia ego Dominus. 

K iij 

Digitized by VjOOQlC H PertacuanapoflDominicamrin.Qiindr^. 
C&m fan&ificatus fiiero in tfs,facilius casleftia capiamus. 
vobis coram eis tollamquip- Per Dominum. ' 

pe vosdegentibus: & q6gre- Alia: Orationes, vt in Domi- 
gabo vos de vniuerfis terris, nicapraecedenti. fbl.7i* 
& adducam vos interram vc- Lectio I fair Prophet*. 
ftram. Et effiindam fuper vos rj JEc dicit Dominus, La- c *« 
aquam mundam: & munda- 111 uamini, mundi eftote, '• 
bimini ab omnibus inquina- auferte malum cogitationum 
mentis veftris : & ab vniuerfis veftraruab 6cuiismeis.Quie* 
idolisvefti is mudabovos. Et fcite agcre peru&fe? difcite 
dabo vobis cor nouu:&fpi- bene facer e.Quxriteiudiciu, 
ritum nouum pona in m^dio fubuenite oppr^effo , iudicate 
vellri.Etauferamcor lapideu, pupillo,defendite viduam.Et 
decarneveftra: & dabo vobis venite , & arguite me , dicit 
cor carneum. Et fpiritu meu Dominus. Si fuerintpeccata 
ponam in medio veftri , & fa- veftra vt coccinum: quafi nix f 
ciam,vt in praeceptis meis am- dealbabunturJEt fi fuerint r.u" 
buletis,& ludiciameacufto- bra,quafivermiculus:yelutlar 
diatis,&operemini.Ethabit£- na,albaerunt.Sivolueritis, & 
bitisintcrra^quamdedipatri- audieritisme:bona terrae co- 
bus veftris : & eritis mihi in medctis. Dicit D6minus om- 
p6pulum, & ego ero vobis in nipotens. 
Deum: dicit Dominus omni- Graduate, b cata gens, cuius PfiL 
potens. eft Dominus Deus eorum, * l * 

Graduate. V enitefilij,audite populus, quem elegit Domi- 
me : timorem Domini doce- nus in haereditatem fibi. 
bo vos. f, Accedite ad eum, .f. Verbo Domini ccelifirma- 
& illuminamini : & fades ve- tifunt:& Spiritu oris eius ora- 
ftrasnonconfundentur. nis virtus eorum. _i. 

Hicdicitur. D ominusvobif- Trades D 6mine,non fecun- B 
cum, {\ ne Fledtamus genua. dum peccata noftra,quie feci- 
Oremus. musnos, neque fecundu ini- 

PRaefta, quaefumus dmni- quitates noftras,retribuas no- 
potensDeus:vtJquosie- bis. v. D6mine,nememine- pftL 
iuniavotiuacaftigat,ipfitquo- risiniquitatum noftniruanti* 7 * # 
quedeuotio fan&a lactificet: qu4rum,cito anticipent nos 
vt , terrenis affedHbusmitiga- mifericordias tuap,quia paupe- Digitized by Google Feria hit. poft Dominium titi. Quadra?. 76 

Ibi. resfa&i fiimus nimis. #. Ad- bant ergo d : Quomodo a- 
iuua n«s, Deus falutirfe no- pertifunttibi6culi?Refpon- 
fter,& propter gloriam no- dit, IlIehom6,quidiciturIe- 
minis tui,D6minc, libera nos: fus , lutum fecit, & vnxit ocu- 
& propitius efto peedfris no - los meos, & dixit mihi , Vade 
ftris,propternomentuum. ad natatoriam Siloe,&laua. 
' Sequenth iancti Eiungeiij Et ibi j, & laui, & Vidi.Dixe- 
fecrmdum Ioannern runt ergo ei , Vbi eft iIlc?Ait, 

Ca - YN illo tempore : Praste* Nefcio. Addiicunt eum ad 
'• I rienslefusjvidithominem Pharifeos,qui caucus fiicrat, 
-*■ caecum a natiuitate. Etin- Erat autem fabbathum , qua- 
terrogauerunt eum difcipuli do lutum fecit Iefus , &ape- 
eius.Rabbi,quispeccauit,hic, ruit 6culos eius Iterum ergo 
autparente$eius,vc caucus nap interrogdbant eum Pharifeij 
ceretur?Refp6nditIefiis:Ne- quomodo vidiflet. Ille au- 
qtie hie pecdiuit , neque pa- tern dixit eis , Lutum pofuit 
retes eius : fed vt manifeftetur mihi fuper oculos , & Jaui , & 
opera Dei in illo.Me oportet video. Dicebant ergo ex Pha- 
opeyari opera eius, qui mifit rifaeis quidam, Non eft hie 
me,donecdies eft. Venitnojc, homo £ Deo , qui fabbathum 
quando nemo poteft operari. non cuftodit- Alij autem dice- 
Qu|mdiu in mundo fum , lux bant , Quomodo poteft ho- . 
fUmmudi.Haec cumdixiflet, mopeccator haec ligna face- 
expuit in terram , & fecit lutu re ? Et fchifma erat inter eos. 
ex fputo: & liniuit lutum fu- Dicunt ergo cgco iterum,Tu, 
per oculos eiu$,& dixit ei'Va- quid dicis de eo,qui ape- 
de, laua in natatoria Siloe, ruit oculos tuos ? Ille autem 
quod interpretatur miffus. dixit , Quia propheta eft. 
JVbiitergo,&lauit:&venitvi- Non crediderunt ergo Iu- 
dens. Itaque vicini,& qui vi - daei de illo,quia caecus fuiflet, 
derant eum prius, quia medi- &vidiffet, donee voca»uerunt 
cus erat,diccbant : Nonne hie parentes eius quividerat, & 
eft,qui fedebat,& mendidt- intcrrogauerunt eos , dicen- 
bat ?Alij dicebant , quia hie tes,Hic eftfilius vefter,quem 
eft. Alij autem , nequaquam: vos dicitis , quia caucus na- 
fedsimilis eius eft. Ille vero tus eft ? Quomodo ergo 
dicebat,quia ego fum. Dice- nude videtfRefpondcrtint eis 

K iiij 

Digitized by VjOOQlC FerlaqtiartepoftDominicam hit. Quadrag. 
pontes eitis, & dixerunt:Sci- meos. Scimus aute , qiiia pec- 
mus , quia hie eft filius nofter, catores Deus non audir.fed fi 
& quia ca»cus natuseft : quo- quiscultor Dei eft & volun- 
modo autem nuc videat, nef- tatem eius facit,hunc exaudit. 
cimus:aut quis eius apertiit 6- A faxulo no eft auditum,quia 
culos,nos nefcimus. Ipfum aperuitquisoculoscaecinati. 
interrogite:xtate habet:ipfe Nifieflet hie a Deo,non po- 
defeloquatur. Haec dixerunt terat facere quicquam. Ref- 
parentes eius, quia timebant ponderunt, & dixerunt ei: In 
Iudaeos. lam enim confpira- peccatis natus cs totus : & tu 
uerant.Iudari , vt fi quis eum doces nos? Et eiecerunt eum 
confitereturChriftum, extra foras. Audiuit autem Iefus, 
fynagogam fieret. Propterea quia eiecerunt eum foras: & 
parentes eius dixerunt , Quia c iim inueniflet cum dixit ei, 
artatemhaber, ipfum interro- TucredisinfiIiumDei?Ref- 
gate vocauerut ergo rurfum pondit ille,& dixit • Quis eft, 
hominem , qui fuerat caecus, Domine, vt credamm eum? 
& dixerunt ei:Da gloria Deo. Dicitei iefus-'Et vidifti eum: 
Nosfcimus, quia hie homo &quiloquiturtecum,ipfeeft. 
peccatoreft.Dixitergoille:Si Atilleait: Credo, Domine. 
peee4toreft,ncfeio:vnufeio £t pendens adon £. Hie . 
quia cum c^cusellem,modo . * *•• v*vy*«* Gc _ 

video. Dixerut ergo illi.Quid DltCUm. n»i- 

feck tibifQuomodoaperuit Offcrrorium. B C nedicitege- ^ 
ribioculos/Refponditeis.-Di- tes Dominum Deum noftrii, tur. 
xi vobis tarn, &audiftis: quid &obaudite voce laudis eius: PfeL 
fterumvultis audire?Nuquid qui pofuit animam meam ad *S- 
& vos vultis difcipulj eius fie* vitam, & non dedit commo- 
ri!Maledixeriiterg'oei,&di- ueripedes meos : benedi&us 
xerunt:Tu difcipulus eiusfis; D6nrinus,qui no am6uit dc- 
nos autem Moyfidifcipulifu- precationera meam , &iiiife- 
mus. Nos fcimus, quia Moy fi ricordiam fuam a me. 
locutus eft Deus : hunc autem Seer eta, 

nefcimus vndc fit. Refpondit C Vpplices te rogamus,oro- 
il!ehomo,& dixit eis:In hoc *J nipotes Deus: vt his facri- 
enira mirabile eft,quia vosne- ficiis peccatanoftra munden- 
fcitisvndefit;&aperuit6culos tur, quia tunc veram nobis 

Digitized by VjOOQlC , Feriaquipta poftDominicamim .Qyadrag. ^ 

tribuis & mentis & corporis Oremus\ Ioa. fonitatem. Per Dominant T) Raefta,quaefumus , omni- 
Aliae fecreta?, vt in Dominica 1 potens Deus.vt , quos ie- 
pra2cedenti.foFj #72# iun}a votiua caftigant , ipfa 

Communio. L utum f ec j t ex quoquedeuotiofanfta lietifi* 
fputo D6minus,& liniuit 6- cet : vtterrenisaffe&ibus mi- 
culoslneos : & abij , & laui>& tigatis/acilius casleftia capia- 
yidi,& credidi Deo. mus. Per Dominum. * 

Poftcommunio. Alia; Orationes , vt in Dorni- 

SAcramenta»quae fijmpfi-- ni capr*cedenticf i - j U 
mus, Domine Deus no- Lc'ftio libri Return. 
fter , & fpiritu^libus ncs re- T Ndiebus illis.-Venit mu- ^ 
pleantalim£ntis,& corporali- A herSunamitisadElifeum, Cap. 
bustueantarauxiliis.Per. in montem Carmeli. Cum- 4- 
Ali? Poftcommuniones,vt in q Ue yidiflet earn vir Dei de- 
Don>inicaprxcedentifol.72 ; contra , ait ad Giezi piierum 
Super populum. Oremus. fuum:Ecce Sunamitis illa.Va- 
Humiliate capita vcftraDeo. deergo in occurfum eius , & 

PAteant aures mifericor- dicfei:Re&ene agitur circa te, 
diae tuae Domine , preci- & drca virum tuum , & circa 
bus fuppHcantium:&,vt pete- filium tuum?Qu«refp6ndit: 
tibusdefiderataconcedas:fac Re<a£. Ctimque veniffet ad 
eos,quae tibi funt placita, po- virum Dei in montem,appre- 
iiulare.Per Dominum. henditpedes eius ;& acceflit 

F E R I A QJf I N T A Giezi, vt amoueret. ei .Et ait 
Stati*adfan&umSilHe(trHm& homo Dei.-Dimitte illam : a- 
tJWartinwn. nimaenim eius in amarinidi- 

Introitus. n e eft:& Dominus celauita 

i^tetur cor quaere- me,& no indicauitmihi. Quae 
i tium D6minu:qu?- dixit ilii:Nunquidpetiuifiliu 
rite Dominum, & a Domino meo ? Nunquid 
confirmamini:qugs/ nondixi tibi ,Ne illudas me. ? 
rite factem eius femper, Etilleaitad Giezi: Accinge 

Ibi. Pialm. C onhtemini Domi- lumbostuos:& tollebaculii 
xio,& inuocate nomen eiusi meum in manu tua:& vade. 
annunciate inter gentesopeja Si occurrerit tibi homo, non 
eius* v Gloria patri. f alutes eum:& fi falurauerit te 
Digitized by Google Feria v. poft DominictnMin. Quadrag. 
quifpiam,non refpondeas illi.- fcegrella eftTEliteus vcri re- 
& pones baculum meum fu- uerlus *ftin Galgala. 
perfaciempderi.Porro mater Graduale. K^fpice,D6roine, Pfal. 
pueriait : Viuit Dominus* & intcftamintum tuum : &ani- 7h 
viuit animatua:nondimittam mas pauperu tuorum ne obli- 
te. Surrexit tergo , & feciitus uifcaris in finem. v , Exurge, 
eft earn. Gieii autem precef- D6mine , & iudica caufam 
ferut ante eos, & pofiierat bi~ meamrmemor efto opprobrij 
culum fuper faciem pueri: & feruorumtuorum^ 
non crat vox , nequefenfus. 

ReuerfiifqueeftGiczi inoc- Sequentiafan&iEuangeiij 
curftuneius,& nunciiuit ci, fecundumLucam. 

dicens:Non furr&cit puer. In- greflus eft ergo Elifeus do- TN illo tempore:Ibat Icfiis 
mum. Et ecce puer mortuus | inciuitatem , quae vocatur I 

iacebatinl&fluloeius.Ingref* Nairn : & ibant cum illo 
fufqueclaufitoftium fuper fe, difcipuli eius,& turba copio- 
& fuper puerum :&orauitad, fa. Ciimautemappropinqu£- 
D6minum:Etafcendit,& in- ret portae ciuitatis : qccc de- 
cubuit fuper piierum:pofuit- fundus effereb£tur,fflius uni- 
que osfuum fuper os eius , & cusmatris fiiae : & hare vidua 
oculosfuosfuper oculoseius, erat : & turba ciuitatis multa 
& mantis fuas fuper manus cum ilia. Quam cum vidiffet 
eius & incuruiuitfe fupereu: Dominus, mifericordia mo- 
& calefa&a eft caro pueri. At tus fuper earn, dixit illi : Noli 
illereuerfus, deambulauitin flere.Etacceffit,&tetigitl6- 
domo,femelhucatqueilluc: culum. Hi autem, qui porti- 
&afcefldit,&incubuit fuper bant,fteterunt. Etais adolef- 
eum:& ofcitauit puer fepties, cens,tibi dico : Surge. At refe- 
aperuitqueoculos.Atillevo- dit,qui erat mortuus. & cce- 
ciuit Giefci, & dixit ei,Vo- pitloqui.Et dedit ilium ma- 
ca Sunamitidem banc. Qua: trifur. : Accepitautem ora- 
vocata,ingreffa eft adeum. nes timor: & magnificabant 
Cuiait : Tolle filiu tuum.Ve- Deum , dicentes : Quia pro- 
nit autem ilia , & corruit ad pheta magnus furrexit in no* 
pedes eius :& adorauit fuper bis: & quia Dcusvifitauit ple«^ 
terram.Tulitquefilium(uum, bemfuam. C 

7- Digitized by Google Peril vi.poft Dominicam n^Qnadrag. yt 

PraI « Offertorium. D6mine,adad^ PER I A SEXTA 

■**• iuuandummefeftina,confun- c# . Jr a r rt< " 
dantur omnes aduerlum me, ' . 

qui cogitant feruis tuis mala. _ n roitus. 

Secrcta. tS^SH E ^^"° COr & s m ^i pf , 

yy Yrifka nos , mifericors feB^M| in con(pe&u tuo l8 ** 1 DeuSjVtecclefiaetuaeprf- kBBSMH Temper : Domine 
ces * quae tibi grata font , pia l *^™*"*' adiutor meus,& re- 
miinera deferentes,fiantex- demptormeus. 
piatismentibusgratiorcs.Per Mai. Carfi enarrant gloriam 
Dominura. , Dei : & opera manuum eius , 

Alix ^ecreta?,vt in Domini- annunciatfirmamentum, 
pf , caprrcedenti.f0l.9z. ( t. Gloria patri. Qremus. Ibi 
* Commuhio. D omine, me- p^Eus , qui incflabilibus 
morfbor iuftitiae tuae fok'us, L/mudum renouas facra- 
Deustdocuiftime&iuuentute mentis, praefta, quaefiimus,vt 
mea, & vfque in fene&am , & ecclefia tua , & aeternis profi- 
fenium, Deus, lie derelinquas ciat inftitutis,& tempoHlibus 
ne. non deftitua^ur auxiliis. Pen 

Poftcorr^munio. AliaeOrationes, vrin Domi- 

CiEleftia dona capienti- nicaprrrcedcnti.fol.yi. 
bus,quaefumus,Domi- Leftio libri Return. 

me, ad judicium prouenirc T K diebus illis, Aigrotauit jGa. 
patiaris, quae fidelibus tuis ad A filiusmulierismatrisfami- 1 /' 
remediu promdifti. Per Do- lias,& erat languor fortiffi- 
minnm. mus , ita vt non remaneret in 

Alia? l J oltcommuniones\vt in eohalitus. Dixit ergo ad Elil: 
Dominicapracedcri. fol. 71. Quid mihi , & tibi, vir Dei? 
Super populum. Ingreflus es ad me , vt reme- 

Or£mus. morarentur iniquitates mea?, 

Humiliate capita veftra Deo. & interficeres f ilium meum? 

POpuli tui, Deus,inftitu- Et ait ad earn Elias , Da ma- 
tor , & re&or •• pecdha , hi filium tuum. Tulicque eum 
quibus impugnatur, repelle, <de finu illius , &portauit in 
vt Temper tibi placi tus,& tuo ccenaculum, vbi ipfemane- 
munimine fit feciirus. Per bat , & pofuit fuperl^&u-r 
D ominu m. lum fuum > & clamauit ad Do- 

1 

• • . Digitized by VjOOQlC Feriavi. poft Dominicamiin*Quadrag, 
minu,& dixit rDoraine Deus noften& propter gloriamno- 
xneus , etiamne viduam , apud minis tui,Domine,libera nos: 
quam ego vtcunque fuften- & propitius efto peccatis no- 
tor,afflixifti:vtinterfitceresfi- ftris propternomentuum. 
liumeius? Etexpanditfe, at* Sequentiafan&i Eutogelij 
que menfuseftfuperpuerum fecirndum Ioannem. r 
tribus vicibus : clamauitque yN illo tempore, E rat qui- 
adD6minum,& dixit: Domi- I dam languens Lazarus \ Ca - 
ne Deus meus,'reuertatur(ob- -*-Bethania , de caftello Ma- n * 
fecro ) animapiieri huius in riae,& Marthae, fororum eius. 
vifcera eius. Exaudiuit autem (Maria autem erat , quae vnxit 
DominusvocemEliae: &re- Dominum vnguento , &ex- 
uerfaeft animapiieri intra eu, terfit pedes eius capillis fuis 
&reuixit.TulitqueEliaspue- cuius frater Lazarus infirma* 
rurri: & depofuiteumin coe- batur.) Miferunt egoforores 
naculo , in inferiorem domu, eius ad earn, dicentes, Dami- 
&tradidit matri fuae. Et ait illi, ne, ecceqi*emamas,infirma- 
En,viuitfiliustuus.*Dixitque tur. Audiens autem leftist* 
miilier ad Eliam?Nunc initio xiteis,Infirmitashaec non eft 
cognoui,quoniamvir Deics ad morte, fed pro gloria Dei> 
tu:& verbum Domini , in ore vt glorificetur filius Dei per 
tuoverumeft. earn. Diligebat atftem Iefiis 

pfal * Graduale. Bonumcft confi- Martham , & fororem eius 
dereinJD6mine,quam confi- Mariam^ Lazarum.Vt ergo 
d ere in homine. v. Bonum audiuit,quia infirmabatur,tuc 
eft fperare in Domino, quam quidem mSfitin eodemloco fperare inprincipibus. duobus diebus. Deindepoft 

IOl. al-r f radhis. D6mine,non fecun~ haec dixit difcipiilisfuis:Eam' dum peccatanoftra,quae feci- in Iudaeam iterum. Dicunt ei 
mus nos : neque fecirndum difcipulijRabbijnunc quaere* 
iniquita'tes noftras retribuas bantteludaeilaprdare, &ite- 
Pfal. nobis.tf. Domiiie, ne memi- rumvadisilliic?Refp6nditIe. 
?*; neris iniquitatum noftrarum fus , Nonne duodecim horx 
tc antiquarum : cito anticipenk funtdiei? Siquisambulaqerit 
no, nos mifericordias tuae , quia in die,non offendit, quia luce 
fte- piuperes fafti fumusnimis. huius mundi videt. Si autem 
fti ~ ir. Adiuuanos , Deus falutaris ambulauerit in node ,offen- tur, Digitized by Google Feria fexta poft Dominium quartam C^adrag. 79 

dit;quialuxn6elUneo. Haec furre<Sti6ne,mnoufflimo die. 
ait:&pofthaecdiciteis:Laza* Diciteilefus.-Egofum refor- 
ms amicus nofterdormit: fed r^dlio & vitji. Qui credit in 
vado , vt a fomno excite cum. me:etiam fi mortuus fuerit,vi- 
Dixeruntergo difcipuii eius: uet.Etomnisquiviuitj&cre- 
D6mine>fi doi mit,faluus erit, dit in me : non morietur in ae- 
Dixerat autem Iefus de roor- ternum. Credis hoc : Aitilli: 
te eius:illi autem putauerunt, Vtique,D6mine:ego credidi, 
quiadedormitionefomnidi- quiatu es Chriftus filius Dei 
ceret. Tunc ergo dixit eis Ie- viui,qui in hunc tnundum ve- 
fus manifeft£ : Lazarus mor- nifti. Etcuhaecdixiffet^biit, 
tuus eft : & gaudeo propter & vocauit Mariana fororem 
vos,vt cred£tis: quoniam non fuam filentio , dicens : Magi- 
eram ibi. Sed eamus ad eum. fteradeft,&vocatte.Illaaute, 
Dixit ergo Thomas* qui dici- vt audiuit,furrexit cito, & ve- 
tur Didymus,adcondifcipu- nit ad eum. Nondum enim 
los : Eamus & nos,&moria- venerat Iefus in Caftellum: 
mur cum eo. Venit itaque Ie- fed erat adhuc in loco illo,vbi 
fus : & inuenit eum quatuor occurrerat ei Martha. Iudaei 
diesiam in monumento ha- ergo qui erant cumea in do- 
bentem. ( Erat autem Betha- mo, & confblabantur ea: cum 
niaiuxta Hieroiolymamqua- vidiflent Mariam, quia cito 
fi ftadiis quindecim. ) Multi furrexit,& exiit,fecutisutea, 
autem ex IuJa*is venerant ad dicentes,Quia vadit ad mo- 
M artham & Mariam, vt con - numentum,vt ploret ibi.Ma- 
folarentur eas de fritre fuo. ria ergo cum veniflet vbi erat 
Mr.rtha ergo,vt auiiuit quia Iefus : videns eum, cecidit ad 
Iefus venit,occiirrit illi: Maria pedes eius, & dixit ei: Domi- 
autem domi Cg<\ ebat. Dixit er- ne,fifuiffeshic,n6efTetm6r* 
go Martha ad lefum : Domi- tuus frater meus. Iefus ergo vt 
ne , fi fuiflfeshic , frater meus vidit earn plorantem, & Iu- 
non fuiflet mortuus- Sed & d£os,qui venerant cum ea, 
nunc fcio , quia quseciinque plorantcs:infremuitfpiritu,& 
popofceris a Deo, dabittibt turbauitfemetipfnm,& dixit: 
Deus, Dicit illi Iefus : Refiir- Vbi pofuiftis cum? Dicunt ei: 
get frater tuus. Dicitei Mar- D6minc,veni, & vide. Etla- 
-tha : Scio quia refurget in re- c)jrym£tus eft Iefus. Dixerunt 

Digitized by VjOOQlC Feriavr.poft Dlominicam ini.Quadrag. 
ergoludan. Ecce,quomodo oculos fuperborumhumilia- 
amibateum. Quidam autcm bisrquoniamquisDeusprgter 
exipfisdixerunt:Nonpoterat te 1 D6minc? 5ecrcta. 

hie, qui apcruit oculos card kA Vneranos, Domine, 
nati,facere, vt & hie non mo- 1 ▼ x quaefumus^oblata pu- 
reretur?Icfus ergo rurfum fre- rificent:& te nobis kigiter fa« 
mens in femetipfb , venit ad ciant eflfe placitum. Per Do- 
monumentum* Erat autetn minumnoitrum. 
(pelunca: & lapisfuperpofitus Ahae becrctawt in Dominica 
erat ei. Ait lefus: Tollitelapi* pnvecdenti, fol. 7Z. 
dem. Dicitei Martha ,fbror Communio. V idens D&mi* 
eius,quim6rtuusfiierat: Do- nus flentes fbrores LizariadioS. 
mine, iam fcetet: quatridua- monumentum , lacbrymatus "• 
nus em'meft. Dicit ei lefus: eft coram Iudaeis, &exclama- 
Nonne dixi tibi , quoniamfi uit,Lazare,veniforas:&pr6- 
credideris , videbis gloriam diitligatis minibus, &pedi- 
Dei? Tulerunt ergo lapidem. bus , qui fuerat quatriduanus 
lefus autem eleuatis oculis mortuus. 
fursu, dixit : Pater gritias ago : Poftcommunio. 
tibi,qu6niamaiidiftime.Ego JJ i£cnos,quaefumus,do- 
autemfciebam , quia Temper Jrlmine,participatiofacra- 
me audis:fed propter populu, m£nti:&a propriis reatibus 
qui circunftat,dixi:vt credat, indefininter exp£diat , & ab 
quia tumisifti. Haeccumdi- omnibus tueaturaducrfis. Per 
xiflet, voce magna clamauit: Dominum noftrum Iefum 
Lazare , veni foras . Et ftat im Chriftum filium tuum. 
prodii^quifueratmortuuSjli- A!iae Poftcommanione^vtin 
gkusmanus, &pedesinftitis: Dominica 'pnecedenti. 
& facies illius fudario erat li- fol. 72. 
g Ata. Dixit eisIefiis.Soluiteeu, Super popuhim. Oremus. 
& sinite arbire.Multi ^rgo ex Humiliate capita veftra Deo, 
ludaeis , qui venerant ad Ma- j ^ A nobis.qusefumus om- 
riam & Martham,& viderant, 1 J nipotens D eus : vt qui 
quae fecit lefus , crediderunt infirraitatis noftra? confeij de 
in eum. ' tuavirtutec6fidimus,fubtua 

pfaI * OfFertorium.Populumhumi. femperpdetate gaudeamus. 

* 7# lemfaluum&cies,D6mine:& PerDorainunu. 

Digitized by VjOOQlC 
Sabbathopoft Dominicamini. Quadraf. g 

S A B B A T H Q. inviam:&femit«me*exalta- 

. Sfatto ddS.Nicolaum in careen, buntur. Ecce, ifti delonge vc- 

1 ntroitus. nient:& ecce,illi ab Aquilone 

ko? Itientes , vcnitc ad & mari:& ifti dc terra Auftri- 

" - aquas,dicit D6mi- li.Laudatecgli,&exulta terra: 

' nus: & qui no habe- iubilate montes laudem : quia 

» tis pr&ium,venite, confblatus eft Domin* p6pu- 

& bibite cum laetitia. lum fuum : & p auperum fuo- 

PfaL 1 ^ almus - A ttendite,p6pulc rum miferebitur.Et dixit Sio: 

yj. * meus,legemea:inclinate aure Dereliquit me Dominus : & 

veftra in #ba oris mei. v Glo- D ominus oblitus eft mei.Nu* 

riapatri,&filio. Oratio. quid obliuifci poteft miilier 

Flat ,quxfuraus , D6mine > infantem fuum vt non mife- 
per gratiam tuafru&uo- reaturfilio uteri fui ?Etfi ilia 
fus noftrx deuotionis zff6& 9 ; oblfta fiierit : eeo tamen non 
quia tunc nobis proderut fuf- obliuifcar tui : dicit Dominu* 
cepta ieiunia,fi tujfint placita omnipotens. 
pietati.PerDominum. Graduate. T ibi,Domine,de- *faJ. 

AhaOnuones vt in Domi- relifhis eft pauper : pupillo tu *• 
nica praxedemi. fol. 71. eris adiiitor. 

Le&io Iiai* Prophttx. Verius. Vt quid,Domine,rt- 
Cap. T-l ^Bc dicit dominMnte- cefiifti Iong£ , defpicisinop- 
46. 1 Jl pore pl^cito exaudiui portunitatibus in tribulatio- 
ter&indielalutis auxiliat* su jie? dumfuperbitinipius,in- 
tui.Etferuaui te:& deditein cenditur pauper. 
feduspopuli:vtfufcitarester- Sequentia fan&i Euangelij 
r4m:& poflidereshaereditates fecundumloannem. 

diflipatus , vt diceres his qui "IT N illo tempore : Dic^bat ^** 
vinftifurt, Exite:his, qui in I Iefusturbis IudaeoiijirEgo 
t£nebrisfunt,Reuelamini.Si*- -*- fumluxmundi.Qui fequi- 
perviaspafcenuuv&inomni- tur mfe, non ambulat in t£- 
busplanispafcua eorum. No nebris : fed habebit lumen 
efurient,nequesitient : &non vita?. Dixeruntergo'eiPhari- 
percutieteosa?ftus,&fbl:quia faei/Tudetcipfbteftimonium 
jniferator eorum regct eos:& perhibesrteftimonium tuum 
ad fontes aquaru potabit eos. non eft verum.Refpondit Ic- 
Et pona omnes montes meos fus>& dixit eis:Et fi ego tefti- 

Digitized by VjOOQlC Dominica de Paflione* 
moniu perhibeo de roeipffc, Communio. D oitiimis rfcgit pf a L 
verumeft teftimonium meu: me,& nihil mihi deerit:inlo- %%.' 
quiafcio vnde veni, & quo copafcuaeibi ttie collocayit* 
vado. Vos autem nefcitis vn- fuper aquam refe&ionis edii* 
devenio,autqub vado. Vos cauitme. Poftcommunio.-: 
fecundum camera iudicatis: rnp Vanos, quaefiimus Do- 
it?* e 8° non i^dico quemquam. J[ mine,fan&a purificent: 
Etfiegoiudico ,iudiciumeu & operationis fuae remedio, 
vcrum eft,quia (blus non fum, tibi faciant effe placatos. Per 
fedego,&quimifitrne,pater. Dominum noftrum Iefum 
EtinLege-veftrafcriptumeft, Ghriftum. 
Quia duorum hominum te- AliaePoftcommunioncs-,vtir> 
ftimoniumverueft.Egofum, Dominica priced. foLjz. 
qui teftimonium perhibeo de Super populum. Oreaius. 
meipfb : & teftimonium per- Humiliate capita veftra Deo. 
hibetdeme,quimifitrae, pa- j-^v Eus qui fperantibus lit 
ter. Dicebant ergo ei: Vbi eft \^J te mifereri potius eligis, 
pater tuus? Refpondit Icfus: quam irafci : da nobis dignS 
Neque ifle fcitis : nequepatre Here mala quaefecimus.-vt tu? 
meum: Si me friretis;forfita& confolationis gratiam inueni- 
patremmeufciretis,H^cver-, rcmereamur.Per Dominum. 
ba lociitus eft lefus irl Gazo- DOMINICA 
phylacio : docensin templo. de Paflioner^ 

Etnemoapprehenditeucquia StatioadfantiHmPetrHW 
nondumvenerathoraeius. Introitus. 

Offcrtoriu.F a&uscftDomi- f^"^f vdica Jiie , OeUs, P6L 
«iisfirmamlntumeu,&refu- ^9.P^ & diicerne cau- **• 
giu meum , & liberator meus gpSI Eglip & m meam de gen- 
iperabo in eum. Secrcta. ScSiSSS te non fandta : ab J» 

OBlationib 9 noftri$,qu£- h6mine iniquo,& dol6fo,eri- 
funn,zs,D6mine, pladi- . pe me : quiatu es Deus meu*, 
re fufeeptis : & ad tenoftras &fortitudo mco. 
etiamrebellescompellepro- pftim.E mitte lucem tuam,& Ibu 
jpitius vbluntates. Per Domi- verit&em tuamripfa me dedu^ 
num noftrumlefum Chriftu. xerunt, & adduxerunt inmo- 
AlixSccretx,vt in Dominica tern ian&um tuum , & in ta- 
pr^ccdenti. f^'7 2 * bernacula tua 3 i udica, 

, * , ,Noft 

Digitized by VjOOQlC - Pfal. 
*7- Dominica deP^ffionc. ti 

^Norylicitur, Gloria Patri. Tenia Oratio non dieitur, 
adlntroitumvfqueadPafcha, Lectio Epiftolx bea*ti PauU 
nifi in MifTa de fetto,fi occur- Apoftoli ad Harbreos* ^ap. 
rerk:fcd finite Pfalmo,abfotu- TjRatfcs: Cbriftusafsiftens *• 
t£repeaturIntroitus,vfquead jTpontifex futurorum bo- 
Pfaimum. Oratio. DorwnjpcrampliuSj&perfc- 

2V*fumus , omnipot ens ftius tabernaculura non ma- 
Deus , familiam tuam nufa&um , id eft » non huius 
tiusr&picervttelargie- crcationis/nequeperfingui- 
te, regit ur in corpore : & te ne hircorum , aut vitulorum: 
feruante, cuftodiatur in men- fed per proprium finguinem 
te. Per Donjunm, Lotroiuit femel in Sanda^ter- 

Ab hac die vfque ad Feriam v- »* redemptione inu^nta. Si 
in Ccena Domini ,poftOra= cnim fanguis hircorum, & 
tionem diei dieitur, vel Con- taurorum , & cinis vituke af- 
sraperfecutores Eccielia?. perfus, inquinatos fandificat 
Oratio. ademundatione carnjs.-quan- 

~g7 CcUCix tus, quatfumus, to magis fanguisChrifti, qui 
I*, Doming prices placa- per Spiritum ian&umfemet- 
tusadmitte:vtdfcftrudis ad- lpfum obtulit immaculatum 
uerfitatibus, & err6ribus vni- Deo , emundabit confcien- 
uerfi$,(ecura tibi feruiat liber- nam noftra ab operibus mor- 
tate- Per Dominum noftrum tis:adferuiendu Deo viu^nti? 
Icfom Chriftum. £t ideo noui Teftamenti me- 

VelproPapa. Oratio. diator eft : vt morte interce- 

DEus 6mnium fidelium d£nie,in redemptionem ea- 
paftor& re&or : famu- rum pneuaricationum J quae 
lumtuum f N.que m pa : ft6rem erant fub priori teftametuo, 
Jacc\6Cix tux pr*efle voUiifti^ repromiflionemaccipiat, qui 
propitius refpice : da ei, quae- vocati funt, aeterna? haeredita- 
fumus,verbo & exemplo,qui- tis : In Chrifto Iefu D6mino 
buspr«eft,proftcere;vtadvi- noftro. 

tarn vni cumgregefibi cr£di- Graduate E n P e me,D&jmi- pfa * - 
to,perueniat fempit^rnam. ne,deinimicismeisdoccme p^ 
Per Dominum noftrum Ie- facerevoluntatemtuam. i 7 „ 
fum Chriftum filium tuum, Verfus Liberator meus , D6- 
Qui tecum viuit,&c. mine , de g6ntibu$ iracundis: Digitized by Google Dominica dc Paflflone, 

&abinfurg&nibusinme,ex- monem meum fcruauerit, 

altabisme : a viro iniquo eri* mortem non videbit in aet6> 

p fal piesmc. num. Dixlrunt ergo Iudad: 

u g' Triftatus.S a?pe expugnau£- Nunc cognouimus, quia dx- 

runt me i inuentute mca. m6nium habes. Abraham 

Verfus, Dicat nunc Ifra£l,fe- mortuus eft,& prophet* :8c 

pe expugnaufrunt me & hme- tu dicis,fi quis (ermonem meu 

tutemca. feruauerit , mortem non gu- 

Verfus. Etenim non potu£- ftibit in aet^rnum. Nunquid 

runtmihi.-fupradorfum meu tu maior es patre noftro A- 

fabricauerunt peccatorcs. braham , qui mortuus eft ? Et 

Verfus. Prolongau^runt ini- prophets mortui funt.Quem 

quitates fuas : Dominusiuftus teipfum facis .'Refpondit Ie- 

conefdet ceruices peccato» fus,:Siegoglorificomeipfum, 

rum. gloria mea nihil eft. Eft pater 

Sequentnfan&i Euangelij meusquiglorificatme,quem 

feci.ndum ioannem. VO s dicitis , quia Deus vefter 

a P* TN illo tempore. Dicebat eft : & non cognouiftis turn. 

'* I lefus turbis Iudaeorum, Egoautemnouieum.Etfidi- 

A& principibus facerdo- xero,quianon fcio eum:ero 

tum-Quisex vobis arsuet me fimilis vobis , raendax. Sed 

depeccato f Si veritatem di fcio eum, & (ermonem eius 

co , quarenon creditis mihi? feruo. Abraham pater vefter 

Qui ex Deo eft, verba Dei exultauit , vt vid&et diem 

audit. Propterea vos non au- meum : vidit , & gauifus eft. 

diris.-quiaex Deo noneftis* Dixeruntergoludaei ad eum: 

Refponderunt igitur ludaei, Quinquagmta annos nondu 

& dixerunt ei t Nonne bene habes ; & Abraham vidifti? 

dicimus nos , quia Samarita- Dixit eis lefus :Ameo, amin 

nusestu, & dsemoaium ha- dico vobis: Ante quim Abra- 

bes f Refpondit lefus . Ego hamfieret,egofum.Tul£runt 

daemonium non habeo : fed ergo lapides, vt iacerent in 

honorificopatrem meum:& eum, lefus autem abfeondit f 

vosinhonoraftisroe. Egoau-? fe,&exiuitdetemplo. ,_ 

tern non quxroglonam mea: Jbtdicmir.C redo. & u 

eft qui quadrat , & mdicet, Offert.C onfitebortibi,D6- ng. 

Amen,dico vobis;fi quis fer- mine,in toto corde meo : re- Digitized by VjOOQIC Dominica de PaffipneJ /i 

tribue feruo tuo vt viuam , & Poflcommunio^ 

cuftodiamfermonestuos:vi- * Dafto nobis, Doraine 
uificame fccundum verbum J\ Deus nofter,& ,quos 
tuum,Domine. .tuts myft&iis recre£fti,perpe- 

Sccreta. tuisdefi£ndefubfidiis.PerD6- 

HJBc mdnera,quaffiimus numnoftrum. 
D omine,& vincula no- Altera O ratio , vel contra 
Itr« prauitatis abfoluant : & perfccutoresEcclcfia:. 
tu* nobis mifericordiae dona ^~v V*fiimus,D omine De* 
concilientPcrDominum. \} noftcr vt , quos diuina 
A ltera feci eta, vel ciitra per- tttb&is participati&nc gaudfr- 
fecutores Ecclefixv # re,hu*nanis no firias fubiac£re 

Pttotegeno$,D6mine>tuis pcriculis.PerDominum. 
myftiriis feruientcs : vt, Vel pro Papa. >: 

diuinis rebus inhaer6ntes,& |TJ J&c nos , quifutnus, 
corpore tibi famulemur , & JljL Domine, diuini ftcra- 
mente.Per|D6minum. menti pereeptio pr6tcgat $ & 

" Verpro-Papa. famulurii tuum N.queni pa-- 

GBlatis quarfumus, D&* ftorem Etcttfi* tuaeS praeeffii 
mine,plac£re munfri- voluifti^^vlll cum'coitKniflb 
bus:& famulum tuum N. fibigregSiftluet Temper ,& 
quem paft6remEcclefia5 tuae muniat.Per Dominum. • -" 
pr^fle voluifti,a(sidua prote- 

di6ne guberna. Per D6mi- FERI A SECVNDA. 
nm. StatioadfitriBZ Cbryfigomm*, 

Pra?£uio de fin&a Cruce. : Introitus- 

Et dicitur quotidie vfque ad ffi»g^iferere mihi D6- *&*• 
Fenam quinta in Coena Do- JOT^M mine,qu&niamco- 5J * 
oiini,etiaminMiflade Fefto: ^gSlaculcauitmehomo, quando propria no habuerit, ir***™*** tota die bellans tri- 
f . Communio. H oc corpus, bulauitme. 
Co- quodpro*vdbistradetur;hicpfalmus. Conculcau^rut me 
rin * calix noui teftamenti eft in'/miniSdmeitotadie,qu<Sniaixi 
II# meo finguinc ,-dfcit Domi* multi bellantes aduerfum me. 
nus, hoc tacite, quotiefciinq; M iferc mihi. Oremus. , 

fumitis,in meam comtaemo- ^ An&ifica,quaefiim',p6mi« ^ 
rationem. D mine, noftra ieitinia , & 

Lij L Digitized by Google Feria fecunda poft Dominicam Paffionis. 
cunftarum nobi3 in dulg^n- riantur faccis homines , & iu- 
tiam pro pitius largire culpa- menta: & clament ad D6mi- 
rum.Per Domi num. num^nfortitudine. Et con- 

Poftea.X ccleiiae.vclD *us> uertinturviri i viafuamala:& 
6mnium# t fupra in Domini ab iniquit&e,quas eft in mani- 
ca Paffionis. bus eorum. Qms fcit , fi con- 

Leftio Iona: Prophctae. uertatur & ignofcat Dcus : & 

!on. | N dicbusillis: Fa&umeft reuertatur i furore irae fuae:& 
J, verbii Domini a&Ionam nonperibimus?EtviditDeus 
Prpphetamfecundo,dicens: opera eorum , quia conuerfi 
Surge , & vad£ in Niniucm funt de via fua mala:& raiftr- 
ciqititem magnam : & praedi- tuseft populo fuo^Dominus 
caine^praedicatipnem/juam Dcusjjoft^r. 
ego loquorad te. Et furrexit Gradual©. D cu $ ,ex4udiora* j™ 
Ionas; & abiit in Ninhie,iuxta tionem meam : auribusp£ rci- 
y^urp Domini Et Niniue pe verb* oris mei. 
eratciuitasraagna,ii|Wedie- Verfus. Dcus, in nomine tqo 
rum trium.Et^oepit Jonas in- faluum me fac: &in virtute tua 
ftojbre eiuititem itinerc di& Ubwamc. 
mimi & clamaoit , r & dixit: y ra <aus.D 6mine,nonfccun- pfal 
Adhuc quadraginta dies , & dumpecc&a noftra que feci- IOa " 
Niniue fubuertetur. £t credi- mushos : neque feoindum 
derunt viri Niniuitae in Do* inkjukates noftras . retribuas 
ttimum : & praerdicaU&dnt ie- nobis. 

iiipiumr&veftitifuntftccis,^ Verfus. Domine, ne memi- praI * 
maiorevfqueadminoremJEt neris iniquita'tum noftrarum 7 ** 
perueriit verbum ad regem antiquarum : cito anticipent 
Niniue. Et furrexit de lolio nos mifericordiae tua^, quia 
fua ; & abiecit veftitnentum pauperes fa<3i fumus nimis. 
fuumife^&indutuseft faeco: Verfus. Adiuua nos,Deus fa- 
& feditin cinercEtclamauit, lutarisnofter, & propter glo- 
& -dixit in Niniue, ex ore re- riamn6ministuijDpmine,li' • 
gi>&principumems,dicens: beranos:&£ropitiuseftopec- u 
. Homines, & i-um&ta., & bo- catis noftris propter nomen 
ues , & p^cora non guftent tuum. 
quicquam : nee pafcintur , & 
aquam non bibant. Et ope- 

Digitized by VjOOQlC 7 Feria m. poft DGminicam Paflionis. g* 

SequentiaftnftiEuaugelij £at purgatio dcli&orum, & 

feciindum Ioannem. tug propitiatio maieftatis. Per 

Ca * yNillo tempore: Mif&unt Domniumnoftrum. 

I prihdpes,&Pharif«imi- Pofteavei Protege velObla- 
A niftfOs , vt appreWnderet tis. vt fupri in Dominica Paf~ 
Icfum. Dixit ergo eis Iefus: lionis. 8r t 
Adhucfb6dicumtempusvo- Cornmumo.Diumnus virtu- P f a , 
bifcumllim:&vadoadeum, turn ipfe eft rex gloria xy 

quimifitme.Quarr&isme, & l'oitcommunio. 

& non inuenietis:&vbifum Q Acramenti tui, quafumus 
ego,vos non poteftis venire. *3D6mine,partiapatioialu- 
Dix&rut ergo Iudari ad femet- tsfris ♦ & purificationem nobis ' 
ipfosrQup hie iturus eft, quia tribuat,& medelam. Per Do- 
non inueniimus eum /Nun- minum. x 

quid in difperfiong gentium Pofteavel.QuaefumusDo* 
iturus eft, & do&urus gentes? mine, vcl H «c nos^quxfum 9 , 
Quisefthicfcrmo,quemdi- vtiunrain Dominica paffio 
xipQ^retisme,&noninue- nis.fol.8o. 
ni&is:&vbiegofum,vosnon Super populum. primus, 
poteftis venire? In nouiflimo Hi^miliate capita veftra Deo. 
autem diemagnofeftiuititis, px A,quaefumus,D6mine, 
ftabat Iefus: & clamabat, di- JL/populo tuofahite men- 
cens:Si quis fitit, veniat ad me tts & corporis : vt bonis ope- 
& bibat. Qui credit in me, fi- ribuwnhaer^ndo , tua fempcr 
cutdicitScriptura,fluminade mereatur proredione defen- 
ventre eius fluent aquae viuae. di PcrDominum. 
Hoc autem dixit de fpiritu, 

quem accepturi erafit creden- FERIA T E R T I A . 
tesineum. St*tio-*dfitith$m Cyriaatm* 

PCd. Uttertorium. D <6mine, con- Introitus. 

6. uefrtcre; &^ripeanimameam: riT r ^m Xpefia Demi- Pfal. 
- faluum me fac propter itiiferi- ffifl^B nu 9 viriliteragc: **- 
cordiam tuam. 33 Wt$W &cofortetur cor 

> Secreta. l&M^gMn tuum >&f^ ne 

COncWe nobis , D^Smi- &&*&£$. Dominum. 
ne Deus nofter : vt hare Pfalm, Dfiminus illumini- 
hofti a falutiris & rioftrorum tio mtzfo falus mea: quem ti- 
ll, iij 

. FencmtiT.poft Dommicam Paflionis, 
in£bo?Exp£3a Domlnum vi« habes,Dani£li inBabylonem, 
riliter. Or^mus qui eftinlacu leonum. Et di- 

NOftra tibi , qusfumus, xit Habacuc:Docninc , Baby- 
Domine , fint acc^pca lonemnonvidi: & lacum ne- 
iehinia qus nos , & expiindo, fcio. Et apprehendit eum an- 
gratiatua dignos cflficiant:& gclus Domini in v^rtice ejus 
adreraediaperducantaet£rna. &portauiteum capillocapi- 
PerDominum* tisfui.-pofuitque euminBa- 

PofteaveLE cclefia?tus«vel bylonem fuper lacum inim- 
E-eus pmnium. vt fupra in p e tu Ipiritus fui. Et clamauit 
Dominica Pallionis, 8 . Habacucdicens: Daniel feme 

i Lectio DanielisPro- Deijtolleprindium^uodmL 
phetae. «. fit tibi Deus. Et ait Daniel: 

Da. T[Ndiebus illis Congregati Recordatus esraei, D6mine 
14. Jl funtBabyl6nijadRegem, Deusmeus:& non dereliqui- 
& dixerunt ei : Trade nobis fti diligentes te. Surgenfque 
Danielem , qui Bel deftruxit Daniel comedit. Porro ange- 
& drajpncm interfecit : alio- lus Domini reftjtuit Habaciic 
quin»erficiemus te > & do- confeftim in locum fuum. Ve- 
mum tuam. Vidit ergo rex nit ergo rex die feptimo,vtlir 
quodirnierentin eum vehe- geret Danielem: &venitad 
menter: & neceflitate com- lacum,& introfpexit. Et ecce 
pulfus,tradidit eis Danielem* Daniel fedens in medio lco- 
Qui miferunt eum in lacum num. Etexclam4uitrexyoce 
leonum:& eratibifexdiebus. magna , dicens : Mgnus es, 
Porro in lacu erant leones Domine Deus Dani6lis. Et 
feptem , & dabantur eis quo- extr£xit eum de lacu. Illos au- 
tidie duo corpora , & duar o- tcm,qui perditidnis eius cau- 
ues, & tunc non data funt eis, fa fuerant , intromifitinla- 
vtdeuorarpt Danielem, Erat cum, &deuoratifuntinmo- 
autem Habaciic propheta in mento coram eo. Tunc rex 
Iudsa, & ipfe coxerat puU ait : Pdueant omnes habitan- 
mentum, & intriuerat panes tes in vniuerfa terra D eum 
in alueolo : & ibat in cam- Danielis:quiaipfeeftlalu£tor, 
pum, vt ferret mefloribus. faciens figna , & mirabilia in 
Dixitquc £ngelus Domini ad caelo,&interra:qui liberauit 
Habacuc;Ferprandium,quod Danielem de lacu leonum, Digitized by Google ' Feria.iii.poftDominicarn Paffionis. 84. 

PM. Graduale Difc£rnecau(am Haeccumdixiflfet,ipfemanfit 
4*. itieam , Domine , ab homine inGalilsa.Vt autem afcend£* 
iniquo, & dolofb eripe me. runt fratres eius , tunc & ipfc 
Verfus. Emitte lucem tuam, afi enditad diem feftum, non 
& veritatem tuam,ipfame de- manifeft£ > fed quail in occul- 
duxerunt , & addux&unt in to , Iudaei ergo quaer^baat. 
montem fandfcum tuum. Vbi eft ille? & murmur multu 

Sequ6ntialan&i Euangelij eratdeeo in turba. Quidam 
leciindum Ioannem. enim dicebant. Quia bonus 
c ** ^TN Hlo tempore, Ambuli- eft. Alij autem dicebant.Non: 
7 - I bat IefiisinGalilaram.Na fedfeducit turbis. Nemo ta- 
-*> enim volebat in ludxam men palifli loquebaturdeil- 
arabulare , quia quaerebant eu lo , propter metum Iudaeoru. 
Iudawinterncere. Erat autem Offer tor. S perent in te om- pf a i , 
in proximo dies feftus Iu- n es,qui nouerunt nomen tuu, 5?. 
daeorum, Scenop6gia. Dixe- Domine: quoniam non de- 
rut autem ad eum fratres eius, relinqufc quaerentes te-pfalli- 
Tranfi hinc,& vade in Iudaea, te D6mino,qui habitat in Sio: 
vt & difcipuli tui videant 6- quoniam non eft oblitus ora- 
pera tua , quae facis. Nemo tiones p£uperum. 
quipp£ in occiilto quicquim Secreta. 

facit , &qu«ritipfeinpalam TT Oftias tibi , Domine, 
efle. Si haec facis , nteniftfta fj[ deferimus immoladas: 
teipfummundo. Nequcetoim quae tcmporilem confolatio- 
fratres eius credebant in eum. nem fignificent : \^t promifla 
Dixit ergo eisIefus:Tempus non defperemiis *t£fna. Per 
meumnpndumaduenir.tem- Dominum.poftfaYei prote- 
pus autem vcftrumfemper eft genos.vclOblitis. 
paratum. Nonpoteftmundus ytfupra.fol.8i. 
odiffe vos. Me autem odit: Commu. R^dimeme,Deus pfai 
quia ego teftimonium perhi- Ifta&, ex omnibus anguftiis 14- 
bco de illo ,quia opera eius meis. PofttommumV 

mala funt. Vos afcendite ad 1 ^v A,quae{umus,omnipo- 
diem feftum hunc. J£go au- \j tens Deusrvtqug diui- 
. tern non afcendam ad diem na funt , iugiter exequettfes, 
feftum iftum : quia tempus donis mereamur cadeftibus 
meum nodum impletum eft* propinquire.Per D6minum. 
^ L iiij Digitized by Google Ibi. Fern m. poft pominicam Paffionis. 
Paftea vel Qja^fiirtus , Do- Secunda Oratio vcl E ccl£- 
nrinc*vcl H «crios quaefu- fiacitu*.velD eos 6mniom,vt 
mus,vtfupra. fol,8o. / <upra in Dominica Paffionis. 
Superpopulum, Ore'rous fol.8o. 
Humiliate capita veftra Deo. Le&io librx Leuitici. 

DAnobis^iisfum'Do- j Ndi^busillis,Lodku$eft c 
mine,perfeueranteinin 1 DominusadMoyfen, di- If . 
tuavolunt&te famulattfpi : vt cens, Loquere ad vniiicrfum 
in diebus noftris,& m^ritd > & coetum filiorum Ifrall, & di- 
mimero 3 populustibifeniiens ces ad eos,Ego Dominus De* 
augeatur. Per Dominum no- veftan Non faci&is fur turn, 
ftrum Iefuta Chriftum. Non meti^mini , nee dedpiet 

vnufquifque prqxiitium fufi. , 
FERIA QVARTA. Non periur4bis iii nomine 
Static ad Sanftum Marcellum. meo , nee pollues fiomen Dei 
Introitus. tui.Ego Domirius INonficies 

calumnkm pr6ximo tuo> nee 
Iberitof meus de viopprimeseum. Non mora* 
gentibus iricundis bituf op* mef cenirij tui apud 
ib infutg^ntibusin tevfque manS. Non maledi- 
me,exaitabis me: 1 ces fordo, nee coti c#copo- 
viroimquoeripies me, Do» nes oflfendiculum,fedtimebi$ 
niine. D&minum Deumtuum,, quia 

Pfalmus. D iligamre,D6mi- egofum Dominus, Non fa- 
ne, fortjniclo mea : Dominus ciesquodinfquumefbnecin- 
firmamentum meum, & refu- iufte iudic4bis.Non conside- 
giummeu > & liberator meus. res perf6nam pauperis : nee 
Oratio. honores vultum ppt&nis. Iu- 

SAnflrificato hoc ieiunio, fte iudica proximo tuo, Non 
Deus, tuorum corda fide- eris crimi na tor,ncc fufurro in 
Kummiferitoi- illuftra,& qui- populis. Non fhbisc6tra fan- 
bus deuot&nis praeftas aflfc- guinemproximi tui.EgoD6« 
fturn , pra?be fupplicantibus minus. Non oderis fratrem 
piumbenignusauditum. Per tuurtiin corde tuo, fed publi- 
Dominum noflruni Iefum ce argue eum,ne habeas fuper 
Chrifhim filium tuum. Qui illo peccatum. Non qu«ras 
tecum viui$. vlti&nem:necmemor erisin- 
Digitized by Google Fcria nu. poft Dominicam Faflionis. 8/ 

iuri« ciuiumtuorum.Diliges Quotifque iirimam noftram 
amicum tuum , ficut teipfum. tolli$?Si tu es ChriftuSjdic no- 
Ego Dominus. Leges meas bispalam. ftefp&ndit cis Ie* 
euftodite. Ego enim fum D6- fu$:Loquor vobis:& non cr£- 
minus Deus vefter. ditis.Opera,quae ego ficio in 

Pfal. Graduate. E xaltibo te, Do- n6minepatrismei,harc tefti- 

%9a mine,qu6niani fufcepiftime: monium perhibetde me. Sed 
nee delefiafti inimicos meos vosnoncreditis:quia noeftis 
fuper me. •■ ex ouibus meis. Ones meae 

Vcrfus. Domine Deusmeus vocem meam audront:& ego 
clamauiadte, & fanafti me: cognofco eas,& fequuntur 
D6minc,abftraxifti abinferis me;& ego vitam a't6roam do 
inimam meam rfaluafti me & cis: & non peributit in aeter- 
defcend6ntibus in lacum. num : & non ratpiet eas quif- 

pfal - Tra&us.D6mine,non ftciin- qua demanu mea.Pater me% 
dum pecc£ta noftra , quae ft- quod dedit nuhi , raaius 6tn* 
cimus nos , neque fecimdum nibus eft , nemo poteft ri- 
iniquitates noftras retribuas peredemanupatris meLEgo 

P&k nobis. Verfus. Domine, ne & pater, vnum fumus. Suftu* 

7 8 * meminerisiniquititfi noftr£- liruntergo l&pides ludari , vt 
rum antiqu&rum : cito antici- lapidarent eum.Refpondit ei* 
pent nos mifericordi* tuae, Iefus: Multaboria6peraoft6- 

... quiapauperesfaftifumusni- divobisexpatre meo : pro* 
mis. Ven, Adiuua nos, Deus pterqupd eorumopnsmela- 
lalutlris faofter : & propter pidatis? Relpond^runteilu* 
gl6riam nominis tui Domine, da?i:De bono opere non lapi- 
libera nos : & propitius efto dimus te,fed de blafphemia: , 
peccatis noftris , propter no- & quia tu,homo ciim (is, facis 
men tuum. teipfum Deum. Refp6ndit 

S equentia fan&i Euangelij eis Iefus : Nonne fcriptum eft Pfal 
fecundum Ioannein. in lege veftra, Ego dixi, dij **• 

Ca P yNillotempore/Faiftafunt eftis?Siillos dixit deos ad quos 
I Enc«niaidHieroft>lymi$ fermo Deifa&us eft, & non 
-*> & hyems erat.Et ambul£ poteft fblui Scriptiira , quern 
bat lefts in templo,inp6ftioi pater fan&ificciuit, & mifit in 
Salomonis. Citcundedirunt mundum , vos dicitis quia 
ergo eu ludaei, & dic&ant ei: blalphemas :- quia dixi, fi lius Digitized by Google Fern mi. poft Dominican* Paffionis. 
Dei Turn ? Si non ficio 6pera Dcus : & , quibitffidticil fpe- 

Eatrismehnolite credere mi- rand? pi etatis indulges, con - 
i. Si autem facio : & fi mibi faitx mifericordi? tribue be- 
non vultis credere , op&ibus nignus eff^Sum. Per Domi. 
. erudite :vt cognofcatis,& cre- 

d4tis,quiain me eft pater ,& FERIA Q^V I N T A 
Pfal. ego in patre. Statio adf$n8um jipolinarm. 

5«. Offertoriu. E ripe me de ini- Introitus 

mfcismeis , Deus mcus : & ab |I5£MS|| Mnia , quae ferffti 
infurgetibus in me libera me, TJpJrRil no ^ s » Doming in Dao Domine. Secreta. yS gp Bl veroiudicio fc cifti; 3. 

ANnuc nobis, mif^ri- BHaHSI quiapecc4uimusti- 
cors Deus : vt holtias bi , &mapd£tis tuisnonobe- 
placati6nis*& laudis, fyncero diuimus: fed da gloriam no* 
tibi deferdmusobf&juio. Per minituo ,& fee nobifcum fe- 
Dominum. cundum multitudinem mife- 

Poftca vel Protege nos. vel ricordistua?. p fa l 

pr , O blatis. 82. Pfal. B eati immaculati in via, ng. 

* Gommunio.Lauibo inter in- qui ambulant in legcDoraini. 
nocentes manus meas, & cir- O mnia quae fecifti. 
cundabo altare tuum, Domi- Oremus. 

nc, vt audiam voccm laudis ¥) R«fta,qu$fumus,omni- 
tuae , & enarrem vniuerfa mi- 1 potens Deus : vt dignitas 
rabiliatua. Poflcommunio, conditionis hum&ne per fan- 

Cn JEleftte doni s benedi^ moderantiam (auciata, medi- 
j ftione percepta, fiippli- cinalis parfim6niae ftudio re- 
ces te Dcus omnipotens,de- form&ur. Per Dominum no- 
prccamur : vt hoc idem nobis ftrum Iefum Chriftum. 
& facrani&iti caufe fit,& falu- SecundaOratio. vel E ccl£fi« 
tis. Perl^ominum. vel D eus omnium vt fur>dt 

Poftea vel Qjisefumus, Do-inDorniaicaPaflionis, fol.oo. 
mine.vel H xc , nos quaefu- L&fcio Dan^lis prophtee. . - 
mus. fol. 81. jNdi&usfflis:Orfuit Dav c »P 

Super populum. OvimjjfeJL niel Dominum > dicens: *•• 
Humilitate capitaveftraiSio Domine Deus nofter,ne,qux- 

ADefto fupplicationibus fumus , tradas nos in pcrpe- 
noftris , omnipotens tuum propter nomen tuum: 

Digitized by VjOOQlC reriaquintapoftDominicamPaflionis. 3£ 

& ne clttEpes teftam£ntu tuu: & da gloriam nomini tuo,D6- 
nequeiuferesmifericordiam mine. Et.confundatiturom- 
juami nobis, propter Abra- nes , quioftenduntferuistuis 
ham diledumtuum,&lfaic mala : eonfundantur in omni 
feruum tuum , & Ifrael fan- potentiatua : & robureorum 
dum tuum:quibus loctitus es, conteratur .Et fciant ,quia tu 
p611icens,quodmultiplic4res tues DominusDeusfolus,& 
femen eorum^iciit ftellas ex- gloriofusfuper omnem terra: N 
li , & ficut ar&tiam , quae eft in Domine Deus nofter. 
littore maris. Quia, Domine, Graduate. T 611iteh6ftias,& pfal « 
imminuti fumus plus quam introite in atria eius; adora« 9 ** 
omnesgentes: fumufquehu- te Dominum in aula fan&a 
milesin vniuerfa terra hodie eius. p^ 

propter peccata noftra.Et no Verfus- Reuelabit D6minus lg# 
eft in tempore hoc princeps, condenfa:&in temploeius 
&prophetai&dux:nequeho- omnes dicent gl6rwm. 
loc4uftum,neque facrificium, Sequentia fan&i Euangeli j 
nequeoblatio,neqUe incen- feciindum Lucam. 

fum,neque locus Drimitiarum T N illo tempore : Rogabat , * m 
coram te^vtpofsimusinueni- I Iefum quidam Phatifeus: 
remifcricordiamtuam: fed in -^vt manduciret cum illo. 
inimo contrito,& fpirituhu- Et ingreflus domumPharif^i, 
militatisfufcipiamur.Sicutin difcubuit. Et ecce, miilier 
bolocauftum arictum, & taur qua? erat in ciuitate pecca- 
rorum:& ficut in millibus ag- trix , vt cognouit , quod Ie • 
norumpipguiuipficfiatfacri- fus acciibuit in domoPha- 
ficium noftrumin confp&tu rifei , attulit alabaftrum vn • 
tuo h6die,vt placeat tibi:quo- gu^nti, & ftans retro (ecus pe- 
niam noneft confufioconfi- deseius,lachrymisccepitrig£- 
dentibus in te. Et nuncfequi- re pedes eius:& capil lis capitis 
mur{eintotocorde:&time- fui terg&at : & ofculabatur 
mus te : & quaerimus faciem pedes eius: & vnguento vn- 
tuam.Nec corrfundas nos J fe d gebat. Vidensautein Phari- 
fac nobilcumiuxta manfuwL Ja?us , qui vocauerat eum, ait 
dinem tuam,& lecudum muU iptra fe,dices: H ic,G eflet pro- 
titiidinem mifericordiae tax. ph&a, fciret vtique, qu;e& 
Et erue nos in muabilib' tuis: qualis eflet mulier,quae tangic 

Digitized by VjOOQlC Feria quinta poft DominicamPaflioms. 
cum.qui± pecdttrix eft.Et re« OfFcrtoriutn. S upfcr flumina Pfai. 
fp6ndcnslefus,dixit ad ilium: Babyl6nisillic$dimus,&flea ! 3* 
Simon, hibeo tibi aliquid di- uimus.-dum recordarcmur tui, ' 
ccre.Atilleait:Magifter,xlic. Sion. 
Duodebit6reserant cuidam Sccreta. 

foeneratori: vnusdeb^bat dc- T*\ Ominc De f nbfter,qui 
nariosquingetos,& ali'quin- M^/ in his potius creaturis, 
quaginta. Non haWntibus il- quas ad ftagiJitatis noftrx fub~ 
lis vnd© redderent , doniuit sidium condidifti , tuo quo- 
vtrifquc. Quis ergo cum plus que nomini munera iufiifti di- 
diligit ? Refpoodens Simon, canda conljitui : tribue , qux- 
dixit: ;£ftimo ; quia is, cui plus fumus:vt& vitar nobis pra:- 
don£uit.At ille dixit ei: Reft^ fcntis'auxilium , & aeternitatis 
iudicifftJEtconulrfEtsadmu- efficiant facramentum. Per 
lierem , dixit Sim6ni. Vides Dominum. 
hancmuliercm?Intrfuiindo- PofteavelPr6teg|e,veiObl£- 
mum tuam, aquampedibus tis.fol.8i. 
meis non dedifti: hsc autem Communio. M emento ver- p^ 
lichrymisrigiuit pedes meos, bituiferuo tuo, Domine,in u g % 
& chilis fuis terfit.Ofctilum quo mihi fpem dedifti : h*c 
sliihi non dediftk h*c autem, meconfolataeftin humilita- 
ex quo intriui , non cefTauit te mea. 
©fcuUri pedes meos.01eoca- Poftcomtnunio. 

pmmeumn6vnxifti:h*cau- /^\ Vod ore fumpfimus, 
tern vnguento vnxit pedes V^D6minc,pura mente 
me&s.Propterquoddicotibi: capilmusr&demuneretem- 
Remittuntur eipeccitamul- porali , Hat nobis remedium 
ta : quoniam dilexit multum. fempitcrnum. Per Dominum 
Cui atitem minus dimittitur, noftrum. 
minus diligit. Dixit autem ad Poftea vel , Qjiaefumus , D&- 
illam:Remittunturtibipecdu mine, vel H«e nos , quacfu- 
ta tua« Et cqeperunt, qui fimul mus, fol. 8x. 
accumb^bant, dicere intra fe: Super populum. Orlmus. 
Quiseft hic,qui etiampecci- Humiliite cipita veftra Dee. 
ta dimittit ? Dixit autem ad T^ Sto,quaefumus,D6mine, -.* 
fflulierem: Fides tua tc (aluam JU propitius plebi tuae : vt f 
fecicvade in pace. qax tibi non placent,re(puen- 
Ftria vi . poft Dominicam Paflion& tf 

tes , tuirum repleintur dele- uentium , Dominum.Sana me 
dati6nibusmandat6rum.Per Domine, & fanabor,(aluum 
Dominum. mefac,&faluusero,quoniam 

laus mea tu es.Eccc, ipfi dicuc 
FERIA SEXTA. adme.Vbieft verbum D<S* 
Stdtio ad fan&Hm&tepbMnHm mini? V&iiatEt ego nob fum 
in C alio mom c. ' turb4tus,tepaftorcmfequens, 
-introitus. &diem horainisnon defide- 

J Ifereremei,D6mi« riui , tu fcis. Qupd egr#Tum 
ne,quoniam tribu- eft de Ubiis meis , redum in 
lor:libqame,&eri« confpedu tuo fuit. Non (is 
' pe me de minibus mihi tu forraidini, (pes mes tu 
inimicorum meorum,&a per- indieafflidionis. Cofundan- 
fequ6itibusrae,Domine:non tur,qui meperfequiintur, & 
confundar, qu6niaminuoca- nonconftindar ego,paucant 
uite, illi,&nonpaueamego.Induc 

Ifei * Pfalmus. I nte,D6mine,fpe^ fuper eos diem affiidionis > & 
raui , non confundar in zter- diiplici contritione contere 
num: in iuftitiatua libera me, eos^Domine Deusnofter. 
M.ifoere. Or&nus. GradualoP^cific^loqucWn- Pfal. 

COrdibus noftris,quasfu- tur mihi inimici mei , & in ira **• 
muj, Domine , gratiam molefti erant mihi. 
tu5benienusinfunde,vtpee- Verfus. Vidifti , Doraineac 
cata noftra caftigatione vo- sfleasmedifcedasime. 
lutaria cohibetes , tepor&iter Xradus.D^ m i n e*nonfccun- Pfal. 
potius macer&nur qua fuppli- dum pecdita noftra>qu# feci- l0 *»l 
ciis deputemur aeternis. Per. mus nos,neque fecundum ini- 
Secunda oratio. E eclefiqe quitatcsnoftrasretribuas no- 
tu«,vel i>cus omnium, vr in bis. 

Dominic* Paffionis. fcL.8i. Verfus. Domine, nememine- pft| # 
m Leirio Hiercmiae Prophet*, risiniquititumnoftraruman- 7*- 

*\T Ndi&usillistDratrliere- tiquarum,citoanticipentnos 

l?m x mias:D6mine,6mnesqui mifericordi*tu«,quiapaupe<. 

te derelinquunt, confunden- resfadi fumus riimis. 

•■■ tur, reced^ntes ite, in terra Verfus. Adiuua nos Deus fit- 

fcribentur ;quoniam dereli- lutaris nofter, & propter glo- 

qu&unt venam aquirum vi- riam nominis tui , Domine, 

Digitized by VjOOQlC FeriafcxtapoftDomimcam Paffioms. 

libera itos : & propitius efto D<5mine:doce me iuftificati&- 

pcccatis noftris, propter no- nestuas: &nontradascalum- 

mentuum. Jiiantibus me fuperbis .- &rc- 

SfquentiafanariEuangelij fpddeboexprobnfotibus mi- 

fecundum Ioannem. hiverbum. 

Ca. TNillo tempore: Colleg£- ~ Secrcta. 

it. I runt pontifices , Phari:&i'|) Ttaefta noT>is , mffericors 
consilium aduerfus Iefum A Deus:vtdign£tuisferui- 
&dicebant: Quid ftcimus: re Temper altarib 9 mereamur: 
quia hie homo m ulta figna fa- & eorum perpetua participa- 
cit&idimittimuseumftc.'om- tione faluari. Petf Dominum 
nes credent in eum. Etveniet noftrum. 
Romani, & tolient noftrqm Secunda Oratio. P rotege, * 
locum, & gentem. Vnus au- vel O "blitis. Fol. 81. 
temex ipfis,Caiphas nomine, Comrriunio. N* e tradideris P f al " 
cum eflet pontifex anni illius, me,D6mine, in animas perfe- 
dixit eis: Vos nefcitis quic- quentiummequoniaminfui* 
quam, nee cogitatis: quia ix- rex^runt in me teftesiniqui: 
peditvobis,vtvnusmori£tur & raeatita eft lniquitas fibi. 
homo pro populo, & non to- Poftcommunio. 

ta gens pereat. Hoc autem n Vmptiracrrficij,D6mihe > 
& iemetipfo non dixit: fed O perpetua nos tuitio rioh 
cum elfet pontifex anni illius, derelinquat : & noxia femper 
prophet£uit,quiaIefusmori- & nobis cunda depeilat. Per 
tiirus erat pro gente : & non Dominum noftrum Iefum 
tantumprogente , fedvtfi- Chriftumfiliumtuum. 
lios Dei , qui erant difperfi, Poitea.Q^ uifumus, Domi- 
congregaretinvnum.Abillo ne,vel H *cnosfol.8r. 
ergo die cogitauerunt vt in- Super populum. Oremus. 
terficerent eum. Iefus ergo Hamfllke capita veftra Deo. 
iam non in palam ambul&bat f* Onccde , qufffiimus, 
apudludaeos:fed^biitin re- V-y omnipotent Deus ; vt 
gionem iuxta defertum, in ci- qui prote&ionis tuae gratiam 
uitdtem, qua? dicitur Ephrem, quaerimus,liberati & malis 6m- 
&ibimorabaturciimdifcipu- nibus,fectira tibi mete feruil- - 
lisfuis. mus. Per Dominum noftrum 

J ) ^1.0tFcrtorium.B cnedi<3us es, Iefum Ghriftum. 

Digitized by VjOOQlC 
S abbatha poft Dominicam Paifionk 88 

S Ali B A T H O a( * vn * u ^ r ^ )S ftnm6ne$ cius. 

Attende , Domine, ad me:& 
Statu* adfanftHm loanrtemantc audi vocem aduerferi6rum 
portam Ldtintm. meorum. Nunquid r^dditur 

■Introitus. pro bono malum , quia fode- 

* Ifcr^rc mihi'Dd- runtfoucam£nimaBmc«?R6- 
minc,qu6niamtri- cordare,quddfteteriminc6r 
bulonlibera me & fp&hi tuo,vt loquerer pro eis 
cripc mede mani- bonum : & au&tere indigna* 
bus inimicorum meorum, & tionemtuam ab eis. Propte- 
& perfequintibus me : Domi- rea da fiJios eorum in famem: 
ne non confundar , qu6niam & deduc eosin manus sladtj. 
... inuocaui te. Fiant vxores eorum ab/que li- 

1 u Pfalmus. I n te,D6mine> fpe- beris , & vidua? : & viri eirum 
riui, non confundar in xt6v~ interficianturmorte;iuuenes 
num in iuftitiatua libera me, eorum confodianturgladioin 
M iferere. Or^mus. praelio : audi&ur clamor de : 

PRoficiat, qu#(umus,D 6- d6mibus eorum. Adduces 
mine,plebstibidicatapig enim fiiper eos latronem re- 
deuotionis affe<ftu : vt facris pentkquia fodtfrunt foueam, 
aftionibus erudita , quantci vtcaperentme:&liqueosab- 
maieftati tuae fitgr4tior,tanto fconderunt p£dibu$ meis. Tu 
donispotioribusaugeitur. autem, Domine, fcis omi>e 
PerDominum, consilium e6rum aduerfiim 

Secunda Oratto.E cclefigtug. me in mortem. Nepropitieris 
velD eus omnium. rtfupra in iniquititi e6rum.& pecc£tum 
Dominica PaflSonis. eorum i ficie tua non delea- 

fol.8o. tur. Fiant corruentes in con- 

Li&io Icremu- Prophets, fpcdu tuo : in tempore fur6- 

1Ndiebusillis:Dix<£rutim- ristui abutere eis , Domine 
xg pijIud2ciadinuicem:Ve- Deusnpfter. pr . 

nite cogitemus contra iuftum Graduale. £ acifice loqueba- J4# 
cogitationes. Non enim peri- tur raihi inimici mei : & in ira 
bit lex ifacerdote , nee consi- mol&U erant mihi. 
liuma fapi^nte, nee fermo £ Verfus. Vidifti, Domine,ne 
propheta, Venite percutiam* sileasm* difcedas \ me. 
eum lingua: & non attedamus Digitized by Google Sabbathopofl Dominican* Paflionis, 

Sequenciafonftt Euangelij afe&iderant!, vt adorarent m 

fecundum loannem. diefefto. Hi ergo acceflerunt 

TN illo tempore : Cogita- ad Philippu , qui erat i Beth- 

tu I u ^ uot pnncipes (accrdo- (aide Galilaeae : & rogibantefi 

A tmn, vt & Lazarum inter- dicentes : D 6in j ne , voiumus 

iiceren^: quia multi propter Iefumvidere. Venk Philip- 

iilum abibant ex ludaeisf > & pus,&dicit Andrew: Andreas 

credebanc in Iefum. Incri- rurfum& Philippus dixerunt 

ftinumaute turba multaqus Iefu. Iefus autem refpondit 

wnem ad diem feftum , cum ci s,dicens : Venit hora, vt cla- 

audifleot quia venit las 9 Hie- rificeturfiliush6minis,Am6n 

rofolyraam , accepemnt ra- amendkovobis:nifigranuni 

ipos palmirum , & proceffe- frumenti, cadens in terrain, 

runt obiiiann ei, & claimbanc- mor tuumfueritJpfum folum 

HofinnaibenedidkUSyquive- manet : Si autem mortuum 

nit in nomine Domini , rex fuerit,multumfru&umaffert. 

Ifra^J. Etinuenitlefiisasellu, Qwamatanimamfuam,per- 

& feditfuper<eum,ficutfcri- deteam. Etquiodit animam 

ptueft:Noli timbre ,fllia Sid: foam in boc mundo : in vitam 

ecc4 rex tuus venit:fed£t*s fu- aeternam cuftodit earn Si quis 

perpullum alinae. Haecnon mihi miniftrat , me fequatur. 

cognouerunt difcipqli eius Et vbi ego fum, illic & mini - 

^>rimum : fed quando glojifi- fter meuserit.Siquis mihi mi- 

citus eft Iefus,tunc 9 record^ti niftfauerit:honorificab!teum 

' funt,quiaha?cfcriptaerantde Pater meus. Nunc animimea 

eo,&hsecfeceruntei. Tefti- turbataeft.Etquiddicam?Pa- 

, Hioniumergopcrhibebattur- ter,faluificamehachora. Sed 

ba,quaBerat cumeo quando propt&ea veniinhoramhac. 

Lazarum vocadit de monu- Pater % clariftca nomen tuum. 

mento,&fu(citauiteu^m6r- Venit ergo vox de caelo^cli* 

tuis. Propterea & obuiam e'ens.. Et ciarificaul : & iterum 

venit ei turba:quia audierunt clarificabo. Turba ergo quae 

eum fecifle hoc fignu. Phari- ftabat , & audierat : dicebat 

faei ergo dixerunt ad iemet- tonjtruum fa&um efle. Alij 

ipfbs; Videtis 3 quia nihil pro- dicebant: Angeluseiiocutus 

, ficimusfEcce mundus totus eft. Refpondit Ielus ,& dixit: 

rpoft ipfumabit. Erant autem Non propter me venit usee* 

jquidam gentiles ex his qui vox, fed propter vos. Nunc 

iudicium 
/Google Digitized by* SabfaathopoftDominicamPaffioms, 8« 

iuctf cram eft mundunucprin- ris me, Domine, in animas 

cepshuius mudi eiicietur fo» perfequentiumme : quoniam Pfal. 

ras. Et ego fi exalt£tus fuero infurrexerut in me tcftcs ini* **• 

i. terra : omnia traham ad me- qui : & mentita eft iniqu itas 

ipfum.(Hocautemdicebat:fi- fibi. 

gjiificans qua morte effet mo- Poftcomraunio. 

riturus. ) Re(pondit ei tur ba: PX Jtuini muneris largiUte 

Nos audiuimus ex lege , quia JL/ ifatiati, quaefiimus , D6- 

Chriftus manet in aeternum: mine Deusnofter : vt huius 

& quomodo tu dicis , opor- Temper participatione viua- 

tet exaltiri filium hominis? mus,PerD6mi num. 

Quis eft ifte films hominis? Poftea ; Qjuarfuittus , Domi- 

Dixit ergo eis Iefus : Adbuc ne, vcl H &c nos, fol.8 r. 

modicum lumen in vobis eft. Super populum. Oremus. 

Ambul£te,dum lucem habe- Humiliate capita veftra Deo. 

tis : vt non tenebrae vos com- HP Veatur,qugfumus, Do- 

preh&idant. Et,quiambulat I mine , dextera tua po- 

in tenebris : nefcit quo vadat. pulum depr edtntem , & puri- 

Dum lucem habetis, credite ficatum dignanter eriidiar.vt 

in luce , vtfilij lucis fitis.Haec confolatione praefenti , ad fu- 

locutus eft Iefus :&abiit ,& tura bona proficiat. Per Do- PfaL 

118. abfeonditfeabeis. 

Qffertorium Bcnedi&uses, 
Domine : doce me iuftifica- 
tiones tuas : & non tradas ca- 
lumniantibusme fiip&bis: & 
refoondebo exprobrantibus 
mini verbum. 

Secreta. 

ACun&fs nos , quarfum*, 
Domine , reatibus , & 
periculis propitiatus abs61ue: 
quostatimyuerij tribuis efle 
confortes.Per Dominum. 
Pofteavel Protege, vclObla- 
tis. fol,8i, 

Oramunio. N e tradide- minum noftrum. 

IN DIE PALMARVM 

copletaTertia, & fafta atpcr- 
fione aquae, morefohto ? Sa- 
cerdds prccedxt indutusplu- 
uiali violaceo, cum mimflns 
indutis ciufciern ecloris : & i s- 
mis in medio ante altarc , ve! 
ad cornu Epiftolx pohtis , a , 
choro cantatur, Anriphona r 
O (anna filToDauid : benedi^ 
&us,qui venit in nomine Do- 
mini.O rex Ifrael: O fanna in 
excelfis. 
Drind^ c?icic Sacerdc:, D> 

M 

Digitized by VjOOQIC %iat. 

1!. lot Indie Pal marum. 

minus vobifcum. ^, Et cum tis omnem multitiidinem fa- 

fpiritutuo. nic? Dixit autem Dominusad 

* In tono Orauonis Miflfe M6yfem:Ecce , ego pluam 

1 erialis. Oratio. vobis panem de carlo. Egre- 

■a->v Eusquerti diligere, & di£turp6pul%&c611igat,qus 

J| J amare,juftitia elt:ineffa- fiifficiunt per singulos dies, vt 

bilis gratis tuae in nobis dona tentem eum, vtrumimbulet 

multiplica: & quifecifti nos i n lege mea, an non. Die aute 

in morce filij tui fperare, quae fexto parent quodinferant:& 

credimus ? fac noseodem re- fitduplum,qu£imcolligere fo* 

fu r gente peruenire , quo ten- lebant per singulos dies , Di- 

dimus: CJui tecum. . xenintque Moyfes & Aaron 

Sub Ibripta Ledio legiturin ad omnesfilfos Ifra& : Vefpe- 

tono Epiftoke. re fcictis,quod Dominus edu- 

Leftioliferi Exodi. xcrit vosde terra ifigypti : & 

Ca, »N diebus lllis: Ven6runt taan£vid£bitis gloriam cius. 

i>. I fiHjIfra&inElim,vbierat Deindccatatur pro Graduate 
duodecim fontcs aquarum, & R e f po n . Collegcrunt Ponti* n. 
fptuaginta palms : & caftia- fices & Pharifaei concilium, & 
metati funt iuxta aquas. Profe. dix&unt: quid facimus? quia 
ftique funt de Elim : & venit hie homo multa figna facit ? fi 

Ct omnis multitude filiorum If- dimittimus eum lie , omnes 

i6 [ rael indefertumSin, quodeft credent in eu.Etvenient Ro- 
inrci*E!ini&Sinai:quintode- mani ; &tollentnoftrumlocu, 
cimo die menGsfecundi.poft- & gentem. y cr £ Vtius autem 
quam egreffi funt de terra JE- ex illis,Caiphas nomine:cum 
gypti. Etmurmurauit omnis efTetPontifexanniillius^ro- 
congregatio filiorum* Ifrael phetauit,dicens:Expeditvo- 
contra Moyfen & Aaron in bis , vt vnus moriitur homo - 
folitiidine. Dixeruntque ad pro populo , & non tota gens 
eos filij Ifrael: Vtinam mortui pereat. Ab illo ergo die cogi- 
elTemusper manum Dorfiini tauerunc interficere eum di- 
in ten\u43gypti,quando fede- centes,Et venient. 
bamus fuper olios carnium: & Aliud Refpon. * n m °nte O- Mat 
comedebanms panem in fa- liueti orauit ad patrem: Pater. l6# 
turitate. Curmduxiitisnosin fi fieri poteft, tranfeat a me 
deferturaiftud;vt occidere- calix ilte, Spiritus quidem Digitized by Google In die Palmarum* ^ a 

proinptts eft, caro autcta in- per fedfre fecfrunt. Pliirima 
firma j fiat voluntas tua. autem turba ftrau& unt vefti- 

VerCVigil4te,& orate, vt no m£nta fua in via. Alij autem 
intr^tis in tentatioiiem. Spirit cacd&ant ramos dc arbori- 
tusquidem promptus eft , ca- bus,& fternebant in via. Tur- 
ro autem infirma :fiat voluu- bae autem , quar prscedcbant 
tas tua » it quae fequebantur , clama- 

Poftea legitur Eyangelium. bant , dicentes : O fanna tilio 
SequentiafandiEuangelij Dauid : bcnedi&us quivenit 
Ca Secundum Matthaeum. in n6mine Domini. 
ii. TNillo tempore; Cum ap- Poft haxbenedicuntur ra- 
I propinquaflet Iefus Hie- mi : & tunc dicit Sacerdos in 
rofolymis , & veniffet tonoquo dicuntur Orationes 
B&hpbage ad montem Oli- per horas diet D6minus vo- 
ued, tunc rhifit duos difcipu- bifaim ^.Et cumfpiritu tuo. 
los fuos , dicens cis ; Ite in ca- Oremus. 

ft&lum, quod contra vos eft: \ Vgefidemintefperin- 
& ftatiiii iiiufcni&is afinam at- J\ tium , Deus , & fuppli- 
lig4tam,&pullum cumea.S6- cum preces clementer cxau 
luite,& adducite mihi. Etfi diveniatfuper nos multiple" 
cjtris Vdbis ^liquid dixeritrdi- mifericordia tua : bene >J«di- 
cite, quia D6i|uhus his opus c&itur & hi palmites palma- 
habet: & confeftim dimittet rum , feu oliuarum : & ficut 
tos. Hoc autem totumfa&um infigura Ecclefig multiplied 
Zac. eft per prophetam dicentem: ftiNoe egredientem de area* G cn 
*• Dicke filiae Sion , Ecce rex & Moyfen exeuntem de JB- 9 ' 
tuus venittibimanfu£tus,fe- gyptocumfiliislfraclritanos Exo 
dens foper afinam , & puis portdntes palmas r & ramos x 4« 
lum filiunr fubitigalis. Eun- oliuarum , bonis a<5tibus pe- 
tes autem difcipuli , fec^runt curramus obuiam Chrifto : & 
ficut praeceperat illis Iefus. per ipfumin gaudium introe* 
Et addurt^rurtt afinam & pul- amus acternum. Qui tecum 
lum:& impofueruntfuper eos viuit, & regnat in vnitate Spi- 
veftimenta fua, &cumd£fu- ritusfandi Deus., 

Mii Digitized by VjOOQlC In die l^marum. 

PEr omniaHfaeciila faecul6rum#. Amen. 
Vcrfus. Dominus vobifcum. 
Kefponiorium. Etcumfpiritutuo. 
Vcrfus. Murium corda. 
Refponibrium. HabemusadDominum. 
f. Gratia s agamus Domino Deo npftro. 
Rclponfonum. Dignum&iuftumeft. 
V ere dignum & iuftum efbasquum , & falu- 
{are.Nos tibi Temper, & vbique gratias age- 
re Domine fan&e, pater omriipotcns , xter- 
naeDeus , Quigloriaris in confilio Sancto- 
rum tuo rum ; tibi enim feruiunt creaturac 
tuae : quia te folum audtorem , & Deum co- 
gnofcunt , & omnis fadtura tua te collaudat, 
& benedicunt te fan&i tui. Quia illu'd ma- 
gnum vnigeniti tui rtomen, coram regibus, 
& poteftatibus huius feculi, libera voce con- 
fitentur. Cui amftunt Angeli, & Archangcli. 
Throni, & Dominationes : cumque omni 
militia csleftjs exercitus hymnum glorias tuac 
. concinunt fine fine dicentes. 
Cantaiitur. ( Sanc~tus;a Choro % vt fequitur. 
S ran&us^S an&us ,$ an&us , Dominus Dcus 
fabbaoth, Pleni funtc«eii,& terra gloria tua. 
O fannain excelfis , Benedi&us qui venit in 
nomine Domini:0 fanna in excelfis. 

Digitized by VjOOQlC p at 
ii. In die Palmar am, 91 

Sequitur, DominusvobifM. tionem noftrae falutis oftcn- 
Refpooforiunv Etcumfpiri- derevoluifti:daquaefumus:vt 
tutuo. Or6mus. deuotatu6rumturba fid&iu, 

Etimu$,Domine ten&e, falubriter int£lligat,quicquid 
pater omnipotens , aeter- myftic£ defignatur in fa&o, 
nc Deus 2 vt hanc creatiiram quae h6die cael^fti limine af* 
olivLxT, quim ex ligni materia fl£ta,redemptori obuiam f>ro- Mac 
prodireiufiifti, quamque cd- trcdenSjpalm&unijatque oli- "•• 
g Cn * lumba r&liens ad arcam pro- uirum ramos veftigiis eius • c 
priopertulit ore: bene >& di- fubftrauit. Palmarum igitur 1^ 
cere, &fan<5H >i ficaredign^- ramide mortis principe triu- u. 
ris * yt quicunque ex ea rece- phos exp£&ant : surculi vero 
perint, accipiant fibi prote- oliuarum,(pirit4Iemvn<5Hqne 
&i6nem inimae , & corporis: adueniflc quodammodo cla- 
fi£tque.Domjnc,noftrx falu- mant.Intell£xit enim iam tuc 
tis remedium, tux gratis fa- ilia hominum beata multitu- 
cramemum. Per Dominum. do praefieurari : quia red6n- 
Re(p, Amen. Orlmus.. ptor nofter humanis condo- 

DEus, qiiidifpSrfa con- k lens miflriis, pro totiusmun^- 
gregis , & coneregata di vita cum mortis principe 
coferuas: qui pop ul is obuiam eiTet pugnaturus,ac morion - 
Mat. Iefuramosportafotibus,bene- do triumphaturus.Et ideo ta- 
XI " dixifti,bene >£dicetiam& Jia 6bfequens adminiftrauit, 
hos ramos palmx, & oliuae, qua? in illo *& triumphosvi- 
quos tui famuli ad honorera <ftoriae,& mifericordi* pin* 
nominis tui fideliterfufcipiutt guedinem declararent.QLupd 
vt,in quemcunque locum in i nosquoque plena fide, & fa* 
trodii&i fuerint ; tuam berne- &um,& fignificitum rctinen^ 
di<£lionem habitatores loci il- tcs , te Doming fan&e , pater 
lius confequ&ttur : & omni omnipotes , aeterne Deus, per 
aduerfit&e tffugita,dextera eund em Dominum noftrum 
tuapr6tegat,quosred^mitIe* lefum Chriftum fupplfciter 
fus Chriftusfilius tuus Domu exoram f :vt in ipfo, atqup per 
nusnofter.Quj. ~ Or^musi. ipfum, cuius nos membra fie- 

DEus qui miro difpofi- rivoluifti,de mortis imperio 
tionis ordine, ex rebus vi&oriam reportantes,ipsiu$ 
^tiaminfenfibihbus,difpcnfa- gloriole refurre&ionis part> 

M iij 

Digitized by VjOOQlC B IndiePalmarum. 
N cipes effe mereimur. Qgj te- uoe&ret td texui etiam, dum 
cum. Hieiiifalcm venirct, vtadirrv 

Or&nus. pl^relkfcripturas, cred^ntium 

Gen t^v Eus,qui per oliu* ramfi populorum turha , fideliffima 
*• JL>J pacemterriscolumbara deuotione veftimenta fiia tu 
nunciare voluifti;pr?fta,quae- ramis palm4rum in via fternc- 
fumus « vthos oliuae cetera- bant:praefta,quiefunius :vt illi 
rumque^rborum ramos, cae- fidei viam prjeparemus dc j^ 
leAibene^ di&ionefan&ifi- qua, rem 6 to lap id c offenfio- Sa 
ce*:vtcu&o p6pulo tuopro- nis&petrafdlndali^fro^dcit 
ficiant ad falutem. PerChri- apudte opera noftiu iu&tix 
ftumDominum. ranris : vt cius veftigia fequi 

Or&nus. mereamur. Qui tecum. 

Ene>i< die ,quaefujBU$, Poftea Sajccrdos ftans ante 
Domine, hospahnarum AltareVerfusadpopulum,dL 
feu ohuaru ramos : & praefta, ftribuit ramos , primo eleri- 
vt , quod populus tuus in tiu cis,deinde laicis : & interim a 
venerauone hodierna die Ghoro cantantur Antiphorue. Mat 
corporaliteragit,hQclpiritii4- Pujcti Hebrromtn portantcs n. 
lit£r fumnja deuotione perft- ramos oliti£ram,obutauerunt 
qiajt»<k bpfte, yiftorianj re- Domino ckin*ates,& diccn- 
portandoj&o^MsmifericQr- tcs-.Ofannain cRcalfa. 
diae fummopere diligendo. Alia Antiphona. ***• 

PerChriftum Uomjnumnor PueriHebraeorum veftiraett 
Aram* pofternebant in via : & da- 

Hie rami *fpcrgutur aqua be- mabant dic&ites : O (anna fi- 
acditta, dicendo A ntiphona, lio Daui4:bencdi<ftus.t|ui v«- 
A/p^rgesme>finecantu,&(i- nit in nomine Domiai. 
ne,pfalmo:& incenfiinturolii- Quaeri* noniuthciaiit,repeta- 
u*. Deiride dicitSacerdos* tur quoufqufc ramorum di- 
JD omiuiis vobifcum, ftributio finiatur. Deitfdedi - 

OFemus,- cit Sacerdos Veff. Domxmx 

Eu3,quifiJim»tuuml4* vobiftum. Relponfo. Et cum 
fum Chriftura Domi- fpiritutuo. . 
npm noftrfi pro i^Iutc noftra < Oremus; * Mat 

inhuncmindum misiftivtfe f"Y Mmpotens fempiterne **• D! humili^m ad nos 3 & nos re- v*/ Deus, qui Domimira 

Digitized by VjOOQlC In die Paimarum. * z 

noftrum Iefiim Chriftum&- filiDauid. 
per pullum 4fin* fed&e feci- . Aha Antiphona. 
fti,& turbaspopulorum ve- CumaucUfletp<£puius, q U j a ibi. 
ftim&ta^vel ramos 4rborum Iefiis vehit Hierofolyraam, 
inviafteriiierer&Ofannade- acceperunt ramos palmar urn: 
cantare in Jaudem ipsius do- & exierunt eiobuiam, & cla- 
cuifti: da,qua&fumus, vtillo- mabant pueri, dicentes : Hie 
rum innocentiam imitari pof- eft* qui venturus eft in falii- 
simus , & eorum meriturn tern populi.Hiceftfalus no- 
confequiraereamur.Pereun- ftra>&redemptioIfrael.Qua. z 
dem Chrifium. tus eft ifte,cui Throni,& Do 9 * 

^•Amcn. minati6nes occiirrunt ! NoH 

Poiteafitproceflio:& cantan- timcre , filia Sion : ecce rex 
tar Antiphona fequentes,vel t uus venit tibi , fedens fu- 
omhes, vel aliqus , quoufque per pullum afinae : ficut fcri- 
duratproceflio.Antiph, p tU m eft. Salue rex fabricator 

Mat. Cum appropinquiret Do- mundi,qui venifti redimere 

**• minus Hierofoly mam , mifit nos. 

duos ex difcipulis (uis,dicens: Alia Antiphona. i on# 

Iteincaftellum,quodeftco- A nte fe x <fi«s folenqis Paf- I2 - 
travos:& inuenietispulltim chae,quando venit Dominus 
ifins alligitum , fuper quern in ciuitatem Hierufalem , oc- 
nullus hominum fedit : (olui- currerunt ei pueri: & in ma- 
te > &addiicite mihi. Si quis nibus portabant ramos pal- 
vosinterrogaueritjdicite: o- mArum : & clamabant vo- 
pus Domino eft: Soluentes ce magna , Vicentes: Ofan- 
adduxerunt ad iefum : &im- na in excelfis : benedi&us, 
pofuerupt illi veftimenta fiia, qui venftti in multitudine mi* 
&fcdit fuper eura:alij expan- fericordiae tuae : OOuana in 
debajit veftiraenta fua ifl via: excelfis. 
alij riraos de arboribus fter- Alia Antiphona. 

nebant : & qui fequehantur, Occurrunt tur&ae cum flori- 
claraabant : Ofimna , bene* feus &. palmis„redemptori 6b- 
di&us , qui venit in nomine uiam : & vi&ori triumphanti 
Domini: benediftum regnu digna dant obfequia. Filium 
patris noftrt Dauid. Q&ona Deieregentes predicant: & 
in excelfis, xniferere nobis in UwlqmChrifti voces tonat 

M iiij 

Digitized by VjOOQlC In die ftklmarurm 

per nubila : O sanna in excel- rex Chrifte red^mptor:Cui 

fis. AliaAntiphona. puerfle decus prompfit O- 

C urn angelis & pueris,fid£les s£nna pium. 

inueniamurtritiphatorimor- Ccetus in exc&fis te laudat 

tis,clamantes : O sanna in ex- coelicus omnis: 

celfis* AliaAntiphona. Ttmortalis homo , cunfta 

Ibi. f u r ba mulra , qua? conuene- creita fiipuh Refp. Gloria, 

rat ad diemfeftum,olamabat laus, & honor tibi fit : Gui 

D6mino:benedi£tus,quive- puerile, 

nit in nomine DfiminhO sin* Plebs Hebraa tibi cum pal- 

na in excelfis. misobuiavenit. 

In reuerfione proceffionis C una prcce,voto,hymnis,ad* 

ad EccIcfiam,duo velquatuor fumus,ecce tibi Refp G16. 

cantores intrant , &< claufo ria,laus,& honor. 

oftip flares verfa facie ad pro- H i tibi pafluro folueblt mu- 

cefl5onem,incipiunt.Verf nialaudis. 

C 16ria,laus. Et totum decan- Nos tibi regnanti pingimus, 

tant vfque ad Ifrael es tu rex. ecce , melos, Refp. Gloria, 

Saccrdos verb cum atiisftan- laus,& honor. 

tibus extra Ecclefiam,repetit H i placuere tibi,placeatde- 

illudidcm.Deindcftantesin- uotionoftra. 

t^cantantverfusfequentes, R ex bone, rex clemens,cui 

vel partem, pro difpofitione bona cun&a placent. 

cantorum.Et frames extra, ad Refponf G16ria , laus,& 

quoflibetduos vcrfiisrefpon- honor. 

dent.G loria l^ficut a prin- F ecerat Hebraos nos gl6ria 

cipioverfus. * sanguinis almi 

GL6ria,laus, & honor, ti-. Nos fecit Hebraeostr^nfitus, 

bi fit, rex Chrifte rede- eccepius*Refponf!G16ria, / 

|>ton laus,& honor, 

fui puerile decus prompfit sispius afc£nfortu,&riosfi- 

Osannapium, rttusasellus. 

I frael es tu rex,Dauidis & in-. Tecum nos capiat vrbs vene- 

clyta proles. r£nda Dei. Refp. Gloria, 

j^omine qui in Domini , rex laus,& honor. 

benedi&cvcnis* Rei.Glo- yeftis apoftolicae rutilo ful- 

ria,laus; & honor , tibi fit goretegamur. 

Digitized by VjOOQlC IndicPalmafum, 93 

Tcbcne dofta ,vt e* , n oftra Pfalmus-D eus , Deus m eus, lbl 
cat&ua vehat..Refp. Glo- refpiceinmerquaremedere* 
ria,laus, & honor. liquifti?16ge I falute mea ver- 

T^gmine fie animae ftern4- badcli&orummeorum. D 6- 
mus corpora noftra; niine,ne longe. Oremus. 

Quo per nos femper fit via f~\ Mnipotens fempiter- 
tutatibi, Rcfp.G16ria ? la% V-/ ncDcus : qui humano 
&honor,tibifit. generi ad imitandum humi- 

S it pia pro palmaeMiobis vi- litatis ex£mplum,Saluatorem 
fioria ramis. noftrum carnem fiimere , 8c 

V t tibi ve&nci forte canam 9 crucem fubire fecifti : tonce- 
ira, Refponf. Gloria, laus, de propitius: vt & pati&itiae 
& honor. ipsius habere documenta , & 

Poftea intrat procefsio Ec- refurre&ionis conform me- 
clefiam cantando. Refp. I it* reamur. Per eundem Domi- 
grediSnte Domino in fanftS niim noftrum l6fumChnftu 
duitatem,Hebr«orumpu6ri filiumtuum. 
refiirre&ifinem vitae pronun- Et hae-c Oratio tantum did- 
ciantes,Cum rami^palmirun^ tur. Le&io Epiftols bead 
Osinna clamabant in exceU Pauli Apoftoliad Philipp&i- 
fis. Verfus. CumaudifTetpo- fcs. 

pul%qu6dIefusveniretHie- T^RatresrHocenimfentire Cap 
rofolymam , exierunt obuianj Jl in vobis,quod eft inChri- *• 
ci.Cum ramis, Et no ndicitur fto leful-Qui cumin forma 
Gloria patri. Dei cflet,non rapinam arbi- 

trates eft eflefe aequile Deo; 
DOMINICA fed femetipfura exinaniuit, 

inPalmis. formam feruiaccipiens,infi- 

Statio adSanttnm IoAnncmin milittidinem hominum fa- 
Ldterano. Introitus. aus,&habituinuentusvtho- 

PfaL rrMT> Gmine , ne longe mo. Humiliauit femetipfum, 
%u qXBS& facias auxilium tuu faftus obedies vfque admor- 
aBHRh £ me : ad defenfio- tern: mortem autem crucis. 
wfiBSj nem meam afpice: Propter quod & Deus exal- 
libera me de ore leonis , & si tiuit illum:& donauit illi no'- 
corhibusvnicomiumhumili- men , quod eft fuper omne 
tatemmeam. nome:vt in nomine Iefuom- Digitized by Google DomuicainPalmis, 
n^gcnuflcAittfr, csleftium, v-Sperauit in Domino, eri- 
terr£ftrium> & infernorum: piateum : faluurafaciareum, 
& omnis lingua confiteatur, quoniamvulteum. 
quia Dominus Iefus Chri- ^- Ipfi vero confidcrauerunt 
ftus in gloria eft Dei pa- & confpex&unt nje: diuifc- 
tris. runtfibi veftimenta mea , & 

***** Graduate. Tenuifti raanum fuperveftem meam miftrunt 

7U dexterasimeam:&ui volun- fortem. ^Libera me de ore 
titc tua deduxiftime : & cum leonis : & i cornibus vnicor- 
gl&riaaflumpsiftiroe. niumhumilititemmeam. 

it* Quam bonus IfraelDeus Veif QdtimetisDominum* 
rediscorde,meiautempen£ laudate eum : vniuerfiim fe- 
motifuot pedes: pene effufi menlac6b,magnjfic;ftceum. 
iunt greflus mei, quiazeUui Verius. Annunciabitur Da- 
inpeccat6ribu$,pacem pec- mino genejratio ventura : & 

pral catorumvideas. annunciabuot c*li iuftitiam 

%l - Tragus. D ens > Deus mens, eius. 

riCpictin me: qtiare me dere- Verfus. Populo ,qui na&etur* 
liqjwfti?Verfu> Long^iftlu- queftifecit Dqminus. 
temeaverba deli&oru med~ Paiiio Domini incipitur aba 
rum. #. Deus meus,clamabo folut£ : non dicitur, Munda 
per d iem, nee exaudies in no- cormeum, nonpetitur oene- 
&e,& non aid infipientiam mi- ctictio , non deferuntur lumi- 
hi.^Tuautemia fan&oh$- naria,nonincenfurtf: non di- 
bitasjauslfra^l. citur D6minus yobifiru. nee 

ir. Intefpcraucrut patresno* refpondeturG16riatibi,Do- 
ftri iperauerut& liberafti eos. min«. PerueneutamenaQpar- 
^.Adteclamau&unt, &falui tern niam, quae in tono Euan- 
fa#ifunt:intefperau6runt,& gelijlegitur, dicitur Munda 
nonfuntconfiifi. cor racum. petitur beneai- 

t. Ego au tern fum vermis ,& ctto, & incefaturliber*Qupd 
non homo , opprobrium ho- &in aliis diebus (eruatur,qua- 
minumj&abieftio plebis. dolcgitur l^afljo. 
y.Or&nes qui videhaat me, InParafceueautem nee peti- 
afpernabantur me:Ioctaifunt turbcoedidio , necincenfa- 
labiis,& mouerunt caput. tur liber. Digitized by VjOOQlC Paffio Domini fccundum Matth*um. 94 

Paffio D<5mini noftri Icfu peli&dttm Itte tick. Amen 
-' Chrifti fecundum. dicovobis:vbirunquep«edi- 

Matthaeum. citumfuembocEuangelium 

Cap. jn^tdto roundo , dicetur & 

16. T N illo tempore : Dixit It- quod h*c faction memomm 
I fusdifcipulisfuis-^ Scitis eius. C Tunc, abik vnus de 
-* quia poft biduum Pafcha dubdecim , quidicitur ludas 
fictJ& films hominis tradetur, Ifcariotes,ad principes facer- 
vt crueifigatur. C Tu^c con- dotum:& ait illis.S Quid vul • 
grcgati funt principes facer- ris mihi dare , & ego eura vo- 
d6tum,&feniores p6puli,in bis tradam? C At illi eonfti- 
atrium principis facerdotum, tuerunt ei triginta argenteos. 
qw dicebaturCaiphas:&co~ £t exinde qua?rebat oppor- 
cttiumfccerunt,vtl£fumdo- tunitatem, vt cum traderet, 
lo tencrent , & occiderent. Prima autcoi die astymorum 
Dicebant autem. S Non in accefl&utdi/dpoliad lefiim, 
die fefto :ne forte tuimiltus dicentes :S Vbi vis paremus 
fieret in populo. G Cum au- tibi corocdere Paftha ? C At 
teia effet I efus in Beth£nia,in Iefus dixit : * Ite in ciuita- 
domoSim6mislepr6fi,acc<ff- tern ad quendam : & did- 
jfitadeum mulier habens ala- te ei : Magifter dicit : Tem- 
baft rum vnguentipreti oii ,&: pus tncum prope eft , apud 
effiidit fuper caput ipsius re > te facio Pafcha cum difcipu- 
cumWntis. vid^nttfs aujem lis meis. C Et fecerunt did 
-difcipuli , indignati funt , di- cipuli , Ctcut conftttuit il- 
centes : S Vt quid perditio lis lefts : & parau^runt PaP- 
h*c?Potuitenim vnguentum cha. vefpere autem fa&o, 
iftud vemiodari muito, & da- difcambebat cum dnodecim 
xi paaperibus. C Sciens au* difcipulisfuis, Et edentibus 
ceni lefus , ait illis. ^ Quid illis , dixit. ^ Am£n dico 
^nol^ftieftishuicmulieri ?0- vobis : quia vnus veftrum 
pus>enim bonum operate eft me traditurus eft. C Et con- 
in me Nam temper piuperes trift4ti valde,cceperunt singu- 
habebitis vobtfeum : me au<- giiii diecre. S Ntitiquid ego 
tern aon feraper hab&kis. su 5 D6mine?CAtipferefp6 a . 
Mitteweinim bfc vnguentum dens,ait. >&* Qui intingit me - 
hoc in corpus meura ; ad fe- cuixi manum in paropfide, 

Digitized by VjO£)QlC I'aflio Domini frcundum Matthsum, 
hicme tradet. Filius quidem fcatklaliz^bor.CJUtillilefus 
hominis vadit , ficut fcriptum *% Amin dico tibirquia in hac 
eftdeillo , Vae autem h&mini node, antequam gallus can- 
illi , per quern filius hominis tet , ter me negabis. C Ait illi 
tradetur.Bonumeratei,fina- Petrus.S Etiam fi oportuerit 
tus non fuiffet homo ille* C memori tecum, non te nega- 
Refpondes autem Iudas, qui bo. C Similiter & omnes di- 
tradidit eum, dixit. S Niiquid fci puli dixerunt. Tunc venit 
ego fum,rabbi/ CAit illi. 4* l£fus cum illis in villain, qu# 
Tu dixifti. C Ccenantibusau- diciturGetfemani,& dixit di- 
tem eis, accepitlefuspanem: (cipulisfuis. ^SedetehiCydo- 

, & benedixit , ac rregit^dedics nee vadam illuc , & ore. C Et 
que dif cipulis fuis & ait* t Ac - affumpto Petro , & duobusii- 
cipite & comedite. Hoc eft iiisZeb£daei,coephcontrifta- 
corpus meum. C Et accipiens ri,& mceftus efTe. Tunc ait il- 
calicem gratias eeit & dedit lis^Tnftiscftanimameavf- 
illis , dicens , 1 Bibite ex hoc que ad mortem.Suftincte hie, 
omnes. Hie eftenimfanguis & vigilate mecum. CEtpro- 
roeus noui teftam£nti,qui pro greffus p'usillum , procidit in 
multis efFundeturin remiffio- faciem fiiam,orans,& dicens. 
nem peceatorum. Dico aute * Pater mi, fi pofsibile eft, 
vobis* non bibam amodo de tranfeat i me calix ifte. Vei/u- 
hoc genimine vitis , vfque in tamen non ficut ego volo, fed 
diem ilium , cum illud bibam ficut tu. CEt venit ad difcipu- 
vobifcum. nouum , in regno los fuos , & inuenit cos dor- 
patrismeLCEthymnodi&o. mi6rtes:&dicitPetro..i|«Sic? 
exierunt in mohtem Oliueti. NonpotuiftisvnaUoravigila- 
Tunc dicit illis I6C\is. ^ Om • re miecum ? Vigilate,& orate.* 

2ac. nes vos fcandalum patiemini vt non intr^tis in tentatione. 

13. in me,in ifta node. Scriptum Spiritus quidem promptus 
eft enim.Percutiam paftorcm eft,caro "autem infuma..CIte- 
& difpergentur ones gregis. rumfecundo £biit , & orauit, 
Poftqu&m autem refurr^xero, dicens., jj«Patermi,fi ndnpo- 
praecedam vos in Galilxam. teft hie calix transire,nifi biba 
C Refpondens aut em Petrus, ilium : fiat voluntas tua. , CEt 
ait illi.. S Et fi omnes fcandali- venit iterum , & inuenit eos 
zati fuerint in te,ego nuquam dormiintes. Erant enim ocu- Digitized by VjOOQlC Paffio Domini feeundumMattksetmt, 59 

li e6rUm^auafti. Etreli&is Q- meum:& exhib&it mthi mo- 
lis,iterumabiit: &orauitt<£r- do plufquam duodecim le* 
tio, eAndern fermonem dices* giones Angel6rum?Qu6mo- 
Tuncvenit ad difciptdos fuos, do ergo implcbiintur fcriptii* 
& dick illist Dormite iam, & ra^quia fie oportet fieri. C In 
requiefcite. Ecce , appropin- ilia hora dixit l£fus turbfs. 
quauit hora : & filius hominis t Tanquam ad latronem exi- 
tradetur in manus peccato- ftiscumgladiis , & fuftibus, 
rum.Surgite,eamus:ecce ,ap- comprehendere me ? Quoti- 
propinquauit , qui me tradet. die apud vbs fedebam, docens 
C Adhuc eo loquente, ecce in templo : & non me tcnui- 
Iudas, vnusdedtiodecim,ve- ftisX Hoc autem totum fa- 
nit, & cum eoturbamultacu dum eft , vt adimplerentur 
gladiis & fuftibus,raifli a prin- fcripturae prophetirum.Tunc 
cipibus facerdotum, & fenio- difcipuli omnes,reli£to eo,fu~ 
ribus populi.Qui autem tridi- g£runt. A t illi ten6ntes I^fum, 
dit eum,dedit illis fignum, di - duxerunt ad Caipham,pnndL 
cens.S Quemcunque ofcula- pem facerd6tum , vbi Scri- 
tusfuero,ip(eeft,tcneteeum. b«& Seniores conu^nerant. 
C Et confeftim acc£dens ad Petrus, autem fequebatur 
ISfum,dixit. S Aue rabbi. a eum a longe , vfque in atrium 
C Etofculitusefteum, Dixit- principis facerd6tum. Etin- 
que illi l£fus t Amice , ad gr£flus intrfc , fedebat cum 
quid venifti?C Tunc accefle- miniftris : vt videret finem. 
runt, & manus inieceruntin Principes autem facerdotum, 
Iefum:& tenu&unt eum.Et & omne concilium , quaere- 
eccevnusexhis,quierantcu bantfalfum teftim6niumco- 
Icfu,ext£ndensmanura, ex£- tra Iefum, vteum mortitrar 
mit gladium fuum : & percu* dercnt : & non inuenerunt, 
tiens feruum Principis facer- ciim multifalfi teftesaccefo'f- 
dotum , amputauit auriculam fent. Nouiffime autem vene- 
cius. Tunc ait illi Iefu. if< runt duo falfi teftes:& dixe- 
Conuerte gladium tuum in runt. S Hie dixit .-PofTumde- 
locum fuum. Omnes enim, ftruerctefpplumDei,&poft 
qui acceperint gladium , gla- triduum rcardificare illud. 
dio peribunt. An putas » quia G Et furgens princeps facer - 
non poffum rogare patrem datum , ait illi. S Nihil ref- Digitized by 

Google Paflio Domini fecunctum Matthamm. 
pandesadea, qu*iftiadu£r- iterum negauit cum itfra- 
fiup te teftificantqr? m£nto , quia ixon rioui h&-, 

Cl&usatitl tacibat &prio- minero. Et poll pusillum ac- 
c eps faerdovom^k illi. * ceflVrunt qui, ftabant : & di» 
S Adiuro te per Efeuittviufi x&unt Pefro : S Ver£ & 
vtdkasftobis*fitttesChriftu$ tu ex Alices : nam & loqu6- 
filius Dei ? CDieititti le- la tua maoiftftum te fa* 
fus. ^ Tu dixifti. Ve*6nta- cit. C Time cofcptt deteft&J, 
men dico vobis : -4mod& vi- &iurfre ; quia non nomflfe* 
d^bimfiliumhomiflis fed^n- hpminem. Et contittud gal- 
rem £ dext f ft vi ftdtis D«i , & lu^ Cantiurt pt rtcotdit^s eft , 
venidmem mniibibu^caeU. Petrus verbi I&u, quod di- 
CTuiKprincep5facerd6tum xerat.-pridfquam galkrs can- 
fcidit veftirti&rta ftra , di- tet ,terH*enegabi5.Etegref- 
cens. s Blafpherrwoic. Quid fits foras $ fieiHt amare. Ma* 
adhuc egsmus t^ftibus /&c- n£ auteffi fa&o , consilium 
ce , nunc audiftis bfefphi* inierunt ottines prineipes fa^- 
miani. Quid v&b»> videror? cerd^tum, &feniorespopu- c a « 
C Atfllirefpond^ntes,dixi- li aduerfas lefum , vt eum % 7 . * 
rune, s Reus eft mortis. morti tr4<terent. fie vin&um 

CTuncexpudruntinfaciem.addux^runt eum, & tradi- 
eius : & colaphis eum ce- d&untPontioPilato prafidi. 
cidirunt Alij autem palmas Tunc vidcn^Iudas* qui tradi- 
in faciem eius dederuat, di* dit eum, quod damnatus e£ 
c^ntes : s Prophetifca nobis* fet:p<*nit£ntia du<5his, retulit 
Chriftc; quiseft,qui teper- triginta argenteos principi- 
ciiffit > c Petrus vcro fede- bus facerdotum -& feniori- 
batforis, in atrio. Etacceffit bus , dicens ; SPeccaui,tra- 
ad eum vna ancilla , dicens: dens finguinem iuftum. cAt 
S Ettucum Iefu Galilaeo e- illidix&unt. S Quid adhos* 
ras. c Atille negauit coram Tu videris. cEtproie&isar* 
omnibus dicens : S Nefcio g^nteisintemplo,receflit: 8c 
quid dicis. CExeunte au- abiens , laqueo fe fufpendit. • 
tern illo ianuam , vidit eum Prineipes autem facerdotuifi 
aiia ancilla : & ait his, qui acceptis argenteis, dixerunti 
erant ibi. s Et hie erat 5 Non licet eos matter e in 
cum Iefu Nazareno. c Et coibanaw : quia pr^tium fan- 

; 

Digitized by VjOOQlC Paflio Domini fecundiim Matthaeum. 9* 

guinis eft* c ConsIHo autem Chriftus ? C Sciebat enim, 
tnito, emirunt ex illis agrum quod per inuidiam tradidiC 
figuli ,infepulturamperegri- fcnt eum. Sedlnte autem il- 
norum. Propter hoc vocatus lo pro tribunal!, mifit ad il* 
eftagerille 9 Haceldema,hoc lumyxoreius,dicens: sNi- 
cft y ager finguinis , vfque in hil tibi , & iufto iili : multa 
hodi&rnurn diem. Tunc im* enimpafiafum pervifumho- 
pletum eft quod di&um eft die propter cum. q Princi- 
per Hieremiam prophetam, pes autem facerd6tum &ft- 
dic£ntem:Et acceperunttri- niores perfuafcrunt p6pulis 
gintaargcnteos,Pretiumap* vt peterent Barabbam: Ic- 
pretiati, quern pretiauerunt 1 fum veroperderent. Refpon- 
filiislfraeh&dederuntcosin dens autem praeles , ait illis. 
agrum figuli , ficut confti- sQuemvultis vobisdeduo- 
tuit mihi Do minus. Iefus au* bus dimitti ? C At illidix<f- 
teftetitantepraefidem. Etin- runt, s Barabbam. q Dicit 
terrogauit eum prafes , di- illis Pilatus* s Quidigiturfa- 
Zac. ccns * S Tuesrexludar6rum? ciamdel£fu,qiudiciturChri- 
ii. ' c Dicit eiIefus.*Tu dicis, ftus?c Dicuntomnes-sCru* 
C Etcumaccufaretui iprin- cifigatur. c Ait illis praefes. 
cipibus laccrdotum , & fe- s Quid enim maUfecit ? Q 
nioribus , nihil refpondit. Atilli magis clamabant , di- 
Tunc dicit illi Pilatus. $Non c&nes: s Crucifigatur.c Vi- 
audis , quanta aduerfum te dens autem Pilatus, quiani- 
dicunt teftimonia? q Et non hil proficeret , fed magis tu- 
re(podit ei ad vllum verbum: multus fieret : accepta aqua, 
ita vt miraretyir prcfes vehe- lauit manus coram populo, 
menter. Per diem autem fbl- dicens: s Innocens ego fum & 
lcmnem coufueuerat praefes fanguine iufti huius. Vos vi- 
dimittere populo vnum vin- deritis. c£t rcfpondensv- 
&um , qucip voluiflent. Ha- niuerfus populus,dixit : sSa- 
bebat autem tunc vin&um guiseiusfuperno$,&fuperfi- 
infignem,quidicebaturBa- lios noftrbs. q Tunc dimifit 
rabbas. Congregates autem illis Barabbam : Icfum autem 
illis , dixit Pilatus. <j Qnem flagellitumtradiditeisvtcru- 
vultis dimittam vobis : Birab- cifigerctur.Tunc milites prac- 
bam, anlefum , qui dickur fidis fufcipientes Icfum in 

Digitized by VjOQQlC Paifio Domini fccundum Matthxum. 

pnetorio , Congregauerunt ad rum* Tunc crucifixi funt cum 

eum vniuerfam .cohortem. eo duo latroncs : vnus & dex- 

Et exuentes eum , chl£midem tris , & vnusl finiftris.Praete- 

coccineam circundederunt reiintes autem blafphemabat 

ei . Et plectentes coronam de eum , mou&ites capita fua , & 

fpinis,pofuerunt fuper caput dic£ntes: SVah,quideftnris 

eius.- & arundinem in dexte- templum Dei,& in triduo re- 

ra eius. Etgenuflexo ante aedihcasiliud.Salua temctip* 

eum , illudebant ei , diccntes: fum. Si filius Dei es , defcende 

S Aue rex Iudaeorum. C Et decruce. C Similiter &prin- 

expufentes in eum , accepe- cipes facerdotum illudentes 

runt arundinem, & percutie- cum Scribis , & Senioribus, 

banjt caput eius. Et poftquam dicebant. S Alios faluos fecit: 

illuferunt ei , exuerunt eum feipfumnonpoteftfaluumfa- 

chlamidem : & induerunt cere. Si rexlfrael eft, defcen- 

eum, vt crucifigerent. Ex- datnunc de Cruce, &credi- 

euntes autem x inuenerunt musei. ConfiditinDeorlibe- 
hominem Cyraneum nomi^ rjt eu nuc, fi vult:dixit enim, 

ne Simonem. Hunc anga- quiafihus Dei fum. C Idip- 

riauerunt vt t6lleret crucem fum autem & latrones , qui 

eius. Et venerunt in locum, crucifixi erSt cum eo, impro- 

qui dicitur Golgotha :quod perabant ei. Afextaauteho- 

eft Caluaria* locus. Et dede- ra , t£nebr£ fa&ae funt fuper 

runt ei vinum bibere cum vniuerfam terra,vfque ad ho- 

fellemixtum. Etcumgufta£ ram nonam. Et circa horam 

fet, noluit bibere. Poftquam nonam clam£uit Iefus voce 

autem crucifixerunt eum di- magna, dices: >%* Eli,Eli,lam- 

uiferunt veftimenta eius, for- mafaba<fthani? C Hoc eft. 

tern mittentes : vt adimplere- >fr Deus meus Deus meus , vt 

tur quod di&um eft per pro- quid dereliquifti me? GQui- 

phetam diccntem. Diuife- dam autem illicftantes„& au- 

Pfal. runt fibi veftimenta mea : & dientes, dicebat. S Eliahivo- 

**• fuper veftem meam miferunt cat ifte. C Et cotinuo curres 

fortera. Et fedentes feruabant vnus ex cis, acceptam fpongia 

eum. Et impofuerunt fuper impleuit aceto ; & impofait 

caput eius caufam ipsius fcri- anindini , & dabat ei bibere. 

ptam:Hic eft Iefus rex Iud$o- Cstcri vero dicebat. S Sine, 

videamus, 

Digitized by VjOOQlC 
Pamo Domini fccundum MatthfcuztL m 

videamus,an#£niatElias,li- TunePilatusiuTsitreddicor^ 
berans eutritC Ie(us autem pus. Etacccp to corpora, I o- 
iterum damans Voce magna, icph inuoluitilludinsindone 
dcmiBt {piritum* munda , & pofiiit illud in mo- 

Hic paufatur aliquantulum, numento fiio nouo , quod ex- 
& genu flcftxtur. ciderat in petra* Et aduoluit 

Et ecce velum faxum magnum ad 6ftium 
[ tepli fciffiixn eft monum&ui,&abiit>Eratau- 
in duas partes , £ tern ibi Maria Magdalene , & 
fiimmo vfque altera Maria led&ites contra 
dcorfiim.Etter- fepiilchrum. 

»ra mota eft, & Hicdaturbenedi&io:defcr- 

petrx icilfae funt > & monu- rur incefura fine luminaribus 
m£nta aperta funt : &: multa non dicitur D &minas vobif- 
corpora (andorum,qui dor- ' cum,& cantatur in tono £u£- 
mierat,furrexerunt, Et exeu* gelij. Qip omnia & in aliis 
tes de monum&nis poft re- Paffionibusferuantur:* 
furreftionem cius , venerunt A t-tera aute die , qua* eft 
infan&am ciuitatem : & ap- Ji\ poft Parafceueitt, con- 
paruerunt multis. Centurio Uenerunt principes Sacerd6- 
autem,& qui cu eo erant, cu-" turn , & Pharifaei ad Pilatum, 
ftodientes Iefum , vifo terrae- dicentes : t)6mine , recordati 
m6tu , & his quae fiebant : ti- fumus quia fedii&or ille dixit 
mueruntvald£,dicetes#SVe- adhuc viuens. Poft tres dies 
rb filius Dei erat ifte, C Erant refiirgam, iube ergo cuftodiii 
aute ibi mulieres multaei 16- fepulchrum vfque indie ter- 
gc ,qu« fcciitae erant Iefum £ tium ne fort£ veniant difciptt- 
Galilaea, miniftran tes ei , inter li eius,& fur^ntur eum : & di- 
quas erat Maria Magdalene, cantplebi furrexit 4 mortuis: 
& Maria Iac6bi , & Iofeph Et erit nouiffim* error peior 
mater : & mater filiorum Ze- priore. Ait illis Pilatus: Hab£- 
bedaei. Cum feroautemfa&u tis cuft6diam:ite,cuftodite,fi. 
eflet, venit quidam homo di- cut fcitis. Illi autem abelintes 
ues ab Arimathia, n6mine lo- muni^rum fepAlcbrumrfign^U 
ftph , qui & ipfe difcipulus tesUpidcmcum cuftodibus. 
erat I&u. Hie acc4ffitad^PiIa- Et dicitur. C redo, pf, 

turn , & petiit corpus Iefii. Oifertorium* 1 mproperium 6> 
• N 

Digitized by VjOOQlC Feria fccunda maioris hebdomad*. 2.6 cxpe&auit cor meum , & mi- 

fe'riam : & fuftinui > qui fimul 

mecum contriftaretur,& non 

fuit:confolantem mequaesiui 

& non inueni : & dederunt 

in efcam meam fel , & in fiti 

mea potauerunt me aceto. 
Secrcta. 

Oric£de,quffum , , Do- 
mine : vtoculis tuas ma« 
ieftatismunusoblatu, &gra- 
tiam nobis deuotionis ooti- 
Deat, & effe&um beat* pere-, 

nitatis acquirat. Per Dominu, 
mil Communio.P ater5 fj non po _ 

teft hie calix trinsire nifi biba 

illum.fiat voluntas tua. , 
Poftcommunio. 

T) Erhuius, Domine, ope- 
-f- rationem myfterij:& vi- 

tia rioftra purgentur, &iulta 

defideria' compleantur. Per 

Dominum. 

FERIA SEC VNDA 
maioris hebdomad*. 

Statio *d fanttam Praxedam. 
Introitus. 

Vdict?,Domine,no- 

centes me>expugna 

impugnantes me: 

spprehende arma, 

& fcutum: & exurge in adiu- 

tot-ium meum, Domirtc > vir- 

jbi tusiaiiitis me*. , 

' Pfalmus. -bff^nde frameam, 
& conclude aduerfus eos, cjui 
pcrfequiintur me: die anim* 
mea? , falus tua ego (urn. Iudi- 
ca,D6mine,nocentes. 

Oremus. 
P) A qu*fumus , omnipo- 
^"^ tens Deus : vt qui in tot 
adu^rfis exnoftra infirmitite 
deficimus , intercedente vni* 
geniti filij tui paffionerefpi- 
remuSi P^r Dominum. 
SccudaOratio. velE cclefi*. 
vcl D cus omnium, fol.8o. 
. Ledholfai* Prophet*. 

IN cii^bus iilis : Dixit Ifaias c 
Dominus Deus aperuit ** 
mihi aurem: ego autem non 
contradico , retrorfum non 
abi j. Corpus meum dedi per- 
cutientibus , & genas meas 
vellentibus.Faciem meam no 
auertiab increpantibus,& co- 
/puentibus. Dominus Deus 
auxiliator meus , ideo n6 fum 
confiifus.* Ideo pofui iaciem 
meam, vt petram duriflimam: 
& fcio,quoniam non confun- 
dar.Iuxta eft.qui iuftificat me: 
quis contradicet mihi / Ste- 
mus fimul : quis eft aduerfa- 
rius meus?Accedat ad me:Ec- 
ce Dominus Deus auxiliator 
meus : quis eft qui condem* 
net me?Ecce omnes quad ve- 
ftimentum conter^ntur,tinea 
comedet eos. Quis ex vobis 
timens Deum , audiens vo- 
cemferui fiii?Qwsambulauit 
intenebris, &non eft lumen Digitized by VjOOQlC Feria fecunda maioris hebdomada% 98 

eiiSperet in n&mine Domini: Ic(u,&cxter(it cap ill is fuis pe- 
& innitatur fuper D6minum deseius: &domusimpl£taeft 
Deumfuum. exodorevnguenti. Dixit er- 

P6I. Graduale. E xurge, Domine, govnus ex difcipulis eius Id- 
14* &intendeiudiciomeo, Deus das Ifcariotes , qui erat cum 
meus , & Dominus mcus , in traditurus:Quare hoc vngue- 
caufam xneam. turn non vxnit trecentis dc- 

Verfiis. Effiinde fnimeam , 8c nariis , & datu eft eg£nis? Di- 
conclude aduerfus eos,qui me xit autcm hoc : non quia de 
perfeqiaintur. eg£nis pertinebat ad eum: 

Pfel. Tra&us,!) i6mine,nonfecun- fed quia fur erat : & loculos 
l0 *» dum peccita noftra,qua*feci- habens, ea,quae mittebantur 
inus nos : neque feciindum portabat., Dixit £rgo Icfus: 
iniquitat es noftras , retribuas Sine illam , vt in diem fepul- 
nobis. tf . Domine * ne memi- turae mex feruet illud.Piupe- 
neris iniquitatum noftrarum resenimfemperhab^bitisvo* 
antiquarum : cito anticipent bifcum ; me autem no fertipcr 
nos milericordia? tuae , quia habebitis.Cogn6uitergotur- 
pauperes fa&ifumusninlis*. * bamultaex Iuda:is, quiaillic 
VerUis. Adiuua nos Deus fa- eflfct : & ven^runt, non pro- 
lutaris nofter, & propter glo- pter Iefum tantiim,fed vt La- 
riamn6ministui,D6mine,li-/2arumviderent,quemfufcit^- 
bera nos ; & propitius efto uitimortuis. 
peccatisnoftrispropternome Orfcrtoriu. E ripeme deini- p fJ 
tuum. micismeimeomineiadteco- l * u 

. Sequentia fancii Euangelij fiigi: doceDefacerevoluntd- 
iccundtim Ioannem terntuam* pus meus cstu 

Cap A Nte fex dies Pafcha?> Secreta. 

i*. Jl\ venitlefusRethaniam; TJ iEcfacrificianosomni* 
vbi Lazarus fuerat iflortuus, k *~1 ipotens Deus , ppt^nti 
quern fiifcitauit Iefus. Fece- virtutemund£tos,adfuum fa- 
runt autem ei ccenam ibi : 8c ciant puriores venire princi- 
MaMia miniftrabat. Lazarus pium-Per Dominum. 
vero vnus erat ex difcumb&i- Poftca vel P irotcgevel O ibla- 
tibus cum co. Maria ergo ac- \ tis^qusefumus. fol.8k 
cepit libram vnguenti nardi Commnnir*. 

pifticipretiofi:&vnxit pedes E rubefcat,&reuereanturfi- 

N ij 

Digitized by VjOOQlC Fcria fecund* rhaioris hebdomad*. r 

mul , qui gratulantur malis Or&nus. 

meis:indudmtur pud6re,& /^V Mnipotens fempitcrne 
reuerentia, qui maligna lo- V--/ Deu$:da nobis ita Do* 
quunturaducrfumme. minica: paflionis facramenta 

Poftcommunio. peragercivtindulgcntiaper- 

tt Raebeant nobis , Domi- ciperemereamuivPer bom. 
X ne,diuinumtuafan&afer- SecundaOratiovel E eclefij. 
uorem : quo e6rura pariter & vcl D i cus omnium. foL8o 
. a&u deie&emur , & fru&u. Le&io Hicrcmia: pro- 
per. ■ ■ phctx. x 
PoftcavelQjjarfumus, D<5- T NdicbusillistDixitHier*^* 
mine, vel H *c nos , quaefu- 1 mias, D6mine, demoftra- 
mus.foLgi. ftlmihi,&cognoui:tu often* 
Super populum. Oremus diftimihi ftudiaeorum.Ete- 
Humiliate capita veftra Deo. go quafi agnus raanfuetus,qui 

ADiuua nos, Deusfalu- port&uradvi&imam: &non 
tarisnofterr&adbene- cognoui , quia cogitauerutit 
ficia recolenda , quibus nos fuper me consilia, dicentes: 
inftaur£rc dlgnatuses, tribue xxni^t mittimus lignum in 
venire gaudentes. Per Do- panem eius , & eradamus eum 
minum. de terra viuentium, & nomen 

F E R I A TER.TIA. eius non memoretur amplius. 
StAtieadfanttamTrifcAm. Tu autem Dominc fabaoth, 
Introitus. quiiudica$iufte,&probasresi 

S^^S^Os autem gloriari ne$,& corda : videata vltione 
PfaL ^glQ^^Roportet in cruce tuam ex eisrtibi enim reue- 
** i^fe^o w D6miqi noftri Ie- laui caufara meam , Dominc 
jP^j^afrfii Chriftiinquo, Deusmeus, 
eft folus, vita, &refurre&io Graduate. Ego autem dum 
- noftra,per quern faluati, &li- mihi molefti efTent,indu£ba pfa *« 

berati fumus. me cilicio , & humiliabara in * ** 

Md* Pfalmus. E eusraifereaturno- ieiunio animam meam , & o- 
6 *' ftri,&benedicat nobis, illii- ratio mea in finumeo couer- 
minet vultuf uum fuper nos t&ur. 

& mifereatur noftru N osau- Verfas. Iudica, Doming, no- . 
tem. ccntes me : expugna impil- 

gnanus me apprehende arma M Feriatettiamaiork hebdomad*. 99 
& fcutum , & exurge in adiu- dico vobis: vbiciinque prcdi<- 
t<5rium mihL catum fuerit EuSg&iura iftud 
Paflio Domini noftri Iefu in vaiu^rfo mundo , &quod 
Chrifti fecundum hxc fecit narrabitur, in me-. 
„ Marcum. moriameius. cEtliidasIfca- 
£ap. TTN illo tempore : CErat riotesvnusdeduodecimabiit 
I Pafcha, &azymapoftbi- adfummoslacerdotes^vtpro- 
-*> duum:&qusr£bantfum- dereteumillis. Quiaudien- 
mi (acerdotes & Scrib*,qu6- tes,gauifi funt:& promiferunt 
roodo Iefum dolo ten&rent, ci pecuniam fe daturos. Et 
&occ*derent. Dic^bantaute: qusrebat , quomodo ilium 
S Non in die fefto : rie fort£ opportune traderekEt primo 
tumultus fieret in p opulo; die azy m6rura , quando Paf- 
CEtcura eflet Iefus Betha- cha immoUbant , dicunt ei 
nix in domo Simonis lepr6- difcipuli.SQupvis eamus, & 
fi,&recumberet:venitmulier parcmus tibi , vt manddces 
habens alabaftrum vngu^nti Pafcha? CEt mittit duo ex di- 
nafdi fpicati pretiofi:& frado fcipulis fuis:& dicit eis. *f Ite 
alabaftro., effiidit fuper caput in ciuitatem : & occurret vo- 
cius.Erant autemquidam in- bis homo lag£nam aqua? ba- 
dign£ ferentes intra femet- iulans:(equiminieum,&quo- 
ipfos,& dfclntes: SVt quid cunque introierit,dicite D6- 
perditioiftavnguetifa&aeft? mino domus , quia magifter 
Poterat enim vnguentu iftud dicit:Vbi eftreft&id mea,vbi 
venundari plus quim trecen- Pafcha cum difcipulis roeis 
tis denariis, & dari paupen- manducem?Et ipfe vobis de- 
bus. CEt fremebant in earn, monftrabit ccenaculum gran- 
Iefus autem dixit. + Sinite dc ftratum : & illic parateno- 
eam. Quid illi molefti eftis? bis. CEt abierunt difcipuli 
Bonum opus operita eft in eius,&ven£runt in ciuitatem: 
me. Semper enim p&iperes &inuen6runt,ficutdixeratil- 
habebitis vobifeum, & cum lis,& parauerunt Pafcha. Vef- 
volueritis •, poteftisillis bene- pere autem fe&o , venit cum 
facere : me autem son femper duodecim- E t difcumbenti - 
habebitis. Quod hibuit haec bus eis > & manducantibt>sait 
fecit:praeuenitungere corpus. Iefus. >£ Am(n dico vobis: 
meuminfcpulturam. Amen quia vHus ex vobis tradetme, 

N » j 

Digitized by VjOOQlC Paffio Domini fecundumMarcum. 
quimandueatmecum., C At gallus bis vocemdederit, ter 
illi coeperunt contriftari, & me es negaturus. CAtilleam- 
dicere cifingjllarim..S Nun- pliusloquebatur^SEtfiopor- 
quid ego f C Qui ait fllis. >ff tueritmefimulcommoritibi, 
Vnus ex duddecim.qui inti'n- no te negabo. CSimilitetau- 
gir mecum manum incarino. tem & omnes dicebat. Etv£- 
Etfilius quidemhomimsva- niuntinpraedium, cuinomen 
dit,ficvit (criptil eft de eo. Vx Gethfemani : & ait difcipulis 
autem homini illi , per quem fuis. ^Sedetehic, donee orfi. 
Alius hominis tradetur, Bpnu C Et afllimit Petrum;& Iaco- 
eratei, fi no effet natus homo bum & Ioannem fecum , & 
ille. CEt maducantibusillis, ccepitpauere,& tfdere.Etait 
accepit Jefuspanem,& bene- iilis. ^Triftis eft anima mea 
dices fregit,& dedit eis,&ait, vfque ad mortem. Suftin&e 
>}•SlimHe:hocefttorp , meu. hic,& vigiktte. CEtciimpro- 
CEt accepto calice , gratias cefsiflet paululum , procidit 
agensdedit eis. Etbiberut ex fuper terram: & or^bat, vt,fi , 
illo omnes. Et ait illis. >J< Hie fieri polIet,transiret ab eo ho- 
cft fan;>uis rneus noui tcfta- ra:& dixit. >f« Abba, pater, 
menti,qui pro multis effunde- omnia tibi poffibilia sutrtras- 
tur. Amen dico vobis : quod fer calicertihunc & me. Sed 
iam non bibam de genimine no quod ego volo;fed quod 
vitis, vfque in die ilium, cum tu. CEtvenit, &inuenkeos 
illud bibam nouum in regno dormientes. Et ait Petro, >ft 
Dei: C Ethymriodi(3:o,exie- Simon,dormis?Non potui'fti 
runt in montemoliuarum. Et voa horavigilare mecumJVi* 
ait ill is lefus. ^ Omnes lean- gilate & orate, vt non intretis 
dalizabimini in tne in node intentatiopem Spiritusquide 
2ac. ifta:quiafcriptueft: Percutia promptuseft, caro autem io- 
*3- paftorem , & difpergentur o- firma. C Et iterum abjens o- 
ues-Sed poftquam refurrexe* rauit eiindem fermonem di- 
ro , praeceda vos in Galil<Tam. cens.Et reuet fus,denuo inu£- 
C Petrus autem ait illi.S.Etfi nit eos dormientes (eratenim, 
omnes fcadalizati fuerint,fed 6culi eorum graiiati ) & igno- 
non ego. C Et ait illi I efus. *Jr ribant , quid refpondereot 
Amen dico tibi : quia tu ho- ei.Etvenit tertio:& ait illis,>{« 
die , in node hac priufquam Dormit^iam > & r equiefcit*. 

Digitized by VjOOQlC PaflSo Domini fecundum Marcnm. *°° 

Sufficitr Vcnit hora. Ecce futnadfiimmumfaccrdotem: trad&ur filiushominis in ma- 
ntis peccatorum. Surgite, ea- 
mus:ecce^qui me tradet, pro- 
pe ejfc. c Et adhuc eo loquen- 
te, venit Iudas Ifcariotes v- 
nus de duodecim , & cum &conuenerunt opines facer- 
dotes, &fcrib*,& feniores. 
Petrus autem along£fecutus 
eft eum vfque intro in atrium 
fummifacerdotis: &fedebat 
cum miniftris,& calefaciebat illo turba multa cum gladiis, fead ignem. Siimmi verojfa- 

& lignis, mifli I fummis facer- cerdotes,& oivne concilium, 

dotibus , & fcribis, & feniori- quaerebat aduerfus Iefum 

bus, Dederat autem traditor teftim6nium, vt eum morti 

eisfignum,dices t s Quecun- traderertt : nee inueniebant. 

que ofculatus fuero , ipfe eft: Multi enira teftimonium fal- 

ten^te cum , & ducite caute. fum dicebat aduerfus eum : & 

C Et cum venifTet, ftatim ac- conuenientia teftimonia non 

ccdens ad eum , ait. Rabbi. C erant. Et quidamfurgentes, 

' Et ofcuUtus eft turn. At iili falfum teftimonium ferebanj: 

manusiniec&unt in Iefum, & aduerfus eum , dicentes. s 

tenuerunt eum. Vnus autem Quoniam nos audiuimus eum 

de citcunftantibtis educens dicentem : Ego dilloluam 

gladium , percuffit feruum templumhocmanufa&u, & 

(umrni (acerdotis : & amputa- poft triduum, aliud nqn ma- 

uit illi auriculam. Et refpon- nu faftum aedificabo. c Et no 

dens lefus , ait illis. jl Tan- erat conueniens teftimonium 

quamadlatr6nemexmiscum illbrum. Exurgensautefum- 

gladiis, & lignis pomprehen- musfacerdos in medium , in- 

dcreme? Quotidie apud vos terrogauit Iefum , dicens.;s 

eram in templo docens, & no Non refpondes quicquam ad 

me tenuiftis. Sed vt implean- ea,qu? tibi obiiciiintur ab his? 

tur fcripturae, q Tunc difci- £ ^ e autem tacebat : & nihil 

puli eius relinquentes eilna, refpondit. Rurfum fummus 

omnes fugerunt. Adolefcens facerdos interrogabat eum: 
autem quidamfequcbatureu, & dixit ei. $ Tu es Chriftus 

amiftus sindone fiiper nu- filius Dei benedi&i ? q Ie- 

do : & tenuerunt eum/ At ille fus aute dixit illi.|j« Ego fum. 

rei&fta Undone , nudus pro- Et videbitis filium hominis 

fiigitabeis.Etadduxeruntle- fedentem & dextris virtu tis 

N iiij 

/Google Digitized by ^ Paflio Domini fecundumMarCum^ 
Dci,& yeriifiitem cum mibi- ffercEt conftf?Km,man6 con- 
bus cadi. cSummusautcmfa- silium faci£ntes,fummi facer- 
cerdos fcindens veftimenta dotes cum fenioribus & fcri- 
fua, ait. SQujadhucdefide- bis,&vniucrfoconcilio,vin- 
ram* teftes?Audiftis blafphe- cientes Iefum , dux^runt, & 
miam.Quidvobisvidetur? C tradid^rutPiiato.Etinterro- 
Quiomnes condemnau&unt g4uit eu Pilatus. ^u csRex 
eum efle reum mortis.Et cce- ludaeorum? cAtillercfppn- * 
perunt quidamconfpuereeu, dens,aitilli. >J«Tu dicis. CEt 
& veUre faciem cius , & cola- accusabant eum fummi facer- 
phis eum caedere,& dicere ei. dotes in multis. Pilatus autem 
SProphetiza. cEtmmifhi rurfum interrogiuit eum,di- 
dlapis eum caedebant. Et cum ceris. S Non refpondes quic- 
eiTet Petriis in itrio deorfum, quam?Vide in quatis te accii- 
venic vna ex ancillis fummi fant. Clefiis autem amplius 
facerdotis:& cum vidiflet Pe- nihil refpondit:ita vt mirar£- 
trum calefaci^ntem fe , afpi- tur Pilatus. Per diem autefe- 
ciens ilium, ait. SEctucum ftum fblebat illis cfimittere 
JefuNazar&io ieras. cAtille vnu exvindis ,quemcunque 
negiuit , dices. Neque fcio: petii{Tent.Erat autem ,qui di* 
neque noui quid dicas. CEt cebaturBarabbas,quicumfe- 
exiit foras ante atrium: & gal- ditiofis erat vin&ustquiin fe- 
lus catauitJUirfus autem ciim ditione fecerat homicidium. 
vidiflfet illu ancilla, coepit di- Etcumafcendiffetturba,cce- 
cere circunftantibus:quia hie pit rogare,ficut temper facie- 
cx illis eft. At ille iteru nega- bat illis.Pilitus autem refpon- . 
uit. Et poft pusillum ruriiis, dit eis,&dixit. sVultisdimit- 
quiaftabant, dic^bant Petro. tam vobisregem Iud^&rum? 
SVere ex illis esrnam &Gali- cSciebat enim,quod perin- 
laeus es. cHlc autem coepit uidiamtradidiflenteumfum- 
anathematifcare , & iurare: mifacerdotes. Pontificesaute 
quia nefcio homineiftu,que concitau^runtturbamrvtma- 
dicitis.Etftatimiterumgallus gis Baribbam dimitteret eis. 
catjiuit.Et rec6rdutus eftPe- Pilatus autem iterumrefpon- 
trus verbi, quod dixerat ei Ie- des, ait illis. sQujd ergo vul- 
fus : priufquam sallus cantet tis faciiam regi Iudxorum? 
bis, ter me negabis. Et coepit cAt ill! iterum clamauerunt. 

Digitized by VjOOQlC Paflio Domini fecundumMarcum. 101 

SCrucifige euro. C Pil&us Eterat titulus caufe eius in- 
vcro dicebat eis. S Quid cnim fcriptus , Rex Iudarorum. Et 
mali fecit? C At illi magis da- cum eo crucifix&unt duos la- 
mabant. SCrucifige eum. C tr6nes,vnumadextris,,&41iu *fr- 
Pilatus autem volens populo Stfiniftris. Et impl£taeftfcri- **• 
fatisfacere,dimifit illis Barab- ptura,quae dicit : Et cum ini- 
bam: & tradidit Iefum flag&- quis reputatus eft. Et prxter- 
lis caefum, vt crucifiger^tur. eiintes blafphemabant eum, 
Milites autem duxerunt eum moulntes capita fiia,& dicen- 
intro in atrium praet6rij,& co- tes. SVah,qui deftruis templii 
uocant totam coh6rtem : & Dei,&intribusdiebusreaedi- 
induunt eum purpura, & im- ficasifaluum fac temetipfum, 
ponuntei,pleftentesfpineam defcendeny de cruce. CSimi- 
cor&nam. Et coeperunt falu- liter & fummi (acerdotes iliu- 
tareeum; SAue,RexIudaeo- dentes,ad alterutrum cu Scri- 
rum. cEt percutiebSt caput bis dic^bant. S Alios faluos 
eius aruodine : & confpuebat fecit : feipfumnon poteft fal- 
euni:&ponentes genua, ado- uumfacere. Chriftus Rexl£ 
rabat eum. Et poftquam illu- r4el defc^ndatnunc de cruce: 
ferunt ei, exu&unt ilium plir- vt vide^mus , & credamus. C 
pura,& indu&unt eum vefti- Et qui cum eo erucjfixi erant, 
mentis fuis : & educunt ilium, couitiaWri tur ei.Et fafta hora 
vtcrucifigerenteum.Etanga- fexta,tenebrxTaftx sutfuper 
riau&unt praetereuntem que- totam terram,vfque in horam 
piam, Simonem Cyrenaeum, nona. Ethoranona exclama- 
veni^ntem de villa , pattern uit Iefus voce magna , di- 
Alexandri &Rufi, vttolleret cens. >^Eloi,Elpi:lamma£- 
crucemeius. Et perdiicunt eu bi&ani? L-Qupdeft interpre- 
in Golgotha locum : quod eft t&um. *& Deus meus , Deus 
interpret4tum, Caluariae lo- meus,vtquiddereliquiftime: 
cus.Et dabant ei bibere my r- CEt quidam de circunftanti* 
rhatum vinum: & non acce T bus audi entes,dice bant: sEc- 
pit. Et crucifigentes eum , di- ce * Eliam vocat. <j Currens 
uifeftmt veftimirita eiusimit- autem vnus, & implbns fpon- 
tentes fbrtem fuper eis, quis giam ac&o,circumponefque 
quid tolleret. Erat autem ho- calamo , potum dabat ei , di- 
ratertia:&crucifixerunteum. cens. sSinite:videamusfiv£- 

Digitized by VjOOQlC Paffio Domini fecundum Marcum. 
niat Ellas , ad depon&idum citussindonem, fcdeponens 
cumXlefus aute emiflavoce cum,inuoluit sfodone , & po* 
magna,expir£uit. fuit eu inmonumento , quod 

Hie paufotur aliquatulurn, & excifum erat depetra. Etad*- 
genuflc&itur. uoiuit lapide ad oftium mo- 

Et velum tempi! fciflum in numenti. 
duo , £ fummo vfq^deorfum. OfFertorium. C uftodi me. P&L 
Videns autera Centurio,qui Domine , de manu peccato- l }'*l 
exaduerfofHbat.quiaficcla- ris : & ab hominibus iniquis 
taiansexpififfet, ait. S Ver£ fripeme. 
hie homo filius Dei erat. C Secreta. 

Erant autem & mu] teres , d£- £• Acrificia nos , quxfumus, 
longe afpici^ntes; inter quas 3 Domine, propenfius ifta 
erat Maria Magdalene, & reftaurent: quaemedicioalib* 
Maria Iacobi minoris, & Io- funt inftuutaiciuniis.Per Do- 
feph mater , & Salome : & minum noftrum. 
ciim effet in Galilaca , feque- Poftea.velProtegcrelObla- 
bantur eum , & miniftrabant tis.fbl.8i. 

ci : &ti\ix mulfx , quae fimul Communio. A du^rfum me Pfal. 
cumeoafccnderantHierofo- exercebantur,quifedebantin **•- 
lymam. porta,&inmepfallebant qui 

Hie cantatur in tono Euan- bibebant vinum i ego verb 
gcli j,& alia fiunt vt fupri. orationem mea ad te , Domi- 

ETcum iam fero effet fa- ne.tempus beneplaciti,Deus: 
dum (quia erat Parafci- in multitxidine mifericordi« 
ue , quod eft ante fabbathum) tux exaudi me, 
Venit Iof£ph ab Arimathia Poftcommunio. 

nobilis deciirio , qui & ipfe r^ An£Hficati6nib*tuis,om- 
erat expe<5tans regnii Dei. Et ^ nipotens Deus , & vitia 
aud&fter intromit adPilatum. noftra eurentur, & rem£dia 
& petiit corpus Ie%. Pilatus nobis fempiterna proueniant. 
autem mirabatur, fi iam obiif- Per Dominum noftrum Ie- 
fet. Et accerfito Centuri6- fum Chriftum. 
ne, interrogauit eum ,fi iam poftea vrt Qusfonpus* Y dh - 
mortuus erfet.Et cum cogno- H *c nos. fbl.8i. 
uiffeti Centurione,donauit Super populum. Oremus. 
corpus. Iofeph autem mcr- Humiliate capita v«ftraDc©. 

Digitized by VjOOQIC 
Fcria quarta maioris hebdomads. iofc 

Va no* milericordia in ft6laftia,gradien$inffiulti~ 
Deus, & ab omni furre- tudine fortitudinis fuae. Ego, 
ptione vetufUtis expiirgetv& qui loquor iuftitiam : & pro* 
capaces fariftae nouitatis effi- pugnator fum ad faluandum. 
ciat. Per Dominum. Quare ergo rubrum eft indu- 

FER.IA QVARTA. mentumtuum,& veftim^nta 
Statioadfanfta Mariam Ma- tua,ficut calcantium in torcu- 
iorem, Introitus. ]ari?Torcular calduiifolus:& 

N nominclefu om» de gentibusnon eft vir mccu. 
ne genu fleftatur, Calcaui eos infurofemeo:& 
caeleftium , terre- coculcauieosiniran^ea.Etaf- 
»ftrium,& inferno- perfus eft fanguis eonim Cu* 
rum: quia Dominus faftus eft perveftimentamea v &6mnia 
obediens vfque ad mortem, indumenta mea inqiiinaui. 
mortem autem crucis : ideo Dies enim vltionis in corde 
Dominus Iefus Chriftus in meo:artnusretributi6nismeae 
gloria eft Dei patris. veriit.Circunfpexi,&nonerat 

Pfal * Pfalmus. Domine, exaudi auxili£tor:quaesiui,&nonfuit 
r " orationem meam : & damor qui adiuuaret. Et&lu£uitmi- 
meu$ad teveniat, In nomine hi brachium meum: & indi- 
polt Kyrie eleifon H dicitur. gnatio mea ipfa auxiliata eft 
Oremus. Fle&amus genua. mihi. Et conculcauip&pulos 
j^.Leuate. Oratio. in furore meo :& inebriaui 

Pxajfta^quaeftimus, omni- eos in indignatione mea, & 
potens Deus:vt , qui pro detraxi in terram virtiite eo- 
noftris excelfibus inceflanter rum. Mifcrationum Doipini 
affli^imur , per vnigeniti tui recordabor rlaudem Domini 
paffionem liber ^mur. Quite- fuper omnibus quae reddidit Ca. 
6u 
& cum. 

Prophetia. 
Leftfo Ifaiae Prophet^ 

H^Bcdicit Dominus De': 
DicitefiliaeSion :Ecce 
faluator tuos venit : ecce mer- nobis Dominus Deus nofter. 
G raduale. N e auertas faciem 
tuam k piiero tuo , quoniatri- 
bulor:velociter exaudi me. 
Verius. Saluum me fac,Deus, 
qu&niam intrauerut aquae vf- P/V. 

66. ceseius cumeo. Quis eft ifte, que ad anima meam : infixus 
qui venit de Edom:tinftis ve- fum in limo profundi , & non 
ftibusdeBofti?Ifte formofus eftfubftantia. Hie dicitur. Digitized by VjOOQlC Feriaquartamaioris hebdomad*. 
Dommusvdbflcfim. fine Fie- Difciplina pacfrnoftr«fuper 
ftamusglnua. cum : & liu6re ekis fanati fu-r 

O ratio. mas. Omnes nos, quafi cues, 

DEus> qui pro nobis fif- errauimusrvnufquifqueinviS 
lium tuum Crucis pati - fuam declin&uit:& p6fuit rxS- 
bulttmfubire voluifti : vt ini« minus in eo iniquitatem om- 
mici & nobis exp&leres pote- nium noftrum. Oblatus eft, 
(litem : concede nobis fimu- quia ipfe voluit : & non ape- 
listuis;vtrefurre&ionisgrati4 ruit os fuum. Sicut ouis, ad 
confequfllhur. Pel eundem occifionem ducetur : & quafi 
D6minum. agnus coram tondentefe , ob- 

Secundaoratiovel Ecclefiat mutifcet : & non ap^riet os 
vel Deus omnium. £>1. 80. fimm.De anguftia , & de iudi- ; 
JLittio iiai<e Prophet*, cio fublatus eft. Generations 
Cap, 1 N di£bus illis:D ixit I faias: eius quis enan4bit ? Quia ab- 
Sh I X)6mine,quiscrediditau- fcifluseftdeter^aviuentium. 
,dftuinoftro/& brachiu Do- Propter fceluspopuli roei 
mini cui reuelatum eft ? Et aC- percufli eum. Et dabit impios 
c£det,ficut virgultum, coram pro fdj>ultura , & diuites pro 
eo : & ficut radix de terra fi- morte fua:eo quod iniquit4t<5 
tiinti. Non eft fp£cies ei , ne- non fecerit,nec dolus inuetus 
que decor. Et vidimus eu , & fuerit in ore eius.Et Dominus 
non erat afpe<5his, & defide- voluit conterere eum in infir- 
rauimus eum : defpe&um , & mitate. S i pofuerit pro pecci- 
nouiflSmum vir6rum , virum to animam fuam , videbit fe- 
dolorum > & fcientem infir- men longamum, & voluntas 
mitatemEt quafi abfconditus Domini in manu eius dirige* 
vultus eius i & defpe&us r vn- tun Pro eo qub d laborauit a- 
de nee reputauimus eum. Ve- nima eius , videbit : & fatura- 
re languores noftros ipfe tu- bitur. Infcientiafua iuftifica- 
lit : & dolores noftros ipfe bit ipfe iuftus feruus meus 
portauit. Et nos putauimus multos : & iniquitates eorum 
eum quafi leprofum , & per- ipfe portibitJdeo difpertiam 
cuffum a Deo,& humiliitum. ei plurimos : & fortium diui- 
Ipfe aute vulneratus eft pro^ det foolia , pro eo quod tr4- 
pter iniquitates noftras : am- didit in mortem animam fui % 
tus eft propter fc^leranoftra. & cum federatis reputatus 

Digitized by VjOOQIC • Paifio Doiiiisu iecundumLucana. ioj 

eft. Etipfepeccatamultorum cipibuslacer3otum,&magi- 
tulit : & pro tranfgrelforibus ftratibus , quemadmodum il- 
rog&iit. lumtradereteis.Etgauifisut: 

PfalTractus. D omine , exaudi o* & paftifunt pecuniam illi da- 
11 °» rationem meam, & clamor re.Etfpop6ndit.Etquaer£bat 
incus ad te veniat. opportunitatcm , vt traderet 

Verfus. Neauirtasfaciemtua ilium fine turbis* Venitautem 
i me:in qqacunque die tribu- dies azymorum,in qua nec^C- 
4or # inclina ad me aurem tuam. (e erat occidi Pafcha. Et mifit 
Verfus In quacunque die In- Petrum, & Ioanncm , dicens. 
uociuero te, veloci ter exaudi + Eiintes parate nobis pat 
me. tf. Quia defecerunt ficut cha,vt manducemus. C At il- 
fumus , dies mei:& ofla raea, li dix&uhe S Vbi visparS- 
ficut in frixorio, cofrixa funt. mus?C Et dixit ad eo*4* Ec- 
ir PerCuflus fiim ficut fcenu, ce , introeuntibus vobis in ci- 
& iruit cor m?um:quia obli- uit4tem, occiirret vobis ho*- 
tus fum manducare panem mo,4mphoramaqu£portans: 
mcum. . fequiminieumin domum,iti 

Verfus. Tuexiirgens,Domi- quamintrat,&dicetisPatrifa- 
ne^mlfereberis Sion : quia ve- milias domus : Dicit tibi ma« 
, nit tempus mifereiidi eius. gifter: vbi eft diuerforium,vbi 

Pafcha cum difcipulis meis 
Paflio Domini noftri Ic- manducem ? Et ipfe vobis o- 
fu Chn fti, fecun- $endct ccen£culum Uiagnum 

dumLucan*. ftratum:&ibiparateJG E uni- 

tes autem inuen6runt , ficut 
INiUotimporcC Appro- dixit illis lefus:& parau£run£ 
pinqudbat die s feftus azy- Pajbha. Et cum fa<9:a eflet ho- 
morum , qui dicitur PaSf- ra,di(ciibuit& duodecim A- 
cha : & quaerebant principes p6ftoli cum eo, Et ait illis* 4< 
(acerdotum & Scribae qu6- Defiderio defideraui hoc Pafc 
modo Iefum intcrhcercnt-.ti- cha maduc£re vobifcum, an* 
mcbant vero plebem. Intra- tequampitiar.Dicoenimvo- 
uit autem fatanas in Iiidam, bis : quia ex hoc non mandu* 
quicognominabaturlfcario- cabo illud » donee tmpleatur 
tes , vnum de duodecim : & in regno Dei. C Et acc^pto 
ibiit , & locutus eft cum pnn* cilice , gratias egit,&,di>it. «£« 

Digitized by VjOOQlC Ca. 
vt. Faflio Domini fecundumLucam. r - 

Accipite , & diuidite inter cllis qui penransiftis mecum 
vos. Dico enim vobis : quod in tentationibus meis.Et ego 
non bibanp de generatione difpono vobis ficut difpofuit 
vitis, donee regnum Dei v£- mihi pater meus regnum : vt 
niat.G Et accepto pane gra- edatis, & bibatisfuper men- 
tias egit,& fregit, & dedit eis, fam meam in regno meo > & 
dicens. ^ Hoc eft corpus fedeatisfuperthronosiudica- 
meum, quod pro vobis datur. tesduodecim tribus Ifra&.C 
Hoc facite in meam comme- Ait autem Dominus Sirrio* 
morationem. Similiter & ni. ^ Simon, ecce,iatanas ex* 
dilicem, poftquam ccen^uit, petiuit vos, vtcribrarct ficut 
dicens.4* HiccaJixnouuTe- triticum. Ego autem rogaui 
ftamentum eft in fanguine pro te , vt non deficiat fides 
meo , qui prD vobis effunde- tua, & tu aliquando couuer- 
tur. Veruntamen, ecce man us fus, confirma fratres tuos. G 
tradentis me , mecum eft in Qui dixit ei.SD6mine,tecu 
menfa. Et quidem filius ho- paratus fum & in carcerem 
minis J fecundum quoddefi- & mbrtem ire. C At illedi- 
nitum eft vadit: veruntAmen xit. *h Dico tibi Petre, non 
vx homini illi per quern tra- cantabithodie gallus , donee 
detur. C Et ipfi coeperunt ' ter abneges nofle me. C Et 
<<juaerere inter fe quisefletex dixit eis.>J< Quando mifi vos 
eisqCii hoc facturus eflet. Fa- fine (acculo,& pera ; &calcea- 
&a eft autem & contentio in- mentis : nunquid 41iquid de* 
tereos,quis eorum videretur fuitvobisfC At illi dix erunt. 
efiemaior.Dixit autem eis >J« S Nihil.C Dixit ergoeis.^fc 
Reges gentiu deminatur eo- Sed nue qui habet faccutiiiB, 
rum:&quipoteftatemhabent tollat:fimiliter & peram. Et 
fuper eos , benefici vocantur. qui non habet : vendat tuni- 
Vos autem no ficfed qui ma- cam fium , & emat gladium. 
ior eft in vobis ,fiat ficut mi- Dico enim vobis, quoniam 
tior:&quipra?ceffbreft, ficut adhuchoc, quod fcriptu eft, 
miniftrator. Namquis maior oportetimpleriinme;Et cum 
eft,qui reciimbit,an qui mini- iniquis deputatus eft.Et enim 
ftrat?N6nne qui recumbit?E- ea,quae funt de me , finem ha- IC| - 
go autem in medio veftrum bent, C At illi dixerunt. S ** m 
$u ficut qui miniftrat: vos aute Domifte, ecce gladij duo hie. 

Digitized by VjOOQlC Pa/fto Domini fecundum Lucam. IO * 

C -At illc dixit eis.* Satis eft. riculam cius <3£xter2 Jtefpon- 
Et egreObs ibat fcciindu con- dens autem lefts, slit. ^ Sini- 
fuetuJinem in moiitem OH- tevfquehuc. C Etcumteti- 
uarum. Secutifunt autem illu gi{Tttauriculaeius,fanauiteu# 
& diidpuli. Etcuperuenjffet Dixit autem Iefus ad eos, qui 
ad locum,dixit illis.*^ Ortfte, v^nierat ad fe principes facer- 
ne intretis in tentationem* C dotum,& raagiftratus templ^ 
Et ipfe auulfus ab eis quatum & fenidres.^ Quafi ad latro- 
ia&us eft lapidis:& pofitis ge- nem exiftis cum gladiis & fu- 
nibus orabat , dicens * Pater ftibus?Cum quotidie vobifcu 
fl vis, transfer calicem iftum £ fuerim in templo, non extent 
me. Veruntamen non mea diftis manus in me. Sedhaec 
voluntas,fed tua fiat. C Appa- eft hora veftra , & pot^ftas te* 
ruit aute illi angel us de coelo, nebrku. C C omprchedcntds 
confortans eum. Etfa&us in aute eum,dui^runtaddomii 
ag6nia,prolixius orabat : Et pnncipis (acerdotum, Petrus 
faftus eft fudor eius ficut gut- verd fequebatur eum a 16g$. 
taefanguinis decurretisin ter* Accenfb aute igne in medio 
ram. Et ciim furrexiflet ab atrijj&circunfed^ntibusillis* 
oratione, & veniflet ad difcf- erat Petrus in medio e6rum. 
pulos fuos, inuenit eos dor- Quern cuvidifletancillaqu^ 
miintesprf triftitiar&aitillis. damfedentead limen,&eu 
4 1 Quid dormitis ? Sur^ite, fuifletintuita, dixit. S Ethic 
orate,ne intretis in tetatione. cu illo erat. C At illfc negiuit 
C Adhuc eo loquente , ecce eum,dicens. S M6lier,no no- 
turba:& qui vocabatur Iudas, ui illu. C Et poll pusillu alius 
vnus de duodecira, antecede- videns eum , dixit. S Et tu de 
bateos:&appropTnquauitIe- illises.C Petrus vero ait.S O 
fu, vt ofcularetur eum. Iefus homo^ofiim.C Etinterual- 
aute dixit illi. Hh Iqda ofculo lo fa&o,quafi horar vnius, all* 
filium hominis tradisiC Vi- quidam affirmabat, dicens. S 
d^ntes aute hi, qui circa ipsu vere & hie cumillo erat,naih 
crant,quod futuru erat , dixe- & Galilsus eft. C Et ait Pe- 
runt ei*S Domine, fipcrciiti- trus*S Homo,n£fcio quiddi- 
mus in gladio? C Et yercuflit cis.C Et continuo,adhucillo 
vnus ex eis feruum principis loquente cantauit gallus, Et 
facerdotum:&amputauitau- conueiius Dominus refpexit 

Digitized by VjOOQlC PalSo Domim fecundumLuCLta, 
Pctrum.Etrecord4tuscftPe- ttibutadariCasfari:& dicente 
trus verbi Domini,iicut dixe- fe Chrifturo regem erfe. C Pi* 
rat: quia priiifquara gallus c£- 1 itus autem intcrrogiuit eum, 
tet, ter me i\cgabis, Et egr£f- dicens, S Tu e* rex ludaeo - 
fusforas Petrus fleuit amar£. rum| C At ille rcfpdndens 
Etviri,quiten£bantlcfum,il-. ait.^i Tu dicisC Aitautem 
ludebant eicxdcntes. Et ve- Pil&us ad principes facerdo- 
lau^runteum:&percutiebant tum,&turbas*S. Nihil inui- 
faciem eius: 8c interrogibant nio caufae in hoc homihe* C 
eum,dicentes,S Prophetiza, Atilliinualefc£bant,dicentes* 
quiseftquitepercuflit;C Et S Comm6uit p6pulum , do- 
atfa multa blafphemantes di- cens per vniu£r(am Iudaeam, 
cebant in eum.Et,vt fa&us eft incipies £ Galilaea vfque hue. 
dies , conuen&runt feniores C P ilatus autem 4udiensGa- 
plebis, & principes facerdo- liteam, interrogauitfi homo 
turn , & fcriba? , & dux£runt Galilaeusieffet. Et , vt cogn6- 
illum in concilium fuum di- uit,qu6ddeHerodispotefta- 
ccntefc S Situ es Chriftus, die te eflet,remifit eum ad Hero- 
nbbis, C Etaitillis.*}* Sivo* dem,qui&ipfeHiero(olymis 
bis dixero, non credetis mihi: erat illis diebus. Herodes au- 
fi autem & interrogiuero , no tern vifo I efu gauifus eft val* 
refpondebitis mihi,neque di- d^Erat enim ciipiens ex mut 
mitcetis.Ex hoc autem eritfi- to tempore videre ilium, eo 
lius hominis fedens idextris quod audierat multa de illo: 
virtutis Dei, C Dix&untau- & fteribat fignum aliquod 
tern omnes. S Tu ergo.es fit- videre ab eo fieri. Interroga- 
lius Dei? C Qg} a ^d< Vos di- bat autem ilium multis iermo- 
citis , quia ego fum. C At illi nibus. At ipfe nihil illi refpon- 
dixirunt, S. Quid adh uc defi- debat. Stabant autem princi- 
deramus teftimonium ? lpfi pesfacerdotum,&fcribaec6- 
enim audiuimus de ore eius. nanteraccufanteseum. Spre- 
^ a Pi c Et (iirgens omnis multitti- uit autem ilium H erodes cum 
** do eorum dux6runt ilium ad exerpitu fuo, & illiifit indutu 
Pilatum.Ctieperunt autem ac- vefte dba,&remifit ad Pilatu. 
cu(are ilium dicentes,.sHunc Et fe#i funt amici Herodes 
inuenimus fubuerteritem ge- & Pilatusinipfa die , nam an- 
temnoftram,&prohibentem tea inimici erant adinuicem. 

Pilatus 

' Digitized by VjOOQ IC Paffio Domini fecundum Lucam. *6/ 

Mitus mtS conuoddsprin- homicidium , & feditionem 

cipibus facerdotum , & magi- miffus fuerat in carer rcm,q ue 

ftratibus Sc plebe, dixit ad il- pei£bant:Iefum vcro tradidit 

loS/S Obtuliftis mihi hue ho- voluntiti eorum. Et cum dii- 

tainem , quafi auerteiitem po- cerent eum , apprehcnd&unc 

pulum:& ecce ego coram vq- Sim6nem quemdam Cyrc* 

bis interrogans , nullam cau* n£nfem 9 veni^ntcm de villa: 

fam inuenio in homine ifto & impofuerunt i!Ii crucem 

ex his,inquibus euraaccufa- portarepoft IefumSequeba- 

tis. Sed neque Her6des- Nam tur autem ilium multa turba 

rcmifi vos ad ilium :& ecce, popuIij&mulierumiquaepH- 

nihil dignum morte a&ura g£bant & lametabantur eum. 

eft ei Emendatum ergo ilium Conu£rfus autem Iefus ad il-* 

dimittam* c Necefle autem las,dixit. ^ Fiii? Hierufalctri 

habebat dirtiittere eisperdie nolite flerefiiper me : fed fii- 

feftumjVnum.Exclamauit au- per vo*ip(asflete,&fuperfi- 

tem fimul vniuerfa turba di- liosveftros. Quoniam,ecce, 

cens f s Tolle hunc : & dimit- v&iient dies , in quibus dicet: 

te nobis Barabbam, q Qui^ Beats ftcriles, & ventres qui 

erat propter fediti6nfetii qua- non genuerunt , & ubera qu* 

damfa&aminciuitate, & ho- non la&auerunt, Tuncinci- 

micidium ,miilus in carcere. pientdicere montibus* cadite 

Iterum autem Pilatuslocutus fupernos:& collibus, operite 

eft ad illos volens dimittere nos. Quia fi in viridi ligno 

Iefum. At illi fucclamabant haecfaciiint,iftaridoquidfiet? 

dicentes.S Crucifige,crucifi- c Ducebintur autem & alij 

gecum. C Ule autem tertio duo nequam cum eo,vt inter- 

dixit adilloSvS quidenimma- ficerentUr.EtpoftquamVen£- 

h feck ifte ? Nullam caufam rutin locum qui vocatur Cal- 

mortis inuenio in eo. Corri- uaria? , ibi crucifixfrunt eurti: 

piam ergo ilium, & dimittam. & latrones vnum k dextris* & 

C At iili inftabat vocibusma- altcrumifiniftris. efus autem 

gnis poftuUntes, vt crucifige- diccbat^j, jPater^dimitte illis: 

jetur : & inualefcebant voces non enim fciuntquidfaciunt. 

eorum. LtPilatusadiudicauit C Diuidentes vero veftimeta 

fieri petitione eorum. Dimi- eius,miferunt(brtes*Et ftabat 

fit autem illis eum^qui propter populus,fpe&as:&deridebat 

O 

Digitized by VjOOQlC P^ifio Domini fecundum I. ucamr 
cum principes cam eis*di- Et hgc diccas > expirzuiu 
centes:S Alios (aluos fecit: Hie padlaturaliquantuluiri > &: 
fe faluum faciat , fi* hie eft genu fle&itnr. 

Chriftus , Dei eleftus. C II- XT Idens autem centu- 
lud^bant autem ei & milites V rio quod fa&um file- 
accedentes,& acetum offe- ' ratglorificauitDeumdice$,S 
rentes llli ,& dicentes. S Si V ere hie homo iuftus erat. C 
tu es rex Iudaroriim , faluum Et omnis turba eorum , qui 
te fac. C Eratautem & fuper- fimuladerarit ad (pe&aculum 
fcriptio fcripta fuper eum li- iftud r & vldebantquae fiebat: 
tens Graecis , & Latinis , & percutientes pe&ora fua re- 
Hebraicis:Hiceftrex ludaeo* uertebantur Stabant autem 
rum. Vnus autem de his, qui omnes noti eius a longe : & 
pendebant latronibus , blaf- muliercs , qu£ fecutae erant 
phemabat eurti , dicens. S eum a Galilara haec videntes. 
Situes Chriftus , (aluum fac Hie »eguurjntonoEuange!ij 
temetipfum , & nos. C Ref- tk ali-i fium vt fupra. 

pondens autem alter, incre- T^ T ecce 9 vir nomine lo- - 
♦pabat eum dicens. S Neque JC feph qui erat decdrio:vir 
til times Deum , qui in eadem bonus,& iuftus (hie non con- 
damnationees?Et nosquide fen (erat consilio & aftibus 
iufte,namdigna fa&is recipi- eorum)ab Arimathia ciuitate 
mus;hic vero nihil mail geflit. Iudaeae : qui expeflabat & ipfe 
C Et dicebat ad Iefum. S . regnum Dei. Hie acclffit ad 
Domfn'e , memento' mei, Pimtum,&petiitcorpusIe(u. 
cum veneris in regnum tuum- EtdepofitumiDUoluitsindo- 
K Et dixit illilefus.^ Amen t\k:8c pofuit eum in monu- 
dico tibi : hodie mecum eris mento excifo, in quo nodum 
in paradifo-C Erat autem fe- qui(quampofitus fuerat. N 
re horafexta&tenebrarfaft? Offertorium.Domineexaudi p 
funt in vniuerfam terram , vf- orationem meam , & clamor ■ * ' 
que inhoram nonam. Etob- meusadteperueniatmeauer- 
fcuratuseft Sol:& velum tern- tasfaciemtuam.ax6e. 
plifciffumeftmediumEtcla- Secreta. 

mans Iefus voce magna ait. Q Vfcipe,qu#fumus,Bomi- 
4* Pater in manus tuas com- t3 ne,munus oblamm,&di- 
mendo (pintum jneum. C gnanter operare : vt quoc^ Digitized by Google «. Paffio Domini fecundumLucam. I0 g 

paffionis fili j tui Domini no- FE R I A QV I N T A. 
ftri myfterio g&imus , piis in Cana Domini. 

affe&ibus confequamur. Per Stdtio ad Sativum loarwem in 
eiindem D6minum noftrum Latcrano. Introitus ^ 

Iefum Chriftym. . Ij^jRfS ° s autcm g loriiri - GaL 

PoftcavciP r 6tcgeVe!Ojji4. ^J^^|oportet in cruce *•< 

tis.-fol.8i.. ll^i D ° min ! noftri ^ 

Ffai. Coiyimunio- P otum mcum ^y^l^tfii Chrifti in quo, 

i0I Vcum fletu temperabam : quia eft falus,vita, &refurre<aio 

eleuans allisifti me , ego ficut noftra,per quern faluati, Sc li- 

fcenumaruhtu autemDomi- berati iumus. 

ne in a>t6rnum permanes : tu P fllmas - D feusmifereatur no. PfaT. 

exurgens mifereberis Sion, ftri,& benedicat nobis, illii- «*• 

quia venit tempus miferendi minet vultu fuum fuper nos 

t l USm & mifereatur npftru 

Poftcommunio. Nosautem. Dicitur. 

LArgire fenfibus noftris^ G loria in excelfk 
'omnipotens Deus: vt, Ettuncpulfanturcampan*, 
pertemporalemfilijtuimor- & demccps non amplius vf- . 
tem,quam my fteria veneris <\™ ad Sabbathum fandum. 
da teftantur, vitam te nobis O ratio. ^ ^ 

dediiTe pcrpetuam confid£- T"\Eus,J quo&Iudas rea- 
mus. Per eundem D ominum *-' tus fui pcenam , & "con- 
noftrum. feffionis fuae latro premium 

Poftca Tel Qj^fumus. ve * fumpfit : concede nobis tux 
Hiccnos.fol.8i. propitiationis effe<5tum:vt fi- 

Superpoplum. Oremus. cut in paflione lefus Chriftus 

Humiliate capita veftra Deo. pominusnofterdiuerfavtrlf- 

REfpice , quaefumus Do- queintulit ftipedia meritorii, 
inine fuper Jianc farai- ita nobis, ablato vetuftatiser- 
liam tuam , pro qua Domi- r6re,refurredionis fuae gratia 
* nusnofter lefus Chriftus non largiatur. Qui tecu yiuit ,& 
dubitauit manibus tradi no- regnat , in vnitate Spiritus sa- 
centium, & crucis fubire tor- &i DeusJPer omnia fascula, 
mfemtn. Qui tecum viuit & Et hzc Oratio tatum dintur.; 
regnat. » LcaioepiftolatbeatiPauh 

8 ApoftoIi,ad Corinthios, 

O ij i Digitized by Google .Ca mac. 

6. 
Mac. 

«4- 
Luc FeriaquintainCoenaDominu """ 

1^ Fatres : Conaerii&itibus fie de pane illo eclat, &deca- 

vobis in vnum, iam non lice bibat. Qui enim maridu- 

eft Dominicam coenamman- cat,& bibit indignenudicium 

ducare. Vnufquifque enim fibimanducat, & bibit, non 

caelum fuam^rffumit ad ma dihidicans corpus Domini, 

ducandum. Et ilius quidetn ldeo inter vos multi infirmi, 

^furit: alius autem ebrius eft. & imbecilles : & dormiunt 

Nunquid domos non haberis mu'ti. Quod fi nofmetipfos 

ad manducandum, &bib£n- diiudicaremus;nonutiqueiu* 

dum? Aut ecclefiam Dei con- dicar^mur. Dum iudicamur 

temnitis : & confunditis eos, aut em ^ Domino corripimur: 

qui non habent ? Quid dicam vt non cum hoc mundo dam- 

vobis?Laudo vos? in hoc non nemur. 

laudo. Ego enim accepi & Graduate. C hriftusfadhxseft 

D6mmo quod & trididi vo- pro nobis ob£diens,vfquead " 

bis : quoniam Dominus Iefiis, mortem , mortem autem cru- 

in qua node tradebatur,acc& cis. y. Propter quod 8c Deus 

pitpanem & gratias ages fre- exaltauit ilium , & deditilli 

git & dixit, Accipite,& man- nomen, quod eft fupef omne 

ducate : Hoc eft corpus meu, nomen. 
quod pro vobis trad^tur.Hoc 

facitein meam commemora- Sequentifan&iEuangelij 
tionem. Similiter & cilicem, fecundumloannem. 

poftquam ccenauit,dices:Hic 
calix nouum teftamentum eft 
in meo (anguine. Hoc facite, 
quotiefcuque bibett^in meS 

,comrriemorationem. Quo- feat , ex hoc mudo ad patrem: 

tiefciinque enim imnducabi- cum dilexiflet fuos , qui erant 

tis panem hunc : & calicem in mundo , in fin<m dilexit 

bibetis: mortem Domini an- eos. Et ccena fada , c&m dia- 

nunciibitis,donec veniatlta- bolus iam misiflet in cor , vt 

que quicunque maducauerit traderet eum Iudas Simonis 

pahem , & bibtrit cilice Do- Ifc.iriotes : friers quia omnia 

mini indigne reus eritcorpo- dedit ei pater in manus , & 

iis & fanguinis Domini. Pro- qui&a Deo exiuit, &ad Deu 

bet autem feipfum homo , & vadit : tiirgit a ccena* & ponit Phi. Nte diem feftttmPaf- Achae, feiens Iefus,quia i^ 
venit hora eius,vt tra- Cap Digitized by Google Feriaquinta in Ccena Domini. /07 

veftimintafua. Et cumacce- modumego feci vobis, ita & 
piflfet linteum , prscinxit fe. vosfaciatis* 
Deinde mifit aquam in pel-, Et dicitur C rede, 
uim , & ccepk lauare pedes Oftertorium. Dextera D6- pf . 
difcipulbrum , & extergere mini fecit virtutem : dextera * 
linteo, quo erat praecin&us. Efomini exaltauit me: dextera 
Veriit ergo ad Simonem Pe- Domini fecit virtutem : non 
trum. Et dicit ei Petrus ; Do- moriar, led viuam: & narrabo 
inine,tu mihi lauas pedes? Kef opera Domini, 
podit lefus,& dixit ei : Quod Secreta. 

ego ficio , tu nefcis modo: r P(e tibi quaefumus , D6- 
fcies autem poftea. Dicit ei 1 mine fantite , pater omni- 
Petrus : Non lauabis mihi pe- potens, artcrne Deus, (acrifi- 
des in aet&num. Refponditei cium noftrum reddat acce-^ 
lefus: Si non liuero te ,non ptum , qui difcipulis fuis in 
hab£bis partem mecum. Di- fuicommemorationehocfie- 
citei Simon Petrus Domine, ri hodi^rna traditione mon- 
non tantum pedes meos ,fed ftrauit , lefus Chriftus filius 
& manus & caput. Dicit ei tuus Dominusnofter.Qui te : 
I^fus. Qui lotus eft non indi- cum. 
get>ni(i vt pedes lauet,fed eft Praefatio de Crucclnfra , 
mupdus totus. Etvosmundi a&ionem. 

eftis:fed non omnes. Sciebat £~*\ Ommunicante^fediem 
enim,quifnam eflfet qui tra* V*-J fecratifllmum celebran- 
dereteum:proptereadixit,no tes quo Dominus nofter le- 
eftismundiomnes.PoftquSim fus Chriftus, pro nobis eft 
ergo lauit pedes eorumacce- traditus. Sed & memoriam 
pitveftimentafua.Etcumre- venerantes in primis glorio- 
cubuiflet iterum t dicit eis. Sci- fe,femperque virginis Mari?, 
tis quid fecerim vobis ? Vos geniencis Dei,& Domini no- 
vocatis me,magifter,& Do- ftri lefu Chrifti:fed & beato- 
mine, & benedicitis. Sume- rum Apoftolorumac marty- 
tenim. Siergoegolaui pedes rum tuorum Petri, & Pauli, 
veftros, Dominus, & magi- Andraeae , lacobi , loannis, 
fter : & vos debetis alter altfc- Thomae t lacobi , Philippi, 
rius lauare pedes. Exemplum Bartholomxi,Matthxi,Sim6- 
enim dedi vobis , vt quemad- nis , & Thadari : Lini , Clcti, 
" , O iij Digitized by Google Feria quintain Cam Dotauni. r 

Clemetis,Sixti,Cornclij, Cy- s~^ Vi pridie,quampro no* 

prianiJLaurentij , Chryfogo- \1 ftra^mniunique falute 

ni, Ioannis, & Pauli, Cofmae, pate*6tur , hoc eft, hodie : ac- 

& Damiani , & omnium fan- ccpit panem in fan&as > ac 

dorumtuorum: quorum me- venerabiles mamisfuas:& e- 

ritisjprccibufquc cocedas , vt leu&is oculis in caelum ad tc, 

in omnibus prote&ionis tuae &c. vt m Canone. AgauS 

muniamur auxilio. Per eunde Dei. Jicitur, fed Pax non da- 

Chriftum Dominu noftrum. tur# 

Amen. Hodie referuat Sacerdos in 

Alia injraaSionem. loco honcfto & conuenienti 

HAncigituroblati6nem vnam Hoftiam confecratam. 

feruitutis noftrae,fed & pro die fequemi , in quo non 

cunftae familiae tuae quam tibi conficitur : vcl etiam plurcs, ; 

offerimus,obdie,inquaD6- fi necefirefuerit,pro iniirmis. 

minus nofter Iefus Chriftus Sanguinem verd totum fu- 

tradiditdifcipuKs fins corpo- mit . Deinde fiat communio: 

ris & fanguinis fui myfteria & po ft C a complctur Miffiu 

celebranda: quadumus,Do* Communio. 

mine , vt placatus accipias, pominus I&us poftqukm Ioa. 

diefque noftros in.tua pace , ccenauit cum difcipulis fuis, l h 

difponas, atque ab aeterna da- lauit pedes eorum, & ait illis: 

natione nos eripi , & in ele- Scitis quid fecerim vobis, e- 

<5torum tuorum iubeas grege go Dominus & magifter? 

numerari. Per eundem Chri- exemplum dedi vobis : vt & 

ftumD6minum noftrum. vositafaciatis. 
Amen- Poftcommunio. >~^ Vam ob]ati6nem , tu r% Efe&i vitalibus alimcn- 

\jDeus, in omnibus quae- h\ tis,quaefumusL, Domine 

fumtlS ,benedi<aam jl Afcri- D eus nofter : vt quod tempo- 

ptam ^Ratam, ^Kationa* re noftrae mortalitatis cultu 

b ilem , AcceptabiTemque fa- exequimur > tuae lmmortalita- 

cere digneris : vt nobis cor- tismunere confequimur. Per 

pus , ^ & languis s fiat dile- Dominum noftrum. 

ftiriimi fihj tul Domini noftri £ t c iic-it:ir. J tc Mi ^* a c ^' 

lefu Chrifti. p miu Mi o' a> aC cenduntur in* 

Alia infra actionem- tortici,? ; fit Proceflio more 

y Google Digitized by* Feria quinta in Ccena Domini. 108 

/blito. Celebrans genufle&it iusdiciicilicet,Ante diemfe- . 
ante Altare,imponit incefum ftum Pafcha:,maipr ablu t pev 
in duobusthuiibuhs, & cum desminoribustergit,&oi*cu 
altero incenlat tcr Sacrameii laiur. Et interim ha?c iubcrip- 
tum.deindede manu Diaco- ta cantatur,vel omnia, veliu . ^ 
ni accepto calice cum facfa* parte , pro difpofirioue can- x 
memo, &coopcrto extrjemi- lorum. Antiph. Mandatura 
tatibusveli,quo eius humeri nouum do vobis vt diligatis 
teguntur,procedit medius.in- inuicem., ficutdilexi vos,di- 
ter diaconum i dextris , & cit D6minus. 
Subdiaconum , a (iniftris iiib Piijl. B eati immaculati in via, pfrl 
baidachino , duobus Aco- quiambulant inlege Domini ns. 
lutis Sacraqoenuuri continue Ltrepetitur immediate Anrt 
incenfantibusvlqueadiocum phona- Man^um nouum. 
praeparatum, ybi pro crafty £ t fie .ali#,- Antiphona: , quas 
ieruandum eft. Jnterea dum habcntpialrr.os,vel verfiis,re- 
ht Proceftio f cantatttr Hy av- peumtut.Et de quolibet piai • 
nus. P ange lingua glori6C, mqnondiciuirniiivnus Vet,- 
corporis myfteriuai. Fttunc /us. , Antiphan^ Ic,s 

pulfant^rcacppani deiiicenps ^dftquam JVrrexit Dominuj x *' 
non ampliu* viquc ad Sab-; a ccena-, mifit aquam in pel- 
bithum ian&um. uim,&ccepit lauire pedesdi£ 

Rcpofito Sacramento, & rur- cipulorum fuorum : hoc exe- 
fysyncenfato , in choro di plumreliquiteis. 
canturvelperae:pofteaSacer : A'lalmus. Magnus Dominus, " ' 
dos cum miniftris denudet & laudabilisnimisin riuitate 
Altaria , legendo Antiphona. Deinoftri,in mote sa&o eius. 
Diuiferuthbiv^ftimentamea: Antiphona. Dominus Jefus Tf>rv 
& fuper veftem meammife- poftquamcanauitcunidjfci- ,J 
Pfal. runt f ort;en j, pulis fuis , lauit pedes -eorum, 

Cu toto Piai mo. D. cus Deus & ait illis : fcitis quid fecenm 
meus relpice inme. , . vobis ego D6minijs , & magi- 

Poit denuaationem Altanu, fter?exemplum dedi vobis :vt 
hora c ompetenti , fatto ligno & v os ita faciatis. 
Cumtabula^conueniutClenci PiaJmus. Benedixifti,D6mi- T * " 
ad faciendum mandatu.Erca- ne terram tuam ; aucrtiftica- 4 *' 
ta^o i Diacono Euagclio bu^ ptiuitatem Iacob. 

O iiij 

Digitized by VjOOQlC Fcria quinta in Ccena Domini. 
I t Antiphona. D6mine,tumihi fides,fpes , ch&ritas,tria hxc: 
13. lauas pedes? Refpondit l£fus, maior horum eft charitas. 

& dixit ei : Si non lauero tibi Antiphona. Benedida fit 

pedes , non habebis partem fim&aTrinitas,atqueindiuifi 

snecum. unitas : confitebimur ei , quia 

Verfus. Vcnirergo ad Sirto- tccit nobifcum miferic6rdi£ 

nemPetrum , &. dixit ei Pe- fuam. 

truiEtrcperituiv Verfus. BencdicimusPatrem, 

Ion A ntl p' lona - Domine.tu mihi & Fflium,cum fan&o Spiritu. 
j 5 . " lauas pedes ? Refpondit le- P&lmus. Qjiim diJeda ta- ?CiU 

fus, & dixit ei : Si non lauero bernacula tua,D6mine virtu- *!• 

tibi pedes , non habebis par- turn : concupifcit , & deficit 

temmecum. inimameain atria Domini. 

v • Qnod ego facio \ tu nefcis Antiphona . ybi ch&itas , & v i 09 

modo-fties autem p6ftea. amor,Deus ibi eft. *. j. 

Tertio repetitur Antiphona. Verfus. Congregauit nos in 4* 

Domine . tu mihi lauas pe- vnum Ghrifti amor. 

des ? RefDonditiefus,& dixit Ver ^Exult6mus,& in ip(b 

ei Si non lauero tibi pedc$,n$ . iucuridimur. 

habebis partem mccum, Verfus. Timeimus , & am6* 

Verfus. Si ego Dominus, 8c ijjus Deum viuum. 

magiftervefter Jauivobis pe- Verfus. Et ex corde diliga- 

des: quant ?> magisdebetisal- musnosfinc&o. 
pf teralteriuslauare pedes. Et. repetitur. Antiphona^:. -ybi 

*PfaImus.A udite haec,omnes charitas,&amor,Deus ibieft. 

gentesrauribus percipite , qui Verfus. Simul ergo cum in 

habitatis orbem.- vnum cqngrcgamur. 

iol. Antiphona. In hoc cogn of- Verfus. Ne nos mente diui- 
15 cent omnes , qflia mei eftis damur,caueamus. 

difcipuli fi dile&ionem ha- Verfus. Cedent idrgia mali- 

bueriusadinuicemyei^ Di- ena,ceflentlites. 

xit Iefus difcipulis luis. , Verfus. ' Vt in mldio noftri fit 

Antiphona. Maneant in vo- ChriftusDetu* 
i.eo. bis fides ,"fpcs , charitas , tria Et repetitur Ahtiphona. Vbi 
**• haec: maior autem horum eft charitas,& amor^beus ibi eft. 

Charitas. Verfus. Simul quoque cum 

Vcrlus. Nunc autem manelt beitisvideimus. Digitized by Google FeriafextainParafceue. 10 9 

Vetfus. Gloriinter vultum Peus,per6mniafscukfscu- 
tuum,Chrifti Deus. l&ruro. *• Amen. 

Verfus/ Gaudium , quod eft „ ^ MM% ». M ... , ^.— — 

imm£nfiim,atque probum. 
V£rfus. Saeculaperinfinitaff- 

culorum.Amea# mm 

Poft lotionem>qu?. alns abluit 
pedes . caoi*edete$o dick, 

P aternofter. 

Verlus. £t ne nos. 
p( * u Re(pon. Sed libera. 
u8# Verfus. 'Tu mandafti mandatt 

tua^ Domine. 

Reipon. Cuftodiri nitnis. FERIA SEXTA. 

in Parafceuc. 
Statu* aifrnftatnCrHcmi* 

Jiiitanona Sacer- 
Idos & Miniftri 
induti vt'ftimen- 
tis nigri coloris, 

_ Iprocedut fine lu- 

minaribus , & incenfo:& ante 
Altare proftrati aiiqusndiu o* 
W. V«&s. Tu lauafti pedes dif- «nt ^ o cxtcndunt; 
i,. cipulorumtuorum. , ; c, ceTt i©j C um; 

•*»'• rumnedefpicas. j< *«n i deinde Sub . 

Verfus. D6nune,exaudxora. d ^ A ^ ^^ 

tionem meam. « fine ticulo incipitPro- 

Refpon. Et clamor meus ad du >« irae luul r 

teveniat phetiam. 

Verfus. b&minm vobifcura. TJ^c dicit, D&minus. In ofo ; 

Refpon. Etcumfpiritutuo. -il tribulati6ne fua mane «. 

Oremus. Oratio. confiirgentadnie. Venite,re- 

ADe&o , Domine , qua:- uertamur ad D6minum : quia 
fumus.officioferuitutis ipfecepit,& fanabitnostper- 
noftrar-.&quiatudifcipulis cdtiet,&curab»tnos.Vmifici- 
tuispedeslauaredignatuses, bit nos pofl :duos dies : & m 
nedefpicias opera manuum diet*rtiofufcitabitnos,& vi- 
tuarum, quar nobis retin^nda u6mus in conlpedtu ems. scie- 
mandafti:vt ficut bic nobis,* mus/equemdrque, vt cogno- 
a nobis , exteriora ablimatur fcamus D6minum. Quail di- 
inquinamenta : fie a te omniu luculum,pr*paratus eH egrel- 
noftrum interi6ra lau&tur fus eiust&.vcmet quafiimber 
peccata. Quod ipfe pneftare nobis temporaneus , & ieroa- 
digncris , qui viuis & regnas nus terrs. Quj a f * ciam ttbl 

Digitized by VjOOQlC Feria fextain Parafceue. 
Ephtaim?quid ftciam tiki Iu- ftipendia mcritorum : ita no* 

-da?mifericor<lia veftra,quafi bis,ablato vetuftatis errore, 
nubes matutina( : & quafi ros refurre&ionisfuaegratiamlar- 
mane pertranficns. Propter giatur. Qui tecum viuit,&rc- 
hoc dolaui in proph£tis:occi- gnat in vnit^te Spiritus fancii, 
di eosin verbis oris mei. Et Deus:pcr omnia faeculafiecu- 
iudicia tua,quafi lux, egredie- lorum* ^. Amen* 
tur. Quia mifericordiara vo-* ^ubdiacpnus dicit fine titulo 
lui,& non facrificium:&fcie- Le&ionciufecundainin tonu 
., tiaDei,plu(quamholocauftu Propherix,vt ante. 

• Tradus. D omine , audiui au- ¥ N diebus illis : Dixit Do- £*• 
ditum tuum , & timui : conlt- j[ minus ad Moyie & Aaron lu * 
deraai opera tua,& expaui. in terra <&gypti : Menfis iftc, 
ir In medio duorum anima- vobis principiupi menfium: 
lium innotefces : dum appro- jfrimuserit in menfibus anni. 
pinquauerint anni, cogno- Loquiminiadvniuerfiimcoe- 
fecris: dum adu&ierit tern- tumfili6rumlfi4el,,&dicite 
pus,oftenderis % $ m In eo, dum ei : Decima die menfis huius 
coturbata f&erit anima mea:in tollat vnufquifque agnum per 
ira,miferic6rdiae memor eris. familias & domos fuas. Sin 
tf.Deus & Libano veniet , & autem minor eft niimerus vt 
fan&us de monte vmbrofo, fufficere poflit ad vefc&idum 
&conden{b f f. Operuitcoe- agnum laflumetvicinumfuu, 
los mieftas eius ; & laudis qui iun&us eft domui fuae: 
eius p}ena eft terra. iuxta numerum animirum, 

Finito 1 raftu Sacerdos dicit. qua? fufficere poffunt adefum 
Oremus. Diaconus. Flc&a- agni. Erit autem agnusabfque 
mus genua. & Subdiaconus. macula ^m^fculus, anniculus: 
Leuate. iuxta quern ritum toll&is &, 

DEus,£quo&Iudaspr£* hcrdum.Etferuabitiseutavf- 
ditor reatus fui poena, queadquartamdecimamdie 
& confeflionis fux latro prae- menfis huius. Immolabitque 
miumfumpfit: concede no- eumvniuerfamultitudofilio- 
bis tux propitiati6nts effe- rum I(Hel ad vefperam. Et 
<5him: vt ficut in paffione fua fument de finguine eius : ac 
Iefus Chriftus Ddminusno- ponent fuper vtrumque po- 
fter diuerla vtrifque intulit fte,&infupqrliminaribus do- Digitized by VjOOQIC Feria fexta Parafceue. _/ no 

m6rum , in quibus comedent estu:exaudi,I3omine,vocem 
yium. Etedent carnes node orationis meae. #. Domine, 

* ilia alias igni,& azymospa- virtus (alutis raea?, obiimbra 
nes , cum la&ucis agreftibus. caput meum in die belli. 
Non commedetis exeocru- ^. Ne tradas mc & deliderio 
dum quid , nee co&um aqua: meo peccatori : cogitaufcrunt 
fed aflum tantum igni. Caput aduerfum me : ne derelinqyas 
cumpedibus eiiis, & intefti- me,nevnquamexaltentur. 
nis vorabitis : & os eius non Verfus. Caput circuitus eo- 
confring£ti$ : nee remanebit rumrlabor labiorum ipforum 
exeoquicquam vfquemane. opcrieteos. # t Veruntimen 
Si quid residuum fiierit, igni iufti confitebiintur nomini 
comburetis. Sic autem come* tuo : & habitabunt redti cum 
detis ilium. Renes veftrosac- vultutuo. 

cing&is : & calciam6ita ha- Finircurad^Paffiofupcrnu- 
bebitis in pedibus : tenentes dumpulpitum dicitur. 
biculos in manibus : & co- paffio Domini noftrile- 

• med&isfeftinanter.Eftenim f u Chrifti fcciwdum 
phafe (id eft trafitus) Domini. loannem . 

PfaL Traftus. E n P e me > Domine, TT N illo tempore : Egrefliis Ca 
ijj« ab h6mine malo : i viro ini- I eft liCus cum difcipulis ,g # 
quo libera me. ^ Qui cogi- -** fuis tras torrente Cedf 6, 
tauerunt malitias in corde:to- vbi erat hortus in que introi- 
ta die conftitu^bant praelia. uitipfe,&difcipulieius.Scie- 
•* Acuerunt linguasfuas ficut bat autem & Iudas,qui trade- 
rerp6ites:veneoum afpidum bateum y locum:quiafreque- 
fub labiis eorum. ^ # Cuftodi ter l£fus conuenerat illuc cu 
me, Domine j demanu pec- difcipulis fuis.Iudas ergo cum 
catons : & ab hominibus ini- accepiffet cohortem , & h po* 
quis libera me. ^ # Quico^i- tificib'&Pharifjisminiftros: 
tauerunt fupplantare grelfus venitilluccumlaternis, &Fa- 
meos : abfeond^runt fuperbi cibus,&armis. Iefus it^que 
laqueiimihi. ^ % Etfunesex- fciens omnia,quae veturaerac 
tenderunt in laqueum pedi- fuper eum : proceflit ,& di- 
bus meis:& iuxta iter fcanda- xit eis. ^ Qucm quxritis ? C 
lum pofuerunt mihi. Refponderunt ei. I£fum Na- 

^Dixi Domino, Deusmeus zarenum <j Dixit Jcfus, ^ 

Digitized by VjOOQlC Ioa. 
17. Paflio Domini fecundum loannem* 
Ego fum« C Stabat autem & ci ; & introiuit cu UCu in itriu 
Iudas, qui tradcbat eum, cum potitici^. Petrus autem ftabac 
ipfis. Vt ergo dixit eis : Ego ad 6 ftiu foris. Exiuit ergo dif- 
fum : abierunt retrorfum, & cipulus illc qui erat notus 
ccciderunt in terrain. Iterum pontifici : & dixit oftiariae : & 
ergo eos interrogiuic.4* Que introdrixit Petrfim. Dixit er- 
quaentis ?C Illi autem dixc- go Petro ancilla oftiaria. S 
runt.S I£fum Nazar^num. Nunquid & tu ex difcipulis 
Refpondit Iefus.* Dixi vo es hominis iftius ? C DicitiU 
bis,quiaegofum. Si ergo me le.S Nonfum. Stabant autem 
quaeritis^sinitehosabire. C ferui & miniftri ad prunas, 
Vt impler&ur fermo * quern quia friguserat,& calefacie- 
dixit : quiaquosdedifti mihi, bantfe. Erat autem cum eis & 
non perdidi ex eisquequam. Petrus ftans,& caleiaciens fe. 
Simon ergo Petrus habeas Pontifex ergo interragauit 
gladium , eduxit eum : & per- Ufum de difcipulis fuis, & de 
cuffit {>ontificis feruum : & db&rina eius. Refpondit ei 
abfcidit aun'culam eius d£x- Iefus. ^ Ego palam lociitus 
teram. Erat autem nomen fum modo : Ego Temper do- 
feruo Malchus. Dixirergo cuiin(ynag6ga,dcintempio, 
lefus Petro. >& Mitte gladiu quoomnes ludaei conueniut; 
tuum in vaginam. Cilicem, & in occultolocutusfumni- 
quem dedit mihi pater, non hi|. Quid me interrogas * In- 
vis vtbibam ilium? C Cohors terroga eos , qui audi£runt 
ergo,& tribiinus, & miniftri quid lociitus fiim ipfis. Ecce, 
Iudaeorum comprehendirunt hifciunt quae dixerimego.C 
Iefiim, & ligauerunt eum : & Hs autem cum dixi (Tet , vnus 
adduxerunt eum ad Annam afsiftens miniftnSriim dedit 
primum.EratenimfocerCai- alapam I6G1 9 dicens. S Sic 
Ioa. P* 135 * *l u * erat Pontifex anni refpondes Pontifici ?C Ret 
' tflius.Erat autem Caiphas,qui pondit ei Iefus. >3« St mate lo- 
consilium dederat Iudsis: cutusfum,teftimonium per- 
quia expeditvnumhominem hibede malo:fi autem bene, 
moripropopulo.Sequeb&ur quidmecxdis ?C Etmifiteu 
autem Iefum Simon Petrus, Annas ligitum ad Caiphatn 
& alius difcipulus. Difcipulus pontificem. Erat autem Si- 
autem ille erat notus pontifi- mon Petrus flans > & calcfa- Digitized by VjOOQlC IX. Paffio Domini fecundum Ioannem. in 

ciens fe. Dlxerunt ergo el.S S Nunquid egoTudsm (urn? 
Nun quid & tu ex difcipuHs Genstua,& pontificestradi- 
eiuses . ? C Negauit ille, & di- derunt te mini. Quid fecifti? 
xit. S Non fum, C Dicit ei C Refponditlefus. ^ Re- 
vnusexferuispontificis, co- gnum meum non eft de hoc 
gnatus eiusi cuius abfcidit Pe- mundo. Si ex hoc raundo ef- 
trus auriculam.S Nonnecgo fet regnum meum , miniftri 
tevidi in horto cum illo fC mei utique decertarent , vt 
Iter urn ergo negauit Petrus: non tridercr Iudaeis. ' Nunc 
& ftatim gallus cantiuit. Ad* autem regnum meum non eft 
ducunt ergo l&um i Caipha hinc.C Dixit itaque ei Pila- 
in praetorium. Erat aute ma- tus.S Ergo rexes tu? C Ref- 
ill. Et ipfi non introilrunt in pondit Iefus.^ Tu dicis,quia 
pratoriurh > vtnon contami- Rex su ego. Egoinhjoc narus 
narenturfedvt manducarent fum,& ad hoc veni in mun- 
Pafcha Exiuit ergo Pilatus dum ,vt teftimorffum perhi- 
adeosforas,& dixit. S Quam beam veritati.Omnis, qui eft 
accufati6nem aflfertis aduer ex veritAte, audit vocem me£. 
fus^hominem hunc ? C Rcf- e Dicit ciPilatus.S Quid eft 
ponderunt , & dix^runt ei. S Veritas ?C Et, ciim hoc dixit- 
Si non eflet hie malefa&or, fet,iterumexiuic ad Iudaeos, 
non tibi tradidiflemus eum. & dicit eis. S Ego nullam in- 
C Dixit ergo eis Pilatus. S u£nioineocau(am.Eft autem 
Accipite eum vos, & feciin- confuetudo vobis, vt vnum 
dum legem veftram iudicate dimirtam vobis in Pafcha. 
eum.C Dix&unt ergoeilu- Vultis ergo dimittam vobis 
daei.S Nobis non licet inter- regem Iudaeorum?C Clama- 
ficere quenquam. C Vt fer- u£runtrurfumomnes,dicen- 
molefu impleretur^quem di- tes.S Non hunc, (edBarab- i.Ca 
• xit : figntficans qua morte ef- bam.C Erat autem Bar£bbas *• 
fet moritdrus. Intromit ergo latro. Tunc ergo appreh^n- 
iterum Pilatus in prartorium, dit Pilatus Ieium, & flagellar 
& vocauit lef um,& dixit ei. S nit. Et milites ple&entes co- 
Tuesrex ludaeorumfC Ref- ronamdefpinis, impofu^rut 
pondit l£fus. >J« A temetipfo capiti eius : & vefte purpurea 
nocdicis,analij tibidixerunt circundederunt eum. Etve- 
de me?C Refpondit Pilatus. niebantadeum, &diccbat.S 

Digitized by vjOOQLC Paffio Domini fecundum Ioannern, 
Aue , Rex Iudae6rum.C Et m4bant,dicentes;S SiKucdi- 
dabant ei ilapas. Exiuit item mittis, non es amicus Csefar is. 
Pilatus foras,& dicit eis. S Ec- Omnis enim,qui f e regeni fa- 
ce, addiico eum vobisforas: cit cotradicit Caefari. C Pjla- 
vf cognofc&is,quiain eonul- tus autem , cum audiflet hos 
lam caufem inuenio.C Exiuit fermones , addiixit foras Ie- 
ergo Iefus portans fpineam fum:& feditprotribun£li,ih 
coronam , & purpureum ve- loco quidicitur Lithoftrotos* 
ftimentu, Et dicit eis. s Ecce Hebraice autem Gabbatha: 
homo* C Cu ergo vidiflent eu Erat aute Parafceue Pafchae * 
pontifices, & mimftri, clama- hora quafi fexta. Et dixit Iu- 
bant , dicentes* S Crucifige, daeis. * Eccerex vefter. ^ Illi 
crucifige eum. t'Dicit eisPi- autem clamabat. $;Tolle,tol- 
latus. -S Accipite eum vos , & le, crucifige eum. C Dixit eis 
crucifigite. Egoenimnonin*. Pilatus. ^ Regem veftrum 
uenioin eo caufem. C Ref- crucifigam? C Refponderunt 
ponderunt ei Iudaei. S No$ pontifices. S Non babemus 
legem habemus t & fecundum regem, nifi Caeiarem. ^ Tunc 
legem debet mori,quia f ilium ergo tradiditeisillum,vtcru- 
Dei fe fecit. C Cum ergo an- cifigeretur. Sufceperunt aute 
diffet Pilatus Kunc fermone, IeTuro:&edux£runt. Etbaiu- 
magis timuit. Et ingreilus eft lans fibi crucem,exiuit in eum 
pnrtoriumiterum:& dicit ad qui dicitur Caluariar locum: 
lefum* SVnde estu?C Iefus Hebraice autem Golgotha: 
autem reiponfum non dedit vbi eum crucifixerunt:& cunt 
d.DicitergbeiPilatus.SMi- eo alios duos hinc & hinc, 
hinonloqueris?Ne(cis,quia medium autem Iefum. Scri- 
poteftatem habco crucifige- pfit autem & titulum Pilatus: 
re te, & poteftatem habeo di- & pofuit fuper crucem. Erat 
mittere te ? CRefpondit Ie*- autem fcriptum, Iefus Nafca- 
fus. ^ Non haberes potefta- renus^Rex Iuda?6rum.Hunc 
temacfoerfum me vllam, nifi ergo titulum multi legerunt 
tibi datum effet defuper, Pro- Iuda:6rum;quiapropeciuita- 
pterea qui me tradidit tibi, tern erat locus, vbi crucifixus 
maius peccatum habet CEt eft Iefus Et erat fcriptum He- 
exinde quaerebat Pilatus di- br4ice,GraEce&Latine.Di- 
mittcre eum. Iudaei aute qla- cebant ergo Pilato,pontifices 

Digitized by VjOOQlC Paflio Domini fecundum I©annem. xii 

Iudae6rum;S Noli fcribere Cuergo accepiffet Iefusac^- 
t ex dudse&rum : fed quia ipfe tum # dixit. ^ Confumraatura 
dixit : Rex (urn Iudaeorum.C eft. C Et inclinato capite tra- 
Refp6ndit Pilatus. S Quod diditipiritura. 
fcripfi,fcripfi. C Milites ergo Hicpaufaturaliquantulum,& 
cum crucifixiflcnt eum, acce- genu fleftitur. 

p£runt veftim£ntaeius(&fe- T Vdaei ergo quoniamPa- 
cerunt quituor partes vni- A rafceue erat, vt non rema* 
cuique militi partem) & tuni- n^rentin cjruce corpora (ab- 
eam. Erat autem tunica inco- batho (erat enim magnus dies 
futilis, defupercontexta per illefabbathi ) rogauerunt Pi- 
totum. Dixeruntegoadinui- latum, vtfrangerentureorum 
cem. S Non fcindamus ea, fed crura, & tollerentur. Venerut 
fortiamur de ilia , cuius fit. C ' ergo milites:& primi quidem 
Pfal. Vt (criptiira impleretur, di- fregerunt crura , & alterius, 
"• cens. Partiti funt veftimenta qui crucifixus eft cum eo. Ad 
mea fibi;& in veftemmeam Iefum autem cum veniflenr, 
miferunt fortem. Et milites vt viderunt eum iam mor- 
qiiidem hxc fecerunt. Stabat tuum , non fregeiunt eius 
aute luxtacrucemlefu mater crura, fed vnus milituixi l£n- 
eius,& forormatris eius, Ma- cealatuseius aperuit r & con- 
riaCle6phae,&MariaMagda- tinuo exiuit fanguis &aqua_ 
lene. Cumvidiflet ergolefus Etquividit,teftimoniumper- 
matrem & difcipulum ftan- hibuit: &verumeftteftimo- 
tem,quemdiligebat,dicitma- niumeius.Etille{cit,quiavera 
trifux- »J« Mulier , ecce filius dicit:vt & vos credatis. Fafta 
tuus.C £)eindedicitdifcipu- funt enim hsec , vt fcriptiira £xo 
lo. >J» Ecce mater tua. C Et impleretur. Os non commi- II# 
ex ilia horaaccepit earn difci- nuetis ex eo. Et iterum a'lia Zac. 
pulus in fuam. Poftea fciens fcriptura,dicit, Videbunt in i*« 
„, Idus, quia iam omnia cofum- quern transfixerunt. 

matafunt,vtconfummaretur • 

fcriptura,dicit.*J« SitioX) Vas Hiclegiturintono Euangeliji 
ergppofitum erat aceto pie- iineincefo,&luminaribus, 
num. Illi autem fpongia pie- Scbcncdidione. x 

nam aceto , hyflopo circum- T) Oft hxc aute rogiuit Pi- 
ponentes,obtuleruntorieius A latum lofeph ab Arima- 

^Digitized by VjC D FeriarextainParafceue. f 
tbia,(edquddeffetdifcipulu$. gau£runt Hiud linteis cuma* 
I^fu, occultus autem propter rom&ibu* , ficut mos eft lu- 
metumIud*orum)vtt6lleret daeis fepelire. Erat autcm in 
corpus Iefu. Et permifit Pi- loco, vbi crucifixus eft, hor- 
litus. Venit ergo & tulit cor- tus : & i«i horto monum6n- 
pus Ufa. Venit autem&Ni- turn nouum , in quo non- 
cod&niis, qui v&ierat adle- dum quifquam pofitus erat. 
fum node primum , fcrens Ibi ergo propter Parafc&iem 
mixuiram myrrhae & iloes, Iuda?6rum , quia iuxta erat 
quafilibras centuip. Accepe- monumentum , pofucrunt 
runt ergo corpus Iefu, &li- lefum. 

Deinde Saccrdos Hans in cornu 
EpiltoLe incipit abfblute* 
Oremus. 

Ile&i'flimi nobis , pro Ecclefia fan&a 
^ _ Dei: vt earn Deus,& Dorainusnofter 
pacificare, adunare,& cuftodire dignetur: 
toto orbe terrarum , fubiicicns ci principa- 
tus & poteftates : de'tque nobis quie'cam & 
tranquillam vitam dc gentibus glorificarc 
Deumpatrem omnipotentem. 
O rcmus.Diaconus. F ledaraus genua. 
Subdiaconus.Rcfp. Leuate. 

Oratio fcquens cantatur in reueMfti : cuftedi opera mife- 
t6no Orationts Miff* : & hie ricordiar tu* : vt ecclefia tua 
modus feruat ur in fubfequen- toto orbe diffufa, ftabili fide 
tjbus. in confdfione tui nominis 

OMmpotens lempiterne perfeueret. Per eundemDo» 
Deus , qui gloriam tuam minum noftrum Icfum Chri- 
omnibus in Chrifto gentibus (turn filium tuum : qui tecum 

Viuit 

Digitized by VjOOQIC Feria fexta Parafccue* n» 

viuit fcregnat in vnitate Spi- , re , ab omnibus tibi gridibus 
ritus fand i Deus : per omnia fideli ter ferui&ur.Per D cwni- 
fecula feculorum. qu Amen, num. In vnitate eiiifdem. O Remus, &probeatifli- Refp. Amen, 
mo Papa noftro N. vt y""X Remus, & pro Chriftia- 
Deus,&Dominusnofter,qui \*J niflimo Imperatore no- elegit eum in ordine epifco- ftro N. vt Deus& Dominus 

patus , faluum, atque incola- nofter fubditas illi faciat om- 

men cuftodiat ecclefiae fuae nesbirbarasnationes, adno- 

fan&a? , ad regendum p6pu- ftram perp&uampacem. 

lum fanftum Dei. Oremus. Oremus. Fledtamus genua. 

Fle&amus genua. #. Leuate. Kelp. Leuate. 

OMnipotens fempiterne^ f^\ Mnipotensl fempiterne 

Deus, cui*ludicio vni- V_-/ Deus , in cuius manu 

uerfafundantur* refpicepro- unt omnium poteftates , & 

pitius ad preces noftras * & omnium iura regnorum : ref- 

ele&um nobis Antiftitem tua pice ad Romanum benignus 

pietate conferua: vt Chriftia- imperium : vt gentes : quae in 

na plebs , quae tc gubernatur fuaferitate confidunt,poten* 

au&ore , fub tanto pontifice, tiaj tux dextera compriman- 

credulitatis fuae m&ritis au- tur.Per Dominum. :< J Arae. 

geatur. Per Dominum noftru /^\ Remus & pro Cathe- 

Refp Amen. V/ cumcnisnoftris,vtDe*, 

ORemus,& pro omnibus & Dominus nofter adaperiat 

Epifcopis, Presbyteris, aures prqeordiorum ipfbrum, 

Diaconibus , Subdiaconibus, lanuamque mifericordiie : vt 

Acoluthis,Exorciftis, Ledo- per lau&crum regenerati6nis, 

ribuSjOftiariis, Cofefloribus, accepta remiflione omnium 

Virginib 9 ,Viduis,&pro omni peccatorum,&ipfi inuenian- 

populo fandto Dei. Oremus. turin Chrifto lefu Domino Fle<9imus genua. &>. Leuate. noftro. Oremus. 

Mnipotenfc fempiterne Fle<5tamus genua, k-. Leuate* 
Deus, cuius fpiritu to- f~\ Mnipotens fempiterne OMnipotenfc fempiterne Fleftamus genua. k-. Leuate* 
Deus, cuius fpiritu to- /^Mnipotens fempiterne 
turn corpus EccUCix fanftifi- V-^ Deus, qui ecclefiam tua catur,&regitur: exaudi nos noua Temper prole foecilndas: 

pro vniu^rfis ordinibus fup- auge fidem , & intelle&um 

plicantes:vt gritiae tuae mune- Cathecijmenis noftris ; vt re- 

p 

Digitized by VjOOQlC Feria fexta in Parafceue, 

nati fonte baptifmatis , ado- cordarefipffcaat:&adverit£- 

ptionis tuae filiis aggregentur. tistuae redeant vnit&tem. Per 

Per Dominum. K • Amen. Dominum. & e *P- Amen. 

/ \ Remus,di!e&iflimino- /^VRemus , & pro perfidis 

^ bis, Deum patremom- ^-^ludaeisrvt Deus, & Do- 

nipotentem , vt cu&is mundu minus nofter £uferat velamen* 

purget erroribus: morbos au- de cordibus eorum : vt & ipfi 

ferat:famemdcpellat:aperiat agnofcant Iefum Chriftum 

carceres : vincula difloluat: Dominum noftrum. 

peregrinantibusreditum,in- ^on relpondeturAmen. ic <* 

firmantibus fanitatem , naui- ftatim dicitur. 

gamibus portii falutis indul- /^Mnipotens fempiterne 

geat. Oremus. Fle&amus V J Deus,quietiamludaica 

g enua. ^ Leuate. perfidiam £ tua mifericordia 

i \ Mnipotens fempiterne no repellisrexaudiprecesno- 

^ J Deus,mceftorum con- ftraSjquasproilliuspopuliob. 

(blatio , laboratiu fortitiido: caecationedeferimus:vtagni- 

pcrueniant rd te preces , de taveritatistu^ luce,qugChri« 

quacunque tribulationc cla- ftuseft,afuis,tenebriseruan- 

mintiumivtomnesfibiinne- tur.Per eundem Dominum. 

ccffidtibus fuis mifericordia Refp. Amen. 

tuam gaudeant affuifle. Per C*\ Remus,&propagaais: 

Dominum. p ' Amen. \^' vtDeus omnipotesau- 

£ \ Remus,& pro hxreticis ferat iniquitatem k cordibus 

& fchifmaticisrvt Deus eorum : vt reli&is idolis fuis 

& Doniinus nofter eruat cos couenanturadDeumviuum, 

ab erroribus vniuerfis & ad & verum, & linicum filium 

(anfta-mmatrem EcclefiaCa- eius I^fum Chriftum Deum 

tholicam, atque Apoftolicam & Dominum noftrum : cum 

reuocare dignefur- Or^ruus. quo viuit,& regnat cum Spi- 

■ Fledamusgcnui. ^* Leuate. ritu fanfto Deus, per omnia 

O Mnipotens fempiterne iaecula feculorum. Non ref- 
Deus,quiialuasomnes, pondetur Amen. Oremus. 
&ner.inemvispciire:refpice Fle&a musgenuaJ^- Leuate. 
ad animas diabolica fraude f"\ Mnipotens fempiterne 
deccpras: vt,omni hzcretica ^^ Deus, qui now mortem 
prauitatedep6ilta,crrintium peccatorum, fed vita femper 

Digitized by VjOOQlC > FeriafextaitjParafceue. u ^ 

anquiris: fiSfcipe proctitis *~ adorimtt^ omnes fe profter- 
rati<£nem noftram : & libera nunt. Deindeproceditad an- 
tes ab idolorum cultfira : & teriorem partem- afnguli eiuf- 
iggregaEcclefisetuae fan&ae, dem cprnu Epiftola?, & di£ 
adlaudem,&gloriamn6mi- cooperiens amplius Crucem 
nis tui. per Dom-^ Amen, eleuans cam paulifper alcius 
CompletisOrationibusSa- quamprimo,incipit, Ecccli- 
ccrdosdepofita cafula, proce gniuiicnicis* aliis cantantibus 
dit ad cornuEpiftolaj > & ibi in cc adorantibus,vt (upt a. Dein* 
pofteriori parte anguliAharis deSicerdos procedit ad me- 
accipir Crucem a M miftris fi- dium Altaris : & diicooperies * 
bi praeparaiam quam verfafa- Crucem totaliter,acelcuando 
cieadchorum . £ fummitate eamtertid>altiusincipit. Ecce 
parumdilcoof erit, incipiens lignum crucfei aliis cantanti~ 
folusantiphona.Ecceligaum bus, & adorantibus, vt fuprsL 
•rucis. Ab illo loco in antea Poftea Sacerdos deponit Crii* .-, 
iuuaturincantulMiniflxisvf- ceminlocoad hoc prjparato 
que ad V cnitc adorcmus. antealtare. 
Chorovero cantanteV cnitc 

ECccIignum crucis > in quo Talus mundi 
pependit. Chorus Venice , adoremus. 

Oeinde deponit calceamenta canrores cantant in medio 

&acceditadadorandumCru- chori Ver(. Populemeus,vf- 

cem, ter genua fleCtens ante que ad Agios 6'theos. Verf* 

deofculationem Crucis. Hoc Papule meus , quid feci tibi? 

facto reuertitur, & accipi t cal- aut in quo contriftaui te , ref- 

ceamenc* : ^& Caulam. Poft- pondemiW.Verf X^uia edii- 

modum Mimftri altaris, dein- xi tede terra iEgypti : parafti 

de ahj , ter genibusflexis, vt Qucem Saluatori tuo Vnus 

d i&um eft, Crucem adorant. chorus cantat Agios 6 theos. 

Interim dum fit adoratio Alius chorus refpondet. San~ 

Ciu i^cantanturimproj cr a, &us Deus. Primus chorus. 

& aha quae (equuntur,touli- Agios ifchyros^Secud us chd- 

ter ,vel in parte, prout mulct- rus Saftusfortis.Primuscho- ' 

tudo adorantium vel pauci- r.us Agios athanatos, eleifbti 

Us requirit: hoc modo. Duo &**$• Sccudqs chorus San&us 

Digitized by VjOOQlC Fcria fexta in Parafccuc. 

&immort£li$,miferere nobis, rerubrum :'&tumetradidiffi 

Poiica duo de fecundo cho- piriiic/pibus faccrdotfi. Cho- 
ro cantant Verf Q^ a cduxi ™ s - Populemeus. Duo de 
te per defertum quadraginta fccudochoro.Verf: Ego ante 
annis,& manna cib^ui te, & teaperuimarer&tuaperuifti 
introduxi te in terrain fetis lancealatusmeum. Chorus. 
4ptimam. Chori refpondent Populemeus. Duode primo 
alternating Agios 6 theos, choro. Vcrihs. Ego ante te 
&c, Sadus & immortalis^&c. praeiui in columna nubis: & 
Itatamen, quod primus cho- t u me duxifti ad praetorium 
rus fcmper rcpetit. Agios. Pilati. Chorus. Populemeus. 
Deinde duo de pnmo choro Duo dc fecundo choro. verf. 
'-cantant Verf. Qujdvltntde- Ego tepaui manna per deflr- 
bui facere tibf,& non feci? tum:&tumecaecidifti£lapis, 
Egoqyidemplantauitevinea &flag&lis. Chorus. Popule 
meam fpeciosiffimam : & tu meus. Duo de pnmo choro, 
fa&aesmihi nimisamararace- Vcrl Ego te potaui aqua falu- 
to namque fitim meam po- tis de petra : & tu me potafti 
,tafti:Manceaperforaftilatus fell6,&aceto.C:i lorus « Popu- 
Saluatori tuo. item chori al- Jemeus. Duo defeeiidocho- 
^crnatim reftiondertt." ro.verf Ego propter te Cha- 

6 theos.San&uSj&c. Verf:* nartarorum reges percuffi; & 
fequentis imprpperij I duo, tu percufsifH arundinecaput 
bus cantoribus alternating ca meii.Chorus. Populemeus. 
tantur , vtroque choro fipaul Duo dc primo choro "^. Ego 
reperente poft quelibct'verf. deditibi fceptru regale: &tu 
Popule meus.vfquead* Qoia dedifticapitimeo fpinea co- 
eduxi te de terra iEgypti. In- rona. Chorus. P6t>ule meus. 
"cipiunt impropcria. Duo de Duo de fecundo tnoroVeril 
fecundo choro cantant Verf. Egote exaltaui magna virtu- 
Ego propter te flagellaui JE- te : & tu me fufpendifti in pa* 
gyptucum primogenitisfuis: rfbulo crucis. Chorus Popu- 
& tu me flagellatum trtdidi- lemeus. HacAr.tiph. Cru- 
fti. Chorus rcpetit. Popule cemtuaadorimus, cumPfal- 
.meus. Duo de primo choro. mo , Deus mifereatur noftri, 
vtrf, Eeoeduxitede^Egy- cataturcommuniter, &repe- 
pto^demerfo Pharaone in ma- titur immediate Antiphona. 

Digitized by VjOOQlC Feria fexta in Parafceue* % J1 S 

pofty. Antiphona. Crucem formisproditorisars vtartem 
tuam adorimus,D6mine:& falleret:& medelam ferret in- 
fantum refurre&ionem tuam de hoftis vnde laeferat. Keuc 
laudamus,& glorificamus.Ec- titur. C rux fidelis. VerCQjujjf- 
ce enim propter lignum ve- dovenit ergo facri plenitudo 
nitgaudiurain vniuerfb mun- temporis,mi{Tuseftab arcepa- 
do, Pfalmiis. Qeus miferea- trisnatus.orbisc6nditor:at« 
turnoftri, & benedicat nobis, que ventre virginali caro fa- 
illumioetvultufuu fupernos, dus prodiit. Reoeritur 1 u ^" 
&mifereatur noftri. .Oeinde ce lignum. v r crf.Vagitinfans 
Hymnus O"** fidelis, Cum inter ar&a conditus praefepia: 
verfibusHymnorumiequen- membra pan nis inuohitavir- 
num. Pange lingua. jLliftris go mater alligat:& manus,pe- 
fexquiiara. Jktaimrepetitig- d£fque,cruraftri<aacin£itfaf 
nibus,vcfnferiusponitur ? pro cia » Repetitur. (.;rux fidelis. 
diipofitione Cantoru.Hyrnn, Alius Hymn. 1 uftrisfex,qui 
Crux fidelis, inter omnes ar- iamperacHs, tempus implens 
bor vna nobilis,nulla fylua ta- corporis : fe volente natus ad 
lemprofertjfronde^flor^ger- hoc, paflioni deditus : agnus 
mine. Dulce lignum , dulces in cruce leuatur, immolindus 
' clauos,dulce pondus fiiftinet, ftipite. Repetiuu. D u ' ce -^ 
Hymn . pangelinjjuagloriofi. gnum. f Hicacetum,fel,arft- 
praliumcertamuiis, & fuper do , fputa,claui , lancea:mite 
crucis trophaeo die trii'imphu corpus perforator : saguis,vn- 
nobilem , qualiter redemptor da profluit^erra^ontuSjaftra, 
orbis immolatus viccrit. [^ mudusquolauantur flumine. 
pencur, C™xfidelis, v ( que Repetitur. CT^x fidelis. Ver 
Qulce lignum. £ t f }C fir q uo Fleae ramos arbor alta , tenfa 
ties repetitur. C 1 " 11 * fidelis. f. laxa vifcera:& rigor lenteTcat 
De parentis protoplafti frau- ille , quem dedit natiuitas : vt 
de fada condolens : quando fuperni membra regis miti te- 
pomi noxialis morfu,in mor- das ftipite. Repetitur. D u l ce 
temcorruit:ipfe lignum tunc hgmim. ^ a Gloria & honor 
notauit,damna ligni vt folue- Deo vfquequo altiffimo , vna 
ret « Repetitur. ijiilce iignu. patri fili6que,inclito parade* 
Verf Hoc opus noftrae {alii- to,cui laus eft:& poteftas, per 
tis ordo depopofcerat, mult i- aeterna fecula. Amen- 

P iij Digitized by Google Fcria fexta in Parafceue. 

Circa finem adorationis Cru thuribulis continu^Sacr^me- 

cis,accenduntur cadelae fuper turn incenlant. interim canta- 

altare: & Diaconus accipiens tur Hymnus. V CXillaregis 

burfam corpqralium; extedit prodcuat. Cum venerit Sa-> 

corporate more folito : & fi cerdos ad altare pofito fuper 

intaadoratione, Crucem re- iIIudS;Kramemo,genuflexus, 

uereteraccipit,& reportatad rurfus iricctilat, & scccdens 

altare. PofteaordinaturPro- ponit hofthm fuper patenam, 

ceflioadlocum,vbipr;dieSa quam Diaconus tenet ;.i)eiii- . 

cramentumrepofitumfuerat. de accipiens patenam cum 

Praecedit Cru\* inter d jos A- Sacramento demanu Diaco- 

coluthos defeirentes candela- ni,hoftiam facia ponit iupcr 

bracumcercisacceiis.&Cle- corporale nihil dices Interim 

rus per ordinem , vltimus Sa- Diaconus , imponirVmumia 

cerdos cum Miniftris. Cum calide, & Subdiaconus aqM; 

peruemum fuerit ad locum Sacerdoi accipiens calicem a 

Sacramenti,accenduntur in- Diacono, ponat fuper altare, 

torticia.quaenonextinguatur nihil dicens Djaconus ilium 

nifi port fumptionem Sacra- cooperit : deinde imponens 

meti : & Sacerdos genufleftit incenfum in thuribulum in- 

ante Sacrarnentum^ oratali- cenlatoblata & altare, more 

quatulum. Diaconus interim iolito dicens. ^ 
apent capiulam^n qua recon- 
ditu eft CorpusDominirpoft- ea Sacerdos imponit incelum 
induobus thuribulis,, Diaco- 
nonauiculam miniftrante, & 
genuflexus incenfat SacramS- 
turn : deinde Diaconus extra- 
hens calicem cum^acrameto 
de capfula,dat ad man'Hicer- 
dotis, & tegit extremitatibus 
v <M , quod numeros Sacerdo- 
fis circundat : & procedunt 
ordinequo venerunt : defer- 
iurbaldachinum fuper Sacra- 
mentum: 8c duo Acoluthicu INc£nfom iftud & te bene- 
di6tum,afcedat ad te , D 6- 
tnine : & defcendat fuper nos 
i»iferic6rdiatua. 

Cum incenfat altare,dicit. 

DIrig£tur,i>'6mine oratio pfci. 
mea , ficut incenfum in 104. 
conlpd&utuo : eleultiotna- 
nuum m^arum facrificium ve- 
ftertinum.Pone^omine cu- 
Itodiairi ori meo , & oftiu cir- 
cunftantia? f abiis meisrvt non 
declinetosmeu in verba ma* 
litia^ad excufandasexcufati^- 
ncsinpeccatis. Digitized by Google Feria fcxtainParafceijt*. # ''" 

Qiwndo rcddit thuribuluni mut,Domine,ite;& fie fiat 
Diaconodicir. - iacrificium noftrum in con- 

ACcindat in nobis D6- fpe&utuo hodie , vt placeat 
minus ignetn fui amo- tibiDomineDeus. 
ns,& flammam ast^rns chari- D cin j c vcr f u$ ac j po . 
t£tis.Amen. ,pulum.dicir. 

Pcitealauatmanus, nihil di- /^ Rate/ratres, vtmeu ac 
cens:deindein medio altaris VJ-veftrumfacnfiaum^c- 
inclinams dicit. , ^ept&ile fiat apud Deum pai 

INlpirituhumilitatis, &in tremoouiipotentem. 
animo contrito fufcipia- cof gtcr)0miliisaliis> di cit> 

Oremus. 

PRraeceptis (alutaribus m6niti,& diuina 
inftitutione formatiaudemus dicere. 
p atcr nofter qui es in cadis : fanclificetur. 
nomentutim:Adueniat regnum tuum. Fiat 
voluntas tua ; ficut in coelo , & in terra. Pa- 
ttern noftrum quotidianum da nobis ho- 
die. Et Dimitte nobis debita noftra: ficut & 
nos dimittimus debitoribus noftris. Et nc 
nosindiicas in tcntationem. Sed libera nos a 
malo. 

Sacerdotes lub filentiodido virginepei gemtrice Maria. 
Amen,in cadem voce qua di- ' cum. beaos Apoftolis tuts 
xit p ater nolle a bfolut£fi- Petro & paulo,atque Andrea.- 
ne." 0rc ' mu£ intonoOracio- & omnibus Sandis: da pro - 
nisMiffir, dicit. pitius pacem in dicbm no* 

Libera nos , quaefumus, ftns:vt ope raifencordiauuae 
Domine , ab <Smnibus adiuti , & i peccato fimus 
is , prst£ritis , praafibti- femper liberi, & ab omniper- 
bus, & futuris .• & interceden- turbatione fecuri. Per eudem 
tebeata&&gloriofa femper Dominum noftrum IeiiuB 

P iiij Feria fexta in Parafceuc. '* 

Chriftumfiliunituura:qui tc- Accipitpatenam cu corpo- 
cum viuit & regnat,in vnititc re Chrifti:& cum maxima hu- 
SpfritusfandiDcus.'perom- militate & reucrcntia dicit. 
nia farcula fiecul6r urn. Kelp. Pane cxU&q accipiam, & no- 
Amen. men Domini inuocabo* l J cr- 

Tunc Celebrans facta reue- cutiat pe&us fuum ter , dices, 
rentia vfquc ad terram Sacra- Domine ,non fum dignus * vt Mata 
mentum in dexteram accipit, intres fub tedum meum : fed g. 
& cleuat,vt videri poffit a po- tantumdic verbo , & fanabi- 
pulo: &ftatimdiuidit intres turanima mea. Poftca lignat 
partes,quarum vltimammittit fe Sacramento , dicens: C or- 
in calicern more folito , nihil pus Domini noftri Iefu Chri- 
dtcciis.P ax Domini, non di- fti > cuftodiat a'nimam meam 
citur, ncc Agnus Dei, neque in vitam aeternam. Amen. 
pacisofculumdatur. Poftmo- Tunc fumit corpus reue* 
dum pratermifla Oratione, renter. Dcindeomiffisomni- 
DomineIefiiChrifte,quidi- busqu^dici folent ante fum-/ 
xifti, quiafacit metioncm de ptionem calicis , immediate 

f»ace:& Oratione, Domine particulam hoftia? cum vino 
cfu Chrifte,fili Dei viui,quia reuereter fumit de calice.Po- 
f acit mentionem de languine: ftea more folito,fa&a ablutio- 
dicit tantum orationem fe- ne digitorum, flans in medio 
quentem altaris , dicit : Qupdorefiim* 

PErceptio corporis tui,Do- pfimuSjDomine , pura mente 
mine Iefu Chrifte , quod capiamus;& de munere tern- 
ego indignus fumere prafii- porali fiat nobis remedium 
mo,nonmihiproueniatiniu- fempiternum. Non dicitur, 
dicium & condemnationem: C orpus tuum , Domine, nee 
fed pro tua pietatc profit mi- Poftcommunio,nec P laceat, 
hi ad tutamentum mentis & nee datur benedidio : fed 
corporis, & ad rnedelam per- fa&a purificatione , Sacerdos 
cipiendl. Qni viuis & regnas cumMiniftris difcedit:& di- 
cum Deo patre,in vmtate Spi* cuntur Vefpere fine cantu: &€ 
ritus fan&i Deus. Per. denudatur altar c, Digitized by VjOOQlC \ 
( Sabbathofando, ^ h7 

SABBATH O nium luminum: bene >j, die 

Sando. hoc lumen, quod a te faudifi- 

Statio ad fantlum hannem in catum,atque benedidumeft: 
Later and. qui illuminafti omnem mun- 

dum , vt ab eo liimine accen- 
Ora competent! dimur , atque illuminemur 
cpoperiunturalta- igneclaritatistufrvtficutillu- 
ria,6V dicuturilo- minafti Moyfen exeunte de 
ra?. Interim excu- -^Egypto : ita illumines corda 
titur ignis delapide,& accen-. & (enfiis noftros :vt advitam 
ditur. DidaveroNona Sa- aeternam mereamurperueni* 
cerdos indutus Amidu, Al- re. Per Chriftum Dominura 
ba,Cingulo, Stola, & pluuiali noftrum. ^. Amen. 
violaceo,aftantibusfibimini- Oremus. Ontio, 

ftris cum Gruce, aqua bene- jpvOmine fande , pater 
dida , & incenfo, benedicit JLJ omnipotens , aeterne 
nouum ignem* dicens. Verf. Deus : benedicentibus nobis 
Dominus vobifcum. Refp. hunc ignem in nomine tuo, 
Etcumfpiritutuo. & vnigeniti filij tui , Dei, 

Oremus. ac Domini noftri I efu Chri- 

DEus , qui per filium tuu, fti > & Spiritus fandi , coope- 
angularem fcilicet la- r£ri digneris : Sc adiuua nos. 
pidem,claritatis tuae fidelibus Qui viuis & regnas cum eo- 
ignem contulifti produdum dem vnigenito tuo , 8c Spiri- 
cx silice , noftris profutiirum tu fando Deus : Per omnia 
ufibus •• nouum hunc ignem faeculafgculorum. ReiponC 
Ian ^ difica : & concede no- Amen. 
bisita,perhfcfeftaPafchalia, Deinde benedicit quinque 
cceleftibus defideriis inflam- grana mcenfi , poneda in Ce- 
m4ri : vtadperpetu* cUrita- re o , dicens banc Orationexn. 
tis,puris mentibuSjValeamus Oratio. 

fefta pertingere. Pereiindem "V TEnfctt,qua?fllfnus,omi]i. 
D6minu noftrum, ^ Amen. \ potens Deus,fuper hoc 
Oremus. Oratio, inc&isulargatusebene >j,di- 

DOmine Deus,pater om. dionis infuno;& hue nodiir- 
xupotens,lumen indefi- num fpledorem inuisibilis re- 
ciens^&fandeconditorom- generator accende : vt non Digitized'by VjOOQlC J Sabbatho fon&o 
folum facrificium, quod hac grciTuseft Ecclcfiam,mdmat 
node lit4tu eft, arcana luftii* arundinem. & Acoluthusdc- 
nis tui admiftione reftilgeat: f eren s ca id.elam accehlam 
fed in quociinque loco huius j e n0 uo igric , tfccendit vnam 
faBaificati6nismyftcriofue- exillistribus caddis defuper 
lit deportatum, exjpulfa dia- po fitis: & Diaconus eleuans 
bolic?fraudis nequiria, virtus arundinem genufle&it,iimili. 
tuac maieftatis afsiftat. Per ter & omnes alii cum eo ; & 
Cbriftum D6minu noftrtun. cantat foius Lumen ChriftL 
Rcfp. Amen. Refponforium. Deogrltias. 

Dum benedicitincenfum. Procedens dcinde ad media 
Acoluthus aflumens de car- Ecclefiae , ibi accendituraiia 
bonibus benedictis ponit in candcla: & iterumgenuflexus 
thuribulo. Finitaverobene- vjjfaj>raaltius cantar. Lumen 
di&ioneincenfi,Sacerdbsin- CMifti. R e fp. Dcogratias. 
- cenfum & ignem benedidu Tertio procedit antealtare, 
afpergit aqua benedicSa : & vbi accenditurtertia candela: 
de nauicula pofito incenfo in & rurlus genuflexus vt prius, 
thuribulo , inde adolet prae- adhuc ahius elicit, Lumen 
di&a grana incenfi, & ignem Chrifti. Refponforiu. Des 
benediitum. Interim omnia S ratias# Deindedatarundme 
luminariaEcclefiae extingun- vni Acolutho:& accipiensli- 
tur , & de igne bencdi&o brum, petit a celebrate bene- 
poftinodu accendiitur. Dein- didionem , vt fit ad Euatige- 
de Diaconus indutus Dal- lium:pofteavaditadpiripitu, 
matica albi colons accipit a- & point fuper eo librum, & rundinem cum tribus cande- 
lis in fummitate illius triangu- 
lodiftindis. Praecedit Thuri- 
ferarius cum Acoluthodefe- incenfat. A dextris Diaconi 
ftent Subdiaconus cum cru- 
ce, & Thuriferarius:i finiftris 
duo Acoluthi, ille qui tenet rente in vafe qumque grana arundinem ,& alius tenens in 
incfenfi. Sequitur Subdiaco- vafe quinque ilia grana meeti- 
ngs cum cruce,& Clerus per ii benediSi Agenda in ccreo. 
ordinem : deinde Diaconus Tunc furgenribus, & ftanti- 
cumarundme^poftcum Ce- bus omnibus ^ Diaconus can- 
lebraui. lum Diaconis in- tat. Digitized by Google 
. Sabathofan&o. " S 

[Xultct iam Angelica turba ccxlo- 
Irum ; Exultent diuma Mylteria : & 
•pro tanti regis vi&oria tuba info- 
net falutaris.Gaudcat&tcllus mantis irradia- 
ta fulgoribus ; &aeterni Regis fplendore illu- 
ftrata, totms orbis fefe'ntiat amisifle caligi- 
nem. La?te'tur & mater Eccle'fia , tanti lumi- 
nis adornata fulgoribus: & magnis populo- 
rum vocibus hare aula refultet. Quapro- 
pteraftantes ,vos fratres, cariflimi, ad tam 
miram huius fan&i luminis claritatem , vna. 
inecum qua?fo , Dei omnipotentis miferi- 
cordiam muocate. Vt qui me non meis met- 
ritis, intra LeuitaVumnumerumdigna'tus efl 
aggregare: luminis fui claritatem infiindens, 
Cerei huius laudem implere perficiat. Per 
Dominum noftrum IeTum Chriftum filium 
fuum : qui cum eo viuit , & regnat , in vni- 
tatcSpiritusfanc't.i, Deus. p er omnia farcula 
feculorum. ^, Amen. Verl. Domtnus vo- 
bifcum.^. Etcum {piritutuo. Veri" Surfum 
corda.^, Habemus ad Dominum. Verf. Gra- y 
tias agamus Domino Deo noftro. ^. Dignu, 
& iuftum eft. v ere dignum & iuftum eft: 
inuifibilem Deum patrem omnipote'ntem, 
filiiimljuc eius ynigenitum , Dominum no- 

Digitized by VjOOQlC Benedi&io ccrci. 

ftrum Icfum Chriftum, toto cordis, ac men- 
tis affe'&u , & vocis minifte'rio perfonire. 
Qui pro nobis sterno parri, Ada: de'bitum 
foluit : & ve'tcris piaculi cautionem pio cruo- 
rc dcterfit. Hasc funt enim fefta Pafchalia, 
inquibus verus ille Agnus occiditur, cuius 
languine poftes fidelium confecrantur. Haec 
Noxeft,iriquaprimum patres noftros filioS/ 
Ifrael,edii&os de^Egypto , mare rubrum fic- 
co veftigio tranfirc fecifti. Hasc igitur Nox 
eft, quaepeccatorum tenebras , columnar il- 
luminatione purganit. Hasc nox eft quae ho- 
die per vniuerfum mundum in Chrifto ere- 
detes a vitiis faeculi,& caligine peccatorum fe- 
grcgatos reddit gratia:, fociat fandHtati. Haec 
Nox eft , in qua deftni&is vinculis mortis, 
Chriftus ab inferis vi<5tor afcendit. Nihil e- 
nim nobis nafci profuit , nifi redimi pro- 
fuifTet. O mira circa nos tuae pietatis digna- 
tio. O inaeftimabilis dile&io charitatis : vt 
feruum redimcres,filium tradidifti. O certe 
neceftarium Adas peccatum , quod Chrifti 
morte deletum eft. O felix culpa , qua? talem, 
ac tantum meruit habe're rcdemptorem. O 
vere beata Nox, quae fola meruit fcire tem- 
pus&horam, in qua Chriftus ab inferis re- Digitized by Google &enedi&io cerci. up 

furrexit. Hsec Nox eft, de qua fcriptum eft: 
pfal & Nox ficut dies illuminabitur : & nox illu- 
*i*- minacio ttiea in deliciis mcis. Huius igitur 
fandtificatioNo&is , fugatfcelera,culpasla- 
uat . & reddit innocentiam lapfis & moeftis 
laetitiam. Fugat odia , concordiam parat, 
curuac imperia. 

Hie Diaconus infigit quinque grana 
incenfi benedicli in Cerco in 
modumCrucis. 
I n huius igitur No&is gratia fufcipc , fan- 
€te Pater , incenfi huius facrificium vefper- 
tinum , quod tibi in hac Ce'rei oblationc 
follenni, per miniftrorum manus de open- 
bus apum , facrofan&a reddit Eccle'fia. Sed 
iam columns huius precoma nouimus 
quam in honorem Dei , rutilans ignis ac- 
cendit. 

Hie Diaconus a'ceendit Ccreum . 
Qjii licet fit diui(iis in partes , mutuati ta- 
men liiminis detrimenta non nouit. Alitur 
enim licjuantibus ceris , quas in fubftantiam 
pretiofe huius lampadis apis mater eduxit. 

Hie accenduntur lampades* 
O vere beataNox,qu2cexpoliauit^Egyptos, 
ditauit Hebneos. Nox in qua terrenis cade- Digitized by Google Befledidio Certl. 

ftiajhumanisdiuina iuguntur: O ramus ergo 
te,Dominc vt Cereus ifte in honorcm , mi no- 
minis cofecratus,ad Nodris huius caligine de- 
nruenda, indeficiens perfeue'ret. Et in odore 
fuauitatis acceptus, fupernis luminaribus mi- 
fceatur. Flammas eius Lucifer matutinusin- 
ue'niat,ille,inquam, Lucifer, quinefcit occa- 
fum. Ille,qui regreflfus ab inferis, humanoge- 
neri ferenus illuxit. Precamur ergo te Domi- 
ne:vtnos famulos nros, omne'mque clcrum, 
&dcuonflimum populum vna cum bcatiffi- 
mo Papa noftro N% & Antiftite noftro N. 
quiete temporum concefIa,in his Pafchahbus 
gaudiis aflidua prote&ione regere,gubernare 
&c conferuare digne'ris/ Refpice etiam adde- 
uotimmum imperatorem noftrum.- N. cuius 
tuDeus defiderij vota pramofcens, lneflabilt 
pietatis,& mifericordiae tua! munere tranquil- 
lum perpetual pacis accommoda : & ca?lcf tern 
vidloriamcumomnipopulofuo.Pcreundem 
Dominum noftrum lefum Chriftum ,filium 
tuum, qui tecum viuit, & regnat in vmtate 
SpiritusiandtiDeus/per omnia (kcula fxcu- 
lorum.Amen. Digitized by VjOOQlC 
S abb atho iancto. ia * 

Completa benedi&ione Ce c ft Jta. Et vociuit Deus £ri- 
rci 5 Diaconus,depofuis al- dam terrain : congregation^ 
bis,fumitviolacea pannneta, q Ue aqukum appellauit mi- 
&vaditadcelebrante. Poftea r ia.Et vidit Deus, quod eflet 
legjntur Prophctia: finetitu- bonuin:& ait.-Germinettcr- 
]o. $c in fine Prophetiarura ra herbam virfatem , & fa- 
dicuntur Orationes modo c i£ntem femen .• & lignum 
iufcripto. ^ pomiferum faciens fru<3tum 

Prophetia prima. iwcza genus fuu : cuius femen 

[Nprincipiocreauit in femetipib fit fuper terram. 
JDeus caelum , & Et fa&umeftita. Etprotulit 
i terrain. Terra aute terra herbam virentem, & af- 
jleratinanis,&: vacua ferentem femen iuxta genus 
& tenebr? erant fuper faciem fuum, lignumque faciens fru- 
abyfli r& Spiritus Domini fe- <5tum , & habens vnumquod- 
rabatur fuper aquas.Dixitque que fementem feciindu fpe- 
Deus:Fiatlux.Etfa&aeftlux. ciemfua.EtviditDeus,quod 
Et vidit Deus lucem , quod eflet bonum. Fachimqueeft 
eflet bona : & diuifitlucera,a t vefpere & mane, dies tertius. 
tenebris. Appellauitque lu- Dixit autem Deus, Fiant lu- 
cem diem : &£ tenebras no- minaria in firmamento cceli, 
Rem. Fadiimque eft vefpere & diuidant diem ac no&em; 
& mane /dies vnus. Dixit & fintinfigna,&tempora,& 
qupqueDeusiFiatfirmamen- dies & annos:vt hiceantinfir- 
tu in medio aquaru:& diuidat mamentocadi, & illuminent 
aquas ab aquis. Et fecit Deus terram.Et faftu eft ita. Fecit- 
firmamentum : diuisitque a* que Deus duo luminaria ma- 
quasqu^erant fubfirmamen- gna:luminaremaius,vcpraeef- 
to,ab his, quo* erant fupef fir- fex diei: & luminare minus, vt 
mamentum.Etfa&umeft ita. praeeffet no&i •• & ftellas. Et 
Vocauitque Deusfirmamcn- pofuit easin firmamento cae- 
tum cerium. Et factum eft li,vt lucerent fuper terram:& 
vefpere,& man£ , dies feciin- pnxefTent diei,ac no&i: & di- 
dus. Dixit vero Deus: Con- uiderent lucem, actenebras. 
gregentur aqua? : quae fub Et vidit Deus, quod eflet bo- 
coelo hint , in locum vnum: num. Et factum eft vefpere, 
& appareat drida. Fa&iimque & raane,dies quartus. Dixit 

Digitized by VjOOQlC Sabbatho ianfito* 
£tiam Deus: Producant aquae & multipliciminij. & replete 
reptile anim«e viuentis , & vo- terram,& fubiicite ea : & do- 
latile fuper terram, fubfirma- minamini pifcibus maris, & 
mentocaeli.Greauitque Deus volatilibus caeli , & vniuerfis 
cete grandia , & omnem^ni- animantibus, quae mouenfur 
mam viu^ntem , atque mota- fuper terram. Dixitque Deus,' 
bilem * quam produxerant Ecce,dedivobisomnemher- 
aquae in (pedes fiias & omne bam affcrentem femen fuper 
volatile fecundum genus fuu. terram : & vniuerfe ligna,quac 
Etvidit Deus, quod effet bo- habent in femetipfis femen- 
num:benedixitque tis, dices: tern generis fui, vt fint vobis 
Crefcite,&multiplicamini,& in efcam,& cun&is animanti- 
replete aquas maris ,auefque bus tcrrae , omnique volucri 
multiplicentur fuper terram. caeli* & vniuerfis qua* mouen- 
Et fa&um eft vefpere & ma- tur in terra , & in quibus eft 
ne dies quintus.Dixit quoque anima viuens : vt habeant ad 
Deus: Producat terra anima vefcendum. Etfaftumeftita* C *P 
viuentem in genere fuo : iu* Viditque Deus cunda , quae u 
menta , & reptilia, & beftias fecerat; & erant valde bona, 
terrae fecundum fpdeies fuas. Et fadtum eft vefpere , & ma- 
Fadumque eft ita. Et fecit ne,dies fextus. Igitur perfedi 
Dcus beftias terrae iuxta fpe- funt caeli , & terra, & omnis 
cicsfuas:&iumenta, &omne ornituseoru. Coiripleuitqiie . 
reptile terra? , in genere fuo. Deus die feptimo opus fuu, 
Et vidit D eus,quod eflet bo- quod fecerat , & requieuit de 
num: &ait:Faciamushomine feptimo ab vniuerfb opere 
ad imagine , & fimilitudinem quodpatrarat. 
noftrJ, vt profit pifcibus ma* Q^i completa, Sacerdos di- 
ris,& volatilibus c^li,& be- car. Oremus, & Diaconus, 
ftiis,vniuerfaE:queterrae,omni- Fledamus genua. Subdiaco- 
que reptili, quod mouetur in nus. Leuate. Oratio, 

terra. EtcreauitDeushomine \\ Eus , qui mirabiliter 
ad imagine & fimilitudinem -*^ creafti hominem, & mi- 
fuam:adimaginemDei crea- rabilius redemifti i, da nobis 
uit ilium :maiculum&foemi- quaefumus , contra obleda- 
nam creayit cos. Benedixit^ menta peccati, mentis ratione 
que illis Deus :& ait, Crefcite persiftere : vt mereamur ad 

aeterna. 

Digitized by VjOOQlC Sabbatho fan&o. in 

«<frnagiudiaperuenire. Per H*lunt generations No£. 
Dominum noftrum. Noe vir iuftus , atque perf£- 

Prophetiafcconda! ftus fuit in generati6nibu» 

fen. XT toiverb'&m qiringcn- liiis > cum Deo ambuliuit. Et 
5«. JlN t6rum effet annbrum, g&iutttresfilios,Sem,Cham 
g&tuit S em, Chi , & Iaph&h. & Iaph&.Corriip ta eft autem 
Cumquc ccepiifent homines terra coram Deo, 8e repleta 
muitiplicari iupcr terram , & eft iniquitite. Cumque vidif- 
ftlias procrcaficnt: vidcnt& fi- fet O eus terram effe corrupta 
lij Dei fllias hominum , quod ( omnis quipp£ caro corrupc- 
effent pulchreacceplrunt fi- rat riatn fu5 mper terrain) di- 
bi vxorcs ex 6mnibus, quas xitadNo&Finisvniulr&car- 
cl^gerfc. Dixitque Deus:Non nis venit corS me , repl tta eft 
^crmanibit fpfritus meus in terra irriquitatc i facie eoru: 
nomine in aeternum , quia ca- & ego d jfp£rdam eos c£L ter- 
ro eft:eruntque dies illius c&- ra.Factibiarcamde lignisle- 
tum viginti annorum.Gigan- irigatis. Manfiunculas in area 
tesautem erantfuper terram facie*: & bitumine tfnies in- 
indiebusillis.Poftquamcnim trinfecus,&extrinfecus£tfic 
ingr&Ti funt fili j Dei ad filias facies eani : Trec*m6r um cu* 
hominum illaeque genu£runt: bitorum erit longitude arcar: 
ifti funt potentes i farculo viri quinquaginra cubit&rum la- 
famofi. Videns autem Deus titudo & triginta cubitorunv 
qu6dmultamalitiah6minum altitudo illius. Fenlftram in 
efTet in terra , & cun&a cogi- area facies : & in ciibito con- 
tatio cordis interna eflet ad (ummabis fummitatetn «ius. 
malum omni tempore : paeni- Oftium autem area? pones ex 
tuit cum , qudd hominem fe . latere deorfum. Onicula & 
ciflet in terra. Et prjeauensin triftcgaftcics in ea.Ecce ego 
fuuirii, & taftus dol6re cor- adducam diluuij aquas foper 
dis intrinfecus, Del&o ( in* terramivt interficiam omnem 
quit)homincm , quern creiui carne , in qua fpiritus vit* eft 
1 facie terrar,ab hominevfque fubter cxlum:& vniuerfa qua: 
adanimantia , £ rlptili vfque in terra funt cofum^ntur.Po- 
advolucrescxli. Parnitet e- nimquefcedusmeum tecum: 
nim me fecifle eos. Noe ver6 & ingredieris arcam,tu , & fi- 
tnulnit gratiam coram Deo. lijtui,vxortua l &vx6resfili&- 

Digitized by VjOOQlC :l Sabbatholancro. \ 

runvtuprunitQcum.Etexcun- (lint jomnes montes exceifi 
ftisaninjancibusvniaerf^carv Tub vniu^rfoccelo. Quinde- 
nisJbtnaTWiduccs in arcanj,vt cira qibitisfuit-iltioraquafii- 
viu^nt tecum, mafcolioii^xus per montes , quos operiierat 
& ferpHunu De volwccibus Confumptsfqueeft omnisca- 
wxtajgSuasfuu, &dciumcn- ro,quar mouebatur fuper ter- 
tisirugcncferuo, & exorani ram,v61ucrum , aniraancium, 
r^ptiMerraeTecimdum^enus beftiarum.omniiimquereptH 
fiinw btoa ; de omnibus ipgre* Hum que reptlt fupcr terram. 
di&ntfiftttcum, vt poffint vi- Reraanfit autem Colm Noc, 
a&e.^Q\\esigiint tecum « &quicumeo erant, in area, 
omnibus efcis, qua? mldi pof- Obtinueruntque aquae terra 
funt i & |CQ(nportibis apud te> centum quinquaginta di&us. 
& ewttft^ jtibiquam Ulis in Recordatus autem Do rain us cap. 
ca P' cH»imF«ritfergoNoc6rafiia Noe.cun&orummque animsu •• 
7# qufc pr^^terat illi Deus. JB-; tium, & 6mnium iumeatoru* 
ritqucfexfcetwum annorunv qua? erant cum eo in area : ad- 
quandoidikuuij aquae munda^ duxit fpiritum fuper terrain, 
u^runtAipcrtenam.Rupusut & iraminutae (lint aquae. Et 
autem i: oinnesr fontca .-.> abyflS claufi fuiu fontes abyffi,&ca- 
magn«,&jci^ai:ift? csHapcr taradte caeli:& prohibits funt 
tfiuntr&^lacftplttuia fu- pliiui* de caelo. Reuerfaeque 
per tetratn quadragfnta die-* funt aquae de terra eiintes, & 
bus*& quadraginta noftfbus. redeuntes.& ccepcrunt mi- 
InarticulodieiiUius.ingiiefliw nui poft centum quinquagin- 
eftN^,Sem,Gha\& Iaph<StlL» ta dies. Gumque, transiuent 
filij eius , vxor illius,& vxorcs quadraginta dies, aperies Noe 
filiorum eius,cum eo in arcam fen£ftram arcae,quam fecerat, 
ipfi & omne, animal fee lindu dimifitcoruum Quiegredie* 
genus fuum , vniuerfaque iu-r batur,& no reuertcbatur* do- 
m&ita in gen ere fuo,& omne,* nee ficcaretur aquae fuper ter- 
quod mouetur fuper terram ram. Emifit quoque colum- 
in genere fuo , cunSumque bam poft eum , vt videret fi 
volatile {ecundum genus (uu. iam ceflaffent aquae fuper fa- 
Porxo area fereb&ur fuper ciemterrae, Quae cum nonin* 
aquas. Et aquae praeualuemnt ueniret, vbi requiefceretpes 
nimis iupe* terram:opertique eius , reu&rfaeft ad eu in area. Digitized by Google Sabbatho fan&o. 1*1 

Aqu« enim erant fuper vni- ratiilque eft D&minus od&re 

ucrfam terrain. Extenditque fuauititis* 

manura, & apprehenfam in- Or£mus.Fle£h(mus genua 

tulitinarcara. Expe&atisau- ^..Leu4te. Oratio: 

temvltrif^temdiebusaliis, pv Eus , incommutabilis 

rurfiim dimifit coliimbam ex U mnus , & lumen ? ternu: 

area. Atillavcnitadeum ad r&pice prop'm* ad tonus Ec- 

vefperam , portans ramum cl^fif tuae mirabile facramen- 

oliuae vir^ntibus fbliis in ore turn , & opus fal litis humana% 

fuo.Intellexit ergo Noe, quod perp£tu* difpofitionis effc- 

ceffaflent aquae fuper terram. &u , tranquillius op erare : to* 

Expe&auitque nihilominus tufque fundus experiatur, & 

feptem di^bus aliis : & emifit videat,dcicda £rigi,inuetera- 

colilmbam , quae non eft vltri ta renou£ri > & per ipfu m redi* 

reuerfaad eum. Locucus eft re omnia in integrum , 4 quo 

autem Dominus ad Noi , di- fumplere princfpiiL Per Dd*- 

cejtt : Egr^dere de area tu , & - minum noftrura. 
vxor tua/ili j tui, & vxores fi- Prophctm tcr tia. 

liorumtuorum tecum. Cu&a t *N dieous illis : Tentiuir ccn# 

animantia , quae funt apud tc, x. De' Abraham, 5c dixit ad 11# # 

ex oroni carne,tam in volatile eum: Abraham, Abrahinj. At 

bus,qu£m in b&liis & vniuir- ille refpodit : AdfUm. Ait lllk 

fisreptilibus, quae rep tan tfu- Tolle filium tuum vnjgcni- 

per terram, educ tecum,& in- tura,quem dilieis Ifaic,& va- 

grediraini fuper terram. Cr&- de in terram vifionis : & offe- 

icite 5 &multiplicimini fuper res eum ibi in holodtufturn, 

eam.Egreflus eft ergo Noe,& fupei- vnum m6ntium , cj uei ? 

filij eius: vxor illius,& vxores moftrAuerp tibi. I gitur Abr*- 

fiH6rum eius cum eo. Sed & him de no#e comrgensitrar 

omnia animantia,ium&ita , & uit afinum fuum ; ducens fecfi 

reptiliaquae reptant fuper ter- duos iiiuenes , & Ifaac Hliuoa 

ram fecundu genus fuum, de fuum. .Cumque concicJifTet 

area egr^ffa funt. ^dificauit ligna in, holocauftum ; abiit 

aute No£ altare Domino ;& ad locum , quem praecepergt 

tollens de cundis pecoribus, ei Deus. Die autem tertio, 

& volucribus mudis , obtulit eleu&is oculis , vidit locurn 

holdcaufta A fuper altare. Odo- procul : dixitque ad pucrps 

Qjj" 

Digitized by VjOOQlC Sabbathoftn&o. 
faos : Expedite htc cum i&- ter vepres , herlntcm corns* 
no : ego , tc pucr illuc vfque bus .-quern aflumens ,6btuht 
properantes,poftquam adora- hol&cauftum pro filio. Ap- 
uerimus , rcuertemurad vos. peliapitque nomen loci il- 
Tulitquoquelignaholocau- lius;D6minusvid*. VndevP* 
fti . & impofuif uiper Ilaac fi* que h6die dicituf , In monte 
Hum fuum ? ipfc vcr6 port!- Dominus videbit. Vocauit 
bat in manibus igncm, 8c gla- autem ingelus Domini Abra- 
dium. Cumque duoplrgeret ham fccundd de c*U) dices: 
fimul , dixit Ilaac patri f*o; Per memetipfum iuriui,dicit 
Pater mi t At ille refpondit. Dominus : quia fecifti rem 
Quid vis, fill ? Ecce ( inquit) hanc,& non pcpercifti vnigi- 
ignis 8c ligna : vbi eft vlttima nito filio tuo propter mc:be* 
holbcaufti ? Dixit Abraham* nedicens bencdicam tibi, & 
Deus prouidebit fibi vi&imj multiplicabo feoien tuum , fi- 
hoiocaufti ,fili mi.Perg6banc ^cut ftcllas carli,& velutarlni, 
ego piriter ; vcneruntquc ad qux eft in littore maris.PolE- 
locum ,, quern oftloderat ei dibit fcmcn tuum portas ini- 
Deusrin quo xdificauit alt£re, micorum fuorura:& benedi- 
& defuper ligna comp&fuit. centur in limine tuo ompes 
Cdmque colli gaffe t Ifaic fi- gentes terra? , quia obcdifti 
lium fuum, p6(uiteum inaU voci mear. Reuerfiifque eft 
tare fuper ftruem lignorura. Abraham ad piieros fiios : ab- 
Extcnditque manum, & arri- jeruntque Beriabee fimul , & 

fmit gladium^vtmnaolaret ft habitauit ibi. 
ium fuum. Et ecce , angelus Orlmus. Fle&imusglnua, 
Domini de ccelo clftrauit, fy. Leu&e. Oratio. 

dicens , Abraham , Abraham. I N > Eus, fidclium pater fum- 
Qm refpondit : Adfum. Di- *-^ me:qui in totoorbeter- 
xitque ei : Ne extendas manu rarum, promiflionis tux filios 
tuam fuper puerum: neque diffiifaadoptionis gratia raul- 
ftcias illi quicquam. Nunc tiplicas:&pcrPafchalefacra- 
cognoui , quod timeas Deu: mlntum , Abraham puerum 
& non pepercifti filio tuo tuum vniuerftrum, ftcut iurt(« 
vnigenito propte r me* Leua- fti, gentium ^fficis patrem : da 
uit Abraham ocul os , vidit- pbpulistuis dign£ adgritiatn 
<jue poft tergum arietem in- tu« vocationis introirc* Per. 

Digitized by VjOOQlC Sabbatho fan#o. IXj 

Proph&ia quarta.- eontracos.Tirauitque p6pU- 

IN dilbus itlis : Fa&«m left lus D6minum:& crediddfrunt 
in vigilia matutfna,& ecce, D6mino,& Moyfi (cruo cius. 

l * rcfpiciensD6raiiius fuper ca- Tuncc£cini{ Moyfes, fcfilij Exo. 
ftia<A3gypti6rumpercolum- Ifrael , carmen hoc Domino, ij. 
namignis,&nubis,intcrftcit &dixcrunt. 
exlrcitum e6i um:& fubucrtit Tra&us. Cantlmus Do mi- 
rotas cfiruum^fcrcbatuurque noigloriose enim honorifici- 
in profundum. Dixfrut ergo tuseft:cquum, &afcenforem 
-ffigyptij:Fugiimus Ifra&cmt proilcit in mare : adiutor & 
Dominus enim pugnat pro proi6&orfaftuscftmihiin{a- 
eis contra nos.Et ait D6minus lfttem. 
adMoyfen.-Extlndemanum Verfus. Hie eft Dcus metis, 
tuam fuper mare rvtreuertan- & honorificabo cum ; Deus 
tur aqwc ad j£gyptios fuper paths mei,& exalt&o cum. 
currus&lquitescorum. Cu- Verfus. Dominus conterens 
que cxtcndifTet Moyfes ma- bclla,D6minusnomencftilli. 
nam contra mare , reuirfurn Or&nus. Fle&amusglnua. 
eft primo diluculo ad priori ^. Lcuate. 
locum. FugicntibufqueiEgy* Oratio. 

ptiis,occurrirunt aqu*:& in* T~\ Bus, cuius antiqua miri- 
uplttit eos Dominus in mi- JL^culaltiamnoftris&culjs 

, dsis,fiu$ibus.Reuerfeque sut corufcare fentimus:dum quod 
aqu&,& operu&unt currus & vni populo , i perfecutione 
cquites cun&i cxercitus Pha- ^gyptiaca libcrando , d£xte- 
raodis, qui fequ&ites ingreffi r* tux potentia contulifti : id 
fuerant mare ; nee vnus quide in falutem genti urn per aquam 
fup&fuit ex eis. Filij autem regenerations operaris : pne- 
ifrael perrex&fit per m Idium ft a , vt in Abrahac filios , & in 
ficci maris: & aquae eis erant, Ifheliticamdignit4tem,totfus 
quafitpromuro&dcxtris, 6c l mundi trSfeat plcnitudo.Vcr 
finiftris. Liberauitque D6mi- Dominum. 
nus in die illo Ifrael de manu Prophecia quinta. 

jEgy pti6rum. Et vid&unt JEr TT/Ec efFHjr&litas feruo- ifr. 
gyptios rb6rtuos fuper littus O rum Domini, &iuftitia st- 
maris : & manum magnam, c5rtiraapudme,dirit Domi- Ift - 
quam cxcrciicrat Dominus nus. Omnes fiticntcs, venire* 5 * 

QJij 

Digitized by VjOOQIC i& aquas : & qui non haWtis tit* sut viae meae I viis veftris, 
arg&num , properate : imite, & cogitati6nes mex a cbgita- - 
&comedite. Veniw,emite ti6nibusveflris.Etqu6modo 
abfque arg<*nto,& abfque vlla defcedit imber, & nix de ca?- 
commutatione vinum , & lac. lo, & illuc vltfa no reufrtitur 
Quare appenditis arg^ntum fedin^briattcrram, Scinfun- 
non in panibus , & laborem dit earn, &eermlnlre earn fa- 
veftrum noinfatur tate t Au- cit, & dat fcmen fer-enti , & 
djteaudientes me, & come- panem comed&iti : fie erit 
dite bonum: & dtleftabitur verbu meum,quodegredie- 
in ^raffitudine anima veftra. turdcoremeo. Non reuert£- 
Inciinate aurem veftram , & tur ad me vacuum, fed flciet 
yenite ad me:audite, & vhiet quaeoinque volui, & prtff^- 
anunaveftrar&feriam vobif- fibitur in his, ad qu«mHi il- 
eum paftu fempiternum , mi- lud:dicit Dominus omnipo- 
fericordiasDauidfideles. Ee- tens. 
ce, teftem populis dedi cum, Oremus Fle&amus g£mia* 
ducem , ac preceptor em gen- y. Leu&te. 
tibus.Ecce,gentemquanef- Oratio. 

ciebas,vocabis:&gentes,qu« * f~\ Mhipoteps fanpiterhe 
non cognoucrunt te , ad te Vjr Deusiriultiplicaihtto- 
\ current propter Dominum n6remn6ministui,quodpa- 
Deum tuum, & fan&um If- trum fidei fpopondifti : & 
raehquiaglorificauit te.Qu£- promiflSonis filios facra ado- 
rite Dominum, dum inueniri pti6ne dilita:vt,quod priotes 
poteft : inuocate eum , dum fanftinon dibhau^runt&tu- 
prbp& eft Derelinquat impius rum , ecclefia tua iam ex parte 
viam (uam , & vir iniquus co- cognofcat infpletum.PerDo- 
1 gitationes fuas : & reuertatur minum noftrum I tfum Chri- 
adD6ifiinum, &miferebitur ftum. • f 

eius , & ad Deum noftrum, Prophetia fexta« 

quoniammultuseftadignof* \ Vdi , Krael , ittandita Bar - 
cendum, Non enim cogita- XjLvit«:aurib , p^rcipe,vt ***£ 
tioncs meae , cogitatfones ve- feias prudentiam. Quid eft, 
fti'f :heq; viae mea?,vif vcftra:: Iftael,quod in terra inimico- 
di cit Dominus. • Quia ficut rum cs ? Inueteraft* it* terra 
exaltantur c^liit^:ra:fic^xal alifoa j coinquinatttses'cagi 

Digitized by VjOOQlC £abbatho{an&o-.' 124 

mortuls : deputatus escum negotiatores tcrrar , ft: The^ 
defceadlntibus in infernum, mam : ^fcbulat6resv&pjc-i 
Derelinquifti fontem iapi£n- quifitores prud6ntig,&if]jtel- 
ti*. Nam fi in via -Dei ambu- lig£ntix , viara autcm fapi&i- 
, laffes^habitaffe&atiquein pa- tiaer nefcierunt : nequeonemi- 
ce fiiper tcrrara. Difce vbi fi t nerdnt femitarumr «itis; i O , 
{apientia,vbi fit virtus, vbi fit Ifpa& qu£m ;magrta! eft do- 
prud6ntia , vbi fit intelkf&us: mus Dei; & ingensjtocusftG&L 
vt fcias fimul vbi fitlongittir- feffionis cius.Magoas^&mon i 
mtas vitx,& viftus^ vbifit habctcbpfofflrttnati&hamroxi-> 
lumen, oculorum , ; & pax. celfus,& immenfus. lbrfuerBt . 
Quisinuenit locum cius * Et gigantes ;nomin£ti ill i , quiab 
q&s intcoiuit \xi thefauros imtkr fn&rbfo ji ftspiiral ma- 
ecus 2 Vbi funt $>rincipes gen* grw; <wemttrbollun>^Hoh hos 
tium i & qui dominantur fu- d^arD6rninn? * nfiqro \amnah 
pcrjbeftias, qiqt, flint ifnper cUfrtplip« *<id«<^r illifcxii-»pqo> t 
temmi<^ in:«ibus.cceii pt^Fqapai^na^quciniAb. 
ludunt, qui arg£bturathe£ra- ironrchiho&unt < ■&fiiatAi&^ 
i4zantLy& auruminqub: £an* idtferidrknt prx^pten-fiiam tn*r: 
fiditm h6nrinesrK:csira: eft: fipientiam. Quis afcesudatxiii^ 
finis acquifitiorra eprfi ? Quj f caelum, & accepit cam, & 
arg^ntumiabricyint^&folict-' eduxSicjesuirde nuBitou&£j£is . 
tijtint: nee eft imlemia ope- transfretatfit tmrcrp&aauotyLt 
rum jU6ru?ExterminkLsfit* eanH^dtaolifream fuper^Hife^ 
& ad inferos dcfcendeaini; ruoicl&bam- Non efk^ 4ai: 
fcalijim locum corudi-liirrer ; fciat vlamdikuit»qudagiii*i^> 
xerunt. Iuuenesvid (front la- c6gito£#tratas; eiusv Sedqui 
mj&i > & habitauerunt fuper fcit vriiucr&,nouk < illam:j6c. 
tcrram Viam auteovdifcipli- adinueqit eam.prud^tiaftnu \ 
ns nefcierunt , neque JnteL-r Qui perifecit terram andctn* < 
lexeriuU) f£mitas ciui neque pit Amidi tempore :rc{fc aduu- 
fufcep/erunt earn filij corum: plcuk:ediij- pecudibus,: .'Vo?.-; 
A facie eorum ldge fadla eft. canitquc cam r : & obaodioit 
Nou : eft audita in Chanaan: cum in tremore. Stelbraacdm 
n f eque:vi{aeftinTHemam.Pi-' dederunt lumen ineiftodiis) 
lijquoque Agar,quiexquirut fiiis: asdfctat* funt- Vocitar* 
prudetitiaro r qu» detexxaxft:. funt x &dix&uot : adTumu^ 

QJiij 

Digitized by VjOOQlC Sabb^tho fan&o. 
Etlux&untei cumiucundita>_ intromittam in vos fpiritunv 
te^qui fecit illas. Hie eft Deus & viaetis : & dabo fuper vos 
nofter : & non arftimibitur neruos,&fuccr&ccrefaciam 
alius ad cum* Hicadinu£nit fuper vos carnes»& foperex:- 
omnem viatn difciplinae t & ttodamin vobis cutcm;&da- 
dedi t iilam Iacob puero fuo, bo vobis fpiritum » & viu&is: 
&lfra£ldile&ofuo.Poftha?c Scfchkis, quiaego Dominus. 
fuper terram vifus eft i& cum Et prophet4uiiicnt pratclpe- 
homtoibus conuer&tus eft. ratmihi. Fa&uscftautem io~ 
Qrcoius* Fle&amus glnua. nitus prophctinte mc,& ccce 
#Leuate> commotio. Etaccclftruntaf- 

' : r . f Oatio. faad ofla : vnumqu6dque ad 

p^ Eu$,qtii Ecd&iam titam iundiiram fuam. Et vidi : & 
±~J fempcrj gentium voca- ecce,(tipcr ea nerui , & carnes 
tione gmphapli cas : concede afcenderunt : & extinta eft in 
proppius ;a vt quo* aqua; ba- eis cutis dlfoper : & fpirituitt 
prifiuaws^bluis , cotinua pro - non hafo&ant. Et dixit adxne: 
tc&ione tqoaris. Per Domi- Vaticinare ad fpiritu, vatici- 
warn aoflfrura Iefum Chriftu nare <> fili hominis, & dices a* 
filiumftuum. fpiritum: Hare dicit Dbaiinbs 

:*, Prophtetiafeptimi. Deus: Aquatuor vends veni, 

Eze. ? Ndi&usillis : Fa&aeft fu- fpiritus & in fuffla fuper inter- 
37. * ' per me manus D&nhii : 8c fe&os iftos,& reuiuilcant. Et 
edtrxit me in fpiritu Domini: prophetaui, ficut prarclperat 
&dinaifit me in medio dpi, mihi. Et ingr£flfes eft in ea 
quieratplenusoflibus: &cir- fpiritus:8c vix<£runt,& ftetc- 
' cunddxit me per ea in gyrum. runt fuper pedes fuos cxerci- 
Erant autem multa valde fu- tos grandis nimis valde. Et 
perfaciem dpi , ficcaque ve- dixit ad roc: Fili hdmiiris, ofla 
hem6ftter.Etdixitadme:Fili hate vniuerfa, domus Ifrafl 
homihts , pntaTne viuent ofla eft.Ipfi dicunt : aruerunt ofla 
iftafEtdixi:D6mineDeus»tu noftra,p£riit fpesnoftra , & 
nofti. Et dixit ad nae: Vaticina abfciflS mmus. Prop tercava ti- 
re de offibus iftis , & dices eis: cinare, & dices ad cos : Hate 
Ofla arid*, audite vertaDo- dicit Dominus Deus: Ecce, 
mini. Hare dicit D 6m bus egoapertamtumulos veftros, 
Deusofsibus his : Ecce ^ego & educam vos de fcpulchris 

Digitized by VjOOQlC D Sabbatho fanfto. Iiy 

veftris , populus tneui : & in- lem,(andus vocibitur * omnis 
ducam vos in tcrram IfralLEt qui fcriptus eft in vita in Hie- 
fci&is , quia ego Dominus, rufalem. Si abluent Dominus 
cum apenicro fepftlchra ye- fordes fililrum Sion t 8c fin- 
ftra, & ediixero vos dettimu- guinefaHierii&lemUfcueritde 
lis veftris, p6pulemeus:&d4- m£dio eius in fpiritu iudicij 
dero {piritum meu in vobis, & fpfritu ardoris. Et creauit 
&vixeritis &requi#cerevos D6mmus Dcus fuper omne 
faciam fuper humum vcftrl, locum month Sbd , 8c vbi 
dicit Dominus omnipotens. inuoc&tus eft,nubem per di£, 
Oremus. Fle&4mus genua* & fumum , & fplend6rem 
#. Leuite. ignis flammantis in nodc.Su* 

Oratio. per omnem enim glbriam 

.EVqtrinosadcelebrS- protcf&io. Et tabcrniculum 
dfi Pafchile (acramln- erit in vmbraculura di<H ab 
mm vtriufque teftam&ti p4- atftu.'ft in fecurit&tero , 8c ab- 
ginisinftruis: da nobis intelli- (confidnem i turbine , & i 
gere miferic6rdiam tuam,vt pluuia. 
ex percefptione prxftntium Tractus.Vinea fadaeftdili- 
mtineram,firma fit exped£~ £toincornu,inloco ubcrt. 
do futurorum. Per Domi- Vcrfus. Etmacrfriam circ&n- 
num. dedit,&circunfodit:8cplari- 

Prophctia oftaua. tiuit vineam Sorec, & sdifi- 

Ifa. A Ppreh&ident feptem cauitturrim inmefdioeius. 
4. -/\ muli&es virura vnum Vcrfus. Et torcular fodit in 
in die ilia dictates :Pan£no« ea .• vinea enim Domini (a- 
ftrumcomedlmus, veftimen- baoth,domus lfra& eft. 
ti$noftrisoperi£mur:tant<im- Oremus. Fle&amm genua, 
modo inuocltur nomen tuii ^.Leuite. 
fuper nos:aufer opprobrium Oratio.- 

noftrum.In die ilia erit germe p\Eu$ , qui in omnibus 
Domini in magnificlntia,& LvEcclifia? tux filiis fin- 
m gloria ; & fru&us terras fu- Afirum prophctarum voce 
bhmis;& exultitk) his,qui fid- fflanifeftaili in omni loco do* 
uati fiicrintdelfracfl. Eterit minati6nis tu» , fatorem te 
omnia qui rdiftus fuerit in bonorum flmtnum , 8c ele- 
Sion , & residuus in Hierufa- dorum palmitum efle culto- 

Digitized by VjOOQlC Sabbathofan<3o. 
reautcibue » qusfumut , p6~ bus domorum , in quibus co* 
pulis tuis : & qui & vineAr um medent ill um. E t edent car- 
apud te n6mine ccnftntur, & ne$ np#e ill* alias igni,&azy. 
fegetum : vtfpinaru &tribu- mo$ panes , cum la&ucis; a- 
16rum fqual6rcrefecato,di- greftibus Non comedetis *x 
gna efficiintur fruge fcrcun- co crudum quid , nee co- 
di. Per D6minum noftrum #um aqua , fed aflum taa- 
IlfumChriftumfiUumtuum. tumigni. Caput cum pidi- 
. Prpphetia nona. . buseius,&inteftinisVCHt^bi- 
JLxo TNdi&usillis: Dixit Do- ti$:&oseius non cqn{ring£- 
i*. Jl &inu$ad M6yfep $c A*- tis. . Nee reman£bit e* eo , 
r6n in terra JBgypti : Mcnfis quicquS vfque man$. S'i quid 
iftc ,vobis principiunvmen- residuum fuerit > igni com- 
fium:'primus erit in m^nfibus buretis. Sic autcm com^dct is 
annu Lpquimini ad vniuer- ilium* R.enes veftros accin- 
fum coetum filiorum Ifrael, g^tis : & calciaipenta habebi- 
$ dicite eis. Dccima die tisinpcdibu$,tenente$bacu- 
mcnfis huius tollat vnufquif- los in manibus, & coiped^tis 
que agnum per familias & feftiaan ter^Eft enim phafeCi^i 
domos jfuas. Siniutera minor eft tranfitus) Domini./ 
eftnumerus,vtfufficerepof- Oremus. Fleftamus genua. r * 
iit ad vefcendum agnum : af- ^.Leuate. 
fiimet vicinumfuum^quiiuru Oratio. 

&us eft domui (use iuxta nu- . ^v Mnipptens fempfterne 
merum snimirum , quaefuffi- \J Deq$ < qui in omnium 
cere poflunt ad efumagni.E- operum tuprum difpen(atip- » 
nt autem ignus abfque m4- ne m^rabilis es:intellig^nt re- 
cula, jnafculus anniculus : iux- dempti tui %, non fuiflc exc^ : 
ta quem ritumtolletis^c hqe- l£nthj$, quod initio &#ul$ eft. 
dum. Et feruabitis eum vC- imindju^quam quod in fine » 
que ad quartpmdecimam die faxuloran* Pafcha noftrupa 
mentis huius , immol^bitque immolates eft Chriftus. Qui 
eum ynipirfamultitudofilio- tecum. :,,-. 
rujn Ifratfi ad v^fperannEt fu« Prophem decirak . ■ it* \ . 

ment de ftnguine eius : ac j N dietrajjUis : Fa&umeft. 
ponent fuper vtnimque po- J[.verbam J)pminiad I6na, 
ftem > & in fuperluminajri* prophetaipfecundo^dicens:^ 

Digitized by VjOOQlC Sabbathofan&o. Iitf 

Surge, &vadc in Nmiuem ci- de via fuamala:& miftrtus eft 
uitatem magnam • & prcdica pdpulo fuo Dominus Deus 
in ea praedicationeito, quam c-\ nofter. 
goloquaradtc.Etfurrcxitlo- Oremus. Fledamusg&raa. 
n&,&£biitinNiniuemiuxta ^Xeuate. ' 
verbum Domini. EtNiniue O ratio. 

erataukasmagna,itineredi£~ l^vEus , qui diuerfitatem 
rum trium. £t coepit lonasin- 1 J gentium in confeflione 
troire ciuitatem itinere diet tiiinominisadunaftirda nobis 
vni*:& clamiait,& dixit: Ad- , & velle & pofle, quarpneci- 
huc quadraginta dies & Ni- pis:vtp6puloadaeternit&em 
niuefubueit&ur. Et credide- vocato,vna fit fides mentium, 
runt viri Niniuitx in Domi- & pietas adionurn. Per Do- 
no: & predicaulruntieiuniu, minum. 
& vefhti funt facets a maiore Prophctia vndecima. - 

vfqueadmin6rera.Etpcru£- T N dilbus illis : ScripfitJ>ca. 
nit verbum,ad regem Nmiue: A Moyfes canticum : & d6- I* 
& furrexit de f6 1 io. fuo, & 4b- cuit filios Iftall JPrarcepitqqe 
i£cit veftimentum fuum & fe, Dominus IofuefiIioNun,& 
& indutus eft facco,& (edit in aitrConfortare , & efto robd- 
cinere. Et clamauitj& dixit in ft us. Tuenim introduces fi- 
Niniue ex ore regrs& princi- lios Israel in terram,quf pol- 
pum eius,dicens : Homines & licitus fum eis : & .ego em te- 
gmenta, & boues , & p£cora cum. Poft quim ergo fcripfit 
Don guftent quicquam, nee M6yfes verba legis huius in 
pafcintur, & aquanrnon-bi- volumihe, atque compl^uit: 
bantJEt operiantur faccis bo* pr ;cepit Leuitis q ui portable 
mines, & iuminta , Sc cla- arcamfcedcrisDomini,diccs: 
mentad D6minum in forti- Tollirc librum iftum^&po- 
nidine : & conuertitur vir a nite eum in latere area? fcede* 
viafuainala, & abiniquit&e, ris Domini Dei veftri : vt fit 
quae eft in minibus eorura. ibi contra te in teftimoniura. 
Qtris-fcit fi conucrtitur & Ego enim fcio contentio- 
xgnofcat Deus:& rcuertatur 4 nem tuam : & ceruicem tuam 
fororeirx (has , & non peri- duriflitaam. Adhuc viuente 
bimus ? Etvidit Deus opera roe,, & ingredicnte ^vobif- 
coTum , quia conuerfi funt cum, temper contention ^gi- 

Digitized by VjOOQlC DCtt Sabbatho 
ftis contra Domlnum : quan* 
tdmagis,c&ram6rtuusfuero? 
C6greg£te ad me omnesma* 
I6res natu per trib* veftras,at- 
que^dod&Ves , 9c loquar au- 
dilntibus cis fernuSftcs iftos, 
& inuocibo contra eosoelu, 
& terrain. Noui eniin, quod 
poft mortem meam iniqud 
agetis:& dcclinibitis cito de 
via,auam praeclpi vobis. Et 
occurrcnt vobis mala in ex- 
tr&no tempore : quando fe- 
clritis malum in confpl&u 
D6mni : vt irritetis euro per 
6pcra minuum veftrarunj. 
Loctitus eft ergo M6yfes, au- 
di£nte vniu&Jo ccetu fili6ru 
Ifra61,veiba carminis huti»:& 
ad fincm viquc compllutt. 
Tradlus Attend e cerium, & 
loquar : & iudiat terra verba 
exoremeo. 

Verfus Exped£tur,(icut plit* 
uia , el6quium meum : & de- 
fendant, ficut ros,verba mea. 
Verius.Sicut imber fiipcrgra* 
men , & ficut nix fuper rce- 
num : & nomen Domini in- 
uocibo, 

Veriiis. Date magnitudinem 
Deo noftro : Deus vera ope* 
ra eius , & omnes v& eius iu- 
dfda. 

Verius. Dens fid&is, mquo 
lion eft iniquitas , iuftus , & 
6nAus^>6rtiinus. fan&o. 

Or&ms. Fle£ttmusg6ra*. 

P^'.Leuate* 

Oratio. 

DEus celfftudo humilitf* 
tc fortittido redorum, 
ejui per fan&um Moyfen pue* 
rum cuum ita erudire populu 
tuum facri carmiflfstui decl- 
tati6ne vohjifti , vt ilia legit 
iter&iofieret £tiam noftradi- 
r£&io:£xcita in omnem iufti- 
ficatirum gentium plenitudi- 
nem , potentiam tuam > & da 
ketitil t mirigando terrorenv 
vt 6mnium peccitis tua re* 
miflione debris quod denun* 
t&um eft in vltionem , trin- 
(eat in falutcm. Per Dorai- 
sium. 

Prophctia duodecimo. 

Ijrdi&us illi$:Nabuch6r Dan. 
d&nofor rex fecit ftatuam •* 
ioreamaltitudint cubitorum 
(exagbta Jatitudine cubit£rii 
fex : & ftatuit earn in campo 
Dura , prouincia? Babi&nis* 
Itaque Nabuchodonofor rex 
miut ad congregindos latra- 
pasjmagiftritqs&iddicesjdu- 
ces 8c tyiinnostoptimates , * 
pradfe&os , omn£(quc princi* % 
pes regionom : vt conueniret 
ad dedicationem ftitu* , qui 
er£xerac Nabuchodonofor 
rex. Tunc congregiri funt fa- 
trap*,magiftritus, & indices, 
duces & tyrinni, & oprimi- _ Digitized by VLjOOQIC Sabbatho fan&o. 117 

tc$ f qui crane in potefUtfbus r*,lamb4c* 8c pfalt&ij, 8c 
confticuti , & vniulrfi princi- fymph6ni« , & omnis g6ne* 
pes reeionum: vt conuenirlt rismuficorum ,proft<£rnat (e£ 
ad dedicationemftatux ,quS &adoret ftatuam auream. Si 
•r&erat Nabuchodonofor quis autem non procidens 
rex. Stabant au{pm in con- adoriuerit, mittiturinforni- 
fpcdu ftatux quam poiuerat cem ignis ardlntis. Sunt ergo 
Nabuchod6floforrcx:& prx- viriludaei * quos conftituifti 
co clamabat valcnter. Vobis fupcr opera regionis Baby 16- 
dicitur populis , tribubus , & niar,Sydrach,M ifach , & Ab- 
linguis.ln hora,qua audi£ritis dinago : viri ifti contempfe- 
f onicum tubar,& fiftulx,& ci- runt,rex , decretu tuum , deos 
tharar/arabuc<j & pfalt^rij & tuosnoncolunt , &ftituara 
fymphonix, & vniuerfi g£ne- iuream quam erexifti , non 
rismufic6rutn:cad£ntc$ado- ad6rant TuncNabuchodo- 
rate fticuara auream, qui cd- nofor rex in furore 8c ira pre * 
(limit Nabuchodonofor rex. c£pit,vtadducer£turSidrach, 
Si quis autem non proftratus Mifach,& Abd£nago:qui co- 
adorauent : dtdera hora mit* &ftim addu&i Tunc in c6fp6- 
t&ur in fornacem ignis arde« du regis. Pronuncianfque 
tis- Port hare igitur ftatim , vt Nabuchodonofor rex, ait cis: 
audilnint omnes populi fo- Verine Sidrach , Mifich *& 
nitutatuba?,fiftulx,&cithar« Abdenago , deos meos non 
fambucr,& pfaltirij .* & fym- c61itis,& ftatuam auream,quS 
ph6niac,& omnis generis mu- conftitui,non adoratis? Nunc 
(icorum:cadentes omnes po- ergo,(i eftis par£ti,quactinquc 
puli , tribus, linguae adorau6 - hora audi<f ritisfonitum tubs, 
runt ftatuam auream , quam fiftidx,citharx, fambuca? 8c 
conftituerat Nabuchod6no- ptak&r, & fymph6nia? , ora- 
for rex. Statimq; iniplbtem- nifquc generis muficorum 
pore acccdeiues viri Chaldxi profternite vos , 8c adorkc 
accufaucrunt ludsos ,dixe- ftatuam, quam feci. Quod ft 
i&ntque Nabuchodonofor non adoraueriris, eAdcm hora 
regi : Rer^in aeternumviuc. mittemini in forniccm ignis 
Tu rex pofuifti decretum , vt ardentis. Et qui»«ft Deus , qui 
omnis homo, qui audierit fo- eripiat vosdemanumea?Rc£ 
nttumtub* ,fiftul«, & citha- pondentes Sidrac,Mifafch, 8C 

* ' Digitized by VjOOQlC Sabbatho&n&o. 
Abdinago d&fruht'NaW- laudintes Deura, & beoedi-t 
«chod6nofbrregi:Nonopor- c6rites Domino. ; 
tet nosde hac re refpondire Hicnondicitur. Fle&atnus. 
tibi; Ecce enim Deus nofter £enua. Oratio. 

quern c6limus,poteft noseri-t ^~X Mnipotens fempit€rne 
pere.de camino ignis ard£n- v^/ Deus,fpesunicamudi, 
tis , 8c de manibus tuis , 6 rex, qui prophetarum tuoru pr#- 
liber4rc.Qu6dfinoluerit,no* <:onio pradTentium tgporum 
tii fittibi , rex : quia deos tuos declarafti myfteria • auge po- 
no colimus , & ftatul auream, puli tut veta placatus ; quia in 
quasi erexifti,non adoramus. nullo fidelium , nifi ex tua in- 
TucNabuchod6no(br reple- fpiratione proueniunt quaru- 
tuseft fur6r e::& afpid 9 faciei liber increinfta virtiitum. Per 
illius iramutatus eft fuperSi* Dominura. 
drachjMifachi & Abdenago. His expletis , d E cclefia ha- : 
EtprxcepitjVtiuccenderetur bueiitfonre baptifmalem,Sa-' 
fbrnax f5^)tuplumquim fuc- cerdos benedidurusfontcm* 
cendicofucuerat.Etvirisfqr- accipit pluuiale violaceum,& 
tiflimis dc ex^rcitu fuo iuflit, procedi t vfque ad ion tc , pne-* 
vt Hgatfep£dib£Sidrach,Mi« cedentibu^Miniitriscu ^ m- 
fach,& Abd&iago, mitterent ce , & Cereo benedido acce-* 
eosin fornacem ignis ard&v- fb.Interca,dumdefcendit ab 
tis.Etcoofe{Hmviriiilivindi fbntemcantaturfequensTra- 
cumbraccis fuis, & tiaris , & dus. 
calciamentis,& veftibus, mif- S icut ceruus desiderat ad f<5- 
fi funt in medium fornacis tesaqu4rum:ita desiderat ani 7 
ignis ardentis. Ham iuflio re- ma mea ad te , peus. )/. Sitf- 
gis vrgibat. Fornax autem uit anima mea ad Deum fon- 
fucc<£nfaerat nimis* Porro vi- tem viuum;quado vdniam, & 
rosillosqui miferant Sidrach, apparebo ante faciem Dei? 
Miiacb ,.& Abd^qago , inter- y. Fuerut mihi lachry mg me$ 
terftcit fiamma ignis. Yiri rpanesdie acnode, dum dici- 
autemhi tres, idettjSidtjaehj turmihi per singulos dies, vbi 
Mi(ach v & Abdenago /cepi- eftDeustuus? 
dcrunt in ra^dio camino i- jjemde ^accrues antcquam 

fnis ardentis cotlligadEt am- intrctadbenedidionefomis, 
ulabant in medio flammas dicithancoratibnemibiiuua 

Digitized by VjOOQlC ii* Sabbathofandhn 
fontem.Verf Dominurvobif- 
cum. ^^t^ciwn fpiriti 
Orcmus 

OMhipotens rempitirnc bifcum*. Etcumfpirittttuo." 
Deus , r&pice propitius ' - 
adtd*uo&6nefer p<Jpijjli r*n*- 
Tfcintis , qui taut ceruiis, aqua rorvobifV tT u fait m " * M ad Dominttm^y. 

, it Hi %* Gratias nimtuarum^petitfontcm: & ^ Suffum co ^ Hab&ws s 
concede propitius : vt fidei ip- " 
sfo^gis , b^ptifmatis 'royfteri*, 
animiam corpuique fan&ifi*et. 

PerDominum.^. Amen. 

Poftea procedit ad bencdi- 
Aienc fontis v dicens. <\ D6flSj- 

ousvokifcunu^ Etcura/piri- 

tutuo* Orcmus. Oratio. 

OMnipotcns fempitcrne 
Deu$^ ^defto magna? pie- 
tatis tuae my ft ems 3 adcfto fa 
cramentis:& ad recreandos no 
ngamus Domino Deonoftro. uosp6pulos,quos tibi fons ba #• Dignum, & iuftum eft. 

ptifin " " "" ' "* 

pt&n 

humilititis gerendum eft mini. 

ft£rio , virtiitis tux impleatur V er£ dignum, & iuftum eft, « 

effeftu. Per Dominum. fy yy ■ , ■ ; - ' ■■ m fmatisp^rturitjfpiritumado- j| ■ 
pt&nisenuttecvt, quod noftrae 4=^CT ±fftj Eleuans vocem in rnodu Prx- 
fationisproibquitur. 
^rt ^j^fe *quiun, &falut£re:Nq* tibi 

P cr 6mnia feftula faeculorum. Temper & vbique erAtias age J Amem tf f Dominus vo- re,Diie fan<£te,patcif omni- Digitized by VjOOQlC 
BenediCtio Tonus. . _ . _ ^_»»^i m ■ — - - ■ i -j 

potens srtcrne Deus. Qui I Spiritusfuperaquasjinteripfa 
. inuisibiff pof£ntia,facramer J round! primordia fercbitun 

* — m ^«* — ^ — ■» *. — m mi-M ^_ 

■ ■ ** ' ' ii n i ■ '■ ; ■ ■ ii «| 

toniro tuoru mirabif iter ope* # VtiStuncvirtiit£ (an&ificatio- 
ritis cffe&um.Et licet nos tan* nis aquarom natura concipc- 
tis myftcriis exequcndis fi* ret. Deus qui nocentis mun- 

a:fca££:33r!C E^icHxijEitf 

^— — — ■ j i i i - j i i -- m ..,_ - _ rrf 

, (Dusindigni:tu tamen gritiat di crimina per aquas abluens, 
tux dona non deferes, 6mm regenerationis fp^ciem in ipfa 
u * i n i ** * .-i im ii i * ad preces n^ftras , aurcs tuafc diluuij eftufione fignafti : vt r i * II ' * t - r ' " ' " * " - 

pictitis inclinas. Deu*, cuius vnius eiufdcmque elenrtenti 

myfterio, 

- Digitized by VjOOQlC Bcnedi<5Ho Fontis. iscnedictio hontis. .. jip myfterie , & finis eflet vitiis, * uandis vt tuae maieftatis im j ' &origovirtutibus.R.efpice , perio,fumat vnig.^niti tui 

Domine > in facietn Ecclefiae gratiam de Spiritu fan&o. nu in modurh tnx : & multiplica in ea rege- crucis, dicens. jQui hie aquam 
nerationes tilas, qui gratia? r^generandishominibus pra- mm j l f m— — »■ tuae affluentis impetu , lanifi- paratam arcana fui mimfhis 

H h i ■ !■ i ^« ; ■■ ■— r i n m r linn ■ > r - -- , ' y tr -, 

cas ciuitatem tuam, fontem- admiftione , fcecunctet : vt fan- Ejgggggg jjfeaa saa: 4 que baptifmatis aperis toto £Hficati6ne coricfyta , ab im- 
orbeterraninijgentibusinno^ iftacuUt© diuH^foi.tis tit** 

v ' Digitized by VjOOQlC Benedi&io Fontis. £ fct* , T" f 1 ^ 
ro in nouam renatacrea- totanequitiadiabolica?frau- turam progenies cceleftis dis absiftat. Nihil hie loci ha- 
cmergat. Et quos aut (c- beatcontraria: virtiitis ad mi- 
*us in corpore aut aetas di- ftio : non infidiando circum- fcernit in tempore,omncs in volet : non latendo furr£pat: ■ 6jUyri" l "-,fe H Elips^fcbE: X3 vnam pariat gratia mater in- non inficiendo corrumpat 

4-4 IB^ a nu tangit. 
33=t£ fantiam.Procul ergo hinc,iu- S it haec fan&a & 

bente te , Dne, omnis fpiritus innocens creatiira , libera ab M i ■ «' immiipdus abfeedat : procul ' omni impugnatoiis incur- > , 

Digitized by VjOOQlC *# BcncdiftioiFontis- ;jo 

- il ** ■ .' ■ ' ' ' *■ ■ ■ i B ■ ■ I > 1 j I a ■ I 1 1 ■! ■*fc- fu, & totius hcquitiae purgi- aquaeiper Dfcutn -f viuum per 6SKo3^ 
ta difceflu. Sit fons viuus a- pefi. T verfi : per Deum f fan-: 


m ii i , ■ ■ ii * ' ■ i . i , .i 

qua regenerans,vnda purifi* fl-u.per t)eum,quitein pribci- 
cans: Vt omties hoc )au4ero la- pio: verbo feparauit ablrida % "M ^ % -i » i liitifeiro dilu^ndi, operinte in .cuius $pirhus,fuper te fee* 

— Dmidit aquam , & 
^ efFundiV jn quatuor 
M raundi partes dices, 

H 


eisJSpJritu fafi&o , perfect* bAtur. 


purgationis indulgentiam oui te de fraradifi fbnre ma* 

8 § ^ | ) : Facktre&era- "* cps fupra fon* p""^"^J 
, efifequinmr. ^ttai,dfcens. „ , , , ^ ^ _ „ 

, nare fecit, & in quafuorflilv » r - ' *■■ ■ i - i ii j.m m ■ i —mm 
V&de bene j dico tecrcatiira minibus diuid&,tot5 terrain 

k R ij 

Digitized by VjOOQIC E^3 
rigare pr<?ce'pit. Qui teitr u&titinvnutn Quipedibus 

fc .^S5S^ defcrto amarum.fuauitate in- fuperte flmbulauit,& i loan- 

-4 -1^ '" * P» 
dita fecit tfTepotabilem & fi- : .tic in Iord^ne in te baptiza j 
tienti p6pnlo,de perrapro* tnseft.Quj te vna cu (angui- i£=fc:£=« diixit.fietief dico te , & pet 'ne,de !&tere fuo produxit: & 

■ * i ii i n i w ii ii i m i i Hi r » i . ■■ i i i ■■ mw ■*■ — ■ i n ■ 

. Iefum Chriftum f ilium eiiis Difcipulisfuis iufsitvtcre^r I unicum Dominum ndftrum; tesba^tizarenturin te dicefts cjui te in Cana GaIil#ar,figno . Ite 5 docete omnes gentes, ba=* 

m m n iii Mh,ii i (i, ; , mmm m mm* w.ui ■ n I itL |i i m\ n i - 1 1 ' . *| 

admirabrlijfua potentiacoh« ptizantes eosjift n6minePa- 

/Google • Digitized by* I?I ^j^W ^fc-'TH ms,& Filij , & Spiritusfandu 
Mn tat vocem, & profeqnitur 

in modum Lcftionts. 
Tl Ac nobis praeccptafer- 
ll uantibus.tuDeus omni* 
potcns,clemensad£fto:tu be- 

iiignus afpna. 
Halat tcr aquam in modum 

crticis,diccns. • 
T u has simplices aquas tuo 
ore benedicitorvt praetcr natu- 
ral em cnuindationem,quam 
lauandispollimtadhiberccor- 
p6ubus,fmt ctiam purifican- 
dismcntibus cfficaccs. 

HicSacerdospcMiitCcrctim 

parti ni intus in aquauvl\: rclu-w 
mestonum Pr&'hitiums s d:cit. BeHccH&iofontiSo 4ji 

dnrr^altioriadhuc repctit vo- 
ce t)cfc£datinhaijfc,vt<upra. 

Etdeinde fufflas term aquam 
profequ tur. T otamque huius aquae 
fubftantiam , regeneiindi £Z — "~7TtT Hic toIIit 

jmT«~1- ■~] r Ceteusde ltuj: 

: a- 
ro- fecudeteffcau. icqimm 
3*53 Defcendat in hanc plenitiidi Wm — ■■■ ■ i miii— n«» rt. i l l.„ wi ne fontis, virtus Spiritusfanfti 

Deindc extvattum Cereum 
de squalen! profundius rcei> 
git aliquanto aluus repctens. 
Dcfcendatinhanc. Poftca ex- 
tra<5hfrn rurfus Cereu de aqua 
tertib im merges vique ad fun* Hie omnium peccaterum. * 
maculae deleantur : hie na- 

T - - - , , . - ■ - — . . % ■ **_ 

tura ad imaginem tuam con- 
dita,& ad honorem fui refor- jnataprincjpij, cup&isvetufta- 
R iij 

Digitized by VjOOQlC Benedi&io fontis. 
^ ' r*T" l -—*■ ■ ■ ■ crucis,intelligibili voce dices: 

r\ "1*"*1* i m *T*l Sandificetur & fcecundeW 

* ■ ■ ■ n * , ■■ fonsifte&leo falutis renafc^n- 
tis fqual&ribus emundetur vt tibu$ cic eo, in vitam aet6:narti« 

Refpon. Amen, 


Deindc infundic de chrifma- 

tcmodoquo fupra.-dicens 

omnis homo Saeramemum InfufiochrlfmatisDorainino* 

ftri IcfuChrifti,&Spiricusfan f 1 [■jjfcijl 

» ■ ill g » im ieiu-^nnicijOC5piriCQSian« 
■ ) ■^%|| ^» i"tT*7r"J &ipawl6ri,fiatinn6mincfaiv. 
~f 1 — t— -^-Hh*** &£ Trinitatis. *. Amen, 

k^„ ^^hMflAnia ;r»«r4r Poftca accipit ambas ampul- 
noc regenerationis merely , j,. A . . . r „ rt . ft , .^ r . 
& - D las didi olei sadi &chnfraatis, 

P?n . F | ^V«| Ej &devtroquefitnulinmodum 
W ! V * I crucis inrundendo dicic. 

fiis, in vera innqcentise no- C ommifto chrifmatis fan&ifv* 

ii— catipnis, &61eivn£bipnis , & 
"~~ aquse bap tifmacis, picker fiat, 
p in n6mine Pa t tris^ & Fi t lij^ 
uaminfantiamrenafc4tur. & Spirits tfanai^Amep. 
Sequentia dicitlegcndo. Tunc mifcet lpiura oleum 

. cum aqua, & fpargit cum ma« 

Per Dominum noftrum Iefdm nu fua per omn ' cm f ontcm# S i 
Chriftumfiliumtuum^uivg- adcru ^ baptizandi baptizat 
t W r eft iudicire vinos, 6c mor- raorc CO nfueto,Deinde dicun- 
?uos,&faeculumpcrignem, ur Litaniar. Poftea rediens, 
^ A 111 ?^ prxparat fe pro MifTa folenni- 

Deinde perafliftentcs Sacer- ter celebranda. 
dotes fpargicur de*ipfaaquabc Vbi vcro no funt fontes t>a r 
Jiedidafupcrpopulu. Etinte- ptifmales,finitavltimaProphc 
rim vnus ex Miniftris Ecdefi?, tia cumfua oratione, Cclebf as 
accipitin vafc aliquodc cade cafuladepofica, cum Miniftris 
aqua,ad afpergedum in domi- ante altare procumbit : & aliis 
bus,& aliis locis. His pcjra&is, omnibus genu flexis, catantur 
Saccrdos.qui benedixit fon- LitaniaHnmfcdioGhoriiduo- 
tera,infuditde oleo Cathccu- bus cantotibus vtroqueCho-* 
^cnorumin aquam innrodfi roidemfimulrefpondcntc. Litani*. n i Circa finem LUartiarum^Sa- 
ccrdos & Miniitri indutintur 
paramentis albi coloris,&inte- 
rimaccenduntur luminariain 
alcari. In fine Litaniarum can- 
tanturfolemniter. Kyrieclci- 
fon. & rcpctuntur, vt in MifTa 
m oris eft. BSife!!!; ■- " ■ ^i - " 3i fcrere nobis. SadaTrinitas vnus Deus : Mifererc nobis. Kyrieeleifon- C hrifte elei- Sanda Maria, ora pro nobis, §iS3 fon. C hrifte audi nos. ■ftftaipj:!:^ 

Chrifte exaudi nos. Rater 

;5 
de coelisDeuS, miferere Kmt- ■ -imf i ■ ■ 1 ■ W 

tL) w — in. ii ■ * i ■ 111 ■' r ,l ■, i 

nobis. Fili red^mp tor mun 
di Dew: Miferere nobis. --i 
Spiritus fandeDeus : Mi- Sanda Dei genitrix, ora. 

Sanda virgo virginura ora. 
Sandc Michael ora. 

Sande Gabriel ora. 

Sandc Raphael ora. 

Omncsfandi Angeli & Ar- 
chageli Decorate pro nobjs. 
O mnes fandi beatoruroSpiii- 
tuii6rdjncs,oratc pro nobis. 
Sandc Ioannes Baptifta ora. 
O mnes fandi Patriarchs & 
Proph&a?, orate pro n6bis. 
Sande Petrc ora. 

Sande Paule ora. 

Sande Ioannes. ora. 

Cmnes fandi "Apfcftoli & 
Euagclifta^orace pro nobis. 
Omnes fandi Difcipuli Do- 
mini orate pro nobis. 
Sandc St6phanc ora. 
Sande Laurcnti ora. 
Sande Vincenti ora. 
O mnes fandi Martyres,oiate 
pro nobis* 

R iiij 

Digitized by VjOOQlC Litaniae-- 
S an&e Sylu^fter ora. nosDomine; 

S an&e Grcgori ora/ P «r natiuitatera tuam , libera 

S an&e Auguftine oj*a. nos Domine. 

O nines fan£i Pontifices & Per Baptifmum & .fandum 
Cofeflores, orate pro nobis. Ieiunium tuum , libera nos 

Domine. O nines sa&iDo6t6rcs,orate, 
S?m&eBcnedi&e ora. 

S an&c Domiiricc ora, 

S an&eFrancifce ora. 

O mnes fandti facerdotes 8c P cr crucem & paffionem tua 

libera nos Domine. 
P cr mortem 8c Sepultiirara 
tuam libera nos Domine. 
Letiicae, or4te pro nobis, P er fandram Rcfurre&ionem 
O nines sa&iM6nachi& Ere- tuam, libera nos Domine- 

miue, orate pro nobis. Per admirabilem Afcenfione 

S an&aMatiaMagdalena ora. Uiam 3 libcra nos Domine. 
Sfln&aAgnes ora. Per aduentum Spicitusfan&i 

S an&a Agatha ora. paracleti-Jiberanos Domine. 

O mnes fan&se virgines& vi- 1 n die Iudicij , libera nos D6- 
du#, Orate pro nobis., mine. 

O nines fan6ti &fan£be J>ei, * =-*^ 

intcrcedite pro nobis. 

*i m m — — E 

P eccatores te rogam' audi nos. P ropiti*efto:parcenobi$Diie 
P iropiti 9 efto,exaudinos Do 

mine, V t nobis parcas,tero.£udi nos 

A bomnimalo libera nos D6- VtEcclefiam tuamfan&irc- rmne, 

Ab6mni peccato,1iberanos 
Pomine. 

A mor.tc pcrpetqa , libera nos 
D6tnine. 

p ermyft&riumfan&^incarna- 
tiqnis tqx , libera nos Da- 
mine.' 

V w A4u wum tuum , Ubeia gere,& conferuaredigneris: 
te rogatnusaudi nos. 

Vt donum Apoft61icum, 8c 
omnes kcclefiafticos Ordj- 
ncsinfan&areligiane con- 
feruare dignerisrte rogamus 
iudinos. / 

Ytinimicos Tanftae Ec$l£fi& 
huraiUire digniris.^e rogi- Digitized by Google musiudinos. 

V ttegibus&Principib'Chri- 
ftianis,pacem & veram con- 
cordiam donaredigneris;te 
rogaraus audi nos. 

V tnoftnetipfos in tuo fandto 
feruicioconfortare, 6c con- Litania?, 153 

gylarcpctutur.Tnten'm Saccr- 
'dosxumMmiftrism Parame- 
tis *albis acrcdit ad Altare , #e 
facit Confeffionem , vt mods 
eft, in lococonfueto : dcindc 
afcendcns,ofculatur nltarc,itv- 
ccnfat mi-refolito : & finitisi fcruarc digncris : te rogam* Chore , Kyric eleifon. incip it 

audi nos. fokr^nucr, G loria in exc&fis 

Vt omnibus benefa<3:6rib*n6 Deo, & pulfintur campame.. 

ftris fempiterna bona rctri- 

buas:terogamus audi nos. 
V tfru&us tctrx dare & con- 

fcruire digneris : te reg4- 

mus audi nos. Quo finiro dkit^Domin^vo- 
bilcum.R.cfpon,Etcumfpiri-- 
tutuo. Orerans. 

DEus, qui banc facratiffi- 
raam no&em gloria Do- 
V t omnibus fidelib 5 * def&n&is tninicae refurrc<5H6nis illiiftras 
requiem set^rnamdonaredi- conftrua in noua faroiliae tmx 
gnerisrterogamusaudi nos. progenieadbptionis fpiciium, 
Vt nos exaudire digniris:te qu'em dedifti vt corpore , & 
rogamusaudinos. mente renouata , puram tibi 

exhibeantferuitutem.PcrDo- 


minum. A gnus Dei qui tollis pecc4ca 


1 Lcdio Ef iftole bead Pauli 
Apoftoliad Coloilenfcs. 

FRatres : Si confiirrexiftis yV<l- 
cum Chrifto : qu# futfum 
funt, quaeritc, vbi Chriftus eft: mudi:parce nobis I)6mme. indexteraDeifedes.QnjEfur- 
AgnusDei, qui tollis peccata fumfunt/apkemonquq fuper 

roundirex&udinos Domine. terram. fylorcuicnimeftis: & 
Agnus Dei, qui tollis peccata vita veftra abfeondrueft cum 

mundi:mifcrere nobis. Chrifto in Deo. Cum autetn 

Chriftc audi nos* Chrifteex- Chriftus appanierit vita veftra, 

&udino$, , tunc & vos apparebicis cum 

Hie Catoresfolemnitcr in- ipfo in gloria, 
cipiut.K yrie eleifon , Chrifte Finita Epiftola, Cclebrans 
cleiibn^K yrie eleisoi&texCn* incipic* Digitized by Google 

SabbittfooSan&o. 

eniro Domini dcfcgdit dccce- 
lo : & acc^dcns, renoluir Ja- 
pidem, & fedebatfupcrcum, 
E rat autem afpedtus eius,ficuc 
fulgur; & veftimentum cms, 
ficut nix. Prar timbre autem 
eius,exterriti font cuft6des: & 
fa£H font vcluc niortui. R^fl 
pondens autem 'Angelas ,di- 
Et totum decantat tcr, eleuan- xit mulieribus : Nolitc timerc 
do voceragradatim: &Chor* vo f- Scio cnim quod Iefum, 
poftquamhbctvicem,in eade qoictucifixuscft J quaritis.N6 
vocerepetitilludidem.Poftea eft hlc. Surrexit enim , ficut 
ChorusprofequiturVerfum. dixit.Venice > & videtc locum, 
Confi^mlniD6minoqu6nia vbi p6fitus crac D6minus. Ec 
"bonus : quoniam in feodum Clto cunces > 01 ? cc d ^P^^ 
raiferic&rdiaeius. clds > <I UU fu»c«r. Et ecce, 

Deinde dicitur Tragus. L a u- P r * cedct vos *» Galilaram.Ibi 
datcD6minumomncsgentcs, cu ™. videbitis. Ecce przdixi 
& collaudatccumomncspo- VO x/ S- ,. . ^ ., r f r 
puli. f. Qu6niam confirm^ Nondicuar Credo : fed fi- 
cftfoper^smiferic6rdiaeius "^Euagclio Saccrdosdicic, 
& vtfntas D6minimanet in pominusvobifcum. Rcfpon. 
sternum/ Etcum SpintutuOr& poitea 

Ad Euangelhim non portan- ^m^s• Non dicitur Offer- 
tifrluminaiia,fed tantum in- tonum - 
cenfomr&petiturbcnedi&io. Secreta. 

Sequentiafan&iEuangcIij C Vfcipe, Domine', qua?fu- 

feciindum Mattharum. i3 muspreces populitui,cu 

" oblati6nibushoftiarura:vrpaC 

2f ? La XT' Efpere autem Sabbathi, chalibus initiata my ftcriis , ad 

V qu$luceffitinprimaSaV «ternitacis nobis.mcdelam te 

bathivenit Maria Magdalene, opeiante proficiant. Per Do^ 

& altera Maria vid^re fepiil- minuro noftrura* 
chrum. Et ecce, terras motus 

factuseft magnus. Angela P R A F A T I O* Digitized by Google Sabbatho San&o^ J. Er omnia ftculafieculord. omni temporerfedinhacpo- 
Si-Aro?.^* Dgminus vobifcu. tifsimum node glorioOus $£. Et cum fpiritu tuo. v • Sur- praedicare : cum Pafcha no-' 
fum corda. fy. Habemus ad ftrum immolatus eft Chri- gsistfe 9=8§Si Dpminum. t.Grktias aga- 

E ftus. Ipfc enim veraseft ti±i* ^§3$e63 mus Domino Deo noftro. Agnus, qui abftulit peccata 
^-Dignum & iuftu eft. V er£ mundi. Qw morte noftra mo ^SiSsi §3s3§i§ digntiiQ §c iuftum eft r 1 a?qutun riendo deftnixit , & vi tarn re- 

§c ialutare. Tequide One, (urgen^o reparauit. Et idea. 

/Google Digitized by ^ Sabbathdfaneto, 
« - j - " f" quos regencrare dignat 9 es ex 
§■ j l j aqua&Spiricufana6,tribucs F p cisremiflioaem omnium pec- cu Angelis & Archangelis, cu catorum , quarfumus Domine, 

» ■ ■« | -«| "I vtplacacusaccipias, &c. 

EI^Tj~Tr~niT < r\l Dicitur. Pax Domini fie >ftm- 

^*^ lll^Ti *fli^" 1 ^*'n Pcrvobifcum.fcd pacisbfeu Thronis & Dominatienibus 


um no datur:nec Agnus Dpi: 
rice Poftcommiinio,diconcur. •W"M- 1 cumque omni militia cceleftis fefeffi jffl J exercitus , hymnu glonae tuae Myfi P 5»a iJ PoftfumptionemSacramenti, 
T* pro Vc/pcris in Chorp cajita- 
tor Antiphona-Allcluya^alle- 
luia^llclura: & Pfalmus, Lau- 
datc Dominumomnesgentcs 
cum Gloria pacri:poft quern 
rcpeticureade Antiphona.Ca- 
pitulum , Hymnus 3 & Vcrfus 
non dicuncur.Tcd ftatim Sacer- 
dosincantu iiu:ipic Antipho- canimus , fine fine dicentes. nam ad Magnificat. INFP.A ACTIONEM. E 3 COmmunicantes, & no- V efbere autem Sabbachi m ; ftcm facratiflimam celd- 
brantes rcfurre&ionis Domini 
npftri Iefu Chrifti feciindum 
carnem;fed & memoriam ve- 
nerantcs, &c. Et profequicut Chorus. Alia ihfraa&ioncm. Quas lucefcit inrprima Sab ba- 

tlu-venit Maria Magdalene, & 

altera Maria, videre fepdlchru, 

Alleluia. 

Deindccantatur Magnificat, 

HAnc igitur oblationem ciim Gloriapatri, & rcpetita 
feruitutisnoftrce,fed 8C Antiphona> Saccjrdos dicic^ 
cun&aefamiUaetuae,quam tibi Dominus vobifcura. ^ra. Et 
^ tf -* ; ~— - pro his quoque cum fpiricu tuo* , ©fferimus Digitized by Google Oremus. S&tb&tho Sanftflo " i/j 

FJxUa Diaconusiamac. SPiritu nobis, Domine,tuaf 
cln pZtZ ,^ vlariiacisinfiiridc:vf, quos » j^ 
Sacramecis pafcalibus fatiafti, ^JjQIE 
tua facias pictacc Concordes. 
PeiDominumnoftrumlefum 
Chriftum filium tuurn, qui te 
cnm viuit, & regnat in vnitstce 
eiiifdeSpiritusfan&i. Dcinde 
elicit. Dominusvobifcum. ^. 
Ec cum.lpiritu tuo. 
I te mifla eft ; Alleluia,,, 
Alle liiia. 

Rf.Dco gracias. AUcliiia , alle- 
luia. Digitized by VjOOQlC 
ORDINARIVM 

MISS^, 

SACERDOS Dcum , qui laetfficat ioncntii- 
cfcm ingrcdicux ad Altarc fi- tC ? mc fi an \ .. . . . L , 

gnansiefigno«uci S ,clar a vo. ftS?",?"* ' t,blln C,tha "* 
ccdicit Deus,Deusraeus:quaretnftis 

' Nn6iDinePatris,& «^ ni «n»«ea,*q««eco«iir- 

«.,.. c n / . ' r Dasmer 

Fihj, & Spirit us (an- c.— • ts ' • « 

Ai LJ SpcrainDco, quoniamad- 

_ _ huc c6firfborilli:falui4icval- 

t\^j :-a« i tuameK&Deus metis* 

Dcindeiudhsmanibus ante ~i/ • . « r /, r . , 

t ■> -L j i > t\ • \*- • Sicutcracinpnncipio&ntlc 
I ntroibo ad altarc Dei. Mini- '*./•-«*« - *, • r 1 r 1/ 
at i a irx • oeiempcr 3 & in lxcula l<eculo~ 

Jamncatiuucntutem meam. > 

Pofteaaltcrnatim cum Mini- Rcpetitcum Miniftris Ami- 
ftrisdicitfequetem Pfalmum. phonam. 

Verf.Introibo ad altarc Dei. 

IVcUcame,Dcus,& difcer* Refp. Ad Dcum quilartificac 
nccaufammcam dc gente iuuentiicemmeam. 
nonfan£b:abh6mineiniquo, Signatfedicens Versu. Adiu- 
&dolofoerueme. torium noftrum in nomine 

Quia tu qs Deus fortitudo Domini* ^. Qui fecit ccelura 
mca : quare me repulifti , & & terrain* 
quarctriftisincedojdumaffli- Deinde hmdis manibus in- 
gitmeinimicus? clinatus facie confeflionem. 

Emictelucemtuam,&veri- InMiffis dcfun&orum > & in 
tatcm tudm ipfa me deduxe- MiflisdetemporeaDominica 
tnnt&adduxerunt in motem Paffionisinclufiuevfq;adSab» 
fanftum tuum,& intabcrni* bathumfan&um exclufiue o- 
culatua. mittitur P/almus. Iudica ra* 

Ftintroiboadalt4reDci:ad[ Dcus > ciim Qloriapatri,&rc- Digitized by Google Ordinarium MifTar, 136 

petitione Antipjionar. Scddi- ■% r IfercAtur vcftri omni- 
po J nn&minepatris, I ntroi- iVJL potensDcus,&dimif- 
bo $ &c Adiut6riura,fitConfef lis omnibus peccaus veftris, 
(io,vtfequitur. perdiicat vosin vicam act6rn&, 

Onfiteor Deo omnipo- Rcfpon. Amen. Signatfefigno crucisdiccns. 

INdulglntiam, abfolutionc 
& remiffionem omniu pec** 
catorura noftrorum tiibuat ^_< tenti,bc4tae Marise seper 
virgini,beatoMicha£Ii Archa- 
gclo , bcAco loinni Baptiftae, 
iandtisApoftolisPctro & Pau- 
lo, omnibus faxi&is, & vobis, nobis omnipotens ,& railed- 
frauesrqtiiapcci&uinimisco- corsDominus. 
gitation^vetbo'&c^irt.Per- Rcfpon. Amen, 
emit fibi pcdhis dfcens. Mca Inclinatus profequitur Vcrf. 
culpa* meaculpajmea maxima Deus,tuconueTfiisviuificabis 
culpa. ideoprccor bcata Ma- nos.Rcfp.Erplebstuahetabi- 
iiamfemper virginem, bcacu ttuinte.^fus.Oftende nobis, 
Michaqlem Archangelum , D6mine,mifeiic6rdiam tuarp. 
beacum Iointiein Bapiiftam ^. Et falutarc tuum da nobis, 
fan&os Apoftolos Pctrum , & ^.Domine exaudi orationcm 
Paulum^omnesfandtoSj&vos mearn. Ref. Ec clamor raeus, 
fratres,oiareproroeadD6mi- adtc vlm'at. num Dcum noftrum. 

Miniftri refpondent* 
*\M Ifere&tur tui omnipo Verf. Dominus vobifcunu 
Refp Jt cum fpiritu tuo. 
Afcendens ad. Akare^dicirJ 
Oremus. r^ o j- fen* A vreranobis,quaefumus, 

tensDeus, &dimi(ii$ /\ -^ , . -A • • • 

r .• , • . i> Ji X Domine 9 cu6casiniqui- 

omnibus peccatis tuis, perdu- , A J j r ^ ? 

, r . , r tatesnoftras.vtad fanetaian- 

catccad vitamaeternam. .*, .* , , 

<> , ... A .. _ . #orum,punsmereamurmen- 

tibus ltnroire. Per Chnltum 

Dominum noftrum.Amen. 

Manibusiun&isfuper Ait-ire* 
.inclinatus dicit. 

O Ramus tc D6mine, per 
m erica fan&orum tuo- 
rum. ' 

Qfculatur Altar e dicens. de Miniftri rcpetut confefflo- 
nem: &: vbii Sacerdoce dice- 
batur V obis , fratres % & V os 
fratres, ^ Miniftris diciturTibi 
pater, &:Tc pater* 

Poftea Sacerdosmn£Usnia~ 
nibus fade abfolutioucm di- 
cens. Digitized by VjOOQlC Ordinnrium Mi(Fa% v 

Qiiorumreriqui^hicfunt,& iunftis minib.us , Cum dicit, 
6mniumfan<a6rum: vtindul- Adorarauste* cYGratiasagi- . 
gercdigneris omnia peccata mus tibi, & IcfuChriftc, & 
mea,Atncn. * Sufcipedeprecationem, incli- 

InMiffafollcmniCclcbrans, nac Caput: & in fine dicens,^ 
'ai-tcquam legat imroitum be- ian&o Spirit!!* fianatfe. nedicit incenfuni dicens. Ab 
illo bene f dicaris,in cuius ho^ 
nor^creroaberiSjAmen. Etac- 
ceprothuribuloaDiacono,in- 
cenfat Altare , dicens. D iriga- 
tur,Dominc s oratio mea, ficut 
incenfuminconfpe&utuo: e- 
leuatiomanuu mcarum facri- 
ficium vefpertinu. P oftcDo- 
minc,cuftodiam orimeo , & 
oftium circunftati^ labiis mcis: 
vtnon declinet cot meutn in 
verba malitia? ad excufandas 
excufatibnesin peccatis. 
Deindc Diacon^reccpto thu- 
nbuloaCclcbratc 3 incenfctil- 
lura tamum:Poftea Celebrans 
fignansfciigno Cniciyncipit 
In troicuic^ofinitOjUicHs ma- 
in b* accedes ad nicdiu Altaris, 
fcteernacim cumMlniftri's dicit. 

XT Yric el&fon,K yrie clci— 
!x_ f°n. K yrie eleiso. c hri- 
&e el&fon. C hrifte eleifon. 
C bride eleifon,K yric cleifon. 
K yric cleifon. K yric eleifon. 
Foftea ad medium Altaris ex- 
tendens & iungens manus,ca- 
putquealiquaimiluminclinas, 
dicir,fidiccndumcft,Gioriain '■InDuplicibus&follemni- 
busdicbus. G 16 ria in exc&ffc Deo. 

In Midi* brntcT Mnria\ ! *4 ^a G 16 ria in excel fits I)eo. 

InDominiciSjFcftisSeinidu- 

plkibus, & infra Ocb.uas, 

qua? non funt B. Maria-. 
1*^=^3 G 16 ria in excelfis Deo. 

Infcftis Semiduplicibus. 

""" l 
-»■*■ t=t2 Jj G 16 ria in excelfis Deo. 

C^LoriainexccliisDeo. £t 
lin terra pax hominib'bo- 
na? voluntatis. Laudamus tc. 
Bcnedicimus te., A dorarn 9 te. 
execifis Deo, & proietjuituf plorificAmus te. Gratias jigi- 

snut 

Digitized by VjOOQlC Ordinarium Milfe. jtf 

jrpustiiw propter magnapi g}6- tuum digne valeam nuna'are* 
riam tuatti. D ©mine Deus,rex Per ChriftumDominum no- 
ccel&Us, Dcus pater omnipo- ftrunnAmcm 
tens. D online fili vnig£nitcle- Deindc acqipitlibiu, & rur- 
fu Chrifte. D omine Deus* fusgenu flexus petit benedi- 
AenUSDei,filiusPatris. Qui ftioncm h Sacerdote dicetis: tollis pecc&ta mundi, mifcrerc Ittbc Bamine bfenedicerc* 
nobis; Qui tollis peccacamu- Sacerdos refpondet. 

di/ufcipe deprecationem no- ipvbminus fit ineofde tub* 
ftrani. Quifedesaddexteram jL^&inlabiistuis^tdigne^ 
jpatris,rouerere nobis. QUonia & cqrapetenterannuncies E- 
tufolusfan&uSi TtafoIusDo- uang&iutn fuum ,in n&mme 
minus. Tufolusaltiffim 9 > Icfu Patri , & Filij , ^ & Spiritu* 
Chrifte. Ctim fan&ofpiritu in fantti* ' 
in gloria Dei patris. Amen. Deindeacceptabenedi£Ho- 

Sic dicitur Gloria in cxc&fis* ne^fculatur manum Sacerdo* 
ctiamin Miflis beatae Marine, tis; & cum aliis Miniftris , in- 
reindeofculaturAltateinme i ccnfo,& : luminaribus accedes 
dio,&vcrfusp6pulumdicit#. ad locum Euangelij^ansiun; 
JDnsvobifcum. 5i.£t cum (pi- &is matiib^dicit, y t>6min* 
j:itutuo*PofteadicitOremus» vomfctttti. ^.Etcufpiritutuoi 
Deindc Orationes,vnarn aut PronunciansSequentiafan&i 
plures-.fequiturEpiftola Gra- Euagelij,fccundum N.pollice 
duale. Allelui^vcl Tragus, dextne manus fignat Ubrunt 
Sequentia.vttempuspoftulaCi Euage!ij,deindc frocem labiry 
Hisfinitisficftin Mi(Iafol6nis, &pe£his:& dom Miniftrirefe 
Diaconus deponitlibrumEuS- pondcnc;Glotia.tihit5amine^ 
geliorum ilxper Altare: & be- incefat tcr librura. Poftea dipt 
nedi&oincenfo vtfupra,genu Euangelium iun&is marjjjjus. 
flexus , manibus iundis ante Quo hnito ,Subdiaconut' de- 
medium Altaris^icit. fertlibrumSaccrdoti, qui of- 
MVnda cof meti, ac labia cuiacurEuanofcHum 3 diccsPct 
roca,omnipotes Deus, Euag<?lica difodcieintutno- 
qttiUbialfaiqProphita; calcu- tra deli&a> Deindc a Diacono 
iomund4ftiignito:itame tua Sacerdos incenfatur. Si verb 
grata miferatione dignare mii^ Sacerdos fine Diacono &Sub- 
dare jYtfanftum Euangelhurt diacono celebrat^deUtoiibro , Digitized by Google Ordinarium MiiU 
adatiudcomilalutis , (tans ad 
medium Altaris iunclis mani- 
bus 3 &c aliquamuium inclii^a- 
tus dick. M undacor meum, 
6c I ubcDominebencdiccrc. 
vt fnp.&c Dominus fitincoc- 
deraeo,& mlabiis raeis, di- 
gn& , & competfcnter annun- 
cicm EuanglliiKn fuum. 

D em dcad-librum- cornier fus 
iunclis manibus,dicitVcrfum. 
1) omitfusyobifcum.Refpon. 
Etcum fpiritu tuo: & pronun- 
CRcdo in vnum Deum, 
P atre omnipotentcm,fa- 
&6rcm coeli, & tcrrar, vifibiliu 
omnium &inuifibilium.[<: tin 
vnum Dominum IcfumChri- 
ftum filiuni Dei vnig^nitum. 
£ c expatre natum ante omnia 
fecula.D cumdeDeo,lum6dc 
luminc, Deum vcrum de Deo cia»s I nitiuro,fine S equentia v.cro.G cnitura,n6fa<aum co- 
&nfti Euangelij , fccjignat fc, fubftantiilem patri; per quern & Ic^iteuaneclium.vtdichim 
eft. Quo finito respondent Mi- 
mftn,L austibiChriftc:& Sa- 

ccrdos ofculatur Euangchum 6mnia fa&a funt. Qui propter 
noshomineSj&proptemoftra ^ 
falutem defc^ndicde coelis. 

E t incarnat 9 eft defpi^ 
vr / u & i r A i- ritusa&oexmariavir- 

In Milnsdehinctarurn cici- . , 

tur M undacor meorarfed no gmcEt iiomo radt: 9 eft. 
.pcticur be icdicliojiiondcfc- C rucifixusetiapronobis:~fub 
,.*ntur!namiaria, ncc ofculatur Pontio Pilato,pa(Tus & fefnil- 
cr. r^nldc ad medium Ai~ t us eft.: t refurr exit tertia die, 
.. vis exted<*ns, & iungens ma- fdcundumfcripturas.-E tafce- 
iiusdici^fidicendum eft, C re- ditinccelum : fedct ad dextc- 
dp in vnum Deum: & profe- ram patris. E t iterum ventii- 
qr -riund-ismanlbus. Quan- rus eft cum gloria iudicarc -via 
do kutc<n ycntunTeftadiilud, uos,&mortuos:cuiusrcgnin6 
E t incaniatus eft, genufiedlic erit finis, E tinfpiritumfandfcu 
vfque dum dicitur, C rucifheus Dominum & viuificante .• qui 
6tiam pro nobis: In tine ad E t expatrefilioqucprocedit.Qui 
yitara venturi^iignat fc figno cu patre & filio fimul adoratur 

& conglorificatur.-quilocutus 
eftpcr praph£tas«E tvnamsa- 
#am Catholicam,& Apo(i61i<» (Jnicis* - Digitized by Google - >> ' prdinatiumMifTa:. i$3 

teata Ecclefiata. q ohttebr viiu tec condidifti,& mirabilius re- 

baptifmain remiflionempcc formaftirda nobis per huius 

catortim fc £ c exp&fto refund aquae, & vini myfteriurti , cius 

£Honem mortuorum.Ec vicam diuinititis efle confortes , qui 

V&iturifaeculi.Amen* kumanit&cisnoftracfieridigna- 

Deindc ofcuiarur Altar e, & ftu * cftparticeps, Iefus Chru 

've;fuspopulufndicit,*i. D& - cus filius cuus Dominus no- 

tninusVobifcum 4 p c f Etcum fter. Qui tecum viuit&regnat 

fpiritu tuOk p ft ca c ii Cit y Or£- in vnitAce fpiricusfan&iDeusi 

mu *& Offertoriil.Qiio didto, pcr omnia f«ulafarcul6runn 

-ficftMiflafoicmnis.Di.;Coiius Amcin 

porrlgit Cclebranti pucnam In Mi(7Ts pro defun&is dici- 

'-cisrn hoiiia:fipriuaia,$accrdos Ciu*pixdi<fhiO ratio ; fed aqua 

/ ipic accipit patenam cjam ho- non bcnedicitiir. 

fthirjuam ojfecru i : /Ai. . Accifn$$ caliccm effort dices. 

SVfcipe, fan&c pater oimni- y^v Frcrimus tibi, Doming 
potens,seterne Deus,hanc \^/ ci\it6 (alutaHs tuam de- 
im'maculAcam hoftiam .* quam precantes clemdntia'm : vt in 
ego indignus f&multis tuus of- cofp£chi dining maieMtis tuafc 
feto tibi Deo raeoviuo,& vc- pro noftra,& totlus mundi fa-* 
to proinnumerabilib'pecdU lute, cum od6rcfuauitacisa£» 
tis & offenfiooibus , &negli- cendat. Ainen> 
gentiis meis,& pro omnibus Deinde pofito calice fupcr 
circunlttntibuSjfe^&proom- corpora!,: tc palla cooper. o', 
nibus fidehbus Chriftianis vi^ itiews manibus'aliqnacuiimj m 
uiSjatquedefundl^srvtmihijSil: c!i«\nt'j<?,nicie. 
illis proficiatadfalutemin vi* t Nfp^ritu frumilit&tis/&irt 
tarn aeternam. Amen* | Sknimo cotrito fufcipiimut 

'Dcindcrcpxifica hoftia fupcr &tc,Dne:& fie fiat facuficium 
corpoiMlcminifti-acDJaconus fcoftrO in c6fpe£tu tuo hodie> 
• y'mil Subdi;\ronusvcroaqna V^^ceattibi^ Domine Deus» 
incdicc-.v-fKiprJunucft Mif- Eicdus cypondic maniacal- 
fa, vxrumqumiiifnndit Sacc-r- qnqin a\t\:in porrccbis Hinges, 
dos s & aquap.i jnifcendam m cieilatis ad ca:'iun ocuhs , &C 
Malice bsncdjcit.diccns. , ftarim .demifii >, dicir. 

D£u$, quihumsin#fubft£. > r £hii&rt(9;ificdtot 3 omm- 
ti* dignitatem rairabili-* y potens,seta:nae Dcus, 

S ** 

Digitized by VjOOQlC urcnnarium mmx. 
benedicatoblataprofequedo. Pofteaincenfatur faccrdos& 
Et bene t die hoc iacrificium Diacono,deindc alij per ordi- 
tuo fan&on6minipr*paiatu. nem. Interim Sacerdos lauas 
Poftea,'fifoIenniter celebrat, manuMiccns. 
benedick incenfum dicens. T Auibointerinnocetesma 

PEr intercefliong beiti Mi- JL> nus raeas ; & circiindabo 
chaelis Archangeli ftantis, altirc tuum,D6mine. Vt £u- 
& dexcris Ahacis incenfi,&om- diam vbeem laudis : & ettarre 
nium eledtorum ftioruw , in- vnimSrfa mirabilia tua, D 6- 
cenfumiftuddign^turDorai- mine,dil£xi decoremdomus 
nus. bene f diccrc, &in odo- tu*,&locum habitations glo.- 
rem fuauitacis accipcre. Per riaetuae.Ncperdas cumimpiis 
Chriftum Dominumnoftrum animara meam : & cum viris 
Rcfp.Amcn. f&nguinura vitam meam. In 

Etacceptothuribulo h Dia- quorum minibus iniquitates 
conoincenfat oblatadicens. fun^dexteraeorum repletaeft 

INc^nsu iftudVte benedi- muneribus. E go autem in in- 
dium, afcencktadtcDomi- nocetiamca ingreflusfumrrc- 
ne:&dcfc&idatfupernosrai- dimeme,&miferercmei. Pes 
fericordia tua. meusftetitindir^&oitvecclc- 

Deindeincenfataltaredicens. fiisbenedicam te,Domine. 

Dlrigatu^PominejOritio Gloria patri&filio & fpiritui 
mca,ficut incfifum in c6- fan&o.S icut eratinprincipio* 
fps&u tuo : elcuido minuum & nunc,& femper 3 & in faecu- 
mcarum facrificium vefperti- lafaeculorum. Amen* 
num.PonerDomine, cuftodia In Miffis pro defunftis, &c 
orimeoj&oftiumcircunftan-. tempore Paffionis in Miilis dc 
tiaelabiis mcis ; vt non decli- Tepore onmtitur.Gloriapatri 
net cor meuin verba malitias deindc ad medium Altaris , &c 
ad excufandas excufationes in aliquantulum inclinacus iua- 
peccatis. v dismartibusdicir. 

Dumredditthuribulum Dia- Q Vfcipefan&aTrinitaSjha'c 
conodicic, i3 oblationem,quamtibiof- 

ACc6ndat in nobis Domi- ferimusob memoriam paffio- 
nus ignem fui am6ris,& nis,refurre&ionis,afcenli6nis 
flammam acternc charitdtis. Iefu Chrifti Domini noftri : dc 
Amen, " in honor e beat # Mariae fern - Digitized by VjOOQlC <d Pnefatio '{biennis in I 
per virginis, &bcati Ioinnis 
JBaptift«,& sfuftorum Apofto- 
16tum Pctri,& PauU, & iftoru, 
& omnififan&6ru;vtillispro- 
ficiatacHionorem, nobis autfi 
ad falutcm:& illi pro nobisin- 
tercedere dignentjir in toelis, 
quorum memoriam agimus in 
tcrris. Per cundem Chriftum 
Dqminttm noftrum, Amen. 

' Pofteaofculatur Aitarc, Sc 
verfus populpm dicit* 

ORate,fratres:vtmeum ac 
vcftrum facrificium,ac- 
ceptibilc fiat apudDeum pa- 
ttern oxnnipot£ntenu| 

Circunftanccs refpondent: 
alioqginipfemet Sacerdos. 

SVfcipiat Dominusfacrifi- 
_ ciumdcro^nibus(cuis)vcl 
(meis, ) adlaudcm & glorjam 
npminis fui:ad vtilitatem quo- 
qttenoftram, totiufque eccle- 
fi#fu« fanftse. Amen. 

Dcindemanibas extcfisab- 
.foluu fubiun-git Oraiione-s iV 
'-.crctas.Qnjbus dicbis^cam pcr- 
Tueiitam+ueticau conclulione, 
claravoce.dicic.Pcr omnia fa- 
ciila fecul&rum. cu Prafatio- 
iie^tin fcqusntibtis. Prxfatio 
'incipitur amb?ibus. manibiis 
pofuis hinc & inde fifper alta- 
rerqu'as aliqnaiUulun) eleuae, 
cam dkil y $urfiuTICbr<Ia» Iun~ 
git manus, & caput inclin at cu 
dicit.Gritias agimus D6mino ■lathiit.Dottnni. 139 

Deonoftro. 

Dcinde difiun^it m#ins& 
difiuh&as tenet viquc ad fine, 
Pnrf-uionis : & iteium iungit 
cum dick. San&us. &c. 

Seques Pnefatio dicitur a Na- 
tiuitateDpmini vfqueadEpi- 
p han.Et in Putificat.bcatse Ma- 
il a virginis. Et in fefto Corpo- 
mChrifti»&pcrO&auam. Et 
in Transfiguratione Domini* 
faecul&rum.iy.Amen. tf Do 
minus vobifcum.Ri; Et cum 
fpiritu tuo-tf. Surfum corda. 71'. Habcmus ad Dominum. 
^K» -T '."A «5J 9f?Tir7S3ipf #,Gratiasag4musDn6 Deo 
5 iij 

Digitized by VjOOQIC 
Piacfatio.f leiinis in Katiinr.DominJ. 

noftro. ^-Digpa $c iuftum eft. du vifibiliter Deii co^noia- 
^ er£ dignu& iuftum mus,per hue in iniufibilium a- 

nJ 
eft : sequum &: lalutare : nos more rapiamur. Et ideo cum 
. tibi Temper & vbique gratias Aligns & Archangel^ cum. ■ J l 9 B J n i i n ;— ■ » ay i \* ■ i ■ ■ fci wiiJ* «» w *■ ..-.^ ,..■ „ J L« — iJUp * »i ar fii — *— t« 

agere:Dhefin<fte pater om- Thronis & Domination ibus. Gmmr- mo t m mm-,±*" ini^ » .i.> . J ■■ k ■ ■ ' *fc ft— i »■■■ i a * ' Ai> ■ » f »■ W m *t*4 ■ » i n ■ r » 

^V"^-- — ft # * H ■T 1 ' *i B J~- '^^- — ■* nipotesi aet6rne Deus Quia Cumque omnt militia ccele &oS^ dszKi^^ per inearniti verbi ni/ite- ftis exqrcuus, hymnum gl^- 

-irE^riprr —prrrrarfi 

riu no ua metis noftrae oculis ri$ tux canimus line 
Jt2f"5 Mi*i w w« a luxtu« claritatisinfulfit:v« fine tfic&ites. 

Digrtizedby VjOC 'QlC Prcrf.it io fdlennisin c!JeEoiphr?ni.r. INFRA ACTIONEM CZZ^^tZ^-. 

C"^ Oitimunicatcs, & (nod* __ JZ^fSJE 
m facrati(Iima)vcl(diemfa- v. Surfum corda, 140. T3 -> facratiffima)vcl(diemfa- v. Surfum corda, p Ha 
xta£(fimum) celebr4ntcs(qua) g — - — r~T~ ~~ > 
vcv(quo)B.Mariacintcrocr4ca g jfl | 1 ¥]~jT "^ vireinicaa , huic mundo cdidic :J Saiuatorera„Sed& memonam b&nus ^ D6miaum. 

yencriutcs,inpiimis ciufdcm 

gloriof 

Mariae, 

& D&mipinoltn leiuumia: fX} & ths agW D&mino 

Scd & bcatorum Apoltolo- , |L y „_., 

rumA. ; 

"in prima Mifla duni^.xac di- 

cit'ur , Noftcmfacratiflimam, ■ ■ a - - _. - 

<i*inde Temper dicitur, Diem • V*o*<* *W- Dagnum & 
Acratiflimum^vrqueari 

UiiinNanuif?.r.is Donmmacm 
/"iiu^SciionvltrA. 

iuitum eft. crimes, in piimis eiufdem £ — pm * — ,~-~— » - ■■■»- > ft. 

»6Gc , fen^p^r^uc virginis fe^g^J-^T^rfa 

riae.gcnrincisemfdemDei, ^ — JlgLZ^I II!!, T TYnM 
D&mini ndftti Iefu Chtifti: ^^^ 4^ D 6mino 

°- .*_ jj. -— . 
»_.-»_..*-» Sequins Prsfatio diaiurm 
Epiph;\iii:i Domini, oc per O- ^ ._ ^gEppS £2 
*.& V er£ dignum & iuftum sits* g£i Art 

P er omnia fsecula feculorum. . eft gquunv&falutare : nos ^ *> Amco^'- Dominusvobi- tibi femper & vbiqnepA- 
fcum.^' Et cum fbiritu tuo. tias agere : Domine iantte 
-'-■--• ' ~ S iuj 

■ Digitized by VjOOQlC Prxfatio iolennisin die Lpiphania?. pater omnipotens arte'rne ni militia cceleftis exefcitus 
INFRA ACTIONEM. Deus. Qgja cum vnig£ni- hyninum gloria: tuaj catu- 
tus tuus in fubftantia no- mus , fine fine dicentes. 

ftrx xnortalitatis applruit, /^ mmunic4ntes,& diem 

iii u . >— t. V^/ facratiffimu cclcbrantes: 

*„ 1— J — ,,.- '*' j' J fl uo vnigenicps tuus,in tua te- 

P^. Z T T Jpj ODiJI fifL cum g'ona coaeternus,in veri- 

nouaWmmomlitatisfu* <4« earn* pofe* , vifibflitc* 

-.. 1M u , ||„ , \ , ■• corporalisapparuit,Sed & rac- 

w . .. . .!-. . TCflr J* rooriam vcnerantes, imprimis 

^^flgttfl^WI gttg -V inF glori6fe,femp^rque virginis 

t -~*---*4 .!!-"/ j I Maria^genitriciseiufdeniDei, 

luce npanim. Et ideo & D 6mininoftriIcfuChrifti, 

Se|d &bjeatorum Apofloloru »— ^i — y— — * ■ ■ ' ' i m i J ul i — ■* » ~ — =--*-J ac Marty rum tuorum Petri & 
f » J | ** Pauli, &c. cum Angelis & Archange- Ecdicuurpertotao<3auam 

| ! Ii ik ■ In ■»— ~~*~™» m ■■■■i n <i| 1" I j F ■ 1 / * * 4 ■' ScqucnsPraefiitiocpm fuo 

lis, cum Throws & Domi-^ ^ can tu dicifcur in Dommicis,& 

_ ^r^^—^ ^r^ infeftisDupIicib^&Sernidu.- 

-q v " P^ C * D ua *> •Qn.aHragcfima:,^ fq; 

«|Mto«i MiDomimcapaffionis, niiim 
^latipnibus , c&nque pm* ! fofhs propria aiiignetur* 

Digitized by. VjOOQlC PraefatioferlalisinQimdrag. 141. 

A Er omnia fecula feculo- a?quu & falut aludiremos tibi fern- 
rum, ^. Amen* tf.Dominus ■ per & vbiquegrauas age- J vobifcum, JuJEt cum fpiri- re , Domine (anfte pater SiGl&txfsrli 
tutuo.y. Surfum corda. omnipotens, a?terne Deus 


$:. Habemus ad Dpminunv Qui corporaliieiunjo vitia 
ir. Gratias agamus Dqmi- comprimis , mentem ele- 


^noDeonoftrp^. Pigmun uas, virrutem largiiris, & 


&iuftumeft, praemia per Chriftum Do* • tx, iuuluii ciu Ultima pc* omnium u\j= 1 

»*■ *ll I I II f I , 1 11 ■ U ~m u , 1 4f W>t - '"' " " 

V $th dignum & iuftunj eft, minum noftrum. Per quern 

Digitized by VjOOQIC Prarfatio folenms cfe Cruce* A_^_.^^_m_ MlMal ■ ill t maieftatem tuam laudant An- ne dicentes. 
5" i *iin ■ — < >ni ■ ii« ■ ■■<■» geli, adorant Dominationes, 3 tremunt poteftates. Coeli 
Scqucns Prsfntio. cumfuo 
cantu dicicui \n Dominica Paf- 
fionis , in Dominica Palmacu* 
in fcria qnintainGoen^Domw 
ni , & in fcftis Duplicibns , Sc 
Scmiduplicijpus co tempore 
occunecibus,nifi in feftis pro- 
pria affignetur.Infolemnitati* 
busfandte Crucis. ccelonjmque virtdtesac bei- ta Seraphim fo cia exulta* -*- Bt 6mnia faecula faeculo- §$ytrJ3r* 3^ tione concelebrant. Cum rum. *>• Amen. * s=a 


V • Dominus quibus o? naftras voces, vobifcum^* Et cum fpiri- 
vt admitti nibeas ; depjreca- tu tua* ^* Surfun* COftta* 
:^ -*\+fBl j T~, t flT 3 fidbibc mur , fup plici confe&Q- *£* Hating 3d PqTO* 

y Google Digitized by 7 Pi\rf;itio (biennis de Crucc P^J iMvmuo loicnnis cie « tucc i^ a 

>i.. n i iiu » i ■ i n , l i t ti I i . i i i . j.1 I m i 4m ... . J n m i l u. i tium. ^-Gritias agamus ris in ligno Crdcis confti- 
Domino Deo noftro. ^Di- flituifti : vt vnde mors ode- tio. 
gnura&iuftumeft, batur , inde vita refiirgeret: 

t"~- Mr 

*-r* — 


V ere dignum &c iuftum eft, Et qui inligno vinc^bat, in 
sequum & faluta^e : nos tibi ligno quoquc vinceretur: per 
f -«r iemper & vbique griitias Age- Chriftum Dorhinu noftrum. S5 
?S 
re ; Domine fanfie pater Per quem maieftatem ttfam 
omnipotens , xtirne Deusi lauddtit Ang^li , ad&rant sc »-«*•*■■ 
CcvaBftinw ncwc^irt. Qjui ftldtem humani gene-* pQ?ninati6nes tremunt po- 

Digitized by VjOOQlC 


Prarfatio {biennis in die Pafchs. 

atlignctunEcin MiflVSabba- 
thi ianai dicMnAac rtotiffi- 
raum no&c»in die Pafchar,v£ 
teftates.Cceli cofcloruque vir- que ad Sabbathum in Albis in* 
JfcJ_._l r — ' Z 3 cluiiu ^ dlcilur » I nhacporiffi- 

-"ri g [vT a ^ s 1?P ™ u - ra die : A cince P s ««««, 

tiites ac beataSeraphim (b- A • - ■ — : jv 

In hoc potiffimuia tempore. & cia exulmione concelebrant. if- ^ r om nia fxcula foculo- 
Cum quibus & noftras vo- l mm < ^-Amen, tf. Dns vo* 
ces , yt admitti iubeas : de- Mfcu ca,»Et cum fpiritu tuo. 

gggjjgpg =5^i= 

precamur, fdpplid confef- |- Surfum corda.^. Hab£- 

fione dicentcs. mus a d Dpminu. tf.Gritias 

Seqiiens Pnefctio cum ■ fuo I ) ^f*]^ 1^T T 

cantudicitur i Vigiliapafchas y , ■ ■ - ' ■ < * ■ 

vfque ado dtauam: & in Do- aginous Domino Deo noftro. 
minicisvfquead Afcenfione: fe _ ' J rflTJ " " ^1^ 
&infeflisDaplicibusAScmi- * ' I 1*1 3 fE C 
duplicibuseo tempore occurs - ■ ■ ■ J| « 

rcntibus nifi propria in feftis $u Vi§nw&i)$m e& 

Digitized by VjOOQlC Pradfatio (biennis in diePafchae. Praefa 
tio. Vere dignum & -in- Qj?i mortenoftram morien- 
ihimeft:xquum&lalutare: do deftruxit , & vitam h g^fefegg T c quidem Domine omni refurg^ndo reparauit. Et 
§S§ill£iS 3 tempore : fed ( in hac)poti(* i deo cum Angelis & Ar* 

. fimum (node) gloriofius prx- changelis , cum Thronis & 
dicare cum Pafcha noftrum Dominationibus;Cumque 

i ■ n i«| » | »i «» !■ \ f \* ■■ ■ ■*«■ i n ii ■■ , i ! ■ ' 1 • ■ 

iinmolatus eft Chriftus. Ip- omni militia cocleftis e*erci- 

f* r I" II ■ I P| I Im f l ' ■ • l '■ |' *' I m\m I 

(e enim verus eft Agnus qui tus , hynwu glorias tuae can i- 
abftulit peccata mundi. 
xnus fine fine dicentes* 

Digitized by VjOOQlC 
tir tuo^ Slirfiim cofda. 

pi Vixtatio folennis in dic^Afccnfionis Domini. 

INFRA ACTIONEM |T~| 
s~s O mttiunicantes,& diem — aL - i 
\^j facratiffimum eelcbrites 
Refurrc&ionis Domini noftri 
IcfuChrifti fecundum carn& 
Sed&memoriam Veneiantes 
in primi^ gloriofse, femperque 
virginis Mariae genitiicis eiuf- 
demDei,& Domini noftri Ie- 
fuChrifti:fed& beatorumA* 
jpoftol6rum, &c» Seqiriuu. 
H anc igitur oblationem ferui- 
turis noftranfed & cundbe fa- |f* XJ 
miliar tux, quam tibi offerim', r^jj 
pro his quoque quos regene- 
r_re dignatus ex aqua & Spi- 
ritu fan&o,tribwens?eis remif- 
fioncm omnium peccatorum, 
quaefumusDomine ,vtplaci- 
tus,&c. 

Sic dicitur „ Vigilia Pafchae 
vfque ad Sabbathgm in Albis 
inclufiue. 
Habemusad Dnm. ^ Gra- 

_5___$E_i^ 

tiasagamus Dno'Deo no- ftro. Dignum & iuuu e(L Pnefit 
tip. 
_:_JH ycre dignum & m- * Scquens Prarfauo cum luo £ 

cantudiatur a die Afcefionis, |r-~~ 

vfqu$ ad VigiliamPentccoftes 7""*" 

exchtfiue j, &.in fcftis tunc oc- ,___«._ , 

curftntibus. N (turn eft , sequum &faluta- 
JT idflOTssiU _2±l_±_d::fc: g jy " TW * —" " '■ '■ i ni i i i »i i >w! ii im» w.. nw 

*"" lir omnia fecula faeculo- 

Epc_Ef_i5 

runuj^Ameo. f ft I?6minus fe : nos tibi Temper & * 

tetap=f_! 

ybiqiie gtatias agefc : Do^ 
/Google Digitized by* ^ Prsfatio (biennis U Afcenfione Domini. 144 

. ttiine fanfte pater om- tiieret effeparticipes. Et 

nipotens , aetenie Deus , i deo cum Angclis & Ar- 

I3g§3=i eSSi 

per Chriftum Dpminum cMngelis , cum Thronis 

H * I I -"^m W i' " '" ij fc? *' "* "» ■ * ■* ■ ■ ■ ■ »» " » ■ win i ;n 

noftrum. Qui poft Refiir- & Damin* tiobus , cum- 

- — T7— ■ r— — Li— —3 —. * v 

re&ionem fuara , omnibus que omni militia coeleftis 

._. —— . r U n*!* 11 ■ ■ ' 

difcipulis fuis manifeftus exerutus hymnum gloria: 

apparmt ; & lpfis cernen- tu * canimus , fine fine E^5=te0 §55 tibus eft eleuatusin caelum, dicentes. 

[F'RA ACTIONEM, 
Ommunicantes>.& diem 
facrafifsimam celebran- 
vt nos diuinitdus fuae tri- tes: quo Dominus nofter vni- 

Digitized by VjOOQlC -1^ ■ . -1 I I.J 

I ■ * 1 I 11 1 1 ii .wn iiii » ^-/ Prxfatio folennis in die Pcntecoftcs^ 
jenitus filius tuus vnitam fibi gemttis hhus tuus vnitam fibi ^ "^ - " | | ■*■ " »**«j 

ftagilitatis noftra? fubftantiam, fcj^ViHir | ■i^Ef*! 

in gloriae tux dextera colloca- "jV • i | / " 7 uit. Sed & memoriam vene- Deo noftro. ^.Dignum 
rante$,inprimisglori6faefem- ' 

Prarfa- 
tio, 
& iuftum eft." rantes , tn pnmis glonolae iem- i | if - 

jerque, &c. _ otmrtt: 

Et dicitur per totam Octeuam. ' ; y f J U r 

& iuftum eft. 

V ere dignum & iuftum eft, 

htzz — ±.~ a — fc: — r ^fi 

X Lc omnia fecula fseculo- jequum & falutare '. aos tibi Sequens Prarfatio cum fuocan- 
|u dicitur a Vigilia Penteco 
ftes vfque ad fequens Sabba- 
thuminciufiue. V ere dignum & iuftum eft, cun. ^. Amen. v. Dommus iemper & vbique gratias age- vobifcum. #. Et cum Spiri- re ; Diie fen&e pater omni- 
tu tup.tf. Surium corda. potens , jet^rne Deus: per 
E ^W^+J §^^^§g $*. Habemus ad Dominum. Chriftum Dominum no- 

*. Gratias agamus Domino ftrura. Qjji afcendens fu- 

Digitized by VjOOQlC Pr.rfatiVfblermis in diefandoPent 
per omnes ccelqs, fedenfque hymnum gloria tax concinut, 
ad dexteram tuam promiC- „ — ^ fine She dicentes* 
INFRA ACTIONEM. fum Spiritum fandum 

— — ^ 
hodierna die in ft lios ado i 
!& ptionis effudit. Quapropter i 
profufisgaudiis,totiiis in or be tevrarwn mundus exuk COmmunicantes , & dietti 
facrat'ifsimum Pentheco- 
ftes CelebranteS : quo Spiritus 
fandus Apoftolus inniimeris 
Unguis app4ruit.Sed & inemoy 
riam,&c w , Sequitur. 

Hinc igitur bblationem feriii- 
tutis noftrae : fed & eundae fa- 
miliae tiiae,quam tibi offerimus, 
pro his quoque qiios regene- 
P _T, i M J rare dignatus es ex aqua &< Spi- 
.I^I^EptPOf ritu fando, tribuefcs eis remif- 
fionem omnium peceatorunij 
qti^fumus Domine , Vt plaea- 

tUS,&Ci „_;. Et dicitur-vfque ad fcquens 
Sabbath'um incluiiue. ; 

Sequens Pr.rfatio cum fuo 
tat. Sed & fup^rne virtutes . can tu dieitm in Feftis Apofto- 

~r~> 4—^— h lorum , & Em^ckihrum , & per 

'y^nOT J Odauas eorum, & in Feftis in- 

" n ^^Z^^Zff -ilacas^ pecurrenubus mil pro. 

atque Angelic* poteftatesj pna -afsignetur; ^ 

^ Digitized by GoOgle 
Prxfatio (biennis dc Apouolfs. 
Jfey^^i Li omnia ficula fxculoru. pliciter exorare : vt grcgem 
#• Amen.> v - U ns vo bifcum. tuum,paftor a?terne no deferas: ^•Et cu fpiritu t up. ^-Surfum fcdparbe^tos Apoftolos tuos corda- fe-Habemus ad Domi- continua prote&ione cufto- Sfewgggg jut rrnr =1 num. #G ratias aga-mus Do- dias.Vtiifd e reftoribus guber- 
mi no De o noftro. 9^Di- netur,quos oper is tui vicarios 

eidem cotulifti praeflc pafto- E 
t* gnum & iuftum eft. Pnefa 
tio, inr fessSSSs V ere dignum & iuftum eft,a>- res.Et ideo , cii A neelis & Ar- 


quu &6ljit4w.T , e Diic fup- cbagelis, cuThronis & Domi- Digitized by Google PreFatio felennls de S. Maria Virg". 14* nationibus, cuque omni militia . vobifcUm. &.. Et cum Spiri- 
coeleftis exercit* hyrtinu gl&riae til tuo. i . Sarfiim cohte. 

k Z -^ 1,1, J ^ ■*"* y B^ffi^ tus canim 9 ,fine fine cjicentes. ^. Habertms ad Dorhinttnn . lb Scques Prf tatio cum luo can- 
tudiciturinFeftis fandgMarif 
& per eius Oftauas ( excepto f m Gratias agamus D6tninb feftoPurificationis,inquo di- M 
citur deNatiuitate Domini )& "^ i» i in Mifsis votiuis de B Maria,in 

quibus dicitur , & tein venera- De0 nof^.' *. Dignum & 

tifcnejnfeftisaute dicitur &te J* ■ , 11 

in Annuciatione.vel Vifitatio- > ^ m W \ \ Prarfa- 

neycl Aflutnptione,vel Nati- ] ^ l 1 ff ' 

uitatevel Coceptione/cciidu • ./i lin fl(? 
denominationcm fefU infefto i> m ltutI j felt 
S.Marix ad Niues dicitur &te 

in feftiuitatebeataeMariae. uo. 
V eie dignUttJ & iujtum eft, r J" | v ere aignum a mjiuiu c,l > i 
JL L^ omnia fecula faeculo- ■■ ■ « " t .■ 

E " I I s a — i^ttfj^i ffcjuutti & falutare ttotfs tibi fum.#.Ajnen*t» Dominus 

fertipet* & vbiqiie gratias a* 
Tij 

, Digitized by VjOOQlC Prxfatio (biennis de S. Maria Virg. 
eere: Domine fan&e pater jcternum mundo effudit, omnipoteos aeterne Dcus. Iefum Chriftum Dominant 


^}^t^ Et te in veneratione beatas noftrum. Per quera maze- 
Maris Temper virginis col- fUtem tuam laudant An- 

laudare, bcnedicere, & prar- geli , adorant dominationes, dica^:Quae & vnigenitum tremunt poteftates. Caeli tuum (anfti Spiritus obumbra- c oelonimque virtiites ac bea* 
tm 


a 5 tione concepiti&virginita* ' ta Seraphim fb cia exul- ?&a ♦-* tisgl6riaperman£nte,lumen ta tione concelebrant. 3 Digitized by Google Prrefp.tio iolenris indie fnr&o Pentecoflcs. 
Cum quibus&noftrasvoces,vt ^ Gratias agamus Domino admitti iiibeas, deprecamur, Deo noftro. *• Dignum & 

§ii ^3 5e53I - : 

fiipplici confefsi6ne,dicentes. iuftum eft. 

_— — _ — -—— - _______ * v '»»' i ■ »^ '♦■ ii i > ■»■" » ■' — 

S-quens Prxtatio cum fuo JZTi ^HiTTlLt'lii ■ 1 "Si Tji 

Trinicatis. V 
-A Er omn 
?re dignum & iuftum eft, E r omnia faecula fieculo- sequum & falutare ; n os tibi igiggl ^^=35© rumjvr. Amen.v. Dominus Temper & vbique gratias vobifcum. 7 • Etcum/piri- agcre: D6minefande, pater tu tuo» ^ - Sui'fum corda. om^ipotens , stirnx Deus: #•' Habfrius ad D&minum. ui cum vnigenito Filio 
T ii j 

Digitized by VjOOQlC Pnfatio (biennis dc S.TnDitate. &ji-UL ' 4ft pfa ESta^t tuo, & Spiritu fan&o , vnus mus , vt in confefsione vc- es J}eus , ynus e$ Dominus. re fempiternaeque Dciti- 

Nop in yniu$ fingularit4te tis, & in perfonis propria- 

1 # ' ■ iii i * n ■ ■ i f 

perfonqe, fed in vmu$ Trini^ tas, & in eflentia linitas , f «d* in 

h tate fubftantiae* Qupdenim & in maieftate adoretur w de tya gloria reiielante te> . *qua]itas. Quam laudant 
credin}qs,h0c deFiliotuq, AngelUtque ArchSgeli,Gtie- 
hoc de SpiritH fan&q, fipe d\£* n&ijn quoque ac S eraphinj, ~ / " " TT T 1 '* , "1 " ' ' ' Jinn ■' j i' iw m i ■ m 
jejrenna djfcretionis fcntir quiflpn ceffant clamare quoti- 

Digitized by VjOOQlC Prnefatio fo! 


ennis inD die ,vna voce dicentes. 
nQDeonoftro. jyjDignum 

Sac tio. ! Sequens Praefatio cum fuo £ m J jfl ■ 1 fr 
Cantn dicitur in omnibus feftis . ' j ' ■■ ■ 

Duplicibus.&perOaauaseo- & witum eit • 

rum, & in omnibus Semidupli- % ~i j. .. |TT\ , i jj 
cibus,& DominicisdiebuSjVbi r fcn) ^ J fjy| 'j* l^p 
propria nonhabetur. — — -- * -JjCTf^tyK: V ere dignum & iufltam eft, 
P 1 , 111 1 ! iMf 

M _ I. I -'J-U4.-C 
* Er omnia fxcula fa? culo- < a^quum & ialutare : nos tibi 3 3P r»l , i ii, i I if IT i - rum.jw Amen.^.Dominus femper & vbique gratias &• vobifcum.^ Et cum (piri- gere : Domine fande pater 
3 g^ls&l tutuo. f m Surfum corda. omnipotens act erne Dens. ^ : Habemu§ ad Dominum. Per Chriftu Dnm hoftru. Per * j J iwi jn iiiiu ii ■■■■nil i i "I *i ■ J 1 * ' ' '"" * if I Ml III IIMIILJ J ■■■■llll I I "I *l. Jl * 

y. Gratias agamus Donu- quern maieftatem tuam lau- 

T iiij 

Digitized-by VjOOQlC 
Prxfatio (biennis in Qujdragefima. 

Sanftus, S5#iw,San#U5,D&* ¥" [**! 1 iJ minus De* fabaoth. P leni fum 
* cceli & terra gloria tua,Ofan <W Angeli adorant domi- na in excelfis. Benedi&us qui 
|j | , — ■ "" ' ( ' I ' ' * v ^ z * n n ° m * ne Dpm-ini , Ou 

Hi^JIB \m m ,ljib fannainexcelfis. 

gn»±j ftijjJdg- — — — — — 

nati6,nes tjemunt poteftates ^ *- J— -f Cceli ccelorumque virtutes Sequens Pracfatio cum (u* 
x,- cStudiciturindiebusFcrialibus 
•4 Quadragefima:, a quarta Feria 
Cinerii vfque ad Sabbathu ante 
Dominica Pafsionisinclufiue/ ac beata Seraphim fa cia P er omnia farcula faeculorum. -■■ , m m. m exultatione eoncelebrant, Ri.Amen. ^.Dominusvobif- Cumquibus&noftra^ voces cum.iv. Et cum fpiritu * 

la.rv Ha- vt admitti iubeas depre 
tuo. ir'. Surfum corda.iv* Ha- 

6± 
camur , fupplici cqqfefsio- Wmus ad Dnmi' tf.Gratias 
ne dicentes, agabius Dno D0o noftro. 

• Digitized by VjOOQlC t!!:: Prrrfatio ferialis \n Qm.dra^hmi * 4 9 $^: I uul- 
tiO. ^- Dignu &iuftu eft. noftru, 


Jerque maieflatem V e re dignu 6c iuftu eft,a>quum tuam laudant Angeli adorant 
& ialutare: nostibi Temper dominationestremuntpo* 
& vbique gratias 4gere;Do- teftates.Coelicceloruque virtu- P i ■■» mit * m „. I,,. „„, ., „ i i ,■ h i — . t ..... ., «^«, m i w m mi „ , m ww , '^, ), ^ ' ill — r j minefanfte pater omnipotens, tes , ac beata Seraphim focia s^ ^fe i ^h aeternaeDeus. Quicoipor41i exultatione concclebrsnr. n ■■■ I > m il *» ^f i ■ iim J » * i n*n i i ■ » ii mil -i wmf ■ ieiunio vitia coprimis, metem Cum quibus & noflras voces 

r i ' i n -~- r r w n i m Tiin u i " 'I "* - ■' " j — '* *' 1- 

£lcuas, virtutemlargiris, & vc admitti iiibeas deprecamut c2 SSfcfK!^ 

pr^emiarperChriftu Dominu • fnppljci confcfsione dicentes 

. Digitized by V^C Ptccfatio ferialis de S. Cruce- Sequens Prefatio cum fuo K Iff , 11, \ If "7T 
cantu dicitur indicbus feriali- "gi p £ * * S 8 " 

bus , £ Dominica Pafsionis vf- Vejre dignii a: iuftueft^sequum 

que ad ftriam quinta in Ccena « 

Domini. Et Mifsis votiuis fan- L 1 ' ' \ m ' !■■! - T"fj 
6te Cruris. B ■ * 7JCp%J " IM '*' 

& ia lutare: nos tibi Temper 

e>mnia farcula faeculorum. & vbique gratias agere;D6- 
gt.'Amcn. f. Dorriinus vobif- minefan&e pater omnipotens, t cum. j^. Et cum fpiritu tuo aeternae Deus. Quifalutehu- tf.Surfum corda. jy.Habemus nuini generis in ligno Crucis 
ad Dpm. f. Gratias agamus coiutuiftiVvtvnde mors one- • 

=====1=8: QHE&i 

Dno Deo noftfo. j^Di- bgtuf,incje vita r<?i"urgeret r 

rT77 


gnum&iuftumeft, ht qui in ligno viijcebat, ig 
/Google Digitized by ^ 
Praefatio ferialis tempore Pafchali. io Ferialis tempore Pafchali. 150 1 ligno quoque viucereturrper, beafcdeprecamur fupplici con- 3? Sdt'S^fel Chriftu h limnofhu.Per que fefsione dicentes. 

4 & 1 ■ » ■■ ■ ""~X Sequcns Praefatio cum fuo 
{ ■ cantu dicitur indiebusferiali- majcftatem tuam laudant An- bus ab O&aua Pafchae vfque ad 

Afcenfione Domini. Etin fe* 
ft is Simplicibus eo tempore oc- 
currentibus. 
geli , adorant dominat iones 


. 1 ■ ■ ■ 11 ■ m & . 1 . ■ . f 'i ' " ■ tremut poteitates. Goeli co?lo* P er omnia faxulafaculorum. ^^^2 stee* i riimque virtutes, ac beata ^A^en. fhns vobifcum ^1=135*™^ 95 u S graphim iocia exulfatiqne #. Ef cu fpiritu tuo . y S urfum 


-a-*Mi *gs sfi !* conc^ebrat. Cumqpibus & .cprda. ^Habemusad Dnm- 
gggg ^5 =n ■v w* J noftras voces vt admVtti iij.- f. Gratias agamus Dno D eo 

/Google Digitized by ^ fcarar Pra:£itio ferialis tempore Pnfchatf. f?I5|g=g noftro.R- Dignu & iuftum eft. ta imindi. Qui mortem no P roc ft 
tio. ^ •♦«- §§ V ere dignum & iu- ftram moriendo deftruxit,'& QHi iii.iiiM* r i I m l i wi mm * h i »!■ ■« ■ <■ i i w >iy « .^.i< . „ H>q»— » ^ ,..■...»■■■ i « 

ftu eft,aequum & falutare. Te vitam refurgendo rcpara- quidem Domineomni tempo- uit. Et idco cum Angelis & H i mi l l « ».■. — 1 t WI^ H iip ■«—— 1 m» ww ^twiawt. ^ HI l ■a » n . r» M f »■— i ** 

re , fed in hoc potifsimum Archangels, cum Thronis & ■ Xnr i y .>—■■ ■— ill ■ m J b ii m :E EapuH ?±£l*±tr 3 gloriofius prfdicare cum Dominationibus: Cumque 
ix3 ^w^s 1 Pafcha npftrum inimolatus, omni militia cceleftis exerci- 

*»r- * , ■ I/ 'm il ; 1 ^m — — ■»— - * ; ' - 

eft Chriftus. Ipie enfm verus tns, hymnii glorig tug cani- 
eit Agnus qui abftulit pecta- ' mus fine fine di<:ent£$, Digitized by Google Prsefatio fcrialis de S-Spiritu. Sequens Pracfatio cum fuo JX!^I1^ 1Zm Kail m 1* 

*anru dic'tur in Mifsis votiuis < rZL, Z3L. rT^J^LZIT 

de Spirirufando. aquum & ialutare : nos tibi 

P er omnia fzcula far culorum. femper & vbique giitias £ge- 

it. Amen, y , Dominus vobif . re:Dominc fanfte pater o^ri- 
cum. t>« Etcum fpiritu tuo. nipotens aeterne Deus. Per 

ti-um uw ■ in i ■— ■ ~ ' . m i miMl.inii** 1 ■ "i i — 'ft ' " "" w 

Surfum corda. j^.Habemus Ollriftu Dominu noftrii. Qui 

— t v Surfum corda. ^.riabemus 
ad Dnm- f. Gratias agamus , afcendesfuperomnescaelos 


fra—agft ... ,.. .— j .. — | i.i mw 

Domino Deo noftro. i^. Di* fedenfque ad dextera tuam 

Q minim in rg i umi ■■■! — iu«d ■ I UWW I B II atrarrau (SrosJ M*»aar : >— "= * « T**" 1 ~*» ' M.» | e. 'a 

gnum & iuftum eft. " 
-*» 3isH promiflum Spiritum {anftum 
fi Y ere dignum & iuftum eft, infilios adoptionis effudit. 

/ . ; Hgitizedby vjOO Prafatio ferialis dcApQftoIis. , , Quapropter profufis gaudiis cum.&. Et cum fpiritu tuo. 

<-m» mn lg| I 

*4 totusinorbeterrarumundus . f. Surfumeorda.^- Habemus 
fe = ■ Hi m ui f. 

MM MM^Mai«MMawM»«a __ _ 

exultat.Scd&fupcrnc virtii- ad Dnm.t- Grkks agamus 


tes atque Angelica? poteftates Domino Deonoftro,^- Di- 


521 Pr*&' 
tio. hymnum glorias tuac conci- .gnum & iiiftum eft, nuntfine finedicentes. ^pf^ft^' Vete dignuta & iuftu eft,sc}uu Sequens Praefatio cu fuo can- 
tu dicitur in Mifsis votiuisde 

A ?° & °^ .; &f a luta t £r eD6m inerup felpS p T*T ^-i Hq l. P er omnia faecula fieculorum. plicitcf exotare jVtgreg&U dt mm-mtmm V. Amen.* . Dominus vobif- tuum paftor artefne no defera* 

Digitized by VjOOQlC Prafatioferialis deS.Trinitate, fedperbeatos Apoftolos tuos leftis ex^rcitus ^ hymnurn 

§?==Ii5 §§3S§i 

tonunua prote&ione cufto- gK>riae tu« canimus fine 
^pqsjtr^ dias.VtiifHemre&oribusgu- fine diccnres. *♦» 3 Sequens Prcefatio cum fuo' 

cantu dicitur in Mifsis votiuis 

bernemur quos opens mi vi* de San(5h Trinitate. 


carioseidem cotuliftiprcefle Per omnia fa?culc farculorum 
W ± =£* paftores.Etideo cum Ange* ^* Amen/*- Dominus vobif- » i i i ■ ■ li I i r ■ ■ ■ i ■ I r lis & Archangelis.cumThro- cum. 9^ Et cumfpiritu tuo 9i±j^i 
nis & Dominatipnibus; #• Surfumcorda^- Habcmus r 3!K "#-» MZMU C unique omni militia cos adDnm.V* Gratias agdmus Piwtitio feiitHsde S. Trinitate. 5 :d fefc^Stt 
Domino Deonoftro. &Di- esDeus,vnusesD6miflus. 

Prxf ~- iF: ■ I ■ * * fT ^~*-'irn 

tin ™ • i w fcttodi Non in vnius fingularitate gnu& mltumeit Non in vnius iingulantate V ere dignum & iuftum eft, perfonae,fed in vnius Trim aequuro,& falutare : nos tibi tatefubftantia:- Quod cnim 
temper & vbique gratia* de tua gloria reuelante te, agere : Domine fan&e pater credimus de hoc Filio fuo, omnipotens aeternaeDeus. hocdeSpintu fan&o, fine Qui cum vnigenito Filio duferentia difcretiom™ fen- 
it -E^-J-J-- T b» » ■ J */ tuo, & Spiritu fanfto , vnus timus , vt in confefsipne ve- 

Digitized by VjOOQlC Prsfkio ferlalisln feftisSimplicibus, , | l | Sequens Praefatio cu fuo can- 3p? re ferripitemxque Deititis, nonhabetur. tu dicitur'in Feftis Simplicibus, 
& diebusferialibus,vbi propria fcrfohis proprietas % & P er omnia feciila feciilorum. & ill perfohis proprietas * v*. - — " T"I — — -- 

in eflentia vnitas, & hi ma- y.. Amert. f. i>ns yobifcuni. 
Mate adordi" aTqualitas. *.£t cum fpititu tuo-f . S urfuitt 
m, i Quem laudant Angelij atque corda. ^.HabemUs adDnm. Archangeli,Cherubim quoque f. Gratias agamus Domino 

K«I. V> T LlZ-MJL* -XT — _H -—-- 

acSe'aphim,quinonCeffant Deo noftro. ^ Dignucrt Prxfa- 

tio. clamarequotidie, vna voce & iiiftum eft. i dicentcs. 
■&&la& »,■ V ere dignu & iuftu eft , aequa 
V 

Digitized by VjOOQlC Pmatioferialis in Feitis Simphcibus. 

m P i ■ i n ■■ ■ ■ i i i j i ii 

& lalutare : nos ribi femper nimque virtiites ac beata 
& vbiquegratiasagere ; Dne Seraphim, foe ia exultatibne 

3 I III ■mmJUmmi •wrmm 3 fan&e pater omnipotens , *- conc&ebrant. Gum quibus & terne Dcus : per Chriftum noftras voces , vt admitti id- i h S^^S Dominu noftrum. Per quem beas ; deptec&nur fupplici ±5 maieftatem tuam laudant An- confefsione , dicentes. 
• m |M*W S an&us , Sanflus, SandhisDo- 
l — H minus Deusfabaoth.Pleni font geli, adorant Dominationes cceli & terra gloria tua Ofan- 

exc^lfis Ex}: 3na inexc^liis. | 
Benedidus quivenit in nomi- 
m * } ] ne Domini, Ofanna in excelfis. tremunt poteftates.Cceliccelo- Digitized by VjOOQIC PRjEFATIONES* 

S I N E N O T I S'. " 

/ 

PEr omnia fiecula fe- Dominus Deus fabaoth. 
culorum. R ef, Amen. Pleni funt cadi &: cerraglo- 
Verf. Dominus vobifcum. ria tua, Ofanna in excelfis. 
Refp. Ec cum fpiritu rao. B enedi&us , qui venit in 
Verfus. Surfum corda. nomine Domini, Ofanna 

RefiHabemusadDominu in cxcelfis. 
Verf. Gratiasagamus Do- Et ideo^cum Angelis > &C 
mino Deonoftro. Archangejis > cum Thro* 

Refp. Dignum&iuftueft. nis , & Dominationibus.* 
V ere dignum & iuftum cumque omni militia c&- 
eft,asquumy&:falutare,nos leftis exercitus hymnum 
tibi femper , &: vbiquegra- gloria? cua? canimus } fine 
tias agere: Dominefan&e, fine dicentes ^ San&us &ۥ 
Pacer omnipotent stern* In Natiuic< Dominj & t 
Deus : Per Chriftum Do- Q(W XKmc ^ 
minum noftrum , Per que q^ incamiti Verbi 
maieftatem tuam laudanc ft > r f im noua mentis 
Angcli,adorantI)omina. n ^vx 6culis lux tus cla- 
tiones creimmt Potefta- xit ^ in fo{k y vtd*m vifi- 
tes : Cadi , c* orumque -^^ Deum 6{cim * 

virtues , ac bcata Sera- hlmc m ; JJ fibilium 

phim , locia exultatione „',. ~™^~;„™.,*. p*.;,4 *-r 
* , ' , ^ amoremrapiamur.E.tia.\£ 

conceiebrant. Cum qui- ^ r 

bus &: noftras voces , vt 

admitti iiibeas ;~depreca* In Epiph. Domini^ per 
mur: fupplici confeffione Ocla. xterne Deus. 
dicentes. Quia cum vnigenitus tuus 

Sanftus^Sanfti^S gftus, infubftantianoftra?morw- 

V ij 

Digitized by VjOOQlC Praffationes finenotis. 
litatis apparuit , nouanos clufiuedicicur. In hac po- 
immortalitatis fax luce re- tiifimum dic.Deinceps di- 
parauit. Etideo,vtfup. cicurvt infra. 

In Quadragefima , squum & falutare. 

Sterne Deus. T c quidc,Dominc , omni 

Quicorporaliieiunio vitia tempore,fcd inhoc pocif- 
comprimis,metemclcuas, fimum glonofius prsdica- 
virtutem largiris, & pra»- re,cumPafchanoftrumim- 
mia.PerChriftumDomi- molatus eft Ctmftus. Ipfc 
numnoftrum,vc fupra. cnim verus cft a g nus > q ul 
De fanfta Cruce, & a abftulit peccata mundi. 
Dominica Paffionis vfque Qui mortem noftrammo- 
adferiam quintain Coena ri *ndo deftruxit, fcvitam 
Domini inclufiue 5 & in fe- refurg6ndo reparauit. Ec 
ftis eo tcpore occurrentib% *dco • vc fupra. 
nifi in feftis propria afligne- In Afcenfione Domini, 
tur. aeterne Deus* vfque ad vigiliam Peteco- 

Qui falute humani gene- ftes exclufiue , & in feftis 
ris in ligno crucis conftituji* tunc occurenubns. 
fti , vt vnde mors orieba- P er Chriftum Dominum 
tur,indevitarefurgeret.Et noftrum. 
quiin ligno vincebat, in li- Qjji poft refiirrc&ionem 
gno quoqj vinceretur. Per fua omnibus difcipulis fuis 
Chriftum Dominum no- manifeftus apparuit, &ip- 
ftrum. Per quemvt fupra. fis cernentibus eft eleuatus 
In die Refurre&ionis,&: in cesium, vtnosdininita- 
tempore- Pafchali,eciam in tis fax tribuercc efTe parti; 
feftis , nifi alia afiignetur. cjpcs.Etidco.vt fupra. 
Etin Miffa Sabbathi fan&i De fan&o Spiritu , a vi- 
dicioir* InhacpOtiffimuttl gilia Pentecoftes vfque ad 
no&eJnc|ie Pafchfvfque fequens Sabbathu inclufi- 
ad Sabbathum in albis in- ue> & in Ivtiflis votiuis-de 

Digitized by VjOOQlC ,, Prgfationesfinenotis. iyj 

Spirim fando : led tunc fentia vnitas , & in tnaie^ 
omiccit,hodiernadie. ftate adoretur asqualitas. 

PcrChriftum Dominum Quemlaudant Angeli?t- 
noftrum. que Archangcli , Cheru- 

Qui afcendens fupcr om- bim quoquc, ac Seraphim, 
nes coelos , fedenfquc ad qui non ccflant clamarc 
dexteram,tua promiflum quotidie , vnavocedicen- 
Spiricum fanftu hodierna tes, 
die in filios adoptionis ef- De Sanda Maria 
\fodit; Quapropter profu- l n feftisS.Mari*,&perei # 
/fisgaudiis,totusinorbeter- oa*uas , ( exceptb fefto 
rarummudus exultat. Sed p un ^ atlonls in qu0 Ji- 
&fupern^virtutes,atquc Cltur de Natiuitate. ; la 
Angelica poteftates,hyin- milFls dcvoriuisdeB.Ma- 
num gloria tu^conanunc fladici tar vc infra. Infcftis 
fine fine dicentes. vcro dlcitur ^ & tc in An , 

Defan&aTrinitate. nunciationc,vcl Vifitatio- 
aeterneDeus. ne,vel A(fumptione,vd 

Q^ui cum vnigenito Filio Natiuitate,vel Conception 
tuo , 8c Spiritu fan&o vnus ne, fecundum denomina- 
cs Deus,vnus es J^ominus. tionelmfeftt 3 &: in fcilo S. 
Non in vniu$ firigularita- Mariae ad Nines, dicitur 
te perfonae , fed in vnius tein feftiuitatebeat# Ma- 
Trinitatefubftatise. Quod riae.aeterne Deus. 
enimdecua gloria rcuclan- E t in venerationc beatrc 
tcte credimus,hoc de Fi- Marine Temper virginis col- 
tio tuo, hoc de Spiritu fan- laudare, , benedicere , &c 
do, fine differentia difcre- praedicarc. Qux&c vnige- 
tionis fentimus. Vt in con- nitum tuum fan&i Spiritus 
feffione vera , fempiter- obumbratione concepit: 
naequeDcitatis,&in per- & virginitatis gloria per* 
fonis proprietas, &in ef- manen te, lumen xrernum 

V iij 

Digitized by VjOOQIC Communicantes. 
mundo effudit ] Icfum edidit Saluatorcm. Sed 8£ 
Chriftum Dominumno- memoriam venerantes , in 
ftrum. Per quem, primis eiufdem glorioHe, 

vc fupra. femp&rque virginis Marias 

In feftis Apoflolorum, gcnitricis eiufdem Dei 6c 
E^lgngeliftaru & peroda- Domini noftri Icfu Chri- 
u&seomm , & in feftis in- fti. Sed&beatorum Apo- 
£raca£bccnrrentibus 5 nifi ftolorum,vtin Canone. 
propria affignetur, Dicitur In die Epiph. & per Oct. 
etiam in Millis votiuiseo- C ommunicantes 5 &diem 
rundem. facratiffimum celebrantes, 

#quum,& falutare. quo vnigenitus tuus in tua 
Te, Domine, fuppliciter tecum gloria coseternusin 
exorare : vtgregemtuum, veri tare earn is noftrse vifi- 
paftorseterne,non deferas: biliter corporalis apparuit. 
fed per bcatos Apoftolos Sed & memojiam vene- 
tuos cotinua protedione rantes in primis, vein Ca- 
cuftodias. Vtiifdemredo- none, 
ribus gubernetur , quos IndiePafch#,&: perOd* 
operis tui vicarios eidem C ommunicates , & ( diem 
cpntuliftipraeeflfepaftores. facratiffimum) vel( node 
Etideo. facratiffimam ) celebrates 

: _- . Refurredionis Domini no- 

C o m M v N I c a n t e s ftri Iefu Chrifti fecundum 

In die Naralis Domini, carnem. Sed&memoriam 
&.per Odauas. venerantes:in primis ,vt ia 

Communicantes &( die) Canone. 
vel nodem fatratiffima ) In Afcenfione,&:perOd. 
■vel facratiffimum) cele- C ommunicantes,&diem 
brantes, qua) vel( quo) facratiffimum celebran res, 
beata* Marine intemerata quo Dominus nofter vni- 
virginitas 9 huic mundo genicus ftlius tuus vnitam 

Digitized by VjOOQIC Communicantcs. 156 

fibifragilitatis noflrxfub- Sabbathuminclufme, &ra 

ftantiam^ngloriqcusedex- Vigilia Pentecoftesvfque 

teracollocauit. Sed&me- adfe'cjuensSabbachumin- 

m6riamvenerantes:inpri- clufiue. 

niis^vcinCanone. H anc igitur oblationem , 

IndiePery:ecoftes 5 & feruicutis noftrae : fedjS& 

per O&auam. cund* familiar tua?, qd%^ 

Communicantcs, &diem tibiofferimuspro hisrquo- 

facratiflimum Pentecoftes que , quosregenevare di- 

celebrantes , quo Spiricus ghatus cs ex aqua oc Spiri- 

fan&us Apoftolisinnume-* te fanfto, tribueris eis re- 

rislinguisapparuit. Sed& miflionem omnium pecca- 

memoriarn venerances : in torum : qu*Efumus,Domi- 

primis, v tihCanone. ne. V tinCa;nonc. 
A Vigilia Pafchx vfque ad 

V iiij Digitized by VjOOQlC 
Digitized by VjOOQlC *57 SACER DO S 

EXTENDENS ET IVNGENS 

MANVS ELEVANS AD COELVM 

oculos, 8dtatmi demitt'ens , in- 
clinatus ante Altare dicic. 
Ei'gitur, 
clemen- 
nflime 
Pater, 
Per Ie- 
ium Chriltum filium 
tuum Dominum no- 
ftrum , fupplices rqga- 
mus,acpetimus, ofcu- 
latur altare jVtiacce'pta 
jhabeas, & bcnedicas, 
fignat ter iupcr oblata. 
hxc •* dona , tuecx* 
mutiera,h#c'* sa&afa- 
cfifj cia iIlibg(3*Ex tells 
manibus prufcq uitur. 
In primis quae tibi ofFc- 
rittius pro Eccle'fiatua 
fcn&a Catholica : qua pacificarc , cuftodi're , 
adunafe, & re'gere di- 
gneris toto orbe terra- 
rum : vna cum famu- 
lo tuo Papa noftro N, 
&Antiftite noftro N. 
& Rege noftro N. & 
omnibus orthodoxis, 
atque C^atholica: & 
A poftolicae fidei culco- 
ribus, 

Com memo ratio proviuis. Emento,Domi- 

ne,famulorum 

arum que tua- famul 
rum. 

N .iun?it m-vn ? '.orat ali 

quikulu pac- q u.lb 9 era- Digitized by VjOOQlC Canon Miffie. 

re iniendit dcinde ex - IefuChrifti.Sed &bea- 
tenfis manibus profe- torum Apoftolorum, 
quitur. acMartyrum tuorum: 

Et omnium circun- P ecri, &Pauli, An- 
ftantium,quorum tibi dreae , I acobi , I oan- 
fidescognitaeit,&no- nis, T homae,I acobi, 
ta deuotio, pro quibus P hilippi , B artholo- 
tibi oflerimus : vel qui mad , M atthaei , S imo- 
tibi offerunt hoc facri- nis,& T hadad,L ini, 
ficium laudis , pro fe, CletijClementis^Xi- • 
fuiTquc omnibus, pro fti, C ornelij , C ypria- 
redemptione animaru ni,Laurentij , Cnry- 
fuarum, profpcfaliitis, fogoni , I oannis , & 
& incolumitatis fu£, Pauli,Cofma?,&Da- 
tibique reddiit fuavo- miani-Et omnium San- 
ta arterno Deo, viuo& ctorum: quorum me- 
vcro. ricis, precibiifque con- 

Infra actionem. N ccdas , vt in omnibus 
CQmmunica'ntes, protedionis tuae mu- 
&mem6riamve- niamurauxilio, 
nerantes.inprimisglo- iungit manus. Pereun- 
riofa;,femperquevirgi- dem Chriftum Dom> 
nisM aria:, gcnitricis numnoftrum. 
Dei, & Domini noftri Amen. Digitized by Google CanonMiflk 158 

Tcnes manus extcnfas femelfupercalicem • vt 
fuper oblatadicit. nobis Cor * pus , & 

HAncigitur obla- San * euis,fiatdile£tif- 
tionemferuitutis fimi nlij tui Domini 
noftrae,fed&cuncT:e,fa- noftrilefuChrifti. 
miliar tuae , quaefumus, ^^ yi pridie , quam 
Domine,vt placatus ac- Vj^pateretunaccipit 
cipias.diefque, noftros hoftiani, accepit pane 
intuapacedifponas,at- infan&asac venerabi- 
queab seterna damna- l cs manus fuas ; dcuat 
tibnenoseripi,&inele- ocu j os ad calum Et 
aorumtuorumiubeas eleuatis oculis in coc- 
gregcnumerari.iungic «lumad tc Deum Patre 
manus. Per Chriftum f uum omnipotentcm: 
Dominum noltrum. t ibi gratias agens : (J.. 
Amen. . gnatluperhoftiam, be- 

QVam oblatione ne^ ckxit, fregit, de- 
tu, Deus in om- ditque Difcipulis mis, 
nib 9 , quasfumusrfirrn a t. dicens: Accipitc, & ma- 
ter fuper oblata , Be- ducate ex hoc omnes, 
ne * di&am, afcrip * Tenens ambabus ma - 
tarn, ra* tamrationa- nibushoftiam, profert 
bilem, acceptable erne verba conlecrationis 
facercdigneris;i]gnat d'iihncte,fecrete,' Sou-' 
feme! fuper lioinam & tente. Canon Miffe. 
Hoc eft: cnim Dik/puiisfuisi^kcns: 

Accipitej&pibitecxco 
COrDUS mCUm. omncs. 

Prolans verbis cofecra- Profert verba confecra- 
tionis ftarim hoftiaco- tloms fopGrcaliccm,tc 
fccratagenuflexusedo- nens ilium parum ele- 
rat } furgit,oftedic popu uacum « 
lorrcponitfupercorpo- TT- fL ' 
rale,keruadorat&non rilC Cll.cmni 

difiugitpolliees&indi- calix (anguillis 
ccs,nifiquandohoftia • - _ 

tra<aadacft,vfqucada- HieimOUl OC X- 

biutiong digitoru.Tuc t( £ rni te ft a men- 

cletecto calice dicit. 

Simiii modo ^oft- ti : myfterium 
quam coenatu eft. r> t • . -,,' ^ 
ambabusmanib'acci- "del. qui pro 

pitcalicem.-acci / pies& yobis , & pro 
hunc praeclarum cali- - . /r<- j / 

ccminfan<aas,acvene- multlS eiTUde- 

rabilesmanusfuas:ite t „ rin y/»rmfciA 
tibi^tiasa^ens/ini- tUr ln fCmilSlO- 

ftnuencscalicem,dcx- nCTO pCCCcitO"» 

rera fignat fuper eujri. * """"' 

l>enc & <3ixit,dcdit<|uc HJni. 

Digitized by VjOOQ IC Canon Mifius. 159 

Fro laris verbis cofecra- & calicem flmul. 
tionis, deponit calicem hoftiam *puram: 
fuper corporate, &genu hoftiam * fan&am: 
flexusadorac,furgit,&: hoftiam * immacu- 
oftendic populo dices: lata, fignat feme] fiiper 
Haec quotiefcumque hoftiam, & femelfuper 
feceritis , in mei mc* calicem. panem *&n- 
moriamfacietis* depo- <Stumvitaeaeternae,&ca- 
jiit,cooperic, & itcrum licem * fahitis perpe'- 
adorac. tuae : extends manibus 

Deinde difiunc'tis ma- prosequitur, 
nibusdicit. C Vpra qua; propf- 

VNde & mem ores O tio acfereno vultu 
Domine,nosfer- refpiccre digneris : & 
ui tui , fed & plebs tua accepta habere , ficuti 
fan&aeiufdem Chrifti accepta habere digna- 
filijtui Domini noftri, tus es munera piicri tui 
tarn beata: Paflionis , iufti Abel , & facrjfi- 
nec non & ab inferis cium Patriarchal no- 
Reftirre&ionis.fed&in ftri Abrahae ; & quod 
coelos gloriofas Afcen- tibi obtulit fummus 
tionis , ofterimus pra> Sacerdos tuus Melcht- 
clarcmaieftati tua?,de fedec, fan&um facrifl- 
tuis donis ac datis , fi- cium , immaculatam 
gnat ter fuperhofliam hoftiam. 

• Dkjffized by GOOgk Canon Miffie. ■_, 

Profunde inclinatus iu- "11 It Emento ctiamv 
ctismanibusdicit. JA'-LDomine,famu- 

SVppliccs tc roga- lorum famularumque 
mus omnipotens tuarum: qui nos prae- 
Deus : iube hzc perfer- cefTerunt cum figno fi- 
ripermanusfanaiAn- dei,& dormiut in fom- 
gelituiinfublime alta- no pads N.mngic ma- 
re tuum in confpeftu nusorat aliquantulum. 
diuinz maieftatis n».' pro hisDefundis^ro 
Vt quotquot , ofcula- (\\x\b 9 orareintedit:de~ 
turljwrc, ex hac afta- mde extenfis manibus 
risparticipationcfacro-P rc)fc q ui,:ul Mpris,Do- 
fan&umnliitui,%nac mine, & omnibus in 
iemelfuperhoftiam &c Chrifto quiefcentibus, 
femel fupcr calicem. locu refrigerij, lucis , & 
Cor* pus, & San* pacis,vtindulgeas, de- 
guinem fumpferimus, precamur.Pereundem 
icipui fignac omnibe- Chriftum Dominum 
nediaione cdefti, & noftrum.Awew. 

gratia repleamur. Per Perclltlc P e<aus > elata 
eundem Chriftum Do- P a ™m vocc dlcens - 
minumnoftrum.Ame. \T Obis quoque "Commeinbratio pro i»^l peccatoribus fa- 
Defun&is. mulistuis, demulticu- Digitized by Google Canon MiilV \$ 

tf»ae miferationu tua- tcr fuperhoftia, & cah- 
rum fperantibus , par- ccm fimul d icens , San- 
temaliqtiam&focieta- * dtificas, viui * ficas; 
tem donate digneris bene * dicis,&pra»ftas 
cumtuisSan&is Apo- nobis, difcoopcritcali- 
ftolis & Martyribus; ce,gcnune&ic, accipic 
cum I oanne,S tepha- Sacrameni dextera ,te- 
no, M atthia , B arna- nensfmiirra calieenufi- 
ba, I gnatio , A lexan- gnatcumhoftiaalabio 
dro,MarcclIino, P e- ad labium calicis dices. 
tro,F elicitate,? erpe- Per ip * fum : & cum 
tua i A gatha , L ucia , ip * io : & in ip * fo;bis 
A gnete, Cecilia, Ana- iignat inter pectus & 
itafia:& omnibus fan- calicem^cfttibiDcopa- 
dis tuis. Intra quorum tri * omnipotent! : in 
nos confortium , non vnitate Spiritus *■ fan- 
animator meriti fed cfeleuans parum call- 
venia*, qujcfumuSjlar- ccm cum hoftiadicir. 
gitoradmitte.PerChri- Omnis honor & glo- 
ftum Dominum no- ria. 
ltrum. 4 ;; * reponit hoiha, coopc- 

PEr quern hare om- riccaitcem^enufledtic, 
nia,Domine,fem- furgir 
per bona creas, upic: 1; s. Digitized by VjOOQlC In fcito iolenni. 
X Er omnia fecu- JL Ater nolfer qui i^^' la feculorum. cs in coelis. San&ifi- 
i^. Amen. cetur nomen tuum. « v" '■" " "" * " ' H — " ■ " ■ * ■■!■ ■ — m i ■ ! t j iB ri l —. il l ■ m m 

Oremus.Praece'ptis Adue'riiat regnum 

ialijtaribus moniti, tuum .' Fiat voliin- 
& diuina inftitu- tas tua , ficut in tione format! au- coelo & in terra. 
demus dicere. , |manus. r ^ 11 ' ^ Panem noftrum 

quo^ 

»yG,0( Digitized by ^ In fefto folemni. tft quocidianum da nem. Sed libera fe±5:*£i£5 51*5 4- nobis hodie. Et nos a male 

■ j jl — — ' Sacerdos fecrete refpo- 

f^^^WR det - Amen; ' 

dimittc nobis de- ..... -- - dL_ i . ^ ^-i- "^,, i I Scqucnsrantus dicitur 
^ f-^- ^-t— *- jtt— <-| f-ff j n ^ c {ti s Simphcibus, 

bita noftra , (Icut . &Ferialibusdicbus. . 
D * 
±B & nos dinuttimus X Er omnia Cxca- debicoribus no la faeculorum. P«" » ■«■ ■» <MBMHE"»-»r*» i 'i h"« » wii< 1 HH -■- i Mini » n ^ I. , «■! ' !■ 
- -•--*-*- -H J HI 
„ - f-{~»-|-»--» °|r~" y-ir 

flris. Lc ne nos in- r>?Amcn. 

t 
£ —-4—* 


in tcntatio. Oremus. P rsreptis 

Google Digitized by" 1 rnfcftofemiduplici& Feriali. 
falutaribus moniti, tuum . Fiat volun- ■ ■■«,' ') ii' i i ii ■ { ■ ■ ■ > ■ nTV i ii ■ . ■ , — _. __^, 

& diuina inftitu- tas tua , fictit iii 

none formati au- coelo & in terra.. 

Panem noftrum £= ^* de'mus dicere. Its 

Atet nofter.qui- quotidianum di 
fe±* fcfel cs in coelis. Sanctifi- dobis hodie. Et f3i ■ I " ■ ^ cetur nomen tuum. dimitte nobis de- 

fffiofiEiEi ^S^J^S 

c^gfcM- w. — a , f , , , n , i i a ■' inn ,!■■ ii *""**""* 

Adueniat regnunl bita noftra , ficiii Digitized by VjOOQlC Canon Miffe, > , i^i 
iL lbcr4nos,quaeftt 
mus,Domihcab 

.IkiSHSSSSST- bmnibii^akp^- 

tf ■ ' t ., '. „,aj ritis, praelericibus > & 

+~g jj j^frj * foturisr&intercedente 

E .-.. J t ~tri* ■ < * ■ ' beata 6c gloriofa fern- 
^dcbi^us no- . . pir vifg^ Dei gini . 

r i rlr t — — --• tis Apbftblis tuis Pe- 
Itris. Et nc noi trb ; & Paulo j atqtie 
' L ^"Ijpil Ahdraa y & bmtlibtls 
fan<fti| fi sn at fc cum 

iriducag in tchta- pateria a fronte ad pe- 

UlJ|L3^[ — * | Da propuius pacctn 

^An^r7""^eT "i diebus nbftris : Vt 

tionem. R*. pea - # ,. 

to I I i bpc mlfericordi£ tU£ 

j_j * * T^ ~*|"fic~ll adiuti , &a pecc&b & ^j-^.^*—— —— ^. — mus •Temper tiberi; <& 
libera oft a ma- kb omni r pcrtUrbjlti b„ fctt Saccrdos fub- H^ftcuri: 
: — T ~ " * miffavoce dick* 


lb: Amen, Submittirpatenaha-. 

Deinde accipii: patena fti&,difeo6pericC&Ha% 
inter indicem &: me-, scnufledir f fureic,ai.^i- 
drum dieitos,& diclt.. pic hoitiaai ,(ranei c c a 

Digitized .by VjOOvLC Canon 
fupcrCalicem per me- 
dium dicensrPcreunde 
Dominum noftru Ie- 
fum Chriftum fflium 
tuum. Partem quae in 
dextera eft, ponit fuper 
patena.Deindc ex parte 
que, in finiftra rcmafc- 
rat , frangit particulam 
dices. Qui tecum viuit 
& rcgnatin vnitate Spi 
ritus fandHDeus, 
Aliam media partem 
cumipfa finiftra ponit 
fuper patenam , & dex- 
tera tenens particulam 
paruam fuper calicem, 
finiftra calicem dicir. 

■ i M i , ii ii i ii 

Per omnia faecula Miflle. 9*. Amen. 
Cu ipfa particulafignat 
ter fuper calice dicens. 
\ T JL Pax* Domini iit * fem'per vo- P :fc:2J ita bff* cum,w. Et j^ l^rrl; fe*3 iaeculorum cum fpiritu tuo. 

Pamcula'm ipfam im- 
ponitin calicem, dices, 
fecrcte. — 

HlMc commiftio 
& confe'eratio 
corporis & fanguinis 
Domini noftri lefu Digitized by VjOOQlC Ordinarium Miflae. ' 163 

Chrifti,fiataccipienti-. "p*V OmincIcfuGhri- 
bus nobis invitams- jL/ftc , qui dixifti 
ternam.Amen. Apoftolis, tuis : Paccm 

Coopcrit calice , genu- relinquo vobis, paccm 
' fledlir/urgitj&inclina- meam do vobis :ncre- 
tur Sacramento , iudis fbi'ciaspeccatamea,fed 
manibus , & ter pedfcus fide Ecclefra? tua», eam- 
percutiens dicic. que fecundum volun- 

A gnus Dei, qui tollis tatemtuam pacificare, 

peccata mundi,mife- & coadunare digncris. 

* rere nobis. Qui. viuis & regnas 

A gnus Efei, qui tollis I)eus .per omnia Heai- 

peccata mundi,mife- la fasculorum.Amen. 

re nobis. Siadflt qui pace red- 

Agnus Dei, qui tollis piatpfculatu.rAltare,& 

pcccatamundi,dona dans paccm, dicit, Paz 

nobis pacem. tecum. ^. Et cum fp£- 

InMiffisprodcfun&is ritutuo. 
omififomiferere nobis. In miflis defuncto- 
dicitur,donaeis rcquie rum non da.tur pax,ne- 
& ccrcio'additur, fepi- que dicitur prxcedens 
tcrnam* Deinde iii&is Oratio. 
manibiis Riper Altarc Tp\OmineIcfuChri- 
pofitis,inclinatusdicit jlJ fte,filiDei viui, 
iecreto fequentes Ora- qui ex volutate Paf ris, 
tiones, cooperate Spiritu fan-; 

yGOOgfe Digitized by ^ urainanum Mina*. 

&o > per mortctmuam percipiendam'. Quivi-r 1 
mundum viuificafti: If- uis & regnas cum Dcq 
bera mc hoc facro fan - Patrc , in ynitate Spiri- 
€him corpus, & fan- tusfan&iDeus.perom- 
guinemtuum>abom- niafaecula feculorum. 
nibus iniquitatibus Amen,gennficclic liir- 
meis,&vniuerfismalis gir,&dicir. 
&fac mc tuisinhsrere T) Anem.ccelefte ac- 
mandatis , &a tc num- -*- cipiam , &$ noraen 
quam feparari permit • Domini inuocabo, 
tas. Qui cum eodem .accipit ambas partes 
Deo Patre & Spirku hafHa$intcrpollicem&:. 
fan&o viuis & regnal indiccm finiicrarman'., 
Dcus in fa?culafeculo- & parcnam inter cun~ 
rumvAmen, '. ." ,dcm'indicem,&medm, 

rjErceptio corporis & dcxtera percutiens 
V.. tui, Domine Icfu pectus dick rer. 
Chrifte,quodegoindi-- T^\ Ominc,nonfuiri 
gnus fumere pra?fumo, A^J dignus , vt intres „ 
non mihi prpueniat in fub te&um mcum : fed 
iudicium fc condem- tantum die verbo,& 
nationem, Ted pro tua fanabituranima.inea. .; 
pietate profit mihi ad Poffcadextcrate1%n3s 
tutamentum mentis,^ cumhoftia fupcrpatc- 
corporis '>$*& medela 3i?1 ^ ^ lc * c « Digitized by* c Urdinarmm Nimx. 164 

Orpus Domini invitam^tcrna.Amen, 

jnoftri Icfuchrifti Sumic totum fanguine 

cuftodiatanima meam cu parcicula.Quo ium- 
invita^tcrnam.Amcn, pto,fi qui funtcomuni, 
Sumit^imbas panes ho cadi cos tommunicct, 
fliavttgirman%&qui- arucquamfe purificct. 
cicitaliquantulum^Dc-./Poilcadicit; 
inde diicooperit Call- /^"X Vod ore fumpfi- 
ccm\ gchufl.c<Stit'fcxrcr- v/.mm ? Dominc 
gitpatena fuper ilium, pura mcnte capiamus: 
&dicit.. &demuncretempora- 

QVidrctribuaDo- li fiat nobis remedinm 
,mino proomm* fempiternum. ^ 
bus,qu? retribuic miHi Interim porrigit call* 
Calicem falutaris acci- cem miniftro,quiinfu-' 
. piam , & nomen^O-, die ei pam vini , quo le . 
Jnini inuocabo.Labdas purificajjdeindc proie - 
innocabo Domintim, quicur, 
& ab inimicis mei fal- /^1 drpustuum,Do- 

uus era, \-J minc > <l uoc * ^ a '" a " 

accipitCalicem,& eo fe pij, &fanguis, que po- 

fignans dtcit. * taui , adhatreat vifec- 

SAnguis Domini ribus meis , & prajfta 
noflrif lefu Chrifti vt in me non remaneat 
cuftodiatinimammcS vlla fcelcrum macula: 

X iiij 

, Digitized by VjOOQlC 
^jrcunariuiu iviura:. menta. Qui viuis & re, ! tc mif fc c ft, a u e i. allcl# 

gnas in fecula fzculo- T n feftis Duplicibus. 

rum-Amcn, f 3 »; — '— *■ 

Ablukdigitos,extergit L » |fr ^T^~|'T¥jj j 

&lumit-at)Iutione,ex- "V~ r : "■t* 

tergircalice r & plicato -* 

corporali more folico * proicquiturMiisa,Di- .., _. ,„„ 

do poilvltimaOratio- ■ . wflacir. 
poilvltimaOratio- miliaelt. 

aJDomhWobffcu. In Miffis bcata?Mari ? . nem 

^Etcufpmtutuo. di- ^F'NjLJ.TrT* 

cic pro Mmaj quahtate: 
Itc mifia eft, V el Benc- 
dicamus Domino, 

y. Deo gratias, _ 

In MilTadefunclorudi- ft eft, 
cit Requiefcat inpace. 

r\ Atnen. In feftis Semidup.infra 

. • 0£i:.cuje.n6funtB Ma- 

ria;, &Dominicis die- 
Tempore Pafc4iali,hoc bus infra annum, 
eft^a Mifla Sabbathisa- jc-d»5t-ih-pJ 
eti vfqucad Sa bbathu JtsK~^"2 
inMblscxcluilui . : I tc ■ 

Digitized by LjOOQIC - i 

tSapt Ordmarnim Miliar, ley 

■■■■■ « ■ In Miflis Defim&orum. 

' . ; In Duplicibus. miffa eft. 

In.feftisSimplicibus. yp " * i'T^ i 
Kequiefcant in pace. 

- Infimplicibus. - 
£:: 
Itc mifla eft. 

In Domlnicis diebus tepore 
Aduentus,& Quadragefimar. _ ^ cquiefcailt in paCC. 

Dido temuTaeft. vel 
B enedicam 9 Domino: 
Bndicamus Domino, inclinat ft ante.mediu 

AliisDominicis per annum. a l tar i s ^ &■ di c i c . 

S^BtS^S P La'ccattibi,rana:a 
IP— ~3P-~^ — 1 Trinitas,obfequiur 
Bcrwdicamus^Do-^ f cm ituris mc*,&pra> 
tll — ffi— — — -~r fta:vt facrificiu ,quod 
/"ft ■ i -II" "~t fmlit tua* maiefta'tis mino. T In fcriis. . indignus obtuli ; tibi 
(it acceptable, mihi- 
que, & omnibus, pro 
quibus illud obtuli, fit 
Benedicamus Do- tc m ifcrante propitia- 
Prftir~ bde.PcrChriftumD6-- 
mino. ; minum noftrum. 
Amen. Digitized by VjOOQlC urainarium iviina:, 

Dcinde bcnedicit po- Non erajtillclux, fedvttefti-i 
tMilnm n~r*~Ai^f. tr/^e m o nium pcrhib&et dcltimi- 

pulum. Benedicat vos ne . Erat i u V y?ra>qusc iMmi _ 

OrtinipOtcns DCUS , Pa- nac omnem hpmipem venien- 

* tcr;& Fi * lius;& Spu l , cm in h " nc mun /™- ip <?*- 

~ A * fto prat ,&mundus per ipfum 

HCUS * lanCtUS. feftus eft:& piundus cum nen 

Inmiffispriuatisfemcl tatum cognouit.Inpr6priavenic^&r 
tenedicit* Demdc dido, Dp- ft» eum no reccperunfcQupt-- 
minus vobrfcum. Initiam Y<?1 quot autcra r,ecep£runt cum, 
Sequitia fan&i Euang&ij Ce- dediteispbteftatem filios Dei 
CundumN.acfefignajisvtfu- fjeri:hisqui creduntinnomi-? 
prain Euangelio Miilae elegit neeius.Qui nan exfangujni- 
Buangelium fecundum loan- bus,nequccx voluntate car-* 
«e. I npriqeipio erat Vcrbuin. nis,ncquc ex voluntatc virh 
vcl aliad Euangcliura /vtcli- fed exDeonatifun^ 
<3umeftin Rttbricisgenerali- Hie genu fle£Htur. 

U T \. r «. r M . Et Vcrbum carp fa- 

.Initaim facial Euaogcnj _ ^ . '. • - r 

fecundumloannenu CtUlIlClu 

N principiaeratVcrbum: &habit4uit in nobis (& vidi- 
&VerbumeratapudDcQr musgloriara eius, gloria quad 
&DeuscratVerbum.HoCc- vnig&iitiapatre) plenum gr4- 
ratin principio apud Deuqv ri* & veneris, 
Qraniaperipfuro faaafurit:# \» Miffisdcfun&oru#v nair 
fineipfofa&u eft nihil. Quod daW bencdiftio s Ted ditfroi 
fo&unVcft^h ipfo vita crat: &: R $cgai£fcant in pace dicit vr. 
vita erat lux hbminum : & lux iu P* la 3 P. lipcat,'*cinde Euan- 
intenebri's iucet, 8t tpnebr^ gfliuinS. / loa > nhisF^nir:.o^u5 % 
earn non compreKenderunt. gel. S/Ioan. difcendens, pro' 
Fiwhomp jpiflusi Deo, cui gratiajuraaiaipnedicic Ants- 
noracn erat Iodnncs.Hic vc- phowam , T iqra pucrprura^ 
nitin teftim6nium > vttefl:iro6- vt habeuir in prinfcipio Mifla r 
niumpcrhibcretdclumine:vt lis- 
omncs credercne per ilium, •' Digitized by VjOOQlC I ( 
Digitized by Google DO M I N I C A 

RESVRRECTIONIS 

D O M I N I. 

Statio ad SanEtam Mariam Valorem. Introitus. 
Ibi. |Ca. 
IS- Efurrc- 
xi , & 
adhuc 
cecum 
fum, al- 
leluia : 
pofui- 
fti fu- 
per me manu tuarn , alleluia: 
mirabilisfa&aeft fcieciatua, 
alleluia, aIIeliiia.PfaI.D6mi. 
nc probifti me, & cognoui. 
fti me: tu cognouifti feffione 
mea & refurrcifcione meam. 
ir. Gloria patri, & Filio , & 
Spirituifandto, 
Sicuterac&c. Oratio. 

DEus^quihodierna die % 
per vnigenitum tuura, 
sctcrnitatis nobis aditum^de- 
ui&a,morte referifti: vota 
noftra quae prseueniedo afpi- 
ras, etiam adiuuindo profit 
querc. Per*, 

Ledio epiftoke beati Pauli 
ApoftoliadCorinthios. , 

FR4tres:Expurg4tc vctus 
fermencum: vt fitis noua 
confpcrfio a ficuc eftis 4zy mi. EtenimPafchanoftrum im- 
moIAtuseftChriftus. Itaquc 
epulemur.* non in ferm^nto 
vetcri , neque in fermento 
malitiae , & nequitise : fed in 
izymis fynceritAtis & veri- 
ticis. 

Graduate. Haecdies,quam P6. 
fccitD6minus,cxult^mus,& "7- 
hetemurinea. Gonfitemi- 
niDomino quoniam bonus: 
quoniamin lxculum miferi- 
cordia eius. Alleluia, alkluia. ,. 
Verf.Pafchanoftrumiramo- Co- 
latuscftChriftus. J 'int. 

Sequencia. < S* 

VldHm? Pafchali laudes 
immolcnt Chriftiani, 
A gnus red&nit oues,Chri- 
ftus innocens patri reconcU 
liiuit peccatores. 
Mors&vita, du&loconfi* 
x6remir4ndo:duxvit*,mor- 
tuus regnat viuus. 
D ic nobis Maria, quid vidi- 
ftiinviaj 

Scpiilchrum Chrifti yiu&is; 
& gloriam vidi rfcfurgSntis. 
Angelicos teftes fudinum 
vcftes. • Digitized by Google / IndieSnn&o Pafchas \&j 

SurrixitChriftus fpcs raca: • Offertoriu. Terra trimuic 

pratccdet vos in Galilaeam. & aui£uit,dum rcfurgeretin PCu 

S cimus Chriftum furrcxilTe iudicio Deus, alleluia. 7I# 

imortuisveri : tu nobis vi- * ' Secreca. 
&or rex miferere. Amen. Al- 
lele Sequentiadicitnrvfquc ad 
Sibbachu in albis incluliue. 

Scqucncia fan&i Euang&jj 
fecundura Marcum. Ca. 

if. SVfcipe,qu$fumusDofm<. 
uepnecespopulitui, c& 
oblationibus holliicum: vt 
pafcbilibus initiata myft&- 
nis,ad arccrnitdtis nobis me- 
d^lam,te oper4nce proficiac. 
PerDominum noftru lefum. 

Communio.P afcha noftru r. 

Co- 
rine, I XT .„ * fc . w iramolatuseftChnftus.a]lc*9 

NiUoteporetManaMag- ,,. / ,, . ' rii 

, ,-. r Q XA i . t\ luiaataqucepulemurmazy- 
dalene,& Maiialacobi, • r • • o l *' 

s c ,, . m , fc mis fynccruatis & veruaus, 

& Salo^,cmcrunt areata ad^^kMlelfa. 
vtvenientcs,vneerecicliim. n * /x ^ 

Ec valdemane vnaiabbatho* _ iv> . t* r%> • 

*.*.. j ~ ^ .- C Pintum nobis, Domine, 

rum,venmtad monumentu, X , .#. . f/ , • 

. : n c^j iu fc j ^Jtoxchariiatis inhindcrvc 
orto lamiole.Etdicebantad r , . r .,« ., 

# . ~ . /, fc quosfacramfitis pafchalibus 

inuicem: Qms reuoluctno- / . /n . r , . «. , 

i . it j^>-?n. ~ - iatia(h,tua facias pierite con. 

bislApideaboihomonume- , , * r\> ■ * n. * 

»>r> r • i » - Ji -* • cordes.PcrDominum noftru 

ti.'EtrefpicicnteSjViderutre- , r ^l n. /vi- 

.. i/ fc r j^ c * • lefum Chriftum filiumtuu: 

uolutumlapidcm.Eratquip- J! . . . 

1 U vr . / i Qui tecum viuu&regnatm 

pemagnusvalde.Etintroeu- x *r*, ., r . / • 

f . & f m .,, - VBUaceeiuldcmSpiritus, 

tesinmonumentum,viderut r» a t%/ r it 

,, r ,- . , fc . Pott. Dominus vobifcum. 

iuuenemiedecemin dcxtris, , - w ^ A „ ,,. f 

cooperrum ftola cAndida : & d ^^ Mlffa c ^ lu1 ?- 

obftupu^rum. Qui dixit il. ^^ D« gratias a aileluia,aU 

lis:Noliteexpaue(cere,Ic- lelUW# 

fum qn err it is Nazar^nuro, SicdiciturvfqueadSabba- , 

crucifixum .-furr^xic non e(t thnm in Albis inclufiuc. 
h£c;ecce locus vbipofuerunC Infra o&auani Patchy non y 

cum.Seditedicitedifcipulis fitdcaliquofcfto duplici vel 

fuis,& Pettorquia praecidet fcmidtiplici,fcdpoft O&aua 

vos in Galila?am.Ibi eum vi- celcbratur. De iimplici autc 

d^bitiSjficut dixit vo&is: fie tantum cornmeraoraUQ 

Sit dicitur, G redo, poft mduum, Digitized by VjOOQlC 
/ 

Fcria fecun da poft Pafcha* 

JERIA SECVNDA ^ >&vire6tc:qui P crtrSnfiif 

benei:aci£do,& fanando om« 
StatioadfanBim Tetrhm. nes oppr&Tosl di£bolo:qu6 

■ Introitus niam Deu$ c ** c tum iUo - Ec 

fr°s teftcs fumus omnium, 
Ntroduxitvos t)6* qua? fecit in regi6ne Iodso* 
minus in terra flu£- rura,&Hier&alem,qu6oc- 
tcm lac & mel , al- cidfrunt ftifpend£nte$ in li*. 
leluiar&vtlcxDo- gno. Hunc Deus fufcitauic 
mini femp M fit in ore veftro, tertia die: & dedit euin mani- 
alleluia^alleliiia. ftfturafieri,non6mnip$pu- 

?**• Pfa!.Corifitc!miniD6mino, lo/edtcftibuspneordinicisa 
10 * & inuoedte nomen eius: ah- Deo , nobis qui mandudiufc- 
nunci4te inter gentes opera riuiSj&bibimuscuillojpoft? 
eius.tf. Gloria patri,&fi!iOj quam furrexic 4 mortuis. Et 
6c fpiritui fan&o. O ratio. pr?ccpit nobis prgdicarep6« 

i\ Eos,qui folennititePafc pulo,& teftificarj , quia ipft 
>J ctiali mudd f ctnidia co- eft,qui conftuueus eft \ Deo 
tulifti:populum tuum, qua- iudex viu6rum , <fc mortuo- 
fumus , coelefti dono prof£- rum. Huic omries propheue 
quere:vt&perf66tam liber- teflim6nium perhibcnt,re* 
tatem Confequi mereintut: nnffionem peccatorufa ac- 
&advitam proficiat fempi- cipere per nomen eius, 6m- 
ternam. Per Dominum no- tits qiiicrfcduntin eura, 
ftrum lefum Chriftum filifi- Graduate, H#c dies,quam Pf a ; 
ttrifcQgi tecu viuit& regnat. &cit Dominus/cxulcetaus $c 'iij 
Lecno acinum Apotto^. fotemurinea. 
■ - 16 urn. Veri. Picatnunclfrael,qu6- 

lo** I Ndiebusiilis'.StasPetrus n km bonus, quoniam in fie- 
V 1 in medio plebis,dixit:Vi- c ulumi!difericord&ciiis."Ai- •< 
rifratresjvosfcmsjquodfa-. I e] iiia , alfcluia : : f[. Angelas rf* 
Aumeftverbumpervniuer- Eomirifdefceditdeccelo:& * 
famlud*am:incipien$ enim a < :c cdesreu61uitlipidem, & 
£GaliUea,poft baptifmufiiy fcd^baffupercum. Sequent 
«juod pracdicauitloSnes Jc- tia„ V l^imj Pafchali^v c Tup, 
lumaNazaieth • quornodo' AiWuia^nrinc, vc fupja,u> 
TnxiccUmDeq$SpiritiifiiJt- DnicaRcfurrc&Wis, ij$: Digitized by Google > *4* laiaitcunda poftPafcha. t6t 

SeqitentiafamfkiEuangelij hofaisterru£rutnos,quJean* 
{ 1 f^aindumLucam. teluccm fu&runt ad monu- 

* T U itlo tempore : Duo ex tnentum: & n6 inU^ntb c&r-i 
1 difcipulislefu ibant ipfa ,poreeiusveh^runt,dic6ntes 
dieincaftrfllun^quod cratin le etiam vifitfhcm angelorfi. 
fpitio ftadioifi kxaginta ad vidifTcquidicutcumviuerc 
Hicrufalem,n6mineEmma 9 . Erabierutquidam exnoftris 
Etipiiloquebintur adinui- admonuracntu: &itainue- 
ce dc his omnibusjquar 4cci- nerunt, ficut mulfercs dixi- 
derant.Ec fadtaiu eft dum fa- rant:ipfum verb non inuenfc* 
bidarfentut,& fecura quaere- runt. Etipfe dixit ad eos: O 
rent, & ipfe lefus appropin- ftulti,&tardi cordc ad cred&. 
qiians ibat curaillis. Oculi durain6mnibus,quaeloctiti 
auteme6rumtcncbiatur,nc func proph&ue? Nonneluec 
eumagnofcqrent.Etaitadil- oporcuitpatiChriftum,&ita 
los : Qui funt hifcrmones, inuirein gloriamfuam } Et 
quos confertis ad inuicg artl* indpifis i Moyfe i & oftiftib* 
bulintes,& e ftis triftcs? Eire* prophetisintetpretabacuril- 
fpondens vnus, cui nomen lis in omnibus fcripujiis quae 
Cl^ophas , dixit ci : Tu folus deipfo erat.Et appropinqua* 
peregiinus es inHictuialcm: uerunt caftello', qu6 ibant:Sc 
&noncognouifti,qu*fa&a ipfe finxit fe lohgitis ire. Ec 
funt in ilia his (liebus ? Qui- coeg£runtilIu,c}i^ehtes:Ma- 
bus ille dixit: Qua?? Etdixe- nenobifcum,qu&niaittadue« 
runt:De lefu Nazarino, qui fpeiafcit, & inclinita eftiattt 
filitvirpropheta, potens in dics.Ec intrauic cumillis. Et 
6pcre,& fcrm&ne cora Deo^ fa&um eft, dum reciimberec 
& omiiip&ptild.Etquoitio- cGillisacc^pitpanem &be- 
do cradid^rUnt eutti futnrhi nedixit ac Regit, &pbrrig6- 
faccrd6tes,&priiicipes no- batillis.Etappertifufu6ciifi 
ftriin damnationcm mortis: c6ru,&cognou^runteu:&ii 
&crucifixeruteurn.Nosau- pfeeiiAnuitexoculisc&ru.Et 
temfpcrabimus,quiaipfeef- dixeriuadinuice: None cot 
fct redepturus lirael. Et nuc hoftru ardfs erat in nobis,dfi 
fuperh*c6mfiia > t£rtia dies loqucr^turin via, &aperircc 
efthodicjquodhxefadtasut. nobis (criptiiras? Etfurgctcs 
Sed& mulkres cjuaedamex cadehora, regteffi funt Hie- Digitized by Google Fern tenia pofiPafcha. 
roGdem:&inuen&an«pn: FERIA TERTtA* 

quiafurr<fxitDominus veri, v Imroitus. 

cum in fradionc pams. .ggg in m is , & tioa 

Etdicitur. Credo. ^ flc<aitur,allcKiia:& exalcauir 

Mat* Offcrtorium.AngclusDo- c 6sinaetirnum,alleliiia. 
•*• roinidcfccnditdccoeloAdi- Pfalmus. C6fit£miniD6rai-Pfi< 
xitmutilribus: quequaeritis flo&inuocAce nomen cius: lo 4* 
furr&eitjficut dixit,alleluia. annuciatc inter gentes opera 
Secrcta. r eius* #- Gloria patri&tilio. 

C Vfdpe,qu*fum^D6mi- Oratio. 

^ ne preces populi tui, cum ipv £ us , q U j ecclefiam tuS 
oblationibushoftiiru.-vtpaf* J^J nouo leper fcetu mul* 
chilibusinitiita myft&iis,ad tiplicas: c&cede firoulis tuis: 
aeternitatis nobis medelam, vtfacram&itumviu&idot^ 
tc operantc proficiant. Per* neant quod fide percepe* 
Dominum noftrum Icfum runt. Per tfominum* 
Chriftumfiliumtuum. Le&io A&uum Apo- 

Communio. Surrexit Do* fto}6rum. 

roinuSj&appiruitPetrojaU T ff diebus illis : SurgensCai 
leluia. -I Paulus,& manu filentium x $* 

Poftcommunio. indiccnsait.-Viri fratrcs,filij 

SPiritum nobis, Domine^ generis Abrdham > & qui in 
tuaccharititisinfuodeivc- vobjs timent; Deum * vobis 
quos facramintis Pafchali- verbumfalutishuius milium 
bus fatiafti, tua fAcias pietite eft* Qui enira Habitant Hic- 
conc6rdcs» Pet Dominum rufalcra , & oiincipes eius 
noftram Iefum Cbriftura fi- ignorAntcsIefum , & voces 
lium tuumt Qui tecum viuit Prophetirum , quae per ora- 
&regnatinvnit4te eiufdem ne Sabbathumlegunturjiu- 
Spiritusfan&iDeus.Peiiom- dicantes implcu^runt : 8c 
niafacculaf*cul6rum« millam caufam mortis inue* 

iii&ttes in co,petierunt£ Pi- 
law^ Feria tmia 
lito,vt Interficercnt cum,Cu- 
quc confummiflent omnia, 
quae deeofcriptacrantrdepo- 
nlntes cu de ligno, pofuerunt 
cumin monumeto. Deusau- 
tcm fufcit^uit cum £ mortuis 
tlrtiadie. Qui vifus eft per 
dies multos his quiafcenderat 
fimul cum eo de Galilaea in 
Hierdfalera : qui vfque nunc 
funttefteseiusadplebem. Ec 
nos vobis annunciimus earn, 
quae adpatresnoftros rcpro- 
miflSofadaeftiquonum hanc 
Deusadimpteuit filiisveftris, 
refiifcitans lefum Chriftum 
Dominuoi noftrum. 
Graduale. H*o dies , quam 
fecit D6rainus:cxultemus,& 
tetemurinea. 

„ . Dicant nunc, qui redempti 
7# funt i D6mino,quds red^mit 
de manu inimici;& de regio- 
nibus congregiuit eos. 
Alleluia, alleluia, f. Surr^xit 
D6minus de fepulchro , qui 
pro nobis pependit in ligno. 
5equentia. V i&iraae pafcha- 
li» vtfiipra in Dominica Re- 
{i:rre&ionis,fol« 13^ ^ it* hne 
Alleluia. 

Sequcnria fanfti Euangeii) 
fecundum Lucarru ?fiu Cap 
*4- I Nillo tempore j Stetitle- 
fus in medio difcipulo- 
tun) fu6rum & dick tis: poll Pafcha, 1S9 

Pax vobis. Ego fum:nolite ti- 
mbre. Conturbari vero,& co* 
tlrriti , exiftim4bant fe fpiricu 
viderc. Et dixit eisrQuidtur- 
b4tieftis,&<cogitationes afce- 
duht in cordaveftra? Videte 
manusme^s , & pedes meos; 
quia ego ipfe fum. Palpate , & 
videte , quia fpfritus camera, 
& ofla non habet,ficut me vi- 
detis habere. Et cum hoc di- 
xifTet, oft^ndit eis manus & 
pedes. Adhucautem ill is non 
credentibus , & mirantibus 
pra? gaudiojdixit: Hab&is hie 
aliquidquod manduc<5tur/At 
illi obtul^runt ei partem pifcis 
afli,& fauum mellis. Et cum 
manduciiTet coram eis,, fu« 
mens reliquias dedit eis. Et 
dixit ad eos : Haec funt verba, 
quaelociitusfiunadvos, cum 
adhuc effem vobjfcum : quo* 
niamneceffe eftimpleriom- 
pia,quae fcripta flint hi lege 
M6y(i,& Prophetis, & Pfal- 
mis de me. Tun.c apfruitillis 
fenfum, yt inteliigerent fcri- 
ptiiras. Et dixit eis : Quoniam 
ficfcriptiimeft:&fic oporte- 
bat Chriftum pati,& retiVrge- 
re 1 mortuis die tertia : & prg- 
dicari in nomine eius poe- 
niteotiam , & remifiionem 
peccatorumin omnes-gentes. 
■■ntdicitur. Credo- WA 

OlFcrtonum.imonuitdccg- I7 ' 
Y Digitized by Google Fcj-w qur ta poll Pafcha. 

lo D6minus : & altiffirous de- mino oranis terra, 

dit vocem fuam : & apparu£- jr. Gloria patri & filio. 

runt fontes aquarum , alleluia Oratio. 

Sccrcta. T"% Eus , qui nos refurre- 

SVfcipe,Dominefidelium 1 J ftionis Dominicae a*n- 

praters , cum oblationibus nua follemnitate lactificas:c6- 

hoftiarumrvt per haec piae de- cede propitius : vt per tempo- 

uotionis., officia , ad caeleftem ralia fefta , quae agimus,perue- 

gloriam tranfeamus. Per Do- niread gaudia aeternamerei- Col. minum, 

Communio. S i confurrexi- 
ftiscum Chrifto,quaelurfum 
funt quaerite , vbi Chriftus eft mur. Per eundetn Dominum. 
noftrum. 

Abhacdie vfqucad O&aua 
poll Orationem diei dicitur in dextera Dei fedens, alle- vnacxfcquemibusOraxioni- 
luia:ou*furfumfunt , fapite, bustantum. alleluia. 

Poftcommunio. 

CO nccde,qu«fumus,onfr 
nipotens Deus ; vt paf- 
chalis pgrceptio facramrfnti, 
continuain noftris m&nibus 
p crfeufret. Per Dominu no- 
ftrum Iefum. 

FERI A QVARTA. 

Statio *d [An&Htn Laurcnmm 
cxtrsmkres- 

Introitus. 
Enite 
patris mei benedi&i 
perci- Gontrapci fecutoresEcclefif » 
Oratio. 

ECcXifyt tiis, qua&fumus 
Domine, preces placi- 
tusadmitte:vt, dcfbu&is ad- 
uerfitatibus,& erroribusvni- 
u£rfis,fecura tibi feruiat liber- 
ate. Per Dominuum. 
Vel pro Papa. 

DEus omnium fid&ium 
paftor,&re6tor, fAmu- 
lum tuum N. quem paftbrem 
Ecclefiae tu* praeeffe voluifti, 
propitius refpiceida ei 3 quflu- 
mus,verbo & exemplo, quf- bus praeeft proficere: vt ad vi- 
pite regnum, al- tam, vna cumgregefibi al- 
leluia : quod vobk dito , perueniatfempitemam^ 
paratum eft ab origine mun- Per Dominum, 

J* ^1i_*1AI^ »11a1h«/* aIIaIiiki Pfal 
55 di,allcrluia,alleluia,alleluia, 
Pjalmus. Cantate Domino 
canticum nouum : catate Do- LaSio a&uu Apoftolomm. 

IN diebus illis : AperiesPe- > Ca P 
trus os fuum : dixit,Viri If- *" Hgitizedby VjC Feria-quartapoftPafcha. 170 

raelitse, & qui timetis Betim, T N fflo tempore : Manife- Cap 
audite. Deus Abraham * & I ftauit fe iterum Iefiis dif- 
Deus Ifa£c , & Deus Iacob, -** cipulisfuisad mareTibe* 
Deuspatrum noftr6rumglo- riadis.Manifeftauit autem fie. 
rificauit filium fuum Iefom* Erant fimul Simon Petrus, & 
quem vos quidem tradidiftis.- Thomas , qui dicitur Didyy 
& negaftis ante ficiemPilati, mus, & Nathana^l , qui erat i 
iudicante fllo,dimitti.Vosau- Cani Galilgae, & filij Zebe- 
temlan6him,&iuftumnegi- dgi,& alij exdifcipulis eius 
ftis, & petiftis virumhomici- duo. Dicit eis Simon Petrus: 
dam donari vobis : au&orem Vado pifcari. Dicunt ei : V6- 
vero vitae interfeciftis , quem minus & nos tecum. Et cxi&- 
Deus fufcitayit st mortals , cu- runtj& afceriderunt in nauim: 
ius nosteftes funius. Etnunc^ & ilia nofie nihil pirendide- 
firatres, (cio quia per ignodin* runt. ManS autem fado , fte- 
tiam fcciftis,ficut & principes tit Iefus in littore : non tamen 
veftri. Deus autem , qui prar cognouerunt difcipuli , quia 
nunciauit per os omnium pro- I cfus eft. D icir ergo eis I efus: 
phetarum y pati Chriftum fuu: Piieri , nuquid plumentariuni 
impleuit fie. Poenit^mini : vt habeti$?Refpoderut ei , Non . 
deleantur peccata veftra . . Et dixit eis : Mitte in dexte- 
jpfal. Graduate. H gc dies, quam ram nauigij rete ; & iniienie- 
"7- fecit D6minus:exultemus,& tis.Miferuntereor&iam non 
laet^mur in ea; valebat illud trahere prg tpul- 

Verfus. Dexter* Domini fe- titiidine pifcium.. Dicit ergo 
th virtutem : dextera D6mi- difcipulus ille , que diligebat 
ni exaltauit me , dextera Do* Iefus,Petrd ; Dominus eft.Si- 
jnini fecit virtiitem. ipon ergo Petrus, cum audif- 

Lac Alleluia , alleluia^. Surrexit fet, quia Dominus eft , tunica 
* 4 * Dominus vere : & apparuit fuccinxitfe (erat enim nudus) 
Petro. S equcntia. V l&imse. & mifit fe in mare, Alij autem 
vtlnprJ in Dominica Refur- difcipuli nauigi9 venerut ( no 
re. & in fine Alleluia. enim long& erant a terra , fed 

fol.738. quaficiibitisducentisj trahe- 

tes rete pifcium. Vt ergo defc 

: Sequfotia fan&i EuaDgelij cenderunt in terram , vide- 

fecundum Ioinncm. runtprijnaspofitas, & pifcem 

Y i) 

Digitized by VjOOQlC Feria quarta poft Pafcha, 
fupcrp^fitnm^&pancm.Di- Vel pro Papa, 

cit eis lefus : Afferte dc pifci- f~\ Blitis , qftsfiimus, Do- 
bus ,quos prehendift is nunc, Y^/mine ,pladire muoiri- 
Afcendit Simon Petrus , & bus : & famulum tuum N. 
traxit rete in tcrram , plenum quern paft6rem Ecclefise tux 
magnispiicibus,c5tumquin* pra^/Te voluifti.-afsiduapro^ 
quaginta tribus. Etciimrinti tefti6ne gub&na. Per Do- 
eflent,n6eftfciflumretc. Di- minum. 

cit eis lefus : Venite , prand£* Communio. C hriftusre- *>»• 
te. Etnemoaudebatdifcum- furgefts ex mortuis , iam non *• 
b^ntium interrogare eum:Tu moritur , alleluia:mors illi vl- 
quis estfcientes , quia Domi- tri non dominabitur,alleluia, 
nus eft. Et venit lefus * & ac* alleluia* 
c£pit panem,&dabateis,8t Poftcommunio. 

pifcem fi mil iter. Hoc ia tir- \ Bomninos,quarfumus, 
tid manifeftitus eft lefus dHi J\ D6mine,vctuftate pur- 
cipdl is fuis , cum refurrexiffct gatosifacramcnti tui venerAn- 1- 
imortuis. da perc^ptioin nouamtrins* 

lit clicitur. C redo. feratcrcaturam.Qui viuis. 

PfaL Ojferterium. P ortas cotli AHa poftcommunio. 

77- ap^ruit D6mmus : & pluit s^\ Vaefiimus , Domine 
iilis manna, vt ^derent : pa- \J Deus nofter:vt, quos 
nem cceli dedic eis : panem diufoa tribuis participationc 
Angelorum manducauit ho- gaud^re , humanis non finas 
mo,alleIuia. robiac6re periculis. Per Do* 

Secreta. minum, 

o Acrificia,D6mine,pa{- VelproPipa. 

vj chllibusgaudiis immola- TJT JBc nos , quxfuraus, 
mus: quibus Ecclefiatnami* 1 I Domine , diuini facra- - 
rabiliter & pafcitur & nutrf- m^ntiperccptio protegat:& 
tur, P«r Dominum. fimulum tuum ft quern pa- 

AJiaSccreta. ftorem Ecctefia? tuae prsecfle 

PR6tege , nos , Domine, voluifti , vn£ cum commfflb 
tuis myfteriis feruientes: fibi grege, faluet femper, 8c 
vt diuinis rebus inhseretes, & miiniat. Per Dominum no- 
corpore tibi famul&nur , & ftrumlefum Chriftumfilrum 
mente.Pcr Dominum. tuum. Digitized by VjOOQlC fERIA 

Statii ad fanSos dfmUcim 
jipoftohs.' 

Introitus. 
• FeriaquintaPoftPafcha. i^i 

Q^V I NTA, qui erat fuper omnes gazas 

cius , v^nerat adonire in Hie- 

rufalcm .* & reiiertebatur fe- 

dens fuper currumfuum,le- 

genfque Jfaiam Prophetara. 

I&ricem manu tu£, Dixit autem Spiritus Philip- 

Domine, laudaue- po:Accede,&adiungete ad 

runt pariter , alle- currumiftum. Accurrensau- 

luia;quiafapientia, tern Philippus, audiuit ilium 

aperuit os rauturii, &linguas legentpm lfaiam Prophetam: 

infintiuixr fecit diftrtas, alle- &dixit:Puta{he,intciii^isqu5 

luiaalliluia. legis ? Qui ait : Et quomodo 

P&U Pfolmus. Caot4te Domino poffum , li non aliquis often- 

97* canticum noium : quia mira- derit mihi? Rogauitque Phi- 

biljtt fecit. lippum,vtafcenderet,& fed£- 

Verfus. Gloria patri. * ret fecum. Locus autem fcri- 

Oratio. pnirequamlcgebat, hie erat: 

DEus , qui diuerfititem Tanquamouisad occifioncm 
gentium in confeflio- dudus eft: & ficut agnus co- 
ne tui nominis adunafti: da, ramtondentefe,{inevQce,fic 
vt renatis fonte baptifiratis, non aperuit os fuum. In hu- 
vnafitfidesm^atium ,&pie- militate iudiciumeiusfublatu 
tasadionum. PerDominum, eft. Gcnerationem eius quis 
vel iEccllfce tua*. ve! L eus enarrabit?quonia talleturde 
6mnium. vtin Fcria prxced. terra vita eius. Re/pondeivs 
fol. 141. autem cutuichus Philippo, 

Lctlio Aftuum Apo- dixit.Obfccro te,dc quo pro* 
ftolorum. phcta dicit hoc.de fe, an de 

IN diebus illis : Angelus 41io aliquo? Aperiens autem 
Domini locutus eft ad Philippus os (bum, &incipi& 
Philippum, dicens : Surge , & a fcriptura ifta , euangejizaui t 
vade contra meridianum, ad illi lefum. Etdum irent per 
viam qux defcendit ab Hie* viam , venerunt ad quandam 
mfal^m in Gazarn,ha?c eft de- aquam,& ait eunuchus : Ecce 
fSrta.Et furgens abjit.E t ecce, aqua^quis pr6hibet me bap ti- 
vir xthiops tr undchus , potens z4ri?Oixit autemPhilippus:St 
CandacisreginaeiEthiopum, credisextotocorde, licet. Et 

Y iij ; Cap 
S. Fcriaquintapoft Pafcha. 

refpondens , ait:Credo filium fleret , inclidiuit fe,& profp^- 

Dei efle lefum Chriftum. Et xit in monum&itum. Et vidit 

iuflitftarccurruiri:&de(cen- duos ingelos in albis , fe- 
deruntvterqueinaquam,Phi-, dentes , vnum ad caput, 
lippus & euniichus : & bapti- ' & vnum ad pedes , vbi po- 

zauit eum.Cum autem afcen- fitum fiierat corpus Iefu. Di- 

diffent de aqua , Spiritus D6- cunt ei illi: Mdlier ,quid plo- 

miniripuitPhilippunij&im- ras ? Dicit eis : Quia tule- 

plius no vidit eum euniichus. runt Dominium meurn : & 

Ibatautem perviamfua gau- nefcio , vbi pofuerunt eum. 

dens.Philippus autem inuen- Ha?c ciim dixifTet , conuerfa 

tuseft in Azbto. Etpertran- eft retrorfum,& vidit Iefum 

fiens euangelizabat ciuitati- ftantem: & non fciebat quia 

bus cunftis ( donee veniret lefuseft. Dicit ei Iefus : Mt 

Caefaream ) nomen Domini lier,quidploras?Quem quae- 

Iefu Chrifti. ris?IUa exiftimans,quia hortu* 

Pfel. Gradual'e. Haecdies;quam lanus eflet, dicit ei: Domine, 

"7* fecit D6minus:exultemus, & fitufuftu!iftieuai,dicitomihi 

lsetemur in ea. vbi pofuifti eum : & ego eura 

f . Lapidem,quemreproba- tollam. Dicit ei Iefus ; Mafia. 

wit unt aedificantes , hie fa&us Couerfe ilia , dicit ei:Rabbo- 

eft in caput anguli:a Domino ni,quoddicitttri»agifter. Di- 

fa ft um eft iftud,& eft mirabi- cit ei lefns: Noli me tanger e. 

leinoculisnoftris. Nondum enim afcendi ad 

Alleluip,alleluia. patrem meurn. Vade autem 

Verfus.Surr6ritChriftus,qiu ad fratres meos , & die eis: 

creauit 6mnia:& mifertuseft Alcendo ad patrem meurn, 

hun^ano generi. & patrem veftrum , Deum 

Sequ^ntia.Vi&imsPafchali, meum,& Deumveftrum.Ve- 

vt iupra in Dominica Refur- nit Maria Magdalene anniin- 

y re£tionis. lj8,&infmcAUe- ciasdifcipulis;quia viditbo- 

luia. mmum,&h#c dixit mihi. 

Sequentia fnncii Euangelij £tclicitur. Credo. E xo 

fecundum loinncm. OfFertorium. Indie follen- jx. 

Ca P T Nillotempore:Mariafta. nitltis vcftrap,dicitDpminus, 

i0, I bat ad monumentum fp- inducam vos interramfluen- 

-*■ ris , plorans. Diim ergo tem iac & mcl,alleltiia. 

Digitized by VjOOQlC Feria fexta port: Pafcha. 172 

Sccreta. Pfalrous. A tt^nde popule 

SVfcipe , quaefumus , Do- meusylegem meam: inclina- ... 
mine, munera popul6ru te aurem veftram in verba o- 
tuorum propitius:vtconfe& rismei, 
fione tui nominis , 8c baptif- Verfus. Gloriapatri- 
mate ronouati fempit^rnam 7 Oi-ano. 

beatitudinem • confequamur. /"~\ Mnipotens (empitcrne 
Per Dorainum noftrum Ie- \J Deus, qui pafchile fa- 
N fumChriftumfiliumtuum. cram£ntuni in reconciliatio- 
vcl Protege nos. vel Obla- nis humin* foedere contuli- 
vcin Fe1.-1apraccdibl.14!. fti : da mentibus noftris : vt 
Cortimumo. quod profeflionecelebramu?, 

P6pjileacquifiti6nis,annun-. imit&nur effe&u. Per D6- 
«.*«• cikt6 viraites eius,alleluia:qut minum. . 

vos de tenebris vocauit in ad- vcL c cclefiae tuar. 'd D eus 
mirabile lumen fuum,alleluia. 6mqiu.vtin rcrianij.pra:eeo 
Poitcommuiiio. - £01,141.. 

E3£audl D6mine , preces JLettio cpiftol.v beat: Petri 
noftras: vt redemptions Apoftoli. 

noftr* facrofan&a commer- /^ Hariflimt : Chriftus fe- 
cia , & vitae nobis c6nferant V^mel pro peccatis noftris Ca 
praefentis auxilium , & ggudia m<5rtuus eft , iuftu> pro iniu- J * 
fempirerna concilient. Per ftis:vtnosofferret Dep,mor- 
Dominum. tificatos quidem carne, viuifi- 

ve! Qjusefumus, Domine, vcl catos autemfpiritu. In quo,& 
Haecnos. vtin rcnaprarccd. hisquiincarcereerantfpirit;- 
fol.142. bus, veniens prardicauit : qui 

incrdduli fuerant aliquaudo, 

F^RIA SEXTA. quando expedabant Dei pa- 

Statio sdfinSdm Mariam tie»niam in diebus Noe, cum 

rotundam. fabricaretur arcam : in qua 

lntroitus . pauci, id eft odo animae faluae 

Boxiteos D6mi- fad* funt per aquam. Quod - 

nus in fpe,alleluia & vos nunc similis forma? fal* 

& inimicorum o- t uos facit baptifma : non carnis 

peruitmare,alle- depositio fordium , fed con- 

luia,alleluia. fcientiae bonae interrogatio ki 

Yiiij 

Digitized by VjOOQlC 
Ferialcxtapoft Pafcha« 
N Dcum , per refurre6H6nem C redo. 
Iefu Chrifti Domini noftri, Offertorium. E rit vobis ha? c t 

Sui eft in dextra Dei. dies memorialis, alleldia : & , 5# ' 

r ___ -raduale. H aec dies , quam diem feftum celebribitis fol- 

"7« fecit D6mfnus:exultemus,& l^nnem D6mino in prog£- 
lset^mur in ea. jiies veftras : legitimuiii fem^ 

Verfus. Benedi&us, quivenit piternumdiem,All&uia,all£- 
in nomine Domini : Deus iuia, alleluia. 
D6minus,& illiixit nobis* Secret*. 

Alleluia,alleluia. TJTOftias, quacfumus,D6- 

**"• Verfus. Dicite in gintibus: Xlminc, placatus affiime: 

**' quia Dominus regnaujt i li- quas & pro renatorum expii- 
gno, tione peccati def&imus : & 

Sequentia'Vi&ims.vt lupra pro*cceIcrati6ne c*l£ftisau- * 
in Dominica Reiurre&ionis. xilij. Per t)6minum noftrum 
fol.i j&& in fi n c Alleluia. Iefum. 
Sc^uentia fandi Euangelij vel P r&tegc; nos. vel O bla- 
feciindum Mattharum. tis. vt in Feria iiij. praeced. 

Cap XN illo tempore : Vnde- folio* 141. 

**• I dm difcipuli abifrunt in Communio. D ata eft mihi ^ 
•*• Galilaeam , in montem vbi omnis poteftas in ccelo , & in J£ 
conftituerat illis Iefus. Et vi- terra, alleluia ; tuntes, doc£te 
dentes eum adorauerunt : qui- omnes gentes,baptiz£nteseos, 
dam autem dubitau&unt. Et in nomine Patris, & Filij, & 
accedens I e< us locutus eft eis, Spiritus fand^alleluia. 
dicens : Data eft mihi omnis Poflxommunio. 

potlftas in ccelo, & in terra. T% IE(pjce,quaefumus, D6- 
Euntes ergo , docete omnes JLv mine,populumtuum:& 
genres,baptizantes eos,in no- quern aeternis dignatus es re- 
mine Patris , & Filij , & Spiri- nouarcmyfteriis, £ tempora- 
tus(andi:doc^nteseos feru4- libus culpis dignanterabfol- 
re omnia, qaaecunque man- ue. Per Dominum noftrum 
daui vobis. Et ecce ego vo- Iefum Chriftum. 
bifcum fum omnibus di£bu$, vel Qjiarfumus, Dorainc, vel 
vfque ad confummationcm Haecnos.vt inFeiiaiiij.prae- 
faxuli. <redenri.fol.6o. Mat V Digitized by VjOOQlC 
Sabbatho in Albis. 17j 

SABBATHO guftatk , qu&niam dulcis eft 

in Albis. Dominus. Ad quern accede- 

Statio adf*nBnm lodnrtem tes Hpidem viuum , ab homj- 
inLAtcrtno. nibusquidcmreproWtum, i 

Introitus. Deo autem eleftum , & ho? 

norificatum : & ipfi tanquam 
Diixit Dominus Hpides viui fuperardificami- 
populum fuum ni,dotnusfpiritualis,facerdo- 
in exultatione, tium fan&um , offerentes fpi- 
alleluia : & ele- rituales hoftias , accept&iles 
<5los fuos in heti • Deo per Iefum Cnriftum. 
HI tia,all£luia,all&uia. Propter quod continet Scri- 

Pfalmus. C onfit&nini Domi- ptura : Ecce poriam in Sion 
no , & iuuocate nomen eius lapidem fummum , angulare, 
annunciate inter gentes opera probatum , clc&um, pretio- 
eius. ium. Et qui crediderit in illfi, 

Vcrfus- Gloria patri. non confund&ur. Vobis igi- 

Oratio. tur honor credentibus. Noh 

COncede > quxfumus,om- credlntibus autem,laph quern 
nipotens Deus : vt , qui reprobau&ut ardificintes, hie 
feftaPafch&iavenerandolgi- fadus eft in caput £nguli : & 
rous , perharc contingere ad lapis ofFenfionis & petrafca- 
gaudia sterna mereamur. Per dali.his qui ofKndunt verbo, 
Dominum noftrum. nee credunt , in quo & p6fiti 

Vel E ccl£fi« tuar. vel D eus funt. Vos aute genus el^dum, 
6mniom. vt in Feria quarta regale facerd6tifi,gen$ Panda, 
pnrcedemi.fbl.141. populus acquiiitionis :vtvir- 

Le&ioEpiftoIx beiti Petri tuteseiusannuncietis, qui do 
Apoftoli. tinebris vosvocauitinadmi- 

f*i Hariflimi : Deponentes rabile lumen fuum. Qui ali- 
1 K^j omnem malitiam , & quando non populus .• nunc 
omnemdolum,& fimulati6- autem p6pulus Dei. Qui non 
nes,& inuidias , & omnes d6~ confeciti mifericordiamrnuc 
traftron es : licut modi) g^niti autem mifericordiara confe- 
4nfantes,rationibiles,fine do- cuti. 

lo,lac concupifcite: tt in co Abhac die vfque-ad Ofta- 
crefcatis in fahitem : fi tamen uam Pcntecoftcs,tam in Offi - 

Digitized by VjOOQlC Sabbathoin Alois* 
ciod'e tempore qu£mdeS*n- 1 monumento. Cucumt er- 
6tis,non dicitur Graduale* fed go.& venitad Simonem Pe- 
eius loco dicuntur duoVcr- trwi,&ad alium difcipulu-m 
(lis, curn quatuor Alleluia.or- quern diligebatlefus; & dicit 
dineintriicripro :practerqua eis:Tulcrunt Dominum de 
en Miffa Rogationurn , & vi- monuroento:& neicimus , vbi 
gilia:. Pentecoftes, in qui bus pofuerunteumExiuergo Pe* 
dicitur vnum Alleluia cum trus,&illealiusdifcipulus, & 
vno Verfu : iimiJiter & poil venerunt ad monumentum. 
quamlibet Prophet ia in Sab- Currebant autem duo im.ul: 
batho. Quatuor temporum $c ille alius difcipuluspr ; cu- 
poft Pentecoften. Alio tern- currit citius Petro y& v^ait 
pore vfquead Septuagcfima, primus ad monumen- urn Et; 
quando dicitur Graduak,di- cumfeinclinafTet , vu>::ui- 
cuntur triaAU&uia poft Gra- tdirainapofita non t.ime :n- 
duale, bis ante Verfum,& fc- tr&iuit. Venit enro -imon Pe- 
nici poft Verfum. Cum autem trus fequenseums & mtroiuit 
dic'tur Sequentia , Alleluia, inmOnumentum; & vrlic !in- 
quod dicendum effet poij teamina pofita , & iuduvium, 
Verfum, dicitur poll Sequen- quodfuerat lV.ver caput cius, 
tiam. non cum linte;.mimibus poii- 

Pfal. Alleluia,alleluia. y-Hascdies, tum,4edfepMa(mv.w»iolutum 

117, quam fecit Dominus : exulte- in vnum locum. Tunc ergo 
musj&lf temur in ea. Alleluia, intromit & ille difcipul.us,oui 
tf Laudate piieri D6minum> yenerat primus ad mouumen- 
taudatenOmenDomini. turn: & vidit,& ci cdidir. No- 

*&!• sequentia, Vidiro* Pafchali* dum enim fciebant Icriptii- 
w# vtluprain Dominica lielur- ras , quia oponrbat eum a 
re fiio nil folio 1 38. &ia line, mbrtuisrefurgere. 
> ^Uelttia. ' fctuicituc. Credo. 

ocquentiaiandiEuangelij Offertorium. Benediftus, 

fecundurnloannem. qui venit in nomine Domi- pfaL 

Cap YNillo tempore: Vha fib- niibenediximusvobisdedo- 117. 

to. I bathi, Maria Magdalene mo Domini : Deus Domi- 
-*> venit mane , ciim adhuc nus, &illuxit nobis , allelui?, 
tenebraceflent, ad monumen- alleluia., 
turn : & vidit lapidem fublatu Sccreta. 

-I* 

Digitized by VjOOQlC Dominica in ottaua Pafchf. 174 

COnccdc , tyiaefumus, ehalia fefta per£gimus : haw?; 
Domine , Temper nos telargi£nte,moribus & vita 
per haec facra myft&ia Pa£ tenesmus. Per Dominum. 
chalia eratulari : vt continua r , n . ,* . , , . T , 
noftrs rcparati6nis operatic, Le&o ep.Aol? beau Ioan- 

perpetu/nobis fiat «ufa \? m$ A P oftoh ' 

titif .Per Dominujn noftrum. •"** Han'flimirOmne , quod 
Vel Protege. velOblatis. V_-/natumeftexDeo,vincit x CZf 
inFeriaiiij.prsced.fbl.14r. mundlim. Ethfceftvi<5t6ria, u 
GaL Communio, Omnds , qui in quaevincit mudum, fides no- 
,# Chrifto baptifcati eftis , Chri- ftra. Qujs eft autem qui vincit 
ffum induiftis, alleluia. imindumtnjfi qui credit,quo- 

Poftcommunio. niam Iefuseftfilius Dei ? Hie 

Edeptionis noftrs mu- eft, qui venit peraquam,& 
.ncre vegetati , qusefu- ftnguinem , lefus Chriftus. 
mus , Domine : vt hoc perpe- Non in aqua folupi : fed in a- 
m tisf falutis auxilio , fides fern- qua& fanguine .Et fpintus eft 
per vera proficiat. Per Domi- qui teftific£tur,quoni2 Chri* 
num. ftus eft Veritas. Quoniamtres 

\l el Qli?furaus,D6minc- vel funt,qui teftimonium dant in 
H*c nos. vt in Iberia quart* ccelo : Pater Verbura , & Spi* 
precedentifol,6o. ricus fandus ; & hi tres vnum 

DOMINICA IN flint. Et tres funt qui teftimo^. 
Oftaua Paf cnq. nium, dant in terra : Spiritus, 

St At to adSanftn. 'ancrAtinm. Aqua , & Sanguis : & hi tres, 
„ Introitus. vnum funt. Si teftimonium 

Vafi modo geniti hominu accipim^ teftimonid 
infantes , alleluia: Deimaiuseft. Quoniamhoc 
rationales fine eft teftimonium Dei , quod 
dolo,lac concupif- maius eft : quia teftific&us eft 
i.Pe cite,alleluia,alleluia. defiliofuo. Qui credit in fi- 

*• Pfaimus. E xultate Deo ad- lium Dei ,habet teftimonium 
lutorinoftroiiubilateDeoI^ Deiinfe.AIleldia^^Ueluia. Mat. 
cob. % Gloria patri,& filip, y erius. In die refurredi6nis **• 
p fal Orauw. mcscy dick Dominusprac^dS 

go.-" T) R§fta,quaBfumus,omni- vosinGaliheam. I 2. 

X potens Deus:vt, qui paf- Alleluia y, Poft dies o&o, 10. r: 
Digitized by Google DommicainO&auaPaichar 
iinuis claufis , ftetit Iefiis in puli clfts iotas: & Thomas eft 
midiodifcipdorumfuorura, eis. Vcnitlefusianuis claufis, 
&dixit:Paxvobis,allchlia. m ~ A ---- 1J -- •- *--•- «--- Cap 

ao. I & ftetit in mcdio,& dixitrPax 
vobis. Dcindc dicit Thomx: 
Infer digitum tuum hue , & 
vide manus mcas, & affer ma- 
num tuam , & mitte in latus 
Nillo tempore: C&meffet meum: & noli eflc incredu- 
ferb die ilia vnafabbatho- lus , fed fid&is. Rcfpondit Sequentiafan&i Euangelij 
ibciinrfum Ioannciti. rum,& fores cflcnt chuff, Thomas, & dixit ei: Do minus 

vbi erant difcipuli cogregati meus,& Deusmeus. Dicit ei 

propter metum Iudae6rura: Ufus:Qixiavidiftime,Tho- 

venit Iefiis, & ftetit in mldio ma,credidifti : beati > qui non 

c6rum, & dicit eis;Pax vobis. viderut, & credid^runtM ul- 

Etcumhocdixiffet^oftendit ta quidem & alia figna fecit 

eis manus & latus. Gau/fi funt Iefus in confpe&u difcipulo- 

ergo difcipuli vifo Domino, rum fuorum , quae non funt 

Dixit ergo eis iterum: Pax vo- fcriptainlibro hoc.Haecaute 

bis* Sicut mifit me pater , & fcriptafunt, vt credatis , quia 

eeo mitto vos. H«c cum di* Iefu$ eft filius Dei : & vt cre- 

xitfet , infufflauit : & dicit eis: dentes , vitam habeatisin no- 

Accipite Spiritum fanfturn: mine eius. 

quorum remifcritis peccata, Etdiciuir. Credo, 

remittiintur eis : & quorum Ofifcrtorium. AngelusDo- Mafc 

retinu£ritis,ret£nta funt.Tho- mini defc&idit de ccelo , & x % m 

mas autem , vnus de duodc- dixit mulieribus: quern qua* 

cim,qui dicitur Didymus , o5 ritis , furr&it , ficut dixit, al- 

cratcumeis,quandovenitIc- leluia* 

fus. Dixirunt ergo ei alij dif- Seer eta. 

cipuli : Vidimus Dominum* Q Vfcipe mdn^ra,qu*fum , > 

Ille autem dixit eis:Ni(i vide- v3 Domine, exultltis Ecclc- 

ro in manibus eius fixuram Car:& eui caufam tanti gaudij 

clauorum , & mittam digitum prarftitifti , perpltua? fru&um 

meuin in locum clauorum, & concede laetitiar. Per Domi- 

mitum manum meam in la- numnoftrum. 

tus eius : non credam. Et poft Communion M itte manum 

iiesodo, iterum erant difci- tuam, & cognofce loca cfc- Digitized by VjOOQlC Dimunica in Oilaua PafchaP. 17/ 

uorum, alleluia ;& ooli cflc ecclAG* tuac prarffTcvoluifti, 

incrWulus,fedfidelis,allcluia, propitius r^fpice : daei,qu&* 

alleluia. fumus»verbo&ex£mplo,qui« 

Poftcommunia busprseft proficcrc: vt ad vi- 

aVaBfuraus,DomineDe f tarn , vni cum gregc fibi cre« 
nofter : vt facrofan&a dito peru&iat fempit&nam. 
, iria , quae pro reparatio- PcrDominumnoftrum. 
nis ooftrae munimine contu- Dc beata Virgine. 

lifti , & praetfens nobis rcm£- Secreta. 

dium efle facias,& futurum. r ~r i Va , Domine , propitia- 
PcrDominumnoftrum. A ti6ne, & beats Maris 

A Feria fccunda port Ofta- fempervirgmis interceffione, 
uam Pafch^ vfque ad Afcen- ad perpituam ,atquepr#fen- 
fionem,poft;Orationem dici tern ,hscoblatio, nobis pro- 
did: ntur Orationes fequetes/ ficiat, profperititem , & pa- 
finon eft Feftum duplex. CCI&« 

De beata Virgine. Oratio. Cotra perfecutores Ecclefixy 

GOnc£de nos fimuios Secreta. 

tuos qusfumus, Domi- T) K6tcge nos , Domine 
neDeus,perp&ua mentis & Jl tuis myft^riis feruicntes: 
corporis fanitate gaud&e : & vt diuinis rebus inhsrentes, 
gloriofa beatc Maris femper & corpore tibi famulemur, 
virginis interceffione, £ prs- & mente. Per D6minumno- 
(entiliberantriftitia,&«t^r- ftrum. 
nap&fruilstitia. Vcl pro Papa. 

Contra perfecutores ^\ Blitis, qusfumus , D6- 

Ecclefix- V>/ mine, placiremuncri- 

T^ Cclifistus, qusfumus, bus : & famulum tuum N. 
^ Domine, precesplacatus quern paft6rem ecclefis tus 
admitte:vtdeftru£Ksaduerfi- praeefle voluifti afiidua pro- 
tatibus>& erroribus vniuirfis, teftf 6negub£rna. Per Domi- 
feciira tibi ftruiat liberate, num. 
Per Dominum. Dc beata Virgine, 

Vel pro papa, ' Poftcommunio. 

DEus omnium fid&ium Q Vmptis,D6mine > falutis 
^aftor,&re<5tor,famu- ^ noftrsfubsfdiis:da,qus- 
lumtuumN, quern paftorena fufnus , beat* Maris femper 

Digitized by VjOOQlC Dominica fecunda poftPafcha. 
virgihis patrociniis nos vbi- dum erexlfti : fidclibus tui* 
que pr6tegi : in cuius tene- perpituam concede l^titiam: 
ratione , h«c tux obtiilimus vt,quos perpetual mortis eri- 
maieftati. puifti cifibus * g^udiis ftcias 

CotrapcrfccutoresEcelefif, fempit^rnisperfrui. Per D6. 
Poitcomtriunio, AliiOrationes. C 6 cede nos 

QVaefumus , Dfiminc famulos tuos. E cclefi? tuar, 
Deus nofter: vt , quos *el De* 6mniufid£Uupaftoi\ 
diuina tribuis participation^ vt fupra,poft Doinrnicamin 
gaudcre > humanis non finas Ocfciua Pafche. 
fubiacere, pericuiis; Per D&- Lcdio epiftoi 9 beati Petri 
milium: Apftftoli. Vel pro I'apa. r^ Hanflimi: Chriftuspaf- 1. csl 

HALc ribs; quj fuffius Do- V_j fus eft pro nobis , vobis *• 
mine > diuini iacramen- relinquens ex^mplum % vt (e- ti perclptio protegat; & fa- quimini veftigia eius. Qui 

muium tuum N. quempafto- peccatum non fecit : nee in- 

remEccleliaetuaeprseeffevo- uentus eft;dolus in ore eius. 

luifti , vna.cum commifTo fibi Qui,cum malediceretur, non 

grege»ialuet femper,&mu- maledicebat.Ciimpater^tur* 

nut.Per Domioum. non comminabatur. Tradi- 

DnMTMtr* batautemiudicantifeiniuite. 

OMIN ICA ■ -. . . a r f 

Sccunda poftPafcha. QjL»peccata noftra ipfa p*r- 
* tulitjn corpofe fuoluper li- 

Introitus. gnum:vtpecc4tism6rtui,iu- 

ifericordia Do- ftitiae viuimus. Cuius liuore 
mini plena eft fanatieftis. Eritisenimficut 
[ f terra , alleluia i oueserrarites:fedconu6r(i e-^ 
verbo Ppmini ftis nunc ad paftorem,& epi'f* 
cceli firmati funt , alleliiia, al- copum animarum veftrirum. 
lehiia. Alleliiia^alleluia. 

Pfal.ExultateiuftiinDomi- Verius. Cognoderuht difci- Inc. 
Ibid tio:re&os decet collaudatio. pull D6minum Iefum infra- *4* 
1 . Gloria patri,& filio. <ftione panis: Alleluia. 

Oratio. f. Egofum paftor bonus, & j j^ 

DEite qui infilij tui hu- cognofco oues meas, & co- xo. 
mUitate,iacentem mun- gn6(cuntmemea?,^llelui3U 

I 

Digitized by VjOOQIC 
DbminkatcrtiapoftPafcha.' ij6 

■Sequ£ntia fan&i Euang&i j O blatis. vt fupr i . tol.T^t. 

it.ciiiidum kxmncm. Communio. £ go fum paftor j ^ 

feap- : *y Nillo tempore: dixit Ie- bonus > alleluia t & cognofco IO , 
io. I fts Pharifeis : Ego fum oues meas , & cogn6fcunt me 
jL paftor bonus. Bonus pa- me*,alleluia,alleluia. 
ftoranimamfuaradatpro oui T Poftcommunio. 

bus fuis. Mercenarius autera, T) kaefta nobis > qusfiunus, 
& qui no eft paftor , cuius no X omnipotens Deus : vt vi- 
funt oues propria^ videt lupu uificati6nis tuas gratiam cona 
veni^ntem , & dimittit oues, fequentes, in tuo Temper mu- 
& fugit:& lupus rapit, & dit- nere glori&nur. Per D6mi- 
pirgitoues.Mercenariusaute num. 
&gk > quiamercen£riuseft > & -Sumptis, Domiiie. Quaefii- 
non pertinet ad eum -de oui- mus. 
bus,Ego fum paftor bonus, & Vel H xt nos. vt fupri 
cognofco oues meas , & folio 14^. 
cdgnQfcunt me meae. Sicut 

nouitmepater,&cgoagn6- DOMINICA III. 
ftopatremi&animammeam Poftpafcha, 

pono pro ouibus mds. Et Intromit 

•alias oues habeo , quae non 

funtexhoc ouili : &illaso- ^Sft^KVbil^DeOjOm- pfci. 
portet me addiicere , & voce y|§3 |&vfl ™ s t6rra ' ^'duia 6%. 
tneam audient : & Set vnum y^Bra pfelmu dicite no- 
ouile,& vnus paftor. KBfcw* mini eius,alleluia: 

J£t dicitur. C redo. date gloriam laudi eius, alle- 

Offertorium, Deus Deus 2uia 9 alleltSia. 
metis, act te cfeliicevigild: & Plalmus. D icite Deo,qukm Ibl 
in nomine tuo leuabomanus terfibflia funt opera tua D6- **• 
tneas,alleluia. mine/inmultitudinevirtiitis 

Sccrcta." tufc inentientur tibi inimici 

BEnedi&ione nobis , D6- tui* ir. Gloria patri. 
mine,Conferatfalutarem Oratio. 

iacra Temper oblatio: vt.quod F"\ Eus , qui erf intibus , vt 
agit myfterio, virtute perfi- -L^in viam poffint redire 
ciat.PerD6minum. iuftitiae, veritaris tuse lumen 

TuajDdmine. Protege* vel oftendis ; da cunflis , qui *i. Digitized by Google uomimcaierua poic raicna. 
Chriftiana profeflK6ae ccn- itt&e. Rcgcm honorificate. 
fentur , & illarefpuete, quae Serui,fubditi eftote in omni 
huicinimica fuut oomini* & timbre dominis , nontantum 
ca,quaefuntapta, fe&aiiPer bonis & modeftis, fed etiam 
D6minum dy fco 1 is. Haec eft enim gratia, 

Alix Orationes. Concede in Chrifto Iefu Domino no- 
nos. licclcfiar, vel D*us6m- ftra- Allodia > alleluia, 
nium. vt (up poll Dominica Vcrfus. Redetoptioneni mi- 
m Ottaua Pafcnae. ibL/46. fitDominuspopulofuo. Al« 
Lectic Epiftolxbcatu J etn llluia. 

ApoftoJi. Verfus Oport&atpatiChri- pjy 

fCa y^y Hatiffimi:Obfecrovos ftum , & refurgere i moriuu: 1 10. 

x. V^/ tanquam iduerw & pe- & ita intrire in gloriam fuam, *»nc 
regrinos,abftinere vos i car- alleluia* x * 

nalibus defid&iis, qua? militlt Sequentia fan&i Euangeli j 
aduerfus inimam , conuerfa- feaindup Ioannem. 

tionem veftram inter gentes T Nillo tempore: Dixit Ie- 
babentes booarm : vt in eo, I fus difcipulis fuis :M6di- ltf ' 
quod detra&ant de vobis , t£- -*> cum & iam non videbitis 
quam de maleft&6ribfis* ex me : & itprum modicum ,,& 
bonis operibus vos confide- videbitis me , quia vado ad 
rante* , glorificent Defumin patrem.Dixcrunrergoexdif- 
die vifitatibnis. Subiedh igi- cipulisems adinuicem. Quid 
tur eftoteomni humanae,crea- eft hoc,quod dicit nobi*M6- 
tur* propter Deum-.fiueregi, dicum,&no videbitis me : & 
quafi praecellenti : fine dud- iteriiM6dicu,& videbitis me: 
bus , tanquam ab eo miflSs ad & quia vado ad patre ? Dice- 
vindidlam malefa<a6rum,lau- bant ergo:Quid eft hoc quod 
dem vero bonorum : qtiiafic dick nobis,Modicum?Nefci- 
eft voluntas Dei , vt bene fa- mus quid loquitur. Cognouit 
cientes obmutelcere faciati? autem Iefusquia volebanteu 
imprudeotium hominu igno- interrogare : & dixit eis ; De 
rantiam : quafi liberi , & nob hoc qu^ritis inter vos * quia 
quafi velamen habentes ma- dixi , Modicum , & non y£le- 
litiq libertatem,led ficut ferui bitis me:& itexum modicun?, 
Dei. Omnes honoratc Fra- & videbitis me. Amen, amea 
tenutatem diligite. Deum ti- dico vobis. quia plorabitis,&: 

. flebitis 

Digitized by VjOOQlC DommicaquartapGUPalcha. 177 

jflebitis vps , mundus autem & fpijstualibus nos inftau- 
gaudebit.-vosverJ) contrifta- rent ^imentis , &corporili- 
bixninijfedtriftitia Veftraveri busjueantUr auxiliis.Per Do- 
: ti6|urmgaudium.Muliercum ininum. 
, pariOtrifMtiam habet,quia ve- S 1 uraptis , D omine^Qjwefii- 
sutjhom eius : cum autem p^- mus.ycl Buenos, vt lupri. 
peritpu^rum >iani non me- £01.146. 
miflit preffure propter g4u- DOMINICA HIT 

mund^ni. Etvosigitur punc ** / ' 

^ui4ettt»iftitiamhabetisJte- Introitus. 

rum aqtetu vid&KVrVqs \ & fcrt H feftl Antate Dornino ****• 

.gau4#>it fiory^ftranw&gau- 'fP^§%f canticum qouutn, 9?m * 

^qni-^^um nemo rpUeti Ipkgpp alleluia : quia mi- 

vobis, ; -r:v\ •; — ho < "Kp^Sfrabilia fecit po- 

EtdicipjjC* CJ xedo. \>i : - minus > allekiia: ante cpn/pe- 

* . Ofertflrjftpy la^da ' 9 anima Sum gentium reuelitti;t iufti- 

* 4 g # .rt4^D9«ttOTW^dabo f pp- tia$n main, alfcluia, ailejiiiif, 

Vminftiipyit^^a^pfejia Pqo alleluj*.: 

meo>qua*rtdiu ero, alleluia. Pfalmus.§ akauit fibidextexa j y; 

.v> r .v,.Sec£cta. : ; -•> r , ... eius ,, & brachium faiidiim 

H*Is nobis,D6ji?infe > my- eius. y. Qlpriapatri. , • < 

fteriis conferatur , quo Oratio. r T 

terretia 4efid^ria mitiganteS, r\ Etf£ qui fidelium metes 

difcamu^ amare cadeftia. Per jL-J 'vnjus efficis voluntatis: 

Dominufcmpftrunu ', 6fl p6puli$ tuis id amare,quod 

T ua,Domijie.Pr&tggp.. vel prfcipis,id deGderare , quod 

O bl£tis,qufcfumus, vt iupri. pronuttis : vt inter muqdanas 

: folia 1 46.' varietates ibi noftra fixa fint 

Ida. Cpmmunio. M odicW&t* & corda , vbi vera funt gaudia. 

16. : nobvtd&itis me,allcluia:ite- Per Dominum noflrum. 

- rum modicum & yid^brtis Alice Orationes.C voncede. 

« me,quia vado ad patrem,alle- Qujlumus vel D eus omniu. 

- li^allfjiuia. vt iup.poft Dominion O&a- 
-;• .Roftcommunio, uaPafch5.--fol.14S*-' I 

SAcramenta,quaefiimpfi- Lc&ioEpiftolar beiti Jacob: 

muSjquaefiunuSjDomine, /poflali. 

Z Digitized by Google Dominica quartapoft Patcha. 

G'Hariflirtii : Omnc da- locutus (urn vobis, triftitiaim- 
tum optimum, & om- pleuitcorvcftru. Sedegove- 
-ap nc ^ onum perft&um delur- ritatem dico vobis , expedit 
"fum eft ,defcenclens & patrc vobis ,vt ego vadam. Si cnim 
luminum:apud quem non eft non abieto * Parad&us non 
trafmutatio, necviciflitudinis venictad vos:fi autem abiero > 
obumbratio. Volutirie enim mittam eum advos. Etcum 
genuit nos verbo veritatis : vt vlnerit ille , arguet mundum 
fimus initium aliquod creatu* de peccato , & de iuftma, & 
rae eius.Scitisfratresmeidile- de iudicio. De pecc&o quf- 
difTimi. Sit autem omnis bo- dem:quianon credidlnmt m 
mo velox ad audienduro : tar- me .De iuftkia vero : quia ad • 
dus autem ad k>qu£ndusn> patrera vado;& iam nonvi- 
& tardus ad iram.Ira enim vi- debitis me. De iudicio autem: 
ri iuftitiam Dei no operatun quia princeps huius fnpndi 
Propter quod abiicientesocn- iam iudic&us efh Adhuc b»» 
nem immunditiam, & ab\m- i>eo multa vobis diceic : M 
damiammaliti*,inmanfuetu- non poteftis portire raodd* 
dine fufcipite infitfi verburra, Cum autem vlnerit ille Spi- 
quod poceft faluare inimas rk* veritatis, docebkvos o n>- 
veftras.Allcli!ia,alleluia. nem verk&em. Non cniai 

pfal.v- Dextera Domini fecit vir- loquitur ^femetipfo: fed quf 
1 1 7* uitem : dextera Domini exal- cunque Aidiet, k*}v&u* ; & 
tauitme, dextera Domini fe- quae ventura (tint, anramci^- 
cit virtiitem. Alleliiia. bit vobis. Ille me ciarifidibtt 

Verfus. Chriftusrefurgens,iS quiade roeo acefpict, &aa- 
nbb moritur : mors ill i vltri nunc&bit vobis. 
non dominibitur, alleluia. Etdicitujr. C redo, 

OiFertorium. I ubil&e Deo rfal 
Sequeiitia fandi Euangeiij bffitfiVteira-iubilate Deo , v- *!• 
feciindum Ioannem. niu&fa terra : pftknum dicite 

nomini eius : venite, & audi* 

IN il!o tempore : Dixit Ie- te , & narrabo vobis , omnes, 
fus difcipulis fuis : Vado qui timctis Deum, quanta fe- 
ad eum qui mifitme : & cit Dominusanima:me3e,al- 
nemo ex vobis interrogat leluia, 
-me, quo vadi*/Sed quia haec Ro. Digitized by Google ? .Dominica poftPafcha, 178 

Secrcta. ttfstetospfalmumdiciteno- 

D£us,qui no5 per huhtf minieius, date gloriam laudi 
facrificijvenerandaco- cius. ^ # Glorapatcju 
m^rcia,vnius,furama?quedi- Oracio* 

irinitatis part icipeseffe feci fti: T^% Eus,i quo bona cun&a 
prsfta quasfumus : vt fkut tul JL * prbcidunt : largire fup* 
cogn6uimusveritatem,(icea plicibustuisivtcogitemus, tc 
dignis moribus afTeq^mur. infpirtfnte , qua; re&a funt , & 
Per Dominum. te guberninte , £adem facia* 

TuaDomine. protege, vel mus. Per Dominum. 
L Obtttis,fbl.i4& AlixOrationes.C ™*'^ 

l60 Communio. Cunivenerit nos Gfafrulos tube, p ccl&iar. 
paraclet* Spiritus veritatis,il- V cl D^us omnium fidelium 
k^rguet mundumdepecc*- paftof»v t f u pap/ ft Domini. 
to & de iuftitia, & de iudicio, m O&aua Pafchar, wi.i4$. 
alieluia^Ueluia. Uftio Epiftote beitilacobi 

Poftcommunio. ApoftoIL 

AD^flo nobis , Do mine *~^ Hariflimi :£ftdte fa&6- 
Deus nofterrvt per hfcc, i^ r& verbi,& non attdit6- Ca P 
quaefidilitet fumpfimus , & res tan turn :fellentesvofirtet-. ' 
purgemur £ vitiis, & I pericu- fpfbs. Quia fi quis auditor eft 
lis omnibus eru4mur. Per Do- verbi, & non fa&or :hic c6pa- 
minum noftrum. ribiturviroconfiderantivul- 

S umptis, Dominc,Qua?(a- ttamnatiuitltisfu$ inip£culo# 
rous. yd H »c nos , qusTumus Cofiderauit enim fe, & abiit> 
folio 14& & ftatim oblitus eft , qualis 

fuerit.Qui autem perfpexerit 

DOMINIGA V. in lege perfeft* libertatis , & 

Pofl: Pafcha pcrmanferit in ea,nOnauditor 

' Introkus'iii. obliuiofus fa&us , fed fo<3or 

Oceift iucundititis operis : hie beitus in fa&o 

annunciate , &au- fiio erit. Si quisautemputatfe 

diatur > allel6ia,an- religiofum efle , non refraenls 

nuciatevfqueadex- linguam fuam , Fed fediicens 

tr£muterr$:liberauitDomin 9 corfuum:-huiusvanaeftreli- 

W*k populufuun^alleliiiajalleliiia. gio.Religio munda, & imma- 

* s ' Plalmus. iubilate Deo,om- culataapud Deum,& patrem, 

* v Z ij 

Google 
Digitized by ^ . Dominicav.poftPafcha. 
hzc eft , Vifit&e pupillos : & cis ; Itfunc Tcimus , quia (ci$ 
viduas in tribulatione e6rum; 6mnja,& non eft opus tibi , vt 
. & immaculatum le cuftodire quis te interroget.Ihhoc cr£- 
Ioa. ab hoc faxulo. Alleluia, alle* dimu^quia a Deo exifti. 
**• luia-tf. Surrexit Chriftus , & Et dicitur. C *edo, 

illuxic nobis , quos red^mit QiFertorium. g enedirite, pf^- 
fanguine fuo. Allehiia. gentes D<5minum Deum no- * j. 

tf.Exiuiapatre^&veoiinmfi- ftrym^ .& obaudite vocem 
dum : Uerum relinqqo murir- laudiseius:quip6fuitinimani 
dum,& vado ad patrem , alle- meam ad vitam, &non dedit 
luia. commoueri pedes' *fce0s;be- 

Scquecria (anfti Euang^lij nedi&us Dominus, qui non 
fe<unduml«>annem. ataotiit deprecationem mea, ' N illo tempore : Dixit Ii- & mifericordiam fuaml mc» 
f«s difcipulisfuis : Am£n alleluia. Secreta. 

dico vobis: liquid peti£- Q Vfcipe,D6mine;fid&ium ritis patrem in nomine meo, yj preces cum oblationibifs 
dahit vobis. Vfqtte niod$ non hoftiarum: vt per hsec pi* de- 
petiftis quicqjo^ro in nomine uotionis pificia > ad cael eftem 
meo.Peytke , & acqipi&is : vt gloriam. tranfe^raus. Per Do- 
giudiurft veftrumrfitplenum. minurm 
&xc'm piouerWi^i J&qutus Tm Ppmine. P.rotfegc.rel 
fiiln vobb* Venk h^ra , ciim O blatis. it? s 

iam nonin prOu&bits loquar Ccmoiunjo* C antate Do- PfaL 
vobis;fedpa!amde Patre : afi- mino, alleluia rCantate Do- *5* 
n uncia^ vobis. UIq die in mino , & benedicije nomini 
nomine moo petetis^Et non eius : bene nunciatede diein 
dico vobis ,quia ego rogabo dieffl ftlutare^ius,i allduia, 
patrem de vobis. Ipfe enim alleluia. Poftcommunio. 
pacer araat yos,quia vos me TT Ribue nobis, D orpine, 
amaftts,&credidiitis, quia £ A carieftis menfe Virtute 
Deo exiui. Hxiui a patre, & fatiitis,& defiderare,quaere- 
veni in mundum : iterum re- <Sta lunt , & defkterita perci* 
iinquo mundum , & vado ad pt*e.Per Dominum noftrum. 
patrem. Dicuntei difcipuli S umptis, Domifte. ,Qjiaefit- 
eius:E^:cenuncpalara loque- mus.yelH aec nos^qua^fumus. 
ris r &prouerbium nullum di- fol.146, 

• 

Digitized by VjOOQlC In Litaniis maioribus & minoribus. 479 

I N LT TA N: T TS In hac Miffanondicitur. 

Maioribvs. Gloria In excelfis : neque. . 

Statib adfinQtm Petrim. Credo. Oratio. 

PRefta, qugfumus, omn?- 
potens Deus:vt,qui in*af 
da Rogationum. fli&ione noftra de tua pietite 

Stttio aajanftam MArta Ma- confidimus , contra aduerfa 
iorerri. omnia , tua Temper proteftio- 

Feria tcrtia. ne muniamur. Per Dominum 

jtd'fknltttlodrmcin Latcrano. noftrum. 
Feriaquarta. AiiarOrationes. Concede 

t/tftfin&HmTctrHm. nos famulos tuos. Ecclefi*. 

Siinfecunda vel tertja Feria Deus omnium fid&ium. vt 
Rogationum occurrat Feftu fupripoltDomimcaminO- 
(implex , fit de ipfo tantum #aua Pafchse.f0l.i4tf. 
commemoratio in Miffa. Si Lcf&ip Epiftol* Deati lacobi 
, occurrat feftum duplex vel Apoftoli. 

femiduplex, MiflTa diciturde ^iFTariflimi : Confitemini 
IFefto,cumcommemoratione v^/alt^rvtrum peccata ve- Ca P 
Rogationum. In Ecctefiisau- ftra:&or£teproinuicem, vt 5 ' 
,tem;c(cyjr%iatis dicuntur duae faju&nini. Multum enim ya* 
Miflx , vt in Rubrics genera- let deprecitio iufti afsidua.E- 
libus. lias, homo erat similis nobis 

p^fsibilis : & orationeorauit. 
Introitus* vtnon pliieret fuper terram, 

& non pluit an nos tre$ , & 
Sfi^jgj| Xaudiuit de tern* menfesfex. Etrurfumor^uit: 
plo fan&o fuo vo- & cerium dedit pluuiam, & 
cera' meam , alle- terra dedit fruftumfuum.Fra- 
hiia:& clamor me* tres mei , fi quis ex vobis crra- 
in con(pc&u eius intromit in uerit £ verit4te:& conuirterit 
aures eius,allcl6ia , alleluia, quis eumtfcire debet, quonia, 
Ibid Pialmus. liligamte, Domi- quiconu^rti&cerit peccato- 
ne , fertitiido mea : Dominus rem ab errore vig fu?,faluabit 
firmamentum meum , & refu- £nimam eius a morte , & ope- 
giummeu, & hberAtor meus. riet multitudinem peccato* 
jr. Gloria patri. rum* Allel6ia. 

Ziij 
In Litanus maioribus & minonbus. 
PfaI.Y C ^ ru ^ C6fit^miniD6mino, vos, cum fois mali,noftis bo- 
u 7/ quoniam bonus : quoniam in na data dare filiis veftristqua* 
faccqlum mifcricordia eius. td magis pater vcfter de coclo 
Sequentia iandi Euangtlij dabitipirituni bonumpeten- * 
m fccundum Lucam. tihusfc. 

cap; T Nillotcmpow:Dixit Ie- Offercoriu. Confitebor Do- p^ 
ix. I iusdifcipulisfuis:Quisve- mino maris inoremeo,&in iog. 
•*■' ftrum habibit amicum, & medio multorura laudaboeii: 
ibit ad ilium media node , & qui iftitit 1 dextris pauperis, 
dicetilli. Amice, accommoda vt ftluam flceret a perfe- 
mihi tres panes ; quoniam quentibusanimam meam,ai- 
amicus meus venit de via ad leluia. 
me , & non habeo quod po- Secreta. 

nam ante ilium : Et ille dein- T T -*c munera,quaefumus» 
tus refpondeps dicat : Isfoli JTj. Domine , & vincula 
mihi moleftus efle : ia oft ium noftrx prauitatts abfoluant,8c 
claufumeftj&piierimeime- tuae nobis miferic6rdi« do- 
cum funt in cubili : non pof- na concilient. Per D6min(L 
fum fureere , & dare tibi. Et fi T ua D6mine. P rotege. v el 
illeperieueriueritpulfansidi- Oblatis. vtfupra. fol.t+6. 
Co vobis , etfi pan dabit illi Communio. P £tite,& acci- Luc 
furgens , eo auod amicus eius pietis : quaerite , & inuenictis: "• 
fit , propter improbitatem ta- pulfate , & aperietur vobis.- 
men eius furget, & dabit illi omnisenim quipetit,accipit: 
quotquot habet neceifarios. & quiquaentjinucnit, & pul- 
Et ejgo dicQ vobis : Petite j8c (and aperietur;alleluia. 
dabfiurvobis:qu«rite , &in- . Poftcommunio . 

uenietis:pallate , oc aperietur 

vobis. Omnis eni^qui petit, \7 Ota noftra, quae fumus, 
accipit:&quiqua?rit, fnuinit: V Domine , pio fauore 
&pul ant i aperietur. Quisau- profequere : vt dum dona 
tem ex vobisrpatrem petit p*- tua in tribulatione percipi-? 
nem : nunquid lapidem dabit mus , de confolatione noftra 
illi . ? Autpifcem:nunquid pro in tuo amore crefcamus. Per 
pifce ferpente dabit illi ?Aut D6minum. 
fi petierit ouunrniiquidpor- S ucqptis, Domine. Q^uarfu- 
riget eifcorpipnem ? Si ergo mus. vel H iaecnos > fol.X4ft Digitized by Google 
In Viqilia Afcenfionis. *?<> 

' I N V IG ILIA* collegiatisdicituralia quoque 

Afcenfionis. MifTadeRogationibus, fecii- 

SihodieoccurratFeftii fim- da Oratio crit dc fan&a Ma- 

plcx, fit de ipfo tantum com- ria: tertia contra perfecutores 

memoratio in Milfa.Si occur- Ecclefiae , vel pro Papa, vt fii- 

ratFeftu duplex ,vel femidu- pra, port Dominica in 0<5ta- 

plex , Miffa diciturde Fefto, ua Pafcha*. 
cum commemorationc Vigt- Le&io epiftolf beati Pauli 
liae.Sed inEcclefiiscoliegiatis A ooftoli ad Eohefio r 

dicuntur dux Mitfe , vna de V^ Ratres:Vnieuique noftru C*i 

Sando^alia de Vigilia. Jf data eft g r4tia , fecltndu ™ 4 * 

Tntroitu* menfuram donationis Chti« Pf 

iOcem iucundit&is fti.Propterquoddicit:Afcen- *?• 
• annunciate, & au- densinaltum,captiuamduxit 
' diatur , allehiia:an- captiuitatem : dedit dona ho- 
nunciatc vfquc ad minibus. Quod autem afccn- 
extr&num terras : liberiuit dit:quideft,nifiquia&defce- 
D6minus populum fuum ,al- dit primiim in infer! ores par- 
leluia^Ucluia. tes terras ? Qui defc£ndit,ipfe 

P&L Pfalmus. lubitete Deo , om- eft & qui afcendit fuper om- 
* * nis terra : pfalmum dicite no- nes ccelos , vt adimplcret om- 
mini eius, date gloriam laudi nia. Et ipfe dedit quofdi qui- 
cius, dem Ap6ftolos,quofdaai au- 

Vrrfus.G16riaPatri,&Filio ? tem Prophetas , alios vero 
& Spiritui fando. £ t dicitur. Eqangeliftas , alios autem pa- 
Gloria in ex celfis. ftores & doftores ad con- 
Oratio. fummationem {an&6ram,in 

DEus, £ quo bona cunfta opus minifteri j , in a?dificat:6* 
proc£dunt : largire fup- nem corporis Chrifti : donee 
plicibus t uis.vt cogit6mus,te occurarous omnes in vnita- 
infpiiinte,qu«re(aafunt:& terti ftdei & agnitionis filij 
te guberoante, eadem facia- Dei, in virum perfe&um , in 
mus.Pe r Dominuin. menfurarn xtitis plenitudiftis 

Secunda Oratio de^Rowtio- Chrifti. Alleluia, 
nibus P ?*ft* quxiuipus. f. Surrexit Chriftus,& illuxit 

Tertia de fanftaMaria- C °ft- nobis ,quosred*mit fanguine 
cidc. vbi autem in Ecclcfiiis fro. Alleluia. 

Z ltij 

Digitized by VjOOQlC In Vigilia Afcenfionis. 
Verfus, Exiui3patre,&veni* quiatuiffint. Etraea omnia, 
in mundum : iterum relinquo tua funt & tua, mca funt : & 
mundum , & vado ad pattern, clarificitus fum in eis* E t iam 
alleluia. non fum in mundo:& hi in 

bequerttia fan<5H Euangelij mudofunt:& egoadtevenio. p&& 
fcciindum loinnem. Oftertonum. Benedicite,ge- $- " 

IN illo tempore^: Subleu4- tes, Domini! t)eumnoftrum: 
tis Iefus oculis in ccelum, & obaudite vocem laudis 
dixit.Patervenit hora,cla- eius,quipofiiitanimam meam 
rifica filiu tuum , vtfilius tuus ad vitam : & non dedit com- 
clarificet te , ficut dedifti ei mou^ri pedes meos : benedi- 
poteftatern omnis carnis : vt &usD6minUs,quinon am6- 
omne quod dedifti ei , det eis uit deprecati6nem meam , & 
vitam aeternam. Haec eft aute mifericordiam fuam a me , al* 
vitaaeterna, vtcognofcantte leluia. Secrcu. 

folum Deum verum, & quern ^ Vfcipe,D<5mine , fid&iuih 
misiftilefum Chriftum.Ego <3preces cum oblationibus 
te clarificaui fuper terram: hoftiArum:vt per haecpia? de- 
opus cofummaui.quod dedi- uotionisofficia, adcarl^ftem 
ftimihi , vt faciam. Et nunc gl6riamtranfeamus. Per Do- 
clarifica me,tu pater, apud te - minum. 
metipfum,claritate, quamha- Tua.Domine,* Protege* vel 
bui,priiifqqammundu$fieret Oblsitis. fol. 146. 
apud te. Manifeftaui nomen Dicitur Praefatiode Pafcha. pfaL 
tuum hominibus, qqos dedi- Comrhunio. C antSte D6- 95. 
fti rriihi de mundo , Tui crant: mino,alleluia:cantate D6mi- 
& mihi eos dedifti :&fermo- no, & benedicite nomini 
nem tuum feruauerunt. Nunc eius,allcluia,alleluia. 
cognoucrunt , quia omnia, ' 

qux dedifti mihi , abs te funt: Poftcommunjo. 

quia verba, quae dedifti mihi, np Ribue, Domine,c;l£{Us 
dedi eis. Et ipfi acceperunt:& 1 menfae virtute fatiatis,& 
cognouerunt vere , quia st te defiderare quae redafunt,& 
exiui : & crediderunt , quia tu defidersttapercipere.Per Do- 
me misifti. Ego pro eis rogo. minum ooftrum. 
Non pro mundo rogo , led S umptis.quafiimus. 
pro his , quos dedifti mihi: VelH*cnos. 

Digitized by VjOOQlC In Afcenfione Domini. 181 IN DIE 

Afcenfionis. 
StAtioadfanSlum Pctrum. 

Introitus. 7. 
4«. draginta apparens eis,& lo- 

quensde regno Dei. Etcon- 

uelcens praecepiteis ab Hie- 

roiolymis ne difccderent, fed 

expc&arent promi(G6ne pa- 

IriGalilaei , quid tris , quam audiftis (inquit)' 

admirimini af- per os meum : quia Ioannes 

picientes in ex- .quidem bapiizauitaqua,vbs 

lum/alleiuiaique- autem baptizabimini Spiritu 

admodum vidi- fan&o , non ppft multos hos 

ftis eum afcendentem in coe- dies. Igitur qui conu£nerant, 

lum;ita veniet , alleluia , alle- incerrogabant eum , dieentes: 

liiia,alleliiia. Domine , fi in t£mpoi*e hoc 

Ffal. pialmus. O mnes getes, plau- reftitucsregnumlfdtel? Dixit 

ditemanibusriubilateDeoin autem eis : Non eft veftrum 

voceexultatioms. nofle tcmpora,vel momenta, 

^r. Gloria patri. quae Pater p6fuit in fua pote- 

Oratio. ftate : fed accipi£t}s virtu tenV 

COnc^de , quarfumus, fuperueni^ntis Spiritus fandti 
omnipotens Deus , vt, invos , & critis mihi teftesin* 
quihodierna die vnigenitum Hierufalem , & in omni Iu- 
tuum redemptorem noftrum daea,& Samaria, & vfque ad 
ad coelos afcedifle credimus, ultimum terra?. Et cum hoc 
ipfi quoque mente in caelefti- dixiiTet videntibusillis,eleua~ 
bushabit^mus. Per eundem. tus eft:& nubes fufcepit eum 
Ledtio dctuum Apo* ab oculis eorum. Cumque in- 
ftol<5rum„ tuerentur in ccelum euntem 

PRimum quldem lermo- illum,ecce,duoviriaftiterunt 
nem feci de omnibus , 6 iuxta illos in veftibus albis, 
Thepphile , qua* ccepit Iefus qui & dixerun t : Viri Galifei, 
ftcere , & doc£re , vfque in quid ftatis afpicientes in coe- 
diem , qua praxipiens Apo- lum?Hic Iefus, qui affumptus 
ftolis per Spiritum fanftum, eft avobis in coelum,fic ve- 
quos elegit aflumptus eft'qui - niet , quemadmodum vidiftis 
bus &praebuitfeipfumviuum eum euntem in ccelum, Alle* 
poft paflionem fuam inmul- liiia^llcluia. 
lis argumentis , per dies qua- Verfus. Afc^ndit Deus in iu cap 
1. Pfal. 
4* Digitized by VjOOQlC f n Afcenfione Domini, 
bilati6ne:&D6minusiBye~ Cereuspafchalis,nccvlterius 
ce tub?. Alleluia. ^ accenditur , nifi in Sabbatho 

pfiL Verius. Dominus id Sina > in Ptotecottes ad benedidtione 

*7- fan&o , afclndens in altum, fontium. Etdicitur. 
captiiiam doxit captiui^tera, Cftdo. 
alleluia. OiFertorium. A fcfadit Dew 

Sequentia CindH Euangelij in iubilati6ne:& Dominium **•■ 
feciindum Mucu'™ vocetub* f allehiia. 

Ca. TTNillo tempore :Rccom- Secret*. 

««• I blntibus (indecim difci- £ V(cipe,D6mine, munera, 
A pulis, apparuit iMisIeGis, O qua? pro filij tui gloriofa 
& cxprobiiuit incredulitat£ afcenfione deferimus:& coj>- 
eorum , & duritiam cordis, c&le propicius : vt i praefiSnti- 
quiahis,qui viderant cum re- buspericulis liberemur, & ad 
furrcxiflc, nqcredid&unt. Et vitam pemeniimus xternam. 
dixit eis : Euntes in mundum Per eundem Dominum. 
vniulrfum , predicate Euan- Prafatio. P er Chriftum DA* 
gtiium orani creature. Qm minum. Quipoilrcfurrcdio- 
crediderit , & baptizitusfue- nem fua. Lt dicitur vfque ad 
ritrfaluus eril. Quiveronon Vigilhm Pentecoft. exclufi- 
crcdiderit : conderanabitur. uejntra.achonem Commu* 
Signa autem eos,qui credide- nicantes, & diem facratiffimii 
rinthaec(equlntur,lnnomi- celebtitntes. Et dicitur t>er 
nemeodannoniaeucientlin* o.tauam tanrum 
guisloquenturnouis, Terpen* Communis. P fallitc D6roi« PM 
tes tollent , 9c fi mortiferum no , qui afcendit fuper coelos 6?m 
quid biberint, no eis nocebit: ccelorum ad Ori^ntcm, alle- 
Super xgrosmanusimponet, luia# 
&benehab£bunt. EtDomi- Poftcommunio. 

nus quidem Iefus i poftquam y\ Raefta nobis, quaefumos, 
locutuseftcis,aflumptuseftin 1 omnipotens & miferi- 
ccelum,& fedet a dextris Dei. cors Deus : vt qnx vifibilibus 
Illiautem proft&Lprardica- myfteriis fumenda perccpi- 
u6runt vbique Domino coo- mus , inuisibili confequimur 
perantc, &fermonemconfir- effedhu Per. 
minte,fequintibusfi|nis. infra Odauam Afcenfionis 
Dicto Jiujn^elio extinguitur quotidie dicitur Miflade Af- " *— 

Digitized by VjOOQlC Dominica infra O&auarn Afcenfionis. 18* 

eefione, nifi Feftu duplex vel quatfumUs fol. 151. * 
femiduplex occurrat dc quo LccHo Epi'ftolae beafi Petri 
tunc fit cum commemoratio- v ApbOoh. 

ne O&auarrdefimplici autcm S~^ Hariffimi:Eftote prude- x - ca - 
fit tantum commemoratio. V_/ tes:& vigilatein oratio- 4 ' 
Poft Orationem diei dicitur nibus. Ante omnia autc mti- 
fecundaOratiodeftn&aMa- tuam in .vofinetipfos chari- 
ria.C onccde nos/ertia E c- tatem confinuam habentes: 
clcfi*. vc ^ P ro Papa., vt (lipra quia ch&itas operit multitu- 
poft Dominicam inXhffaua dinem peccatorum. Hofpita* 
Pafchar. lesinuicem,finerourmuratio- 

ne. Vnufquifque ficut aecepit 
DOMINICA INFRA gratiam , in alterutrum illam 
O&auam Alceniioriis. adminifWntesrficutbonidifc 
Introitus. peni^ws^tiftmisgritte ' 

Dei. Si quis loquitur : quad 
Xludi , Donu- fermones Dei. Siquismini-i 
ne,vocemmeS, ftrat:tamqua«nexvirt6te,qua 
jf qua clamiui ad adntfniftrat peus. Vtin6nji- 
te , alleluia , tibi bibus honorific&ur Dcus,per 
dixit cormeum, Icfum Chriftum D6minum 
qu*siuivultumtuum:vultum noftrum.AUeluia,alleIuia. r 
tuumD6mme,requiram;ne Verfus. Regnauit Dominus pf a i. 
au^rtas faciem tuam & me , al- fuper ornnes gentes : Deus fe- 46 . 
w.,leluia,alleluia. det fuper fedem fancUfuam. 

4w<* pfaimus. D ominus illuming- Alleluia. 

tio mea , & falus mea : queip Verius. Non vos relinquam Ioq 
tunebo? 6rphanos : vado, & vfoio ad I4# ' 

Verfus. Gloria pat ri. vos:& gaudebitcor veftrturi, 

Oratio. alleluia, 

Deus r fecnostib.fcm. ■> ecfindum Ioa ' nnem & " . 
per deuotara gcrere volunta- 

tem , & maiefHt* tu* finc&o ^r N ill© tempore: Dixit Ie- Cap 

cordeferuireJPcr D&minum. I fus difcipulisfuis :Cuve- *s- 

Et fit commemoratio de Af- JL nerit para cletus, que ego 

cenfione tantum. C encode, mittara vobis h patre, Spiritu 
Digitized by Google Dominica infra O&auam Afcenfionis. 
verit£tis,qui I patrc proc&fitr Poftcommunio. 

ille teftimonium perhiWbit T> Epleti,D6mine,mun£- 
dc me. Et vos teftimonium lVribusfacris : da , quacfu- 
perhibebitis : quia ab initio mus,vt in gratiarum Temper 
raecum eftis. Ha?c locutus a&icne maneamus. Per Do* 
fum vobis, vt non fcandaliz<£- minum noftrum. 
mini.Abfquefviiag6gisfaciet Pro Afccnfione. Prseftano- 
vos.Sed venit hora , vt omnis bis. £©1.151. 
qui interficit vos, arbitretur 

obfequium fe prsftare Deo. FERIA SEXTA 
Ethaecfacient vobis : quiano poit Oaauam Atbcniionis, fi 
nouerunt patrem , nequeme. feftum duplexvcl femiduplcx 
Sed^haec locutus fum vobis: non fucrit , Mifla diciturdc 
vt cunaf venerit hora , eorum Dominica prcterita : de fim- 
reminifcamini, quia ego dixi plici fit tancum commcmo. & 
vobis. nondiciturC 

Etdicitur. Credo. 

p ^- OfFertorium.Afc6iditDeus INVICILIA. 

4 ' iniubilationet&Dominusin Pentccoites. 

voce tubx,all£luia. StatiaadfanSim hdimcm 

occreta. inLaterano. 

SAcrificia nos , D6mine, 
immacutttapurificent:& ^^^ Ora competed di- 
multibus noftrisfupernargra- Mj||||| citurNona,quafi-> 
tiae dentvigorem. Per Domi- SfiU^B nita , Socerdos & ! 
num noftrum. ^ &§*$*& Miniftriindurtve-i 

Pro Afcenfione. Sufcipe, itimcntisviolaccis,fa<5iarcuc- ! 
Dorameiofyi. ^ rcnt i a ante /dtarc, in locisfuis 

Cqtamunio. Pater cum e£ fedentrpoftealcguntur Pro- 
fem cum eis, ego feru&am, phetias fine titulo. 
eos quosdedifti mihi allelluia: l n fine Prophetiarum dicu- 
nunc autem ad te venio ; non tur.Orationcs fine Fte&amus 
rogo,vttollaseosdemuhdo: gfeua* 
fed vt ferues eos * malo, alle- Frophetia prima, 

luia, alleluia. jN diebus «fe: Tentiuit G ea 

IDeus Abraham & dixit ad x*. 
cum: Abraham, Abraham. At 

i 

Digitized by VjO.OQlC In Vieilia Pentecoftes. 185 

Ale refpondit : Adfum- A it illi : fuum , pofuit eum in alt&e fii- 

Tollcfilium tuum vmg£ni- perftruem lignorum. Exten- 

tum, quern diligisl&^c,&va- ditque manum , & arripuit 

de in terram vifionis : & offe- gladium, vt immolaret (ilium 

res eum ibi in holocauftum fuum.Etecce,angelusD6mi- 

fupervnum montium,, quem nide ccelo clamauit , dicens: 

monftrauero tibi.Igitur Abra- Abrahim, Abrahim.Qui ref- 

ham de node confurgens p6ndit; Adfum. Dixitque ei 

ftrauit aYinum fuum : duccns Ne extendas manum tuam 

fecumduos hiuenes, &Ilaac fuperpuerum-'neque facias il- 

filhimfuum, Cumqueconci- li quicquam. Nunc cognoui 

diflet ligna in holocauftum; quocTumeas Deum;& non 

abiit ad locum quem prxc6- peperciftifilio tuo vnig^nito 

perat ei Deus: Die autem ter- propter me. Leuauit Abrah£ 

tio , elcu£tis 6culis vidit locu oculos , vjditque poft tergum 

procul : dixitque adpiieros arietem inter ve pres haerente 

(iios: Expedite hie cum at cornibus:quem affumens,6b- 

no : ego & puer illuc vfque Tulit holociuftum pro filio. 

properantes, poftquim ado- AppellauitqUe nomen loci 

.j 4 rauerimus.reuertcmur advofc illius : D6minus videt. Vnde 

Tulit quoque ligUa holocau-^ vfque hodie dicitur , In mon^ 

fti , & impofuit fuper Kaacfi- te Dominus vid^bit. Vocauit 

liumfiium:ip(e vero portabat autem £ngelus Domini Abra- 

in manibus ignem , & gladifi. ham fecundo de ccelo,dicens: 

Ciimque duo pergerent fi- Per memetipfumiuraui ,dicit 

mul,dixit lfaac patri fuo.Patefr Dominusrquia fecifti re hanc, 

mi ? At ille refp6ndit. Quid & nopeperciftivnig&iitofi- 

vi^fili ? t Ecce (inquit) ignis & Uo tuo propter me:Benedices 

ligna,vbi eft vidima holocau- benedica tibi,& multiplicabo 

fti? Dixit Abraham.Deus pro- fementuumficutftellas cccli, 

uidcbit fibi viditnam holo- &v^lutarenam^qua?eftinlit- 

e£ufti,fili mi. Pergebant ergo tore maris. Poflidebit femen 

pariter:veneriintque ad locu> tuum portas inimicorum fuo- 

quemoftenderat eiDeusrin rum,&benedic6nturinf&ni- 

quo aedificauit altare , & de- ne tuo omnes genres terrx 

faper ligna comp&fuir. Cum- quia obedifti voci meae. Re- 

que colligaflet Ikac filium uerliifque eft Abraham ad 

Digitized by VjOOQlC In Vigilia P e nteco/tes. * 
puerosfuosabiertJntqueBer- fequentes ingr&Ti fuerft Mi- 
fabee fimul>& habitluit ibi. rc:hec vnas quidem fuperfuit 
Oremus. ex eis. Filijautem Hraelper* 

DEus.quimAbraharfa- rexerunt per medium ficci 
mulitui6pere,humano maris :& aquae eis erantquafi 
generi obedienti* exempla pro muro a dextris & 1 fini- 
pntbuifti : concede nobis , & ftrfs : Liberauitqu© D6miauf 
noftne voluntatis prauitatem indieillolfrael da manu iE- 
irangere,& tu6ruprecept6m gytiorum.Et viderutitiBgy* 
reaitudinem in 6mnibusad- ptiosm6rtuosfaperlittus ma« 
implere. Per D 6minum. r is:& manum magnam , qualm 

1 lophetiafccunda. exeroierat Ddminus contra 

Exo T N dieousillis: FaSumeft eos. Timuitque populus Do- 
14. 1 » v igiJia matutioa, & ecce minum : & crediderunt D6- 
refpiciensDominusfoperca- mino, & Moyfi feruo eius. 
ftra^gyptiorumpercolfim- Tunc cecinitMoyfes &filH 
nam ignis & nubis, ioterfecit Ifracl carmen hoc D6mino, 
exerritume6rum:&fubuer- &dixerunt. 
tit rotas curruum,ferebantur- Traftus. C antcmus D6mi- - 
que in profundum. Dixerunt no : gt6riose enimhonorifi- JJ 
ergo ^Bgyptij i Fugiamus If- C atus eft : equum & afcenfiS- 
raelem : 06minus enim pu- rem proiecit in mare : adiu- 
gnat pro eis contra nos.Etait tor , & protector , ftftus eft 
DominusadMoyfenuExtl- mihi in talutem. 
dc manum tuam fupermare; $. Hie Deusmeus,&honori- 
vtreuertanturaquxad Mgy- fic&o eum; Deus patrismei, 
ptiosfuper curnis & equites &exaltaboeum. 
coram. Cumque extendiflet fm D6minus conterens bella: 
Moyfes manum contra ma- DominusnomeneftUli. 
re,reuermmeftprimodildcu- Oremus. 

lo ad pri6rem locum. Fugien- p^ Eus,quiin p'rimis;tem- 
tibufque ^gyptiis occurre- \J p6ribus impleta mira- 
. runt aqua;, & mu&luit eos cula noui ttftamentilucere- 
Domtnus in medns fludibus. ferafti,vt & mare rubrum for- 
ReuerfaequaB funt aqua;,^ o- ma facri fontisexifteret, & li- 
pemerantcurrus , & equites baryta plebs ab \<Egyptiaca 
cu£tiexercitusPhar6nis,qui feruitutej Chriftiani populi Digitized by Google •In Vigilia Afcenfionis. xt<+ 

lacraminta prof?rret : da,vt mortem meant iniqu^ ag&is; 
omnes gentes 9 Ifra&is priui- &declin4bitistit6devia,qu£ 
l£giumm£ritofidet confecfc* pr<;e6pivobis.Etoccurr£tvo. 
tx , Spiritus tui participatione bis mala in extr&no tempore, 
regenerentuttPer Dominum* quado feceritis maKi in con- 
In ynitate eiufdem* fpc&u D6mini : vt irritetis eu 
Propnctia +ii/ per opera manuum veftri- 
mau T "N di2bus illis .• Scripfit nim. Locutus emo M6yfes» 
,f * L Moyfes c£nticum:&do- audilnte vniu&fo ccetu fi- 
cuic Alios Krael.Prccepitque liorum Ifracl , verba carmi* 
Dominus Ioftiefilio Nun : & nis huius : & ad finem vfque 
ait:Confortare,&eftorobu- compleuit. 
ftus. Tuenim introduces fi- Trattus. A tt£ndeccelufn,& Den, 
lios Hrael in tcrrl quampol* loquar : 2c 4udiat terra verba i*« 
licitus film eis : & ego ero te- ex ore meo # 
cum. Poftqu&n ergo fcripfit Verfus. ExpeS&urficutplu- 
Moyfes verba legis huius in uia,eloquium meum: 8c def- 
volumine , atque compl£uit: cendant,ficut ros , verba raea. 
j>raec£pitLeuitis,qui portabat Verfus. Sicutimberfupergra- 
arcam foederis D6mini,dic&: men , & ficut nix fuper Tbe- 
T611iteiibrumiftum,&p6ni« num,quia nomen Domini 
te eura in latere areas foederis inuocibo. 
Domini Dei veftri:vt fitib: Verfus. Date magnitudinem 
contra te in teftimonium. E- Deo noftro:Deus veraxtope- 
go enim fcio contenti6nem ra eius, & omnes vis eiusiu- 
tuam , & ceruicem tuam du- dicia. 
riflSmam. Adhuc viucntc me, ir. Deus fidclis, in quo non eft 
& ingrediece vobilcum , fern- iniquitas;iuftus & fan&us Do* 

Jercontcntioseegiftis contra minus. 
)6minum : quanto magis cu Orlmus. 

mortuus fuero ? CongregAte f'A Eus glorifidttiofideliu, 
ad me omnes maiores natu *^f & vitaiuft6rum,qui per 
per tribus veftras, atque do^ Moyfen famulum tuum nos 
&6re$: & loquar audientibus quoque modulatione fieri 
eisfermonesiftos,& inuoca- carminis erudifti : vniuerfis 
bo contra eos ccelum , & ter- gentib* mifericordi* tus mu- 
ram. Nouit enim, quod poft nus operare tribuendo beati- digitized by Google In vigilia Pentecotles. 
tudinem , auferendo terrors: £q meo in cornu in loco Abe. Ifa. 

4- vt quod pronunciatum eft ad 
fupplfcuim^in reipediu transr 

Prophetic quarta. ..; 

APprehciidcnt feptera 
mulieres-virum vnum 
in die ilia ,dieentes: Panem 
noftrum comedemus , vafti- 
mentis noftris operiemur:tan- 
tiimmodo inuoc&ur nomen 
tuumfupernos,aqfer oppro* 
brkim noftrum.In die ilia erit 
germen Domini in'magriifi- 
c^ntia , & in gloria & fruftus 
ttrrq fublimis,& exultatiohis 
quifaluatifiierintdelfriiel^t ri. 1^. Et maceriam circun- 
dedit, &ek0junl6dk > &p!an> 
tauit vineam-Sorec ,'& sdi&- 
cauit turrim in medio eius. 
t' Et torciilar fodit in eaivf- 
nea dnim Domini faknoth, 
domusllraeleft. Ordmus.- 

OMnipotensfempitcme 
Deus,qm per unicu fi- 
Iiurh tuum cccletnp tuae de- 
monftrafti te etfe cukore vt 
<>mncm p&mitem/rudtum in 
Modern Chrifto tub, qui vera 
vitis eft, afferentem, clemeter 
excolem , fru&us afferat am- 
pli6res:fideijbus tuis,qUos re- em omnis qui reli&us ftierit Jut vineam ex _*£gypto> per 
. in Sion , & residiius in Hieru- ibntem bap*ifn;i tranftulifti/ lalem:fandus; yoc^ibitur > om- 
nis qui fcriptus eft in vita in 
Hieriifale. SiablueritDomi- 
#tus fbrdes filiarum Sion 2. 3c 
fanguinem Hienilale Iauci;ft 
de medio eiusintpirituiudi* 
cij , & fpirituardoris.Etcrei- 
uitDominus Deusfuperom- 
nemldcumomis Sion, & vbi 
inuocatus eft ,nubemperdie, 
& fiimum , & fplendore ignis 
flammantis in node. Super 
omnem enimgloriamprote- 
dio : & tabernaculum erit? ih 
vmbraculum diei, ab #ftiu & 

~ . in fecuritatem & abfconfione 
-a turbine,& & pluuia. 

!&• Tiadus. V ineafada eftdil^- rnulh-e peccatorurn fpin# prse- 
-iialeant : vt Spiricus tui fandi* 
ficatione rn4»nici , perpetua 
fruge dicentur. Per Dominu. 
Itivnitateeiufdem. 
Proph&iaquinta, 

AVdiJfrael,mandatayI- Baf 
tx auribuS percipe, yfi cap 
fcias prudemiam. Qind eft 5-b. 
Ifrael:qu6din terjcainimicoru 
esrlnueterafti.in terra aliena: 
coinquinatus es ciim mortuis: 
deputatus escumde*cenden- 
tibusin infernum.Dereliqvi*- 
fti fontern fapi&iri^. Narn/I 
in via Dei ambiil3{fes,habiu£ 
fes utique in pacefuper terr5. 
Difce vbi lit fapientia , vi'i He virtus. Digitized by Google 4 InvigiliaPentecofles. f$$. 

virtus,vbi fit prudcnria,vbi fie &is eius! Magnus > & no habec 
intelle&us:vtfcias fiifrulvbi confummationem : excclftis 
fit longit&rnitas vitae, & vi- &imminfiis. Ibi fucrunt gi- 
&us, vol fie lumen oculorum, gates nominici illi^qui ab ini- 
& pax, Quis ihucnit locum do fu£rut,ftat4ra magna, fci6- 
tius? Et quis intromit in the- tcs bellu.Non hos elegit Do- 
(auroseius?Vbi funt princi- minusmequeviamdifciplins 
pes gcntium,& qui dominan- ckdit illisrpropterea perifcrut. 
turiuperbcftiaSjquatfimtiu- Etquonia non habucrunc Ta- 
per terram? Qui in auibuscae- pientiamrinterierunt propter 
li ludunt, qui argtntuthefau- iuam infipicntia. Quis afc£n- 
ri/anc,& aurum in quo con fi- die in caelum , & accepit earn, 
dune homines : & no eft finis & eduxic ea de n&bibus? Quis 
acquifid6niseontm?Quiar- transfretauit mare, &inuenic 
gcntumfabricant,&folIiciti eaixi:&attuliteam fuperaurii 
tone nee eft inuinrio operum elc£fcum?Non eft,qui fciat via 
illorumi txterminati funt, 8c eius : neque qui excogitet fc- 
ad inferos defcendcrunt : & mitaseius.Sedquifcitvniucr- 
alij in locum eorum fhrrexi- fa,nouitilla:&adinucniteam 
runt. I&uenesviderunt lum6: prudctiafua-Quiperfecitter^ 
&habitaucruntfuperterram. ram infempitcmo tempore: 
Viam ante diiciplinx nefcie- & adimpleuit el pecudibus. 
xunt, neque intellexirantfe- Vocauitque earn: &obaudi- 
mitas eius,nequefufceperunt uiteumin tremore.StelLeau- 
cam filij eorum. Afacieeoru temdederuntlumenihcufto- 
longS fa&a eft. No eft audita diisfuis:& lqtata funt. Vocaoj 
.vox in Chanaam : neq; vifa eft funt,& dixerunt: adfumus. Ec 
in Thema. Filij quoque Agar, luxerunt ei cum iucunditate, 

Suitxquirut prudentiam,qu$ qui fecit illas. Hit eft Deus 
e terra eft , negociacores ter- nofter : &: non xftimabitur i- 
rap, & Thema : & fabulatores lius ad eum. Hie adinuenic 
8c exquifitores prudentia? & omnem viam difciplin* : & 
intelligent!* viam autem fa- dedit illam lacob piiero fuo, 
piendsenefcicrut: neque me- & Ifrael dilc&o fiio. Poftharc 
minerunt femitarum eius. O fuper terram vifus eft : & cum 
Ifrael,quim magna eft domus hominibus conuerfatus eft. 
Dci,8c ingcnslocuspoflcflio- Orcmus* 

Aa Digitized by Google in vigiiia mitecoites. 

D litis,* qui nobis per pro- ecce 'iuper ea nerui &: ca*H*s 
phetarum ora prascepi- afcenderunr.&extertta eftir^ 
<tt teporalia relinquere,atque tis cutis defuper : & lpiritjum 1 
ad?ternafeftinare:dafamulis nohabebant. Ec dixit ad me: 
tuis 5 vtquaeateiufIacognoui- Vaticinire ad lpiritu,vatici- 
mus 5 implere cadefti infpira- narefili hominis > & dices ad 
tionevaleamus.Per Dominu. ipiritum:Haxdidt Dominus 
Prophetiafexta. ' Deus: Aquatuor ventis veni 
^^ T N-diebus illis:Fa&aeft fu- Ipiritus : & infuffla iuper in- - 
* 7 ' 1 per me roanus Domini, & terte&os iftos , & reuiuifcant. 
^diixitmein/piritu Domini: Etprophetauijficutprxcepe- 
Sc dimifit me in medio capi, rat mini. Etinerefluseftinea 
qui erat plenum 6flibus:& cir- ipiritus , & vixcrunt: & ftete- 
cumdiixit me per eain eyru. runtfuper pedes fuos exercir 
Erant autemmulta valdefu- tusgrandisnimisvalde.Etdi- 
perfaciem capi , ficcaque ve- xitad me: Fili hominis, ofla, 
iiementer, Et dixit ad me: Fili h?cyniuerla,domus liraeleft, 
li6rninis,putafne viuentolla Ipfidicunt: arueruntoflano^ 
illaf-'Etdixi: Dominus Deus ftra,periitipesnoftra,&;ab~ 
tu noftuEt dixit ad me : Vati- fcifli iumus.Propterea vatici- 
cinaredepffibusiftis:& dices nare ,& dices ad eos:Haecdi- 
€is:Oifo ^tida ? audite verbum cit Dominus Deus : Ecce ego 
Dorrtini.Haecdicit Dominus aperiam tumulos veftros > & e- 
Deus offibus his: Ecce, ego ducam vos de fepiilchris ve- 
intromittam in vos ipiritum, ftris populusmeus:&induca 
& viuetis : & dabo iuper vos vos in terram lirael. Et fcictis 
neruoSj&iuccrc/cereficiam quia ego Dominus, cum ape- 
iuper voscames,& iuperex- ruero iepulchraveftra,&edu- 
tendam in vobis cutem : & xero vos de tumulis veftris, 
dabo vobis ipiritum, & viut- popule meus : & dedero ipiri- 
tis : &fcietis quia ego Domi- turn meum in vobis & vixeri- * 
jius.Et prophetauij.ficut prae- tis : & requiefcere vos faciam 
ceperatmini.Fa&useftautem iiiper' humum veftram, ciicic 
ionitus prophetante me , & Dominus omnipotens* 
ecce commotio. Etacceflerut Oremus. 

ofla ad ofla: & vnumquodque T\ Omine Deus virtutum^ 
adiun6luramfuam,Etvidi:& A^aui colapfo reparas > 8c 

Digitized by VjOOQlC w ^ In Yiguiarcncecoitcs, x* 

repif ata coferuasrauge p&pu- tio fequens Tra&um , & fpn- 
los in tui nominis landtinca- tium oenedi&io pretermit- 
' tione renouandos : vt omnes, tuntur f fed finita oratrcrne, 
qui facro baptifmatedilulin- D&miacD^^tutum,Sa-. 
tur, tua fempcr inipiratione cer^ios cafulaidepofita , cum< 
4iri^ancur.PerD6minumi , . Miniftra ante Altare procu r: 
Hisfinitisdefcendendaad bit: &aliis omnibus genuflc^ 
fonces cantatur. xis m locis fuis, cantantur Li- 

^•Tr^Stus. Sicutceruusdcfide- tanixaduobuscantoribus in 
4I ' ratadfontesaquarum:itade- medio chpji ,vtroque choro 
liderat animameaad te Deus. idem fimul refpondcte* Circa 
f. Sitiuit anima mea adDeu finemLitaniarumSacerdos&. 
fontemviuumiqu&ndov&iia, Miniftri ad iicrarium reuer-- 
&apparcbo antefaciem Dei tentes/ollemmtefinduumur 
meity. Fuerut mihijachrym? veftimetis rubeis,& accendu- 
mea? panes die ac node, dura, tur lufriinaria circa Altare: 
did tur mihi per fingulosdies, Perueco autem ad K yrie elci- 
ybi eft Deus tuus? fcnjin fineLi taniarum,K >yriQ 

Deinde ad fonces antequam eleifon^proMiilaacatoribus 
Sacerdos intret ab benedi- follemniccr incipitur. . Quo 
dtionem fontium^ dicit. D o- incepto , Sacerdos cum Mini- 
minus vobifcum. ftris de facrario rediens Facit 
Orcmus. confefIionem,& afcendensad 

COnccde quaefumus om- altare , finitq Kyiie elcifonu 
nipotensDeus:vt, qui inciDitfollemniter.GHoriau* 
fotlemnicatem doni sa&i Spi- excelfis Deo^ Ec capanae pub- 
ritus colimus : cceleftibus de- fantur. 
fideriis accenfi , fontem vita? Oratio. 

fitiamus. PerDominunoftrii |)Raeftaqu£fiimu$iomm- 
IefumChriftum filium tuum r 1 potens Deus,vt claritatis 
qui tecum viuit& regnat, in tuaeiuper nos fplendoreffiil- 
vnitate eiiifHem Spiritus, geat:& lpx tuac lucis corda eo- 
Deinde proceditur ad benedi- rum,qui per gtatiam tuam re- 
(Stiohemfontium: vt in Sab- natifunt, faridtiSpiritusillu- 
batofan&o. ftratione confirms Per Do- 

Vbi vero non fucrint fontes. minum. Iivynitate eiufdem t 
Tra&us.S icutceruttS&ora^ Spiritus. 

Aa ij in v igma rcnueconcs. 
Lcftio A&uum Ap6- Tra&us. LauditeD 6minum, Pfal. 
ftolorum. omnes gcntes : & collaudace 1 w > 

C*- T $J dicbus ifiis: Fa£him eft, cum omnes p6puli. 

**• Jl c&m Apollo tflet Corin- f* Quoniam confirmata eft 
;tki,vtPauluspcragratisfupe- foper nos miferic6rdia eius; 
ri6tibus pirtibus veniret E- & Veritas D6mini manet in 
phefum, &inueniretquofdi sternum. 
dedifcipuli$:dixitqueadeos: Ad Euangelium nonportan- 
Si SptritUm fanAum accepi- tiirluminaria, fed incenfuni 
ftis,credentes?AtiIKdixerunc tancum. 
ad eum: Sed neque fi Spiritus . Sequentia fandi Euangeli; 
fan&useft^udiuimus. Aleve- iecundum Ioannem. 
rb ait : In quo ergo baptizati IT N itto tempore : Dixit Ie- Cu 

N -cftis? Qui dixerunt : In loan- -I iusdifcipumfuis: Sidili- 1 * 
xiis bap tifmate. Dixit autem «* giti$me:maditameafer- 
3>aulus • Ioannes baptizauit tiate. Et ego rogabo patre , & 
feaptifmo pcenitentix popu- ilium Paraclctum dabit vo- 
JumjdicenSjineum^uiven- bis , vt maneat vobifcum in 
-turus eflet poft ipfixm , vt cr£- arternum , Spiritum veritatis, 
*lerent,hoc eft, in lefum. His quern mundus non poteft ac- 
auditis 1 , baptizati Tunc in no- cipere : quia non videt eum, 
mine Domini Iefii. Et cdm neefcitcum. Vos autem co- 
impofiiiffet illis manus Pau- gnofectis eum: quia apudvos 
lus , venit Spiritus ian&u's fix- mancbit,& in vobis erit.Noa 
per cos, & loqubbanturlin- relinquanrvos orphanos: ve- 
guis, & prophetibant. Erant niam ad vo$; Adhuc modicii: 
autem omnes viri feri duode- & mundus me iam non videt. 
cim.lntrogr&Ius autem Pau- Vos autem videtis me: quia 
lus in fynagogam, cumfidu- egoviuo^vosviu^tis.Inillo 
da loquebatar per tres men- die vos cognofcetis , quia ego 
fcs, diiputans, &fuadensde furn in patre meo, & Vos in 
regno Dei. Alleluia. m e , & ego in vobis. Qui ha- 

P&Ufc Confitcmini Drfio, quonia bet mandata mea,&feruat ea: 

" ""'tonus, quoniam in ficculum illeeftjquidiligitme.Quiau- 
mifericordia eius. tern diligit m e, diligctur a pa- 

Non repetitur. Alleluia, fed tremoo:&egodiligaeum,& 
immediate fequitur. manifeftaboeimeipfum. Digitized by VjOOQlC IO(> InVigiliaPentecoftes. &7 

Etnondicitur.Credov Poftcommunio. 

jfi^Offertoriu. E nritte fpiritum Q Ahfii Splritus., D6mine„ 

xo3*cuum,&creabuatuc:&reno- v3 corda noftra mundet in- 

uabisfkiemternr: fit g&ria Kfror&fuirorisintirnaafper- 

Diiiinfjculajallelib. *fi6ne fecfimlcr. Per Domi- 

Secreta. num. tevnitatc ciuf3cm'Spw 

MVnera,au*fumus>i?&- ritus. ' 

minc,oblata(anaifi- 
ca:&cordanoftrafanftiSpU,iN Missis prjlvaju 

ritusilluftratibneemuda.PerhuiusVigiliae v , omiflis Pro* 
Dominum. Invniutccitifdcphecii^OracionibuSj&Lira- 
Spiritus fan&i. mis , vt fupra , Mifla abfolutS 

Praefecio. P er Chrifttrm Do- incipitur ab Introitu,vt infriL 
mimim noftrura. Quiafcen- Introitus in. 

dens%cromncs^3plos. 8^fS)t Vm * M ^fc* m *E»t£,V 

Infra adionem. Communis ^^Jjfucroinvobi^co^^ 
cantcs,&diemfacraciiEmum 42»1£I g*egabo vo$ de v~ 
celebrants <iS ** ;?:a *niucrfi$ terris ; 8c 

Alia infra atfionem. H anc effiindam fuper vos ; aquam, 
igit^r obfetionem feruitutis mundam,&mi^ndabiminiab 
loa. softer, tt dicunmr vfque ad omnibu^ mquinamintis ve- 
?• iequensSabbatumincfufiue. -fcnsrftdabo Tobi&ipimuto 
Communio. V Itimofeftmi- npuunv f#- ,„ x >- . 
tatisdiediccbatlefuscQuiinPlalm. Br«iedica Domimnntfiil 
mecredit, fiumina deventre inomnitcmpwibnpeilausfl- 
eius fluent aqu* viu* : hoc eius ia ore mco. 
autemdixitdeSpiritu,queii*Verf. GlonaPttn.. - ^ 
accepturi erant crede&tes iiiDeindedicitur. K yncsfe&S^ 
eum, alleluia, alleluia, alle-G ttraiaexcclfc, & alia vt . 

luia* - Yupri. _ 

Aa up Digitized -by Google 
Digitized by VjOOQlC 
i8& 

DOMINTC4 

PENTECOSTE^. 

StatioadfanfamPetrun,: domum . ^^ ^ nte ^ 
* ' Intiroittfs, v j 1 1. ' - Et apparuerunt illis4ifperti- 
■■■-■-■ * > tse linguae tariqiiam ignis, fe*- 

PiritusDomini ditquefuprasinguloseonmu 
repleuit orbem Ehepleti|UnYomnbsSpirita 
tetrarum , alie- ian&o :• & coe|€runt loqui 
luia : & hoc q>' variis Unguis : prout Spiritus' 
I cotinet omnia; &hdtus 'dabateloqui Mis. E- 
fcientia Hatbee vocis, alleluia; rant autcm In-lenifalemT ha- 
alleluia^alleluia. . • : bitantes I udaei 5 viri religioft 

pfclPialmus. E xArgat Deus. j &: ex oftini liSrforie/ qua? firb , 
6 7 . 'diflipcntuir ibimiri eiusc: '&c*loeft. Fa#aa$temhac*o- 
fugiaritjqui oderunt eunij^ce conuenit multitiido : &r* 
fttiedu^Verf. Gloriapatri.* merite cdiiftifreft^qucmiani 
Otatio. audi ebatvnufquifque lingua. 

^-^ Eus qui Tiodienia ddeffraiilosloqucntes. Stupebat, 
I J corda fideliu fan&i Spi^ autem omnes^&*mirabantur >v 
-- rit* illuftratione doefci- dicentes: N'onrie, efcee, omv 
fti: da nobis ih-eodemSpkitu ;nesifti 5 quilo4uuncur 5 Galil?i ; 
redtai^pef e^&- de eius temper' func ? Et quomodo nos audi- 
confolacione* gaudere.. Pgf'uimiis yriufquifque linguam 
E>6mifttin4*.InVnitate eiufd€.>noftram , in qua nati fumus?^ 
• :Ledio^A6tuUm Apoito - Parthi, & Mcdiy &: yElamitre^ 
lorura. • ." ! & qui habitant Meibpota- 

Ca. T 'N diebusilIis:T)u^ 

*• JL pler^ntur dies Petecoftes/ ciam, Potum 5 & Afiam^Phry- 
erant omnes difcipuli pariter giam, & Pamphyliam, -iEgy- 
ih eodem loco. Et fadus eft" ptum& parses Libise, quse eft 
repente de ca?lo fbnus ,taftv circa Cyrehem, &c aduerwe- 
quam adue'nientis ipititus ve- Romani -: Iud^i quoque y St 
, Jtfemerttis y & repleuit totarrv Profely ti .> Cretes , & Arabcss 

Digitized by VjOOQlC In die iaricto Fentecottes. 

audiuimus eos Iteti£tttttii^ & di ^icur quo tidic per to tarn 

ftris linguismagnaliaDei.AU Ocfcauara viquead Sabbatum 

leiuia,alleluia. indufiuc. 

Pfd #. Emittefpiritbntiram > & > 

loj.creabuntur: & renoiiabis fa- Sequentiafandi Euangclij 

ciem terrz. Alleluia, (ecundum Ioannem. 

*. Venifanaeipiritus^epfe 

tu6rum corda fidelium;& tuf y N illo tempore: Dixit I*- C* \ 

am&ris in eis igncm accende. I fus difcipulis fiiis : Si quis * 4* * 
Sequentia. ■*■■ d£ligit me * fermonem x 

VEni fcn&e Spiritais. &: meumferuabit > & Pater mens 
emittecaplitus lucistus diligeteum,&adeumvenic- 
ra<lium. mus,&manfi6nem aoudeum 

V eni pater paupcrum , veni faciemus.Quinondfligitme, 
datormunerum > veni lumen ferm6nesmeosnonferuat.Ec 
cordium. fermonem quern audiftis , no 

C^nfolator optime > dulcis eft mcus : fed *ius qui mifit 
hofpes anima^dulcerefrigc- me,patris. Hacc locucus fum 
riura. vobis, apiidvosmanens. Pa- 

in labore requie$,in«ftut€- radctus autem Spiritus fan- 
peries,in fletu folatiipn. &ns,qucm mittet pater in no- 

O lux beatiffima, rcple cordis mine meo : ille vos doccbic 
intima tuonun fidctium. 6mnia,& fuggeret vobis om- 
S ine tup numine, nihil eft in, nia quaccumque dixero vo- 
hominc,nihileftinftoxium. bis : pacem relinquo vo- 
L aua, qupd eft fordidum : ri- bis : pacem meam do vobis: 
ga, quod eft aridfi: (ana, quod nort quomodo mundus dat> 
eft faucium. ego do vobis. Non turbetur 

1 Fle&e, quod eft rigidurn:fo- cor veftrum > neque formi- 
ue, quod eft frigidum: regc^ det. Audiftis , quia ego dixi 

Suodeftdeuium. vobis :Vado,&vcnio ad vo$. 

1 a tuis fidclibus : in te con- Si diligerctis me, gafcderetis 
fidentibus , lacrum feptena- utique,quiavadoadpatrem: 
num. t q^ia pater maior me eft. Et 

D a«virtutis mferitum,dafalu- nunc dixi wbis s priufqudm 
tis cxitum^da perenne gaudiu. fiatrvt citm feftum fuerit,«;re«-- 
AmenJUlduia. datis, lam non multa loquac Digitized by Google FeriafecundapoftPcntecoften. tg? 

VdVtfcum. Venit enimf rin- P E R I A S EC V N D A. 

ceps mundi horns , & in mc Smi§ *d SdnSum Tttnm 

non habet quicquam. Sed vt *d VmcuU.^ 

cognofcat ipundus, quia dili* 

gopatrem:&ficutmandatum Introitus xi. 

dedicmihi pater fie facio. 

C redo. fcgi i JTlimil eos exa-p&L 

-PfaLOffertoriuitii Gonfirmahoc Qflffflfr dipe fruminti**©. ' 
*7- Deus , quod operatus es in S Wfljpffi alleluia : & dc 

nobis: i teroplo tuo, quod eft llnS petra , melle fa^ 

in Ierufalem, ribi offerent re- fc^Hf&l* turauit eos , al- 

gesmunera^illelfiia. leluia^lleliSia, alleluia. 

Secreta. Pfalmus. Exultate Deo ad-^Ibi. 

MVnera,qu<jfiimus,D6- iutori noftro : iubilate Deo 
mine,oblatafen&ifi- lacob* 
ca : & corda hoftra fan&i Verfus. Gloria patri,&filio. 
Spkitus illuftratione em6n* Ofatio. 

da.PerD6minumJnvJiitate. "PN Eus,qui Ap6ftolistui$ 
eiufdem. JlJ fan&um dedifti Spiri- 

A&. Communio. Fadkuseft re- turn: concede plebi tu* piac 
*• penti de cdo fonus,tanquam petitionis effe&um:vt quibus 
aduenientis Spiritus vehe- dedifti fidem,largiaris&pa* 
mcntis^bierancfedentesjal- cem. Per Dominum. Invni* 
leluia:& repletijfunt omnes tate eiufdenx - 

Spiritufanao,loquentesma- ' Lectio Actuum Apofto- 
gnaliaDeijalleluia, alleluia. - lbrum. 

Poftcommunio. T Tsf di£bus illis: ApcrienscaJ 

SAnfti Spiritus, Domine; X Petrusosfuum 3 dixit:Viriio. J 
corda noftra mudet infu- fratres^patresrnobispracc- 
fio : &Jui roris intima afper- pic Dominus prxdicare po- 
lione fcrcundet. Per Domi- pulo , & teftificari , quia ipfe 
nam. In vnitate eiufdem; eft , qui conftitutus eft & Deo 
Infra ~ O&aua Pentecaft. non iudex viuorum&mortuoru. 
ficde aliquofefto duplici vel Huic omnes prophet* tefti- 
femiduplici: "fedpoft O&aua moniumperhibent:remiffio* 
celebranctindefimplicifitco- nem peccatoru accipere per ; 
memoratio p oft triduum, nomen eius omnes , qui ere- 
/ 

Digitized by VjOOQlC ijj'r.t FeriafecundapoftPentccoften. 

4toStmeuirfi^A<lhiickKpi^nA r&li^et imuidum ; fed vt/al- 
te*Ffctro verba titfc, clfcidit Ucturmundus^iripfum.Qu| 
Spirimsfoidafrfuperomnes, credit in eum, noniudiditur. 
quiaudiebantverbum.Etob- Qui autem non credit, iam 
ftupuerunt ex circuncifione flidfcams eferqukawto credit 
fideles,quivenerant cum Pe- in nomine vhigimtifilij Dei. 

.ir : tro: quia & in riaffgnes gratU Hoc eft autem iudicium:quia 

•• -Spiritus fandieffufaeft. Au- luxvenitinr«nindum:&dile- 
diebant enim ; illosloquentes xcruat hominesimagis t6ne^ 
linguis,& magnificantes Deu. bras,quim lucerne Erat enim 
Tujicrefp6nditPetrus,Nun- ebrum malaopenuOmnise- 
quid aqua quispiohib ere poi nimqui male^Li^^it luce: 

.:;■ : teft,vt no baptizentur hi, qui & non venit ad lucem, vt non 
6piritum findu, acceperunt* arguantur opera' eius. Qui 
ficut&nos? Et iuflit eosba- autefacitveritatem,venitad 
prizari in noniuie Domini lucem,Yt inanifeftentur obe- 
Iefu Chrifti.Alleluia,alleluia. saeius;quiainD'edfiintfada. 

'A& Yeriiis. Loquiebantur variis Er dicitur C . redo. 

*• 4inguis Apoftali w magnalia Oftertorium. I ntonuit de c#- P&L 
rDei.AUeh'iiia, ■■■■■: loDbmifiusr&altiflimusde- 1 ^* 

Yerfiis. Venifande Spiritus: dicvocem fuarni&apparuc^ 
cepletuorumcordafidelium: rutfontes aquirum ; alleluia.- 
&tuiamori&inei5Jgnemac^ L . Secrera;:. J 

cende. . ' T) Ropitius,J>Qmine,qu£- 

Sequentia. V eni fande Spi- JL lumusjbxcdona-fandifi- 
ritus.vt fupra. fol.ijS.&in ca;&Jipftipipixitadi^obUti63 
^fineAUiliiiari ..['.'..'' nefufcepta,nolmetipfostibi 

, , _ ■ Sequentialandi.Eiiangclij pcf fkejxi'unus.aet^rittm^-Per 
' iecundurp Ioannenv. ... Oomijium.- ;.;.»/ 

Ca. .y N illo tempore: Dixit Ie« Goiqmiinio. 5 piritusfandiriJoa* 

* ' I fus Nicodemo : Sic Deus dpc^bit: vos , alldiiia : quae-i x ^ 
**- dilexitmudum,vtfiliumi cunquedixeOTYoltti^alleluia} 
fuum vnigenitum daret : vt alleluia, 
omnis,qui credit in.ipfum,na Poftcommunio. 

pereatrledhabeatvitamxcer-r A D^fU^qujeiumus, D6- 
nam. Non enim>mifit Deusi Jl\ mine, populo tuo, & 
filium fuum iiunundum , vt*. quctn myfteriisceleftibusim-. Digitized by Google Fetiatertiapoft Pentecoften. i$6 

buifti ab hoftium furore de- ian&um. Nbndfum enim iti 

fende. Per Dominum. In vni- quenqua itt&rum venerac : fed 

tate eitildem. baptizati tanttan erant in n6- 

. . mine Dotninilefu. Tunc im- 

f E RI A T E R T I A. poncbatinanusfuper illds, Sc 

Stmo adfdntlam ^sfntftjtdm. .accipicbant Spirit* ianduni. 

'Allelua. *. 
Incroitus 1 1 1 1 . 'Veri; Spiricus ian&us doceblt /oa ; 

* --.<*• vos,quaeciinque dixero vobis. 1 4. 
t Cdpite iucundi- -Alleluia. • , : : 

Jtatem glori*ve- *Verius. V^ni/anaeSpiritus, 
[ftr^alleliiiargr^- rxeple tu&rumcorda fidelium: 
htiasagentesDeo, .& cuiamorisineis ignemad- 
_ . _ ^alleluia : qui* vos : £ende. • - 

ad caeleftia regnavocauit^alle- Sequential. Veni fanfte Spiri- 
luia,alltluia,alleluia. ; - tus. vffu^ra/.fol. 158, .&infr _ 

PfaL Pfalmus. A ttendite, p6pule ne, Alleluia. •'- x ■ 

77- m eus, legem meamrinclinate 

au^em yeftram in verba oris - Sequfcflriafan&i Euangelij* 
TtLZi. ir. Gloria Patri. - ' J lecundum Io^nnem. • 

Orcitio.' 

iqua: &corda noftra cle- •*■ dico vobifc; qui j 

menterexpiirget,&ab6nihi-**per oitium.in ouile ouium, 

bustueaturaduerfis.PerDa- *ed afcendit aliunde: ille fur 

minwnJnTnitate eiufdem. ; cft,& latro. Qui autem intrat 

':;.-;:..' . per oftium paftof'eft 6uiun4. 

Le&io A&uum Apo- Huic oftiariusaperit , & oues 

ftolorum. vocat nominatim , & educit f* TNdi&usiUis:Cfon audit *as. Et ciimpr&priasouese 

• 1 fentAp6ftoli,quieratHie- 'mifent,anteeasvadit:&oucs 

; rofofymi^ quia recepf flefc Sa- -ilium fequutur, quia fciut vo- 

• mariaverbum.Dei.-miferuntcemtius- Alienum "autem no 

ad-eos Petru 5 &Ioannem.Qui fequuntur , fedfugiunt ab eo: 

ciimveniilent y oraueruntpro quianon noueruntvocem a- 

• ipfis^vcacciperentSpiritum lienoruro. Hoc proucrbium Digitized by Google Fcria quartaquatuor Temoorum Pentecoftes. 
dixiteisldta flliautemnon FERIA C^yARTA. 
cQgnouerunt y quid ioquere- Quatuor cemponim 
tur eis. Dixie ergo eis iterum Pentecaftes. 

lefas: Amen^xnen dico vobis, 

?uia ego ium oftiam 6uhxm. Stdtio ddSdnfam MtrUm 
)mncs <}ttotquoc venerunr, . Mdkrem. 

fiire$funt,&latrones:fedn5 
audierunteosoues. Ego fum Introitus t x i. 

6ftiun*. Permefiquisintro* TMM^ Evs,dumegrederc- Pa- 
tent, falu&itur:&ingrcdi&- ^KEfR™ coram p6puio*7* 
tu^&cgrcdictur^akuain^ gEjBfr tuojtcrfacienscis^ 
ueniet. Furnonveni^nifi vt ^SSiSRhabitansinillis/al- 
fiirctur,&maaec, &perdat. leliiia: terra mota eft, czli di- 
Ego veni,vt vitam habcant:& ftiUaufcrun^aUeluia^alleluia. 
Abundinria$ habeas C redo. Pfalm.E xurgatDeus,&diffi-Ifctf 
* fal Offertoriu. P 'ortas csli ape- pentur inimici eiusr&fugiant 
77- ruit Dfis: & pluit illis manna, qui odcrunt eum, i facie eius. 
vtiderenc-panccaclidediceis: Verf. Gloria Patri^ 
paneip Angelorum mandu- Di&oK yrieeUifon. dicing 
cauithomo^alleliiia. Oremus.Et nodicitur, Fie- 

Secreta. damus genua. 

PYrificet nos , quxfumus, Tk A Entes rioftras ,qu*fu- 
D(mine,munerisprarsc- iVI mu$D&jnine,Paraclc-. 
tis oblatio , & dignos facia tus, qui 1 te procidit , illumi- 
participati6ne efficiat. Per net,&inducacinomn6,ficut 
Dominum. . . . . tuus promifit filius , veritatc. 

Ioa.C6munio, S piri tus, qui k pa- Qui tecum viuit & regnat> ia 
xj.^treprocedit, alleluia; ille me vnkatfeeiufdemSpiritus. 
16 • clarificabit,alleluia,alleluia^ 

Poftcommunio. Cantatas in tono Prophetic 

MEntcsnoftras,qu*&-_ Le&io A&uum Apo- 
mu$,Domine,Spiritus. . ftolorum. . 

Fan&us diuinisriparct lacra- J Ndi£biwillis:$tansPetrosCa, 
mentis: quia ipie eft remiffio X cumundecim,leuauicvo-i. 
omnium peccatorum. Per eemluam, &locutus eft eis: 
Dominum. In vnidtfe eiu£ Viri Iudxi , Sc qui habitatis 
denu Hierufalem-vniucrfirbpcvQ- 

Digitized by VjOOQIC FenaqtiatciquaruoriemporumpaiK^itw. gi 

bis notum fit , & auribusptr* templum nos gl6riaHfcfc di- 
cipice verba mea. Nonejiim, gnintcriahabitadoperficiat. 
ficucvos exiftimatis, hiebrij PerD6miau,larnttitcciuf- 
funtjcu fit hora dici certia: fed dpn fpiutus. 
hoc eft, quod di&um eft per Ab hacdirvique ad Domini- 
pTophecamIoel.£teritinno- cam iequentem poft Oracio- 
uimmis dicbus * diciij)6mi* nem diei, dicicurc6c» perie- 
nu$,cffundamdeipiritumeo cutores Ecclefi*. 
foperOmnemcarnemr&pro* Oracio. 

phecabuntfilijveftrij&tiluc TjCclefo tuat, qudumus,' 
veftra : iuuenes veftn vifio- XZ/D6mine,precesplacatus 
nes videbunc , & fenibres vc- admitte: yc deftru&is aduerii- 
firi (omnia fomniabunc. £c tatibus&errocibusvniucrfis, 
quidem fiiper feruos meos > & fecura tibi ftruiat ^liberate* 
ftiper anculas mcas in dicbus PerDominum. 
iiiiseffundamdeSpiritumco, Vel pro Papa, Oratio. 

& prophecabunc, Et dabo T>| Eus 6mnium fidelium 
prodigia in ccelo furfum, & l^paftor,&re&or:famidti 
figna in terra deorfum , jdui* tuum i>I..quem paftorem Ec- 
guinem , & ignem , & vap6- clefiar tuat prxeffe voluifti,pro 
rem f urtii. Sol conucrcctur in picius refpice:da ei qusiiimus 
tcnebras , & Luna in fangui- verbo &exeplo,quibus prseft 
nem, antequam veniat dies proficere:vtadvitam,vnicu 
Domini magnus & manift- grcge fibi credito, perueniac 
ftus. Eteric: Omnisquiciin- icmpit&nam. PerDominum 
queinuocaueric nomen D6- noftrum* 
nuni,fiduus.erit.Allduia* Ledio A&uum Apo- 

Pfaf.Verius. Verbo Domini coeli ftolomm. 

3*. firmatis&t:&ijpirituoriseius T N dicbus illis: Per mantis Ca. 
omnis virtus eorum. I autem Apoftolorum fie- 5. 

Hicdicicur. Gloriain qcccl- bantfigna&prodigia muka 
fis.Pofteadicicur. D 6minus inplebe. Ecerantvnanimiter 
vobi/cum. omnes in porticu Salomoftis. 

Oracio. Caeterorum autem nemo au- 

PRaeftaqu*fumus,pmni- debat fe coniiingere illis: fed 
potesj&miftricorsbeus, magnificabat eos p&pulus. 
vt Spiritus fan&us aducniens, J^Iagis autem augebacur ere- Digitized by Google ^AiLCCV^lLCi. dcntinm inDomino multitk inme , habet vitam £ternam: 
dovirorumacmulierum: ita Egofumpanisvitae.Patresve- 
vt in plateis eifceret infirmos: ftri manducauerunt manna in 
& ponerent in le&ulisyfc gxa*. deferto : Ac mortui funt. Hie 
batis:vtvenientePerrofaltem eftpanisjleccelo defceiidenst 
vmbrailliusobumbraretque- vtijquis exipfo manducaue- 
quamil!6rum,&liberarentur rit, noi^moriatur. E<*o fum 
omnes ab infirmitatibus Giis. panis viuus , quide ccelo de£ 
Concurrebat autem multitii- Gendi. Si quis manducauerit 
do vicinaram citiitaturo Hie- ex hoc pane , viuet in xthxjm. 
igifalem, afferentes.aegros & Etpanis,quemegodabocaro 
vexatos a ipiritibus immun- meajeftpromundi vita. 
4is : qui curabantur omnes. Ec.dioitur.C redo. 
Alkluia,alleluia. Offcttorium. M editabor in p/y; 

#. V eni ian&e Spiritus,reple mandatis tuis, quae dilexi val- 1 1 8.' 
tuorum corda fidelium: & tui de : & Ieuabo manus meas ad 
am6tis in eis ignem accende. mandata tua quae dilexi 5 alle- 
Sequentia. Veniian&e Spiri- ltiia. 
tus.vtfupravfoLij8.&infine Secreta. 

Alleluia.] . - A . Cdpequaefumus, D6- 

jOx mine^munusoblatum: 

Sequen tia fandi Euangelij . & dignanterpperare, vt quod 

: ie<f undum Ioannem. itoyfteriis agimus, piis effe&i- 

',.•-... bus celebremus. Per D6mi- 

Ca. irNillo tempore: Dixit Ie-. num.. 

'*•' I fiisturbisIudaeorumrNe* - -.-Alia Secreta. 

A mo poteft venire ad me, J) Rotege. nos , Domine* 
nifipater^quimifitme^raxe- 1 tuismyfteriis feruientes: 
rit eu : & ego refufcitabo eum vt diuinis rebus inhaerentes, 
innouiffimodie.Eftfcriptum & corpore tibi famulemur,& 
Ifa. in prophetis: Et erunt omnes mente. ' Per Dominum no- 
54' docibilesDei.Omriis,quiaur ftrum. . 

diuit iPatre, & didicit : ve- Velpro Papa, 

nit ad me. Non quia Patrem /"~\ Blatis^quseliimus^Do- 
vidit quifquam , nifi is,qui eft \Jr mine , placare muneri-, 
aDeo^hicviditPatre.Amen, bus : *&famulum tuum N. 
amen , dicq vabis : qui credit quern paftorem Ecclefiae tuae. Digitized by VjOOQlC 1 \~lld. VJ Ui.lU.iX U\Jl\. I tmLLUllLil, - X9Z 

praelTevoluiftiafsiduaprote- alleKia^flduia^allelttia. , 
• <ai6negube$na.*Per Dnm. Pialmus. Ejturgac Deus ; &;P6L 
Ioa. Comrfmnio.Pacemrelinqun diflipentur inimici eius : &5*7* 
i 4 , vobis , alleluia : pacem meam f6giant,qui oderunt sum a 

do vobis^alleluia^alleldia. ficieeius. \ , 

Poftcommunio. y/Glqnapatrij&fdio. ^ 3 

SVmentes, Dominc, cade- " Oraiio- 

ftia facramato, quaefumus |S Eus, qui fiodierna die 
xlemenciamtua>vtquodtem- -*-^ corda fidelium ian&i 
poraliter gerim^ternis^aur Spiritus illuftra,tione docui- 
diis confequamur. Per Dnm* fti: da nobis in eodem Spiritu 
AliaPofccpirimiinio. re&afapere,&de eius Temper 

QVaefumu#- y Domine, co/blationegiudw.PerD^- •** 
Deus nofter: vt quos di - minum. In vnicate eiuidem,? * * 
uina tribuis participatione Vel E cclefiae tuae, yel Deus 
gaud ere ,humanis non finas omnium. YtlaEeria praececu 
/ iubiacere psriculis. Per Do- folio 161. - * 

/minum. 

Vel pro Papa. Ledtio A&uumApofto- • 

H;Ecnos v quarfum 9 D6- ~ Ionian 

mine diuini facramen- T N diebus (ilis : Philbpus^^- 
tiperceptioprotegat:&famu- ^de/cendens in ciuitatem 10 *' 
lumtuum w- quern paftoreni Sfimaris^prjdieibatiHisChri- 
Ecclefiae tuae praeeile voluifti, ftum. Intendebataucemtur- 
vna cum convmMb fibi g^ege, \>x his , qua: dicebantur Phi*. 
^ fajkiet Temper, &m6niat. Per lippo,vnanimiteraudi£ntes,, 
DominumnQftrum. &vidcntes figna,quae facie- 

i bat. Multienim corum^qui 

FERIA QVINTA. > habebat fpiritus immundps, 

ftatio *d faltum LanrcntMm clamantes voce magna , exi- 

forismumm. bant. Multi autem paralytic 

Introitus v i in c ^& e l auc u cl}X iti funt. Fadu 

Piritus Domini re- eft ergo gaudium magnum 

pleuit orbem ter- inillaciuitate. A lleluia , alle- 

rarum , alleluia : & liiia. ^- Emitte ipiritum tuu, 

' hoc quod continet & creabuntur : & renouabis 

•mnia^fcicatia habet vocis, faciem terras. Alleluia, Digitized by VjOOQlC 
Cm. Fenaauintapoit Pentccoften. - 
Vcrius/Vcnif^iaeSpiritusi EtdiciturCredoJ 
reple tuorun? cbrda fide* Offertorium. Confirma hoc *fl # 
lium: & tui amoris in cis igng Deus,quod operitus es in no-* 7. 
acccndc. bisratemplotuo^quodeftin 

Sequentia. Venifan&e Spi-^ IerufaIcm J tibi6ffcrcacrcgc$ 
ritus, vcfuprl. fol. ij8, & in munera, alleluia. 
fmeAUeraia,. Secreta. 

MVnera,quqfumus^o- 
mine > oblatafancHfi- 
Yectindum Lucam/ # ca : & cordanoftra fan&i Spi- 

rims illuftrationeemuda. Per 

I Nillo tempore: Conuo- Dominum. Invnitate eiufdc 
citis Iefus duodecim A- Spiritus. 
poftoKsjdeditillis virtu- Vel Protege, vel Oblatis. vt 
tem,&ppteftatemfiiper6m- fiipra , in Feria pracedenti. 
nia dxmonia: & vt languores folio 1 6i. 
curarent.Et mifit illos pridi- Communio. Fa&us eft repen- A& 
care regnum Dei , & fanare tcdecaelofbnus tanquam ad-*», 
inflrmos. Etaitad illos :Ni- uenientis /giritus vehemen- 
hil tulcritis in via : neque vir- tis,vbi erat iedentes , alleluia: 
gam,nequeperam,nequepa- &replcti fiintomnes Spiritu 
nem,nequepecuniam, neque ian&o , loquentes magnalia 
duas tunicas habeatis. Et in De^alleluia, alleluia, 
quamciinque domum intra- Poftcommunio. 

ucritisjibimanetei&indene £ An&i Spiritus jDomine, 
txeatis.Et quicfinquenonre- i3 corda noftra mundetsn- 
ccperint vos , exeuntes de ci- fufio:& fiii roris intima a/per- 
uitateilla,ctiamp61uerempe- fione fixcuridet. Per Domi- 
dum veftrorum excutite in num.lnvriitateeiufdem. 
teftim6nium fupra illos. E- Vel Quaefumus. vel HiK 
greffi autem circuibant pe? nos.vt inFeria precedent!* 
ca$ellaeuangelizanteSj&cu- folio i6u 
rantes vbique. t 

FERIA Digitized by VjOOQlC IM FeriafextapoilPentecoft. m 195 

JFERIA SEXTA. torculariavino^ &61eo. Et 

'"* ' Domini Dei vcftri , qui fecit 

Introitus in. vobifcum mirabilia: & non 

PCJ yj P ^ gj^ Epleatur os meu confundctur populus meus 

7°' ' SWcC3f^^ auc * e tua ' ^ e " * n ^ m pi^ rnum - Ec fcicti£, 

Uuia: vt poflim quia in medio Ifrael ego fum: 

Jtcantare,alleluia, & ego Dominus Deiis ve- 

Sfgaudebunt labia fter,&no«eftamplius:&non 

mea, dum cant auero tibi , al- confundctur populus meus in 

leluia^alleluia. arternum. AitDominus omni- 

Ibid Pialm. In te Dominefperaui potens.Alleluia,alleluia. 

non confundar in sternum in ir. O quam bonus , 6c iuauis 5ap. 
iuftitia tua libera me , 8c cripe eft, Domine , Spiritus cuus in ti- 
me. nobiSjallelfiia. 
. ir. Gloria Patri, jr. Veni fan&e Spiritus , reple 
Oratio. tuorumcordafidclium:&tui 

DA, qu*fiimus,Ecclcfiat amorisin eis ignem accendc. 
tua^mifcricors Deusrvt Sequcntia. V $ni fan&e Spiri- 
Spiritu fan&o cogregata , ho- tus< v t fuprd. fol.158. 
ftili nullatenus incurfione tur E t in fine dicicur. Alleluia, 
betur. Per DominumJn vni- 

taceeiufdem. » Sequcntia fan&i Euangelij 

Vcl Ecclefi* tu*. velDdi Tecundum-Lucarti. 
omnium. Vt in Feria quarta TTN illo tempore : Fa&umCa. 
pr.rcedenci.fol.i6u I eftinvnadicru,&Iefusfe-^ 

Lectio Ioclis Proohetap. -*■ debat , docens. Et erant 
Ca. TJ^c dicit Dominus Phari&ifedentes,&legifdo- 
*• iJLDeusrExultate filiaeSio: &6res , qui venerant ex omni 
& lsetimini in Domino Deo caftello Galilaeaj,& Iudacar, 8c 
veftro: quia dedit vobisdo- Hierulalem,& virtus Domini 
&6remiuftiti2e,&defcendere eratadfanandumeos. Et ec- 
faciet ad vos imbrem matuti- ce,viri portan tes in le&o ho- 
num & ferotinum , ficut in minem qui erat paralyticus: 
principio. Etimplebuntujra- & qiuercbant eum inferre , 8c 
f ex frumcntOj&rcdundabunt ponere anteillum.' Et non in- 

Bb 

Digitized by VjOOQlC SabbatoouatuorTemporumPentecoftcs, , 
•uenicnteSjquaparte ilium in- Secreta. 

Icrrencptq rarba^'afcendeninc Q Acrificia Domine,tuis o* 
tfiipra techim , & per tegulas Cj blata cohfpidibus ,, ignis 
luomiferunt ilium cum le&o ille diuinus afuimat,qui difci- 
in medium,ante Iefum.Qup- puloruChrifti filij tuiper Spi- 
turn fi^em vt vidit, dixi t,Ho- xi tu fan&um corda fuccendit. 
mo remidturtturtibi peccata .PereundemDominum.Inv- 
tua.Etcfepettiftt'OogitareScri-- nitate eiiifdem. 
bae& ; Pteri&i,diccntes:Quis Vel Protege nos. vel Obla- 
eftTik,<qui loquitur blgiphe- tis.fol.i6i, 
-mks> Quis poteft dimittere Communio. Nonv6srelin-I©a. 
peccita, nifi fblus Deus* Vt quam orphanos : veniam ad 1 4* 
cognouit autem Iefus cogita- vos {terum,alleluia: & gaudc- r 
tiones ebrum,refpondens,di- bit cor veftrum,alleluia. 
xkadillos: Quidcogitatisin Poftcommunio. 

cordibus veftris ? Quid eft &- QVmpfimus , Domine , la- 
cilius dicere: Dimittiint;ur ti- wJcri dona myfterij, humili- 
bi peccata tua: an dicere, Sur- ter deprecantes: vt quae in tui 
ge&ambula? Vt autem fcia- commemorationenosfacere 
ds,quia£iliush6minishabet pracepifti , in noftrae profi- 
poteftatem in terra dimitten- ciai^tinfirmitatisauxiliu,Qui 
di peccdta^ait paraly ticorTibi viuis & regnas. In vnitateSpi^ 
dico, forge, tolle lettu tuum, ritus fan&i Deus. 
& vade in domuny tuam. Et Vel Quxfumus Domine. vel 
confeftim furgens coram illis, H ace nos.foLi£i. 
tulit ledbum^in quo iacebat:& 
4biit in domum fuam : ma- S AB B A T O. 

^ificansDeum.Etftuporap- static ad fanfamVctrum; 

prebendjtomnesr&magninT- J 

cabantDeum. Etrepletifunt Introitus. 

timore, dicetes: quia vidimus «^=<5SHa'ritas Dei Rom 

anirabiliahodie. Wi£^^^diffiifaeftinc6r-J- 

Cxedo. Scn i ^^^dibusnoftris:al-r p££ Otfertorium.L auda anima y^ Qjy|^ |ieluia: per inha- 
I45 ;mea,DominumJaudaboD6- f^^^j^vbitantem Spiri- 

niitiu inyita mea:pfallamDeo tu eius in nobis, alleluia,allel p ^ . 

meG,quandiu ero,alleluia. Pfalm. B enedic , anima mea, x C V, - Digitized by VjOOQlC SabbathoquatuortemporumPentecoftes. *i?4 

Domino:& 6mnia,qua? intra quicquam^ -~, - \ V 

mefunt,n6minifandoeius, Oratjo. 

Verfus. Gloria patri. y Llo nos igne ] qusefumus, 

Oratione$,f equentes dicutur I Domine , Spiritus fandhis 
f mc Fle&amus genua. inflammet, quern Dominus 

nofter Ieius Chriftus mifit in 

MEntibusnoftris , quae- terram:& vMuit vehementer -~ 
fumus^ominejSpiri- accendi. Qui tecum viuit & 
turn lanftum benignus in- reenat , in vfaitate eiiifdem 
fiinde : cuius & fapientia con- Spiritus., 
ditifumus,&prouidcntiagu- .- Prophetiafecunda. 
bernamur.Per Dominum. In Lc&io libri Leukici 
vnitate ei&fdem* y N diebus illis: Lociitus eft Cap, 

Prophctia prima. J[D6»iinus ad Moy fen di-* 3 • 

Ledio I oclis Pfojjhetar. tens : Loquere filiis Ifrael, & 
Cap, TTitc dicit Dominus dices ad eos : Ciim ingrelfi 
2. ' iJL^ eus : cff&ndam Spiri- fueritis terram, quam ego da- 
tum meu iuper omnem car- bo vobis , &meilueritisfege- 
nem : & pf ophetabunt filij tern: feretis manipulos fpica- 
veftrh&filiaeveftrae.Senesve- rum primitias meflis veftrae r 
ftri fomnia fomniabant : & ad facerdotem. Qui eleuabit 
iuuenes veftri vifiones vide- faicifculum coram Domino, 
bunt. Sed 8c iuper feruos vt acceptable fit pro vobis al« 
meos &anciHasmeas,in diq- tero die fabbathi: & fandifi- 
bus illis effuni&m Spiritum cabitillu. Numerabitis 1 ergo . 
meum. Et dabo prodigia in ab ipfo die fabbathi , in quo 
cxlofiirlunij&figna in terra obtuliftis manipulos primi- .- 
deorfiim,fanguinem,&igne tiarum,feptem hebdomadas 
& vaporem funii.Sol conuer- plenaSjVfque ad alteram diem 
teturin tenebras, & Luna in expletionis hebdomads ie- 
fanguinem , antequam veniat ptimae. Et fie offeretis facrifi- 
dies Domini magrius 3 &hor- ch\m nouum Domino , ex 
ribilis.Eterit:Omnisquicun- omnibus habitaculis veftris: , 
que inuocaueritnomen Do- panes primitiarum duos de 
mini, ialuuserit. Alleluia, duabus decimis similar fer- 
,oa P VeLfusSpiritus cft,quiviuifi- mentat2e,quos eleuabit facer-* 
** cat : cato autcm non prodeft dos coramDomino.C^mque ... 

Bbij , Digitized by Google d: Sabbato quatuor Temporum Pentecoft. 
tleuauerit eorfacerdos cum fittot hodie coram Domino 
panibus primitiarum coram Deo tuo qui exaudhiit nos, 
Domino, ccdet in vfum eius. & refpexit humilitatem no- 
Etvocabitis huncdiem ccle- flram, & laborem > atque an- 
bcrrimum 5 atquefan<5fciffimu. guftias : &eduxit nos de i£- 

, Omine opi^s leruile nonfa- gyptoinmanu forti, & bra- 
<;ietisineo. Legitimumfen- chioextento , in iiigentipa- 
pitcrnumeritincun&ishabi- uor*, infignis acquc porten- 
tttculisj&generationibus ve- tis : & introdiixit ad locum 
*ftris:Dicitl)6minus omnlpo T iftum , & ttadjdit nobis terra 
tens. Alleliiya. fc&e^&melleVunantem.Et 

lob.^.Spiritusciusornauitcaelos. idcirconuncoffero primitias 

* 6 » Orario. frugum terra? 5 quam Domi-, 

Eus, qui ad animarum nusdeditmihi.Etdimitteseas 
medelam ieiunij dcuo- in conlp^&uDomini Dei tui. 
tionecaftigari corpora praece. Et adorato Domino Deo 
pifti : concede nobis propi- tuo , epulaberis in omnibus 
tius,& mente &corporeti- bonis , quae Dominus Deus 
bi temper efle deuotos. Per tuusdederit tibi.Alleluiaw 
I>ominum. Verfus. Dum eomplercnturAd. 

Prophetia tertia dies Pentecoftes, erat omnes *• 

Leftio libri Deuteronomij. pariter fedentes. 

Cap, 1 !NdiebusilIis:DixitM6y- Orario. 

?#. 1 &s fUiislfraehAudilfrael, |) Raefta quaefumus, omni- 
quae ego praecipio tibi hodie. L potens Deus : vt falutari- 
Gum -intriuieris terrair^quam bus ieiuniis eruditi, ab omni- 
Domirius Deus tuus daturus bus etiam vitiis abftinentes, 
eft tibi poflidendam , & obti- propitiationem tuam facilius 
iiiieris eam,atque habitaueris impetremus.PerDomihum. 
in ea,tol!es dc cii&is frugibus Prophetia quarta 

tuis primitias,& pones in car- Lectio libri Leuitici. 

tallo : pcrgefque ad locum, TNdicbusillis:DixitDomi-£ 
quemDominus Deus tuuse- 1 nus ad Moy/en : Loqucre l6 . * 
legit ,' vt ibi inuocctur no- filiisIfrael,&dicesadeos:Si 
men eius. Aceedefque adfa- inpraeceptis meis ambulaue- 
cerd6tem 5 quifueritin indie- ritis,&mandata mea cufto-' 
bu$illlis > & dices ad cum,pro- dieritis,&feccriusea : dabg Digitized by Google \ Sabbato quatuorTemporum Pentec. jjj. 

vobts pluuiam temporibus Oracio. , 

fuis , Sc terra gignet germeni T) Raefta/juariumus^omni^ 
fiium > & pomis arbores rcple- A. potens Deus , lie nos ab 
biintur. Apprehendet meA Epulis carnalibusabftinere:vt 
fium rritura vinderriiatti', & a vitiis irrufendbus piriter io~ 
vindemia occupabit femen- iun&mus. Per Dominium* 
tern; &comedetispanem ve- Prophetiaquinta. 

ftrtxm in /acttrit4te,&abfque Leftio Daniclisprophetar. 
pauorehabitabitisinterrave- T N diibus iliis : Angelas C*^ 
ftra; Dabo ,pafcem in finibus JL Domini defcendic cum *• 
veftris: dormietis,&honerit, Azaria,& iociis eius in for-; ' 
qui exterreat. Adferamrnalas nacem :& excuffit flammam - c 
beftias: & gladius non transi- ignis dtfany&cz : & fecicme- 
bit terminos vcftros. Perfc* dium (ornacis quafi yej#ug* 
quemini inimicos veftros , & roris fl^atemJFlamma auteij* 
corruent coram vobis. Perfe- diff (xCx eft fupet fornacemidi- 
qucntur quinque de veftris bids quadragintanouem;& 
centum alicnoSj& centum deincendit quos reperit iuxfe 
vobis decern millia : cadent fornacem deChalcbeis rcun|- 
inimici veftri gladio in con- ftros regis, qui samincende- 
ipedu veftro. Reipiciam vos, bant. Iflos autem omnin.Q n& 
&crcicere faciam : multipli- tetigit ignis, ^equeconpnfta- 
cabimini , & firmabopa&um iiit, necquicqua moleft^iriK 
xneum vobifcum. Comedetis tulit. Tuc hi trcs quad ex vnp^ / 
vetuftii5mav6terurfi,&vete- CH3elaucJabgnt > & glorificabaj?; 
ranouisiuperuenietibusprQ- &bewedicebat DeumM^for- 
iicietis. Ponam tabernaculu nace^dicentes.AlldiHar^ , 
meuminm6dioveftri,&iK»n f+ Benedi&i^s', DbmivtQf^ 
abiicietvosvltd animamea. Dcus ^pactum noftnoroov* §c ** *• 
Ambulabo inter vos a & ero ktfdibilisin&cula* . ? , ; y 
vefterDeus,v6fqueeFitispo- Finico V^du^dicitnr Gloria 
pulus meus: dicit Dominus in exceifo* -Sequitur Dcm^ 
•mnipotens. Alleldia. hus v^bifciiitu RciponL £t 

V erius. Veni, fan&e Spmtus, cum fpiritu tua. 
reple tuorum corda fidelium; 'Oratio. 

&tuiamoris in eis ignem ac- p^Eus* qui tiribu;* p4#B$ 
ccnde.Oremus. l^ituugald&tn^igni»ai^ 

£k iy 

Digitized by VjOOQlC Sabbatho quatuor Tcmporum Peniecoft, 

concede propitiustvtvos fa- ' 

-mulostuos non exuratflama Sequentiaian&i Euangclij 
vitiorum.PerDominum. iccundum Lucam. 

Pro Papa Oratio. D cus & m _ 

fliumfidHium. vel E cclcfiac yN illo tempore : Surgensca© 
oupytinferia quarta prsce- I lefusdefynag6ga,introi-4* 
dcnti. fol.KJi, ^uitindomuSimonis. So- * 

Ledio Epiftolar beati Pauli • cms autg S im6nis tenebatur 
- ■ | ■ Apoftoli ad Romanos. . ma gnis febribus : & rogaue- 
v *' : JL' Rattes : Iuftificati igitur runt ilium pro ea. Et ftans 
<^ Ai C x fide, pace habeamus ad fuper illam , imperauit febri: 
5 * 'Beam per Ieum Chriftum & dimifit illam. Etcondnub 
•I>6minum L ? noftrum:perque furges,miniftrabatiliis. Cum 
& acciflum habemus per fi- Sol autem occidiflet,omnes a 
; dem in grariam iftam , m qua qui habebant infirmos variis 
-ftarfiiis , & gloriamur in ipe languoribus , ducebant illos 
. : ef6ri2fili6rumDei.Nonio- ad fcfum. At iUe singulis ma- ■ 
-htm autem : fed & gloriamur nus inponens curabat eos* 
in tribulatipnibus r , fcieiites Exibarit autem , daemoniai 
quod tribulatitf patieritia o- multis,clamantia& dicentia; 
pefcatur: patieritia autem pro- quia tu es filius Dei.Et mere- 
' ~bati6nem : probatio verb pans, non finebat ea loqui 3 
^pe&K Spes autem. n6n con- quia fciibat ipfum efle Cnri- 
iuridit: quia charitas Dei dif- Hum. Fada autem die, egrcP- 
•fufa eft in cordibus noftris tus ibat in defertum locum; 
per Spiritxjm fan&ttm , qui & turbae requirebant eum , & 
datus eft nobis* venerunt vfoyie ad ipium : & 

RfaLTra&ds.L audateDominum, detiriebaut ilium , ne difce- 
11 *» -Amines gentes : & cdllaudate deret ab eis. Quibus ille ait: 
x eum,omriespopuli. Quia&aliisciuitatibusopor- 

-YJG£iu$.Qu6 n iamconfirmata ter-me euangelizare fegnum 
% ^eff'^uper nos mifericordia Dei:quiaideomillus fum.Ec 
: t*us:&verita$D6n*inimanet erat praedicans in fynagogis 
in ancrnum. - ,--••; . . Galilare. 
Scqucntia.V eni/anaeSpiri^Etdicitur. Credo. 
tus^tiupraYol^S, Offertbrium. D '6mine Deus Pfal. 

tine "'Allcluiayatanc. . ^utSmc*Anfecbniiui,& 8 7- 

i 

Digitized by vjOOQIC * SabbatoquatuorTemporumPentecofc. \tj& 

no&e coram tc : intret oratio fpirat:& vocem eius audis* at- 

mea in confpc&u tuOjD omi- leluia,alleluia:fed nefciSjVnde; 

^ ne a alleluia. vcnia^aucquovada^alldluia^, 

; ^ -Secreta. alleluia. v f 

V r Taccepta.tib'ifint,Po- Poftcooimunio. , } 

)mine ; noftra ieiunia* T) Raebeant nobis Domihe| 
prqftanobiSjquaefumuSjhuius JL <diuinu tuafanda feru6-? 
munerefacfamcntijpurificatu rem,q*0 eoro, parker,& a&ut. 
tibi pectus offerre.PerD omi- dele&craurj&guftu. Per Bo- 
nronnoftruriv ■ ~\ minumnoftcSm.. 

to*. Altera Secrfeca, vel Olblatis* Altera poftc6munio,vel H »c: 
K ' quafomusivel P rrfitege. foL nos,qudRimti^vel Q^oaefia^. 
I<5i. '-I muSjDomine.fokifir; || ? 

Coirtuhio. S 'piritus^vbivult* 

_ »:* fife iU| Digitized by VjOOQlC 
Digitized by GOOgle I N FES TO 

S A N C T JE 

T R i N I T A T I S. ' *97, 
Introitus; j 

'Enjdkta fit 
>fani3ba Trinitas, at- 
* que iodiuifavrntas: 
*c6fitebimurei,quia 

fecit iiobifcum raiferifcordiS 

fuam. l ' 

*GL Pfatm. D omine Dns nofter, 
*• qua admirabile eft nomentuu 

in vrtiuerfa terrain 

f. Gloria Patri^ :-<<;> v. 

• Oratio:* <' ••" 

OMnipotens fempitirne 
Deus, qui dcdifti farou- 
lisivds in conftffione verae fi- 
dei artcrnar TrinitStis gloriam 
agnofcere, Sc in pb t &iiia ma- 
ieftacis adorare vnk&cq, qua^ 
femus,vt ciui^em fidei-firftii^ 
rite, ab omnibus femper mu- 
niamur aduerfis.Per Domiriu 
noftru Iefum Chriftftfn Filift 
tuum f 

Deinde fit commemoratio Sc 
Dnicai.poft Pentecd.Oratio. 
D cus in te iperantium . vt-in-i 
ferius habetur in eitfs Mitfa. 
Lcdio Epiftola? beati Pauli 
Apoftoli ad Romanos. Ip Ratires : O altitfido dim- Cap; 
jLj tiarum fapicnrix&iacn- "• 
tic Dej: qu4m ineomprehen- 
fibilia font iudicia eras,&in* 
ueftigabiles viae eius i ;Quis ©. 
nim cognouit fenfum Domi- 
ni? Aut quis confiharius eius 
faitft Aut quis prior dedit illi, 
& retribucmr ei? <^uoniam ex 
ipfby& per ipfum , & in ipfo 
itotifcmnia. Ipfi honor & 
gloria!* in feculafeculorumt 
Aifcen.: 

Graduale.B enedi&usiesDne,x>aii; 
qaliiitucris abyflb*, & fedesj- 
luper Cherubim. 
ik, BeiifcdiStus es D&riune, in u>a 
&mawctocoBli ;> &Uudabili3 
fecutaAMuia,alieL 
f'C lBehedi<au$:Gs,Dne , Deus 
patru noftr6rum,&laudabiHs 
in ikcula^alleluia. 

Scquerttia fan£ti Euangclij 
fcdindum Matcbsjum. 

IN itlo t£ mpore ^Dixit Ie- Capw 
iujs difcipuhs luis. Data eft l8 * 
. mihdomnispoteftasincse- 
lo;& in terra.Euntes ergo do- 
cete omnes gentes,baptizan- Digitized by VjOOQlC Ay«-»*uuiray.p™ r encecoiten. 

tesebs^ nominePatfiJ,&F*- DOMINICA £ "' 
lij^Sf^ritusiaiKairdoccntcs poft Pentecoften. 

eosferaare omnia, quaecuque Introitus v. 

niadaui vobis.Et ecce,ego vo- TfegffiflfO m i k e , in tuaPfaU 
bifcum fum vfquead consu- ^^Rmifcricordia^era-i 1 * 
mkionem&culi. ©K@W" ui: & exultauitcor 

Etdicitur.C re a 0# SS^Sfemeuinfalutarituo: 

%v .Oftcrtprmm. B, enedi&iisfit cataboD6mino,quibonatri- 
Deus P^tcr, vnigenitdfq; Dei buitmihi. , Pfalm. V ifquequo Ibid 
filitrSjSados^quoqueSfuritus: DnejObHuifcerismeinfiiiftnfi 
quia fecit noiicum miiericor- vfquequo auertis faciemtuain 
4iamifiuta:-; ime?*- *GloriaPatri. 

-i.- :i -:•/:.■•■, ■ , ■ \ ■ . ,_, •;... Qratio. - • ,; 

; .,<: ^ecreta.^ \ < ; • TX^Eusintefperintiaforti. 
C! • An&ifica, qu^fumus^Do- U [ tiido^defto propitius in 
V* mine*Deusnbfter>]pertui uocati6iiibusnoftris:&. 

fan&i*t6mini$ inuocationem quia fine te nihil potefl: mor- 
huksoblatioftis- hoftianv; & talis infirmitas, praefta auxiliu 
pexeamnofirietipfostibipitf gratiae tuae : vt in rcequendis 
lice munus aeternum, Pert)6> mandatis tuis,& voiuntate ti- 
vminum. • • bi,& a&ione plac^airius. Per 

Pra^atiQ^ Q^ cum vnigeni- Doininu&v i„ 

to. • , Ad polcenda luff ragia fail-/ f 

I^Communip. B<enedidmus dorum.; : Oratio. 

«• Dtnc<sii y 8c coram omnibus A Cu&fcno$ y quad(umttsi 
viuetibuscofitcbimur eirquia -/X Dne, mgtis & corporis 
fecit nobifcum mifcricSrdia 'defedepericuliy.&intercede- 
iuam« ;.,.-■...■ te gloriofi virgine Dei geni-» 

trice Maria,cubeatis Apofto- 
^ Poftcommunio. lis tufe Petro & Paulo atque 

P^Roficiat nobis ad fakite beito N • \8c omnibus fanitis: 
Corporis & animae , Diie falute nobis tribue benignus, 
- Deusn6fter^huxus lacrimenti & pace: vt, deftru&is aduerfi- 
•■ fufc^pubcArfempiternqfan^ tatibus;&err6ribusvniuerfo* 
Trinitatis , eiuidemque indi- Ecclefia tua fecura tibi ftruiat. 
uiduxvniticiscoiifcflio. Per liberty ttdxciturinMiiia 
Ddmh^unv - '-' ^tauettpote.quade&ndtQvf- Digitized by VjOOQlC Dominica prima pofrpentecoftfen. l9 % 

-que ad Auentum , nific lit du- perfi&a eft "charitas Dei no- 
plcx 5 vcl infra Oftauam.Ter- ^ cum y n ' fiduciam • habdU 
tia verb Oratio dicatur ad h- mu s in die iudicij : quia ficuc 
bitumiacerdotis. illeeft,^: nos fumiis inhoc 

Lctfioepiftol* beau loan- mudo.Timornon eft incha- 
msApoftoIi. rit fc e . f e a perfefta charitas 

T ,/^ Hariflimi:Deus charitas forasmittit timorem : quo- 
Ca ^^ ^ * n k° c appa™* c ^a- nia timor pcenam habet. Qu| 
4# *ritasDei in nobis: quoniam autem timet, no eft perfc&us 
filium fiium vnigenitu miiit:iftcharitate. Nosergodiliga- 
peusinrnundum,vtviuamus mus Deum: quoniam Deus 
per eum. Inhoc eftcharitas: prior dilexitnos.Si quisdixe- 
non quafi nos dilexerimus rit, quoniam diligoDeum:& 
Deum : fed quonia jpfe prior fratrem fuum oderit, mendax 
dilexit nos,& mifit nliumiuu eft. Qui cnim non diligic fra- 
propitiatorem pro peccatis tremfuum,quem videnoeii, 
noftris. Charimmi li Deiis quern non videt , quomodo 
dilcxit nos , & nos debemus poteft diligere?Et hoc madi- 
alterutrum dilig£re. Deum tuhabemusaDeo:vcquidili- 
nemo vidit vnquam. Si dili- dtDeum > diligat& ftatfeluu. 
gimus inuice , Deus in nobis 6raduale. E £ j^ Domi- Wal. 
xnanet : & charitas eius inno- nemiierere mei:ianaanimam4o r 
bis gerfeda eft. In hoc co- meam,quiape£cauiahk\ 
gnoicimiis y quoniam in eo Veri. Beams vir, l quiintelligitIbU- 
manemus , & ipfe in nobis iuper egenum , & p&uperem: 
quoniam de Spiritu fiio dedit in die mala liberabit eu D6- 
nobis.Et nos vidimus ,&te- minus, AUeluia^aUeluia. ., v 
ftificamunquoniam pater mi- Vcr ^- Verbameaauribuspcr- p ^* 
fit filium fuu faluatore mudi. cipe>Domine;intcUige clamo* 
Quifquiscofeflusfueritjquo- remcaeum^eliiia^ 
niam Iefus eft filius oei,Deus s cquentia ianfti Euangelij 
in eo manet,& ipfe inDeo.Ec lecundum Lucan? . 

noscognouimus^fic credidi- **- N illo tempore: Dixitle-CapJ 
miis charitati,qua habet Deus I fiis difcipulis fuis, Eftote *• 
in nobis.Deus charitas eft : & •*■ mifericordes, ficut &pa- 
qui manet in charitate,inDeo ter vefter mifericors eft. > cii- 
jnariet , & Deus in eo. In hoc te iudicare ^ &non man a ji- Dominica prima poft Pentecoftem 
-mini. NoKte trondemnare, 8c |>£tuu nobis tribue prqaenire 
noncfidemnab&nini. Dimit- iubsidium. Per Dominium 
tirB, ficthmittcitiini. Date,& AdpofcendafufFragia San- 
dibiiiurvobis.Menfuramba- dorum. Secreta. 

-namjfe cofercam, & coagiti- T^ Xaudi nos,Deus\ faluta- 
tamifcfupcfflucntemdabimc Xlris nofterrvtperbuiusfi- * 
infinunavcftrum. Eadcquip- cramcnti yktutem , a cundis 
pkhaenfin? a, quamenfi fueri- nos mentis, & corporis hofti- 
tis,remQtiet>urvobis.Dicebat bus tuearis: gratiam tribuens 
^nam jdlis.& fimilitiuditiem: in prasfencij&gioriam in fu- 
siNuhqocdjpocefl: cecils cxcu turo. 

^dccre? Nfrnne ambo info- ; Communio.N arrabo omnia PfaL 
ueam cadunt I Non eft di£a- mirabilia tua:laetabor,&exul- 9. 
puhisfuperiragiftrum.Perfc- tabo in terpfitlla nomini tuo, 
-&us autem omnis erit,-fiiit altiflime. 
t ficut magiftereius. Quidau- Poftcommunio. 

tem *ides. feft6cam in oculo ^TpAntis, Domine , repleti 
-fratrisTOntrabemautem^qua: A muneribus ^prarfia, qiix- 
in oculoi tuo eft , no conside- iumus: vt& falutaria dona cat. 
, fas * Attt qtifamodo po tes di- {ri